HAVARIJNÍ PLÁN OBCE HRUŠOVANY U BRNA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "HAVARIJNÍ PLÁN OBCE HRUŠOVANY U BRNA"

Transkript

1 HAVARIJNÍ PLÁN OBCE HRUŠOVANY U BRNA Příloha č.4 Popis mimořádných událostí Prováděná OBSAH : 1. Sněhové kalamity 2. Vichřice a větrné smrště 3. Sesuvy půdy 4. Havárie v dopravě s výronem NCHL 5. Havárie v dopravě požáry, exploze a destrukce 6. Technologické havárie s výronem NCHL 7. Technologické havárie požáry, exploze a destrukce 8. Ekologické havárie znečištění vody, ovzduší a přírodního prostředí 9. Požáry ubytovacích zařízení 10. Hromadné dopravní nehody v silniční dopravě 11. Hromadné nehody v železniční dopravě Projednáno členy zastupitelstva obce Aktualizace květen 2012 Vypracoval : Bohumil Harašta Počet stran: 13

2 1. Sněhové kalamity Vznikají v zimním období enormním a dlouhodobým sněžením (celoplošný pokryv) nebo vytvářením závějí přenesením stávajícího pokryvu do prohlubní, proláklin a nižších míst v zemském povrchu působením silného, nárazového a dlouhotrvajícího větru. Následkem velkého množství sněhu dochází ke snížení celkové průchodnosti komunikací, celkovému zhoršení dopravní situace (silniční, železniční, letecké). Je možné poškození nezabezpečených lehkých staveb a lesních porostů, nadzemních částí produktovodů a elektrického vedení. 1. Přívaly sněhu následkem vytrvalého sněžení 2. Neprůjezdnost pozemních komunikací následkem přívalu sněhu 3. Přerušení spojení následkem poškození telefonních a energetických sítí 4. Poškození nebo zřícení střešních konstrukcí 5. Pády stromů na komunikace a rozvodné sítě 6. Dopravní nehody 7. Ztížená likvidace případných požárů a ostatních událostí 1. Záchrana osob 2. Evakuace osob, zvířat a materiálů 3. Stržení poškozených konstrukcí a zamezení dalším destrukcím 4. Technická pomoc zdravotní službě při poskytování zdravotní péče Opatření prováděná PČ a MP Regulace dopravy, zajištění bezpečnosti při odklízecích pracích Odklonění dopravy, zabezpečení dopravní obslužnosti Zajistit ošetření postižených osob a případný převoz do nemocnic Zajištění dostatečného množství mechanismů, dopravních prostředků a odklízecích strojů Zabezpečení materiálu proti prochladnutí a omrznutí Zabezpečení prostředků pro dopravu osob, objekty pro nouzové ubytování a stravování, mobilní zdroje elektrické energie Týlové zabezpečení zasahujících jednotek Technické služby apod. 2. Vichřice, větrné smrště Vzniká vyrovnáváním rozdílů atmosférických tlaků v různých místech zemského vzdušného obalu. Proudění nastává z místa s vyšším tlakem vzduchu do místa s nižším tlakem vzduchu. Toto proudění je rozděleno podle rychlosti. Od rychlosti výše 18,3 m/s (78 km/hod.) se vítr nazývá vichřicí. Vichřice převrací lehčí předměty, shazuje uvolněné tašky ze střech, láme větve stromů a menší stromy, chůze proti směru proudění vzduchu je obtížná. Tyto následky jsou minimální a s rostoucí rychlostí se zvyšují až na vyvracení velkých stromů, převracení automobilů, ničení střech domů, zničení nezajištěných lehčích staveb, nadzemích částí produktovodů, elektrického vedení. Dochází až k zničení komínů a menších budov. Padající části staveb a trosky způsobují zranění a následné škody. Strana 2 Příloha č.4 - Popis mimořádných událostí

3 1. Rozrušení budov a zřícení konstrukcí působením silného větru 2. Vývraty stromů a jimi způsobená neprůjezdnost pozemních komunikací, rozrušení elektrických a telefonních vedení 3. Rozsáhlé lesní kalamity následkem velkoplošných vývratů 4. Ohrožení osob a zvířat 5. Škody na obytných a veřejných budovách a průmyslových objektech 6. Přerušení dodávky elektrické energie a telefonního spojení 7. Přerušení dopravního spojení 8. Přerušení zásobování obyvatelstva a nedostupnost lékařské péče 9. Dopravní nehody následkem silného větru a pádu stromů na komunikace 10. Požáry následkem zkratu ve zřícených objektech Opatření prováděná PČ a MP 1. Uzavření místa zásahu 1) Záchrana osob 2) Evakuace obyvatel, zvířat a materiálu z poškozených budov 3) Zprůjezdnění komunikací, odstranění spadlých stromů 4) Stržení poškozených konstrukcí, provizorní zakrytí poškozených střech 5) Technická pomoc zdravotní službě při poskytování zdravotní péče Uzavření prostoru, zabezpečení ostrahy evakuovaného materiálu Zajistit ošetření postižených osob a případný převoz do nemocnic Zajištění dostatečného množství mechanismů a dopravních prostředků Zabezpečení motorových pil s obsluhou a dalších mechanismů Zabezpečení prostředků pro dopravu osob, objekty pro nouzové ubytování a stravování, mobilní zdroje elektrické energie Zabezpečení místa pro ukládání materiálu z demolic + smlouvy 3. Sesuvy půdy Vznikají uvolněním kluzných ploch povrchových zemských vrstev u svahů, jejichž sklon je větší než o. Jedná se o svahy přírodní s kluznými a sypkými zeminami (jílovité a pískovcové horniny) a o svahy uměle vytvořené. Při průniku vody mezi relativně oddělené vrstvy svahu dochází ke vzniku kluzných ploch. Rovněž mohou vzniknout tyto kluzné vrstvy lidskou činností v přírodním terénu např. při povrchové těžební činnosti. Stejný problém se vyskytuje i při těžbě písku. V důsledku uvolněných materiálů dochází k zavalování obytných i průmyslových objektů, narušení komunikací, energetických sítí, zemědělských. 1. Poškození pozemních komunikací 2. Rozrušení inženýrských sítí 3. Rozrušení, destrukce a zřícení budov 4. Možný vznik následných požárů a výbuchů 5. Přerušení dopravního a telefonního spojení s postiženou oblastí Příloha č. 4 - Popis mimořádných událostí Strana 3

4 1. Záchrana osob 2. Evakuace osob, zvířat a věcí z postižené oblasti 3. Zamezení úniku plynu, nebezpečných látek a následných požárů v poškozených objektech 4. Stržení poškozených konstrukcí 5. Technická pomoc zdravotní službě při poskytování zdravotní péče Uzavření postižené oblasti, odklonění dopravy, zabezpečení dopravní obslužnosti Zajistit ošetření postižených osob a případný převoz do nemocnic Zajištění dostatečného množství mechanismů, dopravních prostředků a odklízecích strojů Zajištění přítomnosti pracovníků životního prostředí Zabezpečení odborných statiků a jiných expertů (např. geofyziků) Zabezpečení prostředků pro dopravu osob, objekty pro nouzové ubytování a stravování, mobilní zdroje elektrické energie Týlové zabezpečení zasahujících jednotek a 4. Havárie v dopravě s výronem nebezpečných chemických látek (NCHL) Postižení zdravotního stavu obyvatelstva ve velkém rozsahu, nevratné zdravotní změny - intoxikace, poleptání, genetické změny, alergie, postižení funkčnosti lidských orgánů aj., postižení zemědělské 1. Havárie v objektu, kde se nebezpečná látka vyrábí, skladuje nebo zpracovává 2. Při dopravních nehodách, kdy se nebezpečná látka přepravuje (nedá se předvídat místo havárie). Nemusí jít vždy o klasickou dopravní nehodu, ale také o závadu na přepravním prostředku nebo nedbalost přepravce. Příklad: silnice, železnice čpavek, chlor apod. Viz. příloha č.5 Nebezpečné chemické látky 1. Havárie nebezpečné látky je škodlivý děj, při kterém se nebezpečná látka ocitla mimo kontrolu v tak velkých množstvích, že jsou ohroženi lidé, zvířata a životní prostředí. 2. Nebezpečí látky spočívá v jejich vlastnostech. Za nebezpečné se považují látky hořlavé, výbušné, jedovaté, žíravé a jinak zdraví škodlivé. 3. Při havárii s únikem nebezpečné látky je nutno počítat s následujícími komplikacemi: - při úniku hořlavých a výbušných látek možnost jejich vznícení - při úniku jedovatých a žíravých látek nebezpečí poškození zdraví nebo smrt osob, které se s látkou dostaly do styku - možné komplikace s příjezdem zásahových jednotek k místu havárie a zabezpečení tohoto prostoru - mnohdy nesnadná identifikace nebezpečné látky spojená s rizikem pro zasahující jednotky - velmi ztížené podmínky při zásahu v ochranných prostředcích při záchraně osob Opatření prováděná HZS 1. Příjezd na místo zásahu, provést průzkum nejméně dvoučlennou skupinou v protichemických oblecích 2. Záchrana osob a jejich vynešení z ohrožené oblasti 3. Zamezení přístupu ostatních osob, vytýčení nebezpečné zóny, identifikace nebezpečné látky 4. Zabezpečení případného varování osob v nebezpečné zóně, v okolí havárie Strana 4 Příloha č.4 - Popis mimořádných událostí

5 5. Zastavení úniku nebezpečné látky 6. Utěsnit všechny kanalizační vpusti v nebezpečné zóně 7. Vyloučit všechny zápalné zdroje 8. Ohradit uniklou látku a zamezit jejímu úniku do vodoteče 9. Provést odčerpání nebezpečné látky nebo její sběr pomocí vhodných sorbentů Havarijní plán obce Hrušovany u Brna 10. Provést ke snížení dalších rizik hašení požáru, chlazení nádob, odvětrání prostorů, snižování odparu nebezpečné látky, zabránění styku s jinými látkami. Uzavření prostoru, vytýčení nebezpečné zóny a šetření příčiny vzniku nehody, odklon dopravy, případné vyrozumění přepravce Zajistit ošetření postižených osob a případný převoz do nemocnic Zajištění přítomnosti pracovníků životního prostředí a IŽP Zajištění rozboru vzorků půdy a vody, stanovení nebezpečnosti látky: - kategorie látky - její toxicita - prahová koncentrace - biologická odbouratelnost Zabezpečení prostředků pro odvoz zachycené látky, její uložení Prověření případného znečištění zdrojů pitné a užitkové vody Zabezpečit mechanizaci pro odtěžení a odvoz kontaminované zeminy na úložiště hygienická stanice další laboratoře - ORP Smlouvy s organizacemi hygienická stanice vodohospodářská společnost 5. Havárie v dopravě - požáry, exploze, destrukce Postižení zdravotního stavu obyvatelstva ve velkém rozsahu, nevratné zdravotní změny - mechanické úrazy, postižení pohybového ústrojí, popáleniny, psychické poruchy aj. Výbuchy mívají následně závažné mechanické poruchy staveb popř. jejich zhroucení. Zranění až usmrcení osob v blízkosti výbuchu účinkem tlakové vlny případně výbuchem odmrštěnými předměty. Sekundárním následkem výbuchu vzniká velmi často panická situace. 1. Havárie v objektu, kde se nebezpečná látka vyrábí, skladuje nebo zpracovává 2. Při dopravních nehodách, kdy se přepravuje nebezpečná látka (nedá se předvídat místo havárie). Nemusí jít vždy o klasickou dopravní nehodu, ale také o závadu na přepravním prostředku nebo nedbalost přepravce. Viz. příloha č.5 Nebezpečné chemické látky 1. Havárie nebezpečné látky je škodlivý děj, při kterém se nebezpečná látka ocitla mimo kontrolu v tak velkém množství, že jsou ohroženi lidé, zvířata a životní prostředí. 2. Nebezpečí látky spočívá v jejich vlastnostech. Za nebezpečné se považují látky hořlavé, výbušné, jedovaté, žíravé a jinak zdraví škodlivé. 3. Při havárii s únikem nebezpečné látky je nutno počítat s následujícími komplikacemi: - při úniku hořlavých a výbušných látek možnost jejich vznícení - při úniku jedovatých a žíravých látek nebezpečí poškození zdraví nebo smrt osob, které se s látkou dostaly do styku - možné komplikace s příjezdem zásahových jednotek k místu havárie a zabezpečení tohoto prostoru - mnohdy nesnadná identifikace nebezpečné látky spojená s rizikem pro zasahující jednotky - velmi ztížené podmínky při zásahu v ochranných prostředcích při záchraně osob Příloha č. 4 - Popis mimořádných událostí Strana 5

6 Opatření prováděná HZS 1. Příjezd na místo zásahu, provést průzkum nejméně dvoučlennou skupinou v protichemických oblecích 2. Záchrana osob a jejich vynešení z ohrožené oblasti 3. Zamezení přístupu ostatních osob, vytýčení nebezpečné zóny, identifikace nebezpečné látky 4. Zabezpečení případného varování osob v nebezpečné zóně, v okolí havárie 5. Zastavení úniku nebezpečné látky 6. Utěsnit všechny kanalizační vpusti v nebezpečné zóně 7. Vyloučit všechny zápalné zdroje 8. Ohradit uniklou látku a zamezit jejímu úniku do vodoteče 9. Provést odčerpání nebezpečné látky nebo její sběr pomocí vhodných sorbentů 10. Provést ke snížení dalších rizik hašení požáru, chlazení nádob, odvětrání prostor, snižování odparu nebezpečné látky, zabránění styku s jinými látkami. Uzavření prostoru, vytýčení nebezpečné zóny a šetření příčiny vzniku nehody, odklon dopravy, případné vyrozumění přepravce Zajistit ošetření postižených osob a případný převoz do nemocnic Zajištění přítomnosti pracovníků životního prostředí a IŽP Zajištění rozboru vzorků půdy a vody, stanovení nebezpečnosti látky: - kategorie látky - její toxicita - prahová koncentrace - biologická odbouratelnost Zabezpečení prostředků pro odvoz zachycené látky, její uložení Prověření případného znečištění zdrojů pitné a užitkové vody Zabezpečit mechanizaci pro odtěžení a odvoz kontaminované zeminy na úložiště hygienická stanice další laboratoře - ORP Smlouvy s organizacemi hygienická stanice vodohospodářská společnost 6. Technologické havárie s výronem nebezpečných chemických látek (NCHL) Únik nebezpečných látek uvnitř objektů Únik nebezpečných látek mimo objekt Únik nebezpečných látek na silnicích a v prostorách ČD Únik nebezpečných látek do vody Únik nebezpečných látek do kanalizace Viz. příloha č.5 Nebezpečné chemické látky 1. Ohrožení velkého počtu osob a zvířat z toxických látek 2. Nebezpečí možného výbuchu 3. Nebezpečí následného úniku do vody a kontaminace velkého úseku vodoteče 4. Nebezpečí následného úniku do kanalizace a kontaminace rozsáhlé kanalizační sítě, včetně ohrožení obyvatelstva v jiných oblastech 5. Nebezpečí následného požáru nebo výbuchu 6. V případě rychlého šíření požáru nebo výbuchu, znemožnění ústupových cest a zhoršení podmínek evakuace osob ze zasažené oblasti. 7. Při šíření požáru hrozí vznik velkého množství toxických výbušných a jinak nebezpečných zplodin. Nebezpečí ohrožení osob a zvířat v této oblasti a jeho okolí. Strana 6 Příloha č.4 - Popis mimořádných událostí

7 8. Přerušení dodávky el. energie, plynu, vody v těsné blízkosti havárie. 9. V případě že uniklá látka je výbušná může dojít k výbuchu a dochází následně k úniku médií do ovzduší. Pokud se jedná o kapalnou látku a v místě havárie není vybudovaná havarijní jímku, dojde k rozlití média do okolí a následné kontaminaci půdy, vody, nebo úniku do kanalizace. 1. Uzavření místa události, zjistit a vymezit nebezpečnou zónu 2. Evakuace osob, zvířat a materiálu z ohroženého místa události 3. Likvidace zdrojů úniku (uzavřít, utěsnit) 4. Uniklou látku zneutralizovat, jímat do nádob a převést k likvidaci, uložení 5. Likvidace případného požáru. Uzavření postižené oblasti, odklonění dopravy Zajistit ošetření postižených osob a případný převoz do nemocnic, součinnost s leteckou záchrannou službou Zajistit přítomnost statika, pracovníka životního prostředí a IŽP Zabezpečit uzavření přívodu plynu, elektrické energie a případně dalších přívodů nebezpečných médií do prostoru havárie Zajištění rozboru vzorků půdy a vody, stanovení nebezpečnosti látky: - kategorie látky - její toxicita - prahová koncentrace - biologická odbouratelnost Zabezpečení chemikálií na neutralizaci látky, její likvidaci a nádoby na odvoz Zajistit úložiště na kontaminovanou zeminu, nebezpečnou látku a dopravní prostředky na její odvoz Zabezpečit dostatek osvětlovacích agregátů pro práce záchranných jednotek v noci, případně za podmínek špatné viditelnosti Týlové zabezpečení zasahujících jednotek (PHM, strava, tekutiny), Zdravotnická záchranná služba Smlouvy s organizacemi hygienický stanice (AČR) 7. Technologické havárie požáry, exploze, destrukce Postižení zdravotního stavu obyvatelstva ve velkém rozsahu, nevratné zdravotní změny - mechanické úrazy, postižení pohybového ústrojí, popáleniny, psychické poruchy aj. Následky výbuchu bývají mnohé a závažné mechanické poruchy staveb popř. jejich zhroucení, zranění až usmrcení osob v blízkosti výbuchu účinkem tlakové vlny případně výbuchem odmrštěnými předměty. Sekundárním následkem výbuchu vzniká velmi často panická situace Technologické havárie - výbuch Výbuch uvnitř objektů a v blízkosti technologií. Výbuch mimo objekty a technologie na volném prostranství. Výbuch na silnicích a v prostorách ČD Výbuch v podzemních prostorách Viz. příloha č.5 Nebezpečné chemické látky 1. Nebezpečí je většinou charakterizováno velkým rozsahem události a následným možným nebezpečím, zejména zřícením konstrukcí, únikem nebezpečného médií a zamořením rozsáhlé oblasti. 2. Ohrožení velkého počtu osob a zvířat. 3. Vznik následného požáru a rozšíření požáru na okolí havárie Příloha č. 4 - Popis mimořádných událostí Strana 7

8 4. Nebezpečí popálení, uhoření, udušení resp. otravy toxickými zplodinami hoření a dalších zranění při výbuchu 5. V případě rychlého šíření požáru a destrukci po výbuchu znemožnění ústupových cest a zhoršení podmínek evakuace osob ze zasažené oblasti. 6. Při šíření požáru hrozí vznik velkého množství toxických výbušných a jinak nebezpečných zplodin a nebezpečí ohrožení osob a zvířat v této oblasti a jeho okolí. 7. Přerušení dodávky elektrické energie, plynu, vody v těsné blízkosti havárie. Vypnutí dodávky elektrické proudu, plynu, vody a dalších medií v prostoru kde se může vyskytnout nebezpečná koncentrace. 1. Záchrana zasažených osob a zvířat 2. Evakuace osob, zvířat a materiálu z ohroženého místa události. 3. Zabezpečení nouzové ubytování a stravování zachráněných osob. 4. Likvidace požáru v prostorách, kde hrozí nebezpečí následné destrukce. 5. V případě uniku nebezpečných látek po výbuchu je nutno zajistit dostatek ochranných prostředků pro záchranáře, zdravotnické záchrannou službu, Policie, zajištění okamžitého uzavření zdroje úniku nebezpečné látky. 6. Zabezpečit dostatek osvětlovacích agregátů pro zasahující jednotky na místě události a v jeho okolí. Uzavření postižené oblasti, odklonění dopravy Zajistit ošetření postižených osob a případný převoz do nemocnic, součinnost s leteckou záchrannou službou Zajistit přítomnost statika Zabezpečit uzavření přívodu plynu, elektrické energie a případně dalších přívodů nebezpečných médií do prostoru výbuchu Zabezpečit těžkou techniku a dopravní prostředky, do místa události vyprošťovací vozidla jeřáby, auta se speciální výbavou Zabezpečit speciální záchranné jednotky pro vyproštění velkého počtu osob, zabezpečit dostatečné množství ochranných obleků a dýchacích přístrojů. V případě úniku jedovaté látky je priorita zamezení jejího úniku. Zabezpečit speciální záchranné jednotky pro vyhledávání osob v sutinách. Zajistit úložiště na sutiny a dopravní prostředky na její odvoz Zajistit identifikaci mrtvých, evidenci zraněných, linky pro podávání informací Zabezpečit dostatek osvětlovacích agregátů pro práce záchranných jednotek v noci, případně za podmínek špatné viditelnosti Týlové zabezpečení zasahujících jednotek (PHM, strava, tekutiny), Policie ČR Zdravotnická záchranná služba Smlouvy s organizacemi (AČR) další složky (kynologové) Policie ČR (AČR) 8. Ekologické havárie znečištění vody, ovzduší a přírodního prostředí haváriemi Poškození vodních zdrojů, zdravotního stavu obyvatelstva, poškození potravinových zdrojů, nárůst alergických stavů u obyvatelstva aj. Lze předpokládat únik těchto typů látek do tekoucích nebo stojatých vod: - anorganické látky - organické sloučeniny - hnojiva a prostředky pro ochranu rostlin Ve všech případech lze předpokládat o únik látek v pevném nebo kapalném skupenství. Přitom je nutno brát v úvahu, že při haváriích tekutých škodlivin se setkáváme obvykle s existencí jejich obou fází plynné i kapalné. Strana 8 Příloha č.4 - Popis mimořádných událostí

9 Příklad: Havárie většího rozsahu, kde není známý zdroj znečištění Viz. příloha č.5 Nebezpečné chemické látky Opatření prováděná HZS 1. Uzavřít místo nehody, stanovit nebezpečnou zónu. 2. Zjistit stupeň ohrožení osob, osoby varovat, případně evakuovat. 3. Zjistit místo úniku, zabezpečit jeho uzavření a zamezení dalšího úniku nebezpečné látky 4. Utěsnit v nebezpečné zóně všechna vyústění kanalizace 5. Lokalizovat látku jednoduchými nornými stěnami 6. Provést její odčerpání nebo sběr pomocí vhodných sorbentů 7. Uložení látky na vhodné úložiště Uzavření prostoru a šetření příčiny vzniku zamoření Zajištění přítomnosti pracovníků životního prostředí a IŽP Zajištění přítomnosti vodohospodářského orgánu, správce toku a oblastní meliorační správy Zajištění přítomnosti veterinárního specialisty Zajištění rozboru vzorků půdy a vody, stanovení nebezpečnosti látky: - kategorie látky - její toxicita - prahová koncentrace - biologická odbouratelnost Zabezpečení prostředků pro odvoz zachycené látky, její uložení Zajištění odvozu uhynulých zvířat a jejich likvidace Prověření případného znečištění zdrojů pitné a užitkové vody Zabezpečit případnou asanaci prostoru Policie ČR hygienický stanice Smlouvy s organizacemi Veterinární správa hygienická stanice vodohospodářské společnosti 9. Požáry ubytovacích zařízení Požáry mají vliv na ohrožení lidských sídel, infrastruktury, dopravních cest, ohrožení lidských životů a zdraví, ekonomické ztráty, ohrožení systémů zásobování obyvatelstva základními životními potřebami a omezení průmyslových logistických řetězců. Nebezpečí tvoření jedovatých látek a dusivých par a plynů, úrazy elektrickým proudem. 1. Požáry zařízení, objektů hotelového typu, 2. Požáry zařízení, objektů internátního typu 3. Požáry výškových budov 4. Požáry výškových obytných budov řadové zástavby, zejména v sídlištích, popř. budov, umístěných vedle sebe v těsné blízkosti 5. Požáry obytných budov v řadové zástavbě historické části obce. 1. Ohrožení velkého množství osob. Mezi jinými i osob se sníženou pohyblivostí a dětí. Řada cizinců, při evakuaci s personálem v recepci. U internátů a kolejí přeplněnost zařízení až na dvounásobek. 2. Poměrně velké požární zatížení - soustředění množství hořlavých látek, plasty, umakart a textil, při jejichž hoření dochází k vývinu toxických plynů a par. Příloha č. 4 - Popis mimořádných událostí Strana 9

10 3. Šíření požáru mezi jednotlivými podlažími, zejména instalačními šachtami (u starších typů panelové zástavby) a při velkých teplotách, je to zejména rozvod zemního plynu do jednotlivých buněk. 4. Vývin toxických zplodin hoření znesnadňující orientaci osob při evakuaci na únikových cestách a hasičům při záchraně osob a likvidaci požáru. 5. Nebezpečí zřícení konstrukcí. 6. Členitost staveb, znesnadňujících orientaci uvnitř objektu, ale i v objektech přilehlých. 7. Neprůjezdnost příjezdových komunikací a nástupních ploch. Ztížený přístup požární techniky, zejména pak techniky výškové. 8. Krádeže evakuovaného majetku. 9. Panika mezi postiženými. 1. Organizovat evakuaci osob z hořícího objektu a v případě reálného nebezpečí rozšíření požáru na přilehlé budovy, také připravovat evakuaci osob a majetku z objektů ohrožených. 2. Zabezpečit dostatek hasebních látek (voda, příp. pěnidlo) pro účinné hašení požáru. 3. Zabezpečit zásahovým jednotkám průjezdnost po přístupových komunikacích k místu zásahu. 4. Zabránit panice a opětovnému vstupu evakuovaných osob do hořícího objektu. 5. Zajistit stravu a nápoje pro příslušníky zásahových jednotek a skupin. 6. Na návětrné straně od místa požáru ohraničit prostor v dostatečné vzdálenosti od místa požáru (nebezpečí zřícení konstrukcí a výbuchu). 7. Vybavit příslušníky zasahujících skupin ručními elektrickými megafony, osobními ochrannými prostředky, spojovacím prostředky, schopnými komunikovat v jednotné síti spolu s náčelníkem týlu. V noci pak toto vybavení rozšířit o účinné svítilny, včetně náhradních svítilen, popř. zabezpečit jejich dobíjení. Počítat i se střídáním příslušníků ve službě a počítat s jejich střídáním v průběhu zásahu s náhradním vystrojením v průběhu služby. 8. Na požádání velitele zásahu zabezpečit zvýšení tlaku vody v hydrantové síti kolem místa požáru. Zajistit přítomnost tlumočníků Zajistit statika pro posouzení stability konstrukce budovy. Zabezpečit dostatek odtahových vozidel k uvolnění příjezdových komunikací a nástupních ploch. Zabezpečit dostatečný počet vozidel pro hromadnou přepravu evakuovaných osob. Zabezpečit dostatek nákladních vozidel pro odvoz evakuovaného majetku. Ohradit prostor pro soustředění evakuovaných osob a vést evidenci evakuovaných a pohřešovaných osob. Tento prostor je třeba vytvořit v bezpečné vzdálenosti od místa požáru. Za nepříznivých povětrnostních podmínek zřídit tento prostor ve vhodných objektech co nejblíže místu požáru. Zajistit stravu a nápoje pro příslušníky zásahových jednotek a skupin. Zajistit ošetření evakuovaných osob a případný převoz do nemocnic Odklonit dopravu od místa požáru a řídit dopravu tak, aby byl umožněn hladký průjezd zásahových vozidel k požářišti včetně dopravy vody kyvadlovou přepravou od zdroje. Zabezpečit ostrahu evakuovaného majetku a vést jeho evidenci. Později zabezpečit evakuaci zachráněného majetku do náhradních uzavřených a k provizornímu uložení předem dohodnutých objektů a zabezpečit jeho výdej původním majitelům Zamezit vstupu všech nepovolaných osob do hořícího objektu a jeho blízkosti Neprodleně zjistit osoby s trvalým bydlištěm v postiženém objektu Zajistit nakladače a nákladní vozidla pro odvoz sutin z místa požáru smlouvy s dopravci smlouvy s dopravci smlouvy s dopravci PČR + MP Složky IZS Zdravotnická záchranná služba smlouvy s dopravci Strana 10 Příloha č.4 - Popis mimořádných událostí

11 Zabezpečit skládku k odklízení sutiny v rámci záchranných, likvidačních a asanačních prací V noci zabezpečit dostatečné osvětlení místa požáru a míst soustředění evakuovaných osob i majetku náhradními zdroji elektrické energie Zajistit identifikaci zemřelých a jejich odvoz pohřební službou Policie ČR 10. Hromadné dopravní nehody v silniční dopravě Mohou být vyvolané přírodními jevy, technickými poruchami, selháním člověka apod. Davový šok skupiny lidí vyvolaný strachem před možným ohrožením života, chaotické neracionální chování 1. Hromadné dopravní nehody bez dalších následků 2. Hromadné dopravní nehody s následným výbuchem a požárem 3. Hromadné dopravní nehody s únikem nebezpečných látek (jedovatých, žíravých, výbušných) 4. Hromadné dopravní nehody s prostředkem hromadné přepravy Ohrožení velkého počtu osob a zvířat, které může být na velké ploše. Nebezpečí neustále trvá až do uzavření prostoru a odklonění dopravy, důraz na zabezpečení informovanosti všemi možnými informačními zdroji, (rozhlas, televize atd.) Vznik následného negativního jevu požáru, výbuch, únik látek, který se může objevovat v průběhu události. V případě vzniku požáru nebezpečí popálení či uhoření v uvězněných troskách aut V případě rychlého šíření požáru, výbuchu, ztížení ústupových cest a zhoršení podmínek evakuace osob ze zasažené oblasti Při šíření požáru hrozí únik velkého množství škodlivých látek do ohroženého prostoru a nebezpečí ohrožení osob a zvířat v této oblasti a jeho blízkého okolí Hromadné dopravní nehody ztěžují přístup záchranářských týmů. Většina těchto cest, kde se může hromadná nehoda vyskytnout má svodidla, která brání příjezdu záchranných týmů k postiženým. 1. Uzavření místa události, zabezpečení odklonu dopravy 2. Záchrana velkého počtu osob a zvířat za těžkých podmínek, využít dle možností jiných přístupových cest 3. Evakuace osob, zvířat a materiálu z ohroženého místa události do bezpečí, vyprošťování osob z havarovaných trosek a jejich následná evakuace 4. Likvidace požáru v prostorách, kde hrozí nebezpečí následného výbuchu, likvidace úniku látek a předejít vzniku požáru (v každém dopravním prostředku je dostatek PHM), odpojit baterie, uzavřít přívod PHM, přečerpat nádrže, zakázat kouření. Vyčlenit jednotky PO, které budou provádět pouze hašení, a které budou provádět další záchranářské práce. 5. Zabezpečit nástupní plochy pro jednotky. 6. Zabezpečení těžkých mechanizačních a dopravních prostředků, a místa pro odtažení nepojízdných aut. Pro odtržení aut, uvolnění cesty a dále pro úklid silnice, odstranění skla, dalších předmětů a uniklých látek z místa havárie. 7. Nutnost zajištění dostatku vyprošťovacího nářadí a vycvičených jednotek (jedna jednotka potřebuje na vyproštění jedné osoby cca 13 min.- podle druhu zranění) Uzavření postižené oblasti, odklonění dopravy, zabezpečení objízdných tras, Policie ČR Příloha č. 4 - Popis mimořádných událostí Strana 11

12 zajištění plynulého provozu pro zasahující vozidla Zajistit ošetření postižených osob a případný převoz do nemocnic, součinnost s leteckou záchrannou službou Zajistit informovanost o nehodě a o objízdných trasách Zabezpečit velké množství dopravních prostředků pro přepravu osob z místa události do nemocnice, případně do místa ošetření. Zabezpečit oblečení pro zraněné (většina hromadných dopravních nehod souvisí s klimatickými podmínkami, námraza, mlha, kdy venkovní teploty jsou v pod 0 0 C ) Zabezpečit těžkou techniku a dopravní prostředky, do místa události vyprošťovací vozidla jeřáby, auta se speciální výbavou, odtahovou techniku Zabezpečit speciální záchranné jednotky pro vyproštění velkého počtu osob, zabezpečit dostatečné množství ochranných obleků a dýchacích přístrojů. V případě úniku jedovaté látky je priorita zamezení jejího úniku Záchranná zdravotní služba Zajistit úložiště na vraky a nepojízdné dopravní prostředky + ORP Zajistit identifikaci mrtvých, evidenci zraněných a dalších účastníků nehody, Policie ČR linky pro podávání informací + Zabezpečit dostatek osvětlovacích agregátů pro práce záchranných jednotek v noci, případně za podmínek špatné viditelnosti Týlové zabezpečení zasahujících jednotek (PHM, strava, tekutiny), zabezpečit dostatek teplého oblečení pro zraněné na místo události ORP + ORP 11. Hromadné nehody v železniční dopravě Mohou být vyvolané přírodními jevy, technickými poruchami, selháním člověka apod. Davový šok skupiny lidí vyvolaný strachem před možným ohrožením života, chaotické neracionální chování. 1. Železniční nehody bez dalších následků 2. Železniční nehody s následným výbuchem a požárem Příklad: nehoda osobního vlaku Ohrožení velkého počtu osob a zvířat, které může být na velké ploše. Nebezpečí neustále trvá až do uzavření prostoru a odklonění dopravy, důraz na zabezpečení informovanosti všemi možnými informačními zdroji, (rozhlas, televize atd.) Vznik následného negativního jevu požáru, výbuchu, který může nastat v průběhu události. V případě vzniku požáru nebezpečí popálení či uhoření v uvězněných troskách vlaku Železniční nehody ztěžují přístup záchranářských týmů. Většina těchto nehod může být mimo cesty a na náspech. To pak brání příjezdu záchranných týmů k postiženým. 1. Uzavření místa události, zabezpečení zastavení dopravy na železnici 2. Záchrana velkého počtu osob a zvířat za těžkých podmínek, využít dle možností jiných přístupových cest 3. Evakuace osob, zvířat a materiálu z ohroženého místa události do bezpečí, vyprošťování osob z havarovaných trosek a jejich následná evakuace 4. Likvidace požáru v prostorách, kde hrozí nebezpečí následného výbuchu, likvidace úniku látek a předejít vzniku požáru, přečerpat případně cisterny. Vyčlenit jednotky PO, které budou provádět pouze hašení, a které budou provádět další záchranářské práce. 5. Zabezpečení těžkých mechanických a dopravních prostředků. Strana 12 Příloha č.4 - Popis mimořádných událostí

13 6. Nutnost zajištění dostatku vyprošťovacího nářadí a vycvičených jednotek Havarijní plán obce Hrušovany u Brna Uzavření postižené oblasti, odklonění dopravy, zabezpečení objízdných tras, zajištění plynulého provozu pro zasahující vozidla Zajistit ošetření postižených osob a případný převoz do nemocnic, součinnost s leteckou záchrannou službou Zajistit informovanost o nehodě a o objízdných trasách Zabezpečení náhradní přepravy cestujících Zabezpečit velké množství dopravních prostředků pro přepravu osob z místa události do nemocnice, případně do místa ošetření. Zabezpečit oblečení pro zraněné Zabezpečit těžkou techniku a dopravní prostředky, do místa události vyprošťovací vozidla jeřáby, vlak se speciální výbavou, Zabezpečit speciální záchranné jednotky pro vyproštění velkého počtu osob, zabezpečit dostatečné množství ochranných obleků a dýchacích přístrojů. V případě úniku jedovaté látky je priorita zamezení jejího úniku Zajistit identifikaci mrtvých, evidenci zraněných a dalších účastníků nehody, linky pro podávání informací Zabezpečit dostatek osvětlovacích agregátů pro práce záchranných jednotek v noci, případně za podmínek špatné viditelnosti Týlové zabezpečení zasahujících jednotek (PHM, strava, tekutiny), zabezpečit dostatek teplého oblečení pro zraněné na místo události ČD ČD, ORP a dotčené obce ORP a dotčené obce ORP a dotčené obce dotčené obce, PČR,ORP ORP a dotčené obce Příloha č. 4 - Popis mimořádných událostí Strana 13

Přehled zdrojů a pravděpodobných mimořádných událostí, včetně možnosti jejich vzniku, rozsahu a ohrožení pro

Přehled zdrojů a pravděpodobných mimořádných událostí, včetně možnosti jejich vzniku, rozsahu a ohrožení pro PŘÍLOHA 5 Počet listů: 8 Přehled zdrojů a pravděpodobných mimořádných událostí, včetně možnosti jejich vzniku, rozsahu a ohrožení pro ÚZEMÍ SPRÁVNÍHO OBVODU OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ KLATOVY PŘEHLED

Více

Přehled zdrojů a pravděpodobných mimořádných událostí, včetně možnosti jejich vzniku, rozsahu a ohrožení pro ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ SUŠICE

Přehled zdrojů a pravděpodobných mimořádných událostí, včetně možnosti jejich vzniku, rozsahu a ohrožení pro ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ SUŠICE PŘÍLOHA 14 Počet listů : 5 Přehled zdrojů a pravděpodobných mimořádných událostí, včetně možnosti jejich vzniku, rozsahu a ohrožení pro ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ SUŠICE Obec / město Zdroj mimořádné

Více

Přehled zdrojů a pravděpodobných mimořádných událostí, včetně možnosti jejich vzniku, rozsahu a ohrožení pro

Přehled zdrojů a pravděpodobných mimořádných událostí, včetně možnosti jejich vzniku, rozsahu a ohrožení pro PŘÍLOHA 13 Počet listů : 4 Přehled zdrojů a pravděpodobných mimořádných událostí, včetně možnosti jejich vzniku, rozsahu a ohrožení pro ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ STŘÍBRO Obec / město Zdroj mimořádné

Více

ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ NÝŘANY

ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ NÝŘANY PŘÍLOHA 8 Počet listů : 4 Přehled zdrojů a pravděpodobných mimořádných událostí, včetně možnosti jejich vzniku, rozsahu a ohrožení pro ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ NÝŘANY Obec / město Zdroj mimořádné

Více

Přehled zdrojů a pravděpodobných mimořádných událostí, včetně možnosti jejich vzniku, rozsahu a ohrožení pro

Přehled zdrojů a pravděpodobných mimořádných událostí, včetně možnosti jejich vzniku, rozsahu a ohrožení pro PŘÍLOHA 7 Počet listů : 4 Přehled zdrojů a pravděpodobných mimořádných událostí, včetně možnosti jejich vzniku, rozsahu a ohrožení pro ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ NEPOK Čísl o Obec / město Zdroj

Více

Přehled zdrojů a pravděpodobných mimořádných událostí, včetně možnosti jejich vzniku, rozsahu a ohrožení pro ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ TACHOV

Přehled zdrojů a pravděpodobných mimořádných událostí, včetně možnosti jejich vzniku, rozsahu a ohrožení pro ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ TACHOV PŘÍLOHA 15 Počet listů : 5 Přehled zdrojů a pravděpodobných mimořádných událostí, včetně možnosti jejich vzniku, rozsahu a ohrožení pro ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ TACHOV MU Obec / město Zdroj mimořádné

Více

Řízení prací při zneškodňování havárií přísluší vodoprávnímu úřadu!!!

Řízení prací při zneškodňování havárií přísluší vodoprávnímu úřadu!!! Ropná havárie je mimořádná událost, při níž došlo k úniku ropných produktů nebo jiných obdobných látek (dále jen ropné látky ) v takovém množství, že je ohroženo životní prostředí, zejména pak jakost podzemních

Více

Přehled zdrojů a pravděpodobných mimořádných událostí, včetně možnosti jejich vzniku, rozsahu a ohrožení pro

Přehled zdrojů a pravděpodobných mimořádných událostí, včetně možnosti jejich vzniku, rozsahu a ohrožení pro PŘÍLOHA 3 Počet listů : 4 Přehled zdrojů a pravděpodobných mimořádných událostí, včetně možnosti jejich vzniku, rozsahu a ohrožení pro ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ HORAŽĎOVICE Obec / město Zdroj

Více

B) ANALÝZA VZNIKU MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ A Z TOHO VYPLÝVAJÍCÍCH OHROŽENÍ ÚZEMÍ SPRÁVNÍHO OBVODU OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ NEPOMUK

B) ANALÝZA VZNIKU MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ A Z TOHO VYPLÝVAJÍCÍCH OHROŽENÍ ÚZEMÍ SPRÁVNÍHO OBVODU OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ NEPOMUK Příloha k č.j. HSPM-5070-3/2014 ÚPP Počet listů: 8 B) ANALÝZA VZNIKU MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ A Z TOHO VYPLÝVAJÍCÍCH OHROŽENÍ ÚZEMÍ SPRÁVNÍHO OBVODU OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ NEPOMUK 1 OBSAH strana 1. ÚVOD

Více

KRIZOVÝ PLÁN MĚSTA HORŠOVSKÝ TÝN VÝČET A HODNOCENÍ MOŽNÝCH KRIZOVÝCH RIZIK NA ÚZEMÍ ORP HORŠOVSKÝ TÝN ANALÝZA

KRIZOVÝ PLÁN MĚSTA HORŠOVSKÝ TÝN VÝČET A HODNOCENÍ MOŽNÝCH KRIZOVÝCH RIZIK NA ÚZEMÍ ORP HORŠOVSKÝ TÝN ANALÝZA KRIZOVÝ PLÁN MĚSTA HORŠOVSKÝ TÝN 3. VÝČET A HODNOCENÍ MOŽNÝCH KRIZOVÝCH RIZIK NA ÚZEMÍ ORP HORŠOVSKÝ TÝN ANALÝZA VZNIKU MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ A Z TOHO VYPLÝVAJÍCÍCH OHROŽENÍ území obce s rozšířenou HORŠOVSKÝ

Více

Zdolávání mimořádných událostí

Zdolávání mimořádných událostí 6. Zdolávání mimořádných událostí 6 - Zdolávání mimořádných událostí Počet vyučovacích hodin předmětu 68 Počet vyučovacích hodin bloku: 6. Nasazení sil a prostředků 22 6.2 Zásahy na nebezpečné látky 6

Více

ŽD M-Sm 1 HAVARIJNÍ PLÁN. Účinnost od 1.7.2012. Vypracoval / dne: Karel Mičunek / 25.4.2012 Podpis:

ŽD M-Sm 1 HAVARIJNÍ PLÁN. Účinnost od 1.7.2012. Vypracoval / dne: Karel Mičunek / 25.4.2012 Podpis: HAVARIJNÍ PLÁN Účinnost od 1.7.2012 Vypracoval / dne: Karel Mičunek / 25.4.2012 Podpis: Schválil / dne: Ing. Pavel Čechák / 3.5.2012 Podpis: ROZDĚLOVNÍK: Držitel verze počet kusů 1. Archiv tištěná a elektronická

Více

Úhrady za činnosti prováděné jednotkami PO

Úhrady za činnosti prováděné jednotkami PO Úhrady za činnosti prováděné jednotkami PO Hašení požáru Hašení požáru přerušení nežádoucího hoření má dvě fáze : Lokalizace (význam pro operační řízení) Likvidaci požáru ukončení zásahu na místě události

Více

Činnost jednotek požární ochrany při povodních. plk. Mgr. Štěpán Kavan, Ph.D. Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje

Činnost jednotek požární ochrany při povodních. plk. Mgr. Štěpán Kavan, Ph.D. Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje Činnost jednotek požární ochrany při povodních plk. Mgr. Štěpán Kavan, Ph.D. Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje 1 Bezpečnost komplexně Úkolem vlády ČR a orgánů všech územních samosprávných celků

Více

Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina územní odbor Žďár nad Sázavou. Úkoly jednotek PO při vyprošťování ze závalů a sutin

Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina územní odbor Žďár nad Sázavou. Úkoly jednotek PO při vyprošťování ze závalů a sutin Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina územní odbor Žďár nad Sázavou Úkoly jednotek PO při vyprošťování ze závalů a sutin Legislativní předpisy Bojový řád jednotek požární ochrany taktické postupy zásahu

Více

Přehled zdrojů a pravděpodobných mimořádných událostí, včetně možnosti jejich vzniku, rozsahu a ohrožení pro ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ PLZEŇ

Přehled zdrojů a pravděpodobných mimořádných událostí, včetně možnosti jejich vzniku, rozsahu a ohrožení pro ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ PLZEŇ Havarijní plán ského kraje Analýza rizik v ském kraji PŘÍLOHA 9 Počet listů : 7 Přehled zdrojů a pravděpodobných mimořádných událostí, včetně možnosti jejich vzniku, rozsahu a ohrožení pro ÚZEMÍ OBCE S

Více

Odborná příprava velitelů JPO SDHO. Evakuace obyvatelstva

Odborná příprava velitelů JPO SDHO. Evakuace obyvatelstva Odborná příprava velitelů JPO SDHO Evakuace obyvatelstva 2009 30 vyhlášky Ministerstva vnitra č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany Při zásahu jednotky požární ochrany: a) zdolávájí

Více

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje Zubatého 1 614 00 Brno

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje Zubatého 1 614 00 Brno Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje Zubatého 1 614 00 Brno Přehled událostí za únor 2011 Za uvedené období bylo na území Jihomoravského kraje u HZS evidováno 491 událostí, z čehož bylo 155 požárů

Více

VNĚJŠÍ HAVARIJNÍ PLÁN JADERNÉ ELEKTRÁRNY TEMELÍN

VNĚJŠÍ HAVARIJNÍ PLÁN JADERNÉ ELEKTRÁRNY TEMELÍN VNĚJŠÍ HAVARIJNÍ PLÁN JADERNÉ ELEKTRÁRNY TEMELÍN OBSAH A: INFORMAČNÍ ČÁST ÚVOD... 2 INFORMAČNÍ ČÁST... 3 1. OBECNÁ CHARAKTERISTIKA JE TEMELÍN... 3 2. VÝSLEDKY ANALÝZ MOŽNÝCH RADIAČNÍCH HAVÁRIÍ A MOŽNÝCH

Více

Ministerstvo vnitra generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Bojový řád jednotek požární ochrany - taktické postupy zásahu

Ministerstvo vnitra generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Bojový řád jednotek požární ochrany - taktické postupy zásahu Ministerstvo vnitra generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Bojový řád jednotek požární ochrany - taktické postupy zásahu Název: Havárie ohrožující vody Ropné havárie I. Charakteristika

Více

Základní odborná příprava členů jednotek sborů dobrovolných hasičů

Základní odborná příprava členů jednotek sborů dobrovolných hasičů Základní odborná příprava členů jednotek sborů dobrovolných hasičů Základní odborná příprava členů jednotek sborů dobrovolných hasičů Nebezpečné látky doplňující materiály Hodina: 20. Značení tlakových

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Č.j. : MV-23710-1/PO-2008 Praha 12. března 2008 Počet listů: 6

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Č.j. : MV-23710-1/PO-2008 Praha 12. března 2008 Počet listů: 6 MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. : MV-23710-1/PO-2008 Praha 12. března 2008 Počet listů: 6 S c h v a l u j e: genmjr. Ing. Miroslav Štěpán v.r. generální ředitel

Více

PÍSEMNÉ POKYNY PODLE ADR

PÍSEMNÉ POKYNY PODLE ADR PÍSEMNÉ POKYNY PODLE ADR Činnosti v případě nehody nebo nouzové situace V případě nehody nebo nouzové situace, k níž může dojít nebo která může vzniknout během přepravy, musí členové osádky vozidla učinit

Více

ÚLOHA HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČR PŘI LIKVIDACI HAVÁRIÍ

ÚLOHA HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČR PŘI LIKVIDACI HAVÁRIÍ ÚLOHA HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČR PŘI LIKVIDACI HAVÁRIÍ Ing. Petra Najmanová pracoviště chemické služby, odbor IZS a výkonu služby, MV-GŘ HZS ČR Seminář Znečištění podzemních a povrchových vod riziko

Více

MOŽNÉ NÁSLEDKY k zajištění připravenosti na řešení mimořádných událostí a i krizových situací. OSOBY

MOŽNÉ NÁSLEDKY k zajištění připravenosti na řešení mimořádných událostí a i krizových situací. OSOBY MOŽNÉ NÁSLEDKY Možné následky negativních jevů, událostí, procesů a činností nebo mimořádných událostí, či krizových situací jsou základem pro realizaci opatření korekce rizik, pro zpracování a následnou

Více

MINISTERSTVO VNITRA. generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Č.j. MV /PO-OVL-2014 Praha 8. ledna 2014 Počet listů: 5

MINISTERSTVO VNITRA. generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Č.j. MV /PO-OVL-2014 Praha 8. ledna 2014 Počet listů: 5 MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-3270-1/PO-OVL-2014 Praha 8. ledna 2014 Počet listů: 5 S c h v a l u j i : Generální ředitel HZS ČR brig. gen. Ing. Drahoslav

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-3270-11/PO-OV-2014 Praha 8. ledna 2014 Počet listů: 6 S c h v a l u j i : Generální ředitel HZS ČR brig. gen. Ing. Drahoslav

Více

Plán školení členů Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Třebechovice pod Orebem organizační jednotky Města Třebechovice p.o.

Plán školení členů Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Třebechovice pod Orebem organizační jednotky Města Třebechovice p.o. Plán školení členů Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Třebechovice pod Orebem organizační jednotky Města Třebechovice p.o. na rok 2012 _ 27.01. Bezpečnost práce členů JSDH při výkonu služby /pátek/

Více

STATISTICKÉ INFORMACE O UDÁLOSTECH v Moravskoslezském kraji za ROK 2004. rok 2003

STATISTICKÉ INFORMACE O UDÁLOSTECH v Moravskoslezském kraji za ROK 2004. rok 2003 STATISTICKÉ INFORMACE O UDÁLOSTECH v Moravskoslezském kraji za ROK 24 I. UDÁLOSTI EVIDOVANÉ U HZS MSK V roce 24 bylo u HZS MSK *1) evidováno celkem 17 337 událostí *2), což je o 136 událostí více než za

Více

PŘEHLED A HODNOCENÍ MOŽNÝCH ZDROJŮ KRIZOVÝCH RIZIK

PŘEHLED A HODNOCENÍ MOŽNÝCH ZDROJŮ KRIZOVÝCH RIZIK PŘEHLED A HODNOCENÍ MOŽNÝCH ZDROJŮ KRIZOVÝCH RIZIK Povodně velkého Přehled možných zdrojů rizik na území A Dlouhodobá inverzní situace Část území - území města PLZNĚ působení konkrétních na území úmrtnost

Více

Požár. - snadno a rychle

Požár. - snadno a rychle Požár - snadno a rychle Hoření Jako hoření označujeme každou chemickou oxidačně-redukční reakci, při které látky rychle reagují s oxidačním prostředkem. Při této reakci vzniká teplo (jedná se tedy o exotermickou

Více

Modul č. 8. Nebezpečné látky.

Modul č. 8. Nebezpečné látky. Modul č. 8. Nebezpečné látky. Čís. Otázka A 1 Co řeší mezinárodní dohoda ADR, kterou je také Přepravu nebezpečného zboží v silniční dopravě. Česká republika vázána? 2 Podle mezinárodní dohody o přepravě

Více

Základní dělení mimořádných událostí

Základní dělení mimořádných událostí Základní dělení mimořádných událostí Mimořádná událost Krizová situace Základní dělení mimořádných událostí Základní dělení přírodních mimořádných událostí Základní dělení antropogenních mimořádných události

Více

Dokumentace o začlenění do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím a s vysokým požárním nebezpečím obsahuje:

Dokumentace o začlenění do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím a s vysokým požárním nebezpečím obsahuje: Dokumentace o začlenění do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím a s vysokým požárním nebezpečím obsahuje: a. označení druhu provozované činnosti a uvedení místa, kde je tato činnost provozována,

Více

Vypracoval: Razítko města Bílovec Schválil:

Vypracoval: Razítko města Bílovec Schválil: Vypracoval: Razítko města Bílovec Schválil: Ing. Fešar Tomáš Klimek Petr Podpis: Podpis: Plán odborné přípravy pro rok 2014 vychází ze Sbírky interních aktů řízení Generálního ředitele Hasičského záchranného

Více

příjezd organizovat z návětrné strany, neustále kontrolovat směr větru, zastavit v dostatečné vzdálenosti (doporučeno 100m), pokusit se za pomoci

příjezd organizovat z návětrné strany, neustále kontrolovat směr větru, zastavit v dostatečné vzdálenosti (doporučeno 100m), pokusit se za pomoci pprap. Michal Kraft příjezd organizovat z návětrné strany, neustále kontrolovat směr větru, zastavit v dostatečné vzdálenosti (doporučeno 100m), pokusit se za pomoci dalekohledu zjistit o jakou látku se

Více

Příloha k č.j. HSPM-5070-3/2014 ÚPP Počet listů: 9 Příloha: 1/5

Příloha k č.j. HSPM-5070-3/2014 ÚPP Počet listů: 9 Příloha: 1/5 Příloha k č.j. HSPM-5070-3/2014 ÚPP Počet listů: 9 Příloha: 1/5 6 PLÁN EVAKUACE OBYVATELSTVA OBSAH : a) Zásady provádění evakuace 3 Základní zásady provádění evakuace 3 Členění evakuace podle hledisek

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. PO- 17/IZS-2002 V Praze dne 30. ledna 2002 S c h v a l u j e: generální ředitel HZS ČR a náměstek ministra vnitra v. r. U

Více

Nebezpečí úrazu el. proudem

Nebezpečí úrazu el. proudem Nebezpečí úrazu el. proudem V čem spočívá nebezpečí K průchodu elektrického proudu dojde při dotyku dvou bodů s rozdílným elektrickým potenciálem holými resp. nedostatečně izolovanými částmi těla současně.

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-3270-3/PO-OVL-2014 Praha 8. ledna 2014 Počet listů: 6 S c h v a l u j i : Generální ředitel HZS ČR brig. gen. Ing. Drahoslav

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE HOŘICE NA ŠUMAVĚ

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE HOŘICE NA ŠUMAVĚ SP STUDIO, s.r.o., architektonická kancelář, Český Krumlov, Rybářská8 Tel.: 380711315, fax 380712674, E-mail: sp.studio@telecom.cz ÚZEMNÍ PLÁN OBCE HOŘICE NA ŠUMAVĚ DOLOŽKA CO Datum: 07/2004 Číslo zakázky:

Více

1.1. ORGANIZACE EVAKUACE NA ÚZEMÍ OBCE Veleň a Mírovice pro případ povodně

1.1. ORGANIZACE EVAKUACE NA ÚZEMÍ OBCE Veleň a Mírovice pro případ povodně Krizové řízení - Evakuační plán Obec Veleň 250 63 Veleň Hlavní 7 EVAKUAČNÍ PLÁN Vyhodnocení rizik z hlediska evakuačního plánu: 1. Povodeň 2. Ohrožení vnějšími vlivy únik škodlivin do ovzduší, 1.1. ORGANIZACE

Více

PLÁN OPATŘENÍ PŘI VZNIKU MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI A VYHLÁŠENÍ KRIZOVÉHO STAVU Výčet a hodnocení možných mimořádných událostí

PLÁN OPATŘENÍ PŘI VZNIKU MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI A VYHLÁŠENÍ KRIZOVÉHO STAVU Výčet a hodnocení možných mimořádných událostí Základní škola a Mateřská škola Doksy Staré Splavy, příspěvková organizace, okr. Česká Lípa, Jezerní 74,471 63 Staré Splavy tel: 487 873 340, IČO 706 98 520 PLÁN OPATŘENÍ PŘI VZNIKU MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI

Více

Zásady ochrany obyvatelstva před hrozícím nebezpečím v zařízeních poskytujících sociální služby

Zásady ochrany obyvatelstva před hrozícím nebezpečím v zařízeních poskytujících sociální služby Zásady ochrany obyvatelstva před hrozícím nebezpečím v zařízeních poskytujících sociální služby Kateřina Blažková 1 Zásady ochrany obyvatelstva před Z hrozícím nebezpečím v zařízeních poskytujících sociální

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Varybond High Temperature Bearing

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Varybond High Temperature Bearing Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Nedoporučované způsoby použití Jen pro

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-3270-15/PO-OVL-2014 Praha 18. ledna 2014 Počet listů: 4 S c h v a l u j i : generální ředitel HZS ČR Teze (témata) ODBORNÉ

Více

Zpráva. po vzniku radiační havárie

Zpráva. po vzniku radiační havárie III. Zpráva o postupu řešení úkolu o informování veřejnosti po vzniku radiační havárie 2011 1 Obsah I. Úvod... 3 II. Radiační havárie... 3 III. Cíle mediální komunikace... 3 IV. Odpovědné orgány... 4 V.

Více

Modul 1 - Úvod do problematiky krizového řízení se zaměřením na oblast ve zdravotnictví

Modul 1 - Úvod do problematiky krizového řízení se zaměřením na oblast ve zdravotnictví Celostátní konference - Krizová připravenost zdravotnických zařízení Modul 1 - Úvod do problematiky krizového řízení se zaměřením na oblast ve zdravotnictví Mgr. Tomáš Fröhlich prosinec 2014 Základní struktura

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE MALÁ VÍSKA

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE MALÁ VÍSKA Obec Malá Víska OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Obec Malá Víska Č. 5/2011 POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE MALÁ VÍSKA Zastupitelstvo obce Malá Víska se na svém zasedání dne 11.7.2011 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm.

Více

VZOR. Základní odborná příprava členů JSDH k 72 odst.2 zákona ČNR č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

VZOR. Základní odborná příprava členů JSDH k 72 odst.2 zákona ČNR č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. VZOR základních znalostí členů jednotek SDH Základní odborná příprava členů JSDH k 72 odst.2 zákona ČNR č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. 1. - základní znalosti zákona a

Více

Klasifikace látek, symboly, R-věty a S-věty:

Klasifikace látek, symboly, R-věty a S-věty: Klasifikace látek, symboly, R-věty a S-věty: (8) Nebezpečné látky a přípravky jsou látky a přípravky, které vykazují jednu nebo více nebezpečných vlastností a pro tyto vlastnosti jsou klasifikovány za

Více

Zásady ochrany před požáry v zařízeních poskytujících sociální služby (ústavy sociální péče, dále i ÚSP )

Zásady ochrany před požáry v zařízeních poskytujících sociální služby (ústavy sociální péče, dále i ÚSP ) Zásady ochrany před požáry v zařízeních poskytujících sociální služby (ústavy sociální péče, dále i ÚSP ) Zdeněk Zrubek, Miroslav Fabián 1 Charakteristika staveb ÚSP Požární ochrana objektů ÚSP Výskyt

Více

PLÁN OPATŘENÍ PRO PŘÍPAD ROPNÉ HAVÁRIE (HAVARIJNÍ PLÁN) Avia Energo, s.r.o. BERANOVÝCH 140 PRAHA 9 LETŇANY. DLE ZÁKONA Č. 20/2004 Sb.

PLÁN OPATŘENÍ PRO PŘÍPAD ROPNÉ HAVÁRIE (HAVARIJNÍ PLÁN) Avia Energo, s.r.o. BERANOVÝCH 140 PRAHA 9 LETŇANY. DLE ZÁKONA Č. 20/2004 Sb. Příloha č.6 PLÁN OPATŘENÍ PRO PŘÍPAD ROPNÉ HAVÁRIE (HAVARIJNÍ PLÁN) Avia Energo, s.r.o. BERANOVÝCH 140 PRAHA 9 LETŇANY DLE ZÁKONA Č. 20/2004 Sb. Vypracoval: Miloslav Maršan vedoucí odd. elektro Schválil:

Více

Ministerstvo vnitra generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Bojový řád jednotek požární ochrany taktické postupy zásahu

Ministerstvo vnitra generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Bojový řád jednotek požární ochrany taktické postupy zásahu Ministerstvo vnitra generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Bojový řád jednotek požární ochrany taktické postupy zásahu Název: Dopravní nehoda na pozemních komunikacích obecně

Více

9. ročník celostátní konference MEDICÍNA KATASTROF 29.-30. 11. 2012

9. ročník celostátní konference MEDICÍNA KATASTROF 29.-30. 11. 2012 9. ročník celostátní konference MEDICÍNA KATASTROF 29.-30. 11. 2012 Pracoviště krizové připravenosti Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje Veronika Podubská, Martin Beneš Ředitel Bc. Stanislav

Více

JEDNOTKY PO. 1.1 Druhy jednotek požární ochrany

JEDNOTKY PO. 1.1 Druhy jednotek požární ochrany JEDNOTKY PO Jednotkou požární ochrany (dále jen jednotka PO ) se rozumí organizovaný systém tvořený odborně vyškolenými osobami (hasiči), požární technikou (automobily) a věcnými prostředky požární ochrany

Více

NAŘÍZENÍ KRAJE č. 2/2002,

NAŘÍZENÍ KRAJE č. 2/2002, NAŘÍZENÍ KRAJE č. 2/2002, kterým se stanoví zabezpečení požární ochrany v budovách zvláštního významu Rada Jihočeského kraje vydává, podle 7 zákona č.129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů

Více

Ochrana obyvatelstva

Ochrana obyvatelstva Ochrana obyvatelstva Název opory - JEDNOTKY POŽÁRNÍ OCHRANY, TECHNIKA A MATERIÁL HZS mjr. Ing. Jan KYSELÁK, Ph.D. jan.kyselak@unob.cz, telefon: 973 44 39 18 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií, Joštova 10, 602 00 Brno

MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií, Joštova 10, 602 00 Brno SEZNÁMENÍ STUDENTŮ S PŘEDPISY V OBLASTI POŽÁRNÍ OCHRANY A BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 1) Požární ochrana V souladu se zákonem č.133/85 Sb. o požární ochraně, v platném znění, studenti jsou k

Více

1.LEDNA 31.PROSINCE HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR OLOMOUCKÉHO KRAJE. Statistický přehled událostí Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje rok 2011

1.LEDNA 31.PROSINCE HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR OLOMOUCKÉHO KRAJE. Statistický přehled událostí Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje rok 2011 Statistický přehled událostí Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje rok 211 HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR OLOMOUCKÉHO KRAJE STATISTICKÝ PŘEHLED UDÁLOSTÍ NA ÚZEMÍ OLOMOUCKÉHO KRAJE ZA OBDOBÍ : 1.LEDNA

Více

OBEC STAŠOV ÚZEMNÍ PLÁN SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA CO

OBEC STAŠOV ÚZEMNÍ PLÁN SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA CO OBEC STAŠOV ÚZEMNÍ PLÁN SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA CO Asseco Central Europe, a.s., říjen 2010 Asseco Central Europe, a.s. STAŠOV ÚZEMNÍ PLÁN OBCE SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA CO Mgr. Ing. Jan Majer odpovědný projektant

Více

Plán školení členů Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Třebechovice pod Orebem organizační jednotky Města Třebechovice p.o.

Plán školení členů Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Třebechovice pod Orebem organizační jednotky Města Třebechovice p.o. Plán školení členů Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Třebechovice pod Orebem organizační jednotky Města Třebechovice p.o. na rok 2013 25.01. bezpečnost práce členů JSDH při výkonu služby /pátek/

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-3270-7/PO-OVL-2014 Praha 8. ledna 2014 Počet listů: 5 S c h v a l u j i : Generální ředitel HZS ČR brig. gen. Ing. Drahoslav

Více

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Oddělení ochrany obyvatelstva a plánování Přílucká 213, 760 01 Zlín

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Oddělení ochrany obyvatelstva a plánování Přílucká 213, 760 01 Zlín Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Oddělení ochrany obyvatelstva a plánování Přílucká 213, 760 01 Zlín Úloha starosty obce při řešení mimořádných událostí a krizových situací METODICKÁ POMŮCKA pro

Více

Hromadná dopravní nehoda na dálnici D1 dne 20. března Ing. Libor Hanuška

Hromadná dopravní nehoda na dálnici D1 dne 20. března Ing. Libor Hanuška Hromadná dopravní nehoda na dálnici D1 dne 20. března 2008 Ing. Libor Hanuška Hromadná dopravní nehoda Podrobně prezentována v odborném časopise PO, IZS a ochrany obyvatelstva 112 č.6/2008 v článku Hromadná

Více

Nebezpečí zasypání a zavalení.

Nebezpečí zasypání a zavalení. Nebezpečí zasypání a zavalení. Nebezpečí zasypání a zavalení vzniká při náhlém uvolnění a nekontrolovatelném sesuvu: - nesoudržného materiálu, - zvodnělé zeminy, - suti - jiného materiálu náchylného k

Více

Část B 9. Plán zdravotnického zabezpečení

Část B 9. Plán zdravotnického zabezpečení Část B 9 Plán zdravotnického zabezpečení 1 Plán zdravotnického zabezpečení Obsah: Úvod 3 1. Zdroje a služby pro zdravotnické zabezpečení činnosti Městského úřadu Ostrov a krizového štábu města při řešení

Více

8 S. Vydáno dne: 4. prosince 2006 Stran: 5. I. Charakteristika

8 S. Vydáno dne: 4. prosince 2006 Stran: 5. I. Charakteristika Ministerstvo vnitra - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Bojový řád jednotek požární ochrany - taktické postupy zásahu Název: Zásah v silničním tunelu I. Charakteristika

Více

Testové otázky 2014. Správná odpověď je Á.

Testové otázky 2014. Správná odpověď je Á. Testové otázky 2014 Správná odpověď je Á. Požární taktika oblast a 1. Lokalizace požáru znamená, že: A) je zabráněno jeho dalšímu šíření a síly a prostředky postačují pro jeho likvidaci B) požár je uhašen

Více

Úloha vedoucího organizace při řešení krizových situací a dalších mimořádných událostí

Úloha vedoucího organizace při řešení krizových situací a dalších mimořádných událostí Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje odbor ochrany obyvatelstva a plánování Úloha vedoucího organizace při řešení krizových situací a dalších mimořádných událostí METODICKÁ POMŮCKA pro management

Více

[ij j. Příloha č. 1 Značky dokumentace zdolávání požárů Značka Význam I. ZDROJE VODY. Nadzemní požární hydrant. Podzemní požární hydrant

[ij j. Příloha č. 1 Značky dokumentace zdolávání požárů Značka Význam I. ZDROJE VODY. Nadzemní požární hydrant. Podzemní požární hydrant Příloha č. 1 Značky dokumentace zdolávání požárů. ZDROJE VODY Č Nadzemní požární hydrant Podzemní požární hydrant Nástěnný požární hydrant e, Studna s možností použití pří zdolávání požáru (objem v m3)

Více

Ekonomické a sociální dopady povodní v červnu 2013

Ekonomické a sociální dopady povodní v červnu 2013 Ekonomické a sociální dopady povodní v červnu 2013 Pavla Štěpánková Praha, 16. 10. 2014 Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i. Podbabská 30/ 2582, 160 00 Praha 6 +420 220 197 111, Pobočka

Více

BRK P. Vyhodnocení cvičení IZS za rok 2010 a plán provedení cvičení IZS v roce 2011

BRK P. Vyhodnocení cvičení IZS za rok 2010 a plán provedení cvičení IZS v roce 2011 BRK-03-2011-05P Vyhodnocení cvičení IZS za rok 2010 a plán provedení cvičení IZS v roce 2011 pro: jednání Bezpečnostní rady kraje č. 03/2011 dne 17. 02. 2011 zpracoval: L. Hanuška předkládá: D. Ryba Popis

Více

Povodňový plán obce Svinošice

Povodňový plán obce Svinošice Povodňový plán obce Svinošice Okres Blansko Vodní tok přítok Kuřimky Správce vodního toku: přítok Kuřimky - ZVHS Brno Hlinky 60 Vypracoval: Zdeněk Smrž datum: 2.11.2003 Schválil: Obecní zastupitelstvo

Více

HAVÁRIE. POHROMA? KATASTROFA..!

HAVÁRIE. POHROMA? KATASTROFA..! HAVÁRIE. POHROMA? KATASTROFA..! KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOSTI základní strategický dokument vztahuje se na krizové situace (katastrofy) analyzuje současnost a navrhuje opatření ke zlepšení ZDROJE

Více

KRIZOVÝ PLÁN MĚSTA HORŠOVSKÝ TÝN OPERAČNÍ PLÁNY POVODNĚ VELKÉHO ROZSAHU

KRIZOVÝ PLÁN MĚSTA HORŠOVSKÝ TÝN OPERAČNÍ PLÁNY POVODNĚ VELKÉHO ROZSAHU KRIZOVÝ PLÁN MĚSTA HORŠOVSKÝ TÝN OPERAČNÍ PLÁNY 10.1. POVODNĚ VELKÉHO ROZSAHU OBSAH strana A. OBECNÁ ČÁST 1. Stručný popis krizové situace na území ORP... 3 2. Možné dopady vzniklé krizové situace ve správním

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-3270-5/PO-OVL-2014 Praha 8. ledna 2014 Počet listů: 5 S c h v a l u j i : Generální ředitel HZS ČR brig. gen. Ing. Drahoslav

Více

D. DOLOŽKA CIVILNÍ OCHRANY

D. DOLOŽKA CIVILNÍ OCHRANY ÚP SÚ Hvozdec Regulační plán pro lokalitu Na rovinách Čistopis KNESL + KYNČL s.r.o. architektonický ateliér Bayerova 40 602 00 Brno prosinec 2006 ÚP SÚ HVOZDEC REGULAČNÍ PLÁN PRO LOKALITU NA ROVINÁCH zadavatel:

Více

Požadavky na svářečská pracoviště

Požadavky na svářečská pracoviště 5.6.17.13.1. Požadavky na svářečská pracoviště http://www.guard7.cz/lexikon/lexikon-bozp/sektorybozp/svarovani/pozadavky-na-svarecska-pracoviste Požadavky na svářečská pracoviště stanovuje 5 vyhlášky č.

Více

D O K U M E N T. k zabezpečení úkolů požární ochrany pro období stavu ohrožení státu a válečného stavu

D O K U M E N T. k zabezpečení úkolů požární ochrany pro období stavu ohrožení státu a válečného stavu Zastupitelstvo obce Nové Dvory v souladu s 29, odst. 3, písm. b), zákona č. 133/85 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o PO ), v návaznosti na 16 Nařízení vlády č. 498

Více

VRÁTNO ÚZEMNÍ PLÁN. ODŮVODNĚNÍ Samostatná příloha civilní ochrany (K. Ú. VRÁTNO) KA * KA

VRÁTNO ÚZEMNÍ PLÁN. ODŮVODNĚNÍ Samostatná příloha civilní ochrany (K. Ú. VRÁTNO) KA * KA VRÁTNO ÚZEMNÍ PLÁN (K. Ú. VRÁTNO) ODŮVODNĚNÍ Samostatná příloha civilní ochrany KA * KA KA * KA projektový ateliér, Tuřice 32, 294 74 Předměřice n. Jizerou VRÁTNO ÚZEMNÍ PLÁN (K. Ú. VRÁTNO) ODŮVODNĚNÍ

Více

Výkon státního požárního dozoru

Výkon státního požárního dozoru Výkon státního požárního dozoru a) kontrolní činnost Do plánu kontrolní činnosti bylo na územním odboru Tachov na rok 2009 zařazeno provedení 12 komplexních a 68 tematických požárních kontrol. 15 tematických

Více

Požární prevence Povinnosti fyzických osob, Zjišťování příčin požárů. ZOP členů jednotek SDH

Požární prevence Povinnosti fyzických osob, Zjišťování příčin požárů. ZOP členů jednotek SDH Požární prevence Povinnosti fyzických osob, Zjišťování příčin požárů ZOP členů jednotek SDH Zpracováno: 4.8.2014 Zpracoval: HZS Olomouckého kraje Každý je povinen Každý je podle zákona o PO povinen Počínat

Více

R- a S- věty v češtině používané v bezpečnostních listech

R- a S- věty v češtině používané v bezpečnostních listech Standardní věty označující specifickou rizikovost a standardní pokyny pro bezpečné nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a nebezpečnými chemickými přípravky Standardní věty označující specifickou

Více

Nebezpečí intoxikace. Zpracoval: Ondráček Zdeněk 2008

Nebezpečí intoxikace. Zpracoval: Ondráček Zdeněk 2008 Zpracoval: Ondráček Zdeněk 2008 Intoxikací se rozumí vniknutí toxické látky do organismu člověka. Při určitém množství toxické látky v organismu nastane jeho otrava. Toxické látky mohou vniknout do organismu

Více

Opatření nouzového přežití

Opatření nouzového přežití Opatření nouzového přežití Pokyn GŘ HZS ČR číslo 10 z 11.2.2010 Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje Oddělení ochrany a přípravy obyvatelstva Vrchní komisař Ing. Josef Brettschneider Opatření

Více

Interní normativní akt volených orgánů kraje statut STATUT PANELU NNO JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

Interní normativní akt volených orgánů kraje statut STATUT PANELU NNO JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Jihomoravský kraj Krajský úřad Jihomoravského kraje Žerotínovo nám. 3/5 Brno Interní normativní akt volených orgánů kraje statut STATUT PANELU NNO JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Evidenční číslo 55/INA-VOK Číslo

Více

TEST: Mgr CNP Varianta: 0 Tisknuto: 12/09/2013 ------------------------------------------------------------------------------------------ 1.

TEST: Mgr CNP Varianta: 0 Tisknuto: 12/09/2013 ------------------------------------------------------------------------------------------ 1. TEST: Mgr CNP Varianta: 0 Tisknuto: 12/09/2013 1. Plán krizové připravenosti je: 1) plánem krizových opatření obcí nebo právnických a podnikajících fyzických osob, kterým to uložil příslušný zpracovatel

Více

PŘEDPISY ADR A RID - LEGISLATIVA PRO PŘEPRAVU NEBEZPEČNÝCH VĚCÍ

PŘEDPISY ADR A RID - LEGISLATIVA PRO PŘEPRAVU NEBEZPEČNÝCH VĚCÍ PŘEDPISY ADR A RID - LEGISLATIVA PRO PŘEPRAVU NEBEZPEČNÝCH VĚCÍ Ing. Petra Cwiková, bezpečnostní poradce certifikovaný Ministerstvem dopravy ČR, místopředseda Rady Komory bezpečnostních poradců 1 Vymezení

Více

Základní hodnocení rizik

Základní hodnocení rizik Základní rizik Část A 1. 2. Obchodní firma, název nebo jméno, popřípadě jména, a příjmení, sídlo identifikační číslo osoby (IČO) a datová schránka příslušného provozovatele Jméno, popřípadě jména, příjmení,

Více

RIZIKOVOST - R VĚTY A S VĚTY

RIZIKOVOST - R VĚTY A S VĚTY STANDARDNÍ VĚTY OZNAČUJÍCÍ SPECIFICKOU RIZIKOVOST A STANDARDNÍ POKYNY PRO BEZPEČNÉ NAKLÁDÁNÍ S NEBEZPEČNÝMI CHEMICKÝMI LÁTKAMI A NEBEZPEČNÝMI CHEMICKÝMI PŘÍPRAVKY 1. Standardní věty označující specifickou

Více

VY_52_INOVACE_08_II.1.11_NEBEZPEČNÉ LÁTKY NEBEZPEČNÉ LÁTKY NOVÉ UČIVO

VY_52_INOVACE_08_II.1.11_NEBEZPEČNÉ LÁTKY NEBEZPEČNÉ LÁTKY NOVÉ UČIVO VY_52_INOVACE_08_II.1.11_NEBEZPEČNÉ LÁTKY NEBEZPEČNÉ LÁTKY NOVÉ UČIVO NEBEZPEČNÉ LÁTKY 8. TŘÍDA KLASIFIKACE PODLE FYZIKÁLNÍCH VLASTNOSTÍ: a) VÝBUŠNÉ b) OXIDUJÍCÍ c) EXTRÉMNĚ HOŘLAVÉ d) VYSOCE HOŘLAVÉ e)

Více

VELKÉ PŘÍLEPY. NÁVRH ZMĚNY č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU ODŮVODNĚNÍ PŘÍLOHA Č.1 - CO A POŽÁRNÍ OCHRANY ZPRACOVATEL:

VELKÉ PŘÍLEPY. NÁVRH ZMĚNY č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU ODŮVODNĚNÍ PŘÍLOHA Č.1 - CO A POŽÁRNÍ OCHRANY ZPRACOVATEL: VELKÉ PŘÍLEPY NÁVRH ZMĚNY č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU ODŮVODNĚNÍ ZPRACOVATEL: POŘIZOVATEL: TRIAgis s.r.o., Ing.arch. Tomáš Russe Na Bezděkové 1737/2, 25601 Benešov u Prahy autorizace ČKA 03228

Více

TOXIKOLOGICKÁ PROBLEMATIKA CHEMICKÝCH HAVARIÍ

TOXIKOLOGICKÁ PROBLEMATIKA CHEMICKÝCH HAVARIÍ TOXIKOLOGICKÁ PROBLEMATIKA CHEMICKÝCH HAVARIÍ prof. RNDr. Jiří Patočka, DrSc. prof. RNDr. Rudolf Štětina, CSc. Katedra toxikologie Fakulta vojenského zdravotnictví UO Hradec Králové Rozdělení jedů Podle

Více

MINISTERSTVO VNITRA. generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA. generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-86739-1/PO-IZS-2013 Kódové označení: T OOB - 16 Praha 25. července 2013 listů: 10 Schvaluje: plk. Ing. Drahoslav Ryba generální

Více

České dráhy, a. s. Regionální správa majetku Ústí nad Labem K Můstku 1451/2, 400 01 Ústí nad Labem

České dráhy, a. s. Regionální správa majetku Ústí nad Labem K Můstku 1451/2, 400 01 Ústí nad Labem Příloha č. 4: Přehled úkolů a opatření při jednotlivých stupních povodňové aktivity I. stupeň povodňové aktivity platný pro ČD - STAV BDĚLOSTI Při I.stupni povodňové aktivity zahájí Povodňové komise ČD

Více

239/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 28. června 2000 o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů Změna: 320/2002 Sb. Změna: 20/2004 Sb.

239/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 28. června 2000 o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů Změna: 320/2002 Sb. Změna: 20/2004 Sb. 239/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů Změna: 320/2002 Sb. Změna: 20/2004 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ

Více

ZÁKLADY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI V LABORATOŘI

ZÁKLADY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI V LABORATOŘI ZÁKLADY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI V LABORATOŘI Platné pro interní potřebu Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů ČZU v Praze OBSAH: 1. Obecné povinnosti a doporučení..3 2.

Více

Sjednocení terminologie Ing. Vilém ADAMEC, Ph.D.

Sjednocení terminologie Ing. Vilém ADAMEC, Ph.D. --- Základy bezpečnostní politiky --- Základy bezpečnostní politiky --- Sjednocení terminologie Ing. Vilém ADAMEC, Ph.D. Sjednocení terminologie 1) Nebezpečí 2) Ohrožení x hrozba 3) Riziko Nebezpečí Nebezpečí

Více