TECHNICKÉ ZABEZPEČENÍ NEMOCNICE DOPRAVNĚ PROVOZNÍ ŘÁD IV-Ř-01

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TECHNICKÉ ZABEZPEČENÍ NEMOCNICE DOPRAVNĚ PROVOZNÍ ŘÁD IV-Ř-01"

Transkript

1 Strana : 1 / 16 TECHNICKÉ ZABEZPEČENÍ NEMOCNICE IV-Ř-01 DOPRAVNĚ PROVOZNÍ ŘÁD Zpracoval funkce datum jméno / podpis Ing. Petr Třetina vedoucí dopravy Ověřil za SM manažer kvality Ing. Eduard Sohlich Schválil ředitel nemocnice MUDr. Eduard Sohlich Číslo výtisku : w e b o v á p r e z e n t a c e

2 Strana : 2 / 16 OBSAH Kapitola Název Str. I. Účel 3 II Oblast platnosti 3 III. Terminologie a definice 3 IV. Pravomoci a odpovědnosti 3 V. Způsob řešení 3 VI. Související dokumentace 5 VII. Přílohy 5

3 Strana : 3 / 16 I. ÚČEL Cílem této směrnice je určit pravidla pro pohyb a parkování vozidel v areálu Nemocnice Hranice a.s. Dále je cílem: 1. Zajistit bezpečný provoz na komunikacích v areálu nemocnice 2. Zajistit stálá a bezpečná parkovací místa pro služební vozidla 3. Vyhradit parkovací místa pro invalidní a akutní pacienty 4. Vyhradit parkovací místa pro ostatní pacienty a návštěvy nemocnice 5. Vytvořit přesný, jednoduchý a kontrolovatelný systém pohybu vozidel v areálu nemocnice II. OBLAST PLATNOSTI Dopravně - provoznímu řádu podléhá každé vozidlo vjíždějící do areálu nemocnice. III. TERMINOLOGIE A DEFINICE SPZ - státní poznávací značka OS - organizační směrnice Ř - řád IV. PRAVOMOCI A ODPOVĚDNOSTI Za naplňování tohoto řádu odpovídá vedoucí dopravy. Pravomoci a odpovědnosti vyplívající ze souvisejících činností jsou uvedeny a specifikovány v celém rozsahu textu této OS a dále pak : - Katalog pracovních funkcí popis pracovních funkcí V. ZPŮSOB ŘEŠENÍ V souladu se zákonem č. 361/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů se stanovuje dopravně - provozní řád pro obecné užívání komunikací a parkovacích ploch v areálu Nemocnice Hranice a.s. 1. Způsob užívání komunikací, rychlost jízdy, směr jízdy, chodníky Komunikace jsou užívány v obou směrech, rychlost jízdy je omezena dopravní značkou u vjezdu do areálu na 20 km/hod a platí po celém areálu. Po chodníku se chodí vpravo, tam kde chodníky nejsou se chodí po místní komunikaci vlevo. Komunikace a chodníky jsou osvětleny veřejným osvětlením.

4 Strana : 4 / Dopravní značky Areál je označen svislými a vodorovnými dopravními značkami. U vjezdu do areálu je umístěna dopravní značka, která omezuje stání vozidel pouze na místech označených jako parkoviště. Parkoviště jsou označena dopravní značkou s dodatkovou tabulkou. 3. Parkovací plochy, jejich označení Parkovací a odstavné plochy jsou označeny dopravní značkou s dodatkovou tabulkou. Parkovací plochy pro služební vozidla mají na dodatkové tabulce uvedeny SPZ, pro které jsou určeny. Dvě vyhrazená parkovací místa pro invalidy se nachází vedle hlavní budovy a jsou označena. Čtyři vyhrazená parkovací místa pro akutní případy se nachází vedle hlavní budovy a jsou označena. 4. Zastavení a stání aut dopravní obsluhy Sanitní vozidla mají povoleno zastavení u vchodů do jednotlivých budov pro nástup a výstup pacientů nebo nakládku a vykládku materiálu. Ostatní vozidla, přivážející a odvážející pacienty, mohou zastavit na nezbytnou dobu na místech jako sanitní vozidla. Viz. Příloha č Půdorysný plán areálu. 5. Údržba komunikací a chodníků Letní údržba je prováděna zametáním. Zimní údržba je prováděna plužením, popř. ručně a při náledí se provádí posyp inertním materiálem (kamenná drť, technická sůl). Viz. související dokumentace : Technické zabezpečení nemocnice IV-OS-01 Příloha č. 3 Provozní listy (Údržba komunikací a chodníků letní, zimní) 6. Údržba a umývání služebních aut Údržba a opravy služebních aut se provádí ve smluvních servisních firmách - viz. elektronický program EviS Kontroly a povinné prohlídky dopravních prostředků a organizační směrnice Technické zabezpečení nemocnice IV-OS-01 - Oddíl A Kontroly, údržba a opravy technického zařízení, budov a areálu Nemocnice Hranice a.s. Umývání služebních aut je povoleno pouze v umývárně aut umístěné u garáží, která je napojena na lapol. Umývání soukromých aut je v areálu zakázáno - viz. Příloha č.3. - Provozní řád umývárny aut. Úklid a desinfekce sanitních vozů - viz Desinfekční řád - V-Ř Odborná způsobilost řidičů Všichni řidiči služebních aut se pravidelně podrobují školení a přezkoušení řidičů dle platných předpisů - viz. související dokumentace: Technické zabezpečení nemocnice IV- OS-02 - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci Oddíl B 4 Zdravotní způsobilost k výkonu práce. 8. Legalizace dopravního řádu Uvedený dopravně provozní řád je schválen vedením Nemocnice Hranice a.s. Veškeré komunikace v areálu jsou veřejně přístupné komunikace, kde se provoz řídí dle zákona č. 361/2000 Sb. v platném znění. Městská policie a Policie České republiky bude provádět kontroly dodržování pravidel silničního provozu.

5 Strana : 5 / 16 Nedodržení tohoto dopravně-provozního řádu a pravidel silničního provozu v areálu nemocnice bude pokutováno dle platných předpisů. V případě, že vozidlo vážně ohrožuje provoz nemocnice, může být toto vozidlo odtaženo odtahovou službou na náklady řidiče vozidla. 9. Informovanost zaměstnanců a návštěvníků S uvedeným dopravně - provozním řádem jsou seznámeni všichni zaměstnanci nemocnice na provozních poradách vedoucími pracovníky. Noví pracovníci jsou s tímto řádem seznámeni při nástupním školení o bezpečnosti práce. Dopravně - provozní řád je vyvěšen v zastřešeném průjezdu vstupu do areálu nemocnice a na internetových stránkách - Všichni zaměstnanci a návštěvníci nemocnice jsou povinni dodržovat dopravně - provozní řád. VI. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTACE zákon č. 361/2000 Sb., v platném znění počítačový program EviS Řízení ústavní péče - V-Ř-02 - Desinfekční řád Technické zabezpečení nemocnice - IV-OS-01 - Zabezpečení provozu technických zaříz. - Příloha č.3 - Provoz. listy - IV-OS-01 - Zabezpečení provozu technických zaříz. - Oddíl A - Kontroly, údržba a opravy technického zařízení, budov a areálu Nemocnice Hranice a.s. - IV-OS-02 - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci - Oddíl B4 - Zdravotní způsobilost k výkonu práce. VII. PŘÍLOHY Příloha č. 1 - Půdorysný plán areálu Nemocnice Hranice a.s. s vyznačeným dopravním řešením Příloha č 2 - Parkovací plochy a značky v areálu Nemocnice Hranice a.s. Příloha č 3 - Provozní řád umývárny aut Příloha č 4 - Přehled kontrol u referenčních vozidel Příloha č 5 - Protokol o dodržování předepsaných kontrol Příloha č 6 - Závady na referenčních vozidlech, které jsou způsobeny provozem a amortizací Příloha č 7 - Řešení pojistných událostí u referenčních vozidel

6 Strana : 6 / 16 Příloha č. 1 Půdorysný plán areálu nemocnice s vyznačeným dopravním řešením parkoviště pro zaměstnance povolení stání pro zásobování vodorovné dopravní značky parkoviště pro návštěvy povolení stání pro sanitky 1,2, - počet parkovacích míst parkoviště pro invalidy svislé dopravní značky I.,II, - pořadové číslo budovy

7 Strana : 7 / 16 Příloha č. 2 P a r k o v a c í p l o c h y a d o p r a v n í z n a č k y v a r e á l u n e m o c n i c e P a r k o v i š t ě č. 1 u budovy č. I počet parkovacích míst: 3 s dodatkovou tabulkou (E12) pro SPZ určeno pro SPZ: 3M9 0636, 3M9 0640, 3M P a r k o v i š t ě č. 2 u budovy č. III počet parkovacích míst: 1 s dodatkovou tabulkou (E12) pro SPZ určeno pro SPZ: 2M P a r k o v i š t ě č. 3 mezi budovami č. III a IV počet parkovacích míst: 8 - Pro návštěvy s dodatkovou tabulkou (E12) Pro návštěvy P a r k o v i š t ě č. 4 u budovy č. IV počet parkovacích míst: 13 - Pro návštěvy s dodatkovou tabulkou (E12) Pro návštěvy P a r k o v i š t ě č. 5 u budovy č. V u telefonní ústředny počet parkovacích míst: 6 s dodatkovou tabulkou (E12) pro SPZ určeno pro SPZ: 3M1 6636, 4Z9 2526, 3M2 6770, 4M6 8121, 4Z9 8522, 3M P a r k o v i š t ě č. 6 u budovy č. V u telefonní ústředny počet parkovacích míst: 23 s dodatkovou tabulkou (E12) Pro návštěvy P a r k o v i š t ě č. 7 u budovy č. V hlavní vchod, vpravo počet parkovacích míst: 4 s dodatkovou tabulkou (E12) Pro návštěvy

8 Strana : 8 / 16 P a r k o v i š t ě č. 8 u budovy č. V hlavní vchod, vlevo počet parkovacích míst: 2 dopravní značka: Parkoviště (IP12) se symbolem 01 P a r k o v i š t ě č. 9 u budovy č. V hlavní vchod, vlevo počet parkovacích míst: 4 s dodatkovou tabulkou (E12) Pro akutní případy P a r k o v i š t ě č. 10 za budovou č. V počet parkovacích míst: 12 s dodatkovou tabulkou (E12) Pro zaměstnance P a r k o v i š t ě č. 11 u budovy č. XI počet parkovacích míst: 4 s dodatková tabulka (E12) pro SPZ určeno pro SPZ: PRM 2401, PRM 2402, 3M9 9469, 8B P a r k o v i š t ě č. 12 u budovy č. XIII počet parkovacích míst: 14 s dodatkovou tabulkou (E12) Pro návštěvy P a r k o v i š t ě č. 13 u budovy č. XIII počet parkovacích míst: 5 s dodatkovou tabulkou (E12) pro SPZ určeno pro SPZ: PRM 2406, 4Z5 1448, 2M5 1080, 7T7 7598, 2M P a r k o v i š t ě č. 14 u budovy č. XVI počet parkovacích míst: 1 s dodatkovou tabulkou (E12) pro SPZ určeno pro SPZ: 4M9 7877

9 Strana : 9 / 16 U m í s t ě n í o s t a t n í c h d o p r a v n í c h z n a č e k a) u vjezdu do areálu: - značka Zóna s dopravním omezením (IP 25a) a1) u výjezdu z areálu - značka Zóna s dopravním omezením b) místní komunikace vedoucí k lékárně - značka Zákaz vjezdu všech vozidel (B1) - s dodatkovou tabulkou Mimo zásobování (E12) c) u budov č. V, XIII, XIV, XV a XVII - značka Zákaz zastavení (B28) d) zadní vchod u hlavní budovy (V) na RTG, boční vchod u hlavní budovy (V) na rehabilitaci a zásobovací vjezd k budově jídelny (XVII) - žlutá plná čára (V12 c) - zakázáno zastavení

10 Strana : 10 / 16 Příloha č. 3 PROVOZNÍ ŘÁD UMÝVÁRNY AUT 1. Umývárna aut se nachází na č.p. 1659, u garáží v severovýchodní části areálu. 2. Na mycí ploše je povoleno umývat pouze služební vozidla. Umývání soukromých vozidel na mycí ploše je zakázáno. 3. Provozní doba umývaní vozidel je nepřetržitá. 4. Klíče od mycí plochy jsou v držení pouze u řidičů technických a sanitních vozidel, sester domácí péče, pracovníků údržby a vedoucího dopravy. 5. Všichni pracovníci, kteří vlastní klíče od mycí plochy jsou povinni udržovat pořádek na mycí ploše a kontrolovat uzamčení mycí plochy. 6. Na myčce je zabudován dávkovač teplé a studené vody, který je aktivován při vhození příslušného žetonu. Žetony jsou dostupné u vedoucího dopravy. O výdeji žetonů, respektive provozu myčky jsou vedoucím dopravy vedeny záznamy. 7. Řidič je povinen po umytí vozidla provést údržbu mycí plochy, svinout hadici a uzamknout mycí plochu. 8. Ve večerních a nočních hodinách je řidič povinen po skončení mytí vozidla vypnout osvětlení mycí plochy. 9. Tento Provozní řád je vyvěšen v prostorách umývárny aut.

11 Strana : 11 / 16 Příloha č. 4 Přehled kontrol u referenčních vozidel 1. Kontrola vozidla před výjezdem: - kontrola výšky hladiny oleje v motoru - kontrola výšky hladiny chladící kapaliny - kontrola výšky hladiny brzdové kapaliny - vizuální kontrola úplnosti vozidla - kontrola elektroinstalace (činnost světel a ukazatelů směru) - kontrola stavu napnutí klínového řemene Provádí: uživatel vozidla, který vozidlo používá 2. Kontrola 1 x za měsíc - kontrola stavu nahuštění pneumatik a hloubky dezénu - umytí vozidla a vyčištění interiéru Provádí: uživatel vozidla, který vozidlo používá 3. Garanční prohlídka po ujetí km nebo 1 x ročně, u vozidel s prodlouženým intervalem prohlídka po km nebo 1 x 2 roky Provádí: značková servisní opravna 4. Výměna svíček - po km Provádí: značková servisní opravna 5. Výměna pneumatik - letní pneu za zimní do konce října - zimní pneu za letní od do Provádí: značková servisní opravna

12 Strana : 12 / STK a emise - u nových automobilů - do 4 let od prvého uvedení do provozu, - poté každé 2 roky. - u vozidel, která mají již STK každé 2 roky. 7. Výměna brzdové kapaliny - každé 2 roky ve spojení s roční prohlídkou Provádí: značková servisní opravna 8. Výměna chladící kapaliny - každé 3 roky Provádí: značková servisní opravna Postup při objednávání daných kontrol Uživatel vozidla oznámí vedoucímu dopravy, že hodlá provést některou z daných kontrol. Vedoucí dopravy napíše požadavek na ředitelskou poradu. Po schválení požadavku oznámí vedoucí dopravy uživateli vozidla, že kontrola je schválena a uživatel vozidla si sám domluví a provede kontrolu v určeném smluvním servise. Vystavenou fakturu za provedenou kontrolu odevzdají vedoucímu dopravy. Ten fakturu odevzdá k zaevidování na finanční účtárnu a po zaevidování provede likvidaci faktury.

13 Strana : 13 / 16 Příloha č. 5 PROTOKOL O DODRŽOVÁNÍ PŘEDEPSANÝCH KONTROL Uživatel vozidla: SPZ: 1. Kontrola před výjezdem - odpovídá uživatel vozu 2. Kontrola 1 x měsíčně - odpovídá uživatel vozu 3. Garanční prohlídka: provedena ujeté km kontrola datum 4. Výměna svíček: provedena ujeté km kontrola datum 5. Výměna pneumatik: provedena ujeté km kontrola datum

14 Strana : 14 / STK a emise: datum platnosti kontrola Výměna brzdové kapaliny: provedena ujeté km kontrola datum 8. Výměna chladicí kapaliny: provedena ujeté km kontrola datum Podpis uživatele vozidla: Podpis vedoucího dopravy:

15 Strana : 15 / 16 Příloha č. 6 ZÁVADY NA REFERENČNÍCH VOZIDLECH, KTERÉ JSOU ZPŮSOBENY PROVOZEM A AMORTIZACÍ Postup při odstraňování závad a poruch na vozidlech, které jsou způsobeny provozem vozidla: 1. Při způsobení jakékoliv poruchy nebo závady je povinností uživatele vozidla oznámit tuto závadu vedoucímu dopravy. 2. Vedoucí dopravy napíše požadavek na poradu vedení. 3. Vedoucí dopravy objedná u přijímacího technika smluvního servisu požadovanou opravu nebo poruchu vozidla. 4. Vedoucí dopravy zajistí odvoz vozidla do smluvního servisu. 5. Po odstranění poruchy nebo závady přijímací technik oznámí vedoucímu dopravy, že vozidlo je opravené a nachystáno k odběru. 6. Vedoucí dopravy převezme vozidlo. 7. Faktura za opravu bude zaslána poštou na finanční účtárnu, kde po zaevidování provede vedoucí dopravy likvidaci a kontrolu správnosti údajů na faktuře a cenu za opravu a přiloží schválený požadavek.

16 Strana : 16 / 16 Příloha č. 7 ŘEŠENÍ POJISTNÝCH UDÁLOSTÍ U REFERENČNÍCH VOZIDEL Při pojistné události je nutno dodržet následující postup 1. Uživatel vozidla, který používá služební vozidlo, má v případě nehody za povinnost vyplnit záznam o dopravní nehodě a tento záznam předat vedoucímu dopravy. 2. Při způsobené škodě nad ,- Kč je nutné zavolat Policii ČR, která vystaví záznam o dopravní nehodě. 3. Vedoucí dopravy vyplní dotazník poškozeného, zajistí s příslušným likvidátorem dané pojišťovny fotodokumentaci a dohodne se na rozsahu opravy referenčního vozidla. 4. Vedoucí dopravy se dohodne ve smluvním servisu na rozsahu opravy. 5. Uživatel vozidla ve spolupráci s vedoucím dopravy odveze vozidlo do smluvního servisu k opravě. 6. Po provedené opravě vedoucí dopravy provede kontrolu kvality a rozsahu opravy. 7. Vedoucí dopravy převezme vozidlo z opravy. 8. Vedoucí dopravy vystavenou fakturu za opravu 1 x ofotí, originál předá do finanční účtárny a fotokopii předá příslušnému likvidátorovi k likvidaci. 9. Příslušná částka za opravu vozidla bude přefakturována na účet Nemocnice Hranice a.s. 10. Vedoucí dopravy bude na poradě vedení informovat o způsobené škodě zaměstnavateli a účastníci porady rozhodnou o částce, kterou zaplatí uživatel vozidla dle zákoníku práce ( ).

S Y N T H E S I A OS 52/5 Změna: 0 Vstup osob a vjezd vozidel do společnosti Strana: 1 z: 19

S Y N T H E S I A OS 52/5 Změna: 0 Vstup osob a vjezd vozidel do společnosti Strana: 1 z: 19 Strana: 1 z: 19 Schválil: Ing. Tomáš Procházka, v.r. generální ředitel Synthesia, a.s. Určeno jen pro vnitřní potřebu. Předávání, kopírování a sdělování obsahu není dovoleno, pokud to není výslovně odsouhlaseno

Více

PřílohU č. 32 OŘ MěÚ Stříbro s m ě r n i c e o autoprovozu

PřílohU č. 32 OŘ MěÚ Stříbro s m ě r n i c e o autoprovozu PřílohU č. 32 OŘ MěÚ Stříbro s m ě r n i c e o autoprovozu Dle ustanovení 102 odst. 2 písm. o) zákona 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schvaluje tuto směrnici jako

Více

PRAVIDLA CHOVÁNÍ 3. STRAN NA PRACOVIŠTÍCH SKUPINY VEOLIA VODA VE VZTAHU K BOZP, PO A OŽP (dále jen Pravidla )

PRAVIDLA CHOVÁNÍ 3. STRAN NA PRACOVIŠTÍCH SKUPINY VEOLIA VODA VE VZTAHU K BOZP, PO A OŽP (dále jen Pravidla ) PRAVIDLA CHOVÁNÍ 3. STRAN NA PRACOVIŠTÍCH SKUPINY VEOLIA VODA VE VZTAHU K BOZP, PO A OŽP (dále jen Pravidla ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Účel Pravidel Účelem Pravidel je přispět k zajištění maximální bezpečnosti

Více

Dopravně provozní řád autobusového nádraží Praha Florenc

Dopravně provozní řád autobusového nádraží Praha Florenc ČSAD Praha holding a.s. Pod Výtopnou 13/10, 186 00 Praha 8 Karlín Dopravně provozní řád autobusového nádraží Praha Florenc PREAMBULE ČSAD Praha holding a.s. (dále jen Společnost ) jako provozovatel autobusového

Více

VOP NS Pronajímatel Nájemce 1. Nájemní smlouva 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 2. Převzetí Vozidla 2.1.

VOP NS Pronajímatel Nájemce 1. Nájemní smlouva 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 2. Převzetí Vozidla 2.1. Všeobecné obchodní podmínky společnosti A. Charouz, spol. s r.o. - Pronájem vozidel včetně služeb Easy Lease ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Integrovaná střední škola Cheb S M Ě R N I C E

Integrovaná střední škola Cheb S M Ě R N I C E Integrovaná střední škola Cheb S M Ě R N I C E ŘEDITELE ISŠ CHEB č. 4/2010 O AUTOPROVOZU Zpracovatel: Bc. Věra Burdová Rozsah působnosti: Integrovaná střední škola Cheb Nabývá účinnosti: Počet stran: Počet

Více

budova Náměstí č. 3 Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí Ing. Anna Ležáková DATUM 23.9.2009 PODPIS

budova Náměstí č. 3 Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí Ing. Anna Ležáková DATUM 23.9.2009 PODPIS PROVOZNÍ ŘÁD budova Náměstí č. 3 Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí ZPRACOVAL SCHVÁLIL ÚTVAR KS FUNKCE Tajemnice JMÉNO Ing. Anna Ležáková DATUM 23.9.2009 PODPIS Provozní řád Městský úřad Frýdlant nad

Více

S B Í R K O B S A H :

S B Í R K O B S A H : S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA Ročník: 2006 V Praze dne 13. března 2006 Částka: 9 O B S A H : Část I. 9.

Více

DOMOVNÍ ŘÁD KANCELÁŘE A PARKOVIŠTĚ

DOMOVNÍ ŘÁD KANCELÁŘE A PARKOVIŠTĚ MYSLBEK NA PŘÍKOPĚ 19/21 OVOCNÝ TRH 8 PRAHA 1 DOMOVNÍ ŘÁD KANCELÁŘE A PARKOVIŠTĚ ČERVEN 2005 1 OBSAH: STRANA: ČÁST A VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ...3 Článek 1 Definice...3 Článek 2 Účel domovního řádu...3 Článek

Více

200007. Činnost STK upravuje zákon: č. 111/1994 Sb. č. 38/1995 Sb. č. 56/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

200007. Činnost STK upravuje zákon: č. 111/1994 Sb. č. 38/1995 Sb. č. 56/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů. OBLAST: Teorie práva - pojmy, vznik a řízení STK 200007. Činnost STK upravuje zákon: č. 111/1994 Sb. č. 38/1995 Sb. č. 56/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 200021. Silniční vozidlo je: motorové vozidlo,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY Obsah VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY... 1 PREAMBULE... 1 ČÁST I.... 1 OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 Článek 1 : Úvodní ustanovení... 1 Článek

Více

111/1994 Sb. ZÁKON ze dne 26. dubna 1994 o silniční dopravě ČÁST I ÚVODNÍ USTANOVENÍ Předmět úpravy Základní pojmy

111/1994 Sb. ZÁKON ze dne 26. dubna 1994 o silniční dopravě ČÁST I ÚVODNÍ USTANOVENÍ Předmět úpravy Základní pojmy stav k 16.1.2012 Změna: 38/1995 Sb. Změna: 304/1997 Sb. Změna: 304/1997 Sb. (část) Změna: 150/2000 Sb. Změna: 132/2000 Sb., 361/2000 Sb. Změna: 175/2002 Sb. Změna: 175/2002 Sb. (část) Změna: 577/2002 Sb.

Více

SMĚRNICE O POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD

SMĚRNICE O POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD Druh dokumentu: Evidenční č.: VNITŘNÍ PŘEDPIS PŘEDSTAVENSTVA Účinnost od: Verze č.: Počet stran: Strana č.: 1.9.2014 5.1 13 1 SMĚRNICE Číslo výtisku: 1 Číslo kopie: Datum: Garant: Funkce: Podpis: 3.12.2013

Více

SEŠIT ÚDRŽBY, ZÁRUČNÍ LIST A ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

SEŠIT ÚDRŽBY, ZÁRUČNÍ LIST A ZÁRUČNÍ PODMÍNKY SEŠIT ÚDRŽBY, ZÁRUČNÍ LIST A ZÁRUČNÍ PODMÍNKY Záruční list Smluvní záruka Platnost tohoto záručního listu je podmíněna řádným vyplněním níže uvedeného rámečku a otisknutím obchodního razítka prodejce PEUGEOT,

Více

Smlouvu o poskytnutí služby sociální péče v Domově pro seniory Trutnov,

Smlouvu o poskytnutí služby sociální péče v Domově pro seniory Trutnov, Domov pro seniory Trutnov, R. Frimla 936, 541 01 Trutnov, IČ 70153906 Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Domově pro seniory Trutnov Smlouva číslo / rok / osobní číslo Domov pro seniory Trutnov,

Více

PROVOZNÍ ŘÁD PŘÍRODNÍHO KOUPALIŠTĚ BOREK

PROVOZNÍ ŘÁD PŘÍRODNÍHO KOUPALIŠTĚ BOREK PROVOZNÍ ŘÁD PŘÍRODNÍHO KOUPALIŠTĚ BOREK stavba povolená k účelu koupání vybavená systémem přírodního způsobu čištění vody ke koupání dle 6, odst. 1) písm. a)zákona č. 258/2000 Sb. Provozní řád byl schválen

Více

Čl. II. VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ 4

Čl. II. VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ 4 OBSAH Čl. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 3 1. Vlastník budovy NTK 3 2. Důležitá telefonní čísla 3 3. Kontaktní adresa: Zkvalitnění služeb zákazníkům 3 4. Otevírací doba budovy NTK 3 Čl. II. VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ

Více

Provozní řád dětského dopravního hřiště (DDH)

Provozní řád dětského dopravního hřiště (DDH) Provozní řád dětského dopravního hřiště (DDH) I. Údaje o DDH Název zařízení: Umístění: Provozovatel DDH: Správce DDH: Dohlížející osoba: Dětské dopravní hřiště DDH je součástí dětského hřiště na ulici

Více

VYHLÁŠKA č. 30/2001 Sb. ze dne 10. ledna 2001, ČÁST PRVNÍ PRAVIDLA PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH

VYHLÁŠKA č. 30/2001 Sb. ze dne 10. ledna 2001, ČÁST PRVNÍ PRAVIDLA PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH VYHLÁŠKA č. 30/2001 Sb. ze dne 10. ledna 2001, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou

Více

Všeobecné podmínky pro pronájmy vozidel

Všeobecné podmínky pro pronájmy vozidel půjčovna kontejnerových a dodávkových vozidel a vozíků do 3,5t Jan Mika sdružení Auto cont Provozovna: Drahy 516, 768 11 Chropyně IČ: 15244172 DIČ:CZ491119002 Tel./fax: 573 355 227 mobil: 603 532 528,

Více

Obchodní podmínky Pražské plynárenské, a. s.

Obchodní podmínky Pražské plynárenské, a. s. Obchodní podmínky Pražské plynárenské, a. s. Tyto obchodní podmínky (dále jen OP) upravují vzájemná práva a povinnosti Pražské plynárenské a. s. (dále jen pronajímatel) a osoby, která přijímá k dočasnému

Více

ŠkoFIN s.r.o. - Obchodní podmínky smlouvy o operativním leasingu č.

ŠkoFIN s.r.o. - Obchodní podmínky smlouvy o operativním leasingu č. ŠkoFIN s.r.o. - Obchodní podmínky smlouvy o operativním leasingu č. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen také "OPOL") obsahují obecné vymezení podmínek poskytování služeb v oblasti

Více

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ XIII. MOGUL Rallye Železné hory 15.-16. 8.2014

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ XIII. MOGUL Rallye Železné hory 15.-16. 8.2014 ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ XIII. MOGUL Rallye Železné hory 15.-16. 8.2014 www.rallyepardubice.cz Obsah ZU: 1. Charakteristika rallye 2. Přihlášení k rallye 3. Startovné 4. Klasifikace vozidel 5. Přehled důležitých

Více

PROVOZNÍ ŘÁD PŘÍRODNÍHO KOUPALIŠTĚ PONIKLÁ

PROVOZNÍ ŘÁD PŘÍRODNÍHO KOUPALIŠTĚ PONIKLÁ PROVOZNÍ ŘÁD PŘÍRODNÍHO KOUPALIŠTĚ PONIKLÁ 1. Úvodní ustanovení: Vypracování provozního řádu a jeho následné předložení ke schválení orgánu ochrany veřejného zdraví (Krajská hygienická stanice Libereckého

Více

Sportovní předpisy pro Regionální mistrovství v rally FIA 2015 lze nalézt na www.fia.com.

Sportovní předpisy pro Regionální mistrovství v rally FIA 2015 lze nalézt na www.fia.com. ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ 43. RALLYE ČESKÝ KRUMLOV 2015 FIA European Rally Trophy Mistrovství České republiky v rally Mistrovství České republiky v rally historických automobilů Volný mezinárodní podnik v rally

Více

Smlouva o nájmu obytného auta

Smlouva o nájmu obytného auta Smlouva o nájmu obytného auta Bankovní účet: PRONAJÍMATEL NÁJEMCE Aleš Kříž Štíbrova 1214/16 182 00 Praha 8 DIČ 6806081359 Email: kriz@akobytnevozy.cz Telefon: 603 453 396 Bankovní účet: uzavřeli níže

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka Stěhovací služby Identifikace zadavatele: Česká republika Ministerstvo financí Letenská 15 P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 IČ: 00006947 Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:

Více

Všeobecné podmínky. pro poskytování služeb elektronických komunikací společnosti CASABLANCA INT s.r.o. s platností od 1.1.2014

Všeobecné podmínky. pro poskytování služeb elektronických komunikací společnosti CASABLANCA INT s.r.o. s platností od 1.1.2014 Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací společnosti CASABLANCA INT s.r.o. s platností od 1.1.2014 Služba přístupu k síti Internet Veřejně dostupná telefonní služba Služby pronájmu

Více

Česká republika MINISTERSTVO FINANCÍ

Česká republika MINISTERSTVO FINANCÍ Česká republika MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 TEL.: 257042590 FAX: 257042609 IČ 00006947 V Praze dne 26.3.2012 Č. j.: MF- 24867/2012/23-232/T Věc: Výzva k podání

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 2098 Sbírka zákonů č. 187 / 2014 187 ZÁKON ze dne 31. července 2014, kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a

Více