Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Okresní sdružení hasičů Brno-venkov Zubatého 1, Brno. Zápis

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Okresní sdružení hasičů Brno-venkov Zubatého 1, 614 00 Brno. Zápis"

Transkript

1 Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Okresní sdružení hasičů Brno-venkov Zubatého 1, Brno Zápis Ze shromáždění představitelů sborů, které se konalo dne v zasedací místnosti na KŘ HZS od hod. Přítomni: dle prezenční listiny Hosté: Plk. Ing. Václav Špéra HZS Jmk - Ing. Tomáš Reitmeier ředitel HVP pobočka Brno - Roubal Jaroslav fa. Perspekta s.r.o. Aktiv ZH: Tesař Jiří, Za OKRR: Mazzolini Jindřich, Čandrla Jaromír, 1) Zahájení, přivítání hostů, volba mandátové a návrhové komise Starosta OSH Brno venkov Josef Gargula přivítal zástupce sborů, starosty okrsků a hosty. Řízení shromáždění předal náměstkyni starosty OSH sestře Janě Štelclové. Sestra Jana Štelclová převzala řízení dnešního shromáždění a seznámila přítomné s tímto programem jednání 1) Zahájení, přivítání hostů, volba mandátové a návrhové komise 2) Informace o činnosti VV OSH Brno - venkov 3) Informace z jednání vyšších orgánů SH ČMS 4) Informace o odvodech členských příspěvků 5) Zpráva o hospodaření 6) Zprávy vedoucích odborných rad 7) Zpráva o činnosti Aktivu ZH 8) Zpráva OKRR 9) Vystoupení hostů 10) Diskuse 11) Usnesení 12) Závěr Nechala hlasovat o tom, aby se shromáždění řídilo tímto programem. Nebyly žádné návrhy na doplnění. Program byl jednohlasně schválen. Zapisovatelem byl navržen br. Mazzolini Jindřich. Ověřovateli zápisu byli navrženi br. Žalud Zdeněk a br. Pospíšil Roman Do mandátové a návrhové komise byli navrženi br. Malášek Libor předseda, Petlach Petr, Koláček Vladimír členi. Všechny tyto návrhy byly jednohlasně přijaty. Na dnešním shromáždění je přítomno 52 zástupců z celkového počtu 73. Shromáždění představitelů je usnášení schopné.

2 2) Informace o činnosti VV OSH Brno venkov - Informaci o činnosti VV OSH přednesl starosta OSH br. Josef Gargula. Hlavními úkoly po tomto jednání v závěru loňského roku a na začátku letošního roku byla bezpochyby přípravy konání výročních valných hromad SDH a okrsků a návazné hodnocení celého roku Toto hodnocení ukázalo, že jako stále nejpočetnější společenská organizace v našem okrese, jsme připraveni prakticky neustále spolu s našimi kolegy hasiči, kteří jsou za svou činnost placeni, pomáhat našim spoluobčanům v záchraně životů, zdraví a majetku. Na plnění tohoto poslání se podílí ať přímo nebo nepřímo většina členů našeho okresního sdružení. A letošní povodně to znovu ukázaly. Velké poděkováni patří všem členům, kteří se těchto akcí účastnili přímo anebo shromáždili materiální pomoc postiženým oblastem, nebo spřízněným obcím a tuto pomoc jim mnohdy na svoje nebo obecní náklady přivezli. Za tuto činnost, která není žádným způsobem oceněna žádnými orgány natož, aby byla jakkoli finančně kompenzována z tohoto místa vám můžu pouze poděkovat a věřit, že se mi podaří na jednání vyšších orgánů prosadit pro dobrovolné hasiče lepší podporu než dosud. Stále je kladen důraz na nezastupitelnou roli dobrovolných hasičů. Proto se také zvyšují nároky na odbornou přípravu členů JPO v kurzech velitelů, strojníků, nositelů dýchací techniky, obsluhy motorových pil, a základů zdravotnických zralostí. Proto se naši členové zásahových jednotek pravidelně školí v zařízeních HZS a kurzech, které pořádají naše školící zařízení v Jánských Koupelích, Přibyslavi a Bílých Poličanech. Tato naše školská zařízení mají své ové stránky, kde je možné se nejen informovat, ale přihlásit se na daný kurz. Někteří naši členové se také účastní vzdělávání dobrovolného hasiče, které pořádá SH ČMS ve svých vydávacích centrech pod patronací VŠB Ostrava, katedrou FBI. Toto studium by mělo dát účastníkům odborné znalosti z oblasti požární ochrany, represe, prevence, ochrany obyvatelstva, základní znalosti legislativy týkající se PO, znalosti vnitro organizačních předpisů SH ČMS, základní malosti ekonomiky, zásady práce s mládeží, znalosti historii dobrovolných hasičů a také funkcionářské dovednosti. Po absolvování tohoto vzdělávání, které bývá zakončené předáním diplomu rektorem VSB v aule univerzity. Takto vzdělaný funkcionář by měl co nejlépe zvládat úkoly, které na něho budou kladeny. A proto v příštích volbách takto vzdělané funkcionáře pověřujme těmi nejvyššími funkcemi. Jim přeji, ať se jim ve studiu daří a nám ostatním ať máme dobré a vzdělané funkcionáře, kteří naše okresní sdružení budou zdárně a fundovaně reprezentovat. Členové výkonného výboru se za toto období sešli celkem 10 x. Účast na jednáních nebývala 100%. Výkonný výbor pracoval v tomto složení: Starosta OSH Josef Gargula Náměstci starosty Jiří Bajer, Jaroslav Šmerda, Jana Štelclová Členové VV OSH Petr Pejřil, Libor Malášek, Zdeněk Moural, Zbyněk Machanec, Renata Zbořilová, Jan Montag, Jiří Tesař, Lucie Komosná, Josef Buchálek, Jaroslav Kožnárek, Jiří Vašíček. Jiří Vašíček se jednání VV OSH nezúčastňuje. Každého čtvrt roku se jednání zúčastňují starostové okrsků. Členská základna okresu Brno - venkov: Členů celkem 3963 v 73 sborech Z toho muži 2606 členů Z toho ženy členů od 0 6 let - 45 členů od 6 18 let členů Z těchto čísel vidíte úbytek členské základny v našem okrese a je třeba se nad tím zamyslet ve SDH. Potěšitelný je nárůst MH. Což kvitujeme s povděkem. Jednání výkonného výboru se pravidelně zúčastňuje předseda OKKR Jindřich Mazzolini a inspektorka Hana Zapulová. Kromě stálých bodů jednání výkonného výboru, jako je informace z jednání vyšších orgánů SH ČMS, došlá pošta, organizační a osobní záležitosti, projednání návrhů na vyznamenání atd., členové výkonného výboru projednávají body stanovené plánem práce na dané období organizační zabezpečení soutěží MH a dospělých, účast členů VV na různých akcích v okrese, které pořádáte. Nedílnou součástí práce VV OSH je zpracováváni a připomínkování dokumentů přijatých shromážděním delegátů SDH a SS OSH. V letošním roce téměř uplynulém náš okres pořádal soutěžní akce v rámci okresu. Krajské soutěže pořádali dorostu OSH Brno-venkov, MH OSH Vyškov a dospělí OSH Blansko. V roce 2014 budou pořádat krajské soutěže Plamen OSH Znojmo PO očima dětí OSH Vyškov, Dorost OSH Hodonín, Dospělí OSH Břeclav Činnost OR Odborné rady jsou poradním orgánem výkonného výboru, a proto je důležité, aby v těchto radách byli

3 hlavně ti, kterým není lhostejná činnost OSH a vyšších orgánů. Jsem spokojen s prací OR mládeže a OR prevence, činnost ORV je třeba zlepšit, hlavně tím, že se do činnosti rad zapojí všichni její členové a nenechají práci jen na vedoucím rady. Nadále se nám nedaří aktivizovat větší zapojení vyškolených rozhodčích, aby na soutěžích nebyli pořád jen ti samí a museli zvládat několik disciplín naráz. Nejde spoléhat jen na členy výkonného výboru OSH a členy odborných rad a členů pořádající organizací tito mají hodně práce se zajištěním občerstvení a technickou přípravou stadionu, proto se obracím na okrsky, aby se zúčastnili přípravy a pomohli s organizaci okresních popřípadě krajských soutěží v rajonu jejich okrsku. Co se týče vyškolených rozhodčích, máme dostatek jak pro MH tak pro soutěže dospělých, jen je potřeba dostatek dobré vůle a ochoty pomoct když je to nutné. Připomenout termíny výročních valných hromad SDH do okrsků do , včasné zasláni celoročního hlášení neprodleně po skončení valné hromady, abychom mohli včas zapracovat do celookresního hlášení, je to vizitka vaší celoroční práce tak vás žádám o přesné informace, pro toho kdo opravdu celý rok něco dělá tak tuto činnost má jistě zaznamenanou a není pro něho problém vyplnit pár kolonek na tomto výkazu. Tento výkaz již neobdržíte v tiskové podobě, ale máte ho v evidenci členské základny a nemusíte ho složitě vyplňovat protože kdo vede řádně členskou evidenci tak se mu většina čísel načte z této evidence a po řádném vyplnění stačí jen stisknout kolonku odeslat. A ještě připomínám termín odvodu členských příspěvků nejpozději do konce ledna Morální ocenění za letošní rok: celkem bylo uděleno ČU SH ČMS - 1x ČU KSH - 8x ČU OSH - 45x ZPP - 40x ZZ - 17x Sv. Florián - 1x ZMZ - 1x ZZ výchovu - 1x Titul ZH - 4x VM 10-27x VM 20-16x VM 30-29x VM 40-17x VM 50-8x VM 60-4x Toto je ve stručnosti zpráva o činnosti našeho okresu za uplynulé období. 3) Informace z jednání vyšších orgánů SH ČMS - Informace ke statutu vyznamenání. - Informace k novému občanskému zákonu. - Novela živnostenského zákona koncesní listina na prodej alkoholických nápojů. Vydává ji Živnostenský úřad zdarma. 4) Informace o odvodech členských příspěvků Členské příspěvky jsou k dnešnímu dni zaplaceny v plné výši a odvedeny. 5) Zpráva o hospodaření - Inspektor OSH Hana Zapulová přednesla zprávu o hospodaření a podala podrobné informace. 6) Zprávy vedoucích odborných rad Odborná rada prevence: vedoucí br. Jaroslav Šmerda Okresní odborná rada prevence pracuje v tomto složení: Vedoucí Rady prevence: Jaroslav Šmerda - SDH Viničné Šumice Členové: Dobšík Jakub - SDH Zbýšov, Hrbáček David - SDH Dolní Kounice, Kožnárek Jaroslav - SDH Kanice, Lengál Josef - SDH Blažovice, Mazzolini Jindřich - SDH Zbýšov, Oulehla Libor - SDH Nové Bránice, Řepová Šárka - SDH Svatoslav a Synčák Vlastimil - SDH Čučice. Rada prevence se sešla do dnešního dne za uplynulý rok 2013 na třech zasedáních. Činnost jsme zahájili v únoru, kdy byly vyhodnocovány zaslané návratky dotazníků ohledně činnosti na úseku prevence, kde

4 mimo jiné byly vzneseny dotazy na to, zda jsou preventáři při sborech, jakou vidí další činnost na tomto úseku, kterou bychom se měli zabývat, zda mají potřebné podklady pro práci, co pořádají za osvětové akce pro veřejnost a podobně. Tyto byly rozeslány na sbory elektronickou poštou. Bohužel se sešly jen návratky od okrsku Pozořice a Jiříkovice. Chtěl bych požádat zástupce sborů, aby více apelovali na jejich zástupce v Radě prevence při plnění úkolů, které jim jsou dány. Dále bych je chtěl požádat, zda by nemohli při sborech pro preventáře odebírat Hasičské noviny, nebo alespoň přesunout jeden výtisk jim k dispozici, protože je tam spousta materiálu, z kterého mohou čerpat. Pokud budou při Výročních valných hromadách jak sborů, tak i okrsků učiněny nějaké změny v zastoupení v Radě prevence, prosím o sdělení v návratkách z Výročních valných hromad. Naše činnost pokračovala přípravou na PO očima dětí. Bylo nutné přenést informovanost na obce a SDH, protože ne vždy všechny školy o této pro ně zajímavé soutěže pro děti vědí, informovanost si vzali na starost členové RP, při svých okrscích a případně i hasebních obvodech. Následně zástupci Rady prevence na svém jednání, které bylo hlavně na toto téma zaměřeno, provedli vyhodnocení všech včas dodaných prací, které byly v každé z kategorií vyhodnoceny od prvního do třetího místa a vyhodnocené vybrané práce, jak z oblasti literární, tak výtvarné, kterých bylo opravdu hodně, byly po okresním vyhodnocení následně dále zaslané ke krajskému vyhodnocení. Výsledky prací jsou přílohou této zprávy. Připravovali jsme dále nakoupení cen pro vyhodnocené účastníky této soutěže, za jejich oceněné práce a dále také organizování předání těchto cen jak účastníkům této soutěže, tak i předání uznání na zúčastněné š koly a SDH. Podíleli jsme se také na přípravě a konání podzimního kola hry Plamen, které se letos uskutečnilo v Hostěnicích a bylo velice dobře hodnoceno. Na dalším zasedání jsme se věnovali přípravě plánu práce na příští rok. Máme předjednané školení pro preventáře, které bychom chtěli uskutečnit začátkem příštího roku a zástupci v Radě prevence mají za úkol při poradách okrsků, zástupce sborů o tom informovat a zjistit zájem o účast na tomto školení. Doufáme, že získáme také další zpětné odezvy od zástupců sborů, kteří budou znovu obesláni dotazníkem, jak dále ne tomto úseku pracovat a jaké by měli podněty a návrhy. Členové rady prevence mají za úkol se také věnovat v oblasti své působnosti činnosti spojené s informováním jak občanů, tak i mládeže ve školách o požární ochraně ať již formou vývěsek, tak relacemi do rozhlasu, kabelových televizí a podobně, o různých preventivních činnostech, které mají vazbu například k jarnímu úklidu porostů, pálení klestí, prázdninám, letním pracím, topnému období a v neposlední řadě i k silvestrovským oslavám. ChtěI bych na závěr poděkovat všem členům rady prevence za jejich podněty, příspěvky a činnost v Radě prevence, které se ve svém volném čase bez nároku na odměnu, skoro všichni opravdu zodpovědně věnují. Odborná rada mládeže: vedoucí br. Petr Pejřil - Zpráva o činnosti OORM je uložena k nahlédnutí v kanceláři OSH Odborná rada velitelů: vedoucí br. Bajer Jiří Činnost ORV byla rozdělena do 4 bodů 1) získání odborností V sobotu jsme ve Tvarožné uskutečnili zkoušky odbornosti strojník a hasič. Po absolvování testových otázek následovala ústní zkouška před komisí ve složení - J. Gargula, J. Bajer, J. Šmerda. Formou přípravy pro uchazeče je odborná příprava v jednotce sboru dobrovolných hasičů a samostudium. Zkoušky probíhají dle Metodického pokynu, který je na internetových stránkách - DH. Odbornost velitel se vydává na základě platného osvědčení o absolvování kurzu u HZS nebo UHŠ. Příslušníci HZS, absolventi střední školy PO a absolventi VŠB mohou požádat o udělení odznaku bez zkoušek, ale vzdělání musí doložit. V letošním roce Ústřední rada velitelů schválila, že odbornost strojník se bude vydávat stejně jako odbornost velitel - na základě platného osvědčení o absolvování kurzu u HZS nebo UHŠ. 2) Školení rozhodčích Ve středu se v zasedací místnosti na KŘ uskutečnilo školení rozhodčích PS. 3) Postupové soutěže Bylo vydáno organizační zabezpečení postupových soutěží. I. kolo se koná podle hasebních obvodů a okresní kolo se tradičně uskutečňuje v Přísnoticích. Úroveň l. kol je individuální s narůstajícím trendem vynechávat jednotlivce což se již projevuje v následujícím okresním kole. Vzhledem k období dešťů v jarních měsících a následnému podmáčení hřiště v Přísnoticích bylo okresní kolo přeloženo z na , kdy jsme se přidali ke krajskému kolu mládeže. Celková výsledková tabulka: muži - l. Kuřim, 2. Moutnice, 3. Újezd u Brna

5 ženy - 1. Kuřim, 2. Hrušovany, 3. Přísnotice Pro informaci z 5 hasebních obvodů má možnost postoupit vždy 3 kolektivy muži a2 kolektivy žen. Nepomohlo tedy ani snížení počtu jednotlivců na 4, kteří se počítají do závěrečného součtu. Na krajském kole v Blansku Obsadila Kuřim v ženách 2. místo za Ivanovicemi na Hané z okresu Vyškov a muži také 2.misto za Mistřínem z okresu Hodonín. Všem účastníkům postupových kol patří dík a SDH Kuřim poděkování za úspěšnou reprezentaci v krajském kole. 4) Návrh na krajské ocenění Posledním úkolem pro Radu velitelů bylo podat návrh na krajské ocenění pro 3 hasiče za dlouhodobé vzorné plnění úkolů a budování rozvoje Integrovaného záchranného systému, které převzali 28. záři ve Vyškově za přítomnosti prezidenta republiky. PV po konzultaci se starostou OSH navrhla - Ctibora Slámu z Říčan u Brna, Ing. Vladimíra Kalivodu z Kanic a lng. Zdeňka Mahovského z Přísnotic. Chci poděkovat všem jednotkám sboru dobrovolných hasičů, které aktivně pomáhaly při zdolávání následků letošních záplav, ale i těm, které se přihlásily, ale jejich pomoc nebyla potřeba. Pro informaci: O termínu okresního kola v roce 2014 se jedná - v návrhu je termín května a místo se upřesňuje. V roce 2014 se koná krajské kolo v Břeclavi a o termínu se jedná (zatím je v plánu termín jako letos - začátek srpna). Mistrovství české republiky dobrovolných a profesionálních hasičů bude v Českých Budějovicích Odborná rada hasičské historie br. Moural Zdeněk V roce 2013 se scházela šestičlenná odborná rada hasičské historie nejčastěji v Neslovicích. Proběhly čtyři porady k aktuálním akcím. Podle plánu činností jsme připravili tyto akce: zájezd na Hasičské slavnosti v Litoměřicích, účast na setkání historické hasičské techniky v Holešově, jízda historických hasičských a military vozidel krajinou bitvy u Slavkova, setkání historické hasičské techniky na Oslavanských historických slavnostech, ukázky staré hasičské techniky na Jihomoravských krajských dožínkách a návštěva Zasloužilých hasičů Kraje Vysočina v hasičském muzeu v Oslavanech. Dále máme stanovený dlouhodobý úkol - zmapování a zdokumentování staré hasičské techniky na okrese Brno - venkov. Počátkem června se měly po třech letech konat Hasičské slavnosti v Litoměřicích. Od FZS jsme měli zapůjčený autobus, pro malý počet přihlášených jsme zájezd zrušili. Hasičské slavnosti byly kvůli povodním o rok odloženy. l3. července proběhlo na zámku v Holešově setkání a výstava hasičských veteránů. Několik členů odborné rady si na tuto výstavu udělalo výlet. SDH Sokolnice zorganizoval nultý ročník setkání hasičských a military vozidel v Nesvačilce a okružní jízdu bojištěm bitvy u Slavkova ve dnech 16. až l8. srpna. Součástí jízdy byl společný oběd, který uvařili hasiči v Sivicích v polní kuchyni. V sobotu 1. září probíhaly v Brně na Moravském náměstí a Náměstí Svobody krajské dožínky. Návštěvníci si mohli prohlédnout historickou hasičskou techniku a několik ukázek zásahů s těmito veterány. Ve dnech 14. a15. září Město Oslavany pořádalo XV. Oslavanské historické slavnosti. Druhým rokem se v sobotu konalo setkání historické hasičské techniky. Na tuto akci jsme sezvali zajímavou historickou techniku a připravili jsme ukázky zásahů s ručními i motorovými stříkačkami. Ranní déšť však některé sbory odradil a tak byla kolekce staré techniky neúplná. Je smutné, že někteří z pozvaných se ani neomluvili, že nepřijedou. Museli jsme improvizovat a nakonec, podle diváků, byla výstava i ukázky zajímavé. Také hosté z družebního sboru z Německa se vyjádřiti pochvalně. V Hasičských novinách o této akci a o hasičském muzeu v Oslavanech vyšel krátký článek. V roce 2012 byli členové odborné rady pozváni na setkání Zasloužilých hasičů Kraje Vysočina. Při této návštěvě jsme jim nabídli možnost při dalším setkaní zajistit prohlídku hasičského muzea v Oslavanech. 27. října přijel autobus se Zasloužilými hasiči a hosty na prohlídku. Podařilo se zajistit i průvodce do Hornického, Energetického a vlastivědného muzea. Prohlídka byla pro některé starší hasiče náročná, ale vši spokojení. Návštěvníci dostali malý dáreček na památku, který propaguje hasiče i muzeum. Nepokročili jsme se získáváním a dokumentováním historické techniky, sborových praporů a hasičských památek. Výzva pro SDH aby radě zprostředkovaly fotografie a popis staré techniky a sborových praporu se, nesetkala s žádným ohlasem. Také prosba o to, aby sbory nabídly vyřazované hasičské věci muzeu, nebyla vyslyšena. Domnívám se, že je to částečně zaviněno tím, že jednotlivé SDH o této aktivitě rady vůbec nevědí. Při hovorech se známými hasiči se dozvídám, že zájemci o spolupráci jsou, ale starostové sborů, kteří chodí na takováto shromáždění jako je dnešní, informace nepředávají dál, internetové stránky, na kterých zveřejňujeme plánované akce, nejsou dostupné všem, zvláště těm starším hasičům. Na zdo-

6 kumentování a katalogizaci hasičských památek jsou nutné finance. Okresní sdružení nám na letošek uvolnilo částku, která nestačí. Proto jsme využili nabídku JUDr. Osvalda, že je možno požádat o dotaci na takovéto účely Jihomoravský krajský úřad. Žádost o dotaci se nám podařilo přes potíže se zvládnutím nástrah úřednického šimla podat, ale nebyla nám přidělena. Příští rok to zkusíme znovu. V příštím roce čeká Brno náročná akce, uspořádání Mistrovství republiky mládeže. Organizátorům jsme nabídli možnost na této soutěži připomenout hasičskou historii dětem tím, že na stadionu instalujeme výstavu a zájemcům zajistíme prohlídku muzea v Oslavanech. Zatím se tato nabídka nesetkala s kladným ohlasem. Chtěl bych jménem Odborné rady hasičské historie - Klubu historické hasičské techniky poděkovat všem, kteří s námi spolupracují a pomáhají nám. Doufáme, že v dalším období se podaří se lépe plnit to, co jsme si stanovili, a pomoci tak uchovat hasičskou historii pro další pokolení dobrovolných hasičů. 7) Zpráva o činnosti Aktivu ZH Br. Tesař Jiří informoval o činnosti aktivu ZH. 8) Zpráva OKRR Zprávu o činnosti přednesl br. Čandrla Jaromír Rada pracuje v 5 členném složení : Mazzolini Jindřich předseda OKRR, Čandrla Jaromír místopředseda OKRR, Láník Lukáš, Pospíšilová Helena a Švejdová Naděžda členi OKRR. Za období se sešla celkem 3 krát. Rada provedla kontrolu členské základny, činnost volených orgánů a odborných rad a vedení ekonomické agendy. Evidence sborů dobrovolných hasičů v rámci okresního sdružení hasičů je vedena v elektronické podobě. V současné době probíhá aktualizace těchto registračních listů a sbory musí mít originály registračních listů. K těmto listům patří i seznam členů výboru s podpisovými vzory. Vázne komunikace mezi OSH a sbory ohledně kontroly registračních listů. Dosud se neozvalo celkem 44 sborů. Ze SH ČMS odešel sbor dobrovolných hasičů Omice, který přešel k Moravské hasičské jednotě. Sbor dobrovolných hasičů Nosislav taktéž není členem SH ČMS. Celoroční hlášení o činnosti SDH byly odevzdány v termínu a nevykazovaly závažné nedostatky. Spojení na funkcionáře je na dobré úrovni. Komunikace pomocí elektronické pošty je také na dobré úrovni. Všechny členské příspěvky byly zaplaceny. V okrese Brno venkov je celkem 73 sborů s celkovým počtem 3963 členů. Je ustanoveno 11 okrsků. Do dnes nepracují okrsky Čebín a Kuřim. Ostatní okrsky pracují. Výkonný výbor okresního sdružení pracuje v 15 členném složení. 1 člen výkonného výboru, který byl řádně zvolen v roce 2010, se zasedání výkonného výboru nezúčastňuje. Jedná se o Jiřího Vašíčka z okrsku Kuřim. Na písemnou výzvu z okresního sdružení se dosud nevyjádřil. Výkonný výbor se scházel pravidelně 1x za měsíc, mimo měsíce července a srpna. Z každého zasedání výkonného výboru jsou prováděny zápisy, které jsou zveřejňovány na webových stránkách okresního sdružení. Těchto zasedání výkonného výboru se pravidelně zúčastňuje předseda okresní kontrolní revizní rady. V letošním roce byl do funkce okresního kronikáře doporučen Bruno Němec kronikář sboru dobrovolných hasičů Dolní Kounice a kronikář města Dolní Kounice za odstupujícího Ing. Dragouna Josefa. Jmenovaný s tímto návrhem souhlasil a bude zván na výkonný výbor za účasti starostů okrsků. Výkonný výbor okresního sdružení v letošním roce projednal a nedoporučil návrh na udělení Záslužného řádu českého hasičstva pro Vladimíra Berana z důvodu nesplnění podmínky dle Statutu čestných vyznamenání a titulů SH ČMS. Odborná rada mládeže má 14 členů. Na všechny členy jsou kontaktní údaje. Úkoly v oblasti okresního kola hry Plamen a dorostu, školení vedoucích a rozhodčích mládeže jsou plněny. Evidence kolektivů, družstev mladých hasičů a dorostu je vedena. Zápisy jsou prováděny z každého zasedání rady mládeže a zveřejněny na webových stránkách okresního sdružení. Úkoly v organizaci okresního kola v PS jsou plněny. Evidence rozhodčích v požárním sportu je vedena a seznam rozhodčích je zveřejněn na webových stránkách okresního sdružení. Okresní odborná rada prevence pracuje. Tato rada má 9 členů. Zápisy z rady jsou prováděny. Odborná rada velitelů nepracuje tak jak by měla a nejsou prováděny zápisy z jednání rady. Odborná rada hasičské historie klub historické hasičské techniky ustanovena v roce 2011 pracuje. Zajišťovala již II. ročník výstavy a ukázky historické techniky v rámci Oslavanských historických slavností. Okresní sdružení hasičů vede podvojné účetnictví, které je vedeno soustavně. Okresní kontrolní revizní rada se zaměřovala na zaúčtování faktur, průběžným vedením finančního deníku, vedení prvotních dokladů, stav pokladny a účtu s aktuálními údaji finančního deníku, formální úplnost účetních dokladů včetně podpisů.

7 Zápisy pokladních a bankovních dokladů jsou chronologicky uspořádané. Prvotní doklady jako jsou faktury, paragony a bankovní výpisy jsou označeny v souladu s účetními záznamy. Daňové přiznání za uplynulé období bylo podáno včas a je v pořádku. Byl proveden soupis majetku okresního sdružení a opatřen evidenčními čísly. Všechny záznamy v pokladní knize souhlasí s hotovostí. 9) Vystoupení hostů Plk. Ing. Špéra informace k dotacím a rozdělení financí za povodně. Kurz obsluh motorových pil. Ochrana civilního obyvatelstva. Vznik nové stanice. - Ing. Tomáš Reitmeier ředitel HVP pobočka Brno Hovořil o produktech HVP a možnostech pojištění. Hovořil o pojištění aut. 10) Diskuse - Dotaz na rozesílání cen PO očima dětí, zda nemohou být udělovány dříve. 11) Usnesení Br. Malášek Libor přednesl návrh na usnesení z dnešního shromáždění představitelů sborů. K tomuto návrhu byla jedna připomínka (doplnění návrhu od br. Hermana). Sestra Štelclová Jana nechala hlasovat pro přijetí tohoto usnesení. Usnesení bylo jednohlasně přijato a je závazné pro všechny. 12) Závěr Starosta OSH br. Josef Gargula poděkoval všem přítomným za účast na dnešním shromáždění a popřál mnoho úspěchů v novém roce. Příloha: Usnesení Zapsal Mazzolini Jindřich v. r. Ověřil Žalud Zdeněk v. r. Pospíšil Roman v. r.

8 SDRUŽENÍ HASIČŮ ČECH, MORAVY A SLEZSKA Okresní sdružení hasičů Brno-venkov Zubatého 1, Brno Usnesení ze shromáždění představitelů sborů za účasti starostů okrsků, které se konalo dne v Brně, KŘ HZS, Zubatého 1. Shromáždění I. Vyslechlo a bere na vědomí a) doporučení konání VVH v termínu od do b) doporučení konání VVH okrsků v termínu od do c) zprávu starosty OSH o změnách Stanov, Stejnokrojového předpisu a Statutu vyznamenání SH ČMS d) zprávy vedoucích odborných rad e) zprávu o činnosti ZH f) zprávu OKRR g) zprávu o činnosti OSH Brno-venkov h) informaci zástupce HVP Brno i) informace zástupce HZS JmK j) informace zástupce fy. Perspekta II. schvaluje a) zprávu o činnosti OSH od shromáždění představitelů sborů dne b) zprávu OKRR III. Ukládá a) starostům SDH a okrsků zabezpečit konání VVH v daném termínu b) starostům okrsků organizovat delegování funkcionářů okrsků na VVH sborů c) starostům okrsků zúčastňovat se na pozvání jednání VV OSH d) starostům okrsků účelně využít případnou dotaci OSH pro rozvoj činnosti okrsku e) starostům SDH odeslat hlášení o činnosti SDH za rok 2013 a registrační list kolektivu mladých hasičů na dodaných formulářích pro rok 2014 do týdne uskutečnění VVH v termínu listopad až leden. Plánuje-li SDH konat VVH po 24. lednu 2014, odešle hlášení následující pracovní den po konání VVH f) starostům SDH odvést členské příspěvky v termínu do Při placení členských příspěvků porovnat evidenci členů vedenou sborem s evidencí OSH g) starostům okrsků svolat okrskový aktiv před shromážděním zástupců sborů a zkoordinovat plán akcí sborů v okrsku, aby nedocházelo k překrývání termínů h) starostům SDH nebo jejich zástupcům, kteří se nezúčastnili dnešního shromáždění nebo jsou přítomni, ale neodevzdali návratku, aby ji doručili na OSH do i) starostům SDH sdělovat změny členství v SDH sekretariátu písemně a kopie sdělení zakládat na SDH, aby výbory měly trvale přehled o evidenci členů. Při vyřizování nových členských průkazů předložit na sekretariátu OSH přihlášku a evidenční kartu potvrzenou SDH a fotografií nového člena. Toto platí i u mladých hasičů a dorostu, j) starostům SDH a okrsků seznámit členy SDH se změnami Stanov, Stejnokrojového předpisu a Statutu vyznamenání SH ČMS k) starostům SDH a okrsků podávat návrhy na udělení vyznamenání s předstihem (vyznamenání, která uděluje OSH 2 měsíce, vyznamenání, která uděluje KSH, SH ČMS 3 měsíce) l) zástupcům sborů zúčastňovat se těchto shromáždění představitelů ve vycházkových stejnokrojích (pokud je sbor vlastní) m) starostovi OSH aby připomínky a náměty z dnešního shromáždění, jejichž řešení není v pravomoci VV OSH, předal k projednání VV KSH nebo při jednání starostů OSH n) inspektoru OSH- zpracovat diskusní připomínky, které jsou v kompetenci OSH a zahrnout je do programu jednání VV OSH o) aktualizovat změny ve výboru SDH, kontaktní adresy i elektronické, telefonní kontakty

9 p) aktualizovat změny ve výboru okrsku, kontaktní adresy i elektronické, telefonní kontakty r) VV OSH zabezpečit nesouběh postupových soutěží mládeže a dospělých V Brně dne 15. listopadu 2013

Vzor dokumentů k zajištění výročních valných hromad SDH

Vzor dokumentů k zajištění výročních valných hromad SDH Vzor dokumentů k zajištění výročních valných hromad SDH - tento vzor není závazný a slouží pouze pro upřesnění jednotlivých kroků konání VVH SDH a to SDH, kteří nemají tolik zkušeností z konáním VVH -

Více

Metodický pokyn starosty SH ČMS

Metodický pokyn starosty SH ČMS Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Kancelář sdružení, Římská 45, Praha 2 Metodický pokyn starosty SH ČMS Ročník : 2010 V Praze dne: 26. 11. 2010 Číslo: 3 Metodický pokyn SH ČMS k získání odznaků odbornosti

Více

Ocenění a vyznamenání členů a Sborů dobrovolných hasičů. zpracoval Michal Bílek

Ocenění a vyznamenání členů a Sborů dobrovolných hasičů. zpracoval Michal Bílek Ocenění a vyznamenání členů a Sborů dobrovolných hasičů zpracoval Michal Bílek Jak můžete ocenit své členy - Řídíme se Statutem čestných vyznamenání a titulů SH ČMS, který byl schválen shromážděním starostů

Více

STATUT ČESTNÝCH VYZNAMENÁNÍ A TITULŮ SH ČMS

STATUT ČESTNÝCH VYZNAMENÁNÍ A TITULŮ SH ČMS Soubor předpisů SH ČMS I/3-2006 STATUT ČESTNÝCH VYZNAMENÁNÍ A TITULŮ SH ČMS I. Řádní členové Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska v souladu se Stanovami sdružení, zákonnými předpisy a potřebami občanů,

Více

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Okresní sdružení hasičů Brno venkov Zubatého 1, 614 00 Brno. Plán činnosti. pro rok 2015

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Okresní sdružení hasičů Brno venkov Zubatého 1, 614 00 Brno. Plán činnosti. pro rok 2015 Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Okresní sdružení hasičů Brno venkov Zubatého 1, 614 00 Brno Plán činnosti pro rok 2015 Schváleno na zasedání VV OSH Brno venkov dne 16. 12. 2014 Josef Gargula starosta

Více

Zápis z jednání výkonného výboru OSH Olomouc konaného dne 12. června 2012 v Olomouci

Zápis z jednání výkonného výboru OSH Olomouc konaného dne 12. června 2012 v Olomouci Přítomni: s. Vlastimila Švubová, s. Lenka Trnková, br. Ing. Jiří Kropáč, br. Mojmír Dostál, br. Roman Mácha, br. Jaroslav Rozsíval, br. Karel Šmoldas, br. Ing. Lukáš Pluháček,, br. Jiří Čepelák, br. Květoslav

Více

Zápis z jednání VV KSH Pardubického kraje ze dne 29.3.2011 ve Svojanově

Zápis z jednání VV KSH Pardubického kraje ze dne 29.3.2011 ve Svojanově Zápis z jednání VV KSH Pardubického kraje ze dne 29.3.2011 ve Svojanově Přítomni : - dle prezenční listiny ( příloha zápisu) Program jednání : 1) Zahájení, 2) Zpráva starosty KSH 3) Informace z ústředních

Více

Zpráva o činnosti okresního sdružení hasičů Vyškov za uplynulé období

Zpráva o činnosti okresního sdružení hasičů Vyškov za uplynulé období Zpráva o činnosti okresního sdružení hasičů Vyškov za uplynulé období Dovolte mi seznámit vás s činnosti okresního sdružení hasičů za uplynulé období od okresního shromáždění delegátů Sborů dobrovolných

Více

Statut odborných rad

Statut odborných rad Soubor předpisů SH ČMS I / 7 2010 Statut odborných rad Statut odborných rad Sdružení hasičů Čech,Moravy a Slezska (dále jen SH ČMS) vychází ze Stanov přijatých III. řádným sjezdem SH ČMS v Klatovech konaným

Více

SMĚRNICE ČINNOSTI S KOLEKTIVY MLADÝCH HASIČŮ. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska

SMĚRNICE ČINNOSTI S KOLEKTIVY MLADÝCH HASIČŮ. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska SMĚRNICE ČINNOSTI S KOLEKTIVY MLADÝCH HASIČŮ Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska ------------------------------------------------------------------------------------------------- H L A V A I Článek

Více

Právní předpisy a předpisy SH ČMS

Právní předpisy a předpisy SH ČMS Právní předpisy a předpisy SH ČMS -zákon o PO a související předpisy -stanovy SH ČMS, statut vyznamenání, stejnokrojový předpis 1. Fyzická osoba je mimo jiné povinna ze zákona o PO č.133/1985 Sb.ve znění

Více

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Okresní sdružení hasičů Brno venkov Zubatého 1, 614 00 Brno. Plán činnosti. pro rok 2013

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Okresní sdružení hasičů Brno venkov Zubatého 1, 614 00 Brno. Plán činnosti. pro rok 2013 Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Okresní sdružení hasičů Brno venkov Zubatého 1, 614 00 Brno Plán činnosti pro rok 2013 Schváleno na zasedání VV OSH Brno venkov dne 13. 12. 2012 Josef Gargula starosta

Více

Metodický pokyn starosty SH ČMS

Metodický pokyn starosty SH ČMS Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Kancelář sdružení, Římská 45, Praha 2 Metodický pokyn starosty SH ČMS Ročník : 2008 V Praze dne: 27. listopadu 2008 Číslo: 2 Metodický pokyn Sdružení hasičů Čech,

Více

Zápis z Výkonného výboru OSH Trutnov konaného dne 9.2.2012 v kanceláři OSH Trutnov

Zápis z Výkonného výboru OSH Trutnov konaného dne 9.2.2012 v kanceláři OSH Trutnov Zápis z Výkonného výboru OSH Trutnov konaného dne 9.2.2012 v kanceláři OSH Trutnov Začátek: 15 00 hod Přítomní: členové VV:, Ing. Jiří Šeps, Miloslav Bárta, Jiří Dufek, Zdeněk Pelc, František Podolník,

Více

Zápis z jednání Shromáždění starostů OSH 19. 10. 2013 v Přibyslavi

Zápis z jednání Shromáždění starostů OSH 19. 10. 2013 v Přibyslavi Přítomni: Zápis z jednání Shromáždění starostů OSH 19. 10. 2013 v Přibyslavi dle prezenční listiny starostové OSH ze 77 přítomno 71 nepřítomno 6 starosta SH ČMS přítomen 1 VV SH ČMS z 18 přítomno 18 nepřítomno

Více

1. NÁZEV, ÚZEMNÍ PŮSOBNOST A SÍDLO ČESKÉ HASIČSKÉ JEDNOTY

1. NÁZEV, ÚZEMNÍ PŮSOBNOST A SÍDLO ČESKÉ HASIČSKÉ JEDNOTY Stanovy 1. NÁZEV, ÚZEMNÍ PŮSOBNOST A SÍDLO ČESKÉ HASIČSKÉ JEDNOTY 1. Česká hasičská jednota je dobrovolným občanským sdružením, působícím na úseku požární ochrany. Má svůj znak, prapor a stejnokroj. Pro

Více

Závěrečná zpráva o využití podpory z rozpočtu obce Únanov pro rok 2008

Závěrečná zpráva o využití podpory z rozpočtu obce Únanov pro rok 2008 Sbor dobrovolných hasičů v Únanově 671 31 Únanov IČ: 45657343 hasiciunanov@seznam.cz Závěrečná zpráva o využití podpory z rozpočtu obce Únanov pro rok 2008 V Únanově dne 23.1.2009 vypracovali Ing. Lukáš

Více

Spolupráce obcí a Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska

Spolupráce obcí a Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Spolupráce obcí a Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Mgr.Bohumír MARTÍNEK,Ph.D. Člen VV a vedoucí ÚOROO SHČMS Praha 2013 1 Obsah 1. Povinnosti a oprávnění obce při řešení mimořádných událostí 2. Nabídka

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku p. Odvody 5) Zpráva hospodáře p. Kruml František 6) Zpráva strojníka p.

Více

SMĚRNICE ČINNOSTI S KOLEKTIVY MLADÝCH HASIČU. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska

SMĚRNICE ČINNOSTI S KOLEKTIVY MLADÝCH HASIČU. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska SMĚRNICE ČINNOSTI S KOLEKTIVY MLADÝCH HASIČU Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska ------------------------------------------------------------------------------------------------- H L A V A I. Článek

Více

PROGRAM JEDNÁNÍ: KHK StČ, zasedání představenstva 30.11. 2010, Pražská 298, Brandýs nad Labem

PROGRAM JEDNÁNÍ: KHK StČ, zasedání představenstva 30.11. 2010, Pražská 298, Brandýs nad Labem Zápis z jednání představenstva KHK StČ, které se uskutečnilo dne 30. 11. 2010 od 09.00 hodin V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI firmy AMZ Financial Group s.r.o., Pražská 298, 25001 Brandýs nad Labem Přítomni: Havlík

Více

KRAJSKÉ SOUTĚŽE DRUŽSTEV MLADÝCH HASIČŮ PLAMEN" 2008

KRAJSKÉ SOUTĚŽE DRUŽSTEV MLADÝCH HASIČŮ PLAMEN 2008 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ KRAJSKÉ SOUTĚŽE DRUŽSTEV MLADÝCH HASIČŮ PLAMEN" 2008 KONANÁ POD ZÁŠTITOU HEJTMANA JIHOČESKÉHO KRAJE RNDr. Jana Zahradníka Pořadatel: Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska KSH Jihočeského

Více

Činnost KORM za rok 2014

Činnost KORM za rok 2014 Činnost KORM za rok 2014 Vážené hasičky, hasiči, vážení hosté, dovolte mi, abych Vás v krátkosti seznámil s činností KORM PK za rok 2014. Zasedání KORM se doposud uskutečnilo celkem třikrát, čtvrtá rada

Více

Program shromáždění: K jednání shromáždění k jednotlivým bodům programu

Program shromáždění: K jednání shromáždění k jednotlivým bodům programu Program shromáždění: 1. Zahájení shromáždění představitelů SDH 2. Volba zapisovatele, ověřovatele zápisu, návrhové a mandátové komise 3. Zpráva o činnosti OSH Sokolov za uplynulé období 4. Zprávy okresních

Více

Zápis z jednání Valné hromady

Zápis z jednání Valné hromady Zápis z jednání Valné hromady Místo konání: Dne: Městský úřad v Žamberku, zasedací místnost 14.04.2010, od 15.00 hodin Účastníci: Ing. Oldřich Žďárský, Ing. Josef Paďour, Ing. Dana Hubálková, Jan Vychplná

Více

Zpráva Odborné rady velitelů OSH Plzeň - jih za období 2010-2014

Zpráva Odborné rady velitelů OSH Plzeň - jih za období 2010-2014 Zpráva Odborné rady velitelů OSH Plzeň - jih za období 2010-2014 Vážené hasičky, hasiči, vážení hosté, dovolte mi, abych vám předložil hodnotící zprávu Odborné rady velitelů za uplynulé volební období.

Více

Zápis z jednání Výkonného výboru OSH Trutnov konaného dne 12.2.2015 v kanceláři OSH Trutnov

Zápis z jednání Výkonného výboru OSH Trutnov konaného dne 12.2.2015 v kanceláři OSH Trutnov Zápis z jednání Výkonného výboru OSH Trutnov konaného dne 12.2.2015 v kanceláři OSH Trutnov Začátek: 16 00 hod Přítomní: členové VV: Ing. Jiří Šeps, Miloslav Bárta, Zdeněk Pelc, Julie Burdychová, Jaroslav

Více

HASIČSKÝ ZPRAVODAJ OKRESNÍHO SDRUŽENÍ HASIČŮ ČESKÝ KRUMLOV PRO SBORY DOBROVOLNÝCH HASIČŮ. Ročník: 2011 Vydáno dne: 24.03.

HASIČSKÝ ZPRAVODAJ OKRESNÍHO SDRUŽENÍ HASIČŮ ČESKÝ KRUMLOV PRO SBORY DOBROVOLNÝCH HASIČŮ. Ročník: 2011 Vydáno dne: 24.03. HASIČSKÝ ZPRAVODAJ OKRESNÍHO SDRUŽENÍ HASIČŮ ČESKÝ KRUMLOV PRO SBORY DOBROVOLNÝCH HASIČŮ Ročník: 2011 Vydáno dne: 24.03.2011 Číslo: 1/2011 Obsah: 1.) Nástin úkolů na rok 2011 2.) Informace o jednání výkonného

Více

Organizační zabezpečení

Organizační zabezpečení Č.j. OSH 18/2014 Organizační zabezpečení OKRESNÍHO VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍ HRY MLADÝCH HASIČŮ PLAMEN 2 0 1 4 konaná pod záštitou senátora senátu ČR pana ing. Miroslava Krejči a starostky obce Varvažov paní

Více

Plán akcí 2012 Místo konání akce Název akce Kontakt

Plán akcí 2012 Místo konání akce Název akce Kontakt 18.1. 18.1. 19.1. 24.1. 31.1. 21.2. 28.2. 13.3. 13.3. 21.3. 22.3. 27.3. 3.4. 13.4. 14.4. 17.4. 3.5. 3.5. 4.5. 5.5. 9.5. 22.5. 22.5. 23.5. 24.5. 25.5. 26.5. 5.6. 9.6. Výkonný výbor SH ČMS Odborná rada historie

Více

SDH Oucmanice Oucmanice 16 562 01 Ústí nad Orlicí +420 606 241 289 sdh.oucmanice@tiscali.cz. Výborová schůze SDH Oucmanice 10/2014

SDH Oucmanice Oucmanice 16 562 01 Ústí nad Orlicí +420 606 241 289 sdh.oucmanice@tiscali.cz. Výborová schůze SDH Oucmanice 10/2014 SDH Oucmanice Oucmanice 16 562 01 Ústí nad Orlicí +420 606 241 289 sdh.oucmanice@tiscali.cz IČO: 0061238139 DIČ: 274-61238139 Výborová schůze SDH Oucmanice 10/2014 konaná dne 31. října 2014 od 18:30 hodin

Více

Zpravodaj ORM č. 1/ 2013

Zpravodaj ORM č. 1/ 2013 Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Okresní sdružení hasičů Tel. 724 874 049, e-mail: osh.novyjicin@c-mail.cz Nový Jičín dne 20.února 2013 Zpravodaj ORM č. 1/ 2013 Všem: vedoucím kolektivů MH, vedoucím

Více

Zápis z jednání výkonného výboru OSH Olomouc konané dne 12.4.2011 v Olomouci strana č. 1

Zápis z jednání výkonného výboru OSH Olomouc konané dne 12.4.2011 v Olomouci strana č. 1 strana č. 1 Přítomni: Hosté: Omluveni: br. Ing. Kropáč Jiří,, br. Dostál Mojmír, br. Šmoldas,br. Rozsíval Jaroslav, br. Mácha Roman, se. Švubová Vlastimila, br. Geprt Antonín,br. Sýkora Luděk, br. Michailidis

Více

Požární ochrana očima dětí pro rok 2016

Požární ochrana očima dětí pro rok 2016 Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Kancelář Sdružení, Římská 45, Praha 2 Vydává metodický pokyn starosty SH ČMS pro 42. ročník soutěže Požární ochrana očima dětí pro rok 2016 a) vyhlašovatelem soutěže

Více

Zápis z Vědecké rady FBI VŠB TUO konané dne 16.5.2012

Zápis z Vědecké rady FBI VŠB TUO konané dne 16.5.2012 Zápis z Vědecké rady FBI VŠB TUO konané dne 16.5.2012 1. Úvod Děkan fakulty prof. Ing. Pavel Poledňák, PhD. zahájil zasedání VR, přivítal přítomné. Předal jmenovací dekrety nově jmenovaným členům VR FBI,

Více

Stanovy klubu. «OBEDIENCE CZ o. s.»

Stanovy klubu. «OBEDIENCE CZ o. s.» Stanovy klubu «OBEDIENCE CZ o. s.» Článek 1 Základní ustanovení 1. Název: Obedience CZ o. s. (dále jen Klub) 2. Sídlo: Komenského 3327, 272 01 Kladno 3. Působnost: v organizačních jednotkách (místních

Více

Tréninkový plán jarního kola soustředění v termínu 10-13.2 2011

Tréninkový plán jarního kola soustředění v termínu 10-13.2 2011 Tréninkový plán jarního kola soustředění v termínu 10-13.2 2011 10.2 2011 do 9:00 příjezd a ubytování 9:30 18:00 trénink 11.2 2011 9:00 18:00 trénink 12.2 2011 9:00-18:00 trénink 13.2 2011 9:00-15:00 trénink

Více

Přítomni: členové výboru dle presenční listiny

Přítomni: členové výboru dle presenční listiny Z á p i s Ze schůze členů výboru ČRS MO Litovel konané dne 5.3.2009 Přítomni: členové výboru dle presenční listiny Program: - Kontrola plnění nesplněných bodů usnesení a kontrola úkolů z minulé schůze

Více

Stanovy občanského sdružení Hasiči Česká republika. Čl. 1. Název a sídlo

Stanovy občanského sdružení Hasiči Česká republika. Čl. 1. Název a sídlo Stanovy občanského sdružení Hasiči Česká republika Čl. 1. Název a sídlo Občanské sdružení HASIČI ČESKÁ REPUBLIKA ve zkratce HČR (dále jen sdružení ) má své sídlo Krásno,Háje 512,PSČ 357 31 Horní Slavkov

Více

STANOVY. Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název

STANOVY. Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název STANOVY Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 2 Sídlo Sukova 49/4, 602

Více

Váţené hasičky, váţení hasiči!

Váţené hasičky, váţení hasiči! Váţené hasičky, váţení hasiči! Scházíme se na pravidelném Shromáţdění představitelů sborů, tentokrát v obci Dobříč. Máme za sebou nelehké období jak v hasičské práci, tak i v našich osobních a pracovních

Více

S B Í R K A interních aktů řízení ředitele Hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy

S B Í R K A interních aktů řízení ředitele Hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy S B Í R K A interních aktů řízení ředitele Hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy Ročník: 2015 V Praze dne 25. května 2015 Částka: 12 O B S A H: Část I. 11. pokyn ředitele Hasičského záchranného

Více

j a b l o n k a. c z o b č a n s k é s d r u ž e n í

j a b l o n k a. c z o b č a n s k é s d r u ž e n í j a b l o n k a. c z o b č a n s k é s d r u ž e n í ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ VALNÉ HROMADY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ s í d l o s d r u ž e n í J a b l o n e c k á 7 1 3, 1 9 0 0 0 P r a h a 9 P r a h a, 2 0. ř í j

Více

Zápis č. 4/2011 z jednání představenstva družstva konaného dne 27. 4. 2011

Zápis č. 4/2011 z jednání představenstva družstva konaného dne 27. 4. 2011 Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů -12- HODOŇAN, stavební bytové družstvo, Na Pískách 3275/3, Hodonín Zápis č. 4/2011 z jednání představenstva družstva konaného dne 27. 4.

Více

Program činnosti Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska do roku 2020

Program činnosti Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska do roku 2020 Program činnosti Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska do roku 2020 Program činnosti Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska (dále jen SH ČMS nebo Sdružení ) pro období let 2015 2020 schválen V. sjezdem

Více

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ konaného dne 24. dubna 2004 v sále Městské knihovny v Děčíně IV

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ konaného dne 24. dubna 2004 v sále Městské knihovny v Děčíně IV Oblastní stavební bytové družstvo Děčín se sídlem v Děčíně IV, Jeronýmova 425, PSČ 405 63 zapsáno v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl Dr XXVI, vložka 302 ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ

Více

PRŮBĚH PORADY Uvítání. Ohlédnutí za prázdninami a letnímy tábory

PRŮBĚH PORADY Uvítání. Ohlédnutí za prázdninami a letnímy tábory Aktiv mládeţe Městské sdruţení hasičů hl. m. PRAHA ZÁZNAM DATUM: 5.10.2011 ČAS: 18:00-20:30 MÍSTO: ORGANIZÁTOR: SVOLAVATEL: ÚČASTNÍCI: Ohradní 26, Praha 4 - Michle ORM MSH hl. m. PRAHA Petr Veselý Vedoucí

Více

*MVCRX00I7U4S* MVCRX00I7U4S prvotní identifikátor

*MVCRX00I7U4S* MVCRX00I7U4S prvotní identifikátor *MVCRX00I7U4S* MVCRX00I7U4S prvotní identifikátor MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 26, pošt. přihr. 69, 148 01 PRAHA 414 IČ: 00007064, bankovní

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014 Přítomni : Leo Kordas, Marcela

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

O R G A N I Z A Č N Í Z A B E Z P E Č E N Í

O R G A N I Z A Č N Í Z A B E Z P E Č E N Í Sdružení hasičů ČMS, okres Plzeň sever, odborná rada mládeže vydává O R G A N I Z A Č N Í Z A B E Z P E Č E N Í 42. ročníku hry "PLAMEN" pro rok 2013-2014 Vážení přátelé, Se zahájením nového školního roku

Více

Zápis č. 4/2015. z jednání výkonného výboru OSH Svitavy, konaného dne 15.7.2015 ve Svitavách

Zápis č. 4/2015. z jednání výkonného výboru OSH Svitavy, konaného dne 15.7.2015 ve Svitavách 1 Zápis č. 4/2015 z jednání výkonného výboru OSH Svitavy, konaného dne 15.7.2015 ve Svitavách Přítomni: br. Jan Soural, br. Josef Bidmon, br. Ing. Bc. Miroslav Vacek, br. Tomáš Hořínek s. Hana Flídrová,

Více

Veřejné zasedání č. 16

Veřejné zasedání č. 16 Veřejné zasedání č. 16 Dne 7.12.2005 se v 19.30 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,, p. Havlík, p.hošek,p.ing.pacholík,

Více

Úřední zprávy OFS č. 32 (21. 5. 2015)

Úřední zprávy OFS č. 32 (21. 5. 2015) Fotbalová asociace České republiky OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ BRNO - VENKOV Vídeňská 9, 639 00 Brno Tel.: 543 254 963 Fax: 543 254 131 E-mail: brno-venkov@fotbal.cz Úřední zprávy OFS č. 32 (21. 5. 2015) STK:

Více

Zápis ze Shromáždění zástupců SDH okresu Olomouc

Zápis ze Shromáždění zástupců SDH okresu Olomouc Zápis ze Shromáždění zástupců SDH okresu Olomouc 1 ze 5 konaného dne 30. listopadu 2006 v Horce nad Moravou Přítomni: dle presenční listiny viz příloha č. 1) Hosté: Členové VV OSH Olomouc Členové OKRR

Více

Veřejné zasedání č. 13 / 05

Veřejné zasedání č. 13 / 05 Veřejné zasedání č. 13 / 05 Dne 15.3.2005 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,, p. Havlík, p.hošek,p.ing.pacholík,

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ KRAJSKÉHO KOLA HRY PLAMEN A SOUTĚŽE DOROSTU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ KRAJSKÉHO KOLA HRY PLAMEN A SOUTĚŽE DOROSTU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ KRAJSKÉHO KOLA HRY PLAMEN A SOUTĚŽE DOROSTU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Krajské sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Královéhradeckého kraje a Okresním sdružením hasičů Čech, Moravy

Více

Odborná příprava a odborná způsobilost členů jednotek SDH obcí a jednotek SDH podniků ÚPLNÉ ZNĚNÍ

Odborná příprava a odborná způsobilost členů jednotek SDH obcí a jednotek SDH podniků ÚPLNÉ ZNĚNÍ Odborná příprava a odborná způsobilost členů jednotek SDH obcí a jednotek SDH podniků ÚPLNÉ ZNĚNÍ Červenec 2006 Související předpisy... 2 Základní odborná příprava členů dobrovolných jednotek PO... 2 Pravidelná

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006.

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006 Vážení hosté, bratři a sestry Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva začíná stavem naší

Více

Protokol. o jednání valné hromady Svazu vodního hospodářství ČR (SVH ČR) dne 5. dubna 2007

Protokol. o jednání valné hromady Svazu vodního hospodářství ČR (SVH ČR) dne 5. dubna 2007 Protokol o jednání valné hromady Svazu vodního hospodářství ČR (SVH ČR) dne 5. dubna 2007 Řádnou valnou hromadu svolalo představenstvo SVH ČR podle 13 stanov. Kniha evidence členů vykazuje ke dni konání

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ KRAJSKÉHO KOLA HRY PLAMEN PARDUBICKÉHO KRAJE

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ KRAJSKÉHO KOLA HRY PLAMEN PARDUBICKÉHO KRAJE ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ KRAJSKÉHO KOLA HRY PLAMEN PARDUBICKÉHO KRAJE Krajské sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Pardubického kraje pod záštitou Rady Pardubického kraje pořádají krajskou soutěž v celostátní

Více

S B Í R K INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA O B S A H :

S B Í R K INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA O B S A H : S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA Ročník: 2005 V Praze dne 11. března 2005 Částka: 8 O B S A H : Část I. 8.

Více

ZÁPIS. o průběhu 2. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Prusy-Boškůvky konaného

ZÁPIS. o průběhu 2. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Prusy-Boškůvky konaného ZÁPIS o průběhu 2. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Prusy-Boškůvky konaného dne 21. 12. 2010 v zasedací místnosti obecního úřadu v Moravských Prusích Starosta obce (předsedající) Lubomír Šebesta

Více

Zápis z Valné Hromady Mikroregionu Údolí Lidického Potoka, která se konala dne 20.4.2015 v Buštěhradě.

Zápis z Valné Hromady Mikroregionu Údolí Lidického Potoka, která se konala dne 20.4.2015 v Buštěhradě. Zápis z Valné Hromady Mikroregionu Údolí Lidického Potoka, která se konala dne 20.4.2015 v Buštěhradě. Program: 1) Zahájení a prezence. 2) Kontrola zápisu z minulé VH (9.3.2015) a volba ověřovatele zápisu.

Více

Stanovy. LT U SMRKU o.s.

Stanovy. LT U SMRKU o.s. Stanovy LT U SMRKU o.s. Článek 1 Název, sídlo, symboly 1) LT U SMRKU o.s. je suverénním a dobrovolným občanským sdružením (o.s.) na základě zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších

Více

4 - u ostrůvku u školy 1 - u odbočky na Homol. 6 - u cesty do Potštejna - 38 -

4 - u ostrůvku u školy 1 - u odbočky na Homol. 6 - u cesty do Potštejna - 38 - 4 - u ostrůvku u školy 1 - u odbočky na Homol 6 - u cesty do Potštejna 8 - u cesty na Vrší 9 - na Vrších - 38 - Terénní úpravy u č. p. 115 Jindřich Husák v roce 2009 dodělal terénní úpravy u svého domku,

Více

Požární ochrana očima dětí pro rok 2013

Požární ochrana očima dětí pro rok 2013 Kancelář Sdružení, Římská 45, Praha 2 Metodický pokyn starosty SH ČMS pro soutěž Požární ochrana očima dětí pro rok 2013 a) vyhlašovatelem soutěže je Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Soutěže se

Více

Organizační zabezpečení krajského kola hry Plamen 2013

Organizační zabezpečení krajského kola hry Plamen 2013 spolu s Okresním sdružením hasičů Zlín pod záštitou hejtmana Zlínského kraje a města Organizační zabezpečení krajského kola hry Plamen 0 Organizátor soutěže : Termín konání soutěže : Místo konání : OSH

Více

Čl. l: Úvodní ustanovení

Čl. l: Úvodní ustanovení Organizační řád Soubor předpisů SH ČMS I/5 2006 V souladu s ustanovením čl. 97 Stanov Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska (dále jen SH ČMS) vydává výkonný výbor SH ČMS tento Organizační řád. Jeho účelem

Více

Z Á P I S z jednání výjezdního výkonného výboru OSH Plzeň sever, konaného dne 18. dubna 2014 v Žichlicích

Z Á P I S z jednání výjezdního výkonného výboru OSH Plzeň sever, konaného dne 18. dubna 2014 v Žichlicích Z Á P I S z jednání výjezdního výkonného výboru OSH Plzeň sever, konaného dne 18. dubna 2014 v Žichlicích Přítomni: dle prezenční listiny Omluveni: p. Sak, p. Valenta, Ing. Červenka Hosté: p. Cízl (SDH

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Radčice. konaného dne 26. března 2015

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Radčice. konaného dne 26. března 2015 Přítomni: - Ing. Jana Fichtnerová - Mgr. Dagmar Havlová - Ing. Vratislav Ondráček - Dušan Ruža - Barbora Skrbková Zástupci veřejnosti: 0 Program: Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Radčice 1) Zahájení

Více

Prezentace na konferenci Ochrana obyvatelstva 2012. Zabezpečení vzdělávání členů sborů dobrovolných hasičů SHČMS v oblasti ochrany obyvatelstva

Prezentace na konferenci Ochrana obyvatelstva 2012. Zabezpečení vzdělávání členů sborů dobrovolných hasičů SHČMS v oblasti ochrany obyvatelstva Prezentace na konferenci Ochrana obyvatelstva 2012 Téma: Zabezpečení vzdělávání členů sborů dobrovolných hasičů SHČMS v oblasti ochrany obyvatelstva Mgr.Bohumír Martínek, Ph.D. Vedoucí Ústřední odborné

Více

Z á p i s. Program jednání:

Z á p i s. Program jednání: Z á p i s z 28. jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 14. 9. 2011 od 9,00 hod. RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové Přítomni: Omluveni: Mgr. Táňa Šormová,

Více

*MVCRX00HC2JT* MVCRX00HC2JT prvotní identifikátor

*MVCRX00HC2JT* MVCRX00HC2JT prvotní identifikátor MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 26, pošt. přihr. 69, 148 01 Praha 414 Č.j. MV 91768-4/PO-IZS-2010 V Praze dne 20. prosince 2010 HZS krajů

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Radčice. konaného dne 19. února 2015

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Radčice. konaného dne 19. února 2015 Přítomni: - Ing. Jana Fichtnerová - Mgr. Dagmar Havlová - Ing. Vratislav Ondráček - Dušan Ruža - Barbora Skrbková Zástupci veřejnosti: 0 Program: Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Radčice konaného

Více

Prováděcí směrnice k ustanovení Článku 3, odst. 3) Stanov FAČR. Článek 1 Předmět úpravy

Prováděcí směrnice k ustanovení Článku 3, odst. 3) Stanov FAČR. Článek 1 Předmět úpravy Prováděcí směrnice k ustanovení Článku 3, odst. 3) Stanov FAČR Článek 1 Předmět úpravy Stanovy FAČR ve článku 3, odst. 3 stanovují okruh osob, jejichž působení ve FAČR a v ní organizovaných soutěžích je

Více

Zápis z VH MÚLP, která se konala dne 9. 3. 2015 v obci Hřebeč

Zápis z VH MÚLP, která se konala dne 9. 3. 2015 v obci Hřebeč Zápis z VH MÚLP, která se konala dne 9. 3. 2015 v obci Hřebeč Program: 1) Přivítání a prezence. 2) Webové stránky mikroregionu - prezentace obcí - spojení na členské obce - databáze a podmínky pro představení

Více

S T A N O V Y. I. Základní ustanovení

S T A N O V Y. I. Základní ustanovení S T A N O V Y tělovýchovné jednoty TJ Slavoj Český Brod, o.s. I. Základní ustanovení 1. TJ Slavoj Český Brod, o.s. (dále jen TJ) je dobrovolným sdružením fyzických a právnických osob organizovaných v organizačních

Více

Zápis z jednání výkonného výboru OSH Olomouc konaného dne 10. července 2012 v Olomouci

Zápis z jednání výkonného výboru OSH Olomouc konaného dne 10. července 2012 v Olomouci Přítomni: s. Vlastimila Švubová, s. Lenka Trnková, br. Ing. Jiří Kropáč, br. Petr Spáčil br. Roman Mácha, br. Ing. Martin Žouželka, br. Jaroslav Rozsíval, br. Karel Šmoldas, br. David Číhal, br. Květoslav

Více

Zápis z valné hromady Místní akční skupiny Šumperský venkov konané dne 16. 12. 2010 v Novém Malíně

Zápis z valné hromady Místní akční skupiny Šumperský venkov konané dne 16. 12. 2010 v Novém Malíně Zápis z valné hromady Místní akční skupiny Šumperský venkov konané dne 16. 12. 2010 v Novém Malíně Jednání zahájeno v 15:15 hod. Přítomni: viz prezenční listina, která tvoří nedílnou přílohu tohoto zápisu

Více

Mobil: +420 607 521 732; E-mail: osdlv.oblast3@seznam.cz; osdlv.morava2@seznam.cz. Zápis. z V. jednání Oblastní rady - Oblast III.

Mobil: +420 607 521 732; E-mail: osdlv.oblast3@seznam.cz; osdlv.morava2@seznam.cz. Zápis. z V. jednání Oblastní rady - Oblast III. Odborový svaz pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v České republice Oblastní pracoviště - Oblast III. Zastoupení pro kraje Královéhradecký, Pardubický, Olomoucký a Moravskoslezský

Více

Stanovy Klubu leteckých modelářů BRNO, o.s.

Stanovy Klubu leteckých modelářů BRNO, o.s. KLM Brno Stanovy klubu Strana 1 z 5 Stanovy Klubu leteckých modelářů BRNO, o.s. Preambule Klub leteckých modelářů Brno, o.s. (dále jen KLM Brno) je dobrovolné zájmové občanské sdružení leteckých modelářů

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ KRAJSKÉHO KOLA SOUTĚŽE DOROSTU PARDUBICKÉHO KRAJE

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ KRAJSKÉHO KOLA SOUTĚŽE DOROSTU PARDUBICKÉHO KRAJE ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ KRAJSKÉHO KOLA SOUTĚŽE DOROSTU PARDUBICKÉHO KRAJE 2011 Pořadatel Krajské sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Pardubického kraje ve spolupráci s Okresním sdružením hasičů ČMS

Více

z jednání výkonného výboru OSH Rokycany ze dne 8. června 2011

z jednání výkonného výboru OSH Rokycany ze dne 8. června 2011 Z á p i s č. 5/2011 z jednání výkonného výboru OSH Rokycany ze dne 8. června 2011 1) Zahájení Starosta OSH Frost uvítal přítomné, zejména hosta starostu KSH Plzeň p. Černého a seznámil s programem. K programu

Více

Požární ochrana očima dětí pro rok 2015

Požární ochrana očima dětí pro rok 2015 Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Kancelář Sdružení, Římská 45, Praha 2 Metodický pokyn starosty SH ČMS pro soutěž Požární ochrana očima dětí pro rok 2015 a) vyhlašovatelem soutěže je Sdružení hasičů

Více

Zápis z členské schůze Svazku obcí Panství hradu Veveří

Zápis z členské schůze Svazku obcí Panství hradu Veveří Zápis z členské schůze Svazku obcí Panství hradu Veveří konané dne 8. 2. 2007 v Říčanech Přítomni: obec Hvozdec: Bc. Jana Švédová obec Chudčice: Vladimír Kalus obec Javůrek : Karel Jobánek obec Ostrovačice

Více

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014.

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014. Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014. Jednání se konalo v sále Obecního domu Vily ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:15 hodin. Jednání

Více

Z á p i s č. 32/2015. Z řádné schůze představenstva SBD Hlubina, která se konala dne 11. května 2015 od 16:00 hod. v zasedací místnosti SBD Hlubina

Z á p i s č. 32/2015. Z řádné schůze představenstva SBD Hlubina, která se konala dne 11. května 2015 od 16:00 hod. v zasedací místnosti SBD Hlubina Z á p i s č. 32/2015 Z řádné schůze představenstva SBD Hlubina, která se konala dne 11. května 2015 od 16:00 hod. v zasedací místnosti SBD Hlubina Přítomní členové představenstva: p. Apfelthaler, pí Dešková,

Více

PŘEDSTAVENÍ KANDIDÁTA

PŘEDSTAVENÍ KANDIDÁTA PŘEDSTAVENÍ NA FUNKCI STAROSTY SH ČMS Karel Richter, Ing. 59 let Vysoká škola inženýrsko požárně technická Ministerstva vnitra SSSR Starosta Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Dobrovolným hasičem od

Více

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz. USNESENÍ č.02/09 Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz. USNESENÍ č.02/09 Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBEC VYSOKÉ Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz USNESENÍ č.02/09 Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA ve Vysokém konaného dne 6.3.2009 Přítomni:

Více

Jednací řád Ústředního krizového štábu

Jednací řád Ústředního krizového štábu B E Z P E Č N O S T N Í R A D A S T Á T U P ř í l o h a k usnesení Bezpečnostní rady státu ze dne 27. dubna 2009 č. 12 Jednací řád Ústředního krizového štábu Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Jednací řád Ústředního

Více

Zápis ze Shromáždění zástupců SDH okresu Olomouc

Zápis ze Shromáždění zástupců SDH okresu Olomouc Zápis ze Shromáždění zástupců SDH okresu Olomouc konaného dne 22. listopadu 2008 ve Skrbeni Přítomni: dle presenční listiny viz příloha č. 1) Hosté: Program: Členové VV OSH Olomouc Členové OKRR 1. Zahájení

Více

Zápis z Výkonného výboru OSH Trutnov konaného dne 24.5.2012 v kanceláři OSH Trutnov

Zápis z Výkonného výboru OSH Trutnov konaného dne 24.5.2012 v kanceláři OSH Trutnov Zápis z Výkonného výboru OSH Trutnov konaného dne 24.5.2012 v kanceláři OSH Trutnov Začátek: 15 00 hod Přítomní: členové VV: Jiří Orsák, Ing. Jiří Šeps, Miloslav Bárta, Zdeněk Pelc, Jiří Dufek, František

Více

ZÁPIS Z USTANOVUJÍCÍHO SNĚMU SDRUŽENÍ LÁZEŇSKÝCH MÍST ČESKÉ REPUBLIKY KONANÉHO DNE 08.01.2015 V ORBIS CENTRU AGENTURY CZECHTOURISM

ZÁPIS Z USTANOVUJÍCÍHO SNĚMU SDRUŽENÍ LÁZEŇSKÝCH MÍST ČESKÉ REPUBLIKY KONANÉHO DNE 08.01.2015 V ORBIS CENTRU AGENTURY CZECHTOURISM ZÁPIS Z USTANOVUJÍCÍHO SNĚMU SDRUŽENÍ LÁZEŇSKÝCH MÍST ČESKÉ REPUBLIKY KONANÉHO DNE 08.01.2015 V ORBIS CENTRU AGENTURY CZECHTOURISM Přítomni: Plné moci: dle prezenční listiny přítomno 22 členů sdružení.

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 2295/26, 148 01 Praha 414

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 2295/26, 148 01 Praha 414 *MVCRX0289LD8* MVCRX0289LD8 MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 2295/26, 148 01 Praha 414 Č.j. MV-282-1/PO-IZS-2015 Praha dne 6. ledna 2015

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Č.j. MV-83329-1/PO-IZS-2011 Praha dne 8. srpna 2011 Počet listů: 6 Příloha: 1/4

Č.j. MV-83329-1/PO-IZS-2011 Praha dne 8. srpna 2011 Počet listů: 6 Příloha: 1/4 *MVCRX00OTNHK* MVCRX00OTNHK prvotní identifikátor MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 26, pošt. přihr. 69, 148 01 Praha 414 Č.j. MV-83329-1/PO-IZS-2011

Více

Výpis ze zápisu č. 1/14

Výpis ze zápisu č. 1/14 Město VELKÉ PAVLOVICE Výpis ze zápisu č. 1/14 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Velké Pavlovice, které se konalo ve čtvrtek dne 30. října 2014 v 18.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Tento výpis

Více

STANOVY SLAVOJE LITOMĚŘICE

STANOVY SLAVOJE LITOMĚŘICE STANOVY SLAVOJE LITOMĚŘICE ZAPSANÉHO SPOLKU ZALOŽENÉHO PODLE ZÁKONA Č.89/2012 SB. Čl. I. Základní ustanovení 1. Slavoj Litoměřice zapsaný spolek (dále jen Slavoj) je dobrovolným samosprávným spolkem sportovních

Více

Organizační řád České námětové společnosti SČF

Organizační řád České námětové společnosti SČF Organizační řád České námětové společnosti SČF Česká námětová společnost (dále jen ČNS) je součástí Svazu českých filatelistů (dále jen SČF) a vyvíjí svoji činnost v jeho rámci na území České republiky.

Více