Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Okresní sdružení hasičů Brno-venkov Zubatého 1, Brno. Zápis

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Okresní sdružení hasičů Brno-venkov Zubatého 1, 614 00 Brno. Zápis"

Transkript

1 Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Okresní sdružení hasičů Brno-venkov Zubatého 1, Brno Zápis Ze shromáždění představitelů sborů, které se konalo dne v zasedací místnosti na KŘ HZS od hod. Přítomni: dle prezenční listiny Hosté: Plk. Ing. Václav Špéra HZS Jmk - Ing. Tomáš Reitmeier ředitel HVP pobočka Brno - Roubal Jaroslav fa. Perspekta s.r.o. Aktiv ZH: Tesař Jiří, Za OKRR: Mazzolini Jindřich, Čandrla Jaromír, 1) Zahájení, přivítání hostů, volba mandátové a návrhové komise Starosta OSH Brno venkov Josef Gargula přivítal zástupce sborů, starosty okrsků a hosty. Řízení shromáždění předal náměstkyni starosty OSH sestře Janě Štelclové. Sestra Jana Štelclová převzala řízení dnešního shromáždění a seznámila přítomné s tímto programem jednání 1) Zahájení, přivítání hostů, volba mandátové a návrhové komise 2) Informace o činnosti VV OSH Brno - venkov 3) Informace z jednání vyšších orgánů SH ČMS 4) Informace o odvodech členských příspěvků 5) Zpráva o hospodaření 6) Zprávy vedoucích odborných rad 7) Zpráva o činnosti Aktivu ZH 8) Zpráva OKRR 9) Vystoupení hostů 10) Diskuse 11) Usnesení 12) Závěr Nechala hlasovat o tom, aby se shromáždění řídilo tímto programem. Nebyly žádné návrhy na doplnění. Program byl jednohlasně schválen. Zapisovatelem byl navržen br. Mazzolini Jindřich. Ověřovateli zápisu byli navrženi br. Žalud Zdeněk a br. Pospíšil Roman Do mandátové a návrhové komise byli navrženi br. Malášek Libor předseda, Petlach Petr, Koláček Vladimír členi. Všechny tyto návrhy byly jednohlasně přijaty. Na dnešním shromáždění je přítomno 52 zástupců z celkového počtu 73. Shromáždění představitelů je usnášení schopné.

2 2) Informace o činnosti VV OSH Brno venkov - Informaci o činnosti VV OSH přednesl starosta OSH br. Josef Gargula. Hlavními úkoly po tomto jednání v závěru loňského roku a na začátku letošního roku byla bezpochyby přípravy konání výročních valných hromad SDH a okrsků a návazné hodnocení celého roku Toto hodnocení ukázalo, že jako stále nejpočetnější společenská organizace v našem okrese, jsme připraveni prakticky neustále spolu s našimi kolegy hasiči, kteří jsou za svou činnost placeni, pomáhat našim spoluobčanům v záchraně životů, zdraví a majetku. Na plnění tohoto poslání se podílí ať přímo nebo nepřímo většina členů našeho okresního sdružení. A letošní povodně to znovu ukázaly. Velké poděkováni patří všem členům, kteří se těchto akcí účastnili přímo anebo shromáždili materiální pomoc postiženým oblastem, nebo spřízněným obcím a tuto pomoc jim mnohdy na svoje nebo obecní náklady přivezli. Za tuto činnost, která není žádným způsobem oceněna žádnými orgány natož, aby byla jakkoli finančně kompenzována z tohoto místa vám můžu pouze poděkovat a věřit, že se mi podaří na jednání vyšších orgánů prosadit pro dobrovolné hasiče lepší podporu než dosud. Stále je kladen důraz na nezastupitelnou roli dobrovolných hasičů. Proto se také zvyšují nároky na odbornou přípravu členů JPO v kurzech velitelů, strojníků, nositelů dýchací techniky, obsluhy motorových pil, a základů zdravotnických zralostí. Proto se naši členové zásahových jednotek pravidelně školí v zařízeních HZS a kurzech, které pořádají naše školící zařízení v Jánských Koupelích, Přibyslavi a Bílých Poličanech. Tato naše školská zařízení mají své ové stránky, kde je možné se nejen informovat, ale přihlásit se na daný kurz. Někteří naši členové se také účastní vzdělávání dobrovolného hasiče, které pořádá SH ČMS ve svých vydávacích centrech pod patronací VŠB Ostrava, katedrou FBI. Toto studium by mělo dát účastníkům odborné znalosti z oblasti požární ochrany, represe, prevence, ochrany obyvatelstva, základní znalosti legislativy týkající se PO, znalosti vnitro organizačních předpisů SH ČMS, základní malosti ekonomiky, zásady práce s mládeží, znalosti historii dobrovolných hasičů a také funkcionářské dovednosti. Po absolvování tohoto vzdělávání, které bývá zakončené předáním diplomu rektorem VSB v aule univerzity. Takto vzdělaný funkcionář by měl co nejlépe zvládat úkoly, které na něho budou kladeny. A proto v příštích volbách takto vzdělané funkcionáře pověřujme těmi nejvyššími funkcemi. Jim přeji, ať se jim ve studiu daří a nám ostatním ať máme dobré a vzdělané funkcionáře, kteří naše okresní sdružení budou zdárně a fundovaně reprezentovat. Členové výkonného výboru se za toto období sešli celkem 10 x. Účast na jednáních nebývala 100%. Výkonný výbor pracoval v tomto složení: Starosta OSH Josef Gargula Náměstci starosty Jiří Bajer, Jaroslav Šmerda, Jana Štelclová Členové VV OSH Petr Pejřil, Libor Malášek, Zdeněk Moural, Zbyněk Machanec, Renata Zbořilová, Jan Montag, Jiří Tesař, Lucie Komosná, Josef Buchálek, Jaroslav Kožnárek, Jiří Vašíček. Jiří Vašíček se jednání VV OSH nezúčastňuje. Každého čtvrt roku se jednání zúčastňují starostové okrsků. Členská základna okresu Brno - venkov: Členů celkem 3963 v 73 sborech Z toho muži 2606 členů Z toho ženy členů od 0 6 let - 45 členů od 6 18 let členů Z těchto čísel vidíte úbytek členské základny v našem okrese a je třeba se nad tím zamyslet ve SDH. Potěšitelný je nárůst MH. Což kvitujeme s povděkem. Jednání výkonného výboru se pravidelně zúčastňuje předseda OKKR Jindřich Mazzolini a inspektorka Hana Zapulová. Kromě stálých bodů jednání výkonného výboru, jako je informace z jednání vyšších orgánů SH ČMS, došlá pošta, organizační a osobní záležitosti, projednání návrhů na vyznamenání atd., členové výkonného výboru projednávají body stanovené plánem práce na dané období organizační zabezpečení soutěží MH a dospělých, účast členů VV na různých akcích v okrese, které pořádáte. Nedílnou součástí práce VV OSH je zpracováváni a připomínkování dokumentů přijatých shromážděním delegátů SDH a SS OSH. V letošním roce téměř uplynulém náš okres pořádal soutěžní akce v rámci okresu. Krajské soutěže pořádali dorostu OSH Brno-venkov, MH OSH Vyškov a dospělí OSH Blansko. V roce 2014 budou pořádat krajské soutěže Plamen OSH Znojmo PO očima dětí OSH Vyškov, Dorost OSH Hodonín, Dospělí OSH Břeclav Činnost OR Odborné rady jsou poradním orgánem výkonného výboru, a proto je důležité, aby v těchto radách byli

3 hlavně ti, kterým není lhostejná činnost OSH a vyšších orgánů. Jsem spokojen s prací OR mládeže a OR prevence, činnost ORV je třeba zlepšit, hlavně tím, že se do činnosti rad zapojí všichni její členové a nenechají práci jen na vedoucím rady. Nadále se nám nedaří aktivizovat větší zapojení vyškolených rozhodčích, aby na soutěžích nebyli pořád jen ti samí a museli zvládat několik disciplín naráz. Nejde spoléhat jen na členy výkonného výboru OSH a členy odborných rad a členů pořádající organizací tito mají hodně práce se zajištěním občerstvení a technickou přípravou stadionu, proto se obracím na okrsky, aby se zúčastnili přípravy a pomohli s organizaci okresních popřípadě krajských soutěží v rajonu jejich okrsku. Co se týče vyškolených rozhodčích, máme dostatek jak pro MH tak pro soutěže dospělých, jen je potřeba dostatek dobré vůle a ochoty pomoct když je to nutné. Připomenout termíny výročních valných hromad SDH do okrsků do , včasné zasláni celoročního hlášení neprodleně po skončení valné hromady, abychom mohli včas zapracovat do celookresního hlášení, je to vizitka vaší celoroční práce tak vás žádám o přesné informace, pro toho kdo opravdu celý rok něco dělá tak tuto činnost má jistě zaznamenanou a není pro něho problém vyplnit pár kolonek na tomto výkazu. Tento výkaz již neobdržíte v tiskové podobě, ale máte ho v evidenci členské základny a nemusíte ho složitě vyplňovat protože kdo vede řádně členskou evidenci tak se mu většina čísel načte z této evidence a po řádném vyplnění stačí jen stisknout kolonku odeslat. A ještě připomínám termín odvodu členských příspěvků nejpozději do konce ledna Morální ocenění za letošní rok: celkem bylo uděleno ČU SH ČMS - 1x ČU KSH - 8x ČU OSH - 45x ZPP - 40x ZZ - 17x Sv. Florián - 1x ZMZ - 1x ZZ výchovu - 1x Titul ZH - 4x VM 10-27x VM 20-16x VM 30-29x VM 40-17x VM 50-8x VM 60-4x Toto je ve stručnosti zpráva o činnosti našeho okresu za uplynulé období. 3) Informace z jednání vyšších orgánů SH ČMS - Informace ke statutu vyznamenání. - Informace k novému občanskému zákonu. - Novela živnostenského zákona koncesní listina na prodej alkoholických nápojů. Vydává ji Živnostenský úřad zdarma. 4) Informace o odvodech členských příspěvků Členské příspěvky jsou k dnešnímu dni zaplaceny v plné výši a odvedeny. 5) Zpráva o hospodaření - Inspektor OSH Hana Zapulová přednesla zprávu o hospodaření a podala podrobné informace. 6) Zprávy vedoucích odborných rad Odborná rada prevence: vedoucí br. Jaroslav Šmerda Okresní odborná rada prevence pracuje v tomto složení: Vedoucí Rady prevence: Jaroslav Šmerda - SDH Viničné Šumice Členové: Dobšík Jakub - SDH Zbýšov, Hrbáček David - SDH Dolní Kounice, Kožnárek Jaroslav - SDH Kanice, Lengál Josef - SDH Blažovice, Mazzolini Jindřich - SDH Zbýšov, Oulehla Libor - SDH Nové Bránice, Řepová Šárka - SDH Svatoslav a Synčák Vlastimil - SDH Čučice. Rada prevence se sešla do dnešního dne za uplynulý rok 2013 na třech zasedáních. Činnost jsme zahájili v únoru, kdy byly vyhodnocovány zaslané návratky dotazníků ohledně činnosti na úseku prevence, kde

4 mimo jiné byly vzneseny dotazy na to, zda jsou preventáři při sborech, jakou vidí další činnost na tomto úseku, kterou bychom se měli zabývat, zda mají potřebné podklady pro práci, co pořádají za osvětové akce pro veřejnost a podobně. Tyto byly rozeslány na sbory elektronickou poštou. Bohužel se sešly jen návratky od okrsku Pozořice a Jiříkovice. Chtěl bych požádat zástupce sborů, aby více apelovali na jejich zástupce v Radě prevence při plnění úkolů, které jim jsou dány. Dále bych je chtěl požádat, zda by nemohli při sborech pro preventáře odebírat Hasičské noviny, nebo alespoň přesunout jeden výtisk jim k dispozici, protože je tam spousta materiálu, z kterého mohou čerpat. Pokud budou při Výročních valných hromadách jak sborů, tak i okrsků učiněny nějaké změny v zastoupení v Radě prevence, prosím o sdělení v návratkách z Výročních valných hromad. Naše činnost pokračovala přípravou na PO očima dětí. Bylo nutné přenést informovanost na obce a SDH, protože ne vždy všechny školy o této pro ně zajímavé soutěže pro děti vědí, informovanost si vzali na starost členové RP, při svých okrscích a případně i hasebních obvodech. Následně zástupci Rady prevence na svém jednání, které bylo hlavně na toto téma zaměřeno, provedli vyhodnocení všech včas dodaných prací, které byly v každé z kategorií vyhodnoceny od prvního do třetího místa a vyhodnocené vybrané práce, jak z oblasti literární, tak výtvarné, kterých bylo opravdu hodně, byly po okresním vyhodnocení následně dále zaslané ke krajskému vyhodnocení. Výsledky prací jsou přílohou této zprávy. Připravovali jsme dále nakoupení cen pro vyhodnocené účastníky této soutěže, za jejich oceněné práce a dále také organizování předání těchto cen jak účastníkům této soutěže, tak i předání uznání na zúčastněné š koly a SDH. Podíleli jsme se také na přípravě a konání podzimního kola hry Plamen, které se letos uskutečnilo v Hostěnicích a bylo velice dobře hodnoceno. Na dalším zasedání jsme se věnovali přípravě plánu práce na příští rok. Máme předjednané školení pro preventáře, které bychom chtěli uskutečnit začátkem příštího roku a zástupci v Radě prevence mají za úkol při poradách okrsků, zástupce sborů o tom informovat a zjistit zájem o účast na tomto školení. Doufáme, že získáme také další zpětné odezvy od zástupců sborů, kteří budou znovu obesláni dotazníkem, jak dále ne tomto úseku pracovat a jaké by měli podněty a návrhy. Členové rady prevence mají za úkol se také věnovat v oblasti své působnosti činnosti spojené s informováním jak občanů, tak i mládeže ve školách o požární ochraně ať již formou vývěsek, tak relacemi do rozhlasu, kabelových televizí a podobně, o různých preventivních činnostech, které mají vazbu například k jarnímu úklidu porostů, pálení klestí, prázdninám, letním pracím, topnému období a v neposlední řadě i k silvestrovským oslavám. ChtěI bych na závěr poděkovat všem členům rady prevence za jejich podněty, příspěvky a činnost v Radě prevence, které se ve svém volném čase bez nároku na odměnu, skoro všichni opravdu zodpovědně věnují. Odborná rada mládeže: vedoucí br. Petr Pejřil - Zpráva o činnosti OORM je uložena k nahlédnutí v kanceláři OSH Odborná rada velitelů: vedoucí br. Bajer Jiří Činnost ORV byla rozdělena do 4 bodů 1) získání odborností V sobotu jsme ve Tvarožné uskutečnili zkoušky odbornosti strojník a hasič. Po absolvování testových otázek následovala ústní zkouška před komisí ve složení - J. Gargula, J. Bajer, J. Šmerda. Formou přípravy pro uchazeče je odborná příprava v jednotce sboru dobrovolných hasičů a samostudium. Zkoušky probíhají dle Metodického pokynu, který je na internetových stránkách - DH. Odbornost velitel se vydává na základě platného osvědčení o absolvování kurzu u HZS nebo UHŠ. Příslušníci HZS, absolventi střední školy PO a absolventi VŠB mohou požádat o udělení odznaku bez zkoušek, ale vzdělání musí doložit. V letošním roce Ústřední rada velitelů schválila, že odbornost strojník se bude vydávat stejně jako odbornost velitel - na základě platného osvědčení o absolvování kurzu u HZS nebo UHŠ. 2) Školení rozhodčích Ve středu se v zasedací místnosti na KŘ uskutečnilo školení rozhodčích PS. 3) Postupové soutěže Bylo vydáno organizační zabezpečení postupových soutěží. I. kolo se koná podle hasebních obvodů a okresní kolo se tradičně uskutečňuje v Přísnoticích. Úroveň l. kol je individuální s narůstajícím trendem vynechávat jednotlivce což se již projevuje v následujícím okresním kole. Vzhledem k období dešťů v jarních měsících a následnému podmáčení hřiště v Přísnoticích bylo okresní kolo přeloženo z na , kdy jsme se přidali ke krajskému kolu mládeže. Celková výsledková tabulka: muži - l. Kuřim, 2. Moutnice, 3. Újezd u Brna

5 ženy - 1. Kuřim, 2. Hrušovany, 3. Přísnotice Pro informaci z 5 hasebních obvodů má možnost postoupit vždy 3 kolektivy muži a2 kolektivy žen. Nepomohlo tedy ani snížení počtu jednotlivců na 4, kteří se počítají do závěrečného součtu. Na krajském kole v Blansku Obsadila Kuřim v ženách 2. místo za Ivanovicemi na Hané z okresu Vyškov a muži také 2.misto za Mistřínem z okresu Hodonín. Všem účastníkům postupových kol patří dík a SDH Kuřim poděkování za úspěšnou reprezentaci v krajském kole. 4) Návrh na krajské ocenění Posledním úkolem pro Radu velitelů bylo podat návrh na krajské ocenění pro 3 hasiče za dlouhodobé vzorné plnění úkolů a budování rozvoje Integrovaného záchranného systému, které převzali 28. záři ve Vyškově za přítomnosti prezidenta republiky. PV po konzultaci se starostou OSH navrhla - Ctibora Slámu z Říčan u Brna, Ing. Vladimíra Kalivodu z Kanic a lng. Zdeňka Mahovského z Přísnotic. Chci poděkovat všem jednotkám sboru dobrovolných hasičů, které aktivně pomáhaly při zdolávání následků letošních záplav, ale i těm, které se přihlásily, ale jejich pomoc nebyla potřeba. Pro informaci: O termínu okresního kola v roce 2014 se jedná - v návrhu je termín května a místo se upřesňuje. V roce 2014 se koná krajské kolo v Břeclavi a o termínu se jedná (zatím je v plánu termín jako letos - začátek srpna). Mistrovství české republiky dobrovolných a profesionálních hasičů bude v Českých Budějovicích Odborná rada hasičské historie br. Moural Zdeněk V roce 2013 se scházela šestičlenná odborná rada hasičské historie nejčastěji v Neslovicích. Proběhly čtyři porady k aktuálním akcím. Podle plánu činností jsme připravili tyto akce: zájezd na Hasičské slavnosti v Litoměřicích, účast na setkání historické hasičské techniky v Holešově, jízda historických hasičských a military vozidel krajinou bitvy u Slavkova, setkání historické hasičské techniky na Oslavanských historických slavnostech, ukázky staré hasičské techniky na Jihomoravských krajských dožínkách a návštěva Zasloužilých hasičů Kraje Vysočina v hasičském muzeu v Oslavanech. Dále máme stanovený dlouhodobý úkol - zmapování a zdokumentování staré hasičské techniky na okrese Brno - venkov. Počátkem června se měly po třech letech konat Hasičské slavnosti v Litoměřicích. Od FZS jsme měli zapůjčený autobus, pro malý počet přihlášených jsme zájezd zrušili. Hasičské slavnosti byly kvůli povodním o rok odloženy. l3. července proběhlo na zámku v Holešově setkání a výstava hasičských veteránů. Několik členů odborné rady si na tuto výstavu udělalo výlet. SDH Sokolnice zorganizoval nultý ročník setkání hasičských a military vozidel v Nesvačilce a okružní jízdu bojištěm bitvy u Slavkova ve dnech 16. až l8. srpna. Součástí jízdy byl společný oběd, který uvařili hasiči v Sivicích v polní kuchyni. V sobotu 1. září probíhaly v Brně na Moravském náměstí a Náměstí Svobody krajské dožínky. Návštěvníci si mohli prohlédnout historickou hasičskou techniku a několik ukázek zásahů s těmito veterány. Ve dnech 14. a15. září Město Oslavany pořádalo XV. Oslavanské historické slavnosti. Druhým rokem se v sobotu konalo setkání historické hasičské techniky. Na tuto akci jsme sezvali zajímavou historickou techniku a připravili jsme ukázky zásahů s ručními i motorovými stříkačkami. Ranní déšť však některé sbory odradil a tak byla kolekce staré techniky neúplná. Je smutné, že někteří z pozvaných se ani neomluvili, že nepřijedou. Museli jsme improvizovat a nakonec, podle diváků, byla výstava i ukázky zajímavé. Také hosté z družebního sboru z Německa se vyjádřiti pochvalně. V Hasičských novinách o této akci a o hasičském muzeu v Oslavanech vyšel krátký článek. V roce 2012 byli členové odborné rady pozváni na setkání Zasloužilých hasičů Kraje Vysočina. Při této návštěvě jsme jim nabídli možnost při dalším setkaní zajistit prohlídku hasičského muzea v Oslavanech. 27. října přijel autobus se Zasloužilými hasiči a hosty na prohlídku. Podařilo se zajistit i průvodce do Hornického, Energetického a vlastivědného muzea. Prohlídka byla pro některé starší hasiče náročná, ale vši spokojení. Návštěvníci dostali malý dáreček na památku, který propaguje hasiče i muzeum. Nepokročili jsme se získáváním a dokumentováním historické techniky, sborových praporů a hasičských památek. Výzva pro SDH aby radě zprostředkovaly fotografie a popis staré techniky a sborových praporu se, nesetkala s žádným ohlasem. Také prosba o to, aby sbory nabídly vyřazované hasičské věci muzeu, nebyla vyslyšena. Domnívám se, že je to částečně zaviněno tím, že jednotlivé SDH o této aktivitě rady vůbec nevědí. Při hovorech se známými hasiči se dozvídám, že zájemci o spolupráci jsou, ale starostové sborů, kteří chodí na takováto shromáždění jako je dnešní, informace nepředávají dál, internetové stránky, na kterých zveřejňujeme plánované akce, nejsou dostupné všem, zvláště těm starším hasičům. Na zdo-

6 kumentování a katalogizaci hasičských památek jsou nutné finance. Okresní sdružení nám na letošek uvolnilo částku, která nestačí. Proto jsme využili nabídku JUDr. Osvalda, že je možno požádat o dotaci na takovéto účely Jihomoravský krajský úřad. Žádost o dotaci se nám podařilo přes potíže se zvládnutím nástrah úřednického šimla podat, ale nebyla nám přidělena. Příští rok to zkusíme znovu. V příštím roce čeká Brno náročná akce, uspořádání Mistrovství republiky mládeže. Organizátorům jsme nabídli možnost na této soutěži připomenout hasičskou historii dětem tím, že na stadionu instalujeme výstavu a zájemcům zajistíme prohlídku muzea v Oslavanech. Zatím se tato nabídka nesetkala s kladným ohlasem. Chtěl bych jménem Odborné rady hasičské historie - Klubu historické hasičské techniky poděkovat všem, kteří s námi spolupracují a pomáhají nám. Doufáme, že v dalším období se podaří se lépe plnit to, co jsme si stanovili, a pomoci tak uchovat hasičskou historii pro další pokolení dobrovolných hasičů. 7) Zpráva o činnosti Aktivu ZH Br. Tesař Jiří informoval o činnosti aktivu ZH. 8) Zpráva OKRR Zprávu o činnosti přednesl br. Čandrla Jaromír Rada pracuje v 5 členném složení : Mazzolini Jindřich předseda OKRR, Čandrla Jaromír místopředseda OKRR, Láník Lukáš, Pospíšilová Helena a Švejdová Naděžda členi OKRR. Za období se sešla celkem 3 krát. Rada provedla kontrolu členské základny, činnost volených orgánů a odborných rad a vedení ekonomické agendy. Evidence sborů dobrovolných hasičů v rámci okresního sdružení hasičů je vedena v elektronické podobě. V současné době probíhá aktualizace těchto registračních listů a sbory musí mít originály registračních listů. K těmto listům patří i seznam členů výboru s podpisovými vzory. Vázne komunikace mezi OSH a sbory ohledně kontroly registračních listů. Dosud se neozvalo celkem 44 sborů. Ze SH ČMS odešel sbor dobrovolných hasičů Omice, který přešel k Moravské hasičské jednotě. Sbor dobrovolných hasičů Nosislav taktéž není členem SH ČMS. Celoroční hlášení o činnosti SDH byly odevzdány v termínu a nevykazovaly závažné nedostatky. Spojení na funkcionáře je na dobré úrovni. Komunikace pomocí elektronické pošty je také na dobré úrovni. Všechny členské příspěvky byly zaplaceny. V okrese Brno venkov je celkem 73 sborů s celkovým počtem 3963 členů. Je ustanoveno 11 okrsků. Do dnes nepracují okrsky Čebín a Kuřim. Ostatní okrsky pracují. Výkonný výbor okresního sdružení pracuje v 15 členném složení. 1 člen výkonného výboru, který byl řádně zvolen v roce 2010, se zasedání výkonného výboru nezúčastňuje. Jedná se o Jiřího Vašíčka z okrsku Kuřim. Na písemnou výzvu z okresního sdružení se dosud nevyjádřil. Výkonný výbor se scházel pravidelně 1x za měsíc, mimo měsíce července a srpna. Z každého zasedání výkonného výboru jsou prováděny zápisy, které jsou zveřejňovány na webových stránkách okresního sdružení. Těchto zasedání výkonného výboru se pravidelně zúčastňuje předseda okresní kontrolní revizní rady. V letošním roce byl do funkce okresního kronikáře doporučen Bruno Němec kronikář sboru dobrovolných hasičů Dolní Kounice a kronikář města Dolní Kounice za odstupujícího Ing. Dragouna Josefa. Jmenovaný s tímto návrhem souhlasil a bude zván na výkonný výbor za účasti starostů okrsků. Výkonný výbor okresního sdružení v letošním roce projednal a nedoporučil návrh na udělení Záslužného řádu českého hasičstva pro Vladimíra Berana z důvodu nesplnění podmínky dle Statutu čestných vyznamenání a titulů SH ČMS. Odborná rada mládeže má 14 členů. Na všechny členy jsou kontaktní údaje. Úkoly v oblasti okresního kola hry Plamen a dorostu, školení vedoucích a rozhodčích mládeže jsou plněny. Evidence kolektivů, družstev mladých hasičů a dorostu je vedena. Zápisy jsou prováděny z každého zasedání rady mládeže a zveřejněny na webových stránkách okresního sdružení. Úkoly v organizaci okresního kola v PS jsou plněny. Evidence rozhodčích v požárním sportu je vedena a seznam rozhodčích je zveřejněn na webových stránkách okresního sdružení. Okresní odborná rada prevence pracuje. Tato rada má 9 členů. Zápisy z rady jsou prováděny. Odborná rada velitelů nepracuje tak jak by měla a nejsou prováděny zápisy z jednání rady. Odborná rada hasičské historie klub historické hasičské techniky ustanovena v roce 2011 pracuje. Zajišťovala již II. ročník výstavy a ukázky historické techniky v rámci Oslavanských historických slavností. Okresní sdružení hasičů vede podvojné účetnictví, které je vedeno soustavně. Okresní kontrolní revizní rada se zaměřovala na zaúčtování faktur, průběžným vedením finančního deníku, vedení prvotních dokladů, stav pokladny a účtu s aktuálními údaji finančního deníku, formální úplnost účetních dokladů včetně podpisů.

7 Zápisy pokladních a bankovních dokladů jsou chronologicky uspořádané. Prvotní doklady jako jsou faktury, paragony a bankovní výpisy jsou označeny v souladu s účetními záznamy. Daňové přiznání za uplynulé období bylo podáno včas a je v pořádku. Byl proveden soupis majetku okresního sdružení a opatřen evidenčními čísly. Všechny záznamy v pokladní knize souhlasí s hotovostí. 9) Vystoupení hostů Plk. Ing. Špéra informace k dotacím a rozdělení financí za povodně. Kurz obsluh motorových pil. Ochrana civilního obyvatelstva. Vznik nové stanice. - Ing. Tomáš Reitmeier ředitel HVP pobočka Brno Hovořil o produktech HVP a možnostech pojištění. Hovořil o pojištění aut. 10) Diskuse - Dotaz na rozesílání cen PO očima dětí, zda nemohou být udělovány dříve. 11) Usnesení Br. Malášek Libor přednesl návrh na usnesení z dnešního shromáždění představitelů sborů. K tomuto návrhu byla jedna připomínka (doplnění návrhu od br. Hermana). Sestra Štelclová Jana nechala hlasovat pro přijetí tohoto usnesení. Usnesení bylo jednohlasně přijato a je závazné pro všechny. 12) Závěr Starosta OSH br. Josef Gargula poděkoval všem přítomným za účast na dnešním shromáždění a popřál mnoho úspěchů v novém roce. Příloha: Usnesení Zapsal Mazzolini Jindřich v. r. Ověřil Žalud Zdeněk v. r. Pospíšil Roman v. r.

8 SDRUŽENÍ HASIČŮ ČECH, MORAVY A SLEZSKA Okresní sdružení hasičů Brno-venkov Zubatého 1, Brno Usnesení ze shromáždění představitelů sborů za účasti starostů okrsků, které se konalo dne v Brně, KŘ HZS, Zubatého 1. Shromáždění I. Vyslechlo a bere na vědomí a) doporučení konání VVH v termínu od do b) doporučení konání VVH okrsků v termínu od do c) zprávu starosty OSH o změnách Stanov, Stejnokrojového předpisu a Statutu vyznamenání SH ČMS d) zprávy vedoucích odborných rad e) zprávu o činnosti ZH f) zprávu OKRR g) zprávu o činnosti OSH Brno-venkov h) informaci zástupce HVP Brno i) informace zástupce HZS JmK j) informace zástupce fy. Perspekta II. schvaluje a) zprávu o činnosti OSH od shromáždění představitelů sborů dne b) zprávu OKRR III. Ukládá a) starostům SDH a okrsků zabezpečit konání VVH v daném termínu b) starostům okrsků organizovat delegování funkcionářů okrsků na VVH sborů c) starostům okrsků zúčastňovat se na pozvání jednání VV OSH d) starostům okrsků účelně využít případnou dotaci OSH pro rozvoj činnosti okrsku e) starostům SDH odeslat hlášení o činnosti SDH za rok 2013 a registrační list kolektivu mladých hasičů na dodaných formulářích pro rok 2014 do týdne uskutečnění VVH v termínu listopad až leden. Plánuje-li SDH konat VVH po 24. lednu 2014, odešle hlášení následující pracovní den po konání VVH f) starostům SDH odvést členské příspěvky v termínu do Při placení členských příspěvků porovnat evidenci členů vedenou sborem s evidencí OSH g) starostům okrsků svolat okrskový aktiv před shromážděním zástupců sborů a zkoordinovat plán akcí sborů v okrsku, aby nedocházelo k překrývání termínů h) starostům SDH nebo jejich zástupcům, kteří se nezúčastnili dnešního shromáždění nebo jsou přítomni, ale neodevzdali návratku, aby ji doručili na OSH do i) starostům SDH sdělovat změny členství v SDH sekretariátu písemně a kopie sdělení zakládat na SDH, aby výbory měly trvale přehled o evidenci členů. Při vyřizování nových členských průkazů předložit na sekretariátu OSH přihlášku a evidenční kartu potvrzenou SDH a fotografií nového člena. Toto platí i u mladých hasičů a dorostu, j) starostům SDH a okrsků seznámit členy SDH se změnami Stanov, Stejnokrojového předpisu a Statutu vyznamenání SH ČMS k) starostům SDH a okrsků podávat návrhy na udělení vyznamenání s předstihem (vyznamenání, která uděluje OSH 2 měsíce, vyznamenání, která uděluje KSH, SH ČMS 3 měsíce) l) zástupcům sborů zúčastňovat se těchto shromáždění představitelů ve vycházkových stejnokrojích (pokud je sbor vlastní) m) starostovi OSH aby připomínky a náměty z dnešního shromáždění, jejichž řešení není v pravomoci VV OSH, předal k projednání VV KSH nebo při jednání starostů OSH n) inspektoru OSH- zpracovat diskusní připomínky, které jsou v kompetenci OSH a zahrnout je do programu jednání VV OSH o) aktualizovat změny ve výboru SDH, kontaktní adresy i elektronické, telefonní kontakty

9 p) aktualizovat změny ve výboru okrsku, kontaktní adresy i elektronické, telefonní kontakty r) VV OSH zabezpečit nesouběh postupových soutěží mládeže a dospělých V Brně dne 15. listopadu 2013

Vzor dokumentů k zajištění výročních valných hromad SDH

Vzor dokumentů k zajištění výročních valných hromad SDH Vzor dokumentů k zajištění výročních valných hromad SDH - tento vzor není závazný a slouží pouze pro upřesnění jednotlivých kroků konání VVH SDH a to SDH, kteří nemají tolik zkušeností z konáním VVH -

Více

Metodický pokyn starosty SH ČMS

Metodický pokyn starosty SH ČMS Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Kancelář sdružení, Římská 45, Praha 2 Metodický pokyn starosty SH ČMS Ročník : 2010 V Praze dne: 26. 11. 2010 Číslo: 3 Metodický pokyn SH ČMS k získání odznaků odbornosti

Více

ZÁPIS z VV KSH JMK 29. 10. 2015

ZÁPIS z VV KSH JMK 29. 10. 2015 Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Krajské sdružení hasičů Jihomoravského kraje Zubatého 1, 614 00 Brno ZÁPIS z VV KSH JMK 29. 10. 2015 Přítomni: Prezenční listina Omluveni: JUDr. Michal Hašek, P.

Více

Zápis ze Shromáždění představitelů Sborů dobrovolných hasičů okresu Trutnov, konaného dne 24.4.2009 ve velkém sále MěÚ v Trutnově

Zápis ze Shromáždění představitelů Sborů dobrovolných hasičů okresu Trutnov, konaného dne 24.4.2009 ve velkém sále MěÚ v Trutnově Zápis ze Shromáždění představitelů Sborů dobrovolných hasičů okresu Trutnov, konaného dne 24.4.2009 ve velkém sále MěÚ v Trutnově zahájení: 16 30 hod. přítomni: Výkonný výbor OSH Trutnov zástupci SDH okresu

Více

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Krajské sdružení hasičů Jihomoravského kraje Zubatého 1, 614 00 Brno. ZÁPIS z VV KSH JMK 17. 9.

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Krajské sdružení hasičů Jihomoravského kraje Zubatého 1, 614 00 Brno. ZÁPIS z VV KSH JMK 17. 9. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Krajské sdružení hasičů Jihomoravského kraje Zubatého 1, 614 00 Brno ZÁPIS z VV KSH JMK 17. 9. 2015 Přítomni: Bc. Z. Jandova, I. Musil, J. Gargula, Ing. T. Letocha,

Více

Ocenění a vyznamenání členů a Sborů dobrovolných hasičů. zpracoval Michal Bílek

Ocenění a vyznamenání členů a Sborů dobrovolných hasičů. zpracoval Michal Bílek Ocenění a vyznamenání členů a Sborů dobrovolných hasičů zpracoval Michal Bílek Jak můžete ocenit své členy - Řídíme se Statutem čestných vyznamenání a titulů SH ČMS, který byl schválen shromážděním starostů

Více

k zajištění výročních valných hromad u SDH pro rok 2005-2010

k zajištění výročních valných hromad u SDH pro rok 2005-2010 Vzor dokumentů (tento vzor není závazný a slouží pouze pro upřesnění jednotlivých kroků konání VVH SDH a to SDH, kteří nemají tolik zkušeností z konáním VVH) k zajištění výročních valných hromad u SDH

Více

Zpráva o činnosti ORV OSH Pardubice za rok 2014

Zpráva o činnosti ORV OSH Pardubice za rok 2014 Zpráva o činnosti ORV OSH Pardubice za rok 2014 Vážená paní starostko Okresního sdružení, vážení hosté. Vážení zástupci jednotlivých sborů našeho okresu. Dovolte mi, abych Vás ve stručnosti seznámil s

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany v Zahořanech 25.1.2014

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany v Zahořanech 25.1.2014 Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany v Zahořanech 25.1.2014 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku

Více

STATUT ČESTNÝCH VYZNAMENÁNÍ A TITULŮ SH ČMS

STATUT ČESTNÝCH VYZNAMENÁNÍ A TITULŮ SH ČMS Soubor předpisů SH ČMS I/3-2006 STATUT ČESTNÝCH VYZNAMENÁNÍ A TITULŮ SH ČMS I. Řádní členové Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska v souladu se Stanovami sdružení, zákonnými předpisy a potřebami občanů,

Více

ZÁPIS z jednání Výkonného výboru Okresního sdružení hasičů Olomouc, konaného dne 31. března 2015 v jednací síni HZS Ol. kraje

ZÁPIS z jednání Výkonného výboru Okresního sdružení hasičů Olomouc, konaného dne 31. března 2015 v jednací síni HZS Ol. kraje ZÁPIS z jednání Výkonného výboru Okresního sdružení hasičů Olomouc, konaného dne 31. března 2015 v jednací síni HZS Ol. kraje Volební období 2015 2020 Přítomni: se. Vlastimila Švubová, se. Lenka Trnková,

Více

Zápis z valné hromady Spolku pro obnovu venkova KHK konané dne 13.1.2015 v zasedací místnosti Vily Čerych v České Skalici.

Zápis z valné hromady Spolku pro obnovu venkova KHK konané dne 13.1.2015 v zasedací místnosti Vily Čerych v České Skalici. Zápis z valné hromady Spolku pro obnovu venkova KHK konané dne 13.1.2015 v zasedací místnosti Vily Čerych v České Skalici. Přítomni: dle prezenční listiny přítomno 8 členů + 5 x plná moc - omluveno Opakovanou

Více

STATUT ČESTNÝCH VYZNAMENÁNÍ A TITULŮ SH ČMS

STATUT ČESTNÝCH VYZNAMENÁNÍ A TITULŮ SH ČMS Soubor předpisů SH ČMS I/3 2013 STATUT ČESTNÝCH VYZNAMENÁNÍ A TITULŮ SH ČMS I. Řádní členové Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska v souladu se Stanovami sdružení, zákonnými předpisy a potřebami občanů,

Více

Metodický pokyn starosty SH ČMS

Metodický pokyn starosty SH ČMS Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Kancelář sdružení, Římská 45, Praha 2 Metodický pokyn starosty SH ČMS Ročník : 2008 V Praze dne: 27. listopadu 2008 Číslo: 2 Metodický pokyn Sdružení hasičů Čech,

Více

Členské a klubové příspěvky

Členské a klubové příspěvky Členské a klubové příspěvky Asociace školních sportovních klubů České republiky Identifikační číslo: IČ: 45773688 Sídlo spolku: José Martího 269/31, Veleslavín, 162 00 Praha Údaje o zápisu ve spolkovém

Více

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Okresní sdružení hasičů Brno venkov Zubatého 1, 614 00 Brno. Plán činnosti. pro rok 2016

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Okresní sdružení hasičů Brno venkov Zubatého 1, 614 00 Brno. Plán činnosti. pro rok 2016 Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Okresní sdružení hasičů Brno venkov Zubatého 1, 614 00 Brno Plán činnosti pro rok 2016 Schváleno na zasedání VV OSH Brno venkov dne 15. 12. 2015 Josef Gargula starosta

Více

JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD SH ČMS

JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD SH ČMS Soubor předpisů SH ČMS I/6 2015 JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD SH ČMS ČÁST 1. Jednací řád SH ČMS I. Úvodní ustanovení Článek 1 Jednací řád Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska (dále jen SH ČMS ) vychází ze stanov

Více

STATUT VYZNAMENÁNÍ SH ČMS II.

STATUT VYZNAMENÁNÍ SH ČMS II. Soubor předpisů I/3-2002 STATUT VYZNAMENÁNÍ I. Členové Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska v souladu se Stanovami sdružení, zákonnými předpisy a potřebami občanů, obcí i celé společnosti vyvíjejí aktivní

Více

Zápis z jednání výkonného výboru OSH Olomouc konaného dne11.10.2011 v Olomouci strana č. 1

Zápis z jednání výkonného výboru OSH Olomouc konaného dne11.10.2011 v Olomouci strana č. 1 Přítomni: Hosté: Zápis z jednání výkonného výboru OSH Olomouc strana č. 1 br. Ing. Kropáč Jiří, br. Šmoldas Karel, br. Geprt Antonín, se. Švubová Vlastimila, br. Dostál Mojmír, br. Mácha Roman br. Siegel

Více

Zápis z jednání Výkonného výboru Krajského sdružení hasičů Královéhradeckého kraje, konaného 5. 3. 2015 od 16.00 hod v Bílých Poličanech

Zápis z jednání Výkonného výboru Krajského sdružení hasičů Královéhradeckého kraje, konaného 5. 3. 2015 od 16.00 hod v Bílých Poličanech Zápis z jednání Výkonného výboru Krajského sdružení hasičů Královéhradeckého kraje, konaného 5. 3. 2015 od 16.00 hod v Bílých Poličanech Přítomní členové VV: J. Orsák, I. Kraus, K. Salava, A. Ulrych, E.

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku p. Odvody 5) Zpráva hospodáře p. Kruml František 6) Zpráva strojníka p.

Více

Z á p i s č. 6/2012. z jednání výkonného výboru OSH Rokycany ze dne 31. října 2012

Z á p i s č. 6/2012. z jednání výkonného výboru OSH Rokycany ze dne 31. října 2012 Z á p i s č. 6/2012 z jednání výkonného výboru OSH Rokycany ze dne 31. října 2012 l) Zahájení starosta Frost uvítal přítomné, zejména hosta bývalého člena výkonného výboru p. Bohumila Prokopce, kterému

Více

pod záštitou poslankyně Parlamentu ČR Mgr. Marie Benešové

pod záštitou poslankyně Parlamentu ČR Mgr. Marie Benešové Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Krajské sdružení hasičů Ústecký kraj a Okresní sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Louny Organizační zabezpečení krajského kola hry Plamen a celoroční činnosti

Více

Zpráva o činnosti okresního sdružení hasičů Vyškov za uplynulé období

Zpráva o činnosti okresního sdružení hasičů Vyškov za uplynulé období Zpráva o činnosti okresního sdružení hasičů Vyškov za uplynulé období Dovolte mi seznámit vás s činnosti okresního sdružení hasičů za uplynulé období od okresního shromáždění delegátů Sborů dobrovolných

Více

Z á p i s č. 6/2010. z jednání výkonného výboru OSH ČMS Rokycany dne 1. září 2010

Z á p i s č. 6/2010. z jednání výkonného výboru OSH ČMS Rokycany dne 1. září 2010 Z á p i s č. 6/2010 z jednání výkonného výboru OSH ČMS Rokycany dne 1. září 2010 1) Zahájení P. starosta Frost uvítal přítomné a seznámil s programem dnešního jednání. Program byl přítomnými schválen 2)

Více

Jednání starostů SDH po obvodech 4. 11. 2013

Jednání starostů SDH po obvodech 4. 11. 2013 Jednání starostů SDH po obvodech 4. 11. 2013 Program jednání 1) Zpráva o činnosti OSH Ústí nad Orlicí, 2) Výsledky soutěží v roce 2013, 3) Zajištění výročních valných hromad, 5) Hlášení o činnosti sboru

Více

dle prezenční listiny přítomno 7 členů + 19 x plná moc

dle prezenční listiny přítomno 7 členů + 19 x plná moc Zápis z valné hromady Spolku pro obnovu venkova KHK konané dne 28.7.2015 v zasedací místnosti N3.118 (3. patro) v sídle Krajského úřadu Královéhradeckého kraje Pivovarské náměstí 1245, v Hradci Králové.

Více

Veřejné zasedání č. 13 / 05

Veřejné zasedání č. 13 / 05 Veřejné zasedání č. 13 / 05 Dne 15.3.2005 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,, p. Havlík, p.hošek,p.ing.pacholík,

Více

Zápis z jednání VV KSH Pardubického kraje ze dne 29.3.2011 ve Svojanově

Zápis z jednání VV KSH Pardubického kraje ze dne 29.3.2011 ve Svojanově Zápis z jednání VV KSH Pardubického kraje ze dne 29.3.2011 ve Svojanově Přítomni : - dle prezenční listiny ( příloha zápisu) Program jednání : 1) Zahájení, 2) Zpráva starosty KSH 3) Informace z ústředních

Více

j a b l o n k a. c z o b č a n s k é s d r u ž e n í

j a b l o n k a. c z o b č a n s k é s d r u ž e n í j a b l o n k a. c z o b č a n s k é s d r u ž e n í ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ VALNÉ HROMADY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ s í d l o s d r u ž e n í J a b l o n e c k á 7 1 3, 1 9 0 0 0 P r a h a 9 P r a h a, 2 0. ř í j

Více

Zápis z jednání Výkonného výboru OSH Trutnov konaného dne 13.3.2014 v kanceláři OSH Trutnov

Zápis z jednání Výkonného výboru OSH Trutnov konaného dne 13.3.2014 v kanceláři OSH Trutnov Zápis z jednání Výkonného výboru OSH Trutnov konaného dne 13.3.2014 v kanceláři OSH Trutnov Začátek: 15 00 hod Přítomní: členové VV: Jiří Orsák, Ing. Jiří Šeps, Miloslav Bárta, Zdeněk Pelc, Jaroslav Jansa,

Více

viz presenční listina - 7 pověřených zástupců členských obcí Martin Jacko, Ing. Karel Kuča, Miloš Dostalý, Mgr. Radek Musil PROGRAM ZASEDÁNÍ

viz presenční listina - 7 pověřených zástupců členských obcí Martin Jacko, Ing. Karel Kuča, Miloš Dostalý, Mgr. Radek Musil PROGRAM ZASEDÁNÍ Z Á P I S z 51. zasedání VALNÉ HROMADY dobrovolného svazku obcí MIKROREGION IVANČICKO konané dne 9. října 2014 v 15:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Ivančice Přítomni : Omluveni : viz presenční listina

Více

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ konaného dne 24. dubna 2004 v sále Městské knihovny v Děčíně IV

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ konaného dne 24. dubna 2004 v sále Městské knihovny v Děčíně IV Oblastní stavební bytové družstvo Děčín se sídlem v Děčíně IV, Jeronýmova 425, PSČ 405 63 zapsáno v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl Dr XXVI, vložka 302 ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ

Více

Povinnosti funkcionářů SDH

Povinnosti funkcionářů SDH Povinnosti funkcionářů SDH Rozdělení práce ve výboru Sboru dobrovolných hasičů. Na základě zákona č. 83/90 ze dne 27. 3. 1990 o sdružování občanů v návaznosti na Stanovy SH ČMS ve znění přijatém II. řádným

Více

Zápis. z jednání VV OSH Plzeň- jih konaného 8. září 2015 od 16:00 hod. na kanceláři OSH Plzeň - jih

Zápis. z jednání VV OSH Plzeň- jih konaného 8. září 2015 od 16:00 hod. na kanceláři OSH Plzeň - jih Zápis z jednání VV OSH Plzeň- jih konaného 8. září 2015 od 16:00 hod na kanceláři OSH Plzeň - jih 1) Zahájení p. Černý Zahájil jednání a přivítal přítomné - Omluveni: p. Jaroslav Kolář, p. Josef Křen,

Více

ZPRAVODAJ OSH. 1/2016 únor. Úvodem. Z obsahu. Nový vzhled webových stránek OSH. Okresní sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Ústí nad Orlicí

ZPRAVODAJ OSH. 1/2016 únor. Úvodem. Z obsahu. Nový vzhled webových stránek OSH. Okresní sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Ústí nad Orlicí Okresní sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Ústí nad Orlicí ZPRAVODAJ OSH 1/2016 únor Úvodem Vážené hasičky a hasiči, dostává se Vám do rukou, resp. do monitorů, první vydání elektronického čtvrtletníku

Více

Metodika a zásady odborného vzdělávání členů SHČMS v oblasti ochrany obyvatelstva

Metodika a zásady odborného vzdělávání členů SHČMS v oblasti ochrany obyvatelstva Metodika a zásady odborného vzdělávání členů SHČMS v oblasti ochrany obyvatelstva Úvod ÚOROO po svém jednání dne 23. února 2011, po projednání prvotní informace ve Vedení SHČMS konaného dne 8. března 2011

Více

Statut odborných rad

Statut odborných rad Soubor předpisů SH ČMS I / 7 2010 Statut odborných rad Statut odborných rad Sdružení hasičů Čech,Moravy a Slezska (dále jen SH ČMS) vychází ze Stanov přijatých III. řádným sjezdem SH ČMS v Klatovech konaným

Více

SMĚRNICE ČINNOSTI S KOLEKTIVY MLADÝCH HASIČŮ. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska

SMĚRNICE ČINNOSTI S KOLEKTIVY MLADÝCH HASIČŮ. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska SMĚRNICE ČINNOSTI S KOLEKTIVY MLADÝCH HASIČŮ Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska ------------------------------------------------------------------------------------------------- H L A V A I Článek

Více

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 12. 2. 2011

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 12. 2. 2011 Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 12. 2. 2011 Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:15 hodin. Jednání

Více

Právní předpisy a předpisy SH ČMS

Právní předpisy a předpisy SH ČMS Právní předpisy a předpisy SH ČMS -zákon o PO a související předpisy -stanovy SH ČMS, statut vyznamenání, stejnokrojový předpis 1. Fyzická osoba je mimo jiné povinna ze zákona o PO č.133/1985 Sb.ve znění

Více

Zápis z jednání výkonného výboru OSH Olomouc konaného dne 12. června 2012 v Olomouci

Zápis z jednání výkonného výboru OSH Olomouc konaného dne 12. června 2012 v Olomouci Přítomni: s. Vlastimila Švubová, s. Lenka Trnková, br. Ing. Jiří Kropáč, br. Mojmír Dostál, br. Roman Mácha, br. Jaroslav Rozsíval, br. Karel Šmoldas, br. Ing. Lukáš Pluháček,, br. Jiří Čepelák, br. Květoslav

Více

STANOVY Sdružení hasi čů Čech, Moravy a Slezska ve znění přijatém III. řádným sjezdem, konaným ve dnech 2. a 3. července 2005 v Klatovech

STANOVY Sdružení hasi čů Čech, Moravy a Slezska ve znění přijatém III. řádným sjezdem, konaným ve dnech 2. a 3. července 2005 v Klatovech STANOVY Sdružení hasi čů Čech, Moravy a Slezska ve znění přijatém III. řádným sjezdem, konaným ve dnech 2. a 3. července 2005 v Klatovech Část první Základní a obecná ustanovení HLAVA PRVNÍ: ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Více

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ KONANÉHO DNE 15.3.2008 V PŘEDÍNĚ

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ KONANÉHO DNE 15.3.2008 V PŘEDÍNĚ ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ KONANÉHO DNE 15.3.2008 V PŘEDÍNĚ 1. ZAHÁJENÍ p. Arnošt Urbánek (starosta SDH Předín) přivítání p. Robert Válala (ředitel Požární bezpečnosti) anketa PB o spokojenosti s firmou 2. VOLBA

Více

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Okresní sdružení hasičů Brno venkov Zubatého 1, 614 00 Brno. Plán činnosti. pro rok 2015

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Okresní sdružení hasičů Brno venkov Zubatého 1, 614 00 Brno. Plán činnosti. pro rok 2015 Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Okresní sdružení hasičů Brno venkov Zubatého 1, 614 00 Brno Plán činnosti pro rok 2015 Schváleno na zasedání VV OSH Brno venkov dne 16. 12. 2014 Josef Gargula starosta

Více

Spolek přátel obchodní akademie v Plzni, z. s. Stanovy. I. Název, sídlo a účel spolku

Spolek přátel obchodní akademie v Plzni, z. s. Stanovy. I. Název, sídlo a účel spolku Spolek přátel obchodní akademie v Plzni, z. s. Stanovy I. Název, sídlo a účel spolku Spolek s názvem Spolek přátel Obchodní akademie v Plzni, z. s. (dále jen Spolek ) se sídlem v Plzni, je samosprávnou

Více

Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013.

Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013. Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově. Zasedání bylo zahájeno v 19:00 hodin a skončeno ve 21:00 hodin. Na

Více

M E T O D I C K Ý N Á V O D

M E T O D I C K Ý N Á V O D M E T O D I C K Ý N Á V O D k zajištění výročních valných hromad SDH ( dále jen VVH ) VVH proběhnou v období listopad 2013 až leden 2014. VVH okrsků proběhnou do 28. února 2014! K přípravě VVH se uskuteční

Více

Zápis z jednání Valné hromady

Zápis z jednání Valné hromady Zápis z jednání Valné hromady Místo konání: Dne: Městský úřad v Žamberku, zasedací místnost 14.04.2010, od 15.00 hodin Účastníci: Ing. Oldřich Žďárský, Ing. Josef Paďour, Ing. Dana Hubálková, Jan Vychplná

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

KRAJSKÉ SOUTĚŽE DRUŽSTEV MLADÝCH HASIČŮ PLAMEN" 2008

KRAJSKÉ SOUTĚŽE DRUŽSTEV MLADÝCH HASIČŮ PLAMEN 2008 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ KRAJSKÉ SOUTĚŽE DRUŽSTEV MLADÝCH HASIČŮ PLAMEN" 2008 KONANÁ POD ZÁŠTITOU HEJTMANA JIHOČESKÉHO KRAJE RNDr. Jana Zahradníka Pořadatel: Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska KSH Jihočeského

Více

Plán akcí 2012 Místo konání akce Název akce Kontakt

Plán akcí 2012 Místo konání akce Název akce Kontakt 18.1. 18.1. 19.1. 24.1. 31.1. 21.2. 28.2. 13.3. 13.3. 21.3. 22.3. 27.3. 3.4. 13.4. 14.4. 17.4. 3.5. 3.5. 4.5. 5.5. 9.5. 22.5. 22.5. 23.5. 24.5. 25.5. 26.5. 5.6. 9.6. Výkonný výbor SH ČMS Odborná rada historie

Více

S T A N O V Y. Sdružení rodičů a přátel Gymnázia. J. A. Komenského v Uherském Brodě

S T A N O V Y. Sdružení rodičů a přátel Gymnázia. J. A. Komenského v Uherském Brodě S T A N O V Y Sdružení rodičů a přátel Gymnázia J. A. Komenského v Uherském Brodě I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení sdružení Sdružení rodičů a přátel G y m n á z i a J. A. Komenského v Uherském

Více

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2. Statut sdružení

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2. Statut sdružení Čl. 1. Název a sídlo Název: Občanské sdružení Janus (dále jen sdružení ) Sídlo: Popkova 1005, 664 34 Kuřim Čl. 2 Statut sdružení 1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružující členy na základě společného

Více

*MVCRX00I7U4S* MVCRX00I7U4S prvotní identifikátor

*MVCRX00I7U4S* MVCRX00I7U4S prvotní identifikátor *MVCRX00I7U4S* MVCRX00I7U4S prvotní identifikátor MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 26, pošt. přihr. 69, 148 01 PRAHA 414 IČ: 00007064, bankovní

Více

KRAJSKÁ RADA PKO ČUS Zápis č. 6/2014

KRAJSKÁ RADA PKO ČUS Zápis č. 6/2014 PARDUBICKÁ KRAJSKÁ ORGANIZACE K VINICI 1901, 530 02 PARDUBICE e-mail: pko.cus@seznam.cz IČO 70926344 Bankovní spojení: Č.S. A.S. Č.Ú. 1206352399/0800 KRAJSKÁ RADA PKO ČUS Zápis č. 6/2014 z 6. zasedání

Více

Odborná příprava a odborná způsobilost členů jednotek SDH obcí a jednotek SDH podniků ÚPLNÉ ZNĚNÍ

Odborná příprava a odborná způsobilost členů jednotek SDH obcí a jednotek SDH podniků ÚPLNÉ ZNĚNÍ Odborná příprava a odborná způsobilost členů jednotek SDH obcí a jednotek SDH podniků ÚPLNÉ ZNĚNÍ Červenec 2006 Související předpisy... 2 Základní odborná příprava členů dobrovolných jednotek PO... 2 Pravidelná

Více

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ, Mendelova

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ, Mendelova Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ, Mendelova Čl. I Název a sídlo Spolek rodičů a přátel školy ZŠ, Mendelova má sídlo v ZŠ, Mendelova v Karviné Hranicích, ulice Einsteinova 2871. Čl. II Právní poměry 1.

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Kruh přátel Severáčku

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Kruh přátel Severáčku STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ 1. Název : Kruh přátel Severáčku Kruh přátel Severáčku Článek 1 Název a sídlo 2. Sídlo : Frýdlantská 1359/19, 460 01 Liberec Článek 2 Statut sdružení 1. Sdružení je dobrovolnou,

Více

Sbor Dobrovolných Hasičů, Novosedly, 387 16 Volenice

Sbor Dobrovolných Hasičů, Novosedly, 387 16 Volenice 55 Výroční valná hromada ze dne 15. 1. 2010 místo: pohostinství U Černých čas zahájení: 19 hodin předsedající: velitel Karel Michálek zapisovatel: Václav Poţárek ml. Program: 1) Zahájení 2) Zpráva o činnosti

Více

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE Bytového družstva Cafourkova, se sídlem Cafourkova 523/7, Praha 8, IČ: 24727300, konané dne 10.12.

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE Bytového družstva Cafourkova, se sídlem Cafourkova 523/7, Praha 8, IČ: 24727300, konané dne 10.12. ZÁPIS Z ČLENSKÉ SHŮZE ho družstva, se sídlem 523/7, Praha 8,, konané dne 10.12.2012 v KD Krakov Tato členská schůze byla svolána jako řádná, členové byli o jejím konání a navrženém programu informováni

Více

Z Á P I S z jednání výkonného výboru OSH Plzeň sever, konaného dne 13. února 2014 v zasedací místnosti OSH v Plzni, Pobřežní 17

Z Á P I S z jednání výkonného výboru OSH Plzeň sever, konaného dne 13. února 2014 v zasedací místnosti OSH v Plzni, Pobřežní 17 Z Á P I S z jednání výkonného výboru OSH Plzeň sever, konaného dne 13. února 2014 v zasedací místnosti OSH v Plzni, Pobřežní 17 Přítomni: dle prezenční listiny Omluveni: p. Štefl, p. Frána, p. Fila, p.

Více

Zápis a usnesení z řádné Valné hromady občanského sdružení FOKUS Vysočina. Dne 18. června 2013, Hotel Slavie, Masarykovo náměstí 29, Pelhřimov

Zápis a usnesení z řádné Valné hromady občanského sdružení FOKUS Vysočina. Dne 18. června 2013, Hotel Slavie, Masarykovo náměstí 29, Pelhřimov Zápis a usnesení z řádné Valné hromady občanského sdružení FOKUS Vysočina Dne 18. června 2013, Hotel Slavie, Masarykovo náměstí 29, Pelhřimov Přítomni: viz Příloha č. 1 Prezenční listina 1. Zahájení Valné

Více

Havlíčkobrodské stovkování

Havlíčkobrodské stovkování Havlíčkobrodské stovkování SOUTĚŽ V BĚHU NA 100 M PŘEKÁŽEK JEDNOTLIVCŮ V KATEGORIÍCH DOROSTENCŮ, DOSPĚLÝCH A VETERÁNŮ Pořadatel : Okresní sdružení hasičů Havlíčkův Brod Okresní odborná rada velitelů Okresní

Více

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Krajské sdružení hasičů Ústecký kraj a Okresní sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Teplice

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Krajské sdružení hasičů Ústecký kraj a Okresní sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Teplice Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Krajské sdružení hasičů Ústecký kraj a Okresní sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Teplice Organizační zabezpečení krajského kola hry Plamen a celoroční činnosti

Více

MAESTRO CLUB Kolovraty Občanské sdružení sportovní klub

MAESTRO CLUB Kolovraty Občanské sdružení sportovní klub Zápis ze schůze občanského sdružení - sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty ze dne 27.4.2014 Účast: počet členů: 14 v čase: 15,05 hod hod Počet členů klubu ke dni 27.4.2014: 70 Kvórum (15% všech členů):

Více

SDRUŽENÍ HASIČŮ ČECH, MORAVY A SLEZSKA

SDRUŽENÍ HASIČŮ ČECH, MORAVY A SLEZSKA SDRUŽENÍ HASIČŮ ČECH, MORAVY A SLEZSKA Vydává Metodický pokyn SH ČMS k získání odznaků odbornosti SH ČMS členů SDH a i všech ostatních členů SH ČMS zaměřujících se na represivní činnost Metodický pokyn

Více

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Zápis č. 2/2015 1 ze zasedání obecního zastupitelstva v Ludíkově, konaného dne 6. 5. 2015 v 18:00 hodin v zasedací síní OÚ Ludíkov. Přítomni: Mgr. Hana Veselá,

Více

HZSJX0036V8C. Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina územní odbor Pelhřimov. Požárnická 1240, 393 01 Pelhřimov

HZSJX0036V8C. Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina územní odbor Pelhřimov. Požárnická 1240, 393 01 Pelhřimov Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina územní odbor Pelhřimov Požárnická 1240, 393 01 Pelhřimov HZSJX0036V8C HZSJX0036V8C prvotní identifikátor ADRESÁT: Starostové a starostky obcí, měst a městysů VYŘIZUJE:

Více

STANOVY. DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789

STANOVY. DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789 STANOVY DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789 1 Stanovy Děti Křivoklátska, z.s. zapsaného spolku Článek I. Základní ustanovení 1. Děti Křivoklátska, z. s. (dále jen zapsaný spolek )

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ 6. VALNÉ HROMADY MAS Jablunkovsko, konané dne 21.09.2015. Průběh a jednání a přijatá usnesení této valné hromady:

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ 6. VALNÉ HROMADY MAS Jablunkovsko, konané dne 21.09.2015. Průběh a jednání a přijatá usnesení této valné hromady: ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ 6. VALNÉ HROMADY MAS Jablunkovsko, konané dne 21.09.2015 Valná hromada MAS Jablunkovsko, z.s. se sídlem v Bystřici 334, 739 95 Bystřice,, zaregistrovaná Krajským úřadem Moravskoslezského

Více

STANOVY. Článek 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Asociace speciálních pedagogů České republiky, o..s.

STANOVY. Článek 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Asociace speciálních pedagogů České republiky, o..s. ASOCIACE SPECIÁLNÍCH PEDAGOGŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o. s. STANOVY Článek 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název sdružení: Zkrácené označení: Asociace speciálních pedagogů České republiky, o..s. ASP ČR, o. s. Sídlo: Základní

Více

Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely

Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely má sídlo v Praze 9 Kbely, na adrese Albrechtická 732, 197 00 Čl. II Účel spolku Spolek

Více

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz. USNESENÍ č.02/09 Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz. USNESENÍ č.02/09 Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBEC VYSOKÉ Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz USNESENÍ č.02/09 Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA ve Vysokém konaného dne 6.3.2009 Přítomni:

Více

dle prezenční listiny všech 12 zástupců obcí ředitel SOTM Jan Řebíček DiS. Lucie Oherová - pracovnice SOTM Iveta Nováková - účetní SOTM

dle prezenční listiny všech 12 zástupců obcí ředitel SOTM Jan Řebíček DiS. Lucie Oherová - pracovnice SOTM Iveta Nováková - účetní SOTM Z á p i s z valné hromady SOTM, konané dne 17.prosince 2012 v 17.00hod. v zasedací místnosti sídla SOTM Proseč ====================================================== Přítomni: Hosté : Program: dle prezenční

Více

MAESTRO CLUB Kolovraty Občanské sdružení sportovní klub

MAESTRO CLUB Kolovraty Občanské sdružení sportovní klub Zápis z členské schůze občanského sdružení - sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty ze dne 9.12.2006 Účast: počet členů: 17 v čase: 16:05-16:10 18 16:10-17:30 17 17:30-17:50 16 17:50-18:45 Pozn. V čase

Více

Stanovy spolku. Čl. I. Název a sídlo. Čl. II. Účel spolku. Čl. III. Hlavní činnost spolku

Stanovy spolku. Čl. I. Název a sídlo. Čl. II. Účel spolku. Čl. III. Hlavní činnost spolku Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Sportovní klub Nýrov, z.s. (dále jen SK Nýrov ) se sídlem Nýrov 56, 679 72 Kunštát. Čl. II Účel spolku Účelem spolku je pořádání a organizace sportovních, tělovýchovných

Více

Zasedání zastupitelstva obce č. 6/2013 ze dne 9.12.2013

Zasedání zastupitelstva obce č. 6/2013 ze dne 9.12.2013 O b e c N e d ě l i š t ě Zasedání zastupitelstva obce č. 6/2013 ze dne 9.12.2013 Z á p i s : Přítomni: Ing. L. Podlipný, V. Otřísal, p. Michálek, L. Mozdík, U. Stannerová, J. Michálek, M. Spačková, L.

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 1 č.j. 9/2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 12.12.2014 18:08 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 12.12.2014

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014.

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:00 hodin.

Více

Cvičení jednotek SDH v roce 2014

Cvičení jednotek SDH v roce 2014 Cvičení jednotek SDH v roce 2014 (okres Strakonice JPO III a JPO V) Schvaluje:... starostka OSH Strakonice Plán cvičení jednotek 1. Dokumentace zdolávání požárů Operativní karta a Operativní plán (dále

Více

S T A N O V Y. Tělovýchovná jednota Slezan Jindřichov, z.s. Základní ustanovení II. Poslání a cíle

S T A N O V Y. Tělovýchovná jednota Slezan Jindřichov, z.s. Základní ustanovení II. Poslání a cíle S T A N O V Y Tělovýchovná jednota Slezan Jindřichov, z.s. I. Základní ustanovení 1. TJ Slezan Jindřichov, z.s. (dále jen TJ) je dobrovolným sdružením fyzických osob provozující tělovýchovu, sport a osvětovou

Více

Zápis č. 4/2011 z jednání představenstva družstva konaného dne 27. 4. 2011

Zápis č. 4/2011 z jednání představenstva družstva konaného dne 27. 4. 2011 Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů -12- HODOŇAN, stavební bytové družstvo, Na Pískách 3275/3, Hodonín Zápis č. 4/2011 z jednání představenstva družstva konaného dne 27. 4.

Více

Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7

Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 MINISTERSTVO VNITRA ČR Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 Č.j. MV-6694-1/PO-2009 V Praze dne 3. února 2009 Počet listů: 5 Příloha: 1/4 Podmínky pro poskytování a použití účelové neinvestiční dotace z rozpočtu

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Radčice. konaného dne 26. března 2015

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Radčice. konaného dne 26. března 2015 Přítomni: - Ing. Jana Fichtnerová - Mgr. Dagmar Havlová - Ing. Vratislav Ondráček - Dušan Ruža - Barbora Skrbková Zástupci veřejnosti: 0 Program: Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Radčice 1) Zahájení

Více

Organizační zajištění. I. kola postupové soutěže v požárním sportu v roce 2015. dobrovolných hasičů OSH Mladá Boleslav

Organizační zajištění. I. kola postupové soutěže v požárním sportu v roce 2015. dobrovolných hasičů OSH Mladá Boleslav Organizační zajištění I. kola postupové soutěže v požárním sportu v roce 2015 dobrovolných hasičů OSH Mladá Boleslav Pořadatelem I. kola postupové soutěže je Okresní sdružení hasičů Mladá Boleslav. Soutěž

Více

Z Á P I S o průběhu 7. zasedání Zastupitelstva obce Svinošice, konaného dne 26. 7. 2010 ve Svinošicích

Z Á P I S o průběhu 7. zasedání Zastupitelstva obce Svinošice, konaného dne 26. 7. 2010 ve Svinošicích Z Á P I S o průběhu 7. zasedání Zastupitelstva obce Svinošice, konaného dne 26. 7. 2010 ve Svinošicích Starosta Josef Hemzal zahájil 7. zasedání Zastupitelstva obce Svinošice (dále jen zastupitelstvo obce

Více

Z á p i s č. 32/2015. Z řádné schůze představenstva SBD Hlubina, která se konala dne 11. května 2015 od 16:00 hod. v zasedací místnosti SBD Hlubina

Z á p i s č. 32/2015. Z řádné schůze představenstva SBD Hlubina, která se konala dne 11. května 2015 od 16:00 hod. v zasedací místnosti SBD Hlubina Z á p i s č. 32/2015 Z řádné schůze představenstva SBD Hlubina, která se konala dne 11. května 2015 od 16:00 hod. v zasedací místnosti SBD Hlubina Přítomní členové představenstva: p. Apfelthaler, pí Dešková,

Více

Školní sportovní kluby zařazené do projektu Centra sportu

Školní sportovní kluby zařazené do projektu Centra sportu Školní sportovní kluby zařazené do projektu Centra sportu Asociace školních sportovních klubů České republiky Identifikační číslo: IČ: 45773688 Sídlo spolku: José Martího 269/31, Veleslavín, 162 00 Praha

Více

Z á p i s. Omluveni: JUDr. Miroslav Antl, Ing. Petr Kilevník, JUDr. PhDr. Zdeněk Ondráček, Ph.D., Ing. Zdeněk Urban

Z á p i s. Omluveni: JUDr. Miroslav Antl, Ing. Petr Kilevník, JUDr. PhDr. Zdeněk Ondráček, Ph.D., Ing. Zdeněk Urban Z á p i s z 12. jednání Výboru kontrolního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 14. 4. 2014 od 15:00 hod. RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové Přítomni: Ing. Vladimír Derner, Mgr.

Více

Odborná příprava strojníků, velitelů družstev a velitelů jednotek SDH obcí za rok 2011

Odborná příprava strojníků, velitelů družstev a velitelů jednotek SDH obcí za rok 2011 Odborná příprava strojníků, velitelů družstev a velitelů jednotek SDH obcí za rok 2011 MV-generální ředitelství HZS ČR jako každým rokem provedlo vyhodnocení odborné přípravy členů jednotek sborů dobrovolných

Více

Tréninkový plán jarního kola soustředění v termínu 10-13.2 2011

Tréninkový plán jarního kola soustředění v termínu 10-13.2 2011 Tréninkový plán jarního kola soustředění v termínu 10-13.2 2011 10.2 2011 do 9:00 příjezd a ubytování 9:30 18:00 trénink 11.2 2011 9:00 18:00 trénink 12.2 2011 9:00-18:00 trénink 13.2 2011 9:00-15:00 trénink

Více

STANOVY. Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název

STANOVY. Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název STANOVY Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 2 Sídlo Sukova 49/4, 602

Více

Zápis z řádné VALNÉ HROMADY ČFAI 22.8. 2015

Zápis z řádné VALNÉ HROMADY ČFAI 22.8. 2015 Zápis z řádné VALNÉ HROMADY ČFAI 22.8. 2015 Valná hromada byla zahájena v 13,30 hod. prezidentem ČFAI, který přivítal všechny zúčastněné. Poté byl přednesen program VH sekretářem organizace v následujícím

Více

Spolek rodičů a přátel při Základní škole a mateřské škole Hranice, Šromotovo. Stanovy. I. Název a sídlo

Spolek rodičů a přátel při Základní škole a mateřské škole Hranice, Šromotovo. Stanovy. I. Název a sídlo Spolek rodičů a přátel při Základní škole a mateřské škole Hranice, Šromotovo Stanovy I. Název a sídlo Název: Spolek rodičů a přátel při Základní škole a mateřské škole Hranice, Šromotovo Používaná zkratka:

Více

Č.j. MV-83329-1/PO-IZS-2011 Praha dne 8. srpna 2011 Počet listů: 6 Příloha: 1/4

Č.j. MV-83329-1/PO-IZS-2011 Praha dne 8. srpna 2011 Počet listů: 6 Příloha: 1/4 *MVCRX00OTNHK* MVCRX00OTNHK prvotní identifikátor MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 26, pošt. přihr. 69, 148 01 Praha 414 Č.j. MV-83329-1/PO-IZS-2011

Více