Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Okresní sdružení hasičů Brno-venkov Zubatého 1, Brno. Zápis

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Okresní sdružení hasičů Brno-venkov Zubatého 1, 614 00 Brno. Zápis"

Transkript

1 Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Okresní sdružení hasičů Brno-venkov Zubatého 1, Brno Zápis Ze shromáždění představitelů sborů, které se konalo dne v zasedací místnosti na KŘ HZS od hod. Přítomni: dle prezenční listiny Hosté: Plk. Ing. Václav Špéra HZS Jmk - Ing. Tomáš Reitmeier ředitel HVP pobočka Brno - Roubal Jaroslav fa. Perspekta s.r.o. Aktiv ZH: Tesař Jiří, Za OKRR: Mazzolini Jindřich, Čandrla Jaromír, 1) Zahájení, přivítání hostů, volba mandátové a návrhové komise Starosta OSH Brno venkov Josef Gargula přivítal zástupce sborů, starosty okrsků a hosty. Řízení shromáždění předal náměstkyni starosty OSH sestře Janě Štelclové. Sestra Jana Štelclová převzala řízení dnešního shromáždění a seznámila přítomné s tímto programem jednání 1) Zahájení, přivítání hostů, volba mandátové a návrhové komise 2) Informace o činnosti VV OSH Brno - venkov 3) Informace z jednání vyšších orgánů SH ČMS 4) Informace o odvodech členských příspěvků 5) Zpráva o hospodaření 6) Zprávy vedoucích odborných rad 7) Zpráva o činnosti Aktivu ZH 8) Zpráva OKRR 9) Vystoupení hostů 10) Diskuse 11) Usnesení 12) Závěr Nechala hlasovat o tom, aby se shromáždění řídilo tímto programem. Nebyly žádné návrhy na doplnění. Program byl jednohlasně schválen. Zapisovatelem byl navržen br. Mazzolini Jindřich. Ověřovateli zápisu byli navrženi br. Žalud Zdeněk a br. Pospíšil Roman Do mandátové a návrhové komise byli navrženi br. Malášek Libor předseda, Petlach Petr, Koláček Vladimír členi. Všechny tyto návrhy byly jednohlasně přijaty. Na dnešním shromáždění je přítomno 52 zástupců z celkového počtu 73. Shromáždění představitelů je usnášení schopné.

2 2) Informace o činnosti VV OSH Brno venkov - Informaci o činnosti VV OSH přednesl starosta OSH br. Josef Gargula. Hlavními úkoly po tomto jednání v závěru loňského roku a na začátku letošního roku byla bezpochyby přípravy konání výročních valných hromad SDH a okrsků a návazné hodnocení celého roku Toto hodnocení ukázalo, že jako stále nejpočetnější společenská organizace v našem okrese, jsme připraveni prakticky neustále spolu s našimi kolegy hasiči, kteří jsou za svou činnost placeni, pomáhat našim spoluobčanům v záchraně životů, zdraví a majetku. Na plnění tohoto poslání se podílí ať přímo nebo nepřímo většina členů našeho okresního sdružení. A letošní povodně to znovu ukázaly. Velké poděkováni patří všem členům, kteří se těchto akcí účastnili přímo anebo shromáždili materiální pomoc postiženým oblastem, nebo spřízněným obcím a tuto pomoc jim mnohdy na svoje nebo obecní náklady přivezli. Za tuto činnost, která není žádným způsobem oceněna žádnými orgány natož, aby byla jakkoli finančně kompenzována z tohoto místa vám můžu pouze poděkovat a věřit, že se mi podaří na jednání vyšších orgánů prosadit pro dobrovolné hasiče lepší podporu než dosud. Stále je kladen důraz na nezastupitelnou roli dobrovolných hasičů. Proto se také zvyšují nároky na odbornou přípravu členů JPO v kurzech velitelů, strojníků, nositelů dýchací techniky, obsluhy motorových pil, a základů zdravotnických zralostí. Proto se naši členové zásahových jednotek pravidelně školí v zařízeních HZS a kurzech, které pořádají naše školící zařízení v Jánských Koupelích, Přibyslavi a Bílých Poličanech. Tato naše školská zařízení mají své ové stránky, kde je možné se nejen informovat, ale přihlásit se na daný kurz. Někteří naši členové se také účastní vzdělávání dobrovolného hasiče, které pořádá SH ČMS ve svých vydávacích centrech pod patronací VŠB Ostrava, katedrou FBI. Toto studium by mělo dát účastníkům odborné znalosti z oblasti požární ochrany, represe, prevence, ochrany obyvatelstva, základní znalosti legislativy týkající se PO, znalosti vnitro organizačních předpisů SH ČMS, základní malosti ekonomiky, zásady práce s mládeží, znalosti historii dobrovolných hasičů a také funkcionářské dovednosti. Po absolvování tohoto vzdělávání, které bývá zakončené předáním diplomu rektorem VSB v aule univerzity. Takto vzdělaný funkcionář by měl co nejlépe zvládat úkoly, které na něho budou kladeny. A proto v příštích volbách takto vzdělané funkcionáře pověřujme těmi nejvyššími funkcemi. Jim přeji, ať se jim ve studiu daří a nám ostatním ať máme dobré a vzdělané funkcionáře, kteří naše okresní sdružení budou zdárně a fundovaně reprezentovat. Členové výkonného výboru se za toto období sešli celkem 10 x. Účast na jednáních nebývala 100%. Výkonný výbor pracoval v tomto složení: Starosta OSH Josef Gargula Náměstci starosty Jiří Bajer, Jaroslav Šmerda, Jana Štelclová Členové VV OSH Petr Pejřil, Libor Malášek, Zdeněk Moural, Zbyněk Machanec, Renata Zbořilová, Jan Montag, Jiří Tesař, Lucie Komosná, Josef Buchálek, Jaroslav Kožnárek, Jiří Vašíček. Jiří Vašíček se jednání VV OSH nezúčastňuje. Každého čtvrt roku se jednání zúčastňují starostové okrsků. Členská základna okresu Brno - venkov: Členů celkem 3963 v 73 sborech Z toho muži 2606 členů Z toho ženy členů od 0 6 let - 45 členů od 6 18 let členů Z těchto čísel vidíte úbytek členské základny v našem okrese a je třeba se nad tím zamyslet ve SDH. Potěšitelný je nárůst MH. Což kvitujeme s povděkem. Jednání výkonného výboru se pravidelně zúčastňuje předseda OKKR Jindřich Mazzolini a inspektorka Hana Zapulová. Kromě stálých bodů jednání výkonného výboru, jako je informace z jednání vyšších orgánů SH ČMS, došlá pošta, organizační a osobní záležitosti, projednání návrhů na vyznamenání atd., členové výkonného výboru projednávají body stanovené plánem práce na dané období organizační zabezpečení soutěží MH a dospělých, účast členů VV na různých akcích v okrese, které pořádáte. Nedílnou součástí práce VV OSH je zpracováváni a připomínkování dokumentů přijatých shromážděním delegátů SDH a SS OSH. V letošním roce téměř uplynulém náš okres pořádal soutěžní akce v rámci okresu. Krajské soutěže pořádali dorostu OSH Brno-venkov, MH OSH Vyškov a dospělí OSH Blansko. V roce 2014 budou pořádat krajské soutěže Plamen OSH Znojmo PO očima dětí OSH Vyškov, Dorost OSH Hodonín, Dospělí OSH Břeclav Činnost OR Odborné rady jsou poradním orgánem výkonného výboru, a proto je důležité, aby v těchto radách byli

3 hlavně ti, kterým není lhostejná činnost OSH a vyšších orgánů. Jsem spokojen s prací OR mládeže a OR prevence, činnost ORV je třeba zlepšit, hlavně tím, že se do činnosti rad zapojí všichni její členové a nenechají práci jen na vedoucím rady. Nadále se nám nedaří aktivizovat větší zapojení vyškolených rozhodčích, aby na soutěžích nebyli pořád jen ti samí a museli zvládat několik disciplín naráz. Nejde spoléhat jen na členy výkonného výboru OSH a členy odborných rad a členů pořádající organizací tito mají hodně práce se zajištěním občerstvení a technickou přípravou stadionu, proto se obracím na okrsky, aby se zúčastnili přípravy a pomohli s organizaci okresních popřípadě krajských soutěží v rajonu jejich okrsku. Co se týče vyškolených rozhodčích, máme dostatek jak pro MH tak pro soutěže dospělých, jen je potřeba dostatek dobré vůle a ochoty pomoct když je to nutné. Připomenout termíny výročních valných hromad SDH do okrsků do , včasné zasláni celoročního hlášení neprodleně po skončení valné hromady, abychom mohli včas zapracovat do celookresního hlášení, je to vizitka vaší celoroční práce tak vás žádám o přesné informace, pro toho kdo opravdu celý rok něco dělá tak tuto činnost má jistě zaznamenanou a není pro něho problém vyplnit pár kolonek na tomto výkazu. Tento výkaz již neobdržíte v tiskové podobě, ale máte ho v evidenci členské základny a nemusíte ho složitě vyplňovat protože kdo vede řádně členskou evidenci tak se mu většina čísel načte z této evidence a po řádném vyplnění stačí jen stisknout kolonku odeslat. A ještě připomínám termín odvodu členských příspěvků nejpozději do konce ledna Morální ocenění za letošní rok: celkem bylo uděleno ČU SH ČMS - 1x ČU KSH - 8x ČU OSH - 45x ZPP - 40x ZZ - 17x Sv. Florián - 1x ZMZ - 1x ZZ výchovu - 1x Titul ZH - 4x VM 10-27x VM 20-16x VM 30-29x VM 40-17x VM 50-8x VM 60-4x Toto je ve stručnosti zpráva o činnosti našeho okresu za uplynulé období. 3) Informace z jednání vyšších orgánů SH ČMS - Informace ke statutu vyznamenání. - Informace k novému občanskému zákonu. - Novela živnostenského zákona koncesní listina na prodej alkoholických nápojů. Vydává ji Živnostenský úřad zdarma. 4) Informace o odvodech členských příspěvků Členské příspěvky jsou k dnešnímu dni zaplaceny v plné výši a odvedeny. 5) Zpráva o hospodaření - Inspektor OSH Hana Zapulová přednesla zprávu o hospodaření a podala podrobné informace. 6) Zprávy vedoucích odborných rad Odborná rada prevence: vedoucí br. Jaroslav Šmerda Okresní odborná rada prevence pracuje v tomto složení: Vedoucí Rady prevence: Jaroslav Šmerda - SDH Viničné Šumice Členové: Dobšík Jakub - SDH Zbýšov, Hrbáček David - SDH Dolní Kounice, Kožnárek Jaroslav - SDH Kanice, Lengál Josef - SDH Blažovice, Mazzolini Jindřich - SDH Zbýšov, Oulehla Libor - SDH Nové Bránice, Řepová Šárka - SDH Svatoslav a Synčák Vlastimil - SDH Čučice. Rada prevence se sešla do dnešního dne za uplynulý rok 2013 na třech zasedáních. Činnost jsme zahájili v únoru, kdy byly vyhodnocovány zaslané návratky dotazníků ohledně činnosti na úseku prevence, kde

4 mimo jiné byly vzneseny dotazy na to, zda jsou preventáři při sborech, jakou vidí další činnost na tomto úseku, kterou bychom se měli zabývat, zda mají potřebné podklady pro práci, co pořádají za osvětové akce pro veřejnost a podobně. Tyto byly rozeslány na sbory elektronickou poštou. Bohužel se sešly jen návratky od okrsku Pozořice a Jiříkovice. Chtěl bych požádat zástupce sborů, aby více apelovali na jejich zástupce v Radě prevence při plnění úkolů, které jim jsou dány. Dále bych je chtěl požádat, zda by nemohli při sborech pro preventáře odebírat Hasičské noviny, nebo alespoň přesunout jeden výtisk jim k dispozici, protože je tam spousta materiálu, z kterého mohou čerpat. Pokud budou při Výročních valných hromadách jak sborů, tak i okrsků učiněny nějaké změny v zastoupení v Radě prevence, prosím o sdělení v návratkách z Výročních valných hromad. Naše činnost pokračovala přípravou na PO očima dětí. Bylo nutné přenést informovanost na obce a SDH, protože ne vždy všechny školy o této pro ně zajímavé soutěže pro děti vědí, informovanost si vzali na starost členové RP, při svých okrscích a případně i hasebních obvodech. Následně zástupci Rady prevence na svém jednání, které bylo hlavně na toto téma zaměřeno, provedli vyhodnocení všech včas dodaných prací, které byly v každé z kategorií vyhodnoceny od prvního do třetího místa a vyhodnocené vybrané práce, jak z oblasti literární, tak výtvarné, kterých bylo opravdu hodně, byly po okresním vyhodnocení následně dále zaslané ke krajskému vyhodnocení. Výsledky prací jsou přílohou této zprávy. Připravovali jsme dále nakoupení cen pro vyhodnocené účastníky této soutěže, za jejich oceněné práce a dále také organizování předání těchto cen jak účastníkům této soutěže, tak i předání uznání na zúčastněné š koly a SDH. Podíleli jsme se také na přípravě a konání podzimního kola hry Plamen, které se letos uskutečnilo v Hostěnicích a bylo velice dobře hodnoceno. Na dalším zasedání jsme se věnovali přípravě plánu práce na příští rok. Máme předjednané školení pro preventáře, které bychom chtěli uskutečnit začátkem příštího roku a zástupci v Radě prevence mají za úkol při poradách okrsků, zástupce sborů o tom informovat a zjistit zájem o účast na tomto školení. Doufáme, že získáme také další zpětné odezvy od zástupců sborů, kteří budou znovu obesláni dotazníkem, jak dále ne tomto úseku pracovat a jaké by měli podněty a návrhy. Členové rady prevence mají za úkol se také věnovat v oblasti své působnosti činnosti spojené s informováním jak občanů, tak i mládeže ve školách o požární ochraně ať již formou vývěsek, tak relacemi do rozhlasu, kabelových televizí a podobně, o různých preventivních činnostech, které mají vazbu například k jarnímu úklidu porostů, pálení klestí, prázdninám, letním pracím, topnému období a v neposlední řadě i k silvestrovským oslavám. ChtěI bych na závěr poděkovat všem členům rady prevence za jejich podněty, příspěvky a činnost v Radě prevence, které se ve svém volném čase bez nároku na odměnu, skoro všichni opravdu zodpovědně věnují. Odborná rada mládeže: vedoucí br. Petr Pejřil - Zpráva o činnosti OORM je uložena k nahlédnutí v kanceláři OSH Odborná rada velitelů: vedoucí br. Bajer Jiří Činnost ORV byla rozdělena do 4 bodů 1) získání odborností V sobotu jsme ve Tvarožné uskutečnili zkoušky odbornosti strojník a hasič. Po absolvování testových otázek následovala ústní zkouška před komisí ve složení - J. Gargula, J. Bajer, J. Šmerda. Formou přípravy pro uchazeče je odborná příprava v jednotce sboru dobrovolných hasičů a samostudium. Zkoušky probíhají dle Metodického pokynu, který je na internetových stránkách - DH. Odbornost velitel se vydává na základě platného osvědčení o absolvování kurzu u HZS nebo UHŠ. Příslušníci HZS, absolventi střední školy PO a absolventi VŠB mohou požádat o udělení odznaku bez zkoušek, ale vzdělání musí doložit. V letošním roce Ústřední rada velitelů schválila, že odbornost strojník se bude vydávat stejně jako odbornost velitel - na základě platného osvědčení o absolvování kurzu u HZS nebo UHŠ. 2) Školení rozhodčích Ve středu se v zasedací místnosti na KŘ uskutečnilo školení rozhodčích PS. 3) Postupové soutěže Bylo vydáno organizační zabezpečení postupových soutěží. I. kolo se koná podle hasebních obvodů a okresní kolo se tradičně uskutečňuje v Přísnoticích. Úroveň l. kol je individuální s narůstajícím trendem vynechávat jednotlivce což se již projevuje v následujícím okresním kole. Vzhledem k období dešťů v jarních měsících a následnému podmáčení hřiště v Přísnoticích bylo okresní kolo přeloženo z na , kdy jsme se přidali ke krajskému kolu mládeže. Celková výsledková tabulka: muži - l. Kuřim, 2. Moutnice, 3. Újezd u Brna

5 ženy - 1. Kuřim, 2. Hrušovany, 3. Přísnotice Pro informaci z 5 hasebních obvodů má možnost postoupit vždy 3 kolektivy muži a2 kolektivy žen. Nepomohlo tedy ani snížení počtu jednotlivců na 4, kteří se počítají do závěrečného součtu. Na krajském kole v Blansku Obsadila Kuřim v ženách 2. místo za Ivanovicemi na Hané z okresu Vyškov a muži také 2.misto za Mistřínem z okresu Hodonín. Všem účastníkům postupových kol patří dík a SDH Kuřim poděkování za úspěšnou reprezentaci v krajském kole. 4) Návrh na krajské ocenění Posledním úkolem pro Radu velitelů bylo podat návrh na krajské ocenění pro 3 hasiče za dlouhodobé vzorné plnění úkolů a budování rozvoje Integrovaného záchranného systému, které převzali 28. záři ve Vyškově za přítomnosti prezidenta republiky. PV po konzultaci se starostou OSH navrhla - Ctibora Slámu z Říčan u Brna, Ing. Vladimíra Kalivodu z Kanic a lng. Zdeňka Mahovského z Přísnotic. Chci poděkovat všem jednotkám sboru dobrovolných hasičů, které aktivně pomáhaly při zdolávání následků letošních záplav, ale i těm, které se přihlásily, ale jejich pomoc nebyla potřeba. Pro informaci: O termínu okresního kola v roce 2014 se jedná - v návrhu je termín května a místo se upřesňuje. V roce 2014 se koná krajské kolo v Břeclavi a o termínu se jedná (zatím je v plánu termín jako letos - začátek srpna). Mistrovství české republiky dobrovolných a profesionálních hasičů bude v Českých Budějovicích Odborná rada hasičské historie br. Moural Zdeněk V roce 2013 se scházela šestičlenná odborná rada hasičské historie nejčastěji v Neslovicích. Proběhly čtyři porady k aktuálním akcím. Podle plánu činností jsme připravili tyto akce: zájezd na Hasičské slavnosti v Litoměřicích, účast na setkání historické hasičské techniky v Holešově, jízda historických hasičských a military vozidel krajinou bitvy u Slavkova, setkání historické hasičské techniky na Oslavanských historických slavnostech, ukázky staré hasičské techniky na Jihomoravských krajských dožínkách a návštěva Zasloužilých hasičů Kraje Vysočina v hasičském muzeu v Oslavanech. Dále máme stanovený dlouhodobý úkol - zmapování a zdokumentování staré hasičské techniky na okrese Brno - venkov. Počátkem června se měly po třech letech konat Hasičské slavnosti v Litoměřicích. Od FZS jsme měli zapůjčený autobus, pro malý počet přihlášených jsme zájezd zrušili. Hasičské slavnosti byly kvůli povodním o rok odloženy. l3. července proběhlo na zámku v Holešově setkání a výstava hasičských veteránů. Několik členů odborné rady si na tuto výstavu udělalo výlet. SDH Sokolnice zorganizoval nultý ročník setkání hasičských a military vozidel v Nesvačilce a okružní jízdu bojištěm bitvy u Slavkova ve dnech 16. až l8. srpna. Součástí jízdy byl společný oběd, který uvařili hasiči v Sivicích v polní kuchyni. V sobotu 1. září probíhaly v Brně na Moravském náměstí a Náměstí Svobody krajské dožínky. Návštěvníci si mohli prohlédnout historickou hasičskou techniku a několik ukázek zásahů s těmito veterány. Ve dnech 14. a15. září Město Oslavany pořádalo XV. Oslavanské historické slavnosti. Druhým rokem se v sobotu konalo setkání historické hasičské techniky. Na tuto akci jsme sezvali zajímavou historickou techniku a připravili jsme ukázky zásahů s ručními i motorovými stříkačkami. Ranní déšť však některé sbory odradil a tak byla kolekce staré techniky neúplná. Je smutné, že někteří z pozvaných se ani neomluvili, že nepřijedou. Museli jsme improvizovat a nakonec, podle diváků, byla výstava i ukázky zajímavé. Také hosté z družebního sboru z Německa se vyjádřiti pochvalně. V Hasičských novinách o této akci a o hasičském muzeu v Oslavanech vyšel krátký článek. V roce 2012 byli členové odborné rady pozváni na setkání Zasloužilých hasičů Kraje Vysočina. Při této návštěvě jsme jim nabídli možnost při dalším setkaní zajistit prohlídku hasičského muzea v Oslavanech. 27. října přijel autobus se Zasloužilými hasiči a hosty na prohlídku. Podařilo se zajistit i průvodce do Hornického, Energetického a vlastivědného muzea. Prohlídka byla pro některé starší hasiče náročná, ale vši spokojení. Návštěvníci dostali malý dáreček na památku, který propaguje hasiče i muzeum. Nepokročili jsme se získáváním a dokumentováním historické techniky, sborových praporů a hasičských památek. Výzva pro SDH aby radě zprostředkovaly fotografie a popis staré techniky a sborových praporu se, nesetkala s žádným ohlasem. Také prosba o to, aby sbory nabídly vyřazované hasičské věci muzeu, nebyla vyslyšena. Domnívám se, že je to částečně zaviněno tím, že jednotlivé SDH o této aktivitě rady vůbec nevědí. Při hovorech se známými hasiči se dozvídám, že zájemci o spolupráci jsou, ale starostové sborů, kteří chodí na takováto shromáždění jako je dnešní, informace nepředávají dál, internetové stránky, na kterých zveřejňujeme plánované akce, nejsou dostupné všem, zvláště těm starším hasičům. Na zdo-

6 kumentování a katalogizaci hasičských památek jsou nutné finance. Okresní sdružení nám na letošek uvolnilo částku, která nestačí. Proto jsme využili nabídku JUDr. Osvalda, že je možno požádat o dotaci na takovéto účely Jihomoravský krajský úřad. Žádost o dotaci se nám podařilo přes potíže se zvládnutím nástrah úřednického šimla podat, ale nebyla nám přidělena. Příští rok to zkusíme znovu. V příštím roce čeká Brno náročná akce, uspořádání Mistrovství republiky mládeže. Organizátorům jsme nabídli možnost na této soutěži připomenout hasičskou historii dětem tím, že na stadionu instalujeme výstavu a zájemcům zajistíme prohlídku muzea v Oslavanech. Zatím se tato nabídka nesetkala s kladným ohlasem. Chtěl bych jménem Odborné rady hasičské historie - Klubu historické hasičské techniky poděkovat všem, kteří s námi spolupracují a pomáhají nám. Doufáme, že v dalším období se podaří se lépe plnit to, co jsme si stanovili, a pomoci tak uchovat hasičskou historii pro další pokolení dobrovolných hasičů. 7) Zpráva o činnosti Aktivu ZH Br. Tesař Jiří informoval o činnosti aktivu ZH. 8) Zpráva OKRR Zprávu o činnosti přednesl br. Čandrla Jaromír Rada pracuje v 5 členném složení : Mazzolini Jindřich předseda OKRR, Čandrla Jaromír místopředseda OKRR, Láník Lukáš, Pospíšilová Helena a Švejdová Naděžda členi OKRR. Za období se sešla celkem 3 krát. Rada provedla kontrolu členské základny, činnost volených orgánů a odborných rad a vedení ekonomické agendy. Evidence sborů dobrovolných hasičů v rámci okresního sdružení hasičů je vedena v elektronické podobě. V současné době probíhá aktualizace těchto registračních listů a sbory musí mít originály registračních listů. K těmto listům patří i seznam členů výboru s podpisovými vzory. Vázne komunikace mezi OSH a sbory ohledně kontroly registračních listů. Dosud se neozvalo celkem 44 sborů. Ze SH ČMS odešel sbor dobrovolných hasičů Omice, který přešel k Moravské hasičské jednotě. Sbor dobrovolných hasičů Nosislav taktéž není členem SH ČMS. Celoroční hlášení o činnosti SDH byly odevzdány v termínu a nevykazovaly závažné nedostatky. Spojení na funkcionáře je na dobré úrovni. Komunikace pomocí elektronické pošty je také na dobré úrovni. Všechny členské příspěvky byly zaplaceny. V okrese Brno venkov je celkem 73 sborů s celkovým počtem 3963 členů. Je ustanoveno 11 okrsků. Do dnes nepracují okrsky Čebín a Kuřim. Ostatní okrsky pracují. Výkonný výbor okresního sdružení pracuje v 15 členném složení. 1 člen výkonného výboru, který byl řádně zvolen v roce 2010, se zasedání výkonného výboru nezúčastňuje. Jedná se o Jiřího Vašíčka z okrsku Kuřim. Na písemnou výzvu z okresního sdružení se dosud nevyjádřil. Výkonný výbor se scházel pravidelně 1x za měsíc, mimo měsíce července a srpna. Z každého zasedání výkonného výboru jsou prováděny zápisy, které jsou zveřejňovány na webových stránkách okresního sdružení. Těchto zasedání výkonného výboru se pravidelně zúčastňuje předseda okresní kontrolní revizní rady. V letošním roce byl do funkce okresního kronikáře doporučen Bruno Němec kronikář sboru dobrovolných hasičů Dolní Kounice a kronikář města Dolní Kounice za odstupujícího Ing. Dragouna Josefa. Jmenovaný s tímto návrhem souhlasil a bude zván na výkonný výbor za účasti starostů okrsků. Výkonný výbor okresního sdružení v letošním roce projednal a nedoporučil návrh na udělení Záslužného řádu českého hasičstva pro Vladimíra Berana z důvodu nesplnění podmínky dle Statutu čestných vyznamenání a titulů SH ČMS. Odborná rada mládeže má 14 členů. Na všechny členy jsou kontaktní údaje. Úkoly v oblasti okresního kola hry Plamen a dorostu, školení vedoucích a rozhodčích mládeže jsou plněny. Evidence kolektivů, družstev mladých hasičů a dorostu je vedena. Zápisy jsou prováděny z každého zasedání rady mládeže a zveřejněny na webových stránkách okresního sdružení. Úkoly v organizaci okresního kola v PS jsou plněny. Evidence rozhodčích v požárním sportu je vedena a seznam rozhodčích je zveřejněn na webových stránkách okresního sdružení. Okresní odborná rada prevence pracuje. Tato rada má 9 členů. Zápisy z rady jsou prováděny. Odborná rada velitelů nepracuje tak jak by měla a nejsou prováděny zápisy z jednání rady. Odborná rada hasičské historie klub historické hasičské techniky ustanovena v roce 2011 pracuje. Zajišťovala již II. ročník výstavy a ukázky historické techniky v rámci Oslavanských historických slavností. Okresní sdružení hasičů vede podvojné účetnictví, které je vedeno soustavně. Okresní kontrolní revizní rada se zaměřovala na zaúčtování faktur, průběžným vedením finančního deníku, vedení prvotních dokladů, stav pokladny a účtu s aktuálními údaji finančního deníku, formální úplnost účetních dokladů včetně podpisů.

7 Zápisy pokladních a bankovních dokladů jsou chronologicky uspořádané. Prvotní doklady jako jsou faktury, paragony a bankovní výpisy jsou označeny v souladu s účetními záznamy. Daňové přiznání za uplynulé období bylo podáno včas a je v pořádku. Byl proveden soupis majetku okresního sdružení a opatřen evidenčními čísly. Všechny záznamy v pokladní knize souhlasí s hotovostí. 9) Vystoupení hostů Plk. Ing. Špéra informace k dotacím a rozdělení financí za povodně. Kurz obsluh motorových pil. Ochrana civilního obyvatelstva. Vznik nové stanice. - Ing. Tomáš Reitmeier ředitel HVP pobočka Brno Hovořil o produktech HVP a možnostech pojištění. Hovořil o pojištění aut. 10) Diskuse - Dotaz na rozesílání cen PO očima dětí, zda nemohou být udělovány dříve. 11) Usnesení Br. Malášek Libor přednesl návrh na usnesení z dnešního shromáždění představitelů sborů. K tomuto návrhu byla jedna připomínka (doplnění návrhu od br. Hermana). Sestra Štelclová Jana nechala hlasovat pro přijetí tohoto usnesení. Usnesení bylo jednohlasně přijato a je závazné pro všechny. 12) Závěr Starosta OSH br. Josef Gargula poděkoval všem přítomným za účast na dnešním shromáždění a popřál mnoho úspěchů v novém roce. Příloha: Usnesení Zapsal Mazzolini Jindřich v. r. Ověřil Žalud Zdeněk v. r. Pospíšil Roman v. r.

8 SDRUŽENÍ HASIČŮ ČECH, MORAVY A SLEZSKA Okresní sdružení hasičů Brno-venkov Zubatého 1, Brno Usnesení ze shromáždění představitelů sborů za účasti starostů okrsků, které se konalo dne v Brně, KŘ HZS, Zubatého 1. Shromáždění I. Vyslechlo a bere na vědomí a) doporučení konání VVH v termínu od do b) doporučení konání VVH okrsků v termínu od do c) zprávu starosty OSH o změnách Stanov, Stejnokrojového předpisu a Statutu vyznamenání SH ČMS d) zprávy vedoucích odborných rad e) zprávu o činnosti ZH f) zprávu OKRR g) zprávu o činnosti OSH Brno-venkov h) informaci zástupce HVP Brno i) informace zástupce HZS JmK j) informace zástupce fy. Perspekta II. schvaluje a) zprávu o činnosti OSH od shromáždění představitelů sborů dne b) zprávu OKRR III. Ukládá a) starostům SDH a okrsků zabezpečit konání VVH v daném termínu b) starostům okrsků organizovat delegování funkcionářů okrsků na VVH sborů c) starostům okrsků zúčastňovat se na pozvání jednání VV OSH d) starostům okrsků účelně využít případnou dotaci OSH pro rozvoj činnosti okrsku e) starostům SDH odeslat hlášení o činnosti SDH za rok 2013 a registrační list kolektivu mladých hasičů na dodaných formulářích pro rok 2014 do týdne uskutečnění VVH v termínu listopad až leden. Plánuje-li SDH konat VVH po 24. lednu 2014, odešle hlášení následující pracovní den po konání VVH f) starostům SDH odvést členské příspěvky v termínu do Při placení členských příspěvků porovnat evidenci členů vedenou sborem s evidencí OSH g) starostům okrsků svolat okrskový aktiv před shromážděním zástupců sborů a zkoordinovat plán akcí sborů v okrsku, aby nedocházelo k překrývání termínů h) starostům SDH nebo jejich zástupcům, kteří se nezúčastnili dnešního shromáždění nebo jsou přítomni, ale neodevzdali návratku, aby ji doručili na OSH do i) starostům SDH sdělovat změny členství v SDH sekretariátu písemně a kopie sdělení zakládat na SDH, aby výbory měly trvale přehled o evidenci členů. Při vyřizování nových členských průkazů předložit na sekretariátu OSH přihlášku a evidenční kartu potvrzenou SDH a fotografií nového člena. Toto platí i u mladých hasičů a dorostu, j) starostům SDH a okrsků seznámit členy SDH se změnami Stanov, Stejnokrojového předpisu a Statutu vyznamenání SH ČMS k) starostům SDH a okrsků podávat návrhy na udělení vyznamenání s předstihem (vyznamenání, která uděluje OSH 2 měsíce, vyznamenání, která uděluje KSH, SH ČMS 3 měsíce) l) zástupcům sborů zúčastňovat se těchto shromáždění představitelů ve vycházkových stejnokrojích (pokud je sbor vlastní) m) starostovi OSH aby připomínky a náměty z dnešního shromáždění, jejichž řešení není v pravomoci VV OSH, předal k projednání VV KSH nebo při jednání starostů OSH n) inspektoru OSH- zpracovat diskusní připomínky, které jsou v kompetenci OSH a zahrnout je do programu jednání VV OSH o) aktualizovat změny ve výboru SDH, kontaktní adresy i elektronické, telefonní kontakty

9 p) aktualizovat změny ve výboru okrsku, kontaktní adresy i elektronické, telefonní kontakty r) VV OSH zabezpečit nesouběh postupových soutěží mládeže a dospělých V Brně dne 15. listopadu 2013

Vzor dokumentů k zajištění výročních valných hromad SDH

Vzor dokumentů k zajištění výročních valných hromad SDH Vzor dokumentů k zajištění výročních valných hromad SDH - tento vzor není závazný a slouží pouze pro upřesnění jednotlivých kroků konání VVH SDH a to SDH, kteří nemají tolik zkušeností z konáním VVH -

Více

Zpráva výboru Folklorního sdružení ČR o činnosti

Zpráva výboru Folklorního sdružení ČR o činnosti Richarda Klaudy Ač jsem spatřil světlo světa v moravské metropoli v městě Brně, sahají rodinné kořeny na Vysočinu, kde jsem prožil část svého mládí. Tam se mi dostal pod kůži život venkovského lidu se

Více

Časopis Českého svazu včelařů určeno členům ČSV Ročník 66 (147)

Časopis Českého svazu včelařů určeno členům ČSV Ročník 66 (147) PŘÍLOHA VČELAŘSTVÍ č. 7 Včelařství Časopis Českého svazu včelařů určeno členům ČSV Ročník 66 (147) Obsah Změna Stanov ČSV, o. s. 2 Zpráva o činnosti a hospodaření ČSV, o. s. v roce 2012 3 I. Charakteristika

Více

Část první Základní a obecná ustanovení HLAVA PRVNÍ: ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Část první Základní a obecná ustanovení HLAVA PRVNÍ: ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ STANOVY Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska ve znění přijatém III. řádným sjezdem, konaným ve dnech 2. a 3. července 2005 v Klatovech a změn přijatých Shromážděním starostů OSH 1814. 104. 20142 Část

Více

POZVÁNKA NA VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI OP ČSSI HRADEC KRÁLOVÉ JEDNOTNÝ PROGRAM ČINNOSTI ÚNOR ČERVEN

POZVÁNKA NA VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI OP ČSSI HRADEC KRÁLOVÉ JEDNOTNÝ PROGRAM ČINNOSTI ÚNOR ČERVEN 1 2013 Ročník 21 Ročník 21 leden 2011 Vogel Jiří Ing. ZPRAVODAJ pro člleny ČKAIIT obllast Hradec Krállové,, obllastníí pobočky ČSSII Hradec Krállové a SPS Hradeckého a Pardubiického krajje OBSAH POZVÁNKA

Více

ZPRAVODAJ ČESKÉHO ZAHRÁDKÁŘSKÉHO SVAZU. Kalendář ČZS 2015

ZPRAVODAJ ČESKÉHO ZAHRÁDKÁŘSKÉHO SVAZU. Kalendář ČZS 2015 ČÍSLO 2/201 4 ZPRAVODAJ ČESKÉHO ZAHRÁDKÁŘSKÉHO SVAZU Hotel Černigov Sněm Českého zahrádkářského svazu Ve dnech 28. 29. listopadu se uskuteční první sněm ČZS. Sněm se bude s ohledem na vyšší počet účastníků

Více

5 Květen 2004. Koncept Územního plánu velkého územního celku kraje Vysočina OBSAH. Cvičení Integrovaného záchranného systému HORIZONT 2004.

5 Květen 2004. Koncept Územního plánu velkého územního celku kraje Vysočina OBSAH. Cvičení Integrovaného záchranného systému HORIZONT 2004. 5 Květen 2004 Koncept Územního plánu velkého územního celku kraje Vysočina OBSAH (výber) Začíná veřejné projednávání konceptu řešení Územního plánu velkého územního celku kraje Vysočina. Krajský úřad kraje

Více

TVAROŽENSKÝ ZPRAVODAJ. Vydává obec Tvarožná Ročník 35 Číslo 1 leden únor 2007

TVAROŽENSKÝ ZPRAVODAJ. Vydává obec Tvarožná Ročník 35 Číslo 1 leden únor 2007 TVAROŽENSKÝ ZPRAVODAJ Vydává obec Tvarožná Ročník 35 Číslo 1 leden únor 2007 Na snímku zleva: P. František Holeček, ing. Jiří Kozák, Alois z Liechtensteina s dětmi, František Kopecký, brněnský primátor

Více

MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno

MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno Záznam z pracovní porady právnických osob (II. skupina SVJ Slatina, Vinohrady) a delegátů na shromáždění delegátů, která se konala v pondělí

Více

Rekonstrukce kanalizace Tuřany

Rekonstrukce kanalizace Tuřany Zpravodaj městské části Brno-Tuřany, číslo 3, ročník XXI, červen 2012 uzávěrka příštího čísla: 30. srpna 2012 www.turany.cz Brněnské Ivanovice, Dvorska, Holásky, Tuřany Slovo starosty Vážení spoluobčané,

Více

číslo 4 ročník 14 asociace muzeí a galerií české republiky Téma: Spolky přátel muzeí Evropské muzejní ceny www.cz-museums.cz

číslo 4 ročník 14 asociace muzeí a galerií české republiky Téma: Spolky přátel muzeí Evropské muzejní ceny www.cz-museums.cz v ě s t n í k asociace muzeí a galerií české republiky číslo 4 ročník 14 Téma: Spolky přátel muzeí Evropské muzejní ceny www.cz-museums.cz Adresář muzeí a galerií ČR Navštivte muzea a galerie! Adresář

Více

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC 2/09 Vážení spoluobčané, máme za sebou polovinu roku a řada z nás se chystá prožít zaslouženou dovolenou. Dovolte mi, abych Vás v kostce seznámil s projektem, který se týká naší

Více

Baví mě swing Rozhovor s Petrou Kuciánovou Str. 14. Chystá se zápis do škol

Baví mě swing Rozhovor s Petrou Kuciánovou Str. 14. Chystá se zápis do škol Neopatrnost za volantem Uprostřed Holešova hořelo auto Str. 4 Baví mě swing Rozhovor s Petrou Kuciánovou Str. 14 Zaniklé stavby v Holešově Nový seriál Patrika Trnčáka Str. 18 1/2008 10. ledna 2008 roãník

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 ppooddllee 1100 ooddsstt.. 22 zzáákkoonnaa čč.. 556611//22000044 SSbb..,, oo ppřřeeddšškkoollnníím m,, vvyyššššíím m ooddbboorrnnéém m aa jjiinnéém

Více

Louňovický zpravodaj

Louňovický zpravodaj Vydává Úřad městyse v Louňovicích pod Blaníkem pro městys Louňovice a obce Býkovice, Rejkovice, Světlá, Mrkvová Lhota ČERVEN 2007 Číslo 3 Slovo starostky Vážení spoluobčané, již je tu červen a my můžeme

Více

Zpráva z Valné hromady České genealogické a heraldické společnosti v Praze ze dne 13. března 2010

Zpráva z Valné hromady České genealogické a heraldické společnosti v Praze ze dne 13. března 2010 Zpráva z Valné hromady České genealogické a heraldické společnosti v Praze ze dne 13. března 2010 Helena Voldánová, Tomáš Krůta, Martin Slaboch Valnou hromadu v prostorách farního úřadu Českobratrské evangelické

Více

Stanovy Českého svazu včelařů, o.s.

Stanovy Českého svazu včelařů, o.s. Stanovy Českého svazu včelařů, o.s. Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 Název a charakteristika Českého svazu včelařů 1. Název sdružení je Český svaz včelařů, o.s., (dále rovněž Český svaz včelařů, ČSV, svaz).

Více

ZPRÁVA VÝBORU FoS ČR O VÝSLEDCÍCH ČINNOSTI ORGANIZACE v uplynulém období a dalších úkolech sdružení v letech 2008 2012

ZPRÁVA VÝBORU FoS ČR O VÝSLEDCÍCH ČINNOSTI ORGANIZACE v uplynulém období a dalších úkolech sdružení v letech 2008 2012 ZPRÁVA VÝBORU FoS ČR O VÝSLEDCÍCH ČINNOSTI ORGANIZACE v uplynulém období a dalších úkolech sdružení v letech 2008 2012 Vážené delegátky, vážení delegáti, vážení hosté, dámy a pánové, za uplynulých dva

Více

Ej padá, padá ROSENKA. Zpravodaj Rosicka. Apríl 2010

Ej padá, padá ROSENKA. Zpravodaj Rosicka. Apríl 2010 Ej padá, padá ROSENKA Zpravodaj Rosicka Apríl 2010 Z OBSAHU: Informace pro občany Babic.......................... 4 Informace pro občany Kratochvilky..................... 6 Výpis usnesení rady...............................

Více

Střední odborné učiliště a Základní škola, Planá. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Střední odborné učiliště a Základní škola, Planá. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Střední odborné učiliště a Základní škola, Planá Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Obsah: A. Charakteristika školy... 3 B. Přehled oborů vzdělání... 8 C. Údaje o pracovnících školy...

Více

Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy, střední školy, vyšší odborné školy a školská zařízení na školní rok 2000/2001

Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy, střední školy, vyšší odborné školy a školská zařízení na školní rok 2000/2001 Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy, střední školy, vyšší odborné školy a školská zařízení na školní rok 2000/2001 č.j. 13095/2000-20 Předkládaný Soubor pedagogicko-organizačních

Více

17 / XI. 9. září 2011 Listy Lanškrounska - regionální noviny Cena 12 Kč

17 / XI. 9. září 2011 Listy Lanškrounska - regionální noviny Cena 12 Kč 17 / XI. 9. září 2011 Listy Lanškrounska - regionální noviny Cena 12 Kč Pozvánka na Kopu: program městských slavností, rozhovor a ohlédnutí za posledními deseti ročníky Kopy Str. 13-16 Cesta tam a zase

Více

ÚVODNÍ SLOVO. Vážené spolužačky a spolužáci, vážení přátelé,

ÚVODNÍ SLOVO. Vážené spolužačky a spolužáci, vážení přátelé, ÚVODNÍ SLOVO Vážené spolužačky a spolužáci, vážení přátelé, jsem ráda, že Vám můžeme předložit tento bulletin, který, jak doufám, Vám připomene nejen historii Sdružení absolventů Hotelové školy v Mariánských

Více

SOUHRN USNESENÍ. úvodník. zprávy ze zastupitelstva

SOUHRN USNESENÍ. úvodník. zprávy ze zastupitelstva VYDÁNÍ 3., BEZPLATNÝ VÝTISK VYDAL ÚŘAD MĚSTYSE KŘIŽANOVA, ODPOVĚDNÁ REDAKTORKA: MARIE SMEJKALOVÁ 22. 7. 2013 E. ČÍSLO: MK ČR E11295 úvodník Vážení spoluobčané, chtěla bych Vás seznámit s děním v obci,

Více

Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje

Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje Roční zpráva o stavu požární ochrany v kraji a o činnosti a hospodaření HZS Pardubického kraje 2010 plk. Ing. Miroslav Kvasnička ředitel HZS Pardubického kraje

Více

Z pis z jedn nì III. valnè hromady FolklornÌho sdruûenì J NOäÕK Brno. konanè dne 27. 11. 2004 ve velkèm s le Klubu Univerzity obrany Brno

Z pis z jedn nì III. valnè hromady FolklornÌho sdruûenì J NOäÕK Brno. konanè dne 27. 11. 2004 ve velkèm s le Klubu Univerzity obrany Brno Z pis z jedn nì III. valnè hromady FolklornÌho sdruûenì J NOäÕK Brno konanè dne 27. 11. 2004 ve velkèm s le Klubu Univerzity obrany Brno 2 OBSAH: ZAHÁJENÍ, ÚVODNÍ SLOVO... 6 Zpráva o činnosti FOS JÁNOŠÍK

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MŠMT-26 533/2012-51 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Úvod Ministerstvo školství,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Gymnázium, Brno, Vídeňská 47

Výroční zpráva o činnosti školy. Gymnázium, Brno, Vídeňská 47 Výroční zpráva o činnosti školy Gymnázium, Brno, Vídeňská 47 Brno, 21. září 2011 Obsah Úvod.... 3 Základní charakteristika školy..... 3 Přehled učebních plánů 5 Výsledky výchovy a vzdělávání 6 Přijímací

Více

Pozvání na veřejnou schůzi zastupitelstva / Změny jízdních řádů / SIPO dárek radnice občanům / Zprávy z rady městské části

Pozvání na veřejnou schůzi zastupitelstva / Změny jízdních řádů / SIPO dárek radnice občanům / Zprávy z rady městské části Ďáblický Měsíčník městské části Praha Ďáblice prosinec 2011 Přejeme všem čtenářům a čtenářkám příjemné prožití svátků vánočních a úspěšné vkročení do roku 2012. Miloš Růžička, starosta MČ Praha Ďáblice

Více

INSTITUTU SVAZU ÚČETNÍCH 4/2006. 61. kongres OEC v Toulouse

INSTITUTU SVAZU ÚČETNÍCH 4/2006. 61. kongres OEC v Toulouse INSTITUTU SVAZU ÚČETNÍCH 4/2006 61. kongres OEC v Toulouse KONTAKTY Institut Svazu účetních, a. s. V Tůních 15, 120 00 Praha 2 Telefon: 296 208 220-7 Fax: 296 208 228 E-mail: isu@svaz-ucetnich.cz E-mail:

Více