Havarijní pojištění a povinné ručení v České republice

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Havarijní pojištění a povinné ručení v České republice"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Havarijní pojištění a povinné ručení v České republice Bakalářská práce Radek Táčner Březen

2 Prohlášení: Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci zpracoval samostatně a s použitím uvedených zdrojů. V Praze dne Radek Táčner 2

3 Poděkování: Rád bych vyjádřil své poděkování vedoucí mé práce Ing. Dianě Bílkové, Dr., která mi poskytla konzultace, cenné rady a podporu při realizaci práce. 3

4 Anotace Tato bakalářská práce se zabývá vývojem havarijního pojištění a pojištění odpovědnosti z provozu vozidla v České republice po pádu monopolu České pojišťovny. Zaměřuje se zejména na vývoj tržních podílů jednotlivých pojišťoven, v druhé fázi pak na současnou nabídku těchto pojistných produktů včetně distribučních kanálů. Annotation This bachelor thesis deals with the development of car accident insurance and liability insurance in the Czech Republic after the fall of the Česká pojišťovna monopoly. It focuses in particular on the development of market shares of insurance companies, in the second phase, on the current offer of insurance products, including distribution channels. 4

5 OBSAH ÚVOD - CÍL PRÁCE... 6 POJISTNÉ PRODUKTY HAVARIJNÍHO POJIŠTĚNÍ A POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI Z PROVOZU... 7 Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla... 7 Havarijní pojištění... 9 VÝVOJ POJISTNÝCH PRODUKTŮ HAVARIJNÍHO POJIŠTĚNÍ A POVINNÉHO RUČENÍ OD KONCE MONOPOLU ČESKÉ POJIŠŤOVNY Srovnání všeobecných obchodních podmínek Tržní podíly pojišťoven Charakteristiky pojistného trhu SOUČASNÁ NABÍDKA POVINNÉHO RUČENÍ A HAVARIJNÍHO POJIŠTĚNÍ V ČESKÉ REPUBLICE Současná nabídka povinného ručení Současná nabídka havarijního pojištění DISTRIBUČNÍ KANÁLY PRODEJE POVINNÉHO RUČENÍ A HAVARIJNÍHO POJIŠTĚNÍ SE ZAMĚŘENÍM NA PRODEJ PŘES LEASINGOVÉ (ÚVĚROVÉ) SPOLEČNOSTI ZÁVĚR SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ

6 ÚVOD - CÍL PRÁCE Cílem této práce a mou snahou je představit dva hlavní pojistné produkty neživotního pojištění pojištění odpovědnosti z provozu vozidla a havarijní pojištění. Představit nejen jejich význam a pokrývaná rizika, ale také jejich vývoj v našem tržním prostředí po nástupu konkurence České pojišťovny. A to z pohledu produktových změn, zda mělo a má rostoucí konkurenční prostředí zásadní vliv na pojistné podmínky pro koncového klienta, a také z pohledu úspěšnosti konkurentů na našem trhu původně osamocené České pojišťovny změny tržních podílů. Dále bych rád našel a ukázal zda existují zajímavé odlišnosti, které jednotlivé pojišťovny v těchto produktech v současné době nabízejí a v závěrečné části se věnoval zejména distribučním kanálům, kterými jsou tato pojištění na trhu nabízena. Tuto část bych speciálně zaměřil na distribuci přes leasingové společnosti. Zde totiž plánuji využití svých poznatků z praxe a budu se snažit odtajnit některá specifika této formy prodeje pojistných produktů. 6

7 POJISTNÉ PRODUKTY HAVARIJNÍHO POJIŠTĚNÍ A POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI Z PROVOZU Pro začátek si stručně popišme pojistné produkty, kterými se bude práce zabývat, tedy pojištění odpovědnosti z provozu vozidla a havarijní pojištění. Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (tzv. povinné ručení) - ze zákona ho musí mít sjednáno každý majitel vozidla. Z povinného ručení jsou hrazeny škody na majetku, zdraví, životě nebo škody, které mají formu ušlého zisku, jež řidič způsobí třetí osobě či osobám při provozu vozidla. Nevztahuje se však na škodu vzniklou na vozidle pojištěného, kterou způsobí vlastním zaviněním. Toto pojištění upravuje zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Byť je ze zákona označen povinností sjednat toto pojištění majitel vozidla, pojištěna je odpovědnost zejména provozovatele a řidiče vozidla, tedy osoby, které mohou být od vlastníka rozdílné (služební vozidla, vozidla na leasing apod.). Tyto osoby mají právo na to, aby pojišťovna v případě pojistné události nahradila škodu vzniklou třetí osobě. Povinné ručení je platné i za hranicemi České republiky, v řadě států uvedených v prováděcí vyhlášce (zejména všechny země Evropského hospodářského prostoru + další evropské státy), pojišťovny mohou územní platnost rozšířit i nad tento rámec, v takovém případě musí ovšem existovat dohoda České kanceláře pojistitelů s národní kanceláří dané země. V případě vycestování vozidlem do ostatních zemí je řidič povinen sjednat si tzv. hraniční pojištění. Uzavření a existence pojištění odpovědnosti se prokazuje zelenou kartou, mezinárodním dokladem, kterým se nově prokazuje pojištění i v České republice. V minulosti bylo potřeba dokladů dvou, zelenou kartu pro zahraničí a doklad o uzavření povinného ručení pro ČR. Zákon upravuje i minimální limity pojistného plnění, v současné době jsou stanoveny ve výši 35 mil. Kč pro škodu na zdraví a 35 mil. Kč pro škodu na majetku. Uzavřít smlouvu je vlastník povinen u jedné z pojišťoven, které získaly příslušnou licenci, povolení nabízet tento pojistný produkt poskytuje pojišťovnám Česká národní 7

8 banka. Každá z těchto pojišťoven musí být zároveň členem České kanceláře pojistitelů, v současnosti se jedná o těchto 15 pojišťoven: AIG pojišťovna Allianz pojišťovna AXA pojišťovna Česká pojišťovna Česká podnik. pojišťovna ČSOB pojišťovna Direct pojišťovna Dolnorakouská pojišťovna Generali pojišťovna Hasičská vzáj. pojišťovna Kooperativa pojišťovna Slavia pojišťovna Triglav pojišťovna Uniqa pojišťovna Wüstenrot pojišťovna Historie pojištění odpovědnosti před rokem 1908 byla odpovědnost za škodu způsobenou provozem vozidla stanovena jen na principu odpovědnosti za zavinění. V tomto roce se tzv. automobilovým zákonem rozšířilo na odpovědnost za následek nehody bez zavinění, dobrovolnost pojištění ovšem rvala do roku Právě v roce 1932 vstoupil v platnost zákon o dopravě motorových vozidel. Doprava se považovala za koncesovanou živnost a živnostník byl povinen uzavřít pojištění odpovědnosti. Již v roce 1935 byla povinnost uzavřít pojištění rozšířena na každé registrované vozidlo. V roce 1950 se povinné pojištění změnilo na pojištění zákonné, byl také upraven jeho obsah a rozsah. Pojištění vznikalo ze zákona a mělo tedy bezesmluvní formu, tento systém vydržel až do roku 1999 a pro stát ho provozovala Česká pojišťovna. V roce 2000 se pojištění odpovědnosti stalo pojištěním povinně smluvním, je zde tedy zákonem stanovena povinnost uzavřít toto pojištění smluvní formou u některé z licencovaných pojišťoven. Byť byly po přechodnou dobu regulovány sazby pojistného, končí právě v roce 2000 monopol České pojišťovny (a státu) a více se dalšímu vývoji zejména z produktového pohledu budeme věnovat v další kapitole. 8

9 Havarijní pojištění Havarijní pojištění je na rozdíl od pojištění odpovědnosti pojištěním dobrovolným, jedná se o majetkové pojištění škodové. Kryje pojištěnému škody na automobilu a může pokrývat několik rizik. Z tohoto pohledu může být název havarijní pojištění poněkud zavádějící, protože havárie vozidla je pouze jedním ze standardně pokrývaných rizik v tomto produktu. Naprostá většina pojišťoven nabízí pokrytí rizik: havárie vozidla, odcizení (celého či části vozidla), živelná událost a vandalismus. Některé pojišťovny svůj produkt přímo ve VPP definují jako ALL RISK, v podstatě se jedná o pokrytí výše zmíněných rizik, ale produkt je ke koncovému klientovi svou definicí vstřícnější : pojištěna je jednoduše jakákoli událost s výjimkou těch, které jsou explicitně vyjmenovány ve výlukách. Pojištění vzniká uzavřením pojistné smlouvy, limitem pojistného plnění je stanovená pojistná částka, která by měla korespondovat s pojistnou hodnotou (je-li pojistná částka nižší než pojistná hodnota, jedná se o podpojištění). Územní rozsah je stanoven v pojistné smlouvě (či v pojistných podmínkách, které jsou její součástí), standardem bývá geografické území Evropy. K oběma výše zmíněným pojištěním se dá uzavřít několik typů připojištění, kterým se budeme věnovat v dalších kapitolách. Záměrem a snahou pojišťoven je prodávat tato pojištění současně, většina z nich poskytuje slevu za souběh těchto pojištění. Ne vždy je to ovšem možné, záleží zejména na zvoleném distribučním kanálu. Např. u on-line uzavíraných pojištění se většinou nenabízí havarijní pojištění, toto lze sjednat jen se zároveň provedenou prohlídkou stavu vozidla, kvůli předcházení pojistným podvodům. 9

10 VÝVOJ POJISTNÝCH PRODUKTŮ HAVARIJNÍHO POJIŠTĚNÍ A POVINNÉHO RUČENÍ OD KONCE MONOPOLU ČESKÉ POJIŠŤOVNY Nejprve se pojďme věnovat havarijnímu pojištění. Prvním bodem, který mě zajímal, bylo srovnání všeobecných pojistných podmínek České pojišťovny z období, kdy konkurence na český trh teprve vstupovala, a z období současného. Srovnání všeobecných obchodních podmínek Srovnával jsem tedy Všeobecné pojistné podmínky pojištění motorových vozidel PPH 93 HO z roku 1993 se Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění vozidel a dopravovaných věcí VPPH Zaměřil jsem se zejména na 3 oblasti: rozsah pojištění, výluky z pojištění a povinnosti pojištěného. V těchto oblastech bychom teoreticky mohli očekávat menší vstřícnost vůči klientovi v období bezkonkurenčním, tedy ve VPP z roku Rozsah pojištění byl ve VPP z roku 1993 popsán následovně: 1. Pojištění se sjednává pro případ náhlého poškození nebo zničení pojištěné věci jakoukoliv nahodilou událostí, která není dále vyloučena. Právo na plnění vzniká zejména, dojde-li ke škodě na věci z následujících událostí: a) střet vozidla, pád, náraz; b) požár, výbuch, blesk; c) povodeň, záplava, krupobití, vichřice; d) zásah cizí osoby 2. Pojištění se dále sjednává pro případ odcizení pojištěné věci nebo její části, pokud k odcizení došlo krádeží vloupáním nebo loupežným přepadením. Vzhledem k větší variabilitě pojistných produktů v současnosti je rozsah pojistných nebezpečí volitelný, nicméně lze si zvolit rozsah pojištění ALL RISK: Pojištění se sjednává pro tato pojistná nebezpečí: a) havárie, b) živelní událost, c) odcizení, d) neoprávněné užití vozidla a VPP 2006 následně konstatují: Pojistnou událostí je nahodilá skutečnost vyvolaná pojistným nebezpečím uvedeným v pojistné smlouvě nebo doplňkových pojistných podmínkách, se kterou je spojen vznik povinnosti pojišťovny poskytnout pojistné plnění za podmínek a v rozsahu stanoveném v pojistné smlouvě. Jak můžeme vidět, zde starší VPP klienta nijak nediskriminují, možná dokonce formulací poškození nebo zničení pojištěné věci jakoukoliv nahodilou událostí pro klienta lépe a vstřícněji popisují rizika. Druhou oblastí jsou výluky z pojištění. Jak mluví VPP z roku 2006 a byly tyto výluky také ve VPP z roku 1993? 10

11 Obecné výluky z pojištění 1. Pojistnou událostí není událost, která nastala, bez ohledu na spolupůsobící příčinu, v důsledku: a) jaderné reakce, jaderného záření či radioaktivní kontaminace, b) válečných událostí, vzpoury, povstání nebo jiných hromadných násilných nepokojů, stávky, výluky, teroristického aktu (tj. jednáním motivovaným politicky, sociálně, ideologicky nebo nábožensky) nebo zásahem státní nebo úřední moci, c) škody, za kterou odpovídá smluvní partner (např. opravce, dodavatel nebo zprostředkovatel) při provádění závazku, za který ze zákona odpovídá; obdobné platí pro dobu od předání do autobazaru do doby jeho vrácení pojistníkovi, pojištěnému nebo jiné oprávněné osobě, d) provádění opravy nebo údržby nebo v přímé souvislosti s těmito pracemi, e) chyby konstrukce, vady materiálu nebo výrobní vady pojištěné věci, f) vady a poškození, které měla pojištěná věc již v době uzavření pojistné smlouvy a které byly nebo mohly být známy pojistníkovi (pojištěnému), jeho zástupcům nebo zmocněncům bez ohledu na to, zda byly nebo mohly být známy pojišťovně, g) činnosti vozidla jako pracovního stroje, h) funkčního namáhání, testů, opotřebení, únavy nebo vady materiálu, koroze nebo z obdobných příčin, i) výbuchu dopravovaných třaskavin nebo jiných nebezpečných látek, j) nesprávné obsluhy nebo údržby (např. nesprávné zasouvání převodů, nedostatek hmot potřebných k provozu vozidla, nesprávné uložení a upevnění nákladu na pojištěném nebo vlečeném (taženém) vozidle, nesprávné zajištění vozidla proti samovolnému rozjetí apod.), 11

12 k) zadřením motoru nebo jeho části zejména v souvislosti s únikem mazacích kapalin (např. následkem proražení spodního víka motoru), l) řízení vozidla osobou, která nemá k jeho řízení příslušné oprávnění, nebo v době, kdy jí bylo toto oprávnění pozastaveno, resp. v době zákazu řízení takového vozidla, m) řízení vozidla osobou pod vlivem alkoholu, drog nebo jiných omamných a návykových látek, pokud příslušné předpisy o bezpečnosti a plynulosti provozu řízení pod vlivem těchto látek zakazují, nebo řízení pod vlivem těchto látek v rozsahu větším, než příslušné předpisy o bezpečnosti a plynulosti provozu povolují, n) řízení vozidla osobou pod vlivem léku, s nímž je spojen zákaz řízení vozidel, a to po dobu, s níž je tento zákaz spojen; obdobné platí i pro lékařský zásah, s nímž je po určitou dobu spojen zákaz řídit vozidlo nebo dočasná nezpůsobilost (fyzická i duševní) řídit vozidlo, případně řízení vozidla osobou, která není v daném okamžiku k jeho řízení tělesně způsobilá (např. vlivem úrazu), o) použití vozidla k trestné činnosti osobou pojistníka, pojištěného nebo jiné oprávněné osoby, včetně osob žijících s nimi ve společné domácnosti nebo odkázaných na ně výživou nebo jakékoliv jiné osoby z podnětu těchto osob. 2. Výluky uvedené v předchozím odstavci pod písmeny g) až n) se nepoužijí v případě, že k pojistné události došlo v době od odcizení pojištěného vozidla do doby jeho vrácení oprávněné osobě. 3. Není-li v pojistné smlouvě ujednáno jinak, pojistnou událostí dále není: a) škoda vzniklá při závodech všeho druhu, při soutěžích s rychlostní vložkou, jakož i při přípravných jízdách k nim, 12

13 b) škoda vzniklá při použití vozidla k vojenským nebo obdobným účelům, c) škoda vzniklá v důsledku podvodu nebo zpronevěry vypůjčitele/nájemce, který nevrátil vozidlo, d) škoda, kdy řidič vozidla požil alkohol, léky či jiné omamné a návykové látky, po dopravní nehodě před příjezdem policie nebo se bezdůvodně odmítl podrobit na výzvu příslušníka policejního orgánu zkoušce na přítomnost alkoholu, omamné nebo psychotropní látky nebo léku označeného zákazem řídit motorové vozidlo, e) škoda způsobená v důsledku odcizení vozidla nebo jeho mimořádné výbavy, kdy pojištěný nebo oprávněná osoba neoznámí toto odcizení příslušným složkám policie bezprostředně po zjištění odcizení, f) škoda způsobená v důsledku odcizení částí vozidla nebo mimořádné výbavy vozidla uložené mimo prostor vozidla (např. v garáži), g) nepřímá škoda všeho druhu (např. ušlý výdělek, ušlý zisk, nemožnost používat pojištěnou věc) a vedlejší výlohy (např. expresní příplatky jakéhokoliv druhu, náklady právního zastoupení apod.), pokud není v pojistné smlouvě ujednáno nebo s pojišťovnou v jednotlivých případech dohodnuto jinak, h) škoda na obrazových, zvukových, datových a obdobných nosičích včetně jejich obsahu. 4. Poškození nebo zničení pneumatik a audiovizuální výbavy vozidla (včetně všech zobrazovacích jednotek) je pojistnou událostí jen tehdy, jestliže současně došlo ze stejné příčiny i k poškození jiné části pojištěného vozidla, za které je pojišťovna povinna poskytnout pojistné plnění. Poškození nebo zničení elektrického či elektronického zařízení vozidla zkratem není pojistnou událostí. 13

14 Červeně jsou vyznačeny body, které lze ve stejných či podobných formulacích nalézt i ve VPP Z původně uplatňovaných výluk neubyla žádná, všechny současné VPP také obsahují, naopak přibylo 8 nových bodů, které plnění pojišťovny krátí. Nutno poznamenat, že většina přidaných bodů je zcela pochopitelných a není nikterak namířena proti klientovi, za zmínku stojí nepojištěnost vozidla po dobu, kdy je umístěno v autobazaru (klientovi v takovém případě ovšem za škodu zodpovídá právě autobazar) a úplně zproštění se pojišťovny při škodě na obrazových, zvukových, datových a obdobných nosičích ve VPP 1993 byla tato výluka uplatňována pouze v případě, pokud nedošlo z téže příčiny a ve stejnou dobu i k jinému poškození vozidla. Ve třetím zkoumaném bodě, tedy povinnostech pojištěného, se VPP z roku 1993 a 2006 neliší prakticky vůbec. Povinnosti nejsou nijak diskriminačního charakteru a hovoří zejména a povinnosti dbát, aby pojistná událost nenastala, v případě, kdy již nastane, pak hovoří o snaze o minimalizaci škod, dále zejména povinnostech oznamovacích a povinnosti týkající se předkládání dokladů potřebných k likvidaci pojistné události. Prošel jsem dále několikery všeobecné pojistné podmínky pro havarijní pojištění od dalších pojišťoven (Kooperativa, Uniqa, Generali, ) a zjistil jejich poměrně významnou uniformitu a produktovou podobnost. Přejděme tedy plynule k produktu pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Zde je situace ještě jednodušší. Rozsah pojištění odpovědnosti je uveden v příslušných ustanoveních zákona č. 168/1999 Sb. v platném znění a prakticky (co se produktové části týká) se od demonopolizace trhu povinného ručení nezměnil. Pouze jsou zákonem upravovány minimální limity pojistného krytí, které jsou v současné době ve výši 35 mil. Kč pro škody na zdraví a 35 mil. Kč pro věcné škody a škody ušlého zisku. Nabídka pojišťoven se pak pohybuje od minimální hranice stanovené zákonem do limitů 100 mil. Kč/100 mil Kč. Dovolím si tedy vyslovit první závěr zformulovaný na základě prostudování podkladů: pokud se zaměříme čistě na produktovou část holého havarijního pojištění a povinného ručení, pak se tyto dva produkty od konce monopolu České pojišťovny (což znamená u povinného ručení téměř jedno desetiletí a u havarijního pojištění takřka desetiletí dvě) prakticky nezměnily a rozdíly mezi nabídkami jednotlivých pojišťoven jsou prakticky nerozeznatelné mluvím nyní pouze o čistém produktu jako takovém. Pokud jsem si tedy dovolil vyvodit výše uvedený závěr, čím se nabídky jednotlivých pojišťoven liší, na základě čeho se klient rozhoduje? Roli hraje mnoho faktorů, mezi nejdůležitější bude určitě patřit cena, dále marketingová strategie, nabídka 14

15 doplňkových produktů, renomé pojišťovny a zkušenost klientů s ní, dostupnost a s tím spojené distribuční kanály, služby pojišťovny, rychlost likvidace pojistných událostí a možná řada dalších faktorů, které nejsem schopen postihnout. Tržní podíly pojišťoven Pojďme se nejprve podívat, jak se vyvíjel trh a podíly pojišťoven v pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, zde budeme mít dostatek dat. Graf č. 1: Podíly pojišťoven POV podíly pojišťoven POV 19% 1% 13% 4% 7% 4% 2% 1% 3% 45% Allianz pojišťovna Česká podnik. pojišťovna Česká pojišťovna Pojišťovna České spořitelny ČSOB pojišťovna Generali pojišťovna IPB pojišťovna Komerční pojišťovna Kooperativa pojišťovna Triglav pojišťovna Union pojišťovna Uniqa pojišťovna Zürich pojišťovna Takto vypadaly podíly jednotlivých pojišťoven rok po demonopolizaci trhu, jak vidíme, Česká pojišťovna přes své dominantní postavení a nepopiratelný náskok již ztratila více jak polovinu, bez překvapení se o to nejvíce zasloužily dvojka a trojka pojistného trhu Kooperativa a Allianz. 15

16 Graf č. 2: Podíly pojišťoven POV podíly pojišťoven POV 26% 1% 10% 11% 3% 4% 45% Allianz pojišťovna Česká podnik. pojišťovna Česká pojišťovna ČSOB pojišťovna Generali pojišťovna Kooperativa pojišťovna Triglav pojišťovna Uniqa pojišťovna Nyní vidíme situaci po dalších třech letech: Česká pojišťovna po úvodní propadu drží svůj stále vysoký tržní podíl, poměrně výrazně posílila druhá Kooperativa, zatímco třetí místo i část podílu ztratila Allianz, a to zejména na úkor cenově agresivní České podnikatelské pojišťovny. Další zajímavostí je stažení některých pojišťoven z tohoto trhu (nebo nejen z tohoto), oproti původním třinácti máme číselné údaje už jen od osmi z nich (již chybí IPB pojišťovna, Komerční pojišťovna, Zurich pojišťovna, Pojišťovna České spořitelny a Union pojišťovna). Graf č. 3: Podíly pojišťoven POV podíly pojišťoven POV 1% 2% 0% 9% 25% 11% 9% 0% 5% Allianz pojišťovna Česká podnik. pojišťovna Česká pojišťovna ČSOB pojišťovna Direct pojišťovna Dolnorakouská pojišťovna Generali pojišťovna Kooperativa pojišťovna Triglav pojišťovna Uniqa pojišťovna Wüstenrot pojišťovna 38% 16

17 Zde je situace po dalších třech letech, tedy na konci roku Opět můžeme sledovat nejsilnější pozici České pojišťovny, přesto je patrný pokles jejího tržního podílu o 7%. Druhé místo i tržní podíl si drží Kooperativa, třetí uhájila Česká podnikatelská pojišťovna. Allianz pojišťovna opět trochu ztratila a díky tomu se dělí o čtvrté místo s v té době nejrychleji rostoucí pojišťovnou Generali. Oproti roku 2004 nám přibyly tři nové pojišťovací ústavy Direct pojišťovna, Wustenrot pojišťovna a Dolnorakouská pojišťovna ovšem v tuto chvíli se zcela zanedbatelným tržním podílem. Zajímavým vstupem na trh je zejména start Direct pojišťovny, která v tuto dobu zcela vsadila na přímý marketing, na komunikaci na koncového klienta. Nespolupracovala, a troufám si tvrdit, že ani nechtěla spolupracovat, s makléři, zprostředkovateli pojištění či leasingovými společnostmi a vsadila na taktiku, kterou o rok dříve zkoušela finanční skupina zahrnující Českou pojišťovnu se svým projektem CALLIN a zcela s ním vyhořela. Graf č. 4: Podíly pojišťoven POV podíly pojišťoven POV 23% 0%2% 3% 1%0% 9% 0% 14% 0% 9% 0%1% 5% 33% AIG pojišťovna Allianz pojišťovna AXA pojišťovna Česká podnik. pojišťovna Česká pojišťovna ČSOB pojišťovna Direct pojišťovna Dolnorakouská pojišťovna Generali pojišťovna Hasičská vzáj. pojišťovna Kooperativa pojišťovna Slavia pojišťovna Triglav pojišťovna Uniqa pojišťovna Wüstenrot pojišť Nyní se podívejme na současnu situaci, tedy data z roku I v již tak vysoce konkurenčním prostředí registrujeme znovu několik nových hráčů. Jedná se buď o české pobočky světových pojišťovacích gigantů (AXA pojišťovna a AIG pojišťovna) nebo naopak o menší pojišťovací ústavy, které rozšířili svou působnost do této oblasti (Hasičská 17

18 vzájemná pojišťovna a Slavia pojišťovna). Podíl všech čtyřech je na tomto trhu v tuto chvíli v podstatě bezvýznamný, přesto je poměrně zajímavé, že například Hasičská vzájemná pojišťovna má počet klientů o něco větší než AXA pojišťovna a jen o něco menší než Direct pojišťovna, byť tyto dva pojišťovací ústavy bombardují koncové klienty takřka nepřetržitě televizní reklamou, zatímco Hasičská vzájemná pojišťovna je pro běžného motoristu v médiích prakticky neviditelná. Na stejná čísla trochu jinou optikou nahlédneme v následujícím grafu, v kterém je zachycen celý vývoj v jednom obrázku a můžeme lépe vysledovat určité trendy a říci si či pokusit se nalézt vysvětlení pro nejvíce viditelné jevy. Začněme leadrem trhu Českou pojišťovnou. Udržuje si stále největší podíl na trhu, byť její podíl neustále klesá, což ovšem bývá u vedoucího trhu ve vysoce konkurenčním prostředí takřka pravidlem. Může se opřít zejména o širokou klientskou základnu, nejširší síť poboček a zprostředkovatelů a spolupráci s nejvýznamnějšími leasingovými společnostmi. 18

19 Graf č. 5: Vývoj POV VÝVOJ POV % 80% 60% 40% 20% 0% Česká pojišťovna Kooperativa pojišťovna Allianz pojišťovna Komerční pojišťovna Česká podnik. pojišťovna IPB pojišťovna Pojišťovna České spořitelny Generali pojišťovna ČSOB pojišťovna Zürich pojišťovna Uniqa pojišťovna Union pojišťovna AIG pojišťovna AXA pojišťovna Direct pojišťovna Dolnorakouská pojišťovna Hasičská vzáj. pojišťovna Slavia pojišťovna Triglav pojišťovna W üstenrot pojišťovna Okomentujme v této souvislosti zároveň situaci Generali pojišťovny, která je s Českou pojišťovnou součástí stejné finanční skupiny Generali PPF Holdingu B.V., můžeme tedy svým způsobem jejich výsledky sčítat. Generali pojišťovně se podařilo 19

20 nejvíce růst v letech 2005 až 2007, kdy získávala body zejména svou akcí sazba VENKOV, v tomto období výrazně zvýhodnila cenu povinného ručení pro obyvatele menších měst a obcí. Sečteme-li současné podíly v roce 2009 obou těchto pojišťoven, zjistíme, že Generali PPF Holding spravuje v současné době 41% povinných ručení v ČR. Dvojkou na trhu je Kooperativa pojišťovna, která si udržuje celkem stabilní podíl. Můžeme vidět poměrně výrazné nárůsty v roce 2002 a v roce 2004, nejednalo se ovšem o nárůst díky nasazení nějaké produktové novinky či aktivity obchodní sítě, v roce 2002 je zvýšení počtu pojištěných vozidel způsobeno převzetím pojistek od Komerční pojišťovny, v roce 2004 se situace opakovala s tím rozdílem, že Kooperativa převzala kmen povinného ručení Pojišťovny České spořitelny. Stejným způsobem, jako jsme k České pojišťovně připojili holdingového partnera Generali pojišťovnu, můžeme totéž udělat s třetím nejvýznamnějším hráčem na trhu směrem ke Kooperativě. Pojišťovnou s třetím největším počtem povinných ručení na českém trhu je Česká podnikatelská pojišťovna, právě ona je spolu s Kooperativou zástupcem pojišťovací skupiny Vienna Insurance Group. Opět to znamená, že Vienna Insurance Group prostřednictvím těchto dvou pojišťoven kontroluje celkem 37%-ní podíl na českém trhu. Česká podnikatelská pojišťovna tvoří v tomto duu sice tu menší, ale výrazněji rostoucí část, stejně jako ve dvojici Česká pojišťovna a Generali pojišťovna zastává tuto pozici Generali. Generali PPF Holding společně s Vienna Insurance Group tak nyní obsluhují dohromady takřka 80% klientů povinného ručení. O čtvrté místo svádí boj již zmíněná Generali pojišťovna s Allianz pojišťovnou. Allianz po poměrně úspěšném vstupu do trhu povinného ručení (13% v roce 2001) v čase lehce poklesla a nyní si několik let po sobě udržuje stabilní podíl těsně pod 10% (9% v roce 2009). Dalšími dvěma významnějšími pojišťovacími ústavy na našem území jsou Uniqa pojišťovna (dříve Česko rakouská pojišťovna) a ČSOB pojišťovna. Obě jsou v segmentu povinného ručení stabilně rostoucími pojišťovny, ČSOB pojišťovna využívá zejména synergie se svými partnery ve finanční skupině ČSOB leasingem a ČSOB (bankou). Z grafu je postřehnutelný zánik IPB Pojišťovny, jejíž kmen převzala právě ČSOB Pojišťovna. Respektive IPB Pojišťovna koupila ČSOB Pojišťovnu na základě smlouvy o prodeji podniku s účinností od včetně převodu pojistného kmene na IPB Pojišťovnu, aby hned změnila IPB Pojišťovna svou obchodní firmu na ČSOB Pojišťovnu. 20

21 Na základě grafu a výše uvedených údajů a komentářů si opět dovolím formulovat obecnější závěr a charakteristiku českého trhu povinného ručení, tentokrát ne z pohledu produktové nabídky, ale z pohledu obchodní úspěšnosti vedoucí k růstu. Zatímco dva největší pojišťovací ústavy stěží obhajují své podíly v portfoliu povinného ručení, významněji růst se ve sledovaném období povedlo pouze České podnikatelské pojišťovně a Generali Pojišťovně. Vzhledem k tomu, že Generali uspěla ve své době zejména s akcí VENKOV a Česká podnikatelská pojišťovna se dlouhodobě snaží proklamovat jako nejlevnější pojišťovna pro povinné ručení, je cena či její proklamovaná výhodnost zřetelně největší hybnou silou, měnící podíly jednotlivých pojišťoven, spíše ovšem u nově uzavíraných smluv, jinak jsme poměrně konzervativními klienty. Zkusmo jsem tuto teorii ověřil na svých spolupracovnících zeptal jsem se cca dvaceti z nich, zda znají cenu svého povinného ručení, zda znají jeho limity, zda mají nějaké doplňkové služby či připojištění a jaké. Zatímco cenu s rozptylem do 15% dovedl říci prakticky každý z nich, s ostatními údaji to již bylo velice žalostné. Nejčastěji uváděli jako doplněk asistenční služby, ovšem o jejich rozsahu nevěděli prakticky nic. Dobrá, tedy cena může a chce každá pojišťovna, či je vůbec možné, aby každá pojišťovna vedla plošnou cenovou válku o klienty? Odpovíte si asi sami. Proto se v průběhu vývoje objevovaly a objevují různé obchodní akce, nabízely a nabízejí se doplňkové služby či připojištění, je snaha využívat moderní distribuční cesty ke klientovi atp. Základní a nejznámější příklady si uvedeme později a nyní ještě zůstaneme u ceny. Nedovedu jako pojišťovna či si nemohu dovolit proklamovat a nabídnout plošně cenovou výhodu? Vyberu si tedy segment klientů, na který se zaměřím a který se svou nabídkou oslovím. Vždyť právě již zmiňovaná akce Generali Pojišťovny VENKOV byla asi první, či minimálně ta nejúspěšnější z prvních akcí využívajících segmentačního přístupu. A právě v něm tkví vývoj posledních let, kdy pojišťovny více segmentují nejen vozidlo zohledňuje se například výkon (byť jinak převážně přetrvává historicky zavedená segmentace podle kubatury vozidla), ale zejména klienta. Takže se jednotlivé pojišťovny zaměřují na různé segmenty klientů a dělí je na právnické a fyzické osoby, fyzické osoby dále na podnikající a spotřebitele, ty opět dále dle věku, pohlaví, místa bydliště, ale i zaměstnání apod. Samozřejmě jedním z nejvýznamnějších segmentačních parametrů pro určení ceny jsou nehody klientem zaviněné, ale byť mají na konečnou cenu významný vliv, v této kategorii se jednotlivé pojišťovny prakticky neliší a systémy bonus - malus mají nastaveny v podstatě shodným způsobem. 21

22 Opusťme tedy již v povídání o vývoji kategorii cena a segmentace a zejména k segmentaci se vrátíme ještě v kapitole popisující současnou nabídku povinného ručení. Byť věřím, že skutečně nejdůležitějším parametrem povinného ručení, který rozhoduje u klienta, je cena pojištění, řekněme si alespoň pro přehled další nejdůležitější parametry či náležitosti, kterými se pojišťovny snažily v průběhu uplynulého desetiletí získat klienta do svého kmene. Pravděpodobně nejvyužívanějšími nástroji v tomto ohledu jsou asistenční služby a různé druhy připojištění poskytované k povinnému ručení. Nutno poznamenat, že v současné chvíli je nabídka u hlavních pojistitelů poměrně široká, ale zejména velice vyrovnaná a blíže si ji popíšeme v následující kapitole. Standardními připojištěními, nabízenými k povinnému ručení jsou zejména pojištění čelního skla či všech skel vozidla, úrazové pojištění řidiče, úrazové pojištění dopravovaných osob, pojištění náhradního vozidla, pojištění zavazadel a pojištění právní ochrany. Prakticky všechny pojišťovny lákají klienty na slevy na další pojistné produkty, které poskytují. V posledních letech pravděpodobně nejviditelnějšími nabídkami, které se snažily odlišit od konkurence, byla nabídka Allianz pojišťovny na sjednání povinného ručení se spoluúčastí a nabídka Kooperativa pojišťovny na povinné ručení s živelním pojištěním a naposledy i s pojištěním pro případ pobytu v nemocnici zdarma. Jak jsme mohli vidět na grafu vývoje podílů výše, byť byly obě tyto nabídky výrazně mediálně podporovány, na přestup většího množství klientů směrem k těmto pojišťovnám to nemělo prakticky žádný vliv. Přejděme tedy k diskusi o havarijním pojištění. Zde ani zdaleka nemáme k dispozici takové množství statistických údajů a vysledovat tedy nějaké trendy bude podstatně náročnější. Zkusme tedy vyslovit hypotézu a pokusme se dohledat podpůrná data, která by domněnku potvrdila či vyvrátila. U povinného ručení jsem hodně operoval s cenou produktu. Bude situace v havarijním pojištění shodná? Troufl bych si předpokládat, že u havarijního pojištění bude stav trochu odlišný, byť bude cena také velice významným faktorem. Zatímco ovšem povinné ručení je produkt, který musíte mít sjednán ze zákona a de facto vás nemusí extrémně trápit solventnost, solidnost či rychlost likvidace pojišťovny, protože pojistné plnění nebude vyplácet vám, u havarijního pojištění je tomu zcela opačně. Tuto pojistku již nemusíte mít povinně, uzavíráte ji z vlastního rozhodnutí se zájmem ochránit svůj majetek, a proto je nepochybně mnohem více brán v úvahu faktor jako solidnost a moje či cizí zkušenosti s pojišťovnou, její rychlost likvidace pojistných událostí a podobné faktory. Zároveň není zcela jednoduché porovnání jednotlivých nabídek jako v povinném ručení, do výpočtu vstupuje mnohem větší množství faktorů (značka a model vozidla, rok výroby, výbava, cena vozidla ). Počet klientů v havarijním pojištění je 22

Analýza rizik v pojištění motorových vozidel

Analýza rizik v pojištění motorových vozidel Ekonomicko-správní fakulta MU v Brně Seminární práce z Pojistné ekonomiky Analýza rizik v pojištění motorových vozidel Zpracovali: Kolínková Veronika Rejšek Václav Datum prezentace: 10. října 2005 V Brně

Více

Příloha č. 1. Česká pojišťovna a.s. zdarma k POV nebo jen HAV

Příloha č. 1. Česká pojišťovna a.s. zdarma k POV nebo jen HAV Příloha č. 1 Česká pojišťovna a.s. Asistenční služby: ČP Asistent z +420 224 557 004 ze +420 224 557 004 telefonické tlumočení: Varianty Asistence "POHODA Klasik": Asistence "POHODA Speciál": Pohoda Speciál

Více

PŘÍRUČKA POVINNÉHO RUČENÍ 2010. Úsek marketingu a vývoje produktů. Duben 2010

PŘÍRUČKA POVINNÉHO RUČENÍ 2010. Úsek marketingu a vývoje produktů. Duben 2010 PŘÍRUČKA POVINNÉHO RUČENÍ 2010 Úsek marketingu a vývoje produktů Duben 2010 verze: 04/2010 1 PRODUKTY 2 BASIC 2 BASIC PLUS 2 STANDARD 2 BENEFIT 3 PŘEHLED POSKYTOVANÝCH BONUSŮ A SLEV V RÁMCI POVINNÉHO RUČENÍ

Více

Doplňková pojištění ke komplexnímu pojištění vozidla NAMÍRU

Doplňková pojištění ke komplexnímu pojištění vozidla NAMÍRU PRODUKTOVÁ KARTA www.koop.cz Doplňková pojištění ke komplexnímu pojištění vozidla NAMÍRU NEZAVINĚNÉ NEHODY NA100PRO určeno pro osobní a užitková vozidla do 3,5 t rozsah pojištění krytí 100 % nákladů na

Více

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA NABÍDKA PRODUKTŮ. A je to pojištěno! 841 444 555 www.cpp.cz. o společnosti. pojištění. vozidel. cestovní.

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA NABÍDKA PRODUKTŮ. A je to pojištěno! 841 444 555 www.cpp.cz. o společnosti. pojištění. vozidel. cestovní. 841 444 555 www.cpp.cz NABÍDKA PRODUKTŮ ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA O společnosti Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group je univerzální pojišťovnou poskytující komplexní pojistné

Více

Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv

Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv 1. Rámcová smlouva Ministerstvo práce a sociálních věcí v roli pověřeného centrálního zadavatele má v úmyslu uzavřít v souladu

Více

Vaše bezstarostná jízda. CarGAP CarPLUS CarGARANT CarASSISTANCE

Vaše bezstarostná jízda. CarGAP CarPLUS CarGARANT CarASSISTANCE Vaše bezstarostná jízda CarGAP CarPLUS CarGARANT CarASSISTANCE Cargarant CARGARANT portfolio služeb Odcizená vozidla, dopravní nehody, živelní události, odepsání vozidla pojišťovnou z důvodu finanční totální

Více

PRODUKT DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ VOZIDLA H74

PRODUKT DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ VOZIDLA H74 Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Sídlo. Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8 PRODUKT DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ VOZIDLA H74 Specifický sazebník S/7514-25 pro doplňková pojištění vozidla H74 Verze:

Více

STATISTICKÉ ÚDAJE 1-3/2011 - GRAFY

STATISTICKÉ ÚDAJE 1-3/2011 - GRAFY STATISTICKÉ ÚDAJE 1-3/2011 - GRAFY Vývoj předepsaného pojistného Vývoj předepsaného pojistného Meziroční změny předepsaného pojistného Podíl jednotlivých pojišťoven na celkovém předepsaném pojistném Podíl

Více

Dotazník. pro vytvoření nabídky ÚDAJE O KLIENTOVI (POJISTNÍK & POJIŠTĚNÝ) POJISTNÍK POJIŠTĚNÝ (NENÍ-LI TOTOŽNÝ S POJISTNÍKEM)

Dotazník. pro vytvoření nabídky ÚDAJE O KLIENTOVI (POJISTNÍK & POJIŠTĚNÝ) POJISTNÍK POJIŠTĚNÝ (NENÍ-LI TOTOŽNÝ S POJISTNÍKEM) Dotazník pro vytvoření nabídky ÚDAJE O KLIENTOVI (POJISTNÍK & POJIŠTĚNÝ) POJISTNÍK Jméno a příjmení nebo název společnosti RČ/IČO Adresa bydliště nebo sídla společnosti POJIŠTĚNÝ (NENÍ-LI TOTOŽNÝ S POJISTNÍKEM)

Více

STATISTICKÉ ÚDAJE 2011

STATISTICKÉ ÚDAJE 2011 STATISTICKÉ ÚDAJE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Souhrnné údaje Předepsané smluvní pojistné podle pojišťoven Předepsané smluvní pojistné podle objemu Neživotní pojištění - předepsané smluvní pojistné podle objemu

Více

Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv

Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv 1. Rámcová smlouva Ministerstvo zemědělství v roli pověřeného centrálního zadavatele má v úmyslu uzavřít v souladu s 92 odst.

Více

Informace pro klienta a zájemce o pojištění

Informace pro klienta a zájemce o pojištění Informace pro klienta a zájemce o pojištění Informace podle 21 zákona č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona,

Více

PŘÍMÁ LIKVIDACE. DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY pro havarijní pojištění vozidel ALLIANZ AUTOPOJIŠTĚNÍ 2012

PŘÍMÁ LIKVIDACE. DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY pro havarijní pojištění vozidel ALLIANZ AUTOPOJIŠTĚNÍ 2012 stránkách pojistitele www.allianz.cz nebo z informací dostupných na tel. čísle 841 170 000. 2. Nevyužití smluvní autoopravny pojistitele v ČR k odstranění škody na vozidle je spojeno: - v havarijním pojištění

Více

STATISTICKÉ ÚDAJE 1-6/2013

STATISTICKÉ ÚDAJE 1-6/2013 STATISTICKÉ ÚDAJE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Souhrnné údaje Předepsané smluvní pojistné podle objemu Neživotní pojištění předepsané smluvní pojistné podle objemu Životní pojištění předepsané smluvní pojistné

Více

STATISTICKÉ ÚDAJE 1-12/2013

STATISTICKÉ ÚDAJE 1-12/2013 STATISTICKÉ ÚDAJE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Souhrnné údaje Předepsané smluvní pojistné podle objemu Neživotní pojištění předepsané smluvní pojistné podle objemu Životní pojištění předepsané smluvní pojistné

Více

Sazebník pro individuální smlouvy. Pojištění řidiče s doživotní rentou. Rento. 800 100 777 www.csobpoj.cz

Sazebník pro individuální smlouvy. Pojištění řidiče s doživotní rentou. Rento. 800 100 777 www.csobpoj.cz Sazebník pro individuální smlouvy Pojištění řidiče s doživotní rentou Rento Přednosti pojištění doživotní renta v případě pojistné události klient dopředu ví, jaká bude výše jeho renty v případě pojistné

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA MATEMATICKÉ ANALÝZY A APLIKACÍ MATEMATIKY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Analýza pojištění podniku Vedoucí diplomové práce: RNDr. Martina Pavlačková, Ph.D.

Více

Obchodní podmínky. Pojistitel znamená kteroukoliv z níže uvedených právnických osob:

Obchodní podmínky. Pojistitel znamená kteroukoliv z níže uvedených právnických osob: Obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky blíže upravují právní vztahy vzniklé mezi Zprostředkovatelem a Zájemcem/Pojistníkem v souvislosti se zprostředkováním pojištění prostřednictvím internetového portálu

Více

A. Pojištění odpovědnosti členů Svazu účetních a KCÚ

A. Pojištění odpovědnosti členů Svazu účetních a KCÚ Svaz účetních a KCÚ- sjednané rámcové smlouvy A. Pojištění odpovědnosti členů Svazu účetních a KCÚ č. rámcové smlouvy rozsah pojištění strana 595019180-2 595019444-7 595019663-5 pojištění odpovědnosti

Více

Pojištění dopravců a zasílatelů. Inovované flotilové pojištění

Pojištění dopravců a zasílatelů. Inovované flotilové pojištění Pojištění dopravců a zasílatelů Inovované flotilové pojištění Dopravci a zasílatelé Se zvyšujícími se objemy a hodnotami přepravovaného zboží dochází k nárůstu dopravních rizik, kterým jsou provozovatelé

Více

Zvláštní pojistné podmínky pro doplňkové pojištění asistenčních služeb k vozidlu

Zvláštní pojistné podmínky pro doplňkové pojištění asistenčních služeb k vozidlu Zvláštní pojistné podmínky pro doplňkové pojištění asistenčních služeb k vozidlu H-390/14 OBSAH Článek 1 Úvodní ustanovení........................................... 1 Článek 2 Předmět a rozsah pojištění....................................

Více

POJIŠŤOVNICTVÍ ZÁKLADNÍ POJMY DRUHY POJIŠTĚNÍ

POJIŠŤOVNICTVÍ ZÁKLADNÍ POJMY DRUHY POJIŠTĚNÍ POJIŠŤOVNICTVÍ ZÁKLADNÍ POJMY DRUHY POJIŠTĚNÍ STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, O.P.S. škodu, pojištění majetku živelní pojištění, pojištění proti krádeži vloupáním a

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, O.P.S. škodu, pojištění majetku živelní pojištění, pojištění proti krádeži vloupáním a VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, O.P.S. Pojištění fyzických osob a jejich majetku 2 Metodické listy pro II.semestr 1. Rekapitulace, celkové shrnutí přednášek I.semestru, pojištění odpovědnosti za škodu,

Více

Cestovní pojištění k Osobnímu účtu České spořitelny

Cestovní pojištění k Osobnímu účtu České spořitelny Cestovní pojištění k Osobnímu účtu České spořitelny Cestovní pojištění Cestovní pojištění je volitelnou součástí Osobního účtu České spořitelny a pomůže klientům řešit nepříjemné situace spojené s cestou

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Pojištění majetku"

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Pojištění majetku Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Název tématického celku: Charakteristika pojištění a přehled pojistných odvětví, sdružené formy pojištění. Pojištění majetku občanů a

Více

Pojistná smlouva č. xxx xxxxxx x o havarijním pojištění vozidel PARTNER H57

Pojistná smlouva č. xxx xxxxxx x o havarijním pojištění vozidel PARTNER H57 Návrh pojistné smlouvy Pojistná smlouva č. xxx xxxxxx x o havarijním pojištění vozidel PARTNER H57 Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem Praha 1, Templová 747, PSČ 110 01, Česká

Více

Úvodní část pojistné smlouvy č.: 79437024-14 Pojištění majetku podnikatelů

Úvodní část pojistné smlouvy č.: 79437024-14 Pojištění majetku podnikatelů Úvodní část pojistné smlouvy Číslo pojistné smlouvy: 79437024-14 Stav k datu 1. 6. 2007 Kód produktu: MN Úvodní část pojistné smlouvy č.: 79437024-14 Pojištění majetku podnikatelů Z-VPPN01/N Společenství

Více

Přehlednost a funkčnost webových kalkulátorů pojišťoven. Výsledky skupinové diskuse

Přehlednost a funkčnost webových kalkulátorů pojišťoven. Výsledky skupinové diskuse Cíl setkání debata nad významem kalkulátorů z pohledu jednotlivých pojišťoven představení rozdílných přístupů pojišťoven k formě kalkulátorů a distribuci pojištění online snaha o větší přehlednost a srozumitelnost

Více

Metodické listy pro první soustředění kombinovaného studia předmětu POJIŠTĚNÍ FYZICKÝCH OSOB A JEJICH MAJETKU

Metodické listy pro první soustředění kombinovaného studia předmětu POJIŠTĚNÍ FYZICKÝCH OSOB A JEJICH MAJETKU Metodické listy pro první soustředění kombinovaného studia PFO Metodické listy pro II.semestr 1. Rekapitulace, celkové shrnutí přednášek I.semestru, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění majetku živelní

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ - ekonomický obor řešící minimalizaci rizik ekonomických i neekonomických činností člověka - stránky pojištění: etická stránka (= princip solidarity)

Více

KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.

KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02. KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.0008) TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR. Pojistnou smlouvou se pojistitel zavazuje

Více

Pojistné podmínky pojištění Technické asistence k vozidlům Allrisk nad 3,5t TAT 01/12 (dále jen TAT 01/12 ) Pojistný program EXCLUSIVE TRUCK

Pojistné podmínky pojištění Technické asistence k vozidlům Allrisk nad 3,5t TAT 01/12 (dále jen TAT 01/12 ) Pojistný program EXCLUSIVE TRUCK Pojistné podmínky pojištění Technické asistence k vozidlům Allrisk nad 3,5t TAT 01/12 (dále jen TAT 01/12 ) Pojistný program EXCLUSIVE TRUCK Článek 1. Úvodní ustanovení 1. Pro toto pojištění platí zejména

Více

Pojištění majetku aneb jak to správně nastavit

Pojištění majetku aneb jak to správně nastavit Asociace finančních poradců České republiky, spolek Tento krátký e- book je určen pro všechny, kteří mají nějaký majetek, chtějí ho mít správně pojištěný a chtějí mít základní přehled o tom, na jaká rizika

Více

Skupinová pojistná smlouva pro cestovní pojištění

Skupinová pojistná smlouva pro cestovní pojištění Skupinová pojistná smlouva pro cestovní pojištění (dále jen skupinové cestovní pojištění ) kód skupinové pojistné smlouvy NOMAD číslo skupinové pojistné smlouvy 698030476 Allianz pojišťovna, a. s. Ke Štvanici

Více

Pojistník: Pojištěný: Allianz varianta č.1

Pojistník: Pojištěný: Allianz varianta č.1 Pojistník: Pojištěný: živel + odcizení Allianz varianta č.1 Allianz varianta č. 2 Allianz varianta č. 3 rizika pojistné částky spoluúčast Roční pojistné pojistné částky spoluúčast Roční pojistné pojistné

Více

Cestovní pojištění k platebním kartám České spořitelny

Cestovní pojištění k platebním kartám České spořitelny Cestovní pojištění k platebním kartám České spořitelny Úvod Ať už jedete relaxovat na dovolenou, nebo Vás čekají časté cesty do zahraničí, uklidňující jistota je vždy výborným společníkem. Cestovní pojištění

Více

Pojistná smlouva c.8026327212

Pojistná smlouva c.8026327212 BOZP - PO s.r.o. Lhotská2203 19300 Praha 9-Horní Pocernice IC: 27199509 Zápis v OR: MS v Praze, oddíl C, vložka 103886 (dálejen "pojistník") iednaiící:petra Netušilová :~~ e.~ tf Pojistná smlouva c.8026327212...

Více

INFORMACE K POJIŠTĚNÍ PLATEBNÍCH KARET

INFORMACE K POJIŠTĚNÍ PLATEBNÍCH KARET INFORMACE K POJIŠTĚNÍ PLATEBNÍCH KARET B I. Úvodní ustanovení 1. Tyto informace jsou určeny držitelům debetních nebo kreditních karet (pro všechny typy karet je v těchto informacích dále použit souhrnný

Více

Všeobecné pojistné podmínky pojištění asistence pneumatik - Pojistný program Allrisk

Všeobecné pojistné podmínky pojištění asistence pneumatik - Pojistný program Allrisk Všeobecné pojistné podmínky pojištění asistence pneumatik - Pojistný program Allrisk PAP 01/14 ze dne 1.5.2014 Článek 1. Úvodní ustanovení 1. Pro toto pojištění platí zejména příslušná ustanovení zákona

Více

POVINNÉ RUČENÍ TRENDY, FAKTA, VÝSLEDKY

POVINNÉ RUČENÍ TRENDY, FAKTA, VÝSLEDKY POVINNÉ RUČENÍ TRENDY, FAKTA, VÝSLEDKY Tisková konference, Praha, 15. dubna 2014 PREZENTUJÍCÍ Ing. Tomáš Síkora, MBA výkonný ředitel České asociace pojišťoven JUDr. Ing. Jakub Hradec výkonný ředitel České

Více

Aktualizace produktové nabídky 1. pololetí 2015

Aktualizace produktové nabídky 1. pololetí 2015 Aktualizace produktové nabídky 1. pololetí 2015 POV 1) Rekalibrace Blackboxu V průměru bude pojistné po započtení BB vycházet výhodněji cca o 10% Klient s vysokým Bonusem a bezeškodnou historií nyní ještě

Více

METODIKA POJIŠTĚNÍ SOUBORŮ VOZIDEL

METODIKA POJIŠTĚNÍ SOUBORŮ VOZIDEL Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Sídlo. Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8 Příloha č. 6 ke Směrnici S/7514-23 Specifický sazebník produktu Komplexní pojištění vozidla NAMÍRU METODIKA POJIŠTĚNÍ

Více

Soubor bytových domů včetně nebytových prostor a administrativních budov ve vlastnictví pojištěných

Soubor bytových domů včetně nebytových prostor a administrativních budov ve vlastnictví pojištěných Rozsah pojištění dle rámcové smlouvy č. 7720625053 Materiál č. 1 Pojistník: Bytové družstvo Pragostav, Strašnická 1397/20, 102 00 Praha 10 Pojistitel: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

Více

Vážená paní, vážený pane,

Vážená paní, vážený pane, Vážená paní, vážený pane, děkujeme Vám za důvěru projevenou tím, že jste uzavřeli pojištění svého vozidla u Kooperativy pojišťovny, a.s., Vienna Insurance Group. Věříme, že budete se svým pojištěním plně

Více

Úvod. Přejeme Vám i Vašim blízkým šťastnou cestu a bezpečný návrat.

Úvod. Přejeme Vám i Vašim blízkým šťastnou cestu a bezpečný návrat. Úvod Milí motoristé, vážení klienti ČSOB Pojišťovny! Abyste se cítili při svých cestách Vaším vozidlem po České republice a v zahraničí co nejbezpečněji, připravila pro Vás Vaše ČSOB Pojišťovna komplexní

Více

Je to nejzákladnější pojistný druh v pojištění majetku, pojišťující rizika a škody, která můžou vzniknout na majetku movitém či nemovitém.

Je to nejzákladnější pojistný druh v pojištění majetku, pojišťující rizika a škody, která můžou vzniknout na majetku movitém či nemovitém. Živelní pojištění Obecná problematika Je to nejzákladnější pojistný druh v pojištění majetku, pojišťující rizika a škody, která můžou vzniknout na majetku movitém či nemovitém. Živelní pojištěni se sjednává

Více

Pojištění technických rizik

Pojištění technických rizik Pojištění technických rizik pojištění stavebně montážní pojištění strojů a strojních zařízení, pojištění elektrotechnických zařízení pro právnické osoby a fyzické osoby podnikající ALL RISKS sjednává se

Více

ZVLÁŠTNÍ SMLUVNÍ PODMÍNKY. pro případ částečného nebo plného propadnutí kauce ve prospěch vlastníka či pronajímatele sportovního plavidla

ZVLÁŠTNÍ SMLUVNÍ PODMÍNKY. pro případ částečného nebo plného propadnutí kauce ve prospěch vlastníka či pronajímatele sportovního plavidla Havarijní pojištění sportovních plavidel ZVLÁŠTNÍ SMLUVNÍ PODMÍNKY pro případ částečného nebo plného propadnutí kauce ve prospěch vlastníka či pronajímatele sportovního plavidla Úvodní ustanovení Pojištění

Více

Úvodní část pojistné smlouvy č.: 58878916-18 Pojištění majetku podnikatelů

Úvodní část pojistné smlouvy č.: 58878916-18 Pojištění majetku podnikatelů Úvodní část pojistné smlouvy Číslo pojistné smlouvy: 58878916-18 Stav k datu 4. 9. 2008 Kód produktu: MN Úvodní část pojistné smlouvy č.: 58878916-18 Pojištění majetku podnikatelů Nová hejčínská 384/3

Více

Pracoviště: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Zátkovo nábř. 441/3, České Budějovice, PSČ 370 21 tel 386 791 111, fax 386 791133

Pracoviště: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Zátkovo nábř. 441/3, České Budějovice, PSČ 370 21 tel 386 791 111, fax 386 791133 & Kooperativa VIENNA INSURANCE GROUP KUJIP014YJLJ Pojistná smlouva č. 7720776831 Úsek pojištění hospodářských rizik Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21,

Více

Pojištění. HOR_62_INOVACE_8.ZSV.35.notebook. September 04, 2013

Pojištění. HOR_62_INOVACE_8.ZSV.35.notebook. September 04, 2013 Pojištění HOR_62_INOVACE_8.ZSV.35 Mgr. Jana Horná 8. ročník ( VI/2 EU OPVK) 5. 6. 2013 Základy společenský věd 8. ročník; Pojištění. 1 Výukový materiál je připraven pro 8. ročník s využitím interaktivní

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování asistenčních služeb Subaru Assistance Technická asistence vozidlům

Všeobecné podmínky pro poskytování asistenčních služeb Subaru Assistance Technická asistence vozidlům Všeobecné podmínky pro poskytování asistenčních služeb Subaru Assistance Technická asistence vozidlům Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1 Služby Subaru Assistance poskytuje společnost Mondial Assistance s.r.o.,

Více

Allianz Autoflotily. Úsek flotilového autopojištění Ing. Petr Hendrych

Allianz Autoflotily. Úsek flotilového autopojištění Ing. Petr Hendrych Allianz Autoflotily Úsek flotilového autopojištění Ing. Petr Hendrych Obsah 1 Povinné ručení Allianz 2 GAP 3 Asistence 4 Šestý smysl Allianz 2 1 1 Povinné ručení Allianz 2 GAP 3 Asistence 4 Šestý smysl

Více

Příloha č.1 k smlouvě o obchodním zastoupení č. 11 721 130 PODMÍNKY KOMPLEXNÍHO CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ. I. Pojištěné osoby

Příloha č.1 k smlouvě o obchodním zastoupení č. 11 721 130 PODMÍNKY KOMPLEXNÍHO CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ. I. Pojištěné osoby PODMÍNKY KOMPLEXNÍHO CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ I. Pojištěné osoby Podmínky komplexního cestovního pojištění Příloha č.1 k smlouvě o obchodním zastoupení č. 11 721 130 Pojištěný je každý účastník zájezdu (bez

Více

Asistenční služby AS 2014 ÚVODNÍ USTANOVENÍ ČLÁNEK I. Zároveň s pojištěním vozidel se sjednává dále uvedený rozsah asistenčních služeb.

Asistenční služby AS 2014 ÚVODNÍ USTANOVENÍ ČLÁNEK I. Zároveň s pojištěním vozidel se sjednává dále uvedený rozsah asistenčních služeb. AS 2014 ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí 1458 PSČ 532 18, Česká republika IČO: 45534306, DIČ: CZ699000761 Zapsána v OR u KS Hradec Králové, oddíl

Více

DPP KPV 2005 MOBILITY. Doplňkové pojistné podmínky Komplexní pojištění vozidla A. OBECNÁ ČÁST B. HLAVNÍ POJIŠTĚNÍ POJIŠTĚNÍ VOZIDLA TYPU KASKO

DPP KPV 2005 MOBILITY. Doplňkové pojistné podmínky Komplexní pojištění vozidla A. OBECNÁ ČÁST B. HLAVNÍ POJIŠTĚNÍ POJIŠTĚNÍ VOZIDLA TYPU KASKO ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí čp. 1458 PSČ 532 18, Česká republika IČ: 45534306, DIČ: CZ45534306 zapsaná v OR u KS Hradec Králové, oddíl B,

Více

GENERALI POJIŠŤOVNA a.s. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli pro členy OS DOSIA od 1.8. 2014 do 31.12. 2014

GENERALI POJIŠŤOVNA a.s. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli pro členy OS DOSIA od 1.8. 2014 do 31.12. 2014 GENERALI POJIŠŤOVNA a.s. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli pro členy OS DOSIA od 1.8. 2014 do 31.12. 2014 ZÁKLADNÍ INFORMACE číslo pojistné smlouvy 2946921810 platnost smlouvy 1.8.2014

Více

Pachové ohradníky. Prevence dopravních nehod způsobených střetem se zvěří. Ostrava

Pachové ohradníky. Prevence dopravních nehod způsobených střetem se zvěří. Ostrava Pachové ohradníky Prevence dopravních nehod způsobených střetem se zvěří Ostrava Jiří Cívka 4. prosince 2012 Střet se zvěří Příčinou každé 20. dopravní nehody je střet se zvěří 2 Střet se zvěří Snížení

Více

Informace k pojištění platebních karet

Informace k pojištění platebních karet Informace k pojištění platebních karet Účinné od 1. 1. 2014 I. Úvodní ustanovení 1. Tyto informace jsou určeny držitelům debetních nebo kreditních karet (pro všechny typy karet je v těchto informacích

Více

Příjezdy (mil.) Příjmy (mld. USD) 687.0 540.6 439.5 481.6 320.1 410.7 278.1 222.3 270.2 165.8 112.9 69.3 25.3 104.4 119.1 40.7 2.1 6.9 11.6 17.

Příjezdy (mil.) Příjmy (mld. USD) 687.0 540.6 439.5 481.6 320.1 410.7 278.1 222.3 270.2 165.8 112.9 69.3 25.3 104.4 119.1 40.7 2.1 6.9 11.6 17. Ukazatel/rok 1950 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 Příjezdy 25.3 69.3 112.9 165.8 222.3 278.1 320.1 439.5 540.6 Příjmy 2.1 6.9 11.6 17.9 40.7 104.4 119.1 270.2 410.7 900 800 700 600 500 400 300

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLATNÝ OD 16. 7. 2015 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní cenou**)

Více

Pojištění transportu > Pojištění přepravy > Pojištění lodí a letadel

Pojištění transportu > Pojištění přepravy > Pojištění lodí a letadel Kdo jsme? INSIA pro své klienty poskytuje kompletní služby na klíč > vypracování analýzy stávajících pojištění > výběr a doporučení nejvhodnějšího pojistitele > zajistíme uzavření pojistných smluv za výhodných

Více

Pojištění nemovitého a movitého majetku a odpovědnosti za škodu společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.

Pojištění nemovitého a movitého majetku a odpovědnosti za škodu společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: Pojištění nemovitého a movitého majetku a odpovědnosti za škodu společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s. DRUH ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ: otevřené zadávací řízení SPECIFIKACE PŘEDMĚTU

Více

NABÍDKA. Úvodní část pojistné smlouvy č.: 49032170-15 Pojištění majetku podnikatelů

NABÍDKA. Úvodní část pojistné smlouvy č.: 49032170-15 Pojištění majetku podnikatelů Úvodní část pojistné smlouvy Číslo pojistné smlouvy: 49032170-15 Stav k datu 8. 5. 2008 Kód produktu: MN Úvodní část pojistné smlouvy č.: 49032170-15 Pojištění majetku podnikatelů Z-VPPN01/N Společenství

Více

Obsah. Dopravní nehody a náhrada škody... 9. První kroky po nehodě... 19. Náhrada škody z povinného ručení... 31. Obsah

Obsah. Dopravní nehody a náhrada škody... 9. První kroky po nehodě... 19. Náhrada škody z povinného ručení... 31. Obsah Obsah Obsah Dopravní nehody a náhrada škody........................... 9 Co je dopravní nehoda a jaké jsou její podmínky?................. 10 Jen a pouze na pozemní komunikaci................................

Více

Všeobecné pojistné podmínky pojištění asistence pneumatik VPP-PN-GP ze dne 1. 9. 2013

Všeobecné pojistné podmínky pojištění asistence pneumatik VPP-PN-GP ze dne 1. 9. 2013 Všeobecné pojistné podmínky pojištění asistence pneumatik VPP-PN-GP ze dne 1. 9. 2013 Článek 1. Úvodní ustanovení 1. Pro toto pojištění platí zejména zákon č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě, ve znění

Více

Představení společnosti

Představení společnosti Pojištění je nejlepší prevence... Představení společnosti www.zfpmakler.cz O společnosti Makléřská společnost ZFP Makléř, s.r.o. je specialistou na zprostředkování neživotního pojištění průmyslových a

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Analýza majetkového pojištění v oblasti pojištění aut The Analysis of Property Insurance in the field of the Vehicle Insurance Michaela

Více

Víte, že nejméně pojistných podvodů bylo zaznamenáno ve Zlínském kraji?

Víte, že nejméně pojistných podvodů bylo zaznamenáno ve Zlínském kraji? makléřská info Víte, že nejméně pojistných podvodů bylo zaznamenáno ve Zlínském kraji? Průzkum makléřské spokojenosti právě začal! Dne 29. 7. 2015 jsme zaslali 330 makléřským společnostem do emailových

Více

FINANČNÍ LEASING SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR OPERATIVNÍ LEASING

FINANČNÍ LEASING SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR OPERATIVNÍ LEASING CITROËN FINANCIAL SERVICES FINANČNÍ LEASING SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR OPERATIVNÍ LEASING NOVÉ I OJETÉ VOZY FYZICKÉ I PRÁVNICKÉ OSOBY psa_leaflet_a5_long_citroen_final3.indd 1 7.6.2011 14:18:34 CITROËN FINANCIAL

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY (ÚE) FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUT OF ECONOMICS NÁVRH NA ZLEPŠENÍ VYBRANÉHO POJISTNÉHO PRODUKTU

Více

Vážená paní, vážený pane,

Vážená paní, vážený pane, Vážená paní, vážený pane, děkujeme Vám za důvěru projevenou tím, že jste uzavřeli pojištění svého vozidla u Kooperativy pojišťovny, a.s., Vienna Insurance Group. Věříme, že budete s Vaším pojištěním plně

Více

Pojištěním to jen začíná. Tour de Fleet Plzeň, 23.4.2015

Pojištěním to jen začíná. Tour de Fleet Plzeň, 23.4.2015 Pojištěním to jen začíná Tour de Fleet Plzeň, 23.4.2015 2 Úvod Stručný náhled na vnímání klienta: Komodita: Povinné ručení pojišťovna hradí škody, které způsobím jinému Havarijní pojištění pojišťovna uhradí

Více

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla VPP POV 2009/09

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla VPP POV 2009/09 Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla VPP POV 2009/09 1. Práva a povinnosti z pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla se řídí zákonem

Více

Pojistný program pro členy Federace vlakových čet Federace vozmistrů

Pojistný program pro členy Federace vlakových čet Federace vozmistrů Pojistný program pro členy Federace vlakových čet Federace vozmistrů Pojištění odpovědnosti Pojistný program pro členy Federace vlakových čet Pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA na POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDEL A HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ VOZIDEL PRO ROKY 2016 A 2017

RÁMCOVÁ SMLOUVA na POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDEL A HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ VOZIDEL PRO ROKY 2016 A 2017 Příloha č.6 k ZD Rámcová smlouva pro část 2 RÁMCOVÁ SMLOUVA na POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDEL A HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ VOZIDEL PRO ROKY 2016 A 2017 Číslo smlouvy dodavatele: Číslo

Více

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla VPP POV 2009/09

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla VPP POV 2009/09 Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla VPP POV 2009/09 1. Práva a povinnosti z pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla se řídí zákonem

Více

Pojištění elektroniky

Pojištění elektroniky Pojištění elektroniky Ve spolupráci s pojišťovnou Generali nabízí istyle svým zákazníkům novou službu - pojištění elektroniky. Všichni zákazníci, kteří si zakoupí nový Apple počítač, notebook nebo ipad

Více

SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ KE ŠKODOVÉMU POJIŠTĚNÍ VOZIDEL

SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ KE ŠKODOVÉMU POJIŠTĚNÍ VOZIDEL SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ KE ŠKODOVÉMU POJIŠTĚNÍ VOZIDEL K všeobecným pojistným podmínkám (dále jen VPP) pro havarijní pojištění a pro pojištění odpovědnosti z provozu vozidla se sjednává toto smluvní ujednání.

Více

Pojištění průmyslových a podnikatelských rizik Vaší společnosti

Pojištění průmyslových a podnikatelských rizik Vaší společnosti Z F P M a k l é ř, s. r. o. Pojištění průmyslových a podnikatelských rizik Vaší společnosti P ře d s t a v e n í s p o l e č n o s t i M S n á m i z ís k á t e akléřská společnost spolupracuje se všemi

Více

V NAŠI SÍTI SI VŠICHNI VOLAJÍ A SMSKUJÍ ZDARMA DO OSTATNÍCH SÍTÍ VOLÁTE MAXIMÁLNĚ ZA 0,96KČ/MIN SMLOUVU MŮŽETE KDYKOLIV ZDARMA UKONČIT KE KAŽDÉMU

V NAŠI SÍTI SI VŠICHNI VOLAJÍ A SMSKUJÍ ZDARMA DO OSTATNÍCH SÍTÍ VOLÁTE MAXIMÁLNĚ ZA 0,96KČ/MIN SMLOUVU MŮŽETE KDYKOLIV ZDARMA UKONČIT KE KAŽDÉMU V NAŠI SÍTI SI VŠICHNI VOLAJÍ A SMSKUJÍ ZDARMA DO OSTATNÍCH SÍTÍ VOLÁTE MAXIMÁLNĚ ZA 0,96KČ/MIN SMLOUVU MŮŽETE KDYKOLIV ZDARMA UKONČIT KE KAŽDÉMU TARIFU MŮŽETE OBDRŽET AŽ 7 DALŠÍCH SIM, KTERÉ VOLAJÍ ZA

Více

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita Právní aspekty podnikání pojišťoven Druhy pojištění Sociální pojištění Zdravotní pojištění Komerční pojištění Penzijní připojištění Účel pojištění Zmírnit nebo odstranit nepříznivé důsledky nahodilých

Více

Pojistná smlouva číslo 0013956744

Pojistná smlouva číslo 0013956744 .t"čpp VIENNA INsuRANcE GROUP Pojistná smlouva číslo 0013956744 Sídlo: Praha 8, Pobřežní 665/23, PSČ 186 00 Jednající: Mgr. Jakub Póbiš, manažer odboru pojištění odpovědnosti a speciálních rizik a Ing.

Více

Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera. Povinné ručení v ČR Pavla Šťastná

Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera. Povinné ručení v ČR Pavla Šťastná Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Povinné ručení v ČR Pavla Šťastná Bakalářská práce 2009 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Veškeré literární prameny a informace, které

Více

POJIŠTĚNÍ. Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město. Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

POJIŠTĚNÍ. Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město. Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace

Více

Finanční produkty a jejich využití v postproduktivním věku

Finanční produkty a jejich využití v postproduktivním věku Finanční produkty a jejich využití v postproduktivním věku Ing. Petr Šafránek Asociace finančních zprostředkovatelů a finančních poradců České republiky www.afiz.cz Listopad 2013 1 Finanční produkty lze

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY. - Pronajímatel společnost Global Lease, s.r.o., IČ: 620 29 100, sídlem Vojtěšská 196/18, 110 00, Praha 1.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY. - Pronajímatel společnost Global Lease, s.r.o., IČ: 620 29 100, sídlem Vojtěšská 196/18, 110 00, Praha 1. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení - Pronajímatel společnost Global Lease, s.r.o., IČ: 620 29 100, sídlem Vojtěšská 196/18, 110 00, Praha 1. - Předmětem činnosti je pronájem a půjčování osobních a

Více

PRŮVODCE FINANCOVÁNÍM

PRŮVODCE FINANCOVÁNÍM PRŮVODCE FINANCOVÁNÍM Pořídit si nový vůz nemusí být finanční zátěž Pokud si splátky chytře rozdělíte. Uzavření a vedení smlouvy je zdarma, vybrat si můžete financování bez navýšení nebo s dotovaným úročením.

Více

MANUÁL K POJIŠTĚNÍ OBSAH - 2 -

MANUÁL K POJIŠTĚNÍ OBSAH - 2 - OBSAH MANUÁL K POJIŠTĚNÍ 1 Pojistná smlouva pojištění majetku 1.1 Přehled sjednaných pojištění str. 3 1.2 Výhody pojistné smlouvy str. 4 1.3 Informace pro zájemce o pojištění str. 5 1.3.1 Jaké jsou podmínky?

Více

Pojistný trh, subjekty a produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Leden 2011

Pojistný trh, subjekty a produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Leden 2011 Pojistný trh, subjekty a produkty Univerzita Třetího věku Hradec Králové Leden 2011 Subjekty pojistného trhu Velké (kompozitní) pojišťovny nabízející všechny hlavní pojistné produkty životního i neživotního

Více

POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDLA V ČESKÉ REPUBLICE A SLOVENSKÉ REPUBLICE

POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDLA V ČESKÉ REPUBLICE A SLOVENSKÉ REPUBLICE Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDLA V ČESKÉ REPUBLICE A SLOVENSKÉ REPUBLICE The motor third party

Více

ZÁSADNÍ ZMĚNY V POVINNÉM RUČENÍ V ROCE 2014. Tisková konference, Praha, 25. září 2013

ZÁSADNÍ ZMĚNY V POVINNÉM RUČENÍ V ROCE 2014. Tisková konference, Praha, 25. září 2013 ZÁSADNÍ ZMĚNY V POVINNÉM RUČENÍ V ROCE 2014 Tisková konference, Praha, 25. září 2013 PREZENTUJÍ Ing. Tomáš Síkora, MBA výkonný ředitel České asociace pojišťoven JUDr. Ing. Jakub Hradec výkonný ředitel

Více

NE ANO (jméno pojišťovny) :

NE ANO (jméno pojišťovny) : Rodinné cestovní pojištění Od 1. května 2009 nelze toto pojištění sjednat. Avšak pro klienty, kteří si sjednali pojištění do 30. dubna 2009, toto pojištění nadále trvá a je platné beze změn. S Rodinným

Více

POJIŠTĚNÍ K PLATEBNÍM KARTÁM

POJIŠTĚNÍ K PLATEBNÍM KARTÁM POJIŠTĚNÍ K PLATEBNÍM KARTÁM Cestovní pojištění... 2 Platnost pojištění... 2 Kdo je pojištěn... 2 Aktivace pojištění... 2 Úhradou nákladů na cestu se rozumí:... 2 Cestovní pojištění k platebním kartám

Více

POJMY PRÁVNÍ SUBJEKTY POJIŠTĚNÍ:

POJMY PRÁVNÍ SUBJEKTY POJIŠTĚNÍ: 21) Pojišťovnictví Charakteristika, struktura pojistného trhu, pojišťovna, činnosti pojišťovny, pojistitel, pojistník, pojištěný, oprávněná osoba, pojistná událost, pojistná smlouva, pojistné, pojistná

Více

DPP AS 2011. Doplňkové pojistné podmínky. Pojištění asistenčních služeb jako součást pojištění vozidel

DPP AS 2011. Doplňkové pojistné podmínky. Pojištění asistenčních služeb jako součást pojištění vozidel ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí čp. 1458 PSČ 532 18, Česká republika IČ: 45534306, DIČ: CZ699000761 Zápis v OR: KS v Hradci Králové, oddíl B,

Více

Vše o investičním pojištění 3.díl

Vše o investičním pojištění 3.díl Martin Podávka, FinQ.cz, březen 2005 1. Charakteristika, investování 2. Rizikové pojistné 3. Počáteční poplatky, odbytné 4. Ostatní poplatky 5. Slovníček: splacený stav, odkupy, mimořádné pojistné, alokace,..

Více

CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ PRO KLIENTY CK Jana Gazárková Bavariatour.cz

CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ PRO KLIENTY CK Jana Gazárková Bavariatour.cz CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ PRO KLIENTY CK Jana Gazárková Bavariatour.cz Obsah: 1. Pojištění pro klienty cestovní kanceláře str. 2 2. Komentáře k pojištění str. 3 3. Správa a servis cestovního pojištění str.

Více