Havarijní pojištění a povinné ručení v České republice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Havarijní pojištění a povinné ručení v České republice"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Havarijní pojištění a povinné ručení v České republice Bakalářská práce Radek Táčner Březen

2 Prohlášení: Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci zpracoval samostatně a s použitím uvedených zdrojů. V Praze dne Radek Táčner 2

3 Poděkování: Rád bych vyjádřil své poděkování vedoucí mé práce Ing. Dianě Bílkové, Dr., která mi poskytla konzultace, cenné rady a podporu při realizaci práce. 3

4 Anotace Tato bakalářská práce se zabývá vývojem havarijního pojištění a pojištění odpovědnosti z provozu vozidla v České republice po pádu monopolu České pojišťovny. Zaměřuje se zejména na vývoj tržních podílů jednotlivých pojišťoven, v druhé fázi pak na současnou nabídku těchto pojistných produktů včetně distribučních kanálů. Annotation This bachelor thesis deals with the development of car accident insurance and liability insurance in the Czech Republic after the fall of the Česká pojišťovna monopoly. It focuses in particular on the development of market shares of insurance companies, in the second phase, on the current offer of insurance products, including distribution channels. 4

5 OBSAH ÚVOD - CÍL PRÁCE... 6 POJISTNÉ PRODUKTY HAVARIJNÍHO POJIŠTĚNÍ A POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI Z PROVOZU... 7 Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla... 7 Havarijní pojištění... 9 VÝVOJ POJISTNÝCH PRODUKTŮ HAVARIJNÍHO POJIŠTĚNÍ A POVINNÉHO RUČENÍ OD KONCE MONOPOLU ČESKÉ POJIŠŤOVNY Srovnání všeobecných obchodních podmínek Tržní podíly pojišťoven Charakteristiky pojistného trhu SOUČASNÁ NABÍDKA POVINNÉHO RUČENÍ A HAVARIJNÍHO POJIŠTĚNÍ V ČESKÉ REPUBLICE Současná nabídka povinného ručení Současná nabídka havarijního pojištění DISTRIBUČNÍ KANÁLY PRODEJE POVINNÉHO RUČENÍ A HAVARIJNÍHO POJIŠTĚNÍ SE ZAMĚŘENÍM NA PRODEJ PŘES LEASINGOVÉ (ÚVĚROVÉ) SPOLEČNOSTI ZÁVĚR SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ

6 ÚVOD - CÍL PRÁCE Cílem této práce a mou snahou je představit dva hlavní pojistné produkty neživotního pojištění pojištění odpovědnosti z provozu vozidla a havarijní pojištění. Představit nejen jejich význam a pokrývaná rizika, ale také jejich vývoj v našem tržním prostředí po nástupu konkurence České pojišťovny. A to z pohledu produktových změn, zda mělo a má rostoucí konkurenční prostředí zásadní vliv na pojistné podmínky pro koncového klienta, a také z pohledu úspěšnosti konkurentů na našem trhu původně osamocené České pojišťovny změny tržních podílů. Dále bych rád našel a ukázal zda existují zajímavé odlišnosti, které jednotlivé pojišťovny v těchto produktech v současné době nabízejí a v závěrečné části se věnoval zejména distribučním kanálům, kterými jsou tato pojištění na trhu nabízena. Tuto část bych speciálně zaměřil na distribuci přes leasingové společnosti. Zde totiž plánuji využití svých poznatků z praxe a budu se snažit odtajnit některá specifika této formy prodeje pojistných produktů. 6

7 POJISTNÉ PRODUKTY HAVARIJNÍHO POJIŠTĚNÍ A POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI Z PROVOZU Pro začátek si stručně popišme pojistné produkty, kterými se bude práce zabývat, tedy pojištění odpovědnosti z provozu vozidla a havarijní pojištění. Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (tzv. povinné ručení) - ze zákona ho musí mít sjednáno každý majitel vozidla. Z povinného ručení jsou hrazeny škody na majetku, zdraví, životě nebo škody, které mají formu ušlého zisku, jež řidič způsobí třetí osobě či osobám při provozu vozidla. Nevztahuje se však na škodu vzniklou na vozidle pojištěného, kterou způsobí vlastním zaviněním. Toto pojištění upravuje zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Byť je ze zákona označen povinností sjednat toto pojištění majitel vozidla, pojištěna je odpovědnost zejména provozovatele a řidiče vozidla, tedy osoby, které mohou být od vlastníka rozdílné (služební vozidla, vozidla na leasing apod.). Tyto osoby mají právo na to, aby pojišťovna v případě pojistné události nahradila škodu vzniklou třetí osobě. Povinné ručení je platné i za hranicemi České republiky, v řadě států uvedených v prováděcí vyhlášce (zejména všechny země Evropského hospodářského prostoru + další evropské státy), pojišťovny mohou územní platnost rozšířit i nad tento rámec, v takovém případě musí ovšem existovat dohoda České kanceláře pojistitelů s národní kanceláří dané země. V případě vycestování vozidlem do ostatních zemí je řidič povinen sjednat si tzv. hraniční pojištění. Uzavření a existence pojištění odpovědnosti se prokazuje zelenou kartou, mezinárodním dokladem, kterým se nově prokazuje pojištění i v České republice. V minulosti bylo potřeba dokladů dvou, zelenou kartu pro zahraničí a doklad o uzavření povinného ručení pro ČR. Zákon upravuje i minimální limity pojistného plnění, v současné době jsou stanoveny ve výši 35 mil. Kč pro škodu na zdraví a 35 mil. Kč pro škodu na majetku. Uzavřít smlouvu je vlastník povinen u jedné z pojišťoven, které získaly příslušnou licenci, povolení nabízet tento pojistný produkt poskytuje pojišťovnám Česká národní 7

8 banka. Každá z těchto pojišťoven musí být zároveň členem České kanceláře pojistitelů, v současnosti se jedná o těchto 15 pojišťoven: AIG pojišťovna Allianz pojišťovna AXA pojišťovna Česká pojišťovna Česká podnik. pojišťovna ČSOB pojišťovna Direct pojišťovna Dolnorakouská pojišťovna Generali pojišťovna Hasičská vzáj. pojišťovna Kooperativa pojišťovna Slavia pojišťovna Triglav pojišťovna Uniqa pojišťovna Wüstenrot pojišťovna Historie pojištění odpovědnosti před rokem 1908 byla odpovědnost za škodu způsobenou provozem vozidla stanovena jen na principu odpovědnosti za zavinění. V tomto roce se tzv. automobilovým zákonem rozšířilo na odpovědnost za následek nehody bez zavinění, dobrovolnost pojištění ovšem rvala do roku Právě v roce 1932 vstoupil v platnost zákon o dopravě motorových vozidel. Doprava se považovala za koncesovanou živnost a živnostník byl povinen uzavřít pojištění odpovědnosti. Již v roce 1935 byla povinnost uzavřít pojištění rozšířena na každé registrované vozidlo. V roce 1950 se povinné pojištění změnilo na pojištění zákonné, byl také upraven jeho obsah a rozsah. Pojištění vznikalo ze zákona a mělo tedy bezesmluvní formu, tento systém vydržel až do roku 1999 a pro stát ho provozovala Česká pojišťovna. V roce 2000 se pojištění odpovědnosti stalo pojištěním povinně smluvním, je zde tedy zákonem stanovena povinnost uzavřít toto pojištění smluvní formou u některé z licencovaných pojišťoven. Byť byly po přechodnou dobu regulovány sazby pojistného, končí právě v roce 2000 monopol České pojišťovny (a státu) a více se dalšímu vývoji zejména z produktového pohledu budeme věnovat v další kapitole. 8

9 Havarijní pojištění Havarijní pojištění je na rozdíl od pojištění odpovědnosti pojištěním dobrovolným, jedná se o majetkové pojištění škodové. Kryje pojištěnému škody na automobilu a může pokrývat několik rizik. Z tohoto pohledu může být název havarijní pojištění poněkud zavádějící, protože havárie vozidla je pouze jedním ze standardně pokrývaných rizik v tomto produktu. Naprostá většina pojišťoven nabízí pokrytí rizik: havárie vozidla, odcizení (celého či části vozidla), živelná událost a vandalismus. Některé pojišťovny svůj produkt přímo ve VPP definují jako ALL RISK, v podstatě se jedná o pokrytí výše zmíněných rizik, ale produkt je ke koncovému klientovi svou definicí vstřícnější : pojištěna je jednoduše jakákoli událost s výjimkou těch, které jsou explicitně vyjmenovány ve výlukách. Pojištění vzniká uzavřením pojistné smlouvy, limitem pojistného plnění je stanovená pojistná částka, která by měla korespondovat s pojistnou hodnotou (je-li pojistná částka nižší než pojistná hodnota, jedná se o podpojištění). Územní rozsah je stanoven v pojistné smlouvě (či v pojistných podmínkách, které jsou její součástí), standardem bývá geografické území Evropy. K oběma výše zmíněným pojištěním se dá uzavřít několik typů připojištění, kterým se budeme věnovat v dalších kapitolách. Záměrem a snahou pojišťoven je prodávat tato pojištění současně, většina z nich poskytuje slevu za souběh těchto pojištění. Ne vždy je to ovšem možné, záleží zejména na zvoleném distribučním kanálu. Např. u on-line uzavíraných pojištění se většinou nenabízí havarijní pojištění, toto lze sjednat jen se zároveň provedenou prohlídkou stavu vozidla, kvůli předcházení pojistným podvodům. 9

10 VÝVOJ POJISTNÝCH PRODUKTŮ HAVARIJNÍHO POJIŠTĚNÍ A POVINNÉHO RUČENÍ OD KONCE MONOPOLU ČESKÉ POJIŠŤOVNY Nejprve se pojďme věnovat havarijnímu pojištění. Prvním bodem, který mě zajímal, bylo srovnání všeobecných pojistných podmínek České pojišťovny z období, kdy konkurence na český trh teprve vstupovala, a z období současného. Srovnání všeobecných obchodních podmínek Srovnával jsem tedy Všeobecné pojistné podmínky pojištění motorových vozidel PPH 93 HO z roku 1993 se Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění vozidel a dopravovaných věcí VPPH Zaměřil jsem se zejména na 3 oblasti: rozsah pojištění, výluky z pojištění a povinnosti pojištěného. V těchto oblastech bychom teoreticky mohli očekávat menší vstřícnost vůči klientovi v období bezkonkurenčním, tedy ve VPP z roku Rozsah pojištění byl ve VPP z roku 1993 popsán následovně: 1. Pojištění se sjednává pro případ náhlého poškození nebo zničení pojištěné věci jakoukoliv nahodilou událostí, která není dále vyloučena. Právo na plnění vzniká zejména, dojde-li ke škodě na věci z následujících událostí: a) střet vozidla, pád, náraz; b) požár, výbuch, blesk; c) povodeň, záplava, krupobití, vichřice; d) zásah cizí osoby 2. Pojištění se dále sjednává pro případ odcizení pojištěné věci nebo její části, pokud k odcizení došlo krádeží vloupáním nebo loupežným přepadením. Vzhledem k větší variabilitě pojistných produktů v současnosti je rozsah pojistných nebezpečí volitelný, nicméně lze si zvolit rozsah pojištění ALL RISK: Pojištění se sjednává pro tato pojistná nebezpečí: a) havárie, b) živelní událost, c) odcizení, d) neoprávněné užití vozidla a VPP 2006 následně konstatují: Pojistnou událostí je nahodilá skutečnost vyvolaná pojistným nebezpečím uvedeným v pojistné smlouvě nebo doplňkových pojistných podmínkách, se kterou je spojen vznik povinnosti pojišťovny poskytnout pojistné plnění za podmínek a v rozsahu stanoveném v pojistné smlouvě. Jak můžeme vidět, zde starší VPP klienta nijak nediskriminují, možná dokonce formulací poškození nebo zničení pojištěné věci jakoukoliv nahodilou událostí pro klienta lépe a vstřícněji popisují rizika. Druhou oblastí jsou výluky z pojištění. Jak mluví VPP z roku 2006 a byly tyto výluky také ve VPP z roku 1993? 10

11 Obecné výluky z pojištění 1. Pojistnou událostí není událost, která nastala, bez ohledu na spolupůsobící příčinu, v důsledku: a) jaderné reakce, jaderného záření či radioaktivní kontaminace, b) válečných událostí, vzpoury, povstání nebo jiných hromadných násilných nepokojů, stávky, výluky, teroristického aktu (tj. jednáním motivovaným politicky, sociálně, ideologicky nebo nábožensky) nebo zásahem státní nebo úřední moci, c) škody, za kterou odpovídá smluvní partner (např. opravce, dodavatel nebo zprostředkovatel) při provádění závazku, za který ze zákona odpovídá; obdobné platí pro dobu od předání do autobazaru do doby jeho vrácení pojistníkovi, pojištěnému nebo jiné oprávněné osobě, d) provádění opravy nebo údržby nebo v přímé souvislosti s těmito pracemi, e) chyby konstrukce, vady materiálu nebo výrobní vady pojištěné věci, f) vady a poškození, které měla pojištěná věc již v době uzavření pojistné smlouvy a které byly nebo mohly být známy pojistníkovi (pojištěnému), jeho zástupcům nebo zmocněncům bez ohledu na to, zda byly nebo mohly být známy pojišťovně, g) činnosti vozidla jako pracovního stroje, h) funkčního namáhání, testů, opotřebení, únavy nebo vady materiálu, koroze nebo z obdobných příčin, i) výbuchu dopravovaných třaskavin nebo jiných nebezpečných látek, j) nesprávné obsluhy nebo údržby (např. nesprávné zasouvání převodů, nedostatek hmot potřebných k provozu vozidla, nesprávné uložení a upevnění nákladu na pojištěném nebo vlečeném (taženém) vozidle, nesprávné zajištění vozidla proti samovolnému rozjetí apod.), 11

12 k) zadřením motoru nebo jeho části zejména v souvislosti s únikem mazacích kapalin (např. následkem proražení spodního víka motoru), l) řízení vozidla osobou, která nemá k jeho řízení příslušné oprávnění, nebo v době, kdy jí bylo toto oprávnění pozastaveno, resp. v době zákazu řízení takového vozidla, m) řízení vozidla osobou pod vlivem alkoholu, drog nebo jiných omamných a návykových látek, pokud příslušné předpisy o bezpečnosti a plynulosti provozu řízení pod vlivem těchto látek zakazují, nebo řízení pod vlivem těchto látek v rozsahu větším, než příslušné předpisy o bezpečnosti a plynulosti provozu povolují, n) řízení vozidla osobou pod vlivem léku, s nímž je spojen zákaz řízení vozidel, a to po dobu, s níž je tento zákaz spojen; obdobné platí i pro lékařský zásah, s nímž je po určitou dobu spojen zákaz řídit vozidlo nebo dočasná nezpůsobilost (fyzická i duševní) řídit vozidlo, případně řízení vozidla osobou, která není v daném okamžiku k jeho řízení tělesně způsobilá (např. vlivem úrazu), o) použití vozidla k trestné činnosti osobou pojistníka, pojištěného nebo jiné oprávněné osoby, včetně osob žijících s nimi ve společné domácnosti nebo odkázaných na ně výživou nebo jakékoliv jiné osoby z podnětu těchto osob. 2. Výluky uvedené v předchozím odstavci pod písmeny g) až n) se nepoužijí v případě, že k pojistné události došlo v době od odcizení pojištěného vozidla do doby jeho vrácení oprávněné osobě. 3. Není-li v pojistné smlouvě ujednáno jinak, pojistnou událostí dále není: a) škoda vzniklá při závodech všeho druhu, při soutěžích s rychlostní vložkou, jakož i při přípravných jízdách k nim, 12

13 b) škoda vzniklá při použití vozidla k vojenským nebo obdobným účelům, c) škoda vzniklá v důsledku podvodu nebo zpronevěry vypůjčitele/nájemce, který nevrátil vozidlo, d) škoda, kdy řidič vozidla požil alkohol, léky či jiné omamné a návykové látky, po dopravní nehodě před příjezdem policie nebo se bezdůvodně odmítl podrobit na výzvu příslušníka policejního orgánu zkoušce na přítomnost alkoholu, omamné nebo psychotropní látky nebo léku označeného zákazem řídit motorové vozidlo, e) škoda způsobená v důsledku odcizení vozidla nebo jeho mimořádné výbavy, kdy pojištěný nebo oprávněná osoba neoznámí toto odcizení příslušným složkám policie bezprostředně po zjištění odcizení, f) škoda způsobená v důsledku odcizení částí vozidla nebo mimořádné výbavy vozidla uložené mimo prostor vozidla (např. v garáži), g) nepřímá škoda všeho druhu (např. ušlý výdělek, ušlý zisk, nemožnost používat pojištěnou věc) a vedlejší výlohy (např. expresní příplatky jakéhokoliv druhu, náklady právního zastoupení apod.), pokud není v pojistné smlouvě ujednáno nebo s pojišťovnou v jednotlivých případech dohodnuto jinak, h) škoda na obrazových, zvukových, datových a obdobných nosičích včetně jejich obsahu. 4. Poškození nebo zničení pneumatik a audiovizuální výbavy vozidla (včetně všech zobrazovacích jednotek) je pojistnou událostí jen tehdy, jestliže současně došlo ze stejné příčiny i k poškození jiné části pojištěného vozidla, za které je pojišťovna povinna poskytnout pojistné plnění. Poškození nebo zničení elektrického či elektronického zařízení vozidla zkratem není pojistnou událostí. 13

14 Červeně jsou vyznačeny body, které lze ve stejných či podobných formulacích nalézt i ve VPP Z původně uplatňovaných výluk neubyla žádná, všechny současné VPP také obsahují, naopak přibylo 8 nových bodů, které plnění pojišťovny krátí. Nutno poznamenat, že většina přidaných bodů je zcela pochopitelných a není nikterak namířena proti klientovi, za zmínku stojí nepojištěnost vozidla po dobu, kdy je umístěno v autobazaru (klientovi v takovém případě ovšem za škodu zodpovídá právě autobazar) a úplně zproštění se pojišťovny při škodě na obrazových, zvukových, datových a obdobných nosičích ve VPP 1993 byla tato výluka uplatňována pouze v případě, pokud nedošlo z téže příčiny a ve stejnou dobu i k jinému poškození vozidla. Ve třetím zkoumaném bodě, tedy povinnostech pojištěného, se VPP z roku 1993 a 2006 neliší prakticky vůbec. Povinnosti nejsou nijak diskriminačního charakteru a hovoří zejména a povinnosti dbát, aby pojistná událost nenastala, v případě, kdy již nastane, pak hovoří o snaze o minimalizaci škod, dále zejména povinnostech oznamovacích a povinnosti týkající se předkládání dokladů potřebných k likvidaci pojistné události. Prošel jsem dále několikery všeobecné pojistné podmínky pro havarijní pojištění od dalších pojišťoven (Kooperativa, Uniqa, Generali, ) a zjistil jejich poměrně významnou uniformitu a produktovou podobnost. Přejděme tedy plynule k produktu pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Zde je situace ještě jednodušší. Rozsah pojištění odpovědnosti je uveden v příslušných ustanoveních zákona č. 168/1999 Sb. v platném znění a prakticky (co se produktové části týká) se od demonopolizace trhu povinného ručení nezměnil. Pouze jsou zákonem upravovány minimální limity pojistného krytí, které jsou v současné době ve výši 35 mil. Kč pro škody na zdraví a 35 mil. Kč pro věcné škody a škody ušlého zisku. Nabídka pojišťoven se pak pohybuje od minimální hranice stanovené zákonem do limitů 100 mil. Kč/100 mil Kč. Dovolím si tedy vyslovit první závěr zformulovaný na základě prostudování podkladů: pokud se zaměříme čistě na produktovou část holého havarijního pojištění a povinného ručení, pak se tyto dva produkty od konce monopolu České pojišťovny (což znamená u povinného ručení téměř jedno desetiletí a u havarijního pojištění takřka desetiletí dvě) prakticky nezměnily a rozdíly mezi nabídkami jednotlivých pojišťoven jsou prakticky nerozeznatelné mluvím nyní pouze o čistém produktu jako takovém. Pokud jsem si tedy dovolil vyvodit výše uvedený závěr, čím se nabídky jednotlivých pojišťoven liší, na základě čeho se klient rozhoduje? Roli hraje mnoho faktorů, mezi nejdůležitější bude určitě patřit cena, dále marketingová strategie, nabídka 14

15 doplňkových produktů, renomé pojišťovny a zkušenost klientů s ní, dostupnost a s tím spojené distribuční kanály, služby pojišťovny, rychlost likvidace pojistných událostí a možná řada dalších faktorů, které nejsem schopen postihnout. Tržní podíly pojišťoven Pojďme se nejprve podívat, jak se vyvíjel trh a podíly pojišťoven v pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, zde budeme mít dostatek dat. Graf č. 1: Podíly pojišťoven POV podíly pojišťoven POV 19% 1% 13% 4% 7% 4% 2% 1% 3% 45% Allianz pojišťovna Česká podnik. pojišťovna Česká pojišťovna Pojišťovna České spořitelny ČSOB pojišťovna Generali pojišťovna IPB pojišťovna Komerční pojišťovna Kooperativa pojišťovna Triglav pojišťovna Union pojišťovna Uniqa pojišťovna Zürich pojišťovna Takto vypadaly podíly jednotlivých pojišťoven rok po demonopolizaci trhu, jak vidíme, Česká pojišťovna přes své dominantní postavení a nepopiratelný náskok již ztratila více jak polovinu, bez překvapení se o to nejvíce zasloužily dvojka a trojka pojistného trhu Kooperativa a Allianz. 15

16 Graf č. 2: Podíly pojišťoven POV podíly pojišťoven POV 26% 1% 10% 11% 3% 4% 45% Allianz pojišťovna Česká podnik. pojišťovna Česká pojišťovna ČSOB pojišťovna Generali pojišťovna Kooperativa pojišťovna Triglav pojišťovna Uniqa pojišťovna Nyní vidíme situaci po dalších třech letech: Česká pojišťovna po úvodní propadu drží svůj stále vysoký tržní podíl, poměrně výrazně posílila druhá Kooperativa, zatímco třetí místo i část podílu ztratila Allianz, a to zejména na úkor cenově agresivní České podnikatelské pojišťovny. Další zajímavostí je stažení některých pojišťoven z tohoto trhu (nebo nejen z tohoto), oproti původním třinácti máme číselné údaje už jen od osmi z nich (již chybí IPB pojišťovna, Komerční pojišťovna, Zurich pojišťovna, Pojišťovna České spořitelny a Union pojišťovna). Graf č. 3: Podíly pojišťoven POV podíly pojišťoven POV 1% 2% 0% 9% 25% 11% 9% 0% 5% Allianz pojišťovna Česká podnik. pojišťovna Česká pojišťovna ČSOB pojišťovna Direct pojišťovna Dolnorakouská pojišťovna Generali pojišťovna Kooperativa pojišťovna Triglav pojišťovna Uniqa pojišťovna Wüstenrot pojišťovna 38% 16

17 Zde je situace po dalších třech letech, tedy na konci roku Opět můžeme sledovat nejsilnější pozici České pojišťovny, přesto je patrný pokles jejího tržního podílu o 7%. Druhé místo i tržní podíl si drží Kooperativa, třetí uhájila Česká podnikatelská pojišťovna. Allianz pojišťovna opět trochu ztratila a díky tomu se dělí o čtvrté místo s v té době nejrychleji rostoucí pojišťovnou Generali. Oproti roku 2004 nám přibyly tři nové pojišťovací ústavy Direct pojišťovna, Wustenrot pojišťovna a Dolnorakouská pojišťovna ovšem v tuto chvíli se zcela zanedbatelným tržním podílem. Zajímavým vstupem na trh je zejména start Direct pojišťovny, která v tuto dobu zcela vsadila na přímý marketing, na komunikaci na koncového klienta. Nespolupracovala, a troufám si tvrdit, že ani nechtěla spolupracovat, s makléři, zprostředkovateli pojištění či leasingovými společnostmi a vsadila na taktiku, kterou o rok dříve zkoušela finanční skupina zahrnující Českou pojišťovnu se svým projektem CALLIN a zcela s ním vyhořela. Graf č. 4: Podíly pojišťoven POV podíly pojišťoven POV 23% 0%2% 3% 1%0% 9% 0% 14% 0% 9% 0%1% 5% 33% AIG pojišťovna Allianz pojišťovna AXA pojišťovna Česká podnik. pojišťovna Česká pojišťovna ČSOB pojišťovna Direct pojišťovna Dolnorakouská pojišťovna Generali pojišťovna Hasičská vzáj. pojišťovna Kooperativa pojišťovna Slavia pojišťovna Triglav pojišťovna Uniqa pojišťovna Wüstenrot pojišť Nyní se podívejme na současnu situaci, tedy data z roku I v již tak vysoce konkurenčním prostředí registrujeme znovu několik nových hráčů. Jedná se buď o české pobočky světových pojišťovacích gigantů (AXA pojišťovna a AIG pojišťovna) nebo naopak o menší pojišťovací ústavy, které rozšířili svou působnost do této oblasti (Hasičská 17

18 vzájemná pojišťovna a Slavia pojišťovna). Podíl všech čtyřech je na tomto trhu v tuto chvíli v podstatě bezvýznamný, přesto je poměrně zajímavé, že například Hasičská vzájemná pojišťovna má počet klientů o něco větší než AXA pojišťovna a jen o něco menší než Direct pojišťovna, byť tyto dva pojišťovací ústavy bombardují koncové klienty takřka nepřetržitě televizní reklamou, zatímco Hasičská vzájemná pojišťovna je pro běžného motoristu v médiích prakticky neviditelná. Na stejná čísla trochu jinou optikou nahlédneme v následujícím grafu, v kterém je zachycen celý vývoj v jednom obrázku a můžeme lépe vysledovat určité trendy a říci si či pokusit se nalézt vysvětlení pro nejvíce viditelné jevy. Začněme leadrem trhu Českou pojišťovnou. Udržuje si stále největší podíl na trhu, byť její podíl neustále klesá, což ovšem bývá u vedoucího trhu ve vysoce konkurenčním prostředí takřka pravidlem. Může se opřít zejména o širokou klientskou základnu, nejširší síť poboček a zprostředkovatelů a spolupráci s nejvýznamnějšími leasingovými společnostmi. 18

19 Graf č. 5: Vývoj POV VÝVOJ POV % 80% 60% 40% 20% 0% Česká pojišťovna Kooperativa pojišťovna Allianz pojišťovna Komerční pojišťovna Česká podnik. pojišťovna IPB pojišťovna Pojišťovna České spořitelny Generali pojišťovna ČSOB pojišťovna Zürich pojišťovna Uniqa pojišťovna Union pojišťovna AIG pojišťovna AXA pojišťovna Direct pojišťovna Dolnorakouská pojišťovna Hasičská vzáj. pojišťovna Slavia pojišťovna Triglav pojišťovna W üstenrot pojišťovna Okomentujme v této souvislosti zároveň situaci Generali pojišťovny, která je s Českou pojišťovnou součástí stejné finanční skupiny Generali PPF Holdingu B.V., můžeme tedy svým způsobem jejich výsledky sčítat. Generali pojišťovně se podařilo 19

20 nejvíce růst v letech 2005 až 2007, kdy získávala body zejména svou akcí sazba VENKOV, v tomto období výrazně zvýhodnila cenu povinného ručení pro obyvatele menších měst a obcí. Sečteme-li současné podíly v roce 2009 obou těchto pojišťoven, zjistíme, že Generali PPF Holding spravuje v současné době 41% povinných ručení v ČR. Dvojkou na trhu je Kooperativa pojišťovna, která si udržuje celkem stabilní podíl. Můžeme vidět poměrně výrazné nárůsty v roce 2002 a v roce 2004, nejednalo se ovšem o nárůst díky nasazení nějaké produktové novinky či aktivity obchodní sítě, v roce 2002 je zvýšení počtu pojištěných vozidel způsobeno převzetím pojistek od Komerční pojišťovny, v roce 2004 se situace opakovala s tím rozdílem, že Kooperativa převzala kmen povinného ručení Pojišťovny České spořitelny. Stejným způsobem, jako jsme k České pojišťovně připojili holdingového partnera Generali pojišťovnu, můžeme totéž udělat s třetím nejvýznamnějším hráčem na trhu směrem ke Kooperativě. Pojišťovnou s třetím největším počtem povinných ručení na českém trhu je Česká podnikatelská pojišťovna, právě ona je spolu s Kooperativou zástupcem pojišťovací skupiny Vienna Insurance Group. Opět to znamená, že Vienna Insurance Group prostřednictvím těchto dvou pojišťoven kontroluje celkem 37%-ní podíl na českém trhu. Česká podnikatelská pojišťovna tvoří v tomto duu sice tu menší, ale výrazněji rostoucí část, stejně jako ve dvojici Česká pojišťovna a Generali pojišťovna zastává tuto pozici Generali. Generali PPF Holding společně s Vienna Insurance Group tak nyní obsluhují dohromady takřka 80% klientů povinného ručení. O čtvrté místo svádí boj již zmíněná Generali pojišťovna s Allianz pojišťovnou. Allianz po poměrně úspěšném vstupu do trhu povinného ručení (13% v roce 2001) v čase lehce poklesla a nyní si několik let po sobě udržuje stabilní podíl těsně pod 10% (9% v roce 2009). Dalšími dvěma významnějšími pojišťovacími ústavy na našem území jsou Uniqa pojišťovna (dříve Česko rakouská pojišťovna) a ČSOB pojišťovna. Obě jsou v segmentu povinného ručení stabilně rostoucími pojišťovny, ČSOB pojišťovna využívá zejména synergie se svými partnery ve finanční skupině ČSOB leasingem a ČSOB (bankou). Z grafu je postřehnutelný zánik IPB Pojišťovny, jejíž kmen převzala právě ČSOB Pojišťovna. Respektive IPB Pojišťovna koupila ČSOB Pojišťovnu na základě smlouvy o prodeji podniku s účinností od včetně převodu pojistného kmene na IPB Pojišťovnu, aby hned změnila IPB Pojišťovna svou obchodní firmu na ČSOB Pojišťovnu. 20

21 Na základě grafu a výše uvedených údajů a komentářů si opět dovolím formulovat obecnější závěr a charakteristiku českého trhu povinného ručení, tentokrát ne z pohledu produktové nabídky, ale z pohledu obchodní úspěšnosti vedoucí k růstu. Zatímco dva největší pojišťovací ústavy stěží obhajují své podíly v portfoliu povinného ručení, významněji růst se ve sledovaném období povedlo pouze České podnikatelské pojišťovně a Generali Pojišťovně. Vzhledem k tomu, že Generali uspěla ve své době zejména s akcí VENKOV a Česká podnikatelská pojišťovna se dlouhodobě snaží proklamovat jako nejlevnější pojišťovna pro povinné ručení, je cena či její proklamovaná výhodnost zřetelně největší hybnou silou, měnící podíly jednotlivých pojišťoven, spíše ovšem u nově uzavíraných smluv, jinak jsme poměrně konzervativními klienty. Zkusmo jsem tuto teorii ověřil na svých spolupracovnících zeptal jsem se cca dvaceti z nich, zda znají cenu svého povinného ručení, zda znají jeho limity, zda mají nějaké doplňkové služby či připojištění a jaké. Zatímco cenu s rozptylem do 15% dovedl říci prakticky každý z nich, s ostatními údaji to již bylo velice žalostné. Nejčastěji uváděli jako doplněk asistenční služby, ovšem o jejich rozsahu nevěděli prakticky nic. Dobrá, tedy cena může a chce každá pojišťovna, či je vůbec možné, aby každá pojišťovna vedla plošnou cenovou válku o klienty? Odpovíte si asi sami. Proto se v průběhu vývoje objevovaly a objevují různé obchodní akce, nabízely a nabízejí se doplňkové služby či připojištění, je snaha využívat moderní distribuční cesty ke klientovi atp. Základní a nejznámější příklady si uvedeme později a nyní ještě zůstaneme u ceny. Nedovedu jako pojišťovna či si nemohu dovolit proklamovat a nabídnout plošně cenovou výhodu? Vyberu si tedy segment klientů, na který se zaměřím a který se svou nabídkou oslovím. Vždyť právě již zmiňovaná akce Generali Pojišťovny VENKOV byla asi první, či minimálně ta nejúspěšnější z prvních akcí využívajících segmentačního přístupu. A právě v něm tkví vývoj posledních let, kdy pojišťovny více segmentují nejen vozidlo zohledňuje se například výkon (byť jinak převážně přetrvává historicky zavedená segmentace podle kubatury vozidla), ale zejména klienta. Takže se jednotlivé pojišťovny zaměřují na různé segmenty klientů a dělí je na právnické a fyzické osoby, fyzické osoby dále na podnikající a spotřebitele, ty opět dále dle věku, pohlaví, místa bydliště, ale i zaměstnání apod. Samozřejmě jedním z nejvýznamnějších segmentačních parametrů pro určení ceny jsou nehody klientem zaviněné, ale byť mají na konečnou cenu významný vliv, v této kategorii se jednotlivé pojišťovny prakticky neliší a systémy bonus - malus mají nastaveny v podstatě shodným způsobem. 21

22 Opusťme tedy již v povídání o vývoji kategorii cena a segmentace a zejména k segmentaci se vrátíme ještě v kapitole popisující současnou nabídku povinného ručení. Byť věřím, že skutečně nejdůležitějším parametrem povinného ručení, který rozhoduje u klienta, je cena pojištění, řekněme si alespoň pro přehled další nejdůležitější parametry či náležitosti, kterými se pojišťovny snažily v průběhu uplynulého desetiletí získat klienta do svého kmene. Pravděpodobně nejvyužívanějšími nástroji v tomto ohledu jsou asistenční služby a různé druhy připojištění poskytované k povinnému ručení. Nutno poznamenat, že v současné chvíli je nabídka u hlavních pojistitelů poměrně široká, ale zejména velice vyrovnaná a blíže si ji popíšeme v následující kapitole. Standardními připojištěními, nabízenými k povinnému ručení jsou zejména pojištění čelního skla či všech skel vozidla, úrazové pojištění řidiče, úrazové pojištění dopravovaných osob, pojištění náhradního vozidla, pojištění zavazadel a pojištění právní ochrany. Prakticky všechny pojišťovny lákají klienty na slevy na další pojistné produkty, které poskytují. V posledních letech pravděpodobně nejviditelnějšími nabídkami, které se snažily odlišit od konkurence, byla nabídka Allianz pojišťovny na sjednání povinného ručení se spoluúčastí a nabídka Kooperativa pojišťovny na povinné ručení s živelním pojištěním a naposledy i s pojištěním pro případ pobytu v nemocnici zdarma. Jak jsme mohli vidět na grafu vývoje podílů výše, byť byly obě tyto nabídky výrazně mediálně podporovány, na přestup většího množství klientů směrem k těmto pojišťovnám to nemělo prakticky žádný vliv. Přejděme tedy k diskusi o havarijním pojištění. Zde ani zdaleka nemáme k dispozici takové množství statistických údajů a vysledovat tedy nějaké trendy bude podstatně náročnější. Zkusme tedy vyslovit hypotézu a pokusme se dohledat podpůrná data, která by domněnku potvrdila či vyvrátila. U povinného ručení jsem hodně operoval s cenou produktu. Bude situace v havarijním pojištění shodná? Troufl bych si předpokládat, že u havarijního pojištění bude stav trochu odlišný, byť bude cena také velice významným faktorem. Zatímco ovšem povinné ručení je produkt, který musíte mít sjednán ze zákona a de facto vás nemusí extrémně trápit solventnost, solidnost či rychlost likvidace pojišťovny, protože pojistné plnění nebude vyplácet vám, u havarijního pojištění je tomu zcela opačně. Tuto pojistku již nemusíte mít povinně, uzavíráte ji z vlastního rozhodnutí se zájmem ochránit svůj majetek, a proto je nepochybně mnohem více brán v úvahu faktor jako solidnost a moje či cizí zkušenosti s pojišťovnou, její rychlost likvidace pojistných událostí a podobné faktory. Zároveň není zcela jednoduché porovnání jednotlivých nabídek jako v povinném ručení, do výpočtu vstupuje mnohem větší množství faktorů (značka a model vozidla, rok výroby, výbava, cena vozidla ). Počet klientů v havarijním pojištění je 22

Havarijní pojištění a povinné ručení v České republice

Havarijní pojištění a povinné ručení v České republice Bankovní institut vysoká škola Praha Havarijní pojištění a povinné ručení v České republice Bakalářská práce Radek Táčner Březen 2010 1 Prohlášení: Prohlašuji, ţe jsem bakalářskou práci zpracoval samostatně

Více

Seminární práce pojišťovnictví

Seminární práce pojišťovnictví Seminární práce pojišťovnictví Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla v ČR, jeho transformace na smluvní povinné pojištění a zkušenosti s novým systémem, kritéria pro výběr pojišťovny,

Více

motorových vozidel Veronika Bučkov ková Romana Slováčkov

motorových vozidel Veronika Bučkov ková Romana Slováčkov Havarijní pojištění motorových vozidel Veronika Bučkov ková Romana Slováčkov ková Havarijní pojištění Definice základnz kladních pojmů Pojistné produkty Doplňkov ková připojištění Kritéria ria pro výběr

Více

Příloha č. 1. Česká pojišťovna a.s. zdarma k POV nebo jen HAV

Příloha č. 1. Česká pojišťovna a.s. zdarma k POV nebo jen HAV Příloha č. 1 Česká pojišťovna a.s. Asistenční služby: ČP Asistent z +420 224 557 004 ze +420 224 557 004 telefonické tlumočení: Varianty Asistence "POHODA Klasik": Asistence "POHODA Speciál": Pohoda Speciál

Více

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s. Vienna Insurance Group

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s. Vienna Insurance Group Česká podnikatelská pojišťovna, a.s. Vienna Insurance Group NÁZEV PRODUKTU: Combi PLUS III Níže uvedené informace poskytují pouze přehled o možnostech pojištění v rámci daného produktu. V žádném případě

Více

Analýza rizik v pojištění motorových vozidel

Analýza rizik v pojištění motorových vozidel Ekonomicko-správní fakulta MU v Brně Seminární práce z Pojistné ekonomiky Analýza rizik v pojištění motorových vozidel Zpracovali: Kolínková Veronika Rejšek Václav Datum prezentace: 10. října 2005 V Brně

Více

PŘÍRUČKA POVINNÉHO RUČENÍ 2010. Úsek marketingu a vývoje produktů. Duben 2010

PŘÍRUČKA POVINNÉHO RUČENÍ 2010. Úsek marketingu a vývoje produktů. Duben 2010 PŘÍRUČKA POVINNÉHO RUČENÍ 2010 Úsek marketingu a vývoje produktů Duben 2010 verze: 04/2010 1 PRODUKTY 2 BASIC 2 BASIC PLUS 2 STANDARD 2 BENEFIT 3 PŘEHLED POSKYTOVANÝCH BONUSŮ A SLEV V RÁMCI POVINNÉHO RUČENÍ

Více

POVINNÉ RUČENÍ RETAIL

POVINNÉ RUČENÍ RETAIL POVINNÉ RUČENÍ RETAIL POVINNÉ RUČENÍ Přehled nabídky Start Standard Exclusive Comfort Limity plnění škoda na majetku/zdraví v mio. Kč 35/35 mio. 50/50 mio. 100/100 mio. 150/150 mio. Nadstandardní limit

Více

Doplňková pojištění ke komplexnímu pojištění vozidla NAMÍRU

Doplňková pojištění ke komplexnímu pojištění vozidla NAMÍRU PRODUKTOVÁ KARTA www.koop.cz Doplňková pojištění ke komplexnímu pojištění vozidla NAMÍRU NEZAVINĚNÉ NEHODY NA100PRO určeno pro osobní a užitková vozidla do 3,5 t rozsah pojištění krytí 100 % nákladů na

Více

Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv

Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv 1. Rámcová smlouva Ministerstvo práce a sociálních věcí v roli pověřeného centrálního zadavatele má v úmyslu uzavřít v souladu

Více

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA NABÍDKA PRODUKTŮ. A je to pojištěno! 841 444 555 www.cpp.cz. o společnosti. pojištění. vozidel. cestovní.

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA NABÍDKA PRODUKTŮ. A je to pojištěno! 841 444 555 www.cpp.cz. o společnosti. pojištění. vozidel. cestovní. 841 444 555 www.cpp.cz NABÍDKA PRODUKTŮ ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA O společnosti Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group je univerzální pojišťovnou poskytující komplexní pojistné

Více

Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv

Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv 1. Rámcová smlouva Ministerstvo zemědělství v roli pověřeného centrálního zadavatele má v úmyslu uzavřít v souladu s 92 odst.

Více

Vaše bezstarostná jízda. CarGAP CarPLUS CarGARANT CarASSISTANCE

Vaše bezstarostná jízda. CarGAP CarPLUS CarGARANT CarASSISTANCE Vaše bezstarostná jízda CarGAP CarPLUS CarGARANT CarASSISTANCE Cargarant CARGARANT portfolio služeb Odcizená vozidla, dopravní nehody, živelní události, odepsání vozidla pojišťovnou z důvodu finanční totální

Více

Obchodní podmínky pojištění vozidel

Obchodní podmínky pojištění vozidel Obchodní podmínky pojištění vozidel Příloha č. 2 zadávacích podmínek Pojistník a pojištěný: Město Mohelnice U Brány 916/2 789 85 Mohelnice IČ 00303038 Vymezení předmětu veřejné zakázky 1. HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ

Více

Ekonomicko-správní fakulta MU v Brně

Ekonomicko-správní fakulta MU v Brně Ekonomicko-správní fakulta MU v Brně Seminární práce z předmětu: Pojišťovnictví JS 2005/2006 Téma: Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla v ČR, jeho transformace na smluvní povinné

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Pojistná smlouva teorie a praxe

Pojistná smlouva teorie a praxe Pojistná smlouva teorie a praxe Zákon č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě (prezentace zahrnuje pouze vybrané problémy, nejedná se o komplexní materiál) Pojistná smlouva je smlouvou o finančních službách,

Více

Pojištění dopravců a zasílatelů. Inovované flotilové pojištění

Pojištění dopravců a zasílatelů. Inovované flotilové pojištění Pojištění dopravců a zasílatelů Inovované flotilové pojištění Dopravci a zasílatelé Se zvyšujícími se objemy a hodnotami přepravovaného zboží dochází k nárůstu dopravních rizik, kterým jsou provozovatelé

Více

Předběžné údaje ČAP za období 1-3/ předepsané pojistné

Předběžné údaje ČAP za období 1-3/ předepsané pojistné Předběžné údaje ČAP za období 1-3/2008 - předepsané pojistné Řádek Ukazatel 1-3/2007 1-12/2007 1-3/2008 Inde 1. Q. 2008/ 1. Q. 2007 Podíl v % 1. Q. 2008 k 1-12/2007 1 Předepsané pojistné celkem 33 391

Více

Pojistná smlouva č. 4300000xxxx

Pojistná smlouva č. 4300000xxxx Příloha č. 3 k k Dohodě o podmínkách pojištění odpovědnosti provozovatele zdravotnického zařízení pro členy Asociace klinických psychologů ČR č. 7402000002 Pojistná smlouva č. 4300000xxxx pro pojištění

Více

PRODUKT DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ VOZIDLA H74

PRODUKT DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ VOZIDLA H74 Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Sídlo. Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8 PRODUKT DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ VOZIDLA H74 Specifický sazebník S/7514-25 pro doplňková pojištění vozidla H74 Verze:

Více

STATISTICKÉ ÚDAJE 1-3/2009 - GRAFY

STATISTICKÉ ÚDAJE 1-3/2009 - GRAFY STATISTICKÉ ÚDAJE 1-3/2009 - GRAFY Vývoj předepsaného pojistného Vývoj předepsaného pojistného Meziroční změny předepsaného pojistného Podíl jednotlivých pojišťoven na celkovém předepsaném pojistném Podíl

Více

STATISTICKÉ ÚDAJE 1-12/2010 - GRAFY

STATISTICKÉ ÚDAJE 1-12/2010 - GRAFY STATISTICKÉ ÚDAJE 1-12/2010 - GRAFY Vývoj předepsaného pojistného Vývoj předepsaného pojistného Meziroční změny předepsaného pojistného Podíl jednotlivých pojišťoven na celkovém předepsaném pojistném Podíl

Více

Sazebník pro individuální smlouvy. Pojištění řidiče s doživotní rentou. Rento. 800 100 777 www.csobpoj.cz

Sazebník pro individuální smlouvy. Pojištění řidiče s doživotní rentou. Rento. 800 100 777 www.csobpoj.cz Sazebník pro individuální smlouvy Pojištění řidiče s doživotní rentou Rento Přednosti pojištění doživotní renta v případě pojistné události klient dopředu ví, jaká bude výše jeho renty v případě pojistné

Více

STATISTICKÉ ÚDAJE 1-3/2011 - GRAFY

STATISTICKÉ ÚDAJE 1-3/2011 - GRAFY STATISTICKÉ ÚDAJE 1-3/2011 - GRAFY Vývoj předepsaného pojistného Vývoj předepsaného pojistného Meziroční změny předepsaného pojistného Podíl jednotlivých pojišťoven na celkovém předepsaném pojistném Podíl

Více

Pojištění majetku aneb jak to správně nastavit

Pojištění majetku aneb jak to správně nastavit Asociace finančních poradců České republiky, spolek Tento krátký e- book je určen pro všechny, kteří mají nějaký majetek, chtějí ho mít správně pojištěný a chtějí mít základní přehled o tom, na jaká rizika

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ - ekonomický obor řešící minimalizaci rizik ekonomických i neekonomických činností člověka - stránky pojištění: etická stránka (= princip solidarity)

Více

STATISTICKÉ ÚDAJE 1-9/2012

STATISTICKÉ ÚDAJE 1-9/2012 STATISTICKÉ ÚDAJE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Souhrnné údaje Předepsané smluvní pojistné podle objemu Neživotní pojištění - předepsané smluvní pojistné podle objemu Životní pojištění - předepsané smluvní pojistné

Více

POVINNÉ RUČENÍ TRENDY, FAKTA, VÝSLEDKY

POVINNÉ RUČENÍ TRENDY, FAKTA, VÝSLEDKY POVINNÉ RUČENÍ TRENDY, FAKTA, VÝSLEDKY Tisková konference, Praha, 15. dubna 2014 PREZENTUJÍCÍ Ing. Tomáš Síkora, MBA výkonný ředitel České asociace pojišťoven JUDr. Ing. Jakub Hradec výkonný ředitel České

Více

STATISTICKÉ ÚDAJE 2011

STATISTICKÉ ÚDAJE 2011 STATISTICKÉ ÚDAJE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Souhrnné údaje Předepsané smluvní pojistné podle pojišťoven Předepsané smluvní pojistné podle objemu Neživotní pojištění - předepsané smluvní pojistné podle objemu

Více

STATISTICKÉ ÚDAJE 1-3/2012

STATISTICKÉ ÚDAJE 1-3/2012 STATISTICKÉ ÚDAJE 1 2 3 4 5 Souhrnné údaje Smluvní pojistné podle objemu Neživotní pojištění - smluvní pojistné podle objemu Životní pojištění - smluvní pojistné podle objemu Seznam zkratek Ukazatel 1-3/2011

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Ústav ekonomických věd

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Ústav ekonomických věd Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav ekonomických věd Analýza trhu s povinným ručením v ČR Klára Lásková Bakalářská práce 2013 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala samostatně.

Více

1.3 PŘEDMĚT POJIŠTĚNÍ, POJISTNÁ ČÁSTKA dle Přílohy těchto obchodních podmínek Příloha č zadávací dokumentace seznam vozidel.

1.3 PŘEDMĚT POJIŠTĚNÍ, POJISTNÁ ČÁSTKA dle Přílohy těchto obchodních podmínek Příloha č zadávací dokumentace seznam vozidel. Příloha č. 2 zadávací dokumentace Obchodní podmínky pojištění vozidel Pojistník a pojištěný: Město Lysá nad Labem Husovo náměstí 23 289 22 Lysá nad Labem IČ 00239402 Vymezení předmětu veřejné zakázky 1.

Více

= zahrnuje všechny pojišťovny a zajišťovny a další subjekty finančního trhu

= zahrnuje všechny pojišťovny a zajišťovny a další subjekty finančního trhu Otázka: Pojišťovnictví Předmět: Ekonomie Přidal(a): zojiiik Pojišťovnictví = zahrnuje všechny pojišťovny a zajišťovny a další subjekty finančního trhu - zaměřeno na tvorbu fondů, jejich spravování a používání

Více

Dotazník. pro vytvoření nabídky ÚDAJE O KLIENTOVI (POJISTNÍK & POJIŠTĚNÝ) POJISTNÍK POJIŠTĚNÝ (NENÍ-LI TOTOŽNÝ S POJISTNÍKEM)

Dotazník. pro vytvoření nabídky ÚDAJE O KLIENTOVI (POJISTNÍK & POJIŠTĚNÝ) POJISTNÍK POJIŠTĚNÝ (NENÍ-LI TOTOŽNÝ S POJISTNÍKEM) Dotazník pro vytvoření nabídky ÚDAJE O KLIENTOVI (POJISTNÍK & POJIŠTĚNÝ) POJISTNÍK Jméno a příjmení nebo název společnosti RČ/IČO Adresa bydliště nebo sídla společnosti POJIŠTĚNÝ (NENÍ-LI TOTOŽNÝ S POJISTNÍKEM)

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Pojištění majetku"

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Pojištění majetku Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Název tématického celku: Charakteristika pojištění a přehled pojistných odvětví, sdružené formy pojištění. Pojištění majetku občanů a

Více

POJIŠŤOVNICTVÍ ZÁKLADNÍ POJMY DRUHY POJIŠTĚNÍ

POJIŠŤOVNICTVÍ ZÁKLADNÍ POJMY DRUHY POJIŠTĚNÍ POJIŠŤOVNICTVÍ ZÁKLADNÍ POJMY DRUHY POJIŠTĚNÍ STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství

Více

STATISTICKÉ ÚDAJE 1-6/2013

STATISTICKÉ ÚDAJE 1-6/2013 STATISTICKÉ ÚDAJE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Souhrnné údaje Předepsané smluvní pojistné podle objemu Neživotní pojištění předepsané smluvní pojistné podle objemu Životní pojištění předepsané smluvní pojistné

Více

STATISTICKÉ ÚDAJE 1-12/2013

STATISTICKÉ ÚDAJE 1-12/2013 STATISTICKÉ ÚDAJE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Souhrnné údaje Předepsané smluvní pojistné podle objemu Neživotní pojištění předepsané smluvní pojistné podle objemu Životní pojištění předepsané smluvní pojistné

Více

Cestovní pojištění k Osobnímu účtu České spořitelny

Cestovní pojištění k Osobnímu účtu České spořitelny Cestovní pojištění k Osobnímu účtu České spořitelny Cestovní pojištění Cestovní pojištění je volitelnou součástí Osobního účtu České spořitelny a pomůže klientům řešit nepříjemné situace spojené s cestou

Více

Metodické listy pro první soustředění kombinovaného studia předmětu POJIŠTĚNÍ FYZICKÝCH OSOB A JEJICH MAJETKU

Metodické listy pro první soustředění kombinovaného studia předmětu POJIŠTĚNÍ FYZICKÝCH OSOB A JEJICH MAJETKU Metodické listy pro první soustředění kombinovaného studia PFO Metodické listy pro II.semestr 1. Rekapitulace, celkové shrnutí přednášek I.semestru, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění majetku živelní

Více

Ekonomické subjekty (jejich život, zdraví, majetek, činnost, ) Pojistná smlouva. Pojišťovna

Ekonomické subjekty (jejich život, zdraví, majetek, činnost, ) Pojistná smlouva. Pojišťovna Soukromé pojišťovnické právo (pojistné právo) Dana Šramková Pojištění ekonomická Kategorie právní Pojištění jako ekonomická kategorie ekonomická (peněžní) povaha pojištění pojištění jako efektivní způsob

Více

Pojistná smlouva č. xxx xxxxxx x o havarijním pojištění vozidel PARTNER H57

Pojistná smlouva č. xxx xxxxxx x o havarijním pojištění vozidel PARTNER H57 Návrh pojistné smlouvy Pojistná smlouva č. xxx xxxxxx x o havarijním pojištění vozidel PARTNER H57 Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem Praha 1, Templová 747, PSČ 110 01, Česká

Více

Obchodní podmínky společnosti PEKASS a.s. při poskytnutí služby PEKASS ASSISTANCE (OPPA)

Obchodní podmínky společnosti PEKASS a.s. při poskytnutí služby PEKASS ASSISTANCE (OPPA) Obchodní podmínky společnosti PEKASS a.s. při poskytnutí služby PEKASS ASSISTANCE (OPPA) Poskytnutím služby PEKASS ASSISTANCE (dále jen "služba PA") se rozumí, v rámci uzavřené rámcové pojistné smlouvy

Více

KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.

KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02. KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.0008) TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR. Pojistnou smlouvou se pojistitel zavazuje

Více

Pojistná smlouva. Bc. Alena Kozubová

Pojistná smlouva. Bc. Alena Kozubová Pojistná smlouva Bc. Alena Kozubová Právní norma Pojistnou smlouvu legislativně upravuje: Zákon č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě. Před účinností tohoto zákona (1.1.2005) problematiku pojistných smluv

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ Maximum Evolution PLATNÝ OD 1. 1. 2014 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLATNÝ OD 1. 1. 2014 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní cenou**)

Více

Informace pro klienta a zájemce o pojištění

Informace pro klienta a zájemce o pojištění Informace pro klienta a zájemce o pojištění Informace podle 21 zákona č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona,

Více

Pojišťovací makléř současnost a budoucnost. 17.10.2013, Bratislava

Pojišťovací makléř současnost a budoucnost. 17.10.2013, Bratislava Pojišťovací makléř současnost a budoucnost 17.10.2013, Bratislava Obsah Aktuální situace na pojišťovacím trhu ČR Pojišťovací zprostředkovatelé a legislativa Pojišťovací makléř základní principy práce,

Více

Předběžné údaje ČAP za období 1-3/2007 - vybrané parametry

Předběžné údaje ČAP za období 1-3/2007 - vybrané parametry Předběžné údaje ČAP za období 1-3/2007 - vybrané parametry Řádek Ukazatel 1-3/2006 1-12/2006 1-3/2007 Inde 1. Q. 2007/ 1. Q. 2006 Podíl 1. Q. 2007 k 1-12/2006 1 Předepsané pojistné celkem 32 709 655 120

Více

Přehlednost a funkčnost webových kalkulátorů pojišťoven. Výsledky skupinové diskuse

Přehlednost a funkčnost webových kalkulátorů pojišťoven. Výsledky skupinové diskuse Cíl setkání debata nad významem kalkulátorů z pohledu jednotlivých pojišťoven představení rozdílných přístupů pojišťoven k formě kalkulátorů a distribuci pojištění online snaha o větší přehlednost a srozumitelnost

Více

POJIŠTĚNÍ. Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město. Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

POJIŠTĚNÍ. Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město. Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION PLATNÝ OD 21. 7. 2013 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní

Více

Jan Šebesta / RČ: Povinné ručení Škoda FELICIA Kč Kč 1/4. Zájemce: Vozidlo: Jiná újma. Vandalismem. Poškození zavazadel

Jan Šebesta / RČ: Povinné ručení Škoda FELICIA Kč Kč 1/4. Zájemce: Vozidlo: Jiná újma. Vandalismem. Poškození zavazadel Číslo smlouvy: 2019110765 1. Záznam z jednání s přehledem Vašeho pojištění Zájemce: Rozsah pojištění: Vozidlo: Druh škody Jan Šebesta / RČ: 510908062 Povinné ručení Škoda FELICIA Co máte pojištěno? Do

Více

Obsah. Dopravní nehody a náhrada škody... 9. První kroky po nehodě... 19. Náhrada škody z povinného ručení... 31. Obsah

Obsah. Dopravní nehody a náhrada škody... 9. První kroky po nehodě... 19. Náhrada škody z povinného ručení... 31. Obsah Obsah Obsah Dopravní nehody a náhrada škody........................... 9 Co je dopravní nehoda a jaké jsou její podmínky?................. 10 Jen a pouze na pozemní komunikaci................................

Více

NAŠEAUTO komplexnípojištění

NAŠEAUTO komplexnípojištění ID: 369843 NAŠE NAŠEAUTO AUTO komplení komplenípojištění pojištění 1.15 POJISTNÁ SMLOUVA ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí 1458 53 2, Česká republika

Více

Bankopojištění. nový trend v distribuci produktů, jeho výhody a nevýhody. Michaela Ambrožová

Bankopojištění. nový trend v distribuci produktů, jeho výhody a nevýhody. Michaela Ambrožová Bankopojištění nový trend v distribuci produktů, jeho výhody a nevýhody Michaela Ambrožová OBSAH pojem bankopojištění historie bankopojištění v ČR proces bankopojištění bankopojištění v Evropě právní úprava

Více

Kooperativa. Dodatek č zúčtovací. k pojistné smlouvě č ze dne 1. ledna 2010

Kooperativa. Dodatek č zúčtovací. k pojistné smlouvě č ze dne 1. ledna 2010 KUJCP010UPDX Kooperativa Vienna Insurance Group Dodatek č. 18 - zúčtovací k pojistné smlouvě č. 2260450146 ze dne 1. ledna 2010 o havarijním pojištění vozidel - PARTNER H58 uzavřené mezi smluvními stranami

Více

online půjčky holešov. Snadné online sjednání Nemusíte nikam chodit, vše vyřídíte z online půjčky holešov pohodlí domova. spálená praha 1-6 CDA -

online půjčky holešov. Snadné online sjednání Nemusíte nikam chodit, vše vyřídíte z online půjčky holešov pohodlí domova. spálená praha 1-6 CDA - online půjčky holešov. Snadné online sjednání Nemusíte nikam chodit, vše vyřídíte z online půjčky holešov pohodlí domova. spálená praha 1-6 CDA - psh 96-61 - tazný vozejk do 750kg - romana bendová - kontaktní

Více

Statistika vybraných parametrů 1-12/2006 Předběžné údaje členů ČAP celkem

Statistika vybraných parametrů 1-12/2006 Předběžné údaje členů ČAP celkem Předběžné údaje členů ČAP celkem Řádek Ukazatel jedn. 1-12/2005 1-12/2006 Inde 2006/ 2005 1 celkem tis. Kč 115 527 197 119 857 434 103,75 2 Životní pojištění tis. Kč 44 917 212 47 072 201 104,80 3 v tom:

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1 PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1 PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ OK1 PLATNÝ OD 16. 7. 2015 Část A. Poplatky za vedení podílového

Více

Pojištění transportu > Pojištění přepravy > Pojištění lodí a letadel

Pojištění transportu > Pojištění přepravy > Pojištění lodí a letadel Kdo jsme? INSIA pro své klienty poskytuje kompletní služby na klíč > vypracování analýzy stávajících pojištění > výběr a doporučení nejvhodnějšího pojistitele > zajistíme uzavření pojistných smluv za výhodných

Více

Pojištění. HOR_62_INOVACE_8.ZSV.35.notebook. September 04, 2013

Pojištění. HOR_62_INOVACE_8.ZSV.35.notebook. September 04, 2013 Pojištění HOR_62_INOVACE_8.ZSV.35 Mgr. Jana Horná 8. ročník ( VI/2 EU OPVK) 5. 6. 2013 Základy společenský věd 8. ročník; Pojištění. 1 Výukový materiál je připraven pro 8. ročník s využitím interaktivní

Více

PŘÍMÁ LIKVIDACE. DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY pro havarijní pojištění vozidel ALLIANZ AUTOPOJIŠTĚNÍ 2012

PŘÍMÁ LIKVIDACE. DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY pro havarijní pojištění vozidel ALLIANZ AUTOPOJIŠTĚNÍ 2012 stránkách pojistitele www.allianz.cz nebo z informací dostupných na tel. čísle 841 170 000. 2. Nevyužití smluvní autoopravny pojistitele v ČR k odstranění škody na vozidle je spojeno: - v havarijním pojištění

Více

Představení společnosti

Představení společnosti Pojištění je nejlepší prevence... Představení společnosti www.zfpmakler.cz O společnosti Makléřská společnost ZFP Makléř, s.r.o. je specialistou na zprostředkování neživotního pojištění průmyslových a

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLATNÝ OD 16. 7. 2015 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní cenou**)

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, O.P.S. škodu, pojištění majetku živelní pojištění, pojištění proti krádeži vloupáním a

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, O.P.S. škodu, pojištění majetku živelní pojištění, pojištění proti krádeži vloupáním a VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, O.P.S. Pojištění fyzických osob a jejich majetku 2 Metodické listy pro II.semestr 1. Rekapitulace, celkové shrnutí přednášek I.semestru, pojištění odpovědnosti za škodu,

Více

STATISTICKÉ ÚDAJE DLE METODIKY ČAP 1-3/2015

STATISTICKÉ ÚDAJE DLE METODIKY ČAP 1-3/2015 STATISTICKÉ ÚDAJE DLE METODIKY ČAP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Souhrnné údaje Předepsané smluvní pojistné podle objemu Neživotní pojištění předepsané smluvní pojistné podle objemu Životní pojištění předepsané

Více

Povinné ručení Mgr. Jan Matoušek výkonný ředitel ČKP a ČAP. RNDr. Petr Jedlička, Ph.D. pojistný matematik ČKP. Tisková konference ČAP a ČKP

Povinné ručení Mgr. Jan Matoušek výkonný ředitel ČKP a ČAP. RNDr. Petr Jedlička, Ph.D. pojistný matematik ČKP. Tisková konference ČAP a ČKP Povinné ručení 2016 Tisková konference ČAP a ČKP Mgr. Jan Matoušek výkonný ředitel ČKP a ČAP RNDr. Petr Jedlička, Ph.D. pojistný matematik ČKP 2. listopadu 2016 Obsah Poškození při dopravních nehodách

Více

A. Pojištění odpovědnosti členů Svazu účetních a KCÚ

A. Pojištění odpovědnosti členů Svazu účetních a KCÚ Svaz účetních a KCÚ- sjednané rámcové smlouvy A. Pojištění odpovědnosti členů Svazu účetních a KCÚ č. rámcové smlouvy rozsah pojištění strana 595019180-2 595019444-7 595019663-5 pojištění odpovědnosti

Více

Pojistná smlouva o pojištění staveb

Pojistná smlouva o pojištění staveb Pojistná smlouva o pojištění staveb Pojistitel: HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s., se sídlem Jungmannova 32/25, 115 25 Praha 1, IČ 60192402, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze,

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA MATEMATICKÉ ANALÝZY A APLIKACÍ MATEMATIKY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Analýza pojištění podniku Vedoucí diplomové práce: RNDr. Martina Pavlačková, Ph.D.

Více

Pachové ohradníky. Prevence dopravních nehod způsobených střetem se zvěří. Ostrava

Pachové ohradníky. Prevence dopravních nehod způsobených střetem se zvěří. Ostrava Pachové ohradníky Prevence dopravních nehod způsobených střetem se zvěří Ostrava Jiří Cívka 4. prosince 2012 Střet se zvěří Příčinou každé 20. dopravní nehody je střet se zvěří 2 Střet se zvěří Snížení

Více

Úvodní část pojistné smlouvy č.: 79437024-14 Pojištění majetku podnikatelů

Úvodní část pojistné smlouvy č.: 79437024-14 Pojištění majetku podnikatelů Úvodní část pojistné smlouvy Číslo pojistné smlouvy: 79437024-14 Stav k datu 1. 6. 2007 Kód produktu: MN Úvodní část pojistné smlouvy č.: 79437024-14 Pojištění majetku podnikatelů Z-VPPN01/N Společenství

Více

Nabídka pojištění Společenství vlastníků jednotek pro dům Rezidence Tulipán, Praha 9

Nabídka pojištění Společenství vlastníků jednotek pro dům Rezidence Tulipán, Praha 9 Nabídka pojištění Společenství vlastníků jednotek pro dům Rezidence Tulipán, Praha 9 Předkládá: RENOMIA, a. s. Pobočka Praha Vlkova 46 130 00 Praha tel.: 221 421 750 fax: 222 720 855 e-mail: jana.voleska@renomia.cz

Více

Pojistná smlouva c.8026327212

Pojistná smlouva c.8026327212 BOZP - PO s.r.o. Lhotská2203 19300 Praha 9-Horní Pocernice IC: 27199509 Zápis v OR: MS v Praze, oddíl C, vložka 103886 (dálejen "pojistník") iednaiící:petra Netušilová :~~ e.~ tf Pojistná smlouva c.8026327212...

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE Zadavatel: Moravskoslezský kraj se sídlem Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18 IČO: 70890692 Veřejná zakázka: Centrální pojištění movitého, nemovitého majetku, vozidel a odpovědnosti kraje a jeho organizací

Více

STATISTICKÉ ÚDAJE DLE METODIKY ČAP 1-12/2014

STATISTICKÉ ÚDAJE DLE METODIKY ČAP 1-12/2014 STATISTICKÉ ÚDAJE DLE METODIKY ČAP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Souhrnné údaje Předepsané smluvní pojistné podle objemu Neživotní pojištění předepsané smluvní pojistné podle objemu Životní pojištění předepsané

Více

STATISTICKÉ ÚDAJE DLE METODIKY ČAP 1-12/2016

STATISTICKÉ ÚDAJE DLE METODIKY ČAP 1-12/2016 STATISTICKÉ ÚDAJE DLE METODIKY ČAP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Souhrnné údaje Předepsané smluvní pojistné podle objemu Neživotní pojištění předepsané smluvní pojistné podle objemu Životní pojištění předepsané

Více

SMĚRNICE S/7413-21. Sazebník pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou členy orgánů společenství vlastníků a bytových družstev

SMĚRNICE S/7413-21. Sazebník pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou členy orgánů společenství vlastníků a bytových družstev Kooperativa pojišťovna, a.s, Vienna Insurance Group Sídlo. Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8 SMĚRNICE Číslo: S/7413-21 Verze: 1. Název: Sazebník pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou členy orgánů

Více

Informace k pojištění platebních karet

Informace k pojištění platebních karet Informace k pojištění platebních karet Účinné od 1. 1. 2014 I. Úvodní ustanovení 1. Tyto informace jsou určeny držitelům debetních nebo kreditních karet (pro všechny typy karet je v těchto informacích

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1 PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1 PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ OK1 PLATNÝ OD 1. 1. 2015 Část A. Poplatky za vedení podílového

Více

Finanční produkty a jejich využití v postproduktivním věku

Finanční produkty a jejich využití v postproduktivním věku Finanční produkty a jejich využití v postproduktivním věku Ing. Petr Šafránek Asociace finančních zprostředkovatelů a finančních poradců České republiky www.afiz.cz Listopad 2013 1 Finanční produkty lze

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLUS

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLUS PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLUS PLATNÝ OD 1. 12. 2016 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní

Více

Pojistník: Pojištěný: Allianz varianta č.1

Pojistník: Pojištěný: Allianz varianta č.1 Pojistník: Pojištěný: živel + odcizení Allianz varianta č.1 Allianz varianta č. 2 Allianz varianta č. 3 rizika pojistné částky spoluúčast Roční pojistné pojistné částky spoluúčast Roční pojistné pojistné

Více

Havarijní pojištění motorových vozidel Doplňková pojištění, kritéria pro výběr pojišťovny a vývoj trhu s havarijním pojištěním

Havarijní pojištění motorových vozidel Doplňková pojištění, kritéria pro výběr pojišťovny a vývoj trhu s havarijním pojištěním Havarijní pojištění motorových vozidel Doplňkov ková pojištění,, kritéria ria pro výběr r pojišťovny ovny a vývoj trhu s havarijním m pojištěním Obsah HAV vs. POV Pojistná rizika Doplňkov ková pojištění

Více

Pojistná smlouva číslo Úsek pojištění hospodářských rizik

Pojistná smlouva číslo Úsek pojištění hospodářských rizik Pojistná smlouva číslo 7720992848 Úsek pojištění hospodářských rizik Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21, PSČ 186 00, Česká republika IČO: 471 16 617

Více

INFORMACE K POJIŠTĚNÍ PLATEBNÍCH KARET

INFORMACE K POJIŠTĚNÍ PLATEBNÍCH KARET INFORMACE K POJIŠTĚNÍ PLATEBNÍCH KARET B I. Úvodní ustanovení 1. Tyto informace jsou určeny držitelům debetních nebo kreditních karet (pro všechny typy karet je v těchto informacích dále použit souhrnný

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování asistenčních služeb Subaru Assistance Technická asistence vozidlům

Všeobecné podmínky pro poskytování asistenčních služeb Subaru Assistance Technická asistence vozidlům Všeobecné podmínky pro poskytování asistenčních služeb Subaru Assistance Technická asistence vozidlům Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1 Služby Subaru Assistance poskytuje společnost Mondial Assistance s.r.o.,

Více

Chráníme to nejcennější

Chráníme to nejcennější POJIŠŤOVNA VZP, a.s. Možnosti Smluvního zdravotního pojištění cizinců a nekalé praktiky na trhu 28.1.2015 Seminář Zdravotní pojištění Cizinců Otakar Mareš Pojišťovna VZP, a.s. 1 O Pojišťovně VZP, a.s.

Více

doplňková připojištění, kritéria pro výběr pojišťovny, vývoj trhu s havarijním pojištěním

doplňková připojištění, kritéria pro výběr pojišťovny, vývoj trhu s havarijním pojištěním Ekonomicko-správní fakulta MU v Brně Seminární práce z předmětu: Pojišťovnictví JS 2005/2006 Téma: Havarijní pojištění motorových vozidel, doplňková připojištění, kritéria pro výběr pojišťovny, vývoj trhu

Více

Zvláštní pojistné podmínky pro doplňkové pojištění asistenčních služeb k vozidlu

Zvláštní pojistné podmínky pro doplňkové pojištění asistenčních služeb k vozidlu Zvláštní pojistné podmínky pro doplňkové pojištění asistenčních služeb k vozidlu H-390/14 OBSAH Článek 1 Úvodní ustanovení........................................... 1 Článek 2 Předmět a rozsah pojištění....................................

Více

SATUM CZECH s.r.o. město Lysou nad Labem. Kalkulace pojistného programu společnosti. pro ÚNOR 2016

SATUM CZECH s.r.o. město Lysou nad Labem. Kalkulace pojistného programu společnosti. pro ÚNOR 2016 Kalkulace pojistného programu společnosti SATUM CZECH s.r.o. pro město Lysou nad Labem ÚNOR 2016 SATUM CZECH s.r.o. Porážková 1424/ 20 702 00 Ostrava, Moravská Ostrava Tento dokument je určen pouze pro

Více

Nabídka cestovního pojištění

Nabídka cestovního pojištění Oddělení: Produktový management cestovní pojištění Země: Česká republika Nabídka cestovního pojištění V-tour s.r.o. Praha 5/28/2014 Cestovní pojištění Generali Pojišťovna a.s. Generali Pojišťovna a.s.

Více

NABÍDKA ŠKODOVÉHO POJIŠTĚNÍ BUDOV - REALITY

NABÍDKA ŠKODOVÉHO POJIŠTĚNÍ BUDOV - REALITY NABÍDKA ŠKODOVÉHO POJIŠTĚNÍ BUDOV - REALITY Pojistitel: Generali Pojišťovna a.s., Bělehradská 132, 120 84 Praha 2, Česká republika, IČ: 61859869, Generali Pojišťovna a.s. je zapsána v obchodním rejstříku

Více

FINANČNÍ LEASING SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR OPERATIVNÍ LEASING

FINANČNÍ LEASING SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR OPERATIVNÍ LEASING CITROËN FINANCIAL SERVICES FINANČNÍ LEASING SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR OPERATIVNÍ LEASING NOVÉ I OJETÉ VOZY FYZICKÉ I PRÁVNICKÉ OSOBY psa_leaflet_a5_long_citroen_final3.indd 1 7.6.2011 14:18:34 CITROËN FINANCIAL

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování asistenčních služeb Subaru Assistance Technická asistence vozidlům

Všeobecné podmínky pro poskytování asistenčních služeb Subaru Assistance Technická asistence vozidlům Všeobecné podmínky pro poskytování asistenčních služeb Subaru Assistance Technická asistence vozidlům Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1 Služby Subaru Assistance poskytuje společnost Mondial Assistance s.r.o.

Více

Talisman. Skutečná ochrana vašeho dítěte

Talisman. Skutečná ochrana vašeho dítěte Talisman Skutečná ochrana vašeho dítěte Talisman Skutečná ochrana vašeho dítěte Každý chce svým dětem dát to nejlepší, naučit je všechno důležité a potřebné, vybavit je do života a především je dostatečně

Více