Zpráva o hospodaření. Hasičské vzájemné pojišťovny, a.s. za rok 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o hospodaření. Hasičské vzájemné pojišťovny, a.s. za rok 2012"

Transkript

1 Zpráva o hospodaření Hasičské vzájemné pojišťovny, a.s. za rok 2012

2 1 Obsah /Content 1. Obsah Úvodní slovo Údaje o společnosti Finanční výsledky Auditorská zpráva Výrok dozorčí rady Content Foreword Company data Financial result Auditor s report Report of the Supervisory board

3 Úvodní slovo / Foreword 2 Dear Shareholder, Dear Business Friends, After ten years during which Hasičská vzájemná pojišťovna consistently reported profits, last year it staggered. The Company reported a loss of around CZK 30 milion. It is apparent that inertia on its own will not lead us to prosperity, but that it will be necessary to accept changes which will return us to profitability. In 2012, the Company s average adjusted number of employees was brokers, 318 tied insurance agents, 5 tied insurance intermediaries and 226 insurance agents, i.e. in total 803 subjects were selling policies for the Company. Hasičská vzájemná pojišťovna has 10 branches and runs in total 72 points of sale. The registered capital as of today amounts to CZK 277,488,000. As you know, our Company uses the German management system, and in 2012 had the following bodies and their officers: Vážení AKCIonáři, milí obchodní přátelé, Po deseti letech, kdy Hasičská vzájemná pojišťovna dosahovala nepřetržitě zisku, v loňském roce zakolísala. Vykázala ztrátu ve výši cca 30 milionů Kč. Je patrné, že jenom setrvačností už dále k prosperitě nebudeme pokračovat, ale je třeba přijmout změny, které zabezpečí návrat zisku. Ve společnosti byl průměrný přepočtený počet zaměstnanců v roce zaměstnanců. Pro pojišťovnu uzavíralo pojistné smlouvy 254 makléřů, 318 výhradních pojišťovacích agentů, 5 vázaných pojišťovacích zprostředkovatelů a 226 pojišťovacích agentů, celkem tedy 803 subjektů. Hasičská vzájemná pojišťovna má 10 poboček a provozuje celkem 72 obchodních míst. Základní kapitál k dnešnímu dni je ve výši Kč. Naše společnost, jak je vám známo, má německý model řízení a v roce 2012 pracovaly orgány společnosti ve složení: 5

4 2 Úvodní slovo / Foreword Dozorčí rada: Ing. Karel Richter, předseda Ing. Ivan Jirota místopředseda Jako členové: JUDr. Zdenka Čížková, Ing. Václav Křivohlávek, CSc., Ladislav Slabý a Mgr. Jarmila Kopáčová Představenstvo pracovalo v roce 2012 v následujícím složení: Ing. Josef Kubeš předseda Ing. Jan Jonáček místopředseda Ing. Petr Bratránek člen představenstva Ing. Vladimíra Ondráková člen představenstva Ing. Marie Čaušević člen představenstva Hasičské vzájemné pojišťovně se za loňský rok podařilo předepsat pojistné ve výši 466 mil. Kč. Plán roku 2012 však byl 532 mil. Kč a nebyl tedy splněn o 66 mil Kč. Hospodářský výsledek, který pojišťovna vykázala, byla ztráta cca 30 mil. Kč. Hlavní důvody vykázání ztráty společnosti můžeme rozdělit jako vnější a vnitřní. SUPERVISORY BOARD: Ing. Karel Richter, Chairman Ing. Ivan Jirota Vice Chairman Members are: JUDr. Zdenka Čížková, Ing. Václav Křivohlávek, CSc., Ladislav Slabý and Mgr. Jarmila Kopáčová In 2012, the Board of Directors had the following members: Ing. Josef Kubeš Chairman Ing. Jan Jonáček Vice Chairman Ing. Petr Bratránek Board Member Ing. Vladimíra Ondráková Board Member Ing. Marie Čaušević Board Member In 2012, Hasičská vzájemná pojišťovna s premium written amounted to CZK 466 million. However, the 2012 target was CZK 532 million, i.e. the actual figure was CZK 66 million short of the target. The Company reported a loss of approximately CZK 30 million. The main reasons why the Company reported a loss can be divided into internal and external: 6

5 Úvodní slovo / Foreword 2 We have very little control over external causes, but they are there nevertheless. The global economic downturn, the EU crises and, last but not least, the poor financial condition of the Czech Republic, have a direct impact on our business. Among the external causes we must also include the situation on the Czech insurance market, where supply exceeds demand. Prospective clients are interested in the cheapest offer, and the competition drives the prices of comparable products below the limit of profitability. Large insurance companies can afford this kind of business in the short term (a major component of their profits comes from assets), but for Hasičská vzájemná pojišťovna such transactions are fatal. And last but not least, we must include among external causes also the losses of summer 2012, especially in July, caused by three natural disasters hailstorms, local floods from torrential rains and windstorms. The number of claims was comparable with 2011 around 11 thousand, but the character of these losses did not make them eligible for catastrophe reinsurance which sets the loss limit for the reinsurer to pay benefits as being in excess of CZK 10 million per risk. None of the risks mentioned earlier met this condition, and as a result Hasičská vzájemná pojišťovna paid out over CZK 40 million from its own pocket. Vnější příčiny nedokážeme téměř ovlivnit, ale musíme s nimi počítat. Globální ekonomická krize, krize v EU a v neposlední řadě špatná finanční kondice Česka přímo ovlivňují naše podnikání. Mezi vnější příčiny musím také zahrnout situaci na českém pojistném trhu, kde převyšuje nabídka nad poptávkou. Potenciální klienti mají zájem o nejlevnější nabídku a tak je cena srovnatelných produktů konkurencí snižována až za hranici ekonomické rentability. Velké pojišťovny si mohou takové obchody na krátký čas dovolit (hlavní složkou jejich výnosů je profit z aktiv), ale pro Hasičskou vzájemnou pojišťovnu jsou podobné transakce přímo fatální. V neposlední řadě mezi vnější vlivy musíme zahrnout také velké škody přes léto 2012, které vznikly především v průběhu července vlivem tří živelných rizik krupobití, lokálních záplav z přívalových dešťů a vichřice. Pojistných událostí bylo srovnatelné množství jako v roce zhruba 11 tis., šlo však o škody, které svým charakterem nedosáhly na podmínky katastrofického zajištění, které stanovuje úhradu škody zajistitelem až u škod nad 10 mil. Kč u jednotlivého rizika. Žádné z rizik, které jsem výše zmiňoval, tyto podmínky nesplnilo a Hasičská vzájemná pojišťovna vyplatila úhrady za více než 40 mil. Kč ze svého. 7

6 2 Úvodní slovo / Foreword Vnitřními příčinami jsou vysoká nákladovost Hasičské vzájemné pojišťovny na zajišťování předpisu pojistného, vysoká správní režie, neměnná obchodní strategie, stárnutí obchodní sítě a pokles předepsaného pojistného. Vysoké náklady na zajištění předepsaného pojistného pochopitelně zhoršují hospodářský výsledek. Ve srovnání s podobnými pojišťovnami jsme v přepočtu rentability obchodování na jednoho pracovníka na nelichotivém předposledním místě. Přímou příčinou nerentability je vysoká správní režie, což je jeden z hlavních atributů špatného hospodářského výsledku. Neměnnou obchodní strategií mám na mysli stagnaci v používání obchodních kanálů Hasičské vzájemné pojišťovny vycházející z mylného předpokladu, že pokud bylo dosaženo v posledních letech uspokojivého výsledku, není nutné nic měnit. Tato taktika se však, dosažením předpisu 466 mil. Kč oproti předepsaným 532 mil. Kč, ukázala jako nesprávná. Obchodní síť stárne, používáme prošlapané metody obchodu, ale je třeba přivést do obchodní a akviziční činnosti mladé lidi, kteří mohou lépe pochopit požadavky mladé generace, tedy nových potencionálních klientů. Jsme Hasičská vzájemná pojišťovna. Slovo hasičská odráží skutečnost, že našimi hlavními akcionáři jsou sbory dobrovolných hasičů, ale mělo by také znamenat, že hasiči Internal causes are the high costs of achieving Hasičská vzájemná pojišťovna s premium written target, high administrative overheads, unchanged business strategy, aging of the sales network and the decline in the premium written. The high cost of meeting the premium written target understandably exacerbates financial results. Compared to similar insurance companies we are, in respect of adjusted profitability per employee, in an unflattering second last place. A direct cause of our low profitability are high administrative overhead costs, which are one of the main attributes of our poor financial results. By unchanging business strategy, I mean our stagnation in the utilisation of Hasičská vzájemná pojišťovna s sales channels, based on a mistaken assumption that if satisfactory results were achieved in the past, there is no need to change anything. However, this tactic, after the actual premium written amounted to only CZK 466 million versus the target of CZK 532 million, turned out to be false. Our sales network is aging, we are following an already established business track, but what is needed is to recruit for our sales network young people who have a better understanding of the needs of the younger generation, i.e. of new prospective clients. We are Hasičská vzájemná pojišťovna (Firemen s Mutual Insurance Company). The word Firemen s means that 8

7 Úvodní slovo / Foreword 2 our major shareholders are voluntary fire brigades, but it should also mean that firemen are using our Company s products. However, so far we have failed to attract interest in our products on a larger scale from among firemen, in spite of the fact that our products are tailor-made for them. As of 31st December 2012, the Association of Volunteer Firemen of Bohemia, Moravia and Silesia had 355,494 members, but of these our client portfolio includes only 14,920, or mere 4.2% of all the AVF BMS members. If we look at the structure of the premium written by product, it is apparent that we failed to sell enough motor third party liability (MTPL) policies. This product is particularly simple to sell, but the fundamental parameter for the client is its price. Unfortunately the existence of web comparison sites of products of different insurance companies is also contributing to the falling prices. The impact of the downturn has manifested itself also in the declining number of property and general liability insurance policies sold, as it is especially our clients people from rural areas, who constitute the low-income component of the population and who were among the first to be hit by the downturn. On the other hand, we have been reasonably successful in insurance for businesses and organisations, where we reported a growth in premium written, budou produkty své společnosti také využívat. Prozatím se však nedaří získat oblibu pro naše produkty mezi hasiči ve větší míře a to i přes skutečnost, že mají možnost uzavřít pojištění, které je pro ně ušito na míru. K 31. prosinci 2012 mělo Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska členů, počet pojištěných je však jen , to je 4,2 % ze všech členů SH ČMS. Pokud se podíváme na strukturu výše předepsaného pojistného podle jednotlivých druhů, zjišťujeme, že se nám nepodařil nárůst v povinném ručení. Právě u tohoto produktu, který je velmi jednoduchý na uzavření pojistné smlouvy, je pro klienta základním parametrem jeho cena. Bohužel k pádu cen pojištění přispívají i internetové srovnávače cen produktů jednotlivých pojišťoven. Dopad krize se nám projevil také v úbytku pojistných smluv na pojištění majetku a odpovědnosti za škody občanů, neboť právě naši klienti obyvatelé venkova, jsou nízkopříjmovou složkou obyvatelstva a krize na ně dopadla jako na jedny z prvních. Naopak se nám celkem dařilo v pojištění firem a organizací, kde jsme zaznamenali nárůst předepsaného pojistného, který částečně vykompenzoval zmiňované propady. Celkem měla HVP,a.s. v loňském roce uzavřeno více než 156 tisíc pojistných smluv. 9

8 2 Úvodní slovo / Foreword Co se týká aktivit jednotlivých útvarů, tak: Provozní úsek byl v loňském roce pod zvýšeným tlakem především v oblasti technické správy pojistných smluv, a to zejména kvůli probíhající valorizaci cen občanských pojištění. Také zpřísnění dohledu České národní banky a kampaň České kanceláře pojistitelů vedoucí k zjištění a odstranění neplatičů povinného ručení přinesla všem pojišťovnám vyšší nároky na práci s pojistnými smlouvami a výběrem pojistného. Pracovníci provozního úseku museli také vynaložit vyšší úsilí k zajištění inkasa pojistného, neboť vzhledem k finanční krizi došlo ke zhoršení platební morálky klientů. Provozní činnosti zabezpečovalo 21 zaměstnanců. Obchodní úsek, v čele s ředitelkou obchodu Ing. Vladimírou Ondrákovou, provedl analýzu prodejnosti veškerých pojistných produktů, které Hasičská vzájemná pojišťovna prodává, navrhl a ve spolupráci s ostatními úseky realizoval jejich změny. Připravil nový produkt autopojištění, který je plně srovnatelný s tím, co nabízí konkurence a je výhodný zejména pro členy sdružení dobrovolných hasičů. V návaznosti na produktovou činnost zajišťoval také průběžné proškolování obchodní sítě. Ekonomický úsek v loňském roce úspěšně dokončil implementaci informačního systému SAP, kterým zajistí přísun komplexních a detailních informací z oblasti which partially compensated for the mentioned drops. All-in-all, HVP a.s. had more than 156 thousand policies in its portfolio last year. In respect of activities of different departments: Operations was last year under increased pressure, mainly in the area of technical policy administration, especially due to the valorisation of retail products underway. The more stringent supervision by the Czech National Bank and the campaign launched by the Czech Bureau of Insurers, aimed at identifying and eliminating MTPL defaulters, resulted in greater demands on working with policies and in collecting premiums for all insurance companies. Operations personnel also had to put more effort into premium collection, since because of the downturn the client s payment morale has deteriorated. The department had a staff of 21. Sales, headed by the Sales Manager Ing. Vladimíra Ondráková, carried out an analysis of the saleability of all insurance products sold by Hasičská vzájemná pojišťovna, and suggested, and together with other departments implemented, the proposed changes. A new product was developed Motor Insurance which is fully comparable with what is offered by our competitors, and which is favourable in particular for members of the Association of Volunteer Firemen. Further to product activities, Sales 10

9 Úvodní slovo / Foreword 2 also provided on-going training of the sales network. The Finance Department last year successfully completed implementation of the SAP information system which will provide the Company management with complex and detailed information in the area of financial accounting, budget and assets management, and controlling. The Claims Department processed last year over 250 life insurance claims, paying out CZK 10.5 million in benefits. In non-life, more than 11 thousand claims were settled, paying out CZK million in benefits. In the claim handling system the Company deploys, as part of the adopted rationalisation measures, a division of work tasks, and prepares specialists in the area of cost budgeting for payments of insurance benefits. The creation of a data warehouse proved to be an effective solution, speeding up and improving the quality of the claim handling system. 20 claim handlers dealt with claims at HVP, a.s., with AXA assistance, a.s. processing MTPL claims for the Company. The Actuaries and Reinsurance Department in 2012 subjected the Company to tests according to the requirements of the Solvency II regulatory system. The department is also preparing all particulars necessary to convert to this new system. finančního účetnictví, řízení rozpočtu, majetku a kontrolingu vedení pojišťovny. Úsek likvidace zpracoval v loňském roce více než 250 pojistných událostí v životním pojištění, což představovalo vyplacené pojistné plnění v celkové výši 10,5 mil. Kč. V neživotním pojištění bylo vyřízeno přes 11 tisíc pojistných událostí, což představovalo pojistné plnění v celkové výši 246,8 mil. Kč. V systému likvidace pojistných událostí aplikujeme v rámci racionalizačních opatření dělbu práce a přípravu specialistů pro oblast rozpočtování nákladů na pojistná plnění. Osvědčilo se vytvoření elektronického úložiště dat, které zrychlilo a zkvalitnilo likvidaci pojistných událostí. Pojistné události řešilo 20 likvidátorů v HVP, a.s. a škody z povinného ručení byly pro pojišťovnu zpracovávány společností AXA assistance, a.s. Odbor pojistné matematiky a zajištění v roce 2012 provedl testování společnosti podle požadavků regulačního systému Solventnost II. Zároveň připravuje veškeré náležitosti nutné k přechodu na tento nový systém. Kancelář generálního ředitele se zabývala především vymáháním pohledávek jak od neplatičů pojistného, tak i vymáháním regresních nároků po vinících pojistných událostí. Nedílnou součástí práce Kanceláře generálního ředitele bylo také sladění vnitřních řídících předpisů 11

10 2 Úvodní slovo / Foreword s novou legislativou a zajištění veškerého právního servisu pojišťovny. Ve vymáhání dlužného pojistného byly úkony pojišťovny racionalizovány tím, že jsme programově vyřešili problém automatizovaným vytvářením platebního rozkazu. Pro rok 2013 má Hasičská vzájemná pojišťovna cíl uzavřít pojistné smlouvy v objemu 511 mil. Kč předepsaného pojistného a zároveň dosáhnout zisku před zdaněním ve výši 8 mil. Kč. Kromě dosažení tohoto cíle, nás čekají také úkoly spojené se zásadními legislativními změnami, které nastanou od a budou mít na pojišťovnictví velký dopad. Jde o začátek účinnosti nového občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích, který nahradí stávající obchodní zákoník. Toto, včetně zlepšování řídícího a kontrolního systému, jsou základní cíle pro probíhající rok. Pojišťovna bude v roce 2013 hledat úspory správních nákladů a k naplnění obchodních cílů již připravuje nové produkty, včetně rozšíření své licence. Všem akcionářům, příznivcům Hasičské vzájemné pojišťovny a jejím zaměstnancům bych chtěl poděkovat za velké úsilí v uplynulém roce a chtěl bych popřát mnoho úspěchů i do roku The CEO s Office deals mainly with debt collection, both from premium defaulters and in rights of subrogation against parties liable for claims. An integral part of the tasks of the CEO s Office is also the harmonisation of management regulations with new legislation and the rendering of all the Company s legal services. The process of collecting premium owed has been rationalised by developing an application for the automatic generation of payment orders. For 2013, Hasičská vzájemná pojišťovna has set a target to sell policies worth CZK 511 million in premium written, and to make a profit of CZK 8 million. Besides meeting this target, awaiting us are tasks arising from fundamental legislative changes to be enacted from 1/1/2014, which will have a great impact on the insurance industry. On this day a new Civil Code and a Business Corporations Act will become effective, thus replacing the current Commercial Code. This, including the improved management and auditing system, are fundamental goals for the current year. In 2013 the Company will be seeking reductions in administrative costs and is already developing new products to help us meet our business targets, and is preparing to extend our licence. 12

11 Úvodní slovo / Foreword 2 I would like to say thank you to all shareholders and supporters of Hasičská vzájemná pojišťovna as well as its employees, for the considerable effort they made in the past year, and wish them a lot of success in podpis Ing. Zdeněk Beránek předseda představenstva Hasičská vzájemná pojišťovna, a. s. Chairman of the Board of Directors 13

12 3 Údaje o společnosti / Company data Založení společnosti Ustavující valná hromada se konala v Brně dne 26. listopadu Vznik společnosti Zápis do obchodního rejstříku byl proveden dne 11. listopadu 1992 v Brně Sídlo společnosti Praha 2, Římská 2135/45 Identifikační číslo Právní forma pojišťovny Akciová společnost. Předmět podnikání Pojišťovací činnost, zajišťovací činnost, činnosti souvisejících s pojišťovací činností. COMPAny establishment The constitutive General Meeting was held in Brno on 26 November COMPAny incorporation A record was made in the Commercial Register on 11 November 1992 in Brno. Registered office Prague 2, Římská 2135/45. Company no Legal FORM Joint-stock company. Subject of business ACtivities insurance, reinsurance, related activities. Povolení podnikat v oblasti neživotního pojištění: vydalo Ministerstvo financí České republiky dne 30. července 1992, č. j. 103/39 561/92, Business licences in the area of non-life insurance: issued by the Ministry of Finance of the Czech Republic on 30th July 1992, Ref. No. 103/39 561/92, 14

13 Údaje o společnosti / Company data 3 in the area of life insurance: issued by the Ministry of Finance of the Czech Republic on 23rd December 1993, Ref. No. 323/41 385/1993, licence to conduct insurance activities, reinsurance activities and related activities: based on Act No. 363/1999, the insurance company was obliged to put its legal relations in harmony with this law. Based on an application filed by the insurance company, the Ministry of Finance granted the Company a licence to conduct insurance activities, reinsurance activities and related activities on 20th March 2002, Ref. No. 322/26946/2002, a licence extension adding defined branches of non-life insurance (motor vehicle and trailer third party liability insurance), Annex 1 to the Insurance Act: the licence was granted by the Czech National Bank on 28/11/2007, Ref. No. 2007/13321/550, based on a CNB notification, the insurance company may conduct business within the territories of Slovakia, Hungary and Poland, a non-life reinsurance licence: the licence was granted by the Czech National Bank on 19/11/2010, Ref. No. 2010/10290/570. v oblasti životního pojištění: vydalo Ministerstvo financí České republiky dne 23. prosince 1993, č. j. 323/41 385/1993, povolení k provozování pojišťovací činnosti, zajišťovací činnosti a činností souvisejících: na základě zákona 363/1999 Sb., byla pojišťovna povinna uvést svoje právní poměry do souladu s touto právní normou. Na základě pojišťovnou předložené žádosti Ministerstvo financí udělilo povolení k provozování pojišťovací činnosti, zajišťovací činnosti a činností souvisejících dne 20. března 2002, č. j. 322/26946/2002, povolení k rozšíření činnosti o pojistné odvětví vymezené v odvětví neživotních pojištění (pojištění odpovědnosti za škodu vyplývající z provozu pozemního motorového a jeho přípojného vozidla) přílohy č. 1 zákona o pojišťovnictví: povolení vydala Česká národní banka dne , č. j. 2007/13321/550, na základě notifikace provedené ČNB může pojišťovna podnikat na území Slovenska, Maďarska a Polska, povolení k provozování zajišťovací činnosti pro neživotní zajištění: povolení vydala Česká národní banka dne , č. j. 2010/10290/

14 3 Údaje o společnosti / Company data Zahájení pojišťovací činnosti v oblasti neživotního pojištění: 11. listopadu 1992, v oblasti životního pojištění: 1. října 1994, v oblasti pojištění odpovědnosti za škodu vyplývající z provozu pozemního motorového a jeho přípojného vozidla: 1. června 2008, zahájení zajišťovací činnosti: 1. května Zajištění pojišťovací činnosti Zajistný program Hasičské vzájemné pojišťovnu, a.s. byl v roce 2012 realizován prostřednictvím zajistného makléře COOPER GAY & CO LTD se sídlem v Londýně. Základní kapitál Základní kapitál společnosti k byl Kč. Rozhodnutím Valné hromady dne v Bílých Poličanech byl základní kapitál HVP, a. s., navýšen o Kč, tj. z Kč na Kč. Nominální hodnota akcií se zvýšila z hodnoty 92,- Kč na hodnotu 94,- Kč. Commencement of insurance activities In the sphere of general insurance: 11 November 1992, In the sphere of life insurance: 1 October 1994, in the sphere of motor vehicle and trailer third party liability insurance 1 June 2008, in the sphere non-life reinsurance 1 May Reinsurance activities The Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s. reinsurance programme was undertaken in 2012 through the good offices of the reinsurance broker COOPER GAY & CO ltd domiciled in London. Registered capital The company s registered capital as at 1 January 2012 was CZK 271,584,000. Under the terms of a resolution passed by the General Meeting on 27 April 2012 in Bilé Poličany the registered capital was increased by CZK 5,904,000 from CZK 271,584,000 to CZK 277,488,000. The nominal value of a share increased from CZK 92 to CZK

15 Údaje o společnosti / Company data 3 ZASTOUPENÍ AKCIONÁŘŮ K Composition of shareholders as at 31 December 2012 Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska ks/pcs Kč 75,01% Association of Fire-fighters of Bohemia, Moravia and Silesia Moravia Banka, a. s. v likvidaci ks/pcs Kč 7,11 % Moravia Bank, a.s., in liquidation Varinvest, a. s. v likvidaci ks/pcs Kč 11,18 % Varinvest, a.s., in liquidation Ostatní akcionáři / Other shareholders ks/pcs Kč 6,70 % Celkem / Total ks/pcs Kč 100,00 % Insurance intermediaries Insurance activities are conducted through a network of insurance agents. New laws impose more stringent requirements for the selection of insurance intermediaries. All insurance intermediaries must pass an examination of professional eligibility and must be registered in the Czech National Bank s Register. The new laws impose upon insurance intermediaries an obligation to inform clients more thoroughly. Product training courses for insurance intermediaries are also an integral part of the process of enhancing the quality of the sales network. Hasičská vzájemná pojišťovna enjoys excellent cooperation with many insurance brokers, and the offer of its insurance portfolio meets the needs of their demanding clients. Pojišťovací zprostředkovatelé Pojišťovací činnost je zabezpečena sítí pojišťovacích agentů. Nové zákony si vyžadují zpřísnění výběru pojišťovacích zprostředkovatelů. Každý pojišťovací zprostředkovatel musí složit zkoušky odborné způsobilosti a být zaregistrován v registru České národní banky. Nové zákony zavazují pojišťovací zprostředkovatele i k důkladnějšímu informování klientů. Nedílnou součástí zkvalitňování obchodní sítě jsou i produktová školení pojišťovacích zprostředkovatelů. Velmi dobrou spolupráci má Hasičská vzájemná pojišťovna s mnoha pojišťovacími makléři, nabídka z našeho pojistného portfolia vyhovuje i jejich náročným kritériím. 17

16 3 Údaje o společnosti / Company data Ke dni síť pojišťovacích zprostředkovatelů a makléřů Hasičské vzájemné pojišťovny, a. s. měla tuto strukturu: As of 31 December 2012 the network of insurance agents and brokers of Hasičská vzájemná pojišťovna, a. s. had the following structure: Provozovatel pojišťovací činnosti Fyzické osoby Právnické osoby Celkem / Total / Natural persons / Corporate bod Osoby / Persons % Makléři / Broker ,63 Výhradní pojišťovací agenti / Exclusive Insurance Agent ,60 Vázaní pojišťovací zprostředkovatelé ,62 / Tied Insurance Intermediary Pojišťovací agenti / Insurance Agent ,15 Celkem osoby / Total Persons ,00 Zastoupení v % / Representation in % 47,70 52,30 100,0 Organizační struktura pojišťovny Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s. provozuje pojišťovací činnost po celé České republice. K tomu je organizačně členěna na pobočky a generální ředitelství pojišťovny. V rámci poboček jsou dále zřizována obchodní místa, kde pojišťovací zprostředkovatelé propagují, nabízejí a prodávají jednotlivé druhy pojištění, předávají informace a rady současným i potenciálním klientům. Pojišťovna v roce 2012 provozovala celkem 10 poboček a 72 obchodních míst. K pojišťovna provozuje celkem 9 poboček (pobočka Olomouc zrušena k ) a 70 obchodních míst. Organisational structure Hasičská vzájemná pojišťovna, a. s. conducts its activities around the whole of the Czech Republic. It is divided into 10 branches and headquarters. Within the framework of the branches there are sales outlets where insurance brokers promote, offer and sell individual insurance schemes, and offer information and advice to current and future clients. The company had total of 10 branches and 72 sales outlets in As of 22 April 2013 it runs total of 9 branches (Olomouc branch was set inactive from 1 February 2013) and 70 sales outlets. 18

17 Údaje o společnosti / Company data 3 orgány SPOLEČNOSTI / Company bodies Představenstvo / Board of Directors: Předseda / Chairman Ing. Josef Kubeš, od / from 16 May 2006 Člen / Members Ing. Petr Bratránek, od / from 9 January 2008 místopředseda / vice chairman Ing. Jan Jonáček, od / from 7 November 2007 Ing. Marie Čaušević, od / from 1 September 2010 Ing. Vladimíra Ondráková, od / from 30 April

18 3 Údaje o společnosti / Company data ŘeditelÉ POBOČEK (stav k ) / BRANCH MANAGERS (AS AT 31 DECEMBER 2012) Dozorčí rada / supervisory board Předseda / chairman Ing. Karel Richter, od / Ing. Karel Richter, from 7 June 2009 Místopředseda / vice chairman Ing. Ivan Jirota, od / Ing. Ivan Jirota, from 27 April 2011 ČlenOVÉ / members JUDr. Zdenka Čížková, od / JUDr. Zdenka Čížková, from 30 April 2010 Ing. Václav Křivohlávek, CSc, od / Ing. Václav Křivohlávek, CSc, from 27 Mai 2011 Mgr. Jarmila Kopáčová, od / Mgr. Jarmila Kopáčová from 9 June 2010 Ladislav Slabý, od / Ladislav Slabý from 9 June 2010 Břetislav Holšán Jičín Ing. Antonín Vosyka Praha 20 Rudolf Makkai Pardubice Ing. Miroslav Slovják Olomouc (do )

19 Údaje o společnosti / Company data Ing. Petr Sajdl Ústí nad Labem (do ) Luboš Zeman Žďár nad Sázavou 3 Václav Žižka České Budějovice Ing. Yveta Korunková Plzeň Ing. Tomáš Reitmeier Brno Ing. Leo Kuběna Ostrava 21

20 3 Údaje o společnosti / Company data Dne skončilo funkční období členu představenstva Ing. Janu Jonáčkovi. Dne skončilo členství Ing. Petra Bratránka v představenstvu a na zasedání dozorčí rady byl zvolen členem představenstva Ing. Zdeněk Beránek. Na zasedání představenstva společnosti dne odstoupil Ing. Josef Kubeš z funkce předsedy představenstva a předsedou představenstva byl zvolen Ing. Zdeněk Beránek. Dne byla odvolaná z představenstva Ing. Marie Čaušević. Nabízené produkty pojištění staveb, pojištění trvale obydlených domácností a rekreačních domácností, komplexní pojištění bytových družstev, měst, obcí, hasičů, pojištění podnikatelů, pojištění motorových vozidel včetně přepravovaných osob i nákladů, pojištění odpovědnosti za škodu vyplývající z provozu pozemního motorového vozidla, zemědělské pojištění (plodiny, zvířata), pojištění odpovědnosti za škody životní pojištění, důchodové pojištění, pojištění úrazové, cestovní pojištění, zajištění. 22 On 7/3/2013 the term in office on the Member of the Board of Directors Ing. Jan Jonáček ended. On 15/2/2013 the membership of Ing. Petr Bratránek of the Board of Directors ended, and at a Supervisory Board meeting Ing. Zdeněk Beránek was elected a Member of the Board of Directors. At the meeting of the Company s Board of Directors held on 20/2/2013, Ing. Josef Kubeš resigned his office as Chairman of the Board of Directors, and Ing. Zdeněk Beránek was elected as the new Chairman of the Board of Directors. On 4/4/2013, Ing. Marie Čaušević was recalled from office on the Board of Directors. Products offered building insurance, insurance of permanently occupied households and recreational households, comprehensive insurance of residential cooperatives, towns, municipalities, fire-fighters, insurance of businesspeople, insurance of motorised vehicles, including passengers and freight, insurance of liability for damage ensuing from the operation of a territorial motorised vehicle, agricultural insurance (crops, livestock), damage liability insurance life insurance, pension insurance, accident insurance, travel insurance, reinsurance.

Zpráva o hospodaření. Hasičské vzájemné pojišťovny, a. s. za rok 2013

Zpráva o hospodaření. Hasičské vzájemné pojišťovny, a. s. za rok 2013 Zpráva o hospodaření Hasičské vzájemné pojišťovny, a. s. za rok 2013 Obsah 1 1. Obsah... 5 2. Úvodní slovo...6 3. Údaje o společnosti...10 4. Finanční výsledky... 17 5. Auditorská zpráva...22 6. Výrok

Více

Nationale-Nederlanden Ïivotní poji Èovna, organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení 2001 / Economic Results Report 2001

Nationale-Nederlanden Ïivotní poji Èovna, organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení 2001 / Economic Results Report 2001 Nationale-Nederlanden Ïivotní poji Èovna, organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení 2001 / Economic Results Report 2001 2001 Základní údaje o spoleãnosti 5 Rozvaha aktiv a pasiv 6 Kontaktní místa

Více

ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ)

ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ) ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ) Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. AKTIVA Běžné účetní období Minulé úč.

Více

Obsah. 1. Obsah... 5. 2. Úvodní slovo...6. 3. Údaje o společnosti...10. 4. Finanční výsledky... 17. 5. Auditorská zpráva...22

Obsah. 1. Obsah... 5. 2. Úvodní slovo...6. 3. Údaje o společnosti...10. 4. Finanční výsledky... 17. 5. Auditorská zpráva...22 Zpráva o hospodaření Hasičské vzájemné pojišťovny, a. s. za rok 2014 Obsah 1 1. Obsah... 5 2. Úvodní slovo...6 3. Údaje o společnosti...10 4. Finanční výsledky... 17 5. Auditorská zpráva...22 6. Výrok

Více

Údaje o MetLife pojišťovně a.s., o složení akcionářů, o skupině, jejíž je součástí a o její činnosti včetně finančních ukazatelů

Údaje o MetLife pojišťovně a.s., o složení akcionářů, o skupině, jejíž je součástí a o její činnosti včetně finančních ukazatelů Údaje o MetLife pojišťovně a.s., o složení akcionářů, o skupině, jejíž je součástí a o její činnosti včetně finančních ukazatelů Základní údaje MetLife pojišťovna a.s. Sídlo: Praha 2, Londýnská 41, PSČ

Více

KYC Package Company name: Czech Brewmasters s.r.o Country: Czech Republic Date: 2 Feb 2015

KYC Package Company name: Czech Brewmasters s.r.o Country: Czech Republic Date: 2 Feb 2015 Summary Sheet Incorporation Document Memorandum & Articles Annual Accounts Extract KYC Package Company name: Czech Brewmasters s.r.o Country: Czech Republic Date: 2 Feb 2015 Disclaimer This summary sheet

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Akreditační systém vysokoškolského vzdělávání v ČR v připravované novele zákona o vysokých školách Higher Education Accreditation System in the Czech Republic in a proposal of an amendment to the Higher

Více

AEGON Pojišťovna, a.s.

AEGON Pojišťovna, a.s. Informace o pojišťovně podle 82 odst. 7 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví v souladu s ustanovením 29 až 31 vyhlášky České národní banky č. 434/2009 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU INVITATION TO ORDINARY GENERAL MEETING OF

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU INVITATION TO ORDINARY GENERAL MEETING OF V Praze dne 17.3.2015 In Prague on 17 March 2015 POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU INVITATION TO ORDINARY GENERAL MEETING OF společnosti Cigler Marani Architects, a.s., IČ: 26489431, se sídlem Moulíkova

Více

Publikováno duben 2010 Published April, 2010

Publikováno duben 2010 Published April, 2010 Publikováno duben 2010 Published April, 2010 2 0 0 9 OBSAH CONTENT 1 OBSAH 1 1. Obsah... 3 2. Úvodní slovo... 7 3. Údaje o společnosti... 13 4. Finanční výsledky... 23 5. Auditorská zpráva... 29 6. Výrok

Více

Informace dle zákona č. 277/2009 Sb., O pojišťovnictví. k datu 31.3.2015

Informace dle zákona č. 277/2009 Sb., O pojišťovnictví. k datu 31.3.2015 Informace dle zákona č. 277/2009 Sb., O pojišťovnictví k datu 31.3.2015 Cestovní pojišťovna ADRIA Way družstvo, zpracováno dne 30.04.2015 Údaje o Cestovní pojišťovně ADRIA Way družstvo Obchodní firma:

Více

Čtvrtletní zpráva DIRECT pojišťovny, a. s. k 30. 6. 2015

Čtvrtletní zpráva DIRECT pojišťovny, a. s. k 30. 6. 2015 Čtvrtletní zpráva DIRECT pojišťovny, a. s. k 30. 6. 2015 1 Údaje o DIRECT pojišťovně, a.s. Obchodní firma DIRECT pojišťovna, a. s. Právní forma akciová společnost Sídlo Novobranská 544/1 Brno 602 00 www.direct.cz

Více

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle p r o S P O R T B E Z B A R I É R f o r S p o r t w i t h o u t B a r r i e r s Foto/Photo: HERBERT SLAVÍK Roman Šebrle Prodejem kalendáře, vydaného ve spolupráci s Českým olympijským výborem, získává

Více

Téma 3: Majetková a finanční struktura. podniku. Cash flow. 1. Majetková struktura. - faktory ovlivňující majetkovou strukturu 2. Finanční struktura

Téma 3: Majetková a finanční struktura. podniku. Cash flow. 1. Majetková struktura. - faktory ovlivňující majetkovou strukturu 2. Finanční struktura Téma 3: Majetková a finanční struktura 1. Majetková struktura podniku. Cash flow - faktory ovlivňující majetkovou strukturu 2. Finanční struktura - míra zadluženosti a optimální finanční struktura 3. Výnosy,

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

Publikováno èerven 2008 2. Published Juny, 2008 0

Publikováno èerven 2008 2. Published Juny, 2008 0 Publikováno èerven 2008 2 Published Juny, 2008 0 0 7 OBSAH 1 CONTENT OBSAH 1. Obsah... 3 2. Úvodní slovo... 7 3. Údaje o spoleènosti... 13 4. Finanèní výsledky... 23 5. Auditorská zpráva... 29 6. Výrok

Více

Údaje o Hasičské vzájemné pojišťovně k 31. 12. 2014

Údaje o Hasičské vzájemné pojišťovně k 31. 12. 2014 Údaje o Hasičské vzájemné pojišťovně k 31. 12. 2014 HVP, a. s. 30.4.2015 Údaje o Hasičské vzájemné pojišťovně k 31. 12. 2014 Obchodní firma: Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s. Právní forma: akciová společnost

Více

Balance Sheet. Rozvaha. AKTIVA Běžné účetní období Minulé úč. období ASSETS Current Financial Period Last Financial Period

Balance Sheet. Rozvaha. AKTIVA Běžné účetní období Minulé úč. období ASSETS Current Financial Period Last Financial Period Rozvaha Balance Sheet AKTIVA Běžné účetní období Minulé úč. období ASSETS Current Financial Period Last Financial Period Brutto Korekce Netto Netto Gross Adjustment Net Net 4. Pořizovaný krátkodobý finanční

Více

Publikováno květen 2007 2. Published May, 2007 0

Publikováno květen 2007 2. Published May, 2007 0 Publikováno květen 2007 2 Published May, 2007 0 0 6 OBSAH 1 CONTENT OBSAH 1. Obsah... 3 2. Úvodní slovo... 7 3. Údaje o spoleènosti... 13 4. Finanèní výsledky... 23 5. Auditorská zpráva... 29 6. Výrok

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

Výsledky hospodaření l Economic Results

Výsledky hospodaření l Economic Results 58 Výsledky hospodaření l Economic Results Více než energie More than Energy 59 Výnosy a náklady l Revenues and Expenses Celkové výnosy společnosti v tis. Kč Total Revenues of the Company in thousands

Více

Stav ke dni: 30. září 2014 (rozhodný den)

Stav ke dni: 30. září 2014 (rozhodný den) Informace o pojišťovně podle 82 odst. 7 Zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, v souladu s ustanovením 29 až 33 Vyhlášky České národní banky č. 434/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení Zákona

Více

Údaje o Hasičské vzájemné pojišťovně. k 30.6.2013

Údaje o Hasičské vzájemné pojišťovně. k 30.6.2013 Údaje o Hasičské vzájemné pojišťovně k 30.6.2013 HVP, a. s. 14.8.2013 Údaje o Hasičské vzájemné pojišťovně k 30.6.2013 Obchodní firma: Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s. Právní forma: akciová společnost

Více

Vyroční zpráva Annual report

Vyroční zpráva Annual report 2012 Vyroční zpráva Annual report Vyroční zpráva Annual report 3 1. Obsah 1. Content 1. Úvodní slovo předsedy představenstva Úvodní slovo předsedy představenstva 6 1. Foreword by the chairman of the

Více

Report On Business Activity. Zpráva o podnikatelské činnosti QUALITY CONTROL SYSTEM SYSTÉM ŘÍZENÍ JAKOSTI RELATIONSHIP WITH THE ENVIRONMENT

Report On Business Activity. Zpráva o podnikatelské činnosti QUALITY CONTROL SYSTEM SYSTÉM ŘÍZENÍ JAKOSTI RELATIONSHIP WITH THE ENVIRONMENT Zpráva o podnikatelské činnosti Report On Business Activity SYSTÉM ŘÍZENÍ JAKOSTI Dohledový audit prováděný na kontrolu dodržování systému řízení jakosti nezjistil žádná pochybení. Normy ISO jsou dodržovány

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT Výroční zpráva Annual report I. Obsah i. Content I. Úvodní slovo předsedy představenstva Úvodní slovo předsedy představenstva 6 I. Foreword by the chairman of the board of

Více

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium Karta předmětu prezenční studium Název předmětu: Účetnictví I (UCT I) Číslo předmětu: Garantující institut: Garant předmětu: 545 - XXXX Institut ekonomiky a systémů řízení Ing. Hana Růčková Kredity: 6

Více

Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva Annual Report 2002

Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva Annual Report 2002 Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva Annual Report 2002 2 Obsah Profil společnosti 2 Základní ukazatele 2 Úvodní slovo předsedy představenstva 6 Statutární orgány a vedení společnosti 8 Přehled

Více

Roční účetní závěrka za období od 1.1. 2010 do 31.12. 2010

Roční účetní závěrka za období od 1.1. 2010 do 31.12. 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Roční účetní závěrka za období od 1.1. 2010 do 31.12. 2010 Praha, březen 2010 Vážení akcionáři a obchodní přátelé, ačkoliv byl rok 2010 rokem, kdy celkové předepsané pojistné na českém

Více

Unaudited Semi-Annual Report 2008 / Neauditovaná pololetní zpráva 2008 English / Česky

Unaudited Semi-Annual Report 2008 / Neauditovaná pololetní zpráva 2008 English / Česky ABN AMRO STRUCTURED INVESTMENTS FUNDS Unaudited Semi-Annual Report 2008 / Neauditovaná pololetní zpráva 2008 English / Česky Société d investissement à capital variable 46, Avenue J.F. Kennedy L-1855

Více

Na začátku bylo slovo akcionáře

Na začátku bylo slovo akcionáře Jak jsme budovali značku tak, aby ji lidi měli rádi Zákaznická loajalita a akvizice ve finančních službách Jakub Petřina Praha / 20. června 2012 I banku můžete mít rádi Na začátku bylo slovo akcionáře

Více

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium Karta předmětu prezenční studium Název předmětu: Číslo předmětu: Garantující institut: Garant předmětu: Účetnictví II (UCT II) 545 - XXXX Institut ekonomiky a systémů řízení Ing. Hana Růčková Kredity:

Více

United Energy Trading, a.s. Praha 1, Washingtonova 17, PSČ 110 00

United Energy Trading, a.s. Praha 1, Washingtonova 17, PSČ 110 00 United Energy Trading, a.s. Praha 1, Washingtonova 17, PSČ 110 00 IČ/Company identification number: 27 38 66 43 DIČ/Tax identification number: CZ27386643 Tel./Phone: +420 221 666 222 Fax/Fax: +420 221

Více

ZÁSADY UPRAVUJÍCÍ KONFLIKT ZÁJMŮ

ZÁSADY UPRAVUJÍCÍ KONFLIKT ZÁJMŮ CONFLICT OF INTEREST POLICY ZÁSADY UPRAVUJÍCÍ KONFLIKT ZÁJMŮ TeleTrade - DJ International Consulting Ltd August 2013 Srpen 2013 2011-2015 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd 1/5 1. Introduction 1.1

Více

OBSAH. ČÁST PRVNÍ: Obecná charakteristika pojišťovnictví a jeho regulace. Úvod... 11

OBSAH. ČÁST PRVNÍ: Obecná charakteristika pojišťovnictví a jeho regulace. Úvod... 11 OBSAH Úvod...................................................... 11 ČÁST PRVNÍ: Obecná charakteristika pojišťovnictví a jeho regulace 1 Pojišťovnictví a jeho postavení v 20. a 21. století...............

Více

Important Disclosures

Important Disclosures Important Disclosures No offer or solicitation to buy or sell securities, securities derivatives, futures products or offexchange foreign currency (forex) transactions of any kind, or any type of trading

Více

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Činžovní Dům V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Jeden z nejatraktivnějších činžovních domů v centru Prahy s velkým potenciálem pro vybudování luxusní rezidence. Neopakovatelná příležitost

Více

CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek

CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek Novell Professional Services ČR, s.r.o. mrehorek@novell.com Agenda CzechPOINT@office Lokální administrátor Autorizovaná konverze na žádost Autorizovaná

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

Daňové souvislosti švarcsystému

Daňové souvislosti švarcsystému www.pwc.cz Daňové souvislosti švarcsystému Zdeněk Drozd 5. dubna 2012 1 Švarcsystém proč? Výhody: - zaměstnavatel neodvádí sociální zabezpečení (SZ) a zdravotní pojištění (ZP), zálohy na daň; - odpadá

Více

Vyrocni zprava 2002 29.9.2003 11:19 Stránka 1. výroční zpráva annual report 2002

Vyrocni zprava 2002 29.9.2003 11:19 Stránka 1. výroční zpráva annual report 2002 Vyrocni zprava 22 29.9.23 11:19 Stránka 1 výroční zpráva annual report 22 Vyrocni zprava 22 29.9.23 11:19 Stránka 2 Vyrocni zprava 22 29.9.23 11:19 Stránka 3 OBSAH CONTENTS 4 Úvodní slovo předsedy představenstva

Více

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs Research infrastructure in the rhythm of BLUES More time and money for entrepreneurs 1 I. What is it? II. How does it work? III. References Where to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_ANJ349 Jméno autora: PhDr. Korbová Magdalena Třída/ročník:

Více

Výroční zpráva / Annual Report 2011

Výroční zpráva / Annual Report 2011 AXA pojišťovna a.s. Výroční zpráva / Annual Report 2011 more than/standards Obsah Zpráva managementu... 4 Výhled do roku 2012... 6 Informace o společnosti... 8 Informace o aktivitách v oblasti výzkumu

Více

I. Údaje o tuzemské pojišťovně nebo tuzemské zajišťovně

I. Údaje o tuzemské pojišťovně nebo tuzemské zajišťovně Údaje o tuzemské pojišťovně nebo tuzemské zajišťovně, o složení akcionářů nebo členů, o skupině, jejíž je součástí, a o její činnosti, včetně finančních ukazatelů zveřejňované na základě vyhlášky č. 434/2009,

Více

I. Údaje o tuzemské pojišťovně nebo tuzemské zajišťovně

I. Údaje o tuzemské pojišťovně nebo tuzemské zajišťovně Údaje o tuzemské pojišťovně nebo tuzemské zajišťovně, o složení akcionářů nebo členů, o skupině, jejíž je součástí, a o její činnosti, včetně finančních ukazatelů zveřejňované na základě vyhlášky č. 434/2009,

Více

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 The presentation includes comments and observations made during the Czech Republic Workshop of November 2003.

Více

Blíž klientům Closer to Customers

Blíž klientům Closer to Customers Blíž klientům Closer to Customers Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva Annual Report 2007 Pojistné produkty ČP ZDRAVÍ umožňují klientům kompenzovat nedostatek finančních prostředků v době nemoci.

Více

Představenstvo společnosti Air Bank a.s.

Představenstvo společnosti Air Bank a.s. Představenstvo společnosti Air Bank a.s. se sídlem v Praze 11, Chodov, Hráského 2231/25, PSČ: 148 00, IČ: 290 45 371, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 16013

Více

PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ URGENTNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ URGENT ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES

PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ URGENTNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ URGENT ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ URGENTNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ URGENT ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES Použité pojmy Platební systém Domácí platební příkaz Elektronický platební

Více

Database systems. Normal forms

Database systems. Normal forms Database systems Normal forms An example of a bad model SSN Surnam OfficeNo City Street No ZIP Region President_of_ Region 1001 Novák 238 Liteň Hlavní 10 26727 Středočeský Rath 1001 Novák 238 Bystřice

Více

I. Údaje o tuzemské pojišťovně nebo tuzemské zajišťovně

I. Údaje o tuzemské pojišťovně nebo tuzemské zajišťovně Údaje o tuzemské pojišťovně nebo tuzemské zajišťovně, o složení akcionářů nebo členů, o skupině, jejíž je součástí, a o její činnosti, včetně finančních ukazatelů zveřejňované na základě vyhlášky č. 434/2009,

Více

EURO přeshraniční platba

EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba je platební příkaz splňující následující kriteria: Je předložen elektronicky Je požadováno standardní provedení (tj. nikoliv urgentní nebo expresní) Částka

Více

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti za rok 2013 Výroční zpráva společnosti 2013 I. Úvod II. Textová část výroční zprávy společnosti 1. Údaje o společnosti 2. Údaje o činnosti společnosti 3. Údaje

Více

Téma 7. Investiční rozhodování

Téma 7. Investiční rozhodování Téma 7. Investiční rozhodování 1. Kapitálové rozpočty výdajů a očekávaných peněžních příjmů z investic 2. Hodnocení efektivnosti investičních projektů 3. Investice do dlouhodobého finančního majetku a

Více

Základní údaje o pojišťovně. Údaje o členech dozorčí rady

Základní údaje o pojišťovně. Údaje o členech dozorčí rady ERGO pojišťovna,a.s. 140 00 Praha 4 - Michle, Vyskočilova 1481/ 4 Telefon: +420 221 585 111 Telefax: +420 221 585 555 info@ergo.cz, www.ergo.cz Pojišťovna ERGO pojišťovna, a.s. (dále jen "pojišťovna")

Více

R.JELINEK GROUP SE VÝROČNÍ ZPRÁVA

R.JELINEK GROUP SE VÝROČNÍ ZPRÁVA R.JELINEK GROUP SE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Úvodní slovo předsedy představenstva Vážení akcionáři, obchodní přátelé, čtvrtým rokem mám tu čest Vám předložit jménem představenstva R.JELINEK GROUP SE výroční

Více

Čtvrtletní zpráva Triglav pojišťovny, a.s. k 30.9.2014

Čtvrtletní zpráva Triglav pojišťovny, a.s. k 30.9.2014 Čtvrtletní zpráva Triglav pojišťovny, a.s. k 30.9.2014 1 Údaje o Triglav pojišťovně, a.s. Obchodní firma Právní forma Triglav pojišťovna, a.s. akciová společnost Sídlo Novobranská 544/1 Brno 602 00 www.triglav.cz

Více

Raiffeisen investiční společnost a.s.

Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva k 30. 6. 2013 Raiffeisen investiční společnost a.s. 1 Základní údaje o investiční společnosti: Obchodní firma: Raiffeisen investiční společnost a. s. IČ: 29146739 Sídlo: Hvězdova 1716/2b,

Více

Daně a odvody zaměstnanců :

Daně a odvody zaměstnanců : www.pwc.com Daně a odvody zaměstnanců : -zaměstnanost -motivace k aktivitě -spotřeba domácností -konkurenceschopnost ekonomiky -demografický vývoj CERGE-EI, Říjen 2013 Peter Chrenko Obsah 1. Dopady platných

Více

PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD

PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD CVIČENÍ K VIDEU 5 DVD PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD Na DVD si můžeš prohlédnout 4 ukázky správných a 4 ukázky nesprávných odpovědí těchto částí ústní maturitní zkoušky z angličtiny: 1) Interakce

Více

Výroční zpráva Annual Report 2013. MetLife pojišťovna a.s.

Výroční zpráva Annual Report 2013. MetLife pojišťovna a.s. Výroční zpráva Annual Report 2013 MetLife pojišťovna a.s. MetLife pojišťovna a.s. Sídlo: V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1 Identifikační číslo: 45794944 Předmět podnikání: pojišťovnictví Rozvahový den:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ANNUAL REPORT 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ANNUAL REPORT 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ANNUAL REPORT 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ANNUAL REPORT 2008 I. OBSAH nadpis nadpis CONTENT I. ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 5 II. ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 7 1. Základní údaje 7 2.

Více

Čtvrtletní zpráva Triglav pojišťovny, a.s. k 31.3.2015

Čtvrtletní zpráva Triglav pojišťovny, a.s. k 31.3.2015 Čtvrtletní zpráva Triglav pojišťovny, a.s. k 31.3.2015 1 Údaje o Triglav pojišťovně, a.s. Obchodní firma Právní forma Triglav pojišťovna, a.s. akciová společnost Sídlo Novobranská 544/1 Brno 602 00 www.triglav.cz

Více

Komerční banka pobočka Praha 6 Dejvice Dejvická 189/5 160 59 Praha 6. V Praze dne 19.6.2014. Vážená paní, Vážený pane,

Komerční banka pobočka Praha 6 Dejvice Dejvická 189/5 160 59 Praha 6. V Praze dne 19.6.2014. Vážená paní, Vážený pane, Komerční banka pobočka Praha 6 Dejvice Dejvická 189/5 160 59 Praha 6 V Praze dne 19.6.2014 Vážená paní, Vážený pane, velice nás těší, že se obracíte na naši banku při řešení otázek týkajících se financování

Více

Základní údaje o činnosti společnosti. Čtvrtletní zpráva ke dni 30. 6. 2014. D.A.S. pojišťovna právní ochrany, a.s.

Základní údaje o činnosti společnosti. Čtvrtletní zpráva ke dni 30. 6. 2014. D.A.S. pojišťovna právní ochrany, a.s. Čtvrtletní zpráva ke dni 3. 6. 214 D.A.S. pojišťovna právní ochrany, a.s. Čtvrtletní zpráva ke dni 3. 6. 214 1 Obsah 1. Základní informace o pojišťovně... 3 2. Údaje o akcionářích pojišťovny... 7 3. Údaje

Více

KOMPARACE METODICKÝCH PŘÍSTUPŮ V ÚČETNICTVÍ PODNIKATELSKÝCH SUBJEKTŮ, BANK A POJIŠŤOVEN V ČESKÉ REPUBLICE

KOMPARACE METODICKÝCH PŘÍSTUPŮ V ÚČETNICTVÍ PODNIKATELSKÝCH SUBJEKTŮ, BANK A POJIŠŤOVEN V ČESKÉ REPUBLICE ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS Ročník LVIII 13 Číslo 6, 2010 KOMPARACE METODICKÝCH PŘÍSTUPŮ V ÚČETNICTVÍ PODNIKATELSKÝCH SUBJEKTŮ, BANK A POJIŠŤOVEN V ČESKÉ REPUBLICE

Více

ÚČETNICTVÍ SUBJEKTŮ POSKYTU TVÍ JÍCÍCH SUBJEKTŮ POSKYTU SLUŽB

ÚČETNICTVÍ SUBJEKTŮ POSKYTU TVÍ JÍCÍCH SUBJEKTŮ POSKYTU SLUŽB ÚČETNICTVÍ SUBJEKTŮ POSKYTUJÍCÍCH SLUŽBY POJIŠTĚNÍ A ZAJIŠTĚNÍ dr. Malíková 1 Výběr z témat 1. Vymezení pojmů (úkoly pojišťoven, základní terminologie, účetní legislativa, oceňování majetku pojišťoven,

Více

SPOLEČNOST SATPO NAŠE SPOLEČNOST JE ZKUŠENÝM RÁDCEM PŘI VÝBĚRU NOVÉHO BYDLENÍ.

SPOLEČNOST SATPO NAŠE SPOLEČNOST JE ZKUŠENÝM RÁDCEM PŘI VÝBĚRU NOVÉHO BYDLENÍ. NAŠE SPOLEČNOST JE ZKUŠENÝM RÁDCEM PŘI VÝBĚRU NOVÉHO BYDLENÍ. SPOLEČNOST SATPO SATPO Realitní činnost zaměřenou na zprostředkování prodeje a nákup rezidenčních nemovitostí na českém trhu jsme zahájili

Více

Průvodce. PX Bonusové certifikáty

Průvodce. PX Bonusové certifikáty Průvodce PX Jiná dimenze investování RDX Bonus Certificate 2 Příležitosti Rizika Atraktivní zisky na trzích, které nemají trend, nebo lehce klesají Částečná ochrana kapitálu Neomezené příležitosti zisku

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

Výroční zpráva / Annual Report 2013

Výroční zpráva / Annual Report 2013 Výroční zpráva / Annual Report 2013 Část A / Part A Česká spořitelna penzijní společnost, a. s. VZ Czech E189023 2013 www.domena.cz Vývoj nejdůležitějších ekonomických ukazatelů / Financial Summary tis.

Více

I. Údaje o tuzemské pojišťovně nebo tuzemské zajišťovně

I. Údaje o tuzemské pojišťovně nebo tuzemské zajišťovně Údaje o tuzemské pojišťovně nebo tuzemské zajišťovně, o složení akcionářů nebo členů, o skupině, jejíž je součástí, a o její činnosti, včetně finančních ukazatelů zveřejňované na základě vyhlášky č. 434/2009,

Více

Daňové souvislosti švarcsystému

Daňové souvislosti švarcsystému www.pwc.cz Daňové souvislosti švarcsystému Zdeněk Drozd 13. června 2012 1 Švarcsystém proč? Výhody: - zaměstnavatel neodvádí sociální zabezpečení (SZ) a zdravotní pojištění (ZP), zálohy na daň; - odpadá

Více

R.JELINEK GROUP SE VÝROČNÍ ZPRÁVA

R.JELINEK GROUP SE VÝROČNÍ ZPRÁVA R.JELINEK GROUP SE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Úvodní slovo předsedy představenstva Vážení akcionáři, obchodní přátelé, třetím rokem mám tu čest Vám předložit jménem představenstva společnosti R.JELINEK GROUP

Více

Výroční zpráva / Annual Report. Komerční pojišťovna, a. s.

Výroční zpráva / Annual Report. Komerční pojišťovna, a. s. Výroční zpráva / Annual Report 2002 Komerční pojišťovna, a. s. 752 Jednou z nejvýznamějších událostí roku 2002 bylo navýšení základního kapitálu společnosti na 752 milionů Kč. 2,54 % Podle statistiky České

Více

Stav ke dni 31. 3. 2015 (rozhodný den) K uvedenému dni pojišťovna nenabyla žádné vlastní akcie, zatímní listy ani jiné účastnické cenné papíry.

Stav ke dni 31. 3. 2015 (rozhodný den) K uvedenému dni pojišťovna nenabyla žádné vlastní akcie, zatímní listy ani jiné účastnické cenné papíry. Informace o ING pojišťovně, a.s. (dále také jen pojišťovna ) podle 82 odst. 7 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví (dále jen ZPOJ ), v souladu s ustanovením 29 až 31 vyhlášky České národní banky č.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014. AUTA BOREK a. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014. AUTA BOREK a. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 AUTA BOREK a. s. Obsah: a) Charakteristika společnosti b) Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti c) Zpráva představenstva o vztazích mezi propojenými osobami

Více

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů.

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů. nadpisu. Case Study Environmental Controlling level Control Fifth level Implementation Policy and goals Organisation Documentation Information Mass and energy balances Analysis Planning of measures 1 1

Více

Total area: 78 866 km². Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns. The Capital: Prague

Total area: 78 866 km². Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns. The Capital: Prague Total area: 78 866 km² Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns The Capital: Prague Economic information (30/05/13) Average gross salary 24 061 Kč / 962 Minimal salary 8 500 Kč / 340 Economic information

Více

STAV KE DNI: 30. 06. 2015 (ROZHODNÝ DEN)

STAV KE DNI: 30. 06. 2015 (ROZHODNÝ DEN) INFORMACE O POJIŠŤOVNĚ PODLE 82 ODST. 7 ZÁKONA Č. 277/2009 SB., O POJIŠŤOVNICTVÍ (ZPOJ), V SOULADU S USTANOVENÍM 29 AŽ 31 VYHLÁŠKY ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 434/2009 SB., KTEROU SE PROVÁDĚJÍ NĚKTERÁ USTANOVENÍ

Více

Výroční zpráva Annual Report 2012

Výroční zpráva Annual Report 2012 Výroční zpráva Annual Report 2012 MetLife pojišťovna a.s. PNTS MetLife pojišťovna a.s. Sídlo: Londýnská 41, 120 21 Praha 2 Identifikační číslo: 25114344 Předmět podnikání: pojišťovnictví Rozvahový den:

Více

BREDERODE a.s. 130 00 Praha 3, Kubelíkova 1548/27

BREDERODE a.s. 130 00 Praha 3, Kubelíkova 1548/27 BREDERODE a.s. 130 00 Praha 3, Kubelíkova 1548/27 Praha, červen 2013 1 O b s a h: Úvod 1. Základní údaje o společnosti 2. Organizační schéma společnosti 3. Orgány správy a řízení společnosti: 3.1. Představenstvo

Více

PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2014

PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2014 PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2014 Obsah pololetní zprávy: strana 1. Obecné údaje o investiční společnosti.. 2 1.1. Identifikace společnosti 1.2. Organizační

Více

ŽÁDOST ASISTENTA PATENTOVÉHO ZÁSTUPCE

ŽÁDOST ASISTENTA PATENTOVÉHO ZÁSTUPCE Datum doručení/date of receiving:... Číslo jednací/the reference number:... Potvrzení přijetí/confirmation of receiving:... Vyplní Komora patentových zástupců ČR/To be filed by Chamber of Patent Attorneys

Více

PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ EXPRESNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ EXPRESS ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES

PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ EXPRESNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ EXPRESS ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ EXPRESNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ EXPRESS ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES Použité pojmy Platební systém Domácí platební příkaz Elektronický platební

Více

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES READERS OF MAGAZINE DOMA DNES PROFILE OF THE MAGAZINE Motto: With us you will feel better at home We write about all that makes home feel like a home We write about healthy and attractive environment for

Více

The Czech education system, school

The Czech education system, school The Czech education system, school Pracovní list Číslo projektu Číslo materiálu Autor Tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.0266 VY_32_INOVACE_ZeE_AJ_4OA,E,L_10 Mgr. Eva Zemanová Anglický jazyk využívání on-line

Více

Quarterly Performance Report 31.3.2015

Quarterly Performance Report 31.3.2015 Quarterly Performance Report 31.3.2015 Česká pojišťovna a.s. Quarterly Performance Report 30.9.2013 Content Description of the Company... 3 Corporate Governance... 6 Company s shareholders structure...

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Seznam použité literatury. Zdroje z internetu

Seznam použité literatury. Zdroje z internetu Seznam použité literatury [1] Interní dokumenty KODIS [2] MILETÍN, J. Autodoprava. PRAHA: Verlag Dashöfer, 2001. [3] HÓTOVÁ, R a kol. Účetnictví. OSTRAVA: VŠB-TU, 2005. ISBN 80-248-0837-4. [4] Úplné znění

Více

Žádost o zavedení nové pravidelné linky Praha Brusel / Charleroi

Žádost o zavedení nové pravidelné linky Praha Brusel / Charleroi [ADRESA] V Bruselu dne [DATUM] 2006 Věc: Žádost o zavedení nové pravidelné linky Praha Brusel / Charleroi Vážené dámy a pánové, Vaše letecká společnost je významným nízkonákladovým dopravcem. S ohledem

Více

Annex 1: Plans of the Lab

Annex 1: Plans of the Lab Annex 1: Plans of the Lab General layout of the Lab Data network layout Laboratory 1: 24 workstations (6x4) Separated workstations (4) Laboratory 2: 12 workstations (3x4) Projection screen+ blackboard

Více

The CEE Stock Exchange Group

The CEE Stock Exchange Group The CEE Stock Exchange Group and 2012: its Výroční Capital zpráva Markets 2012/13 Obsah Profil společnosti 2 Činnost 4 Výsledky hospodaření 5 Zpráva dozorčí rady 6 Zpráva o vztazích 8 Finanční část 13

Více

Výroční zpráva společnosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2007

Výroční zpráva společnosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2007 Výroční zpráva společnosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2007 Ve Zlíně dne 23. dubna 2008 Obsah 1. Profil společnosti 2. Vrcholové orgány společnosti a údaje o akcionářích 3. Údaje o vydaných cenných papírech

Více

INTEGRACE AIS SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY

INTEGRACE AIS SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY Solutions for Demanding Business INTEGRACE AIS SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY egovernment 20:10, Mikulov 2012 Petr Čermák, Josef Krtil Září 2012 AGENDA Asseco Central Europe Zkušenosti a výzvy velkých integračních

Více

Výroční zpráva 2012 Annual Report 2012

Výroční zpráva 2012 Annual Report 2012 Výroční zpráva 2012 Annual Report 2012 AXA životní pojišťovna a.s. Obsah / Content CZ verze... 3 37 Zpráva managementu... 3 Výhled do roku 2013... 4 Informace o společnosti... 5 Informace o aktivitách

Více

SKUTEČNOST V ÚČETNÍM OBDOBÍ Běžném Minulém RESULT IN THE ACCOUNTING PERIOD Current Previous

SKUTEČNOST V ÚČETNÍM OBDOBÍ Běžném Minulém RESULT IN THE ACCOUNTING PERIOD Current Previous PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH ZA OBDOBÍ OD 1. LEDNA 2010 DO 31. PROSINCE 2010 CASH-FLOW STATEMENT FOR THE PERIOD BETWEEN JANUARY 1, 2010 AND DECEMBER 31, 2010 (v celých tisících Kč) (in thousands CZK) SKUTEČNOST

Více

o hospodaření společnosti REAL FLAT spol. s r.o. se sídlem ve Zlíně, Bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 za rok 2008

o hospodaření společnosti REAL FLAT spol. s r.o. se sídlem ve Zlíně, Bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 za rok 2008 REAL FLAT spol. s r.o., Bří Jaroňků 4079, Zlín, PSČ 762 33 ------------------------------------------------------------------------------------------------ společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

Údaje o Allianz pojišťovně k 31. březnu 2012

Údaje o Allianz pojišťovně k 31. březnu 2012 Údaje o Allianz pojišťovně k 31. březnu 2012 S vámi od A do Z Allianz pojišťovna, a. s. Obsah Údaje o Allianz pojišťovně 3 Organizační struktura pojišťovny 4 Dozorčí rada 6 Představenstvo 8 Údaje o osobách,

Více