Zpráva o hospodaření. Hasičské vzájemné pojišťovny, a.s. za rok 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o hospodaření. Hasičské vzájemné pojišťovny, a.s. za rok 2012"

Transkript

1 Zpráva o hospodaření Hasičské vzájemné pojišťovny, a.s. za rok 2012

2 1 Obsah /Content 1. Obsah Úvodní slovo Údaje o společnosti Finanční výsledky Auditorská zpráva Výrok dozorčí rady Content Foreword Company data Financial result Auditor s report Report of the Supervisory board

3 Úvodní slovo / Foreword 2 Dear Shareholder, Dear Business Friends, After ten years during which Hasičská vzájemná pojišťovna consistently reported profits, last year it staggered. The Company reported a loss of around CZK 30 milion. It is apparent that inertia on its own will not lead us to prosperity, but that it will be necessary to accept changes which will return us to profitability. In 2012, the Company s average adjusted number of employees was brokers, 318 tied insurance agents, 5 tied insurance intermediaries and 226 insurance agents, i.e. in total 803 subjects were selling policies for the Company. Hasičská vzájemná pojišťovna has 10 branches and runs in total 72 points of sale. The registered capital as of today amounts to CZK 277,488,000. As you know, our Company uses the German management system, and in 2012 had the following bodies and their officers: Vážení AKCIonáři, milí obchodní přátelé, Po deseti letech, kdy Hasičská vzájemná pojišťovna dosahovala nepřetržitě zisku, v loňském roce zakolísala. Vykázala ztrátu ve výši cca 30 milionů Kč. Je patrné, že jenom setrvačností už dále k prosperitě nebudeme pokračovat, ale je třeba přijmout změny, které zabezpečí návrat zisku. Ve společnosti byl průměrný přepočtený počet zaměstnanců v roce zaměstnanců. Pro pojišťovnu uzavíralo pojistné smlouvy 254 makléřů, 318 výhradních pojišťovacích agentů, 5 vázaných pojišťovacích zprostředkovatelů a 226 pojišťovacích agentů, celkem tedy 803 subjektů. Hasičská vzájemná pojišťovna má 10 poboček a provozuje celkem 72 obchodních míst. Základní kapitál k dnešnímu dni je ve výši Kč. Naše společnost, jak je vám známo, má německý model řízení a v roce 2012 pracovaly orgány společnosti ve složení: 5

4 2 Úvodní slovo / Foreword Dozorčí rada: Ing. Karel Richter, předseda Ing. Ivan Jirota místopředseda Jako členové: JUDr. Zdenka Čížková, Ing. Václav Křivohlávek, CSc., Ladislav Slabý a Mgr. Jarmila Kopáčová Představenstvo pracovalo v roce 2012 v následujícím složení: Ing. Josef Kubeš předseda Ing. Jan Jonáček místopředseda Ing. Petr Bratránek člen představenstva Ing. Vladimíra Ondráková člen představenstva Ing. Marie Čaušević člen představenstva Hasičské vzájemné pojišťovně se za loňský rok podařilo předepsat pojistné ve výši 466 mil. Kč. Plán roku 2012 však byl 532 mil. Kč a nebyl tedy splněn o 66 mil Kč. Hospodářský výsledek, který pojišťovna vykázala, byla ztráta cca 30 mil. Kč. Hlavní důvody vykázání ztráty společnosti můžeme rozdělit jako vnější a vnitřní. SUPERVISORY BOARD: Ing. Karel Richter, Chairman Ing. Ivan Jirota Vice Chairman Members are: JUDr. Zdenka Čížková, Ing. Václav Křivohlávek, CSc., Ladislav Slabý and Mgr. Jarmila Kopáčová In 2012, the Board of Directors had the following members: Ing. Josef Kubeš Chairman Ing. Jan Jonáček Vice Chairman Ing. Petr Bratránek Board Member Ing. Vladimíra Ondráková Board Member Ing. Marie Čaušević Board Member In 2012, Hasičská vzájemná pojišťovna s premium written amounted to CZK 466 million. However, the 2012 target was CZK 532 million, i.e. the actual figure was CZK 66 million short of the target. The Company reported a loss of approximately CZK 30 million. The main reasons why the Company reported a loss can be divided into internal and external: 6

5 Úvodní slovo / Foreword 2 We have very little control over external causes, but they are there nevertheless. The global economic downturn, the EU crises and, last but not least, the poor financial condition of the Czech Republic, have a direct impact on our business. Among the external causes we must also include the situation on the Czech insurance market, where supply exceeds demand. Prospective clients are interested in the cheapest offer, and the competition drives the prices of comparable products below the limit of profitability. Large insurance companies can afford this kind of business in the short term (a major component of their profits comes from assets), but for Hasičská vzájemná pojišťovna such transactions are fatal. And last but not least, we must include among external causes also the losses of summer 2012, especially in July, caused by three natural disasters hailstorms, local floods from torrential rains and windstorms. The number of claims was comparable with 2011 around 11 thousand, but the character of these losses did not make them eligible for catastrophe reinsurance which sets the loss limit for the reinsurer to pay benefits as being in excess of CZK 10 million per risk. None of the risks mentioned earlier met this condition, and as a result Hasičská vzájemná pojišťovna paid out over CZK 40 million from its own pocket. Vnější příčiny nedokážeme téměř ovlivnit, ale musíme s nimi počítat. Globální ekonomická krize, krize v EU a v neposlední řadě špatná finanční kondice Česka přímo ovlivňují naše podnikání. Mezi vnější příčiny musím také zahrnout situaci na českém pojistném trhu, kde převyšuje nabídka nad poptávkou. Potenciální klienti mají zájem o nejlevnější nabídku a tak je cena srovnatelných produktů konkurencí snižována až za hranici ekonomické rentability. Velké pojišťovny si mohou takové obchody na krátký čas dovolit (hlavní složkou jejich výnosů je profit z aktiv), ale pro Hasičskou vzájemnou pojišťovnu jsou podobné transakce přímo fatální. V neposlední řadě mezi vnější vlivy musíme zahrnout také velké škody přes léto 2012, které vznikly především v průběhu července vlivem tří živelných rizik krupobití, lokálních záplav z přívalových dešťů a vichřice. Pojistných událostí bylo srovnatelné množství jako v roce zhruba 11 tis., šlo však o škody, které svým charakterem nedosáhly na podmínky katastrofického zajištění, které stanovuje úhradu škody zajistitelem až u škod nad 10 mil. Kč u jednotlivého rizika. Žádné z rizik, které jsem výše zmiňoval, tyto podmínky nesplnilo a Hasičská vzájemná pojišťovna vyplatila úhrady za více než 40 mil. Kč ze svého. 7

6 2 Úvodní slovo / Foreword Vnitřními příčinami jsou vysoká nákladovost Hasičské vzájemné pojišťovny na zajišťování předpisu pojistného, vysoká správní režie, neměnná obchodní strategie, stárnutí obchodní sítě a pokles předepsaného pojistného. Vysoké náklady na zajištění předepsaného pojistného pochopitelně zhoršují hospodářský výsledek. Ve srovnání s podobnými pojišťovnami jsme v přepočtu rentability obchodování na jednoho pracovníka na nelichotivém předposledním místě. Přímou příčinou nerentability je vysoká správní režie, což je jeden z hlavních atributů špatného hospodářského výsledku. Neměnnou obchodní strategií mám na mysli stagnaci v používání obchodních kanálů Hasičské vzájemné pojišťovny vycházející z mylného předpokladu, že pokud bylo dosaženo v posledních letech uspokojivého výsledku, není nutné nic měnit. Tato taktika se však, dosažením předpisu 466 mil. Kč oproti předepsaným 532 mil. Kč, ukázala jako nesprávná. Obchodní síť stárne, používáme prošlapané metody obchodu, ale je třeba přivést do obchodní a akviziční činnosti mladé lidi, kteří mohou lépe pochopit požadavky mladé generace, tedy nových potencionálních klientů. Jsme Hasičská vzájemná pojišťovna. Slovo hasičská odráží skutečnost, že našimi hlavními akcionáři jsou sbory dobrovolných hasičů, ale mělo by také znamenat, že hasiči Internal causes are the high costs of achieving Hasičská vzájemná pojišťovna s premium written target, high administrative overheads, unchanged business strategy, aging of the sales network and the decline in the premium written. The high cost of meeting the premium written target understandably exacerbates financial results. Compared to similar insurance companies we are, in respect of adjusted profitability per employee, in an unflattering second last place. A direct cause of our low profitability are high administrative overhead costs, which are one of the main attributes of our poor financial results. By unchanging business strategy, I mean our stagnation in the utilisation of Hasičská vzájemná pojišťovna s sales channels, based on a mistaken assumption that if satisfactory results were achieved in the past, there is no need to change anything. However, this tactic, after the actual premium written amounted to only CZK 466 million versus the target of CZK 532 million, turned out to be false. Our sales network is aging, we are following an already established business track, but what is needed is to recruit for our sales network young people who have a better understanding of the needs of the younger generation, i.e. of new prospective clients. We are Hasičská vzájemná pojišťovna (Firemen s Mutual Insurance Company). The word Firemen s means that 8

7 Úvodní slovo / Foreword 2 our major shareholders are voluntary fire brigades, but it should also mean that firemen are using our Company s products. However, so far we have failed to attract interest in our products on a larger scale from among firemen, in spite of the fact that our products are tailor-made for them. As of 31st December 2012, the Association of Volunteer Firemen of Bohemia, Moravia and Silesia had 355,494 members, but of these our client portfolio includes only 14,920, or mere 4.2% of all the AVF BMS members. If we look at the structure of the premium written by product, it is apparent that we failed to sell enough motor third party liability (MTPL) policies. This product is particularly simple to sell, but the fundamental parameter for the client is its price. Unfortunately the existence of web comparison sites of products of different insurance companies is also contributing to the falling prices. The impact of the downturn has manifested itself also in the declining number of property and general liability insurance policies sold, as it is especially our clients people from rural areas, who constitute the low-income component of the population and who were among the first to be hit by the downturn. On the other hand, we have been reasonably successful in insurance for businesses and organisations, where we reported a growth in premium written, budou produkty své společnosti také využívat. Prozatím se však nedaří získat oblibu pro naše produkty mezi hasiči ve větší míře a to i přes skutečnost, že mají možnost uzavřít pojištění, které je pro ně ušito na míru. K 31. prosinci 2012 mělo Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska členů, počet pojištěných je však jen , to je 4,2 % ze všech členů SH ČMS. Pokud se podíváme na strukturu výše předepsaného pojistného podle jednotlivých druhů, zjišťujeme, že se nám nepodařil nárůst v povinném ručení. Právě u tohoto produktu, který je velmi jednoduchý na uzavření pojistné smlouvy, je pro klienta základním parametrem jeho cena. Bohužel k pádu cen pojištění přispívají i internetové srovnávače cen produktů jednotlivých pojišťoven. Dopad krize se nám projevil také v úbytku pojistných smluv na pojištění majetku a odpovědnosti za škody občanů, neboť právě naši klienti obyvatelé venkova, jsou nízkopříjmovou složkou obyvatelstva a krize na ně dopadla jako na jedny z prvních. Naopak se nám celkem dařilo v pojištění firem a organizací, kde jsme zaznamenali nárůst předepsaného pojistného, který částečně vykompenzoval zmiňované propady. Celkem měla HVP,a.s. v loňském roce uzavřeno více než 156 tisíc pojistných smluv. 9

8 2 Úvodní slovo / Foreword Co se týká aktivit jednotlivých útvarů, tak: Provozní úsek byl v loňském roce pod zvýšeným tlakem především v oblasti technické správy pojistných smluv, a to zejména kvůli probíhající valorizaci cen občanských pojištění. Také zpřísnění dohledu České národní banky a kampaň České kanceláře pojistitelů vedoucí k zjištění a odstranění neplatičů povinného ručení přinesla všem pojišťovnám vyšší nároky na práci s pojistnými smlouvami a výběrem pojistného. Pracovníci provozního úseku museli také vynaložit vyšší úsilí k zajištění inkasa pojistného, neboť vzhledem k finanční krizi došlo ke zhoršení platební morálky klientů. Provozní činnosti zabezpečovalo 21 zaměstnanců. Obchodní úsek, v čele s ředitelkou obchodu Ing. Vladimírou Ondrákovou, provedl analýzu prodejnosti veškerých pojistných produktů, které Hasičská vzájemná pojišťovna prodává, navrhl a ve spolupráci s ostatními úseky realizoval jejich změny. Připravil nový produkt autopojištění, který je plně srovnatelný s tím, co nabízí konkurence a je výhodný zejména pro členy sdružení dobrovolných hasičů. V návaznosti na produktovou činnost zajišťoval také průběžné proškolování obchodní sítě. Ekonomický úsek v loňském roce úspěšně dokončil implementaci informačního systému SAP, kterým zajistí přísun komplexních a detailních informací z oblasti which partially compensated for the mentioned drops. All-in-all, HVP a.s. had more than 156 thousand policies in its portfolio last year. In respect of activities of different departments: Operations was last year under increased pressure, mainly in the area of technical policy administration, especially due to the valorisation of retail products underway. The more stringent supervision by the Czech National Bank and the campaign launched by the Czech Bureau of Insurers, aimed at identifying and eliminating MTPL defaulters, resulted in greater demands on working with policies and in collecting premiums for all insurance companies. Operations personnel also had to put more effort into premium collection, since because of the downturn the client s payment morale has deteriorated. The department had a staff of 21. Sales, headed by the Sales Manager Ing. Vladimíra Ondráková, carried out an analysis of the saleability of all insurance products sold by Hasičská vzájemná pojišťovna, and suggested, and together with other departments implemented, the proposed changes. A new product was developed Motor Insurance which is fully comparable with what is offered by our competitors, and which is favourable in particular for members of the Association of Volunteer Firemen. Further to product activities, Sales 10

9 Úvodní slovo / Foreword 2 also provided on-going training of the sales network. The Finance Department last year successfully completed implementation of the SAP information system which will provide the Company management with complex and detailed information in the area of financial accounting, budget and assets management, and controlling. The Claims Department processed last year over 250 life insurance claims, paying out CZK 10.5 million in benefits. In non-life, more than 11 thousand claims were settled, paying out CZK million in benefits. In the claim handling system the Company deploys, as part of the adopted rationalisation measures, a division of work tasks, and prepares specialists in the area of cost budgeting for payments of insurance benefits. The creation of a data warehouse proved to be an effective solution, speeding up and improving the quality of the claim handling system. 20 claim handlers dealt with claims at HVP, a.s., with AXA assistance, a.s. processing MTPL claims for the Company. The Actuaries and Reinsurance Department in 2012 subjected the Company to tests according to the requirements of the Solvency II regulatory system. The department is also preparing all particulars necessary to convert to this new system. finančního účetnictví, řízení rozpočtu, majetku a kontrolingu vedení pojišťovny. Úsek likvidace zpracoval v loňském roce více než 250 pojistných událostí v životním pojištění, což představovalo vyplacené pojistné plnění v celkové výši 10,5 mil. Kč. V neživotním pojištění bylo vyřízeno přes 11 tisíc pojistných událostí, což představovalo pojistné plnění v celkové výši 246,8 mil. Kč. V systému likvidace pojistných událostí aplikujeme v rámci racionalizačních opatření dělbu práce a přípravu specialistů pro oblast rozpočtování nákladů na pojistná plnění. Osvědčilo se vytvoření elektronického úložiště dat, které zrychlilo a zkvalitnilo likvidaci pojistných událostí. Pojistné události řešilo 20 likvidátorů v HVP, a.s. a škody z povinného ručení byly pro pojišťovnu zpracovávány společností AXA assistance, a.s. Odbor pojistné matematiky a zajištění v roce 2012 provedl testování společnosti podle požadavků regulačního systému Solventnost II. Zároveň připravuje veškeré náležitosti nutné k přechodu na tento nový systém. Kancelář generálního ředitele se zabývala především vymáháním pohledávek jak od neplatičů pojistného, tak i vymáháním regresních nároků po vinících pojistných událostí. Nedílnou součástí práce Kanceláře generálního ředitele bylo také sladění vnitřních řídících předpisů 11

10 2 Úvodní slovo / Foreword s novou legislativou a zajištění veškerého právního servisu pojišťovny. Ve vymáhání dlužného pojistného byly úkony pojišťovny racionalizovány tím, že jsme programově vyřešili problém automatizovaným vytvářením platebního rozkazu. Pro rok 2013 má Hasičská vzájemná pojišťovna cíl uzavřít pojistné smlouvy v objemu 511 mil. Kč předepsaného pojistného a zároveň dosáhnout zisku před zdaněním ve výši 8 mil. Kč. Kromě dosažení tohoto cíle, nás čekají také úkoly spojené se zásadními legislativními změnami, které nastanou od a budou mít na pojišťovnictví velký dopad. Jde o začátek účinnosti nového občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích, který nahradí stávající obchodní zákoník. Toto, včetně zlepšování řídícího a kontrolního systému, jsou základní cíle pro probíhající rok. Pojišťovna bude v roce 2013 hledat úspory správních nákladů a k naplnění obchodních cílů již připravuje nové produkty, včetně rozšíření své licence. Všem akcionářům, příznivcům Hasičské vzájemné pojišťovny a jejím zaměstnancům bych chtěl poděkovat za velké úsilí v uplynulém roce a chtěl bych popřát mnoho úspěchů i do roku The CEO s Office deals mainly with debt collection, both from premium defaulters and in rights of subrogation against parties liable for claims. An integral part of the tasks of the CEO s Office is also the harmonisation of management regulations with new legislation and the rendering of all the Company s legal services. The process of collecting premium owed has been rationalised by developing an application for the automatic generation of payment orders. For 2013, Hasičská vzájemná pojišťovna has set a target to sell policies worth CZK 511 million in premium written, and to make a profit of CZK 8 million. Besides meeting this target, awaiting us are tasks arising from fundamental legislative changes to be enacted from 1/1/2014, which will have a great impact on the insurance industry. On this day a new Civil Code and a Business Corporations Act will become effective, thus replacing the current Commercial Code. This, including the improved management and auditing system, are fundamental goals for the current year. In 2013 the Company will be seeking reductions in administrative costs and is already developing new products to help us meet our business targets, and is preparing to extend our licence. 12

11 Úvodní slovo / Foreword 2 I would like to say thank you to all shareholders and supporters of Hasičská vzájemná pojišťovna as well as its employees, for the considerable effort they made in the past year, and wish them a lot of success in podpis Ing. Zdeněk Beránek předseda představenstva Hasičská vzájemná pojišťovna, a. s. Chairman of the Board of Directors 13

12 3 Údaje o společnosti / Company data Založení společnosti Ustavující valná hromada se konala v Brně dne 26. listopadu Vznik společnosti Zápis do obchodního rejstříku byl proveden dne 11. listopadu 1992 v Brně Sídlo společnosti Praha 2, Římská 2135/45 Identifikační číslo Právní forma pojišťovny Akciová společnost. Předmět podnikání Pojišťovací činnost, zajišťovací činnost, činnosti souvisejících s pojišťovací činností. COMPAny establishment The constitutive General Meeting was held in Brno on 26 November COMPAny incorporation A record was made in the Commercial Register on 11 November 1992 in Brno. Registered office Prague 2, Římská 2135/45. Company no Legal FORM Joint-stock company. Subject of business ACtivities insurance, reinsurance, related activities. Povolení podnikat v oblasti neživotního pojištění: vydalo Ministerstvo financí České republiky dne 30. července 1992, č. j. 103/39 561/92, Business licences in the area of non-life insurance: issued by the Ministry of Finance of the Czech Republic on 30th July 1992, Ref. No. 103/39 561/92, 14

13 Údaje o společnosti / Company data 3 in the area of life insurance: issued by the Ministry of Finance of the Czech Republic on 23rd December 1993, Ref. No. 323/41 385/1993, licence to conduct insurance activities, reinsurance activities and related activities: based on Act No. 363/1999, the insurance company was obliged to put its legal relations in harmony with this law. Based on an application filed by the insurance company, the Ministry of Finance granted the Company a licence to conduct insurance activities, reinsurance activities and related activities on 20th March 2002, Ref. No. 322/26946/2002, a licence extension adding defined branches of non-life insurance (motor vehicle and trailer third party liability insurance), Annex 1 to the Insurance Act: the licence was granted by the Czech National Bank on 28/11/2007, Ref. No. 2007/13321/550, based on a CNB notification, the insurance company may conduct business within the territories of Slovakia, Hungary and Poland, a non-life reinsurance licence: the licence was granted by the Czech National Bank on 19/11/2010, Ref. No. 2010/10290/570. v oblasti životního pojištění: vydalo Ministerstvo financí České republiky dne 23. prosince 1993, č. j. 323/41 385/1993, povolení k provozování pojišťovací činnosti, zajišťovací činnosti a činností souvisejících: na základě zákona 363/1999 Sb., byla pojišťovna povinna uvést svoje právní poměry do souladu s touto právní normou. Na základě pojišťovnou předložené žádosti Ministerstvo financí udělilo povolení k provozování pojišťovací činnosti, zajišťovací činnosti a činností souvisejících dne 20. března 2002, č. j. 322/26946/2002, povolení k rozšíření činnosti o pojistné odvětví vymezené v odvětví neživotních pojištění (pojištění odpovědnosti za škodu vyplývající z provozu pozemního motorového a jeho přípojného vozidla) přílohy č. 1 zákona o pojišťovnictví: povolení vydala Česká národní banka dne , č. j. 2007/13321/550, na základě notifikace provedené ČNB může pojišťovna podnikat na území Slovenska, Maďarska a Polska, povolení k provozování zajišťovací činnosti pro neživotní zajištění: povolení vydala Česká národní banka dne , č. j. 2010/10290/

14 3 Údaje o společnosti / Company data Zahájení pojišťovací činnosti v oblasti neživotního pojištění: 11. listopadu 1992, v oblasti životního pojištění: 1. října 1994, v oblasti pojištění odpovědnosti za škodu vyplývající z provozu pozemního motorového a jeho přípojného vozidla: 1. června 2008, zahájení zajišťovací činnosti: 1. května Zajištění pojišťovací činnosti Zajistný program Hasičské vzájemné pojišťovnu, a.s. byl v roce 2012 realizován prostřednictvím zajistného makléře COOPER GAY & CO LTD se sídlem v Londýně. Základní kapitál Základní kapitál společnosti k byl Kč. Rozhodnutím Valné hromady dne v Bílých Poličanech byl základní kapitál HVP, a. s., navýšen o Kč, tj. z Kč na Kč. Nominální hodnota akcií se zvýšila z hodnoty 92,- Kč na hodnotu 94,- Kč. Commencement of insurance activities In the sphere of general insurance: 11 November 1992, In the sphere of life insurance: 1 October 1994, in the sphere of motor vehicle and trailer third party liability insurance 1 June 2008, in the sphere non-life reinsurance 1 May Reinsurance activities The Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s. reinsurance programme was undertaken in 2012 through the good offices of the reinsurance broker COOPER GAY & CO ltd domiciled in London. Registered capital The company s registered capital as at 1 January 2012 was CZK 271,584,000. Under the terms of a resolution passed by the General Meeting on 27 April 2012 in Bilé Poličany the registered capital was increased by CZK 5,904,000 from CZK 271,584,000 to CZK 277,488,000. The nominal value of a share increased from CZK 92 to CZK

15 Údaje o společnosti / Company data 3 ZASTOUPENÍ AKCIONÁŘŮ K Composition of shareholders as at 31 December 2012 Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska ks/pcs Kč 75,01% Association of Fire-fighters of Bohemia, Moravia and Silesia Moravia Banka, a. s. v likvidaci ks/pcs Kč 7,11 % Moravia Bank, a.s., in liquidation Varinvest, a. s. v likvidaci ks/pcs Kč 11,18 % Varinvest, a.s., in liquidation Ostatní akcionáři / Other shareholders ks/pcs Kč 6,70 % Celkem / Total ks/pcs Kč 100,00 % Insurance intermediaries Insurance activities are conducted through a network of insurance agents. New laws impose more stringent requirements for the selection of insurance intermediaries. All insurance intermediaries must pass an examination of professional eligibility and must be registered in the Czech National Bank s Register. The new laws impose upon insurance intermediaries an obligation to inform clients more thoroughly. Product training courses for insurance intermediaries are also an integral part of the process of enhancing the quality of the sales network. Hasičská vzájemná pojišťovna enjoys excellent cooperation with many insurance brokers, and the offer of its insurance portfolio meets the needs of their demanding clients. Pojišťovací zprostředkovatelé Pojišťovací činnost je zabezpečena sítí pojišťovacích agentů. Nové zákony si vyžadují zpřísnění výběru pojišťovacích zprostředkovatelů. Každý pojišťovací zprostředkovatel musí složit zkoušky odborné způsobilosti a být zaregistrován v registru České národní banky. Nové zákony zavazují pojišťovací zprostředkovatele i k důkladnějšímu informování klientů. Nedílnou součástí zkvalitňování obchodní sítě jsou i produktová školení pojišťovacích zprostředkovatelů. Velmi dobrou spolupráci má Hasičská vzájemná pojišťovna s mnoha pojišťovacími makléři, nabídka z našeho pojistného portfolia vyhovuje i jejich náročným kritériím. 17

16 3 Údaje o společnosti / Company data Ke dni síť pojišťovacích zprostředkovatelů a makléřů Hasičské vzájemné pojišťovny, a. s. měla tuto strukturu: As of 31 December 2012 the network of insurance agents and brokers of Hasičská vzájemná pojišťovna, a. s. had the following structure: Provozovatel pojišťovací činnosti Fyzické osoby Právnické osoby Celkem / Total / Natural persons / Corporate bod Osoby / Persons % Makléři / Broker ,63 Výhradní pojišťovací agenti / Exclusive Insurance Agent ,60 Vázaní pojišťovací zprostředkovatelé ,62 / Tied Insurance Intermediary Pojišťovací agenti / Insurance Agent ,15 Celkem osoby / Total Persons ,00 Zastoupení v % / Representation in % 47,70 52,30 100,0 Organizační struktura pojišťovny Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s. provozuje pojišťovací činnost po celé České republice. K tomu je organizačně členěna na pobočky a generální ředitelství pojišťovny. V rámci poboček jsou dále zřizována obchodní místa, kde pojišťovací zprostředkovatelé propagují, nabízejí a prodávají jednotlivé druhy pojištění, předávají informace a rady současným i potenciálním klientům. Pojišťovna v roce 2012 provozovala celkem 10 poboček a 72 obchodních míst. K pojišťovna provozuje celkem 9 poboček (pobočka Olomouc zrušena k ) a 70 obchodních míst. Organisational structure Hasičská vzájemná pojišťovna, a. s. conducts its activities around the whole of the Czech Republic. It is divided into 10 branches and headquarters. Within the framework of the branches there are sales outlets where insurance brokers promote, offer and sell individual insurance schemes, and offer information and advice to current and future clients. The company had total of 10 branches and 72 sales outlets in As of 22 April 2013 it runs total of 9 branches (Olomouc branch was set inactive from 1 February 2013) and 70 sales outlets. 18

17 Údaje o společnosti / Company data 3 orgány SPOLEČNOSTI / Company bodies Představenstvo / Board of Directors: Předseda / Chairman Ing. Josef Kubeš, od / from 16 May 2006 Člen / Members Ing. Petr Bratránek, od / from 9 January 2008 místopředseda / vice chairman Ing. Jan Jonáček, od / from 7 November 2007 Ing. Marie Čaušević, od / from 1 September 2010 Ing. Vladimíra Ondráková, od / from 30 April

18 3 Údaje o společnosti / Company data ŘeditelÉ POBOČEK (stav k ) / BRANCH MANAGERS (AS AT 31 DECEMBER 2012) Dozorčí rada / supervisory board Předseda / chairman Ing. Karel Richter, od / Ing. Karel Richter, from 7 June 2009 Místopředseda / vice chairman Ing. Ivan Jirota, od / Ing. Ivan Jirota, from 27 April 2011 ČlenOVÉ / members JUDr. Zdenka Čížková, od / JUDr. Zdenka Čížková, from 30 April 2010 Ing. Václav Křivohlávek, CSc, od / Ing. Václav Křivohlávek, CSc, from 27 Mai 2011 Mgr. Jarmila Kopáčová, od / Mgr. Jarmila Kopáčová from 9 June 2010 Ladislav Slabý, od / Ladislav Slabý from 9 June 2010 Břetislav Holšán Jičín Ing. Antonín Vosyka Praha 20 Rudolf Makkai Pardubice Ing. Miroslav Slovják Olomouc (do )

19 Údaje o společnosti / Company data Ing. Petr Sajdl Ústí nad Labem (do ) Luboš Zeman Žďár nad Sázavou 3 Václav Žižka České Budějovice Ing. Yveta Korunková Plzeň Ing. Tomáš Reitmeier Brno Ing. Leo Kuběna Ostrava 21

20 3 Údaje o společnosti / Company data Dne skončilo funkční období členu představenstva Ing. Janu Jonáčkovi. Dne skončilo členství Ing. Petra Bratránka v představenstvu a na zasedání dozorčí rady byl zvolen členem představenstva Ing. Zdeněk Beránek. Na zasedání představenstva společnosti dne odstoupil Ing. Josef Kubeš z funkce předsedy představenstva a předsedou představenstva byl zvolen Ing. Zdeněk Beránek. Dne byla odvolaná z představenstva Ing. Marie Čaušević. Nabízené produkty pojištění staveb, pojištění trvale obydlených domácností a rekreačních domácností, komplexní pojištění bytových družstev, měst, obcí, hasičů, pojištění podnikatelů, pojištění motorových vozidel včetně přepravovaných osob i nákladů, pojištění odpovědnosti za škodu vyplývající z provozu pozemního motorového vozidla, zemědělské pojištění (plodiny, zvířata), pojištění odpovědnosti za škody životní pojištění, důchodové pojištění, pojištění úrazové, cestovní pojištění, zajištění. 22 On 7/3/2013 the term in office on the Member of the Board of Directors Ing. Jan Jonáček ended. On 15/2/2013 the membership of Ing. Petr Bratránek of the Board of Directors ended, and at a Supervisory Board meeting Ing. Zdeněk Beránek was elected a Member of the Board of Directors. At the meeting of the Company s Board of Directors held on 20/2/2013, Ing. Josef Kubeš resigned his office as Chairman of the Board of Directors, and Ing. Zdeněk Beránek was elected as the new Chairman of the Board of Directors. On 4/4/2013, Ing. Marie Čaušević was recalled from office on the Board of Directors. Products offered building insurance, insurance of permanently occupied households and recreational households, comprehensive insurance of residential cooperatives, towns, municipalities, fire-fighters, insurance of businesspeople, insurance of motorised vehicles, including passengers and freight, insurance of liability for damage ensuing from the operation of a territorial motorised vehicle, agricultural insurance (crops, livestock), damage liability insurance life insurance, pension insurance, accident insurance, travel insurance, reinsurance.

Zpráva o hospodaření. Hasičské vzájemné pojišťovny, a. s. za rok 2013

Zpráva o hospodaření. Hasičské vzájemné pojišťovny, a. s. za rok 2013 Zpráva o hospodaření Hasičské vzájemné pojišťovny, a. s. za rok 2013 Obsah 1 1. Obsah... 5 2. Úvodní slovo...6 3. Údaje o společnosti...10 4. Finanční výsledky... 17 5. Auditorská zpráva...22 6. Výrok

Více

Nationale-Nederlanden Ïivotní poji Èovna, organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení 2001 / Economic Results Report 2001

Nationale-Nederlanden Ïivotní poji Èovna, organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení 2001 / Economic Results Report 2001 Nationale-Nederlanden Ïivotní poji Èovna, organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení 2001 / Economic Results Report 2001 2001 Základní údaje o spoleãnosti 5 Rozvaha aktiv a pasiv 6 Kontaktní místa

Více

Údaje o DIRECT pojišťovně

Údaje o DIRECT pojišťovně ČTVRTLETNÍ ZPRÁVA K 30. 6. 2016 Údaje o DIRECT pojišťovně Obchodní firma: DIRECT pojišťovna, a.s. Sídlo: Nové sady 996/25, Staré Brno, 602 00 Brno www.direct.cz Identifikační číslo: 250 73 958 Vznik společnosti:

Více

Obsah. 1. Obsah... 5. 2. Úvodní slovo...6. 3. Údaje o společnosti...10. 4. Finanční výsledky... 17. 5. Auditorská zpráva...22

Obsah. 1. Obsah... 5. 2. Úvodní slovo...6. 3. Údaje o společnosti...10. 4. Finanční výsledky... 17. 5. Auditorská zpráva...22 Zpráva o hospodaření Hasičské vzájemné pojišťovny, a. s. za rok 2014 Obsah 1 1. Obsah... 5 2. Úvodní slovo...6 3. Údaje o společnosti...10 4. Finanční výsledky... 17 5. Auditorská zpráva...22 6. Výrok

Více

ING Bank, N. V., organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení / Economic Results Report

ING Bank, N. V., organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení / Economic Results Report ING Bank, N. V., organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení / Economic Results Report 2001 Základní údaje o spoleãnosti 5 Informace o hospodafiení banky 6 Obsah / Contents Basic data on the company

Více

ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ)

ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ) ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ) Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. AKTIVA Běžné účetní období Minulé úč.

Více

B. Dlouhodobý nehmotný majetek C. Finanční umístění (investice)

B. Dlouhodobý nehmotný majetek C. Finanční umístění (investice) ERGO pojišťovna, a.s. Rozvaha k 31. prosinci 2015 (v tisících Kč) Sídlo společnosti: Vyskočilova 1481/4; 140 00 Praha 4 IČO: 61858714 Hrubá výše Úprava Čistá výše Čistá výše I. AKTIVA B. Dlouhodobý nehmotný

Více

Údaje o DIRECT pojišťovně

Údaje o DIRECT pojišťovně ČTVRTLETNÍ ZPRÁVA K 30. 9. 2016 Údaje o DIRECT pojišťovně Obchodní firma: DIRECT pojišťovna, a.s. Sídlo: Nové sady 996/25, Staré Brno, 602 00 Brno www.direct.cz Identifikační číslo: 250 73 958 Vznik společnosti:

Více

Čtvrtletní zpráva Direct pojišťovny, a.s.

Čtvrtletní zpráva Direct pojišťovny, a.s. Čtvrtletní zpráva Direct pojišťovny, a.s. k 31. 3. 2017 pojišťovna 1. Údaje o Direct pojišťovně, a.s. Obchodní firma: Právní forma: Sídlo: Direct pojišťovna, a.s. akciová společnost Identifikační číslo:

Více

Publikováno duben 2012 Published April, 2012

Publikováno duben 2012 Published April, 2012 Publikováno duben 2012 Published April, 2012 2 0 1 1 OBSAH 1 1. Obsah... 3 2. Úvodní slovo... 7 3. Údaje o společnosti... 13 4. Finanční výsledky... 23 5. Auditorská zpráva... 33 6. Výrok dozorčí rady...

Více

ROZVAHA. k 30. září Pojišťovna: Česká pojišťovna a.s., Spálená 16, Praha 1 IČO: v tisících Kč I. AKTIVA AKTIVA CELKEM

ROZVAHA. k 30. září Pojišťovna: Česká pojišťovna a.s., Spálená 16, Praha 1 IČO: v tisících Kč I. AKTIVA AKTIVA CELKEM ROZVAHA k 3. září 24 Pojišťovna: Česká pojišťovna a.s., Spálená 16, Praha 1 IČO: 45272956 v tisících Kč I. AKTIVA Legenda Hrubá výše Úprava Čistá výše 1 2 3 4 B. Dlouhodobý nehmotný majetek, z toho: C.

Více

Čtvrtletní zpráva Direct pojišťovny, a.s.

Čtvrtletní zpráva Direct pojišťovny, a.s. Čtvrtletní zpráva Direct pojišťovny, a.s. k 30. 9. 2017 pojišťovna 1. Údaje o Direct pojišťovně, a.s. Obchodní firma: Právní forma: Sídlo: Direct pojišťovna, a.s. akciová společnost Identifikační číslo:

Více

Údaje o Hasičské vzájemné pojišťovně k 30.6.2012

Údaje o Hasičské vzájemné pojišťovně k 30.6.2012 Údaje o Hasičské vzájemné pojišťovně k 3.6.212 HVP, a. s. 3.6.212 Údaje o Hasičské vzájemné pojišťovně k 3.6. 212 Obchodní firma: Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s. Právní forma: akciová společnost Sídlo:

Více

AEGON Pojišťovna, a.s. akciová společnost. Praha 4, Na Pankráci 26/322, PSČ 140 00. 21.09.2010, zápis předsedy představenstva. 380.000.

AEGON Pojišťovna, a.s. akciová společnost. Praha 4, Na Pankráci 26/322, PSČ 140 00. 21.09.2010, zápis předsedy představenstva. 380.000. AEGON Pojišťovna, a.s. Informace o pojišťovně podle 82 odst. 7 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví v souladu s ustanovením 29 až 31 vyhlášky České národní banky č. 434/2009 Sb., kterou se provádějí

Více

KYC Package Company name: Czech Brewmasters s.r.o Country: Czech Republic Date: 2 Feb 2015

KYC Package Company name: Czech Brewmasters s.r.o Country: Czech Republic Date: 2 Feb 2015 Summary Sheet Incorporation Document Memorandum & Articles Annual Accounts Extract KYC Package Company name: Czech Brewmasters s.r.o Country: Czech Republic Date: 2 Feb 2015 Disclaimer This summary sheet

Více

Údaje o pojišťovně. snížení základního kapitálu

Údaje o pojišťovně. snížení základního kapitálu Údaje o pojišťovně Základní údaje o pojišťovně Obchodní firma: Vitalitas pojišťovna, a.s. Právní forma: akciová společnost Sídlo: Tusarova 1152/36, 170 00 Praha 7 IČ: 257 10 966 Datum zápisu do obchodního

Více

OKMP. Souhrnná zpráva Společenství OKMP 2006. Annual Report OKMP corporation 2006. Mateřská společnost. Mother company. OKMP Group a.s.

OKMP. Souhrnná zpráva Společenství OKMP 2006. Annual Report OKMP corporation 2006. Mateřská společnost. Mother company. OKMP Group a.s. OKMP Souhrnná zpráva Společenství OKMP 2006 Annual Report OKMP corporation 2006 Mateřská společnost Mother company OKMP Group a.s. Hlavní dceřiné společnosti Main subsidiaries INELSEV s.r.o. OKMP s.r.o.

Více

Údaje o MetLife pojišťovně a.s., o složení akcionářů, o skupině, jejíž je součástí a o její činnosti včetně finančních ukazatelů

Údaje o MetLife pojišťovně a.s., o složení akcionářů, o skupině, jejíž je součástí a o její činnosti včetně finančních ukazatelů Údaje o MetLife pojišťovně a.s., o složení akcionářů, o skupině, jejíž je součástí a o její činnosti včetně finančních ukazatelů Základní údaje MetLife pojišťovna a.s. Sídlo: Praha 2, Londýnská 41, PSČ

Více

AEGON Pojišťovna, a.s.

AEGON Pojišťovna, a.s. Informace o pojišťovně podle 82 odst. 7 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví v souladu s ustanovením 29 až 31 vyhlášky České národní banky č. 434/2009 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona

Více

Vybrané ukazatele z výroční zprávy 07 Selected data of the balance sheet 07.

Vybrané ukazatele z výroční zprávy 07 Selected data of the balance sheet 07. Vybrané ukazatele z výroční zprávy 07 Selected data of the balance sheet 07 www.zvvz.cz Struktura prodeje Podíl skupin výrobků a montážních prací na celkovém objemu vlastních dodávek: Skupiny výrobků

Více

AEGON Pojišťovna, a.s.

AEGON Pojišťovna, a.s. Informace o pojišťovně podle 82 odst. 7 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví v souladu s ustanovením 29 až 31 vyhlášky České národní banky č. 434/2009 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona

Více

Vybrané ukazatele z Výroční zprávy ZVVZ GROUP konsolidované 2010

Vybrané ukazatele z Výroční zprávy ZVVZ GROUP konsolidované 2010 Vybrané ukazatele z Výroční zprávy ZVVZ GROUP konsolidované 2010 Selected data of the annual report of ZVVZ GROUP consolidated 2010 Struktura prodeje Podíl skupin výrobků a montážních prací na celkovém

Více

ČTvrTLETNÍ ZPrÁvA / K 31. BŘEZNU 2015 BNP PARIBAS CARDIF POJIŠŤOVNA, A. S.

ČTvrTLETNÍ ZPrÁvA / K 31. BŘEZNU 2015 BNP PARIBAS CARDIF POJIŠŤOVNA, A. S. ČTvrTLETNÍ ZPrÁvA / K 31. BŘEZNU 2015 BNP PARIBAS CARDIF POJIŠŤOVNA, A. S. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI Základní kapitál Počet akcií Předmět podnikání Obchodní jméno společnosti: BNP Paribas Cardif Pojišťovna,

Více

AEGON Pojišťovna, a.s.

AEGON Pojišťovna, a.s. Informace o pojišťovně podle 82 odst. 7 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví v souladu s ustanovením 29 až 31 vyhlášky České národní banky č. 434/2009 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona

Více

Vybrané ukazatele z výroční zprávy. Selected Data of the Balance Sheet

Vybrané ukazatele z výroční zprávy. Selected Data of the Balance Sheet Vybrané ukazatele z výroční zprávy 25 Selected Data of the Balance Sheet Vybrané ukazatele z výroční zprávy 25 Struktura prodeje: Srtructure of Sales: Podíl skupin výrobků a montážních prací na celkovém

Více

Životopis. v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze vyučující 2012 ŠKODA AUTO Vysoká škola, o.p.s. vedoucí katedry

Životopis. v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze vyučující 2012 ŠKODA AUTO Vysoká škola, o.p.s. vedoucí katedry Životopis Osobní údaje doc. Ing. Jiřina Bokšová, Ph.D. Vzdělání Ing. Vysoká škola ekonomická 2004 Ph.D. Vysoká škola ekonomická Doc. Vysoká škola ekonomická Účetnictví a finanční řízení podniku Zaměstnání

Více

Informace dle zákona č. 277/2009 Sb., O pojišťovnictví. k datu

Informace dle zákona č. 277/2009 Sb., O pojišťovnictví. k datu Informace dle zákona č. 277/2009 Sb., O pojišťovnictví k datu 30.9.2010 Cestovní pojišťovna ADRIA Way družstvo, zpracováno dne 15.11.2010 Údaje o Cestovní pojišťovně ADRIA Way družstvo k 30.9.2010 Obchodní

Více

Informace dle zákona č. 277/2009 Sb., O pojišťovnictví. k datu

Informace dle zákona č. 277/2009 Sb., O pojišťovnictví. k datu Informace dle zákona č. 277/2009 Sb., O pojišťovnictví k datu 30.6.2010 Cestovní pojišťovna ADRIA Way družstvo, zpracováno dne 14.10.2010 Údaje o Cestovní pojišťovně ADRIA Way družstvo k 30.6.2010 Obchodní

Více

Informace dle zákona č. 277/2009 Sb., O pojišťovnictví. k datu 31.3.2015

Informace dle zákona č. 277/2009 Sb., O pojišťovnictví. k datu 31.3.2015 Informace dle zákona č. 277/2009 Sb., O pojišťovnictví k datu 31.3.2015 Cestovní pojišťovna ADRIA Way družstvo, zpracováno dne 30.04.2015 Údaje o Cestovní pojišťovně ADRIA Way družstvo Obchodní firma:

Více

Povinně uveřejňované informace AEGON Pojišťovna, a.s.

Povinně uveřejňované informace AEGON Pojišťovna, a.s. Povinně uveřejňované informace AEGON Pojišťovna, a.s. Informace o pojišťovně podle 82 odst. 2 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením 23 až 25 vyhlášky

Více

Informace dle zákona č. 277/2009 Sb., O pojišťovnictví. k datu 30.9.2011

Informace dle zákona č. 277/2009 Sb., O pojišťovnictví. k datu 30.9.2011 Informace dle zákona č. 277/2009 Sb., O pojišťovnictví k datu 30.9.2011 Cestovní pojišťovna ADRIA Way družstvo, zpracováno dne 20.10.2011 Údaje o Cestovní pojišťovně ADRIA Way družstvo k 30.6.2011 Obchodní

Více

Informace dle zákona č. 277/2009 Sb., O pojišťovnictví. k datu

Informace dle zákona č. 277/2009 Sb., O pojišťovnictví. k datu Informace dle zákona č. 277/2009 Sb., O pojišťovnictví k datu 30.9.2012 Cestovní pojišťovna ADRIA Way družstvo, zpracováno dne 24.10.2012 Údaje o Cestovní pojišťovně ADRIA Way družstvo Obchodní firma:

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Akreditační systém vysokoškolského vzdělávání v ČR v připravované novele zákona o vysokých školách Higher Education Accreditation System in the Czech Republic in a proposal of an amendment to the Higher

Více

Čtvrtletní zpráva DIRECT pojišťovny, a. s. k 30. 6. 2015

Čtvrtletní zpráva DIRECT pojišťovny, a. s. k 30. 6. 2015 Čtvrtletní zpráva DIRECT pojišťovny, a. s. k 30. 6. 2015 1 Údaje o DIRECT pojišťovně, a.s. Obchodní firma DIRECT pojišťovna, a. s. Právní forma akciová společnost Sídlo Novobranská 544/1 Brno 602 00 www.direct.cz

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU INVITATION TO ORDINARY GENERAL MEETING OF

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU INVITATION TO ORDINARY GENERAL MEETING OF V Praze dne 17.3.2015 In Prague on 17 March 2015 POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU INVITATION TO ORDINARY GENERAL MEETING OF společnosti Cigler Marani Architects, a.s., IČ: 26489431, se sídlem Moulíkova

Více

B. DLOUHODOBÝ MAJETEK

B. DLOUHODOBÝ MAJETEK 50 Rozvaha v plném rozsahu Běžné účetní období Minulé úč. obd. 2008 Minulé úč. obd. 2007 Brutto Korekce Netto Netto Netto AKTIVA CELKEM 106 5-30 315 72 229 695 620 7 931 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ ZÁKL. KAPITÁL

Více

STANOVISKO DOZORČÍ RADY SPOLEČNOSTI UNIPETROL, A.S. K K 31. PROSINCI 2014 K 31. PROSINCI 2014

STANOVISKO DOZORČÍ RADY SPOLEČNOSTI UNIPETROL, A.S. K K 31. PROSINCI 2014 K 31. PROSINCI 2014 STANOVISKO DOZORČÍ RADY SPOLEČNOSTI UNIPETROL, A.S. K SCHVÁLENÍ NEKONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY SPOLEČNOSTI UNIPETROL K 31. PROSINCI 2014 SCHVÁLENÍ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY SPOLEČNOSTI UNIPETROL K 31.

Více

Údaje o Hasičské vzájemné pojišťovně k 31. 12. 2014

Údaje o Hasičské vzájemné pojišťovně k 31. 12. 2014 Údaje o Hasičské vzájemné pojišťovně k 31. 12. 2014 HVP, a. s. 30.4.2015 Údaje o Hasičské vzájemné pojišťovně k 31. 12. 2014 Obchodní firma: Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s. Právní forma: akciová společnost

Více

. Základní údaje o pojišťovně

. Základní údaje o pojišťovně Údaje o pojišťovně. Základní údaje o pojišťovně obchodní.firma: Vitalitas pojišťovna, a.s. právní forma: akciová společnost sídlo: Tusarova 1152/36, 170 00 Praha 7 IČ: 257 I0 966 Datum zápisu do obchodního

Více

STANOVISKO DOZORČÍ RADY SPOLEČNOSTI UNIPETROL, A.S. KE SCHVÁLENÍ ŘÁDNÉ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY SPOLEČNOSTI UNIPETROL K 31.

STANOVISKO DOZORČÍ RADY SPOLEČNOSTI UNIPETROL, A.S. KE SCHVÁLENÍ ŘÁDNÉ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY SPOLEČNOSTI UNIPETROL K 31. ŘÁDNÉ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY SPOLEČNOSTI UNIPETROL K 31. ŘÁDNÉ INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY SPOLEČNOSTI UNIPETROL K 31. STANOVISKO DOZORČÍ RADY SPOLEČNOSTI UNIPETROL, A.S. K NÁVRHU PŘEDSTAVENSTVA

Více

Údaje o Hasičské vzájemné pojišťovně k 30. 6. 2015

Údaje o Hasičské vzájemné pojišťovně k 30. 6. 2015 Údaje o Hasičské vzájemné pojišťovně k 30. 6. 2015 HVP, a. s. 10.8.2015 Údaje o Hasičské vzájemné pojišťovně k 30. 6. 2015 Obchodní firma: Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s. Právní forma: akciová společnost

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová práce 2013 Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

Téma 8. Náklady kapitálu. Kapitálová struktura a její optimalizace

Téma 8. Náklady kapitálu. Kapitálová struktura a její optimalizace Téma 8. Náklady kapitálu. Kapitálová struktura a její optimalizace 1. Náklady kapitálu a jejich kvantifikace 2. Kapitálová struktura podniku 3. Působení finanční páky 4. Optimální kapitálová struktura

Více

STANOVISKO DOZORČÍ RADY SPOLEČNOSTI UNIPETROL, A.S. KE K 31. PROSINCI 2013 K 31. PROSINCI 2013

STANOVISKO DOZORČÍ RADY SPOLEČNOSTI UNIPETROL, A.S. KE K 31. PROSINCI 2013 K 31. PROSINCI 2013 STANOVISKO DOZORČÍ RADY SPOLEČNOSTI UNIPETROL, A.S. KE SCHVÁLENÍ NEKONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY SPOLEČNOSTI UNIPETROL K 31. PROSINCI 2013 SCHVÁLENÍ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY SPOLEČNOSTI UNIPETROL K

Více

Informace dle zákona č. 277/2009 Sb., O pojišťovnictví. k datu

Informace dle zákona č. 277/2009 Sb., O pojišťovnictví. k datu Informace dle zákona č. 277/2009 Sb., O pojišťovnictví k datu 30.9.2016 Cestovní pojišťovna ADRIA Way družstvo, zpracováno dne 29.10.2016 Údaje o Cestovní pojišťovně ADRIA Way družstvo Obchodní firma:

Více

Publikováno duben 2010 Published April, 2010

Publikováno duben 2010 Published April, 2010 Publikováno duben 2010 Published April, 2010 2 0 0 9 OBSAH CONTENT 1 OBSAH 1 1. Obsah... 3 2. Úvodní slovo... 7 3. Údaje o společnosti... 13 4. Finanční výsledky... 23 5. Auditorská zpráva... 29 6. Výrok

Více

BREDERODE a.s. 130 00 Praha 3, Kubelíkova 1548/27

BREDERODE a.s. 130 00 Praha 3, Kubelíkova 1548/27 BREDERODE a.s. 130 00 Praha 3, Kubelíkova 1548/27 Praha, červen 2013 1 O b s a h: Úvod 1. Základní údaje o společnosti 2. Organizační schéma společnosti 3. Orgány správy a řízení společnosti: 3.1. Představenstvo

Více

Téma 3: Majetková a finanční struktura. podniku. Cash flow. 1. Majetková struktura. - faktory ovlivňující majetkovou strukturu 2. Finanční struktura

Téma 3: Majetková a finanční struktura. podniku. Cash flow. 1. Majetková struktura. - faktory ovlivňující majetkovou strukturu 2. Finanční struktura Téma 3: Majetková a finanční struktura 1. Majetková struktura podniku. Cash flow - faktory ovlivňující majetkovou strukturu 2. Finanční struktura - míra zadluženosti a optimální finanční struktura 3. Výnosy,

Více

Obsah Výroční zpráva povinné náležitosti obecně prospěšné společnosti... 2 Výroční zpráva povinné náležitosti obchodní společnosti...

Obsah Výroční zpráva povinné náležitosti obecně prospěšné společnosti... 2 Výroční zpráva povinné náležitosti obchodní společnosti... Obsah Výroční zpráva povinné náležitosti obecně prospěšné společnosti... 2 Výroční zpráva povinné náležitosti obchodní společnosti... 4 Výroční zpráva povinné náležitosti ústav... 6 Výroční zpráva za rok

Více

ING pojišťovna, a.s. K uvedenému dni pojišťovna nenabyla žádné vlastní akcie, zatímní listy ani jiné účastnické cenné papíry.

ING pojišťovna, a.s. K uvedenému dni pojišťovna nenabyla žádné vlastní akcie, zatímní listy ani jiné účastnické cenné papíry. INFORMACE O POJIŠŤOVNĚ podle 82 odst. 7 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví (ZPOJ), v souladu s ustanovením 29 až 31 vyhlášky České národní banky č. 434/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení

Více

ehealth a bezpečnost dat

ehealth a bezpečnost dat ehealth Day 2015 22. ŘÍJNA 2015 Brno Aleš Špidla Manažer řízení rizik - PwC Prezident Českého institutu manažerů informační bezpečnosti Agenda: Zákon o kybernetické bezpečnosti, ale nejen on Elektronizace

Více

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle p r o S P O R T B E Z B A R I É R f o r S p o r t w i t h o u t B a r r i e r s Foto/Photo: HERBERT SLAVÍK Roman Šebrle Prodejem kalendáře, vydaného ve spolupráci s Českým olympijským výborem, získává

Více

Balance Sheet. Rozvaha. AKTIVA Běžné účetní období Minulé úč. období ASSETS Current Financial Period Last Financial Period

Balance Sheet. Rozvaha. AKTIVA Běžné účetní období Minulé úč. období ASSETS Current Financial Period Last Financial Period Rozvaha Balance Sheet AKTIVA Běžné účetní období Minulé úč. období ASSETS Current Financial Period Last Financial Period Brutto Korekce Netto Netto Gross Adjustment Net Net 4. Pořizovaný krátkodobý finanční

Více

OBSAH. ČÁST PRVNÍ: Obecná charakteristika pojišťovnictví a jeho regulace. Úvod... 11

OBSAH. ČÁST PRVNÍ: Obecná charakteristika pojišťovnictví a jeho regulace. Úvod... 11 OBSAH Úvod...................................................... 11 ČÁST PRVNÍ: Obecná charakteristika pojišťovnictví a jeho regulace 1 Pojišťovnictví a jeho postavení v 20. a 21. století...............

Více

Raiffeisen investiční společnost a.s.

Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva k 30. 6. 2013 Raiffeisen investiční společnost a.s. 1 Základní údaje o investiční společnosti: Obchodní firma: Raiffeisen investiční společnost a. s. IČ: 29146739 Sídlo: Hvězdova 1716/2b,

Více

ANYPAYER s.r.o. Registration Number: Licensed by, Czech National Bank Web:

ANYPAYER s.r.o. Registration Number: Licensed by, Czech National Bank Web: INDETIFIKAČNÍ FORMULAŘ PRO POLITICKY EXPOVAU OSOBU FORM FOR IDENTIFICATION OF POLITICAL EXPOSED PERSON Formulář: PEO Form: PEP Podle zákona 253/2008 ze zákona o prevenci praní špinavých peněz a financování

Více

Publikováno èerven 2008 2. Published Juny, 2008 0

Publikováno èerven 2008 2. Published Juny, 2008 0 Publikováno èerven 2008 2 Published Juny, 2008 0 0 7 OBSAH 1 CONTENT OBSAH 1. Obsah... 3 2. Úvodní slovo... 7 3. Údaje o spoleènosti... 13 4. Finanèní výsledky... 23 5. Auditorská zpráva... 29 6. Výrok

Více

V oblasti odpadového hospodářství, zejména ve využití energetického potenciálu odpadů spatřuje Plzeňská teplárenská, a.s budoucnost a možnost

V oblasti odpadového hospodářství, zejména ve využití energetického potenciálu odpadů spatřuje Plzeňská teplárenská, a.s budoucnost a možnost 46 V oblasti odpadového hospodářství, zejména ve využití energetického potenciálu odpadů spatřuje Plzeňská teplárenská, a.s budoucnost a možnost částečné náhrady fosilních paliv. Proto je pokračováno v

Více

I. SPRÁVNÍ ORGÁN. 1. Název správního orgánu

I. SPRÁVNÍ ORGÁN. 1. Název správního orgánu Oznámení o záměru poskytovat investiční služby v jiném členském ě EU 1/ prostřednictvím organizační složky podle 21 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů

Více

Informace dle zákona č. 277/2009 Sb., O pojišťovnictví. k datu

Informace dle zákona č. 277/2009 Sb., O pojišťovnictví. k datu Informace dle zákona č. 277/2009 Sb., O pojišťovnictví k datu 31.3.2016 Cestovní pojišťovna ADRIA Way družstvo, zpracováno dne 29.4.2016 Údaje o Cestovní pojišťovně ADRIA Way družstvo Obchodní firma: Cestovní

Více

Právní nástroje exportního financování zahraničních zakázek

Právní nástroje exportního financování zahraničních zakázek www.pwclegal.cz Právní nástroje exportního financování zahraničních zakázek Typické právní nástroje exportního financování Agenda Finanční záruka Neplatební záruky Dokumentární akreditiv Dokumentární inkaso

Více

Národní informační den společných technologických iniciativ ARTEMIS a ENIAC

Národní informační den společných technologických iniciativ ARTEMIS a ENIAC Národní informační den společných technologických iniciativ ARTEMIS a ENIAC 21. března 2011, Praha Pravidla a podmínky účasti v projektech ARTEMIS a ENIAC v ČR Úvod k finančním pravidlům JTIs (ARTEMIS

Více

Výkon závislé práce mimo pracovněprávní vztah Červen 2012

Výkon závislé práce mimo pracovněprávní vztah Červen 2012 www.pwc.com Výkon závislé práce mimo pracovněprávní vztah Co je švarcsystém pracovněprávní úprava Mezi zaměstnavatelem a fyzickou osobou existuje obchodněprávní vztah, na jehož základě je vykonávána závislá

Více

Stav ke dni: 1. ledna 2013 (rozhodný den)

Stav ke dni: 1. ledna 2013 (rozhodný den) Informace o pojišťovně podle 82 odst. 7 Zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, v souladu s ustanovením 29 až 33 Vyhlášky České národní banky č. 434/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení Zákona

Více

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Energy news2 1 Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Doposud jste Energy znali jako výrobce a dodavatele humánních přírodních doplňků stravy a kosmetiky.

Více

Informace o společnosti AXA pojišťovna a.s. Zveřejneno na

Informace o společnosti AXA pojišťovna a.s. Zveřejneno na Informace o společnosti AXA pojišťovna a.s. Zveřejneno na www.axa.cz 10. 08. 2015 30. červen 2015 Informace o tuzemské pojišťovně podle stavu k 30. 06. 2015 Obchodní firma: AXA pojišťovna a.s. Právní forma:

Více

Změny zákona o účetnictví a vyhlášky 500/ listopadu 2016

Změny zákona o účetnictví a vyhlášky 500/ listopadu 2016 www.pwc.com Změny zákona o účetnictví a vyhlášky 500/2002 28. listopadu 2016 Změny zákona o účetnictví a vyhlášky 500/2002 Definice subjektů Zjednodušení a úpravy výkazů Úpravy principů a postupů Přechodná

Více

ČTvrTLETNÍ ZPrÁvA / K 31. BŘEZNU 2016 BNP PARIBAS CARDIF POJIŠŤOVNA, A. S.

ČTvrTLETNÍ ZPrÁvA / K 31. BŘEZNU 2016 BNP PARIBAS CARDIF POJIŠŤOVNA, A. S. ČTvrTLETNÍ ZPrÁvA / K 3. BŘEZNU 06 BNP PARIBAS CARDIF POJIŠŤOVNA, A. S. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI Základní kapitál Počet akcií Předmět podnikání Obchodní jméno společnosti: BNP Paribas Cardif Pojišťovna,

Více

Publikováno květen 2007 2. Published May, 2007 0

Publikováno květen 2007 2. Published May, 2007 0 Publikováno květen 2007 2 Published May, 2007 0 0 6 OBSAH 1 CONTENT OBSAH 1. Obsah... 3 2. Úvodní slovo... 7 3. Údaje o spoleènosti... 13 4. Finanèní výsledky... 23 5. Auditorská zpráva... 29 6. Výrok

Více

1 Regional Economics and Policy

1 Regional Economics and Policy Regional Economics and Policy Jméno, příjmení, tituly:................................................................................. Datum:.................................................................................................................

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

Informace o společnosti AXA životní pojišťovna a.s. Zveřejneno na

Informace o společnosti AXA životní pojišťovna a.s. Zveřejneno na Informace o společnosti AXA životní pojišťovna a.s. Zveřejneno na www.axa.cz 10. 08. 2015 30. červen 2015 Informace o tuzemské pojišťovně podle stavu k 30. 06. 2015 Obchodní firma: AXA životní pojišťovna

Více

Stav ke dni: 30. září 2014 (rozhodný den)

Stav ke dni: 30. září 2014 (rozhodný den) Informace o pojišťovně podle 82 odst. 7 Zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, v souladu s ustanovením 29 až 33 Vyhlášky České národní banky č. 434/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení Zákona

Více

ČTVRTLETNÍ ZPRÁVA / K 31. PROSINCI 2015 BNP PARIBAS CARDIF POJIŠŤOVNA, A. S.

ČTVRTLETNÍ ZPRÁVA / K 31. PROSINCI 2015 BNP PARIBAS CARDIF POJIŠŤOVNA, A. S. ČTVRTLETNÍ ZPRÁVA / K 3. PROSINCI 05 BNP PARIBAS CARDIF POJIŠŤOVNA, A. S. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI ZÁKLADNÍ KAPITÁL POČET AKCIÍ PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ Obchodní jméno společnosti: BNP Paribas Cardif Pojišťovna,

Více

Údaje o Hasičské vzájemné pojišťovně. k 30.6.2013

Údaje o Hasičské vzájemné pojišťovně. k 30.6.2013 Údaje o Hasičské vzájemné pojišťovně k 30.6.2013 HVP, a. s. 14.8.2013 Údaje o Hasičské vzájemné pojišťovně k 30.6.2013 Obchodní firma: Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s. Právní forma: akciová společnost

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

Údaje o pojišťovně. akciová společnost sídlo: Tusarova 1152/36, Praha 7 IČ:

Údaje o pojišťovně. akciová společnost sídlo: Tusarova 1152/36, Praha 7 IČ: Základní údaje o pojišťovně Údaje o pojišťovně obchodní.firma: Vitalitas pojišťovna, a.s. právní forma: akciová společnost sídlo: Tusarova 1152/36, 170 00 Praha 7 IČ: 257 10 966 Datum zápisu do obchodního

Více

K uvedenému dni pojišťovna nenabyla žádné vlastní akcie, zatímní listy ani jiné účastnické cenné papíry.

K uvedenému dni pojišťovna nenabyla žádné vlastní akcie, zatímní listy ani jiné účastnické cenné papíry. INFORMACE O POJIŠŤOVNĚ podle 82 odst. 7 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví (ZPOJ), v souladu s ustanovením 29 až 31 vyhlášky České národní banky č. 434/2009 Sb., kterou se provádění některá ustanovení

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Představenstvo společnosti Air Bank a.s.

Představenstvo společnosti Air Bank a.s. Představenstvo společnosti Air Bank a.s. se sídlem v Praze 11, Chodov, Hráského 2231/25, PSČ: 148 00, IČ: 290 45 371, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 16013

Více

Údaje o pojišťovně. akciová společnost sídlo: Tusarova 1152/36, Praha 7 IČ:

Údaje o pojišťovně. akciová společnost sídlo: Tusarova 1152/36, Praha 7 IČ: Základní údaje o pojišťovně Údaje o pojišťovně obchodní.firma: Vitalitas pojišťovna, a.s. právní forma: akciová společnost sídlo: Tusarova 1152/36, 170 00 Praha 7 IČ: 257 10 966 Datum zápisu do obchodního

Více

Audited Consolidated Financial Results of AAA AUTO Group for 2008

Audited Consolidated Financial Results of AAA AUTO Group for 2008 Český překlad viz níže. For Czech translation see below. Audited Consolidated Financial Results of AAA AUTO Group for 2008 Prague / Budapest, 1 st June 2009 AAA Auto Group N.V. published its audited consolidated

Více

Údaje o Hasičské vzájemné pojišťovně k 30. 9. 2014

Údaje o Hasičské vzájemné pojišťovně k 30. 9. 2014 Údaje o Hasičské vzájemné pojišťovně k 30. 9. 2014 HVP, a. s. 11.11.2014 Údaje o Hasičské vzájemné pojišťovně k 30. 9. 2014 Obchodní firma: Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s. Právní forma: akciová společnost

Více

Stav ke dni 31. 3. 2015 (rozhodný den) K uvedenému dni pojišťovna nenabyla žádné vlastní akcie, zatímní listy ani jiné účastnické cenné papíry.

Stav ke dni 31. 3. 2015 (rozhodný den) K uvedenému dni pojišťovna nenabyla žádné vlastní akcie, zatímní listy ani jiné účastnické cenné papíry. Informace o ING pojišťovně, a.s. (dále také jen pojišťovna ) podle 82 odst. 7 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví (dále jen ZPOJ ), v souladu s ustanovením 29 až 31 vyhlášky České národní banky č.

Více

2. Volba orgánů mimořádné valné hromady (předsedy, zapisovatele, ověřovatelů, osob pověřených sčítáním hlasů);

2. Volba orgánů mimořádné valné hromady (předsedy, zapisovatele, ověřovatelů, osob pověřených sčítáním hlasů); OZNÁMENÍ O KONÁNÍ MIMOŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY Představenstvo obchodní společnosti Bestsport Services, a.s. Sídlo: Praha 9, Českomoravská 2345/17, PSČ 190 00 IČ: 24215171 zapsané v obchodním rejstříku vedeném

Více

Čtvrtletní zpráva. Generali Pojišťovna a.s.

Čtvrtletní zpráva. Generali Pojišťovna a.s. Obsah Charakteristika Společnosti... 3 Akcionářská struktura Společnosti... 9 Údaje o struktuře Skupiny... 9 Finanční údaje o činnosti Společnosti... 12 2 Charakteristika Společnosti Základní informace

Více

T - Hospodářský výsledek, výnosy a náklady komerční pojišťovny.

T - Hospodářský výsledek, výnosy a náklady komerční pojišťovny. T - Hospodářský výsledek, výnosy a náklady komerční pojišťovny. 1. Hospodářský výsledek Hospodářský výsledek účetní jednotky je důležitým ukazatelem úrovně jejího hospodaření. Zjišťuje se ze zůstatků účtových

Více

Právní formy podnikání v ČR

Právní formy podnikání v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Právní formy podnikání v ČR Bakalářská práce Prokeš Václav Leden, 2009 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Bankovnictví Právní formy podnikání v ČR Bakalářská

Více

Údaje o Hasičské vzájemné pojišťovně k

Údaje o Hasičské vzájemné pojišťovně k Údaje o Hasičské vzájemné pojišťovně k 30. 9. 2016 HVP, a. s. 11.11.2016 Údaje o Hasičské vzájemné pojišťovně k 30. 9. 2016 Obchodní firma: Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s. Právní forma: akciová společnost

Více

Stav ke dni (rozhodný den) K uvedenému dni pojišťovna nenabyla žádné vlastní akcie, zatímní listy ani jiné účastnické cenné papíry.

Stav ke dni (rozhodný den) K uvedenému dni pojišťovna nenabyla žádné vlastní akcie, zatímní listy ani jiné účastnické cenné papíry. Informace o ING pojišťovně, a.s. (dále také jen pojišťovna ) podle 82 odst. 7 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví (dále jen ZPOJ ), v souladu s ustanovením 29 až 31 vyhlášky České národní banky č.

Více

Publikováno květen 2009 Published May, 2009

Publikováno květen 2009 Published May, 2009 Publikováno květen 2009 Published May, 2009 2 0 0 8 OBSAH CONTENT 1 OBSAH 1 1. Obsah... 3 2. Úvodní slovo... 7 3. Údaje o společnosti... 13 4. Finanční výsledky... 23 5. Auditorská zpráva... 29 6. Výrok

Více

K uvedenému dni pojišťovna nenabyla žádné vlastní akcie, zatímní listy ani jiné účastnické cenné papíry.

K uvedenému dni pojišťovna nenabyla žádné vlastní akcie, zatímní listy ani jiné účastnické cenné papíry. INFORMACE O POJIŠŤOVNĚ podle 82 odst. 7 zákona č. 277/2009 Sb., (ZPOJ), v souladu s ustanovením 29 až 31 vyhlášky České národní banky č. 434/2009 Sb., kterou se provádění některá ustanovení zákona (vyhláška)

Více

Čtvrtletní zpráva. Generali Pojišťovna a.s.

Čtvrtletní zpráva. Generali Pojišťovna a.s. Obsah Charakteristika Společnosti... 3 Akcionářská struktura Společnosti... 9 Údaje o struktuře Skupiny... 9 Finanční údaje o činnosti Společnosti... 12 2 Charakteristika Společnosti Základní informace

Více

Výsledky hospodaření l Economic Results

Výsledky hospodaření l Economic Results 58 Výsledky hospodaření l Economic Results Více než energie More than Energy 59 Výnosy a náklady l Revenues and Expenses Celkové výnosy společnosti v tis. Kč Total Revenues of the Company in thousands

Více

Potřebujete mít vaše IS ve shodě s legislativou? Bc. Stanislava Birnerová

Potřebujete mít vaše IS ve shodě s legislativou? Bc. Stanislava Birnerová Potřebujete mít vaše IS ve shodě s legislativou? Bc. Stanislava Birnerová Direct Account Manager sbirnerova@novell.com Komplexnost, Nátlak, Nulová tolerance Nařízení Business Continuity Interní hrozby

Více

COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Brussels, 17 January /05 COPEN 9 EJN 1 EUROJUST 1

COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Brussels, 17 January /05 COPEN 9 EJN 1 EUROJUST 1 COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION Brussels, 17 January 2005 5403/05 COPEN 9 EJN 1 EUROJUST 1 COVER NOTE From : Mr. Jan KOHOUT, Permanent Representative of the Czech Republic to the European Union Date of receipt

Více

Allianz penzijní společnost, a. s.

Allianz penzijní společnost, a. s. Allianz penzijní společnost, a. s. Pololetní zpráva k 30. 6. 2016 Allianz penzijní společnost, a. s., se sídlem Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČO: 256 12 603, zapsaná v obchodním

Více

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING Eva Minaříková Institute for Research in School Education, Faculty of Education, Masaryk University Structure of the presentation What can we as teachers

Více

CZECH U17 INTERNATIONAL 2017

CZECH U17 INTERNATIONAL 2017 presents CZECH U17 INTERNATIONAL 2017 MEZINÁRODNÍ MISTROVSTVÍ ČR V BADMINTONU KATEGORIE U17 part of BADMINTON EUROPE U17 CIRCUIT 22 nd 24 th September 2017 Český Krumlov Czech Republic Organiser: Sportovní

Více