ÚVĚROVÁ SMLOUVA č. bude doplněno /01/2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÚVĚROVÁ SMLOUVA č. bude doplněno /01/2014"

Transkript

1 ÚVĚROVÁ SMLOUVA č. bude doplněno /01/2014 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou C , jejímž jménem jedná Roman Bohuslav, jednatel společnosti jako úvěrující na straně jedné (dále jen Společnost ) bude doplněno, bude doplněno jako úvěrovaný na straně druhé (dále jen Klient ) a uzavírají níže uvedeného dne tuto Úvěrovou smlouvu č. bude doplněno /01/2014 (dále jen Smlouva ). Tato Smlouva se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění změn a doplňků, platnými Produktovými podmínkami METROPOL FINANCE s.r.o. pro poskytování úvěrů (dále jen Produktové podmínky ). 1. Předmět Smlouvy, celkový limit Úvěru a účel Úvěru 1.1 Společnost se zavazuje poskytnout Klientovi po splnění podmínek stanovených touto Smlouvou peněžní prostředky formou úvěru (dále jen Úvěr ) do výše celkového limitu Úvěru bude doplněno,- Kč (slovy: Korun českých bude doplněno ). Úvěr může být čerpán v období do bude doplněno (dále jen Období čerpání ). 1.2 Účel Úvěru: bude doplněno. Úvěr může být čerpán pouze v souladu s účelem dohodnutým v této Smlouvě a při splnění všech podmínek stanovených touto Smlouvou. Část Úvěru může být vyčerpána na úhradu poplatků dle článku 6 této Smlouvy. 1.3 Klient se zavazuje vrátit Společnosti poskytnuté peněžní prostředky včetně příslušenství, jakož i uhradit ostatní finanční závazky vyplývající z této Smlouvy. 1.4 Financované nemovitosti: - bude doplněno, vše zapsané u Katastrálního úřadu pro bude doplněno, Katastrální pracoviště bude doplněno, pro bude doplněno, katastrální území bude doplněno, vše zapsané na listu vlastnictví č. bude doplněno. zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou C /9

2 2. Podmínky a způsob čerpání Úvěru 2.1 Čerpání Úvěru až do výše celkového limitu Úvěru bude Společností provedeno na základě písemného požadavku Klienta na formuláři Společnosti (dále jen Žádost o čerpání ) doplněného o příslušné podklady převedením na účet č. bude doplněno nebo jiný účet uvedený v Žádosti o čerpání (dále jen Účet Klienta ). Žádost o čerpání včetně podkladů je Klient povinen předložit nejpozději 10 pracovních dnů před požadovaným termínem čerpání Úvěru. Prostředky ve prospěch Klienta budou převedeny pouze v případě, že budou splněny podmínky této Smlouvy včetně podmínek uvedených v Produktových podmínkách, zejména v článku III.4.4 Produktových podmínek. 2.2 Společnost je oprávněna posuzovat účelovost každého požadovaného i dílčího čerpání Úvěru a je oprávněna odmítnout Klientovi čerpání peněžních prostředků, které nebude řádně doloženo a Společností odsouhlaseno nebo kde vzniknou pochybnosti o účelovosti požadovaného i kteréhokoli dřívějšího čerpání podle podmínek této Smlouvy nebo Produktových podmínek, nebo lze-li se důvodně domnívat, že zástavní právo k nemovitostem uvedeným v článku 7. odst. 7.1 bod této Smlouvy nebude zapsáno v katastru nemovitostí v prvním pořadí (s výjimkou případů, kdy Společnost jiné věcné právo před svým zástavním právem výslovně akceptuje), nebo dopustí-li se Klient jednání, které důvodně vzbuzuje pochybnost o jeho poctivých úmyslech. Smluvní podmínky čerpání Úvěru jsou uvedeny v následujícím odstavci, resp. následujících odstavcích článku 2. této Smlouvy, s tím, že v případě postupného čerpání musí být splněny vždy i podmínky stanovené pro čerpání do předchozí výše Úvěru. 2.3 Klient se zavazuje splnit následující povinnosti, které jsou podmínkou pro vyplacení Úvěru až do celkové výše bude doplněno,- Kč: a) předložení Společnosti originálu listu vlastnictví, ze kterého bude zřejmé, že na předmětných nemovitostech nevázne vyjma zástavního práva zřízeného ve prospěch Společnosti na základě předložené zástavní smlouvy a s výjimkou zákazu zcizení a zatížení nemovitostí, žádné jiné zástavní právo, věcné břemeno, omezení převodu nemovitosti ani žádná jiná věcná práva či závady (např. předkupní právo, podzástavní právo, budoucí zástavní právo, předběžné opatření, exekuce, podaná žaloba na určení vlastnického práva, nájem, pacht, poznámky a upozornění), a že předmětné nemovitosti nejsou dotčeny změnou právních vztahů, s výjimkou zápisů, které společnost výslovně akceptuje, b) předložení Společnosti kopie uzavřené pojistné smlouvy pojištění nemovitostí (příp. návrhu na uzavření pojistné smlouvy akceptovaného pojišťovnou) a originálu dokladu o provedení vinkulace pojistného plnění ve prospěch Společnosti z pojistné smlouvy pojištění nemovitostí specifikovaných v článku 7. odst. 7.1 bod této Smlouvy, a to ve výši pojistné částky minimálně Kč bude doplněno,- (slovy: Korun českých bude doplněno), c) předložení Společnosti podepsané Žádosti o čerpání na formuláři Společnosti. zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou C /9

3 3. Závazky a Prohlášení 3.1 Prohlášení Klienta: Klient prohlašuje a ujišťuje Společnost, že: a) uzavření této Smlouvy a plnění povinností z ní vyplývajících probíhá v souladu s jeho oprávněními a není v rozporu s jeho zákonnými, úředními či smluvními omezeními, která jsou pro něj závazná; b) ke dni podpisu této Smlouvy není v prodlení s plněním svých daňových povinností ani jiných platebních povinností a veřejných odvodů vzniklých na základě právního předpisu (zejména s platbami zdravotního pojištění a pojistného na sociální zabezpečení), právních či protiprávních úkonů; c) podle nejlepšího vědomí Klienta neprobíhá ani nehrozí žádné jednání, žaloba anebo jiné řízení před soudem či správním orgánem, rozhodčí řízení, exekuce ani šetření týkající se záležitostí Klienta, jeho majetku nebo jeho práv, které by při nepříznivém rozhodnutí mohlo bránit Klientovi v plnění jeho povinností podle této Smlouvy; d) vůči němu nebyl podán návrh na zahájení insolvenčního řízení ani mu nejsou známy důvody, pro které by takový návrh vůči němu mohl být podán, e) vzhledem k výši svých měsíčních příjmů a výdajů je schopen řádně a včas plnit závazky vyplývající z této Smlouvy, tj. zejména pravidelně hradit níže stanovené měsíční splátky. 3.2 Každé z prohlášení a ujištění Klienta uvedené výše v tomto článku se považuje za zopakované ke každému dni v období trvání této Smlouvy. Klient je povinen zajistit, aby prohlášení a ujištění byla pravdivá po celou dobu trvání této Smlouvy. Nepravdivost uvedených prohlášení a ujištění v kterémkoli okamžiku trvání této Smlouvy je případem porušení ve smyslu čl. III. 7 Produktových podmínek. 3.3 Závazky Klienta: Klient se především zavazuje: a) nejpozději do 6 měsíců předložit Společnosti originál listu vlastnictví, ze kterého bude zřejmé, že na nemovitostech specifikovaných v článku 7, odst. 7.1, bod této Smlouvy nevázne vyjma zástavního práva zřízeného ve prospěch Společnosti a s výjimkou zákazu zcizení a zatížení nemovitostí žádné jiné zástavní právo, věcné břemeno, omezení převodu nemovitosti ani žádná jiná věcná práva či závady (např. předkupní právo, podzástavní právo, budoucí zástavní právo, předběžné opatření, exekuce, podaná žaloba na určení vlastnického práva, nájem, pacht, poznámky a upozornění), a že předmětné nemovitosti nejsou dotčeny změnou právních vztahů, s výjimkou zápisů, které společnost výslovně akceptuje. Nedojde-li ke splnění tohoto závazku, je Společnost oprávněna uplatnit opatření ve smyslu článku III. 7 Produktových podmínek, 4. Splácení Úvěru, úroků a poplatků 4.1 Pokud není jinde v této Smlouvě sjednáno jinak, Klient se zavazuje splácet Úvěr v pravidelných měsíčních splátkách ve výši bude doplněno Kč (slovy: Korun českých bude doplněno ), zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou C /9

4 které zahrnují splátku jistiny a úroku v souladu s článkem 5. této Smlouvy. Den splatnosti jednotlivých splátek je stanoven na 15. den příslušného měsíce. První splátka je splatná k 15. dni měsíce následujícího po dni ukončení samostatného splácení úroku dle čl. 5.2 této Smlouvy. Výše splátky dle článku 4. odst. 4.1 této Smlouvy je pro dobu platnosti úrokové sazby sjednána jako maximální. Po dni dočerpání Úvěru zašle Společnost Klientovi Oznámení o ukončení čerpání, o skutečně vyčerpané částce jistiny Úvěru, o datu ukončení platnosti sjednané úrokové sazby a o přesné výši splátky. V případě, že poté, co byl Úvěr dočerpán, dojde na základě dodatečné kalkulace ke snížení výše splátky sjednané v článku 4. odst. 4.1 této Smlouvy, Společnost oznámí Klientovi novou výši splátky a Klient je nadále povinen splácet Společnosti splátku ve výši stanovené v oznámení, a to ode dne, kdy mu oznámení o nové výši splátky bylo doručeno. 4.2 Konečná splatnost Úvěru, úroků z Úvěru a ostatních finančních závazků vyplývajících ze Smlouvy je sjednána na den, ve kterém uplyne bude doplněno měsíců po dni ukončení samostatného splácení úroku (jak je tento pojem vymezen v odstavci 5.2 Smlouvy), přičemž počet splátek je stanoven na bude doplněno. 4.3 Splátky Úvěru, úroků, poplatků, popř. smluvních pokut a úroků z prodlení se Klient zavazuje hradit na bankovní účet Společnosti č.ú /6000 vedený u PPF banky a.s. za podmínek stanovených touto Smlouvou. 4.4 Pokud den splatnosti jakékoliv částky podle této Smlouvy připadne na den pracovního klidu, potom je taková částka splatná nejbližší předcházející pracovní den. Pro případ, že v den splatnosti jistiny Úvěru, úroků, poplatků, pojistného, smluvních pokut, nákladů a výloh Společnosti nebude připsáno na účet Společnosti dostatek peněžních prostředků, je Klient povinen uhradit Společnosti úrok z prodlení ve výši 0,25% denně z nesplacené výše závazku až do zaplacení. V takovém případě je bez významu, že Klient zaplatil splátku jistiny Úvěru, úroků, poplatků, pojistného, nákladů a výloh Společnosti v částečné výši. 4.5 V případě, že se Klient dostane do prodlení s úhradou splátky Úvěru, úroků, poplatků, popř. smluvních pokut a úroků z prodlení (nebo její části) přesahujícího 30 kalendářních dnů, vzniká Společnosti nárok na zaplacení jednorázové smluvní pokuty od Klienta ve výši 30% z celkového limitu Úvěru a právo navýšit úrokovou sazbu podle této Smlouvy až na trojnásobek, maximálně však 29,5% ročně. Společnost a Klient se dohodli, že splatnost smluvní pokuty podle tohoto ustanovení nastane v tomto případě dnem následujícím po uplynutí uvedené 30-denní lhůty prodlení. 4.6 Za splnění finančních závazků Klienta vůči Společnosti se považuje okamžik připsání hrazené částky na účet Společnosti. 4.7 Každá splátka Úvěru mimo smluvně dohodnutý plán bude Společností považována za mimořádnou splátku. Klient má právo v průběhu trvání smluvního vztahu takovou mimořádnou splátku provést, tj. předčasně splatit Úvěr nebo jeho část, a to kdykoliv. Minimální výše mimořádné splátky činí Kč ,- (slovy: Korun českých padesáttisíc). Klient je oprávněn uhradit mimořádnou splátku pouze na základě písemného oznámení Společnosti, zaslaného nejméně 30 dní přede dnem, kdy zamýšlí Úvěr zcela nebo částečně splatit. Za provedení mimořádné splátky podle tohoto ustanovení Společnost účtuje poplatek ve výši 15% z předčasně splacené jistiny Úvěru. Předčasné splacení Úvěru nebo jeho části bez poplatku je možné pouze v období výročí fixace úrokové sazby (tj. při změně úrokové sazby), nejdříve však po uplynutí 3 let od podpisu této Smlouvy. V případě částečné mimořádné splátky Společnost zašle Klientovi nové rozvržení splátek do 10 dnů od uskutečnění částečné splátky. zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou C /9

5 5. Úroková sazba 5.1 V souladu s článkem III.3. Produktových podmínek tímto sjednávají Společnost a Klient Úrokovou sazbu specifikovanou v dalších odstavcích tohoto článku 5. této Smlouvy. 5.2 Úroková sazba: Výše: Typ sazby: bude doplněno % p.a. standardní úroková sazba Platnost: bude doplněno Splatnost úroků: úroky jsou spláceny nejprve samostatně, poté v rámci anuitních splátek. Samostatné splácení úroku začíná měsícem, ve kterém došlo k prvnímu čerpání Úvěru a končí nejbližším 15. dnem měsíce po dni dočerpání Úvěru (dále jen Den ukončení samostatného splácení úroku ). První samostatná splátka úroků je splatná k nejbližšímu 15. dni měsíce po dni prvního čerpání Úvěru. Po Dni ukončení samostatného splácení úroku je úrok splatný v rámci anuitního splácení společně s příslušnou splátkou jistiny Úvěru tak, jak je sjednáno v článku 4.1 této Smlouvy. Za den dočerpání Úvěru se pro účely této Smlouvy považuje den, ve kterém došlo k vyčerpání částky odpovídající celkovému limitu Úvěru, tedy připsání peněžních prostředků ve prospěch Účtu Klienta či jiného účtu sjednaného dle článku 2. odst. 2.1 této Smlouvy, nebo den, jehož uplynutím dojde k ukončení Období čerpání, nebo den, kdy Společnosti bylo doručeno písemné oznámení Klienta o tom, že nebude Úvěr do celkového limitu čerpat. 6. Další platby související s poskytnutím Úvěru - poplatky a odměny 6.1 Za sjednání závazku Společnosti poskytnout na požádání peněžní prostředky se Klient zavazuje zaplatit poplatek. Poplatek je splatný v den čerpání úvěru nebo jeho první části a Společnost je oprávněna jej započíst vůči vyplácenému Úvěru, s čímž Klient souhlasí. Výše: bude doplněno,- Kč (slovy: Korun českých bude doplněno ) V případě, že Klient nesplní podmínky pro čerpání Úvěru do sjednaného termínu, jedná se o porušení povinnosti ze strany Klienta a Klient se zavazuje uhradit Společnosti smluvní pokutu ve výši ,- Kč (slovy: Korun českých dvacettisíc), splatnou dnem bezprostředně následujícím po uplynutí Období čerpání. 6.2 Klient se dále zavazuje zaplatit Společnosti tyto poplatky, pokud jí na to vznikne nárok: a) poplatek ve výši 5 000,- Kč, za náklady spojené s podpisem úvěrové smlouvy mimo sídlo věřitele, bude-li smlouva takto podepsána; b) poplatek ve výši 2 000,- Kč za zajištění podání každého jednoho návrhu na zápis práva do katastru nemovitostí (v této částce je zahrnut správní poplatek vyžadovaný katastrálním úřadem); zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou C /9

6 c) poplatek ve výši 4 500,- Kč za inerní ocenění nemovitosti sloužící k zajištění poskytovaného úvěru. Poplatky uvedené v tomto článku jsou splatné v den čerpání Úvěru nebo jeho první části. Společnost je oprávněna je započíst vůči vyplácenému Úvěru, s čímž Klient souhlasí. Taktéž vznikne-li jakákoliv další pohledávka Společnosti za Klientem, je Společnost oprávněna ji započíst proti výplatě Úvěru jednostranným zápočtem, s čímž Klient souhlasí. Nedojde-li k čerpání Úvěru, jsou poplatky splatné dnem bezprostředně následujícím po uplynutí Období čerpání. 6.3 Klient se dále zavazuje hradit poplatky a odměny v souladu s touto Smlouvou a platným Ceníkem produktů a služeb METROPOL FINANCE s.r.o. (dále jen Ceník produktů a služeb ), a to za podmínek uvedených v článku III.5 Produktových podmínek. Klient podpisem této Smlouvy vyslovuje s platným Ceníkem produktů a služeb souhlas. 7. Zajištění Úvěru 7.1 Řádné splacení veškerých pohledávek vyplývajících z této Smlouvy a s ní souvisejících smluv je zajištěno: Zástavním právem zřízeným na základě zástavní smlouvy, jíž byly Společnosti dány do zástavy následující nemovitosti: - bude doplněno, vše zapsané u Katastrálního úřadu pro bude doplněno, Katastrální pracoviště bude doplněno, pro obec bude doplněno, katastrální území bude doplněno, vše zapsané na listu vlastnictví č. bude doplněno Vinkulací pojistného plnění z pojistné smlouvy - pojištění výše specifikovaných nemovitostí Zákazem zcizit či zatížit výše specifikované nemovitosti. 7.2 Klient se zavazuje, že po dobu trvání úvěrového vztahu nebude jednat tak, aby byť jen částečně zmařil uspokojení Společnosti jako věřitele. Dále se zavazuje, že po celou dobu platnosti Smlouvy bez předchozího souhlasu Společnosti neprovede změnu charakteru ani způsobu užívání nemovitostí, ke kterým je za účelem zajištění pohledávek z této Smlouvy zřízeno zástavní právo ve prospěch Společnosti. 7.3 Neplnění podmínek zajištění Úvěru se považuje za porušení této Smlouvy a Společnost je oprávněna uplatnit opatření ve smyslu článku III.7 Produktových podmínek a uložit pokuty dle této Smlouvy. To platí i v případě, že by ještě před zápisem zástavního práva do katastru nemovitostí vyšla najevo překážka, která by zápisu zástavního práva bránila či jej jakkoli ztěžovala (např. exekuce, předběžné opatření). Pro případ odstoupení od této Smlouvy se smluvní strany dohodly, že sjednané zajištění bude trvat i nadále, a to až do doby, kdy bude řádně splněn závazek Klienta vrátit Společnosti vše, co na základě této Smlouvy získal, a uhradit veškeré pohledávky vůči Společnosti, včetně příslušenství, a Společnost je oprávněna z tohoto zajištění uspokojit svou pohledávku za Klientem. zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou C /9

7 8. Porušení Smlouvy 8.1 Opatření Společnosti v případě porušení této Smlouvy jsou upravena v Produktových podmínkách, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy. V případě jakéhokoli porušení této Smlouvy, především pak jejího čl. 3, jakož i v případě porušení Produktových podmínek, je Společnost oprávněna uplatnit vůči Klientovi Opatření dle článku III.7 Produktových podmínek, tj. zejména omezit nebo zastavit další čerpání Úvěru; změnit podmínky splácení Úvěru; odstoupit od Smlouvy; požadovat splacení celé dlužné částky nebo její část včetně jistiny úvěru, úhradu úroků, poplatků, nákladů, odměn a smluvních pokut plynoucích ze Smlouvy, a to v termínu uvedeném v oznámení Společnosti; jakož i požadovat po Klientovi za každý případ porušení smluvní pokutu ve výši 15% z celkového limitu Úvěru specifikovaného v článku 1. odst. 1.1 této Smlouvy, dohromady však maximálně 30% z celkového limitu Úvěru. Klient je povinen uloženou smluvní pokutu řádně uhradit. Úhrada smluvní pokuty se řídí podmínkami stanovenými v článku III.5 Produktových podmínek. Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo Společnosti domáhat se náhrady způsobené škody, a to i v případě, že by vzniklá škoda v souhrnu nepřevyšovala výši smluvní pokuty. 9. Závěrečná ujednání 9.1 V případě, že je v záhlaví této Smlouvy označena více než jedna osoba jako Klient, tedy je z této Smlouvy zavázáno více Klientů, dohodli se tímto Společnost a Klienti na tom, že všichni Klienti jsou z této Smlouvy zavázáni vůči Společnosti společně a nerozdílně. 9.2 V případě, že pohledávky Společnosti z této Smlouvy jsou zajištěny zástavním právem k nemovitosti, která není ve vlastnictví Klienta, dává tímto Klient svůj výslovný souhlas s poskytnutím informací o Úvěru, vč. případného poskytnutí kopie této Smlouvy vlastníkovi zastavované nemovitosti (zástavci). 9.3 Společnost a Klient se výslovně dohodli, že při převodu vlastnického práva k zástavě nepřechází bez výslovného písemného souhlasu Společnosti na nabyvatele zástavy dluhy vzniklé na základě této Smlouvy. 9.4 Tato Smlouva může být měněna pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě číslovaných dodatků. 9.5 Klient ani Společnost nejsou oprávněni tuto Smlouvu vypovědět, není-li výslovně sjednáno jinak. 9.6 Veškeré smluvní pokuty nemají vliv na Společností případně uplatňovanou výši náhrady škody a Společnost je oprávněna vůči Klientovi uplatňovat náhradu škody i za porušení těch povinností, na které se vztahují uvedené smluvní pokuty. 9.7 Nedílnou součástí této Smlouvy jsou platné Produktové podmínky pro poskytování úvěrů (dále jen Produktové podmínky) a Ceník produktů a služeb. Podpisem této Smlouvy Klient stvrzuje, že se s Produktovými podmínkami platnými ke dni uzavření této Smlouvy seznámil, že s nimi souhlasí a zavazuje se je dodržovat. Pro případ rozporu této Smlouvy a Produktových podmínek se smluvní strany dohodly, že přednost má znění této Smlouvy. Podpisem této Smlouvy Klient potvrzuje, že dokumenty, uvedené v tomto odstavci, převzal. 9.8 Klient prohlašuje, že Smlouvě i Produktovým podmínkám porozuměl, že mu byly zástupcem Společnosti dostatečně vysvětleny a že ustanovení Smlouvy i Produktových podmínek neshledává nesrozumitelná, pro zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou C /9

8 sebe nevýhodná ani působící mu újmu. Klient prohlašuje, že se nenachází v tísni, nezkušenosti, rozrušení, lehkomyslnosti ani v rozumové slabosti. 9.9 Veškeré písemnosti si smluvní strany doručují na adresy uvedené v této Smlouvě, dokud není druhé smluvní straně písemně oznámena případná změna doručovací adresy. Doporučená zásilka se považuje za doručenou 5. dnem po odeslání, nebyla-li fakticky doručena již dříve Tato Smlouva byla vyhotovena ve 2 vyhotoveních s platností originálu, přičemž každý z účastníků na straně Klienta a Společnost obdrží jedno vyhotovení Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podepsání oběma smluvními stranami. Skončení účinnosti Smlouvy nemá vliv na povinnost Klienta zaplatit smluvní pokuty a poplatky, k nimž se touto Smlouvou zavázal Klient prohlašuje, že všechny údaje poskytnuté Společnosti v souvislosti s touto Smlouvou jsou pravdivé a úplné, a že nezatajil žádnou okolnost důležitou pro rozhodnutí Společnosti o poskytnutí požadovaného Úvěru Společnost je oprávněna převést své pohledávky, nebo jejich část, jakož i svá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy a dalších smluv uzavřených s Klientem, na třetí osobu. Klient není oprávněn postoupit na třetí osobu tuto Smlouvu ani její část, ani právo na čerpání Úvěru či jeho části Klient podpisem této Smlouvy výslovně souhlasí s tím, že Společnost je oprávněna v souladu s příslušnými právními předpisy zpracovávat veškeré informace a údaje, včetně rodného čísla, které jí Klient v souvislosti s touto Smlouvou poskytl, zpracovávat tyto údaje pro své obchodní aktivity a dále sdělit tyto údaje třetím osobám, které Společnost pověřila plněním kterýchkoli zákonných či smluvních povinností. V této souvislosti je Společnost oprávněna informace o případné platební nekázni Klienta sdělit třetím osobám, zejména za účelem vymáhání svých pohledávek. Klient souhlasí s tím, aby Společnost zpracovávala veškeré informace a osobní údaje Klienta ve svém vlastním informačním systému, případně v informačním systému třetích osob. Klient prohlašuje, že byl v tomto směru náležitě informován a příslušné údaje poskytl zcela dobrovolně Vztahy touto Smlouvou a Produktovými podmínkami specificky neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a dalšími obecně závaznými právními předpisy Odkazuje-li se v této Smlouvě na práva, povinnosti, podmínky, závazky, dluhy apod. plynoucí z této Smlouvy, pak pokud z kontextu neplyne něco jiného, jde vždy o práva, povinnosti, závazky, dluhy apod. plynoucí z této Smlouvy včetně Produktových podmínek a Ceníku. V Praze, dne V Praze, dne za METROPOL FINANCE s.r.o Roman Bohuslav, jednatel zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou C /9

9 Přílohy: 1. Produktové podmínky METROPOL FINANCE s.r.o. pro poskytování úvěrů 2. Ceník produktů a služeb METROPOL FINANCE s.r.o. 3. Rozhodčí smlouva zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou C /9

ÚVĚROVÁ SMLOUVA. č. /1/01

ÚVĚROVÁ SMLOUVA. č. /1/01 ÚVĚROVÁ SMLOUVA č. /1/01 Raiffeisenbank a.s., Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, IČ 49240901, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B., vložka 2051, kterou zastupují: (dále

Více

ÚVĚROVÁ SMLOUVA. č. /1/01

ÚVĚROVÁ SMLOUVA. č. /1/01 ÚVĚROVÁ SMLOUVA č. /1/01 Raiffeisenbank a.s., Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, IČ 49240901, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B., vložka 2051, kterou zastupují: vyplň,

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č..

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č.. SMLOUVA O ÚVĚRU č. Obchodní společnost HK Investment s.r.o., IČ 28806573 se sídlem Hradec Králové, Velké náměstí 162/5, PSČ 500 03 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci

Více

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ Smluvní strany: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Praha 2, PSČ 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

Více

uzavřeli dnešního dne Smlouvu o úvěru č. ČÁST A ÚVODNÍ USTANOVENÍ

uzavřeli dnešního dne Smlouvu o úvěru č. ČÁST A ÚVODNÍ USTANOVENÍ Smlouva o úvěru číslo smlouvy typ smlouvy ACEMA Credit Czech, a.s. se sídlem Kobližná 71/2, 602 00, Brno IČ: 26158761, DIČ: CZ26158761 společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně,

Více

KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA

KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP00DVT0B* KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA uzavřená dle 588 a následujících a 152 a následujících občanského zákoníku Článek I. Smluvní strany Prodávající:

Více

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru 1. Údaje o Věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel: FINFAST s.r.o., IČO: 24286168 Telefonní číslo: +420 733 787 200

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA *MMOPP00DVX0J* uzavřená dle občanského zákoníku. Článek I.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA *MMOPP00DVX0J* uzavřená dle občanského zákoníku. Článek I. STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP00DVX0J* KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA uzavřená dle občanského zákoníku Článek I. Smluvní strany Prodávající: Se sídlem: Statutární město Opava Horní náměstí

Více

Smlouva č. o úvěru na opravu a modernizaci bytového fondu

Smlouva č. o úvěru na opravu a modernizaci bytového fondu Smlouva č. o úvěru na opravu a modernizaci bytového fondu Smluvní strany: 1. Město Židlochovice IČ: 00282979, DIČ: CZ00282979 sídlem: Masarykova 100, Židlochovice, 667 01 Židlochovice bankovní spojení:

Více

VZOR RÁMCOVÉ SMLOUVY O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU

VZOR RÁMCOVÉ SMLOUVY O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU VZOR RÁMCOVÉ SMLOUVY O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU uzavřená v souladu s ust. 2395 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákonem č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů,

Více

Příloha č. 1 Smlouvy FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru

Příloha č. 1 Smlouvy FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Příloha č. 1 Smlouvy FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní číslo E-mailová adresa Adresa internetových

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi (dále jen uživatel ) a (dále jen poskytovatel ) I. Předmět smlouvy Předmětem této smlouvy je poskytování služeb, kterými se

Více

Smlouva o jednorázově splatném úvěru č. [ ]

Smlouva o jednorázově splatném úvěru č. [ ] Smlouva o jednorázově splatném úvěru č. Obchodní firma: P2P finance CZ s.r.o. IČ: 03114147 se sídlem: Na Perštýně 342/1, Staré Město, 110 00 Praha 1 zápis: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

Smlouva o postupně spláceném úvěru

Smlouva o postupně spláceném úvěru Smlouva o postupně spláceném úvěru Obchodní firma: P2P finance CZ s.r.o. IČ: 03114147 se sídlem: Na Perštýně 342/1, Staré Město, 110 00 Praha 1 zápis: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

titul, jméno, příjmení, titul:,.,, rodné číslo / datum narození u cizinců:..

titul, jméno, příjmení, titul:,.,, rodné číslo / datum narození u cizinců:.. SMLOUVA č. / O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O PŘEVODU VLASTNICTVÍ JEDNOTKY uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením 50a zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění mezi těmito

Více

ÚVĚROVÁ SMLOUVA. č. /1/01

ÚVĚROVÁ SMLOUVA. č. /1/01 ÚVĚROVÁ SMLOUVA č. /1/01 Raiffeisenbank a.s., se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, IČ 49240901, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 2051, kterou zastupují: vyplň,

Více

Prohlášení účastníka výběrového řízení k výběrovému řízení č. 1/ kolo

Prohlášení účastníka výběrového řízení k výběrovému řízení č. 1/ kolo Účastník VŘ: Jméno / Název:.. Adresa / Sídlo:.. r.č. / IČ:.. Prohlášení účastníka výběrového řízení k výběrovému řízení č. 1/2008 6. kolo 1. Účastník výběrového řízení (dále jen VŘ ) prohlašuje, že je

Více

Rámcová smlouva na poskytování právních služeb

Rámcová smlouva na poskytování právních služeb Č.j. : 20435/2007 32 Číslo v CES : 4072 Číslo úkolu : Rámcová smlouva na poskytování právních služeb Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj se sídlem : Staroměstské nám. 6 Praha 1, 110 15 zastoupená

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI

SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI I. SMLUVNÍ STRANY Jméno příjmení rodné číslo: / trvale bytem: ulice č.p., PSČ Město (dále jako Úvěrující ) a Jméno příjmení rodné číslo: / trvale bytem: ulice č.p.,

Více

Kupní smlouva a smlouva o zřízení zástavního práva

Kupní smlouva a smlouva o zřízení zástavního práva Příloha č. 6 usnesení z 33. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 26. listopadu 2009 Zastupitelstvo města Stříbra s c h v a l u j e: Kupní smlouva a smlouva o zřízení zástavního práva uzavřená mezi

Více

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU Příloha č. 6 k zákonu č. 45/ Sb. FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní číslo (*) CreditPortal,a.s

Více

SMLOUVA O ZÁPŮJČCE. takto:

SMLOUVA O ZÁPŮJČCE. takto: SMLOUVA O ZÁPŮJČCE uzavřená v souladu s ustanovením 2390 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a zákonem č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru, v platném znění, (dále jako ZoSÚ ) mezi těmito

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Níže uvedeného dne, měsíce a roku

KUPNÍ SMLOUVA. Níže uvedeného dne, měsíce a roku KUPNÍ SMLOUVA Níže uvedeného dne, měsíce a roku 1. Národní institut dětí a mládeže a školské zařízení pro zájmové vzdělávání (dále jen NIDM ) se sídlem Sámova ulice č. 677/3, Praha 10 - Vršovice, PSČ 101

Více

SMLOUVA O DÍLO. S M L O U V U O D Í L O (dále jen Smlouva ) I. PŘEDMĚT SMLOUVY

SMLOUVA O DÍLO. S M L O U V U O D Í L O (dále jen Smlouva ) I. PŘEDMĚT SMLOUVY Příloha č. 2 Návrh smlouvy o Dílo SMLOUVA O DÍLO 1/ Obec Teplice nad Bečvou se sídlem: Teplice nad Bečvou 53, 753 01 Teplice nad Bečvou IČ 00636622 DIČ CZ00636622 zast: Ing. Jan Kubát na straně jedné jako

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany:

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany: KUPNÍ SMLOUVA Smluvní strany: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Praha 2, PSČ 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU č. 11788/11/LCD

SMLOUVA O ÚVĚRU č. 11788/11/LCD evidenční číslo (pro interní potřebu České spořitelny, a.s.): 0374819109 SMLOUVA O ÚVĚRU č. 11788/11/LCD 1. obchodní firma: Česká spořitelna, a.s. sídlo: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ: 140 00 IČ: 45244782

Více

Příloha č. 1 Smlouvy FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru

Příloha č. 1 Smlouvy FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Příloha č. 1 Smlouvy FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní číslo E-mailová adresa Adresa internetových

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU (dále jen smlouva) registrační číslo smlouvy 96/2012/K

SMLOUVA O ÚVĚRU (dále jen smlouva) registrační číslo smlouvy 96/2012/K SMLOUVA O ÚVĚRU (dále jen smlouva) registrační číslo smlouvy 96/2012/K Banka Raiffeisen stavební spořitelna a.s., Koněvova 2747/99, Praha 3, IČ 4924125, DIČ CZ4924125, kterou zastupuje: Ing. Jan Jeníček

Více

SMLOUVA O ZAJIŠŤOVACÍM PŘEVODU VLASTNICKÉHO PRÁVA K MOVITÝM VĚCEM Č. [ ]

SMLOUVA O ZAJIŠŤOVACÍM PŘEVODU VLASTNICKÉHO PRÁVA K MOVITÝM VĚCEM Č. [ ] SMLOUVA O ZAJIŠŤOVACÍM PŘEVODU VLASTNICKÉHO PRÁVA K MOVITÝM VĚCEM Č. [ ] obchodní společnost BONDSTER Marketplace s.r.o., IČ: 03114147, se sídlem U Libeňského pivovaru 63/2, 180 00 Praha 8 Libeň, zapsána

Více

K U P N Í S M L O U V U čís... Článek I Vymezení předmětu plnění

K U P N Í S M L O U V U čís... Článek I Vymezení předmětu plnění Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2 IČ: 69797111 za kterou jedná: Ing. Jan Kasnar, CSc. náměstek GŘ pro Hospodaření s majetkem,

Více

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru. 2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru. 2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel REKLAMNÍ NABÍDKA 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru 1.1 Věřitel Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU CreditPortal Holding a.s. se sídlem Argentinská 286/38, Holešovice, 170 00 Praha 7 zapsaná v obchodním rejstříku B 22003 vedená u Městského soudu

Více

SMLOUVA O ÚPISU A KOUPI DLUHOPISŮ FINEMO.CZ

SMLOUVA O ÚPISU A KOUPI DLUHOPISŮ FINEMO.CZ SMLOUVA O ÚPISU A KOUPI DLUHOPISŮ FINEMO.CZ 01 2021 uzavřená mezi FINEMO.CZ s.r.o. a... dne... TATO SMLOUVA BYLA UZAVŘENA MEZI: (1) FINEMO.CZ S.R.O. se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1,

Více

Varianta -územní samosprávný celek... (přesné znění názvu územně samosprávného celku), se sídlem...,

Varianta -územní samosprávný celek... (přesné znění názvu územně samosprávného celku), se sídlem..., 3779/BVY/2016-BVYM Č.j.: UZSVM/BVY/3709/2016-BVYM Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 za kterou právně jedná Mgr. Ivo Popelka,

Více

kupní smlouvu (dále jen Smlouva )

kupní smlouvu (dále jen Smlouva ) č. RS: Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost se sídlem: Sokolovská 217/42, 190 22 Praha 9 IČ: 00005886 DIČ: CZ00005886, plátce DPH jednající: zapsaná v: obchodním rejstříku Městského soudu v

Více

Příloha č.3 Vzor notářského zápisu o uznání dluhu se svolením k vykonatelnosti

Příloha č.3 Vzor notářského zápisu o uznání dluhu se svolením k vykonatelnosti Příloha č.3 Vzor notářského zápisu o uznání dluhu se svolením k vykonatelnosti Strana první NZ.../ N / N o t á ř s k ý z á p i s Sepsaný dne [datum] ([datum slovy]), notářem, notářem se sídlem v kanceláři

Více

Smlouva o úvěru č. uzavřená v souladu s ust. 497 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

Smlouva o úvěru č. uzavřená v souladu s ust. 497 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů Smlouva o úvěru č. uzavřená v souladu s ust. 497 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany 1. Věřitel obchodní jméno : FAST HYPO, a.s. sídlo : Praha

Více

KUPNÍ SMLOUVA A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA

KUPNÍ SMLOUVA A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP00DZMYI* KUPNÍ SMLOUVA A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA Článek I. Smluvní strany Prodávající: Statutární město Se sídlem:, Horní náměstí 69, PSČ: 746 26 IČ, DIČ: 00300535, CZ00300535 Číslo

Více

Centrum sportu Ministerstva vnitra

Centrum sportu Ministerstva vnitra Centrum sportu Ministerstva vnitra organizační složka státu zřízená od 1. ledna 2009 zřizovací listinou vydanou Ministerstvem vnitra ČR pod č.j. MV61877-6/TS-2008 ze dne 25. září 2008 Sídlo: Za Císařským

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro poskytování služeb a zboží společností CONSITE, s.r.o. znění účinné od 1. 1. 2011 1. Předmět Všeobecných obchodních podmínek 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále

Více

SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVKY

SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVKY registrační číslo:.. 0000-2014 SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVKY Uzavřená dle ustanovení 1879 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jako občanský zákoník"),

Více

KUPNÍ SMLOUVA A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA

KUPNÍ SMLOUVA A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP00EO8V5* KUPNÍ SMLOUVA A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA Článek I. Smluvní strany Prodávající: Statutární město Se sídlem:, Horní náměstí 69, PSČ: 746 26 IČ, DIČ: Číslo účtu: Zastoupen: 00300535,

Více

MĚSTO UHERSKÉ HRADIŠTĚ

MĚSTO UHERSKÉ HRADIŠTĚ VZOR 2015 (žlutě podbarvené údaje je možné měnit) MĚSTO UHERSKÉ HRADIŠTĚ Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu/fondu města Uherské Hradiště

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET Evidenční číslo smlouvy: SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET v souladu s ust. 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) uzavřená

Více

Kupní smlouva. uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Kupní smlouva. uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Kupní smlouva uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 1. Smluvní strany Prodávající: Jan Vitoul sídlo: Litovel Nová Ves 5, p. Chudobín 783 21 právní forma: Fyzická osoba zastoupený:

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA SMĚNNÁ SMLOUVA *MMOPP00DVUL7R* Článek I. Smluvní strany. Horní náměstí 382/69, 746 26 Opava CZ00300535

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA SMĚNNÁ SMLOUVA *MMOPP00DVUL7R* Článek I. Smluvní strany. Horní náměstí 382/69, 746 26 Opava CZ00300535 STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP00DVUL7R* SMĚNNÁ SMLOUVA Článek I. Smluvní strany Na straně jedné: Statutární město Opava Se sídlem: Horní náměstí 382/69, 746 26 Opava IČ: 00300535 DIČ: CZ00300535 Číslo účtu:

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU číslo

SMLOUVA O ÚVĚRU číslo SMLOUVA O ÚVĚRU číslo Níže uvedeného dne, měsíce a roku účastníci smlouvy 1. Friendly Finance s.r.o., se sídlem Praha 1, Nové Město, Olivova 2096/4, PSČ 110 00, IČ: 241 61 306, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ A NAROVNÁNÍ

SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ A NAROVNÁNÍ STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ A NAROVNÁNÍ Článek I. Budoucí prodávající: Statutární město Opava Sídlo: Horní náměstí 69, 746 26 Opava IČ: 00300535 DIČ: CZ00300535 Číslo účtu: 19-1842619349/0800,

Více

VZOROVÝ DOKUMENT. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou:

VZOROVÝ DOKUMENT. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou: SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SPOTŘEBITELSKÉHO ÚVĚRU Č.. 01...//2013 uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou: Emporo czech company s.r.o. Sídlo: Tábor, Erbenova 2978, PSČ

Více

K U P N Í S M L O U V U

K U P N Í S M L O U V U Příloha č. 3 usnesení RMČ č. 577 ze dne 21.7.2010 Městská část Praha 3 se sídlem : Havlíčkovo nám. 9/700, 130 85 Praha 3 IČ : 00063517 DIČ : CZ 00063517 jednající Milenou Kozumplíkovou, starostkou městské

Více

Smlouva o poskytnutí dotace (veřejnoprávní smlouva)

Smlouva o poskytnutí dotace (veřejnoprávní smlouva) Smlouva o poskytnutí dotace (veřejnoprávní smlouva) I. Smluvní strany Obec: HLÍNA sídlo: Hlína, ev.č.19, 664 91 Ivančice IČO: 00488135 zastoupena: starostou obce Milošem Dostalým číslo bankovního účtu:

Více

KUPNÍ SMLOUVA O PRODEJI MOVITÝCH VĚCÍ

KUPNÍ SMLOUVA O PRODEJI MOVITÝCH VĚCÍ KUPNÍ SMLOUVA O PRODEJI MOVITÝCH VĚCÍ 1. Česká insolvenční v.o.s., IČO: 288 10 341 se sídlem Hradec Králové - Pražské Předměstí, Fráni Šrámka 1139/2, PSČ 500 02, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva )

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva ) KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva ) Článek I. Smluvní strany Obec Chvalšiny Sídlo: Chvalšiny 38,

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU NA SPLÁTKY číslo

SMLOUVA O ÚVĚRU NA SPLÁTKY číslo SMLOUVA O ÚVĚRU NA SPLÁTKY číslo 1. Friendly Finance s. r. o., se sídlem Praha 1, Nové Město, Olivova 2096/4, PSČ 110 00, IČ: 241 61 306, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze,

Více

Smlouva o koupi nemovitosti uzavřená níže uvedeného dne, měsíce, roku podle ustanovení 2079 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

Smlouva o koupi nemovitosti uzavřená níže uvedeného dne, měsíce, roku podle ustanovení 2079 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění Smlouva o koupi nemovitosti uzavřená níže uvedeného dne, měsíce, roku podle ustanovení 2079 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění Čl. I. Smluvní strany 1. Město Vizovice Masarykovo

Více

Smlouva o kontokorentním úvěru č. [ ]

Smlouva o kontokorentním úvěru č. [ ] Smlouva o kontokorentním úvěru č. Obchodní firma: P2P finance CZ s.r.o. IČ: 03114147 se sídlem: Na Perštýně 342/1, Staré Město, 110 00 Praha 1 zápis: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU č. 1175/08/LCD

SMLOUVA O ÚVĚRU č. 1175/08/LCD SMLOUVA O ÚVĚRU č. 1175/08/LCD 1. obchodní firma: Česká spořitelna, a.s. sídlo: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ: 140 00 IČ: 45244782 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl

Více

Kupní smlouvu se zřízením zástavního práva dle 2079 a násl., 1312 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

Kupní smlouvu se zřízením zástavního práva dle 2079 a násl., 1312 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové zastoupený Bc. Lubomírem Francem, hejtmanem Královéhradeckého kraje IČ: 70889546, DIČ: CZ70889546 Hospodaření se svěřeným

Více

KUPNÍ SMLOUVA A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA

KUPNÍ SMLOUVA A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA! *MMOPP00EDO6H* KUPNÍ SMLOUVA A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA Článek I. Smluvní strany Prodávající: Statutární město Se sídlem:, Horní náměstí 69, PSČ: 746 26 IČ, DIČ: Číslo účtu: Zastoupen:

Více

Kupní smlouva na zakázku Dodávka licencí a podpor pro Citrix. Smluvní strany. zapsaná v. zastoupená

Kupní smlouva na zakázku Dodávka licencí a podpor pro Citrix. Smluvní strany. zapsaná v. zastoupená Kupní smlouva na zakázku Dodávka licencí a podpor pro Citrix Dále jen Smlouva Smluvní strany Společnost.. zapsaná v. zastoupená IČ: DIČ:. Bank. spojení:., č. účtu:. (dále jen Prodávající) a Centrum pro

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU Smluvní strany: 1. Jihomoravský kraj zastoupený: Ing. Stanislavem Juránkem hejtmanem Jihomoravského kraje

Více

Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB

Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. SMLUVNÍ STRANY: Objednatel Základní škola, Základní

Více

KUPNÍ SMLOUVA (dále jen smlouva )

KUPNÍ SMLOUVA (dále jen smlouva ) Příloha č. 4 KUPNÍ SMLOUVA (dále jen smlouva ) uzavřená podle ustanovení 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ) I. Smluvní

Více

RÁMCOVÁ DENNÍ SMLOUVA O USKLADŇOVÁNÍ PLYNU S PEVNÝM VÝKONEM

RÁMCOVÁ DENNÍ SMLOUVA O USKLADŇOVÁNÍ PLYNU S PEVNÝM VÝKONEM RÁMCOVÁ DENNÍ SMLOUVA O USKLADŇOVÁNÍ PLYNU S PEVNÝM VÝKONEM uzavřená ve smyslu ustanovení zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon a zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník SPP Storage, s.r.o. se sídlem

Více

Smlouva o spotřebitelském úvěru. (dále jen Smlouva o Úvěru )

Smlouva o spotřebitelském úvěru. (dále jen Smlouva o Úvěru ) Smlouva o spotřebitelském úvěru č.../ (dále jen Smlouva o Úvěru ) 1. IMMO Leasing, SE, IČ 242 47 014, se sídlem Argentinská 286/38, Holešovice, 170 00 Praha 7, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

KUPNÍ SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ

KUPNÍ SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ KUPNÍ SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ Článek I. Smluvní strany Město Kolín, IČ: 00235440 Karlovo náměstí 78, 280 02 Kolín I. zastoupeno starostou města Mgr. Bc. Vítem Rakušanem (dále jen kupující na straně jedné)

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Článek I. Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA. Článek I. Smluvní strany STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP009XH6Z* KUPNÍ SMLOUVA Článek I. Smluvní strany Prodávající: Statutární město Opava Se sídlem: Horní náměstí 69, 746 26 Opava IČ: 00300535 DIČ: CZ00300535 Číslo účtu: 19-1842619349/0800

Více

uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále také občanský zákoník )

uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále také občanský zákoník ) K o n c e p t K U P N Í S M L O U V A Č.. uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále také občanský zákoník ) Česká republika Správa

Více

K U P N Í S M L O U V U

K U P N Í S M L O U V U 4356/ULT/2014-ULTM Č.j.: UZSVM/ULT/4345/2014-ULTM Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 12800 Praha 2 Nové Město, zastoupená PhDr. Marií Ševelovou,

Více

Obec Hluboš. 1.1 Banka se zavazuje poskytnout Klientovi Úvěr za podmínek stanovených touto Smlouvou.

Obec Hluboš. 1.1 Banka se zavazuje poskytnout Klientovi Úvěr za podmínek stanovených touto Smlouvou. 99011280258 registrační číslo Komerční banka, a.s., se sídlem, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360 (dále jen Banka ) a Obec / Kraj (dále jen Klient ) Název:

Více

Postup při prodeji bytových domů

Postup při prodeji bytových domů Pravidla postupu při prodeji bytových domů ve vlastnictví obce Doupovské Hradiště ve znění schváleném na 6. zasedání Zastupitelstva obce Doupovské Hradiště konaném dne 17. srpna 2016 usnesením číslo: 56/6/2016

Více

společně dále také jen převodce

společně dále také jen převodce Smlouva o bezúplatném podmíněném zajišťovacím převodu družstevního podílu v družstvu, se sídlem, IČO, dle 2040 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. a 736 zák. č. 90/2012 Sb. Smluvní strany:, r.č., trvale bytem,

Více

REZERVAČNÍ SMLOUVA č. / uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito účastníky:

REZERVAČNÍ SMLOUVA č. / uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito účastníky: REZERVAČNÍ SMLOUVA č. / uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito účastníky: budoucí prodávající: DOMOPLAN Bytový dům Domino s.r.o. IČ: 293 80 685, DIČ: CZ699003608 se sídlem: Údolní 326/11,

Více

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO NÁVRH SMLOUVY O DÍLO I. Smluvní strany 1. Objednavatel: Město Rýmařov Se sídlem: náměstí Míru 230/1, 795 01 Rýmařov Zastoupena: Ing. Petrem Kloudou - starostou IČO: 00296317 Bankovní spojení: Česká spořitelna

Více

uzavírají tuto (1) Česká republika vlastní a Ministerstvo vnitra je příslušné hospodařit s nemovitými věcmi:

uzavírají tuto (1) Česká republika vlastní a Ministerstvo vnitra je příslušné hospodařit s nemovitými věcmi: Česká republika - Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7, IČO 00007064, zastoupená ředitelem Správy logistického zabezpečení Policejního prezidia ČR PhDr. Jaromírem Bischofem na základě

Více

ZÁSTAVNÍ SMLOUVA K NEMOVITÝM VĚCEM

ZÁSTAVNÍ SMLOUVA K NEMOVITÝM VĚCEM ZÁSTAVNÍ SMLOUVA K NEMOVITÝM VĚCEM č. bude doplněno /02/2014 (dále jen Zástavní smlouva ) METROPOL FINANCE s.r.o., Michelská 3/9, Michle, 140 00 Praha 4, IČ 014 64 248, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

Smlouva o zástavě akcií

Smlouva o zástavě akcií Příloha č. 2: k bodu č. 10. schůze Rady Jihomoravského kraje Smlouva o zástavě akcií Smlouva č..../12/orr uzavřená podle ustanovení 39 a násl. zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších

Více

Specifikace úvěrových podmínek AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo

Specifikace úvěrových podmínek AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo Specifikace úvěrových podmínek AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo Žádost o poskytnutí úvěru ze dne: 20.12.2013 Žadatel (dlužník 1) Jméno a příjmení: Markéta Ukázková Rodné číslo: 764530/0000 Narozen:

Více

MANDÁTNÍ SMLOUVA. Obchodní firma/název/ jméno a příjmení Identifikační číslo sídlem/místem podnikání/ bytem zastoupená

MANDÁTNÍ SMLOUVA. Obchodní firma/název/ jméno a příjmení Identifikační číslo sídlem/místem podnikání/ bytem zastoupená MANDÁTNÍ SMLOUVA Collect Partner s.r.o. Na Florenci 1686/9 110 00 Praha 1 IČO: 290 52 149 zastoupená: Liborem Prokopem pobočka a korespondenční adresa Hradec Králové ČSA 287 502 16 Hradec Králové bankovní

Více

KUPNÍ SMLOUVA. č. smlouvy prodávajícího: č. smlouvy kupujícího: Povodí Vltavy, státní podnik sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, Praha 5

KUPNÍ SMLOUVA. č. smlouvy prodávajícího: č. smlouvy kupujícího: Povodí Vltavy, státní podnik sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, Praha 5 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) č. smlouvy prodávajícího: č. smlouvy kupujícího: Prodávající: Povodí Vltavy, státní podnik

Více

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel REKLAMNÍ NABÍDKA 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru 1.1 Věřitel Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním

Více

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel REKLAMNÍ NABÍDKA 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru 1.1 Věřitel Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním

Více

RÁMCOVÁ DENNÍ SMLOUVA O USKLADŇOVÁNÍ PLYNU S PŘERUŠITELNÝM VÝKONEM

RÁMCOVÁ DENNÍ SMLOUVA O USKLADŇOVÁNÍ PLYNU S PŘERUŠITELNÝM VÝKONEM RÁMCOVÁ DENNÍ SMLOUVA O USKLADŇOVÁNÍ PLYNU S PŘERUŠITELNÝM VÝKONEM uzavřená ve smyslu ustanovení zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon a zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník SPP Storage, s.r.o.

Více

Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy

Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy Smluvní strany LEASING-STAR spol. s r. o. Teplice, IČ: 41324536, se sídlem Praha 1, Nové Město, Krakovská 1346/15, PSČ 110 00, poštovní adresa provozovny: LEASING

Více

Usnesení č. 2/66 Příloha č. 3 Strana 1 Počet stran přílohy: 7 SMLOUVA O ÚVĚRU. I. Smluvní strany

Usnesení č. 2/66 Příloha č. 3 Strana 1 Počet stran přílohy: 7 SMLOUVA O ÚVĚRU. I. Smluvní strany Usnesení č. 2/66 Příloha č. 3 Strana 1 SMLOUVA O ÚVĚRU I. Smluvní strany 1. Moravskoslezský kraj se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava zastoupen:, hejtmanem kraje IČ: 70890692 DIČ: CZ70890692 Bankovní

Více

Kupní smlouva. Shora uvedení účastníci uzavřeli dnešního dne dle 2079 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto kupní smlouvu:

Kupní smlouva. Shora uvedení účastníci uzavřeli dnešního dne dle 2079 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto kupní smlouvu: Kupní smlouva Prodávající:., Kupující:., Shora uvedení účastníci uzavřeli dnešního dne dle 2079 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto kupní smlouvu: I. Prodávající prohlašuje, že v jeho vlastnictví

Více

SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT

SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT Níže uvedeného dne měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Společnost: Diners Club Czech, s.r.o. Se sídlem: Široká 5, č. p. 36, 110 00

Více

Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen prodávající ) Varianta (dále jen kupující ) Varianta

Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen prodávající ) Varianta (dále jen kupující ) Varianta 7822/SPB/2014-SPBM Č.j.: UZSVM/SPB/7677/2014-SPBM Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem: Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 Nové Město zastoupená Ing. Vladimírem

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů Dnešního dne, měsíce a roku smluvní strany Národní hřebčín Kladruby nad Labem,

Více

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU CreditPortal, a.s. se sídlem Argentinská 286/38, Holešovice, 170 00 Praha 7 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl

Více

DOHODA O MIMOSOUDNÍM NAROVNÁNÍ

DOHODA O MIMOSOUDNÍM NAROVNÁNÍ DOHODA O MIMOSOUDNÍM NAROVNÁNÍ DOHODA O MIMOSOUDNÍM NAROVNÁNÍ Smluvní strany: 1. IČ: se sídlem: samostatně jednající: telefon: email: jako zadavatel veřejné zakázky na straně jedné (dále jen Zadavatel

Více

České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka)

České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka) Aktualizace indikativní nabídky České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka) pro Bytové družstvo Sokolovská 68/381 se sídlem Sokolovská 381/68, 186 00 Praha 8 - Karlín (dále jen Klient)

Více

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smluvní strany: uzavřená podle 269 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace. Obecné ustanovení a předmět smlouvy

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace. Obecné ustanovení a předmět smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace příloha č. 4 I. Obecné ustanovení a předmět smlouvy Zastupitelstvo městské části Praha 14 /dále jen MČ Praha 14/ rozhodlo svým usnesením č. /ZMČ/201 ze dne o poskytnutí

Více

koncept KUPNÍ SMLOUVA

koncept KUPNÍ SMLOUVA koncept KUPNÍ SMLOUVA č. Výtisk č.: Počet listů: ČESKÁ REPUBLIKA - SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV, se sídlem Šeříková, 1/616, 150 85 Praha 5, IČ: 48133990, DIČ: CZ481339, číslo účtu: 3113-85508881/0710,

Více

Licenční smlouva. Varianta A (fyzická osoba) Jméno a příjmení, RČ:... Bydliště:...

Licenční smlouva. Varianta A (fyzická osoba) Jméno a příjmení, RČ:... Bydliště:... Licenční smlouva kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ust. 14a zák. č. 106/1999 Sb. ( zákon o svobodném přístupu k informacím ) a ust. 2358 a násl. a 2371 a násl zák. č. 89/2012 Sb. ( občanský

Více

PRODUKTOVÉ PODMÍNKY SPOTŘEBITELSKÉHO KONTOKORENTNÍHO ÚVĚRU

PRODUKTOVÉ PODMÍNKY SPOTŘEBITELSKÉHO KONTOKORENTNÍHO ÚVĚRU PRODUKTOVÉ PODMÍNKY SPOTŘEBITELSKÉHO KONTOKORENTNÍHO ÚVĚRU účinné od 1. června 2011 ÚPLNÉ ZNĚNÍ Úvodní ustanovení 1. Tyto produktové podmínky spotřebitelského kontokorentního úvěru vydané GE Money Bank,

Více

Všeobecné obchodní podmínky.

Všeobecné obchodní podmínky. Všeobecné obchodní podmínky. 1.1. Tento dokument obsahuje Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) jazykové školy Jazykové studio Karlov, se sídlem provozovny v ulici Školní 2147, který je vedený pod

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 409 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 409 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 409 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany Příspěvková organizace: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - návrh

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - návrh Čj.: MULA 11601/2015 Počet listů dokumentu: 5 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 56.12 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - návrh z rozpočtu města Lanškroun uzavřená podle 10a zákona č. 250/2000

Více