Vydává město Uherský Brod únor 2012 číslo 02 zdarma Brodský zpravodaj. Panský dům čekají velké změny

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vydává město Uherský Brod únor 2012 číslo 02 zdarma www.ub.cz. Brodský zpravodaj. Panský dům čekají velké změny"

Transkript

1 Vydává město Uherský Brod únor číslo zdarma Brodský zpravodaj Panský dům čekají velké změny

2 Formace Please The Trees hrající indie-rock vystoupila v kině Máj. Více str. 1 Foto: Jiří Zerzáň Monumentální plátna s biblickou tématikou vystavuje v galerii Panský dům Vilém Velecký. Více str. 1. Foto: Markéta Švehlíková V nové české romantické komedii si zahrála i Broďanka Hana Slezáková. Více str. 1. Foto: Markéta Švehlíková Další koncert KP ZUŠ představil bývalou žákyni školy a studentku posledního ročníku konzervatoře, talentovanou dívku, jejíž jméno bylo a bude pořádným oříškem pro každého moderátora. Schválně si zkuste bez přeřeknutí oznámit, že na klavír hrála Klára Králíčková. Klára bravurně přednesla skladby Beethovena, Griega, Bacha, Martinů, Chopina a dalších velikánů a sklidila zasloužený potlesk. U přijímacích zkoušek na AVU budeme držet palce! Více na portále KULTURA.UB. Foto: Markéta Švehlíková Dominikánským kostelem zněl gregoriánský chorál Scholy Gregoriana Pragensis. Více str.. Foto: Markéta Švehlíková Tříkrálový koncert rozezněly struny proslulé vídeňské citeristky Cornelie Mayer. Více str.. Foto: Markéta Švehlíková Brodský zpravodaj

3 V pátek 7. ledna se za přítomnosti předsedkyně Poslanecké sněmovny PČR Miroslavy Němcové konala akce Vzpomínka na holocaust, která byla věnována umučeným židovským občanům Uherského Brodu a okolí za II. světové války. Více str. 9. Foto: Elen Sladká. Vítězové Uherskobrodské sportovní ligy 1/. Více str. 15. Foto: Archiv DDM. Setkání Rady města s občany městských částí Újezdec a Těšov bylo velmi přínosné. Více str. 6. Foto: Elen Sladká Setkání vedení města s obyvateli městské části Maršov se neslo v komornějším duchu. Více str. 6. Foto: Elen Sladká Veletrh cestovního ruchu Regiontour v Brně je příležitostí představit naše město. Foto: Elen Sladká. Společné foto tříkrálových koledníků Charity. Více str. 8. Foto: Oblastní charita. Brodský zpravodaj

4 pozvánky Dùm dìtí a mládeže Uherský Brod Pøemysla Otakara II.è.8, tel.: , JARNÍ PRÁZDNINY KOUZELNÝ PLES pondìlí -pátek.-.. Jarní pøímìstský tábor, od 8 do 15hodin, pohybové aktivity, výuka tancù, rukodìlná výroba, výlet do Aquaparku v Uh.Hradišti. Pøihlášky a platby 89Kè v recepci DDM nejpozdìji do 1... Zajištìn pitný režim, svaèinka, obìd, info: M.Kadlecová, M.Jílková PRÁZDNINOVÉ TVOØENÍÈKO pondìlí -støeda , pro tvoøivé holèièky a kluky od 7-1let, tvoøivé vyrábìní, netradièní výtvarné techniky, zábavné aj. Hry, Eskymácká stezka. Pøihlášky a platby 75Kè v recepci DDM, stravování: obìdy v restauraci Panský dùm, svaèinky na domeèku, info: B.Bujáèková , S.Jankulová , recepce DDM KERAMICKÉ DÍLNY úterý-ètvrtek hlinìné tvoøení pro zaèáteèníky i pokroèilé od 6 do 99let, pøihlášky a platby (do 18let 5Kè/ dospìlí 6Kè) v recepci DDM, kapacita dílny max.lidí, info: R.Benešová s sebou: pracovní obleèení, pøezùvky, svaèinka TAJEMSTVÍ PANA JURKOVIÈE úterý 1.. Jednodenní výlet do Luhaèovic, sraz v 8. u DDM, ochutnávka èaje Medvídek Pú,, návštìva hotelu Jurkovièùv dùm, dìtské léèebny, ochutnávka pramenù, slavnostní obìd, návrat v 16. k DDM, pøihlášky a platby 17Kè v recepci DDM, info: L.Skoèovská, O.Kunèar AQUAPRÁZDNINY ètvrtek, pátek.a.. Ekocentrum Chrpa od 8 do15 hodin, výlet do Uh.Hradištì, hry, soutìže a radovánky ve vodì, pøihlášky a platby Kè v recepci DDM nejpozdìji do 1.. V cenì strava, vstupy, cestovné. Info: M.Kadlecová, M.Jílková zve rodiče s dětmi i ostatní zájemce na DĚTSKÝ KARNEVAL KDY SOBOTA 5.. od. do 17. hod KDE LUISA, NADAČNÍ DŮM, BŘÍ LUŽŮ 6, UHERSKÝ BROD (naproti hotelu U Brány) Přijďte k nám prožít příjemné a veselé odpoledne! Dospělí vstupné 5 Kč Děti vstup zdarma LUISA, o.s., Bří Lužů 6, Uherský Brod, tel.: mail: Brodský zpravodaj

5 zpravodajství Vážení spoluobčané, jelikož jsme v poslední době stále obklopováni zprávami o neefektivním hospodaření a plýtvání s veřejnými prostředky, rád bych vás v úvodu čtení tohoto čísla Brodského zpravodaje seznámil s příklady naší práce v uplynulém období, které se tohoto tématu dotýkají. Aby mohlo být nakládání s veřejnými prostředky skutečně veřejné, mělo by být co nejvíce transparentní a zpřístupněno očím veřejnosti. Takové zprůhlednění totiž vytváří velký tlak na efektivitu nakládání s těmito prostředky. První krokem, který jsme se rozhodli v tomto směru udělat, je zavedení systému zveřejňování průběhu výběrových řízení na internetových stránkách města. K tomuto kroku jsme se zavázali již v programovém prohlášení rady města a od začátku letošního roku je tento systém spuštěn na internetové adrese zakazky.ub.cz Na jednom místě zde naleznete průběh všech veřejných zakázek vypisovaných městem, jejichž hodnota přesahuje tis. Kč. Bude zde zveřejňován průběh jednotlivých zakázek od zadání zakázky, složení hodnotící komise a zápisu o vyhodnocení zakázky. Zakázky od tis. Kč do 1 tis. Kč budou zveřejňovány čtvrtletně a výběrová řízení nad 1 tis. Kč budou realizovány přímo prostřednictvím tohoto systému. Dle zákona musí být zveřejňovány zakázky města až od výše milionů pro nestavební práce a od 6 milionů pro práce stavební. Dojde tím tak k výraznému zpřísnění nad rámec zákona. Kromě toho, že výběrové řízení tak bude pod větší kontrolou, lze také očekávat větší zájem dodavatelů, a tím i možnost získání výhodnější pořizovací ceny pro město samotné. Praktické dopady a fungování tohoto systému bude možné vidět a hodnotit až po několika měsících provozu, protože zakázky budou do tohoto systému přibývat postupně. Již nyní ale není možné jakoukoliv zakázku nad 1 tis. Kč poptávat jiným než popsaným způsobem. Součástí popisovaného systému bude i veřejnosti zpřístupněný archiv veřejných zakázek, takže se kdokoliv může zpětně podívat, za jakých podmínek je nebo byl investiční Městský úřad, odbor majetku města vypisuje výběrové řízení na záměr realizován. Toto je skutečně pouze první krok a i nadále budeme pracovat na zvyšování transparentnosti a efektivnosti městského úřadu. Informační technologie využíváme i v dalších oblastech. Například poslední výběr dodavatele elektrické energie pro město, příspěvkové organizace a obchodní společnosti byl proveden elektronickou aukcí a podařilo se tak dosáhnout výrazné úspory. Jsem přesvědčen, že takové využívání nových technologií je cesta správným směrem. Naše radnice musí ovšem řešit i jiné úkoly, které se řadí do těch více viditelných oblastí, než jen využívání informačních technologií. Z těch viditelnějších jde například o neustálý problém zvyšujícího se počtu automobilů a s tím spojený nedostatek parkovacích míst, který se snažíme postupně řešit ve všech částech města. V tomto ohledu bych rád zmínil například výstavbu nového parkoviště na ulici Obchodní. Toto nové patrové parkoviště bude dokončeno v polovině letošního roku, bude mít kapacitu 6 míst a pomůže řešit problém s parkováním v přilehlých ulicích. Vzhledem k postupnému zvyšování počtu automobilů v našem městě by se mohlo zdát, že i počet obyvatel našeho města se průběžně zvětšuje, ale není tomu tak. Trend přírůstku obyvatel je bohužel opačný, a proto je naším velkým úkolem do budoucna zastavení úbytku obyvatel města, který v posledních letech nastal. Menší počet obyvatel mimo jiné znamená jejich menší kupní sílu i menší výnos z daní pro město. Častou příčinou odcházení z Uherského Brodu je stěhování se za prací. Zvýšení počtu pracovních míst je převážně v rukou soukromého sektoru, proto se zaměříme na podporu podnikání a větší spolupráci se soukromým sektorem a školami. Zejména mladí lidé jsou často donuceni se za prací dočasně nebo i na stálo přestěhovat do většího města, i když by raději zůstali v Uherském Brodě. Také z tohoto důvodu si velmi vážím toho, že můžu bydlet a pracovat ve městě, které mám rád a kde jsem doma. Ing. Marek Kyrsch prodej rodinného domu č.p PP - byt +1 ( pokoje, kuchyň, koupelna, WC, předsíň), kotelna, sklepy, předsíň, zádveří, chodba, schodiště 1. NP - byt +1 ( pokoje, kuchyň, koupelna s WC, předsíň, balkón) byt 1+1 (1 pokoj, kuchyň, koupelna, předsíň, WC), zádveří, chodba, schodiště podkroví 1 společná víceúčelová místnost, chodba. a pozemku p.č.st. 986 o výměře 6 m ve stávajícím stavu včetně všech součástí a příslušenství (přípojky voda, kanalizace, zemní plyn, NN, zpevněné plochy), vše v k.ú. Uherský Brod, ul. Seichertova. Minimální nabídková cena.. Kč. Výběrové řízení končí 1... Podrobné podmínky jsou umístěny na úřední desce města. Bližší informace poskytne odbor majetku města pí Eva Chludová, tel Obsah Kulturní fotogalerie Fotogalerie Pozvánky na akce 5 Úvodník 6 Zpravodajství Městská policie informuje 7 Téma měsíce Panský dům čeká rozsáhlá rekonstrukce 8 Zpravodajství Výsledky tříkrálové sbírky 9 Vzácná návštěva Výročí odsunu židovského obyvatelstva 1 Sociální věci Společenská kronika Školství Kultura Pozvánka do knihovny i do kina 1 Kultura Kultura Premiéra Divadla Brod 15 Vyhlášení Uherskobrodské sportovní ligy 16 Jízdní řády MHD 19 Sport Sport 1 Sportovní fotogalerie Fotogalerie Zápis do třídy mateřské školy se zvláštním režimem Město Uherský Brod ve spolupráci s Mateřskou školou, Uherský Brod, Obchodní 169, okres Uherské Hradiště zřizuje od třídu mateřské školy se zvláštním režimem pro děti od 1,5 roku do let věku. Zápis dětí do třídy se zvláštním režimem pro děti od 1,5 roku do let se uskuteční 7. a 8.. od hodin přímo v objektu mateřské školy. Přineste s sebou rodný list dítěte. Bližší informace získáte u ředitelky mateřské školy, paní Renaty Nesázalové na tel. č UZÁVĚRKA PŘÍŠTÍHO ČÍSLA JE. ÚNORA Brodský zpravodaj - vydává město Uherský Brod jako měsíčník. Registrační číslo MK ČR E 18. Redakční rada: Petr Vrána - předseda, Markéta Gajdůšková, Ph.Dr. Irena Krejsová, Věra Lovecká, PhDr. Hana Všetečková, Radek Šustek, Soňa Kunčarová, Markéta Švehlíková, Petr Zpěvák, Mgr. Petr Gabriel. Korektury: Mgr. Lenka Šišperová. Odpovědný redaktor: Elen Sladká, tel.: , Podávání novinových zásilek povoleno Oblastní správou pošt v Brně, č. j. P/-57/95 ze dne Sazba, Grafická úprava: Q studio s.r.o., Osvit, Tisk: EUROTISK Navrátil s.r.o., tel.: Brodský zpravodaj 5

6 6 zpravodajství Vedení města se setkalo s obyvateli městských částí V posledním ledovém týdnu se vedení města Uherský Brod sešlo s občany městských částí a diskutovalo s nimi o jejich problémech. Toto jednání vychází z programového prohlášení Rady města (RM) a volebních programů politických stran kdy jsme deklarovali, že se chceme více zaměřit na mnohdy opomíjené místní části města. Nejméně jednou ročně se proto uskuteční výjezdní zasedání RM v každé z okrajových části města. Jeho cílem je zlepšit informovanost veřejnosti v těchto částech města a nabídnout jí příležitost k široké diskuzi s vedením města, uvedl starosta Patrik Kunčar. První letošní setkání s občany, kterého se zúčastnili téměř všichni členové Rady města, se konalo v jídelně Základní školy Újezdec. Příležitost vyříkat si své starosti s vedením města si nenechalo ujít asi 7 občanů z městských částí Těšov a Újezdec. Po úvodním představení a uvedení kompetencí přišla řada na občany. A že toho neměli na srdci málo. Především se jim nelíbilo kácení některých stromů, které v současné sobě probíhá. Mají pocit, že pořezané kmeny firma odveze a napadané větve a jiných nepořádek na místě zůstávají. Místostarosta Petr Vrána k tomu vysvětlil, že se jedná o dlouhodobou akci, jejíž ukončení je naplánováno na duben tohoto roku. V té době, tzn. ještě před začátkem vegetačního období, bude vše uvedeno do pořádku. Další problematikou, která se táhla v podstatě celým jednáním, byly chodníky. Na některých místech obyvatelům úplně chybí, jinde jsou ve špatném stavu, neudržované či nevhodně ukončené. Občané požadovali také harmonogram oprav chodníků. Starosta Patrik Kunčar slíbil, že se vedení města bude Městská policie radí, doporučuje Ještě před nedávnem jsme stáli ve frontách v obchodech, dostihla nás nákupní horečka nejdříve vánoční, pak silvestrovská. Letošní Silvestr, alespoň z pohledu Městské policie, patřil k těm klidnějším. Samozřejmě výjimky se našly, ale naštěstí nebyl nikdo zraněn, většinou i míra alkoholu byla v přijatelné hladině jak se patří k oslavám konce roku. Ani jsme se nenadáli a máme tu únor. Sice počasí zatím více připomíná, aspoň v našich končinách, konec zimy a přechod k jaru. Pro nás, lyžaře, zima nepřející, ovšem pro silničáře a motoristy zatím shovívavá. Po ránu hrozí motoristům namrzlé silnice a chodcům namrzlé chodníky. Proto, prosím, věnujte více pozornosti hlavně u přechodů pro chodce auto nezastaví na dvou metrech! Naše ratolesti již mají svá hodnocení pololetní vysvědčení. Někdo lepší a u někoho to nevyšlo tak, jak by si představoval. Ale ve druhém pololetí se určitě polepší, nějaká ta horší známka není důvodem k různým zákazům a příkazům ze strany nás, rodičů. S dětmi si sedneme a probereme, co ve druhém pololetí opravíme ať už je to čeština, matematika či angličtina. Pozastavím se tentokrát u našich dětí. Určitě každý z nás rodičů ví, co v jeho dítku je jak se chová doma, ve škole, ke těmito otázkami detailně zabývat, podotknul ale, že je to otázka financí a priorit a je nutné si ujasnit, které chodníky jsou nejpotřebnější. Město eviduje téměř 1 km chodníků a je pochopitelné, že je není možné opravit všechny naráz. Velké emoce u občanů Těšova a Újezdce vzbuzuje také místní překladiště na nádraží Českých drah. Podle jejich slov zde jezdí přetížené kamiony se dřevem, které nejen že poškozují silnici, ale také domy v ul. Nádražní, které praskají. Vedení města přislíbilo jednání s firmou, která překladiště vlastní. Samozřejmě došlo i na otázku výstavby kulturního zařízení v Újezdci. O této věci se jedná již několik let, ale bohužel představy občanů se zatím nesešly s finančními možnostmi města. Přesto je tato záležitost stále otevřená a hledají se způsoby, jak prostor k vzájemnému setkávání lidí a pořádání společenských akcí v Újezdci a Těšově zajistit. Dále se jednalo o plánovaném obchvatu, chybějícím přechodu pro chodce u zastávky MHD na hlavní silnici, udržení základní školy v obci, rekonstrukci hřbitova či problematice vodovodu. Byl jsem mile překvapen velkým počtem účastníků všech generací a jejich upřímným zájmem podílet se svým názorem konstruktivně na správě města. Pro další setkání bych snad jen volil více neformální atmosféru u diskusních stolů členěných dle jednotlivých témat. Umožnilo by to lépe využít čas, dát prostor více diskutujícím a jít v dané tématice více do hloubky, dodal místostarosta Jan Hrdý. Elen Sladká kamarádům. Nestalo se vám někdy, že dítě nechce jít do školy, ven za kamarády? Uvádělo vám nesmyslné výmluvy? Nebo se naopak uzavřelo více do sebe a přestává s vámi komunikovat? Jedním z důvodů může být i šikana. O šikanu se jedná, jestliže je někomu opakovaně ubližováno a on se nedokáže ubránit. Ubližování může mít různou formu, od posměšků, pomluv a ignorování, přes ničení, schovávání věcí až po vydírání, bití a ponižování. Šikanovat může například spolužák, skupina spolužáků, žák či žáci z jiné třídy nebo školy a v některých případech i učitel. Se šikanou se můžeme setkat nejen ve škole, na hřišti, v zájmových kroužcích, ale mohou ji zažít i rodiče v zaměstnání. Šikanující chce získat moc a převahu nad ostatními a zároveň skrýt své vlastní obavy a nejistoty. Šikanované dítě neví, co má dělat, bojí se svěřit. Když už šikana dítěti tzv. přeroste přes hlavu, může dojít ke zkratu a samo šikanované dítě buď ublíží samo sobě nebo tomu, kdo ho šikanoval. Věnujte, prosím, svým dětem každý den aspoň určitý čas na společné posezení, probrání eventuálních problémů. Pokud byste pojali podezření, že je vaše dítě šikanováno, zajděte se poradit za odborníky. Neodkládejte tento problém! Jana Buráňová, MP Veřejné zakázky města na webu Od 1. ledna jsou na webové stránce zakazky.ub.cz uveřejňovány všechny veřejné zakázky v částce nad 1. Kč bez DPH, které bude Město Uherský Brod vypisovat. Uveřejňovací subsystém je založený na aplikaci egordion, která byla nainstalována ve druhé polovině roku na městské servery a právě od byla spuštěna do ostrého provozu. Zaměstnanci byli proškoleni a první zakázka právě čeká na zveřejnění. Od systému očekáváme větší otevřenost veřejnosti, větší možnosti pro podnikatele a rovněž centrální evidenci veřejných zakázek nad 1. Kč na jednom místě. Zájemci o zakázky i veřejnost mohou sledovat stav (vyhlášená, uzavřená, ukončená, vybrán dodavatel) jednotlivých veřejných zakázek, doplnil starosta Patrik Kunčar. -es- Město Uherský Brod a Dům kultury děkují všem sponzorům, kteří svým darem přispěli k příjemnému průběhu XV. reprezentačního plesu města, který proběhl v sobotu. 1.. Alexandria Spa & Wellness hotel, VHS plus Veselí nad Moravou, CGM Czech, V&H, Rumpold UHB, Ing. K. Hanáček - Bonnus s.r.o., Česká zbrojovka, starosta města Patrik Kunčar, místostarosta Ing. Petr Vrána, místostarosta Ing. Jan Hrdý, Kredit - skladové systémy, Prima Bilavčík, R-styl, HOKR, Vlastimil Mahdal, Textil J. Masař, EGP Invest, EMOS Elektro, Regio, Blue - print J. Kubínová, Sanizo, Komerční banka, LIRO L. Rožnovská, Zlatnictví Masarykovo náměstí, Adonis, R.D.S., Spolek Uherský Brod Naarden, FOTO Ivan Láska, Pískování skla J. Popelka, Kožešnictví Vacula, Farmář Bří Lužů, DITIPO, Ing. Miroslav Sekanina, SUN Jarmila Polášková, Nadace Děti kultura sport, Velkoobchod papírem V. Řihák, EWAS, Květinářství Narcis, Pivovar Janáček, Sdružení dobrovolných hasičů Uherský Brod, Stavební bytové družstvo Panorama, Hamé, Linea Nivnice, Intersport, Ateliér Žampach, Lucia Sýrové království, Q studio, Tesco, IMPOST, Městská nemocnice s poliklinikou, Centrum odborné přípravy technické, TEKOO, Rojal, Eva Motková, J. Máčalík Kovoobráběčství, Extra-NET, Silamo, Ivan Chrástek, Ladies centrum, Šestákova pekárna, Auto Profi, NAVOS, Tempex, CPA Delfín, ČSAD, Kino Máj, Střední odborné učiliště Uherský Brod, Lidová tvorba, Zlatnictví Výmolovi, Gloria, Bytový textil P. Divoká, Ing. Pavel Tichoň, Farmář Pořádí, Střední průmyslová škola a Obchodní akademie Uherský Brod, Dětský folklorní soubor Kopaničárek, Sdružení dobrovolných hasičů Těšov, Markýzy - stolařství Vlčnovský, B-tel, VOMA, Belvis Elektro, Yamaha hudební škola, Studio Zuzana Uherský Brod, Eurotisk, Cukrárna Hampl, Kasvo, Restaurace Klub Brodský zpravodaj

7 Panský dům projde generální rekonstrukcí Panský dům je jednou z nejcennějších budov v našem městě. Během historického vývoje prošel několika stavebními úpravami. Byl postaven roku 15, na konci 18. století přestavěn a během. století dále upravován. Nyní stojí na prahu další rozsáhlé rekonstrukce. V současné době je Panský dům využíván naplno. Sídlí tu knihovna, galerie, pamětní síň Dr. Kounice, učebny Základní umělecké školy, obřadní síň a část je využívána jako vinárna. Zahrada Panského domu slouží k občasným kulturním akcím. K plánu rekonstrukce město přikročilo i proto, že konce roku se bude Základní umělecká škola stěhovat do nových prostor na Mariánském náměstí a celé podkroví a část jednoho patra Panského domu tak osiří. Záměrem rekonstrukce je dát objektu vhodné využití a náplň vyplývající z potřeb města s ohledem na charakter této památkově chráněné budovy. Rekonstrukcí by měla projít i zahrada, kde by byly upraveny prostory pro hudební produkce a kulturní akce. Před časem město vypsalo anketu o využití Panského domu. Přišla řada návrhů, což svědčí o tom, že tato otázka není lidem lhostejná. Sdružení Uherskobrodští patrioti navrhlo v části Panského domu zřídit reprezentativní síň věnovanou památce významných uherskobrodských rodáků. Objevily se i návrhy na zkušebny pro místní kapely apod. Otázkou rekonstrukce Panského domu se zabývalo zastupitelstvo města na mimořádném jednání. Bylo nutné vybrat z předložených variant tu nejlepší. Padlo rozhodnutí, že nejpřínosnější bude varianta, která počítá se zachováním galerie i vinárny ve stávajících prostorách v přízemní. Navíc by se sem mělo přestěhovat Městské informační centrum, a to do místnosti po dětské knihovně. Ta najde své nové místo o patro výš, na tzv. ochozu, kde doposud sídlí taneční obor základní umělecké školy. Také dospělé oddělení knihovny čeká velké stěhování. Všech svých tisíc knih bude muset přemístit do podkroví, kde bude mít k dispozici místo dosavadních m asi trojnásobek plochy. Dosavadní knihovna se změní na pamětní síň uherskobrodských rodáků, především dosud poměrně opomíjených Františka Kožíka a Josefa Herčíka, ale i dalších. Změnami projde i obřadní síň, ke které by konečně mělo přibýt potřebné zázemí pro ceremoniáře. Předpokládané náklady rekonstrukce jsou více než 56 milionů korun. Na rekonstrukci se město pokusí získat peníze z Norských fondů. Ty jsou účelově vázány zejména na obnovu kulturních památek. Jejich prioritou je uchovávání evropského kulturního dědictví, zejména jeho ochrana a obnova, obnova historických městských území a obnova historického a kulturního dědictví v regionech. Dotace by mohla být až milionů korun. Vše je ale zatím ve fázi příprav, protože zatím nebyl vypsán ani program, na jehož základě bude možné o peníze žádat. Pokud tuto dotaci nezískáme, budeme pokračovat dílčím způsobem s nějakými drobnějšími úpravami, protože na větší akci nemáme v rozpočtu peníze, doplnil starosta Patrik Kunčar. E. Sladká téma měsíce Krátce z historie Panského domu Vznik Panského domu je spojován s vládou Jana z Kunovic a jeho manželky Magdalény z Boskovic. Byl vystavěn zřejmě ve dvou hlavních fázích, z nichž starší lze datovat do let V roce 1597 koupil dva sousedící domy v místě pozdější barokní části Panského domu městský písař Burian Bureš. V první polovině 9. let 17. století přistavěl hrabě Dominik Ondřej Kounic k jižnímu křídlu Kunoviců na místě tří předtím vykoupených domů severní část objektu. Stavbu patrně navrhoval a prováděl stavitel italského původu Domenici Martinelli, známý svým typickým pojetím fasád. Není však vyloučen ani spoluautorský podíl zednického mistra Antonia Giuseppeho Rivy, který s téže době stavěl ve městě konírny. Dům získal na konci 17. století v podstatě dnešní podobu. V přízemních klenutých pokojích byl umístěn byt panského hejtmana a jeho kanceláře. Poschodí bylo zařízeno jako panské obydlí. Nádvoří uzavřely hospodářské budovy a příbytky pro služebnictvo. Za staveními se nacházela malá zahrada. První známá větší oprava rezidence proběhla na konci 18. století. V letech byl dům značně zdevastován vynuceným ubytováním vojenských pluků a zřízením špitálu. Správa panství poté přistoupila k dílčím opravám. Další opravy byly uskutečněny v průběhu. století. V této době také budova ztratila své dominanty mohutné barokní komíny. Bohužel došlo i ke zničení drtivé většiny hodnotných ozdobných prvků. Zkázu dokonala II. světová válka, když při průchodu fronty 15. dubna 195 severní trakt Panského domu těžce poškodila letecká bomba, která vybuchla v blízkosti objektu. V roce 197 koupilo Panský dům město Uherský Brod. V jeho režii prodělala budova radikální rekonstrukci v 7. letech. století a byl přizpůsoben současné funkci. E. Sladká w w w. s e i k a n. c z účetní kancelář Účetnictví pro podnikatele a firmy v Uherském Brodě Naši odbornou způsobilost v oblasti účetnictví a daňové evidence dokládá 15 let zkušeností. Účetnictví pro příspěvkové organizace Účetnictví pro ostatní neziskový sektor Bronislava Kulíšková tel.: Ing. Leona Zeldová tel.: Brodský zpravodaj Účetnictví pro územně samosprávné celky Nejlevnější povinné ručení Bonus až 6 %, možnost připojištění IHNED Ročně od: Obsah motoru: 1.56 Kč -15 ccm.7 Kč ccm.181 Kč 185- ccm atd. atd. DAILY BROKER s.r.o obchodní dům Kvanto pasáž Neradice Mobil: 79 88,

8 zpravodajství Výsledky letošní Tříkrálové sbírky na Uherskobrodsku Když se řekne Charita Česká republika, vybaví si mnozí Tříkrálovou sbírku. Ta z podnětu Jana Graubnera, olomouckého arcibiskupa, navázala na počátku nového tisíciletí na starou lidovou kolednickou tradici a od té doby každoročně koledují králové do zapečetěných pokladniček - nikoliv pro sebe, ale ve prospěch lidí, kteří se dostali do těžké životní situace. Obecným účelem sbírky, kterou pořádá Charita ČR, je pomoc rodinám a lidem v nouzi u nás i v zahraničí a podpora charitního díla. Naše velké poděkování patří pracovníkům městských a obecních úřadů v jednotlivých obcích, duchovním správcům všech farností, místním asistentům Tříkrálové sbírky, kteří na sebe vzali odpovědnost za hladký průběh Tříkrálové sbírky ve své obci, dále vedoucím skupinek, koledníků a koledníkům a v neposlední řadě také všem dobrým lidem, kteří tříkrálovým koledníkům přispěli a podpořili tak charitu v její snaze pomáhat potřebným. -vk- Výsledky Tříkrálové sbírky v roce 1, a za Oblastní charitu Uherský Brod Obec 1 Bánov Bojkovice Březová Bystřice p.lopeníkem Dolní Němčí Drslavice Horní Němčí Hostětín Hradčovice Lhotka Komňa Korytná Lopeník Nezdenice Nivnice Pašovice Pitín Prakšice Přečkovice... Rudice Slavkov Starý Hrozenkov Strání - Květná Suchá Loz Šanov Šumice Uherský Brod Újezdec u Luhačovic Vápenice Veletiny Vlčnov Záhorovice Žitková Celkem Kč Kč Kč Řádková inzerce Solárium opět v provozu. Novinkou je kolagenárium stop stárnutí, omládněte! Přijďte vyzkoušet! Provozní doba: Po Pá 1- hodin,.- 18 hodin nebo po telefonické dohodě. Tel Rostislav Hasoň, Na Výsluní 61, Uherský Brod Prodám sbírku tupeské keramiky. Pěkná dekorace nejen na chatu. Tel Prodám dveře plastové vchodové, bílé a hnědé. Dále zahradní domek, bránu a branku. Nové z neuskutečněné stavby, přivezu. Tel: Pronajmu garáž pod starou těšovskou cestou ve střední řadě. Tel nebo , volejte po 17 hodině. Prodám byt +1 v OV o výměře 6 m na ul. Za Humny.. NP, výborná lokalita, cena 999 Kč. Tel Pronajmu byt + 1 v centru Uherského Brodu, v zatepleném panelovém domě, s rekonstruovaným bytovým jádrem. Nájem.5 Kč měsíčně, zúčtovatelné náklady cca 5.1 Kč/ měsíc. K nastěhování v květnu. Mail: Tel Nabízím levně zachovalý kombinovaný sporák MORA 75 - elektrická horkovzdušná trouba a plynové hořáky s elektrickým zapalováním. Mail: Tel Přehled kulturních a sportovních akcí V loňském roce byl veřejnosti zpřístupněn první a jediný webový portál v České republice, na kterém si prohlédnete plakáty vylepené ve vašem okolí. Projekt Plakátovna vznikl především s cílem informovat o sportovních a kulturních akcích, které už mnohdy jinde než na plakátech nenajdeme. Všichni známe ten pocit, kdy nám naši známí vypráví o akci, na které bychom také chtěli být, jen jsme o ní nevěděli včas. Je proto škoda přijít kvůli tomu o možnost vidět své oblíbené umělce, filmy, sportovce nebo zmeškat jarmark, ples apod. Na adrese je pro vás přichystán přehledný pohled na virtuální plakátovací stěnu s fotografiemi plakátů z celé ČR. Pomocí stránek jednoduše naplánujete např. víkend s programem pro děti, páteční koncert nebo nedělní fotbalové derby. Stačí si z nabízených možností vybrat tu, která vás právě zajímá. Ať už označíte sport, zábavu nebo třeba divadlo, tak vám ukážeme všechny plakáty právě s tímto obsahem. Všechny vylepené plakáty a jejich akce si také můžete zobrazit na interaktivní mapě přímo v místě jejich konání, proto už nikdy nemusíte zbytečně bloudit a přicházet o počáteční titulky. Pokud vás zajímají kulturní a sportovní akce z vašeho okolí, příp. další praktické funkce, které Plakátovna přináší, můžete si je snadno najít a vyzkoušet na adrese HC UHERSKÝ BROD Vás srdečně zve na. reprezentační HOKEJOVÝ PLES.. od 19 hod Sportovní hala HAVŘICE ELÁN, QUEEN a možná přijde i TINA TURNER v podání fakt skvělé kapely SHOWBAND DOPROVODNÝ PROGRAM BOHATÁ TOMBOLA, HAVŘICKÝ ROZSTŘEL, VÝBORNÉ OBČERSTVENÍ předprodej vstupenek na tel. čísle , více informací na 8 Brodský zpravodaj

9 Uherský Brod hostil vzácnou návštěvu V pátek 7. ledna se konal vzpomínkový večer věnovaný židovským občanům Uherského Brodu a okolí umučeným za II. světové války. Pozvání na tuto mimořádnou akci přijala předsedkyně Parlamentu ČR Miroslava Němcová, která jí udělila svou záštitu. Zúčastnil se také J. E. Jaakov Levy, mimořádný a zplnomocněný velvyslanec Státu Izrael v ČR, Mojmír Kallus, ředitel ICEJ (Mezinárodní křesťanské velvyslanectví Jeruzalém) v ČR, pan Asaf Auerbach, dítě Sira Nicholase Wintona, Vojtěch Jirků, předseda představenstva vydavatelství Euronews a další hosté. Nejdříve se konalo na radnici slavnostní přijetí hostů vedením města. Po krátkém, ale velmi srdečném rozhovoru se všichni hosté přemístili do židovské modlitebny, kde položením květin uctili památku víc než 57 uherskobrod ských židů, kteří zemřeli v nacistických vyhlazovacích táborech. Jak si vůbec přestavit, že v civilizované zemi ve. století, byli lidé, kteří tady měli kořeny po staletí, vytrženi a posláni na smrt za bílého dne před zraky okolních obyvatel a celého světa. Dnes tady stojíme s vysokými představiteli tohoto státu a činíme tak nejenom na uctění památky obětí, ale vyslovujeme také závazek, dělat vše proto, aby se něco podobného již nikdy nemohlo opakovat, zamyslel se velvyslanec Levy při pietním obřadu v modlitebně, která byla osvětlena jen svícemi. Poté se celá kolona přesunula do kina Máj, které už bylo zaplněno do posledního Odsun židovského obyvatelstva z města Již počátkem roku 191 začíná německá správa zdejší Židy separovat od ostatního obyvatelstva Uherského Brodu. Poté přijíždějí. května 191 Židé z Luhačovic a z nařízení zlínského oberlandrátu ještě v červenci téhož roku z Uherského Hradiště. V židovské části města, kde dosud žilo kolem 5 obyvatel, tak nyní pobývalo přibližně 9 osob. Drama zde koncentrovaných Židů začíná postupně vrcholit. V lednu 19 je Uherský Brod určen jako shromaždiště židovského obyvatelstva politických okresů Uherský Brod, Uherské Hradiště, Hodonín a Vsetín. V uherskobrodském ghettu se tak tísní již 1 osob. Počátkem ledna 19 však začíná německá policie do Uherského Brodu soustřeďovat ještě židovské obyvatelstvo okresů Zlín a Veselí nad Moravou. Všichni jsou registrováni a prozatímně ubytováni v uherskobrodském ghettu, jehož počet obyvatel se tímto zvýšil na 88 osob. Po několika dnech byli odtud Brodský zpravodaj místečka. Zájem veřejnosti byl dokonce tak velký, že řada lidí stála na schodech a tísnila se po stranách. Podle odhadů si tuto mimořádnou příležitost nenechalo ujít asi lidí. Komponovaný pořad Vzpomínka na holocaust byl zahájen Hebrejskou suitou od Ernesta Blocha v podání učitelů základní umělecké školy. Úvodního slova se ujal starosta Patrik Kunčar. Rád bych se spolu s vámi v tuto chvíli pozastavil a zavzpomínal na nejbolestnější období novodobé historie, období II. světové války, která si vybrala krutou daň zejména na židovském obyvatelstvu i v našem městě. Fašistická perzekuce židovských obyvatel Uherského Brodu vrcholila v noci z. na 1. července 191 vypálením jedné z nejkrásnějších židovských synagog v českých zemích, pocházející z počátku 18. století. O necelý rok později zahájili němečtí okupanti také v našem městě nejbrutálnější vyhlazovací akci v dějinách lidstva, kdy začali násilně soustřeďovat občany židovského původu z širokého okolí včetně Uherského Hradiště, Zlína, Kyjova, Vizovic a dalších měst. Koncem ledna 19 bylo z Uherského Brodu ve třech transportech deportováno do terezínského ghetta a přímo do vyhlazovacích táborů 88 židovských obyvatel. Z našeho města to bylo celkem 86 osob, z nichž 57 zahynulo. Po válce se vrátilo do Uherského Brodu pouhých 5 osob. Fašisté tedy úplně zničili uherskobrodskou židovskou komunitu, která zde žila po dlouhá staletí, připomněl starosta. Je těžké říkat něco k tomu, co uvidíme ve filmu. Pro některé situace a některé etapy historie prostě slova nejsou. Když řekneme, že během II. světové války bylo zavražděno 6 milionů lidí, tak si málokdo dokáže představit ten nekonečný proud starých žen, mužů, dětí a jejich rodičů, kteří s padesátikilovým zavazadlem odcházeli někam, sami nevěděli kam. Ohlíželi se za sebou a honí se mi v hlavě otázka, co viděli před sebou. A proto i my se musíme ohlížet a zároveň se dívat před sebe. Proto jsem po tisících odváděni do budovy zdejšího gymnázia, kde strávili uzavřeni tři dny a poté byli přesunuti pod dohledem německého četnictva na vlakové nádraží. Z Uherského Brodu byly koncem ledna 19 vypraveny krátce po sobě tři transporty. První s označením Cn vypravený (1 osob) zahrnoval obyvatele obcí Kyjov, Uherský Ostroh, Zlín, Napajedla, Holešov, Veselí nad Moravou, Vracov, Vizovice, Malenovice, Jarošov, Zlechov a Kunovice. Druhým transportem s označením Co vypraveným (1 osob) byli deportováni obyvatelé Strážnice, Hodonína, Podivína, Brumova a částečně Uherského Brodu. Třetí a poslední transport označený Cp byl vypraven a zahrnoval obyvatele Uherského Brodu a jeho nejbližšího okolí v počtu 88 osob. Po příjezdu do terezínského ghetta byli někteří z těchto tří transportů ihned zařazeni do velkého transportu Cu, čítajícího kolem 1 osob. Lidé, kteří byli zpravodajství se rozhodla před rokem, když jsem zhlédla film Nickyho rodina, podpořit projekt, který připomíná tuto část naší historie především školním dětem, řekla Miroslava Němcová ve svém projevu. Ztichlý sál pak s dojetím sledoval promítání hraného dokumentárního filmu Nickyho rodina, ve kterém režisér Matej Mináč vypráví o osudech 669 židovských dětí, které zachránil před začátkem II. světové války anglický občan Nicholas Winton. Film získal Cenu diváků za nejlepší dokument na filmovém festivalu v Montrealu v sekci Dokumenty světa. Jistě právem, protože má velký morální náboj a nutí k hlubokému zamyšlení. Po filmu následovala beseda, jíž byl přítomen také 8letý Asaf Auerbach, jedno z Wintonem zachráněných dětí. Chci říct jen to, že je veliká náhoda, že jsem dnes tady a že vůbec žiji. Celý řetězec mých náhod začal tím, že jsem měl rodiče, kteří byli ochotni mě poslat do ciziny, že tu byl jistý muž jménem Nicholas Winton, který se toho celého ujal za docela náhodných okolností, a náhoda byla také to, že se našel dostatek lidí, kteří se dokázali o nás všech 669 dětí postarat, řekl Auerbach se slzami v očích. Dodal, že měl velké štěstí, že po návratu z Anglie našel doma alespoň babičku a tety, které se o něj postaraly. Nejhůře na tom podle něj byly děti, které se vrátily z koncentračních táborů. Nejen, že si do života nesly hrůzné zážitky, ale navíc už nikoho z rodiny a příbuzných neměly a povětšinou putovaly do sirotčinců. Celkovou atmosféru večera doplňovala výstava výtvarných prací a fotografií studentů gymnázia s tematikou vyhlazovacího tábora Osvětim. K zamyšlení vedly i listy z deníku Vladimíra Bachůrka, který přežil Osvětim a Buchenwald a své zážitky z těchto hrozných míst se rozhodl zveřejnit jako memento. Elen Sladká vybráni do tohoto transportu, strávili noc v terezínských kasárnách a ráno šli pěšky do km vzdálených Bohušovic nad Ohří, kde nastoupili do osobního vlaku mířícího do osvětimského vyhlazovacího tábora. Předpokládá se, že značná část takto deportovaných zahynula vzápětí po příjezdu transportu Cu (1.. 19) je tak u řady deportovaných uváděno zároveň jako datum úmrtí. Po vypravení všech tří transportů a převozu nemocných zůstali z židovského obyvatelstva ve městě pouze předseda ŽNO Otto Steiner s několika úředníky, kteří do dubna 19 prováděli majetkovou likvidaci židovské obce. Poté byli deportováni i oni do terezínského ghetta. Někteří Židé se smíšených manželství však deportováni nebyli a přežili válečnou dobu ve městě. Z knihy Uherský Brod - Očima dobových fotografů připravila E. Sladká 9

10 sociální věci Vzpomínky Dne 8. února vzpomeneme nedožitých 95 let naší drahé maminky, paní Františky Verbergerové. S úctou vzpomínají dcera a syn s rodinami Dne. února by se dožil 1 let pan Augustin Míča. S láskou vzpomínají syn a dcery s rodinami. Čas neúprosně běží a bolest v srdci zůstává, slzy v očích tě neprobudí a domov prázdný zůstává. Dne 8. února uplyne 1 let, co nás navždy opustil náš syn Petr Horňák z Uherského Brodu. S láskou vzpomínají rodiče, sestra s rodinou a ostatní příbuzní. Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi. Domácí násilí na střední škole v Uherském Brodě Azylový dům pro matky s dětmi v tísni Uherský Brod od podzimu roku začal spolupracovat se Střední průmyslovou školou a Obchodní akademií zde v Uherském Brodě. Prvním impulsem ke spolupráci se studenty střední školy byla snaha přiblížit zařízení Azylového domu pro matky s dětmi v tísni Uherský Brod právě dospívající mládeži. Zajímavé zjištění dokládá Občanské zpružení ROSA nabízející komplexní pomoc ženám obětem domácího násilí. Podle sdruženi ROSA () jsou mladí lidé, kteří spolu začínají chodit, ohroženi násilím ve vztahu stejně jako dospělí. Na rozdíl od dospělých, kteří již mají zkušenosti se vztahy, jsou ale mnohem více zranitelnější. Důležité je si uvědomit, že domácí násilí není soukromou záležitostí, ale věcí veřejnou. Jeho potírání není osobním problémem ženy, ale problémem společnosti jako celku, neboť jeho vliv nekončí u dveří bytu, ale jeho důsledky jsou dalekosáhlé a ovlivňující celou naši společnost. Konkrétní spolupráce pracovníků azylového domu proběhla, a stále probíhá, se studenty obchodní akademie, která mimo jiné nabízí vzdělávací program sociální činnost. Studijní obor připravuje žáky pro činnosti spojené s poskytováním sociálních služeb. Po vzájemné domluvě s vedoucí azylového domu Bc. Janou Juráskovou, Dis. a Mgr. Leonou Kadlčkovou vzešel návrh nejprve realizovat exkurzi přímo v zařízení azylového domu. Následovala tak první návštěva studentů, a to Samotná exkurze byla doplněna odborným výkladem, který si nachystaly pracovnice AD, a to Bc. Jana Jurásková, Dis., Mgr. Radka Chvíličková, Dis., a Bc. Jana Boráková. Po ukončení prohlídky zařízení si studenti připravili pro klientky fakultativní činnost, a to techniku malování na sklo, která měla u klientek pozitivní ohlas. První setkání se studenty proběhlo úspěšně. Poté se tedy domluvilo další setkání, a to v měsíci prosinci. Během druhého setkání dne 19.. se uskutečnila prezentace pro studenty třetího ročníku oboru Sociální činnost s tématikou Domácí násilí páchané na ženách, a to přímo v prostorách školy. Téma si zvolili samotní studenti. Celková prezentace tematiky trvala téměř dvě vyučovací hodiny. Prezentací prováděly pracovnice Azylového domu, vedoucí Bc. Jana Jurásková, Dis., a sociální pracovnice Mgr. Veronika Mahdalová. Prezentace byla rozdělena na tři části. V úvodu se pracovnice zabývaly základními informacemi o domácím násilí (definice, klíčové znaky, projevy, rizikové faktory apod.). Součástí druhé části bylo přiblížení problematiky v praxi. K tomu byla využita kasuistika bývalé klientky azylového domu, která do zařízení přišla právě z toho důvodu, že se stala obětí domácího násilí. Závěrem prezentace proběhla diskuse se studenty. Studenti byli během celého setkání velmi ukáznění, komunikativní a o tematiku jevili takový zájem, že se prezentovalo i během přestávky. Pokládaly zajímavé otázky i příklady domácího násilí ze svého okolí. Třetí setkání se studenty Obchodní akademie by se mělo po vzájemné domluvě opět realizovat počátkem roku. Věříme, že tato vzájemná spolupráce není pro studenty jen preventivním opatřením, ale také možností, jak nahlédnout do problematiky domácího násilí hlouběji a rovněž pochopit podstatu fungování Azylového domu pro matky s dětmi v tísni Uherský Brod, jako sociální službu spadající po Oblastní Charitu Uherský Brod, určenou právě matkám s dětmi, které se ocitly z různých důvodů v tísni. Mgr. Veronika Mahdalová, sociální pracovnice azylového domu poradna.ub.cz Z redakční pošty - Úvaha o tom, kde bydlím Na otázku, kde bydlím, se v některých případech stydím odpovědět. Ne proto, že jsem Romka, ale kvůli tomu, jak se tu ostatní chovají a v jakém žijeme prostředí. A to hned z několika důvodů, které se vám pokusím vyjasnit. Bydlím společně s matkou a třemi malými bratry na ulici Větrná 6 v Uherském Brodě. Matka neměla nikdy dluh na nájemném, přesto, i když má žádost o jiný městský byt, nikdy jiný nedostala, na rozdíl od neplatičů, kteří byli vyhozeni, avšak zpětně vráceni do bytu. Na tom přece není nic zvláštního, říkáte si, ale jakmile se zmíním o hoteláku (ubytovací zařízení), důchoďáku nebo domu hrůzy, určitě vám to něco říkat bude. Rozhodla jsem se, že tento tzv. barák ještě víc proslavím, aby se o něm vědělo, a proto píšu, pro zamyšlení všech lidí. S mamkou tento byt obýváme od mých dvou měsíců, takže už skoro let. Vyprávěla mi, že tady byla první Romka mezi důchodci a měla s nimi kvůli mě velké spory. Vadil jim např. kočárek stojící na chodbě nebo dětský pláč, jelikož je ale byt města UB, nedalo se s tím nic dělat. Dalším problémem byla vrátnice (nebyli povoleny návštěvy ani zvířata), která funguje dodnes, ale úplně jiným, lajdáckým systémem. Jak jsem tak rostla, měla jsem tu po čase plno dětských kamarádů, stěhovalo se sem víc a víc romských rodin. A tak se víc jak polovina důchodců odstěhovala na penzion. Dnes, když se dívám kolem, nejradši bych změnila svůj dosavadní pobyt. Bydlí tu vesměs plno opilců (proto sem často vyjíždí Policie ČR) a jiných, co jen dělají nepořádek. Toto ubytovací zařízení se stavilo v 7. letech, výtah je z roku 1976 a je věčně pokažený, nevyměněný. Fasáda stará, škaredá, jediné, co nám vyměnili, byla okna za plastová. Realizovaly se jen drobné úpravy v bytě (topení aj.). Pro rodiny s dětmi, a jsou tu i s - dětmi, jsou tady těžké životní podmínky, protože garsoniéra je velká 16 m a je bez balkonu. Několikrát v tomhle baráku hořelo. Od té doby je tu přísný zákaz kouření na chodbách, jak je uvedeno v domovním řádu. Podle mého názoru je to ale nájemníkům zcela jedno a dál si kouří jako z komína. Stalo se tu i plno jiných neštěstí. Zdi na chodbách jsou počmárané a špinavé. V tomhle baráku tedy bohužel zatím bydlím. Danielová Edita 1 Brodský zpravodaj

11 Tvorba výukových materiálů Na Středním odborném učilišti Uherský Brod je již od realizován projekt Tvorba výukových materiálů. Je určen žákům se speciálními vzdělávacími potřebami oboru malířské a natěračské práce, zednické, potravinářské a opravářské práce. V rámci klíčové aktivity č. 1 proběhla školení metodiků a pedagogů v tvorbě prezentací příprav pro výuku v multimediální interaktivní učebně. Výstupem aktivity je 17 vyškolených metodiků pedagogů. Metodici projektu dále vytváří skripta a pracovní sešity (v rámci klíčové aktivity č. ) pro výuku hlavních odborných předmětů odborného učiliště: Potravinářské práce (letý obor, předměty Technologie a Suroviny), Opravářské práce (letý obor, předměty Stroje a zařízení a Technologie oprav), Zednické práce (letý obor, předměty Technologie a přestavby budov a Materiály), Malířské a natěračské práce (letý obor, předměty Technologie a Materiály). Bude zpracováno 8 produktů - vždy sada pro hlavní odborné předměty obsahující skripta, pracovní sešit a prezentaci pro výuku. To pro. příp. ročníky podle délky studia daného oboru. Skripta obsahují základní poznatky z odborných předmětů a znalostní testy, pracovní sešity jsou rozšířeny o praktická cvičení a budou rovněž sloužit k zadávání domácích úkolů. Pracovní materiály jsou tvořeny po ročnících jednotlivých oborů: 1. etapa = první ročníky - září - leden. etapa = druhé ročníky - únor - červenec,. etapa = třetí ročníky - srpen - leden 1. Doba realizace projektu je do Eva Jurásková, SOU Uherský Brod TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCO- VÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FON- DEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Astronomický týden o jarních prázdninách Co nám v tomto roce nabídne hvězdná obloha? Především to bude zajímavá astronomická událost, a to přechod Venuše přes sluneční disk. Úkaz nastane 6. června v ranních hodinách. Na rozdíl od roku neuvidíme přechod planety přes Slunce v celém rozsahu, protože se Venuše dotkne slunečního okraje hodinu před půlnoci 5. června, kdy jsou obě tělesa pod obzorem. Pro nás pozorování přechodu začne až po východu Slunce, před pátou hodinou ranní. Planeta opouští Slunce před sedmou hodinou, to znamená, že úkaz budeme moci, pokud nám to umožní počasí, pozorovat přibližně dvě hodiny. Během tohoto roku budeme také svědky většího počtu seskupení planet na obloze. Jedno z takových seskupení můžeme sledovat na hvězdárně v Astronomickém týdnu v období jarních prázdnin (od. do..) Základní škola Pod Vinohrady pořádá 5. února. Ten večer bude Měsíc v konjunkci s Venuší, a nad západním obzorem seskupení Měsíce, Venuše a Jupitera. Začátek pozorování je stanoven na 19 hod. O seskupení mluvíme, když se kosmická tělesa (v našem případě planety s Měsícem), promítající se na obloze k sobě úhlově přiblíží, pokud je toto přiblížení, zpravidla dvou těles, maximální, mluvíme o konjunkci. Astronomický týden bude zaměřen od pondělí.. do pátku.. od 1 do 16 hodin na pozorování Slunce. Od 19 hodin bude následovat pozorování Měsíce, planet Venuše, Jupitera a dalších kosmických objektů. Doufejme jen, že nám počasí bude přát, protože všechna pozorování se uskuteční pouze za jasné oblohy. Rostislav Rajchl školství Zápis dětí do I. třídy na Katolické základní škole proběhne v úterý 7. února od 15: do 16: hod. Rodiče, kteří odevzdali přihlášku svého dítěte k zápisu, byli pozváni individuálně v době od 1 do 15 hodin. Bližší informace naleznete na webových stránkách Katolické základní školy. Zápis dětí do I. třídy ZŠ praktické a ZŠ speciální proběhne v úterý. února od do 15 hodin. Maškarní karneval pro děti v Havřicích A bylo veselo, tančilo se, muzika hrála. To v Havřicích ve sportovní hale měly děti maškarní karneval. Již pátým rokem uspořádalo občanské sdružení Stříška ve spolupráci s MŠ Havřice a MŠ Svatopluka Čecha maškarní karneval. Stříška pracuje při Mateřské škole Havřice a podporuje volnočasové aktivity dětí. Dnes již tradiční karneval navštěvuje každým rokem více a více dětí. Tentokrát se v sobotu sešlo kolem 18 krásných masek, aby si v odpoledním programu zařádily společně se svými rodiči i prarodiči. Díky štědrým sponzorům, kterým patří zvláštní poděkování, mohla každá maska dostat nemalou výhru. Poděkování patří i všem rodičům a přátelům obou mateřských škol, kteří připravili a velmi hezky vyzdobili sál. Úsměv, radost a spokojenost dětí z krásně prožitého odpoledne, to je ta největší odměna pro všechny organizátory, kterým se již pátý ročník maškarního karnevalu pro děti podařilo úspěšně zorganizovat. Ivana Garajová, učitelka MŠ Havřice pro rodiče s dětmi, ale i pro děti nebo dospělé samotné sportovně-relaxační pobyt u Jaderského moře I T Á L I E L I D O A D R I A N O cena: 5 8 Kč bez stravy, 69 Kč plná penze Cena zahrnuje: 7 x ubytování v AP pro 5 osob, doprava BUS, průvodce, 1 x výlet do RAVENNY (1/ denní), 1 x výlet do SAN MARINA, x doprava do MIRABILANDIE (bez vstupného), 1 x doprava do DELFINARIA (bez vstupného), servisní taxu, garanční pojištění CK Info na tel , Brodský zpravodaj

12 kultura Knihovna nuda, nebo zábava? Co nového v dospělém oddělení? Někdo myslí, že v knihovně je nuda, někdo je zase proti. Jiný zavítá do knihovny, jen když prší, aby nepromokl. Ale věřte nebo ne, v knihovně je zábava! Jsou tu pro vás připraveny nové knihy, wi-fi připojení, je tu klid, pohoda a čas na povídání o oblíbené četbě. Dokonce v knihovně naleznete nově mluvicí knihy, knihy do ucha, zvukové knihy, knihy, které se čtou ušima - to vše jsou audioknihy, jejichž obliba rychle roste. Někdo je poslouchá při jízdě autem místo hudby a zpravodajství. Nejedná se o konkurenci klasické knize, jde o alternativu, která je vhodná zejména pro ty, kteří mají z jakýchkoli důvodů problém s četbou. Je doplněním pro ty, kteří chtějí smysluplně trávit čas například během cestování, při žehlení, za volantem, při zahradničení i při vaření nebo chtějí prostě jen relaxovat. Nabídka zvukových knih je pestrá a podle toho, jak se na trhu objevují další a další nahrávky mluveného slova, je zřejmé, že tento způsob vnímání literárního díla bude čím dál oblíbenější. V uherskobrodské knihovně nabízíme čtenářům zatím titulů mluveného slova a jejich fond budeme dále rozšiřovat. Výběr je pestrý, určitě si každý vybere. A z jiného soudku: 16. března připravujeme vernisáž výstavy fotografií Noční město studentky uherskobrodského gymnázia Marušky Kozákové. Je na co se těšit v kině Máj Bio senior, Bijásek, Baby Bio a besedy Cesty představují nový jarní program. Od února do června kino Máj pokračuje programovými cykly pro seniory, děti, rodiče s malými dětmi. Bio senior představí opět filmy pro seniory, které kino promítá x měsíčně, ve středu v 16/ hod, za snížené vstupné 5 Kč. Ostatní diváci bez průkazky Bio senior si zaplatí 1 Kč. Nejen senioři se mohou těšit na oscarový snímek Lepší svět (8..), na velice vydařené drama Roberta Sedláčka Rodina je základ státu (8..). Březen pak bude patřit na Oscary nominovanému filmu Černobílý svět (..) a historickému snímku Otakara Vávry Putování Jana Ámose (8..). Novou komedii Milana Cieslara Láska je láska promítneme (..). Pestrou mozaiku filmů pro seniory doplní filmy Děti moje (5..), vynikající Alois Nebel (9. 5.), kultovní hudební snímek West Side Story (. 5.), nový český film Školní výlet (1. 6.) a komedie Vrásky z lásky (7. 6.). Bijásek Dětský filmový klub nabízí filmový program pro děti. Projekce x měsíčně, úterý i neděle, tvořivou výtvarnou dílnu inspirovanou námětem filmu hodinu před představením (Malovásek), dopolední promítání pro mateřské a základní školy, odpolední projekce pro školní družiny celého Uherskobrodska. Bijásek zahajuje jarní cyklus představením Alenka v říši divů (7..) a to zdarma! Děti i jejich rodiče se pak mohou těšit na snímky: Šmoulové (1..), pásmo Šroubkova dobrodružství (6..), Tintinova dobrodružství (1..), pásmo Povídání o pejskovi a kočičce (18..), Co nového v oddělení pro děti? Dětské oddělení Knihovny Františka Kožíka vyhlásilo v měsíci lednu čtenářskou anketu Můj nejoblíbenější autor a kniha v minulém roce. Pro malé i větší výtvarníky je připravena výtvarná soutěž Domy, domky, domečky a Knihovna budoucnosti. Kreslit můžete až do 8. února. Kromě výtvarníků si na své v měsíci únoru přijdou i recitátoři. Jako každý rok i letos se uskuteční okrskové kolo recitační soutěže, které proběhne ve čtvrtek 16. února na Domě kultury. Pro ty, kteří se rádi zapojují do vědomostních soutěží, je připraven na čtvrtek. února zábavný testík s názvem Letíme do vesmíru, ten je určen hlavně pro třídní kolektivy, protože odměnou za úspěšné splnění jim bude zábavné dopoledne s panem ing. Rostislavem Rajchlem na téma Vesmír. Vesmírné povídání je naplánováno na pátek 17. února. Co nového na pobočce Máj? Dárek pro čtenáře k blížícímu se ročnímu výročí otevření knihovny - rozšiřujeme půjčovní dobu knihovny. Půjčovní doba od 1.. Pondělí: Úterý: Středa : zavřeno Čtvrtek: Pátek: Kocour v botách (7..), Ošetřovatel (1..), Do pohádky za zvířátky (15..), Alvin a Chipmunkové (..), Mupeti ( 8. 5.), pásmo Krtek a oslava (1. 5.), Happy Feet (. 5.), Lorax (. 6.), Kamarádi z televize (17. 6.) a Modrý tygr (6. 6.). Baby Bio filmové projekce pro maminky s dětmi 1x měsíčně. Dopoledne. S kočárky až do kinosálu, tlumený zvuk projekce, během představení přisvíceno, hračky a přebalovací pult. S průkazkou Baby Bio za Kč získávají maminky roční členství v knihovně na Máji a kafe v Ulitě zdarma! Během představení mohou maminky děti kojit, přebalovat, uspávat, hrát si spolu, nebo dokonce tancovat u muzikálu V peřině (16..). Další program Baby Bio: Rodina je základ státu (15..), Láska je láska (19..), Okresní přebor Poslední zápas Pepika Hnátka (17. 5.) a Čtyři slunce (. 6.). Besedy Cesty besedy cestovatelů a dobrodruhů s velkoplošnou projekcí fotografií, promítáním krátkých filmů... Do Zanskaru na lehokolech (Honza Galla). 1.. Sicílie a Lipary ostrovy Slunce a ohně ze sedla kola (Jaromír Krejčí). 5.. Bali a Lombok (Marie Klementová). Květen - Guatemala: mayské poselství k roku (Pohodáři z Pelhřimova). Červen Mongolsko (Zbyněk Kaisler). -red- Malé ohlédnutí za Vánocemi v Újezdci Kostel v Újezdci u Luhačovic zažil už spoustu vystoupení a koncertů. Ale atmosféra a zážitek z toho, který se uskutečnil v úterý 7. prosince v podvečer, zůstane u všech, kteří ho navštívili, dlouho v paměti. Cimbálová muzika Ohnica si na své tradiční vánoční vystoupení pozvala CM Bukovina a dívčí sbor Jaderničky z Bystřice pod Hostýnem. Spojení těchto souborů se ukázalo jako velmi zdařilý nápad. Tvoří je totiž vesměs mladí lidé a z jejich společného muzicírování bylo znát, že hudba a zpěv, tradice a folklor, jsou pro ně víc než koníčkem. Skladbami jako například Hajducki, Arcangelo Corelli: Concerto Grosso op.6 No., Nad hostýnskú horú, Čas radosti, veselosti, Vyletěla sojka a společným závěrečným zpíváním koled představili nejen tvorbu starých mistrů, ale i lidovost svých regionů. Nepatřím mezi hudební znalce, ale s jistotou můžu napsat, že výkony všech účinkujících až braly dech. Závěrečné ovace si zákonitě zasloužili. Píseň Narodil se Kristus Pán, která zazněla na samém konci překrásného koncertu, už všichni, účinkující i posluchači, zpívali společně. Koledy zněly před újezdským kostelem i v sobotu 5. prosince při tradičním Zpívání na schodech. Tady se představily děti ze základní školy, farní sbory i soubor Rozmarýn. Toto společné setkání už neodmyslitelně patří k oslavám Vánoc obyvatel Újezdce a Těšova. -josr- Čtenář roku V posledních letech častěji slýcháme, že naše děti i dospělí stále méně čtou knihy a psané slovo už znají pomalu jen z učebnic, textových zpráv mobilních telefonů či monitorů počítače. Na druhé straně řada z nás si nedovede představit volný čas bez dobré knihy a četba nás obohacuje po celý život. Už v minulém roce některé veřejné knihovny zveřejnily čtenáře, kteří si vypůjčili nejvíc knih. Také Knihovna Františka Kožíka v Uherském Brodě vyhodnotí v březnu měsíci čtenářů, své ČTENÁŘE ROKU. Zásadním hodnotícím kritériem je počet knih vypůjčených v roce z knihovního fondu, a to zvlášť ve třech půjčovních místech, tedy v oddělení pro dospělé, oddělení pro děti a na pobočce Máj. Nezapočítávají se prolongace výpůjček, výpůjčky periodik ani prezenční výpůjčky. Také výpůjčky za rok budou v příštím roce stejným způsobem vyhodnoceny a projekt Čtenář roku by se v naší knihovně mohl stát tradicí. Jeho cílem je posilovat společenský význam a prestiž četby a vyhodnotit ty, kteří služeb knihovny nejvíc využívají. pracovnice knihovny Brodský zpravodaj

13 Mojí paletou je stůl, říká Vilém Velecký Jedenadvacet monumentálních pláten uherskobrodského akademického malíře Viléma Veleckého je do 5. února k vidění v Galerii Panský dům. První letošní vernisáž trhala rekordy v návštěvnosti. Viléma Veleckého přišlo v pátek 1. ledna podpořit tolik lidí, že úvodní slovo ředitele Domu kultury Jaroslava Mikulíka i hudební vystoupení Marie Rosenfeldové poslouchali ze všech místností galerie. Do jedné by se zkrátka nevešli. Vilém Velecký vystudoval nejdříve uměleckoprůmyslovou školu v Uh. Hradišti, obor reprodukční kamenosochařství a restaurátorství. V sochařině chtěl pokračovat na AVU, ale nebyl přijat. Přihlásil se tedy z trucu na obor malba, kam ho po pouhé čtrnáctidenní přípravě napoprvé přijali. Po absolutoriu trvalo Veleckému poměrně dlouho, kultura než začal samostatně vystavovat. Poprvé jsem objevil talentovaného malíře z Těšova při přípravě kolektivní výstavy Výtvarníci Zlínského kraje, což bylo někdy před deseti lety. Dnes se s tvorbou V. Veleckého setkáváme na třetí samostané výstavě, která je také dárkem k jeho padesátinám, prozradil Jaroslav Mikulík. Vilém Velecký začínal s portrétem, poté přešel k figurálním kompozicím a od nich zamířil až k hranici abstrakce. Obrazy mu ožily zářivějšími barvami a ostřejšími kontrasty odrážejícími nový styl jeho myšlení, vzpomněl Mikulík. V současné době jsme svědky autorova návratu k figurální tvorbě. Jak poznamenal výtvarník Oldřich Páleníček, Veleckého dílo nemá v tomto regionu konkurenci. Sám Velecký však prohlašuje, že se jedná v podstatě o olejem kolorovanou kresbu, nikoliv o malbu v pravém slova smyslu, protože skutečné malování je u něj teprve ve stadiu počátku. Nosným tématem jeho současné tvorby je člověk a inspiraci hledá v biblických příbězích. Jeho obrazy asi málokoho nechají úplně v klidu. Velecký se netají inspirací v realistickém barokním malířství, jehož temnotu dokáže až děsivým způsobem přenést do současnosti. V obrazech jsou však současně zakódovány i autorovy autentické postoje, prožitky, myšlenky, či emoce a od drsného barokního realismu jej odlišuje hluboké filozofické pojetí figury. Vilém vykresluje svoji figuru tvarem, konturami či výrazem tváře a tím k nám tu srozumitelně, tu s tajemnou nadsázkou, někdy i mysticismem promlouvá o lidskosti, která nikdy není jenom černá nebo bílá. MINIROZHOVOR S V. VELECKÝM Vilém Velecký, ač malíř kritiky velmi uznávaný, působí plaše a skoro bych řekla, že veřejné vystoupení na vernisáži pro něj bylo malé utrpení a raději by nechal za sebe hovořit jen svoji práci. Na několik otázek přesto ochotně, i když velmi stručně, odpověděl. Jsou monumentální plátna vaší specializací nebo tvoříte i menší díla? Kromě monumentálních pláten dělám ještě takové spíše středně velké věci. Malé už ne, ty jsem dělával dřív. Začínáte nový obraz už s jasnou představou, co na něm bude? Vůbec ne. To se vyvíjí postupně, při práci. Nechávám se unášet Kolik barev obsahuje vaše paleta? Nemám paletu, mojí paletou je stůl, barvy míchám přímo na něm. Kolik je tam barev nevím, ale asi bych tam nikdy nedal a nepoužil černou barvu. Kolik obrazů máte rozpracovaných současně? Já pracuji vždycky jenom na jedné věci. A na čem tedy pracujete nyní? Budu teď předělávat Velkou Pietu. Je špatná. Dospěl jsem k tomu dlouhým pozorováním. Každý obraz se prostě musí nechat chvilku odpočinout a sledovat. Markéta Švehlíková V novém českém filmu Láska je láska hraje i Broďanka! Nová česká romantická komedie Milana Cieslara Láska je láska dorazila i do Uherského Brodu. Na regionální premiéru 19. ledna do kina Máj přijali pozvání společnosti OVB Allfinanz (jeden z partnerů filmu) výkonný producent Viktor Majer, scénárista Martin Horský a představitel hlavní mužské role Maciej Cymorek. V půvabném filmu, který přibližuje pošetilosti lásky ve všech jejích podobách a napříč generacemi, ztvárnila hlavní ženskou roli Simona Stašová. Hraje zemskou ředitelku společnosti OVB Zdenu. Skutečnou zemskou ředitelkou zmíněné firmy je však Hana Slezáková z Uherského Brodu, někdejší učitelka češtiny a dějepisu na zdejším gymnáziu. Od režiséra dostala nabídku si ve filmu něco zahrát. Řekla jsem, že pokud mi to nezabere víc jak půl natáčecího dne, jdu do toho, ale že když paní Stašová hraje mě, tak tam chci být buď herečka jako ona nebo uklízečka. Role herečky tam není, takže hraji uklízečku. Vysávám kancelář Simoně Stašové a na plátně jsem asi deset sekund, směje se Hana Slezáková. Film, který by se laděním či typem dal přirovnat k divácky úspěšné komedii Ženy v pokušení, nabízí díky nečekanému propletení osudů všech hrdinů řadu úžasných scén, hlášek a dokáže rozesmát diváky už v prvních pěti minutách. Osmnáctiletá nevidomá studentka konzervatoře Maruška (Aneta Krejčíková), má na světě jenom dědu Vlastu (Petr Nárožný), vodícího psa Gejlu a souseda, dobrého kamaráda Honzu (Petr Vančura). Toho však jednou máma Zdena (S. Stašová) přistihne v náručí s jiným mužem. Na rozdíl od svého kdysi úspěšného, dnes ušlápnutého muže Karla (Ondřej Vetchý), se s tímto faktem nehodlá smířit a rozhodne se synka za každou cenu předělat zpět na normálního chlapa. Maruška bytostně touží po velké romantické lásce. S Markem (Maciej Cymorek) se jí tento sen splní, horší je však procitnutí Děda se zase po letech setkává se svou první láskou Libuškou (Eliška Balzerová), která s nevyléčitelnou nemocí bojuje velmi svérázně- pomocí marihuany. Závěr komedie má sice nahořklý nádech, nechybí však záblesk naděje. Více se o filmu i natáčení dočtete na kultura.ub. A nebo se jděte na film rovnou podívat. Nejbližší promítací dny v kině Máj jsou..,.. a 5.. od. Foto str. -mva- Jedineční PLEASE THE TREES vystoupili v kině Máj Skvělá a kritiky ceněná formace Please The Trees potěšila uherskobrodské posluchače. Koncert uspořádala literárně poetická kavárna Ulité Kafé ve spolupráci s kinem Máj a Happy Songs For Happy People. Projekt Please The Trees se zrodil během roku 6 při setkání jedné z kmenových skupin pověstné táborské rockové scény Some Other Place a originálního písničkáře Václava Havelky. Během několika měsíců si vybudovává zaslouženou pověst jedné z největších nadějí české indie-rockové scény. Kapela hraje v sestavě: Václav Havelka zpěv, kytary; Zdeněk Kadlec kytary; Karel Sychra - basa; Dan Černý klávesy a David Koukal bicí. Brodský zpravodaj Please The Trees mají za sebou úspěšná vystoupení na festivalech Eurosonic (Groningen, Holandsko), Colours of Ostrava či Music In The Park. Koncertovali například i v rámci Febio festu, Famu festu, zahráli si také před americkou alternativní skupinou Woven Hand na jejich prvním českém vystoupení v pražském Paláci Akropolis a předskakovali na turné Tata Bojs. Debutové album Lion Prayer obsahuje devět skladeb, pod jejichž hudební stránkou je podepsána celá skupina, texty jsou dílem Václava Havelky. Please The Trees svou hudbou odkazují k tradicím angloamerické nezávislé scény, psychedelické noisové plochy doplňují křehké lyrické melodie, zajímavě vystavěné vokály a časté sbory, o než se postaraly Lenka Krobotová, Anna Geislerová a Bethany Lacktorin. V únoru loňského roku si Please The Trees střihli benefiční koncert v rámci kampaně Mluvme o stáří všeobecně prospěšné společnosti Elpida v kostele u svatého Šimona a Judy v Praze s hostujícím Pavlem Bobkem. Koncert byl součástí kampaně zaměřené proti diskriminaci seniorů. Foto str. mvakultura.ub.cz 1

14 kultura Divadlo Brod volá: Ať žije Bouchon! Poslední den v roce Divadlo Brod přichystá pro své příznivce nějakou veselici, komedii, zábavu, zkrátka program, který naladí. Letos tedy vlastně už vloni - divadelníci poprvé nabídli publiku, které téměř do posledního místečka zaplnilo velký sál Domu kultury, premiéru úplně nové hry. Slyšíte to všude tohle zafinancovala Evropská Unie, to je z evropských fondů, na tohle jsme měli evropské dotace. Z Bruselu se dnes financuje kde co. A právě tento fakt si vzala na mušku dvojice momentálně asi nejúspěšnějších francouzských dramatiků - Jean Dell a Gérald Sibleyras. Nápad přehnali od komedie, přes bláznivou frašku až na hranici absurdity. Jejich dnes už veleúspěšná hra vysmívající se jak bruselskému diktátu a mašinérii, tak neřízené touze po prosperitě pomocí neoprávněně získaných dotací z EU, nese název Ať žije Bouchon (čti Bušón). Komedie je napsaná pro komorní obsazení v podání tří mužů a jedné ženy a do češtiny ji přeložil Alexander Jerie. Nevíte, co je Bouchon? Slovník uvádí u Schola Gregoriana Pragensis Do posledního místečka zaplněný dominikánský kostel dlouhotrvajícím potleskem odměnil uskupení Schola Gregoriana Pragensis, které zde vystoupilo už podruhé. Devítičlenný vokální soubor umělecky vede David Eben, jeden z trojice slavných bratří Ebenů (Marek moderátor, Kryštofhudebník). Uherskobrodské publikum si vyslechlo pořad Maiestas Dei. Jedná se o středověkou polyfonii v díle Petra Wilhelmi de Grudencz. Těžištěm programu je tvorba skladatele, o němž David Eben s nadsázkou tvrdí, že: Jeho nohy jsou ještě ve středověku, ale hlava již v renesanci. Tento vynikající autor polského původu působil v první polovině 15. století na dvoře Fridricha III. a pobýval pravděpodobně také v Čechách (v českých pramenech je dochována většina jeho díla). Na koncertě zazněly interpretačně Kouzlo strun Cornelie Mayer Mimořádný zážitek si odnesli posluchači z koncertu nazvaného Kouzlo strun, který se konal na tříkrálový večer ve farním kostele v Uherském Brodě. Představila se zde známá vídeňská virtuoska a učitelka hry na citeru Cornelia Mayer se svými hosty. Cornelia patří k nejvýznamnějším citeristkám dnešní doby. Na vysoké škole umění v Gratzu vystudovala nejprve hru na fagot, později právě na citeru. Je autorkou třísvazkové citerové školy, citerové školy pro samouky i knihy o tomto nástroji, se kterým nejen sólově vystupuje po celé Evropě, nahrává CD, ale také na něj učí hrát zájemce z celého světa. Na koncertě zazněla romantická citerová sóla slavných autorů, jako je Franz Kropf (učitel císařovny Sisi), Carl Umlauf (zakladatel vídeňské citerové školy), Hans Lanner (komorní citerista císaře Karla francouzského hesla le bouchon hned tři české ekvivalenty: špunt, dopravní zácpa na silnici a stejnojmennou síť exkluzivních vinoték. Náš Bouchon je však malé francouzské městečko kdesi ve vnitrozemí, z nějž už se odstěhovali téměř všichni obyvatelé, a které se přesto všemožně snaží zachránit jeho starosta Jacques. Společně se svou ukrutně loajální sekretářkou Odette a bratrem Nicolasem, který ve svých třiceti letech stále ještě chodí v krátkých kalhotách a s aktovkou na zádech, protože je jedním ze čtyř žáků místní školy, vypracovává množství nesmyslných projektů, jako je oboustranný sjezd z dálnice bez ohledu na to, že tudy žádná dálnice nevede, námořní přístav, přestože je městečko od moře vzdálené 5 km, rozbíjí basebalovou pálkou výkladní skříně, aby doložil množící se kriminalitu a podobně. Když se objeví Robert, inspektor vyslaný z Bruselu, rozhodne se Jacques vyhlásit Bouchon dvacátým šestým státem evropského společenství a sám sebe jeho prezidentem. Z Bouchonu udělá daňový náročné, avšak posluchačsky velmi atraktivní vícehlasé písně a středověká moteta, kde každý z hlasů má svůj vlastní odlišný text. Počátky gregoriánského chorálu se datují již do prvních století našeho letopočtu. Ve své historii prošel mnoha zajímavými vývojovými etapami a zároveň se stal východiskem i pro ranou polyfonii. Scholu Gregorianu Pragensis založil David Eben v roce První dva roky existence zpívala pouze při liturgii, od konce roku 1989 se však intenzivně věnuje také nahrávání a často koncertuje doma i v zahraničí, nahrává pro Český rozhlas, televizi i CD nosiče, spolupracovala s celou řadou špičkových českých i zahraničních interpretů. Soubor se řadí mezi přední světové interprety středověké duchovní hudby. V širokém spektru jeho repertoáru lze však najít i soudobou tvorbu. a císařovny Zity), již zmiňovaný Anton Karas i oblíbené lidové písně a koledy z oblasti Alp, ale i lidové písničky z České republiky. V poslední třetině koncertu se totiž ke Cornelii přidali dva hráči z Česka, kteří se na citeru učí hrát. Studentka gymnázia Pavlína Cabadajová z Žírovnice před časem našla na půdě po prababičce starou citeru. Po její opravě začala Pavlína (vedle hry na housle) pronikat i do tajů tohoto nástroje. Dnes na citeru hraje na nejrůznějších koncertech, vernisážích, hradech a zámcích. Třetím citeristou a navíc i zpěvákem byl pak moderátor celého koncertu, farář P. Jan Mach z Bánova. Citera je strunný drnkací hudební nástroj, hraje se na ni vsedě. Dnešní drnkací koncertní citera vznikla z pradávného lidového trsacího nástroje v 1. polovině 19. století na území rakouské ráj, aby vzápětí žádal o humanitární pomoc, vyhlásil válku, kapituloval a toužil po tom, aby jej zabral některý z bohatých států.. Publikum v Uh. Brodě se opravdu bavilo, stejně jako se už pár let baví u této hry prakticky celá Evropa. K textu předepsanému ve scénáři si brodští ochotníci tu a tam vtipně doplnili některé události z naší malé zemičky (např. ono proslavené zabavení pera prezidentem) i z našeho města (kdo viděl, ví, kdo neviděl, ať se jde podívat na příští představení) a předvedli i netušené pohybové nadání (oslavný taneček Zuzany Gregůrkové je neskutečně úchvatný). V roli starosty Jacquese se představil Libor Talaš, jeho bratra Nicholase hraje Rudolf Jedounek, sekretářku Odetu ztvárnila Zuzana Gregůrková a euroinspektora Roberta Pavel Chramosta. Režijní podpis pod inscenaci opět přidal Roman Švehlík. Na reprízu se můžete těšit v květnu tohoto roku. mva- Zakladatel souboru David Eben absolvoval na pražské konzervatoři obor klarinet, poté začal studovat na Univerzitě Karlově hudební vědu. V roce 1991 absolvoval na pařížské konzervatoři dirigování gregoriánského sboru a v následujícím roce působil jako dirigent souboru Choeur grégorien de Paris. V této době také často navštěvoval klášter Solesmes, centrum výzkumu gregoriánského chorálu, za účelem studia a odborných konzultací. Od roku 199 působí v Ústavu hudební vědy na Karlově univerzitě, kde přednáší témata spojená s gregoriánským chorálem. Od roku 8 je profesorem gregoriánského chorálu na univerzitě v Lucernu (Švýcarsko). Vedle středověké duchovní hudby se věnuje také dalším hudebním žánrům. Společně se svými dvěma bratry aktivně působí ve skupině bratří Ebenů. mva- monarchie a Bavorska. Lidový nástroj je rozšířený po celém světě, v každé oblasti má jiný název i tvar. Na Valašsku se nástroji říká kobza (jedna originální kobza je právě vystavena v Muzeu J. Á. K. v rámci sbírky pana Kratochvíla v malém sále), v Německu se citeře říká šajholt, v jiných zemích Evropy hummel, langspil, či fidla. Koncertní citera si ve světě rychle získala popularitu a na přelomu 19. a. století byla i u nás velmi rozšířeným nástrojem. Melodie se hraje na pěti hmatníkových strunách a vybrnkává se zvláštním prstýnkem navlečeným na palci pravé ruky. Akordy se mačkají podobně jako na kytaře levou rukou a hrají zbývajícími prsty pravé ruky na doprovodných a basových strunách. Foto str. mva- Brodský zpravodaj

15 Ocenění sportovců Uherskobrodské sportovní ligy 1/ Město Uherský Brod má řadu vynikajících sportovců, kteří šíří dobré jméno nejen v Česku, ale také na mezinárodním poli. Na začátku roku proběhlo v rámci Uherskobrodské sportovní ligy v sále Domu dětí a mládeže vyhlášení nejlepších sportovců města. Uherskobrodská sportovní liga probíhá již tradičně pod záštitou města Uherský Brod, koordinaci a patronaci nad ní má Dům dětí a mládeže. Ceny mladým sportovcům i kolektivům předával starosta Patrik Kunčar a místostarosta Petr Vrána. Slavnostním odpolednem provedl hosty Ondřej Kunčar. Kategorie družstva ZŠ Pod Vinohrady ve finále Kinderiády Na stadionu Slavie v Praze se 7. června konalo finále 1. ročníku atletické soutěže družstev žáků 1. stupně - Kinderiáda. Do finále postoupilo nejlepších družstev z krajských kol, ve kterých startovalo na 5 základních škol z celé České republiky. Družstvo tvořili čtyři dívky a čtyři chlapci z.-5. ročníku a dva žolíci. Každý běžel sprint na šedesát metrů a absolvoval individuální disciplínu: druháci skok z místa, třeťáci hod kilovým míčem, čtvrťáci hod kriketovým míčkem a páťáci skok do dálky. Mimořádného úspěchu dosáhlo družstvo ZŠ Pod Vinohrady, kterému se podařilo v obrovské konkurenci zvítězit. Žáci vítězstvím získali pro svoji školu šek na sto padesát tisíc korun od sponzora soutěže, společnosti Ferrero. Družstvo soutěžilo pod vedením Šárky Meindlschmidové ve složení: Ondřej Buráň, Julie Popelková, Filip Mléčka, Zuzana Kolouchová, Radim Horák, Julie Svitáková, Martin Zetík, Helena Brnulová, Filip Krajča, Eva Gajdošová. Florbalistky ZŠ Pod Vinohrady Neskutečnou sezonu absolvoval starší tým florbalistek ZŠ Pod Vinohrady. Hned zpočátku se rozjel velkolepě a dokázal se prokousat sítem kvalifikačních turnajů až do republikového finále Orion florbal cupu, což je turnaj určený základním školám a hrálo v něm přes pět stovek školních týmů. Turnaj ale skončil v slzách. Po remíze v základní hrací době finálového utkání přišla porážka po nájezdech. Děvčata tak získala stříbrné medaile a stala se vicemistryněmi ČR školních týmů. Druhou významnou akcí sezony byl souboj o titul nejlepšího školního týmu mezi základními a středními školami. Florbalistky prošly soutěží bez ztráty jediného bodu a po vítězném finálovém zápase se leskly zlaté medaile na brodských dresech. Mistr ČR středních škol mířil do Uherského Brodu. Vítězství na republikovém finále přineslo nominaci na mistrovství světa středních škol. Pod hlavičkou reprezentace Česka vyhrál brodský tým svou skupinu, poté i čtvrtfinále a zaváhal až v soubojích o medaile, kde kralovaly seveřanky ze Švédska a Finska, doplněné skvělými Polkami. Čtvrté místo, bramborová medaile. Sestava ZŠ Pod Vinohrady: Karolína Slezáková, Šárka Svobodová, Kristýna Madajová, Lucie Mandová, Míša Farkašová, Hana Marková, Martina Indrová, Andrea Matějíčková, Kamila Pravcová, Míša Kadlčíková, Tereza Mošťková. Družstvo vedli trenér Tomáš Králík a vedoucí Martin Šubík. Kategorie jednotlivci střední školy Michal Rachůnek - SŠ-COPt Student oboru mechanik seřizovač je tělem i duší sportovec, který se zapojuje do všech sportovních aktivit školy. SŠ- COPt reprezentuje ve fotbale, sálové kopané, lehké atletice, volejbalu, basketbalu a přespolním běhu po celou dobu studia. Je členem fotbalového oddílu Tatran Havřice, kde je členem týmu mužů. Aneta Šmídová - Gymnázium J. A. Komenského a JŠ s právem SJZ Je všestranně sportovně založená. Závodně hraje florbal a volejbal. Je členkou extraligového florbalového družstva žen FBC Remedicum Ostrava a členkou reprezentace ČR juniorek do 19 let. Dále hraje krajský přebor ve volejbale za místní 1. AC Uherský Brod. Petr Woska - SOU Uherský Brod Jeho sportem číslo jedna je odmalička lední hokej, který hraje za HC Uherský Brod. Je také členem IHC Uherský Brod (in-line hokejový klub). Lední hokej začal hrát od 6 let v Uherském Brodě a později ve Zlíně. V dorosteneckém věku se vrátil zpět do Uherského Brodu a nastupoval za juniorský tým. Po skončení zimní sezony pokračoval v působení v in-line hokejovém klubu v Uherském Brodě. Již v 15 letech nastoupil jako nejmladší hráč v seniorské kategorii v krajském přeboru Zlínského kraje v ledním hokeji. V současné době hraje za juniorský tým a družstvo mužů HC Uherský Brod, kde je velkou oporou. V roce byl členem národního týmu juniorů, které na světovém šampionátu v Itálii vybojovalo zlaté medaile. Školu reprezentuje v ledním hokeji, kde svým obětavým přístupem pomohl družstvu školy ke dvěma prvenstvím v UBL, v roce 1 a. Je také velkou oporou školního florbalového družstva. Jakub Plšek - SPŠ Jedná se o všestranně zaměřeného sportovce. Především jeho talent pro vytrvalostní běhy škola každoročně využívala v přespolním běhu a atletice. V těchto disciplínách sbírá zlaté medaile už od základní školy. Že není jen osamělým vytrvalcem, dokazují jeho reprezentace školy ve fotbale. Je také členem místního klubu ČSK Uherský Brod. Kategorie jednotlivci - základní školy Základní škola Mariánské náměstí Kateřina Vrágová Katka je již čtvrtým rokem oporou sportovní reprezentace školy. Od šesté třídy reprezentuje školu hlavně v atletice, a to ve vytrvalostním běhu, sprintech a skokanských disciplínách. Její atletickou doménou je skok vysoký s osobním výkonem cm. Každoročně je platnou členkou družstva v Poháru rozhlasu a družstva přespolního běhu v Uherském Ostrohu. Rovněž se pravidelně zúčastňuje soutěže ve šplhu, kde svým výkonem přispívá k celkově dobrému výsledku školy. Milan Bania Ve škole a při školních sportovních kláních dosahoval nejlepších výsledků v atletických disciplínách, především v běhu na středních a dlouhých tratích. Byl také oporou školy v soutěžích jako přespolní běh v Uherském Ostrohu, Pohár rozhlasu a štafeta O putovní pohár starosty města Uherský Brod. Zde tradičně přispíval ke kvalitnímu umístění sport celého školního družstva. Milanovi nejsou cizí ani kolektivní sporty. Je také výborným fotbalistou. Základní škola Pod Vinohrady Andrea Matějíčková Andrea byla vždy vynikající žákyní i sportovkyní, která školu reprezentovala v mnoha soutěžích, největší úspěchy zaznamenala ve florbalu, atletice a tenise. V loňském školním roce byla účastnicí tří republikových finále v přespolním běhu v Třebíči, Orionflorbalcupu v Plzni a florbalu do 17 let v Jedovnicích, kde vždy byla oporou družstva. Je velkou bojovnicí, která svým výkonem umí strhnout i ostatní spoluhráčky, což dokázala především svým výkonem ve finále florbalového šampionátu do 17 let, kde zaznamenala hattrick a stala se i nejlepší střelkyní turnaje. Tím se výrazně přičinila o vítězství, kterým získalo družstvo školy právo reprezentovat Českou republiku na Mistrovství světa škol, kde děvčata obsadila. místo. Je členkou florbalového oddílu SK 1. AC Uherský Brod a úspěšně startuje v družstvu prvoligových juniorek. Od dětských let se závodně věnuje tenisu, vždy patřila k nejlepším hráčkám své věkové kategorie, nyní startuje i v barvách tenisového klubu Zlín v soutěžích dorostenek a žen. Tereza Mošťková Je všestranně pohybově nadaná, ve školních sportovních soutěžích zaznamenala řadu úspěchů od okresní až po mezinárodní úroveň. Její doménou je florbal a atletika. V loňském školním roce obsadila. místo na krajském kole v přespolním běhu jednotlivců a pomohla tím družstvu školy k vítězství a postupu na republikové finále. Po celý školní rok nenašla přemožitelku na trati 8 metrů a zvítězila na této trati v soutěžích O pohár starosty Uh. Hradiště, v okresních i krajských kolech Poháru rozhlasu a Atletického čtyřboje. Se školním družstvem florbalistek se v roce stala vítězkou Republikového finále v kategorii do 17 let a byla vyhlášena nejlepší hráčkou finálového turnaje.tímto vítězstvím získalo družstvo školy právo reprezentovat Českou republiku na Mistrovství světa škol, kde děvčata obsadila. místo. Je členkou florbalového oddílu SK 1. AC Uherský Brod a úspěšně startuje v družstvu prvoligových juniorek, kde je v probíhající sezoně nejlepší střelkyní družstva, zaznamenala v 1 zápasech 18 branek. Základní škola Na Výsluní Zuzana Pokorná Školu mnohokrát reprezentovala v různých sportovních soutěžích. Její talent se odráží ve všech disciplínách. Výborných výsledků dosahovala hlavně v atletických závodech, v běhu na 8 metrů, ve skoku vysokém, ale také ve sprintu. Pravidelně se účastnila soutěží jako Pohár rozhlasu a atletického či sprinterského víceboje. Naposledy při výškařském zápolení Vánoční laťka vybojovala. místo. Vždy byla velmi silnou oporou v kolektivních sportech, zejména v basketbalu a florbalu. Lukáš Jaroněk Jedná se o všestranně nadaného sportovce. Nevyhýbá se žádnému druhu sportu, školu úspěšně reprezentuje ve všech sportovních disciplínách, vyniká v kolektivních hrách, sprintech a skocích. Nejlepších výsledků dosáhl v roce třetím místem ve sprinterském víceboji. Je hráčem fotbalového klubu ČSK Uherský Brod. red- Brodský zpravodaj 15

16 MHD 89 Uherský Brod,Havřice - aut.nádr. - (Nivnice) - Uherský Brod,Újezdec Platí od. prosince do 8. prosince Přepravu zajišt uje : ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s., Uherské Hradiště, Malinovského 87,(Uherský Brod, tel.5756, fax 57551) km T č od př Uherský Brod,Havřice Uherský Brod,Havřice,MŠ Uherský Brod,aut.nádr Uherský Brod,žel.st Uherský Brod,Slovácké strojírny Nivnice,Linea Uherský Brod,sokolovna Uherský Brod,dolní náměstí Uherský Brod,horní náměstí Uherský Brod,Ant.Hrubého Uherský Brod,sídl.ZŠ Uherský Brod,poliklinika Uherský Brod,ubytovací zařízení Uherský Brod,Osvoboditelů Uherský Brod,sídl.novin.stánek Uherský Brod,Hlavní Uherský Brod,Tesco Uherský Brod,Těšov,vodárna Uherský Brod,Těšov,prodejna potravin.. Uherský Brod,Újezdec,prodejna potravin. Uherský Brod,Újezdec,žel.st jede v pracovních dnech 6 jede v sobotu jede v neděli a ve státem uznané svátky 1 jede jen nejede.., nejede..,1.. 7 nejede od.. do.1., od.6. do.9. spoj 5 vyčká v zastávce Uherský Brod,žel.st. příjezdu vlaku nejvýše minut spoj 7 vyčká v zastávce Uherský Brod,aut.nádr. příjezdu vlaku 17 nejvýše 5 minut nejede od.. do.1.,.., od.. do 6.., od 5.. do 6.., od.6. do.9., od 5.1. do 6.1. spoj jede po jiné trase spoj příslušnou zastávkou projíždí Na lince platí Tarif PAD a Smluvní přepravní podmínky vyhlášené ČSAD BUS Uh. Hradiště a.s., informace jsou zveřejněny ve vozidlech na lince isybus 891 Uherský Brod,poliklinika - aut.nádr. - Uherský Brod,Slovácké strojírny - (Nivnice) Platí od. prosince do 8. prosince Přepravu zajišt uje : ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s., Uherské Hradiště, Malinovského 87,(Uherský Brod, tel.5756, fax 57551) km T č od př Uherský Brod,poliklinika Uherský Brod,ubytovací zařízení Uherský Brod,Osvoboditelů Uherský Brod,sídl.novin.stánek Uherský Brod,sídl.ZŠ Uherský Brod,Ant.Hrubého Uherský Brod,Újezdec,žel.st Uherský Brod,Újezdec,prodejna potravin. Uherský Brod,Těšov,prodejna potravin.. Uherský Brod,Těšov,vodárna Uherský Brod,Močidla Uherský Brod,Hlavní Uherský Brod,Tesco Uherský Brod,rest.Koller Uherský Brod,poliklinika Uherský Brod,horní náměstí Uherský Brod,dolní náměstí Uherský Brod,sokolovna Uherský Brod,aut.nádr Uherský Brod,žel.st Uherský Brod,aut.nádr Uherský Brod,zimní stadion Uherský Brod,Nivnická Uherský Brod,Slovácké strojírny..... Nivnice,Linea jede v pracovních dnech 6 jede v sobotu jede v neděli a ve státem uznané svátky 1 jede jen 8.. nejede od.. do.1. 7 nejede od.. do.1., od.6. do.9. spoj 17 vyčká v zastávce Uherský Brod,sídl.novin.stánek příjezdu spoje 16 linky 89 nejvýše 5 minut spoj jede po jiné trase spoj příslušnou zastávkou projíždí Na lince platí Tarif PAD a Smluvní přepravní podmínky vyhlášené ČSAD BUS Uh. Hradiště a.s., informace jsou zveřejněny ve vozidlech na lince Brodský zpravodaj

17 MHD 89 Uherský Brod,aut.nádr. - sídliště Olšava - (Nivnice) - poliklinika - Na Výsluní - Uherský Brod,aut.nádr. Platí od. prosince do 8. prosince Přepravu zajišt uje : ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s., Uherské Hradiště, Malinovského 87,(Uherský Brod, tel.5756, fax 57551) km T č od př Uherský Brod,aut.nádr Uherský Brod,žel.st Uherský Brod,sídl.Olšava Uherský Brod,Slovácké náměstí Uherský Brod,Vlčnovská Uherský Brod,Slovácké náměstí Uherský Brod,zimní stadion Nivnice,Linea Uherský Brod,Slovácké strojírny Uherský Brod,sídl.Olšava Uherský Brod,zimní stadion Uherský Brod,rest.Koller Uherský Brod,Tesco Uherský Brod,poliklinika Uherský Brod,ubytovací zařízení Uherský Brod,Osvoboditelů Uherský Brod,sídl.novin.stánek Uherský Brod,Tesco Uherský Brod,sídl.ZŠ Uherský Brod,Ant.Hrubého Uherský Brod,horní náměstí Uherský Brod,školní statek Uherský Brod,hřbitov Uherský Brod,Lapač Uherský Brod,Na Chmelnici pod ZŠ III. Uherský Brod,Na Chmelnici Uherský Brod,Tovární Uherský Brod,aut.nádr jede v pracovních dnech 1 jede jen 8.. nejede od.. do.1.,.., od.. do 6.., od 5.. do 6.., od.6. do.9., od 5.1. do 6.1. spoj jede po jiné trase spoj příslušnou zastávkou projíždí Na lince platí Tarif PAD a Smluvní přepravní podmínky vyhlášené ČSAD BUS Uh. Hradiště a.s., informace jsou zveřejněny ve vozidlech na lince isybus 89 Uherský Brod,aut.nádr. - Na výsluní - poliklinika - sídliště Olšava - (Nivnice) - Uherský Brod,aut.nádr. Platí od. prosince do 8. prosince Přepravu zajišt uje : ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s., Uherské Hradiště, Malinovského 87,(Uherský Brod, tel.5756, fax 57551) km T č od př Uherský Brod,aut.nádr Uherský Brod,Tovární Uherský Brod,Na Chmelnici Uherský Brod,Na Chmelnici pod ZŠ III. Uherský Brod,Lapač Uherský Brod,hřbitov Uherský Brod,školní statek Uherský Brod,dolní náměstí Uherský Brod,poliklinika Uherský Brod,ubytovací zařízení Uherský Brod,Osvoboditelů Uherský Brod,sídl.novin.stánek Uherský Brod,sídl.ZŠ Uherský Brod,Tesco Uherský Brod,Ant.Hrubého Uherský Brod,dolní náměstí Uherský Brod,Slovácké náměstí Uherský Brod,Vlčnovská Uherský Brod,Slovácké náměstí Uherský Brod,zimní stadion Uherský Brod,sídl.Olšava Uherský Brod,zimní stadion Uherský Brod,Slovácké strojírny Uherský Brod,zimní stadion Nivnice,Linea Uherský Brod,žel.st Uherský Brod,aut.nádr př od jede v pracovních dnech 6 jede v sobotu jede v neděli a ve státem uznané svátky 1 jede jen 8.. na spoj 15 navazuje v zastávce Uherský Brod,dolní náměstí spoj 15 linky 89 do Uherský Brod,Újezdec,žel.st. na spoj 17 navazuje v zastávce Uherský Brod,dolní náměstí spoj 5 linky 89 do Uherský Brod,Újezdec,žel.st. na spoj 19 navazuje v zastávce Uherský Brod,dolní náměstí spoj 9 linky 89 do Uherský Brod,Újezdec,žel.st. nejede od.. do.1.,.., od.. do 6.., od 5.. do 6.., od.6. do.9., od 5.1. do 6.1. spoj jede po jiné trase spoj příslušnou zastávkou projíždí Na lince platí Tarif PAD a Smluvní přepravní podmínky vyhlášené ČSAD BUS Uh. Hradiště a.s., informace jsou zveřejněny ve vozidlech na lince. isybus Brodský zpravodaj 17

18 inzerce Přijďte si vybrat z nových kolekcí Vysoké postele z tel.: GARANT KVALITNÍCH ČESKÝCH ZNAČEK MASÍVU MATRACE Využijte k nákupu slevové kupóny! Prodejna nábytku Náměstí 1. máje na obchodním domě Máj UHERSKÝ BROD Oční optika Ludmila Veselá Prodloužili jsme až do.. slevu na brýlové obruby 1 Kč 1 % 1 1 Kč % nad Kč % Od 1.. do.. ušetříte 88 Kč při zakoupení jednoho páru nerozbitných skel se zvýšenou odolností proti poškrábání. Sleva % na vybrané typy multifokálních skel. Bří Lužů 5 Uherský Brod Tel Pobočka Nová poliklinika Uherský Brod Tel Nové programové schéma Televize Slovácko ř č č ě č ř ř ž ůž ž ř ě ů ř ě ř ž ř Premiérovým dnem uherskobrodského magazínu zůstává pátek a nově ho diváci najdou v programové hodině A (Zlínský kraj) v těchto časech: 18:5, 1:5, :5, :5, 6:5, 9:5, :5, 15:5 hod. Skladba vysílacích hodin v programu TELEVIZE SLOVÁCKO hodina A začátky vysílání v 18 / 1 / / / 6 / 9 / / 15 hod. čas vys. název pořadu :: Magazín Uherské Hradiště premiéry ST, PÁ :: Magazín Uherské Hradiště repríza :: Magazín Uherský Brod - premiéra PÁ :7: Zlínský kraj - premiéry ÚT, PÁ :5: Zprávy odjinud / programová příloha - premiéry PO, PÁ :55: VTX ZL, UH, UB vysílací schéma uvidíte v TVS Začátky vysílání uvedeny s tolerancí +/- 5 minut v závislosti na délce aktuálních magazínů hodina C začátky vysílání v 17 / / / / 5 / 8 / / hod. čas vys. název pořadu :: CZSK magazín - premiéra ST :: Sport - premiéra PO :8: Regiony - premiéra ČT :51: Zprávy odjinud / programová příloha - premiéry PO, PÁ :58: VTX ZL, UH, UB vysílací schéma uvidíte v TVS ZLÍNSKÝ KRAJ hodina B začátky vysílání v 16 / 19 / / 1 / / 7 / 1 / 1 hod. čas vys. název pořadu :: Magazín Hodonín premiéry ÚT, PÁ :9: Magazín Hodonín repríza :: Kyjovský týd. - premiéry ÚT, PÁ :1: Kyjovský týd. repr. :1: Veselský týden. - premiéra ST :56: VTX ZL, UH, UB vysílací schéma uvidíte v TVS CZ/SK ZPRAVODAJSTVÍ Aktuální magazíny a pořady také na JIŽNÍ MORAVA ční Buďte s námi v obraze! hodin, 7 dní v týdnu online 18 Brodský zpravodaj

19 Basketbalisté Spartaku Uherský Brod válí dál a stoupají v tabulce Druholigoví basketbalisté Spartaku Uherský Brod zvládají dál šňůru domácích zápasů. Z jejich palubovky se tak pomalu stává nedobytná tvrz. Snem je postup mezi elitní čtyřku, která si to po základní části rozdá o postup do první ligy. Spartak Uherský Brod - SK UP Olomouc 8:76 (6:) Diváci v uherskobrodské sportovní hale viděli napínavý duel s dramatickou zápletkou. O osudu duelu rozhodli domácí až v poslední minutě, kdy pivot Kaša prokázal pevné nervy při proměňování trestných hodů a zajistil tak domácím cennou výhru. Stál proti nám velmi kvalitní soupeř. Naštěstí koncovku jsme zvládli lépe než on, nechal se slyšet Miroslav Mikel, kouč Uherského Brodu. Důležitá výhra posunula uherskobrodský výběr blíž vysněné elitní čtyřce. Ta si po skončení základní části zahraje o postup do 1. ligy. Na čtvrtou pozici ztrácí Uherský Brod aktuálně jeden bod. Body: Dostál 19, Kaša 19, Formánek 15, Mrlík 1, Kratěna 8, Povolný, Pršala, Mikel. Spartak Uherský Brod - Šumperk 16:68 (5:) Pohledné basketbalové akce a potlesk na otevřené scéně. To byl obrázek nedělního duelu proti Šumperku, v jehož dresu naskočil do hry i exligový Sitař. Zápas se však záhy změnil v exhibici domácích barev. Soupeři jsme nedali vůbec žádnou šanci a divákům nabídli atraktivní basketbal. Bylo jen otázkou času, kdy pokoříme stobodovou hranici, liboval si kouč Miroslav Mikel. Příležitost tak dostali i hráči z lavičky. Stobodovou hranici nakonec pokořil Kaša, jenž se stal s osmadvaceti body nejlepším střelcem zápasu. Body: Kaša 8, Dostál, Pršala 1, Povolný 9, Mrlík 9, Kratěna 7, Formánek 7, Mikel 6, Novák 5, Šácha. Spartak Uherský Brod Nový Jičín 9:66 (:6) Předposlední Nový Jičín měl být pro domácí lehkým soustem, což se nakonec potvrdilo. Broďané si už do poločasu vytvořili dostatečný náskok, který v dalším průběhu ještě navýšili. V závěru se na palubovku dostala také celá lavička. Do tabulky jsme si připsali povinné dva body, přiznal kouč Miroslav Mikel. sport Body: Dostál 6, Kratěna 19, Kaša 16, Povolný 9, Formánek 8, Mrlík 6, Mikel 6. Spartak Uherský Brod VŠB Ostrava 87:7 (:) Proti vedoucímu týmu soutěže se Broďané vypjali k heroickému výkonu. Pod vlastním košem dominoval Jiří Kratěna, jenž doskočil většinu míčů. Z rychlých protiútoků pak těžil zejména Michael Dostál, který pokořil magickou hranici čtyřiceti nastřílených bodů. Sportovní hala v Uherském Brodě tak byla svědkem parádního basketbalu. Body: Dostál 1, Formánek 15, Kaša 8, Kratěna 8, Povolný 6, Pršala 6, Mrlík. Dostál kanonýrem Rovné dva metry a k tomu 5 kilogramů. To jsou parametry pivotmana Michaela Dostála ze Spartaku Uherský Brod, jenž v druhé lize nasázel ve dvanácti zápasech úctyhodných 66 bodů. S průměrem,17 bodu na utkání mu patří v průběžném pořadí střelců druhá příčka. Lepší je jen Adam Urbánek z BCM Moravská Ostrava (, b.), třetí příčka patří Zdeňku Wiesnerovi ze Šumperka (, b.). (pz) Volejbalové juniorky 1. AC Uherský Brod narazily po Vánocích na soupeřky z čela tabulky Velmi těžké soupeře nadělil po Vánocích los juniorkám 1. AC Uherský Brod, které pod vysokou sítí narazily na Slavičín a vedoucí Kroměříž. Ze čtyř zápasů vytěžily svěřenky Evy Bartkové dvě výhry. Děvčata 1. AC Uherský Brod začínala u nepříjemného rivala ve Slavičíně. V prvním zápase soupeře zaskočila výbornou obranou a zvítězila :. Druhý zápas se však vyvíjel zcela jinak, když Broďanky rychle prohrávaly v poměru :, zápas však nakonec dotáhly k tie-breaku. V něm se nakonec radoval soupeř, když vyhrál :. Sestava Uherského Brodu: Kočicová, Borýsková, Ondrůšková, Buráňová, Sušilová, Blažková, Řezníčková. Na domácí palubovce přivítaly hráčky 1. AC Uherský Brod vedoucí celek z Kroměříže. Obě družstva předváděla vynikající volejbal, sety byly jako na houpačce velmi těsné. V prvním zápase se z vítězství radovaly domácí volejbalistky (:). V odvetě naopak zvítězila Kroměříž. Holky vedly rozdílem dvou setů, nakonec ale zápas ztratily. I přes porážku nám v průběžné tabulce patří třetí příčka, uvedla trenérka Eva Bartková. Sestava Uherského Brodu: Kočicová, Mentzlová, Borýsková, Ondrůšková, Krystková, Buráňová, Sušilová, Blažková. Volejbal v barvách Koncem ledna se v Uherském Hradišti uskutečnil další díl akce ČVS pod názvem Volejbal v barvách. V konkurenci deseti týmů malé volejbalistky pod vedením trenérky Dariny Bartkové třikrát zvítězily a třikrát prohrály. Tato bilance jim vynesla konečné šesté místo. 1. AC Uherský Brod reprezentovaly: Katka Hrabalová, Tereza Chovancová a Veronika Bábíčková. (pz, bar) Hokejisté doma vyhráli V Krajské hokejové lize letos tápou. Přesto se jim povedlo udolat Blansko. Řeč je o mužích Uherského Brodu, kteří se krčí v suterénu tabulky. Střeleckou smůlu protrhl Kotačka. Jeho gól platil, přestože se hosté domnívali, že padl z ofsajdu. V dalším průběhu zápasu se hosté snažili o vyrovnání, v době své přesilovky dokonce odvolali brankáře. Při power play však využil chybné rozehrávky Schuster a pečetil výhru domácího výběru. V uherskobrodském dresu zazářil brankář Oharek, který za svá záda nepustil jediný puk. Na beku pak zaujal ostřílený Milan Kubiš, který byl jako vždy oporou. Hostující kapitán vyfasoval trest na 5 minut plus do konce utkání, když málem inzultoval sudího. HC Uherský Brod HC Blansko : Branky: 5. Kotačka, 59. Schuster. Třetiny: :, 1:, 1:. Uherský Brod: Oharek Woska, Hlatký, Kubiš, Měšťánek, Surý, Kojecký, Gergela, Schuster, Kotačka, P. Obadal, L. Obadal, Šiller, Marušák, Kartusek, Vančura, Krystýnek. (pz) Přípravka ČSK Uherský Brod zazářila na halovém turnaji na Slovensku Skvělého úspěchu dosáhli mladí fotbalisté ČSK Uherský Brod, kteří na prestižním mezinárodním halovém turnaji v Novém Meste nad Váhom obsadili druhé místo. Do cesty se jim přitom postavily celky fotbalových velmocí. Během náročného turnaje jsme čtyřikrát vyhráli a jednou remizovali. Právě plichta proti FK Rača nás odsoudila k druhému místu, když jsme měli jen o tři góly horší skóre, poznamenal trenér Zdeněk Šebesta, který se kromě trénování mužů věnuje také předávání zkušeností mladé začínající fotbalové generaci. Broďané postupně porazili - Vion Zlaté Moravce 1:, Spartak Trnava :1, AFC Nové Mesto nad Váhom B 5:1, AFC Nové Mesto nad Váhom A :1 a remizovali s FK Rača 1:1. ČSK Uherský Brod nastoupil v sestavě: Michal Šebesta, Rostislav Sýkora, Michal Hruboš, Ondřej Chovanec, Jakub Kovalčík, Jakub Kandrnál, Martin Ležatka, David Ležatka. Trenér: Zdeněk Šebesta. (pz) Brodský zpravodaj 19

20 sport Velká cena města Uherský Brod nabídla špičkové krasobruslení Krasobruslaři třicítky klubů z celé republiky předvedli své umění na Velké ceně města Uherský Brod, jejíž součástí byl také třetí ročník Brodského mládí. V něm se na ledové ploše zimního stadionu v Uherském Brodě představily mladé krasobruslařské naděje. V předzávodních kategoriích se na domácím ledě představilo hned několik uherskobrodských krasobruslařských nadějí. Své umění divákům předvedla teprve tříletá Barbora Tykalová, na ledové ploše se objevila také stejně stará dvojčata Nela a Dominik Ježkovi. Náročnější sestavy předvedli o dva roky starší Marek Výmola a Nikola Buráňová a v neposlední řadě také osmiletý Jan Straňák. Ten se do školičky bruslení zapsal až v polovině měsíce listopadu a je u něj vidět výrazný pokrok ve výkonnosti. Děti předvedly pět základních prvků, mezi které patří zejména citonky, pirurety, holubičky nebo tzv. vozíček, uvedla trenérka Kateřina Tykalová. V další předzávodní kategorii - přípravka prvky varianta A se z nejlepšího umístění radovala domácí závodnice Tereza Baumrukrová, která si vybruslila. místo a nestačila pouze na konkurentku z Plzně. Bronz v této kategorii patřil další uherskobrodské naději Daniele Popelkové. Také další místa si rozdělili závodníci z domácího klubu, a to Zuzana Straňáková, Jana Karolína Janíčková, Daniel Velecký, Marika Mahdalová a v neposlední řadě teprve čtyřletý Adam Tarabus, který věkem patří do kategorie přípravka prvky varianta B. Vzhledem k tomu, že bez problémů zvládá složitější bruslařské prvky, byl zařazen mezi závodníky o dva roky starší a jasně ukázal, že se v této kategorii neztratí, dodala Tykalová. V kategorii mladších nováčků B zasáhly do bojů pouze dvě domácí závodnice. Z prvenství se radovala Nela Jiříčková, která porazila svou oddílovou kolegyni Annu Gregůrkovou. Pro obě to byla závodní premiéra v této sezoně. Mezi nejmladšími žačkami B dosáhla největšího úspěchu domácí Michaela Výmolová, která obsadila. místo a nestačila pouze na závodnici z USK Praha. Bronz pak brala uherskobrodská Klára Gabriela Krajčová. V těsném závěsu za ní skončily oddílové kolegyně Klára Moulisová a Viktorie Pavelková. Výkon posledně jmenované výrazně ovlivnily zdravotní potíže, kvůli nimž nemohla téměř měsíc trénovat. V kategorii mladších žaček B měl Uherský Brod jediné želízko v ohni. Kajetána Moulisová si v závodní premiéře vybruslila slušné šesté místo. Mezi žáky startoval pouze domácí Erik Hoang, jemuž se do cesty žádný soupeř nepostavil, takže si v tréninkovém tempu dojel pro triumf. Volnou jízdu v kategorii přípravek zvládla bez větších chyb uherskobrodská krasobruslařka Daniela Buksová, která v pěti letech předvedla dva jednoduché skoky a jednu zdařilou piruetu, což jí v konečném účtování vyneslo druhou příčku. Mezi chlapeckými nováčky utekl domácímu Lukáši Buksovi jen o několik setinek bodů bronzový stupínek, vše si však vynahradil v rámci Zlínského kraje, kde byl nejlepší. Domácí prostředí vůbec nesedlo Kateřině Vocelové, která v kategorii - nováčci dívky obsadila po nepříliš zdařilé jízdě až jednadvacátou příčku. Zato její starší klubová kolegyně Barbora Viktorýnová se v kategorii nejmladších žaček vyhoupla díky zdařilé jízdě do první desítky, když skončila osmá. V rámci Zlínského kraje se dokonce radovala z druhé příčky. Ve Velké ceně města Uherský Brod v kategorii žaček zazářila Markéta Španělová, která letos předvedla technicky nejobtížnější krátký program a v konkurenci třiceti závodnic si vybruslila konečnou pátou příčku v novém osobním rekordu 7,9 b. Tento výkon ji posunul v žebříčku Českého poháru na dvanáctou pozici, čímž si zaručila postup na březnové Mistrovství republiky žactva. V rámci přeboru Zlínského kraje skončila druhá, poznamenala Dana Koníčková, předsedkyně BK Uherský Brod. Jako poslední do bojů zasáhla uherskobrodská juniorka Karolína Koníčková, která po vleklých nemocech a zraněních začala plnou tréninkovou přípravu teprve od poloviny listopadu. Na Velké ceně předvedla dva celkem zdařilé výkony, které ji vynesly čtvrtou příčku v celkovém hodnocení a první místo v rámci Zlínského kraje. Krasobruslení zažívá v Uherském Brodě v poslední době obrovský boom, o čemž svědčí stále větší zájem o tento sport. Letos byly k vidění opět skvělé výkony a jsem rád, že měla Velká cena města tak vysokou sportovní úroveň, nechal se slyšet Jan Hrdý, místostarosta Uherského Brodu. Petr Zpěvák Snowboardistka Šárka Pančochová dokázala v závodě série Dew Tour vybojovat bronz Těsně před koncem loňského roku obsadila snowboardistka Šárka Pančochová třetí místo ve slopestylu v rámci americké série Dew Tour. Uherskobrodská rodačka, jež prozatím jako jediná z města Komenského ochutnala na vlastní kůži atmosféru olympijských her, předvedla na trati několik těžkých skoků. Slopestyle mám najetý a trať mi seděla. Mám ráda velké skoky a celou dobu se mi dařilo. Jsem ráda, že jsem se v tak náročné konkurenci dostala na stupně vítězů, uvedla Šárka Pančochová, vicemistryně světa ve slopestylu, která měla před finále v tréninku pád na zábradlí. Bohužel jsem si narazila rameno, ale závod jsem nakonec dokončila. Pančochová na trati, která byla složená z různých skoků a přejezdů přes překážky, předvedla skoky Frontside 6, Backside 7, Switch Backside 18 a Frontside Rodeo 5. První jízda se mi až na drobné chyby povedla čistě. Druhá vypadala ještě líp, ale na posledním skoku jsem byla pomalá v rotaci a dopad nebyl čistý, řekla. V Breckenridge startovala Pančochová i v U-rampě, ale nepostoupila do finále. Rampa byla super, ale semifinále mi nevyšlo, řekla unavená Pančochová, která po vánočních svátcích zavítala na závody série TTR ve švýcarském Davosu. O`Neill Evolution, první šestihvězdičkový závod TTR tohoto roku, bohužel trápil nedostatek sněhu, a tak byl zrušen tradiční závod v U-rampě. Šárka Pančochová v závodě nakonec nestartovala, neboť je po operaci klíční kosti. (pz, čtk) Basketbaloví minižáci doma dvakrát nadělovali Basketbaloví minižáci Spartaku Uherský Brod obsadili v konečném účtování oblastního přeboru skvělé druhé místo a zajistili si tak právo účasti ve finálové skupině. Vzhledem k tomu, že jsme v soutěži úplným nováčkem a zejména proto, že jsme chtěli dát příležitost celému širšímu kádru, požádali jsme vedení basketbalové federace o zařazení do slabší skupiny B, vysvětlil neobvyklý krok vedoucí týmu Ivo Mikulec. Broďané tak nemohou bojovat o titul přeborníka jižní Moravy, na druhou stranu sehrají řadu vyrovnaných zápasů, v nichž se na palubovku dostanou všichni hráči. A o to nám šlo především, upřesnil Mikulec. V posledních zápasech přehrál Spartak Uher ský Brod v domácím prostředí Sokol Kobylí. První čtvrtina byla z naší strany velmi ospalá, ale pomohl zvýšený hlas trenéra Jiřího Pršaly. Filip Vaculík společně s Ondřejem Martínkem předvedli krásné akce a další hráči se pak postupně přidali. Dařila se nám těsná osobní obrana a bojovností vynikal především Tomáš Řehák, pro kterého nebyl žádný míč ztracený, dodal Mikulec. Obě utkání skončila naprosto shodným výsledkem 8:. V průběžné tabulce patří Broďanům třetí příčka. Jejich cíl je jasný, chtějí se dotáhnout na největšího favorita skupiny SK Žabovřesky, který je druhý. (pz) Krasobruslení Juniorská reprezentantka Karolína Koníčková z Bruslařského klubu Uherský Brod uspěla také na dalším krasobruslařském mítinku. Na pražské Velké ceně předvedla v silné konkurenci osmnácti závodnic velmi zdařilý krátký program. Rozhodčí její výkon ocenili vysokou známkou 9,78 bodu, což je její osobní rekord. V konečném účtování se tak zařadila na čtvrté místo, poznamenala spokojená trenérka Kateřina Tykalová. Volná jízda byla poznamenána trochou nervozity z tak vysoké výchozí pozice. Uherskobrodská juniorka chybovala při první kombinaci dvojitých skoků a upadla. To se nakonec projevilo i v bodovém hodnocení. Celkový součet bodů se zastavil na výsledné známce 8, b. Kateřina se sice propadla na konečné šesté místo, což je ale v silné konkurenci velmi dobrý úspěch, přiznala Tykalová. Kromě juniorky Koníčkové se ve stejný termín na dalších závodech představili malí začínající krasobruslaři z uherskobrodské líhně. Ti zavítali na Dragon Trophy do Brna. V tomto závodě si nejlépe vedla teprve pětiletá Daniela Buksová, která startovala v předzávodní kategorii přípravek ve volné jízdě. V konkurenci patnácti závodnic si po bezchybně předvedené jízdě odvezla stříbrnou medaili. Těsně za ní na třetí příčce skončila její oddílová kolegyně Kateřina Vocelová, která startovala v kategorii nováčků, dodala Tykalová. Bramborová medaile zbyla na Lukáše Buksu, jemuž však k zisku bronzu chyběl jen malý kousek. Uherskobrodský krasobruslař startoval v kategorii nováčků. Mezi nejmladšími žačkami obsadila Barbora Viktorýnová v silné konkurenci. příčku. S předvedenými výkony vládne v klubu naprostá spokojenost. Jsme hlavně rádi, že o krasobruslení je stále větší zájem, dodala Dana Koníčková, předsedkyně klubu. (pz) Brodský zpravodaj

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM

INFORMAČNÍ MEMORANDUM INFORMAČNÍ MEMORANDUM Prodej bytového fondu v konkurzní podstatě úpadce TIBA, a.s. Předmětem prodeje je: 26 bytových jednotek na adrese U Stadionu 894, 895 a 896, 293 01 Mladá Boleslav s podílem na společných

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

REZIDENCE PROSTĚJOV CITY

REZIDENCE PROSTĚJOV CITY REZIDENCE PROSTĚJOV CITY AD štúdio - 2013 SBC Czech Investment a.s. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 2 REZIDENCE PROSTĚJOV CITY Rezidence Prostějov CITY - tak trochu jiné bydlení... Motto: Od nepaměti hledali obydlí lidé

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fórum Zdravého města Mšena - Desatero problémů

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče,

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče, Vážení rodiče, Nabídka akcí na školní rok 2011/2012 rádi bychom Vás upozornili na dvě akce, které jsou v letošním školním roce rozšiřující nabídkou k našemu vzdělávacímu programu. Prosíme, prostudujte

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz V letošním roce vyučujeme 172 žáků v 9 ročnících, máme 15 učitelů a dvě vychovatelky školní družiny. O bezproblémový

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 2006 Obrazová dokumentace Zima byla dlouhá se spoustou sněhu Za vločkou vločka z oblohy padá chvilinku počká a potom taje Na staré sesli sedí pan Lada obrázky kreslí zimního kraje Ladovská

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM Vyškov, ul. Palánek 374/1A

INFORMAČNÍ MEMORANDUM Vyškov, ul. Palánek 374/1A INFORMAČNÍ MEMORANDUM Vyškov, ul. Palánek 374/1A Celková plocha budovy 2.697 m 2 Celková plocha pozemků 1.963 m 2 7 parkovacích míst v podzemní garáži K dispozici až 200 parkovacích míst u budovy Volná

Více

A DA. tanec ekologie. hudba. Semináře. Tábory. Středisko volného času. volný čas. příroda. sport. Zábava

A DA. tanec ekologie. hudba. Semináře. Tábory. Středisko volného času. volný čas. příroda. sport. Zábava Komenského 810/9 787 01 www.doris.cz Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris počítače příroda Zážitek hudba Zábava Semináře tanec ekologie Tábory zpěv sport

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

ZÁMEK KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ NABÍDKOVÝ LIST PRO TURISTICKOU SEZONU 2013

ZÁMEK KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ NABÍDKOVÝ LIST PRO TURISTICKOU SEZONU 2013 ZÁMEK KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ NABÍDKOVÝ LIST PRO TURISTICKOU SEZONU 2013 Vážení návštěvníci, obchodní partneři, dovolujeme si Vám představit program prohlídek, který jsme pro Vás připravili na rok 2013, rozdělený

Více

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Výroční zpráva, školní rok 2013 2014, 8. třída třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Tento školní rok byl pro osmáky velmi důležitý především v přípravě ročníkových prací.

Více

MAMINKA MOJÍ BABIČKY Z VYPRÁVĚNÍ NAD STARÝMI FOTOGRAFIEMI

MAMINKA MOJÍ BABIČKY Z VYPRÁVĚNÍ NAD STARÝMI FOTOGRAFIEMI MAMINKA MOJÍ BABIČKY * Z VYPRÁVĚNÍ NAD STARÝMI FOTOGRAFIEMI LUKÁŠ URBAN 2013-2014 OBSAH ÚVOD 3 ŽIVOT 4 POVOLÁNÍ 4 STĚHOVÁNÍ 4 NÁŠ DŮM 5 ZDROJE 6 PŘÍLOHY ÚVOD Každou neděli k nám chodí na odpoledne babiččina

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 680/115/2011 - 1 -

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 680/115/2011 - 1 - - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 680/115/2011 o ceně obvyklé bytové jednotky č. 1156/4, v budově č.p. 1156 na pozemku č. parc. 2061/288, vč. příslušenství a spoluvlastnického podílu na společných částech domu

Více

PROGRAMY. občanského sdružení. pro děti, mládež, rodinu a komunitu VOLNOČASOVÉ SOCIÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ

PROGRAMY. občanského sdružení. pro děti, mládež, rodinu a komunitu VOLNOČASOVÉ SOCIÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ 02/09 občanské sdružení Posláním o. s. Neposeda je napomáhat svou činností k rozvoji občanské společnosti na území Prahy 21 a okolí, zejména podporováním aktivit pro děti, mládež a rodinu. Naším cílem

Více

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples Březen 2014 Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz Školní ples Tak trochu jinak jsme letos pojali školní ples, který se konal ve stylu hudby 80. a 90. let. O zahájení se postaraly děti z

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 67*458*14

ZNALECKÝ POSUDEK č. 67*458*14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 67*458*14 NEMOVITÁ VĚC: Bytová jednotka č. 2736/10 nacházející se v bytovém domě č.p. 2735, 2736 a 2737 v ulici Větrná, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a

Více

Hlásí se škola. Chlubíme se počtem žáků stále kolem stovky, což nám leckteré školy závidí.

Hlásí se škola. Chlubíme se počtem žáků stále kolem stovky, což nám leckteré školy závidí. Hlásí se škola Chlubíme se počtem žáků stále kolem stovky, což nám leckteré školy závidí. O pravidelné práci vypovídají nejlépe fotografie žáků při jednotlivých aktivitách, které přiblíží komentář. Vzorně

Více

Dotazník pro občany obce Kosořice

Dotazník pro občany obce Kosořice Dotazník pro občany obce Kosořice Vážení občané, v současné době probíhají práce na zpracování dokumentu Strategický plán obce Kosořice pro období 2007 2013 (dále jen Strategie ). Zpracování Strategie

Více

Znalecký posudek č. 683/2013

Znalecký posudek č. 683/2013 Znalecký posudek č. 683/2013 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 506/33 v objektu čp. 506, ulice Útulná, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku parcelní číslo 806/260,

Více

7. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO FESTIVALU SOUČASNÉHO DESIGNU V PRAZE

7. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO FESTIVALU SOUČASNÉHO DESIGNU V PRAZE PODMÍNKY ÚČASTI 7. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO FESTIVALU SOUČASNÉHO DESIGNU V PRAZE 4. 8. 12. 2013 KAFKŮV DŮM NÁM. FRANZE KAFKY 3, PRAHA 1 O DESIGNSUPERMARKETU designsupermarket je mezinárodní festival současného

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1449

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1449 Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1449 Administrativní objekt se skladovým zázemím a přípravnou BRTNICE okr. Jihlava, kraj Vysočina Insolvenční řízení SOLAR NET s.r.o. Obsah Stručný popis:... 3 Důležité

Více

Znalecký posudek č. 648

Znalecký posudek č. 648 Znalecký posudek č. 648 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 657/25 v objektu čp.657, ulice Gruzínská, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku parcelní číslo 1392/1,

Více

Magická síla přírody a lidského umu

Magická síla přírody a lidského umu Luhačovice Město Luhačovice, cestovní agentura Luha Info Městské informační středisko Masarykova 950, 763 26 Luhačovice tel./fax: 577 133 980, tel.: 577 132 341 e-mail: luhainfo@mesto.luhacovice.cz Magická

Více

Co je u nás nového a co chystáme

Co je u nás nového a co chystáme Zpravodaj Co je u nás nového a co chystáme Naši milí přátelé, leden 2015 vítáme vás v novém roce a doufáme, že jste první měsíc prožili v poklidu a ve zdraví. My jsme po Novém roce navázali na naši práci

Více

Marketingové aktivity a formy spolupráce k propagaci turistického regionu Východní Morava

Marketingové aktivity a formy spolupráce k propagaci turistického regionu Východní Morava Marketingové aktivity a formy spolupráce k propagaci turistického regionu Východní Morava Konference CESTOVNÍM RUCHEM K POZNÁVÁNÍ A PROSPERITĚ Valašské Meziříčí 24. 2. 2011 Centrála cestovního ruchu Východní

Více

ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2009/ ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP ZŠ Linecká, Linecká ulice 43 381 01 Český

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4030-46/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4030-46/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4030-46/2015 O ceně bytové jednotky č.985/43 zapsané v KN na LV č.7881, vymezené v bytovém domě čp.985 zapsaném v KN na LV č.6042, stojící na pozemku p.č.st.3742,zapsaném na LV č.6042,

Více

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Místo konání: Ústí nad Orlicí, Dolní Čermná, Žamberk Dne: 22. 4., 23. 4., 25. 4. 2014 Účastníci: zástupci MAS Orlicko a veřejnost Ve dnech 22. 4., 23.

Více

Přehled na území Zlínského kraje podpořených obcí a projektů a výše poskytnutých dotací v Programu prevence kriminality MV ČR v letech 2008 2015

Přehled na území Zlínského kraje podpořených obcí a projektů a výše poskytnutých dotací v Programu prevence kriminality MV ČR v letech 2008 2015 Přehled na území Zlínského kraje podpořených obcí a projektů a výše poskytnutých dotací v Programu prevence kriminality MV ČR v letech ne Bojkovice 2012 Osvětlení rizikových míst 76 000 - Hřiště pro mládež

Více

5 P v KK ( 5 P v komunitní knihovně ve Vsetíně)

5 P v KK ( 5 P v komunitní knihovně ve Vsetíně) 5 P v KK ( 5 P v komunitní knihovně ve Vsetíně) Vranov na Topľou, listopad 2008 Helena Gajdušková Město Vsetín 30.000 obyvatel krásná příroda bohatý folklór blízko hranic se Slovenskem aktivní předkladatel

Více

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST Seznam příloh soutěžního návrhu: Obálka Zpáteční adresa Obálka Autor (+CD)

Více

1. Organizace školního roku 2012/2013

1. Organizace školního roku 2012/2013 1. Organizace školního roku 2012/2013 Základní škola Neubuz, příspěvková organizace, okr. Zlín IČO: 71005463 www.zsneubuz.cz tel.: 577 983 515, mobil 605 146 396 email: zsneubuz@seznam.cz Ředitelka školy:

Více

Koncepce školy pro období 2014-2017. Obecná charakteristika školy:

Koncepce školy pro období 2014-2017. Obecná charakteristika školy: Koncepce školy pro období 2014-2017 Obecná charakteristika školy: KZŠ v Uherském Brodě vznikla z iniciativy věřících rodičů města a děkana P. Františka Krále jako alternativa pro výchovu dětí v městských

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

Tak tohle je naše škola. Už pár let stojí na ulici Těrlické V Horní Suché. Během svého života prošla mnoha změnami. Těmi největšími byla její

Tak tohle je naše škola. Už pár let stojí na ulici Těrlické V Horní Suché. Během svého života prošla mnoha změnami. Těmi největšími byla její Tak tohle je naše škola. Už pár let stojí na ulici Těrlické V Horní Suché. Během svého života prošla mnoha změnami. Těmi největšími byla její přestavba, kdy přibylo celé jedno patro. Také byla přistavěna

Více

V Y K Ř I Č N Í K. Ročník: XVIII ČASOPIS ZŠ Čáslav - náměstí ŠKOLNÍ ROK: 2014/2015 Číslo: 7

V Y K Ř I Č N Í K. Ročník: XVIII ČASOPIS ZŠ Čáslav - náměstí ŠKOLNÍ ROK: 2014/2015 Číslo: 7 V Y K Ř I Č N Í K Ročník: XVIII ČASOPIS ZŠ Čáslav - náměstí ŠKOLNÍ ROK: 2014/2015 Číslo: 7 Dětský aquatlon Čáslav 2015 Ve čtvrtek 30. dubna 2015 se v Čáslavi konal 1. ročník plavecko-běžeckého poháru škol

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 O NÁS Naše cíle a poslání poskytovat rodinám podporu a informace o dvojčatech a vícerčatech, např. o jejich vývoji a

Více

Základní škola a Mateřská škola Psáry 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Psáry 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Psáry 2014/2015 Naše aktivity v 1.pololetí 2014/2015 I. Na čem se podíleli/podílí zaměstnanci naší školy od září 2014: Společný úklid lesa s Mozaikou Pohádkový les 2014

Více

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ PLNĚNÍ PRO ZÁKLADNÍ ÚDAJE VEŘEJNÁ AKCE Mezinárodní závody

Více

Specifikace předmětu zakázky

Specifikace předmětu zakázky Zadavatel: Obchodní akademie, Český Těšín, Sokola Tůmy 12, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/56.0754 Název projektu: Za jazyky do světa Název veřejné zakázky: Výzva k podání

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 52/2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 52/2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 52/2011 O ceně nemovitosti bytové jednotky č. 267/4 včetně příslušenství v obci Kostelec u Holešova, k.ú. Kostelec u Holešova, okres Kroměříž. Objednatel posudku: Účel posudku: De-Rooy,

Více

Zmizelí sousedé z Hradšínské ulice

Zmizelí sousedé z Hradšínské ulice Zmizelí sousedé z Hradšínské ulice Z vily, ve které nyní sídlí naše školka, zmizeli téměř před 70 lety lidé. Kdo to byl? Proč odešli? Proč budou před školkou nějaké kameny? I v tomto školním roce se s

Více

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 15. 2. a 26. 2. 2014 TVOŘIVÉ ODPOLEDNE PRO SENIORY Pro seniory DPS Hladnovská, Ostrava Muglinov a DPS Heřmanická, Slezská Ostrava jsme přichystali tvořivé odpoledne, ve kterém

Více

Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420

Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420 Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420 1. Název obce Vašeho bydliště: Velké Karlovice 65 15% Karolinka

Více

www.tvslovacko.cz DVANÁCT KROKŮ DO ROKU 2012 TELEVIZE SLOVÁCKO PERIODICKÉ TISKOVINY AUDIOVIZUÁLNÍ TVORBA PRODUKČNÍ ČINNOST DÉČKO - VAŠE DIGITÁLNÍ TV

www.tvslovacko.cz DVANÁCT KROKŮ DO ROKU 2012 TELEVIZE SLOVÁCKO PERIODICKÉ TISKOVINY AUDIOVIZUÁLNÍ TVORBA PRODUKČNÍ ČINNOST DÉČKO - VAŠE DIGITÁLNÍ TV DVANÁCT KROKŮ DO ROKU 2012 Rok 2000 Rok 2002 Rok 2004 Rok 2005 Rok 2006 Rok 2006 Rok 2007 Rok 2007 Rok 2008 Rok 2009 Rok 2010 Rok 2011 založení společnosti, provoz regionálního TV studia v Uh. Hradišti

Více

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst.

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Ještě a pár dnů a přijde změna. Konečně tu budou Tajenka 1) Nejlepší přítel člověka je...? 2) Co

Více

533 12 Chvaletice, IČO: 22829725

533 12 Chvaletice, IČO: 22829725 RC CHVALETICE, U Stadionu 240 (naproti poště) 533 12 Chvaletice, IČO: 22829725 HNÍZDEČKOVÝ ZPRAVODAJ 4/2011 web: rc-chvaletice.wz.cz tel.: 608 240 368 e-mail: rc-chvaletice@seznam.cz HLEDÁME NOVÉ LIDI...

Více

Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov. PROJEKT ŽIVOT V POHYBU Reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.20/02.0057

Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov. PROJEKT ŽIVOT V POHYBU Reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.20/02.0057 Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov PROJEKT ŽIVOT V POHYBU Reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.20/02.0057 LETNÍ SOUSTŘEDĚNÍ EVVO DUHA, DOLNÍ DVŮR Realizační tým v rámci projektu ŽVP

Více

ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 41/2011

ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 41/2011 ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 41/2011 Co chystáme tento týden? Opět realizujeme jeden z adaptačních kurzů. Tentokrát to bude pro Střední školu Vimperk. Žáků bude 27 a máme pro ně připraveny ledolamy, hry na

Více

Monitoring médií za 4/2015

Monitoring médií za 4/2015 Monitoring médií za 4/2015 Pro váženého klienta AVPO Přehled výstupů za 4/2015 (část 1) Datum Médium Titulek Kategorie Výstup Rozsah Obor Medi atyp 7.4.2015 Nevladky.cz Pozvání na setkání značka spolehlivosti

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

www.deti-detem.cz Děti dětem Velký vánoční koncert pro handicapované děti a děti z Dětských domovů z celé ČR neděle 14.12.2014 od 15.

www.deti-detem.cz Děti dětem Velký vánoční koncert pro handicapované děti a děti z Dětských domovů z celé ČR neděle 14.12.2014 od 15. Děti dětem Velký vánoční koncert pro handicapované děti a děti z Dětských domovů z celé ČR neděle 14.12.2014 od 15.00 hodin sál Bohuslava Martinů na pražské HAMU, Malostranské náměstí 13, 118 00 Praha

Více

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného v úterý, dne 2. 12. 2014, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 18:00 hod. Přítomni: Jaroslav Hejcman, Mgr. Jitka

Více

JAK SE DAŘÍ KOMUNITNÍ PRÁCI V BOROVANECH?

JAK SE DAŘÍ KOMUNITNÍ PRÁCI V BOROVANECH? JAK SE DAŘÍ KOMUNITNÍ PRÁCI V BOROVANECH? KNIHOVNA AUGUSTINA DUBENSKÉHO Knihovna Augustina Dubenského BÝVALÝ KLÁŠTER AUGUSTINIÁNŮ Ajka pošle foto Knihovna INTERIÉRY KNIHOVNY Výpůjční pult KNIHOVNA AUGUSTINA

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

THEIA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ

THEIA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ THEIA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBSAH: Základní údaje str. 3 Vznik a vývoj sdružení str. 3 Popis služeb a činností str. 4 Klienti str. 6 Projekty str. 7 Finanční zpráva str. 9 Vzdělávání pracovníků,

Více

Ekologické aktivity, exkurze, praxe. EKO GYMNÁZIUM Praha má svůj mírový strom

Ekologické aktivity, exkurze, praxe. EKO GYMNÁZIUM Praha má svůj mírový strom Ekologické aktivity, exkurze, praxe 2. 9. Prima až 4. ročník program Ornity Desatero sov 8. 10. Exkurze do Botanické zahrady, septima - Ing. Mgr. H. Kadlecová 9. 10. Porada k projektu ENERSOL 2015 - RNDr.

Více

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin. Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.cz Výroční zpráva za školní rok 2012 / 2013 Zpracovala : Mgr. Jana

Více

14. Mezinárodní folklorní festival CIOFF PLZEŇ 2010

14. Mezinárodní folklorní festival CIOFF PLZEŇ 2010 14. Mezinárodní folklorní festival CIOFF 2010 9. 13. 6. 2010 proběhne pod patronací hejtmanky Plzeňského kraje Milady Emmerové, náměstkyně primátora města Plzně Marcely Krejsové a starosty MO Plzeň 3 Jiřího

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

Spolupráce, reklama, ZÁŽITKY!

Spolupráce, reklama, ZÁŽITKY! Spolupráce, reklama, ZÁŽITKY! Nemáte čas? Přeskočte na poslední stránku! sponzorství kulturních / sportovních akcí a s tím související reklamní plnění dle dohody Jak podpořit naše akce? Finanční příspěvek

Více

o činnosti a hospodaření v roce 2014

o činnosti a hospodaření v roce 2014 o činnosti a hospodaření v roce 2014 spolek SÍDLO: Chomutov 3, Pod lesem 4939, 430 03 IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO: 22832734 E-MAIL: sancezit@seznam.cz WEBOVÉ STRÁNKY: www.hennlichova.cz/sance_zit ČÍSLO ÚČTU: KB

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4514-2/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4514-2/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4514-2/2015 o ceně obvyklé nemovitosti jednotky č. 80/5 bytu v obytném domě čp. 80 na pozemku p.č.st. 438 kú Břežany u Znojma včetně spoluvlastnického podílu 320/10000 na společných

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

Výroční zpráva Astronomického klubu Pelhřimov, o. s. za rok 2013

Výroční zpráva Astronomického klubu Pelhřimov, o. s. za rok 2013 Výroční zpráva Astronomického klubu Pelhřimov, o. s. za rok 2013 Astronomický klub Pelhřimov, o. s. (občanské sdružení, dále jen AKP ) je samostatnou právnickou osobou podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování

Více

Exkurze do Želešic - 20.4.2010

Exkurze do Želešic - 20.4.2010 Exkurze do Želešic - 20.4.2010 Byli jsme pozváni na exkurzi do naší kmenové školy MŠ a ZŠ Želešice. Pan ředitel nás provedl celou velkou školu a ukázal nám všechny místnosti. Od tříd, učeben, kabinetů,

Více

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě Vážení rodiče, předkládáme Vám informační materiál, který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2012/2014. Další informace pak najdete

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 915 187 /2014

ZNALECKÝ POSUDEK č. 915 187 /2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 915 187 /2014 O obvyklé ceně rodinného domu č. p. 47, stojící na pozemku p. č. st. 6/1, včetně tohoto pozemku, venkovních úprav, trvalých porostů a pozemků p. č. 79/1, p.č. 79/2 a p.

Více

Nezisková organizace Okénko byla založena v únoru roku 2012. Na chodu Okénka se podílí přes 20 dobrovolníků.

Nezisková organizace Okénko byla založena v únoru roku 2012. Na chodu Okénka se podílí přes 20 dobrovolníků. Veronika Marešová: Okénko a čeština v Londýně V první části svého vstupu bych ráda představila Okénko- neziskovou organizaci, jejímž cílem je podporovat českou i slovenskou komunitu ve Velké Británii a

Více

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011 Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011 V průběhu roku 2011 došlo ke změnám v našem zařízení zejména ve druzích poskytovaných služeb. Z důvodu dlouhodobé

Více

Nabídka ubytovacího areálu Hotel Cristal*** v Železném Brodu ulice Vaněčkova 200

Nabídka ubytovacího areálu Hotel Cristal*** v Železném Brodu ulice Vaněčkova 200 Nabídka ubytovacího areálu Hotel Cristal*** v Železném Brodu ulice Vaněčkova 200 Budova hotelu: Leží na vlastním pozemku. Sestává z hlavní budovy, dvorního traktu a budovy tzv. ubytovny. V současné době

Více

Roku 2008 si připomínáme 150. výročí narození Braunerové a o to více nás iniciativa sdružení těší.

Roku 2008 si připomínáme 150. výročí narození Braunerové a o to více nás iniciativa sdružení těší. Dne 17. 5. 2008 ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy zahájilo svoji činnost oficiální schůzkou zakládajících členů občanské sdružení Salon Zdenky Braunerové. Sdružení bylo zaregistrováno dne 28. 11.

Více

Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA

Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Název: Občanské sdružení ProHandicap Právní forma: občanské sdružení Adresa: U Dubu 1562, 431 11 Jirkov Tel. 474684 432 Fax: 474684 308 Email: o.s.prohandicap@gmail.com

Více

Srovnávací tržní analýza

Srovnávací tržní analýza Srovnávací tržní analýza 1/6 Srovnávací tržní analýza Ladislav Jandáček ladislav.jandacek@re-max.cz +420 727 832 834 Klient : Potanková Jaroslava Nemovitost : Prodej bytové jednotky Adresa : Čimická 2

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj. Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj. Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014.

Více

Před akcí proběhla v mateřském centru anketa s tématikou rodiny, jejího fungování či rozpadu rodiny.

Před akcí proběhla v mateřském centru anketa s tématikou rodiny, jejího fungování či rozpadu rodiny. Zpráva z akce: Klubíčko světel aneb Světýlko do každé rodiny Den konání: sobota 18. 5. 2013 Místo konání: Hanácké náměstí Akce se konala v rámci projektu Klubíčko světel aneb Světýlko do každé rodiny spolufinancovaného

Více

KRAJSKÁ KNIHOVNA FRANTIŠKA BARTOŠE ŠKOLÁM

KRAJSKÁ KNIHOVNA FRANTIŠKA BARTOŠE ŠKOLÁM Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín KRAJSKÁ KNIHOVNA FRANTIŠKA BARTOŠE ŠKOLÁM Oddělení pro děti a oddělení pro dospělé čtenáře Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně připravilo na školní rok 2014/2015 plán

Více

Vyhodnocení plnění Minimálního preventivního programu ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

Vyhodnocení plnění Minimálního preventivního programu ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Vyhodnocení plnění Minimálního preventivního programu ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Jahodová Olga V Lačnově 16. 9. 2014 Zhodnocení školního roku 2013/2014 v rámci MPP Průběh školního roku 2013/2014

Více

2. Zřízení Komise Rady města Chropyně k prevenci kriminality

2. Zřízení Komise Rady města Chropyně k prevenci kriminality R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 7. zasedání dne 28. ledna 2015 Číslo jednací zápisu: MCH 415/2015 Číslo spisu jednání: 404/2015/OVV U s n e s e n í R M 1 / 7 / 1 5 : 1. program zasedání

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 26. září 2012 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE (Zásobník projektů pro období 2008-2015) : MĚSTYS CERHENICE Zpracoval: PhDr. Marek Semerád starosta městyse Schválil: Zastupitelstvo městyse Cerhenice, dne 30.

Více

Kronika obce Sytno 2004

Kronika obce Sytno 2004 1.0. Obyvatelstvo a jeho migrace Kronika obce Sytno 2004 1.1.Významná životní výročí 80 let Hejhalová Marie 70 let Trochová Marta 65 let Šimanová Milada 60 let Kvarda Petr, Kvardová Marie, Šilhanová Marie,Hrubý

Více

Výroční zpráva za rok 2011

Výroční zpráva za rok 2011 Říše loutek Kroměříž, o.s. Výroční zpráva za rok 2011 Smích a slzy tvoří podstatu loutkových představení. Smích a slzy působí nejmocněji na výchovu srdce a duše, zejména našich dětí. Těm je loutkové divadlo

Více

NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT

NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT Praha, 11. června Dlouho očekávaná rekonstrukce fasády historické budovy Národního divadla právě začíná. Náročné opravy budou probíhat až do konce roku 2015, ale chod

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3328-151/2013

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3328-151/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3328-151/2013 O ceně bytové jednotky č.572/32 v Olomouci, U Cukrovaru 572/10, vč.příslušenství a podílu o velikosti 185/7986 na společných částech domu, vše zapsáno na LV č.2304 pro

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření ohledně vnímaného (ne)bezpečí ve městě

Vyhodnocení dotazníkového šetření ohledně vnímaného (ne)bezpečí ve městě Vyhodnocení dotazníkového šetření ohledně vnímaného (ne)bezpečí ve městě Zpracoval: Bc. Tomáš Žák koordinátor prevence kriminality Dne: 30. 11. 2014 Od poloviny září do 10.listopadu 2014 probíhal sběr

Více