Monitoring mediálních výstup

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Monitoring mediálních výstup"

Transkript

1 7. ostravské dny miniinvazivní chirurgie Zdroj: Zdravotnické noviny Datum: Odkaz: Laparoskopická chirurgická léba kolorekta se po poátení nedve k tomuto pístupu stala standardem, zní jeden ze závr 7. ostravských dn miniinvazivní chirurgie. 293 úastník bhem dvou listopadových dn vyslechlo pes šedesát sdlení zabývajících se nejen novými poznatky v miniinvazivní chirurgii kolorektální oblasti, ale také laparoskopickými zákroky na pankreatu, bariatrickými výkony, antirefluxní operací, plastikou tíselné kýly, komplikacemi peritoneální dialýzy, laparoskopií v cévní chirurgii i souasností miniinvazivní chirurgie na Slovensku. 16 pednášek bylo ureno sestrám. Poadatelé z Chirurgické kliniky FN Ostrava, Lékaské fakulty Ostravské univerzity v Ostrav a sekce miniinvazivní chirurgie eské chirurgické spolenosti LS JEP se každým rokem snaží pilákat také nkolik zahraniních host. Dr. Ahmed El-Gendi z univerzitní nemocnice v egyptské Alexandrii na letošním setkání prezentoval tamní zkušenosti s operacemi hepatocelulárního karcinomu, který v Egypt patí k relativn astým diagnózám. Vedoucí léka Centra pro viscerální a miniinvazivní chirurgii ve Wesselingu u Kolína nad Rýnem prof. Dr. med. Christoph A. Jacobi, Ph.D., v bloku pednášek o chirurgickém ešení chorob kolorekta zdraznil výhody laparoskopického pístupu pi operacích divertikulární choroby tlustého steva a pednesl zkušenosti svého pracovišt s touto metodou. Výsledky kolorektální laparoskopické chirurgie Zpoátku se k laparoskopické kolorektální chirurgii ada léka stavla s nedvrou a ješt ped nkolika lety byla bezpenost tohoto typu zákrok zpochybována. V souasnosti je však miniinvazivní pístup v kolorektální oblasti spojován s nižší morbiditou, zkrácením doby hospitalizace a stejnými onkologickými výsledky jako klasický otevený pístup. Pednosta Chirurgické kliniky FN Ostrava doc. MUDr. Jan Dostalík, CSc., patil na poátku 90. let 20.století k eským prkopníkm této metody. Nyní pedstavil výsledky souboru 993 operací tohoto typu dosud vykonaných v ostravské fakultní nemocnici. Krom nejastjší pravostranné hemikolektomie (první laparoskopickou operaci tohoto typu provedl v roce 1990 dr. Moises Jacobs z Miami) šlo o resekce sigmatu, nízké pední resekce a kolostomie. "Operaci zaínáme vždy laparoskopicky a máme-li njaké technické potíže, pecházíme na manuáln asistovanou laparoskopickou chirurgii," uvedl docent Dostalík. V prezentaci zaznlo hodnocení chirurgických i nechirurgických komplikací a zejména délky pežití u maligních diagnóz ešených laparoskopicky se závrem, že se významn neliší od oteveného pístupu. "Myslíme si, že laparoskopická kolorektální chirurgie by mla patit jako standard na pracovišt, která se tmito operacemi rutinn zabývají. Neexistuje rozumný dvod pro tyto výkony neprovádt," shrnul docent Dostalík. Úspšnost operací po konverzi Ovlivuje konverze výsledky dlouhodobého pežívání v laparoskopické kolorektální chirurgii? Odpov hledala MUDr. Petra Guková, Ph.D., se spolupracovníky z Chirurgické kliniky FN Ostrava. Závry dosud publikovaných prací se v této otázce neshodovaly, a proto si tým dal za cíl porovnat 3 skupiny pacient operovaných pro kolorektální karcinom (CRC). Výsledky konvertovaných pacient (42 pípad) srovnávali se skupinou pacient operovaných oteven (407 pípad) a s pacienty, u nichž byl laparoskopický zákrok dokonen (480 pípad). Do práce tedy zahrnuli celkem 929 nemocných s kolorektálním karcinomem, souástí souboru nebyli nemocní operovaní pro recidivu i duplicitu CRC a pacienti, kteí zemeli do 30 dn po operaci. Z pohledu dlouhodobého pežívání nevyplývá z výsledk rozdíl mezi jednotlivými zpsoby operace a konverzí a rozdíly nebyly zaznamenány ani v dalších hodnocených aspektech. "Na základ zhodnocení našeho souboru lze konstatovat, že konverze u kurativních operací kolorektálního karcinomu neovlivuje negativn ani délku pežívání a pežití bez píznak onemocnní (disease-free survival), ani výskyt metastáz," shrnula doktorka Guková. Operace Crohnovy choroby laparoskopicky? Ve Spojených státech bylo v letech z celkového potu operací Crohnovy choroby provedeno laparoskopicky jen 6 % zákrok. Zatímco miniinvazivní operace napíklad kolorektálního karcinomu se stala široce rozšíenou, u zántlivých onemocnní tomu tak zatím není. V posledních letech se však v literatue a studiích objevují zprávy o benefitech laparoskopie i

2 u zmínných diagnóz. Prof. MUDr. Mojmír Kasalický CSc., z Chirurgické kliniky 2. LF UK a ÚVN Praha pedstavil dvouleté zkušenosti svého pracovišt s operacemi v oblasti ileocéka pi Crohnov chorob. "Podstatná je velmi tsná spolupráce chirurga, gastroenterologa a eventuáln nutriního specialisty," uvedl. Vtšina chirurg dlá ást této operace laparoskopicky, poté laparotomicky anteponuje zántlivou oblast steva a anastomózy šije run (asto se tedy uvádí pesnjší oznaení "laparoskopicky asistovaná operace"). Kompletní laparoskopický pístup vetn anastomóz vytvoených staplery preferuje okolo 20 % operatér. Snadnjší reoperace V esku dlouho pevažoval názor, že anastomóza u Crohnovy choroby musí být vždy provedena koncem ke konci. Podle profesora Kasalického je však podstatné, aby anastomóza v pípad chirurgické léby této nemoci byla dostaten široká, ímž nedojde ke stenózám. "Ze zpráv gastroenterolog vyplývá, že naopak nejvtším potem stenóz a obtíží trpí pacienti s anastomózou provedenou koncem ke konci," zdraznil. Na jeho klinice provedli za necelé dva roky 43 operací v oblasti ileocéka pro Crohnovu chorobu, indikováno k laparoskopii bylo 23 pacient. Chirurgové se piklonili k otevené operaci zejména u nemocných, kteí byli operováni již ponkolikáté a u kterých odhalili píliš velké postižení ileocekální oblasti. Délka trvání laparoskopické operace se nelišila od oteveného pístupu. tyikrát došlo ke konverzi, protože pedoperaní diagnostika pesn neodpovídala operanímu nálezu. Podle Mojmíra Kasalického je operováno % nemocných Crohnovou chorobou a % z nich podstupuje reoperaci. "Proto si myslíme, že miniinvazivní pístup je výhodný. Každá další reoperace je díky tomu snadnjší a tvorba adhezí nižší," prohlásil Mojmír Kasalický a doplnil, že tento pedpoklad zatím nemohou dokázat, jelikož zatím na pracovišti podruhé neoperovali žádného nemocného, který už laparoskopický zákrok jednou podstoupil. Komplikace bariatrické chirurgie Mezi stále astjší operace nejen v eských nemocnicích patí bariatrické výkony. Nkolik sdlení na toto téma pednesl primá chirurgického oddlení Nemocnice Jablonec nad Nisou MUDr. Michael Vraný, který shrnul možné komplikace jednotlivých zákrok tohoto typu. U vertikálních gastrektomií jde hlavn o dehiscence a krvácení, u gastrických bandáží mže dojít napíklad k perforaci žaludku. U gastrického bypassu je výet komplikací rozsáhlejší krom již zmínných mže nastat napíklad perforace steva. MUDr. Vraný u tohoto typu zákroku zdraznil riziko akutní dilatace žaludku, která mže skonit úmrtím pacienta. Na jeho pednášku navázal MUDr. Aleš Foltys, Ph.D., z Chirurgické kliniky FN Ostrava, který pedstavil soubor údaj o komplikacích pi 495 bariatrických výkonech na svém pracovišti (prmrná hmotnost pacient v tomto souboru byla 124 kg, jejich prmrný vk 42 let a 80 % operovaných tvoily ženy). "Gastrická bandáž byla na naší klinice nejastjší metodou chirurgické léby obezity, pro vyšší výskyt pozdních komplikací, odpovídající ovšem celosvtovým statistikám, jsme však pešli na jiné bariatrické operace sleeve resekci žaludku a gastrickému bypassu," uvedl MUDr. Foltys, který stejn jako pedcházející pednášející upozornil na vzácné, avšak reálné riziko úmrtí spojené s komplikacemi bariatrických výkon. "V našem souboru se podíl závažnjších komplikací pohybuje okolo 3 procent, což souhlasí s výsledky uvádnými v literatue," uzavel. Komplexní pístup v Nmecku Profesor Christoph Jacobi v diskusích na téma bariatrické chirurgie uvedl, že na jeho pracovišti usilují o komplexní a multidisciplinární lébu obezity. Zdraznil nutnost zamit pozornost na tuto oblast medicíny. "V roce 2007 ve svt zemelo více lidí v souvislosti s obezitou než hladem," shrnul v bonmotu podstatu problému. Souástí pilotního projektu nemocnice v Kolín nad Rýnem je týmová spolupráce léka s nutriními specialisty a psychiatry. Po úvodních vyšeteních zváží možnost operace, snaží se pacientovi pomoci se zmnou stravovacích návyk a indikovat tlesná cviení a další úpravy životosprávy. K terapii náleží i rehabilitace a setkání podprné skupiny, kde si pacienti s tímto zdravotním problémem vymují zkušenosti. Foto: Více lidí umírá v souvislosti s obezitou než hladem," uvedl v diskusi o bariatrické chirurgii prof. Christoph Jacobi. Foto:

3 Ženské oddlení ve zcela novém kabát Zdroj: Datum: Mstská nemocnice v Litomicích Odkaz: Za úasti starosty msta, radních, zastupitel, zástupc firmy Hospimed, jejich subdodavatel, projektant, zástupkyn kraje, vedení nemocnice, vedení oddlení a dalších host probhlo dne slavnostní otevení nov zrekonstruovaného gynekologicko-porodnického oddlení Mstské nemocnice v Litomicích. Rekonstrukcí, která trvala 6 msíc a probíhala ve dvou etapách, prošly jak ást gynekologická, tak i ást porodnická. Pítomné nejprve pivítal editel mstské nemocnice v Litomicích MUDr. Leoš Vysoudil, který ve svém projevu pohovoil o nutnosti rekonstrukce a vyjádil pání, aby se pacientkám a novopeeným maminkám v novém prostedí líbilo: Doufám, že k nám budou jezdit nejen rodiky z Litomicka, ale i z jiných region, zdraznil editel. Starosta Litomic Mgr. Ladislav Chlupá poté vyjádil své uspokojení nad zkvalitnním prostedí a nad tím, že se tento krok podailo uskutenit v dob, kdy jsou rozpoty velmi napjaté. Ve stejném duchu promluvila i pítomná radní Ústeckého kraje Bc. Jana Ryšánková. Podle tohoto, co jsem si zatím stihla prohlédnout, se oddlení promnilo k nepoznání. Je potšující, že se tyto zmny podailo zrealizovat i v této nelehké dob, pochválila rekonstrukci. Radní msta Litomice Ing. Radek Lonák navíc zdraznil, že kvalitní nemocnici nedlá jen prostedí, ale také kvalitní personál. Jsem rád, že je zde nyní obojí, uzavel svj proslov. Souástí slavnostního otevení bylo i slavnostní pestižení pásky a prohlídka nov zrekonstruovaných prostor. Bhem této prohlídky si pítomní prohlédli jak standardní pokoje, tak i ti pokoje nadstandardní. Zatím jsme mli v porodnické ásti pouze jeden nadstandard a mohu íci, že o nj byl velký zájem, který jsme nemohli vždy uspokojit, zhodnotila vrchní porodní asistentka gynekologicko-porodnického oddlení Ing. Bc. Simona Filipová a vysvtlila, že díky rekonstrukci vznikly na oddlení další dva nadstandardn vybavené pokoje. K pvodní nadstandardnímu pokoji se samostatným sociálním zaízením pibyly další dva. Jsou to dva jednolžkové pokoje, které sdílí spolené sociální zaízení. Pokoje jsou vybaveny i rozkládacím lžkem, na kterém mže v pípad zájmu penocovat návštva, popsala Filipová a doplnila, že nadstandardní pokoje jsou dále vybaveny TV, rychlovarnou konvicí, lednicí a umožují celodenní návštvy. Akce, která si vyžádala investici ve výši 14 milión korun, byla souástí velkého projektu s názvem Modernizace RTG a ženského oddlení Mstské nemocnice v Litomicích, na který získala nemocnice dotaci z Regionálního operaního programu Severozápad (ROP). Realizátorem projektu byla firma Hospimed, která vyhrála výbrové ízení. Tento projekt si vyžádal investici ve výši 35 milión korun. Pibližn 20 milión korun šlo na nákup nového CT a související stavební úpravy, zbytek byl investován do rekonstrukce a modernizace ženského oddlení a na vybudování parku u staré interny, popsal finanní stránku projektu editel nemocnice MUDr. Leoš Vysoudil a doplnil, že na celkové investované sum se nemocnice spolupodílela ástkou ve výši 10 milión korun.

4 Krizi systému lze chápat i pozitivn Zdroj: Zdravotnické noviny Datum: Odkaz: Svaz zdravotních pojišoven R (SZP) do svého ela zvolil nového prezidenta, stal se jím generální editel Zdravotní pojišovny ministerstva vnitra R Ing. Jaromír Gajdáek, Ph.D. Zeptali jsme se jej na priority ve funkci, souasné problémy eského zdravotnictví i jeho poteby. Stal jste se novým prezidentem Svazu zdravotních pojišoven R. Jak na své zvolení reagujete? A s jakým programem jste se o tento post ucházel? Je teba pipomenout, že skonilo funkní období dosavadního vedení a editelé lenských zdravotních pojišoven zvolili nové, tentokrát na dva roky. Vedle prezidenta byli zvoleni viceprezidenty pan editel Ladislav Friedrich z Oborové zdravotní pojišovny a pan editel Vladimír Kothera ze Zdravotní pojišovny Metal-Aliance. Vedení tedy zstává stejné, jen jsme se s panem Friedrichem vymnili na svých postech. Moje minulost ve vedení Svazu zdravotních pojišoven R ostatn sahá do roku 1997, kdy jsem se stal jeho výkonným editelem. V roce 2008 jsem zaal ídit Zdravotní pojišovnu ministerstva vnitra R a zárove se stal viceprezidentem SZP. Mou prioritou bude hájit zájmy lenských organizací. Hledáme nyní spolená stanoviska, pedevším v zámrech vlády okolo novely zákona íslo 48/1997, o veejném zdravotním pojištní. Máme za sebou první kolo pipomínek k novelám, které pedložil ministr Heger, a nyní budeme sledovat jejich další podobu a projednávání v parlamentu. Pedpokládá se, že by mly vejít v platnost nejpozdji 1. ervence píštího roku. Budeme se snažit podporovat zmny v lékové politice smující k uritým úsporám v systému. To je zejm první balík problém, který budeme ešit. Vydali jste doporuení Svazu zdravotních pojišoven R co je jeho hlavním cílem? A které otázky hodláte ešit v dlouhodobjším horizontu? Ano, to jsme vydali již ped snmovními volbami a pozdji jej aktualizovali. Reagovali jsme v nm na programové prohlášení vlády a chtli poskytnout profesionální podporu. Budeme se snažit ovlivnit dní z hlediska propojení nemocenského a zdravotního pojištní a budeme také dlat vše proto, aby nedošlo k omezení dostupnosti zdravotní pée. Chceme jednat o propojení zdravotního a sociálního systému. Hradíme zdravotní péi v léebnách dlouhodob nemocných, kdy je stav pacient stabilizovaný, berou léky a potebují konkrétnjší, vícemén sociální péi. Smazávání striktních hranic, co je sociální a co zdravotní, by bylo jist prospšné. Obyvatelstvo stárne a do budoucna to bude zásadní problém. O efektivit nedávno hovoil i editel VZP Pavel Horák v souvislosti s pípady, do kterých už nemá smysl vkládat finance. Jak se na tuto problematiku díváte vy? Nejde o to ušetit peníze, jde o to je efektivnji rozdlit. Na jedné stran jsme podporovali vznik specializovaných center, protože se tam dosáhne daleko lepších výsledk než v zaízení, které odborníky postrádá. Musíme ovšem brát v úvahu, že rozpoet není bezedný; musí být stanovena reálná pravidla a penechán vtší díl zodpovdnosti na konkrétním zaízení. Nikdo jiný než léka nemže íci, koho léit a koho už pestat trápit, protože jeho život nevyhnuteln koní. Myslím, že je pínosnjší nechat ho dožít poslední dny v klidu, s utšujícími léky, v kruhu blízkých než nasazovat další drahou lébu, která už urit nezabere. Naopak tyto peníze bychom mli vynaložit na lébu tch pacient, kteí mají šanci se uzdravit a mohou opt žít plnohodnotným životem. Jsou to sice tžké otázky, dle mého názoru však vzhledem k omezenému rozpotu nevyhnutelné. Jedná se o velmi citlivé téma, které vždy vyvolá vlnu emocí. Jste pipraveni jim elit? Pesn tak, íkám to s plným vdomím. Vím, že to není jednoduché, ale mezironí nársty v této oblasti jsou ohromné. Budeme muset v této oblasti najít pijatelné ešení. S tím souvisí i aktuální jednání premiéra se zástupci kraj o reorganizaci nemocniní pée. Jak hodnotíte tento krok? Jsem za tuto dohodu velmi rád, z hlediska dostupnosti zdravotní pée v lžkovém segmentu je zde urit nadbytek lžek. Když tedy hovoíme o efektivit, je teba otevít i tuto otázku. Jak celkov reagujete na souasnou situaci ve zdravotnictví. Myslíte si, že je opravdu tak závažná, jak se prezentuje? Domnívám se, že finanní krize se musela ásten projevit i ve zdravotnictví, by s menším zpoždním. Jde o to, že stát poprvé od revoluce nepisypal peníze do systému, který se ocitl v krizi. To je uritý signál, že tomu tak nebude ani v roce 2011 i Potom je zde úkol pro všechny úastníky zabývat se zefektivnním systému. Spíše to vnímám pozitivn, chápu, že nemocnice si zvykly na sedmiprocentní roní nárst, ale tak to prost dál nejde. Vidím zde nezastupitelnou roli zdravotních pojišoven nebudeme prosazovat drastická opatení ve smyslu rušení nemocnic jako celku, spíše pjde o poty oddlení a lžek, rozložení obor, vznik léeben dlouhodob nemocných, ošetovatelská lžka a tak dále. A je záležitostí managementu, aby rozhodl, zda použije peníze na platy, nebo na nákup pístroj. Do toho zasahovat nebudeme. Velkým tématem je i komerní pipojištní, které se eší velmi dlouho. Lze podle vás tento proces urychlit? Potebujeme, aby prošly novely, které jsou nyní na ministerstvu. Jednak umožní dnes zablokované fúze zdravotních pojišoven. A za druhé dovolí

5 pacientovi piplatit si na uritý druh pée. Domnívám se, že by se nemlo vyjmenovávat, co všechno je hrazeno z veejného zdravotního pojištní, spíše vybrat nkteré výkony, které z veejného zdravotního pojištní nemusí být hrazeny pln. Napíklad robotické operace vyjma operací prostaty, které mají prokázaný efekt a mly by být v základním balíku; všechny ostatní by se mly provádt s píplatkem, samozejm ne plným, ale teba desetiprocentním. Jak hodnotíte dosavadní psobení ministra Hegera? Pana docenta si velmi vážím, bylo to velké rozhodnutí jít do funkce, ve které tolik lidí pohoelo. Za toto hrdinství ho obdivuji. Mám pocit, že reforma se zpožuje, ale nikdo není osvícený. Žádnou reformu a už vbec ne zdravotnictví nelze udlat za pár msíc. Jsme s panem ministrem a jeho námstky v neustálém kontaktu, dáváme jim návrhy a pipomínky. Nevidím tedy zásadní problém; možná tehdy, až se doteme v novinách názor, že zdravotní pojišovny by mly mít poloviní provozní náklady, než jaké mají v souasné dob. S tím nelze souhlasit. Je teba íci, že náš systém, i když není ideální, patí z hlediska provozních náklad k nejlevnjším v Evrop. Takže nevidíte prostor na jakékoli úspory na stran zdravotních pojišoven? Provozní náklady jsou dány limitem, od 3,2 do 5 procent. Drtivá vtšina pojišoven jej ani nevyužije, od 1. ervence 2009 podkraují tento limit zhruba o 10 procent. Úspory se již hledají a všechny tyto peníze zstávají v základním fondu na úhradu zdravotní pée. Tém 85 procent provozních náklad jde na plnní zákonných povinností, takže pak by se musel upravit zákon a nkteré innosti pevést na nkoho jiného.

6 Vladimír Kothera: Ve zdravotním pojištní musí být místo na malus i bonus Zdroj: e15.cz, E15 Datum: Název: Odkaz: Vladimír Kothera: Ve zdravotním pojištní musí být místo na malus i bonus Profesní životopis generálního editele Zdravotní pojišovny Metal-Aliance Vladimíra Kothery zaujme tím, že je pomrn krátký. Do ela tohoto menšího, ale ambiciózního pojišovacího ústavu se dostal hned pi jeho vzniku v roce 1993 a je na tomto míst dosud. Za hlavní problém souasného systému zdravotního pojištní považuje vymezení pravidel hry. Kdybychom nastavili jasné smluvní podmínky mezi pojišovnou a pojištncem, aby v nich byly atributy vymahatelnosti v chování jedné i druhé strany, instituce i pacienta, tak se systém zane sám od sebe mnit, íká Kothera. * E15: Pojišovákem jste odjakživa? Ne, pvodn jsem vystudoval stední školu v oboru elektro a následn se vyuil elektrikáem. Ped revolucí jsem pracoval v provozu v Poldi Kladno, staral jsem se o regulaní obvody. Pak pišel listopad 1989 a v porevoluní euforii jsem byl v Poldi zvolen do vysoké odborové funkce. Moc mi to nesedlo, Poldovka se ale mnila a já dostal nabídku podílet se na restrukturalizaci podniku. Stal jsem se personálním editelem. Žádné teplé místeko to nebylo, museli jsme zeštíhlit podnik o šest tisíc lidí. Vtšinu se podailo bez problém rekvalifikovat a nastoupili jinam. Tím, že jsem pišel do funkce zespoda, z provozu, tak mi lidé i v této složité situaci dvovali. S odstupem asu to hodnotím jako velkou životní zkušenost. * E15: Zažil jste v té dob jako šéfa slavného privatizátora Antonína Stehlíka? Pímo ne, nastoupil do ela Poldi, až když jsem se už zabýval pojišovnou. Ale párkrát jsem ho potkal, když pišel na jednání pedstavenstva Poldi. V podpaží vtšinou nosil pistoli. íkal jsem si tehdy, to nás asi ekají vci. * E15: A jak jste se dostal od personalistiky k pojišovnictví? Potebovali jsme zamstnance v Poldi dobe pojistit. Ale protože naše firma mla znané dluhy, nikdo do toho nechtl jít. Tak jsme se ješt s nkolika dalšími podniky rozhodli založit vlastní pojišovnu. Bylo to deset firem napí republikou. Ostatní ale byli váhaví stelci, projekt se dlouho ne a ne rozbhnout. My jsme se do toho ovšem pustili naplno. Byli jsme jediná pojišovna, která vznikala za pomoci úvru od banky, na rozdíl od ostatních nemly naše zakladatelské firmy žádný volný kapitál. Ale možná to bylo dobe. Od zaátku jsme museli dobe poítat, svdomit uvažovat o návratnosti vložených prostedk. * E15: Ve zdravotní pojišovn Metal-Aliance jste tedy od samého zaátku. Jak se lišila tehdejší praxe od té souasné? Tehdy jsme mli zcela laické pedstavy o marketingu, obchodu, i o tom, jak nasmlouvávat péi. Nebylo kde se pouit, leda snad z dokument z první republiky. Dnes máme optimalizovanou organizaci a hlavn sofistikované procesy se zavedenými kontrolními mechanismy. Tehdy se totiž kontrolní mechanismy v našem oboru teprve formovaly. Ve všech pojišovnách se proto dlaly chyby, což kolem roku 1995 vyústilo v krizi zdravotního pojištní. Dnes už si takové chyby nikdo nemže dovolit. * E15: V em je podle vás nejvtší problém vašeho byznysu? Nejvtší potíž je v tom, že pacient, který pichází do zdravotnického zaízení, si objednává péi, kterou my v tu chvíli neznáme, ale musíme ji zaplatit. Zatímco teba u povinného ruení auta jsou pojistnou smlouvou s klientem jasn nastavené parametry, pesn se ví, co pojišovna uhradí, a co ne, u zdravotního pojištní jasn stanovená pravidla hry zatím nejsou. A to asto znamená, že zdravotnické zaízení poskytuje nadbytenou péi a mnohdy ješt nehospodárn. * E15: Jaké období bylo pro vás zatím jako pro manažera nejtžší? Rok To bylo jedinkrát, kdy jsme se ocitli v ervených íslech. Správní rada nám tehdy dala ultimátum. ekla jestli to nedokážete srovnat do erných ísel, nemáme na trhu co dlat a museli bychom uvažovat o zrušení pojišovny. Za šest msíc jsme dokázali bilanci pojišovny otoit. Podailo se, ale byla to dina. * E15: Pro jste se tehdy do tch ervených ísel dostali?

7 Ceny nebyly stanoveny podle možností systému, ale byly urovány na politické úrovni. Když se tehdy zmnily, neumli jsme na to zpoátku vhodn reagovat na úrovni smluv s lékai. * E15: Dnes je to jiné? Ano. O cen se dohadujeme, a tak jsme schopni odhadovat její vývoj ve stedndobém horizontu a pizpsobovat naši smluvní politiku našim finanním možnostem. * E15: Ale není te pro zdravotní pojišovny také špatné období? Vždy zažíváme hospodáskou krizi a navíc se stále spekuluje o tom, zda by pro eské zdravotnictví nebylo lepší, kdyby tu byla jen jedna zdravotní pokladna. Pedevším nikdo zatím nedal na stl relevantní analýzu, že by opravdu centralizace zdravotního pojištní pinesla vyšší efektivitu. A to jak v rozsahu náklad na administrativu, tak v oblasti nejzásadnjší ve vyšší efektivit pi nakupování zdravotní pée. Já osobn jsem si jist, že by nastal pravý opak, protože to funguje zcela podle Murphyho zákon jediná instituce bez konkurence znamená vtší byrokracii a vyšší, naprosto zbytené náklady. A co se týe toho, jak na nás psobí politický a mediální tlak, aby byla jen jedna pojišovna. V situaci, kdy se takto argumentuje, je pochopiteln obtížnjší lidem vysvtlovat, pro je dobré mít jinou než nejvtší pojišovnu a pro je menší pojišovna lepší než vtší. Ale zajímavý je vliv na naše zamstnance. Já pozoruji, jak každé jejich ohrožení zvyšuje jejich loajalitu. * E15: Chápu, že vás to tší. Ale m zajímá, zda jste opravdu schopni poskytnout stejnou nebo lepší péi než VZP. Nedávno jsem teba psal o robotické chirurgii jakožto moderní terapii nádor a setkal jsem se s informací, že nkteré menší pojišovny koncem roku nemohou pacientm tuto péi zaplatit. Tento pípad u nás nastat nemže. Prostednictvím nakupování pée mají naši pojištnci jedny z nejkratších ekacích dob na operace. V tom jsme s nejvtší pojišovnou více než konkurenceschopní. Nechceme, aby naši klienti zbyten ekali na konzervativní péi. Práv proto nasmlouváváme se zdravotnickými zaízeními progresivnjší zpsoby plateb. Našim pojištncm se tak nestává, aby slyšeli od léka vtu: U vaší pojišovny jsme pekroili paušál, pijte po prvním lednu až budeme moci erpat z nového. U robotiky jsou ale dva problémy vyplývající z toho, že je u nás robot moc a nevyužívají se správn. Naše pojišovna je proto ochotna robotické operace platit na pracovištích, kde kvalita personálu odpovídá kvalit techniky. A to není vždy samozejmé. Druhým problémem je to, že nkteré kliniky proto, aby se jim drahé robotické pístroje zaplatily se na nich snaží operovat i to, k emu nejsou pímo urené. To podporovat nechceme. Všechny operace proto musejí být dobe indikovány a zdvodnny. * E15: Nyní se stále mluví o zdravotní reform. Jak by se mla projevit ve zdravotním pojištní? Zatím se mi zdá, že odborníkm z úvah o reform njak vypadává pacient. A o nm by to mlo být pedevším. Kdybychom nastavili jasné smluvní podmínky mezi pojišovnou a pojištncem, aby v nich byly atributy vymahatelnosti v chování jedné i druhé strany, instituce i pacienta, tak se systém zane sám od sebe mnit, a náš klient by logicky více vyžadoval od lékae njaký rozumný pístup. My bychom do toho mohli vstupovat ješt efektivnjším nákupem pée. A také zaít nabízet produkty ve form rzných pojistných balík. Dalším prvkem, který by pomohl zdravotnictví, by mohlo být nominální pojištní. * E15: Mžete to vysvtlit? Zdravotní pojištní je dnes cele tvoeno pouhou zdravotní daní. Je tedy nutné tuto zdravotní da snížit a doplnit o individuální platbu mezi klientem a pojišovnou, která by umožnila vytvoení pojistných balík a také zavedení malusu a bonusu jako motivaního prvku za chování pojištnce. Celková suma za pojištní by mohla zstat na souasné úrovni. * E15: V em by se ale smlouvy mezi pojištncem a pojišovnou mly lišit jedna od druhé? Pojišovna by mohla teba nabídnout dva rzné produkty s rznou mírou spoluúasti a prchodnosti zdravotní péí. Jinými slovy, jedna z možností mže být klasický postup mj praktický léka, specialista a moje nejbližší nemocnice. Ale taky mže být k dispozici model mj praktický léka, jakýkoli ambulantní specialista a jakákoliv nemocnice. Pak ale musí být samozejm míra pojistného vyšší než v prvním pípad. Já si prost myslím, že by bylo správné dát lidem možnost volby. V této podob by to bylo demokratické a bylo by to i sociáln citlivé, protože by to zajištovalo základní standard všem podle jejich vlastního rozhodnutí. A je v tom velký obchodní potenciál i pojišovna našeho rozmru, která má 400 tisíc pojištnc, má podle przkum dvacet procent klient, kteí se ptají, jak by si mohli nakoupit njaký produkt. Dvacet procent je pitom velká poptávka když v Nmecku zavádli komerní pipojištní, nakoupili si ho pouhá dv procenta lidí a pitom se to hodnotilo jako velmi úspšný produkt.

8 Krajská zdravotní: kontrola, kontrola... A pro hrozí pršvih? Zdroj: Mladá fronta Dnes Datum: Mutace-Píloha: Severní echy Odkaz: Vedení KZ už pes rok argumentuje tím, že údajn pedražená zakázka na nákup zdravotnické techniky je v poádku a má na to dkazy - byly tu rzné kontroly. Jenže ministi to vidli a vidí jinak. Audity a trestní oznámení ministerstva financí jsou zatím nejvtším pršvihem Krajské zdravotní (KZ) v její historii. Jde o zakázku ve výši 420 milion korun, kterou na nákup pístroj vypsala firma v íjnu 2008 a jež je hrazena z fond EU. Šlo o stovky pístroj vetn magnetické rezonance, rentgenu i poíta. Unikátní byla už velikost samotné zakázky, nebo nemocnice v takovém objemu a za tolik penz naráz pístroje nekupují. Navíc požadavkm KZ nemohla dostát žádná eská firma. Holding totiž žádal, aby ml dodavatel obrat pl miliardy korun za poslední ti roky a minimáln dv realizované zakázky za sto milion. Zakázku nakonec získalo v dubnu 2009 zahraniní konsorcium Puroklima a Hospimed, které bylo souasn jediným zájemcem. Problematická byla pedevším cena 44 milion za magnetickou rezonanci, kterou jiné nemocnice poizují za 30 milion. "Ta naše má lepší softwarové vybavení," argumentoval mluví KZ Jií Vondra. Údiv budilo i 200 poíta po 65 tisících za kus, když obvyklá cena na trhu dosahuje za jeden poíta 25 tisíc. Mezitím se proti tomuto nákupu ozvali poslanec Ludvík Hovorka, lékaka Alena Dernerová z mostecké nemocnice, kterou KZ vlastní, i Transparency International s tímto vzkazem: šlo o pedraženou zakázku. Kontroly zaínají Na to konto si KZ nechala zpracovat nkolik audit. Kontrolu provádla firma Bene Factum a Úad pro ochranu hospodáské soutže neboli antimonopolní úad. Nutno dodat, že nepišly na nic nezákonného. "Kvalifikaní pedpoklady stanovené pro uchazee byly dle šetení úadu pimené velikosti zakázky," uvedl napíklad v srpnu 2009 mluví antimonopolního úadu Kristián Chalupa. Kontrolu provedla také Regionální rada Regionu soudržnosti Severozápad, která zakázku schvalovala. Nicmén v rad sedí titíž lidé jako ve vedení KZ - namátkou krajští radní Petr Benda i Pavel Kouda. V srpnu 2009 rada "pekvapiv" oznámila, že je vše v poádku. Rada proto požádala ministerstvo financí, aby peníze pro KZ za zakázku proplatilo. Nicmén tehdejší ministr financí Eduard Janota odmítl. Ministerstvo financí se totiž za efektivní erpání z fond EU zodpovídá pímo Evropské komisi a Janota chtl stoprocentn vylouit všechna podezení, a proto si zadal vlastní audit. V beznu zaalo ministerstvo s kontrolou Regionální rady soudržnosti Severozápad, jestli efektivn rozdluje evropské dotace. V srpnu se poté rozjel navazující audit v samotné Krajské zdravotní, na který si ministerstvo najalo firmu Deloitte Advisory. Oba ministerské audity mají pedejít tomu, aby se do vci aktivn vložila protikorupní služba OLAF pi Evropské komisi. Ta už si sice loni na popud Dernerové k zakázce vyžádala podklady, ale protože ministerstvo kvli vlastnímu šetení zatím nepožádalo Brusel o peníze, zatím nezaala vyšetovat. Šetení OLAF již díve vedlo k tomu, že Evropská komise pro podezení z korupního jednání zastavila v Bulharsku nkteré dotaní programy. Tomu chce eské ministerstvo financí zabránit, pro esko by to totiž znamenalo katastrofu. Na základ obou audit, které jsou v závrené fázi a podle nichž došlo u nkterých pístroj k pedražení až o 50 %, mže ministerstvo odmítnout KZ zakázku proplatit. 420 milion by pak musela KZ najít ve svých zdrojích. Navíc od záí vyšetuje nejen tuto zakázku protikorupní policie pro podezení z pletichy pi zadání veejné zakázky. "Jde o nákup pístroj v hodnot 580 milion korun. Zjišujeme, zda nebylo možné poídit vybavení za podstatn nižší ástku," uvedl mluví útvaru Roman Skepek.»"Jsem rád za každou kontrolu, která do Krajské zdravotní pijde, by je odkudkoliv. Nezávislá kontrola je to nejlepší, co mže naení a udání, kterými Krajská zdravotní prochází, vysvtlit a vyvrátit." Petr Benda, šéf KZ, záí 2009»"Jsme pesvdeni, že audit potvrdí správnost nakládání s evropskými prostedky, stejn jako pedchozí audity." Jií Vondra, mluví KZ k zahájení auditu ministerstva financí, bezen 2010»"Je to natolik taskavé, že jsem pesvden, že se tím musí zabývat orgány inné v trestním ízení." Miroslav Kalousek, ministr financí k auditm KZ, prosinec 2010 Jde o zakázku ve výši 420 milion korun, kterou na nákup pístroj vypsala firma v íjnu 2008 a jež je hrazena z fond EU.

Praktici a ízená pée. Aktuální problémy zdravotnictví 2008. MUDr.Jana Uhrová

Praktici a ízená pée. Aktuální problémy zdravotnictví 2008. MUDr.Jana Uhrová Praktici a ízená pée Aktuální problémy zdravotnictví 2008 MUDr.Jana Uhrová Pojem a možnosti ízení zdravotní pée Kdo stát, zdravotní pojišovny, poskytovatelé, obané/pojištnci Co rozsah a podmínky poskytování

Více

Monitoring mediálních výstup

Monitoring mediálních výstup V olomoucké FN se zastavil operaní robot T 1 Datum: 29.11.2010 V olomoucké FN se zastavil operaní robot Autor: D. Famfulíková, R. Štdrá Moderátor: Drahomíra Raáková Relace: Události v regionech Ostrava,

Více

O em si budeme povídat

O em si budeme povídat O em si budeme povídat jak to u nás všechno zaalo pro se zdravotní systémy reformují a jakým smrem co nabízí soukromé (dobrovolné) zdravotní pojištní v em se liší veejné a soukromé zdravotní pojištní co

Více

O em si budeme povídat

O em si budeme povídat ! O em si budeme povídat jak to u nás všechno zaalo pro se zdravotní systémy reformují a jakým smrem co nabízí soukromé (dobrovolné) zdravotní pojištní v em se liší veejné a soukromé zdravotní pojištní

Více

Domácí zdravotní pée aktuální situace v eské republice. MUDr. Libor Svt, MBA 7.4.2008

Domácí zdravotní pée aktuální situace v eské republice. MUDr. Libor Svt, MBA 7.4.2008 Domácí zdravotní pée aktuální situace v eské republice MUDr. Libor Svt, MBA 7.4.2008 Domácí pée právní rámec dle ustanovení 22 zákona.48/1997 Sb., o veejném zdravotním pojištní v platném znní : Hrazenou

Více

Domácí zdravotní pée aktuální situace v eské republice. MUDr. Libor Svt, MBA 15.11.2007

Domácí zdravotní pée aktuální situace v eské republice. MUDr. Libor Svt, MBA 15.11.2007 Domácí zdravotní pée aktuální situace v eské republice MUDr. Libor Svt, MBA 15.11.2007 Domácí pée právní rámec dle ustanovení 22 zákona.48/1997 Sb., o veejném zdravotním pojištní v platném znní : Hrazenou

Více

DOPADOVÁ STUDIE.18. Stav BOZP v zemdlství

DOPADOVÁ STUDIE.18. Stav BOZP v zemdlství DOPADOVÁ STUDIE.18 Studie. 18 Zpracoval: Institut vzdlávání v zemdlství o.p.s. SI, BOZP Ing. Hotový Jaroslav 1 Studie. 18 1. Úvod do problematiky BOZP, 2. souasný stav a specifika odvtví zemdlství v návaznosti

Více

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk Vimperk, 11. ledna 2011 Za hlavní problém považují obané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo msto Vimperk Obecn prospšná spolenost Jihoeská rozvojová, ve spolupráci s partnery mstem Vimperk a Centrem

Více

Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora

Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora Ing. Jaroslav Heinich, HBH Projekt spol. s r.o. pednáška na konferenci Bezpenos dopravy na pozemných komunikáciách 2008 ve Vyhne (SK) ÚVOD Bezpenostní

Více

Dlouhodobý zámr integrace agend

Dlouhodobý zámr integrace agend 1 Dlouhodobý zámr integrace agend Miloš Klápšt, Jindich Štumpf Co tyto ísla znamenají? 2 79 miliard K. Miliarda je základní íslovka, která oznauje íslo 1 000 000 000 5 % - kvalifikovaný odhad procenta

Více

Veejné zdravotnictví z pohledu historie. PhDr. Helena Hnilicová, Ph.D. ŠVZ IPVZ Praha

Veejné zdravotnictví z pohledu historie. PhDr. Helena Hnilicová, Ph.D. ŠVZ IPVZ Praha Veejné zdravotnictví z pohledu historie PhDr. Helena Hnilicová, Ph.D. ŠVZ IPVZ Praha Obsah prezentace Myšlenkové zdroje a vývojové etapy VZ v našich zemích Struná charakteristika jednotlivých etap VZ po

Více

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi Podílový fond PLUS komplexní zabezpeení na penzi Aleš Poklop, generálníeditel Penzijního fondu eské spoitelny Martin Burda, generálníeditel Investiní spolenosti eské spoitelny Praha 29. ervna 2010 R potebuje

Více

Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema

Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema Jaroslav Šmarda, smarda@vema.cz Vema, a. s., www.vema.cz Abstrakt Spolenost Vema patí mezi pední dodavatele informaních systém v eské a Slovenské republice.

Více

! " " # ( '&! )'& "#!$ %&!%%&! '() '& *!%+$, - &./,,*% 0, " &

!   # ( '&! )'& #!$ %&!%%&! '() '& *!%+$, - &./,,*% 0,  & ! " " # $!%& '& ( '&! )'& "#!$ %&!%%&! '() '& *!%+$, - $!%& &./,,*% 0, *+& 1"% " & Úvod... 3 Metodologie sbru dat k vyhodnocení tezí a ke zpracování analýzy... 5 Analýza dokumentu... 5 Dotazník... 6 ízené

Více

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Finální verze žádosti (LZZ-GP) 8. Klíové aktivity!íslo aktivity: 01 Školení nových technologií a novinek v sortimentu TZB (technická zaízení budov) Pedm!tem KA_1 je realizace školení zam!ené na nové technologie a novinky v sortimentu

Více

Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování. MUDr. Helena Sajdlová Odbor zdravotních služeb MZ

Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování. MUDr. Helena Sajdlová Odbor zdravotních služeb MZ Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování MUDr. Helena Sajdlová Odbor zdravotních služeb MZ 10 hlavních problém souasné legislativy 1. Neexistence stechového zákon a na nj navazujících

Více

2. Žadatel 2.1. Identifikace žadatele Název pozemkového úadu (nap. Ministerstvo Zemdlství R Pozemkový úad Jihlava)

2. Žadatel 2.1. Identifikace žadatele Název pozemkového úadu (nap. Ministerstvo Zemdlství R Pozemkový úad Jihlava) 1. Název projektu 1.1. Struný a výstižný název projektu - uvete, struný a výstižný název projektu, návaznost projektu k priorit, opatení, podopatení a investinímu zámru; 1.2. Cíle projektu 1.2.1. Specifické

Více

Zápis z prbžného oponentního ízení

Zápis z prbžného oponentního ízení Zápis z prbžného oponentního ízení Identifikaní kód projektu: 1PO5ME816 1. Název projektu: Píprava odborník pro oblast inovaního podnikání 2. Píjemce úelové podpory: Vysoká škola manažerské informatiky

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ. Diplomová práce. Správa daní. se zaměřením na vymáhací řízení. Jindřich Lorenc

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ. Diplomová práce. Správa daní. se zaměřením na vymáhací řízení. Jindřich Lorenc ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ Diplomová práce Správa daní se zaměřením na vymáhací řízení Plzeň 2013 Jindřich Lorenc Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická Katedra národního

Více

+ + Návrh vcného zámru zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování

+ + Návrh vcného zámru zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování Telefony ústedna: 267204300 267204306 Fax (02) 22718211 E-mail osz_cr@cmkos.cz Vážený pan MUDr. Tomáš J u l í n e k, M B A ministr zdravotnictví Ministerstvo zdravotnictví Palackého nám.. 4 128 00 Praha

Více

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Finanní vzdlanost eská bankovní asociace 6. bezna 2006 Executive Summary Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Fakta na dosah 1 Metodika Výzkum byl realizován formou osobních ízených rozhovor. Dotazování

Více

DROGY V EVROP FAKTA A ÍSLA Výroní zpráva za rok 2006 o stavu drogové problematiky v Evrop a Statistický vstník 2006 Embargo: SE

DROGY V EVROP FAKTA A ÍSLA Výroní zpráva za rok 2006 o stavu drogové problematiky v Evrop a Statistický vstník 2006 Embargo: SE DROGY V EVROP FAKTA A ÍSLA Výroní zpráva za rok 2006 o stavu drogové problematiky v Evrop a Statistický vstník 2006 Embargo: 11.00 SE - 23. 11. 2006 Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost

Více

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5:

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5: METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU Obchodní zákoník 5: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží vci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patí podnikateli

Více

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Strategický cíl: 3.C1 Opatení: 3.C1.1 Popis Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Služby pro obany jsou významným faktorem úrovn životního standartu, zdrojem pracovních

Více

Praktické využití datové schránky

Praktické využití datové schránky Praktické využití datové schránky v ordinaci lékae Patrik Šolc 15.9.2009 Každý jsme hlava na nco jiného. My jsme hlavy na IT. Obsah Práce s datovou schránkou v ordinaci Jaké výhody lékai pináší datové

Více

Související ustanovení ObZ: 66, 290, 1116 až 1157, 1158 a násl., 1223 až 1235, 1694, 1868 odst. 1, 2719, 2721, 2746, 2994, 3055, 3062, 3063,

Související ustanovení ObZ: 66, 290, 1116 až 1157, 1158 a násl., 1223 až 1235, 1694, 1868 odst. 1, 2719, 2721, 2746, 2994, 3055, 3062, 3063, Pídatné spoluvlastnictví Obecná ustanovení 1223 (1) Vc náležící spolen nkolika vlastníkm samostatných vcí urených k takovému užívání, že tyto vci vytváejí místn i úelem vymezený celek, a která slouží spolenému

Více

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov Zápis byl upraven pro poteby vyvšení na elektronické úední desce z dvodu ochrany osobních údaj Zasedání zastupitelstva obce Skrchov. 26 konaná dne 2. 9. 2008 Schze se konala v budov obecního úadu, zahájena

Více

Vcný zámr zákona o zdravotnické záchranné služb (kroužkové íslo 295/2007)

Vcný zámr zákona o zdravotnické záchranné služb (kroužkové íslo 295/2007) http://osz.cmkos.cz E-mail: osz_cr@ cmkos.cz Telefony ústedna: 267 204 300 267 204 306 Fax 222 718 211 E-mail osz_cr@cmkos.cz MUDr. Tomáš J u l í n e k, M B A ministr zdravotnictví Ministerstvo zdravotnictví

Více

Masarykova univerzita. Fakulta sportovních studií MANAGEMENT UTKÁNÍ. technika ízení utkání v ledním hokeji. Ing. Vladimír Mana

Masarykova univerzita. Fakulta sportovních studií MANAGEMENT UTKÁNÍ. technika ízení utkání v ledním hokeji. Ing. Vladimír Mana Masarykova univerzita Fakulta sportovních studií MANAGEMENT UTKÁNÍ technika ízení utkání v ledním hokeji Ing. Vladimír Mana Brno 2013 Tvorba a tisk tohoto studijního materiálu byly financovány z Operačního

Více

Projekt finanního vzdlávání bankovních klient

Projekt finanního vzdlávání bankovních klient ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE Projekt finanního vzdlávání bankovních klient 13. bezna 2006 Obsah 11 2 3 Co ukázal przkum finanní vzdlanosti problémy eských rodinných financí Jak pomoci eským rodinným financím?

Více

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti:

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti: Realizátor projektu: Slezská diakonie Tento projekt je postaven na spolupráci dvou subjekt: Slezské diakonie (www.slezskadiakonoe.cz) a Fakultní nemocnice Brno (www.fnbrno.cz) z nichž každý ze subjekt

Více

Ošetovatelský proces. Ošetovatelský proces pispívá u sestry:

Ošetovatelský proces. Ošetovatelský proces pispívá u sestry: Ošetovatelský proces Historie Ošetovatelský proces je považován za prostedek rozvoje ošetovatelství a zkvalitnní pée o nemocné. První písemné dokumenty o ošetovatelském procesu se objevily v USA a historie

Více

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace UDS Fakturace Modul fakturace výrazn posiluje funknost informaního systému UDS a umožuje bilancování jednotlivých zakázek s ohledem na hodnotu skutených náklad. Navíc optimalizuje vlastní proces fakturace

Více

Zápis. 7. ze zasedání Akademického senátu PF UP dne 15. dubna 2009

Zápis. 7. ze zasedání Akademického senátu PF UP dne 15. dubna 2009 Zápis. 7 ze zasedání Akademického senátu PF UP dne 15. dubna 2009 Pítomni: 17 len AS PF dkan : prof. J. Ševík prodkani : prof. T. Opatrný, doc. J. Molnár tajemník : dr. P. Velecký vedoucí studijního oddlení

Více

DOTAZNÍK PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE

DOTAZNÍK PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE DOTAZNÍK PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE Vážení pedstavitelé neziskových organizací. Dotazník, který se vám dostává do rukou, se mže na první pohled zdát ponkud obsáhlý, avšak není teba se obávat. Pevážná ást

Více

Ptali jste se na soubh funkcí

Ptali jste se na soubh funkcí Úvodní stránka ihned.cz Hospodáské noviny Respekt Marketing&Media Obchodní vstník Investice FinWeb KarieraWeb Reality Odborné msíníky Firmy&trhy - Lidé - Politika&byznys - Analýzy&trendy - Peníze&burzy

Více

$* +,! -./! - & 0&1&23,&! "* 4& -!! 5, -67&-!!0 & 87 --7,--! 0& $ % " =&???

$* +,! -./! - & 0&1&23,&! * 4& -!! 5, -67&-!!0 & 87 --7,--! 0& $ %  =&??? Projektu "Nastavení rovných píležitostí na MÚ Slaný, reg..: CZ.1.04/3.4.04/88.00208!"!"#$%! &! "#$' "#$'( ) $* +,! -./! - & 0&1&23,&! "* 4& -!! 5, -67&-!!0 & 87 --7,--! 0& 9! 0!!,! $: -7 ;'-

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: Siroky.Karel@fnbrno.cz

Více

37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sít odborného sociálního poradenství

37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sít odborného sociálního poradenství Píloha. 2 Strategická ást akního rozvoje sociálních služeb na rok 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sít odborného sociálního poradenství ze Cíl D.1 Zajistit sí krizových poradenských

Více

eská spoitelna zvýhoduje aktivní klienty a snižuje sazbu hypoték

eská spoitelna zvýhoduje aktivní klienty a snižuje sazbu hypoték eská spoitelna zvýhoduje aktivní klienty a snižuje sazbu hypoték Martin Techman, editel úseku rozvoje obchodu eské spoitelny David Navrátil, hlavní ekonom eské spoitelny Praha 16. srpna 2010 Program 1.

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

Smluvní politika VZP. MUDr. Pavel Horak, CSc., MBA, editel VZP R. Praha kvten 2008

Smluvní politika VZP. MUDr. Pavel Horak, CSc., MBA, editel VZP R. Praha kvten 2008 Smluvní politika VZP MUDr. Pavel Horak, CSc., MBA, editel VZP R Praha kvten 2008 !"#"$#% #"% % %"# &# ' # (#"#' Cíl VZP = být skutenou pojišovnou Poskytovat populan kalkulované veejné zdravotní pojištní

Více

Nkolik poznámek k ochran technických ešení

Nkolik poznámek k ochran technických ešení Nkolik poznámek k ochran technických ešení Ing. Emil Jenerál, Úad prmyslového vlastnictví, Praha Pokud nkdo slyšel nebo dokonce nkdy prošel patentoprávním sporem, tedy zejména sporem o porušování svého

Více

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice.

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice. Co je to Czech POINT: CZECH Point eský Podací Ovovací Informaní Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by ml zredukovat pílišnou byrokracii ve vztahu oban - veejná správa. Projekt Czech

Více

ZPRÁVA Z GENDEROVÉHO AUDITU

ZPRÁVA Z GENDEROVÉHO AUDITU Kontaktní osoba: Ing. Marek Pavlík, PhD. E-mail: pavlik@mc-triton.cz Název projektu: Nastavení rovných píležitostí na MÚ Slaný íslo projektu: CZ.1.04/3.4.04/88.00208 Praha 2013 2 Zadavatel: Msto Slaný

Více

CENTRUM PRO ZDRAVOTNICKÉ PRÁVO 3. LF UK. Úmluva o biomedicín

CENTRUM PRO ZDRAVOTNICKÉ PRÁVO 3. LF UK. Úmluva o biomedicín Úmluva o biomedicín JUDr. Ondej Dostál, Ph.D., LL.M. Centrum pro zdravotnické právo 3.LF UK Advokátní kancelá JUDr. Bohumily Holubové l.1 Úel a pedmt Úvodní ustanovení Smluvní strany budou chránit dstojnost

Více

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Pokyny pro obsahové a grafické zpracování píspvk Strana 1 z 5 Obsah dokumentu: 1. ÚVODNÍ INFORMACE... 3 2. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ REFERÁTU... 3 2.1. OBSAHOVÉ

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

Personální, materiáln technická a organiza ní kritéria pro jednotlivá centra pé e o nemocné s hemofilií

Personální, materiáln technická a organiza ní kritéria pro jednotlivá centra pé e o nemocné s hemofilií Píloha. 1 Požadavky na centra: Personální, materiáln technická a organizaní kritéria pro jednotlivá centra pée o nemocné s hemofilií 1. Centrum komplexní pée (CCC) Centrum musí zajišovat: diagnostiku a

Více

Javornický obasník tiskovina Obecního úadu Javorník. Povoleno pod.j. 144/91, registrovaná znaka RK OkÚ 4/R 14 z 13.6.1991.Zodp. redaktor Mgr.

Javornický obasník tiskovina Obecního úadu Javorník. Povoleno pod.j. 144/91, registrovaná znaka RK OkÚ 4/R 14 z 13.6.1991.Zodp. redaktor Mgr. z 13.6.1991.Zodp. redaktor Mgr. Zdenk Bouška. íslo vydání 1/2008. Toto íslo vyšlo v únoru 2008. Cena 24 K na rok. Z jednání Zastupitelstva obce Javorník Zasedání dne 17.12.2007 1. Plnní rozpotu obce v

Více

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Strategický cíl: 3.C2 Opatení: 3.C2.5 Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Popis V souladu s platnými metodickými pokyny a v návaznosti na závazné ásti

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Žádost Mgr. Hladilové o prodej pozemku v blízkosti jejího domu 2. Uzavení smnné smlouvy

Více

Dti do 15 let ohrožené dsledky užívání návykových látek

Dti do 15 let ohrožené dsledky užívání návykových látek Dti do 15 let ohrožené dsledky užívání návykových látek Kvalitativní analýza této cílové skupiny prostednictvím terénního výzkumu protidrogových koordinátor a pediatr Mgr. Jana Majzlíková Katedra psychologie

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive)

29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive) 29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive) Ve dnech 24.-27. dubna 2008 byl v Káhie poádán již 29. Kongres CIPS. Na posledním zasedání v Praze byla schválena

Více

Smrnice upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty SMRNICE

Smrnice upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty SMRNICE SMRNICE sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len Strana 1 (celkem 6) S M R N I C E upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len sportovního

Více

Evropské právo, Úmluva o LP a biomedicín. JUDr. Ondej Dostál

Evropské právo, Úmluva o LP a biomedicín. JUDr. Ondej Dostál Evropské právo, Úmluva o LP a biomedicín JUDr. Ondej Dostál Program pednášky Hierarchie právních norem Systém evropského práva Evropské právo a zdravotnictví Role lenských stát Role EU (volný pohyb služeb

Více

ŠANCE PRO SPOLENOST, obanské sdružení

ŠANCE PRO SPOLENOST, obanské sdružení ŠANCE PRO SPOLENOST, obanské sdružení ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO PODLIMITNÍ VEEJNOU ZAKÁZKU TVORBA TELEVIZNÍHO CYKLU ZAMENÉHO NA PROPAGACI ROVNOSTI ŠANCÍ ŽEN A MUŽ DATUM: 20.PROSINEC 2005 ZADAVATEL Šance

Více

Centrum sociální pé e m sta Žamberk Albertova 357, 564 01 Žamberk VNIT NÍ SM RNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PE OVATELSKÉ SLUŽBY I.

Centrum sociální pé e m sta Žamberk Albertova 357, 564 01 Žamberk VNIT NÍ SM RNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PE OVATELSKÉ SLUŽBY I. Centrum sociální pée msta Žamberk O: 00854603 VNITNÍ SMRNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PEOVATELSKÉ SLUŽBY I. PRÁVA 1. Možnost nahlížet do veškeré dokumentace, která je o klientovi vedena. 2. Možnost

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

Tematická sí pro Aplikované Pohybové Aktivity Vzd lávací a sociální integrace osob s postižením prost ednictvím pohybových aktivit Cíle

Tematická sí pro Aplikované Pohybové Aktivity Vzd lávací a sociální integrace osob s postižením prost ednictvím pohybových aktivit Cíle Tematická sí pro Aplikované Pohybové Aktivity sponzorována a uznána Evropskou komisí v rámci programu Sokrates Vzdlávací a sociální integrace osob s postižením prostednictvím pohybových aktivit Pes podporu

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1 z 6. 1. Základní informace. 2. Základní pojmy. 1.1. Základní údaje:

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1 z 6. 1. Základní informace. 2. Základní pojmy. 1.1. Základní údaje: OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Základní informace 1.1. Základní údaje: J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTINÍ SPOLENOST, a.s. Pobežní 14/297 186 00 Praha 8 eská republika I: 476 72 684 Zápis v obchodním rejstíku vedeném

Více

Pístupy k informaním systémm

Pístupy k informaním systémm Pístupy k informaním systémm Edita Šilerová Úvod Vedení firem a organizací jsou si jasn vdoma, že bez podpory informatiky nemohou jejich firmy pežít. Ekonomický a konkurenní tlak je nutí asto k razantním

Více

Poslání Domova sv. Alžbty

Poslání Domova sv. Alžbty Výroní zpráva o prbhu poskytování sociálních služeb v Domov sv. Alžbty v Jablunkov v roce 2007 Poslání Domova sv. Alžbty Domov sv. Alžbty v Jablunkov je uren zejména seniorm, kteí pro svoji nepíznivou

Více

Zápis z 9. jednání Zastupitelstva M Brno Žebtín, konaného dne 22. srpna 2007

Zápis z 9. jednání Zastupitelstva M Brno Žebtín, konaného dne 22. srpna 2007 Zápis z 9. jednání Zastupitelstva M Brno Žebtín, konaného dne 22. srpna 2007 Zahájení jednání : 18:00 h Ukonení jednání : 19:00 h Pítomni : dle prezenní listiny Ovovatelé zápisu : Ing. David Plešinger,

Více

Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí

Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí Dotazníková akce je velmi dležitým krokem v projektu pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí. Slouží k poznání názor, získání

Více

Zdraví 21 Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva R. Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem

Zdraví 21 Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva R. Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva R Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem Cílem programu je zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva R Jde o

Více

P ehled nep ítomnosti

P ehled nep ítomnosti Pehled nepítomnosti Modul poskytuje pehled nepítomností zamstnanc na pracovišti. Poskytuje informace o plánované, schválené nebo aktuáln erpané pracovní nepítomnosti zamstnanc v rámci pracovišt VUT a možnost

Více

Pedání smny. Popis systémového protokolování. Autor: Ing. Jaroslav Halva V Plzni 24.01.2012. Strana 1/6

Pedání smny. Popis systémového protokolování. Autor: Ing. Jaroslav Halva V Plzni 24.01.2012. Strana 1/6 Autor: Ing. Jaroslav Halva V Plzni 24.01.2012 Strana 1/6 Obsah 1 OBSAH... 2 2 NKOLIK SLOV NA ÚVOD... 3 3 MODEL... 3 4 DEFINICE... 3 5 DENNÍ VÝKAZ... 4 6 ZÁVR... 6 Strana 2/6 1 Nkolik slov na úvod Zamení

Více

Útování samostatn zútovatelných akcí

Útování samostatn zútovatelných akcí Útování samostatn zútovatelných akcí Metodický list obsahuje doporuení a postupy týkající se útování o samostatn zútovatelných akcích v úetnictví úetních jednotek. Metodika obsahuje základní doporuení

Více

Monitoring mediálních výstup

Monitoring mediálních výstup !"#$ %%%%%%%%%%%%%%%%%%%% &'()*+,('-#.-.#/0.#,##"0"0123,,(4(3,#(.1.235.('26$"(70682#9#"-'#.#-1$.'-1$'73-.#-$3$3 68-#-1$#-#"-:1,$,3;,-8,#7$1-(3-,8$8-##"0 0"1

Více

Od pijetí k promoci. aneb. Jak úspšn vystudovat FPE

Od pijetí k promoci. aneb. Jak úspšn vystudovat FPE Od pijetí k promoci aneb Jak úspšn vystudovat FPE Na co by neml zapomenout student 1. roníku Pedpokladem úspšného studia je krom píle pi samotném studiu i respektování Studijního a zkušebního ádu fakult

Více

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY YAMACO SOFTWARE 2006 1. ÚVODEM Nové verze produkt spolenosti YAMACO Software pinášejí mimo jiné ujednocený pístup k použití urité množiny funkcí, která

Více

EA a státní podpora projektm úspor energie a OZE. Ing. Jií Bém eská energetická agentura erven 2005

EA a státní podpora projektm úspor energie a OZE. Ing. Jií Bém eská energetická agentura erven 2005 EA a státní podpora projektm úspor energie a OZE Ing. Jií Bém eská energetická agentura erven 2005 eská energetická agentura Píspvková organizace MPO (1.9.1995) Hlavní nápl innosti iniciace aktivit vedoucích

Více

Zpráva obanského sdružení eské myelomové skupiny za rok 2006

Zpráva obanského sdružení eské myelomové skupiny za rok 2006 Zpráva obanského sdružení eské myelomové skupiny za rok 2006 eská myelomová skupina je sdružení léka a dalších vdeckých a odborných pracovník, jejichž cílem je výzkum, diagnostika a terapie nemoci zvané

Více

O em budu povídat. pro se zdravotní systémy reformují a jakým smrem. co nabízí soukromé (dobrovolné) zdravotní pojištní

O em budu povídat. pro se zdravotní systémy reformují a jakým smrem. co nabízí soukromé (dobrovolné) zdravotní pojištní O em budu povídat pro se zdravotní systémy reformují a jakým smrem co nabízí soukromé (dobrovolné) zdravotní pojištní v em se liší veejné a soukromé zdravotní pojištní co vypadá jako ešení co se dlo,dje

Více

Role a integrace HR systém

Role a integrace HR systém Role a integrace HR systém Ing. Michal Máel, CSc., Ing. Bc. Jaroslav Šmarda Vema, a. s. Okružní 3a 638 00 Brno macel@vema.cz, smarda@vema.cz Abstrakt Postavení systému ízení lidských zdroj (HR systému)

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

Pro nám nefunguje vda tak, jak bychom si páli. Jií Wiedermann

Pro nám nefunguje vda tak, jak bychom si páli. Jií Wiedermann Pro nám nefunguje vda tak, jak bychom si páli Jií Wiedermann Pro by mla, když nám nefunguje zdravotnictví, školství, sociální pée, ekonomika, atd., tak jak bychom si páli? Jak je možné, že více než 15

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Interdisciplinární pístup

Více

ZPRÁVA Z NÁVŠTV POLICEJNÍCH ZAÍZENÍ. I. Obecný úvod

ZPRÁVA Z NÁVŠTV POLICEJNÍCH ZAÍZENÍ. I. Obecný úvod ZPRÁVA Z NÁVŠTV POLICEJNÍCH ZAÍZENÍ I. Obecný úvod a) Systematické návštvy 1. Do 1. ledna 2006 neexistoval v eské republice orgán, který by vykonával systematickou preventivní vnjší kontrolu míst, kde

Více

E. Niklíková, J.Tille, P. Stránský Státní ústav pro kontrolu léiv Seminá SLP

E. Niklíková, J.Tille, P. Stránský Státní ústav pro kontrolu léiv Seminá SLP 1 2 Význam použitých zkratek Správná laboratorní praxe SLP Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj OECD Testovací zaízení TZ Vedoucí testovacího zaízení VTZ Zabezpeování jakosti QA Vedoucí studie

Více

seminá pro školský management jaro 2010

seminá pro školský management jaro 2010 Manažerské dovednosti v práci editele školy seminá pro školský management jaro 2010 1. Stanovení osobní vize koncepce je jasná, konkrétní, psobivá a aktivující pedstava budoucího asu, dosažených výsledk,

Více

Zadávací dokumentace k podlimitní veejné zakázce na stavební práce

Zadávací dokumentace k podlimitní veejné zakázce na stavební práce FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 EDITELSTVÍ editel FN Brno: MUDr. Roman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrno.cz IO: 652 697 05, DI: CZ65269705

Více

Aktuální problémy v ošetovatelství. Mgr. Dana Jurásková, PhD., MBA

Aktuální problémy v ošetovatelství. Mgr. Dana Jurásková, PhD., MBA Aktuální problémy v ošetovatelství Mgr. Dana Jurásková, PhD., MBA Historie Zákon.96/2004 Sb., vzdlávání neléka Ukonení vzdlávání sester na 4-letých SZŠ Vzniká nový obor zdravotnický asistent Zahájení kvalifikaních

Více

Firmy hledají hvzdy. Ale ne za každou cenu

Firmy hledají hvzdy. Ale ne za každou cenu HN.IHNED.CZ 17. 1. 2011 Firmy hledají hvzdy. Ale ne za každou cenu Fokus Top 10 profesí roku 2011. Firmy si mnohem pelivji vybírají a žádají hotové specialisty. Na zauování není as Ekonomika ožívá a s

Více

Semestrální projekt Podnikatelský zámr: Prodejní stánek na Hlavním nádraží v Praze

Semestrální projekt Podnikatelský zámr: Prodejní stánek na Hlavním nádraží v Praze FEL, VUT X16EPD Ekonomika Podnikání vypracoval Tomáš Jukl Semestrální projekt Podnikatelský zámr: Prodejní stánek na Hlavním nádraží v Praze 1. Profil firmy Ve stánku se bude prodávat rychlé oberstvení

Více

je o 27,8 %. Nárst náklad vynaložených na prodané zboží byl nižší a vzrostl o 947,3 mil K to je o 26,98 %.

je o 27,8 %. Nárst náklad vynaložených na prodané zboží byl nižší a vzrostl o 947,3 mil K to je o 26,98 %. VÝRONÍ ZPRÁVA SPOLENOSTI KM-PRONA, A.S. ZA ROK 2006 PROFIL SPOLENOSTI Akciová spolenost KM-PRONA, a.s. byla založena zakladatelskou smlouvou dne 23.7.2003 rozhodnutím jediného akcionáe pana Vladimíra Minaíka

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

Firmy stále astji platí za VIP péi

Firmy stále astji platí za VIP péi HN.IHNED.CZ 5. 8. 2011 Nadstandard u lékae jako bonus pro manažery Firmy stále astji platí za VIP péi V esku pibývá firem, které platí svým klíovým zamstnancm nadstandardní zdravotní péi. Její souástí

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA NÁKUP VYBAVENÍ LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

Registra ní íslo ÚP: A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) :

Registra ní íslo ÚP: A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) : ne_10zadprispchpm.pdf Registraní íslo ÚP: CHPM Úad práce: OSÚ S 10 Žádost o píspvek na vytvoení hránného pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením 75 zákona. 435/2004 Sb., o zamstnanosti, ve

Více

Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004

Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004 1N2004.rtf Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004 A Struný pehled dílích cíl projektu splnných v uplynulém období v souladu s cíli, stanovenými v návrhu projektu pro rok 2004 Cílem projektu je

Více

E U. Evropská unie (EU) a její instituce fakta. 1 Jsou tyto výroky pravdivé, nebo nepravdivé? 3 Kolik zemí je lenskými státy Evropské unie?

E U. Evropská unie (EU) a její instituce fakta. 1 Jsou tyto výroky pravdivé, nebo nepravdivé? 3 Kolik zemí je lenskými státy Evropské unie? íloha. 1: Evropský modul výzkumu ICCS 2009 (evropský vdomostní test a evropský dotazník) vybrané položky Evropská unie (EU) a její instituce fakta 1 Jsou tyto výroky pravdivé, nebo nepravdivé? a) eská

Více

Výroní zpráva spolenosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2006. [ ádná úetní závrka nebyla ovena auditorem ]

Výroní zpráva spolenosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2006. [ ádná úetní závrka nebyla ovena auditorem ] Výroní zpráva spolenosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2006 [ ádná úetní závrka nebyla ovena auditorem ] Ve Zlín dne 30. dubna 2007 Obsah 1. Profil spolenosti 2. Vrcholové orgány spolenosti a údaje o akcionáích

Více

Rakovina plic (=karcinom plic, bronchogenní karcinom)

Rakovina plic (=karcinom plic, bronchogenní karcinom) Rakovina plic (=karcinom plic, bronchogenní karcinom) by Biologie - Sobota, Listopad 09, 2013 http://biologie-chemie.cz/rakovina-plic-karcinom-plic-bronchogenni-karcinom/ Otázka: Rakovina plic (=karcinom

Více

Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina,

Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina, Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina, omluven p.panak V úvodu požádala starostka zastupitele o

Více

EKOLOGICKÝ PRÁVNÍ SERVIS. Plánování a povolování dopravních staveb a posuzování vliv na životní prostedí - základní problémy

EKOLOGICKÝ PRÁVNÍ SERVIS. Plánování a povolování dopravních staveb a posuzování vliv na životní prostedí - základní problémy EKOLOGICKÝ PRÁVNÍ SERVIS ENVIRONMENTAL LAW SERVICE Financováno ze zdroj EU - program Transition Facility Plánování a povolování dopravních staveb a posuzování vliv na životní prostedí - základní problémy

Více

Žádost o p ísp vek na áste nou úhradu provozních náklad chrán né pracovní dílny

Žádost o p ísp vek na áste nou úhradu provozních náklad chrán né pracovní dílny ne_10zadprispchpdp.pdf Registraní íslo ÚP: CHPD-provoz Úad práce: OSÚ S 10 Žádost o píspvek na ástenou úhradu provozních náklad chránné pracovní dílny 76 zákona. 435/2004 Sb., o zamstnanosti, ve znní pozdjších

Více