3/2 Zdravotní a sociální pojištění

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "3/2 Zdravotní a sociální pojištění"

Transkript

1 LEXIKON ÚČETNÍCH SOUVZTAŽNOSTÍ OD A DO Z Zdravotní a sociální pojištění str. 1 AKTUÁLNÍ INFORMACE ZÍSKÁVAJÍ ČTENÁŘI V PŘEDSTIHU 3/2 Zdravotní a sociální pojištění Zákonem č. 362/2009 Sb., došlo v souvislosti s návrhem zákona o státním rozpočtu k úsporným opatřením, které se dotkly oblasti pojistného na sociální zabezpečení. Tato opatření budou platit od do V rámci úsporného balíčku dochází k těmto změnám: 1. Zrušení slevy na pojistném, které mohl s účinností od uplatnit zaměstnavatel za každého zaměstnance, který splnil podmínky stanovené v novém 21a novelizovaného zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanost. Poprvé bylo možno slevu uplatnit za kalendářní měsíc srpen 2009, naposledy ji zaměstnavatel uplatnil, v souladu s úsporným balíčkem, za kalendářní měsíc prosinec Jenom pro informaci uvádíme základní podmínky uplatnění slevy na pojistném, kterou zaměstnavatel uplatňoval u každého zaměstnance: který byl účasten nemocenského pojištění, který měl vyměřovací základ nižší než Kč, jehož zaměstnání trvalo po celý kalendářní měsíc, leden 2010

2 str. 2 LEXIKON ÚČETNÍCH SOUVZTAŽNOSTÍ OD A DO Z Zdravotní a sociální pojištění jehož zaměstnání mělo trvat déle než 3 kalendářní měsíce a který nevykonával zaměstnání malého rozsahu. 2. Zvýšení maximálního vyměřovacího základu pro pojistné (zdravotní i sociální) ze 48násobku průměrné mzdy na 72násobek průměrné mzdy. Pokud zaměstnanec přesáhne tento limit nemusí platit pojistné ve výši 11 % (6,5 % důchodové pojištění + 4,5 % zdravotní pojištění) z vyměřovacího základu a zaměstnavatel rovněž neodvádí z částky přesahující limit pojistné ve výši 34 % z vyměřovacího základu (25 % pojistné na sociální zabezpečení a 9 % zdravotní pojištění). Pro rok 2010 byla vyhlášena průměrná měsíční mzda ve výši Kč, 72násobek průměrné měsíční mzdy představuje částku Kč. 3. Stejně jako v roce 2009 si bude moci zaměstnavatel i v roce 2010 odečítat z odvodů pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 1/2 náhrady mzdy vyplacené zaměstnancům po dobu jejich dočasné pracovní neschop nosti (karantény). Zaměstnavatel si bude moci odečítat vyplacené náhrady mzdy za všechny zaměstnance a ne jenom za zaměstnance se zdravotním postižením, jak bylo původně schváleno novelou zákona o pojistném na sociální zabezpečení. 4. V roce 2010 zůstává pro zaměstnavatele v platnosti stejná sazba pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, leden 2010

3 LEXIKON ÚČETNÍCH SOUVZTAŽNOSTÍ OD A DO Z Zdravotní a sociální pojištění str. 3 a to ve výši 25 % z vyměřovacího základu. Nedochází ke změně avizované zákonem o pojistném na sociální zabezpečení, kdy mělo dojít ke snížení sazby o 0,9 % procentního bodu na 24,1 % z vyměřovacího základu. Úsporným balíčkem nebyla dotčena sazba důchodového pojištění sráženého zaměstnancům, které i v roce 2010 činí 6,5 % z vyměřovacího základu. Rovněž zdravotní pojištění bude v roce 2010 odváděno zaměstnavatelem ve výši 9 % a sráženo zaměstnancům ve výši 4,5 % z vyměřovacího základu. Také pro osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) zůstává odvod pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti ve stejné výši jako v roce OSVČ budou odvádět v roce 2010 pojistné na důchodové pojištění ve výši 29,2 % a dobrovolné nemocenské pojištění ve výši 1,4 % z vyměřovacího základu. V návaznosti na vyhlášenou průměrnou měsíční mzdu budou v měsíci podání Přehledu za rok 2009 platit OSVČ, které vykonávají SVČ jako hlavní, zvýšenou minimální zálohu na důchodové pojištění ve výši Kč (předtím činila záloha Kč). OSVČ, které vykonávají samostatnou výdělečnou činnost jako vedlejší mají povinnost platit zálohy na pojistné v roce 2010 pokud jejich příjem po odpočtu výdajů dosáhne za rok 2009 alespoň Kč. Minimální záloha na pojistné na důchodové zabezpečení pro OSVČ, které vykonávají SVČ jako vedlejší stanovena ve výši 693 Kč. Obdobně tomu bude u zdravotního pojištění. V měsíci podání Přehledu za rok 2009 budou OSVČ, které vykonávají SVČ jako hlavní platit zvýšenou mini- leden 2010

4 str. 4 LEXIKON ÚČETNÍCH SOUVZTAŽNOSTÍ OD A DO Z Zdravotní a sociální pojištění mální měsíční zálohu na pojistné ve výši Kč (předtím platili Kč). Další změny S účinností od dojde ke zvýšení daňového zvýhodnění na dítě z dosavadních Kč ročně na Kč. Poplatník, který uplatňuje daňové zvýhodnění na dítě podle 35c ZDP si bude moci měsíčně odečíst od základu daně částku 967 Kč/dítě. Od dochází ke sjednocení termínu platby zdravotního pojištění s termínem platby pojistného na sociální zabezpečení. Podle zákona o platebním styku je zdravotní pojištění splatné po uplynutí kalendářního měsíce v období od 1. dne do 20. dne následujícího měsíce. Do bylo zdravotní pojištění splatné v termínu, který byl zaměstnavatelem určen pro výplatu mezd a platů. Za den platby pojistného se považuje den, kdy dojde k připsání pojistného na účet příslušné zdravotní pojišťovny. Pro pojistné na sociální zabezpečení platí definice den platby pojistného již od Poprvé budou plátci zdravotního pojištění postupovat tímto způsobem při platbě pojistného za prosinec 2009 v období od 1. do 20. ledna. Autorka: Alena Mocková leden 2010

5 AUTOMOBIL AUT str. 5 HESLA MAJÍ PEVNĚ STANOVENOU STRUKTURU Automobil pořízení koupí Právní úprava: Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů zejména: 25 odst. 1 písm. a) a odst. 4 písm. a) Pořizovací cena 28 odst. 1 Zaevidování dlouhodobého hmotného majetku Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů zejména: 26 odst. 5 Uvedení majetku do užívání 29 Vstupní cena hmotného majetku 30 Minimální doba odpisování 30a Mimořádné odpisy 31 Rovnoměrné odpisování 32 Zrychlené odpisování Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů 37e Poplatky na podporu sběru, zpracování, využití a odstranění vybraných autovraků Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů zejména: 344 a další Odstoupení od smlouvy 409 a další Kupní smlouva UPOZORNĚNÍ NA PRÁVNÍ ÚPRAVU červenec 2009

6 AUT str. 6 AUTOMOBIL ÚČETNÍ OPERACE JSOU SROZUMITELNĚ POPSÁNY A VYSVĚTLENY červenec 2009 Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů zejména: 6 odst. 3 Povinnosti řidiče Zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidel, ve znění pozdějších předpisů (tzv. zákonné pojištění) Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů zejména: 75 Plnění, u nichž není nárok na odpočet daně Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví zejména: 7 odst. 3 písm. b) Drobný hmotný majetek 7 odst. 11 Zaevidování dlouhodobého hmotného majetku 9 odst. 1 písm. g) Drobný hmotný majetek účtovaný jako zásoba 39 odst. 9 písm. b) Drobný hmotný majetek uvedený v příloze v účetní závěrce 47 Vymezení nákladů souvisejících s pořízením dlouhodobého hmotného majetku Vyhláška č. 243/2001 Sb., o registraci vozidel, ve znění pozdějších předpisů zejména: 15 písm. a) Druhy registračních značek 21 odst. 4 Zvláštní registrační značky ČÚS pro podnikatele: č. 001 Účty a zásady účtování na účtech č. 013 Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek č. 015 Zásoby Popis operace: Způsob pořízení vozidla a okamžik přechodu vlastnictví mají významnou roli při zahrnutí vozidla do obchodního majetku podnikatelského subjektu, zařazení do užívání a způsobu uplatnění výdajů (nákladů) souvisejících s provozem vozidla (např. údržba,

7 AUTOMOBIL AUT str. 7 opravy, PHM) či pouhou existencí tohoto vozidla (např. odpisy) do základu daně z příjmů. Jednou z možností nabytí vozidla právnickou osobou je koupě vozidla. Tu lze uskutečnit na základě smlouvy uzavřené podle ObchZ, a to jako koupi vozidla: nového či již provozovaného, příp. nepojízdného, po finančním pronájmu (leasingu), po operativním pronájmu, při koupi podniku nebo jeho části, při dražbě apod. Koupi lze uskutečnit v tuzemsku anebo v zahraničí od obchodní společnosti či jiné právnické osoby, od fyzické osoby podnikatele i občana nepodnikají cího. Účelem koupě vozidla může být jeho používání pro vlastní anebo cizí potřeby, za účelem jeho pronajímání či dalšího prodeje apod. Významnou náležitostí kupní smlouvy je sjednání ceny anebo způsobu jejího stanovení. Pokud cena anebo způsob jejího stanovení nejsou sjednány, má prodávající nárok na úhradu ceny obvyklé. Pokud v kupní smlouvě není jednoznačně uvedeno, že sjednaná cena je bez DPH, je touto cenou vždy cena včetně DPH. Obsahem kupní smlouvy by měla být další důležitá ustanovení, např. dodací lhůta a podmínky, splatnost kupní ceny, odpovědnost za vady, záruční doba apod. Sjednat lze i další podmínky. Sjednaná kupní cena je nejčastěji splatná při převzetí vozidla kupujícím. Může však být dohodnuto, že bude splatná postupně, ve splátkách (koupě vozidla na splátky). Ve všech případech je zcela nezbytné uschovat doklady o nabytí vozidla včetně dokladů, ze kterých je červenec 2009

8 AUT str. 8 AUTOMOBIL zřejmá cena vozidla. Bez těchto dokladů totiž v zásadě nelze vozidlo zahrnout do účetnictví a uplatňovat odpisy, náklady na opravy apod. Při pořízení vozidla koupí nového anebo ojetého vozidla v tuzemsku nebo v zahraničí na základě kupní smlouvy podle ObchZ nastává přechod vlastnictví: převzetím vozidla kupujícím, příp. dříve než jeho převzetím, pokud je to podle ObchZ písemně sjednáno, anebo později, je-li to písemně sjednáno, není-li však zřejmé kdy, pak úplným zaplacením kupní ceny. Na okamžik přechodu vlastnictví vozidla nemá žádný vliv datum zápisu vlastníka, příp. jeho změna v technickém průkazu vozidla. Dokladem o nabytí (přechodu) vlastnictví vozidla je např. kupní smlouva, faktura, příp. jiný doklad. Takovýmto dokladem ale není evidenční karta, inventurní soupis ani účetní zápis či jiná pomocná evidence majetku daňového subjektu. Nejasné bývají někdy případy, kdy je v kupní smlouvě, v souladu s ustanovením ObchZ, stanoven přechod vlastnictví k vozidlu později, než je okamžik jeho fyzického převzetí, tj. např. až zaplacením poslední splátky kupní ceny. Problém spočívá v tom, že v době mezi převzetím vozidla a přechodem vlastnictví nejde ani o pronájem, ani o výpůjčku vozidla. Vlastníkem je stále prodávající, uživatelem je kupující. V tomto případě jde o klasický případ, kdy kupující je tzv. ekonomickým vlastníkem. Kdo je provozovatelem vozidla zapsaným v technickém průkazu, není, s výjimkou daně silniční, rozhodující. Daňové odpisy v uvedeném přechodném období nelze uplatnit. O provozních nákladech bude účtovat a daňově je může uplatňovat kupující. Provede-li ku- červenec 2009

9 AUTOMOBIL AUT str. 9 pující na vozidle technické zhodnocení, nebude jeho výše daňově uznatelným nákladem, ale bude u kupujícího součástí vstupní ceny v roce přechodu vlastnictví, příp. v prvním roce odpisování. Z účetního hlediska bude kupující účtovat o dodání vozidla na příslušném majetkovém účtu a o závazku za prodávajícím. Prodávající bude účtovat o úbytku majetku, příp. zboží, o výnosech a pohledávkách za kupujícím jako při běžném prodeji majetku, příp. zboží. Postup účtování při vyřazení vozidla zaevidovaného u prodávajícího jako majetek stanoví ČÚS č Pokud je vozidlo zaevidováno jako zboží, účetní postup při prodeji vozidla stanoví ČÚS č V analytické, příp. podrozvahové evidenci budou obě strany sledovat skutečnosti týkající se přechodu vlastnictví. Uvedení vozidla do užívání Rozhodujícím okamžikem pro možnost zahájení účetního i daňového odpisování je zahrnutí vozidla do obchodního majetku a uvedení do užívání. Pro účely účetnictví je uvedení do užívání specifikováno v zásadě tak, že dlouhodobým hmotným majetkem se stávají pořizované věci uvedené do stavu způsobilého k užívání, kterým se rozumí dokončení věci a splnění technických funkcí a povinností stanovených zvláštními právními předpisy pro užívání (způsobilost k provozu). Z účetního hlediska je tak uvedení do užívání provedeno oprávněným zaúčtováním vozidla na účtovou skupinu 02 (např. na syntetický účet 022). Z ustanovení ZDP vyplývá, že daňové odpisování lze zahájit po uvedení pořizované věci do stavu způsobilého k obvyklému užívání, kterým se rozu- červenec 2009

10 AUT str. 10 AUTOMOBIL mí dokončení věci a splnění technických funkcí a povinností stanovených zvláštními právními předpisy pro užívání. Jde tedy o splnění nejen všech technických předpisů, ale i všech ostatních zákonných předpisů, ve kterých je nějaká podmínka pro používání vozidel uvedena. Zařadit vozidlo do užívání, tj. přeúčtovat z účtu 042 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku na účet 022 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí, lze provést (a tedy také zahájit účetní a daňové odpisování) až po zabezpečení všech technických funkcí potřebných k užívání vozidla a splnění všech povinností stanovených právními předpisy, tj. předpisy, které se týkají vozidel. Za splnění této podmínky se nepovažuje přidělení registrační značky, tzn. že zařadit do užívání lze i nové vozidlo, které splňuje všechny ostatní náležitosti a je opatřeno pouze zvláštní SPZ pro jednorázové použití (papírovou, tzv. převozní značkou). U takovéhoto vozidla lze s odkazem na ustanovení 26 odst. 5 ZDP zahájit daňové odpisování. Zaevidování vozidla přímo na účet 022, což umožňuje standard č. 013, připadá v úvahu pouze v případě, že při pořízení nevznikají vedlejší náklady související s jeho pořízením a vozidlo lze uvést do užívání. Pokud jde o okamžik uvedení do užívání při pořízení (nabytí) vozidla již provozovaného, pojízdného i nepo jízdného (i havarovaného), se standardní státní poznávací značkou, tj. registrovaného v registru silničních vozidel, jsou podmínky pro uvedení do užívání prakticky splněny okamžikem přechodu vlastnictví k vozidlu, tj. v zásadě okamžikem převzetí vozidla od předchozího vlastníka. červenec 2009

11 AUTOMOBIL AUT str. 11 Odstoupení od smlouvy Podle ustanovení ObchZ lze od smlouvy odstoupit pouze v případech vymezených ve smlouvě nebo v ObchZ. Řešení některých případů, kdy podmínky odstoupení od smlouvy nebyly mezi smluvními stranami ujednány, je právně složité a nese s sebou také mnohdy nepříjemné a zdlouhavé řešení daňové. Vzhledem k tomu je vhodné, aby podmínky odstoupení od smlouvy byly sjednány i v případě na první pohled jednodu chých vztahů i vztahů doposud bez problémových. Požadovat zapracování takovéhoto ujednání do smlouvy není otázkou nedůvěry, ale jistoty obou stran. V případě odstoupení od kupní smlouvy a vrácení vozidla původnímu vlastníku v průběhu téhož kalendářního roku (zdaňovacího období) nenastanou prakticky žádné problémy účetní ani daňové. Pokud však k odstoupení od kupní smlouvy dojde v následujícím kalendářním roce (zdaňovacím období), bude nutno postupovat takto: a) nedochází-li k právnímu navrácení v původní stav v účetnictví oba zruší provedené účetní zápisy a původní vlastník pokračuje v odpisování, pro daňové účely sdělí vracející původnímu vlastníku, jakou částku daňových odpisů uplatnil v základu daně z příjmů; dodatečná daňová přiznání nepodávají, b) dojde-li k právnímu navrácení v původní stav k datu prodeje vozidla, musí oba podat dodatečná daňová přiznání za předchozí zdaňovací období, a to jak z důvodu uhrazené kupní ceny, tak i: u prodávajícího z důvodu daňově uplatněné zůstatkové ceny vozidla, poloviny odpisů ve zdaňovacím období, kdy bylo vozidlo vyřazeno červenec 2009

12 AUT str. 12 AUTOMOBIL z majetku, příp. odpisů, které nemohl z důvodu prodeje vozidla uplatnit, u kupujícího (vracejícího) z důvodu uplatněných daňových odpisů (tj. na vyšší daňovou povinnost). Je-li kupujícím právnická osoba, provede v případě pořízení nového (i již provozovaného) vozidla jeho zaúčtování, tj. zaevidování do majetku, a ocení vozidlo pro účely jeho účetního a daňového odpisování. Oceněním je pro účely účetnictví cena pořizovací. Tato cena je také základem pro stanovení vstupní ceny pro daňové účely. Kupující účetní jednotka, které vznikne vlastnické právo k vozidlu, bude při jeho pořízení účtovat podle ustanovení ZoÚ v souladu s účetními metodami, tzn. že musí dodržet zejména způsob ocenění vozidla, který je stanoven ve vyhlášce. Konkrétní postup účtování při pořízení vozidla a jeho ocenění stanoví také ČÚS č Pokud by bylo předmětem koupě vozidlo starší, jehož vstupní cena by nedosahovala hranice pro hmotný majetek samostatné movité věci stanovené v ZDP, tj. 40 tisíc Kč, lze při pořízení vozidla zvolit několik postupů pro jeho zaúčtování. Pokud bylo koupeno havarované vozidlo, které by k okamžiku obchodu bylo technicky způsobilé k provozu na pozemních komunikacích a u prodávajícího již v minulosti bylo uvedeno do užívání, lze jej podle ustanovení přímo zaevidovat na majetkový účet, poněvadž vozidlo již před nabytím bylo uvedeno do stavu způsobilého k užívání a nevyžaduje montáž u nabyvatele. Tento účetní postup lze použít v případě, kdy nevznikají vedlejší náklady související s pořízením vozidla. červenec 2009

13 AUTOMOBIL AUT str. 13 Pořizovací cena Ve smyslu ustanovení ZoÚ se vozidlo jako hmotný majetek úplatně nabytý ocení pořizovací cenou. Podle ustanovení 25 ZoÚ je to cena, za kterou byl majetek pořízen a náklady s jeho pořízením související. Těmito náklady jsou podle výše uvedené vyhlášky např. náklady na dopravu, clo, různé poplatky, částky za zprostředkování koupě vozidla. Součástí pořizovací ceny nejsou výdaje na údržbu, opravy, náhradní díly, úroky z půjčky anebo úvěru na pořízení vozidla, smluvní pokuty a úroky z prodlení apod., uhrazené po uvedení vozidla do užívání podle účetních předpisů. Při oceňování vozidla postupuje účetní jednotka v souladu s ČÚS č. 013 Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek. Tato pořizovací cena je podle ustanovení ZDP v zásadě cenou, ze které jsou následně uplatňovány daňové odpisy. Pokud byla na pořízení vozidla poskytnuta přímo anebo zprostředkovaně dotace ze státního rozpočtu, státních fondů, rozpočtu vyššího územního celku města anebo obce, z veřejného rozpočtu cizího státu apod., snižuje tato dotace pořizovací cenu vozidla. Z takto stanovené pořizovací ceny se vychází i pro účely daně z příjmů. U plátců DPH není součástí pořizovací ceny oprávněně uplatněný odpočet DPH, u neplátců je DPH vždy součástí pořizovací ceny. Vstupní cena Pojem vstupní cena je používán v daňových předpisech, zejména pro účely stanovení výše daňových odpisů nebo výše příjmů ze závislé činnosti při bezplat- červenec 2009

14 AUT str. 14 AUTOMOBIL červenec 2009 ném poskytnutí motorového vozidla zaměstnanci pro služební i soukromé účely. Vstupní cenu hmotného majetku upravuje pro různé způsoby pořízení majetku ustanovení ZDP. Součástí vstupní ceny jsou: cena pořízení, tj. kupní cena uvedená v kupní smlouvě, přičemž není rozhodující termín její úhrady ani případný postup jejího splácení, náklady související s pořízením vozidla uhrazené do okamžiku uvedení vozidla do užívání, jako např. doprava, clo, úroky z půjčky anebo úvěru na pořízení vozidla, správní poplatky (např. ekologický poplatek), částka uhrazená za zprostředkování, technické zhodnocení vozidla provedené po zaevidování vozidla (hmotného majetku) do majetku, nejpozději však v prvním roce skutečného uplatnění daňových odpisů vozidla, DPH u neplátců DPH, DPH u plátců daně, nemají-li nárok na odpočet daně anebo pokud odpočet DPH neuplatnili, přestože tak mohli učinit. Od roku 2009 byl novelizován zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve kterém se nově stanovují poplatky za převod použitého vozidla. Výše poplatku je stanovena s ohledem na plnění mezních hodnot emisí ve výfukových plynech podle právních předpisů Evropských společenství na Kč (EURO 2), Kč (EURO 1) a Kč (EURO 0). Tyto tzv. ekolo gické poplatky lze považovat za náklady související s pořízením vozidla a budou tedy součástí jeho vstupní ceny. Součástí vstupní ceny je také např. cena za tzv. prodlouženou záruku bez ohledu na to, zda byla sjednána (vč. její ceny) při koupi vozidla anebo v průběhu trvání základní záruční doby.

15 AUTOMOBIL AUT str. 15 Pokud je vozidlo spoluvlastnictvím více osob, rozdělí se vstupní cena vozidla na jednotlivé spoluvlastníky poměrem jejich spoluvlastnických podílů k vozidlu. Vstupní cena se snižuje o poskytnuté dotace ze státního rozpočtu, z rozpočtu měst, obcí a vyšších územních samosprávných celků, státních fondů, o poskytnuté dotace, příspěvky a podpory z veřejných rozpočtů a jiných peněžních fondů cizího státu, poskytnuté na jeho pořízení nebo technické zhodnocení. Od do mohla vstupní cena nebo zvýšená vstupní cena (např. z titulu provedeného technického zhodnocení vozidla) činit pro daňové účely u osobních automobilů nejvýše Kč. To se týkalo všech uvedených vozidel pořízených po , mimo osobní automobily používané provozovateli silniční dopravy nebo taxislužby na základě vydané koncese a osobní automobily v provedení sanitní a pohřební. Od byl uvedený limit zvýšen na Kč. Toto omezení vstupní ceny se vztahuje na uvedená vozidla pořízená do konce zdaňovacího období, které započalo v roce U osobních automobilů pořízených od zdaňovacího období započatého v roce 2008 již není výše vstupní ceny nijak omezena. Při úhradě vozidla v cizí měně je základem pro stanovení vstupní ceny pořizovací cena uhrazená v cizí mě ně přepočtená na Kč způsobem stanoveným v souladu se ZoÚ ve vnitřní směrnici účetní jednotky. Po splnění všech zákonných náležitostí pro zaevidování vozidla do majetku, lze zahájit daňové odpisování. Veškerá vozidla (osobní, nákladní, přípojná) jsou od roku 2008 podle přílohy č. 1 k ZDP zahrnuta červenec 2009

16 AUT str. 16 AUTOMOBIL ZAÚČTOVÁNÍ JE PROVEDENO PRO PŘEHLEDNOST V TABULKÁCH Souvztažnosti: Koupě nového vozidla červenec 2009 do odpisové skupiny 2. To znamená, že v souladu s ustanovením 30 ZDP je minimální doba odpisování u vozidel 5 let. Daňově odpisovat lze buď rovnoměrně ( 31 ZDP), nebo zrychleně ( 32 ZDP). U vozidel pořízených v období od do lze uplatnit tzv. mimořádné odpisy ( 30a ZDP). Pokud je poplatník prvním vlastníkem vozidla může jej odepsat bez přerušení do 100 % vstupní ceny za 24 měsíců. Přitom za prvních 12 mě síců lze uplatnit odpisy rovnoměrně až do výše 60 % vstupní ceny vozidla a za dalších bezprostředně násle dujících 12 měsíců lze uplatnit odpisy rovnoměrně až do výše 40 % vstupní ceny. Zahájit mimořádné odpisování lze v mě síci následujícím po měsíci, ve kte rém byly splněny veškeré zákonné náležitosti pro zaevidování vozidla do majetku. Technické zhodnocení vozidel, u kterých se uplatňují mimořádné odpisy, nezvyšuje jejich vstupní cenu, ale zatřídí se a odpisuje jako samostatný majetek podle pravidel odpisování pro 2. odpisovou skupinu. Č. Účetní případ MD DAL 1. Záloha poskytnutá dodavateli nového vozidla , 211 2a. Pořízení nového vozidla: , 211 vznikají náklady související s pořízením 2b. Náklady související s pořízením nového , 211 vozidla např. doprava, clo 2c. Uvedení vozidla do stavu způsobilého k užívání Pořízení nového vozidla: , 211 nevznikají náklady související s pořízením

17 AUTOMOBIL AUT str. 17 4a. Poskytnutí dotace na pořízení nového vozidla , 347 4b. Snížení pořizovací ceny o poskytnutou dotaci 346, Úhrada pořizovací ceny vozidla podle přijaté faktury 6. Zúčtování zaplacené zálohy a. Nákup vozidla před koncem účetního období vydaná faktura vyhotovená následující účetní období vozidlo bylo převzato, ale nebylo zařazeno do užívání 7b. Následující účetní období: cena na faktuře shodná s dohadnou položkou cena na faktuře je vyšší než dohadná položka rozdíl ceny cena na faktuře je nižší než dohadná položka rozdíl ceny c. Zařazení vozidla do užívání a. Nákup vozidla před koncem účetního období vydaná faktura vyhotovená následující účetní období vozidlo bylo zařazeno do užívání 8b. Běžné účetní období: převzetí vozidla c. Následující účetní období: cena na faktuře shodná s dohadnou položkou cena na faktuře je vyšší než dohadná položka rozdíl ceny cena na faktuře je nižší než dohadná položka rozdíl ceny a. Konec běžného účetního období: (rozvahový den): přijatá faktura, vozidlo kupujícímu nedodáno b. Následující účetní období: převzetí vozidla a jeho uvedení do užívání duben 2009

18 AUT str. 18 AUTOMOBIL Koupě vozidla provozovaného, příp. nepojízdného možné účetní případy nad rámec předchozího příkladu Č. Účetní případ MD DAL 1. Pořízení nepojízdného vozidla: , 211 vznikají náklady související s pořízením 2a. Náklady související s pořízením nepojízdného , 211 vozidla např. doprava vynaložené před uvedením vozidla do užívání 2b. Náklady související s pořízením havarovaného , 211 vozidla, technicky způsobilého k provozu např. doprava vynaložené po uvedení vozidla do užívání 3a. Opravy pro zajištění provozuschopnosti , 211 havarovaného vozidla, technicky způsobilého k provozu 3b. Technické zhodnocení , Uvedení vozidla do stavu způsobilého k užívání Koupě vozidla za účelem jeho prodeje Č. Účetní případ MD DAL Způsob A 1. Pořízení vozidla jako zboží, tj. za účelem jeho , 211 prodeje 2. Náklady související s pořízením vozidla např , 211 doprava, clo, DPH 3. Převzetí vozidla na sklad v pořizovací ceně Prodej vozidla zákazníkovi Způsob B 1. Pořízení vozidla za účelem jeho prodeje , Náklady související s pořízením vozidla , 211 např. doprava, clo, DPH duben 2009

19 AUTOMOBIL AUT str. 19 Analytické účty: O každém majetku, tedy i o vozidlech, je nutno vést evidenci. Analytická evidence slouží zejména k identifikaci příslušného majetku. AÚ se mimo jiné vedou podle ČÚS pro podnikatele č. 001 Účty a zásady účtování na účtech. AÚ vede účetní jednotka podle jednotlivých vozidel na kartách či v datových souborech počítače, jak stanoví ČÚS č. 013 Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek. Ve smyslu ČÚS č. 013 se tato evidence vede za každé vozidlo samostatně a uvádí se v ní zejména: SPZ a datum jejího přidělení registračním místem, číslo technického průkazu vozidla a datum zapsání do registru silničních vozidel, druh a kategorie vozidla, označení vozidla podle výrobce, mezinárodní kód VIN, tj. označení výrobce, typu (modelu) a provedení vozidla, typu motoru, emisních předpisů, výbavy karoserie (verze), modelového roku, výrobní číslo karoserie, výrobní číslo motoru, příp. dalších částí vozidla, není-li přiložen technický průkaz anebo jeho kopie, základní technické údaje o vozidle, způsob a datum pořízení (nabytí vlastnického práva), datum uvedení vozidla do užívání, datum zaúčtování na účet účtové skupiny 02, ocenění, cena pořízení, pořizovací a vstupní cena, a to samostatně bez DPH a DPH, dotace (případně dar) poskytnutá na pořízení vozidla, údaje o zvoleném způsobu účetního a daňového odpisování, daňová odpisová skupina, roční sazby účetních a daňových odpisů, částky účetních a daňových odpisů, účetní zůstatková cena a daňová zůstatková cena za jednotlivá účetní a zdaňovací období, AÚ ČLENĚNÍ JE PODŘÍZENO POŽADAVKŮM AUDITORŮ A SPRÁVCŮ DANĚ duben 2009

20 AUT str. 20 AUTOMOBIL údaje o příslušenství vozidla vč. případného pořízení nového příslušenství, provedená technická zhodnocení, provedení přestavby vozidla včetně č. j. a data schválení přestavby registračním místem, zřízení zástavního práva, zástavní věřitel, příp. jiné závazky týkající se vozidla, datum a způsob vyřazení, příp. další skutečnosti prokazující úplnost účetního případu. OVĚŘTE SI, ZDA ÚČTUJETE PODLE SPRÁVNÝCH ÚČETNÍCH DOKLADŮ Standard také požaduje po plátcích DPH, kteří ve smyslu příslušných předpisů neuplatnili nárok na odpočet DPH a mají vozidlo oceněno včetně DPH, sledovat DPH na analytickém účtu. Účetní doklady: Účetními doklady jsou zejména kupní smlouvy, písemnosti o předání vozidla, technické průkazy, faktury daňové doklady, pokladní doklady, výpisy z bankovních účtů, vnitřní účetní doklady. UPOZORNĚNÍ NA NEJČASTĚJŠÍ CHYBY Nejčastější chyby: Stále se vyskytují situace, kdy je sepsána kupní smlouva, ve které je uvedeno, že kupní cena je dohodnuta ve výši 0 Kč. V tomto případě však nejde o koupi vozidla, ale o jeho bezúplatný převod. Účetní jednotky nestanoví odlišné daňové a účetní odpisy, přitom doba používání osobního vozidla se v jednotlivých účetních jednotkách liší a většinou nekopíruje dobu stanovenou v ZDP pro uplatňování daňových odpisů. duben 2009

21 AUTOMOBIL AUT str. 21 Vozidlo je uvedeno do užívání dříve, než jsou splněny všechny předpisy nezbytné k běžnému užívání vozidla na pozemních komunikacích. Uplatnění pořizovací ceny staršího vozidla (vyšší než 40 tisíc Kč) přímo do nákladů, bez evidování vozidla na účtu dlouhodobého hmotného majetku a uplatňování odpisů. Účetní jednotky nezavedou při pořízení vozidel analytickou evidenci se všemi náležitostmi požadovanými ČÚS č Chybějící dokumentace k vozidlům zaevidovaným na majetkových účtech, např. zařazovací protokoly. Daňové dopady: U osobních automobilů pořízených od do konce zdaňovacího období, které započalo v roce 2007 mohla činit vstupní cena nebo zvýšená vstupní cena (např. z titulu provedeného technického zhodnocení vozidla) pro daňové účely nejvýše Kč. To se netýkalo osobních automobilů používaných provozovateli silniční dopravy nebo taxislužby na základě vydané koncese a osobních automobilů v provedení sanitní a pohřební. U osobních automobilů pořízených od zdaňovacího období započatého v roce 2008 již není výše vstupní ceny nijak omezena. Pokud při pořízení vozidla na splátky je ve smlouvě uvedena výhrada vlastnického práva s přechodem vlastnictví po úhradě poslední splátky kupní ceny, liší se podstatně účetní a daňové odpisy. Účetní odpisy jsou uplatňovány kupujícím od počátku užívání vozidla, daňové odpisy je však možno uplatňovat až od skutečného nabytí vlastnického práva k vozidlu. JAKÉ DAŇOVÉ DOPADY MŮŽE MÍT ÚČETNÍ PŘÍPAD NA VAŠE ÚČETNICTVÍ A V KONEČNÉM DŮSLEDKU I NA VAŠI FINANČNÍ SITUACI? leden 2010

Minimální doba nájmu u finančního leasingu hmotného majetku podle doby uzavření smlouvy

Minimální doba nájmu u finančního leasingu hmotného majetku podle doby uzavření smlouvy Minimální doba nájmu u finančního leasingu hmotného majetku podle doby uzavření smlouvy Smlouva o finančním leasingu byla uzavřena v době od 1. 1. 2008 do 31. 3. 2009 Zákonem o stabilizaci veřejných rozpočtů

Více

3/7.1 Novela zákonů o DPH a ZDP zákonem č. 87/2009 Sb.

3/7.1 Novela zákonů o DPH a ZDP zákonem č. 87/2009 Sb. LEXIKON ÚČETNÍCH SOUVZTAŽNOSTÍ OD A DO Z Aktuální informace str. 1 3/7.1 Novela zákonů o DPH a ZDP zákonem č. 87/2009 Sb. Nejdůležitější dopady novely, účinné od 1. 4. 2009, jsou následující: Snížená sazba

Více

Předmluva Úvod Daňová evidence, její obsah a forma Složky majetku a závazků, jejich ocenění a evidence...

Předmluva Úvod Daňová evidence, její obsah a forma Složky majetku a závazků, jejich ocenění a evidence... Obsah Obsah Předmluva... 9 1. Úvod...11 1.1 Charakteristika daňové evidence...11 1.2 Fyzické osoby, na které se vztahuje povinnost vedení daňové evidence (poplatníci, kteří nejsou účetní jednotkou)...11

Více

1. ZÁKLADNÍ PŘEDPISY A POJMY...13

1. ZÁKLADNÍ PŘEDPISY A POJMY...13 OBSAH Úvod...9 1. ZÁKLADNÍ PŘEDPISY A POJMY...13 1.1 Rozdělení vozidel... 14 1.1.1 Druhy a kategorie vozidel... 14 1.1.2 Státní poznávací značky...18 1.1.3 Další pojmy používané v souvislosti s vozidly...20

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů použitých v publikaci... 9. Úvod... 13

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů použitých v publikaci... 9. Úvod... 13 Obsah Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů použitých v publikaci... 9 Úvod... 13 1 Finanční leasing v české legislativě... 15 1 Dodatečné vyměření daně při zjištění nesplnění podmínek pro uplatnění

Více

Daňový kalendář. 3. březen (pondělí) 10. březen (pondělí) 11. březen (úterý) 14. březen (pátek ) 17. březen (pondělí) 18.

Daňový kalendář. 3. březen (pondělí) 10. březen (pondělí) 11. březen (úterý) 14. březen (pátek ) 17. březen (pondělí) 18. Daňový kalendář 3. březen (pondělí) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2007 10. březen (pondělí) Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek

Více

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 Obsah 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daně z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2 Schéma

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím DAŇOVÁ EVIDENCE Způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti: Formou vedení DEV (DEV = daňovou evidencí) Formou vedení UČE (UČE = účetnictví) Formou paušálních výdajů (PV) Právní předpisy zákon o daních

Více

Seznam autorů... 3 Tematické okruhy... 9 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 12 Úvod... 15. 1 Pořízení vozidla...

Seznam autorů... 3 Tematické okruhy... 9 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 12 Úvod... 15. 1 Pořízení vozidla... Seznam autorů........................................................ 3 Tematické okruhy...................................................... 9 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci.......................

Více

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 OBSAH 3 OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 dlouhodobý hmotný majetek (dhm) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými 3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými Náklady z hlediska účetního Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz

Více

1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů Hmotný majetek 11

1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů Hmotný majetek 11 obsah 3 Obsah 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými 3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými Náklady z hlediska účetního Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz

Více

ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. prosince 2016 Roční závěrka je sestavená v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, s vyhláškou č. 500/2002

Více

Akontace platba nájemce při zahájení leasingu

Akontace platba nájemce při zahájení leasingu LEASING str. 1 LEA Akontace platba nájemce při zahájení leasingu Právní úprava: Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů 24 odst. 2 písm. h) 24 odst. 2 písm. zl) ZDP ČÚS pro podnikatele č. 013 Dlouhodobý

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009

Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009 Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009 Obsah 1. Úvod... 1 2. Mimořádné odpisy 30a... 1 3. Zkrácení finančního leasingu... 2 4.

Více

Zúčtovací vztahy (účtová třída 3)

Zúčtovací vztahy (účtová třída 3) Zúčtovací vztahy (účtová třída 3) Charakteristika zúčtovacích vztahů (pohledávek a závazků) - vztahy s jinými ekonomickými subjekty účetními jednotkami, v nichž vystupuje buď jako věřitel, který má právo

Více

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu. 2. Daňově neuznatelné výdaje. Český daňový systém Jedná se o výdaje, resp. náklady, které jsou výdaji na: dosažení

Více

Kurzové rozdíly a valutové pokladny

Kurzové rozdíly a valutové pokladny KURZOVÉ ROZDÍLY KUR str. 1 Kurzové rozdíly a valutové pokladny Právní úprava: Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů zejména: 4 odst. 12 povinnost vést účetnictví v peněžních

Více

OPRAVY A TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ NAJATÉHO MAJETKU

OPRAVY A TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ NAJATÉHO MAJETKU Metodická informace 003/04/03 Zpracováno dle legislativy platné k 1.4.2003. OPRAVY A TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ NAJATÉHO MAJETKU 3. část: TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ NAJATÉHO MAJETKU Z platné legislativy vyplývá: 24

Více

Obec Ostružná Ostružná 135, Branná

Obec Ostružná Ostružná 135, Branná Obec Ostružná Ostružná 135, 788 25 Branná Směrnice č. 3/2017 Účtový rozvrh, účetní knihy a náležitosti účetních dokladů IČ: 00636096 Schváleno Zastupitelstvem obce Ostružná dne 18. 1. 2017 usnesením č.

Více

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Daň z příjmů právnických osob v roce 2008 Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Sazba daně 21% od 1. 1. 2008 20% od 1. 1. 2009 19% od 1. 1. 2010 Pro stanovení daně se použije sazba daně účinná k prvnímu dni zdaňovacího

Více

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují Přehled základních daňových ustanovení v oblasti penzijního připojištění účinných od 1. 1. 2008 po novele zákona o dani z příjmů realizované zákonem č. 261/2007 Sb. 1. Daňové úlevy účastníků penzijního

Více

Obec Chodský Újezd,Chodský Újezd 71, zastoupená starostou obce panem Ing. Jiřím Dufkou IČO (poskytovatel)

Obec Chodský Újezd,Chodský Újezd 71, zastoupená starostou obce panem Ing. Jiřím Dufkou IČO (poskytovatel) 1 Smlouva o poskytnutí dotace na celoroční činnost uzavřená v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových

Více

Účetní a daňová problematika společenství vlastníků jednotek

Účetní a daňová problematika společenství vlastníků jednotek Účetní a daňová problematika společenství vlastníků jednotek 1. Vznik společenství vlastníků jednotek právnické osoby... 1 2. SVJ účetní jednotka... 2 2.1. Účetní předpisy... 2 2.2. Účtování příspěvku

Více

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů 6 Základní účtování nákladů a výnosů 6.8 Základní účtování nákladů a výnosů 6.8.1 Vymezení pojmu náklady a výnosy Náklady! & Při podnikatelské činnosti dochází ke spotřebě majetkových složek (například

Více

Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění

Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění Finanční účetnictví Přednáška 28.3. Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění 33. skupina účtů. i zúčtovací vztahy k institucím sociálního a zdravotního pojištění zúčtovací

Více

Příloha k účetní závěrce,

Příloha k účetní závěrce, Příloha k účetní závěrce, sestavená podle 39 vyhlášky č.500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli. Obecné údaje

Více

Organizační směrnice

Organizační směrnice ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Organizační směrnice Obsah: 1. Základní údaje o sdružení 2. Systém zpracování

Více

ÚČETNICTVÍ A DANĚ PRO PRAXI

ÚČETNICTVÍ A DANĚ PRO PRAXI ÚČETNICTVÍ A DANĚ PRO PRAXI UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze 1 OBSAH 1. Úvod do účetnictví... 3 1.1. Způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti... 3 1.2.

Více

2. přednáška - 7.3. 2006. Téma: Účtování zásob. 1) Pořízení materiálu nákupem ze zahraničí

2. přednáška - 7.3. 2006. Téma: Účtování zásob. 1) Pořízení materiálu nákupem ze zahraničí 2. přednáška - 7.3. 2006 Téma: Účtování zásob Osnova: 1) Účtování DPH při pořízení materiálu ze zahraničí 2) Pořízení materiálu s poskytnutou zálohou 3) Reklamace materiálu 4) Prodej materiálu 5) Škody

Více

ÚČETNICTVÍ DAŇOVÉ ODPISY ODPISY NEHMOTNÉHO MAJETKU ÚČTOVÁNÍ VE TŘÍDÁCH 1 6 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

ÚČETNICTVÍ DAŇOVÉ ODPISY ODPISY NEHMOTNÉHO MAJETKU ÚČTOVÁNÍ VE TŘÍDÁCH 1 6 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ÚČETNICTVÍ DAŇOVÉ ODPISY ODPISY NEHMOTNÉHO MAJETKU ÚČTOVÁNÍ VE TŘÍDÁCH 1 6 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Daňové odpisy Řídí se zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, 30 Doba odpisování činí minimálně: odpisová skupina

Více

Zkouškový test z předmětu Finanční účetnictví 1

Zkouškový test z předmětu Finanční účetnictví 1 Zkouškový test z předmětu Finanční účetnictví 1 var. Aa Úloha 1 - Zásoby 1. Na sklad převzato zboží pořizovací ceně 62 000,- 132 131 2. Faktura od zahraničního dodavatele za pom. materiál 10 000 USD (aktuální

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Níže označené smluvní strany:

KUPNÍ SMLOUVA. Níže označené smluvní strany: KUPNÍ SMLOUVA uzavřena podle 2079 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Níže označené smluvní strany: Obec Pěnčín se sídlem 463 45 Pěnčín čp.62 osoba oprávněna

Více

Drobný hmotný majetek

Drobný hmotný majetek DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK DLO str. 1 HESLA MAJÍ PEVNĚ STANOVENOU STRUKTURU Drobný hmotný majetek Právní úprava: Vyhláška č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů 7 Vymezení hmotného majetku 39 Informace

Více

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky 1. Cíl Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 710 Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

Tematické okruhy z předmětu Účetnictví obor Podnikání

Tematické okruhy z předmětu Účetnictví obor Podnikání Tematické okruhy z předmětu Účetnictví obor Podnikání 1. Právní předpisy upravující účetnictví - funkce účetnictví, evidence podnikatelské činnosti - účtový rozvrh a účtová osnova - druhy účtů 2. Účetní

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: ÚČETNICTVÍ Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE MATURITNÍ OTÁZKY OD 2011/12

OBCHODNÍ AKADEMIE MATURITNÍ OTÁZKY OD 2011/12 OBCHODNÍ AKADEMIE MATURITNÍ OTÁZKY OD 2011/12 1. Právní úprava účetnictví 2. Dokumentace 3. Inventarizace 4. Rozvaha 5. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 6. Odpisy dlouhodobého majetku a jeho vyřazení

Více

Pořízení zásob. 5. Pořízení zásob nákupem

Pořízení zásob. 5. Pořízení zásob nákupem Pořízení zásob 5. Pořízení zásob nákupem Tabulka 9 Účtování materiálových zásob dodavatelsky způsob A 1. Faktury dodavatelů za pořízení materiálu 111 321 2. Úhrady faktur za nakoupený materiál 321 241

Více

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva................................................. XIII Zkratky a užité právní předpisy................................ XIV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva................................................. XIII Zkratky a užité právní předpisy................................ XIV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek SHRNUTÍ UČIVA O KRÁTKODOBÉM FINANČNÍM MAJETKU se účtuje ve druhé účtové třídě. Patří sem zejména peníze v pokladně, ceniny, bankovní účty a krátkodobé cenné papíry.

Více

KURZ ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ

KURZ ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ KURZ ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014 UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Obsah: 2 1. Úvod do účetnictví 1.1. ZPŮSOBY VEDENÍ EVIDENCE PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI Daňová evidence je upravena

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky. č Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky. č Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 710 Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU)

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) 6.3 Cizí zdroje - závazky podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, vymezení

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

2. DLOUHODOBÝ MAJETEK MIMO FINANČNÍ MAJETEK Dlouhodobý nehmotný majetek-vymezení Dlouhodobý nehmotný majetek

2. DLOUHODOBÝ MAJETEK MIMO FINANČNÍ MAJETEK Dlouhodobý nehmotný majetek-vymezení Dlouhodobý nehmotný majetek OBSAH 1. ÚVOD DO SOUSTAVY ÚČETNICTVÍ 11 1.1 Právní rámec účetnictví a České účetní standardy 12 1.1.1 Stručná charakteristika zákona o účetnictví 12 1.1.2 Stručná charakteristika vyhlášek k zákonu o účetnictví

Více

Obsah. Obsah. Předmluva 1 KAPITOLA 1

Obsah. Obsah. Předmluva 1 KAPITOLA 1 Obsah Předmluva 1 KAPITOLA 1 Úvod 2 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Plný rozsah účetnictví 3 Zjednodušený rozsah účetnictví 4 Schéma

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

MATURITNÍ OTÁZKY Z ÚČETNICTVÍ OD 2011/12 EKONOMICKÉ LYCEUM

MATURITNÍ OTÁZKY Z ÚČETNICTVÍ OD 2011/12 EKONOMICKÉ LYCEUM MATURITNÍ OTÁZKY Z ÚČETNICTVÍ OD 2011/12 EKONOMICKÉ LYCEUM 1. Právní úprava účetnictví Předmět a význam účetnictví Základní právní normy Zákon o účetnictví České účetní standardy - funkce Směrná účtová

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

č. 710 Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek

č. 710 Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 710 Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Obsah. Předmluva... XIV Zkratky a užité právní předpisy... XV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIV Zkratky a užité právní předpisy... XV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva.................................................. XIV Zkratky a užité právní předpisy................................. XV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Směrná účtová osnova Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10 Úvod 15 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 1 Sídlo s. r. o. v bytě, který je v podílovém vlastnictví manželů 20 2 Povinné

Více

2/2.4 Nejčastější chyby v oceňování majetku

2/2.4 Nejčastější chyby v oceňování majetku str. 1 Nejčastější chyby v oceňování majetku Kapitola obsahuje upozornění na některé chyby při oceňování majetku, které se v souvislosti s daní z přidané hodnoty vyskytují v praxi v účetnictví právnických

Více

TRANSROLL EAST, a.s. 2013

TRANSROLL EAST, a.s. 2013 TRANSROLL EAST, a.s. 213 Příloha k účetní závěrce za rok 213 sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 213 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/21, ve znění pozdějších

Více

Finanční právo. 4. seminář 15. listopadu 2013

Finanční právo. 4. seminář 15. listopadu 2013 Finanční právo 4. seminář 15. listopadu 2013 Daně z příjmů Daň z příjmů fyzických osob doplnění. Daň z příjmů právnických osob a společná ustanovení Příklad pro vyplnění daňového přiznání O příjmech pana

Více

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Příloha č. 7 Směrná účtová osnova Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013

Více

HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK V PRAXI 11. aktualizované vydání 1. aktualizace k 20. 7. 2009

HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK V PRAXI 11. aktualizované vydání 1. aktualizace k 20. 7. 2009 HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK V PRAXI 11. aktualizované vydání 1. aktualizace k 20. 7. 2009 Po novelách zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, se doplňují nové texty za kapitolu

Více

3. 1 ODPISY DLOUHODOBÉHO HMOTNÉHO MAJETKU

3. 1 ODPISY DLOUHODOBÉHO HMOTNÉHO MAJETKU 7 3 DLOUHODOBÝ MAJETEK OBSAH: 3. 1 Odpisy dlouhodobého hmotného majetku 3. 2 Pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku 3. 3 Vyřazení dlouhodobého hmotného majetku 3. 4 Souhrnný příklad na účtování

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Chemin a.s. ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty Tato příloha k účetní závěrce

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty Příloha C Směrná účtová osnova a účtový rozvrh (na úrovni syntetických účtů) pro užití v podmínkách VŠFS (V prvním sloupci jsou třídy a skupiny účtů směrné účtové osnovy dané vyhláškou č.500/ 2002 Sb.

Více

Český účetní standard č. 301 Účty a zásady účtování na účtech

Český účetní standard č. 301 Účty a zásady účtování na účtech Strana 464 52 České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 503/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen České účetní standardy pro zdravotní pojiš ovny ) 1. Cíl Cílem

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ÚČETNICTVÍ 3 11. KAPITOLA: DAŇOVÁ EVIDENCE-OBSAH, FORMA. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl

Více

PŘÍLOHA - OPIS DÁVKY XML

PŘÍLOHA - OPIS DÁVKY XML PŘÍLOHA - OPIS DÁVKY XML územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč) Období: 12 / 2014 IČO: 00275808 Název: A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje ve své

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně... 23 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně... 23 1.1.1 Dílčí základy... 23 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů... 27 1.1.3 Procentní

Více

Manažerská ekonomika Daně

Manažerská ekonomika Daně DANĚ (zkouška č. 5) Cíl předmětu Učivo se zaměřuje na komplexní zobrazení daňového systému České republiky a na základní konstrukční prvky a přístupy k přímým a nepřímým daním. Dále jde o objasnění systému

Více

OSOBNÍ DOPRAVA. D. daňové právo

OSOBNÍ DOPRAVA. D. daňové právo OSOBNÍ DOPRAVA D. daňové právo 1. Místní příslušnost správce daně, není-li stanoveno jinak, se řídí: a) u fyzické osoby jejím místem pobytu, u právnické osoby jejím sídlem b) u fyzické osoby jejím místem

Více

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace:

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace: Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností ALIVO a.s. Křemencova 4/175, Praha 1 ke dni 31.12.216 v tis. Kč 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty Tato příloha k účetní závěrce je sestavena

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Školičky, s.r.o.

Příloha k účetní závěrce společnosti Školičky, s.r.o. Příloha k závěrce Školičky, s.r.o. k 31. 3. 2017 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 500/2002 Sb., kterým se stanoví obsah závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z ch písemností jednotky

Více

9/2.2 Fond kulturních a sociálních potřeb (FKSP)

9/2.2 Fond kulturních a sociálních potřeb (FKSP) Fondy příspěvkové organizace str. 1 PO Fond kulturních a sociálních potřeb (FKSP) Tvoří ho příspěvkové organizace a organizační složky státu. Územní samosprávné celky mohou tvořit sociální fond podle pravidel,

Více

Daně v roce Metodologický seminář pro středoškolské učitele

Daně v roce Metodologický seminář pro středoškolské učitele Daně v roce 2010 Metodologický seminář pro středoškolské učitele prof. Ing. Alena Vančurová, Ph.D. DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB Cesta od předmětu k základu daně veškeré příjmy poplatníka - příjmy vyňaté

Více

VZOR VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE U DOTAČNÍHO TITULU Č. 1

VZOR VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE U DOTAČNÍHO TITULU Č. 1 VZOR VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE U DOTAČNÍHO TITULU Č. 1 Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů,

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek SHRNUTÍ UČIVA O KRÁTKODOBÉM FINANČNÍM MAJETKU se účtuje ve druhé účtové třídě. Patří sem zejména peníze v pokladně, ceniny, bankovní účty a krátkodobé cenné papíry.

Více

NUPHARO SERVICES S.R.O.

NUPHARO SERVICES S.R.O. P Ř Í L O H A Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K Y sestavená k rozvahovému dni 31.12.2013 v obchodní firmě: NUPHARO SERVICES S.R.O. OBECNÉ INFORMACE POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY ZÁKLADNÍ VÝCHODISKO PRO VYPRACOVÁNÍ ÚČETNÍ

Více

Dlouhodobý majetek, zásoby

Dlouhodobý majetek, zásoby , zásoby Č. 710 Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek 5.1. Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku 5.1.1. Účetní jednotka účtuje o pořízení dlouhodobého nehmotného majetku k tomuto okamžiku,

Více

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů .8 Základní účtování nákladů a výnosů.8.1 Vymezení pojmu náklady a výnosy Náklady Při zhotovování výrobků nebo provedení jiných výkonů dochází ke spotřebě výrobních činitelů (spotřeba materiálu, pracovní

Více

6.4 Základní účtování zboží

6.4 Základní účtování zboží Základní účtování zboží 6 6.4 Základní účtování zboží 6.4.1 Pojem zboží Zboží jsou movité věci koupené za účelem prodeje. Zbožím mohou být také nemovitosti, ale pouze v případě, že jsou splněny následující

Více

VZOR VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE

VZOR VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE VZOR VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE TEXT SMLOUVY BUDE DÁLE UPŘESNĚN PŘI SCHVALOVÁNÍ DOTACÍ Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve

Více

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky. č Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky. č Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 710 Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností ALIVO a.s. Křemencova 4/175, Praha 1 ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty

Více

KUPNÍ SMLOUVA. č. smlouvy prodávajícího: č. smlouvy kupujícího: Povodí Vltavy, státní podnik sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, Praha 5

KUPNÍ SMLOUVA. č. smlouvy prodávajícího: č. smlouvy kupujícího: Povodí Vltavy, státní podnik sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, Praha 5 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) č. smlouvy prodávajícího: č. smlouvy kupujícího: Prodávající: Povodí Vltavy, státní podnik

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

Evidence, účtování, odepisování majetku. Organizační opatření

Evidence, účtování, odepisování majetku. Organizační opatření STRANA: 1 z 6 Organizační opatření 1. je závazná pro zaměstnance školy. 2. Dokument nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem 1.9.2012. 3. Kontrolou plnění směrnice pověřuji vedoucí ekonomicko-správního

Více

Zdaňování příjmů podle 7 ZDP

Zdaňování příjmů podle 7 ZDP Zdaňování příjmů podle 7 ZDP Jedná se o příjmy ze samostatné činnosti dle 7 odst. 1 ZDP: a) příjem ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství, b) příjem ze živnostenského podnikání, c) příjem

Více

Zdanění příjmů veřejně prospěšného poplatníka v 2016

Zdanění příjmů veřejně prospěšného poplatníka v 2016 Zdanění příjmů veřejně prospěšného poplatníka v 2016 Předmětem daně z příjmů jsou od roku 2014 rovněž příjmy, které dříve podléhaly dani dědické a dani darovací. Veřejně prospěšné poplatníky lze zjednodušeně

Více

Paušální výdaje z podnikání a pronájmu podle právního stavu k 10. 1. 2010

Paušální výdaje z podnikání a pronájmu podle právního stavu k 10. 1. 2010 Paušální výdaje z podnikání a pronájmu podle právního stavu k 10. 1. 2010 1. Princip uplatňování paušálních výdajů... 1 2. Paušální výdaje v praxi... 1 3. Výše paušálních výdajů v jednotlivých letech 2004-2010...

Více

Novela zákona o daních z příjmů

Novela zákona o daních z příjmů Novela zákona o daních z příjmů Dne 03.07.2009 byla prezidentem republiky podepsána novela zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZDP ), vypracovaná Ministerstvem

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně... 23 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně... 23 1.1.1 Dílčí základy... 23 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů... 27 1.1.3 Procentní

Více

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE NA AKCI

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE NA AKCI VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE NA AKCI Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem č.

Více