3/2 Zdravotní a sociální pojištění

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "3/2 Zdravotní a sociální pojištění"

Transkript

1 LEXIKON ÚČETNÍCH SOUVZTAŽNOSTÍ OD A DO Z Zdravotní a sociální pojištění str. 1 AKTUÁLNÍ INFORMACE ZÍSKÁVAJÍ ČTENÁŘI V PŘEDSTIHU 3/2 Zdravotní a sociální pojištění Zákonem č. 362/2009 Sb., došlo v souvislosti s návrhem zákona o státním rozpočtu k úsporným opatřením, které se dotkly oblasti pojistného na sociální zabezpečení. Tato opatření budou platit od do V rámci úsporného balíčku dochází k těmto změnám: 1. Zrušení slevy na pojistném, které mohl s účinností od uplatnit zaměstnavatel za každého zaměstnance, který splnil podmínky stanovené v novém 21a novelizovaného zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanost. Poprvé bylo možno slevu uplatnit za kalendářní měsíc srpen 2009, naposledy ji zaměstnavatel uplatnil, v souladu s úsporným balíčkem, za kalendářní měsíc prosinec Jenom pro informaci uvádíme základní podmínky uplatnění slevy na pojistném, kterou zaměstnavatel uplatňoval u každého zaměstnance: který byl účasten nemocenského pojištění, který měl vyměřovací základ nižší než Kč, jehož zaměstnání trvalo po celý kalendářní měsíc, leden 2010

2 str. 2 LEXIKON ÚČETNÍCH SOUVZTAŽNOSTÍ OD A DO Z Zdravotní a sociální pojištění jehož zaměstnání mělo trvat déle než 3 kalendářní měsíce a který nevykonával zaměstnání malého rozsahu. 2. Zvýšení maximálního vyměřovacího základu pro pojistné (zdravotní i sociální) ze 48násobku průměrné mzdy na 72násobek průměrné mzdy. Pokud zaměstnanec přesáhne tento limit nemusí platit pojistné ve výši 11 % (6,5 % důchodové pojištění + 4,5 % zdravotní pojištění) z vyměřovacího základu a zaměstnavatel rovněž neodvádí z částky přesahující limit pojistné ve výši 34 % z vyměřovacího základu (25 % pojistné na sociální zabezpečení a 9 % zdravotní pojištění). Pro rok 2010 byla vyhlášena průměrná měsíční mzda ve výši Kč, 72násobek průměrné měsíční mzdy představuje částku Kč. 3. Stejně jako v roce 2009 si bude moci zaměstnavatel i v roce 2010 odečítat z odvodů pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 1/2 náhrady mzdy vyplacené zaměstnancům po dobu jejich dočasné pracovní neschop nosti (karantény). Zaměstnavatel si bude moci odečítat vyplacené náhrady mzdy za všechny zaměstnance a ne jenom za zaměstnance se zdravotním postižením, jak bylo původně schváleno novelou zákona o pojistném na sociální zabezpečení. 4. V roce 2010 zůstává pro zaměstnavatele v platnosti stejná sazba pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, leden 2010

3 LEXIKON ÚČETNÍCH SOUVZTAŽNOSTÍ OD A DO Z Zdravotní a sociální pojištění str. 3 a to ve výši 25 % z vyměřovacího základu. Nedochází ke změně avizované zákonem o pojistném na sociální zabezpečení, kdy mělo dojít ke snížení sazby o 0,9 % procentního bodu na 24,1 % z vyměřovacího základu. Úsporným balíčkem nebyla dotčena sazba důchodového pojištění sráženého zaměstnancům, které i v roce 2010 činí 6,5 % z vyměřovacího základu. Rovněž zdravotní pojištění bude v roce 2010 odváděno zaměstnavatelem ve výši 9 % a sráženo zaměstnancům ve výši 4,5 % z vyměřovacího základu. Také pro osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) zůstává odvod pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti ve stejné výši jako v roce OSVČ budou odvádět v roce 2010 pojistné na důchodové pojištění ve výši 29,2 % a dobrovolné nemocenské pojištění ve výši 1,4 % z vyměřovacího základu. V návaznosti na vyhlášenou průměrnou měsíční mzdu budou v měsíci podání Přehledu za rok 2009 platit OSVČ, které vykonávají SVČ jako hlavní, zvýšenou minimální zálohu na důchodové pojištění ve výši Kč (předtím činila záloha Kč). OSVČ, které vykonávají samostatnou výdělečnou činnost jako vedlejší mají povinnost platit zálohy na pojistné v roce 2010 pokud jejich příjem po odpočtu výdajů dosáhne za rok 2009 alespoň Kč. Minimální záloha na pojistné na důchodové zabezpečení pro OSVČ, které vykonávají SVČ jako vedlejší stanovena ve výši 693 Kč. Obdobně tomu bude u zdravotního pojištění. V měsíci podání Přehledu za rok 2009 budou OSVČ, které vykonávají SVČ jako hlavní platit zvýšenou mini- leden 2010

4 str. 4 LEXIKON ÚČETNÍCH SOUVZTAŽNOSTÍ OD A DO Z Zdravotní a sociální pojištění mální měsíční zálohu na pojistné ve výši Kč (předtím platili Kč). Další změny S účinností od dojde ke zvýšení daňového zvýhodnění na dítě z dosavadních Kč ročně na Kč. Poplatník, který uplatňuje daňové zvýhodnění na dítě podle 35c ZDP si bude moci měsíčně odečíst od základu daně částku 967 Kč/dítě. Od dochází ke sjednocení termínu platby zdravotního pojištění s termínem platby pojistného na sociální zabezpečení. Podle zákona o platebním styku je zdravotní pojištění splatné po uplynutí kalendářního měsíce v období od 1. dne do 20. dne následujícího měsíce. Do bylo zdravotní pojištění splatné v termínu, který byl zaměstnavatelem určen pro výplatu mezd a platů. Za den platby pojistného se považuje den, kdy dojde k připsání pojistného na účet příslušné zdravotní pojišťovny. Pro pojistné na sociální zabezpečení platí definice den platby pojistného již od Poprvé budou plátci zdravotního pojištění postupovat tímto způsobem při platbě pojistného za prosinec 2009 v období od 1. do 20. ledna. Autorka: Alena Mocková leden 2010

5 AUTOMOBIL AUT str. 5 HESLA MAJÍ PEVNĚ STANOVENOU STRUKTURU Automobil pořízení koupí Právní úprava: Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů zejména: 25 odst. 1 písm. a) a odst. 4 písm. a) Pořizovací cena 28 odst. 1 Zaevidování dlouhodobého hmotného majetku Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů zejména: 26 odst. 5 Uvedení majetku do užívání 29 Vstupní cena hmotného majetku 30 Minimální doba odpisování 30a Mimořádné odpisy 31 Rovnoměrné odpisování 32 Zrychlené odpisování Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů 37e Poplatky na podporu sběru, zpracování, využití a odstranění vybraných autovraků Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů zejména: 344 a další Odstoupení od smlouvy 409 a další Kupní smlouva UPOZORNĚNÍ NA PRÁVNÍ ÚPRAVU červenec 2009

6 AUT str. 6 AUTOMOBIL ÚČETNÍ OPERACE JSOU SROZUMITELNĚ POPSÁNY A VYSVĚTLENY červenec 2009 Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů zejména: 6 odst. 3 Povinnosti řidiče Zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidel, ve znění pozdějších předpisů (tzv. zákonné pojištění) Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů zejména: 75 Plnění, u nichž není nárok na odpočet daně Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví zejména: 7 odst. 3 písm. b) Drobný hmotný majetek 7 odst. 11 Zaevidování dlouhodobého hmotného majetku 9 odst. 1 písm. g) Drobný hmotný majetek účtovaný jako zásoba 39 odst. 9 písm. b) Drobný hmotný majetek uvedený v příloze v účetní závěrce 47 Vymezení nákladů souvisejících s pořízením dlouhodobého hmotného majetku Vyhláška č. 243/2001 Sb., o registraci vozidel, ve znění pozdějších předpisů zejména: 15 písm. a) Druhy registračních značek 21 odst. 4 Zvláštní registrační značky ČÚS pro podnikatele: č. 001 Účty a zásady účtování na účtech č. 013 Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek č. 015 Zásoby Popis operace: Způsob pořízení vozidla a okamžik přechodu vlastnictví mají významnou roli při zahrnutí vozidla do obchodního majetku podnikatelského subjektu, zařazení do užívání a způsobu uplatnění výdajů (nákladů) souvisejících s provozem vozidla (např. údržba,

7 AUTOMOBIL AUT str. 7 opravy, PHM) či pouhou existencí tohoto vozidla (např. odpisy) do základu daně z příjmů. Jednou z možností nabytí vozidla právnickou osobou je koupě vozidla. Tu lze uskutečnit na základě smlouvy uzavřené podle ObchZ, a to jako koupi vozidla: nového či již provozovaného, příp. nepojízdného, po finančním pronájmu (leasingu), po operativním pronájmu, při koupi podniku nebo jeho části, při dražbě apod. Koupi lze uskutečnit v tuzemsku anebo v zahraničí od obchodní společnosti či jiné právnické osoby, od fyzické osoby podnikatele i občana nepodnikají cího. Účelem koupě vozidla může být jeho používání pro vlastní anebo cizí potřeby, za účelem jeho pronajímání či dalšího prodeje apod. Významnou náležitostí kupní smlouvy je sjednání ceny anebo způsobu jejího stanovení. Pokud cena anebo způsob jejího stanovení nejsou sjednány, má prodávající nárok na úhradu ceny obvyklé. Pokud v kupní smlouvě není jednoznačně uvedeno, že sjednaná cena je bez DPH, je touto cenou vždy cena včetně DPH. Obsahem kupní smlouvy by měla být další důležitá ustanovení, např. dodací lhůta a podmínky, splatnost kupní ceny, odpovědnost za vady, záruční doba apod. Sjednat lze i další podmínky. Sjednaná kupní cena je nejčastěji splatná při převzetí vozidla kupujícím. Může však být dohodnuto, že bude splatná postupně, ve splátkách (koupě vozidla na splátky). Ve všech případech je zcela nezbytné uschovat doklady o nabytí vozidla včetně dokladů, ze kterých je červenec 2009

8 AUT str. 8 AUTOMOBIL zřejmá cena vozidla. Bez těchto dokladů totiž v zásadě nelze vozidlo zahrnout do účetnictví a uplatňovat odpisy, náklady na opravy apod. Při pořízení vozidla koupí nového anebo ojetého vozidla v tuzemsku nebo v zahraničí na základě kupní smlouvy podle ObchZ nastává přechod vlastnictví: převzetím vozidla kupujícím, příp. dříve než jeho převzetím, pokud je to podle ObchZ písemně sjednáno, anebo později, je-li to písemně sjednáno, není-li však zřejmé kdy, pak úplným zaplacením kupní ceny. Na okamžik přechodu vlastnictví vozidla nemá žádný vliv datum zápisu vlastníka, příp. jeho změna v technickém průkazu vozidla. Dokladem o nabytí (přechodu) vlastnictví vozidla je např. kupní smlouva, faktura, příp. jiný doklad. Takovýmto dokladem ale není evidenční karta, inventurní soupis ani účetní zápis či jiná pomocná evidence majetku daňového subjektu. Nejasné bývají někdy případy, kdy je v kupní smlouvě, v souladu s ustanovením ObchZ, stanoven přechod vlastnictví k vozidlu později, než je okamžik jeho fyzického převzetí, tj. např. až zaplacením poslední splátky kupní ceny. Problém spočívá v tom, že v době mezi převzetím vozidla a přechodem vlastnictví nejde ani o pronájem, ani o výpůjčku vozidla. Vlastníkem je stále prodávající, uživatelem je kupující. V tomto případě jde o klasický případ, kdy kupující je tzv. ekonomickým vlastníkem. Kdo je provozovatelem vozidla zapsaným v technickém průkazu, není, s výjimkou daně silniční, rozhodující. Daňové odpisy v uvedeném přechodném období nelze uplatnit. O provozních nákladech bude účtovat a daňově je může uplatňovat kupující. Provede-li ku- červenec 2009

9 AUTOMOBIL AUT str. 9 pující na vozidle technické zhodnocení, nebude jeho výše daňově uznatelným nákladem, ale bude u kupujícího součástí vstupní ceny v roce přechodu vlastnictví, příp. v prvním roce odpisování. Z účetního hlediska bude kupující účtovat o dodání vozidla na příslušném majetkovém účtu a o závazku za prodávajícím. Prodávající bude účtovat o úbytku majetku, příp. zboží, o výnosech a pohledávkách za kupujícím jako při běžném prodeji majetku, příp. zboží. Postup účtování při vyřazení vozidla zaevidovaného u prodávajícího jako majetek stanoví ČÚS č Pokud je vozidlo zaevidováno jako zboží, účetní postup při prodeji vozidla stanoví ČÚS č V analytické, příp. podrozvahové evidenci budou obě strany sledovat skutečnosti týkající se přechodu vlastnictví. Uvedení vozidla do užívání Rozhodujícím okamžikem pro možnost zahájení účetního i daňového odpisování je zahrnutí vozidla do obchodního majetku a uvedení do užívání. Pro účely účetnictví je uvedení do užívání specifikováno v zásadě tak, že dlouhodobým hmotným majetkem se stávají pořizované věci uvedené do stavu způsobilého k užívání, kterým se rozumí dokončení věci a splnění technických funkcí a povinností stanovených zvláštními právními předpisy pro užívání (způsobilost k provozu). Z účetního hlediska je tak uvedení do užívání provedeno oprávněným zaúčtováním vozidla na účtovou skupinu 02 (např. na syntetický účet 022). Z ustanovení ZDP vyplývá, že daňové odpisování lze zahájit po uvedení pořizované věci do stavu způsobilého k obvyklému užívání, kterým se rozu- červenec 2009

10 AUT str. 10 AUTOMOBIL mí dokončení věci a splnění technických funkcí a povinností stanovených zvláštními právními předpisy pro užívání. Jde tedy o splnění nejen všech technických předpisů, ale i všech ostatních zákonných předpisů, ve kterých je nějaká podmínka pro používání vozidel uvedena. Zařadit vozidlo do užívání, tj. přeúčtovat z účtu 042 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku na účet 022 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí, lze provést (a tedy také zahájit účetní a daňové odpisování) až po zabezpečení všech technických funkcí potřebných k užívání vozidla a splnění všech povinností stanovených právními předpisy, tj. předpisy, které se týkají vozidel. Za splnění této podmínky se nepovažuje přidělení registrační značky, tzn. že zařadit do užívání lze i nové vozidlo, které splňuje všechny ostatní náležitosti a je opatřeno pouze zvláštní SPZ pro jednorázové použití (papírovou, tzv. převozní značkou). U takovéhoto vozidla lze s odkazem na ustanovení 26 odst. 5 ZDP zahájit daňové odpisování. Zaevidování vozidla přímo na účet 022, což umožňuje standard č. 013, připadá v úvahu pouze v případě, že při pořízení nevznikají vedlejší náklady související s jeho pořízením a vozidlo lze uvést do užívání. Pokud jde o okamžik uvedení do užívání při pořízení (nabytí) vozidla již provozovaného, pojízdného i nepo jízdného (i havarovaného), se standardní státní poznávací značkou, tj. registrovaného v registru silničních vozidel, jsou podmínky pro uvedení do užívání prakticky splněny okamžikem přechodu vlastnictví k vozidlu, tj. v zásadě okamžikem převzetí vozidla od předchozího vlastníka. červenec 2009

11 AUTOMOBIL AUT str. 11 Odstoupení od smlouvy Podle ustanovení ObchZ lze od smlouvy odstoupit pouze v případech vymezených ve smlouvě nebo v ObchZ. Řešení některých případů, kdy podmínky odstoupení od smlouvy nebyly mezi smluvními stranami ujednány, je právně složité a nese s sebou také mnohdy nepříjemné a zdlouhavé řešení daňové. Vzhledem k tomu je vhodné, aby podmínky odstoupení od smlouvy byly sjednány i v případě na první pohled jednodu chých vztahů i vztahů doposud bez problémových. Požadovat zapracování takovéhoto ujednání do smlouvy není otázkou nedůvěry, ale jistoty obou stran. V případě odstoupení od kupní smlouvy a vrácení vozidla původnímu vlastníku v průběhu téhož kalendářního roku (zdaňovacího období) nenastanou prakticky žádné problémy účetní ani daňové. Pokud však k odstoupení od kupní smlouvy dojde v následujícím kalendářním roce (zdaňovacím období), bude nutno postupovat takto: a) nedochází-li k právnímu navrácení v původní stav v účetnictví oba zruší provedené účetní zápisy a původní vlastník pokračuje v odpisování, pro daňové účely sdělí vracející původnímu vlastníku, jakou částku daňových odpisů uplatnil v základu daně z příjmů; dodatečná daňová přiznání nepodávají, b) dojde-li k právnímu navrácení v původní stav k datu prodeje vozidla, musí oba podat dodatečná daňová přiznání za předchozí zdaňovací období, a to jak z důvodu uhrazené kupní ceny, tak i: u prodávajícího z důvodu daňově uplatněné zůstatkové ceny vozidla, poloviny odpisů ve zdaňovacím období, kdy bylo vozidlo vyřazeno červenec 2009

12 AUT str. 12 AUTOMOBIL z majetku, příp. odpisů, které nemohl z důvodu prodeje vozidla uplatnit, u kupujícího (vracejícího) z důvodu uplatněných daňových odpisů (tj. na vyšší daňovou povinnost). Je-li kupujícím právnická osoba, provede v případě pořízení nového (i již provozovaného) vozidla jeho zaúčtování, tj. zaevidování do majetku, a ocení vozidlo pro účely jeho účetního a daňového odpisování. Oceněním je pro účely účetnictví cena pořizovací. Tato cena je také základem pro stanovení vstupní ceny pro daňové účely. Kupující účetní jednotka, které vznikne vlastnické právo k vozidlu, bude při jeho pořízení účtovat podle ustanovení ZoÚ v souladu s účetními metodami, tzn. že musí dodržet zejména způsob ocenění vozidla, který je stanoven ve vyhlášce. Konkrétní postup účtování při pořízení vozidla a jeho ocenění stanoví také ČÚS č Pokud by bylo předmětem koupě vozidlo starší, jehož vstupní cena by nedosahovala hranice pro hmotný majetek samostatné movité věci stanovené v ZDP, tj. 40 tisíc Kč, lze při pořízení vozidla zvolit několik postupů pro jeho zaúčtování. Pokud bylo koupeno havarované vozidlo, které by k okamžiku obchodu bylo technicky způsobilé k provozu na pozemních komunikacích a u prodávajícího již v minulosti bylo uvedeno do užívání, lze jej podle ustanovení přímo zaevidovat na majetkový účet, poněvadž vozidlo již před nabytím bylo uvedeno do stavu způsobilého k užívání a nevyžaduje montáž u nabyvatele. Tento účetní postup lze použít v případě, kdy nevznikají vedlejší náklady související s pořízením vozidla. červenec 2009

13 AUTOMOBIL AUT str. 13 Pořizovací cena Ve smyslu ustanovení ZoÚ se vozidlo jako hmotný majetek úplatně nabytý ocení pořizovací cenou. Podle ustanovení 25 ZoÚ je to cena, za kterou byl majetek pořízen a náklady s jeho pořízením související. Těmito náklady jsou podle výše uvedené vyhlášky např. náklady na dopravu, clo, různé poplatky, částky za zprostředkování koupě vozidla. Součástí pořizovací ceny nejsou výdaje na údržbu, opravy, náhradní díly, úroky z půjčky anebo úvěru na pořízení vozidla, smluvní pokuty a úroky z prodlení apod., uhrazené po uvedení vozidla do užívání podle účetních předpisů. Při oceňování vozidla postupuje účetní jednotka v souladu s ČÚS č. 013 Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek. Tato pořizovací cena je podle ustanovení ZDP v zásadě cenou, ze které jsou následně uplatňovány daňové odpisy. Pokud byla na pořízení vozidla poskytnuta přímo anebo zprostředkovaně dotace ze státního rozpočtu, státních fondů, rozpočtu vyššího územního celku města anebo obce, z veřejného rozpočtu cizího státu apod., snižuje tato dotace pořizovací cenu vozidla. Z takto stanovené pořizovací ceny se vychází i pro účely daně z příjmů. U plátců DPH není součástí pořizovací ceny oprávněně uplatněný odpočet DPH, u neplátců je DPH vždy součástí pořizovací ceny. Vstupní cena Pojem vstupní cena je používán v daňových předpisech, zejména pro účely stanovení výše daňových odpisů nebo výše příjmů ze závislé činnosti při bezplat- červenec 2009

14 AUT str. 14 AUTOMOBIL červenec 2009 ném poskytnutí motorového vozidla zaměstnanci pro služební i soukromé účely. Vstupní cenu hmotného majetku upravuje pro různé způsoby pořízení majetku ustanovení ZDP. Součástí vstupní ceny jsou: cena pořízení, tj. kupní cena uvedená v kupní smlouvě, přičemž není rozhodující termín její úhrady ani případný postup jejího splácení, náklady související s pořízením vozidla uhrazené do okamžiku uvedení vozidla do užívání, jako např. doprava, clo, úroky z půjčky anebo úvěru na pořízení vozidla, správní poplatky (např. ekologický poplatek), částka uhrazená za zprostředkování, technické zhodnocení vozidla provedené po zaevidování vozidla (hmotného majetku) do majetku, nejpozději však v prvním roce skutečného uplatnění daňových odpisů vozidla, DPH u neplátců DPH, DPH u plátců daně, nemají-li nárok na odpočet daně anebo pokud odpočet DPH neuplatnili, přestože tak mohli učinit. Od roku 2009 byl novelizován zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve kterém se nově stanovují poplatky za převod použitého vozidla. Výše poplatku je stanovena s ohledem na plnění mezních hodnot emisí ve výfukových plynech podle právních předpisů Evropských společenství na Kč (EURO 2), Kč (EURO 1) a Kč (EURO 0). Tyto tzv. ekolo gické poplatky lze považovat za náklady související s pořízením vozidla a budou tedy součástí jeho vstupní ceny. Součástí vstupní ceny je také např. cena za tzv. prodlouženou záruku bez ohledu na to, zda byla sjednána (vč. její ceny) při koupi vozidla anebo v průběhu trvání základní záruční doby.

15 AUTOMOBIL AUT str. 15 Pokud je vozidlo spoluvlastnictvím více osob, rozdělí se vstupní cena vozidla na jednotlivé spoluvlastníky poměrem jejich spoluvlastnických podílů k vozidlu. Vstupní cena se snižuje o poskytnuté dotace ze státního rozpočtu, z rozpočtu měst, obcí a vyšších územních samosprávných celků, státních fondů, o poskytnuté dotace, příspěvky a podpory z veřejných rozpočtů a jiných peněžních fondů cizího státu, poskytnuté na jeho pořízení nebo technické zhodnocení. Od do mohla vstupní cena nebo zvýšená vstupní cena (např. z titulu provedeného technického zhodnocení vozidla) činit pro daňové účely u osobních automobilů nejvýše Kč. To se týkalo všech uvedených vozidel pořízených po , mimo osobní automobily používané provozovateli silniční dopravy nebo taxislužby na základě vydané koncese a osobní automobily v provedení sanitní a pohřební. Od byl uvedený limit zvýšen na Kč. Toto omezení vstupní ceny se vztahuje na uvedená vozidla pořízená do konce zdaňovacího období, které započalo v roce U osobních automobilů pořízených od zdaňovacího období započatého v roce 2008 již není výše vstupní ceny nijak omezena. Při úhradě vozidla v cizí měně je základem pro stanovení vstupní ceny pořizovací cena uhrazená v cizí mě ně přepočtená na Kč způsobem stanoveným v souladu se ZoÚ ve vnitřní směrnici účetní jednotky. Po splnění všech zákonných náležitostí pro zaevidování vozidla do majetku, lze zahájit daňové odpisování. Veškerá vozidla (osobní, nákladní, přípojná) jsou od roku 2008 podle přílohy č. 1 k ZDP zahrnuta červenec 2009

16 AUT str. 16 AUTOMOBIL ZAÚČTOVÁNÍ JE PROVEDENO PRO PŘEHLEDNOST V TABULKÁCH Souvztažnosti: Koupě nového vozidla červenec 2009 do odpisové skupiny 2. To znamená, že v souladu s ustanovením 30 ZDP je minimální doba odpisování u vozidel 5 let. Daňově odpisovat lze buď rovnoměrně ( 31 ZDP), nebo zrychleně ( 32 ZDP). U vozidel pořízených v období od do lze uplatnit tzv. mimořádné odpisy ( 30a ZDP). Pokud je poplatník prvním vlastníkem vozidla může jej odepsat bez přerušení do 100 % vstupní ceny za 24 měsíců. Přitom za prvních 12 mě síců lze uplatnit odpisy rovnoměrně až do výše 60 % vstupní ceny vozidla a za dalších bezprostředně násle dujících 12 měsíců lze uplatnit odpisy rovnoměrně až do výše 40 % vstupní ceny. Zahájit mimořádné odpisování lze v mě síci následujícím po měsíci, ve kte rém byly splněny veškeré zákonné náležitosti pro zaevidování vozidla do majetku. Technické zhodnocení vozidel, u kterých se uplatňují mimořádné odpisy, nezvyšuje jejich vstupní cenu, ale zatřídí se a odpisuje jako samostatný majetek podle pravidel odpisování pro 2. odpisovou skupinu. Č. Účetní případ MD DAL 1. Záloha poskytnutá dodavateli nového vozidla , 211 2a. Pořízení nového vozidla: , 211 vznikají náklady související s pořízením 2b. Náklady související s pořízením nového , 211 vozidla např. doprava, clo 2c. Uvedení vozidla do stavu způsobilého k užívání Pořízení nového vozidla: , 211 nevznikají náklady související s pořízením

17 AUTOMOBIL AUT str. 17 4a. Poskytnutí dotace na pořízení nového vozidla , 347 4b. Snížení pořizovací ceny o poskytnutou dotaci 346, Úhrada pořizovací ceny vozidla podle přijaté faktury 6. Zúčtování zaplacené zálohy a. Nákup vozidla před koncem účetního období vydaná faktura vyhotovená následující účetní období vozidlo bylo převzato, ale nebylo zařazeno do užívání 7b. Následující účetní období: cena na faktuře shodná s dohadnou položkou cena na faktuře je vyšší než dohadná položka rozdíl ceny cena na faktuře je nižší než dohadná položka rozdíl ceny c. Zařazení vozidla do užívání a. Nákup vozidla před koncem účetního období vydaná faktura vyhotovená následující účetní období vozidlo bylo zařazeno do užívání 8b. Běžné účetní období: převzetí vozidla c. Následující účetní období: cena na faktuře shodná s dohadnou položkou cena na faktuře je vyšší než dohadná položka rozdíl ceny cena na faktuře je nižší než dohadná položka rozdíl ceny a. Konec běžného účetního období: (rozvahový den): přijatá faktura, vozidlo kupujícímu nedodáno b. Následující účetní období: převzetí vozidla a jeho uvedení do užívání duben 2009

18 AUT str. 18 AUTOMOBIL Koupě vozidla provozovaného, příp. nepojízdného možné účetní případy nad rámec předchozího příkladu Č. Účetní případ MD DAL 1. Pořízení nepojízdného vozidla: , 211 vznikají náklady související s pořízením 2a. Náklady související s pořízením nepojízdného , 211 vozidla např. doprava vynaložené před uvedením vozidla do užívání 2b. Náklady související s pořízením havarovaného , 211 vozidla, technicky způsobilého k provozu např. doprava vynaložené po uvedení vozidla do užívání 3a. Opravy pro zajištění provozuschopnosti , 211 havarovaného vozidla, technicky způsobilého k provozu 3b. Technické zhodnocení , Uvedení vozidla do stavu způsobilého k užívání Koupě vozidla za účelem jeho prodeje Č. Účetní případ MD DAL Způsob A 1. Pořízení vozidla jako zboží, tj. za účelem jeho , 211 prodeje 2. Náklady související s pořízením vozidla např , 211 doprava, clo, DPH 3. Převzetí vozidla na sklad v pořizovací ceně Prodej vozidla zákazníkovi Způsob B 1. Pořízení vozidla za účelem jeho prodeje , Náklady související s pořízením vozidla , 211 např. doprava, clo, DPH duben 2009

19 AUTOMOBIL AUT str. 19 Analytické účty: O každém majetku, tedy i o vozidlech, je nutno vést evidenci. Analytická evidence slouží zejména k identifikaci příslušného majetku. AÚ se mimo jiné vedou podle ČÚS pro podnikatele č. 001 Účty a zásady účtování na účtech. AÚ vede účetní jednotka podle jednotlivých vozidel na kartách či v datových souborech počítače, jak stanoví ČÚS č. 013 Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek. Ve smyslu ČÚS č. 013 se tato evidence vede za každé vozidlo samostatně a uvádí se v ní zejména: SPZ a datum jejího přidělení registračním místem, číslo technického průkazu vozidla a datum zapsání do registru silničních vozidel, druh a kategorie vozidla, označení vozidla podle výrobce, mezinárodní kód VIN, tj. označení výrobce, typu (modelu) a provedení vozidla, typu motoru, emisních předpisů, výbavy karoserie (verze), modelového roku, výrobní číslo karoserie, výrobní číslo motoru, příp. dalších částí vozidla, není-li přiložen technický průkaz anebo jeho kopie, základní technické údaje o vozidle, způsob a datum pořízení (nabytí vlastnického práva), datum uvedení vozidla do užívání, datum zaúčtování na účet účtové skupiny 02, ocenění, cena pořízení, pořizovací a vstupní cena, a to samostatně bez DPH a DPH, dotace (případně dar) poskytnutá na pořízení vozidla, údaje o zvoleném způsobu účetního a daňového odpisování, daňová odpisová skupina, roční sazby účetních a daňových odpisů, částky účetních a daňových odpisů, účetní zůstatková cena a daňová zůstatková cena za jednotlivá účetní a zdaňovací období, AÚ ČLENĚNÍ JE PODŘÍZENO POŽADAVKŮM AUDITORŮ A SPRÁVCŮ DANĚ duben 2009

20 AUT str. 20 AUTOMOBIL údaje o příslušenství vozidla vč. případného pořízení nového příslušenství, provedená technická zhodnocení, provedení přestavby vozidla včetně č. j. a data schválení přestavby registračním místem, zřízení zástavního práva, zástavní věřitel, příp. jiné závazky týkající se vozidla, datum a způsob vyřazení, příp. další skutečnosti prokazující úplnost účetního případu. OVĚŘTE SI, ZDA ÚČTUJETE PODLE SPRÁVNÝCH ÚČETNÍCH DOKLADŮ Standard také požaduje po plátcích DPH, kteří ve smyslu příslušných předpisů neuplatnili nárok na odpočet DPH a mají vozidlo oceněno včetně DPH, sledovat DPH na analytickém účtu. Účetní doklady: Účetními doklady jsou zejména kupní smlouvy, písemnosti o předání vozidla, technické průkazy, faktury daňové doklady, pokladní doklady, výpisy z bankovních účtů, vnitřní účetní doklady. UPOZORNĚNÍ NA NEJČASTĚJŠÍ CHYBY Nejčastější chyby: Stále se vyskytují situace, kdy je sepsána kupní smlouva, ve které je uvedeno, že kupní cena je dohodnuta ve výši 0 Kč. V tomto případě však nejde o koupi vozidla, ale o jeho bezúplatný převod. Účetní jednotky nestanoví odlišné daňové a účetní odpisy, přitom doba používání osobního vozidla se v jednotlivých účetních jednotkách liší a většinou nekopíruje dobu stanovenou v ZDP pro uplatňování daňových odpisů. duben 2009

21 AUTOMOBIL AUT str. 21 Vozidlo je uvedeno do užívání dříve, než jsou splněny všechny předpisy nezbytné k běžnému užívání vozidla na pozemních komunikacích. Uplatnění pořizovací ceny staršího vozidla (vyšší než 40 tisíc Kč) přímo do nákladů, bez evidování vozidla na účtu dlouhodobého hmotného majetku a uplatňování odpisů. Účetní jednotky nezavedou při pořízení vozidel analytickou evidenci se všemi náležitostmi požadovanými ČÚS č Chybějící dokumentace k vozidlům zaevidovaným na majetkových účtech, např. zařazovací protokoly. Daňové dopady: U osobních automobilů pořízených od do konce zdaňovacího období, které započalo v roce 2007 mohla činit vstupní cena nebo zvýšená vstupní cena (např. z titulu provedeného technického zhodnocení vozidla) pro daňové účely nejvýše Kč. To se netýkalo osobních automobilů používaných provozovateli silniční dopravy nebo taxislužby na základě vydané koncese a osobních automobilů v provedení sanitní a pohřební. U osobních automobilů pořízených od zdaňovacího období započatého v roce 2008 již není výše vstupní ceny nijak omezena. Pokud při pořízení vozidla na splátky je ve smlouvě uvedena výhrada vlastnického práva s přechodem vlastnictví po úhradě poslední splátky kupní ceny, liší se podstatně účetní a daňové odpisy. Účetní odpisy jsou uplatňovány kupujícím od počátku užívání vozidla, daňové odpisy je však možno uplatňovat až od skutečného nabytí vlastnického práva k vozidlu. JAKÉ DAŇOVÉ DOPADY MŮŽE MÍT ÚČETNÍ PŘÍPAD NA VAŠE ÚČETNICTVÍ A V KONEČNÉM DŮSLEDKU I NA VAŠI FINANČNÍ SITUACI? leden 2010

130 OTÁZEK & ODPOVĚDÍ Z PRAXE. Václav Pikal

130 OTÁZEK & ODPOVĚDÍ Z PRAXE. Václav Pikal 130 OTÁZEK & ODPOVĚDÍ Z PRAXE Václav Pikal Automobil (nejen) v podnikání n n n n n problematika daně z příjmů a DPH silniční daň a cestovní náhrady používání vozidla OSVČ, zaměstnanci a ostatními subjekty

Více

Automobil v podnikání. Blanka Rumplíková Tomáš Šťastný

Automobil v podnikání. Blanka Rumplíková Tomáš Šťastný Automobil v podnikání Blanka Rumplíková Tomáš Šťastný Obsah: Legislativní východiska Pojem automobil Daňové souvislosti Varianty využití automobilu v podnikání Účetní souvislosti Zdroje Legislativní východiska

Více

Používání motorového vozidla v podnikání z hlediska daní

Používání motorového vozidla v podnikání z hlediska daní SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Používání motorového vozidla v podnikání z hlediska

Více

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Dagmar Štěpánová Obsah 1. Obecné vztahy spolků a účetnictví.............. 3 2. Vyhláška 504.......................... 4 3. České účetní standardy.....................

Více

Časopis pro uživatele programů ZEIS. 1. NEJČASTĚJŠÍ CHYBY ZJIŠTĚNÉ PŘI KONTROLÁCH ÚČETNICTVÍ A DANÍ ZA ROK 2011 Inventarizace

Časopis pro uživatele programů ZEIS. 1. NEJČASTĚJŠÍ CHYBY ZJIŠTĚNÉ PŘI KONTROLÁCH ÚČETNICTVÍ A DANÍ ZA ROK 2011 Inventarizace Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH 1. NEJČASTĚJŠÍ CHYBY ZJIŠTĚNÉ PŘI KONTROLÁCH ÚČETNICTVÍ A DANÍ ZA ROK 2011 Inventarizace Novela zákona o účetnictví 1 Inventarizační rozdíly 3 Dlouhodobý hmotný

Více

Pokyn GFŘ č. D-6. k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

Pokyn GFŘ č. D-6. k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní Odbor daní z příjmů Č.j. 32320/11-31 Pokyn GFŘ č. D-6 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona

Více

LEASING V PRAXI. praktický průvodce. 5. aktualizované. vydání. Petr Valouch. právní úprava leasingu k datu 1. 1. 2012

LEASING V PRAXI. praktický průvodce. 5. aktualizované. vydání. Petr Valouch. právní úprava leasingu k datu 1. 1. 2012 Petr Valouch LEASING V PRAXI praktický průvodce právní úprava leasingu k datu 1. 1. 2012 srovnání ekonomické efektivnosti leasingu, úvěru a pořízení majetku za hotové účetní a daňová evidence leasingových

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Odpisy dlouhodobého majetku z pohledu účetního a daňového Depreciation of fixed asset from accounting and taxation perspective David Kowalik

Více

Český účetní standard pro podnikatele č. 013 Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek

Český účetní standard pro podnikatele č. 013 Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek Český účetní standard pro podnikatele č. 013 Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (dále

Více

Vzor citace: Meritum Daň z příjmů 2014. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014. s. 616

Vzor citace: Meritum Daň z příjmů 2014. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014. s. 616 Vzor citace: Meritum Daň z příjmů 2014. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014. s. 616 Odpovědná redaktorka Hana Baráková Autor RNDr. Ivan Brychta část I, III Ing. Ivan Macháček část II Ing. Ivana Pilařová

Více

Pokyn GFŘ D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

Pokyn GFŘ D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 7, 117 22 Praha 1 Č. j.: 5606/15/7100-10 V Praze dne 6.2.2015 Pokyn GFŘ D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o

Více

OBSAH. Časopis pro uživatele programů ZEIS. 1. Účetní závěrka roku 2008. - Účtová třída 4. 2. Výkazy 36

OBSAH. Časopis pro uživatele programů ZEIS. 1. Účetní závěrka roku 2008. - Účtová třída 4. 2. Výkazy 36 Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH 1. Účetní závěrka roku 2008 - Účtová třída 0 - Účtová třída 1 - Účtová třída 2 - Účtová třída 3 - Účtová třída 4 1 1 10 14 16 29 2. Výkazy 36 Vydavatel: PROFEX

Více

Daňové novinky od 1. 1. 2015

Daňové novinky od 1. 1. 2015 JKR-audit s.r.o., daňová a účetní kancelář office@jkraudit.cz Vážení, Níže uvedený text obsahuje stručné shrnutí dle našeho názoru nejdůležitějších změn v daňových předpisech, které se budou na Vás jako

Více

SPECIFICKÉ PŘÍPADY ÚČTOVÁNÍ V OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI S.R.O.

SPECIFICKÉ PŘÍPADY ÚČTOVÁNÍ V OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI S.R.O. SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku SPECIFICKÉ PŘÍPADY ÚČTOVÁNÍ V OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI

Více

PRONÁJEM NEMOVITOSTÍ Z HLEDISKA DANÍ Z PŘÍJMŮ A DPH

PRONÁJEM NEMOVITOSTÍ Z HLEDISKA DANÍ Z PŘÍJMŮ A DPH SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku PRONÁJEM NEMOVITOSTÍ Z HLEDISKA DANÍ Z PŘÍJMŮ A DPH

Více

SPECIFICKÉ PŘÍPADY PŘI VEDENÍ ÚČETNICTVÍ FYZICKÝCH OSOB A ROZDÍLY MEZI DAŇOVOU EVIDENCÍ A ÚČETNICTVÍM

SPECIFICKÉ PŘÍPADY PŘI VEDENÍ ÚČETNICTVÍ FYZICKÝCH OSOB A ROZDÍLY MEZI DAŇOVOU EVIDENCÍ A ÚČETNICTVÍM SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku SPECIFICKÉ PŘÍPADY PŘI VEDENÍ ÚČETNICTVÍ FYZICKÝCH

Více

Účetní a daňová závěrka za rok 2014 a změny pro rok 2015 - opis prezentace Organizační kancelář Praha-Písek, Ing.Bohumír Holeček

Účetní a daňová závěrka za rok 2014 a změny pro rok 2015 - opis prezentace Organizační kancelář Praha-Písek, Ing.Bohumír Holeček Účetní a daňová závěrka za rok 2014 a změny pro rok 2015 - opis prezentace Organizační kancelář Praha-Písek, Ing.Bohumír Holeček Dopady rekodifikace (NOZ a ZOK) Přizpůsobení stanov obchodních korporací

Více

2.4. Zákon o rezervách 33. 2.7. Zákon o DPH 36

2.4. Zákon o rezervách 33. 2.7. Zákon o DPH 36 Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH 1. NEJČASTĚJŠÍ CHYBY ZJIŠTĚNÉ PŘI KONTROLÁCH ÚČETNICTVÍ A DANÍ ZA ROK 2008 1 1.1. Třída 0 Dlouhodobý hmotný majetek 1 1.2. Třída 1 Zásoby 8 1.3. Třída 2 Krátkodobý

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Ročník 2007 PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Ročník 2007 PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů Stránka č. 1 z 187 Ročník 2007 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Titul předpisu: Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů PROFIL PŘEDPISU: Citace: 261/2007 Sb. Částka: 85/2007 Sb. Na straně (od-do): 3154-5259

Více

11-12/1. 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 MINISTERSTVO FINANCÍ

11-12/1. 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 MINISTERSTVO FINANCÍ 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 11-12/1 MINISTERSTVO FINANCÍ 48. České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Více

RNDr. Jitka Viklická SISCO spol. s r.o. www.sisco.cz

RNDr. Jitka Viklická SISCO spol. s r.o. www.sisco.cz Vybrané daňové změny roku 2015 RNDr. Jitka Viklická SISCO spol. s r.o. www.sisco.cz Obsah Změny v zákoně o daních z příjmů Zákon o omezení plateb v hotovosti Změny v zákoně o DPH Změny v daňovém řádu Změny

Více

Vnitřní organizační směrnice č.3/2015 o účetnictví obce Koclířov

Vnitřní organizační směrnice č.3/2015 o účetnictví obce Koclířov Vnitřní organizační směrnice č.3/2015 o účetnictví obce Koclířov Přijatá radou obce dne 2.3.2015 Dle zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb., ČÚS, vyhlášky 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů Úvod:

Více

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická. Diplomová práce Srovnání českých a slovenských přímých daní

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická. Diplomová práce Srovnání českých a slovenských přímých daní Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická Diplomová práce Srovnání českých a slovenských přímých daní Zpracovala: Lucie Benešová Plzeň 2013 Prohlašuji, že jsem tuto diplomovou práci zpracovala samostatně,

Více

HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍCH ORGANIZACÍ, DANĚ A ÚČETNICTVÍ

HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍCH ORGANIZACÍ, DANĚ A ÚČETNICTVÍ HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍCH ORGANIZACÍ, DANĚ A ÚČETNICTVÍ (Zdroj: JINDRA PLESNÍKOVÁ, specialistka na daně, úsek odborové politiky OS KOVO) Obsah 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ PRINCIPY HOSPODAŘENÍ... 3 3 ZDROJE FINANČNÍCH

Více

Mendelova univerzita v Brně. Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky. Daňová soustava

Mendelova univerzita v Brně. Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky. Daňová soustava Mendelova univerzita v Brně Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky Daňová soustava Daň Daň je povinná zákonem určená platba do veřejného rozpočtu, která se vyznačuje neúčelovostí a neekvivalentností,

Více

Časopis pro uživatele programů ZEIS

Časopis pro uživatele programů ZEIS Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH 1. Novely daňových a dalších důležitých zákonů od roku 2014 3 Daň z příjmů 3 Připomenutí novinek z roku 2013 3 Novinky účinné k 1.1.2014 týkající se výlučně fyzických

Více

Inventarizace majetku a závazků

Inventarizace majetku a závazků VZOROVÉ INTERNÍ SMĚRNICE PRO SOKOLSKÉ ŽUPY A JEDNOTY Samostatná příloha časopisu SOKOL Následující vzorové interní směrnice mohou sokolské župy a tělocvičné jednoty využít ke zpracování vlastních směrnic.

Více

RNDr.Jitka Viklická SISCO spol. s r.o. www.sisco.cz

RNDr.Jitka Viklická SISCO spol. s r.o. www.sisco.cz Ostatní zákonné změny roku 2015 RNDr.Jitka Viklická SISCO spol. s r.o. www.sisco.cz Ostatní zákonné změny Úvod Prezentované informace z oblasti Sociálního a zdravotního pojištění se týkají roku 2015. Jak

Více

130 OTÁZEK & ODPOVĚDÍ Z PRAXE. Václav Pikal

130 OTÁZEK & ODPOVĚDÍ Z PRAXE. Václav Pikal 130 OTÁZEK & ODPOVĚDÍ Z PRAXE Václav Pikal Automobil (nejen) v podnikání n n n n n problematika daně z příjmů a DPH silniční daň a cestovní náhrady používání vozidla OSVČ, zaměstnanci a ostatními subjekty

Více

Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013

Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ODBOR RÁMCE PODPORY SPOLEČENSTVÍ Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013 PLATNOST

Více