3/2 Zdravotní a sociální pojištění

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "3/2 Zdravotní a sociální pojištění"

Transkript

1 LEXIKON ÚČETNÍCH SOUVZTAŽNOSTÍ OD A DO Z Zdravotní a sociální pojištění str. 1 AKTUÁLNÍ INFORMACE ZÍSKÁVAJÍ ČTENÁŘI V PŘEDSTIHU 3/2 Zdravotní a sociální pojištění Zákonem č. 362/2009 Sb., došlo v souvislosti s návrhem zákona o státním rozpočtu k úsporným opatřením, které se dotkly oblasti pojistného na sociální zabezpečení. Tato opatření budou platit od do V rámci úsporného balíčku dochází k těmto změnám: 1. Zrušení slevy na pojistném, které mohl s účinností od uplatnit zaměstnavatel za každého zaměstnance, který splnil podmínky stanovené v novém 21a novelizovaného zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanost. Poprvé bylo možno slevu uplatnit za kalendářní měsíc srpen 2009, naposledy ji zaměstnavatel uplatnil, v souladu s úsporným balíčkem, za kalendářní měsíc prosinec Jenom pro informaci uvádíme základní podmínky uplatnění slevy na pojistném, kterou zaměstnavatel uplatňoval u každého zaměstnance: který byl účasten nemocenského pojištění, který měl vyměřovací základ nižší než Kč, jehož zaměstnání trvalo po celý kalendářní měsíc, leden 2010

2 str. 2 LEXIKON ÚČETNÍCH SOUVZTAŽNOSTÍ OD A DO Z Zdravotní a sociální pojištění jehož zaměstnání mělo trvat déle než 3 kalendářní měsíce a který nevykonával zaměstnání malého rozsahu. 2. Zvýšení maximálního vyměřovacího základu pro pojistné (zdravotní i sociální) ze 48násobku průměrné mzdy na 72násobek průměrné mzdy. Pokud zaměstnanec přesáhne tento limit nemusí platit pojistné ve výši 11 % (6,5 % důchodové pojištění + 4,5 % zdravotní pojištění) z vyměřovacího základu a zaměstnavatel rovněž neodvádí z částky přesahující limit pojistné ve výši 34 % z vyměřovacího základu (25 % pojistné na sociální zabezpečení a 9 % zdravotní pojištění). Pro rok 2010 byla vyhlášena průměrná měsíční mzda ve výši Kč, 72násobek průměrné měsíční mzdy představuje částku Kč. 3. Stejně jako v roce 2009 si bude moci zaměstnavatel i v roce 2010 odečítat z odvodů pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 1/2 náhrady mzdy vyplacené zaměstnancům po dobu jejich dočasné pracovní neschop nosti (karantény). Zaměstnavatel si bude moci odečítat vyplacené náhrady mzdy za všechny zaměstnance a ne jenom za zaměstnance se zdravotním postižením, jak bylo původně schváleno novelou zákona o pojistném na sociální zabezpečení. 4. V roce 2010 zůstává pro zaměstnavatele v platnosti stejná sazba pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, leden 2010

3 LEXIKON ÚČETNÍCH SOUVZTAŽNOSTÍ OD A DO Z Zdravotní a sociální pojištění str. 3 a to ve výši 25 % z vyměřovacího základu. Nedochází ke změně avizované zákonem o pojistném na sociální zabezpečení, kdy mělo dojít ke snížení sazby o 0,9 % procentního bodu na 24,1 % z vyměřovacího základu. Úsporným balíčkem nebyla dotčena sazba důchodového pojištění sráženého zaměstnancům, které i v roce 2010 činí 6,5 % z vyměřovacího základu. Rovněž zdravotní pojištění bude v roce 2010 odváděno zaměstnavatelem ve výši 9 % a sráženo zaměstnancům ve výši 4,5 % z vyměřovacího základu. Také pro osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) zůstává odvod pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti ve stejné výši jako v roce OSVČ budou odvádět v roce 2010 pojistné na důchodové pojištění ve výši 29,2 % a dobrovolné nemocenské pojištění ve výši 1,4 % z vyměřovacího základu. V návaznosti na vyhlášenou průměrnou měsíční mzdu budou v měsíci podání Přehledu za rok 2009 platit OSVČ, které vykonávají SVČ jako hlavní, zvýšenou minimální zálohu na důchodové pojištění ve výši Kč (předtím činila záloha Kč). OSVČ, které vykonávají samostatnou výdělečnou činnost jako vedlejší mají povinnost platit zálohy na pojistné v roce 2010 pokud jejich příjem po odpočtu výdajů dosáhne za rok 2009 alespoň Kč. Minimální záloha na pojistné na důchodové zabezpečení pro OSVČ, které vykonávají SVČ jako vedlejší stanovena ve výši 693 Kč. Obdobně tomu bude u zdravotního pojištění. V měsíci podání Přehledu za rok 2009 budou OSVČ, které vykonávají SVČ jako hlavní platit zvýšenou mini- leden 2010

4 str. 4 LEXIKON ÚČETNÍCH SOUVZTAŽNOSTÍ OD A DO Z Zdravotní a sociální pojištění mální měsíční zálohu na pojistné ve výši Kč (předtím platili Kč). Další změny S účinností od dojde ke zvýšení daňového zvýhodnění na dítě z dosavadních Kč ročně na Kč. Poplatník, který uplatňuje daňové zvýhodnění na dítě podle 35c ZDP si bude moci měsíčně odečíst od základu daně částku 967 Kč/dítě. Od dochází ke sjednocení termínu platby zdravotního pojištění s termínem platby pojistného na sociální zabezpečení. Podle zákona o platebním styku je zdravotní pojištění splatné po uplynutí kalendářního měsíce v období od 1. dne do 20. dne následujícího měsíce. Do bylo zdravotní pojištění splatné v termínu, který byl zaměstnavatelem určen pro výplatu mezd a platů. Za den platby pojistného se považuje den, kdy dojde k připsání pojistného na účet příslušné zdravotní pojišťovny. Pro pojistné na sociální zabezpečení platí definice den platby pojistného již od Poprvé budou plátci zdravotního pojištění postupovat tímto způsobem při platbě pojistného za prosinec 2009 v období od 1. do 20. ledna. Autorka: Alena Mocková leden 2010

5 AUTOMOBIL AUT str. 5 HESLA MAJÍ PEVNĚ STANOVENOU STRUKTURU Automobil pořízení koupí Právní úprava: Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů zejména: 25 odst. 1 písm. a) a odst. 4 písm. a) Pořizovací cena 28 odst. 1 Zaevidování dlouhodobého hmotného majetku Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů zejména: 26 odst. 5 Uvedení majetku do užívání 29 Vstupní cena hmotného majetku 30 Minimální doba odpisování 30a Mimořádné odpisy 31 Rovnoměrné odpisování 32 Zrychlené odpisování Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů 37e Poplatky na podporu sběru, zpracování, využití a odstranění vybraných autovraků Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů zejména: 344 a další Odstoupení od smlouvy 409 a další Kupní smlouva UPOZORNĚNÍ NA PRÁVNÍ ÚPRAVU červenec 2009

6 AUT str. 6 AUTOMOBIL ÚČETNÍ OPERACE JSOU SROZUMITELNĚ POPSÁNY A VYSVĚTLENY červenec 2009 Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů zejména: 6 odst. 3 Povinnosti řidiče Zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidel, ve znění pozdějších předpisů (tzv. zákonné pojištění) Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů zejména: 75 Plnění, u nichž není nárok na odpočet daně Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví zejména: 7 odst. 3 písm. b) Drobný hmotný majetek 7 odst. 11 Zaevidování dlouhodobého hmotného majetku 9 odst. 1 písm. g) Drobný hmotný majetek účtovaný jako zásoba 39 odst. 9 písm. b) Drobný hmotný majetek uvedený v příloze v účetní závěrce 47 Vymezení nákladů souvisejících s pořízením dlouhodobého hmotného majetku Vyhláška č. 243/2001 Sb., o registraci vozidel, ve znění pozdějších předpisů zejména: 15 písm. a) Druhy registračních značek 21 odst. 4 Zvláštní registrační značky ČÚS pro podnikatele: č. 001 Účty a zásady účtování na účtech č. 013 Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek č. 015 Zásoby Popis operace: Způsob pořízení vozidla a okamžik přechodu vlastnictví mají významnou roli při zahrnutí vozidla do obchodního majetku podnikatelského subjektu, zařazení do užívání a způsobu uplatnění výdajů (nákladů) souvisejících s provozem vozidla (např. údržba,

7 AUTOMOBIL AUT str. 7 opravy, PHM) či pouhou existencí tohoto vozidla (např. odpisy) do základu daně z příjmů. Jednou z možností nabytí vozidla právnickou osobou je koupě vozidla. Tu lze uskutečnit na základě smlouvy uzavřené podle ObchZ, a to jako koupi vozidla: nového či již provozovaného, příp. nepojízdného, po finančním pronájmu (leasingu), po operativním pronájmu, při koupi podniku nebo jeho části, při dražbě apod. Koupi lze uskutečnit v tuzemsku anebo v zahraničí od obchodní společnosti či jiné právnické osoby, od fyzické osoby podnikatele i občana nepodnikají cího. Účelem koupě vozidla může být jeho používání pro vlastní anebo cizí potřeby, za účelem jeho pronajímání či dalšího prodeje apod. Významnou náležitostí kupní smlouvy je sjednání ceny anebo způsobu jejího stanovení. Pokud cena anebo způsob jejího stanovení nejsou sjednány, má prodávající nárok na úhradu ceny obvyklé. Pokud v kupní smlouvě není jednoznačně uvedeno, že sjednaná cena je bez DPH, je touto cenou vždy cena včetně DPH. Obsahem kupní smlouvy by měla být další důležitá ustanovení, např. dodací lhůta a podmínky, splatnost kupní ceny, odpovědnost za vady, záruční doba apod. Sjednat lze i další podmínky. Sjednaná kupní cena je nejčastěji splatná při převzetí vozidla kupujícím. Může však být dohodnuto, že bude splatná postupně, ve splátkách (koupě vozidla na splátky). Ve všech případech je zcela nezbytné uschovat doklady o nabytí vozidla včetně dokladů, ze kterých je červenec 2009

8 AUT str. 8 AUTOMOBIL zřejmá cena vozidla. Bez těchto dokladů totiž v zásadě nelze vozidlo zahrnout do účetnictví a uplatňovat odpisy, náklady na opravy apod. Při pořízení vozidla koupí nového anebo ojetého vozidla v tuzemsku nebo v zahraničí na základě kupní smlouvy podle ObchZ nastává přechod vlastnictví: převzetím vozidla kupujícím, příp. dříve než jeho převzetím, pokud je to podle ObchZ písemně sjednáno, anebo později, je-li to písemně sjednáno, není-li však zřejmé kdy, pak úplným zaplacením kupní ceny. Na okamžik přechodu vlastnictví vozidla nemá žádný vliv datum zápisu vlastníka, příp. jeho změna v technickém průkazu vozidla. Dokladem o nabytí (přechodu) vlastnictví vozidla je např. kupní smlouva, faktura, příp. jiný doklad. Takovýmto dokladem ale není evidenční karta, inventurní soupis ani účetní zápis či jiná pomocná evidence majetku daňového subjektu. Nejasné bývají někdy případy, kdy je v kupní smlouvě, v souladu s ustanovením ObchZ, stanoven přechod vlastnictví k vozidlu později, než je okamžik jeho fyzického převzetí, tj. např. až zaplacením poslední splátky kupní ceny. Problém spočívá v tom, že v době mezi převzetím vozidla a přechodem vlastnictví nejde ani o pronájem, ani o výpůjčku vozidla. Vlastníkem je stále prodávající, uživatelem je kupující. V tomto případě jde o klasický případ, kdy kupující je tzv. ekonomickým vlastníkem. Kdo je provozovatelem vozidla zapsaným v technickém průkazu, není, s výjimkou daně silniční, rozhodující. Daňové odpisy v uvedeném přechodném období nelze uplatnit. O provozních nákladech bude účtovat a daňově je může uplatňovat kupující. Provede-li ku- červenec 2009

9 AUTOMOBIL AUT str. 9 pující na vozidle technické zhodnocení, nebude jeho výše daňově uznatelným nákladem, ale bude u kupujícího součástí vstupní ceny v roce přechodu vlastnictví, příp. v prvním roce odpisování. Z účetního hlediska bude kupující účtovat o dodání vozidla na příslušném majetkovém účtu a o závazku za prodávajícím. Prodávající bude účtovat o úbytku majetku, příp. zboží, o výnosech a pohledávkách za kupujícím jako při běžném prodeji majetku, příp. zboží. Postup účtování při vyřazení vozidla zaevidovaného u prodávajícího jako majetek stanoví ČÚS č Pokud je vozidlo zaevidováno jako zboží, účetní postup při prodeji vozidla stanoví ČÚS č V analytické, příp. podrozvahové evidenci budou obě strany sledovat skutečnosti týkající se přechodu vlastnictví. Uvedení vozidla do užívání Rozhodujícím okamžikem pro možnost zahájení účetního i daňového odpisování je zahrnutí vozidla do obchodního majetku a uvedení do užívání. Pro účely účetnictví je uvedení do užívání specifikováno v zásadě tak, že dlouhodobým hmotným majetkem se stávají pořizované věci uvedené do stavu způsobilého k užívání, kterým se rozumí dokončení věci a splnění technických funkcí a povinností stanovených zvláštními právními předpisy pro užívání (způsobilost k provozu). Z účetního hlediska je tak uvedení do užívání provedeno oprávněným zaúčtováním vozidla na účtovou skupinu 02 (např. na syntetický účet 022). Z ustanovení ZDP vyplývá, že daňové odpisování lze zahájit po uvedení pořizované věci do stavu způsobilého k obvyklému užívání, kterým se rozu- červenec 2009

10 AUT str. 10 AUTOMOBIL mí dokončení věci a splnění technických funkcí a povinností stanovených zvláštními právními předpisy pro užívání. Jde tedy o splnění nejen všech technických předpisů, ale i všech ostatních zákonných předpisů, ve kterých je nějaká podmínka pro používání vozidel uvedena. Zařadit vozidlo do užívání, tj. přeúčtovat z účtu 042 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku na účet 022 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí, lze provést (a tedy také zahájit účetní a daňové odpisování) až po zabezpečení všech technických funkcí potřebných k užívání vozidla a splnění všech povinností stanovených právními předpisy, tj. předpisy, které se týkají vozidel. Za splnění této podmínky se nepovažuje přidělení registrační značky, tzn. že zařadit do užívání lze i nové vozidlo, které splňuje všechny ostatní náležitosti a je opatřeno pouze zvláštní SPZ pro jednorázové použití (papírovou, tzv. převozní značkou). U takovéhoto vozidla lze s odkazem na ustanovení 26 odst. 5 ZDP zahájit daňové odpisování. Zaevidování vozidla přímo na účet 022, což umožňuje standard č. 013, připadá v úvahu pouze v případě, že při pořízení nevznikají vedlejší náklady související s jeho pořízením a vozidlo lze uvést do užívání. Pokud jde o okamžik uvedení do užívání při pořízení (nabytí) vozidla již provozovaného, pojízdného i nepo jízdného (i havarovaného), se standardní státní poznávací značkou, tj. registrovaného v registru silničních vozidel, jsou podmínky pro uvedení do užívání prakticky splněny okamžikem přechodu vlastnictví k vozidlu, tj. v zásadě okamžikem převzetí vozidla od předchozího vlastníka. červenec 2009

11 AUTOMOBIL AUT str. 11 Odstoupení od smlouvy Podle ustanovení ObchZ lze od smlouvy odstoupit pouze v případech vymezených ve smlouvě nebo v ObchZ. Řešení některých případů, kdy podmínky odstoupení od smlouvy nebyly mezi smluvními stranami ujednány, je právně složité a nese s sebou také mnohdy nepříjemné a zdlouhavé řešení daňové. Vzhledem k tomu je vhodné, aby podmínky odstoupení od smlouvy byly sjednány i v případě na první pohled jednodu chých vztahů i vztahů doposud bez problémových. Požadovat zapracování takovéhoto ujednání do smlouvy není otázkou nedůvěry, ale jistoty obou stran. V případě odstoupení od kupní smlouvy a vrácení vozidla původnímu vlastníku v průběhu téhož kalendářního roku (zdaňovacího období) nenastanou prakticky žádné problémy účetní ani daňové. Pokud však k odstoupení od kupní smlouvy dojde v následujícím kalendářním roce (zdaňovacím období), bude nutno postupovat takto: a) nedochází-li k právnímu navrácení v původní stav v účetnictví oba zruší provedené účetní zápisy a původní vlastník pokračuje v odpisování, pro daňové účely sdělí vracející původnímu vlastníku, jakou částku daňových odpisů uplatnil v základu daně z příjmů; dodatečná daňová přiznání nepodávají, b) dojde-li k právnímu navrácení v původní stav k datu prodeje vozidla, musí oba podat dodatečná daňová přiznání za předchozí zdaňovací období, a to jak z důvodu uhrazené kupní ceny, tak i: u prodávajícího z důvodu daňově uplatněné zůstatkové ceny vozidla, poloviny odpisů ve zdaňovacím období, kdy bylo vozidlo vyřazeno červenec 2009

12 AUT str. 12 AUTOMOBIL z majetku, příp. odpisů, které nemohl z důvodu prodeje vozidla uplatnit, u kupujícího (vracejícího) z důvodu uplatněných daňových odpisů (tj. na vyšší daňovou povinnost). Je-li kupujícím právnická osoba, provede v případě pořízení nového (i již provozovaného) vozidla jeho zaúčtování, tj. zaevidování do majetku, a ocení vozidlo pro účely jeho účetního a daňového odpisování. Oceněním je pro účely účetnictví cena pořizovací. Tato cena je také základem pro stanovení vstupní ceny pro daňové účely. Kupující účetní jednotka, které vznikne vlastnické právo k vozidlu, bude při jeho pořízení účtovat podle ustanovení ZoÚ v souladu s účetními metodami, tzn. že musí dodržet zejména způsob ocenění vozidla, který je stanoven ve vyhlášce. Konkrétní postup účtování při pořízení vozidla a jeho ocenění stanoví také ČÚS č Pokud by bylo předmětem koupě vozidlo starší, jehož vstupní cena by nedosahovala hranice pro hmotný majetek samostatné movité věci stanovené v ZDP, tj. 40 tisíc Kč, lze při pořízení vozidla zvolit několik postupů pro jeho zaúčtování. Pokud bylo koupeno havarované vozidlo, které by k okamžiku obchodu bylo technicky způsobilé k provozu na pozemních komunikacích a u prodávajícího již v minulosti bylo uvedeno do užívání, lze jej podle ustanovení přímo zaevidovat na majetkový účet, poněvadž vozidlo již před nabytím bylo uvedeno do stavu způsobilého k užívání a nevyžaduje montáž u nabyvatele. Tento účetní postup lze použít v případě, kdy nevznikají vedlejší náklady související s pořízením vozidla. červenec 2009

13 AUTOMOBIL AUT str. 13 Pořizovací cena Ve smyslu ustanovení ZoÚ se vozidlo jako hmotný majetek úplatně nabytý ocení pořizovací cenou. Podle ustanovení 25 ZoÚ je to cena, za kterou byl majetek pořízen a náklady s jeho pořízením související. Těmito náklady jsou podle výše uvedené vyhlášky např. náklady na dopravu, clo, různé poplatky, částky za zprostředkování koupě vozidla. Součástí pořizovací ceny nejsou výdaje na údržbu, opravy, náhradní díly, úroky z půjčky anebo úvěru na pořízení vozidla, smluvní pokuty a úroky z prodlení apod., uhrazené po uvedení vozidla do užívání podle účetních předpisů. Při oceňování vozidla postupuje účetní jednotka v souladu s ČÚS č. 013 Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek. Tato pořizovací cena je podle ustanovení ZDP v zásadě cenou, ze které jsou následně uplatňovány daňové odpisy. Pokud byla na pořízení vozidla poskytnuta přímo anebo zprostředkovaně dotace ze státního rozpočtu, státních fondů, rozpočtu vyššího územního celku města anebo obce, z veřejného rozpočtu cizího státu apod., snižuje tato dotace pořizovací cenu vozidla. Z takto stanovené pořizovací ceny se vychází i pro účely daně z příjmů. U plátců DPH není součástí pořizovací ceny oprávněně uplatněný odpočet DPH, u neplátců je DPH vždy součástí pořizovací ceny. Vstupní cena Pojem vstupní cena je používán v daňových předpisech, zejména pro účely stanovení výše daňových odpisů nebo výše příjmů ze závislé činnosti při bezplat- červenec 2009

14 AUT str. 14 AUTOMOBIL červenec 2009 ném poskytnutí motorového vozidla zaměstnanci pro služební i soukromé účely. Vstupní cenu hmotného majetku upravuje pro různé způsoby pořízení majetku ustanovení ZDP. Součástí vstupní ceny jsou: cena pořízení, tj. kupní cena uvedená v kupní smlouvě, přičemž není rozhodující termín její úhrady ani případný postup jejího splácení, náklady související s pořízením vozidla uhrazené do okamžiku uvedení vozidla do užívání, jako např. doprava, clo, úroky z půjčky anebo úvěru na pořízení vozidla, správní poplatky (např. ekologický poplatek), částka uhrazená za zprostředkování, technické zhodnocení vozidla provedené po zaevidování vozidla (hmotného majetku) do majetku, nejpozději však v prvním roce skutečného uplatnění daňových odpisů vozidla, DPH u neplátců DPH, DPH u plátců daně, nemají-li nárok na odpočet daně anebo pokud odpočet DPH neuplatnili, přestože tak mohli učinit. Od roku 2009 byl novelizován zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve kterém se nově stanovují poplatky za převod použitého vozidla. Výše poplatku je stanovena s ohledem na plnění mezních hodnot emisí ve výfukových plynech podle právních předpisů Evropských společenství na Kč (EURO 2), Kč (EURO 1) a Kč (EURO 0). Tyto tzv. ekolo gické poplatky lze považovat za náklady související s pořízením vozidla a budou tedy součástí jeho vstupní ceny. Součástí vstupní ceny je také např. cena za tzv. prodlouženou záruku bez ohledu na to, zda byla sjednána (vč. její ceny) při koupi vozidla anebo v průběhu trvání základní záruční doby.

15 AUTOMOBIL AUT str. 15 Pokud je vozidlo spoluvlastnictvím více osob, rozdělí se vstupní cena vozidla na jednotlivé spoluvlastníky poměrem jejich spoluvlastnických podílů k vozidlu. Vstupní cena se snižuje o poskytnuté dotace ze státního rozpočtu, z rozpočtu měst, obcí a vyšších územních samosprávných celků, státních fondů, o poskytnuté dotace, příspěvky a podpory z veřejných rozpočtů a jiných peněžních fondů cizího státu, poskytnuté na jeho pořízení nebo technické zhodnocení. Od do mohla vstupní cena nebo zvýšená vstupní cena (např. z titulu provedeného technického zhodnocení vozidla) činit pro daňové účely u osobních automobilů nejvýše Kč. To se týkalo všech uvedených vozidel pořízených po , mimo osobní automobily používané provozovateli silniční dopravy nebo taxislužby na základě vydané koncese a osobní automobily v provedení sanitní a pohřební. Od byl uvedený limit zvýšen na Kč. Toto omezení vstupní ceny se vztahuje na uvedená vozidla pořízená do konce zdaňovacího období, které započalo v roce U osobních automobilů pořízených od zdaňovacího období započatého v roce 2008 již není výše vstupní ceny nijak omezena. Při úhradě vozidla v cizí měně je základem pro stanovení vstupní ceny pořizovací cena uhrazená v cizí mě ně přepočtená na Kč způsobem stanoveným v souladu se ZoÚ ve vnitřní směrnici účetní jednotky. Po splnění všech zákonných náležitostí pro zaevidování vozidla do majetku, lze zahájit daňové odpisování. Veškerá vozidla (osobní, nákladní, přípojná) jsou od roku 2008 podle přílohy č. 1 k ZDP zahrnuta červenec 2009

16 AUT str. 16 AUTOMOBIL ZAÚČTOVÁNÍ JE PROVEDENO PRO PŘEHLEDNOST V TABULKÁCH Souvztažnosti: Koupě nového vozidla červenec 2009 do odpisové skupiny 2. To znamená, že v souladu s ustanovením 30 ZDP je minimální doba odpisování u vozidel 5 let. Daňově odpisovat lze buď rovnoměrně ( 31 ZDP), nebo zrychleně ( 32 ZDP). U vozidel pořízených v období od do lze uplatnit tzv. mimořádné odpisy ( 30a ZDP). Pokud je poplatník prvním vlastníkem vozidla může jej odepsat bez přerušení do 100 % vstupní ceny za 24 měsíců. Přitom za prvních 12 mě síců lze uplatnit odpisy rovnoměrně až do výše 60 % vstupní ceny vozidla a za dalších bezprostředně násle dujících 12 měsíců lze uplatnit odpisy rovnoměrně až do výše 40 % vstupní ceny. Zahájit mimořádné odpisování lze v mě síci následujícím po měsíci, ve kte rém byly splněny veškeré zákonné náležitosti pro zaevidování vozidla do majetku. Technické zhodnocení vozidel, u kterých se uplatňují mimořádné odpisy, nezvyšuje jejich vstupní cenu, ale zatřídí se a odpisuje jako samostatný majetek podle pravidel odpisování pro 2. odpisovou skupinu. Č. Účetní případ MD DAL 1. Záloha poskytnutá dodavateli nového vozidla , 211 2a. Pořízení nového vozidla: , 211 vznikají náklady související s pořízením 2b. Náklady související s pořízením nového , 211 vozidla např. doprava, clo 2c. Uvedení vozidla do stavu způsobilého k užívání Pořízení nového vozidla: , 211 nevznikají náklady související s pořízením

17 AUTOMOBIL AUT str. 17 4a. Poskytnutí dotace na pořízení nového vozidla , 347 4b. Snížení pořizovací ceny o poskytnutou dotaci 346, Úhrada pořizovací ceny vozidla podle přijaté faktury 6. Zúčtování zaplacené zálohy a. Nákup vozidla před koncem účetního období vydaná faktura vyhotovená následující účetní období vozidlo bylo převzato, ale nebylo zařazeno do užívání 7b. Následující účetní období: cena na faktuře shodná s dohadnou položkou cena na faktuře je vyšší než dohadná položka rozdíl ceny cena na faktuře je nižší než dohadná položka rozdíl ceny c. Zařazení vozidla do užívání a. Nákup vozidla před koncem účetního období vydaná faktura vyhotovená následující účetní období vozidlo bylo zařazeno do užívání 8b. Běžné účetní období: převzetí vozidla c. Následující účetní období: cena na faktuře shodná s dohadnou položkou cena na faktuře je vyšší než dohadná položka rozdíl ceny cena na faktuře je nižší než dohadná položka rozdíl ceny a. Konec běžného účetního období: (rozvahový den): přijatá faktura, vozidlo kupujícímu nedodáno b. Následující účetní období: převzetí vozidla a jeho uvedení do užívání duben 2009

18 AUT str. 18 AUTOMOBIL Koupě vozidla provozovaného, příp. nepojízdného možné účetní případy nad rámec předchozího příkladu Č. Účetní případ MD DAL 1. Pořízení nepojízdného vozidla: , 211 vznikají náklady související s pořízením 2a. Náklady související s pořízením nepojízdného , 211 vozidla např. doprava vynaložené před uvedením vozidla do užívání 2b. Náklady související s pořízením havarovaného , 211 vozidla, technicky způsobilého k provozu např. doprava vynaložené po uvedení vozidla do užívání 3a. Opravy pro zajištění provozuschopnosti , 211 havarovaného vozidla, technicky způsobilého k provozu 3b. Technické zhodnocení , Uvedení vozidla do stavu způsobilého k užívání Koupě vozidla za účelem jeho prodeje Č. Účetní případ MD DAL Způsob A 1. Pořízení vozidla jako zboží, tj. za účelem jeho , 211 prodeje 2. Náklady související s pořízením vozidla např , 211 doprava, clo, DPH 3. Převzetí vozidla na sklad v pořizovací ceně Prodej vozidla zákazníkovi Způsob B 1. Pořízení vozidla za účelem jeho prodeje , Náklady související s pořízením vozidla , 211 např. doprava, clo, DPH duben 2009

19 AUTOMOBIL AUT str. 19 Analytické účty: O každém majetku, tedy i o vozidlech, je nutno vést evidenci. Analytická evidence slouží zejména k identifikaci příslušného majetku. AÚ se mimo jiné vedou podle ČÚS pro podnikatele č. 001 Účty a zásady účtování na účtech. AÚ vede účetní jednotka podle jednotlivých vozidel na kartách či v datových souborech počítače, jak stanoví ČÚS č. 013 Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek. Ve smyslu ČÚS č. 013 se tato evidence vede za každé vozidlo samostatně a uvádí se v ní zejména: SPZ a datum jejího přidělení registračním místem, číslo technického průkazu vozidla a datum zapsání do registru silničních vozidel, druh a kategorie vozidla, označení vozidla podle výrobce, mezinárodní kód VIN, tj. označení výrobce, typu (modelu) a provedení vozidla, typu motoru, emisních předpisů, výbavy karoserie (verze), modelového roku, výrobní číslo karoserie, výrobní číslo motoru, příp. dalších částí vozidla, není-li přiložen technický průkaz anebo jeho kopie, základní technické údaje o vozidle, způsob a datum pořízení (nabytí vlastnického práva), datum uvedení vozidla do užívání, datum zaúčtování na účet účtové skupiny 02, ocenění, cena pořízení, pořizovací a vstupní cena, a to samostatně bez DPH a DPH, dotace (případně dar) poskytnutá na pořízení vozidla, údaje o zvoleném způsobu účetního a daňového odpisování, daňová odpisová skupina, roční sazby účetních a daňových odpisů, částky účetních a daňových odpisů, účetní zůstatková cena a daňová zůstatková cena za jednotlivá účetní a zdaňovací období, AÚ ČLENĚNÍ JE PODŘÍZENO POŽADAVKŮM AUDITORŮ A SPRÁVCŮ DANĚ duben 2009

20 AUT str. 20 AUTOMOBIL údaje o příslušenství vozidla vč. případného pořízení nového příslušenství, provedená technická zhodnocení, provedení přestavby vozidla včetně č. j. a data schválení přestavby registračním místem, zřízení zástavního práva, zástavní věřitel, příp. jiné závazky týkající se vozidla, datum a způsob vyřazení, příp. další skutečnosti prokazující úplnost účetního případu. OVĚŘTE SI, ZDA ÚČTUJETE PODLE SPRÁVNÝCH ÚČETNÍCH DOKLADŮ Standard také požaduje po plátcích DPH, kteří ve smyslu příslušných předpisů neuplatnili nárok na odpočet DPH a mají vozidlo oceněno včetně DPH, sledovat DPH na analytickém účtu. Účetní doklady: Účetními doklady jsou zejména kupní smlouvy, písemnosti o předání vozidla, technické průkazy, faktury daňové doklady, pokladní doklady, výpisy z bankovních účtů, vnitřní účetní doklady. UPOZORNĚNÍ NA NEJČASTĚJŠÍ CHYBY Nejčastější chyby: Stále se vyskytují situace, kdy je sepsána kupní smlouva, ve které je uvedeno, že kupní cena je dohodnuta ve výši 0 Kč. V tomto případě však nejde o koupi vozidla, ale o jeho bezúplatný převod. Účetní jednotky nestanoví odlišné daňové a účetní odpisy, přitom doba používání osobního vozidla se v jednotlivých účetních jednotkách liší a většinou nekopíruje dobu stanovenou v ZDP pro uplatňování daňových odpisů. duben 2009

21 AUTOMOBIL AUT str. 21 Vozidlo je uvedeno do užívání dříve, než jsou splněny všechny předpisy nezbytné k běžnému užívání vozidla na pozemních komunikacích. Uplatnění pořizovací ceny staršího vozidla (vyšší než 40 tisíc Kč) přímo do nákladů, bez evidování vozidla na účtu dlouhodobého hmotného majetku a uplatňování odpisů. Účetní jednotky nezavedou při pořízení vozidel analytickou evidenci se všemi náležitostmi požadovanými ČÚS č Chybějící dokumentace k vozidlům zaevidovaným na majetkových účtech, např. zařazovací protokoly. Daňové dopady: U osobních automobilů pořízených od do konce zdaňovacího období, které započalo v roce 2007 mohla činit vstupní cena nebo zvýšená vstupní cena (např. z titulu provedeného technického zhodnocení vozidla) pro daňové účely nejvýše Kč. To se netýkalo osobních automobilů používaných provozovateli silniční dopravy nebo taxislužby na základě vydané koncese a osobních automobilů v provedení sanitní a pohřební. U osobních automobilů pořízených od zdaňovacího období započatého v roce 2008 již není výše vstupní ceny nijak omezena. Pokud při pořízení vozidla na splátky je ve smlouvě uvedena výhrada vlastnického práva s přechodem vlastnictví po úhradě poslední splátky kupní ceny, liší se podstatně účetní a daňové odpisy. Účetní odpisy jsou uplatňovány kupujícím od počátku užívání vozidla, daňové odpisy je však možno uplatňovat až od skutečného nabytí vlastnického práva k vozidlu. JAKÉ DAŇOVÉ DOPADY MŮŽE MÍT ÚČETNÍ PŘÍPAD NA VAŠE ÚČETNICTVÍ A V KONEČNÉM DŮSLEDKU I NA VAŠI FINANČNÍ SITUACI? leden 2010

3/7.1 Novela zákonů o DPH a ZDP zákonem č. 87/2009 Sb.

3/7.1 Novela zákonů o DPH a ZDP zákonem č. 87/2009 Sb. LEXIKON ÚČETNÍCH SOUVZTAŽNOSTÍ OD A DO Z Aktuální informace str. 1 3/7.1 Novela zákonů o DPH a ZDP zákonem č. 87/2009 Sb. Nejdůležitější dopady novely, účinné od 1. 4. 2009, jsou následující: Snížená sazba

Více

Minimální doba nájmu u finančního leasingu hmotného majetku podle doby uzavření smlouvy

Minimální doba nájmu u finančního leasingu hmotného majetku podle doby uzavření smlouvy Minimální doba nájmu u finančního leasingu hmotného majetku podle doby uzavření smlouvy Smlouva o finančním leasingu byla uzavřena v době od 1. 1. 2008 do 31. 3. 2009 Zákonem o stabilizaci veřejných rozpočtů

Více

1. ZÁKLADNÍ PŘEDPISY A POJMY...13

1. ZÁKLADNÍ PŘEDPISY A POJMY...13 OBSAH Úvod...9 1. ZÁKLADNÍ PŘEDPISY A POJMY...13 1.1 Rozdělení vozidel... 14 1.1.1 Druhy a kategorie vozidel... 14 1.1.2 Státní poznávací značky...18 1.1.3 Další pojmy používané v souvislosti s vozidly...20

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů použitých v publikaci... 9. Úvod... 13

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů použitých v publikaci... 9. Úvod... 13 Obsah Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů použitých v publikaci... 9 Úvod... 13 1 Finanční leasing v české legislativě... 15 1 Dodatečné vyměření daně při zjištění nesplnění podmínek pro uplatnění

Více

ÚČETNICTVÍ A DANĚ PRO PRAXI

ÚČETNICTVÍ A DANĚ PRO PRAXI ÚČETNICTVÍ A DANĚ PRO PRAXI UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze 1 OBSAH 1. Úvod do účetnictví... 3 1.1. Způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti... 3 1.2.

Více

Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009

Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009 Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009 Obsah 1. Úvod... 1 2. Mimořádné odpisy 30a... 1 3. Zkrácení finančního leasingu... 2 4.

Více

HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK V PRAXI 11. aktualizované vydání 1. aktualizace k 20. 7. 2009

HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK V PRAXI 11. aktualizované vydání 1. aktualizace k 20. 7. 2009 HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK V PRAXI 11. aktualizované vydání 1. aktualizace k 20. 7. 2009 Po novelách zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, se doplňují nové texty za kapitolu

Více

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 OBSAH 3 OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 dlouhodobý hmotný majetek (dhm) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

Seznam autorů... 3 Tematické okruhy... 9 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 12 Úvod... 15. 1 Pořízení vozidla...

Seznam autorů... 3 Tematické okruhy... 9 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 12 Úvod... 15. 1 Pořízení vozidla... Seznam autorů........................................................ 3 Tematické okruhy...................................................... 9 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci.......................

Více

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 Obsah 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daně z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2 Schéma

Více

Daňový kalendář. 3. březen (pondělí) 10. březen (pondělí) 11. březen (úterý) 14. březen (pátek ) 17. březen (pondělí) 18.

Daňový kalendář. 3. březen (pondělí) 10. březen (pondělí) 11. březen (úterý) 14. březen (pátek ) 17. březen (pondělí) 18. Daňový kalendář 3. březen (pondělí) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2007 10. březen (pondělí) Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek

Více

Akontace platba nájemce při zahájení leasingu

Akontace platba nájemce při zahájení leasingu LEASING str. 1 LEA Akontace platba nájemce při zahájení leasingu Právní úprava: Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů 24 odst. 2 písm. h) 24 odst. 2 písm. zl) ZDP ČÚS pro podnikatele č. 013 Dlouhodobý

Více

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými 3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými Náklady z hlediska účetního Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz

Více

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují Přehled základních daňových ustanovení v oblasti penzijního připojištění účinných od 1. 1. 2008 po novele zákona o dani z příjmů realizované zákonem č. 261/2007 Sb. 1. Daňové úlevy účastníků penzijního

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím DAŇOVÁ EVIDENCE Způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti: Formou vedení DEV (DEV = daňovou evidencí) Formou vedení UČE (UČE = účetnictví) Formou paušálních výdajů (PV) Právní předpisy zákon o daních

Více

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva................................................. XIII Zkratky a užité právní předpisy................................ XIV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

Obsah. Předmluva... XIV Zkratky a užité právní předpisy... XV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIV Zkratky a užité právní předpisy... XV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva.................................................. XIV Zkratky a užité právní předpisy................................. XV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva................................................. XIII Zkratky a užité právní předpisy................................ XIV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými 3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými Náklady z hlediska účetního Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz

Více

Drobný hmotný majetek

Drobný hmotný majetek DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK DLO str. 1 HESLA MAJÍ PEVNĚ STANOVENOU STRUKTURU Drobný hmotný majetek Právní úprava: Vyhláška č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů 7 Vymezení hmotného majetku 39 Informace

Více

Paušální výdaje z podnikání a pronájmu podle právního stavu k 10. 1. 2010

Paušální výdaje z podnikání a pronájmu podle právního stavu k 10. 1. 2010 Paušální výdaje z podnikání a pronájmu podle právního stavu k 10. 1. 2010 1. Princip uplatňování paušálních výdajů... 1 2. Paušální výdaje v praxi... 1 3. Výše paušálních výdajů v jednotlivých letech 2004-2010...

Více

Účtová třída 3 Zúčtovací vztahy

Účtová třída 3 Zúčtovací vztahy Kapitola 2 Účtová třída 3 Zúčtovací vztahy KAPITOLA 12 Charakteristika a klasifikace zúčtovacích vztahů Zúčtovacími vztahy rozumíme vztahy závazků a pohledávek účtované v účtové třídě 3. Můžeme je rozdělit

Více

15. březen (úterý) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010

15. březen (úterý) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010 D aňový kalendář Březen 2011 1. březen (úterý) Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010 8. březen (úterý) Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek na státní politiku

Více

uplatnit skutečné výdaje nebo paušál? vést účetnictví či nikoliv? jaké jsou možnosti fyzické osoby v roce 2013 a jakým způsobem se rozhodnout?

uplatnit skutečné výdaje nebo paušál? vést účetnictví či nikoliv? jaké jsou možnosti fyzické osoby v roce 2013 a jakým způsobem se rozhodnout? Způsob uplatňování výdajů (nákladů) fyzickou osobou RNDr. Ivan BRYCHTA uplatnit skutečné výdaje nebo paušál? vést účetnictví či nikoliv? jaké jsou možnosti fyzické osoby v roce 2013 a jakým způsobem se

Více

Účetní a daňová problematika společenství vlastníků jednotek

Účetní a daňová problematika společenství vlastníků jednotek Účetní a daňová problematika společenství vlastníků jednotek 1. Vznik společenství vlastníků jednotek právnické osoby... 1 2. SVJ účetní jednotka... 2 2.1. Účetní předpisy... 2 2.2. Účtování příspěvku

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití

Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití PaM_10_10_priloha 21.9.2011 16:09 Stránka 94 Kapitola 3 Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití V tomto článku není analyzována teoretická situace, kdy je služební vozidlo používáno výhradně

Více

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu. 2. Daňově neuznatelné výdaje. Daňový systém ČR Jedná se o výdaje, resp. náklady, které jsou výdaji na: dosažení příjmu;

Více

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace:

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace: Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Daň z příjmů právnických osob v roce 2008 Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Sazba daně 21% od 1. 1. 2008 20% od 1. 1. 2009 19% od 1. 1. 2010 Pro stanovení daně se použije sazba daně účinná k prvnímu dni zdaňovacího

Více

Zúčtovací vztahy (účtová třída 3)

Zúčtovací vztahy (účtová třída 3) Zúčtovací vztahy (účtová třída 3) Charakteristika zúčtovacích vztahů (pohledávek a závazků) - vztahy s jinými ekonomickými subjekty účetními jednotkami, v nichž vystupuje buď jako věřitel, který má právo

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně... 23 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně... 23 1.1.1 Dílčí základy... 23 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů... 27 1.1.3 Procentní

Více

Organizační směrnice

Organizační směrnice ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Organizační směrnice Obsah: 1. Základní údaje o sdružení 2. Systém zpracování

Více

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů 6 Základní účtování nákladů a výnosů 6.8 Základní účtování nákladů a výnosů 6.8.1 Vymezení pojmu náklady a výnosy Náklady! & Při podnikatelské činnosti dochází ke spotřebě majetkových složek (například

Více

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 7 / 2007 Směrnice o majetku evidence, účtování, oceňování a odepisování Platí od: 1. 7.

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 7 / 2007 Směrnice o majetku evidence, účtování, oceňování a odepisování Platí od: 1. 7. Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 7 / 2007 Směrnice o majetku evidence, účtování, oceňování a odepisování Platí od: 1. 7. 2007 Určeno všem zaměstnancům. Tato směrnice obsahuje části:

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10 Úvod 15 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 1 Sídlo s. r. o. v bytě, který je v podílovém vlastnictví manželů 20 2 Povinné

Více

VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ NEZDANITELNÉ ČÁSTI ZÁKLADU DANĚ Fyzická osoba si může snížit svůj základ daně z příjmů a tím následně i daňovou povinnost o nezdanitelné části podle 15 ZDP. Tyto

Více

Zvláštní typ zúčtovacího vztahu: odložená daňová pohledávka či závazek časové rozlišení nákladů a výnosů (bude vysvětleno podrobněji později)

Zvláštní typ zúčtovacího vztahu: odložená daňová pohledávka či závazek časové rozlišení nákladů a výnosů (bude vysvětleno podrobněji později) 1 8. přednáška Účtování zúčtovacích vztahů Zúčtovací vztahy = vztahy s jinými ekonomickými subjekty účetními jednotkami, v nichž vystupuje buď a) jako věřitel, který má právo požadovat peněžitou úhradu

Více

záloha je někdy v obchodních vztazích nezbytností, ale záloha může přinést i určité daňové a účetní odlišnosti, na které je třeba myslet

záloha je někdy v obchodních vztazích nezbytností, ale záloha může přinést i určité daňové a účetní odlišnosti, na které je třeba myslet Zálohy z účetního a daňového pohledu RNDr. Ivan BRYCHTA záloha je někdy v obchodních vztazích nezbytností, ale záloha může přinést i určité daňové a účetní odlišnosti, na které je třeba myslet Záloha podle

Více

nejen povinná a pro někoho i zbytečná součást zákonem předepsaných činností účetních jednotek, ale též dobrý pomocník pro zpracovávání daňových

nejen povinná a pro někoho i zbytečná součást zákonem předepsaných činností účetních jednotek, ale též dobrý pomocník pro zpracovávání daňových Inventarizace majetku v účetních a daňových souvislostech RNDr. Ivan BRYCHTA nejen povinná a pro někoho i zbytečná součást zákonem předepsaných činností účetních jednotek, ale též dobrý pomocník pro zpracovávání

Více

TRANSROLL EAST, a.s. 2013

TRANSROLL EAST, a.s. 2013 TRANSROLL EAST, a.s. 213 Příloha k účetní závěrce za rok 213 sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 213 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/21, ve znění pozdějších

Více

10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015

10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015 10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015 LEDEN 2015 1/5 1. POVINNOST PODÁVAT VEŠKERÁ DAŇOVÁ PŘIZNÁNÍ/HLÁŠENÍ ELEKTRONICKY Má-li daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnu datovou

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

2. přednáška - 7.3. 2006. Téma: Účtování zásob. 1) Pořízení materiálu nákupem ze zahraničí

2. přednáška - 7.3. 2006. Téma: Účtování zásob. 1) Pořízení materiálu nákupem ze zahraničí 2. přednáška - 7.3. 2006 Téma: Účtování zásob Osnova: 1) Účtování DPH při pořízení materiálu ze zahraničí 2) Pořízení materiálu s poskytnutou zálohou 3) Reklamace materiálu 4) Prodej materiálu 5) Škody

Více

Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění

Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění Finanční účetnictví Přednáška 28.3. Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění 33. skupina účtů. i zúčtovací vztahy k institucím sociálního a zdravotního pojištění zúčtovací

Více

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků Obsah ČÁST I Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků DÍL 1 Povinnost vedení účetnictví a zahajovací rozvaha KAPITOLA 1 Účetní jednotka...................................

Více

SDĚLENÍ č.j. 281/55 462/2002 k účtování SVJ. 1. Postavení SVJ z hlediska zákona o daních z příjmů. 2. Registrace k dani z příjmů. Číslo. Název.

SDĚLENÍ č.j. 281/55 462/2002 k účtování SVJ. 1. Postavení SVJ z hlediska zákona o daních z příjmů. 2. Registrace k dani z příjmů. Číslo. Název. SDĚLENÍ č.j. 281/55 462/2002 k účtování SVJ Číslo SDĚLENÍ č.j. 281/55 462/2002 Název Sdělení k účtování a daňové povinnosti společenství vlastníků jednotek - právnické osoby podle zákona č. 72/1994 Sb.

Více

4.3 B strana 1. 4.3 Vyúčtování zálohových plateb ve vazbě na zvýšení snížené sazby daně v roce 2012

4.3 B strana 1. 4.3 Vyúčtování zálohových plateb ve vazbě na zvýšení snížené sazby daně v roce 2012 strana 10 Vznik povinnosti přiznat DPH Charakteristika plátce Plátce, který vede účetnictví. Plátce, který nevede účetnictví a před DUZP přijímá úplatu na zdanitelné plnění. Den přijetí úplaty, pokud je

Více

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek SHRNUTÍ UČIVA O KRÁTKODOBÉM FINANČNÍM MAJETKU se účtuje ve druhé účtové třídě. Patří sem zejména peníze v pokladně, ceniny, bankovní účty a krátkodobé cenné papíry.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Laškov, okres Prostějov,příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: OBĚH PÍSEMNOSTÍ A ÚČETNÍCH DOKLADŮ Č.j.: S03/2010 Vypracoval: Mgr. Lenka Blahová, ředitelka školy Schválil: Mgr.

Více

Stanovení vstupní ceny majetku pro daňové odpisy RNDr. Ivan BRYCHTA

Stanovení vstupní ceny majetku pro daňové odpisy RNDr. Ivan BRYCHTA Stanovení vstupní ceny majetku pro daňové odpisy RNDr. Ivan BRYCHTA Proč také řešit správné stanovení VC majetku? chybné stanovení VC může znamenat špatný daňový odpis a z toho plynoucí potíže daňová VC

Více

Přechod z jednoduchého na podvojné účetnictví k 1. 1. 2004

Přechod z jednoduchého na podvojné účetnictví k 1. 1. 2004 Ing. Hana Čermáková daňová poradkyně certifikovaná bilanční účetní Přechod z jednoduchého na podvojné k 1. 1. 2004 Povinnosti podnikatele při přechodu z jednoduchého (dále JÚ) na podvojné (dále PÚ): Způsob

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 02_2014 únor 2014 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 02_2014 únor 2014 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 02_2014 únor 2014

Více

Opravné položky a odpis nedobytných pohledávek

Opravné položky a odpis nedobytných pohledávek Opravné položky a odpis nedobytných pohledávek RNDr. Ivan BRYCHTA Jak alespoň částečně daňově zmírnit dopady toho, že dlužník neuhradil pohledávku, která již byla zdaněna a možná i zatížena odvodem DPH

Více

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ DAŇOVÁ EVIDENCE UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze 1 OBSAH 1. Základy daňové evidence, dokumenty. str. 2 o Legislativní úpravy, pomocné předpisy o Přehled hlavní

Více

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů .8 Základní účtování nákladů a výnosů.8.1 Vymezení pojmu náklady a výnosy Náklady Při zhotovování výrobků nebo provedení jiných výkonů dochází ke spotřebě výrobních činitelů (spotřeba materiálu, pracovní

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: ÚČETNICTVÍ Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

III. Příklady účtování příspěvkových organizací. 1 Dlouhodobý majetek

III. Příklady účtování příspěvkových organizací. 1 Dlouhodobý majetek III. Příklady účtování příspěvkových organizací 1 Dlouhodobý majetek Postupy účtování, způsoby oceňování a odpisování dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku jsou uvedeny v Českém účetním stanardu č.

Více

a) Pohledávky a závazky z obchodního styku v cizích měnách

a) Pohledávky a závazky z obchodního styku v cizích měnách 8. přednáška Zúčtovací vztahy a) Pohledávky a závazky z obchodního styku v cizích měnách b) Postoupení pohledávek, odpis pohledávek, opravné položky c) Zúčtování se zaměstnanci d) Zúčtování s podniky ve

Více

OPRAVNÉ POLOŽKY 1FU350

OPRAVNÉ POLOŽKY 1FU350 OPRAVNÉ POLOŽKY 1FU350 Lucie Šitnerová Eliška Tyrpeklová LS 2007/2008 OBSAH 1. Úvod 2. Opravné položky v účetnictví 3. Opravné položky v daních 4. Příklad č.1- OP k dlouhodobému majetku 5. Příklad č.2-

Více

6.4 Základní účtování zboží

6.4 Základní účtování zboží Základní účtování zboží 6 6.4 Základní účtování zboží 6.4.1 Pojem zboží Zboží jsou movité věci koupené za účelem prodeje. Zbožím mohou být také nemovitosti, ale pouze v případě, že jsou splněny následující

Více

Testové otázky ke zkouškám insolvenčních správců platné od 1. ledna 2014

Testové otázky ke zkouškám insolvenčních správců platné od 1. ledna 2014 Testové otázky ke zkouškám insolvenčních správců platné od 1. ledna 2014 Oblast - Audit Přechod z kalendářního na hospodářský rok je nutné oznámit správci daně jedno účetní období před plánovaným datem

Více

KURZ ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ

KURZ ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ KURZ ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014 UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Obsah: 2 1. Úvod do účetnictví 1.1. ZPŮSOBY VEDENÍ EVIDENCE PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI Daňová evidence je upravena

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

Odpisování dlouhodobého majetku. Právní rámec. Odpisy - charakteristika. Ing. Alena Kučerová. Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví

Odpisování dlouhodobého majetku. Právní rámec. Odpisy - charakteristika. Ing. Alena Kučerová. Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví Odpisování dlouhodobého majetku Ing. Alena Kučerová Právní rámec Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví Vyhláška č. 410/2009 Sb., 66 Český účetní standard č. 708 Odpisy DM Odpisy - charakteristika DM se v

Více

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR Akademický rok 2011/2012 ZS (4 soustředění) Název tématického celku : Daňový systém ČR a jeho geneze, daně,

Více

Směrnice č. 2/2012 o oběhu účetních dokladů

Směrnice č. 2/2012 o oběhu účetních dokladů Obec : Dubenec IČ : 00277801 Směrnici zpracoval(a): Jana Baxová, účetní obce Směrnici schválil(a): Jaroslav Huňat, Starosta obce Datum zpracování : Směrnice nabývá platnosti: dnem podpisu Směrnice nabývá

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY Současná vláda České republiky již od svého ustavení slibovala veřejnos reformu veřejných financí, jejímž cílem by mělo být zejména zastavení

Více

4.přednáška Dlouhodobý majetek

4.přednáška Dlouhodobý majetek 4.přednáška Dlouhodobý majetek Charakteristika dlouhodobého majetku 1. Dlouhodobý nehmotný majetek 2. Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný, neodepisovaný 3. Dlouhodobý finanční majetek Podmínky uznání

Více

6.2 DPH a její účtování

6.2 DPH a její účtování .2 DPH a její účtování Dosud jsme neuvažovali, že podnikatel je plátcem daně z přidané hodnoty, tzn. že při nákupech neměl nárok na odpočet daně na vstupu (DPH vstupovala do pořizovací ceny majetku, v

Více

130 OTÁZEK & ODPOVĚDÍ Z PRAXE. Václav Pikal

130 OTÁZEK & ODPOVĚDÍ Z PRAXE. Václav Pikal 130 OTÁZEK & ODPOVĚDÍ Z PRAXE Václav Pikal Automobil (nejen) v podnikání n n n n n problematika daně z příjmů a DPH silniční daň a cestovní náhrady používání vozidla OSVČ, zaměstnanci a ostatními subjekty

Více

Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného

Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného ZAMĚSTNANEC (klient, poplatník) Po uzavření smlouvy o důchodovém spoření Notifikační dopis tento dopis obdrží zaměstnanec (klient, poplatník)

Více

Příručka pro neziskové a nevýdělečné organizace

Příručka pro neziskové a nevýdělečné organizace Příručka pro neziskové a nevýdělečné organizace Prvotní nastavení programu je důležité pro jeho správné užívání. V programu WinDUO je možné účtovat jak klasický účetní rok tak i hospodářský rok. V případě,

Více

OSOBNÍ DOPRAVA. D. daňové právo

OSOBNÍ DOPRAVA. D. daňové právo OSOBNÍ DOPRAVA D. daňové právo 1. Místní příslušnost správce daně, není-li stanoveno jinak, se řídí: a) u fyzické osoby jejím místem pobytu, u právnické osoby jejím sídlem b) u fyzické osoby jejím místem

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek SHRNUTÍ UČIVA O KRÁTKODOBÉM FINANČNÍM MAJETKU se účtuje ve druhé účtové třídě. Patří sem zejména peníze v pokladně, ceniny, bankovní účty a krátkodobé cenné papíry.

Více

Základy účetnictví 5. přednáška

Základy účetnictví 5. přednáška Základy účetnictví 5. přednáška 1) Účetní doklady, jejich význam a druhy 2) Kontrola v systému podvojného účetnictví 3) Inventarizace Ad 1) Účetní doklady, jejich význam a druhy - průkaznost účetních údajů

Více

účty v 21. skupině účtů (hotové peněžní prostředky a ceniny) v 22. skupině účtů (peněžní prostředky na účtech u peněžních ústavů).

účty v 21. skupině účtů (hotové peněžní prostředky a ceniny) v 22. skupině účtů (peněžní prostředky na účtech u peněžních ústavů). 6.přednáška Účtování peněžních prostředků - peněžní prostředky v naší i zahraniční měně (valuty) - peněžní prostředky v naší i zahraniční měně na účtech u peněžních ústavů. - ceniny (zástupce peněz pro

Více

předseda představenstva

předseda představenstva PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014 1 OBECNÉ INFORMACE O ÚČETNÍ JEDNOTCE 1.1 Založení a charakteristika společnosti Název účetní jednotky: Bytové družstvo Sulova Sídlo účetní jednotky: Praha, Zbraslav,

Více

Příloha k účetní závěrce 2014 společnosti VIAVIS a.s.

Příloha k účetní závěrce 2014 společnosti VIAVIS a.s. Příloha k účetní závěrce 2014 společnosti VIAVIS a.s. IČ: 25848402 28. února 2015 VIAVIS a. s. Obránců Míru 237/35 703 00 Ostrava tel.: +420 595 174 250 e-mail: info@viavis.cz web: www.viavis.cz zapsána

Více

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60 1 1. Význam a funkce účetnictví 7 1.1 Význam a podstata účetnictví 7 1.2 Historie a vývoj účetnictví 8 1.3 Funkce a podstata účetnictví 11 1.4 Uživatelé účetních informací 11 1.5 Regulace účetnictví a

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU)

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) 6.3 Cizí zdroje - závazky podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, vymezení

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ K 1. 1. 2010

JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ K 1. 1. 2010 JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ K 1. 1. 2010 2. rozšířené vydání 1. aktualizace k 1. 8. 2014 str. 7 Poznámka k úvodu: S ohledem na skutečnost, že jednoduché účetnictví je vedeno ve znění zákona k 31. 12. 2003, nedochází

Více

Podstata Peněžního deníku

Podstata Peněžního deníku Peněžní deník Obsah Podstata Peněžního deníku Doklady důležité pro zápis do Deníku Ukázka Peněžního deníku Obsah sloupců v Peněžním deníku Rozdělení příjmů Příjmy zahrnované do ZDP Příjmy nezahrnované

Více

Obchodní podmínky. kupující - spotřebitel

Obchodní podmínky. kupující - spotřebitel Obchodní podmínky kupující - spotřebitel I. Základní ustanovení, vymezení pojmů. Obchodní podmínky a Reklamační řád (dále jen Obchodní podmínky), je zpracován dle Zákona na ochranu spotřebitele č. 634/1992

Více

Ekonomické lyceum akademie ekonomický směr společenskovědní směr 2. 3 2 2 3. 4 4 2 4. 3 2 2

Ekonomické lyceum akademie ekonomický směr společenskovědní směr 2. 3 2 2 3. 4 4 2 4. 3 2 2 ÚČETNICTVÍ 2. 3 2 2 3. 4 4 2 4. 3 2 2 akademie 2. ročník výuka v celé třídě a) základní pojmy b) účetní doklady náležitosti, zpracování c) rozvaha charakteristika, struktura d) evidence peněžních prostředků

Více

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Kupní smlouva

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Kupní smlouva Příloha č. 4 Závazný návrh smlouvy Kupní smlouva " Dodávka tabletů a softwaru pro Základní školu a Mateřskou školu Vřesina, okres Ostrava město, příspěvkovou organizaci" č. j.: podle zákona č. 89/2012

Více

Základy účetnictví. 7. tématický okruh Dlouhodobý majetek

Základy účetnictví. 7. tématický okruh Dlouhodobý majetek Základy účetnictví 7. tématický okruh Dlouhodobý majetek Vymezení DM aktiva, která jsou podnik využívána po dobu delší než 12 měsíců pořízen za účelem získání ekonomických prospěchů prostřednictvím užívání

Více

4. KAPITOLA: DLOUHODOBÝ HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK - ČLENĚNÍ, OCEŇOVÁNÍ, POŘIZOVÁNÍ

4. KAPITOLA: DLOUHODOBÝ HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK - ČLENĚNÍ, OCEŇOVÁNÍ, POŘIZOVÁNÍ ÚČETNICTVÍ 2 4. KAPITOLA: DLOUHODOBÝ HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK - ČLENĚNÍ, OCEŇOVÁNÍ, POŘIZOVÁNÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

Směrnice č. 4/2012 pro časové rozlišení nákladů a výnosů

Směrnice č. 4/2012 pro časové rozlišení nákladů a výnosů Obec : Dubenec IČ : 00277801 Směrnici zpracoval(a): Jana Baxová, účetní obce Směrnici schválil(a): Jaroslav Huňat, Starosta obce Datum zpracování : Směrnice nabývá platnosti: dnem podpisu Směrnice nabývá

Více

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Felina ČR s.r.o. I. Obecné informace 1) Popis účetní jednotky Obchodní firma: Felina ČR s.r.o. Sídlo: Korunovační 6, Praha 7, 170 00 IČ: 49615840

Více

2.6 Příjmy ze samostatné činnosti ( 7 ZDP) 2.6.1 Vymezení příjmů ze samostatné činnosti

2.6 Příjmy ze samostatné činnosti ( 7 ZDP) 2.6.1 Vymezení příjmů ze samostatné činnosti 2.6 Příjmy ze samostatné činnosti ( 7 ZDP) 2.6.1 Vymezení příjmů ze samostatné činnosti Příjmy ze samostatné činnosti zahrnují: příjmy z činností vykonávaných na základě povolení, registrace nebo jiného

Více

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Sociální pojištění 1. Rozhodné období, plátci pojistného, sazby a splatnost pojistného. 2. Vyměřovací základ zaměstnance a zaměstnavatele. 3. Vyměřovací základ OSVČ. Daňový

Více

Licence: D06P XCRGUVXA / VXA (06012014 / 01012012)

Licence: D06P XCRGUVXA / VXA (06012014 / 01012012) Licence: D06P XCRGUVXA / VXA (06012014 / 01012012) VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12

Více

PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ. 4.1 Příjmy ze závislé činnosti

PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ. 4.1 Příjmy ze závislé činnosti IV. PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ Společníci si nemohou, na rozdíl od podnikatelů fyzických osob, žádným způsobem převádět peněžní prostředky společnosti pro svou osobní spotřebu. Existuje však několik způsobů, jakými

Více

Dlouhodobý majetek. Tento dokument byl vyroben na kopírovacím zařízení firmy ROBINCO CS (prodej a servis digitálních systémů.)

Dlouhodobý majetek. Tento dokument byl vyroben na kopírovacím zařízení firmy ROBINCO CS (prodej a servis digitálních systémů.) Dlouhodobý majetek V účetní jednotce, plátce DPH, se uskutečnily v průběhu účetního období následující účetní případy, které se týkají dlouhodobé majetku. Zálohové faktury účetní jednotka neúčtuje, pouze

Více