Instinct Quarterly Grant Thornton

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Instinct Quarterly Grant Thornton"

Transkript

1 Instinct Quarterly Grant Thornton červen 2015 Obsah 2 Notáři budou nově provádět přímé zápisy do obchodního rejstříku 3 Vady elektronicky podaných přiznání k dani z příjmů právnických osob 3 Výměna informací v oblasti daní 4 Elektronická evidence tržeb 5 Česká energetika na cestě k jádru Informace Finanční správy jak postupovat v rámci zvláštního 7 režimu MOSS Oprava výše DPH u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení - 7 nový výklad Nejvyššího správního soudu 8 Novela zákona o investičních pobídkách Odstupné vyplácené nad rámec zákoníku práce podléhá odvodům 9 na sociální a zdravotní pojištění 9 Smlouva o zamezení dvojímu zdanění s Íránskou islámskou republikou Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu týkající se posouzení příjmů společníka Návrh novely zákonného opatření o dani z nabytí nemovitých věcí Instinct For Growth Award Daňový kalendář červenec - září Grant Thornton Czech Republic. All rights reserved. 1

2 Notáři budou nově provádět přímé zápisy do obchodního rejstříku Od pondělí 18. května 2015 mohou notáři na základě jimi sepsaného podkladového notářského zápisu provádět přímé zápisy do veřejných rejstříků. Tato novinka bude představovat zjednodušení procesu zápisu do veřejných rejstříků notář nevede na rozdíl od soudu žádné řízení. Notář zapíše požadované skutečnosti, které mají podklad v notářském zápisu, do veřejného rejstříku, vybere pro stát poplatek za tento zápis, založí písemnosti do sbírky listin příslušného soudu a do soudního spisu. Jako doklad o zápisu obdrží žadatel bezprostředně po zápisu výpis z veřejného rejstříku. Notář tak bude moci žadateli poskytnout komplexní službu, od založení právnické osoby až po její zápis do veřejného rejstříku. Za určitých podmínek se tak může stát v řádu hodin a bez zprostředkovatele, přičemž celkové náklady budou zpravidla nižší. Dalšími veřejnými rejstříky, které vede soud a do kterých provádějí přímé zápisy i notáři, jsou spolkový rejstřík, nadační rejstřík, rejstřík ústavů, rejstřík společenství vlastníků jednotek, rejstřík obecně prospěšných společností atd. Odměna notáře za zápis do veřejného rejstříku bude činit 300 Kč bez DPH. Vedle těchto poplatků se účtuje odměna za sepis standardního podkladového notářského zápisu, která je stanovena notářským tarifem. Notář bude vybírat rovněž poplatky za zápis do veřejného rejstříku, které jsou určeny státu (např. první zápis akciové společnosti Kč namísto Kč vybíraných rejstříkovým soudem, první zápis jiné osoby Kč namísto Kč, změny nebo doplnění budou stát Kč namísto Kč). V některých případech může také připadat v úvahu odměna za sepis notářského zápisu o osvědčení pro zápis do veřejného rejstříku, která činí dalších Kč bez DPH (u právních jednání, ke kterým dochází až po vyhotovení podkladového notářského zápisu, např. doklad z peněžního ústavu o složení základního kapitálu, výpis ze živnostenského rejstříku atd.). Zuzana Důjková Tax Manager E 2015 Grant Thornton Czech Republic. All rights reserved. 2

3 Vady elektronicky podaných přiznání k dani z příjmů právnických osob Finanční správa České republiky informovala o skutečnosti, že 25 % dosud podaných přiznání k dani z příjmů právnických osob je vadných. Vada podání spočívá především ve špatném formátu povinné přílohy k daňovému přiznání, tj. rozvahy a výkazu zisku a ztráty. Dle daňového řádu a Pokynu Ministerstva financí D-349 musí být daňové přiznání a všechny příslušné přílohy podány datovou zprávou ve zveřejněném formátu a struktuře, tj. v tzv. xml formátu. V případě nedodržení tohoto formátu bude poplatník Finanční správou vyzván k odstranění vad podání. Nebudou-li vady odstraněny, bude podání považováno za neúčinné. Jitka Brijar Senior Tax Consultant E Výměna informací v oblasti daní Evropská unie v rámci boje proti daňovým únikům připravila nová opatření v oblasti automatické výměny informací v oblasti daní. Od roku 2016 by mělo docházet mezi členskými státy EU k automatické výměně informací shromažďovaných finančními institucemi o bankovních účtech, jejich zůstatcích a majitelích. Toto opatření je reakcí na vznikající bilaterální dohody členských států EU a USA pro účely FATCA. Směrnice 2011/16/EU v oblasti výměny informací pro daňové účely totiž říká, že pokud členský stát nabízí třetí zemi spolupráci širší, než jakou stanoví tato směrnice, nesmí odmítnout poskytnutí takovéto širší spolupráce kterémukoli jinému členskému státu, který si přeje takovou širší vzájemnou spolupráci s tímto členským státem navázat 1. Tímto by mělo dojít nejen ke zjednodušení procesu sběru a výměny informací, ale také ke snížení finanční zátěže pro daňové správy a finanční instituce. Dále se také chystá centrální registr členských států EU, ve kterém budou uvedena jména skutečných vlastníků právnických osob, svěřenských fondů a obdobných sdružení majetku. Anna Šatrová Tax Consultant E 1 SMĚRNICE RADY 2011/16/EU ze dne 15. února 2011o správní spolupráci v oblasti daní a o zrušení směrnice 77/799/EHS 2015 Grant Thornton Czech Republic. All rights reserved. 3

4 Elektronická evidence tržeb Jak jsme Vás v předchozím vydání informovali, Ministerstvo financí připravuje nový zákon o evidenci tržeb, který již prošel připomínkovým řízením a v upravené formě je připraven k předložení vládě. Zákon předpokládá plošnou aplikaci, nicméně související vyhláška dočasně vyjímá z povinnosti evidovat tržby všechny činnosti s výjimkou ubytovacích a stravovacích služeb, velkoobchodu a maloobchodu. Na další činnosti bude aplikace zákona rozšířena postupně. Oproti původnímu znění zákona byla dále odstraněna povinnost zákazníka převzít účtenku. Ministerstvo financí se rozhodlo pouze k pozitivní motivaci zákazníků k přebírání účtenek a přímo do zákona vložilo úpravu účtenkové loterie. Namísto do vyhlášek bylo více oblastí zakomponováno přímo do zákona, což má za cíl poskytnout podnikatelům vyšší míru právní jistoty. Jde například o stanovení údajů na účtence a přehled systémových výjimek, tedy tržeb, které budou z povinnosti elektronické evidence vyňaty. Poplatník má také možnost (za poplatek Kč) požádat o závazné posouzení, zda má jeho příjem charakter nahodilého příjmu, který dle zákona do povinnosti evidence nespadá. Se zavedením elektronické evidence tržeb se také předpokládají změny v doprovodných zákonech. Významnou změnou je snížení sazby DPH z 21 % na 15 % u stravovacích služeb. Toto snížení se nevztahuje na alkohol, tabákové výrobky a doplňkový sortiment. Z důvodů kompenzace zvýšených nákladů, které poplatníkům s povinností elektronické evidence tržeb vzniknou, se Ministerstvo financí rozhodlo poskytnout všem poplatníkům daně z příjmů fyzických osob jednorázovou slevu ve výši Kč v roce vzniku povinnosti tržby elektronicky evidovat. Jitka Brijar Senior Tax Consultant E 2015 Grant Thornton Czech Republic. All rights reserved. 4

5 Česká energetika na cestě k jádru Dočkali jsme se, vláda po mnoha odkladech schválila aktualizaci Státní energetické koncepce. Ta předchozí platila od března 2004 a byla již krajně zastaralá. Vývoj české energetiky byl v posledních patnácti letech nesmírně dynamický. Z plánovaného konzervativního odvětví se stal obor, kde o dlouhodobé stabilitě nelze v současnosti hovořit, kde vlivem technologických inovací, ale zejména politických rozhodnutí dochází k převratným změnám v horizontu několika let. To bylo ještě donedávna pro energetiku nemyslitelné. Koncepce je vyjádření politické vůle, je to výslednice politických diskusí, která má říct občanům a v první řadě investorům, co hodlá vláda podporovat v delším časovém horizontu. A jen pro úplnost: koncepce neřeší a nemá řešit zásadní politickou otázku, a to posun těžebních limitů, ten souvisí s dosud neschválenou surovinovou politikou. Co nám tedy nová koncepce říká o energetických zdrojích? Méně uhlí, více jádra, o něco více obnovitelných zdrojů, očekávaný růst spotřeby. Z materiálu je zřejmé, že vláda sází na jadernou energetiku. Což samo o sobě není překvapivé, ale stojí za to si ujasnit, co konkrétně z toho pro Česko vyplývá. Koncepce předkládá žádoucí složení zdrojů, ale neříká, jak se k němu dostaneme. Je totiž zřejmé, že při současných cenách za silovou elektřinu není výstavba jakéhokoliv bloku jaderné elektrárny rentabilní a žádný soukromý investor do ztrátové investice nepůjde. Jako investor by musel nastoupit stát. Na jednu stranu by to odporovalo čistě tržním pravidlům, požadavkům na úplnou liberalizaci. Jenže zároveň platí, že právě koncept "liberalizované energetiky" se za posledních deset let změnil. Více než polovinu ceny elektřiny pro koncového spotřebitele v Česku i v Evropské unii nyní tvoří regulované složky včetně státních subvencí v případě obnovitelných zdrojů. Jinými slovy: lze si představit situaci, při které vláda i při současné nízké tržní ceně za silovou elektřinu vytvoří takové podmínky, že bude stavba pro investora rentabilní. Dalším scénářem, který se nabízí, je prostě vyčkat na vzrůst tržních cen, který stavbu nových jaderných bloků učiní návratnou. Před námi je plánované odstavování řady energetických zdrojů po celé Evropě, Česko nevyjímaje, a trh by mohl na tuto skutečnost zareagovat nárůstem cen. Ostatně vláda signalizuje, že jí nejde o okamžité rozhodnutí o výstavbě nových jaderných bloků, ale o pokračování příprav na takovou stavbu s tím, že horizont pro smysluplné rozhodnutí je někde kolem roku Peníze, které se na přípravu vynaloží, nelze a priori odsoudit jako nehospodárnost, protože pokud zastavíme veškeré práce, varianta výstavby nového bloku by se prakticky uzavřela a pak by nemusela vláda koncepci v její dnešní dikci ani schvalovat. Zajímavé jsou v tomto kontextu také předpoklady, které rámují celý příběh, a to zaprvé odhad, že spotřeba neklesne, ale bude dlouhodobě ve všech scénářích stoupat. A zadruhé předpoklad, že maximální stanovený podíl obnovitelných a druhotných zdrojů na celkové hrubé výrobě elektřiny bude v roce 2040 činit 25 procent. To jsou logicky body, do kterých se budou kritici vládní politiky opírat nejčastěji Grant Thornton Czech Republic. All rights reserved. 5

6 Koncepce totiž zjednodušeně říká, že více se uspořit nedá a že pro další obnovitelné zdroje se u nás už nenajde vhodná lokace. Dovézt chybějící elektřinu po odstavení uhelných elektráren přitom beze zbytku nelze, a jádro je tedy smysluplný cíl. Což nás vrací k základní logice celé vládní koncepce. Připravujme se na jádro a rozhodněme se podle situace. Teprve budoucnost ukáže, zda se předpoklady obsažené v koncepci naplní. Mnohokrát v minulosti již byl předpovídán významný růst spotřeby, který nakonec nenastal. Česko je zároveň součástí Evropské unie, která směřuje k úsporám, decentralizaci či podpoře obnovitelných zdrojů, a naše vláda to bude muset při svých rozhodnutích reflektovat. Zda se tedy nové jaderné bloky skutečně postaví, rozhodnou události příštích zhruba deseti let. Schválení koncepce můžeme vnímat jako startovací výstřel tohoto specifického maratonského závodu. Celý článek je k dispozici na stránkách hospodářských novin: David Pirner Managing Partner Grant Thornton Advisory s.r.o. T E 2015 Grant Thornton Czech Republic. All rights reserved. 6

7 Informace Finanční správy jak postupovat v rámci zvláštního režimu MOSS Finanční správa uveřejnila doprovodnou informaci k aplikaci zvláštního režimu MOSS, tzn. k novému dobrovolnému způsobu výběru DPH u elektronických a telekomunikačních služeb a služeb rozhlasového a televizního vysílání poskytovaných osobám nepovinným k dani s místem plnění na území EU. U těchto služeb se místo plnění přenáší do místa příjemce služby. Tento zvláštní režim představuje zjednodušení v tom, že osoba povinná k dani, která chce tento režim aplikovat, se nemusí při poskytování výše uvedených služeb registrovat k DPH v každém z jednotlivých členských států, kam byla daná služba poskytnuta, nýbrž své povinnosti dostojí pouze prostřednictvím jednoho členského státu, kde se k tomuto institutu zaregistruje. Daňová správa tohoto členského státu pak realizuje výběr, evidenci včetně odvodu vybrané daně do příslušných států. Registrace do režimu MOSS je dobrovolná. V České republice je místně příslušným finančním úřadem pro subjekty registrované v režimu MOSS Finanční úřad pro Jihomoravský kraj. Daňové subjekty platí daň převodem v eurech na příslušný bankovní účet výše uvedeného správce daně, kdy se k platbě uvede jednoznačné referenční číslo příslušného daňového přiznání. Bližší informace k těmto platbám naleznete na webu Finanční správy: Mario Kurek Tax Consultant T E Oprava výše DPH u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení nový výklad Nejvyššího správního soudu Nejvyšší správní soud vydal rozsudek 9 Afs 170/2014, který mění pohled na stáří pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení, u kterých je možné provést opravu DPH. Dosavadní výklad byl takový, že opravu bylo možné provést u pohledávek, které vznikly v době delší než 6 měsíců přede dnem rozhodnutí o úpadku. NSS ve výše uvedeném judikátu však dospěl k závěru, že opravu je možné naopak provést jen u pohledávek, které vznikly nejvýše 6 měsíců před rozhodnutím o insolvenci. Ondřej Štědrý Tax Advisor E 2015 Grant Thornton Czech Republic. All rights reserved. 7

8 Novela zákona o investičních pobídkách Dne 1. května 2015 nabyla účinnosti novela zákona o investičních pobídkách, která zavádí nové druhy investičních pobídek a současně eliminuje limitující faktory předchozího znění zákona. Mezi aktuálně podporované oblasti spadá zpracovatelský průmysl, technologická centra a centra strategických služeb (rozšíření podpory o datová a call centra). Novela zákona významně rozšiřuje okruh okresů, ve kterých bude dostupná hmotná podpora vytváření nových pracovních míst a hmotná podpora rekvalifikace nebo školení nových zaměstnanců. Novela dále odstraňuje některé překážky zejména v zákoně o daních z příjmů, kdy dochází ke změně výpočtu fixované daňové povinnosti pro investiční pobídky v rámci rozšíření výroby u nových projektů, a dále vznik zvýhodněných průmyslových zón s novou formou veřejné podpory, a to osvobozením od daně z nemovitých věcí. Zároveň jsou zmírněny sankce při nedodržení podmínek stanovených pro držitele investičních pobídek zákonem o daních z příjmů. V období mezi lety 1998 až 2014 agentura CzechInvest zaregistrovala 924 rozhodnutí o příslibu investiční pobídky v celkové hodnotě 730 miliard korun a 170 tisíc pracovních míst. Zajímavostí je, že téměř polovinu žádostí předložily české společnosti za účelem rozšíření svých obchodních aktivit na území České republiky, přičemž nejvíce žádostí bylo předloženo v automobilovém a strojírenském sektoru. Mario Kurek Tax Consultant T E 2015 Grant Thornton Czech Republic. All rights reserved. 8

9 Odstupné vyplácené nad rámec zákoníku práce podléhá odvodům na sociální a zdravotní pojištění Doposud nejasný výklad aplikace odvodů na odstupné vyplácené zaměstnanci nad rámec povinného odstupného dle zákoníku práce má změnit novela zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění. Stejně jako doposud nebude odvodům na sociální a zdravotní pojištění podléhat pouze odstupné poskytované zaměstnavatelem zaměstnanci při rozvázání pracovního poměru výpovědí nebo dohodou z důvodů uvedených v ustanovení 52 písm. a) až d) zákoníku práce. A to ani v případě, že těchto důvodů bude poskytnuto vyšší než zákonem stanovené odstupné (např. pětinásobek průměrného platu). Veškerá ostatní plnění zaměstnavatele zaměstnanci při ukončení pracovního poměru nad rámec zákoníku práce budou podléhat odvodům na sociální a zdravotní pojištění (např. tzv. dobrovolné odstupné, tj. plnění, které zaměstnavatel označí za odstupné a poskytuje je dobrovolně, nebo odstupné poskytované na základě kolektivní smlouvy z důvodu uvedeného v ustanovení 52 písm. e) nebo f) zákoníku práce atd.). Zuzana Důjková Tax Manager E Smlouva o zamezení dvojímu zdanění s Íránskou islámskou republikou Dne podepsali první místopředseda vlády a ministr financí Andrej Babiš a ministr ekonomiky a financí Íránu Ali Tayebnia Smlouvu mezi vládou České republiky a vládou Íránské islámské republiky o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a s ní související Protokol. Ve vzájemných daňových vztazích mezi Českou republikou a Íránem je toto první smlouva o zamezení dvojímu zdanění, jelikož doposud žádná podobná smlouva nebyla uplatňována. Tato komplexní smlouva upravující zdaňování a vyloučení mezinárodního dvojího zdanění všech možných druhů příjmů současně upravuje základní formy spolupráce mezi příslušnými orgány obou států a její uzavření zvýší právní jistotu potenciálních investorů jak z České republiky, tak z Íránu. Součástí Smlouvy je Protokol, který mimo jiné zaručuje právo oběma státům používat jejich vnitrostátní právní předpisy s cílem zabránit daňovým únikům a podvodům. Smlouva umožňuje také řešení sporů vzniklých při výkladu a provádění smlouvy či výměnu informací v oblasti daní všeho druhu a v obou státech nyní následuje tradiční legislativní proces vedoucí ke vstupu smlouvy v platnost. Tereza Zmelíková Tax Consultant E 2015 Grant Thornton Czech Republic. All rights reserved. 9

10 Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu týkající se posouzení příjmů společníka Upozorňujeme na rozsudek Nejvyššího správního soudu č.j. 6 Afs 116/ , ve kterém se NSS opět zabýval vztahem dle ustanovení 6 odst. 1 písm. b) zákona o daních z příjmů a 7 odst. 1 písm. b) zákona o daních z příjmů. Předmětem sporu byla fakturovaná odměna za práci společníka, která nebyla zdaňována daní z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků, a činnost společníka byla totožná s předmětem činnosti společnosti. Společník činnost vykonával a fakturoval i pro jiné subjekty, a to prostřednictvím vlastního materiálu a na vlastní účet. Správce daně při kontrole daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků posoudil příjmy za společníkem vykonané činnosti jako příjmy ze závislé činnosti. Podle NSS však posouzení správce daně nebylo správné. Z argumentace NSS vyplývá, že poskytuje-li společník služby za obdobných podmínek i jiným subjektům, měly by být tyto příjmy považovány za příjmy ze samostatné činnosti. Nejvyšší správní soud tímto rozsudkem potvrdil, že není nutné veškeré příjmy společníka považovat za příjem ze závislé činnosti a je vždy potřebné posoudit konkrétní okolnosti a charakter příjmů. Jitka Mrázová Tax Consultant E Návrh novely zákonného opatření o dani z nabytí nemovitých věcí 2016 Od roku 2016 by měl daň z převodu nemovitých věcí platit vždy nabyvatel, navrhuje ministerstvo financí v návrhu zákona, který by měl novelizovat zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí. Podle dosavadní právní úpravy platí, že poplatníkem je převodce v případě, že se kupující a převodce nedohodnou, že poplatníkem je nabyvatel. Zároveň platí, že nabyvatel je ručitelem. I tento institut ručení by měl být od roku 2016 odstraněn. Zjednodušení by mělo nastat i v případě určení základu daně, pokud dojde k nabytí nemovitých věcí směnou. S ohledem na nejednoznačnou úpravu zdaňování inženýrských sítí je dále navrhováno, aby bylo předmětem daně z nabytí nemovitých věcí úplatné nabytí vlastnického práva ke stavbě, která je částí inženýrské sítě. Díky obtížné spravovatelnosti osvobození u prvního úplatného nabytí nových staveb a jednotek, navrhuje ministerstvo financí, aby se toto osvobození vztahovalo pouze na stavby a jednotky dokončené nebo užívané, tedy nikoliv na rozestavěné. Anna Šatrová Tax Consultant E 2015 Grant Thornton Czech Republic. All rights reserved. 10

11 Instinct For Growth Award 2015 Cena Instinct For Growth Award opět podpoří mladého umělce do 33 let Poradenská společnost Grant Thornton, společně s MeetFactory a advokátní kanceláří Pierstone, vyhlásily čtvrtý ročník soutěže pro mladé umělce Instinct For Growth Award. Mediálním partnerem soutěže je již tradičně Rádio 1. Soutěž má za cíl podpořit původní projekt českého umělce nebo umělců do věku 33 let finančním grantem a další podporou při realizaci a prezentaci díla. Konkrétní téma projektu a forma vyjádření (výtvarná, múzická) nejsou nijak limitovány. Základními kritérii pro výběr podpořeného projektu bude pouze jeho potenciál posunout daný umělecký žánr, respektive potenciál projektu pro další profesionální růst daného umělce (či umělců). Projekt musí být realizován do konce listopadu Podrobnosti o soutěži a o tom, jak se přihlásit, najdou zájemci na webové stránce projektu Uzávěrka přihlášek je 30. června Loňskou cenu si odnesl Lukáš Brychta, student teorie a kritiky divadla na pražské DAMU, kde dokončuje magisterské studium. Vítěz představil projekt s názvem Letec, který se zabývá osobností Antoine de Saint-Exupéryho. Zaměřuje se na východiska, která autora vedla k napsání jeho textů. Kromě životopisných fakt si projekt více všímá filosofické a etické roviny Exupéryho textů. Divadelní představení mělo za podpory společností Grant Thornton svou premiéru 29. listopadu 2014 v divadle Disk. Členy poroty loňského ročníku byli David Černý, Antonín Střížek, Babe LN, Kryštof Pavelka a Jan Kincl. Vojtěch Fried Consultant T E 2015 Grant Thornton Czech Republic. All rights reserved. 11

12 Daňový kalendář červenec - září 2015 Červenec - září 2015 středa daň z příjmů podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2014, má-li poplatník povinný audit nebo mu přiznání zpracovává a předkládá daňový poradce pojistné podání přiznání k pojistnému na důchodové spoření a úhrada pojistného za rok 2014, má-li poplatník povinný audit a přiznání podává a zpracovává daňový poradce pátek spotřební daň splatnost daně za květen 2015 (mimo spotřební daň z lihu) středa daň silniční záloha na daň za 2. čtvrtletí 2015 pondělí pondělí daň z příjmů daň z přidané hodnoty pojistné odvod z loterií a jiných podobných her spotřební daň daň z přidané hodnoty energetické daně měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti daňové přiznání a daň k MOSS podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za červen 2015 a splatnost zálohy na důchodové spoření podání hlášení k záloze na odvod z loterií a jiných podobných her a zaplacení zálohy za 2. čtvrtletí 2015 splatnost daně za květen 2015 (pouze spotřební daň z lihu) daňové přiznání za červen 2015 daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzínů za červen 2015 (pokud vznikl nárok) daňové přiznání a daň za 2. čtvrtletí a za červen souhrnné hlášení za 2. čtvrtletí a za červen výpis z evidence za 2. čtvrtletí a za červen daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červen Grant Thornton Czech Republic. All rights reserved. 12

13 Červenec - září 2015 pátek daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červen 2015 pondělí spotřební daň splatnost daně za červen 2015 (mimo spotřební daň z lihu) čtvrtek daň z příjmů pojistné měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za červenec 2015 a splatnost zálohy na důchodové spoření pondělí spotřební daň splatnost daně za červen 2015 (pouze spotřební daň z lihu) daňové přiznání za červenec 2015 daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzínů za červenec 2015 (pokud vznikl nárok) úterý pondělí daň z přidané hodnoty energetické daně daň z příjmů daň z nemovitých věcí daňové přiznání a daň za červenec 2015 souhrnné hlášení za červenec výpis z evidence za červenec daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červenec 2015 odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červenec 2015 splatnost daně pro poplatníky provozující zemědělskou výrobu a chov ryb (nebo její 1. splátky u daně vyšší než Kč) středa spotřební daň splatnost daně za červenec 2015 (mimo spotřební daň z lihu) úterý daň z příjmů čtvrtletní záloha na daň pondělí daň z příjmů pojistné měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnost podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za srpen 2015 a splatnost zálohy na důchodové spoření středa spotřební daň splatnost daně za červenec 2015 (pouze spotřební daň z lihu) 2015 Grant Thornton Czech Republic. All rights reserved. 13

14 Červenec - září 2015 pátek středa spotřební daň daň z přidané hodnoty energetické daně daň z přidané hodnoty daň z příjmů daňové přiznání za srpen 2015 daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů, ostatních (technických) benzínů za srpen 2015 (pokud vznikl nárok) daňové přiznání a daň za srpen 2015 souhrnné hlášení za srpen 2015 výpis z evidence za srpen 2015 daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za srpen 2015 poslední den lhůty pro podání žádosti o vrácení daně z přidané hodnoty z/do jiného členského státu dle 82 a 82a zákona o DPH odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za srpen Grant Thornton Czech Republic. All rights reserved. 14

15 Kontakty IB Grant Thornton Consulting s.r.o. IB Grant Thornton Audit s.r.o. Na Bojišti 18, CZ Praha 2 F E Pekařská 7, CZ Brno T F E Grant Thornton Advisory s.r.o. Grant Thornton Valuations, a.s. Žatecká 55/14, CZ Praha 1 T F E O Grant Thornton Grant Thornton International je globální organizace firem poskytujících služby auditu, účetnictví, daňového poradenství a manažerského a transakčního poradenství. V Grant Thornton v současnosti pracuje přes profesionálů, organizace působí ve více než 100 zemích světa a obrat členských firem přesáhl v roce ,2 miliardy USD. Grant Thornton v České republice má nyní v kancelářích v Praze a Brně přes 100 zaměstnanců a obrat společností přesahuje 200 miliónů korun za rok. Mezi 700 klientů Grant Thornton patří i více než polovina CZECH TOP 100 firem a významné veřejné instituce. Disclaimer Grant Thornton International je jedna z předních organizací nezávisle vlastněných a řízených poradenských a účetních firem. Všechny členské firmy jsou zavázány poskytovat služby vysokého standardu, nehledě na to, v jakém regionu působí. Grant Thornton International Ltd. je nepraktikující mezinárodní subjekt organizovaný jako společnost s ručením omezeným zaregistrovaná v Anglii a Walesu. Grant Thornton International neposkytuje služby pod svým jménem, služby jsou nezávisle poskytovány členskými společnostmi. Tyto společnosti nejsou členy mezinárodního partnerství a nejsou proto navzájem odpovědné za služby a jiné aktivity, které poskytují. Každá z firem je nezávislá a odpovědná za administrativní záležitosti na místní úrovni. / Grant Thornton Czech Republic. All rights reserved. 15

DAŇOVÝ KALENDÁŘ 2015 LEDEN

DAŇOVÝ KALENDÁŘ 2015 LEDEN pátek 9. splatnost daně za listopad 2014 (mimo spotřební daň z lihu) úterý 20. podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové za prosinec 2014 a splatnost zálohy na důchodové pondělí 26. splatnost daně

Více

DAŇOVÝ KALENDÁŘ PRO ROK 2014

DAŇOVÝ KALENDÁŘ PRO ROK 2014 DAŇOVÝ KALENDÁŘ PRO ROK Yveta Novotná vedení účetnictví LEDEN ČTVRTEK 9. spotřební daň splatnost daně za listopad 2013 (mimo spotřební daň z lihu) PONDĚLÍ 20. pojistné podání hlášení k záloze na pojistné

Více

DAŇOVÝ KALENDÁŘ LEDEN

DAŇOVÝ KALENDÁŘ LEDEN DAŇOVÝ KALENDÁŘ LEDEN čtvrtek 9. spotřební daň splatnost daně za listopad 2013 (mimo spotřební daň z lihu) pondělí 20. pojistné podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za prosinec 2013

Více

Daňový kalendář 2016 Zdroj: Finanční správa

Daňový kalendář 2016 Zdroj: Finanční správa Daňový kalendář Zdroj: Finanční správa Daňový kalendář pro LEDEN 11.01. spotřební daň: splatnost daně za listopad 2015 (mimo spotřební daň z lihu) 20.01. daň z příjmů: měsíční odvod úhrnu sražených záloh

Více

ZÁKONNÉ LHŮTY PRO PLACENÍ DANÍ 2016

ZÁKONNÉ LHŮTY PRO PLACENÍ DANÍ 2016 ZÁKONNÉ LHŮTY PRO PLACENÍ DANÍ 2016 LEDEN 2016 Pondělí 11. 1. splatnost daně za listopad 2015 (mimo spotřební daň z lihu) Středa 20. 1. ze závislé činnosti za prosinec 2015 Pojistné - důchodové spoření

Více

Daňový kalendář pro LEDEN 2016

Daňový kalendář pro LEDEN 2016 Daňový kalendář pro LEDEN 2016 11.01.2016 spotřební daň: splatnost daně za listopad 2015 (mimo spotřební daň z 20.01.2016 daň z příjmů: měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů 20.01.2016 pojistné:

Více

------------------------------------------------------------------------------------------------------ DUBEN 2014

------------------------------------------------------------------------------------------------------ DUBEN 2014 LEDEN 2014 čtvrtek 9.1.2014 spotřební daň splatnost daně za listopad 2013 (mimo spotřební daň z lihu) pondělí 20.1.2014 pojistné podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové za prosinec 2013 a splatnost

Více

Daňový kalendář Seznam daní - LEDEN A-Z účtárna, s.r.o ČTVRTEK. splatnost daně za listopad 2015 (pouze spotřební daň z lihu)

Daňový kalendář Seznam daní - LEDEN A-Z účtárna, s.r.o ČTVRTEK. splatnost daně za listopad 2015 (pouze spotřební daň z lihu) Daňový kalendář 2016 Seznam daní - LEDEN 2016 11.01. splatnost daně za listopad 2015 (mimo z lihu) 20.01. měsíční odvod úhrnu sražených záloh na 20.01. pojistné podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové

Více

DAŇOVÝ KALENDÁŘ. - podání žádosti o provedení ročního zúčtování správcem daně

DAŇOVÝ KALENDÁŘ. - podání žádosti o provedení ročního zúčtování správcem daně DAŇOVÝ KALENDÁŘ LEDEN 9.1.2015 - spotřební daň - splatnost daně za listopad 2014 (mimo spotřební daň z lihu) 20.1.2015 - daň z příjmů - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob

Více

benzinů za prosinec 2014 (pokud vznikl nárok)

benzinů za prosinec 2014 (pokud vznikl nárok) DAŇOVÝ KALENDÁŘ LEDEN 1/9/2015 - spotřební daň - splatnost daně za listopad 2014 (mimo spotřební daň z lihu) 1/20/2015 - daň z příjmů - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob

Více

daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé

daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé daňový kalendář LEDEN středa 9. spotřební daň splatnost daně za listopad 2012 (mimo spotřební daň z lihu) pondělí 21. čtvrtek 24. spotřební daň splatnost daně za listopad 2012 (pouze spotřební daň z lihu)

Více

- daňové přiznání za prosinec 2012

- daňové přiznání za prosinec 2012 DAŇOVÝ KALENDÁŘ LEDEN středa 9. - splatnost daně za listopad 2012 (mimo spotřební daň z lihu) pondělí 21. čtvrtek 24. - splatnost daně za listopad 2012 (pouze spotřební daň z lihu) pátek 25. - daňové přiznání

Více

DAŇOVÝ KALENDÁŘ 2017 Zdroj: Finanční správa

DAŇOVÝ KALENDÁŘ 2017 Zdroj: Finanční správa DAŇOVÝ KALENDÁŘ 2017 Zdroj: Finanční správa Daňový kalendář pro LEDEN 2017 02.01.2017 daň z příjmů: odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2016 09.01.2017 spotřební daň: splatnost

Více

DAŇOVÝ KALENDÁŘ. daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé

DAŇOVÝ KALENDÁŘ. daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé DAŇOVÝ KALENDÁŘ LEDEN spotřební daň splatnost daně za listopad 2015 (mimo spotřební daň z lihu) pojistné podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za prosinec 2015 a splatnost zálohy na

Více

Instinct Quarterly Grant Thornton

Instinct Quarterly Grant Thornton Instinct Quarterly Grant Thornton prosinec 2015 Obsah 2 Změny v dani z nabytí nemovitých věcí od roku 2016 3 Zákon o účetnictví 4 Zákon o auditorech 4 Solární business se od základu mění 6 Kontrolní hlášení

Více

spotřební daň splatnost daně za prosinec 2016 (mimo spotřební daň z lihu)

spotřební daň splatnost daně za prosinec 2016 (mimo spotřební daň z lihu) Leden 02.01. daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2016 09.01. spotřební daň splatnost daně za listopad 2015 (mimo spotřební daň z lihu) 20.01. daň z přidané hodnoty

Více

LEDEN pondělí 10. spotřební daň - splatnost daně za listopad 2010 (mimo spotřební daň z lihu)

LEDEN pondělí 10. spotřební daň - splatnost daně za listopad 2010 (mimo spotřební daň z lihu) Daňový kalendář pro rok 2011 LEDEN pondělí 10. - splatnost daně za listopad 2010 (mimo z lihu) čtvrtek 20. - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků

Více

středa 9. spotřební daň splatnost daně za listopad 2012 (mimo spotřební daň z lihu)

středa 9. spotřební daň splatnost daně za listopad 2012 (mimo spotřební daň z lihu) www.sovastudio.cz info@sovastudio.cz DAŇOVÝ KALENDÁŘ LEDEN středa 9. spotřební daň splatnost daně za listopad 2012 (mimo spotřební daň z lihu) pondělí 21. čtvrtek 24. spotřební daň splatnost daně za listopad

Více

Daňový kalendář pro rok 2017

Daňový kalendář pro rok 2017 Daňový kalendář pro rok 2017 LEDEN 2. ledna odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2016 9. ledna 20. ledna 24. ledna 25. ledna splatnost daně za listopad 2016 (mimo z lihu) měsíční

Více

SKYPE: PODNIKATELCZ!! E: PRESS@PODNIKATEL.CZ

SKYPE: PODNIKATELCZ!! E: PRESS@PODNIKATEL.CZ Daňový kalendář Leden pondělí 10. splatnost daně za listopad 2010 (mimo z lihu) čtvrtek 20. měsíční odvod úhrnu sražených záloh na fyzických osob ze závislé činnosti a z úterý 25. splatnost daně za listopad

Více

Daňový kalendář pro rok 2014

Daňový kalendář pro rok 2014 Daňový kalendář pro rok 2014 Jiří Pokorný ový poradce Heliova 270/15, 460 01 Liberec LEDEN 08.01. záloha OSVČ za prosinec 2013 09.01. spotřební splatnost daně za listopad 2013 (mimo spotřební z lihu) 20.01.

Více

zdravotní pojištění - splatnost zálohy na zdravotní pojištění OSVČ za prosinec 2010

zdravotní pojištění - splatnost zálohy na zdravotní pojištění OSVČ za prosinec 2010 DAŇOVÝ KALENDÁŘ 2011 LEDEN pondělí 10. - splatnost daně za listopad 2010 (mimo z lihu) - splatnost zálohy na OSVČ za prosinec 2010 pátek 14. - podání výkazu intrastat za prosinec 2010 (papírová forma -

Více

daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzickýchosob ze závislé činnosti a z funkčních požitků

daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzickýchosob ze závislé činnosti a z funkčních požitků LEDEN středa 9. pondělí 21. čtvrtek 24. pátek 25. čtvrtek 31. ÚNOR pondělí 11. pátek 15. středa 20. pondělí 25. spotřební daň splatnost daně za listopad 2012 (mimo spotřební daň z lihu) spotřební daň splatnost

Více

Daňový kalendář pro rok 2016 Jiří Pokorný daňový poradce Palachova 1391/9a, Liberec

Daňový kalendář pro rok 2016 Jiří Pokorný daňový poradce Palachova 1391/9a, Liberec Daňový kalendář pro rok Jiří Pokorný daňový poradce Palachova 1391/9a, 460 01 Liberec LEDEN 08.01. zdravotní pojištění záloha OSVČ za prosinec 2015 11.01. splatnost daně za listopad 2015 (mimo spotřební

Více

Daňový kalendář pro rok 2013

Daňový kalendář pro rok 2013 Daňový kalendář pro rok 2013 Jiří Pokorný ový poradce Heliova 270/15, 460 01 Liberec LEDEN 08.01. - zdravotní - záloha OSVČ za prosinec 2012 09.01. - spotřební - splatnost daně za listopad 2012 (mimo spotřební

Více

LEDEN pondělí 2. pondělí 9. - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2011. - daň z příjmů

LEDEN pondělí 2. pondělí 9. - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2011. - daň z příjmů Daňový kalendář LEDEN 2. 9. - odvod vybírané srážkou podle zvláštní sazby za listopad 2011 - spotřební daň - splatnost za listopad 2011 (mimo spotřební daň z lihu) úterý 24. - spotřební daň 25. - měsíční

Více

LEDEN pondělí 10. spotřební daň splatnost daně za listopad 2010 (mimo spotřební daň z lihu) čtvrtek 20. daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených

LEDEN pondělí 10. spotřební daň splatnost daně za listopad 2010 (mimo spotřební daň z lihu) čtvrtek 20. daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených LEDEN pondělí 10. spotřební daň splatnost daně za listopad 2010 (mimo spotřební daň z čtvrtek 20. úterý 25. spotřební daň splatnost daně za listopad 2010 (pouze spotřební daň z daňové přiznání za prosinec

Více

11.ledna spotřební daň - splatnost daně za listopad 2009 (mimo spotřební daň z lihu)

11.ledna spotřební daň - splatnost daně za listopad 2009 (mimo spotřební daň z lihu) LEDEN 11ledna spotřební daň - splatnost daně za listopad 2009 (mimo spotřební daň z lihu) 20ledna daň z příjmů 25ledna spotřební daň - splatnost daně za listopad 2009 (pouze spotřební daň z lihu) 25ledna

Více

Daňový kalendář 2011

Daňový kalendář 2011 Daňový kalendář 2011 10.01. 20.01. LEDEN zdravotní pojištění záloha za prosinec 2010 splatnost daně za listopad 2010 (mimo sociální pojištění záloha za prosinec 2010 25.01. 31.01. splatnost daně za listopad

Více

Daňový kalendář pro rok 2012

Daňový kalendář pro rok 2012 Daňový kalendář pro rok 2012 Jiří Pokorný daňový poradce Heliova 270/15, 460 01 Liberec LEDEN 02.01. - daň z příjmů - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2011 09.01. - zdravotní

Více

LEDEN. - daň z příjmů. - daň z nemovitostí ÚNOR

LEDEN. - daň z příjmů. - daň z nemovitostí ÚNOR LEDEN pondělí 2. pondělí 9. pátek 20. úterý 24. sazby daně za listopad 2011 - splatnost daně za listopad 2011 (mimo spotřební příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z - splatnost daně za listopad

Více

- daňové přiznání a daň za únor 2011 souhrnné hlášení za únor 2011. - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2011

- daňové přiznání a daň za únor 2011 souhrnné hlášení za únor 2011. - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2011 Daňový kalendář pro rok Daňový kalendář pro rok LEDEN 10. ÚNOR 9. 21. 28. BŘEZEN biopaliva - splatnost za listopad 2010 (mimo z lihu) - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na fyzických osob ze závislé

Více

Úterý 24.1. - spotřební daň - splatnost daně za listopad 2011 (pouze spotřební daň z lihu) Středa 25.1.

Úterý 24.1. - spotřební daň - splatnost daně za listopad 2011 (pouze spotřební daň z lihu) Středa 25.1. Daňový kalendář na rok 2012 LEDEN 2.1. - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2011 9.1. - splatnost daně za listopad 2011 (mimo spotřební daň z lihu) Pátek 20.1. závislé činnosti

Více

LEDEN. pondělí 9. - daň z příjmů. pátek daň z příjmů

LEDEN. pondělí 9. - daň z příjmů. pátek daň z příjmů LEDEN pondělí 2. pondělí 9. pátek 20. úterý 24. daně za listopad 2011 - splatnost daně za listopad 2011 (mimo spotřební daň z závislé činnosti a z funkčních - splatnost daně za listopad 2011 (pouze spotřební

Více

Daňový kalendář pro rok 2012

Daňový kalendář pro rok 2012 Daňový kalendář pro rok 2012 Yveta Novotná vedení účetnictví RYCHLOST PRECIZNOST NÍZKÁ CENA LEDEN 2 listopad 2011 9 - spotřební daň - splatnost daně za listopad 2011 (mimo spotřební daň z pátek 20 fyzických

Více

Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv

Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv Rozpočet a finanční vize měst a obcí Autoklub ČR Praha - 11. září 2014 Mgr. Simona Hornochová Náměstkyně ministra financí Obsah

Více

Instinct Quarterly Grant Thornton

Instinct Quarterly Grant Thornton Instinct Quarterly Grant Thornton Březen 2014 Obsah 2 Nové požadavky na formu plných mocí 3 FATCA pro finanční instituce ČR 3 Bankovní účty zrušených finančních úřadů po 1. 1. 2015 4 Novinky v elektronickém

Více

Daňový kalendář. 3. březen (pondělí) 10. březen (pondělí) 11. březen (úterý) 14. březen (pátek ) 17. březen (pondělí) 18.

Daňový kalendář. 3. březen (pondělí) 10. březen (pondělí) 11. březen (úterý) 14. březen (pátek ) 17. březen (pondělí) 18. Daňový kalendář 3. březen (pondělí) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2007 10. březen (pondělí) Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek

Více

15. březen (úterý) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010

15. březen (úterý) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010 D aňový kalendář Březen 2011 1. březen (úterý) Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010 8. březen (úterý) Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek na státní politiku

Více

Termíny daňových povinností pro rok 2002

Termíny daňových povinností pro rok 2002 fiscalità daně 13 economicrevue 55 Termíny daňových povinností pro rok 2002 CZ Poznámka ke spotřební dani: Plátci spotřebních daní jsou povinni denně platit zálohy na spotřební daně v případě, že jejich

Více

Instinct Quarterly Grant Thornton

Instinct Quarterly Grant Thornton Instinct Quarterly Grant Thornton září 2015 Obsah 2 Věcné změny v oblasti zákona o daních z příjmů 3 Zákon o evidenci tržeb 3 Sazby pojistného na sociální zabezpečení pro rodiny s dětmi 4 Minimální mzda

Více

Reforma přímých daní a odvodů. III. pilíř daňové reformy. Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011

Reforma přímých daní a odvodů. III. pilíř daňové reformy. Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011 Reforma přímých daní a odvodů III. pilíř daňové reformy Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011 Cíle daňové reformy Jednoduchý a přehledný systém Dlouhodobá stabilita bez nesystémových zásahů

Více

Podnik a daně. Vysoká škola finanční a správní zimní semestr 2014. Jaromír Stemberg. daňový poradce, člen Komory daňových poradců ČR

Podnik a daně. Vysoká škola finanční a správní zimní semestr 2014. Jaromír Stemberg. daňový poradce, člen Komory daňových poradců ČR Podnik a daně Vysoká škola finanční a správní zimní semestr 2014 Jaromír Stemberg daňový poradce, člen Komory daňových poradců ČR Český daňový systém Český daňový systém Český daňový systém zahrnuje tyto

Více

KALENDÁŘ DAŇOVÝCH POVINNOSTÍ PRO PODNIKATELE

KALENDÁŘ DAŇOVÝCH POVINNOSTÍ PRO PODNIKATELE KALENDÁŘ DAŇOVÝCH POVINNOSTÍ PRO PODNIKATELE Leden Pá. 09 Po. - Platba zálohy na sociální pojištění za předcházející měsíc 31 Út. 25 St. - Podání přiznání k a platba za předchozí kalendářní měsíc pro měsíční

Více

7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2016

7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2016 7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2016 Vážení poplatníci, plátci daní a pojistného, dovolte, abychom Vám připomněli daňové povinnosti v roce 2016, které pro Vás vyplývají z jednotlivých zákonů.

Více

daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé

daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé daňový kalendář LEDEN pátek 9. spotřební daň splatnost daně za listopad 2014 (mimo spotřební daň z lihu) úterý 20. pojistné podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za prosinec 2014 pondělí

Více

7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2014

7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2014 7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2014 Vážení poplatníci, plátci daní a pojistného, dovolte, abychom Vám připomněli daňové povinnosti v roce 2014, které pro Vás vyplývají z jednotlivých zákonů.

Více

Instinct Quarterly Grant Thornton

Instinct Quarterly Grant Thornton Instinct Quarterly Grant Thornton prosinec 2014 Obsah 2 Změny v daních z příjmů v roce 2015 4 Novinky v právních předpisech v roce 2015 5 Projednané návrhy novel NOZ 6 Novely zákona o DPH účinné od 1.

Více

Manažerská ekonomika Daně

Manažerská ekonomika Daně DANĚ (zkouška č. 5) Cíl předmětu Učivo se zaměřuje na komplexní zobrazení daňového systému České republiky a na základní konstrukční prvky a přístupy k přímým a nepřímým daním. Dále jde o objasnění systému

Více

Informace k daňovému posouzení povinností poskytovatelů přepravních služeb (UBER)

Informace k daňovému posouzení povinností poskytovatelů přepravních služeb (UBER) Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní Č. j. 43631/17/7100-20116-050701 Informace k daňovému posouzení povinností poskytovatelů přepravních služeb (UBER)

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2013

7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2013 7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2013 Vážení poplatníci, plátci daní a pojistného dovolte, abychom Vám připomněli daňové povinnosti v roce 2013, které pro Vás vyplývají z jednotlivých zákonů.

Více

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX OBSAH Předmluva............................................................. XIII O autorech............................................................ XVII Seznam použitých zkratek................................................

Více

ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Obsah Úvodem... 11 ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Přehled změn...12 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů... 17 Příloha č. 1... 190 Příloha č. 2... 199 Příloha č. 3... 199 Vyhláška č. 146/1993 Sb., kterou

Více

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY Současná vláda České republiky již od svého ustavení slibovala veřejnos reformu veřejných financí, jejímž cílem by mělo být zejména zastavení

Více

Finanční zpravodaj MINISTERSTVO FINANCÍ ISSN

Finanční zpravodaj MINISTERSTVO FINANCÍ ISSN Finanční zpravodaj MINISTERSTVO FINANCÍ ISSN 2464-5540 Ročník: L V Praze dne 7. dubna 2016 částka 5 12. Sdělení k uplatňování Smlouvy mezi Českou republikou a Kolumbijskou republikou o zamezení dvojímu

Více

Zdaňování příjmů podle 7 ZDP

Zdaňování příjmů podle 7 ZDP Zdaňování příjmů podle 7 ZDP Jedná se o příjmy ze samostatné činnosti dle 7 odst. 1 ZDP: a) příjem ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství, b) příjem ze živnostenského podnikání, c) příjem

Více

ové oblasti 19. března 2014. náměstek ministra financí I. náměstek ministra financí

ové oblasti 19. března 2014. náměstek ministra financí I. náměstek ministra financí Opatřen ení v daňov ové oblasti 19. března 2014. náměstek ministra financí I. náměstek ministra financí Nejbližší aktivity Přehled vybraných daňových příjmp jmů STÁTN TNÍHO ROZPOČTU v mld. Kč 2006 2007

Více

S r p e n / 6 Newsletter skupiny TPA Horwath Česká republika Vážené dámy, vážení pánové,

S r p e n / 6 Newsletter skupiny TPA Horwath Česká republika Vážené dámy, vážení pánové, S r p e n 2 0 1 1 1 / 6 Vážené dámy, vážení pánové, dovolujeme si Vám zaslat srpnové vydání Newsletteru skupiny TPA Horwath, který Vás informuje o zajímavostech z oblasti daní a účetnictví. Věříme, že

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně... 23 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně... 23 1.1.1 Dílčí základy... 23 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů... 27 1.1.3 Procentní

Více

Daňové zatížení podniků v Bavorsku činí průměrně 28,7% (v Německu: 29,8%). To je méně než v mnoha jiných průmyslově vyspělých zemích.

Daňové zatížení podniků v Bavorsku činí průměrně 28,7% (v Německu: 29,8%). To je méně než v mnoha jiných průmyslově vyspělých zemích. Všeobecně Daně v Bavorsku Daňové zatížení podniků v Bavorsku činí průměrně 28,7% (v Německu: 29,8%). To je méně než v mnoha jiných průmyslově vyspělých zemích. Kromě toho existuje řada daňových úlev a

Více

ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Obsah Úvod... 11 ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Přehled změn...13 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů... 17 Příloha č. 1... 192 Příloha č. 2... 200 Příloha č. 3... 200 Vyhláška č. 146/1993 Sb., kterou se

Více

Stavební fórum Daňové novinky Roman Ženatý. Říjen 2012

Stavební fórum Daňové novinky Roman Ženatý. Říjen 2012 Stavební fórum Daňové novinky Roman Ženatý Říjen 2012 Daň z příjmů schválené legislativní změny od roku 2013 Zaokrouhlování srážkové daně (zák. č. 192/2012 Sb., účinnost od 1. 1. 2013) Základ daně i daň

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 06_2011 červenec, srpen 2011 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 06_2011 červenec, srpen 2011 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 06_2011 červenec,

Více

Novinky v daních od roku Ivana Stibůrková Praha, 21. listopadu 2016 #dpf016

Novinky v daních od roku Ivana Stibůrková Praha, 21. listopadu 2016 #dpf016 Novinky v daních od roku 2017 Ivana Stibůrková Praha, 21. listopadu 2016 #dpf016 Novinky platné již v průběhu roku 2016 Daň z příjmů zaměstnavatelé Mzdové listy a vyúčtování u daňových nerezidentů Doplněny

Více

DAŇOVÝ KALENDÁŘ PRO ROK 2013 Yveta Novotná vedení účetnictví

DAŇOVÝ KALENDÁŘ PRO ROK 2013 Yveta Novotná vedení účetnictví DAŇOVÝ KALENDÁŘ PRO ROK 2013 Yveta Novotná vedení účetnictví LEDEN út 8. pojištění OSVČ zdravotní - záloha 12/2012 po 9. splatnost (bez daně z lihu) 11/2012 po 21. pojištění OSVČ sociální - záloha 12/2012

Více

OBSAH. úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24. 1 110ze část První základní UstAnovení 25. 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25

OBSAH. úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24. 1 110ze část První základní UstAnovení 25. 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25 úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24 1 110ze část První základní UstAnovení 25 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25 1 Předmět úpravy 25 2 Předmět daně 25 2a Vynětí z předmětu daně 26 2b Volba předmětu daně

Více

2.5 Příjmy ze závislé činnosti ( 6 ZDP)

2.5 Příjmy ze závislé činnosti ( 6 ZDP) 2.5 Příjmy ze závislé činnosti ( 6 ZDP) Příjmy ze závislé činnosti jsou zejména: - příjmy z pracovněprávního nebo obdobného poměru, v nichž poplatník při výkonu práce je povinen dbát příkazu plátce ( 6

Více

OBSAH. Předmluva... XV O autorech... XIX Seznam použitých zkratek... XXI

OBSAH. Předmluva... XV O autorech... XIX Seznam použitých zkratek... XXI OBSAH Předmluva............................................................ XV O autorech............................................................ XIX Seznam použitých zkratek.....................................................

Více

7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2017

7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2017 7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2017 Vážení poplatníci a plátci daní, dovolte, abychom Vám připomněli daňové povinnosti v roce 2017, které pro Vás vyplývají z jednotlivých zákonů. Jedná se o

Více

DPH. Je hlavní nepřímou daní v ČR,

DPH. Je hlavní nepřímou daní v ČR, Je hlavní nepřímou daní v ČR, DPH Upravena zákonem č. 235/2004 Sb., o DPH (dále ZDPH), přijatým v souvislosti se vstupem ČR do EU, Je vybírána plátci DPH od poplatníků (koncových spotřebitelů v ceně zboží

Více

OBSAH. Seznam zkratek O autorech Úvod... 15

OBSAH. Seznam zkratek O autorech Úvod... 15 OBSAH Seznam zkratek................................................ 12 O autorech.................................................... 13 Úvod........................................................ 15

Více

Změny ve zdaňování fyzických osob

Změny ve zdaňování fyzických osob Změny ve zdaňování fyzických osob Změny ve zdaňování fyzických osob I. Snížení sazby daně z příjmů fyzických osob na 15 % v roce 2008 a 12,5 % Zrušení progresivní sazby, zavedení lineární sazby Změna kalkulace

Více

Zdanění příjmů veřejně prospěšného poplatníka v 2016

Zdanění příjmů veřejně prospěšného poplatníka v 2016 Zdanění příjmů veřejně prospěšného poplatníka v 2016 Předmětem daně z příjmů jsou od roku 2014 rovněž příjmy, které dříve podléhaly dani dědické a dani darovací. Veřejně prospěšné poplatníky lze zjednodušeně

Více

SYSTÉM DANÍ. Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě

SYSTÉM DANÍ. Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě SYSTÉM DANÍ VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_9 Sada: Ekonomie Téma: Daně Autor: Mgr. Pavel Peňáz Předmět: Základy společenských věd Ročník: 3. ročník Využití: Prezentace určená pro výklad a opakování Anotace: Prezentace

Více

7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2011

7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2011 7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE Vážení poplatníci a plátci daní, dovolte, abychom Vám připomněli daňové povinnosti v roce, které pro Vás vyplývají z jednotlivých daňových zákonů. Jedná se o tyto

Více

Nové investiční pobídky

Nové investiční pobídky Nové investiční pobídky Návrh novely zákona o investičních pobídkách a dalších souvisejících zákonů seminář, 19. června 2014 a dalších souvisejících zákonů 1 PRÁVNÍ RÁMEC EU V r. 2012 zahájila Evropská

Více

N á v r h u s n e s e n í S e n á t u PČR

N á v r h u s n e s e n í S e n á t u PČR 232 9. funkční období 232 Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Republikou Kosovo o zamezení dvojímu zdanění a

Více

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů Změny v daních z příjmů od roku 2013 RNDr. Ivan BRYCHTA důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů 1 Obsah přehled novel ZDP + drobné změny

Více

Pozměňovací návrh. k vládnímu návrhu zákona o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů

Pozměňovací návrh. k vládnímu návrhu zákona o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů Pozměňovací návrh k vládnímu návrhu zákona o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů (sněmovní tisk 1004) Poslankyně Heleny Langšádlové 1. 1. V části

Více

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11 OBSAH EDITORIAL..........................................................10 Zákon o daních z příjmů s komentářem...................................11 Úvod..............................................................

Více

DPH. Je hlavní nepřímou daní v ČR,

DPH. Je hlavní nepřímou daní v ČR, Je hlavní nepřímou daní v ČR, DPH Upravena zákonem č. 235/2004 Sb., o DPH (dále ZDPH), přijatým v souvislosti se vstupem ČR do EU a také směrnicemi EU, zejména 2006/112/ES, Je vybírána plátci DPH od poplatníků

Více

1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí

1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí Přehled aktualit 1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí Dotčené předpisy: zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí (č. 340/2013 Sb.) Prováděcí

Více

Podnikatelské subjekty. Daně - základní principy. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D.

Podnikatelské subjekty. Daně - základní principy. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. Podnikatelské subjekty. Daně - základní principy. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. Podnikatel Podnikatel je fyzická nebo právnická osoba, která soustavně podniká. Nezáleží přitom na objemu podnikatelských

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně... 23 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně... 23 1.1.1 Dílčí základy... 23 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů... 27 1.1.3 Procentní

Více

Při poskytování stravovací služby je místem plnění místo, kde je tato služba skutečně poskytnuta.

Při poskytování stravovací služby je místem plnění místo, kde je tato služba skutečně poskytnuta. 1-110_DPH_2014_Sestava 1 25.3.14 13:49 Stránka 11 M í S to p l n ě n í 3051 3054 Slovenská společnost (plátce daně) nakoupí pro své zaměstnance deset vstupenek na představení do divadla v Čr. divadlo vystaví

Více

splatnost daně za listopad 2014 (mimo spotřební daň z lihu)

splatnost daně za listopad 2014 (mimo spotřební daň z lihu) LEDEN 9. ledna, pátek 20. ledna, úterý 26. ledna, pondělí splatnost daně za listopad 2014 (mimo z podání hlášení k záloze na na důchodové spoření za prosinec 2014 a splatnost zálohy na splatnost daně za

Více

Bulharsko? Přemýšlejte o něm

Bulharsko? Přemýšlejte o něm Bulharsko? Přemýšlejte o něm Martin Vacek ředitel pobočky PETERKA & PARTNERS v Sofii www.peterkapartners.com Pár ekonomických dat za 2. čtvrtletí roku 2008 Růst HDP ve výši 7,1 % Růst domácí poptávky ve

Více

Andrea Tomková, 14. 3. 2012

Andrea Tomková, 14. 3. 2012 Andrea Tomková, 14. 3. 2012 Co jsou daně? Daňová politika Harmonizace Daňová politika EU DPH Daň z finančních transakcí (FTT) Daňová politika ČR DPH Spotřební daň Daň z příjmů FO a PO Daň dědická a darovací

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 02_2014 únor 2014 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 02_2014 únor 2014 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 02_2014 únor 2014

Více

2.1.2 Příjmy ze samostatné činnosti

2.1.2 Příjmy ze samostatné činnosti 2.1.2 Příjmy ze samostatné činnosti Příjmy ze samostatné činnosti vymezuje 7 odst. 1 a 2 ZDP. Rozdělení těchto činností je poměrně důležité, neboť pro určení ZD mohou vykazovat určitá specifika jako např.:

Více

Daňový zpravodaj. květen 2015. Deloitte Česká republika

Daňový zpravodaj. květen 2015. Deloitte Česká republika Daňový zpravodaj Deloitte Česká republika 25 CELEBR ATING 25 YE ARS DELOIT TE C ZECH REPUBLIC CZECH AWARD 2015 Příjmy společníka fakturujícího společnosti nemusí být příjmy ze V nedávném rozsudku se Nejvyšší

Více

INVESTIČNÍ POBÍDKY Novela zákona o investičních pobídkách od 1. května 2015. Ing. Marcela Kolveková Vedoucí oddělení investičních pobídek

INVESTIČNÍ POBÍDKY Novela zákona o investičních pobídkách od 1. května 2015. Ing. Marcela Kolveková Vedoucí oddělení investičních pobídek INVESTIČNÍ POBÍDKY Novela zákona o investičních pobídkách od 1. května 2015 Ing. Marcela Kolveková Vedoucí oddělení investičních pobídek Důvody novely zákona Změna pravidel na úrovni EU Obecné nařízení

Více

Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji formou daňových a dotačních programů. Červen 2014

Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji formou daňových a dotačních programů. Červen 2014 Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji formou daňových a dotačních programů Červen 2014 Příležitosti pro podnikatele Dotace (cash podpora) Investiční pobídky (sleva na dani z příjmů) Daňové odpočty

Více

Představení investičních pobídek Zákon o investičních pobídkách s účinností od 1. května Ing. Patrik Reichl, MBA Zlín, 15.3.

Představení investičních pobídek Zákon o investičních pobídkách s účinností od 1. května Ing. Patrik Reichl, MBA Zlín, 15.3. Představení investičních pobídek Zákon o investičních pobídkách s účinností od 1. května 2015 Ing. Patrik Reichl, MBA Zlín, 15.3.2016 Agenda Důvody pro novelu investičních pobídek Systém investičních pobídek

Více

Přehled platných smluv České republiky o zam ezení dvojího zdan ěn í

Přehled platných smluv České republiky o zam ezení dvojího zdan ěn í O bsah Obsah Ú vod...п Seznam předpisů dostupných na www.anag.cz... 12 ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ - přehled z m ě n... 14 Zákon č. 586/1992 Sb o daních z p říjm ů... 19 Příloha č. 1 k zákonu č. 586/1992 Sb...223

Více

Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz DPP, DPČ. Začínáte? Příručka pražského podnikatele

Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz DPP, DPČ. Začínáte? Příručka pražského podnikatele Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz DPP, DPČ Začínáte? Příručka pražského podnikatele 1. Dohoda o provedení práce (DPP) Dohoda o provedení práce

Více

M&A případová studie, praktické rady a zkušenosti

M&A případová studie, praktické rady a zkušenosti M&A případová studie, praktické rady a zkušenosti Mgr. Ondřej Nejedlý 15. září 2015 Obsah 1. Zadání 2. Analýza zadání 3. Strukturování transakce 4. Příprava transakce 5. Uzavření transakce (SPA) 6. Vypořádání

Více

Finanční právo. 1. seminář 4. října 2013

Finanční právo. 1. seminář 4. října 2013 Finanční právo 1. seminář 4. října 2013 Daňové právo Daňové právo je součástí zvláštní části finančního práva, řadí se do veřejnoprávních práv (převažuje zde kogentní úprava, práva a povinnosti vznikají

Více

2014 nová daň z nabytí nemovitých věcí

2014 nová daň z nabytí nemovitých věcí 2014 nová daň z nabytí nemovitých věcí Daň dědická a darovací se od příštího roku ruší a úprava zdanění dědictví a darování se přesouvá do zákona o daních z příjmů. Místo stávající daně z převodu nemovitostí

Více