Instinct Quarterly Grant Thornton

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Instinct Quarterly Grant Thornton"

Transkript

1 Instinct Quarterly Grant Thornton červen 2015 Obsah 2 Notáři budou nově provádět přímé zápisy do obchodního rejstříku 3 Vady elektronicky podaných přiznání k dani z příjmů právnických osob 3 Výměna informací v oblasti daní 4 Elektronická evidence tržeb 5 Česká energetika na cestě k jádru Informace Finanční správy jak postupovat v rámci zvláštního 7 režimu MOSS Oprava výše DPH u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení - 7 nový výklad Nejvyššího správního soudu 8 Novela zákona o investičních pobídkách Odstupné vyplácené nad rámec zákoníku práce podléhá odvodům 9 na sociální a zdravotní pojištění 9 Smlouva o zamezení dvojímu zdanění s Íránskou islámskou republikou Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu týkající se posouzení příjmů společníka Návrh novely zákonného opatření o dani z nabytí nemovitých věcí Instinct For Growth Award Daňový kalendář červenec - září Grant Thornton Czech Republic. All rights reserved. 1

2 Notáři budou nově provádět přímé zápisy do obchodního rejstříku Od pondělí 18. května 2015 mohou notáři na základě jimi sepsaného podkladového notářského zápisu provádět přímé zápisy do veřejných rejstříků. Tato novinka bude představovat zjednodušení procesu zápisu do veřejných rejstříků notář nevede na rozdíl od soudu žádné řízení. Notář zapíše požadované skutečnosti, které mají podklad v notářském zápisu, do veřejného rejstříku, vybere pro stát poplatek za tento zápis, založí písemnosti do sbírky listin příslušného soudu a do soudního spisu. Jako doklad o zápisu obdrží žadatel bezprostředně po zápisu výpis z veřejného rejstříku. Notář tak bude moci žadateli poskytnout komplexní službu, od založení právnické osoby až po její zápis do veřejného rejstříku. Za určitých podmínek se tak může stát v řádu hodin a bez zprostředkovatele, přičemž celkové náklady budou zpravidla nižší. Dalšími veřejnými rejstříky, které vede soud a do kterých provádějí přímé zápisy i notáři, jsou spolkový rejstřík, nadační rejstřík, rejstřík ústavů, rejstřík společenství vlastníků jednotek, rejstřík obecně prospěšných společností atd. Odměna notáře za zápis do veřejného rejstříku bude činit 300 Kč bez DPH. Vedle těchto poplatků se účtuje odměna za sepis standardního podkladového notářského zápisu, která je stanovena notářským tarifem. Notář bude vybírat rovněž poplatky za zápis do veřejného rejstříku, které jsou určeny státu (např. první zápis akciové společnosti Kč namísto Kč vybíraných rejstříkovým soudem, první zápis jiné osoby Kč namísto Kč, změny nebo doplnění budou stát Kč namísto Kč). V některých případech může také připadat v úvahu odměna za sepis notářského zápisu o osvědčení pro zápis do veřejného rejstříku, která činí dalších Kč bez DPH (u právních jednání, ke kterým dochází až po vyhotovení podkladového notářského zápisu, např. doklad z peněžního ústavu o složení základního kapitálu, výpis ze živnostenského rejstříku atd.). Zuzana Důjková Tax Manager E 2015 Grant Thornton Czech Republic. All rights reserved. 2

3 Vady elektronicky podaných přiznání k dani z příjmů právnických osob Finanční správa České republiky informovala o skutečnosti, že 25 % dosud podaných přiznání k dani z příjmů právnických osob je vadných. Vada podání spočívá především ve špatném formátu povinné přílohy k daňovému přiznání, tj. rozvahy a výkazu zisku a ztráty. Dle daňového řádu a Pokynu Ministerstva financí D-349 musí být daňové přiznání a všechny příslušné přílohy podány datovou zprávou ve zveřejněném formátu a struktuře, tj. v tzv. xml formátu. V případě nedodržení tohoto formátu bude poplatník Finanční správou vyzván k odstranění vad podání. Nebudou-li vady odstraněny, bude podání považováno za neúčinné. Jitka Brijar Senior Tax Consultant E Výměna informací v oblasti daní Evropská unie v rámci boje proti daňovým únikům připravila nová opatření v oblasti automatické výměny informací v oblasti daní. Od roku 2016 by mělo docházet mezi členskými státy EU k automatické výměně informací shromažďovaných finančními institucemi o bankovních účtech, jejich zůstatcích a majitelích. Toto opatření je reakcí na vznikající bilaterální dohody členských států EU a USA pro účely FATCA. Směrnice 2011/16/EU v oblasti výměny informací pro daňové účely totiž říká, že pokud členský stát nabízí třetí zemi spolupráci širší, než jakou stanoví tato směrnice, nesmí odmítnout poskytnutí takovéto širší spolupráce kterémukoli jinému členskému státu, který si přeje takovou širší vzájemnou spolupráci s tímto členským státem navázat 1. Tímto by mělo dojít nejen ke zjednodušení procesu sběru a výměny informací, ale také ke snížení finanční zátěže pro daňové správy a finanční instituce. Dále se také chystá centrální registr členských států EU, ve kterém budou uvedena jména skutečných vlastníků právnických osob, svěřenských fondů a obdobných sdružení majetku. Anna Šatrová Tax Consultant E 1 SMĚRNICE RADY 2011/16/EU ze dne 15. února 2011o správní spolupráci v oblasti daní a o zrušení směrnice 77/799/EHS 2015 Grant Thornton Czech Republic. All rights reserved. 3

4 Elektronická evidence tržeb Jak jsme Vás v předchozím vydání informovali, Ministerstvo financí připravuje nový zákon o evidenci tržeb, který již prošel připomínkovým řízením a v upravené formě je připraven k předložení vládě. Zákon předpokládá plošnou aplikaci, nicméně související vyhláška dočasně vyjímá z povinnosti evidovat tržby všechny činnosti s výjimkou ubytovacích a stravovacích služeb, velkoobchodu a maloobchodu. Na další činnosti bude aplikace zákona rozšířena postupně. Oproti původnímu znění zákona byla dále odstraněna povinnost zákazníka převzít účtenku. Ministerstvo financí se rozhodlo pouze k pozitivní motivaci zákazníků k přebírání účtenek a přímo do zákona vložilo úpravu účtenkové loterie. Namísto do vyhlášek bylo více oblastí zakomponováno přímo do zákona, což má za cíl poskytnout podnikatelům vyšší míru právní jistoty. Jde například o stanovení údajů na účtence a přehled systémových výjimek, tedy tržeb, které budou z povinnosti elektronické evidence vyňaty. Poplatník má také možnost (za poplatek Kč) požádat o závazné posouzení, zda má jeho příjem charakter nahodilého příjmu, který dle zákona do povinnosti evidence nespadá. Se zavedením elektronické evidence tržeb se také předpokládají změny v doprovodných zákonech. Významnou změnou je snížení sazby DPH z 21 % na 15 % u stravovacích služeb. Toto snížení se nevztahuje na alkohol, tabákové výrobky a doplňkový sortiment. Z důvodů kompenzace zvýšených nákladů, které poplatníkům s povinností elektronické evidence tržeb vzniknou, se Ministerstvo financí rozhodlo poskytnout všem poplatníkům daně z příjmů fyzických osob jednorázovou slevu ve výši Kč v roce vzniku povinnosti tržby elektronicky evidovat. Jitka Brijar Senior Tax Consultant E 2015 Grant Thornton Czech Republic. All rights reserved. 4

5 Česká energetika na cestě k jádru Dočkali jsme se, vláda po mnoha odkladech schválila aktualizaci Státní energetické koncepce. Ta předchozí platila od března 2004 a byla již krajně zastaralá. Vývoj české energetiky byl v posledních patnácti letech nesmírně dynamický. Z plánovaného konzervativního odvětví se stal obor, kde o dlouhodobé stabilitě nelze v současnosti hovořit, kde vlivem technologických inovací, ale zejména politických rozhodnutí dochází k převratným změnám v horizontu několika let. To bylo ještě donedávna pro energetiku nemyslitelné. Koncepce je vyjádření politické vůle, je to výslednice politických diskusí, která má říct občanům a v první řadě investorům, co hodlá vláda podporovat v delším časovém horizontu. A jen pro úplnost: koncepce neřeší a nemá řešit zásadní politickou otázku, a to posun těžebních limitů, ten souvisí s dosud neschválenou surovinovou politikou. Co nám tedy nová koncepce říká o energetických zdrojích? Méně uhlí, více jádra, o něco více obnovitelných zdrojů, očekávaný růst spotřeby. Z materiálu je zřejmé, že vláda sází na jadernou energetiku. Což samo o sobě není překvapivé, ale stojí za to si ujasnit, co konkrétně z toho pro Česko vyplývá. Koncepce předkládá žádoucí složení zdrojů, ale neříká, jak se k němu dostaneme. Je totiž zřejmé, že při současných cenách za silovou elektřinu není výstavba jakéhokoliv bloku jaderné elektrárny rentabilní a žádný soukromý investor do ztrátové investice nepůjde. Jako investor by musel nastoupit stát. Na jednu stranu by to odporovalo čistě tržním pravidlům, požadavkům na úplnou liberalizaci. Jenže zároveň platí, že právě koncept "liberalizované energetiky" se za posledních deset let změnil. Více než polovinu ceny elektřiny pro koncového spotřebitele v Česku i v Evropské unii nyní tvoří regulované složky včetně státních subvencí v případě obnovitelných zdrojů. Jinými slovy: lze si představit situaci, při které vláda i při současné nízké tržní ceně za silovou elektřinu vytvoří takové podmínky, že bude stavba pro investora rentabilní. Dalším scénářem, který se nabízí, je prostě vyčkat na vzrůst tržních cen, který stavbu nových jaderných bloků učiní návratnou. Před námi je plánované odstavování řady energetických zdrojů po celé Evropě, Česko nevyjímaje, a trh by mohl na tuto skutečnost zareagovat nárůstem cen. Ostatně vláda signalizuje, že jí nejde o okamžité rozhodnutí o výstavbě nových jaderných bloků, ale o pokračování příprav na takovou stavbu s tím, že horizont pro smysluplné rozhodnutí je někde kolem roku Peníze, které se na přípravu vynaloží, nelze a priori odsoudit jako nehospodárnost, protože pokud zastavíme veškeré práce, varianta výstavby nového bloku by se prakticky uzavřela a pak by nemusela vláda koncepci v její dnešní dikci ani schvalovat. Zajímavé jsou v tomto kontextu také předpoklady, které rámují celý příběh, a to zaprvé odhad, že spotřeba neklesne, ale bude dlouhodobě ve všech scénářích stoupat. A zadruhé předpoklad, že maximální stanovený podíl obnovitelných a druhotných zdrojů na celkové hrubé výrobě elektřiny bude v roce 2040 činit 25 procent. To jsou logicky body, do kterých se budou kritici vládní politiky opírat nejčastěji Grant Thornton Czech Republic. All rights reserved. 5

6 Koncepce totiž zjednodušeně říká, že více se uspořit nedá a že pro další obnovitelné zdroje se u nás už nenajde vhodná lokace. Dovézt chybějící elektřinu po odstavení uhelných elektráren přitom beze zbytku nelze, a jádro je tedy smysluplný cíl. Což nás vrací k základní logice celé vládní koncepce. Připravujme se na jádro a rozhodněme se podle situace. Teprve budoucnost ukáže, zda se předpoklady obsažené v koncepci naplní. Mnohokrát v minulosti již byl předpovídán významný růst spotřeby, který nakonec nenastal. Česko je zároveň součástí Evropské unie, která směřuje k úsporám, decentralizaci či podpoře obnovitelných zdrojů, a naše vláda to bude muset při svých rozhodnutích reflektovat. Zda se tedy nové jaderné bloky skutečně postaví, rozhodnou události příštích zhruba deseti let. Schválení koncepce můžeme vnímat jako startovací výstřel tohoto specifického maratonského závodu. Celý článek je k dispozici na stránkách hospodářských novin: David Pirner Managing Partner Grant Thornton Advisory s.r.o. T E 2015 Grant Thornton Czech Republic. All rights reserved. 6

7 Informace Finanční správy jak postupovat v rámci zvláštního režimu MOSS Finanční správa uveřejnila doprovodnou informaci k aplikaci zvláštního režimu MOSS, tzn. k novému dobrovolnému způsobu výběru DPH u elektronických a telekomunikačních služeb a služeb rozhlasového a televizního vysílání poskytovaných osobám nepovinným k dani s místem plnění na území EU. U těchto služeb se místo plnění přenáší do místa příjemce služby. Tento zvláštní režim představuje zjednodušení v tom, že osoba povinná k dani, která chce tento režim aplikovat, se nemusí při poskytování výše uvedených služeb registrovat k DPH v každém z jednotlivých členských států, kam byla daná služba poskytnuta, nýbrž své povinnosti dostojí pouze prostřednictvím jednoho členského státu, kde se k tomuto institutu zaregistruje. Daňová správa tohoto členského státu pak realizuje výběr, evidenci včetně odvodu vybrané daně do příslušných států. Registrace do režimu MOSS je dobrovolná. V České republice je místně příslušným finančním úřadem pro subjekty registrované v režimu MOSS Finanční úřad pro Jihomoravský kraj. Daňové subjekty platí daň převodem v eurech na příslušný bankovní účet výše uvedeného správce daně, kdy se k platbě uvede jednoznačné referenční číslo příslušného daňového přiznání. Bližší informace k těmto platbám naleznete na webu Finanční správy: Mario Kurek Tax Consultant T E Oprava výše DPH u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení nový výklad Nejvyššího správního soudu Nejvyšší správní soud vydal rozsudek 9 Afs 170/2014, který mění pohled na stáří pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení, u kterých je možné provést opravu DPH. Dosavadní výklad byl takový, že opravu bylo možné provést u pohledávek, které vznikly v době delší než 6 měsíců přede dnem rozhodnutí o úpadku. NSS ve výše uvedeném judikátu však dospěl k závěru, že opravu je možné naopak provést jen u pohledávek, které vznikly nejvýše 6 měsíců před rozhodnutím o insolvenci. Ondřej Štědrý Tax Advisor E 2015 Grant Thornton Czech Republic. All rights reserved. 7

8 Novela zákona o investičních pobídkách Dne 1. května 2015 nabyla účinnosti novela zákona o investičních pobídkách, která zavádí nové druhy investičních pobídek a současně eliminuje limitující faktory předchozího znění zákona. Mezi aktuálně podporované oblasti spadá zpracovatelský průmysl, technologická centra a centra strategických služeb (rozšíření podpory o datová a call centra). Novela zákona významně rozšiřuje okruh okresů, ve kterých bude dostupná hmotná podpora vytváření nových pracovních míst a hmotná podpora rekvalifikace nebo školení nových zaměstnanců. Novela dále odstraňuje některé překážky zejména v zákoně o daních z příjmů, kdy dochází ke změně výpočtu fixované daňové povinnosti pro investiční pobídky v rámci rozšíření výroby u nových projektů, a dále vznik zvýhodněných průmyslových zón s novou formou veřejné podpory, a to osvobozením od daně z nemovitých věcí. Zároveň jsou zmírněny sankce při nedodržení podmínek stanovených pro držitele investičních pobídek zákonem o daních z příjmů. V období mezi lety 1998 až 2014 agentura CzechInvest zaregistrovala 924 rozhodnutí o příslibu investiční pobídky v celkové hodnotě 730 miliard korun a 170 tisíc pracovních míst. Zajímavostí je, že téměř polovinu žádostí předložily české společnosti za účelem rozšíření svých obchodních aktivit na území České republiky, přičemž nejvíce žádostí bylo předloženo v automobilovém a strojírenském sektoru. Mario Kurek Tax Consultant T E 2015 Grant Thornton Czech Republic. All rights reserved. 8

9 Odstupné vyplácené nad rámec zákoníku práce podléhá odvodům na sociální a zdravotní pojištění Doposud nejasný výklad aplikace odvodů na odstupné vyplácené zaměstnanci nad rámec povinného odstupného dle zákoníku práce má změnit novela zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění. Stejně jako doposud nebude odvodům na sociální a zdravotní pojištění podléhat pouze odstupné poskytované zaměstnavatelem zaměstnanci při rozvázání pracovního poměru výpovědí nebo dohodou z důvodů uvedených v ustanovení 52 písm. a) až d) zákoníku práce. A to ani v případě, že těchto důvodů bude poskytnuto vyšší než zákonem stanovené odstupné (např. pětinásobek průměrného platu). Veškerá ostatní plnění zaměstnavatele zaměstnanci při ukončení pracovního poměru nad rámec zákoníku práce budou podléhat odvodům na sociální a zdravotní pojištění (např. tzv. dobrovolné odstupné, tj. plnění, které zaměstnavatel označí za odstupné a poskytuje je dobrovolně, nebo odstupné poskytované na základě kolektivní smlouvy z důvodu uvedeného v ustanovení 52 písm. e) nebo f) zákoníku práce atd.). Zuzana Důjková Tax Manager E Smlouva o zamezení dvojímu zdanění s Íránskou islámskou republikou Dne podepsali první místopředseda vlády a ministr financí Andrej Babiš a ministr ekonomiky a financí Íránu Ali Tayebnia Smlouvu mezi vládou České republiky a vládou Íránské islámské republiky o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a s ní související Protokol. Ve vzájemných daňových vztazích mezi Českou republikou a Íránem je toto první smlouva o zamezení dvojímu zdanění, jelikož doposud žádná podobná smlouva nebyla uplatňována. Tato komplexní smlouva upravující zdaňování a vyloučení mezinárodního dvojího zdanění všech možných druhů příjmů současně upravuje základní formy spolupráce mezi příslušnými orgány obou států a její uzavření zvýší právní jistotu potenciálních investorů jak z České republiky, tak z Íránu. Součástí Smlouvy je Protokol, který mimo jiné zaručuje právo oběma státům používat jejich vnitrostátní právní předpisy s cílem zabránit daňovým únikům a podvodům. Smlouva umožňuje také řešení sporů vzniklých při výkladu a provádění smlouvy či výměnu informací v oblasti daní všeho druhu a v obou státech nyní následuje tradiční legislativní proces vedoucí ke vstupu smlouvy v platnost. Tereza Zmelíková Tax Consultant E 2015 Grant Thornton Czech Republic. All rights reserved. 9

10 Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu týkající se posouzení příjmů společníka Upozorňujeme na rozsudek Nejvyššího správního soudu č.j. 6 Afs 116/ , ve kterém se NSS opět zabýval vztahem dle ustanovení 6 odst. 1 písm. b) zákona o daních z příjmů a 7 odst. 1 písm. b) zákona o daních z příjmů. Předmětem sporu byla fakturovaná odměna za práci společníka, která nebyla zdaňována daní z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků, a činnost společníka byla totožná s předmětem činnosti společnosti. Společník činnost vykonával a fakturoval i pro jiné subjekty, a to prostřednictvím vlastního materiálu a na vlastní účet. Správce daně při kontrole daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků posoudil příjmy za společníkem vykonané činnosti jako příjmy ze závislé činnosti. Podle NSS však posouzení správce daně nebylo správné. Z argumentace NSS vyplývá, že poskytuje-li společník služby za obdobných podmínek i jiným subjektům, měly by být tyto příjmy považovány za příjmy ze samostatné činnosti. Nejvyšší správní soud tímto rozsudkem potvrdil, že není nutné veškeré příjmy společníka považovat za příjem ze závislé činnosti a je vždy potřebné posoudit konkrétní okolnosti a charakter příjmů. Jitka Mrázová Tax Consultant E Návrh novely zákonného opatření o dani z nabytí nemovitých věcí 2016 Od roku 2016 by měl daň z převodu nemovitých věcí platit vždy nabyvatel, navrhuje ministerstvo financí v návrhu zákona, který by měl novelizovat zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí. Podle dosavadní právní úpravy platí, že poplatníkem je převodce v případě, že se kupující a převodce nedohodnou, že poplatníkem je nabyvatel. Zároveň platí, že nabyvatel je ručitelem. I tento institut ručení by měl být od roku 2016 odstraněn. Zjednodušení by mělo nastat i v případě určení základu daně, pokud dojde k nabytí nemovitých věcí směnou. S ohledem na nejednoznačnou úpravu zdaňování inženýrských sítí je dále navrhováno, aby bylo předmětem daně z nabytí nemovitých věcí úplatné nabytí vlastnického práva ke stavbě, která je částí inženýrské sítě. Díky obtížné spravovatelnosti osvobození u prvního úplatného nabytí nových staveb a jednotek, navrhuje ministerstvo financí, aby se toto osvobození vztahovalo pouze na stavby a jednotky dokončené nebo užívané, tedy nikoliv na rozestavěné. Anna Šatrová Tax Consultant E 2015 Grant Thornton Czech Republic. All rights reserved. 10

11 Instinct For Growth Award 2015 Cena Instinct For Growth Award opět podpoří mladého umělce do 33 let Poradenská společnost Grant Thornton, společně s MeetFactory a advokátní kanceláří Pierstone, vyhlásily čtvrtý ročník soutěže pro mladé umělce Instinct For Growth Award. Mediálním partnerem soutěže je již tradičně Rádio 1. Soutěž má za cíl podpořit původní projekt českého umělce nebo umělců do věku 33 let finančním grantem a další podporou při realizaci a prezentaci díla. Konkrétní téma projektu a forma vyjádření (výtvarná, múzická) nejsou nijak limitovány. Základními kritérii pro výběr podpořeného projektu bude pouze jeho potenciál posunout daný umělecký žánr, respektive potenciál projektu pro další profesionální růst daného umělce (či umělců). Projekt musí být realizován do konce listopadu Podrobnosti o soutěži a o tom, jak se přihlásit, najdou zájemci na webové stránce projektu Uzávěrka přihlášek je 30. června Loňskou cenu si odnesl Lukáš Brychta, student teorie a kritiky divadla na pražské DAMU, kde dokončuje magisterské studium. Vítěz představil projekt s názvem Letec, který se zabývá osobností Antoine de Saint-Exupéryho. Zaměřuje se na východiska, která autora vedla k napsání jeho textů. Kromě životopisných fakt si projekt více všímá filosofické a etické roviny Exupéryho textů. Divadelní představení mělo za podpory společností Grant Thornton svou premiéru 29. listopadu 2014 v divadle Disk. Členy poroty loňského ročníku byli David Černý, Antonín Střížek, Babe LN, Kryštof Pavelka a Jan Kincl. Vojtěch Fried Consultant T E 2015 Grant Thornton Czech Republic. All rights reserved. 11

12 Daňový kalendář červenec - září 2015 Červenec - září 2015 středa daň z příjmů podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2014, má-li poplatník povinný audit nebo mu přiznání zpracovává a předkládá daňový poradce pojistné podání přiznání k pojistnému na důchodové spoření a úhrada pojistného za rok 2014, má-li poplatník povinný audit a přiznání podává a zpracovává daňový poradce pátek spotřební daň splatnost daně za květen 2015 (mimo spotřební daň z lihu) středa daň silniční záloha na daň za 2. čtvrtletí 2015 pondělí pondělí daň z příjmů daň z přidané hodnoty pojistné odvod z loterií a jiných podobných her spotřební daň daň z přidané hodnoty energetické daně měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti daňové přiznání a daň k MOSS podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za červen 2015 a splatnost zálohy na důchodové spoření podání hlášení k záloze na odvod z loterií a jiných podobných her a zaplacení zálohy za 2. čtvrtletí 2015 splatnost daně za květen 2015 (pouze spotřební daň z lihu) daňové přiznání za červen 2015 daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzínů za červen 2015 (pokud vznikl nárok) daňové přiznání a daň za 2. čtvrtletí a za červen souhrnné hlášení za 2. čtvrtletí a za červen výpis z evidence za 2. čtvrtletí a za červen daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červen Grant Thornton Czech Republic. All rights reserved. 12

13 Červenec - září 2015 pátek daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červen 2015 pondělí spotřební daň splatnost daně za červen 2015 (mimo spotřební daň z lihu) čtvrtek daň z příjmů pojistné měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za červenec 2015 a splatnost zálohy na důchodové spoření pondělí spotřební daň splatnost daně za červen 2015 (pouze spotřební daň z lihu) daňové přiznání za červenec 2015 daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzínů za červenec 2015 (pokud vznikl nárok) úterý pondělí daň z přidané hodnoty energetické daně daň z příjmů daň z nemovitých věcí daňové přiznání a daň za červenec 2015 souhrnné hlášení za červenec výpis z evidence za červenec daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červenec 2015 odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červenec 2015 splatnost daně pro poplatníky provozující zemědělskou výrobu a chov ryb (nebo její 1. splátky u daně vyšší než Kč) středa spotřební daň splatnost daně za červenec 2015 (mimo spotřební daň z lihu) úterý daň z příjmů čtvrtletní záloha na daň pondělí daň z příjmů pojistné měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnost podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za srpen 2015 a splatnost zálohy na důchodové spoření středa spotřební daň splatnost daně za červenec 2015 (pouze spotřební daň z lihu) 2015 Grant Thornton Czech Republic. All rights reserved. 13

14 Červenec - září 2015 pátek středa spotřební daň daň z přidané hodnoty energetické daně daň z přidané hodnoty daň z příjmů daňové přiznání za srpen 2015 daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů, ostatních (technických) benzínů za srpen 2015 (pokud vznikl nárok) daňové přiznání a daň za srpen 2015 souhrnné hlášení za srpen 2015 výpis z evidence za srpen 2015 daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za srpen 2015 poslední den lhůty pro podání žádosti o vrácení daně z přidané hodnoty z/do jiného členského státu dle 82 a 82a zákona o DPH odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za srpen Grant Thornton Czech Republic. All rights reserved. 14

15 Kontakty IB Grant Thornton Consulting s.r.o. IB Grant Thornton Audit s.r.o. Na Bojišti 18, CZ Praha 2 F E Pekařská 7, CZ Brno T F E Grant Thornton Advisory s.r.o. Grant Thornton Valuations, a.s. Žatecká 55/14, CZ Praha 1 T F E O Grant Thornton Grant Thornton International je globální organizace firem poskytujících služby auditu, účetnictví, daňového poradenství a manažerského a transakčního poradenství. V Grant Thornton v současnosti pracuje přes profesionálů, organizace působí ve více než 100 zemích světa a obrat členských firem přesáhl v roce ,2 miliardy USD. Grant Thornton v České republice má nyní v kancelářích v Praze a Brně přes 100 zaměstnanců a obrat společností přesahuje 200 miliónů korun za rok. Mezi 700 klientů Grant Thornton patří i více než polovina CZECH TOP 100 firem a významné veřejné instituce. Disclaimer Grant Thornton International je jedna z předních organizací nezávisle vlastněných a řízených poradenských a účetních firem. Všechny členské firmy jsou zavázány poskytovat služby vysokého standardu, nehledě na to, v jakém regionu působí. Grant Thornton International Ltd. je nepraktikující mezinárodní subjekt organizovaný jako společnost s ručením omezeným zaregistrovaná v Anglii a Walesu. Grant Thornton International neposkytuje služby pod svým jménem, služby jsou nezávisle poskytovány členskými společnostmi. Tyto společnosti nejsou členy mezinárodního partnerství a nejsou proto navzájem odpovědné za služby a jiné aktivity, které poskytují. Každá z firem je nezávislá a odpovědná za administrativní záležitosti na místní úrovni. / Grant Thornton Czech Republic. All rights reserved. 15

Instinct Quarterly Grant Thornton

Instinct Quarterly Grant Thornton Instinct Quarterly Grant Thornton září 2014 Obsah 2 Mezinárodní spolupráce v oblasti boje s daňovými úniky 3 Novela zákona o daních z příjmu a daňového řádu 5 5 Zákaz uplatnění slevy na dani pro pracující

Více

Daňový zpravodaj. 03 Nepřímé daně

Daňový zpravodaj. 03 Nepřímé daně Čím lépe znáte pravidla, tím lepší jste hráč Daňový zpravodaj říjen 2013, Deloitte Česká republika 02 Přímé daně Podrobnější informace k zamítnutým daňovým novelám 03 Nepřímé daně 04 Novela zákona o DPH

Více

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD Výhrada: Cílem dokumentu je poskytnutí základních informací pro podnikání. Hospodářská komora České republiky objektivně nemůže převzít odpovědnost za naprostou správnost,

Více

apogeonews Novinky, trendy a zajímavosti ze světa finančního poradenství.

apogeonews Novinky, trendy a zajímavosti ze světa finančního poradenství. květen, červen 2009 apogeonews Novinky, trendy a zajímavosti ze světa finančního poradenství. 21 Daňový režim úroků placených do zahraničí Výkon funkce statutárních orgánů a smluvní vztahy vedoucích pracovníků

Více

Daňový zpravodaj. 04 Komplexní změny. 04 Ostatní. 02 Přímé daně. 03 Nepřímé daně. 05 Příloha. Zvážili jste dobře všechny možnosti?

Daňový zpravodaj. 04 Komplexní změny. 04 Ostatní. 02 Přímé daně. 03 Nepřímé daně. 05 Příloha. Zvážili jste dobře všechny možnosti? Zvážili jste dobře všechny možnosti? Daňový zpravodaj březen 2013, Deloitte Česká republika 02 Přímé daně 03 Nepřímé daně 04 Ostatní 04 Komplexní změny 05 Příloha Nejvyšší správní soud potvrdil svůj postoj

Více

Zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách ve znění zákona č. 84/2015 Sb. (datum účinnosti od 1.5.2015)

Zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách ve znění zákona č. 84/2015 Sb. (datum účinnosti od 1.5.2015) Zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách ve znění zákona č. 84/2015 Sb. (datum účinnosti od 1.5.2015) a vybraná ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění, zákona č. 435/2004

Více

Daň z příjmů fyzických osob

Daň z příjmů fyzických osob Přehled hlavních daňových změn platných k 1. 1. 2015 Vážení obchodní partneři a přátelé, Připravili jsme pro Vás základní přehled hlavních změn v daňových zákonech, které vstupují v platnost s rokem 2015.

Více

Finanční gramotnost 1

Finanční gramotnost 1 [Zadejte text.] Úvod... 3 1 Charakteristika daní... 4 1.1 Placení daně... 6 2 Klasifikace daní... 7 Příklad č. 1... 7 2.1. Přímé daně... 8 2.1.1 Daň z příjmu fyzických osob... 8 2.2 Poplatníci daně...

Více

Daňové novinky od 1. 1. 2015

Daňové novinky od 1. 1. 2015 JKR-audit s.r.o., daňová a účetní kancelář office@jkraudit.cz Vážení, Níže uvedený text obsahuje stručné shrnutí dle našeho názoru nejdůležitějších změn v daňových předpisech, které se budou na Vás jako

Více

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. Předkládaný návrh zákona o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů A. OBECNÁ ČÁST

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. Předkládaný návrh zákona o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů A. OBECNÁ ČÁST 1 DŮVODOVÁ ZPRÁVA k návrhu zákona o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů A. OBECNÁ ČÁST Předkládaný návrh zákona o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů (dále jen zákon ) je transpozicí

Více

7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2014

7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2014 7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2014 Vážení poplatníci, plátci daní a pojistného, dovolte, abychom Vám připomněli daňové povinnosti v roce 2014, které pro Vás vyplývají z jednotlivých zákonů.

Více

OPTIMALIZACE DAŇOVÉ POVINNOSTI FYZICKÉ OSOBY

OPTIMALIZACE DAŇOVÉ POVINNOSTI FYZICKÉ OSOBY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FINANCÍ FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF FINANCES OPTIMALIZACE DAŇOVÉ POVINNOSTI FYZICKÉ OSOBY OPTIMIZATION

Více

Vzor citace: Meritum Daň z příjmů 2014. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014. s. 616

Vzor citace: Meritum Daň z příjmů 2014. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014. s. 616 Vzor citace: Meritum Daň z příjmů 2014. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014. s. 616 Odpovědná redaktorka Hana Baráková Autor RNDr. Ivan Brychta část I, III Ing. Ivan Macháček část II Ing. Ivana Pilařová

Více

Optimalizace daňové povinnosti fyzické osoby. Zuzana Doležalová

Optimalizace daňové povinnosti fyzické osoby. Zuzana Doležalová Optimalizace daňové povinnosti fyzické osoby Zuzana Doležalová Bakalářská práce 2015 ABSTRAKT Bakalářská práce je rozdělena na dvě časti, teoretickou a praktickou. Jejím cílem je optimalizovat daňovou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÉ DAŇOVÉ SPRÁVY Ústřední finanční a daňové ředitelství

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÉ DAŇOVÉ SPRÁVY Ústřední finanční a daňové ředitelství VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÉ DAŇOVÉ SPRÁVY Ústřední finanční a daňové ředitelství THE ANNUAL REPORT OF THE CZECH TAX ADMINISTRATION The Central Financial and Tax Directorate Knihy jsou lidem tím, čím perutě ptákům

Více

RNDr. Jitka Viklická SISCO spol. s r.o. www.sisco.cz

RNDr. Jitka Viklická SISCO spol. s r.o. www.sisco.cz Vybrané daňové změny roku 2015 RNDr. Jitka Viklická SISCO spol. s r.o. www.sisco.cz Obsah Změny v zákoně o daních z příjmů Zákon o omezení plateb v hotovosti Změny v zákoně o DPH Změny v daňovém řádu Změny

Více

Pokyn GFŘ D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

Pokyn GFŘ D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 7, 117 22 Praha 1 Č. j.: 5606/15/7100-10 V Praze dne 6.2.2015 Pokyn GFŘ D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o

Více

II. Výsledky hospodaření státního rozpočtu

II. Výsledky hospodaření státního rozpočtu II. Výsledky hospodaření státního rozpočtu 1. Celkové výsledky hospodaření státního rozpočtu 1.1. Záměry schváleného rozpočtu Státní rozpočet České republiky na rok 2013 byl schválen Poslaneckou sněmovnou

Více

září 2013 Blaničtí rytíři, pomozte!

září 2013 Blaničtí rytíři, pomozte! září 2013 Blaničtí rytíři, pomozte! Snad každý Čech zná pověst o vojsku, které je ukryto v posvátné hoře Blaník a čeká na svůj čas. Ten nastane, až bude české zemi nejhůře. Mám pocit, že se čas blanických

Více

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 24. října 2007 DPH

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 24. října 2007 DPH Ministerstvo financí Letenská 15, Praha 1 Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 24. října 2007 Program: 1. Odsouhlasen zápis z jednání Koordinačního výboru s KDP

Více

Ústavní soud rozhodl v otázce nemožnosti uplatnění slevy na dani u penzistů a dal za pravdu těm, kteří považovali toto ustanovení za diskriminační.

Ústavní soud rozhodl v otázce nemožnosti uplatnění slevy na dani u penzistů a dal za pravdu těm, kteří považovali toto ustanovení za diskriminační. září 2014 Úvodní slovo Jana Bartyzalové Vážení čtenáři, léto je nenávratně pryč a je třeba se těšit na babí léto a užít si podzim plný barev. V zářijových aktualitách Vám přinášíme koktejl informací z

Více

Národní protikrizový plán

Národní protikrizový plán Národní protikrizový plán Obsah 1. Předkládací zpráva... 3 2. Realizovaná a schválená opatření... 8 3. Navrhovaná opatření... 23 4. Dlouhodobá a jiná opatření... 30 5. Shrnutí... 32 2 1. Předkládací zpráva

Více

PhDr. Alena Mockovčiaková květen 2008

PhDr. Alena Mockovčiaková květen 2008 Financování kultury z veřejných rozpočtů v roce 2007 (2001 2007) PhDr. Alena Mockovčiaková květen 2008 úvodem Výsledkem historického vývoje v prostoru ČR je skutečnost, že jako kultura není obecně vnímána

Více

NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA DANĚ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ

NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA DANĚ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ Ministerstvo financí České republiky Informační materiál NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA DANĚ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ Majetkové daně, daň silniční poplatky a oceňování květen 2012 1 INFORMAČNÍ MATERIÁL Z OBLASTI MAJETKOVÝCH

Více

PRÁVNÍ NOVINKY OBSAH BŘEZEN 2012 IP/IT, MÉDIA A TELEKOMUNIKACE OBCHODNÍ PRÁVO VEŘEJNÝ SEKTOR PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA

PRÁVNÍ NOVINKY OBSAH BŘEZEN 2012 IP/IT, MÉDIA A TELEKOMUNIKACE OBCHODNÍ PRÁVO VEŘEJNÝ SEKTOR PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA Česko-slovenská advokátní kancelář s mezinárodním dosahem BŘEZEN 2012 IP/IT, MÉDIA A TELEKOMUNIKACE OBCHODNÍ PRÁVO VEŘEJNÝ SEKTOR OBSAH MOŽNOSTI SMLUVNÍ LIMITACE NÁHRADY ŠKODY

Více

Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013

Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ODBOR RÁMCE PODPORY SPOLEČENSTVÍ Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013 PLATNOST

Více

Prevence zadlužování českých domácností s důrazem na sociálně slabé a vyloučené skupiny obyvatel

Prevence zadlužování českých domácností s důrazem na sociálně slabé a vyloučené skupiny obyvatel Prevence zadlužování českých domácností s důrazem na sociálně slabé a vyloučené skupiny obyvatel Ministerstvo vnitra, odbor prevence kriminality 2008 C Odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra Zpracovali:

Více

Národní program reforem České republiky

Národní program reforem České republiky 2014 Národní program reforem České republiky Úřad vlády České republiky Obsah Obsah... 1 1. Úvod...4 1.1. Úvod... 4 1.2. Proces přípravy... 4 1.3. Struktura dokumentu... 5 1.4. Dopady a realizace reformních

Více

Národní program reforem České republiky

Národní program reforem České republiky 2014 Národní program reforem České republiky Úřad vlády České republiky 1 Obsah Obsah... 1 1. Úvod... 3 1.1. Úvod... 3 1.2. Proces přípravy... 3 1.3. Struktura dokumentu... 4 1.4. Dopady a realizace reformních

Více

Projekt komparace daňových soustav ČR a USA. Bc. Daniel Chudý

Projekt komparace daňových soustav ČR a USA. Bc. Daniel Chudý Projekt komparace daňových soustav ČR a USA Bc. Daniel Chudý Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Diplomová práce je zaměřena na porovnání daňových soustav České republiky a Spojených států amerických. Práce

Více