Zápis do obchodního rejstříku. z pohledu praktického

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis do obchodního rejstříku. z pohledu praktického"

Transkript

1 Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra obchodního práva B A K A L Á Ř S K Á P R Á C E Zápis do obchodního rejstříku z pohledu praktického Lucie Žáčková 2007/2008 Čestné prohlášení: Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci zpracovala samostatně a jen s využitím pramenů uvedených v seznamu literatury, které ve všech případech řádně cituji v souladu s příslušnou směrnicí děkana a s citačními zvyklostmi.

2 Obsah Obsah Úvod Základní údaje o obchodním rejstříku Pojem obchodního rejstříku Struktura obchodního rejstříku Sbírka listin Principy ovládající obchodní rejstřík Obecně k principu publicity Princip formální publicity Princip materiální publicity Hmotněprávní regulace obchodního rejstříku Subjekty zapisované do obchodního rejstříku Údaje zapisované do obchodního rejstříku Obecně zapisované údaje Další zapisované údaje Zápisy do obchodního rejstříku a jejich účinky Konstitutivní zápisy Deklaratorní zápisy Rejstříkové řízení z pohledu praktického Zahájení řízení Zahájení řízení bez návrhu Zahájení řízení na návrh Náležitosti návrhu Podoba a jazyk návrhu Výčet náležitostí návrhu na zápis Účastníci řízení Rozhodnutí v rejstříkovém řízení Provedení zápisu Usnesení Lhůty a poplatky v rejstříkovém řízení Několik postřehů z praxe Závěr Zusammenfassung Seznam pramenů a literatury Monografie Články Právní předpisy Zákony Vyhlášky a instrukce Rozhodnutí soudů Elektronické prameny

3 1. Úvod Obchodní rejstřík je jedním z institutů obchodního práva, který v životě podnikatele hraje důležitou úlohu. Je oficiálním zdrojem hodnověrných informací o velké části podnikatelských subjektů. Evidence takových informací přispívá k transparentnosti a právní jistotě v podnikatelském prostředí. Právě z obchodního rejstříku získávají podnikatelé údaje o případném budoucím obchodním partnerovi, třetí osoby pak informace o subjektu, s nímž chtějí vstoupit do právních vztahů. Právní úprava ve věcech obchodního rejstříku doznala radikální změny tzv. rejstříkovou novelou obchodního zákoníku, která byla provedena zákonem č. 216/2005 Sb., s účinností k Zmíněná novela byla reakcí na dlouholeté, přetrvávající problémy v oblasti soudnictví ve věcech obchodního rejstříku. Rejstříkové řízení bylo pomalé, pro podnikatele složité, často též docházelo k tomu, že údaje zapsané do obchodního rejstříku (v důsledku neúměrné délky řízení) neodpovídaly skutečnému stavu a obchodní rejstřík neplnil dostatečně svoji úlohu, tedy poskytování platných informací o podnikatelských subjektech. Novelou k se, obecně vzato, podařilo rejstříkové řízení výrazně urychlit a pro zapisované subjekty též zjednodušit, přestože i dnes přináší praxe zápisů do obchodního rejstříku podnikatelům některé problémy, když za všechny lze jmenovat nemožnost podat návrh na zápis do obchodního rejstříku včetně listin v čistě elektronické podobě. Autorka si téma této bakalářské práce vybrala vzhledem ke zkušenosti se zápisy do obchodního rejstříku v podnikatelské sféře. V úvodu proto provede rozbor aktuální právní úpravy obchodního rejstříku, z hlediska jeho funkce, účelu, principů, zapisovaných osob a údajů, v další části se pak zaměří na popis postupu obchodněprávních subjektů při zápisu do obchodního rejstříku. Obě části budou zpracovány s ohledem na omezený rozsah práce, řada odkazů a konkrétních doporučení pro praktický postup při zápisech do rejstříku tak bude uvedena v poznámkovém aparátu. Při zpracování bakalářské práce bude autorka vycházet především z primárních právních předpisů relevantních pro zvolené téma, dále pak z odborných publikací, článků, judikatury a elektronických pramenů. 3

4 2. Základní údaje o obchodním rejstříku 2.1 Pojem obchodního rejstříku Zákon definuje obchodní rejstřík jako veřejný seznam, do kterého se zapisují zákonem stanovené údaje o podnikatelích a který je veden v elektronické podobě. 1 Je prvkem veřejného práva, který vstupuje do soukromoprávního odvětví obchodního práva a jako takový slouží k tomu, aby údaje do něj zapisované byly veřejně známé a všem dostupné. Obchodní rejstřík vedou rejstříkové soudy 2, tj. všechny krajské soudy (s výjimkou Krajského soudu v Praze 3 ) a Městský soud v Praze. Rejstříkové soudy vedou kromě obchodního též další rejstříky. 4 Údaje se v obchodním rejstříku evidují s několikerým účelem 5 : - obchodní rejstřík je veřejnoprávní evidence, která slouží státní správě pro zjišťování a kontrolu podnikatelů a jejich činnosti, - zajišťuje informovanost veřejnosti a poskytuje tím základní vstupní informace pro soukromé obchodování, - zakládá účinky některých právních jednání. 6 V některých případech vlastní zápis do obchodního rejstříku způsobuje vznik, příp. zánik některých právních skutečností. 7 V obchodním styku je velice důležitá zmiňovaná informativní funkce obchodního rejstříku. Každá osoba může do rejstříku nahlížet, činit si z něj opisy a výpisy. Dostupnost informací je zajištěna především prostřednictvím portálu Ministerstva spravedlnosti. 8 Tzv. výpis platných obsahuje aktuálně platné údaje, z úplného výpisu je možné zjistit historii zapsaného subjektu. Výpisy z portálu Ministerstva spravedlnosti mají pouze informativní charakter, listinný úředně ověřený výpis z obchodního rejstříku vydá rejstříkový soud (resp. oddělení výpisů) za poplatek. 9 Úředně ověřený výpis z obchodního rejstříku (příp. ze 1 Srv. 27 odst.1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ObchZ). 2 Tamtéž. 3 Srv. 39 odst. 1 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, ve znění pozdějších předpisů: Městský soud v Praze rozhoduje jako soud prvního stupně ve věcech obchodního rejstříku, rejstříku obecně prospěšných společností a nadačního rejstříku z obvodu Městského soudu v Praze a Krajského soudu v Praze. 4 Jedná se o rejstřík nadací a nadačních fondů, rejstřík obecně prospěšných společností, rejstřík společenství vlastníků jednotek. 5 Srv. Havel B. In Eliáš, K., Bejček, J., Hajn, P., Ježek, J. a kol. Kurs obchodního práva. Obecná část. Soutěžní právo. 5. vydání. Praha : C. H. Beck, 2007, s Tamtéž. 7 Viz bod 5.3 Zápisy do obchodního rejstříku a jejich účinky. 8 Portál Ministerstva spravdelnosti je v provozu 24 hodin denně, čímž je zajištěn nepřetržitý přístup veřejnosti k údajům v obchodním rejstříku. 9 Poplatek je stanoven v sazebníku k zákonu č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZOSP), za jednu stranu výpisu z obchodního rejstříku činí 70,- Kč. 4

5 živnostenského rejstříku nebo katastru nemovitostí) mohou podnikatelé získat také prostřednictvím tzv. služby Czech POINT (Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál). 10 Další a pro praxi podnikatele i ekonomicky nejvýhodnější možností (v případě, že výpis je na větší počet stran než jednu) je pořízení úředně ověřeného výpisu z obchodního rejstříku u notáře. 11 Přesto je informační hodnota internetových výpisů vysoká, neboť pouze s krátkým časovým zpožděním (cca 1 den) poskytují stejné informace, jaké obsahují oficiální výpisy z obchodního rejstříku. Internetový přístup do obchodního rejstříku tak hraje v obchodním styku velmi důležitou úlohu při rychlém získávání základních informací o podnikatelském subjektu Struktura obchodního rejstříku Členění obchodního rejstříku a pravidla pro vedení rejstříkových složek upravuje instrukce Ministerstva spravedlnosti. 13 Na základě této instrukce se obchodní rejstřík skládá z rejstříkových vložek a rejstříkových spisů 14, rejstříkový soud vede pro každého podnikatele, organizační složku podniku, podnik zahraniční osoby anebo jeho organizační složku zvláštní vložku. 15 Rejstříkové vložky jsou uspořádány do tzv. oddílů, které se člení dle právní formy zapisovaného subjektu a jsou označeny velkými písmeny abecedy: - oddíl A - eviduje samostatně podnikající fyzické osoby, veřejné obchodní společnosti, komanditní společnosti, státní podniky a jiné právnické osoby, včetně organizačních složek a odštěpných závodů, o nichž zákon stanoví, že se zapisují do obchodního rejstříku, - oddíl B je určen pro akciové společnosti, - oddíl C pro společnosti s ručením omezeným, 10 Portál Ministerstva vnitra České republiky Czech POINT. Objednávka ověřené výstupy z informačního systému veřejné zprávy [citováno 25.března 2008]. Dostupný z: Zde lze získat rovněž informace o poplatcích za tuto službu. 11 Srv. Odměna notáře za vydání jednoho ověřeného výpisu z obchodního rejstříku je stanovena podle položky W. přílohy notářského tarifu ve výši 100,- Kč bez ohledu na počet stran ověřeného výpisu. Je-li notář plátcem daně z přidané hodnoty, připočte se k uvedené částce příslušná daň z přidané hodnoty. Notářská komora České republiky. Ověřené výpisy z obchodního rejstříku [citováno 27.března 2008]. Dostupný z: 12 V běžném obchodním životě bohužel není možná absolutní shoda zapsaných údajů se skutečností. 13 Instrukce Ministerstva spravedlnosti České republiky ze dne č.j. 505/2001-Org., kterou se vydává Vnitřní a kancelářský řád pro okresní, krajské a vrchní soudy (1/2002 SIS), 201 a násl. 14 Rejstříkový spis je veden o každém zapsaném subjektu a obsahuje všechny písemnosti, které daný subjekt ve věcech obchodního rejstříku doručil rejstříkovému soudu. Přestože je obchodní rejstřík veřejný seznam, rejstříkový spis není veřejně přístupný a nahlížet do něj mohou pouze osoby uvedené v 44 odst. 1 a 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen o.s.ř.). 15 Srv. 27 odst.3 ObchZ. 5

6 - oddíl Dr pro družstva, - oddíl Pr pro příspěvkové organizace. Pro každý zapisovaný subjekt se vede rejstříkový spis označený písmenem příslušného oddílu a běžným číslem, které je závislé na počtu subjektů zapsaných v daném oddíle u určitého rejstříkového soudu. Na základě novely obchodního zákoníku, která byla přijata zákonem č.344/2007 Sb. a která nabyla účinnosti dne , má podnikatel povinnost uvádět mj. údaj o zápisu v obchodním rejstříku (název rejstříkového soudu, oddíl a číslo vložky) nejen na všech objednávkách, obchodních dopisech a fakturách, ale nově také na smlouvách a internetových stránkách. 16 Při změně právní formy právnické osoby se do obchodního rejstříku zapíše, že změnila právní formu a všechny zákonem požadované údaje pro danou právní formu. Zápis se provede do toho oddílu obchodního rejstříku, který je vymezen pro nově zřízenou právní formu. Při změně právní formy právnické osoby, kdy soud zapisuje právnickou osobu do jiného oddílu (než ve kterém byla původně zapsána), použije pro zápis nové číslo vložky. Naopak stávající číslo vložky použije soud v případě, že dochází ke změně právní formy v rámci téhož oddílu Sbírka listin Součástí obchodního rejstříku je sbírka listin 18, která není součástí rejstříkového spisu a je veřejně přístupná. Soud ukládá listiny do sbírky odděleně od vlastního rejstříkového spisu. Evidovány jsou pod tímtéž číslem jako podnikatel, který listiny do sbírky založil, tedy pod číslem totožným s číslem oddílu a rejstříkové vložky. 19 Nahlížet do sbírky listin může bezplatně kterákoli osoba, a to v úředních hodinách soudu 20, zpoplatněno je pořizování kopií listin ze sbírky listin. 21 Nahlížení do sbírky listin přímo na oddělení soudu není vždy nutné, seznam všech listin, které jsou u soudu uloženy, je možné ověřit na portále Ministerstva spravedlnosti, kde je veden obchodní rejstřík. Z odkazu Sbírka listin u konkrétního subjektu zapsaného v obchodním rejstříku lze také zjistit, které 16 Srv. 13a ObchZ. 17 Instrukce Ministerstva spravedlnosti České republiky ze dne č.j. 505/2001-Org., kterou se vydává Vnitřní a kancelářský řád pro okresní, krajské a vrchní soudy (1/2002 SIS), 201 (13-15). 18 Srv. 27 odst. 3 ObchZ. 19 Vacková, M., Reichlová, N., Broučková, L. Obchodní rejstřík. Praha: ASPI, a.s., 2008, s Úřední hodiny všech rejstříkových soudů jsou dostupné na portálu Ministerstva spravedlnosti kde je pro jednotlivé soudy uvedena doba určená pro styk s veřejností. Ta může být pro jednotlivá pracoviště, resp. oddělení soudu rozdílná. 21 Srv. Poplatky jsou stanoveny v sazebníku, který je přílohou ZOSP. Položka 24, poznámka 2 tohoto sazebníku stanoví, že za kopie bez ověření se vybere poplatek ve výši Kč 15,- za každou i započatou stránku, s ověřením pak Kč 35,- za každou i započatou stránku. 6

7 z uložených listin již byly digitalizovány a jejich obsah zveřejněn. V souvislosti s vyhláškou Ministerstva spravedlnosti, která nabyla účinnosti a celkovou elektronizací obchodního rejstříku totiž dochází k převedení také listin uložených do sbírky před do elektronické podoby (soud uchovává dokumenty po provedení digitalizace 6 měsíců). Vzhledem k enormnímu množství dokumentů nebyl proces digitalizace stále ještě dokončen, a proto je fyzické nahlížení do sbírky listin a pořizování kopií 23 v některých případech nutností. Výše zmíněná vyhláška Ministerstva spravedlnosti 24 částečně zredukovala počet listin, které rejstříkový soud musí převádět do elektronické podoby. S účinností od se totiž listiny, které se zakládají do sbírky listin, jimiž se nedokládají skutečnosti uvedené v návrhu na zápis nebo změnu anebo výmaz zápisu v obchodním rejstříku 25, podávají soudu pouze v elektronické podobě ve formátu Portable Document Format (pdf). Soubory ve formátu pdf pak lze zaslat rejstříkovému soudu elektronickou poštou, příp. doručit datový nosič Compact Disc Recordable (CD-R), ten soud nevrací a po uplynutí 6 měsíců od doručení skartuje. Způsob doručení listiny soudu (elektronická pošta, resp. nosič CD-R) závisí také na velikosti souboru. 26 Do sbírky listin se zakládají povinně nejdůležitější dokumenty týkající se podnikatelského subjektu. Obchodní zákoník uvádí v 38i a 38j (listiny ukládané zahraničními osobami) demonstrativní výčet těchto dokumentů. Jsou to např. zakladatelské dokumenty, rozhodnutí orgánů podnikatelského subjektu o volbě (jmenování) a odvolání členů statutárního či dozorčího orgánu, účetní dokumenty, rozhodnutí související se zrušením právnické osoby apod Vyhláška č. 562/2006 Sb., kterou se stanoví způsob převedení listin do elektronické podoby, způsob nakládání s převedenými listinami a obligatorní elektronická podoba listin (vyhláška o digitalizaci obchodního rejstříku). 23 Vzhledem k technickým možnostem dnešní doby se v praxi autorka setkává s tím, že pořizování kopií ve sbírce listin návštěvníci soudu často nahrazují pořizováním digitálních fotografií dokumentů. Tohoto způsobu samozřejmě není možné využít v případě, že je nutné opatřit ověřenou kopii dokumentu uloženého ve sbírce listin. 24 Vyhláška č. 562/2006 Sb., kterou se stanoví způsob převedení listin do elektronické podoby, způsob nakládání s převedenými listinami a obligatorní elektronická podoba listin (vyhláška o digitalizaci obchodního rejstříku). 25 Vacková, M., Reichlová, N., Broučková, L. Obchodní rejstřík. Praha: ASPI, a.s., 2008, s.38 a násl. 26 Soubory pdf do velkosti 8 MB lze zaslat elektronicky na podatelnu rejstříkového soudu. Více ke způsobu úpravy souborů pro zaslání soudu na: Technická specifikace pro předávání digitalizovaných listin do Sbírky listin obchodního rejstříku [citováno 25.března 2008]. Dostupný z: 27 Novela obchodního zákoníku, přijatá zákonem č. 344/2007 Sb., s účinností k rozšířila 38i o odstavec třetí, který upřesňuje způsob ukládání návrhu na rozdělení zisku nebo vypořádání ztráty a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami do sbírky listin je povinností tyto dokumenty nyní ukládat do sbírky listin spolu s účetní závěrkou, resp. výroční zprávou. Dále byl novelou upraven i 38j. 7

8 3. Principy ovládající obchodní rejstřík 3.1 Obecně k principu publicity Obchodník zákoník obecné pojetí principu publicity neuvádí, definuje až jeho věcný obsah a rozděluje princip publicity na formální a materiální. 28 Podstatou principu publicity obchodního rejstříku je známost údajů v něm zapsaných, resp. účinky zapsání těchto údajů vůči veřejnosti. Zákon totiž vždy chrání toho, kdo jedná v důvěře v zápis [...] Předpoklad jednání v dobré víře je tak základním předpokladem toho, aby mohla být třetí osoba chráněna principem publicity Princip formální publicity Tento princip je vyjádřen v 28 odst. 1 obchodního zákoníku a jeho základem je přístupnost obchodního rejstříku veřejnosti, právo každého do obchodního rejstříku nahlížet, pořizovat si z něj kopie a výpisy. Toto právo se vztahuje na vlastní rejstřík a sbírku listin, rejstříkový spis, který je veden o každém subjektu, ale veřejně přístupný není. 30 Zákon v 28 dále stanoví, že rejstříkový soud na žádost vydá úředně ověřený listinný opis zápisu nebo listiny uložené ve sbírce listin, příp. potvrzení o tom, že určitý údaj v obchodním rejstříku není. Výslovně je třeba požádat o opis úředně neověřený. Pokud není výslovně požádáno o listinný opis, vydá soud opis vždy v elektronické podobě. Na výslovnou žádost také soud vydá úředně ověřený elektronický opis. O úředně ověřený elektronický opis bylo dříve možné požádat pouze tehdy, pokud žadatel svou žádost podepsal uznávaným elektronickým podpisem dle zvláštního právního předpisu. 31 Novela obchodního zákoníku s účinností k tuto podmínku pro vydání úředně ověřeného elektronického opisu zrušila Princip materiální publicity Princip materiální publicity je vyjádřen v 29 a jeho cílem je jednak stanovit účinky zápisu a jednak chránit osoby jednající v dobré víře v zápis. 33 Uvedený cíl principu materiální publicity odpovídá zároveň jeho dvěma stránkám pozitivní stránka se týká stanovení účinků zápisu, negativní pak jednání v dobré víře. Pozitivní stránka materiální publicity vychází z toho, že skutečnosti zapsané do obchodního rejstříku jsou účinné vůči 28 Srv. 28 a 29 ObchZ. 29 Srv. Havel B. In Eliáš, K., Bejček, J., Hajn, P., Ježek, J. a kol. Kurs obchodního práva. Obecná část. Soutěžní právo. 5. vydání. Praha : C. H. Beck, 2007, s Srv. poznámku č Srv. zákon č.227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, ve znění pozdějších předpisů. 32 Srv. 28 odst. 3 ObchZ Úředně ověřený elektronický opis vydá rejstříkový soud jen na výslovnou žádost. 33 Srv. Havel B. In Eliáš, K., Bejček, J., Hajn, P., Ježek, J. a kol. Kurs obchodního práva. Obecná část. Soutěžní právo. 5. vydání. Praha : C. H. Beck, 2007, s

9 každému ode dne jejich zveřejnění. 34 Obchodní zákoník dále stanoví, že v případě, kdy zapsaná osoba prokáže, že třetí osoba o provedení zápisu (resp. uložení do sbírky listin) věděla již před zveřejněním, jsou zapsané skutečnosti účinné ode dne, kdy se třetí osoba o proveden í zápisu (uložení) dozvěděla. 35 Naopak se nemůže zapsaná osoba dovolávat údajů a obsahu listin, jejichž zveřejnění zákon ukládá, do šestnáctého dne po zveřejnění, pokud třetí osoba prokáže, že o nich nemohla vědět. 36 Zapsané údaje jsou pak vůči třetí osobě účinné ode dne, kdy se o nich dozvěděla nebo mohla dozvědět. Zákon obě výše uvedené podmínky stanovuje především pro možnost určení okamžiku, od kterého jsou zapsané údaje definitivně uplatnitelné vůči třetím osobám. V 29 odst. 1 obchodního zákoníku je formulována negativní stránka materiální publicity a to tak, že proti tomu, kdo jedná v důvěře v zápis v obchodním rejstříku nemůže ten, jehož se takový zápis týká, namítat, že tento zápis neodpovídá skutečnosti. Ochrana osob jednajících v dobré víře v zápis je tedy zaručena a nemůže být porušena tím, že zapsané údaje neodpovídají skutečnosti. V obchodním styku se často může stát, že osoba např. jedná s již odvolaným jednatelem obchodní společnosti, neboť vychází z údajů ve výpisu z obchodního rejstříku, kde je dotyčná osoba stále uvedena jako statutární orgán. V takovém případě nemůže obchodní společnost namítat neplatnost takového jednání. Pokud by byla při takovém jednání uzavřena smlouva a osoba, se kterou odvolaný jednatel smlouvu uzavřel, nemohla o jeho odvolání vědět, byla by společnost povinna na základě smlouvy plnit. 34 Srv. 29 odst. 2 ObchZ. 35 Tamtéž. 36 Srv. 29 odst. 3 ObchZ. 9

10 4. Hmotněprávní regulace obchodního rejstříku 4.1 Subjekty zapisované do obchodního rejstříku Obecně se subjekty zapisované do obchodního rejstříku označují za podnikatele. Toto tvrzení však neplatí bez výjimky, jako podnikatelé jsou označovány a do obchodní rejstříku se zapisují i subjekty, které podnikatelskou činnost nevykonávají 37, a zároveň ne všichni podnikatelé jsou automaticky zapisováni do obchodního rejstříku. 38 Obchodní zákoník stanoví v 34 osoby, které se do obchodního rejstříku zapisují: - obchodní společnosti a družstva, - zahraniční osoby podle 21 odst. 4, - fyzické osoby, které jsou podnikateli a mají bydliště v České republice a osoby podle 21 odst. 5, které podnikají na území České republiky, pokud o zápis požádají 39, - další osoby, stanoví-li povinnost jejich zápisu zvláštní právní předpis. Fyzická osoba, která je podnikatelem, se zapíše do obchodního rejstříku vždy (má povinnost zápisu), jestliže - výše jejích výnosů nebo příjmů snížených o daň z přidané hodnoty, je-li součástí výnosů nebo příjmů, dosáhla nebo přesáhla za dvě po sobě bezprostředně následující účetní období v průměru částku 120 milionů Kč, nebo - provozuje živnost průmyslovým způsobem. Pokud fyzická osoba přestane splňovat výše uvedené podmínky, na jejichž základě byla povinna podat návrh na zápis do obchodního rejstříku, může podat návrh na výmaz. Obchodní společnosti, které se do obchodního rejstříku povinně zapisují, jsou definovány v 56 obchodního zákoníku. Jedná se o veřejnou obchodní společnost, komanditní společnost, společnost s ručním omezeným, akciovou společnost, evropskou společnost a evropské hospodářské zájmové sdružení. na tomto místě je třeba také zmínit, že 37 Srv. 56 ObchZ., který definuje obchodní společnosti, které se do obchodního rejstříku zapisují, jako právnické osoby založené za účelem podnikání. Zároveň ale toto ustanovení připouští možnost založení akciové společnosti nebo společnosti s ručením omezeným i za jiným účelem, pokud to zvláštní předpis nezakazuje. Takovými společnostmi s ručením omezeným mohou být např. soukromé školy, nestátní zdravotnická zařízení apod. 38 Např. fyzické osoby podnikatelé. K podmínkám jejich zápisu viz dále. 39 Srv. znění 34 odst. 1,písm. c, před novelou ObchZ s účinností od : [...] fyzické osoby, které jsou podnikateli a jsou občany České republiky nebo některého z členských států Evropské unie nebo jiného státu tvořícího Evropský hospodářský prostor, pokud o zápis požádají; to platí obdobně pro osoby, které jsou podnikateli a mají v některém z uvedených států trvalý pobyt. 10

11 od obchodního rejstříku se zapisují všechny banky, pobočky zahraničních bank, jejich zápis je ovšem logický, neboť musejí být na základě zvláštního právního předpisu založeny jako akciové společnosti. 40 Obchodní rejstřík je tedy evidencí pro subjekty různého druhu a určení 41, avšak provozování podnikatelské nebo jiné činnosti u nich převažuje. K subjektům, které se do obchodního rejstříku zapisují na základě zvláštního právního předpisu, patří obecně státní podniky, státní fondy (Pozemkový fond ČR, Státní fond kultury ČR), hospodářské komory, komoditní burzy, např. České dráhy, Česká konsolidační agentura, Česká tisková kancelář aj. 4.2 Údaje zapisované do obchodního rejstříku Obecně zapisované údaje Z definice obchodního rejstříku vyplývá, že se do něj zapisují údaje o podnikatelích stanovené zákonem. 42 Tyto údaje slouží k jednoznačné identifikaci podnikatele, dávají např. informace o předmětu činnosti, osobách, které jsou za podnikatele oprávněny jednat, podílu společníků na obchodní společnosti apod. Obchodní zákoník neřadí veškeré zapisované údaje systematicky do jednoho ustanovení, ovšem výčet obecných údajů, jejichž obligatorní zápis zákon předpokládá, obsahuje 35 tohoto zákona. Do obchodního rejstříku se tedy zapisují: - obchodní firma - sídlo (u právnických osob), bydliště (u fyzických osob, příp. i místo podnikání, pokud se liší od bydliště) - předmět podnikání (činnosti) - právní forma právnické osoby - rodné číslo, příp. datum narození fyzické osoby (datum narození se uvádí v případě, že rodné číslo nebylo přiděleno) - identifikační číslo (podnikateli ho přidělí rejstříkový soud při prvním zápisu do obchodního rejstříku) - jméno a bydliště nebo firma a sídlo osoby, která je statutárním orgánem právnické osoby (nebo jeho členem) - pokud je statutárním orgánem (nebo jeho členem) právnická osoba, zapisuje se také jméno a bydliště osob, které jsou jejím statutárním orgánem nebo členem 40 Srv. 1 odst. 1 a 10 zákona č. 21/1992 sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů. 41 Srv. Havel B. In Eliáš, K., Bejček, J., Hajn, P., Ježek, J. a kol. Kurs obchodního práva. Obecná část. Soutěžní právo. 5. vydání. Praha : C. H. Beck, 2007, s Srv. 27 odst. 1 ObchZ. 11

12 - způsob, kterým statutární orgán jménem právnické osoby jedná - den vzniku a zániku funkce statutárního orgánu - jméno, bydliště a způsob jednání prokuristy - u právnické osoby identifikační číslo, pokud jí bylo přiděleno - další skutečnosti stanovené zvláštním právním předpisem. Zákon ve výše uvedeném výčtu zapisovaných údajů nezmiňuje den zápisu určité skutečnosti do rejstříku, také ten se, stejně jako den změny nebo výmazu této skutečnosti, do obchodního rejstříku zapisuje Další zapisované údaje Zatímco obecné údaje se v zásadě týkají všech zapisovaných subjektů, další údaje se zapisují především u obchodních společností a jejich jednotlivých právních forem. Obchodní zákoník 44 vyžaduje u obchodních společností mj. zápis jména a bydliště nebo obchodní firmy a sídla společníků; u komanditní společnosti také údaj o tom, který ze společníků je komplementář a který komanditista; u společnosti s ručením omezeným i výši základního kapitálu, výši vkladu každého společníka a rozsah jeho splacení, výši podílu každého společníka; u akciové společnosti výši základního kapitálu, rozsah jeho splacení, počet, druh, formu, podobu a jmenovitou hodnotu akcií aj. Do obchodního rejstříku se rovněž zapíší údaje o odštěpném závodu nebo organizační složce podniku, dále pak údaje spojené s fúzí právnických osob, převodem jmění na společníka, rozdělením nebo změnou právní formy právnické osoby. Rovněž zrušení právnické osoby, vstup do likvidace, údaje o osobě likvidátora, zahájení insolvenčního řízení, ukončení likvidace nebo právní důvod výmazu podnikatele podléhají jsou informace, které lze z výpisu z obchodního rejstříku zjistit. 45 Zákon též stanoví povinně zapisované údaje zahraniční právnické osoby a organizační složky jejího podniku Právě datum zápisu, resp. výmazu určité skutečnosti z obchodního rejstříku může být v obchodním styku rozhodující, proto je pro podnikatele důležitá možnost zjistit rychle prostřednictvím internetového portálu Ministerstva spravedlnosti např. údaje o obchodním partnerovi i za několik předchozích let, a to při otevření odkazu Úplný výpis, který je k dispozici u každého zapsaného subjektu vedle odkazů Výpis platných a Sbírka listin. 44 Srv h ObchZ. 45 Srv. 38g ObchZ. 46 Srv. 38h ObchZ. 12

13 4.3 Zápisy do obchodního rejstříku a jejich účinky 47 Pro podnikatelský subjekt a jeho jednání v obchodním styku je velice důležitá informace, zda právní skutečnost, kterou subjekt zapisuje do obchodního rejstříku, teprve tímto zápisem vzniká (resp. se mění nebo zaniká), anebo nastala již dříve a zápis do obchodního rejstříku takovou právní skutečnost pouze deklaruje. Podle toho, zda zápis účinky sám zakládá (konstituuje) nebo, jak bylo řečeno výše, pouze ohlašuje (deklaruje), se rozlišují dva druhy zápisů do obchodního rejstříku: zápisy konstitutivní a deklaratorní. Zákon stanoví, v jakých případech se jedná o konstitutivní zápis Konstitutivní zápisy Zápisy, u nichž je účinnost právního jednání vázána na zápis do obchodního rejstříku, jsou nazývány jako zápisy konstitutivní (právotvorné). Jinými slovy, právní jednání, které strany završí, je platné, ale jeho účinky se odkládají až na okamžik jeho seznatelnosti veřejností. 49 Přímým důsledkem takových zápisů je vznik, změna nebo zánik určité právní skutečnosti. Konstitutivními zápisy jsou dle obchodního zákoníku mj.: - prvozápis obchodní společnosti/družstva do rejstříku, - výmaz právnické osoby z rejstříku, - zápis obchodní firmy, - zápis prokury a prokuristy, 50 - zápis zvýšení/snížení základního kapitálu, - zápisy týkající se přeměn společností apod. Z uvedeného výčtu je zřejmé, že se většinou jedná o zásadní události, ke kterým dochází během existence společnosti, a proto zákon odkládá jejich účinek až do chvíle zápisu do veřejného seznamu, tj. obchodního rejstříku. 47 K problematice účinků zápisu do obchodního rejstříku podrobně viz Holejšovský J. Obchodní rejstřík a další rejstříky vedené soudy. Praha : C. H. Beck, 2003, s Srv. např. 62 odst.1 ObchZ.: Společnost vzniká dnem, ke kterému byla zapsána do obchodního rejstříku. Stejně tak je tomu i při zániku obchodní společnosti, ke kterému dochází až ke dni výmazu z obchodního rejstříku ( 68 odst. 1 ObchZ.). Právě vznik a zánik obchodní společnosti jsou typickými konstitutivními zápisy a je třeba oba tyto pojmy odlišovat od pojmů založení a zrušení obchodní společnosti. 49 Srv. Havel B. In Eliáš, K., Bejček, J., Hajn, P., Ježek, J. a kol. Kurs obchodního práva. Obecná část. Soutěžní právo. 5. vydání. Praha : C. H. Beck, 2007, s Naopak výmaz prokuristy je pouze deklaratorním zápisem, srv. 14 odst. 6 ObchZ., který hovoří pouze o udělení prokury : Udělení prokury je účinné od zápisu do obchodního rejstříku. 13

14 4.3.2 Deklaratorní zápisy Některé právní skutečnosti nastávají bez ohledu na zápis do obchodního rejstříku. Zápisem se de facto pouze oznamuje a zveřejňuje již proběhnuvší událost. K zápisům tohoto druhu (deklaratorním zápisům) se mj. řadí: - zápis změny v osobě statutárního orgánu 51 - zápis změny v osobě společníka - zápis změny sídla právnické osoby - zápis změny bydliště u fyzických osob, statutárních orgánů právnických osob apod. Přestože se jedná o události, jejichž účinky nastávají nezávisle na zápisu do obchodního rejstříku, je třeba, aby takové právní skutečnosti byly co nejdříve dány na vědomí třetím osobám, aby tedy např. společnost s ručením omezeným podala návrh na zápis změny v osobě jednatele bez zbytečného odkladu poté, co došlo k jeho jmenování. 52 Platí totiž zásada vyjádřená v ust. 29 odst. 1 obch. zák., že ten, jehož se zápis v obchodním rejstříku týká, nemůže namítat, že tento zápis neodpovídá skutečnosti, proti, tomu, kdo jedná v důvěře v takový zápis, tj. tomu, kdo předpokládá, že zápis je správný V případě prvozápisu obchodní společnosti vzniká logicky funkce jednatele až zápisem obchodní společnosti do obchodního rejstříku, tedy až v okamžiku vzniku společnosti. 52 Srv. 32 odst. 3 ObchZ.: Návrh na zápis zapisovaných údajů musí být podán bez zbytečného odkladu po vzniku rozhodné skutečnosti. 53 Vacková, M., Reichlová, N., Broučková, L. Obchodní rejstřík. Praha: ASPI, a.s., 2008, s

15 5. Rejstříkové řízení z pohledu praktického Jako řízení ve věcech obchodního rejstříku lze označit soubor pravidel, kterými se řídí účastníci tohoto řízení a rejstříkový soud v průběhu celého procesu od podání návrhu až po zápis určité právní skutečnosti do rejstříku. Rejstříkové řízení je upraveno především v občanském soudním řádu 54, ale ani obchodní zákoník neobsahuje pouze hmotněprávní úpravu obchodního rejstříku, jeho 31 a násl. jsou ve vztahu k rejstříkovému řízení ustanovení procesní povahy a upravují okruh způsobilých navrhovatelů, způsob podání návrhu, podobu návrhu apod. Rejstříkové řízení je speciálním typem občanského soudního řízení, zároveň je řízením nesporným, jeho účastníkem je pouze navrhovatel (příp. další osoby, o nichž tak stanoví zákon), v řízení není žádná sporná strana. Zásadní změny 55 zaznamenalo řízení ve věcech obchodního rejstříku v roce 2005, a to na základě rejstříkové novely 56. Především došlo ke zjednodušení řízení, rejstříkový soud v první fázi posuzuje návrh z hlediska formálního, tedy jeho úplnost, srozumitelnost, určitost a také to, zda byl podán oprávněnou osobou. Pokud shledá nedostatky, vyzve soud k odstranění vad, resp. doplnění návrhu, poté je zahájen částečný materiální přezkum návrhu, jehož cílem je ověřit, zda listiny přiložené k návrhu dostatečně dokládají údaje, jejichž zápis je navrhován. Soud ale tento přezkum nečiní v situaci, mají-li navrhované skutečnosti podklad v (dobrovolně nebo povinně) přiloženém notářském zápisu [...] a je-li navrhovatelem a jediným účastníkem řízení zapisovaný podnikatel. 57 V následujícím textu bude proveden prakticky zaměřený rozbor jednotlivých kroků, které musí podnikatel učinit v rejstříkovém řízení, a který vychází ze zkušenosti autorky se zápisy do obchodního rejstříku. 5.1 Zahájení řízení Zákon stanoví, že rejstříkové řízení se zahajuje na návrh, v případě, že má být dosažena shoda mezi zápisem v obchodním rejstříku a skutečným stavem, lze zahájit řízení i bez návrhu Srv. 200a 200de zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu. 55 K přehledu změn v rejstříkovém řízení v důsledku přijetí rejstříkové novely srv. Hlavsa, P. K úpravě řízení ve věcech obchodního rejstříku, Obchodní právo, 2005, č. 10, s Zákon č. 216/2005 Sb., kterým byla s účinností od přijata novela obchodního zákoníku. 57 Havel B. In Eliáš, K., Bejček, J., Hajn, P., Ježek, J. a kol. Kurs obchodního práva. Obecná část. Soutěžní právo. 5. vydání. Praha : C. H. Beck, 2007, s Srv. 200b odst. 1 o.s..ř. 15

16 5.1.1 Zahájení řízení bez návrhu Možnost soudu zahájit řízení i bez návrhu a napravovat tak nesoulad mezi zapsanými údaji a skutečným stavem vychází z hlavního účelu, pro který je obchodní rejstřík veden je to veřejný seznam, který má poskytovat údaje o podnikatelích a je tedy také nutné, aby tyto údaje byly aktuální. Soud tak může zahájit řízení bez návrhu v případě deklaratorních zápisů. Na nesoulad mezi zapsanými údaji a skutečným stavem může upozornit kdokoli, kdo se o něm dozví, soudům a správním orgánům tuto povinnost ukládá zákon. 59 Osoba, která na nesoulad upozornila, není účastníkem rejstříkového řízení. Spolu s podnětem na zahájení řízení je též žádoucí předložit soudu listiny, které dokládají skutečnost, jejíž zápis bude předmětem řízení. Je třeba ještě upozornit na to, že je na rozhodnutí soudu, zda řízení zahájí. Pokud se tak stane, soud zahájí toto řízení usnesením, proti kterému se nelze odvolat. 60 Jedním z nejčastějších podnětů na zahájení rejstříkového řízení bývá např. situace, kdy má podnikatel právnická osoba v rejstříku zapsáno sídlo, ve kterém fakticky nesídlí (podnikateli nelze doručit poštu, nelze jej kontaktovat ani prostřednictvím statutárních orgánů apod.). Údaj o sídle je ale jedním ze základních identifikačních údajů o podnikateli, proto musí zůstat zapsáno sídlo fiktivní přesto, že takový zápis neodpovídá skutečnosti. 61 Pro (bývalé) obchodní partnery, úřady, soudy a další subjekty je totiž nutné, aby byla zachována možnost doručovat poštovní zásilky (a to alespoň náhradním způsobem 62 ) Zahájení řízení na návrh V praxi rejstříkového soudu je většina řízení zahájena na návrh. Dnem zahájení řízení je den, který byl návrh doručen soudu. 63 Navrhovatel může v návrhu žádat o to, aby byl podnikatel do obchodního rejstříku zapsán, případně byla zapsána změna v údajích o podnikateli (např. změna v osobě jednatele, prokuristy, sídla obchodní společnosti apod.). V neposlední řadě může návrh směřovat k výmazu podnikatele z obchodního rejstříku. Tzv. rejstříková novela 64 přinesla formalizaci návrhů na zápis do obchodního rejstříku. Zatímco před zmíněnou novelizací obchodního zákoníku rovněž existovaly v odborné literatuře vzory návrhů na zápis, které ovšem nebyly závazné, s účinností od lze návrh na zápis zásadně podat pouze na předepsaném formuláři. 65 Vzory formulářů jsou pro podnikatele dostupné na portálu Ministerstva spravedlnosti (spolu 59 Srv. 200 b odst. 3. o.s.ř. 60 Srv. 202 odst. 1, písm. c. o.s.ř. 61 Vacková, M., Reichlová, N., Broučková, L. Obchodní rejstřík. Praha: ASPI, a.s., 2008, s Srv. např. 47 o.s.ř., který upravuje doručování právnickým osobám v občanském soudním řízení. 63 Srv. 82 odst.1 o.s.ř. : Řízení je zahájeno dnem, kdy došel soudu návrh na jeho zahájení nebo kdy bylo vydáno usnesení, podle něhož se řízení zahajuje bez návrhu. 64 Zákon č. 216/2005 Sb., kterým byla přijata novela obchodního zákoníku s účinností k Srv. 32 odst. 1 ObchZ. 16

17 s pokyny k jejich vyplnění, které podnikatelům v praxi významně pomáhají) 66, jejich podoba je závazně stanovena vyhláškou téhož ministerstva. 67 Vyhláška obsahuje nejen formuláře, ale rovněž přehled příloh, které se k jednotlivým dokumentům přikládají. 68 Otázkou je, zda je přehled příloh úplný, zda tedy nemohou nastat situace, kdy si soud pro doložení skutečnosti, která je předmětem návrhu na zápis, vyžádá další listinné důkazy. 69 Povinnost podat návrh na zápis na závazném formuláři se nevztahuje na řízení, která se týkají státních podniků, právnických osob veřejného práva zřízených zvláštním právním předpisem a na případy, kdy se zápis provádí nebo mění z úřední povinnosti. 70 Z úřední povinnosti soud zapisuje např. údaje o zrušení a likvidaci společnosti, pokud o zrušení společnosti bylo rozhodnuto soudem. Závazných formulářů pro podání návrhu na zápis je celkem 14, subjekty zapisované do jiných rejstříků (než obchodního) vedených soudem, jako jsou nadace a nadační fondy, obecně prospěšné společnosti a společenství vlastníků jednotek, povinnost podávat návrh na formuláři nemají. Jedná se o následující typy formulářů: - akciová společnost - družstvo - evropské zájmové hosp. sdružení - fyzická osoba - komanditní společnost - odštěpný závod - org. složka podniku zahr. osoby - příspěvková organizace - společnost s ručením omezeným - veřejná obchodní společnost - evropská družstevní společnost - evropská společnost - cizí práv. osoba, která přenesla sídlo na území ČR - ostatní právní formy společnosti (např. komory, burzy aj.) - společný formulář pro výmaz z rejstříku 66 Srv. Formuláře a tiskopisy pro podání návrhu na zápis do obchodního rejstříku [citováno 28.března 2008]. Dostupný z Návod na vyplnění formuláře je vždy uveden v souboru ve formátu pdf vedle příslušného formuláře pro určitý typ obchodní společnosti [citováno 28.března2008]. Dostupný z 67 Vyhláška č. 250/2005 Sb., o závazných formulářích na podávání návrhů na zápis do obchodního rejstříku. 68 U každého typu formuláře je soubor s přehledem příloh, např. u formuláře pro společnost s ručením omezeným, je soubor typu Word s názvem Přehled příloh k formuláři č. 9 společnost s ručením omezeným [citováno 28.března2008]. Dostupný z 69 Srv. Bartošíková, M. In Štenglová, I., Plíva, S., Tomsa, M. a kol. Obchodní zákoník. Komentář. 11. vydání. Praha : C. H. Beck, 2006, s Srv. 32 odst. 5 ObchZ. 17

18 - žádost o cizojazyčný výpis - dodatkový list 5.2 Náležitosti návrhu Podoba a jazyk návrhu Na základě zákona lze návrh na zápis do obchodního rejstříku podat v listinné nebo elektronické podobě, obdobně to platí také pro dokládání listin prokazujících skutečnosti uvedené v návrhu a listin zakládaných do sbírky listin. 72 V případě elektronického podání je třeba rozlišovat dvě formy takového podání podání v elektronické podobě bez elektronického podpisu a podání, které tímto podpisem opatřeno je. 73 Pokud je soudu doručeno jakékoli podání v elektronické podobě, které není opatřeno elektronickým podpisem, což zákon umožňuje 74, je nutné takové podání v třídenní lhůtě doplnit předložením originálu, příp. stejnopisu. 75 Návrh na zápis v elektronické podobě, který je opatřen elektronickým podpisem dle zvláštního právního předpisu, lze chápat jako návrh rovnocenný návrhu v listinné podobě s vlastnoručním podpisem. V případě listinné podoby obchodní zákoník ovšem stanoví povinnost podávat návrh na zápis na formuláři opatřený úředně ověřeným podpisem. 76 Pokud zároveň tento zákon umožňuje podat návrh v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem, pak lze dovodit, že takový podpis má platnost podpisu nejen vlastnoručního, ale také úředně ověřeného. 77 Vedle samotného návrhu na zápis lze dle zákona v elektronické podobě předložit soudu i listiny, které dokládají skutečnosti uvedené v návrhu. Rejstříkové soudy ovšem vyžadují tyto listiny často v originále nebo ověřené kopii, proto není možné předložit je soudu pouze v podobě elektronické (např. převedené scannerem do formátu Portable Document Format- pdf) současně s návrhem na zápis, který je opatřen elektronickým podpisem. Ze zkušenosti autorky při podávání návrhů na zápis do obchodního rejstříku (konkrétně u Městského soudu v Praze) vyplývá, že listiny v elektronické podobě nejsou pro rejstříkový 71 Návrhem na zápis je v této práci ve smyslu legislativní zkratky rozuměn i návrh na zápis změny nebo výmaz zapsaných údajů. 72 Srv. 33 odst.1 ObchZ. 73 Jedná se o návrhy opatřené uznávaným elektronickým podpisem podle zákona č. č.227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, ve znění pozdějších předpisů. 74 Srv. 42 odst. 1 o.s.ř., dle kterého je možné učinit podání soudu písemně, ústně do protokolu, v elektronické podobě nebo telefaxem. Možnost ústního podání je dále v 42 odst. 1 omezena pouze na některá podání, jako např. návrh na zahájení řízení o povolení uzavřít manželství, o určení a popření rodičovství aj. 75 Srv. 42 odst. 3. o.s.ř. Toto ustanovení určuje třídenní lhůtu pro doplnění podání ve věci samé, které bylo učiněno telefaxem nebo v elektronické podobě, a to předložením originálu tohoto podání, případně písemným podáním shodného znění. Je třeba poznamenat, že toto ustanovení je obecnou úpravou pro podání v civilním řízení, netýká se tedy pouze podání ve věcech obchodního rejstříku. 76 Srv. 32 odst. 1 ObchZ. 77 Srv. Vacková, M., Reichlová, N., Broučková, L. Obchodní rejstřík. Praha: ASPI, a.s., 2008, s

19 soud ve většině případů dostačující. Zpravidla musí podnikatel i při podání elektronického návrhu na zápis doručit soudu potřebné listiny soudu osobně nebo poštou. 78 Novela obchodního zákoníku s účinností od doplnila 33 tohoto zákona o odstavec 5, který upravuje jazyk návrhu na zápis a jazyk zápisu v obchodním rejstříku. 79 Návrh na zápis se dle znění nového ustanovení předkládá a zápis do obchodního rejstříku provádí v českém jazyce, navrhovatel může ale soud požádat o zápis v jakémkoli cizím jazyce a soud této žádosti vyhoví, pokud je k návrhu přiložen úředně ověřený zápis znění návrhu do cizího jazyka. Předkládání listin v cizím jazyce bylo upraveno obchodním zákoníkem již před zmíněnou novelou, která příslušná ustanovení doplnila o přesnější výčet listin, u kterých soud, pokud jsou vyhotoveny v cizím jazyce, může žádat o současné předložení překladu (resp. úředně ověřeného překladu) do jazyka českého. 80 Dle názoru autorky je pro podnikatele výše uvedená nová možnost nechat zapsat společnost do obchodního rejstříku nejen v českém jazyce jistě výhodou, např. pro obchodní společnosti, jejichž společníkem či mateřskou společností je zahraniční obchodní společnost, příp. ve styku se zahraničními obchodními partnery apod Výčet náležitostí návrhu na zápis Právní úpravu návrhu na zápis do obchodního rejstříku nenalezneme pouze v jednom právním předpise. Jak již bylo zmíněno 81, některá ustanovení procesní povahy ve věcech obchodního rejstříku upravuje také obchodní zákoník. Základ právní úpravy (nejen) rejstříkového řízení ale obsahuje občanský soudní řád. 82 Obecné náležitosti pro jakékoli podání, které je určené soudu a kterým se zahajuje soudní řízení (tj. i pro podání určené rejstříkovému soudu, kterým se zahajuje řízení o návrhu na zápis do obchodního rejstříku), jsou vymezeny v 42 odst. 4 o.s.ř. (náležitosti jakéhokoli podání soudu) a 79 odst. 1 o.s.ř. (náležitosti podání, kterým se zahajuje soudní řízení). Pro stanovení náležitostí návrhu je třeba dále vzít v úvahu také specifickou úpravu řízení ve věcech obchodního rejstříku 83 a vyhlášku závazně stanovující podobu formulářů, na nichž se návrhy podávají. 84 Pro praxi při podávání návrhů na zápis lze tedy shrnout následující náležitosti jako zásadní: 78 Stejný názor viz Vacková, M., Reichlová, N., Broučková, L. Obchodní rejstřík. Praha: ASPI, a.s., 2008, s Srv. 33 odst. 5 ObchZ. Jazyk návrhu na zápis do obchodního rejstříku dosud v zákoně upraven nebyl, pouze 38k odst. 3 a násl. stanovil, v jakých jazycích a za jakých podmínek mohly být soudu předkládány listiny doplňující návrh. 80 Srv. 38k odst. 3 a násl. 81 Srv. s Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů. 83 Tamtéž. 200c a 200d. 84 Vyhláška č. 250/2005 Sb., o závazných formulářích na podávání návrhů na zápis do obchodního rejstříku. 19

20 - návrh je podáván na závazném formuláři (u subjektů, které se zapisují do obchodního rejstříku, netýká se subjektů zapisujících se do jiného rejstříku vedeného soudem, např. nadace 85, dále se tato povinnost nevztahuje na subjekty uvedené v 32 odst. 5 obchodního zákoníku; - v návrhu je uveden rejstříkový soud, ke kterému se návrh podává 86 ( místní příslušnost určuje 200a odst.1 o.s.ř.); - přesné určení navrhovatele; - řádné označení subjektu, jehož se návrh týká (podnikatel); - vymezení údajů, které mají být do rejstříku zapsány nebo z něj vymazány - k návrhu jsou připojeny všechny listiny, kterými se dokládají skutečnosti, jejichž zápis do rejstříku má být proveden; - je připojen souhlas fyzických se zápisem do obchodního rejstříku (týká se osob, které se zapisují v rámci podnikatele); 87 - návrh je datován; - podpis na návrhu je úředně ověřen; - jednotlivé strany návrhu jsou očíslovány. Obecně lze ze zkušenosti autorky s vyplňováním formulářů v elektronické podobě říci, že některé z výše uvedených náležitostí speciální program provede automaticky (např. očíslování stran), příp. usnadňuje práci s formulářem tím, že sám vyplní adresu soudu (po zvolení místně příslušného soudu v rolovací nabídce). 88 Nejdůležitější náležitosti, tedy údaj o navrhovateli, příp. subjektu, jehož se návrh týká, rovněž i listiny, které je třeba k návrhu připojit, ovšem zůstávají zcela na podnikateli, resp. osobě, která za něj návrh podává, a proto je nezbytné věnovat právě těmto, ale i dalším náležitostem věnovat zvýšenou pozornost. 85 Pro tyto subjekty totiž nebyly vytvořeny speciální formuláře a Příloha č. 12 vyhlášky č. 250/2005 Sb. určená pro ostatní právní formy je pro takové subjekty prakticky nepoužitelná. 86 Z hlediska věcné příslušnosti rozhoduje ve věcech obchodního rejstříku vždy krajský soud, srv. 39odst.1zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, ve znění pozdějších předpisů. Z hlediska funkční příslušnosti je prvostupňovým soudem příslušný soud krajský, odvolacím soudem soudy vrchní (Praha, Olomouc), o dovolání pak rozhoduje Nejvyšší soud ČR se sídlem v Brně. 87 K tématu souhlasu fyzických osob se zápisem blíže srv. Bartošíková, M. K podání návrhu na zápis do obchodního rejstříku po rejstříkové novele, Obchodní právo, 2006, č. 2, s V elektronické podobě lze formuláře vyplnit prostřednictvím speciálního programu: Ministerstvo spravedlnosti připravilo formuláře ve formátu ZFO pro zápis do obchodního rejstříku s využitím prostředku 602XML Filler od firmy Software602 a.s. Tento programový prostředek umožňuje off-line vyplňování formuláře a díky tomu uživatelům přináší větší klid a soustředění na práci. Formulář je možné uložit na disk v průběhu vyplňování a znovu otevřít pro dokončení vyplňování a odeslání dat. Konečnou verzi formuláře lze uložit do formátu PDF a případně elektronicky podepsat. [citováno 31.března 2008]. Dostupný z 20

ČÁST ČTVRTÁ OBCHODNÍ VĚSTNÍK

ČÁST ČTVRTÁ OBCHODNÍ VĚSTNÍK Platné znění příslušných částí nařízení vlády, kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické

Více

Procesní úprava. Zákon o zvláštních řízeních soudních (dále ZZŘ) Zákon o veřejných rejstřících fyzických a právnických osob (dále jen ZVŘ)

Procesní úprava. Zákon o zvláštních řízeních soudních (dále ZZŘ) Zákon o veřejných rejstřících fyzických a právnických osob (dále jen ZVŘ) Procesní úprava Zákon o zvláštních řízeních soudních (dále ZZŘ) Zákon o veřejných rejstřících fyzických a právnických osob (dále jen ZVŘ) ZZŘ Účinnost od 1.ledna 2014 Ve vztahu k občanskému soudnímu řádu

Více

323/2013 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY

323/2013 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY 323/2013 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 2. října 2013 o náležitostech formulářů na podávání návrhů na zápis, změnu nebo výmaz údajů do veřejného rejstříku a o zrušení některých vyhlášek Ministerstvo spravedlnosti

Více

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ornarfgky63)

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ornarfgky63) IV. Platné znění vyhlášky č. 323/2013 Sb., o náležitostech formulářů na podávání návrhů na zápis, změnu nebo výmaz údajů do veřejného rejstříku a o zrušení některých vyhlášek, s vyznačením navrhovaných

Více

Návrh na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku

Návrh na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku Příloha č.9 k vyhlášce č. 250/2005 Sb. Návrh na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku 1 Adresa rejstříkového soudu Krajský/městský soud v I. REJSTŘÍKOVÝ SOUD Místo pro nalepení

Více

Návrh na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku

Návrh na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku Příloha č.5 k vyhlášce č. 250/2005 Sb. Návrh na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku 1 Adresa rejstříkového soudu Krajský/městský soud v I. REJSTŘÍKOVÝ SOUD Místo pro nalepení

Více

Návrh na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku

Návrh na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku Příloha č.11 k vyhlášce č. 250/2005 Sb. Návrh na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku 1 Adresa rejstříkového soudu Krajský/městský soud v I. REJSTŘÍKOVÝ SOUD Místo pro nalepení

Více

Návrh na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku

Návrh na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku Příloha č.9 k vyhlášce č. 250/2005 Sb. Návrh na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku 1 Adresa rejstříkového soudu Krajský/městský soud v I. REJSTŘÍKOVÝ SOUD Místo pro nalepení

Více

VYHLÁŠKA ze dne 9. prosince 2011 o náležitostech formulářů na podávání návrhů na zápis do obchodního rejstříku

VYHLÁŠKA ze dne 9. prosince 2011 o náležitostech formulářů na podávání návrhů na zápis do obchodního rejstříku Strana 5423 414 VYHLÁŠKA ze dne 9. prosince 2011 o náležitostech formulářů na podávání návrhů na zápis do obchodního rejstříku Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle 32 odst. 4 zákona č. 513/1991 Sb.,

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Návrh na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku

Návrh na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku Příloha č.2 k vyhlášce č. 250/2005 Sb. Návrh na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku 1 Adresa rejstříkového soudu Krajský/městský soud v I. REJSTŘÍKOVÝ SOUD Místo pro nalepení

Více

Návrh na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku

Návrh na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku Příloha č.2 k vyhlášce č. 250/2005 Sb. Návrh na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku 1 Adresa rejstříkového soudu Krajský/městský soud v I. REJSTŘÍKOVÝ SOUD Místo pro nalepení

Více

Návrh na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku

Návrh na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku Návrh na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku 1 Adresa rejstříkového soudu Krajský/městský soud v I. REJSTŘÍKOVÝ SOUD Místo pro nalepení kolkových známek II. NAVRHOVATEL 2 a příjmení

Více

Návrh na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku

Návrh na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku Příloha č.9 k vyhlášce č. 250/2005 Sb. Návrh na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku 1 Adresa rejstříkového soudu Krajský/městský soud v I. REJSTŘÍKOVÝ SOUD Místo pro nalepení

Více

SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM.

SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM. SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM Základní údaje Pokud dochází k zápisu, změně nebo výmazu základních údajů,

Více

Návrh na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku

Návrh na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku Příloha č.10 k vyhlášce č. 250/2005 Sb. Návrh na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku 1 Adresa rejstříkového soudu Krajský/městský soud v I. REJSTŘÍKOVÝ SOUD Místo pro nalepení

Více

Návrh na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku

Návrh na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku Příloha č.1 k vyhlášce č. 250/2005 Sb. Návrh na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku 1 Adresa rejstříkového soudu Krajský/městský soud v I. REJSTŘÍKOVÝ SOUD Místo pro nalepení

Více

Pokyny k vyplnění formuláře pro podání návrhu na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku u družstva.

Pokyny k vyplnění formuláře pro podání návrhu na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku u družstva. I. Rejstříkový soud 1 Adresa rejstříkového soudu, jemuž je návrh určen. Aktuální adresy jednotlivých rejstříkových soudů lze najít na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti ČR (www.justice.cz)

Více

I. Rejstříkový soud. 1 Adresa rejstříkového soudu, jemuž je návrh určen. Aktuální adresy jednotlivých rejstříkových soudů lze

I. Rejstříkový soud. 1 Adresa rejstříkového soudu, jemuž je návrh určen. Aktuální adresy jednotlivých rejstříkových soudů lze I. Rejstříkový soud 1 Adresa rejstříkového soudu, jemuž je návrh určen. Aktuální adresy jednotlivých rejstříkových soudů lze najít na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti ČR (www.justice.cz)

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, ZÁVOD - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, ZÁVOD - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, ZÁVOD - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů; účinnost od 1. 1. 1992.

Více

Návrh na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku

Návrh na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku Návrh na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku 1 Adresa rejstříkového soudu Krajský/městský soud v I. REJSTŘÍKOVÝ SOUD Místo pro nalepení kolkových známek II. NAVRHOVATEL 2 Jméno

Více

Založení společnosti s ručením omezeným:

Založení společnosti s ručením omezeným: Založení společnosti s ručením omezeným: Obchodní firma: (nesmí se krýt s již zapsanou firmou v obch. Rejstříku - lze ověřit na serveru www.justice.cz) Sídlo: (ve společenské smlouvě lze uvést jak přesnou

Více

Pokyny k vyplnění formuláře pro podání návrhu na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku u společnosti s ručením omezeným.

Pokyny k vyplnění formuláře pro podání návrhu na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku u společnosti s ručením omezeným. I. Rejstříkový soud 1 Adresa rejstříkového soudu, jemuž je návrh určen. Aktuální adresy jednotlivých rejstříkových soudů lze najít na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti ČR (www.justice.cz)

Více

Pokyny k vyplnění formuláře pro podání návrhu na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku u komanditní společnosti.

Pokyny k vyplnění formuláře pro podání návrhu na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku u komanditní společnosti. I. Rejstříkový soud 1 Adresa rejstříkového soudu, jemuž je návrh určen. Aktuální adresy jednotlivých rejstříkových soudů lze najít na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti ČR (www.justice.cz)

Více

Uzavření a podepsání společenské smlouvy nebo zakladatelské listiny

Uzavření a podepsání společenské smlouvy nebo zakladatelské listiny Otázka: Založení a vznik společnosti s ručením omezeným Předmět: Ekonomie Přidal(a): Majký Základní charakteristika společnosti s ručením omezeným (s.r.o.) nejnižší počet zakladatelů 1 fyzická nebo 1 právnická

Více

Připomenutí některých změn v novém katastrálním zákoně

Připomenutí některých změn v novém katastrálním zákoně Připomenutí některých změn v novém katastrálním zákoně NOVÝ KATASTRÁLNÍ ZÁKON Zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (dále též nový katastrální zákon nebo NKZ ) nabyl účinnosti 01.01.2014 nahradil

Více

Návrh na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku

Návrh na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku Návrh na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku 1 Adresa rejstříkového soudu Krajský/městský soud v I. REJSTŘÍKOVÝ SOUD Místo pro nalepení kolkových známek 2 a příjmení nebo Obchodní

Více

II. Navrhovatel. III. Údaje o vymazávaném subjektu

II. Navrhovatel. III. Údaje o vymazávaném subjektu 09ORVymZOR_info.pdf - Adobe Acrobat Professional 1 www.justice.cz) II. Navrhovatel osoby. 2 název a 3 navrhovatelem osoba právnická, vyplní se adresa jejího sídla. Jedná- název obce uvede i stát. III.

Více

ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE HLAVA I. Díl 1 Společná ustanovení

ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE HLAVA I. Díl 1 Společná ustanovení ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE HLAVA I Díl 1 Společná ustanovení 1 (1) Obchodními korporacemi jsou obchodní společnosti (dále jen společnost ) a družstva. (2) Společnostmi jsou veřejná obchodní společnost

Více

Pokyny k vyplnění formuláře pro podání návrhu na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku u veřejné obchodní společnosti.

Pokyny k vyplnění formuláře pro podání návrhu na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku u veřejné obchodní společnosti. I. Rejstříkový soud 1 Adresa rejstříkového soudu, jemuž je návrh určen. Aktuální adresy jednotlivých rejstříkových soudů lze najít na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti ČR (www.justice.cz)

Více

Pokyny k vyplnění formuláře pro podání návrhu na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku u akciové společnosti.

Pokyny k vyplnění formuláře pro podání návrhu na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku u akciové společnosti. I. Rejstříkový soud 1 Adresa rejstříkového soudu, jemuž je návrh určen. Aktuální adresy jednotlivých rejstříkových soudů lze najít na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti ČR (www.justice.cz)

Více

Pokyny k vyplnění formuláře pro podání návrhu na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku u fyzické osoby.

Pokyny k vyplnění formuláře pro podání návrhu na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku u fyzické osoby. dr_11orzapisdoorfo.pdf - Adobe Acrobat Professional Pokyny k vyplnění formuláře pro podání návrhu na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku u fyzické osoby. I. Rejstříkový soud

Více

Návrh na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku

Návrh na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku Příloha č.10 k vyhlášce č. 250/2005 Sb. Návrh na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku 1 Adresa rejstříkového soudu Krajský/městský soud v I. REJSTŘÍKOVÝ SOUD Místo pro nalepení

Více

Pokyny k vyplnění formuláře pro podání návrhu na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku u akciové společnosti.

Pokyny k vyplnění formuláře pro podání návrhu na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku u akciové společnosti. I. Rejstříkový soud 1 Adresa rejstříkového soudu, jemuž je návrh určen. Aktuální adresy jednotlivých rejstříkových soudů lze najít na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti ČR (www.justice.cz)

Více

Povinnosti spolků vyplývající z přechodných ustanovení NOZ

Povinnosti spolků vyplývající z přechodných ustanovení NOZ Povinnosti spolků vyplývající z přechodných ustanovení NOZ Spolkový rejstřík Mgr. Jana Dočkalová advokátka místopředsedkyně CASL První sportovně-právní workshop Praha 28.3.2014 Povinnosti spolků vyplývající

Více

Ekonomika III. ročník. 019_Obchodní korporace

Ekonomika III. ročník. 019_Obchodní korporace Ekonomika III. ročník 019_Obchodní korporace Zákon o obchodních korporacích Tržní hospodářství je postavené na existenci vlastnických vztahů, všichni vlastníci mají rovnocenné právní postavení (ochrana

Více

Žádost o koncesi pro fyzické osoby s bydlištěm mimo území České republiky (Zahraniční fyzická osoba kromě občanů členských států EU, EHP a Švýcarska)

Žádost o koncesi pro fyzické osoby s bydlištěm mimo území České republiky (Zahraniční fyzická osoba kromě občanů členských států EU, EHP a Švýcarska) Žádost o koncesi pro fyzické osoby s bydlištěm mimo území České republiky (Zahraniční fyzická osoba kromě občanů členských států EU, EHP a Švýcarska) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná

Více

Žádost o koncesi pro právnické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká právnická osoba)

Žádost o koncesi pro právnické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká právnická osoba) Žádost o koncesi pro právnické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká právnická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem,

Více

Požadované doklady pro výplatu náhrad vkladů oprávněným osobám na pobočce

Požadované doklady pro výplatu náhrad vkladů oprávněným osobám na pobočce Požadované doklady pro výplatu náhrad vkladů oprávněným osobám na pobočce 1. Oprávněná osoba: Fyzická osoba Fyzická osoba prokazuje svoji totožnost platným průkazem totožnosti: a) osoba se státní příslušností

Více

Návrh na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku

Návrh na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku dr_11orzapisdoorfo.pdf - Adobe Acrobat Professional Příloha č.4 k vyhlášce č. 250/2005 Sb. Návrh na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku 1 Adresa rejstříkového soudu Krajský/městský

Více

DROBNÉ PODNIKÁNÍ ZS 2009/2010. Ing. Pavel Hanuš, KMa PdF UHK pavel.hanus@uhk.cz. zápočet (písemná a ústní část)

DROBNÉ PODNIKÁNÍ ZS 2009/2010. Ing. Pavel Hanuš, KMa PdF UHK pavel.hanus@uhk.cz. zápočet (písemná a ústní část) DROBNÉ PODNIKÁNÍ ZS 2009/2010 Vyučující: Ukončení: Další info: Ing. Pavel Hanuš, KMa PdF UHK pavel.hanus@uhk.cz zápočet (písemná a ústní část) http://www.pavelhanus.cz 1. KAPITOLA Podnikání, podnikatel,

Více

VYHLÁŠKA ze dne 7. prosince 2011 o průmyslové bezpečnosti

VYHLÁŠKA ze dne 7. prosince 2011 o průmyslové bezpečnosti Strana 5334 Sbírka zákonů č. 405 / 2011 Částka 142 405 VYHLÁŠKA ze dne 7. prosince 2011 o průmyslové bezpečnosti Národní bezpečnostní úřad stanoví podle 15a odst. 7, 64, 75a odst. 4 a 135 písm. b), d),

Více

NÁKLADNÍ DOPRAVA. B. Obchodní právo

NÁKLADNÍ DOPRAVA. B. Obchodní právo NÁKLADNÍ DOPRAVA B. Obchodní právo 1. Kdy vzniká podle občanského zákoníku fyzické osobě způsobilost mít práva a povinnosti? a) dnem 18. narozenin b) první den po 18. narozeninách c) narozením, tuto způsobilost

Více

elektronickým podpisem). Dále je možné ohlášení podat osobně prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy (Czech POINTu).

elektronickým podpisem). Dále je možné ohlášení podat osobně prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy (Czech POINTu). Ohlášení živnosti vázané pro fyzické osoby s bydlištěm mimo území České republiky (Zahraniční fyzická osoba kromě občanů členských států EU, EHP a Švýcarska) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona

Více

CPr_1 Civilní právo 1 PRÁVNICKÁ OSOBA Fakulta právních a správních studií VŠFS Katedra evropského a soukromého práva JUDr. Adam Zítek, Ph.D.

CPr_1 Civilní právo 1 PRÁVNICKÁ OSOBA Fakulta právních a správních studií VŠFS Katedra evropského a soukromého práva JUDr. Adam Zítek, Ph.D. CPr_1 Civilní právo 1 PRÁVNICKÁ OSOBA Fakulta právních a správních studií VŠFS Katedra evropského a soukromého práva JUDr. Adam Zítek, Ph.D. Základní konstrukce vymezení právnické osoby (PO) - 20 o.z.:

Více

SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. Základní údaje

SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. Základní údaje SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Základní údaje Pokud dochází k zápisu, změně nebo výmazu základních údajů, přikládají se a) notářský

Více

Žádost o koncesi pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba)

Žádost o koncesi pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Žádost o koncesi pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem,

Více

VNITŘNÍ SMĚRNICE PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ I. Přijímání dětí a zákonné normy:

VNITŘNÍ SMĚRNICE PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ I. Přijímání dětí a zákonné normy: Č.j.: 30/2014 VNITŘNÍ SMĚRNICE PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ I. Přijímání dětí a zákonné normy: Mateřské školy podle zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Žádost o koncesi pro fyzické osoby s bydlištěm mimo území České republiky (Zahraniční fyzická osoba občan členského států EU, EHP a Švýcarska)

Žádost o koncesi pro fyzické osoby s bydlištěm mimo území České republiky (Zahraniční fyzická osoba občan členského států EU, EHP a Švýcarska) Žádost o koncesi pro fyzické osoby s bydlištěm mimo území České republiky (Zahraniční fyzická osoba občan členského států EU, EHP a Švýcarska) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost

Více

Kapitálové společnosti Ing. Vojík ČVUT, fakulta strojní, 29. 10. 2007

Kapitálové společnosti Ing. Vojík ČVUT, fakulta strojní, 29. 10. 2007 Kapitálové společnosti Ing. Vojík ČVUT, fakulta strojní, 29. 10. 2007 Kapitálové společnosti Jedinou povinností společníků-zakladatelů je vnést do společnosti vklad. Jeho výše je stanovena zákonem a liší

Více

Ohlášení živnosti vázané pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU)

Ohlášení živnosti vázané pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU) Ohlášení živnosti vázané pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná

Více

POŽADOVANÉ DOKLADY PRO VÝPLATU NÁHRAD VKLADŮ OPRÁVNĚNÝM OSOBÁM NA POBOČCE VYPLÁCEJÍCÍ INSTITUCE

POŽADOVANÉ DOKLADY PRO VÝPLATU NÁHRAD VKLADŮ OPRÁVNĚNÝM OSOBÁM NA POBOČCE VYPLÁCEJÍCÍ INSTITUCE POŽADOVANÉ DOKLADY PRO VÝPLATU NÁHRAD VKLADŮ OPRÁVNĚNÝM OSOBÁM NA POBOČCE VYPLÁCEJÍCÍ INSTITUCE 1. Oprávněná osoba: fyzická osoba Fyzická osoba prokazuje svoji totožnost platným průkazem totožnosti: a)

Více

Závěr č. 150 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne Doručování právnické osobě bez statutárního orgánu

Závěr č. 150 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne Doručování právnické osobě bez statutárního orgánu Příloha č. 2 k zápisu z 2. 12. 2016 MINISTERSTVO VNITRA Sekretariát poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu Závěr č. 150 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 2.

Více

Pokyny k vyplnění formuláře pro podání návrhu na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku u akciové společnosti.

Pokyny k vyplnění formuláře pro podání návrhu na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku u akciové společnosti. 11ORZapisDoORAS_info.pdf - Adobe Acrobat Professional Pokyny k vyplnění formuláře pro podání návrhu na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku u akciové společnosti. I. Rejstříkový

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VI. volební období 986/0. Vládní návrh zákona o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VI. volební období 986/0. Vládní návrh zákona o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VI. volební období 986/0 Vládní návrh zákona o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob Zástupce předkladatele: ministr spravedlnosti Doručeno poslancům:

Více

ulice č. popisné č. orientační obec část obce PSČ 3) Místo podnikání ulice č. popisné č. orientační

ulice č. popisné č. orientační obec část obce PSČ 3) Místo podnikání ulice č. popisné č. orientační Potvrzení přijetí ZFO č. jednací... Ohlášení živnosti podle 45 odst. 2 zákona č. 4551991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen žz) 1) Fyzická osoba - zahraniční Titul Jméno

Více

Předpis Notářské komory České republiky o Seznamu listin o manželském majetkovém režimu

Předpis Notářské komory České republiky o Seznamu listin o manželském majetkovém režimu Schváleno sněmem NK ČR dne 21.11.2013, souhlas Ministerstva spravedlnosti č.j. 743/2013-OSD-ENA/14 Předpis přijatý sněmem Notářské komory České republiky podle 37 odst. 3 písm. u) zákona č. 358/1992 Sb.,

Více

Veřejný seznam. Rejstříky vztahující se k podnikání. Obchodní rejstřík (v 2007)

Veřejný seznam. Rejstříky vztahující se k podnikání. Obchodní rejstřík (v 2007) Obchodní rejstřík (v 2007) 2005 2007 Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.eu www.michalcerny.net Veřejný seznam Seznam vedený orgánem nadaným veřejnou mocí, Ve kterém jsou povinně zaznamenávány 1) určité

Více

9. funkční období. Návrh zákona o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob. (Navazuje na sněmovní tisk č. 986 z 6. volebního období PS PČR)

9. funkční období. Návrh zákona o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob. (Navazuje na sněmovní tisk č. 986 z 6. volebního období PS PČR) 166 9. funkční období 166 Návrh zákona o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob (Navazuje na sněmovní tisk č. 986 z 6. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 15. září

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 127 Rozeslána dne 30. října 2008 Cena Kč 46, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 127 Rozeslána dne 30. října 2008 Cena Kč 46, O B S A H : Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 127 Rozeslána dne 30. října 2008 Cena Kč 46, O B S A H : 392. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 250/2005 Sb., o závazných formulářích na podávání návrhů

Více

Ustanovení nového odpovědného zástupce, ukončení výkonu funkce

Ustanovení nového odpovědného zástupce, ukončení výkonu funkce Ustanovení nového odpovědného zástupce, ukončení výkonu funkce 4. Základní informace k životní situaci Živnostenský zákon umožňuje podnikateli provozovat živnost prostřednictvím odpovědného zástupce, který

Více

Poradní sbor se zabýval otázkou, zda může správní orgán vydat rozhodnutí, obdrží-li podklad pro rozhodnutí jako naskenovaný soubor.

Poradní sbor se zabýval otázkou, zda může správní orgán vydat rozhodnutí, obdrží-li podklad pro rozhodnutí jako naskenovaný soubor. Příloha č. 3 k zápisu z 2. 12. 2016 MINISTERSTVO VNITRA Poradní sbor ministra vnitra ke správnímu řádu Závěr č. 151 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 2. 12. 2016 Postup

Více

Návrh na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku

Návrh na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku Příloha č.8 k vyhlášce č. 250/2005 Sb. Návrh na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku I. REJSTŘÍKOVÝ SOUD 1 Adresa rejstříkového soudu Krajský/městský soud v Místo pro nalepení

Více

obsahující údaje platné v době podání žádosti včetně informací o podaném návrhu na zápis do příslušné evidence, který nebyl ke dni podání žádosti

obsahující údaje platné v době podání žádosti včetně informací o podaném návrhu na zápis do příslušné evidence, který nebyl ke dni podání žádosti Strana 348 32 VYHLÁŠKA ze dne 18. ledna 2010 o platebních systémech s neodvolatelností zúčtování Česká národní banka stanoví podle 142 zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku, (dále jen zákon ) k provedení

Více

Předmětem návrhu na zápis SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM jsou následující skutečnosti:

Předmětem návrhu na zápis SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM jsou následující skutečnosti: Uvede se identifikační číslo nebo v případě prvozápisu navrhovaná obchodní firma (shodně s procesním formulářem Návrh na zápis ). Identifikátor formuláře stačí vyplnit pouze na první předávané stránce

Více

Předkládání informací a dokladů o skutečném majiteli vybraného dodavatele

Předkládání informací a dokladů o skutečném majiteli vybraného dodavatele Předkládání informací a dokladů o skutečném majiteli vybraného dodavatele Zákon č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ ), přináší oproti předchozí právní úpravě zcela novou povinnost

Více

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnické osoba)

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnické osoba) Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnické osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná

Více

S M Ě R N I C E ředitelky Krajského úřadu Královéhradecké kraje

S M Ě R N I C E ředitelky Krajského úřadu Královéhradecké kraje S M Ě R N I C E ředitelky Krajského úřadu Královéhradecké kraje upravující postup Krajského úřadu Královéhradeckého kraje v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu

Více

Ohlášení živnosti vázané pro fyzické osoby s bydlištěm mimo území České republiky (Zahraniční fyzická osoba občan členského státu EU, EHP a Švýcarska)

Ohlášení živnosti vázané pro fyzické osoby s bydlištěm mimo území České republiky (Zahraniční fyzická osoba občan členského státu EU, EHP a Švýcarska) Ohlášení živnosti vázané pro fyzické osoby s bydlištěm mimo území České republiky (Zahraniční fyzická osoba občan členského státu EU, EHP a Švýcarska) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná

Více

5. u podnikající zahraniční fyzické osoby doklad prokazující oprávnění k podnikání nebo doklad obdobného charakteru.

5. u podnikající zahraniční fyzické osoby doklad prokazující oprávnění k podnikání nebo doklad obdobného charakteru. Strana 238 Sbírka zákonů č. 30 / 2012 30 VYHLÁŠKA ze dne 16. ledna 2012 o náležitostech žádostí o schválení jmenování, volby, jiného ustanovení do funkce a odvolání orgánů nezávislého provozovatele přepravní

Více

PŘIPOMÍNKY. k materiálu Ministerstva spravedlnosti ČR Návrh nového obchodního zákona

PŘIPOMÍNKY. k materiálu Ministerstva spravedlnosti ČR Návrh nového obchodního zákona PŘIPOMÍNKY k materiálu Ministerstva spravedlnosti ČR Návrh nového obchodního zákona V Praze dne 30. října 2008 Č.j.: 152/091000/2008 A. Obecná připomínka k předkládanému materiálu Hospodářská komora České

Více

Správní právo dálkové studium. XIV. Živnostenský zákon živnostenské podnikání

Správní právo dálkové studium. XIV. Živnostenský zákon živnostenské podnikání Správní právo dálkové studium XIV. Živnostenský zákon živnostenské podnikání - pramen právní úpravy je zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) ŽZ upravuje (předmět právní

Více

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU)

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU) Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná

Více

Kdo může ohlásit vázanou živnost?

Kdo může ohlásit vázanou živnost? Ohlášení živnosti vázané pro fyzické osoby, které nemají bydliště na území České republiky (Zahraniční fyzická osoba občan členského států EU, EHP a Švýcarska) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona

Více

Czech POINT. Co je to Czech POINT. Kde najdu pobočky Czech POINT? Obecní úřad Ohrobec v současnosti poskytuje tyto služby:

Czech POINT. Co je to Czech POINT. Kde najdu pobočky Czech POINT? Obecní úřad Ohrobec v současnosti poskytuje tyto služby: Czech POINT Co je to Czech POINT Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by měl zredukovat byrokracii ve vztahu občan - veřejná správa. Kde najdu pobočky

Více

Žádost o koncesi podle 50 odst. 2 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen ŽZ)

Žádost o koncesi podle 50 odst. 2 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen ŽZ) ZFO Potvrzení přijetí č. jednací... Žádost o koncesi podle 50 odst. 2 zákona č. 4551991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen ŽZ) 1) Fyzická osoba

Více

a zprostředkovatele vázaného spotřebitelského

a zprostředkovatele vázaného spotřebitelského Strana 6106 Sbírka zákonů č. 381 / 2016 381 VYHLÁŠKA ze dne 16. listopadu 2016 o žádostech, oznámeních a předkládání výkazů podle zákona o spotřebitelském úvěru Česká národní banka stanoví podle 160 zákona

Více

Obsah DÍL I: VEŘEJNÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST... 1 I. ČÁST: POJEM VEŘEJNÉ OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI... 3

Obsah DÍL I: VEŘEJNÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST... 1 I. ČÁST: POJEM VEŘEJNÉ OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI... 3 Obsah Předmluva... V Životopis... VII Přehled použitých zkratek... VIII I. Zkratky právních předpisů... VIII II. Zkratky sbírek judikátů... IX III. Zkratky zahraničních obchodních společností... X IV.

Více

Doklady prokazující odbornou způsobilost (uvedené výše) mohou být nahrazeny doklady o:

Doklady prokazující odbornou způsobilost (uvedené výše) mohou být nahrazeny doklady o: Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm mimo území České republiky (Zahraniční fyzická osoba kromě občanů členských států EU, EHP a Švýcarska) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona

Více

Žádost o koncesi pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba)

Žádost o koncesi pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba) Žádost o koncesi pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně,

Více

I.2.2 DÍL: Předpisy o fúzi jednotlivých obchodních společností a družstev. I.2.2.1 KAPITOLA: Fúze veřejné obchodní společnosti

I.2.2 DÍL: Předpisy o fúzi jednotlivých obchodních společností a družstev. I.2.2.1 KAPITOLA: Fúze veřejné obchodní společnosti Posudek znalce pro ocenění jmění může být součástí znalecké zprávy o fúzi; v takovém případě se znalecká zpráva o fúzi ukládá do sbírky listin obchodního rejstříku. I.2.2 DÍL: Předpisy o fúzi jednotlivých

Více

2. Důvod a způsob založení povinného subjektu, podmínky a principy, za kterých provozuje svoji činnost

2. Důvod a způsob založení povinného subjektu, podmínky a principy, za kterých provozuje svoji činnost 1. Úplný název povinného subjektu Nejvyšší státní zastupitelství 2. Důvod a způsob založení povinného subjektu, podmínky a principy, za kterých provozuje svoji činnost Nejvyšší státní zastupitelství bylo

Více

Směrnice č. 2/2013 Pravidla pro zajištění přístupu k informacím

Směrnice č. 2/2013 Pravidla pro zajištění přístupu k informacím Směrnice č. 2/2013 Pravidla pro zajištění přístupu k informacím Rada města Šluknov se na své 87. schůzi dne 30.09.2013 usnesením č. XX/87R/2013 usnesla vydat v souladu s 103 odst. 4 písm. e) zákona č.

Více

Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm mimo území České republiky (Zahraniční fyzická osoba občan členského státu EU, EHP a Švýcarska)

Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm mimo území České republiky (Zahraniční fyzická osoba občan členského státu EU, EHP a Švýcarska) Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm mimo území České republiky (Zahraniční fyzická osoba občan členského státu EU, EHP a Švýcarska) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná

Více

Strana první. NZ 338/2016 N OTÁŘSKÝ ZÁPIS

Strana první. NZ 338/2016 N OTÁŘSKÝ ZÁPIS Strana první. NZ 338/2016 S TEJNOPIS N OTÁŘSKÝ ZÁPIS sepsaný dne 8.3.2016 (slovy: osmého března roku dva tisíce šestnáct) mnou, JUDr. Jarmilou Valigurovou, notářem se sídlem v Ostravě, v mé notářské kanceláři

Více

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba)

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba) Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná

Více

1. Název veřejné zakázky. 2. Druh zadávacího řízení. 3. Údaje o zadavateli

1. Název veřejné zakázky. 2. Druh zadávacího řízení. 3. Údaje o zadavateli 1. Název veřejné zakázky Dodávka výpočetní techniky 2. Druh zadávacího řízení ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky. 3. Údaje o zadavateli Zadavatel: Muzeum Brněnska, příspěvková

Více

30/2012 Sb. VYHLÁŠKA

30/2012 Sb. VYHLÁŠKA 30/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 16. ledna 2012 o náležitostech žádostí o schválení jmenování, volby, jiného ustanovení do funkce a odvolání orgánů nezávislého provozovatele přepravní soustavy Energetický regulační

Více

obci zavedena. Na odací pošty. ka Stát je ve sloupci VYMAZÁVANÝ z 15 jsou uvedeny na živnostenských listech. Jejich

obci zavedena. Na odací pošty. ka Stát je ve sloupci VYMAZÁVANÝ z 15 jsou uvedeny na živnostenských listech. Jejich 09ORZapisDoORAS_info.pdf Pokyny k akciové 10 i jestliže je 11 návrh 12 i vymazávaná, úplná, jestliže je. Obec je povinné, ky obce a Ulice se uvedou v a. Na domu se dané obci zavedena. Na odací pošty. ka

Více

VZOR Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace

VZOR Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Příloha č. 2. Programu statutárního města Přerova pro poskytování dotací na obnovu exteriéru památkově významných staveb na území města Přerova pro rok 2017 VZOR Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace

Více

(1) Vklad podle 2 lze provést jen na základě pravomocného rozhodnutí příslušného orgánu republiky.

(1) Vklad podle 2 lze provést jen na základě pravomocného rozhodnutí příslušného orgánu republiky. Zákon č. 265/1992 Sb., ze dne 28. dubna 1992 o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění zákona č. 210/1993 Sb., zákona 90/1996 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 120/2001

Více

O b s a h : ČÁST I. Výklad pojmů

O b s a h : ČÁST I. Výklad pojmů Směrnice č. 22 / 2009 REGISTR OZNÁMENÍ OBCE DOUDLEBY vydaná v souvislosti uplatněním ustanovení zákona č.159/2006 Sb., o střetu zájmů (dále jen Zákon ) ve znění pozdějších úprav, a vyhlášky č. 578/2006

Více

Obchodní rejstřík IV. Příklad č. 1 Namítatelnost zveřejněných údajů zapsaných v obchodním rejstříku

Obchodní rejstřík IV. Příklad č. 1 Namítatelnost zveřejněných údajů zapsaných v obchodním rejstříku IV. Obchodní rejstřík Příklad č. 1 Namítatelnost zveřejněných údajů zapsaných v obchodním rejstříku Samostatně hospodařící zemědělec pan Holý pravidelně odebírá umělá hnojiva od obchodní společnosti Gama,

Více

Schváleno sněmem NK ČR dne 21.11.2013, souhlas Ministerstva spravedlnosti č.j. 743/2013-OSD-ENA/14

Schváleno sněmem NK ČR dne 21.11.2013, souhlas Ministerstva spravedlnosti č.j. 743/2013-OSD-ENA/14 Schváleno sněmem NK ČR dne 21.11.2013, souhlas Ministerstva spravedlnosti č.j. 743/2013-OSD-ENA/14 Předpis přijatý sněmem Notářské komory České republiky podle 37 odst. 3, písm. m) zákona č. 358/1992 Sb.,

Více

2. Vstup do podnikání fyzická osoba

2. Vstup do podnikání fyzická osoba Odbor obecní živnostenský úřad Praktické rady - Jak postupovat při žádosti o živnostenské oprávnění Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem,

Více

Ohlášení živnosti vázané pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba)

Ohlášení živnosti vázané pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Ohlášení živnosti vázané pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním

Více

VNITŘNÍ SMĚRNICE č. 1/2013

VNITŘNÍ SMĚRNICE č. 1/2013 VNITŘNÍ SMĚRNICE č. 1/2013 SMĚRNICE K REALIZACI ZÁKONA č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ V PODMÍNKÁCH OBCE NOVÁ VES A OBECNÍHO ÚŘADU NOVÁ VES datum vzniku

Více

10. SMĚRNICE PRO PŘIJETÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

10. SMĚRNICE PRO PŘIJETÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Mateřská škola Orlová Lutyně K. Dvořáčka 1228 okres Karviná, příspěvková organizace 10. SMĚRNICE PRO PŘIJETÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Spisový / skartační znak 3.2.7. /S10 Vypracovala: Schválila:

Více