APLIKOVANÉ PRÁVO 2/2005

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "APLIKOVANÉ PRÁVO 2/2005"

Transkript

1 APLIKOVANÉ PRÁVO 2/2005 Konzultace MICHAL POSPÍŠIL Notářský zápis s přímým svolením k vykonatelnosti Klasické zajišťovací instituty Jednou z možností, jak zajistit účinné splnění závazku (např. úvěru, úhrady kupní ceny apod.) je kromě klasických právních institutů (jako jsou klasické zástavní prostředky, tedy např. ručení, smluvní pokuta, bankovní záruka, zástavní smlouva apod.) i možnost sjednat dohodu stran formou notářského zápisu se svolením k vykonatelnosti pohledávky. Předpokladem k uplatnění práva v případě, že dluh není dlužníkem splněn, je podání žaloby u příslušného soudu. To platí i pro případ, že např. dlužník neumožní uplatnění zástavy (např. pokud neuhradí smluvní pokutu) nebo i pro případ, když ručitel nesplní svůj ručitelský závazek. Po úspěšném soudním sporu, kdy je vydáno pravomocné rozhodnutí, často však až po několika letech (zejména v případě podaného odvolání jednou ze stran sporu), je třeba absolvovat ještě výkon rozhodnutí (exekuci). Notářský zápis s přímou vykonatelností není klasickým zajišťovacím prostředkem, ale je přímo exekučním titulem. Není tedy třeba podávat žalobu na splnění závazku, ale podat rovnou návrh na výkon rozhodnutí (exekuci), nejlépe prostřednictvím soukromého exekutora. Notářský zápis se svolením k přímé exekuci Notářský zápis se svolením k vykonatelnosti však není klasickým zajišťovacím instrumentem, jak již bylo popsáno výše, ale je něčím víc. Důvod pro jeho využití spočívá v tom, že se na notářský zápis o svolení k přímé vykonatelnosti hledí prostřednictvím možných právních následků téměř jako na vykonatelné rozhodnutí (tedy jako na pravomocné rozhodnutí soudu) a jako takový je přímo vykonatelný, jestliže povinný nesplní dobrovolně svůj závazek. V praxi se tento právní institut využije v případě, když nesplní dlužník svůj závazek tak, jak jej podle dohody o svolení k přímé vykonatelnosti splnit měl. V takovém případě lze přímo podat návrh na soudní výkon rozhodnutí (podle 251 a násl. o. s. ř.) nebo návrh na nařízení exekuce podle exekučního řádu (podle 37 odst. 2, ve spojení s 40j), čímž se snáze (zejména rychleji) věřitel domůže uhrazení své pohledávky. APLIKOVANÉ PRÁVO 2/

2 Současná judikatura uvádí, a na to je třeba podnikatele, kteří hodlají využit institutu notářského zápisu se svolením k exekuci důrazně upozornit, že cestou notářského zápisu se svolením k vykonatelnosti může být vymáhána jen taková povinnost, která vyplývá ze závazku (ze závazkového právního vztahu, vzniklého na základě smlouvy nebo jiné právní skutečnosti) a nikoliv z jiných právních vztahů (například z nároků z ochrany osobnosti) a dále judikatura uvádí, že notářský zápis se svolením k vykonatelnosti není sám o sobě samostatným zavazovacím důvodem a ani se jím nezakládá domněnka o existenci dluhu v době jeho sepsání. 1) Formální a věcné požadavky Podnikatele je třeba upozornit na některá hlediska, která je třeba brát v úvahu pří sepisování notářských zápisů o svolení k přímé vykonatelnosti s tím, že některá lze určitě aplikovat na exekutorské zápisy o dohodě, kterou se účastník zaváže splnit pohledávku nebo jiný nárok druhého účastníka vyplývající ze závazkového právního vztahu, v níž svolí, aby podle tohoto zápisu byl nařízen a proveden výkon rozhodnutí nebo exekuce, nesplní-li svou povinnost řádně a včas. Vzhledem k tomu, že jde po formální i věcné stránce o právně velmi striktně vymezený právní úkon, je třeba jednak dbát na to, aby notářský zápis se svolením k vykonatelnosti obsahoval všechny formální náležitosti notářského zápisu a současně aby obsahoval i věcné náležitosti, které musí tento druh notářského zápisu obsahovat. Formální náležitosti notářského zápisu Notářský zápis se svolením k vykonatelnosti musí být v souladu zejména s 71a až 71c notářského řádu (zákon č. 358/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Podle uvedeného zákona notář sepíše na žádost notářský zápis o dohodě, kterou se účastník zaváže splnit pohledávku nebo jiný nárok druhého účastníka vyplývající ze závazkového právního vztahu, v níž svolí, aby podle tohoto notářského zápisu byl nařízen a proveden výkon rozhodnutí, jestliže svoji povinnost řádně a včas nesplní. Notářský zápis musí tedy obsahovat: 1. označení osoby, která se zavázala ke splnění pohledávky nebo jiného nároku (tzv. osoba povinná), včetně uvedení údaje, jak byla ověřena její totožnost, 2. označení osoby, jejíž pohledávka nebo jiný nárok mají být splněny (tzv. osoba oprávněná), včetně uvedení údaje, jak byla ověřena její totožnost, 3. skutečnosti, na nichž se pohledávka nebo jiný nárok zakládá, 4. předmět plnění, 5. dobu plnění, 6. prohlášení povinné osoby o svolení k vykonatelnosti zápisu. Dále je možné, aby notářský zápis o svolení k vykonatelnosti obsahoval i fakultativní náležitosti, tedy další podmínky, popřípadě vzájemné povinnosti 1) Výňatek z usnesení NS ČR, spis. zn. 21 Cdo 1012/2000 ze dne APLIKOVANÉ PRÁVO 2/2005

3 oprávněné a povinné osoby, na jejichž splnění je poskytnutí předmětu plnění vázáno. Obsahem notářského zápisu o svolení k přímé vykonatelnosti jsou dále podstatné formální náležitosti každého notářského zápisu. Náležitostí notářského zápisu o svolení k přímé vykonatelnosti je tak např. prohlášení účastníky o tom, že je způsobilý k právním úkonům, přičemž se tato náležitost analogicky uplatní i pro právnické osoby, resp. pro jejich statutární orgány. Dále je nutné, aby notářský zápis obsahoval i ustanovení o tom, kolik jeho stejnopisů bylo vyhotoveno, musí obsahovat otisk razítka a podpis notáře a jeho identifikační údaje, datum jeho sjednání, dále pak číslo jednací notářského zápisu s označením roku. Konečně notářský zápis musí obsahovat údaje o tom, že byl zápis po přečtení účastníky schválen. Notářský zápis musí být samozřejmě též v souladu s ustanoveními o. s. ř., které se týkají výkonu rozhodnutí ( 251 až 351a). Zejména je třeba zmínit, že výkonu rozhodnutí se může oprávněný domáhat až v okamžiku, kdy marně uplyne lhůta ke splnění závazku. Věřitel (osoba oprávněná) se může domáhat výkonu rozhodnutí jen způsoby, které jsou v o. s. ř. uvedeny (např. pro obchodní vztahy půjde o přikázání pohledávky z účtu u peněžního ústavu, o prodej movitých věcí a nemovitostí a o prodej podniku). Materiální náležitosti notářského zápisu Vedle formálních náležitostí, které jsou popsány výše, musí notářský zápis také obsahovat i tzv. materiální náležitosti, které jej činí exekučním titulem odlišným od jiných exekučních titulů uvedených v 274 o. s. ř. Rozdíl mezi uvedenými exekučními tituly lze shledat zejména v judikatuře Nejvyššího soudu ČR, podle níž jasně vyplývá, že se soud při nařízení výkonu rozhodnutí nemůže zabývat věcnou správností titulu pro výkon rozhodnutí ani v případě výkonu notářského zápisu se svolením k vykonatelnosti. Od rozhodnutí soudů nebo jiných orgánů se však povinná osoba může bez zřetele na závazek obsažený v notářském zápis domáhat svých práv v řízení před soudem, popřípadě může navrhnout zastavení tohoto výkonu rozhodnutí, prokáže-li, že na stanovené plnění nemá oprávněná osoba podle hmotného práva zcela nebo zčásti nárok. 2) Notářský zápis sepsaný JUDr. Františkem Sýkorou, notářem se sídlem Praze, v jeho notářské kanceláři v Praze 1, Národní čp. 5, dne třetího dubna roku dvatisícešest.---- Dostavili se přede mne, notáře v Praze, JUDr. Františka Sýkoru, mě osobně neznámí a jak prohlašuji k právním úkonům zcela způsobili účastníci, kteří mi svou osobní totožnost prokázali svými úředními průkazy ) AG ČR s. r. o. se sídlem v Roudnici nad Labem, Benešova čp. 147, která je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem v oddíl C, vložce 1234, IČ , zastoupená jednatelem Karlem Rakouským, 2) Usnesení NS ČR spis. zn. 21 Cdo 2707/2000 ze dne APLIKOVANÉ PRÁVO 2/

4 r.č /1111, bytem Terezín čp. 123, dle výpisu z obchodního rejstříku, který je nedílnou součástí tohoto notářského zápisu, jako dlužník ) Agentura ABC, a. s. se sídlem v Lounech, Masarykova čp. 1, IČ: , která je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem v oddíle B, vložce 5555, zastoupená předsedou představenstva Zikmundem Pánkem, r. č /9999, bytem Louny, tř. 1. máje čp. 567, dle výpisu z obchodního rejstříku, který je nedílnou součástí tohoto notářského zápisu jako ručitel.--- 3) Výroba šicích strojů, a. s., se sídlem v Teplicích, Josefa Vojtka čp.789, IČ: , která je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem v oddíle B, vložce 7777, zastoupená předsedou představenstva panem Tadeášem Princem, r.č /0009, bytem Sokolov, Lesní čp. 765, dle výpisu z obchodního rejstříku, který je nedílnou součástí tohoto notářského zápisu jako věřitel a uzavřeli dnes přede mnou tuto: Dohodu o uznání dluhu. I. Výše dluhu. Dlužník AG ČR s.r.o. se sídlem v Roudnici nad Labem, Benešova čp. 147, která je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem v oddíl C, vložce 1234, IČ , dluží věřiteli Výroba šicích strojů, a. s., se sídlem v Teplicích, Josefa Vojtka čp. 789, IČ: , která je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem v oddíle B, vložce 7777, finanční částku ve výši = , Kč (slovy osmsetisíckorunčeských). II. Uznání závazku Dlužník uznává pohledávku věřitele co do důvodů a výše vůči tomuto věři- teli III. Výše uvedený závazek je platný a účinný za předpokladu, že zboží bylo řádně dodáno v souladu se smlouvou o výhradním prodeji uzavřenou mezi věřitelem a dlužníkem dne a rámcovou kupní smlouvou ze dne IV. Splatnost Dlužník se zavazuje zaplatit věřiteli svůj dluh nejpozději do třiceti dní od data splatnosti daňového dokladu, kterým bylo účtováno dodané zboží V. Ručení Agentura ABC, a. s. se sídlem v Lounech, Masarykova čp. 1, IČ: , která je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ústí nad 100 APLIKOVANÉ PRÁVO 2/2005

5 Labem v oddíle B, vložce 5555, ručí za splnění závazku dlužníka a zavazuje se v plném rozsahu uhradit závazek dlužníka v případě, že dlužník z jakýchkoliv důvodů svůj dluh vůči věřiteli nesplní VI. Doložka vykonatelnosti V souvislosti s touto dohodou vznikl dlužníkovi AG ČR s. r. o. se sídlem v Roudnici nad Labem, Benešova čp. 147, která je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem v oddíl C, vložce 1234, IČ , jako osobě povinné, závazek zaplatit věřiteli Výroba šicích strojů, a. s., se sídlem v Teplicích, Josefa Vojtka čp.789, IČ: , která je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem v oddíle B, vložce 7777, jako osobě oprávněné, dlužnou částku ve výši = , Kč (slovy osmsetisíckorunčeských), tak jak to vyplývá z této dohody. Výše uvedený závazek je platný a účinný za předpokladu, že zboží bylo řádně dodáno v souladu se smlouvou o výhradním prodeji uzavřenou mezi věřitelem a dlužníkem dne a rámcovou kupní smlouvou ze dne Dlužník se zavazuje zaplatit věřiteli svůj dluh nejpozději do třiceti dní od data splatnosti daňového dokladu, kterým bylo účtováno dodané zboží Dlužník AG ČR s. r. o. se sídlem v Roudnici nad Labem, Benešova čp. 147, která je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem v oddíl C, vložce 1234, IČ , jako osoba povinná v tomto notářském zápise svoluje k vykonatelnosti tohoto notářského zápisu ve smyslu 274 odst. d) Občanského soudního řádu, tedy zákona číslo 99/1953 Sb. ze dne 4. prosince 1963 ve znění dalších změn, doplňků a úprav Současně ručiteli Agentura ABC, a. s. se sídlem v Lounech, Masarykova čp. 1, IČ: , která je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem v oddíle B, vložce 5555, v souvislosti s touto dohodou za podmínky, že dlužník nesplní svůj závazek, vzniká ručiteli jako osobě povinné závazek zaplatit věřiteli jako osobě oprávněné dlužnou částku ve výši = , Kč (slovy osmsetisíckorunčeských) místo dlužníka, tak jak to vyplývá z této doho- dy Věřitel bere toto svolení dlužníka i ručitele na vědomí a s tímto souhlasí.--- Všichni účastníci shodně prohlašují, že s náležitostmi shora uvedené dohody souhlasí VII. Stejnopisy. Stejnopis notářského zápisu se vydává panu Karlovi Rakouskému, druhý stejnopis panu Zikmundu Pánkovi a třetí stejnopis panu Tadeášovi Princovi O tom byl tento notářský zápis sepsán, účastníkům přečten, jimi schválen a podepsán Podpis a razítko notáře APLIKOVANÉ PRÁVO 2/

6 Michal Pospíšil A Notarial Record with a Direct Executibility Consent The Czech legal order makes it possible for parties to secure the performance of an obligation (e.g., the repayment of a loan, payment of a purchase price, etc.) aside from traditional legal devices such as a guarantee, contractual penalty, bank guarantee, or lien agreement, etc. by concluding an agreement in the form of a notarial record, with a consent to its direct executibility. A directly executable notarial deed is an execution title. It is therefore not necessary to sue for the performance of the obligation at first; but an application for the execution of a decision, best through a private executor, may be filed right away. This enables the creditor to enforce the payment of a receivable easily and quickly. A notarial record with a direct executibility consent must naturally comply with formal and material requirements prescribed by the Civil Procedure Code or other legal regulations. 102 APLIKOVANÉ PRÁVO 2/2005

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č..

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č.. SMLOUVA O ÚVĚRU č. Obchodní společnost HK Investment s.r.o., IČ 28806573 se sídlem Hradec Králové, Velké náměstí 162/5, PSČ 500 03 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci

Více

S M L O U V A o spotřebitelském úvěru č. dle 2395 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. a zák. č. 145/2010 Sb.

S M L O U V A o spotřebitelském úvěru č. dle 2395 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. a zák. č. 145/2010 Sb. S M L O U V A o spotřebitelském úvěru č. dle 2395 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. a zák. č. 145/2010 Sb. Smluvní strany : Real estate financial hospital s.r.o., IČO 28626389, společnost zapsaná do obchodního

Více

264/SU/2013 N á l e z

264/SU/2013 N á l e z F i n a n č n í a r b i t r Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1 Nové Město Tel. 257 042 094, e-mail: arbitr@finarbitr.cz www.finarbitr.cz Evidenční číslo: FA/5270/2014 Registrační číslo (uvádějte vždy v korespondenci):

Více

Pokyn GFŘ č. D 18 k ručení v daňovém řízení. I. Zákonné ručení. A. Právní úprava zákonného ručení s dopadem do daňového řízení 1)

Pokyn GFŘ č. D 18 k ručení v daňovém řízení. I. Zákonné ručení. A. Právní úprava zákonného ručení s dopadem do daňového řízení 1) Generální finanční ředitelství Lazarská 7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní Odbor vymáhání Č.j. 6402/14-7001-51300-602525 Vyřizuje: Mgr. Hana Erbsová Tel: (+ 420) 296 853 822, (+ 420) 296 852

Více

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi:

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: Společnost: se sídlem: Nademlejnská 600/1, Hloubětín, 198 00 Praha 9 spisová značka: C 29514 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O PŮJČCE. Smluvní strany

RÁMCOVÁ SMLOUVA O PŮJČCE. Smluvní strany RÁMCOVÁ SMLOUVA O PŮJČCE č. Smluvní strany Zapůjčitel (dále jen Věřitel ) Firma: Mutuo s r.o. Sídlo: Praha 9, Běchovice, Podnikatelská 565, PSČ 190 11 IČO: 24753378 DIČ: CZ24753378 Zapsaný: v OR vedeném

Více

info@vypujcime.cz bankovní spojení:

info@vypujcime.cz bankovní spojení: Dnešního dne uzavřeli Vypůjčíme s.r.o., IČ: 03186792, se sídlem Praha 4 Nusle, Na Zámecké 1518/9, PSČ 140 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 228095, jejímž

Více

O d ů v o d n ě n í : 1. Předmět řízení před finančním arbitrem a zkoumání podmínek řízení

O d ů v o d n ě n í : 1. Předmět řízení před finančním arbitrem a zkoumání podmínek řízení F i n a n č n í a r b i t r Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1 Nové Město Tel. 257 042 094, e-mail: arbitr@finarbitr.cz www.finarbitr.cz Evidenční číslo: FA/3937/2014 Registrační číslo (uvádějte vždy v korespondenci):

Více

Návrh na nařízení exekuce s vysvětlivkami. Tento návrh lze použít na všechny případy nařízení exekuce.

Návrh na nařízení exekuce s vysvětlivkami. Tento návrh lze použít na všechny případy nařízení exekuce. Návrh na nařízení exekuce s vysvětlivkami. Tento návrh lze použít na všechny případy nařízení exekuce. Exekutorskému úřadu v Hodoníně 1/ Mgr. Kamil Brančík Sadová 15, 695 01 Hodonín Oprávněný: 2/ se sídlem

Více

Obchodní podmínky společnosti ACEMA Credit Czech, a.s., pro poskytování úvěrů pro spotřebitele platné od 1.1.2014

Obchodní podmínky společnosti ACEMA Credit Czech, a.s., pro poskytování úvěrů pro spotřebitele platné od 1.1.2014 Obchodní podmínky společnosti ACEMA Credit Czech, a.s., pro poskytování úvěrů pro spotřebitele platné od 1.1.2014 Účelem obchodních podmínek pro poskytnutí úvěru (dále také jen OP ) společnosti ACEMA Credit

Více

VZOROVÝ DOKUMENT. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou:

VZOROVÝ DOKUMENT. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou: SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SPOTŘEBITELSKÉHO ÚVĚRU Č.. 01...//2013 uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou: Emporo czech company s.r.o. Sídlo: Tábor, Erbenova 2978, PSČ

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU č.: Dnešního dne uzavřeli/y: Jméno a příjmení: rodné číslo: trvale bytem:

RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU č.: Dnešního dne uzavřeli/y: Jméno a příjmení: rodné číslo: trvale bytem: Věřitel RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU č.: Dnešního dne uzavřeli/y: Klient obchodní společnost: V6 profit spol. s r.o. se sídlem: Praha 6, Liboc, Jenečská 112/50, PSČ 161 00 identifikační číslo: 27446638 zapsaná

Více

Smluvní podmínky pro poskytování krátkodobých Zápůjček společnosti MRM Financial s.r.o.

Smluvní podmínky pro poskytování krátkodobých Zápůjček společnosti MRM Financial s.r.o. Smluvní podmínky pro poskytování krátkodobých Zápůjček společnosti MRM Financial s.r.o. 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ A UZAVŘENÍ SMLOUVY O ZÁPŮJČCE - TYTO SMLUVNÍ PODMÍNKY (DÁLE JEN PODMÍNKY ) UPRAVUJÍ KRÁTKODOBÉ

Více

Instrukce. Perfect Money, s. r. o. P.O. BOX 31 Moravské Budějovice 676 02. Dobrý den,

Instrukce. Perfect Money, s. r. o. P.O. BOX 31 Moravské Budějovice 676 02. Dobrý den, Instrukce Dobrý den, 1x podepsanou smlouvu o úvěru (ověřenou) a 1x podepsanou smlouvu o řešení sporů (viz poslední strana) zašlete na adresu: Perfect Money, s. r. o. P.O. BOX 31 Moravské Budějovice 676

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SIM PŮJČKA s.r.o.

OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SIM PŮJČKA s.r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SIM PŮJČKA s.r.o. Obchodní podmínky pro půjčky poskytované společností SIM PŮJČKA s.r.o., se sídlem Praha 5, Astlova 3205/1, PSČ 150 00, IČ 015 48 689, zapsaná v obchodním

Více

2.1.3. Banka poskytuje tři základní druhy Úvěrů: účelový, neúčelový a pro účely refinancování. Druh Úvěru je uveden ve Smlouvě o úvěru.

2.1.3. Banka poskytuje tři základní druhy Úvěrů: účelový, neúčelový a pro účely refinancování. Druh Úvěru je uveden ve Smlouvě o úvěru. Strana 1 of 12 PRODUKTOVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO HYPOTEČNÍ ÚVĚRY (dále jen Podmínky ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Rozsah platnosti a změny 1.1.1. Tyto Podmínky upravují pravidla pro poskytování účelových

Více

O d ů v o d n ě n í : 1. Předmět řízení před finančním arbitrem a zkoumání podmínek řízení

O d ů v o d n ě n í : 1. Předmět řízení před finančním arbitrem a zkoumání podmínek řízení F i n a n č n í a r b i t r Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1 Nové Město Tel. 257 042 094, e-mail: arbitr@finarbitr.cz Evidenční číslo: 10821/2013 Registrační číslo (uvádějte vždy v korespondenci): 164/SU/2012

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZIT A V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZIT A V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZIT A V PLZNI F A K U L T A P RÁVNICKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE EXEKUCE SE ZAMĚŘENÍM NA ZPŮSOB PRODEJEM MOVITÝCH VĚCÍ JAN OŽANA PLZEŇ 2013 Prohlášení autora o původnosti práce Prohlašuji tímto,

Více

Smlouva o Zápůjčce (Peníze do výplaty)

Smlouva o Zápůjčce (Peníze do výplaty) Smlouva o Zápůjčce (Peníze do výplaty) KOBLIŽEK... veselá zápůjčka uzavřená dnešního dne, měsíce a roku mezi: 1. obchodní společností KOBLÍŽEK PLZEŇ s.r.o. se sídlem v Plzni, Manětínská 1543/69, IČ: 290

Více

Kupní smlouva. Smluvní strany:

Kupní smlouva. Smluvní strany: Kupní smlouva uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní stran Smluvní strany: Muzeum Brněnska, příspěvková

Více

Rada Jihomoravského kraje Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno

Rada Jihomoravského kraje Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno JIHOMORAVSKÝ KRAJ Rada Jihomoravského kraje Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku na služby Poskytnutí uživatelských práv k softwarovým produktům Enterprise

Více

1. Základní ustanovení

1. Základní ustanovení Smluvní podmínky pro půjčky poskytované společností Ferratum Czech s.r.o., Praha 5 - Stodůlky, Bavorská 856/14, PSČ 155 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka

Více

VŠEOBECNÉ ÚVĚROVÉ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ ÚVĚROVÉ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ ÚVĚROVÉ PODMÍNKY ze dne 1. 1. 2014 Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Modrá pyramida stavební spořitelna, a. s., se sídlem Bělehradská 128, č. p. 222, 120 21 Praha 2, IČO 60192852, zapsána v obchodním

Více

Smlouva o kontrolní činnosti

Smlouva o kontrolní činnosti Smlouva o kontrolní činnosti číslo P1006-14 uzavřená dle ust. 2652 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku (dále je OZ ) mezi těmito smluvními stranami: 1) Objednatel: Město Žďár nad Sázavou, IČ:

Více

Obchodní podíl v s. r. o.

Obchodní podíl v s. r. o. Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva Obchodní podíl v s. r. o. Bakalářská práce Autor: Olga Zugarová Právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí práce: Mgr. Kateřina Kuncová Praha

Více

Článek I. Smluvní strany

Článek I. Smluvní strany STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA! MMOPP00BOZ8I SMLOUVA O DÍLO uzavřená dle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění, zejména dle 536 a následujících Článek I. Smluvní strany Název Adresa: IČ: 00300535

Více

burzauveru.cz s.r.o. Orientace ve Všeobecných obchodních podmínkách

burzauveru.cz s.r.o. Orientace ve Všeobecných obchodních podmínkách burzauveru.cz s.r.o. Orientace ve Všeobecných obchodních podmínkách Na začátek Vám poskytneme několik tipů a doporučení k orientaci v našich službách a dokumentaci: 1. Na našem portále www.burzauveru.cz

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SANO, A.S. PRO POSKYTOVÁNÍ ÚVĚRŮ PODNIKATELŮM

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SANO, A.S. PRO POSKYTOVÁNÍ ÚVĚRŮ PODNIKATELŮM VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SANO, A.S. PRO POSKYTOVÁNÍ ÚVĚRŮ PODNIKATELŮM a CENÍK SLUŽEB Platnost od 1.1. 2014 sano credit VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SANO, A.S. PRO POSKYTOVÁNÍ

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SANO, A.S. PRO POSKYTOVÁNÍ ÚVĚRŮ PODNIKATELŮM

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SANO, A.S. PRO POSKYTOVÁNÍ ÚVĚRŮ PODNIKATELŮM VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SANO, A.S. PRO POSKYTOVÁNÍ ÚVĚRŮ PODNIKATELŮM a CENÍK SLUŽEB Platnost od 1.1. 2015 sano credit VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SANO, A.S. PRO POSKYTOVÁNÍ

Více

Manuál pro. insolvence. sociální pracovníky. v oblasti. Michal Hubálek Adam Křístek Ladislav Zamboj PRAHA, 2011

Manuál pro. insolvence. sociální pracovníky. v oblasti. Michal Hubálek Adam Křístek Ladislav Zamboj PRAHA, 2011 Manuál pro sociální pracovníky insolvence v oblasti Michal Hubálek Adam Křístek Ladislav Zamboj PORADNA PRO OBČANSTVÍ / občanská a lidská práva PRAHA, 2011 Tato publikace vychází díky laskavé podpoře Evropské

Více