Poznámky k formuláři přihlášky k zápisu (průmyslového) vzoru Společenství

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Poznámky k formuláři přihlášky k zápisu (průmyslového) vzoru Společenství"

Transkript

1 ÚŘAD PRO HARMONIZACI VE VNITŘNÍM TRHU (OHIM) Ochranné známky a vzory Poznámky k formuláři přihlášky k zápisu (průmyslového) 1. Obecné poznámky 1.1 Použití formuláře Podle článku 68 nařízení Komise (ES) č. 2245/2002 ze dne 21. října 2002, jímž se provádí nařízení Rady (ES) č. 6/2002 o (průmyslových) vzorech Společenství (CDIR), můžete tuto přihlášku získat u Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (Office for Harmonization in the Internal Market, OHIM). Formulář můžete od OHIM obdržet bezplatně a lze jej stáhnout z internetových stránek OHIM (http://www.oami.europa.eu). Bezplatně lze rovněž pořídit kopii formuláře. Přihlašovatelé nebo jejich zástupci mohou používat formuláře, které mají podobnou strukturu nebo formát, jako jsou formuláře vygenerované počítačem na základě informací obsažených ve formuláři přihlášky. V případě, že jsou použity formuláře generované elektronickou cestou, nemusí se používat přílohy - postačí rozšířit elektronickou verzi v případě, že by nedostačovalo místo ve formuláři přihlášky. Správné vyplnění formuláře poskytnuté OHIM je zárukou, že přihláška splňuje formální požadavky stanovené v článku 36 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 6/2002 o (průmyslových) vzorech Společenství (CDR). Proto se doporučuje používat tento formulář. Přihlašovatelé však přesto mohou použít své vlastní formuláře. Doporučuje se, aby formulář byl vyplněn pokud možno v době podání. To usnadní a urychlí zpracování přihlášky. Políčka, která obsahují hvězdičku (*), je nutno vyplnit. Formulář přihlášky se používá jak pro jednoduché, tak pro hromadné přihlášky. Jednoduchá přihláška: žádost o zápis jednoho vzoru, bez ohledu na počet pohledů použitých ke grafickému vyobrazení vzoru. Hromadné přihlášky: žádost o zapsání několika vzorů v rámci stejné přihlášky Pro počet přihlašovaných vzorů není stanovena žádná horní hranice. S žádostí o jakékoli další informace se můžete na OHIM obrátit telefonicky na čísle: (34) Zasílání přihlášek Vyplněné přihlášky mají být přímo zaslány OHIM v Alicante nebo, pokud si to přeje přihlašovatel, jednomu z ústředních úřadů průmyslového vlastnictví členských států či Úřadu pro (průmyslové) vzory zemí Beneluxu. Pokud jsou formuláře, jakož i veškerá další sdělení, která se jich týkají, zasílány poštou, je třeba uvést tuto adresu: Office for Harmonization in the Internal Market (Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu) Receiving Unit (oddělení příjmu) Apartado de Correos 77 Avenida de Europa, 4, E Alicante, Spain Tel. (+34) Fax: (+34)

2 E Alicante, Spain Sdělení zasílaná zvláštní doručovatelskou službou, jako je kurýrní služba, je třeba zaslat na adresu: Office for Harmonization in the Internal Market (Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu) Receiving Unit (oddělení příjmu) Avenida de Europa, 4 E Alicante, Spain Sdělení zasílaná faxem je třeba zaslat na následující faxové číslo OHIM: V případě podání přihlášky faxem bude kvalita vyobrazení vzoru pravděpodobně dosti špatná (zvláště jsou-li použity fotografie), neboť tato technologie není vhodná pro přenos obrazových informací. Podání přihlášky pomocí faxu by proto nemělo být obecně preferováno. Pokud si však přihlašovatelé přesto přejí použít k podání přihlášky fax, měli by zajistit, aby byla OHIM do jednoho měsíce ode dne doručení faxu zaslána papírová kopie vyobrazení. Průzkumový referent bude na kopii potvrzující fax čekat jeden měsíc, a teprve poté přistoupí k dalšímu zpracování přihlášky. 2. Formulář, první strana 2.1 Druh přihlášky Hromadná přihláška Toto políčko by mělo být zaškrtnuto, pokud se přihláška týká více než jednoho vzoru Počet vzorů V případě hromadné přihlášky by měl být počet vzorů, který je obsažen v přihlášce, uveden v tomto políčku arabskými číslicemi. Počet vzorů by neměl být zaměňován s počtem pohledů vyobrazujících vzory ( vyobrazení jednoho vzoru může sestávat minimálně z jednoho a maximálně ze 7 pohledů) Odklad zveřejnění Přihlašovatel může v době podání přihlášky k zápisu požadovat, aby zveřejnění vzoru bylo odloženo po dobu až 30 měsíců od data podání přihlášky nebo od data vzniku práva přednosti. Toto políčko by mělo být zaškrtnuto, pokud přihláška obsahuje alespoň jeden vzor, jehož zveřejnění je odloženo. Zaškrtnutí tohoto políčka pomůže OHIM okamžitě identifikovat přihlášky, které obsahují alespoň jeden vzor, jehož zveřejnění má být odloženo Vzorek 2

3 Toto políčko by mělo být zaškrtnuto, pokud přihláška obsahuje alespoň jeden vzor, u něhož je grafické vyobrazení nahrazeno vzorkem. Vzorky lze podat pouze tehdy, pokud je vzor dvourozměrný a pokud je zveřejnění vzoru odloženo. Pokud je toto políčko zaškrtnuto, musí být rovněž zaškrtnuto tomu odpovídající políčko o odkladu (viz výše). Pokud přihláška obsahuje alespoň jeden vzor, jehož vyobrazení je nahrazeno vzorkem, musí být tato přihláška zaslána samostatně poštou, nebo být přímo doručena přijímajícímu úřadu. Musí v ní být obsaženo pět shodných kopií od každého vzorku. 2.2 Značka přihlašovatele/zástupce Přihlašovatelé nebo zástupci mohou na vyhrazeném místě uvést svou vlastní značku maximálně o délce 20 znaků. např.: iniciály, řetězec písmen apod. OHIM použije tuto značku k ověření platby poplatku (např. zda platba odpovídá dané přihlášce). 2.3 Jazyky Jazyk přihlášky Přihlašovatelé musí uvést jazyk, v němž podávají přihlášku, a tím může být kterýkoliv z úředních jazyků Evropského unie. Dvoupísmenové KÓDY ISO (kódy stanovené k identifikaci jazyků Mezinárodní organizací pro normalizaci) lze použít ve vyhrazeném políčku Druhý jazyk Přihlašovatel musí rovněž uvést druhý jazyk, který musí být jedním z pěti jazyků používaných OHIM (španělština - ES, němčina - DE, angličtina - EN, francouzština - FR nebo italština - IT) a musí se lišit od prvního jazyka. 2.4 Přihlašovatel Pokud již dříve přidělil OHIM přihlašovateli identifikační číslo, stačí uvést toto identifikační číslo a jméno. Jinak je třeba přihlašovatele identifikovat na základě uvedení jména spolu s adresou a státní příslušností a/nebo státem zápisu do obchodního rejstříku. Vyplnění políčka Právní forma je pro právnické osoby povinné. Pokud si však přejete, aby se právní forma zobrazovala v oficiálních publikacích, musíte ji rovněž uvést jako součást názvu v příslušném políčku výše. Pokud ji tam neuvedete, nebude figurovat v publikacích a osvědčeních. 2.5 Zástupce Zastoupení je povinné pro všechny přihlašovatele, ať už fyzické či právnické osoby, kteří nemají ani bydliště ani sídlo podnikatelské jednotky ani výrobní nebo obchodní pobočku ve Společenství. Všechny ostatní osoby mohou zastupovat samy sebe nebo si zvolit možnost jmenovat ve formuláři přihlášky zástupce. Zastoupení není povinné pro podání přihlášky. 3

4 Pokud přihlášku podává přímo přihlašovatel, veškerá pozdější komunikace od OHIM nebo pro OHIM musí být uskutečňována prostřednictvím zástupce. Zástupce musí uvést své jméno spolu s identifikačním číslem, které mu přidělil OHIM. Není-li takové identifikační číslo k dispozici, musí být ve formuláři přihlášky rovněž uvedeny náležité informace týkající se stávajícího/nově jmenovaného zástupce. Zastoupení před OHIM mohou rovněž vykonávat kvalifikovaní zástupci, kteří patří do jedné z následujících kategorií: advokáti, kteří jsou oprávněni vykonávat činnost v některém členském státě, mohou jednat za tento členský stát jako zástupci v záležitostech týkajících se podle okolností ochranných známek nebo (průmyslových) vzorů a jejichž místo podnikání se nachází v Evropském společenství nebo kvalifikovaní zástupci zapsaní do seznamu vedeného OHIM. Kvalifikovaní zástupci zapsaní na seznam pro ochranné známky Společenství mohou jednat i v záležitostech týkajících se (průmyslových) vzorů. Ovšem kvalifikovaný zástupce zapsaný na seznam pro záležitosti týkající se (průmyslových) vzorů Společenství nemůže jednat i v záležitostech týkajících se ochranných známek. Přihlašovatel může také jednat prostřednictvím svého zaměstnance. V případě, že je jmenován zaměstnanec, musí být v políčku zástupce uvedeno jméno tohoto zaměstnance. Zaměstnanci právnických osob, kteří mají bydliště, sídlo podnikatelské jednotky nebo výrobní či obchodní pobočku na území Evropského společenství, mohou ostatní právnické osoby zastupovat za předpokladu (a pouze za předpokladu), že mezi těmito dvěma právnickými osobami existují hospodářské vazby, například společné vlastnictví nebo kontrola. To se vztahuje i na případy, kdy je přihlašovatelem právnická osoba mimo území Evropského společenství. V takových případech musí být uvedeny v příloze informace týkající se právnické osoby, jejíž zaměstnanec jedná jménem přihlašovatele, a základ hospodářských vazeb (mateřská společnost, dceřinná společnost, pobočka apod.). OHIM bude tedy pro komunikaci s přihlašovatelem používat jméno a adresu přihlašovatelova odborného zástupce/zaměstnance. Zástupci, kterým již bylo poskytnuto identifikační číslo pro záležitosti ochranných známek Společenství, by měli používat toto identifikační číslo. Pro záležitosti vzorů nebudou přidělována žádná nová a zvláštní identifikační čísla. Kromě případu, kdy je zástupcem jmenován zaměstnanec přihlašovatele, se nepožaduje, aby bylo pro zástupce předáno oprávnění. 2.6 Jméno (fyzické osoby), obchodní firma či název (právnické osoby) a adresa Pokud je zde více než jeden přihlašovatel/zástupce, budou uvedeni v doplňujícím listu pod záhlavím jméno přihlašovatele nebo jméno zástupce. Pokud jde o fyzické osoby, musí být uvedeno jméno a příjmení, a to v tomto pořadí. V případě, že přihlašovatel je právnická osoba, musí být uvedena obchodní firma nebo oficiální název této osoby, včetně její právní formy ( Incorporated, "Sociedad Anónima, Aktiengesellschaft atd.). Označení právní formy lze zkrátit obvyklým způsobem ( Inc., S.A., AG atd.). V případě, že se adresa pro doručování (ulice, číslo domu atd.) liší od poštovní adresy (např. poštovní schránka), musí být uvedeny obě adresy. OHIM bude tyto adresy přiměřeně používat. Adresa pro doručování bude tou adresou, která bude zveřejněna. 4

5 Kromě toho musí být uvedena země, kde má právnická osoba své sídlo, a doporučuje se použití standardního dvoupísmenového kódu. V relevantních případech je vhodné rovněž uvést stát zápisu právnické osoby do obchodního rejstříku (v případě USA, Austrálie atd.). Je třeba uvést státní příslušnost přihlašovatele. Pro ulehčení komunikace mají být poskytnuta telefonní čísla, faxová čísla a ostatní informace o spojení, jako je například elektronická pošta. U každého přihlašovatele má být uvedena pouze jedna adresa. Nicméně v případě, že je uvedeno několik adres, bude brána v úvahu pouze adresa uvedená na prvním místě, s výjimkou případu, že přihlašovatel označí jinou adresu pro doručování. V případě, že dojde ke změně adresy, musí být žádost o záznam změny pro stávající identifikační číslo(a) zaslána OHIM odděleně. Přihlašovateli s více než jednou adresou bude pro každou adresu přiděleno samostatné identifikační číslo. 2.7 Sazebník poplatků Toto políčko je určeno k usnadnění výpočtu splatné částky. Vždy musí být stanovena celková částka. Uhrazení poplatků musí být provedeno v eurech současně s vyplněním přihlášky. Poplatky jsou hrazeny podle počtu vzorů (nikoliv podle počtu fotografií nebo nákresů obsažených v přihlášce). a) Struktura poplatku má tři úrovně: Shodná struktura se uplatňuje u všech tří typů poplatků: základní registrační poplatek za jednoduchý vzor nebo za první vzor z hromadné přihlášky snížený poplatek za 2. až 10. vzor další snížený poplatek za vzor od 11. vzoru dále V případě hromadné přihlášky přihlašovatel vždy uhradí základní registrační poplatek v plné výši a poplatek za zveřejnění prvního vzoru, u kterého si přeje okamžité zveřejnění. Pokud je požadován odklad, přihlašovatel vždy uhradí základní registrační poplatek v plné výši a poplatek za odklad zveřejnění prvního vzoru, u kterého si přeje odložit zveřejnění. b) Poplatek za zveřejnění nebo poplatek za zveřejnění s odkladem OKAMŽITÉ ZVEŘEJNĚNÍ: Platí se okamžitě s podáním přihlášky: registrační poplatek(ky) + poplatek(ky) za zveřejnění ODLOŽENÉ ZVEŘEJNĚNÍ: Platí se okamžitě s podáním přihlášky: registrační poplatek(ky) + poplatek(ky) za odklad Platí se později (ve lhůtě maximálně 27 měsíců): poplatek(ky) za zveřejnění. Hromadná přihláška se může týkat vzorů, které mají být zveřejněny okamžitě, stejně jako vzorů s odkladem zveřejnění. 5

6 Na pomoc přihlašovateli vytvořil OHIM kalkulátor poplatků, který je k dispozici na jeho internetových stránkách: 2.8 Platba poplatků Úhrada poplatků musí být provedena v eurech. Úhrada (při níž veškeré bankovní poplatky jdou k tíži plátce, který musí bance vydat náležité pokyny), může být provedena takto: - provést odečet na běžném účtu vedeném u OHIM a uvést číslo tohoto účtu, - provést převod v eurech na bankovní účet u OHIM, s uvedením jména, adresy a čísla značky přihlašovatele nebo zástupce a typu poplatku, k němuž se platba vztahuje, jakož i data, k němuž byl převod proveden, Běžné účty mohou být otevřeny na základě písemné žádosti podané u OHIM na následující adrese: Office for Harmonization in the Internal Market (Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu) Finance Department (finanční odbor) Avenida de Europa, 4 Apartado de correos, 77 E Alicante, Spain Telefon: (34) Fax: (34) Peněžní převody mohou být provedeny na jeden z následujících bankovních účtů OHIM: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Swift code (BIC): BBVAESMM IBAN ES La Caixa Swift code (BIC): CAIXESBB IBAN ES Podpis Formulář přihlášky musí být podepsán a musí být uvedeno jméno podepisujícího Číslo stránky Přihlašovatel by měl na každé stránce přihlášky do políčka vpravo dole uvést číslo stránky z celkového počtu stran. Tímto způsobem přihlašovatel pomůže OHIM náležitě porozumět pořadí jednotlivých listů a přispěje tak k usnadnění kontroly. 3. Přihláška, druhá strana Druhá stránka, pokračování, odpovídá specifickým podrobnostem každého vzoru. V případě, že se přihláška vztahuje na více vzorů než na jeden, měl by být list reprodukován pro každý další vzor z hromadné přihlášky. Přihláška obsahuje tolik doplňujících listů, kolik je v ní obsaženo vzorů, kromě případu, že veškeré údaje vztahující se na všechny vzory obsažené v hromadné přihlášce jsou shodné 6

7 (stejné uvedení výrobku a locarnské třídy, stejné právo přednosti podle úmluvy nebo stejná výstavní priorita, stejný původce, stejný stručný popis vyobrazení/vzorku). V takovém případě by mělo být zaškrtnuto příslušné políčko následující údaje shodné pro všechny vzory uvedené v této přihlášce a nebude pak třeba zasílat více doplňujících listů. 3.1 Číslo vzoru z celkového počtu Přihlašovatel by měl uvést arabskými číslicemi číslo vzoru a celkový počet vzorů obsažených v přihlášce. např.: třetí vzor z hromadné přihlášky, která zahrnuje 60 vzorů, by měl být uveden v tomto políčku následovně: 3 z celkového počtu Jméno přihlašovatele K usnadnění kontroly je vhodné, aby přihlašovatel uvedl své jméno v podobě, v jaké je zapsáno na první straně formuláře. 3.3 Určení výrobků a locarnské třídění Určení výrobků U každého přihlašovaného vzoru musí přihlašovatel uvést určení výrobků. Pokud platí pro všechny vzory uvedené ve společné přihlášce stejné označení výrobku, měla by být zaškrtnuta položka shodné určení výrobků pro všechny vzory a položka určení výrobku by se u následujících průmyslových vzorů neměla vyplňovat. Určení výrobků by mělo být vyjádřeno tak, aby jasně vystihovalo jejich povahu. Přihlašovatelům je důrazně doporučováno, aby používali seznam výrobků databáze EUROLOCARNO, protože to umožní rychlejší registraci. Seznam EUROLOCARNO je k dispozici na internetových stránkách OHIM: Určení výrobku nemá vliv na rozsah ochrany zapsaného průmyslového Uvedení locarnských tříd a podtříd Přihlašovatel může uvést locarnskou třídu. Pokud přihlašovatel používá terminologii EUROLOCARNO, třída, do níž výrobek patří, bude automaticky patrná. Toto uvedení není povinné a nemá vliv na rozsah ochrany zapsaného (průmyslového) vzoru Společenství. V případě hromadné přihlášky musí výrobky, do kterých mají být vzory začleněny nebo ke kterým se chtějí přihlásit, patřit do stejné třídy locarnského třídění (s výjimkou dekoru). 3.4 Právo přednosti V přihlášce nebo po podání přihlášky může být uplatňována jedna nebo více priorit. 7

8 Stejná priorita pro všechny vzory: pokud se v hromadné přihlášce na všechny vzory vztahuje stejné právo přednosti, mělo by být zaškrtnuto příslušné políčko a u následujících vzorů lze ponechat políčko práva přednosti prázdné. Ačkoliv doklady o právu přednosti (právo přednosti podle mezinárodní smlouvy a výstavní priorita) je možné poskytnout do 3 měsíců od žádosti o uplatnění práva přednosti, doporučuje se zaslat OHIM doklady o právu přednosti v co nejkratší době Právo přednosti podle mezinárodní smlouvy Přihlašovatel by měl uvést: stát prvního podání nebo kód ISO této země, datum prvního podání, číslo přihlášky. Pokud jsou k přihlášce přiloženy požadované dokumenty (potvrzení podání, potvrzení registrace), musí být zaškrtnuta příslušná položka. K jedné přihlášce vzoru se může vztahovat několik práv přednosti. Jakékoli dodatečné právo přednosti podle úmluvy by měl přihlašovatel uvést v přílohovém listu. Přihlašovatel musí podat kopii potvrzení o podání přihlášky nebo osvědčení o zápisu vzoru do tří měsíců od data podání přihlášky zapsaného (průmyslového) Výstavní priorita Přihlašovatel by měl uvést: název výstavy datum a místo výstavy datum prvního vystavení Pokud je pro všechny vzory hromadné přihlášky uplatňována stejná výstavní priorita, měl by přihlašovatel zaškrtnout příslušné políčko stejná priorita pro všechny vzory. Pokud jsou přiloženy požadované dokumenty (potvrzení vystavení), měla by být zaškrtnuta příslušná položka. Jedna přihláška (průmyslového) vzoru může mít několik práv přednosti. Jakoukoli dodatečnou výstavní prioritu by měl přihlašovatel uvést v doplňujícím listu. Přihlašovatel musí podat osvědčení vydané úřadem odpovědným za ochranu průmyslového vlastnictví na výstavě do tří měsíců od data podání přihlášky zapsaného (průmyslového). V tomto osvědčení musí být učiněno prohlášení, že vzor byl skutečně ztělesněn ve výrobku nebo pro něj použit a zpřístupněn veřejnosti na výstavě, a rovněž v něm musí být uvedeno datum zahájení výstavy. Pokud se první zpřístupnění výrobku veřejnosti neshoduje s datem zahájení výstavy, musí být uvedeno datum tohoto prvního zpřístupnění výrobku veřejnosti. K tomuto osvědčení musí být přiloženo označení konkrétního zpřístupnění výrobku veřejnosti, které je řádně potvrzeno tímto úřadem. 3.5 Původce Původce nebo tým původců a jejich adresy mohou být uvedeny v oddíle původce. Povoluje se kolektivní označení týmu původců. Pokud se původce vzdal práva na uvedení jména, musí být zaškrtnuta příslušná položka. 8

9 Stejný původce pro všechny vzory: pokud je v hromadné přihlášce u všech přihlašovaných vzorů stejný původce nebo tým původců, má to být uvedeno zaškrtnutím políčka stejný původce pro všechny vzory a u všech dalších vzorů lze ponechat políčko původce prázdné. 3.6 Různé Žádost o odklad zveřejnění Pokud přihlašovatel chce, aby vzor zůstal nezveřejněn, musí být zaškrtnuto příslušné políčko Přihláška podaná se vzorkem Pokud je podán vzorek, má být zaškrtnuto příslušné políčko. Zveřejnění vzoru bude odloženo. Políčko o odkladu by rovněž mělo být zaškrtnuto Počet pohledů V tomto políčku má přihlašovatel uvést počet pohledů grafického vyobrazení vzoru (1-7). 3.7 Stručný popis vyobrazení/vzorku Stručný popis nesmí překročit 100 slov. Tento popis se musí vztahovat pouze k těm vlastnostem, které se vyskytují ve vyobrazení vzoru nebo vzorku. Popis nesmí obsahovat tvrzení o údajné novosti či osobitém charakteru vzoru. Stručný popis nebude zapsán do rejstříku ani nebude zveřejněn a nemá vliv na rozsah ochrany zapsaného (průmyslového). Zveřejněno bude pouze oznámení, že byla vyplněna položka popis, nikoliv samotný text stručného popisu. 4. Přihláška, třetí strana (list vyobrazení/vzorek ) Jedná se o list, k němuž je připojeno grafické vyobrazení. Pokud místo na tomto listu nestačí k připojení všech grafických vyobrazení a/nebo vzorků, lze jej reprodukovat pro každé další vyobrazení. List vyobrazení/vzorku může být použit pro několik různých vzorů. V případě hromadných přihlášek se však velmi doporučuje použít na každý vzor jeden nebo dva samostatné listy. 4.1 Počet pohledů Přihlašovatel by měl uvést počet pohledů buď nalepených nebo přímo vytištěných na list vyobrazení/vzorku. 4.2 Číslo vzoru z celkového počtu Protože list vyobrazení/vzorku může být použit pro jeden nebo více vzorů, přihlašovatel by měl uvést počet vzorů vyobrazených pohledy, které jsou vlepeny nebo přímo vytisknuty. např.: pokud se list vyobrazení/vzorku týká vyobrazení vzoru 1 z celkového počtu 10, má být označen jako 1 z celkového počtu 10. 9

10 4.3 Jméno přihlašovatele Jméno přihlašovatele se uvede v příslušném políčku. 4.4 Grafické vyobrazení (průmyslového) vzoru Zobrazení se může skládat maximálně ze sedmi různých pohledů (fotografie, nákresy) vzoru, minimální počet je jeden pohled pro jeden vzor. Pokud je poskytnuto více než 7 pohledů, nebude OHIM při zápisu a zveřejnění přihlížet k žádným pohledům nad daný maximální počet. OHIM bude přijímat pohledy v po sobě jdoucím pořadí tak, jak jsou očíslovány přihlašovatelem. Pro každý vzor je použito grafické zobrazení. Hromadná přihláška obsahuje tolik grafických zobrazení, kolik je vzorů. např.: Hromadná přihláška pro 5 vzorů vyžaduje 5 grafických vyobrazení, každé vyobrazení obsahuje od 1 do 7 pohledů, a proto se celkový počet pohledů pohybuje v rozmezí od 5 do 35. Pohled je nákres nebo fotografie představující vzor samotný nebo jeho detail, v černobílém nebo barevném provedení. Pohled musí být nalepený, připojený nebo přímo vytištěný na list(y) vyobrazení, které nesmí být přeložené nebo sešité. Nemusí v nich být uveden žádný vysvětlující text. Pohled se reprodukuje na neutrální pozadí a nesmí být retušován inkoustem nebo korekční tekutinou. Musí být v kvalitě umožňující jasné rozlišení všech detailů předmětu, pro který je požadována ochrana, a umožňující zmenšení nebo zvětšení na velikost nepřesahující 8 cm (šířka) na 16 cm (výška) na jeden pohled, aby jej bylo možno zařadit do Rejstříku a přímo publikovat ve Věstníku vzorů Společenství. Podává se pouze jedna kopie každého pohledu. Přihlašovatel očísluje každý z pohledů arabskými číslicemi, a to samostatnými číslicemi oddělenými tečkou, první bude číslo vzoru a druhé bude číslo pohledu. např.: třetí pohled čtvrtého vzoru: 4.3. Zvláštní péče by měla být věnována tomu, aby v hromadné přihlášce nedošlo k záměně mezi pohledy různých vzorů. a) Opakující se kresba povrchu: Pokud přihláška k zápisu vzoru obsahuje opakující se kresbu povrchu, musí zobrazení vzoru ukazovat kompletní kresbu a dostatečný výsek opakujícího se povrchu. b) Typografická kresba písma: Pokud přihláška k zápisu vzoru sestává z typografických znaků, musí se zobrazení vzoru skládat ze zobrazení všech písmen abecedy, velkých i malých, pokud je to relevantní, a ze všech arabských číslic, stejně jako z pětiřádkového textu, ve kterém jsou použity typografické znaky příslušné typografické škály znaků, obojí pak musí být ve velikosti 16 bodů. 4.5 Vzorek 10

11 Jedná se o kus materiálu (textil, tapeta, krajka, kůže apod.), který za určitých okolností nahrazuje grafické vyobrazení: vzor musí být dvourozměrný a přihláška k zápisu musí obsahovat žádost o odklad zveřejnění. a) Počet kopií: Od každého vzorku musí být podáno pět shodných kopií. b) Velikost: maximálně 26,2 cm x 17 cm, nesloženo. c) Hmotnost: maximálně 50 gramů. d) Tloušťka: maximálně 3 mm. e) Povaha: Budou odmítnuty vzorky, které rychle podléhají zkáze nebo jejichž uskladnění je nebezpečné. f) Opakující se kresba povrchu: V případě, že se vzor týká opakující se kresby povrchu, měl by vzorek ukazovat kompletní kresbu a dostatečnou část délky a šířky opakující se kresby, přičemž nesmí přesahovat míry uvedené výše. 5. Doplňující list Místo vyhrazené na tomto doplňujícím listu lze využít pro podání jakýchkoli dodatečných informací za předpokladu, že nedostačuje místo na listech jedna a dva. Přihlašovatel by měl pro urychlení procesu zápisu a zveřejnění uvést záhlaví, k němuž se informace vztahují, a specifikovat číslo stránky a číslo vzoru, jichž se informace týkají. např.: další původce, vzor číslo XX strana 2 z 4 11

Vysvětlivky k formuláři návrhu na prohlášení neplatnosti zapsaného průmyslového vzoru Společenství

Vysvětlivky k formuláři návrhu na prohlášení neplatnosti zapsaného průmyslového vzoru Společenství ÚŘAD PRO HARMONIZACI VE VNITŘNÍM TRHU (OHIM) (Ochranné známky a průmyslové vzory) Vysvětlivky k formuláři návrhu na prohlášení neplatnosti zapsaného průmyslového vzoru Společenství 1. Obecné poznámky 1.1

Více

Poznámky k formuláři pro odvolání

Poznámky k formuláři pro odvolání OFFICE FOR HARMONIZATION IN THE INTERNAL MARKET (OHIM) Trade Marks and Designs Poznámky k formuláři pro odvolání 1. Obecné poznámky 1.1 Použití formuláře Formulář obdržíte bezplatně od úřadu OHIM nebo

Více

Vysvětlivky k formuláři žádosti o nahlédnutí do spisu 1

Vysvětlivky k formuláři žádosti o nahlédnutí do spisu 1 ÚŘAD PRO HARMONIZACI VE VNITŘNÍM TRHU (OHIM) (Ochranné známky a průmyslové vzory) Vysvětlivky k formuláři žádosti o nahlédnutí do spisu 1 1. Obecné poznámky 1.1 Použití formuláře Formulář obdržíte bezplatně

Více

Poznámky k formuláři žádosti o převod

Poznámky k formuláři žádosti o převod ÚŘAD PO HARMONIZACI NA VNITŘNÍM TRHU (OHIM) Ochranné známky a průmyslové vzory Poznámky k formuláři žádosti o převod Obecné poznámky Podle pravidla 83 nařízení Komise (ES) č. 2868/95 ze dne 13. prosince

Více

Poznámky k formuláři přihlášky ochranné známky Společenství

Poznámky k formuláři přihlášky ochranné známky Společenství ÚŘAD PRO HARMONIZACI NA VNITŘNÍM TRHU (OHIM) (Ochranné známky a průmyslové vzory) Poznámky k formuláři přihlášky ochranné známky Společenství Obecné poznámky Použití formuláře Podle pravidla 83 nařízení

Více

Vysvětlivky k formuláři žádosti o převod mezinárodního zápisu s vyznačením Evropského společenství

Vysvětlivky k formuláři žádosti o převod mezinárodního zápisu s vyznačením Evropského společenství ÚŘAD PRO HARMONIZACI NA VNITŘNÍM TRHU (OHIM) Ochranné známky a průmyslové vzory Vysvětlivky k formuláři žádosti o převod mezinárodního Obecné poznámky Formulář žádosti o převod se týká převodu veškerých

Více

Vysvětlivky k formuláři návrhu na prohlášení ochranné známky Společenství za neplatnou

Vysvětlivky k formuláři návrhu na prohlášení ochranné známky Společenství za neplatnou ÚŘAD PRO HARMONIZACI VE VNITŘNÍM TRHU Ochranné známky a průmyslové vzory Vysvětlivky k formuláři návrhu na prohlášení ochranné známky 1. Obecné poznámky 1.1 Použití formuláře Formulář lze získat od úřadu

Více

ŽÁDOST O MEZINÁRODNÍ ZÁPIS OCHRANNÉ ZNÁMKY

ŽÁDOST O MEZINÁRODNÍ ZÁPIS OCHRANNÉ ZNÁMKY ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Antonína Čermáka 2a 160 68 Praha 6 Telefon: 220 383 111 Fax: 224 324 718 E-mail: posta@upv.cz WWW.UPV.CZ ŽÁDOST O MEZINÁRODNÍ ZÁPIS OCHRANNÉ ZNÁMKY (Vyplní Úřad) Pořadové

Více

Žádost o mezinárodní zápis ochranné známky - poučení pro přihlašovatele

Žádost o mezinárodní zápis ochranné známky - poučení pro přihlašovatele Žádost o mezinárodní zápis ochranné známky - poučení pro přihlašovatele Madridská dohoda o mezinárodním zápisu ochranných známek (vyhláška č. 65/1975 Sb., ve znění vyhlášky č. 78/1985 Sb.) Protokol k Madridské

Více

Žádost o mezinárodní zápis ochranné známky - poučení pro přihlašovatele

Žádost o mezinárodní zápis ochranné známky - poučení pro přihlašovatele Žádost o mezinárodní zápis ochranné známky - poučení pro přihlašovatele Madridská dohoda o mezinárodním zápisu ochranných známek (vyhláška č. 65/1975 Sb., ve znění vyhlášky č. 78/1985 Sb.) Protokol k Madridské

Více

Administrativní pokyny pro aplikaci Madridské dohody o mezinárodním zápisu známek a Protokolu k této dohodě. (ve znění platném k 1.

Administrativní pokyny pro aplikaci Madridské dohody o mezinárodním zápisu známek a Protokolu k této dohodě. (ve znění platném k 1. Administrativní pokyny pro aplikaci Madridské dohody o mezinárodním zápisu známek a Protokolu k této dohodě (ve znění platném k 1. lednu 2008) OBSAH První část: Definice Kapitola 1: Zkrácené výrazy,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,1

Více

PŘIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY se žádostí o zápis ochranné známky do rejstříku

PŘIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY se žádostí o zápis ochranné známky do rejstříku ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Antonína Čermáka 2a 160 68 Praha 6 220 383 111 Fax: 224 324 718 posta@upv.cz WWW.UPV.CZ PŘIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY se žádostí o zápis ochranné známky do rejstříku (Vyplní Úřad)

Více

Poznámky k formuláři přihlášky ochranné známky Společenství

Poznámky k formuláři přihlášky ochranné známky Společenství OFFICE FOR HARMONIZATION IN THE INTERNAL MARKET (OHIM) Trade Marks and Designs Poznámky k formuláři přihlášky ochranné známky Společenství Obecné poznámky Použití formuláře Formulář přihlášky lze bezplatně

Více

ŽÁDOST O NÁRODNÍ ZÁPIS OZNAČENÍ PŮVODU / ZEMĚPISNÉHO OZNAČENÍ

ŽÁDOST O NÁRODNÍ ZÁPIS OZNAČENÍ PŮVODU / ZEMĚPISNÉHO OZNAČENÍ ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Antonína Čermáka 2a 160 68 Praha 6 220 383 111 Fax: 224 324 718 posta@upv.cz WWW.UPV.CZ ŽÁDOST O NÁRODNÍ ZÁPIS OZNAČENÍ PŮVODU / ZEMĚPISNÉHO OZNAČENÍ (Vyplní Úřad) Pořadové

Více

Ochranné známky národní, mezinárodně zapsané, ochranná známka Společenství

Ochranné známky národní, mezinárodně zapsané, ochranná známka Společenství Ochranné známky národní, mezinárodně zapsané, ochranná známka Společenství Z. Čapková Úřad průmyslového vlastnictví, Praha Obsah Ochranné známky funkce, význam ochrany Druhy ochranných známek Národní ochranná

Více

Věstník ČNB částka 4/2011 ze dne 28. dubna 2011. ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 19. dubna 2011

Věstník ČNB částka 4/2011 ze dne 28. dubna 2011. ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 19. dubna 2011 Třídící znak 2 0 5 1 1 5 6 0 ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 19. dubna 2011 o registraci zastoupení zahraničních bank a finančních institucí vykonávajících bankovní činnost Česká národní banka

Více

PŘIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY se žádostí o zápis ochranné známky do rejstříku

PŘIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY se žádostí o zápis ochranné známky do rejstříku ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Antonína Čermáka 2a 160 68 Praha 6 220 383 111 Fax: 224 324 718 posta@upv.cz WWW.UPV.CZ PŘIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY se žádostí o zápis ochranné známky do rejstříku (Vyplní Úřad)

Více

PŘIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY se žádostí o zápis ochranné známky do rejstříku

PŘIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY se žádostí o zápis ochranné známky do rejstříku ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Antonína Čermáka 2a 160 68 Praha 6 220 383 111 Fax: 224 324 718 posta@upv.cz WWW.UPV.CZ PŘIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY se žádostí o zápis ochranné známky do rejstříku (Vyplní Úřad)

Více

(3) Na přihlášce Úřad průmyslového vlastnictví (dále jen "Úřad") vyznačí datum jejího podání a přidělí jí číslo spisu.

(3) Na přihlášce Úřad průmyslového vlastnictví (dále jen Úřad) vyznačí datum jejího podání a přidělí jí číslo spisu. 97/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 20. února 2004 k provedení zákona o ochranných známkách Úřad průmyslového vlastnictví stanoví podle 53 zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002

Více

550/1990 Sb. VYHLÁŠKA Federálního úřadu pro vynálezy ze dne 11. prosince 1990 o řízení ve věcech vynálezů a průmyslových vzorů

550/1990 Sb. VYHLÁŠKA Federálního úřadu pro vynálezy ze dne 11. prosince 1990 o řízení ve věcech vynálezů a průmyslových vzorů 550/1990 Sb. VYHLÁŠKA Federálního úřadu pro vynálezy ze dne 11. prosince 1990 o řízení ve věcech vynálezů a průmyslových vzorů Federální úřad pro vynálezy v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány podle

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2869/95. ze dne 13. prosince 1995. o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory)

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2869/95. ze dne 13. prosince 1995. o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2869/95 ze dne 13. prosince 1995 o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ, s ohledem na Smlouvu o založení

Více

oznámení o změně registračních údajů

oznámení o změně registračních údajů Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Územní pracoviště v, ve, pro 01 Daňové identifikační číslo C Z otisk podacího razítka

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2246/2002. ze dne 16. prosince 2002

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2246/2002. ze dne 16. prosince 2002 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2246/2002 ze dne 16. prosince 2002 o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) vzhledem k zápisu (průmyslových) vzorů Společenství KOMISE

Více

ŽÁDOST O NÁRODNÍ ZÁPIS OZNAČENÍ PŮVODU / ZEMĚPISNÉHO OZNAČENÍ

ŽÁDOST O NÁRODNÍ ZÁPIS OZNAČENÍ PŮVODU / ZEMĚPISNÉHO OZNAČENÍ ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Antonína Čermáka 2a 160 68 Praha 6 220 383 111 Fax: 224 324 718 posta@upv.cz WWW.UPV.CZ ŽÁDOST O NÁRODNÍ ZÁPIS OZNAČENÍ PŮVODU / ZEMĚPISNÉHO OZNAČENÍ (Vyplní Úřad) Pořadové

Více

Důvody zamítnutí ochranné známky Absolutní důvody zamítnutí

Důvody zamítnutí ochranné známky Absolutní důvody zamítnutí Další z možností, jak přihlásit ochrannou známku v zahraničí, tentokrát na území Evropské unie, představuje systém ochranné známky Evropské unie (European Union trade mark). Na základě jediné přihlášky

Více

OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ REGISTRAČNÍCH ÚDAJŮ ŽÁDOST O ZRUŠENÍ REGISTRACE

OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ REGISTRAČNÍCH ÚDAJŮ ŽÁDOST O ZRUŠENÍ REGISTRACE Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Územní pracoviště v, ve, pro 01 Daňové identifi kační číslo otisk podacího razítka

Více

Příloha č. 2 provozního řádu. Metodické pokyny a validační pravidla pro vyplnění formuláře Objednávka k uveřejnění informací v IS VZ US

Příloha č. 2 provozního řádu. Metodické pokyny a validační pravidla pro vyplnění formuláře Objednávka k uveřejnění informací v IS VZ US MMR Metodické pokyny a validační pravidla pro vyplnění formuláře Objednávka k uveřejnění informací v IS VZ US - Formulář Objednávka k uveřejnění informací v IS VZ US je součástí všech formulářů odesílaných

Více

Oznámení o zahájení nabídkového řízení pro výběr dopravce k uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících

Oznámení o zahájení nabídkového řízení pro výběr dopravce k uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících Metodické pokyny a validační pravidla pro vyplnění formuláře Oznámení o zahájení nabídkového řízení pro výběr dopravce k uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících Vydání Schváleno Ministerstvem

Více

PŘIHLÁŠKA UŽITNÉHO VZORU se žádostí o zápis užitného vzoru do rejstříku

PŘIHLÁŠKA UŽITNÉHO VZORU se žádostí o zápis užitného vzoru do rejstříku ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Antonína Čermáka 2a 160 68 Praha 6 220 383 111 Fax: 224 324 718 posta@upv.cz WWW.UPV.CZ PŘIHLÁŠKA UŽITNÉHO VZORU se žádostí o zápis užitného vzoru do rejstříku (Vyplní Úřad)

Více

Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu (OHIM) francouzština angličtina španělština

Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu (OHIM) francouzština angličtina španělština Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu (OHIM) Vyhrazeno pro OHIM: Přijato dne Počet stran Žádost o mezinárodní zápis ochranné známky 0 (nutno ) podle Madridského protokolu Údaje pro řízení u OHIM 0.1 Jazyk,

Více

ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Antonína Čermáka 2a Praha 6. Tel.: Fax: Datová schránka: ix6aa38

ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Antonína Čermáka 2a Praha 6. Tel.: Fax: Datová schránka: ix6aa38 ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ www.upv.cz Antonína Čermáka 2a 160 68 Praha 6 Tel.: 220 383 111 Fax: 224 324 718 E-mail: posta@upv.cz Datová schránka: ix6aa38 ROZKLAD (Vyplní Úřad) Pořadové číslo: ZÁKLADNÍ

Více

ZÁSTAVNÍ PRÁVO, INSOLVENCE / KONKURZ, EXEKUCE

ZÁSTAVNÍ PRÁVO, INSOLVENCE / KONKURZ, EXEKUCE ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Antonína Čermáka 2a 160 68 Praha 6 220 383 111 Fax: 224 324 718 posta@upv.cz WWW.UPV.CZ ZÁSTAVNÍ PRÁVO, INSOLVENCE / KONKURZ, EXEKUCE (Vyplní Úřad) Pořadové číslo: ZÁKLADNÍ

Více

2. Důvod a způsob založení povinného subjektu, podmínky a principy, za kterých provozuje svoji činnost

2. Důvod a způsob založení povinného subjektu, podmínky a principy, za kterých provozuje svoji činnost 1. Úplný název povinného subjektu Nejvyšší státní zastupitelství 2. Důvod a způsob založení povinného subjektu, podmínky a principy, za kterých provozuje svoji činnost Nejvyšší státní zastupitelství bylo

Více

Oznámení na profilu kupujícího

Oznámení na profilu kupujícího Oznámení na profilu kupujícího Vydání Aktuální verze schválena Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky dne 06.02.2015 Verze v03.1 Účinnost 03.12.2012 Verze v03.2 Účinnost 14.07.2013 Verze v03.3

Více

SMĚRNICE K POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE ZÁKONA č. 106/1999 Sb.

SMĚRNICE K POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE ZÁKONA č. 106/1999 Sb. Základní umělecká škola Bojkovice Čtvrť 1. máje 715, 687 71 Bojkovice SMĚRNICE K POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE ZÁKONA č. 106/1999 Sb. Č. j.: ZUŠ/21/2012 Účinnost od: 24. 10. 2012 Spisový znak: 1.2.4 Počet

Více

Tento pokyn nahrazuje pokyn UST-36 verze 4 s platností od

Tento pokyn nahrazuje pokyn UST-36 verze 4 s platností od UST- 36 verze 5 Správní poplatky, náhrady výdajů za odborné úkony prováděné na žádost dle zákona č. 296/2008 Sb., o zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk určených k použití u člověka a

Více

Convergence. Taxonomie z pohledu uživatele Q&A

Convergence. Taxonomie z pohledu uživatele Q&A EN Convergence Taxonomie z pohledu uživatele Q&A Otázky z internetového semináře Taxonomie z pohledu uživatele 24. července 2013 1. Otázka: Jsou všechny názvy skupin považovány za dostatečně jasné a přesné,

Více

Návrh na zápis výrobců do Seznamu pro individuální a solidární systém

Návrh na zápis výrobců do Seznamu pro individuální a solidární systém Příloha č. 2 k vyhlášce č. 352/2005 Sb. Návrh na zápis výrobců do Seznamu pro individuální a solidární systém I.díl Identifikační údaje: 1 Jméno a příjmení nebo obchodní firma 2 a.s. s.r.o. v.o.s. k.s.

Více

ŽÁDOST O PRODLOUŽENÍ / PROMINUTÍ ZMEŠKÁNÍ LHŮTY

ŽÁDOST O PRODLOUŽENÍ / PROMINUTÍ ZMEŠKÁNÍ LHŮTY ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Antonína Čermáka 2a 160 68 Praha 6 Telefon: 220 383 111 Fax: 224 324 718 E-mail: posta@upv.cz WWW.UPV.CZ ŽÁDOST O PRODLOUŽENÍ / PROMINUTÍ ZMEŠKÁNÍ LHŮTY (Vyplní Úřad) Pořadové

Více

Žádost o udělení DODATKOVÉHO OCHRANNÉHO OSVĚDČENÍ PRO LÉČIVA A PRO PŘÍPRAVKY NA OCHRANU ROSTLIN

Žádost o udělení DODATKOVÉHO OCHRANNÉHO OSVĚDČENÍ PRO LÉČIVA A PRO PŘÍPRAVKY NA OCHRANU ROSTLIN ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Antonína Čermáka 2a 160 68 Praha 6 220 383 111 Fax: 224 324 718 posta@upv.cz WWW.UPV.CZ Žádost o udělení DODATKOVÉHO OCHRANNÉHO OSVĚDČENÍ PRO LÉČIVA A PRO PŘÍPRAVKY NA OCHRANU

Více

Registrační řád Svazu zápasu České republiky. Obsah. 1. Obecná ustanovení...2. 2. Registrační činnost...2. 3. Podklady pro registraci...

Registrační řád Svazu zápasu České republiky. Obsah. 1. Obecná ustanovení...2. 2. Registrační činnost...2. 3. Podklady pro registraci... Obsah 1. Obecná ustanovení...2 1.1. Účel registrace...2 1.2. Vyznačení činnosti v průkazu zápasu...2 1.3. Počet funkcí vykonávaných jednotlivcem...2 1.4. Registrace evidence...2 2. Registrační činnost...2

Více

PŘIHLÁŠKA K REGISTRACI

PŘIHLÁŠKA K REGISTRACI 11Reg5101_16.pdf Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu v, ve, pro 01 Daňové identifi kační číslo 02 Registrace / oznámení změny*) otisk podacího razítka fi nančního

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Mixážní

Více

PŘIHLAŠOVATEL / MAJITEL / VLASTNÍK / ŽADATEL (žádost o převod / žádost o změnu)

PŘIHLAŠOVATEL / MAJITEL / VLASTNÍK / ŽADATEL (žádost o převod / žádost o změnu) ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Antonína Čermáka 2a 160 68 Praha 6 Telefon: 220 383 111 Fax: 224 324 718 E-mail: posta@upv.cz WWW.UPV.CZ PŘIHLAŠOVATEL / MAJITEL / VLASTNÍK / ŽADATEL (žádost o převod / žádost

Více

PROSTŘEDNICTVÍM CELNÍHO ÚŘADU

PROSTŘEDNICTVÍM CELNÍHO ÚŘADU I N F O R M A C E o způsobu registrace hospodářských subjektů a přidělování nového identifikátoru těmto subjektům pro styk s celními správami Evropského společenství Dne 16.dubna 2009 bylo zveřejněno nařízení

Více

PŘIHLÁŠKA K REGISTRACI

PŘIHLÁŠKA K REGISTRACI 13Reg5125_4.pdf Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Územní pracoviště v, ve, pro Daňové identifikační číslo skupiny Otisk

Více

PODMÍNKY ELEKTRONICKÉ AUKCE SPOLEČNOSTI RWE GAS STORAGE, s.r.o. NA STÁVAJÍCÍ SKLADOVACÍ KAPACITU

PODMÍNKY ELEKTRONICKÉ AUKCE SPOLEČNOSTI RWE GAS STORAGE, s.r.o. NA STÁVAJÍCÍ SKLADOVACÍ KAPACITU PODMÍNKY ELEKTRONICKÉ AUKCE SPOLEČNOSTI RWE GAS STORAGE, s.r.o. NA STÁVAJÍCÍ SKLADOVACÍ KAPACITU TERMÍN KONÁNÍ AUKCE: 21. 3. 2011 NABÍZENÁ KAPACITA: 43 176 165 m 3 SKLADOVACÍ OBDOBÍ: 1. 4. 2011 31. 3.

Více

ČL. 2 PRAVIDLA REGISTRACE ZÁKAZNÍKŮ

ČL. 2 PRAVIDLA REGISTRACE ZÁKAZNÍKŮ 1 Technické podmínky provozu ČL. 2 PRAVIDLA REGISTRACE ZÁKAZNÍKŮ Na základě Pravidel pro přístup pro regulovaný trh a Pravidel pro přístup pro mnohostranný obchodní systém RM-S se upravují obecné podrobnosti

Více

PODMÍNKY OPAKOVANÉ ELEKTRONICKÉ AUKCE SPOLEČNOSTI RWE GAS STORAGE, s.r.o. PRO ROČNÍ SMLOUVU O USKLADŇOVÁNÍ PLYNU

PODMÍNKY OPAKOVANÉ ELEKTRONICKÉ AUKCE SPOLEČNOSTI RWE GAS STORAGE, s.r.o. PRO ROČNÍ SMLOUVU O USKLADŇOVÁNÍ PLYNU PODMÍNKY OPAKOVANÉ ELEKTRONICKÉ AUKCE SPOLEČNOSTI RWE GAS STORAGE, s.r.o. PRO ROČNÍ SMLOUVU O USKLADŇOVÁNÍ PLYNU TERMÍN KONÁNÍ AUKCE: 26. 9. 2014 NABÍZENÁ KAPACITA: 15 000 000 m 3 SKLADOVACÍ OBDOBÍ: 1.

Více

Zlatuše Braunšteinová odbor OZ, oddělení mezinárodních OZ Úřad průmyslového vlastnictví (www.upv.cz)

Zlatuše Braunšteinová odbor OZ, oddělení mezinárodních OZ Úřad průmyslového vlastnictví (www.upv.cz) Zlatuše Braunšteinová odbor OZ, oddělení mezinárodních OZ Úřad průmyslového vlastnictví (www.upv.cz) přihlašovatel MOZ z ČR do jedné/několika zemí prostřednictvím WIPO Podmínky pro přihlášení mezinárodní

Více

ŽÁDOST O OBNOVU / PRODLOUŽENÍ PLATNOSTI

ŽÁDOST O OBNOVU / PRODLOUŽENÍ PLATNOSTI ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Antonína Čermáka 2a 160 68 Praha 6 Telefon: 220 383 111 Fax: 224 324 718 E-mail: posta@upv.cz WWW.UPV.CZ ŽÁDOST O OBNOVU / PRODLOUŽENÍ PLATNOSTI (Vyplní Úřad) Pořadové číslo:

Více

Na základě ustanovení zákona o správních poplatcích je žadatel povinen za podání žádosti uhradit správní poplatky.

Na základě ustanovení zákona o správních poplatcích je žadatel povinen za podání žádosti uhradit správní poplatky. UST- 36 verze 1 Správní poplatky, náhrady výdajů za odborné úkony prováděné na žádost dle zákona č. 296/2008 Sb., o zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk určených k použití u člověka a

Více

PŘIHLÁŠKA UŽITNÉHO VZORU se žádostí o zápis užitného vzoru do rejstříku

PŘIHLÁŠKA UŽITNÉHO VZORU se žádostí o zápis užitného vzoru do rejstříku ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Antonína Čermáka 2a 160 68 Praha 6 220 383 111 Fax: 224 324 718 posta@upv.cz WWW.UPV.CZ PŘIHLÁŠKA UŽITNÉHO VZORU se žádostí o zápis užitného vzoru do rejstříku (Vyplní Úřad)

Více

Změnový list k Základním Produktovým podmínkám Běžného účtu a Základním Produktovým podmínkám platebního styku

Změnový list k Základním Produktovým podmínkám Běžného účtu a Základním Produktovým podmínkám platebního styku Změnový list k Základním Produktovým podmínkám Běžného účtu a Základním Produktovým podmínkám platebního styku Vážená klientko / Vážený kliente, dovolujeme si Vás informovat, že s účinností od 01.12.2015

Více

14/2017. Metodický materiál pro přípravu a hodnocení žádosti o udělení státního souhlasu

14/2017. Metodický materiál pro přípravu a hodnocení žádosti o udělení státního souhlasu RADA NÁRODNÍHO AKREDITAČNÍHO ÚŘADU PRO VYSOKÉ ŠKOLSTVÍ 14/2017 Metodický materiál pro přípravu a hodnocení žádosti o udělení státního souhlasu Usnesení: Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství

Více

I N F O R M A C E PROST EDNICTVÍM CELNÍHO Ú ADU

I N F O R M A C E PROST EDNICTVÍM CELNÍHO Ú ADU I N F O R M A C E o způsobu registrace hospodářských subjektů a přidělování nového identifikátoru těmto subjektům pro styk s celními správami Evropského společenství Dne 16.dubna 2009 bylo zveřejněno nařízení

Více

Rozhodnutí výboru Obchodní komory č. 15 ze 7. února 2014

Rozhodnutí výboru Obchodní komory č. 15 ze 7. února 2014 Veřejná výzva k podání žádostí a Pravidla pro přidělování peněžních prostředků jako částečného příspěvku na náklady na organizaci turistických zájezdů do provincie Neapol mimo sezónu a na začátku/konci

Více

SAZEBNÍK SPRÁVNÍCH POPLATKŮ

SAZEBNÍK SPRÁVNÍCH POPLATKŮ Příloha zákona č. 368/1992 Sb. SAZEBNÍK SPRÁVNÍCH POPLATKŮ ČÁST VIII Řízení před Úřadem průmyslového vlastnictví Osvobození k části VIII Od poplatků vybíraných podle položek 112 písm. b), 116 písm. b),

Více

OBSAH: PROVÁDĚCÍ PŘEDPIS PODLE ČLÁNKŮ

OBSAH: PROVÁDĚCÍ PŘEDPIS PODLE ČLÁNKŮ OBSAH: PROVÁDĚCÍ PŘEDPIS PODLE ČLÁNKŮ Pravidlo 1 Zkrácené výrazy Pravidlo 2 Podrobnosti týkající se přihlášky Pravidlo 3 Podrobnosti týkající se vyobrazení průmyslového vzoru Pravidlo 4 Podrobnosti týkající

Více

REGISTRACE A SPRÁVA UŽIVATELSKÉHO ÚČTU

REGISTRACE A SPRÁVA UŽIVATELSKÉHO ÚČTU REGISTRACE A SPRÁVA UŽIVATELSKÉHO ÚČTU Obsah 1 Registrace nového uživatele... 3 1.1 Právnická osoba... 3 1.2 Fyzická osoba... 4 1.3 Fyzická osoba podnikající... 5 1.4 Dokončení registrace prostřednictvím

Více

Bezpečná správa dodavatele. Návod k nastavení HP dodavatele: Jak zaregistrovat vaši firmu v databázi dodavatelů HP

Bezpečná správa dodavatele. Návod k nastavení HP dodavatele: Jak zaregistrovat vaši firmu v databázi dodavatelů HP Návod k nastavení HP dodavatele: Jak zaregistrovat vaši firmu v databázi dodavatelů HP Global Procurement Poslední aktualizace: 2 February 2012 OBSAH Téma 1 Proč potřebuje HP údaje o vaší společnosti?...

Více

ČÁST ČTVRTÁ OBCHODNÍ VĚSTNÍK

ČÁST ČTVRTÁ OBCHODNÍ VĚSTNÍK Platné znění příslušných částí nařízení vlády, kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické

Více

FOND ZLÍNSKÉHO KRAJE SEKCE MLÁDEŽ A SPORT. PROGRAM MaS01-17 JEDNORÁZOVÉ AKCE V OBLASTI MLÁDEŽE A SPORTU PRO ROK 2017 ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE

FOND ZLÍNSKÉHO KRAJE SEKCE MLÁDEŽ A SPORT. PROGRAM MaS01-17 JEDNORÁZOVÉ AKCE V OBLASTI MLÁDEŽE A SPORTU PRO ROK 2017 ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE FOND ZLÍNSKÉHO KRAJE SEKCE MLÁDEŽ A SPORT PROGRAM MaS01-17 JEDNORÁZOVÉ AKCE V OBLASTI MLÁDEŽE A SPORTU PRO ROK 2017 ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE (dále jen Žádost ) Žadatel vyplňuje pouze žlutá pole! Registrační

Více

Dotazník k diskusi* o otázkách harmonizace práva a praxe průmyslových vzorů

Dotazník k diskusi* o otázkách harmonizace práva a praxe průmyslových vzorů Dotazník k diskusi* o otázkách harmonizace práva a praxe průmyslových vzorů I. Předmět ochrany 1. Na základě Vaší zkušenosti, máte za to, že kromě tradičních výrobků, jejichž vzhled lze chránit zápisem

Více

SIPO. Proč platit přes SIPO. Jak si SIPO pořídit. SIPO lze platit následujícími způsoby:

SIPO. Proč platit přes SIPO. Jak si SIPO pořídit. SIPO lze platit následujícími způsoby: SIPO Proč platit přes SIPO SIPO Vám umožní sdružit všechny pravidelné platby (voda, plyn, nájem, telefon, pojistné, předplatné novin atd.) do jediné platby. Každý měsíc samozřejmě dostáváte podrobný výpis

Více

Městská část Praha 3. Nařízení tajemníka Úřadu městské části č. 5/2009

Městská část Praha 3. Nařízení tajemníka Úřadu městské části č. 5/2009 Městská část Praha 3 Nařízení tajemníka Úřadu městské části č. 5/2009 k poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů 1 Obsah: Preambule

Více

Žádost o dotaci je nutno podat ve lhůtě pro podání žádostí o dotaci, která je stanovena v Programu

Žádost o dotaci je nutno podat ve lhůtě pro podání žádostí o dotaci, která je stanovena v Programu Metodický pokyn k podávání žádostí o dotace prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy z Programu 2015 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu Žádost o dotaci je nutno podat

Více

INDUSTRIAL PROPERTY OFFICE. of the Czech Republic. Ochrana designu. z pohledu Úřadu průmyslového vlastnictví České republiky

INDUSTRIAL PROPERTY OFFICE. of the Czech Republic.  Ochrana designu. z pohledu Úřadu průmyslového vlastnictví České republiky www.upv.cz Ochrana designu z pohledu Úřadu průmyslového vlastnictví České republiky www.upv.cz Úřad průmyslového vlastnictví České republiky 1919 Založen Patentový úřad a Patentový soud 1919 Přístup k

Více

Institut klinické a experimentální medicíny Sídlo zadavatele:

Institut klinické a experimentální medicíny Sídlo zadavatele: Věc: Výzva k podání nabídky a k prokázání do zjednodušeného podlimitního řízení na zadání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce: REKONSTRUKCE PAVILONU Z1 - STAVEBNÍ ÚPRAVY FASÁDY A 1. PP Identifikační

Více

ŽÁDOST O UDĚLENÍ ODRŮDOVÉHO PRÁVA SPOLEČENSTVÍ URČENÁ PRO ODRŮDOVÝ ÚŘAD SPOLEČENSTVÍ. Pouze pro potřeby vnitrostátního subjektu, pokud je nutné

ŽÁDOST O UDĚLENÍ ODRŮDOVÉHO PRÁVA SPOLEČENSTVÍ URČENÁ PRO ODRŮDOVÝ ÚŘAD SPOLEČENSTVÍ. Pouze pro potřeby vnitrostátního subjektu, pokud je nutné Evropská unie Odrůdový úřad Společenství ŽÁDOST O UDĚLENÍ ODRŮDOVÉHO PRÁVA SPOLEČENSTVÍ URČENÁ PRO ODRŮDOVÝ ÚŘAD SPOLEČENSTVÍ Prostřednictvím vnitrostátního subjektu: Spis č.: Pouze pro potřeby vnitrostátního

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE vymezující předmět veřejné zakázky Dešťová kanalizace v ul. Hlavní a Modřická a související přeložky, oznámené v Informačním systému o veřejných zakázkách dne 3.4.2013 pod č.7302010049879,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE podlimitní veřejné zakázky na dodávky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Dodávka vozidel v

Více

Registrační řád. Svazu zápasu České republiky

Registrační řád. Svazu zápasu České republiky Registrační řád Svazu zápasu České republiky Registrační řád Svazu zápasu České republiky (dále jen RŘ ) stanoví podmínky a způsob, jakým se zajišťuje příslušnost ke Svazu zápasu ČR. Všichni členové SZČR,

Více

Průmyslové vzory a ochranné známky Společenství (EU)

Průmyslové vzory a ochranné známky Společenství (EU) Průmyslové vzory a ochranné známky Společenství (EU) Ing. Görig Jan, patentový zástupce Název projektu: Od rozvoje znalostí k inovacím Registrační číslo projektu: CZ.1.07./2.3.00/09.0009 Tento projekt

Více

POKYNY K VYPLNĚNÍ JEDNOTNÉHO REGISTRAČNÍHO FORMULÁŘE FYZICKÁ OSOBA

POKYNY K VYPLNĚNÍ JEDNOTNÉHO REGISTRAČNÍHO FORMULÁŘE FYZICKÁ OSOBA 10JedRegFormFO2info.pdf ČÁST A - PODNIKATEL 01 Podnikatel POKYNY K VYPLNĚNÍ JEDNOTNÉHO REGISTRAČNÍHO FORMULÁŘE FYZICKÁ OSOBA o) Vyplní osoba, které již bylo identifikační číslo přiděleno. p) Vyplní pouze

Více

Členské státy - Zakázka na dodávky - Oznámení zadávacího řízení - Otevřené řízení. CZ-Ostrava: Posypová sůl 2010/S 113-171378 OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE

Členské státy - Zakázka na dodávky - Oznámení zadávacího řízení - Otevřené řízení. CZ-Ostrava: Posypová sůl 2010/S 113-171378 OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE 1/6 Toto oznámení na webové stránce TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:171378-2010:text:cs:html CZ-Ostrava: Posypová sůl 2010/S 113-171378 OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE Dodávky ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL

Více

PODMÍNKY ELEKTRONICKÉ AUKCE SPOLEČNOSTI RWE GAS STORAGE, s.r.o. NA VOLNOU SKLADOVACÍ KAPACITU PRO MĚSÍČNÍ SMLOUVY O USKLADŇOVÁNÍ PLYNU

PODMÍNKY ELEKTRONICKÉ AUKCE SPOLEČNOSTI RWE GAS STORAGE, s.r.o. NA VOLNOU SKLADOVACÍ KAPACITU PRO MĚSÍČNÍ SMLOUVY O USKLADŇOVÁNÍ PLYNU PODMÍNKY ELEKTRONICKÉ AUKCE SPOLEČNOSTI RWE GAS STORAGE, s.r.o. NA VOLNOU SKLADOVACÍ KAPACITU PRO MĚSÍČNÍ SMLOUVY O USKLADŇOVÁNÍ PLYNU TERMÍN KONÁNÍ AUKCE: 5.března 2010 NABÍZENÁ KAPACITA: 4 611 165 m

Více

VESELÁ TRIČKA Obchodní podmínky

VESELÁ TRIČKA Obchodní podmínky VESELÁ TRIČKA Obchodní podmínky Seznam: 1. Základní údaje 2. Jak objednávat 3. Dodací podmínky 4. Reklamace 5. Ochrana osobních údajů 1. Základní údaje Dodavatel: NEUBERT marketing & Company s.r.o. Sídlo:

Více

Obchodní podmínky registračního systému Právnické fakulty Masarykovy univerzity

Obchodní podmínky registračního systému Právnické fakulty Masarykovy univerzity Obchodní podmínky registračního systému Právnické fakulty Masarykovy univerzity Tyto obchodní podmínky upravují registraci a úhradu účastnických poplatků prostřednictvím registračního systému Právnické

Více

PODMÍNKY ELEKTRONICKÉ AUKCE SPOLEČNOSTI RWE GAS STORAGE, s.r.o. NA VOLNOU SKLADOVACÍ KAPACITU PRO ROČNÍ SMLOUVY O USKLADŇOVÁNÍ PLYNU

PODMÍNKY ELEKTRONICKÉ AUKCE SPOLEČNOSTI RWE GAS STORAGE, s.r.o. NA VOLNOU SKLADOVACÍ KAPACITU PRO ROČNÍ SMLOUVY O USKLADŇOVÁNÍ PLYNU PODMÍNKY ELEKTRONICKÉ AUKCE SPOLEČNOSTI RWE GAS STORAGE, s.r.o. NA VOLNOU SKLADOVACÍ KAPACITU PRO ROČNÍ SMLOUVY O USKLADŇOVÁNÍ PLYNU TERMÍN KONÁNÍ AUKCE: 3.2.2010 NABÍZENÁ KAPACITA: 5 000 000 m 3 SKLADOVACÍ

Více

Pravidla komunikace LRR

Pravidla komunikace LRR Pravidla komunikace LRR Verze 20040801 V platnosti od 1.8.2004 0. OBSAH 1. Úvodní ustanovení 2. Subjekty 3. Registrace Doménového jména 4. Prodloužení registrace Doménového jména 5. Změna údajů subjektů

Více

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ GRANTU hl. m. PRAHY PRO OBLAST ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ rok 2012 (žádost je určena pro právnické osoby)

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ GRANTU hl. m. PRAHY PRO OBLAST ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ rok 2012 (žádost je určena pro právnické osoby) ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ GRANTU hl. m. PRAHY PRO OBLAST ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ rok 2012 (žádost je určena pro právnické osoby) 1. Tematická oblast grantu: Podporovaná aktivita tématické oblasti: (Pozor: při změně

Více

P R O T E R M Í N O V A N Ý V K L A D F I X

P R O T E R M Í N O V A N Ý V K L A D F I X P R O D U K T O V É O B C H O D N Í P O D M Í N K Y P R O T E R M Í N O V A N Ý V K L A D F I X Tyto produktové obchodní podmínky (dále jen POP ) upravují právní vztahy mezi Evropsko-ruskou bankou, a.s.

Více

PODMÍNKY PLATEBNÍHO STYKU A VYUŽITÍ SBĚRNÉHO ÚČTU

PODMÍNKY PLATEBNÍHO STYKU A VYUŽITÍ SBĚRNÉHO ÚČTU PODMÍNKY PLATEBNÍHO STYKU A VYUŽITÍ SBĚRNÉHO ÚČTU vydané Metropolitním spořitelním družstvem, IČ: 25571150, se sídlem: Sokolovská 394/17, 180 00 Praha 8 - Karlín, zapsaným v oddílu Dr, vložce 7890, obchodního

Více

Zadavatel může předat MMR údaje o koncesní smlouvě následujícími způsoby:

Zadavatel může předat MMR údaje o koncesní smlouvě následujícími způsoby: 1.1 Úvod Tento metodický pokyn je určen pro zadavatele, kteří mají povinnost podle zákona č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon) zapsat údaje o koncesní smlouvě do

Více

Směrnice o postupu školy při poskytování informací

Směrnice o postupu školy při poskytování informací Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno Směrnice o postupu školy při poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Číslo dokumentu:

Více

Postup podávání žádostí dle zákona o spotřebitelském úvěru REGIS

Postup podávání žádostí dle zákona o spotřebitelském úvěru REGIS Postup podávání žádostí dle zákona o spotřebitelském úvěru REGIS Vytvořeno dne: 31. října 2016 1 Obsah Žádosti o registrace Vázaných zástupců a Zprostředkovatelů vázaného spotřebitelského úvěru... 3 1.

Více

Závazná objednávka Vlastních známek vydání v úpravě tiskových listů

Závazná objednávka Vlastních známek vydání v úpravě tiskových listů 1. Prodávající: Česká pošta, s.p., Praha 1, Politických vězňů 909/4 IČ: 47114983, DIČ: CZ47114983 Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka A 7565 Adresa pro písemný styk a

Více

Závazná objednávka Vlastních známek vydání v úpravě známkových sešitků

Závazná objednávka Vlastních známek vydání v úpravě známkových sešitků 1. Prodávající: Česká pošta, s.p., Praha 1, Politických vězňů 909/4 IČ: 47114983, DIČ: CZ47114983 Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka A 7565 Adresa pro písemný styk a

Více

Úspora energie objektu 113. budova v Baťově areálu Zlín

Úspora energie objektu 113. budova v Baťově areálu Zlín VIZIA a.s. Úspora energie objektu 113. budova v Baťově areálu Zlín zateplení obvodového pláště, zateplení střechy, výměna oken a dveří. 1 / 5 Oddíl I: Veřejný zadavatel Název, adresa a kontaktní místo/místa

Více

Právní ochrana designu

Právní ochrana designu WWW.UPV.CZ Právní ochrana designu ÚŘAD Oddělení průmyslových vzorů Ochrana designu Ochrana vyplývající ze zápisu průmyslových vzorů na národní, unijní a mezinárodní úrovni. Ochrana vyplývající ze zveřejnění

Více

Realizace topného systému a plynové přípojky v objektu bytu v mateřské škole v České Bříze

Realizace topného systému a plynové přípojky v objektu bytu v mateřské škole v České Bříze VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: Realizace topného systému a plynové přípojky v objektu bytu v mateřské škole v České Bříze Lhůta pro podání nabídek: 5.6.2013 Zodpovědná

Více

Příručka pro žadatele Záruky na informační a propagační opatření na podporu zemědělských produktů dle Prováděcího nařízení Komise (EU)2015/1831

Příručka pro žadatele Záruky na informační a propagační opatření na podporu zemědělských produktů dle Prováděcího nařízení Komise (EU)2015/1831 Příručka pro žadatele Záruky na informační a propagační opatření na podporu zemědělských produktů dle Prováděcího nařízení Komise (EU)2015/1831 Obsah Obecné podmínky pro složení záruk... 2 Záruka na zálohovou

Více

Zrušení profilu zadavatele

Zrušení profilu zadavatele Zrušení profilu zadavatele Vydání Schváleno Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky dne 17.07.2015 Verze v03.1 Účinnost 03.12.2012 Verze v03.2 Účinnost 08.02.2013 Verze v03.3 Účinnost 14.07.2014

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZVZ )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZVZ ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZVZ ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Zajištění

Více

ŽÁDOST O GRANT HL. MĚSTA PRAHY vlastníkům památkově významných objektů v roce

ŽÁDOST O GRANT HL. MĚSTA PRAHY vlastníkům památkově významných objektů v roce HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor kultury památkové péče a cestovního ruchu PID ŽÁDOST O GRANT HL. MĚSTA PRAHY vlastníkům památkově významných objektů v roce 2007 II. kolo 2008 Žadatel

Více

Zásady programu Obnova kulturních památek v Olomouckém kraji

Zásady programu Obnova kulturních památek v Olomouckém kraji Zásady programu Obnova kulturních památek v Olomouckém kraji I. Podmínky poskytnutí dotace Program slouží především k naplnění těchto priorit: 1. záchrana a obnova kulturních památek nacházejících se ve

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydává společnost REDVEL s.r.o. tyto obchodní

Více