Poznámky k formuláři přihlášky k zápisu (průmyslového) vzoru Společenství

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Poznámky k formuláři přihlášky k zápisu (průmyslového) vzoru Společenství"

Transkript

1 ÚŘAD PRO HARMONIZACI VE VNITŘNÍM TRHU (OHIM) Ochranné známky a vzory Poznámky k formuláři přihlášky k zápisu (průmyslového) 1. Obecné poznámky 1.1 Použití formuláře Podle článku 68 nařízení Komise (ES) č. 2245/2002 ze dne 21. října 2002, jímž se provádí nařízení Rady (ES) č. 6/2002 o (průmyslových) vzorech Společenství (CDIR), můžete tuto přihlášku získat u Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (Office for Harmonization in the Internal Market, OHIM). Formulář můžete od OHIM obdržet bezplatně a lze jej stáhnout z internetových stránek OHIM ( Bezplatně lze rovněž pořídit kopii formuláře. Přihlašovatelé nebo jejich zástupci mohou používat formuláře, které mají podobnou strukturu nebo formát, jako jsou formuláře vygenerované počítačem na základě informací obsažených ve formuláři přihlášky. V případě, že jsou použity formuláře generované elektronickou cestou, nemusí se používat přílohy - postačí rozšířit elektronickou verzi v případě, že by nedostačovalo místo ve formuláři přihlášky. Správné vyplnění formuláře poskytnuté OHIM je zárukou, že přihláška splňuje formální požadavky stanovené v článku 36 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 6/2002 o (průmyslových) vzorech Společenství (CDR). Proto se doporučuje používat tento formulář. Přihlašovatelé však přesto mohou použít své vlastní formuláře. Doporučuje se, aby formulář byl vyplněn pokud možno v době podání. To usnadní a urychlí zpracování přihlášky. Políčka, která obsahují hvězdičku (*), je nutno vyplnit. Formulář přihlášky se používá jak pro jednoduché, tak pro hromadné přihlášky. Jednoduchá přihláška: žádost o zápis jednoho vzoru, bez ohledu na počet pohledů použitých ke grafickému vyobrazení vzoru. Hromadné přihlášky: žádost o zapsání několika vzorů v rámci stejné přihlášky Pro počet přihlašovaných vzorů není stanovena žádná horní hranice. S žádostí o jakékoli další informace se můžete na OHIM obrátit telefonicky na čísle: (34) Zasílání přihlášek Vyplněné přihlášky mají být přímo zaslány OHIM v Alicante nebo, pokud si to přeje přihlašovatel, jednomu z ústředních úřadů průmyslového vlastnictví členských států či Úřadu pro (průmyslové) vzory zemí Beneluxu. Pokud jsou formuláře, jakož i veškerá další sdělení, která se jich týkají, zasílány poštou, je třeba uvést tuto adresu: Office for Harmonization in the Internal Market (Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu) Receiving Unit (oddělení příjmu) Apartado de Correos 77 Avenida de Europa, 4, E Alicante, Spain Tel. (+34) Fax: (+34)

2 E Alicante, Spain Sdělení zasílaná zvláštní doručovatelskou službou, jako je kurýrní služba, je třeba zaslat na adresu: Office for Harmonization in the Internal Market (Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu) Receiving Unit (oddělení příjmu) Avenida de Europa, 4 E Alicante, Spain Sdělení zasílaná faxem je třeba zaslat na následující faxové číslo OHIM: V případě podání přihlášky faxem bude kvalita vyobrazení vzoru pravděpodobně dosti špatná (zvláště jsou-li použity fotografie), neboť tato technologie není vhodná pro přenos obrazových informací. Podání přihlášky pomocí faxu by proto nemělo být obecně preferováno. Pokud si však přihlašovatelé přesto přejí použít k podání přihlášky fax, měli by zajistit, aby byla OHIM do jednoho měsíce ode dne doručení faxu zaslána papírová kopie vyobrazení. Průzkumový referent bude na kopii potvrzující fax čekat jeden měsíc, a teprve poté přistoupí k dalšímu zpracování přihlášky. 2. Formulář, první strana 2.1 Druh přihlášky Hromadná přihláška Toto políčko by mělo být zaškrtnuto, pokud se přihláška týká více než jednoho vzoru Počet vzorů V případě hromadné přihlášky by měl být počet vzorů, který je obsažen v přihlášce, uveden v tomto políčku arabskými číslicemi. Počet vzorů by neměl být zaměňován s počtem pohledů vyobrazujících vzory ( vyobrazení jednoho vzoru může sestávat minimálně z jednoho a maximálně ze 7 pohledů) Odklad zveřejnění Přihlašovatel může v době podání přihlášky k zápisu požadovat, aby zveřejnění vzoru bylo odloženo po dobu až 30 měsíců od data podání přihlášky nebo od data vzniku práva přednosti. Toto políčko by mělo být zaškrtnuto, pokud přihláška obsahuje alespoň jeden vzor, jehož zveřejnění je odloženo. Zaškrtnutí tohoto políčka pomůže OHIM okamžitě identifikovat přihlášky, které obsahují alespoň jeden vzor, jehož zveřejnění má být odloženo Vzorek 2

3 Toto políčko by mělo být zaškrtnuto, pokud přihláška obsahuje alespoň jeden vzor, u něhož je grafické vyobrazení nahrazeno vzorkem. Vzorky lze podat pouze tehdy, pokud je vzor dvourozměrný a pokud je zveřejnění vzoru odloženo. Pokud je toto políčko zaškrtnuto, musí být rovněž zaškrtnuto tomu odpovídající políčko o odkladu (viz výše). Pokud přihláška obsahuje alespoň jeden vzor, jehož vyobrazení je nahrazeno vzorkem, musí být tato přihláška zaslána samostatně poštou, nebo být přímo doručena přijímajícímu úřadu. Musí v ní být obsaženo pět shodných kopií od každého vzorku. 2.2 Značka přihlašovatele/zástupce Přihlašovatelé nebo zástupci mohou na vyhrazeném místě uvést svou vlastní značku maximálně o délce 20 znaků. např.: iniciály, řetězec písmen apod. OHIM použije tuto značku k ověření platby poplatku (např. zda platba odpovídá dané přihlášce). 2.3 Jazyky Jazyk přihlášky Přihlašovatelé musí uvést jazyk, v němž podávají přihlášku, a tím může být kterýkoliv z úředních jazyků Evropského unie. Dvoupísmenové KÓDY ISO (kódy stanovené k identifikaci jazyků Mezinárodní organizací pro normalizaci) lze použít ve vyhrazeném políčku Druhý jazyk Přihlašovatel musí rovněž uvést druhý jazyk, který musí být jedním z pěti jazyků používaných OHIM (španělština - ES, němčina - DE, angličtina - EN, francouzština - FR nebo italština - IT) a musí se lišit od prvního jazyka. 2.4 Přihlašovatel Pokud již dříve přidělil OHIM přihlašovateli identifikační číslo, stačí uvést toto identifikační číslo a jméno. Jinak je třeba přihlašovatele identifikovat na základě uvedení jména spolu s adresou a státní příslušností a/nebo státem zápisu do obchodního rejstříku. Vyplnění políčka Právní forma je pro právnické osoby povinné. Pokud si však přejete, aby se právní forma zobrazovala v oficiálních publikacích, musíte ji rovněž uvést jako součást názvu v příslušném políčku výše. Pokud ji tam neuvedete, nebude figurovat v publikacích a osvědčeních. 2.5 Zástupce Zastoupení je povinné pro všechny přihlašovatele, ať už fyzické či právnické osoby, kteří nemají ani bydliště ani sídlo podnikatelské jednotky ani výrobní nebo obchodní pobočku ve Společenství. Všechny ostatní osoby mohou zastupovat samy sebe nebo si zvolit možnost jmenovat ve formuláři přihlášky zástupce. Zastoupení není povinné pro podání přihlášky. 3

4 Pokud přihlášku podává přímo přihlašovatel, veškerá pozdější komunikace od OHIM nebo pro OHIM musí být uskutečňována prostřednictvím zástupce. Zástupce musí uvést své jméno spolu s identifikačním číslem, které mu přidělil OHIM. Není-li takové identifikační číslo k dispozici, musí být ve formuláři přihlášky rovněž uvedeny náležité informace týkající se stávajícího/nově jmenovaného zástupce. Zastoupení před OHIM mohou rovněž vykonávat kvalifikovaní zástupci, kteří patří do jedné z následujících kategorií: advokáti, kteří jsou oprávněni vykonávat činnost v některém členském státě, mohou jednat za tento členský stát jako zástupci v záležitostech týkajících se podle okolností ochranných známek nebo (průmyslových) vzorů a jejichž místo podnikání se nachází v Evropském společenství nebo kvalifikovaní zástupci zapsaní do seznamu vedeného OHIM. Kvalifikovaní zástupci zapsaní na seznam pro ochranné známky Společenství mohou jednat i v záležitostech týkajících se (průmyslových) vzorů. Ovšem kvalifikovaný zástupce zapsaný na seznam pro záležitosti týkající se (průmyslových) vzorů Společenství nemůže jednat i v záležitostech týkajících se ochranných známek. Přihlašovatel může také jednat prostřednictvím svého zaměstnance. V případě, že je jmenován zaměstnanec, musí být v políčku zástupce uvedeno jméno tohoto zaměstnance. Zaměstnanci právnických osob, kteří mají bydliště, sídlo podnikatelské jednotky nebo výrobní či obchodní pobočku na území Evropského společenství, mohou ostatní právnické osoby zastupovat za předpokladu (a pouze za předpokladu), že mezi těmito dvěma právnickými osobami existují hospodářské vazby, například společné vlastnictví nebo kontrola. To se vztahuje i na případy, kdy je přihlašovatelem právnická osoba mimo území Evropského společenství. V takových případech musí být uvedeny v příloze informace týkající se právnické osoby, jejíž zaměstnanec jedná jménem přihlašovatele, a základ hospodářských vazeb (mateřská společnost, dceřinná společnost, pobočka apod.). OHIM bude tedy pro komunikaci s přihlašovatelem používat jméno a adresu přihlašovatelova odborného zástupce/zaměstnance. Zástupci, kterým již bylo poskytnuto identifikační číslo pro záležitosti ochranných známek Společenství, by měli používat toto identifikační číslo. Pro záležitosti vzorů nebudou přidělována žádná nová a zvláštní identifikační čísla. Kromě případu, kdy je zástupcem jmenován zaměstnanec přihlašovatele, se nepožaduje, aby bylo pro zástupce předáno oprávnění. 2.6 Jméno (fyzické osoby), obchodní firma či název (právnické osoby) a adresa Pokud je zde více než jeden přihlašovatel/zástupce, budou uvedeni v doplňujícím listu pod záhlavím jméno přihlašovatele nebo jméno zástupce. Pokud jde o fyzické osoby, musí být uvedeno jméno a příjmení, a to v tomto pořadí. V případě, že přihlašovatel je právnická osoba, musí být uvedena obchodní firma nebo oficiální název této osoby, včetně její právní formy ( Incorporated, "Sociedad Anónima, Aktiengesellschaft atd.). Označení právní formy lze zkrátit obvyklým způsobem ( Inc., S.A., AG atd.). V případě, že se adresa pro doručování (ulice, číslo domu atd.) liší od poštovní adresy (např. poštovní schránka), musí být uvedeny obě adresy. OHIM bude tyto adresy přiměřeně používat. Adresa pro doručování bude tou adresou, která bude zveřejněna. 4

5 Kromě toho musí být uvedena země, kde má právnická osoba své sídlo, a doporučuje se použití standardního dvoupísmenového kódu. V relevantních případech je vhodné rovněž uvést stát zápisu právnické osoby do obchodního rejstříku (v případě USA, Austrálie atd.). Je třeba uvést státní příslušnost přihlašovatele. Pro ulehčení komunikace mají být poskytnuta telefonní čísla, faxová čísla a ostatní informace o spojení, jako je například elektronická pošta. U každého přihlašovatele má být uvedena pouze jedna adresa. Nicméně v případě, že je uvedeno několik adres, bude brána v úvahu pouze adresa uvedená na prvním místě, s výjimkou případu, že přihlašovatel označí jinou adresu pro doručování. V případě, že dojde ke změně adresy, musí být žádost o záznam změny pro stávající identifikační číslo(a) zaslána OHIM odděleně. Přihlašovateli s více než jednou adresou bude pro každou adresu přiděleno samostatné identifikační číslo. 2.7 Sazebník poplatků Toto políčko je určeno k usnadnění výpočtu splatné částky. Vždy musí být stanovena celková částka. Uhrazení poplatků musí být provedeno v eurech současně s vyplněním přihlášky. Poplatky jsou hrazeny podle počtu vzorů (nikoliv podle počtu fotografií nebo nákresů obsažených v přihlášce). a) Struktura poplatku má tři úrovně: Shodná struktura se uplatňuje u všech tří typů poplatků: základní registrační poplatek za jednoduchý vzor nebo za první vzor z hromadné přihlášky snížený poplatek za 2. až 10. vzor další snížený poplatek za vzor od 11. vzoru dále V případě hromadné přihlášky přihlašovatel vždy uhradí základní registrační poplatek v plné výši a poplatek za zveřejnění prvního vzoru, u kterého si přeje okamžité zveřejnění. Pokud je požadován odklad, přihlašovatel vždy uhradí základní registrační poplatek v plné výši a poplatek za odklad zveřejnění prvního vzoru, u kterého si přeje odložit zveřejnění. b) Poplatek za zveřejnění nebo poplatek za zveřejnění s odkladem OKAMŽITÉ ZVEŘEJNĚNÍ: Platí se okamžitě s podáním přihlášky: registrační poplatek(ky) + poplatek(ky) za zveřejnění ODLOŽENÉ ZVEŘEJNĚNÍ: Platí se okamžitě s podáním přihlášky: registrační poplatek(ky) + poplatek(ky) za odklad Platí se později (ve lhůtě maximálně 27 měsíců): poplatek(ky) za zveřejnění. Hromadná přihláška se může týkat vzorů, které mají být zveřejněny okamžitě, stejně jako vzorů s odkladem zveřejnění. 5

6 Na pomoc přihlašovateli vytvořil OHIM kalkulátor poplatků, který je k dispozici na jeho internetových stránkách: Platba poplatků Úhrada poplatků musí být provedena v eurech. Úhrada (při níž veškeré bankovní poplatky jdou k tíži plátce, který musí bance vydat náležité pokyny), může být provedena takto: - provést odečet na běžném účtu vedeném u OHIM a uvést číslo tohoto účtu, - provést převod v eurech na bankovní účet u OHIM, s uvedením jména, adresy a čísla značky přihlašovatele nebo zástupce a typu poplatku, k němuž se platba vztahuje, jakož i data, k němuž byl převod proveden, Běžné účty mohou být otevřeny na základě písemné žádosti podané u OHIM na následující adrese: Office for Harmonization in the Internal Market (Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu) Finance Department (finanční odbor) Avenida de Europa, 4 Apartado de correos, 77 E Alicante, Spain Telefon: (34) Fax: (34) Peněžní převody mohou být provedeny na jeden z následujících bankovních účtů OHIM: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Swift code (BIC): BBVAESMM IBAN ES La Caixa Swift code (BIC): CAIXESBB IBAN ES Podpis Formulář přihlášky musí být podepsán a musí být uvedeno jméno podepisujícího Číslo stránky Přihlašovatel by měl na každé stránce přihlášky do políčka vpravo dole uvést číslo stránky z celkového počtu stran. Tímto způsobem přihlašovatel pomůže OHIM náležitě porozumět pořadí jednotlivých listů a přispěje tak k usnadnění kontroly. 3. Přihláška, druhá strana Druhá stránka, pokračování, odpovídá specifickým podrobnostem každého vzoru. V případě, že se přihláška vztahuje na více vzorů než na jeden, měl by být list reprodukován pro každý další vzor z hromadné přihlášky. Přihláška obsahuje tolik doplňujících listů, kolik je v ní obsaženo vzorů, kromě případu, že veškeré údaje vztahující se na všechny vzory obsažené v hromadné přihlášce jsou shodné 6

7 (stejné uvedení výrobku a locarnské třídy, stejné právo přednosti podle úmluvy nebo stejná výstavní priorita, stejný původce, stejný stručný popis vyobrazení/vzorku). V takovém případě by mělo být zaškrtnuto příslušné políčko následující údaje shodné pro všechny vzory uvedené v této přihlášce a nebude pak třeba zasílat více doplňujících listů. 3.1 Číslo vzoru z celkového počtu Přihlašovatel by měl uvést arabskými číslicemi číslo vzoru a celkový počet vzorů obsažených v přihlášce. např.: třetí vzor z hromadné přihlášky, která zahrnuje 60 vzorů, by měl být uveden v tomto políčku následovně: 3 z celkového počtu Jméno přihlašovatele K usnadnění kontroly je vhodné, aby přihlašovatel uvedl své jméno v podobě, v jaké je zapsáno na první straně formuláře. 3.3 Určení výrobků a locarnské třídění Určení výrobků U každého přihlašovaného vzoru musí přihlašovatel uvést určení výrobků. Pokud platí pro všechny vzory uvedené ve společné přihlášce stejné označení výrobku, měla by být zaškrtnuta položka shodné určení výrobků pro všechny vzory a položka určení výrobku by se u následujících průmyslových vzorů neměla vyplňovat. Určení výrobků by mělo být vyjádřeno tak, aby jasně vystihovalo jejich povahu. Přihlašovatelům je důrazně doporučováno, aby používali seznam výrobků databáze EUROLOCARNO, protože to umožní rychlejší registraci. Seznam EUROLOCARNO je k dispozici na internetových stránkách OHIM: Určení výrobku nemá vliv na rozsah ochrany zapsaného průmyslového Uvedení locarnských tříd a podtříd Přihlašovatel může uvést locarnskou třídu. Pokud přihlašovatel používá terminologii EUROLOCARNO, třída, do níž výrobek patří, bude automaticky patrná. Toto uvedení není povinné a nemá vliv na rozsah ochrany zapsaného (průmyslového) vzoru Společenství. V případě hromadné přihlášky musí výrobky, do kterých mají být vzory začleněny nebo ke kterým se chtějí přihlásit, patřit do stejné třídy locarnského třídění (s výjimkou dekoru). 3.4 Právo přednosti V přihlášce nebo po podání přihlášky může být uplatňována jedna nebo více priorit. 7

8 Stejná priorita pro všechny vzory: pokud se v hromadné přihlášce na všechny vzory vztahuje stejné právo přednosti, mělo by být zaškrtnuto příslušné políčko a u následujících vzorů lze ponechat políčko práva přednosti prázdné. Ačkoliv doklady o právu přednosti (právo přednosti podle mezinárodní smlouvy a výstavní priorita) je možné poskytnout do 3 měsíců od žádosti o uplatnění práva přednosti, doporučuje se zaslat OHIM doklady o právu přednosti v co nejkratší době Právo přednosti podle mezinárodní smlouvy Přihlašovatel by měl uvést: stát prvního podání nebo kód ISO této země, datum prvního podání, číslo přihlášky. Pokud jsou k přihlášce přiloženy požadované dokumenty (potvrzení podání, potvrzení registrace), musí být zaškrtnuta příslušná položka. K jedné přihlášce vzoru se může vztahovat několik práv přednosti. Jakékoli dodatečné právo přednosti podle úmluvy by měl přihlašovatel uvést v přílohovém listu. Přihlašovatel musí podat kopii potvrzení o podání přihlášky nebo osvědčení o zápisu vzoru do tří měsíců od data podání přihlášky zapsaného (průmyslového) Výstavní priorita Přihlašovatel by měl uvést: název výstavy datum a místo výstavy datum prvního vystavení Pokud je pro všechny vzory hromadné přihlášky uplatňována stejná výstavní priorita, měl by přihlašovatel zaškrtnout příslušné políčko stejná priorita pro všechny vzory. Pokud jsou přiloženy požadované dokumenty (potvrzení vystavení), měla by být zaškrtnuta příslušná položka. Jedna přihláška (průmyslového) vzoru může mít několik práv přednosti. Jakoukoli dodatečnou výstavní prioritu by měl přihlašovatel uvést v doplňujícím listu. Přihlašovatel musí podat osvědčení vydané úřadem odpovědným za ochranu průmyslového vlastnictví na výstavě do tří měsíců od data podání přihlášky zapsaného (průmyslového). V tomto osvědčení musí být učiněno prohlášení, že vzor byl skutečně ztělesněn ve výrobku nebo pro něj použit a zpřístupněn veřejnosti na výstavě, a rovněž v něm musí být uvedeno datum zahájení výstavy. Pokud se první zpřístupnění výrobku veřejnosti neshoduje s datem zahájení výstavy, musí být uvedeno datum tohoto prvního zpřístupnění výrobku veřejnosti. K tomuto osvědčení musí být přiloženo označení konkrétního zpřístupnění výrobku veřejnosti, které je řádně potvrzeno tímto úřadem. 3.5 Původce Původce nebo tým původců a jejich adresy mohou být uvedeny v oddíle původce. Povoluje se kolektivní označení týmu původců. Pokud se původce vzdal práva na uvedení jména, musí být zaškrtnuta příslušná položka. 8

9 Stejný původce pro všechny vzory: pokud je v hromadné přihlášce u všech přihlašovaných vzorů stejný původce nebo tým původců, má to být uvedeno zaškrtnutím políčka stejný původce pro všechny vzory a u všech dalších vzorů lze ponechat políčko původce prázdné. 3.6 Různé Žádost o odklad zveřejnění Pokud přihlašovatel chce, aby vzor zůstal nezveřejněn, musí být zaškrtnuto příslušné políčko Přihláška podaná se vzorkem Pokud je podán vzorek, má být zaškrtnuto příslušné políčko. Zveřejnění vzoru bude odloženo. Políčko o odkladu by rovněž mělo být zaškrtnuto Počet pohledů V tomto políčku má přihlašovatel uvést počet pohledů grafického vyobrazení vzoru (1-7). 3.7 Stručný popis vyobrazení/vzorku Stručný popis nesmí překročit 100 slov. Tento popis se musí vztahovat pouze k těm vlastnostem, které se vyskytují ve vyobrazení vzoru nebo vzorku. Popis nesmí obsahovat tvrzení o údajné novosti či osobitém charakteru vzoru. Stručný popis nebude zapsán do rejstříku ani nebude zveřejněn a nemá vliv na rozsah ochrany zapsaného (průmyslového). Zveřejněno bude pouze oznámení, že byla vyplněna položka popis, nikoliv samotný text stručného popisu. 4. Přihláška, třetí strana (list vyobrazení/vzorek ) Jedná se o list, k němuž je připojeno grafické vyobrazení. Pokud místo na tomto listu nestačí k připojení všech grafických vyobrazení a/nebo vzorků, lze jej reprodukovat pro každé další vyobrazení. List vyobrazení/vzorku může být použit pro několik různých vzorů. V případě hromadných přihlášek se však velmi doporučuje použít na každý vzor jeden nebo dva samostatné listy. 4.1 Počet pohledů Přihlašovatel by měl uvést počet pohledů buď nalepených nebo přímo vytištěných na list vyobrazení/vzorku. 4.2 Číslo vzoru z celkového počtu Protože list vyobrazení/vzorku může být použit pro jeden nebo více vzorů, přihlašovatel by měl uvést počet vzorů vyobrazených pohledy, které jsou vlepeny nebo přímo vytisknuty. např.: pokud se list vyobrazení/vzorku týká vyobrazení vzoru 1 z celkového počtu 10, má být označen jako 1 z celkového počtu 10. 9

10 4.3 Jméno přihlašovatele Jméno přihlašovatele se uvede v příslušném políčku. 4.4 Grafické vyobrazení (průmyslového) vzoru Zobrazení se může skládat maximálně ze sedmi různých pohledů (fotografie, nákresy) vzoru, minimální počet je jeden pohled pro jeden vzor. Pokud je poskytnuto více než 7 pohledů, nebude OHIM při zápisu a zveřejnění přihlížet k žádným pohledům nad daný maximální počet. OHIM bude přijímat pohledy v po sobě jdoucím pořadí tak, jak jsou očíslovány přihlašovatelem. Pro každý vzor je použito grafické zobrazení. Hromadná přihláška obsahuje tolik grafických zobrazení, kolik je vzorů. např.: Hromadná přihláška pro 5 vzorů vyžaduje 5 grafických vyobrazení, každé vyobrazení obsahuje od 1 do 7 pohledů, a proto se celkový počet pohledů pohybuje v rozmezí od 5 do 35. Pohled je nákres nebo fotografie představující vzor samotný nebo jeho detail, v černobílém nebo barevném provedení. Pohled musí být nalepený, připojený nebo přímo vytištěný na list(y) vyobrazení, které nesmí být přeložené nebo sešité. Nemusí v nich být uveden žádný vysvětlující text. Pohled se reprodukuje na neutrální pozadí a nesmí být retušován inkoustem nebo korekční tekutinou. Musí být v kvalitě umožňující jasné rozlišení všech detailů předmětu, pro který je požadována ochrana, a umožňující zmenšení nebo zvětšení na velikost nepřesahující 8 cm (šířka) na 16 cm (výška) na jeden pohled, aby jej bylo možno zařadit do Rejstříku a přímo publikovat ve Věstníku vzorů Společenství. Podává se pouze jedna kopie každého pohledu. Přihlašovatel očísluje každý z pohledů arabskými číslicemi, a to samostatnými číslicemi oddělenými tečkou, první bude číslo vzoru a druhé bude číslo pohledu. např.: třetí pohled čtvrtého vzoru: 4.3. Zvláštní péče by měla být věnována tomu, aby v hromadné přihlášce nedošlo k záměně mezi pohledy různých vzorů. a) Opakující se kresba povrchu: Pokud přihláška k zápisu vzoru obsahuje opakující se kresbu povrchu, musí zobrazení vzoru ukazovat kompletní kresbu a dostatečný výsek opakujícího se povrchu. b) Typografická kresba písma: Pokud přihláška k zápisu vzoru sestává z typografických znaků, musí se zobrazení vzoru skládat ze zobrazení všech písmen abecedy, velkých i malých, pokud je to relevantní, a ze všech arabských číslic, stejně jako z pětiřádkového textu, ve kterém jsou použity typografické znaky příslušné typografické škály znaků, obojí pak musí být ve velikosti 16 bodů. 4.5 Vzorek 10

11 Jedná se o kus materiálu (textil, tapeta, krajka, kůže apod.), který za určitých okolností nahrazuje grafické vyobrazení: vzor musí být dvourozměrný a přihláška k zápisu musí obsahovat žádost o odklad zveřejnění. a) Počet kopií: Od každého vzorku musí být podáno pět shodných kopií. b) Velikost: maximálně 26,2 cm x 17 cm, nesloženo. c) Hmotnost: maximálně 50 gramů. d) Tloušťka: maximálně 3 mm. e) Povaha: Budou odmítnuty vzorky, které rychle podléhají zkáze nebo jejichž uskladnění je nebezpečné. f) Opakující se kresba povrchu: V případě, že se vzor týká opakující se kresby povrchu, měl by vzorek ukazovat kompletní kresbu a dostatečnou část délky a šířky opakující se kresby, přičemž nesmí přesahovat míry uvedené výše. 5. Doplňující list Místo vyhrazené na tomto doplňujícím listu lze využít pro podání jakýchkoli dodatečných informací za předpokladu, že nedostačuje místo na listech jedna a dva. Přihlašovatel by měl pro urychlení procesu zápisu a zveřejnění uvést záhlaví, k němuž se informace vztahují, a specifikovat číslo stránky a číslo vzoru, jichž se informace týkají. např.: další původce, vzor číslo XX strana 2 z 4 11

Vysvětlivky k formuláři žádosti o nahlédnutí do spisu 1

Vysvětlivky k formuláři žádosti o nahlédnutí do spisu 1 ÚŘAD PRO HARMONIZACI VE VNITŘNÍM TRHU (OHIM) (Ochranné známky a průmyslové vzory) Vysvětlivky k formuláři žádosti o nahlédnutí do spisu 1 1. Obecné poznámky 1.1 Použití formuláře Formulář obdržíte bezplatně

Více

ŽÁDOST O MEZINÁRODNÍ ZÁPIS OCHRANNÉ ZNÁMKY

ŽÁDOST O MEZINÁRODNÍ ZÁPIS OCHRANNÉ ZNÁMKY ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Antonína Čermáka 2a 160 68 Praha 6 Telefon: 220 383 111 Fax: 224 324 718 E-mail: posta@upv.cz WWW.UPV.CZ ŽÁDOST O MEZINÁRODNÍ ZÁPIS OCHRANNÉ ZNÁMKY (Vyplní Úřad) Pořadové

Více

PŘIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY se žádostí o zápis ochranné známky do rejstříku

PŘIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY se žádostí o zápis ochranné známky do rejstříku ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Antonína Čermáka 2a 160 68 Praha 6 220 383 111 Fax: 224 324 718 posta@upv.cz WWW.UPV.CZ PŘIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY se žádostí o zápis ochranné známky do rejstříku (Vyplní Úřad)

Více

Administrativní pokyny pro aplikaci Madridské dohody o mezinárodním zápisu známek a Protokolu k této dohodě. (ve znění platném k 1.

Administrativní pokyny pro aplikaci Madridské dohody o mezinárodním zápisu známek a Protokolu k této dohodě. (ve znění platném k 1. Administrativní pokyny pro aplikaci Madridské dohody o mezinárodním zápisu známek a Protokolu k této dohodě (ve znění platném k 1. lednu 2008) OBSAH První část: Definice Kapitola 1: Zkrácené výrazy,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,1

Více

PŘIHLÁŠKA UŽITNÉHO VZORU se žádostí o zápis užitného vzoru do rejstříku

PŘIHLÁŠKA UŽITNÉHO VZORU se žádostí o zápis užitného vzoru do rejstříku ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Antonína Čermáka 2a 160 68 Praha 6 220 383 111 Fax: 224 324 718 posta@upv.cz WWW.UPV.CZ PŘIHLÁŠKA UŽITNÉHO VZORU se žádostí o zápis užitného vzoru do rejstříku (Vyplní Úřad)

Více

Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu (OHIM) francouzština angličtina španělština

Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu (OHIM) francouzština angličtina španělština Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu (OHIM) Vyhrazeno pro OHIM: Přijato dne Počet stran Žádost o mezinárodní zápis ochranné známky 0 (nutno ) podle Madridského protokolu Údaje pro řízení u OHIM 0.1 Jazyk,

Více

ŽÁDOST O NÁRODNÍ ZÁPIS OZNAČENÍ PŮVODU / ZEMĚPISNÉHO OZNAČENÍ

ŽÁDOST O NÁRODNÍ ZÁPIS OZNAČENÍ PŮVODU / ZEMĚPISNÉHO OZNAČENÍ ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Antonína Čermáka 2a 160 68 Praha 6 220 383 111 Fax: 224 324 718 posta@upv.cz WWW.UPV.CZ ŽÁDOST O NÁRODNÍ ZÁPIS OZNAČENÍ PŮVODU / ZEMĚPISNÉHO OZNAČENÍ (Vyplní Úřad) Pořadové

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2869/95. ze dne 13. prosince 1995. o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory)

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2869/95. ze dne 13. prosince 1995. o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2869/95 ze dne 13. prosince 1995 o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ, s ohledem na Smlouvu o založení

Více

oznámení o změně registračních údajů

oznámení o změně registračních údajů Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Územní pracoviště v, ve, pro 01 Daňové identifikační číslo C Z otisk podacího razítka

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2246/2002. ze dne 16. prosince 2002

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2246/2002. ze dne 16. prosince 2002 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2246/2002 ze dne 16. prosince 2002 o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) vzhledem k zápisu (průmyslových) vzorů Společenství KOMISE

Více

ZÁSTAVNÍ PRÁVO, INSOLVENCE / KONKURZ, EXEKUCE

ZÁSTAVNÍ PRÁVO, INSOLVENCE / KONKURZ, EXEKUCE ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Antonína Čermáka 2a 160 68 Praha 6 220 383 111 Fax: 224 324 718 posta@upv.cz WWW.UPV.CZ ZÁSTAVNÍ PRÁVO, INSOLVENCE / KONKURZ, EXEKUCE (Vyplní Úřad) Pořadové číslo: ZÁKLADNÍ

Více

ŽÁDOST O OBNOVU / PRODLOUŽENÍ PLATNOSTI

ŽÁDOST O OBNOVU / PRODLOUŽENÍ PLATNOSTI ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Antonína Čermáka 2a 160 68 Praha 6 Telefon: 220 383 111 Fax: 224 324 718 E-mail: posta@upv.cz WWW.UPV.CZ ŽÁDOST O OBNOVU / PRODLOUŽENÍ PLATNOSTI (Vyplní Úřad) Pořadové číslo:

Více

PODMÍNKY OPAKOVANÉ ELEKTRONICKÉ AUKCE SPOLEČNOSTI RWE GAS STORAGE, s.r.o. PRO ROČNÍ SMLOUVU O USKLADŇOVÁNÍ PLYNU

PODMÍNKY OPAKOVANÉ ELEKTRONICKÉ AUKCE SPOLEČNOSTI RWE GAS STORAGE, s.r.o. PRO ROČNÍ SMLOUVU O USKLADŇOVÁNÍ PLYNU PODMÍNKY OPAKOVANÉ ELEKTRONICKÉ AUKCE SPOLEČNOSTI RWE GAS STORAGE, s.r.o. PRO ROČNÍ SMLOUVU O USKLADŇOVÁNÍ PLYNU TERMÍN KONÁNÍ AUKCE: 26. 9. 2014 NABÍZENÁ KAPACITA: 15 000 000 m 3 SKLADOVACÍ OBDOBÍ: 1.

Více

Metodické pokyny a validační pravidla pro vyplnění formuláře Oznámení na profilu kupujícího

Metodické pokyny a validační pravidla pro vyplnění formuláře Oznámení na profilu kupujícího MMR Metodické pokyny a validační pravidla pro vyplnění formuláře Oznámení na profilu kupujícího Příslušný formulář získá zadavatel v listinné podobě na vybraných pobočkách - obchodních místech České pošty,

Více

Příloha č. 2 provozního řádu. Metodické pokyny a validační pravidla pro vyplnění formuláře Objednávka k uveřejnění informací v IS VZ US

Příloha č. 2 provozního řádu. Metodické pokyny a validační pravidla pro vyplnění formuláře Objednávka k uveřejnění informací v IS VZ US MMR Metodické pokyny a validační pravidla pro vyplnění formuláře Objednávka k uveřejnění informací v IS VZ US - Formulář Objednávka k uveřejnění informací v IS VZ US je součástí všech formulářů odesílaných

Více

Zrušení zadávacího řízení / Soutěže o návrh

Zrušení zadávacího řízení / Soutěže o návrh Zrušení zadávacího řízení / Soutěže o návrh Vydání Schváleno Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky dne 01.09.2014 Verze v03.2 Účinnost 28.06.2013 Verze v03.3 Účinnost 14.07.2014 Verze v03.4 Účinnost

Více

PŘIHLAŠOVATEL / MAJITEL / VLASTNÍK / ŽADATEL (žádost o převod / žádost o změnu)

PŘIHLAŠOVATEL / MAJITEL / VLASTNÍK / ŽADATEL (žádost o převod / žádost o změnu) ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Antonína Čermáka 2a 160 68 Praha 6 Telefon: 220 383 111 Fax: 224 324 718 E-mail: posta@upv.cz WWW.UPV.CZ PŘIHLAŠOVATEL / MAJITEL / VLASTNÍK / ŽADATEL (žádost o převod / žádost

Více

Oznámení o zahájení koncesního řízení s výjimkou nadlimitních koncesních smluv na stavby

Oznámení o zahájení koncesního řízení s výjimkou nadlimitních koncesních smluv na stavby Oznámení o zahájení koncesního řízení s výjimkou nadlimitních koncesních smluv na stavby Vydání Schváleno Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky dne 01.09.2014 Verze v03.1 Účinnost 03.12.2012

Více

OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ REGISTRAČNÍCH ÚDAJŮ ŽÁDOST O ZRUŠENÍ REGISTRACE

OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ REGISTRAČNÍCH ÚDAJŮ ŽÁDOST O ZRUŠENÍ REGISTRACE Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Územní pracoviště v, ve, pro 01 Daňové identifi kační číslo otisk podacího razítka

Více

Souhrn oznámení o zadání zakázek na základě rámcové smlouvy

Souhrn oznámení o zadání zakázek na základě rámcové smlouvy Souhrn oznámení o zadání zakázek na základě rámcové smlouvy Vydání Schváleno Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky dne 01.09.2014 Verze v03.1 Účinnost 03.12.2012 Verze v03.2 Účinnost 28.1.2013

Více

PODMÍNKY ELEKTRONICKÉ AUKCE SPOLEČNOSTI RWE GAS STORAGE, s.r.o. NA STÁVAJÍCÍ SKLADOVACÍ KAPACITU

PODMÍNKY ELEKTRONICKÉ AUKCE SPOLEČNOSTI RWE GAS STORAGE, s.r.o. NA STÁVAJÍCÍ SKLADOVACÍ KAPACITU PODMÍNKY ELEKTRONICKÉ AUKCE SPOLEČNOSTI RWE GAS STORAGE, s.r.o. NA STÁVAJÍCÍ SKLADOVACÍ KAPACITU TERMÍN KONÁNÍ AUKCE: 21. 3. 2011 NABÍZENÁ KAPACITA: 43 176 165 m 3 SKLADOVACÍ OBDOBÍ: 1. 4. 2011 31. 3.

Více

PODMÍNKY ELEKTRONICKÉ AUKCE SPOLEČNOSTI RWE GAS STORAGE, s.r.o. NA VOLNOU SKLADOVACÍ KAPACITU PRO ROČNÍ SMLOUVY O USKLADŇOVÁNÍ PLYNU

PODMÍNKY ELEKTRONICKÉ AUKCE SPOLEČNOSTI RWE GAS STORAGE, s.r.o. NA VOLNOU SKLADOVACÍ KAPACITU PRO ROČNÍ SMLOUVY O USKLADŇOVÁNÍ PLYNU PODMÍNKY ELEKTRONICKÉ AUKCE SPOLEČNOSTI RWE GAS STORAGE, s.r.o. NA VOLNOU SKLADOVACÍ KAPACITU PRO ROČNÍ SMLOUVY O USKLADŇOVÁNÍ PLYNU TERMÍN KONÁNÍ AUKCE: 3.2.2010 NABÍZENÁ KAPACITA: 5 000 000 m 3 SKLADOVACÍ

Více

PODMÍNKY ELEKTRONICKÉ AUKCE SPOLEČNOSTI RWE GAS STORAGE, s.r.o. NA VOLNOU SKLADOVACÍ KAPACITU PRO MĚSÍČNÍ SMLOUVY O USKLADŇOVÁNÍ PLYNU

PODMÍNKY ELEKTRONICKÉ AUKCE SPOLEČNOSTI RWE GAS STORAGE, s.r.o. NA VOLNOU SKLADOVACÍ KAPACITU PRO MĚSÍČNÍ SMLOUVY O USKLADŇOVÁNÍ PLYNU PODMÍNKY ELEKTRONICKÉ AUKCE SPOLEČNOSTI RWE GAS STORAGE, s.r.o. NA VOLNOU SKLADOVACÍ KAPACITU PRO MĚSÍČNÍ SMLOUVY O USKLADŇOVÁNÍ PLYNU TERMÍN KONÁNÍ AUKCE: 5.března 2010 NABÍZENÁ KAPACITA: 4 611 165 m

Více

Zrušení profilu zadavatele

Zrušení profilu zadavatele Zrušení profilu zadavatele Vydání Schváleno Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky dne 17.07.2015 Verze v03.1 Účinnost 03.12.2012 Verze v03.2 Účinnost 08.02.2013 Verze v03.3 Účinnost 14.07.2014

Více

Změny v zajištění celního dluhu v režimu tranzitu v souvislosti s přístupem Chorvatské republiky k Evropské unii ke dni 1. 7. 2013

Změny v zajištění celního dluhu v režimu tranzitu v souvislosti s přístupem Chorvatské republiky k Evropské unii ke dni 1. 7. 2013 Změny v zajištění celního dluhu v režimu tranzitu v souvislosti s přístupem Chorvatské republiky k Evropské unii ke dni 1. 7. 2013 V souvislosti s přístupem Chorvatské republiky k Evropské unii ke dni

Více

Oznámení profilu Zadavatele

Oznámení profilu Zadavatele Oznámení profilu Zadavatele Vydání Schváleno Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky dne 17.7.2015 Verze v03.1 Účinnost 03.12.2012 Verze v03.2 Účinnost 08.02.2013 Verze v03.3 Účinnost 14.07.2014

Více

Členské státy - Zakázka na dodávky - Oznámení zadávacího řízení - Vyjednávací řízení. CZ-Praha: Užitková vozidla 2010/S 182-278365

Členské státy - Zakázka na dodávky - Oznámení zadávacího řízení - Vyjednávací řízení. CZ-Praha: Užitková vozidla 2010/S 182-278365 1/5 Toto oznámení na webové stránce TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:278365-2010:text:cs:html CZ-Praha: Užitková vozidla 2010/S 182-278365 OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE VEŘEJNÉ SLUŽBY Dodávky ODDÍL I:

Více

Vyplňte prosím tento formulář úplně a čitelně. Použijte prosím psací stroj nebo pište tiskacím písmem. Vhodná políčka prosím zakřížkujte.

Vyplňte prosím tento formulář úplně a čitelně. Použijte prosím psací stroj nebo pište tiskacím písmem. Vhodná políčka prosím zakřížkujte. Vyplňte prosím tento formulář úplně a čitelně. Použijte prosím psací stroj nebo pište tiskacím písmem. Vhodná políčka prosím zakřížkujte. Jméno firmy, právní forma dle obchodního rejstříku Zástupce (příjmení,

Více

METODICKÉ POKYNY TÝKAJÍCÍ SE PRŮZKUMU PROVÁDĚNÉHO ÚŘADEM PRO HARMONIZACI NA VNITŘNÍM TRHU (OCHRANNÉ ZNÁMKY A PRŮMYSLOVÉ VZORY)

METODICKÉ POKYNY TÝKAJÍCÍ SE PRŮZKUMU PROVÁDĚNÉHO ÚŘADEM PRO HARMONIZACI NA VNITŘNÍM TRHU (OCHRANNÉ ZNÁMKY A PRŮMYSLOVÉ VZORY) METODICKÉ POKYNY TÝKAJÍCÍ SE PRŮZKUMU PROVÁDĚNÉHO ÚŘADEM PRO HARMONIZACI NA VNITŘNÍM TRHU (OCHRANNÉ ZNÁMKY A PRŮMYSLOVÉ VZORY) POZNÁMKA VYDAVATELE A OBECNÝ ÚVOD Obsah 1 Předmět... 3 2 Cíl metodických pokynů...

Více

Změna adresy pro korespondenci (adresu pro korespondenci vyplňujte pouze v případě, že se liší od adresy trvalého bydliště)

Změna adresy pro korespondenci (adresu pro korespondenci vyplňujte pouze v případě, že se liší od adresy trvalého bydliště) DODATEK KE SMLOUVĚ O PENZIJNÍM PŘIPOJIŠTĚNÍ V TRANSFORMOVANÉM FONDU STABILITA ČSOB PENZIJNÍ SPOLEČNOSTI, A. S., ČLENA SKUPINY ČSOB se sídlem Radlická 333/150, Praha 5, 150 57, IČO 61859265, zapsaná v obchodním

Více

Závazná objednávka Vlastních známek vydání v úpravě známkových sešitků

Závazná objednávka Vlastních známek vydání v úpravě známkových sešitků 1. Prodávající: Česká pošta, s.p., Praha 1, Politických vězňů 909/4 IČ: 47114983, DIČ: CZ47114983 Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka A 7565 Adresa pro písemný styk a

Více

Podmínky výběrového řízení

Podmínky výběrového řízení Podmínky výběrového řízení Společnost JIHLAVAN, a.s. se sídlem Jihlava, Znojemská 5594/54 (dále jen Vyhlašovatel ) tímto vyhlašuje veřejné výběrové řízení Prodej zbytného nemovitého majetku v areálu společnosti

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti pomalý svět s.r.o. se sídlem Palackého třída 3048/124, 61200, Brno identifikační číslo: 28318579 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl

Více

Zadavatel může předat MMR údaje o koncesní smlouvě následujícími způsoby:

Zadavatel může předat MMR údaje o koncesní smlouvě následujícími způsoby: 1.1 Úvod Tento metodický pokyn je určen pro zadavatele, kteří mají povinnost podle zákona č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon) zapsat údaje o koncesní smlouvě do

Více

Sdělení pro veřejnost - Odložením přístupu Turecka k Úmluvám

Sdělení pro veřejnost - Odložením přístupu Turecka k Úmluvám Sdělení pro veřejnost - Odložením přístupu Turecka k Úmluvám V souvislosti se zveřejněnou informací o přístupu Chorvatska a Turecka k Úmluvě o společném tranzitním režimu mezi zeměmi Evropského sdružení

Více

Návrh na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku

Návrh na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku Příloha č.10 k vyhlášce č. 250/2005 Sb. Návrh na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku 1 Adresa rejstříkového soudu Krajský/městský soud v I. REJSTŘÍKOVÝ SOUD Místo pro nalepení

Více

Závazný výklad postupu při zápisu pobočných spolků ČZS do spolkového rejstříku

Závazný výklad postupu při zápisu pobočných spolků ČZS do spolkového rejstříku Závazný výklad postupu při zápisu pobočných spolků ČZS do spolkového rejstříku Podle zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob (dále jen rejstříkový zákon ) a ve smyslu

Více

Návrh na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku

Návrh na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku Příloha č.8 k vyhlášce č. 250/2005 Sb. Návrh na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku I. REJSTŘÍKOVÝ SOUD 1 Adresa rejstříkového soudu Krajský/městský soud v Místo pro nalepení

Více

P R O T E R M Í N O V A N Ý V K L A D F I X

P R O T E R M Í N O V A N Ý V K L A D F I X P R O D U K T O V É O B C H O D N Í P O D M Í N K Y P R O T E R M Í N O V A N Ý V K L A D F I X Tyto produktové obchodní podmínky (dále jen POP ) upravují právní vztahy mezi Evropsko-ruskou bankou, a.s.

Více

Pravidla komunikace LRR

Pravidla komunikace LRR Pravidla komunikace LRR Verze 20040801 V platnosti od 1.8.2004 0. OBSAH 1. Úvodní ustanovení 2. Subjekty 3. Registrace Doménového jména 4. Prodloužení registrace Doménového jména 5. Změna údajů subjektů

Více

Návrh na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku

Návrh na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku dr_11orzapisdoorfo.pdf - Adobe Acrobat Professional Příloha č.4 k vyhlášce č. 250/2005 Sb. Návrh na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku 1 Adresa rejstříkového soudu Krajský/městský

Více

Žádost o koncesi pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba)

Žádost o koncesi pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Žádost o koncesi pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na

Více

ČL. 2 PRAVIDLA REGISTRACE ZÁKAZNÍKŮ

ČL. 2 PRAVIDLA REGISTRACE ZÁKAZNÍKŮ 1 Technické podmínky provozu ČL. 2 PRAVIDLA REGISTRACE ZÁKAZNÍKŮ Na základě Pravidel pro přístup pro regulovaný trh a Pravidel pro přístup pro mnohostranný obchodní systém RM-S se upravují obecné podrobnosti

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Mixážní

Více

Bezpečná správa dodavatele. Návod k nastavení HP dodavatele: Jak zaregistrovat vaši firmu v databázi dodavatelů HP

Bezpečná správa dodavatele. Návod k nastavení HP dodavatele: Jak zaregistrovat vaši firmu v databázi dodavatelů HP Návod k nastavení HP dodavatele: Jak zaregistrovat vaši firmu v databázi dodavatelů HP Global Procurement Poslední aktualizace: 2 February 2012 OBSAH Téma 1 Proč potřebuje HP údaje o vaší společnosti?...

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro rezervaci a nákup e-vstupenek na webu www.zlinfest.cz

Všeobecné obchodní podmínky pro rezervaci a nákup e-vstupenek na webu www.zlinfest.cz Všeobecné obchodní podmínky pro rezervaci a nákup e-vstupenek na webu www.zlinfest.cz Vymezení pojmů FILMFEST, s.r.o. Společnost FILMFEST, s.r.o., IČ: 262 73 365, se sídlem Zlín, Filmová 174, PSČ: 76179,

Více

Příloha č. 3 provozního řádu

Příloha č. 3 provozního řádu MMR Metodické pokyny a validační pravidla pro vyplnění formuláře Zjednodušené oznámení o zakázce v rámci dynamického nákupního systému Příslušný formulář získá zadavatel v listinné podobě na vybraných

Více

Průmyslové vzory. jejich právní ochrana. Kde... Jak... Co... Jaké... Co je průmyslový vzor??

Průmyslové vzory. jejich právní ochrana. Kde... Jak... Co... Jaké... Co je průmyslový vzor?? Průmyslové vzory a PRÁVNÍ OCHRANA co... jejich právní ochrana PRŮMYSLOVÉ VZORY Kde... Jak... Co je průmyslový vzor?? Proč usilovat o právní ochranu průmyslového vzoru? Právní předpisy Jaký průmyslový vzor

Více

Návrh na zápis výrobců do Seznamu pro individuální a solidární systém

Návrh na zápis výrobců do Seznamu pro individuální a solidární systém Příloha č. 2 k vyhlášce č. 352/2005 Sb. Návrh na zápis výrobců do Seznamu pro individuální a solidární systém I.díl Identifikační údaje: 1 Jméno a příjmení nebo obchodní firma 2 a.s. s.r.o. v.o.s. k.s.

Více

Směrnice o postupu školy při poskytování informací

Směrnice o postupu školy při poskytování informací Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno Směrnice o postupu školy při poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Číslo dokumentu:

Více

Žádost o dotaci je nutno podat ve lhůtě pro podání žádostí o dotaci, která je stanovena v Programu

Žádost o dotaci je nutno podat ve lhůtě pro podání žádostí o dotaci, která je stanovena v Programu Metodický pokyn k podávání žádostí o dotace prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy z Programu 2015 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu Žádost o dotaci je nutno podat

Více

OCHRANNÉ ZNÁMKY (v praxi)

OCHRANNÉ ZNÁMKY (v praxi) OCHRANNÉ ZNÁMKY (v praxi) Mgr. Jana Burešová Osnova 1. Cíl, metodika a teoreticko - právní východiska 2. Klíčové pojmy 3. Ochranné známky 4. Ochrana známek 5. Registrace ochranné známky 1. Cíl, metodika

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 2560/2001. ze dne 19. prosince 2001. o přeshraničních platbách v eurech

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 2560/2001. ze dne 19. prosince 2001. o přeshraničních platbách v eurech NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 2560/2001 ze dne 19. prosince 2001 o přeshraničních platbách v eurech EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

Více

Vyhlásená súťaž Česko dátum zverejnenia: 2.9.2011

Vyhlásená súťaž Česko dátum zverejnenia: 2.9.2011 Fakultní nemocnice Brno Excimer laser Předmětem veřejné zakázky je dodávka excimer laseru (laserového systému pro provádění refrakčních zákroků v oftalmologii) pro Oční kliniku Fakultní nemocnice Brno.

Více

I N F O R M A C E PROST EDNICTVÍM CELNÍHO Ú ADU

I N F O R M A C E PROST EDNICTVÍM CELNÍHO Ú ADU I N F O R M A C E o způsobu registrace hospodářských subjektů a přidělování nového identifikátoru těmto subjektům pro styk s celními správami Evropského společenství Dne 16.dubna 2009 bylo zveřejněno nařízení

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ RUČENÍ Z PROGRAMU RUČENÍ PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ RUČENÍ Z PROGRAMU RUČENÍ PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE Příloha č. 5: SMLOUVA O POSKYTNUTÍ RUČENÍ Z PROGRAMU RUČENÍ PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE 1. CEJIZA, s.r.o. údaj o zápisu v obchodním rejstříku zastoupená: MUDr. Bořkem Semrádem, jednatelem společnosti sídlo:

Více

HERNÍ ŘÁD webové soutěže TOPseriál Vraždy v Midsomeru.

HERNÍ ŘÁD webové soutěže TOPseriál Vraždy v Midsomeru. HERNÍ ŘÁD webové soutěže TOPseriál Vraždy v Midsomeru. I. Úvodní ustanovení 1. Organizátorem webové soutěže TOPseriál Vraždy v Midsomeru (dále Soutěž Topserial-Vraždy) o 40 časopisů TOP seriál Anglické

Více

Návod k vyplňování Podpisových vzorů pro ABO-K pro klienta fyzickou osobu

Návod k vyplňování Podpisových vzorů pro ABO-K pro klienta fyzickou osobu Návod k vyplňování Podpisových vzorů pro ABO-K pro klienta fyzickou osobu 1. Úvod ČNB zpřístupní klientovi (majiteli účtu) službu ABO-K internetové bankovnictví (dále jen ABO-K ) po předložení vyplněného

Více

Změnový list k Základním Produktovým podmínkám Běžného účtu a Základním Produktovým podmínkám platebního styku

Změnový list k Základním Produktovým podmínkám Běžného účtu a Základním Produktovým podmínkám platebního styku Změnový list k Základním Produktovým podmínkám Běžného účtu a Základním Produktovým podmínkám platebního styku Vážená klientko / Vážený kliente, dovolujeme si Vás informovat, že s účinností od 01.12.2015

Více

Vyhotovení pro dodavatele

Vyhotovení pro dodavatele 1 Vyhotovení pro dodavatele 1 VYSVĚTLIVKY Doprava vybraných výrobků podléhajících spotřební dani, které byly uvedeny do volného daňového oběhu v odesílajícím členském státě 1. Obecné pokyny 1.1. V souladu

Více

Návrh na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku

Návrh na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku Návrh na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku 1 Adresa rejstříkového soudu Krajský/městský soud v I. REJSTŘÍKOVÝ SOUD Místo pro nalepení kolkových známek 2 a příjmení nebo Obchodní

Více

Návrh na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku

Návrh na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku Příloha č.5 k vyhlášce č. 250/2005 Sb. Návrh na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku 1 Adresa rejstříkového soudu Krajský/městský soud v I. REJSTŘÍKOVÝ SOUD Místo pro nalepení

Více

Návrh na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku

Návrh na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku Příloha č.2 k vyhlášce č. 250/2005 Sb. Návrh na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku 1 Adresa rejstříkového soudu Krajský/městský soud v I. REJSTŘÍKOVÝ SOUD Místo pro nalepení

Více

SMĚRNICE K POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE ZÁKONA č. 106/1999 Sb.

SMĚRNICE K POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE ZÁKONA č. 106/1999 Sb. Základní umělecká škola Bojkovice Čtvrť 1. máje 715, 687 71 Bojkovice SMĚRNICE K POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE ZÁKONA č. 106/1999 Sb. Č. j.: ZUŠ/21/2012 Účinnost od: 24. 10. 2012 Spisový znak: 1.2.4 Počet

Více

Metodické pokyny a validační pravidla pro vyplnění formuláře Oznámení o zahájení koncesního řízení s výjimkou nadlimitních koncesních smluv na stavby

Metodické pokyny a validační pravidla pro vyplnění formuláře Oznámení o zahájení koncesního řízení s výjimkou nadlimitních koncesních smluv na stavby MMR Metodické pokyny a validační pravidla pro vyplnění formuláře Oznámení o zahájení koncesního řízení s výjimkou nadlimitních koncesních smluv na stavby Příslušný formulář získá zadavatel v listinné podobě

Více

Pokyny k vyplnění formuláře návrh na povolení oddlužení

Pokyny k vyplnění formuláře návrh na povolení oddlužení Pokyny k vyplnění formuláře návrh na povolení oddlužení Návrh na povolení oddlužení může být podán dlužníkem zároveň i jako insolvenční návrh (první úkon v insolvenčním řízení) nebo následně po podání

Více

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnické osoba)

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnické osoba) Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnické osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná

Více

Databáze ochranných známek

Databáze ochranných známek Úřad Průmyslového Vlastnictví Česká republika WWW.UPV.CZ Databáze ochranných známek Úvod do teorie ochranných známek Databáze ochranných známek Moravská zemská knihovna, Brno 3. června 2015 Úřad Průmyslového

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti SVP Invest s.r.o. se sídlem Kubelíkova 1224/42, Praha 3, Žižkov, 130 00 identifikační číslo: 24687774 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

ČÁST A OBECNÁ PRAVIDLA ODDÍL 3 PLATBA POPLATKŮ, NÁKLADŮ A JINÝCH POPLATKŮ. Platba poplatků, nákladů a jiných poplatků

ČÁST A OBECNÁ PRAVIDLA ODDÍL 3 PLATBA POPLATKŮ, NÁKLADŮ A JINÝCH POPLATKŮ. Platba poplatků, nákladů a jiných poplatků METODICKÉ POKYNY TÝKAJÍCÍ SE PRŮZKUMU PROVÁDĚNÉHO ÚŘADEM PRO HARMONIZACI NA VNITŘNÍM TRHU (OCHRANNÉ ZNÁMKY A PRŮMYSLOVÉ VZORY) V OBLASTI OCHRANNÝCH ZNÁMEK SPOLEČENSTVÍ ČÁST A OBECNÁ PRAVIDLA ODDÍL 3 PLATBA

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydává společnost REDVEL s.r.o. tyto obchodní

Více

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU)

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU) Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná

Více

Pokyny k vyplnění formuláře pro podání návrhu na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku u fyzické osoby.

Pokyny k vyplnění formuláře pro podání návrhu na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku u fyzické osoby. dr_11orzapisdoorfo.pdf - Adobe Acrobat Professional Pokyny k vyplnění formuláře pro podání návrhu na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku u fyzické osoby. I. Rejstříkový soud

Více

POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÉ INFORMACE

POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÉ INFORMACE POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÉ INFORMACE dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 1. Název organizace: Domov Korýtko, příspěvková organizace 2. Důvod a způsob založení: Domov poskytuje své služby

Více

Návrh na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku

Návrh na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku Příloha č.2 k vyhlášce č. 250/2005 Sb. Návrh na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku 1 Adresa rejstříkového soudu Krajský/městský soud v I. REJSTŘÍKOVÝ SOUD Místo pro nalepení

Více

ŽÁDOST O UDĚLENÍ ODRŮDOVÉHO PRÁVA SPOLEČENSTVÍ URČENÁ PRO ODRŮDOVÝ ÚŘAD SPOLEČENSTVÍ. Pouze pro potřeby vnitrostátního subjektu, pokud je nutné

ŽÁDOST O UDĚLENÍ ODRŮDOVÉHO PRÁVA SPOLEČENSTVÍ URČENÁ PRO ODRŮDOVÝ ÚŘAD SPOLEČENSTVÍ. Pouze pro potřeby vnitrostátního subjektu, pokud je nutné Evropská unie Odrůdový úřad Společenství ŽÁDOST O UDĚLENÍ ODRŮDOVÉHO PRÁVA SPOLEČENSTVÍ URČENÁ PRO ODRŮDOVÝ ÚŘAD SPOLEČENSTVÍ Prostřednictvím vnitrostátního subjektu: Spis č.: Pouze pro potřeby vnitrostátního

Více

21. Směrnice o poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Část I. Obecná ustanovení

21. Směrnice o poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Část I. Obecná ustanovení 21. Směrnice o poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Část I. Obecná ustanovení Článek 1 Tato směrnice upravuje postup Jihočeské vědecké knihovny v Českých

Více

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414.

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414. Obchodní firma: Sídlo: WEDA consulting s.r.o. Neumannova 1453/28, 156 00 Praha Identifikační číslo 24290564 Daňové identifikační číslo: CZ24290564 Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského

Více

Koncese na stavební práce

Koncese na stavební práce Koncese na stavební práce Vydání Aktuální verze schválena Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky dne 01.09.2014 Verze v03.1 Účinnost 03.12.2012 Verze v03.2 Účinnost 14.07.2014 Verze v03.3 Účinnost

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydáváme tyto obchodní podmínky, jež jsou

Více

Návrh na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku

Návrh na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku Příloha č.9 k vyhlášce č. 250/2005 Sb. Návrh na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku 1 Adresa rejstříkového soudu Krajský/městský soud v I. REJSTŘÍKOVÝ SOUD Místo pro nalepení

Více

http://www.isvzus.cz/usisvz/usisvz01005prepare.do?znackaform=6005782802001&priloh...

http://www.isvzus.cz/usisvz/usisvz01005prepare.do?znackaform=6005782802001&priloh... Page 1 of 6 Informační Systém o Veřejných Zakázkách - Uveřejňovací Subsystém Tisk Název zakázky: Zateplení objektu ZŠ Tolerance, Mochovská OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE Značka formuláře: 6005782802001 Typ formuláře:

Více

Oznámení o výplatě dividend

Oznámení o výplatě dividend Oznámení o výplatě dividend Představenstvo společnosti Česká pojišťovna a.s. se sídlem Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, IČ: 45272956, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl

Více

Městská část Praha 3. Nařízení tajemníka Úřadu městské části č. 5/2009

Městská část Praha 3. Nařízení tajemníka Úřadu městské části č. 5/2009 Městská část Praha 3 Nařízení tajemníka Úřadu městské části č. 5/2009 k poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů 1 Obsah: Preambule

Více

Návrh na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku

Návrh na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku Příloha č.11 k vyhlášce č. 250/2005 Sb. Návrh na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku 1 Adresa rejstříkového soudu Krajský/městský soud v I. REJSTŘÍKOVÝ SOUD Místo pro nalepení

Více

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) a dle

Více

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ Fyzická osoba - základní a živnostenská část

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ Fyzická osoba - základní a živnostenská část ČÁST A - PODNIKATEL 01 Podnikatel a) titul podací razítko JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ Fyzická osoba - základní a živnostenská část b) jméno c) příjmení d) titul 1) *) e) pohlaví f) rodné příjmení g)

Více

Formát Vysvětlení Poznámka 99999999999 11 číslic číslo PESEL 9999999999 10 číslic daňové identifikační číslo

Formát Vysvětlení Poznámka 99999999999 11 číslic číslo PESEL 9999999999 10 číslic daňové identifikační číslo DAŇOVÁ IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLA (DIČ) Základní údaje o zemi: Polsko (PL) 1. Struktura DIČ Formát Vysvětlení Poznámka 99999999999 11 číslic číslo PESEL 9999999999 10 číslic daňové identifikační číslo 2. Popis

Více

Čl. 7 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1896/2006, kterým se zavádí řízení o evropském platebním rozkazu

Čl. 7 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1896/2006, kterým se zavádí řízení o evropském platebním rozkazu Návrh na vydání evropského platebního rozkazu Formulář A Čl. 7 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1896/2006, kterým se zavádí řízení o evropském platebním rozkazu Přečtěte si prosím

Více

SIPO. Proč platit přes SIPO. Jak si SIPO pořídit. SIPO lze platit následujícími způsoby:

SIPO. Proč platit přes SIPO. Jak si SIPO pořídit. SIPO lze platit následujícími způsoby: SIPO Proč platit přes SIPO SIPO Vám umožní sdružit všechny pravidelné platby (voda, plyn, nájem, telefon, pojistné, předplatné novin atd.) do jediné platby. Každý měsíc samozřejmě dostáváte podrobný výpis

Více

Reklamační řád 1. Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Reklamační řád 1. Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů Reklamační řád 1. Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů a. Tento reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, č. 513/1991 Sb. a z.č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně

Více

ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL

ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL Tisk Název zakázky: Investiční úvěr na financování investiční akce Základní infrastruktura pro volnočasové aktivity OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE Značka formuláře: 6002807302002 Typ formuláře: Opravný Evidenční číslo

Více

Žádost o příspěvek na zřízení chráněného pracovního místa za účelem výkonu samostatné výdělečné činnosti

Žádost o příspěvek na zřízení chráněného pracovního místa za účelem výkonu samostatné výdělečné činnosti Registrační číslo Úřadu práce ČR: CHPM SVČ zřízení Pracoviště Úřadu práce ČR: S 15 Žádost o příspěvek na zřízení chráněného pracovního místa za účelem výkonu samostatné výdělečné činnosti 75 zákona č.

Více

Domov pro osoby se zdravotním postižením Milíře, příspěvková organizace Milíře 193, 34701 Tachov

Domov pro osoby se zdravotním postižením Milíře, příspěvková organizace Milíře 193, 34701 Tachov Domov pro osoby se zdravotním postižením Milíře, příspěvková organizace Milíře 193, 34701 Tachov Vnitroorganizační směrnice č. 8 oddíl B o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném

Více

Obchodní podmínky. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.kosmetikaguenerve.cz, společnosti Guenerve s.r.o.

Obchodní podmínky. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.kosmetikaguenerve.cz, společnosti Guenerve s.r.o. Obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.kosmetikaguenerve.cz, společnosti Guenerve s.r.o. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího,

Více

Systém vnitřních zásad

Systém vnitřních zásad Systém vnitřních zásad (podle zákona č. 61/1996 Sb. po novele provedené zákonem č. 284/2004 Sb.) Povinná osoba: IČ: Adresa: Osoba zodpovědná za plnění oznamovací povinnosti a k zajišťování průběžného styku

Více

INFORMAČNÍ LETÁK Účinný od 1. ledna 2012 Platný pro klienty CitiBusiness

INFORMAČNÍ LETÁK Účinný od 1. ledna 2012 Platný pro klienty CitiBusiness Tento informační leták společnosti Citibank Europe plc, společnosti založené a existující podle irského práva, se sídlem Dublin, North Wall Quay 1, Irsko, registrované v rejstříku společností v Irské republice,

Více