Poznámky k formuláři přihlášky k zápisu (průmyslového) vzoru Společenství

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Poznámky k formuláři přihlášky k zápisu (průmyslového) vzoru Společenství"

Transkript

1 ÚŘAD PRO HARMONIZACI VE VNITŘNÍM TRHU (OHIM) Ochranné známky a vzory Poznámky k formuláři přihlášky k zápisu (průmyslového) 1. Obecné poznámky 1.1 Použití formuláře Podle článku 68 nařízení Komise (ES) č. 2245/2002 ze dne 21. října 2002, jímž se provádí nařízení Rady (ES) č. 6/2002 o (průmyslových) vzorech Společenství (CDIR), můžete tuto přihlášku získat u Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (Office for Harmonization in the Internal Market, OHIM). Formulář můžete od OHIM obdržet bezplatně a lze jej stáhnout z internetových stránek OHIM (http://www.oami.europa.eu). Bezplatně lze rovněž pořídit kopii formuláře. Přihlašovatelé nebo jejich zástupci mohou používat formuláře, které mají podobnou strukturu nebo formát, jako jsou formuláře vygenerované počítačem na základě informací obsažených ve formuláři přihlášky. V případě, že jsou použity formuláře generované elektronickou cestou, nemusí se používat přílohy - postačí rozšířit elektronickou verzi v případě, že by nedostačovalo místo ve formuláři přihlášky. Správné vyplnění formuláře poskytnuté OHIM je zárukou, že přihláška splňuje formální požadavky stanovené v článku 36 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 6/2002 o (průmyslových) vzorech Společenství (CDR). Proto se doporučuje používat tento formulář. Přihlašovatelé však přesto mohou použít své vlastní formuláře. Doporučuje se, aby formulář byl vyplněn pokud možno v době podání. To usnadní a urychlí zpracování přihlášky. Políčka, která obsahují hvězdičku (*), je nutno vyplnit. Formulář přihlášky se používá jak pro jednoduché, tak pro hromadné přihlášky. Jednoduchá přihláška: žádost o zápis jednoho vzoru, bez ohledu na počet pohledů použitých ke grafickému vyobrazení vzoru. Hromadné přihlášky: žádost o zapsání několika vzorů v rámci stejné přihlášky Pro počet přihlašovaných vzorů není stanovena žádná horní hranice. S žádostí o jakékoli další informace se můžete na OHIM obrátit telefonicky na čísle: (34) Zasílání přihlášek Vyplněné přihlášky mají být přímo zaslány OHIM v Alicante nebo, pokud si to přeje přihlašovatel, jednomu z ústředních úřadů průmyslového vlastnictví členských států či Úřadu pro (průmyslové) vzory zemí Beneluxu. Pokud jsou formuláře, jakož i veškerá další sdělení, která se jich týkají, zasílány poštou, je třeba uvést tuto adresu: Office for Harmonization in the Internal Market (Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu) Receiving Unit (oddělení příjmu) Apartado de Correos 77 Avenida de Europa, 4, E Alicante, Spain Tel. (+34) Fax: (+34)

2 E Alicante, Spain Sdělení zasílaná zvláštní doručovatelskou službou, jako je kurýrní služba, je třeba zaslat na adresu: Office for Harmonization in the Internal Market (Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu) Receiving Unit (oddělení příjmu) Avenida de Europa, 4 E Alicante, Spain Sdělení zasílaná faxem je třeba zaslat na následující faxové číslo OHIM: V případě podání přihlášky faxem bude kvalita vyobrazení vzoru pravděpodobně dosti špatná (zvláště jsou-li použity fotografie), neboť tato technologie není vhodná pro přenos obrazových informací. Podání přihlášky pomocí faxu by proto nemělo být obecně preferováno. Pokud si však přihlašovatelé přesto přejí použít k podání přihlášky fax, měli by zajistit, aby byla OHIM do jednoho měsíce ode dne doručení faxu zaslána papírová kopie vyobrazení. Průzkumový referent bude na kopii potvrzující fax čekat jeden měsíc, a teprve poté přistoupí k dalšímu zpracování přihlášky. 2. Formulář, první strana 2.1 Druh přihlášky Hromadná přihláška Toto políčko by mělo být zaškrtnuto, pokud se přihláška týká více než jednoho vzoru Počet vzorů V případě hromadné přihlášky by měl být počet vzorů, který je obsažen v přihlášce, uveden v tomto políčku arabskými číslicemi. Počet vzorů by neměl být zaměňován s počtem pohledů vyobrazujících vzory ( vyobrazení jednoho vzoru může sestávat minimálně z jednoho a maximálně ze 7 pohledů) Odklad zveřejnění Přihlašovatel může v době podání přihlášky k zápisu požadovat, aby zveřejnění vzoru bylo odloženo po dobu až 30 měsíců od data podání přihlášky nebo od data vzniku práva přednosti. Toto políčko by mělo být zaškrtnuto, pokud přihláška obsahuje alespoň jeden vzor, jehož zveřejnění je odloženo. Zaškrtnutí tohoto políčka pomůže OHIM okamžitě identifikovat přihlášky, které obsahují alespoň jeden vzor, jehož zveřejnění má být odloženo Vzorek 2

3 Toto políčko by mělo být zaškrtnuto, pokud přihláška obsahuje alespoň jeden vzor, u něhož je grafické vyobrazení nahrazeno vzorkem. Vzorky lze podat pouze tehdy, pokud je vzor dvourozměrný a pokud je zveřejnění vzoru odloženo. Pokud je toto políčko zaškrtnuto, musí být rovněž zaškrtnuto tomu odpovídající políčko o odkladu (viz výše). Pokud přihláška obsahuje alespoň jeden vzor, jehož vyobrazení je nahrazeno vzorkem, musí být tato přihláška zaslána samostatně poštou, nebo být přímo doručena přijímajícímu úřadu. Musí v ní být obsaženo pět shodných kopií od každého vzorku. 2.2 Značka přihlašovatele/zástupce Přihlašovatelé nebo zástupci mohou na vyhrazeném místě uvést svou vlastní značku maximálně o délce 20 znaků. např.: iniciály, řetězec písmen apod. OHIM použije tuto značku k ověření platby poplatku (např. zda platba odpovídá dané přihlášce). 2.3 Jazyky Jazyk přihlášky Přihlašovatelé musí uvést jazyk, v němž podávají přihlášku, a tím může být kterýkoliv z úředních jazyků Evropského unie. Dvoupísmenové KÓDY ISO (kódy stanovené k identifikaci jazyků Mezinárodní organizací pro normalizaci) lze použít ve vyhrazeném políčku Druhý jazyk Přihlašovatel musí rovněž uvést druhý jazyk, který musí být jedním z pěti jazyků používaných OHIM (španělština - ES, němčina - DE, angličtina - EN, francouzština - FR nebo italština - IT) a musí se lišit od prvního jazyka. 2.4 Přihlašovatel Pokud již dříve přidělil OHIM přihlašovateli identifikační číslo, stačí uvést toto identifikační číslo a jméno. Jinak je třeba přihlašovatele identifikovat na základě uvedení jména spolu s adresou a státní příslušností a/nebo státem zápisu do obchodního rejstříku. Vyplnění políčka Právní forma je pro právnické osoby povinné. Pokud si však přejete, aby se právní forma zobrazovala v oficiálních publikacích, musíte ji rovněž uvést jako součást názvu v příslušném políčku výše. Pokud ji tam neuvedete, nebude figurovat v publikacích a osvědčeních. 2.5 Zástupce Zastoupení je povinné pro všechny přihlašovatele, ať už fyzické či právnické osoby, kteří nemají ani bydliště ani sídlo podnikatelské jednotky ani výrobní nebo obchodní pobočku ve Společenství. Všechny ostatní osoby mohou zastupovat samy sebe nebo si zvolit možnost jmenovat ve formuláři přihlášky zástupce. Zastoupení není povinné pro podání přihlášky. 3

4 Pokud přihlášku podává přímo přihlašovatel, veškerá pozdější komunikace od OHIM nebo pro OHIM musí být uskutečňována prostřednictvím zástupce. Zástupce musí uvést své jméno spolu s identifikačním číslem, které mu přidělil OHIM. Není-li takové identifikační číslo k dispozici, musí být ve formuláři přihlášky rovněž uvedeny náležité informace týkající se stávajícího/nově jmenovaného zástupce. Zastoupení před OHIM mohou rovněž vykonávat kvalifikovaní zástupci, kteří patří do jedné z následujících kategorií: advokáti, kteří jsou oprávněni vykonávat činnost v některém členském státě, mohou jednat za tento členský stát jako zástupci v záležitostech týkajících se podle okolností ochranných známek nebo (průmyslových) vzorů a jejichž místo podnikání se nachází v Evropském společenství nebo kvalifikovaní zástupci zapsaní do seznamu vedeného OHIM. Kvalifikovaní zástupci zapsaní na seznam pro ochranné známky Společenství mohou jednat i v záležitostech týkajících se (průmyslových) vzorů. Ovšem kvalifikovaný zástupce zapsaný na seznam pro záležitosti týkající se (průmyslových) vzorů Společenství nemůže jednat i v záležitostech týkajících se ochranných známek. Přihlašovatel může také jednat prostřednictvím svého zaměstnance. V případě, že je jmenován zaměstnanec, musí být v políčku zástupce uvedeno jméno tohoto zaměstnance. Zaměstnanci právnických osob, kteří mají bydliště, sídlo podnikatelské jednotky nebo výrobní či obchodní pobočku na území Evropského společenství, mohou ostatní právnické osoby zastupovat za předpokladu (a pouze za předpokladu), že mezi těmito dvěma právnickými osobami existují hospodářské vazby, například společné vlastnictví nebo kontrola. To se vztahuje i na případy, kdy je přihlašovatelem právnická osoba mimo území Evropského společenství. V takových případech musí být uvedeny v příloze informace týkající se právnické osoby, jejíž zaměstnanec jedná jménem přihlašovatele, a základ hospodářských vazeb (mateřská společnost, dceřinná společnost, pobočka apod.). OHIM bude tedy pro komunikaci s přihlašovatelem používat jméno a adresu přihlašovatelova odborného zástupce/zaměstnance. Zástupci, kterým již bylo poskytnuto identifikační číslo pro záležitosti ochranných známek Společenství, by měli používat toto identifikační číslo. Pro záležitosti vzorů nebudou přidělována žádná nová a zvláštní identifikační čísla. Kromě případu, kdy je zástupcem jmenován zaměstnanec přihlašovatele, se nepožaduje, aby bylo pro zástupce předáno oprávnění. 2.6 Jméno (fyzické osoby), obchodní firma či název (právnické osoby) a adresa Pokud je zde více než jeden přihlašovatel/zástupce, budou uvedeni v doplňujícím listu pod záhlavím jméno přihlašovatele nebo jméno zástupce. Pokud jde o fyzické osoby, musí být uvedeno jméno a příjmení, a to v tomto pořadí. V případě, že přihlašovatel je právnická osoba, musí být uvedena obchodní firma nebo oficiální název této osoby, včetně její právní formy ( Incorporated, "Sociedad Anónima, Aktiengesellschaft atd.). Označení právní formy lze zkrátit obvyklým způsobem ( Inc., S.A., AG atd.). V případě, že se adresa pro doručování (ulice, číslo domu atd.) liší od poštovní adresy (např. poštovní schránka), musí být uvedeny obě adresy. OHIM bude tyto adresy přiměřeně používat. Adresa pro doručování bude tou adresou, která bude zveřejněna. 4

5 Kromě toho musí být uvedena země, kde má právnická osoba své sídlo, a doporučuje se použití standardního dvoupísmenového kódu. V relevantních případech je vhodné rovněž uvést stát zápisu právnické osoby do obchodního rejstříku (v případě USA, Austrálie atd.). Je třeba uvést státní příslušnost přihlašovatele. Pro ulehčení komunikace mají být poskytnuta telefonní čísla, faxová čísla a ostatní informace o spojení, jako je například elektronická pošta. U každého přihlašovatele má být uvedena pouze jedna adresa. Nicméně v případě, že je uvedeno několik adres, bude brána v úvahu pouze adresa uvedená na prvním místě, s výjimkou případu, že přihlašovatel označí jinou adresu pro doručování. V případě, že dojde ke změně adresy, musí být žádost o záznam změny pro stávající identifikační číslo(a) zaslána OHIM odděleně. Přihlašovateli s více než jednou adresou bude pro každou adresu přiděleno samostatné identifikační číslo. 2.7 Sazebník poplatků Toto políčko je určeno k usnadnění výpočtu splatné částky. Vždy musí být stanovena celková částka. Uhrazení poplatků musí být provedeno v eurech současně s vyplněním přihlášky. Poplatky jsou hrazeny podle počtu vzorů (nikoliv podle počtu fotografií nebo nákresů obsažených v přihlášce). a) Struktura poplatku má tři úrovně: Shodná struktura se uplatňuje u všech tří typů poplatků: základní registrační poplatek za jednoduchý vzor nebo za první vzor z hromadné přihlášky snížený poplatek za 2. až 10. vzor další snížený poplatek za vzor od 11. vzoru dále V případě hromadné přihlášky přihlašovatel vždy uhradí základní registrační poplatek v plné výši a poplatek za zveřejnění prvního vzoru, u kterého si přeje okamžité zveřejnění. Pokud je požadován odklad, přihlašovatel vždy uhradí základní registrační poplatek v plné výši a poplatek za odklad zveřejnění prvního vzoru, u kterého si přeje odložit zveřejnění. b) Poplatek za zveřejnění nebo poplatek za zveřejnění s odkladem OKAMŽITÉ ZVEŘEJNĚNÍ: Platí se okamžitě s podáním přihlášky: registrační poplatek(ky) + poplatek(ky) za zveřejnění ODLOŽENÉ ZVEŘEJNĚNÍ: Platí se okamžitě s podáním přihlášky: registrační poplatek(ky) + poplatek(ky) za odklad Platí se později (ve lhůtě maximálně 27 měsíců): poplatek(ky) za zveřejnění. Hromadná přihláška se může týkat vzorů, které mají být zveřejněny okamžitě, stejně jako vzorů s odkladem zveřejnění. 5

6 Na pomoc přihlašovateli vytvořil OHIM kalkulátor poplatků, který je k dispozici na jeho internetových stránkách: 2.8 Platba poplatků Úhrada poplatků musí být provedena v eurech. Úhrada (při níž veškeré bankovní poplatky jdou k tíži plátce, který musí bance vydat náležité pokyny), může být provedena takto: - provést odečet na běžném účtu vedeném u OHIM a uvést číslo tohoto účtu, - provést převod v eurech na bankovní účet u OHIM, s uvedením jména, adresy a čísla značky přihlašovatele nebo zástupce a typu poplatku, k němuž se platba vztahuje, jakož i data, k němuž byl převod proveden, Běžné účty mohou být otevřeny na základě písemné žádosti podané u OHIM na následující adrese: Office for Harmonization in the Internal Market (Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu) Finance Department (finanční odbor) Avenida de Europa, 4 Apartado de correos, 77 E Alicante, Spain Telefon: (34) Fax: (34) Peněžní převody mohou být provedeny na jeden z následujících bankovních účtů OHIM: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Swift code (BIC): BBVAESMM IBAN ES La Caixa Swift code (BIC): CAIXESBB IBAN ES Podpis Formulář přihlášky musí být podepsán a musí být uvedeno jméno podepisujícího Číslo stránky Přihlašovatel by měl na každé stránce přihlášky do políčka vpravo dole uvést číslo stránky z celkového počtu stran. Tímto způsobem přihlašovatel pomůže OHIM náležitě porozumět pořadí jednotlivých listů a přispěje tak k usnadnění kontroly. 3. Přihláška, druhá strana Druhá stránka, pokračování, odpovídá specifickým podrobnostem každého vzoru. V případě, že se přihláška vztahuje na více vzorů než na jeden, měl by být list reprodukován pro každý další vzor z hromadné přihlášky. Přihláška obsahuje tolik doplňujících listů, kolik je v ní obsaženo vzorů, kromě případu, že veškeré údaje vztahující se na všechny vzory obsažené v hromadné přihlášce jsou shodné 6

7 (stejné uvedení výrobku a locarnské třídy, stejné právo přednosti podle úmluvy nebo stejná výstavní priorita, stejný původce, stejný stručný popis vyobrazení/vzorku). V takovém případě by mělo být zaškrtnuto příslušné políčko následující údaje shodné pro všechny vzory uvedené v této přihlášce a nebude pak třeba zasílat více doplňujících listů. 3.1 Číslo vzoru z celkového počtu Přihlašovatel by měl uvést arabskými číslicemi číslo vzoru a celkový počet vzorů obsažených v přihlášce. např.: třetí vzor z hromadné přihlášky, která zahrnuje 60 vzorů, by měl být uveden v tomto políčku následovně: 3 z celkového počtu Jméno přihlašovatele K usnadnění kontroly je vhodné, aby přihlašovatel uvedl své jméno v podobě, v jaké je zapsáno na první straně formuláře. 3.3 Určení výrobků a locarnské třídění Určení výrobků U každého přihlašovaného vzoru musí přihlašovatel uvést určení výrobků. Pokud platí pro všechny vzory uvedené ve společné přihlášce stejné označení výrobku, měla by být zaškrtnuta položka shodné určení výrobků pro všechny vzory a položka určení výrobku by se u následujících průmyslových vzorů neměla vyplňovat. Určení výrobků by mělo být vyjádřeno tak, aby jasně vystihovalo jejich povahu. Přihlašovatelům je důrazně doporučováno, aby používali seznam výrobků databáze EUROLOCARNO, protože to umožní rychlejší registraci. Seznam EUROLOCARNO je k dispozici na internetových stránkách OHIM: Určení výrobku nemá vliv na rozsah ochrany zapsaného průmyslového Uvedení locarnských tříd a podtříd Přihlašovatel může uvést locarnskou třídu. Pokud přihlašovatel používá terminologii EUROLOCARNO, třída, do níž výrobek patří, bude automaticky patrná. Toto uvedení není povinné a nemá vliv na rozsah ochrany zapsaného (průmyslového) vzoru Společenství. V případě hromadné přihlášky musí výrobky, do kterých mají být vzory začleněny nebo ke kterým se chtějí přihlásit, patřit do stejné třídy locarnského třídění (s výjimkou dekoru). 3.4 Právo přednosti V přihlášce nebo po podání přihlášky může být uplatňována jedna nebo více priorit. 7

8 Stejná priorita pro všechny vzory: pokud se v hromadné přihlášce na všechny vzory vztahuje stejné právo přednosti, mělo by být zaškrtnuto příslušné políčko a u následujících vzorů lze ponechat políčko práva přednosti prázdné. Ačkoliv doklady o právu přednosti (právo přednosti podle mezinárodní smlouvy a výstavní priorita) je možné poskytnout do 3 měsíců od žádosti o uplatnění práva přednosti, doporučuje se zaslat OHIM doklady o právu přednosti v co nejkratší době Právo přednosti podle mezinárodní smlouvy Přihlašovatel by měl uvést: stát prvního podání nebo kód ISO této země, datum prvního podání, číslo přihlášky. Pokud jsou k přihlášce přiloženy požadované dokumenty (potvrzení podání, potvrzení registrace), musí být zaškrtnuta příslušná položka. K jedné přihlášce vzoru se může vztahovat několik práv přednosti. Jakékoli dodatečné právo přednosti podle úmluvy by měl přihlašovatel uvést v přílohovém listu. Přihlašovatel musí podat kopii potvrzení o podání přihlášky nebo osvědčení o zápisu vzoru do tří měsíců od data podání přihlášky zapsaného (průmyslového) Výstavní priorita Přihlašovatel by měl uvést: název výstavy datum a místo výstavy datum prvního vystavení Pokud je pro všechny vzory hromadné přihlášky uplatňována stejná výstavní priorita, měl by přihlašovatel zaškrtnout příslušné políčko stejná priorita pro všechny vzory. Pokud jsou přiloženy požadované dokumenty (potvrzení vystavení), měla by být zaškrtnuta příslušná položka. Jedna přihláška (průmyslového) vzoru může mít několik práv přednosti. Jakoukoli dodatečnou výstavní prioritu by měl přihlašovatel uvést v doplňujícím listu. Přihlašovatel musí podat osvědčení vydané úřadem odpovědným za ochranu průmyslového vlastnictví na výstavě do tří měsíců od data podání přihlášky zapsaného (průmyslového). V tomto osvědčení musí být učiněno prohlášení, že vzor byl skutečně ztělesněn ve výrobku nebo pro něj použit a zpřístupněn veřejnosti na výstavě, a rovněž v něm musí být uvedeno datum zahájení výstavy. Pokud se první zpřístupnění výrobku veřejnosti neshoduje s datem zahájení výstavy, musí být uvedeno datum tohoto prvního zpřístupnění výrobku veřejnosti. K tomuto osvědčení musí být přiloženo označení konkrétního zpřístupnění výrobku veřejnosti, které je řádně potvrzeno tímto úřadem. 3.5 Původce Původce nebo tým původců a jejich adresy mohou být uvedeny v oddíle původce. Povoluje se kolektivní označení týmu původců. Pokud se původce vzdal práva na uvedení jména, musí být zaškrtnuta příslušná položka. 8

9 Stejný původce pro všechny vzory: pokud je v hromadné přihlášce u všech přihlašovaných vzorů stejný původce nebo tým původců, má to být uvedeno zaškrtnutím políčka stejný původce pro všechny vzory a u všech dalších vzorů lze ponechat políčko původce prázdné. 3.6 Různé Žádost o odklad zveřejnění Pokud přihlašovatel chce, aby vzor zůstal nezveřejněn, musí být zaškrtnuto příslušné políčko Přihláška podaná se vzorkem Pokud je podán vzorek, má být zaškrtnuto příslušné políčko. Zveřejnění vzoru bude odloženo. Políčko o odkladu by rovněž mělo být zaškrtnuto Počet pohledů V tomto políčku má přihlašovatel uvést počet pohledů grafického vyobrazení vzoru (1-7). 3.7 Stručný popis vyobrazení/vzorku Stručný popis nesmí překročit 100 slov. Tento popis se musí vztahovat pouze k těm vlastnostem, které se vyskytují ve vyobrazení vzoru nebo vzorku. Popis nesmí obsahovat tvrzení o údajné novosti či osobitém charakteru vzoru. Stručný popis nebude zapsán do rejstříku ani nebude zveřejněn a nemá vliv na rozsah ochrany zapsaného (průmyslového). Zveřejněno bude pouze oznámení, že byla vyplněna položka popis, nikoliv samotný text stručného popisu. 4. Přihláška, třetí strana (list vyobrazení/vzorek ) Jedná se o list, k němuž je připojeno grafické vyobrazení. Pokud místo na tomto listu nestačí k připojení všech grafických vyobrazení a/nebo vzorků, lze jej reprodukovat pro každé další vyobrazení. List vyobrazení/vzorku může být použit pro několik různých vzorů. V případě hromadných přihlášek se však velmi doporučuje použít na každý vzor jeden nebo dva samostatné listy. 4.1 Počet pohledů Přihlašovatel by měl uvést počet pohledů buď nalepených nebo přímo vytištěných na list vyobrazení/vzorku. 4.2 Číslo vzoru z celkového počtu Protože list vyobrazení/vzorku může být použit pro jeden nebo více vzorů, přihlašovatel by měl uvést počet vzorů vyobrazených pohledy, které jsou vlepeny nebo přímo vytisknuty. např.: pokud se list vyobrazení/vzorku týká vyobrazení vzoru 1 z celkového počtu 10, má být označen jako 1 z celkového počtu 10. 9

10 4.3 Jméno přihlašovatele Jméno přihlašovatele se uvede v příslušném políčku. 4.4 Grafické vyobrazení (průmyslového) vzoru Zobrazení se může skládat maximálně ze sedmi různých pohledů (fotografie, nákresy) vzoru, minimální počet je jeden pohled pro jeden vzor. Pokud je poskytnuto více než 7 pohledů, nebude OHIM při zápisu a zveřejnění přihlížet k žádným pohledům nad daný maximální počet. OHIM bude přijímat pohledy v po sobě jdoucím pořadí tak, jak jsou očíslovány přihlašovatelem. Pro každý vzor je použito grafické zobrazení. Hromadná přihláška obsahuje tolik grafických zobrazení, kolik je vzorů. např.: Hromadná přihláška pro 5 vzorů vyžaduje 5 grafických vyobrazení, každé vyobrazení obsahuje od 1 do 7 pohledů, a proto se celkový počet pohledů pohybuje v rozmezí od 5 do 35. Pohled je nákres nebo fotografie představující vzor samotný nebo jeho detail, v černobílém nebo barevném provedení. Pohled musí být nalepený, připojený nebo přímo vytištěný na list(y) vyobrazení, které nesmí být přeložené nebo sešité. Nemusí v nich být uveden žádný vysvětlující text. Pohled se reprodukuje na neutrální pozadí a nesmí být retušován inkoustem nebo korekční tekutinou. Musí být v kvalitě umožňující jasné rozlišení všech detailů předmětu, pro který je požadována ochrana, a umožňující zmenšení nebo zvětšení na velikost nepřesahující 8 cm (šířka) na 16 cm (výška) na jeden pohled, aby jej bylo možno zařadit do Rejstříku a přímo publikovat ve Věstníku vzorů Společenství. Podává se pouze jedna kopie každého pohledu. Přihlašovatel očísluje každý z pohledů arabskými číslicemi, a to samostatnými číslicemi oddělenými tečkou, první bude číslo vzoru a druhé bude číslo pohledu. např.: třetí pohled čtvrtého vzoru: 4.3. Zvláštní péče by měla být věnována tomu, aby v hromadné přihlášce nedošlo k záměně mezi pohledy různých vzorů. a) Opakující se kresba povrchu: Pokud přihláška k zápisu vzoru obsahuje opakující se kresbu povrchu, musí zobrazení vzoru ukazovat kompletní kresbu a dostatečný výsek opakujícího se povrchu. b) Typografická kresba písma: Pokud přihláška k zápisu vzoru sestává z typografických znaků, musí se zobrazení vzoru skládat ze zobrazení všech písmen abecedy, velkých i malých, pokud je to relevantní, a ze všech arabských číslic, stejně jako z pětiřádkového textu, ve kterém jsou použity typografické znaky příslušné typografické škály znaků, obojí pak musí být ve velikosti 16 bodů. 4.5 Vzorek 10

11 Jedná se o kus materiálu (textil, tapeta, krajka, kůže apod.), který za určitých okolností nahrazuje grafické vyobrazení: vzor musí být dvourozměrný a přihláška k zápisu musí obsahovat žádost o odklad zveřejnění. a) Počet kopií: Od každého vzorku musí být podáno pět shodných kopií. b) Velikost: maximálně 26,2 cm x 17 cm, nesloženo. c) Hmotnost: maximálně 50 gramů. d) Tloušťka: maximálně 3 mm. e) Povaha: Budou odmítnuty vzorky, které rychle podléhají zkáze nebo jejichž uskladnění je nebezpečné. f) Opakující se kresba povrchu: V případě, že se vzor týká opakující se kresby povrchu, měl by vzorek ukazovat kompletní kresbu a dostatečnou část délky a šířky opakující se kresby, přičemž nesmí přesahovat míry uvedené výše. 5. Doplňující list Místo vyhrazené na tomto doplňujícím listu lze využít pro podání jakýchkoli dodatečných informací za předpokladu, že nedostačuje místo na listech jedna a dva. Přihlašovatel by měl pro urychlení procesu zápisu a zveřejnění uvést záhlaví, k němuž se informace vztahují, a specifikovat číslo stránky a číslo vzoru, jichž se informace týkají. např.: další původce, vzor číslo XX strana 2 z 4 11

Průmyslové vzory. jejich právní ochrana. Kde... Jak... Co... Jaké... Co je průmyslový vzor??

Průmyslové vzory. jejich právní ochrana. Kde... Jak... Co... Jaké... Co je průmyslový vzor?? Průmyslové vzory a PRÁVNÍ OCHRANA co... jejich právní ochrana PRŮMYSLOVÉ VZORY Kde... Jak... Co je průmyslový vzor?? Proč usilovat o právní ochranu průmyslového vzoru? Právní předpisy Jaký průmyslový vzor

Více

Pravidla a podmínky registrace domény.eu pro žádosti o registraci Doménového jména podané během Období postupné registrace

Pravidla a podmínky registrace domény.eu pro žádosti o registraci Doménového jména podané během Období postupné registrace Pravidla a podmínky registrace domény.eu pro žádosti o registraci Doménového jména podané během Období postupné registrace Pravidla pro období Sunrise str. 1/29 OBSAH OBSAH 2 DEFINICE 4 PŘEDMĚT A ROZSAH

Více

SPOLEČNÝ PROVÁDĚCÍ ŘÁD

SPOLEČNÝ PROVÁDĚCÍ ŘÁD SPOLEČNÝ PROVÁDĚCÍ ŘÁD K MADRIDSKÉ DOHODĚ O MEZINÁRODNÍM ZÁPISU OCHRANNÝCH ZNÁMEK A K PROTOKOLU K TÉTO DOHODĚ (platný k 1. lednu 2012) ISBN: 978-80-7282-2 KAPITOLA PRVNÍ: Pravidlo 1: Pravidlo 1bis: Pravidlo

Více

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ 12.10.2010 Úřední věstník Evropské unie L 268/1 II (Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) č. 904/2010 ze dne 7. října 2010 o správní spolupráci a boji proti podvodům v oblasti daně z přidané

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU)

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 4.4.2011 Úřední věstník Evropské unie L 88/5 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Equa bank a.s. pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Equa bank a.s. pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Stránka 1 z 17 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Equa bank a.s. pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Rozsah platnosti a změny všeobecných obchodních podmínek 1.1.1. Tyto

Více

Podmínky k investování ČP INVEST investiční společnosti, a. s. platné od 1.4.2010

Podmínky k investování ČP INVEST investiční společnosti, a. s. platné od 1.4.2010 Podmínky k investování ČP INVEST investiční společnosti, a. s. platné od 1.4.2010 čl. 1 Úvodní ustanovení 1. ČP INVEST investiční společnost, a.s., se sídlem Praha 4, Na Pankráci 1658/121, PSČ 140 21,

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Účinné od 1. 1. 2014 Úvod (1) Společnost Sberbank CZ, a.s., IČO: 25083325, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 4353 (dále jen Banka

Více

441/2003 Sb. ZÁKON ze dne 3. prosince 2003 ČÁST PRVNÍ OCHRANNÉ ZNÁMKY

441/2003 Sb. ZÁKON ze dne 3. prosince 2003 ČÁST PRVNÍ OCHRANNÉ ZNÁMKY 441/2003 Sb. ZÁKON ze dne 3. prosince 2003 o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech

Více

ČÁST F ČÁST F - OCHRANNÉ ZNÁMKY

ČÁST F ČÁST F - OCHRANNÉ ZNÁMKY ČÁST F - OCHRANNÉ ZNÁMKY OBSAH ZVLÁŠTNÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY O OCHRANNÝCH ZNÁMKÁCH 3 1. Zahájení správního řízení ve věci ochranných známek 4 1.1 Podání ve věci 4 1.2 Forma podání 4 1.3 Doručování 5 2. Postup

Více

P Ř Í R U Č K A o způsobu vyplňování Jednotného správního dokladu a Jednotného správního dokladu doplňkového od 1.1.2013 D Í L C D O V O Z

P Ř Í R U Č K A o způsobu vyplňování Jednotného správního dokladu a Jednotného správního dokladu doplňkového od 1.1.2013 D Í L C D O V O Z P Ř Í R U Č K A o způsobu vyplňování Jednotného správního dokladu a Jednotného správního dokladu doplňkového od 1.1.2013 D Í L C D O V O Z Díl 1 MANIPULACE S JEDNOTLIVÝMI DÍLY TISKOPISU A DOPLŇKOVÉHO LISTU

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU č.: Dnešního dne uzavřeli/y: Jméno a příjmení: rodné číslo: trvale bytem:

RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU č.: Dnešního dne uzavřeli/y: Jméno a příjmení: rodné číslo: trvale bytem: Věřitel RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU č.: Dnešního dne uzavřeli/y: Klient obchodní společnost: V6 profit spol. s r.o. se sídlem: Praha 6, Liboc, Jenečská 112/50, PSČ 161 00 identifikační číslo: 27446638 zapsaná

Více

Zvlá š tní rež im jednoho šprá vní ho mí štá Mini One Stop Shop EU rež im. Informáční máteriál pro veřejnošt

Zvlá š tní rež im jednoho šprá vní ho mí štá Mini One Stop Shop EU rež im. Informáční máteriál pro veřejnošt Zvlá š tní rež im jednoho šprá vní ho mí štá Mini One Stop Shop EU rež im Informáční máteriál pro veřejnošt 1. Úvod... 2 1.1 Souvislosti... 2 1.2 Právní úprava... 2 1.3 Vymezení pojmů... 3 1.4 Použití

Více

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711 Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711 Věc: Výzva k podání nabídky Česká republika Český telekomunikační úřad, se sídlem:

Více

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi:

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: Společnost: se sídlem: Nademlejnská 600/1, Hloubětín, 198 00 Praha 9 spisová značka: C 29514 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (Holland) N.V. Prague Branch Všeobecné obchodní podmínky I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ platné a účinné od 1.1.2014 Článek 1 Předmět úpravy a rozsah platnosti Všeobecných obchodních

Více

Z Á K O N č. 253/ 2 0 0 8 S b.

Z Á K O N č. 253/ 2 0 0 8 S b. Z Á K O N č. 253/ 2 0 0 8 S b. ze dne 5. června 2008 o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu ve znění zákona: - č. 227/2009 Sb., kterým se mění některé

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

Všeobecné obchodní podmínky Equa bank a.s.

Všeobecné obchodní podmínky Equa bank a.s. Všeobecné obchodní podmínky Equa bank a.s. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Rozsah platnosti a změny všeobecných obchodních podmínek 1.1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují obecné podmínky

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon nebo ZVZ ) sp. zn.: CN/1/CN/14 č. j.: 544/14/CN na veřejnou zakázku s názvem

Více

Postup zadávání veřejné zakázky v otevřeném řízení

Postup zadávání veřejné zakázky v otevřeném řízení Postup zadávání veřejné zakázky v otevřeném řízení Pro nadlimitní zakázky veřejného zadavatele Podle právního stavu k 1. 4. 2012 1 Obsah A. Schéma postupu zadávání veřejné zakázky... 4 1. Úvodní poznámky...

Více

INFORMAČNÍ BROŽURA SPOLEČNOSTI

INFORMAČNÍ BROŽURA SPOLEČNOSTI INFORMAČNÍ BROŽURA SPOLEČNOSTI Verze 2/2014 platnost od: 1. 12. 2014 PŘÍLOHA č. 4 Obsah 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O AKCENTĚ 2 2. ZÁKLADNÍ INFORMACE O POSKYTOVANÝCH PLATEBNÍCH SLUŽBÁCH 2 3. ZPRACOVÁNÍ PLATEBNÍCH

Více

Všeobecné obchodní podmínky BAWAG Bank CZ a.s. Všeobecné obchodní podmínky BAWAG Bank CZ a.s. 1/14

Všeobecné obchodní podmínky BAWAG Bank CZ a.s. Všeobecné obchodní podmínky BAWAG Bank CZ a.s. 1/14 Všeobecné obchodní podmínky BAWAG Bank CZ a.s. Všeobecné obchodní podmínky BAWAG Bank CZ a.s. 1/14 Obsah: ZÁKLADNÍ PRAVIDLA A PRINCIPY 1. Rozsah použití 2. Definice 3. Bankovní tajemství a ochrana osobních

Více

POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č.

POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č. POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č. 6/2010 Pokyny pro žadatele program podpory obcí ležících v regionech národních

Více

Zařízení pro pracoviště chromatografie v rámci projektu Pracoviště pro výzkum inovací techniky

Zařízení pro pracoviště chromatografie v rámci projektu Pracoviště pro výzkum inovací techniky Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Zařízení pro

Více

Pokyny pro vyplnění formuláře na stížnost. I. Co je třeba vědět, než začnete vyplňovat formulář na stížnost

Pokyny pro vyplnění formuláře na stížnost. I. Co je třeba vědět, než začnete vyplňovat formulář na stížnost CES 2014/1 Pokyny pro vyplnění formuláře na stížnost I. Co je třeba vědět, než začnete vyplňovat formulář na stížnost Jaké stížnosti Soud posuzuje? Evropský soud pro lidská práva je mezinárodní soudní

Více

Všeobecné obchodní podmínky Volksbank CZ, a. s.

Všeobecné obchodní podmínky Volksbank CZ, a. s. Všeobecné obchodní podmínky Volksbank CZ, a. s. Účinné od 10. 06. 2012 Úvod (1) Společnost Volksbank CZ, a.s. (dále jen Banka ), IČ: 25083325, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

207/2000 Sb. ZÁKON ze dne 21. června 2000 ČÁST PRVNÍ

207/2000 Sb. ZÁKON ze dne 21. června 2000 ČÁST PRVNÍ 207/2000 Sb. ZÁKON ze dne 21. června 2000 o ochraně průmyslových vzorů a o změně zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů Změna:

Více

info@vypujcime.cz bankovní spojení:

info@vypujcime.cz bankovní spojení: Dnešního dne uzavřeli Vypůjčíme s.r.o., IČ: 03186792, se sídlem Praha 4 Nusle, Na Zámecké 1518/9, PSČ 140 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 228095, jejímž

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr.

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr. ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr.cz V Praze dne 26. března 2012 Č. j.: MF-32699/2012/23-232 - 2/Se Věc:

Více