Českolipský Sportareál otevře veřejnosti svoje dveře

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Českolipský Sportareál otevře veřejnosti svoje dveře"

Transkript

1 18/øíjen/2007 vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 19. øíjna 2007 Českolipský Sportareál otevře veřejnosti svoje dveře Na program oslav 28. øíjna zaøadilo mìsto Èeská Lípa pro všechny zájemce prohlídku sportovního areálu, kde nyní probíhají rozsáhlé rekonstrukèní práce. Rekonstrukce odstartovala více jak pøed rokem a do zahájení provozu zbývá už jen nìkolik mìsícù, proto jsme se rozhodli pozvat obèany, aby si prohlédli, co se již podaøilo vybudovat a na co všechno se mohou po otevøení sportovního centra tìšit, vysvìtlil místostarosta Jan Stejskal. Dveøe Sportareálu se pro návštìvníky otevøou v 11,00 hod a poslední prohlídka jak bazénové èásti, tak i ledové plochy a ochozù bude možná nejpozdìji v 15,40 hod. Vzhledem k tomu, že se veøejnost bude pohybovat v prostorách rozestavìné stavby, musí být pøi prohlídkách dodržována veškerá bezpeènostní pravidla, upozoròuje vedoucí odboru rozvoje, majetku a investic Jolana Nebøenská. Z bez- Prohlídka Sportareálu 28. října od 11 do 16 hodin peènostních dùvodù dostanou všichni návštìvníci pøi vstupu do areálu bezpeènostní pøilby a uvnitø stavby se nebudou moci vzdalovat mimo vyznaèené trasy, dodává. Zájemci o prohlídku se v rekonstruovaných prostorách nebudou pohybovat jednotlivì, ale po skupinkách, které budou útrobami Sportareálu provádìt zamìstnanci odboru rozvoje, majetku a investic zhruba ve dvacetiminutových intervalech. Pøi vstupu do sportovního areálu také probìhne rozsáhlá prezentace celé investièní akce. Návštìvníci se tak mohou napøíklad bìhem èekání na prohlídku seznámit s vizualizacemi finální podoby zimního stadionu a plaveckého areálu s relaxaèním a herním zázemím, øíká místostarosta Jan Stejskal. V pøípadì vyššího zájmu o prezentaci této stavby, jsme pøipraveni ještì tuto akci pro obèany opakovat. Z bloku starostky Podzim už pomalu dobarvil poslední zelený lístek, jinovatku už stíráme z oken každé ráno, zkrátka všechno se pøipravuje na pøíchod zimy. O tom, že se na sníh a mráz chystají majitelé zahrádek, svìdèí krom jiného také kontejnery na komunální odpad plné vìtví nebo staré posekané trávy. Nejen z tohoto dùvodu jsme požádali Liberecký kraj o dotaci na sbìr bioodpadu v našem mìstì. Získali jsme bezmála 350 tisíc korun, za které poøídíme 250 kusù stodvacetilitrových nádob. Obyvatelé Èeské Lípy se tak mohou jako jedni z prvních v celé republice zapojit do tøídìní biodoodpadu, který zahrnuje napøíklad trávu, listí, ale pøípadnì i kuchyòský odpad. V jednom z pøíštích vydání Mìstských novin uveøejníme výzvu obèanùm, na základì které se mohou pøihlásit ti, kteøí by mìli o speciální kontejnery zájem. Jedním z hlavních cílù projektù je snížení nákladù na svoz komunálního odpadu, kterého by mìlo v místech, kde bude provádìn svoz bioodpadù, výraznì ubývat. Po nìkolikaletém vyjednávání a bezpoètu schùzek se nám podaøilo uvést v život Cyklostezku Varhany. Spoleènì se zástupci Kamenického Šenova, Horní Libchavy, Volfartic a Nového Oldøichova, tedy obcí, kudy povede osa cyklostezky, jsme zahájili samotnou realizaci stavby. Výstavba je vzhledem k velice vysokým finanèním nákladùm rozdìlena do tøí etap. Náklady na první etapu jsou vyèísleny na 17 milionù korun. Kompletní realizace bude ještì ètyøikrát dražší. Po dokonèení poslední etapy bude mìøit cyklostezka vedoucí po zrušené železnièní trati z Èeské Lípy do Kamenického Šenova cca 17 kilometrù. Cyklisté by si první èást trasy z Èeské Lípy pøes Manušice do Horní Libchavy mìli vyzkoušet již v jarních mìsících pøíštího roku. Už se moc tìším na výlety do tohoto krásného a neprávem trochu pozapomenutého koutu Èeskolipska. Hana Moudrá Další vydání MN je Uzávìrka je

2 MÌSTSKÉ NOVINY è. 18, øíjen 2007 Mìsto již pøed mìsícem podepsalo s firmou Vett dodatek smlouvy a od 1.øíjna opìt provozuje mìstskou autobusovou dopravu (MAD) v Èeské Lípì. Minulý mìsíc také vyjely na linky MAD zbrusu nové nízkopodlažní autobusy. S ohledem na plánovou optimalizaci mìstské hromadné dopravy, která od nového roku zásadnì zmìní jízdní øády a trasy linek, jsme zakoupili ètyøi nové autobusy znaèky MAN, informovala Alena Cajthamlová, nová jednatelka firmy Vett, a.s. Do konce roku se náš vozový park rozroste ještì o dva kusy tìchto moderních vozidel. Nízkopodlažní autobus MAN ve žlutém a støíbrném provedení nabídne èeskolipským cestujícím vysoký komfort, pohodlí a vyšší kapacitu pøepravovaných osob. Vozy znaèky Citelis mají kapacitu 95 cestujících, nové autobusy MAN pøepraví o 12 cestujících více, takže nyní odpadá potøeba posilovat nìkteré linky v dopravních špièkách dalšími vozy. Podle Aleny Cajthamlové jsou nové nízkopodlažní autobusy vybaveny technologií, která umožní pøi pøíjezdu k zastávce, aby se výška nástupní plochy vozidla dle potøeby ještì o nìkolik centimetrù snížila nebo zvýšila. Konstrukce autobusu umožòuje souèasnì pøepravu dìtského koèárku i vozíku pro handicapované osoby. Náš vozový park se rozroste také v pøíštím roce. Poèítáme s nákupem dalších autobusù tohoto typu a dále také jednáme o poøízení nìkolika menších vozidel, které vzhledem k speciálnì požadovaným parametrùm musíme nechat vyrobit na zakázku, informuje pøedsedkynì pøedstavenstva Cajthamlová. Na záøijovém zasedání informovala starostka Hana Moudrá zastupitele o aktuální situaci ve financování mìstské hromadné dopravy. Spoleènosti VETT, a.s. Zákupy bude pro letošní rok vyplacena prokazatelná ztráta vzniklá v dùsledku plnìní závazku veøejné služby ve výši cca 8,9 mil. Kè. Vzhledem k tomu, že doèasný pøepravce ÈSAD Semily nevybíral od cestujících jízdné, chybí v souèasné dobì na položce rozpoètu MHD èástka ve výši ,- Kè. Zastupitelé se nakonec shod- Na linky MHD vyrazily nové autobusy li, že na øíjnovém mìstském zastupitelstvu navýšení o požadovanou èástku odsouhlasí. Chválím v tomto smìru úspìšnou strategii vedení mìsta, uvedl zastupitel Ing. Jaromír V Èeské Lípì byla technickým odborem mìstského úøadu provedena kontrola stanoviš nádob na tøídìný odpad. Bylo zjištìno, že nìkterá stanovištì zasahují do parkovacích míst tím, že jsou umístìna na komunikacích, parkovištích apod. Na základì tìchto provedených zjištìní a podnìtù od obèanù již rada mìsta v èervnu letošního roku schválila vybudování 16-ti zpevnìných stanoviš nádob na tøídìný odpad. Následnì probìhlo výbìrové øízení, kde byla vybrána jako nejlevnìjší zhotovitel firma Jaroslav Hlavnièka Stavební práce, Nový Bor. V prùbìhu budování schválených 16 zpevnìných stanoviš nádob na tøídìný Štrumfa, který prohlásil, že bude hlasovat pro navýšení položky o èástku cca 800 tisíc Kè. Bylo špatné, abychom souèasného partnera nìjakým alibismem otrávili. (jr) Zpevněná stanoviště nádob na tříděný odpad se rozšíří odpad se na technický odbor obraceli místní obèané se žádostmi o vybudování nových zpevnìných stanoviš pro nádoby. Z výše popsaných dùvodù technický odbor vytipoval dalších 8 míst vhodných k realizaci zpevnìných stanoviš nádob na tøídìný odpad, na která budou na základì požadavkù obèanù pøesunuty nádoby na tøídìný odpad. Vybudování zpevnìných stanoviš a uvolnìní parkovacích míst pøemístìním nádob na tøídìný odpad na tato stanovištì vyvolalo u obèanù velmi kladnou odezvu. Finanèní prostøedky na realizaci této akce jsou vyèlenìny v rozpoètu technického odboru pro letošní rok. (red) Profil zastupitele Ladislav Mimra Vìk: 58 Povolání: fotograf Politická pøíslušnost: ODS Oblíbené místo v Èeské Lípì: Mám rád celé Èeskolipsko, zejména krásnou pøírodu a historické památky. Pøímo v Èeské Lípì je to Vodní hrad, nám. T.G.M., klášterní zahrady a altánek v mìstském parku Jak trávíte volný èas? Rád chodím do lesa se svými jezevèíky, poznávám krásná a zajímavá místa v naší zemi, ale i v zahranièí. S jakou ideou jste do ZM vstupoval? Chci se podílet na rozvoji našeho mìsta tak, aby v nìm byli spokojeni obèané starší i mladší generace. Podporuji rekonstrukci Sportareálu, budování cyklistických stezek, výstavbu nového divadla, øešení dopravy v centru mìsta. Co konkrétnì osobnì chcete v ZM prosadit a jakým zpùsobem budete danou vìc realizovat? Zlepšení dopravní situace budováním silnièních obchvatù, které by øešily témìø kritickou situaci v dopravní špièce, budování domu pro seniory, investice do školství, zdravotnictví a kultury. Vzkaz obèanùm? Pøeji všem obèanùm pevné zdraví a pøíjemné žití ve mìstì Èeská Lípa. 2

3 è. 18, øíjen 2007 MÌSTSKÉ NOVINY odbor rozvoje, majetku a investic informuje O byty na Ladech je velký zájem S blížícím se dokonèením výstavby pìti bytových domù v lokalitì Lada se Mìsto Èeská Lípa rozhodlo ke dni zastavit pøijímání žádostí o pronájem tìchto obecních bytù. Na základì doporuèení sociální a bytové komise jsme v souladu s usnesením rady mìsta zastavili pøijímání žádostí o pronájem, nebo poèet podaných žádostí již znaènì pøevyšuje poèet bytù urèených k pronájmu. V souèasné dobì evidujeme na tøi stovky žadatelù, a k dispozici máme osmdesát bytových jednotek, vysvìtluje vedoucí odboru rozvoje, majetku a investic Jolana Nebøenská. V této chvíli hledáme spoleènì s bytovou komisí nejvhodnìjší formu, kterou budou z obrovského poètu žadatelù objektivnì vybráni ti, kteøí pronájem bytu získají Stavební práce na výstavbì II. etapy bytových domù Lada potrvají ještì do konce listopadu. První nájemníci by se po kolaudaci všech pìti objektù mohli zaèít stìhovat již bìhem mìsíce ledna pøíštího roku. V každém objektu se nachází jeden byt speciálnì pøizpùsobený pro handicapované osoby, popisuje referentka investic Šárka Tomášková. Celý obytný soubor je dále dispoziènì tvoøen byty od tìch nejmenších velikosti 1+KK až po ty nejvìtší 4+1. Všechny byty jsou standardnì vybaveny kuchyòskou linkou, sporákem a digestoøí. Ve všech domech je výtah umožòující pøístup i osobám s omezeným pohybem. Ve vnitrobloku novì budovaných bytových domù obytného souboru Lada navíc vyroste moderní dìtské høištì. V rámci výstavby bude zbudováno velké høištì složené z herních prvkù se skluzavkami, lezecí sítí a stìnou, šplhacím lanem, hrazdou, žebøíkem atp. Chybìt nebude ani vahadlová houpaèka a další dvì pružinová houpadla. Všechny herní prvky vèetnì oplocení budou vyrobeny z akátového døeva. (jr) mìstská policie q Ètyøicetiletého muže, na kterého bylo vydáno hned nìkolik pøíkazù k zatèení, zadrželi strážníci Mìstské policie Èeská Lípa pøi bìžné kontrole. Když zadržený zjistil, že na svobodì již nepobude, zaèal se zatèení bránit. Strážníci tak museli použít donucovacích prostøedkù a muže v poutech eskortovat na Policii ÈR. q Zákrok mìstské policie a Policie ÈR proti skupince obèanù si vyžádalo pøijaté oznámení z místního baru na sídlišti Sever v Èeské Lípì. Po provedené kontrole a vykázání podnapilých osob z místa se pìtadvacetiletý muž z této skupinky rozhodl pomstít na nedaleko stojícím vozidle, u kterého rozbil sklenìnou výplò. Bìhem krátké honièky byl však jedním ze strážníkù mìstské policie za pomoci donucovacích prostøedkù zadržen a po ošetøení jeho následnì vzniklých zranìní pøedán pro podezøení z trestného èinu Policii ÈR. O více jak 2 hodiny mìl pøípad dohru opìt na poèáteèním místì u baru, kde byly dvì zamìstnankynì tohoto podniku za použití rasových nadávek ze strany prve kontrolovaných podnapilých osob fyzicky napadeny. Zranìní obou žen si vyžádalo lékaøské ošetøení. Pøípad šetøí Policie ÈR. struènì z rady Lávka přes Ploučnici bude vyměněna Rada mìsta Èeská Lípa odsouhlasila doporuèení komise pro hodnocení nabídek na veøejnou zakázku malého rozsahu Výmìna stávající lávky pøes Plouènici, Èeská Lípa a odsouhlasila pøidìlení zakázky firmì STRABAG a.s. Liberec. Rada mìsta zároveò odsouhlasila uzavøení smlouvy o dílo s výše uvedeným uchazeèem. Odbor rozvoje, majetku a investic pøipravil poptávku na veøejnou zakázku malého rozsahu dle zákona na realizaci akce Výmìna stávající lávky pøes Plouènici, Èeská Lípa. Odbor vyzval k pøedložení nabídek pro realizaci výše uvedené akce celkem 5 dodavatelù specializujících se na provádìní obdobných stavebních prací. Ve stanovené lhùtì poté odbor obdržel nabídky od všech vyzvaných firem. Komise posoudila všechny pøedložené nabídky a doporuèila pøidìlit zakázku firmì STRABAG a.s. z dùvodu nejnižší nabídkové ceny a nejkratšího termínu dodání. Nabídková cena èiní cca ,- Kè vèetnì DPH, termín dodání je stanoven na 10 týdnù. Finanèní prostøedky na tuto akci jsou v rozpoètu na rok V rámci této akce dojde k výmìnì stávající lávky za novou, která bude mít ocelovou konstrukci s døevìnou mostovkou. Šíøka mostu mezi zábradlím bude èítat 3 metry. Souèasnì zde dojde k pøeložce potrubí støedotlakého plynovodu a vedení vysokého napìtí. Lávka bude v nové podobì sloužit jak pro pìší, tak pro cyklisty. 3

4 MÌSTSKÉ NOVINY Bioodpad ve sbìrném dvoøe Do sbìrného dvora, který sídlí na adrese 5. kvìtna 3031 (bývalý celní sklad vedle obalovny asfaltu) mohou obèané Èeské Lípy už témìø tøi roky bezplatnì odevzdávat objemný a nebezpeèný odpad. Výjimku tvoøí stavební odpad, který mùžete do sbìrného dvora odvézt za poplatek. Sbìrný dvùr kromì jiného pøijímá zdarma také drobný biologický odpad, jako je tráva, listí a vìtve. Za vìtší paøezy, koøeny a kmeny si budou muset obèané ve sbìrném dvoøe ale už zaplatit, informuje odpadový hospodáø mìsta Lukáš Jankù. Otevírací doba Sbìrného dvoru v Èeské Lípì je v pondìlí až sobotu v rozmezí od 1.dubna do 31. øíjna od do hodin, od 1. listopadu do 31. bøezna to poté bude od do hodin. Telefonický kontakt na sbìrný dvùr je Sociální granty rozděleny Na záøijovém zasedání mìstského zastupitelstva se schvalovaly finanèní pøíspìvky poskytnuté formou grantu na èinnost v sociální a zdravotní oblasti v roce V rozpoètu na letošní rok byla na podporu sociálních programù vyèlenìna èástka 200 tis. Kè, informuje Mgr. Eva Stehlíková, pøedsedkynì sociální a bytová komise. Podle jejích slov bylo posuzováno deset žádostí o finanèní pøíspìvek a kromì jednoho bylo vyhovìno všem žadatelùm, mezi které zastupitelé rozdìlili celý objem finanèních prostøedkù. Nejvìtší, padesátitisícovou èástku získalo èeskolipské K- centrum centrum pro drogové závislosti, které poskytuje služby, poradenství a pøednášky problémovým i rekreaèním uživatelùm drog, nebo jejich rodièùm a blízkým osobám. Bezmála stejnou èástkou zastupitelé podpoøili službu Autosenior, která poskytuje seniorùm a zdravotnì postiženým osobám rychlou a bezpeènou pøepravu. Ètyøicet tisíc poputuje do Domu pro matky s dìtmi v tísni Jonáš a poslední z vìtších èástek ,- Kè byla pøidìlena klubu onkologických pacientù Èeskolipská Vesna na realizaci akcí, pøednášek, ozdravných pobytù, semináøù atp. (jr) è. 18, øíjen 2007 Návštěva kanadského velvyslance V rámci návštěvy Libereckého kraje na pozvání hejtmana Petra Skokana ve středu 3. října zavítal do České Lípy velvyslanec Kanady J.E. p. Michael A. Calcott. Návštěvu zahájil v areálu firmy Bombardier Transportation Czech republic a. s., kde se v doprovodu starostky České Lípy Hany Moudré a místostarosty Jana Stejskala seznámil s výrobním programem společnosti, která se zaměřuje na produkci dílů pro kolejová vozidla pro osobní přepravu. Na fotografii starostka Hana Moudrá, J.E. p. Michael A. Calcott a předseda představenstva a generální ředitel firmy Michal Richter (uprostřed). Foto Jaroslav Švehla V České Lípě se vyměňují řidičské průkazy i v sobotu V našem spádovém obvodu je stále ještì mnoho obèanù, kterých se týká povinná výmìna øidièských prùkazù, uvádí tajemník mìstského úøadu v Èeské Lípì Ing. Jan Hladonik. V souèasné dobì se povinná výmìna ve správním obvodu Èeská Lípa týká pøibližnì poètu øidièských prùkazù. Pùvodní poèet øidièských oprávnìní, kterých se výmìna na Èeskolipsku týká, se pohyboval kolem Náš úøad chce vyjít vstøíc tìm, kterým není umožnìna výmìna øidièský prùkazù v bìžných úøedních hodinách, v pracovním týdnu jsou zaneprázdnìni, do svých zamìstnáních dojíždìní nebo mají jiné povinnosti, vysvìtluje dále tajemník Ing. Jan Hladonik. Jelikož víme, že je tato výmìna pro nìkteré naše obyvatele èasovì nároèná, pøistoupili jsme k tomu, že oddìlení øidièských oprávnìní bude tyto služby zajiš ovat také po dvì soboty v následujících mìsících, vysvìtluje dále Ing. Jan Hladonik. Z dùvodu zlepšení možnosti výmìny øidièských prùkazù tak budou úøední hodiny rozšíøeny pro obèany na sobotu dne 27. øíjna 2007 a na sobotu 3. listopadu 2007 od 8.00 hodin do hodin. K výmìnì øidièského prùkazu je tøeba se dostavit osobnì se starým øidièským a obèanským prùkazem a jednou fotografií. Za výmìnu dokladu se neúètují žádné poplatky, vyhotovený prùkaz si pak již žadatel nemusí vyzvednout osobnì, ale kupøíkladu také na základì ovìøené plné moci jím zmocnìné osoby, doplòuje vedoucí odboru dopravy František Ondøej. Vìøím, že rozšíøením úøadních hodin na odboru dopravy pomùžeme našim obèanùm s touto agendou a pøedevším pøedejdeme problémùm, které by je mohly po novém roce postihnout, zhodnotil na závìr Ing. Jan Hladonik. Povinná výmìna ØP do se týká øidièských prùkazù vydaných od do (typy CZ 1-3). Odbor dopravy, oddìlení øidièských oprávnìní, sídlí na Dìèínské ulici è.p. 363, úøední hodiny jsou stanoveny na pondìlí a støedu 8:00-11:30, 12:30-17, úterý a ètvrtek od 8:00-11:30. Kateøina AMRICHOVÁ, tisková mluvèí MÚ Odbor dopravy rozšíří úřední hodiny v sobotu 27. října a v sobotu 3. listopadu od 8.00 do hodin 4

5 è. 18, øíjen 2007 MÌSTSKÉ NOVINY Obèané rozhodovali o dopravním znaèení Na základì ankety otištìné na stránkách Mìstských novin se veøejnost vyjadøovala k dopravnímu znaèení ve mìstì. Obèané byli v rámci této ankety vyzváni, aby popsali, který úsek komunikací v Èeské Lípì je podle nich oznaèen zbyteènou dopravní znaèkou, ale také, kde podle jejich názorù dùležité znaèky chybí. Více jak stovku konkrétních podnìtù na zmìnu dopravního znaèení vyhodnocovala pracovní skupina složená z pracovníkù Policie Èeské republiky, èeskolipské Mìstské policie, pracovníci technického odboru a v neposlední øadì také odboru dopravy. Pøevážná vìtšina požadavkù od místních obèanù se týkala úprav dopravního øešení u stání vozidel, upøesòuje místostarosta mìsta Èeská Lípa Jan Stejskal. Nìkteré z podnìty se pak týkaly také vytvoøení nových pøechodù pro chodce èi instalace retardérù. Bohužel nìkterá z navrhovaných míst nebyla pro osazení retardéry vhodná z dùvodu èastých prùjezdù autobusù a tìžších vozidel, což by pøi pøejezdu pøes retardéry mìlo za následek negativní zvýšení hluku a otøesù. Èasté byly také požadavky na zmìnu pøednosti v jízdì na nìkterých køižovatkách, v øadì návrhù zaznìlo také pøání zrušit pro nìkteré lokality zákaz zastavení a stání èi úprava intervalù svìtelné signalizace, doplòuje dále vedoucí technického odboru Ing. Milan Blecha. Návrhy pak nejprve zpracovala odborná komise, poté byly pøedány pøíslušnému odboru Police ÈR a své stanovisko vydal rovnìž odbor dopravy. Samotná realizace pak probíhala na konci letních mìsícù, doplòuje místostarosta Jan Stejskal. Konkrétní úpravy: Lužická ulice sjednocení dopravního znaèe- ní na obou stranách na Zákaz zastavení ( Mimo dopravní obsluhu ) Ul. Èerveného køíže osazení dopravní znaèky Zákaz stání Dubická x Kozákova ul. osazení dopravní znaèení Zákaz vjezdu vozidel, jejichž výška pøesahuje vyznaèenou mez Ul. Ès.armády (od Dubické ul. po Vohradského) ve smìru od Dubické zrušení dopravního znaèení Zákaz stání Bendlova ul. - zjednosmìrnìn provoz ve smìru od Dìèínské ul. k ulici A.Sovy, na pravé stranì ve smìru jízdy poté dopravní znaèení Zákaz stání Tylova ul. - ze strany od ulice Nawkova a Jižní bude osazeno dopravní znaèení Zákaz vjezdu nákladních automobilù ( Mimo zásobování ) Mimoòská ul. x výjezd od obchodního domu Kaufland (blíž k I/9) zrušení dopravního znaèení Stùj, dej pøednost v jízdì, osazení Dej pøednost v jízdì Ul. Èeských Bratøí (v úseku Máchova ul. Partyzánská ul.) osazení dopravního znaèení Dej pøednost v jízdì Partyzánská ul. x ul. U Rybníèku osazení dopravního znaèení Dej pøednost v jízdì Poøíèní ul. x Pivovarská ul. - osazení dopravního znaèení Slepá pozemní komunikace Havlíèkova ul. (vjezd do bývalé hasiè.zbrojnice) - zrušení dopravního znaèení Zákaz stání a osazení Parkovištì (podélné stání) na pravé stranì Technický odbor s dotèenými orgány dále øeší napøíklad vytvoøení místa pro pøecházení v ulicích Dlouhá a Alexandrovská èi Èeských Bratøí a K Pastvinám nebo zvýšení prùjezdní rychlosti v Èeské Lípì ve smìru od Prahy èi zmìny stání na sídlišti Špièák. Na závìr bych chtìl podìkovat všem obèanùm, kteøí se do této ankety zapojili, øíká místostarosta Jan Stejskal. Své podnìty nám v této anketì zaslala více jak stovka Èeskolipanù, uzavøel místostarosta. (red) Sociální služby budou svítit levněji Plánovaná pomoc Èeskolipská Mìstská policie se zaøadila integrovaného záchranného systému a nyní bude nápomocna pøi mimoøádných událostech, zejména zajištìní poøádku na základì zákona o obecní policii. Dohodu o plánované pomoci na vyžádání mezi Èeskou republikou - Hasièským záchranným sborem Libereckého kraje a Mìstskou policií Èeská Lípa odsouhlasila Rada mìsta, která zároveò povìøila starostku mìsta k podpisu této dohody. Smluvní strany se v souladu zákona o integrovaném záchranném systému a podle vyhlášky o nìkterých podrobnostech zabezpeèení integrovaného záchranného systému usnesly na dohodì o plánované pomoci na vyžádání v rámci integrovaného záchranného systému, která vychází z poslání obou smluvních stran a upravuje zásady jejich spolupráce a rozsah poskytnutí plánované pomoci na vyžádání pøi provádìní záchranných a likvidaèních prací pøi mimoøádných událostech nebo krizových situací. Mìstská policie se tímto stává ostatní složkou IZS a je zaøazena v Poplachovém plánu IZS Libereckého kraje. Příspěvková organizace Sociální služby města České Lípy získala od Skupiny ČEZ dar v podobě sta kusů úsporných žárovek nejvyšší řady značky Philips (hodnota jednoho kusu se pohybuje okolo cca 400 Kč). Rozhodli jsme se tyto žárovky použít v našem největším zařízení, v Domě s pečovatelskou službou na sídlišti Lada, ve kterém se nachází 126 bytových jednotek, uvádí ředitelka Sociálních služeb Mgr. Eva Stehlíková, která 11. října dar spolu s českolipským místostarostou Janem Stejskalem převzala. Ve stejný den proběhla na náměstí T.G.Masaryka akce Skupiny ČEZ nazvaná Posviťte si na úspory se Skupinou ČEZ. Tato akce otevřená veřejnosti a má upozornit na možnost optimalizace spotřeby elektřiny. Dlouhou dobu řada zákazníků nevnímala kolik vlastně elektřina stojí, až s růstem cen si tohoto zboží začala více všímat. Jak ceny elektřiny trápí některé naše zákazníky víme určitě nejlépe my sami. ČEZ však nemůže ovlivnit cenu elektřiny, tu tvoří trh, ale může poradit, jak energii uspořit a ušetřit tak rodinné účty svých zákazníků. Prostřednictvím osvěty, poradenství a přímé spolupráce se zákazníky, řekl ke kampani Alan Svoboda, ředitel divize obchod ČEZ. Foto Jaroslav Švehla 5

6 MÌSTSKÉ NOVINY è. 18, øíjen 2007 historie Utváření města - škola základ života Zvláštní zastavení našeho seriálu bude vìnováno krátkému zamyšlení nad úlo hou èeské uèitelské inteligence v Èeské Lípì v minulosti. Uèitelé byli základní stmelující skupinou místních vzdìlaných i prostých lidí. Vyuèovali dìti a formovali jejich duševní i morální profil, pùsobili veøejnì a zde v Èeské Lípì to byla povinnost pøímo naléhavá, aby všemi prostøedky oslovovali domácí èeské obyvatelstvo. Reprezentovali ho pøed nìmeckou vìtšinou a její inteligencí. V nìmecké veøejnosti mìl uèitel vážené spoleèenské postavení. Pøijímán byl jako ten, kdo do spoleènosti vnáší dùvìru a pozitivní myšlenky. Nejstarší zástupce èeské uèitelské obce byl v polovinì 17-století augustinián Fulgencius Kavka, pùvodem z Lipnika nad Beèvou který s opatem Conopeem spolupracoval pøi sestavování uèebnice latiny. V klášterním gymnáziu se setkáváme v 19.století s výraznými postavami uèitelù èeské národnosti, kteøí zejména v mimoškolním pùsobení na studenty koncentrovali jejich pozornost k uchování národní identity. Vzpomeòme Maxmiliána Krupského a zvláštì Františka Zoubka, po nìmž se nazývá jedna èeskolipská ulice. Z konce 19.století pøipomeòme osobnost profesora Roberta Sasky, který spolupùsobil pøi utváøení kulturního života Èechù ve zdejší Èeské besedì. Vznikem èeského základního a støedního školství po roce 1918 vzrostl vliv uèitelské obce na èeský život ve mìstì a na utváøení sounáležitosti Slavnostní hosté při s nìmeckým obyvatelstvem. Neoficiálním mluvèím èeských zájmù se stal Josef Maštálko. V Èeské Lípì má pamìtní desku a je po nìm pojmenována ulice. V mìstském zastupitelstvu v letech tøicátých byl po nìkolik let uèitel J. K. Hanuš, pozdìjší nástupce Maštálkùv. Gymnaziální profesoøi pùsobili silným osobním pøíkladem svého vzdìlání a kulturnosti. Profesor Pavelka byl významný umìlec, ilustroval èetné knihy. Emanuel Sobíšek byl literární vìdec, který Slavnostní hosté při položení základního kamene české školy dne pøipoutal zájem veøejnosti o inpi-raèní zdroje èeských spisovatelù ve zdejším kraji (Mácha, Svìtlá, Svatopluk Èech). Profesor Drozda byl pøíkladem nezdolného sportovce a vlastence. Dožil se ze všech nejvyššího vìku a žil ještì v minulém desetiletí. Závìrem vzpomínku na uèitele Tyršových škol Josefa Vohradského, obìti fašistické tyranie, po nìmž se v Èeské Lípì také nazývá ulice. Tøi ulice pojmenované po místních uèitelích, to již o nìèem vypovídá. Ladislav SMEJKAL 28. øíjna 1932 byly slavnostnì otevøeny Tyršovy školy bylo naplnìno rozhodnutí císaøovna Marie Terezie o redukci poètu gymnázií v Èechách a èeskolipští augustiniáni pøijali do kláštera tzv. hlavní školu, první podobu základní školy vyšších roèníkù. Mniši vyuèovali gymnaziální látku pouze pro své svìøence, øádové novice. Gymnázium bylo obnoveno v roce Z podzimních dnù roku 1917 Truchlivé události tøetího roku svìtové války doléhaly na zdejší obyvatelstvo ze všech stran. Zastavme se jen u jedné vìci, možná pøece jen nejménì bolestivé. Èeská Lípa se vždy chlubila množstvím hostincù a hotelù, které pomáhaly udržovat jistou formu spoleèenského života. Byly podniky, kde za drahé peníze bylo možné dostat 6 zatrhli jsme pro vás Z historického kalendáře všechno. O tìch se za války pøíliš nepsalo. Vìtšina hostincù na tom nebyla pøíliš dobøe a hostinští si stìžovali, že jim hyne živnost. Piva bylo málo a nanejvýš ještì pìtistupòové. Jeho výèep se mohl dít jen 3-6 hodin dennì, pøièemž každý host nemohl dostat více než litr øídkého nápoje. Na stravování to bylo ještì horší. Hotová jídla se podávala jen proti ústøižkùm lístkù nebo spotøebním výkazùm. Každé úterý a pátek byly povinné bezmasé dny. Pøedpis dokonce naøizoval bezmasé dny i v domácnostech. Pro obchod s masem byl v roce 1917 zaveden ještì pondìlek jako den, kdy se maso nesmìlo prodávat. O bezmasých dnech chodily po domácnostech komise a dívaly se pod poklièky, co se vaøí. Kdo mìl maso, byl pokutován. Jenže se èasto stávalo, že kdo masem pohostil, ten se vyhnul pokutì a mìl pokoj. Z nové vlastivědné literatury Také pøíbìhy beletrizované stávají se souèástí vlastivìdné literatury, protože svou formou a urèitou Pohled na klášter od západu od Oscara Pfennigwertha z konce 19. st. umìleckou stylizací podávají vyprávìní dokumentující kus zdejší minulosti. Jan Tichý: Tøicetdva hodin mezi psem a vlkem. Právì vydaná kniha zachycuje pøíbìh lidí kteøí byli popraveni pro svou nìmeckou pøíslušnost bez rozsudku na námìstí v Novém Boru. Fakta o tragedii pøinesl Novoborský mìsíèník v roce 2005 a Do pøíbìhu vstupuje také podplukovník S. Jméno je mi známé, ale zùstávám tak jako autor knihy pouze pøi iniciále. Jako èeský vojenský velitel v Èeské Lípì organizoval zbìsilý a divoký odsun bezprostøednì po událostech v Novém Boru a to , kdy bylo naráz vyhnáno 1500 osob. Jeho vojáci ze 47. pluku z Mladé Boleslavi vykonali borskou vraždu. Aèkoliv je pravdou, že do služeb armády se nahrnuly v prvních pováleèných týdnech i pochybné živly, jejich velitel èin kryl. Pøeètìte si toto dílo od autora lidsky zralého(roèník 1941) se zkušeností spisovatele dramatické tvorby. Knížka pøipomíná filmový scénáø. Ladislav SMEJKAL

7 è. 18, øíjen 2007 MÌSTSKÉ NOVINY Anketa pro seniory, kterou jsme otiskli v Městských novinách již zná své vítěze. Anketní otázky byly v letošním ročníku celkem těžké, ale i tak se sešlo na čtyři desítky vyplněných lístků. Ze správných odpovědí potom v restauraci Čapkárna vylosoval majitel pan Čapek šest šťastných výherců, kteří obdrželi dárkové balíčky od firem HAMÉ a Modus. Vylosovanými výherci jsou: Hlinovská Věra, Matějková Marie, Frolíková Milada, Trédl Jaroslav, Josef a Věnceslava Zelinkovi, Hodačová Zdena. Foto: J. Švehla Českolipská Na sídlišti Sever je živo burza škol Bìhem uplynulého mìsíce bylo na mìstský Za léta jejího poøádání si uèitelská, rodièovská i širší veøejnost na Èeskolipsku a v pøilehlých regionech již zvykla na to, že v listopadu pravidelnì probíhá burza škol. Bude tomu tak i letos. Ve dnech 14. a 15. listopadu si v prostorách SOŠ, SOU 28. øíjna v Èeské Lípì zøídí informaèní stánky 38 pøihlášených støedních škol a uèiliš. Dìti vycházející ze základních škol, jejich rodièe i ostatní zájemci budou mít pøíležitost seznámit se s nabídkou øady studijních oborù, s jejich obsahem i s možnostmi uplatnìní po dokonèení studia. øadatelé, jimiž jsou rovnìž již tradiènì SOŠ a SOU 28.øíjna, èeskolipský úøad práce, Mìsto Èeská Lípa, krajský úøad a zdejší pedagogicko-psychologická poradna, pøipravili i bohatý doprovodný program vèetnì semináøe pro øeditele škol. Tentokrát jej povede Mgr. Michaela Veselá z odboru prevence kriminality Ministerstva vnitra ÈR. Novinkou letošní burzy bude prezentace firem Bombardier a Johnson Controls. Doplòující informace k volbì povolání bude možno pøímo na místì získat od pracovníkù úøadu práce a pedagogicko-psychologické poradny. Za realizaèní tým Burzy škol 2007 PhDr. Miroslav HUDEC Pozvánka na zastupitelstvo Øíjnové veøejné zasedání Zastupitelstva mìsta Èeská Lípa se uskuteèní 31. øíjna od 16 hodin v zasedacím sále (tøetí patro èp. 2, námìstí T.G.M). úøad adresováno nìkolik dotazù, které se týkaly hluku a nepoøádku na èeskolipském sídlišti Sever. Obèané z této lokality si v dopisech stìžovali na nevhodné chování jejich sousedù, vìtšinou romské národnosti, kteøí se podle jejich názoru na zmiòované sídlištì pøistìhovali teprve nedávno. V tomto ohledu jsem si vyžádala informace od øeditele mìstské policie, který mi podle pøedloženého pøehledu pøestupkù tyto informace nepotvrdil, informuje starostka Hana Moudrá. Podle jejích slov se ale mìstští strážníci budou na tuto a další lokality více soustøedit. Na základì stížností obèanù a mapování bezpeènostní situace na èeskolipských sídlištích, Semináře pro seniory V posledních letech se skupina osob starších 65 let a také skupina osob starších 75 a 80 let zvìtšuje. Spoleènosti tak vzniká závazek zajistit seniorùm kvalitní a plnohodnotný život a možnost žít v podmínkách, na které jsou zvyklí. Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci organizuje ve všech okresech v rámci kraje semináøe pro seniory s názvem Bezpeènì doma, které jsou zamìøené na prevenci vzniku úrazu v domácím prostøedí. Domácí prostøedí je místem, které je zdánlivì naprosto bezpeèné, ale pøesto v nìm dochází k nejvìtšímu poètu úrazù. Navíc je místem, kde senioøi tráví vìtšinu èasu a vykonávají øadu zájmových èinností, vysvìtluje tisková mluvèí KHS LK Zuzana Balašová. jsme pøistoupili ke zvýšení pìší obchùzkové èinnosti nad rámec bìžné pracovní doby, uvedl øeditel mìstské policie Ing. Lubomír Mery. Ze závìrù bezpeènostní porady se do zvýšeného poètu hlídek zapojí rovnìž i policisté Policie ÈR v Èeské Lípì. V dotazech také zaznìly spekulace, že nové obyvatele sídlištì pøilákalo mìsto z dùvodu pøekroèení hranice ètyøiceti tisíc obyvatel. Mìsto Èeská Lípa byty v lokalitì sídlištì Sever nevlastní, proto s nimi nemùže jakkoli nakládat, nebo mluvit do jejich obsazenosti. Bytové jednotky jsou v soukromých rukou a jejich majitel si s nimi mùže nakládat dle vlastního uvážení, doplnila vedoucí odboru rozvoje, majetku a investic Jolana Nebøenská. (jr) Motivem pro uskuteènìní tìchto semináøù je skuteènost, že úrazy u seniorù jsou vždy závažnìjší. Provází je dlouhodobé hojení, mnohdy trvalé omezení pohyblivosti a snížením sobìstaènosti. Náplní semináøe je ukázat, jak si doma vytvoøit prostøedí bezpeèné - jaké èinnosti a místa jsou rizikové z hlediska možného úrazu a jak tato rizika odstranit. Prevence úrazù spoèívá nejen v tom, že nebudeme vykonávat rizikové èinnosti, ale také v tom, že budeme mít bezpeèné prostøedí, pokraèuje Balašová. Semináø s názvem BEZPEÈNÌ DOMA se v Èeské Lípì uskuteèní 29. øíjna od 14,00 hod. v budovì Mìstského úøadu è.p.1 v zasedací místnost zastupitelstva (od 13,00 hod prohlídka prostor MìÚ). (jr) 7

8 MÌSTSKÉ NOVINY è. 18, øíjen listárna Společné prohlášení Hnutí DUHA Česká Lípa, Tom Chippewa a STUŽ Česká Lípa u příležitosti cyklojízdy ke Dni bez aut a Týdne mobility Již sedmým rokem stojíme na tomto námìstí a pøed touto radnicí, abychom podpoøili naší cyklojízdou Týden mobility a Den bez aut. Již sedm let požadujeme, aby radní, kterým byla svìøena vláda nad tímto mìstem, podpoøili ke zdraví a k životnímu prostøedí šetrnou dopravu, a zaèali nìco dìlat také pro pìší a pro cyklisty. Již sedm let poukazujeme na to, že toto mìsto je pro cyklisty velmi nebezpeèné V øíjnu oslavíme šesté výroèí slavného usnesení zastupitelstva mìsta, které mimo jiné uložilo odboru dopravy zaèít pracovat na vyznaèení cyklopruhù ve mìstì. Termín byl únor 2002 Na první pohled by se tedy mohlo zdát, že naše úsilí je marné, a že se vùbec nic nezmìnilo. Ale kdepak! Zmìnilo! Povšimnìte si, prosím, tohoto megafonu. Aèkoliv jsme jej donedávna nepotøebovali, museli jsme si jej poøídit, abychom zde, na námìstí, v centru historické èásti mìsta, slyšeli vlastního slova.. Pokud si myslíte, že tomu bude alespoò na oficiální oslavy Dne bez aut v Èeské Lípì jinak, mùžete si být jisti, že nebude. Zatímco v ostatních mìstech Evropy jsou v tomto období zcela nebo èásteènì uzavírána pro automobily celá centra, v Èeské Lípì byla uzavøena pouze jedna, pro automobilovou dopravu zcela bezvýznamná ulièka. Tam si, dìti, hrajte, ale hlavnì - ani na Den bez aut v našem ekologickém mìstì - nepøekážejte našim autùm! Pøesto neztrácíme nadìji. Nadále vìøíme, že i radnice v Èeské Lípì jednoho dne zmoudøí, a namísto papírových proklamací, vlastních fotografií v cyklistickém obleèku a zbyteèného asfaltování turistických stezek zaène koneènì realizovat Generel cyklistické dopravy ve mìstì. Jedinì tak se dosud pouze pøekážející a trpìní cyklisté stanou rovnoprávnými úèastníky provozu. Tento generel nás stál nìkolik milionù, a pøesto již pátým rokem leží zapomenut v nìkterém šuplíku jakési kanceláøe. Zaèít by se mohlo napøíklad prostým namalováním bílých èar na silnice a chodníky, které by vymezily jízdní pruhy pro cyklisty. Pouze konkrétními èiny se z mìsta aut, kterým dnes Èeská Lípa je, mùže stát mìsto moderní a zdravé, v nìmž bude možné normálnì žít, a z nìhož nebudeme muset o víkendu odjíždìt nadýchat se zdravého vzduchu a odpoèinout si od všudypøítomného hluku. Za Hnutí DUHA Èeská Lípa Mgr. Pavlína Lomièová Za Tom Chippewa Èeská Lípa Mgr. Zdenìk Šmída Za Spoleènost pro trvale udržitelný život PhDr. Miroslav Hudec Reakce na Společné prohlášení V citovaném slavném usnesení zastupitelstva mìsta ze dne byl stanoven úkol vedoucímu odboru dopravy nechat vypracovat studii o možnosti vybudování samostatných cyklistických pruhù na místních komunikacích ve mìstì s termínem Na základì tohoto usnesení byl vypracován generel cyklistické dopravy a po jeho projednání ve všech dotèených institucích bylo zastupitelstvem mìsta pøijato usnesení, které schvaluje souborné stanovisko ke generelu cyklistické dopravy. To je pár informací k uvedení do souladu se skuteèností k výše citovanému prohlášení. Generel cyklistické dopravy byl vypracován v srpnu 2003 a mìsto za jeho Den zvíøat v Èeské Lípì Dne 4. října si v českolipském muzeu připomnělo několik stovek návštěvníků svátek sv. Františka z Assisi, patrona zvířat. Organizátoři z Ekoporadny ORSEJ ve spolupráci s odbornými pracovníky a se studenty střední ekologické školy připravili v areálu Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě pestrý výběr ukázek živých domácích i exotických zvířat, domácích miláčků a handicapovaných živočichů. Studenti navíc svou odbornou pomocí na jednotlivých výukových a informačních stanovištích plnili nejen funkci poradců, ale v rámci školní praxe plnili i úkoly v rámci své výuky. Návštěvníci se tak seznámili s prací útulků pro handicapovaná a opuštěná zvířata jako je například stanice pro záchranný chov veverek v Mimoni. Zajímavá byla i ukázka práce sokolníků v klášterní zahradě. Největší zájem ale zřejmě vzbudila rarita v podobě ježka albína (na snímku). Foto Jaroslav Švehla zpracování zaplatilo ,- Kè, ne tedy nìkolik milionù, jak uvádí autoøi prohlášení. Generel je dokument, který navrhuje koncepci cyklistické dopravy a slouží jako podklad pro investièní pøípravu a realizaci staveb. Na základì generelu by tedy mìly být stanoveny jednotlivé trasy, nebo úseky, na nì vypracována projektová dokumentace a následnì tyto trasy realizovány. Mìsto Èeská Lípa má pro segregaci cyklistické dopravy dva základní handicapy: - vìtšina ulic v centru mìsta šíøkovì neumožòuje zøízení samostatných jízdních pruhù, nebo pásù bez výrazného stavebního zásahu - nejvìtší sídlištì ve mìstì byla vyprojektována a postavena s naprosto nedostateèným poètem parkovacích míst a každý zábor èásti komunikace ve prospìch cyklistické dopravy dále sníží jejich poèet. Pøesto si uvìdomujeme dluh v této oblasti a potøebu øešení nemotorové dopravy a nìkteré akce v její prospìch už probìhly, v souèasné dobì probíhají a budou se realizovat v následujících letech. V loòském roce byla pøedána do užívání cyklotrasa Èeská Lípa-Píseèná, letos bylo ve spolupráci s Èeským svazem turistù opraveno a obnoveno znaèení cyklotras v katastru mìsta a ještì do konce roku budou pro cyklodopravu v obou smìrech zprùjezdnìny dvì jednosmìrné ulice a vyznaèena jedna, nebo dvì trasy ve mìstì. Mimoto se ve spolupráci s dalšími obcemi zaèala I.etapou stavba cyklostezky Èeská Lípa-Varhany. V pøíštím roce by mìlo být ve mìstì realizováno spojení cyklotrasy Píseèná-Èeská Lípa s cyklostezkou Èeská Lípa-Vlèí dùl, realizována trasa Lada-Sever-Støelnice-cyklostezka Varhany. Všechny tyto akce jsou však podmínìny finanèními možnostmi mìsta a budou se realizovat na základì schváleného rozpoètu. Ing.Milan BLECHA vedoucí technického odboru Klub tvùrèího psaní se schází dál Ve støedu 28. záøí 2007 se pro náš Klub tvùrèího psaní opìt otevøely dveøe Lexikonu. Setkání se starými dobrými známými, seznámení s novými lidmi. Pøíjemný zaèátek. A co nás v následujících tøinácti týdnech èeká? Debatování o zajímavých textech novátorù i klasikù, rozvíjení tvoøivosti, hlubší pronikání do zákonitostí žánrù umìlecké literatury, vlastní literární pokusy, posouvání našich hranic zase o kus dál. Chcete-li poznat literaturu trochu jinak, baví vás hra s èeským jazykem, láká vás objevovat nové nebo vám schází spøíznìní lidé, neèekejte a pøijïte mezi nás. Rádi vás pøivítáme. Irena CZUCHOVÁ

9 è. 18, øíjen 2007 MÌSTSKÉ NOVINY 9

10 MÌSTSKÉ NOVINY è. 18, øíjen 2007 Druhá etapa Růžové jízdy proti rakovině prsu zahájena! Druhá etapa úspìšného projektu Rùžová jízda proti rakovinì prsu odstartovala letos 17. záøí v Klatovech. Hlavní náplní projektu je osvìta veøejnosti v oblasti prevence rakoviny prsu a zajištìní distribuce poukázek Ženy ženám s pøíspìvkem 200 korun na vyšetøení prsou. Dùležitou souèástí je sbìr informací pro výzkum o znalostech veøejnosti týkajících se rakoviny prsu. Rùžovou jízdu pøipravila spoleènost Avon Cosmetics ve spolupráci s Aliancí èeských organizací a žen s rakovinou prsu a za významné podpory spoleènosti A. S. A. Symbolem této akce je nezamìnitelný rùžový autobus, který od 17. záøí do 31. øíjna navštíví 30 èeských mìst. Do Èeské Lípy zavítá rùžový autobus ve støedu 24. øíjna. Cílem Rùžové jízdy proti rakovinì prsu je pøivézt veøejnosti informace o tomto onemocnìní, jeho projevech a hlavnì o možnostech prevence a zpùsobech léèby. V autobusu mohou zájemci získat rovnìž adresy nejbližších screeningových center a kontakty na pacientské organizace. Stìžejním cílem akce je pøesvìdèit nejen všechny ženy, ale i muže, že jedinou správnou a pøitom snadnou cestou k vèasnému odhalení nebezpeèí ra- On-line připojení k systému GPS Jedním ze závazkù firmy AVE CZ odpadové hospodáøství, dodavatele služeb Èištìní a zimní údržba komunikací mìsta, které jsou obsahem smlouvy o dílo uzavøené na základì výsledku výbìrového øízení, je i on-line pøipojení správce komunikací mìstského úøadu v Èeské Lípì k systému GPS, kterým jsou povinnì vybavena všechna vozidla dodavatele. Pro možnost trvalého pøipojení vypracoval AVE CZ dohodu o zajištìní bezpeènosti informací, které lze získat pøipojením k jeho systému GPS. Toto on-line pøipojení bude sloužit pøedevším pro kontrolu a monitoring èištìní komunikací v majetku mìsta, zejména pak bude nápomocno v období zimních mìsícù, uvedl místostarosta Jan Stejskal. koviny prsu, jsou pravidelná preventivní mamografická èi sonografická vyšetøení. Posádku autobusu tvoøí ženy z Aliance èeských organizací a žen s rakovinou prsu, které mají osobní zkušenosti s touto zákeønou nemocí, a mohou tak zájemcùm správnì pomoci èi poradit. Na odborné dotazy odpoví lékaø, který bude do autobusu pozván z nejbližšího screeningového centra. Posádku doplòují vyškolené èlenky Mládeže èeského èerveného køíže. Jejich úkolem je pomáhat návštìvníkùm autobusu s vyplnìním dotazníku týkajícího se informovanosti o rakovinì prsu. Dùležitou souèástí Rùžové jízdy proti rakovinì prsu je sbìr dat o informovanosti lidí o rakovinì prsu s dùrazem na prevenci nemoci. Okruhy dotazování pøipravil doc. MUDr. Jan Daneš, CSc. z Asociace mamodiagnostikù ÈR a vlastní dotazník sestavil další partner projektu spoleènost Factum Invenio, která zajiš uje rovnìž následné statistické vyhodnocení dotazníkového šetøení. Z první etapy Rùžové jízdy proti rakovinì prsu jsou údaje již vyhodnoceny. Zajímavé bude rovnìž srovnání zjištìných údajù z první a druhé èásti Èeské republiky. (red) Vedoucí Mìstského úøadu v Èeské Lípì vyhlašuje výbìrové øízení na funkci úøedníka referent oddìlení sociálnì-právní ochrany (v odboru sociálních vìcí a zdravotnictví) Platové zaøazení: 9. platová tøída dle zákona è. 262/2006 Sb., zákoník práce Požadavky: VO / ÚS se zamìøením sociálním nebo VO / ÚS se zamìøením všeobecným a min. 5 let praxe v humanitní oblasti, znalost sociálních agend, sociální cítìní, komunikaèní schopnosti a vstøícnost, znalost práce s výpoèetní technikou Výhoda: øidièský prùkaz skupiny B, administrativní schopnosti Pøihláška uchazeèe musí obsahovat: - jméno, pøíjmení, titul uchazeèe datum a místo narození státní pøíslušnost místo trvalého pobytu èíslo obèanského prùkazu (nebo èíslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního obèana) název pøíslušné funkce, o kterou se uchazeè uchází datum a podpis uchazeèe. K pøihlášce uchazeè pøipojí tyto doklady: - životopis, ve kterém jsou uvedeny údaje o dosavadních zamìstnáních a o odborných znalostech a dovednostech - originál výpisu z evidence Rejstøíku trestù ne starší 3 mìsíce, u cizích státních pøíslušníkù též obdobný doklad osvìdèující bezúhonnost vydaný domovským státem (pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost èestným prohlášením - úøednì ovìøená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdìlání. Lhùta pro podání pøihlášky do: :00 hodin (osobnì, poštou) Zpùsob podání pøihlášky: obálku oznaèenou VØ na funkci referent oddìlení sociálnì-právní ochrany na adresu: Tajemník MìÚ, Mìstský úøad, nám T.G.M. è. 1., Èeská Lípa pøedat osobnì v podatelnì MìÚ Èeská Lípa nebo zaslat doporuèenì poštou. Vybraní uchazeèi budou pozváni k osobnímu jednání. Pokud uchazeè v pøihlášce nepožádá o vrácení osobních dokladù, budou tyto po ukonèeném výbìrovém øízení protokolárnì skartovány. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výbìrové øízení kdykoliv v jeho prùbìhu. RACING - TUNING (tuningové a sportovní díly, sportovní úpravy brzd a podvozkù vozidel) HLINÍKOVÁ KOLA (AEZ, DOTZ, DEZENT, ENZO, OZ Racing) PNEUSERVIS - osobních vozidel a dodávek do 3,5t, prodej PNEU RYCHLOSERVIS opravy brzdových systémù výmìny tlumièù pérování výmìny a opravy komponentù øízení výmìny výfukù výmìny olejù - REPSOL pøíprava vozu, provedení STK + emise 10 Otevírací doba : Po.-Pá Škrétova ul. ( Na Kopeèku ), Èeská Lípa tel:

11 è. 18, øíjen 2007 MÌSTSKÉ NOVINY 11

12 MÌSTSKÉ NOVINY è. 18, øíjen 2007 MASÁŽE Klasické Aromaterapeutické Baòkování Marcela Šíšová, Okružní 2083 Èeská Lípa Objednání na telefon: (U hotelu Kahan) Tìším se na Vaší návštìvu Garážová vrata od ,- vèetnì montáže, dopravy a DPH Vám dodá firma Robert FILIPI Èeská Lípa tel.: tel./fax: Skladem vrata s drobnými vadami od 5.000,- Kè Další sortiment: - vjezdové brány dálková ovládání za super ceny PORADENSTVÍ PRO RODIÈE A DÌTI - logopedické poradenství - práce s dìtmi s LMD - práce s dìtmi s možností uplatnìní rehabilitaèních metod ANDRAGOG AGENCY Mgr. Klára Kosaøová spec.ped./andragog Tel: Pod Holým vrchem 308 Èeská Lípa CESTOVNÍ AGENTURA ORBIS,Jiøina Gabrielová Moskevská 81,Èeská Lípa Tel/fax: , IÈO NECKERMANN V ÈESKÉ REPUBLICE! Jako první cestovní agentura v Èeské Lípì zaèínáme prodávat produkty známé nìmecké cestovní kanceláøe Neckermann, dceøinou spoleèností koncernu Thomas Cook Group, která je druhým nejvìtším turistickým koncernem v Evropì. Zaèínáme katalogem ZIMA 2007/2008 a katalogem s leteckými zájezdy - EUROVÍKENDY Výhoda všechny poplatky v cenì u leteckých zájezdù, prùvodce èesky mluvící, vysoká úroveò Nevýhoda u zimních pobytù, zatím, pouze vlastní doprava. Katalog k dispozici v èeštinì Dále nabídka lyžování s CK Intertrans, Nev Dama Firo tour a na vyžádání lyžování v Rakousku Zillertal / pouze vlastní doprava /. Tradièní jednodenní lyžování s CK Axia Mìlník lùžkový bus / Kaprun, Schladming, Bischofshofen / odjezdy z Èeské Lípy Vèasné slevy a také na poslední chvíli Egypt, Arabské Emiráty, Tunisko Djerba, Stále více žádaný Karibik Kuba, Dominikánská republika Jednodenní zájezd Drážïany ,-Kè / okružní jízda a prohlídka mìsta s prùvodcem, volno s možností návštìvy Zwingeru, Albertiny nákupy v Heidenau/ Drážïany vánoèní a KAMENICTVÍ ROSTISLAV SLOUKA tel.: Výroba pomníků z přírodního kamene, sekání, barvení, stříbření a zlacení nápisů - Prodej svítilen, váz a jiných doplňků na pomníky - Renovace, broušení a čištění starších pomníků. - Parapety, schody a obklady z přírodního kamene OBKLADAČSKÉ PRÁCE -koupelny, bytová jádra -pokládky dlažeb a obkladů -hydroizolace teras,balkonů a bazénů -KOUPELNY - MOŽNOST NA SPLÁTKY V. Skopec/stavebnictví,Česká Lípa TEL.: Ceník inzerce v Městských novinách Celá strana Kč cca 195x260mm Polovina strany Kč cca 195x130mm Jedna čtvrtina strany Kč cca 95x128mm, 195x60mm Jedna osmina strany Kč cca 95x60mm Jedna třetina strany Kč cca195x85mm Jedna šestnáctina 700 Kč cca45x65mm Jedna dvaatřicetina 400 Kč cca22,5x32,5 mm Slevy: 1)inzerce ve třech po sobě jdoucích číslech... 10% 2)inzerce ve čtyřech a více po sobě jdoucích číslech, stálý zákazník, inzerujícící v MN pravidelně...20% 12

13 è. 18, øíjen 2007 MÌSTSKÉ NOVINY kanceláø ÈESKÁ LÍPA - Zámecká 72 pondìlí a støeda a hod. tel po 18 hod stavební spoøení úvìry na bydlení hypotéky bydlení - zaøízení americká hypotéka od 150 tis.kè REVIT - revitalizace bytových domù pojištìní : životní cestovní majetková - domy, byty, domácnost, chalupy auta - havarijní a povinné ruèení podle kw POMNÍKY, RÁMY, DESKY, NÁHROBNÍ KAMENY Z PØÍRODNÍHO KAMENE VÝPRODEJ SKLADOVÝCH ZÁSBO ZA VELMI NÍZKÉ CENY VÁM NABÍZÍ FIRMA KAMENICTVÍ JOSEF ÈERVENEC URNOVÝ HROB ŽULA OD 9.000,- Kè bez DPH JEDNOHROB ŽULA OD ,- Kè bez DPH DVOJHROB ŽULA OD ,- Kè bez DPH Dále nabízíme veškeré opravy a repase hrobù, návrhy, zamìøení s doporuèením a nezávazné rozpoèty. pi tel. domluvì i mimo pracovní dobu vè. sobot a nedìlí Provozovna: U strašnického krematoria, Vinohradská 2509, Praha 10, tel./fax: , mobil: , 762, PO ÚT-ÈT PÁ Moskevská 11, Česká Lípa, tel./fax: mobil: PRACOVNÍ DOBA: PO PÁ hod. SO hod. Co Vás zde èeká? Vyšetøení zraku, poradenství, pøíjemná obsluha, velký výbìr obrub, novinky v brýlových sklech... TÌŠÍME SE NA VÁS! 13

14 MÌSTSKÉ NOVINY è. 18, øíjen 2007 DDM Libertin kino Crystal Mìstská knihovna ICM INFORMAÈNÍ CENTRUM MLÁDEŽE Po pá: hod. - internet pro veøejnost, možnost hraní zajímavých her na PC, pomoc pøi vyhledávání na internetu, kopírování, tisk, scanner - inzerce zdarma, info-šanonová technika - cena: 20 Kè/hod. dìti a studenti, 40 Kè/hod. pracující - možnost poøádání vlastních výstav èi pøednášek zdarma! Nabídka školám: po pá, 10,30 12 hod.- exkurze do ICM, objednávky u P. Janošecové Otevøený klub Spirála pøi ICM nabízí: možnost trávit volný èas, poøádat výstavy, koncerty, pøednášky, èíst knihy, èasopisy, sledovat zajímavé programy v televizi (100 kanálù z celého svìta), psát úkoly, hrát stolní hry. Ekologická výchova pro MŠ: po celý rok, inf. Š. Pechová Otevøená keramická dílna pro veøejnost: každé pondìlí a støeda hod., poplatek 10 Kè + platba za materiál a výpal vedoucí: L. Jelenová, M. Rákosníková Studentská videoprojekce ZÚtéma mìsíce: Profil režiséra Miloše Formana (od 15ti let) každou støedu v 18 hod so OTEVØENÁ SOBOTA V LIBERTINU Poèítaèový klub 9 12 hod., cena 10 Kè Karetní klub Magic, Pokémon, Harry Potter 9 12 hod. Výroba dýòových strašidel (Halloween) 9 12 hod., klubovna DDM, cena 20 Kè Otevøená keramická dílna 9 12 hod. Halloweenská party hod., vstup pouze ve strašidelné masce, pro dìti a mládež od 10 let, cena 20 Kè, so Krosmaratón 23. roèník Sraz úèastníkù - Správa a údržba silnic v Sosnové ( u motokárové dráhy) prezentace hod., tratì 100 m až maratón, všechny vìkové kategorie ne Reiki I hod., cena 1200 Kè, pøihlášky se zaplacením na tel. èísle: so Bøišní tance - vyuèuje L. Doksanská, sál DDM 9 13 hod., cena 300 Kè, inf. L. Lípová so Porta 2007 od 13 hod. v sále DDM Soutìž hudebníkù amaterù v hudebních stylechcountry, folk a trampská muzika. Zájemci se mohou pøihlásit do v DDM Libertin. Vítìz postoupí do pražského finále. inf. V. Rusínková so Bøišní tance - vyuèuje L. Doksanská, sál DDM 9 13 hod., cena 300 Kè, inf. L. Lípová DDM Libertin nabízí poslední volná místa v kroužcích Dívèí klub stø hod. Vaøení po ,30 hod. Angliètina út hod. Aj konverzace stø hod. Žonglování po 16 17,30 hod. Nìmèina stø. 14,30,-16,30 hod. Jogový tanec OSHO po hod. Chovatelé èt. 15,30 17 hod. Disko 5 8 let po 15,30-16,30 hod. Keramika út. 16,45 18 hod. Výpoèetní technika po. stø hod. Letecký modeláø po. 14,15 16,15 hod. Plastikový modeláø út ,30 hod. Studentská videoprojekce stø hod Èt St - v a 20.00, Po - pouze v GYMPL ÈR. Komedie o studentech, uèitelích, rodièích a graffiti o - pouze ve Filmový klub uvádí: NÁMÌSTÍ SPASITELE Polsko Režie Krzysztof Krauze, Joanna Kos-Krauze, hrají Jowita Budnik, Arkadiusz Janiczek, Ewa Wencel, Dawid Gudejko, Natan Gudejko ad. Nejlepší polský film roku 2006 a hit svìtových festivalù pøináší syrový pohled do polské souèasnosti. Pøíbìh jedné rodiny, pøinucené okolnostmi k soužití v malém bytì s matkou, odhaluje prostøedí s absencí soukromí, støetem odlišných zájmù a neshod So St - pouze v SIMPSONOVI VE FILMU USA. Vaše rodina není to nejhorší, co vás kdy potkalo Èt Ne - pouze v KDYŽ SI CHUCK BRAL LARRYHO USA. I kamarádství by mìlo mít své meze Èt Ne - pouze ve DENNÍ HLÍDKA Rusko. Propojení moderní sci-fi, fantasy a východních mytologií Po St - pouze v BOŽSKÝ EVAN USA. Èerstvého kongresmana, který vyhrál volby s odvážným sloganem Zmìním svìt, se rozhodl Bùh (Morgan Freeman) otestovat Po - pouze ve Art kino uvádí: ÏÁBLOVA DÍLNA Rakousko, Nìmecko. Režie Stefan Ruzowitzky. Skuteèný pøíbìh o nejvìtší padìlatelské operaci všech dob! Berlín roku Pùvodem ruský malíø Salmon Sorwitsch je králem padìlatelù a ve svìtì hazardu, sázek a lehkých žen se cítí jako ryba ve vodì. Sám si vyrábí bankovky, které pak otáèí v kasínech. Život mu ale nastaví tu horší tváø, to když je pøi vlnì represí vùèi židùm zatèen a transportován do Mauthausenu Út St - pouze ve MR.BROOKS USA. Má vše, co kdy chtìl, ale musí to skrývat. Klub ARCHA Vás zve na cestovatelský podzim od 17 hod Václav Èistý Od atletických oválù po Filipíny od 17. hod Pavel Voltr Bangladéš støedovìk 21. století Jak nám Aloe Vera pomáhá zvládnout nachlazení a posílit imunitní systém? Ve ètvrtek od 18. hodin v ulici Ès. Armády 1578 (poboèka ADRA) Úterý 23. øíjna 2007 od 17,00 hod RUMBURSKÁ VZPOURA 1918 V LITE- RATUØE pøednáší Mgr. Ladislav Smejkal další pøednáška z cyklu Literární Èeskolipsko èítárna mìstské knihovny nám. T.G.Masaryka Úterý 30. øíjna 2007 od 17,00 hod CO DÌLÁ BRONTOSAURUS pøíroda, památky, dobrovolnictví a zážitky na celý život s Hnutím Brontosaurus, pøednáška pøi pøíležitosti mìsíce pro neziskový sektor výstava Ekofór 2006, èítárna mìstské knihovny nám. T.G.Masaryka Každé úterý od 9,30 hod cvièíme v každém vìku - cvièení s hudbou a v sedì (!) pro každého, vhodné nejen pro seniory poboèka Špièák, ul. Èerveného køíže (zdarma) Městská knihovna Česká Lípa nabízí pro obèany se zdravotními potížemi, sníženou nebo omezenou pohyblivostí dovoz knih do domácností. Jedná se o pravidelnou službu pro naše spoluobèany, kteøí mají sníženou možnost pohybu mimo svoje bydlištì nebo domácnost. Zájemce o tuto službu obdrží od knihovny podmínky služby a dotazník, v nìmž si vybere oblasti svého ètenáøského zájmu - knihovna 1x mìsíènì po pøedchozím písemném upozornìní rozváží knihy pøímo do domácností obèanù, pro které jsou služby knihovny ze zdravotních dùvodù nedostupné. V pøípadì zájmu o prezentovanou službu kontaktujte Mìstskou knihovnu v Èeské Lípì D.Kroulíková, J.Štìpnièková, kde zájemcùm sdìlíme další podrobnosti. PØÍSTUP K INTERNETU ZDARMA je kromì knihovny na námìstí T. G. Masaryka také na poboèce Špièák (Èerveného køíže 2563) a poboèce Lada (Komenského 2989). Akademie J. A. Komenského od 19,00 hod. ŽIVOT NA ZÁKUPSKÉM ZÁMKU Mgr. Aschenbrenner od 19,00 hod. HLEDAL JSEM JIŽNÍ AMERIKU Jan Pospíšil od 19,00 hod. OD UTRPENÍ KE VZDORU (Èeská Lípa v letech ) Mgr. Smejkal od 19,00 hod. JIHOAFRICKÉ PØÍRODNÍ KRÁSY PhDr. Hulec od 19,00 hod. ARCHITEKT PAVEL JANÁK Mgr. Hnídková

15 è. 18, øíjen 2007 MÌSTSKÉ NOVINY Jiráskovo divadlo 15. listopadu v hodin Legendární muzikál BALADA PRO BANDITU Pøíbìh na motivy Olbrachtova románu Nikola Šuhaj loupežník s dnes již zlidovìlými písnìmi. Klicperovo divadlo Hradec Králové. PØEDPLAT- NÉ. Vstupné doprodej á 200,-Kè 17. listopadu v 15 hodin Tradièní sobotní pohádka KÁ A A ŠKUBÁNEK Divadelní zpracování pøíbìhù populárních postav televizního veèerníèku. Pro dìti od 3 let. Vstupné 40,- Kè. Pozvánka na koncert pěveckého sboru PÌVECKÝ SBOR SEVEROÈESKÝCH UÈITELÙ Vás srdeènì zve na setkání pìveckých sborù pøi akci Zpíváme Vám k svátku. Dne 27. øíjna od hod. se Vám v Jiráskovì divadle dále pøedstaví: Èeskolipský dìtský sbor, Zpìvandule Mimoò a Canzonetta Oseèná. Pøijïte si nás poslechnout a tøeba si i zazpívat s námi. KD Crystal 11. listopadu nedìle hod. Sejdeme se na dechovce velký sál,k tanci a poslechu hraje Josef Adamec. Vstupné: 40,- Kè 14. listopadu støeda hod. Ivan Hlas trio a skupina Knezaplacení velký sál, vstupné: 140,- Kè. Vùdèí osobností tohoto seskupení jeivan Hlas, skladatel, textaø, zpìvák a kytarista, známý pøedevším øadou písní k muzikálu Šakalí léta. 16. listopadu pátek hod. Jazzový veèer hraje: J-I-P trio klub Autonomia (1. patro), vstupné: 50,- Kè Stomatologická pohotovost soboty, nedìle, svátky od hodin sobota MUDr. Marcela Klementová Nové Mìsto 277, Dubá tel nedìle MUDr. Dita Lacinová Purkyòova 1849, Èeská Lípa tel sobota MUDr. Irena Rohlíèková Ès.Armády 1566, Èeská Lípa tel nedìle MUDr. Pavla Vránová Ès. Armády 1566, Èeská Lípa tel sobota MUDr. Milena Horáèková Mariánská 845, Èeská Lípa tel nedìle MUDr. Dita Lacinová Purkyòova 1849, Èeská Lípa, tel Projekt EU INTERREG IIIA Vzdělávací kurz pro mladé nezaměstnané z Česka a Německa Spoleèná kvalifikace nezamìstnaných mladých lidí ze SNR a ÈR pro práci v malých pro novou profesní perspektivu v Euroregionu Labe/Elbe. Tak se nazývá již druhý spoleèný èesko-nìmecký projekt v rámci INTERREG IIIA hrazený EU a podporovaný Úøadem práce v Èeské Lípì, který pøipravila spoleènì Soukromá podnikatelská støední škola v Èeské Lípì se Vzdìlávacím centrem firmy Donner+Partner GmbH v Pirnì. Dvacet mladých lidí z mìst Èeská Lípa a Pirny a okolí se v rámci tohoto projektu zúèastnilo 6 mìsíèního vzdìlávacího projektu, který se konal 3 mìsíce v Pirnì a 3 mìsíce v Èeské Lípì. Souèástí byla také mìsíèní praxe v Nìmecku a u nás. Na èeské stranì probìhla kvalifikace na Soukromé podnikatelské støední škole, která má zkušenosti s kvalifikací dospìlých (již 8 let velice úspìšnì rekvalifikují nezamìstnané v úzké spolupráci s Úøadem práce Èeská Lípa) Na nìmecké stranì probìhla kvalifikace v Centru pro vzdìlávání a práci firmy Donner + Partner GmbH Sachsen. Tato firma se zabývá jak vzdìláváním mladých lidí, tak i dospìlých. Úèastníci projektu jsou mladí nezamìstnaní lidé do 25 let z Èeska a Nìmecka, kteøí se spoleènì zúèastnili odborné výuky a praxe jak v nìmeckých, tak v èeských firmách a na úøadech. V nedávné dobì ukonèili praxi ve firmách a úøadech v Èeské Foto: archiv Lípì, v Novém Boru a okolí. V této souvislosti dìkujeme za pochopení a vstøícnost tajemníku Mìstského úøadu v Novém Boru, Mìstskému úøadu v Bìlé pod Bezdìzem a Obecnímu úøadu v Bøezovicích, vedení firmy EWALS CARGO CARE v Èeské Lípì, reklamní agentuøe READE- SIGN a dalším firmám jako napø. POPRY s.r.o. a J+M elektric s.r.o., kteøí úèastníky projektu pøijali na praxi a pøípadnì umožnili jejich další zamìstnání. V rámci projektu probìhl intenzivní kurz nìmeckého jazyka pro èeské úèastníky ještì pøed odjezdem do Nìmecka. Mladí lidé z obou zemí se spoleènì úèastnili výuky odborných pøedmìtù jako napø. právo, základy makroekonomiky, organizace podniku a management, využití moderních informaèních technologií, nechybìla výuka èeského, nìmeckého a anglického jazyka. Na závìr celého projektu složili úèastníci zkoušky ze znalostí, které získali a komise také shlédla prezentaci fiktivních firem, které si založili spoleènì v Nìmecku. Již dnes víme, že projekt je úspìšný a v souèasné dobì vybírá ÚP nezamìstnané mladé lidi do posledního bìhu tohoto projektu, který bude zahájen koncem øíjna. Zájemci o tento kurz se mohou informovat na ÚP nebo pøímo na naší škole. Mgr. Eva MATOUŠKOVÁ 15

16 MÌSTSKÉ NOVINY è. 18, øíjen 2007 V pátek nejmladší žákynì v Liberci a v sobotu mladší žákynì v Turnovì uzavøely trilogii o krásném støíbru atletického oddílu AC Èeská Lípa, kterou nìkolik týdnù pøed nimi naèaly starší žákynì v Jablonci. Všechny tyto soutìže mìly spoleèné znaky- velmi špatné poèasí a výborné výkony a nakonec i výsledky èeskolipského dravého mládí. V pátek vedoucí družstva Renata Rutteová a Vasil Dogaru motivovala nejmladší ke krásnému druhému místu za Liazem Jablonec. Poèasí Žákyně AC Česká Lípa získaly stříbro V sobotu 29.záøí se hrálo v tìlocviènì TJ Železný Brod 1.kolo Krajského pøeboru starších žákù. Žáci VK Lokomotiva Èeská Lípa potvrdili roli favorita a všechny zápasy vyhráli. Vítìzství v Krajském pøeboru je vstupenkou na Pøebor Èeské republiky. Opravdová zkouška našich herních kvalit nás teprve èeká v sobotu 13. øíjna, kdy se do Hradce Králové sjedou nejlepší žákovská družstva a sehrají kvalifikaèní turnaj Èeského poháru. Za družstvo nastoupili: Jakub Moštìk, Zdenìk Urban, Martin Pøeslièka, Patrik Brožek, Kristián Kocourek, Jan Löfbylo pøíšerné, poznamenalo i nìkteré výkony, ale nezastavilo hlavnì Míšu Mrázkovou v suverénním vítìzství v jednotlivcích, které dobøe sekundovala na ètvrtém místì Natálka Kozáková. Obdiv je tady na místì. V sobotu pak už v relativnì lepším poèasí zabojovaly mladší žákynì, porazily Liaz Jablonec o ètyøi body, ale nestaèily na velmi vyrovnaný a kvalitní tým z Mladé Boleslavi. Oba naši soupeøi tìží z výchovy mládeže ve sportovních Krajský přebor starších žáků ve volejbalu fler, Radek Hurych, Jan Jindøich a Roman Votruba. Trenéøi: Zdenìk Klimpera a Radek Èastulík. 2. kolo Krajského pøeboru starších žákù se hraje 3. listopadu 2007 v Èeské Lípì. Výsledkové zrcadlo: Lokomotiva Èeská Lípa A: Slavia Liberec A 2 0 (25:20, 25:17) TJ Železný Brod A 2 1 (25:15, 19:25, 15:7) Celkové poøadí po 1.kole 1. Loko Èeská Lípa 4 body 2. TJ Železný Brod 3 body 3. Slavia Liberec 2 body Radek ÈASTULÍK Závody vodního slalomu V uplynulém víkendu se konaly mezinárodní závody vodního slalomu v Nìmeckém Sprembergu, kam byli na Freundschaftwettkampf pozváni èeskolipský oddíl a oddíl z Polska. Protože se jednalo o velké celorepublikové závody Nìmecka, úèast byla opravdu hojná. Èeskolipská posádka se skládala z osmi vybraných èlenù, sedm závodníkù a potøebné pøekladatelky. Závody se konaly v krásném prostøedí lodìnice, kde bylo na každém kroku znát, že mìsto si vodního slalomu velmi cení. V sobotu byl odstartován závod všech kategorií. I pøesto, že poèasí závodníkùm moc nepøálo, k dosažení dobrých výsledkù to nikomu nebránilo. Závodník Michal Šrámek se v kategorii singlkanoistù umístil na 2. místì, ve stejné kategorii Jaroslav Šrámek na místì bronzovém. Kateøina Šedivá skonèila v kategorii kajakáøek na 3. místì, Jana Svobodová na devátém. V kategorii kajakáøù se na zlatou pozici vyšplhal Michal Šrámek, Václav Šedivý se umístil na místì pátem, Albert Myšák na místì patnáctém a Jakub Šedivý skonèil na místì devatenáctém. V nedìli se konal pouze závod žákù. Jana Svobodová se ve své kategorii umístila na 9. místì, Jakub Šedivý na 10. místì a Albert Myšák skonèil na 13. místì. Sportovci si domù pøivezli krásné diplomy, medaile a vìcné ceny. Nejcennìjším pro všechny však byl zážitek z tak velkého mezinárodního závodu. Kateøina ŠRÁMKOVÁ tøídách a o to jsou naše úspìchy cennìjší. Potìšitelné je, že padlo velké množství osobních rekordù a i jeden oddílový. O ten se postarala Adéla Frydrychová v chùzi na 2 km, která svým výkonem doslova uhranula pøítomné trenéry. Skvìlé výkony dále pøedvedly zejména Štìpánka Rutteová a Veronika Süssnerová. Ostatní bojovaly rovnìž pøíkladnì, vèetnì pìti stateèných, které se zúèastnily o den døíve krajského pøeboru nejmladších. Tady je vidìt, že o nejbližší budoucnost je nadále postaráno. Pøeji trenérùm Romanu Málkovi, manželùm Svitákovým, Renatì Rutteové, Vaskovi Dogarovi, Jardovi Hochmutovi i mnì spoustu dalších krásných zážitkù s nejmladšími atlety a mnoho dalších zájemcù o atletiku. Dveøe do oddílu jsou nadále pro mladé zájemce otevøené. Gustav SÜSSNER V pátek 28. září se reprezentanti ČR FSKA sjeli do České Lípy na jednodenním soustředění,které proběhlo v městské sportovní hale pod vedením Pavla Znamenáčka,aby zde strávili čtyři hodiny tvrdého tréninku. Všichni nominovaní na snímku přispěli k dobrému jménu na MS v Polsku a tito reprezentanti budou hájit barvy ČR na MS FSKA v Anglii kam výprava odlétla 12. října. Soustředění proběhlo ve spolupráci s příspěvkovou organizací SPORT Česká Lípa za což děkujeme. MÌSTSKÉ NOVINY, ètrnáctideník, ev. è. MK ÈR E Vydává: Mìsto Èeská Lípa, nám. T. G. Masaryka 1, IÈO Redakce: MÚ, nám. T. G. M 1, tel.: , , Odpovìdný redaktor: Jaroslav Švehla. Tajemník - Jaroslav Švehla, èlenové Mgr. Tomáš Vlèek, Siegfried Tomasch, Mgr. Romana Žatecká, Mgr. Lubomír Šádek, Karel Hajný, Jaroslava Procházková, Ing., Jiøí Hau, Mgr. Pavlína Lomièová, Zdenìk Novák. Redakèní rada má vyhrazené právo zamítnout pøíspìvky, které budou v rozporu s jejími kodexy, anebo budou dodány po uzávìrce. Distribuce: Pøíjem inzerce: J. Švehla, tel Dopisy a pøíspìvky ètenáøù nemusejí být totožné s názory a stanovisky redakce. Vydavatel také nenese zodpovìdnost za obsah zveøejnìné inzerce a pøípadné následné škody.

Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále

Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále jen SVJ ) Datum konání: dne 10.9.2009 od 18:00 Místo konání: v základní škole T.G.Masaryka na Ortenovì námìstí 34 v Praze 7 Zapsal: Helena Rundová

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH

OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH Èíslo objednávky (Vaše èíslo jednací) Øádné Opravné 1 1.1 Pøedmìt veøejné zakázky 1.2 Zadávací øízení 1.3 1.5 1.6 2 2.1 2.4 2.4.1 2.4.2 2.4.3

Více

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více

Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP

Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP Havlíèkùv Brod, Hotel Slunce 28. 30. duben 2010 Foto: Ing. Vladimír Kunc poøádaná Èeskou spoleèností

Více

250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 Dávky sociální péèe Dávky pom oci v hmotné nouzi pøíspìvek na péèi 0 2007 2008 2009 2010 4 000 3 950 3 954 3 957 3 900 3 850 3 800 3 750 3 700 3 830 3 796 2007 2008

Více

Rezidence Na hradì, Tøebíè. Pojïte s námi oživit Borovinu

Rezidence Na hradì, Tøebíè. Pojïte s námi oživit Borovinu Rezidence Na hradì, Tøebíè Pojïte s námi oživit Borovinu LOKACE SOHO Tøebíè Zámìrem projektu SOHO Tøebíè je pøebudování celého území bývalé továrny BOPO na bydlení s obèanskou vybaveností. Borovina tím

Více

Rozhodnutí. Zaøazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace

Rozhodnutí. Zaøazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace Rozhodnutí Zaøazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace Obecní úøad Dubenec, jako silnièní správní úøad pøíslušný podle 40 odst. 5 písm. a) zákona è. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích

Více

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy,

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy, BELLE PRESTIGE 2009 BELLE PRESTIGE Karlovarská modelingová a hostesingová agentura Belle Prestige zastupuje modelky, fotomodelky, hostesky, dìti, modely a promotéry nejen pro Karlovarský kraj. Vedle toho

Více

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 2014 Výronízprávaoinnosti Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 1. Základní údaje: Právní forma Statutární zástupce Sídlo obèanské sdružení

Více

Již více než 20 let na adrese

Již více než 20 let na adrese 01/014 INFORMACE nové služby akèní nabídky novinky KONTAKT Díky naším informacím mají klienti vždy na realitním trhu náskok pøed ostatními!!! Nová služba pro naše klienty Pøipravili jsme pro Vás zcela

Více

8. Prodej objektu è. 54 v areálu bývalých velkých kasáren

8. Prodej objektu è. 54 v areálu bývalých velkých kasáren 0 Rada mìsta na své schùzi dne 11.6.2013 pøijala usnesení è. ve znìní: Rada mìsta doporuèuje zastupitelstvu mìsta deklarovat zámìr prodeje všech doposud neprodaných pozemkù - zahrádek v lokalitì Mutìnka

Více

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky 30 5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky Prùzkumový pracovník vyøizuje žádosti o mezinárodní zápis ochranných známek pøihlašovatelù, pro

Více

u STA V STA TU A PRA V A

u STA V STA TU A PRA V A ......... u STA V STA TU A PRA V A AKAD EMIE VÌD ÈESKÉ REPUBLIKY I v. v. i. Národní 18, 11600 Praha 1 Tel. ústø. 221990711,sekr.224933494.jax224933056 E-mail: ilaw@ilaw.cas.cz Praha, 20. bøezna 2007 Èj.

Více

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

Pozvánka na prázdninovou akci

Pozvánka na prázdninovou akci Èíslo 7 30. 7. 2015 Pozvánka na prázdninovou akci V minulém roce jsme oslavili 70. výroèí založení našeho fotbalového klubu, a protože akce uspoøádaná u této pøíležitosti pøinesla jen pozitivní ohlasy,

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ PRESENT: 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com KARATE IN CONGRESS CENTRE ALDIS HRADEC KRÁLOVÉ CZECH REPUBLIC Ing. Jiøí Boèek / President Èeského svazu karate

Více

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic 14200 PRAHA - LIBUŠ INFORMACE Q ZÁMÌRU DLE ZÁKONA È. 100/2001 Sb. NÁZEV ZÁMÌRU: Nekryté víceúèelové sportovištì Kokotská, parc.è. 557/1, k.ú. Libuš.

Více

PØÍLOHA za období : 12/2014

PØÍLOHA za období : 12/2014 Zpracoval: Ing. Kremerová Okamžik sestavení: 13.03.2015 11h16m 0s Strana: 1 PØÍLOHA za období : 12/2014 I È O :00083143 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY: Divadlo F.X.Šaldy Liberec,pøíspìvková organizace (v Kè, s

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00578291 Název: Obec Èervená Tøemešná A.1. Informace podle 7 odst. 3

Více

ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY

ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY poøádá pod záštitou Èeské neurochirurgické spoleènosti, Èeské lékaøské komory a ve spolupráci s Univerzitním centrem chirurgické anatomie kurz ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY Místo konání: Anatomický

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì

Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì PORADENSKÉ A INFORMAÈNÍ CENTRUM Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì Podání trestního oznámení Pomoc a poradenství obìtem trestných èinù Další místa pomoci KONTAKTUJTE NÁS Telefon: 596 128 309 731 625

Více

EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín

EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín INFORMACE URÈENÁ VEØEJNOSTI Krajský úøad Moravskoslezského kraje odbor životního prostøedí a zemìdìlství oddìlení ochrany ovzduší, EIA a IPPC EXPLOSIA a.s. - odbytový

Více

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s.

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Kdo jsme je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Nabízíme kreativní reklamu postavenou na odbornì stanovené strategii, kvalitní grafické pøípravì a precizní výrobì. Jsme výhradním pronajímatelem exkluzivní sítì

Více

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN V rámci pøípravy projektu byla provedena analýza budov rozsáhlého areálu chemického závodu a na základì výbìrových kritérií vyhodnoceno 5 objektù jako nejvhodnìjší

Více

Cesta pojistné smlouvy

Cesta pojistné smlouvy Cesta pojistné smlouvy 1 Proc je dulezité mít zivotní a úrazové pojištení? Životní a úrazové pojištìní pomáhají Vám a Vašim blízkým zmírnit nepøíjemné finanèní dùsledky nahodilých životních událostí, jako

Více

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Poskytujeme tyto služby: í Nákup a prodej cizích mìn í Zahranièní platební styk í On-line obchodování í Informace o devizových

Více

ZÁKON. ze dne 29. èervence o státním obèanství nìkterých bývalých èeskoslovenských státních obèanù

ZÁKON. ze dne 29. èervence o státním obèanství nìkterých bývalých èeskoslovenských státních obèanù 193/1999 Sb. ZÁKON ze dne 29. èervence 1999 o státním obèanství nìkterých bývalých èeskoslovenských státních obèanù Zmìna: 320/2002 Sb. Zmìna: 46/2006 Sb. Parlament ve snaze zmírnit následky nìkterých

Více

VÝSLEDKY ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VÝSLEDKY VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH. Užší øízení Jednací øízení s uveøejnìním nebo datum narození

VÝSLEDKY ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VÝSLEDKY VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH. Užší øízení Jednací øízení s uveøejnìním nebo datum narození VÝSLEDKY ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VÝSLEDKY VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH Èíslo objednávky (Vaše èíslo jednací) Øádné Opravné 1 2.4 2.4.1 Stát Identifikaèní údaje o zadavateli * 2.4.2 IÈ zadavatele 2.4.3 DIÈ zadavatele

Více

250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0 2008 2009 2010 2011 Dávky sociální péèe Dávky pomoci v hmotné nouzi pøíspìvek na péèi 4 050 4 000 3 950 3 900 3 850 3 800 3 750 3 700 3 650 3 957 3 830 3 796 4

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI 21. 2. HRADEC KRÁLOVÉ 28. 2. OSTRAVA 12. 3. BRNO 19. 3. PRAHA PØEDEVŠÍM

Více

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI http://www.zcu.cz Historie Západoèeská univerzita v Plzni vznikla slouèením Vysoké školy strojní a elektrotechnické v Plzni a Pedagogické fakulty v Plzni v roce 1991 na základì

Více

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí PIt HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn, SZn. S-M H M P-232654/2008/00PNI/E 1A/539-2Nè Vyøizuje/ linka Mgr. Vèislaková / 4490 Datum 7.7.2008 ZÁVÌR ZJIŠ

Více

Pavel Kras Tvorba textù na PC T602 a WORD 6 Pøíruèka je urèena pøedevším zaèáteèníkùm, kteøí se rozhodli proniknout alespoò na pokraj poèítaèové problematiky Pomocí této pøíruèky se nauèíte nejen ovládat

Více

Platné od do

Platné od do Platné od 10.7.201 do 24..2017 Cena: v tištìné podobì 15,- Kè ke sta ení z www.busem.cz zdarma Jízdní øády a provedené zmìny jsou dostupné na www.busem.cz Pøehled zmìn od 10.7.201 35302 Spoj 15 posunut

Více

Èinnost nadace. Organizace regionálních setkání onkologù, klinických semináøù a doškolovacích kurzù pro mladé onkology

Èinnost nadace. Organizace regionálních setkání onkologù, klinických semináøù a doškolovacích kurzù pro mladé onkology Èinnost nadace Organizace regionálních setkání onkologù, klinických semináøù a doškolovacích kurzù pro mladé onkology Spolupráce s èeskými a zahranièními onkologickými centry vèetnì studijních pobytù Zabezpeèení

Více

Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì

Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì Základní informace o projektu Víte, e......vltavíny vznikly díky dopadu vesmírného tìlesa na Zemi?...vltavíny znali a pou ívali lidé ji v dobì kamenné?...vltavíny pøiletìly

Více

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM SLOVO ÚVODEM Dobrý den, držíte v rukou produktový katalog Agentského obchodního klientského místa ÈSOB Pojišśovny (AOKM). Tento katalog

Více

KRAJSKÝ OBRANÁØSKÝ PØEBOR

KRAJSKÝ OBRANÁØSKÝ PØEBOR Kynologické výcvikové centrum ZLÍN MLADCOVÁ poøádá KRAJSKÝ OBRANÁØSKÝ PØEBOR 2011 KVC Zlín Mladcová 26.3.2011 ORGANIZAÈNÍ VÝBOR Poøadatel akce - KVC Zlín Mladcová (www.kvczlin.wz.cz) Vedoucí závodu - Pavla

Více

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí METODIKA N 4 Jak ve škole vytvoøit zdravìjší prostøedí Pøíruèka o efektivní školní drogové prevenci à Obsah Úvodní slovo ministrynì školství, mládeže a tìlovýchovy Ètenáøùm à K èeskému vydání Úvod Cíl

Více

INSPEKÈNí ZPRÁVA è. 63-5116/5

INSPEKÈNí ZPRÁVA è. 63-5116/5 / TI STROJíRENSKÝ ZKUŠEBNí ÚSTAV, s. p. TI - technická inspekce, akreditovaný inspekèní orgán è. 48 Hudcova 56b, 621 Brno Èj.: 2939/5/324/6.3/2 list è. ze6 INSPEKÈNí ZPRÁVA è. 63-5116/5 Výrobek: Elektrický

Více

Obec Ruda nad Moravou

Obec Ruda nad Moravou A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2013 IÈO: 00303313 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Ruda nad Moravou

Více

SÝPKA CUP BLANSKO 2013

SÝPKA CUP BLANSKO 2013 SÝPKA CUP BLANSKO 2013 HALOVÝ TURNAJ STARŠÍ PØÍPRAVKY hráèi roèník narození 2004 a mladší který se uskuteèní v sobotu 7.12.2013 ve sportovní hale Údolní FC NORDIC BRNO SK MORAVSKÁ SLAVIA BRNO OBSAZENÍ

Více

Licence: D07Y XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D07Y XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00493619 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Janovice Úèetní

Více

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 71209921 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA 18. 2. ÚSTÍ NAD LABEM 3. 3. HRADEC KRÁLOVÉ 5. 3. OSTRAVA 17. 3. BRNO 20. 3. PRAHA 24. 3. PLZEÒ

Více

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH VÝZNAM OBCHODU JAKO ZAMÌSTNAVATELE

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH VÝZNAM OBCHODU JAKO ZAMÌSTNAVATELE PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH VÝZNAM OBCHODU JAKO ZAMÌSTNAVATELE Tento manuál byl vytvoøen v rámci projektu CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvìtvích. Hlavním

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 71002651 Název: Základní škola Dolní Cerekev A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona Odlišné

Více

Becario - zvítìzili jsme v letošním roèníku Aktualizováno pátek, 02. kvìten 2008

Becario - zvítìzili jsme v letošním roèníku Aktualizováno pátek, 02. kvìten 2008 Becario - zvítìzili jsme v letošním roèníku Aktualizováno pátek, 02. kvìten 2008 CHEMIE NA GYMNÁZIU POLIÈKA Becario - støedoškolská soutìž v experimentální chemii Becario - støedoškolská soutìž v experimentální

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 71160388 Název: Svazek obcí Sloup,Šošùvka-ÈOV a kanalizace A.1. Informace

Více

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP Evropská unie Úvodní slovo Tento manuál slouží jako dùležitý dokument a zároveò pomùcka, která by jasnì a pøehlednì informovovala a pøitom se stala srozumitelným prùvodcem pøi používání a využívání loga

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice V Í T Á M E V Á S P O P R Á Z D N I N Á C H

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice V Í T Á M E V Á S P O P R Á Z D N I N Á C H R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 8, èíslo 1 vyšlo: záøí 2013 V Í T Á M E V Á S P O P R Á Z D N I N Á C H Vítejte v novém školním roce 2013/2014, vítejte

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 00281301 Název: Obec Vysoèany. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 00281301 Název: Obec Vysoèany. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 00281301 Název: Obec Vysoèany Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011

Více

EU Legal Update EVROPSKÝ SYSTÉM OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ. Èervenec 2003 VYBRANÉ OKRUHY OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

EU Legal Update EVROPSKÝ SYSTÉM OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ. Èervenec 2003 VYBRANÉ OKRUHY OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ Èervenec 2003 David Emr david.emr@wl.ey.cz Weinhold Legal, v.o.s. Charles Square Center Karlovo námìstí 0 20 00 Praha 2 Èeská republika Tel.: (420) 225 335 333 Fax: (420) 225 335 444 Weinhold Legal, v.o.s.

Více

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH PRACOVNÌPRÁVNÍ VZTAHY V ODVÌTVÍ OBCHODU

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH PRACOVNÌPRÁVNÍ VZTAHY V ODVÌTVÍ OBCHODU PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH PRACOVNÌPRÁVNÍ VZTAHY V ODVÌTVÍ OBCHODU Manuál byl vytvoøen v rámci projektu CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvìtvích. Realizátorem

Více

skupina PASPORTAPROJEKT

skupina PASPORTAPROJEKT skupina PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO901:209 ISO1401:205 OHSAS1801:208 OBECDOBŘ ANY Vypracoval:MichalŠ ustek Datum:ř íjen2012 Pasport a projekt dopravního znaèení - obec Dobøany 1. ÚVOD K PASPORTU

Více

ZÁKON. ze dne 29. èervence 1999,

ZÁKON. ze dne 29. èervence 1999, 194/1999 Sb. ZÁKON ze dne 29. èervence 1999, kterým se mìní zákon è. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního obèanství Èeské republiky, ve znìní pozdìjších pøedpisù Parlament se usnesl na tomto zákonì

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00271870 Název: Obec Nemyceves A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona úèetní

Více

Svazek obcí regionu Ruda

Svazek obcí regionu Ruda A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 69601488 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Svazek obcí regionu

Více

Identifikaèní údaje: Název: Skladová hala EFES, spol. s r.0., Praha - Øeporyje

Identifikaèní údaje: Název: Skladová hala EFES, spol. s r.0., Praha - Øeporyje PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn È.j. MHMP-192143/2005/00PNI/EIA/156-2/Nov Vyøizuje/ linka Ing. Novotný/4278 Datum 7. 11. 2005 podle 7 zákona è.

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ing. Václav Pelikán Likvidace podniku 7., aktualizované a doplnìné vydání Vydala Grada Publishing, a. s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420

Více

P R O P O J E N Í C Y K L O - A H I P P O T U R I S T I K Y V P Ø Í H R A N I È Í INTERREG IIIA

P R O P O J E N Í C Y K L O - A H I P P O T U R I S T I K Y V P Ø Í H R A N I È Í INTERREG IIIA P R O P O J E N Í C Y K L O - A H I P P O T U R I S T I K Y V P Ø Í H R A N I È Í INTERREG IIIA Mikroregion Konstantinolázeòsko BEZDRUŽICE - dobrovolný svazek obcí - vznikl v roce 2000 - nyní jej tvoøí

Více

My Home klíè k moderní elektroinstalaci

My Home klíè k moderní elektroinstalaci My Home klíè k moderní elektroinstalaci VZOROVÝ ROZPOÈET Moderní elektroinstalace My Home Vaše správná volba Ovládejte svùj svìt jednoduše a intuitivnì. MODERNÍ ELEKTROINSTALACE 2 Komfort Moderní elektroinstalace

Více

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N STAROSTA 2. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: 11.2. 2009 Bod pořadu jednání: 14) Informace starosty Věc: Informace starosty

Více

Uber plyn! www.uberplyn.cz RUNTER VOM GAS! UBER PLYN! KAMPAÒ UBER PLYN! SE VÌNUJE NEPØIMÌØENÉ RYCHLOSTI CÍLE KAMPANÌ

Uber plyn! www.uberplyn.cz RUNTER VOM GAS! UBER PLYN! KAMPAÒ UBER PLYN! SE VÌNUJE NEPØIMÌØENÉ RYCHLOSTI CÍLE KAMPANÌ Uber plyn! RUNTER VOM GAS! UBER PLYN! Liberecký kraj ve spolupráci s Nìmeckou radou pro bezpeènost provozu na pozemních komunikacích (DVR) pøevzal a adaptoval vybrané prvky kampanì Runter vom Gas! do Libereckého

Více

Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad

Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK V Praze dne 25. øíjna 1999 Èástka 10 Roèník 1999 Cena Kè 21 ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY O B S A H: A. Normativní èást 81. Jednotné

Více

Výroèní zpráva 2002 OBSAH

Výroèní zpráva 2002 OBSAH OBSAH Úvodní slovo 2 Správní a dozorèí rada 3 Zamìstnanci 4 Projekty 5 Auditorská zpráva 10 Rozvaha 11 Výkaz ziskù a ztrát 15 Pøíloha k úèetní uzávìrce 17 Pøíjmy a výdaje18 1 ÚVODNÍ SLOVO Otevøená spoleènost

Více

skupina PASPORTAPROJEKT OBECSTVOLÍNKY

skupina PASPORTAPROJEKT OBECSTVOLÍNKY skupina PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO 9001:2009 ISO 14001:2005 OHSAS 18001:2008 OBESTVOLÍNKY Vypracoval: Michal Šustek Datum: Øíjen 2011 Pasport a projekt dopravního znaèení obce Stvolínky 1.

Více

Informace podle 7 odst. 5 zákona

Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 13 / 2011 IÈO: 00576913 Název: Obec Støítež A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona A.2.

Více

Zadávací dokumentace MOBILNÍ APLIKACE

Zadávací dokumentace MOBILNÍ APLIKACE Zadávací dokumentace jako pøíloha Výzvy k podání nabídky èíslo: 04/3.2/11/01 v rámci projektu Distanèní jazykové vzdìlávání pomocí M-learningu CZ.1.07/3.2.10/04.0011 Akademie Jana Amose Komenského o.s.,

Více

OBJEDNÁVKOVÝ A POPTÁVKOVÝ ONLINE SYSTÉM topenáøská, sanitární a instalaèní technika. www.gcpartner.cz

OBJEDNÁVKOVÝ A POPTÁVKOVÝ ONLINE SYSTÉM topenáøská, sanitární a instalaèní technika. www.gcpartner.cz OBJEDNÁVKOVÝ A POPTÁVKOVÝ ONLINE SYSTÉM topenáøská, sanitární a instalaèní technika ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA Objednávkový a poptávkový systém je internetový elektronický obchod (dále jen e-shop) urèen

Více

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 13 / 2011 IÈO: 00667129 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka

Více

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-M HM P-O69712/2007 /OOPNI/EIA/329-2/Be Vyøizuje/linka Ing. Beranová/4443 Datum 12.6.2007 ZÁVÌR ZJIŠøOVACíHO

Více

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek 1 Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek Vážení uživatelé, vzhledem k tomu, že po vydání rozdílové dokumentace k verzi 16 programu STEREO došlo k zapracování dalších novinek a nìkolika dílèím zmìnám,

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70941912 Název: Zakladni skola Mlada Vozice, okres Tabor A.1. Informace podle 7 odst. 3

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA 19. 1. PLZEÒ 20. 1. ÈESKÉ BUDÌJOVICE 21. 1. PRAHA 22. 1. LIBEREC 26. 1. BRNO 27. 1. ZLÍN 28. 1.

Více

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò.

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Posláním Nadaèního fondu Zelený poklad je podporovat projekty zamìøené

Více

Zápis z 15. zasedání výboru Zastupitelstva města Česká Lípa pro výchovu a vzdělávání, které se

Zápis z 15. zasedání výboru Zastupitelstva města Česká Lípa pro výchovu a vzdělávání, které se pro výchovu a vzdělávání, které se Strana č. 1 / 6 Přítomni: Mgr. Karel Heller - předseda, Mgr. Jana Hlináková, Danuše Motejlová, Mgr. Gabriela Fišarová, Mgr. Petra Kašparová, Bc. Barbora Hlobeňová, Mgr.

Více

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika 26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika - world karate cup - 15 let tradice - nová rozcvièovna - - prize money - pro všechny vìkové kategorie Pozvání Kamil Guzek Øeditel Grand Prix Hradec Králové Pozvání

Více

JAN POŠTA DELPHI ZAÈÍNÁME PROGRAMOVAT Praha 2001 Jan Pošta DELPHI ZAÈÍNÁME PROGRAMOVAT Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována jakoukoli formou

Více

SEKTOROVÁ DOHODA. pro obor fitness industry. na období 2011 až 2015 v Èeské republice. Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby

SEKTOROVÁ DOHODA. pro obor fitness industry. na období 2011 až 2015 v Èeské republice. Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby SEKTOROVÁ DOHODA pro obor fitness industry na období 2011 až 2015 v Èeské republice Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby Sektorová dohoda je politicko-spoleèenskou úmluvou zapojených stran aktérù

Více

Výpis z katastru i obchodního rejstříku lze pořídit i na MÚ

Výpis z katastru i obchodního rejstříku lze pořídit i na MÚ 4/únor/2007 vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 23. února 2007 Výpis z katastru i obchodního rejstříku lze pořídit i na MÚ Obèané už od zaèátku února nemusí

Více

INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP

INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP Do aplikace ScioDat mùžete vstoupit po zadání pøihlašovacích údajù na stránce: http://testovani.scio.cz Pøihlašovací údaje

Více

VÍDEÒSKÁ DOHODA O ZØÍZENÍ MEZINÁRODNÍHO TØÍDÌNÍ OBRAZOVÝCH PRVKÙ OCHRANNÝCH ZNÁMEK,

VÍDEÒSKÁ DOHODA O ZØÍZENÍ MEZINÁRODNÍHO TØÍDÌNÍ OBRAZOVÝCH PRVKÙ OCHRANNÝCH ZNÁMEK, VÍDEÒSKÁ DOHODA O ZØÍZENÍ MEZINÁRODNÍHO TØÍDÌNÍ OBRAZOVÝCH PRVKÙ OCHRANNÝCH ZNÁMEK, dáno ve Vídni dne 12. èervna 1973 a doplnìno dne 1. øíjna 1985 Smluvní strany, majíce na zøeteli èlánek 19 Paøížské úmluvy

Více

Svìtové dìdictví UNESCO VÖLKLINGEN

Svìtové dìdictví UNESCO VÖLKLINGEN Svìtové dìdictví UNESCO VÖLKLINGEN Lumír Pecold, Vladimír Tkáè Internet Geographic Magazine www.ingema.net Nìmecko VÖLKLINGEN 15 D SAARLAND SÁRSKO Hutì ve Völklingenu byly zahrnuty do seznamu UNESCO jako

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00260967 Název: Mìsto Stráž pod Ralskem

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00260967 Název: Mìsto Stráž pod Ralskem PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00260967 Název: Mìsto Stráž pod Ralskem Sestavená k rozvahovému dni 31.

Více

Výroèní zpráva školy. Kontakt

Výroèní zpráva školy. Kontakt Kontakt MŠ, ZŠ speciální a praktická škola Diakonie ÈCE Rolnièka Mrázkova 700/III, 392 01 Sobìslav Tel: 381 522 054 739 570 420 recepce 739 633 993 øeditelka školy E-mail: skola@rolnicka.cz www.rolnicka.cz

Více

Více správných informací - vìtší šance na trhu práce navíc podtrhuje nutnost dalšího vzdìlávání i ve vztahu k pracovní kariéøe. S tím je i spojeno

Více správných informací - vìtší šance na trhu práce navíc podtrhuje nutnost dalšího vzdìlávání i ve vztahu k pracovní kariéøe. S tím je i spojeno Vážení pøátelé, již po druhé jsme pro Vás pøipravili aktivity v rámci Týdnù vzdìlávání dospìlých v kém kraji. Posláním Týdnù vzdìlávání dospìlých je inspirovat každého z nás k aktivní úèasti na vzdìlání.

Více

Informace podle 7 odst. 5 zákona

Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00635448 Název: Obec Štáblovice A.1. 0 Informace podle 7 odst. 3 zákona

Více

skupina PASPORTAPROJEKT OBECPLANÁ

skupina PASPORTAPROJEKT OBECPLANÁ PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO 9001:2009 ISO 14001:2005 OHSAS 18001:2008 OBECPLANÁ Vypracoval: Michal Šustek Datum: Srpen 2011 Pasport a projekt dopravního znaèení obce Planá 1. ÚVOD K PASPORTU

Více

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 49458892 Název: Svazek vodovodù a kanalizací Ivanèice Sestavená k rozvahovému

Více

Licence: D0BQ XCRGUPXA / PXA (05042012 / 12012012)

Licence: D0BQ XCRGUPXA / PXA (05042012 / 12012012) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00292702 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Dyjákovice Úèetní

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011

Více

tlakové nad odbìrné místo tlakové pod odbìrné místo

tlakové nad odbìrné místo tlakové pod odbìrné místo EURO malé zásobníky 5 10 15 litru beztlakové nad odbìrné místo NOVÝ DESIGN Malý beztlakový zásobník EURO 5, 10, 15 je urèen pro jedno odbìrné místo: nad umyvadlo nebo kuchyòský døez. Vyžaduje instalaci

Více

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 místní akèní skupina - MAS vznikala v letech 2003-2004 - Mikroregion Konstantinolázeòsko, Støíbrský region, mìsto Planá a obec Hnìvnice - snaží se o maximální

Více