Českolipský Sportareál otevře veřejnosti svoje dveře

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Českolipský Sportareál otevře veřejnosti svoje dveře"

Transkript

1 18/øíjen/2007 vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 19. øíjna 2007 Českolipský Sportareál otevře veřejnosti svoje dveře Na program oslav 28. øíjna zaøadilo mìsto Èeská Lípa pro všechny zájemce prohlídku sportovního areálu, kde nyní probíhají rozsáhlé rekonstrukèní práce. Rekonstrukce odstartovala více jak pøed rokem a do zahájení provozu zbývá už jen nìkolik mìsícù, proto jsme se rozhodli pozvat obèany, aby si prohlédli, co se již podaøilo vybudovat a na co všechno se mohou po otevøení sportovního centra tìšit, vysvìtlil místostarosta Jan Stejskal. Dveøe Sportareálu se pro návštìvníky otevøou v 11,00 hod a poslední prohlídka jak bazénové èásti, tak i ledové plochy a ochozù bude možná nejpozdìji v 15,40 hod. Vzhledem k tomu, že se veøejnost bude pohybovat v prostorách rozestavìné stavby, musí být pøi prohlídkách dodržována veškerá bezpeènostní pravidla, upozoròuje vedoucí odboru rozvoje, majetku a investic Jolana Nebøenská. Z bez- Prohlídka Sportareálu 28. října od 11 do 16 hodin peènostních dùvodù dostanou všichni návštìvníci pøi vstupu do areálu bezpeènostní pøilby a uvnitø stavby se nebudou moci vzdalovat mimo vyznaèené trasy, dodává. Zájemci o prohlídku se v rekonstruovaných prostorách nebudou pohybovat jednotlivì, ale po skupinkách, které budou útrobami Sportareálu provádìt zamìstnanci odboru rozvoje, majetku a investic zhruba ve dvacetiminutových intervalech. Pøi vstupu do sportovního areálu také probìhne rozsáhlá prezentace celé investièní akce. Návštìvníci se tak mohou napøíklad bìhem èekání na prohlídku seznámit s vizualizacemi finální podoby zimního stadionu a plaveckého areálu s relaxaèním a herním zázemím, øíká místostarosta Jan Stejskal. V pøípadì vyššího zájmu o prezentaci této stavby, jsme pøipraveni ještì tuto akci pro obèany opakovat. Z bloku starostky Podzim už pomalu dobarvil poslední zelený lístek, jinovatku už stíráme z oken každé ráno, zkrátka všechno se pøipravuje na pøíchod zimy. O tom, že se na sníh a mráz chystají majitelé zahrádek, svìdèí krom jiného také kontejnery na komunální odpad plné vìtví nebo staré posekané trávy. Nejen z tohoto dùvodu jsme požádali Liberecký kraj o dotaci na sbìr bioodpadu v našem mìstì. Získali jsme bezmála 350 tisíc korun, za které poøídíme 250 kusù stodvacetilitrových nádob. Obyvatelé Èeské Lípy se tak mohou jako jedni z prvních v celé republice zapojit do tøídìní biodoodpadu, který zahrnuje napøíklad trávu, listí, ale pøípadnì i kuchyòský odpad. V jednom z pøíštích vydání Mìstských novin uveøejníme výzvu obèanùm, na základì které se mohou pøihlásit ti, kteøí by mìli o speciální kontejnery zájem. Jedním z hlavních cílù projektù je snížení nákladù na svoz komunálního odpadu, kterého by mìlo v místech, kde bude provádìn svoz bioodpadù, výraznì ubývat. Po nìkolikaletém vyjednávání a bezpoètu schùzek se nám podaøilo uvést v život Cyklostezku Varhany. Spoleènì se zástupci Kamenického Šenova, Horní Libchavy, Volfartic a Nového Oldøichova, tedy obcí, kudy povede osa cyklostezky, jsme zahájili samotnou realizaci stavby. Výstavba je vzhledem k velice vysokým finanèním nákladùm rozdìlena do tøí etap. Náklady na první etapu jsou vyèísleny na 17 milionù korun. Kompletní realizace bude ještì ètyøikrát dražší. Po dokonèení poslední etapy bude mìøit cyklostezka vedoucí po zrušené železnièní trati z Èeské Lípy do Kamenického Šenova cca 17 kilometrù. Cyklisté by si první èást trasy z Èeské Lípy pøes Manušice do Horní Libchavy mìli vyzkoušet již v jarních mìsících pøíštího roku. Už se moc tìším na výlety do tohoto krásného a neprávem trochu pozapomenutého koutu Èeskolipska. Hana Moudrá Další vydání MN je Uzávìrka je

2 MÌSTSKÉ NOVINY è. 18, øíjen 2007 Mìsto již pøed mìsícem podepsalo s firmou Vett dodatek smlouvy a od 1.øíjna opìt provozuje mìstskou autobusovou dopravu (MAD) v Èeské Lípì. Minulý mìsíc také vyjely na linky MAD zbrusu nové nízkopodlažní autobusy. S ohledem na plánovou optimalizaci mìstské hromadné dopravy, která od nového roku zásadnì zmìní jízdní øády a trasy linek, jsme zakoupili ètyøi nové autobusy znaèky MAN, informovala Alena Cajthamlová, nová jednatelka firmy Vett, a.s. Do konce roku se náš vozový park rozroste ještì o dva kusy tìchto moderních vozidel. Nízkopodlažní autobus MAN ve žlutém a støíbrném provedení nabídne èeskolipským cestujícím vysoký komfort, pohodlí a vyšší kapacitu pøepravovaných osob. Vozy znaèky Citelis mají kapacitu 95 cestujících, nové autobusy MAN pøepraví o 12 cestujících více, takže nyní odpadá potøeba posilovat nìkteré linky v dopravních špièkách dalšími vozy. Podle Aleny Cajthamlové jsou nové nízkopodlažní autobusy vybaveny technologií, která umožní pøi pøíjezdu k zastávce, aby se výška nástupní plochy vozidla dle potøeby ještì o nìkolik centimetrù snížila nebo zvýšila. Konstrukce autobusu umožòuje souèasnì pøepravu dìtského koèárku i vozíku pro handicapované osoby. Náš vozový park se rozroste také v pøíštím roce. Poèítáme s nákupem dalších autobusù tohoto typu a dále také jednáme o poøízení nìkolika menších vozidel, které vzhledem k speciálnì požadovaným parametrùm musíme nechat vyrobit na zakázku, informuje pøedsedkynì pøedstavenstva Cajthamlová. Na záøijovém zasedání informovala starostka Hana Moudrá zastupitele o aktuální situaci ve financování mìstské hromadné dopravy. Spoleènosti VETT, a.s. Zákupy bude pro letošní rok vyplacena prokazatelná ztráta vzniklá v dùsledku plnìní závazku veøejné služby ve výši cca 8,9 mil. Kè. Vzhledem k tomu, že doèasný pøepravce ÈSAD Semily nevybíral od cestujících jízdné, chybí v souèasné dobì na položce rozpoètu MHD èástka ve výši ,- Kè. Zastupitelé se nakonec shod- Na linky MHD vyrazily nové autobusy li, že na øíjnovém mìstském zastupitelstvu navýšení o požadovanou èástku odsouhlasí. Chválím v tomto smìru úspìšnou strategii vedení mìsta, uvedl zastupitel Ing. Jaromír V Èeské Lípì byla technickým odborem mìstského úøadu provedena kontrola stanoviš nádob na tøídìný odpad. Bylo zjištìno, že nìkterá stanovištì zasahují do parkovacích míst tím, že jsou umístìna na komunikacích, parkovištích apod. Na základì tìchto provedených zjištìní a podnìtù od obèanù již rada mìsta v èervnu letošního roku schválila vybudování 16-ti zpevnìných stanoviš nádob na tøídìný odpad. Následnì probìhlo výbìrové øízení, kde byla vybrána jako nejlevnìjší zhotovitel firma Jaroslav Hlavnièka Stavební práce, Nový Bor. V prùbìhu budování schválených 16 zpevnìných stanoviš nádob na tøídìný Štrumfa, který prohlásil, že bude hlasovat pro navýšení položky o èástku cca 800 tisíc Kè. Bylo špatné, abychom souèasného partnera nìjakým alibismem otrávili. (jr) Zpevněná stanoviště nádob na tříděný odpad se rozšíří odpad se na technický odbor obraceli místní obèané se žádostmi o vybudování nových zpevnìných stanoviš pro nádoby. Z výše popsaných dùvodù technický odbor vytipoval dalších 8 míst vhodných k realizaci zpevnìných stanoviš nádob na tøídìný odpad, na která budou na základì požadavkù obèanù pøesunuty nádoby na tøídìný odpad. Vybudování zpevnìných stanoviš a uvolnìní parkovacích míst pøemístìním nádob na tøídìný odpad na tato stanovištì vyvolalo u obèanù velmi kladnou odezvu. Finanèní prostøedky na realizaci této akce jsou vyèlenìny v rozpoètu technického odboru pro letošní rok. (red) Profil zastupitele Ladislav Mimra Vìk: 58 Povolání: fotograf Politická pøíslušnost: ODS Oblíbené místo v Èeské Lípì: Mám rád celé Èeskolipsko, zejména krásnou pøírodu a historické památky. Pøímo v Èeské Lípì je to Vodní hrad, nám. T.G.M., klášterní zahrady a altánek v mìstském parku Jak trávíte volný èas? Rád chodím do lesa se svými jezevèíky, poznávám krásná a zajímavá místa v naší zemi, ale i v zahranièí. S jakou ideou jste do ZM vstupoval? Chci se podílet na rozvoji našeho mìsta tak, aby v nìm byli spokojeni obèané starší i mladší generace. Podporuji rekonstrukci Sportareálu, budování cyklistických stezek, výstavbu nového divadla, øešení dopravy v centru mìsta. Co konkrétnì osobnì chcete v ZM prosadit a jakým zpùsobem budete danou vìc realizovat? Zlepšení dopravní situace budováním silnièních obchvatù, které by øešily témìø kritickou situaci v dopravní špièce, budování domu pro seniory, investice do školství, zdravotnictví a kultury. Vzkaz obèanùm? Pøeji všem obèanùm pevné zdraví a pøíjemné žití ve mìstì Èeská Lípa. 2

3 è. 18, øíjen 2007 MÌSTSKÉ NOVINY odbor rozvoje, majetku a investic informuje O byty na Ladech je velký zájem S blížícím se dokonèením výstavby pìti bytových domù v lokalitì Lada se Mìsto Èeská Lípa rozhodlo ke dni zastavit pøijímání žádostí o pronájem tìchto obecních bytù. Na základì doporuèení sociální a bytové komise jsme v souladu s usnesením rady mìsta zastavili pøijímání žádostí o pronájem, nebo poèet podaných žádostí již znaènì pøevyšuje poèet bytù urèených k pronájmu. V souèasné dobì evidujeme na tøi stovky žadatelù, a k dispozici máme osmdesát bytových jednotek, vysvìtluje vedoucí odboru rozvoje, majetku a investic Jolana Nebøenská. V této chvíli hledáme spoleènì s bytovou komisí nejvhodnìjší formu, kterou budou z obrovského poètu žadatelù objektivnì vybráni ti, kteøí pronájem bytu získají Stavební práce na výstavbì II. etapy bytových domù Lada potrvají ještì do konce listopadu. První nájemníci by se po kolaudaci všech pìti objektù mohli zaèít stìhovat již bìhem mìsíce ledna pøíštího roku. V každém objektu se nachází jeden byt speciálnì pøizpùsobený pro handicapované osoby, popisuje referentka investic Šárka Tomášková. Celý obytný soubor je dále dispoziènì tvoøen byty od tìch nejmenších velikosti 1+KK až po ty nejvìtší 4+1. Všechny byty jsou standardnì vybaveny kuchyòskou linkou, sporákem a digestoøí. Ve všech domech je výtah umožòující pøístup i osobám s omezeným pohybem. Ve vnitrobloku novì budovaných bytových domù obytného souboru Lada navíc vyroste moderní dìtské høištì. V rámci výstavby bude zbudováno velké høištì složené z herních prvkù se skluzavkami, lezecí sítí a stìnou, šplhacím lanem, hrazdou, žebøíkem atp. Chybìt nebude ani vahadlová houpaèka a další dvì pružinová houpadla. Všechny herní prvky vèetnì oplocení budou vyrobeny z akátového døeva. (jr) mìstská policie q Ètyøicetiletého muže, na kterého bylo vydáno hned nìkolik pøíkazù k zatèení, zadrželi strážníci Mìstské policie Èeská Lípa pøi bìžné kontrole. Když zadržený zjistil, že na svobodì již nepobude, zaèal se zatèení bránit. Strážníci tak museli použít donucovacích prostøedkù a muže v poutech eskortovat na Policii ÈR. q Zákrok mìstské policie a Policie ÈR proti skupince obèanù si vyžádalo pøijaté oznámení z místního baru na sídlišti Sever v Èeské Lípì. Po provedené kontrole a vykázání podnapilých osob z místa se pìtadvacetiletý muž z této skupinky rozhodl pomstít na nedaleko stojícím vozidle, u kterého rozbil sklenìnou výplò. Bìhem krátké honièky byl však jedním ze strážníkù mìstské policie za pomoci donucovacích prostøedkù zadržen a po ošetøení jeho následnì vzniklých zranìní pøedán pro podezøení z trestného èinu Policii ÈR. O více jak 2 hodiny mìl pøípad dohru opìt na poèáteèním místì u baru, kde byly dvì zamìstnankynì tohoto podniku za použití rasových nadávek ze strany prve kontrolovaných podnapilých osob fyzicky napadeny. Zranìní obou žen si vyžádalo lékaøské ošetøení. Pøípad šetøí Policie ÈR. struènì z rady Lávka přes Ploučnici bude vyměněna Rada mìsta Èeská Lípa odsouhlasila doporuèení komise pro hodnocení nabídek na veøejnou zakázku malého rozsahu Výmìna stávající lávky pøes Plouènici, Èeská Lípa a odsouhlasila pøidìlení zakázky firmì STRABAG a.s. Liberec. Rada mìsta zároveò odsouhlasila uzavøení smlouvy o dílo s výše uvedeným uchazeèem. Odbor rozvoje, majetku a investic pøipravil poptávku na veøejnou zakázku malého rozsahu dle zákona na realizaci akce Výmìna stávající lávky pøes Plouènici, Èeská Lípa. Odbor vyzval k pøedložení nabídek pro realizaci výše uvedené akce celkem 5 dodavatelù specializujících se na provádìní obdobných stavebních prací. Ve stanovené lhùtì poté odbor obdržel nabídky od všech vyzvaných firem. Komise posoudila všechny pøedložené nabídky a doporuèila pøidìlit zakázku firmì STRABAG a.s. z dùvodu nejnižší nabídkové ceny a nejkratšího termínu dodání. Nabídková cena èiní cca ,- Kè vèetnì DPH, termín dodání je stanoven na 10 týdnù. Finanèní prostøedky na tuto akci jsou v rozpoètu na rok V rámci této akce dojde k výmìnì stávající lávky za novou, která bude mít ocelovou konstrukci s døevìnou mostovkou. Šíøka mostu mezi zábradlím bude èítat 3 metry. Souèasnì zde dojde k pøeložce potrubí støedotlakého plynovodu a vedení vysokého napìtí. Lávka bude v nové podobì sloužit jak pro pìší, tak pro cyklisty. 3

4 MÌSTSKÉ NOVINY Bioodpad ve sbìrném dvoøe Do sbìrného dvora, který sídlí na adrese 5. kvìtna 3031 (bývalý celní sklad vedle obalovny asfaltu) mohou obèané Èeské Lípy už témìø tøi roky bezplatnì odevzdávat objemný a nebezpeèný odpad. Výjimku tvoøí stavební odpad, který mùžete do sbìrného dvora odvézt za poplatek. Sbìrný dvùr kromì jiného pøijímá zdarma také drobný biologický odpad, jako je tráva, listí a vìtve. Za vìtší paøezy, koøeny a kmeny si budou muset obèané ve sbìrném dvoøe ale už zaplatit, informuje odpadový hospodáø mìsta Lukáš Jankù. Otevírací doba Sbìrného dvoru v Èeské Lípì je v pondìlí až sobotu v rozmezí od 1.dubna do 31. øíjna od do hodin, od 1. listopadu do 31. bøezna to poté bude od do hodin. Telefonický kontakt na sbìrný dvùr je Sociální granty rozděleny Na záøijovém zasedání mìstského zastupitelstva se schvalovaly finanèní pøíspìvky poskytnuté formou grantu na èinnost v sociální a zdravotní oblasti v roce V rozpoètu na letošní rok byla na podporu sociálních programù vyèlenìna èástka 200 tis. Kè, informuje Mgr. Eva Stehlíková, pøedsedkynì sociální a bytová komise. Podle jejích slov bylo posuzováno deset žádostí o finanèní pøíspìvek a kromì jednoho bylo vyhovìno všem žadatelùm, mezi které zastupitelé rozdìlili celý objem finanèních prostøedkù. Nejvìtší, padesátitisícovou èástku získalo èeskolipské K- centrum centrum pro drogové závislosti, které poskytuje služby, poradenství a pøednášky problémovým i rekreaèním uživatelùm drog, nebo jejich rodièùm a blízkým osobám. Bezmála stejnou èástkou zastupitelé podpoøili službu Autosenior, která poskytuje seniorùm a zdravotnì postiženým osobám rychlou a bezpeènou pøepravu. Ètyøicet tisíc poputuje do Domu pro matky s dìtmi v tísni Jonáš a poslední z vìtších èástek ,- Kè byla pøidìlena klubu onkologických pacientù Èeskolipská Vesna na realizaci akcí, pøednášek, ozdravných pobytù, semináøù atp. (jr) è. 18, øíjen 2007 Návštěva kanadského velvyslance V rámci návštěvy Libereckého kraje na pozvání hejtmana Petra Skokana ve středu 3. října zavítal do České Lípy velvyslanec Kanady J.E. p. Michael A. Calcott. Návštěvu zahájil v areálu firmy Bombardier Transportation Czech republic a. s., kde se v doprovodu starostky České Lípy Hany Moudré a místostarosty Jana Stejskala seznámil s výrobním programem společnosti, která se zaměřuje na produkci dílů pro kolejová vozidla pro osobní přepravu. Na fotografii starostka Hana Moudrá, J.E. p. Michael A. Calcott a předseda představenstva a generální ředitel firmy Michal Richter (uprostřed). Foto Jaroslav Švehla V České Lípě se vyměňují řidičské průkazy i v sobotu V našem spádovém obvodu je stále ještì mnoho obèanù, kterých se týká povinná výmìna øidièských prùkazù, uvádí tajemník mìstského úøadu v Èeské Lípì Ing. Jan Hladonik. V souèasné dobì se povinná výmìna ve správním obvodu Èeská Lípa týká pøibližnì poètu øidièských prùkazù. Pùvodní poèet øidièských oprávnìní, kterých se výmìna na Èeskolipsku týká, se pohyboval kolem Náš úøad chce vyjít vstøíc tìm, kterým není umožnìna výmìna øidièský prùkazù v bìžných úøedních hodinách, v pracovním týdnu jsou zaneprázdnìni, do svých zamìstnáních dojíždìní nebo mají jiné povinnosti, vysvìtluje dále tajemník Ing. Jan Hladonik. Jelikož víme, že je tato výmìna pro nìkteré naše obyvatele èasovì nároèná, pøistoupili jsme k tomu, že oddìlení øidièských oprávnìní bude tyto služby zajiš ovat také po dvì soboty v následujících mìsících, vysvìtluje dále Ing. Jan Hladonik. Z dùvodu zlepšení možnosti výmìny øidièských prùkazù tak budou úøední hodiny rozšíøeny pro obèany na sobotu dne 27. øíjna 2007 a na sobotu 3. listopadu 2007 od 8.00 hodin do hodin. K výmìnì øidièského prùkazu je tøeba se dostavit osobnì se starým øidièským a obèanským prùkazem a jednou fotografií. Za výmìnu dokladu se neúètují žádné poplatky, vyhotovený prùkaz si pak již žadatel nemusí vyzvednout osobnì, ale kupøíkladu také na základì ovìøené plné moci jím zmocnìné osoby, doplòuje vedoucí odboru dopravy František Ondøej. Vìøím, že rozšíøením úøadních hodin na odboru dopravy pomùžeme našim obèanùm s touto agendou a pøedevším pøedejdeme problémùm, které by je mohly po novém roce postihnout, zhodnotil na závìr Ing. Jan Hladonik. Povinná výmìna ØP do se týká øidièských prùkazù vydaných od do (typy CZ 1-3). Odbor dopravy, oddìlení øidièských oprávnìní, sídlí na Dìèínské ulici è.p. 363, úøední hodiny jsou stanoveny na pondìlí a støedu 8:00-11:30, 12:30-17, úterý a ètvrtek od 8:00-11:30. Kateøina AMRICHOVÁ, tisková mluvèí MÚ Odbor dopravy rozšíří úřední hodiny v sobotu 27. října a v sobotu 3. listopadu od 8.00 do hodin 4

5 è. 18, øíjen 2007 MÌSTSKÉ NOVINY Obèané rozhodovali o dopravním znaèení Na základì ankety otištìné na stránkách Mìstských novin se veøejnost vyjadøovala k dopravnímu znaèení ve mìstì. Obèané byli v rámci této ankety vyzváni, aby popsali, který úsek komunikací v Èeské Lípì je podle nich oznaèen zbyteènou dopravní znaèkou, ale také, kde podle jejich názorù dùležité znaèky chybí. Více jak stovku konkrétních podnìtù na zmìnu dopravního znaèení vyhodnocovala pracovní skupina složená z pracovníkù Policie Èeské republiky, èeskolipské Mìstské policie, pracovníci technického odboru a v neposlední øadì také odboru dopravy. Pøevážná vìtšina požadavkù od místních obèanù se týkala úprav dopravního øešení u stání vozidel, upøesòuje místostarosta mìsta Èeská Lípa Jan Stejskal. Nìkteré z podnìty se pak týkaly také vytvoøení nových pøechodù pro chodce èi instalace retardérù. Bohužel nìkterá z navrhovaných míst nebyla pro osazení retardéry vhodná z dùvodu èastých prùjezdù autobusù a tìžších vozidel, což by pøi pøejezdu pøes retardéry mìlo za následek negativní zvýšení hluku a otøesù. Èasté byly také požadavky na zmìnu pøednosti v jízdì na nìkterých køižovatkách, v øadì návrhù zaznìlo také pøání zrušit pro nìkteré lokality zákaz zastavení a stání èi úprava intervalù svìtelné signalizace, doplòuje dále vedoucí technického odboru Ing. Milan Blecha. Návrhy pak nejprve zpracovala odborná komise, poté byly pøedány pøíslušnému odboru Police ÈR a své stanovisko vydal rovnìž odbor dopravy. Samotná realizace pak probíhala na konci letních mìsícù, doplòuje místostarosta Jan Stejskal. Konkrétní úpravy: Lužická ulice sjednocení dopravního znaèe- ní na obou stranách na Zákaz zastavení ( Mimo dopravní obsluhu ) Ul. Èerveného køíže osazení dopravní znaèky Zákaz stání Dubická x Kozákova ul. osazení dopravní znaèení Zákaz vjezdu vozidel, jejichž výška pøesahuje vyznaèenou mez Ul. Ès.armády (od Dubické ul. po Vohradského) ve smìru od Dubické zrušení dopravního znaèení Zákaz stání Bendlova ul. - zjednosmìrnìn provoz ve smìru od Dìèínské ul. k ulici A.Sovy, na pravé stranì ve smìru jízdy poté dopravní znaèení Zákaz stání Tylova ul. - ze strany od ulice Nawkova a Jižní bude osazeno dopravní znaèení Zákaz vjezdu nákladních automobilù ( Mimo zásobování ) Mimoòská ul. x výjezd od obchodního domu Kaufland (blíž k I/9) zrušení dopravního znaèení Stùj, dej pøednost v jízdì, osazení Dej pøednost v jízdì Ul. Èeských Bratøí (v úseku Máchova ul. Partyzánská ul.) osazení dopravního znaèení Dej pøednost v jízdì Partyzánská ul. x ul. U Rybníèku osazení dopravního znaèení Dej pøednost v jízdì Poøíèní ul. x Pivovarská ul. - osazení dopravního znaèení Slepá pozemní komunikace Havlíèkova ul. (vjezd do bývalé hasiè.zbrojnice) - zrušení dopravního znaèení Zákaz stání a osazení Parkovištì (podélné stání) na pravé stranì Technický odbor s dotèenými orgány dále øeší napøíklad vytvoøení místa pro pøecházení v ulicích Dlouhá a Alexandrovská èi Èeských Bratøí a K Pastvinám nebo zvýšení prùjezdní rychlosti v Èeské Lípì ve smìru od Prahy èi zmìny stání na sídlišti Špièák. Na závìr bych chtìl podìkovat všem obèanùm, kteøí se do této ankety zapojili, øíká místostarosta Jan Stejskal. Své podnìty nám v této anketì zaslala více jak stovka Èeskolipanù, uzavøel místostarosta. (red) Sociální služby budou svítit levněji Plánovaná pomoc Èeskolipská Mìstská policie se zaøadila integrovaného záchranného systému a nyní bude nápomocna pøi mimoøádných událostech, zejména zajištìní poøádku na základì zákona o obecní policii. Dohodu o plánované pomoci na vyžádání mezi Èeskou republikou - Hasièským záchranným sborem Libereckého kraje a Mìstskou policií Èeská Lípa odsouhlasila Rada mìsta, která zároveò povìøila starostku mìsta k podpisu této dohody. Smluvní strany se v souladu zákona o integrovaném záchranném systému a podle vyhlášky o nìkterých podrobnostech zabezpeèení integrovaného záchranného systému usnesly na dohodì o plánované pomoci na vyžádání v rámci integrovaného záchranného systému, která vychází z poslání obou smluvních stran a upravuje zásady jejich spolupráce a rozsah poskytnutí plánované pomoci na vyžádání pøi provádìní záchranných a likvidaèních prací pøi mimoøádných událostech nebo krizových situací. Mìstská policie se tímto stává ostatní složkou IZS a je zaøazena v Poplachovém plánu IZS Libereckého kraje. Příspěvková organizace Sociální služby města České Lípy získala od Skupiny ČEZ dar v podobě sta kusů úsporných žárovek nejvyšší řady značky Philips (hodnota jednoho kusu se pohybuje okolo cca 400 Kč). Rozhodli jsme se tyto žárovky použít v našem největším zařízení, v Domě s pečovatelskou službou na sídlišti Lada, ve kterém se nachází 126 bytových jednotek, uvádí ředitelka Sociálních služeb Mgr. Eva Stehlíková, která 11. října dar spolu s českolipským místostarostou Janem Stejskalem převzala. Ve stejný den proběhla na náměstí T.G.Masaryka akce Skupiny ČEZ nazvaná Posviťte si na úspory se Skupinou ČEZ. Tato akce otevřená veřejnosti a má upozornit na možnost optimalizace spotřeby elektřiny. Dlouhou dobu řada zákazníků nevnímala kolik vlastně elektřina stojí, až s růstem cen si tohoto zboží začala více všímat. Jak ceny elektřiny trápí některé naše zákazníky víme určitě nejlépe my sami. ČEZ však nemůže ovlivnit cenu elektřiny, tu tvoří trh, ale může poradit, jak energii uspořit a ušetřit tak rodinné účty svých zákazníků. Prostřednictvím osvěty, poradenství a přímé spolupráce se zákazníky, řekl ke kampani Alan Svoboda, ředitel divize obchod ČEZ. Foto Jaroslav Švehla 5

6 MÌSTSKÉ NOVINY è. 18, øíjen 2007 historie Utváření města - škola základ života Zvláštní zastavení našeho seriálu bude vìnováno krátkému zamyšlení nad úlo hou èeské uèitelské inteligence v Èeské Lípì v minulosti. Uèitelé byli základní stmelující skupinou místních vzdìlaných i prostých lidí. Vyuèovali dìti a formovali jejich duševní i morální profil, pùsobili veøejnì a zde v Èeské Lípì to byla povinnost pøímo naléhavá, aby všemi prostøedky oslovovali domácí èeské obyvatelstvo. Reprezentovali ho pøed nìmeckou vìtšinou a její inteligencí. V nìmecké veøejnosti mìl uèitel vážené spoleèenské postavení. Pøijímán byl jako ten, kdo do spoleènosti vnáší dùvìru a pozitivní myšlenky. Nejstarší zástupce èeské uèitelské obce byl v polovinì 17-století augustinián Fulgencius Kavka, pùvodem z Lipnika nad Beèvou který s opatem Conopeem spolupracoval pøi sestavování uèebnice latiny. V klášterním gymnáziu se setkáváme v 19.století s výraznými postavami uèitelù èeské národnosti, kteøí zejména v mimoškolním pùsobení na studenty koncentrovali jejich pozornost k uchování národní identity. Vzpomeòme Maxmiliána Krupského a zvláštì Františka Zoubka, po nìmž se nazývá jedna èeskolipská ulice. Z konce 19.století pøipomeòme osobnost profesora Roberta Sasky, který spolupùsobil pøi utváøení kulturního života Èechù ve zdejší Èeské besedì. Vznikem èeského základního a støedního školství po roce 1918 vzrostl vliv uèitelské obce na èeský život ve mìstì a na utváøení sounáležitosti Slavnostní hosté při s nìmeckým obyvatelstvem. Neoficiálním mluvèím èeských zájmù se stal Josef Maštálko. V Èeské Lípì má pamìtní desku a je po nìm pojmenována ulice. V mìstském zastupitelstvu v letech tøicátých byl po nìkolik let uèitel J. K. Hanuš, pozdìjší nástupce Maštálkùv. Gymnaziální profesoøi pùsobili silným osobním pøíkladem svého vzdìlání a kulturnosti. Profesor Pavelka byl významný umìlec, ilustroval èetné knihy. Emanuel Sobíšek byl literární vìdec, který Slavnostní hosté při položení základního kamene české školy dne pøipoutal zájem veøejnosti o inpi-raèní zdroje èeských spisovatelù ve zdejším kraji (Mácha, Svìtlá, Svatopluk Èech). Profesor Drozda byl pøíkladem nezdolného sportovce a vlastence. Dožil se ze všech nejvyššího vìku a žil ještì v minulém desetiletí. Závìrem vzpomínku na uèitele Tyršových škol Josefa Vohradského, obìti fašistické tyranie, po nìmž se v Èeské Lípì také nazývá ulice. Tøi ulice pojmenované po místních uèitelích, to již o nìèem vypovídá. Ladislav SMEJKAL 28. øíjna 1932 byly slavnostnì otevøeny Tyršovy školy bylo naplnìno rozhodnutí císaøovna Marie Terezie o redukci poètu gymnázií v Èechách a èeskolipští augustiniáni pøijali do kláštera tzv. hlavní školu, první podobu základní školy vyšších roèníkù. Mniši vyuèovali gymnaziální látku pouze pro své svìøence, øádové novice. Gymnázium bylo obnoveno v roce Z podzimních dnù roku 1917 Truchlivé události tøetího roku svìtové války doléhaly na zdejší obyvatelstvo ze všech stran. Zastavme se jen u jedné vìci, možná pøece jen nejménì bolestivé. Èeská Lípa se vždy chlubila množstvím hostincù a hotelù, které pomáhaly udržovat jistou formu spoleèenského života. Byly podniky, kde za drahé peníze bylo možné dostat 6 zatrhli jsme pro vás Z historického kalendáře všechno. O tìch se za války pøíliš nepsalo. Vìtšina hostincù na tom nebyla pøíliš dobøe a hostinští si stìžovali, že jim hyne živnost. Piva bylo málo a nanejvýš ještì pìtistupòové. Jeho výèep se mohl dít jen 3-6 hodin dennì, pøièemž každý host nemohl dostat více než litr øídkého nápoje. Na stravování to bylo ještì horší. Hotová jídla se podávala jen proti ústøižkùm lístkù nebo spotøebním výkazùm. Každé úterý a pátek byly povinné bezmasé dny. Pøedpis dokonce naøizoval bezmasé dny i v domácnostech. Pro obchod s masem byl v roce 1917 zaveden ještì pondìlek jako den, kdy se maso nesmìlo prodávat. O bezmasých dnech chodily po domácnostech komise a dívaly se pod poklièky, co se vaøí. Kdo mìl maso, byl pokutován. Jenže se èasto stávalo, že kdo masem pohostil, ten se vyhnul pokutì a mìl pokoj. Z nové vlastivědné literatury Také pøíbìhy beletrizované stávají se souèástí vlastivìdné literatury, protože svou formou a urèitou Pohled na klášter od západu od Oscara Pfennigwertha z konce 19. st. umìleckou stylizací podávají vyprávìní dokumentující kus zdejší minulosti. Jan Tichý: Tøicetdva hodin mezi psem a vlkem. Právì vydaná kniha zachycuje pøíbìh lidí kteøí byli popraveni pro svou nìmeckou pøíslušnost bez rozsudku na námìstí v Novém Boru. Fakta o tragedii pøinesl Novoborský mìsíèník v roce 2005 a Do pøíbìhu vstupuje také podplukovník S. Jméno je mi známé, ale zùstávám tak jako autor knihy pouze pøi iniciále. Jako èeský vojenský velitel v Èeské Lípì organizoval zbìsilý a divoký odsun bezprostøednì po událostech v Novém Boru a to , kdy bylo naráz vyhnáno 1500 osob. Jeho vojáci ze 47. pluku z Mladé Boleslavi vykonali borskou vraždu. Aèkoliv je pravdou, že do služeb armády se nahrnuly v prvních pováleèných týdnech i pochybné živly, jejich velitel èin kryl. Pøeètìte si toto dílo od autora lidsky zralého(roèník 1941) se zkušeností spisovatele dramatické tvorby. Knížka pøipomíná filmový scénáø. Ladislav SMEJKAL

7 è. 18, øíjen 2007 MÌSTSKÉ NOVINY Anketa pro seniory, kterou jsme otiskli v Městských novinách již zná své vítěze. Anketní otázky byly v letošním ročníku celkem těžké, ale i tak se sešlo na čtyři desítky vyplněných lístků. Ze správných odpovědí potom v restauraci Čapkárna vylosoval majitel pan Čapek šest šťastných výherců, kteří obdrželi dárkové balíčky od firem HAMÉ a Modus. Vylosovanými výherci jsou: Hlinovská Věra, Matějková Marie, Frolíková Milada, Trédl Jaroslav, Josef a Věnceslava Zelinkovi, Hodačová Zdena. Foto: J. Švehla Českolipská Na sídlišti Sever je živo burza škol Bìhem uplynulého mìsíce bylo na mìstský Za léta jejího poøádání si uèitelská, rodièovská i širší veøejnost na Èeskolipsku a v pøilehlých regionech již zvykla na to, že v listopadu pravidelnì probíhá burza škol. Bude tomu tak i letos. Ve dnech 14. a 15. listopadu si v prostorách SOŠ, SOU 28. øíjna v Èeské Lípì zøídí informaèní stánky 38 pøihlášených støedních škol a uèiliš. Dìti vycházející ze základních škol, jejich rodièe i ostatní zájemci budou mít pøíležitost seznámit se s nabídkou øady studijních oborù, s jejich obsahem i s možnostmi uplatnìní po dokonèení studia. øadatelé, jimiž jsou rovnìž již tradiènì SOŠ a SOU 28.øíjna, èeskolipský úøad práce, Mìsto Èeská Lípa, krajský úøad a zdejší pedagogicko-psychologická poradna, pøipravili i bohatý doprovodný program vèetnì semináøe pro øeditele škol. Tentokrát jej povede Mgr. Michaela Veselá z odboru prevence kriminality Ministerstva vnitra ÈR. Novinkou letošní burzy bude prezentace firem Bombardier a Johnson Controls. Doplòující informace k volbì povolání bude možno pøímo na místì získat od pracovníkù úøadu práce a pedagogicko-psychologické poradny. Za realizaèní tým Burzy škol 2007 PhDr. Miroslav HUDEC Pozvánka na zastupitelstvo Øíjnové veøejné zasedání Zastupitelstva mìsta Èeská Lípa se uskuteèní 31. øíjna od 16 hodin v zasedacím sále (tøetí patro èp. 2, námìstí T.G.M). úøad adresováno nìkolik dotazù, které se týkaly hluku a nepoøádku na èeskolipském sídlišti Sever. Obèané z této lokality si v dopisech stìžovali na nevhodné chování jejich sousedù, vìtšinou romské národnosti, kteøí se podle jejich názoru na zmiòované sídlištì pøistìhovali teprve nedávno. V tomto ohledu jsem si vyžádala informace od øeditele mìstské policie, který mi podle pøedloženého pøehledu pøestupkù tyto informace nepotvrdil, informuje starostka Hana Moudrá. Podle jejích slov se ale mìstští strážníci budou na tuto a další lokality více soustøedit. Na základì stížností obèanù a mapování bezpeènostní situace na èeskolipských sídlištích, Semináře pro seniory V posledních letech se skupina osob starších 65 let a také skupina osob starších 75 a 80 let zvìtšuje. Spoleènosti tak vzniká závazek zajistit seniorùm kvalitní a plnohodnotný život a možnost žít v podmínkách, na které jsou zvyklí. Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci organizuje ve všech okresech v rámci kraje semináøe pro seniory s názvem Bezpeènì doma, které jsou zamìøené na prevenci vzniku úrazu v domácím prostøedí. Domácí prostøedí je místem, které je zdánlivì naprosto bezpeèné, ale pøesto v nìm dochází k nejvìtšímu poètu úrazù. Navíc je místem, kde senioøi tráví vìtšinu èasu a vykonávají øadu zájmových èinností, vysvìtluje tisková mluvèí KHS LK Zuzana Balašová. jsme pøistoupili ke zvýšení pìší obchùzkové èinnosti nad rámec bìžné pracovní doby, uvedl øeditel mìstské policie Ing. Lubomír Mery. Ze závìrù bezpeènostní porady se do zvýšeného poètu hlídek zapojí rovnìž i policisté Policie ÈR v Èeské Lípì. V dotazech také zaznìly spekulace, že nové obyvatele sídlištì pøilákalo mìsto z dùvodu pøekroèení hranice ètyøiceti tisíc obyvatel. Mìsto Èeská Lípa byty v lokalitì sídlištì Sever nevlastní, proto s nimi nemùže jakkoli nakládat, nebo mluvit do jejich obsazenosti. Bytové jednotky jsou v soukromých rukou a jejich majitel si s nimi mùže nakládat dle vlastního uvážení, doplnila vedoucí odboru rozvoje, majetku a investic Jolana Nebøenská. (jr) Motivem pro uskuteènìní tìchto semináøù je skuteènost, že úrazy u seniorù jsou vždy závažnìjší. Provází je dlouhodobé hojení, mnohdy trvalé omezení pohyblivosti a snížením sobìstaènosti. Náplní semináøe je ukázat, jak si doma vytvoøit prostøedí bezpeèné - jaké èinnosti a místa jsou rizikové z hlediska možného úrazu a jak tato rizika odstranit. Prevence úrazù spoèívá nejen v tom, že nebudeme vykonávat rizikové èinnosti, ale také v tom, že budeme mít bezpeèné prostøedí, pokraèuje Balašová. Semináø s názvem BEZPEÈNÌ DOMA se v Èeské Lípì uskuteèní 29. øíjna od 14,00 hod. v budovì Mìstského úøadu è.p.1 v zasedací místnost zastupitelstva (od 13,00 hod prohlídka prostor MìÚ). (jr) 7

8 MÌSTSKÉ NOVINY è. 18, øíjen listárna Společné prohlášení Hnutí DUHA Česká Lípa, Tom Chippewa a STUŽ Česká Lípa u příležitosti cyklojízdy ke Dni bez aut a Týdne mobility Již sedmým rokem stojíme na tomto námìstí a pøed touto radnicí, abychom podpoøili naší cyklojízdou Týden mobility a Den bez aut. Již sedm let požadujeme, aby radní, kterým byla svìøena vláda nad tímto mìstem, podpoøili ke zdraví a k životnímu prostøedí šetrnou dopravu, a zaèali nìco dìlat také pro pìší a pro cyklisty. Již sedm let poukazujeme na to, že toto mìsto je pro cyklisty velmi nebezpeèné V øíjnu oslavíme šesté výroèí slavného usnesení zastupitelstva mìsta, které mimo jiné uložilo odboru dopravy zaèít pracovat na vyznaèení cyklopruhù ve mìstì. Termín byl únor 2002 Na první pohled by se tedy mohlo zdát, že naše úsilí je marné, a že se vùbec nic nezmìnilo. Ale kdepak! Zmìnilo! Povšimnìte si, prosím, tohoto megafonu. Aèkoliv jsme jej donedávna nepotøebovali, museli jsme si jej poøídit, abychom zde, na námìstí, v centru historické èásti mìsta, slyšeli vlastního slova.. Pokud si myslíte, že tomu bude alespoò na oficiální oslavy Dne bez aut v Èeské Lípì jinak, mùžete si být jisti, že nebude. Zatímco v ostatních mìstech Evropy jsou v tomto období zcela nebo èásteènì uzavírána pro automobily celá centra, v Èeské Lípì byla uzavøena pouze jedna, pro automobilovou dopravu zcela bezvýznamná ulièka. Tam si, dìti, hrajte, ale hlavnì - ani na Den bez aut v našem ekologickém mìstì - nepøekážejte našim autùm! Pøesto neztrácíme nadìji. Nadále vìøíme, že i radnice v Èeské Lípì jednoho dne zmoudøí, a namísto papírových proklamací, vlastních fotografií v cyklistickém obleèku a zbyteèného asfaltování turistických stezek zaène koneènì realizovat Generel cyklistické dopravy ve mìstì. Jedinì tak se dosud pouze pøekážející a trpìní cyklisté stanou rovnoprávnými úèastníky provozu. Tento generel nás stál nìkolik milionù, a pøesto již pátým rokem leží zapomenut v nìkterém šuplíku jakési kanceláøe. Zaèít by se mohlo napøíklad prostým namalováním bílých èar na silnice a chodníky, které by vymezily jízdní pruhy pro cyklisty. Pouze konkrétními èiny se z mìsta aut, kterým dnes Èeská Lípa je, mùže stát mìsto moderní a zdravé, v nìmž bude možné normálnì žít, a z nìhož nebudeme muset o víkendu odjíždìt nadýchat se zdravého vzduchu a odpoèinout si od všudypøítomného hluku. Za Hnutí DUHA Èeská Lípa Mgr. Pavlína Lomièová Za Tom Chippewa Èeská Lípa Mgr. Zdenìk Šmída Za Spoleènost pro trvale udržitelný život PhDr. Miroslav Hudec Reakce na Společné prohlášení V citovaném slavném usnesení zastupitelstva mìsta ze dne byl stanoven úkol vedoucímu odboru dopravy nechat vypracovat studii o možnosti vybudování samostatných cyklistických pruhù na místních komunikacích ve mìstì s termínem Na základì tohoto usnesení byl vypracován generel cyklistické dopravy a po jeho projednání ve všech dotèených institucích bylo zastupitelstvem mìsta pøijato usnesení, které schvaluje souborné stanovisko ke generelu cyklistické dopravy. To je pár informací k uvedení do souladu se skuteèností k výše citovanému prohlášení. Generel cyklistické dopravy byl vypracován v srpnu 2003 a mìsto za jeho Den zvíøat v Èeské Lípì Dne 4. října si v českolipském muzeu připomnělo několik stovek návštěvníků svátek sv. Františka z Assisi, patrona zvířat. Organizátoři z Ekoporadny ORSEJ ve spolupráci s odbornými pracovníky a se studenty střední ekologické školy připravili v areálu Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě pestrý výběr ukázek živých domácích i exotických zvířat, domácích miláčků a handicapovaných živočichů. Studenti navíc svou odbornou pomocí na jednotlivých výukových a informačních stanovištích plnili nejen funkci poradců, ale v rámci školní praxe plnili i úkoly v rámci své výuky. Návštěvníci se tak seznámili s prací útulků pro handicapovaná a opuštěná zvířata jako je například stanice pro záchranný chov veverek v Mimoni. Zajímavá byla i ukázka práce sokolníků v klášterní zahradě. Největší zájem ale zřejmě vzbudila rarita v podobě ježka albína (na snímku). Foto Jaroslav Švehla zpracování zaplatilo ,- Kè, ne tedy nìkolik milionù, jak uvádí autoøi prohlášení. Generel je dokument, který navrhuje koncepci cyklistické dopravy a slouží jako podklad pro investièní pøípravu a realizaci staveb. Na základì generelu by tedy mìly být stanoveny jednotlivé trasy, nebo úseky, na nì vypracována projektová dokumentace a následnì tyto trasy realizovány. Mìsto Èeská Lípa má pro segregaci cyklistické dopravy dva základní handicapy: - vìtšina ulic v centru mìsta šíøkovì neumožòuje zøízení samostatných jízdních pruhù, nebo pásù bez výrazného stavebního zásahu - nejvìtší sídlištì ve mìstì byla vyprojektována a postavena s naprosto nedostateèným poètem parkovacích míst a každý zábor èásti komunikace ve prospìch cyklistické dopravy dále sníží jejich poèet. Pøesto si uvìdomujeme dluh v této oblasti a potøebu øešení nemotorové dopravy a nìkteré akce v její prospìch už probìhly, v souèasné dobì probíhají a budou se realizovat v následujících letech. V loòském roce byla pøedána do užívání cyklotrasa Èeská Lípa-Píseèná, letos bylo ve spolupráci s Èeským svazem turistù opraveno a obnoveno znaèení cyklotras v katastru mìsta a ještì do konce roku budou pro cyklodopravu v obou smìrech zprùjezdnìny dvì jednosmìrné ulice a vyznaèena jedna, nebo dvì trasy ve mìstì. Mimoto se ve spolupráci s dalšími obcemi zaèala I.etapou stavba cyklostezky Èeská Lípa-Varhany. V pøíštím roce by mìlo být ve mìstì realizováno spojení cyklotrasy Píseèná-Èeská Lípa s cyklostezkou Èeská Lípa-Vlèí dùl, realizována trasa Lada-Sever-Støelnice-cyklostezka Varhany. Všechny tyto akce jsou však podmínìny finanèními možnostmi mìsta a budou se realizovat na základì schváleného rozpoètu. Ing.Milan BLECHA vedoucí technického odboru Klub tvùrèího psaní se schází dál Ve støedu 28. záøí 2007 se pro náš Klub tvùrèího psaní opìt otevøely dveøe Lexikonu. Setkání se starými dobrými známými, seznámení s novými lidmi. Pøíjemný zaèátek. A co nás v následujících tøinácti týdnech èeká? Debatování o zajímavých textech novátorù i klasikù, rozvíjení tvoøivosti, hlubší pronikání do zákonitostí žánrù umìlecké literatury, vlastní literární pokusy, posouvání našich hranic zase o kus dál. Chcete-li poznat literaturu trochu jinak, baví vás hra s èeským jazykem, láká vás objevovat nové nebo vám schází spøíznìní lidé, neèekejte a pøijïte mezi nás. Rádi vás pøivítáme. Irena CZUCHOVÁ

9 è. 18, øíjen 2007 MÌSTSKÉ NOVINY 9

10 MÌSTSKÉ NOVINY è. 18, øíjen 2007 Druhá etapa Růžové jízdy proti rakovině prsu zahájena! Druhá etapa úspìšného projektu Rùžová jízda proti rakovinì prsu odstartovala letos 17. záøí v Klatovech. Hlavní náplní projektu je osvìta veøejnosti v oblasti prevence rakoviny prsu a zajištìní distribuce poukázek Ženy ženám s pøíspìvkem 200 korun na vyšetøení prsou. Dùležitou souèástí je sbìr informací pro výzkum o znalostech veøejnosti týkajících se rakoviny prsu. Rùžovou jízdu pøipravila spoleènost Avon Cosmetics ve spolupráci s Aliancí èeských organizací a žen s rakovinou prsu a za významné podpory spoleènosti A. S. A. Symbolem této akce je nezamìnitelný rùžový autobus, který od 17. záøí do 31. øíjna navštíví 30 èeských mìst. Do Èeské Lípy zavítá rùžový autobus ve støedu 24. øíjna. Cílem Rùžové jízdy proti rakovinì prsu je pøivézt veøejnosti informace o tomto onemocnìní, jeho projevech a hlavnì o možnostech prevence a zpùsobech léèby. V autobusu mohou zájemci získat rovnìž adresy nejbližších screeningových center a kontakty na pacientské organizace. Stìžejním cílem akce je pøesvìdèit nejen všechny ženy, ale i muže, že jedinou správnou a pøitom snadnou cestou k vèasnému odhalení nebezpeèí ra- On-line připojení k systému GPS Jedním ze závazkù firmy AVE CZ odpadové hospodáøství, dodavatele služeb Èištìní a zimní údržba komunikací mìsta, které jsou obsahem smlouvy o dílo uzavøené na základì výsledku výbìrového øízení, je i on-line pøipojení správce komunikací mìstského úøadu v Èeské Lípì k systému GPS, kterým jsou povinnì vybavena všechna vozidla dodavatele. Pro možnost trvalého pøipojení vypracoval AVE CZ dohodu o zajištìní bezpeènosti informací, které lze získat pøipojením k jeho systému GPS. Toto on-line pøipojení bude sloužit pøedevším pro kontrolu a monitoring èištìní komunikací v majetku mìsta, zejména pak bude nápomocno v období zimních mìsícù, uvedl místostarosta Jan Stejskal. koviny prsu, jsou pravidelná preventivní mamografická èi sonografická vyšetøení. Posádku autobusu tvoøí ženy z Aliance èeských organizací a žen s rakovinou prsu, které mají osobní zkušenosti s touto zákeønou nemocí, a mohou tak zájemcùm správnì pomoci èi poradit. Na odborné dotazy odpoví lékaø, který bude do autobusu pozván z nejbližšího screeningového centra. Posádku doplòují vyškolené èlenky Mládeže èeského èerveného køíže. Jejich úkolem je pomáhat návštìvníkùm autobusu s vyplnìním dotazníku týkajícího se informovanosti o rakovinì prsu. Dùležitou souèástí Rùžové jízdy proti rakovinì prsu je sbìr dat o informovanosti lidí o rakovinì prsu s dùrazem na prevenci nemoci. Okruhy dotazování pøipravil doc. MUDr. Jan Daneš, CSc. z Asociace mamodiagnostikù ÈR a vlastní dotazník sestavil další partner projektu spoleènost Factum Invenio, která zajiš uje rovnìž následné statistické vyhodnocení dotazníkového šetøení. Z první etapy Rùžové jízdy proti rakovinì prsu jsou údaje již vyhodnoceny. Zajímavé bude rovnìž srovnání zjištìných údajù z první a druhé èásti Èeské republiky. (red) Vedoucí Mìstského úøadu v Èeské Lípì vyhlašuje výbìrové øízení na funkci úøedníka referent oddìlení sociálnì-právní ochrany (v odboru sociálních vìcí a zdravotnictví) Platové zaøazení: 9. platová tøída dle zákona è. 262/2006 Sb., zákoník práce Požadavky: VO / ÚS se zamìøením sociálním nebo VO / ÚS se zamìøením všeobecným a min. 5 let praxe v humanitní oblasti, znalost sociálních agend, sociální cítìní, komunikaèní schopnosti a vstøícnost, znalost práce s výpoèetní technikou Výhoda: øidièský prùkaz skupiny B, administrativní schopnosti Pøihláška uchazeèe musí obsahovat: - jméno, pøíjmení, titul uchazeèe datum a místo narození státní pøíslušnost místo trvalého pobytu èíslo obèanského prùkazu (nebo èíslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního obèana) název pøíslušné funkce, o kterou se uchazeè uchází datum a podpis uchazeèe. K pøihlášce uchazeè pøipojí tyto doklady: - životopis, ve kterém jsou uvedeny údaje o dosavadních zamìstnáních a o odborných znalostech a dovednostech - originál výpisu z evidence Rejstøíku trestù ne starší 3 mìsíce, u cizích státních pøíslušníkù též obdobný doklad osvìdèující bezúhonnost vydaný domovským státem (pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost èestným prohlášením - úøednì ovìøená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdìlání. Lhùta pro podání pøihlášky do: :00 hodin (osobnì, poštou) Zpùsob podání pøihlášky: obálku oznaèenou VØ na funkci referent oddìlení sociálnì-právní ochrany na adresu: Tajemník MìÚ, Mìstský úøad, nám T.G.M. è. 1., Èeská Lípa pøedat osobnì v podatelnì MìÚ Èeská Lípa nebo zaslat doporuèenì poštou. Vybraní uchazeèi budou pozváni k osobnímu jednání. Pokud uchazeè v pøihlášce nepožádá o vrácení osobních dokladù, budou tyto po ukonèeném výbìrovém øízení protokolárnì skartovány. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výbìrové øízení kdykoliv v jeho prùbìhu. RACING - TUNING (tuningové a sportovní díly, sportovní úpravy brzd a podvozkù vozidel) HLINÍKOVÁ KOLA (AEZ, DOTZ, DEZENT, ENZO, OZ Racing) PNEUSERVIS - osobních vozidel a dodávek do 3,5t, prodej PNEU RYCHLOSERVIS opravy brzdových systémù výmìny tlumièù pérování výmìny a opravy komponentù øízení výmìny výfukù výmìny olejù - REPSOL pøíprava vozu, provedení STK + emise 10 Otevírací doba : Po.-Pá Škrétova ul. ( Na Kopeèku ), Èeská Lípa tel:

11 è. 18, øíjen 2007 MÌSTSKÉ NOVINY 11

12 MÌSTSKÉ NOVINY è. 18, øíjen 2007 MASÁŽE Klasické Aromaterapeutické Baòkování Marcela Šíšová, Okružní 2083 Èeská Lípa Objednání na telefon: (U hotelu Kahan) Tìším se na Vaší návštìvu Garážová vrata od ,- vèetnì montáže, dopravy a DPH Vám dodá firma Robert FILIPI Èeská Lípa tel.: tel./fax: Skladem vrata s drobnými vadami od 5.000,- Kè Další sortiment: - vjezdové brány dálková ovládání za super ceny PORADENSTVÍ PRO RODIÈE A DÌTI - logopedické poradenství - práce s dìtmi s LMD - práce s dìtmi s možností uplatnìní rehabilitaèních metod ANDRAGOG AGENCY Mgr. Klára Kosaøová spec.ped./andragog Tel: Pod Holým vrchem 308 Èeská Lípa CESTOVNÍ AGENTURA ORBIS,Jiøina Gabrielová Moskevská 81,Èeská Lípa Tel/fax: , IÈO NECKERMANN V ÈESKÉ REPUBLICE! Jako první cestovní agentura v Èeské Lípì zaèínáme prodávat produkty známé nìmecké cestovní kanceláøe Neckermann, dceøinou spoleèností koncernu Thomas Cook Group, která je druhým nejvìtším turistickým koncernem v Evropì. Zaèínáme katalogem ZIMA 2007/2008 a katalogem s leteckými zájezdy - EUROVÍKENDY Výhoda všechny poplatky v cenì u leteckých zájezdù, prùvodce èesky mluvící, vysoká úroveò Nevýhoda u zimních pobytù, zatím, pouze vlastní doprava. Katalog k dispozici v èeštinì Dále nabídka lyžování s CK Intertrans, Nev Dama Firo tour a na vyžádání lyžování v Rakousku Zillertal / pouze vlastní doprava /. Tradièní jednodenní lyžování s CK Axia Mìlník lùžkový bus / Kaprun, Schladming, Bischofshofen / odjezdy z Èeské Lípy Vèasné slevy a také na poslední chvíli Egypt, Arabské Emiráty, Tunisko Djerba, Stále více žádaný Karibik Kuba, Dominikánská republika Jednodenní zájezd Drážïany ,-Kè / okružní jízda a prohlídka mìsta s prùvodcem, volno s možností návštìvy Zwingeru, Albertiny nákupy v Heidenau/ Drážïany vánoèní a KAMENICTVÍ ROSTISLAV SLOUKA tel.: Výroba pomníků z přírodního kamene, sekání, barvení, stříbření a zlacení nápisů - Prodej svítilen, váz a jiných doplňků na pomníky - Renovace, broušení a čištění starších pomníků. - Parapety, schody a obklady z přírodního kamene OBKLADAČSKÉ PRÁCE -koupelny, bytová jádra -pokládky dlažeb a obkladů -hydroizolace teras,balkonů a bazénů -KOUPELNY - MOŽNOST NA SPLÁTKY V. Skopec/stavebnictví,Česká Lípa TEL.: Ceník inzerce v Městských novinách Celá strana Kč cca 195x260mm Polovina strany Kč cca 195x130mm Jedna čtvrtina strany Kč cca 95x128mm, 195x60mm Jedna osmina strany Kč cca 95x60mm Jedna třetina strany Kč cca195x85mm Jedna šestnáctina 700 Kč cca45x65mm Jedna dvaatřicetina 400 Kč cca22,5x32,5 mm Slevy: 1)inzerce ve třech po sobě jdoucích číslech... 10% 2)inzerce ve čtyřech a více po sobě jdoucích číslech, stálý zákazník, inzerujícící v MN pravidelně...20% 12

13 è. 18, øíjen 2007 MÌSTSKÉ NOVINY kanceláø ÈESKÁ LÍPA - Zámecká 72 pondìlí a støeda a hod. tel po 18 hod stavební spoøení úvìry na bydlení hypotéky bydlení - zaøízení americká hypotéka od 150 tis.kè REVIT - revitalizace bytových domù pojištìní : životní cestovní majetková - domy, byty, domácnost, chalupy auta - havarijní a povinné ruèení podle kw POMNÍKY, RÁMY, DESKY, NÁHROBNÍ KAMENY Z PØÍRODNÍHO KAMENE VÝPRODEJ SKLADOVÝCH ZÁSBO ZA VELMI NÍZKÉ CENY VÁM NABÍZÍ FIRMA KAMENICTVÍ JOSEF ÈERVENEC URNOVÝ HROB ŽULA OD 9.000,- Kè bez DPH JEDNOHROB ŽULA OD ,- Kè bez DPH DVOJHROB ŽULA OD ,- Kè bez DPH Dále nabízíme veškeré opravy a repase hrobù, návrhy, zamìøení s doporuèením a nezávazné rozpoèty. pi tel. domluvì i mimo pracovní dobu vè. sobot a nedìlí Provozovna: U strašnického krematoria, Vinohradská 2509, Praha 10, tel./fax: , mobil: , 762, PO ÚT-ÈT PÁ Moskevská 11, Česká Lípa, tel./fax: mobil: PRACOVNÍ DOBA: PO PÁ hod. SO hod. Co Vás zde èeká? Vyšetøení zraku, poradenství, pøíjemná obsluha, velký výbìr obrub, novinky v brýlových sklech... TÌŠÍME SE NA VÁS! 13

14 MÌSTSKÉ NOVINY è. 18, øíjen 2007 DDM Libertin kino Crystal Mìstská knihovna ICM INFORMAÈNÍ CENTRUM MLÁDEŽE Po pá: hod. - internet pro veøejnost, možnost hraní zajímavých her na PC, pomoc pøi vyhledávání na internetu, kopírování, tisk, scanner - inzerce zdarma, info-šanonová technika - cena: 20 Kè/hod. dìti a studenti, 40 Kè/hod. pracující - možnost poøádání vlastních výstav èi pøednášek zdarma! Nabídka školám: po pá, 10,30 12 hod.- exkurze do ICM, objednávky u P. Janošecové Otevøený klub Spirála pøi ICM nabízí: možnost trávit volný èas, poøádat výstavy, koncerty, pøednášky, èíst knihy, èasopisy, sledovat zajímavé programy v televizi (100 kanálù z celého svìta), psát úkoly, hrát stolní hry. Ekologická výchova pro MŠ: po celý rok, inf. Š. Pechová Otevøená keramická dílna pro veøejnost: každé pondìlí a støeda hod., poplatek 10 Kè + platba za materiál a výpal vedoucí: L. Jelenová, M. Rákosníková Studentská videoprojekce ZÚtéma mìsíce: Profil režiséra Miloše Formana (od 15ti let) každou støedu v 18 hod so OTEVØENÁ SOBOTA V LIBERTINU Poèítaèový klub 9 12 hod., cena 10 Kè Karetní klub Magic, Pokémon, Harry Potter 9 12 hod. Výroba dýòových strašidel (Halloween) 9 12 hod., klubovna DDM, cena 20 Kè Otevøená keramická dílna 9 12 hod. Halloweenská party hod., vstup pouze ve strašidelné masce, pro dìti a mládež od 10 let, cena 20 Kè, so Krosmaratón 23. roèník Sraz úèastníkù - Správa a údržba silnic v Sosnové ( u motokárové dráhy) prezentace hod., tratì 100 m až maratón, všechny vìkové kategorie ne Reiki I hod., cena 1200 Kè, pøihlášky se zaplacením na tel. èísle: so Bøišní tance - vyuèuje L. Doksanská, sál DDM 9 13 hod., cena 300 Kè, inf. L. Lípová so Porta 2007 od 13 hod. v sále DDM Soutìž hudebníkù amaterù v hudebních stylechcountry, folk a trampská muzika. Zájemci se mohou pøihlásit do v DDM Libertin. Vítìz postoupí do pražského finále. inf. V. Rusínková so Bøišní tance - vyuèuje L. Doksanská, sál DDM 9 13 hod., cena 300 Kè, inf. L. Lípová DDM Libertin nabízí poslední volná místa v kroužcích Dívèí klub stø hod. Vaøení po ,30 hod. Angliètina út hod. Aj konverzace stø hod. Žonglování po 16 17,30 hod. Nìmèina stø. 14,30,-16,30 hod. Jogový tanec OSHO po hod. Chovatelé èt. 15,30 17 hod. Disko 5 8 let po 15,30-16,30 hod. Keramika út. 16,45 18 hod. Výpoèetní technika po. stø hod. Letecký modeláø po. 14,15 16,15 hod. Plastikový modeláø út ,30 hod. Studentská videoprojekce stø hod Èt St - v a 20.00, Po - pouze v GYMPL ÈR. Komedie o studentech, uèitelích, rodièích a graffiti o - pouze ve Filmový klub uvádí: NÁMÌSTÍ SPASITELE Polsko Režie Krzysztof Krauze, Joanna Kos-Krauze, hrají Jowita Budnik, Arkadiusz Janiczek, Ewa Wencel, Dawid Gudejko, Natan Gudejko ad. Nejlepší polský film roku 2006 a hit svìtových festivalù pøináší syrový pohled do polské souèasnosti. Pøíbìh jedné rodiny, pøinucené okolnostmi k soužití v malém bytì s matkou, odhaluje prostøedí s absencí soukromí, støetem odlišných zájmù a neshod So St - pouze v SIMPSONOVI VE FILMU USA. Vaše rodina není to nejhorší, co vás kdy potkalo Èt Ne - pouze v KDYŽ SI CHUCK BRAL LARRYHO USA. I kamarádství by mìlo mít své meze Èt Ne - pouze ve DENNÍ HLÍDKA Rusko. Propojení moderní sci-fi, fantasy a východních mytologií Po St - pouze v BOŽSKÝ EVAN USA. Èerstvého kongresmana, který vyhrál volby s odvážným sloganem Zmìním svìt, se rozhodl Bùh (Morgan Freeman) otestovat Po - pouze ve Art kino uvádí: ÏÁBLOVA DÍLNA Rakousko, Nìmecko. Režie Stefan Ruzowitzky. Skuteèný pøíbìh o nejvìtší padìlatelské operaci všech dob! Berlín roku Pùvodem ruský malíø Salmon Sorwitsch je králem padìlatelù a ve svìtì hazardu, sázek a lehkých žen se cítí jako ryba ve vodì. Sám si vyrábí bankovky, které pak otáèí v kasínech. Život mu ale nastaví tu horší tváø, to když je pøi vlnì represí vùèi židùm zatèen a transportován do Mauthausenu Út St - pouze ve MR.BROOKS USA. Má vše, co kdy chtìl, ale musí to skrývat. Klub ARCHA Vás zve na cestovatelský podzim od 17 hod Václav Èistý Od atletických oválù po Filipíny od 17. hod Pavel Voltr Bangladéš støedovìk 21. století Jak nám Aloe Vera pomáhá zvládnout nachlazení a posílit imunitní systém? Ve ètvrtek od 18. hodin v ulici Ès. Armády 1578 (poboèka ADRA) Úterý 23. øíjna 2007 od 17,00 hod RUMBURSKÁ VZPOURA 1918 V LITE- RATUØE pøednáší Mgr. Ladislav Smejkal další pøednáška z cyklu Literární Èeskolipsko èítárna mìstské knihovny nám. T.G.Masaryka Úterý 30. øíjna 2007 od 17,00 hod CO DÌLÁ BRONTOSAURUS pøíroda, památky, dobrovolnictví a zážitky na celý život s Hnutím Brontosaurus, pøednáška pøi pøíležitosti mìsíce pro neziskový sektor výstava Ekofór 2006, èítárna mìstské knihovny nám. T.G.Masaryka Každé úterý od 9,30 hod cvièíme v každém vìku - cvièení s hudbou a v sedì (!) pro každého, vhodné nejen pro seniory poboèka Špièák, ul. Èerveného køíže (zdarma) Městská knihovna Česká Lípa nabízí pro obèany se zdravotními potížemi, sníženou nebo omezenou pohyblivostí dovoz knih do domácností. Jedná se o pravidelnou službu pro naše spoluobèany, kteøí mají sníženou možnost pohybu mimo svoje bydlištì nebo domácnost. Zájemce o tuto službu obdrží od knihovny podmínky služby a dotazník, v nìmž si vybere oblasti svého ètenáøského zájmu - knihovna 1x mìsíènì po pøedchozím písemném upozornìní rozváží knihy pøímo do domácností obèanù, pro které jsou služby knihovny ze zdravotních dùvodù nedostupné. V pøípadì zájmu o prezentovanou službu kontaktujte Mìstskou knihovnu v Èeské Lípì D.Kroulíková, J.Štìpnièková, kde zájemcùm sdìlíme další podrobnosti. PØÍSTUP K INTERNETU ZDARMA je kromì knihovny na námìstí T. G. Masaryka také na poboèce Špièák (Èerveného køíže 2563) a poboèce Lada (Komenského 2989). Akademie J. A. Komenského od 19,00 hod. ŽIVOT NA ZÁKUPSKÉM ZÁMKU Mgr. Aschenbrenner od 19,00 hod. HLEDAL JSEM JIŽNÍ AMERIKU Jan Pospíšil od 19,00 hod. OD UTRPENÍ KE VZDORU (Èeská Lípa v letech ) Mgr. Smejkal od 19,00 hod. JIHOAFRICKÉ PØÍRODNÍ KRÁSY PhDr. Hulec od 19,00 hod. ARCHITEKT PAVEL JANÁK Mgr. Hnídková

15 è. 18, øíjen 2007 MÌSTSKÉ NOVINY Jiráskovo divadlo 15. listopadu v hodin Legendární muzikál BALADA PRO BANDITU Pøíbìh na motivy Olbrachtova románu Nikola Šuhaj loupežník s dnes již zlidovìlými písnìmi. Klicperovo divadlo Hradec Králové. PØEDPLAT- NÉ. Vstupné doprodej á 200,-Kè 17. listopadu v 15 hodin Tradièní sobotní pohádka KÁ A A ŠKUBÁNEK Divadelní zpracování pøíbìhù populárních postav televizního veèerníèku. Pro dìti od 3 let. Vstupné 40,- Kè. Pozvánka na koncert pěveckého sboru PÌVECKÝ SBOR SEVEROÈESKÝCH UÈITELÙ Vás srdeènì zve na setkání pìveckých sborù pøi akci Zpíváme Vám k svátku. Dne 27. øíjna od hod. se Vám v Jiráskovì divadle dále pøedstaví: Èeskolipský dìtský sbor, Zpìvandule Mimoò a Canzonetta Oseèná. Pøijïte si nás poslechnout a tøeba si i zazpívat s námi. KD Crystal 11. listopadu nedìle hod. Sejdeme se na dechovce velký sál,k tanci a poslechu hraje Josef Adamec. Vstupné: 40,- Kè 14. listopadu støeda hod. Ivan Hlas trio a skupina Knezaplacení velký sál, vstupné: 140,- Kè. Vùdèí osobností tohoto seskupení jeivan Hlas, skladatel, textaø, zpìvák a kytarista, známý pøedevším øadou písní k muzikálu Šakalí léta. 16. listopadu pátek hod. Jazzový veèer hraje: J-I-P trio klub Autonomia (1. patro), vstupné: 50,- Kè Stomatologická pohotovost soboty, nedìle, svátky od hodin sobota MUDr. Marcela Klementová Nové Mìsto 277, Dubá tel nedìle MUDr. Dita Lacinová Purkyòova 1849, Èeská Lípa tel sobota MUDr. Irena Rohlíèková Ès.Armády 1566, Èeská Lípa tel nedìle MUDr. Pavla Vránová Ès. Armády 1566, Èeská Lípa tel sobota MUDr. Milena Horáèková Mariánská 845, Èeská Lípa tel nedìle MUDr. Dita Lacinová Purkyòova 1849, Èeská Lípa, tel Projekt EU INTERREG IIIA Vzdělávací kurz pro mladé nezaměstnané z Česka a Německa Spoleèná kvalifikace nezamìstnaných mladých lidí ze SNR a ÈR pro práci v malých pro novou profesní perspektivu v Euroregionu Labe/Elbe. Tak se nazývá již druhý spoleèný èesko-nìmecký projekt v rámci INTERREG IIIA hrazený EU a podporovaný Úøadem práce v Èeské Lípì, který pøipravila spoleènì Soukromá podnikatelská støední škola v Èeské Lípì se Vzdìlávacím centrem firmy Donner+Partner GmbH v Pirnì. Dvacet mladých lidí z mìst Èeská Lípa a Pirny a okolí se v rámci tohoto projektu zúèastnilo 6 mìsíèního vzdìlávacího projektu, který se konal 3 mìsíce v Pirnì a 3 mìsíce v Èeské Lípì. Souèástí byla také mìsíèní praxe v Nìmecku a u nás. Na èeské stranì probìhla kvalifikace na Soukromé podnikatelské støední škole, která má zkušenosti s kvalifikací dospìlých (již 8 let velice úspìšnì rekvalifikují nezamìstnané v úzké spolupráci s Úøadem práce Èeská Lípa) Na nìmecké stranì probìhla kvalifikace v Centru pro vzdìlávání a práci firmy Donner + Partner GmbH Sachsen. Tato firma se zabývá jak vzdìláváním mladých lidí, tak i dospìlých. Úèastníci projektu jsou mladí nezamìstnaní lidé do 25 let z Èeska a Nìmecka, kteøí se spoleènì zúèastnili odborné výuky a praxe jak v nìmeckých, tak v èeských firmách a na úøadech. V nedávné dobì ukonèili praxi ve firmách a úøadech v Èeské Foto: archiv Lípì, v Novém Boru a okolí. V této souvislosti dìkujeme za pochopení a vstøícnost tajemníku Mìstského úøadu v Novém Boru, Mìstskému úøadu v Bìlé pod Bezdìzem a Obecnímu úøadu v Bøezovicích, vedení firmy EWALS CARGO CARE v Èeské Lípì, reklamní agentuøe READE- SIGN a dalším firmám jako napø. POPRY s.r.o. a J+M elektric s.r.o., kteøí úèastníky projektu pøijali na praxi a pøípadnì umožnili jejich další zamìstnání. V rámci projektu probìhl intenzivní kurz nìmeckého jazyka pro èeské úèastníky ještì pøed odjezdem do Nìmecka. Mladí lidé z obou zemí se spoleènì úèastnili výuky odborných pøedmìtù jako napø. právo, základy makroekonomiky, organizace podniku a management, využití moderních informaèních technologií, nechybìla výuka èeského, nìmeckého a anglického jazyka. Na závìr celého projektu složili úèastníci zkoušky ze znalostí, které získali a komise také shlédla prezentaci fiktivních firem, které si založili spoleènì v Nìmecku. Již dnes víme, že projekt je úspìšný a v souèasné dobì vybírá ÚP nezamìstnané mladé lidi do posledního bìhu tohoto projektu, který bude zahájen koncem øíjna. Zájemci o tento kurz se mohou informovat na ÚP nebo pøímo na naší škole. Mgr. Eva MATOUŠKOVÁ 15

16 MÌSTSKÉ NOVINY è. 18, øíjen 2007 V pátek nejmladší žákynì v Liberci a v sobotu mladší žákynì v Turnovì uzavøely trilogii o krásném støíbru atletického oddílu AC Èeská Lípa, kterou nìkolik týdnù pøed nimi naèaly starší žákynì v Jablonci. Všechny tyto soutìže mìly spoleèné znaky- velmi špatné poèasí a výborné výkony a nakonec i výsledky èeskolipského dravého mládí. V pátek vedoucí družstva Renata Rutteová a Vasil Dogaru motivovala nejmladší ke krásnému druhému místu za Liazem Jablonec. Poèasí Žákyně AC Česká Lípa získaly stříbro V sobotu 29.záøí se hrálo v tìlocviènì TJ Železný Brod 1.kolo Krajského pøeboru starších žákù. Žáci VK Lokomotiva Èeská Lípa potvrdili roli favorita a všechny zápasy vyhráli. Vítìzství v Krajském pøeboru je vstupenkou na Pøebor Èeské republiky. Opravdová zkouška našich herních kvalit nás teprve èeká v sobotu 13. øíjna, kdy se do Hradce Králové sjedou nejlepší žákovská družstva a sehrají kvalifikaèní turnaj Èeského poháru. Za družstvo nastoupili: Jakub Moštìk, Zdenìk Urban, Martin Pøeslièka, Patrik Brožek, Kristián Kocourek, Jan Löfbylo pøíšerné, poznamenalo i nìkteré výkony, ale nezastavilo hlavnì Míšu Mrázkovou v suverénním vítìzství v jednotlivcích, které dobøe sekundovala na ètvrtém místì Natálka Kozáková. Obdiv je tady na místì. V sobotu pak už v relativnì lepším poèasí zabojovaly mladší žákynì, porazily Liaz Jablonec o ètyøi body, ale nestaèily na velmi vyrovnaný a kvalitní tým z Mladé Boleslavi. Oba naši soupeøi tìží z výchovy mládeže ve sportovních Krajský přebor starších žáků ve volejbalu fler, Radek Hurych, Jan Jindøich a Roman Votruba. Trenéøi: Zdenìk Klimpera a Radek Èastulík. 2. kolo Krajského pøeboru starších žákù se hraje 3. listopadu 2007 v Èeské Lípì. Výsledkové zrcadlo: Lokomotiva Èeská Lípa A: Slavia Liberec A 2 0 (25:20, 25:17) TJ Železný Brod A 2 1 (25:15, 19:25, 15:7) Celkové poøadí po 1.kole 1. Loko Èeská Lípa 4 body 2. TJ Železný Brod 3 body 3. Slavia Liberec 2 body Radek ÈASTULÍK Závody vodního slalomu V uplynulém víkendu se konaly mezinárodní závody vodního slalomu v Nìmeckém Sprembergu, kam byli na Freundschaftwettkampf pozváni èeskolipský oddíl a oddíl z Polska. Protože se jednalo o velké celorepublikové závody Nìmecka, úèast byla opravdu hojná. Èeskolipská posádka se skládala z osmi vybraných èlenù, sedm závodníkù a potøebné pøekladatelky. Závody se konaly v krásném prostøedí lodìnice, kde bylo na každém kroku znát, že mìsto si vodního slalomu velmi cení. V sobotu byl odstartován závod všech kategorií. I pøesto, že poèasí závodníkùm moc nepøálo, k dosažení dobrých výsledkù to nikomu nebránilo. Závodník Michal Šrámek se v kategorii singlkanoistù umístil na 2. místì, ve stejné kategorii Jaroslav Šrámek na místì bronzovém. Kateøina Šedivá skonèila v kategorii kajakáøek na 3. místì, Jana Svobodová na devátém. V kategorii kajakáøù se na zlatou pozici vyšplhal Michal Šrámek, Václav Šedivý se umístil na místì pátem, Albert Myšák na místì patnáctém a Jakub Šedivý skonèil na místì devatenáctém. V nedìli se konal pouze závod žákù. Jana Svobodová se ve své kategorii umístila na 9. místì, Jakub Šedivý na 10. místì a Albert Myšák skonèil na 13. místì. Sportovci si domù pøivezli krásné diplomy, medaile a vìcné ceny. Nejcennìjším pro všechny však byl zážitek z tak velkého mezinárodního závodu. Kateøina ŠRÁMKOVÁ tøídách a o to jsou naše úspìchy cennìjší. Potìšitelné je, že padlo velké množství osobních rekordù a i jeden oddílový. O ten se postarala Adéla Frydrychová v chùzi na 2 km, která svým výkonem doslova uhranula pøítomné trenéry. Skvìlé výkony dále pøedvedly zejména Štìpánka Rutteová a Veronika Süssnerová. Ostatní bojovaly rovnìž pøíkladnì, vèetnì pìti stateèných, které se zúèastnily o den døíve krajského pøeboru nejmladších. Tady je vidìt, že o nejbližší budoucnost je nadále postaráno. Pøeji trenérùm Romanu Málkovi, manželùm Svitákovým, Renatì Rutteové, Vaskovi Dogarovi, Jardovi Hochmutovi i mnì spoustu dalších krásných zážitkù s nejmladšími atlety a mnoho dalších zájemcù o atletiku. Dveøe do oddílu jsou nadále pro mladé zájemce otevøené. Gustav SÜSSNER V pátek 28. září se reprezentanti ČR FSKA sjeli do České Lípy na jednodenním soustředění,které proběhlo v městské sportovní hale pod vedením Pavla Znamenáčka,aby zde strávili čtyři hodiny tvrdého tréninku. Všichni nominovaní na snímku přispěli k dobrému jménu na MS v Polsku a tito reprezentanti budou hájit barvy ČR na MS FSKA v Anglii kam výprava odlétla 12. října. Soustředění proběhlo ve spolupráci s příspěvkovou organizací SPORT Česká Lípa za což děkujeme. MÌSTSKÉ NOVINY, ètrnáctideník, ev. è. MK ÈR E Vydává: Mìsto Èeská Lípa, nám. T. G. Masaryka 1, IÈO Redakce: MÚ, nám. T. G. M 1, tel.: , , Odpovìdný redaktor: Jaroslav Švehla. Tajemník - Jaroslav Švehla, èlenové Mgr. Tomáš Vlèek, Siegfried Tomasch, Mgr. Romana Žatecká, Mgr. Lubomír Šádek, Karel Hajný, Jaroslava Procházková, Ing., Jiøí Hau, Mgr. Pavlína Lomièová, Zdenìk Novák. Redakèní rada má vyhrazené právo zamítnout pøíspìvky, které budou v rozporu s jejími kodexy, anebo budou dodány po uzávìrce. Distribuce: Pøíjem inzerce: J. Švehla, tel Dopisy a pøíspìvky ètenáøù nemusejí být totožné s názory a stanovisky redakce. Vydavatel také nenese zodpovìdnost za obsah zveøejnìné inzerce a pøípadné následné škody.

Na zneuāívání stavebního zákona doplácíme všichni

Na zneuāívání stavebního zákona doplácíme všichni Odhalená historie Strakonic str. 3 Kam s odpady str. 9 Na zneuāívání stavebního zákona doplácíme všichni Veøejné stavební právo je v ÈR charakterizováno zákonnou úpravou, a to zejména stavebním zákonem.

Více

Vojenská škola v Moravské Tøebové bude jediná v republice

Vojenská škola v Moravské Tøebové bude jediná v republice ØÍJEN 2005 èíslo 10 III. roèník Vojenská škola v Moravské Tøebové bude jediná v republice Ministerstvo obrany Èeské republiky rozhodlo, že jedinou støední vojenskou školou, která bude vzdìlávat profesionální

Více

ROČNÍK VIII. (XXVI.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. ŘÍJNA 2005 ČÍSLO 10

ROČNÍK VIII. (XXVI.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. ŘÍJNA 2005 ČÍSLO 10 http://obzor.horazdovice.cz ROČNÍK VIII. (XXVI.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. ŘÍJNA 2005 ČÍSLO 10 Dìti a ètení projekt Mìstské knihovny v rámci grantu Knihovna 21. století. Promìny Hora ïovic 17. zasedání zastupitelstva

Více

Z obsahu: Zdarma 20098XI. roèník. Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce.

Z obsahu: Zdarma 20098XI. roèník. Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce. Prázdniny jsou èasem dìtí Prázdninový èas (nejen vánoèní) by rodiny mìly v co nejvìtší míøe trávit spoleènì. Po spoleèné dovolené to mùžou být tøeba nezapomenutelná odpoledne na koupališti nebo výlety

Více

Podìkování radním Pardubického kraje. KDO JE KDO - DÍL DRUHÝ Mateøská škola Králíky, Pivovarská

Podìkování radním Pardubického kraje. KDO JE KDO - DÍL DRUHÝ Mateøská škola Králíky, Pivovarská Králický zpravodaj 11/2004-1 Listopad 2004/èíslo 11 Roèník II. (Králicko XIV.) Cena 7 Kè Podìkování radním Pardubického kraje Protože se pøiblížil konec volebního období èlenù krajského zastupitelstva,

Více

HELE HOŠI, HOØÍ! z nejfrekventovanéjší trasy na vnìjší obvod mìsta. Budova prohoøela z obou stran do nìkolika oken zèernalých

HELE HOŠI, HOØÍ! z nejfrekventovanéjší trasy na vnìjší obvod mìsta. Budova prohoøela z obou stran do nìkolika oken zèernalých ZRCADLO Nezávislý regionální ètrnáctideník Roèník I. èíslo 16 SÍ ZRCADLA Cílený roznos do schránek: Ivanèice - 3.500 ks Miroslav - 1.100 ks Mor. Krumlov - 2.000 ks Oslavany - 1.500 ks A další 4.000 ks

Více

Ostrovský mìsíèník. Ostrovské letní kino po letech opìt na scénì

Ostrovský mìsíèník. Ostrovské letní kino po letech opìt na scénì Støední prùmyslová škola otevøela návštìvníkùm dveøe v zámecké budovì naposledy. 7 XIII. roèník V rozhovoru se pøedstavuje Panna klíènice z Horního hradu. 4 6 8 Ostrovské letní kino po letech opìt na scénì

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXII l ZDARMA l ÈÍSLO 146 Aktuality z mìstského obvodu Požadavky na kapitálový rozpoèet zaslány Michálkovice, jako každoroènì, zaslaly Magistrátu mìsta Ostravy své požadavky na kapitálový

Více

Volby do Poslanecké snìmovny Parlamentu Èeské republiky

Volby do Poslanecké snìmovny Parlamentu Èeské republiky / Kvìten 2010 Uvnitø najdete u MìÚ informuje 1 Kultura - 4 ivot ve mìstì 5 kolství 5 Sport 8 Volby do Poslanecké snìmovny Parlamentu Èeské republiky VOLBY DO POSLANECKÉ SNÌMOVNY PARLAMENTU ÈR SE KONAJÍ

Více

Šest desítek let boje o kvalitu

Šest desítek let boje o kvalitu 14 ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 18. srpna 2014 CENA: 6 KÈ 7 9 Odbory 11 12 Zdravotní Regiony Co se dìje na severu Èech plus Pøedstavujeme program plný výhod Výmìna zkušeností Jak získávat

Více

Neukáznění pejskaři ztrpčují život všem ostatním str. 3 Tuky jsou v kanalizaci nežádoucí str. 11

Neukáznění pejskaři ztrpčují život všem ostatním str. 3 Tuky jsou v kanalizaci nežádoucí str. 11 Neukáznění pejskaři ztrpčují život všem ostatním str. 3 Tuky jsou v kanalizaci nežádoucí str. 11 Uèíme se pro āivot, ne pro školu. Známé úsloví, jehoā koøeny najdeme jiā ve starovìku. Všichni si však uvìdomujeme,

Více

Pøelet nad hypermarketovým hnízdem

Pøelet nad hypermarketovým hnízdem Filip Fuchs a kol. Pøelet nad hypermarketovým hnízdem Deset let budování hypermarketù v ÈR Filip Fuchs a kol. 4 N ESEHNUTÍ Vydání publikace bylo podpoøeno Nadací Open Society Fund Praha a Ministerstvem

Více

ZPRAVODAJ MALÝ HLUBOCKÝ PRINC HLUBOCKÝ. Nápaditý řezbář, nenápadný herec. S Warholem k šedesátce. Oživené centrum města

ZPRAVODAJ MALÝ HLUBOCKÝ PRINC HLUBOCKÝ. Nápaditý řezbář, nenápadný herec. S Warholem k šedesátce. Oživené centrum města HLUBOCKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 9 - ZÁŘÍ 2013 - CENA 15 KČ MALÝ HLUBOCKÝ Šárka Šímová se synem Filipem Řimnáčem. Foto www.janpirgl.net PRINC Nápaditý řezbář, nenápadný herec jubilejní narozeninová inventura S

Více

KNIŽNÍ NOVINKY Z OLYMPIE

KNIŽNÍ NOVINKY Z OLYMPIE KNIŽNÍ NOVINKY Z OLYMPIE Joanna Trollopeová: DRUHÉ LÍBÁNKY Pøíbìh dvou generací stále se vracející literární téma, dokázala Trollopeová zpracovat s entuziasmem a mistrovstvím sobì vlastním. Ne nadarmo

Více

Kováci slavili 1. máj 2015

Kováci slavili 1. máj 2015 9 4 TPCA Kolín Stávkovou pohotovost ukonèila dohoda ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 18. kvìtna 2015 CENA: 6 KÈ 5 Regiony Co je nového v Moravskoslezském kraji 7 Právo Kdy a jak vzniká

Více

Úvod do. kolektiv autorù

Úvod do. kolektiv autorù Úvod do terénní sociální práce kolektiv autorù Brno 2002 Úvod do terénní sociální práce www.tspweb.cz Obsah Úvod Roman Krištof...1 Sociální vylouèení Mgr. Štìpán Moravec...3 Chudoba - globální problém

Více

1 DÌTSKÉ DIVADLO, DRAMATICKÁ VÝCHOVA DÌTSKÁ SCÉNA 2007 Celostátní pøehlídka dìtského divadla Celostátní pøehlídka a dílna dìtských recitátorù 36. roèník 15. - 21. èervna 2007, Trutnov Z povìøení a za finanèního

Více

Purkarecký přívoz s převozníkem Miloslavem Křížkem. Kompozitní fotografie. Foto Jan Pirgl, www. janpirgl. net. WWW.HLUBOKA.CZ 1

Purkarecký přívoz s převozníkem Miloslavem Křížkem. Kompozitní fotografie. Foto Jan Pirgl, www. janpirgl. net. WWW.HLUBOKA.CZ 1 číslo 5 - květen 2012 - cena 15 Kč H LU BOCKÝ ZPRAVODAJ NECHTE SE PŘEVÉZT Purkarecký přívoz s převozníkem Miloslavem Křížkem. Kompozitní fotografie. Foto Jan Pirgl, www. janpirgl. net. WWW.HLUBOKA.CZ 1

Více

Téma: Dialog s vládou o nezamìstnanosti

Téma: Dialog s vládou o nezamìstnanosti TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 25. ÚNORA 2013 CENA: 6 KÈ 3 7 2 ZDRAVOTNICTVÍ 1. bøezna opìt protesty SOUTÌŽ Vyhrajte pobyt v hotelu Dìvín SOCIÁLNÍ PORADNA Lze zastavit nemocenskou? PRÁVO SPOTØEBITELE

Více

Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec. adec VÝROČNÍ ZPRÁVA. organizace zřizovaná Jihočeským krajem

Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec. adec VÝROČNÍ ZPRÁVA. organizace zřizovaná Jihočeským krajem Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec adec d 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA organizace zřizovaná Jihočeským krajem ZÁKLADNÍ ÚDAJE ORGANIZACE Název: Centrum sociálních služeb Jindøichùv Hradec Sídlo: Èeská ulice

Více

FARNÍ CHARITA PRACHATICE 2014

FARNÍ CHARITA PRACHATICE 2014 FARNÍ CHARITA PRACHATICE 2014 zpráva Výroèní Zpracovala : Jana Schwarzová Foto: archiv Farní charity Prachatice Vydala: FCH Prachatice Grafická úprava a tisk: srneczekdesign Úvod 4 Základní údaje o organizaci

Více

desetiletí zakonèit dostavbou všech abychom mohli od 1. 9. 2002 zahájit výuku v komplexnì

desetiletí zakonèit dostavbou všech abychom mohli od 1. 9. 2002 zahájit výuku v komplexnì ÚVODNÍK Milí studenti, dovolte mi tak, jako každým rokem, abych Vás struènì pozdravil prostøednictvím tohoto prvního výtisku školních novin ve šk. roce 2002/2003. Vstupujeme do druhé desítky let existence

Více

ČÍSLO 3 2000 ROČNÍK X. na VUT v Brně

ČÍSLO 3 2000 ROČNÍK X. na VUT v Brně ČÍSLO 3 2000 ROČNÍK X na VUT v Brně Medaile MŠMT TÝDEN GLOBÁLNÍ VĚDY A TECHNOLOGIE, 2000 K debatám o informaèním svìtì a globalizaci a narùstajícímu podílu vìdy a technologií pro øešení problému spojených

Více

w w w. s t r a k o n i c e. e u Nové lavičky jsou z odolnějšího materiálu str. 2 Na strakonické radnici se pije voda z vodovodu str.

w w w. s t r a k o n i c e. e u Nové lavičky jsou z odolnějšího materiálu str. 2 Na strakonické radnici se pije voda z vodovodu str. w w w. s t r a k o n i c e. e u Nové lavičky jsou z odolnějšího materiálu str. 2 Na strakonické radnici se pije voda z vodovodu str. 3 Jak bylo voleno v letošních komunálních volbách Ve dnech 15. 16. 10.

Více

NOVINKY Z NAKLADATELSTVÍ OLYMPIA

NOVINKY Z NAKLADATELSTVÍ OLYMPIA NOVINKY Z NAKLADATELSTVÍ OLYMPIA Péèe o zdraví Eva Blahušová: PILATESOVA METODA I / Cviète jako superhvìzdy Pilatesova cvièební metoda oslovila i takové hvìzdy, jako je Madonna, Dustin Hoffman, Patrick

Více

KNIŽNÍ NOVINKY V OLYMPII

KNIŽNÍ NOVINKY V OLYMPII KNIŽNÍ NOVINKY V OLYMPII Dick Francis: AŽ ZA HROB Dotisk 2. vyd., 240 s., cena brož. 299 Kè Samotáøský podivín Alexander Kinloch žije ve zchátralé pastoušce na úboèí skotského pohoøí, kde maluje obrazy.

Více

SLOVO PŘEDSEDY ODS KANDIDÁTI DO KRAJSKÉHO ZASTUPITELSTVA

SLOVO PŘEDSEDY ODS KANDIDÁTI DO KRAJSKÉHO ZASTUPITELSTVA KANDIDÁTI DO KRAJSKÉHO ZASTUPITELSTVA SLOVO PŘEDSEDY ODS Václav Klaus Vážení spoluobèané, v blížících se podzimních volbách budou v naší zemi poprvé volena krajská zastupitelstva, což v podstatì není nic

Více

STÁTNÍ ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉÈE VÝROÈNÍ ZPRÁVA 1999 STÁTNÍ ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉÈE PRAHA 2000

STÁTNÍ ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉÈE VÝROÈNÍ ZPRÁVA 1999 STÁTNÍ ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉÈE PRAHA 2000 STÁTNÍ ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉÈE VÝROÈNÍ ZPRÁVA 1999 STÁTNÍ ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉÈE PRAHA 2000 OBSAH 1 Úvod... 5 2 Organizace a øízení Státního ústavu památkové péèe... 13 3 Souhrn hlavních èinností... 23 4 Rozbor

Více

Historie spoleènosti Telmo spol. s r.o. Souèasnost spoleènosti Telmo spol. s r.o. Naše nabídka slaboproudých slu eb. Proè si zvolit právì naši firmu

Historie spoleènosti Telmo spol. s r.o. Souèasnost spoleènosti Telmo spol. s r.o. Naše nabídka slaboproudých slu eb. Proè si zvolit právì naši firmu 01 02 03 04 06 08 09 10 13 14 16 18 20 21 22 23 25 26 28 29 30 Obsah Historie spoleènosti Telmo spol. s r.o. Souèasnost spoleènosti Telmo spol. s r.o. Naše nabídka slaboproudých slu eb Proè si zvolit právì

Více

zdarma pro zákazníky T-Mobile Best of Anna K. Nadílka více než vánoèní Andorra knížectví v oblacích Kde razítka nezamrzají Alpinismus nejen v Alpách

zdarma pro zákazníky T-Mobile Best of Anna K. Nadílka více než vánoèní Andorra knížectví v oblacích Kde razítka nezamrzají Alpinismus nejen v Alpách Impuls4 07 Best of Anna K. Nadílka více než vánoèní Andorra knížectví v oblacích Kde razítka nezamrzají Alpinismus nejen v Alpách zdarma pro zákazníky T-Mobile inzerce úvodník 1 Milé ètenáøky, milí ètenáøi,

Více