STANOVY SPOLEČNOSTI CONSEQ FUNDS INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STANOVY SPOLEČNOSTI CONSEQ FUNDS INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S."

Transkript

1 STANOVY SPOLEČNOSTI CONSEQ FUNDS INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S. (dále jen Stanovy ) ODDÍL I OBECNÁ USTANOVENÍ ČLÁNEK 1 ZALOŽENÍ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Společnost je založena jediným zakladatelem, a to obchodní společností Conseq Investment Management, a.s., IČO , se sídlem Praha 1, Rybná 682/14, PSČ (dále jen Zakladatel ). Valná hromada Zakladatele rozhodla o založení dceřiné společnosti a pověřila představenstvo Zakladatele založením dne 28. dubna ČLÁNEK 2 OBCHODNÍ FIRMA, SÍDLO SPOLEČNOSTI, INTERNETOVÉ STRÁNKY 1. Obchodní firma společnosti zní Conseq Funds investiční společnost, a.s. (dále jen Společnost ). 2. Sídlo Společnosti je v Praze. 3. Internetové stránky Společnosti jsou umístěny na adrese a jsou zde uveřejňovány pozvánky na valnou hromadu a další údaje v souladu s právními předpisy. ČLÁNEK 3 TRVÁNÍ SPOLEČNOSTI Společnost je založena na dobu neurčitou. ČLÁNEK 4 PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ Společnost je investiční společností ve smyslu zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech (dále jen Zákon o investičních společnostech a investičních fondech ). Předmětem podnikání Společnosti je v rozsahu uvedeném v povolení uděleném Českou národní bankou: a) obhospodařování investičních fondů nebo zahraničních investičních fondů a b) provádění administrace investičních fondů nebo zahraničních investičních fondů. Conseq Funds investiční společnost, a.s., Burzovní palác, Rybná 682/14, Praha 1, IČ: , tel , fax , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17126

2 ODDÍL II ZÁKLADNÍ KAPITÁL, AKCIE ČLÁNEK 5 ZÁKLADNÍ KAPITÁL 1. Základní kapitál Společnosti činí 4, ,- Kč (slovy: čtyři milióny korun českých). 2. Zakladatel upisuje akcie na celý základní kapitál Společnosti. Emisní kurs akcií v celkové výši 4, ,- Kč splatí zakladatel peněžitým vkladem nejpozději do 30 dnů od založení Společnosti, a to na zvláštní účet u banky zřízený správcem vkladu na firmu Společnosti. 3. Upisovatel, který se dostane do prodlení se splácením emisního kursu akcií, je povinen zaplatit Společnosti úroky z prodlení ve výši 20% ročně. Tím není dotčeno právo Společnosti domáhat se splacení emisního kursu upsaných akcií žalobou u příslušného soudu. 4. Valná hromada může rozhodnout o zvýšení nebo snížení základního kapitálu Společnosti jakýmkoli způsobem dovoleným zákonem č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích (dále jen Zákon o obchodních korporacích ) dále viz článek 6. ČLÁNEK 6 PRAVIDLA PRO ZVÝŠENÍ A SNÍŽENÍ ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU 1. Zvýšení základního kapitálu se řídí ustanoveními 474 a násl. Zákona o obchodních korporacích 2. O zvýšení základního kapitálu rozhoduje valná hromada nebo představenstvo na základě pověření valnou hromadou v souladu se Zákonem o obchodních korporacích a těmito Stanovami. 3. Představenstvo může rozhodnout na základě pověření valnou hromadou o zvýšení základního kapitálu upisováním akcií, podmíněným zvýšením základního kapitálu nebo z vlastních zdrojů s výjimkou nerozděleného zisku, nejvýše však o ½ dosavadní výše základního kapitálu v době, kdy valná hromada představenstvo zvýšením základního kapitálu pověřila. 4. Při zvyšování základního kapitálu se postupuje podle těchto pravidel: a) o zvýšení základního kapitálu rozhoduje na návrh Představenstva valná hromada nebo na základě pověření valnou hromadou představenstvo, b) představenstvo podá bez zbytečného odkladu návrh na zápis usnesení valné hromady do obchodního rejstříku, c) usnesení o zápisu uveřejní představenstvo způsobem uvedeným ve stanovách, a to bez zbytečného odkladu po jeho zápisu do obchodního rejstříku, d) usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu vykonává představenstvo samo nebo smluvně prostřednictvím jiné osoby, e) v případě porušení povinnosti splatit emisní kurs upsaných akcií ve lhůtě stanovené valnou hromadou, zaplatí upisovatel úroky z prodlení ve výši určené stanovami pro případy prodlení se splácením upsaných akcií, 2

3 f) představenstvo navrhne zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. Účinky zvýšení základního kapitálu nastávají ode dne tohoto zápisu. 5. Snížení základního kapitálu je možné pouze na základě rozhodnutí valné hromady. Snížení základního kapitálu se řídí ustanoveními 516 a násl. Zákona o obchodních korporacích. Snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu na základě losování se nepřipouští. 6. V usnesení valné hromady o snížení základního kapitálu se uvede alespoň: a) důvody a účel navrhovaného snížení základního kapitálu a způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu, b) rozsah snížení základního kapitálu, c) způsob, jak má být snížení základního kapitálu provedeno, d) snižuje-li se základní kapitál na základě návrhu akcionářům, údaj, zda jde o návrh na úplatné nebo bezúplatné vzetí akcií z běhu, a při návrhu na úplatné vzetí akcií z oběhu i výši úplaty nebo pravidla pro její určení, e) mají-li být v důsledku snížení základního kapitálu předloženy Společnosti akcie, lhůtu pro jejich předložení. 7. Představenstvo je povinno písemně do 30 dnů ode dne nabytí účinnosti rozhodnutí valné hromady o snížení základního kapitálu vůči třetím osobám oznámit rozhodnutí o snížení základního kapitálu těm známým věřitelům, kterým vznikly pohledávky vůči Společnosti před okamžikem účinnosti tohoto rozhodnutí, s výzvou, aby přihlásili své pohledávky podle 518 odst. 3 Zákona o obchodních korporacích. 8. Představenstvo nejméně dvakrát (2x) po sobě s třicetidenním odstupem zveřejní usnesení valné hromady o snížení základního kapitálu po jeho zápisu do obchodního rejstříku s výzvou pro věřitele, aby přihlásili své pohledávky podle 518 odst. 3 Zákona o obchodních korporacích. 9. Vlastní kapitál Společnosti nesmí po dobu její existence klesnout pod částku odpovídající v korunách českých alespoň EUR (slovy: jedno sto dvacet pět tisíc EUR). ČLÁNEK 7 AKCIE, PŘEVODY AKCIÍ 1. Základní kapitál Společnosti je rozdělen na (slovy: čtyři tisíce) kmenových zaknihovaných akcií (dále zaknihované akcie jen jako akcie ) na jméno, každé o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých). S každou akcií je spojen jeden hlas na valné hromadě. Emisní kurs jedné akcie činí 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) a je tudíž roven její jmenovité hodnotě. 2. Seznam akcionářů Společnosti je nahrazen evidencí zaknihovaných cenných papírů, kterou vede Centrální depozitář cenných papírů, a.s. 3. Práva spojená s akcií Společnosti je oprávněna vykonat osoba, která je zapsána v evidenci zaknihovaných cenných papírů podle předchozího odstavce tohoto článku k rozhodnému dni jako vlastník akcie, ledaže bude prokázáno, že zápis v evidenci zaknihovaných cenných papírů neodpovídá skutečnosti. Neodpovídá-li zápis v evidenci zaknihovaných cenných papírů skutečnosti, je oprávněn vykonávat práva spojená s akcií Společnosti její vlastník. 3

4 4. Akcie a samostatně převoditelná práva vážící se k akciím, s výjimkou přednostních práv, mohou být převáděny pouze s předchozím souhlasem valné hromady a valné hromady Zakladatele, bude-li Zakladatel nadále jediným akcionářem Společnosti. Prodávající zašle písemný požadavek na souhlas s převodem dozorčím radám obou společností (a) s uvedením počtu akcií, které mají být převedeny, a navržené kupní ceny, nebo (b) s uvedením počtu akcií, u kterých má dojít k převodu samostatně převoditelných práv, s výjimkou přednostních práv, specifikací těchto samostatně převoditelných práv a navržené ceny za tento převod, (dále jen Požadavek ). Dozorčí rady rozhodnou o svolání valných hromad do 30 pracovních dnů od doručení Požadavku a svolají valné hromady způsoby stanovenými ve svých stanovách. Předchozí ustanovení se obdobně použijí na jakoukoli formu zastavení akcií. 5. Převod akcie Společnosti je vůči Společnosti účinný, bude-li jí prokázána změna osoby vlastníka akcie výpisem z účtu vlastníka nebo dnem doručení či převzetí výpisu z evidence emise akcií podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu. ODDÍL III AKCIONÁŘI ČLÁNEK 8 PRÁVA A POVINNOSTI AKCIONÁŘŮ 1. Práva a povinnosti akcionáře jsou stanoveny příslušnými právními předpisy a těmito Stanovami. Akcionářem Společnosti může být jak domácí, tak i zahraniční fyzická nebo právnická osoba. 2. Akcionář Společnosti má právo na podíl na zisku (dividendu), který byl určen valnou hromadou k rozdělení; rozdělení jednotlivým akcionářům bude určeno na základě poměru jmenovité hodnoty akcionářových akcií ke jmenovité hodnotě akcií všech akcionářů k rozhodnému dni. Rozhodným dnem pro uplatnění práva na podíl na zisku je rozhodný den k účasti na valné hromadě, která rozhodla o výplatě podílu na zisku. Zálohu na výplatu dividendy lze vyplácet jen na základě mezitímní účetní závěrky, ze které vyplyne, že Společnost má dostatek prostředků na rozdělení zisku, a při splnění podmínek stanovených v Zákoně o obchodních korporacích. 3. Po dobu trvání Společnosti ani při jejím zrušení nemohou akcionáři žádat vrácení svých vkladů. Při likvidaci Společnosti má akcionář právo na podíl na likvidačním zůstatku. Likvidační zůstatek se rozdělí mezi akcionáře nejprve do výše, v jaké splnili svou vkladovou povinnost. Nestačí-li likvidační zůstatek na toto rozdělení, podílejí se akcionáři na likvidačním zůstatku v poměru k výši svých splacených či vnesených vkladů. 4

5 ČLÁNEK 9 ÚČAST NA VALNÉ HROMADĚ 1. Každý akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, má právo požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se Společnosti a osob Společností ovládaných, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní, a uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady podle příslušných ustanovení Zákona o obchodních korporacích. 2. Akcionář se zúčastňuje valné hromady a vykonává na ní svá práva osobně nebo v zastoupení na základě písemné plné moci s úředně ověřeným podpisem akcionáře a uvádějící rozsah zástupcova zplnomocnění a to, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. Jakákoli taková plná moc bude přiložena k zápisu z valné hromady. ODDÍL IV ORGANIZACE SPOLEČNOSTI ČLÁNEK 10 ORGÁNY SPOLEČNOSTI 1. Byl zvolen dualistický systém vnitřní struktury Společnosti. 2. Orgány Společnosti jsou: a) valná hromada; b) představenstvo; c) dozorčí rada. V případě, že Společnost obhospodařuje fond kolektivního investování, který podle svého statutu investuje do nemovitostí nebo účastní v nemovitostní společnosti, zřizuje Společnost výbor odborníků. Výbor odborníků je orgánem Společnosti. A. VALNÁ HROMADA ČLÁNEK 11 POSTAVENÍ VALNÉ HROMADY Valná hromada je nejvyšším orgánem Společnosti. Zasedání valné hromady se mohou účastnit všichni akcionáři, členové představenstva a dozorčí rady. Valná hromada může schválit účast jiných osob 4/5 (čtyřpětinovou) většinou hlasů všech přítomných akcionářů. ČLÁNEK 12 PŮSOBNOST VALNÉ HROMADY 1. Valná hromada má výlučnou pravomoc přijímat následující rozhodnutí: a) rozhodování o změně Stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu představenstvem podle 511 a násl. Zákona o obchodních korporacích; b) rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu; 5

6 c) rozhodnutí o pověření představenstva zvýšit základní kapitál podle 511 a násl. Zákona o obchodních korporacích; d) rozhodnutí o snížení základního kapitálu; e) rozhodnutí o volbě a odvolání členů představenstva; f) rozhodování o volbě a odvolání členů dozorčí rady; g) rozhodování o udělení a odvolání prokury, odměně prokuristů a rozsahu jejich oprávnění; h) rozhodování o schválení řádné, mimořádné, konsolidované a mezitímní účetní závěrky; i) rozhodování o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo o úhradě ztráty, včetně stanovení dividend nebo tantiém, nebo záloh na ně, a o stanovení způsobu a lhůt pro jejich výplaty; j) rozhodování o použití rezervního fondu; k) rozhodování o odměňování členů představenstva a dozorčí rady za výkon jejich funkcí, schvalování a ukončení smluv, jejichž předmětem je výkon funkce člena představenstva či dozorčí rady; l) rozhodování o zrušení Společnosti a o její likvidaci, o jmenování, odvolání a odměně likvidátora(ů), nevyplývá-li z kogentních zákonných ustanovení, že je(jsou) jmenován(i) soudem nebo správním orgánem, a rozhodování o návrhu rozdělení likvidačního zůstatku nebo zprávy o naložení s majetkem; m) rozhodování o přeměně Společnosti, zejména o její fúzi; n) rozhodování o uzavření smlouvy, jejímž předmětem je prodej a/nebo koupě a/nebo pacht závodu nebo jeho části, nebo rozhodnutí o uzavření takové smlouvy ovládanou osobou (dceřinou společností); o) rozhodování o schvalování smluv o tichém společenství; p) rozhodování o změně druhu, formy nebo podoby akcií Společnosti; q) rozhodování o změně práv spojených s některým druhem akcií; r) rozhodování o přijetí akcií Společnosti k obchodování na regulovaném trhu ve smyslu Zákona o podnikání na kapitálovém trhu nebo o jejich vyřazení z obchodování na regulovaném trhu; s) rozhodování o zakládání a rušení dceřiných společností, zřizování a rušení organizačních složek; t) rozhodování o převodu akcií (obchodních podílů či jiných účastí) v dceřiných společnostech na třetí osoby a o jejich zástavě ve prospěch třetích osob; u) rozhodování o zmocnění jiných osob než statutárních orgánů Společnosti k nakládání s akciemi dceřiných společností; v) rozhodování o udělení souhlasu s převodem nebo zastavením akcií Společnosti či samostatně převoditelných práv vážících se k akciím Společnosti; w) rozhodování o oddělení práva jinak spojeného s akcií a o vydání cenného papíru, s nímž je oddělené právo spojeno; x) rozhodování o nabytí vlastních akcií Společností a o jejich zcizení a o braní vlastních akcií Společností do zástavy; y) rozhodování o schvalování účasti Společnosti na podnikání jiných osob a rozhodování o nabývání, zcizování a zatěžování strategických majetkových účastí (včetně tichého společenství) a jejich částí a o podmínkách výkonu vlastnických práv v těchto majetkových účastech; 6

7 z) schválení jednání učiněných jménem Společnosti do jejího vzniku, a to nejpozději do 3 měsíců od vzniku Společnosti; aa) rozhodování o určení auditora účetní závěrky Společnosti; bb) rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči Společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu cc) rozhodování o všech dalších otázkách, svěřených do působnosti valné hromady zákonem nebo těmito Stanovami. 2. K rozhodnutí valné hromady dle odst. 1 písm. b), d) a f) těchto Stanov je třeba předchozího souhlasu valné hromady Zakladatele, bude-li nadále jediným zakladatelem Společnosti. 3. K rozhodnutí valné hromady dle odst. 1 písm. a) těchto Stanov je třeba předchozího souhlasu dozorčí rady Zakladatele, bude-li nadále jediným zakladatelem Společnosti. 4. Omezení statutárního orgánu Společnosti obsažené v odst. 1, zejména pod písm. s), t), u) a y) nejsou účinná vůči třetím osobám. Toho si je jediný Zakladatel vědom. 5. Za dceřiné společnosti ve smyslu tohoto článku odstavce 1 a článku 22 odstavce 2 Stanov se nepovažují: a) investiční fondy s právní osobností, které Společnost v souvislosti se svým podnikáním zakládá, drží v nich podíl, obhospodařuje je nebo provádí jejich administraci; b) obchodní korporace, které Společnost nebo investiční fond podle písm. a) zakládá nebo v nich drží podíl za účelem realizace investičních záměrů investičních fondů, jež Společnost obhospodařuje nebo provádí jejich administraci. ČLÁNEK 13 SVOLÁVÁNÍ VALNÉ HROMADY 1. Valnou hromadu svolává představenstvo alespoň jednou za účetní období, nestanoví-li Zákon o obchodních korporacích nebo tyto Stanovy jinak. Valná hromada se koná do 6 (šesti) měsíců po posledním dni předchozího finančního roku (účetního období). 2. Představenstvo svolá valnou hromadu: a) na žádost jednoho nebo více akcionářů, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 5 % základního kapitálu Společnosti; b) na žádost dozorčí rady; c) je-li to vyžadováno příslušnými právními předpisy; d) je-li to v zájmu Společnosti. 3. Dozorčí rada svolává valnou hromadu, jestliže to vyžadují zájmy Společnosti. 4. Představenstvo zašle písemnou pozvánku na valnou hromadu všem akcionářům na adresu jejich sídla nebo bydliště uvedenou ve výpisu z evidence podle článku 7 odst. 2 nejméně 30 dnů před konáním valné hromady a zároveň ji uveřejní na internetových stránkách Společnosti. 5. Pozvánka na valnou hromadu obsahuje alespoň: a) obchodní firmu a sídlo Společnosti; b) místo, datum a hodinu konání valné hromady; 7

8 c) označení, zda se svolává řádná nebo náhradní valná hromada; d) pořad valné hromady včetně uvedení osoby, je-li navrhována jako člen orgánu společnosti; e) rozhodný den k účasti na valné hromadě, kterým je sedmý den před konáním valné hromady a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě; f) návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění, ledaže je postupováno podle 407 odst. 2 Zákona o obchodních korporacích. 6. Ostatní formální náležitosti kladené na pozvánku při zvláštních příležitostech jsou upraveny Zákonem o obchodních korporacích. Představenstvo doručí akcionářům s pozvánkou na příslušnou valnou hromadu také řádnou účetní závěrku spolu s návrhem na rozdělení zisku Společnosti nebo úhradu její ztráty. 7. Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného pořadu jednání valné hromady, lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech akcionářů Společnosti. 8. Valná hromada se zpravidla koná v sídle Společnosti nebo v jakémkoli jiném vhodném místě ve vzdálenosti do 50 km od jejího sídla, pokud představenstvo po dohodě s dozorčí radou nerozhodne jinak. 9. Bez splnění požadavků stanovených Stanovami a Zákonem o obchodních korporacích na svolání valné hromady se valná hromada může konat, jen souhlasí-li s tím všichni akcionáři. ČLÁNEK 14 VÝKON HLASOVACÍCH PRÁV 1. Počet hlasů akcionáře závisí na počtu akcií vlastněných akcionářem k rozhodnému dni pro účast na valné hromadě. S každou akcií je spojen jeden hlas na valné hromadě. Celkový počet hlasů ve Společnosti je Řádná valná hromada je schopna se usnášet, jsou-li přítomni akcionáři mající akcie, jejichž celková jmenovitá hodnota představuje alespoň 4/5 (čtyři pětiny) základního kapitálu Společnosti. 3. Veškerá rozhodnutí valné hromady musí být schválena alespoň 4/5 (čtyřpětinovou) většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon nepožaduje většinu vyšší. 4. Hlasování na valné hromadě probíhá aklamací (zvednutím ruky), nerozhodne-li valná hromada jinak. 5. Notářský zápis o rozhodnutích valné hromady se vyhotovuje ve všech případech předepsaných Zákonem o obchodních korporacích. 8

9 ČLÁNEK 15 JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY 1. Po zahájení jednání zvolí valná hromada svého předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů. Do doby zvolení předsedy řídí jednání valné hromady svolatel nebo jím určená osoba. Totéž platí, pokud předseda valné hromady nebyl zvolen. Nebude-li zvolen zapisovatel, ověřovatel zápisu nebo osoba pověřená sčítáním hlasů, určí je svolavatel valné hromady. Valná hromada může rozhodnout, že předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu bude jedna osoba. Valná hromada může rozhodnout, že předseda valné hromady provádí rovněž sčítání hlasů, neohrozí-li to řádný průběh valné hromady. 2. Přítomní akcionáři se zapisují do listiny přítomných, jež obsahuje obchodní firmu nebo název a sídlo právnické osoby nebo jméno a bydliště fyzické osoby, která je akcionářem, popřípadě zástupce akcionáře, souhrnnou jmenovitou hodnotu akcií, jež akcionáře opravňují k hlasování, popřípadě údaj o tom, že akcie neopravňují k hlasování. Pokud Společnost odmítne zápis určité osoby do listiny přítomných provést, uvede tuto skutečnost do listiny přítomných včetně důvodu odmítnutí. Správnost listiny přítomných potvrzuje svým podpisem předseda (svolatel) valné hromady nebo jím určená osoba. 3. Z jednání každé valné hromady se vyhotovuje zápis, který obsahuje: a) obchodní firmu a sídlo Společnosti; b) místo a dobu konání valné hromady; c) jméno předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osoby nebo osob pověřených sčítáním hlasů; d) popis projednání jednotlivých záležitostí zařazených na pořad valné hromady; e) usnesení valné hromady s uvedením výsledku hlasování; f) obsah protestu akcionáře, člena představenstva nebo dozorčí rady proti jakémukoli rozhodnutí valné hromady, jestliže o to protestující požádá. K zápisu se přiloží návrhy a prohlášení předložená valné hromadě k projednání a rovněž listina přítomných na valné hromadě. 4. Zapisovatel vyhotoví zápis z jednání valné hromady do 15 (patnácti) dnů od jejího konání. Zápis podepisuje předseda valné hromady nebo svolatel, zapisovatel a ověřovatel nebo ověřovatelé zápisu. 5. Každý akcionář může požádat představenstvo o vydání kopie zápisu nebo jeho části za celou dobu existence Společnosti. 6. Zápisy o valné hromadě spolu s pozvánkou na valnou hromadu a listina přítomných akcionářů spolu s plnými mocemi se uchovávají v archivu Společnosti po celou dobu jejího trvání. 9

10 B. PŘEDSTAVENSTVO ČLÁNEK 16 POSTAVENÍ A PŮSOBNOST 1. Představenstvo je statutárním orgánem Společnosti, jedná jejím jménem tak, jak je stanoveno v těchto Stanovách, a přísluší mu obchodní vedení Společnosti. Způsob, kterým představenstvo jedná a podepisuje jménem Společnosti, je uveden v článku 21 těchto Stanov. 2. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech Společnosti, které nejsou příslušnými právními předpisy nebo těmito Stanovami vyhrazeny do působnosti jiných orgánů Společnosti, a o všech záležitostech týkajících se investičních fondů vytvářených, obhospodařovaných, administrovaných nebo jinak obsluhovaných Společností, které Zákon o investičních společnostech a investičních fondech určuje investiční společnosti, nevyplývá-li ze zákona nebo těchto Stanov jinak. Představenstvo vypracovává jedenkrát ročně zprávu o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku pro valnou hromadu konanou dle článku 13, odst. 1, druhá věta těchto stanov. 3. Valná hromada nebo dozorčí rada může omezit právo představenstva jednat jménem Společnosti, avšak tato omezení nejsou účinná vůči třetím osobám. 4. Členové představenstva jsou povinni vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře v souladu s právními předpisy, těmito Stanovami a rozhodnutími, zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou. 5. Činnost představenstva se řídí ustanoveními Zákona o obchodních korporacích, těmito Stanovami a případně jednacím řádem jím schváleným. 6. Představenstvo může podle svého uvážení pozvat na svá zasedání členy jiných orgánů Společnosti, zaměstnance, akcionáře nebo jiné osoby. Člen dozorčí rady je kdykoli oprávněn účastnit se jednání představenstva. 7. Představenstvo schvaluje statut a sdělení klíčových informací podílového fondu obhospodařovaného Společnosti, jakož i jejich změny, a to postupem podle Článku 18 těchto Stanov. ČLÁNEK 17 SLOŽENÍ, FUNKČNÍ OBDOBÍ 1. Představenstvo je tvořeno třemi členy volenými a odvolávanými valnou hromadou. Člen představenstva musí mít k výkonu své funkce předchozí souhlas České národní banky. Funkční období člena představenstva činí pět let. Jakýkoli člen představenstva může být opětovně zvolen. 2. Členové představenstva volí ze svého středu předsedu a jednoho místopředsedu. Pokud buď předseda, nebo místopředseda z jakéhokoli důvodu přestane vykonávat svou funkci, nový předseda nebo místopředseda bude zvolen na prvním zasedání představenstva po takovém skončení funkce. 3. Jakýkoli člen představenstva může ze své funkce odstoupit. Nesmí tak učinit v době, která je pro Společnost nevhodná. Odstupující člen je povinen oznámit své odstoupení představenstvu a jeho funkce končí uplynutím jednoho měsíce od doručení tohoto oznámení představenstvu, neschválí-li představenstvo na žádost odstupujícího jiný okamžik zániku funkce. 10

11 ČLÁNEK 18 ROZHODOVÁNÍ a) Představenstvo se schází zpravidla jedenkrát měsíčně. Zasedání svolává předseda představenstva, pokud svoláním nepověří jiného člena představenstva. Předseda svolává schůzi představenstva pozvánkou doručenou členům představenstva osobně proti podpisu, telefaxem, elektronickou poštou a event. i doporučeně držitelem poštovní licence. b) Na písemnou a odůvodněnou žádost kteréhokoliv člena představenstva musí být svoláno zasedání představenstva, a to nejpozději do 15 dnů od obdržení žádosti. c) Pozvánka na zasedání představenstva musí obsahovat dobu a místo konání a pořad zasedání a musí být odeslána nejpozději 7 dnů před konáním zasedání. Zasedání představenstva se však považuje za platně svolané i bez dodržení uvedené lhůty, jestliže všichni členové představenstva prohlásí, že na způsobu svolání a dodržení lhůty netrvají. d) Představenstvo je schopno se platně usnášet, je-li přítomna většina jeho členů. Představenstvo rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů. e) O průběhu a rozhodnutí představenstva se pořizuje zápis, který podepisuje předseda představenstva a zapisovatel. V zápisu z jednání představenstva musí být jmenovitě uvedeni členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením představenstva nebo se hlasování zdrželi. Pokud není prokázáno něco jiného, platí, že neuvedení členové hlasovali pro přijetí usnesení. 2. Představenstvo může přijímat rozhodnutí mimo zasedání (rozhodnutí per rollam) hlasováním pomocí prostředků sdělovací techniky (telefon, telefax nebo elektronická forma). Předseda představenstva určí rozumnou lhůtu, během které mohou být vznášeny připomínky. Rozhodnutí učiněná telefonicky musí být písemně potvrzena. Rozhodnutí per rollam musí být zapsáno v zápisu z nejblíže následujícího zasedání představenstva. ČLÁNEK 19 ZÁKAZ KONKURENCE, PŘIJETÍ FUNKCE Členům představenstva je zakázáno konkurenční jednání, jak je stanoveno v 441 a násl. Zákona o obchodních korporacích. ČLÁNEK 20 INFORMAČNÍ POVINNOST Představenstvo je bez zbytečného odkladu povinno odpovědět na žádosti o informace vznesené dozorčí radou v souvislosti s výkonem její dozorčí funkce. ČLÁNEK 21 JEDNÁNÍ A PODEPISOVÁNÍ JMÉNEM SPOLEČNOSTI 1. Za Společnost jednají vždy (a) předseda představenstva samostatně nebo (b) místopředseda představenstva samostatně nebo (c) kteříkoliv dva členové představenstva společně. 11

12 2. Postup podle odst. 1, písm. (c) musí představenstvo zachovat, pokud tak vlastním usnesením rozhodne. Rozhodnutí představenstva o tomto způsobu jednání však není účinné vůči třetím osobám. 3. Podepisování jménem Společnosti se děje tak, že k vytištěné nebo napsané obchodní firmě Společnosti připojí svůj podpis osoba jednající za Společnost. 4. Členové představenstva jsou oprávněni udělovat způsobem podle odstavce 1 tohoto článku zmocnění k jednání za Společnost. C. DOZORČÍ RADA ČLÁNEK 22 POSTAVENÍ A PŮSOBNOST 1. Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnost Společnosti. Rozsah působnosti dozorčí rady je stanoven Zákonem o obchodních korporacích a těmito Stanovami. 2. Činnosti, transakce nebo rozhodnutí představenstva o záležitostech mimo rámec běžné podnikatelské činnosti Společnosti vyžadují předchozí souhlas dozorčí rady. Předchozího souhlasu dozorčí rady je dále třeba ke: a) jmenování (volbě) nebo odvolání členů orgánů dceřiných společností a vedoucích organizačních složek; b) zmocnění jiných osob než statutárních orgánů Společnosti k výkonu hlasovacích práv v dceřiných společnostech; c) změně stanov, společenských smluv atd. dceřiných společností; 3. Dozorčí rada plní funkci výboru pro audit podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, v platném znění. ČLÁNEK 23 SLOŽENÍ, FUNKČNÍ OBDOBÍ 1. Dozorčí rada je tvořena třemi členy. Členy dozorčí rady volí a odvolává valná hromada. Funkční období člena dozorčí rady činí 5 (pět) let. Jakýkoli člen dozorčí rady může být opětovně zvolen. První funkční období členů dozorčí rady činí 1 rok od vzniku Společnosti. Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu a místopředsedu. 2. Dozorčí rada může jmenovat na dobu do příštího zasedání valné hromady náhradní členy namísto členů dozorčí rady, jejichž funkce skončila, za předpokladu, že počet členů dozorčí rady zvolených valnou hromadou neklesl pod polovinu, jak je stanoveno v 454 Zákona o obchodních korporacích. Při odstoupení se použije ust. článku 17, odst. 3 těchto Stanov, přičemž orgánem, kterému se odstoupení oznamuje, je přímo dozorčí rada. 3. Je-li jmenován náhradní člen dozorčí rady, jeho funkce skončí dnem nejbližšího příštího zasedání valné hromady, a to i když nebyl na tomto zasedání zvolen nový člen dozorčí rady. 4. Dozorčí rada na svém nejbližším zasedání po volbě či jmenování nových členů dozorčí rady zvolí svého předsedu a místopředsedu. 5. Dozorčí rada může dle svého uvážení pozvat na svá zasedání členy jiných orgánů Společnosti, zaměstnance, akcionáře nebo jiné osoby. Člen představenstva je kdykoli oprávněn účastnit se jednání dozorčí rady. 12

13 ČLÁNEK 24 ROZHODOVÁNÍ a) Dozorčí rada se schází zpravidla jedenkrát měsíčně. Zasedání svolává předseda dozorčí rady, pokud svoláním nepověří jiného člena dozorčí rady. Předseda svolává schůzi dozorčí rady pozvánkou doručenou členům dozorčí rady osobně proti podpisu, telefaxem, elektronickou poštou a event. i doporučeně držitelem poštovní licence. b) Na písemnou a odůvodněnou žádost kteréhokoliv člena dozorčí rady musí být svoláno zasedání dozorčí rady, a to nejpozději do 15 dnů od obdržení žádosti. c) Pozvánka na zasedání dozorčí rady musí obsahovat dobu a místo konání a pořad zasedání a musí být odeslána nejpozději 7 dnů před konáním zasedání. Zasedání dozorčí rady se však považuje za platně svolané i bez dodržení uvedené lhůty, jestliže všichni členové dozorčí rady prohlásí, že na způsobu svolání a dodržení lhůty netrvají. d) Dozorčí rada je schopna se platně usnášet, je-li přítomna většina jejích členů. Dozorčí rada rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů. e) O průběhu a rozhodnutí dozorčí rady se pořizuje zápis, který podepisuje předseda dozorčí rady a zapisovatel. V zápisu z jednání dozorčí rady musí být jmenovitě uvedeni členové dozorčí rady, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením dozorčí rady nebo se hlasování zdrželi. Pokud není prokázáno něco jiného, platí, že neuvedení členové hlasovali pro přijetí usnesení. 2. Dozorčí rada může přijímat rozhodnutí mimo zasedání (rozhodnutí per rollam); ustanovení článku 18 odstavce 2 těchto Stanov se použije obdobně. 3. Činnost dozorčí rady se řídí ustanoveními Zákona o obchodních korporacích, těmito Stanovami a případně jednacím řádem jí schváleným. ČLÁNEK 25 MÍSTOPŘEDSEDOVÉ PŘEDSTAVENSTVA A DOZORČÍ RADY Postavení předsedy představenstva a dozorčí rady podle článku 18 odst. 1 a podle článku 24 odst. 1 těchto Stanov se vztahuje i na místopředsedy obou orgánů (pokud nejsou předsedové přítomni). ČLÁNEK 26 ZÁKAZ KONKURENCE Členům dozorčí rady je zakázáno konkurenční jednání, jak je stanoveno v 451 a násl. Zákona o obchodních korporacích. D. VÝBOR ODBORNÍKŮ ČLÁNEK Výbor odborníků sleduje v souladu se Zákonem o investičních společnostech a investičních fondech stav, využití a další skutečnosti, které mohou mít vliv na hodnotu nemovitosti v majetku fondu kolektivního investování, který podle 13

14 svého statutu investuje do nemovitostí nebo účastí v nemovitostní společnosti (dále jen jako fond ), a nemovitosti v majetku nemovitostní společnosti, v níž má fond účast. Výbor odborníků dále posuzuje ocenění nemovitosti v majetku fondu nebo nemovitostní společnosti, v níž má fond účast, před učiněním právního jednání, pro které se ocenění provádí, Výbor odborníků stanovuje alespoň dvakrát ročně hodnotu nemovitosti v majetku fondu a nemovitosti v majetku nemovitostní společnosti, v níž má fond účast, a alespoň dvakrát ročně zabezpečuje stanovení hodnoty účasti fondu v nemovitostní společnosti. 2. Výbor odborníků je tvořen třemi členy, které jmenuje a odvolává představenstvo Společnosti. 3. Funkční období člena výboru odborníků činí 3 roky s tím, že do výboru téhož fondu může být člen znovu určen nejdříve po uplynutí 3 let ode dne skončení předchozího členství. 4. Způsob jednání a rozhodování výboru odborníků, pravidla pro sledování a stanovování hodnot nemovitostí v majetku fondu nebo v majetku nemovitostní společnosti a skutečnosti, které výbor odborníků hlásí dozorčí radě Společnosti a depozitáři, stanoví statut fondu. ODDÍL V ÚČETNICTVÍ A ROZDĚLENÍ ZISKU ČLÁNEK 28 ÚČETNÍ OBDOBÍ Účetním obdobím Společnosti je kalendářní rok. ČLÁNEK 29 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA, ÚČETNICTVÍ 1. Představenstvo zabezpečuje vyhotovení (a) účetních závěrek za předchozí účetní období a jejich ověření auditorem Společnosti a (b) výroční zprávy včetně zprávy o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku a předkládá je spolu s návrhem na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty dozorčí radě. Představenstvo předloží dozorčí radě auditované účetní závěrky bez zbytečného odkladu po jejich vyhotovení, avšak nejpozději do 15 dnů přede dnem konání valné hromady, která má rozhodovat o jejich schválení. Dozorčí rada přezkoumává řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, popřípadě také mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo na úhradu ztráty a předkládá svá vyjádření valné hromadě. Představenstvo rovněž zabezpečuje řádné vyhotovení mimořádných, konsolidovaných a mezitímních účetních závěrek, jsou-li vyžadovány příslušnými právními předpisy. Představenstvo dále zabezpečuje vedení účetnictví v souladu s obecně závaznými právními předpisy. 2. Společnost účtuje o stavu a pohybu majetku podílového fondu v souladu s obecně závaznými právními předpisy, a to odděleně od předmětu účetnictví svého a ostatních podílových fondů. 14

15 3. Představenstvo je povinno zaslat kopii účetních závěrek Společnosti nebo hlavní údaje z nich s uvedením doby a místa, v němž je účetní závěrka k nahlédnutí pro akcionáře, návrhu na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty Společnosti a zprávy o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku akcionářům spolu s pozvánkou na valnou hromadu. Hlavními údaji z účetní závěrky se rozumí aktiva celkem, vlastní kapitál, zisk nebo ztráta za účetní období, výnosy z úroků, poplatků a provizí celkem a správní náklady. 4. Každý akcionář je oprávněn nechat na svůj náklad přezkoumat přesnost účetních závěrek auditorem. ČLÁNEK 30 ROZDĚLENÍ ZISKU A ÚHRADA ZTRÁTY 1. O rozdělení zisku Společnosti rozhoduje valná hromada na návrh představenstva. Za podmínek stanovených příslušnými ustanoveními Zákona o obchodních korporacích a těchto Stanov se 40 % rozdělitelného zisku Společnosti vyplácí v dividendách, nerozhodne-li valná hromada jinak. 2. Neurčí-li usnesení valné hromady jinak, je dividenda vyplácena do jednoho měsíce od přijetí usnesení valné hromady o rozdělení zisku. Společnost vyplácí dividendy na bankovní účet akcionáře uvedený v písemné platební instrukci dané Společnosti příslušným akcionářem. 3. O způsobu úhrady ztráty Společnosti rozhoduje valná hromada na návrh představenstva. Valná hromada může rozhodnout o úhradě ztráty z fondů vytvořených Společností, nejsou-li tyto fondy určeny podle Zákona o obchodních korporacích pro jiné účely, o převedení ztráty do neuhrazených ztrát z předchozích období nebo o snížení základního kapitálu. ČLÁNEK 31 TRANSAKCE S VYBRANÝMI OSOBAMI 1. Hodlá-li akcionář, člen představenstva nebo dozorčí rady Společnosti uzavřít se Společností smlouvu mimo rámec běžného obchodního styku, informuje o tom předem orgán, jehož je členem, a dozorčí radu, s uvedením podmínek, za jakých má být smlouva uzavřena. To platí obdobně i pro smlouvy mezi Společností a osobou členovi jejího orgánu blízkou nebo osobami jím ovlivněnými nebo ovládanými. Ustanovení tohoto odstavce se použije rovněž tehdy, má-li Společnost zajistit nebo utvrdit dluhy osob zde uvedených nebo se stát jejich spoludlužníkem. 2. Člen představenstva nebo dozorčí rady může povinnost uvedenou v odstavci (1) splnit i tím, že informuje valnou hromadu Společnosti. 3. Nejde-li o postup podle odstavce (2), dozorčí rada podá valné hromadě zprávu o informacích, které obdržela v souladu s odstavcem (1), případně o jí vydaném zákazu podle odstavce (4). 4. Valná hromada nebo dozorčí rada může uzavření smlouvy, která není v zájmu Společnosti, zakázat. 15

16 ODDÍL VI ZRUŠENÍ A LIKVIDACE SPOLEČNOSTI ČLÁNEK 32 ZRUŠENÍ SPOLEČNOSTI Zrušení Společnosti se řídí příslušnými ustanoveními Zákona o investičních společnostech a investičních fondech, Zákona o obchodních korporacích a Občanského zákoníku. ČLÁNEK 33 ZÁNIK SPOLEČNOSTI 1. Společnost zaniká dnem svého výmazu z obchodního rejstříku. 2. Bude-li Společnost zrušena s likvidací, bude v souladu se Zákonem o obchodních korporacích likvidační zůstatek rozdělen mezi akcionáře po vypořádání závazků Společnosti. Nestanoví-li Zákon o investičních společnostech a investičních fondech nebo jiný právní předpis jinak, jmenuje a odvolává likvidátora Česká národní banka. ODDÍL VII ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ ČLÁNEK 34 ZMĚNY STANOV 1. Pozvánka na valnou hromadu, která má rozhodovat o změně Stanov, musí charakterizovat podstatu navrhovaných změn a návrh změn stanov musí být akcionářům k nahlédnutí v sídle Společnosti před konáním valné hromady ve lhůtě uvedené v pozvánce na valnou hromadu. Akcionář má právo vyžádat si kopii návrhu změn stanov na náklady Společnosti. 2. Přijme-li valná hromada rozhodnutí, jehož důsledkem je změna obsahu stanov, toto rozhodnutí nahrazuje rozhodnutí valné hromady o změně stanov. Neplyne-li z rozhodnutí valné hromady, jakým způsobem se stanovy mění, změní jejich obsah představenstvo v souladu s rozhodnutím valné hromady. O rozhodnutí valné hromady nebo představenstva podle tohoto odstavce se pořídí notářský zápis, nestanoví-li příslušný právní předpis jinak. 3. Jestliže dojde ke změně obsahu stanov, je představenstvo povinno vyhotovit bez zbytečného odkladu poté, co se kterýkoli člen představenstva o takové změně doví, nové úplné znění stanov a informovat o tom bez odkladu dozorčí radu. 16

17 ČLÁNEK 35 OZNÁMENÍ A SDĚLENÍ 1. Za podmínek stanovených příslušnými ustanoveními Zákona o obchodních korporacích a těchto Stanov se veškerá sdělení, která mají být zaslána akcionářům, zasílají na jejich adresu uvedenou v evidenci zaknihovaných cenných papírů podle článku 7 odst. 2 Stanov, neobdrží-li Společnost od akcionáře výslovnou písemnou instrukci vydanou v souladu s právními předpisy, aby je zasílala na adresu v ní uvedenou. Akcionáři jsou povinni Společnosti oznámit jakoukoli změnu adresy zapsané v evidenci zaknihovaných cenných papírů a doložit ji výpisem z této evidence. 2. V případech předepsaných příslušnými právními předpisy se oznámení a sdělení Společnosti zveřejňují v Obchodním věstníku. 3. Spojují-li tyto Stanovy s doručením písemného dokumentu počátek běhu lhůty, bude takový dokument považován za doručený v den přijetí příslušného dokumentu adresátem potvrzený (a) doručenkou, je-li doručováno doporučenou poštou nebo profesionálním kurýrem (poštovné musí být zaplaceno předem), nebo (b) písemným potvrzením o přijetí podepsaným adresátem nebo jeho řádně oprávněným zástupcem, je-li doručováno osobně. ČLÁNEK 36 VÝKLADOVÉ USTANOVENÍ Bude-li jakékoli ustanovení těchto Stanov považováno za neplatné, neúčinné nebo sporné z hlediska platného právního řádu nebo jeho změn nebo chybí-li jakékoli ustanovení, zbývající ustanovení těchto Stanov tím nebudou dotčena. Namísto uvedeného ustanovení se použije příslušné ustanovení obecně závazných právních předpisů, které je svou povahou a účelem nejbližší zamýšlenému účelu těchto Stanov, nebo neobsahují-li právní předpisy takové ustanovení, takové uspořádání, které je běžné v obchodních zvyklostech. ČLÁNEK 37 JEDNACÍ JAZYK Jednacím jazykem Společnosti je český jazyk. Veškeré dokumenty, písemné zprávy či oznámení pro představenstvo a dozorčí radu budou zhotovovány v českém jazyce. ČLÁNEK 38 PODŘÍZENÍ SE ZÁKONU O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH Společnost se podle 777 odst. 5 Zákona o obchodních korporacích podřídila tomuto zákonu jako celku. 17

Stanovy akciové společnosti. MAM Group a.s.

Stanovy akciové společnosti. MAM Group a.s. Stanovy akciové společnosti MAM Group a.s. 1. FIRMA A SÍDLO SPOLEČNOSTI 1.1. Obchodní firma společnosti zní: MAM Group a.s. (dále jen společnost ). 1.2. Obec, v níž je umístěno sídlo společnosti, je: Praha.

Více

Stanovy akciové společnosti CTR Libčice a.s. (dále též jen společnost )

Stanovy akciové společnosti CTR Libčice a.s. (dále též jen společnost ) Stanovy akciové společnosti CTR Libčice a.s. (dále též jen společnost ) ------------------------------------------------------------- I. ------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------

Více

Stanovy akciové společnosti REENGINE CZ a.s.

Stanovy akciové společnosti REENGINE CZ a.s. Stanovy akciové společnosti REENGINE CZ a.s. Článek 1 Obchodní firma a sídlo společnosti 1. Obchodní firma společnosti zní: REENGINE CZ a.s. ------------------------------------------ 2. Sídlo společnosti:

Více

Pozvánka na valnou hromadu

Pozvánka na valnou hromadu Pozvánka na valnou hromadu Představenstvo akciové společnosti GPD a.s., se sídlem v Děčíně V, Předmostí 1860/6, PSČ 405 02, IČO: 25031881 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Příloha pozvánky: STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI 1 Firma a sídlo 1. Obchodní firma společnosti zní: AHARP a.s. ------- ---- 2. Obec, v níž je umístěno sídlo: Praha. --- --- 2 Internetová stránka Na adrese:

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CHEMPEX-HTE. Obchodní firma, sídlo společnosti

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CHEMPEX-HTE. Obchodní firma, sídlo společnosti STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CHEMPEX-HTE I. Základní ustanovení 1 Obchodní firma, sídlo společnosti 1. Obchodní firma (dále jen firma ) společnosti zní: CHEMPEX - HTE, a.s. (dále jen společnost ). 2. Sídlo

Více

Stanovy I. Obchodní firma a sídlo společnosti -----------------------------------------------------------------

Stanovy I. Obchodní firma a sídlo společnosti ----------------------------------------------------------------- Návrh znění stanov společnosti JIRASGAMES, a.s. Stanovy I. Obchodní firma a sídlo společnosti ----------------------------------------------------------------- 1. Obchodní firma společnosti zní: JIRASGAMES,

Více

Stanovy akciové společnosti VLT Brno, a.s.

Stanovy akciové společnosti VLT Brno, a.s. Stanovy akciové společnosti VLT Brno, a.s. 1. Firma a sídlo společnosti : 1.1. Obchodní firma společnosti zní: VLT Brno, a.s. (dále jen společnost ) 1. 1.2. Obec, v níž je umístěno sídlo, je: Brno 2. Internetová

Více

STANOVY. Akciové společnosti Údržba pozemků, a.s. Část první Základní ustanovení. Článek 1 Založení akciové společnosti

STANOVY. Akciové společnosti Údržba pozemků, a.s. Část první Základní ustanovení. Článek 1 Založení akciové společnosti STANOVY Akciové společnosti Údržba pozemků, a.s Část první Základní ustanovení Článek 1 Založení akciové společnosti ----- Akciová společnost byla založena bez veřejné nabídky akcií na základě zakladatelské

Více

Stanovy akciové společnosti PROPERTY.BPH a.s.

Stanovy akciové společnosti PROPERTY.BPH a.s. Stanovy akciové společnosti PROPERTY.BPH a.s. (úplné znění) 1. Obchodní firma, sídlo společnosti a identifikační číslo 1. Obchodní firma společnosti zní PROPERTY.BPH a.s. (dále jen společnost ), pod touto

Více

------------------------------------------------------ Stanovy ------------------------------------------------------

------------------------------------------------------ Stanovy ------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------ Stanovy ------------------------------------------------------ ---------------------------------------------- akciové společnosti ---------------------------------------------

Více

STANOVY. přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění:

STANOVY. přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění: STANOVY přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění: (1) Obchodní firma zní: Fastport a.s. (2) Sídlem společnosti jsou Pardubice.

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. CENTROPOL HOLDING, a.s.

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. CENTROPOL HOLDING, a.s. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CENTROPOL HOLDING, a.s. Úplné znění ke dni 1. ledna 2015 Článek 1 Podřízení se zákonu o obchodních korporacích Akciová společnost CENTROPOL HOLDING, a.s. (dále jen společnost

Více

Stanovy společnosti Polana Horšice, a.s.

Stanovy společnosti Polana Horšice, a.s. Stanovy společnosti Polana Horšice, a.s. Článek I Obchodní korporace 1) Právní formou obchodní korporace je akciová společnost (dále jen společnost ). 2) Společnost je založena na dobu neurčitou. 3) Společnost

Více

STANOVY. DALTEK GROUP a.s.

STANOVY. DALTEK GROUP a.s. Strana první. STANOVY akciové společnosti DALTEK GROUP a.s. Čl. 1 Základní ustanovení Odd. 1 OBCHODNÍ FIRMA A SÍDLO SPOLEČNOSTI 1. Obchodní firma společnosti zní DALTEK GROUP, a.s. -------------------------------------------------------

Více

Stanovy akciové společností. SPORTZONE, a.s. navrhované znění stanov ke schválení na valné hromadě dne 16. 12. 2014

Stanovy akciové společností. SPORTZONE, a.s. navrhované znění stanov ke schválení na valné hromadě dne 16. 12. 2014 Stanovy akciové společností SPORTZONE, a.s. navrhované znění stanov ke schválení na valné hromadě dne 16. 12. 2014 Článek 1 Založení akciové společnosti Akciová společnost SPORTZONE, a.s. (dále jen společnost

Více

STANOVY. přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění:

STANOVY. přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění: STANOVY přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění: článek I. Základní ustanovení (1) Obchodní firma zní: CZ STAVEBNÍ HOLDING, a.s.

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU společnosti

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU společnosti POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU společnosti Triangl, a.s. se sídlem: Praha 9 - Letňany, Beranových 65, PSČ 199 02, IČ: 281 61 050, která je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

Oddíl I. Základní ustanovení. Článek 1 Obchodní firma a sídlo společnosti. Článek 2 Předmět podnikání. Článek 3 Výše základního kapitálu

Oddíl I. Základní ustanovení. Článek 1 Obchodní firma a sídlo společnosti. Článek 2 Předmět podnikání. Článek 3 Výše základního kapitálu NÁVRH NOVÉHO ÚPLNÉHO ZNĚNÍ STANOV PRO VALNOU HROMADU DNE 26.6.2014 Stanovy akciové společnosti Oddíl I. Základní ustanovení Článek 1 Obchodní firma a sídlo společnosti 1) Obchodní firma společnosti zní:

Více

Návrh. Stanov. společnosti JP, akciová společnost

Návrh. Stanov. společnosti JP, akciová společnost Návrh Stanov společnosti JP, akciová společnost Článek 1 Založení společnosti, zápis do obchodního rejstříku a vznik společnosti Akciová společnost (dále jen společnost ) je právnickou osobou, která byla

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI 1 Firma a sídlo 1. Obchodní firma společnosti zní: BALINO, a.s. ---------------------------------------------------- 2. Sídlo: Kamenice, Kruhová 556, PSČ 251 68 ------------------------------------------------------------------------

Více

Pozvánka na valnou hromadu

Pozvánka na valnou hromadu Pozvánka na valnou hromadu Pozvánka na jednání valné hromady obchodní společnosti RAVY CZ a.s., která se bude konat dne 27.6.2014 od 10.00 hodin v notářské kanceláři JUDr. Edity Volné, Rumunská 655/9,

Více

S t a n o v y Česká spořitelna penzijní společnosti, a.s.

S t a n o v y Česká spořitelna penzijní společnosti, a.s. ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Firma a sídlo společnosti 1. Obchodní firma společnosti je Česká spořitelna penzijní společnost, a.s. (dále jen společnost ). 2. Sídlem společnosti je Praha. Předmětem

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI KOMTERM, A.S.

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI KOMTERM, A.S. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI KOMTERM, A.S. v souladu s ustanovením 250 a násl. zákona číslo 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) 1. OBCHODNÍ FIRMA A SÍDLO

Více

předkládat návrhy rozhodnutí jedinému akcionáři s dostatečným časovým předstihem. Jediný akcionář může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního

předkládat návrhy rozhodnutí jedinému akcionáři s dostatečným časovým předstihem. Jediný akcionář může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního S T A N O V Y A K C I O V É S P O L E Č N O S T I DEVO INVEST a.s. 1. Obchodní firma 1.1. Obchodní firma společnosti zní: DEVO INVEST a.s. -------------------------------------- 2. Sídlo společnosti 2.1.

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo První novinové společnosti a.s. se sídlem v Praze 9, Horní Počernice, Paceřická 1/2773, PSČ: 193 00, IČ: 45795533, zapsané v obch. rejstříku vedeném Městským

Více

Čl. l OBCHODNÍ FIRMA Obchodní firma společnosti zní: GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost.

Čl. l OBCHODNÍ FIRMA Obchodní firma společnosti zní: GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost. Stanovy společnosti v platném znění se mění tak, že dosavadní text vypouští a nahrazuje novým textem Čl. 1 14 následujícího znění:---------------------------------------------------- Čl. l OBCHODNÍ FIRMA

Více

Strojintex IDP, a.s. Stanovy Akciové společnosti Strojintex IDP, a.s. Firma a sídlo společnosti Strojintex IDP, a.s. Internetová stránka

Strojintex IDP, a.s. Stanovy Akciové společnosti Strojintex IDP, a.s. Firma a sídlo společnosti Strojintex IDP, a.s. Internetová stránka Dosavadní znění stanov společnosti Strojintex IDP, a.s. se nahrazuje celé tímto novým textem: -------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------

Více

-------stanovy akciové společnosti------- ----------v dualistickém systému---------

-------stanovy akciové společnosti------- ----------v dualistickém systému--------- -------stanovy akciové společnosti------- ----------v dualistickém systému--------- Článek 1 - Firma a sídlo společnosti -------------------------- 1.1. Obchodní firma společnosti zní: STAVEBNÍ PODNIK

Více

Stanovy společnosti VRL Praha a.s. 1.1. Obchodní firma společnosti zní: VRL Praha a.s. (dále jen společnost ).

Stanovy společnosti VRL Praha a.s. 1.1. Obchodní firma společnosti zní: VRL Praha a.s. (dále jen společnost ). 1. Firma a sídlo společnosti Stanovy společnosti VRL Praha a.s. 1.1. Obchodní firma společnosti zní: VRL Praha a.s. (dále jen společnost ). 1.2. Obec, v níž je umístěno sídlo, je: Praha. 2. Internetová

Více

STATEK KOSTELEC NA HANÉ, a. s. Smržická 537, 798 41 Kostelec na Hané, okres Prostějov ÚPLNÉ ZNĚNÍ S T A N O V Y

STATEK KOSTELEC NA HANÉ, a. s. Smržická 537, 798 41 Kostelec na Hané, okres Prostějov ÚPLNÉ ZNĚNÍ S T A N O V Y STATEK KOSTELEC NA HANÉ, a. s. Smržická 537, 798 41 Kostelec na Hané, okres Prostějov ÚPLNÉ ZNĚNÍ S T A N O V Y Schváleno řádnou valnou hromadou společnosti dne 1 I. Obecná ustanovení 1 Firma a sídlo společnosti

Více

Čl. l OBCHODNÍ FIRMA Obchodní firma společnosti zní: VULKAN akciová společnost ------------------------------------

Čl. l OBCHODNÍ FIRMA Obchodní firma společnosti zní: VULKAN akciová společnost ------------------------------------ Čl. l OBCHODNÍ FIRMA Obchodní firma společnosti zní: VULKAN akciová společnost ------------------------------------ Čl. 2 SÍDLO SPOLEČNOSTI Sídlem společnosti je: Praha ------------------------------------------------------------------------------

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. BusLine a.s. Hlava I. Úvodní ustanovení

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. BusLine a.s. Hlava I. Úvodní ustanovení STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI BusLine a.s. Hlava I. Úvodní ustanovení 1 Firma společnosti Firma společnosti zní: BusLine a.s. ----------------------------------------------------------------------- 2 Sídlo

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti T auto, a.s.

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti T auto, a.s. Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti T auto, a.s. Představenstvo akciové společnosti T auto, a.s., se sídlem Na Výsluní 1214/35, Černice, 326 00 Plzeň, IČO: 285 20 254, zapsané v obchodním rejstříku

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI SAB Finance a.s.

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI SAB Finance a.s. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI SAB Finance a.s. 1. OBCHODNÍ FIRMA, SÍDLO, DOBA TRVÁNÍ 1.1 Obchodní firma společnosti: SAB Finance a.s. 1.2 Sídlo společnosti: Praha 1.3 Společnost se zakládá na dobu neurčitou.

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo První novinové společnosti a.s. se sídlem v Praze 9, Horní Počernice, Paceřická 1/2773, PSČ: 193 00, IČ: 45795533, zapsané v obch. rejstříku vedeném Městským

Více

ORGÁNY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

ORGÁNY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ORGÁNY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Obchodný zákonník do 31.12.2013 upravoval tzv. německý model hlavní akcionáři jsou zastoupení v dozorčí radě a ne v představenstvu dozorčí rada řídí představenstvo, které je

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CENTROPOL ENERGY, a.s.

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CENTROPOL ENERGY, a.s. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CENTROPOL ENERGY, a.s. Úplné znění ke dni 13. ledna 2015 Článek 1 Podřízení se zákonu o obchodních korporacích Akciová společnost CENTROPOL ENERGY, a.s. (dále jen společnost

Více

STANOVY AKRO investiční společnost, a.s.

STANOVY AKRO investiční společnost, a.s. STANOVY AKRO investiční společnost, a.s. 1. Firma a sídlo společnosti 1.1. Obchodní firma společnosti zní: AKRO investiční společnost, a.s. (dále jen společnost ). ----------------------------------------------------------------------------------

Více

P O Z V Á N K A. na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti. SWISSGREEN, a.s.

P O Z V Á N K A. na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti. SWISSGREEN, a.s. P O Z V Á N K A na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti IČ: 292 71 797, se sídlem: Brno, Hlaváčkova 2976/2, Královo Pole, PSČ 612 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,

Více

Návrh změny stanov pro jednání řádné valné hromady společnosti ENERGOAQUA a.s. konané dne 25. 6. 2010

Návrh změny stanov pro jednání řádné valné hromady společnosti ENERGOAQUA a.s. konané dne 25. 6. 2010 Návrh změny stanov pro jednání řádné valné hromady společnosti ENERGOAQUA a.s. konané dne 25. 6. 2010 Schváleno : na zasedání představenstva společnosti dne 28.4.2010 Předkládá : představenstvo společnosti

Více

1.1. Obchodní firma společnosti zní: Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s. (dále jen společnost ).

1.1. Obchodní firma společnosti zní: Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s. (dále jen společnost ). Návrh nového znění stanov akciové společnosti Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s. 1. Firma a sídlo společnosti 1.1. Obchodní firma společnosti zní: Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s. (dále

Více

STANOVY. obchodní společnosti. KYHOS, a. s. zapsané v OR vedeném MS v Praze v oddílu B, vložka 234, IČ: 00565393 NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV

STANOVY. obchodní společnosti. KYHOS, a. s. zapsané v OR vedeném MS v Praze v oddílu B, vložka 234, IČ: 00565393 NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV STANOVY obchodní společnosti KYHOS, a. s. zapsané v OR vedeném MS v Praze v oddílu B, vložka 234, IČ: 00565393 NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV Část první Obecná ustanovení Článek 1 Vznik akciové společnosti Tyto

Více

STANOVY akciové společnosti TOOL SERVICE, a. s. Článek 1. Obchodní firma Společnosti. Článek 2. Sídlo Společnosti.

STANOVY akciové společnosti TOOL SERVICE, a. s. Článek 1. Obchodní firma Společnosti. Článek 2. Sídlo Společnosti. STANOVY akciové společnosti TOOL SERVICE, a. s. Článek 1. Obchodní firma Společnosti. Obchodní firma Společnosti zní: TOOL SERVICE, a. s. Článek 2. Sídlo Společnosti. Sídlo Společnosti je umístěno v obci:

Více

na 30.6. 2015 v 9:00 hod. v sídle společnosti Registrace akcionářů bude probíhat od 8:00 hodin do 8:45 hodin v místě konání valné hromady.

na 30.6. 2015 v 9:00 hod. v sídle společnosti Registrace akcionářů bude probíhat od 8:00 hodin do 8:45 hodin v místě konání valné hromady. Oznámení Představenstvo společnosti Kromexim a. s. Kroměříž se sídlem Kroměříž, Hulínská 3445, IČ: 499 693 31 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1209 svolává

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ice - industrial services a.s. (dále jen společnost ) v úplném znění ke dni 28. Srpna 2014. 1. Všeobecná ustanovení

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ice - industrial services a.s. (dále jen společnost ) v úplném znění ke dni 28. Srpna 2014. 1. Všeobecná ustanovení STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ice - industrial services a.s. (dále jen společnost ) v úplném znění ke dni 28. Srpna 2014 1. Všeobecná ustanovení 1.1 Obchodní firma společnosti zní: ice industrial services

Více

představenstvo společnosti Fasádní systémy, a.s. se sídlem Brno, Sukova 49/4, PSČ svolává řádnou valnou hromadu akciové společnosti,

představenstvo společnosti Fasádní systémy, a.s. se sídlem Brno, Sukova 49/4, PSČ svolává řádnou valnou hromadu akciové společnosti, představenstvo společnosti Fasádní systémy, a.s. se sídlem Brno, Sukova 49/4, PSČ 602 00 svolává řádnou valnou hromadu akciové společnosti, která se bude konat dne 28.8.2015 v 9.00 hod v notářské kanceláři

Více

Jednací a hlasovací řád valné hromady

Jednací a hlasovací řád valné hromady Jednací a hlasovací řád valné hromady Tento jednací a hlasovací řád byl vydán k upřesnění postupu jednání valné hromady podle č. VII. A stanov a. s., byl schválen valnou hromadou dne 15.05.2014 a platí

Více

S T A N O V Y AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. Jilana, a.s. Malý Beranov 6, 586 03 Jihlava. (schválené valnou hromadou konanou dne 24. 6.

S T A N O V Y AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. Jilana, a.s. Malý Beranov 6, 586 03 Jihlava. (schválené valnou hromadou konanou dne 24. 6. S T A N O V Y AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Jilana, a.s. Malý Beranov 6, 586 03 Jihlava (schválené valnou hromadou konanou dne 24. 6. 2014) 1. Firma a sídlo společnosti 1.1. Obchodní firma společnosti zní: JILANA,

Více

Návrh představenstva pro jednání valné hromady dne 24.11.2014. STANOVY společnosti BKP GROUP, a.s. ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení

Návrh představenstva pro jednání valné hromady dne 24.11.2014. STANOVY společnosti BKP GROUP, a.s. ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení STANOVY společnosti BKP GROUP, a.s. ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení Článek 1 Akciová společnost 1.1. Tyto stanovy upravují právní poměry společnosti BKP GROUP, a.s. (dále jen Společnost ). 1.2. Společnost

Více

Návrh na usnesení valné hromady Agrochov Kasejovice-Smolivec, a.s. Valná hromada schvaluje tyto změny stanov společnosti: ČLÁNEK 5 - AKCIE

Návrh na usnesení valné hromady Agrochov Kasejovice-Smolivec, a.s. Valná hromada schvaluje tyto změny stanov společnosti: ČLÁNEK 5 - AKCIE Návrh na usnesení valné hromady Agrochov Kasejovice-Smolivec, a.s. Valná hromada schvaluje tyto změny stanov společnosti: ČLÁNEK 5 - AKCIE Odst. č. 3 dosavadní znění se ruší a nahrazuje se takto: 3. Při

Více

řádnou valnou hromadu,

řádnou valnou hromadu, 1 Představenstvo akciové společnosti ELROZ a. s. se sídlem Plesná, Průmyslová čp. 278, PSČ 351 35, IČ: 497 89 431, společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B., vložka

Více

S t a n o v y a k c i o v é s p o l e č n o s t i E4U a.s.

S t a n o v y a k c i o v é s p o l e č n o s t i E4U a.s. S t a n o v y a k c i o v é s p o l e č n o s t i E4U a.s. ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Založení akciové společnosti Tyto stanovy upravují právní poměry obchodní společnosti E4U, a.s. (dále jen

Více

Představenstvo akciové společnosti. Péče o krajinu a.s. se sídlem Na Kozačce 1103/5, Vinohrady, Praha 2 Identifikační číslo :

Představenstvo akciové společnosti. Péče o krajinu a.s. se sídlem Na Kozačce 1103/5, Vinohrady, Praha 2 Identifikační číslo : Představenstvo akciové společnosti Péče o krajinu a.s. se sídlem Na Kozačce 1103/5, Vinohrady, 120 00 Praha 2 Identifikační číslo : 28273729 svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 25.8.2016

Více

Návrh změn stanov AGROCHOV STARÁ PAKA a.s.

Návrh změn stanov AGROCHOV STARÁ PAKA a.s. Návrh změn stanov AGROCHOV STARÁ PAKA a.s. V souladu se zákony č. 89 a 90/2012 Sb., navrhne dozorčí rada a představenstvo valné hromadě tuto změnu stanov AGROCHOV STARÁ PAKA: 1. Článek 2. bod 2. vymazat

Více

N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S,

N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S, NZ 28/2014 N 31/2014 N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S, sepsaný dne 27.3.2014, slovy: dvacátého sedmého března roku dvoutisícího čtrnáctého, JUDr. Miroslavou Papežovou, notářkou se sídlem v Českém Brodě, Husovo

Více

akciové společnosti Kalora a.s.

akciové společnosti Kalora a.s. STANOVY akciové společnosti Kalora a.s. V aktuálním znění přijatém valnou hromadou konanou dne 14.6.2002. Upravené dle zákona č.90/2012 Sb. a schválené valnou hromadou dne 20.6.2014 Obsah: Díl první: Díl

Více

STANOVY akciové společnosti AGROPROVODOV a.s.

STANOVY akciové společnosti AGROPROVODOV a.s. STANOVY akciové společnosti AGROPROVODOV a.s. Úplné znění schválené valnou hromadou konanou dne 2.12.2016 Č l á n e k I. Úvodní ustanovení Akciová společnost AGROPROVODOV a.s. v důsledku realizace změny

Více

Čl. 2 SÍDLO SPOLEČNOSTI Sídlem společnosti je: obec Říčany. ----------------------------------------------------------------------

Čl. 2 SÍDLO SPOLEČNOSTI Sídlem společnosti je: obec Říčany. ---------------------------------------------------------------------- Stanovy společnosti v platném znění se mění tak, že se celý jejich dosavadní text vypouští a nahrazuje novým textem následujícího znění:---------------------------------------------- Čl. l OBCHODNÍ FIRMA

Více

E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6246

E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6246 Oznámení o konání valné hromady Představenstvo akciové společnosti E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka

Více

Rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o změně obsahu stanov akciové společnosti GALMED a.s.

Rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o změně obsahu stanov akciové společnosti GALMED a.s. Rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o změně obsahu stanov akciové společnosti GALMED a.s. A. Účastník obchodní korporace Česká lékárnická, a.s., IČ: 63080877, se sídlem Těšínská 1349/296,

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI od 22.5.2014 Star Development Corporation, a.s., IČ 25080253, I. Základní ustanovení. II. Akcionáři

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI od 22.5.2014 Star Development Corporation, a.s., IČ 25080253, I. Základní ustanovení. II. Akcionáři STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI od 22.5.2014 Star Development Corporation, a.s., IČ 25080253, zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4320 I. Základní ustanovení 1.1 Obchodní

Více

1. Firma společnosti zní: REFLECTA Development a.s. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1. Firma společnosti zní: REFLECTA Development a.s. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ČÁST PRVNÍ POVINNÉ NÁLEŽITOSTI STANOV - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - I. Firma a sídlo společnosti - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Více

Návrh znění stanov obchodní společnosti JIRASGAMES, a.s. k projednání na valné hromadě ze dne 31.7.2014. Čl.I. Obchodní firma a sídlo společnosti

Návrh znění stanov obchodní společnosti JIRASGAMES, a.s. k projednání na valné hromadě ze dne 31.7.2014. Čl.I. Obchodní firma a sídlo společnosti Návrh znění stanov obchodní společnosti JIRASGAMES, a.s. k projednání na valné hromadě ze dne 31.7.2014 Čl.I. Obchodní firma a sídlo společnosti 1. Obchodní firma společnosti: JIRASGAMES, a.s.----------

Více

Úplné znění stanov společnosti. MRAZÍRNY PLZEŇ DÝŠINA a.s.

Úplné znění stanov společnosti. MRAZÍRNY PLZEŇ DÝŠINA a.s. Úplné znění stanov společnosti MRAZÍRNY PLZEŇ DÝŠINA a.s. účinné ke dni 20.6.2014 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ 1. OBECNÉ Tyto stanovy upravují právní poměry obchodní společnosti MRAZÍRNY PLZEŇ DÝŠINA a.s.

Více

FILINGER a.s. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

FILINGER a.s. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI FILINGER a.s. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI 1 Vznik společnosti Společnost FILINGER a.s. je založena zakladatelskou listinou ze dne 7. listopadu 1997 a rozhodnutí zakladatelů o založení společnosti ze dne

Více

Stanovy akciové společnosti SPORT PARK a.s.

Stanovy akciové společnosti SPORT PARK a.s. Stanovy akciové společnosti SPORT PARK a.s. 1. Firma, sídlo a trvání společnosti -------------------------------------------------------------- 1.1. Obchodní firma společnosti zní: SPORT PARK a.s. (dále

Více

1.1. Firma družstva je: TETRONIK - výrobní družstvo Terezín, družstvo (dále jen družstvo )

1.1. Firma družstva je: TETRONIK - výrobní družstvo Terezín, družstvo (dále jen družstvo ) Stanovy družstva TETRONIK - výrobní družstvo Terezín, družstvo identifikační číslo 004 83 389, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl Dr, vložka 73 1. FIRMA A SÍDLO

Více

Pražská energetika, a.s.

Pražská energetika, a.s. Představenstvo společnosti se sídlem v Praze 10, Na Hroudě 1492/4, PSČ 100 05 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2405 IČ: 601 93 913 (dále jen společnost ) svolává

Více

Pozvánka na valnou hromadu společnosti Plemenáři Brno, a.s.

Pozvánka na valnou hromadu společnosti Plemenáři Brno, a.s. Pozvánka na valnou hromadu společnosti Plemenáři Brno, a.s. Představenstvo společnosti Plemenáři Brno, a.s., IČ 46995404, se sídlem Brno, Optátova 708/37, PSČ 637 00, zapsané v obchodním rejstříku Krajského

Více

POZVÁNKA. na řádnou valnou hromadu společnosti. POHL cz, a.s. IČ: 25606468 se sídlem Nádražní 25, Roztoky, PSČ: 252 63 (dále jen Společnost )

POZVÁNKA. na řádnou valnou hromadu společnosti. POHL cz, a.s. IČ: 25606468 se sídlem Nádražní 25, Roztoky, PSČ: 252 63 (dále jen Společnost ) POZVÁNKA na řádnou valnou hromadu společnosti POHL cz, a.s. IČ: 25606468 se sídlem Nádražní 25, Roztoky, PSČ: 252 63 (dále jen Společnost ) Představenstvo Společnosti tímto svolává řádnou valnou hromadu

Více

Projekt změny právní formy společnosti Investium s.r.o.

Projekt změny právní formy společnosti Investium s.r.o. Projekt změny právní formy společnosti Investium s.r.o. IČ 02271915 se sídlem Brno, Příkop 843/4, Zábrdovice, PSČ 602 00 zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu C, vložka

Více

Stanovy akciové společnosti ESO9 international a.s.

Stanovy akciové společnosti ESO9 international a.s. Stanovy akciové společnosti ESO9 international a.s. (dále jen "společnost") Strana třetí: Článek 1 Založení akciové společnosti Společnost je akciovou společností, která vznikla přeměnou společnosti ESO9

Více

Stanovy společnosti Nemocnice Říčany a.s. ČÁST PRVNÍ POVINNÉ NÁLEŽITOSTI STANOV - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Stanovy společnosti Nemocnice Říčany a.s. ČÁST PRVNÍ POVINNÉ NÁLEŽITOSTI STANOV - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Stanovy společnosti Nemocnice Říčany a.s. ČÁST PRVNÍ POVINNÉ NÁLEŽITOSTI STANOV - - - - - - - - - - - - - - - - - - - I. Firma a sídlo společnosti - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Více

N o t á ř s k ý z á p i s

N o t á ř s k ý z á p i s Od: Odesláno: 16. února 2015 9:41 Komu: Předmět: Fwd: stanovy Původní zpráva Od: Datum: 16. 2. 2015 9:35:56 Předmět: stanovy. N 50/2014 NZ 44/2014 N o t á ř s k ý z á p i s Stejnopis sepsaný dne devatenáctého

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu

Pozvánka na řádnou valnou hromadu Pozvánka na řádnou valnou hromadu Představenstvo společnosti Conseq Investment Management, a.s., se sídlem Praha 1, Rybná 682/14, PSČ 110 05, IČ: 26442671, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 29.6. 2015 od 09:00 hodin v sídle společnosti

svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 29.6. 2015 od 09:00 hodin v sídle společnosti 1 Představenstvo akciové společnosti ELROZ a. s. se sídlem Plesná, Průmyslová čp. 278, PSČ 351 35, IČ: 497 89 431, společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Plzni,oddíl B., vložka

Více

STANOVY SPOLEČNOSTI B.I.R.T. GROUP, a.s.

STANOVY SPOLEČNOSTI B.I.R.T. GROUP, a.s. STANOVY SPOLEČNOSTI B.I.R.T. GROUP, a.s. I. Obchodní firma a sídlo společnosti Obchodní firma zní: B.I.R.T. GROUP, a.s. Sídlo společnosti: Praha. Společnost je právnickou osobou způsobilou mít v mezích

Více

STANOVY akciové společnosti Marienbad Waters a.s.

STANOVY akciové společnosti Marienbad Waters a.s. STANOVY akciové společnosti Marienbad Waters a.s. Čl. 1 STANOVY A VZNIK AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI 1. Tyto stanovy jsou dokumentem akciové společnosti (dále společnost ), která vznikla zápisem do obchodního rejstříku

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Správa majetku Praha 14, a.s., IČ: 256 22 684

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Správa majetku Praha 14, a.s., IČ: 256 22 684 STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Správa majetku Praha 14, a.s., IČ: 256 22 684 příloha č. 1 I. Obchodní firma a sídlo společnosti 1. Obchodní firma společnosti zní: Správa majetku Praha 14, a.s. -------------------------

Více

Návrh. STANOV akciové společnosti. Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s.

Návrh. STANOV akciové společnosti. Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. Návrh STANOV akciové společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. strana první Článek 1 Založení společnosti, zápis do obchodního rejstříku a vznik společnosti Akciová společnost (dále jen společnost

Více

STANOVY T.I.S.C. akciová společnost

STANOVY T.I.S.C. akciová společnost STANOVY T.I.S.C. akciová společnost Čl. I 1. T.I.S.C. akciová společnost vznikla 17.6.2002 (dále jen společnost ). 2. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl

Více

NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. BusLine a.s. Hlava I. Úvodní ustanovení

NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. BusLine a.s. Hlava I. Úvodní ustanovení NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI BusLine a.s. Hlava I. Úvodní ustanovení 1 Firma společnosti Firma společnosti zní: BusLine a.s. -----------------------------------------------------------------------

Více

Článek II. Předmět podnikání! Předmětem podnikání společnosti je: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Článek II. Předmět podnikání! Předmětem podnikání společnosti je: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Akciová společnost Zemědělská kooperace ZEKO a.s. byla založena notářským zápisem osvědčenou zakladatelskou smlouvou zemědělských družstev v Budíkově, Hořicích, Jiřicích, Senožatech, Želivi a Školního

Více

Stanovy společnosti BusLine a.s. Návrh změn pro valnou hromadu konanou 27. 2. 2015 (text ve znění navržených změn) Legenda: Varianty návrhu

Stanovy společnosti BusLine a.s. Návrh změn pro valnou hromadu konanou 27. 2. 2015 (text ve znění navržených změn) Legenda: Varianty návrhu Stanovy společnosti BusLine a.s. Návrh změn pro valnou hromadu konanou 27. 2. 2015 (text ve znění navržených změn) Legenda: Varianty návrhu Hlava I. Úvodní ustanovení ---------------------------------------------------------------------

Více

S T A N O V Y. SFINX, a. s. ČESKÉ BUDĚJOVICE

S T A N O V Y. SFINX, a. s. ČESKÉ BUDĚJOVICE S T A N O V Y SFINX, a. s. ČESKÉ BUDĚJOVICE (Valná hromada SFINX, a. s. dne 30.6.2015) Článek I. Vznik akciové společnosti 1. Akciová společnost SFINX, a. s. (dále jen společnost ) byla založena jednorázově

Více

řádnou valnou hromadu na den 23. června 2016 v hod. v sídle společnosti Plachého 35, Plzeň.

řádnou valnou hromadu na den 23. června 2016 v hod. v sídle společnosti Plachého 35, Plzeň. Představenstvo společnosti SUDOP Project Plzeň a. s., se sídlem v Plzni, Plachého 35, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudu v Plzni, odd. B, vl. 199, svolává řádnou valnou hromadu na den

Více

Návrh stanov Obchodní firma společnosti zní: I. Podzvičinská a.s. (dále jen společnost )

Návrh stanov Obchodní firma společnosti zní: I. Podzvičinská a.s. (dále jen společnost ) 1. Firma a sídlo společnosti Návrh stanov 1.1. Obchodní firma společnosti zní: I. Podzvičinská a.s. (dále jen společnost ).------ 1.2. Sídlo společnosti je v obci: Pecka----------------------------------------------------------

Více

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU AKCIONÁŘŮ. DAV, a.s.

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU AKCIONÁŘŮ. DAV, a.s. POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU AKCIONÁŘŮ Představenstvo akciové společnosti DAV, a.s. se sídlem na adrese Ostrava-Vítkovice, Zengrova 19, IČO: 005 75 381, zapsané v oddíle B, č. vl. 81 obchodního rejstříku,

Více

NEWTON Solutions Focused, a.s.

NEWTON Solutions Focused, a.s. NEWTON Solutions Focused, a.s. Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti NEWTON Solutions Focused, a.s. se sídlem Praha 1, Politických vězňů 912/10, PSČ: 110 00, IČ: 271 95 554, zapsané v obchodním

Více

Návrh stanov akciové společnosti ENFIN CZ a.s.

Návrh stanov akciové společnosti ENFIN CZ a.s. Návrh stanov akciové společnosti ENFIN CZ a.s. Akciová společnost ENFIN CZ a.s. (dále jen společnost ) se postupem dle ust. 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích (dále jen Zákon o

Více

Pozvánka na valnou hromadu společnosti KV-Svítidla a. s.

Pozvánka na valnou hromadu společnosti KV-Svítidla a. s. Pozvánka na valnou hromadu společnosti KV-Svítidla a. s. Valná hromada společnosti se bude konat dne 16. 12. 2014 v 13 00 hod. v kanceláři JUDr. Machové na adrese Moskevská 946/10 360 01 Karlovy Vary Program:

Více

S t a n o v y a k c i o v é s p o l e č n o s t i Vysočina Vyklantice, a.s.

S t a n o v y a k c i o v é s p o l e č n o s t i Vysočina Vyklantice, a.s. S t a n o v y a k c i o v é s p o l e č n o s t i Vysočina Vyklantice, a.s. ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Založení akciové společnosti Tyto stanovy upravují právní poměry obchodní společnosti Vysočina

Více

svolává která se koná dne 31.3.2014 v 11:00 hodin, v Hotelu Villa, Okrajní 1, Praha 10, 1. patro

svolává která se koná dne 31.3.2014 v 11:00 hodin, v Hotelu Villa, Okrajní 1, Praha 10, 1. patro Představenstvo společnosti PUDIS a.s. se sídlem Nad Vodovodem 2/3258, 100 31 Praha 10, IČ: 45272891, zapsané v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl B, vložka 1458 svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,

Více

Článek I. Obchodní firma a sídlo. Článek II. Předmět podnikání

Článek I. Obchodní firma a sídlo. Článek II. Předmět podnikání Akciová společnost Agropodnik Košetice, a.s. byla založena jako družstvo s obchodní firmou Družstvo Agropodnik Košetice a zapsána do obchodního rejstříku dne 5. listopadu 2003, následně byla změněna její

Více

S T A N O V Y akciové společnosti ZEPO Bohuslavice, a.s.

S T A N O V Y akciové společnosti ZEPO Bohuslavice, a.s. S T A N O V Y akciové společnosti ZEPO Bohuslavice, a.s. Příloha č. 1 Článek I. Založení akciové společnosti Akciová společnost ZEPO Bohuslavice, a.s. (dále jen společnost) byla založena zakladatelskou

Více

I. Firma a sídlo společnosti. 1. Obchodní firma společnosti zní: BEDENIKA s.r.o. -----------------------------------------------

I. Firma a sídlo společnosti. 1. Obchodní firma společnosti zní: BEDENIKA s.r.o. ----------------------------------------------- Společenská smlouva obchodní společnosti BEDENIKA s.r.o. v úplném znění ke dni 23. 6. 2010 se mění takto: --------------------------------------------------------------------------------- Dosavadní znění

Více

Navrhované znění stanov s podrobením se zákonu o obchodních korporacích. Stanovy akciové společnosti DGF a.s.

Navrhované znění stanov s podrobením se zákonu o obchodních korporacích. Stanovy akciové společnosti DGF a.s. Navrhované znění stanov s podrobením se zákonu o obchodních korporacích Stanovy akciové společnosti DGF a.s. Článek I Založení a vznik akciové společnosti 1. Akciová společnost DGF a.s. byla založena na

Více

VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU

VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU ZÁKONA O PODNIKÁNÍ NA KAPITÁLOVÉM TRHU V souvislosti se změnou zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, provedenou zákonem č. 104/2008

Více