Obsah. P ředm luva... V. O a u to re c h... IX O b s a h... X V Seznam použitých z k r a te k... X X V

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah. P ředm luva... V. O a u to re c h... IX O b s a h... X V Seznam použitých z k r a te k... X X V"

Transkript

1 P ředm luva... V A u to ři je d n o tliv ý c h k a p ito l... V II O a u to re c h... IX O b s a h... X V Seznam použitých z k r a te k... X X V K a p ito la 1. Pojem, předm ět a systém obchodního p rá v a Pojem obchodního práva Veřejné a soukromé prá vo Tzv. obchody a polysém obchodního práva... I 3. Předmět a systém obchodního práva Korporační p rá v o Firem ní právo a rejstříkové p rá v o Soutěžní právo Závazkové právo...ii 3.5 Insolvenční p rá v o...12 K a p ito la 2. E kon om ická podstata obchodního p r á v a I. Ekonom ický kontext obchodního prá va Úvod Instrumentální a substantívni sm ysl ekonom ického přístupu v p rá v u Pozitivní a norm ativní rovina ekonom ické analýzy práva II. Podstata ekonom ického přístupu v obchodním p rá v u Právo a ekonomie obchodních v z ta h ů Funkce obchodněprávní ekonom ické an alýzy III. Vybrané koncepty ekonom ické analýzy obchodního práva Pojetí sankci ja k o cen a je jic h m otivační působení Principy efektivní alokace riz ik a Transakční náklady Externality a je jic h internalizace Další oblasti relevantní pro obchodní p rá v o...27 K a p ito la 3. H ospodářské p rá v o I. Vymezení pojm u hospodářského práva...29 II. Význam kodifikace českého obchodního práva v r nahradivší dřívější kodifikaci práva hospodářského sir. m. č K a p ito la 4. P ram eny českého obchodního prá va a z á k la d n í lite ra tu ra I. Prameny práva obecné...39 II. Vnitrostátní norm ativní právní a k ty Občanský zákoník Zákon o obchodních korporacích Zákon o přeměnách obchodních společností a družstev...41 Zákon o ochraně hospodářské soutěže...41 Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob XV

2 Zákon směnečný a š e k o v ý...41 Zákon o podnikání na kapitálovém tr h u...41 Zákon o nabídkách pře vzetí...41 Další vnitrostátní prameny obchodního prá va...42 III. Evropské prameny českého obchodního práva IV. Judikatura V. O bchodní obyčeje a z v y k lo s ti V I. Zásady obchodního p rá va Obecně Zásada pro fe sio nality P rincip poctivého obchodního styku Zásada zákazu zneužití většinových, popř. menšinových práv V II. S o ft Law V III. Literatura K a p ito la 5. P od nikatel a p o d n ik á n í I. Obecná východiska II. H isto rický vývoj chápání pojm u podn ikate l III. Pojem podnikatele v obchodním záko níku IV. Základní znaky vym ezující podnikatele v platném občanském zákoníku V. Další znaky vym ezující podnikatele v platném občanském zákoníku V I. Dom něnky a fikce nasvědčující p o d n ik a te li K a p ito la 6. P odnikatel a podnikatelské o p rá v n ě n í Podnikatelské oprávnění podle živnostenského zákona II. Podnikatelské oprávnění podle dalších z á k o n ů K a p ito la 7. O soby a ú tv a ry, kte ré nejsou p o d n ik a te li I. Úvodní poznám ky II. Osoby, které nejsou p o dnikate li Společníci obchodních společností a členové družstev Členové orgánů obchodních korp ora cí P rokuristé Soutěžitelé Zákazníci III. Útvary, které nejsou p o d n ik a te li S družení Společnost Tichá společnost K o n c e m Firm a Podnik K a p ito la 8. O bch odní závo d I. Úvodní poznám ky II. Pojem obchodní závod v platné právní úpravě III. Pobočky a odštěpné závo dy IV. Rodinný zá v o d V. Obchodní závod v dalších souvislostech XVI

3 K a p ito la 9. P odnikatelé a tře tí osoby, je d n á n í p o d n ik a te lů I. Úvodní poznám ky II. Jednání podnikatelů - fyzických osob III. Jednání právnických osob pom ocí statutárních org án ů IV. Způsoby jednáni společné podnikatelům - právnickým osobám i podnikatelům - fyzickým osobám Prokura Povaha a funkce p ro k u ry Zřízení p ro k u ry Rozsah prokury Omezení prokury vnitřn ím i p o k y n y F iliá ln í p ro kura Společná prokura Požadavky na péči při výkonu p ro k u ry Odměňování prokuristů Podepisování p ro kuristy Zánik p ro k u ry Jednání pověřených o so b Jednání vedoucího odštěpného závodu Další způsoby jednáni podnikatelů K apitola 10. O bchodní f ir m a I. Pojem obchodní firm a a právní úprava II. Zásady firem ního práva III. Tvorba fir m y Firm a fyzických o s o b Firm a právnických o s o b IV. Převod, přechod a změny fir m y V. Právní ochrana firm y K a p ito la 11. O bchodní re js třík a re js třík o v é říz e n í I. Povaha obchodního rejstříku a jeho právní úprava ja k o jednoho z veřejných rejstříků II. Základní principy lil. Osoby zapisované do obchodního re js třík u IV, Skutečnosti zapisované do obchodního re jstříku Skutečnosti obecné povahy D oplňující skutečnosti Zápisy dalších skutečností V. Sbírka lis tin V I. Řízení ve věcech obchodního re js třík u Řízení o zápisu do obchodního rejstříku Rejstříkové řízení obecně M odely správy obchodního rejstříku Relevantní procesní regulace Řízení o zápisu do obchodního rejstříku a jin á zvláštní říz e n í Rejstříkové soudy a je jic h příslušnost Co je rejstříkový soud? Věcná a funkční příslušnost M ístní příslušnost XV II

4 Změna m ístní příslušnosti Forum shopping Návrh na zahájení řízení Zahájení na řízení návrh nebo z m oci úřední? O právněný navrhovatel N áležitosti návrhu Soudní poplatek Soudní přezkum návrhu O dm ítnutí návrhu Z am ítnutí ná vrh u Povaha pře zkum u Usnesení o odm ítnutí nebo zam ítnutí návrhu Povolení a provedení zápisu Způsoby povoleni zápisu Přím ý zápis Zápis na základě vydání rozhodnutí Lhůta pro zápis a fikce zápisu Inform ační povinnost soudu Ú čin ky zápisu K on stitutivní a deklaratom í zápis O kam žik nabytí účinnosti zápisu Význam odkládací podm ínky účinnosti jednáni ke dni zápisu do rejstříku Role notáře v zápisovém říz e n í Zápis do obchodního rejstříku notářem Podm ínky pro provedení zápisu notářem Inform ační povinnost notáře Opravné prostředky proti zápisu notářem Časová náročnost a adm inistrativní ná kla dy Význam notářského zápisu v řízení před rejstříkovým soudem K a p ito la 12. Ú četní k n ih y, přehled ú če tn ictví I. Právní úprava účetnictví v České republice II. Účetní zásady III. Účetní knihy a účetní d o k la d y IV.Účelní závěrka V. Význam ú če tnictví K a p ito la 13. Insolvence a p o d n ik á n í I. Stručně o funkcích insolvenčního práva a je h o hmotnčprávních dopadech na činnost podnikatelů II. Hlavní dopady insolvence v korporátním právu Zrušení obchodní korporace a je jí lik vid a ce Účel likvidace Inform ační povin nosti Další postup likv id á to ra Povinnosti členů a budoucích členů orgánů obchodních korporací a zákonné požadavky na n ě III. H lavní projevy insolvence v závazkovém právu Hrozba in solve nce Insolvence ja k o podm ínka z m ě n y X V III

5 3. Reakce zákona na hrozbu nesplnění Přímé účinky insolvence K ontraktace Dopad na existující závazkové vztahy V liv na pořadí a způsob plnění dluhů Další zvlá štn osti IV. Insolvence a ochrana soutěže Koncept obrany společnosti v hospodářských potížích Závažné hospodářské p o tíž e Neexistence jin é h o a méně protisoutěžního řešení Nevyhnutelné ochuzení trhu o aktiva společnosti v hospodářských potížích K a p ito la 14. P rávo p ro ti nekalé s o u tě ž i I. Koncepční otázky práva proti nekalé soutěži Lidské soutěžní chování Právo proti nekalé soutěži a jeho teoretická východiska К vývo ji právních úprav nekalé soutěže II. Úprava nekalé soutěže v občanském zákoníku a je jí norm ativní o k o lí Obecná úprava hospodářské soutěže Společná úprava nekalé soutěže a omezení hospodářské soutěže Teritoriální a osobní působnost úpravy hospodářské soutěže Zakázaná konkurenční doložka К obecným ustanovením občanského zákoníku N orm y unijního p rá va Primární právo Evropské u n ie Evropské sm ěrnice III. Vlastní úprava nekalé soutěže Struktura ú p ra v y Podmínky generální k la u z u le Obecně o podmínkách generální klauzule К účasti v hospodářském s ty k u К rozporu s dobrým i m ravy soutěže Způsobilost přivodit újm u jin ý m soutěžitelům nebo zákazníkům Skutkové podstaty nekalé soutěže Klam avé soutěžní p ra k tik y a) Obecně o úpravě klam avých praktik v občanském zákoníku b) Ke klam avé reklam ě c) Klamavá označení d) V yvoláni nebezpečí zám ěny e) Klamavé obchodní praktiky a směrnice 2005/29/ES Parazitní soutěžní p ra k tik y a) Napodobení cizích výrobků, je jic h obalů a také v ý k o n ů b) Parazitování na pověsti c) Jiné parazitní postupy d) Podplácení ja k o druh parazitního jednání Agresivní form y soutěžního jednání a) Obecně o úpravě agresivních obchodních praktik v rámci nekalé soutěže b) Zlehčování ja ko projev soutěžní agrese X IX

6 c) Porušení obchodního tajem ství d) Dotěrné obtěžování e) Ohrožení zdraví nebo životního prostředí Srovnávací reklam a IV. Ochrana proti nekalé soutěži Obecné prostředky ochrany proti nekalé soutěži Specifická ochrana proti nekalé soutěži Prostředky o c h ra n y Osoby aktivně a pasivně legitim ované ve sporech z nekalé soutěže K a p ito la 15. E xistenční ochrana hospodářské soutěže I. Podstata kartelového (protim onopolního) práva Právně-politická východiska I. I. K valitativní a existenční ochrana soutěže Omezování soutěže a svoboda soutěže Regulace a deregulace v oblasti soutěže Význam hospodářské soutěže Teorie hospodářské soutěže a je jic h odraz v právu Základní modelové typy soutěže a) M odel dokonalé ko n kure n ce b) M odel m onopolistické konkurence c) M odel funkční soutěže a svobodné soutěže d) Tzv. Chicagská š k o la e) Tzv. Harvardská škola f) C ílové k o n flik ty Relevantní trh a tržní m o c a) Pojem relevantního trh u b) Věcné vym ezení relevantního trhu c) T eritoriální vym ezení relevantního trh u d) Časové vymezení relevantního trhu e) Tržní m o c D ruhy protisoutěžních postupů a) Protisoutěžní jednání v užším smyslu (dohody om ezující soutěž) Pojem a podstata kartelu Druhy kartelů b) Zabraňování podmíněné tržní m ocí a m onopolní cho ván í B o jk o ty O dm ítnutí dodávek (event, jin é spolupráce) D iskrim in a ce V ýlučnost Vázaná ujednání c) K oncentrace Externí rů s t Interní rů s t Soutěžní p o litik a a) Rezignační přístup b) Strukturální přístu p c) Regulační p řís tu p d) V lastnický přístup e) Kom binace strukturálního a regulačního přístupu XX

7 2.5. Ekonomizace přístupu к soutěžnímu právu Co je ekonom ické? Nástin vývoje právní úpravy v Č R Předválečný v ý v o j V ývoj v letech Přechod к tržni ekonom ice N ový zákon o ochraně hospodářské soutěže z r Internacionalizace soutěžního práva Střet obecných zásad a konkrétních ekonom ických výhod Snahy o M ezinárodní soutěžní kodex II. Základy evropského soutěžního práva Význam soutěžního práva v evropské integraci Pojetí evropské soutěže Působnost evropského soutěžního práva Dohody om ezující soutěž Věcná působnost čl. 101 S m louvy o fungování Evropské unie a) Dohody mezi p o d n iky b) Rozhodnutí sdružení p o d n iků c) Jednání ve vzájemné shodě d) Soutěžně závadná výměna inform ací Typické zakázané způsoby kartelových jednání Neplatnost jednání ja k o důsledek porušení zákazu V ý jim k y ze zákazu ka rte lů Zneužívání dom inantního postavení Význam a účel regulace Charakteristika dominantního postavení K olektivní dom inantní postavení Pojem a druhy zneužití dominantního postavení a) Vylučovací postupy O dm ítnutí dodávek Výhradní obchody Vázané obchody Dravé ceny D rtivé a diskrim inační c e n y Cenové..b a líč k y " Zvyšování nákladů konkurenta Zneužití právních postupů Křížové podpory Strukturální zneužití b) K ořistnické p ra k tik y Nepoctivé nebo nepřiměřené c e n y Vnucování jin ý c h nefér podm ínek Omezování výroby, trhů nebo technického rozvo je D iskrim inační p ra ktiky Evropská kontrola koncentrace Pojem a podstata koncentrace (fúze) a význam právní úpravy evropské kontro ly fú z í V ývoj posuzování fúzí v E vrop ě Z naky a form y koncentrace a) S pojení XXI

8 b) Získání k o n tro ly c) Společná kontrola d) Přidružená omezení soutěže (ancillary restrictions) e) K ritérium obratu t) Získání nebo posílení dom inantního postavení g) Závazky a omezení spojovaných po dniků Řízení a) Přednotifikační fáze b) Prvá fáze notifikace... З i c) Druhá fáze no tifikace d) Delegace K om isí na soutěžní úřad členského státu e) Delegace soutěžním úřadem členského státu na K om isi III. Platná česká úprava ochrany hospodářské soutěže Základní charakteristika O H S I. I. Předmět a účel úp ra vy Osobní působnost zákona a) Soutěžitelé b) Tzv. veřejné po dniky c) M ístní působnost Dohody narušující soutěž Generální klauzule Dem onštratívni skutkové podstaty a) Cenové a podm ínkové kartely b) Reštrikční a kontrolní k a rte ly c) Rozdělovači (segmentační) ka rte ly d) Junktim ační kartely e) D iskrim inační kartely f) Bojkotové kartely g) Některé další k a rte ly H orizontální a vertikální dohody a) Bagatelní kartely (de m in im is ) b) Tzv. souborné ka rte ly V ý jim k y ze zákazu d o h o d a) Zákonné v ý jim k y b) Obecné (blokové) v ý jim k y Vstřícná nápravná opatření (závazky) soutěžitelů Zákaz zneužití dom inantního postavení Tržní sila a tržní p o d íl Generální klauzule Dem onštratívni skutkové podstaty a) V ykořisťovalelské zneužívání Vynucování nepřiměřených podm ínek Restrikce na úkor sp o tře b ite lů b) Zabraňovací zneužíváni Junktim ace D iskrim in a ce Cenové podbízení O dm ítnutí přístupu к infrastruktuře Jiné form y zneužití Význam ná tržní síla (e x k u rs ) X X II

9 с) Vstřícná nápravná opatření soutěžitelů Kontrola spojování soutěžitelů Pozitivní vymezení koncentrace a) Úplná koncentrace b) Neúplná koncentrace Negativní vym ezeni koncentrace E konom ický rozm ěr spojení podléhajícího povolení a) Obratová k rité ria b) Výpočet obratu Řízení o povolení spojení a) Předběžné rozhodnutí b) Podání návrhu c) K ritéria posuzování koncentrace d) Rozhodnutí o povolení spo je ni e) Podm iňující závazky účastníků říz e n í f) Odklad realizace spojení a dekoncentrační oprávnění Úřadu g) V ý jim k y ze zákazu předčasné realizace spojení a zrušení rozhodnutí o je jím povole n í Postavení a funkce Ú O H S Rozhodovací pravom oci a p o v in n o s ti Dozorové pravom oci a povinnosti a) Všeobecný d o zor b) Dozor nad orgány veřejné správy Inform ační pravom oci a povinnosti Ochrana obchodního ta je m s tv í Řízení u Ú O H S Účastníci řízení Zahájení řízení a možnosti odklonu a)t zv. p rio ritiz a c e b) A ltern ativn í řeše ní c) N a ro v n á n í Pokuty a opatření к nápravě a) Pořádkové pokuty b) Pokuty za porušení hmotněprávních ustanovení OHS (za správní d e lik t) c) Zákaz p ln ě n í d) Výše pokuty e) Trestnost f) Sukcese g) Program shovívavosti h) Soukromé vymáhání náhrady škody vzniknuvší porušením soutěžního prá va Seznam lite ra tu ry Věcný r e js tř ík X X III

Obsah P Ř E H L E D P O Ř A D Í H L A V N ÍC H D A Ň O V Ý C H Z Á K O N Ů... Ú V O D... Z Á K O N Č N R Č. 586/1992 S B., O D A N ÍC H Z P Ř ÍJ M Ů

Obsah P Ř E H L E D P O Ř A D Í H L A V N ÍC H D A Ň O V Ý C H Z Á K O N Ů... Ú V O D... Z Á K O N Č N R Č. 586/1992 S B., O D A N ÍC H Z P Ř ÍJ M Ů P Ř E H L E D P O Ř A D Í H L A V N ÍC H D A Ň O V Ý C H Z Á K O N Ů... V Ú V O D... X L I Z Á K O N Č N R Č. 586/1992 S B., O D A N ÍC H Z P Ř ÍJ M Ů Z á k o n Č N R č. 586/1992 S b., o dan ích z příjm

Více

Podnikání = Soustavná činnost, Prováděná samostatně podnikatelem, Vlastním jménem, Na vlastní odpovědnost, Za účelem dosažení zisku

Podnikání = Soustavná činnost, Prováděná samostatně podnikatelem, Vlastním jménem, Na vlastní odpovědnost, Za účelem dosažení zisku Právní formy podnikání - Osobní vlastnictví - Partnerství - Kapitálová společnost - Formy vlastnictví - Druh závazků - Výše zakladatelských nákladů - Doba trvání podnikání - Možnost přenosu práv - Kapitálová

Více

Obsah PŘEDMLUVA K 1. VYDÁNÍ... V PŘEDMLUVA K 2. VYDÁNÍ... IX I. ČÁST: POJEM AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI... 1

Obsah PŘEDMLUVA K 1. VYDÁNÍ... V PŘEDMLUVA K 2. VYDÁNÍ... IX I. ČÁST: POJEM AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI... 1 Obsah PŘEDMLUVA K 1. VYDÁNÍ... V PŘEDMLUVA K 2. VYDÁNÍ... IX PŘEHLED POUŽITÝCH ZKRATEK... XI I. Zkratky právních předpisů... XI I.1 České právní předpisy... XI I.2 Právní předpisy ES/EU... XII II. Zkratky

Více

Tisk z právního informačního systému LEGSYS Galaxy. Epsilon Delta, s.r.o. Vytištěno: 06.09.2004 v 13:10

Tisk z právního informačního systému LEGSYS Galaxy. Epsilon Delta, s.r.o. Vytištěno: 06.09.2004 v 13:10 Tisk z právního informačního systému LEGSYS Galaxy. Epsilon Delta, s.r.o. Vytištěno: 06.09.2004 v 13:10 Text úpln. zn. předpisu č. 513/1991 Sb. (4540/2004 Sb.p), s úč. 15.6.2004, platí, ve znění zákona

Více

513/1991 Sb. ZÁKON. ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník

513/1991 Sb. ZÁKON. ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník 513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník Změna: 600/1992 Sb. Změna: 264/1992 Sb., 591/1992 Sb. (s přihlédnutím k 4/1993 Sb. ) Změna: 286/1993 Sb. Změna: 156/1994 Sb. Změna: 84/1995

Více

PŘEDSEDA VLÁDY. vyhlašuje

PŘEDSEDA VLÁDY. vyhlašuje PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 340/2004

Více

513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991

513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník Změna: 600/1992 Sb. Změna: 264/1992 Sb., 591/1992 Sb. (s přihlédnutím k 4/1993 Sb.) Změna: 286/1993 Sb. Změna: 156/1994 Sb. Změna: 84/1995 Sb.

Více

Příloha IV - Materiál Ochrana spotřebitele při poskytování finančních služeb v ČR přehled právní úpravy. I. Úvod

Příloha IV - Materiál Ochrana spotřebitele při poskytování finančních služeb v ČR přehled právní úpravy. I. Úvod Příloha IV - Materiál Ochrana spotřebitele při poskytování finančních služeb v ČR přehled právní úpravy I. ÚVOD...VIII II. OBECNĚ K OCHRANĚ SPOTŘEBITELE A JEJÍ PRÁVNÍ ÚPRAVĚ...VIII III. ÚPRAVA OCHRANY

Více

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Obsah Předmluva...9 Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník...10 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ...10 Hlava I Základní ustanovení...10 Díl I Úvodní ustanovení...10 Díl II Podnik a obchodní jmění...12 Díl

Více

513/1991 Sb. ZÁKON. ze dne 5. listopadu 1991. Obchodní zákoník. Změna: 600/1992 Sb. Změna: 264/1992 Sb., 591/1992 Sb. (s přihlédnutím k 4/1993 Sb.

513/1991 Sb. ZÁKON. ze dne 5. listopadu 1991. Obchodní zákoník. Změna: 600/1992 Sb. Změna: 264/1992 Sb., 591/1992 Sb. (s přihlédnutím k 4/1993 Sb. 513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník Změna: 600/1992 Sb. Změna: 264/1992 Sb., 591/1992 Sb. (s přihlédnutím k 4/1993 Sb.) Změna: 286/1993 Sb. Změna: 156/1994 Sb. Změna: 84/1995 Sb.

Více

PROSAZOVÁNÍ PRÁV Z DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

PROSAZOVÁNÍ PRÁV Z DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ PROSAZOVÁNÍ PRÁV Z DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ PROSAZOVÁNÍ PRÁV Z DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ Učební texty Doc. JUDr. Jiří Ježek, CSc., doc. Ing. Jindřich Špaček, CSc., JUDr. David Štros, JUDr. Jiří Čermák, JUDr.

Více

Základy podnikání. obchodní právo

Základy podnikání. obchodní právo Základy podnikání obchodní právo 1. Obecná charakteristika obchodního práva 1.1. Pojem, postavení, příslušnost a působnost, zásady obchodního práva 1.2. Charakteristika podnikání, obchodní a živnostenský

Více

A 1 Akciová společnost obecný úvod 1.1 Monistický a dualistický model akciové společnosti

A 1 Akciová společnost obecný úvod 1.1 Monistický a dualistický model akciové společnosti OBSAH PUBLIKACE STRANA 1 Obsah publikace A Akciová společnost představenstvo, dozorčí rada A 1 Akciová společnost obecný úvod 1.1 Monistický a dualistický model akciové společnosti A 2 Práva, povinnosti

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ZA ROK 2002

ZPRÁVA O ČINNOSTI ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ZA ROK 2002 ZPRÁVA O ČINNOSTI ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ZA ROK 2002 BRNO květen 2003 OBSAH I. ÚVOD...3 II. LEGISLATIVNÍ ČINNOST ÚŘADU 1. NOVELY ZÁKONA O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK...7 2. STAV PŘÍPRAVY

Více

513/1991 Sb. ZÁKON. ze dne 5. listopadu 1991. Obchodní zákoník

513/1991 Sb. ZÁKON. ze dne 5. listopadu 1991. Obchodní zákoník 513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník Změna: 600/1992 Sb. Změna: 264/1992 Sb., 591/1992 Sb. (s přihlédnutím k 4/1993 Sb.) Změna: 286/1993 Sb. Změna: 156/1994 Sb. Změna: 84/1995 Sb.

Více

513/1991 Sb. ZÁKON. ze dne 5. listopadu 1991. Obchodní zákoník

513/1991 Sb. ZÁKON. ze dne 5. listopadu 1991. Obchodní zákoník 513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník Změna: 600/1992 Sb. Změna: 264/1992 Sb., 591/1992 Sb. (s přihlédnutím k 4/1993 Sb.) Změna: 286/1993 Sb. Změna: 156/1994 Sb. Změna: 84/1995 Sb.

Více

513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991. Obchodní zákoník

513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991. Obchodní zákoník 513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník Změna: 152/2010 Sb. Změna: 409/2010 Sb. Federální shromáţdění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně: Část první

Více

Zákon č. 513/1991 Sb.

Zákon č. 513/1991 Sb. Zákon č. 513/1991 Sb. PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 264/1992 Sb., zákonem č. 591/1992 Sb., zákonem č. 600/1992

Více

Společnost s ručením omezeným

Společnost s ručením omezeným Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva Společnost s ručením omezeným Bakalářská práce Autor: Gabriela Vukanovičová Právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí práce: Ing. Hana Baštová

Více

Finanční instituce a regulace jejich činnosti v ČR a v rámci EU

Finanční instituce a regulace jejich činnosti v ČR a v rámci EU Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a účetnictví Finanční instituce a regulace jejich činnosti v ČR a v rámci EU Bakalářská práce Autor: Evgeniya Bibik Bankovní management, bankovní manažer

Více

Zkrácená řízení ve správním právu trestním

Zkrácená řízení ve správním právu trestním Masarykova univerzita Právnická fakulta Katedra správní vědy a správního práva Bakalářská práce Zkrácená řízení ve správním právu trestním Ivan Byrtus Akademický rok 2008/2009 Prohlašuji, že jsem bakalářskou

Více

Stanovy akciové společnosti Královéhradecká provozní, a.s..

Stanovy akciové společnosti Královéhradecká provozní, a.s.. Stanovy akciové společnosti Královéhradecká provozní, a.s.. Obsah Stanov: Článek 1: Založení akciové Společnosti... 4 Článek 2: Firma a sídlo Společnosti... 4 Článek 3: Trvání Společnosti... 4 Článek 4:

Více

Opatření omezující možnosti střetu zájmu a narušování transparentnosti trhu

Opatření omezující možnosti střetu zájmu a narušování transparentnosti trhu Opatření omezující možnosti střetu zájmu a narušování transparentnosti trhu Na základě ustanovení 12 písm. b) zákona č.256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

347.7 Obchodní právo. Finanční právo. Právo průmyslového vlastnictví. Patentové právo. Autorské právo [16]

347.7 Obchodní právo. Finanční právo. Právo průmyslového vlastnictví. Patentové právo. Autorské právo [16] Vzor citace: Kameník, P., Hrabánková, M., Orlová, M. Živnostenský zákon. Zákon o živnostenských úřadech. Komentář. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014. 404 s. KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Kameník,

Více

Pravidla pro žadatele a příjemce. obecná část

Pravidla pro žadatele a příjemce. obecná část Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Pravidla pro žadatele a příjemce obecná část VERZE: VYDAL: DATUM PLATNOSTI: DATUM ÚČINNOSTI: 1 Řídící orgán OP VVV dnem zveřejnění na webových stránkách MŠMT

Více

Založení a vznik s.r.o. ve světle rekodifikace soukromého práva

Založení a vznik s.r.o. ve světle rekodifikace soukromého práva Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Založení a vznik s.r.o. ve světle rekodifikace soukromého práva Diplomová práce Vedoucí práce: JUDr. Hana Kelblová, Ph.D. Bc. Eliška Růžičková Brno

Více

FUNKCE PRÁVA V ORGANIZACÍCH SLUŽEB SOCIÁLNÍ PRÁCE

FUNKCE PRÁVA V ORGANIZACÍCH SLUŽEB SOCIÁLNÍ PRÁCE FUNKCE PRÁVA V ORGANIZACÍCH SLUŽEB SOCIÁLNÍ PRÁCE Kateřina Cilečková CZ.1.07/2.2.00/29.0006 OSTRAVA, ZÁŘÍ 2013 1 Studijní opora je jedním z výstupů projektu ESF OP VK. Číslo Prioritní osy: 7.2 Oblast podpory:

Více

MATURITNÍ OKRUHY. Ekonomika podniku

MATURITNÍ OKRUHY. Ekonomika podniku MATURITNÍ OKRUHY Ekonomika podniku školní rok 2010/2011 1. EKONOMIE JAKO VĚDA, ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY předmět ekonomie, pojmy - ekonomie, ekonomika, makroekonomie, mikroekonomie, základní ekonomické

Více

PROBLEMATIKA URČOVÁNÍ CEN V TEPLÁRENSKÉM ODVĚTVÍ Z POHLEDU SPOTŘEBITELSKÝCH RIZIK

PROBLEMATIKA URČOVÁNÍ CEN V TEPLÁRENSKÉM ODVĚTVÍ Z POHLEDU SPOTŘEBITELSKÝCH RIZIK PROBLEMATIKA URČOVÁNÍ CEN V TEPLÁRENSKÉM ODVĚTVÍ Z POHLEDU SPOTŘEBITELSKÝCH RIZIK AUTOŘI: PETR PRCHAL, MARTIN HOLÍK OBSAH Úvod Přehled použitých právních předpisů a pojmů 1. Subjekty působící v teplárenském

Více

Alternativní vymáhání pohledávek předlužených a nesolventních firem. Mgr. Ing. Marek Švehlík, partner 17. října 2012

Alternativní vymáhání pohledávek předlužených a nesolventních firem. Mgr. Ing. Marek Švehlík, partner 17. října 2012 Alternativní vymáhání pohledávek předlužených a nesolventních firem Mgr. Ing. Marek Švehlík, partner 17. října 2012 Obsah 1. Odpovědnost a ručení statutárních orgánů 2. Odpovědnost a ručení ostatních osob

Více