Část I. Základní ustanovení. čl. l Založení a vznik akciové společnosti

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Část I. Základní ustanovení. čl. l Založení a vznik akciové společnosti"

Transkript

1 Návrh usnesení valné hromady akciové společnosti 1. zemědělská a.s. Chorušice akciová společnost se sídlem Chorušice č.p. 118 IČ: svolané na den Společnost 1. zemědělská a.s. Chorušice akciová společnost se sídlem Chorušice č.p. 118, IČ ve smyslu ust. 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (dále jen zákon o obchodních korporacích) se plně podřizuje zákonu o obchodních korporacích jako celku a v návaznosti na to mění stanovy akciové společnosti 1. zemědělská a.s. Chorušice akciová společnost, jejichž poslední úplné znění bylo představenstvem společnosti vyhlášeno dne tak, že celý jejich dosavadní text čl. 1 až 47 stanov se nahrazuje novým textem čl. 1 až 27 jak dále následuje, přičemž tato změna stanov nabývá účinnosti až zveřejněním zápisu o podřízení se zákonu o obchodních korporacích jako celku v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 2548 způsobem umožňujícím dálkový přístup podle zákona č. 304/2013 Sb. o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob s tím, že tato změna stanov bude i úplným zněním stanov společnosti 1. zemědělská a.s. Chorušice akciová společnost, které nově budou znít takto: Část I. Základní ustanovení čl. l Založení a vznik akciové společnosti Akciová společnost (dále jen společnost) byla založena jednorázovým založením bez výzvy k upisování akcií zakladatelskou smlouvou ze dne Společnost vznikla dnem zápisem do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka čl. 2 Obchodní firma Obchodní firma společnosti zní: 1. zemědělská a.s. Chorušice akciová společnost. čl. 3 Sídlo společnosti Sídlem společnosti jsou Chorušice čp. 118, Chorušice. čl. 4 Předmět podnikání Předmětem podnikání společnosti je - Zemědělství, včetně prodeje nezpracovaných zemědělských výrobků za účelem zpracování nebo dalšího prodeje, nejde-li o provozování odborných činností na úseku rostlinolékařské péče - Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona - Opravy silničních vozidel - Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů - Obráběčství

2 2 - Silniční motorová doprava -nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí - Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady - Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence - Zámečnictví, nástrojářství - Poskytování veterinární, léčebné a preventivní činnosti v plném rozsahu - Myslivost Společnost je založena na dobu neurčitou. čl. 5 Doba trvání společnosti čl. 6 Zastupování společnosti 1. Společnost zastupují předseda představenstva a místopředseda představenstva, a to každý samostatně. Ostatní členové představenstva mohou společnost zastupovat jen jako zmocněnci, byli-li zmocněni k určitému právnímu jednání. 2. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsanému nebo vytištěné nebo vypsané firmě společnosti připojí svůj podpis předseda nebo místopředseda představenstva. Část II. Základní kapitál společnosti a akcie společnosti čl. 7 Základní kapitál 1. Základní kapitál společnosti činí ,- Kč (slovy: padesát milionů pět set tisíc korun českých). 2. Základní kapitál společnosti při jejím založení byl v plné výši upsán zakladateli, kteří emisní kurs upsaných akcií splatili nepeněžitými vklady uvedenými v zakladatelské smlouvě. 3. Společnost může rozhodnout o zvýšení základního kapitálu společnosti způsobem stanoveným zákonem. 4. Společnost může rozhodnout o snížení základního kapitálu společnosti způsobem stanoveným zákonem. čl. 8 Akcie společnosti 1. Základní kapitál společnosti je rozvržen na (slovy: čtyři tisíce osm set padesát sedm) kusů kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě ,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) každé jedné a na (slovy: jeden tisíc devět set třicet) kusů kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) každé jedné.

3 3 2. Emisní kurs akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě. Společnost nevydala jiné akcie (ani druhy akcií) než kmenové listinné uvedené v čl. 8 odst. 1 stanov. Akcie společnosti nejsou imobilizovány. Akcie společnosti nejsou obchodovány na evropském regulovaném trhu ani zahraničním trhu obdobném regulovanému trhu. 3. Náležitosti emitovaných akcií jako cenných papírů stanoví zákon. 4. Samostatně převoditelným právem spojeným s akcií je právo na vyplacení podílu na zisku, přednostní právo na upisování akcií a vyměnitelných prioritních dluhopisů a právo na podíl na likvidačním zůstatku. čl. 9 Převody akcií 1. Převoditelnost akcií na jméno je omezena tak, že akcionář může bez souhlasu představenstva společnosti akcie převádět jen na příbuzné v řadě přímé, na svého manžela, sourozence nebo na jiného akcionáře. 2. Převoditelnost akcií na jméno na jiné osoby než uvedené v čl. 9 odst. 1 stanov je podmíněna souhlasem představenstva společnosti. Smlouva o převodu těchto akcií nenabude účinnosti dříve, než bude souhlas udělen. Neudělí-li představenstvo souhlas k převodu do 6 měsíců ode dne uzavření smlouvy o převodu akcií, nastávají tytéž účinky, jako při odstoupení od smlouvy, ledaže je ve smlouvě o převodu akcií určeno jinak. 3. Nerozhodne-li představenstvo společnosti do dvou měsíců od doručení žádosti o udělení souhlasu k převodu akcií, platí, že souhlas byl udělen. 4. Odmítne-li představenstvo společnosti souhlas k převodu akcií udělit, společnost bez zbytečného odkladu od doručení žádosti akcionáře tyto akcie odkoupí za přiměřenou cenu. Lhůta pro uplatnění práva na odkoupení akcií je jeden měsíc ode dne, kdy bylo akcionáři doručeno rozhodnutí o odmítnutí s převodem akcií. 5. Akcie na jméno se převádí rubopisem, v němž se uvede jednoznačná identifikace nabyvatele. K účinnosti převodu akcie na jméno vůči společnosti se vyžaduje oznámení změny osoby akcionáře společnosti a předložení akcie na jméno společnosti. 6. Pro zastavení akcií na jméno platí stejná pravidla jako pro omezení převodu uvedená v tomto článku. K prodeji zastavených akcií na jméno při výkonu zástavního práva se souhlas představenstva společnosti nevyžaduje. čl. 10 Seznam akcionářů 1. Společnost vede seznam akcionářů, do něhož zapisuje označení druhu akcie, její jmenovitou hodnotu, jméno a bydliště nebo firmu a sídlo akcionáře a číslo bankovního účtu vedeného u osoby oprávněné poskytovat bankovní služby ve státě, který je plno právním členem Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj a označení akcie a dále všechny změny zapisovaných údajů. 2. Do seznamu akcionářů se zapisuje také oddělení nebo převod samostatně převoditelného práva. 3. Má se za to, že ve vztahu ke společnosti je akcionářem ten, kdo je zapsán v seznamu akcionářů.

4 4 4. Společnost zapíše nového vlastníka do seznamu akcionářů bez zbytečného odkladu poté, co jí bude změna o osobě akcionáře prokázána. 5. V případě, že akcionář způsobil, že není zapsán v seznamu akcionářů, nebo že zápis neodpovídá skutečnosti, nemůže se domáhat neplatnosti usnesení valné hromady proto, že mu společnost na základě této skutečnosti neumožnila účast na valné hromadě nebo výkon hlasovacího práva. 6. Údaje zapsané v seznamu akcionářů může společnost používat pouze pro své potřeby ve vztahu k akcionářům. Za jiným účelem může tyto údaje společnost použít jen se souhlasem akcionáře, kterého se údaje týkají. Část III. Práva a povinnosti akcionářů čl. 11 Práva akcionářů 1. Akcionář má právo na podíl ze zisku (dividendu), který valná hromada schválila k rozdělení mezi akcionáře. Tento podíl se určuje poměrem akcionářova podílu k základnímu kapitálu společnosti. Podíl na zisku se vyplácí v penězích zpravidla bezhotovostním převodem na účet akcionáře uvedený v seznamu akcionářů. 2. Rozhodným dnem pro uplatnění práva na podíl na zisku je rozhodný den k účasti na valné hromadě, která rozhodla o výplatě podílu na zisku. Právo na podíl na zisku je samostatně převoditelné ode dne, kdy valná hromada rozhodla o jeho výplatě. Podíl na zisku je splatný do posledního kalendářního dne v roce, v němž valná hromada schválí účetní závěrku, která je podkladem pro rozdělení zisku. 3. Akcionář je oprávněn se zúčastnit valné hromady a hlasovat na ní. 4. Akcionář je oprávněn požadovat a obdržet na valné hromadě od společnosti vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní. Pro přednesení žádosti akcionáře se stanovuje časové omezení max. 10 minut. 5. Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady. Hodláli akcionář uplatnit protinávrh, doručí ho společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady, nejméně 15 dnů před konáním valné hromady. 6. Každý akcionář se může dovolávat neplatnosti usnesení valné hromady podle ustanovení občanského zákoníku o neplatnost usnesení členské schůze spolku pro rozpor s právními předpisy nebo stanovami. 7. Při zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií každý akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu společnosti v rozsahu jeho podílu, má-li být jejich emisní kurs splácen v penězích. 8. Při zrušení společnosti s likvidací má akcionář právo na podíl na likvidačním zůstatku a to v poměru odpovídajícím splacené jmenovité hodnotě jeho akcií. 9. Akcionář má další práva přiznaná mu zákonem.

5 5 čl. 12 Povinnosti akcionářů 1. Každý akcionář je povinen splácet řádně a včas emisní kurs upsaných akcií. 2. Akcionář je povinen hájit zájmy společnosti a její dobré jméno, dodržovat povinnost mlčenlivosti o všech skutečnostech, které souvisejí s činností společnosti nebo s jejími obchodními partnery a které jsou předmětem obchodního tajemství společnosti, nebo o skutečnostech, jejichž zveřejnění by mohlo společnosti přivodit újmu, nebo jde o důvěrnou informaci. Při poskytování takových informací akcionářům na valné hromadě představenstvo nebo dozorčí rada společnosti jsou povinny na takovýto charakter poskytovaných informací akcionáře upozornit. 3. Akcionář má další povinnosti stanovené mu zákonem. Část IV. Organizace společnosti čl. 13 Orgány společnosti 1. Systém vnitřní struktury společnosti je dualistický. 2. Orgány společnosti jsou: - valná hromada - představenstvo - dozorčí rada čl. 14 Působnost valné hromady 1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Valná hromada vždy rozhoduje usnesením. 2. Do působnosti valné hromady náleží: a) rozhodování o změně stanov (nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního jmění kapitálu pověřeným představenstvem nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností), b) rozhodování o změně výše základního kapitálu a o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu, c) rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu, d) rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, e) volba a odvolání členů představenstva, f) volba odvolání členů dozorčí rady, g) schvalování smlouvy o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady, h) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech, kdy její vyhotovení stanoví jiný právní předpis, i mezitímní účetní závěrky, i) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty, j) rozhodování o podání žádosti k přijetí účastnických cenných papírů společnosti k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo o vyřazení těchto cenných papírů z obchodování na evropském regulovaném trhu, k) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací,

6 6 l) jmenování a odvolání likvidátora, m) schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku, n) schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti, o) schválení smlouvy o tichém společenství, včetně schválení jejích změn a jejího zrušení, p) další rozhodnutí, která tento zákon nebo stanovy svěřují do působnosti valné hromady. 3. Valná hromada si nemůže vyhradit rozhodování případů, které do její působnosti nesvěřuje zákon nebo stanovy. čl. 15 Svolávání valné hromady 1. Rozhodný den k účasti na valné hromadě je třicátý den přede dnem konání valné hromady. 2. Řádná valná hromada se koná nejméně 1x ročně. Je-li na pořadu jednání valné hromady projednání řádné účetní závěrky, musí se konat nejpozději do šesti měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období. 3. Svolavatel nejméně 30 dnů přede dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti a současně ji zašle akcionářům na adresu uvedenou v seznamu akcionářů. Pozvánka musí být na internetových stránkách společnosti uveřejněna až do okamžiku konání valné hromady. Pozvánka na valnou hromadu obsahuje náležitosti požadované zákonem. 4. Je-li na pořadu valné hromady projednání řádné účetní závěrky, představenstvo účetní závěrku uveřejní na internetových stránkách společnosti současně s pozvánkou a akcionáře na tuto skutečnost upozorní. Společně s účetní závěrkou představenstvo uveřejní na internetových stránkách společnosti také výroční zprávu podle jiného právního předpisu, pokud ji zpracovává a pokud nikoliv, zpráv o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku. 5. Je-li na pořadu jednání valné hromady změna stanov, upozorní svolavatel akcionáře na pozvánce na možnost každého akcionáře na možnost nahlédnout v sídle společnosti zdarma do návrhů změny stanov. čl. 16 Rozhodování valné hromady 1. Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování akcionáře na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. Podpis akcionáře na plné moci musí být úředně ověřen. 2. Valná hromada je schopna se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři vlastnící akcie, jejichž jmenovitá hodnota nebo počet přesahuje 30% základního kapitálu společnosti. Při posuzování způsobilosti valné hromady se usnášet se nepřihlíží k akciím nebo vydaným zatímním listům (pokud byly vydány), s nimiž není spojeno hlasovací právo, nebo pokud nelze hlasovací právo podle zákona nebo stanov vykonávat. 3. Hlasovací práva náležející akcii se řídí jmenovitou hodnotou akcie. Každých 1.000,- Kč jmenovité hodnoty akcie poskytuje vlastníku akcie na valné hromadě jeden hlas. Na jednu akcii jmenovité

7 7 hodnoty 1.000,- Kč připadá jeden hlas. Na jednu akcii jmenovité hodnoty ,- Kč připadá deset hlasů. Celkový počet hlasů ve společnosti je Na valné hromadě se hlasuje aklamací. Hlasuje se v pořadí pro a proti, vždy k jednotlivým bodům pořadu jednání valné hromady samostatně. Valná hromada hlasuje nejprve o návrhu svolavatele valné hromady. V případě neschválení tohoto návrhu, je postupně hlasování o protinávrzích v pořadí v jakém byly vzneseny. Hlasování je ukončeno v okamžiku schválení návrhu svolavatele, nebo kteréhokoliv z protinávrhů. Valná hromada může rozhodnout o tom, že se bude hlasovat i jiným způsobem než aklamací. 5. O volbě jednotlivých členů představenstva a dozorčí rady společnosti rozhodují akcionáři na valné hromadě v tajném hlasování. Valná hromada může rozhodnout o tom, že o volbě se bude hlasovat i jiným způsobem než v tajném hlasování. 6. Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon nebo stanovy nevyžadují většinu jinou (kvalifikovanou). 7. Rozhodnutí valné hromady o skutečnostech, o nichž tak stanoví zákon, jakož i o dalších skutečnostech, jejichž účinky nastávají až zápisem do obchodního rejstříku, se osvědčí veřejnou listinou. Obsahem veřejné listiny je také schválený text změny stanov, jsou-li měněny. čl. 17 Náhradní valná hromada 1. Není-li valná hromada schopna se usnášet a je-li to stále potřebné, svolá představenstvo bez zbytečného odkladu náhradní valnou hromadu se shodným pořadem jednání a to způsobem uvedeným v čl. 15 stanov. Lhůta pro rozesílání pozvánek se zkracuje na 15 dnů a pozvánka nemusí obsahovat přiměřené informace o podstatě jednotlivých záležitostí zařazených na pořad valné hromady. Pozvánka na náhradní valnou hromadu se akcionářům zašle nejpozději do 15 dnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada a náhradní valná hromada se musí konat nejpozději do 6 týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. 2. Náhradní valná hromada a je schopna se usnášet bez ohledu na ust. čl. 16 odst. 2 stanov. Náhradní valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon nebo stanovy nevyžadují většinu jinou (kvalifikovanou). 3. Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného pořadu původní valné hromady, lze na náhradní valné hromadě rozhodnout, jen souhlasí-li s tím všichni akcionáři. čl. 18 Představenstvo 1. Statutárním orgánem společnosti je představenstvo, jemuž přísluší obchodní vedení společnosti. Nikdo není oprávněn udělovat představenstvu pokyny týkající se obchodního vedení společnosti. V rámci něho představenstvo uděluje prokuru. 2. Představenstvo má 7 členů volených a odvolávaných valnou hromadou. Členové představenstva jsou voleni na funkční období 5 let. Opětovná volba člena představenstva je možná. Představenstvo volí a odvolává ze svých členů předsedu a místopředsedu.

8 8 3. Představenstvo je schopno se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. Představenstvo rozhoduje většinou hlasů přítomných členů. K přijetí rozhodnutí představenstva je potřebný souhlas nadpoloviční většiny všech členů představenstva. Při hlasování má každý člen představenstva jeden hlas. V případě rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy. 4. Při výkonu funkce je každý člen představenstva povinen jednat s péčí řádného hospodáře a postupovat s nezbytnou loajalitou a s potřebnými znalostmi a pečlivostí. Současně je povinen dodržovat zákonná pravidla pro prevenci střetu zájmů a zákaz konkurence. 5. Člen představenstva uzavírá se společností smlouvu o výkonu funkce schvalovanou valnou hromadou společnosti. Člen představenstva má nárok na podíl na zisku (tantiému) ve výši stanovené valnou hromadou společnosti. 6. Další práva a povinnosti členy představenstva ne uvedená v tomto článku stanov, vyplývající z obecně závazných právních předpisů, nejsou tímto článkem stanov nějak dotčeny. 7. Klesl-li počet členů představenstva o méně než polovinu, může jmenovat představenstvo náhradní členy představenstva do příštího zasedání valné hromady. čl. 19 Dozorčí rada 1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti, který dohlíží na výkon působnosti představenstva a činnost společnosti. Nikdo není oprávněn udělovat dozorčí radě pokyny týkající se její zákonné povinnosti kontroly působnosti představenstva. 2. Dozorčí rada má 4 členy volené a odvolávané valnou hromadou. Členové dozorčí rady jsou voleni na funkční období 5 let. Opětovná volba člena dozorčí rady je možná. Dozorčí rada volí a odvolává ze svých členů předsedu. Dozorčí rada určí svého člena, který zastupuje společnost v řízení před soudy a jinými orgány proti členu představenstva. 3. Dozorčí rada je schopna se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů. Dozorčí rada rozhoduje většinou hlasů přítomných členů. K přijetí rozhodnutí dozorčí rady je potřebný souhlas nadpoloviční většiny všech členů dozorčí rady. Při hlasování má každý člen dozorčí rady jeden hlas. V případě rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy Dozorčí rada vykonává kontrolní činnost v rozsahu vymezeném zákonem. Při výkonu funkce je každý člen dozorčí rady povinen jednat s péčí řádného hospodáře a postupovat s nezbytnou loajalitou a s potřebnými znalostmi pečlivostí. Současně jsou členové dozorčí rady povinni dodržovat zákonná pravidla pro prevenci střetu zájmů a platí pro ně zákaz konkurence.člen dozorčí rady uzavírá se společností smlouvu o výkonu funkce schvalovanou valnou hromadou společnosti. Člen dozorčí rady má nárok na podíl na zisku (tantiému) ve výši stanovené valnou hromadou společnosti Další práva a povinnosti členy dozorčí rady než jsou uvedená v tomto článku stanov, vyplývající z obecně závazných právních předpisů, nejsou tímto článkem stanov nějak dotčeny. 6. Klesl-li počet členů dozorčí rady z členů volených valnou hromadou o méně než polovinu, může dozorčí rada sama jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady. čl. 20 Prokura

9 9 1. Udělením prokury zmocňuje představenstvo prokuristu k právním jednáním, ke kterým dochází při provozu obchodního závodu a to i k těm, pro která se jinak vyžaduje zvláštní plná moc. Při udělení prokury musí být výslovně uvedeno, že jde o prokuru. V prokuře nesmí být zahrnuto oprávnění zcizovat nemovitosti ani je zatěžovat. 2. Je-li prokura udělena několika osobám, zastupuje každá z nich společnost samostatně, ledaže je při udělení prokury určeno něco jiného. Omezení prokury vnitřními pokyny nemá účinky vůči třetím osobám. Prokurista vykonává prokuru s péčí řádného hospodáře. 3. Prokurista se podepisuje tak, že k firmě společnosti připojí svůj podpis a údaj označující prokuru. Část V. Hospodaření společnosti čl. 21 Účetní období 1. Účetní období je totožné s kalendářním rokem, nebude-li v souladu se zákonem stanoveno jinak. 2. Společnost sestavuje za účetní období řádnou účetní závěrku schvalovanou valnou hromadou. V případech stanovených zákonem společnost sestavuje i mimořádnou, konsolidovanou nebo mezitímní účetní závěrku, které rovněž schvaluje valná hromada. 3. Řádné vedení účetnictví zajišťuje představenstvo, které také valné hromadě předkládá návrh na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty. čl. 22 Rezervní fond a ostatní fondy společnosti 1. Společnost vytvořila rezervní fond, který slouží k úhradě ztráty společnosti. O použití rezervního fondu rozhoduje představenstvo po předchozím stanovisku dozorčí rady. 2. Společnost vytváří v souladu s obecně závaznými právními předpisy i další fondy a přispívá do nich ze svého zisku. O zřízení dalších fondů rozhoduje představenstvo, které současně stanoví pravidla jejich tvorby a čerpání po předchozím vyjádření dozorčí rady. VI. Zrušení a zánik společnosti čl. 23 Zrušení společnosti 1. Společnost se zrušuje z důvodů a způsobem stanoveným zákonem. O zrušení společnosti rozhoduje valná hromada nebo soud. 2. Zrušuje-li se společnost bez likvidace, přechází její jmění na právního nástupce. čl. 24 Likvidace společnosti

10 10 1. O zrušení společnosti s likvidací rozhoduje valná hromada, která také rozhoduje o jmenování a odvolání likvidátora, včetně určení výše jeho odměny. Valná hromada schvaluje konečnou zprávu o průběhu likvidace, konečnou účetní závěrku a návrh na použití rozdělení likvidačního zůstatku. 2. Při zrušení společnosti s likvidací mají akcionáři právo na podíl na likvidačním zůstatku, které je samostatně převoditelné ode dne, kdy společnost vstoupila do likvidace. Likvidační zůstatek se mezi akcionáře rozdělí nejprve do výše, v jaké splnili svou vkladovou povinnost a poté se rozdělí mezi akcionáře v poměru odpovídajícím splacené jmenovité hodnotě jejich akcií. Nestačí-li likvidační zůstatek na rozdělení podle předchozí věty, podílejí se akcionáři na likvidačním zůstatku v poměru odpovídajícím splacené jmenovité hodnotě jejich akcií. 3. Právo na vyplacení podílu na likvidačním zůstatku vzniká odevzdáním akcií společnosti na výzvu likvidátora. Odevzdané akcie likvidátor neprodleně zničí. čl. 25 Zánik společnosti Společnost zaniká výmazem z obchodního rejstříku. VII. Závěrečná ustanovení čl. 26 Právní poměry společnosti a řešení sporů 1. Vznik, právní forma, vnitřní poměry, zánik společnosti, veškerá z toho vyplývající práva a povinnosti, jakož i otázky těmito stanovami výslovně neupravené, se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) a zákona č. 90/2012 Sb. (zákon o obchodních korporacích a družstvech). 2. Případné spory mezi akcionáři a společností, spory mezi společností a členy jejích orgánů, jakož i vzájemné spory mezi akcionáři, související s jejich účastí ve společnosti, budou řešeny smírnou cestou. Nepodaří-li se vyřešit takovýto spor smírně, rozhodne příslušný soud. 3. Společnost se podřizuje zákonu o obchodních korporacích jako celku. čl. 27 Účinnost a změna stanov 1. Stanovy v původním znění přijaté zakladateli v zakladatelské listině dne nabyly účinnosti dnem vzniku společnosti zápisem do obchodního rejstříku, tj. dnem Tato změna původních stanov ze dne ve znění změn stanov schválených valnými hromadami společnosti dne , dne , dne , dne , dne , dne a dne byla schválena vlnou hromadou společnosti dne Změna stanov nabývá účinnosti dnem, kdy je valná hromada schválila, nestanoví-li zákon nebo rozhodnutí valné hromady o změně stanov, že změny nabývají účinnosti později. 4. Jestliže dojde ke změně obsahu stanov, je představenstvo povinno vyhotovit bez zbytečného odkladu po té, co se kterýkoliv člen představenstva o takové změně doví, úplné znění stanov.

11 11 5. Všechny změny stanov a úplné vyhotovení stanov je představenstvo povinno bez zbytečného odkladu předkládat rejstříkovému soudu k založení do sbírky listin. Odůvodnění návrhu usnesení valné hromady k bodu 3. pořadu jednání o podřízení se zákonu o obchodních korporacích a změně stanov Podle 777 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích a družstev (dále též jen ZOK) musí obchodní korporace přizpůsobit do dne svoje zakladatelské dokumenty úpravě zákona o obchodních korporacích, přičemž současně mají možnost podle 777 odst. 5 ZOK podřídit se tomuto zákonu jako celku do dvou let od nabytí účinnosti zákona změnou svých zakladatelských dokumentů. Představenstvo navrhuje využít této možnosti podřídit se zcela zákonu o obchodních korporacích již nyní a přijmout změnu stanov, jejichž text bude odpovídat požadavkům zákona o obchodních korporacích. Skutečnost, že společnost se podřídila zákonu o obchodních korporacích, se zapisuje do obchodního rejstříku a proto tato změna stanov nabude účinnosti až provedením zápisu do obchodního rejstříku.

Stanovy akciové společnosti CTR Libčice a.s. (dále též jen společnost )

Stanovy akciové společnosti CTR Libčice a.s. (dále též jen společnost ) Stanovy akciové společnosti CTR Libčice a.s. (dále též jen společnost ) ------------------------------------------------------------- I. ------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Příloha pozvánky: STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI 1 Firma a sídlo 1. Obchodní firma společnosti zní: AHARP a.s. ------- ---- 2. Obec, v níž je umístěno sídlo: Praha. --- --- 2 Internetová stránka Na adrese:

Více

STANOVY. přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění:

STANOVY. přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění: STANOVY přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění: článek I. Základní ustanovení (1) Obchodní firma zní: CZ STAVEBNÍ HOLDING, a.s.

Více

Stanovy akciové společnosti. MAM Group a.s.

Stanovy akciové společnosti. MAM Group a.s. Stanovy akciové společnosti MAM Group a.s. 1. FIRMA A SÍDLO SPOLEČNOSTI 1.1. Obchodní firma společnosti zní: MAM Group a.s. (dále jen společnost ). 1.2. Obec, v níž je umístěno sídlo společnosti, je: Praha.

Více

Stanovy akciové společnosti PROPERTY.BPH a.s.

Stanovy akciové společnosti PROPERTY.BPH a.s. Stanovy akciové společnosti PROPERTY.BPH a.s. (úplné znění) 1. Obchodní firma, sídlo společnosti a identifikační číslo 1. Obchodní firma společnosti zní PROPERTY.BPH a.s. (dále jen společnost ), pod touto

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI 1 Firma a sídlo 1. Obchodní firma společnosti zní: BALINO, a.s. ---------------------------------------------------- 2. Sídlo: Kamenice, Kruhová 556, PSČ 251 68 ------------------------------------------------------------------------

Více

STATEK KOSTELEC NA HANÉ, a. s. Smržická 537, 798 41 Kostelec na Hané, okres Prostějov ÚPLNÉ ZNĚNÍ S T A N O V Y

STATEK KOSTELEC NA HANÉ, a. s. Smržická 537, 798 41 Kostelec na Hané, okres Prostějov ÚPLNÉ ZNĚNÍ S T A N O V Y STATEK KOSTELEC NA HANÉ, a. s. Smržická 537, 798 41 Kostelec na Hané, okres Prostějov ÚPLNÉ ZNĚNÍ S T A N O V Y Schváleno řádnou valnou hromadou společnosti dne 1 I. Obecná ustanovení 1 Firma a sídlo společnosti

Více

STANOVY. přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění:

STANOVY. přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění: STANOVY přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění: (1) Obchodní firma zní: Fastport a.s. (2) Sídlem společnosti jsou Pardubice.

Více

Stanovy akciové společností. SPORTZONE, a.s. navrhované znění stanov ke schválení na valné hromadě dne 16. 12. 2014

Stanovy akciové společností. SPORTZONE, a.s. navrhované znění stanov ke schválení na valné hromadě dne 16. 12. 2014 Stanovy akciové společností SPORTZONE, a.s. navrhované znění stanov ke schválení na valné hromadě dne 16. 12. 2014 Článek 1 Založení akciové společnosti Akciová společnost SPORTZONE, a.s. (dále jen společnost

Více

Stanovy společnosti Polana Horšice, a.s.

Stanovy společnosti Polana Horšice, a.s. Stanovy společnosti Polana Horšice, a.s. Článek I Obchodní korporace 1) Právní formou obchodní korporace je akciová společnost (dále jen společnost ). 2) Společnost je založena na dobu neurčitou. 3) Společnost

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. CENTROPOL HOLDING, a.s.

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. CENTROPOL HOLDING, a.s. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CENTROPOL HOLDING, a.s. Úplné znění ke dni 1. ledna 2015 Článek 1 Podřízení se zákonu o obchodních korporacích Akciová společnost CENTROPOL HOLDING, a.s. (dále jen společnost

Více

předkládat návrhy rozhodnutí jedinému akcionáři s dostatečným časovým předstihem. Jediný akcionář může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního

předkládat návrhy rozhodnutí jedinému akcionáři s dostatečným časovým předstihem. Jediný akcionář může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního S T A N O V Y A K C I O V É S P O L E Č N O S T I DEVO INVEST a.s. 1. Obchodní firma 1.1. Obchodní firma společnosti zní: DEVO INVEST a.s. -------------------------------------- 2. Sídlo společnosti 2.1.

Více

------------------------------------------------------ Stanovy ------------------------------------------------------

------------------------------------------------------ Stanovy ------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------ Stanovy ------------------------------------------------------ ---------------------------------------------- akciové společnosti ---------------------------------------------

Více

Stanovy I. Obchodní firma a sídlo společnosti -----------------------------------------------------------------

Stanovy I. Obchodní firma a sídlo společnosti ----------------------------------------------------------------- Návrh znění stanov společnosti JIRASGAMES, a.s. Stanovy I. Obchodní firma a sídlo společnosti ----------------------------------------------------------------- 1. Obchodní firma společnosti zní: JIRASGAMES,

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CHEMPEX-HTE. Obchodní firma, sídlo společnosti

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CHEMPEX-HTE. Obchodní firma, sídlo společnosti STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CHEMPEX-HTE I. Základní ustanovení 1 Obchodní firma, sídlo společnosti 1. Obchodní firma (dále jen firma ) společnosti zní: CHEMPEX - HTE, a.s. (dále jen společnost ). 2. Sídlo

Více

Návrh změn stanov. Článek II. se mění a nově zní takto : Obchodní firma společnosti zní : Opavice a.s. Sídlem společnosti je Dolní Benešov.

Návrh změn stanov. Článek II. se mění a nově zní takto : Obchodní firma společnosti zní : Opavice a.s. Sídlem společnosti je Dolní Benešov. Návrh změn stanov Článek II. se mění a nově zní takto : Obchodní firma společnosti zní : Opavice a.s. Sídlem společnosti je Dolní Benešov. Článek III. se mění a nově zní takto : Zemědělství, včetně prodeje

Více

Stanovy akciové společnosti Bobrava a.s.

Stanovy akciové společnosti Bobrava a.s. Stanovy akciové společnosti Bobrava a.s. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Založení a právní základ společnosti 1.1 Společnost (dále jen "společnost") je právnickou osobou, obchodní korporací, která byla založena

Více

Stanovy akciové společnosti REENGINE CZ a.s.

Stanovy akciové společnosti REENGINE CZ a.s. Stanovy akciové společnosti REENGINE CZ a.s. Článek 1 Obchodní firma a sídlo společnosti 1. Obchodní firma společnosti zní: REENGINE CZ a.s. ------------------------------------------ 2. Sídlo společnosti:

Více

- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona - výroba elektřiny - zemědělská výroba

- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona - výroba elektřiny - zemědělská výroba STANOVY Zemědělské společnosti Nalžovice a.s. I. Obchodní firma Obchodní firma společnosti zní: Zemědělská společnost Nalžovice, a.s. II. Sídlo společnosti Sídlem společnosti jsou: Nalžovice č.p. 23, okres

Více

ORGÁNY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

ORGÁNY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ORGÁNY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Obchodný zákonník do 31.12.2013 upravoval tzv. německý model hlavní akcionáři jsou zastoupení v dozorčí radě a ne v představenstvu dozorčí rada řídí představenstvo, které je

Více

STANOVY akciové společnosti TOOL SERVICE, a. s. Článek 1. Obchodní firma Společnosti. Článek 2. Sídlo Společnosti.

STANOVY akciové společnosti TOOL SERVICE, a. s. Článek 1. Obchodní firma Společnosti. Článek 2. Sídlo Společnosti. STANOVY akciové společnosti TOOL SERVICE, a. s. Článek 1. Obchodní firma Společnosti. Obchodní firma Společnosti zní: TOOL SERVICE, a. s. Článek 2. Sídlo Společnosti. Sídlo Společnosti je umístěno v obci:

Více

Stanovy společnosti RMV trans, a.s.

Stanovy společnosti RMV trans, a.s. Stanovy společnosti RMV trans, a.s. 1. Základní ustanovení ------------------------------------------------------------------------- 1.1. Firma společnosti zní: RMV trans, a.s. --------------------------------------------------

Více

S T A N O V Y AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. Jilana, a.s. Malý Beranov 6, 586 03 Jihlava. (schválené valnou hromadou konanou dne 24. 6.

S T A N O V Y AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. Jilana, a.s. Malý Beranov 6, 586 03 Jihlava. (schválené valnou hromadou konanou dne 24. 6. S T A N O V Y AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Jilana, a.s. Malý Beranov 6, 586 03 Jihlava (schválené valnou hromadou konanou dne 24. 6. 2014) 1. Firma a sídlo společnosti 1.1. Obchodní firma společnosti zní: JILANA,

Více

Pozvánka na valnou hromadu

Pozvánka na valnou hromadu Pozvánka na valnou hromadu Představenstvo akciové společnosti GPD a.s., se sídlem v Děčíně V, Předmostí 1860/6, PSČ 405 02, IČO: 25031881 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. BusLine a.s. Hlava I. Úvodní ustanovení

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. BusLine a.s. Hlava I. Úvodní ustanovení STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI BusLine a.s. Hlava I. Úvodní ustanovení 1 Firma společnosti Firma společnosti zní: BusLine a.s. ----------------------------------------------------------------------- 2 Sídlo

Více

Návrh na usnesení valné hromady Agrochov Kasejovice-Smolivec, a.s. Valná hromada schvaluje tyto změny stanov společnosti: ČLÁNEK 5 - AKCIE

Návrh na usnesení valné hromady Agrochov Kasejovice-Smolivec, a.s. Valná hromada schvaluje tyto změny stanov společnosti: ČLÁNEK 5 - AKCIE Návrh na usnesení valné hromady Agrochov Kasejovice-Smolivec, a.s. Valná hromada schvaluje tyto změny stanov společnosti: ČLÁNEK 5 - AKCIE Odst. č. 3 dosavadní znění se ruší a nahrazuje se takto: 3. Při

Více

Čl. l OBCHODNÍ FIRMA Obchodní firma společnosti zní: GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost.

Čl. l OBCHODNÍ FIRMA Obchodní firma společnosti zní: GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost. Stanovy společnosti v platném znění se mění tak, že dosavadní text vypouští a nahrazuje novým textem Čl. 1 14 následujícího znění:---------------------------------------------------- Čl. l OBCHODNÍ FIRMA

Více

1.1. Obchodní firma společnosti zní: Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s. (dále jen společnost ).

1.1. Obchodní firma společnosti zní: Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s. (dále jen společnost ). Návrh nového znění stanov akciové společnosti Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s. 1. Firma a sídlo společnosti 1.1. Obchodní firma společnosti zní: Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s. (dále

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti T auto, a.s.

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti T auto, a.s. Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti T auto, a.s. Představenstvo akciové společnosti T auto, a.s., se sídlem Na Výsluní 1214/35, Černice, 326 00 Plzeň, IČO: 285 20 254, zapsané v obchodním rejstříku

Více

Navrhované znění stanov s podrobením se zákonu o obchodních korporacích. Stanovy akciové společnosti DGF a.s.

Navrhované znění stanov s podrobením se zákonu o obchodních korporacích. Stanovy akciové společnosti DGF a.s. Navrhované znění stanov s podrobením se zákonu o obchodních korporacích Stanovy akciové společnosti DGF a.s. Článek I Založení a vznik akciové společnosti 1. Akciová společnost DGF a.s. byla založena na

Více

N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S,

N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S, NZ 28/2014 N 31/2014 N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S, sepsaný dne 27.3.2014, slovy: dvacátého sedmého března roku dvoutisícího čtrnáctého, JUDr. Miroslavou Papežovou, notářkou se sídlem v Českém Brodě, Husovo

Více

Oddíl I. Základní ustanovení. Článek 1 Obchodní firma a sídlo společnosti. Článek 2 Předmět podnikání. Článek 3 Výše základního kapitálu

Oddíl I. Základní ustanovení. Článek 1 Obchodní firma a sídlo společnosti. Článek 2 Předmět podnikání. Článek 3 Výše základního kapitálu NÁVRH NOVÉHO ÚPLNÉHO ZNĚNÍ STANOV PRO VALNOU HROMADU DNE 26.6.2014 Stanovy akciové společnosti Oddíl I. Základní ustanovení Článek 1 Obchodní firma a sídlo společnosti 1) Obchodní firma společnosti zní:

Více

S T A N O V Y I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Obchodní firma. Článek 2 Sídlo společnosti. Článek 3 Trvání společnosti

S T A N O V Y I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Obchodní firma. Článek 2 Sídlo společnosti. Článek 3 Trvání společnosti S T A N O V Y akciové společnosti SES BOHEMIA ENGINEERING, a.s. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHOTOVENÉ KE DNI 6.6.2014 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Obchodní firma Obchodní firma společnosti zní: SES BOHEMIA ENGINEERING,

Více

Pozvánka na valnou hromadu

Pozvánka na valnou hromadu Pozvánka na valnou hromadu Pozvánka na jednání valné hromady obchodní společnosti RAVY CZ a.s., která se bude konat dne 27.6.2014 od 10.00 hodin v notářské kanceláři JUDr. Edity Volné, Rumunská 655/9,

Více

S T A N O V Y. III. Základní kapitál - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

S T A N O V Y. III. Základní kapitál - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - S T A N O V Y Zemědělská společnost Zhoř a.s. ČÁST PRVNÍ I. POVINNÉ NÁLEŽITOSTI STANOV - - - - - - - - - - - - - - - - - - - I. Firma a sídlo společnosti - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Více

NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. BusLine a.s. Hlava I. Úvodní ustanovení

NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. BusLine a.s. Hlava I. Úvodní ustanovení NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI BusLine a.s. Hlava I. Úvodní ustanovení 1 Firma společnosti Firma společnosti zní: BusLine a.s. -----------------------------------------------------------------------

Více

Stanovy společnosti VRL Praha a.s. 1.1. Obchodní firma společnosti zní: VRL Praha a.s. (dále jen společnost ).

Stanovy společnosti VRL Praha a.s. 1.1. Obchodní firma společnosti zní: VRL Praha a.s. (dále jen společnost ). 1. Firma a sídlo společnosti Stanovy společnosti VRL Praha a.s. 1.1. Obchodní firma společnosti zní: VRL Praha a.s. (dále jen společnost ). 1.2. Obec, v níž je umístěno sídlo, je: Praha. 2. Internetová

Více

1. Firma společnosti zní: REFLECTA Development a.s. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1. Firma společnosti zní: REFLECTA Development a.s. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ČÁST PRVNÍ POVINNÉ NÁLEŽITOSTI STANOV - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - I. Firma a sídlo společnosti - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Více

akciové společnosti Kalora a.s.

akciové společnosti Kalora a.s. STANOVY akciové společnosti Kalora a.s. V aktuálním znění přijatém valnou hromadou konanou dne 14.6.2002. Upravené dle zákona č.90/2012 Sb. a schválené valnou hromadou dne 20.6.2014 Obsah: Díl první: Díl

Více

------------------------------------------------------------ Stanovy-------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ Stanovy------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------ Stanovy------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------- akciové společnosti

Více

STANOVY akciové společnosti Marienbad Waters a.s.

STANOVY akciové společnosti Marienbad Waters a.s. STANOVY akciové společnosti Marienbad Waters a.s. Čl. 1 STANOVY A VZNIK AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI 1. Tyto stanovy jsou dokumentem akciové společnosti (dále společnost ), která vznikla zápisem do obchodního rejstříku

Více

Článek I. Obchodní firma a sídlo. Článek II. Předmět podnikání

Článek I. Obchodní firma a sídlo. Článek II. Předmět podnikání Akciová společnost Agropodnik Košetice, a.s. byla založena jako družstvo s obchodní firmou Družstvo Agropodnik Košetice a zapsána do obchodního rejstříku dne 5. listopadu 2003, následně byla změněna její

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CENTROPOL ENERGY, a.s.

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CENTROPOL ENERGY, a.s. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CENTROPOL ENERGY, a.s. Úplné znění ke dni 13. ledna 2015 Článek 1 Podřízení se zákonu o obchodních korporacích Akciová společnost CENTROPOL ENERGY, a.s. (dále jen společnost

Více

S T A N O V Y akciové společnosti ZEPO Bohuslavice, a.s.

S T A N O V Y akciové společnosti ZEPO Bohuslavice, a.s. S T A N O V Y akciové společnosti ZEPO Bohuslavice, a.s. Příloha č. 1 Článek I. Založení akciové společnosti Akciová společnost ZEPO Bohuslavice, a.s. (dále jen společnost) byla založena zakladatelskou

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s.

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Obchodní firma, sídlo a předmět podnikání 1. Obchodní firma: Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. 2. Sídlo

Více

Pozvánka na valnou hromadu společnosti Plemenáři Brno, a.s.

Pozvánka na valnou hromadu společnosti Plemenáři Brno, a.s. Pozvánka na valnou hromadu společnosti Plemenáři Brno, a.s. Představenstvo společnosti Plemenáři Brno, a.s., IČ 46995404, se sídlem Brno, Optátova 708/37, PSČ 637 00, zapsané v obchodním rejstříku Krajského

Více

Stanovy společnosti Nemocnice Říčany a.s. ČÁST PRVNÍ POVINNÉ NÁLEŽITOSTI STANOV - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Stanovy společnosti Nemocnice Říčany a.s. ČÁST PRVNÍ POVINNÉ NÁLEŽITOSTI STANOV - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Stanovy společnosti Nemocnice Říčany a.s. ČÁST PRVNÍ POVINNÉ NÁLEŽITOSTI STANOV - - - - - - - - - - - - - - - - - - - I. Firma a sídlo společnosti - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Více

Termín obchodního zákoníku nahradit termínem zákoně o obchodních korporacích

Termín obchodního zákoníku nahradit termínem zákoně o obchodních korporacích JUDr. Richard Třeštík, advokát se sídlem v Ústí nad Labem, Masarykova 43 tel./fax: 475 210 986, mob. tel.: 602 105 585, e-mail: trestik@aktrestik.cz, IČO 66202060, zapsán v seznamu advokátů ČAK pod č.

Více

na 30.6. 2015 v 9:00 hod. v sídle společnosti Registrace akcionářů bude probíhat od 8:00 hodin do 8:45 hodin v místě konání valné hromady.

na 30.6. 2015 v 9:00 hod. v sídle společnosti Registrace akcionářů bude probíhat od 8:00 hodin do 8:45 hodin v místě konání valné hromady. Oznámení Představenstvo společnosti Kromexim a. s. Kroměříž se sídlem Kroměříž, Hulínská 3445, IČ: 499 693 31 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1209 svolává

Více

Článek II. Předmět podnikání! Předmětem podnikání společnosti je: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Článek II. Předmět podnikání! Předmětem podnikání společnosti je: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Akciová společnost Zemědělská kooperace ZEKO a.s. byla založena notářským zápisem osvědčenou zakladatelskou smlouvou zemědělských družstev v Budíkově, Hořicích, Jiřicích, Senožatech, Želivi a Školního

Více

Statek Uhřínov, a. s.

Statek Uhřínov, a. s. Statek Uhřínov, a. s. S T A N O V Y Úplné znění STANOV společnosti Statek Uhřínov, a. s., schválené Valnou hromadou ze dne 26. 6. 2015, která rozhodla o podřízení se společnosti zákonu č. 90/2012 Sb. jako

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI SIGMIA akciová společnost

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI SIGMIA akciová společnost STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI SIGMIA akciová společnost ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení společnosti - - - Akciová společnost SIGMIA akciová společnost (dále jen společnost ), je českou právnickou

Více

STANOVY akciové společnosti AGROPROVODOV a.s.

STANOVY akciové společnosti AGROPROVODOV a.s. STANOVY akciové společnosti AGROPROVODOV a.s. Úplné znění schválené valnou hromadou konanou dne 2.12.2016 Č l á n e k I. Úvodní ustanovení Akciová společnost AGROPROVODOV a.s. v důsledku realizace změny

Více

1.1. Firma družstva je: TETRONIK - výrobní družstvo Terezín, družstvo (dále jen družstvo )

1.1. Firma družstva je: TETRONIK - výrobní družstvo Terezín, družstvo (dále jen družstvo ) Stanovy družstva TETRONIK - výrobní družstvo Terezín, družstvo identifikační číslo 004 83 389, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl Dr, vložka 73 1. FIRMA A SÍDLO

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI od 22.5.2014 Star Development Corporation, a.s., IČ 25080253, I. Základní ustanovení. II. Akcionáři

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI od 22.5.2014 Star Development Corporation, a.s., IČ 25080253, I. Základní ustanovení. II. Akcionáři STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI od 22.5.2014 Star Development Corporation, a.s., IČ 25080253, zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4320 I. Základní ustanovení 1.1 Obchodní

Více

Stanovy společnosti BusLine a.s. Návrh změn pro valnou hromadu konanou 27. 2. 2015 (text ve znění navržených změn) Legenda: Varianty návrhu

Stanovy společnosti BusLine a.s. Návrh změn pro valnou hromadu konanou 27. 2. 2015 (text ve znění navržených změn) Legenda: Varianty návrhu Stanovy společnosti BusLine a.s. Návrh změn pro valnou hromadu konanou 27. 2. 2015 (text ve znění navržených změn) Legenda: Varianty návrhu Hlava I. Úvodní ustanovení ---------------------------------------------------------------------

Více

Úplné znění stanov. ZD Výčapy, družstvo

Úplné znění stanov. ZD Výčapy, družstvo Úplné znění stanov ZD Výčapy, družstva IČ: 00140538, se sídlem Výčapy 189, 674 01, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl DrXXXVI, vložka 2012 Obchodní firma družstva: Čl.

Více

Návrh stanov Obchodní firma společnosti zní: I. Podzvičinská a.s. (dále jen společnost )

Návrh stanov Obchodní firma společnosti zní: I. Podzvičinská a.s. (dále jen společnost ) 1. Firma a sídlo společnosti Návrh stanov 1.1. Obchodní firma společnosti zní: I. Podzvičinská a.s. (dále jen společnost ).------ 1.2. Sídlo společnosti je v obci: Pecka----------------------------------------------------------

Více

Návrh. Stanov. společnosti JP, akciová společnost

Návrh. Stanov. společnosti JP, akciová společnost Návrh Stanov společnosti JP, akciová společnost Článek 1 Založení společnosti, zápis do obchodního rejstříku a vznik společnosti Akciová společnost (dále jen společnost ) je právnickou osobou, která byla

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti GKR HOLDING a.s., IČ: 250 44 192 sídlem Politických vězňů 912/10, Nové Město, 110 00 Praha 1

Pozvánka na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti GKR HOLDING a.s., IČ: 250 44 192 sídlem Politických vězňů 912/10, Nové Město, 110 00 Praha 1 Pozvánka na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti GKR HOLDING a.s., IČ: 250 44 192 sídlem Politických vězňů 912/10, Nové Město, 110 00 Praha 1 společnost zapsaná v OR MS v Praze, oddíl B, vložka 9196

Více

STANOVY akciové společnosti Zemědělská společnost Slapy a.s. se sídlem Slapy čp. 100, PSČ 391 76 v úplném znění

STANOVY akciové společnosti Zemědělská společnost Slapy a.s. se sídlem Slapy čp. 100, PSČ 391 76 v úplném znění STANOVY akciové společnosti Zemědělská společnost Slapy a.s. se sídlem Slapy čp. 100, PSČ 391 76 v úplném znění I. Obchodní firma Obchodní firma společnosti zní: Zemědělská společnost Slapy a.s. II. Sídlo

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI KOMTERM, A.S.

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI KOMTERM, A.S. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI KOMTERM, A.S. v souladu s ustanovením 250 a násl. zákona číslo 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) 1. OBCHODNÍ FIRMA A SÍDLO

Více

Pozvánka na valnou hromadu společnosti KV-Svítidla a. s.

Pozvánka na valnou hromadu společnosti KV-Svítidla a. s. Pozvánka na valnou hromadu společnosti KV-Svítidla a. s. Valná hromada společnosti se bude konat dne 16. 12. 2014 v 13 00 hod. v kanceláři JUDr. Machové na adrese Moskevská 946/10 360 01 Karlovy Vary Program:

Více

STANOVY. obchodní společnosti. KYHOS, a. s. zapsané v OR vedeném MS v Praze v oddílu B, vložka 234, IČ: 00565393 NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV

STANOVY. obchodní společnosti. KYHOS, a. s. zapsané v OR vedeném MS v Praze v oddílu B, vložka 234, IČ: 00565393 NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV STANOVY obchodní společnosti KYHOS, a. s. zapsané v OR vedeném MS v Praze v oddílu B, vložka 234, IČ: 00565393 NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV Část první Obecná ustanovení Článek 1 Vznik akciové společnosti Tyto

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Správa majetku Praha 14, a.s., IČ: 256 22 684

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Správa majetku Praha 14, a.s., IČ: 256 22 684 STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Správa majetku Praha 14, a.s., IČ: 256 22 684 příloha č. 1 I. Obchodní firma a sídlo společnosti 1. Obchodní firma společnosti zní: Správa majetku Praha 14, a.s. -------------------------

Více

P O Z V Á N K A. na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti. SWISSGREEN, a.s.

P O Z V Á N K A. na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti. SWISSGREEN, a.s. P O Z V Á N K A na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti IČ: 292 71 797, se sídlem: Brno, Hlaváčkova 2976/2, Královo Pole, PSČ 612 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,

Více

zákona o obchodních korporacích.

zákona o obchodních korporacích. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI LEIS, a.s. 1. Základní ustanovení 1.1 Vznik společnosti 1.1.1 Akciová společnost LEIS, a.s. (dále jen společnost ) byla založena zakladatelskou listinou ze dne 10. 5. 1999.

Více

Čl. l OBCHODNÍ FIRMA Obchodní firma společnosti zní: VULKAN akciová společnost ------------------------------------

Čl. l OBCHODNÍ FIRMA Obchodní firma společnosti zní: VULKAN akciová společnost ------------------------------------ Čl. l OBCHODNÍ FIRMA Obchodní firma společnosti zní: VULKAN akciová společnost ------------------------------------ Čl. 2 SÍDLO SPOLEČNOSTI Sídlem společnosti je: Praha ------------------------------------------------------------------------------

Více

Úplné znění stanov společnosti. MRAZÍRNY PLZEŇ DÝŠINA a.s.

Úplné znění stanov společnosti. MRAZÍRNY PLZEŇ DÝŠINA a.s. Úplné znění stanov společnosti MRAZÍRNY PLZEŇ DÝŠINA a.s. účinné ke dni 20.6.2014 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ 1. OBECNÉ Tyto stanovy upravují právní poměry obchodní společnosti MRAZÍRNY PLZEŇ DÝŠINA a.s.

Více

S t a n o v y Česká spořitelna penzijní společnosti, a.s.

S t a n o v y Česká spořitelna penzijní společnosti, a.s. ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Firma a sídlo společnosti 1. Obchodní firma společnosti je Česká spořitelna penzijní společnost, a.s. (dále jen společnost ). 2. Sídlem společnosti je Praha. Předmětem

Více

Výstaviště České Budějovice a.s. S T A N O V Y akciové společnosti

Výstaviště České Budějovice a.s. S T A N O V Y akciové společnosti Výstaviště České Budějovice a.s. S T A N O V Y akciové společnosti České Budějovice 24.6.2015 1 I. V š e o b e c n é ú d a j e čl.1 Zvolený systém vnitřní struktury a internetové stránky společnosti 1.

Více

TEZAS a.s. Pernerova 502/52 Praha 8 IČ Zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 2342

TEZAS a.s. Pernerova 502/52 Praha 8 IČ Zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 2342 TEZAS a.s. Pernerova 502/52 Praha 8 IČ 60193549 Zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 2342 2014 Stanovy TEZAS a.s. schválené na VH společnosti dne 4. června 2014 Stanovy

Více

1. Firma, sídlo a trvání společnosti

1. Firma, sídlo a trvání společnosti 1. Firma, sídlo a trvání společnosti 1.1. Obchodní firma společnosti zní: I N T E G R O a.s. (dále jen společnost ).---------- 1.2. Sídlem společnosti je: Kladruby čp. 81, PSČ 338 08.-------------------------------------

Více

Stanovy Obchodní firmy Horal, akciová společnost, Hláska

Stanovy Obchodní firmy Horal, akciová společnost, Hláska Stanovy Obchodní firmy Horal, akciová společnost, Hláska 1Obchodní firma Obchodní firma společnosti zní : Horal, akciová společnost, Hláska. 2 Sídlo společnosti Sídlem společnosti je Liberk, Hláska čp.1.,

Více

Jednací a hlasovací řád valné hromady

Jednací a hlasovací řád valné hromady Jednací a hlasovací řád valné hromady Tento jednací a hlasovací řád byl vydán k upřesnění postupu jednání valné hromady podle č. VII. A stanov a. s., byl schválen valnou hromadou dne 15.05.2014 a platí

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. AQUATIS a.s.

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. AQUATIS a.s. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI AQUATIS a.s. 1 O B S A H I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Založení a právní základ společnosti 2. Obchodní firma a sídlo společnosti 3. Předmět podnikání (činnosti) společnosti 4.

Více

Strojintex IDP, a.s. Stanovy Akciové společnosti Strojintex IDP, a.s. Firma a sídlo společnosti Strojintex IDP, a.s. Internetová stránka

Strojintex IDP, a.s. Stanovy Akciové společnosti Strojintex IDP, a.s. Firma a sídlo společnosti Strojintex IDP, a.s. Internetová stránka Dosavadní znění stanov společnosti Strojintex IDP, a.s. se nahrazuje celé tímto novým textem: -------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------

Více

Návrh změny stanov pro jednání řádné valné hromady společnosti ENERGOAQUA a.s. konané dne 25. 6. 2010

Návrh změny stanov pro jednání řádné valné hromady společnosti ENERGOAQUA a.s. konané dne 25. 6. 2010 Návrh změny stanov pro jednání řádné valné hromady společnosti ENERGOAQUA a.s. konané dne 25. 6. 2010 Schváleno : na zasedání představenstva společnosti dne 28.4.2010 Předkládá : představenstvo společnosti

Více

*** Část druhá * Orgány společnosti

*** Část druhá * Orgány společnosti Stanovy obchodní společnosti SKALIČAN a.s. Část první Základní ustanovení Článek 1 Vznik společnosti a její právní forma 1. SKALIČAN a.s., (dále jen společnost ) vznikla dne 4.5.1992 zápisem do obchodního

Více

PROJEKT ZMĚNY PRÁVNÍ FORMY. akciové společnosti. ČSAD Benešov a.s. na společnost s ručením omezeným

PROJEKT ZMĚNY PRÁVNÍ FORMY. akciové společnosti. ČSAD Benešov a.s. na společnost s ručením omezeným PROJEKT ZMĚNY PRÁVNÍ FORMY akciové společnosti na společnost s ručením omezeným Strana 1 PROJEKT ZMĚNY PRÁVNÍ FORMY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM vyhotovený ve smyslu ustanovení

Více

1. Zahájení valné hromady a kontrola schopnosti usnášení; 2. Volba orgánů valné hromady; 3. Schválení změny stanov společnosti; 4.

1. Zahájení valné hromady a kontrola schopnosti usnášení; 2. Volba orgánů valné hromady; 3. Schválení změny stanov společnosti; 4. Představenstvo společnosti BN LEASING, a.s., IČO 61672726, se sídlem Benešov, Tyršova 2070, zapsané u Městského soudu v Praze oddíl B, vložky 3472, svolává řádnou valnou hromadu společnosti, která se bude

Více

I. Firma a sídlo společnosti. 1. Obchodní firma společnosti zní: BEDENIKA s.r.o. -----------------------------------------------

I. Firma a sídlo společnosti. 1. Obchodní firma společnosti zní: BEDENIKA s.r.o. ----------------------------------------------- Společenská smlouva obchodní společnosti BEDENIKA s.r.o. v úplném znění ke dni 23. 6. 2010 se mění takto: --------------------------------------------------------------------------------- Dosavadní znění

Více

Stanovy akciové společnosti AGRO Poleň, a.s.

Stanovy akciové společnosti AGRO Poleň, a.s. Stanovy akciové společnosti AGRO Poleň, a.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ článek 1 Založení společnosti: Společnost byla založena zakladatelskou smlouvou ze dne 24. 7. 1993 v souladu s usnesením členské schůze

Více

Stanovy akciové společnosti SPORT PARK a.s.

Stanovy akciové společnosti SPORT PARK a.s. Stanovy akciové společnosti SPORT PARK a.s. 1. Firma, sídlo a trvání společnosti -------------------------------------------------------------- 1.1. Obchodní firma společnosti zní: SPORT PARK a.s. (dále

Více

S T A N O V Y. LIF, a.s.

S T A N O V Y. LIF, a.s. S T A N O V Y LIF, a.s. A. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ I. Obchodní firma, sídlo a doba trvání společnosti 1.1 Obchodní firma společnosti zní: LIF, a.s. (dále jen společnost ). 1.2 Sídlo společnosti: Liberec. 1.3

Více

Stavomontáže Karlovy Vary, a.s.

Stavomontáže Karlovy Vary, a.s. Stavomontáže Karlovy Vary, a.s. STANOVY STAVOMONTÁŽE KARLOVY VARY, A.S. B U R E Š M A G L I A A D V O K Á T I, S. R. O. sídlo: Bělehradská 1042/14, Karlovy Vary, PSČ: 360 01 IČ: 01648764 telefon: +420

Více

Stanovy Zemědělského družstva Kameničná se mění a doplňují tak, že zní takto: Čl. 1 Účel, obchodní firma a sídlo

Stanovy Zemědělského družstva Kameničná se mění a doplňují tak, že zní takto: Čl. 1 Účel, obchodní firma a sídlo Stanovy Zemědělského družstva Kameničná se mění a doplňují tak, že zní takto: Čl. 1 Účel, obchodní firma a sídlo Zemědělské družstvo Kameničná (dále jen družstvo ) je společenství neuzavřeného počtu osob,

Více

Stanovy společnosti AGROSPOL, Malý Bor a.s.

Stanovy společnosti AGROSPOL, Malý Bor a.s. Stanovy společnosti AGROSPOL, Malý Bor a.s. Část prvá 1. Založení akciové společnosti Akciová společnost AGROSPOL, Malý Bor a. s. (dále jen "společnost"), byla založena zakladatelskou smlouvou dne 23.

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ice - industrial services a.s. (dále jen společnost ) v úplném znění ke dni 28. Srpna 2014. 1. Všeobecná ustanovení

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ice - industrial services a.s. (dále jen společnost ) v úplném znění ke dni 28. Srpna 2014. 1. Všeobecná ustanovení STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ice - industrial services a.s. (dále jen společnost ) v úplném znění ke dni 28. Srpna 2014 1. Všeobecná ustanovení 1.1 Obchodní firma společnosti zní: ice industrial services

Více

Návrh znění stanov obchodní společnosti JIRASGAMES, a.s. k projednání na valné hromadě ze dne 31.7.2014. Čl.I. Obchodní firma a sídlo společnosti

Návrh znění stanov obchodní společnosti JIRASGAMES, a.s. k projednání na valné hromadě ze dne 31.7.2014. Čl.I. Obchodní firma a sídlo společnosti Návrh znění stanov obchodní společnosti JIRASGAMES, a.s. k projednání na valné hromadě ze dne 31.7.2014 Čl.I. Obchodní firma a sídlo společnosti 1. Obchodní firma společnosti: JIRASGAMES, a.s.----------

Více

Pozvánka na valnou hromadu společnosti Energy Benefit Centre a.s.

Pozvánka na valnou hromadu společnosti Energy Benefit Centre a.s. Pozvánka na valnou hromadu společnosti Energy Benefit Centre a.s. Představenstvo společnosti Energy Benefit Centre a.s., IČ: 290 29 210, se sídlem Křenova 438/3, Veleslavín, 162 00 Praha 6, zapsané v obchodním

Více

STANOVY OBCHODNÍ KORPORACE ZAS Libáň, a.s.

STANOVY OBCHODNÍ KORPORACE ZAS Libáň, a.s. STANOVY OBCHODNÍ KORPORACE ZAS Libáň, a.s. Článek I. Založení akciové společnosti 1. Akciová společnost ZAS Libáň, a.s. (dále jen společnost) byla založena zakladatelskou listinou ve smyslu ustanovení

Více

STANOVY. Akciové společnosti Údržba pozemků, a.s. Část první Základní ustanovení. Článek 1 Založení akciové společnosti

STANOVY. Akciové společnosti Údržba pozemků, a.s. Část první Základní ustanovení. Článek 1 Založení akciové společnosti STANOVY Akciové společnosti Údržba pozemků, a.s Část první Základní ustanovení Článek 1 Založení akciové společnosti ----- Akciová společnost byla založena bez veřejné nabídky akcií na základě zakladatelské

Více

1 STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI 1. Založení a účel společnosti Společnost je právnickou osobu, která byla založena zakladateli za účelem podnikání na základě zakladatelské smlouvy ze dne 10.11.1999 2. Obchodní

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti AGRO Brno - Tuřany, a.s. IČ: 293 65 619, se sídlem Brno, Dvorecká 521/27, PSČ 620 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem

Více

představenstvo společnosti Fasádní systémy, a.s. se sídlem Brno, Sukova 49/4, PSČ svolává řádnou valnou hromadu akciové společnosti,

představenstvo společnosti Fasádní systémy, a.s. se sídlem Brno, Sukova 49/4, PSČ svolává řádnou valnou hromadu akciové společnosti, představenstvo společnosti Fasádní systémy, a.s. se sídlem Brno, Sukova 49/4, PSČ 602 00 svolává řádnou valnou hromadu akciové společnosti, která se bude konat dne 28.8.2015 v 9.00 hod v notářské kanceláři

Více

Představenstvo akciové společnosti. Péče o krajinu a.s. se sídlem Na Kozačce 1103/5, Vinohrady, Praha 2 Identifikační číslo :

Představenstvo akciové společnosti. Péče o krajinu a.s. se sídlem Na Kozačce 1103/5, Vinohrady, Praha 2 Identifikační číslo : Představenstvo akciové společnosti Péče o krajinu a.s. se sídlem Na Kozačce 1103/5, Vinohrady, 120 00 Praha 2 Identifikační číslo : 28273729 svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 25.8.2016

Více

Zakladatelskou listinu společnosti s ručením omezeným

Zakladatelskou listinu společnosti s ručením omezeným N 1504/2014 NZ 1384/2014 Strana první STEJNOPIS Notářský zápis sepsaný JUDr. Miroslavem Michálkem, notářem se sídlem v Třebíči, dne 7.10.2014 (slovy: sedmého října dva tisíce čtrnáct) v kanceláři notáře

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Správa majetku Praha 14 a.s., IČ: 256 22 684

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Správa majetku Praha 14 a.s., IČ: 256 22 684 STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Správa majetku Praha 14 a.s., IČ: 256 22 684 Příloha č.1 I. Obchodní firma a sídlo společnosti 1. Obchodní firma společnosti zní: Správa majetku Praha 14 a.s. -----------------------------

Více