Zápis do obchodního rejstříku

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis do obchodního rejstříku"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Práva Zápis do obchodního rejstříku (Zápis společnosti s ručením omezeným do obchodního rejstříku) Bakalářská práce Autor: Irena Ukušová Právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí práce: JUDr. Michal Mědílek Praha Duben, 2009

2 Prohlášení Prohlašuji, ţe jsem bakalářskou práci zpracovala samostatně a s pouţitím uvedené literatury. V Litvínově dne 6.dubna 2009 Irena Ukušová 2

3 Poděkování Dovoluji si tímto předně poděkovat za vedení mé bakalářské práce vedoucímu práce JUDr. Michalovi Mědílkovi. Mé poděkování dále patří zaměstnancům advokátní kanceláře JUDr. Markéty Soukupové, kteří mi v průběhu zpracování mé bakalářské práce poskytli odborné rady, literaturu a konzultace vztahující se mnou řešenou problematikou. 3

4 Anotace Má práce se zabývá problematikou obchodního rejstříku, kde popisuji jednotlivé úkony spočívající v realizaci zápisu obchodních společností do obchodního rejstříku. V praktické části jsme se zaměřila na zaloţení společnosti s ručením omezeným a jejího zápisu do obchodního rejstříku. Cílem této práce bylo popsat základní kroky při zápisu společnosti s ručením omezeným a zároveň usnadnit tvorbu návrhu na zápis této společnosti spolu s dokládanými listinami. Snahou bylo vytvořit zjednodušený popis činnosti, která má slouţit k úspěšnému provedení zápisu společnosti do obchodního rejstříku. Annotation My thesis considers the trade register problems in which I describe individual operations necessary for registering corporations into the trade register. In the practical part I focussed on establishing a limited company and its entry to the trade register. This thesis is aimed at description of basic steps when entering a limited company to the trade register and at the same time it suggests an easier registration procedure for entering this limited company together with enclosed documentation. The intention was to make a simplified activity description which could be used for a company s successful entry to the trade register. 4

5 Obsah Úvod Základní pojmy a fakta obchodního rejstříku Rejstříkové soudy Funkce obchodního rejstříku Členění obchodního rejstříku Oddíly obchodního rejstříku Rejstříkový spis a jeho povaha Vedení spisu rejstříkového soudu Soudy a jejich soustava Personální obsazení soudu ve věcech obchodního rejstříku Rozvrh práce Zápis osob do obchodního rejstříku Definice právnické a fyzické osoby Zapisované osoby do obchodního rejstříku Definice pojmu podnikatel a podnikání Obchodní společnosti Rozdělení obchodních společností Společnost s ručením omezeným Obchodní firma Podmínky pro zaloţení společnosti s ručením omezením Postupy pro zápis společnosti s ručením omezeným do obchodního rejstříku Návrh na zápis společnosti s ručením omezeným Opravné prostředky Podmínky zápisu společnosti Desatero k vyplnění návrhu na zápis společnosti s ručením omezeným Závěr

6 Úvod Ve své bakalářské práci se zabývám problematikou obchodního rejstříku zaměřenou na zápis společnosti s ručeným omezeným do obchodního rejstříku. Dle mého názoru se jedná o dosud neřešenou problematiku obchodního rejstříku. Z tohoto důvodu bych chtěla touto cestou seznámit veřejnost s jeho povahou a účelem, skutečnostmi a subjekty do něj zapisovanými, jakoţ i s řízením týkající se zápisu do rejstříku před příslušným soudem. Dále se zabývám otázkami aktivní legitimace k podání návrhu a splnění procesních podmínek řízení, tak i okruhem účastníků tohoto rejstříkového řízení. Téţ pozornost věnuji sbírce listin včetně charakteristiky do ní zakládaných listin, která tvoří nedílnou součást této problematiky. V této bakalářské práci se konkrétně specializuji na společnost s ručením omezeným, která patří mezi obchodní společnosti, jejichţ právní úprava tvoří nedílnou součást našeho právního řádu. Tyto obchodní společnosti patří mezi osoby povinně zapisovanými do obchodního rejstříku, z tohoto důvodu, není tedy moţné, aby společnost s ručením omezeným vznikla bez toho, aby byla zapsána v obchodním rejstříku. Přestoţe se v zásadě jedná o sloţitý proces na sebe navazujících právních a souvisejících úkonů při kterých je nutné splnit zákonem stanovené poţadavky nemusí to pro nás znamenat, ţe bychom nebyli schopni si zaloţit vlastní společnost bez právní pomoci. Hlavním důvodem proč jsem se zaměřila právě na společnost s ručením omezeným je ten, ţe společnost s ručením omezeným patří mezi nejběţnější a nejvyuţívanější společnosti v České republice. S ohledem na uvedené můţe znamenat, ţe pro většinu z nás, nemusí být pochopení její právní úpravy natolik sloţité a nepochopitelné jako u ostatních obchodních společností. Dalším důvodem je čerpání vlastních pracovních zkušeností z advokátní kanceláře. Společnost s ručením omezeným mi poslouţí jako názorný příklad na základě, kterého lze ukázat, jak jednoduše a bez problému je moţné zaloţit si vlastní společnost i přestoţe se to můţe jevit navenek jako nerealizované. Domnívám se, ţe úspěšně předloţím jasnou a stručnou pomůcku pro zaloţení společnosti s ručením omezeným do obchodního rejstříku. 6

7 V teoretické části své práce věnuji pozornost problematice spočívající v objasnění základních pojmů týkajících se obchodního rejstříku, dále jeho povahou a členěním spolu se skutečnostnostmi nezbytných pro řízení před rejstříkovým soudem. V praktické části se zabývám metodickým návodem pro podání návrhu na zápis společnosti s ručením omezením do obchodního rejstříku prostřednictvím speciálního formuláře. Cílem této práce je popsat základní kroky při zápisu společnosti s ručením omezeným, upozornit na potřebné dokumenty a na případné rozdíly při zakládání společnosti s ručením omezeným. Snahou je této mé práce poukázat na případné nedostatky, které mohou spočívat v nedostatečných informací podaných příslušným ministerstvem a upozornit na časté chyby, kterých bychom se měli vyvarovat. 7

8 1. Základní pojmy a fakta obchodního rejstříku Obchodní rejstřík je veřejný seznam, do kterého se zapisují zákonem stanovené údaje týkající se podnikatelů nebo organizačních sloţek jejich podniků, o nichţ to stanoví zákon. Obchodní rejstřík respektive rejstříkový soud vede zvláštní vloţku o kaţdém zapsaném podnikateli nebo jeho organizační sloţce či podniku zahraniční osoby anebo jeho organizační sloţce. Obchodní rejstřík je tvořen také sbírkou listin.dle 27 odst.1 ObchZ. Sbírka listin je soubor listin ukládaných na základě zákona u příslušného orgánu, kterým je rejstříkový soud. Tyto listiny nejsou a ani nemohou být součást počítačové databáze představující obchodní rejstřík coby soubor zapsaných údajů v nematerializované podobě. Do budoucna by bylo vhodné, aby tyto listiny byly převedeny, při současném zachování jejich listinné podoby, i do formy dat počítačové databáze tak, aby do nich bylo moţné nahlíţet prostřednictvím této databáze a nikoli jen do jejich skutečné listinné podoby. Zásadními znaky obchodního rejstříku jsou zapisované údaje a zapisované osoby. Do obchodního rejstříku se zapisují jen ty údaje, které stanoví zákon (především obchodní zákoník, ale rovněţ i další zákony). Jiné údaje do obchodního rejstříku zapisovány být nesmějí. Nelze zapsat ani ty údaje, které by poţadoval zapisovaný subjekt. Okruh zapisovaných údajů můţe být rozšířen nebo zúţen opět jen zákonem a nikoli tedy právním předpisem niţší právní síly. To znamená, ţe do obchodního rejstříku jsou zapisovány osoby, kterým to zákon ukládá a tedy zákon stanoví povinnost tuto osobu zapsat. V tomto případě se jedná o obligatorně zapisované osoby. Příkladem jsou například obchodní společnosti, druţstva, státní podniky atd. U osoby u nichţ to zákon umoţňuje hovoříme o osobách dobrovolně neboli fakultativně zapisovaných. Tyto dobrovolně zapisované osoby jsou fyzické osoby, které splňují předpoklady uvedené v obchodním zákoníku. V praxi to znamená, ţe se na vlastní ţádost se do obchodního rejstříku se zapíše fyzická osoba s trvalým pobytem na území České republiky nebo s bydlištěm v některém z členských států Evropské unie nebo v jiné státě tvořícím Evropský hospodářský prostor, která je podnikatelem ve smyslu obchodního zákoníku. Nejedná se o zákonnou povinnost této fyzické osoby se nechat do obchodního rejstříku zapsat, zda tak učiní, je zcela na jejich dobrovolném rozhodnutí. 8

9 U osob, kterým zákon neukládá ani nedovoluje zápis do obchodního rejstříku, nemohou být do něj zapsány. Jedná se například o občanské sdruţení, politické strany. Zapisované údaje do obchodního rejstříku jsou vedeny v elektronické podobě a evidovány v počítačové databázi. V současné době je vedení a členění obchodního rejstříku a způsob zapisování do něj upraveno Instrukcí Ministerstva spravedlnosti České republiky ze dne 3. prosince 2001, č.j. 505/2000-Org, kterou se vydává vnitřní a kancelářský řad pro okresní, krajské a vrchní soudy. Instrukce byla ovšem uveřejněna až dne 26. dubna 2002 pod č. 1 Sbírky instrukcí a sdělení Ministerstva spravedlnosti České republiky. Účinnosti instrukce nabyla dne 1. ledna Rejstříkové soudy Rejstříkové soudy zajišťují předávání údajů pro ostatní rejstříkové soudy prostřednictvím speciálního programového vybavení a s vyuţitím datové síti. Předávání zapisovaných dat v digitální podobě se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 227/2000 Sb. a zákona č. 177/2001 Sb. Kompletní databáze ze všech obchodních rejstříků České republiky se u kaţdého soudu aktualizuje z důvodu, aby byla zachována moţnost k okamţitého zjištění aktuálních údajů a aby nemohlo dojít k nezaměnitelnosti jména firmy. U rejstříků vedených pomocí výpočetní techniky musí být zaručena ochrana všech uloţených dat v paměti počítače. Zabezpečení je chráněno heslem. V praxi to znamená, ţe kaţdý zaměstnance obchodního rejstříku má přidělen identifikační kód, který je jim přidělován předsedou soudu nebo pověřenou osobou. Tento kód je v rámci soudu výlučný a nezaměnitelný. Kódem se pracovníci přihlašují při práci s počítačem. Za zapsané údaje provedené zaměstnancem odpovídá příslušný zaměstnance. Je nezbytné zajistit ochranu kódu proti jeho zneuţití. Archivace počítačových dat je dle ukládacího řádu počítačových údajů, Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 26.dubna 1999, č.j. 75/99-OI. Z toho vyplývá, ţe u údajů musí být zajištěno, aby programové vybavení mohlo příslušné záznamy vyhledávat a případně i tisknout. Údaje o pohybu spisu se nevymazávají, zůstávají v paměti počítače, v případě tisku se pouţije aktuální údaj. To znamená, ţe všechna počítačová data se trvale archivují do paměti počítače. 1 HOLEJŠOVSKÝ, J. Obchodní rejstřík a další rejstříky vedené soudy. Praha. ISBN str. 25 9

10 Předávání informací ve smyslu ustanovení 33 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, o nových zápisech do obchodního rejstříku, včetně změn či výmazu evidovaných skutečností, se řídí samostatnou instrukcí ministerstva k postupu při používání výpočetní techniky (č.j. 20/2000-OI). To znamená, že postup pro předávání údajů obchodního rejstříku externím odběratelům stanoví Instrukce Ministerstva spravedlnosti České republiky ze dne 10. května 2000, č.j. 26/2000-OI, (chybně v 206 odst. 6. v.k.ř. označená číslem 20 namísto číslem 26), účinná od Tato instrukce jednak definuje některé pojmy spojené s vedením obchodního rejstříku pomocí výpočetní techniky. Upřesňuje postup, jak rejstříkové soudy naplní povinnosti zveřejnit nebo oznámit zápisy do obchodního rejstříku jednotlivý externím odběratelům. Rejstříkové soudy mohou předat údaje z obchodního rejstříku v elektronické podobě nad rámec jen na základě písemného souhlasu Ministerstva spravedlnosti. 2 Funkcí obchodního rejstříku je především poskytovat veřejnosti pravdivé informace o subjektech v něm zapsaných. 1.2 Funkce obchodního rejstříku V prvé řadě má obchodní rejstřík informativní funkci, která má za cíl umoţnit a usnadnit orientaci mezi podnikateli. Do obchodního rejstříku se zapisují především podnikatelé realizující podnikatelskou činnost, ale také podnikatelé nerealizující podnikatelskou činnost či jen částečnou. Přičemţ z nutnosti zápisu osob i jejich charakteru plyne cíl informovat také o osobách majících význam pro celé hospodářství, jakoţ i společenský ţivot. Informativní funkce obchodního rejstříku je naplňována tím, ţe obchodní rejstřík je veřejným seznamem, do něj můţe kdokoli nahlíţet a z kterého si můţe kdokoli činit výpisy a opisy. Obchodní rejstřík poskytuje jak informace o okamţitém stavu zapsaného subjektu, tak i o jeho právním stavu v minulosti. Obchodní rejstřík také obsahuje informace vnitřního a vnějšího charakteru. Vnější informace slouţí k poskytování informací třetím stranám naopak informace vnitřního charakteru jsou zaměřené pro osoby účastněné se na zapsaném subjektu. Další funkcí obchodního rejstříku je alespoň částečné zajištění platnosti právních úkonů učiněných v rámci vnitřního právního reţimu osob zapsaných v obchodním rejstříku. 2 HOLEJŠOVSKÝ, J. Obchodní rejstřík a další rejstříky vedené soudy. str

11 Povinností rejstříkového soudu v řízení o provedení zápisu je zkoumat, zda jsou splněny předpoklady k provedení zápisu vyţadované právními předpisy 3 Právní předpisy v jednotlivých případech určují nutnost doloţení platných právních úkonů, doloţení právních skutečností, v jejichţ důsledku došlo ke změně skutečného právního stavu, která má mít odraz ve změně zápisu v obchodním rejstříku. Rejstříkový soud je povinen zkoumat, zda ke změně právního stavu skutečně došlo a zda byla v souladu se zákonem. Je povinen zjistit skutečný stav věci. V případě, ţe rejstříkový soud dojde k závěru o neplatnosti právního úkonu, umoţňuje tento jeho závěr účastníkům takového úkonu provést úkon znovu a platně, případně z neplatnosti vyvodit závěry. Obdobně platí i u neúčinných právních úkonů či skutečností, kdy rejstříkový soud v rámci hodnocení právního úkonu musí hodnotit i obecnou účinnost tohoto úkonu, skutečnosti. Shora zmiňovaná funkce je nazývána jako korektivní. Třetí a téţ důleţitou funkcí je zápis určitých skutečností do obchodního rejstříku, které mají tzv. konstitutivní účinky, tj. zápisy konstitutivní povahy. Rejstříkový soud zásadním způsobem zkoumá platnost úkonů, čím je zajištěno, ţe v případě právního úkonu učiněného v rozporu se zákonem nedojde k naplnění jeho účinnosti. Tyto zápisy můţeme definovat jako zápisy u nichţ právní účinky zapisované skutečnosti nastávají aţ zápisem této skutečnosti do obchodního rejstříku. Po praktické stránce znamená to, ţe i kdyţ tedy platně dojde k určité právní skutečnosti, která je jednou z podmínek zápisu do obchodního rejstříku (například zaloţení společnosti s ručením omezeným), nastává právní skutečnost předvídaná zákonem v souvislosti se zápisem do obchodního rejstříku (například vznik zaloţené společnosti s ručením omezeným), aţ zápisem do obchodního rejstříku. Účinky vzniku, změny či zániku zákonem výslovně uvedené právní skutečnosti nastávají tedy aţ zápisem do obchodního rejstříku za podmínek, ţe rozhodnutí soudu o zápisu nabylo právní moci. Bez zápisu účinky těchto právních skutečností nemohou vůči nikomu nastat. Konstitutivní účinky mají pouze zápisy, o nichţ to výslovně stanoví obecně závazný právní předpis. Všechny ostatní zápisy mají účinky deklaratorní. V případě deklaratorních zápisů nejsou účinky vázány na zápis do obchodního rejstříku. To znamená, ţe nastávají okamţikem, kdy k této skutečnosti dojde, zápis do obchodního rejstříku pouze jen stvrzuje jejich existenci. Tyto právní skutečnosti tedy nastávají i bez ohledu na to, zda byly zapsány do obchodního rejstříku nebo naopak. Příkladem můţe být například zápis či výmaz sídla 3 200d odst. 1 zákon č. 99/1963 Sb. občanský soudní řád 11

12 zapsaného subjektu nebo zápis či výmaz osob společníků společnosti s ručením omezeným apod. Poslední funkcí nazývanou jako funkce právní jistoty působí rovněţ, a to především vůči třetím osobám. Skutečnosti zapsané v obchodním rejstříku jsou účinné vůči třetím osobám ode dne jejich zveřejnění To znamená, ţe třetí osoby, jimţ není znám vnitřní reţim společnosti ani jeho změny, jsou chráněny tím, ţe jednají-li v důvěře ve zveřejněný zápis v obchodním rejstříku, je jejich jednání v souladu se zákonem (platné), i přestoţe tyto údaje neodpovídají skutečnosti. Třetí osoby mohou tedy bez obav vycházet ze stavu zapsaného v obchodním rejstříku, přičemţ jeho případný nesoulad se skutečným stavem můţe jít pouze k tíţi zapsaného subjektu. 1.3 Členění obchodního rejstříku Obchodní rejstřík se skládá z rejstříkových vloţek a sbírky listin. Rejstříkové vloţky jsou uspořádány do oddílu a mají stejné číslo s číslem spisu. Rejstříkový spis je uspořádán do oddílů, obsahuje písemnosti, kterými jsou různé podněty, návrhy zapsaných skutečností, včetně listinných důkazů a rozhodnutí. V této souvislosti je nutné zdůraznit, ţe rejstříkový spis není součástí obchodního rejstříku coby veřejného seznamu. Rejstříkové spisy jsou členěny na stejném principu, jako je členěn obchodní rejstřík, a to podle typu zapisovaných subjektů a k tomu odpovídajícímu označení oddílů. Soudní spisy jsou tedy rovněţ rozlišovány podle toho, do jakého oddílu je konkrétní subjekt zapsán a dále i jaké vloţce je zapsán. Pro názornější představu je moţné si jednotlivé vloţky obchodního rejstříku představit jako jednotlivé archy papíru, na nichţ jsou zapsány určité skutečnosti, přičemţ tyto archy jsou seřazeny do oddílů. Kaţdý jednotlivý oddíl představuje jeden stoh. Archy - vloţky jsou ve stohu oddílu očíslovány tak, ţe kaţdý arch má jedno číslo číslo vloţky. Vloţky jsou řazeny podle pořadí čísel přidělovaných v časovém pořadí. Vloţky jsou zřízeny pro kaţdý samostatný subjekt a jsou označovány příslušným písmenem oddílu a běţným číslem. Zápisy v rejstříkové vloţce se provádějí v časovém sledu. Do vloţky jsou zapisované údaje jen ty, které stanoví zákon. Tyto údaje musí být v souladu se skutečným právním stavem, coţ zjišťuje rejstříkový soud v rámci řízení o zápis do obchodního rejstříku. Údaje, které jiţ nejsou v souladu se skutečným stavem, se vymazávají. Jen pro informaci, byly vloţky vedeny v písemné formě zhruba do let

13 1.3.1 Oddíly obchodního rejstříku V současné době existuje celkem pět oddílů obchodního rejstříku, které jsou určený pevně stanovenému typu, respektive typům zapisovaných subjektů. Tyto typy jsou rozlišeny podle jejich právní normy. Do oddílů patří vloţky nově zapisovaných subjektů a také pak vloţek subjektů vzniklých v dřívější době. Oddíly jsou rozděleny do níţe specifikovaných oddílů: Oddíl A, který je nazýván tzv. zbytkovým oddílem, tedy oddílem, do kterého se zapisují všechny subjekty, které nenáleţí do některých z dalších čtyř oddílů. Převáţně jsou vedeny pro samostatně podnikající fyzické osoby, veřejné obchodní společnosti, komanditní společnosti, státní podniky, odštěpné závody se sídlem odlišným do sídla podniku, jiné právnické včetně jejich organizačních sloţek a odštěpných závodů, o nichţ to zákon stanoví, pokud se nezapisují do jiného oddílu. Výjimku tvoří společenství vlastníků jednotek, pro které vznikl zcela samostatný rejstřík společenství vlastníků jednotek, jehoţ jediný oddíl dle získaných informací by měl být označován jako oddíl S. Součástí oddílu A jsou všechny knihy rejstříku obchodního oddílu A vedeného doposud rejstříkovými soudy, do kterých se jiţ nové subjekty nezapisují. Oddíl B je veden pro akciové společnosti. Součástí jsou téţ všechny knihy rejstříku obchodního oddílu B vedené doposud rejstříkovými soudy, do který se nadále nové subjekty nezapisuji. Původní oddíl dříve jako Sa spadají do oddílu B a nyní se označuje římskou číslicí následují po číslici, kterou je označena poslední kniha oddílu B. Oddíl C Týká se společností s ručením omezením jehoţ součástí jsou všechny knihy rejstříku obchodního oddílu C vedeného doposud rejstříkovými soudy. Do těchto knih se nadále nové subjekty nezapisují. Další součástí je oddíl Sro podnikového rejstříku s tím, ţe se přejmenovává na oddíl C bez označení římskou číslicí. V jeho číslování vloţek se pokračuje zápisy subjektů uvedených v 201 odst. 4 v.k r. Oddíl Dr, který je veden pro druţstva jehoţ součástí jsou knihy rejstříku společenstevního (oddíl Dr) vedeného doposud rejstříkovými soudy, nové subjekty se téţ do nich nezapisují. Do oddílu Dr se zapisují nově zaloţená druţstva. Pod oddíl Dr samozřejmě spadají i původní oddíly vedené jako Dz, DB, Do a Dp, které byly přejmenovány na Dr a římské číslice. Oddíl Pr do kterého se zapisují příspěvkové organizace. 13

14 1.3.2 Rejstříkový spis a jeho povaha V prvé řadě bych chtěla upozornit na rozdíl mezi rejstříkovým spisem a obchodním rejstříkem. Obchodní rejstřík jako veřejný seznam řízený principem publicity, lze do něj nahlíţet bez toho, aby nahlíţející osoba musela prokázat svůj právní zájem na takovém nahlíţení. Obchodní rejstřík je sloţen ze samotného rejstříku a sbírky jak jsem se jiţ v začátku zmiňovala. Samotný rejstřík je veden v nematerializované formě a sbírka oproti tomu v materiální podobě. Soudní spis týkající ve věci rejstříkového řízení vedených příslušným rejstříkovým soudem o zápis, výmaz či změnu zápisu do obchodního rejstříku však součástí není a z toho důvodu není veřejně přístupný. Obecně platí, ţe všechny písemnosti pro rejstříkové řízení, které se vztahují k téţe věci a danému subjektu, např. podání, protokoly, záznamy, rozhodnutí včetně listinných důkazů a rozhodnutí tvoří rejstříkový spis. To znamená, ţe o kaţdém zapisovaném subjektu se vede rejstříkový spis. Do tohoto spisu se zakládají všechna shora uvedená podání ve věcech subjektů spolu se všemi podněty, návrhů a zapisovaných skutečností, listinných důkazů a příslušných rozhodnutí týkajících se zapsaného subjektu. Rejstříkové spisy jsou uspořádány do oddílu shodným způsobem jako jsou uspořádány rejstříkové vloţky. To znamená, ţe i rejstříkové spisy jsou uspořádány do oddílů A, B, C, Dr, Pr a to podle typu, nichţ jsou vedeny. Jak jiţ jsem shora uvedla platí, ţe: Oddíl A je veden pro samostatně podnikající fyzické osoby, veřejné obchodní společnosti, komanditní společnosti, státní podniky, odštěpné závody se sídlem odlišným od sídla podniku, jiné právnické osoby, organizační sloţky a odštěpné závody o kterých to stanoví zákon, pokud se nezapisují do jiného oddílu. Oddíl B jak jsem se jiţ zmiňovala je veden pro akciové společnosti, oddíl C pro společnosti s ručením omezeným. Oddíl Dr pro druţstva a poslední oddíl Pr je veden pro příspěvkové organizace. Mimo jiné rejstříkové spisy obsahují podání účastníků a ostatních osob jejichţ se zápis týká. Pokud se jedná o doklady, které mají povahu zřizovacích listin a stanov se zakládají se jako přílohy do speciálního obalu. Protokoly z jednání nebo o úkonech soudu, úřední záznamy a rozhodnutí soudu patří také do součásti rejstříkového spisu, do kterého se zakládá i tzv. spisový přehled. Spisový přehled se do spisového obalu vkládá před prvý list spisu, ve kterém se červenou linkou oddělí konečné rozhodnutí o návrhu. Na vnější straně spisového obalu se uvede spisová značka, název a sídlo zapisovaného subjektu. V případě změny názvu či sídla se předchozí údaj červeně podtrhne a vyznačí se nový údaj. Na vnitřní straně spisového obalu se značí, kde jsou ověřené podpisy osob 14

15 oprávněných za nezapsaný subjekt jednat. Jednotlivé listy písemností včetně plných mocí a obálek, kterých je zapotřebí k důkazu, kdy podání bylo podáno na poštu, nebo k důkazu o výši zaplaceného poštovného se opatří při zařazení do spisu spisovou značkou a číslem listu, a to zpravidla pravém horním rohu. Tímto způsobem se značí vrácená či nedoručená zásilka. Stejnopisy podání, doručenky a takové přílohy, které je třeba po skončení věci vrátit účastníkům, číslo nedostanou. V případě odvolacího řízení se pokračuje souvisle v číslování písemností ve spise u soudu prvního stupně. To je i v případě, ţe došlo k obnově řízení. V případě výmazu z obchodního rejstříku se červeně vyznačí na spisovém obalu rok, kdy došlo k výmazu, a přední strana obalu se červeně úhlopříčně přeškrtne. V tomto případě se jedná o výmaz celého subjektu, nikoli pouze některých ze zapsaných skutečností. Z hlediska vnitřních potřeb soudů vedou soudy tzv. rejstříky. V rámci civilního řízení mají rejstříky specifickou podobu. Vede se tedy rejstřík pro obchodní rejstřík. Tyto rejstříky jsou jednou z evidenčních pomůcek, které podávají přehled o stavu kaţdé věci. Patří mezi podklady pro vypracování statistických výkazů o činnosti soudu a slouţí jen pro vnitřní potřebu soudů a účastníků řízení, popřípadě jejich zástupcům ani jiným osobám není dovoleno do nich nahlíţet. Ve věci výpisů, úředních opisů a potvrzení vede rejstříkový soud jejich seznam dle pořadového čísla. Kaţdá písemná ţádost o výpis, opis a potvrzení z obchodního rejstříku je zapsána do evidence tzv. rejstříku F (všeobecný rejstřík). Pokud je ţádosti vyhověno, tak i do seznamu výpisů a potvrzení. Při ústní ţádosti, které bylo vyhověno se postupuje jako v prvém případě s tím, ţe je také podmínkou zapsání do seznamu výpisů, opisů a potvrzení. V případě nemoţnosti vyhotovení musí být ţadatel o tom vyrozuměn. Můţe se jednat o případ, ţe firma není zapsána v obchodním rejstříku, z tohoto důvodu není moţné vyhotovení jakéhokoli výpisu, opisu či potvrzení. V případě podání týkající se subjektů zapsaných či nezapsaných v rejstříku se zapisují do tzv. Seznamu podání a zápisů. Jedná se všeobecný rejstřík F. Kaţdé z těchto podání se opatří běţným číslem, pod kterým se podání do seznamu zapisuje. Nedojde-li na základě podaného návrhu k zápisu do obchodního rejstříku, vyznačí se ve sloupci 3 zkratkou Sb. Sb je zkratkou, která vykazuje, ţe se jedná o sběrný spis. Tyto sběrné spisy se souhrnně ukládají podle běţných čísel. Neurčité podání se zapíše jako podání nejasného obsahu. 15

16 1.3.3 Vedení spisu rejstříkového soudu Kaţdý spis dostane svoji spisovou značku. Obecně platí, ţe se spisová značka skládá z označení a běţného čísla rejstříku, do něhoţ je věc zapsána, lomeno letopočtem. Dříve byly uváděny pouze poslední dvě číslice letopočtu. Ve věcech rejstříkových je sloţení spisové značky definováno tak, ţe spisová značka se skládá z označení příslušného oddílu obchodního rejstříku, (A, B, C, Dr a Pr), tedy v případě společností s ručením omezeným se jedná o oddíl C a z čísla vloţky zapsaného subjektu. Rejstříkový spis není součástí obchodního rejstříku coby veřejného seznamu. Nahlíţení do rejstříkového spisu je řízeno obecnými ustanoveními zákona č. 99/1963 Sb. 44 občanského soudního řádu o nahlíţení do soudního spisu. Toto oprávnění k nahlíţení mají účastníci řízení s jejich zástupci, s výjimkou protokolu o hlasování. Účastnici mají právo a musí mít moţnost seznámit se s obsahem spisu kdykoliv v předních hodinách soudu. Právo nahlíţet do spisu má i znalec. Ostatní osoby, které nejsou účastníky řízení mohou dostat povolení od předsedy senátu jen za předpokladu, ţe o to poţádají. Podání ţádosti musí být podána v písemné či v ústní formě zaevidované do protokolu. Dalším předpokladem je, ţe osoba má na tom právní zájem nebo má proto váţné důvody. Právní zájem na nahlédnutí do spisu má kaţdý, jehoţ právní sféry se týká rozhodnutí ve spisu zaloţeného nebo údaje v tomto spisu obsaţené. I kdyţ se obsah spisu netýká právní sféry ţadatele, soud povolí nahlédnutí do spisu kaţdému, kdo pro to má váţné důvody, například proto, ţe má právo na informace podle zvláštních právních předpisů. Je li dán právní zájem či důleţitý důvod, posoudí předseda senátu, nicméně je-li k tomu objektivně tak, je povine ţádost povolit. Posledním důvodem můţe být to, ţe se nejedná o spis, o kterém právní předpisy stanoví, ţe musí být utajen. Nahlíţení do spisů, pokud není stanoveno jinak, je moţné jen v případě v prostorách, respektive v místnostech soudu pod dohledem vedoucího soudní kanceláře nebo jiného pověřeného zaměstnance. Předseda senátu je povinen zajistit vhodná opatření, aby došlo k zachování utajených skutečností. Úkolem vedoucí kanceláře je pořídit záznam do spisu o osobě jeţ do spisu nahlíţela. Zároveň je uveden i časový údaj o délce studia spisu. Záznam musí opatřit datem, svým a ţadatelovo podpisem. Znalcům je umoţněno prostudovat spis i mimo místnosti soudu v případě, ţe nemohou podat spolehlivý posudek bez jeho prostudování. Studium spisu z vědeckých důvodů ve věcech pravomocných rozhodnutých soudy můţe dát předseda senátu svolení k jeho studiu na základě písemné ţádosti, která musí být potvrzena organizací, pro kterou nebo v jejímţ zájmu je studium 16

17 prováděno. Předseda soudu spravuje spisovnu, kde je spis uloţen. Studium takovýchto spisu povoluje soukromým osobám předseda krajského soudu v mimořádných případech. 1.4 Soudy a jejich soustava V České republice je v současné době čtyřstupňová soustava obecných soudů. Obecnými jsou všechny soudy okresní, krajské, vrchní a Nejvyšší soud České republiky kromě Ústavního soudu, který do soustavy obecných soudů nepatří. V rejstříkovém řízení se uplatní třístupňová soustava obecných soudů, coţ znamená, ţe řízení před obecnými soudy mohou být v jedné věci vedena aţ u třech různých stupňů obecných soudů. Strukturou třístupňové soustavy pro rozhodování ve věcech obchodního rejstříku a dalších soudů vedených rejstříků je následující: V prvním stupni rozhodují příslušné krajské soudy, tj. Krajský soud v Českých Budějovicích, Krajský soud v Plzni, Krajský soud v Ústí nad Labem, Krajský soud v Hradci Králové, Krajský soud v Brně, Krajský soud v Ostravě a Městský soud v Praze. Ve druhém stupni rozhodují vrchní soudy: Vrchní soud v Praze a Vrchní soud v Olomouci. Tyto vrchní soudy rozhodují v případech stanovených zákony řízení před soudy jako soudy druhého stupně ve věcech, v nichţ rozhodovaly v první stupni příslušné soudy krajské, které patří do jejich obvodu. Ve věcech rejstříkových rozhodují tedy jako odvolací soudy. Vrchní soudy jednají a rozhodují v senátech. Toto ustanovení najdeme v 36b OSŘ. Předsedové senátu jsou jmenováni předsedou vrchního soudu. V třetím stupni rozhoduje vţdy Nejvyšší soud České republiky o mimořádných opravných prostředcích v případě stanovených zákony o řízení před dovolacím řízení jedná a rozhoduje senát sloţený z předsedy a dvou soudců, nerozhoduje-li tzv. velký senát toto ustanovení najdeme v 36c OSŘ. V řízení před krajským soudem jako soudem prvního stupně jedná a rozhoduje samosoudce. Samosoudce je předseda senátu nebo soudce. Vrchní soudy jednají a rozhodují v senátech jak jsem se jiţ zmiňovala, to platí i v případě nejvyššího soudu. Věcná příslušnost pro rejstříkové řízení je dána v ustanovení občanského soudního řádu, které nalezneme v 9 odst. 3 písm. a) OSŘ dle kterého rozhodují v obchodních věcech příslušné krajské soudy. 17

18 Pro rejstříkovém řízení je příslušný rejstříkový soud v jehoţ obvodu je obecný soud fyzické nebo právnické osoby, které se zápis týká (podnikatel). Pokud se jedná o zahraniční osobu je v pro řízení příslušný soud, v jehoţ obvodu je umístěn podnik nebo jeho organizační sloţka. To znamená, ţe obecným soudem právnické osoby je okresní soud, v jehoţ obvodu má právnická osoba sídlo, místo podnikání. Nemá-li místo podnikání, tak bydliště. Sídlo právnické osoby se zapisuje do obchodního rejstříku. V případě prvozápisu právnických osob vznikajících aţ zápisem do obchodního rejstříku, je obecným soudem soud v jehoţ obvodu je sídlo navrţené k zápisu do rejstříku Personální obsazení soudu ve věcech obchodního rejstříku Ve věcech projednávání v občanském soudní řízení, konkrétně v rejstříkovém řízení můţe předseda soudu pověřit soudní tajemníky, vyšší soudní úředníky, aby vykonávali jednoduché úkony příslušející podle zákonů o soudním řízení předsedovi senátu (samosoudci) nebo zařadit tzv. justiční čekatele do jednotlivých soudních oddělení v souladu s účelem jejich přípravné sluţby. Justiční čekatel, kterého pověřil předseda soudu je oprávněn k samostatnému projednávání jednoduchých úkonů v občanském soudní řízení (rejstříkového řízení). Justičního čekatele lze definovat jako fyzická osoba, která je v pracovním poměru k určitému soudu, která splňuje předpoklady pro výkon funkce soudce. Vyšší soudní úředník je téţ na základě pověření předsedou senátu nebo soudce oprávněn vykonávat úkony ve věcech obchodního rejstříku v řízení u soudu prvního stupně. Vyšší soudní úředník je občan České republiky, který je bezúhonný, úspěšně ukončil studium vyšších soudních úředníků a je v pracovní vztahu k určitému soudu. Vyšší úředník je povinen vykonávat jednotlivé úkony na základě rozvrhu práce, který mu určuje, ve kterých věcech můţe provádět úkony soudu v občanském soudním řízení včetně rejstříkového řízení, respektive sepisování podání soudu včetně návrhů, odstraňování vad podání a rozhodování ve věcech soudních poplatků, včetně rozhodování o zastavení řízení z důvodu nezaplacení soudního poplatku a zrušení shora uvedeného rozhodnutí. 18

19 1.4.2 Rozvrh práce Rozvrh práce se vydává na období kalendářního roku předsedou soudu po projednání s příslušnou soudcovskou radou. Vydaný rozvrh práce je veřejně přístupný. Kaţdý je oprávněn do něj nahlíţet a činit z něj výpisy či opisy. V jeho obsahu je zejména uvedeno jmenovité určení soudců tvořící senát, stanovení způsobu rozdělení věci mezi jednotlivá oddělení dle specializace soudců spolu s určením soudců, kteří budou zastupovat jednotlivá oddělení. 1.5 Zápis osob do obchodního rejstříku Do obchodního rejstříku se zapisují právnické a fyzické osoby, o nichţ to stanovení zákon. Povinnost zápisu fyzických osob je odlišná oproti právnických osobám v tom, ţe je tato povinnost stanovena jen u části zapisovaných fyzických osob. To znamená, ţe u části osob je jejich zápis otázkou jejich dispozice (návrhu). Hovoří se o tzv. dobrovolně zapisovaných a povinně zapisovaných fyzických osobách. Dobrovolně zapisované osoby jsou zapsány do obchodního rejstříku na základě své vlastní ţádosti. Fyzické osoby jsou osoby, které mají trvalý pobyt na území České republiky nebo bydliště některého z členského státu Evropské unie nebo bydliště v jiném státě tvořící Evropský hospodářský prostor a je podnikatelem dle zákona. Tím je myšleno, ţe se nejedná o zákonnou povinnost podnikatele nechat se obchodního rejstříku zapsat, záleţí zcela na jeho rozhodnutí. Naopak fyzická osoba, která je podnikatelem ve smyslu obchodního zákoníku patří mezi povinně zapisované osoby v případě, ţe výše jejich výnosů nebo příjmů snížených o daň z přidané hodnoty, je-li součástí výnosů nebo příjmů, dosáhla v průměru za dvě po sobě bezprostředně následující účetní období částku ,-Kč. Provozuje živnost průmyslovým způsobem, jde-li o činnost zahrnující v rámci jednoho pracovního procesu více dílčích činností, které samy osobě naplňují znaky živnosti nebo využívající organizačního oddělení výkonu dílčích prací, postupů nebo úkonů, zejména od řídích a obchodních prací, a členění těchto prací a postupů nebo úkonů podle jednotlivých profesí uvedených v Živnostenském zákoně 7a odst. 1. Nebo jak stanoví níže uvedený zvláštní předpis dle 3 odst. 3 ObchZ. Tato povinně zapisovaná fyzická osoba je povinna podat návrh na zápis do obchodního rejstříku bez zbytečného odkladu poté, co jí tato povinnost vznikla. 19

20 Dle 21 obchodního zákoníku se rozumí, ţe zahraniční osobou pro účely obchodního zákoníku je fyzická osoba s bydlištěm nebo právnická osoba se sídlem mimo území České republiky. Rozhodujícím kritériem, zda se jedná o zahraniční osobu, je tedy bydliště u fyzické osoby a sídlo u právnické osoby. Z toho vyplývá, ţe charakteristika zahraniční fyzické osoby je dle obchodního zákoníku není na základě občanského principu, ale vychází z principu trvalého bydliště. Tyto osoby mohou také podnikat na území České republiky za stejných podmínek a ve stejném rozsahu jako české osoby, pokud ze zákona nevyplývá něco jiného. Toto oprávnění vzniká ke dni zápisu této osoby do obchodního rejstříku, popřípadě organizační sloţky jejího podniku. Návrh na zápis podává zahraniční osoba Definice právnické a fyzické osoby Fyzická osoba je osoba, která má způsobilost k právním úkonům. Tuto způsobilost má kaţdý člověk od narození. Plnou způsobilost nabývat právními úkony práv a povinností mají jen zletilí. To znamená, ţe jen ti kteří dovršili věku 18 let, a kteří zároveň nebyli této způsobilosti zbaveni. Právnickou osobu můţeme definovat jako sdruţení osob nebo majetku, jednotky samosprávy a jiné subjekty, o kterých to stanoví zákon. Právnická osoba má právní subjektivitu, tedy způsobilost mít oprávnění a povinnosti pod vlastním jménem. Pojem právnické osoby je často spojován s moderními trendy vývoje společnosti. Ačkoli se toto slovo objevilo teprve v posledních desetiletí k označení univerzálního trendu směřování lidské společnosti, ve skutečnosti nejde o nic jiného neţ o pokračování vývoje, který je v podstatě tak starý, jako lidská společnost sama Zapisované osoby do obchodního rejstříku Osoby zapisovanými do obchodního rejstříku dle 34 odst. 1 ObchZ jsou: 1) obchodní společnosti, druţstva a jiné právnické osoby, o nichţ to stanoví zákon, 2) zahraniční osoby dle 21 odst. 4 ObchZ ve kterém se uvádí, že oprávnění zahraniční osoby podnikat na území České republiky vzniká ke dni zápisu této osoby, 20

513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991. Obchodní zákoník

513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991. Obchodní zákoník 513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník Změna: 152/2010 Sb. Změna: 409/2010 Sb. Federální shromáţdění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně: Část první

Více

Společnost s ručením omezeným

Společnost s ručením omezeným Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva Společnost s ručením omezeným Bakalářská práce Autor: Gabriela Vukanovičová Právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí práce: Ing. Hana Baštová

Více

Založení a vznik s.r.o. ve světle rekodifikace soukromého práva

Založení a vznik s.r.o. ve světle rekodifikace soukromého práva Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Založení a vznik s.r.o. ve světle rekodifikace soukromého práva Diplomová práce Vedoucí práce: JUDr. Hana Kelblová, Ph.D. Bc. Eliška Růžičková Brno

Více

Základy podnikání. obchodní právo

Základy podnikání. obchodní právo Základy podnikání obchodní právo 1. Obecná charakteristika obchodního práva 1.1. Pojem, postavení, příslušnost a působnost, zásady obchodního práva 1.2. Charakteristika podnikání, obchodní a živnostenský

Více

513/1991 Sb. ZÁKON. ze dne 5. listopadu 1991. Obchodní zákoník. Změna: 600/1992 Sb. Změna: 264/1992 Sb., 591/1992 Sb. (s přihlédnutím k 4/1993 Sb.

513/1991 Sb. ZÁKON. ze dne 5. listopadu 1991. Obchodní zákoník. Změna: 600/1992 Sb. Změna: 264/1992 Sb., 591/1992 Sb. (s přihlédnutím k 4/1993 Sb. 513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník Změna: 600/1992 Sb. Změna: 264/1992 Sb., 591/1992 Sb. (s přihlédnutím k 4/1993 Sb.) Změna: 286/1993 Sb. Změna: 156/1994 Sb. Změna: 84/1995 Sb.

Více

Zákon č. 513/1991 Sb.

Zákon č. 513/1991 Sb. Zákon č. 513/1991 Sb. PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 264/1992 Sb., zákonem č. 591/1992 Sb., zákonem č. 600/1992

Více

513/1991 Sb. ZÁKON. ze dne 5. listopadu 1991. Obchodní zákoník

513/1991 Sb. ZÁKON. ze dne 5. listopadu 1991. Obchodní zákoník 513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník Změna: 600/1992 Sb. Změna: 264/1992 Sb., 591/1992 Sb. (s přihlédnutím k 4/1993 Sb.) Změna: 286/1993 Sb. Změna: 156/1994 Sb. Změna: 84/1995 Sb.

Více

513/1991 Sb. ZÁKON. ze dne 5. listopadu 1991. Obchodní zákoník

513/1991 Sb. ZÁKON. ze dne 5. listopadu 1991. Obchodní zákoník 513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník Změna: 600/1992 Sb. Změna: 264/1992 Sb., 591/1992 Sb. (s přihlédnutím k 4/1993 Sb.) Změna: 286/1993 Sb. Změna: 156/1994 Sb. Změna: 84/1995 Sb.

Více

513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991

513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník Změna: 600/1992 Sb. Změna: 264/1992 Sb., 591/1992 Sb. (s přihlédnutím k 4/1993 Sb.) Změna: 286/1993 Sb. Změna: 156/1994 Sb. Změna: 84/1995 Sb.

Více

513/1991 Sb. ZÁKON. ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník

513/1991 Sb. ZÁKON. ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník 513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník Změna: 600/1992 Sb. Změna: 264/1992 Sb., 591/1992 Sb. (s přihlédnutím k 4/1993 Sb. ) Změna: 286/1993 Sb. Změna: 156/1994 Sb. Změna: 84/1995

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Ústav pedagogiky a sociálních studií Bakalářská práce Blanka Háblová Správní rozhodování školství Olomouc 2012 vedoucí práce: JUDr. Zdenka Nováková,

Více

SPECIFICKÉ PŘÍPADY ÚČTOVÁNÍ V OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI S.R.O.

SPECIFICKÉ PŘÍPADY ÚČTOVÁNÍ V OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI S.R.O. SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku SPECIFICKÉ PŘÍPADY ÚČTOVÁNÍ V OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI

Více

PŘÍRUČKA PRO PODNIKATELE

PŘÍRUČKA PRO PODNIKATELE PŘÍRUČKA PRO PODNIKATELE Souhrn legislativních rozdílů v podnikání v České a Polské republice Doc. Ing. Lubor Hruška, Ph.D. a kolektiv PROCES Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. Příručka byla vytvořena

Více

Obchodní podíl v s. r. o.

Obchodní podíl v s. r. o. Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva Obchodní podíl v s. r. o. Bakalářská práce Autor: Olga Zugarová Právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí práce: Mgr. Kateřina Kuncová Praha

Více

Tisk z právního informačního systému LEGSYS Galaxy. Epsilon Delta, s.r.o. Vytištěno: 06.09.2004 v 13:10

Tisk z právního informačního systému LEGSYS Galaxy. Epsilon Delta, s.r.o. Vytištěno: 06.09.2004 v 13:10 Tisk z právního informačního systému LEGSYS Galaxy. Epsilon Delta, s.r.o. Vytištěno: 06.09.2004 v 13:10 Text úpln. zn. předpisu č. 513/1991 Sb. (4540/2004 Sb.p), s úč. 15.6.2004, platí, ve znění zákona

Více

o obchodních korporacích s komentářem obsahuje úpravu obchodních společností a družstev úvodní komentář upozorňuje na nejvýznamnější

o obchodních korporacích s komentářem obsahuje úpravu obchodních společností a družstev úvodní komentář upozorňuje na nejvýznamnější Lucie Josková, Pavel Pravda Zákon o obchodních korporacích s komentářem s účinností od 1. 1. 2014 nahrazuje obchodní zákoník NOVĚ! obsahuje úpravu obchodních společností a družstev úvodní komentář upozorňuje

Více

kolektiv autorů Společenský a legislativní rámec neziskového sektoru

kolektiv autorů Společenský a legislativní rámec neziskového sektoru kolektiv autorů Společenský a legislativní rámec neziskového sektoru Tato publikace byla vydána v rámci projektu 3 stupně řízení 3 kroky ke stabilitě, který byl spolufinancován Evropským sociálním fondem,

Více

40/1964 Sb. Občanský zákoník. ze dne 26. února 1964. Preambule zrušena. Zrušeno. Čl.I Zrušen. Čl.II Zrušen. Čl.III Zrušen. Čl.IV Zrušen. Čl.V Zrušen.

40/1964 Sb. Občanský zákoník. ze dne 26. února 1964. Preambule zrušena. Zrušeno. Čl.I Zrušen. Čl.II Zrušen. Čl.III Zrušen. Čl.IV Zrušen. Čl.V Zrušen. 40/1964 Sb. Občanský zákoník ze dne 26. února 1964 Změna: 155/2010 Sb. Preambule zrušena Zrušeno Čl.I Čl.II Čl.III Čl.IV Čl.V Čl.VI Čl.VII Čl.VIII Federální shromáţdění České a Slovenské Federativní Republiky

Více

FUNKCE PRÁVA V ORGANIZACÍCH SLUŽEB SOCIÁLNÍ PRÁCE

FUNKCE PRÁVA V ORGANIZACÍCH SLUŽEB SOCIÁLNÍ PRÁCE FUNKCE PRÁVA V ORGANIZACÍCH SLUŽEB SOCIÁLNÍ PRÁCE Kateřina Cilečková CZ.1.07/2.2.00/29.0006 OSTRAVA, ZÁŘÍ 2013 1 Studijní opora je jedním z výstupů projektu ESF OP VK. Číslo Prioritní osy: 7.2 Oblast podpory:

Více

SPECIFICKÉ PŘÍPADY PŘI VEDENÍ ÚČETNICTVÍ FYZICKÝCH OSOB A ROZDÍLY MEZI DAŇOVOU EVIDENCÍ A ÚČETNICTVÍM

SPECIFICKÉ PŘÍPADY PŘI VEDENÍ ÚČETNICTVÍ FYZICKÝCH OSOB A ROZDÍLY MEZI DAŇOVOU EVIDENCÍ A ÚČETNICTVÍM SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku SPECIFICKÉ PŘÍPADY PŘI VEDENÍ ÚČETNICTVÍ FYZICKÝCH

Více

Organizace a řízení ve věcech státní sociální podpory

Organizace a řízení ve věcech státní sociální podpory Právnická fakulta Masarykovy univerzity Veřejná správa Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení Diplomová práce Organizace a řízení ve věcech státní sociální podpory Dagmar Šerá 2012 Prohlašuji,

Více

Nové skutečnosti a důkazy jako důvod odvolání v civilním soudním řízení

Nové skutečnosti a důkazy jako důvod odvolání v civilním soudním řízení Univerzita Palackého v Olomouci Právnická fakulta Aneta Hralová Nové skutečnosti a důkazy jako důvod odvolání v civilním soudním řízení Diplomová práce Olomouc 2013 Prohlašuji, ţe jsem diplomovou práci

Více

6/2002 Sb. ZÁKON ze dne 30. listopadu 2001. o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů

6/2002 Sb. ZÁKON ze dne 30. listopadu 2001. o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů 6/2002 Sb. ZÁKON ze dne 30. listopadu 2001 o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů Změna: 151/2002 Sb. (část) Změna: 228/2002 Sb. Změna: 349/2002 Sb. Změna:

Více

Příručka pro podnikání v roce 2009

Příručka pro podnikání v roce 2009 Příručka pro podnikání v roce 2009 Vydavatel: Hospodářská komora České republiky Aktuální elektronická forma publikace je k dispozici na www.komora.cz HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY zapsaná v obchodním

Více

Hospodářská komora České republiky. Odbor Informačních míst pro podnikatele AKTUALIZACE OBOROVÝCH PŘÍRUČEK

Hospodářská komora České republiky. Odbor Informačních míst pro podnikatele AKTUALIZACE OBOROVÝCH PŘÍRUČEK Hospodářská komora České republiky Odbor Informačních míst pro podnikatele AKTUALIZACE OBOROVÝCH PŘÍRUČEK pro PROVOZOVÁNÍ CESTOVNÍ AGENTURY Pro Hospodářskou komoru ČR, odbor InMP připravilo OKM Obchod

Více

Metodika 4. modul Praktické dovednosti

Metodika 4. modul Praktické dovednosti INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Projekt OP VK 1.2/0028 Vzdělávání pro budoucnost v Olomouckém kraji Metodika 4. modul Praktické dovednosti Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a

Více

5 Vybrané organizace neziskového sektoru

5 Vybrané organizace neziskového sektoru 66 5 Vybrané organizace neziskového sektoru Vybaví si mi hlavně obava na straně decizních struktur moci, tj. finančních úřadů, ministerstev či vlády, že neziskové organizace jsou tunelem, kudy unikají

Více

Souhrnný pohled na tzv. souhrnnou novelu občanského soudního řádu

Souhrnný pohled na tzv. souhrnnou novelu občanského soudního řádu Souhrnný pohled na tzv. souhrnnou novelu občanského soudního řádu Petr Lavický 2009 1 Obsah 1 Poznámka úvodem... 4 2 Věcná a místní příslušnost... 5 2.1 Věcná příslušnost... 5 2.2 Místní příslušnost...

Více

PRÁVO DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ VE VĚDĚ A VÝZKUMU

PRÁVO DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ VE VĚDĚ A VÝZKUMU PRÁVO DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ VE VĚDĚ A VÝZKUMU Jakub Dohnal Moravská vysoká škola Olomouc, o. p. s. Olomouc 2010 Projekt Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání ve VaV (dále jen APSYS) OP VK č. CZ.1.07/2.3.00/09.0134

Více

Částka 30. ze dne 26. března 2009 o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Částka 30. ze dne 26. března 2009 o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 1166 Sbírka zákonů č. 93 / 2009 Částka 30 93 ZÁKON ze dne 26. března 2009 o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ

Více