Zápis do obchodního rejstříku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis do obchodního rejstříku"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Práva Zápis do obchodního rejstříku (Zápis společnosti s ručením omezeným do obchodního rejstříku) Bakalářská práce Autor: Irena Ukušová Právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí práce: JUDr. Michal Mědílek Praha Duben, 2009

2 Prohlášení Prohlašuji, ţe jsem bakalářskou práci zpracovala samostatně a s pouţitím uvedené literatury. V Litvínově dne 6.dubna 2009 Irena Ukušová 2

3 Poděkování Dovoluji si tímto předně poděkovat za vedení mé bakalářské práce vedoucímu práce JUDr. Michalovi Mědílkovi. Mé poděkování dále patří zaměstnancům advokátní kanceláře JUDr. Markéty Soukupové, kteří mi v průběhu zpracování mé bakalářské práce poskytli odborné rady, literaturu a konzultace vztahující se mnou řešenou problematikou. 3

4 Anotace Má práce se zabývá problematikou obchodního rejstříku, kde popisuji jednotlivé úkony spočívající v realizaci zápisu obchodních společností do obchodního rejstříku. V praktické části jsme se zaměřila na zaloţení společnosti s ručením omezeným a jejího zápisu do obchodního rejstříku. Cílem této práce bylo popsat základní kroky při zápisu společnosti s ručením omezeným a zároveň usnadnit tvorbu návrhu na zápis této společnosti spolu s dokládanými listinami. Snahou bylo vytvořit zjednodušený popis činnosti, která má slouţit k úspěšnému provedení zápisu společnosti do obchodního rejstříku. Annotation My thesis considers the trade register problems in which I describe individual operations necessary for registering corporations into the trade register. In the practical part I focussed on establishing a limited company and its entry to the trade register. This thesis is aimed at description of basic steps when entering a limited company to the trade register and at the same time it suggests an easier registration procedure for entering this limited company together with enclosed documentation. The intention was to make a simplified activity description which could be used for a company s successful entry to the trade register. 4

5 Obsah Úvod Základní pojmy a fakta obchodního rejstříku Rejstříkové soudy Funkce obchodního rejstříku Členění obchodního rejstříku Oddíly obchodního rejstříku Rejstříkový spis a jeho povaha Vedení spisu rejstříkového soudu Soudy a jejich soustava Personální obsazení soudu ve věcech obchodního rejstříku Rozvrh práce Zápis osob do obchodního rejstříku Definice právnické a fyzické osoby Zapisované osoby do obchodního rejstříku Definice pojmu podnikatel a podnikání Obchodní společnosti Rozdělení obchodních společností Společnost s ručením omezeným Obchodní firma Podmínky pro zaloţení společnosti s ručením omezením Postupy pro zápis společnosti s ručením omezeným do obchodního rejstříku Návrh na zápis společnosti s ručením omezeným Opravné prostředky Podmínky zápisu společnosti Desatero k vyplnění návrhu na zápis společnosti s ručením omezeným Závěr

6 Úvod Ve své bakalářské práci se zabývám problematikou obchodního rejstříku zaměřenou na zápis společnosti s ručeným omezeným do obchodního rejstříku. Dle mého názoru se jedná o dosud neřešenou problematiku obchodního rejstříku. Z tohoto důvodu bych chtěla touto cestou seznámit veřejnost s jeho povahou a účelem, skutečnostmi a subjekty do něj zapisovanými, jakoţ i s řízením týkající se zápisu do rejstříku před příslušným soudem. Dále se zabývám otázkami aktivní legitimace k podání návrhu a splnění procesních podmínek řízení, tak i okruhem účastníků tohoto rejstříkového řízení. Téţ pozornost věnuji sbírce listin včetně charakteristiky do ní zakládaných listin, která tvoří nedílnou součást této problematiky. V této bakalářské práci se konkrétně specializuji na společnost s ručením omezeným, která patří mezi obchodní společnosti, jejichţ právní úprava tvoří nedílnou součást našeho právního řádu. Tyto obchodní společnosti patří mezi osoby povinně zapisovanými do obchodního rejstříku, z tohoto důvodu, není tedy moţné, aby společnost s ručením omezeným vznikla bez toho, aby byla zapsána v obchodním rejstříku. Přestoţe se v zásadě jedná o sloţitý proces na sebe navazujících právních a souvisejících úkonů při kterých je nutné splnit zákonem stanovené poţadavky nemusí to pro nás znamenat, ţe bychom nebyli schopni si zaloţit vlastní společnost bez právní pomoci. Hlavním důvodem proč jsem se zaměřila právě na společnost s ručením omezeným je ten, ţe společnost s ručením omezeným patří mezi nejběţnější a nejvyuţívanější společnosti v České republice. S ohledem na uvedené můţe znamenat, ţe pro většinu z nás, nemusí být pochopení její právní úpravy natolik sloţité a nepochopitelné jako u ostatních obchodních společností. Dalším důvodem je čerpání vlastních pracovních zkušeností z advokátní kanceláře. Společnost s ručením omezeným mi poslouţí jako názorný příklad na základě, kterého lze ukázat, jak jednoduše a bez problému je moţné zaloţit si vlastní společnost i přestoţe se to můţe jevit navenek jako nerealizované. Domnívám se, ţe úspěšně předloţím jasnou a stručnou pomůcku pro zaloţení společnosti s ručením omezeným do obchodního rejstříku. 6

7 V teoretické části své práce věnuji pozornost problematice spočívající v objasnění základních pojmů týkajících se obchodního rejstříku, dále jeho povahou a členěním spolu se skutečnostnostmi nezbytných pro řízení před rejstříkovým soudem. V praktické části se zabývám metodickým návodem pro podání návrhu na zápis společnosti s ručením omezením do obchodního rejstříku prostřednictvím speciálního formuláře. Cílem této práce je popsat základní kroky při zápisu společnosti s ručením omezeným, upozornit na potřebné dokumenty a na případné rozdíly při zakládání společnosti s ručením omezeným. Snahou je této mé práce poukázat na případné nedostatky, které mohou spočívat v nedostatečných informací podaných příslušným ministerstvem a upozornit na časté chyby, kterých bychom se měli vyvarovat. 7

8 1. Základní pojmy a fakta obchodního rejstříku Obchodní rejstřík je veřejný seznam, do kterého se zapisují zákonem stanovené údaje týkající se podnikatelů nebo organizačních sloţek jejich podniků, o nichţ to stanoví zákon. Obchodní rejstřík respektive rejstříkový soud vede zvláštní vloţku o kaţdém zapsaném podnikateli nebo jeho organizační sloţce či podniku zahraniční osoby anebo jeho organizační sloţce. Obchodní rejstřík je tvořen také sbírkou listin.dle 27 odst.1 ObchZ. Sbírka listin je soubor listin ukládaných na základě zákona u příslušného orgánu, kterým je rejstříkový soud. Tyto listiny nejsou a ani nemohou být součást počítačové databáze představující obchodní rejstřík coby soubor zapsaných údajů v nematerializované podobě. Do budoucna by bylo vhodné, aby tyto listiny byly převedeny, při současném zachování jejich listinné podoby, i do formy dat počítačové databáze tak, aby do nich bylo moţné nahlíţet prostřednictvím této databáze a nikoli jen do jejich skutečné listinné podoby. Zásadními znaky obchodního rejstříku jsou zapisované údaje a zapisované osoby. Do obchodního rejstříku se zapisují jen ty údaje, které stanoví zákon (především obchodní zákoník, ale rovněţ i další zákony). Jiné údaje do obchodního rejstříku zapisovány být nesmějí. Nelze zapsat ani ty údaje, které by poţadoval zapisovaný subjekt. Okruh zapisovaných údajů můţe být rozšířen nebo zúţen opět jen zákonem a nikoli tedy právním předpisem niţší právní síly. To znamená, ţe do obchodního rejstříku jsou zapisovány osoby, kterým to zákon ukládá a tedy zákon stanoví povinnost tuto osobu zapsat. V tomto případě se jedná o obligatorně zapisované osoby. Příkladem jsou například obchodní společnosti, druţstva, státní podniky atd. U osoby u nichţ to zákon umoţňuje hovoříme o osobách dobrovolně neboli fakultativně zapisovaných. Tyto dobrovolně zapisované osoby jsou fyzické osoby, které splňují předpoklady uvedené v obchodním zákoníku. V praxi to znamená, ţe se na vlastní ţádost se do obchodního rejstříku se zapíše fyzická osoba s trvalým pobytem na území České republiky nebo s bydlištěm v některém z členských států Evropské unie nebo v jiné státě tvořícím Evropský hospodářský prostor, která je podnikatelem ve smyslu obchodního zákoníku. Nejedná se o zákonnou povinnost této fyzické osoby se nechat do obchodního rejstříku zapsat, zda tak učiní, je zcela na jejich dobrovolném rozhodnutí. 8

9 U osob, kterým zákon neukládá ani nedovoluje zápis do obchodního rejstříku, nemohou být do něj zapsány. Jedná se například o občanské sdruţení, politické strany. Zapisované údaje do obchodního rejstříku jsou vedeny v elektronické podobě a evidovány v počítačové databázi. V současné době je vedení a členění obchodního rejstříku a způsob zapisování do něj upraveno Instrukcí Ministerstva spravedlnosti České republiky ze dne 3. prosince 2001, č.j. 505/2000-Org, kterou se vydává vnitřní a kancelářský řad pro okresní, krajské a vrchní soudy. Instrukce byla ovšem uveřejněna až dne 26. dubna 2002 pod č. 1 Sbírky instrukcí a sdělení Ministerstva spravedlnosti České republiky. Účinnosti instrukce nabyla dne 1. ledna Rejstříkové soudy Rejstříkové soudy zajišťují předávání údajů pro ostatní rejstříkové soudy prostřednictvím speciálního programového vybavení a s vyuţitím datové síti. Předávání zapisovaných dat v digitální podobě se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 227/2000 Sb. a zákona č. 177/2001 Sb. Kompletní databáze ze všech obchodních rejstříků České republiky se u kaţdého soudu aktualizuje z důvodu, aby byla zachována moţnost k okamţitého zjištění aktuálních údajů a aby nemohlo dojít k nezaměnitelnosti jména firmy. U rejstříků vedených pomocí výpočetní techniky musí být zaručena ochrana všech uloţených dat v paměti počítače. Zabezpečení je chráněno heslem. V praxi to znamená, ţe kaţdý zaměstnance obchodního rejstříku má přidělen identifikační kód, který je jim přidělován předsedou soudu nebo pověřenou osobou. Tento kód je v rámci soudu výlučný a nezaměnitelný. Kódem se pracovníci přihlašují při práci s počítačem. Za zapsané údaje provedené zaměstnancem odpovídá příslušný zaměstnance. Je nezbytné zajistit ochranu kódu proti jeho zneuţití. Archivace počítačových dat je dle ukládacího řádu počítačových údajů, Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 26.dubna 1999, č.j. 75/99-OI. Z toho vyplývá, ţe u údajů musí být zajištěno, aby programové vybavení mohlo příslušné záznamy vyhledávat a případně i tisknout. Údaje o pohybu spisu se nevymazávají, zůstávají v paměti počítače, v případě tisku se pouţije aktuální údaj. To znamená, ţe všechna počítačová data se trvale archivují do paměti počítače. 1 HOLEJŠOVSKÝ, J. Obchodní rejstřík a další rejstříky vedené soudy. Praha. ISBN str. 25 9

10 Předávání informací ve smyslu ustanovení 33 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, o nových zápisech do obchodního rejstříku, včetně změn či výmazu evidovaných skutečností, se řídí samostatnou instrukcí ministerstva k postupu při používání výpočetní techniky (č.j. 20/2000-OI). To znamená, že postup pro předávání údajů obchodního rejstříku externím odběratelům stanoví Instrukce Ministerstva spravedlnosti České republiky ze dne 10. května 2000, č.j. 26/2000-OI, (chybně v 206 odst. 6. v.k.ř. označená číslem 20 namísto číslem 26), účinná od Tato instrukce jednak definuje některé pojmy spojené s vedením obchodního rejstříku pomocí výpočetní techniky. Upřesňuje postup, jak rejstříkové soudy naplní povinnosti zveřejnit nebo oznámit zápisy do obchodního rejstříku jednotlivý externím odběratelům. Rejstříkové soudy mohou předat údaje z obchodního rejstříku v elektronické podobě nad rámec jen na základě písemného souhlasu Ministerstva spravedlnosti. 2 Funkcí obchodního rejstříku je především poskytovat veřejnosti pravdivé informace o subjektech v něm zapsaných. 1.2 Funkce obchodního rejstříku V prvé řadě má obchodní rejstřík informativní funkci, která má za cíl umoţnit a usnadnit orientaci mezi podnikateli. Do obchodního rejstříku se zapisují především podnikatelé realizující podnikatelskou činnost, ale také podnikatelé nerealizující podnikatelskou činnost či jen částečnou. Přičemţ z nutnosti zápisu osob i jejich charakteru plyne cíl informovat také o osobách majících význam pro celé hospodářství, jakoţ i společenský ţivot. Informativní funkce obchodního rejstříku je naplňována tím, ţe obchodní rejstřík je veřejným seznamem, do něj můţe kdokoli nahlíţet a z kterého si můţe kdokoli činit výpisy a opisy. Obchodní rejstřík poskytuje jak informace o okamţitém stavu zapsaného subjektu, tak i o jeho právním stavu v minulosti. Obchodní rejstřík také obsahuje informace vnitřního a vnějšího charakteru. Vnější informace slouţí k poskytování informací třetím stranám naopak informace vnitřního charakteru jsou zaměřené pro osoby účastněné se na zapsaném subjektu. Další funkcí obchodního rejstříku je alespoň částečné zajištění platnosti právních úkonů učiněných v rámci vnitřního právního reţimu osob zapsaných v obchodním rejstříku. 2 HOLEJŠOVSKÝ, J. Obchodní rejstřík a další rejstříky vedené soudy. str

11 Povinností rejstříkového soudu v řízení o provedení zápisu je zkoumat, zda jsou splněny předpoklady k provedení zápisu vyţadované právními předpisy 3 Právní předpisy v jednotlivých případech určují nutnost doloţení platných právních úkonů, doloţení právních skutečností, v jejichţ důsledku došlo ke změně skutečného právního stavu, která má mít odraz ve změně zápisu v obchodním rejstříku. Rejstříkový soud je povinen zkoumat, zda ke změně právního stavu skutečně došlo a zda byla v souladu se zákonem. Je povinen zjistit skutečný stav věci. V případě, ţe rejstříkový soud dojde k závěru o neplatnosti právního úkonu, umoţňuje tento jeho závěr účastníkům takového úkonu provést úkon znovu a platně, případně z neplatnosti vyvodit závěry. Obdobně platí i u neúčinných právních úkonů či skutečností, kdy rejstříkový soud v rámci hodnocení právního úkonu musí hodnotit i obecnou účinnost tohoto úkonu, skutečnosti. Shora zmiňovaná funkce je nazývána jako korektivní. Třetí a téţ důleţitou funkcí je zápis určitých skutečností do obchodního rejstříku, které mají tzv. konstitutivní účinky, tj. zápisy konstitutivní povahy. Rejstříkový soud zásadním způsobem zkoumá platnost úkonů, čím je zajištěno, ţe v případě právního úkonu učiněného v rozporu se zákonem nedojde k naplnění jeho účinnosti. Tyto zápisy můţeme definovat jako zápisy u nichţ právní účinky zapisované skutečnosti nastávají aţ zápisem této skutečnosti do obchodního rejstříku. Po praktické stránce znamená to, ţe i kdyţ tedy platně dojde k určité právní skutečnosti, která je jednou z podmínek zápisu do obchodního rejstříku (například zaloţení společnosti s ručením omezeným), nastává právní skutečnost předvídaná zákonem v souvislosti se zápisem do obchodního rejstříku (například vznik zaloţené společnosti s ručením omezeným), aţ zápisem do obchodního rejstříku. Účinky vzniku, změny či zániku zákonem výslovně uvedené právní skutečnosti nastávají tedy aţ zápisem do obchodního rejstříku za podmínek, ţe rozhodnutí soudu o zápisu nabylo právní moci. Bez zápisu účinky těchto právních skutečností nemohou vůči nikomu nastat. Konstitutivní účinky mají pouze zápisy, o nichţ to výslovně stanoví obecně závazný právní předpis. Všechny ostatní zápisy mají účinky deklaratorní. V případě deklaratorních zápisů nejsou účinky vázány na zápis do obchodního rejstříku. To znamená, ţe nastávají okamţikem, kdy k této skutečnosti dojde, zápis do obchodního rejstříku pouze jen stvrzuje jejich existenci. Tyto právní skutečnosti tedy nastávají i bez ohledu na to, zda byly zapsány do obchodního rejstříku nebo naopak. Příkladem můţe být například zápis či výmaz sídla 3 200d odst. 1 zákon č. 99/1963 Sb. občanský soudní řád 11

12 zapsaného subjektu nebo zápis či výmaz osob společníků společnosti s ručením omezeným apod. Poslední funkcí nazývanou jako funkce právní jistoty působí rovněţ, a to především vůči třetím osobám. Skutečnosti zapsané v obchodním rejstříku jsou účinné vůči třetím osobám ode dne jejich zveřejnění To znamená, ţe třetí osoby, jimţ není znám vnitřní reţim společnosti ani jeho změny, jsou chráněny tím, ţe jednají-li v důvěře ve zveřejněný zápis v obchodním rejstříku, je jejich jednání v souladu se zákonem (platné), i přestoţe tyto údaje neodpovídají skutečnosti. Třetí osoby mohou tedy bez obav vycházet ze stavu zapsaného v obchodním rejstříku, přičemţ jeho případný nesoulad se skutečným stavem můţe jít pouze k tíţi zapsaného subjektu. 1.3 Členění obchodního rejstříku Obchodní rejstřík se skládá z rejstříkových vloţek a sbírky listin. Rejstříkové vloţky jsou uspořádány do oddílu a mají stejné číslo s číslem spisu. Rejstříkový spis je uspořádán do oddílů, obsahuje písemnosti, kterými jsou různé podněty, návrhy zapsaných skutečností, včetně listinných důkazů a rozhodnutí. V této souvislosti je nutné zdůraznit, ţe rejstříkový spis není součástí obchodního rejstříku coby veřejného seznamu. Rejstříkové spisy jsou členěny na stejném principu, jako je členěn obchodní rejstřík, a to podle typu zapisovaných subjektů a k tomu odpovídajícímu označení oddílů. Soudní spisy jsou tedy rovněţ rozlišovány podle toho, do jakého oddílu je konkrétní subjekt zapsán a dále i jaké vloţce je zapsán. Pro názornější představu je moţné si jednotlivé vloţky obchodního rejstříku představit jako jednotlivé archy papíru, na nichţ jsou zapsány určité skutečnosti, přičemţ tyto archy jsou seřazeny do oddílů. Kaţdý jednotlivý oddíl představuje jeden stoh. Archy - vloţky jsou ve stohu oddílu očíslovány tak, ţe kaţdý arch má jedno číslo číslo vloţky. Vloţky jsou řazeny podle pořadí čísel přidělovaných v časovém pořadí. Vloţky jsou zřízeny pro kaţdý samostatný subjekt a jsou označovány příslušným písmenem oddílu a běţným číslem. Zápisy v rejstříkové vloţce se provádějí v časovém sledu. Do vloţky jsou zapisované údaje jen ty, které stanoví zákon. Tyto údaje musí být v souladu se skutečným právním stavem, coţ zjišťuje rejstříkový soud v rámci řízení o zápis do obchodního rejstříku. Údaje, které jiţ nejsou v souladu se skutečným stavem, se vymazávají. Jen pro informaci, byly vloţky vedeny v písemné formě zhruba do let

13 1.3.1 Oddíly obchodního rejstříku V současné době existuje celkem pět oddílů obchodního rejstříku, které jsou určený pevně stanovenému typu, respektive typům zapisovaných subjektů. Tyto typy jsou rozlišeny podle jejich právní normy. Do oddílů patří vloţky nově zapisovaných subjektů a také pak vloţek subjektů vzniklých v dřívější době. Oddíly jsou rozděleny do níţe specifikovaných oddílů: Oddíl A, který je nazýván tzv. zbytkovým oddílem, tedy oddílem, do kterého se zapisují všechny subjekty, které nenáleţí do některých z dalších čtyř oddílů. Převáţně jsou vedeny pro samostatně podnikající fyzické osoby, veřejné obchodní společnosti, komanditní společnosti, státní podniky, odštěpné závody se sídlem odlišným do sídla podniku, jiné právnické včetně jejich organizačních sloţek a odštěpných závodů, o nichţ to zákon stanoví, pokud se nezapisují do jiného oddílu. Výjimku tvoří společenství vlastníků jednotek, pro které vznikl zcela samostatný rejstřík společenství vlastníků jednotek, jehoţ jediný oddíl dle získaných informací by měl být označován jako oddíl S. Součástí oddílu A jsou všechny knihy rejstříku obchodního oddílu A vedeného doposud rejstříkovými soudy, do kterých se jiţ nové subjekty nezapisují. Oddíl B je veden pro akciové společnosti. Součástí jsou téţ všechny knihy rejstříku obchodního oddílu B vedené doposud rejstříkovými soudy, do který se nadále nové subjekty nezapisuji. Původní oddíl dříve jako Sa spadají do oddílu B a nyní se označuje římskou číslicí následují po číslici, kterou je označena poslední kniha oddílu B. Oddíl C Týká se společností s ručením omezením jehoţ součástí jsou všechny knihy rejstříku obchodního oddílu C vedeného doposud rejstříkovými soudy. Do těchto knih se nadále nové subjekty nezapisují. Další součástí je oddíl Sro podnikového rejstříku s tím, ţe se přejmenovává na oddíl C bez označení římskou číslicí. V jeho číslování vloţek se pokračuje zápisy subjektů uvedených v 201 odst. 4 v.k r. Oddíl Dr, který je veden pro druţstva jehoţ součástí jsou knihy rejstříku společenstevního (oddíl Dr) vedeného doposud rejstříkovými soudy, nové subjekty se téţ do nich nezapisují. Do oddílu Dr se zapisují nově zaloţená druţstva. Pod oddíl Dr samozřejmě spadají i původní oddíly vedené jako Dz, DB, Do a Dp, které byly přejmenovány na Dr a římské číslice. Oddíl Pr do kterého se zapisují příspěvkové organizace. 13

14 1.3.2 Rejstříkový spis a jeho povaha V prvé řadě bych chtěla upozornit na rozdíl mezi rejstříkovým spisem a obchodním rejstříkem. Obchodní rejstřík jako veřejný seznam řízený principem publicity, lze do něj nahlíţet bez toho, aby nahlíţející osoba musela prokázat svůj právní zájem na takovém nahlíţení. Obchodní rejstřík je sloţen ze samotného rejstříku a sbírky jak jsem se jiţ v začátku zmiňovala. Samotný rejstřík je veden v nematerializované formě a sbírka oproti tomu v materiální podobě. Soudní spis týkající ve věci rejstříkového řízení vedených příslušným rejstříkovým soudem o zápis, výmaz či změnu zápisu do obchodního rejstříku však součástí není a z toho důvodu není veřejně přístupný. Obecně platí, ţe všechny písemnosti pro rejstříkové řízení, které se vztahují k téţe věci a danému subjektu, např. podání, protokoly, záznamy, rozhodnutí včetně listinných důkazů a rozhodnutí tvoří rejstříkový spis. To znamená, ţe o kaţdém zapisovaném subjektu se vede rejstříkový spis. Do tohoto spisu se zakládají všechna shora uvedená podání ve věcech subjektů spolu se všemi podněty, návrhů a zapisovaných skutečností, listinných důkazů a příslušných rozhodnutí týkajících se zapsaného subjektu. Rejstříkové spisy jsou uspořádány do oddílu shodným způsobem jako jsou uspořádány rejstříkové vloţky. To znamená, ţe i rejstříkové spisy jsou uspořádány do oddílů A, B, C, Dr, Pr a to podle typu, nichţ jsou vedeny. Jak jiţ jsem shora uvedla platí, ţe: Oddíl A je veden pro samostatně podnikající fyzické osoby, veřejné obchodní společnosti, komanditní společnosti, státní podniky, odštěpné závody se sídlem odlišným od sídla podniku, jiné právnické osoby, organizační sloţky a odštěpné závody o kterých to stanoví zákon, pokud se nezapisují do jiného oddílu. Oddíl B jak jsem se jiţ zmiňovala je veden pro akciové společnosti, oddíl C pro společnosti s ručením omezeným. Oddíl Dr pro druţstva a poslední oddíl Pr je veden pro příspěvkové organizace. Mimo jiné rejstříkové spisy obsahují podání účastníků a ostatních osob jejichţ se zápis týká. Pokud se jedná o doklady, které mají povahu zřizovacích listin a stanov se zakládají se jako přílohy do speciálního obalu. Protokoly z jednání nebo o úkonech soudu, úřední záznamy a rozhodnutí soudu patří také do součásti rejstříkového spisu, do kterého se zakládá i tzv. spisový přehled. Spisový přehled se do spisového obalu vkládá před prvý list spisu, ve kterém se červenou linkou oddělí konečné rozhodnutí o návrhu. Na vnější straně spisového obalu se uvede spisová značka, název a sídlo zapisovaného subjektu. V případě změny názvu či sídla se předchozí údaj červeně podtrhne a vyznačí se nový údaj. Na vnitřní straně spisového obalu se značí, kde jsou ověřené podpisy osob 14

15 oprávněných za nezapsaný subjekt jednat. Jednotlivé listy písemností včetně plných mocí a obálek, kterých je zapotřebí k důkazu, kdy podání bylo podáno na poštu, nebo k důkazu o výši zaplaceného poštovného se opatří při zařazení do spisu spisovou značkou a číslem listu, a to zpravidla pravém horním rohu. Tímto způsobem se značí vrácená či nedoručená zásilka. Stejnopisy podání, doručenky a takové přílohy, které je třeba po skončení věci vrátit účastníkům, číslo nedostanou. V případě odvolacího řízení se pokračuje souvisle v číslování písemností ve spise u soudu prvního stupně. To je i v případě, ţe došlo k obnově řízení. V případě výmazu z obchodního rejstříku se červeně vyznačí na spisovém obalu rok, kdy došlo k výmazu, a přední strana obalu se červeně úhlopříčně přeškrtne. V tomto případě se jedná o výmaz celého subjektu, nikoli pouze některých ze zapsaných skutečností. Z hlediska vnitřních potřeb soudů vedou soudy tzv. rejstříky. V rámci civilního řízení mají rejstříky specifickou podobu. Vede se tedy rejstřík pro obchodní rejstřík. Tyto rejstříky jsou jednou z evidenčních pomůcek, které podávají přehled o stavu kaţdé věci. Patří mezi podklady pro vypracování statistických výkazů o činnosti soudu a slouţí jen pro vnitřní potřebu soudů a účastníků řízení, popřípadě jejich zástupcům ani jiným osobám není dovoleno do nich nahlíţet. Ve věci výpisů, úředních opisů a potvrzení vede rejstříkový soud jejich seznam dle pořadového čísla. Kaţdá písemná ţádost o výpis, opis a potvrzení z obchodního rejstříku je zapsána do evidence tzv. rejstříku F (všeobecný rejstřík). Pokud je ţádosti vyhověno, tak i do seznamu výpisů a potvrzení. Při ústní ţádosti, které bylo vyhověno se postupuje jako v prvém případě s tím, ţe je také podmínkou zapsání do seznamu výpisů, opisů a potvrzení. V případě nemoţnosti vyhotovení musí být ţadatel o tom vyrozuměn. Můţe se jednat o případ, ţe firma není zapsána v obchodním rejstříku, z tohoto důvodu není moţné vyhotovení jakéhokoli výpisu, opisu či potvrzení. V případě podání týkající se subjektů zapsaných či nezapsaných v rejstříku se zapisují do tzv. Seznamu podání a zápisů. Jedná se všeobecný rejstřík F. Kaţdé z těchto podání se opatří běţným číslem, pod kterým se podání do seznamu zapisuje. Nedojde-li na základě podaného návrhu k zápisu do obchodního rejstříku, vyznačí se ve sloupci 3 zkratkou Sb. Sb je zkratkou, která vykazuje, ţe se jedná o sběrný spis. Tyto sběrné spisy se souhrnně ukládají podle běţných čísel. Neurčité podání se zapíše jako podání nejasného obsahu. 15

16 1.3.3 Vedení spisu rejstříkového soudu Kaţdý spis dostane svoji spisovou značku. Obecně platí, ţe se spisová značka skládá z označení a běţného čísla rejstříku, do něhoţ je věc zapsána, lomeno letopočtem. Dříve byly uváděny pouze poslední dvě číslice letopočtu. Ve věcech rejstříkových je sloţení spisové značky definováno tak, ţe spisová značka se skládá z označení příslušného oddílu obchodního rejstříku, (A, B, C, Dr a Pr), tedy v případě společností s ručením omezeným se jedná o oddíl C a z čísla vloţky zapsaného subjektu. Rejstříkový spis není součástí obchodního rejstříku coby veřejného seznamu. Nahlíţení do rejstříkového spisu je řízeno obecnými ustanoveními zákona č. 99/1963 Sb. 44 občanského soudního řádu o nahlíţení do soudního spisu. Toto oprávnění k nahlíţení mají účastníci řízení s jejich zástupci, s výjimkou protokolu o hlasování. Účastnici mají právo a musí mít moţnost seznámit se s obsahem spisu kdykoliv v předních hodinách soudu. Právo nahlíţet do spisu má i znalec. Ostatní osoby, které nejsou účastníky řízení mohou dostat povolení od předsedy senátu jen za předpokladu, ţe o to poţádají. Podání ţádosti musí být podána v písemné či v ústní formě zaevidované do protokolu. Dalším předpokladem je, ţe osoba má na tom právní zájem nebo má proto váţné důvody. Právní zájem na nahlédnutí do spisu má kaţdý, jehoţ právní sféry se týká rozhodnutí ve spisu zaloţeného nebo údaje v tomto spisu obsaţené. I kdyţ se obsah spisu netýká právní sféry ţadatele, soud povolí nahlédnutí do spisu kaţdému, kdo pro to má váţné důvody, například proto, ţe má právo na informace podle zvláštních právních předpisů. Je li dán právní zájem či důleţitý důvod, posoudí předseda senátu, nicméně je-li k tomu objektivně tak, je povine ţádost povolit. Posledním důvodem můţe být to, ţe se nejedná o spis, o kterém právní předpisy stanoví, ţe musí být utajen. Nahlíţení do spisů, pokud není stanoveno jinak, je moţné jen v případě v prostorách, respektive v místnostech soudu pod dohledem vedoucího soudní kanceláře nebo jiného pověřeného zaměstnance. Předseda senátu je povinen zajistit vhodná opatření, aby došlo k zachování utajených skutečností. Úkolem vedoucí kanceláře je pořídit záznam do spisu o osobě jeţ do spisu nahlíţela. Zároveň je uveden i časový údaj o délce studia spisu. Záznam musí opatřit datem, svým a ţadatelovo podpisem. Znalcům je umoţněno prostudovat spis i mimo místnosti soudu v případě, ţe nemohou podat spolehlivý posudek bez jeho prostudování. Studium spisu z vědeckých důvodů ve věcech pravomocných rozhodnutých soudy můţe dát předseda senátu svolení k jeho studiu na základě písemné ţádosti, která musí být potvrzena organizací, pro kterou nebo v jejímţ zájmu je studium 16

17 prováděno. Předseda soudu spravuje spisovnu, kde je spis uloţen. Studium takovýchto spisu povoluje soukromým osobám předseda krajského soudu v mimořádných případech. 1.4 Soudy a jejich soustava V České republice je v současné době čtyřstupňová soustava obecných soudů. Obecnými jsou všechny soudy okresní, krajské, vrchní a Nejvyšší soud České republiky kromě Ústavního soudu, který do soustavy obecných soudů nepatří. V rejstříkovém řízení se uplatní třístupňová soustava obecných soudů, coţ znamená, ţe řízení před obecnými soudy mohou být v jedné věci vedena aţ u třech různých stupňů obecných soudů. Strukturou třístupňové soustavy pro rozhodování ve věcech obchodního rejstříku a dalších soudů vedených rejstříků je následující: V prvním stupni rozhodují příslušné krajské soudy, tj. Krajský soud v Českých Budějovicích, Krajský soud v Plzni, Krajský soud v Ústí nad Labem, Krajský soud v Hradci Králové, Krajský soud v Brně, Krajský soud v Ostravě a Městský soud v Praze. Ve druhém stupni rozhodují vrchní soudy: Vrchní soud v Praze a Vrchní soud v Olomouci. Tyto vrchní soudy rozhodují v případech stanovených zákony řízení před soudy jako soudy druhého stupně ve věcech, v nichţ rozhodovaly v první stupni příslušné soudy krajské, které patří do jejich obvodu. Ve věcech rejstříkových rozhodují tedy jako odvolací soudy. Vrchní soudy jednají a rozhodují v senátech. Toto ustanovení najdeme v 36b OSŘ. Předsedové senátu jsou jmenováni předsedou vrchního soudu. V třetím stupni rozhoduje vţdy Nejvyšší soud České republiky o mimořádných opravných prostředcích v případě stanovených zákony o řízení před dovolacím řízení jedná a rozhoduje senát sloţený z předsedy a dvou soudců, nerozhoduje-li tzv. velký senát toto ustanovení najdeme v 36c OSŘ. V řízení před krajským soudem jako soudem prvního stupně jedná a rozhoduje samosoudce. Samosoudce je předseda senátu nebo soudce. Vrchní soudy jednají a rozhodují v senátech jak jsem se jiţ zmiňovala, to platí i v případě nejvyššího soudu. Věcná příslušnost pro rejstříkové řízení je dána v ustanovení občanského soudního řádu, které nalezneme v 9 odst. 3 písm. a) OSŘ dle kterého rozhodují v obchodních věcech příslušné krajské soudy. 17

18 Pro rejstříkovém řízení je příslušný rejstříkový soud v jehoţ obvodu je obecný soud fyzické nebo právnické osoby, které se zápis týká (podnikatel). Pokud se jedná o zahraniční osobu je v pro řízení příslušný soud, v jehoţ obvodu je umístěn podnik nebo jeho organizační sloţka. To znamená, ţe obecným soudem právnické osoby je okresní soud, v jehoţ obvodu má právnická osoba sídlo, místo podnikání. Nemá-li místo podnikání, tak bydliště. Sídlo právnické osoby se zapisuje do obchodního rejstříku. V případě prvozápisu právnických osob vznikajících aţ zápisem do obchodního rejstříku, je obecným soudem soud v jehoţ obvodu je sídlo navrţené k zápisu do rejstříku Personální obsazení soudu ve věcech obchodního rejstříku Ve věcech projednávání v občanském soudní řízení, konkrétně v rejstříkovém řízení můţe předseda soudu pověřit soudní tajemníky, vyšší soudní úředníky, aby vykonávali jednoduché úkony příslušející podle zákonů o soudním řízení předsedovi senátu (samosoudci) nebo zařadit tzv. justiční čekatele do jednotlivých soudních oddělení v souladu s účelem jejich přípravné sluţby. Justiční čekatel, kterého pověřil předseda soudu je oprávněn k samostatnému projednávání jednoduchých úkonů v občanském soudní řízení (rejstříkového řízení). Justičního čekatele lze definovat jako fyzická osoba, která je v pracovním poměru k určitému soudu, která splňuje předpoklady pro výkon funkce soudce. Vyšší soudní úředník je téţ na základě pověření předsedou senátu nebo soudce oprávněn vykonávat úkony ve věcech obchodního rejstříku v řízení u soudu prvního stupně. Vyšší soudní úředník je občan České republiky, který je bezúhonný, úspěšně ukončil studium vyšších soudních úředníků a je v pracovní vztahu k určitému soudu. Vyšší úředník je povinen vykonávat jednotlivé úkony na základě rozvrhu práce, který mu určuje, ve kterých věcech můţe provádět úkony soudu v občanském soudním řízení včetně rejstříkového řízení, respektive sepisování podání soudu včetně návrhů, odstraňování vad podání a rozhodování ve věcech soudních poplatků, včetně rozhodování o zastavení řízení z důvodu nezaplacení soudního poplatku a zrušení shora uvedeného rozhodnutí. 18

19 1.4.2 Rozvrh práce Rozvrh práce se vydává na období kalendářního roku předsedou soudu po projednání s příslušnou soudcovskou radou. Vydaný rozvrh práce je veřejně přístupný. Kaţdý je oprávněn do něj nahlíţet a činit z něj výpisy či opisy. V jeho obsahu je zejména uvedeno jmenovité určení soudců tvořící senát, stanovení způsobu rozdělení věci mezi jednotlivá oddělení dle specializace soudců spolu s určením soudců, kteří budou zastupovat jednotlivá oddělení. 1.5 Zápis osob do obchodního rejstříku Do obchodního rejstříku se zapisují právnické a fyzické osoby, o nichţ to stanovení zákon. Povinnost zápisu fyzických osob je odlišná oproti právnických osobám v tom, ţe je tato povinnost stanovena jen u části zapisovaných fyzických osob. To znamená, ţe u části osob je jejich zápis otázkou jejich dispozice (návrhu). Hovoří se o tzv. dobrovolně zapisovaných a povinně zapisovaných fyzických osobách. Dobrovolně zapisované osoby jsou zapsány do obchodního rejstříku na základě své vlastní ţádosti. Fyzické osoby jsou osoby, které mají trvalý pobyt na území České republiky nebo bydliště některého z členského státu Evropské unie nebo bydliště v jiném státě tvořící Evropský hospodářský prostor a je podnikatelem dle zákona. Tím je myšleno, ţe se nejedná o zákonnou povinnost podnikatele nechat se obchodního rejstříku zapsat, záleţí zcela na jeho rozhodnutí. Naopak fyzická osoba, která je podnikatelem ve smyslu obchodního zákoníku patří mezi povinně zapisované osoby v případě, ţe výše jejich výnosů nebo příjmů snížených o daň z přidané hodnoty, je-li součástí výnosů nebo příjmů, dosáhla v průměru za dvě po sobě bezprostředně následující účetní období částku ,-Kč. Provozuje živnost průmyslovým způsobem, jde-li o činnost zahrnující v rámci jednoho pracovního procesu více dílčích činností, které samy osobě naplňují znaky živnosti nebo využívající organizačního oddělení výkonu dílčích prací, postupů nebo úkonů, zejména od řídích a obchodních prací, a členění těchto prací a postupů nebo úkonů podle jednotlivých profesí uvedených v Živnostenském zákoně 7a odst. 1. Nebo jak stanoví níže uvedený zvláštní předpis dle 3 odst. 3 ObchZ. Tato povinně zapisovaná fyzická osoba je povinna podat návrh na zápis do obchodního rejstříku bez zbytečného odkladu poté, co jí tato povinnost vznikla. 19

20 Dle 21 obchodního zákoníku se rozumí, ţe zahraniční osobou pro účely obchodního zákoníku je fyzická osoba s bydlištěm nebo právnická osoba se sídlem mimo území České republiky. Rozhodujícím kritériem, zda se jedná o zahraniční osobu, je tedy bydliště u fyzické osoby a sídlo u právnické osoby. Z toho vyplývá, ţe charakteristika zahraniční fyzické osoby je dle obchodního zákoníku není na základě občanského principu, ale vychází z principu trvalého bydliště. Tyto osoby mohou také podnikat na území České republiky za stejných podmínek a ve stejném rozsahu jako české osoby, pokud ze zákona nevyplývá něco jiného. Toto oprávnění vzniká ke dni zápisu této osoby do obchodního rejstříku, popřípadě organizační sloţky jejího podniku. Návrh na zápis podává zahraniční osoba Definice právnické a fyzické osoby Fyzická osoba je osoba, která má způsobilost k právním úkonům. Tuto způsobilost má kaţdý člověk od narození. Plnou způsobilost nabývat právními úkony práv a povinností mají jen zletilí. To znamená, ţe jen ti kteří dovršili věku 18 let, a kteří zároveň nebyli této způsobilosti zbaveni. Právnickou osobu můţeme definovat jako sdruţení osob nebo majetku, jednotky samosprávy a jiné subjekty, o kterých to stanoví zákon. Právnická osoba má právní subjektivitu, tedy způsobilost mít oprávnění a povinnosti pod vlastním jménem. Pojem právnické osoby je často spojován s moderními trendy vývoje společnosti. Ačkoli se toto slovo objevilo teprve v posledních desetiletí k označení univerzálního trendu směřování lidské společnosti, ve skutečnosti nejde o nic jiného neţ o pokračování vývoje, který je v podstatě tak starý, jako lidská společnost sama Zapisované osoby do obchodního rejstříku Osoby zapisovanými do obchodního rejstříku dle 34 odst. 1 ObchZ jsou: 1) obchodní společnosti, druţstva a jiné právnické osoby, o nichţ to stanoví zákon, 2) zahraniční osoby dle 21 odst. 4 ObchZ ve kterém se uvádí, že oprávnění zahraniční osoby podnikat na území České republiky vzniká ke dni zápisu této osoby, 20

Založení společnosti s ručením omezeným:

Založení společnosti s ručením omezeným: Založení společnosti s ručením omezeným: Obchodní firma: (nesmí se krýt s již zapsanou firmou v obch. Rejstříku - lze ověřit na serveru www.justice.cz) Sídlo: (ve společenské smlouvě lze uvést jak přesnou

Více

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ. -živnostenské podnikání, postup při ohlášení živnosti. -obchodní společnosti. -daň z příjmu fyzických osob

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ. -živnostenské podnikání, postup při ohlášení živnosti. -obchodní společnosti. -daň z příjmu fyzických osob ZÁKLADY PODNIKÁNÍ -živnostenské podnikání, postup při ohlášení živnosti -obchodní společnosti -daň z příjmu fyzických osob -další povinnosti podnikatele -možnost získání podpory dle zákona o zaměstnanosti

Více

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ. -živnostenské podnikání, postup při ohlášení živnosti. -obchodní společnosti. -daň z příjmu fyzických osob

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ. -živnostenské podnikání, postup při ohlášení živnosti. -obchodní společnosti. -daň z příjmu fyzických osob ZÁKLADY PODNIKÁNÍ -živnostenské podnikání, postup při ohlášení živnosti -obchodní společnosti -daň z příjmu fyzických osob -další povinnosti podnikatele -možnost získání podpory dle zákona o zaměstnanosti

Více

NÁKLADNÍ DOPRAVA. B. Obchodní právo

NÁKLADNÍ DOPRAVA. B. Obchodní právo NÁKLADNÍ DOPRAVA B. Obchodní právo 1. Kdy vzniká podle občanského zákoníku fyzické osobě způsobilost mít práva a povinnosti? a) dnem 18. narozenin b) první den po 18. narozeninách c) narozením, tuto způsobilost

Více

SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM.

SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM. SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM Základní údaje Pokud dochází k zápisu, změně nebo výmazu základních údajů,

Více

Osnova: Založení Evropské společnosti Založení společnosti cizincem v ČR Založení společnosti v EU

Osnova: Založení Evropské společnosti Založení společnosti cizincem v ČR Založení společnosti v EU Založení podniku Osnova: Výběr právní formy podnikání Zahájení podnikání živnostenské podnikání Založení společnosti Vznik společnosti Založení a vznik s.r.o. detailní postup rozklíčování zřizovacích výdajů

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, ZÁVOD - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, ZÁVOD - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, ZÁVOD - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů; účinnost od 1. 1. 1992.

Více

SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. Základní údaje

SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. Základní údaje SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Základní údaje Pokud dochází k zápisu, změně nebo výmazu základních údajů, přikládají se a) notářský

Více

Pokyny k vyplnění formuláře pro podání návrhu na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku u společnosti s ručením omezeným.

Pokyny k vyplnění formuláře pro podání návrhu na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku u společnosti s ručením omezeným. I. Rejstříkový soud 1 Adresa rejstříkového soudu, jemuž je návrh určen. Aktuální adresy jednotlivých rejstříkových soudů lze najít na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti ČR (www.justice.cz)

Více

Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů

Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů 1. Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Mgr. Jan Svoboda VY_32_INOVACE_17_PRÁVO_2.05_Živnostenské podnikání. Výkladová prezentace k tématu Živnostenské podnikání

Mgr. Jan Svoboda VY_32_INOVACE_17_PRÁVO_2.05_Živnostenské podnikání. Výkladová prezentace k tématu Živnostenské podnikání Škola Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Datum vytvoření Anotace Očekávaný výstup Druh učebního materiálu Mgr.

Více

Obchodní zákoník. č. 513/1991 Sb.

Obchodní zákoník. č. 513/1991 Sb. Obchodní zákoník č. 513/1991 Sb. ve znění zákona č. 264/1992 Sb.; zákona č. 591/1992 Sb.; (zákona č. 600/1992 Sb.); zákona č. 286/1993 Sb. ČR; zákona č. 156/1994 Sb. ČR; zákona č. 84/1995 Sb. ČR; zákona

Více

Pokyny k vyplnění formuláře pro podání návrhu na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku u fyzické osoby.

Pokyny k vyplnění formuláře pro podání návrhu na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku u fyzické osoby. dr_11orzapisdoorfo.pdf - Adobe Acrobat Professional Pokyny k vyplnění formuláře pro podání návrhu na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku u fyzické osoby. I. Rejstříkový soud

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Úvod do obchodního práva II. Označení materiálu: Datum vytvoření:

Více

Zákon č. 513/1991 Sb. OBCHODNÍ ZÁKONÍK. ze dne 5. listopadu 1991. Změna: 264/1992 Sb., 591/1992 Sb. (s přihlédnutím k 4/1993 Sb.)

Zákon č. 513/1991 Sb. OBCHODNÍ ZÁKONÍK. ze dne 5. listopadu 1991. Změna: 264/1992 Sb., 591/1992 Sb. (s přihlédnutím k 4/1993 Sb.) Zákon č. 513/1991 Sb. OBCHODNÍ ZÁKONÍK ze dne 5. listopadu 1991 Změna: 600/1992 Sb. Změna: 264/1992 Sb., 591/1992 Sb. (s přihlédnutím k 4/1993 Sb.) Změna: 286/1993 Sb. Změna: 156/1994 Sb. Změna: 84/1995

Více

513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991. Obchodní zákoník

513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991. Obchodní zákoník 513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník Změna: 152/2010 Sb. Změna: 409/2010 Sb. Federální shromáţdění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně: Část první

Více

Pokyny k vyplnění formuláře pro podání návrhu na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku u veřejné obchodní společnosti.

Pokyny k vyplnění formuláře pro podání návrhu na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku u veřejné obchodní společnosti. I. Rejstříkový soud 1 Adresa rejstříkového soudu, jemuž je návrh určen. Aktuální adresy jednotlivých rejstříkových soudů lze najít na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti ČR (www.justice.cz)

Více

323/2013 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY

323/2013 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY 323/2013 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 2. října 2013 o náležitostech formulářů na podávání návrhů na zápis, změnu nebo výmaz údajů do veřejného rejstříku a o zrušení některých vyhlášek Ministerstvo spravedlnosti

Více

OSOBNÍ DOPRAVA. B. Obchodní právo

OSOBNÍ DOPRAVA. B. Obchodní právo OSOBNÍ DOPRAVA B. Obchodní právo 1. Od kdy má fyzická osoba právní osobnost? a) ode dne 18. narozenin b) od prvního dne po 18. narozeninách c) od narození d) ode dne 15. narozenin 2. Kdy se člověk stane

Více

Společnost s ručením omezeným. Mgr. Mikuláš Vargic

Společnost s ručením omezeným. Mgr. Mikuláš Vargic Společnost s ručením omezeným Mgr. Mikuláš Vargic Společnost s ručením omezeným Zákon o obchodních korporacích spolu s novým občanským zákoníkem přinesly zásadní změny v zakládání a fungování obchodních

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

PŘIPOMÍNKY. k materiálu Ministerstva spravedlnosti ČR Návrh nového obchodního zákona

PŘIPOMÍNKY. k materiálu Ministerstva spravedlnosti ČR Návrh nového obchodního zákona PŘIPOMÍNKY k materiálu Ministerstva spravedlnosti ČR Návrh nového obchodního zákona V Praze dne 30. října 2008 Č.j.: 152/091000/2008 A. Obecná připomínka k předkládanému materiálu Hospodářská komora České

Více

Kapitálové společnosti Ing. Vojík ČVUT, fakulta strojní, 29. 10. 2007

Kapitálové společnosti Ing. Vojík ČVUT, fakulta strojní, 29. 10. 2007 Kapitálové společnosti Ing. Vojík ČVUT, fakulta strojní, 29. 10. 2007 Kapitálové společnosti Jedinou povinností společníků-zakladatelů je vnést do společnosti vklad. Jeho výše je stanovena zákonem a liší

Více

O insolvenčních správcích.txt. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

O insolvenčních správcích.txt. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ZÁKON 312/2006 Sb. ze dne 23. května 2006 o insolvenčních správcích Změna: 108/2007 Sb. Změna: 296/2007 Sb. Změna: 124/2008 Sb. Změna: 223/2009 Sb. Změna: 41/2009 Sb. Změna: 227/2009 Sb. ČÁST PRVNÍ Parlament

Více

Společnost s ručením omezeným

Společnost s ručením omezeným Společnost s ručením omezeným 2006 Michal Černý, Ph.D. www.michalcerny.eu www.michalcerny.net Právní charakteristika Právní úprava - 105 a následující Právnická osoba, obchodní společnost, má plnou právní

Více

DROBNÉ PODNIKÁNÍ ZS 2009/2010. Ing. Pavel Hanuš, KMa PdF UHK pavel.hanus@uhk.cz. zápočet (písemná a ústní část)

DROBNÉ PODNIKÁNÍ ZS 2009/2010. Ing. Pavel Hanuš, KMa PdF UHK pavel.hanus@uhk.cz. zápočet (písemná a ústní část) DROBNÉ PODNIKÁNÍ ZS 2009/2010 Vyučující: Ukončení: Další info: Ing. Pavel Hanuš, KMa PdF UHK pavel.hanus@uhk.cz zápočet (písemná a ústní část) http://www.pavelhanus.cz 1. KAPITOLA Podnikání, podnikatel,

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Podnikání fyzických a právnických osob Ekonomika lesního hospodářství 1. cvičení Podnikání

Více

SSOS_EK 2.20 Podnikání - kvíz

SSOS_EK 2.20 Podnikání - kvíz Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název SSOS_EK 2.20 Podnikání - kvíz CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Ekonomika III. ročník. 019_Obchodní korporace

Ekonomika III. ročník. 019_Obchodní korporace Ekonomika III. ročník 019_Obchodní korporace Zákon o obchodních korporacích Tržní hospodářství je postavené na existenci vlastnických vztahů, všichni vlastníci mají rovnocenné právní postavení (ochrana

Více

159/2006 Sb. ZÁKON ze dne 16. března 2006 ČÁST PRVNÍ STŘET ZÁJMŮ A NESLUČITELNOST NĚKTERÝCH FUNKCÍ

159/2006 Sb. ZÁKON ze dne 16. března 2006 ČÁST PRVNÍ STŘET ZÁJMŮ A NESLUČITELNOST NĚKTERÝCH FUNKCÍ Systém ASPI - stav k 21.4.2011 do částky 39/2011 Sb. a 20/2011 Sb.m.s. - 119 Obsah a text 159/2006 Sb. - poslední stav textu Změna: 216/2008 Sb. Změna: 158/2009 Sb. Změna: 350/2009 Sb. Změna: 281/2009

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ Obchodní společnosti jsou právnické osoby založené za účelem podnikání. Zakladateli mohou být právnické i fyzické osoby. Známe tyto formy: Obchodní

Více

Podnikový management. Právní formy podnikání, kritéria rozhodování o volbě právní formy

Podnikový management. Právní formy podnikání, kritéria rozhodování o volbě právní formy Podnikový management Právní formy podnikání, kritéria rozhodování o volbě právní formy Právní úprava Zakládání, provozování i zánik podnikatelských aktivit v ČR upravuje především živnostenský zákon (zákon

Více

ŽÁDOST. Autorizujícímu orgánu: o udělení autorizací fyzické osobě podle zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání. A. Osobní údaje o žadateli

ŽÁDOST. Autorizujícímu orgánu: o udělení autorizací fyzické osobě podle zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání. A. Osobní údaje o žadateli Autorizujícímu orgánu: Místo pro otisk podacího razítka Místo pro nalepení kolkových známek (spodním dílem bez oddělení horního dílu) nebo doložku o úhradě správního poplatku jiným způsobem nebo o osvobození

Více

PODNIKÁNÍ A PODNIKATELÉ

PODNIKÁNÍ A PODNIKATELÉ PODNIKÁNÍ A PODNIKATELÉ Podnikání Podnikání je činnost: ( 2 odst. 1 ObZ) 1. soustavná, 2. prováděná samostatně, 3. vlastním jménem podnikatele, 4. na vlastní odpovědnost, 5. za účelem dosažení zisku. Rozdělení

Více

Zákon o obchodních korporacích z pohledu zveřejňování povinných informací pro akciové společnosti

Zákon o obchodních korporacích z pohledu zveřejňování povinných informací pro akciové společnosti Zákon o obchodních korporacích z pohledu zveřejňování povinných informací pro akciové společnosti typ informace základní údaje zápis bezodkladně po založení společnosti statutární orgán představenstvo

Více

Návrh na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku

Návrh na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku Příloha č.9 k vyhlášce č. 250/2005 Sb. Návrh na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku 1 Adresa rejstříkového soudu Krajský/městský soud v I. REJSTŘÍKOVÝ SOUD Místo pro nalepení

Více

Účastník činí přede mnou, notářkou, dnešního dne toto právní jednání - vyhotovuje tento : ---- PROJEKT ZMĚNY PRÁVNÍ FORMY SPOLEČNOSTI

Účastník činí přede mnou, notářkou, dnešního dne toto právní jednání - vyhotovuje tento : ---- PROJEKT ZMĚNY PRÁVNÍ FORMY SPOLEČNOSTI STEJNOPIS Strana první ------------------------------------------------------------------------------- NZ 254/2014 N 279/2014 N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S sepsaný dne dvacátého čtvrtého listopadu roku dva

Více

Návrh na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku

Návrh na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku Příloha č.9 k vyhlášce č. 250/2005 Sb. Návrh na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku 1 Adresa rejstříkového soudu Krajský/městský soud v I. REJSTŘÍKOVÝ SOUD Místo pro nalepení

Více

Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba)

Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním

Více

Návrh na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku

Návrh na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku Příloha č.9 k vyhlášce č. 250/2005 Sb. Návrh na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku 1 Adresa rejstříkového soudu Krajský/městský soud v I. REJSTŘÍKOVÝ SOUD Místo pro nalepení

Více

VOLEBNÍ Ř ÁD pro volby orgánů Spolku ledního hokeje Jindřichův Hradec

VOLEBNÍ Ř ÁD pro volby orgánů Spolku ledního hokeje Jindřichův Hradec VOLEBNÍ Ř ÁD pro volby orgánů Spolku ledního hokeje Jindřichův Hradec na funkční období od roku 2015 (dále jen spolek či SLH JH ) (zpracovaný v souladu se stanovami SLH JH schválenými zakládající schůzí

Více

Příklad dobré praxe V

Příklad dobré praxe V Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe V pro průřezové téma Člověk a svět práce Richard Samec 2010

Více

Žádost o koncesi podle 50 odst. 2 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen ŽZ)

Žádost o koncesi podle 50 odst. 2 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen ŽZ) ZFO Potvrzení přijetí č. jednací... Žádost o koncesi podle 50 odst. 2 zákona č. 4551991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen ŽZ) 1) Fyzická osoba

Více

ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE HLAVA I. Díl 1 Společná ustanovení

ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE HLAVA I. Díl 1 Společná ustanovení ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE HLAVA I Díl 1 Společná ustanovení 1 (1) Obchodními korporacemi jsou obchodní společnosti (dále jen společnost ) a družstva. (2) Společnostmi jsou veřejná obchodní společnost

Více

Návrh na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku

Návrh na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku Příloha č.11 k vyhlášce č. 250/2005 Sb. Návrh na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku 1 Adresa rejstříkového soudu Krajský/městský soud v I. REJSTŘÍKOVÝ SOUD Místo pro nalepení

Více

Stanovy obecně prospěšné společnosti

Stanovy obecně prospěšné společnosti Stanovy obecně prospěšné společnosti A. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek I. Založení společnosti 1) Zakládací smlouvou ze dne 22. 04. 2005 byla zaloţena obecně prospěšná společnost EUTIS, o.p.s. (dále jen "společnost").

Více

veřejná obchodní společnost

veřejná obchodní společnost veřejná obchodní společnost Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Karla Šimoníková. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb.cz/sablony, financovaného z ESF a státního rozpočtu

Více

Jak na to aneb jak založit spolek

Jak na to aneb jak založit spolek Jak na to aneb jak založit spolek (Informace pro nově vznikající spolky a transformovaná občanská sdružení) Název spolku Název spolku musí obsahovat slovo spolek, zapsaný spolek anebo zkratku z. s. Název

Více

Přehled základních právních forem podnikání podává tato grafika: Právní formy podnikání. k.s. s.r.o. a.s.

Přehled základních právních forem podnikání podává tato grafika: Právní formy podnikání. k.s. s.r.o. a.s. PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ Právní formy podnikání - přehled Podrobné cíle učení: Umět vysvětlit, proč existují různé právní formy podnikání. Podnikání se vţdy uskutečňuje v určité právní formě. Chce-li někdo

Více

KAPITOLA 5 Vady a následky vad právních úkonů v obchodněprávních vztazích

KAPITOLA 5 Vady a následky vad právních úkonů v obchodněprávních vztazích KAPITOLA 5 Vady a následky vad právních úkonů v obchodněprávních vztazích Literatura: BÁRTA, J. K některým otázkám subjektivity a sukcese právnických osob v platném právu. Právník 2/1995. Praha : Academia,

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Procesní úprava. Zákon o zvláštních řízeních soudních (dále ZZŘ) Zákon o veřejných rejstřících fyzických a právnických osob (dále jen ZVŘ)

Procesní úprava. Zákon o zvláštních řízeních soudních (dále ZZŘ) Zákon o veřejných rejstřících fyzických a právnických osob (dále jen ZVŘ) Procesní úprava Zákon o zvláštních řízeních soudních (dále ZZŘ) Zákon o veřejných rejstřících fyzických a právnických osob (dále jen ZVŘ) ZZŘ Účinnost od 1.ledna 2014 Ve vztahu k občanskému soudnímu řádu

Více

ZALOŽENÍ PODNIKU. Nejdůležitější právní formy podnikání

ZALOŽENÍ PODNIKU. Nejdůležitější právní formy podnikání Nejdůležitější právní formy podnikání ZALOŽENÍ PODNIKU 1. Samostatný podnikatel (fyzická osoba, živnostník) 2. Obchodní společnosti (kapitálové společnosti a osobní společnosti) 3. Družstva 4. Státní podniky

Více

Rozhodčí smlouva (doložka)

Rozhodčí smlouva (doložka) Rozhodčí smlouva (doložka) I. Smluvní strany 1. Berpůjčku s.r.o. se sídlem: Klimentská 1746/52, Nové Město, 110 00 Praha 1 IČ: 014 61 915 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

z a k l a d a t e l s k é l i s t i n y

z a k l a d a t e l s k é l i s t i n y Strana první NZ 684/2012 N 715/2012 STEJNOPIS NOTÁŘSKÝ ZÁPIS sepsaný dne 6. 12. 2012 (slovy: šestého prosince roku dva tisíce dvanáct) jménem JUDr. Jitky Krejčíkové, notářky v Lysé nad Labem, na místě

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kód výstupu:

Více

ZAKLÁDACÍ SMLOUVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI

ZAKLÁDACÍ SMLOUVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZAKLÁDACÍ SMLOUVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI dle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech I. Název a sídlo obecně prospěšné společnosti 1.1 název: České zdravotnické fórum, o.p.s. 1.2

Více

Formy vlastnictví stavebních firem- klady a zápory. Management podniku Alice Černá 2013

Formy vlastnictví stavebních firem- klady a zápory. Management podniku Alice Černá 2013 Formy vlastnictví stavebních firem- klady a zápory Management podniku Alice Černá 2013 Členění podniků dle právní formy vlastnictví a) podniky jednotlivce (živnosti) - dle živnostenského zákona; - pravidelná

Více

23. BŘEZNA 2012 PHILIP MORRIS ČR A.S. PETR BUBENÍČEK SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY

23. BŘEZNA 2012 PHILIP MORRIS ČR A.S. PETR BUBENÍČEK SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY 23. BŘEZNA 2012 PHILIP MORRIS ČR A.S. A PETR BUBENÍČEK SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY OBSAH ČLÁNEK STRANA 1. PŘEDMĚT SMLOUVY... 1 2. ROZSAH OPRÁVNĚNÍ ČLENA... 2 3. DŮVĚRNOST... 2 4. ODMĚNA

Více

Pojem a předmět obchodního práva

Pojem a předmět obchodního práva Úvod Podnikání (EK!) organizování kapitálu a práce za účelem produkce výrobků a služeb => nezbytná regulace! Právní úpravy podnikání v různých státech odlišné (politické, geografické, sociální, historické

Více

Žádost o koncesi pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba)

Žádost o koncesi pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Žádost o koncesi pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na

Více

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnické osoba)

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnické osoba) Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnické osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná

Více

Povolení k výkonu činnosti insolvenčního správce a zvláštní povolení insolvenčního správce

Povolení k výkonu činnosti insolvenčního správce a zvláštní povolení insolvenčního správce KAPITOLA 3 Povolení k výkonu činnosti insolvenčního správce a zvláštní povolení insolvenčního správce 3.1 Povolení k výkonu činnosti fyzické osoby Právní úprava: 4 odst. 1, 2, 3, 6 odst. 1, 3, 4, 5, 7,

Více

Členění OZ: Obecná ustanovení 5 hlav: (I. V.) Obchodní společnosti a družstva Obchodní a závazkové vztahy

Členění OZ: Obecná ustanovení 5 hlav: (I. V.) Obchodní společnosti a družstva Obchodní a závazkové vztahy Členění OZ: Obecná ustanovení 5 hlav: (I. V.) Obchodní společnosti a družstva Obchodní a závazkové vztahy Obecná ustanovení Hlava I. 5 částí (I. V.) působnost OZ, definice podnikání a podnikatele, zápis

Více

Podnikání v s.r.o. podle českého práva

Podnikání v s.r.o. podle českého práva Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva Podnikání v s.r.o. podle českého práva Bakalářská práce Autor: Studijní obor: Specializace: Gabriela Sedláková Bankovnictví Právní administrativa v podnikatelské

Více

O ZALOŽENÍ SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM

O ZALOŽENÍ SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM SPOLEČENSKÁ SMLOUVA SPOLEČNOSTI, SE SÍDLEM V., IČ:.., ZAPSANÉ V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU SOUDU V, V ODDÍLU A VE VLOŽCE.SE MĚNÍ TAK, ŽE SE ZCELA NAHRAZUJE TÍMTO NOVÝM ÚPLNÝM ZNĚNÍM: SPOLEČENSKÁ SMLOUVA O ZALOŽENÍ

Více

N 144/2005 Z á z n a m sepsaný JUDr. Jaroslavem Hájkem, notářem v Kutné Hoře, v kanceláři v Kutné Hoře, Havířské ulici č.p. 576, dne 29.04.2005 Dostavil se: Ing. František Hýbner, r.č. 500905/262, bytem

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/PEM Podniková ekonomie a management Vyučující: Ing. J.

Více

Podnikatelské subjekty. Daně - základní principy. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D.

Podnikatelské subjekty. Daně - základní principy. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. Podnikatelské subjekty. Daně - základní principy. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. Podnikatel Podnikatel je fyzická nebo právnická osoba, která soustavně podniká. Nezáleží přitom na objemu podnikatelských

Více

O svobodném přístupu k informací dle zákona č.106/1999 Sb.

O svobodném přístupu k informací dle zákona č.106/1999 Sb. Poskytování informací v Dětském domově a Školní jídelně v Lipové u Šluknova podle ustanovení 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v v platném znění SMĚRNICE č.j. 001/2009

Více

Výtah ze semináře 09 Ekonomika a podnikání 20091109

Výtah ze semináře 09 Ekonomika a podnikání 20091109 Výtah ze semináře 09 Ekonomika a podnikání 20091109 1.1 OBECNÁ CHARAKTERISTIKA PODNIKATELSKÉHO SUBJEKTU Ekonomie rozlišuje tři základní ekonomické subjekty: domácnosti; firmy; stát. Z tohoto hlediska právo

Více

Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm mimo území České republiky (Zahraniční fyzická osoba občan členského státu EU, EHP a Švýcarska)

Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm mimo území České republiky (Zahraniční fyzická osoba občan členského státu EU, EHP a Švýcarska) Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm mimo území České republiky (Zahraniční fyzická osoba občan členského státu EU, EHP a Švýcarska) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná

Více

Úvodní ustanovení II. Předmět smlouvy

Úvodní ustanovení II. Předmět smlouvy NÁVRH SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI uzavřená ve smyslu ustanovení 59 zák. č. 90/2012 Sb. a 2430 zák. č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen ZOK

Více

1. Obecné podmínky. zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.

1. Obecné podmínky. zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů. Ministerstvo informatiky vyhlašuje výběrové řízení na poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu na rok 2006 v rámci Národního programu počítačové gramotnosti na kurz Občan, úředník a Portál

Více

Začínáte? Druhy živností. a jejich náležitosti. Příručka pražského podnikatele

Začínáte? Druhy živností. a jejich náležitosti. Příručka pražského podnikatele Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz Druhy živností a jejich náležitosti Začínáte? Příručka pražského podnikatele Živností je soustavná činnost provozovaná

Více

1. 1. Způsoby placení hotovostní a bezhotovostní platební styk

1. 1. Způsoby placení hotovostní a bezhotovostní platební styk 1. 1. Způsoby placení hotovostní a bezhotovostní platební styk Klíčová slova Podnikání, Obchodní zákoník, Živnostenský zákon, fyzická osoba, právnická osoba, osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ), podnikatel,

Více

Schváleno sněmem NK ČR dne 21.11.2013, souhlas Ministerstva spravedlnosti č.j. 743/2013-OSD-ENA/14

Schváleno sněmem NK ČR dne 21.11.2013, souhlas Ministerstva spravedlnosti č.j. 743/2013-OSD-ENA/14 Schváleno sněmem NK ČR dne 21.11.2013, souhlas Ministerstva spravedlnosti č.j. 743/2013-OSD-ENA/14 Předpis přijatý sněmem Notářské komory České republiky podle 37 odst. 3, písm. m) zákona č. 358/1992 Sb.,

Více

Oznámení o konání valné hromady

Oznámení o konání valné hromady Oznámení o konání valné hromady Představenstvo společnosti s obchodní firmou ENERGOAQUA, a. s. se sídlem Rožnov pod Radhoštěm, 1. máje 823, PSČ 756 61, ČR, IČ: 155 03 461 zapsané v obch. rejstříku vedeném

Více

O b s a h : ČÁST I. Výklad pojmů

O b s a h : ČÁST I. Výklad pojmů Směrnice č. 22 / 2009 REGISTR OZNÁMENÍ OBCE DOUDLEBY vydaná v souvislosti uplatněním ustanovení zákona č.159/2006 Sb., o střetu zájmů (dále jen Zákon ) ve znění pozdějších úprav, a vyhlášky č. 578/2006

Více

Sazebník úhrad za poskytování informací

Sazebník úhrad za poskytování informací Sazebník úhrad za poskytování informací Poskytování informací Poznámka Kč 1. Kopírování na kopírovacích strojích A4 jednostranné 1,00 A4 oboustranné 2,00 A3 jednostranné 2,00 A3 oboustranné 3,00 2. Tisk

Více

OBCHODNÍ PRÁVO. Metodický list 1. Název tématického celku: Obchodní právo obecný úvod

OBCHODNÍ PRÁVO. Metodický list 1. Název tématického celku: Obchodní právo obecný úvod Metodický list 1 Název tématického celku: Obchodní právo obecný úvod Cíl: Tematický celek je věnován základním obecným institutům obchodního práva a uvádí k o problematiky právního oboru. Tematický celek

Více

Za třinácté - Zrušení společnosti : -------------------------- Společnost se zrušuje z důvodů uvedených v 68 a 151

Za třinácté - Zrušení společnosti : -------------------------- Společnost se zrušuje z důvodů uvedených v 68 a 151 Za první : Společnost s ručením omezeným byla založena dne 5.4. 2007 na dobu neurčitou. ------------------------------- Za druhé : Obchodní firma : -------------------------------- Obchodní firma společnosti

Více

Začínáte? PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ. Příručka pražského podnikatele

Začínáte? PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ. Příručka pražského podnikatele Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ Začínáte? Příručka pražského podnikatele 1. Založení a vznik obchodní společnosti obecně

Více

Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou

Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Číslo projektu : CZ.1.07/1.5.00/34.0040 Šablony III/2 č. 12_Obchodní právo - test Právo, P4 ANOTACE Jedná se o opakování obchodního

Více

18. BŘEZNA 2013 PHILIP MORRIS ČR A.S. MARTIN HLAVÁČEK SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA

18. BŘEZNA 2013 PHILIP MORRIS ČR A.S. MARTIN HLAVÁČEK SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA 18. BŘEZNA 2013 PHILIP MORRIS ČR A.S. A MARTIN HLAVÁČEK SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA OBSAH ČLÁNEK STRANA 1. PŘEDMĚT SMLOUVY... 1 2. ROZSAH OPRÁVNĚNÍ ČLENA... 2 3. DŮVĚRNOST... 3 4. ODMĚNA

Více

NOVĚ! s komentářem. Zákon o obchodních korporacích. Lucie Josková, Pavel Pravda. s účinností od 1. 1. 2014 nahrazuje obchodní zákoník

NOVĚ! s komentářem. Zákon o obchodních korporacích. Lucie Josková, Pavel Pravda. s účinností od 1. 1. 2014 nahrazuje obchodní zákoník Lucie Josková, Pavel Pravda Zákon o obchodních korporacích s komentářem s účinností od 1. 1. 2014 nahrazuje obchodní zákoník NOVĚ! obsahuje úpravu obchodních společností a družstev úvodní komentář upozorňuje

Více

Základní ustanovení - oddíl prvý

Základní ustanovení - oddíl prvý Základní ustanovení - oddíl prvý.. Stanovy Načeradské služby s.r.o. I. Založení společnosti Společnost byla založena Obcí Načeradec jako jediným zakladatelem. O založení společnosti rozhodlo v souladu

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Podnikání PO Aktualizace od 1. ledna 2014 Právní úprava nový

Více

Návrh na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku

Návrh na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku Návrh na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku 1 Adresa rejstříkového soudu Krajský/městský soud v I. REJSTŘÍKOVÝ SOUD Místo pro nalepení kolkových známek 2 a příjmení nebo Obchodní

Více

STATUT. I. Úvodní ustanovení

STATUT. I. Úvodní ustanovení STATUT Obecně prospěšné společnosti Úspěšné dítě, o.p.s. (dále jen společnost) I. Úvodní ustanovení 1.1. Úspěšné dítě, o.p.s. je obecně prospěšnou společností založenou podle zákona č. 248/1995 Sb. ve

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice VOLBA PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami

Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami (1) Pověřené osoby poskytují sociálně-právní ochranu na základě rozhodnutí o pověření k výkonu takové činnosti (dále jen "pověření"). (2) Pověřené osoby

Více

[ STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA - RENARKON ]

[ STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA - RENARKON ] ROP A: Kvalifikační dokumentace k výběrovému řízení na stavení práce Zakázka je zadaná, dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů, zjednodušené podlimitní řízení na

Více

ZÁKON. ze dne 2. února 2006. o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem ČÁST DESÁTÁ

ZÁKON. ze dne 2. února 2006. o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem ČÁST DESÁTÁ 57 ZÁKON ze dne 2. února 2006 o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem ČÁST DESÁTÁ Změna zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných

Více

Základní povinnosti podnikatele podle živnostenského zákona

Základní povinnosti podnikatele podle živnostenského zákona Základní povinnosti podnikatele podle živnostenského zákona Následující přehled není úplným výčtem povinností podnikatele plynoucích z živnostenského zákona. Pro potřeby rychlého přehledu a základní orientace

Více

ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE

ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE 1 Podnikatel fyzická osoba 1.1 Zahájení podnikatelské činnosti 1.1.1 Podnikatel

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - KVALIFIKAČNÍ ČÁST k veřejné zakázce na dodávky dle 8, zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon) zadávané v otevřeném řízení dle 27 zákona ve

Více

-------stanovy akciové společnosti------- ----------v dualistickém systému---------

-------stanovy akciové společnosti------- ----------v dualistickém systému--------- -------stanovy akciové společnosti------- ----------v dualistickém systému--------- Článek 1 - Firma a sídlo společnosti -------------------------- 1.1. Obchodní firma společnosti zní: STAVEBNÍ PODNIK

Více

Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba)

Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním

Více