Uplatnûní ãesk ch firem v SRN po vstupu âr do EU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Uplatnûní ãesk ch firem v SRN po vstupu âr do EU"

Transkript

1 Uplatnûní ãesk ch firem v SRN po vstupu âr do EU Euro Info Centrum PlzeÀ

2 Uplatnění českých firem v SRN po vstupu ČR do EU Pro Euro Info Centrum Plzeň zpracovali JUDr. Bohumír Molnár,CSc. Ing. Petr Král Richard Pitterle Informace z této publikace lze dále šířit výhradně k nekomerčním účelům a s uvedením jejich zdroje.

3 Autoři si dovolují upozornit čtenáře této příručky, že informace v ní obsažené odráží stav poznání jednotlivých problémů v první polovině roku Protože se mnohé v rámci německé reformy mění, je nutné vždy si informace před praktickým využitím ověřit. 2

4 Tato brožura byla zpracována odbornými lektory semináře Praktické otázky uplatnění českých firem v SRN po vstupu ČR do EU, který připravilo Euro Info Centrum Plzeň v září roku 2004 jako partner mezinárodního projektu West-East Business Partnership. Tento projekt probíhá v letech , je zaměřen na mezinárodní kooperaci firem a podporován Evropskou komisí DG Enlargement. Účelem příručky je především sloužit jako informační materiál pro účastníky semináře a pro firmy zapojené do tohoto projektu, případně pro další klienty EIC Plzeň a poradenské firmy WebTrade CZ. Není tedy jejím cílem postihnout v celé šíři problematiku česko-německých obchodních vztahů. Obsahově příručka vychází z nejčastějších dotazů, s nimiž se české firmy obracejí na síť EIC i na další poradenské subjekty. Na základě zkušeností Euro Info Centra Plzeň lze potvrdit, že v souvislosti s naším připojením k EU se výrazně zvyšuje zájem o rozvíjení podnikatelských aktivit zahraničních (především německých) firem v našem regionu a že manažeři těchto firem jsou pro tyto přeshraniční aktivity informačně vybaveni daleko lépe, něž je tomu u českých podnikatelů. Vznik této brožury byl proto veden i snahou o alespoň částečné vyrovnání tohoto handicapu. Pro snazší praktické využití je příručka zpracována formou otázek a odpovědí, které tematicky zahrnují podnikatelské prostředí v SRN a jeho odlišnosti od ČR možnosti, podmínky a pravidla působení českých firem na německém trhu, a to jak v oblasti dodávání zboží ( export ), tak dodávání služeb možnosti, podmínky a pravidla přímého působení v SRN (zakládání obchodních zastoupení, provozoven, dceřiných společností apod.) praktické rady a doporučení, včetně řešení různých problémů, s nimž se české firmy mohou setkávat. Informace v jednotlivých kapitolách jsou pak pokud možno řazeny od obecnějších až po specifické otázky. Některé otázky a informace nelze jednoznačně zařadit do uvedených tematických oblastí, doporučujeme proto při hledání potřebných informací seznámit se i s obsahem ostatních kapitol. Toto hledání by měl usnadnit také připojený rejstřík. Přáli bychom si, aby tato brožura přispěla k usnadnění vstupu a působení českých firem v SRN a k rozvíjení vzájemně výhodné spolupráce mezi podnikateli obou sousedních zemí. EIC Plzeň Kontakt: BIC Plzeň EIC, Riegrova 1, Plzeň, tel , 3

5 Terminologická poznámka V textu příručky používáme na různých místech pojmy export, vývoz a dodání zboží nebo služeb, přičemž vždy máme na mysli stejný případ, tedy kdy česká firma realizuje své produkty na německém trhu. Rádi bychom na tomto místě uvedli, co nás k této nepřesnosti vedlo. Po našem vstupu do EU se má obecně za to, že export do členských států již není exportem, ale je samostatnou kategorií obchodních vztahů, lišící se od obchodních vztahů k zemím, které nejsou členy EU. Podle našeho názoru se však pro české exportéry z čistě obchodního a marketingového hlediska příliš mnoho nezměnilo. Obchod se SRN tedy označujeme i nadále jako export či import, neboť pro podnikatele se i nadále marketingově a obchodně jedná o zpracovávání zahraničního trhu s odlišnou ekonomickou úrovní, jinými zvyklostmi, organizací trhu atd. Je tedy, dle našeho názoru, zcela na místě hovořit o vývozu či dovozu. V některých částech této příručky však toto pojetí opouštíme a používáme termíny dodání či dodávat. Toto pojetí používáme pouze v částech týkajících se zdaňování a zahraničněobchodních statistik, neboť v příslušných právních normách je termínem dodání zboží, označován obchod v rámci jednotného vnitřního trhu EU, zatímco termínem vývoz zboží se rozumí obchod se státy, které nejsou členy EU. Čtenáři tak nebudou zmateni odlišnými pojmy, pokud se rozhodnou využít i jiné zdroje informací k této problematice. Autoři 4

6 Obsah I. Základní změny pro české podnikatele po vstupu ČR do EU.. 7 II. Český podnikatel a SRN.10 II.1. Co je třeba vědět o SRN obecně..10 II. 2. Právní a podnikatelské prostředí v SRN.11 II.2.1 Obchodní právo..11 II.2.2. Podnikatelské prostředí. 15 II Jak najít německé partnery pro obchodní a výrobní spolupráci...16 II Jak jednat s německými partnery...19 III. Možnosti, podmínky a pravidla působení českých podnikatelů na německém trhu 22 III.1. Volný pohyb zboží...22 III.2. Volný pohyb osob III.3. Volný pohyb služeb.. 27 III.4. Svoboda usazování (zakládání provozoven) IV. Praktické informace a řešení problémů V. Zdroje informací Rejstřík

7 6

8 I. Základní změny pro české podnikatele po vstupu ČR do EU 1/ V čem jsou po našem vstupu zásadní změny pro podnikatelské aktivity českých subjektů v zemích EU? Česká republika je od 1. května 2004 členskou zemí Evropské unie prostoru, kde jeden ze základů tvoří princip jednotného vnitřního trhu. To znamená nejen odbourání cel a kvantitativních omezení pohybu zboží, ale především zásadu nerušené hospodářské soutěže pro podnikatelské subjekty v rámci celého Evropského společenství a tedy také harmonizaci technických, sanitárních a dalších norem, uvolnění pohybu osob, odbourání omezení pohybu služeb či otevření veřejných zakázek pro subjekty z jiných členských států. To vše nyní platí i pro české firmy, kterým se tak otevírá řada nových příležitostí pro rozšíření jejich aktivit i za hranice našeho státu. Na druhé straně se ale nastolují i jednodušší podmínky pro působení zahraničních firem na českém trhu a tedy se zvyšuje konkurence. Jednotný vnitřní trh ovšem neznamená, že se zcela stírají rozdíly mezi podnikáním v ČR a v jiných státech EU a že lze v jiném státě podnikat stejně jednoduše jako v jiném českém či moravském regionu. Například podmínky pro založení firmy, přímé daně, délka pracovní doby a mnohé další záležitosti totiž podléhají příslušným předpisům jednotlivých zemí, které je samozřejmě nutno respektovat. Přijetím evropské legislativy také firmám vznikly některé nové povinnosti. Kromě toho je třeba mít na paměti, že v rámci jednání o přistoupení ČR byla vyjednána tzv. přechodná období, kdy po dobu několika let v některých přesně vymezených oblastech nebudou uvedené principy jednotného trhu platit beze zbytku, což v oblastech přímo souvisejících s podnikáním omezuje především české podnikatele. Je proto třeba se před rozhodnutím o zahájení podnikatelských aktivit v jiném státě vždy seznámit nejen s tím, co umožňuje evropská legislativa v rámci jednotného trhu, ale i s tím, co tato legislativa vyžaduje a jaké jsou specifické podmínky v jednotlivých státech. 2/ Jaké jsou konkrétní dopady tzv. přechodného období pro české občany na německém trhu, co vlastně mohou a co nesmějí? Na tuto otázku lze odpovědět pouze obecně, protože v konkrétních případech existují nejasnosti i odlišnosti například podle oborů podnikání, místních podmínek atd. I německý trh je součástí jednotného evropského trhu na němž platí příslušné svobody. V rámci přechodného období, které může být až sedmileté, si však vůči ČR vyjednalo Německo určitá omezení těchto svobod. Současný stav je následující: 7

9 1. Volný pohyb zboží: Za zboží se považuje každý výrobek lze dodávat do SRN v zásadě bez omezení výjimky jsou možné z hlediska ochrany německých spotřebitelů například u potravin, chemikálií apod. faktickou součástí je i právo provádět montážní práce vlastního výrobku na místě dodání, a to bez pracovního povolení 2. Volný pohyb osob (pracovníků): Pracovník provádí nesamostatnou činnost na základě pokynů a za odměnu podle vykonané práce (je v zaměstnaneckém poměru) v zásadě znemožněn výjimky: a) zaměstnavatelem je německý subjekt: - pracovníci IT - sezónní zaměstnanci - přeshraniční pracovníci - zaměstnání je zprostředkováno v rámci systému EURES - vedoucí pracovníci odštěpných závodů a dceřiných firem českých subjektů v SRN - po získání povolení k pobytu v SRN (např. přiženěním) - další výjimky na základě pracovního povolení vydaného místním pracovním úřadem b) zaměstnavatelem je český subjekt: - montážní práce v rámci volného pohybu zboží - na základě smlouvy o dílo v rámci volného pohybu služeb - přeshraniční poskytování služeb v rámci volného pohybu služeb Další výjimky přinese novela přistěhovaleckého zákona od Volný pohyb služeb: Za služby se pokládají výkony poskytované zpravidla za úplatu, pokud nejsou upraveny ustanoveními o volném pohybu zboží, kapitálu a osob. Služby mohou mít povahu činnosti průmyslové, obchodní, řemeslné či svobodných povolání provádí je v ČR registrovaný podnikatel na území SRN (tzv. přeshraniční poskytování služeb) služby musí být v SRN poskytovány dočasně a za podmínek stejných jako pro podnikatele německé v rámci přechodného období (po dobu nejméně 2 let, kterou lze dále prodloužit o 3 a případně o další 2 roky tzv. formát 2+3+2) platí omezení v oborech: stavebnictví včetně souvisejících oborů, čištění budov, zařízení a dopravních prostředků, služby v oblasti dekorace interiérů omezení lze prolomit pracemi na základě smlouvy o dílo v rámci povolených kvót v ostatních oborech lze poskytovat bez omezení 8

10 4. Svoboda usazování (zřizování provozoven): Český podnikatel poskytuje své služby z území SRN fakticky neomezena umožňuje zakládat provozovny pro právnické a fyzické osoby (nesamostatné provozovny, samostatné provozovny odštěpné závody, dceřiné společnosti) přeložení sídla u právnických osob usazení se fyzických osob k provozování řemeslných, obchodních, zemědělských a dalších živnostenských činností i výkon svobodných povolání pro poskytování služeb z provozoven musí být splněny všechny podmínky pro podnikání, jaké mají podnikatelé němečtí 5. Volný pohyb kapitálu a plateb: neomezen Podrobněji jsou možnosti českých občanů a firem na německém trhu objasněny v následujícím textu. 9

11 II. Český podnikatel a SRN II.1. Co je třeba vědět o SRN obecně 3/ Proč se zaměřit na SRN? Spolková republika Německo je největší evropskou ekonomikou a po Spojených státech a Japonsku třetí největší ekonomikou světa. Celkový počet obyvatel se blíží k 82,5 milionu (v roce 2003), celkový hrubý domácí produkt (HDP) v roce 2003 činil 2 129,20 mld. EUR, což je více než třicetinásobek celkového HDP České republiky. SRN je největším světovým exportérem a po Spojených státech i druhým největším světovým importérem. Již tradičně je Německo také hlavním zahraničním trhem pro české firmy. V roce 2003 dosáhl podíl SRN na českém exportu 37 % a na českém importu 32,6 %. Celkově vyvezli v tomto roce čeští podnikatelé do SRN zboží a služby v celkové hodnotě 17518,2 mil. EUR a Česká republika tak zaujala 11. místo v žebříčku nejvýznamnějších dovozců do SRN. I přes celkově nepříznivou makroekonomickou situaci v SRN se českým vývozcům podařilo umístit na tomto trhu větší objem produkce než v roce předchozím a zároveň i dále zvýšit kladné saldo vzájemné obchodní výměny, které dosáhlo 797,5 mil. EUR. Jak dokumentují výše uvedené údaje, SRN je pro české firmy nesporně zajímavým trhem, na kterém se jim v posledních letech výrazně daří. K příznivým obchodním faktorům, jako je ekonomická síla Spolkové republiky a velikost trhu se připojují i další faktory, jako jsou geografická blízkost, podpořená i poměrně solidně vybudovanou infrastrukturou, vzájemná kulturní blízkost i tradičně poměrně rozšířená znalost němčiny v ČR. Příznivá geografická poloha navíc umožňuje i realizaci poměrně malých obchodů s přijatelnými náklady a rychlé řešení případných nesrovnalostí či problémů. Spolková republika je také výhodným startovním místem pro obchodní expanzi na ostatní trhy EU i celého světa. S pomocí kontaktů, referencí a zkušeností z německého trhu se mohou čeští podnikatelé následně prosadit i na dalších trzích, zejména v ostatních zemích EU, ale i v Severní Americe, blízkém a dálném východě a v Číně. 4/ SRN je označována za federalistickou zemi. Co to znamená? Spolková republika Německo je spolkovým státem sdružujícím dnes 16 zemí a svobodných měst, které mají v zásadě shodné postavení. Vztah těchto zemí a svobodných měst navzájem i vůči Spolku je označován jako kooperativní federalismus. Zhruba to znamená, že jak země a svobodná města, tak i Spolek jsou relativně autonomní, samostatné subjekty, které však jsou spolu úzce smluvně propojeny a navzájem spolupracují. 10

12 5/ Platí ve všech spolkových zemích SRN jednotné právní normy? V oblasti zákonodárné jsou Základním zákonem Spolkové republiky Německo (ústavou) určeny celkem tři sféry. Existuje výlučné zákonodárství Spolku v jehož rámci pouze Spolkový sněm a Spolková rada mohou přijímat určité zákony. Jedná se o zákony zejména v oblasti zahraniční politiky, obrany, dopravy letecké a železniční, pošt a telekomunikací, ale i právní ochrany živností a podobně. V rámci tzv. konkurujícího zákonodárství mohou přijímat zákony země pouze tehdy, nejsou-li přijímány Spolkem. Sem spadají oblasti úpravy jako je právo občanské a trestní, výkon trestu, řízení před soudy, advokacie, notářství, právní poradenství, právo spolčovací a shromažďovací, pracovní, atd. Až ve zbývajících oblastech mohou přijímat své vlastní zákony země. V oblasti výkonné je naopak více kompetencí přeneseno na země a to i v těch oblastech, které upravují spolkové zákony. Spolkové orgány provádějí správu pouze v takových oblastech jako je armáda, zahraniční politika, do značné části policie, finanční, pracovní úřady atd. Jednotlivé spolkové země mají tedy i své výkonné orgány v čele se zemskou vládou. Každá spolková země má například i své ministerstvo justice, do jehož působnosti patří i fungování soudů, ale i ministerstva práce, sociálních věcí, hospodářství atd. II. 2. Právní a podnikatelské prostředí v SRN II.2.1 Obchodní právo 6/ Potřebuji jako český exportér vědět něco o německém právu, když platí jednotné evropské právo? V podnikatelské oblasti nelze mluvit o jednotném evropském právu. V každé členské zemi platí národní obchodní právo, které se sice postupně přibližuje (harmonizuje), ale v němž stále platí určité odlišnosti. O německém právním prostředí se proto vyplatí mít alespoň základní informace. 7/ Existují velké rozdíly mezi obchodním právem českým a německým? Právo české i německé má shodné kořeny v právu římském, obojí je zařazováno do románsko - germánského právního systému. Zejména v oblasti právní úpravy podnikání si jsou mnohé koncepce, zákony a konkrétní ustanovení velmi podobné. Zde má svůj velký význam skutečnost, že při tvorbě například českého Obchodního zákoníku bylo výrazně čerpáno z práva rakouského a zejména pak německého (obojí si je však velmi podobné). Ke sbližování dochází i díky implementaci Směrnic ES do národního práva v obou zemích. České a německé obchodní právo si je proto velmi blízké. 11

13 8/ Který zákon v SRN je obdobou našeho obchodního zákoníku? Na rozdíl od stávající právní úpravy podnikání v ČR je právní úprava podnikání v SRN komplikovanější. Je upraveno nejen občanským zákonem (Bürgerliches Gesetzbuch - BGB) a obchodním zákonem (Handelsgesetzbuch-HGB), ale i dalšími zákony, jejichž obdobná ustanovení obsahuje v českém právu většinou již obchodní zákoník. Jde například o zákon o akciových společnostech (Aktiengesetz), zákon o společnostech s ručením omezeným (GmbH-Gesetz), zákon o hospodářských stycích se zahraničím (Aussenwirtschaftsgesetz), zákon o právní regulaci všeobecných obchodních podmínek (Gesetz zur Regelung des Rechts der Allgemeinen Geschäftsbedingungen-AGBG) a další. 9/ Podle čeho poznám, jakou právní subjektivitu má můj německý obchodní partner? Osobní či kapitálové společnosti musí mít vždy za svým obchodním jménem uvedenu potřebnou zkratku (OHG, GmbH, KG ). Pokud za obchodním jménem podnikatelský subjekt zkratku nemá, pak se jedná o fyzickou osobu. 10/ Je možné, aby v SRN existovaly legálně dvě či více společností se stejným názvem? Je to možné, protože obchodní registry se vedou ve spolkových zemích. Spolkový registr by měl začít fungovat v rámci připravovaného celoevropského registru podnikatelských subjektů. 11/ Dá se na internetu najít výpis z německého obchodního rejstříku jako je tomu v ČR? V zásadě ano, německý systém se však od českého výrazně odlišuje. V Německu není možné získat výpis z obchodního rejstříku na internetu zdarma, ale pouze za úplatu. Výpis je možné objednat na stránkách Výpis pak žadateli přijde e- mailem, poštou nebo faxem. Cena jednoho výpisu pro jednu společnost činí cca 20 EUR. Důležité upozornění: Při zadávání kritérií pro vyhledávání je třeba vyplnit co nejpřesněji informace o subjektu, jehož výpis chceme získat. V SRN je totiž možné, aby bylo registrováno více společností se stejným názvem. Žadateli pak budou zaslány výpisy z obchodního rejstříku pro všechny společnosti, které splňují zadaná kritéria. Za každý výpis je pak potřeba i zaplatit. 12/ Co to znamená, když je za názvem německé firmy zkratka OHG? Veřejná obchodní společnost (Offene Handelsgesellschaft) jako společnost osobní sdružuje společníky s cílem provozovat příslušnou obchodní živnost pod společným jménem, přičemž všichni společníci ručí za závazky společnosti neomezeně. OHG může vlastním jménem nabývat práva, zavazovat se, nabývat vlastnictví a jiná věcná práva k nemovitostem, ale i žalovat a být žalována. Musí být proto zapsána 12

14 v obchodním rejstříku u soudu příslušného dle sídla společnosti. Návrh na zápis musí obsahovat jména a příjmení společníků, jakož i jejich stav a bydliště, obchodní jméno společnosti, její sídlo a datum vzniku společnosti. 13/ Co to znamená, když je za názvem německé firmy zkratka KG? Komanditní společnost (Kommanditgesellschaft) je také osobní společností mající některé charakteristiky právnické osoby. Od OHG se KG odlišuje především tím, že někteří její společníci ručí omezeně, jen do výše svého vkladu do společnosti (komandisté) a u ostatních společníků je ručení neomezené (komplementáři). Existuje zde tedy rozdílná míra ručení společníků. To musí být zřejmé i ze zápisu v obchodním rejstříku, který jinak obsahuje údaje obdobně jako u OHG. Odlišnému ručení společníků odpovídají i jejich odlišná práva ve společnosti. Komandisté nemohou zastupovat společnost či za ní jednat a mají i omezená práva kontroly činnosti společnosti. 14/ Co to znamená, když je za názvem německé firmy zkratka GmbH? Společnost s ručením omezeným (Gesellschaft mit beschränkter Haftung), je společností kapitálovou a tedy i právnickou osobou, v níž sdružují její společníci kapitál za účelem společného podnikání. Společníky GmbH mohou být jak osoby fyzické a právnické, tak i osobní společnosti, může jím však být též jen jeden společník. Je využívána s oblibou zejména jako právní forma malých a středních podniků. GmbH je jako právnická osoba nositelem práv a povinností, může žalovat i být žalována. Za své závazky ručí pouze majetkem společnosti. Společnost s ručením omezeným je zakládána společenskou smlouvou, která musí být podepsaná všemi společníky a notářsky ověřená. Společenská smlouva může obsahovat ustanovení upravující vztahy mezi společníky a vnitřní mechanismy fungování společnosti. Rozhodně však musí obsahovat název společnosti, její sídlo, předmět podnikání, výši základního jmění a vklady jednotlivých společníků. Základní jmění GmbH musí být nejméně ve výši EUR a vklad jednotlivého společníka musí být nejméně ve výši 250 EUR a je-li vyšší, pak musí být vždy dělitelný stem. Vklad může být i nepeněžitý, pak ale musí být ve společenské smlouvě jasně identifikován a finančně ohodnocen. Před podáním návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku musí být splaceno nejméně EUR, ale nepeněžitý vklad musí být vložen celý. 15/ Co to znamená, když je za názvem německé firmy zkratka AG? Akciová společnost (Aktiengesellschaft) je společností kapitálovou, v níž její akcionáři sdružují kapitál za účelem podnikání. Je právnickou osobou s vlastní subjektivitou, je tedy nositelem práv a povinností, může být žalována i žalovat. 13

15 Zakládat akciovou společnost může v SRN nejméně pět zakladatelů. Společenská smlouva musí mít formu notářského zápisu a musí obsahovat identifikaci zakladatelů, název společnosti a její sídlo, údaje o akciích, členech představenstva a dozorčí rady, výši základního kapitálu. Základní kapitál musí být ze zákona nejméně ve výši EUR, přičemž před jejím vznikem musí být splacena nejméně jedna čtvrtina základního kapitálu. 16/ Co to znamená, když je za názvem německé firmy zkratka GmbH & Co. nebo GmbH & Co. KG? Německá právní úprava umožňuje, aby do veřejné obchodní společnosti (OHG) i komanditní společnosti (KG) vstupovali jako společníci společnosti s ručením omezeným (GmbH). Tyto smíšené společnosti jsou i nadále buď OHG či KG, tedy mají všechny charakteristiky uvedené výše, ale míra jejich ručení se výrazně mění. Neomezené ručení společníků je u GmbH nahrazeno ručením omezeným. To je významné zejména u smíšené komanditní společnosti (GmbH & Co. KG), protože komplementář, je-li jím GmbH, neručí již neomezeně. U smíšené veřejné obchodní společnosti (GmbH & Co.) to znamená, že nejméně jeden ze společníků ručí omezeně. 17/ Budeme asi potřebovat služby německého právníka. Jak ho máme hledat a kolik si němečtí advokáti za své služby účtují? Německá právní terminologie je velmi zastaralá a je proto optimální, pokud se podaří získat právníka hovořícího česky nebo slovensky. Ti se sdružují v Česko-německém spolku právníků (www.dtjvcnsp.org). Spíše na velké společnosti se zaměřují německé advokátní kanceláře s pobočkami v ČR. Především pro malé a střední české firmy obstarává německé právní služby již dlouhodobě společnost Dr. Molnár + Partners Consulting (www.drmpc.cz). Odměny za služby německých právníků jsou dány příslušným ceníkem, případně je dohodnuta hodinová odměna. Ta se pohybuje zhruba od 150 EUR za hodinu. 18/ Potřebuji v SRN ověřit dokumenty notářem. Je jedno, kterého si vyberu? Pokud budete ověřený dokument potřebovat v ČR, pak je to jedno. Pokud ho budete potřebovat například u německého soudu, pak musí být notář místně příslušný, tedy musí vykonávat svoji činnost v teritoriu příslušného vrchního zemského soudu. 19/ Náš německý obchodní partner požaduje, abychom do smlouvy uvedli, že případné spory se budou řešit podle německého práva a u německého soudu. Máme na to přistoupit? Optimální je ve smlouvě příslušnost soudu a práva neuvádět, ať si žalující strana vybere soud sama. Současně ale i pro české podnikatele po vstupu do EU platí Nařízení Rady ES č. 44/2001 o působnosti, uznávání a výkonu rozsudků v občanských a obchodních záležitostech, které stanoví, že ve většině obchodních sporů bude muset být žaloba 14

16 podávána u soudu příslušného dle sídla dlužníka. V tom případě bude také výhodnější, aby byla řešena podle zde platného práva. II.2.2. Podnikatelské prostředí 20/ Slyšel jsem, že v SRN bankrotuje stále více firem. Je to pravda? Je pravda, že počet bankrotů firem v SRN dlouhodobě stoupá. V roce 2003 ohlásilo bankrot téměř čtyřicet tisíc podniků s předpokládaným objemem neuhrazených závazků ve výši třiceti osmi miliard EUR. Pro nejméně příští dva roky se očekává další nárůst bankrotů. 21/ Jak je to s povinným členstvím v hospodářských komorách? Kdy a jak se mám do komory přihlásit? Členství v hospodářských komorách je pro německé firmy povinné. Dceřiné společnosti českých firem založené v Německu podle německého práva jsou v tomto smyslu také německými společnostmi, a proto se na ně vztahuje povinnost být členem hospodářské komory. Členem hospodářské komory musí být všechny společnosti zapsané v obchodním rejstříku a také všichni provozovatelé živností, kteří jsou subjektem živnostenské daně. Ke členství není třeba se přihlásit. Zprávu o registraci živnosti předává komoře příslušný úřad, tj. finanční úřad (Finanzamt) nebo živnostenský úřad (Amt für Öffentliche Ordnung). Komora pak sama informuje nový subjekt o jeho členství. 22/ Jak vysoké jsou členské poplatky za členství v hospodářské komoře? Členské příspěvky se liší podle regionů. Sestávají ze dvou složek. První částí je pevný příspěvek, který platí každý člen. Ten se pohybuje u živnostníků mezi 30 a 70 EUR ročně, u obchodních společností mezi 150 a 300 EUR ročně. Druhou složkou je příspěvek odvozený z výše obratu. Od placení členských příspěvků jsou osvobozeny společnosti, jejichž obrat nedosahuje určité hranice a začínající živnostníci. Více informací získáte na příslušných obchodních a průmyslových komorách. 23/ Musí se příslušná hospodářská komora vyjádřit, popřípadě povolit založení pobočky (popř. dceřiné firmy) české firmy v Německu? Hospodářské komory nemají v této oblasti žádnou pravomoc, neboť nejsou státními orgány. Proto není třeba žádat o žádné povolení pro založení pobočky, nebo dceřiné společnosti. 24/ V jaké výši je v SRN minimální mzda? Minimální mzda není v Německu určena centrálně a plošně, ale kolektivní tarifní smlouvou pro každý obor zvlášť. 15

17 II Jak najít německé partnery pro obchodní a výrobní spolupráci 25/ Kde najdu kontakty na potenciální německé partnery? Německé partnery lze vyhledávat v tištěných katalozích firem, které v Německu vycházejí už desítky let. Počet vydávaných katalogů však v poslední době klesá, zejména díky konkurenci Internetu. Dobrým zdrojem informací je také telefonní seznam, který vychází v tištěné podobě pro jednotlivé regiony. Celoněmecký telefonní seznam lze nalézt na internetu na adrese 26/ Kde najdu kontakty na potenciální německé partnery na Internetu? Zřejmě nejlepším zdrojem kontaktů na německé firmy je Internet. Ke hledání potenciálních partnerů mohou čeští podnikatelé využít některé velké všeobecné vyhledávače, např. a další. Všechny tyto služby umožňují fulltextové vyhledávání a nabízejí i rozsáhlé katalogy stránek setříděné podle oborů. Další možností je využít specializované databáze firem, jejichž hlavní předností je to, že jsou v nich zařazeny pouze firemní stránky. Databáze nalezneme na např. adresách: (www.wlw.cz), (www.kompas.cz), Ve všeobecných vyhledávacích službách lze v katalogu nalézt odkazy na řadu dalších databází firem. Dalším zdrojem kontaktů jsou oborově specializované databáze firem, kterých nalezneme na německém Internetu desítky. Některé z nich jsou provozovány hospodářskými svazy, jiné soukromými společnostmi. Vyhledávat lze obvykle zdarma, někdy je však nutná předchozí registrace do systému. K vyhledání vhodných oborových databází doporučujeme využít všeobecné vyhledávače a jejich katalogy. 27/ Které instituce nebo organizace mi mohou s vyhledáváním partnerů pomoci? S vyhledáváním partnerů v SRN Vám mohou pomoci zejména regionální obchodní komory v ČR, síť Euro Info Center (www.euroinfocentrum.cz), CzechTrade (www.czechtrade.cz) a jeho kancelář v Kolíně nad Rýnem, Velvyslanectví ČR v Berlíně, Konzuláty v Mnichově, Drážďanech a Bonnu, Česká Centra v Německu (Berlín, Mnichov, Drážďany) a další soukromé společnosti v ČR a v Německu. Německé obchodní a průmyslové komory zpravidla nejsou této formě pomoci českým firmám nakloněny. 28/ Je lepší zaslat svoji nabídku přímo německé firmě, nebo prostřednictvím zavedených institucí? Na tuto otázku neexistuje jednoznačná odpověď. V každém případě je lepší, pokud vaši nabídku německému partnerovi doporučí instituce, jíž německý partner důvěřuje. Zároveň je nutno říci, že německé firmy se nabídkám na spolupráci z České republiky zpravidla nebrání, neboť jsou si vědomy toho, že subdodávky z ČR mohou znamenat 16

18 zajímavou nákladovou úsporu. V celé německé ekonomice se prosazuje trend, kdy dodatečné zdroje zisku nejsou hledány na příjmové straně, ale na straně nákladové. Není tedy zpravidla problém, oslovit německou firmu přímo. Využití služeb zejména profesních a hospodářských komor by mohlo být pro České firmy jistě zajímavé, neboť tyto instituce disponují kontakty na členské firmy. Z našich zkušeností ale vyplývá, že německé hospodářské komory nejsou příliš ochotny pomáhat českým firmám při vstupu na německý trh, především proto, že jejich hlavním úkolem je pomáhat německým firmám a to i při exportu z Německa. Nabídky ke spolupráci distribuují také Euro Info Centra, takže potenciální němečtí partneři mohou vaši nabídku obdržet i prostřednictvím německých pracovišť této sítě. 29/ Jaké jsou výhody, nevýhody a rizika využití služeb zprostředkovatelů? Česká firma mající zájem uplatnit své produkty na trhu SRN stojí vždy před otázkou, zda využít služeb některého ze zavedených obchodních mezičlánků (zprostředkovatelé, prostředníci), či se pokusit o navázání kontaktu přímo s potenciálními zákazníky. Obě varianty přitom přinášejí své výhody i rizika. V následujícím textu předpokládáme, že česká firma zvolí jako svého partnera zavedenou a solidní firmu. Využití služeb některého obchodního mezičlánku přináší zejména možnost využít jeho pozice a jména na trhu a již navázaných kontaktů s odběrateli. V první fázi realizace obchodu tak lze očekávat vyšší objemy kontraktů a rychlejší růst prodeje. Řada obchodníků má navíc kontakty i do ostatních států Unie a lze je tedy použít i při expanzi na tyto trhy. Využití prostředníka či zprostředkovatele navíc přináší výrazné úspory nákladů na budování vlastní distribuční sítě, na vyřizování reklamací, v oblasti inzerce a reklamy atd. Podstatnou výhodou (zejména u spotřebního zboží) je možnost dodávat v SRN jen na jedno místo (popřípadě několik málo míst), přičemž další distribuci po SRN zajistí již na vlastní náklady sám obchodní partner. Na druhou stranu, pokud česká firma využije prostředníka, zbavuje se možnosti aktivně určovat a realizovat svou politiku ve všech oblastech marketingu, zejména v oblasti cen. Vstup na německý trh vlastními silami je zpravidla časově i finančně náročnější. Česká firma si však uchová i v dlouhodobém horizontu možnost aktivně určovat cenovou politiku pro koncové zákazníky a realizovat vlastní systém distribuce, řešení reklamací atd. Zároveň má možnost uvést a rozvíjet na trhu vlastní značku výrobků, což spolupráce s mezičlánkem často neumožňuje. V případě uzavírání smlouvy s některým zprostředkovatelem nebo prostředníkem je třeba se připravit na poměrně náročné a dlouhé jednání. Zvláštní pozornost by při jednání měla být věnována otázce cen a jejich stanovení s ohledem na možná rizika růstu nákladů v ČR a změny kursu Kč/EUR. 17

Spolková republika Německo. Obsah: 1. informace o jurisdikci 2. všeobecné informace o zemi 3. zdanění 4. společnosti, právní formy 5.

Spolková republika Německo. Obsah: 1. informace o jurisdikci 2. všeobecné informace o zemi 3. zdanění 4. společnosti, právní formy 5. Spolková republika Německo Obsah: 1. informace o jurisdikci 2. všeobecné informace o zemi 3. zdanění 4. společnosti, právní formy 5. závěr informace o jurisdikci Německo je federativní parlamentní zastupitelská

Více

Podnikání v Německu. Zakládání podniku, podnikání

Podnikání v Německu. Zakládání podniku, podnikání Podnikání v Německu Svoboda podnikání = právo zahajovat a provozovat samostatnou výdělečnou činnost na území členského státu za stejných podmínek jako mají domácí podnikatelé. Právo na usazení, podnikání,

Více

Právní rámcové podmínky pro zákládání poboček českých společností v SRN

Právní rámcové podmínky pro zákládání poboček českých společností v SRN Právní rámcové podmínky pro zákládání poboček českých společností v SRN Prof. Dr. Arsène Verny, M.E.S. Advokát v ČR a SRN Sdružení českých podniků v Německu Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace

Více

Rozšíření vnitřního trhu ES o Bulharsko a Rumunsko

Rozšíření vnitřního trhu ES o Bulharsko a Rumunsko Rozšíření vnitřního trhu ES o Bulharsko a Rumunsko Mgr. Martin Líčeník Odbor vnitřního trhu a služeb EU Jak úspěšně exportovat do Bulharska a Rumunska (Exportní klub CzechTrade) Hotel International, Brno,

Více

Podnikatelské subjekty. Daně - základní principy. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D.

Podnikatelské subjekty. Daně - základní principy. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. Podnikatelské subjekty. Daně - základní principy. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. Podnikatel Podnikatel je fyzická nebo právnická osoba, která soustavně podniká. Nezáleží přitom na objemu podnikatelských

Více

Podnikový management. Právní formy podnikání, kritéria rozhodování o volbě právní formy

Podnikový management. Právní formy podnikání, kritéria rozhodování o volbě právní formy Podnikový management Právní formy podnikání, kritéria rozhodování o volbě právní formy Právní úprava Zakládání, provozování i zánik podnikatelských aktivit v ČR upravuje především živnostenský zákon (zákon

Více

Název projektu: Rozvoj profesních znalostí zaměstnanců a implementace systému řízení jakosti Registrační číslo projektu: CZ.04.3.07/4.1.01.

Název projektu: Rozvoj profesních znalostí zaměstnanců a implementace systému řízení jakosti Registrační číslo projektu: CZ.04.3.07/4.1.01. Název projektu: Rozvoj profesních znalostí zaměstnanců a implementace systému řízení jakosti Registrační číslo projektu: CZ.04.3.07/4.1.01.2/4132 ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název zakázky: Zavedení

Více

- klady a zápory FORMY VLASTNICTVÍ STAVEBNÍCH FIREM. ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví

- klady a zápory FORMY VLASTNICTVÍ STAVEBNÍCH FIREM. ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví FORMY VLASTNICTVÍ STAVEBNÍCH FIREM - klady a zápory Samostatná práce pro předmět Management podniku Gabriela

Více

Finanční právo. 2. seminář 18. října 2013

Finanční právo. 2. seminář 18. října 2013 Finanční právo 2. seminář 18. října 2013 NEPŘÍMÉ DANĚ Daň z přidané hodnoty Daň z přidané hodnoty Nepřímá daň. Neutrální = vztahuje se na všechny podnikatelské aktivity a subjekty, včetně zboží z dovozu

Více

Příručka pro žadatele

Příručka pro žadatele Příručka pro žadatele Registrace organizace producentů v odvětví ovoce a zeleniny 18. dubna 2016 IČ: 48133981 DIČ: CZ48133981 Strana 1/5 OBSAH 1. Legislativa 2. Definice 3. Registrace organizace producentů

Více

PROSTŘEDNICTVÍM CELNÍHO ÚŘADU

PROSTŘEDNICTVÍM CELNÍHO ÚŘADU I N F O R M A C E o způsobu registrace hospodářských subjektů a přidělování nového identifikátoru těmto subjektům pro styk s celními správami Evropského společenství Dne 16.dubna 2009 bylo zveřejněno nařízení

Více

Právní aspekty podnikání v Bulharsku

Právní aspekty podnikání v Bulharsku Právní aspekty podnikání v Bulharsku Martin Vacek Ředitel PETERKA & PARTNERS, Sofie www.peterkapartners.com Ochrana zahraničních investic Úprava systému podpory zahraničních investic od 17.3.2009: Došlo

Více

Požadované doklady pro výplatu náhrad vkladů oprávněným osobám na pobočce

Požadované doklady pro výplatu náhrad vkladů oprávněným osobám na pobočce Požadované doklady pro výplatu náhrad vkladů oprávněným osobám na pobočce 1. Oprávněná osoba: Fyzická osoba Fyzická osoba prokazuje svoji totožnost platným průkazem totožnosti: a) osoba se státní příslušností

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Podnikání fyzických a právnických osob Ekonomika lesního hospodářství 1. cvičení Podnikání

Více

Daňové zatížení podniků v Bavorsku činí průměrně 28,7% (v Německu: 29,8%). To je méně než v mnoha jiných průmyslově vyspělých zemích.

Daňové zatížení podniků v Bavorsku činí průměrně 28,7% (v Německu: 29,8%). To je méně než v mnoha jiných průmyslově vyspělých zemích. Všeobecně Daně v Bavorsku Daňové zatížení podniků v Bavorsku činí průměrně 28,7% (v Německu: 29,8%). To je méně než v mnoha jiných průmyslově vyspělých zemích. Kromě toho existuje řada daňových úlev a

Více

OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY

OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 5. 2014, v aktualizované verzi pro konkrétní smluvní vztah vždy ke dni odeslání objednávky (dílčí kupní smlouvy), případně

Více

Řeznický mistr z Německa by si rád v Karlových Varech otevřel pobočku

Řeznický mistr z Německa by si rád v Karlových Varech otevřel pobočku Scénář: Řeznický mistr z Německa by si rád v Karlových Varech otevřel pobočku Úkolem bylo přezkoumat, jaké předpoklady jsou nutné k tomu, aby si německý řeznický mistr mohl otevřít pobočku v České republice.

Více

Vybraná ustanovení daňových zákonů u elektronického obchodu

Vybraná ustanovení daňových zákonů u elektronického obchodu Vybraná ustanovení daňových zákonů u elektronického obchodu Mgr. Magdaléna Vyškovská Daňový poradce PETERKA & PARTNERS v.o.s. advokátní kancelář 25. 11. 2010 1 Obsah I. Daň z příjmů II. DPH 2 I. Daň z

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, ZÁVOD - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, ZÁVOD - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, ZÁVOD - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů; účinnost od 1. 1. 1992.

Více

PODNIKATELSKÝ SEMINÁŘ INVESTIČNÍ A EXPORTNÍ PŘÍLEŽITOSTI V LITVĚ, LOTYŠSKU A ESTONSKU PRAHA 12. DUBNA 2016

PODNIKATELSKÝ SEMINÁŘ INVESTIČNÍ A EXPORTNÍ PŘÍLEŽITOSTI V LITVĚ, LOTYŠSKU A ESTONSKU PRAHA 12. DUBNA 2016 PODNIKATELSKÝ SEMINÁŘ INVESTIČNÍ A EXPORTNÍ PŘÍLEŽITOSTI V LITVĚ, LOTYŠSKU A ESTONSKU PRAHA 12. DUBNA 2016 Vítězslav SCHWARZ Zástupce vedoucího zastupitelského úřadu Velvyslanectví České republiky v Lotyšské

Více

Právní rizika při vstupu stavebních firem na zahraniční trhy

Právní rizika při vstupu stavebních firem na zahraniční trhy Právní rizika při vstupu stavebních firem na zahraniční trhy Magdaléna Vyškovská Daňový poradce www.peterkapartners.com Obsah Usazení Uznávání kvalifikace Volný pohyb služeb Vysílání pracovníků a pracovní

Více

Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004

Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004 Ing. Hana Čermáková Daňový poradce číslo 3037 Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004 Zákon č. 235/2004 ze dne 1. dubna 2004 o dani z přidané hodnoty, kterým je nahrazen zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí 128 01 Praha 2, Na Poříčním právu 1/376

Ministerstvo práce a sociálních věcí 128 01 Praha 2, Na Poříčním právu 1/376 Ministerstvo práce a sociálních věcí 128 01 Praha 2, Na Poříčním právu 1/376 Tiskopis žádosti o povolení zprostředkování zaměstnání bezplatně i za úhradu platný ode dne 1.1.2009 dle zákona č. 435/2004

Více

Zaměstnávání cizinců v ČR 31.3.2012 ACERT KONFERENCE BŘEZEN 2012

Zaměstnávání cizinců v ČR 31.3.2012 ACERT KONFERENCE BŘEZEN 2012 Zaměstnávání cizinců v ČR 31.3.2012 ACERT KONFERENCE BŘEZEN 2012 Úvod - legislativa Zákony upravující pobyt cizinců na území ČR: z.č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění; z.č. 262/2006 Sb.,

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Marketing

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Marketing Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Marketing Identifikace výzvy Prioritní osa 6 Program Marketing Individuální

Více

Analýza tématického zaměření dotazů vznesených na InMP

Analýza tématického zaměření dotazů vznesených na InMP Lucie Kalvasová 5. 10. 2006 Analýza vychází z celkového počtu 3284 dotazů vyřešených v období od 1. 7. 2006 do 30. 9. 2006. Jednotlivé požadavky jsou rozřazovány dle tématu do následujících kategorií:

Více

PRÁVNÍ ODDĚLENÍ AKTUALIZACE DUBEN 2007 VEŘEJNÉ ZAKÁZKY / RÁMCOVÉ SMLOUVY

PRÁVNÍ ODDĚLENÍ AKTUALIZACE DUBEN 2007 VEŘEJNÉ ZAKÁZKY / RÁMCOVÉ SMLOUVY PRÁVNÍ ODDĚLENÍ AKTUALIZACE DUBEN 2007 VEŘEJNÉ ZAKÁZKY / RÁMCOVÉ SMLOUVY PROHLÁŠENÍ UCHAZEČE V případě společné přihlášky vyplňte jedno prohlášení za každého člena skupiny. Všechny dokumenty tvořící či

Více

Šablona životních situací MPO MS Word

Šablona životních situací MPO MS Word 1. 2. 3. Ohlášení vázané živnosti pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států Evropské unie, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba) 4. Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona

Více

Snížení stresových faktorů při podnikání v zahraničí aneb jak je důležité znát EEN PhDr. Marie Pavlů, CSc

Snížení stresových faktorů při podnikání v zahraničí aneb jak je důležité znát EEN PhDr. Marie Pavlů, CSc Snížení stresových faktorů při podnikání v zahraničí aneb jak je důležité znát EEN PhDr. Marie Pavlů, CSc. 14. 10. 2015 Co způsobuje stres podnikům a jejich manažerům? 1. Nemají dostatek financí na rozvoj

Více

M A N A G E M E N T P O D N I K U

M A N A G E M E N T P O D N I K U M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 1 Podnikání Právo podnikat je ústavně zaručeným subjektivním právem a omezení podnikatelské činnosti může být stanoveno jedině zákonem. Základní vymezení právní úpravy

Více

M A N A G E M E N T P O D N I K U 1

M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Management podniku - VŽ 1 Znalosti vztahující se k podnikání patří k základním právním a ekonomickým znalostem občana České republiky. Téměř každý občan je buď podnikatelem

Více

Obchodování na PXE DPH a daň z elektřiny

Obchodování na PXE DPH a daň z elektřiny PRACOVNÍ VERZE Obchodování na PXE DPH a daň z elektřiny Jana Šťovíčková 1. listopadu 2007 Obsah prezentace 1. Uplatnění DPH Obchodování na Energetické burze Legislativa k uplatnění DPH Místo plnění Předmět

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Provozovatelem internetových stránek Rozzlobenimuzi.com je společnost Platinum Media, s.r.o., se sídlem Mezibranská 1579/4, Praha 1, 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

Praha 6, Na Ořechovce 580/4, PSČ: 162 00

Praha 6, Na Ořechovce 580/4, PSČ: 162 00 Příloha 3 Kvalifikační dokumentace KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE NA SLUŽBY ZADANÉ V OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN

Více

Výzva v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace Program MARKETING

Výzva v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace Program MARKETING Výzva v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace Program MARKETING Identifikace výzvy: MARKETING I Operační program Podnikání a inovace Správcem programu (poskytovatelem dotace) je Ministerstvo průmyslu

Více

1.3. Pořadatel je poskytovatelem ceny ve smyslu ve smyslu 1780 českého občanského zákoníku.

1.3. Pořadatel je poskytovatelem ceny ve smyslu ve smyslu 1780 českého občanského zákoníku. PRAVIDLA SOUTĚŽE Spotřebitelská soutěž - léto 2014 I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1.1. Pořadatelem soutěže Spotřebitelská soutěž - léto 2014, dále uváděné jako Soutěž, je Publicis Sp. z o.o. se sídlem ve Varšavě

Více

ZAČÁTEK PODNIKÁNÍ V ITÁLII

ZAČÁTEK PODNIKÁNÍ V ITÁLII ZAČÁTEK PODNIKÁNÍ V ITÁLII 28. června 2016 PROGRAM 11:15 12:00 obecné informace Prezentace Mazars Formy podnikání v Itálii Založení společnosti 12:00 12:20 přestávka na kávu 12:20 13:10 - příklady E-commerce

Více

PODNIKÁNÍ A PODNIKATELÉ

PODNIKÁNÍ A PODNIKATELÉ PODNIKÁNÍ A PODNIKATELÉ Podnikání Podnikání je činnost: ( 2 odst. 1 ObZ) 1. soustavná, 2. prováděná samostatně, 3. vlastním jménem podnikatele, 4. na vlastní odpovědnost, 5. za účelem dosažení zisku. Rozdělení

Více

PŘIHLÁŠKA. 1.1.- Identifikace poskytovatele služeb 1

PŘIHLÁŠKA. 1.1.- Identifikace poskytovatele služeb 1 PŘIHLÁŠKA Vážení, v příloze Vám zasíláme přihlášku [název poskytovatele služeb] v souvislosti s výzvou k vyjádření zájmu ze strany poskytovatelů údajů v oblasti finančních služeb. ODDÍL 1.- IDENTIFIKAČNÍ

Více

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414.

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414. Obchodní firma: Sídlo: WEDA consulting s.r.o. Neumannova 1453/28, 156 00 Praha Identifikační číslo 24290564 Daňové identifikační číslo: CZ24290564 Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského

Více

Podnikání v EU Eurocentrum 20. 9. 2007 Ing. Kateřina Joklová RNDr. Jitka Ryšavá Centrum pro regionální rozvoj ČR Euro Info Centrum (EIC) Praha

Podnikání v EU Eurocentrum 20. 9. 2007 Ing. Kateřina Joklová RNDr. Jitka Ryšavá Centrum pro regionální rozvoj ČR Euro Info Centrum (EIC) Praha Podnikání v EU Eurocentrum 20. 9. 2007 Ing. Kateřina Joklová RNDr. Jitka Ryšavá Centrum pro regionální rozvoj ČR Euro Info Centrum (EIC) Praha Vinohradská 46, 120 00 Praha 2 Tel.: 221 580 294, 221 580

Více

POŽADOVANÉ DOKLADY PRO VÝPLATU NÁHRAD VKLADŮ OPRÁVNĚNÝM OSOBÁM NA POBOČCE VYPLÁCEJÍCÍ INSTITUCE

POŽADOVANÉ DOKLADY PRO VÝPLATU NÁHRAD VKLADŮ OPRÁVNĚNÝM OSOBÁM NA POBOČCE VYPLÁCEJÍCÍ INSTITUCE POŽADOVANÉ DOKLADY PRO VÝPLATU NÁHRAD VKLADŮ OPRÁVNĚNÝM OSOBÁM NA POBOČCE VYPLÁCEJÍCÍ INSTITUCE 1. Oprávněná osoba: fyzická osoba Fyzická osoba prokazuje svoji totožnost platným průkazem totožnosti: a)

Více

Průvodce administrací opatřením 3.3., záměru e) Pořádání veletrhů a výstav a účast na nich kolo příjmu žádostí OP Rybářství

Průvodce administrací opatřením 3.3., záměru e) Pořádání veletrhů a výstav a účast na nich kolo příjmu žádostí OP Rybářství Oddělení metodiky OP Rybářství V Praze dne 8. ledna 2013 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 785 fax: 222 871 764 e-mail: info@szif.cz Průvodce administrací opatřením 3.3., záměru e) Pořádání

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Veřejná zakázka malého rozsahu. ZADAVATEL: Sídlem: Město Tábor Žižkovo nám 2, 390 15 Tábor

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Veřejná zakázka malého rozsahu. ZADAVATEL: Sídlem: Město Tábor Žižkovo nám 2, 390 15 Tábor VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Veřejná zakázka malého rozsahu ZADAVATEL: Sídlem: Město Tábor Žižkovo nám 2, 390 15 Tábor Zastoupený: Ing. Lenkou Horejskovou místostarostkou města IČ: 00253014 DIČ: CZ00253014 NÁZEV

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Příloha č. 1. Krycí list nabídky

Příloha č. 1. Krycí list nabídky Krycí list nabídky Příloha č. 1 na veřejnou zakázku ve zjednodušeném podlimitním řízení: Výměna otvorových výplní v budově Trnkova 81 v Brně-Líšni Obchodní firma nebo název (jedná-li se o právnickou osobu)

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces, potřeby, statky, služby,

Více

CESKÁ REPUBLIKA. Rámcové podmínky pro podnikání

CESKÁ REPUBLIKA. Rámcové podmínky pro podnikání CESKÁ REPUBLIKA Rámcové podmínky pro podnikání Karlovy Vary 31.5.2005 Podmínky živnostenského podnikání a kontrolu nad jejich dodržováním upravuje zákon c.455/1991 Sb. o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

Organizace: OBEC KEBLOV Sídlo: Keblov 75, Čechtice IČ: SMĚRNICE K ZADÁVANÍ ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

Organizace: OBEC KEBLOV Sídlo: Keblov 75, Čechtice IČ: SMĚRNICE K ZADÁVANÍ ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Organizace: OBEC KEBLOV Sídlo: Keblov 75, 257 65 Čechtice IČ: 00231975 SMĚRNICE K ZADÁVANÍ ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obec Keblov Obec : KEBLOV Adresa :

Více

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ SPOTŘEBY V ČR

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ SPOTŘEBY V ČR Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ SPOTŘEBY V ČR ZSCR (4 soustředění) AKADEMICKÝ ROK 2011/2012 LS 2012 Název tématického celku : Teorie daní ze spotřeby.

Více

oznámení o změně registračních údajů

oznámení o změně registračních údajů Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Územní pracoviště v, ve, pro 01 Daňové identifikační číslo C Z otisk podacího razítka

Více

Právnická osoba je organizovaný útvar, o kterém zákon stanoví, že má právní osobnost, tj. způsobilost mít práva a povinnosti.

Právnická osoba je organizovaný útvar, o kterém zákon stanoví, že má právní osobnost, tj. způsobilost mít práva a povinnosti. 2 2. O b č a n s k é p r á v o I I P r á v n i c k á o s o b a P r á v n í o s o b n o s t a u s t a v e n í Právnická osoba je organizovaný útvar, o kterém zákon stanoví, že má právní osobnost, tj. způsobilost

Více

Profilová část maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Profilová část maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Profilová část maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání témata pro školní rok 2016/2017 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces,

Více

OBSAH. Úvod... 13 Seznam použitých zkratek... 15 Přehled souvisejících právních předpisů... 17 Přehled právní úpravy zaměstnávání cizinců...

OBSAH. Úvod... 13 Seznam použitých zkratek... 15 Přehled souvisejících právních předpisů... 17 Přehled právní úpravy zaměstnávání cizinců... Úvod.......................................................................... 13 Seznam použitých zkratek.................................................... 15 Přehled souvisejících právních předpisů......................................

Více

A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Všeobecné obchodní a smluvní podmínky firmy GRAITEC s. r.o. Platné od: 15/08/2014 A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ A1. Tyto všeobecné obchodní a smluvní podmínky (dále jen VOP") upravují vztah mezi společností

Více

Právní aspekty podnikání na Ukrajině

Právní aspekty podnikání na Ukrajině Právní aspekty podnikání na Ukrajině Mgr. Monika Šimůnková Hošková Praha, 29. dubna 2010 www.peterkapartners.com Obsah 1. Právní rámec pro vstup zahraničních investorů na Ukrajinu a nejčastější způsoby

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí 128 01 Praha 2, Na Poříčním právu 1/376

Ministerstvo práce a sociálních věcí 128 01 Praha 2, Na Poříčním právu 1/376 Ministerstvo práce a sociálních věcí 128 01 Praha 2, Na Poříčním právu 1/376 Tiskopis žádosti o povolení zprostředkování zaměstnání bezplatně i za úhradu platný ode dne 1.1.2009 dle zákona č. 435/2004

Více

VOLNÝ POHYB PRACOVNÍCH SIL A SLUŽEB PŘES HRANICE V RÁMCI EU Z POHLEDU LEGISLATIVY ČR V KONTEXTU PRÁVA EU. Passau, 2. 5. 2011 Radka Felgrová

VOLNÝ POHYB PRACOVNÍCH SIL A SLUŽEB PŘES HRANICE V RÁMCI EU Z POHLEDU LEGISLATIVY ČR V KONTEXTU PRÁVA EU. Passau, 2. 5. 2011 Radka Felgrová VOLNÝ POHYB PRACOVNÍCH SIL A SLUŽEB PŘES HRANICE V RÁMCI EU Z POHLEDU LEGISLATIVY ČR V KONTEXTU PRÁVA EU Passau, 2. 5. 2011 Radka Felgrová Přehled I. Vysílání pracovníků za hranice II. Přeshraniční poskytování

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Prohlubování kvalifikace a profesní vzdělávání zaměstnanců společnosti TECH GASTRO manažerské a lektorské kurzy 1. Identifikační

Více

POKYNY K VYPLNĚNÍ JEDNOTNÉHO REGISTRAČNÍHO FORMULÁŘE FYZICKÁ OSOBA

POKYNY K VYPLNĚNÍ JEDNOTNÉHO REGISTRAČNÍHO FORMULÁŘE FYZICKÁ OSOBA 10JedRegFormFO2info.pdf ČÁST A - PODNIKATEL 01 Podnikatel POKYNY K VYPLNĚNÍ JEDNOTNÉHO REGISTRAČNÍHO FORMULÁŘE FYZICKÁ OSOBA o) Vyplní osoba, které již bylo identifikační číslo přiděleno. p) Vyplní pouze

Více

leos.karasek@itt.cz - dotazy pouze emailovou formou 3. Druh zakázky (dodávka zboží, nákup služeb nebo nákup stavebních prací) Zakázka na nákup služeb

leos.karasek@itt.cz - dotazy pouze emailovou formou 3. Druh zakázky (dodávka zboží, nákup služeb nebo nákup stavebních prací) Zakázka na nákup služeb VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Program rozvoje zaměstnanců společnosti ITTechnik, s. r. o. 1. Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele ITTechnik, s.r.o.

Více

Kamila Jordanova, BIVŠ Praha a.s. právní administrativa v podnikatelské sféře Duben 2010

Kamila Jordanova, BIVŠ Praha a.s. právní administrativa v podnikatelské sféře Duben 2010 Kamila Jordanova, BIVŠ Praha a.s. právní administrativa v podnikatelské sféře Duben 2010 AGENTURNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ V ČESKÉ REPUBLICE Osnova práce: Obecná charakteristika pracovního práva Vymezení pojmu, právní

Více

Bulharsko? Přemýšlejte o něm

Bulharsko? Přemýšlejte o něm Bulharsko? Přemýšlejte o něm Martin Vacek ředitel pobočky PETERKA & PARTNERS v Sofii www.peterkapartners.com Pár ekonomických dat za 2. čtvrtletí roku 2008 Růst HDP ve výši 7,1 % Růst domácí poptávky ve

Více

Snížení stresových faktorů při podnikání v zahraničí aneb jak je důležité znát EEN PhDr. Marie Pavlů, CSc. 14. 10. 2014

Snížení stresových faktorů při podnikání v zahraničí aneb jak je důležité znát EEN PhDr. Marie Pavlů, CSc. 14. 10. 2014 Snížení stresových faktorů při podnikání v zahraničí aneb jak je důležité znát EEN PhDr. Marie Pavlů, CSc. 14. 10. 2014 Co způsobuje stres podnikům a jejich manažerům? 1. Nemají dostatek financí na rozvoj

Více

PŘIHLÁŠKA K REGISTRACI

PŘIHLÁŠKA K REGISTRACI 13Reg5125_4.pdf Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Územní pracoviště v, ve, pro Daňové identifikační číslo skupiny Otisk

Více

Kvalifikační dokumentace

Kvalifikační dokumentace DIVADLO NA VINOHRADECH Kvalifikační dokumentace k Oznámení veřejné zakázky č. 202011008789 ze dne 05/03/2012 na akci Rekonstrukce technického zázemí Divadla na Vinohradech metodou EPC Zpracovatel: ENVIROS,

Více

Ustanovení ukončení odpovědného zástupce

Ustanovení ukončení odpovědného zástupce Ustanovení ukončení odpovědného zástupce 03. Pojmenování (název) životní situace Provozování živnosti prostřednictvím odpovědného zástupce dle 11 živnostenského zákona 4. Základní informace k životní situaci

Více

Postupy. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. při realizaci projektů v návaznosti na zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty

Postupy. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. při realizaci projektů v návaznosti na zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Postupy při realizaci projektů v návaznosti na zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (vydáno pro vnitřní potřebu řešitelů a spoluřešitelů

Více

Zadávací dokumentace výzva k podání nabídky. Dodávka a montáž interiérového vybavení kanceláří, zasedací místnosti a STARS klubu

Zadávací dokumentace výzva k podání nabídky. Dodávka a montáž interiérového vybavení kanceláří, zasedací místnosti a STARS klubu Zadávací dokumentace výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky s názvem Dodávka a montáž interiérového vybavení kanceláří, zasedací místnosti a STARS klubu zadávané v souladu se

Více

ZALOŽENÍ PODNIKU. Nejdůležitější právní formy podnikání

ZALOŽENÍ PODNIKU. Nejdůležitější právní formy podnikání Nejdůležitější právní formy podnikání ZALOŽENÍ PODNIKU 1. Samostatný podnikatel (fyzická osoba, živnostník) 2. Obchodní společnosti (kapitálové společnosti a osobní společnosti) 3. Družstva 4. Státní podniky

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi (dále jen uživatel ) a (dále jen poskytovatel ) I. Předmět smlouvy Předmětem této smlouvy je poskytování služeb, kterými se

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce s názvem: Vzdělávání zaměstnanců společnosti OAZA NET spol. s r. o. v oblasti měkkých dovedností Identifikační údaje Zadavatel (název subjektu): oaza - net, s. r. o. IČ:

Více

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÝCH NABÍDEK. "Revitalizace centra obce Střítež"

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÝCH NABÍDEK. Revitalizace centra obce Střítež VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÝCH NABÍDEK pro ostatní zakázku malého rozsahu na stavební práce v rámci projektu CZ.1.10/4.1.00/03.00600 "Revitalizace centra obce Střítež" Výzva k podání cenových nabídek byla zpracována

Více

Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obce Nový Kramolín

Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obce Nový Kramolín VNITŘNí SMĚRNICE č.4/2013 Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obce Nový Kramolín Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve smyslu 12 odst.6 zák.č.

Více

Definice oprávněných žadatelů, požadavky na partnerství a stakeholdery

Definice oprávněných žadatelů, požadavky na partnerství a stakeholdery Příloha č. 1 výzvy č. 03_15_024 Definice oprávněných žadatelů, požadavky na partnerství a stakeholdery Žadatelé, školy, vysoké školy a veřejné výzkumné instituce, osoby samostatně výdělečně činné, obce,

Více

ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 12. ledna 2015

ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 12. ledna 2015 Třídící znak 2 0 1 1 5 5 6 0 ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 12. ledna 2015 k některým ustanovením zákona o bankách a zákona o spořitelních a úvěrních družstvech týkajícím se jednotné licence

Více

Vystavování daňových dokladů

Vystavování daňových dokladů Daňové doklady DPH se vyčísluje na daňových dokladech vystavovaných podle 26 35 ZDPH a následně též podle 42 46 ZDPH (opravy), Daňové doklady nejčastěji vystavuje plátce DPH uskutečňující zdanitelná plnění,

Více

Při poskytování stravovací služby je místem plnění místo, kde je tato služba skutečně poskytnuta.

Při poskytování stravovací služby je místem plnění místo, kde je tato služba skutečně poskytnuta. 1-110_DPH_2014_Sestava 1 25.3.14 13:49 Stránka 11 M í S to p l n ě n í 3051 3054 Slovenská společnost (plátce daně) nakoupí pro své zaměstnance deset vstupenek na představení do divadla v Čr. divadlo vystaví

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 10. Úvod 11

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 10. Úvod 11 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 10 Úvod 11 1 Novela zákona o DPH od 1. 4. 2011 13 1 Oblasti, kterých se týká novela zákona o DPH 19 2 Změny zákona o DPH spočívající ve změně místa

Více

Miniškola podnikání. Ing. Pavlína Novotná 15.10.2013

Miniškola podnikání. Ing. Pavlína Novotná 15.10.2013 Miniškola podnikání Ing. Pavlína Novotná 15.10.2013 Podnikání Podnikání je činnost, kterou vykonává podnikatel soustavně, samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a za účelem dosažení zisku.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Nemocnice Kyjov dodávka vybavení pro endoskopii SVAZEK 2

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Nemocnice Kyjov dodávka vybavení pro endoskopii SVAZEK 2 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro otevřené řízení podle zákona č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky Nemocnice Kyjov dodávka vybavení

Více

1. 1. Způsoby placení hotovostní a bezhotovostní platební styk

1. 1. Způsoby placení hotovostní a bezhotovostní platební styk 1. 1. Způsoby placení hotovostní a bezhotovostní platební styk Klíčová slova Podnikání, Obchodní zákoník, Živnostenský zákon, fyzická osoba, právnická osoba, osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ), podnikatel,

Více

Žádost o koncesi pro fyzické osoby s bydlištěm mimo území České republiky (Zahraniční fyzická osoba občan členského států EU, EHP a Švýcarska)

Žádost o koncesi pro fyzické osoby s bydlištěm mimo území České republiky (Zahraniční fyzická osoba občan členského států EU, EHP a Švýcarska) Žádost o koncesi pro fyzické osoby s bydlištěm mimo území České republiky (Zahraniční fyzická osoba občan členského států EU, EHP a Švýcarska) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost

Více

Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky. Antianemika

Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky. Antianemika Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně 656 91 Brno, Pekařská 53, Česká republika tel.: 00420 543 181 111, fax: 00420 543 182 002 Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky Antianemika dle ust. 44 a násl. zákona

Více

VÝSTAVBA A REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V OBCI KOSTELEC

VÝSTAVBA A REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V OBCI KOSTELEC VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK KE ZJEDNODUŠENÉMU PODLIMITNÍMU ZADÁVACÍMU ŘÍZENÍ VÝSTAVBA A REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V OBCI KOSTELEC ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH Č. 137/2006 SB., VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH

Více

Podnikání českých firem ve Francii

Podnikání českých firem ve Francii Podnikání českých firem ve Francii Magdaléna Vyškovská Daňový poradce www.peterkapartners.com Obsah Usazení Uznávání kvalifikace Volný pohyb služeb Vysílání pracovníků a pracovní podmínky Stálá provozovna

Více

Školní sportovní kluby zařazené do projektu Centra sportu

Školní sportovní kluby zařazené do projektu Centra sportu Školní sportovní kluby zařazené do projektu Centra sportu Asociace školních sportovních klubů České republiky Identifikační číslo: IČ: 45773688 Sídlo spolku: José Martího 269/31, Veleslavín, 162 00 Praha

Více

VESELÁ TRIČKA Obchodní podmínky

VESELÁ TRIČKA Obchodní podmínky VESELÁ TRIČKA Obchodní podmínky Seznam: 1. Základní údaje 2. Jak objednávat 3. Dodací podmínky 4. Reklamace 5. Ochrana osobních údajů 1. Základní údaje Dodavatel: NEUBERT marketing & Company s.r.o. Sídlo:

Více

Všeobecnými podmínkami provozování živnosti fyzickými osobami jsou:

Všeobecnými podmínkami provozování živnosti fyzickými osobami jsou: Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby, které nemají bydliště na území České republiky (Zahraniční fyzická osoba občan členského států EU, EHP a Švýcarska) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona

Více

Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm mimo území České republiky (Zahraniční fyzická osoba občan členského státu EU, EHP a Švýcarska)

Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm mimo území České republiky (Zahraniční fyzická osoba občan členského státu EU, EHP a Švýcarska) Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm mimo území České republiky (Zahraniční fyzická osoba občan členského státu EU, EHP a Švýcarska) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE SVAZEK 3

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE SVAZEK 3 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro otevřené řízení podle zákona č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky Dodávka diagnostik pro OKB a pronájem laboratorního vyšetřovacího

Více

Podnikání v Německu Vysílání pracovníků do SRN

Podnikání v Německu Vysílání pracovníků do SRN Podnikání v Německu Vysílání pracovníků do SRN Liberec, 22. 6. 2011 European Commission Enterprise and Industry Základní informace o síti EEN Title of the presentation Date 2 Evropskásíť, jejímžhlavním

Více

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací STANOVISKO Legislativní rady ČMKOS Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací A. Změna okruhu pojištěných osob Dne 1. ledna 2012 nabyl účinnosti

Více

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ Fyzická osoba - základní a živnostenská část

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ Fyzická osoba - základní a živnostenská část ČÁST A - PODNIKATEL 01 Podnikatel a) titul podací razítko JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ Fyzická osoba - základní a živnostenská část b) jméno c) příjmení d) titul 1) *) e) pohlaví f) rodné příjmení g)

Více

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ pro fyzické osoby

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ pro fyzické osoby podací razítko JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ pro fyzické osoby Základní část V případě, že jste se rozhodli učinit níže uvedené úkony pomocí jednotného registračního formuláře na Centrálním registračním

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK PAČEJOV VRT S-3 K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁVAZNÝCH POKYNŮ PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY V OPŽP A DLE ZÁVAZNÝCH POSTUPŮ PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK SPOLUFINANCOVANÝCH ZE ZDROJŮ EU,

Více

Grafické zpracování a tisk publikací

Grafické zpracování a tisk publikací Zadávací podmínky pro zpracovatele díla Grafické zpracování a tisk publikací 03.03.2008 Zadavatel: Centrum pro komunitní práci západní Čechy Americká 29 301 38 Plzeň www.cpkp.cz 1 Obsah: 1. Všeobecné informace

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita VI.2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový materiál pro téma VI.2.1 Řemeslná

Více

Ohlášení řemeslné živnosti pro právnické osoby se sídlem mimo území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba)

Ohlášení řemeslné živnosti pro právnické osoby se sídlem mimo území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba) Ohlášení řemeslné živnosti pro právnické osoby se sídlem mimo území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně,

Více