POZVÁNKA na řádnou valnou hromadu akciové společnosti LIVEBOX, a.s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POZVÁNKA na řádnou valnou hromadu akciové společnosti LIVEBOX, a.s."

Transkript

1 POZVÁNKA na řádnou valnou hromadu akciové společnosti LIVEBOX, a.s. Představenstvo obchodní společnosti LIVEBOX, a.s., se sídlem Brno, Soběšická 821/151, IČ: , zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 4995 (dále jen Společnost ), tímto v souladu s platnými právními předpisy a stanovami Společnosti s v o l á v á ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Společnosti, která se bude konat dne 23. června 2014 na adrese Lidická 26 v Brně v zasedací místnosti nacházející se v prostorách kanceláře JUDr. Kláry Hejtmánkové na uvedené adrese od 10hodin s následujícím POŘADEM JEDNÁNÍ: 1. Zahájení valné hromady, volba orgánů valné hromady 2. Změna sídla Společnosti 3. Změna druhu akcií Společnosti 4. Změna stanov společnosti 5. Volba členů představenstva 6. Volba členů dozorčí rady 7. Závěr valné hromady Představenstvo předkládá k jednotlivým bodům pořadu jednání následující NÁVRHY USNESENÍ A JEJICH VYSVĚTLENÍ: K bodu 1. Zahájení valné hromady, volba orgánů valné hromady: Za předsedu valné hromady: Za zapisovatele valné hromady: Za ověřovatele zápisu: Osobu pověřenou sčítáním hlasů: Ing. Vladimíra Ohlídala, CSc. Lva Holého Ing. Vladimíra Ohlídala, CSc. Ondřeje Svoru Stránka 1 z 5

2 Důvodem návrhu je zvolit orgány valné hromady, aby valná hromada mohla řádně proběhnout. K bodu 2. Změna sídla Společnosti: Valná hromada schvaluje změnu sídla akciové společnosti LIVEBOX, a.s. tak, že sídlem společnosti je Brno. Důvodem pro uvedené usnesení je skutečnost, že Společnost se přestěhovala na novou adresu do nemovitosti, kterou nabyla. V souladu s ustanovením 136 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, je navrhováno, aby napříště bylo ve stanovách uvedeno jako sídlo Brno s tím, že do obchodního rejstříku bude navržen zápis plné adresy sídla. K bodu 3. Změna druhu akcií Společnosti: Valná hromada schvaluje změnu druhu akcií společnosti tak, že základní kapitál namísto jeho rozdělení na: (i) 204 (slovy: dvě stě čtyři) kusů akcií je kmenových akcií znějících na jméno vydaných v listinné podobě o jmenovité hodnotě 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) každá; a (ii) 196 (slovy: sto devadesát šest) kusí akcií je prioritních akcií znějících na jméno vydaných v listinné podobě o jmenovité hodnotě 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) každá; bude nově rozdělen na 400 (slovy: čtyři sta) kusů akcií s tím, že se jedná o kmenové akcie znějící na jméno vydané v listinné podobě o jmenovité hodnotě 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) každá. Valná hromada schvaluje v souladu s ustanovením 343 ve spojení s ustanovením 526 zákona o obchodních korporacích lhůtu pro výměnu dotčeným akcionářem prioritních akcií za kmenové akcie v délce šedesáti dnů od uveřejnění společností LIVEBOX, a.s. výzvy k předložení prioritních akcií k jejich výměně. Toto usnesení nabude účinnosti dnem zápisu změny druhu akcií do obchodního rejstříku v souladu s ustanovením 431 zákona o obchodních korporacích. Stránka 2 z 5

3 Důvodem pro změnu druhu akcií je skutečnost, že prioritní práva, která byla spojena s prioritními akciemi, již zanikla a v současnosti nejsou s prioritními akciemi spojena žádná zvláštní práva. S prioritními akciemi jsou tak v současnosti spojena stejná práva jako s kmenovými akciemi Společnosti. S ohledem na tuto skutečnost je tak navrhováno zrušení prioritních akcií a jejich nahrazení akciemi kmenovými. V této souvislosti představenstvo informuje a upozorňuje akcionáře o následujícím: k přijetí usnesení o změně druhu akcií bude vyžadován v souladu s ustanovením 417 odst. 2 zákona o obchodních korporacích souhlas tříčtvrtinové většiny hlasů přítomných akcionářů majících prioritní akcie; akcie budou akcionářům držícím prioritní akcie vyměněny ve lhůtě schválené valnou hromadou, když výzva k jejich výměně bude učiněna po zápisu změny druhu akcií do obchodního rejstříku; pro případ nepředložení akcií k výměně bude postupováno ze strany společnosti postupem podle ustanovení 343 zákona o obchodních korporacích; vůči těm akcionářům držícím prioritní akcie, kteří nehlasovali pro změnu druhu akcií a nevzdali se práva odkupu, bude Společnost povinna ve lhůtě 30 dnů ode dne zápisu změny druhu akcií učinit veřejný návrh smlouvy za účelem povinného odkupu akcií postupem podle ustanovení 335 a násl. zákona o obchodních korporacích. K bodu 4. Změna stanov Společnosti: Valná hromada schvaluje změnu stanov akciové společnosti LIVEBOX, a.s. tak, že stávající znění stanov akciové společnosti LIVEBOX, a.s., tj. ustanovení článku 1. až článku 8. a 1 až 47 stanov se nahrazuje v celém rozsahu následujícím textem: [NAVRHOVANÝ TEXT STANOV TVOŘÍ PŘÍLOHU Č. 1 TÉTO POZVÁNKY] Důvodem pro změnu stanov je uvedení jejich textu do souladu s novým občanským zákoníkem (zákon č. 89/2012 Sb.) a zákonem o obchodních korporacích (zákon č. 90/2012 Sb.), když obchodní korporace jsou povinny uvést stanovy do souladu s novým právem do 30. června 2014 (viz ustanovení 777 zákona o obchodních korporacích). K bodu 5. Volba členů představenstva: Stránka 3 z 5

4 pana Ing. Vladimíra Ohlídala CSc., narozeného dne , bytem Dudíkova 440, Rajhrad, do funkce člena představenstva společnosti LIVEBOX, a.s. s účinností od okamžiku zvolení valnou hromadou pana/paní pana JUDr. Ing. Jaroslava Švamberka, narozeného dne , bytem Bořetická 11, Brno do funkce člena představenstva společnosti LIVEBOX, a.s. s účinností od okamžiku zvolení valnou hromadou pana Ondřeje Svoru, narozeného dne , bytem Hradiska 20, Brno do funkce člena představenstva společnosti LIVEBOX, a.s. s účinností od okamžiku zvolení valnou hromadou Vzhledem k uplynutí funkčního období stávajících členů představenstva je navrhováno zvolení nových členů představenstva. Pokud se týká konkrétních návrhů osob do funkce člena představenstva, představenstvo předpokládá, že tyto návrhy budou v souladu se zákonem o obchodních korporacích předloženy akcionáři přímo na valné hromadě. K bodu 6. Volba členů dozorčí rady: pana Lva Holého, narozeného dne , bytem Ševcova 11, Brno do funkce člena dozorčí rady valnou hromadou pana Mgr. Václava Flasara datum narození , bytem Obilní trh 5, Brno do funkce člena dozorčí rady společnosti LIVEBOX, a.s. s účinností od okamžiku zvolení valnou hromadou pana Martina Ohlídala, datum narození , bytem Dudíkova 440, Rajhrad do funkce člena dozorčí rady společnosti LIVEBOX, a.s. s účinností od okamžiku zvolení valnou hromadou Vzhledem k uplynutí funkčního období stávajících členů dozorčí rady je navrhov áno zvolení nových členů dozorčí rady. Pokud se týká konkrétních návrhů osob do funkce člena dozorčí rady, představenstvo předpokládá, že tyto návrhy budou v souladu se zákonem o obchodních korporacích předloženy akcionáři přímo na valné hromadě. K bodu 7. Závěr valné hromady: Stránka 4 z 5

5 K tomuto bodu není navrhován návrh usnesení. V tomto bodě není předpokládáno schvalování žádného usnesení. ÚČAST NA VALNÉ HROMADĚ A OBECNĚ O PRÁVECH AKCIONÁŘE: Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. Akcionář může na valné hromadě vykonávat práva, která mu stanoví stanovy Společnosti a platné právo, zejména hlasovací právo, právo na vysvětlení, právo uplatňovat návrhy a protinávrhy, jak jsou tato práva podrobněji upravena v ustanoveních 344 až 395 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích). * * * Přílohy: č. 1 Návrh textu stanov č. 2 Návrh smlouvy o výkonu funkce člena představenstva č. 3 Návrh smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady V Brně dne Představenstvo LIVEBOX, a.s. Ing. Vladimír Ohlídal, CSc. předseda představenstva Ondřej Svora člen představenstva Stránka 5 z 5

NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. BusLine a.s. Hlava I. Úvodní ustanovení

NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. BusLine a.s. Hlava I. Úvodní ustanovení NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI BusLine a.s. Hlava I. Úvodní ustanovení 1 Firma společnosti Firma společnosti zní: BusLine a.s. -----------------------------------------------------------------------

Více

Stanovy společnosti BusLine a.s. Návrh změn pro valnou hromadu konanou 27. 2. 2015 (text ve znění navržených změn) Legenda: Varianty návrhu

Stanovy společnosti BusLine a.s. Návrh změn pro valnou hromadu konanou 27. 2. 2015 (text ve znění navržených změn) Legenda: Varianty návrhu Stanovy společnosti BusLine a.s. Návrh změn pro valnou hromadu konanou 27. 2. 2015 (text ve znění navržených změn) Legenda: Varianty návrhu Hlava I. Úvodní ustanovení ---------------------------------------------------------------------

Více

STANOVY akciové společnosti Marienbad Waters a.s.

STANOVY akciové společnosti Marienbad Waters a.s. STANOVY akciové společnosti Marienbad Waters a.s. Čl. 1 STANOVY A VZNIK AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI 1. Tyto stanovy jsou dokumentem akciové společnosti (dále společnost ), která vznikla zápisem do obchodního rejstříku

Více

Stanovy akciové společnosti Pražská paroplavební společnost, a.s.

Stanovy akciové společnosti Pražská paroplavební společnost, a.s. Stanovy akciové společnosti Pražská paroplavební společnost, a.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Vznik společnosti, obchodní firma a sídlo, internetové stránky 1.1 Společnost vznikla dnem zápisu do obchodního

Více

PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM

PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM Vyhotovený společnostmi VIGO Epsilon s.r.o se sídlem U průhonu 1589/13a, Holešovice, 170 00 Praha 7 IČO: 02716551 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová

Více

*** Část druhá * Orgány společnosti

*** Část druhá * Orgány společnosti Stanovy obchodní společnosti SKALIČAN a.s. Část první Základní ustanovení Článek 1 Vznik společnosti a její právní forma 1. SKALIČAN a.s., (dále jen společnost ) vznikla dne 4.5.1992 zápisem do obchodního

Více

Stanovy akciové společnosti ESO9 international a.s.

Stanovy akciové společnosti ESO9 international a.s. Stanovy akciové společnosti ESO9 international a.s. (dále jen "společnost") Strana třetí: Článek 1 Založení akciové společnosti Společnost je akciovou společností, která vznikla přeměnou společnosti ESO9

Více

Návrh změn stanov. Článek II. se mění a nově zní takto : Obchodní firma společnosti zní : Opavice a.s. Sídlem společnosti je Dolní Benešov.

Návrh změn stanov. Článek II. se mění a nově zní takto : Obchodní firma společnosti zní : Opavice a.s. Sídlem společnosti je Dolní Benešov. Návrh změn stanov Článek II. se mění a nově zní takto : Obchodní firma společnosti zní : Opavice a.s. Sídlem společnosti je Dolní Benešov. Článek III. se mění a nově zní takto : Zemědělství, včetně prodeje

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ice - industrial services a.s. (dále jen společnost ) v úplném znění ke dni 28. Srpna 2014. 1. Všeobecná ustanovení

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ice - industrial services a.s. (dále jen společnost ) v úplném znění ke dni 28. Srpna 2014. 1. Všeobecná ustanovení STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ice - industrial services a.s. (dále jen společnost ) v úplném znění ke dni 28. Srpna 2014 1. Všeobecná ustanovení 1.1 Obchodní firma společnosti zní: ice industrial services

Více

Příloha č. 1 k Pozvánce na řádnou valnou hromadu Společnosti STANOVY akciové společnosti PETKA CZ, a.s.

Příloha č. 1 k Pozvánce na řádnou valnou hromadu Společnosti STANOVY akciové společnosti PETKA CZ, a.s. Příloha č. 1 k Pozvánce na řádnou valnou hromadu Společnosti STANOVY akciové společnosti PETKA CZ, a.s. I. Základní ustanovení 1 Firma a sídlo 1. Obchodní firma společnosti zní: PETKA CZ, a. s. 2. Sídlo

Více

Stanovy společnosti AGROSPOL, Malý Bor a.s.

Stanovy společnosti AGROSPOL, Malý Bor a.s. Stanovy společnosti AGROSPOL, Malý Bor a.s. Část prvá 1. Založení akciové společnosti Akciová společnost AGROSPOL, Malý Bor a. s. (dále jen "společnost"), byla založena zakladatelskou smlouvou dne 23.

Více

STANOVY AG Skořenice, akciová společnost I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Založení a vznik společnosti

STANOVY AG Skořenice, akciová společnost I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Založení a vznik společnosti STANOVY AG Skořenice, akciová společnost I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Založení a vznik společnosti Akciová společnost AG Skořenice, akciová společnost (dále jen společnost ) byla založena rozhodnutím 201

Více

JEDNACÍ ŘÁD VALNÉ HROMADY

JEDNACÍ ŘÁD VALNÉ HROMADY Výzkumný ústav pro hnědé uhlí akciová společnost M o s t JEDNACÍ ŘÁD VALNÉ HROMADY Výzkumný ústav pro hnědé uhlí akciová společnost M o s t předkládáno valné hromadě dne 18. května 2015 Část A - Úvod Jednací

Více

S T A N O V Y. III. Základní kapitál - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

S T A N O V Y. III. Základní kapitál - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - S T A N O V Y Zemědělská společnost Zhoř a.s. ČÁST PRVNÍ I. POVINNÉ NÁLEŽITOSTI STANOV - - - - - - - - - - - - - - - - - - - I. Firma a sídlo společnosti - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Více

PROJEKT ROZDĚLENÍ FORMOU ODŠTĚPENÍ SE VZNIKEM NOVÉ SPOLEČNOSTI

PROJEKT ROZDĚLENÍ FORMOU ODŠTĚPENÍ SE VZNIKEM NOVÉ SPOLEČNOSTI PROJEKT ROZDĚLENÍ FORMOU ODŠTĚPENÍ SE VZNIKEM NOVÉ SPOLEČNOSTI vyhotovený společností T I Centrum, a. s. dne 19.11.2014 (dále jen Projekt ) Čl. 1 Úvodní ustanovení 1.1. Tento Projekt je vyhotovován statutárním

Více

STANOVY Akciové společnosti Nupharo Holding, a.s. Úplné znění ke dni 3.června, 2014

STANOVY Akciové společnosti Nupharo Holding, a.s. Úplné znění ke dni 3.června, 2014 STANOVY Akciové společnosti Nupharo Holding, a.s. Úplné znění ke dni 3.června, 2014 1 FIRMA, SÍDLO, DOBA TRVÁNI HOLDINGOVÉ SPOLEČNOSTI 1. Obchodní firma společnosti: Nupharo Holding, a.s. ( Holdingová

Více

STANOVY akciové společnosti. Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s.

STANOVY akciové společnosti. Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. Vodohospodářská společnost Vrchlice-Maleč, a.s. STANOVY akciové společnosti Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. Obsah: HLAVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 4 Článek 1 Založení, vznik a trvání

Více

Stanovy evropské akciové společnosti (dále jen stanovy")

Stanovy evropské akciové společnosti (dále jen stanovy) ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení Stanovy evropské akciové společnosti (dále jen stanovy") Článek 1 Založení evropské společnosti Tyto stanovy upravují právní poměry evropské společnosti s obchodní firmou XY,

Více

Stanovy akciové společnosti Královéhradecká provozní, a.s..

Stanovy akciové společnosti Královéhradecká provozní, a.s.. Stanovy akciové společnosti Královéhradecká provozní, a.s.. Obsah Stanov: Článek 1: Založení akciové Společnosti... 4 Článek 2: Firma a sídlo Společnosti... 4 Článek 3: Trvání Společnosti... 4 Článek 4:

Více

STANOVY EVROPSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. Contacc SE

STANOVY EVROPSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. Contacc SE STANOVY EVROPSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Contacc SE Společnost se dle ustanovení 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích podřizuje tomuto zákonu jako celku (1) OBCHODNÍ FIRMA A SÍDLO

Více

2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, osob pověřených sčítáním hlasů a ověřovatelů zápisu

2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, osob pověřených sčítáním hlasů a ověřovatelů zápisu Pořad jednání: Představenstvo společnosti Iveco Czech Republic, a. s. se sídlem ve Vysokém Mýtě, Pražské Předměstí, Dobrovského 74, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,

Více

PROJEKT ROZDĚLENÍ společnosti O2 Czech Republic a.s. odštěpením se vznikem nové společnosti

PROJEKT ROZDĚLENÍ společnosti O2 Czech Republic a.s. odštěpením se vznikem nové společnosti PROJEKT ROZDĚLENÍ společnosti O2 Czech Republic a.s. odštěpením se vznikem nové společnosti Obsah 1. Úvodní ustanovení... 1 2. Identifikace Rozdělované společnosti a obchodní firma a sídlo nové společnosti...

Více

Stanovy (úplné znění ke dni úprava dle ZOK) DRUŽSTVO LÉKÁREN

Stanovy (úplné znění ke dni úprava dle ZOK) DRUŽSTVO LÉKÁREN Stanovy (úplné znění ke dni úprava dle ZOK) DRUŽSTVO LÉKÁREN 1 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob. Je založeno na dobu neurčitou. 2. Družstvo je právnickou osobou a za porušení svých

Více

ÚZ č. 672 - aktualizace strany 11, se správným zněním 21 odst. 5. ÚZ č. 672 - aktualizace strany 19, se správným zněním 38k odst.

ÚZ č. 672 - aktualizace strany 11, se správným zněním 21 odst. 5. ÚZ č. 672 - aktualizace strany 19, se správným zněním 38k odst. ÚZ č. 672 - aktualizace strany 11, se správným zněním 21 odst. 5 HLAVA II PODNIKÁNÍ ZAHRANIČNÍCH OSOB Díl I Základní ustanovení 21 (1) Zahraniční osoby mohou podnikat na území České republiky za stejných

Více

Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady

Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi ČEZ, a. s. a Mgr. Janem Marešem Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady ČEZ, a. s., společnost se sídlem v Praze 4, Duhová 1444/2, PSČ: 140 53, IČO: 45274649,

Více

Společenská smlouva o založení společnosti Roset s.r.o. ------------------- (úplné znění zakladatelského dokumentu)

Společenská smlouva o založení společnosti Roset s.r.o. ------------------- (úplné znění zakladatelského dokumentu) Společenská smlouva o založení společnosti Roset s.r.o. ------------------- (úplné znění zakladatelského dokumentu) ----------------------------------- I. - Doba trvání společnosti ---------------------------------------------

Více

Návrh změny stanov pro valnou hromadu konanou dne 26. 4. 2006. Předmět podnikání

Návrh změny stanov pro valnou hromadu konanou dne 26. 4. 2006. Předmět podnikání Návrh změny stanov pro valnou hromadu konanou dne 26. 4. 2006 Předmět podnikání 2 Předmět podnikání banky vyplývá z ustanovení zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon

Více

Jednací řád valné hromady České komory architektů JEDNACÍ ŘÁD VALNÉ HROMADY ČKA

Jednací řád valné hromady České komory architektů JEDNACÍ ŘÁD VALNÉ HROMADY ČKA Jednací řád valné hromady České komory architektů 2014 JEDNACÍ ŘÁD VALNÉ HROMADY ČKA VALNÁ HROMADA ČESKÉ KOMORY ARCHITEKTŮ v souladu s ustanovením 23 odst. 6 zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání

Více

SPOLEČNOSTECH A DRUŽSTVECH (ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH)

SPOLEČNOSTECH A DRUŽSTVECH (ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH) ZÁKON O OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTECH A DRUŽSTVECH (ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH) 2012 1 OBSAH: ČÁST PRVNÍ... 14 OBCHODNÍ KORPORACE... 14 HLAVA I... 14 Díl 1... 14 Společná ustanovení... 14 Díl 2... 16 Založení

Více

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2 Statut sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2 Statut sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Čl. 1. Název a sídlo Název: Dobrotety (dále jen sdružení ) Sídlo: Slávy Horníka 23/200, 150 00 Praha 5 Působnost: celé území České republiky Čl. 2 Statut sdružení Občanské sdružení

Více