Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi UMĚLECKOŘEMESLNÁ STAVBA HUDEBNÍCH NÁSTROJŮ STRUNNÉ NÁSTROJE L/09

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi UMĚLECKOŘEMESLNÁ STAVBA HUDEBNÍCH NÁSTROJŮ STRUNNÉ NÁSTROJE 82 51 L/09"

Transkript

1 Implementace finanční gramotnosti 1 TITULNÍ STRANA ve školní praxi UMĚLECKOŘEMESLNÁ STAVBA HUDEBNÍCH NÁSTROJŮ STRUNNÉ NÁSTROJE L/09 IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU EKONOMIKA 3. ročník

2 1 TITULNÍ STRANA UČEBNÍ OSNOVA...4 EKONOMIKA Pojetí vyučovacího předmětu Obecný cíl vyučovacího předmětu Charakteristika učiva: Výsledky vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí: Strategie výuky Kritéria hodnocení žáků: Přínos vyučovacího předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a aplikaci průřezových témat: Rozpis učiva a výsledky vzdělávání DOPORUČENÝ PŘÍKLAD FG CENOVÁ Cíle a přínosy pro žáka: Informace pro studenty: Příklad: Řešení: Interpretace výsledků a správného řešení příkladu: Požadavky na pomůcky, materiální zdroje, informační technologie: Realizace postup a metody: DOPORUČENÝ PŘÍKLAD FG PENĚŽNÍ Cíle a přínosy pro žáka: Základní informace o nebankovních půjčkách Příklad: Příklad č Příklad č Řešení: Příklad č Příklad č Interpretace výsledků a správného řešení příkladu: Požadavky na pomůcky, materiální zdroje, informační technologie: Realizace postup a metody:...15

3 4 DOPORUČENÝ PŘÍKLAD FG PENĚŽNÍ Cíle a přínosy pro žáka: Příklad: Řešení: Interpretace výsledků a správného řešení příkladu: Požadavky na pomůcky, materiální zdroje, informační technologie: Realizace postup a metody: DOPORUČENÝ PŘÍKLAD FG ROZPOČTOVÁ Cíle a přínosy pro žáka: Rezerva domácího rozpočtu Příklad: Řešení: Interpretace výsledků: Požadavky na pomůcky, materiální zdroje, informační technologie: Realizace postup a metody: DOPORUČENÝ PŘÍKLAD FG ROZPOČTOVÁ Příklad 1: Řešení: Příklad 1: Příklad 2: Řešení 2: Interpretace výsledků a správného řešení příkladu: Požadavky na pomůcky, materiální zdroje, informační technologie: Realizace postup a metody:...32

4 1 UČEBNÍ OSNOVA EKONOMIKA Obor středního vzdělávání Uměleckořemeslná stavba hudebních nástrojů strunné nástroje L/09 Počet hodin v UP celkem: 15 Platnost učební osnovy od: Pojetí vyučovacího předmětu Obecný cíl vyučovacího předmětu Obecným cílem tématu finanční gramotnosti je vzdělat finančně gramotného občana, který se orientuje ve finančním světě a dosáhne znalostí, dovedností a hodnotových postojů umožňujících mu finančně zabezpečit sebe a své blízké, případně své podnikání. Žák: - dokáže naplánovat, spravovat a vést svůj rozpočet, případně rozpočet celé rodiny - navrhne způsob zhodnocení volných finančních prostředků nebo řešení v případně nedostatku prostředků v rozpočtu - orientuje se ve finančních produktech, rozlišuje je, zhodnotí jejich klady a zápory a dokáže vybrat vhodný produkt podle svých potřeb - dokáže použít znalosti z oblasti práv spotřebitele Charakteristika učiva: Učivo se skládá ze čtyř tematických celků dle standard finanční gramotnosti pro střední vzdělávání, které slouží jako východisko při tvorbě vzdělávacího programu: - peníze - hospodaření domácnosti

5 - finanční produkty - práva spotřebitele Všechny části jsou žáka významné, společně tvoří komplexní téma, které mu pomůže kvalitně se rozhodovat ve finančních otázkách běžného života. Témata jsou doplněna domácí přípravou a úkoly, které zpracovávají žáci samostatně doma Výsledky vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí: Výuka se zaměřuje především na rozvíjení samostatného zodpovědného rozhodování ve finanční oblasti, žák by si měl uvědomit, že znalost finanční problematiky mu pomáhá při řešení běžných životních situací a zvyšuje kvalitu jeho života. Žák by měl být schopen zhodnotit důsledky svého rozhodování Strategie výuky Preferujeme tyto výukové metody: - praktická cvičení - modelové problémové úlohy - besedy a přednášky s lidmi z praxe - diskuzi Při výuce je vhodné využívat aktivizující metody, diskuzi, vytváření a řešení problémových případů a konfliktních situací, které připravují žáky na situace běžného života Kritéria hodnocení žáků: Hodnocení vychází z plánovaných výsledků vzdělávání a nejvíce se hodnotí: - vědomosti a dovednosti - aplikace teorie do praxe - míra angažovanosti při výuce - schopnost práce v týmu - schopnost obhajovat svůj názor

6 1.1.6 Přínos vyučovacího předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a aplikaci průřezových témat: V tématu jsou zahrnuta tato průřezová témata: a) osobnostní a sociální výchova mezilidské vztahy, poznání a sebepoznání, komunikace, spolupráce, dovednosti rozhodování se rozvíjí ve všech tematických celcích, zejména pak v celku hospodaření domácnosti b) výchova demokratického občana schopnost řešit problémy s vědomím svých práv a povinností je naplňována především v tématu finančních produktů a práv spotřebitele V tematickém celku finanční gramotnosti se budou rozvíjet zejména kompetence matematické, kompetence k řešení problémů, komunikační kompetence a kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi (také při domácí práci a přípravách žáků). Rozvoj klíčových kompetencí se zaměřuje na rozvoj schopnosti vyhledávání a zpracování informací, práci s internetem a zhodnocení získaných informací z hlediska pravdivosti a věrohodnosti.

7 1.2 Rozpis učiva a výsledky vzdělávání VÝSLEDKY UČIVO DOPORUČENÁ HODINOVÁ DOTACE Rozliší pravidelné a nepravidelné příjmy a výdaje Navrhne rozpočet domácnosti Rozhodne o řešení schodku nebo přebytku rozpočtu a obhájí své rozhodnutí Používá běžné platební nástroje Zhotoví příkazy k úhradě, inkasu, vyplní různé typy složenek Rozliší různé druhy platebních karet Stanoví cenu nákladovou metodou Vypočítá úroky při jednoduchém úrokování Porovná a vybere nejvhodnější způsob uložení peněz v krátkém časovém období (do 1 roku) Porovná bankovní produkty a vybere vhodný produkt pro uložení prostředků nebo spoření na delší časové období Zhodnotí a vybere vhodný úvěrový produkt Navrhne, jak se vyhnout předlužení Pro konkrétní situaci navrhne, jak uplatňovat práva spotřebitele Navrhne postup reklamace HOSPODAŘENÍ DOMÁCNOSTI Příjmy Výdaje Schodkový rozpočet Přebytkový rozpočet PENÍZE Peníze a jejich používání Bankovní účet a operace na něm Platební nástroje Tvorba ceny FINANČNÍ PRODUKTY Jednoduché úrokování Krátkodobé ukládání peněz Střednědobé a dlouhodobé ukládání peněz Úvěry bankovní, nebankovní, neschopnost splácet, RPSN PRÁVA SPOTŘEBITELE Předpisy na ochranu spotřebitele Reklamační řízení 2 (+1 hodina domácí přípravy) 4 (+1 hodina domácí přípravy) 4 (+1 hodina domácí přípravy) 2

8 2 DOPORUČENÝ PŘÍKLAD FG CENOVÁ FINANČNÍ GRAMOTNOST Téma: Finanční gramotnost cenová (Práva spotřebitele) Prodej mimo prostory obvyklé k podnikání Obor vzdělávání: L/09 Uměleckořemeslná stavba hudebních nástrojů strunné nástroje Ročník: 3. ročník Vyučovací předmět: Ekonomika Klíčová slova: prostory obvyklé k podnikání, kupní smlouva, odstoupení od smlouvy, občanský zákoník 2.1 Cíle a přínosy pro žáka: Žáci si prohloubí znalosti z oblasti ochrany práv spotřebitele, zejména postup při uzavírání kupních smluv a nákup mimo prostor obvyklých k podnikání, především na tzv. prodejních akcích. Žáci dokážou určit, jak mají postupovat v případě, že uzavřou nevýhodnou kupní smlouvu na prodejní akci nebo v jiných prostorách, které nejsou určené k podnikání a jak mají od této smlouvy odstoupit a v jaké lhůtě. Žáci vědí, na které orgány se mohou v případě problémů obrátit a že veškeré záležitosti ohledně uzavírání kupních smluv jsou upraveny v občanském zákoníku Informace pro studenty: Výňatek z občanského zákoníku 57 (1) Byla li spotřebitelská smlouva uzavřena mimo prostory obvyklé k podnikání dodavatele nebo nemá li dodavatel žádné stálé místo k podnikání, může spotřebitel od smlouvy písemně odstoupit do 14 dnů od jejího uzavření; nedošlo li dosud ke splnění dodávky zboží či služeb dodavatelem, může od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodů a bez jakékoliv sankce do 1 měsíce. To neplatí ohledně smluv, u nichž si spotřebitel výslovně sjednal návštěvu dodavatele za účelem objednávky. Dodavatel je zároveň povinen vrátit spotřebiteli zaplacené finanční částky do 30 dnů od odstoupení od smlouvy. (2) Dodavatel musí spotřebitele písemně upozornit na právo odstoupit od smlouvy nejpozději při uzavření smlouvy; písemné upozornění musí obsahovat i označení osoby, u níž je třeba toto právo uplatnit, včetně bydliště či sídla takové osoby. (3) Při porušení povinnosti stanovené v předchozím odstavci má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy do 1 roku od jejího uzavření. (4) Ustanovení předchozích odstavců se nevztahují na smlouvy a) jejichž předmětem je výstavba, prodej, nájem nebo jiné právo k nemovitosti, s výjimkou smluv o jejích opravách a o dodávce zařízení do ní začleněných, b) na dodávku potravin nebo jiného zboží běžné spotřeby dodávaného stálými doručovateli do domácnosti spotřebitele nebo do jiného jím určeného místa,

9 c) na dodávku zboží nebo služeb, které byly uzavřeny podle katalogu dodavatele, s nímž se spotřebitel měl možnost seznámit v nepřítomnosti dodavatele, za předpokladu, že mezi stranami má pokračovat spojení při plnění uzavřené nebo jiné smlouvy a za předpokladu, že spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy nejméně do 7 dnů od převzetí zboží a je s tímto právem seznámen v katalogu nebo ve smlouvě, d) pojistné a o cenných papírech. 2.2 Příklad: Jak byste postupovali v případě, kdybyste zjistili, že Vám příbuzný podepsal na předváděcí akci firmy ZZ s. r. o. Cheb nevýhodnou smlouvu na koupi souboru elektrických spotřebičů určených pro domácí použití. Kupní cena těchto elektrospotřebičů byla neúměrně vysoká. Na základě podepsané smlouvy byly Vašemu příbuznému doručeny spotřebiče domů a on zaplatil částku korun. Zároveň má ještě uhradit dalších korun. V uzavřené kupní smlouvě je uvedeno, že mu zboží bylo předvedeno a nemá tedy nárok od smlouvy odstoupit. Které orgány je možné upozornit v případě, jestliže firma ZZ nebude chtít s kupujícím komunikovat a nevýhodnou smlouvu zrušit? Řešení: Podle 57 odst. 1 má kupující právo odstoupit od kupní smlouvy, protože výrobky byly koupeny (a smlouva uzavřena) na předváděcí akci a jde tedy o smlouvu uzavřenou mimo prostory obvyklé k podnikání. Na tuto skutečnost nemá vliv ani to, že je ve smlouvě uvedeno, že od smlouvy nelze odstoupit. Kupující musí odstoupit od smlouvy do 14 dnů a musí to být provedeno PÍSEMNĚ. V odstoupení od smlouvy není potřeba uvádět důvod pro odstoupení, smlouvu je nutno náležitě identifikovat název, číslo smlouvy, datum uzavření, smluvní strany, předmět smlouvy a kupní cena viz vzor. Pokud firma peníze nevrátí, je možné na její jednání upozornit Českou obchodní inspekci a místně příslušný živnostenský úřad. A pro vymožení již zaplacené částky je nutné se obrátit na soud. 2.3 Interpretace výsledků a správného řešení příkladu: V případě, že uzavřeme kupní smlouvu mimo prostory obvyklé k podnikání, např. na prezenční akci, veletrhu nebo výstavě, máme podle 57 občanského zákoníku právo od ní do 14 dnů odstoupit. Toto lze provést pouze písemně a je nutné uzavřenou smlouvu dobře identifikovat. Zboží je nutné samozřejmě vrátit a nechat si tuto skutečnost potvrdit. Nejlepší je v tomto případě odevzdat zboží přímo na adrese prodávajícího. V případě, že firma nechce odstoupení od smlouvy respektovat, je možné na toto upozornit Českou obchodní inspekci a živnostenský úřad a peníze vymáhat soudní cestou. 2.4 Požadavky na pomůcky, materiální zdroje, informační technologie: K tomuto příkladu je nutné použít výňatek z občanského zákoníku 57, odst. 1. Je možno využít úplné znění občanského zákoníku, ve kterém by žáci sami vyhledali příslušný paragraf, např. na adrese

10 2.5 Realizace postup a metody: Příklad je určen pro část jedné vyučovací hodiny (20 30 minut). Na začátku hodiny je vhodné zopakovat základní pojmy, zejména pojem kupní smlouva, způsoby jejího uzavření a její náležitosti (cca 5 10 minut). Dalších 10 minut studují občanský zákoník nebo jeho část týkající se prodeje zboží mimo obvyklá místa. Dalších 10 minut vysvětlují a obsahují své řešení problému. 3 DOPORUČENÝ PŘÍKLAD FG PENĚŽNÍ FINANČNÍ GRAMOTNOST Téma: Obor vzdělávání: nástroje Ročník: Finanční gramotnost peněžní (Finanční produkty) Nebankovní půjčky a jejich rizika L/09 Uměleckořemeslná stavba hudebních nástrojů strunné 3. ročník Vyučovací předmět: Ekonomika Klíčová slova: nebankovní půjčka, RPSN, zajištění půjčky 3.1 Cíle a přínosy pro žáka: Žáci si doplní informace o dalších finančních produktech, se kterými se mohou v běžném životě potkat, a to o nebankovních půjčkách. Zejména jde o to, aby si uvědomili rizika s nimi spojená a naučili se rozlišovat jejich výhody a nevýhody a dokázali se vyhnout případnému předlužení a neschopnosti půjčky splácet. Také by měli dokázat posoudit celkové náklady spojené s tímto způsobem získání peněz. 3.2 Základní informace o nebankovních půjčkách půjčka je poskytována tzv. nebankovním sektorem, který není pod dozorem ČNB, tzn., že prakticky každý může nabízet poskytování půjček (soukromé osoby, sdružení osob, velké instituce), některé společnosti fungují podobně jako banky, mají své etické kodexy a jasně stanovená pravidla, jiné fungují na méně solidním základu společnosti, se kterými mohou mít klienti problémy: společnosti, které půjčují jenom na základě zástavního práva k nemovitosti a nezajímají se o příjmy a schopnost splácet společnosti, které půjčují bez ohledu na příjem (i nezaměstnaným)

11 společnosti, které nabízí možnost oddlužení a přeúvěrování dluhů, jde vlastně pouze o přeposílání peněz a to za poplatek, společnost většinou nenese žádnou odpovědnost za to, že věřitelé přistoupí na nižší splátky společnosti, které nabízí úvěry, ale pouze za předpokladu, že zájemce složí předem poplatek, teprve potom společnost zkoumá, zda zájemce splňuje podmínky pro získání úvěru; většina klientů samozřejmě podmínky pro získání úvěru nesplní, ale poplatek jim vrácen není většinou je získání nebankovní půjčky podstatně rychlejší a snazší, ale za cenu vyšších úroků a poplatků při nesplácení půjčky mohou někteří věřitelé místo soudního vymáhání využít služeb rozhodce, který celou záležitost předá exekutorovi a ten pak celý dluh vymáhá včetně všech poplatků a dodatečných nákladů, proto je nutné důsledně dbát na přesnou platební morálku a neopožďovat se s placením a jakýkoli případný problém okamžitě řešit a všechny případné změny a dohody mít potvrzeny písemně! kritéria pro hodnocení nebankovních půjček: RPSN a přeplacení jak je půjčka ve skutečnosti drahá, RPSN udává, jaká je roční procentní sazba nákladů, některé společnosti přesto, že jde o ze zákona povinný údaj, tuto sazbu neuvádí anebo uvádí její nesprávnou výši, výpočet RPSN je složitý, zahrnuje kromě výše splátek také ostatní náklady a poplatky spojené s čerpáním půjčky, pro výpočet lze využít některé internetové kalkulačky, např. přeplacení - kolik zaplatíme navíc, nezohledňuje časovou hodnotu peněz, výpočet: Poznámka: U některých společností se RPSN pohybuje ve stovkách % zajištění úvěru jakým způsobem se věřitel chrání v případě, že dlužník přestane splácet a jak bude pohledávku vymáhat, kromě zajištění nemovitostí se používá institut ručitele, spoludlužníka, zajištění směnkou, srážkou ze mzdy nebo rozhodčí řízení sankce, úroky z prodlení a poplatky pokud dlužník neplatí včas nebo vůbec, dluž se mu navyšuje o smluvní poplatky, pokuty a úroky z prodlení, které se většinou počítají za každý den zpoždění, největší nebezpečí představují společnosti, které i za malé zpoždění účtují velké poplatky, příklady sankcí v případě zpoždění: 10 % za každý započatý týden prodlení z půjčené částky, min. 250 korun

12 úrok 0,5% z dlužné částky za den + za více než 10 dní prodlení sedminásobek měsíční splátky 0,1 % denně + 20 % z dlužné částky, min korun odkazy na další dokumenty všechny důležité informace by měly být uvedeny ve smlouvě o půjčce, pokud společnost odkazuje klienty na další dokumenty je nutné si je všechny důkladně prostudovat, zejména pasáže psané drobným písmen a pod čarou, je vhodné si všechny dokumenty vyžádat ke studiu domů a případně je zkonzultovat s právníkem Výhody nebankovních půjček společnosti nenahlíží do bankovních registrů a registrů neplatičů peníze rychle (do 24 hodin) k dispozici a obvykle bez nutnosti uvést účel půjčky u některých společností nemusíte dokládat příjem Nevýhody nebankovních půjček vysoký úrok vysoké poplatky rychlé řešení nesplácení půjčky (obvykle to končí rozhodčím řízením a exekucí) špatná informovanost při uzavírání půjček 3.3 P říklad: Příklad č. 1 Srovnejte následující bankovních a nebankovních půjčky a vyberte si nejvýhodnější variantu. Půjčka je poskytnuta na 60 měsíců a celková výše je korun. a) společnost A výše splátky 1270, /měsíčně vstupní poplatky 5 % z půjčky b) společnost B měsíční splátka 1085,-/měsíčně bez poplatků c) společnost C měsíční splátka 1246,-/měsíčně

13 bez poplatků d) banka D výše splátky 1014,-/měsíčně poplatek za zpracování smlouvy 8 % Příklad č. 2 Vypočtěte, jak velkou částku zaplatíte, pokud se zpozdíte se splátkou úvěru v celkové výši korun, výše splátky je stanovena na 1000 korun měsíčně. Zpoždění se splácením je 22 dnů. Varianta A poplatky: 0,1 % denně z dlužné částky (celkové) + 20 % z dlužné částky, min korun Varianta B Úrok 0,08 % za den z dlužné částky (celkové) + 8 % z dlužné splátky za každý měsíc 3.4 Řešení: Příklad č. 1 a) společnost A * 60= poplatek = celkem b) společnost B * 60 = celkem c) společnost C * 60 = celkem

14 d) banka D * 60 = poplatek celkem Nejvýhodnější pro klienta z hlediska celkově uhrazené částky je půjčka od banky, varianta d). Z nebankovních půjček je nejlevnější varianta b, které se od bankovní půjčky liší pouze o 260 korun Příklad č. 2 Varianta A 0,1 % z * 22 dní = % z = celkem Varianta B 0,08 % z * 22 dní = % z 1000 = 80 celkem Interpretace výsledků a správného řešení příkladu: Z provedených jednoduchých výpočtů je zřetelné, že v příkladu č. 1 je nejvýhodnější bankovní půjčka, ale u nebankovní půjčky jsou celkové náklady vyšší pouze o 260 korun, což je zanedbatelný rozdíl. Protože údaje jsou převzaty ze skutečnosti, je nutné žáky upozornit na to, že nebankovní půjčka může být komplikována velkými poplatky za zpožděné splátky apod. Výpočet příkladu č. 2 je velmi jednoduchý. 3.6 Požadavky na pomůcky, materiální zdroje, informační technologie: V tomto případě nejsou potřeba žádné pomůcky kromě kalkulaček. Pro vyhledávání dalších informací o nebankovních půjčkách lze využít internet.

15 3.7 Realizace postup a metody: Pro realizaci tohoto příkladu postačí 1 vyučovací hodina. Na začátku hodiny je možné zopakovat základní informace o nebankovních půjčkách, připomenout pojem RPSN a způsob jejího výpočtu. Je vhodné se zejména zaměřit na informace o nevýhodách a problémech nebankovních půjček, upozornit žáky na možnost řešení sporů v rozhodčím řízení, které má obvykle pro dlužníky likvidační průběh. Výpočty v příkladech jsou jednoduché, je možné je zadat jako samostatnou práci nebo domácí práci. 4 DOPORUČENÝ PŘÍKLAD FG PENĚŽNÍ FINANČNÍ GRAMOTNOST Téma: Finanční gramotnost peněžní (Finanční produkty) Směnky a jejich použití Obor vzdělávání: L/09 Uměleckořemeslná stavba hudebních nástrojů strunné nástroje Ročník: 3. ročník Vyučovací předmět: Ekonomika Klíčová slova: směnka, akceptace směnky, emise, indosament, diskont směnky 4.1 Cíle a přínosy pro žáka: Žáci si prohloubí znalosti z oblasti cenných papírů, zopakují se základní pojmy, seznámí se s dalšími pojmy, které se používají v souvislosti s cennými papíry. Na základě znalostí o směnkách, jejich náležitostech a druzích budou schopni vypracovat vzory cizí i vlastní směnky. Studenti vědí, jaké jsou výhody a nevýhody použití směnky v běžném životě. Základní informace o směnkách a jejich využití: - jde o druh cenného papíru (z. č. 191/50 Sb. ve znění z. č. 29/2000 Sb.) - písemný doklad o finančním závazku - výstavce se v něm zavazuje, že osobě uvedené na směnce zaplatí ve stanovené době směnečnou sumu (vlastní směnka) nebo výstavce přikazuje třetí osobě (směnečníkovi), aby zaplatil osobě uvedené ve směnce směnečnou sumu (cizí směnka) - podoba není stanovená, jen její náležitosti: označení listiny jako směnka nejen v nadpisu, ale i v textu bezpodmínečný příkaz zaplatit částku včetně měny, uvádí se i slovy jméno toho, kdo má zaplatit splatnost pokud není uvedena, jde o směnku na viděnou

16 místo, kde má být zaplaceno pokud není uvedeno, platí se v místě bydliště nebo sídla toho, kdo má platit datum a místo vystavení směnky vlastnoruční podpis výstavce komu má být zaplaceno - vlastní směnka se vyhotovuje pouze jedna (při úhradě se vrací), cizí směnka může mít i více kopií - zlepšení jistoty úhrady na směnce je uvedena další osoba, která má zaplatit, pokud to dlužník neudělá, tzv. AVALISTA (avalová směnka) - prodej nebo převod směnky se vyznačí na rubu INDOSAMENT - zaplacení směnky se potvrzuje přímo na směnce, existuje možnost i částečné úhrady, tato skutečnost se uvede na směnce - při nezaplacení se musí majitel směnky obrátit na soud, soudní řízení je jednodušší a rychlejší, žaloba nemusí přikazovat vznik závazku, stačí předložit platnou směnku, důkazy proti musí podat žalovaný - může sloužit jako zajišťovací nástroj mezi podnikateli fyzickými osobami, pokud nedojde k plnění z mimosměnečného vztahu (např. kupní smlouvy) - promlčení směnky 3 roky od dne, kdy se směnka stala platnou (POZOR: hodně výjimek, obzvláště pokud došlo k převodu směnky, je lepší porada s právníkem) - terminologie z oblasti směnek: akceptace směnky směnka se stává platnou až jejím přijetím (akceptem) aval směnečné ručení třetí osobou avalista směnečný ručitel blankosměnka (biankosměnka) směnka, na které při vydání úmyslně není vyplněna podstatná náležitost (např. částka) depozitní směnka směnka vystavená finanční institucí (bankou) k zajištění pohledávky vzniklé z vkladu věřitele, k pořízení je třeba běžný účet v bance, doklad totožnosti a min korun domicil místo splacení směnky emitent výstavce směnky (dlužník) eskont směnky koupě dosud nesplacené směnky bankou indosament převod směnky na nového majitele

17 rektasměnka směnka, kde výstavce nebo akceptant zamezí tomu, aby se směnka dostala do oběhu, do textu směnky se uvedou slova nikoli na řad a směnka tak ztrácí obchodovatelnost remitent osoba uvedená ve směnce jako věřitel směnečník u cizí směnky osoba, která má zaplatit Příklad vlastní směnky: SMĚNKA Za tuto směnku zaplatím dne (měsíc slovy) na řad. (jméno, RČ, bydliště toho, komu má být zaplaceno) Kč. částka slovy Splatno v.. (místo placení) Výstavce: Jméno (název) RČ nebo IČO. Adresa nebo sídlo.. Podpis, razítko... Příklad cizí směnky: SMĚNKA Zaplaťte za tuto směnku dne.. částku Kč Částka slovy.. panu. Místo podpisu.. Směnečník: Vlastnoruční podpis Jméno, RČ, bydliště Výstavce: Vlastnoruční podpis Jméno, RČ, bydliště

18 4.2 Příklad: Varianta A Váš přítel Václav Nyklák, RČ /5555 bytem Nádražní 225/48, Cheb si od Vás chce půjčit 5000 korun s tím, že ji uhradí Tuto půjčku si chcete zajistit a proto požadujete, aby Váš kamarád podepsal vlastní směnku. Připravte tuto směnku tak, aby ji mohl podepsat. POZNÁMKA: Nezapomeňte, že všechny vzory směnek (případně jiných dokumentů), které připravíte a vyplníte, je dobré přeškrtnout a doplnit slovem VZOR. Varianta B Půjčujete si peníze od svého známého Jana Vopičky, RČ /7474, bytem Pod strání 81, Cheb, částka je korun, splatnost je Protože stejnou částku Vám dluží pan Jan Janeček, RČ /5698, bytem J. Nepomuckého 47, Cheb, domluvil jste s ním i s panem Vopičkou, že částku za Vás uhradí on. Pro zajištění svého dluhu připravte cizí směnku. 4.3 Řešení: Varianta A SMĚNKA Za tuto směnku zaplatím dne 10. října 2010 Václavu Nyklákovi, RČ /5555 bytem Nádražní 225/48, Cheb Kč =5000, (slovy pěttisíckorunčeských). Částka je splatná v místě bydliště dlužníka. V Chebu Výstavce: Vlastnoruční podpis Jméno, příjmení, RČ, bydliště POZNÁMKA: Částka slovy se píše dohromady i s měnou.

19 Varianta B SMĚNKA Zaplaťte za tuto směnku dne 11. května 2010 částku 20000, korun (slovy dvacetticískorunčeských) panu Janu Vopičkovi, RČ /7474, bytem Pod strání 81, Cheb. V Chebu Směnečník: Jeho podpis Jan Janeček, RČ /5698, bytem J. Nepomuckého 47 Výstavce: Váš podpis Jméno, příjmení, RČ, bydliště 4.4 Interpretace výsledků a správného řešení příkladu: Směnka je v současné době jednou z možností, jak zajistit svou pohledávku. Její použití není složité, je třeba znát potřebné náležitosti, které uvádí zákon o cenných papírech. Studenti mohou na základě znalostí připravit směnky cizí i vlastní. Jejich podoba se může lišit, při kontrole je nutné se zaměřit na to, zda obsahuje vše, co je potřeba a je srozumitelná. 4.5 Požadavky na pomůcky, materiální zdroje, informační technologie: Tento příklad nevyžaduje žádné speciální materiální vybavení. Směnky lze napsat i ručně nebo na počítači. Vzory směnek a další informace o nich lze najít i na internetu, např. v beznem zivote vyhody i rizika/ 4.6 Realizace postup a metody: Příklad je určen pro 1 vyučovací hodinu. V tomto časovém úseku je možné zopakovat základní pojmy, přidat k nim některé další i vysvětlit rozdíl mezi vlastní a cizí směnkou. Ve zbývajícím čase mohou studenti jednotlivě nebo ve dvojicích vypracovat vzory směnek a ty pak zkontrolovat společně s vyučujícím nebo jinou dvojicí studentů. Je vhodně studenty upozornit, aby jimi vypracované směnky přeškrtli a označili slovem VZOR, aby nedošlo k jejich zneužití. Směnku také mohou zpracovat v rámci domácí přípravy.

20 5 DOPORUČENÝ PŘÍKLAD FG ROZPOČTOVÁ FINANČNÍ GRAMOTNOST Téma: Finanční gramotnost rozpočtová (Hospodaření domácnosti) Rozbor rodinného hospodaření Obor vzdělávání: L/09 Uměleckořemeslná stavba hudebních nástrojů strunné nástroje Ročník: 3. ročník Vyučovací předmět: Ekonomika Klíčová slova: rozpočet domácnosti, příjmy, výdaje, rezerva, využití peněžních prostředků, spořicí účet, penzijní připojištění 5.1 Cíle a přínosy pro žáka: Naučit je, tvořit rozpočet domácnosti jako nedílnou součást jejího hospodaření. Přivést žáky k uvědomění si, že finanční rezervy jsou nezbytné pro zajišťování chodu domácnosti a potřeb jejích členů. Seznámit žáky s možnostmi zhodnocovat peněžní rezervy: jako je stavební spoření, spořicí účty a termínované vklady investice do podílových fondů, akcií, nemovitostí, ale i s možnostmi zajištění proti nečekaným výpadkům příjmů: proti krátkodobým výpadkům příjmu je vhodné vytvořit si v rozpočtu domácnosti rezervu, která by měla činit alespoň trojnásobek průměrných měsíčních výdajů a posloužit k překlenutí doby pracovní neschopnosti nebo ztráty zaměstnání, proti dlouhodobým výpadkům příjmu způsobeným úrazem, dlouhodobějším onemocněním nebo pracovní neschopností člena rodiny, na jehož příjmu je závislá celá domácnost, je určitě vhodnější zajistit rozpočet pojištěním. 5.2 Rezerva domácího rozpočtu Základem úspěchu je podrobný rozbor rodinného hospodaření, který je pro sestavení správného rozpočtu stěžejní. Každá domácnost by měla mít stranou uschovánu určitou rezervu. V jiném případě se může setkat s problémy v neočekávaných situacích, kdy bude potřebovat větší sumu peněz

21 najednou. Domácnost, která ještě žádnou rezervu nemá, by rozhodně neměla s pravidelným dohledem nad domácím rozpočtem otálet. Je až s podivem, kolik peněz utíká cestami, které jsou považovány za nevýznamné. Musí se sledovat jak pravidelné příjmy, tedy mzda, zisky z podnikání, sociální dávky, tak i nepravidelné příjmy např. z brigád, výnosy z vkladů, investic apod. Stejně pečlivě se zapisují také výdaje. Jako jsou pevné výdaje, v podobě výdajů na domácnost, nájem, energie, splátky úvěrů, leasingu. Pevné výdaje se neustále opakují a velmi těžce snižují. A v rodinném rozpočtu by na ně měly vždy být peněžní prostředky. Nesmí se také opomenout kontrolovatelné výdaje na nejrůznější nákupy, zájmy, zábavu. Kontrolovatelné výdaje můžeme v případě potřeby snížit nebo zcela si je odepřít. Co se takovouto kontrolou zjistí? Že zdánlivě malé částky, které se za měsíc utratí, se pak za rok načítají do neuvěřitelně vysokých. Za měsíc to může činit několik set, a za rok už několik tisíc, které se dají využít zcela jinak. Peníze unikají i jinde. Ještě mnohem nenápadněji, např. poplatky za vedení účtu v bance, telefonní paušál, drahá pojistka, zastaralé připojení k internetu, které už dávno telekomunikační společnosti nabízejí rychlejší a levnější a tak dále. Setrvačnost dokáže dlouhodobě obírat rodinný rozpočet o tisíce korun. Pokud budou údaje o příjmech a výdajích vidět "černé na bílém", bude se snáze a lépe šetřit. 5.3 Příklad: Manželé Slavíkovi žijí spolu se svými třemi dětmi v rodinném domě na okraji většího města, pracují v zaměstnaneckém poměru. Jedno jejich dítě půjde studovat na vysokou školu, kde předpokládané měsíční výdaje na jeho studium budou činit Kč. Měsíční příjmy a výdaje jejich domácnosti, které se uskutečnily v předcházejícím sledovaném období. Příjmy: čistý příjem p. Slavíka Kč čistý příjem pí Slavíkové Kč a výdaje: splátka leasingu Kč

22 nákupy pro domácnost Kč oblečení Kč telefon 700 Kč údržba domu Kč školní potřeby Kč zábava a kultura Kč 1.) Sestavte měsíční rozpočet domácnosti Slavíkových. 2.) Zjistěte, zda uspoří nějaké peněžní prostředky, v případě že ano, kolik? 3.) Navrhněte možnosti úspory peněžních prostředků ze stávajících výdajů Slavíkových tak, aby ušetřili na vysokoškolské studium svého dítěte a zároveň si ještě vytvořili peněžní rezervu pro domácnost? 4.) Sestavte nový rozpočet domácnosti Slavíkových s již navrhnutou změnou ve výdajích a určete výši peněžní rezervy, kterou tak získají pro svoji domácnost. 5.) Navrhněte možnosti využití takto vytvořené rezervy.

OPRAVÁŘ ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ 41 55 H/01. IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU EKONOMIKA 2. ročník. Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi

OPRAVÁŘ ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ 41 55 H/01. IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU EKONOMIKA 2. ročník. Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi OPRAVÁŘ ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ 41 55 H/01 IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU EKONOMIKA 2. ročník 1 UČEBNÍ OSNOVA...5 EKONOMIKA...5 1.1 Pojetí vyučovacího předmětu...5

Více

MECHANIK HUDEBNÍCH NÁSTROJŮ 33 54 L/01. IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU EKONOMIKA 2. ročník. Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi

MECHANIK HUDEBNÍCH NÁSTROJŮ 33 54 L/01. IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU EKONOMIKA 2. ročník. Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi MECHANIK HUDEBNÍCH NÁSTROJŮ 33 54 L/01 IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU EKONOMIKA 2. ročník Učební osnova 1 UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU...3 1.1 Pojetí vyučovacího

Více

Dluhová problematika - informační brožura 2007 Občanská poradna Plzeň, o. s. 2007 Člověk v tísni - společnost při České televizi, o. p. s.

Dluhová problematika - informační brožura 2007 Občanská poradna Plzeň, o. s. 2007 Člověk v tísni - společnost při České televizi, o. p. s. A B 1 Dluhová problematika - informační brožura 2007 Občanská poradna Plzeň, o. s. 2007 Člověk v tísni - společnost při České televizi, o. p. s. ISBN: 978-80-86961-28-6 2 OBSAH 1 Úvod...4 2 Všeobecný pohled

Více

DLUHOVÁ PROBLEMATIKA. Informační brožura

DLUHOVÁ PROBLEMATIKA. Informační brožura DLUHOVÁ PROBLEMATIKA Informační brožura DLUHOVÁ PROBLEMATIKA Informační brožura Leden 2008 Autoři: Ing. Štěpánka Syrovátková, Ing. Josef Machalíček Občanská poradna Plzeň, o.s. Bc. Jana Christová Informační

Více

Manuál pro. insolvence. sociální pracovníky. v oblasti. Michal Hubálek Adam Křístek Ladislav Zamboj PRAHA, 2011

Manuál pro. insolvence. sociální pracovníky. v oblasti. Michal Hubálek Adam Křístek Ladislav Zamboj PRAHA, 2011 Manuál pro sociální pracovníky insolvence v oblasti Michal Hubálek Adam Křístek Ladislav Zamboj PORADNA PRO OBČANSTVÍ / občanská a lidská práva PRAHA, 2011 Tato publikace vychází díky laskavé podpoře Evropské

Více

40/1964 Sb. Občanský zákoník. ze dne 26. února 1964. Preambule zrušena. Zrušeno. Čl.I Zrušen. Čl.II Zrušen. Čl.III Zrušen. Čl.IV Zrušen. Čl.V Zrušen.

40/1964 Sb. Občanský zákoník. ze dne 26. února 1964. Preambule zrušena. Zrušeno. Čl.I Zrušen. Čl.II Zrušen. Čl.III Zrušen. Čl.IV Zrušen. Čl.V Zrušen. 40/1964 Sb. Občanský zákoník ze dne 26. února 1964 Změna: 155/2010 Sb. Preambule zrušena Zrušeno Čl.I Čl.II Čl.III Čl.IV Čl.V Čl.VI Čl.VII Čl.VIII Federální shromáţdění České a Slovenské Federativní Republiky

Více

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi FINANČNÍ GRAMOTNOSTI SBÍRKA ŘEŠENÝCH PŘÍKLADŮ UČEBNÍ OBORY

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi FINANČNÍ GRAMOTNOSTI SBÍRKA ŘEŠENÝCH PŘÍKLADŮ UČEBNÍ OBORY Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi SBÍRKA ŘEŠENÝCH PŘÍKLADŮ FINANČNÍ GRAMOTNOSTI UČEBNÍ OBORY Sbírka vznikla v rámci realizace projektu: IMPLEMENTACE FINANČNÍ GRAMOTNOSTI VE ŠKOLNÍ PRAXI

Více

Prevence zadlužování českých domácností s důrazem na sociálně slabé a vyloučené skupiny obyvatel

Prevence zadlužování českých domácností s důrazem na sociálně slabé a vyloučené skupiny obyvatel Prevence zadlužování českých domácností s důrazem na sociálně slabé a vyloučené skupiny obyvatel Ministerstvo vnitra, odbor prevence kriminality 2008 C Odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra Zpracovali:

Více

FINANČNÍ GRAMOTNOST ING. PETR ANDRLE 2014-2015

FINANČNÍ GRAMOTNOST ING. PETR ANDRLE 2014-2015 FINANČNÍ GRAMOTNOST ING. PETR ANDRLE 2014-2015 Ing. Petr Andrle - lektor Ekonomická praxe 22 let Soukromý sektor Telekomunikace a ekonomika podniků Ženatý 4(5) dětí Postgraduální studium Nyní vzdělávání

Více

ÚVOD... 4. 1 Základní a funkční gramotnost... 5. 2 Finanční gramotnost... 6. 3 Úvodní analýza... 8. 4 Rodinný rozpočet... 9. 4.1 Příjmy...

ÚVOD... 4. 1 Základní a funkční gramotnost... 5. 2 Finanční gramotnost... 6. 3 Úvodní analýza... 8. 4 Rodinný rozpočet... 9. 4.1 Příjmy... [Zadejte text.] ÚVOD... 4 1 Základní a funkční gramotnost... 5 2 Finanční gramotnost... 6 3 Úvodní analýza... 8 4 Rodinný rozpočet... 9 4.1 Příjmy... 10 4.1.1 Zvýšení příjmů vlastní aktivitou... 10 4.1.2

Více

PRŮVODCE SPOTŘEBITELE SDRUŽENÍ ČESKÝCH SPOTŘEBITELŮ

PRŮVODCE SPOTŘEBITELE SDRUŽENÍ ČESKÝCH SPOTŘEBITELŮ PRŮVODCE SPOTŘEBITELE SDRUŽENÍ ČESKÝCH SPOTŘEBITELŮ Umíme si půjčovat? (Podepsat můžeš, přečíst musíš!) Libor Dupal, Otakar Schlossberger, Petr Toman Průvodce spotřebitele, svazek č. 10 Umíme si půjčovat?,

Více

Kvalifikační a personální agentura, o. p. s. obecně prospěšná společnost nestátní nezisková organizace. INFORMAČNÍ PŘÍRUČKA k programu

Kvalifikační a personální agentura, o. p. s. obecně prospěšná společnost nestátní nezisková organizace. INFORMAČNÍ PŘÍRUČKA k programu Kvalifikační a personální agentura, o. p. s. obecně prospěšná společnost nestátní nezisková organizace INFORMAČNÍ PŘÍRUČKA k programu Finanční akademie 1. Úvod do problematiky Potřeba preventivního působení

Více

Finanční gramotnost. Jak s penězi?! ing. Jiří pilař

Finanční gramotnost. Jak s penězi?! ing. Jiří pilař VzděláVací program V rámci projektu sám pro sebe, sám za sebe! získání základních sociálních a profesních dovedností reg. č. cz.1.04/3.1.02/67.00044 Finanční gramotnost Jak s penězi?! ing. Jiří pilař Finanční

Více

PREVENCE ZADLUŽOVÁNÍ ČESKÝCH DOMÁCNOSTÍ

PREVENCE ZADLUŽOVÁNÍ ČESKÝCH DOMÁCNOSTÍ PREVENCE ZADLUŽOVÁNÍ ČESKÝCH DOMÁCNOSTÍ s důrazem na sociálně slabé a vyloučené skupiny obyvatel Odbor prevence kriminality Ministerstvo vnitra ČR Materiál z dostupných pramenů sestavili: Mgr. Jana PETERKOVÁ

Více

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi:

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: Společnost: se sídlem: Nademlejnská 600/1, Hloubětín, 198 00 Praha 9 spisová značka: C 29514 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU č.: Dnešního dne uzavřeli/y: Jméno a příjmení: rodné číslo: trvale bytem:

RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU č.: Dnešního dne uzavřeli/y: Jméno a příjmení: rodné číslo: trvale bytem: Věřitel RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU č.: Dnešního dne uzavřeli/y: Klient obchodní společnost: V6 profit spol. s r.o. se sídlem: Praha 6, Liboc, Jenečská 112/50, PSČ 161 00 identifikační číslo: 27446638 zapsaná

Více

PŘIPRAVIT PRO ŽIVOT. Vzorové aktivity praktické výuky problematiky ekonomických a právních aspektů fungování domácností v ČR

PŘIPRAVIT PRO ŽIVOT. Vzorové aktivity praktické výuky problematiky ekonomických a právních aspektů fungování domácností v ČR PŘIPRAVIT PRO ŽIVOT Vzorové aktivity praktické výuky problematiky ekonomických a právních aspektů fungování domácností v ČR Úvod Dům Techniky Pardubice spol. s r.o. je realizátorem projektu PŘIPRAVIT

Více

VYHODNOCENÍ ANALÝZY A KOMPARACE EXTERNÍCH FOREM FINANCOVÁNÍ POŘÍZENÍ SPOTŘEBNÍHO ZBOŽÍ

VYHODNOCENÍ ANALÝZY A KOMPARACE EXTERNÍCH FOREM FINANCOVÁNÍ POŘÍZENÍ SPOTŘEBNÍHO ZBOŽÍ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku VYHODNOCENÍ ANALÝZY A KOMPARACE EXTERNÍCH FOREM FINANCOVÁNÍ

Více

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD Výhrada: Cílem dokumentu je poskytnutí základních informací pro podnikání. Hospodářská komora České republiky objektivně nemůže převzít odpovědnost za naprostou správnost,

Více

Masarykova univerzita Právnická fakulta. Obor: Právní vztahy k nemovitostem Katedra: Finančního práva a národního hospodářství.

Masarykova univerzita Právnická fakulta. Obor: Právní vztahy k nemovitostem Katedra: Finančního práva a národního hospodářství. Masarykova univerzita Právnická fakulta Obor: Právní vztahy k nemovitostem Katedra: Finančního práva a národního hospodářství Bakalářská práce Právní úprava hypotečních úvěrů (Legal Regulation of Mortgages)

Více

Vzdělávací skripta. pro projekt. Zpátky do zaměstnání. Mgr. Jana Mikulecká Bc. Kateřina Svobodová Bc. Miroslava Čechová Tomáš Lukačina, DiS.

Vzdělávací skripta. pro projekt. Zpátky do zaměstnání. Mgr. Jana Mikulecká Bc. Kateřina Svobodová Bc. Miroslava Čechová Tomáš Lukačina, DiS. Vzdělávací skripta pro projekt Zpátky do zaměstnání Mgr. Jana Mikulecká Bc. Kateřina Svobodová Bc. Miroslava Čechová Tomáš Lukačina, DiS. Obsah Finanční gramotnost... 6 Úvod... 7 Co je to finanční gramotnost...

Více

ÚVOD... 3. 1 Financování vlastního bydlení... 4. 1.1 Hypotéka... 4. 1.1.1 Rozdělení hypotečních úvěrů... 6. 1.1.2 Hlavní výhody čerpání hypotéky...

ÚVOD... 3. 1 Financování vlastního bydlení... 4. 1.1 Hypotéka... 4. 1.1.1 Rozdělení hypotečních úvěrů... 6. 1.1.2 Hlavní výhody čerpání hypotéky... [Zadejte text.] ÚVOD... 3 1 Financování vlastního bydlení... 4 1.1 Hypotéka... 4 1.1.1 Rozdělení hypotečních úvěrů... 6 1.1.2 Hlavní výhody čerpání hypotéky... 7 1.1.3 Podmínky poskytnutí státní podpory...

Více

Prodávající je registrován u Úřadu pro ochranu osobních údajů pod registračním číslem 00038189.

Prodávající je registrován u Úřadu pro ochranu osobních údajů pod registračním číslem 00038189. Obchodní podmínky 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyto obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") obchodní společnosti se sídlem DOMATECH.CZ s.r.o. Lannova 2061/8, 110 00 Praha 1 - Nové Město, identifikační

Více

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. Předkládaný návrh zákona o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů A. OBECNÁ ČÁST

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. Předkládaný návrh zákona o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů A. OBECNÁ ČÁST 1 DŮVODOVÁ ZPRÁVA k návrhu zákona o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů A. OBECNÁ ČÁST Předkládaný návrh zákona o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů (dále jen zákon ) je transpozicí

Více

Dobrá legislativa před špatně podepsanou smlouvou neochrání

Dobrá legislativa před špatně podepsanou smlouvou neochrání Dobrá legislativa před špatně podepsanou smlouvou neochrání Vybrané položky ve smlouvě celkovou částkou splatnou spotřebitelem součet celkové výše spotřebitelského úvěru a celkových nákladů spotřebitelského

Více

FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Analysis and comparison of consumer credits and loans in Czech republic. Jana Květová

FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Analysis and comparison of consumer credits and loans in Czech republic. Jana Květová ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Analýza a komparace spotřebitelských úvěrů a půjček v ČR Analysis and comparison of consumer credits and loans in Czech republic Jana

Více

RUKOVĚŤ SPOTŘEBITELE. Svazek I

RUKOVĚŤ SPOTŘEBITELE. Svazek I RUKOVĚŤ SPOTŘEBITELE Svazek I září 2003 Ing. Karel Novák, Ing. Libor Dupal Praha, zář í 2003 SDRUŽENÍ ČESKÝCH SPOTŘEBITELŮ / CZECH CONSUMERS ASSOCIATION Budějovická 73, 140 00 Praha 4 tel/fax: 261262280/261262268,

Více

NOVÉ VÝZVY. je umění. Informační příručka pro pedagogy k výuce vybraných témat finanční gramotnosti na středních školách

NOVÉ VÝZVY. je umění. Informační příručka pro pedagogy k výuce vybraných témat finanční gramotnosti na středních školách NOVÉ VÝZVY Hospodařit je umění Informační příručka pro pedagogy k výuce vybraných témat finanční gramotnosti na středních školách INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

Obchodní podmínky společnosti ACEMA Credit Czech, a.s., pro poskytování úvěrů pro spotřebitele platné od 1.1.2014

Obchodní podmínky společnosti ACEMA Credit Czech, a.s., pro poskytování úvěrů pro spotřebitele platné od 1.1.2014 Obchodní podmínky společnosti ACEMA Credit Czech, a.s., pro poskytování úvěrů pro spotřebitele platné od 1.1.2014 Účelem obchodních podmínek pro poskytnutí úvěru (dále také jen OP ) společnosti ACEMA Credit

Více

Finanční gramotnost. úlohy a metodika

Finanční gramotnost. úlohy a metodika Finanční gramotnost úlohy a metodika Ing. Petr Klínský Ing. Danuše Chromá Finanční gramotnost úlohy a metodika Národní ústav odborného vzdělávání Praha 2009 Tato publikace vznikla v rámci resortního projektu

Více