Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi UMĚLECKOŘEMESLNÁ STAVBA HUDEBNÍCH NÁSTROJŮ STRUNNÉ NÁSTROJE L/09

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi UMĚLECKOŘEMESLNÁ STAVBA HUDEBNÍCH NÁSTROJŮ STRUNNÉ NÁSTROJE 82 51 L/09"

Transkript

1 Implementace finanční gramotnosti 1 TITULNÍ STRANA ve školní praxi UMĚLECKOŘEMESLNÁ STAVBA HUDEBNÍCH NÁSTROJŮ STRUNNÉ NÁSTROJE L/09 IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU EKONOMIKA 3. ročník

2 1 TITULNÍ STRANA UČEBNÍ OSNOVA...4 EKONOMIKA Pojetí vyučovacího předmětu Obecný cíl vyučovacího předmětu Charakteristika učiva: Výsledky vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí: Strategie výuky Kritéria hodnocení žáků: Přínos vyučovacího předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a aplikaci průřezových témat: Rozpis učiva a výsledky vzdělávání DOPORUČENÝ PŘÍKLAD FG CENOVÁ Cíle a přínosy pro žáka: Informace pro studenty: Příklad: Řešení: Interpretace výsledků a správného řešení příkladu: Požadavky na pomůcky, materiální zdroje, informační technologie: Realizace postup a metody: DOPORUČENÝ PŘÍKLAD FG PENĚŽNÍ Cíle a přínosy pro žáka: Základní informace o nebankovních půjčkách Příklad: Příklad č Příklad č Řešení: Příklad č Příklad č Interpretace výsledků a správného řešení příkladu: Požadavky na pomůcky, materiální zdroje, informační technologie: Realizace postup a metody:...15

3 4 DOPORUČENÝ PŘÍKLAD FG PENĚŽNÍ Cíle a přínosy pro žáka: Příklad: Řešení: Interpretace výsledků a správného řešení příkladu: Požadavky na pomůcky, materiální zdroje, informační technologie: Realizace postup a metody: DOPORUČENÝ PŘÍKLAD FG ROZPOČTOVÁ Cíle a přínosy pro žáka: Rezerva domácího rozpočtu Příklad: Řešení: Interpretace výsledků: Požadavky na pomůcky, materiální zdroje, informační technologie: Realizace postup a metody: DOPORUČENÝ PŘÍKLAD FG ROZPOČTOVÁ Příklad 1: Řešení: Příklad 1: Příklad 2: Řešení 2: Interpretace výsledků a správného řešení příkladu: Požadavky na pomůcky, materiální zdroje, informační technologie: Realizace postup a metody:...32

4 1 UČEBNÍ OSNOVA EKONOMIKA Obor středního vzdělávání Uměleckořemeslná stavba hudebních nástrojů strunné nástroje L/09 Počet hodin v UP celkem: 15 Platnost učební osnovy od: Pojetí vyučovacího předmětu Obecný cíl vyučovacího předmětu Obecným cílem tématu finanční gramotnosti je vzdělat finančně gramotného občana, který se orientuje ve finančním světě a dosáhne znalostí, dovedností a hodnotových postojů umožňujících mu finančně zabezpečit sebe a své blízké, případně své podnikání. Žák: - dokáže naplánovat, spravovat a vést svůj rozpočet, případně rozpočet celé rodiny - navrhne způsob zhodnocení volných finančních prostředků nebo řešení v případně nedostatku prostředků v rozpočtu - orientuje se ve finančních produktech, rozlišuje je, zhodnotí jejich klady a zápory a dokáže vybrat vhodný produkt podle svých potřeb - dokáže použít znalosti z oblasti práv spotřebitele Charakteristika učiva: Učivo se skládá ze čtyř tematických celků dle standard finanční gramotnosti pro střední vzdělávání, které slouží jako východisko při tvorbě vzdělávacího programu: - peníze - hospodaření domácnosti

5 - finanční produkty - práva spotřebitele Všechny části jsou žáka významné, společně tvoří komplexní téma, které mu pomůže kvalitně se rozhodovat ve finančních otázkách běžného života. Témata jsou doplněna domácí přípravou a úkoly, které zpracovávají žáci samostatně doma Výsledky vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí: Výuka se zaměřuje především na rozvíjení samostatného zodpovědného rozhodování ve finanční oblasti, žák by si měl uvědomit, že znalost finanční problematiky mu pomáhá při řešení běžných životních situací a zvyšuje kvalitu jeho života. Žák by měl být schopen zhodnotit důsledky svého rozhodování Strategie výuky Preferujeme tyto výukové metody: - praktická cvičení - modelové problémové úlohy - besedy a přednášky s lidmi z praxe - diskuzi Při výuce je vhodné využívat aktivizující metody, diskuzi, vytváření a řešení problémových případů a konfliktních situací, které připravují žáky na situace běžného života Kritéria hodnocení žáků: Hodnocení vychází z plánovaných výsledků vzdělávání a nejvíce se hodnotí: - vědomosti a dovednosti - aplikace teorie do praxe - míra angažovanosti při výuce - schopnost práce v týmu - schopnost obhajovat svůj názor

6 1.1.6 Přínos vyučovacího předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a aplikaci průřezových témat: V tématu jsou zahrnuta tato průřezová témata: a) osobnostní a sociální výchova mezilidské vztahy, poznání a sebepoznání, komunikace, spolupráce, dovednosti rozhodování se rozvíjí ve všech tematických celcích, zejména pak v celku hospodaření domácnosti b) výchova demokratického občana schopnost řešit problémy s vědomím svých práv a povinností je naplňována především v tématu finančních produktů a práv spotřebitele V tematickém celku finanční gramotnosti se budou rozvíjet zejména kompetence matematické, kompetence k řešení problémů, komunikační kompetence a kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi (také při domácí práci a přípravách žáků). Rozvoj klíčových kompetencí se zaměřuje na rozvoj schopnosti vyhledávání a zpracování informací, práci s internetem a zhodnocení získaných informací z hlediska pravdivosti a věrohodnosti.

7 1.2 Rozpis učiva a výsledky vzdělávání VÝSLEDKY UČIVO DOPORUČENÁ HODINOVÁ DOTACE Rozliší pravidelné a nepravidelné příjmy a výdaje Navrhne rozpočet domácnosti Rozhodne o řešení schodku nebo přebytku rozpočtu a obhájí své rozhodnutí Používá běžné platební nástroje Zhotoví příkazy k úhradě, inkasu, vyplní různé typy složenek Rozliší různé druhy platebních karet Stanoví cenu nákladovou metodou Vypočítá úroky při jednoduchém úrokování Porovná a vybere nejvhodnější způsob uložení peněz v krátkém časovém období (do 1 roku) Porovná bankovní produkty a vybere vhodný produkt pro uložení prostředků nebo spoření na delší časové období Zhodnotí a vybere vhodný úvěrový produkt Navrhne, jak se vyhnout předlužení Pro konkrétní situaci navrhne, jak uplatňovat práva spotřebitele Navrhne postup reklamace HOSPODAŘENÍ DOMÁCNOSTI Příjmy Výdaje Schodkový rozpočet Přebytkový rozpočet PENÍZE Peníze a jejich používání Bankovní účet a operace na něm Platební nástroje Tvorba ceny FINANČNÍ PRODUKTY Jednoduché úrokování Krátkodobé ukládání peněz Střednědobé a dlouhodobé ukládání peněz Úvěry bankovní, nebankovní, neschopnost splácet, RPSN PRÁVA SPOTŘEBITELE Předpisy na ochranu spotřebitele Reklamační řízení 2 (+1 hodina domácí přípravy) 4 (+1 hodina domácí přípravy) 4 (+1 hodina domácí přípravy) 2

8 2 DOPORUČENÝ PŘÍKLAD FG CENOVÁ FINANČNÍ GRAMOTNOST Téma: Finanční gramotnost cenová (Práva spotřebitele) Prodej mimo prostory obvyklé k podnikání Obor vzdělávání: L/09 Uměleckořemeslná stavba hudebních nástrojů strunné nástroje Ročník: 3. ročník Vyučovací předmět: Ekonomika Klíčová slova: prostory obvyklé k podnikání, kupní smlouva, odstoupení od smlouvy, občanský zákoník 2.1 Cíle a přínosy pro žáka: Žáci si prohloubí znalosti z oblasti ochrany práv spotřebitele, zejména postup při uzavírání kupních smluv a nákup mimo prostor obvyklých k podnikání, především na tzv. prodejních akcích. Žáci dokážou určit, jak mají postupovat v případě, že uzavřou nevýhodnou kupní smlouvu na prodejní akci nebo v jiných prostorách, které nejsou určené k podnikání a jak mají od této smlouvy odstoupit a v jaké lhůtě. Žáci vědí, na které orgány se mohou v případě problémů obrátit a že veškeré záležitosti ohledně uzavírání kupních smluv jsou upraveny v občanském zákoníku Informace pro studenty: Výňatek z občanského zákoníku 57 (1) Byla li spotřebitelská smlouva uzavřena mimo prostory obvyklé k podnikání dodavatele nebo nemá li dodavatel žádné stálé místo k podnikání, může spotřebitel od smlouvy písemně odstoupit do 14 dnů od jejího uzavření; nedošlo li dosud ke splnění dodávky zboží či služeb dodavatelem, může od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodů a bez jakékoliv sankce do 1 měsíce. To neplatí ohledně smluv, u nichž si spotřebitel výslovně sjednal návštěvu dodavatele za účelem objednávky. Dodavatel je zároveň povinen vrátit spotřebiteli zaplacené finanční částky do 30 dnů od odstoupení od smlouvy. (2) Dodavatel musí spotřebitele písemně upozornit na právo odstoupit od smlouvy nejpozději při uzavření smlouvy; písemné upozornění musí obsahovat i označení osoby, u níž je třeba toto právo uplatnit, včetně bydliště či sídla takové osoby. (3) Při porušení povinnosti stanovené v předchozím odstavci má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy do 1 roku od jejího uzavření. (4) Ustanovení předchozích odstavců se nevztahují na smlouvy a) jejichž předmětem je výstavba, prodej, nájem nebo jiné právo k nemovitosti, s výjimkou smluv o jejích opravách a o dodávce zařízení do ní začleněných, b) na dodávku potravin nebo jiného zboží běžné spotřeby dodávaného stálými doručovateli do domácnosti spotřebitele nebo do jiného jím určeného místa,

9 c) na dodávku zboží nebo služeb, které byly uzavřeny podle katalogu dodavatele, s nímž se spotřebitel měl možnost seznámit v nepřítomnosti dodavatele, za předpokladu, že mezi stranami má pokračovat spojení při plnění uzavřené nebo jiné smlouvy a za předpokladu, že spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy nejméně do 7 dnů od převzetí zboží a je s tímto právem seznámen v katalogu nebo ve smlouvě, d) pojistné a o cenných papírech. 2.2 Příklad: Jak byste postupovali v případě, kdybyste zjistili, že Vám příbuzný podepsal na předváděcí akci firmy ZZ s. r. o. Cheb nevýhodnou smlouvu na koupi souboru elektrických spotřebičů určených pro domácí použití. Kupní cena těchto elektrospotřebičů byla neúměrně vysoká. Na základě podepsané smlouvy byly Vašemu příbuznému doručeny spotřebiče domů a on zaplatil částku korun. Zároveň má ještě uhradit dalších korun. V uzavřené kupní smlouvě je uvedeno, že mu zboží bylo předvedeno a nemá tedy nárok od smlouvy odstoupit. Které orgány je možné upozornit v případě, jestliže firma ZZ nebude chtít s kupujícím komunikovat a nevýhodnou smlouvu zrušit? Řešení: Podle 57 odst. 1 má kupující právo odstoupit od kupní smlouvy, protože výrobky byly koupeny (a smlouva uzavřena) na předváděcí akci a jde tedy o smlouvu uzavřenou mimo prostory obvyklé k podnikání. Na tuto skutečnost nemá vliv ani to, že je ve smlouvě uvedeno, že od smlouvy nelze odstoupit. Kupující musí odstoupit od smlouvy do 14 dnů a musí to být provedeno PÍSEMNĚ. V odstoupení od smlouvy není potřeba uvádět důvod pro odstoupení, smlouvu je nutno náležitě identifikovat název, číslo smlouvy, datum uzavření, smluvní strany, předmět smlouvy a kupní cena viz vzor. Pokud firma peníze nevrátí, je možné na její jednání upozornit Českou obchodní inspekci a místně příslušný živnostenský úřad. A pro vymožení již zaplacené částky je nutné se obrátit na soud. 2.3 Interpretace výsledků a správného řešení příkladu: V případě, že uzavřeme kupní smlouvu mimo prostory obvyklé k podnikání, např. na prezenční akci, veletrhu nebo výstavě, máme podle 57 občanského zákoníku právo od ní do 14 dnů odstoupit. Toto lze provést pouze písemně a je nutné uzavřenou smlouvu dobře identifikovat. Zboží je nutné samozřejmě vrátit a nechat si tuto skutečnost potvrdit. Nejlepší je v tomto případě odevzdat zboží přímo na adrese prodávajícího. V případě, že firma nechce odstoupení od smlouvy respektovat, je možné na toto upozornit Českou obchodní inspekci a živnostenský úřad a peníze vymáhat soudní cestou. 2.4 Požadavky na pomůcky, materiální zdroje, informační technologie: K tomuto příkladu je nutné použít výňatek z občanského zákoníku 57, odst. 1. Je možno využít úplné znění občanského zákoníku, ve kterém by žáci sami vyhledali příslušný paragraf, např. na adrese

10 2.5 Realizace postup a metody: Příklad je určen pro část jedné vyučovací hodiny (20 30 minut). Na začátku hodiny je vhodné zopakovat základní pojmy, zejména pojem kupní smlouva, způsoby jejího uzavření a její náležitosti (cca 5 10 minut). Dalších 10 minut studují občanský zákoník nebo jeho část týkající se prodeje zboží mimo obvyklá místa. Dalších 10 minut vysvětlují a obsahují své řešení problému. 3 DOPORUČENÝ PŘÍKLAD FG PENĚŽNÍ FINANČNÍ GRAMOTNOST Téma: Obor vzdělávání: nástroje Ročník: Finanční gramotnost peněžní (Finanční produkty) Nebankovní půjčky a jejich rizika L/09 Uměleckořemeslná stavba hudebních nástrojů strunné 3. ročník Vyučovací předmět: Ekonomika Klíčová slova: nebankovní půjčka, RPSN, zajištění půjčky 3.1 Cíle a přínosy pro žáka: Žáci si doplní informace o dalších finančních produktech, se kterými se mohou v běžném životě potkat, a to o nebankovních půjčkách. Zejména jde o to, aby si uvědomili rizika s nimi spojená a naučili se rozlišovat jejich výhody a nevýhody a dokázali se vyhnout případnému předlužení a neschopnosti půjčky splácet. Také by měli dokázat posoudit celkové náklady spojené s tímto způsobem získání peněz. 3.2 Základní informace o nebankovních půjčkách půjčka je poskytována tzv. nebankovním sektorem, který není pod dozorem ČNB, tzn., že prakticky každý může nabízet poskytování půjček (soukromé osoby, sdružení osob, velké instituce), některé společnosti fungují podobně jako banky, mají své etické kodexy a jasně stanovená pravidla, jiné fungují na méně solidním základu společnosti, se kterými mohou mít klienti problémy: společnosti, které půjčují jenom na základě zástavního práva k nemovitosti a nezajímají se o příjmy a schopnost splácet společnosti, které půjčují bez ohledu na příjem (i nezaměstnaným)

11 společnosti, které nabízí možnost oddlužení a přeúvěrování dluhů, jde vlastně pouze o přeposílání peněz a to za poplatek, společnost většinou nenese žádnou odpovědnost za to, že věřitelé přistoupí na nižší splátky společnosti, které nabízí úvěry, ale pouze za předpokladu, že zájemce složí předem poplatek, teprve potom společnost zkoumá, zda zájemce splňuje podmínky pro získání úvěru; většina klientů samozřejmě podmínky pro získání úvěru nesplní, ale poplatek jim vrácen není většinou je získání nebankovní půjčky podstatně rychlejší a snazší, ale za cenu vyšších úroků a poplatků při nesplácení půjčky mohou někteří věřitelé místo soudního vymáhání využít služeb rozhodce, který celou záležitost předá exekutorovi a ten pak celý dluh vymáhá včetně všech poplatků a dodatečných nákladů, proto je nutné důsledně dbát na přesnou platební morálku a neopožďovat se s placením a jakýkoli případný problém okamžitě řešit a všechny případné změny a dohody mít potvrzeny písemně! kritéria pro hodnocení nebankovních půjček: RPSN a přeplacení jak je půjčka ve skutečnosti drahá, RPSN udává, jaká je roční procentní sazba nákladů, některé společnosti přesto, že jde o ze zákona povinný údaj, tuto sazbu neuvádí anebo uvádí její nesprávnou výši, výpočet RPSN je složitý, zahrnuje kromě výše splátek také ostatní náklady a poplatky spojené s čerpáním půjčky, pro výpočet lze využít některé internetové kalkulačky, např. přeplacení - kolik zaplatíme navíc, nezohledňuje časovou hodnotu peněz, výpočet: Poznámka: U některých společností se RPSN pohybuje ve stovkách % zajištění úvěru jakým způsobem se věřitel chrání v případě, že dlužník přestane splácet a jak bude pohledávku vymáhat, kromě zajištění nemovitostí se používá institut ručitele, spoludlužníka, zajištění směnkou, srážkou ze mzdy nebo rozhodčí řízení sankce, úroky z prodlení a poplatky pokud dlužník neplatí včas nebo vůbec, dluž se mu navyšuje o smluvní poplatky, pokuty a úroky z prodlení, které se většinou počítají za každý den zpoždění, největší nebezpečí představují společnosti, které i za malé zpoždění účtují velké poplatky, příklady sankcí v případě zpoždění: 10 % za každý započatý týden prodlení z půjčené částky, min. 250 korun

12 úrok 0,5% z dlužné částky za den + za více než 10 dní prodlení sedminásobek měsíční splátky 0,1 % denně + 20 % z dlužné částky, min korun odkazy na další dokumenty všechny důležité informace by měly být uvedeny ve smlouvě o půjčce, pokud společnost odkazuje klienty na další dokumenty je nutné si je všechny důkladně prostudovat, zejména pasáže psané drobným písmen a pod čarou, je vhodné si všechny dokumenty vyžádat ke studiu domů a případně je zkonzultovat s právníkem Výhody nebankovních půjček společnosti nenahlíží do bankovních registrů a registrů neplatičů peníze rychle (do 24 hodin) k dispozici a obvykle bez nutnosti uvést účel půjčky u některých společností nemusíte dokládat příjem Nevýhody nebankovních půjček vysoký úrok vysoké poplatky rychlé řešení nesplácení půjčky (obvykle to končí rozhodčím řízením a exekucí) špatná informovanost při uzavírání půjček 3.3 P říklad: Příklad č. 1 Srovnejte následující bankovních a nebankovních půjčky a vyberte si nejvýhodnější variantu. Půjčka je poskytnuta na 60 měsíců a celková výše je korun. a) společnost A výše splátky 1270, /měsíčně vstupní poplatky 5 % z půjčky b) společnost B měsíční splátka 1085,-/měsíčně bez poplatků c) společnost C měsíční splátka 1246,-/měsíčně

13 bez poplatků d) banka D výše splátky 1014,-/měsíčně poplatek za zpracování smlouvy 8 % Příklad č. 2 Vypočtěte, jak velkou částku zaplatíte, pokud se zpozdíte se splátkou úvěru v celkové výši korun, výše splátky je stanovena na 1000 korun měsíčně. Zpoždění se splácením je 22 dnů. Varianta A poplatky: 0,1 % denně z dlužné částky (celkové) + 20 % z dlužné částky, min korun Varianta B Úrok 0,08 % za den z dlužné částky (celkové) + 8 % z dlužné splátky za každý měsíc 3.4 Řešení: Příklad č. 1 a) společnost A * 60= poplatek = celkem b) společnost B * 60 = celkem c) společnost C * 60 = celkem

14 d) banka D * 60 = poplatek celkem Nejvýhodnější pro klienta z hlediska celkově uhrazené částky je půjčka od banky, varianta d). Z nebankovních půjček je nejlevnější varianta b, které se od bankovní půjčky liší pouze o 260 korun Příklad č. 2 Varianta A 0,1 % z * 22 dní = % z = celkem Varianta B 0,08 % z * 22 dní = % z 1000 = 80 celkem Interpretace výsledků a správného řešení příkladu: Z provedených jednoduchých výpočtů je zřetelné, že v příkladu č. 1 je nejvýhodnější bankovní půjčka, ale u nebankovní půjčky jsou celkové náklady vyšší pouze o 260 korun, což je zanedbatelný rozdíl. Protože údaje jsou převzaty ze skutečnosti, je nutné žáky upozornit na to, že nebankovní půjčka může být komplikována velkými poplatky za zpožděné splátky apod. Výpočet příkladu č. 2 je velmi jednoduchý. 3.6 Požadavky na pomůcky, materiální zdroje, informační technologie: V tomto případě nejsou potřeba žádné pomůcky kromě kalkulaček. Pro vyhledávání dalších informací o nebankovních půjčkách lze využít internet.

15 3.7 Realizace postup a metody: Pro realizaci tohoto příkladu postačí 1 vyučovací hodina. Na začátku hodiny je možné zopakovat základní informace o nebankovních půjčkách, připomenout pojem RPSN a způsob jejího výpočtu. Je vhodné se zejména zaměřit na informace o nevýhodách a problémech nebankovních půjček, upozornit žáky na možnost řešení sporů v rozhodčím řízení, které má obvykle pro dlužníky likvidační průběh. Výpočty v příkladech jsou jednoduché, je možné je zadat jako samostatnou práci nebo domácí práci. 4 DOPORUČENÝ PŘÍKLAD FG PENĚŽNÍ FINANČNÍ GRAMOTNOST Téma: Finanční gramotnost peněžní (Finanční produkty) Směnky a jejich použití Obor vzdělávání: L/09 Uměleckořemeslná stavba hudebních nástrojů strunné nástroje Ročník: 3. ročník Vyučovací předmět: Ekonomika Klíčová slova: směnka, akceptace směnky, emise, indosament, diskont směnky 4.1 Cíle a přínosy pro žáka: Žáci si prohloubí znalosti z oblasti cenných papírů, zopakují se základní pojmy, seznámí se s dalšími pojmy, které se používají v souvislosti s cennými papíry. Na základě znalostí o směnkách, jejich náležitostech a druzích budou schopni vypracovat vzory cizí i vlastní směnky. Studenti vědí, jaké jsou výhody a nevýhody použití směnky v běžném životě. Základní informace o směnkách a jejich využití: - jde o druh cenného papíru (z. č. 191/50 Sb. ve znění z. č. 29/2000 Sb.) - písemný doklad o finančním závazku - výstavce se v něm zavazuje, že osobě uvedené na směnce zaplatí ve stanovené době směnečnou sumu (vlastní směnka) nebo výstavce přikazuje třetí osobě (směnečníkovi), aby zaplatil osobě uvedené ve směnce směnečnou sumu (cizí směnka) - podoba není stanovená, jen její náležitosti: označení listiny jako směnka nejen v nadpisu, ale i v textu bezpodmínečný příkaz zaplatit částku včetně měny, uvádí se i slovy jméno toho, kdo má zaplatit splatnost pokud není uvedena, jde o směnku na viděnou

16 místo, kde má být zaplaceno pokud není uvedeno, platí se v místě bydliště nebo sídla toho, kdo má platit datum a místo vystavení směnky vlastnoruční podpis výstavce komu má být zaplaceno - vlastní směnka se vyhotovuje pouze jedna (při úhradě se vrací), cizí směnka může mít i více kopií - zlepšení jistoty úhrady na směnce je uvedena další osoba, která má zaplatit, pokud to dlužník neudělá, tzv. AVALISTA (avalová směnka) - prodej nebo převod směnky se vyznačí na rubu INDOSAMENT - zaplacení směnky se potvrzuje přímo na směnce, existuje možnost i částečné úhrady, tato skutečnost se uvede na směnce - při nezaplacení se musí majitel směnky obrátit na soud, soudní řízení je jednodušší a rychlejší, žaloba nemusí přikazovat vznik závazku, stačí předložit platnou směnku, důkazy proti musí podat žalovaný - může sloužit jako zajišťovací nástroj mezi podnikateli fyzickými osobami, pokud nedojde k plnění z mimosměnečného vztahu (např. kupní smlouvy) - promlčení směnky 3 roky od dne, kdy se směnka stala platnou (POZOR: hodně výjimek, obzvláště pokud došlo k převodu směnky, je lepší porada s právníkem) - terminologie z oblasti směnek: akceptace směnky směnka se stává platnou až jejím přijetím (akceptem) aval směnečné ručení třetí osobou avalista směnečný ručitel blankosměnka (biankosměnka) směnka, na které při vydání úmyslně není vyplněna podstatná náležitost (např. částka) depozitní směnka směnka vystavená finanční institucí (bankou) k zajištění pohledávky vzniklé z vkladu věřitele, k pořízení je třeba běžný účet v bance, doklad totožnosti a min korun domicil místo splacení směnky emitent výstavce směnky (dlužník) eskont směnky koupě dosud nesplacené směnky bankou indosament převod směnky na nového majitele

17 rektasměnka směnka, kde výstavce nebo akceptant zamezí tomu, aby se směnka dostala do oběhu, do textu směnky se uvedou slova nikoli na řad a směnka tak ztrácí obchodovatelnost remitent osoba uvedená ve směnce jako věřitel směnečník u cizí směnky osoba, která má zaplatit Příklad vlastní směnky: SMĚNKA Za tuto směnku zaplatím dne (měsíc slovy) na řad. (jméno, RČ, bydliště toho, komu má být zaplaceno) Kč. částka slovy Splatno v.. (místo placení) Výstavce: Jméno (název) RČ nebo IČO. Adresa nebo sídlo.. Podpis, razítko... Příklad cizí směnky: SMĚNKA Zaplaťte za tuto směnku dne.. částku Kč Částka slovy.. panu. Místo podpisu.. Směnečník: Vlastnoruční podpis Jméno, RČ, bydliště Výstavce: Vlastnoruční podpis Jméno, RČ, bydliště

18 4.2 Příklad: Varianta A Váš přítel Václav Nyklák, RČ /5555 bytem Nádražní 225/48, Cheb si od Vás chce půjčit 5000 korun s tím, že ji uhradí Tuto půjčku si chcete zajistit a proto požadujete, aby Váš kamarád podepsal vlastní směnku. Připravte tuto směnku tak, aby ji mohl podepsat. POZNÁMKA: Nezapomeňte, že všechny vzory směnek (případně jiných dokumentů), které připravíte a vyplníte, je dobré přeškrtnout a doplnit slovem VZOR. Varianta B Půjčujete si peníze od svého známého Jana Vopičky, RČ /7474, bytem Pod strání 81, Cheb, částka je korun, splatnost je Protože stejnou částku Vám dluží pan Jan Janeček, RČ /5698, bytem J. Nepomuckého 47, Cheb, domluvil jste s ním i s panem Vopičkou, že částku za Vás uhradí on. Pro zajištění svého dluhu připravte cizí směnku. 4.3 Řešení: Varianta A SMĚNKA Za tuto směnku zaplatím dne 10. října 2010 Václavu Nyklákovi, RČ /5555 bytem Nádražní 225/48, Cheb Kč =5000, (slovy pěttisíckorunčeských). Částka je splatná v místě bydliště dlužníka. V Chebu Výstavce: Vlastnoruční podpis Jméno, příjmení, RČ, bydliště POZNÁMKA: Částka slovy se píše dohromady i s měnou.

19 Varianta B SMĚNKA Zaplaťte za tuto směnku dne 11. května 2010 částku 20000, korun (slovy dvacetticískorunčeských) panu Janu Vopičkovi, RČ /7474, bytem Pod strání 81, Cheb. V Chebu Směnečník: Jeho podpis Jan Janeček, RČ /5698, bytem J. Nepomuckého 47 Výstavce: Váš podpis Jméno, příjmení, RČ, bydliště 4.4 Interpretace výsledků a správného řešení příkladu: Směnka je v současné době jednou z možností, jak zajistit svou pohledávku. Její použití není složité, je třeba znát potřebné náležitosti, které uvádí zákon o cenných papírech. Studenti mohou na základě znalostí připravit směnky cizí i vlastní. Jejich podoba se může lišit, při kontrole je nutné se zaměřit na to, zda obsahuje vše, co je potřeba a je srozumitelná. 4.5 Požadavky na pomůcky, materiální zdroje, informační technologie: Tento příklad nevyžaduje žádné speciální materiální vybavení. Směnky lze napsat i ručně nebo na počítači. Vzory směnek a další informace o nich lze najít i na internetu, např. v beznem zivote vyhody i rizika/ 4.6 Realizace postup a metody: Příklad je určen pro 1 vyučovací hodinu. V tomto časovém úseku je možné zopakovat základní pojmy, přidat k nim některé další i vysvětlit rozdíl mezi vlastní a cizí směnkou. Ve zbývajícím čase mohou studenti jednotlivě nebo ve dvojicích vypracovat vzory směnek a ty pak zkontrolovat společně s vyučujícím nebo jinou dvojicí studentů. Je vhodně studenty upozornit, aby jimi vypracované směnky přeškrtli a označili slovem VZOR, aby nedošlo k jejich zneužití. Směnku také mohou zpracovat v rámci domácí přípravy.

20 5 DOPORUČENÝ PŘÍKLAD FG ROZPOČTOVÁ FINANČNÍ GRAMOTNOST Téma: Finanční gramotnost rozpočtová (Hospodaření domácnosti) Rozbor rodinného hospodaření Obor vzdělávání: L/09 Uměleckořemeslná stavba hudebních nástrojů strunné nástroje Ročník: 3. ročník Vyučovací předmět: Ekonomika Klíčová slova: rozpočet domácnosti, příjmy, výdaje, rezerva, využití peněžních prostředků, spořicí účet, penzijní připojištění 5.1 Cíle a přínosy pro žáka: Naučit je, tvořit rozpočet domácnosti jako nedílnou součást jejího hospodaření. Přivést žáky k uvědomění si, že finanční rezervy jsou nezbytné pro zajišťování chodu domácnosti a potřeb jejích členů. Seznámit žáky s možnostmi zhodnocovat peněžní rezervy: jako je stavební spoření, spořicí účty a termínované vklady investice do podílových fondů, akcií, nemovitostí, ale i s možnostmi zajištění proti nečekaným výpadkům příjmů: proti krátkodobým výpadkům příjmu je vhodné vytvořit si v rozpočtu domácnosti rezervu, která by měla činit alespoň trojnásobek průměrných měsíčních výdajů a posloužit k překlenutí doby pracovní neschopnosti nebo ztráty zaměstnání, proti dlouhodobým výpadkům příjmu způsobeným úrazem, dlouhodobějším onemocněním nebo pracovní neschopností člena rodiny, na jehož příjmu je závislá celá domácnost, je určitě vhodnější zajistit rozpočet pojištěním. 5.2 Rezerva domácího rozpočtu Základem úspěchu je podrobný rozbor rodinného hospodaření, který je pro sestavení správného rozpočtu stěžejní. Každá domácnost by měla mít stranou uschovánu určitou rezervu. V jiném případě se může setkat s problémy v neočekávaných situacích, kdy bude potřebovat větší sumu peněz

21 najednou. Domácnost, která ještě žádnou rezervu nemá, by rozhodně neměla s pravidelným dohledem nad domácím rozpočtem otálet. Je až s podivem, kolik peněz utíká cestami, které jsou považovány za nevýznamné. Musí se sledovat jak pravidelné příjmy, tedy mzda, zisky z podnikání, sociální dávky, tak i nepravidelné příjmy např. z brigád, výnosy z vkladů, investic apod. Stejně pečlivě se zapisují také výdaje. Jako jsou pevné výdaje, v podobě výdajů na domácnost, nájem, energie, splátky úvěrů, leasingu. Pevné výdaje se neustále opakují a velmi těžce snižují. A v rodinném rozpočtu by na ně měly vždy být peněžní prostředky. Nesmí se také opomenout kontrolovatelné výdaje na nejrůznější nákupy, zájmy, zábavu. Kontrolovatelné výdaje můžeme v případě potřeby snížit nebo zcela si je odepřít. Co se takovouto kontrolou zjistí? Že zdánlivě malé částky, které se za měsíc utratí, se pak za rok načítají do neuvěřitelně vysokých. Za měsíc to může činit několik set, a za rok už několik tisíc, které se dají využít zcela jinak. Peníze unikají i jinde. Ještě mnohem nenápadněji, např. poplatky za vedení účtu v bance, telefonní paušál, drahá pojistka, zastaralé připojení k internetu, které už dávno telekomunikační společnosti nabízejí rychlejší a levnější a tak dále. Setrvačnost dokáže dlouhodobě obírat rodinný rozpočet o tisíce korun. Pokud budou údaje o příjmech a výdajích vidět "černé na bílém", bude se snáze a lépe šetřit. 5.3 Příklad: Manželé Slavíkovi žijí spolu se svými třemi dětmi v rodinném domě na okraji většího města, pracují v zaměstnaneckém poměru. Jedno jejich dítě půjde studovat na vysokou školu, kde předpokládané měsíční výdaje na jeho studium budou činit Kč. Měsíční příjmy a výdaje jejich domácnosti, které se uskutečnily v předcházejícím sledovaném období. Příjmy: čistý příjem p. Slavíka Kč čistý příjem pí Slavíkové Kč a výdaje: splátka leasingu Kč

22 nákupy pro domácnost Kč oblečení Kč telefon 700 Kč údržba domu Kč školní potřeby Kč zábava a kultura Kč 1.) Sestavte měsíční rozpočet domácnosti Slavíkových. 2.) Zjistěte, zda uspoří nějaké peněžní prostředky, v případě že ano, kolik? 3.) Navrhněte možnosti úspory peněžních prostředků ze stávajících výdajů Slavíkových tak, aby ušetřili na vysokoškolské studium svého dítěte a zároveň si ještě vytvořili peněžní rezervu pro domácnost? 4.) Sestavte nový rozpočet domácnosti Slavíkových s již navrhnutou změnou ve výdajích a určete výši peněžní rezervy, kterou tak získají pro svoji domácnost. 5.) Navrhněte možnosti využití takto vytvořené rezervy.

UČEBNÍ OSNOVA. předmětu. Ekonomika

UČEBNÍ OSNOVA. předmětu. Ekonomika UČEBNÍ OSNOVA předmětu Ekonomika střední vzdělání s maturitní zkouškou 18-20-0/ 01 Informační technologie - Elektronické počítačové systémy Téma: Finanční gramotnost Počet hodin v UP celkem: 96 Počet hodin

Více

UČEBNÍ OSNOVA. Učební osnova předmětu EKONOMIKA. Střední vzdělání s výučním listem 23-68-H/01 Automechanik RVP: Mechanik opravář motorových vozidel

UČEBNÍ OSNOVA. Učební osnova předmětu EKONOMIKA. Střední vzdělání s výučním listem 23-68-H/01 Automechanik RVP: Mechanik opravář motorových vozidel UČEBNÍ OSNOVA Učební osnova předmětu EKONOMIKA Střední vzdělání s výučním listem 23-68-H/01 Automechanik RVP: Mechanik opravář motorových vozidel Počet hodin celkem: 66 Počet hodin tématu finanční gramotnost

Více

UČEBNÍ OSNOVA. předmětu. Občanská výchova

UČEBNÍ OSNOVA. předmětu. Občanská výchova UČEBNÍ OSNOVA předmětu Občanská výchova /Občanský vzdělávací základ/ Téma: Finanční gramotnost Střední vzdělání s výučním listem 65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby - Kuchařské práce Počet hodin celkem:

Více

Občanská výchova - Finanční gramotnost

Občanská výchova - Finanční gramotnost UČEBNÍ OSNOVA Učební osnova předmětu Občanská výchova - Finanční gramotnost Obor středního vzdělávání 9-51-E/01 Potravinářská výroba - Řeznické a uzenářské práce Počet hodin v UP celkem 0, z toho 15 hodin

Více

Obchodní podmínky. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.kosmetikaguenerve.cz, společnosti Guenerve s.r.o.

Obchodní podmínky. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.kosmetikaguenerve.cz, společnosti Guenerve s.r.o. Obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.kosmetikaguenerve.cz, společnosti Guenerve s.r.o. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího,

Více

Obchodní podmínky. kupující - spotřebitel

Obchodní podmínky. kupující - spotřebitel Obchodní podmínky kupující - spotřebitel I. Základní ustanovení, vymezení pojmů. Obchodní podmínky a Reklamační řád (dále jen Obchodní podmínky), je zpracován dle Zákona na ochranu spotřebitele č. 634/1992

Více

I. Sekaniny1804 Finanční výchova

I. Sekaniny1804 Finanční výchova Finanční výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Finanční gramotnost je jedna z klíčových kompetencí člověka, tj. znalosti, dovednosti a hodnotové postoje,

Více

Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi. Analýza priorit cílů a jejich realizace při sestavování osobního finančního plánu

Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi. Analýza priorit cílů a jejich realizace při sestavování osobního finančního plánu Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi Digitální podoba e learningové aplikace 0 (vyuka.iss cheb.cz) Analýza priorit cílů a jejich realizace při sestavování osobního finančního plánu Ing. Radmila

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky 1/2014 Čl. 1 Základní ustanovení 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují právní vztahy mezi stranami kupní smlouvy (dále jen smlouva nebo kupní smlouva

Více

UČEBNÍ OSNOVA EKONOMIKA

UČEBNÍ OSNOVA EKONOMIKA UČEBNÍ OSNOVA EKONOMIKA Obor středního vzdělávání s výučním listem Kuchař číšník 65-51-H/01 Počet hodin v UP celkem: 13 Platnost učební osnovy od: 1. 9. 2009 A. Pojetí vyučovacího předmětu 1. Obecný cíl

Více

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků Finanční výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Finanční gramotnost je jedna z klíčových kompetencí člověka, tj. znalosti, dovednosti a hodnotové postoje,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1.6. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1.6. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám. OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti FESH s.r.o. se sídlem Bryksova 763/46, Praha 9 IČO: 02319829 DIČ: CZ02319829 pro prodej zboží a služeb prostřednictvím internetové adresy www.fengshuiacademy.cz a

Více

UČEBNÍ OSNOVA CVIČENÍ Z EKONOMICKÉ A FINANČNÍ GRAMOTNOSTI

UČEBNÍ OSNOVA CVIČENÍ Z EKONOMICKÉ A FINANČNÍ GRAMOTNOSTI UČEBNÍ OSNOVA Učební osnova předmětu CVIČENÍ Z EKONOMICKÉ A FINANČNÍ GRAMOTNOSTI Obor středního vzdělávání s maturitní zkouškou 63-41-M/02 Obchodní akademie Počet hodin v UP celkem: 60 Platnost učební

Více

Úvěry spotřebitelské, hypoteční, ze stavebního spoření. Univerzita Třetího věku. Prosinec 2010

Úvěry spotřebitelské, hypoteční, ze stavebního spoření. Univerzita Třetího věku. Prosinec 2010 Úvěry spotřebitelské, hypoteční, ze stavebního spoření Univerzita Třetího věku Prosinec 2010 Spotřebitelský úvěr starý a nový zákon Do konce roku 2010 platí zákon č. 321/2001 Sb. pro všechny úvěry sjednané

Více

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a platí pro nákup v internetovém

Více

Obchodní podmínky. pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Zápis: živnostenský rejstřík vedený Úřadem městské části Praha 1.

Obchodní podmínky. pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Zápis: živnostenský rejstřík vedený Úřadem městské části Praha 1. Obchodní podmínky pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Kontaktní údaje prodávajícího: Prodávající: Tomáš Pfeiffer Sídlo: Soukenická 21, 110 00 Praha 1. IČ: 12609498, DIČ: CZ530830166. Zápis: živnostenský

Více

UČEBNÍ OSNOVA OBČANSKÁ VÝCHOVA

UČEBNÍ OSNOVA OBČANSKÁ VÝCHOVA UČEBNÍ OSNOVA OBČANSKÁ VÝCHOVA Obor středního vzdělávání Pekařské práce 29-51-E/02 Počet hodin v UP celkem: 10 Platnost učební osnovy od: 1. 9. 2010 A. Pojetí vyučovacího předmětu 1. Obecný cíl vyučovacího

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice Kterým se řídí vzájemné obchodní vztahy mezi: A) Prodávajícím: Obchodní jméno: Drátěný Program s.r.o. Adresa: Vrchlického 705,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 Fiat 500126 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Internetového obchodu Fiat 500126 se sídlem Dělnická kolonie 107, Broumov 550 01 identifikační číslo (IČ): 02189852 prodej zboží prostřednictvím internetového

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita VI.2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový materiál pro téma VI.2.1 Řemeslná

Více

Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího úplným zaplacením kupní ceny a jeho převzetím.

Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího úplným zaplacením kupní ceny a jeho převzetím. Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení Tyto Obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě Stephencordina.cz (www.stephencordina.cz). Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Prodávajícího

Více

Cheb VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PRODEJ SLUŽEB ONLINE. Obchodní společnosti: studio nirvana

Cheb VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PRODEJ SLUŽEB ONLINE. Obchodní společnosti: studio nirvana studio nirvana Cheb VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PRODEJ SLUŽEB ONLINE Obchodní společnosti: studio nirvana Se sídlem: Karla Čapka 742, Sokolov, 35601 identifikační číslo: 45410810 Provozovna: ul. Přátelství

Více

7.4. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

7.4. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu 1765 odst. 2 občanského zákoníku. OBCHODNÍ PODMÍNKY CzechBeast Gym Opava s.r.o. se sídlem : Nákladní 2420/47, Předměstí, 746 01 Opava identifikační číslo: 037 58 290 Spisová značka: C 61275 vedená u Krajského soudu v Ostravě Předmět podnikání:

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky )

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Níže uvedené obchodní podmínky jsou platné pro nákup zboží od obchodní společnost ALTRO spol.

Více

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU Příloha č. 6 k zákonu č. 45/ Sb. FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní číslo (*) CreditPortal,a.s

Více

Obchodní podmínky. Provozovatelem internetového obchodu elotechnik.cz je společnost ELO Toman Divišova 1520 564 01 Žamberk Email: info@elotechnik.

Obchodní podmínky. Provozovatelem internetového obchodu elotechnik.cz je společnost ELO Toman Divišova 1520 564 01 Žamberk Email: info@elotechnik. Obchodní podmínky Provozovatelem internetového obchodu elotechnik.cz je společnost ELO Toman Divišova 1520 564 01 Žamberk Email: info@elotechnik.cz IČO: 60148101 DIČ: CZ470907163 1. Všeobecná ustanovení

Více

Výchova k občanství - 8. ročník - finanční gramotnost

Výchova k občanství - 8. ročník - finanční gramotnost Výchova k občanství - 8. ročník - finanční gramotnost výstupy okruh učivo mezipředmětové vztahy indikátory žák rozvíjí kritické názory, zaujímá postoje, dokáže věčně a logicky argumentovat Prostor pro

Více

Osobní finance. a společenskovědní seminář

Osobní finance. a společenskovědní seminář Osobní finance Občanská nauka Občanská nauka a společenskovědní seminář Zhodnocování finančních prostředků (od r. 2011 pojištění bankovních vkladů ů do výše 100 000 EUR) Běžný účet základní nástroj hotovostního

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydáváme tyto obchodní podmínky, jež jsou

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č..

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č.. SMLOUVA O ÚVĚRU č. Obchodní společnost HK Investment s.r.o., IČ 28806573 se sídlem Hradec Králové, Velké náměstí 162/5, PSČ 500 03 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti pomalý svět s.r.o. se sídlem Palackého třída 3048/124, 61200, Brno identifikační číslo: 28318579 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 290 Sbírka zákonů č. 43 / 2013 43 ZÁKON ze dne 31. ledna 2013, kterým se mění zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

PŮJČKY - pokračování

PŮJČKY - pokračování PŮJČKY - pokračování Výukový materiál je připraven pro 8. ročník s využitím Power pointové prezentace a sešitu. Žáci se seznámí s různými možnostmi půjček, s jejich výhodami a nevýhodami, pracují s tabulkou,

Více

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Tyto všeobecné obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647, se sídlem Pickova 1096, 56201

Více

smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.ms4.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Prodávajícím je podnikatel

Více

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) vymezují základní obchodní podmínky a vztahy mezi firmou Lukáš Kochrda, IČ: 01013114, se sídlem Doupě 62, 588 56 Telč (dále jen Dodavatel

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Finanční trhy Finanční trh je založený na nabídce relativně

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY E-SHOPU

OBCHODNÍ PODMÍNKY E-SHOPU OBCHODNÍ PODMÍNKY E-SHOPU společnosti ESTELAR s.r.o., se sídlem Holešov, Palackého 744/1, PSČ 769 01, IČ 269 32 962 Tyto Obchodní podmínky E-shopu se vztahují na prodej a koupi zboží prostřednictvím E-shopu

Více

Spotřebitelské úvěry Právně metodický výklad. 1. Obecný právní rámec

Spotřebitelské úvěry Právně metodický výklad. 1. Obecný právní rámec Spotřebitelské úvěry Právně metodický výklad 1. Obecný právní rámec Právní úprava tzv. spotřebitelského úvěru spočívá plně v zákoně č. 321/2001 Sb. o některých podmínkách sjednávání spotřebitelského úvěru

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY internetového obchodu rcservis.com

OBCHODNÍ PODMÍNKY internetového obchodu rcservis.com OBCHODNÍ PODMÍNKY internetového obchodu rcservis.com RC SERVIS Simona Konrádová IČ: 88779394, DIČ: CZ8452042445 se sídlem Pražská 37/45, 301 00 Plzeň Východní Předměstí fyzická osoba podnikající dle živnostenského

Více

Obchodní podmínky a reklamační řád internetového obchodu a online služeb na webové stránce www.creativepeople.cz

Obchodní podmínky a reklamační řád internetového obchodu a online služeb na webové stránce www.creativepeople.cz Obchodní podmínky a reklamační řád internetového obchodu a online služeb na webové stránce www.creativepeople.cz Tyto obchodní podmínky a reklamační řád platí pro nákup v internetovém obchodu, který je

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Dominika Svorcik

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Dominika Svorcik OBCHODNÍ PODMÍNKY Dominika Svorcik pro poskytování služeb poradenství a zpracování CV prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.8careers.eu (česká verze: http://8careers.eu/cz/)

Více

Obchodní podmínky 2014

Obchodní podmínky 2014 Obchodní podmínky 2014 Základní ustanovení Tyto Obchodní podmínky upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je společnost PEKSPORT s.r.o. IČ 45797056, DIČ CZ45797056 se

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí

OBCHODNÍ PODMÍNKY. ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí V Praze dne 1. března 2014 OBCHODNÍ PODMÍNKY ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE,

Více

Dobrá legislativa před špatně podepsanou smlouvou neochrání

Dobrá legislativa před špatně podepsanou smlouvou neochrání Dobrá legislativa před špatně podepsanou smlouvou neochrání Vybrané položky ve smlouvě celkovou částkou splatnou spotřebitelem součet celkové výše spotřebitelského úvěru a celkových nákladů spotřebitelského

Více

Prodávajícím a provozovatelem internetového obchodu www.conexfit-shop.cz je:

Prodávajícím a provozovatelem internetového obchodu www.conexfit-shop.cz je: Obchodní podmínky CONEXFIT-SHOP.CZ 1. Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího v rámci smluvních vztahů uzavřených prostřednictvím

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 DEFINICE POJMŮ Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: 1.1 Dlužník znamená

Více

ÚVĚRY A PŮJČKY. Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný

ÚVĚRY A PŮJČKY. Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA3_12 Název materiálu: FINANČNÍ STRÁNKA PODNIKU Tematická oblast: Ekonomika, 3. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům pojem cizí zdroje Očekávaný výstup:

Více

Obchodní podmínky internetového obchodu Svetvodnichdymek.cz

Obchodní podmínky internetového obchodu Svetvodnichdymek.cz Obchodní podmínky internetového obchodu Svetvodnichdymek.cz 1. Uživatelský účet 2. Uzavření kupní smlouvy 3. Cena zboží a platební podmínky 4. Odstoupení od kupní smlouvy (spotřebitel) a zrušení objednávky

Více

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru 1. Údaje o Věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel: FINFAST s.r.o., IČO: 24286168 Telefonní číslo: +420 733 787 200

Více

I. Základní ustanovení

I. Základní ustanovení Příloha č. I Všeobecné podmínky Portálu Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím (dále jen prodávající ) na portálu www.ebioneta.cz jehož provozovatelem

Více

Číslo bankovního účtu: 78-5164960297 / 0100 Komerční banka a.s.

Číslo bankovního účtu: 78-5164960297 / 0100 Komerční banka a.s. Obchodní podmínky platné do 6.12.2009 Provozovatel Ing. Petr Sedláček Slunečná 442/8 408 01 Rumburk (dále jen prodávající) IČ: 76145514 DIČ: CZ8209142370 Odpovědná osoba: Ing. Petr Sedláček Telefonní číslo:

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydává společnost REDVEL s.r.o. tyto obchodní

Více

OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY

OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 5. 2014, v aktualizované verzi pro konkrétní smluvní vztah vždy ke dni odeslání objednávky (dílčí kupní smlouvy), případně

Více

Finanční gramotnost I. Dluhová past, exekuce a osobní bankrot Garant oblasti Finanční gramotnost: Mgr. Rita Chalupníková

Finanční gramotnost I. Dluhová past, exekuce a osobní bankrot Garant oblasti Finanční gramotnost: Mgr. Rita Chalupníková Příloha č. 12 Finanční gramotnost I. Dluhová past, exekuce a osobní bankrot Garant oblasti Finanční gramotnost: Mgr. Rita Chalupníková Kurz je určen nejen lidem, kteří se ocitli v tzv. dluhové pasti, mají

Více

Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21, 695 03 Hodonín

Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21, 695 03 Hodonín Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21, 695 03 Hodonín Registrační číslo Označení DUM Ročník Tematická oblast a předmět Název učebního materiálu Autor CZ.1.07/1.5.00/34.0412 VY_32_INOVACE_Úč24.13

Více

II. Informace o uzavřené smlouvě a obchodních podmínkách

II. Informace o uzavřené smlouvě a obchodních podmínkách Obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky upravují, blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je AUTODÍLY PEMA s.r.o. se sídlem Paskov, Místecká 132, PSČ 739 21, IČO 27810593 (dále

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁKUPNÍ ŘÁD. 1. Všeobecná ustanovení. 2. Předmět smlouvy. 3. Místo plnění

OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁKUPNÍ ŘÁD. 1. Všeobecná ustanovení. 2. Předmět smlouvy. 3. Místo plnění OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁKUPNÍ ŘÁD 1. Všeobecná ustanovení 2. Předmět smlouvy 3. Místo plnění 4. Objednání zboží, uzavření smlouvy 5. Cena a placení 6. Dodací lhůta 7. Dopravní podmínky, poštovné 8. Záruka,

Více

Výchova k občanství - 8. ročník

Výchova k občanství - 8. ročník výstupy okruh učivo žák rozvíjí kritické názory, zaujímá postoje, dokáže věčně a logicky argumentovat 3V1 - žák rozlišuje a porovnává různé formy vlastnictví, včetně duševního vlastnictví a způsoby jejich

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1. Úvodní ustanovení

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1. Úvodní ustanovení OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti GIC, s.r.o. se sídlem Kratochvílova 1107, 413 01 Roudnice nad Labem IČ: 250 45 687 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o. Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o. Sídlo: Michelská 3/9, Praha 4 Michle, 140 00 Praha 4 Identifikační číslo: 29035112 DIČ: CZ29035112 zapsané v obchodním rejstříku vedeném

Více

KALKULACE. 191 200,00 Kč HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ POVINNÉ RUČENÍ

KALKULACE. 191 200,00 Kč HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ POVINNÉ RUČENÍ KALKULACE s Autoleasing, a.s. HAVEX-auto s.r.o.-vrchlabí OV Centrála společnosti: Kontaktní osoba: Lukáš Zámečník Budějovická 1518/13B, 140 00 Praha 4 Na Bělidle 503, 543 01 Vrchlabí 1 Telefon: 956785111

Více

Obchodní podmínky společnosti Treservis s.r.o.

Obchodní podmínky společnosti Treservis s.r.o. Obchodní podmínky společnosti Treservis s.r.o. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.wap-treservis.cz Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.

Více

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414.

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414. Obchodní firma: Sídlo: WEDA consulting s.r.o. Neumannova 1453/28, 156 00 Praha Identifikační číslo 24290564 Daňové identifikační číslo: CZ24290564 Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím...ing. Jiří Špiller...a jeho obchodními partnery (dále jen kupující ). Webová

Více

SMĚNKY. Účel směnky. krátkodobý obchodovatelný cenný papír dlužnický papír. Její funkce

SMĚNKY. Účel směnky. krátkodobý obchodovatelný cenný papír dlužnický papír. Její funkce SMĚNKY - vznik 12. století, severní Itálie - velký rozmach v 18.století vznik celosvětového obchodního trhu - její právní úprava nebyla jednotná - 1930- v Ženevě mezinárodní konference o právu směnečném

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě WWW.TMV.CZ provozovaného společností Tiskárna MV, p.o. od 01.01. 2015. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva

Více

Tyto podmínky upravují vztah mezi prodávajícím a kupujícím a upřesňují jejich práva a povinnosti.

Tyto podmínky upravují vztah mezi prodávajícím a kupujícím a upřesňují jejich práva a povinnosti. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetových obchodech provozovaných společností Ogroup s.r.o., se sídlem Rokelská 50, Družec, 273 62. od 1.1. 2014. Tyto podmínky upravují vztah mezi prodávajícím

Více

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU Fio banka, a.s., IČ 61858374, se sídlem V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městský soudem v Praze, oddíl B, vložka

Více

PODMÍNKY A RIZIKA PŘI ZÍSKÁVÁNÍ PŮJČEK I.

PODMÍNKY A RIZIKA PŘI ZÍSKÁVÁNÍ PŮJČEK I. I. Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název

Více

K uzavírání smluv nedochází prostřednictvím zprostředkovatelů.

K uzavírání smluv nedochází prostřednictvím zprostředkovatelů. Formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru (pro všechny varianty poskytovaných zápůjček Novacredit) 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní

Více

! Informace poskytované před uzavřením smlouvy

! Informace poskytované před uzavřením smlouvy ! Informace poskytované před uzavřením smlouvy, IČO: 27115411, se sídlem Milady Horákové 2774, Kladno zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vl.č. 97385, tel tel+420 776

Více

Část 1. Zastoupení třetích osob:

Část 1. Zastoupení třetích osob: Část 1. Zastoupení třetích osob: Provozovatelem e-shopu je združení podnikatelů Inter Recrea v zastoupení Jitka Maděryčová se sídlem U Splavu 5606, 76001Zlín, IČ: 67509291, Všeobecné obchodní podmínky

Více

Všeobecné obchodní a dodací podmínky

Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky společnosti STASTO Automation s.r.o., se sídlem Týnec nad Sázavou, K Náklí 512, PSČ 257 41, IČO 496 84 175, zapsané v obchodním

Více

a) Není-li dohodnuto kupujícím a prodávajícím jinak, jsou uvedené kupní ceny, vycházející z platného ceníku prodávajícího, účtovány v hotovosti.

a) Není-li dohodnuto kupujícím a prodávajícím jinak, jsou uvedené kupní ceny, vycházející z platného ceníku prodávajícího, účtovány v hotovosti. Všeobecné obchodní, dodací a servisní podmínky společnosti TONSTAV-SERVICE s.r.o. Společnost TONSTAV - SERVICE s.r.o., se sídlem v Českých Budějovicích, Okružní 630, PSČ 370 01, IČ: 63907887, zapsaná v

Více

Obchodní podmínky. Jana Dubcová, Charvátce 16, 29445 Jabkenice, IČ: 63819406

Obchodní podmínky. Jana Dubcová, Charvátce 16, 29445 Jabkenice, IČ: 63819406 Obchodní podmínky Jana Dubcová, Charvátce 16, 29445 Jabkenice, IČ: 63819406 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu na internetové adrese www.rybarskepotrebylabe.cz. 1. PROVOZOVATEL INTERNETOVÉHO

Více

UČEBNÍ OSNOVA OBČANSKÁ VÝCHOVA

UČEBNÍ OSNOVA OBČANSKÁ VÝCHOVA UČEBNÍ OSNOVA OBČANSKÁ VÝCHOVA Obor středního vzdělávání s výučním listem Opravářské práce 41-55-E/01 Počet hodin v UP celkem : 30 Platnost učební osnovy od : 1.9.2009 do : 1. Obecný cíl vyučovacího předmětu

Více

I. Základní ustanovení

I. Základní ustanovení Obchodní podmínky Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti prodeje zboží a produktů vlastní výroby mezi společností Simply Gastronomy s.r.o.

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY fyzické osoby Filip Veselý se sídlem Žoluděvova 1517/3, Ostrava, PSČ 700 30, identifikační číslo: 01242555 pro prodej služeb prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 2 Číslo

Více

Příloha č. 1 Obchodních podmínek Simple Money Service, s.r.o.

Příloha č. 1 Obchodních podmínek Simple Money Service, s.r.o. Příloha č. 1 Obchodních podmínek Simple Money Service, s.r.o. Údaje dle přílohy 2 zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY č. 1/2015

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY č. 1/2015 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY č. 1/2015 společnosti HABARTline s.r.o., IČO: 45797218 (dále jako Společnost ), 1. PLATNOST OBCHODNÍCH PODMÍNEK 1.1. Tyto Obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti

Více

Další informace o prodávajícím jsou uvedeny v sekci Kontakty.

Další informace o prodávajícím jsou uvedeny v sekci Kontakty. Obchodní podmínky Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti prodeje zboží mezi Avalon Plzeň, šperky a kyvadla TAIRA, Zábělská 46, Plzeň Doubravka

Více

Finanční gramotnost pro SŠ -6. modul Úvěry a předlužení

Finanční gramotnost pro SŠ -6. modul Úvěry a předlužení Modul č. 6 Ing. Miroslav Škvára O úvěrech Co říká o úvěru Wikipedie? Úvěrje formou dočasného postoupení zboží nebo peněžních prostředků (půjčka) věřitelem, na principu návratnosti, dlužníkovi, který je

Více

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ, DEFINICE A VÝKLAD POJMŮ

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ, DEFINICE A VÝKLAD POJMŮ Obchodní podmínky pro velkoodběratele Všeobecné obchodní podmínky prodeje zboží na www.magic-outlet.cz podnikatelským subjektům (pro velkoobchody) Firma Nákupní Galerie s.r.o. místem podnikání Stolín 51,

Více

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetových obchodech provozovaných společností Trefa vojenský prodej od 1.1. 2014.

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetových obchodech provozovaných společností Trefa vojenský prodej od 1.1. 2014. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetových obchodech provozovaných společností Trefa vojenský prodej od 1.1. 2014. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým

Více

Dodavatelsko odběratelské vztahy a platební styk

Dodavatelsko odběratelské vztahy a platební styk Dodavatelsko odběratelské vztahy a platební styk Zařazení Didaktické zpracování učiva pro střední školy 1. ročník Podnikové činnosti, podnik a okolí 3-4. ročník Finanční trh, bankovnictví Zahraniční obchod

Více

BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola. Bankovní domy komerční banky, spořitelny + test

BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola. Bankovní domy komerční banky, spořitelny + test Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu Inovace a individualizace výuky Číslo materiálu VY_62_INOVACE_ZEL13 Název školy BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola Autor Ing.

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti TRAVEL BUSINESS, s.r.o se sídlem náměstí 14.října 1307/2, 150 00 Praha 5 identifikační číslo: 03288315, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Win-i-door, s.r.o. se sídlem Bílenecké náměstí 13/9, Dolní Chabry, 184 00 Praha 8 identifikační číslo: 29138795 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

Obchodní podmínky pro dodávku zboží společnosti Anterix s.r.o.

Obchodní podmínky pro dodávku zboží společnosti Anterix s.r.o. Obchodní podmínky pro dodávku zboží společnosti Anterix s.r.o. Tyto obchodní podmínky vycházejí ze vzorových obchodních podmínek vydaných společností dtest pro rok 2014 - viz tento odkaz zde 1. Kontaktní

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky obchodní společnosti ZEO TRADE, s.r.o. se sídlem Záhoří ll, PSČ 398 l8 Záhoří u Písku, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých

Více

Předvánoční nákupy po internetu bez obav. Mgr. Tomáš Večl Evropské spotřebitelské centrum

Předvánoční nákupy po internetu bez obav. Mgr. Tomáš Večl Evropské spotřebitelské centrum Předvánoční nákupy po internetu bez obav Mgr. Tomáš Večl Evropské spotřebitelské centrum Základy ochrany spotřebitele v rámci EU Převládá úprava směrnicemi s minimální harmonizací společný evropský základ,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti SAFRIEN MODE, s.r.o., se sídlem Revoluční 925/23, 466 01 Jablonec nad Nisou, identifikační číslo: 25037609, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským

Více

Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost

Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost Obchodní podmínky Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost Efteria, spol. s r.o. Jaromírova 146/59 128 00 Praha 2 Nusle IČO: 26763028 Veškeré smluvní vztahy

Více

Anotace kurzů jsou součástí emailu. Propagační materiály by Vám byly dodány v případě projeveného zájmu.

Anotace kurzů jsou součástí emailu. Propagační materiály by Vám byly dodány v případě projeveného zájmu. Vážená paní starostko, dovolujeme si Vám nabídnout možnost vzdělávání obyvatel Vaší obce. Vzdělávání pro Vaše občany, které nabízíme, je pro účastníky bezplatné, neboť je financováno z Evropských sociálních

Více

Ochrana spotřebitele v EU: trvejte na svých právech. 2007 ESC při Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR

Ochrana spotřebitele v EU: trvejte na svých právech. 2007 ESC při Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR Ochrana spotřebitele v EU: trvejte na svých právech 2007 ESC při Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR Kdo je ESC Evropské spotřebitelské centrum (ESC) pro ČR poskytuje služby umožňující spotřebiteli lépe

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky společnost se sídlem Roman Hošek - HOBBYLAND Jiráskova 422, 262 23 JINCE identifikační číslo: 47516887 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) obchodní společnosti

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU NESMEKYPLUS.CZ

OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU NESMEKYPLUS.CZ OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU NESMEKYPLUS.CZ 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) e- shopu nesmekyplus.cz provozovaného paní Jitkou Masnou, IČ 65360818,

Více