Likvidace obchodních společností

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Likvidace obchodních společností"

Transkript

1 Likvidace obchodních společností 1. Úvod Právní úprava likvidace od Příprava k likvidaci Likvidátor Podání návrhu na provedení zápisu změn v obchodním rejstříku Zápis vstupu do likvidace do obchodního rejstříku Oznámení o vstupu společnosti do likvidace Známí věřitelé Zveřejnění v obchodním věstníku Sestavení ÚZ ke dni předcházejícímu vstupu do likvidace Protokolární převzetí likvidovaného podniku Sestavení zahajovací rozvahy a soupisu jmění Eventuální insolvenční návrh Insolvenční řízení Definice úpadku Insolvenční návrh Zpeněžování likvidační podstaty Formy prodeje Zpeněžování pohledávek Jak hradit závazky v likvidaci Likvidační skupiny Archivace písemností Ukončení likvidačního procesu Zánik Chronologie účetních a daňových povinností Seznam pramenů Seznam použitých zkratek Stránka 1 z 13

2 1. Úvod Likvidace obchodní společnosti je jednou z forem rušení společnosti. Ke zrušení obchodní společnosti může dojít s likvidací a bez likvidace. Bez likvidace se obchodní společnost ruší typicky při přeměnách (fúze nebo rozdělení), kdy její jmění přechází na právního nástupce. Účelem likvidace je vypořádat majetek (likvidační podstatu), vyrovnat dluhy věřitelům a naložit s likvidačním zůstatkem podle zákona (viz 187 odst. 1 NOZ). Likvidace je tedy proces, který je určen pro společnosti s dostatkem majetku. Společnost v úpadku vypořádává své dluhy v rámci insolvenčního řízení. Zrušením vstupuje společnost do likvidace. Zánikem obchodní společnosti se rozumí okamžik jejího výmazu z obchodního rejstříku (viz 185 NOZ). Mezi zrušením a zánikem obchodní společnosti je určitá časová prodleva, která vede k vypořádání práv a povinností. 2. Právní úprava likvidace od Likvidaci upravuje NOZ, obecná úprava obchodních korporací v ustanoveních 37 39, ZOK, dále ustanovení pro s. r. o. 171, 190, 198, 205, 241 a 242 ZOK. Další ustanovení upravují zrušení v. o. s., a. s. a družstvo. Novinkou oproti předchozí úpravě je mj. zavedení obecného pojmu likvidační podstata, a to jako termínu párového k pojmu majetková podstata užívanému insolvenčním zákonem. Obchodní korporace, které vznikly před účinností ZOK a které se nejpozději do 2 let od účinnosti ZOK nepodřídily tomuto zákonu jako celku, tak obsahem jejich společenských smluv jsou i předchozí ustanovení obchodního zákoníku (viz 777 odst. 4 a 5 ZOK). 3. Příprava k likvidaci O zrušení s. r. o. rozhodují všichni společníci dohodou, která musí mít formu notářského zápisu ( 241 odst. 1 ZOK). Kompetence zrušit společnost může být společenskou smlouvou přenesena na valnou hromadu [ 190 odst. 2 písm. f)]. Valná hromada společnosti rozhodne o zrušení společnosti s likvidací, a to alespoň dvoutřetinovou většinou hlasů [viz 171 odst. 1 písm. d) ZOK] a osvědčuje se veřejnou listinou (viz 172 odst. 1 ZOK). Pro potřeby ZOK se veřejnou listinou rozumí notářský zápis. Stránka 2 z 13

3 4. Likvidátor O jmenování likvidátora rozhoduje zásadně jednatel na základě zbytkové působnosti ( 163 NOZ), ledaže společenská smlouva svěří působnost volit likvidátora valné hromadě [ 190 odst. 2 písm. d) ZOK]. Rozhoduje-li valná hromada, dostačuje souhlas prosté většiny přítomných společníků, ledaže společenská smlouva vyžaduje kvalifikovanou většinu ( 170 ZOK). Při vstupu do likvidace povolá příslušný orgán likvidátora ( 189 odst. 1 NOZ). Likvidátor nabývá působnosti statutárního orgánu okamžikem jeho povolání, ale jeho činnost může sledovat jen účel, jaký odpovídá povaze a cíli likvidace. Likvidátor je orgánem společnosti, a proto se na něj uplatňují pravidla o odměňování volených orgánů ( 59 an. ZOK). Povolaný likvidátor má nárok na odměnu pouze v případě, že byla sjednána ve smlouvě o výkonu funkce ( 60 ZOK) a musí být schválena valnou hromadou ( 59 odst. 2 ZOK). Odměnu a způsob její výplaty určuje ten, kdo jej povolal (viz 195 NOZ). Nově od může být likvidátorem i právnická osoba 1. Tato nová koncepce navazuje na novou možnost právnických osob být statutárním orgánem obchodních korporací podle ZOK 2. Likvidátorem může být jen plně svéprávná osoba, která je bezúhonná ( 6 odst. 2 ŽZ). Bezúhonnost se prokazuje výpisem z Rejstříku trestů ( 6 odst. 3 ŽZ). Další překážky jsou uvedeny v 8 odst. 2 ŽZ, které ale lze překonat ( 153 NOZ). Poplatek za vydání výpisu z Rejstříku trestů je ve výši 100 Kč (zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, Položka 10). 5. Podání návrhu na provedení zápisu změn v obchodním rejstříku Notářský zápis z příslušného orgánu, který rozhodl o zrušení společnosti, uvede název rušeného podniku, datum zrušení, IČ, doplnění názvu společnosti o dovětek v likvidaci, ustanovení o likvidátorovi (datum narození, bydliště). Rejstříkový soud vydá následně usnesení o vstupu společnosti do likvidace. 6. Zápis vstupu do likvidace do obchodního rejstříku Likvidátor je povinen podat bez zbytečného odkladu návrh na zápis vstupu společnosti do likvidace do OR. Návrh podává na tzv. inteligentním formuláři dostupném na stránkách Návrh je možno podat v listinné či elektronické podobě. Podpisy na formuláři v listinné podobě musí být úředně ověřeny, formulář v elektronické podobě musí 1 Kolektiv autorů. Likvidace obchodních společností. 5. vydání. Olomouc: ANAG, s Kolektiv autorů. Likvidace obchodních společností. 5. vydání. Olomouc: ANAG, s. 43 Stránka 3 z 13

4 být podepsán uznávanými elektronickými podpisy nebo zaslán prostřednictvím datové schránky navrhovatele ( 22 RejZ). Zápis vstupu společnosti do likvidace do OR je zpoplatněn soudním poplatkem ve výši Kč (položka 11 sazebníku poplatků ZoSP). Do sbírky listin se ukládají následující dokumenty ( 66 RejZ) - rozhodnutí o zrušení společnosti, - rozhodnutí o jmenování likvidátora. 7. Oznámení o vstupu společnosti do likvidace 7.1. Známí věřitelé To jsou věřitelé evidovaní v účetnictví. Tyto je třeba informovat adresně ( 198 odst. 1 NOZ), nejlépe doporučeným dopisem. Mezi takové věřitele patří i orgány státní správy, má-li k nim společnost dluhy, tj. FÚ, SZ apod Zveřejnění v obchodním věstníku Oznámení o vstupu společnosti do likvidace je zákonnou povinností likvidátora a děje se tak prostřednictvím inzerce v Obchodním věstníku. První zveřejnění je doporučeno realizovat po obdržení notářského zápisu o zrušení společnosti s likvidací, druhé zveřejnění provést po obdržení usnesení o zápisu likvidace do OR. Nutný je alespoň dvoutýdenní odstup oznámení společně s výzvou pro věřitele, aby přihlásili své pohledávky ve lhůtě, která nesmí být kratší než tři měsíce od druhého zveřejnění ( 198 NOZ). Zveřejnění vstupu do likvidace lze realizovat i prostřednictvím u na adrese: K ové objednávce je zapotřebí přiložit naskenovaný notářský zápis o vstupu společnosti do likvidace. Stránka 4 z 13

5 Obchodní věstník - paušální sazby za zveřejnění pro rok 2014 (v Kč) (tyto sazby platí od ) A podání v elektronické podobě B při podání v listinné podobě (podáním v elektronické podobě se rozumí podklady dodané ve formátu WORD nebo textového PDF; všechny ostatní formáty jsou považovány za podání v listinné podobě) 1. Likvidace (platba předem) - zveřejňuje se 2x; uvedená sazba za jedno zveřejnění K uvedeným cenám se připočítává 21% DPH. Pro podrobnosti o zadávání inzerce lze kontaktovat Obchodní věstník na tel , 8. Sestavení ÚZ ke dni předcházejícímu vstupu do likvidace ÚZ ke dni předcházejícímu vstupu do likvidace sestavuje jednatel. Součástí prací na ÚZ by měla být podrobná inventarizace majetku a závazků ( 29 a 30 ZoÚ). Z této ÚZ bude likvidátor vycházet při sestavení zahajovací rozvahy a soupisu jmění. Tato ÚZ musí být schválena VH [ 190 odst. 2 písm. g) ZOK] a uložena do sbírky listin [ 66 písm. c) RejZ]. Jednatel by měl též zajistit přiznání k dani z příjmů PO za období předcházející vstupu do likvidace, které je nutné podat do 30 dnů ode dne vstupu do likvidace ( 240c DŘ). 9. Protokolární převzetí likvidovaného podniku K datu zrušení společnosti předávají dosavadní statutární zástupci protokolárně veškerá aktiva včetně všech práv, povinností a závazků k rukám jmenovaného likvidátora. Stránka 5 z 13

6 Předávací protokol by měl mít tyto části (specifikaci kdo, komu, kdy, proč a co předává): kompletní personální agendu, mimořádnou účetní závěrku ke dni předcházejícímu dni vstupu do likvidace, inventurní soupisy, soupis aktiv: o aktiva nezpochybnitelná: hotovost, pohledávky, majetek, o aktiva problémová, nejasná s malou likviditou, soupis pasiv, tzn. závazky z obchodního styku, závazky vůči státu a orgánům SZ a ZP, úvěry, půjčky apod., kompletní obchodní agendu, tj. uzavřené obchodní smlouvy a z nich vyplývající práva a povinnosti, soupis právní agendy společnosti o přehled žalob, platebních rozkazů, výkonů rozhodnutí, mimosoudně řešených případů apod., kompletní přehled o archivní agendě společnosti, tj. spisový, archivační a skartační řád společnosti, přehled o archivovaných písemnostech, jejich struktuře, místu uložení, v předchozích bodech nezahrnutou eventuální další agendu. 10. Sestavení zahajovací rozvahy a soupisu jmění Likvidátor je povinen sestavit ke dni vstupu do likvidace zahajovací rozvahu a soupis jmění společnosti ( 199 odst. 1 NOZ). Měl by přitom vycházet z ÚZ ke dni předcházejícímu vstupu do likvidace a inventarizace majetku a závazků. Soupis jmění společnosti by měl zahrnovat veškerý majetek a veškeré její závazky bez ohledu na to, zda jsou vyjádřeny v účetnictví či nikoli. 11. Eventuální insolvenční návrh Pokud likvidátor zjistí, že společnost je v úpadu, je povinen podat insolvenční návrh. Právě inventarizace majetku a závazků provedená v rámci ÚZ ke dni předcházejícímu den vstupu do likvidace je zejména pro likvidátory, tj. třetí osoby, první možností, jak zjistit, zda společnost v likvidaci je v úpadku. Povinnost podat insolvenční návrh má likvidátor po celou dobu trvání likvidace ( 200 NOZ). Rozhodne-li soud o prohlášení konkurzu, likvidace se přerušuje ( 245 odst. 2 InsZ). Po zrušení konkurzu likvidace pokračuje ( 312 odst. 2 InsZ). Podle 99 insolvenčního zákona platí, že osoba, která byla povinna podat insolvenční návrh a přesto jej nepodala, odpovídá věřiteli za škodu nebo jinou újmu, kterou způsobí porušením této povinnosti. Stránka 6 z 13

7 12. Insolvenční řízení Insolvenční zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) nabyl účinnosti V insolvenčním řízení se zkoumá podmínka úpadku, případně hrozícího úpadku. Zjistí-li insolvenční soud, že dlužník je v úpadku, popř. že mu úpadek hrozí, vydá rozhodnutí o úpadku a většinou jej spojí i s rozhodnutím způsobu jeho řešení. Cílem insolvenčního řízení je poměrné uspokojení věřitelů z dlužníkova majetku za podmínek stanovených zákonem Definice úpadku upravuje 3 InsZ (1) Dlužník je v úpadku, jestliže má a) více věřitelů a b) peněžité závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti a c) tyto závazky není schopen platit (dále jen platební neschopnost). (2) Má se za to, že dlužník není schopen plnit své peněžité závazky, jestliže a) zastavil platby podstatné části svých peněžitých závazku, nebo b) je neplní po dobu delší 3 měsíců po lhůtě splatnosti, nebo c) není možné dosáhnout uspokojení některé ze splatných peněžitých pohledávek vůči dlužníku výkonem rozhodnutí nebo exekucí, nebo d) nesplnil povinnost předložit seznamy uvedené v 104 odst. 1, kterou mu uložil insolvenční soud. (3) Dlužník, který je PO nebo FO podnikatelem, je v úpadku i tehdy, je-li předlužen. O předlužení jde tehdy, má-li více věřitelů a souhrn jeho závazků převyšuje hodnotu jeho majetku Insolvenční návrh 104 odst. 1 InsZ (1) Podá-li insolvenční návrh dlužník, je povinen k němu připojit a) seznam majetku, b) seznam závazků, c) seznam svých zaměstnanců, d) listiny, které dokládají úpadek nebo hrozící úpadek. Stránka 7 z 13

8 13. Zpeněžování likvidační podstaty Jedná se o rozprodej vlastního aktivního majetku společnosti. Volba postupu je plně na likvidátorovi. Vždy však musí postupovat s péčí řádného hospodáře a usilovat o co nejpříznivější zpeněžení majetku ( 159 NOZ a 51 ZOK) Formy prodeje - poptávkové řízení u aktivních firem se stejným nebo podobným předmětem činnosti, - inzertní nabídka, - výběrové řízení nejvyšší nabídce, - veřejnou dobrovolnou dražbou odpadá dohadování s věřiteli, - přímý prodej Zpeněžování pohledávek Rozčlenění pohledávek - podle právní subjektivity (PO, FO), - podle nákladovosti vymáhání. Realizace pohledávek - nabídka k odprodeji, - zadání správy pohledávek specializované odborné firmě, - likvidátor vymáhá pohledávky sám Jak hradit závazky v likvidaci Upravuje 199 an. NOZ Nedoporučuje se hradit přihlášené závazky před závěrem likvidace. Netýká se úhrad vlastních nákladů likvidace, jako jsou mzdy, platby za energie a telefony, platby za ostrahu, pojistky atd. Postupným hrazením závazků se likvidátor dostane do střetu s některými věřiteli, kteří takové plnění považují za upřednostňování pohledávek jiných věřitelů ve smyslu zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník. Stránka 8 z 13

9 14. Likvidační skupiny První skupina náklady likvidace, druhá skupina pohledávky zaměstnanců, třetí skupina pohledávky ostatních věřitelů. Nezdaří-li se v přiměřené době celou likvidační podstatu zpeněžit, vyrovná likvidátor z částečného výtěžku přednostně náklady a pohledávky z první a pak z druhé skupiny, je-li to možné. Poté nabídne likvidátor věřitelům pohledávek třetí skupiny likvidační podstatu k převzetí (viz 202 odst. 1 NOZ). 15. Archivace písemností Společnost je povinna neprodleně po svém zrušení požádat příslušný státní oblastní archiv o zahájení výběru archiválií mimo skartační řízení ( 11 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě). Doklad o archivaci dokumentů likvidované společnosti po zákonem stanovenou dobu je důležitou podmínkou pro souhlas místně příslušného soudu s výmazem obchodní společnosti z obchodního rejstříku. Likvidátor při rozhodování o výběru soukromé spisovny musí brát zřetel na tyto okolnosti: - je-li soukromá spisovna schválena příslušným státním archivem, tzn., má-li platnou koncesi pro provozování této činnosti, - má-li spisovna pojištění pro případ poškození či zničení archivovaných dokumentů, - cenu za 1 bm/den se ceny pohybují od 0,50 do 1,10 Kč. Aktuálně komerční spisovny sledují stav likvidací v obchodním věstníku a aktivně likvidátory oslovují svými nabídkami. 16. Ukončení likvidačního procesu Po dokončení všech likvidačních úkonů sestaví likvidátor konečnou zprávu o průběhu likvidace s návrhem na vypořádání likvidačního zůstatku (viz 205 NOZ). Konečnou zprávu, návrh na použití likvidačního zůstatku a účetní závěrku předloží likvidátor ke schválení tomu, kdo jej povolal do funkce. Stránka 9 z 13

10 Konečná zpráva by měla zejména obsahovat: jak bylo naloženo s likvidační podstatou, jakého výtěžku bylo dosaženo, jaký majetek se nepodařilo zpeněžit, jak byly vypořádány dluhy společnosti, zda zbyl nějaký majetek a pokud takový zbyl návrh na rozdělení likvidačního zůstatku. Konec likvidace lze rozdělit do několika bodů: uhrazení závazků, tj. účetní práce, archivace, doplatek odměny likvidátora, doplatek či úhrady dalších nakupovaných služeb apod., zpracování ÚZ ke dni zpracování návrhu na rozdělení likvidačního zůstatku, vyžádání souhlasu s výmazem společnosti u správce daně, rozdělení likvidačního zůstatku, zpracování konečné zprávy pro vlastníky společnosti (tvoří i přílohu návrhu na výmaz společnosti z OR), uložení zbytku spisového materiálu do archivu, do 30 dnů od skončení likvidačního procesu podá likvidátor návrh na výmaz společnosti. Likvidátor není povinen sestavovat seznam společníků, kterým byl vyplacen podíl na likvidačním zůstatku. Věřitelé, kteří nebyli v rámci likvidace uspokojeni, musí vycházet z konečné zprávy o průběhu likvidace, jejíž součástí je i návrh na rozdělení likvidačního zůstatku, a která se ukládá do sbírky listin [ 66 písm. d) RejZ]. Souhlas správce daně, závěrečná zpráva, protokol o uložení archiválií tvoří přílohu návrhu na výmaz společnosti. Likvidace končí okamžikem, kdy je požadovaným způsobem naloženo s likvidační podstatou ( 207 NOZ). Funkce likvidátora skončí až pravomocným rozhodnutím soudu o výmazu likvidované společnosti z OR. 17. Zánik Společnost zaniká dnem výmazu o OR ( 185 NOZ). Návrh se podává na tzv. inteligentním formuláři dostupném na stránkách Návrh je možné podat v listinné nebo elektronické podobě. Podpisy na formuláři v listinné podobě musí být úředně ověřeny, formulář v elektronické podobě musí být podepsán uznávanými elektronickými podpisy (nebo zaslán prostřednictvím datové schránky navrhovatele ( 22 RejZ). Stránka 10 z 13

11 Návrh na zápis je třeba doložit listinami, které dokládají, že likvidace řádně proběhla a byla ukončena ( 19 RejZ). Jedná se zejména o následující dokumenty: - doklad o výzvě věřitelům - souhlas správce daně s výmazem společnosti z OR. Potvrzení územně příslušného státního oblastního archivu zřejmě vyžadováno nadále nebude. Doporučuje se tuto informaci prověřit, jelikož toto ustanovení nové předpisy nepřevzaly. Výmaz z OR není zpoplatněn soudním poplatkem. Po zániku společnosti ručí společníci za dluhy společnosti do výše svého podílu na likvidačním zůstatku ( 39 ZOK). Pokud se po výmazu společnosti zjistí neznámý majetek či jiný zájem hodný právní ochrany, soud zruší výmaz, znovu rozhodne o likvidaci společnosti a jmenuje likvidátora ( 209 NOZ). 18. Chronologie účetních a daňových povinností 1 Mimořádná ÚZ ke dni předcházejícímu dni vstupu do likvidace [ 17 odst2 písm. c) ZoÚ]. Výsledek hospodaření pro zjištění základu daně předcházející vstupu do likvidace, se upraví o zůstatky vytvořených rezerv, opravných položek, výnosů, výdajů, příjmů a nákladů příštích období, které nebudou prokazatelně zúčtovány v období likvidace [ 23 odst. 8 písm. a) ZDP]. 2 Otevření účetních knih a sestavení zahajovací rozvahy ke dni vstupu do likvidace [ 17 odst. 1 písm. c) ZoÚ]. ÚJ, které vstoupí do likvidace v běžném účetním období, uvádějí v rozvaze namísto informací za minulé účetní období údaje zahajovací rozvahy ke dni vstupu do likvidace. Ve výkazu zisku a ztráty se informace za minulé účetní období neuvádějí ( 4 odst. 7 vyhl. 500/2002 Sb.). Tento text se netýká mimořádné ÚZ ke dni, který předchází dni vstupu společnosti do likvidace. Týká se až řádné ÚZ za období ode dne vstupu společnosti do likvidace do rozvahového dne, kdy končí toto účetní období. 3 Právnická osoba je povinna podat řádné daňové tvrzení do 30 dnů ode dne jejího vstupu do likvidace, a to za část zdaňovacího období, která uplynula přede dnem jejího vstupu do likvidace ( 240c odst. 3 DŘ). Platí obecná pravidla: 23 odst. 8 ZDP daňové rezervy, daňové opravné položky, účty časového rozlišení, 26 odst. 7 ZDP polovina ročního odpisu, 38a odst. 8 Stránka 11 z 13

12 ZDP zálohy na daň z příjmů - poplatník není povinen platit zálohy na daň, jestliže ukončil činnost. 4 V průběhu likvidace se účetní knihy uzavírají k poslednímu dni účetního období a sestavuje se též řádná ÚZ. 5 Dojde-li ke zrušení právnické osoby s likvidací, trvá povinnost podávat řádné nebo dodatečné daňové tvrzení až do dne zániku právnické osoby ( 240 c odst. 1 DŘ). U poplatníka, u něhož dochází ke zrušení s likvidací, je základem daně v průběhu likvidace i po jejím skončení výsledek hospodaření upravený podle 23 až 33 ( 20 odst. 2 ZDP). 6 Než dojde ke zpracování návrhu na rozdělení likvidačního zůstatku a sestavení ÚZ, by měl likvidátor zrušit veškeré registrace k daním s výjimkou daně z příjmů PO a případně srážkové daně (pokud bude likvidátor vyplácet podíly na likvidačním zůstatku). 7 Ke dni zpracování návrhu na rozdělení likvidačního zůstatku uzavře ÚJ v likvidaci účetní knihy a sestaví ÚZ, v níž vykáže dluh vůči státnímu rozpočtu ve výši splatné daňové povinnosti. K následujícímu dni otevře znovu účty majetku a závazků a zaúčtuje vypořádání daňové povinnosti a vyplacení podílů společníků na likvidačním zůstatku. V případě, že není účtováno o dodatečných výsledkových operacích, není nutno již sestavovat ÚZ ke dni podání návrhu na výmaz ÚJ v likvidaci z obchodního rejstříku (ČÚS č. 021 bod ). 8 Právnická osoba je povinna podat řádné daňové tvrzení do 15 dnů ode dne zpracování návrhu na použití likvidačního zůstatku, a to za část zdaňovacího období, která uplynula přede dnem zpracování tohoto návrhu; tuto lhůtu nelze prodloužit ( 240c odst. 3 DŘ). 9 Zdanění likvidačního zůstatku je u FO příjmem z titulu podílu na likvidačním zůstatku [ 10 odst. 1 písm. f) bod 1. ZDP]. Za výdaj se zde považuje nabývací cena podílu ( 10 odst. 6 ZDP). U PO je příjem předmětem daně z příjmů PO ( 18 odst. 1 ZDP). Podíl na likvidačním zůstatku podléhá zvláštní sazbě daně ve výši 15 % snížený o nabývací cenu [ 36 odst. 2 písm. f) ZDP]. Do kdy máme povinnost odvést sraženou daň finančnímu úřadu, upravuje 38d ZDP. V Plzni Zpracoval: Mgr. Bc. Jiří Bystřický ARNET JB s. r. o. Č. tel Stránka 12 z 13

13 Seznam pramenů 1) Kolektiv autorů. Likvidace obchodních společností. 5. vydání. Olomouc: ANAG, s ) Kolektiv autorů. Nová společnost s ručením omezeným. Praha: GRADA Publishing, a. s., S ) Hejda, Jan. a kol. Nový zákon o obchodních společnostech a družstvech. 1 vydání. Olomouc: ANAG 2013, s ) Eliáš, Karel a kol. Nový občanský zákoník. 1 vydání. Ostrava: Sagit, S ) Bělohlávek, A. J. a kol. Komentář k zákonu o obchodních korporacích. Plzeň: Aleš Čeněk, 2013, 2733 s. ISBN ) Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 2) Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstev 3) Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád 4) Zákon č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon 5) Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích 6) Zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob 7) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví 8) Vyhláška č. 500/2002 Sb., 9) Český účetní standard pro podnikatele č. 021 Seznam použitých zkratek NOZ zákon č. 182/2012 Sb., občanský zákoník ZOK zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) ZoÚ zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví ZDP zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů RejZ zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob ZoSP zákon č. 634/2004 sb., o správních poplatcích InsZ zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) ČÚS Český účetní standard ÚZ účetní závěrka VH valná hromada PO právnická osob FO fyzická osoba SS společenská smlouva OR obchodní rejstřík Stránka 13 z 13

Pojem likvidace, její zahájení

Pojem likvidace, její zahájení Pojem likvidace, její zahájení Likvidace je proces, jehož cílem je vypořádání majetkových poměrů společnosti. Společnost vstupuje do likvidace ke dni, k němuž je zrušena. Vstup do likvidace se zapisuje

Více

15.10.2014. 2014 Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.net

15.10.2014. 2014 Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.net 2014 Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.net Právní úprava: 187 209 NOZ (+ 129 NOZ, + 169 NOZ). Pro OK dále: 94 ZOK Likvidace právem stanovený postup majetkového vypořádání závazků PO, která byla zrušena

Více

Likvidace. Co je to likvidace? Kdy musí být provedena likvidace? 2007 Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.eu

Likvidace. Co je to likvidace? Kdy musí být provedena likvidace? 2007 Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.eu Likvidace 2007 Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.eu Co je to likvidace? Likvidace = právem upravený postup pro vyrovnání závazků společnosti s věřiteli a dlužníky před výmazem společnosti z obchodního

Více

Postup sanace DIAGNÓZA

Postup sanace DIAGNÓZA Sanace Reaguje na krizi podniku a lze ji chápat jako soubor opatření přijímaných ze strany vedení podniku, jejichž smyslem je zásadní ozdravení a obnova finanční výkonnosti a prosperity firmy. Postup sanace

Více

Účetní a daňová problematika společenství vlastníků jednotek

Účetní a daňová problematika společenství vlastníků jednotek Účetní a daňová problematika společenství vlastníků jednotek 1. Vznik společenství vlastníků jednotek právnické osoby... 1 2. SVJ účetní jednotka... 2 2.1. Účetní předpisy... 2 2.2. Účtování příspěvku

Více

Vztah k účetnictví Sestavit zahajovací rozvahu a otevřít účty.

Vztah k účetnictví Sestavit zahajovací rozvahu a otevřít účty. Založení obchodní společnosti Společnost se zakládá společenskou smlouvou podepsanou všemi zakladateli. Pravost podpisů zakladatelů musí být úředně ověřena. Společenská smlouva společnosti s ručením omezeným

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Podnikání PO Aktualizace od 1. ledna 2014 Právní úprava nový

Více

SMĚRNICE PRO TVORBU A POUŽÍVÁNÍ OPRAVNÝCH POLOŽEK

SMĚRNICE PRO TVORBU A POUŽÍVÁNÍ OPRAVNÝCH POLOŽEK SMĚRNICE PRO TVORBU A POUŽÍVÁNÍ OPRAVNÝCH POLOŽEK Účetní jednotka: Město Bochov Označení: SMĚRNICE Číslo: 2/2013 Zpracoval: Miroslav Egert Kontroloval: Miroslav Egert Platnost: dnem schválení Závaznost:

Více

Předpis OS KOVO č. 48/ P Vznik, zánik a likvidace organizačních jednotek Odborového svazu KOVO s právní subjektivitou

Předpis OS KOVO č. 48/ P Vznik, zánik a likvidace organizačních jednotek Odborového svazu KOVO s právní subjektivitou Předpis OS KOVO č. 48/2014 - P Vznik, zánik a likvidace organizačních jednotek Odborového svazu KOVO s právní subjektivitou I. Předmět předpisu Tento předpis upravuje vznik, zánik a likvidaci organizačních

Více

Rezervy, pohledávky a opravné položky. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Rezervy, pohledávky a opravné položky. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Rezervy, pohledávky a opravné položky Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Rezervy, pohledávky a opravné položky Obsah : 13.1 Rezervy na opravy hmotného majetku. 13.2 Daňový odpis pohledávek. 13.3 Tvorba opravných

Více

HARMONOGRAM KROKŮ SPOJENÝCH SE ZRUŠENÍM PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

HARMONOGRAM KROKŮ SPOJENÝCH SE ZRUŠENÍM PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE HARMONOGRAM KROKŮ SPOJENÝCH SE ZRUŠENÍM PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Aktualizace 12. listopadu 2014 Tel.: 476 704 463 Vrchlického 114/61 IČ: 1206 0496 435 11 Lom Zapsán do seznamu daňových poradců pod evidenčním

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

NÁKLADNÍ DOPRAVA. B. Obchodní právo

NÁKLADNÍ DOPRAVA. B. Obchodní právo NÁKLADNÍ DOPRAVA B. Obchodní právo 1. Kdy vzniká podle občanského zákoníku fyzické osobě způsobilost mít práva a povinnosti? a) dnem 18. narozenin b) první den po 18. narozeninách c) narozením, tuto způsobilost

Více

Rozdělování zisku obchodní společnosti

Rozdělování zisku obchodní společnosti Rozdělování zisku obchodní společnosti 1. Pravidla pro rozdělování zisku... 1 2. Srážková daň z podílů na zisku... 3 3. Zálohy na podíl na zisku... 4 1. Pravidla pro rozdělování zisku Podmínky, za kterých

Více

Převzetí jmění společníkem

Převzetí jmění společníkem KAPITOLA 21 Převzetí jmění společníkem 21.1 Vymezení převzetí jmění Zákon o přeměnách upravuje jako jednu z přeměn převzetí jmění společnosti přejímajícím společníkem. V důsledku této přeměny zaniká zanikající

Více

4.6 Osoby oprávněné k podílu na zisku

4.6 Osoby oprávněné k podílu na zisku ÚČETNÍ A DAŇOVÉ SOUVISLOSTI ZÁKONA O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH 4.6 Osoby oprávněné k podílu na zisku Dle 34 ZOK náleží právo na podíl na zisku především společníkům. Společníci se podílejí na zisku v poměru

Více

Vnitřní organizace společností z pohledu jejich forem

Vnitřní organizace společností z pohledu jejich forem Vnitřní organizace společností z pohledu jejich forem 1 Vnitřní organizace společností z pohledu jejich forem Druh orgánu Forma společnosti Osobní společnosti Kapitálové společnosti Nejvyšší Výkonný (statutární)

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Čl. I Právní předpisy

Čl. I Právní předpisy Směrnice č. 1/2013 o pohledávkách 1.10 a Obec: Rychnov u Jablonce nad Nisou Adresa: Husova 490, 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou IČO: 00262552 Směrnici schválil: zastupitelstvo města Rychnova u Jablonce

Více

Likvidační ocenění podniku. Obsah. Teoretický úvod. František Poborský. Teoretický úvod Postup likvidačního ocenění Resumé Prostor pro dotazy.

Likvidační ocenění podniku. Obsah. Teoretický úvod. František Poborský. Teoretický úvod Postup likvidačního ocenění Resumé Prostor pro dotazy. Likvidační ocenění podniku autor: František Poborský 10.5.2016 Obsah Teoretický úvod Postup likvidačního ocenění Resumé Prostor pro dotazy 2 Teoretický úvod 3 1 Princip likvidačního ocenění Mám podnik

Více

Směrnice pro tvorbu a používání opravných položek

Směrnice pro tvorbu a používání opravných položek Obec Hluboš 262 22 Hluboš 3 Směrnice č. 30/2015 Směrnice pro tvorbu a používání opravných položek 1. Předmět úpravy 1.1. Ustanovení této směrnice vymezuje tvorbu a používání opravných položek. 1.2. Směrnice

Více

Předlužení a oddlužení. Finanční gramotnost v praxi Praha, Konferenční centrum City 27. května 2011

Předlužení a oddlužení. Finanční gramotnost v praxi Praha, Konferenční centrum City 27. května 2011 Předlužení a oddlužení Finanční gramotnost v praxi Praha, Konferenční centrum City 27. května 2011 Předlužení Předlužení - pojem podle ins.zákona - 3 odst. 3 /objektivní více hledisko/ věřitelů, souhrn

Více

5. KAPITOLA: SPECIFIKA ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM A AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

5. KAPITOLA: SPECIFIKA ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM A AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ÚČETNICTVÍ 3 5. KAPITOLA: SPECIFIKA ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM A AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České

Více

Právnická osoba je organizovaný útvar, o kterém zákon stanoví, že má právní osobnost, tj. způsobilost mít práva a povinnosti.

Právnická osoba je organizovaný útvar, o kterém zákon stanoví, že má právní osobnost, tj. způsobilost mít práva a povinnosti. 2 2. O b č a n s k é p r á v o I I P r á v n i c k á o s o b a P r á v n í o s o b n o s t a u s t a v e n í Právnická osoba je organizovaný útvar, o kterém zákon stanoví, že má právní osobnost, tj. způsobilost

Více

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Při ústní části zkoušky se za účelem prověření znalostí uchazeče potřebných k výkonu funkce insolventního správce zjišťují znalosti z oblasti:

Více

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY 8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY Právní úprava... 1 Význam účetní závěrky a její druhy... 1 Přípravné práce před účetní závěrkou... 2 Uzávěrka účtů v hlavní knize... 4 Obsah a struktura účetních výkazů

Více

SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM.

SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM. SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM Základní údaje Pokud dochází k zápisu, změně nebo výmazu základních údajů,

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo První novinové společnosti a.s. se sídlem v Praze 9, Horní Počernice, Paceřická 1/2773, PSČ: 193 00, IČ: 45795533, zapsané v obch. rejstříku vedeném Městským

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo První novinové společnosti a.s. se sídlem v Praze 9, Horní Počernice, Paceřická 1/2773, PSČ: 193 00, IČ: 45795533, zapsané v obch. rejstříku vedeném Městským

Více

tento společný projekt vnitrostátní fúze sloučením byl sepsán níže uvedeného dne, měsíce a roku těmito Zúčastněnými společnostmi:

tento společný projekt vnitrostátní fúze sloučením byl sepsán níže uvedeného dne, měsíce a roku těmito Zúčastněnými společnostmi: PROJEKT FÚZE tento společný projekt vnitrostátní fúze sloučením byl sepsán níže uvedeného dne, měsíce a roku těmito Zúčastněnými společnostmi: 1) GANSA FINANCIAL s.r.o., se sídlem Ostrava Hrabůvka, Hasičská

Více

Vydáno dne: Datum schválení předsednictvem TA ČR: Pořadí zasedání předsednictva TA ČR: 309. STANOVISKO

Vydáno dne: Datum schválení předsednictvem TA ČR: Pořadí zasedání předsednictva TA ČR: 309. STANOVISKO Vypracoval: JUDr. Martin Kobert Vydáno dne: 27. 7. 2016 Předmět stanoviska: Insolvenční řízení Datum schválení předsednictvem TA ČR: 27. 7. 2016 Pořadí zasedání předsednictva TA ČR: 309. STANOVISKO TECHNOLOGICKÉ

Více

U s n e s e n í. t a k t o : I. Soud schvaluje oddlužení dlužnice plněním splátkového kalendáře.

U s n e s e n í. t a k t o : I. Soud schvaluje oddlužení dlužnice plněním splátkového kalendáře. Číslo jednací: KSOS 8 INS 644/2010-B9 U s n e s e n í Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudkyní JUDr. Markétou Nohavicovou v insolvenční věci dlužnice : Lada Zedníková, rč: 795125/4850, 793 16 Zátor

Více

Infoservis Nový insolvenční zákon účinný od 1. ledna 2008

Infoservis Nový insolvenční zákon účinný od 1. ledna 2008 listopad 2007 Infoservis Nový insolvenční zákon účinný od 1. ledna 2008 Od 1.1.2008 vstoupí v účinnost nový zákon, který upravuje problematiku úpadkového práva a to zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech

Více

Druhy postupu podle ekonomického významu změny. Efektivní. Nominální. Rozšíření vlastních zdrojů financování, vyrovnání dluhů korporace

Druhy postupu podle ekonomického významu změny. Efektivní. Nominální. Rozšíření vlastních zdrojů financování, vyrovnání dluhů korporace Změny výše základního kapitálu Východiska Soubor pravidel, která závazně upravují postup, jehož cílem je změna údaje o výši základního kapitálu ve společenské smlouvě nebo stanovách. Jde současně o změnu

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ÚČETNICTVÍ 3 10. KAPITOLA: ÚČETNÍ ZÁVĚRKA- ZVEŘEJŇOVÁNÍ A OVĚŘOVÁNÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál

Více

Co nabízím. Základní informace o likvidaci společností

Co nabízím. Základní informace o likvidaci společností Dr. Ing. Vítězslav Hálek, MBA, Ph.D. Nezvalova 423, 500 03 Hradec Králové T 498 108 488 F 495 510 796 E info@likvidator.hk Co nabízím Nabízím likvidace společností prostřednictvím likvidátora. Jsem připraven

Více

Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společností

Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společností JANA SKÁLOVÁ Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společností 2., aktualizované vydání Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Vzor citace: SKÁLOVÁ, J. Účetní a daňové souvislosti

Více

a zprostředkovatele vázaného spotřebitelského

a zprostředkovatele vázaného spotřebitelského Strana 6106 Sbírka zákonů č. 381 / 2016 381 VYHLÁŠKA ze dne 16. listopadu 2016 o žádostech, oznámeních a předkládání výkazů podle zákona o spotřebitelském úvěru Česká národní banka stanoví podle 160 zákona

Více

Společnost s ručením omezeným. Mgr. Mikuláš Vargic

Společnost s ručením omezeným. Mgr. Mikuláš Vargic Společnost s ručením omezeným Mgr. Mikuláš Vargic Společnost s ručením omezeným Zákon o obchodních korporacích spolu s novým občanským zákoníkem přinesly zásadní změny v zakládání a fungování obchodních

Více

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2lbsagebeqz1) Návrh ZÁKON. ze dne 2016,

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2lbsagebeqz1) Návrh ZÁKON. ze dne 2016, III. Návrh ZÁKON ze dne 2016, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

Podnikání, podnik a jeho typy, vznik a zánik podniků

Podnikání, podnik a jeho typy, vznik a zánik podniků Podnikání, podnik a jeho typy, vznik a zánik podniků Podnikání Soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku Podnikání upravuje Obchodní

Více

ZAKLADATELSKÁ LISTINA ( úplné znění ze dne..2014)

ZAKLADATELSKÁ LISTINA ( úplné znění ze dne..2014) ZAKLADATELSKÁ LISTINA ( úplné znění ze dne..2014) Městské služby Písek s.r.o. upravená dle ustanovení 132 a násl. zák. č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích (dále jen ZOK ) Společník: I.část Město Písek,

Více

NÁVRH NA POVOLENÍ ODDLUŽENÍ

NÁVRH NA POVOLENÍ ODDLUŽENÍ NÁVRH NA POVOLENÍ ODDLUŽENÍ Soud: Krajský soud v Brně Sp. zn.: i 01 Společný návrh manželů na povolení oddlužení Ano X Ne DLUŽNÍK 02 Typ: Fyzická Státní příslušnost: ii Osobní údaje Trvalé bydliště Příjmení:

Více

Společnost s ručením omezeným. Základní kapitál. Změny základního kapitálu

Společnost s ručením omezeným. Základní kapitál. Změny základního kapitálu Společnost s ručením omezeným. Změny základního kapitálu SRO. 2007 Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.eu Základní kapitál Základní kapitál (ZK) = V1 + V2 + + Vn Statická povaha Možnost změn změna vkladů

Více

Ekonomika III. ročník. 019_Obchodní korporace

Ekonomika III. ročník. 019_Obchodní korporace Ekonomika III. ročník 019_Obchodní korporace Zákon o obchodních korporacích Tržní hospodářství je postavené na existenci vlastnických vztahů, všichni vlastníci mají rovnocenné právní postavení (ochrana

Více

Kapitálové společnosti Ing. Vojík ČVUT, fakulta strojní, 29. 10. 2007

Kapitálové společnosti Ing. Vojík ČVUT, fakulta strojní, 29. 10. 2007 Kapitálové společnosti Ing. Vojík ČVUT, fakulta strojní, 29. 10. 2007 Kapitálové společnosti Jedinou povinností společníků-zakladatelů je vnést do společnosti vklad. Jeho výše je stanovena zákonem a liší

Více

U s n e s e n í. t a k t o:

U s n e s e n í. t a k t o: Číslo jednací: -B-8 U s n e s e n í Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudcem Mgr. Rostislavem Krhutem v insolvenční věci dlužníka: Bronislava Košelová, r.č.: 546105/2828, Jesenická 1911/15, 794 01 Krnov

Více

ZÁKON ze dne 27. října 2011, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

ZÁKON ze dne 27. října 2011, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Strana 4378 Sbírka zákonů č. 351 / 2011 351 ZÁKON ze dne 27. října 2011, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl

Více

Členění OZ: Obecná ustanovení 5 hlav: (I. V.) Obchodní společnosti a družstva Obchodní a závazkové vztahy

Členění OZ: Obecná ustanovení 5 hlav: (I. V.) Obchodní společnosti a družstva Obchodní a závazkové vztahy Členění OZ: Obecná ustanovení 5 hlav: (I. V.) Obchodní společnosti a družstva Obchodní a závazkové vztahy Obecná ustanovení Hlava I. 5 částí (I. V.) působnost OZ, definice podnikání a podnikatele, zápis

Více

Pokyny k vyplnění formuláře návrh na povolení oddlužení

Pokyny k vyplnění formuláře návrh na povolení oddlužení Pokyny k vyplnění formuláře návrh na povolení oddlužení Návrh na povolení oddlužení může být podán dlužníkem zároveň i jako insolvenční návrh (první úkon v insolvenčním řízení) nebo následně po podání

Více

Obsah. Úvod 12. Změny a doplnění k 1. lednu Obecně o pohledávkách 17

Obsah. Úvod 12. Změny a doplnění k 1. lednu Obecně o pohledávkách 17 Obsah Úvod 12 Změny a doplnění k 1. lednu 2011 13 1 Obecně o pohledávkách 17 1.1 Právní pohled 17 1.1.1 Pojem pohledávka z právního hlediska 17 1.1.2 Důvody vzniku pohledávky 17 1.1.3 Společné pohledávky

Více

Návrh ZÁKON. ze dne.. 2014

Návrh ZÁKON. ze dne.. 2014 I. Návrh ZÁKON ze dne.. 2014 o podmínkách pro zápis statusu veřejné prospěšnosti do veřejného rejstříku podle občanského zákoníku (zákon o statusu veřejné prospěšnosti) Parlament se usnesl na tomto zákoně

Více

Obsah. Obsah. Předmluva 1 KAPITOLA 1

Obsah. Obsah. Předmluva 1 KAPITOLA 1 Obsah Předmluva 1 KAPITOLA 1 Úvod 2 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Plný rozsah účetnictví 3 Zjednodušený rozsah účetnictví 4 Schéma

Více

Jednatelé a dozorčí rada

Jednatelé a dozorčí rada Jednatelé a dozorčí rada Jednatelé 194 (1) Statutárním orgánem společnosti je jeden nebo více jednatelů. 195 (1) Jednateli přísluší obchodní vedení společnosti. Má-li společnost více jednatelů, kteří netvoří

Více

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu. 2. Daňově neuznatelné výdaje. Český daňový systém Jedná se o výdaje, resp. náklady, které jsou výdaji na: dosažení

Více

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) 6.1 Vlastní zdroje základní kapitál, kapitálové fondy, fondy ze zisku, výsledek hospodaření za běžné období, za

Více

Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla pro vymáhání pohledávek v SBD Vítkovice

Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla pro vymáhání pohledávek v SBD Vítkovice Stavební bytové družstvo Vítkovice Daliborova 54,709 71,Ostrava - Mariánské Hory IČO 00 05 08 06, zapsáno u KS v Ostravě, OR oddíl Dr XXII, vložka 8 DIČ CZ00050806 Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla

Více

Účetní senior Účetnictví pro pokročilé

Účetní senior Účetnictví pro pokročilé Centrum služeb pro podnikání s.r.o. Školící centrum akreditované MŠMT ČR Účetní senior Účetnictví pro pokročilé Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2012 Příklad č.22: Opravné položky k pohledávkám Společnost

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu. ke dni ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu. ke dni ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. vyhlášky č. 00/00 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů x příslušnému finančnímu úřadu ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu

Více

20. V. O. S., K. S. A INDIVIDUÁLNÍ PODNIKATEL

20. V. O. S., K. S. A INDIVIDUÁLNÍ PODNIKATEL 20. V. O. S., K. S. A INDIVIDUÁLNÍ PODNIKATEL VEŘEJNÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST CHARAKTERISTIKA - není požadován ZK ani vklady společníků a nevytváří se povinně ani ZRF - v. o. s. mohou založit minimálně 2 společníci,

Více

OSOBNÍ DOPRAVA. B. Obchodní právo

OSOBNÍ DOPRAVA. B. Obchodní právo OSOBNÍ DOPRAVA B. Obchodní právo 1. Od kdy má fyzická osoba právní osobnost? a) ode dne 18. narozenin b) od prvního dne po 18. narozeninách c) od narození d) ode dne 15. narozenin 2. Kdy se člověk stane

Více

Dotační program na podporu poskytování domácí hospicové péče v Jihomoravském kraji pro rok 2017

Dotační program na podporu poskytování domácí hospicové péče v Jihomoravském kraji pro rok 2017 Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2017 Dotační program na podporu poskytování domácí hospicové péče v Jihomoravském kraji pro rok 2017 Kontrolní součet: Evidenční číslo:

Více

OZNÁMENÍ O ULOŽENÍ PROJEKTU FÚZE SLOUČENÍM DO SBÍRKY LISTIN

OZNÁMENÍ O ULOŽENÍ PROJEKTU FÚZE SLOUČENÍM DO SBÍRKY LISTIN OZNÁMENÍ O ULOŽENÍ PROJEKTU FÚZE SLOUČENÍM DO SBÍRKY LISTIN Společnost MITU Automotive a.s. se sídlem Ve svahu 482/5, Podolí, 147 00 Praha 4, identifikační číslo 27609332, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ

INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ SMĚRNICE č. 2/2011 INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ Obec: Xaverov Adresa: Xaverov 3, 285 06 Sázava IČO: 473421 Směrnici zpracoval: Petra Novotná Směrnici schválil: Jiří Hervert Projednáno a schváleno v

Více

I. Firma a sídlo společnosti. 1. Obchodní firma společnosti zní: BEDENIKA s.r.o. -----------------------------------------------

I. Firma a sídlo společnosti. 1. Obchodní firma společnosti zní: BEDENIKA s.r.o. ----------------------------------------------- Společenská smlouva obchodní společnosti BEDENIKA s.r.o. v úplném znění ke dni 23. 6. 2010 se mění takto: --------------------------------------------------------------------------------- Dosavadní znění

Více

Veřejná obchodní společnost

Veřejná obchodní společnost Veřejná obchodní společnost (verze 2012) (2005 ) 2012 Michal Černý, Ph.D. www.michalcerny.net Právní a majetková charakteristika Právní úprava - 76 a násl. ObZ Právnická osoba, plná právní subjektivita

Více

Základy účetnictví a administrativy 5 lekce

Základy účetnictví a administrativy 5 lekce Základy účetnictví a administrativy 5 lekce K U R Z " Z Á K L A D Y Ú Č E T N I C T V Í A A D M I N I S T R A T I V Y J E Z A Č Á T E Č N I C K Ý K U R Z, K T E R Ý N E P Ř E D P O K L Á D Á Ž Á D N É

Více

Pro správu a vymáhání pohledávek

Pro správu a vymáhání pohledávek Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 15/2017 Pro správu a vymáhání pohledávek Čl. 1 Předmět 1. Vnitřní předpis (dále jen předpis) stanovuje postup při správě a vymáhání peněžitých pohledávek

Více

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 OBSAH 3 OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 dlouhodobý hmotný majetek (dhm) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

RM_23_VHS_L1 MĚSTO TRUTNOV - MĚSTSKÝ ÚŘAD

RM_23_VHS_L1 MĚSTO TRUTNOV - MĚSTSKÝ ÚŘAD RM_23_VHS_L1 MĚSTO TRUTNOV - MĚSTSKÝ ÚŘAD NÁVRH NA USNESENÍ Datum projednání v PV 07.12.2015 Správa sportovišť Zpracoval Ing. Josef Gereg Datum projednání v RM 14.12.2015 Trutnov,s.r.o., Datum projednání

Více

obsahující údaje platné v době podání žádosti včetně informací o podaném návrhu na zápis do příslušné evidence, který nebyl ke dni podání žádosti

obsahující údaje platné v době podání žádosti včetně informací o podaném návrhu na zápis do příslušné evidence, který nebyl ke dni podání žádosti Strana 348 32 VYHLÁŠKA ze dne 18. ledna 2010 o platebních systémech s neodvolatelností zúčtování Česká národní banka stanoví podle 142 zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku, (dále jen zákon ) k provedení

Více

Základní charakteristika společnosti

Základní charakteristika společnosti Základní charakteristika společnosti - Společnost, za jejíž dluhy ručí společníci společně a nerozdílně do výše, v níž nesplnili vkladové povinnosti podle stavu v OR v době, kdy byli věřitelem vyzváni

Více

Cíl kapitoly Studenti se seznámí s činnostmi souvisejícími s účetní uzávěrkou a sestavováním účetních výkazů v rámci účetní závěrky.

Cíl kapitoly Studenti se seznámí s činnostmi souvisejícími s účetní uzávěrkou a sestavováním účetních výkazů v rámci účetní závěrky. 1. Účetní uzávěrka a závěrka Cíl kapitoly Studenti se seznámí s činnostmi souvisejícími s účetní uzávěrkou a sestavováním účetních výkazů v rámci účetní závěrky. Účetní uzávěrka Otázky: 1. Charakterizujte

Více

I. díl Úvod 12 Podstata a význam účetnictví 12 Organizace účetnictví 13 Předmět účetnictví 13

I. díl Úvod 12 Podstata a význam účetnictví 12 Organizace účetnictví 13 Předmět účetnictví 13 KAPITOLA 1 I. díl Úvod 12 Podstata a význam účetnictví 12 Organizace účetnictví 13 Předmět účetnictví 13 Jednoduché účetnictví 14 Rozsah vedení účetnictví 14 Schéma účetních soustav 15 KAPITOLA 2 Účetnízáznamy

Více

Opravné položky a odpis nedobytných pohledávek

Opravné položky a odpis nedobytných pohledávek Opravné položky a odpis nedobytných pohledávek RNDr. Ivan BRYCHTA Jak alespoň částečně daňově zmírnit dopady toho, že dlužník neuhradil pohledávku, která již byla zdaněna a možná i zatížena odvodem DPH

Více

Z nového občanského zákoníku

Z nového občanského zákoníku Z nového občanského zákoníku Zrušení právnické osoby 168 (1) Právnická osoba se zrušuje právním jednáním, uplynutím doby, rozhodnutím orgánu veřejné moci nebo dosažením účelu, pro který byla ustavena,

Více

OPRAVNÉ POLOŽKY 1FU350

OPRAVNÉ POLOŽKY 1FU350 OPRAVNÉ POLOŽKY 1FU350 Lucie Šitnerová Eliška Tyrpeklová LS 2007/2008 OBSAH 1. Úvod 2. Opravné položky v účetnictví 3. Opravné položky v daních 4. Příklad č.1- OP k dlouhodobému majetku 5. Příklad č.2-

Více

Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...10 Seznam ostatních zkratek...14 Úvod...15

Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...10 Seznam ostatních zkratek...14 Úvod...15 Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...10 Seznam ostatních zkratek...14 Úvod...15 Díl I Daně 1 Daň z nabytí nemovitých věcí...21 2 Daň z nemovitých věcí...33 2.1 Daň z pozemků...34 2.2

Více

Pro správu a vymáhání pohledávek

Pro správu a vymáhání pohledávek Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 3/2015 Pro správu a vymáhání pohledávek Čl. 1 Předmět 1. Vnitřní předpis (dále jen předpis) stanovuje postup při správě a vymáhání peněžitých pohledávek

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu. ke dni

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu. ke dni Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 00/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu ROZVAHA ve zjednodušeném

Více

\%\\\\\N\\\\ N PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM. Pražská strojírna as. PS - renovace s.ro. červenec 14

\%\\\\\N\\\\ N PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM. Pražská strojírna as. PS - renovace s.ro. červenec 14 . \%\\\\\N\\\\ N N / PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM Pražská strojírna as. PS - renovace s.ro. červenec 14 OBSAH: 1. PREAMBULE 2 2. Důvod realizace Fúze sloučením 2 3. Identifikace Zúčastněných společností 2 4.

Více

Mgr. Michal Novotný, katedra práva

Mgr. Michal Novotný, katedra práva Mgr. Michal Novotný, katedra práva Email: novotny@fakulta.cz Úprava přeměn právnických osob je obecně upravena v NOZ. 174 a násl. NOZ připouští možnost všech PO přeměňovat se. Obecná úprava vystihuje pouze

Více

Exekuce pohledávek. Obecní úřad jako správce daně.

Exekuce pohledávek. Obecní úřad jako správce daně. Obecní úřad jako správce daně. Obecní úřad v rámci své působnosti na základě obecně závazné vyhlášky vybírá místní poplatky. Dále v rámci výkonu své činnosti vydává rozhodnutí v přestupkovém řízení, kterými

Více

MĚSTO HODONÍN PŘEDKLÁDÁ: PŘEDNÁŠEJÍCÍ: S004P0194J5L NÁVRH USNESENÍ: Bod číslo: projednání: konané dne: Odpis nedobytné pohledávky

MĚSTO HODONÍN PŘEDKLÁDÁ: PŘEDNÁŠEJÍCÍ: S004P0194J5L NÁVRH USNESENÍ: Bod číslo: projednání: konané dne: Odpis nedobytné pohledávky MĚSTO HODONÍN Masarykovo nám. 1, 695 35 Hodonín S004P0194J5L Bod číslo: 21 projednání: konané dne: 47. schůze rady města 14.2.2017 Obsah zprávy: Odpis nedobytné pohledávky Důvod projednávání: usnesení

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Obsah. Část první ZALOŽENÍ A VZNIK SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM O autorech... XIX Seznam použitých zkratek... XXI Předmluva autorů...

Obsah. Část první ZALOŽENÍ A VZNIK SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM O autorech... XIX Seznam použitých zkratek... XXI Předmluva autorů... O autorech... XIX Seznam použitých zkratek... XXI Předmluva autorů... XXV Část první ZALOŽENÍ A VZNIK SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM... 1 I. Založení a vznik společnosti s ručením omezeným obecně... 1

Více

BÉBR & SEIDLOVÁ. Advokátní kancelář. Ostrovského 3, Praha 5 - Smíchov, tel.: , fax: ,

BÉBR & SEIDLOVÁ. Advokátní kancelář. Ostrovského 3, Praha 5 - Smíchov, tel.: , fax: , BÉBR & SEIDLOVÁ Advokátní kancelář Ostrovského 3, 150 00 Praha 5 - Smíchov, tel.: 257 003 451, fax: 257 003 455, e-mail: info@akabas.cz Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany ATAR s.r.o.,

Více

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU)

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) 6.3 Cizí zdroje - závazky podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, vymezení

Více

ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM. JUDr. Jiří Janeba, advokát

ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM. JUDr. Jiří Janeba, advokát ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM JUDr. Jiří Janeba, advokát Společnost s ručením omezeným Podíl společníka Ručení společníků Zápočet na vkladovou povinnost Podíl

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

KOMORA SPECIALISTŮ PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ A INSOLVENCI V ČESKÉ REPUBLICE. III. velké ucelené vzdělávání insolvenčních správců České republiky

KOMORA SPECIALISTŮ PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ A INSOLVENCI V ČESKÉ REPUBLICE. III. velké ucelené vzdělávání insolvenčních správců České republiky KOMORA SPECIALISTŮ PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ A INSOLVENCI V ČESKÉ REPUBLICE III. velké ucelené vzdělávání insolvenčních správců České republiky SEMINÁRNÍ PRÁCE NA TÉMA: Pohledávky a závazky v účetnictví podniku

Více

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ. Ing. Gabriela Dlasková dlaskova@v8-europe.com

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ. Ing. Gabriela Dlasková dlaskova@v8-europe.com ZÁKLADY PODNIKÁNÍ Ing. Gabriela Dlasková dlaskova@v8-europe.com LITERATURA Povinná literatura: SRPOVÁ, J. -- ŘEHOŘ, V. Základy podnikání: teoretické poznatky, příklady a zkušenosti českých podnikatelů.

Více

Zakladatelskou listinu společnosti s ručením omezeným

Zakladatelskou listinu společnosti s ručením omezeným N 1504/2014 NZ 1384/2014 Strana první STEJNOPIS Notářský zápis sepsaný JUDr. Miroslavem Michálkem, notářem se sídlem v Třebíči, dne 7.10.2014 (slovy: sedmého října dva tisíce čtrnáct) v kanceláři notáře

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 127 Rozeslána dne 30. října 2008 Cena Kč 46, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 127 Rozeslána dne 30. října 2008 Cena Kč 46, O B S A H : Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 127 Rozeslána dne 30. října 2008 Cena Kč 46, O B S A H : 392. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 250/2005 Sb., o závazných formulářích na podávání návrhů

Více

1.1. Firma družstva je: TETRONIK - výrobní družstvo Terezín, družstvo (dále jen družstvo )

1.1. Firma družstva je: TETRONIK - výrobní družstvo Terezín, družstvo (dále jen družstvo ) Stanovy družstva TETRONIK - výrobní družstvo Terezín, družstvo identifikační číslo 004 83 389, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl Dr, vložka 73 1. FIRMA A SÍDLO

Více

Jak na to aneb jak založit spolek

Jak na to aneb jak založit spolek Jak na to aneb jak založit spolek (Informace pro nově vznikající spolky a transformovaná občanská sdružení) Název spolku Název spolku musí obsahovat slovo spolek, zapsaný spolek anebo zkratku z. s. Název

Více

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 1. Rozvaha funkce a obsah rozvahy koloběh složek OM hospodářské operace a účetní případy typické změny rozvahových stavů účet podstata, funkce a forma

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

Dopady nového občanského zákoníku do insolvenčního řízení

Dopady nového občanského zákoníku do insolvenčního řízení Dopady nového občanského zákoníku do insolvenčního řízení Mgr. František Korbel, Ph.D. 20. Května 2014 Největší právnická firma v České republice Klienty nejlépe hodnocená právnická firma v České republice

Více