Likvidace obchodních společností

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Likvidace obchodních společností"

Transkript

1 Likvidace obchodních společností 1. Úvod Právní úprava likvidace od Příprava k likvidaci Likvidátor Podání návrhu na provedení zápisu změn v obchodním rejstříku Zápis vstupu do likvidace do obchodního rejstříku Oznámení o vstupu společnosti do likvidace Známí věřitelé Zveřejnění v obchodním věstníku Sestavení ÚZ ke dni předcházejícímu vstupu do likvidace Protokolární převzetí likvidovaného podniku Sestavení zahajovací rozvahy a soupisu jmění Eventuální insolvenční návrh Insolvenční řízení Definice úpadku Insolvenční návrh Zpeněžování likvidační podstaty Formy prodeje Zpeněžování pohledávek Jak hradit závazky v likvidaci Likvidační skupiny Archivace písemností Ukončení likvidačního procesu Zánik Chronologie účetních a daňových povinností Seznam pramenů Seznam použitých zkratek Stránka 1 z 13

2 1. Úvod Likvidace obchodní společnosti je jednou z forem rušení společnosti. Ke zrušení obchodní společnosti může dojít s likvidací a bez likvidace. Bez likvidace se obchodní společnost ruší typicky při přeměnách (fúze nebo rozdělení), kdy její jmění přechází na právního nástupce. Účelem likvidace je vypořádat majetek (likvidační podstatu), vyrovnat dluhy věřitelům a naložit s likvidačním zůstatkem podle zákona (viz 187 odst. 1 NOZ). Likvidace je tedy proces, který je určen pro společnosti s dostatkem majetku. Společnost v úpadku vypořádává své dluhy v rámci insolvenčního řízení. Zrušením vstupuje společnost do likvidace. Zánikem obchodní společnosti se rozumí okamžik jejího výmazu z obchodního rejstříku (viz 185 NOZ). Mezi zrušením a zánikem obchodní společnosti je určitá časová prodleva, která vede k vypořádání práv a povinností. 2. Právní úprava likvidace od Likvidaci upravuje NOZ, obecná úprava obchodních korporací v ustanoveních 37 39, ZOK, dále ustanovení pro s. r. o. 171, 190, 198, 205, 241 a 242 ZOK. Další ustanovení upravují zrušení v. o. s., a. s. a družstvo. Novinkou oproti předchozí úpravě je mj. zavedení obecného pojmu likvidační podstata, a to jako termínu párového k pojmu majetková podstata užívanému insolvenčním zákonem. Obchodní korporace, které vznikly před účinností ZOK a které se nejpozději do 2 let od účinnosti ZOK nepodřídily tomuto zákonu jako celku, tak obsahem jejich společenských smluv jsou i předchozí ustanovení obchodního zákoníku (viz 777 odst. 4 a 5 ZOK). 3. Příprava k likvidaci O zrušení s. r. o. rozhodují všichni společníci dohodou, která musí mít formu notářského zápisu ( 241 odst. 1 ZOK). Kompetence zrušit společnost může být společenskou smlouvou přenesena na valnou hromadu [ 190 odst. 2 písm. f)]. Valná hromada společnosti rozhodne o zrušení společnosti s likvidací, a to alespoň dvoutřetinovou většinou hlasů [viz 171 odst. 1 písm. d) ZOK] a osvědčuje se veřejnou listinou (viz 172 odst. 1 ZOK). Pro potřeby ZOK se veřejnou listinou rozumí notářský zápis. Stránka 2 z 13

3 4. Likvidátor O jmenování likvidátora rozhoduje zásadně jednatel na základě zbytkové působnosti ( 163 NOZ), ledaže společenská smlouva svěří působnost volit likvidátora valné hromadě [ 190 odst. 2 písm. d) ZOK]. Rozhoduje-li valná hromada, dostačuje souhlas prosté většiny přítomných společníků, ledaže společenská smlouva vyžaduje kvalifikovanou většinu ( 170 ZOK). Při vstupu do likvidace povolá příslušný orgán likvidátora ( 189 odst. 1 NOZ). Likvidátor nabývá působnosti statutárního orgánu okamžikem jeho povolání, ale jeho činnost může sledovat jen účel, jaký odpovídá povaze a cíli likvidace. Likvidátor je orgánem společnosti, a proto se na něj uplatňují pravidla o odměňování volených orgánů ( 59 an. ZOK). Povolaný likvidátor má nárok na odměnu pouze v případě, že byla sjednána ve smlouvě o výkonu funkce ( 60 ZOK) a musí být schválena valnou hromadou ( 59 odst. 2 ZOK). Odměnu a způsob její výplaty určuje ten, kdo jej povolal (viz 195 NOZ). Nově od může být likvidátorem i právnická osoba 1. Tato nová koncepce navazuje na novou možnost právnických osob být statutárním orgánem obchodních korporací podle ZOK 2. Likvidátorem může být jen plně svéprávná osoba, která je bezúhonná ( 6 odst. 2 ŽZ). Bezúhonnost se prokazuje výpisem z Rejstříku trestů ( 6 odst. 3 ŽZ). Další překážky jsou uvedeny v 8 odst. 2 ŽZ, které ale lze překonat ( 153 NOZ). Poplatek za vydání výpisu z Rejstříku trestů je ve výši 100 Kč (zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, Položka 10). 5. Podání návrhu na provedení zápisu změn v obchodním rejstříku Notářský zápis z příslušného orgánu, který rozhodl o zrušení společnosti, uvede název rušeného podniku, datum zrušení, IČ, doplnění názvu společnosti o dovětek v likvidaci, ustanovení o likvidátorovi (datum narození, bydliště). Rejstříkový soud vydá následně usnesení o vstupu společnosti do likvidace. 6. Zápis vstupu do likvidace do obchodního rejstříku Likvidátor je povinen podat bez zbytečného odkladu návrh na zápis vstupu společnosti do likvidace do OR. Návrh podává na tzv. inteligentním formuláři dostupném na stránkách Návrh je možno podat v listinné či elektronické podobě. Podpisy na formuláři v listinné podobě musí být úředně ověřeny, formulář v elektronické podobě musí 1 Kolektiv autorů. Likvidace obchodních společností. 5. vydání. Olomouc: ANAG, s Kolektiv autorů. Likvidace obchodních společností. 5. vydání. Olomouc: ANAG, s. 43 Stránka 3 z 13

4 být podepsán uznávanými elektronickými podpisy nebo zaslán prostřednictvím datové schránky navrhovatele ( 22 RejZ). Zápis vstupu společnosti do likvidace do OR je zpoplatněn soudním poplatkem ve výši Kč (položka 11 sazebníku poplatků ZoSP). Do sbírky listin se ukládají následující dokumenty ( 66 RejZ) - rozhodnutí o zrušení společnosti, - rozhodnutí o jmenování likvidátora. 7. Oznámení o vstupu společnosti do likvidace 7.1. Známí věřitelé To jsou věřitelé evidovaní v účetnictví. Tyto je třeba informovat adresně ( 198 odst. 1 NOZ), nejlépe doporučeným dopisem. Mezi takové věřitele patří i orgány státní správy, má-li k nim společnost dluhy, tj. FÚ, SZ apod Zveřejnění v obchodním věstníku Oznámení o vstupu společnosti do likvidace je zákonnou povinností likvidátora a děje se tak prostřednictvím inzerce v Obchodním věstníku. První zveřejnění je doporučeno realizovat po obdržení notářského zápisu o zrušení společnosti s likvidací, druhé zveřejnění provést po obdržení usnesení o zápisu likvidace do OR. Nutný je alespoň dvoutýdenní odstup oznámení společně s výzvou pro věřitele, aby přihlásili své pohledávky ve lhůtě, která nesmí být kratší než tři měsíce od druhého zveřejnění ( 198 NOZ). Zveřejnění vstupu do likvidace lze realizovat i prostřednictvím u na adrese: K ové objednávce je zapotřebí přiložit naskenovaný notářský zápis o vstupu společnosti do likvidace. Stránka 4 z 13

5 Obchodní věstník - paušální sazby za zveřejnění pro rok 2014 (v Kč) (tyto sazby platí od ) A podání v elektronické podobě B při podání v listinné podobě (podáním v elektronické podobě se rozumí podklady dodané ve formátu WORD nebo textového PDF; všechny ostatní formáty jsou považovány za podání v listinné podobě) 1. Likvidace (platba předem) - zveřejňuje se 2x; uvedená sazba za jedno zveřejnění K uvedeným cenám se připočítává 21% DPH. Pro podrobnosti o zadávání inzerce lze kontaktovat Obchodní věstník na tel , 8. Sestavení ÚZ ke dni předcházejícímu vstupu do likvidace ÚZ ke dni předcházejícímu vstupu do likvidace sestavuje jednatel. Součástí prací na ÚZ by měla být podrobná inventarizace majetku a závazků ( 29 a 30 ZoÚ). Z této ÚZ bude likvidátor vycházet při sestavení zahajovací rozvahy a soupisu jmění. Tato ÚZ musí být schválena VH [ 190 odst. 2 písm. g) ZOK] a uložena do sbírky listin [ 66 písm. c) RejZ]. Jednatel by měl též zajistit přiznání k dani z příjmů PO za období předcházející vstupu do likvidace, které je nutné podat do 30 dnů ode dne vstupu do likvidace ( 240c DŘ). 9. Protokolární převzetí likvidovaného podniku K datu zrušení společnosti předávají dosavadní statutární zástupci protokolárně veškerá aktiva včetně všech práv, povinností a závazků k rukám jmenovaného likvidátora. Stránka 5 z 13

6 Předávací protokol by měl mít tyto části (specifikaci kdo, komu, kdy, proč a co předává): kompletní personální agendu, mimořádnou účetní závěrku ke dni předcházejícímu dni vstupu do likvidace, inventurní soupisy, soupis aktiv: o aktiva nezpochybnitelná: hotovost, pohledávky, majetek, o aktiva problémová, nejasná s malou likviditou, soupis pasiv, tzn. závazky z obchodního styku, závazky vůči státu a orgánům SZ a ZP, úvěry, půjčky apod., kompletní obchodní agendu, tj. uzavřené obchodní smlouvy a z nich vyplývající práva a povinnosti, soupis právní agendy společnosti o přehled žalob, platebních rozkazů, výkonů rozhodnutí, mimosoudně řešených případů apod., kompletní přehled o archivní agendě společnosti, tj. spisový, archivační a skartační řád společnosti, přehled o archivovaných písemnostech, jejich struktuře, místu uložení, v předchozích bodech nezahrnutou eventuální další agendu. 10. Sestavení zahajovací rozvahy a soupisu jmění Likvidátor je povinen sestavit ke dni vstupu do likvidace zahajovací rozvahu a soupis jmění společnosti ( 199 odst. 1 NOZ). Měl by přitom vycházet z ÚZ ke dni předcházejícímu vstupu do likvidace a inventarizace majetku a závazků. Soupis jmění společnosti by měl zahrnovat veškerý majetek a veškeré její závazky bez ohledu na to, zda jsou vyjádřeny v účetnictví či nikoli. 11. Eventuální insolvenční návrh Pokud likvidátor zjistí, že společnost je v úpadu, je povinen podat insolvenční návrh. Právě inventarizace majetku a závazků provedená v rámci ÚZ ke dni předcházejícímu den vstupu do likvidace je zejména pro likvidátory, tj. třetí osoby, první možností, jak zjistit, zda společnost v likvidaci je v úpadku. Povinnost podat insolvenční návrh má likvidátor po celou dobu trvání likvidace ( 200 NOZ). Rozhodne-li soud o prohlášení konkurzu, likvidace se přerušuje ( 245 odst. 2 InsZ). Po zrušení konkurzu likvidace pokračuje ( 312 odst. 2 InsZ). Podle 99 insolvenčního zákona platí, že osoba, která byla povinna podat insolvenční návrh a přesto jej nepodala, odpovídá věřiteli za škodu nebo jinou újmu, kterou způsobí porušením této povinnosti. Stránka 6 z 13

7 12. Insolvenční řízení Insolvenční zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) nabyl účinnosti V insolvenčním řízení se zkoumá podmínka úpadku, případně hrozícího úpadku. Zjistí-li insolvenční soud, že dlužník je v úpadku, popř. že mu úpadek hrozí, vydá rozhodnutí o úpadku a většinou jej spojí i s rozhodnutím způsobu jeho řešení. Cílem insolvenčního řízení je poměrné uspokojení věřitelů z dlužníkova majetku za podmínek stanovených zákonem Definice úpadku upravuje 3 InsZ (1) Dlužník je v úpadku, jestliže má a) více věřitelů a b) peněžité závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti a c) tyto závazky není schopen platit (dále jen platební neschopnost). (2) Má se za to, že dlužník není schopen plnit své peněžité závazky, jestliže a) zastavil platby podstatné části svých peněžitých závazku, nebo b) je neplní po dobu delší 3 měsíců po lhůtě splatnosti, nebo c) není možné dosáhnout uspokojení některé ze splatných peněžitých pohledávek vůči dlužníku výkonem rozhodnutí nebo exekucí, nebo d) nesplnil povinnost předložit seznamy uvedené v 104 odst. 1, kterou mu uložil insolvenční soud. (3) Dlužník, který je PO nebo FO podnikatelem, je v úpadku i tehdy, je-li předlužen. O předlužení jde tehdy, má-li více věřitelů a souhrn jeho závazků převyšuje hodnotu jeho majetku Insolvenční návrh 104 odst. 1 InsZ (1) Podá-li insolvenční návrh dlužník, je povinen k němu připojit a) seznam majetku, b) seznam závazků, c) seznam svých zaměstnanců, d) listiny, které dokládají úpadek nebo hrozící úpadek. Stránka 7 z 13

8 13. Zpeněžování likvidační podstaty Jedná se o rozprodej vlastního aktivního majetku společnosti. Volba postupu je plně na likvidátorovi. Vždy však musí postupovat s péčí řádného hospodáře a usilovat o co nejpříznivější zpeněžení majetku ( 159 NOZ a 51 ZOK) Formy prodeje - poptávkové řízení u aktivních firem se stejným nebo podobným předmětem činnosti, - inzertní nabídka, - výběrové řízení nejvyšší nabídce, - veřejnou dobrovolnou dražbou odpadá dohadování s věřiteli, - přímý prodej Zpeněžování pohledávek Rozčlenění pohledávek - podle právní subjektivity (PO, FO), - podle nákladovosti vymáhání. Realizace pohledávek - nabídka k odprodeji, - zadání správy pohledávek specializované odborné firmě, - likvidátor vymáhá pohledávky sám Jak hradit závazky v likvidaci Upravuje 199 an. NOZ Nedoporučuje se hradit přihlášené závazky před závěrem likvidace. Netýká se úhrad vlastních nákladů likvidace, jako jsou mzdy, platby za energie a telefony, platby za ostrahu, pojistky atd. Postupným hrazením závazků se likvidátor dostane do střetu s některými věřiteli, kteří takové plnění považují za upřednostňování pohledávek jiných věřitelů ve smyslu zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník. Stránka 8 z 13

9 14. Likvidační skupiny První skupina náklady likvidace, druhá skupina pohledávky zaměstnanců, třetí skupina pohledávky ostatních věřitelů. Nezdaří-li se v přiměřené době celou likvidační podstatu zpeněžit, vyrovná likvidátor z částečného výtěžku přednostně náklady a pohledávky z první a pak z druhé skupiny, je-li to možné. Poté nabídne likvidátor věřitelům pohledávek třetí skupiny likvidační podstatu k převzetí (viz 202 odst. 1 NOZ). 15. Archivace písemností Společnost je povinna neprodleně po svém zrušení požádat příslušný státní oblastní archiv o zahájení výběru archiválií mimo skartační řízení ( 11 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě). Doklad o archivaci dokumentů likvidované společnosti po zákonem stanovenou dobu je důležitou podmínkou pro souhlas místně příslušného soudu s výmazem obchodní společnosti z obchodního rejstříku. Likvidátor při rozhodování o výběru soukromé spisovny musí brát zřetel na tyto okolnosti: - je-li soukromá spisovna schválena příslušným státním archivem, tzn., má-li platnou koncesi pro provozování této činnosti, - má-li spisovna pojištění pro případ poškození či zničení archivovaných dokumentů, - cenu za 1 bm/den se ceny pohybují od 0,50 do 1,10 Kč. Aktuálně komerční spisovny sledují stav likvidací v obchodním věstníku a aktivně likvidátory oslovují svými nabídkami. 16. Ukončení likvidačního procesu Po dokončení všech likvidačních úkonů sestaví likvidátor konečnou zprávu o průběhu likvidace s návrhem na vypořádání likvidačního zůstatku (viz 205 NOZ). Konečnou zprávu, návrh na použití likvidačního zůstatku a účetní závěrku předloží likvidátor ke schválení tomu, kdo jej povolal do funkce. Stránka 9 z 13

10 Konečná zpráva by měla zejména obsahovat: jak bylo naloženo s likvidační podstatou, jakého výtěžku bylo dosaženo, jaký majetek se nepodařilo zpeněžit, jak byly vypořádány dluhy společnosti, zda zbyl nějaký majetek a pokud takový zbyl návrh na rozdělení likvidačního zůstatku. Konec likvidace lze rozdělit do několika bodů: uhrazení závazků, tj. účetní práce, archivace, doplatek odměny likvidátora, doplatek či úhrady dalších nakupovaných služeb apod., zpracování ÚZ ke dni zpracování návrhu na rozdělení likvidačního zůstatku, vyžádání souhlasu s výmazem společnosti u správce daně, rozdělení likvidačního zůstatku, zpracování konečné zprávy pro vlastníky společnosti (tvoří i přílohu návrhu na výmaz společnosti z OR), uložení zbytku spisového materiálu do archivu, do 30 dnů od skončení likvidačního procesu podá likvidátor návrh na výmaz společnosti. Likvidátor není povinen sestavovat seznam společníků, kterým byl vyplacen podíl na likvidačním zůstatku. Věřitelé, kteří nebyli v rámci likvidace uspokojeni, musí vycházet z konečné zprávy o průběhu likvidace, jejíž součástí je i návrh na rozdělení likvidačního zůstatku, a která se ukládá do sbírky listin [ 66 písm. d) RejZ]. Souhlas správce daně, závěrečná zpráva, protokol o uložení archiválií tvoří přílohu návrhu na výmaz společnosti. Likvidace končí okamžikem, kdy je požadovaným způsobem naloženo s likvidační podstatou ( 207 NOZ). Funkce likvidátora skončí až pravomocným rozhodnutím soudu o výmazu likvidované společnosti z OR. 17. Zánik Společnost zaniká dnem výmazu o OR ( 185 NOZ). Návrh se podává na tzv. inteligentním formuláři dostupném na stránkách Návrh je možné podat v listinné nebo elektronické podobě. Podpisy na formuláři v listinné podobě musí být úředně ověřeny, formulář v elektronické podobě musí být podepsán uznávanými elektronickými podpisy (nebo zaslán prostřednictvím datové schránky navrhovatele ( 22 RejZ). Stránka 10 z 13

11 Návrh na zápis je třeba doložit listinami, které dokládají, že likvidace řádně proběhla a byla ukončena ( 19 RejZ). Jedná se zejména o následující dokumenty: - doklad o výzvě věřitelům - souhlas správce daně s výmazem společnosti z OR. Potvrzení územně příslušného státního oblastního archivu zřejmě vyžadováno nadále nebude. Doporučuje se tuto informaci prověřit, jelikož toto ustanovení nové předpisy nepřevzaly. Výmaz z OR není zpoplatněn soudním poplatkem. Po zániku společnosti ručí společníci za dluhy společnosti do výše svého podílu na likvidačním zůstatku ( 39 ZOK). Pokud se po výmazu společnosti zjistí neznámý majetek či jiný zájem hodný právní ochrany, soud zruší výmaz, znovu rozhodne o likvidaci společnosti a jmenuje likvidátora ( 209 NOZ). 18. Chronologie účetních a daňových povinností 1 Mimořádná ÚZ ke dni předcházejícímu dni vstupu do likvidace [ 17 odst2 písm. c) ZoÚ]. Výsledek hospodaření pro zjištění základu daně předcházející vstupu do likvidace, se upraví o zůstatky vytvořených rezerv, opravných položek, výnosů, výdajů, příjmů a nákladů příštích období, které nebudou prokazatelně zúčtovány v období likvidace [ 23 odst. 8 písm. a) ZDP]. 2 Otevření účetních knih a sestavení zahajovací rozvahy ke dni vstupu do likvidace [ 17 odst. 1 písm. c) ZoÚ]. ÚJ, které vstoupí do likvidace v běžném účetním období, uvádějí v rozvaze namísto informací za minulé účetní období údaje zahajovací rozvahy ke dni vstupu do likvidace. Ve výkazu zisku a ztráty se informace za minulé účetní období neuvádějí ( 4 odst. 7 vyhl. 500/2002 Sb.). Tento text se netýká mimořádné ÚZ ke dni, který předchází dni vstupu společnosti do likvidace. Týká se až řádné ÚZ za období ode dne vstupu společnosti do likvidace do rozvahového dne, kdy končí toto účetní období. 3 Právnická osoba je povinna podat řádné daňové tvrzení do 30 dnů ode dne jejího vstupu do likvidace, a to za část zdaňovacího období, která uplynula přede dnem jejího vstupu do likvidace ( 240c odst. 3 DŘ). Platí obecná pravidla: 23 odst. 8 ZDP daňové rezervy, daňové opravné položky, účty časového rozlišení, 26 odst. 7 ZDP polovina ročního odpisu, 38a odst. 8 Stránka 11 z 13

12 ZDP zálohy na daň z příjmů - poplatník není povinen platit zálohy na daň, jestliže ukončil činnost. 4 V průběhu likvidace se účetní knihy uzavírají k poslednímu dni účetního období a sestavuje se též řádná ÚZ. 5 Dojde-li ke zrušení právnické osoby s likvidací, trvá povinnost podávat řádné nebo dodatečné daňové tvrzení až do dne zániku právnické osoby ( 240 c odst. 1 DŘ). U poplatníka, u něhož dochází ke zrušení s likvidací, je základem daně v průběhu likvidace i po jejím skončení výsledek hospodaření upravený podle 23 až 33 ( 20 odst. 2 ZDP). 6 Než dojde ke zpracování návrhu na rozdělení likvidačního zůstatku a sestavení ÚZ, by měl likvidátor zrušit veškeré registrace k daním s výjimkou daně z příjmů PO a případně srážkové daně (pokud bude likvidátor vyplácet podíly na likvidačním zůstatku). 7 Ke dni zpracování návrhu na rozdělení likvidačního zůstatku uzavře ÚJ v likvidaci účetní knihy a sestaví ÚZ, v níž vykáže dluh vůči státnímu rozpočtu ve výši splatné daňové povinnosti. K následujícímu dni otevře znovu účty majetku a závazků a zaúčtuje vypořádání daňové povinnosti a vyplacení podílů společníků na likvidačním zůstatku. V případě, že není účtováno o dodatečných výsledkových operacích, není nutno již sestavovat ÚZ ke dni podání návrhu na výmaz ÚJ v likvidaci z obchodního rejstříku (ČÚS č. 021 bod ). 8 Právnická osoba je povinna podat řádné daňové tvrzení do 15 dnů ode dne zpracování návrhu na použití likvidačního zůstatku, a to za část zdaňovacího období, která uplynula přede dnem zpracování tohoto návrhu; tuto lhůtu nelze prodloužit ( 240c odst. 3 DŘ). 9 Zdanění likvidačního zůstatku je u FO příjmem z titulu podílu na likvidačním zůstatku [ 10 odst. 1 písm. f) bod 1. ZDP]. Za výdaj se zde považuje nabývací cena podílu ( 10 odst. 6 ZDP). U PO je příjem předmětem daně z příjmů PO ( 18 odst. 1 ZDP). Podíl na likvidačním zůstatku podléhá zvláštní sazbě daně ve výši 15 % snížený o nabývací cenu [ 36 odst. 2 písm. f) ZDP]. Do kdy máme povinnost odvést sraženou daň finančnímu úřadu, upravuje 38d ZDP. V Plzni Zpracoval: Mgr. Bc. Jiří Bystřický ARNET JB s. r. o. Č. tel Stránka 12 z 13

13 Seznam pramenů 1) Kolektiv autorů. Likvidace obchodních společností. 5. vydání. Olomouc: ANAG, s ) Kolektiv autorů. Nová společnost s ručením omezeným. Praha: GRADA Publishing, a. s., S ) Hejda, Jan. a kol. Nový zákon o obchodních společnostech a družstvech. 1 vydání. Olomouc: ANAG 2013, s ) Eliáš, Karel a kol. Nový občanský zákoník. 1 vydání. Ostrava: Sagit, S ) Bělohlávek, A. J. a kol. Komentář k zákonu o obchodních korporacích. Plzeň: Aleš Čeněk, 2013, 2733 s. ISBN ) Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 2) Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstev 3) Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád 4) Zákon č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon 5) Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích 6) Zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob 7) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví 8) Vyhláška č. 500/2002 Sb., 9) Český účetní standard pro podnikatele č. 021 Seznam použitých zkratek NOZ zákon č. 182/2012 Sb., občanský zákoník ZOK zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) ZoÚ zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví ZDP zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů RejZ zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob ZoSP zákon č. 634/2004 sb., o správních poplatcích InsZ zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) ČÚS Český účetní standard ÚZ účetní závěrka VH valná hromada PO právnická osob FO fyzická osoba SS společenská smlouva OR obchodní rejstřík Stránka 13 z 13

Základy podnikání. obchodní právo

Základy podnikání. obchodní právo Základy podnikání obchodní právo 1. Obecná charakteristika obchodního práva 1.1. Pojem, postavení, příslušnost a působnost, zásady obchodního práva 1.2. Charakteristika podnikání, obchodní a živnostenský

Více

o obchodních korporacích s komentářem obsahuje úpravu obchodních společností a družstev úvodní komentář upozorňuje na nejvýznamnější

o obchodních korporacích s komentářem obsahuje úpravu obchodních společností a družstev úvodní komentář upozorňuje na nejvýznamnější Lucie Josková, Pavel Pravda Zákon o obchodních korporacích s komentářem s účinností od 1. 1. 2014 nahrazuje obchodní zákoník NOVĚ! obsahuje úpravu obchodních společností a družstev úvodní komentář upozorňuje

Více

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD Výhrada: Cílem dokumentu je poskytnutí základních informací pro podnikání. Hospodářská komora České republiky objektivně nemůže převzít odpovědnost za naprostou správnost,

Více

24 VYBRANÉ PROBLÉMY ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM

24 VYBRANÉ PROBLÉMY ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM Charakteristika společnosti s ručením omezeným VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM 24 24 VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM 24.1 CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM 24.2 ZAHAJOVACÍ ROZVAHA 24.3

Více

Stanovy (úplné znění ke dni úprava dle ZOK) DRUŽSTVO LÉKÁREN

Stanovy (úplné znění ke dni úprava dle ZOK) DRUŽSTVO LÉKÁREN Stanovy (úplné znění ke dni úprava dle ZOK) DRUŽSTVO LÉKÁREN 1 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob. Je založeno na dobu neurčitou. 2. Družstvo je právnickou osobou a za porušení svých

Více

ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení

ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení 341/2005 Sb. ZÁKON ze dne 28. července 2005 o veřejných výzkumných institucích ve znění zákonů č. 533/2006 Sb., č. 296/2007 Sb., č. 379/2007 Sb., č. 110/2009 Sb., č. 227/2009 Sb., č. 281/2009 Sb., č. 427/2010

Více

SPECIFICKÉ PŘÍPADY ÚČTOVÁNÍ V OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI S.R.O.

SPECIFICKÉ PŘÍPADY ÚČTOVÁNÍ V OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI S.R.O. SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku SPECIFICKÉ PŘÍPADY ÚČTOVÁNÍ V OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI

Více

Testové otázky ke zkouškám insolvenčních správců

Testové otázky ke zkouškám insolvenčních správců Testové otázky ke zkouškám insolvenčních správců 1. Pro oddlužení plněním splátkového kalendáře obecně platí : a) doba trvání je šest let, b) minimální hodnota plnění pro nezajištěné věřitele činí 30%,

Více

MĚSTO KROMĚŘÍŽ. SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE

MĚSTO KROMĚŘÍŽ. SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE MĚSTO KROMĚŘÍŽ SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE Zpracoval: JUDr. František Dočekal, Ph.D., tajemník Městského úřadu Kroměříž Miroslav Marinčák vedoucí oddělení

Více

Zpracování auditorských zpráv v rámci projektů financovaných z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Zpracování auditorských zpráv v rámci projektů financovaných z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Příloha č. 4: Návrh Smlouvy o dílo Uchazeč není oprávněn činit změny či doplnění návrhu Smlouvy o dílo, vyjma údajů, u nichž vyplývá z jejich obsahu povinnost doplnění (označené jako či obdobně). Zeleně

Více

Číslo vydání/ aktualizace: 8/5

Číslo vydání/ aktualizace: 8/5 PODMÍNKY poskytnutí dotace v rámci prioritní osy 2. Rozvoj firem, oblasti podpory 2.2 Podpora nových výrobních technologií, ICT a vybraných strategických služeb, programu ICT v Číslo projektu

Více

513/1991 Sb. ZÁKON. ze dne 5. listopadu 1991. Obchodní zákoník. Změna: 600/1992 Sb. Změna: 264/1992 Sb., 591/1992 Sb. (s přihlédnutím k 4/1993 Sb.

513/1991 Sb. ZÁKON. ze dne 5. listopadu 1991. Obchodní zákoník. Změna: 600/1992 Sb. Změna: 264/1992 Sb., 591/1992 Sb. (s přihlédnutím k 4/1993 Sb. 513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník Změna: 600/1992 Sb. Změna: 264/1992 Sb., 591/1992 Sb. (s přihlédnutím k 4/1993 Sb.) Změna: 286/1993 Sb. Změna: 156/1994 Sb. Změna: 84/1995 Sb.

Více

Pokyn GFŘ č. D 18 k ručení v daňovém řízení. I. Zákonné ručení. A. Právní úprava zákonného ručení s dopadem do daňového řízení 1)

Pokyn GFŘ č. D 18 k ručení v daňovém řízení. I. Zákonné ručení. A. Právní úprava zákonného ručení s dopadem do daňového řízení 1) Generální finanční ředitelství Lazarská 7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní Odbor vymáhání Č.j. 6402/14-7001-51300-602525 Vyřizuje: Mgr. Hana Erbsová Tel: (+ 420) 296 853 822, (+ 420) 296 852

Více

Zákon č. 513/1991 Sb.

Zákon č. 513/1991 Sb. Zákon č. 513/1991 Sb. PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 264/1992 Sb., zákonem č. 591/1992 Sb., zákonem č. 600/1992

Více

513/1991 Sb. ZÁKON. ze dne 5. listopadu 1991. Obchodní zákoník

513/1991 Sb. ZÁKON. ze dne 5. listopadu 1991. Obchodní zákoník 513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník Změna: 600/1992 Sb. Změna: 264/1992 Sb., 591/1992 Sb. (s přihlédnutím k 4/1993 Sb.) Změna: 286/1993 Sb. Změna: 156/1994 Sb. Změna: 84/1995 Sb.

Více

513/1991 Sb. ZÁKON. ze dne 5. listopadu 1991. Obchodní zákoník

513/1991 Sb. ZÁKON. ze dne 5. listopadu 1991. Obchodní zákoník 513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník Změna: 600/1992 Sb. Změna: 264/1992 Sb., 591/1992 Sb. (s přihlédnutím k 4/1993 Sb.) Změna: 286/1993 Sb. Změna: 156/1994 Sb. Změna: 84/1995 Sb.

Více

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi:

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: Společnost: se sídlem: Nademlejnská 600/1, Hloubětín, 198 00 Praha 9 spisová značka: C 29514 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK BABÁKOVA 2151-5, PRAHA

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK BABÁKOVA 2151-5, PRAHA STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK BABÁKOVA 2151-5, PRAHA ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků je právnickou osobou založenou za účelem zajišťování

Více

Stanovy akciové společnosti Královéhradecká provozní, a.s..

Stanovy akciové společnosti Královéhradecká provozní, a.s.. Stanovy akciové společnosti Královéhradecká provozní, a.s.. Obsah Stanov: Článek 1: Založení akciové Společnosti... 4 Článek 2: Firma a sídlo Společnosti... 4 Článek 3: Trvání Společnosti... 4 Článek 4:

Více

Nestátní neziskové organizace (NNO) jako právnické osoby z pohledu zákona číslo 89/2012 Sb., a dalších zákonů.

Nestátní neziskové organizace (NNO) jako právnické osoby z pohledu zákona číslo 89/2012 Sb., a dalších zákonů. Nestátní neziskové organizace (NNO) jako právnické osoby z pohledu zákona číslo 89/2012 Sb., a dalších zákonů. Nový Občanský zákoník (NOZ), zákon číslo 89/2012 Sb. Změny u občanských sdružení a organizačních

Více

Statutární město Brno MĚSTSKÁ ČÁST BRNO Starý Lískovec Rada městské části

Statutární město Brno MĚSTSKÁ ČÁST BRNO Starý Lískovec Rada městské části Statutární město Brno MĚSTSKÁ ČÁST BRNO Starý Lískovec Rada městské části Zásady vztahu orgánů MČ Brno-Starý Lískovec k jí zřízeným příspěvkovým organizacím Obsah: 1. Úvodní ustanovení 2. Základní ustanovení

Více

SPOLEČNOSTECH A DRUŽSTVECH (ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH)

SPOLEČNOSTECH A DRUŽSTVECH (ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH) ZÁKON O OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTECH A DRUŽSTVECH (ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH) 2012 1 OBSAH: ČÁST PRVNÍ... 14 OBCHODNÍ KORPORACE... 14 HLAVA I... 14 Díl 1... 14 Společná ustanovení... 14 Díl 2... 16 Založení

Více

Stanovy akciové společnosti ESO9 international a.s.

Stanovy akciové společnosti ESO9 international a.s. Stanovy akciové společnosti ESO9 international a.s. (dále jen "společnost") Strana třetí: Článek 1 Založení akciové společnosti Společnost je akciovou společností, která vznikla přeměnou společnosti ESO9

Více

Stanovy společnosti AGROSPOL, Malý Bor a.s.

Stanovy společnosti AGROSPOL, Malý Bor a.s. Stanovy společnosti AGROSPOL, Malý Bor a.s. Část prvá 1. Založení akciové společnosti Akciová společnost AGROSPOL, Malý Bor a. s. (dále jen "společnost"), byla založena zakladatelskou smlouvou dne 23.

Více

PODNIKÁNÍ NA VENKOVĚ Podnikatelský vzdělávací kurs. Michal Švagerka

PODNIKÁNÍ NA VENKOVĚ Podnikatelský vzdělávací kurs. Michal Švagerka PODNIKÁNÍ NA VENKOVĚ Podnikatelský vzdělávací kurs Michal Švagerka PODNIKÁNÍ NA VENKOVĚ Podnikatelský vzdělávací kurs Michal Švagerka Tato publikace je spolufinancována Evropským sociálním fondem EU

Více

513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991

513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník Změna: 600/1992 Sb. Změna: 264/1992 Sb., 591/1992 Sb. (s přihlédnutím k 4/1993 Sb.) Změna: 286/1993 Sb. Změna: 156/1994 Sb. Změna: 84/1995 Sb.

Více

STANOVY AG Skořenice, akciová společnost I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Založení a vznik společnosti

STANOVY AG Skořenice, akciová společnost I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Založení a vznik společnosti STANOVY AG Skořenice, akciová společnost I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Založení a vznik společnosti Akciová společnost AG Skořenice, akciová společnost (dále jen společnost ) byla založena rozhodnutím 201

Více

Obchodní podmínky. infolinka: +420 498 777 700, www.finance.akcenta.eu VS 2015 001 OBD V01. Část I. Společná ustanovení. Obsah:

Obchodní podmínky. infolinka: +420 498 777 700, www.finance.akcenta.eu VS 2015 001 OBD V01. Část I. Společná ustanovení. Obsah: infolinka: +420 498 777 700, www.finance.akcenta.eu Obchodní podmínky VS 2015 001 OBD V01 Obsah: Část I. Společná ustanovení 1. Úvodní ustanovení 2. Působnost 3. Identi kace a kontrola klienta 4. Postup

Více

Stanovy evropské akciové společnosti (dále jen stanovy")

Stanovy evropské akciové společnosti (dále jen stanovy) ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení Stanovy evropské akciové společnosti (dále jen stanovy") Článek 1 Založení evropské společnosti Tyto stanovy upravují právní poměry evropské společnosti s obchodní firmou XY,

Více

kolektiv autorů Společenský a legislativní rámec neziskového sektoru

kolektiv autorů Společenský a legislativní rámec neziskového sektoru kolektiv autorů Společenský a legislativní rámec neziskového sektoru Tato publikace byla vydána v rámci projektu 3 stupně řízení 3 kroky ke stabilitě, který byl spolufinancován Evropským sociálním fondem,

Více