Zdanění majetku v Evropě

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zdanění majetku v Evropě"

Transkript

1 Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra správní vědy, správního práva a finančního práva Disertační práce Zdanění majetku v Evropě JUDr. Ing. Michal Radvan 2006 Prohlašuji, že jsem disertační práci na téma: Zdanění majetku v Evropě zpracoval sám a uvedl jsem všechny použité prameny.

2 A největším nepřítelem člověka jsou daně. Jan Werich: Královna Koloběžka První Za pomoc při psaní této práce bych rád poděkoval především své školitelce JUDr. Ivaně Pařízkové, Ph.D., která mi poskytovala cenné a užitečné rady. 2

3 1 ÚVOD Předmětem zájmu této práce jsou majetkové daně. Na rozdíl od zahraničí, kde se jednotlivým majetkovým daním věnují v rámci svého výzkumného programu mnozí vysokoškolští pracovníci i odborníci z praxe, jde v české právnické literatuře o téma relativně málo zkoumané a popsané. Proto jsem při rozhodování o tématu mé disertační práce zvolil, ovlivněn především doporučením profesora Leonarda Etela, jednoho z v Evropě vysoce uznávaných odborníků na oblast daňového práva, zpracování komparace české právní úpravy majetkových daní s úpravou v dalších, především evropských zemích. Účelem této disertační práce není samozřejmě pouze snaha odpovědět na otázku, co v našem právním řádu pod výrazem majetkové daně rozumíme a jak jsou konstruovány. Ba ani jenom registrace zvláštností zahraničních daňových úprav týkajících se majetku. To vše má především podnítit diskusi o tom, jak má zákonodárce definovat jednotlivé konstrukční prvky majetkových daní. Je například vhodnější používat při stanovení základu daně z nemovitostí její hodnotu (kvalitu) nebo její výměru (kvantitu)? Pak ovšem vzniká problém, je li naše stávající úprava majetkových daní na místě, nebo zda je na čase zhodnotit klady a zápory současného znění předmětných právních předpisů a na základě tohoto posouzení připravit novely či snad dokonce nová znění zákonů upravujících zdanění majetku. Musí či má český zákonodárce reagovat na některé podněty ze zahraničí, zejména na zkušenosti pramenící z legislativy v zemích Evropské unie, ale i na další zajímavé náměty obsažené například v americké či čínské právní úpravě? Tyto a další otázky si kladou jak poplatníci daně, kteří stojí ve frontách na finančních úřadech, tak ekonomové a právníci, ať už na stránkách denního tisku, nebo v odborných časopisech a na vědeckých konferencích. Většinou se shodnou v názoru, že současná úprava majetkových daní v České republice je neefektivní a zastaralá. Bez ohledu na to, že tuto oblast práva regulující zákony jsou většinou účinné teprve od 1. ledna Je tedy na místě přemýšlet o konkrétních nedostatcích konstrukce jednotlivých majetkových daní a o přípravě jejich nové a moderní právní úpravy. Práce, kterou držíte v rukou, si klade za cíl přiblížit čtenáři problematiku majetkových daní (nemovitostních daní, transferových daní mortis causa a inter vivos bez ohledu na úplatnost převodu, daní z motorových vozidel apod.) z pohledu právního. To neznamená, že by si autor nebyl vědom také ekonomického aspektu daňové úpravy. Pozitivní ekonomické efekty však může přinést pouze racionální právní stav. A to je výchozí teze mé práce. Jak analýza aktuálního změní právních předpisů (ke stavu k 1. lednu 2006) vztahujících se ke zdanění majetku v České republice, tak výklad specifik legislativní úpravy zdanění majetku v zahraničí jsou motivovány snahou o racionalizaci naší současné právní situace. Mám za to, že úvahy o změnách českého právního řádu v oblasti zdanění majetku by měly by založeny právě na tomto úsilí. 3

4 2 OBECNÁ TEORIE A HISTORIE MAJETKOVÝCH DANÍ V žádné vyspělé demokratické zemi není možné ukládat jakékoliv daně či poplatky svévolně, bez zmocnění v nejvyšší zákonné normě. V České republice obsahuje toto zmocnění Listina základních práv a svobod (zákon č. 2/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů), která je součástí Ústavního pořádku České republiky. V článku 11, který zaručuje ochranu majetku, zmiňuje tato norma v odstavci pátém i možnost státu ukládat daně a poplatky. Toto právo však omezuje do té míry, že veškeré daně a poplatky není možné ukládat nařízeními či vyhláškami, ať už ústředních státních orgánů či orgánů místní samosprávy, ale pouze na základě zákona. Už ze samotné dikce tohoto ustanovení vyplývá, že úprava daní a poplatků nebude komplexně obsažena v jednom zákoně 1 daňovém kodexu, ale každá daň bude regulována samostatným právním předpisem (zákonem). 2 V této souvislosti je ovšem nutno poznamenat, že normy týkající se jednotlivých daní byly v době schvalování Listiny jako součásti Ústavního pořádku České republiky již platné a účinnosti měly nabýt 1. ledna 1993, tedy ke dni vzniku samostatné České republiky. 2.1 Zařazení majetkových daní do daňového systému Majetkové daně jsou vedle daní důchodových klasickými přímými daněmi: jsou vyměřovány poplatníkovi na základě jeho majetku a jsou adresné; poplatník nemá možnost vyhnout se jejich placení. Na rozdíl od daní nepřímých (daň z přidané hodnoty, spotřební daně) však přesně zná jejich hodnotu, sám je odvádí a v mnoha případech (včetně daně z nemovitostí) je i nucen sám si daň spočítat. Pro přesnou definici majetkových daní je nezbytné vymezit pojem majetek. Lze na něj nazírat jak z ekonomického, tak z právního hlediska. Ekonomové obvykle za majetek považují soubor aktiv a pasiv vázaných k určitému subjektu. Tomuto chápání se blíží i právní obsah pojmu majetek České právo však nezná jedinou definici majetku a různé právní předpisy definují majetek pro své účely rozdílně. Například zákon o velké privatizaci 3 vymezuje majetek podniku jako souhrn věcí a finančních prostředků, ke kterým má podnik právo hospodaření nebo které jsou v jeho vlastnictví, jakož i souhrn práv, jiných majetkových hodnot a závazků podniku. 1 Od 1. ledna 1993 do 1. ledna 2004 byl účinný zákon č. 212/1992 Sb., o soustavě daní, ve znění pozdějších předpisů, který však pouze vyjmenovával jednotlivé daně vybírané na území České republiky. Praktický smysl mu chyběl. Byl proto zákonem č. 253/2003 Sb., o spotřebních daních zrušen. 2 Např. maďarská ústava dává jednotkám územní samosprávy neobvyklou svobodu; obce si mohou vybrat z pěti (resp. šesti) různých místních daní vztahujících se k nemovitému majetku. Nejčastěji jsou využívány daň z budov nesloužících k bydlení a daň z pozemků, následuje daň z domů, daň z turistického majetku (podléhají jí zejm. letní domy), komunální (místní) daň a průmyslová daň (ve výši dvou procent z čistého zisku obchodní společnosti). Srov. Almy, R. A Survey of Property Tax Systems in Europe. Ljubljana: Ministry of Finance, Str. 8. Též Lados, M. Hungarian Need to Realign Local Revenue Sources: Towards Property Taxation (prezentace z International Property Tax Institute 2005 Conference 2005, Prague, Czech Republic, 24. srpna 2005). 3 Srov. 2 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů. 4

5 Hospodářský zákoník 4 (před svým zrušením) vymezoval majetek naopak výhradně pozitivně jako věci a majetková práva. Na podobném principu je vystavěna i definice majetku použitá v obchodním zákoníku: 5 za majetek jsou považovány věci, pohledávky a jiná práva a penězi ocenitelné jiné hodnoty. Naopak výraz jmění zahrnuje nejen soubor obchodního majetku, ale i závazky. 6 V oblasti daňového práva je majetkem obvykle to, co je předmětem zdanění nebo alespoň významně ovlivňuje základ daně. Je tedy zřetelné, že jednotlivá právní odvětví a pododvětví a další, především ekonomické disciplíny definují pojem majetek různě a používají jej podle svých potřeb. Z výše uvedeného Mrkývka vyvozuje, že majetek je obecně souborem penězi ocenitelných hodnot vázaných k určitému subjektu. 7 Naopak Havlan za obecné vymezení pojmu majetek považuje text 118 občanského zákoníku 8 a připomíná význam rozlišování majetku na hmotný a nehmotný. 9 V minulosti byly majetkové daně často rozhodujícím daňovým příjmem, nicméně od počátku dvacátého století jejich význam z hlediska rozpočtových příjmů klesá na úkor výnosnějších daní důchodových a v posledních desetiletích zejména na úkor daně z přidané hodnoty. To platí i pro Českou republiku. Následující tabulka ukazuje, že v roce 2000 byl v České republice podíl majetkových daní na HDP jeden z nejnižších ze všech zemí OECD: Země Podíl majetkových daní na HDP Podíl majetkových daní na celkových daňových výnosech Mexiko 0,3 1,4 Česká republika 0,5 1,3 Rakousko 0,6 1,3 Slovensko 0,6 1,6 Maďarsko 0,7 1,7 Německo 0,9 2,3 Norsko 0,9 2,4 Turecko 1,0 3,1 Polsko 1,1 3,3 Portugalsko 1,1 3,2 Finsko 1,2 2,5 Belgie 1,5 3,3 Dánsko 1,6 3,3 Irsko 1,8 5,6 Itálie 1,8 4,3 Nový Zéland 1,9 5,4 Řecko 1,9 5,1 Švédsko 1,9 3,4 Nizozemí 2,2 5,4 Španělsko 2,3 6,4 Island 2,6 7,1 4 Srov. 64 zákona č. 109/1964 Sb., hospodářský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 5 Srov. 6 odst. 1 zákona č. 513/1991, obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 6 Srov. 6 odst. 2 zákona č. 513/1991, obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 7 Srov. Mrkývka, P. Finanční správa. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, ISBN: X. Str Zákon č. 40/196 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 9 Srov. Havlan, P. Majetek státu v platné právní úpravě. 1. vyd. Praha: Linde, ISBN: Str

6 Austrálie 2,8 8,9 Japonsko 2,8 10,3 Švýcarsko 2,9 8,1 USA 3,0 10,1 Francie 3,1 6,8 Korea 3,2 12,4 Kanada 3,5 9,7 Lucembursko 4,4 10,6 Velká Británie 4,4 11,9 průměr OECD 1,9 5,4 Tabulka 1: Podíl majetkových daní na HDP a na celkových daňových příjmech v jednotlivých zemích OECD v roce Velmi zajímavé porovnání podílu majetkových daní na celkových daňových příjmech nabízí také následující tabulka, která bere na zřetel také časové hledisko. I z ní je patrný (s jistými výjimkami) pokles příjmů z majetkových daní na celkových daňových příjmech: Země Česká republika 1,4 1,5 Slovensko 1,6 Maďarsko 1,2 1,9 Polsko 2,8 4,3 Německo 4,9 2,7 2,8 2,3 Rakousko 3,7 2,9 1,5 1,3 Francie 4,8 4,8 7,8 7,5 Španělsko 6,5 4,6 5,5 6,6 USA 14,2 10,7 11,1 11,9 Kanada 12,8 9,1 10,7 9,8 Tabulka 2: Podíl majetkových daní na celkových daňových příjmech v letech Majetkové daně se mohou vztahovat jak na majetek movitý (v podmínkách České republiky daň silniční, daně dědická a darovací), tak na majetek nemovitý (daň z nemovitostí, daně dědická, darovací a z převodu nemovitostí tzv. trojdaň ). Majetkovým daním podléhá nejen samotná držba majetku (daň z nemovitostí, daň silniční), ale i jeho pouhé nabytí (transferové daně). 12 Blackův právnický slovník definuje majetkovou daň v užším slova jako daň uvalenou na vlastníka majetku (zejm. majetku nemovitého), která je založena většinou na hodnotě majetku. 13 Naopak polská literatura 14 vymezuje majetkové daně šířeji: jako zdanění 10 Srov. OECD Revenue Statistics In: Kubátová, K. Daňová teorie a politika. 3., přeprac. vyd. Praha: ASPI Publishing, ISBN: Str Srov. OECD Revenue Statistics In: Jareš, M., Kypetová, J. Fiscal Decentralization and the Importance of Property Taxation in the Czech Republic (prezentace z International Property Tax Institute 2005 Conference 2005, Prague, Czech Republic, 24. srpna 2005). 12 Definicí majetkových daní se zabývá také Borodo in: Borodo, A. Podatki majątkowe w Polsce zagadnienia ogólne. In: W kręgu prawa podatkowego i finansów publicznych (Księga dedykowana profesorowi Cezaremu Kosikowskiemu w 40-lecie pracy naukowej. 1 wyd. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, ISBN: Str Srov. Garner, B. A. (ed.). Black`s Law Dictionary. 8 th ed. St. Paul: West, ISBN: Str

7 okolo majetku. Majetkovým daním tak podléhá jak přírůstek čistého majetku (ačkoliv je takový příjem daněn v některých případech daněmi důchodového typu) a získávání surového majetku (podléhá též příjmovým daním), tak i samo vlastnictví majetku a dokonce i zcizování majetku (vedle transferových daní může být uplatněna i některá ze spotřebních daní). Se zajímavým terminologickým aspektem zdanění majetku přichází americká literatura, podle níž se v technickém smyslu majetek skládá ze souboru zákonem zaručených práv vztahujících se ke specifickému objektu. Majetková daň tedy není uvalena na samotný pozemek nebo budovu, ale spíše na nedotknutelná práva k této nemovitosti. Z ryze teoretického hlediska pak občan nemá daňovou povinnost z důvodů vlastnictví, ale povinnosti přispívat na náklady státu na obranu a ochranu tohoto vlastnictví, tj. na zajištění svých práv. Praktický význam tohoto přístupu ke zdanění majetku bychom mohli popsat na příkladu Číny, 15 kde stále ještě neexistuje soukromé vlastnictví. Proto je zde předmětem zdanění nikoliv majetek, ale soukromé právo užívání nemovitého majetku. Stejná pravidla pro možné zdanění (především budov) však potřebují i ve Spojených státech amerických. Většina budov zde totiž není ve vlastnictví jejich obyvatel, ale institucí (bank, fondů apod.). Obyvatelé mají k domu pouze právo užívání. Přestože splácejí hypotéku, mají i povinnost platit daně z nemovitostí (federální, státní místní 16 ). 17 Nebude zřejmě sporu o tom, že předmětem ocenění a zdanění mohou být nejen nemovitosti, ale i jiné formy bohatství. V praxi mnoha států je zdaňován především majetek, který je co možná nejsnáze zjistitelný a ocenitelný, tedy především majetek nemovitý. Naopak majetek, který má spíše historickou cenu (sbírky obrazů a známek, starožitnosti apod.) zdanění nepodléhá. Mnozí experti upozorňují také na skutečnost, že poplatníci své zadržené důchody přeměňují v cenné papíry, životní pojistky, goodwill, autorská práva, patenty apod. Ani z těchto forem vlastnictví však daně platit nemusejí. K pořízení těchto hodnot nemusí mít vždy dostatek prostředků a kvůli jejich nákupu se zadluží. Z hlediska daňové spravedlnosti by zajisté vyhovovalo širší vymezení daňové základny, tj. stanovení daně z čistého bohatství. 18 Měření čisté hodnoty majetku je ovšem problematické. Z hlediska státu jakožto příjemce tohoto typu daně je velmi obtížné stanovit základ daně, tedy vymezit hmotný a nehmotný majetek, který by měl podléhat zdanění, 19 a správci daně nemusejí mít k dispozici majetková přiznání všech poplatníků, která by přesně odrážela hodnotu jejich majetkových aktiv pasiv. Složitá by 14 Mastalski, R. Prawo podatkowe. 3 wyd. Warszawa: C. H. Beck, ISBN: Str Srov. Prozatímní regulace Čínské lidové republiky daně z ocenění pozemků, přijatá Státní radou 13. prosince In: Youngman, J. M. Tax on Land and Buildings. In: Thuronyi, V. (ed.). Tax Law Design and Drafting volume 1. 1 st ed. Washington: International Monetary Fund, ISBN: Str K pojmům státní a místní daně v USA se vyjadřuje např. Utz, S. G. Tax Policy: An Introductional and Survey of the Principal Debates. 1 st ed. St. Paul: West Publishing Co., ISBN: Str Např. pojem real estate v právním smyslu představuje pozemky a cokoliv, co je s nimi trvale spojeno, např. budovy. Na druhé straně termín real property nebo též realty vyjadřuje spíše vlastnická práva k nemovitému majetku. Srov. např Srov. Široký, J. Daňové teorie s praktickou aplikací. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, ISBN: Str Obvykle se jedná o majetek, který se nachází na území daň vybírajícího státu. V některých případech však může dani podléhat veškerý majetek poplatníka, ať už se nachází v kterékoliv zemi. 7

8 byla i kontrola správného ocenění aktiv a zbytečnou administrativní zátěž jak pro daňové orgány, tak především pro samotné poplatníky by představovala i poměrně častá, ne-li každoroční aktualizace majetkových přiznání. 20 Majetková daň z čistého bohatství totiž vyžaduje vysokou daňovou morálku, která chybí nejen českým daňovým poplatníkům. 21 Zřejmě i proto v průběhu devatenáctého a dvacátého století mnoho států tuto daň (někdy též nazývanou jako obecná majetková daň 22 ) zrušilo a nahradilo ji daní z nemovitostí a dalšími konkrétními majetkovými daněmi (např. daněmi transferovými, 23 zvláštními daněmi z automobilů, z lodí apod.). 24 I když daň z čistého bohatství nepřímo podporuje vyšší výběr z daně z příjmů (poplatník uvažující o možnosti daňového úniku musí kalkulovat s povinností předložit majetkové přiznání a doložit své příjmy) a zvyšuje příjmy veřejných rozpočtů (sazba daně je obvykle progresivní a ze zdanění je vyloučen podléhá nulové sazbě jen majetek nedosahující určité zákonem stanovené výše; poplatníkem může být nejen jednotlivec, tj. fyzická a právnické osoba, ale i rodina), bylo by zavedení této formy daně v mnoha zemích, včetně České republiky, zřejmě kontraproduktivní. Přesto jisté zvláštní typy obecné majetkové daně můžeme ve světě stále ještě najít. Například v Rusku podléhá tamní dani z podnikatelského majetku (dani z rozvahy) veškerý majetek sloužící podnikatelské činnosti. Ve skutečnosti však taková daň funguje spíše jako daň z podnikání a nikoliv jako daň majetková. 25 Z výše uvedeného je zřejmé, že všechny majetkové daně jsou daněmi in rem: jsou odváděny na základě vlastnictví, respektive nabytí majetku a nejsou jakkoliv závislé na příjmu poplatníka. Oproti tomu daně in personam (daně osobní) důchodovou situaci poplatníka respektují. Jsou vyměřovány na základě jeho příjmů, což zvyšuje schopnost poplatníka tyto daně odvést. Zdanění in rem může totiž často přinášet značné problémy 20 Kubátová upozorňuje také na to, že z hlediska principu horizontální spravedlnosti by měla být předmětem zdanění také aktiva představující potenciální pracovní (výdělečnou) kapacitu poplatníka (lidský kapitál). Srov. Kubátová, K. Daňová teorie a politika. 3. přeprac. vyd. Praha: ASPI Publishing, ISBN: Str Tradičně vysoká daňová morálka Švýcarů umožnila v jejich zemi zavést právě tento typ majetkové daně. 22 Např. v USA byla obecná majetková daň zrušena v rámci velké daňové reformy v 19. století. In: Youngman, J. M. Tax on Land and Buildings. In: Thuronyi, V. (ed.). Tax Law Design and Drafting volume 1. 1 st ed. Washington: International Monetary Fund, ISBN: Str Daně z čistého bohatství jsou vybírány např. v Indii, v Pákistánu, ve Vietnamu atd. Srov. Rudnick, R. S. and Gordon, R. K. Taxation of Wealth. In: Thuronyi, V. (ed.). Tax Law Design and Drafting volume 1. 1 st ed. Washington: International Monetary Fund, ISBN: Str Případ Bulharska, České republiky, Maďarska, Černé Hory, Ruska, Rumunska, Srbska, Turecka, Filipín, Jihoafrické republiky atd. Ve Slovinsku mají nyní jak daně transferové, tak daně z čistého bohatství, Slovensko s výjimkou daně z nemovitostí a daně z motorových vozidel zrušilo všechny ostatní majetkové daně. Srov. Rudnick, R. S. and Gordon, R. K. Taxation of Wealth. In: Thuronyi, V. (ed.). Tax Law Design and Drafting volume 1. 1 st ed. Washington: International Monetary Fund, ISBN: Str Na tomto místě je třeba upozornit, že výraz daně z bohatství americká literatura člení na daně z čistého bohatství (placené buď periodicky nebo sporadicky) a na daně transferové (vyměřované u převodce nebo u příjemce). Srov. Rudnick, R. S. and Gordon, R. K. Taxation of Wealth. In: Thuronyi, V. (ed.). Tax Law Design and Drafting volume 1. 1 st ed. Washington: International Monetary Fund, ISBN: Str Zákon č Ruské federace ze dne 13. prosince 1991, o dani z majetku podnikatelů. In: Youngman, J. M. Tax on Land and Buildings. In: Thuronyi, V. (ed.). Tax Law Design and Drafting volume 1. 1 st ed. Washington: International Monetary Fund, ISBN: Str

9 při výběru daně: v krajním případě nemusí mít poplatník, pokud je například nezletilým dítětem, dědicem apod., prostředky na uhrazení daně. Aby se postavení takového daňového dlužníka zlepšilo, nabízí mnohé právní řády různá opatření jako je například splátkový kalendář, daňové úlevy, odklad placení daně, slevy na dani atd. V české právní úpravě majetkových daní se však objevuje i jistý hybrid mezi zdaněním in rem a in persónám. Jedná se o situaci, kdy je k jedné dani povinno více subjektů. Připustíme-li tuto hypotézu, pak se o klasické zdanění typu in rem nepochybně nemůže jednat všude tam, kde je ze zákona stanoveno ručení nebo kde může dojít k přenosu daňové povinnosti. Daňová teorie dokonce připouští dvojí typ kombinace daně k věci a k osobě poplatníka: k dani jsou ze zákona povinny dva subjekty (např. vlastník nemovitosti a její nájemce, prodávající a nabyvatel nebo dárce a obdarovaný). V takové situaci si správce daně může teoreticky vybrat, od koho bude vyžadovat úhradu daně Obvyklejší by zřejmě mělo být vyzvat nejdříve toho, komu dispozice s majetkem přináší či pro koho bude znamenat nějaký užitek (obdarovaného, prodávajícího). Tento typ určení poplatníka daně není považován za vhodný, neboť vnáší do právního vztahu značnou nejistotu, 2. k dani jsou povinny též dva subjekty, ale zákon jednoznačně stanoví, od koho má správce daně vyžadovat úhradu. Až v případě, že tento daňový subjekt nezaplatí, má správce daně právo vyžadovat úhradu od druhého daňového subjektu. Správce by měl v tomto případě druhému subjektu prokázat, že učinil jisté kroky, aby vymohl daňový dluh po původním poplatníkovi. 27 Vedle těchto dvou typů vymezení poplatníka daně je nutné zmínit i typ třetí, tzv. solidární povinnost placení daní, například při spoluvlastnictví. K dani jsou v tomto případě povinni všichni spoluvlastníci určité nemovitosti a daň musí zaplatit společně a nerozdílně. To znamená, že k jednomu předmětu daně může být podáno pouze jediné daňové přiznání a platby musí být poukazovány na jediný daňový účet. Jeden ze spoluvlastníků se buď dobrovolně nebo na základě určení správcem daně stane tzv. společným zástupcem a je povinen daň zaplatit. Finanční vyrovnání mezi spoluvlastníky v souvislosti s úhradou daně a penále pak není předmětem daňového řízení, ale jde o klasický občanskoprávní vztah mezi spoluvlastníky. 26 Srov. Youngman, J. M. Tax on Land and Buildings. In: Thuronyi, V. (ed.). Tax Law Design and Drafting volume 1. 1 st ed. Washington: International Monetary Fund, ISBN: Str Srov. 73 odst. 1 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, podle něhož je správce daně nejprve povinen vyzvat daňového dlužníka k zaplacení daňového nedoplatku v náhradní lhůtě (minimálně osmidenní) a teprve nesplní-li daňový dlužník svoji povinnost ani v takto stanovené lhůtě, může správce daně vyzvat k zaplacení ručitele. Viz též rozhodnutí Ústavního soudu I. ÚS 539/99 ze dne In: Daňové spory před Ústavním soudem. 1. vyd. Beroun: Martin Novotný Newsletter vydavatelství, ISBN: Str

10 Majetkové daně jsou samozřejmě pouze jednou ze součástí daňového systému České republiky. Pro větší přehlednost následujícího textu je vhodné znázornit tento systém graficky: Důchodové daně Daně z příjmů (z. č. 586/1992 Sb.) Daň z příjmů fyzických osob Daň z příjmů právnických osob Přímé daně Daň z nemovitostí (z. č. 338/1992 Sb.) Daň dědická (z. č. 357/1992 Sb.) Majetkové daně Daň darovací (z. č. 357/1992 Sb.) Daň z převodu nemovitostí (z. č. 357/1992 Sb.) Daň silniční (z. č. 16/1993 Sb.) Nepřímé daně Daň z přidané hodnoty (z. č. 588/1992 Sb.) Spotřební daně (z. č. 353/2003 Sb.) Daň z minerálních olejů Daň z lihu Daň z piva Daň z vína a meziproduktů Daň z tabákových výrobků Schéma 1: Daňová soustava České republiky 10

11 V rámci majetkových daní se kromě výše uvedeného spíše praktického (klasického) dělení na daň z nemovitostí, daň dědickou, daň darovací, daň z převodu nemovitostí a daň silniční užívá i klasifikace teoretičtější a méně užívané: Z čisté hodnoty majetku Daně z majetku a bohatství Placené pravidelně Placené nepravidelně Z nemovitostí Z kapitálových transferů Pozůstalostní dědická Z kapitálových transakcí Darovací Z kapitálových výnosů Schéma 2: Klasifikace majetkových daní 28 O daních z čisté hodnoty majetku (z čistého bohatství) bylo pojednáno výše. Naopak o daních z nemovitostí, o daních z kapitálových transakcí (podléhá jí hodnota majetku v okamžiku prodeje daň z převodu nemovitostí) a o daních z kapitálových transferů (bezúplatný převod majetku daně dědická a darovací) se čtenář dozví v následujících podrobnějších pasážích. Daně z kapitálových výnosů postihují výnos z majetkového aktiva, základ daně tak může být i nulový. V případě České republiky, a nejen u nás, jsou kapitálové výnosy zahrnuty do důchodových daní, nejde tedy o klasickou majetkovou daň. 29 Z tohoto důvodu nebude tomuto typu daní věnována v této práci pozornost. 30 Při úvahách nad zdaněním majetku je třeba připomenout i různé formy zpoplatnění majetku. Jedná se zejména o místní poplatek ze psů, který svou konstrukcí připomíná spíše daň ze psů. Nicméně členění příjmů veřejných rozpočtů na daně a poplatky je již zastaralé a překonané a ztrácí čím dál tím více na významu. Vždyť vzhledem k určení výnosu můžeme konstatovat, že silniční daň je spíše poplatkem (celý výnos směřuje do Státního fondu dopravní infrastruktury, z něhož jsou financovány opravy a modernizace dopravní infrastruktury). Na druhé straně se v mnoha obcích z poplatku ze psů stává daň ze psů (není poskytována žádná protislužba, a to ani v instalaci odpadkových košů se 28 Široký, J. Daňové teorie s praktickou aplikací. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, ISBN: Str Srov. 8 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. 30 Jiní autoři, např. Vybíhal, řadí do majetkových daní nejen příjmy z kapitálového majetku, ale i příjmy z pronájmů a příjmy z prodeje nemovitých a movitých věcí včetně cenných papírů. Srov. Vybíhal, V. Zdanění majetku. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, ISBN:

12 sáčky na exkrementy)! Pojmy daň a poplatek nejsou v právním řádu České republiky ani definovány. 31 Je tedy třeba vycházet výhradně z daňové teorie, která definuje daň jako povinnou, zákonem předem sazbou stanovenou částku, kterou se více méně pravidelně odčerpává na nenávratném principu část nominálního důchodu ekonomického subjektu ve prospěch veřejného peněžního fondu. 32 Obdobně angloamerická literatura definuje daň jako peněžní částku, kterou vláda uvaluje na fyzické osoby, právnické osoby, majetek a transakce k zajištění veřejných (státních) příjmů. 33 Naopak pojem poplatek je finančněprávní teorií dávkou nepravidelnou (ad hoc), vybíranou státem nebo jinými veřejnoprávními korporacemi za zákonem stanovené úkony jejich orgánů. 2.2 Majetkové daně jako druhé a další zdanění Jak je patrné z výše uvedeného textu i ze Schématu 1, neexistují majetkové daně ve vakuu. Naopak jsou s ostatními daněmi úzce provázány. 34 Je možné konstatovat, že každý majetek byl pořízen z nějakých příjmů. Pokud budou tyto důchody příslušně zdaněny podle daně z příjmů právnických nebo podle daně z příjmů fyzických osob, pak se při placení transferových daní bude nepochybně jednat o další zdanění. A následně může vzniknout povinnost platit pravidelně například daň z nemovitostí nebo silniční daň. Velmi názorně a mnoha příklady je možné znázornit, jaké daně platí běžný občan při pořizování bydlení: nejdříve podléhá veškerý jeho příjem dani z příjmů fyzických osob. Pokud své peníze investuje, opět z výnosu platí daň z příjmů. Až naspoří určitou částku, koupí si například byt v osobním vlastnictví. Ačkoliv poplatníkem daně z převodu nemovitostí je ze zákona prodávající, není nikterak neobvyklé, že ve skutečnosti a v rozporu se zákonem platí tuto daň kupující. Z bytu je pak občan povinen každoročně platit daň z nemovitostí. Nejde tedy jen o druhé, ale dokonce o třetí zdanění jednoho důchodu! Některé státy řeší tuto nespravedlnost integrací majetkové daně do daně důchodové. 35 Například v Belgii jsou platby za nemovitý majetek započítávány do daně z příjmů právnických osob (Impôt des personnes morales, Rechtspersonenbelasting) a do daně z příjmů fyzických osob (Impôt des personnes physiques, Personenbelsting). Tato praxe 31 Pouze v zákoně o správě daní a poplatků ( 1 odst. 1 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů) je vyjádřena legislativní zkratka daň, podle níž je daní každá daň, poplatek, odvod, záloha na tyto příjmy a odvod za porušení rozpočtové kázně. Tato legislativní zkratka však nemůže nahradit chybějící definici pojmu daň. 32 Srov. Mrkývka P. in: Mrkývka P. a kol. Finanční právo a finanční správa. 2. díl. Brno: Masarykova univerzita v Brně, ISBN: X. Str Srov. Garner, B. A. (ed.). Black`s Law Dictionary. St. Paul: West, ISBN: Str K definicím pojmů daň, poplatek a clo se vyjadřuje rovněž Hudcová in: Hudcová, Z. Možné definice pojmů daň, poplatek a clo z hlediska výuky předmětu finanční právo. Acta Universitatis Carolinae Iuridica 3-4/2003. ISSN: Str Taková situace je dokonce žádoucí, je nutná vzájemná synchronizovanost jednotlivých daňových předpisů. Srov. Mastalski, R. Wprowadzenie do prawa podatkowego. Warszawa: Wydawnictwo C. H. Beck, ISBN: Str Široký poukazuje na fakt, že pokud bude majetek svému držiteli přinášet určitý výnos, bude majetková daň ekvivalentem důchodové daně z výnosu tohoto majetku. Srov. Široký, J. Daňové teorie s praktickou aplikací. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, ISBN: Str

13 však má za následek jejich přerozdělování přes státní rozpočet. 36 Originální způsob nalezli v Portugalsku, kde jsou od místní daně (daně z nemovitostí) osvobozeni ti, jejichž hrubý zdanitelný příjem nepřekročil dvojnásobek minimálního platu stanoveného vládou a jejichž majetek má hodnotu nižší než 6.708,83 EUR. 37 V případě České republiky mají podnikatelé možnost využít uhrazené majetkové daně ve formě daňově uznatelných výdajů, nepodnikatelé však této výhody nepožívají. V Monaku a na Maltě pak nemovitosti zdanění nepodléhají vůbec. Bez ohledu na spravedlnost násobného zdanění se ovšem mnozí odborníci domnívají, že majetkové daně mají svou opodstatněnost. Poukazují přitom na možnosti zmírnění majetkové nerovnosti, snadný výběr majetkových daní a možnost dodatečně zdanit majetek vytvořený z důchodů, které unikly zdanění důchodovou daní. 38 Nadto výnos z majetkových daní je dlouhodobě stabilní a eventuelní daňový únik velmi složitý, ba téměř nemožný. Pro jednotky územní samosprávy, především pro obce, je často například daň z nemovitostí jednou z mála, mnohdy dokonce jedinou daní, kterou si samy mohou spravovat a s jejímž výnosem mohou hospodařit (princip subsidiarity). 39 V této souvislosti je možné hovořit o typu svěřených daní, kdy výnos plyne podle daňového určení do příslušného veřejného rozpočtu, nebo o typu daní sdílených. V takovém případě se o daňový výnos dělí různé veřejné rozpočty, zpravidla předem určeným procentem (např. v Rakousku a ve Velké Británii). 40 Jako naprosto unikátní se v této souvislosti z pohledu nejen evropských právních úprav jeví naprosto nesystémový návrh Ministerstva pro místní rozvoj ČR z roku 2004, aby byl výnos z daně z nemovitostí příjmem Státního fondu rozvoje bydlení, tedy státního rozpočtu. 41 Důvody zachování majetkových daní však mohou být nejen ekonomické, ale i psychologické. Do jisté míry je možné předpokládat, že subjekt platící daň z nemovitostí bude mít snahu nenechat svoji nemovitost chátrat či ležet ladem, ale bude se snažit o její maximální využití (pronájem, obdělávání pozemků atp.). To samé je možné konstatovat i u daně silniční. (Hlubší pozornost otázkám daňové spravedlnosti bude věnována v dalších kapitolách, které se zaměřují na jednotlivé majetkové daně.) V souvislosti s diskuzí o opodstatnění majetkových daní je na místě zmínit se i o principu prospěchu. Zejména u nemovitostních daní je zřejmé, že jejich úhrada přinese 36 Inventory of taxes. 1 st ed. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, ISBN: Str. 17 a Srov. kol. Rural Property Tax Systems in Central and Eastern Europe. 1 st ed. Rome: FAO, ISBN: Str Též např. Široký, J. Daňové teorie s praktickou aplikací. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, ISBN: Str Zásadní chybou je, že český občan mnohdy netuší, že výnos z daně z nemovitostí, kterou uhradil na finančním úřadě, připadne celý obci, na jejímž území se nemovitost nachází. Podrobněji viz níže. Magor v této souvislosti hovoří dokonce o principu naplnění zásady místní demokracie. Srov. Magor, D. The Importance of Property Taxation (prezentace z International Property Tax Institute 2005 Conference 2005, Prague, Czech Republic, 24. srpna 2005). K problematice financování a k dalším aspektům místní správy ve vybraných zemích se vyjadřuje také Chandler in: Chandler, J. A. (ed., překlad Skulová, S., Svatoň, J.). Místní správa v liberálních demokraciích. 1. vyd. Brno: Doplněk, ISBN: Srov. Peková, J. Majetkové daně v daňové soustavě České republiky. 1. vyd. Praha: Codex Bohemia, ISBN: Str Srov. Láchová, L. Perspektivy majetkových daní. In: Kubátová, K., Vybíhal, V. a kol. Optimalizace daňového systému ČR. 1. vyd. Praha: Eurolex Bohemia, ISBN: Str

14 vlastníku nemovitosti jistý užitek, neboť podobné služby poskytované státem, respektive územními jednotkami (infrastruktura, veřejné osvětlení, propagace lokality, požární ochrana, policejní ochrana apod.) zvyšují hodnotu nemovitosti. Stát rovněž zaručuje ochranu vlastnictví a nedotknutelnost obydlí. Poplatník daně z nemovitostí tak zaplacením daně přispívá na služby, které v konečném důsledku zvyšují cenu nemovitostí na trhu. Je tedy spravedlivé, aby se výdaji podílel na financování služeb, které vedou k uspokojování jeho potřeb a zájmů. Majetkové daně mají v neposlední řadě vliv na rozšiřování aglomerací 42 a (za předpokladu, že informace o hodnotách nemovitostí jsou všeobecně dostupné a z historického hlediska nezkreslené je prováděno pravidelné přecenění hodnoty nemovitostí) na rozvoj trhu s nemovitostmi Historie majetkových daní Starověk Daně se objevily v podstatě současně se vznikem prvních státních útvarů již ve starověku. Měly však víceméně charakter nepravidelných plateb vybíraných především jako zdroj krytí válečných výdajů. Základem daňových systémů bylo vlastnictví anebo držba majetku, především půdy. (Vedle toho bylo mnohde podrobeno dani i vlastnictví dobytka.) Daň z pozemků byla dvojího druhu. Jednalo se jednak o naturální daň (1/10 až 1/3 úrody), jednak o výkon nucených prací (povinná služba v armádě, práce na stavbách chrámů, paláců, hradeb, zavlažovacích kanálů, cest apod.). 44 V některých případech bylo možné platit namísto naturáliemi například drahými kovy. Existovala i různá osvobození od placení daní za zásluhy ; zejména tehdy, pokud poplatník dostal půdu od vrchnosti jako královský dar nebo byl zbaven povinnosti platit daně královským dekretem. Velmi propracovaným systémem daní se mohli pochlubit už ve starověkém Řecku, kde se vedle nepřímých daní (z dnešního hlediska jde spíše o poplatky z nákupu a prodeje, pronájmu, dědictví atd.) platily přímé daně podle výše majetku. Ty se odváděly přímo státu. Zajímavé je především to, že tyto daně byly placeny dobrovolně, občané si považovali za čest uhradit daně. Pro toho, kdo se nezajímal o státní záležitosti, měli Řekové pojmenování idiot. 45 V Egyptě, který jako poslední ze středomořských států zavedl v ptolemaiovském období peněžní hospodářství, plnila z hlediska státní pokladny stěžejní roli pozemková daň, vedle ní se uplatňovaly daň z vinohradů a ovocných sadů, daň z budov, daň 42 Brueckner, J. K., Kim H.-A. Urban Sprawl and the Property Tax. In: International Tax and Public Finance 1/2003. ISSN: Str Almy, R. A Survey of Property Tax Systems in Europe. Ljubljana: Ministry of Finance, Str Srov. Grúň, L. Dejiny daní, poplatkov a cla. 1. vyd. Bratislava: Holoprint, ISBN: Str Srov. Grúň, L. Dejiny daní, poplatkov a cla. 1. vyd. Bratislava: Holoprint, ISBN: Str

15 z otroků a další přímé a nepřímé daně. 46 Platily se také dávky z vyměření půdy, ze zavlažovacích staveb a z cest. 47 Co se týká antického Říma, je všeobecně známo, že hlavním zdrojem pro fiskus byly příjmy z dobytých provincií. Například v římské provincii Judea vybírali tyto finanční prostředky celníci úředníci, kteří odváděli vládě určitý podíl vybraných poplatků. Zbytek patřil jim. Proto byli často velmi bohatí. Židé je nenáviděli a považovali je za hříšníky a kolaboranty s římskou mocí. 48 Někdy byly dosavadnímu vlastníkovi ponechány jeho pozemky za to, že bude odvádět naturální dávky. Pokud však odvody nedostačovaly, musel tento člověk jednorázově přispět dávkou z pozemků, později z hlavy (tributum 49 ). Mezi přímé daně placené římskými občany patřila především daň z majetku (daň z pozemků). Její výše se stanovovala dle potřeby, obvykle jedno, dvě nebo tři procenta z hodnoty majetku (tributum simplex, duplex, triplex). Základ daně hodnotu majetku si stanovoval jeho vlastník. Za císařství bylo vybírání pozemkových daní propracováno do té míry, že existovaly databáze podobné dnešní evidenci daní. Nedostatek finančních prostředků v období dominátu byl vyřešen tak, že vlastníci půdy platili pravidelně pozemkovou daň a ti, kteří půdu neměli, byli povinni odvádět daň z hlavy. Ani taková opatření však k naplnění státní pokladny nestačila. To vedlo k vytvoření nového daňového systému. Tohoto úkolu se zhostil císař Dioklecián a po jeho smrti na něj navázal císař Konstantin. Od roku 296 n. l. se stal základem pro stanovení pozemkové daně (tzv. annona vybírala se ročně) nový soupis půdy, který registroval její výměru a kvalitu. Pozemky se rozdělily na určitý počet daňových jednotek zvaných iugum (jařmo), což byla míra rozlohy, za kterou se odevzdávala daň v určité výšce. Rozloha se určovala s přihlédnutím na kvalitu půdy a konkrétní způsob jejího využití. Pozemkovou daň museli poprvé odvádět i velcí vlastníci půdy, zejména senátoři. Jediným rozdílem byla skutečnost, že neplatili v naturáliích jako ostatní obyvatelstvo, ale v penězích podle plochy půdy, a to ve výši dva, čtyři nebo osm měšců (follis 50 ). Tato daň se proto nazývala follis senatorius (senátorský měšec) Středověk V počátcích feudální společnosti měly daně větší význam pouze jako zdroj financování válečných tažení a budování obrany. Později (od dvanáctého století) vznikaly nové druhy daní, které začínaly mít peněžní charakter a nebyly již dále nahodilé. V placení 46 Srov. Grúň, L. Dejiny daní, poplatkov a cla. 1. vyd. Bratislava: Holoprint, ISBN: Str Srov. Grúň, L. Dane včera, dnes a zajtra. 1. vyd. Bratislava: Eurounion, ISBN: Str Lehce dostupné příklady nalezneme např. v Novém zákoně. Srov. např. Lukáš 18,11 18,14, Lukáš 19,2 19,10, Marek 2,13 2,17 apod. 49 Pojem tributum se později vžil jako obecné označení pro veškeré přímé daně vybírané na území starověkého Říma. Je ovšem možné setkat se i s pojmem stipendium, který má stejný význam. 50 Určité množství měděných mincí nasypaných do měšce signovaného zpravidla posledním držitelem. 51 Srov. Grúň, L. Dejiny daní, poplatkov a cla. 1. vyd. Bratislava: Holoprint, ISBN: Str

16 daní se ovšem nadále vyskytovaly četné výjimky: s poukazem na učení o trojím lidu církev a šlechta mnohde dokonce žádné daně neplatily. 52 Vedle domén, 53 regálů 54 a akcízů 55 hrály ve středověku z pohledu zdanění nemovitostí nejvýznamnější roli kontribuce. Ty vznikaly ve dvanáctém století a byly předchůdkyněmi dnešních přímých daní. Byly placeny nejen z majetku, ale i z hlavy a z výnosů. Vybírání kontribucí bylo založeno na repatriační metodě: výnos daně byl nejprve schválen panovníkem nebo stavovským sněmem, poté byl rozdělen na jednotlivá města, léna či feudální panství, která opět svůj díl rozdělovala na jednotlivé skupiny poplatníků, například na cechy nebo přímo na jednotlivé obyvatele. Tímto způsobem mělo být dosaženo plánovaného výnosu kontribucí. 56 Pro úplnost je třeba ještě dodat, že právě v tomto období vznikaly první katastry, tedy seznamy nemovitostí, které sloužily (a na našem území dodnes slouží) jako základ pro daně z pozemků a pro daně ze staveb. Středověk je také obdobím obnovení funkce daňového pachtýře. 57 Tato osoba měla po získání licence od panovníka (samozřejmě za úplatu) právo na vybírání daní. Výhody z tohoto systému plynuly jak pro pachtýře, tak pro panovníka: vzhledem k faktu, že jediným příjmem pachtýře byl právě podíl na vybraných daních, měl majitel licence osobní zájem na omezení daňových nedoplatků Novověk V období novověku je z hlediska daní nejvýznamnější stav ve dvou nejvyspělejších zemích té doby v Anglii a ve Francii. Zde se roku 1798 uskutečnila velká daňová reforma, jejíž největší význam spočíval v tom, že zavedla tzv. kanceláře přímých daní. Ty působily v každém departementu, podléhaly přímo ministru financí a nahradily různé volené orgány činné při výběru daní. Kromě této víceméně procesní změny přinesla novela i zcela nové daně, mimo jiné pozemkovou daň a daň z nemovitostí; již dříve existující domovní daň zůstala zachována a její základ byl stanovován podle počtu dveří a oken. 58 Ve stejném roce proběhla daňová reforma i v Anglii. I zde byla důvodem změn především snaha získat stálé zdroje příjmů. To znamená, že kontribuce přestaly být mimořádným příspěvkem na krytí státních výdajů a staly se periodickou formou zdanění. Jejich výše byla podmíněna výměrou pozemku a jeho druhovým zařazením, méně již byl brán v potaz peněžní výnos plynoucí z pozemku. Nejdále v tomto směru došlo Rakousko, kde císařovna Marie Terezie nechala v roce 1748 sestavit katastr 52 Srov. Široký, J. Daňové teorie s praktickou aplikací. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, ISBN: Str Odvody naturální povahy, které byly placeny z výnosů z majetku panovníka, tj. z hospodaření na jeho lesních a zemědělských pozemcích. 54 Panovník měl určitá výlučná práva, jako např. právo vařit pivo, razit mince, soudit, právo těžby, lovu apod. Tato práva propůjčoval za poplatek regál. Vznikl tak regál horní, solní, celní, soudní atd. 55 Předchůdkyně dnešních nepřímých daní, modernější forma regálů. 56 Srov. Široký, J. Daňové teorie s praktickou aplikací. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, ISBN: Str Srov. funkci celníků při výběru finančních prostředků v římských provinciích. 58 Srov. Grúň, L. Dejiny daní, poplatkov a cla. 1. vyd. Bratislava: Holoprint, ISBN: Str

17 poddanských pozemků. Ten obsahoval i údaje o čistém výtěžku, který sloužil jako základ pro výši kontribuce. Ani vrchnost nebyla ušetřena placení daní. Musela sestavovat daňové přiznání výnosů a zisků panských velkostatků. Kompletní katastr včetně vrchnostenských pozemků byl však vytvořen až za vlády císařovnina syna Josefa II., který do pozemkových katastrů zahrnul veškerou půdu bez rozdílu vlastnictví Vývoj zdanění majetku na území České republiky 60 První majetkové daně se v Českém království objevily ve dvanáctém století. Jednalo se o daně z obdělávaných pozemků a daně z městských domů. Tak jako jinde v tehdejší Evropě však ani u nás církev a šlechta tyto daně neodváděly. První ucelená daňová soustava vznikla na našem území ještě před nastoupením Habsburků na český trůn (1526). V roce 1517 byl vydán berní předpis stavovského sněmu, který mimo jiné stanovil všeobecnou daň z majetku. Kromě osob (daň z hlavy) podléhal dani i obecní majetek královských, panských a rytířských měst, klášterů a duchovenstva. Základ daně se lišil u vrchnosti a poddaných. Zatímco u svobodného obyvatelstva podléhaly zdanění jen nemovitosti a peněžní a naturální dávky vyplácené poddaným, u poddaných byl dani podroben veškerý movitý a nemovitý majetek. Daňové přiznání bylo podáváno ve formě přiznávacího listu, za jehož správnost byla odpovědná vrchnost, která jej vyplňovala i za své poddané a za jejich majetek. Základem přiznání bylo poplatníkovo prohlášení pod pečetí a na svědomí o kupní nebo prodejní hodnotě majetku. Roku 1531 za vlády Ferdinanda I. byla ustanovena majetková daň (tzv. šacuňk ), do které nebyl pojat majetek poddaných. Tato daň byla v roce 1534 zrušena a nahrazena nepřímou daní z prodejů v zemi. Na přelomu šestnáctého a sedmnáctého století byla zavedena domovní daň, jejímž předmětem byly stavby ve městech královských nebo celé usedlosti na venkově. Daň odváděla vrchnost a měšťané, a to i za své poddané. V období osvícenského absolutismu došlo, jak už bylo řečeno, k jednomu z nejvýznamnějších okamžiků v historii zdanění nemovitostí v Evropě. Roku 1748 byl sestaven revisitační katastr, který popisoval veškerou poddanskou půdu (nikoliv pouze půdu ornou) v dělení podle jakosti a rozlohy. Pozemkové dani však byla podrobena nejen půda, ale také tzv. adminicula (chmelařství, plavení dříví, chov dobytka). Berně technickou jednotkou se stala usedlost. Za Josefa II. byla provedena nová reforma pozemkové daně (patent z roku 1785), která byla založena na fyziokratickém učení o odůvodnitelnosti jediné pozemkové daně. Daňovou jednotkou se stal pozemek (parcela). Josef II. odňal šlechtě a církvi právo neplatit daň, půda rustikální byla zdaňována stejnou sazbou jako půda dominikální. Ke konci osmnáctého století tak byly hlavními pilíři daňové soustavy jednotná kontribuční daň reální, tj. popisovaná pozemková daň, která také postihovala výnos z domů a živností, daň úroková, daň třídní (podle druhu příjmů), nepřímé daně a clo. V průběhu následujících desetiletí (až do pádu Rakouska Uherska) se ukázalo, že reformy z doby osvícenství byly natolik dostačující, že nebylo třeba dalších výrazných 59 Srov. Grúň, L. Dejiny daní, poplatkov a cla. 1. vyd. Bratislava: Holoprint, ISBN: Str. 45. Podrobněji viz níže. 60 K tomu srov. Široký, J. Daňové teorie s praktickou aplikací. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, ISBN: Str

18 změn. Pouze v roce 1817 byla provedena reforma pozemkové daně (zřízením všeobecného stavebního katastru) a v roce 1820 byla znovu zavedena daň domovní. Po vzniku samostatného Československa v roce 1918 bylo třeba sjednotit daňový systém pro Čechy, Moravu, Slovensko a Podkarpatskou Rus. Zcela se to zdařilo až daňovou reformou v roce Na nemovitosti se vztahovaly daně pozemková a domovní. Pozemková daň byla placena knihovním vlastníkem pozemků ze všech pozemků zapsaných v pozemkovém katastru. Základem daně byl výnos (u lesů dvacetinásobek, u ostatní půdy sedmnáctinásobek čistého katastrálního výtěžku), který byl podle druhu pozemku zapsán v tomto katastru. 61 Sazba daně byla dvě procenta, v některých případech se vybíral zvláštní příspěvek ve výši 1,5 % základu pro vyměření pozemkové daně. Domovní daň byla rozlišena na daň činžovní z budov pronajatých, jakož i z budov ve větších obcích a městech (Praha, Brno, Bratislava, lázeňská města a obce, kde byla více než třetina domů pronajata) a na daň třídní (vybírala se podle vnějších znaků, například počtu a velikosti obytných místností, počtu podlaží apod.) v obcích, kde se zpravidla budovy nepronajímaly. Daně se nepřekrývaly, budova mohla být podrobena pouze jedné z nich. U domovní daně byl plátcem daně vlastník nebo trvalý uživatel budovy. Základem daně byl výnos z budovy zjišťovaný podle výše nájemného nebo nájemní hodnoty (u budov podléhajících dani činžovní) nebo stanovený podle počtu obytných místností (u budov podléhajících dani třídní). 62 Sazba daně byla osm až dvanáct procent z budov u daně činžovní (podle velikosti obce), daň třídní byla tarifně odstupňována podle počtu obytných místností. K oběma majetkovým daním se vybíraly přirážky územních svazků (obecní, okresní a zemské), které mohly přispět k podstatným rozdílům ve výši daní postihujících pozemky a budovy v jednotlivých obcích. Pokud měla některá osoba požitky z majetkových předmětů, které nepodléhaly některé z výše uvedených daní ani dani výdělkové, měla povinnost platit rentovou daň. 63 Na převody vlastnictví k nemovitostem se vztahovala jedna z daní obchodových poplatek nemovitostní. Vybíral se ze všech transferů s nemovitostmi bez ohledu na to, zda se jednalo o převod mezi živými nebo pro případ smrti, bezúplatně či za úplatu, na základě listinné smlouvy nebo ústní dohody. Základem daně byla hrubá hodnota nemovitosti; k závazkům a věcným břemenům se nepřihlíželo. Obvykle se jednalo o tržní cenu, do které se započítávalo i příslušenství (např. dobytek, nářadí, strojní vybavení apod.). Sazba daně byla velmi složitě konstruována. Přihlíželo se mimo jiné k úplatnosti převodu, k poměru původního vlastníka a nabyvatele, k druhu nemovitosti a ke způsobu jejího užívání K tomu srov. Engliš, K. Finanční věda. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Fr. Borový, Str Rovněž Freudenfeld, F. a Kovanda, F. Zákon o přímých daních. 2. vyd. Praha: Právnické knihkupectví a nakladatelství V. Linhart, Str Též Pimper, A. Národní hospodářství pro každého. 2. vyd. Praha: Pražské akciové tiskárny, Str K tomu srov. Engliš, K. Finanční věda. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Fr. Borový, Str Rovněž Freudenfeld, F. a Kovanda, F. Zákon o přímých daních. 2. vyd. Praha: Právnické knihkupectví a nakladatelství V. Linhart, Str Též Pimper, A. Národní hospodářství pro každého. 2. vyd. Praha: Pražské akciové tiskárny, Str Srov. Freudenfeld, F. a Kovanda, F. Zákon o přímých daních. 2. vyd. Praha: Právnické knihkupectví a nakladatelství V. Linhart, Str Srov. Siblík, J. Veřejné finance Československa. 1. vyd. Praha: Orbis, Str

19 Další daň obchodová byla nazývána daní z obohacení. Zahrnovala daň dědickou a daň darovací. (Siblík jako příklad darů uvádí věna dcerám nebo výbavu pro výkon synova povolání.) Základem daně byla čistá hodnota nabytí. Sazba daně se řídila jednak čistou hodnotou nabytí, jednak vztahem nabyvatele k zůstavci/dárci. Jednalo-li se o transfer nemovitosti, platila se jak daň z obohacení majetku, tak i poplatek nemovitostní. Poplatníkem daně byl nabyvatel, dárce se automaticky přímo ze zákona stával ručitelem. Dědila-li právnická osoba, platila namísto daně z obohacení tzv. poplatkový ekvivalent. 65 Rozhlasové (a později televizní) poplatky byly původně koncipovány jako platba za povolení přijímat rozhlasové (a televizní) služby. První koncese k přijímání "zpráv, koncertů a přednášek, vysílaných radiofonickou zpravodajskou společností Radiojournal" byla na území dnešní České republiky vydána v září Platba byla původně dvousložková: poštovní a telegrafní správě platil koncesionář šedesát korun ročně, rozhlasové společnosti platil sto korun měsíčně. Měsíční poplatek se postupně snižoval až na deset korun měsíčně v roce 1926, roční, tzv. uznávací poplatek byl zrušen v roce 1925; snižování koncesionářského poplatku souviselo s růstem počtu plátců. Z této doby pochází dnes již právně bezobsažný, ale přesto dosud běžně používaný termín koncesionářský poplatek. 66 Až do konce druhé světové války nedoznala úprava daní vztahujících se k majetku žádných změn. Po válce (v roce 1946) byl vydán zákon o dávce z majetku. 67 Jednalo se o tzv. milionářskou dávku k odstranění škod způsobených válkou. Zdaňován byl přírůstek majetku zjištěného k 1. lednu 1939 a k 15. listopadu 1945, eventuelně majetek zjištěný k 15. listopadu Po únoru 1948 následovala daňová reforma, která mimo jiné zavedla zemědělskou daň placenou především jednotnými zemědělskými družstvy a státními statky. Jakoby jednotná zemědělská daň však ve skutečnosti zahrnovala tři zcela samostatné finančněprávní vztahy (tři samostatné daně 69 ): daň z pozemků, daň z příjmů občanů ze zemědělské výroby (z objemu mezd a odměn) a zemědělskou daň ze zisku, která byla směrována k uživatelům pozemků vedených v evidenci nemovitostí jako zemědělská půda. (Sazba daně z objemu mezd a odměn byla stanovena ve výši padesát procent ze základu daně, stejně tak i sazba daně ze zisku činila padesát procent ze základu daně.) Z hlediska zdanění nemovitostí je však významná pouze část zemědělské daně týkající se daně z pozemků. Z dnešního pohledu je velmi zajímavé, že výše (sazba) daně byla pevně stanovena na jeden hektar pozemku podle podmínek jednotlivých přírodních stanovišť, jinými slovy 65 Srov. Siblík, J. Veřejné finance Československa. 1. vyd. Praha: Orbis, Str Srov. důvodovou zprávu k zákonu č. 348/2005 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 67 Zákon č. 134/1946 Sb., o dávce z majetkového přírůstku a o dávce z majetku, ve znění pozdějších předpisů. 68 Srov. Bakeš, M. Vývoj daní a poplatků od roku In: Bakeš, M. a kol. Daňové a poplatkové předpisy. 1. vyd. Praha: Panorama, Str Tyto tři daně se zpravidla označovaly jako složky zemědělské daně a byly jimi zdaňovány organizace a fyzické osoby, které působily v oblasti zemědělské výroby a služeb. Srov. Zahálka, V. Finanční právo. 1. vyd. Brno: UJEP, Str

20 podle výnosnosti půdy, a to až do výše Kčs. 70 Nebyl brán ohled na to, zda, jakým způsobem a jak účelně je půda využívána. Tehdy preferované intenzivnější využívání půdy tak de facto znamenalo nižší daňové zatížení vzhledem k celkovým příjmům z předmětných pozemků. Subjektem daně byl každý uživatel půdy (právnická i fyzická osoba), předmětem zdanění veškeré pozemky vedené v evidenci nemovitostí jako zemědělská půda (orná půda, louky, chmelnice, vinice, zahrady, ovocné sady a pastviny) bez ohledu na faktický způsob jejich užívání. Dani podléhaly i některé nezemědělské půdy jako například okrasné zahrady v užívání občanů a hospodářsky využívané vodní plochy (rybníky s chovem ryb, vodní plochy, na nichž bylo pěstováno rákosí). Osvobození od daně z pozemků bylo možné uplatnit jen ve výjimečných případech a většinou pouze na pevně stanovenou dobu. Například nově osázené vinice byly osvobozeny po dobu šesti let, chmelnice po dobu dvou let a ovocné sady po dobu čtyř let, rekultivované pozemky vrácené zemědělské výrobě po dobu pěti let. Osvobození se vztahovalo i na pozemky ve správě a v užívání národních výborů a jejich rozpočtových organizací. Ve vymezených případech (letištní plochy, vojenská pásma, poddolované pozemky apod.) měly národní výbory oprávnění daň z pozemků snížit až o padesát procent. Daň domovní zůstala po válce zachována. Jejím úkolem bylo nejen vybrat prostředky na budování a údržbu komunikací, kanalizací a sítí vůbec, ale i odčerpat bezplatné příjmy majitelů činžovních domů. 71 Subjektem domovní daně byly především fyzické osoby, méně často pak právnické osoby, a to pouze pokud se jednalo o nesocialistickou organizaci. Všechny budovy v socialistickém vlastnictví totiž domovní dani nepodléhaly vůbec. Předmětem daně byly jak budovy obytné, tak i budovy sloužící provozním nebo podobným účelům (např. výrobě, obchodu, provozování služeb atd.) a také účelům rekreačním. Podmínkou však bylo, aby jejich výměra činila nejméně 8 m 2. Výstavba nových obytných budov byla podporována možností časově omezeného osvobození od domovní daně (na 15 let). Domovní daň se vyměřovala dvěma různými způsoby s ohledem na charakter a způsob užívání nemovitostí. Rodinné domy, chaty a nepronajímané garáže byly zdaňovány na základě zastavěné plochy. Z hlediska sazby daně (určené na m 2 této zastavěné plochy) byly všechny obce rozděleny podle počtu obyvatel do pěti skupin, přičemž nejvyšší sazba za metr čtvereční byla přiřazena Praze, Brnu, Bratislavě a lázeňským místům, a to od 5,00 do 7,50 Kč za m 2. Jisté rozpětí bylo stanoveno záměrně, národním výborům byla dána možnost daň zvyšovat (např. jednalo-li se o vícepatrové budovy nebo budovy z části pronajaté). Stejně tak měly národní výbory možnost domovní daň snížit, zejména u budov v chatrném stavu. Druhým způsobem stanovení daně bylo zdaňování budov podle nájemného a ceny užívání. 72 Tento způsob výpočtu daňové povinnosti byl používán především pro nájemní domy a soukromé obytné a provozní budovy. Nájem a cena užívání se snižovaly o tzv. odčitatelné položky (např. úhrady za dodávku vody, tepla a další služby jako odvoz odpadu apod., náklady spojené s výkonem domovnických prací, opravy atd.) a z rozdílu (daňového základu) se stanovovala výsledná domovní daň. Sazba daně byla 70 Výjimku tvořily jen hospodářsky užívané vodní plochy, kde daňová sazba činila jednotně 50 Kčs na 1 ha. 71 K tomu dále Zahálka, V. Finanční právo. 1. vyd. Brno: UJEP, Str. 179.: slouží domovní daň spolu s daní z příjmů obyvatelstva k omezování a potlačování zbytků soukromého sektoru v této oblasti 72 Cena užívání budovy se stanoví jako nájemné, kterého by se dosáhlo pronájmem budovy. 20

Diplomová práce. Daň darovací, dědická a z převodu nemovitosti

Diplomová práce. Daň darovací, dědická a z převodu nemovitosti ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta právnická Katedra správního práva Studijní program: Právo a právní věda Studijní obor: Právo Diplomová práce Daň darovací, dědická a z převodu nemovitosti Zpracovala:

Více

DAŇ Z NEMOVITOSTÍ V ČESKÉ REPUBLICE A VE VYBRANÝCH ZEMÍCH EVROPSKÉ UNIE

DAŇ Z NEMOVITOSTÍ V ČESKÉ REPUBLICE A VE VYBRANÝCH ZEMÍCH EVROPSKÉ UNIE SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku DAŇ Z NEMOVITOSTÍ V ČESKÉ REPUBLICE A VE VYBRANÝCH

Více

ÚVODNÍ KAPITOLY K DAŇOVÉ TEORII DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR

ÚVODNÍ KAPITOLY K DAŇOVÉ TEORII DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA Zdeněk Puchinger ÚVODNÍ KAPITOLY K DAŇOVÉ TEORII DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR Olomouc 2006 Oponenti: Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. RNDr. Lenka Cimbálníková

Více

1.2 Historie daní otrokářské společnosti

1.2 Historie daní otrokářské společnosti V ekonomice existují další odvody daňového charakteru, které buď nesplňují některé atributy vymezení daně, či jsou na pomezí daně a poplatku. Mezi nejznámější patří clo a příspěvky sociálního pojištění.

Více

Nepřímé daně v daňové soustavě ČR

Nepřímé daně v daňové soustavě ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva a veřejné správy Nepřímé daně v daňové soustavě ČR Bakalářská práce Autor: Tereza Škrnová Právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí práce: doc.

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Komparace zdanění příjmů fyzických osob v ČR a Švédsku

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Komparace zdanění příjmů fyzických osob v ČR a Švédsku ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Komparace zdanění příjmů fyzických osob v ČR a Švédsku The Comparison of personal income tax systems in the Czech republic and Sweden

Více

Aspekty daně darovací ve vybraných zemích EU

Aspekty daně darovací ve vybraných zemích EU SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Mzdové účetnictví, daně a personalistika Aspekty daně darovací ve vybraných zemích EU BAKALÁŘSKÁ

Více

Cíle a úkoly daňové politiky v České republice

Cíle a úkoly daňové politiky v České republice Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a ekonomie Cíle a úkoly daňové politiky v České republice Diplomová práce Autor: Bc. Martina Bočkajová Finance Vedoucí práce: Ing. Leopold Tanner, MSc.,

Více

Projekt komparace daňových soustav ČR a USA. Bc. Daniel Chudý

Projekt komparace daňových soustav ČR a USA. Bc. Daniel Chudý Projekt komparace daňových soustav ČR a USA Bc. Daniel Chudý Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Diplomová práce je zaměřena na porovnání daňových soustav České republiky a Spojených států amerických. Práce

Více

Finanční gramotnost 1

Finanční gramotnost 1 [Zadejte text.] Úvod... 3 1 Charakteristika daní... 4 1.1 Placení daně... 6 2 Klasifikace daní... 7 Příklad č. 1... 7 2.1. Přímé daně... 8 2.1.1 Daň z příjmu fyzických osob... 8 2.2 Poplatníci daně...

Více

Diplomová práce. Nájem nebytových prostor. Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra občanského práva. Tomáš Ožana. Akademický rok 2006/2007

Diplomová práce. Nájem nebytových prostor. Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra občanského práva. Tomáš Ožana. Akademický rok 2006/2007 Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra občanského práva Diplomová práce Nájem nebytových prostor Tomáš Ožana Akademický rok 2006/2007 Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma: Nájem nebytových

Více

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická. Diplomová práce Srovnání českých a slovenských přímých daní

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická. Diplomová práce Srovnání českých a slovenských přímých daní Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická Diplomová práce Srovnání českých a slovenských přímých daní Zpracovala: Lucie Benešová Plzeň 2013 Prohlašuji, že jsem tuto diplomovou práci zpracovala samostatně,

Více

TAX SYSTEMS IN SELECTED COUNTRIES OF THE EUROPEAN UNION

TAX SYSTEMS IN SELECTED COUNTRIES OF THE EUROPEAN UNION Právnická fakulta Masarykovy univerzity Právo a právní věda Katedra finančního práva a národního hospodářství Diplomová práce DAŇOVÉ SYSTÉMY VE VYBRANÝCH ZEMÍCH EVROPSKÉ UNIE TAX SYSTEMS IN SELECTED COUNTRIES

Více

PRÁVO EVROPSKÉ UNIE A PŘÍMÉ DANĚ

PRÁVO EVROPSKÉ UNIE A PŘÍMÉ DANĚ Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finance a právo PRÁVO EVROPSKÉ UNIE A PŘÍMÉ DANĚ Law of the European Union and Direct Taxes Bakalářská práce Vedoucí práce: JUDr. David Sehnálek,

Více

OPTIMALIZACE DAŇOVÉ POVINNOSTI FYZICKÉ OSOBY

OPTIMALIZACE DAŇOVÉ POVINNOSTI FYZICKÉ OSOBY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FINANCÍ FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF FINANCES OPTIMALIZACE DAŇOVÉ POVINNOSTI FYZICKÉ OSOBY OPTIMIZATION

Více

NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA DANĚ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ

NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA DANĚ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ Ministerstvo financí České republiky Informační materiál NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA DANĚ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ Majetkové daně, daň silniční poplatky a oceňování květen 2012 1 INFORMAČNÍ MATERIÁL Z OBLASTI MAJETKOVÝCH

Více

POZEMKOVÉ ÚPRAVY. Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra práva životního prostředí a pozemkového práva. Diplomová práce

POZEMKOVÉ ÚPRAVY. Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra práva životního prostředí a pozemkového práva. Diplomová práce Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra práva životního prostředí a pozemkového práva Diplomová práce POZEMKOVÉ ÚPRAVY Michaela Dumbrovská 2009 Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma: Pozemkové

Více

NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA DANĚ Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ

NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA DANĚ Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ Ministerstvo financí České republiky Informační materiál NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA DANĚ Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ Majetkové daně, daň silniční poplatky a oceňování prosinec 2012 1 INFORMAČNÍ MATERIÁL Z OBLASTI

Více

Srovnávací analýza českého daňového systému s důrazem na trh práce

Srovnávací analýza českého daňového systému s důrazem na trh práce Srovnávací analýza českého daňového systému s důrazem na trh práce Robert Jahoda VÚPSV Praha výzkumné centrum Brno prosinec 2003 Obsah: Úvod... 3 1. Práce zabývající se českým daňovým systémem... 6 2.

Více

Právnická fakulta Masarykovy univerzity PRÁVO NA STEJNOU ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ PODLE ZÁKONA O RODINĚ

Právnická fakulta Masarykovy univerzity PRÁVO NA STEJNOU ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ PODLE ZÁKONA O RODINĚ Právnická fakulta Masarykovy univerzity K a t e d r a o b č a n s k é h o p r á v a DIPLOMOVÁ PRÁCE PRÁVO NA STEJNOU ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ PODLE ZÁKONA O RODINĚ JAN HEROUT 2007/2008 Prohlašuji, že jsem diplomovou

Více

Právnická fakulta Masarykovy univerzity

Právnická fakulta Masarykovy univerzity Právnická fakulta Masarykovy univerzity obor Právní vztahy k nemovitostem Katedra práva životního prostředí a pozemkového práva Bakalářská práce Tzv. legální věcná břemena Marie Doležalová 2010/2011 Prohlašuji,

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta právnická DIPLOMOVÁ PRÁCE Oddlužení jako způsob řešení úpadku dlužníka Diplomant: Radek Klesa Plzeň 2012 ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta právnická Katedra

Více

Právnická fakulta Masarykovy univerzity. Sociální pomoc. Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení. Diplomová práce.

Právnická fakulta Masarykovy univerzity. Sociální pomoc. Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení. Diplomová práce. Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení Diplomová práce Sociální pomoc Volná Danuše 2006 Prohlašuji tímto, že jsem diplomovou práci na téma Sociální pomoc

Více

Analýza vývoje cen nemovitostí v ČR. Petr Korytar

Analýza vývoje cen nemovitostí v ČR. Petr Korytar Analýza vývoje cen nemovitostí v ČR Petr Korytar Bakalářská práce 2009 ABSTRAKT Cílem této bakalářské práce je důkladně analyzovat vývoj cen nemovitostí za posledních 10 let. Bakalářská práce bude rozdělena

Více

Státní fondy v České republice

Státní fondy v České republice strana 8 AUDITOR 7/2010 téma čísla státní fondy Státní fondy v České republice Právní rámec Státní fondy jsou samostatné právnické osoby zřízené státem za konkrétním účelem, jímž bývá správa určitých agend

Více

Právnická fakulta Masarykovy univerzity. Pozemek jako věc, součásti a příslušenství pozemku

Právnická fakulta Masarykovy univerzity. Pozemek jako věc, součásti a příslušenství pozemku Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra práva životního prostředí a pozemkového práva Bakalářská práce Pozemek jako věc, součásti a příslušenství pozemku Lucie Polnerová 2007/2008 Prohlašuji, že

Více

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH Jan Holeček Jan Binek Iva Galvasová Kateřina Chabičovská Hana Svobodová GaREP, spol. s r. o. Společnost pro regionální ekonomické poradenství Brno 2009 1 Autorský

Více

DANĚ V ČR CO BY MĚL ZAMĚSTNANEC ZNÁT

DANĚ V ČR CO BY MĚL ZAMĚSTNANEC ZNÁT UČEBNÍ TEXT Č. 13 DANĚ V ČR ANEB CO BY MĚL ZAMĚSTNANEC ZNÁT 1 ODBORNÝ GARANT: Mgr. Petr Pelech AUTOŘI TEXTU: Mgr. Petr Pelech Jindřiška Plesníková Učební text č. 13 v rámci projektu Posilování sociálního

Více

Optimalizace daňové povinnosti fyzické osoby. Zuzana Doležalová

Optimalizace daňové povinnosti fyzické osoby. Zuzana Doležalová Optimalizace daňové povinnosti fyzické osoby Zuzana Doležalová Bakalářská práce 2015 ABSTRAKT Bakalářská práce je rozdělena na dvě časti, teoretickou a praktickou. Jejím cílem je optimalizovat daňovou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÉ DAŇOVÉ SPRÁVY Ústřední finanční a daňové ředitelství

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÉ DAŇOVÉ SPRÁVY Ústřední finanční a daňové ředitelství VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÉ DAŇOVÉ SPRÁVY Ústřední finanční a daňové ředitelství THE ANNUAL REPORT OF THE CZECH TAX ADMINISTRATION The Central Financial and Tax Directorate Knihy jsou lidem tím, čím perutě ptákům

Více