Zdanění majetku v Evropě

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zdanění majetku v Evropě"

Transkript

1 Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra správní vědy, správního práva a finančního práva Disertační práce Zdanění majetku v Evropě JUDr. Ing. Michal Radvan 2006 Prohlašuji, že jsem disertační práci na téma: Zdanění majetku v Evropě zpracoval sám a uvedl jsem všechny použité prameny.

2 A největším nepřítelem člověka jsou daně. Jan Werich: Královna Koloběžka První Za pomoc při psaní této práce bych rád poděkoval především své školitelce JUDr. Ivaně Pařízkové, Ph.D., která mi poskytovala cenné a užitečné rady. 2

3 1 ÚVOD Předmětem zájmu této práce jsou majetkové daně. Na rozdíl od zahraničí, kde se jednotlivým majetkovým daním věnují v rámci svého výzkumného programu mnozí vysokoškolští pracovníci i odborníci z praxe, jde v české právnické literatuře o téma relativně málo zkoumané a popsané. Proto jsem při rozhodování o tématu mé disertační práce zvolil, ovlivněn především doporučením profesora Leonarda Etela, jednoho z v Evropě vysoce uznávaných odborníků na oblast daňového práva, zpracování komparace české právní úpravy majetkových daní s úpravou v dalších, především evropských zemích. Účelem této disertační práce není samozřejmě pouze snaha odpovědět na otázku, co v našem právním řádu pod výrazem majetkové daně rozumíme a jak jsou konstruovány. Ba ani jenom registrace zvláštností zahraničních daňových úprav týkajících se majetku. To vše má především podnítit diskusi o tom, jak má zákonodárce definovat jednotlivé konstrukční prvky majetkových daní. Je například vhodnější používat při stanovení základu daně z nemovitostí její hodnotu (kvalitu) nebo její výměru (kvantitu)? Pak ovšem vzniká problém, je li naše stávající úprava majetkových daní na místě, nebo zda je na čase zhodnotit klady a zápory současného znění předmětných právních předpisů a na základě tohoto posouzení připravit novely či snad dokonce nová znění zákonů upravujících zdanění majetku. Musí či má český zákonodárce reagovat na některé podněty ze zahraničí, zejména na zkušenosti pramenící z legislativy v zemích Evropské unie, ale i na další zajímavé náměty obsažené například v americké či čínské právní úpravě? Tyto a další otázky si kladou jak poplatníci daně, kteří stojí ve frontách na finančních úřadech, tak ekonomové a právníci, ať už na stránkách denního tisku, nebo v odborných časopisech a na vědeckých konferencích. Většinou se shodnou v názoru, že současná úprava majetkových daní v České republice je neefektivní a zastaralá. Bez ohledu na to, že tuto oblast práva regulující zákony jsou většinou účinné teprve od 1. ledna Je tedy na místě přemýšlet o konkrétních nedostatcích konstrukce jednotlivých majetkových daní a o přípravě jejich nové a moderní právní úpravy. Práce, kterou držíte v rukou, si klade za cíl přiblížit čtenáři problematiku majetkových daní (nemovitostních daní, transferových daní mortis causa a inter vivos bez ohledu na úplatnost převodu, daní z motorových vozidel apod.) z pohledu právního. To neznamená, že by si autor nebyl vědom také ekonomického aspektu daňové úpravy. Pozitivní ekonomické efekty však může přinést pouze racionální právní stav. A to je výchozí teze mé práce. Jak analýza aktuálního změní právních předpisů (ke stavu k 1. lednu 2006) vztahujících se ke zdanění majetku v České republice, tak výklad specifik legislativní úpravy zdanění majetku v zahraničí jsou motivovány snahou o racionalizaci naší současné právní situace. Mám za to, že úvahy o změnách českého právního řádu v oblasti zdanění majetku by měly by založeny právě na tomto úsilí. 3

4 2 OBECNÁ TEORIE A HISTORIE MAJETKOVÝCH DANÍ V žádné vyspělé demokratické zemi není možné ukládat jakékoliv daně či poplatky svévolně, bez zmocnění v nejvyšší zákonné normě. V České republice obsahuje toto zmocnění Listina základních práv a svobod (zákon č. 2/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů), která je součástí Ústavního pořádku České republiky. V článku 11, který zaručuje ochranu majetku, zmiňuje tato norma v odstavci pátém i možnost státu ukládat daně a poplatky. Toto právo však omezuje do té míry, že veškeré daně a poplatky není možné ukládat nařízeními či vyhláškami, ať už ústředních státních orgánů či orgánů místní samosprávy, ale pouze na základě zákona. Už ze samotné dikce tohoto ustanovení vyplývá, že úprava daní a poplatků nebude komplexně obsažena v jednom zákoně 1 daňovém kodexu, ale každá daň bude regulována samostatným právním předpisem (zákonem). 2 V této souvislosti je ovšem nutno poznamenat, že normy týkající se jednotlivých daní byly v době schvalování Listiny jako součásti Ústavního pořádku České republiky již platné a účinnosti měly nabýt 1. ledna 1993, tedy ke dni vzniku samostatné České republiky. 2.1 Zařazení majetkových daní do daňového systému Majetkové daně jsou vedle daní důchodových klasickými přímými daněmi: jsou vyměřovány poplatníkovi na základě jeho majetku a jsou adresné; poplatník nemá možnost vyhnout se jejich placení. Na rozdíl od daní nepřímých (daň z přidané hodnoty, spotřební daně) však přesně zná jejich hodnotu, sám je odvádí a v mnoha případech (včetně daně z nemovitostí) je i nucen sám si daň spočítat. Pro přesnou definici majetkových daní je nezbytné vymezit pojem majetek. Lze na něj nazírat jak z ekonomického, tak z právního hlediska. Ekonomové obvykle za majetek považují soubor aktiv a pasiv vázaných k určitému subjektu. Tomuto chápání se blíží i právní obsah pojmu majetek České právo však nezná jedinou definici majetku a různé právní předpisy definují majetek pro své účely rozdílně. Například zákon o velké privatizaci 3 vymezuje majetek podniku jako souhrn věcí a finančních prostředků, ke kterým má podnik právo hospodaření nebo které jsou v jeho vlastnictví, jakož i souhrn práv, jiných majetkových hodnot a závazků podniku. 1 Od 1. ledna 1993 do 1. ledna 2004 byl účinný zákon č. 212/1992 Sb., o soustavě daní, ve znění pozdějších předpisů, který však pouze vyjmenovával jednotlivé daně vybírané na území České republiky. Praktický smysl mu chyběl. Byl proto zákonem č. 253/2003 Sb., o spotřebních daních zrušen. 2 Např. maďarská ústava dává jednotkám územní samosprávy neobvyklou svobodu; obce si mohou vybrat z pěti (resp. šesti) různých místních daní vztahujících se k nemovitému majetku. Nejčastěji jsou využívány daň z budov nesloužících k bydlení a daň z pozemků, následuje daň z domů, daň z turistického majetku (podléhají jí zejm. letní domy), komunální (místní) daň a průmyslová daň (ve výši dvou procent z čistého zisku obchodní společnosti). Srov. Almy, R. A Survey of Property Tax Systems in Europe. Ljubljana: Ministry of Finance, Str. 8. Též Lados, M. Hungarian Need to Realign Local Revenue Sources: Towards Property Taxation (prezentace z International Property Tax Institute 2005 Conference 2005, Prague, Czech Republic, 24. srpna 2005). 3 Srov. 2 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů. 4

5 Hospodářský zákoník 4 (před svým zrušením) vymezoval majetek naopak výhradně pozitivně jako věci a majetková práva. Na podobném principu je vystavěna i definice majetku použitá v obchodním zákoníku: 5 za majetek jsou považovány věci, pohledávky a jiná práva a penězi ocenitelné jiné hodnoty. Naopak výraz jmění zahrnuje nejen soubor obchodního majetku, ale i závazky. 6 V oblasti daňového práva je majetkem obvykle to, co je předmětem zdanění nebo alespoň významně ovlivňuje základ daně. Je tedy zřetelné, že jednotlivá právní odvětví a pododvětví a další, především ekonomické disciplíny definují pojem majetek různě a používají jej podle svých potřeb. Z výše uvedeného Mrkývka vyvozuje, že majetek je obecně souborem penězi ocenitelných hodnot vázaných k určitému subjektu. 7 Naopak Havlan za obecné vymezení pojmu majetek považuje text 118 občanského zákoníku 8 a připomíná význam rozlišování majetku na hmotný a nehmotný. 9 V minulosti byly majetkové daně často rozhodujícím daňovým příjmem, nicméně od počátku dvacátého století jejich význam z hlediska rozpočtových příjmů klesá na úkor výnosnějších daní důchodových a v posledních desetiletích zejména na úkor daně z přidané hodnoty. To platí i pro Českou republiku. Následující tabulka ukazuje, že v roce 2000 byl v České republice podíl majetkových daní na HDP jeden z nejnižších ze všech zemí OECD: Země Podíl majetkových daní na HDP Podíl majetkových daní na celkových daňových výnosech Mexiko 0,3 1,4 Česká republika 0,5 1,3 Rakousko 0,6 1,3 Slovensko 0,6 1,6 Maďarsko 0,7 1,7 Německo 0,9 2,3 Norsko 0,9 2,4 Turecko 1,0 3,1 Polsko 1,1 3,3 Portugalsko 1,1 3,2 Finsko 1,2 2,5 Belgie 1,5 3,3 Dánsko 1,6 3,3 Irsko 1,8 5,6 Itálie 1,8 4,3 Nový Zéland 1,9 5,4 Řecko 1,9 5,1 Švédsko 1,9 3,4 Nizozemí 2,2 5,4 Španělsko 2,3 6,4 Island 2,6 7,1 4 Srov. 64 zákona č. 109/1964 Sb., hospodářský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 5 Srov. 6 odst. 1 zákona č. 513/1991, obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 6 Srov. 6 odst. 2 zákona č. 513/1991, obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 7 Srov. Mrkývka, P. Finanční správa. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, ISBN: X. Str Zákon č. 40/196 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 9 Srov. Havlan, P. Majetek státu v platné právní úpravě. 1. vyd. Praha: Linde, ISBN: Str

6 Austrálie 2,8 8,9 Japonsko 2,8 10,3 Švýcarsko 2,9 8,1 USA 3,0 10,1 Francie 3,1 6,8 Korea 3,2 12,4 Kanada 3,5 9,7 Lucembursko 4,4 10,6 Velká Británie 4,4 11,9 průměr OECD 1,9 5,4 Tabulka 1: Podíl majetkových daní na HDP a na celkových daňových příjmech v jednotlivých zemích OECD v roce Velmi zajímavé porovnání podílu majetkových daní na celkových daňových příjmech nabízí také následující tabulka, která bere na zřetel také časové hledisko. I z ní je patrný (s jistými výjimkami) pokles příjmů z majetkových daní na celkových daňových příjmech: Země Česká republika 1,4 1,5 Slovensko 1,6 Maďarsko 1,2 1,9 Polsko 2,8 4,3 Německo 4,9 2,7 2,8 2,3 Rakousko 3,7 2,9 1,5 1,3 Francie 4,8 4,8 7,8 7,5 Španělsko 6,5 4,6 5,5 6,6 USA 14,2 10,7 11,1 11,9 Kanada 12,8 9,1 10,7 9,8 Tabulka 2: Podíl majetkových daní na celkových daňových příjmech v letech Majetkové daně se mohou vztahovat jak na majetek movitý (v podmínkách České republiky daň silniční, daně dědická a darovací), tak na majetek nemovitý (daň z nemovitostí, daně dědická, darovací a z převodu nemovitostí tzv. trojdaň ). Majetkovým daním podléhá nejen samotná držba majetku (daň z nemovitostí, daň silniční), ale i jeho pouhé nabytí (transferové daně). 12 Blackův právnický slovník definuje majetkovou daň v užším slova jako daň uvalenou na vlastníka majetku (zejm. majetku nemovitého), která je založena většinou na hodnotě majetku. 13 Naopak polská literatura 14 vymezuje majetkové daně šířeji: jako zdanění 10 Srov. OECD Revenue Statistics In: Kubátová, K. Daňová teorie a politika. 3., přeprac. vyd. Praha: ASPI Publishing, ISBN: Str Srov. OECD Revenue Statistics In: Jareš, M., Kypetová, J. Fiscal Decentralization and the Importance of Property Taxation in the Czech Republic (prezentace z International Property Tax Institute 2005 Conference 2005, Prague, Czech Republic, 24. srpna 2005). 12 Definicí majetkových daní se zabývá také Borodo in: Borodo, A. Podatki majątkowe w Polsce zagadnienia ogólne. In: W kręgu prawa podatkowego i finansów publicznych (Księga dedykowana profesorowi Cezaremu Kosikowskiemu w 40-lecie pracy naukowej. 1 wyd. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, ISBN: Str Srov. Garner, B. A. (ed.). Black`s Law Dictionary. 8 th ed. St. Paul: West, ISBN: Str

7 okolo majetku. Majetkovým daním tak podléhá jak přírůstek čistého majetku (ačkoliv je takový příjem daněn v některých případech daněmi důchodového typu) a získávání surového majetku (podléhá též příjmovým daním), tak i samo vlastnictví majetku a dokonce i zcizování majetku (vedle transferových daní může být uplatněna i některá ze spotřebních daní). Se zajímavým terminologickým aspektem zdanění majetku přichází americká literatura, podle níž se v technickém smyslu majetek skládá ze souboru zákonem zaručených práv vztahujících se ke specifickému objektu. Majetková daň tedy není uvalena na samotný pozemek nebo budovu, ale spíše na nedotknutelná práva k této nemovitosti. Z ryze teoretického hlediska pak občan nemá daňovou povinnost z důvodů vlastnictví, ale povinnosti přispívat na náklady státu na obranu a ochranu tohoto vlastnictví, tj. na zajištění svých práv. Praktický význam tohoto přístupu ke zdanění majetku bychom mohli popsat na příkladu Číny, 15 kde stále ještě neexistuje soukromé vlastnictví. Proto je zde předmětem zdanění nikoliv majetek, ale soukromé právo užívání nemovitého majetku. Stejná pravidla pro možné zdanění (především budov) však potřebují i ve Spojených státech amerických. Většina budov zde totiž není ve vlastnictví jejich obyvatel, ale institucí (bank, fondů apod.). Obyvatelé mají k domu pouze právo užívání. Přestože splácejí hypotéku, mají i povinnost platit daně z nemovitostí (federální, státní místní 16 ). 17 Nebude zřejmě sporu o tom, že předmětem ocenění a zdanění mohou být nejen nemovitosti, ale i jiné formy bohatství. V praxi mnoha států je zdaňován především majetek, který je co možná nejsnáze zjistitelný a ocenitelný, tedy především majetek nemovitý. Naopak majetek, který má spíše historickou cenu (sbírky obrazů a známek, starožitnosti apod.) zdanění nepodléhá. Mnozí experti upozorňují také na skutečnost, že poplatníci své zadržené důchody přeměňují v cenné papíry, životní pojistky, goodwill, autorská práva, patenty apod. Ani z těchto forem vlastnictví však daně platit nemusejí. K pořízení těchto hodnot nemusí mít vždy dostatek prostředků a kvůli jejich nákupu se zadluží. Z hlediska daňové spravedlnosti by zajisté vyhovovalo širší vymezení daňové základny, tj. stanovení daně z čistého bohatství. 18 Měření čisté hodnoty majetku je ovšem problematické. Z hlediska státu jakožto příjemce tohoto typu daně je velmi obtížné stanovit základ daně, tedy vymezit hmotný a nehmotný majetek, který by měl podléhat zdanění, 19 a správci daně nemusejí mít k dispozici majetková přiznání všech poplatníků, která by přesně odrážela hodnotu jejich majetkových aktiv pasiv. Složitá by 14 Mastalski, R. Prawo podatkowe. 3 wyd. Warszawa: C. H. Beck, ISBN: Str Srov. Prozatímní regulace Čínské lidové republiky daně z ocenění pozemků, přijatá Státní radou 13. prosince In: Youngman, J. M. Tax on Land and Buildings. In: Thuronyi, V. (ed.). Tax Law Design and Drafting volume 1. 1 st ed. Washington: International Monetary Fund, ISBN: Str K pojmům státní a místní daně v USA se vyjadřuje např. Utz, S. G. Tax Policy: An Introductional and Survey of the Principal Debates. 1 st ed. St. Paul: West Publishing Co., ISBN: Str Např. pojem real estate v právním smyslu představuje pozemky a cokoliv, co je s nimi trvale spojeno, např. budovy. Na druhé straně termín real property nebo též realty vyjadřuje spíše vlastnická práva k nemovitému majetku. Srov. např Srov. Široký, J. Daňové teorie s praktickou aplikací. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, ISBN: Str Obvykle se jedná o majetek, který se nachází na území daň vybírajícího státu. V některých případech však může dani podléhat veškerý majetek poplatníka, ať už se nachází v kterékoliv zemi. 7

8 byla i kontrola správného ocenění aktiv a zbytečnou administrativní zátěž jak pro daňové orgány, tak především pro samotné poplatníky by představovala i poměrně častá, ne-li každoroční aktualizace majetkových přiznání. 20 Majetková daň z čistého bohatství totiž vyžaduje vysokou daňovou morálku, která chybí nejen českým daňovým poplatníkům. 21 Zřejmě i proto v průběhu devatenáctého a dvacátého století mnoho států tuto daň (někdy též nazývanou jako obecná majetková daň 22 ) zrušilo a nahradilo ji daní z nemovitostí a dalšími konkrétními majetkovými daněmi (např. daněmi transferovými, 23 zvláštními daněmi z automobilů, z lodí apod.). 24 I když daň z čistého bohatství nepřímo podporuje vyšší výběr z daně z příjmů (poplatník uvažující o možnosti daňového úniku musí kalkulovat s povinností předložit majetkové přiznání a doložit své příjmy) a zvyšuje příjmy veřejných rozpočtů (sazba daně je obvykle progresivní a ze zdanění je vyloučen podléhá nulové sazbě jen majetek nedosahující určité zákonem stanovené výše; poplatníkem může být nejen jednotlivec, tj. fyzická a právnické osoba, ale i rodina), bylo by zavedení této formy daně v mnoha zemích, včetně České republiky, zřejmě kontraproduktivní. Přesto jisté zvláštní typy obecné majetkové daně můžeme ve světě stále ještě najít. Například v Rusku podléhá tamní dani z podnikatelského majetku (dani z rozvahy) veškerý majetek sloužící podnikatelské činnosti. Ve skutečnosti však taková daň funguje spíše jako daň z podnikání a nikoliv jako daň majetková. 25 Z výše uvedeného je zřejmé, že všechny majetkové daně jsou daněmi in rem: jsou odváděny na základě vlastnictví, respektive nabytí majetku a nejsou jakkoliv závislé na příjmu poplatníka. Oproti tomu daně in personam (daně osobní) důchodovou situaci poplatníka respektují. Jsou vyměřovány na základě jeho příjmů, což zvyšuje schopnost poplatníka tyto daně odvést. Zdanění in rem může totiž často přinášet značné problémy 20 Kubátová upozorňuje také na to, že z hlediska principu horizontální spravedlnosti by měla být předmětem zdanění také aktiva představující potenciální pracovní (výdělečnou) kapacitu poplatníka (lidský kapitál). Srov. Kubátová, K. Daňová teorie a politika. 3. přeprac. vyd. Praha: ASPI Publishing, ISBN: Str Tradičně vysoká daňová morálka Švýcarů umožnila v jejich zemi zavést právě tento typ majetkové daně. 22 Např. v USA byla obecná majetková daň zrušena v rámci velké daňové reformy v 19. století. In: Youngman, J. M. Tax on Land and Buildings. In: Thuronyi, V. (ed.). Tax Law Design and Drafting volume 1. 1 st ed. Washington: International Monetary Fund, ISBN: Str Daně z čistého bohatství jsou vybírány např. v Indii, v Pákistánu, ve Vietnamu atd. Srov. Rudnick, R. S. and Gordon, R. K. Taxation of Wealth. In: Thuronyi, V. (ed.). Tax Law Design and Drafting volume 1. 1 st ed. Washington: International Monetary Fund, ISBN: Str Případ Bulharska, České republiky, Maďarska, Černé Hory, Ruska, Rumunska, Srbska, Turecka, Filipín, Jihoafrické republiky atd. Ve Slovinsku mají nyní jak daně transferové, tak daně z čistého bohatství, Slovensko s výjimkou daně z nemovitostí a daně z motorových vozidel zrušilo všechny ostatní majetkové daně. Srov. Rudnick, R. S. and Gordon, R. K. Taxation of Wealth. In: Thuronyi, V. (ed.). Tax Law Design and Drafting volume 1. 1 st ed. Washington: International Monetary Fund, ISBN: Str Na tomto místě je třeba upozornit, že výraz daně z bohatství americká literatura člení na daně z čistého bohatství (placené buď periodicky nebo sporadicky) a na daně transferové (vyměřované u převodce nebo u příjemce). Srov. Rudnick, R. S. and Gordon, R. K. Taxation of Wealth. In: Thuronyi, V. (ed.). Tax Law Design and Drafting volume 1. 1 st ed. Washington: International Monetary Fund, ISBN: Str Zákon č Ruské federace ze dne 13. prosince 1991, o dani z majetku podnikatelů. In: Youngman, J. M. Tax on Land and Buildings. In: Thuronyi, V. (ed.). Tax Law Design and Drafting volume 1. 1 st ed. Washington: International Monetary Fund, ISBN: Str

9 při výběru daně: v krajním případě nemusí mít poplatník, pokud je například nezletilým dítětem, dědicem apod., prostředky na uhrazení daně. Aby se postavení takového daňového dlužníka zlepšilo, nabízí mnohé právní řády různá opatření jako je například splátkový kalendář, daňové úlevy, odklad placení daně, slevy na dani atd. V české právní úpravě majetkových daní se však objevuje i jistý hybrid mezi zdaněním in rem a in persónám. Jedná se o situaci, kdy je k jedné dani povinno více subjektů. Připustíme-li tuto hypotézu, pak se o klasické zdanění typu in rem nepochybně nemůže jednat všude tam, kde je ze zákona stanoveno ručení nebo kde může dojít k přenosu daňové povinnosti. Daňová teorie dokonce připouští dvojí typ kombinace daně k věci a k osobě poplatníka: k dani jsou ze zákona povinny dva subjekty (např. vlastník nemovitosti a její nájemce, prodávající a nabyvatel nebo dárce a obdarovaný). V takové situaci si správce daně může teoreticky vybrat, od koho bude vyžadovat úhradu daně Obvyklejší by zřejmě mělo být vyzvat nejdříve toho, komu dispozice s majetkem přináší či pro koho bude znamenat nějaký užitek (obdarovaného, prodávajícího). Tento typ určení poplatníka daně není považován za vhodný, neboť vnáší do právního vztahu značnou nejistotu, 2. k dani jsou povinny též dva subjekty, ale zákon jednoznačně stanoví, od koho má správce daně vyžadovat úhradu. Až v případě, že tento daňový subjekt nezaplatí, má správce daně právo vyžadovat úhradu od druhého daňového subjektu. Správce by měl v tomto případě druhému subjektu prokázat, že učinil jisté kroky, aby vymohl daňový dluh po původním poplatníkovi. 27 Vedle těchto dvou typů vymezení poplatníka daně je nutné zmínit i typ třetí, tzv. solidární povinnost placení daní, například při spoluvlastnictví. K dani jsou v tomto případě povinni všichni spoluvlastníci určité nemovitosti a daň musí zaplatit společně a nerozdílně. To znamená, že k jednomu předmětu daně může být podáno pouze jediné daňové přiznání a platby musí být poukazovány na jediný daňový účet. Jeden ze spoluvlastníků se buď dobrovolně nebo na základě určení správcem daně stane tzv. společným zástupcem a je povinen daň zaplatit. Finanční vyrovnání mezi spoluvlastníky v souvislosti s úhradou daně a penále pak není předmětem daňového řízení, ale jde o klasický občanskoprávní vztah mezi spoluvlastníky. 26 Srov. Youngman, J. M. Tax on Land and Buildings. In: Thuronyi, V. (ed.). Tax Law Design and Drafting volume 1. 1 st ed. Washington: International Monetary Fund, ISBN: Str Srov. 73 odst. 1 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, podle něhož je správce daně nejprve povinen vyzvat daňového dlužníka k zaplacení daňového nedoplatku v náhradní lhůtě (minimálně osmidenní) a teprve nesplní-li daňový dlužník svoji povinnost ani v takto stanovené lhůtě, může správce daně vyzvat k zaplacení ručitele. Viz též rozhodnutí Ústavního soudu I. ÚS 539/99 ze dne In: Daňové spory před Ústavním soudem. 1. vyd. Beroun: Martin Novotný Newsletter vydavatelství, ISBN: Str

10 Majetkové daně jsou samozřejmě pouze jednou ze součástí daňového systému České republiky. Pro větší přehlednost následujícího textu je vhodné znázornit tento systém graficky: Důchodové daně Daně z příjmů (z. č. 586/1992 Sb.) Daň z příjmů fyzických osob Daň z příjmů právnických osob Přímé daně Daň z nemovitostí (z. č. 338/1992 Sb.) Daň dědická (z. č. 357/1992 Sb.) Majetkové daně Daň darovací (z. č. 357/1992 Sb.) Daň z převodu nemovitostí (z. č. 357/1992 Sb.) Daň silniční (z. č. 16/1993 Sb.) Nepřímé daně Daň z přidané hodnoty (z. č. 588/1992 Sb.) Spotřební daně (z. č. 353/2003 Sb.) Daň z minerálních olejů Daň z lihu Daň z piva Daň z vína a meziproduktů Daň z tabákových výrobků Schéma 1: Daňová soustava České republiky 10

11 V rámci majetkových daní se kromě výše uvedeného spíše praktického (klasického) dělení na daň z nemovitostí, daň dědickou, daň darovací, daň z převodu nemovitostí a daň silniční užívá i klasifikace teoretičtější a méně užívané: Z čisté hodnoty majetku Daně z majetku a bohatství Placené pravidelně Placené nepravidelně Z nemovitostí Z kapitálových transferů Pozůstalostní dědická Z kapitálových transakcí Darovací Z kapitálových výnosů Schéma 2: Klasifikace majetkových daní 28 O daních z čisté hodnoty majetku (z čistého bohatství) bylo pojednáno výše. Naopak o daních z nemovitostí, o daních z kapitálových transakcí (podléhá jí hodnota majetku v okamžiku prodeje daň z převodu nemovitostí) a o daních z kapitálových transferů (bezúplatný převod majetku daně dědická a darovací) se čtenář dozví v následujících podrobnějších pasážích. Daně z kapitálových výnosů postihují výnos z majetkového aktiva, základ daně tak může být i nulový. V případě České republiky, a nejen u nás, jsou kapitálové výnosy zahrnuty do důchodových daní, nejde tedy o klasickou majetkovou daň. 29 Z tohoto důvodu nebude tomuto typu daní věnována v této práci pozornost. 30 Při úvahách nad zdaněním majetku je třeba připomenout i různé formy zpoplatnění majetku. Jedná se zejména o místní poplatek ze psů, který svou konstrukcí připomíná spíše daň ze psů. Nicméně členění příjmů veřejných rozpočtů na daně a poplatky je již zastaralé a překonané a ztrácí čím dál tím více na významu. Vždyť vzhledem k určení výnosu můžeme konstatovat, že silniční daň je spíše poplatkem (celý výnos směřuje do Státního fondu dopravní infrastruktury, z něhož jsou financovány opravy a modernizace dopravní infrastruktury). Na druhé straně se v mnoha obcích z poplatku ze psů stává daň ze psů (není poskytována žádná protislužba, a to ani v instalaci odpadkových košů se 28 Široký, J. Daňové teorie s praktickou aplikací. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, ISBN: Str Srov. 8 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. 30 Jiní autoři, např. Vybíhal, řadí do majetkových daní nejen příjmy z kapitálového majetku, ale i příjmy z pronájmů a příjmy z prodeje nemovitých a movitých věcí včetně cenných papírů. Srov. Vybíhal, V. Zdanění majetku. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, ISBN:

12 sáčky na exkrementy)! Pojmy daň a poplatek nejsou v právním řádu České republiky ani definovány. 31 Je tedy třeba vycházet výhradně z daňové teorie, která definuje daň jako povinnou, zákonem předem sazbou stanovenou částku, kterou se více méně pravidelně odčerpává na nenávratném principu část nominálního důchodu ekonomického subjektu ve prospěch veřejného peněžního fondu. 32 Obdobně angloamerická literatura definuje daň jako peněžní částku, kterou vláda uvaluje na fyzické osoby, právnické osoby, majetek a transakce k zajištění veřejných (státních) příjmů. 33 Naopak pojem poplatek je finančněprávní teorií dávkou nepravidelnou (ad hoc), vybíranou státem nebo jinými veřejnoprávními korporacemi za zákonem stanovené úkony jejich orgánů. 2.2 Majetkové daně jako druhé a další zdanění Jak je patrné z výše uvedeného textu i ze Schématu 1, neexistují majetkové daně ve vakuu. Naopak jsou s ostatními daněmi úzce provázány. 34 Je možné konstatovat, že každý majetek byl pořízen z nějakých příjmů. Pokud budou tyto důchody příslušně zdaněny podle daně z příjmů právnických nebo podle daně z příjmů fyzických osob, pak se při placení transferových daní bude nepochybně jednat o další zdanění. A následně může vzniknout povinnost platit pravidelně například daň z nemovitostí nebo silniční daň. Velmi názorně a mnoha příklady je možné znázornit, jaké daně platí běžný občan při pořizování bydlení: nejdříve podléhá veškerý jeho příjem dani z příjmů fyzických osob. Pokud své peníze investuje, opět z výnosu platí daň z příjmů. Až naspoří určitou částku, koupí si například byt v osobním vlastnictví. Ačkoliv poplatníkem daně z převodu nemovitostí je ze zákona prodávající, není nikterak neobvyklé, že ve skutečnosti a v rozporu se zákonem platí tuto daň kupující. Z bytu je pak občan povinen každoročně platit daň z nemovitostí. Nejde tedy jen o druhé, ale dokonce o třetí zdanění jednoho důchodu! Některé státy řeší tuto nespravedlnost integrací majetkové daně do daně důchodové. 35 Například v Belgii jsou platby za nemovitý majetek započítávány do daně z příjmů právnických osob (Impôt des personnes morales, Rechtspersonenbelasting) a do daně z příjmů fyzických osob (Impôt des personnes physiques, Personenbelsting). Tato praxe 31 Pouze v zákoně o správě daní a poplatků ( 1 odst. 1 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů) je vyjádřena legislativní zkratka daň, podle níž je daní každá daň, poplatek, odvod, záloha na tyto příjmy a odvod za porušení rozpočtové kázně. Tato legislativní zkratka však nemůže nahradit chybějící definici pojmu daň. 32 Srov. Mrkývka P. in: Mrkývka P. a kol. Finanční právo a finanční správa. 2. díl. Brno: Masarykova univerzita v Brně, ISBN: X. Str Srov. Garner, B. A. (ed.). Black`s Law Dictionary. St. Paul: West, ISBN: Str K definicím pojmů daň, poplatek a clo se vyjadřuje rovněž Hudcová in: Hudcová, Z. Možné definice pojmů daň, poplatek a clo z hlediska výuky předmětu finanční právo. Acta Universitatis Carolinae Iuridica 3-4/2003. ISSN: Str Taková situace je dokonce žádoucí, je nutná vzájemná synchronizovanost jednotlivých daňových předpisů. Srov. Mastalski, R. Wprowadzenie do prawa podatkowego. Warszawa: Wydawnictwo C. H. Beck, ISBN: Str Široký poukazuje na fakt, že pokud bude majetek svému držiteli přinášet určitý výnos, bude majetková daň ekvivalentem důchodové daně z výnosu tohoto majetku. Srov. Široký, J. Daňové teorie s praktickou aplikací. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, ISBN: Str

13 však má za následek jejich přerozdělování přes státní rozpočet. 36 Originální způsob nalezli v Portugalsku, kde jsou od místní daně (daně z nemovitostí) osvobozeni ti, jejichž hrubý zdanitelný příjem nepřekročil dvojnásobek minimálního platu stanoveného vládou a jejichž majetek má hodnotu nižší než 6.708,83 EUR. 37 V případě České republiky mají podnikatelé možnost využít uhrazené majetkové daně ve formě daňově uznatelných výdajů, nepodnikatelé však této výhody nepožívají. V Monaku a na Maltě pak nemovitosti zdanění nepodléhají vůbec. Bez ohledu na spravedlnost násobného zdanění se ovšem mnozí odborníci domnívají, že majetkové daně mají svou opodstatněnost. Poukazují přitom na možnosti zmírnění majetkové nerovnosti, snadný výběr majetkových daní a možnost dodatečně zdanit majetek vytvořený z důchodů, které unikly zdanění důchodovou daní. 38 Nadto výnos z majetkových daní je dlouhodobě stabilní a eventuelní daňový únik velmi složitý, ba téměř nemožný. Pro jednotky územní samosprávy, především pro obce, je často například daň z nemovitostí jednou z mála, mnohdy dokonce jedinou daní, kterou si samy mohou spravovat a s jejímž výnosem mohou hospodařit (princip subsidiarity). 39 V této souvislosti je možné hovořit o typu svěřených daní, kdy výnos plyne podle daňového určení do příslušného veřejného rozpočtu, nebo o typu daní sdílených. V takovém případě se o daňový výnos dělí různé veřejné rozpočty, zpravidla předem určeným procentem (např. v Rakousku a ve Velké Británii). 40 Jako naprosto unikátní se v této souvislosti z pohledu nejen evropských právních úprav jeví naprosto nesystémový návrh Ministerstva pro místní rozvoj ČR z roku 2004, aby byl výnos z daně z nemovitostí příjmem Státního fondu rozvoje bydlení, tedy státního rozpočtu. 41 Důvody zachování majetkových daní však mohou být nejen ekonomické, ale i psychologické. Do jisté míry je možné předpokládat, že subjekt platící daň z nemovitostí bude mít snahu nenechat svoji nemovitost chátrat či ležet ladem, ale bude se snažit o její maximální využití (pronájem, obdělávání pozemků atp.). To samé je možné konstatovat i u daně silniční. (Hlubší pozornost otázkám daňové spravedlnosti bude věnována v dalších kapitolách, které se zaměřují na jednotlivé majetkové daně.) V souvislosti s diskuzí o opodstatnění majetkových daní je na místě zmínit se i o principu prospěchu. Zejména u nemovitostních daní je zřejmé, že jejich úhrada přinese 36 Inventory of taxes. 1 st ed. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, ISBN: Str. 17 a Srov. kol. Rural Property Tax Systems in Central and Eastern Europe. 1 st ed. Rome: FAO, ISBN: Str Též např. Široký, J. Daňové teorie s praktickou aplikací. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, ISBN: Str Zásadní chybou je, že český občan mnohdy netuší, že výnos z daně z nemovitostí, kterou uhradil na finančním úřadě, připadne celý obci, na jejímž území se nemovitost nachází. Podrobněji viz níže. Magor v této souvislosti hovoří dokonce o principu naplnění zásady místní demokracie. Srov. Magor, D. The Importance of Property Taxation (prezentace z International Property Tax Institute 2005 Conference 2005, Prague, Czech Republic, 24. srpna 2005). K problematice financování a k dalším aspektům místní správy ve vybraných zemích se vyjadřuje také Chandler in: Chandler, J. A. (ed., překlad Skulová, S., Svatoň, J.). Místní správa v liberálních demokraciích. 1. vyd. Brno: Doplněk, ISBN: Srov. Peková, J. Majetkové daně v daňové soustavě České republiky. 1. vyd. Praha: Codex Bohemia, ISBN: Str Srov. Láchová, L. Perspektivy majetkových daní. In: Kubátová, K., Vybíhal, V. a kol. Optimalizace daňového systému ČR. 1. vyd. Praha: Eurolex Bohemia, ISBN: Str

14 vlastníku nemovitosti jistý užitek, neboť podobné služby poskytované státem, respektive územními jednotkami (infrastruktura, veřejné osvětlení, propagace lokality, požární ochrana, policejní ochrana apod.) zvyšují hodnotu nemovitosti. Stát rovněž zaručuje ochranu vlastnictví a nedotknutelnost obydlí. Poplatník daně z nemovitostí tak zaplacením daně přispívá na služby, které v konečném důsledku zvyšují cenu nemovitostí na trhu. Je tedy spravedlivé, aby se výdaji podílel na financování služeb, které vedou k uspokojování jeho potřeb a zájmů. Majetkové daně mají v neposlední řadě vliv na rozšiřování aglomerací 42 a (za předpokladu, že informace o hodnotách nemovitostí jsou všeobecně dostupné a z historického hlediska nezkreslené je prováděno pravidelné přecenění hodnoty nemovitostí) na rozvoj trhu s nemovitostmi Historie majetkových daní Starověk Daně se objevily v podstatě současně se vznikem prvních státních útvarů již ve starověku. Měly však víceméně charakter nepravidelných plateb vybíraných především jako zdroj krytí válečných výdajů. Základem daňových systémů bylo vlastnictví anebo držba majetku, především půdy. (Vedle toho bylo mnohde podrobeno dani i vlastnictví dobytka.) Daň z pozemků byla dvojího druhu. Jednalo se jednak o naturální daň (1/10 až 1/3 úrody), jednak o výkon nucených prací (povinná služba v armádě, práce na stavbách chrámů, paláců, hradeb, zavlažovacích kanálů, cest apod.). 44 V některých případech bylo možné platit namísto naturáliemi například drahými kovy. Existovala i různá osvobození od placení daní za zásluhy ; zejména tehdy, pokud poplatník dostal půdu od vrchnosti jako královský dar nebo byl zbaven povinnosti platit daně královským dekretem. Velmi propracovaným systémem daní se mohli pochlubit už ve starověkém Řecku, kde se vedle nepřímých daní (z dnešního hlediska jde spíše o poplatky z nákupu a prodeje, pronájmu, dědictví atd.) platily přímé daně podle výše majetku. Ty se odváděly přímo státu. Zajímavé je především to, že tyto daně byly placeny dobrovolně, občané si považovali za čest uhradit daně. Pro toho, kdo se nezajímal o státní záležitosti, měli Řekové pojmenování idiot. 45 V Egyptě, který jako poslední ze středomořských států zavedl v ptolemaiovském období peněžní hospodářství, plnila z hlediska státní pokladny stěžejní roli pozemková daň, vedle ní se uplatňovaly daň z vinohradů a ovocných sadů, daň z budov, daň 42 Brueckner, J. K., Kim H.-A. Urban Sprawl and the Property Tax. In: International Tax and Public Finance 1/2003. ISSN: Str Almy, R. A Survey of Property Tax Systems in Europe. Ljubljana: Ministry of Finance, Str Srov. Grúň, L. Dejiny daní, poplatkov a cla. 1. vyd. Bratislava: Holoprint, ISBN: Str Srov. Grúň, L. Dejiny daní, poplatkov a cla. 1. vyd. Bratislava: Holoprint, ISBN: Str

15 z otroků a další přímé a nepřímé daně. 46 Platily se také dávky z vyměření půdy, ze zavlažovacích staveb a z cest. 47 Co se týká antického Říma, je všeobecně známo, že hlavním zdrojem pro fiskus byly příjmy z dobytých provincií. Například v římské provincii Judea vybírali tyto finanční prostředky celníci úředníci, kteří odváděli vládě určitý podíl vybraných poplatků. Zbytek patřil jim. Proto byli často velmi bohatí. Židé je nenáviděli a považovali je za hříšníky a kolaboranty s římskou mocí. 48 Někdy byly dosavadnímu vlastníkovi ponechány jeho pozemky za to, že bude odvádět naturální dávky. Pokud však odvody nedostačovaly, musel tento člověk jednorázově přispět dávkou z pozemků, později z hlavy (tributum 49 ). Mezi přímé daně placené římskými občany patřila především daň z majetku (daň z pozemků). Její výše se stanovovala dle potřeby, obvykle jedno, dvě nebo tři procenta z hodnoty majetku (tributum simplex, duplex, triplex). Základ daně hodnotu majetku si stanovoval jeho vlastník. Za císařství bylo vybírání pozemkových daní propracováno do té míry, že existovaly databáze podobné dnešní evidenci daní. Nedostatek finančních prostředků v období dominátu byl vyřešen tak, že vlastníci půdy platili pravidelně pozemkovou daň a ti, kteří půdu neměli, byli povinni odvádět daň z hlavy. Ani taková opatření však k naplnění státní pokladny nestačila. To vedlo k vytvoření nového daňového systému. Tohoto úkolu se zhostil císař Dioklecián a po jeho smrti na něj navázal císař Konstantin. Od roku 296 n. l. se stal základem pro stanovení pozemkové daně (tzv. annona vybírala se ročně) nový soupis půdy, který registroval její výměru a kvalitu. Pozemky se rozdělily na určitý počet daňových jednotek zvaných iugum (jařmo), což byla míra rozlohy, za kterou se odevzdávala daň v určité výšce. Rozloha se určovala s přihlédnutím na kvalitu půdy a konkrétní způsob jejího využití. Pozemkovou daň museli poprvé odvádět i velcí vlastníci půdy, zejména senátoři. Jediným rozdílem byla skutečnost, že neplatili v naturáliích jako ostatní obyvatelstvo, ale v penězích podle plochy půdy, a to ve výši dva, čtyři nebo osm měšců (follis 50 ). Tato daň se proto nazývala follis senatorius (senátorský měšec) Středověk V počátcích feudální společnosti měly daně větší význam pouze jako zdroj financování válečných tažení a budování obrany. Později (od dvanáctého století) vznikaly nové druhy daní, které začínaly mít peněžní charakter a nebyly již dále nahodilé. V placení 46 Srov. Grúň, L. Dejiny daní, poplatkov a cla. 1. vyd. Bratislava: Holoprint, ISBN: Str Srov. Grúň, L. Dane včera, dnes a zajtra. 1. vyd. Bratislava: Eurounion, ISBN: Str Lehce dostupné příklady nalezneme např. v Novém zákoně. Srov. např. Lukáš 18,11 18,14, Lukáš 19,2 19,10, Marek 2,13 2,17 apod. 49 Pojem tributum se později vžil jako obecné označení pro veškeré přímé daně vybírané na území starověkého Říma. Je ovšem možné setkat se i s pojmem stipendium, který má stejný význam. 50 Určité množství měděných mincí nasypaných do měšce signovaného zpravidla posledním držitelem. 51 Srov. Grúň, L. Dejiny daní, poplatkov a cla. 1. vyd. Bratislava: Holoprint, ISBN: Str

16 daní se ovšem nadále vyskytovaly četné výjimky: s poukazem na učení o trojím lidu církev a šlechta mnohde dokonce žádné daně neplatily. 52 Vedle domén, 53 regálů 54 a akcízů 55 hrály ve středověku z pohledu zdanění nemovitostí nejvýznamnější roli kontribuce. Ty vznikaly ve dvanáctém století a byly předchůdkyněmi dnešních přímých daní. Byly placeny nejen z majetku, ale i z hlavy a z výnosů. Vybírání kontribucí bylo založeno na repatriační metodě: výnos daně byl nejprve schválen panovníkem nebo stavovským sněmem, poté byl rozdělen na jednotlivá města, léna či feudální panství, která opět svůj díl rozdělovala na jednotlivé skupiny poplatníků, například na cechy nebo přímo na jednotlivé obyvatele. Tímto způsobem mělo být dosaženo plánovaného výnosu kontribucí. 56 Pro úplnost je třeba ještě dodat, že právě v tomto období vznikaly první katastry, tedy seznamy nemovitostí, které sloužily (a na našem území dodnes slouží) jako základ pro daně z pozemků a pro daně ze staveb. Středověk je také obdobím obnovení funkce daňového pachtýře. 57 Tato osoba měla po získání licence od panovníka (samozřejmě za úplatu) právo na vybírání daní. Výhody z tohoto systému plynuly jak pro pachtýře, tak pro panovníka: vzhledem k faktu, že jediným příjmem pachtýře byl právě podíl na vybraných daních, měl majitel licence osobní zájem na omezení daňových nedoplatků Novověk V období novověku je z hlediska daní nejvýznamnější stav ve dvou nejvyspělejších zemích té doby v Anglii a ve Francii. Zde se roku 1798 uskutečnila velká daňová reforma, jejíž největší význam spočíval v tom, že zavedla tzv. kanceláře přímých daní. Ty působily v každém departementu, podléhaly přímo ministru financí a nahradily různé volené orgány činné při výběru daní. Kromě této víceméně procesní změny přinesla novela i zcela nové daně, mimo jiné pozemkovou daň a daň z nemovitostí; již dříve existující domovní daň zůstala zachována a její základ byl stanovován podle počtu dveří a oken. 58 Ve stejném roce proběhla daňová reforma i v Anglii. I zde byla důvodem změn především snaha získat stálé zdroje příjmů. To znamená, že kontribuce přestaly být mimořádným příspěvkem na krytí státních výdajů a staly se periodickou formou zdanění. Jejich výše byla podmíněna výměrou pozemku a jeho druhovým zařazením, méně již byl brán v potaz peněžní výnos plynoucí z pozemku. Nejdále v tomto směru došlo Rakousko, kde císařovna Marie Terezie nechala v roce 1748 sestavit katastr 52 Srov. Široký, J. Daňové teorie s praktickou aplikací. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, ISBN: Str Odvody naturální povahy, které byly placeny z výnosů z majetku panovníka, tj. z hospodaření na jeho lesních a zemědělských pozemcích. 54 Panovník měl určitá výlučná práva, jako např. právo vařit pivo, razit mince, soudit, právo těžby, lovu apod. Tato práva propůjčoval za poplatek regál. Vznikl tak regál horní, solní, celní, soudní atd. 55 Předchůdkyně dnešních nepřímých daní, modernější forma regálů. 56 Srov. Široký, J. Daňové teorie s praktickou aplikací. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, ISBN: Str Srov. funkci celníků při výběru finančních prostředků v římských provinciích. 58 Srov. Grúň, L. Dejiny daní, poplatkov a cla. 1. vyd. Bratislava: Holoprint, ISBN: Str

17 poddanských pozemků. Ten obsahoval i údaje o čistém výtěžku, který sloužil jako základ pro výši kontribuce. Ani vrchnost nebyla ušetřena placení daní. Musela sestavovat daňové přiznání výnosů a zisků panských velkostatků. Kompletní katastr včetně vrchnostenských pozemků byl však vytvořen až za vlády císařovnina syna Josefa II., který do pozemkových katastrů zahrnul veškerou půdu bez rozdílu vlastnictví Vývoj zdanění majetku na území České republiky 60 První majetkové daně se v Českém království objevily ve dvanáctém století. Jednalo se o daně z obdělávaných pozemků a daně z městských domů. Tak jako jinde v tehdejší Evropě však ani u nás církev a šlechta tyto daně neodváděly. První ucelená daňová soustava vznikla na našem území ještě před nastoupením Habsburků na český trůn (1526). V roce 1517 byl vydán berní předpis stavovského sněmu, který mimo jiné stanovil všeobecnou daň z majetku. Kromě osob (daň z hlavy) podléhal dani i obecní majetek královských, panských a rytířských měst, klášterů a duchovenstva. Základ daně se lišil u vrchnosti a poddaných. Zatímco u svobodného obyvatelstva podléhaly zdanění jen nemovitosti a peněžní a naturální dávky vyplácené poddaným, u poddaných byl dani podroben veškerý movitý a nemovitý majetek. Daňové přiznání bylo podáváno ve formě přiznávacího listu, za jehož správnost byla odpovědná vrchnost, která jej vyplňovala i za své poddané a za jejich majetek. Základem přiznání bylo poplatníkovo prohlášení pod pečetí a na svědomí o kupní nebo prodejní hodnotě majetku. Roku 1531 za vlády Ferdinanda I. byla ustanovena majetková daň (tzv. šacuňk ), do které nebyl pojat majetek poddaných. Tato daň byla v roce 1534 zrušena a nahrazena nepřímou daní z prodejů v zemi. Na přelomu šestnáctého a sedmnáctého století byla zavedena domovní daň, jejímž předmětem byly stavby ve městech královských nebo celé usedlosti na venkově. Daň odváděla vrchnost a měšťané, a to i za své poddané. V období osvícenského absolutismu došlo, jak už bylo řečeno, k jednomu z nejvýznamnějších okamžiků v historii zdanění nemovitostí v Evropě. Roku 1748 byl sestaven revisitační katastr, který popisoval veškerou poddanskou půdu (nikoliv pouze půdu ornou) v dělení podle jakosti a rozlohy. Pozemkové dani však byla podrobena nejen půda, ale také tzv. adminicula (chmelařství, plavení dříví, chov dobytka). Berně technickou jednotkou se stala usedlost. Za Josefa II. byla provedena nová reforma pozemkové daně (patent z roku 1785), která byla založena na fyziokratickém učení o odůvodnitelnosti jediné pozemkové daně. Daňovou jednotkou se stal pozemek (parcela). Josef II. odňal šlechtě a církvi právo neplatit daň, půda rustikální byla zdaňována stejnou sazbou jako půda dominikální. Ke konci osmnáctého století tak byly hlavními pilíři daňové soustavy jednotná kontribuční daň reální, tj. popisovaná pozemková daň, která také postihovala výnos z domů a živností, daň úroková, daň třídní (podle druhu příjmů), nepřímé daně a clo. V průběhu následujících desetiletí (až do pádu Rakouska Uherska) se ukázalo, že reformy z doby osvícenství byly natolik dostačující, že nebylo třeba dalších výrazných 59 Srov. Grúň, L. Dejiny daní, poplatkov a cla. 1. vyd. Bratislava: Holoprint, ISBN: Str. 45. Podrobněji viz níže. 60 K tomu srov. Široký, J. Daňové teorie s praktickou aplikací. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, ISBN: Str

18 změn. Pouze v roce 1817 byla provedena reforma pozemkové daně (zřízením všeobecného stavebního katastru) a v roce 1820 byla znovu zavedena daň domovní. Po vzniku samostatného Československa v roce 1918 bylo třeba sjednotit daňový systém pro Čechy, Moravu, Slovensko a Podkarpatskou Rus. Zcela se to zdařilo až daňovou reformou v roce Na nemovitosti se vztahovaly daně pozemková a domovní. Pozemková daň byla placena knihovním vlastníkem pozemků ze všech pozemků zapsaných v pozemkovém katastru. Základem daně byl výnos (u lesů dvacetinásobek, u ostatní půdy sedmnáctinásobek čistého katastrálního výtěžku), který byl podle druhu pozemku zapsán v tomto katastru. 61 Sazba daně byla dvě procenta, v některých případech se vybíral zvláštní příspěvek ve výši 1,5 % základu pro vyměření pozemkové daně. Domovní daň byla rozlišena na daň činžovní z budov pronajatých, jakož i z budov ve větších obcích a městech (Praha, Brno, Bratislava, lázeňská města a obce, kde byla více než třetina domů pronajata) a na daň třídní (vybírala se podle vnějších znaků, například počtu a velikosti obytných místností, počtu podlaží apod.) v obcích, kde se zpravidla budovy nepronajímaly. Daně se nepřekrývaly, budova mohla být podrobena pouze jedné z nich. U domovní daně byl plátcem daně vlastník nebo trvalý uživatel budovy. Základem daně byl výnos z budovy zjišťovaný podle výše nájemného nebo nájemní hodnoty (u budov podléhajících dani činžovní) nebo stanovený podle počtu obytných místností (u budov podléhajících dani třídní). 62 Sazba daně byla osm až dvanáct procent z budov u daně činžovní (podle velikosti obce), daň třídní byla tarifně odstupňována podle počtu obytných místností. K oběma majetkovým daním se vybíraly přirážky územních svazků (obecní, okresní a zemské), které mohly přispět k podstatným rozdílům ve výši daní postihujících pozemky a budovy v jednotlivých obcích. Pokud měla některá osoba požitky z majetkových předmětů, které nepodléhaly některé z výše uvedených daní ani dani výdělkové, měla povinnost platit rentovou daň. 63 Na převody vlastnictví k nemovitostem se vztahovala jedna z daní obchodových poplatek nemovitostní. Vybíral se ze všech transferů s nemovitostmi bez ohledu na to, zda se jednalo o převod mezi živými nebo pro případ smrti, bezúplatně či za úplatu, na základě listinné smlouvy nebo ústní dohody. Základem daně byla hrubá hodnota nemovitosti; k závazkům a věcným břemenům se nepřihlíželo. Obvykle se jednalo o tržní cenu, do které se započítávalo i příslušenství (např. dobytek, nářadí, strojní vybavení apod.). Sazba daně byla velmi složitě konstruována. Přihlíželo se mimo jiné k úplatnosti převodu, k poměru původního vlastníka a nabyvatele, k druhu nemovitosti a ke způsobu jejího užívání K tomu srov. Engliš, K. Finanční věda. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Fr. Borový, Str Rovněž Freudenfeld, F. a Kovanda, F. Zákon o přímých daních. 2. vyd. Praha: Právnické knihkupectví a nakladatelství V. Linhart, Str Též Pimper, A. Národní hospodářství pro každého. 2. vyd. Praha: Pražské akciové tiskárny, Str K tomu srov. Engliš, K. Finanční věda. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Fr. Borový, Str Rovněž Freudenfeld, F. a Kovanda, F. Zákon o přímých daních. 2. vyd. Praha: Právnické knihkupectví a nakladatelství V. Linhart, Str Též Pimper, A. Národní hospodářství pro každého. 2. vyd. Praha: Pražské akciové tiskárny, Str Srov. Freudenfeld, F. a Kovanda, F. Zákon o přímých daních. 2. vyd. Praha: Právnické knihkupectví a nakladatelství V. Linhart, Str Srov. Siblík, J. Veřejné finance Československa. 1. vyd. Praha: Orbis, Str

19 Další daň obchodová byla nazývána daní z obohacení. Zahrnovala daň dědickou a daň darovací. (Siblík jako příklad darů uvádí věna dcerám nebo výbavu pro výkon synova povolání.) Základem daně byla čistá hodnota nabytí. Sazba daně se řídila jednak čistou hodnotou nabytí, jednak vztahem nabyvatele k zůstavci/dárci. Jednalo-li se o transfer nemovitosti, platila se jak daň z obohacení majetku, tak i poplatek nemovitostní. Poplatníkem daně byl nabyvatel, dárce se automaticky přímo ze zákona stával ručitelem. Dědila-li právnická osoba, platila namísto daně z obohacení tzv. poplatkový ekvivalent. 65 Rozhlasové (a později televizní) poplatky byly původně koncipovány jako platba za povolení přijímat rozhlasové (a televizní) služby. První koncese k přijímání "zpráv, koncertů a přednášek, vysílaných radiofonickou zpravodajskou společností Radiojournal" byla na území dnešní České republiky vydána v září Platba byla původně dvousložková: poštovní a telegrafní správě platil koncesionář šedesát korun ročně, rozhlasové společnosti platil sto korun měsíčně. Měsíční poplatek se postupně snižoval až na deset korun měsíčně v roce 1926, roční, tzv. uznávací poplatek byl zrušen v roce 1925; snižování koncesionářského poplatku souviselo s růstem počtu plátců. Z této doby pochází dnes již právně bezobsažný, ale přesto dosud běžně používaný termín koncesionářský poplatek. 66 Až do konce druhé světové války nedoznala úprava daní vztahujících se k majetku žádných změn. Po válce (v roce 1946) byl vydán zákon o dávce z majetku. 67 Jednalo se o tzv. milionářskou dávku k odstranění škod způsobených válkou. Zdaňován byl přírůstek majetku zjištěného k 1. lednu 1939 a k 15. listopadu 1945, eventuelně majetek zjištěný k 15. listopadu Po únoru 1948 následovala daňová reforma, která mimo jiné zavedla zemědělskou daň placenou především jednotnými zemědělskými družstvy a státními statky. Jakoby jednotná zemědělská daň však ve skutečnosti zahrnovala tři zcela samostatné finančněprávní vztahy (tři samostatné daně 69 ): daň z pozemků, daň z příjmů občanů ze zemědělské výroby (z objemu mezd a odměn) a zemědělskou daň ze zisku, která byla směrována k uživatelům pozemků vedených v evidenci nemovitostí jako zemědělská půda. (Sazba daně z objemu mezd a odměn byla stanovena ve výši padesát procent ze základu daně, stejně tak i sazba daně ze zisku činila padesát procent ze základu daně.) Z hlediska zdanění nemovitostí je však významná pouze část zemědělské daně týkající se daně z pozemků. Z dnešního pohledu je velmi zajímavé, že výše (sazba) daně byla pevně stanovena na jeden hektar pozemku podle podmínek jednotlivých přírodních stanovišť, jinými slovy 65 Srov. Siblík, J. Veřejné finance Československa. 1. vyd. Praha: Orbis, Str Srov. důvodovou zprávu k zákonu č. 348/2005 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 67 Zákon č. 134/1946 Sb., o dávce z majetkového přírůstku a o dávce z majetku, ve znění pozdějších předpisů. 68 Srov. Bakeš, M. Vývoj daní a poplatků od roku In: Bakeš, M. a kol. Daňové a poplatkové předpisy. 1. vyd. Praha: Panorama, Str Tyto tři daně se zpravidla označovaly jako složky zemědělské daně a byly jimi zdaňovány organizace a fyzické osoby, které působily v oblasti zemědělské výroby a služeb. Srov. Zahálka, V. Finanční právo. 1. vyd. Brno: UJEP, Str

20 podle výnosnosti půdy, a to až do výše Kčs. 70 Nebyl brán ohled na to, zda, jakým způsobem a jak účelně je půda využívána. Tehdy preferované intenzivnější využívání půdy tak de facto znamenalo nižší daňové zatížení vzhledem k celkovým příjmům z předmětných pozemků. Subjektem daně byl každý uživatel půdy (právnická i fyzická osoba), předmětem zdanění veškeré pozemky vedené v evidenci nemovitostí jako zemědělská půda (orná půda, louky, chmelnice, vinice, zahrady, ovocné sady a pastviny) bez ohledu na faktický způsob jejich užívání. Dani podléhaly i některé nezemědělské půdy jako například okrasné zahrady v užívání občanů a hospodářsky využívané vodní plochy (rybníky s chovem ryb, vodní plochy, na nichž bylo pěstováno rákosí). Osvobození od daně z pozemků bylo možné uplatnit jen ve výjimečných případech a většinou pouze na pevně stanovenou dobu. Například nově osázené vinice byly osvobozeny po dobu šesti let, chmelnice po dobu dvou let a ovocné sady po dobu čtyř let, rekultivované pozemky vrácené zemědělské výrobě po dobu pěti let. Osvobození se vztahovalo i na pozemky ve správě a v užívání národních výborů a jejich rozpočtových organizací. Ve vymezených případech (letištní plochy, vojenská pásma, poddolované pozemky apod.) měly národní výbory oprávnění daň z pozemků snížit až o padesát procent. Daň domovní zůstala po válce zachována. Jejím úkolem bylo nejen vybrat prostředky na budování a údržbu komunikací, kanalizací a sítí vůbec, ale i odčerpat bezplatné příjmy majitelů činžovních domů. 71 Subjektem domovní daně byly především fyzické osoby, méně často pak právnické osoby, a to pouze pokud se jednalo o nesocialistickou organizaci. Všechny budovy v socialistickém vlastnictví totiž domovní dani nepodléhaly vůbec. Předmětem daně byly jak budovy obytné, tak i budovy sloužící provozním nebo podobným účelům (např. výrobě, obchodu, provozování služeb atd.) a také účelům rekreačním. Podmínkou však bylo, aby jejich výměra činila nejméně 8 m 2. Výstavba nových obytných budov byla podporována možností časově omezeného osvobození od domovní daně (na 15 let). Domovní daň se vyměřovala dvěma různými způsoby s ohledem na charakter a způsob užívání nemovitostí. Rodinné domy, chaty a nepronajímané garáže byly zdaňovány na základě zastavěné plochy. Z hlediska sazby daně (určené na m 2 této zastavěné plochy) byly všechny obce rozděleny podle počtu obyvatel do pěti skupin, přičemž nejvyšší sazba za metr čtvereční byla přiřazena Praze, Brnu, Bratislavě a lázeňským místům, a to od 5,00 do 7,50 Kč za m 2. Jisté rozpětí bylo stanoveno záměrně, národním výborům byla dána možnost daň zvyšovat (např. jednalo-li se o vícepatrové budovy nebo budovy z části pronajaté). Stejně tak měly národní výbory možnost domovní daň snížit, zejména u budov v chatrném stavu. Druhým způsobem stanovení daně bylo zdaňování budov podle nájemného a ceny užívání. 72 Tento způsob výpočtu daňové povinnosti byl používán především pro nájemní domy a soukromé obytné a provozní budovy. Nájem a cena užívání se snižovaly o tzv. odčitatelné položky (např. úhrady za dodávku vody, tepla a další služby jako odvoz odpadu apod., náklady spojené s výkonem domovnických prací, opravy atd.) a z rozdílu (daňového základu) se stanovovala výsledná domovní daň. Sazba daně byla 70 Výjimku tvořily jen hospodářsky užívané vodní plochy, kde daňová sazba činila jednotně 50 Kčs na 1 ha. 71 K tomu dále Zahálka, V. Finanční právo. 1. vyd. Brno: UJEP, Str. 179.: slouží domovní daň spolu s daní z příjmů obyvatelstva k omezování a potlačování zbytků soukromého sektoru v této oblasti 72 Cena užívání budovy se stanoví jako nájemné, kterého by se dosáhlo pronájmem budovy. 20

Daňový systém. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu 1. Daňový systém, jeho charakteristika a geneze.. 3. Základní prvky daňové techniky. 4. Zdravotní pojištění. 5. Sociální pojištění. 6. Zdaňování příjmů fyzických

Více

Daňová teorie a politika, úvod

Daňová teorie a politika, úvod Daňová teorie a politika, úvod Úvod Základní prvky daňové techniky a jejich uplatnění. Daňový systém ČR, jeho význam a vývoj. Veřejný rozpočet veřejné příjmy neúvěrové daňové nedaňové úvěrové veřejné výdaje

Více

VEŘEJNÉ PŘÍJMY. A. Dle návratnosti. Příjmy nenávratné: Příjmy návratné

VEŘEJNÉ PŘÍJMY. A. Dle návratnosti. Příjmy nenávratné: Příjmy návratné VEŘEJNÉ PŘÍJMY» jsou zdrojem krytí veřejných výdajů» dlouhodobě jsou rozpočtovým omezením» zabezpečují alokační, redistribuční a stabilizační funkci veřejných financí.» plánovatelné a neplánovatelné A.

Více

C. TŘÍDĚNÍ DANÍ 1C.1 Shrnutí:

C. TŘÍDĚNÍ DANÍ 1C.1 Shrnutí: b) články BONĚK, V. K historii reforem v českých zemích. Daně a Finance, 2007, č. 11. BONĚK, V. Naše daňové reformy. Daně a Finance, 2013, č. 1. GRÚŇ, L. Z historie zdanění a daní. Daně a Finance, 2007,

Více

Daňová teorie a politika

Daňová teorie a politika Daňová teorie a politika 9 31.1.2011 1 1. Fiskální, rozpočtová a daňová politika a její nástroje. 2. Vývoj daňové teorie a geneze daní. 3. Daňové ukazatele uplatňované při mezinárodních komparacích. 4.

Více

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI Téma VI.2.2 Peníze, mzdy, daně a pojistné 12. Daňový systém České republiky Mgr. Zuzana

Více

ZMĚNY V DANÍCH OD ROKU 2013

ZMĚNY V DANÍCH OD ROKU 2013 ZMĚNY V DANÍCH OD ROKU 2013 Na tiskové konferenci, konané dne 18. března 2011, ministr financí Miroslav Kalousek představil reformu přímých daní a odvodů, která by měla tvořit třetí pilíř komplexní daňové

Více

SYSTÉM DANÍ. Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě

SYSTÉM DANÍ. Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě SYSTÉM DANÍ VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_9 Sada: Ekonomie Téma: Daně Autor: Mgr. Pavel Peňáz Předmět: Základy společenských věd Ročník: 3. ročník Využití: Prezentace určená pro výklad a opakování Anotace: Prezentace

Více

Tématické okruhy problematiky finančního práva ke zkoušce z předmětu Finanční právo (obecná část)

Tématické okruhy problematiky finančního práva ke zkoušce z předmětu Finanční právo (obecná část) Tématické okruhy problematiky finančního práva ke zkoušce z předmětu Finanční právo (obecná část) 1/ Finance a finanční činnost státu. Předmět a systém finančního práva. Věda o finančním právu 2/ Finanční

Více

Zdokonalování systému daní zejména za vlády Marie Terezie a Josefa II Polovina 19. stol. vznik daní nepřímých (daň potravní z vína, moštu, z prodeje

Zdokonalování systému daní zejména za vlády Marie Terezie a Josefa II Polovina 19. stol. vznik daní nepřímých (daň potravní z vína, moštu, z prodeje DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR Historie daní dobrovolné dary božstvům dávání pro potřeby knížete a jeho družiny zpočátku jednorázové (středověk až počátek novověku), později pravidelně odváděné dávky collecta generalis

Více

Daňový systém v ČR. Filip Rufer

Daňový systém v ČR. Filip Rufer + Daňový systém v ČR Filip Rufer + Co to je a k čemu slouží daň je povinná, nenávratná zákonem určená platba do veřejného rozpočtu neekvivalentní neexistuje nárok na adekvátní plnění za daň, neúčelovou

Více

Daň z občanskoprávních činností

Daň z občanskoprávních činností Daň z občanskoprávních činností Daň z občanskoprávních činností byla upravená v zákoně ze dne 9. září 2000 o dani z občanskoprávních činností (Sb. Polské republiky 2005, č. 41, pol. 399). a) předmětný

Více

Podkladový materiál pro přednášku: Subkapitola 9.2 - Převodové daně LS 2012. Převodové daně. úmrtí darování úplatného převodu (přechodu) nemovitosti

Podkladový materiál pro přednášku: Subkapitola 9.2 - Převodové daně LS 2012. Převodové daně. úmrtí darování úplatného převodu (přechodu) nemovitosti Převodové daně Specifika: daně bez zdaňovacího období jednorázové daně spojené s okamžikem úmrtí darování úplatného převodu (přechodu) nemovitosti není stanoven pevný termín (datum) splatnosti daně není

Více

DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR ANEŽKA ROHROVÁ ZS 2012/2013 K 126 MANAGEMENT PODNIKU ČVUT V PRAZE, STAVEBNÍ FAKULTA

DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR ANEŽKA ROHROVÁ ZS 2012/2013 K 126 MANAGEMENT PODNIKU ČVUT V PRAZE, STAVEBNÍ FAKULTA DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR ANEŽKA ROHROVÁ ZS 2012/2013 K 126 MANAGEMENT PODNIKU ČVUT V PRAZE, STAVEBNÍ FAKULTA POJEM DAŇ UMĚNÍ VÝBĚRU DANÍ SPOČÍVÁ V TOM, JAK OŠKUBAT HUSU, TAK ABY CO NEJMÉNĚ SYČELA. JEAN-BAPTIST

Více

- Rozpočtová - daně mají zabezpečit plynulé financování státního rozpočtu

- Rozpočtová - daně mají zabezpečit plynulé financování státního rozpočtu Otázka: Přímé daně Předmět: Ekonomie a účetnictví Přidal(a): KAYTYN Daňový systém - v každé zemi je stanoven příslušným zákonem (odpovídá ekonomickému systém) - jednotlivé země se mohou v daních výrazně

Více

Daňový systém. Veřejný příjem. Daňová kvóta. Požadavky na daňový systém. Daňový mix v ČR

Daňový systém. Veřejný příjem. Daňová kvóta. Požadavky na daňový systém. Daňový mix v ČR Podniková ekonomika Daňový systém Veřejný příjem Daňová kvóta Požadavky na daňový systém Daňový mix v ČR Právní úprava daní v ČR zákon o soustavě daní 212/1992 Sb., zákon o správě daní a poplatků č. 337/1992

Více

Předmětem daně jsou pozemky na území republiky vedené v katastru nemovitostí.

Předmětem daně jsou pozemky na území republiky vedené v katastru nemovitostí. Otázka: Daň z nemovitostí Předmět: Účetnictví Přidal(a): Kamikula1 Daň z pozemků a daň ze staveb (Nemovitostmi jsou pozemky na území ČR uvedené v katastru nemovitostí a stavby spojené pevným základem se

Více

Daňový systém. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňový systém Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Téma : Majetkové daně (III) daň dědická, daň darovací a daň z převodu nemovitostí 1. Poplatník daně. 2. Předmět daně. 3. Základ daně. 4. Rozdělení osob do

Více

Z metodického hlediska je třeba rozlišit, zda se jedná o daňovou kvótu : jednoduchou; složenou; konsolidovanou.

Z metodického hlediska je třeba rozlišit, zda se jedná o daňovou kvótu : jednoduchou; složenou; konsolidovanou. Daňová kvóta Daňová kvóta (Tax Quota) patří mezi významné ukazatele uplatňované při mezinárodní komparaci. Je poměrovým ukazatelem vyjadřujícím úroveň daňových výnosů ve vztahu k hrubému domácímu produktu

Více

SOUČASNOST A BUDOUCNOST TRANSFEROVÝCH DANÍ

SOUČASNOST A BUDOUCNOST TRANSFEROVÝCH DANÍ SOUČASNOST A BUDOUCNOST TRANSFEROVÝCH DANÍ JAN NECKÁŘ Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Česká republika Abstrakt v rodném jazyce Příspěvek se zabývá současným a budoucím postavením transferových

Více

PŘÍMÉ DANĚ. Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště

PŘÍMÉ DANĚ. Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště PŘÍMÉ DANĚ Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu VY_32_INOVACE_UCE1412 Autor Ing. Martina Macháčková Datum 23.

Více

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby Strana 1 P Ř Í J M Y Daně z příjmů fyzických osob v tom: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti Daň z příjmů fyzických

Více

Daň příjem veřejných rozpočtů (státních i místních), který se zákona (povinně) odčerpává část

Daň příjem veřejných rozpočtů (státních i místních), který se zákona (povinně) odčerpává část Otázka: Daně Předmět: Ekonomie Přidal(a): FIbicko Historicky je vznik daní spojen se vznikem a rozvojem státu. Setkáváme se s ní již ve Starém Řecku a Římě. Daň příjem veřejných rozpočtů (státních i místních),

Více

Ekonomika III. PC, POWER POINT, dataprojektor

Ekonomika III. PC, POWER POINT, dataprojektor Název školy Střední škola hotelová a služeb Kroměříž Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vzdělávací okruh Druh učebního materiálu Cílová

Více

Podle dopadu daně daně přímé daně nepřímé Podle objektu daně Klasifikace daní daně důchodové (DPFO, DPPO) daně majetkové (DN, SilD) daně z civilněpráv

Podle dopadu daně daně přímé daně nepřímé Podle objektu daně Klasifikace daní daně důchodové (DPFO, DPPO) daně majetkové (DN, SilD) daně z civilněpráv Zdanění civilněprávních úkonů (Transferové daně) Kristýna Müllerová (za využití prezentace Jana Neckáře, podzim 2009) Podle dopadu daně daně přímé daně nepřímé Podle objektu daně Klasifikace daní daně

Více

Manažerská ekonomika Daně

Manažerská ekonomika Daně DANĚ (zkouška č. 5) Cíl předmětu Učivo se zaměřuje na komplexní zobrazení daňového systému České republiky a na základní konstrukční prvky a přístupy k přímým a nepřímým daním. Dále jde o objasnění systému

Více

DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ. zákon č. 338/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů

DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ. zákon č. 338/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ zákon č. 338/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů PŘEDMĚTEM DANĚ jsou stavby a pozemky na území ČR vedené v katastru nemovitostí. U staveb proběhlo kolaudační řízení, daň se vztahuje

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI

TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA Katedra zemědělské ekonomiky TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI Téma: Daňová soustava České republiky Autor diplomové práce: Bc. Lucie Ječná Vedoucí

Více

Daňový systém České republiky. Ing. Jakub Fischer Politický klub Třídního fondu VŠE Praha

Daňový systém České republiky. Ing. Jakub Fischer Politický klub Třídního fondu VŠE Praha Daňový systém České republiky Ing. Jakub Fischer Politický klub Třídního fondu VŠE Praha Struktura přednášky Pojem daně Historické ohlédnutí Tři hlavní funkce daní Daňové principy Druhy daní Coffee break

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Daň dědická, daň darovací a daň z převodu nemovitostí 2011

Více

Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003

Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003 Ing. Hana Čermáková Účetní závěrka v JÚ a vyplnění DP za rok 2003 Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003 Účetní závěrka v JÚ se týká fyzických

Více

Zdaňování příjmů podle 7 ZDP

Zdaňování příjmů podle 7 ZDP Zdaňování příjmů podle 7 ZDP Jedná se o příjmy ze samostatné činnosti dle 7 odst. 1 ZDP: a) příjem ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství, b) příjem ze živnostenského podnikání, c) příjem

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Státní rozpočet, daňová soustava ČR VY_32_INOVACE_10_19

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Státní rozpočet, daňová soustava ČR VY_32_INOVACE_10_19 Průvodka Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce

Více

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou DAŇOVÁ SOUSTAVA Ing. Hana Volencová Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_07_3_10_ EK Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou Nemovité věci tvoří: daň z pozemků daň ze staveb a jednotek 3

Více

Daňová politika České republiky

Daňová politika České republiky Daňová politika České republiky Obsah 1. Úvod... 2 2. Rešerše... 2 2.1 Daňová soustava... 3 2.1.1 Daň z příjmů... 3 2.1.2 Daň z nemovitosti... 3 2.1.3 Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí... 3

Více

S e n á t n í n á v r h ZÁKON. ČÁST PRVNÍ Zrušení rozhlasových a televizních poplatků

S e n á t n í n á v r h ZÁKON. ČÁST PRVNÍ Zrušení rozhlasových a televizních poplatků S e n á t n í n á v r h ZÁKON ze dne o zrušení rozhlasových a televizních poplatků a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Zrušení rozhlasových a televizních

Více

Účetní a daňová problematika společenství vlastníků jednotek

Účetní a daňová problematika společenství vlastníků jednotek Účetní a daňová problematika společenství vlastníků jednotek 1. Vznik společenství vlastníků jednotek právnické osoby... 1 2. SVJ účetní jednotka... 2 2.1. Účetní předpisy... 2 2.2. Účtování příspěvku

Více

Reforma přímých daní a odvodů. III. pilíř daňové reformy. Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011

Reforma přímých daní a odvodů. III. pilíř daňové reformy. Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011 Reforma přímých daní a odvodů III. pilíř daňové reformy Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011 Cíle daňové reformy Jednoduchý a přehledný systém Dlouhodobá stabilita bez nesystémových zásahů

Více

Daň a její konstrukční prvky

Daň a její konstrukční prvky Daň a její konstrukční prvky Daň a její charakteristika Daň je platba: zákonem určená povinná plynoucí do rozpočtu v penězích neúčelová nenávratná neekvivalentní najdu ji ve Sbírce zákonů; v rámci legislativního

Více

Bydlení v mezinárodním srovnání. vybrané údaje o bydlení ze zdrojů EUROSTAT, ČSÚ, publikace Housing Statistics in the European Union 2010

Bydlení v mezinárodním srovnání. vybrané údaje o bydlení ze zdrojů EUROSTAT, ČSÚ, publikace Housing Statistics in the European Union 2010 Bydlení v mezinárodním srovnání vybrané údaje o bydlení ze zdrojů EUROSTAT, ČSÚ, publikace Housing Statistics in the European Union 2010 Seznam tabulek a grafů 1. HDP NA OBYVATELE PODLE STANDARDU KUPNÍ

Více

Kapitola 2. Předmět daně

Kapitola 2. Předmět daně Informace k publikaci Kraj a obec v pozici plátce DPH ve vazbě změny v oblasti DPH provedené s účinností od 1. 1. 2014 v rámci zákonného opatření Senátu Publikace Kraj a obec v pozici plátce je zpracována

Více

Luboš Černý. Poplatníci daně zpříjmů kdo daň platí nebo od koho se daň vybírá. Plátce - kdo daň odvádí státu.

Luboš Černý. Poplatníci daně zpříjmů kdo daň platí nebo od koho se daň vybírá. Plátce - kdo daň odvádí státu. Luboš Černý daně přímé -daň zpříjmů fyzických a právnických osob -daň z nemovitostí -daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí daně nepřímé -daň z přidané hodnoty -spotřební daně -ekologické daně Správa

Více

DAŇOVÝ SYSTÉM V ČR. Mgr. Ing. Šárka Dytková

DAŇOVÝ SYSTÉM V ČR. Mgr. Ing. Šárka Dytková DAŇOVÝ SYSTÉM V ČR Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5.

Více

Cvičení č. 10 Veřejné příjmy a daňová teorie II

Cvičení č. 10 Veřejné příjmy a daňová teorie II Cvičení č. 10 Veřejné příjmy a daňová teorie II 1. Přímé daně Jedná se o takové daně, které zdaněný subjekt (poplatník) hradí na úkor svého příjmu, svého majetku, a dopadají na něj přímo (viz Daňový přesun

Více

Financování územních samospráv ve Velké Británii, Švédsku, Norsku a Finsku

Financování územních samospráv ve Velké Británii, Švédsku, Norsku a Finsku Financování územních samospráv ve Velké Británii, Švédsku, Norsku a Finsku JUDr. Ing. Libor Kyncl, Ph.D. Katedra finančního práva a národního hospodářství PrF MU Téma přednášky / semináře Financování územních

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

MOŽNOSTI OBCÍ OVLIVNIT DAŇ Z NEMOVITOSTÍ

MOŽNOSTI OBCÍ OVLIVNIT DAŇ Z NEMOVITOSTÍ MOŽNOSTI OBCÍ OVLIVNIT DAŇ Z NEMOVITOSTÍ MICHAL RADVAN Právnická fakulta, Masarykova universita Abstrakt Cílem tohoto článku je ukázat a popsat možnosti obcí v České republice ovlivnit daň z nemovitostí

Více

Finanční právo. 1. seminář 4. října 2013

Finanční právo. 1. seminář 4. října 2013 Finanční právo 1. seminář 4. října 2013 Daňové právo Daňové právo je součástí zvláštní části finančního práva, řadí se do veřejnoprávních práv (převažuje zde kogentní úprava, práva a povinnosti vznikají

Více

Daňový systém. Veřejný příjem. Daňová kvóta. Požadavky na daňový systém. Daňový mix v ČR

Daňový systém. Veřejný příjem. Daňová kvóta. Požadavky na daňový systém. Daňový mix v ČR Podniková ekonomika Daňový systém Veřejný příjem Daňová kvóta Požadavky na daňový systém Daňový mix v ČR Právní úprava daní v ČR zákon o soustavě daní 212/1992 Sb., zákon o správě daní a poplatků č. 337/1992

Více

ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Obsah Úvodem... 11 ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Přehled změn...12 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů... 17 Příloha č. 1... 190 Příloha č. 2... 199 Příloha č. 3... 199 Vyhláška č. 146/1993 Sb., kterou

Více

Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie

Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Harmonizace

Více

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 OBSAH 3 OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 dlouhodobý hmotný majetek (dhm) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 Obsah 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daně z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2 Schéma

Více

FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU II

FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU II VEŘEJNÁ EKONOMIKA FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU II Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační

Více

DAŇ SILNIČNÍ Upravena zákonem č. 16/1993 Sb., o dani silniční.

DAŇ SILNIČNÍ Upravena zákonem č. 16/1993 Sb., o dani silniční. 15) Daně majetkové Daňová soustava ČR. Správa daní. Daňové tvrzení. Druhy majetkových daní. Základní terminologie k majetkovým daním: zákony, předmět daně, poplatník a plátce, sazba daně, základ daně,

Více

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11 OBSAH EDITORIAL..........................................................10 Zákon o daních z příjmů s komentářem...................................11 Úvod..............................................................

Více

Teze k diplomové práci ANALÝZA VÝVOJE DANĚNÍ SPOLEČNOSTÍ V ČESKÉ REPUBLICE

Teze k diplomové práci ANALÝZA VÝVOJE DANĚNÍ SPOLEČNOSTÍ V ČESKÉ REPUBLICE ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ OBOR PROVOZ A EKONOMIKA KATEDRA OBCHODU A FINANCÍ Teze k diplomové práci ANALÝZA VÝVOJE DANĚNÍ SPOLEČNOSTÍ V ČESKÉ REPUBLICE Autor: Kateřina

Více

OBSAH. Seznam zkratek O autorech Úvod... 15

OBSAH. Seznam zkratek O autorech Úvod... 15 OBSAH Seznam zkratek................................................ 12 O autorech.................................................... 13 Úvod........................................................ 15

Více

6.1. Význam daně z nemovitostí a daně z převodu nemovitostí z hlediska výše daňového výnosu

6.1. Význam daně z nemovitostí a daně z převodu nemovitostí z hlediska výše daňového výnosu 6. Závěr 6.1. Význam daně z nemovitostí a daně z převodu nemovitostí z hlediska výše daňového výnosu V současných daňových systémech se uplatňování majetkových daní považuje za podmínku spravedlivého zdanění

Více

Vlastnictví pozemků a jejich převody z pohledu daňových předpisů

Vlastnictví pozemků a jejich převody z pohledu daňových předpisů Univerzita Karlova v Praze Právnická fakulta Veronika Volfová Vlastnictví pozemků a jejich převody z pohledu daňových předpisů Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: JUDr. Petr Novotný Katedra finančního

Více

Daňový specialista 2015 V. blok Daň z nabytí nemovitých věcí 1. 9. 2015

Daňový specialista 2015 V. blok Daň z nabytí nemovitých věcí 1. 9. 2015 1. Manželé majetek v SJM a ve spoluvlastnictví Manželé Kopečných vlastnili rodinný dům v SJM. Dále vlastnili stavební parcelu a zahradu ve spoluvlastnictví, a to každý jednou polovinou. Cena zjištěná rodinného

Více

PŘÍLOHA za období : 12/2015

PŘÍLOHA za období : 12/2015 Zpracoval: Ilona Stránská Okamžik sestavení: 21.03.2016 15h53m11s Strana: 1 PŘÍLOHA za období : 12/2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) I Č O :47920912 NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY: Svazek obcí Skupinový

Více

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou DAŇOVÁ SOUSTAVA Ing. Hana Volencová Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_07_3_08_EK Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou poplatníkem daně z příjmů právnických osob je: právnická osoba

Více

Střední škola hotelová a služeb Kroměříž CZ.1.07/1.5.00/ VY_32_INOVACE 27_EKO

Střední škola hotelová a služeb Kroměříž CZ.1.07/1.5.00/ VY_32_INOVACE 27_EKO Název školy Střední škola hotelová a služeb Kroměříž Číslo projektu Autor Název šablony CZ.1.07/1.5.00/34.0911 Ing. Anna Grussová VY_32_INOVACE 27_EKO Název DUMu EKO.2712.4F Stupeň a typ vzdělávání Odborné

Více

Soustava veřejných rozpočtů

Soustava veřejných rozpočtů 1 Soustava veřejných rozpočtů Státní rozpočet 2 Soustava veřejných rozpočtů Evropský rozpočet Státní rozpočet Rozpočet vyššího územně správního celku (rozpočet krajů) Rozpočet místní = municipální (rozpočet

Více

Daň z příjmu fyzických osob

Daň z příjmu fyzických osob Daň z příjmu fyzických osob Legislativa Daň z příjmů fyzických osob upravuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v aktuálním znění Poplatníci daně - fyzické osoby Každý, kdo má na území ČR trvalé

Více

Příjmy rozpočtu kraje

Příjmy rozpočtu kraje Rozpočty územních samosprávných celků ČR Mezi územní rozpočty patří: Rozpočty měst a obcí Rozpočty krajů Rozpočty dobrovolných svazků obcí 10. Rozpočty územních samospráv. Daně a poplatky výnosové určení

Více

Pří. Klasifikace (člen. jmů: říjm

Pří. Klasifikace (člen. jmů: říjm Pří říjmy veřejn ejných rozpočtů Veřejné příjmy jsou základním zdrojem krytí veřejných výdajů tzn., že v případě politiky vyrovnaného rozpočtu jsou veřejné příjmy rozpočtovým omezením. Klasifikace (člen

Více

ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Obsah Úvod... 11 ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Přehled změn...13 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů... 17 Příloha č. 1... 192 Příloha č. 2... 200 Příloha č. 3... 200 Vyhláška č. 146/1993 Sb., kterou se

Více

PŘÍLOHA za období : 12/2015. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) I Č O : NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY: Obec Hrušovany

PŘÍLOHA za období : 12/2015. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) I Č O : NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY: Obec Hrušovany Zpracoval: UR supervizor 9 Okamžik sestavení: 22.02.2016 14h52m53s Strana: 1 PŘÍLOHA za období : 12/2015 I Č O :00261874 NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY: Obec Hrušovany (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Více

INVESTICE II ČÁST PŘEDNÁŠKA

INVESTICE II ČÁST PŘEDNÁŠKA INVESTICE II ČÁST PŘEDNÁŠKA OSNOVA Co je to mezinárodní investice Jaké investice jsou chráněny V čem spočívá mezinárodní ochrana investic Jak se řeší spory pocházející z mezinárodní investice Soukromoprávní

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Daň z nemovitostí 2011 Charakteristika - daň majetkového typu

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím DAŇOVÁ EVIDENCE Způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti: Formou vedení DEV (DEV = daňovou evidencí) Formou vedení UČE (UČE = účetnictví) Formou paušálních výdajů (PV) Právní předpisy zákon o daních

Více

Úvod Seznam zkratek Z ROZHODOVACÍ PRAXE OBECNÝCH SOUDŮ Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád... 15

Úvod Seznam zkratek Z ROZHODOVACÍ PRAXE OBECNÝCH SOUDŮ Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád... 15 Obsah Úvod.................................................... 11 Seznam zkratek........................................... 13 Z ROZHODOVACÍ PRAXE OBECNÝCH SOUDŮ Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád..........................

Více

2. Historický vývoj evidence nemovitostí

2. Historický vývoj evidence nemovitostí 2. Historický vývoj evidence nemovitostí 2. 1. Veřejné knihy Evidence nemovitostí je pojem, se kterým se setkáváme v našich zemích již od středověku. S vývojem evidence nemovitostí je spojena potřeba vyměření

Více

Aspekty řízení vlastního podniku

Aspekty řízení vlastního podniku Aspekty řízení vlastního podniku Osnova: Živnostenské podnikání Proces založení Volba místa podnikání Kroky po založení živnosti Proces řízení provozu živnosti Proces ukončení provozu živnosti Obchodní

Více

1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů Hmotný majetek 11

1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů Hmotný majetek 11 obsah 3 Obsah 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

Podnikatelské subjekty. Daně - základní principy. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D.

Podnikatelské subjekty. Daně - základní principy. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. Podnikatelské subjekty. Daně - základní principy. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. Podnikatel Podnikatel je fyzická nebo právnická osoba, která soustavně podniká. Nezáleží přitom na objemu podnikatelských

Více

Podnik a daně. Vysoká škola finanční a správní zimní semestr 2014. Jaromír Stemberg. daňový poradce, člen Komory daňových poradců ČR

Podnik a daně. Vysoká škola finanční a správní zimní semestr 2014. Jaromír Stemberg. daňový poradce, člen Komory daňových poradců ČR Podnik a daně Vysoká škola finanční a správní zimní semestr 2014 Jaromír Stemberg daňový poradce, člen Komory daňových poradců ČR Český daňový systém Český daňový systém Český daňový systém zahrnuje tyto

Více

PŘÍLOHA (základní) sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa); okamžik sestavení:

PŘÍLOHA (základní) sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa); okamžik sestavení: Název účetní jednotky: IČ: Sídlo: Právní forma: Předmět činnosti: PŘÍLOHA (základní) sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa); okamžik sestavení: A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (text)

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY sestavený k 31.12.2015 2015 IČO: 00273295 Název: Městys Žernov Sídlo: Žernov čp. 112, 552 03 Žernov A.1. Netýká se nás A.2. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Informace podle 7 odst. 4 zákona (TEXT)

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: 00288250 Obec Horní Štěpánov Horní Štěpánov 326, 798 47 Horní Štěpánov sestavený k 31.12.2014 A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) A.2. Informace podle 7 odst. 4 zákona (TEXT)

Více

Obsah. Úvod 12. Autoři 14. Seznam zkratek B ern í právo - obecná ustanovení (M rkývka, Radvan) 21. L iteratu ra 71

Obsah. Úvod 12. Autoři 14. Seznam zkratek B ern í právo - obecná ustanovení (M rkývka, Radvan) 21. L iteratu ra 71 O bsah 5 Obsah Úvod 12 Autoři 14 Seznam zkratek 17 1. B ern í právo - obecná ustanovení (M rkývka, Radvan) 21 L iteratu ra 21 1.1 Pojmy daň, poplatek a berně 23 1.2 Právní rysy daně 26 1.3 E konom ická

Více

Zdanění příjmů veřejně prospěšného poplatníka v 2016

Zdanění příjmů veřejně prospěšného poplatníka v 2016 Zdanění příjmů veřejně prospěšného poplatníka v 2016 Předmětem daně z příjmů jsou od roku 2014 rovněž příjmy, které dříve podléhaly dani dědické a dani darovací. Veřejně prospěšné poplatníky lze zjednodušeně

Více

DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR. Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný

DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR. Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA3_18 Název materiálu: DAŇOVÁ SOUSTAVA Tematická oblast: Ekonomika, 3. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům pojetí a strukturu daňové soustavy ČR

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

PŘÍLOHA za období : 12/2014

PŘÍLOHA za období : 12/2014 Zpracoval: Ilona Stránská Okamžik sestavení: 09.02.2015 17h21m23s Strana: 1 PŘÍLOHA za období : 12/2014 I Č O :47920912 NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY: Skupinový vodovod Dobrochov (v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

R O Z P O Č E T N A R O K

R O Z P O Č E T N A R O K M Ě S T O K R U P K A R O Z P O Č E T N A R O K 2 0 1 4 Rozpočtu města Krupka na rok 2014 Zastupitelstvo města Krupka na svém zasedání dne 10. 03.2014 schválilo rozpočet města na rok 2014, který byl zpracován

Více

Metodický list. pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ

Metodický list. pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ Název tématického celku : Důchodové daně Cíl : Cílem tohoto tématického celku je seznámit studenty s teoretickou

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10 Úvod 15 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 1 Sídlo s. r. o. v bytě, který je v podílovém vlastnictví manželů 20 2 Povinné

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 13 / 2014 IČO: 00254096 Název: Obec Mnichov A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona A.2.

Více

Dokumentace. k modulu. podnikový informační systém (ERP) Mezinárodní DPH. Přiznání a závěrka DPH při registraci v zahraničí

Dokumentace. k modulu. podnikový informační systém (ERP) Mezinárodní DPH. Přiznání a závěrka DPH při registraci v zahraničí Dokumentace k modulu podnikový informační systém (ERP) Přiznání a závěrka DPH při registraci v zahraničí Co je DPH Daň z přidané hodnoty (DPH) je jedním z nejdůležitějších příjmů státního rozpočtu téměř

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY sestavený k 31.12.2015 2015 IČO: 75126001 Název: NOVOPACKO Sídlo: Dukelské náměstí 39, 509 24 Nová Paka A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) účetní metoda se nemění A.2. Informace podle 7 odst.

Více

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI Téma VI.2.2 Peníze, mzdy, daně a pojistné 14. Daně přímé Mgr. Zuzana Válková CHARAKTERISTIKA

Více

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY Současná vláda České republiky již od svého ustavení slibovala veřejnos reformu veřejných financí, jejímž cílem by mělo být zejména zastavení

Více

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ SPOTŘEBY V ČR

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ SPOTŘEBY V ČR Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ SPOTŘEBY V ČR ZSCR (4 soustředění) AKADEMICKÝ ROK 2011/2012 LS 2012 Název tématického celku : Teorie daní ze spotřeby.

Více