TVRDOSTI CIZINECKÉHO PRÁVA NÁVRHY NA JEJICH ZMÍRNĚNÍ Pavel Čižinský

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TVRDOSTI CIZINECKÉHO PRÁVA NÁVRHY NA JEJICH ZMÍRNĚNÍ Pavel Čižinský"

Transkript

1 TVRDOSTI CIZINECKÉHO PRÁVA NÁVRHY NA JEJICH ZMÍRNĚNÍ Pavel Čižinský Návrhy na legislativní změny: 1) Zaměstnání a povolání strana 2 a) Povinné zapisování všech cizinců-živnostníků do Obchodního rejstříku b) Svázanost povolení k zaměstnání cizince s konkrétním zaměstnavatelem a nemožnost hledat v případě ukončení pracovního poměru nové pracovní místo bez vycestování za hranice c) Diskrepance mezi cizineckým zákonem na straně jedné a živnostenským zákonem popř. zákonem o zaměstnanosti na straně druhé d) Faktická nemožnost žadatelů o azyl získat pracovní povolení z důvodu pouze dvouměsíční platnosti průkazu žadatele o azyl e) Spojitost mezi účelem pobytu a povolením k zaměstnání f) požadování povolení po zaměstnavateli i v těch případech, kdy cizinec mít povolení k zaměstnání nemusí 2) Vzdělávání strana 7 3) Zdravotní péče a pojištění cizinců strana 7 a) začleňování cizinců do systému veřejného zdravotního pojištění b) zdravotní péče o děti narozené azylantům 4) Sociální zabezpečení strana 8 a) Faktické vyloučení cizinců-zaměstnanců ze služeb zaměstnanosti 5) Zboží a služby strana 10 - diskriminace cizinců v přístupu ke zboží a službám a v dalších oblastech každodenního života 6) Politická a zájmová participace a sdružování v odborových organizacích strana 11 - sdružování cizinců včetně sdružování v odborových organizacích 7) Pobytové režimy dle cizineckého zákona strana 12 a) právní postavení osob bez státní příslušnosti b) působení cizinců ve statutárních orgánech c) prokazování prostředků k pobytu na území d) zrušení platnosti povolení k trvalému pobytu e) otázka nárokovosti povolení k pobytu Použitá literatura: - Právní rámec postavení cizinců v České republice, Poradna pro občanství/občanská a lidská práva, Praha prosinec Fischlová Drahomíra Čerňanská Danica, Ověření způsobu navrácení příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2001

2 1) Zaměstnání a povolání a) Povinné zapisování všech cizinců-živnostníků do Obchodního rejstříku Cizinci (tedy zahraniční fyzické osoby, jimiž se rozumí osoby, které nemají na území České republiky trvalý pobyt) mohou na území České republiky podnikat za stejných podmínek jako české osoby. Oprávnění podnikat vzniká podle 21 odst. 4 obchodního zákoníku všem cizincům, tedy i těm co podnikají na základě živnostenského oprávnění, až dnem zápisu do Obchodního rejstříku, přičemž návrh na zápis musí podat sám cizinec. Na rozdíl od českých osob samostatně výdělečně činných, které se dle 3 odst. 3 do Obchodního rejstříku musí zapsat jen, pokud výše jejich příjmů přesáhne Kč nebo pokud provozují živnost průmyslovým způsobem, se musí všichni cizinci povinně zapsat do obchodního rejstříku. Čeští živnostníci a cizinci pocházející ze zemí Evropské unie se mimo výše uvedené případy zapisují do Obchodního rejstříku jen na vlastní žádost ( 3 odst. 2 obchodního zákoníku). Povinné zapisování všech cizinců-živnostníků do Obchodního rejstříku znamená jednoznačnou administrativní překážku pro podnikání těchto osob. O znevýhodňující povaze tohoto opatření svědčí i fakt, že Česká republika musela zrušit tuto povinnost pro cizince z členských zemí Evropské unie a Evropského hospodářského prostoru dvěma novelizacemi v roce 2002, poněvadž nebylo slučitelné se zásadou volného pohybu osob a služeb. Zápis do Obchodního rejstříku je navíc často nesnadnou, finančně nákladnou a dlouhotrvající záležitostí. Cizinec po celou dobu čekání na zápis nemůže podnikat. Tím se v případě ohlašovacích živností ještě umocňuje znevýhodnění cizinců vůči českým osobám, kterým vzniká oprávnění podnikat již dnem ohlášení (tedy ještě před vydáním živnostenského listu). Cizinec naopak musí čekat nejen na vydání živnostenského listu, ale pak musí podle 10 odst. 7 živnostenského zákona podat ve lhůtě 90 dnů návrh na zápis do Obchodního rejstříku a pak čekat na jeho provedení. Nedomníváme se, že povinné zapisování cizinců živnostníků do Obchodního rejstříku slouží ke zvyšování jistoty obchodních partnerů, kteří s cizinci vstupují do obchodních vztahů. Tento účel plní dostatečně živnostenský rejstřík, který podle 60 živnostenského zákona vedou živnostenské úřady. Živnostenský rejstřík je rovněž veřejným seznamem a obsahuje o živnostnících podrobnější údaje než jsou ty, které jsou uvedeny v Obchodním rejstříku. Výjimkou by byly výroční zprávy a účetní závěrky, jejichž zveřejňování v Obchodním rejstříku požaduje 27a odst. 2 písm. c obchodního zákoníku; zveřejňovat se ovšem musí pouze účetní závěrky, které musí být ověřeny, což je podle 20 písm. a zákona č. 563/1991 o účetnictví nutné jen při stanovené výši obratu nebo určitém počtu zaměstnanců. Drobní živnostníci tedy ani dnes účetní závěrku ve sbírce listin Obchodního rejstříku zveřejňovat nemusí, a to ani v případě, jedná-li se o cizince. Živnostenský rejstřík je nyní dostupný i na internetu na stránce přičemž u každé osoby je odkaz na údaje, které o této osobě vede obchodní rejstřík, čímž se dublování údajů obou těchto rejstříků stává ještě evidentnějším. Zapisování cizinců do Obchodního rejstříku má důsledky i pro vedení účetnictví. Podle 36 obchodního zákoníku a podle 9 zákona o účetnictví musí podnikatelé zapsaní v obchodním rejstříku účtovat soustavě podvojného účetnictví. České fyzické osoby mohou účtovat v soustavě jednoduchého účetnictví; není zcela jasné, zda se to vztahuje i na zahraniční osoby z členských států Evropské unie. Návrh řešení:

3 Domníváme se, že smyslem Obchodního rejstříku je poskytování jistoty obchodním partnerům v otázce, kdo je oprávněn jednat za zapsaný subjekt a v dalších otázkách týkajících se ekonomické činnosti tohoto subjektu. Vůči zahraničním fyzickým osobám ovšem plní zapisování do Obchodního rejstříku dodatečnou kontrolní funkci, která je zvláště u drobných živnostníků zcela neadekvátní povaze těchto subjektů, a stává se tak de facto administrativní diskriminací, která má za cíl ztížit cizincům zahájení podnikatelské činnosti a znepříjemnit cizincům podnikání v České republice vůbec, a tak působit proti-imigračně. Domníváme se, že k tomuto účelu je Obchodní rejstřík ale krajně nevhodný a netransparentní prostředek. Totéž platí i o podvojném účetnictví. Navrhujeme novelizovat 3 a 21 obchodního zákoníku v tom smyslu, aby se na zahraniční fyzické osoby vztahoval ohledně zápisu do Obchodního rejstříku tentýž režim, jaký se vztahuje na české fyzické osoby a na fyzické osoby z členských zemí Evropské unie a Evropského hospodářského prostoru. Současně by bylo možné změnit i 1 a 9 zákona o účetnictví, aby zahraniční fyzické osoby mohly, stejně jako čeští živnostníci, účtovat v soustavě jednoduchého účetnictví. Obě otázky lze nicméně od sebe i oddělit. Vzorem pro tuto změnu může být České republice např. Německo, kde se do obchodního rejstříku zapisují od určité velikosti podnikání všichni podnikatelé bez ohledu na státní příslušnost. b) Svázanost povolení k zaměstnání cizince s konkrétním zaměstnavatelem a nemožnost hledat v případě ukončení pracovního poměru nové pracovní místo bez vycestování za hranice Povolení k zaměstnání vydané cizinci podle 2a zákona o zaměstnanosti zakládá velice nepříznivé a rigidní právní postavení cizince, který je v České republice zaměstnán. Povolení k zaměstnání je nepřenosné a je v něm stanoven konkrétní zaměstnavatel, sídlo zaměstnavatele, druh práce a místo výkonu práce. Tyto podmínky nelze během doby platnosti pracovního povolení měnit, takže cizinec nemůže být zaměstnavatelem převeden na jinou práci, a dokonce vlastně nemůže být zaměstnavatelem ani vyslán mimo území okresu, který je uveden jako místo výkonu práce, aniž by bylo vydáno nové povolení Zvláště obtížná situace nastává pro cizince, kterému skončilo zaměstnání během doby platnosti povolení k zaměstnání. Skončením zaměstnání (o čemž je zaměstnavatel povinen informovat úřad práce do 3 dnů) končí i pracovní povolení a povolení k pobytu, a tento cizinec je pak nucen vycestovat z území České republiky ve lhůtě v řádu dní, a to bez ohledu na délku doby, po kterou zde předtím pracoval, a bez ohledu na důvod, pro který zaměstnání skončilo. Skončené povolení k pobytu není možné prodloužit a žádost o nové povolení k pobytu není možné podat na území České republiky. Cizinec tak musí vždy vycestovat, přinejmenším do některého sousedního státu a tam na zastupitelském úřadu podat novou žádost o vízum. Ne všichni cizinci ovšem mohou cestovat do sousedních států a návrat domů (byť třeba jen krátkodobý) pro ně může být z řady důvodů velmi těžký. Úřady nemají možnost udělit cizinci nové vízum, aniž by tento musel předtím vycestovat, a to ani v případě, kdy cizinec si nové zaměstnání již fakticky sehnal. Tyto obtíže, do kterých se cizinec dostane z ryze administrativních důvodů, nemají žádný význam z hlediska aktivní politiky státu ani z hlediska kontroly legální migrace; naopak tlačí cizince spíše do ilegality a vytváří naprostou závislost cizince na jeho zaměstnavateli. Návrh opatření

4 Z těchto důvodů je naprosto nutné dát úřadu práce pravomoc, aby na žádost zaměstnavatele a zaměstnance mohl provést změny v jednotlivých podmínkách uvedených v pracovním povolení během doby jeho platnosti a v tomto smyslu novelizovat 2a odst. 2 a odst. 3 písm. b zákona o zaměstnanosti. Úřady práce by tak mohly v případě souladu žádosti zaměstnavatele a zaměstnance s veřejným zájmem přizpůsobit jednotlivé podmínky pracovního povolení, především druh práce a místo výkonu práce, potřebám zaměstnavatele, zaměstnance. V případě skončení zaměstnání cizince u dosavadního zaměstnavatele by nenastával zánik platnosti povolení k zaměstnání automaticky (jako tomu dosud je dle 2a odst. 3 písm. b zákona o zaměstnanosti), nýbrž úřad práce by v tomto případě buď vyslovil zánik platnosti zvláštním správním aktem nebo by pokud si cizinec najde zaměstnání u jiného zaměstnavatele, který má povolení k získávání zaměstnanců ze zahraničí změnil v pracovním povolení označení (jméno) a sídlo (místo pobytu) dosavadního zaměstnavatele (respektive další údaje týkající se práce cizince u něj) za označení (jméno) a sídlo (místo pobytu) nového zaměstnavatele, aniž by tím bylo dotčeno trvání účelu pobytu pro cizincův pobytový statut (tj. aniž by tím byl jakkoli dotčen cizinecký zákon) V zájmu právní jistoty účastníků pracovněprávních vztahů by bylo rovněž velmi žádoucí zavést vedle nenárokové opakované žádosti o povolení k zaměstnání dle 2a odst. 2 též institut prodlužování povolení k zaměstnání, na které by byl za předpokladu trvání podmínek 2a odst. 1 právní nárok. c) Diskrepance mezi cizineckým zákonem na straně jedné a živnostenským zákonem popř. zákonem o zaměstnanosti na straně druhé Při aplikaci cizineckého zákona ve spojení se zákonem živnostenským a se zákonem o zaměstnanosti se cizinec může dostat a také často dostává do bludného kruhu dvou vzájemně se podmiňujících povolení, totiž povolením k pobytu na jedné straně a živnostenským oprávněním či povolením k zaměstnání na straně druhé. Mezi cizineckou policií na jedné straně a živnostenským úřadem či úřadem práce na straně druhé vzniká negativní kompetenční konflikt, kdy každý z těchto subjektů požaduje po druhé straně, aby jako první vydala příslušné rozhodnutí. V případě vztahu vydání víza za účelem zaměstnání a povolení k zaměstnání lze srovnáním obou právních norem dospět k závěru, že primárním je povolení k zaměstnání, které může úřad práce podle 2a odst. 1 vydat vždy, dovoluje-li to situace na trhu práce. S ohledem na výše uvedené problémy vznikající často v praxi by bylo ovšem záhodno uvést v tomto ustanovení přímo, že předpokladem pro vydání pracovního povolení, a to hlavně v případě opakovaného vydání téhož povolení k zaměstnání, není povolení k pobytu. Ze zákona ostatně jasně vyplývá, že cizinec může být do zaměstnání přijat nikoli pouze s povolením k zaměstnání, ale že potřebuje též příslušné povolení k pobytu. V případě vztahu živnostenského oprávnění a vízem za účelem podnikání z důvodu provozování samostatné výdělečné činnosti se potřeba určit, který z obou správních aktů je prvotní a který je navazující, ještě naléhavější. Současné řešení ať se jedná o první vydání živnostenského listu nebo o opětovné vydání živnostenského listu, tedy jakési jeho prodloužení, které ovšem živnostenský zákon nezná - vypadá následovně: Cizinec požádá živnostenský úřad o vydání živnostenského listu a pokud splní všechny podmínky, kromě té jediné, kterou splnit nemůže, totiž přeložení víza, vyzve ho živnostenský úřad, aby k ohlášení živnosti doplnil i doklad o pobytu podle 46 odst.1 písm. c živnostenského zákona. Tato výzva k doplnění podání je pak dokladem potvrzujícím účel pobytu na území podle 31 odst. 1 pism. b cizineckého zákona. Je zřejmé, že taková právní

5 úprava, pozdvihující improvizaci na pravidlo, je technicky velmi nešikovná a obsahově nedůstojná. Návrh opatření: Navrhujeme stanovit analogicky k řešení obsaženému v zákoně o zaměstnanosti, že o oprávnění cizince provozovat v na území České republiky samostatnou výdělečnou činnost rozhoduje primárně orgán k tomu určený, tedy živnostenský úřad. Tento úřad by měl moci vydat živnostenské oprávnění i bez předchozího předložení povolení k pobytu, což znamená vypuštění povinnosti cizince předložit pobytové povolení při ohlašování živnosti dle 46 odst. 1 písm. c. Změnou 47 odst. 2 písm. f by bylo možné zavést udílení živnostenského oprávnění na 1 rok, což je doba platnosti víza nad 90 dnů za účelem podnikání, přičemž konec platnosti víza by s sebou nesl i zánik platnosti živnostenského listu. Ustanovení 5 odst. 4 zaručuje, že platné živnostenské oprávnění pro cizince ještě neznamená oprávnění dotyčného cizince provozovat živnost. d) Faktická nemožnost žadatelů o azyl získat pracovní povolení z důvodu pouze dvouměsíční platnosti průkazu žadatele o azyl Žadatelé o azyl mohou v České republice získat povolení k zaměstnání až po uplynutí 12 měsíců od zahájení řízení o udělení azylu ( 2d zákona o zaměstnanosti). Povolení k pobytu je v případě této osoby průkaz žadatele o udělení azylu podle 57 zákona o azylu č. 325/1999 Sb. Doba platnosti tohoto průkazu uvedená v tomto dokladu je v souladu s 57 odst. 5 určena dobou řízení o udělení azylu. V praxi se průkaz se vydává na maximálně 60 dní, což je prodloužená správní lhůta dle 49 správního řádu (lhůta pro rozhodnutí o udělení azylu je přitom v 27 zákona o azylu stanovena na 90 dnů). Není-li řízení v této lhůtě skončeno, vydává se nový průkaz žadatele o udělení azylu, opět maximálně na 2 měsíce. Krátká doba platnosti tohoto průkazu k pobytu má ovšem za následek, že žadatelé o udělení azylu jsou nezaměstnatelní, neboť povolení k zaměstnání jim může být uděleno jen na dobu 2 měsíců a platnost povolení k zaměstnání uděleného úřadem práce eventuálně na delší dobu, maximálně na dobu jednoho roku, by stejně zanikla s souladu s 2a odst. 3 písm. b se zánikem platnosti povolení k pobytu, tedy dvouměsíčního průkazu žadatele o udělení azylu. Žadatel o udělení azylu a jeho případný zaměstnavatel by tak museli žádat o povolení k zaměstnání každé dva měsíce, což je už pro vybíraný správní poplatek iluzorní. Návrh řešení: Řešení spočívá tak jako ve výše uvedených případech ve zrušení přísné svázanosti povolení k zaměstnání s konkrétním povolením k pobytu a v zavedení povolení k zaměstnání, jehož platnost by mohla trvat i po zániku platnosti povolení k pobytu, samozřejmě za předpokladu, že cizinec dostane následně nový průkaz žadatele o udělení azylu, což mu teprve opět umožní realizovat své právo vyplývající v povolení k zaměstnání (viz 2 odst. 2 zákona o zaměstnanosti). e) Spojitost mezi účelem pobytu a povolením k zaměstnání Dle dosavadní správní praxe potřeboval cizinec k legálnímu výkonu zaměstnání v České republice dvě povolení, jimiž jsou povolení k pobytu podle cizineckého zákona a povolení k zaměstnání podle 2 a násl. zákona o zaměstnanosti (č. 1/1991 Sb.). Kontrola nad zaměstnáváním cizinců je ale zesílena tím, že i povolení k pobytu musí být vydáno za účelem zaměstnání, respektive úřad práce nevydává cizincům, kteří mají víza vydaná za jiným účelem než za účelem zaměstnání, povolení k zaměstnání. Tato vazba mezi účelem pobytu na

6 vízu a povolením k zaměstnání není v zákonech explicitně stanovena a zakládá se spíše jen na praxi správních orgánů. Tato situace se může změnit zavedením institutu povolení k dlouhodobému pobytu od Dle 45 cizineckého zákona může lze požádat o změnu účelu pobytu, aniž by cizinec musel vycestovat do zahraničí. Nově je navíc dle 58 odst. 3 cizineckého zákona i možné vyznačit do jednoho víza více účelů pobytu. Analogicky by se proto mohlo dovodit, že změna účelu pobytu v průkazu povolení k dlouhodobému pobytu dle 45 by mohla znamenat ponechání dosavadního účelu pobytu ( např. strpění či sloučení rodiny) a přidání dalšího účelu pobytu zaměstnání. Každopádně by bylo žádoucí, aby úřady práce mohly vydat povolení k zaměstnání i cizinci pobývajícímu v ČR na dlouhodobé vízum nebo na základě povolení k dlouhodobému pobytu za jiným účelem než za účelem zaměstnání (v praxi především půjde o víza za účelem strpění a za účelem sloučení, ale může se jednat i o studium nebo výkon samostatné výdělečné činnosti), a to z následujících důvodů: 1) Úřady práce jsou instituce sledující situaci na trhu práce a pouze ony jsou tedy kompetentní k řízení zaměstnávání cizinců v České republice. Dodatečné povolení určitého účelu pobytu od cizinecké policie ( zvláště pokud by se o ně muselo žádat ze zahraničí) představuje pouze neproduktivní administrativní překážku. 2) Při řízení zaměstnávání cizinců by bylo správné a účelné dávat přednost těm, kteří se na území České republiky již nachází a zřejmě po nějakou dobu i nacházet budou, ať již je to z jiných důvodů (např. z důvodů strpění, sloučení, studia atd.). Oddělování jednotlivých účelů pobytu od sebe je násilné a nepřispívá k integraci cizinců do české společnosti 3) Nemožnost cizinců, kteří zde dlouhodobě žijí, legálně pracovat tlačí tyto cizince do ilegality, ať již do práce na černo nebo i do pobytové ilegality. Pokud se stát rozhodne zachovat spojitost mezi účelem pobytu a možností žádat o povolení k zaměstnání, bylo by vhodné uvést tuto skutečnost jednoznačně v zákoně o zaměstnanosti. f) požadování povolení po zaměstnavateli i v těch případech, kdy cizinec mít povolení k zaměstnání nemusí Zaměstnavatel, který chce získávat zaměstnance ze zahraničí, musí k tomuto účelu získat povolení příslušného úřadu práce podle 19 odst. 3 zákona o zaměstnanosti. V praxi se nicméně vyskytla paradoxní situace, kdy úřady práce požadovaly povolení i od zaměstnavatelů, kteří zaměstnávají cizince, kteří podle 2d zákona o zaměstnanosti povolení k zaměstnání nepotřebují (jedná se především azylanty a o cizince s trvalým pobytem). Taková situace znamená výraznou diskriminaci těchto osob na trhu práce a je v rozporu s účelem zákona, který ohledně zaměstnávání cizinců nepotřebujících pracovní povolení ukládá v 19a zaměstnavateli jen u určitých skupin ( u krátkodobých zaměstnání a u rodinných příslušníků členů diplomatické mise) toliko informační povinnost vůči úřadu práce Za účelem předcházení podobným nejasnostem navrhujeme novelizovat 19 odst. 3 zákona o zaměstnanosti v tom smyslu, aby z něj bylo jasné, že povolení k získávání zaměstnanců ze zahraničí se vztahuje jen na osoby, které v České republice potřebují povolení k zaměstnání. Není-li to možné, je nutné to stanovit jako výkladové pravidlo alespoň v interním předpise resortu Ministerstva práce a sociálních věcí.

7 2) Vzdělávání Hlavní zákon upravující oblast základního a středního vzdělání, zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních, středních a vyšších odborných škol ( krátce jen školský zákon) dosud o cizincích v podstatě mlčel. Situace se poněkud změnila novým školským zákonem, který je v současnosti projednáván v Senátu. Cizinci jsou v novém zákonu zmíněni a jejich právní postavení je upraveno několika ustanoveními. I nadále bude zřejmě bohužel platit, že se zákon v podstatě nezabývá specifickými potřebami cizinců v oblasti vzdělání, jejichž uspokojování je nezbytné pro integraci cizinců do české společnosti, a tedy ve veřejném zájmu. S výjimkou dětí-euroobčanů se ani nový zákon nevěnuje výuce češtiny pro cizince, a to na žádném stupni školství. Pokyn Ministerstva školství dokonce stanoví, že školy nemají povinnost zajišťovat pro žáky-cizince mimořádné doučování českého jazyka (jedinými výjimkami jsou žadatelé o azyl a azylanti; nově to tedy budou i děti z jiných států EU). Z toho vyplývá, že i v případě cizinců ve věku povinné školní docházky, kteří neovládají češtinu, vyučovací jazyk školy, kterou jsou povinni navštěvovat, záleží jen na řediteli školy ( a finančních možnostech jeho školy), zda pro tyto děti otevře mimořádný přípravný kurz českého jazyka. Tatáž absence státního zájmu o výuku češtiny existuje i v případě dospělých přistěhovalců do ČR, kteří se mohou (opět s výjimkou azylantů) naučit česky jen prostřednictvím soukromých jazykových kurzů, které jsou často finančně nedostupné a nezřídka též vedle zaměstnání i časově obtížně stíhatelné. Z těchto důvodů navrhujeme, aby stát 1) zajistil, aby děti cizinců, které navštěvují v rámci povinné školní docházky české vzdělávací ústavy, nebyly handicapováni kvůli neznalosti vyučovacího jazyka; například ve Francii a ve Švédsku existují pro děti jiného mateřského jazyka zvláštní vyrovnávací předměty a 2) uvážil, zda je pro integraci cizinců do české společnosti únosná současná situace, kdy stát se o jazykové vzdělávání přistěhovalců prakticky nestará a vypracoval integrační strategii pro oblast vzdělání; ze zahraničních modelů lze zmínit například švédské bezplatné kurzy jazyka a reálií pro přistěhovalce starší 16-ti let, které jsou povinně zajišťované obcemi, nebo zahraniční právní úpravy, které podmiňují udělení vyššího pobytového statutu prokázáním určitého stupně znalosti jazyka země. Rozhodně se domníváme, že znalost češtiny je jedním z pilířů integrace cizinců do české společnosti a že stát zde má svou nezastupitelnou úlohu. 3) Zdravotní péče a pojištění cizinců a) Začleňování cizinců do systému veřejného zdravotního pojištění V systému veřejného zdravotního pojištění jsou zahrnuty jednak všechny osoby, které mají na území ČR trvalý pobyt (mezi nimi například i uznaní azylanti) a dále všichni zaměstnanci zaměstnavatelů se sídlem na území ČR. Zvláštní právní postavení mají osoby pobývající na území ČR na některý z režimů ochrany, tedy žadatelé o udělení azylu, jimž stát hradí zdravotní péči v rozsahu předpisů o veřejném zdravotním pojištění, a osoby s vízem za účelem dočasné ochrany a osoby s vízem za účelem strpění pobytu, jimž stát hradí v zásadě pouze nezbytnou a neodkladnou péči, u osob s vízem na strpění navíc jen za předpokladu, že na ni nemají prostředky (vzhledem k novému zákonu o dočasné ochraně teď tato oblast prochází změnami). Všechny ostatní osoby pobývající v ČR si musí uzavřít smluvní zdravotní pojištění podle 54 zákona o veřejném zdravotním pojištění č. 48/1997 Sb. Jedná se o

8 dlouhodobě na území pobývající cizince, zvláště na vízum nad 90 dnů za účelem sloučení, podnikání, studia... Smluvní zdravotní pojištění má celou řadu nevýhod. Povolení k jeho provozování dle zákona o pojišťovnictví má pouze Všeobecná zdravotní pojišťovna, pojistné je citelně dražší než v případě veřejného zdravotního pojištění, pojistné nezávisí na výši příjmu, ale pouze na věku a pohlaví pojištěného a pojišťovna vyžaduje placení na půl roku až na rok dopředu, přičemž podmínky pojištění jsou obecně velmi netransparentní. Komerční zdravotní pojištění VZP navíc v současnosti uzavírá pouze s osobami mladšími 70 let. Pojišťovna totiž není povinná uzavřít smluvní zdravotní pojištění, takže pokud zdravotní stav cizince svědčí o komerční nevýhodnosti jeho pojištění, pak pojišťovna cizince prostě nepojistí. Tato situace vede k tomu, že mnoho cizinců si smluvní zdravotní pojištění nemůže finančně dovolit a zůstává tak nepojištěno, což se zajisté nepříznivě projevuje na jejich zdravotním stavu. V určitých situacích jim ale zdravotní péče poskytnuta je, někdy z důvodu ustanovení 207 trestního zákona o neposkytnutí pomoci dokonce poskytnuta být musí, což pak vede ke známému problému nedoplatků cizinců vůči českým zdravotnickým zařízením. Návrh opatření: Částečné řešení této situace mohl a měl přinést návrh zákona o zdravotním pojištění dětí cizinců, které dlouhodobě pobývají na území České republiky a o změně některých souvisejících zákonů, který vznikl na Ministerstvu zdravotnictví a který měl začít platit od 1.ledna 2004 (viz: ). Tento návrh byl připraven především z důvodu naplnění závazků, která na sebe přijala Česká republika přistoupením k Úmluvě o právech dítěte. Nový zákon měl vytvořit možnost, aby cizinci dobrovolně registrovali své nezaopatřené děti (do 18 let), žijící v ČR na vízum nad 90 dnů za účelem sloučení, u libovolné zdravotní pojišťovny, která by pak byla povinna je přijmout jako své pojištěnce dle zákona o veřejném zdravotním pojištění č. 48/1997 Sb. Registrace by platila jen pro dobu platnosti víza, ovšem při platnosti víza se registrace na žádost prodlouží. Pojistné za ně by platili jejich rodiče nebo osoby, jimž bylo dítě rozhodnutím příslušného orgánu svěřeno do výchovy, a to stanovenou sazbou z vyměřovacího základu, kterým je u těchto dětí minimální mzda. V současné době by to byla částka 837,-Kč, což je přibližně dvojnásobek oproti částce, kterou hradí stát za nezaopatřené děti, které mají trvalý pobyt. Tento návrh zákona byl ovšem v Poslanecké sněmovně drtivou většinou zamítnut. Dále je tedy nutné usilovat o to aby se rozšířil okruh osob, které se mohou dobrovolně samy přihlásit do systému veřejného zdravotního pojištění, o všechny další skupiny osob, žijících dlouhodobě na území ČR, především o všechny další rodinné příslušníky cizinců, kteří v ČR vykonávají zaměstnání (tedy i o ostatní cizince pobývající v ČR na vízum za účelem sloučení), a o cizince, kteří zde dlouhodobě podnikají. b) zdravotní péče o děti narozené azylantům 88 zákona o azylu upravuje v odstavci 3 zdravotní péči pro dítě, které se narodilo azylantce. Dítě, jehož matkou je azylantka a jehož otcem je cizinec s trvalým nebo dlouhodobým pobytem (pokud by šlo o občana, tak by dítě narozením nabylo občanství) se považuje pro účely zdravotního pojištění za osobu s trvalým pobytem, čímž se dostává mezi pojištěnce veřejné zdravotní pojišťovny. Naopak dítě, jehož otcem je azylant a matka cizinka, bude po narození považováno (dle 88 cizineckého zákona) jen za osobu s uděleným přechodným pobytem, a v nejlepším případě bude podle právě připravovaného zákona o zdravotním pojištění dětí cizinců, které dlouhodobě pobývají na území České republiky, moci býti

9 registrováno u některé veřejné zdravotní pojišťovny po narození, přičemž pojišťovna následně proplatí zdravotní péči poskytnutou tomuto dítěti ode dne narození do dne registrace. Toto neopodstatněné rozlišování mezi dětmi, u nichž je osobou s uděleným azylem matka, a dětmi, jejichž otec je azylantem, navrhujeme odstranit. 4) Sociální zabezpečení Faktické vyloučení cizinců-zaměstnanců ze služeb zaměstnanosti Tak jako všichni zaměstnanci vykonávající zaměstnání na území České republiky pro zaměstnavatele se sídlem na území ČR musí podle zákona č. 589/1992 Sb. o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, i cizinci, kteří jsou zde zaměstnaní, respektive za ně jejich zaměstnavatelé, platit v rámci pojistného na sociální zabezpečení i příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. Cizinci, kteří jsou na území České republiky aktivní jako osoby samostatně výdělečně činné, se mohou dobrovolně přihlásit k účasti na důchodovém pojištění, a pak jsou rovněž povinny platit příspěvek na státní politiku zaměstnanosti (ponechme nyní stranou, zda je počet cizinců dobrovolně účastných důchodového pojištění velký nebo ne). Příspěvek na státní politiku zaměstnanosti je terminologicky i logicky určen ke krytí nákladů státního rozpočtu na státní politiku zaměstnanosti, jejíž stěžejní součástí je bezplatné zprostředkování zaměstnání a vyplácení hmotného zabezpečení v nezaměstnanosti podle zákona o zaměstnanosti č. 1/1991 Sb. Tyto služby zaměstnanosti jsou dle 2 odst. 2 určeny nejen pro občany České republiky, ale i pro cizince a osoby bez státní příslušnosti. Fakticky ovšem cizinci nemohou navzdory faktu, že na státní politiku zaměstnanosti během doby svého zaměstnání přispívali - tyto služby využít, protože v okamžiku, kdy tyto služby nastupují svou roli, tedy v okamžiku ztráty zaměstnání, pozbývají i povolení k zaměstnání, které je na konkrétní pracovní místo u konkrétního zaměstnavatele, a v důsledku toho jim končí i účel pobytu a tím i povolení k pobytu a jsou nucení během poměrně krátké lhůty vycestovat z České republiky. Stejná situace je u cizinců-živnostníků, pokud by přestali vykonávat samostatnou výdělečnou činnost; i jim tím skončí účel pobytu a nemohou být tudíž úřadem práce zařazeni do evidence uchazečů o zaměstnání, nýbrž musí opustit Českou republiku. Návrh opatření V zájmu odstranění této diskriminace navrhujeme následující 2 opatření a) v případě cizinců, kteří v České republice pracovali krátkodobě, například kratší dobu než 12 měsíců, což je obecná kvalifikační lhůta pro poskytování hmotného zabezpečení uchazečů o zaměstnání, zavést možnost, aby cizinec mohl požádat příslušný orgán České správy sociálního zabezpečení o vrácení částky, kterou za něj jeho zaměstnavatel odvedl jako příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. V případě, že příslušný státní orgán neměl údaje o odvodech jednotlivých, mohla by být cizinci dáno možnost prokázat výši svých odvodů na státní politiku zaměstnanosti na základě potvrzení od zaměstnavatele o výši příjmů, jednalo-li se o zaměstnance. V případě osob samostatně výdělečně činných je výše odvodů sledována individuálně a orgán České správy sociálního zabezpečení již cizincům vydává potvrzení o ne/existenci nedoplatků na pojistném. b) v případě cizinců, kteří na území České republiky pracují po delší dobu, například déle než 12 měsíců, změnit 2a odst. 3 písm. b v tom smyslu, že povolení k zaměstnání nekončí skončením pracovního poměru nebo jiného druhu zaměstnání, nýbrž že trvá ještě po určitou dobu, lhůtu k hledání zaměstnání po skončení dosavadního zaměstnání. Délku

10 lhůty k hledání zaměstnání je možno stanovit v závislosti na délce předchozího zaměstnání. c) Lhůtu pro hledání zaměstnání je záhodno zavést i pro cizince-živnostníky, kteří jsou účastni na důchodovém pojištění, v případě, že přestanou vykonávat samostatnou výdělečnou činnost a rozhodnou se hledat si zaměstnání. Během lhůty k hledání zaměstnání by dotyční cizinci byli vedeni v evidenci uchazečů o zaměstnání jako cizinci a úřady práce by jim byly povinny zprostředkovat zaměstnání u zaměstnatelů, kterým bylo vydáno povolení získávat zaměstnance ze zahraničí podle 19 odst. 3 zákona o zaměstnanosti. Tito cizinečtí uchazeči o zaměstnání by tak měli přednost před ostatními cizinci, které by zaměstnavatelé s příslušným povolením jinak získávali přímo ze zahraničí, což by přispělo k integraci cizinců zde dlouhodobě již žijících do české společnosti, omezilo fluktuaci stále nových cizinců ze zahraničí a kriminalitu s ní spojenou a umožnilo úřadům práce efektivněji řídit zaměstnávání cizinců v České republice Nezbytně nutné je rovněž stanovit přesný význam 2 odst. 2 zákona o zaměstnanosti ve vztahu k ostatním ustanovením tohoto zákona. Právo na zaměstnání, skládající se ze 3 složek definovaných v 1 odst. 3 zákona jakož i další práva v tomto zákoně jsou přiznána občanům. Pojem občan je v 2 odst. 2 vysvětlen jako státní občan ČR. Ovšem hned následující věta tohoto odstavce stanoví, že stejné právní postavení mají cizinci a osoby bez státní příslušnosti (dále jen cizinci); do zaměstnání však mohou být přijati a zaměstnání na území České republiky však mohou cizinci vykonávat jen tehdy, jestliže jim bylo uděleno povolení k zaměstnání a povolení k pobytu, pokud zákon nestanoví jinak. Otázkou nyní je, zda se stejné právní postavení vztahuje i na další práva uvedená v 1 odst. 3 zákona anebo zda i přístup k rekvalifikačním kurzům či ke zprostředkování zaměstnání úřadem práce je pro cizince podmíněn povolením k zaměstnání. 5) Zboží a služby Diskriminace cizinců v přístupu ke zboží a službám a v dalších oblastech každodenního života V každodenním životě v ČR čelí cizinci mnoha problémům ohledně přístupu ke zboží a službám. Znevýhodnění cizinců se až na zanedbatelné výjimky nezakládá na právních normách, nýbrž rozdílném zacházení s cizinci ze strany poskytovatelů zboží a služeb v rámci čistě soukromoprávních vztahů. Kvůli obecně rozšířené nedůvěře k cizincům obecně, a k cizincům z určitých zemí obzvláště, se může cizinec setkávat s omezeními na velmi rozličných místech. Ke zdůraznění důležitosti státního občanství v každodenním životě přispívá i existence občanského průkazu, což je základní doklad českých občanů, který se předkládá v nejrůznějších situacích v mnoha veřejných i soukromých institucích, a osoba předkládající jiný doklad ihned může vzbudit negativní pozornost. České státní občanství bývá podmínkou pro jak pro otevření účtu v bance, tak i pro poskytnutí úvěru bankou, čímž může dojít k paradoxní situaci, že osoba, která má na základě trvalého pobytu nárok na stavební spoření se státním příspěvkem, nedostane potom od své stavební spořitelny úvěr. České občanství bývá vyžadováno pro členství v bytových družstvech, pro účast ve spotřebitelských a jiných soutěžích nebo v podpůrných programech vládních či komunálních orgánů. Minulostí nejsou ještě zcela ani dvojí ceny či odmítnutí vstupu na společenské či sportovní akce, přičemž může hrát jistě svou roli i etnická příslušnost diskriminovaného. Je nutné zdůraznit, že diskriminací není činění jakýchkoli rozdílů mezi občany a cizinci, ale činění pouze takových rozdílů, které nejsou ospravedlnitelné určitým legitimním

11 zájmem poskytovatele služeb. Takovým oprávněným zájmem může být omezení ekonomické rizikovosti určitého obchodního vztahu. Tento účel je ale většinou zcela pokryt trvalým pobytem cizince v České republice. Z hlediska zachování možnosti domoci se na protistraně poskytnutí plnění nemusí státní občanství zakládat trvalejší a pevnější pouto k České republice než jaké zakládá trvalý pobyt. Návrh řešení: Vzhledem k tradičně malé zkušenosti české společnosti s přítomností cizinců a z toho pramenící nedůvěry vůči nim považujeme za nutné, aby stát poskytoval též v zájmu integrace cizinců do české společnosti cizincům ochranu před diskriminací. Navrhujeme, aby stát formou obecně závazného právního předpisu stanovil, že činění neospravedlnitelných rozdílů v zacházení mezi českými občany a osobami cizí státní příslušnosti ze strany poskytovatelů zboží a služeb nebo ze strany veřejných autorit se zakazuje a to pod sankcí náhrady vzniklé újmy. Prakticky by toto ustanovení mohlo být včleněno do právě připravovaného zákona o zajištění rovného zacházení a ochraně před diskriminací, jímž Česká republika implementuje směrnici Rady 2000/43/ES, kterou se provádí zásada rovného zacházení s osobami bez ohledu na jejich rasu nebo etnický původ. Výše uvedeným pochopitelně nechceme tvrdit, že ochrana před diskriminací z důvodu jiného státního občanství je za současné právní úpravy nemožná. Ve vztahu k základním právům a svobodám zakazuje diskriminaci obecně článek 3 Listiny základních práva a svobod (samozřejmě s výjimkou rozdílů mezi občany a cizinci, které stanovují přímo právní předpisy) a proti diskriminaci narušující lidskou důstojnost je možné se bránit podle ustanovení o ochraně osobnosti v občanském zákoníku. 6) Politická a zájmová participace a sdružování v odborových organizacích Sdružování cizinců: právo zakládat občanská sdružení ( včetně odborových organizací) Sdružovací právo, tedy (zjednodušeně řečeno) právo člověka zakládat občanská sdružení s právní subjektivitou, patří mezi základní politická práva a je obsaženo v řadě mezinárodních smluv o lidských právech, například v článku 11 Evropské úmluvy o ochraně lidských práv, též v české Listině základních práv a svobod čl. 20. Vnitrostátně provádí toto právo zákon o sdružování občanů č. 83/1990 Sb., který používá v souladu se socialistickou právní terminologií pojem občan ve smyslu fyzická osoba. 6 odst. 2 zákona upravující založení občanského sdružení stanoví, že návrh na registraci mohou podávat nejméně tři občané, z nichž alespoň jeden musí být starší 18 let (dále jen přípravný výbor). Ministerstvo vnitra podle tohoto ustanovení dovozuje, že zákon o sdružování občanů se nevztahuje na sdružení, která zakládají výlučně cizinci a používá pro tyto případy zákon č. 116/1985 o podmínkách činnosti organizací s mezinárodním prvkem v Československé socialistické republice, který není založen na registračním principu, nýbrž na principu povolovacím. Ministerstvo cizincům jejich kulturní a jiné spolky v praxi bohužel skutečně i zakazuje. Listina základních práv a svobod přitom v článku 42 odst. 3 přikazuje číst v případech zákonů o lidských právech pojem občan jako každý člověk Možnost zakládat občanská sdružení složená pouze z cizinců nepatří pro většinu cizinců v České republice zajisté mezi nejpalčivější problémy; cíle lze navíc dosáhnout poměrně snadno požádáním tří občanů o podání návrhu na registraci. Jedná se ovšem o flagrantní porušení lidských práv cizinců a o jasný případ diskriminace, která zrcadlí strach ze samostatných aktivit cizinců obecně, což je v rozporu s integrační politikou státu. Česká republika se navíc vystavuje nebezpečí, že bude žalována u Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku.

12 Výše zmíněnou výkladovou praxí státních orgánů by navíc mohlo být cizincům upřeno i právo zakládat odborová sdružení, jejichž vznik je podle 9a zákona o sdružování občanů ještě liberálnější zakládá se na evidenčním principu. Autorovi není známo, že by již v České republice po roce 1990 proběhl pokus založit odborové sdružení složené výlučně z cizinců. Odmítnutí evidovat takové sdružení by ale znamenalo porušení práva odborově se sdružovat, které je zakotveno v Listině základních práv a svobod a v řadě úmluv Mezinárodní organizace práce. 7) Pobytové režimy dle cizineckého zákona a) Právní postavení osob bez státní příslušnosti Česká republika dosud nepřistoupila k Úmluvě OSN o právním postavení osob bez státní příslušnosti. Až k této úmluvě náš stát přistoupí, bude nutné provést změny v příslušných zákonech, mimo jiné i v zákoně o zaměstnanosti. Česká republika považuje osoby bez státní příslušnosti pouze za cizince bez jakékoli dodatečné specifikace a jedná s bezdomovci pouze v závislosti na jejich pobytovém statutu podle cizineckého zákona, tedy jako s ostatními cizinci, kteří ale mají svůj domovský stát. Tento fakt se stává obzvláště nepřiměřeným v následujících případech: 1) Pokud osoba bez státní příslušnosti, pobývající v České republice na dlouhodobé vízum za účelem zaměstnání o tuto práci přijde, pak musí ve lhůtě určené výjezdním vízem opustit naše území, a může pak eventuálně na zastupitelském úřadě ČR v zahraničí požádat o nové vízum. Dalšími variantami je vízum za účelem strpění, které ale neumožňuje cizinci pracovat, anebo vyhošťovací zařízení, kam se osoba bez státní příslušnosti dostane po nevycestování z území, poněvadž nemá kam vycestovat. 2) Současná právní úprava neumožňuje vydat osobě bez státní příslušnosti žijící v ČR na dlouhodobé vízum cestovní doklad, což ji fakticky zbavuje svobody pohybu (a rovněž i možnosti požádat o nové vízum v zahraničí). Cizinecký pas lze vydat jen osobě s trvalým pobytem anebo s vízem za účelem dočasné ochrany. Po přistoupení České republiky k Úmluvě OSN o právním postavení osob bez státní příslušnosti bude těmto osobám možné vydat cestovní doklad na základě mezinárodní smlouvy podle 108 odst. 1 písm. f cizineckého zákona b) Působení cizinců ve statutárních orgánech obchodních společností ve vztahu k prokazování účelu pobytu pro dlouhodobá víza Ve správní praxi vznikal problém získat dlouhodobá víza pro cizince, kteří v České republice působili jako členové statutárních orgánů obchodních společností a jejichž pracovněprávní vztah nevznikal pracovní smlouvou ( jejíž příslib lze úřadu práce předložit pro získání povolení k zaměstnání), ale volbou či jmenováním. Účel pobytu těchto cizinců nespadá přesně ani do jedné z úzce vymezených skupin cizinců, s nimiž cizinecká policie při povolování pobytu pracuje: ani do zaměstnání, které se prokazuje povolením k zaměstnání od úřadu práce, ani do podnikání, které se prokazuje výzvou k doplnění žádosti o vydání živnostenského listu od živnostenského úřadu. Cizinci, kteří mají být v obchodním rejstříku zapsáni jako osoby oprávněné jednat jménem podnikatele, k čemuž potřebují mít dle 30 obchodního zákoníku povolen pobyt na území ČR, zase naráží při prodlužování tohoto povolení k pobytu na to, že cizinecká policie v praxi podmiňuje trvání účelu pobytu i

13 faktickým pobytem cizince v ČR, což zahraniční statutáři často nečiní. Cizinecká policie pak odmítne vízum prodloužit, čímž citelně zasahuje co činnosti podnikatelských subjektů upravené obchodním zákoníkem, který je tak nepřímo novelizován. Podobně zasahuje cizinecký zákon do práv upravených daňovými předpisy, poněvadž vyžaduje při prodlužování povolení k pobytu doklad od finančního úřadu ČR o stavu daňových nedoplatků, čímž nutí cizince zaplatit daň z příjmu dříve než jsou k tomu dle daňových zákonů oprávněni (např. až 30 června roku následujícího po skončení zdaňovacího období). Ve všech těchto případech se jedná o problémy, které vznikaly při správní aplikaci cizineckého zákona a které tedy nevychází nutně ze zákona samotného. Spíše než z dikce cizineckého zákona vyplývaly tyto problémy z příliš striktního čtení tohoto zákona úředníky. Jednou možností prevence těchto excesů je dílčí novelizování příslušných pasáží zákona tak, aby je nebylo možno chápat v neprospěch osob, jejichž práva a povinnosti cizinecký zákon stanoví; některé takové novelizace již proběhly. Druhou možností je zavedení a zažití takové interpretační praxe, která vůči cizincům obecně pozitivní a vstřícná. To však záleží též na celkovém vztahu české společnosti k cizincům. c) Prokazování prostředků k pobytu na území Jednou z podmínek pobytu cizince na území je, ať již jde o pobyt přechodný ( 13 cizineckého zákona) či trvalý ( 71 cizineckého zákona), je prokázání finančních prostředků k pobytu. Jejich neprokázání ve stanovené lhůtě při pobytové kontrole podle 167 písm. d bod 1 znamená v souladu s 34 cizineckého zákona nesplnění jedné z podmínek udělení víza a tudíž zrušení platnosti víza k pobytu nad 90 dnů a v souladu s 80 odst. 2 písm. h zrušení platnosti povolení k (trvalému) pobytu. V 13 upravujícím prokazování finančních prostředků k pobytu cizinců obývajících v ČR na dlouhodobá víza i nadále přitom chybí možnost cizince prokázat své finanční zajištění potvrzením zaměstnavatele o výši příjmů, což je v mnoha případech skutečný zdroj obživy a materielní soběstačnosti (na rozdíl od předkládané hotovosti nebo výpisu z účtu). Vzhledem k tomu, že přechodný pobyt na dlouhodobá víza může v praxi znamenat 10 let života cizince v České republice, bylo by vhodné převzít i do 13 cizineckého zákona formulaci z novelizovaného 71 upravujícího prokazování prostředků k trvalému pobytu, totiž že cizinec musí předložit doklad prokazující možnost vynaložit měsíčně určitou částku, pod což lze zahrnout i výše uvedené potvrzení od zaměstnavatele. d) Zrušení platnosti povolení k (trvalému) pobytu Podle 80 cizineckého zákona musí policie v uvedených případech zrušit povolení k (trvalému) pobytu a podle odst. 3 tohoto ustanovení udělit cizinci výjezdní vízum. Cizinec je pak povinen vycestovat ve lhůtě pouhých dní z území ČR. Vzhledem k vysokému standardu trvalého pobytu, který předpokládá v zásadě desetiletý nepřetržitý pobyt na území ČR, a z toho plynoucích předpokládaných vazeb (cizinec s trvalým pobytem má kromě politických práv v zásadě stejná práva jako občané) by bylo vhodné, aby zákon obsahoval alespoň možnost, aby cizinci, jemuž byla zrušena platnost povolení k (trvalému) pobytu, byl udělen pobyt přechodný, aniž by musel vycestovat za hranice ČR- e) Nenárokovost povolení k pobytu Cizinecký zákon je obecně postaven na nenárokovosti víz ( viz 51 odst. 2 cizineckého zákona). U povolení k (trvalému) pobytu existují dva protichůdné názory.

14 Domníváme se, že existují situace, kdy by cizinec při splnění podmínek stanovených zákonem měl mít nárok na udělení povolení k k pobytu. Zcela nezbytné je to v těch případech, v nichž se jedná o sloučení rodiny, které je nutné k plnění vyživovací povinnosti. Příliš velká diskreční pravomoc správních orgánů vždy snižuje míru právní jistoty dotyčných osob a zvyšuje též nebezpečí korupce.

CZ DLOUHODOBÉ POBYTY

CZ DLOUHODOBÉ POBYTY DLOUHODOBÉ POBYTY DLOUHODOBÉ POBYTY POVINNÉ PODMÍNKY ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ DŮCHODOVÉ NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ PRACOVNÍ POVOLENÍ ŽIVNOSTENSKÝ LIST S JAKÝMI ÚŘADY SE CIZINEC S DLOUHODOBÝM POBYTEM

Více

Zaměstnávání cizinců v ČR 31.3.2012 ACERT KONFERENCE BŘEZEN 2012

Zaměstnávání cizinců v ČR 31.3.2012 ACERT KONFERENCE BŘEZEN 2012 Zaměstnávání cizinců v ČR 31.3.2012 ACERT KONFERENCE BŘEZEN 2012 Úvod - legislativa Zákony upravující pobyt cizinců na území ČR: z.č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění; z.č. 262/2006 Sb.,

Více

Podnět Rady vlády ČR pro lidská práva

Podnět Rady vlády ČR pro lidská práva Podnět Rady vlády ČR pro lidská práva k částečnému řešení situace cizinců pobývajících v České republice přechodně, kteří ztratili své zaměstnání I. Současná úprava práv cizinců, kteří ztratí své zaměstnání

Více

USNESENÍ. Rady vlády ČR pro lidská práva. ze dne 26. února 2009

USNESENÍ. Rady vlády ČR pro lidská práva. ze dne 26. února 2009 USNESENÍ Rady vlády ČR pro lidská práva ze dne 26. února 2009 k začlenění vybraných kategorií cizinců, kteří pobývají v České republice přechodně, do systému veřejného zdravotního pojištění Rada vlády

Více

OBSAH. Úvod... 13 Seznam použitých zkratek... 15 Přehled souvisejících právních předpisů... 17 Přehled právní úpravy zaměstnávání cizinců...

OBSAH. Úvod... 13 Seznam použitých zkratek... 15 Přehled souvisejících právních předpisů... 17 Přehled právní úpravy zaměstnávání cizinců... Úvod.......................................................................... 13 Seznam použitých zkratek.................................................... 15 Přehled souvisejících právních předpisů......................................

Více

Připomínky k návrhu novely zákona o veřejném zdravotním pojištění (3. část připomínek)

Připomínky k návrhu novely zákona o veřejném zdravotním pojištění (3. část připomínek) Připomínky k návrhu novely zákona o veřejném zdravotním pojištění (3. část připomínek) Všechny připomínky považujeme za ZÁSADNÍ, není-li uvedeno jinak. Verze připomínek pro jednání Výboru pro práva cizinců

Více

ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE

ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE 1 Podnikatel fyzická osoba 1.1 Zahájení podnikatelské činnosti 1.1.1 Podnikatel

Více

Je předpokladem pobytu (včetně trvalého) majetnost cizince? Není to pravdou.

Je předpokladem pobytu (včetně trvalého) majetnost cizince? Není to pravdou. Je zavedení národního víza zpřísněním? Není to Pravdou je, že návrh nové právní úpravy vstupu a pobytu cizinců umožňuje na rozdíl od stávajícího zákona o pobytu cizinců žádat rovnou na zastupitelském úřadu

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 2 Sbírka zákonů č. 1 / 2012 1 ZÁKON ze dne 9. prosince 2011, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl na

Více

1/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o zaměstnanosti

1/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o zaměstnanosti 1/2012 Sb. ZÁKON ze dne 9. prosince 2011, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) Zakázka je zadávána v souladu s 21 odst. 1 písm. f)

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění název veřejné zakázky: Pojištění majetku, pojištění odpovědnosti za škodu a pojištění

Více

K části desáté (Změna zákona o veřejném zdravotním pojištění) - čl. XIV

K části desáté (Změna zákona o veřejném zdravotním pojištění) - čl. XIV Příloha k PDCJ: 1535/2013 Připomínky veřejného ochránce práv k návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o pobytu cizinců na území České republiky, zákona o volném pohybu

Více

Podnikání cizinců z tzv. třetích zemí

Podnikání cizinců z tzv. třetích zemí Schéma: Podnikání cizinců z tzv. třetích zemí Živnostenský úřad---- Obchodní rejstřík ----- Cizinecká policie --------Finanční úřad----- Každý žadatel o dlouhodobý pobyt se musí dostavit na Živnostenský

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 136/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 136/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 136/0 Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Doplňková smlouva pozměňující Smlouvu

Více

Z á k o n. ze dne..2012

Z á k o n. ze dne..2012 Z á k o n ze dne..2012 o změně právní formy občanského sdružení na obecně prospěšnou společnost a o změně zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů,

Více

Povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce a vzájemné vztahy

Povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce a vzájemné vztahy ~ 1 ~ Povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce a vzájemné vztahy Budeme se pohybovat v dimenzích Zákona o zaměstnanosti konkrétně mezi 4-62. Ihned v úvodu tj. 4 ZZ hovoří o účastnících právních vztahů,

Více

vydávám Dr. Ing. Jaromír Drábek ministr práce a sociálních věcí V Praze dne 18. března 2011 Č. j.:2011/15663-711

vydávám Dr. Ing. Jaromír Drábek ministr práce a sociálních věcí V Praze dne 18. března 2011 Č. j.:2011/15663-711 Dr. Ing. Jaromír Drábek ministr práce a sociálních věcí V Praze dne 18. března 2011 Č. j.:2011/15663-711 Podle ustanovení 3a odst. 4 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení,

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU OBECNÍHO Ú

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU OBECNÍHO Ú Příloha č. 7 Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce vyhlášené v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky:

Více

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ Fyzická osoba - základní a živnostenská část

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ Fyzická osoba - základní a živnostenská část ČÁST A - PODNIKATEL 01 Podnikatel a) titul podací razítko JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ Fyzická osoba - základní a živnostenská část b) jméno c) příjmení d) titul 1) *) e) pohlaví f) rodné příjmení g)

Více

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat:

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: Vznik pracovního poměru strana 14 4.4 DOKLADY PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO POMĚRU 4.4.1 Doklady předkládané zaměstnancem Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: 1. Osobní dotazník a životopis

Více

Úplné znění. Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy

Úplné znění. Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy Úplné znění Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy Schváleno usnesením vlády ze dne 1. února 2010 č. 92,

Více

DOPORUČENÍ RADY. ze dne 30. listopadu 1994. o vzoru dvoustranné dohody o zpětném přebírání osob (readmisní dohody) mezi členským státem a třetí zemí

DOPORUČENÍ RADY. ze dne 30. listopadu 1994. o vzoru dvoustranné dohody o zpětném přebírání osob (readmisní dohody) mezi členským státem a třetí zemí DOPORUČENÍ RADY ze dne 30. listopadu 1994 o vzoru dvoustranné dohody o zpětném přebírání osob (readmisní dohody) mezi členským státem a třetí zemí RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o Evropské unii,

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, ZÁVOD - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, ZÁVOD - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, ZÁVOD - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů; účinnost od 1. 1. 1992.

Více

Současná migrační vlna z perspektivy trhu práce: Informace pro zaměstnavatele

Současná migrační vlna z perspektivy trhu práce: Informace pro zaměstnavatele Současná migrační vlna z perspektivy trhu práce: Informace pro zaměstnavatele Dne 29. července 2015 vláda schválila Strategii migrační politiky České republiky (ČR). Dokument stanovuje sedm zásad migrační

Více

Ukončení důchodového spoření (tzv. II. penzijní pilíř)

Ukončení důchodového spoření (tzv. II. penzijní pilíř) Ukončení důchodového spoření (tzv. II. penzijní pilíř) Pracovní materiál Ministerstva financí ČR, odboru Finanční trhy II, obsahující základní nástin možných způsobů ukončení II. pilíře 1. Definice problému

Více

Povolení k výkonu činnosti insolvenčního správce a zvláštní povolení insolvenčního správce

Povolení k výkonu činnosti insolvenčního správce a zvláštní povolení insolvenčního správce KAPITOLA 3 Povolení k výkonu činnosti insolvenčního správce a zvláštní povolení insolvenčního správce 3.1 Povolení k výkonu činnosti fyzické osoby Právní úprava: 4 odst. 1, 2, 3, 6 odst. 1, 3, 4, 5, 7,

Více

Trvalý pobyt pro cizince na území Čr

Trvalý pobyt pro cizince na území Čr CZ Trvalý pobyt pro cizince Čr CZ Trvalý pobyt pro cizince ČR Trvalý pobyt je pobytový status pro cizince, který splní zákonné podmínky. Může být umožněn na základě: Povolení k pobytu pro občany ze zemí

Více

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s.

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů ve znění pozdějších předpisů I. Základní ustanovení

Více

1. 1. Způsoby placení hotovostní a bezhotovostní platební styk

1. 1. Způsoby placení hotovostní a bezhotovostní platební styk 1. 1. Způsoby placení hotovostní a bezhotovostní platební styk Klíčová slova Podnikání, Obchodní zákoník, Živnostenský zákon, fyzická osoba, právnická osoba, osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ), podnikatel,

Více

ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍCI V PROJEKTECH. Mgr. Viktória Bodnárová, Sychrov, 20.05.2011

ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍCI V PROJEKTECH. Mgr. Viktória Bodnárová, Sychrov, 20.05.2011 ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍCI V PROJEKTECH Mgr. Viktória Bodnárová, Sychrov, 20.05.2011 EURAXESS Česká republika www.euraxess.cz Poskytujeme informace, poradenství a asistenci ohledně následujících témat: vstupní

Více

Projekt České centrum pro mobilitu v letech 2008-2011 finančně podporuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v rámci programu EUPRO.

Projekt České centrum pro mobilitu v letech 2008-2011 finančně podporuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v rámci programu EUPRO. Doporučený postup pro přijímání vědecko-výzkumných pracovníků ze třetích zemí Projekt České centrum pro mobilitu v letech 2008-2011 finančně podporuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v rámci

Více

[ STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA - RENARKON ]

[ STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA - RENARKON ] ROP A: Kvalifikační dokumentace k výběrovému řízení na stavení práce Zakázka je zadaná, dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů, zjednodušené podlimitní řízení na

Více

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ pro fyzické osoby

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ pro fyzické osoby podací razítko JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ pro fyzické osoby Základní část V případě, že jste se rozhodli učinit níže uvedené úkony pomocí jednotného registračního formuláře na Centrálním registračním

Více

37 (Evidence a charakteristika volných pracovních míst)

37 (Evidence a charakteristika volných pracovních míst) Zprostředkování zaměstnání úřady práce 37 37 (Evidence a charakteristika volných pracovních míst) Úřad práce vede evidenci volných pracovních míst, která obsahuje identifikační údaje zaměstnavatele, základní

Více

15. březen (úterý) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010

15. březen (úterý) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010 D aňový kalendář Březen 2011 1. březen (úterý) Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010 8. březen (úterý) Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek na státní politiku

Více

161/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 16. března 2006,

161/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 16. března 2006, 161/2006 Sb. ZÁKON ze dne 16. března 2006, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Více

Informace pro obyvatele a podnikatele s trvalým pobytem a sídlem v obcích Poličná a Krhová

Informace pro obyvatele a podnikatele s trvalým pobytem a sídlem v obcích Poličná a Krhová Informace pro obyvatele a podnikatele s trvalým pobytem a sídlem v obcích Poličná a Krhová 1. Obecná informace k výkonu veřejné správy pro nové obce Krhová a Poličná Na základě rozhodnutí Krajského úřadu

Více

Manuál aplikace nového občanského zákoníku do podmínek členských klubů FAČR

Manuál aplikace nového občanského zákoníku do podmínek členských klubů FAČR Manuál aplikace nového občanského zákoníku do podmínek členských klubů FAČR ÚVOD Dnem 1. 4. 2014 vstoupí v účinnost nový občanský zákoník (dále jen NOZ ). Jeho dopady do činnosti občanských sdružení působících

Více

Výše některých správních poplatků podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění

Výše některých správních poplatků podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění Výše některých správních poplatků podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění Občanství (položka 8) a) Vydání osvědčení nebo potvrzení o státním občanství České republiky - Kč

Více

Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami

Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami (1) Pověřené osoby poskytují sociálně-právní ochranu na základě rozhodnutí o pověření k výkonu takové činnosti (dále jen "pověření"). (2) Pověřené osoby

Více

MIGRANTI A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ V ČR právní kazuistika. Mgr. Pavel Čižinský, Organizace pro pomoc uprchlíkům

MIGRANTI A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ V ČR právní kazuistika. Mgr. Pavel Čižinský, Organizace pro pomoc uprchlíkům MIGRANTI A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ V ČR právní kazuistika Mgr. Pavel Čižinský, Organizace pro pomoc uprchlíkům Diskuse o zdravotním pojištění cizinců je charakterizována: nízkou informovaností veřejnosti a

Více

M e t o d i c k ý materiál

M e t o d i c k ý materiál M e t o d i c k ý materiál odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra (připraveno ve spolupráci s Ministerstvem financí) K obecně závazné vyhlášce o místním poplatku za provoz systému

Více

Pokyny k vyplnění Oznámení o zahájení (opětovném zahájení) samostatné výdělečné činnosti

Pokyny k vyplnění Oznámení o zahájení (opětovném zahájení) samostatné výdělečné činnosti Pokyny k vyplnění Oznámení o zahájení (opětovném zahájení) samostatné výdělečné činnosti K oddílu 1 Identifikace osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) 1. 3. Titul, Jméno, Příjmení vyplňte Vaše jméno,

Více

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů 1 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník - platnost od 22. 3. 2012, účinnost od 1. 1. 2014 Návrh zákona, kterým se mění některé

Více

CHCI PRACOVAT V ČESKÉ REPUBLICE

CHCI PRACOVAT V ČESKÉ REPUBLICE CHCI PRACOVAT V ČESKÉ REPUBLICE CHCI PRACOVAT V ČESKÉ REPUBLICE Kdo například nepotřebuje povolení k zaměstnání? Jakou má povolení k zaměstnání platnost? Kdy a kde požádat o prodloužení povolení k zaměstnání?

Více

MEZINÁRODNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ, VYSÍLÁNÍ A PRONÁJEM PRACOVNÍKŮ

MEZINÁRODNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ, VYSÍLÁNÍ A PRONÁJEM PRACOVNÍKŮ MEZINÁRODNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ, VYSÍLÁNÍ A PRONÁJEM PRACOVNÍKŮ 1. vydání (březen 2012) 2. aktualizace k 1. 1. 2015 Publikace Mezinárodní zaměstnávání, vysílání a pronájem pracovníků je i v roce 2015 praktickou

Více

Úprava občanského sdružení je vedena v ustanovení zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů.

Úprava občanského sdružení je vedena v ustanovení zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů. ROZBOR: Postavení občanského sdružení a postavení obecně prospěšné společnosti (v současné právní úpravě i ve světle nového občanského zákoníku účinného od 1. 1. 2014) I. Občanské sdružení: Úprava občanského

Více

Vývoj metodologie stáží v podnicích a trénink rozvoje kompetencí pedagogů středních odborných škol

Vývoj metodologie stáží v podnicích a trénink rozvoje kompetencí pedagogů středních odborných škol VÝZVA ZAJEMCŮM K PODÁNÍ NABÍDKY VE VEŘEJNÉ ZAKÁZCE Vývoj metodologie stáží v podnicích a trénink rozvoje kompetencí pedagogů středních odborných škol VZ/2010/01 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY podle 38 k veřejné

Více

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ. -živnostenské podnikání, postup při ohlášení živnosti. -obchodní společnosti. -daň z příjmu fyzických osob

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ. -živnostenské podnikání, postup při ohlášení živnosti. -obchodní společnosti. -daň z příjmu fyzických osob ZÁKLADY PODNIKÁNÍ -živnostenské podnikání, postup při ohlášení živnosti -obchodní společnosti -daň z příjmu fyzických osob -další povinnosti podnikatele -možnost získání podpory dle zákona o zaměstnanosti

Více

Pracovněprávní 2 2012

Pracovněprávní 2 2012 Pracovněprávní 2 2012 OBSAH Aktuálně: Smluvní pokuta v pracovním právu Téma: Pracovnělékařská péče Pracovnělékařské služby Hlavní změny povinností ošetřujících lékařů pokud jde o režim dočasné pracovní

Více

Eurocentrum Praha 21.4.2008 Sociální a zdravotní pojištění při práci v zemích EU

Eurocentrum Praha 21.4.2008 Sociální a zdravotní pojištění při práci v zemích EU Eurocentrum Praha 21.4.2008 Sociální a zdravotní pojištění při práci v zemích EU Václav Janalík Centrum mezistátních úhrad Centrum mezistátních úhrad CMU - styčný orgán ČR pro oblast zdravotní péče na

Více

Projekt Fast Track (Zrychlená procedura pro vnitropodnikově převáděné a lokalizované zaměstnance a statutární orgány zahraničních investorů)

Projekt Fast Track (Zrychlená procedura pro vnitropodnikově převáděné a lokalizované zaměstnance a statutární orgány zahraničních investorů) Projekt Fast Track Projekt byl zpracován Ministerstvem průmyslu a obchodu ve spolupráci s Ministerstvem vnitra, Ministerstvem práce a sociálních věcí a Ministerstvem zahraničních věcí s cílem řešit aktuální

Více

Proces vnitropodnikového převodu zaměstnance / lokalizace statutárního orgánu podle projektu

Proces vnitropodnikového převodu zaměstnance / lokalizace statutárního orgánu podle projektu Přílohy projektu Fast Track Proces vnitropodnikového převodu zaměstnance / lokalizace statutárního orgánu podle projektu Vnitropodnikový převod zaměstnance Společnost projedná s krajskou pobočkou ÚP podrobnosti

Více

Žádost o koncesi pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba)

Žádost o koncesi pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Žádost o koncesi pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na

Více

VÝCHOVNÝ ÚSTAV A STŘEDNÍ ŠKOLA, DŘEVOHOSTICE,NOVOSADY 248

VÝCHOVNÝ ÚSTAV A STŘEDNÍ ŠKOLA, DŘEVOHOSTICE,NOVOSADY 248 VÝCHOVNÝ ÚSTAV A STŘEDNÍ ŠKOLA, DŘEVOHOSTICE,NOVOSADY 248 Dřevohostice,Novosady 248, PSČ: 751 14, Tel: 581 711022,581 711 307 INFORMAČNÍ TABULE podle zákona č.106/1999 Sb. VÝCHOVNÉHO ÚSTAVU A STŘEDNÍ ŠKOLY

Více

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ. -živnostenské podnikání, postup při ohlášení živnosti. -obchodní společnosti. -daň z příjmu fyzických osob

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ. -živnostenské podnikání, postup při ohlášení živnosti. -obchodní společnosti. -daň z příjmu fyzických osob ZÁKLADY PODNIKÁNÍ -živnostenské podnikání, postup při ohlášení živnosti -obchodní společnosti -daň z příjmu fyzických osob -další povinnosti podnikatele -možnost získání podpory dle zákona o zaměstnanosti

Více

ZDROJE FINANCOVÁNÍ. Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu:

ZDROJE FINANCOVÁNÍ. Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu: ZDROJE FINANCOVÁNÍ Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu: 1. na činnost tzn. na redistribuci dávek a pokrytí sociálních služeb, které směřují k uživateli, 2. na správu potřebnou k činnosti, která

Více

o zaměstnávání tuto oblast upravuje zákon č. 435/2004 Sb.,o zaměstnanosti

o zaměstnávání tuto oblast upravuje zákon č. 435/2004 Sb.,o zaměstnanosti o zaměstnávání tuto oblast upravuje zákon č. 435/2004 Sb.,o zaměstnanosti 1) Rovné zacházení a zákaz diskriminace při uplatňování práva na zaměstnání 2) Kompetence úřadů práce 3) Právo na zprostředkování

Více

Daňový kalendář. 3. březen (pondělí) 10. březen (pondělí) 11. březen (úterý) 14. březen (pátek ) 17. březen (pondělí) 18.

Daňový kalendář. 3. březen (pondělí) 10. březen (pondělí) 11. březen (úterý) 14. březen (pátek ) 17. březen (pondělí) 18. Daňový kalendář 3. březen (pondělí) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2007 10. březen (pondělí) Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek

Více

Základní povinnosti podnikatele podle živnostenského zákona

Základní povinnosti podnikatele podle živnostenského zákona Základní povinnosti podnikatele podle živnostenského zákona Následující přehled není úplným výčtem povinností podnikatele plynoucích z živnostenského zákona. Pro potřeby rychlého přehledu a základní orientace

Více

Praha 6, Na Ořechovce 580/4, PSČ: 162 00

Praha 6, Na Ořechovce 580/4, PSČ: 162 00 Příloha 3 Kvalifikační dokumentace KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE NA SLUŽBY ZADANÉ V OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN

Více

Program na podporu oprav a modernizací bytových domů (NOVÝ PANEL) (ve znění platném od 15. 3. 2010).

Program na podporu oprav a modernizací bytových domů (NOVÝ PANEL) (ve znění platném od 15. 3. 2010). Program na podporu oprav a modernizací bytových domů (NOVÝ PANEL) (ve znění platném od 15. 3. 2010). Poskytovatel podpory: Státní fond rozvoje bydlení (pro dotace na úhradu úroků) Českomoravská záruční

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - KVALIFIKAČNÍ ČÁST k veřejné zakázce na dodávky dle 8, zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon) zadávané v otevřeném řízení dle 27 zákona ve

Více

MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI MEZI MINISTERSTVEM SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZAMĚSTNANOSTI NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ A MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ

MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI MEZI MINISTERSTVEM SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZAMĚSTNANOSTI NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ A MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI MEZI MINISTERSTVEM SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZAMĚSTNANOSTI NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ A MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY O VÝMĚNĚ ÚDAJŮ A PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCI PŘI POTÍRÁNÍ

Více

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnické osoba)

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnické osoba) Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnické osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná

Více

Začínáte? Druhy živností. a jejich náležitosti. Příručka pražského podnikatele

Začínáte? Druhy živností. a jejich náležitosti. Příručka pražského podnikatele Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz Druhy živností a jejich náležitosti Začínáte? Příručka pražského podnikatele Živností je soustavná činnost provozovaná

Více

Vývoj legislativy v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením. JUDr. Pavel Ptáčník Vládní výbor pro zdravotně postižené občany

Vývoj legislativy v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením. JUDr. Pavel Ptáčník Vládní výbor pro zdravotně postižené občany Vývoj legislativy v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením JUDr. Pavel Ptáčník Vládní výbor pro zdravotně postižené občany Situace v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením Na úřadech

Více

24. září 2015. Lucie Rytířová

24. září 2015. Lucie Rytířová 24. září 2015 Lucie Rytířová Zaměstnání Vyslání Imigrační povinnosti Daňové povinnosti Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 2 3 EU / EHP / Švýcarsko Smluvní státy (např. USA, Kanada, Korea, Japonsko,

Více

PRAVIDLA pro poskytování příspěvků z rozpočtu města (od 2013)

PRAVIDLA pro poskytování příspěvků z rozpočtu města (od 2013) Město Jeseník PRAVIDLA pro poskytování příspěvků z rozpočtu města (od 2013) I. Úvodní ustanovení 1. Poslání a cíle: Město Jeseník v rámci své samostatné působnosti v souladu se zákonem o obcích č. 128/2000

Více

Právní rámec postavení cizinců v České republice

Právní rámec postavení cizinců v České republice Právní rámec postavení cizinců v České republice Poradna pro státní občanství, občanská a lidská práva Praha, prosinec 2000 2 Na úvod: Smyslem následujících stránek není naprosto vyčerpávajícím způsobem

Více

STATUT NADAČNÍHO FONDU VERONIKA

STATUT NADAČNÍHO FONDU VERONIKA STATUT NADAČNÍHO FONDU VERONIKA se sídlem nám. 1. máje 25, Ráječko 679 02, Zapsáno v nadačním rejstříku dne 30. března 2009 Krajským soudem v Brně, oddíl N, vložka 337 I. ZŘIZOVATEL NADAČNÍHO FONDU 1.

Více

Posnídejte s námi na semináři

Posnídejte s námi na semináři Posnídejte s námi na semináři Mgr. Ondřej Nejedlý, advokát Mgr. Marie Adamová, LL.M., advokát 24. února 2015 I. Obsah Archivace a zabezpečení dokumentů 1. Archivace obecné povinnosti 2. Archivace pracovněprávní

Více

Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba)

Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním

Více

IČ: 00831999 Petr Soldatek, starosta obce Kontaktní osoba zadavatele:

IČ: 00831999 Petr Soldatek, starosta obce Kontaktní osoba zadavatele: VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE podle pravidel Programu rozvoje venkova a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon ) NA STAVEBNÍ PRÁCE Rekonstrukce

Více

Zákoník práce od 1.1.2012

Zákoník práce od 1.1.2012 Zákoník práce od 1.1.2012 Základní zásady pracovněprávních vztahů 2011 2012 13 (2): Zaměstnavatel a) nesmí přenášet riziko z výkonu závislé práce na zaměstnance, b) musí zajistit rovné zacházení se zaměstnanci

Více

Psychiatrická léčebna v Dobřanech Ústavní 2, 334 41 Dobřany. k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace,

Psychiatrická léčebna v Dobřanech Ústavní 2, 334 41 Dobřany. k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace, Veřejný zadavatel: Psychiatrická léčebna v Dobřanech Ústavní 2, 334 41 Dobřany vyzývá zájemce k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace, přičemž v souladu s ust. 18 odst. 3 z. č. 137/2006 Sb.,

Více

Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna

Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna 13ZadDPPOdmPes.pdf DÁVKY PĚSTOUNSKÉ PÉČE Tiskopis prosím vyplňte čitelně podací razítko Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna A. Žadatel - osoba pečující o dítě nebo osoba v evidenci 1) : Příjmení:

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 02_2014 únor 2014 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 02_2014 únor 2014 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 02_2014 únor 2014

Více

Švarcsystém po novele a v praxi

Švarcsystém po novele a v praxi Švarcsystém po novele a v praxi Pojem švarcsystém vznikl na základě praxe uplatňované v devadesátých letech minulého století podnikatelem Miroslavem Švarcem, který přišel na způsob, jakým se vyhnout povinným

Více

Pro účely těchto pravidel a podmínek: a) žadatelem o dotaci se rozumí poskytovatel sociálních služeb, registrovaný podle

Pro účely těchto pravidel a podmínek: a) žadatelem o dotaci se rozumí poskytovatel sociálních služeb, registrovaný podle Pravidla a podmínky pro poskytnutí dotace hlavního města Prahy v sociální oblasti pro rok 2010 prostřednictvím Městské části Praha 16 V. Program Podpora městských částí v sociální oblasti Městská část

Více

Přímá diskriminace Nepřímá diskriminace Sexuální obtěžování Nerovné zacházení Nároky z diskriminace Obrácení důkazního břemene

Přímá diskriminace Nepřímá diskriminace Sexuální obtěžování Nerovné zacházení Nároky z diskriminace Obrácení důkazního břemene doc. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D. Přímá diskriminace Nepřímá diskriminace Sexuální obtěžování Nerovné zacházení Nároky z diskriminace Obrácení důkazního břemene 1 Definice - EU Článek 2 ods.t1 písm.a) Směrnice

Více

Důvod a způsob založení povinného subjektu

Důvod a způsob založení povinného subjektu Důvod a způsob založení povinného subjektu Výňatek ze zákona zákona č. 251/2005 Sb.: 3 (1) Úřad a inspektoráty kontrolují dodržování povinností vyplývajících z a) právních předpisů, z nichž vznikají zaměstnancům,

Více

Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna

Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna 12ZadDPPOdmPes.pdf DÁVKY PĚSTOUNSKÉ PÉČE Tiskopis prosím vyplňte čitelně podací razítko Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna A. Žadatel - pěstoun, poručník 1) nebo osoba, která má zájem stát

Více

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO. platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO. platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo 1. Základní právní pojmy právo, právní systém, právní řád, právní

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU Smluvní strany: 1. Jihomoravský kraj zastoupený: Ing. Stanislavem Juránkem hejtmanem Jihomoravského kraje

Více

Povinnosti mzdové účetní a personalisty

Povinnosti mzdové účetní a personalisty ~ 1 ~ Povinnosti mzdové účetní a personalisty 1)Zákoník práce pojem závislé práce: Od roku 2012 došlo k upřesnění pojmu závislá práce, kdy je podle ust. 2 ZP závislou prací práce, která je vykonávána ve

Více

OBEC Heřmanovice Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC Heřmanovice Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Příloha č. 1 k Usnesení ZO Heřmanovice č. 14 ze dne 30.12.2013 Obecně závazná vyhláška obce o místních poplatcích OBEC Heřmanovice Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích Zastupitelstvo

Více

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují Přehled základních daňových ustanovení v oblasti penzijního připojištění účinných od 1. 1. 2008 po novele zákona o dani z příjmů realizované zákonem č. 261/2007 Sb. 1. Daňové úlevy účastníků penzijního

Více

193/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 29. července 1999. o státním občanství některých bývalých československých státních občanů

193/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 29. července 1999. o státním občanství některých bývalých československých státních občanů 193/1999 Sb. ZÁKON ze dne 29. července 1999 o státním občanství některých bývalých československých státních občanů Změna: 320/2002 Sb. Změna: 46/2006 Sb. Změna: 142/2012 Sb. Parlament ve snaze zmírnit

Více

Cizinec, který vstupuje na území České republiky s úmyslem požádat o azyl, musí

Cizinec, který vstupuje na území České republiky s úmyslem požádat o azyl, musí Cizinec, který vstupuje na území České republiky s úmyslem požádat o azyl, musí svůj záměr sdělit policii, což může učinit na hraničním přechodu. Samotná azylová procedura začíná podáním návrhu na zahájení

Více

Podnikání cizinců z tzv. třetích zemí získání dlouhodobého Pobytu za účelem Podnikání*

Podnikání cizinců z tzv. třetích zemí získání dlouhodobého Pobytu za účelem Podnikání* Podnikání cizinců z tzv. třetích zemí získání dlouhodobého Pobytu za účelem Podnikání* * Leták byl zhotoven v roce 2010. V souvislosti s předpokládanými změnami v legislativě na počátku roku 2011 nemusí

Více

Obecně závazná vyhláška Statutárního města Liberec č. 4/2012. č. 4/2012

Obecně závazná vyhláška Statutárního města Liberec č. 4/2012. č. 4/2012 č. 4/2012 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města

Více

KOMISE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ RADY MĚSTA KOLÍNA

KOMISE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ RADY MĚSTA KOLÍNA KOMISE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ RADY MĚSTA KOLÍNA Pravidla a podmínky pro podávání žádostí, rozhodování a udělování grantů v sociální oblasti města Kolína pro rok 2014 (Pravidla) Platnost a účinnost od: 14.

Více

Doporučení veřejného ochránce práv k naplňování práva na rovné zacházení s cizinci

Doporučení veřejného ochránce práv k naplňování práva na rovné zacházení s cizinci V Brně dne 21. července 2010 Sp. zn.: 29/2010/DIS/JŠK Doporučení veřejného ochránce práv k naplňování práva na rovné zacházení s cizinci I. Nastínění problematiky a právní režim Z činnosti veřejného ochránce

Více

Mgr. Jan Svoboda VY_32_INOVACE_17_PRÁVO_2.05_Živnostenské podnikání. Výkladová prezentace k tématu Živnostenské podnikání

Mgr. Jan Svoboda VY_32_INOVACE_17_PRÁVO_2.05_Živnostenské podnikání. Výkladová prezentace k tématu Živnostenské podnikání Škola Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Datum vytvoření Anotace Očekávaný výstup Druh učebního materiálu Mgr.

Více

Zaměstnávání zahraničních pracovníků z hlediska úřadu práce

Zaměstnávání zahraničních pracovníků z hlediska úřadu práce Zaměstnávání zahraničních pracovníků z hlediska úřadu práce Mgr. Lenka Navrátilová, Petra Jandová, Úřad práce Brno-město Zaměstnávání cizích státních příslušníků ve vědě a výzkumu; 11.3.2010 1 TRH PRÁCE

Více

OBSAH. Úvod... 17 Seznam zkratek... 18

OBSAH. Úvod... 17 Seznam zkratek... 18 Úvod..................................................... 17 Seznam zkratek........................................... 18 I. Přehled právních předpisů pro vedení personální agendy... 19 1. Obecné...........................................

Více

SMĚRNICE RADY 2004/114/ES

SMĚRNICE RADY 2004/114/ES SMĚRNICE RADY 2004/114/ES ze dne 13. prosince 2004 o podmínkách přijímání státních příslušníků třetích zemí za účelem studia, výměnných pobytů žáků, neplacené odborné přípravy nebo dobrovolné služby RADA

Více

STANOVISKO KOMISE. ze dne 30.11.2012

STANOVISKO KOMISE. ze dne 30.11.2012 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.11.2012 C(2012) 8867 final STANOVISKO KOMISE ze dne 30.11.2012 podle čl. 3 odst. 1 nařízení (ES) č. 715/2009 a čl. 10 odst. 6 směrnice 2009/73/ES Česká republika Certifikace

Více