Podnikatelský záměr otevření cukrárny ve Svitavách

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Podnikatelský záměr otevření cukrárny ve Svitavách"

Transkript

1 Podnikatelský záměr otevření cukrárny ve Svitavách Diplomová práce Bc. Barbora Šmídová Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. Katedra ekonomie a ekonomiky Studijní obor: Management hotelnictví a lázeňství Vedoucího diplomové práce: Ing. Eliška Smotlachová Datum odevzdání diplomové práce: Datum obhajoby diplomové práce: Praha 2014

2 Master s Dissertation Business plan opening patisserie in Svitavy Bc. Barbora Šmídová The Institute of Hospitality Management in Prague 8, Ltd. Department of Economy and Economics Major: Hospitality and Spa Management Thesis Advisor: Ing. Eliška Smotlachová Date of Submission: Date of Thesis Defense: Prague 2014

3 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma Podnikatelský záměr otevření cukrárny ve Svitavách zpracovala samostatně a veškerou použitou literaturu a další podkladové materiály, které jsem použila, uvádím v seznamu použitých zdrojů a že svázaná a elektronická podoba práce je shodná. V souladu s 47b zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách v platném znění souhlasím se zveřejněním své bakalářské práce, a to v nezkrácené formě, v elektronické podobě ve veřejně přístupné databázi Vysoké školy hotelové v Praze 8, spol. s r. o. Bc. Barbora Šmídová V Praze dne

4 Ráda bych poděkovala Ing. Elišce Smotlachové za vedení diplomové práce, individuální konzultace, cenné rady a připomínky.

5 Abstrakt ŠMÍDOVÁ, Barbora. Podnikatelský záměr otevření cukrárny ve Svitavách [Diplomová práce] Vysoká škola hotelová. Praha: s. Náplní diplomové práce je zpracování podnikatelského záměru pro otevření cukrárny ve Svitavách. V práci jsou rozpracované jednotlivé části podnikatelského plánu. Cílem práce je zjistit, je-li podnikatelský záměr pro otevření cukrárny ve Svitavách realizovatelný, a zda by takové podnikání mohlo být úspěšné. První část diplomové práce zahrnuje vysvětlení základních pojmů v podnikání, následně jsou v něm popsány jednotlivé formy podnikání v České republice. Zbytek první části je věnován zpracovávání podnikatelského plánu. V druhé praktické části je sepsán samotný plán otevření cukrárny ve Svitavách. V poslední návrhové části je vyhodnocováno, zda by měl podnikatel realizovat Podnikatelský záměr otevření cukrárny ve Svitavách. Jsou zde uvedena doporučení vedoucí k co nejúspěšnějšímu podnikání. Na základě provedených šetření a sepsání podnikatelského plánu bylo vyhodnoceno, že se podnikatelský záměr realizovat bude. Klíčová slova: cukrárna, hosté, kvalita, podnik, provozovna, podnikání, podnikatel, podnikatelský plán, podnikatelský záměr, Svitavy, zákazníci

6 Abstract ŠMÍDOVÁ, Barbora. Business plan - opening patisserie in Svitavy. [Master s Dissertation] The Institute of Hospitality Management. Prague : p. 84. Content of this master s dissertation was drawing up of business plan for opening patisserie in Svitavy. In this dissertation are elaborated component parts of this plan. The goal of this master s dissertation is to find out if the business plan for opening patisserie in Svitavy is practicable and if such a business could be successful. The first part of the master s dissertation, include explanation of basic terms in business and description of entrepreneurship forms in The Czech Republic. The rest of first part is dedicated to description of business plan and how to draw up the plan. In the second part is created business plan for opening patisserie in Svitavy. In the last proposal part is evaluated if the entrepreneur should realize this project or not. In this part are also some suggestions given to him. On the basis of research and writing up of business plan was evaluated, that the project will be realized. Keywords: business, business plan, buyer, company, customer, entrepreneur, entrepreneurship, enterprise, establishment, guests, patisserie, quality, Svitavy

7 Obsah Úvod Teoreticko-metodologická část Základní pojmy Podnikatel Podnikání Podnik Formy podnikání Podnikání fyzických osob Podnikání právnických osob Základní předpoklady úspěchu začínajících firem K čemu slouží podnikatelský plán Základní vlastnosti podnikatelského plánu Struktura podnikatelského plánu Titulní list Obsah Úvod a účel dokumentu Shrnutí Popis podnikatelské příležitosti Všeobecný popis firmy a klíčoví pracovníci Cíle firmy Potenciální trhy Okolí firmy a analýza konkurence Produkt, jeho výroba a distribuce Marketingová komunikace Finanční plán Hlavní předpoklady úspěšnosti a rizika plánu... 31

8 Přílohy Analytická část Titulní list Obsah Úvod a účel dokumentu Shrnutí Popis podnikatelské příležitosti Všeobecný popis firmy a klíčoví pracovníci Motto cukrárny Sedmé nebe, s. r. o Mise cukrárny Sedmé nebe, s. r. o Vize cukrárny Sedmé nebe, s. r. o Cíle firmy Potenciální trhy Okolí firmy a analýza konkurence Okolí firmy Konkurence Produkt, jeho výroba a distribuce Marketingová strategie Finanční plán Hlavní předpoklady úspěšnosti a rizika plánu Přílohy Návrhová část Závěr Literatura Přílohy... 84

9 Seznam tabulek a grafů Seznam tabulek Tabulka 1 Otevírací doba Tabulka 2 Jednotlivé podniky podle známosti Tabulka 3 - Návštěvnost cukráren a kaváren podle pohlaví Tabulka 4 Důležitost jednotlivých faktorů pro respondenty Tabulka 5 Měli byste zájem, aby v centru Svitav existovala cukrárna s výrobou domácích denně čerstvých zákusků za příznivé ceny? Tabulka 6 - Vybrané zákusky naší cukrárny, jejich cena a plánovaná produkce Tabulka 7 - Náklady na marketingovou komunikaci Tabulka 8 Počáteční rozvaha k Tabulka 9 - Úvěr a jeho splácení Tabulka 10 Výkonová spotřeba Tabulka 11 Osobní náklady Tabulka 12 Výkaz zisku a ztráty Tabulka 13 SWOT analýza Tabulka 14 Rizika, která mohou ohrozit cukrárnu Sedmé nebe, s. r. o Tabulka 15 Rizika a prevence Seznam grafů Graf 1 - Kolik respondentů zná jednotlivé podniky? Graf 2 - Jak často navštěvujete tyto podniky? Graf 3 - Podle čeho si vybíráte, kterou cukrárnu nebo kavárnu navštívíte? Graf 4 - Měli byste zájem, aby v centru Svitav existovala cukrárna s výrobou domácích denně čerstvých zákusků za příznivé ceny? Graf 5 - Věkové kategorie respondentů... 48

10 Úvod Tématem diplomové práce je Podnikatelský záměr otevření cukrárny ve Svitavách. Téma bylo zvoleno na základě domněnky, že ve Svitavách se nachází malé množství kaváren a cukráren, které by úspěšně podnikaly. Je předpoklad, že by zde mohla vzniknout nová cukrárna, která by dokázala uspokojit potřeby občanů Svitav. Sepsáním diplomové práce na téma Podnikatelský záměr otevření cukrárny ve Svitavách jejíž hlavní částí je podnikatelský plán pro otevření nové cukrárny ve Svitavách má být zjištěno, jestli by takové podnikání mohlo být prosperující a zda má smysl takový podnik ve městě Svitavy zavádět. Cílem diplomové práce je sepsání podnikatelského plánu, který by mohl být vhodným podkladem pro začínajícího podnikatele, jenž by chtěl otevřít cukrárnu ve Svitavách. Práce obsahuje tři hlavní části, ty jsou dále rozděleny na kapitoly a podkapitoly. Toto třídění bylo zvoleno z důvodu přehlednosti a lepší orientace v textu. V diplomové práci jsou uplatňovány vědecké metody, a to hlavně vlastní šetření, pozorování, syntéza, analýza, dedukce, deskripce a komparace. V první části práce, teoreticko-metodologické, jsou vysvětleny zejména základní pojmy z podnikání v České republice. Dále se v ní píše o podnikatelském plánu a důvodu, proč se plán sepisuje, o základních vlastnostech podnikatelského plánu a jeho struktuře. Druhá část práce je analytická. Celá analytická část je věnována zpracování podnikatelského plánu pro otevření cukrárny ve Svitavách. Ve třetí, návrhové části, vycházím z toho, co jsem zjistila v analytické části a vyhodnocuji, jestli by Podnikatelský záměr otevření cukrárny ve Svitavách měl být zrealizován. 10

11 Nejdůležitějšími informačními zdroji při zpracovávání diplomové práce byly zejména odborné knihy, pojednávající o zpracování podnikatelského plánu a o podnikání samotném. Především to pak byly Podnikatelský plán a strategie od Jitky Srpové, Ivany Svobodové, Pavla Skopala a Tomáše Orlíka a Obchodní plán - vytvořte ho správně a rychle! od Rhondy Abrams a Julie Vallone. Dále bylo pracováno s internetovými zdroji, elektronickými databázemi, statistikami a jinými odbornými pracemi. Je předpoklad, že město Svitavy se obyvateli nabízí vhodnou příležitost k otevření cukrárny s domácí výrobou cukrářských produktů. 11

12 1 Teoreticko-metodologická část 1.1 Základní pojmy V samém počátku je třeba vymezit základní pojmy podnikatel, podnikání a podnik Podnikatel Kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku, je považován se zřetelem k této činnosti za podnikatele. (Zákon č. 89/2012 Sb. Nový občanský zákoník, 420) Podnikatel je osoba, která podstupuje určité riziko za účelem dosažení zisku. Tato osoba obětuje svůj čas, jméno a úsilí, aby dosáhla svých cílů. Podnikatel může být zapsán v obchodním rejstříku, může podnikat na základě živnostenského oprávnění, může podnikat na základě zvláštních předpisů (př. příslušnost k určité komoře) nebo jako fyzická osoba být zapsán do evidence u místního úřadu. Podnikatel by měl být schopen vytyčit si cíle, nalézt vhodné příležitosti, zajistit finance potřebné k podnikání, být aktivní a inovativní. Měl by to být takový člověk, který je schopný zorganizovat si svoji podnikatelskou aktivitu. Je zpravidla vytrvalý ve svém snažení, má plné nasazení pro věc a nechybí mu sebevědomí. Osoba, která se rozhodne podnikat, musí být schopna čelit riziku vycházejícímu z podnikání. Základní vlastnosti a předpoklady pro úspěšného podnikatele se podle různých zdrojů mohou lišit, ale mezi hlavní je třeba zařadit časovou flexibilitu, sebedůvěru, podnikavost, organizační schopnosti, rozhodnost, znalosti v oboru podnikání, iniciativnost, vytrvalost, cílevědomost, zodpovědnost, motivovanost, ochotu podstoupit riziko a v neposlední řadě i nadšení pro věc. 12

13 1.1.2 Podnikání Podle zákona č. 455/1991 Sb. O živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů bylo podnikání definováno takto: Podnikání je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených zákonem. Tento zákon byl nahrazen zákonem č. 89/2012 Sb. Nového občanského zákoníku (viz Podnikatel). Hlavní atributy podnikání tedy jsou: samostatná a soustavná činnost, podnikání na vlastní účet a na vlastní zodpovědnost a hlavní účel podnikání je dosažení zisku. Pojem podnikání můžeme vnímat z několika hledisek: ekonomického, psychologického, sociologického a právnického. Z ekonomického hlediska se jedná o činnost, při které jsou zapojeny určité ekonomické zdroje tak, aby vzrostla jejich primární hodnota, to znamená tak, aby vznikla přidaná hodnota. Z psychologického hlediska jde o činnost, kde je hlavním stimulem něčeho dosáhnout, splnit si cíl. Je to způsob, jak se sám uplatnit. Ze sociologického hlediska jde o vytváření lepších podmínek pro všechny zúčastněné (př. vytváření nových pracovních pozic). Z právnického hlediska je podnikání definováno zákonem 89/2012 Sb. Nového občanského zákoníku Podnik Podnik můžeme chápat jako místo výkonu nějaké podnikatelské činnosti, na tomto místě se přeměňují určité vstupy na výstupy. Dále lze tento pojem chápat jako souhrn všeho, co slouží podnikateli k podnikání (př. hmotné i nehmotné prostředky, práva). Nejčastěji se setkáme s právním vysvětlením tohoto pojmu, kde je podnik definován takto: Podnik je soubor hmotných, osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patří podnikateli a slouží k provozování podniku nebo 13

14 vzhledem k své povaze mají tomuto účelu sloužit. V právním smyslu je podnik považován za věc, a to věc hromadnou. (Zákon č. 513/1991 Sb. Obchodní zákoník, 5). Podnik je každá organizace, která provozuje hospodářskou činnost. Podnik může být použit i jako synonymum pro firmu anebo organizaci. Veškeré obchodní společnosti, družstva, některé zahraniční podnikající osoby a fyzické osoby, které mají bydliště v České republice, musí být zapsány v obchodním rejstříku. Tyto osoby pak obdrží IČO identifikační číslo. 1.2 Formy podnikání Před rozhodnutím začít podnikat je důležité správně si zvolit právní formu podnikání. Tato forma se může později změnit, ale přináší to značné obtíže. V první řadě je potřeba se rozhodnout, zda budeme podnikat jako fyzická nebo právnická osoba Podnikání fyzických osob Je to samostatné podnikání na vlastní jméno a odpovědnost. Jedná se o podnikání, kdy osoba obdrží živnostenské oprávnění, oprávnění provádět zemědělskou činnost nebo jiné oprávnění stanovené podle zvláštních podmínek. Podnikatelé se mohou spojit do sdružení fyzických osob a mohou spolupracovat. Tímto nevzniká obchodní společnost. Podnikání na základě živnostenského oprávnění je v České republice nejčastějším druhem podnikání. Podnikání s živnostenským nebo jiným oprávněním je vhodné zejména pro ty, kteří začínají s podnikáním a pro ty, pro něž není podnikání hlavním zdrojem finančních příjmů. Nejjednodušší způsob, jak začít podnikat, je na základě živnostenského oprávnění. Nevyžaduje příliš právních úkonů spojených se založením, není potřeba počáteční vklad, činnost může být zahájena hned po ohlášení a ukončena kdykoliv. Podnikatelé mají větší volnost v rozhodování. Většinou lze platit daně paušální sumou a zisk je daněn daní z příjmů fyzických osob. Je tu možnost předat některé povinnosti a část výdajů a příjmů na osobu, která žije ve společné domácnosti jako podnikatel. Podnikatel ručí neomezeně svým 14

15 majetkem za závazky firmy. Podnikatelé podnikající na základě živnostenského oprávnění mají větší problémy se získáním finančních prostředků od bank. Jak začít podnikat na základě živnostenského oprávnění Živnosti se dělí na živnosti ohlašovací a koncesované. Ohlašovací se pak dále dělí na volné, pro které stačí splnění pouze všeobecných podmínek a na živnosti řemeslné a vázané, kde se dokazuje odborná způsobilost. Prvním krokem je zvolit si obchodní jméno firmy, pod kterým bude provozováno živnostenské podnikání. Takové jméno by se mělo skládat ze jména a příjmení podnikatele a popřípadě jména a příjmení s dodatkem, který může specifikovat vykonávanou činnost blíže. Podnikat lze pouze v oboru, který má znaky živnosti. Musí být splněny všeobecné a zvláštní podmínky. Mezi všeobecné podmínky patří dovršení plnoletosti. Další podmínkou je způsobilost k právním úkonům a bezúhonnost, kde se zde pro tyto účely bere jako bezúhonný ten, kdo nebyl odsouzen za trestný čin související s podnikáním, nebo ten, kdo se nedopustil trestného činu, kterého by se mohl dopustit znovu při provozování živnosti. Zvláštní podmínky pro živnostenské podnikání jsou dány odbornou způsobilostí, která se dokládá u živností řemeslných výučním dokladem či dokladem o praxi. U živností vázaných se dokládá osvědčením o odborné způsobilosti a u živností koncesovaných musí být splněny zvláštní podmínky podle zákona. (Zákon č. 455/1991 Sb. Zákon o živnostenském podnikání) Po výběru druhu živnosti, který hodláme provozovat, je potřeba vyplnit registrační formulář. Takový formulář lze vyplnit na centrálním registračním místě nebo také na Czech POINTu. Tam je také třeba předložit potřebné dokumenty a uhradit správní poplatek. Poté už podnikateli nic nebrání v tom, aby zahájil svoji podnikatelskou činnost. (http://www.businessinfo.cz, 2014) 15

16 1.2.2 Podnikání právnických osob při vzniku právnické osoby vzniká nový právní subjekt. Podle zákona 89/2012 Sb. Právnická osoba je organizovaný útvar, o kterém zákon stanoví, že má právní osobnost nebo jehož právní osobnost zákon uzná. Právnická osoba má právní osobnost od svého vzniku do svého zániku. (Zákon č. 89/2012 Sb. Nový občanský zákoník, 118) Obchodní korporace Obchodní korporace jsou dány zákonem o obchodních korporacích 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích). Mezi obchodní korporace patří obchodní společnosti a družstva. Obchodní společnosti se pak dále dělí na obchodní osobní společnosti a kapitálové společnosti. Do osobních společností se řadí veřejné obchodní společnosti a komanditní společnosti. Do kapitálových společností patří akciové společnosti a společnosti s ručením omezeným. Samostatně pak stojí evropské družstevní společnosti a evropská hospodářská zájmová sdružení. (Zákon č. 90/2012 Sb. Nový občanský zákoník, 1-94) Osobní společnosti U osobní společnosti je obvyklé, že se podnikatel osobně účastní řízení firmy a společníci v takové firmě ručí za závazky neomezeně. Do osobních společností se řadí veřejné obchodní společnosti a komanditní společnost. (Zákon č. 90/2012 Sb. Nový občanský zákoník, 8) Veřejná obchodní společnost V této společnosti musí být nejméně dva společníci, kteří ručí společně a nerozdílně za závazky firmy. Jako zkratka firmy se používá veř. obch. spol. nebo také v. o. s. Pokud se v názvu společnosti vyskytuje alespoň jedno z jmen společníků, stačí označení a spol. Veřejná obchodní společnost může být založena fyzickou i právnickou osobou. Veřejná obchodní společnost je ustanovena společenskou smlouvou. Základní vklad není třeba. Statutárním orgánem společnosti jsou všichni společníci nebo to může být i jeden z nich. Zisk je dělen rovným dílem mezi společníky a nepodléhá danění z příjmu právnických osob. Pro společníky platí i zákonná omezení například členové nesmí podnikat v obdobné činnosti a být členy statutárního orgánu společnosti podnikající v obdobné 16

17 činnosti. Převádění podílu společníka je zakázáno. Společnost lze opustit výpovědí. V takovém případě společnost zaniká, pokud se zbývající členové nedohodnou jinak. (Zákon č. 90/2012 Sb. Nový občanský zákoník, ) Komanditní společnost Komanditní společnost vzniká společenskou smlouvou. V komanditní společnosti ručí za dluhy společnosti nejméně jeden člen omezeně, takový člen se nazývá komandista a nejméně jeden člen neomezeně, nazývaný jako komplementář. Komanditní společnost může být také označena zkratkou kom. spol. nebo také k. s.. Podíly komandistů jsou určeny podle výše jejich vkladů. Minimální vklad komandity je Kč. Komandisté ručí do výše určené částky (komanditní sumy), tato částka nesmí být nižší než komandistův vklad. Komandisté se nepodílejí na vedení společnosti. Komplementáři jsou statutárním orgánem komanditní společnosti. Komplementáři nemají právo převést svůj podíl, ale komandisté ano. Zisk a ztráta jsou děleny mezi společnost a komplementáře. Zisk připadající pro společnost se po zdanění dále dělí mezi komandity. Tento druh obchodní společnosti v České republice není moc častý. (Zákon č. 90/2012 Sb. Nový občanský zákoník, ) Kapitálové společnosti U kapitálových společností jsou společníci povinni vnést vklad do společnosti, další povinnosti v rámci řízení už nemají. Za závazky firmy společníci neručí vůbec, anebo jen částečně. Do kapitálových společností patří akciová společnost a společnost s ručením omezeným. Hlavním rysem kapitálových společností je majetková účast společníků společností. Akciová společnost Akciová společnost má nejsložitější organizační strukturu ze všech obchodních společností. Pro akciovou společnost se používá zkratka a. s. nebo akc. spol.. Základní kapitál akciové společnosti je stanoven na Kč ( ) pokud není veřejná nabídka. Při veřejné nabídce je to Kč. Tento vklad je rozvržen na akcie, jež jsou volně obchodovatelné na burze. V akciové společnosti se za závazky ručí celým majetkem společnosti, ale akcionáři za závazky společnosti svým majetkem neručí. Akciová společnost už nevzniká dvěma způsoby, jako dříve. Společnost se již nezakládá 17

18 společenskou smlouvou nýbrž stanovami. Den, kdy je taková společnost zapsána do obchodního rejstříku, se bere jako den jejího vzniku. Nejvyšším orgánem akciové společnosti je valná hromada. Novinkou je, že se společnost může rozhodnout, jestli bude spravována dvěma orgány nebo jedním. Je-li společnost spravována dvěma orgány, jedná se o dualistický model. Dva orgány, které se starají o správu společnosti, se nazývají představenstvo, které je statutárním orgánem, a dozorčí rada. Pokud je společnost spravována pouze jedním orgánem, jedná se o monistický model. Orgánem, který spravuje celou společnost, je v tomto případě správní rada. Podíly ve společnosti jsou udávány akciemi, které jsou na prodej. Akciové společnosti mají zveřejňovací povinnost. (Zákon č. 90/2012 Sb. Nový občanský zákoník, ) Společnost s ručením omezeným Tento druh obchodních korporací je v České republice nejvíce rozšířen. Ve společnosti s ručením omezeným ručí společníci za dluhy firmy společně a nerozdílně ve výši vkladu, který ještě nebyl splacen. Před tím, než vešel v platnost Nový občanský zákoník, byl základní kapitál společnosti stanoven na Kč a výše vkladu každého společníka musela být nejméně Kč. Podle nového občanského zákoníku stačí základní vklad ve výši 1 Kč, čímž se tento typ podnikání stal pro mnoho lidí dostupnějším. Základní kapitál je pak tvořen vklady společníků a výše těchto vkladů určuje výši podílu ve společnosti. Podíl ve firmě je možné převést do cenného papíru. Společnost s ručením omezeným musí vést rezervní fond. Společnost se zakládá společenskou smlouvou a nejvyšším orgánem společnosti je valná hromada. Na valné hromadě stojí všechna vážná rozhodnutí. Statutárním orgánem společnosti s ručením omezeným je jednatel nebo jednatelé. Za nepovinný orgán je považována dozorčí rada, která může být zvolena jako orgán kontrolní. Podíly ve společnosti se mohou převádět, a tak může dojít i k vystoupení ze společnosti. (Zákon č. 90/2012 Sb. Nový občanský zákoník, ) Družstvo Družstva jsou zakládána jak pro účely podnikání, tak i například na podporu třetích osob. Tím se liší od obchodních společností. Minimální počet členů v družstvu je tři. Jedná se o neuzavřené společenství, takže členů může i v průběhu přibývat. Hlasy členů jsou si rovny a základní kapitál družstva je variabilní. Společnost je zakládána ustavující schůzí, která přijímá stanovy společnosti (základní dokument). Nejvyšším orgánem v družstvu je členská schůze, představenstvo je statutárním orgánem. Kontrolní orgán, kterým je 18

19 kontrolní komise, je dobrovolný a je zakládán hlavně u větších družstev. Vznik společnosti je vázán na zápis do obchodního rejstříku, stejně tak jako zánik společnosti na jeho vymazání z obchodního rejstříku. Výše základního kapitálu není dána, ale vklad všech členů družstva musí být stejný. Vklad do družstva nemusí mít jenom finanční podobu, ale může mít i hmotnou povahu nebo povahu služeb či práce. Družstvo ručí za své závazky celým svým majetkem. Členové družstva neručí za závazky družstva, ale družstvo má právo od nich žádat finanční výpomoc, kterou by byly hrazeny vzniklé ztráty. Výše takové výpomoci každého člena nesmí být větší než trojnásobek vkladu toho člena. Družstva mohou být například bytová, sociální, spořitelní a úvěrní, zemědělská, anebo evropské družstevní společnosti. (Zákon č. 90/2012 Sb. Nový občanský zákoník, ) 1.3 Základní předpoklady úspěchu začínajících firem Aby mohlo být podnikání úspěšné, je třeba nejdříve zvážit, zda jsou splněna základní kritéria úspěšného začínajícího podnikatele. Začínající podnikatel by měl mít velmi silnou motivaci, která by měla být vedena tím, jaké jsou jeho plány. Důležitá je představa o podnikání a vytyčení cílů, kterých chce dosáhnout. Podnikatel by měl být podporován i ze strany rodiny a přátel a měl by promyslet, jak hodlá skloubit svůj osobní a podnikatelský život. Podnikatel by měl zvážit své osobní předpoklady pro podnikání. To jak zvládá stresové situace, jak se umí vypořádat s různými problémy, jestli má charakterové vlastnosti vhodné pro podnikání. Jedno z nejdůležitějších kritérií k tomu, aby mohlo být začínající podnikání úspěšné je objevení mezery na trhu a implikace originálního nápadu na podnikání do reality. Je důležité zvolit si správně právní formu podnikání už v začátku, protože pozdější měnění právní formy může být zdlouhavé a komplikované. 19

20 Podnikatelé nesmí opomenout ani sestavení zakladatelského rozpočtu, který jim pomůže k uvědomění si jejich finanční situace a k tomu, aby zjistili, z jakých finančních zdrojů budou krýt potřeby firmy. Dalším důležitým krokem je sestavení podnikatelského plánu. Pro mnoho podnikatelů se to může zdát jako zbytečný krok, ale je to jeden z nejdůležitějších kroků, který pomůže jak začínajícím, tak i zkušenějším podnikatelům. Podnikatelský plán je pro podnikatele důležitý proto, aby si srovnali své myšlenky, přenesli je na papír a uvědomili si, jestli jsou jejich plány realizovatelné a jestli jejich představy nejsou pouhou naivní představou. (Veber, 2012) 1.4 K čemu slouží podnikatelský plán Podnikatelský plán by měl být sepsán vždy před začátkem podnikání. V průběhu podnikání se podnikatelský plán sepisuje vždy, když dojde k nějakým důležitým změnám. Když firma expanduje nebo je třeba provést významná rozhodnutí, je-li nutné zanalyzovat konkurenci, nebo jen proto, aby měl podnikatel aktuální přehled o svém podniku a jeho odděleních. Podnikatelský plán se sepisuje pro účely získání finančních prostředků od bank, nebo když se podnikatel obrací na investory. Dobře napsaný podnikatelský plán by měl přesvědčit toho, komu je určen o tom, že bude podnikání úspěšné. Z takového plánu by mělo vyplynout, že výrobek či služba budou dostatečně kvalitní, popřípadě originální, že podnik bude mít schopné a výkonné pracovníky, že pro produkt či službu existuje cílový trh a že máme jasno v tom, z jakých finančních zdrojů budeme krýt potřeby podniku. Proces zpracování podnikatelského plánu je velmi přínosný i pro podnikatele samotného. Při sestavování podnikatelského plánu si ujasní, jaké kroky musí učinit v jednotlivých oblastech, jak osloví zákazníky, na kterých trzích bude nabízet svůj produkt, jak silná je konkurence, jak se odliší od konkurence, kolik bude potřebovat zaměstnanců, zda bude mít dostatečné výrobní kapacity i v případě rostoucí poptávky aj. Pomocí podnikatelského plánu si podnikatel postupně odpoví na následující otázky: Kde se nyní nachází? Kam se chce dostat? Jak toho chce dosáhnout? (Srpová, 2011, s. 14) 20

21 1.5 Základní vlastnosti podnikatelského plánu Základní vlastnosti podnikatelského plánu jsou srozumitelnost, stručnost, logičnost a pravdivost. Podnikatelský plán měl mít také číselné vyjádření a respektovat riziko. Srozumitelnost - vyjádření v podnikatelském plánu by měla být vyjádřena jednoduchou formou. Jednotlivé myšlenky by na sebe měly navazovat. Důležité údaje mohou být uvedeny pro přehlednost formou tabulek. Stručnost plán by měl být zestručněn do té podoby, aby osoba, pro kterou je určen, neztrácela při jeho čtení pozornost. Měly by být uváděny nejdůležitější údaje. Jeho rozsah by měl být úměrný rozsahu podnikání, které plánujeme. Logičnost v podnikatelském plánu by měla jednotlivá tvrzení na sebe logicky navazovat a jednotlivé části by měly být spolu v souladu. Pravdivost podnikatelský plán by měl být napsán pravdivě, dle nejlepšího vědomí a svědomí. Měl by být napsán tak, aby co nejvíce odpovídal reálné situaci. Podnikání by v něm nemělo být nadhodnocováno. Podnikatel by měl být v rámci podnikatelského plánu upřímný i sám k sobě. Číselné vyjádření ten pro koho je podnikatelský plán určen se bude zajímat také o číselné (finanční) vyjádření podnikatelského plánu. Pro takového člověka budou finanční údaje velice důležité a všechna tvrzení v podnikatelském plánu by proto měla být číselně podložena. Riziko velmi důležité je přemýšlet i o budoucím vývoji podniku a počítat s tím, že se kolem podniku a i v něm mohou vyskytovat určitá rizika a že se podnik může dostat do krize. Proto by podnik měl mít vytvořený plán na řešení krizových momentů. Takový plán zvyšuje věrohodnost podnikatele a jeho aktivit. (Blackwell, 1993, s. 4-5) 21

22 1.6 Struktura podnikatelského plánu Struktura podnikatelského plánu není přesně určena, proto existuje mnoho možností, jak může takový plán vypadat. Rozsah a strukturu podnikatelského plánu by měl každý podnikatel zvolit sám podle toho, o jak velkou firmu se jedná a pro koho je plán určen. Možná struktura podnikatelského plánu: 1. Titulní list 2. Obsah 3. Úvod a účel dokumentu 4. Shrnutí 5. Popis podnikatelské příležitosti 6. Všeobecný popis firmy a klíčoví pracovníci 7. Cíle firmy 8. Potenciální trhy 9. Okolí firmy a analýza konkurence 10. Produkt, jeho výroba a distribuce 11. Marketingová strategie 12. Realizační projektový plán 13. Finanční plán 14. Hlavní předpoklady úspěšnosti a rizika plánu 15. Přílohy (Srpová, 2011) Titulní list Titulní list obsahuje jméno firmy a také logo firmy, pokud firma takové logo má. Dále se na něm uvádí název podnikatelského záměru a jméno autora plánu a dalších klíčových osob, sídlo společnosti a kontakty. Za důležité také považuji uvést upozornění: Informace obsažené v tomto dokumentu jsou důvěrné a jsou předmětem obchodního tajemství. Žádná část tohoto dokumentu nesmí být reprodukována, kopírována nebo jakýmkoli způsobem 22

23 rozmnožována nebo ukládána v tištěné či elektronické podobě bez písemného souhlasu autora. (Srpová, 2011, s. 15) Titulní straně bychom měli věnovat pozornost z hlediska úpravy a nevkládat na ni přehnaně mnoho informací Obsah Je to část podnikatelského plánu, na kterou se mnohdy zapomíná. Obsah by neměl být příliš rozsáhlý. Měl by být dělen nejvýše na tři úrovně, aby zůstal přehledný. Obsah nám má pomoci najít v podnikatelském plánu rychle potřebnou informaci Úvod a účel dokumentu Úvod a účel je ta část podnikatelského plánu, která je umístěna na začátku dokumentu. Tím je hned v počátku objasněno k čemu daný dokument slouží (pro koho je určen) a jak obsáhlý, detailní a komplexní bude Shrnutí Shrnutí není úvodem, je to jedna z nejdůležitějších částí podnikatelského plánu. Obsahuje kumulovaný souhrn toho, co se bude v dalších částech podrobněji rozepisovat. Shrnutí by mělo v tom, kdo ho čte podnítit zájem daný dokument dále studovat. Rozsah by měl být opět dán tím, čeho chceme tímto dokumentem dosáhnout a pro koho je určen. Shrnutí by mělo obsahovat nejdůležitější informace. Záměrem shrnutí je podat přesvědčivý obraz o cílech firmy, cestách k jejich dosažení, potřebné výši kapitálu a míře jeho zhodnocení. (Veber, 2012, s. 99) Shrnutí může být rozvrženo do jednotlivých odstavců podle toho, jak je rozdělen podnikatelský plán. Nejdůležitější informace můžeme graficky vymezit například odrážkami. Tato část podnikatelského plánu se zpracovává až jako jedna z posledních, když máme všechny ostatní části hotovy. 23

24 1.6.5 Popis podnikatelské příležitosti V této části uvádí podnikatel, v čem vidí příležitost začít podnikat v daném oboru. Existuje-li mezera na trhu, nebo jestli přichází s nějakým novým inovativním výrobkem či službou. Obhajuje zde, že právě teď je ten správný čas pro to, aby jeho podnikatelský plán byl přiveden k životu a že on je ten, kdo se o to nejlépe postará. Uvede zde, kdo by mohl potřebovat jeho produkt či službu, proč by si měl vybrat právě ten jeho a jaké možnosti má zákazník v současné době. Má-li zájem o daný produkt nebo službu, jak jsou jeho potřeby naplněny Všeobecný popis firmy a klíčoví pracovníci Je třeba rozlišit, jde-li o již zavedený podnik, nebo zda se chystáme otevřít podnik nový. Pokud v této části píšeme o podniku, který už existuje, bude v této části sepsána stručná historie firmy, důležité milníky v jejím životě. Bude zde uvedeno, kdy firma vznikla, kde sídlí, kdo jsou její majitelé, čemu se tato firma věnuje, jaká je její právní forma a proč byla založena. Nesmíme opomenout uvést klíčové osobnosti ve firmě, popis jejich pracovních míst, kvalifikační předpoklady a jejich hlavní náplň práce. Při představování klíčových osobností začínáme vzděláním a dosavadními praktickými zkušenostmi, zejména v řídících funkcích. Úplné životopisy nejsou nutné, ty patří spíše do přílohy. Rozsah každé osobní charakteristiky závisí na tom, jaký vliv na úspěch podnikatelského záměru by příslušná osobnost měla mít. (Srpová, 2011, s. 16) V této části podnikatelského plánu by se měly nacházet pouze ověřené jasné údaje, je možné přiložit i nejdůležitější finanční údaje o firmě, za poslední tři roky. Bude zde uvedena mise a vize podniku. Pokud sestavujeme podnikatelský plán před začátkem podnikání, bude vynechána část o historii firmy. Plán bude odrážet předpokládaný stav po uvedení podniku do reality. 24

25 Ve všeobecném popisu firmy můžeme uvést otevírací dobu, i předběžnou představu o provozu našeho podniku, z jakého důvodu se domníváme, že náš podnik bude ziskový a jak toho chceme dosáhnout Cíle firmy Tato část má přesvědčit toho, komu je určena o úspěšnosti podnikatelského záměru a schopném managementu firmy. Opět je zde zmíněna vize firmy a na základě ní jsou pak zformulovány cíle firmy. Cíle firmy jsou sestaveny podle metody SMART(ER). Cíle firmy by měly být: S specific, significant, simple (konkrétní, významné, jednoduché) M measurable, meaningful, motivational (měřitelné, smysluplné, motivující) A achievable, attainable, appropriate (proveditelné, dosažitelné, odpovídající) R realistic, relevant, rewarding (realistické, důležité, výnosné) T timed, trackable, tangible (termínované, dohádatelné, hmatatelné) E evaluated, ethical, engaging, ecological (hodnocené, etické, strhující, ekologické) R reevaluated, recordable, revisited (průběžně hodnocené, zaznamenatelné, přehodnocené) Cíle firmy by měly mít reklamní charakter. Měly bychom vyzvednout to, v čem jsme dobří, a čeho hodláme dosáhnout. Cíle firmy se stanovují zhruba na pět let s upřesněním na jeden až dva roky. (Srpová, 2011) Potenciální trhy Aby mohlo být podnikání úspěšné, musí pro něj existovat dostatečně velký cílový trh. V této části podnikatelského plánu je naší ambicí zjistit, kdo jsou naši cíloví zákazníci. Musíme zjistit, jestli takoví zákazníci vůbec existují, kdo jsou, kolik jich je a co od nás očekávají. Jsou tito cíloví zákazníci připraveni na to, co jim chceme nabídnout? Je důležité správně určit velikost cílového trhu, abychom mohli zvolit správnou strategii marketingu a prodeje. 25

26 Tato část podnikatelského plánu je založena na průzkumu trhu, který by měl podnikatel před začátkem podnikání provést, aby zjistil, jestli se mu podnikání v dané lokalitě bude rentovat. Po dostatečném průzkumu trhu by podnikatel měl být schopen určit cílovou lokalitu, z které budou zákazníci. Jsou cíloví zákazníci z naší ulice, města, kraje, regionu, nebo jsou ze vzdálenějších oblastí? Jaká je hustota zalidnění v dané lokalitě? Jak může klima v dané oblasti ovlivnit zájem o náš produkt nebo službu? Jaká je dopravní struktura v námi vybraném místě? Měly bychom se zajímat o demografické údaje. Jaký je průměrný věk našich zákazníků? Jaký mají příjem? Jaká je nezaměstnanost? Jsou naši zákazníci především muži nebo ženy? Neméně důležité je zjistit, jaká je motivace zákazníka pro koupi určitého produktu nebo služby. Podle čeho zákazník vybírá? Jak dlouho se rozhoduje? Kde obvykle nakupuje? Jak by měl vypadat podnik, kde by chtěl nakupovat? Jak často zákazník nakupuje takový produkt nebo službu? V této části by měly být zahrnuty informace jak o cílovém trhu, tak i celkovém trhu. Po zjištění cílových zákazníků můžeme lépe přizpůsobit produkt jejich představám. Pomůže nám to s tvorbou cen, zaměřením reklamy a s určením prodejnosti našeho produktu či služby. (Srpová, 2011) Okolí firmy a analýza konkurence Okolí firmy Vnější prostředí firmy může výrazně ovlivnit úspěšnost podnikání. Vnější prostředí firmy se dělí na makroprostředí a mikroprostředí. Makroprostředí podniku můžeme vyhodnotit pomocí analýzy PEST. Tato analýza zkoumá faktory politicko-legislativní, ekonomické, socio-kulturní a technologické. Mikroprostředí podniku je pak tvořeno dodavateli, konkurencí, firmami v okolí, veřejností a odběrateli či zákazníky. 26

27 Konkurence Znalost konkurence jako jednoho z faktorů, který ovlivňuje mikroprostředí našeho podniku je velice důležitá. Měli bychom znát jak silné, tak i slabé stránky naší konkurence. K tomu musíme v první řadě identifikovat, kdo naši konkurenti jsou. Kolik jich máme? Kteří nás mohou ohrozit? Stejně důležité jako znát svou konkurenci je učit se od ní. Sledujte, co váš konkurent dělá dobře a co dělá špatně. To vám umožní poskytovat potenciálnímu zákazníkovi lepší služby a využít strategických příležitostí na trhu. (Abrams, 2007, s. 59) Je-li malá konkurence na našem cílovém trhu, máme mnohem větší šanci být úspěšní. Při bližší analýze našich konkurentů, bychom měli popsat jejich silné a slabé stránky. Kde se podniky těchto konkurentů nacházejí? Jaké mají postavení na trhu? Rostou tyto podniky? Jak se tyto podniky prezentují navenek? Jaká je jejich nabídka? Jaké ceny mají naši konkurenti? Analýza konkurence by nám měla pomoci určit, jak velký podíl konkurence zabírá na našem cílovém trhu. Měli bychom také být schopni určit pořadí našich konkurenčních firem podle oblíbenosti nebo úspěšnosti. Po dokončení analýzy konkurence bychom měli být schopni identifikovat v čem je naše firma oproti konkurenčním firmám ve výhodě a v čem je její šance uspět. (Blackwell, 1993) Produkt, jeho výroba a distribuce V této části je třeba ujasnit si, co přesně budeme nabízet našim zákazníkům. V čem budou naše produkty specifické a proč by je měli zákazníci kupovat. Popisují se zde vlastnosti produktů, jejich design a značka. Uvedeme záruční lhůtu produktů. Vymezíme nabídku služeb. Jedná se o přehled alespoň základních produktů, jejich odhadovanou cenu a objem produkce. V části věnované výrobě se rozepíšeme o výrobních postupech, strojích a zařízeních, které používáme. Jaké výrobní kapacity podnik má. Jaké máme v podniku materiálové 27

28 a surovinové zabezpečení a jak v našem podniku chceme umístit výrobu. Vyzdvihneme zde silné stránky vlastní výroby. Nezapomeneme se zmínit o dodavatelských vztazích. Distribuce nám definuje, jak bude daný produkt prodáván. Budou-li naše produkty prodávány přímo zákazníkům, nebo jestli budou využity prodejní mezičlánky. Při využití mezičlánků je tu konkretizujeme. Uvedeme objem produkce, který hodláme prodat za určitý časový úsek Marketingová komunikace Marketingová komunikace označuje prostředky, jimiž se firmy pokoušejí informovat spotřebitele, přesvědčovat je a připomínat jim přímo nebo nepřímo produkty a značky, které prodávají. (Kotler, 2007, s. 574) Dobře zvolená komunikační politika pomůže tomu, aby od nás zákazníci co nejvíce nakupovali. Pomocí komunikační politiky dochází k dobré informovanosti zákazníků o našich produktech nebo službách. Jde o vytváření pozitivního vztahu zákazníků k našim produktům a k podniku samotnému. Marketingová politika by nám měla pomoci udržet stálé zákazníky. V rámci marketingové komunikace by měla probíhat i komunikace se zákazníky. Marketingová komunikace se vyjadřuje 5M mission (poslání), message (sdělení), media (použití média), money (peníze), measurement (měření výsledků) Marketingový komunikační mix je tvořen reklamou, podporou prodeje, vztahy s veřejností, osobním prodejem a přímým marketingem. Reklama Je to placený druh marketingové komunikace prostřednictvím médií. Její výhoda je v tom, že působí hromadně na masy lidí. Existuje mnoho druhů reklamy, mezi nejznámější patří: reklama televizní, tisková, rozhlasová, elektronická, venkovní, interiérová, velkoplošná, v dopravních prostředcích, na veřejných místech, v kinech 28

29 Podpora prodeje Tento druh marketingové komunikace může být použit, ať už se jedná o obchodní zprostředkovatele nebo o koncového zákazníka. Mezi podpory prodeje patří: dárkové předměty, soutěže, hry a loterie, kupony, bonusy, vzorky zdarma, bezplatné vyzkoušení produktu, materiály na podporu prodeje v místě odbytu, road show, speciální stánky, ochutnávky, slevy, prémie, výstavy a veletrhy, věrnostní programy Vztahy s veřejností Známé také jako public relations je nejen budování vztahu se zákazníky, ale i se všemi subjekty na trhu. Mezi takové subjekty patří například zaměstnanci, veřejnost, média, státní orgány. Mezi nástroje public relations patří: sponzoring, lobbing, vnitrofiremní komunikace, publicita, informační služby pro veřejnost, prezentace v médiích, tiskové konference, speciální akce, účast na konferencích, školení, vydávání časopisů v podniku, aktivity sociální odpovědnosti, angažovanost pro komunitu Osobní prodej Je to nejlevnější a nejefektivnější nástroj komunikačního mixu. Při osobním prodeji můžeme sledovat reakci zákazníka, okamžitě se situaci přizpůsobit a využít toho. Nástroji osobního prodeje jsou: poradenství prodavačů a obchodních zástupců a setkání s cílem prodat Přímý marketing Přímý marketing (direkt marketing) je založen na budování stálého vztahu se zákazníky, kteří jsou požádáni o reakci (odpověď) prostřednictvím různých komunikačních cest, například telefonem, poštou, internetem nebo osobní návštěvou. Základem dobrého přímého marketingu jsou kvalitní adresy. (Jakubíková, 2008, s. 261) Finanční plán V tomto úseku podnikatelského plánu se nachází návrh financování našeho podnikání. Při využívání cizích finančních zdrojů by zde měla být uvedena jejich výše, kdy budou splaceny a jaké jsou podmínky poskytnutí těchto zdrojů. (Veber, 2012) 29

30 Předchozí části podnikatelského plánu se zde přenášejí do číselné a více konkrétní podoby. Slouží k ověření, zda je plán realistický. Výstup tvoří zejména fiktivní výkaz zisku a ztráty, fiktivní rozvaha a plán peněžních toků Fiktivní výkaz zisku a ztráty jsou v něm uvedeny náklady, výnosy a hospodářský výsledek. Tato část poskytuje věřitelům informaci o tom, zda budeme schopni plnit své závazky. Fiktivní rozvaha v tomto výkazu je uveden majetek podniku a zdroje jeho krytí. Nalezneme zde informace o majetku a o jeho plánované obnově. Stejně tak zde nalezneme informace o finančních zdrojích a o předpokládaném splácení finančních závazků. Plán peněžních toků (cash flow) ve výkazu jsou uvedeny očekávané příjmy a výdaje v podniku. V začátcích podnikání by tato část měla být zpracována podrobněji. Poskytuje informace o tom, zda budeme mít dostatek financí pro podnikání. Výkazy by měly být doplněny komentářem. Předpoklad pozitivního vývoje bychom měli také podložit ukazateli finanční analýzy. Tím máme na mysli ukazatele aktivity, rentability, likvidity a zadluženosti. Ukazatele aktivity informují o tom, jak efektivně je nakládáno s aktivy firmy. Ukazatele rentability ukazují, jak je firma schopna zhodnotit vložený kapitál a tvořit zisk. Ukazatele likvidity informují o schopnosti firmy splácet své krátkodobé závazky. Ukazatele zadluženosti zobrazují finanční stabilitu firmy. Kolik majetku je financováno cizími zdroji. Výpočet bodu zvratu je ukazatel toho, jaké množství našich produktů (služby) musíme vyprodukovat a prodat, abychom nebyli ve ztrátě. Náklady se v tomto bodě rovnají tržbám. Čím je bod zvratu vyšší, tím je firma méně odolná k poklesu poptávky zákazníků a tím i ke snížení produkce. 30

31 Hlavní předpoklady úspěšnosti a rizika plánu V této části podnikatelského plánu by měla firma zvážit svá pro a proti. K odhalení silných a slabých stránek podniku a jeho příležitostí a hrozeb slouží analýza SWOT. Cílem SWOT analýzy je identifikovat do jaké míry jsou současná strategie firmy a její specifická silná a slabá místa relevantní a schopné se vyrovnat se změnami, které nastávají v prostředí. (Jakubíková, 2009, s. 97) Strengths (silné stránky) - analýza silných stránek vnitřního prostředí firmy. Je zde uveden přínos pro naši firmu i naše zákazníky. Co vytváří naši silnou pozici na trhu. Čím více silných stránek firma má, tím větší má konkurenční výhodu. Weaknesses (slabé stránky) analýza slabých stránek vnitřního prostředí firmy. Zde je ukázáno, co firma dělá špatně nebo ne příliš dobře. Opportunities (příležitosti) analýza příležitostí ve vnějším prostředí firmy. Zaznamenává se zde to, co může firmě pomoci v úspěšnosti. Podnikatel se pokouší objevit příležitosti, které by mohly zvýšit poptávku po produktech. Threats (hrozby) analýza hrozeb ve vnějším prostředí firmy. Je zde popsáno, co může ohrozit postavení firmy. Co by mohlo snížit poptávku po našich produktech a způsobit nespokojenost zákazníků. V případě, že má podnik početné silné stránky a početné příležitosti, mělo by u něj docházet ke koncentraci, pronikání na trh, k rozvoji trhů, inovacím, růstu atd. Pokud má podnik početné silné stránky a převládají u něj hrozby, tak u něj dochází k horizontální integraci, vytváří strategické aliance a snaží se těmto hrozbám co nejvíce vzdorovat. Má-li podnik mnoho slabých stránek a je kolem něj hodně hrozeb, tak by mělo docházet k redukování podnikatelských aktivit, podnik by měl odprodávat svůj majetek. Dochází k likvidaci. 31

32 Za situace, kdy má podnik velký počet slabých stránek, ale mnoho příležitostí mělo by u něj docházet k vertikální integraci, k vytváření strategických aliancí. Takový podnik by měl zhodnotit své příležitosti. Riziko v souvislosti s podnikatelským plánem chápeme jako negativní odchylku od cíle. Je spojeno s nepříznivými dopady na firmu. Analýza rizik nám umožňuje dva pohledy na náš podnikatelský plán. Kromě nastínění pravděpodobnosti rizikové situace poslouží i pro přípravu opatření, která bude nutné realizovat v případě, že daná riziková situace skutečně nastane. Každá riziková situace má své příčiny. Proto můžeme pomocí analýzy rizika dospět současně k návrhu preventivních opatření, jež nám pomohou snížit konkrétní významná rizika. (Srpová, 2011, s. 31) Rizika bychom neměli ignorovat a určitě bychom je měli zmínit v našem podnikatelském plánu. Tím dáváme najevo, že o nich víme a že jsme připraveni se s nimi vypořádat. Některá rizika jsou ovlivnitelná a některá nikoliv. Některá přicházejí z vnějšího prostředí a některá jsou vnitřní. Rizika mohou být ekonomická, technologická, výrobní, tržní, politická, finanční atd. Při přijímání důležitých rozhodnutí ve firmě bychom měli zvážit, jak vysoká je pravděpodobnost rizik a jak velký negativní dopad by tato rizika měla. Čím menší je pravděpodobnost rizika a s čím menším negativním dopadem, tím je takové rozhodnutí méně rizikové. Rizika v podniku bychom měli co nejvíce redukovat. K tomu slouží různé metody. Mezi základní patří: dělení rizika, transfer, diversifikace, etapový přístup k projektu, pojištění, tvoření rezerv, kvalitní výběrová řízení Dělení rizika riziko se rozdělí mezi více osob, které jsou zainteresovány na určitém projektu. Transfer riziko se přesune na jiné subjekty, například na dodavatele uzavřením dlouhodobých smluv s určitými podmínkami. Diversifikace rozšíření nabídky prodávaných produktů nebo služeb. Při poklesu poptávky po určitém produktu ho můžeme nahradit jiným. Etapový přístup k projektu rozčlenění projektu do několika etap. Po dokončení každé etapy následuje více možných pokračování podle výsledků. Pojištění určitá rizika lze převést na pojišťovnu. 32

33 Přílohy Rozsah této části není přesně dán. Záleží na tom, k jakému účelu byl plán sepsán, čeho se jím mělo dosáhnout. Může se jednat o výpis z obchodního rejstříku, analýzu trhu, výsledky průzkumů, technické výkresy, životopisy klíčových osobností v podniku, fotografie prostor nebo produktů, důležité smlouvy, finanční podklady (u již existujícího podniku), novinové zprávy a články o trhu a podnikání v dané oblasti, získaná ocenění. (Srpová, 2011) 33

34 2 Analytická část 2.1 Titulní list Podnikatelský plán Zpracovala: Bc. Barbora Šmídová Název organizace: Sedmé nebe, s. r. o. Sídlo: Náměstí Míru XX, Svitavy Kontaktní osoba: Ing. Barbora Šmídová www: Informace obsažené v tomto dokumentu jsou důvěrné a jsou předmětem obchodního tajemství. Žádná část tohoto dokumentu nesmí být reprodukována, kopírována nebo jakýmkoli způsobem rozmnožována nebo ukládána v tištěné či elektronické podobě bez písemného souhlasu autora. (Srpová, 2011, s. 15) 34

35 2.2 Obsah 1. Úvod a účel dokumentu 2. Shrnutí 3. Popis podnikatelské příležitosti 4. Všeobecný popis firmy a klíčoví pracovníci 5. Cíle firmy 6. Potenciální trhy 7. Okolí firmy a analýza konkurence 8. Produkt, jeho výroba a distribuce 9. Marketingová strategie 10. Finanční plán 11. Hlavní předpoklady úspěšnosti a rizika plánu 12. Přílohy 35

36 2.3 Úvod a účel dokumentu Předkládaný podnikatelský plán byl sepsán pro potřeby podnikatele. Cílem je zjistit, jestli je podnikatelský záměr uskutečnitelný. V jednotlivých částech plánu jsou rozpracovány dílčí myšlenky a je v něm určován směr, kterým by se měla cukrárna Sedmé nebe, s. r. o. v budoucnu ubírat. Sepsáním plánu má být zajištěn úspěšný vstup firmy na trh. Vzhledem k zamýšlené velikosti cukrárny Sedmé nebe, s. r. o. a k tomu, že je plán určen pro vlastní potřeby podnikatele, nemusí být dokument rozsáhlý, ani dopodrobna rozpracovaný. Všechny důležité informace jsou v něm uvedeny v co nejpřehlednější formě. 2.4 Shrnutí Cukrárna Sedmé nebe, s. r. o. se sídlem ve Svitavách na Náměstí Míru XX má být otevřena v prvním čtvrtletí roku Jedná se o podnik s otevírací dobou 50 hodin týdně a se čtyřmi stálými zaměstnanci. Podnik je ve vlastnictví Ing. Barbory Šmídové a Lenky Hnátové. Podnik bude otevřen v prostorách původní cukrárny, která v roce 2011 ukončila svoji činnost. Budova je ve vlastnictví Ing. Barbory Šmídové. Podnikatelská příležitost je spatřována v tom, že ve Svitavách není mnoho úspěšných konkurenčních podniků, které by vyráběly vlastní sortiment výrobků a nedovážely by pouze velkovýrobní produkci. Cukrárna Sedmé nebe, s. r. o. se chce orientovat na produkci vlastních kvalitních a originálních výrobků a jejich následný prodej v prostorách provozovny. Tržní prostředí ovlivňuje ve Svitavách mnoho faktorů. Ve městě žije obyvatel a nezaměstnanost v posledních letech klesla na 9,3 %. Průměrná mzda se pohybuje pod Kč. Cílovým trhem pro náš podnik budou převážně ženy v produktivním věku a děti. 36

37 Konkurenční prostředí cukrárny Sedmé nebe, s. r. o. je tvořeno 3 podniky přímé konkurence (cukrárny) a 6 podniky konkurence nepřímé (kavárny). Z těchto 9 podniků se jich 6 nachází na náměstí. Na potenciální zákazníky bude cukrárna Sedmé nebe, s. r. o. působit pomocí množství marketingových nástrojů. V plánu je velká propagační kampaň zejména před otevřením podniku a v začátcích podnikání. Ing. Barbora Šmídová a Lenka Hnátová disponují vlastním kapitálem ve výši Kč, který je tvořen základním kapitálem, budovou cukrárny a samotnými movitými věcmi. K tomu, aby mohly zahájit provoz cukrárny, budou potřebovat půjčku ve výši Kč. Při délce splácení 5 let a úroku 9 % by výše měsíční splátky byla Kč. Za největší rizika záměru jsou považovány nenaplnění finančního plánu a ohrožení dobrého jména. 2.5 Popis podnikatelské příležitosti Cukrárna Sedmé nebe, s. r. o. má vzniknout ve Svitavách v prvním čtvrtletí roku Pro zmíněný podnikatelský záměr je velkou příležitostí, že ve Svitavách neexistuje mnoho kvalitních konkurenčních podniků a že tyto podniky neumí správně uspokojit potřeby zákazníků. Ve Svitavách není cukrárna, kde výroba probíhá ve vlastních prostorách se snahou eliminovat používání zbytečných chemických přísad a barviv. Zákazníci například postrádají výrobky se šlehanou smetanou živočišného původu. Většině kaváren a cukráren ve Svitavách chybí kvalitní kávovary a personál není odborně proškolen k přípravě kávy. Obyvatelé Svitav by jistě uvítali podnik, který by jim poskytl nadprůměrné služby a originální produkt. Je třeba nabídnou jedinečný chuťový prožitek a nezapomenutelný zážitek. 37

38 Během posledních několika let ve Svitavách muselo své podnikatelské aktivity ukončit několik provozovatelů kavárenských a cukrárenských podniků. Bylo to způsobeno nedostatečnou odborností, povrchním přístupem a absencí originality v nabídce. Pro cukrárnu Sedmé nebe, s. r. o. a její produkty existuje dostatečně velký trh, a pokud bude vedena s náležitou profesní erudicí, bude úspěšná. 2.6 Všeobecný popis firmy a klíčoví pracovníci Cukrárna Sedmé nebe, s. r. o. vznikne v prvním čtvrtletí roku Firma bude sídlit ve vlastních prostorách na Náměstí Míru XX ve Svitavách (budovu zdědila Ing. Barbora Šmídová v roce 2014). Nová cukrárna vznikne v prostorách bývalé cukrárny (viz Příloha 3). Firmu vlastní Ing. Barbora Šmídová a Lenka Hnátová. Cílem cukrárny je výroba a prodej cukrárenského zboží - výroba zákusků, dortů, zmrzliny, pohárů, vaflí a dalších produktů a teplých a studených nápojů. Součástí nabídky budou termínované objednávky výrobků. Stoličková kapacita cukrárny je 40 míst. V cukrárně Sedmé nebe, s. r. o. pracují celkem 4 zaměstnanci. Klíčovými osobami firmy jsou její majitelky Ing. Barbora Šmídová a Lenka Hnátová. Ing. Barbora Šmídová bude pověřena oblastí ekonomickou, finanční, marketingovou a manažerskými úkoly, provozem a prodejem v odbytovém středisku. Lenka Hnátová bude stát v čele výrobního střediska. Jejím úkolem je zajištění výroby a nabídky cukrárny a návrh nových produktů. Bude mít na starosti i skladové hospodářství. Ing. Barbora Šmídová vystudovala Vysokou školu hotelovou v Praze 8, spol. s r. o. obor Management hotelnictví a lázeňství. Lenka Hnátová studovala na SOŠ a SOU v Poličce, kde dokončila tříletý studijní obor Cukrář. Další dva zaměstnanci budou přijati před uvedením cukrárny do provozu. Jeden z nich bude zařazen ve výrobním středisku. Náplní práce tohoto zaměstnance bude výroba 38

39 běžných druhů cukrářských výrobků, jejich hromadná produkce a výroba všech druhů zmrzlin. Tento pracovník bude mít na starosti úklid prostor provozovny. Druhý pracovník bude pracovat v odbytových prostorách. Bude mít na starosti nabídku sortimentu cukrárny, obsluhu hostů, inkaso tržeb a jejich vyúčtování a drobný úklid ve svěřeném úseku. Hrubá mzda Ing. Barbory Šmídové bude činit Kč, Lence Hnátové bude náležet Kč. Pracovník ve výrobním středisku bude mít nárok na hrubou mzdu ve výši Kč a pracovník odbytového střediska na Kč měsíčně. Celkové mzdové náklady včetně odměn a výdajů zaměstnance na sociální a zdravotní pojištění budou Kč. Cukrárna Sedmé nebe, s. r. o. bude otevřena sedm dní v týdnu. Týdenní otevírací doba činní 50 hodin týdně. Počítá se s tím, že podnik bude otevřen 49 týdnů v roce. Podrobný rozpis otevírací doby je uveden níže. Otevírací doba: Tabulka 1 Otevírací doba pondělí - pátek 9:00-12:30 13:00 17:30 sobota - neděle 10:00-15:00 Zdroj: vlastní zpracování Motto cukrárny Sedmé nebe, s. r. o. U nás se ocitnete v sedmém nebi Mise cukrárny Sedmé nebe, s. r. o. Misí cukrárny Sedmé nebe, s. r. o. je: Osladit život zákazníkům i všem jejich blízkým, nabízet jim kvalitní a nezapomenutelné zážitky. 39

40 2.6.3 Vize cukrárny Sedmé nebe, s. r. o. Vizí cukrárny Sedmé nebe, s. r. o. je: Stát se vůdčí firmou mezi cukrárnami a kavárnami ve Svitavách. Získat si stálé zákazníky a získávat postupně i nové. 2.7 Cíle firmy V prvním roce zavést standardy společnosti. Za dosažení tohoto cíle bude zodpovědná Ing. Barbora Šmídová, která zajistí zpracování těchto standardů a jejich implementaci v podniku. Do roku vejít ve známost mezi obyvateli Svitav. Za dosažení cíle je zodpovědná Ing. Barbora Šmídová. Cíle bude dosaženo důslednou marketingovou propagací. Do jednoho roku zvýšit odbornost všech našich zaměstnanců. Za dosažení cíle bude zodpovědná Lenka Hnátová. Ta zajistí potřebné kurzy a školení zaměstnanců. Do dvou let zajistit stabilní pozici podniku na trhu. Za dosažení cíle nese zodpovědnost Ing. Barbora Šmídová. Získání konkurenční výhody a péče o stávající klienty. Do dvou let vybudovat stabilní zákaznickou základnu. Zodpovědná osoba Ing. Barbora Šmídová. Péče o stálé klienty. Vytvoření věrnostního klubu. Do tří let zrealizovat průzkum oblíbenosti produktů mezi stálými klienty a výsledkům přizpůsobit nabídku podniku. Za naplnění cíle je zodpovědná Lenka Hnátová. Zorganizování dotazníkového šetření a uzpůsobení sortimentu. Do pěti let se stát vůdčím podnikem mezi cukrárnami a kavárnami v dané lokalitě. Zodpovídá Ing. Barbora Šmídová. Získání konkurenční výhody, propagace provozovny a zvláštní péče o zákazníky. Do pěti let vybudovat prosperující úspěšnou firmou. Za naplnění cíle zodpovídá Ing. Barbora Šmídová. Uzpůsobení cen sortimentu. Získání stálé zákaznické základny. Úsporné hospodaření podniku. 40

41 2.8 Potenciální trhy Ve městě Svitavy žilo v roce obyvatel. Nezaměstnanost ve 4. kvartálu roku 2013 byla 9,3 % (nejvyšší nezaměstnanost z celého Pardubického kraje), podobně nízká nezaměstnanost byla naposled v roce 2007, kdy byla 9,41 %. Nejvyšší nezaměstnanost ve Svitavách za posledních několik let byla v roce ,74 %. Průměrný plat ve Svitavách v roce 2012 byl Kč. Hustota zalidnění čítá 90,4 osob/km2. (ČSÚ) Naším cílovým trhem budou převážně ženy ze Svitav v produktivním věku. Vycházíme z předpokladu, že dopravní dostupnost v tomto městě je dobrá, město je dosažitelné autem, vlakem i autobusem. Klima je mírné, takže nijak nenarušuje podnikání v této oblasti. Během letních měsíců bude zvýšená poptávka po produktech naší provozovny a zvláště po zmrzlině. Lidé budou mít více volného času, budou čerpat dovolené. Děti nebudou v době letních prázdnin chodit do škol. Předpokládá se, že ženy a děti budou mít zvýšenou poptávku po našich službách. Děti mají rády sladké a ženy ocení dobrou kávu s výborným zákuskem. Výběr produktu neovlivňuje dlouhý rozhodovací proces. Většina lidí vyhledává sladké, ať už zákusky, dorty, různé dezerty, poháry a jiné, několikrát týdně. Podnik, který by měl přivést potenciální zákazníky, by měl umět zaujmout a navnadit něčím novým a nezvyklým. Dotazníkovým šetřením (Příloha 1) mezi obyvateli Svitav byli vymezeni cíloví zákazníci naší společnosti a byl proveden průzkum současného stavu trhu. Dotazník byl šířen pomocí sociálních sítí a také osobně. Dotazníkové šetření probíhalo od do Odpovídalo na něj 200 respondentů. Cílem dotazníku bylo zjistit, jaké kavárny a cukrárny respondenti ve Svitavách znají. Jak často tyto podniky navštěvují? Podle čeho si vybírají, kterou kavárnu nebo cukrárnu navštíví? Zda je pro ně v takovém podniku důležitá úroveň obsluhy, rozsah nabídky zákusků, domácí výroba zákusků, pečení na zakázku, rozsah nabídky nápojů, nízká cena, umístění v centru města, atraktivní interiér, dětský koutek, zda má kuřáckou i nekuřáckou část a zda je otevřený i během víkendu. Přejí si respondenti, aby ve Svitavách existovala cukrárna s výrobou domácích denně čerstvých zákusků za příznivé ceny? Na závěr bylo zjišťováno pohlaví respondentů a do jaké věkové kategorie patří. 41

42 Pro potřeby tohoto podnikatelského plánu jsou z důvodu zachování anonymity jednotlivé kavárny ve Svitavách označeny písmeny A až F a jednotlivé cukrárny čísly 1 až 3. Na dotaz, které cukrárny a kavárny ve Svitavách znáte (otázka číslo 1), odpovědělo 200 respondentů takto: 16 žádné takové podniky ve Svitavách nezná. 115 respondentů znalo Kavárnu A. Kavárnu B znalo 90 respondentů. Kavárnu C znalo 9 respondentů. Kavárnu D znalo 0 respondentů. Kavárnu E znalo 72 respondentů. Kavárnu F znalo 13 respondentů. Cukrárnu 1 znalo 48 respondentů. Cukrárnu 2 znalo 9 respondentů a Cukrárnu 3 znalo 78 respondentů. Údaje jsou pro přehlednost rozepsány v následující tabulce a zobrazeny pomocí grafu. Tabulka 2 Jednotlivé podniky podle známosti Jednotlivé podniky podle známosti Kavárna A 115 Kavárna B 90 Cukrárna 3 78 Kavárna E 72 Cukrárna 1 48 Kavárna F 13 Kavárna C 9 Cukrárna 2 9 Kavárna D 0 Zdroj: vlastní zpracování 42

43 Graf 1 - Kolik respondentů zná jednotlivé podniky? Kolik respondentů zná jednotlivé podniky? Kavárna A Kavárna B Kavárna C Kavárna D 48 Kavárna E Kavárna F Cukrárna 1 Cukrárna 2 0 Cukrárna 3 Zdroj: vlastní zpracování Další dotaz v rámci šetření byl: Jak často navštěvujete tyto podniky? (otázka číslo 2) 65 respondentů odpovědělo, že tyto podniky navštěvuje 1 3x měsíčně, 58 respondentů odpovědělo, že tyto podniky navštěvuje méně než 1x měsíčně. 36 respondentů uvedlo, že takové podniky nenavštěvuje. 22 respondentů tyto podniky navštěvuje 1x týdně a častěji než 1x týdně tyto podniky navštěvuje 19 respondentů. Z toho vyplývá, že kavárny nebo cukrárny navštěvuje alespoň občas 164 respondentů z 200, což je 82 % respondentů. V následující tabulce a grafu je vyobrazeno, jak často respondenti navštěvují cukrárny a kavárny. 43

44 Tabulka 3 - Návštěvnost cukráren a kaváren podle pohlaví Odpovědi / Segmenty Všichni respondenti žena Muž Častěji než 1 x týdně 1 x týdně 1-3 x měsíčně % 9% 10.3% % 9.8% 12.8% % 35.2% 28.2% Méně než 1 x měsíčně % 30.3% 26.9% Nenavštěvuji % 15.6% 21.8% CELKEM Zdroj: vlastní zpracování Graf 2 - Jak často navštěvujete tyto podniky? 44

45 Na dotaz, podle čeho si vybíráte, kterou cukrárnu nebo kavárnu navštívíte (otázka číslo 3), zaznělo mnoho odpovědí. Nejčastěji respondentům záleží na tom, jaké je prostředí kavárny. Tuto odpověď zmínilo 54 respondentů. Druhým nejčastějším důvodem pro výběr kavárny nebo cukrárny je nabídka zákusků - 53 respondentů. 44 respondentům záleží na tom, jaká je obsluha v podniku. 24 respondentů vybírá podnik podle ceny. 15 respondentů podle kvality zákusků a 15 také podle doporučení známých. 14 respondentů vybírá podle předchozí zkušenosti. 13 respondentů podle umístění podniku. 11 respondentů oceňuje druh a kvalitu kávy, kterou dané podniky nabízejí. 10 respondentů podnik zvolí podle nabídky nápojů. 9 respondentů si vybírá podle lokality. 8 respondentů dá přednost podnikům přizpůsobeným pro děti (přístup s kočárkem, dětský koutek). 7 respondentů se rozhoduje podle toho, s jakou společností podnik navštíví. 7 respondentů si vybírá podnik podle aktuální nálady a chuti. Stejný počet volí podnik podle toho, je-li kuřácký nebo nekuřácký. Dalšími důvody, které byly respondenty uvedeny pro výběr podniku, jsou nabídka druhů zmrzliny a nápojů (pivo, víno, nealkoholických nápojů), čerstvost zákusků, upravenost prostor před cukrárnou. Značnou roli při výběru hraje i celková atmosféra, obsazenost a čistota podniku. V následujícím grafu je vyobrazeno podle čeho si respondenti vybírají cukrárnu nebo kavárnu, kterou navštíví. Graf 3 - Podle čeho si vybíráte, kterou cukrárnu nebo kavárnu navštívíte? Podle čeho si vybíráte, kterou cukrárnu nebo kavárnu navštívíte? Zdroj: vlastní zpracování 45

46 Dále bylo zkoumáno, je-li pro respondenty důležitá úroveň obsluhy, rozsah nabídky zákusků, domácí výroba zákusků, a zda nabízí pečení na zakázku. Rozhodoval i rozsah nabídky nápojů a nízká cena. Pokud se zaměříme na samotný objekt, zajímalo zákazníky, zda je umístěn v centru města, atraktivní interiér, existence dětského koutku. Důležité bylo, zda má vedle nekuřácké části i část kuřáckou, a zda je otevřený i během víkendu (otázka číslo 4). Respondenti si měli zvolit, zda to pro ně není vůbec důležité (1), spíše nedůležité (2), spíše důležité (3), přikládám tomu určitou důležitost (4), velmi důležité (5). Je přiložena tabulka, v které jsou znázorněny jednotlivé faktory, jejich průměrná hodnota a rozptyl údajů. Tabulka 4 Důležitost jednotlivých faktorů pro respondenty Faktory ovlivňující spokojenost Průměr Rozptyl Úroveň obsluhy Rozsah nabídky zákusků Domácí výroba zákusků Zda nabízí pečení na zakázku Rozsah nabídky nápojů Nízká cena Zda je umístěn v centru města Atraktivní interiér Existence dětského koutku Zda má vedle nekuřácké části i kuřáckou Zda je otevřený i během víkendu Zdroj: vlastní zpracování Někteří respondenti u otázky číslo dvě odpověděli, že kavárny a cukrárny nenavštěvují. Pro tyto respondenty dotazník skončil. Zbylo 164 respondentů. Pátá otázka v mém dotazníku zněla: Měli byste zájem, aby v centru Svitav existovala cukrárna s výrobou domácích denně čerstvých zákusků za příznivé ceny (otázka číslo 7)? 46

47 Ze 164 respondentů odpovědělo 125 ano, 24 ne a 15, že neví. V následující tabulce jsou uvedeny odpovědi respondentů i procentuálně. Lokální vyjádření zobrazuje počet procent ze 164 respondentů a globální vyjádření zobrazuje počet procent ze všech 200 respondentů. Tabulka 5 Měli byste zájem, aby v centru Svitav existovala cukrárna s výrobou domácích denně čerstvých zákusků za příznivé ceny? Odpověď Počet Lokálně Globálně ano ,22% 62,50% nevím 24 14,63% 12% ne 15 9,15% 7,50% Zdroj: vlastní zpracování Graf 4 - Měli byste zájem, aby v centru Svitav existovala cukrárna s výrobou domácích denně čerstvých zákusků za příznivé ceny? Z 200 dotázaných na dotazník odpovídalo 122 (61%) žen a 78 (39 %) mužů (otázka číslo 6). Z toho vyplývá, že bylo více žen ochotných odpovídat na dotazník týkající se cukráren a kaváren. Odvozuji tedy, že ženy jsou častějšími návštěvníky těchto podniků než muži, kteří upřednostňují restaurační podniky. 47

48 Respondenti měli na výběr z pěti věkových kategorií (otázka číslo 7). Do uvedeného rozpětí věkových kategorií lze zařadit respondenty následovně: První kategorie 20 let nebo méně 62 (31 %) respondentů. Kategorie let 58 (29 %) respondentů. Kategorie let 29 (14,5 %) respondentů. Kategorie let 33 (16,5 %) respondentů. V poslední kategorii 51 a více let 18 (9 %) respondentů. Věkové kategorie respondentů jsou zobrazeny graficky. Graf 5 - Věkové kategorie respondentů Z uvedeného průzkumu vyplývá, že obyvatelé Svitav by měli zájem o otevření cukrárny, která by vyráběla domácí zákusky za příznivé ceny a že zde existuje cílový trh pro naše podnikání. Pro obyvatele Svitav je nejdůležitější při výběru podniku prostředí podniku, nabídka zákusků, obsluha podniku a cena produktů. V podniku, který si respondenti vyberou, je pro ně nejdůležitější úroveň obsluhy. Rozhoduje otevírací doba během víkendu, rozsah nabídky nápojů, atraktivní interiér a rozsah nabídky zákusků. 48

49 Cukrárny a kavárny nenavštěvuje pouze 18 % respondentů. Došlo se k závěru, že kavárny a cukrárny jsou poměrně navštěvovanými podniky. Nejznámější jsou ve Svitavách Kavárna A, Kavárna B, Cukrárna 3 a Kavárna E. Ostatních 5 konkurenčních podniků ve Svitavách respondenti tolik neznají. Vzhledem ke zvýšenému zájmu žen odpovídat na dotazník se usuzuje, že ženám jsou kavárny a cukrárny bližší, a tak budou do kaváren a cukráren chodit více ony. 2.9 Okolí firmy a analýza konkurence Okolí firmy Svitavy leží na rozhraní Čech a Moravy. Město dostalo svůj název podle stejnojmenné řeky, která tudy protéká. Nachází se zde druhé nejdelší loubené náměstí. Na náměstí leží mnoho renesančních a barokních budov. V samotném městě není mnoho turistických lákadel. Lépe je na tom okres celkově. K turisticky atraktivním místům okresu patří hrad Svojanov, dochované středověké opevnění města Poličky a renesanční městské jádro Moravské Třebové, které je městskou památkovou rezervací. V roce 1970 byla nejzápadnější část okresu zařazena do Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy. Další rozvoj cestovního ruchu podpořilo zařazení zámeckého areálu v Litomyšli na Seznam světového dědictví UNESCO v roce 1999, přitom již dříve byla Litomyšl městskou památkovou rezervací. K rozvoji turistiky v oblasti Toulovcových Maštalí na pomezí svitavského a chrudimského okresu přispělo vybudování několika nových rozhleden. Krásy jižní části okresu umožňuje objevovat Dobře utajená rozhledna Járy Cimrmana u Březové nad Svitavou. S historií těžby uhlí a žáruvzdorných jílů na Moravskotřebovsku se mohou zájemci seznámit na Hřebečských důlních stezkách a v Mladějovském průmyslovém muzeu, kde mohou vychutnat jízdu po úzkorozchodné Mladějovské průmyslové dráze. (ČSÚ, charakteristika okresu Svitav) 49

50 Přestože Svitavy nepatří k turisticky extrémně zajímavým místům, zastavují se zde transitní turisté. Svitavy jsou okresním městem a jsou největší v okolí, proto se v městě a zejména v jeho centru zdržuje velké množství lidí. Makroprostředí analýza PEST Politicko-legislativní faktory V České republice je mnoho politicko-legislativních faktorů, které ovlivňují podnikání v odvětví gastronomie. Jedním z faktorů je například výše daňové sazby, která je v České republice 21 % pro základní sazbu a 15 % pro sazbu sníženou. DPH se od roku 2004 postupně neustále zvyšuje, což způsobuje postupné zvyšování cen produktů a služeb. Další faktor, který ovlivňuje podnikání, je vstup České republiky do Evropské unie v roce Vstupem do evropské unie se zvýšily hygienické a zákonné požadavky v podnikání. Faktorem ovlivňujícím podnikání je politická stabilita v zemi. V současné době je vláda v České republice poměrně nestabilní a často se mění. Požadavky na podnikatele se také změnily přijetím nového občanského zákoníku (2014). Ekonomické faktory Ekonomická situace v České republice není příliš příznivá. V únoru 2014 byla míra nezaměstnanosti 8,6 %. Nezaměstnanost ve Svitavách klesla v roce 2013 na 9,3 %. To je asi nezaměstnaných osob. Průměrná mzda v tomto městě činila v roce Kč. Meziroční pokles hrubého domácího produktu ve třetím čtvrtletí byl korigován z dřívějších 1,3 % na 1,2 %. Negativní vývoj HDP byl důsledkem klesající investiční aktivity a slabé zahraniční poptávky. (HDP 2014, vývoj HDP v ČR) Kupní síla obyvatelstva je malá. Dalším ekonomickým faktorem, který může ovlivnit chod cukrárenských podniků je zdražování energií a měnová devalvace. V roce 2012 vzniklo v České republice ekonomických subjektů. Zaniklo ekonomických subjektů. Ve stravování a pohostinství jich vzniklo subjektů a zaniklo subjektů. (ČSÚ) Socio-kulturní faktory Kupní síla obyvatel města Svitav je ovlivněna z velké části vysokou nezaměstnaností a poměrně nízkým průměrným platem. V tomto městě žije mnoho cizinců (převážně Ukrajinci a Rusové), kteří sem přijíždějí za prací. Občané Svitav preferují nižší ceny zboží. 50

51 I přes ne příliš příznivou finanční situaci mnoha obyvatel Svitav navštěvuje mnoho z nich gastronomické podniky. Technologické faktory Technologický vývoj v dnešní době dovoluje zviditelnit se pomocí sociálních sítí a webových stránek. Důležitým pokrokem také je vývoj výrobního náčiní a strojů v gastronomii, který umožňuje mnohem efektivnější a levnější výrobu. Mikroprostředí Mezi nejdůležitější faktory, které ovlivňují mikroprostředí firmy, patří konkurence podniku, jež se zdá být ve Svitavách poměrně značně velká. Zaměříme-li se jen na přímou konkurenci, má náš podnik v tomto městě velkou šanci uspět. Pozorování ukázalo, že naši potenciální zákazníci v regionu s vysokou nezaměstnaností a nevelkými finančními příjmy nezměnili své stravovací a kulturní návyky. Nabídka substitučního zboží je v daném oboru poměrně velká. Při důkladné diferenciaci produktu počítáme s tím, že náš podnik bude prosperující Konkurence Ve Svitavách je poměrně velká konkurence. V rámci tohoto podnikatelského záměru byly blíže prozkoumány přímé i nepřímé konkurenční podniky v tomto městě. Přímou konkurencí pro náš podnik jsou cukrárny a nepřímou konkurencí kavárny. Do analýzy konkurence nejsou zahrnuty podniky, které nedisponují místy k sezení. Ve Svitavách je celkem 9 konkurenčních podniků. Přímou konkurencí jsou nám 3 cukrárny, které budu dále v textu z důvodu zachování anonymity označovat čísly 1, 2, 3. Nepřímou konkurencí je nám 6 kaváren, které budou dále v textu označovány písmeny A až F. 51

52 Cukrárna 1 Tato cukrárna byla otevřena nedávno. Nachází se ve střední části náměstí, v podloubí. Podnik vznikl přestavbou průjezdu do historické budovy. Je vybaven nábytkem vytvořeným z korpusů historických šicích strojů. Sedací nábytek tvoří tvarově i typově odlišné židle historického původu. Celková atmosféra cukrárny je příjemná. Chladící vitríny a obslužný pult jsou umístěny v zadní části místnosti. Obsluha cukrárny je málo pohotová, schází profesionální přístup. Odborné znalosti z oboru se zdají nedostatečné. Sortiment zboží je obsáhlý, a však vzhledem k malé návštěvnosti můžeme pochybovat o čerstvosti zákusků. Cukrárna nenabízí zboží domácí výroby. Veškerý sortiment je dovážen. Vyšší návštěvnost v počátku podnikání se ukázala jako dočasná, což bylo způsobeno zájmem zákazníků o nový podnik. Vzhledem k tomu, že podnik nenabízí v cukrárenských výrobcích originalitu a ceny zboží jsou vysoké, lze se domnívat, že návštěvnost bude i nadále klesat. Cukrárna 2 Cukrárna spojená s pekařstvím se nachází v lokalitě vzdálené od centra Svitav. Byla zřízena na místním sídlišti v blízkosti základní školy. Jedná se o otevřený prosklený objekt. Nevelký podnik zahrnuje pekařství a cukrářství. Z pohledu zákazníka se nejedná o klasickou cukrárnu, ale o pekařství s doplňkovým prodejem zákusků. Podnik je zařízen několika stolky a doplněn posezením v otevřené zahrádce. Cukrárna nedisponuje dětským koutkem, je nekuřácká. Cukrárna je samoobslužná, zákazník u prodejního pultu pouze objednává a platí. Přesto prodejce větší nápor zákazníků nezvládá, tvoří se fronty, což je na závadu rozvoji obchodu. Ceny zákusků jsou nastaveny poměrně nízko, k hlavnímu sortimentu patří zejména pekařské výrobky, zákusky a točená zmrzlina. Podnik je otevřen sedm dní v týdnu. 52

53 Silnou stránkou cukrárny je umístění na sídlišti v blízkosti základní školy, kde se nachází mnoho potenciálních zákazníků dospělých i dětských. Lákadlem je prodej kvalitní točené zmrzliny. Nevýhodou podniku je vzdálenost od centra, špatná pěší dostupnost a malá nabídka zákusků. Cukrárna 3 Cukrárna se nachází v blízkosti svitavského náměstí. U vstupu najdeme obslužný pult s vystaveným cukrárenským zbožím a prodejem kopečkové zmrzliny, v pozadí jsou police s čokoládovými cukrovinkami. V zadní části cukrárny se nachází menší dětský koutek a 22 míst k sezení. Tato cukrárna nemá zahrádku. Cukrárna působí ponurým dojmem, nábytek je účelový, ne moc pohodlný. Podnik je nekuřácký. V cukrárně obsluhuje převážně její provozovatelka, zajišťuje sama fungování celého podniku a obsluhu v něm. Obsluha je milá, ochotná a šikovná. Kapacita cukrárny není nikdy plně využita, návštěvnost je malá. Sortiment nápojů je bohatý, ale nabídka dortů a zákusků se omezuje na klasické druhy, přestože se jedná o hlavní prodejní artikl. Zákusky nejsou domácí, jsou překryty igelitem, aby neoschly. Cukrárna využívá hromadně dovážené výrobky. Ceny zboží jsou nízké, ale vzhledem ke kvalitě zákusků odpovídající. Otevírací doba od pondělí do pátku byla rozšířena o víkendový prodej. Silnými stránkami jsou lehká dostupnost, klidné prostředí, milá obsluha. Slabé stránky, malý výběr zákusků a neosobní a nepohodlné prostředí, obchodu příliš neprospívají. Kavárna A Tato kavárna se nachází na náměstí nad prodejnou místního supermarketu. Velká moderní kavárna nabízí panoramatický výhled na celé náměstí přes prosklenou stěnu. Prostředí je nekuřácké, nabízí wifi připojení. Tento podnik je vhodný pro obchodní schůzky. 53

54 Nenachází se zde oddělený dětský koutek, ale host si vybere z nabídky různých stolních her a hraček pro děti. Ne příliš vlídná obsluha odrazuje hosty. Ceny jsou vyšší než v ostatních kavárenských a cukrárenských podnicích ve Svitavách. Obsazenost v tomto podniku bývá poměrně vysoká vzhledem k lukrativnímu umístění nad náměstím. Sortiment zboží je široký. Hostům se nabízí studené slané lahůdky (chlebíčky, bagety, panini), domácí dorty a zákusky. V nabídce nechybí různé druhy kávy a alkoholické nebo nealkoholické nápoje. Otevírací doba je sedm dní v týdnu od rána do pozdních večerních hodin. Silnou stránkou je umístění kavárny, výhled, široká nabídka sortimentu, domácí zákusky, znalost správné přípravy kávy, uzpůsobení k práci na počítači, otevírací doba. Slabé stránky jsou obsluha, vysoké ceny, užívání šlehačky rostlinného původu, vysoká obsazenost. Kavárna B Kavárna B je umístěna uprostřed svitavského náměstí, kde se nachází vjezd do náměstí. Je dobře dostupná, jak pro maminky s kočárky, tak pro hendikepované lidi. Podnik působí velice příjemným dojmem. Předzahrádka, v které se nachází pár stolků se židlemi, skluzavka a houpačka pro děti dodávají podniku na útulnosti. Kavárna je rozdělena na dvě části. První část je nekuřácká, je v ní dětský koutek a slouží převážně návštěvníkům s rodinami. Druhá část kavárny je kuřácká, nabízí posezení převážně mladým lidem. V kavárně probíhají pravidelně výstavy fotografií a obrazů místních výtvarníků. Tato kavárna má své internetové stránky. Kapacita podniku je poměrně velká a návštěvnost značná. Ceny nejsou vysoké, velmi levný je alkohol. 54

55 Sortiment je poměrně široký. Příjemným překvapením je, že nabídka obsahuje i bezkofeinovou kávu. Podává se točené pivo, alkoholické i nealkoholické nápoje, mnoho druhů kávy. Obsáhlá je nabídka zákusků, dortů a sladkých dezertů včetně zmrzliny. Otevírací doba je od pondělí do pátku, o víkendu pouze v odpoledních a večerních hodinách. Silné stránky této kavárny jsou všeobecná známost, široká nabídka sortimentu, umístění, příjemné prostředí a zázemí pro děti. Obsluha je velmi příjemná, pohotová a rychlá. Slabé stránky tohoto podniku jsou prolínání několika cílových skupin, stále větší transformace podniku z kavárny na restaurační zařízení. Kavárna C Kavárna C se nachází za náměstím poblíž centra města. Jedná se o hrací centrum pro děti s kavárnou. To určuje základní klientelu tohoto podniku. Cílovým segmentem jsou mladé rodiny s dětmi. V kavárně se nachází barový pult a několik stolků se židlemi. Zbývající prostor je zastavěn klouzačkami, trampolínami a prolézačkami pro děti. Veškeré prostory a výzdoba podniku jsou přizpůsobeny malým návštěvníkům. Kavárna je nekuřácká. Obsluha je milá a snaživá, ale ne odborně vyškolená v oboru. Nabídka občerstvení je omezená. V kavárně se pořádají různé akce pro rodiče s dětmi jako je vaření s dětmi, cvičení s dětmi, nebo bazárek dětského oblečení. Ceny jsou přiměřené kvalitě a šíři sortimentu. Otevřeno mají sedm dní v týdnu. Hlavní silnou stránkou této kavárny je nabídka vyžití pro děti. Další silnou stránkou jsou nízké ceny. Mezi slabé stránky patří omezená nabídka sortimentu a netolerantnost k hostům bez dětí. 55

56 Kavárna D Kavárna D se nachází na dolním konci náměstí v historické budově. Tato budova leží vedle nejfrekventovanější křižovatky v městě, místo je hlučné. Jedná se o nekuřáckou kavárnu a čajovnu. V tomto podniku jsou volně rozmístěny stolečky s křesílky a gauči v různém stylu, celkem je zde 21 míst. Podnik patří k menším. Na stěnách visí amatérské barevné obrázky. Celá kavárna má volné uspořádání. Cílem je, aby si zde člověk odpočinul nejen fyzicky, ale i psychicky. Tato kavárna nemá dětský koutek. Atmosféru dokresluje příjemná jazzová hudba. V rohu je umístěno piano, na které si mohou hosté zahrát. Tento podnik nemá internetové stránky ani u něj neprobíhá žádná větší propagace. Obsluhu a přípravu nápojů obstarává jen jedna osoba. Cena nápojů je zde přiměřená. Obsazenost podniku je i přesto poměrně nízká. Hlavním sortimentem jsou sypané čaje a kávy. Nabízí se zde různé směsi čajů a jejich speciální dochucování. Jako doplňkový sortiment zde najdeme domácí sušenky, muffiny, pralinky a různé směsi oříšků. Podnik je otevřen sedm dní v týdnu. Za silnou stránku podniku považuji výrobu domácích sladkostí, šlehačky a vlastního karamelu a prodej sypaných čajů a kávy s sebou. Slabé stránky tohoto podniku jsou jeho umístění u silnice, velmi malá nabídka zákusků. Celý podnik působí nesourodě. Kavárna E Kavárna se nachází v místním parku. V blízkosti se rozkládá jedno z městských sídlišť a také gymnázium, což se odráží v návštěvnosti podniku. V prostorách kavárny se nachází wifi připojení zdarma a kavárna je klimatizována. Celý podnik je proveden v moderním funkcionalistickém stylu a má bezbariérový přístup. Hodnotila bych tuto kavárnu jako velmi vhodnou pro obchodní jednání díky klidnému prostředí. V malé zahrádce si zákazník může v klidu vychutnat výbornou kávu, některý 56

57 z domácích zákusků, které vyrábí osobně provozovatelka podniku. Čepuje se zde pivo značky Bernard. Podnik je kuřácký. Kapacita je poměrně vysoká, zvláště v letních měsících, kdy je kavárna rozšířena i o místa k sezení venku. Obsluha podniku je velmi příjemná, ochotná, šikovná a všímavá. Ceny jsou průměrné. Obsazenost podniku je vysoká zvláště v odpoledních a večerních hodinách a o víkendech. Nabízí se mnoho druhů kávy, koktejly, alkoholické i nealkoholické nápoje, točené pivo Bernard a domácí zákusky. Otevřeno je sedm dní v týdnu do pozdních nočních hodin. Silné stránky této kavárny jsou její odlišnost a milá obsluha. Pivo Bernard, dobrá káva, výtečné domácí zákusky řadí podnik mezi oblíbené. Také blízkost sídliště a příjemné prostředí parku hrají důležitou roli. Slabé stránky této kavárny jsou vzdálenost od centra města a pozvolná přeměna této kavárny na bar. Kavárna F Tato kavárna se nachází v blízkosti nemocnice. Jedná se o nekuřáckou kavárnu, která se velmi liší od všech ostatních ve městě. V tomto podniku obsluhují mentálně postižení lidé (klienti domova). Podnik byl zřízen s cílem klienty domova co nejvíce zapojit do běžného života. Prostory kavárny jsou příjemné. Malá kavárnička s barevnou výmalbou a prodejem výrobků místních klientů působí útulně. Pro děti se zde nachází menší dětský koutek. V zahradě je k dispozici posezení. Obsluha je v tomto podniku velice milá a snaživá, i když poměrně pomalá. Má však nadšení pro práci a přistupuje k ní velmi zodpovědně. Ceny jsou nízké a obsazenost nebývá velká. 57

58 Sortiment v kavárně je skromný. Zákazník si zde může objednat základní kávy, alkoholické i nealkoholické nápoje a několik druhů zákusků. Kavárna je otevřena od pondělí do pátku. Silné stránky této kavárny jsou ceny, příjemné prostředí a milá obsluha. Slabou stránkou kavárny je omezený sortiment zboží. Jednotlivé podniky byly v rámci analýzy konkurence prozkoumány a zhodnoceny jejich silné a slabé stránky. Dále je konkurence hodnocena dle úspěšnosti a kvality poskytovaných služeb a je jí přiřazeno pořadí. Pořadí konkurence dle úspěšnosti a kvality poskytovaných služeb: 1. Kavárna E 2. Kavárna B 3. Kavárna A 4. Cukrárna 1 5. Cukrárna 3 6. Kavárna F 7. Kavárna D 8. Cukrárna 2 9. Kavárna C V přílohách je přiložena mapa jednotlivých podniků (Příloha 2) přímé i nepřímé konkurence. Jako podnik X je označena cukrárna Sedmé nebe, s. r. o Produkt, jeho výroba a distribuce Cukrárna Sedmé nebe, s. r. o. se bude specializovat na výrobu a prodej domácích zákusků, mini zákusků, makronek, dortů, koláčků, drobného cukroví, pohárů, waflí, zmrzliny a dalšího cukrárenského sortimentu. 58

59 Jak už bylo zmíněno výše, ve Svitavách neexistuje takový podnik, který by si všechny své zákusky a dorty vyráběl sám. V naší cukrárně chceme používat kvalitní čerstvé ingredience, vejce, máslo a další. Plánujeme co nejméně využívat chemických přísad a barviv. V našich zákuscích a dortech hosté nenaleznou náhražkové a nastavované krémy. Šlehačku, kterou budeme používat, si budeme sami vyrábět každý den čerstvou. Z nápojů se budeme specializovat na výrobu výborné kávy značky Lavazza. V nabídce bude i káva bezkofeinová, domácí bylinkové a ovocné šťávy a mléčné koktejly. Průměrnou cenu kávy jsme vypočítali na 33 Kč za porci. Káva bude vedle zákusků jedním z nejprodávanějších artiklů cukrárny. Naše výrobky měly být spotřebovány do 24 hodin od nákupu. Další služby, které plánovaná cukrárna nabízí, jsou výroba dortů, zákusků a cukroví na zakázku a roznáška všech produktů cukrovinek po městě. Nabízíme též dárkové poukazy. V následující tabulce nabízím přehled některých produktů ze stálé nabídky podniku. 59

60 Tabulka 6 - Vybrané zákusky naší cukrárny, jejich cena a plánovaná produkce Zákusky Cena Produkce/den Větrník 28,00 Kč 20 kusů Mini větrník 17,00 Kč 15 kusů Kremrole 18,00 Kč 15 kusů Punčové řezy 16,00 Kč 24 kusů Věneček 14,00 Kč 8 kusů Marcipánová roláda (řez) 23,00 Kč 12 řezů (1 roláda) Makronky 15,00 Kč 15 kusů Rakvička 14,00 Kč 18 kusů Pařížský rohlíček 14,00 Kč 6 kusů Ovocný košíček s vanilkovým krémem 25,00 Kč 6 kusů Karamelová kostka 33,00 Kč 24 kusů Linecké kolečko 8,00 Kč 12 kusů Profiterol 36,00 Kč 24 kusů Cheescake (řez) 38,00 Kč 8 řezů (1 dort) Sacher (řez) 38,00 Kč 8 řezů (1 dort) Kubánský dort (řez) 38,00 Kč 8 řezů (1 dort) Jahodový dort (řez) 35,00 Kč 8 řezů (1 dort) Zdroj: vlastní zpracování Při zvolené ceně zákusků a průměrné vypočítané ceně za kávu se kalkuluje s průměrnou útratou na jednoho zákazníka 110 Kč. V cukrárně používáme klasické technologické postupy při zachování všech hygienických pravidel. V naší cukrárně je provedena analýza rizik a stanoveny kritické kontrolní body (HACCP). Výrobní kapacita podniku je stanovena maximální produkcí 800 zákusků za den. Výrobní část bude v podniku umístěna v zadní části za odbytovým střediskem. Na tuto část budou navazovat sklady a zázemí pro zaměstnance. 60

61 Interiér bude navrhnut a vybaven společností Pavel Tacl UNITA. Stroje a zařízení do cukrárny jsou zajištěny od firmy CESK, a. s. vybavení restaurací, barů a cukráren. Materiálové a surovinové zabezpečení je zajištěno naším hlavním dodavatelem FIALA Praha - s. r. o., kteří nám dodávají suroviny a jiné profesionální pomůcky. AG FOODS group a. s. zajišťuje další gastronomické suroviny, kávy, čaje, rozpustné nápoje a další. Coca-cola HBC Česká republika dodává nealkoholické nápoje. Dalšími plánovanými dodavateli cukrárny Sedmé nebe, s. r. o. jsou ČEZ odběr elektřiny a plynu. Vodné a stočné je zajištěno Vodárenskou Svitavy s. r. o. Prodej v cukrárně Sedmé nebe, s. r. o. bude zajišťován bez zprostředkovatelů a prostředníků. Vlastní produkty a ostatní sortiment se budou prodávat přímo konečnému spotřebiteli Marketingová strategie Cukrárna Sedmé nebe, s. r. o. bude mít kvalitní internetové stránky (www.cukrarnasedmenebe.cz). Další způsob propagace podniku jsou sociální sítě, kde můžeme šířit povědomí o podniku zdarma. Hodláme využít reklamy na místním televizním kanále. Krátké video bude o nás a našem vzniku informovat obyvatele Svitav. Máme v plánu se také prezentovat v místním občasníku. V okolí našeho podniku zamýšlíme rozmístit směrovací a informační cedule. V začátcích našeho podnikání chystáme distribuci propagačních letáků do schránek obyvatel Svitav. Po otevření podniku plánujeme prezentaci na různých městských akcích, kde hodláme obyvatelům Svitav předvést své produkty a zprostředkovat ochutnávky našich výrobků. Také městské trhy, probíhající každou středu na svitavském náměstí, budou příležitostí k prezentaci a prodeji vlastních výrobků. Různé soutěže a slevové akce by měly přilákat mnoho hostů. Členstvím ve věrnostním klubu budou moci zákazníci čerpat různé výhody a sbírat razítka za návštěvy v cukrárně. Při každé desáté návštěvě získá zákazník nárok na kupon v hodnotě 100 Kč na čerpání zboží v našem podniku. 61

62 Spoléháme na kvalitní personál, jenž bude umět zákazníkům poradit, doporučit a přesvědčit je k nákupu. Náklady, které jsou určeny na marketingovou komunikaci, jsou rozděleny na náklady před zahájením provozu, náklady po zahájení provozu a na každoměsíční náklady. Náklady před zahájením provozu budou zaplaceny jednorázově, stejně tak jako náklady po zahájení provozu. Největší položku budou činit náklady na marketing, které se hradí každý měsíc. V následující tabulce jsou jednotlivé náklady na marketingovou komunikaci podrobněji rozepsány. Tabulka 7 - Náklady na marketingovou komunikaci Před zahájením provozu Cedule vchod Internetové stránky Cedule Celkem Po zahájení provozu Letáky Sociální sítě Svitavská TV - CMS TV Svitavský zpravodaj Celkem Každý měsíc Stánek - trhy Ochutnávky Soutěže Slevové akce Věrnostní program Údržba internetových stránek Celkem měsíc Celkem rok Celkové náklady za marketing za 1. rok Zdroj: vlastní zpracování 1 300,00 Kč 8 000,00 Kč 5 000,00 Kč ,00 Kč 2 000,00 Kč - Kč - Kč 300,00 Kč 2 300,00 Kč - Kč 900,00 Kč 700,00 Kč 500,00 Kč 600,00 Kč 300,00 Kč 3 000,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 62

63 2.12 Finanční plán Finanční plán cukrárny Sedmé nebe, s. r. o. obsahuje počáteční rozvahu k , výkaz zisku a ztráty k a výpočet nejdůležitějších finančních ukazatelů pro zjištění realizovatelnosti podnikatelského záměru. Počáteční rozvaha V tabulce 1 je vyobrazena počáteční rozvaha ke dni cukrárny Sedmé nebe, s. r. o. Struktura majetku společnosti k tomuto datu se skládá ze stálých a oběžných aktiv. Do stálých aktiv společnosti spadá dlouhodobý hmotný majetek. Mezi oběžná aktiva cukrárny byly zařazeny zásoby a finanční majetek. Majetek je kryt vlastním kapitálem a cizími zdroji. Vlastní kapitál, se ve společnosti dále dělí na základní kapitál a kapitálové fondy. Cizí zdroje podniku jsou tvořeny krátkodobými závazky a bankovními úvěry a výpomocemi. Tabulka 8 Počáteční rozvaha k Počáteční rozvaha k Stálá aktiva Kč Vlastní kapitál Kč Dlouhodobý hmotný majetek Kč Základní kapitál Kč Kapitálové fondy Kč Oběžná aktiva Kč Cizí zdroje Kč Zásoby Kč Krátkodobé závazky Kč Bankovní úvěry a Finanční majetek Kč výpomoci Kč Aktiva celkem Kč Pasiva celkem Kč Zdroj: vlastní zpracování Dlouhodobý hmotný majetek společnosti je tvořen budovou a samostatnými movitými věcmi a soubory movitých věcí. Do společnosti je vkládán zděděný majetek. Zděděný majetek se skládá z budovy bývalé cukrárny (163 m2) a jejího vybavení. Zařazený majetek byl ohodnocen reprodukční cenou. Protože je budova v zachovalém stavu, předchozí majitel se o ni dobře staral, bude stačit pouze modernizace prostor a nebude třeba velkých investic. Cena budovy byla stanovena 63

64 na Kč, původní vybavení cukrárny bylo ohodnoceno na Kč. Modernizace a dovybavení cukrárny vyjde na Kč. Do zásob podniku byl zařazen materiál, zásoby a dlouhodobý drobný majetek do Kč, ten bude jednorázově zaúčtován jako spotřeba materiálu. Finanční majetek je rozdělen na peníze ( Kč) a účty v bankách ( Kč). Základní kapitál společnosti představuje vklady vlastníků společnosti, kde každý vložil do společnosti Kč a kapitálové fondy, které jsou tvořeny nepeněžitým vkladem budovy a jejího vybavení do podniku. Krátkodobé závazky představují závazky společnosti vůči dodavatelům zboží, materiálu a dalším. Bankovní úvěry a výpomoci byly stanoveny v předpokládané výši Kč. Doba splatnosti tohoto úvěru, při 9% úrokové sazbě a měsíční splátce Kč, bude pět let. Tabulka 9 - Úvěr a jeho splácení Rok Měsíc Splátka Úrok Úmor Úvěr Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Dohromady Kč Kč Kč x Zdroj: vlastní zpracování 64

65 Celková výše splátek úvěru za rok činí Kč, bude tvořena úrokem ve výši Kč a úmorem ve výši Kč. Náklady cukrárny Sedmé nebe, s. r. o. Celkové náklady jsou rozvrženy na výkonovou spotřebu, osobní náklady, odpisy dlouhodobého hmotného majetku a ostatní provozní náklady. Výkonová spotřeba Do výkonové spotřeby byly zařazeny náklady na zásoby, spotřebu energií, reklamu a propagaci, opravy a udržování a ostatní. V Tabulce 3 jsou náklady výkonové spotřeby propočítány pro variantu pesimistickou, realistickou a optimistickou. Tabulka 10 Výkonová spotřeba Varianta Pesimistická Realistická Optimistická Zásoby Kč Kč Kč Spotřeba energie Kč Kč Kč Náklady na reklamu a propagaci Kč Kč Kč Opravy a udržování Kč Kč Kč Ostatní služby Kč Kč Kč Výkonová spotřeba za rok Kč Kč Kč Zdroj: vlastní zpracování V pesimistické variantě je roční výše nákladů výkonové spotřeby stanovena na Kč. V realistické variantě je roční výše nákladů výkonové spotřeby stanovena na Kč. V optimistické variantě je roční výše nákladů výkonové spotřeby stanovena na Kč. Osobní náklady Cukrárna Sedmé nebe, s. r. o. má 4 stálé zaměstnance. Těmto zaměstnancům náleží mzda podle svěřených kompetencí a náplně práce (viz Všeobecný popis firmy a klíčoví pracovníci). 65

66 Tabulka 11 Osobní náklady Varianta Pesimistická Realistická Optimistická Mzdy Kč Kč Kč Sociální a zdravotní pojištění Kč Kč Kč Osobní náklady Kč Kč Kč Zdroj: vlastní zpracování Částka určená na mzdy a odměny zaměstnancům je stanovena na Kč, odvody na sociální a zdravotní pojištění pak na Kč. Celkové osobní náklady pak jsou Kč. Tyto náklady se neliší v pesimistické, realistické a optimistické variantě. Odpisy dlouhodobého hmotného majetku Dlouhodobý hmotný majetek ve výši Kč bude odepisován lineárně. Budova v hodnotě Kč byla zařazena do odpisové skupiny 5 a bude se odepisovat po dobu 30 let. Výše odpisu bude první rok Kč a v dalších letech pak vždy Kč. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí byly zařazeny do odpisové skupiny 2. Budou odepisovány po dobu 5 let. Výše odpisu pro první rok je Kč, v dalších letech je odpis vždy Kč. Ostatní provozní náklady Do ostatních provozních nákladů bylo zařazeno pojištění cukrárny Sedmé nebe, s. r. o. Výkaz zisku a ztráty Výkaz zisku a ztráty obsahuje tři varianty a to variantu pesimistickou, realistickou a optimistickou. Kalkulujeme s tím, že průměrná útrata jednoho hosta je 110 Kč. Dále bereme v úvahu, že je podnik otevřen 49 týdnů v roce, 50 hodin týdně. Z toho můžeme vypočítat tržbu pro všechny varianty. V pesimistické variantě je počítáno, že podnik bude každou hodinu obsazen z 10 %. To znamená, že každou hodinu by navštívili cukrárnu 4 hosté. Za rok tak podnik navštíví průměrně hostů. Roční tržba je při tomto počtu hostů vypočítána na Kč. 66

67 V realistické variantě se počítá s tím, že podnik bude každou hodinu obsazen z 25 %. To znamená, že podnik je každou hodinu navštíven 10 hosty. Za rok bude podnik navštíven průměrně hosty. Roční tržba při tomto počtu je stanovena na Kč. V optimistické variantě se bere v úvahu obsazenost podniku každou hodinu ze 40 %. To znamená, že podnik je každou hodinu navštíven 16 hosty. Za rok navštíví podnik hostů a kalkulovaná tržba je v tomto případě Kč. Tabulka 12 Výkaz zisku a ztráty Výkaz zisku a ztráty k Varianta Pesimistická Realistická Optimistická Celkové tržby podniku Kč Kč Kč Celkové náklady podniku Kč Kč Kč Výkonová spotřeba Kč Kč Kč Osobní náklady Kč Kč Kč Odpisy dlouhodobého hmotného majetku Kč Kč Kč Ostatní provozní náklady Kč Kč Kč Zisk (ztráta) před úroky a zdaněním (EBIT) Kč Kč Kč Nákladové úroky Kč Kč Kč Zisk (ztráta) před zdaněním Kč Kč Kč Daň z příjmů x Kč Kč Zisk (ztráta) po zdanění Kč Kč Kč Zdroj: vlastní zpracování V pesimistické variantě vyšel výsledek hospodaření Kč, byl záporný. V realistické a optimistické variantě vyšel výsledek hospodaření kladně. Konkrétně pak v realistické Kč a v optimistické Kč. 67

68 Pokud by se vyplnila realistická nebo optimistická varianta, byl by podnik v prvním roce svého podnikání ziskový. Pokud by se vyplnila varianta pesimistická, tak by byl podnik v prvním roce ztrátový a v dalších letech by se musely snížit náklady na provoz cukrárny, zvýšit obsazenost podniku nebo zvýšit ceny prodávaného zboží. Finanční ukazatele Pro lepší zhodnocení zdraví společnosti Sedmé nebe, s. r. o. bylo vypočítáno několik finančních ukazatelů rentability, likvidity a zadluženosti. Pro výpočet jednotlivých ukazatelů se vychází z počáteční rozvahy a z realistické varianty výkazu zisku a ztráty. Výpočet rentability investovaného kapitálu ROCE = EBIT / (Vl. kapitál + Rezervy + Dl. Závazky + Bankovní úvěry dlouhodobé) ROCE = / ( ) ROCE = 0,066 ROCE = 6,6 % Z jedné koruny investovaného kapitálu dosáhl podnik 6,6 % provozního hospodářského výsledku. Výpočet rentability tržeb ROS = čistý zisk / tržby ROS = / ROS = 0,077 ROS = 7,7 % Z jedné koruny tržeb podnik dosáhl 7,7 % čistého zisku. Výpočet běžné likvidity Běžná likvidita = krátkodobá aktiva / krátkodobé závazky Běžná likvidita = / Běžná likvidita = 2,19 Hodnota běžné likvidity je optimální. Podnik by byl schopen 2,19 krát uspokojit pohledávky věřitelů, kdyby všechna oběžná aktiva byla proměněna ve finanční prostředky. 68

69 Výpočet zadluženosti vlastního kapitálu Zadluženost vlastního kapitálu = Cizí zdroje / Vl. kapitál Zadluženost vlastního kapitálu = / Zadluženost vlastního kapitálu = 0,133 Zadluženost vlastního kapitálu = 13,3 % Zadluženost vlastního kapitálu je optimální. Cizí zdroje by neměly značně převyšovat vlastní kapitál společnosti. Celková zadluženost Celková zadluženost = cizí zdroje / celková aktiva Celková zadluženost = / Celková zadluženost = 0,118 Celková zadluženost = 11,8 % Majetek společnosti je kryt z 11,8 % cizími zdroji. Celková zadluženost je optimální. Z kalkulace jednotlivých finančních ukazatelů vyplývá, že se jedná o finančně zdravý podnik Hlavní předpoklady úspěšnosti a rizika plánu Pro optimálnější zhodnocení předpokladů úspěšnosti firmy byla vypracována analýza SWOT a seznam možných rizik, která by mohla ohrozit podnik. Rizika byla vyhodnocena a byla navrhnuta jejich vhodná prevence. SWOT analýza Mezi silné stránky cukrárny Sedmé nebe, s. r. o. patří to, že vyrábí vlastní kvalitní domácí zákusky a dorty. Je to jeden z nejdůležitějších faktorů, na kterém chceme stavět úspěšnost firmy. Další silnou stránkou podniku je, že nabízí hostům útulné prostředí a atmosféru malé moderní cukrárny. Podnik je nekuřácký, což považujeme za silnou stránku, i když z pohledu některých zákazníku se toto může jevit jako stránka slabá. Marketingové aktivity podniku jsou velmi rozsáhlé a aktivně působí na potenciální i stálé zákazníky. Cukrárna 69

70 bude mít kvalitní vzdělaný management, který má zájem na tom, aby byl podnik úspěšný a je ochotný učit se novým věcem. Podnik bude mít kvalitní dodavatele, kteří budou suroviny a ostatní zboží dodávat vždy včas. Mezi slabé stránky cukrárny Sedmé nebe, s. r. o. patří tyto jevy: Jedná se o začínající podnik a jeho vlastnící nemají ještě zkušenosti s podnikáním. To může ovlivnit vstup na trh. Zákazníci nebudou mít důvěru v nový podnik, stejně tak i dodavatelé nebo banky. Další slabou stránkou je nabídka pouze sladkých produktů, což nemusí oslovit všechny potenciální zákazníky. Někteří preferují podnik se slanými lahůdkami - tousty, saláty, chlebíčky. Také absence dětského koutku může odradit některé zákazníky, ale může přilákat jiné zákazníky, kteří vyhledávají klidnější prostředí. Příležitostí pro vlastní podnikání se jeví rozšiřování a obměna nabídky zákusků podle preferencí zákazníků. Oslovování nových zákazníků může pomoci zvýšit tržby a povědomost o nové cukrárně. V městě jsou tři podniky přímé konkurence (cukrárny) a šest podniků konkurence nepřímé (kavárny), ale většina těchto podniků se dopouští značných chyb a tím odrazuje mnoho svých zákazníků od další návštěvy. Příležitost cukrárny je spatřována v tom, že personál bude lépe naslouchat svým zákazníkům a přizpůsobovat služby jejich přáním tak, aby byli co nejvíce spokojeni. Další příležitostí pro nás je získání dobrého jména, které se bude mluvenou formou šířit dál. Budeme dělat vše pro to, abychom toto jméno udrželi. Hrozbou cukrárny Sedmé nebe, s. r. o. je vstup dalších konkurenčních podniků na trh, což by případně snížilo poptávku po jejích produktech. Zvyšování daní by zapříčinilo zvyšování cen surovin a tím i zvyšování cen námi nabízených produktů. Jiné faktory, které můžeme považovat za hrozbu pro cukrárnu Sedmé nebe, s. r. o. jsou vysoká nezaměstnanost, změna legislativy, která by měla značný vliv na úspěšnost našeho podnikání, nesplnění finančních plánů a také nárůst lidí s onemocněním diabetes. Následně jsou uvedeny silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby cukrárny Sedmé nebe, s. r. o. v přehledné tabulce. 70

71 Tabulka 13 SWOT analýza Silné stránky Kvalitní domácí zákusky a dorty Příjemné prostředí Nekuřácký podnik Marketingové aktivity podniku Kvalitní management Spolehliví dodavatelé Slabé stránky Začínající podnik Žádné zkušenosti Pouze sladké produkty Bez dětského koutku Příležitosti Rozšiřování nabídky Oslovení nových klientů Špatná konkurence Získání a udržení dobrého jména Zdroj: vlastní zpracování Hrozby Vstup nových konkurentů na trh Zvýšení daní Vysoká nezaměstnanost Změna legislativy Nesplnění finančních plánů Nárůst populace s cukrovkou Rizika Jedním z rizik cukrárny Sedmé nebe, s. r. o. je, že nebudou naplněny finanční plány. Mezi další rizika, která musíme vzít v úvahu, může patřit riziko poškození majetku, riziko špatné investice, riziko neschopnosti splácet závazky, riziko ztráty klíčových dodavatelů, riziko nedodržení zákonů, riziko ohrožení dobrého jména, riziko silné konkurence, riziko selhání techniky, riziko selhání lidského faktoru, riziko nedostatku poptávky po našich produktech, riziko zdravotních komplikací klíčových osob, riziko ztráty majetku, riziko špatného vedení účetnictví a další. Tato rizika jsou zpracována do jednoduché tabulky, kde je vyhodnocena pravděpodobnost jejich výskytu (1-5), dopad na naši firmu pokud by nastala (1-5) a dále jsou tato rizika rozdělena podle součinu pravděpodobnosti a dopadu na rizika běžná (0-8), závažná (9-15) a kritická (16-25). 71

72 Tabulka 14 Rizika, která mohou ohrozit cukrárnu Sedmé nebe, s. r. o. RIZIKO PRAVDĚPODOBNOST DOPAD ÚROVEŇ RIZIKA Nenaplněné finanční plány 4 4 kritické (16) Poškození majetku 3 3 závažné (9) Ztráta majetku 1 5 běžné (5) Špatná investice 3 4 závažné (12) Neschopnost splácet závazky 2 3 běžné (6) Ztráta klíčových dodavatelů 2 2 běžné (4) Nedodržení zákonů 2 3 běžné (6) Ohrožení dobrého jména 4 4 kritické (16) Silná konkurence 4 3 závažné (12) Selhání techniky 2 5 závažné (10) Selhání lidského faktoru 3 4 závažné (12) Nedostatek poptávky 3 5 závažné (15) Zdravotní komplikace klíčových pracovníků 3 4 závažné (12) Špatné vedení účetnictví 3 3 závažné (9) Kontaminace potravin 3 4 závažné (12) Zdroj: vlastní zpracování Nejvýznamnější rizika pro cukrárnu Sedmé nebe, s. r. o. jsou ta, jež byla vyhodnocena jako kritická. Těmi jsou nenaplněné finanční plány a ohrožení dobrého jména. V další tabulce jsou znovu uvedena jednotlivá rizika, která cukrárně hrozí. Jsou k nim přiřazena preventivní řešení, kterými eliminujeme jejich vznik. V případě jejich vzniku budeme předcházet větším dopadům na náš podnik. 72

73 Tabulka 15 Rizika a prevence RIZIKO Nenaplněné finanční plány Poškození majetku Ztráta majetku Špatná investice Neschopnost splácet závazky Ztráta klíčových dodavatelů Nedodržení zákonů Ohrožení dobrého jména Silná konkurence Selhání techniky Selhání lidského faktoru Nedostatek poptávky Zdravotní komplikace klíčových pracovníků Špatné vedení účetnictví Kontaminace potravin Zdroj: vlastní zpracování PREVENCE Dobře zpracované finanční plány, finanční rezervy Pojištění Pojištění Rozložení rizika do více menších investic Finanční rezervy Placení faktur včas, udržování dobrých vztahů, mít záložní dodavatele Dobrá znalost zákonů Poskytování kvalitních služeb, péče o zákazníky Kvalitní průzkum trhu, mít konkurenční výhodu, kvalitní produkty Pravidelná kontrola a údržba, modernizace Zaškolování pracovníků, kontrola Zlepšení marketingové propagace, průzkum trhu Preventivní péče o zdraví, zdravý životní styl, pojištění Zvyšování znalostí v účetnictví, nebo zajištění služeb profesionálního účetního Dodržování hygienických předpisů, zavedení HACCP Rizika cukrárny Sedmé nebe, s. r. o. budou pravidelně identifikována, aktualizována a vyhodnocována a budou se k nim hledat vhodná opatření Přílohy Vzhledem k rozsahu grafů a tabulek byly tyto zařazeny do textu a ne do příloh. V přílohách diplomové práce lze pak nalézt: Příloha 1 Dotazník cukrárny a kavárny ve Svitavách, Příloha 2 Mapa cukráren a kaváren ve Svitavách, Příloha 3 Fotografie budovy, v které se bude nacházet cukrárna Sedmé nebe, s. r. o. 73

74 3 Návrhová část Vzhledem k tomu, že v analytické části je návrh podnikání podrobně rozpracován, návrhová část v tomto případě s analytickou částečně splývá. Proto je v této části zejména vyhodnoceno, zda bude podnikatelský záměr realizován a jsou zde uvedena doporučení pro podnikatele, který by tento záměr realizoval. Aby mohlo být rozhodnuto, zda bude Podnikatelský záměr - otevření cukrárny ve Svitavách realizován, byl sestaven podnikatelský plán. Svitavy jsou vhodným místem k započetí podnikání otevření cukrárny. Je zde však několik faktorů, které mohou tuto činnost ohrozit. Nízký průměrný plat a větší počet podniků nepřímé konkurence, ale i mnoho faktorů, které úspěšnosti podnikatele mohou napomoci. Mezi takové patří například klesající nezaměstnanost, množství ne příliš schopných podnikatelů a málo kvalitních cukráren v okolí. To zda se bude záměr realizovat, závisí zejména na výsledcích finančního plánu. Finanční plán byl vypracován pro variantu pesimistickou, realistickou a optimistickou. Na základě podnikatelského plánu bylo vyhodnoceno, že se podnikatelský plán realizovat bude. Až po samotném otevření cukrárny může být skutečně vysledováno, jestli plánované segmenty podnikatelského plánu budou odpovídat realitě. Pro podnikatele realizující podnikatelský záměr otevření cukrárny ve Svitavách jsou dále uvedena určitá doporučení, kterými podpoří úspěšnost svého podnikání: Podnikatel by se měl řídit misí, vizí a cíli, které si stanovil a jít za nimi. Cíle podniku by se měly konkretizovat a upravovat podle aktuální situace na trhu. Podnik by se měl soustředit na své cílové trhy a na ně směřovat své aktivity. Prvořadá je péče o stávající klienty. 74

75 Marketingová propagace by měla probíhat dle předem stanoveného rozpočtu a nemělo by se na ní nijak šetřit ani v dalších letech, kdy už podnik bude známý a bude mít vybudované jméno. Podnikatel by měl sledovat návštěvnost svého podniku i návštěvnost podniků konkurenčních a přizpůsobit otevírací dobu a počet pracovníků na směnu obsazenosti. Důležité je nejen získat konkurenční výhodu, ale také si ji dlouhodobě udržet. Ve městě se nachází devět konkurenčních podniků cukrárny Sedmé nebe, s. r. o., z toho 3 konkurence přímé (cukrárny) a šest konkurence nepřímé (kavárny). Vzhledem k tomu, že většina cukrárenských a kavárenských podniků ve Svitavách nemá životnost delší než pět let, podnikatel by měl vyhodnotit zmíněný jev jako rizikový a tomu přizpůsobit své podnikatelské aktivity. Je třeba sledovat poptávku zákazníků po produktech, trendy ve výrobě a tomu by měla být neustále přizpůsobována nabídka cukrárny. Měly by být stanoveny standardy podniku a měla by probíhat kontrola jejich dodržování. Samozřejmostí je kontrola kvality a dodržování hygienických zásad. Za významnou se považuje profesní erudice zaměstnanců a jejich pozitivní motivace. Zaměstnanci jsou nejdůležitější částí podniku, a proto by jim měla být věnována dostatečná pozornost. V rámci výzkumu cílových trhů a jejich preferencí se ukázalo, že pro zákazníky je nejdůležitější při rozhodování, kterou cukrárnu nebo kavárnu navštíví prostředí podniku, obsluha a cena produktů. Proto je třeba zaměřit se na tyto tři aspekty, které mohou ovlivnit návštěvnost cukrárny. Prostředí podniku by mělo zákazníka zaujmout, měl by se cítit příjemně, odpočinout si a využít nabízeného sortimentu. Obsluha podniku musí být dobře proškolená, motivovaná a optimisticky naladěná. Právě přístup obsluhy je většinou nejdůležitější pro zákazníkův celkový dojem z podniku. 75

76 Ceny produktů by měly být stanoveny v takové výši, aby dokázaly potenciální zákazníky zaujmout, přesvědčit k nákupu, vypovědět něco o kvalitě produktů a celého podniku. V neposlední řadě je třeba, aby byl podnik ziskový. Podnikatel se musí zaměřit na rizika, která cukrárně hrozí, tato rizika průběžně vyhodnocovat a hledat vhodná opatření, aby nedošlo k jejich naplnění a pokud by k jejich naplnění došlo, aby byly následky co nejmenší. Za kritická rizika se považuje nenaplnění finančních plánů a ohrožení dobrého jména podniku. Aby bylo zachováno dobré jméno podniku, bylo určeno jako klíčové poskytování kvalitních služeb a dobrá péče o zákazníky. Riziko nenaplnění finančních plánů bude eliminováno tím, že finanční plán bude odborně zpracován a bude mít reálnou vypovídací hodnotu. Podnik by si měl tvořit finanční rezervy pro případ, že by nastaly nečekané události, které by jej mohly ohrozit. Podnikatel by měl být schopen realisticky zhodnotit svoji práci a možnosti vlastního podniku a na základě toho činit potřebná rozhodnutí. Finanční plán cukrárny Sedmé nebe obsahuje počáteční rozvahu ke dni , rozbor jednotlivých nákladů podniku, výkaz zisku a ztráty k a analýzu vybraných poměrových ukazatelů. Výkaz zisku a ztráty byl vytvořen pro variantu pesimistickou, realistickou a optimistickou. Nejpravděpodobnější se jeví varianta realistická, ale podnikatel musí vzít v úvahu i další dvě varianty. Pokud by nastala varianta realistická, byl by podnik v prvním roce podnikání ziskový. Čistý zisk by činil Kč. Při této variantě může být podnikatel s finančními výsledky podniku spokojen, ale neměl by podcenit nástrahy podnikání a konkurence v dalších letech. Podnik by měl být dále rozvíjen a zdokonalován. Nastane-li varianta pesimistická, bude podnik ztrátový. Ztráta v prvním roce podnikání by činila Kč. Varianta pesimistická nutně neznamená, že by mělo být podnikání ukončeno. Výsledek hospodaření ovlivňuje návštěvnost podniku, proto by mělo být prozkoumáno, proč zákazníci nepřicházejí. Na základě zjištěných výsledků by měly být provedeny kroky k nápravě stavu. 76

77 Při variantě optimistické by byl podnik v prvním roce ziskový, jeho výsledky by byly nad očekávání. Zisk by činil Kč. Při optimistické variantě by se měl podnikatel držet i nadále podnikatelských plánů a své aktivity přizpůsobovat aktuálnímu dění. Není potřeba velkých změn. Nejdůležitější je schopnost podnikatele umět se rychle a správně rozhodovat a umět pružně reagovat v různých situacích. V případě prvotních neúspěchů se nevzdávat, vyhodnotit adekvátně situaci a poučit se z chyb. 77

78 Závěr Cílem diplomové práce bylo sepsání podnikatelského plánu, který by mohl být vhodným podkladem pro začínajícího podnikatele, jenž by chtěl otevřít cukrárnu ve Svitavách. První část práce teoreticko-metodologická byla věnována vysvětlení základních pojmů, popsání různých forem podnikání provozovaných v České republice a samotnému podnikatelskému plánu. Bylo zde zdůvodněno, proč se podnikatelský plán sepisuje, jeho základní vlastnosti a jeho struktura. Následně bylo specifikováno, co by měly jednotlivé části obsahovat. Druhá část analytická obsahuje samotný podnikatelský plán cukrárny Sedmé nebe, s. r. o. Tento podnikatelský plán byl rozdělen do 12 částí. V první části (úvod a účel dokumentu) je zdůvodnění sepsání plánu a je zde objasněno, komu je určen. V druhé části (shrnutí) je sumarizace všech zbývajících částí plánu. Ve třetí části (popis podnikatelské příležitosti) zdůvodňujeme své rozhodnutí pro započetí podnikání v danou dobu, dané lokalitě a daném oboru. Ve čtvrté části (všeobecný popis firmy a klíčoví pracovníci) je popsána cukrárna Sedmé nebe, s. r. o., je stanovena vize a mise a jsou zde specifikováni pracovníci podniku. V páté části (cíle firmy) jsou vytyčeny cíle cukrárny Sedmé nebe, s. r. o., je určeno, do kdy jich má být dosaženo a kdo je zodpovědný za jejich naplnění. V šesté části (potenciální trhy) bylo analyzováno město Svitavy a provedeno dotazníkové šetření, které mělo za úkol zjistit, jaké jsou naše cílové trhy, jaké cukrárny a kavárny respondenti ve Svitavách znají, jak často tyto podniky navštěvují, podle čeho si vybírají, který podnik navštíví a jak jsou pro ně v navštíveném podniku důležité různé atributy. Přáli by si, aby se ve Svitavách otevřela cukrárna s výrobou denně čerstvých domácích zákusků za příznivé ceny? Na závěr bylo zjišťováno pohlaví a věk respondentů. V sedmé části (okolí firmy a analýza konkurence) bylo specifikováno okolí firmy, její makroprostředí a mikroprostředí a konkurence. V osmé části (produkt, jeho výroba a distribuce) je upřesněno, jaké výrobky budou vyráběny, jakým způsobem a jak budou prezentovány zákazníkům. V deváté části (marketingová strategie) je rozpracována propagace podniku a jeho výrobků. V desáté části (finanční plán) se nachází počáteční rozvaha podniku k , výkaz zisku a ztráty k , podrobný rozpis nákladů a analýza vybraných finančních ukazatelů. V jedenácté části (hlavní předpoklady úspěšnosti a rizika plánu) je zpracována analýza 78

79 SWOT a jsou identifikována rizika, která podniku hrozí. Rizika jsou dále vyhodnocena a je navrhnuta jejich prevence. Dvanáctá část (přílohy) odkazuje na přílohy v závěru diplomové práce. V třetí návrhové části bylo vyhodnoceno, že se Podnikatelský záměr - otevření cukrárny ve Svitavách bude realizovat. Byla zde uvedena doporučení a návrhy pro podnikatele, který by záměr realizoval a jak by se měl zachovat v případě, že by nastala pesimistická, realistická nebo optimistická varianta. Bylo zjištěno, že Podnikatelský záměr otevření cukrárny ve Svitavách je realizovatelný. Cukrárna Sedmé nebe, s. r. o. bude otevřena začátkem roku 2015, bude mít čtyři stálé zaměstnance a bude se orientovat na výrobu a následný prodej kvalitních domácích zákusků. Zjistilo se, že ve Svitavách není mnoho úspěšných konkurenčních podniků. Cílovými trhy cukrárny budou ženy v produktivním věku a děti. Podnik bude mít rozsáhlé marketingové strategie. Pokud podnik dostojí realistické variantě finančního plánu, bude už v prvním roce podnikání ziskový. Největšími riziky cukrárny Sedmé nebe, s. r. o. je nenaplnění finančních plánů a ohrožení dobrého jména. Pokud budou dodržena navrhnutá preventivní opatření, nemusíme se jich obávat. Téma diplomové práce Podnikatelský záměr otevření cukrárny ve Svitavách bylo třeba zpracovat, aby se potvrdilo, že ve městě Svitavy se obyvateli se nachází malé množství úspěšně podnikajících kaváren a cukráren a že zde může vzniknout prosperující cukrárna, která dokáže uspokojit potřeby občanů Svitav. Analytická část práce, která obsahuje podnikatelský plán, by mohla sloužit jako vhodný podklad pro začínajícího podnikatele, který by si chtěl ve Svitavách otevřít cukrárnu. 79

80 Literatura ABRAMS, Rhonda a Julie VALLONE. Obchodní plán: vytvořte ho správně a rychle!. Praha: Pragma, ISBN ABRAMS, Rhonda. Successful business plan: secrets. 5th ed. Palo Alto, Calif: The Planning Shop, ISBN ATTL, Pavel, Alena POLÍVKOVÁ a Petr STUDNIČKA. Zásady zpracování bakalářských a diplomových prací. 1. vyd. Praha: Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o., ISBN BANGS, David H. Průvodce podnikatelským plánováním: plánování jako klíčový faktor úspěchu v podnikání. 5., rev. a rozš. vyd. Praha: Pragma, 1996, 116 s. ISBN BLACKWELL, Edward. Podnikatelský plán. Praha: Readers International Prague, 1993, 134 s. ISBN FOTR, Jiří a Ivan SOUČEK. Podnikatelský záměr a investiční rozhodování. 1. vyd. Praha: Grada, 2005, 356 s. ISBN How to write a business plan: developing the business plan. Boca Raton, FL: BarCharts, Inc, ISBN JAKUBÍKOVÁ, Dagmar. Marketing v cestovním ruchu. 1. vyd. Praha: Grada, 2009, 288 s. Marketing (Grada). ISBN JAKUBÍKOVÁ, Dagmar. Strategický marketing: [strategie a trendy]. 1. vyd. Praha: Grada, 2008, 269 s. ISBN JANATKA, František. Rizika v komerční praxi. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2011, 316 s. ISBN

81 KORÁB, Vojtěch. Podnikatelský plán. Vyd. 1. Brno: Computer Press, c2007, 216 s. ISBN KOTLER, Philip. Marketing management: analýza, plánování, realizace a kontrola. 1. vyd. Praha: Grada, 2007, 788 s. ISBN LANGDON, Ken. 100 tipů jak začít úspěšně podnikat. Vyd. 1. Brno: CP Books, 2005, ix, 122 s. ISBN POTEET, G. Starting up your own business: expert advice from the U.S. Small Business Administration. 1st ed. Blue Ridge Summit, PA: Liberty Hall Press, c1991, viii, 269 p. ISBN PTÁČKOVÁ, Vlasta. Velký průvodce podnikatele ( ). Vyd. 1. Praha: Academia, 1998, 272 s. ISBN SRPOVÁ, Jitka, Ivana SVOBODOVÁ, Pavel SKOPAL a Tomáš ORLÍK. Podnikatelský plán a strategie. 1. vyd. Praha: Grada, 2011, 200 s. Expert (Grada). ISBN SYNEK, Miloslav. Podniková ekonomika. 1.vyd. Praha: C. H. Beck, 1999, 456 s. ISBN VALACH, Josef. Finanční řízení podniku. 2. aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Ekopress, 1999, 324 s. ISBN VEBER, Jaromír a Jitka SRPOVÁ. Podnikání malé a střední firmy. 3. aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2012, 332 s. Expert (Grada). ISBN WUPPERFELD, Udo. Podnikatelský plán pro úspěšný start. Vyd. 1. Praha: Management Press, 2003, 159 s. ISBN

82 Internetové zdroje Charakteristika okresu Svitavy. In: Český statistický úřad: Krajská správa ČSÚ v Pardubicích [online] [cit ]. Dostupné z: Cukrárny a kavárny Svitavy. In: Vyplň to cz [online]. [cit ]. Dostupné z: GLATT, Jennifer. Business Plan Basics. EBSCO host [online] [cit ]. Dostupné z: HDP 2014, vývoj hdp v ČR. In: Kurzycz [online] [cit ]. Dostupné z: Jak vypadal můj podnikatelský záměr. In: ZBLOg.cz: O začátcích mého podnikání, ale také názory na zajímavé události [online] [cit ]. Dostupné z: KRATOCHVÍL, Bedřich. Umělá šlehačka by u nás neuspěla. Anopress IT, a.s. [online]. 2011, č. 16 [cit ]. Dostupné z: LEVICKÁ, Tereza. CLW 2013: Druhy obchodních korporací a jejich základní charakteristiky. In: Zákonyvkapse.cz: Průvodce novým právem 2014 [online] [cit ]. Dostupné z: Máte vlastnosti úspěšného podnikatele?. In: Ipodnikatel.cz [online] [cit ]. Dostupné z: Průměrné platy. In: Easyjobs.cz [online]. [cit ]. Dostupné z: Předpis č. 90/2012 Sb.: Zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích). In: Zákony pro lidi.cz [online] [cit ]. Dostupné z: 82

83 Svitavy: oficiální informační portál města Svitavy [online] [cit ]. Dostupné z: Vybrané ukazatele za správní obvod Svitavy. In: Český statistický úřad [online]. [cit ]. Dostupné z: Vznik a zánik ekonomických subjektů podle odvětví (NACE) (ORG9130UC). Český statistický úřad: Veřejná databáze [online]. [cit ]. Dostupné z: Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. In: Zákony pro lidi.cz [online] [cit ]. Dostupné z: Zákon č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích. In: Zákony pro lidi.cz [online] [cit ]. Dostupné z: Zákon č. 455/1991 Sb., Zákon o živnostenském podnikání. In: Zákony pro lidi.cz [online] [cit ]. Dostupné z: Zákon č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník In: Zákony pro lidi.cz [online] [cit ]. Dostupné z: Živnost volná pro fyzické osoby s bydlištěm na území ČR. BusinessInfo.cz: Oficiální portál pro podnikání a export [online] [cit ]. Dostupné z: Živnostenské podnikání v ČR. In: Hospodářská komora České republiky: Měníme vize ve skutečnost [online] [cit ]. Dostupné z: 83

84 Přílohy Příloha 1 Dotazník - cukrárny a kavárny ve Svitavách Příloha 2 Mapa cukráren a kaváren ve Svitavách Příloha 3 Fotografie budovy, v které se bude nacházet cukrárna Sedmé nebe, s. r. o. 84

85 Příloha 1 Dotazník - cukrárny a kavárny ve Svitavách Dobrý den, jsem studentkou 5. Ročníku Vysoké školy hotelové v Praze 8, spol. s r. o. Píši diplomovou práci na téma Podnikatelský záměr otevření cukrárny ve Svitavách. Tímto bych Vás chtěla požádat o vyplnění stručného dotazníku. Výsledky, které tímto šetřením získám, poslouží jako podklad k mé diplomové práci. 1. Jaké cukrárny a kavárny ve Svitavách znáte? 2. Jak často navštěvujete tyto podniky? Méně než 1 x měsíčně Nenavštěvuji 1-3 x měsíčně 1 x týdně Častěji než 1 x týdně 3. Podle čeho si vybíráte, kterou cukrárnu nebo kavárnu navštívíte?

86 4. Jak je pro Vás v takovém podniku důležité/ý/á: (1 - není to pro mě vůbec důležité, 2 - spíše nedůležité, 3 - spíše důležité, 4 - přikládám tomu určitou důležitost, 5 - velmi důležité) Zdroj : vlastní zpracování 5. Měli byste zájem, aby v centru Svitav existovala cukrárna s výrobou domácích denně čerstvých zákusků za příznivé ceny? ano ne nevím 6. Pohlaví žena muž 7. Do jaké věkové kategorie patříte? 20 let nebo méně let let let 51 a více let Děkuji vám za váš čas. Barbora Šmídová

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

Právnická osoba je organizovaný útvar, o kterém zákon stanoví, že má právní osobnost, tj. způsobilost mít práva a povinnosti.

Právnická osoba je organizovaný útvar, o kterém zákon stanoví, že má právní osobnost, tj. způsobilost mít práva a povinnosti. 2 2. O b č a n s k é p r á v o I I P r á v n i c k á o s o b a P r á v n í o s o b n o s t a u s t a v e n í Právnická osoba je organizovaný útvar, o kterém zákon stanoví, že má právní osobnost, tj. způsobilost

Více

Formy vlastnictví stavebních firem- klady a zápory. Management podniku Alice Černá 2013

Formy vlastnictví stavebních firem- klady a zápory. Management podniku Alice Černá 2013 Formy vlastnictví stavebních firem- klady a zápory Management podniku Alice Černá 2013 Členění podniků dle právní formy vlastnictví a) podniky jednotlivce (živnosti) - dle živnostenského zákona; - pravidelná

Více

M A N A G E M E N T P O D N I K U

M A N A G E M E N T P O D N I K U M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 1 Podnikání Právo podnikat je ústavně zaručeným subjektivním právem a omezení podnikatelské činnosti může být stanoveno jedině zákonem. Základní vymezení právní úpravy

Více

Fakulta elektrotechniky a informatiky Ekonomika podniku. Ekonomika podniku

Fakulta elektrotechniky a informatiky Ekonomika podniku. Ekonomika podniku 1. hodina 5.10. 2009 Vliv právní normy na založení podniku Zakončeno písemkou zápočtem vše jen ze cvik Základní právní normy: Obchodní zákoník Živnostenský zákon Obchodní zákoník nabízí různé právní formy

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Podnikový management. Právní formy podnikání, kritéria rozhodování o volbě právní formy

Podnikový management. Právní formy podnikání, kritéria rozhodování o volbě právní formy Podnikový management Právní formy podnikání, kritéria rozhodování o volbě právní formy Právní úprava Zakládání, provozování i zánik podnikatelských aktivit v ČR upravuje především živnostenský zákon (zákon

Více

PODNIKÁNÍ VE STAVEBNICTVÍ, ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ

PODNIKÁNÍ VE STAVEBNICTVÍ, ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ PODNIKÁNÍ VE STAVEBNICTVÍ, ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ 126EKMN - Ekonomika a management letní semestr 2013/2014 Ing. Eduard Hromada, Ph.D. eduard.hromada@fsv.cvut.cz Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme

Více

DEFINICE PODNIKÁNÍ činnost, která je soustavná, samostatná, vedená pod vlastním

DEFINICE PODNIKÁNÍ činnost, která je soustavná, samostatná, vedená pod vlastním Otázka: Právní formy podnikání Předmět: Ekonomie Přidal(a): Verun DEFINICE PODNIKÁNÍ činnost, která je soustavná, samostatná, vedená pod vlastním jménem na vlastní účet a za účelem dosažení zisků (soustavná

Více

Vstupní test. vyhodnocení

Vstupní test. vyhodnocení Vstupní test vyhodnocení Jaké obchodní společnosti umožňuje zakládat Obchodní zákoník? Uveďte orgány obchodních společností a družstva a vyznačte statutární orgán. Obchodní společnost je právnickou osobou

Více

ZALOŽENÍ PODNIKU. Nejdůležitější právní formy podnikání

ZALOŽENÍ PODNIKU. Nejdůležitější právní formy podnikání Nejdůležitější právní formy podnikání ZALOŽENÍ PODNIKU 1. Samostatný podnikatel (fyzická osoba, živnostník) 2. Obchodní společnosti (kapitálové společnosti a osobní společnosti) 3. Družstva 4. Státní podniky

Více

- klady a zápory FORMY VLASTNICTVÍ STAVEBNÍCH FIREM. ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví

- klady a zápory FORMY VLASTNICTVÍ STAVEBNÍCH FIREM. ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví FORMY VLASTNICTVÍ STAVEBNÍCH FIREM - klady a zápory Samostatná práce pro předmět Management podniku Gabriela

Více

Právní forma organizace. Právní formy podniku Veřejnoprávní organizace

Právní forma organizace. Právní formy podniku Veřejnoprávní organizace Právní forma organizace Právní formy podniku Veřejnoprávní organizace Právní forma podniku Podnikáním se rozumí soustavná činnost prováděná podnikatelem samostatně, pod vlastním jménem a na vlastní odpovědnost,

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Podnikání PO Aktualizace od 1. ledna 2014 Právní úprava nový

Více

EKONOMIKA KAPITÁL a FINANCOVÁNÍ. Projekt POMOC PRO TEBE CZ.1.07/1.5.00/ Ing. Viera Sucháčová

EKONOMIKA KAPITÁL a FINANCOVÁNÍ. Projekt POMOC PRO TEBE CZ.1.07/1.5.00/ Ing. Viera Sucháčová EKONOMIKA KAPITÁL a FINANCOVÁNÍ Projekt POMOC PRO TEBE CZ.1.07/1.5.00/34.0339 Ing. Viera Sucháčová Označení Název DUM Anotace Autor Jazyk Klíčová slova Cílová skupina Stupeň vzdělávání Studijní obor VY_32_INOVACE_EKO-11

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

PODNIKÁNÍ A PODNIKATELÉ

PODNIKÁNÍ A PODNIKATELÉ PODNIKÁNÍ A PODNIKATELÉ Podnikání Podnikání je činnost: ( 2 odst. 1 ObZ) 1. soustavná, 2. prováděná samostatně, 3. vlastním jménem podnikatele, 4. na vlastní odpovědnost, 5. za účelem dosažení zisku. Rozdělení

Více

M A N A G E M E N T P O D N I K U 1

M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Management podniku - VŽ 1 Znalosti vztahující se k podnikání patří k základním právním a ekonomickým znalostem občana České republiky. Téměř každý občan je buď podnikatelem

Více

Podnikatelský záměr. = Podnikatelský plán = business pla

Podnikatelský záměr. = Podnikatelský plán = business pla Podnikatelský záměr = Podnikatelský plán = business pla Základní části realizační resumé zpracovává se na závěr, rozsah 2-3 stránky charakteristiku firmy a jejích cílů organizační řízení a manažerský tým

Více

Podnikatelské subjekty. Daně - základní principy. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D.

Podnikatelské subjekty. Daně - základní principy. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. Podnikatelské subjekty. Daně - základní principy. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. Podnikatel Podnikatel je fyzická nebo právnická osoba, která soustavně podniká. Nezáleží přitom na objemu podnikatelských

Více

SSOS_EK 2.20 Podnikání - kvíz

SSOS_EK 2.20 Podnikání - kvíz Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název SSOS_EK 2.20 Podnikání - kvíz CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky

Více

OKO občanské kompetence občanům. registrační číslo :CZ.1.07/3.1.00/

OKO občanské kompetence občanům. registrační číslo :CZ.1.07/3.1.00/ OKO občanské kompetence občanům registrační číslo :CZ.1.07/3.1.00/50.0009 Drobné podnikání Historie drobného podnikání první písemné zmínky je možné najít z doby starší než 4.000 let, rozkvétalo ve starověkých

Více

Příklad dobré praxe V

Příklad dobré praxe V Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe V pro průřezové téma Člověk a svět práce Richard Samec 2010

Více

EKONOMIKA VETERINÁRNÍ ČINNOSTI

EKONOMIKA VETERINÁRNÍ ČINNOSTI EKONOMIKA VETERINÁRN RNÍ ČINNOSTI Garant předmp edmětu Doc. Vladimíra Pištěková, Ph.D. pistekovav@vfu.cz Podklady ke studiu: Podklady ke studiu: https://cit.vfu.cz/ekonomika/ PODNIKATELSKÝ ZÁMĚRZ Vlastnosti

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Podnikání fyzických a právnických osob Ekonomika lesního hospodářství 1. cvičení Podnikání

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Zakladatelský

Více

Fakulta elektrotechniky a informatiky. Ekonomika podniku. Ekonomika podniku

Fakulta elektrotechniky a informatiky. Ekonomika podniku. Ekonomika podniku 1. hodina 5.10. 2009 Vliv právní normy na založení podniku Zakončeno písemkou zápočtem vše jen ze cvičení Základní právní normy: Obchodní zákoník Živnostenský zákon Obchodní zákoník nabízí různé právní

Více

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ Finanční management I

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ Finanční management I Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 Finanční management I Finanční řízení Finanční řízení efektivní financování splnění cílů podniku Manažerské

Více

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH)

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH) MARKETING Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2013, I. verze (GH) Úvod Výukové materiály Centra služeb pro podnikání s.r.o. Vás budou provázet kurzem Marketing. Slouží pro ucelení informací a jako vodítko

Více

2. Stavební firma. Předmět podnikání stavebních firem

2. Stavební firma. Předmět podnikání stavebních firem 2. Stavební firma Klíčová slova: Stavební firma, právní formy podnikání, hlavní a podpůrné činnosti stavební firmy, funkce stavební firmy, strategie stavební firmy. Anotace textu: Obsahem textu je seznámení

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání ŠVP:

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ÚČETNICTVÍ 3 10. KAPITOLA: ÚČETNÍ ZÁVĚRKA- ZVEŘEJŇOVÁNÍ A OVĚŘOVÁNÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/PEM Podniková ekonomie a management Vyučující: Ing. J.

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 66-41-M/02 Obchodní akademie Školní

Více

Jak založit vlastní firmu?

Jak založit vlastní firmu? Jak založit vlastní firmu? Ladislav Šiška Ladislav.siska@econ.muni.cz Obsah prezentace Podnikání Formy podnikání Podnikatelský záměr / plán účel hlavní prvky forma Finanční výkazy obchodních společností

Více

3) osoby podnikající na základě jiného oprávnění podle zvláštního předpisu

3) osoby podnikající na základě jiného oprávnění podle zvláštního předpisu Otázka: Podnik a podnikání Předmět: Ekonomie Přidal(a): barrcusik Charakteristika podnikání podnikání je soustavná činnost samostatně provozovaná podnikatelem vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a

Více

Plánování ve stavební firmě

Plánování ve stavební firmě Co je to podnikatelský plán? Podnikatelský plán je dokument, který popisuje podnik (ideu pro stávající nebo začínající) a způsob, jak dosáhne ziskovosti Plán by měl zahrnovat: všechny náklady a marketingový

Více

Management. Tvorba a struktura plánu

Management. Tvorba a struktura plánu Management Tvorba a struktura plánu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační číslo projektu:

Více

DOTAZNÍK BONITY KLIENTA (START-UP)

DOTAZNÍK BONITY KLIENTA (START-UP) DOTAZNÍK BONITY KLIENTA (START-UP) Fyzická osoba podnikatel IDENTIFIKACE KLIENTA Název klienta (obchodní firma): Hlavní předmět podnikání = NACE (dle hlavního a rozhodujícího přemětu podnikání): IČO klienta

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, ZÁVOD - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, ZÁVOD - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, ZÁVOD - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů; účinnost od 1. 1. 1992.

Více

Subjekty tržní ekonomiky II. Pátek 30. 3. 2012 Kateřina Jančová

Subjekty tržní ekonomiky II. Pátek 30. 3. 2012 Kateřina Jančová Subjekty tržní ekonomiky II. Pátek 30. 3. 2012 Kateřina Jančová Právní předpisy Občanský zákoník Obchodní zákoník Nový občanský zákoník (+ přidružené zákony: zejm. Zákon o obchodních společnostech a družstvech)

Více

Organizační výstavba podniku

Organizační výstavba podniku Organizační výstavba podniku Proč je potřeba organizovat Jak se postupuje při tvorbě organizační struktury Co je výsledkem organizování Ovlivňují organizaci právní předpisy? Proč je potřeba organizovat

Více

Otázka: Podnikání právnických osob. Předmět: Ekonomie. Přidal(a): Krakatit. *Právnické osoby podnikají na základě obchodního zákoníku.

Otázka: Podnikání právnických osob. Předmět: Ekonomie. Přidal(a): Krakatit. *Právnické osoby podnikají na základě obchodního zákoníku. Otázka: Podnikání právnických osob Předmět: Ekonomie Přidal(a): Krakatit *Právnické osoby podnikají na základě obchodního zákoníku. * Forma podnikání právnických osob =jsou obchodní společnosti. Zahájení

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Podnikání

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Podnikání Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Podnikání Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: říjen 2013 Klíčová slova: živnost, Živnostenský

Více

Podnikatelské plánování pro inovace

Podnikatelské plánování pro inovace Podnikatelské plánování pro inovace Šablona podnikatelského plánu Název projektu Datum zpracování Verze č. Údaje o autorech Obsah Exekutivní souhrn...3 1. Základní údaje o předkladateli a podniku...4 1.1

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice VOLBA PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Ing.Lenka Vlasáková 1 Obchodní zákoník je norma speciální

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 62 Vytváření podmínek

Více

MIKROEKONOMIKA TYPOLOGIE PODNIKŮ

MIKROEKONOMIKA TYPOLOGIE PODNIKŮ MIKROEKONOMIKA TYPOLOGIE PODNIKŮ Podniky podle právní formy Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání - podniky jednotlivce Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích - obchodní korporace, tj.

Více

Podnikání soustavná činnost, provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní účet a s cílem dosahovat zisku

Podnikání soustavná činnost, provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní účet a s cílem dosahovat zisku Otázka: Podnik a podnikání Předmět: Ekonomie Přidal(a): Luu Podnikání, právní úprava podnikání, vznik podniku, podnikatelský záměr, druhy živností, obchodní společnosti Podnikání soustavná činnost, provozovaná

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Osnova prezentace: důvody podnikatelského plán osnova podnikatelského plánu finanční plán PODNIKATELSKÝ

Více

DROBNÉ PODNIKÁNÍ ZS 2009/2010. Ing. Pavel Hanuš, KMa PdF UHK pavel.hanus@uhk.cz. zápočet (písemná a ústní část)

DROBNÉ PODNIKÁNÍ ZS 2009/2010. Ing. Pavel Hanuš, KMa PdF UHK pavel.hanus@uhk.cz. zápočet (písemná a ústní část) DROBNÉ PODNIKÁNÍ ZS 2009/2010 Vyučující: Ukončení: Další info: Ing. Pavel Hanuš, KMa PdF UHK pavel.hanus@uhk.cz zápočet (písemná a ústní část) http://www.pavelhanus.cz 1. KAPITOLA Podnikání, podnikatel,

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. VERONIKA VLČKOVÁ Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích Diplomová práce 2013 Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

ENS238 Zakládání firmy

ENS238 Zakládání firmy ENS238 Zakládání firmy Ladislav Šiška Ladislav.siska@econ.muni.cz konzultační hodiny dle dohody e-mailem Obsah prezentace Předmět a podmínky ukončení Podnikání Strategie vlastního podnikání koncept strategické

Více

Téma: Právní formy podnikání

Téma: Právní formy podnikání Téma: Právní formy podnikání Vypracovala: Jana Wasserbauerová TE NTO PR OJ E KT J E S POLUFINANC OVÁN E VR OPS KÝ M S OC IÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Úvod Vznik a zánik, fungování

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku 1. Základní pojmy - potřeba, spotřeba, trh, tržní mechanismus 2. Národní hospodářství, hodnocení úrovně NH 3. Ekonomické systémy, úloha státu

Více

WORKSHOP NO.3 Podnikatelský plán. Specifikace podnikatelského plánu. Obsah podnikatelského plánu - obecně. Můj podnikatelský plán pro investora.

WORKSHOP NO.3 Podnikatelský plán. Specifikace podnikatelského plánu. Obsah podnikatelského plánu - obecně. Můj podnikatelský plán pro investora. WORKSHOP NO.3 Podnikatelský plán Specifikace podnikatelského plánu. Obsah podnikatelského plánu - obecně. Můj podnikatelský plán pro investora. Co je podnikatelský plán? Specifikace podnikatelského plánu

Více

DOTAZNÍK BONITY KLIENTA (START-UP)

DOTAZNÍK BONITY KLIENTA (START-UP) DOTAZNÍK BONITY KLIENTA (START-UP) Fyzická osoba (podnikatel) IDENTIFIKACE KLIENTA Název klienta (obchodní firma): Hlavní předmět podnikání = NACE (dle hlavního a rozhodujícího přemětu podnikání): IČO

Více

Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu VY_32_INOVACE_Zim06 Vypracoval, Dne

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ ZÁKLADY PODNIKÁNÍ UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze, MŘ, GH, JT, DH 1 Obsah PODNIKATELSKÝ PLÁN / ZÁMĚR... 3 KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI... 20 MARKETING... 42 PRÁVO...

Více

obchodní činnost vzniká dnem zapsání do OR a zaniká dnem výmazu z OR

obchodní činnost vzniká dnem zapsání do OR a zaniká dnem výmazu z OR Otázka: Osobní společnosti a družstva Předmět: Ekonomie Přidal(a): Christines Obchodní společnosti PO založené za účelem podnikání upravuje je obchodní zákoník obchodní činnost vzniká dnem zapsání do OR

Více

Předmluva 1 Sebehodnocení a rozhodování stát se podnikatelem 3

Předmluva 1 Sebehodnocení a rozhodování stát se podnikatelem 3 Obsah Předmluva 1 Sebehodnocení a rozhodování stát se podnikatelem 3 1.1 Konceptuální pohled na podnikání 4 1.2 Definice podnikatele 6 1.3 Kdo by si měl založit svůj vlastní podnik? 7 1.4 Jak vypadá průměrný

Více

Marketing ve službách

Marketing ve službách Marketing ve službách 1. ročník Učební obor: Kuchař - číšník Propagace = komunikace, jejímž cílem je získat zákazníka a udržet dlouhodobě jeho zájem a pozornost informuje o výrobku nebo službě vytváří

Více

PODNIKÁNÍ VY_32_INOVACE_POD_20

PODNIKÁNÍ VY_32_INOVACE_POD_20 PODNIKÁNÍ VY_32_INOVACE_POD_20 Obsah Základní pojmy Právní úprava Podnikání podle živnostenského zákona Obchodní společnosti Družstva Státní podnik Neziskové organizace Účetnictví podnikatelů Základní

Více

Obecná úprava obchodních společností a družstev. JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D.

Obecná úprava obchodních společností a družstev. JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D. Obecná úprava obchodních společností a družstev JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D. Obecná charakteristika 1. Právní subjektivita, jsou právnické osoby 2. Založení na účelem podnikání (a.s. a s.r.o. mohou být

Více

Jak uspět na místním trhu. Třebíč 21. 2. 2014

Jak uspět na místním trhu. Třebíč 21. 2. 2014 Jak uspět na místním trhu Třebíč 21. 2. 2014 Region{lní produkty Marketing Marketing je sociální proces, kde se jednotlivci a skupiny pokoušejí získat, co chtějí nebo potřebují tím, že vytvářejí a směňují

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ÚVOD DO PŘEDMĚTU SEZNÁMENÍ SE ZÁKLADNÍMI POJMY A PROBLEMATIKOU Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných ekonomických předmětů (ekonomika, management, provoz obchodu)

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných ekonomických předmětů (ekonomika, management, provoz obchodu) ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných ekonomických předmětů (ekonomika, management, provoz obchodu) 1. Ochrana spotřebitele, zákazník 2. Zahraniční obchod 3. Celnictví

Více

Podnikem se rozumí: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které

Podnikem se rozumí: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které Oceňování podniku Podnikem se rozumí: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patří podnikateli a slouží k provozování

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ Obchodní společnosti jsou právnické osoby založené za účelem podnikání. Zakladateli mohou být právnické i fyzické osoby. Známe tyto formy: Obchodní

Více

Členění OZ: Obecná ustanovení 5 hlav: (I. V.) Obchodní společnosti a družstva Obchodní a závazkové vztahy

Členění OZ: Obecná ustanovení 5 hlav: (I. V.) Obchodní společnosti a družstva Obchodní a závazkové vztahy Členění OZ: Obecná ustanovení 5 hlav: (I. V.) Obchodní společnosti a družstva Obchodní a závazkové vztahy Obecná ustanovení Hlava I. 5 částí (I. V.) působnost OZ, definice podnikání a podnikatele, zápis

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Osnova: Založení Evropské společnosti Založení společnosti cizincem v ČR Založení společnosti v EU

Osnova: Založení Evropské společnosti Založení společnosti cizincem v ČR Založení společnosti v EU Založení podniku Osnova: Výběr právní formy podnikání Zahájení podnikání živnostenské podnikání Založení společnosti Vznik společnosti Založení a vznik s.r.o. detailní postup rozklíčování zřizovacích výdajů

Více

Tvorba podnikatelského plánu

Tvorba podnikatelského plánu Tvorba podnikatelského plánu Seminář A3RIP Řízení projektů 5. 12. 2012 Obsah 1. Proč se tvoří podnikatelský plán / projekt 2. Hlavní zásady tvorby projektu 3. Návrh podnikatelského plánu 3a. Předběžná

Více

PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2. Národní vzdělávací fond

PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2. Národní vzdělávací fond PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2 1 A. Specifika podnikání 1. Východiska a cíle podpory vláda systematicky podporuje podnikání předpoklady a schopnosti MSP pro podporu - zmírňovat negativní důsledky

Více

PODNIKATELSKÝ PROJEKT OBSAH

PODNIKATELSKÝ PROJEKT OBSAH PODNIKATELSKÝ PROJEKT OBSAH 1. Celkové shrnutí hlavních položek projektu Jde o stručné sepsání hlavních bodů práce. Je to takový výcuc ze všech kapitol aby ten co bude práci číst hned věděl zda má cenu

Více

BĚLEČ Zájmové sdružení právnických osob VENKOVSKÁ TURISTIKA A AGROTURISTIKA. Podnikatelský plán a jeho zpracování Ing.

BĚLEČ Zájmové sdružení právnických osob VENKOVSKÁ TURISTIKA A AGROTURISTIKA. Podnikatelský plán a jeho zpracování Ing. VENKOVSKÁ TURISTIKA A AGROTURISTIKA Podnikatelský plán a jeho zpracování Ing. Vladislav Smolík Úvod Podnikatelský plán (business plan) je základní dokument podnikatele shrnující podstatné aspekty podnikání,

Více

Podnikatel a podnik @ Ing. Ladislav Tyll, MBA 2008

Podnikatel a podnik @ Ing. Ladislav Tyll, MBA 2008 Podnikatel a podnik Kdo je to podnikatel Podnikatel je fyzická nebo právnická osoba samostatně výdělečně činná. Podnikatelem podle 2 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění je:

Více

obsahující údaje platné v době podání žádosti včetně informací o podaném návrhu na zápis do příslušné evidence, který nebyl ke dni podání žádosti

obsahující údaje platné v době podání žádosti včetně informací o podaném návrhu na zápis do příslušné evidence, který nebyl ke dni podání žádosti Strana 348 32 VYHLÁŠKA ze dne 18. ledna 2010 o platebních systémech s neodvolatelností zúčtování Česká národní banka stanoví podle 142 zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku, (dále jen zákon ) k provedení

Více

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů V rámci tohoto dokumentu se předpokládá využití informací a dat, zjištěných v rámci projektu Vyhledávání vhodných firem pro klastry

Více

Management. Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza

Management. Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza Management Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a

Více

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice 1. Kalkulace, rozpočetnictví - význam kalkulací, druhy kalkulací - náklady přímé a nepřímé, charakteristika - typový kalkulační vzorec - kalkulační metody - kalkulace neúplných nákladů a srovnání úplných

Více

PODNIKÁNÍ A PODNIKATELÉ

PODNIKÁNÍ A PODNIKATELÉ PODNIKÁNÍ A PODNIKATELÉ Podnikání Podnikání je činnost: ( 2 odst. 1 ObZ) 1. soustavná, 2. prováděná samostatně, 3. vlastním jménem podnikatele, 4. na vlastní odpovědnost, 5. za účelem dosažení zisku. Rozdělení

Více

SSOS_EK_2.19 Podnikatelský záměr

SSOS_EK_2.19 Podnikatelský záměr Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název Název školy CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

Jak založit S.R.O.? Založení s.r.o. krok za krokem

Jak založit S.R.O.? Založení s.r.o. krok za krokem Jak založit S.R.O.? Založení s.r.o. krok za krokem Založení s.r.o. Prvotní potřebné informace: 1) Jak se bude společnost jmenovat? 2) Kde bude mít sídlo (adresu podnikání)? 3) Jaký bude předmět podnikání?

Více

Finanční plány a rozpočty

Finanční plány a rozpočty Ing. Pavlína Vančurová, Ph.D. Finanční plány a rozpočty 26. listopadu 2015 Obsah Rozpočetnictví v rámci finančního řízení: Ekonomické vyhodnocení rozpočtů: Systém plánů a rozpočtů Hlavní podnikový rozpočet

Více

NÁKLADNÍ DOPRAVA. B. Obchodní právo

NÁKLADNÍ DOPRAVA. B. Obchodní právo NÁKLADNÍ DOPRAVA B. Obchodní právo 1. Kdy vzniká podle občanského zákoníku fyzické osobě způsobilost mít práva a povinnosti? a) dnem 18. narozenin b) první den po 18. narozeninách c) narozením, tuto způsobilost

Více

Ekonomika III. ročník. 019_Obchodní korporace

Ekonomika III. ročník. 019_Obchodní korporace Ekonomika III. ročník 019_Obchodní korporace Zákon o obchodních korporacích Tržní hospodářství je postavené na existenci vlastnických vztahů, všichni vlastníci mají rovnocenné právní postavení (ochrana

Více

KAPITOLA 8: KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ, VÝZNAM A FUNKCE

KAPITOLA 8: KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ, VÝZNAM A FUNKCE KAPITOLA 8: KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ, VÝZNAM A FUNKCE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci

Více

Uzavření a podepsání společenské smlouvy nebo zakladatelské listiny

Uzavření a podepsání společenské smlouvy nebo zakladatelské listiny Otázka: Založení a vznik společnosti s ručením omezeným Předmět: Ekonomie Přidal(a): Majký Základní charakteristika společnosti s ručením omezeným (s.r.o.) nejnižší počet zakladatelů 1 fyzická nebo 1 právnická

Více

Přednáška č. 5 18. října 2011

Přednáška č. 5 18. října 2011 Finanční zdroje podniku Přednáška č. 5 18. října 2011 Struktura přednášky 1. Úvod do problematiky 2. Vlastní kapitál 3. Cizí zdroje a příčiny jejich použití 4. Náklady na finanční zdroje 5. Kapitálová

Více

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ. -živnostenské podnikání, postup při ohlášení živnosti. -obchodní společnosti. -daň z příjmu fyzických osob

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ. -živnostenské podnikání, postup při ohlášení živnosti. -obchodní společnosti. -daň z příjmu fyzických osob ZÁKLADY PODNIKÁNÍ -živnostenské podnikání, postup při ohlášení živnosti -obchodní společnosti -daň z příjmu fyzických osob -další povinnosti podnikatele -možnost získání podpory dle zákona o zaměstnanosti

Více

Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou

Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou CZ.1.07/1.5.00/34.0040 Šablona III/2 č.e7_obchodní společnosti Ekonomika P4 Anotace: Materiál lze využít jako prezentaci a

Více

ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE HLAVA I. Díl 1 Společná ustanovení

ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE HLAVA I. Díl 1 Společná ustanovení ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE HLAVA I Díl 1 Společná ustanovení 1 (1) Obchodními korporacemi jsou obchodní společnosti (dále jen společnost ) a družstva. (2) Společnostmi jsou veřejná obchodní společnost

Více

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ. -živnostenské podnikání, postup při ohlášení živnosti. -obchodní společnosti. -daň z příjmu fyzických osob

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ. -živnostenské podnikání, postup při ohlášení živnosti. -obchodní společnosti. -daň z příjmu fyzických osob ZÁKLADY PODNIKÁNÍ -živnostenské podnikání, postup při ohlášení živnosti -obchodní společnosti -daň z příjmu fyzických osob -další povinnosti podnikatele -možnost získání podpory dle zákona o zaměstnanosti

Více

Společnost s ručením omezeným. Mgr. Mikuláš Vargic

Společnost s ručením omezeným. Mgr. Mikuláš Vargic Společnost s ručením omezeným Mgr. Mikuláš Vargic Společnost s ručením omezeným Zákon o obchodních korporacích spolu s novým občanským zákoníkem přinesly zásadní změny v zakládání a fungování obchodních

Více