PORADCE ŘEDITELKY MATEŘSKÉ ŠKOLY listopad

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PORADCE ŘEDITELKY MATEŘSKÉ ŠKOLY listopad 2013 7"

Transkript

1 V současnosti vnímáme hračku jako prostředníka mezi dětmi a světem dospělých. Jako součást věcného prostředí i kulturní statek. Jako druh umění pro děti, v němž starší generace vypovídá o své vyspělosti, vztahu k dětem, způsobu života, ale také o estetických a etických hodnotách, které uznává. DOC. PHDR. EVA OPRAVILOVÁ, PH.D. I Kde se hračky vzaly Dodnes přesně nevíme, jak to s hračkami původně bylo. Možná se na samém počátku dějin lidstva jednalo spíše o kultovní předměty nebo malé pracovní nástroje, díky nimž děti mohly napodobovat činnost dospělých a zapojit se do ní. Kromě figurek lidí a zvířat nacházíme zmenšené pracovní nástroje, nářadí nebo lovecké zbraně. Holčičky s malými nádobkami pravděpodobně chodily společně se ženami pro vodu a chlapci byli pyšní na své malé lovecké zbraně. Byly to předměty, které dávaly možnost přímo se účastnit života a práce dospělých. (Tento pohled podporují i soudobá pozorování, podle nichž je tomu tak u některých přírodních národů dodnes. Děti tam hračky vlastně nemají a hru v našem současném pojetí prakticky neznají.) I Jak jsou hračky staré Hračky (nebo zmenšené kultovní předměty pro cestu do říše mrtvých?) známe z nálezů v egyptských pyramidách, kde krokodýl s pohyblivou čelistí reprezentuje první mechanickou hračku. Před více než čtyřmi tisíci let chtěl čínský císař zasvětit syna do strategie válečného umění, a tak vymyslel deskovou hru GO. Tím podal důkaz, že kromě napodobování dospělých může hračka dítěti nabídnout něco víc. Postupně tak hračka získávala přidanou hodnotu v podobě určitého výchovného záměru. I Co nám hračky prozradí Z minulosti dochované hračky dokládají zručnost našich předků, cit pro materiál a jeho zpracování. Hračky, které pro své děti původně vyráběli rodiče a nejbližší příbuzní, ztělesňovaly představy o tom, jaké zkušenosti a hodnoty chtějí dětem předat. Hračka byla především záležitost citová. Otcové, dědové a strýčci vyřezávali a kovali, matky, babičky a tety šily a tkaly. Hračka byla svázána se vztahem k určité osobě a její konkrétní činnosti. S obdivuhodnou řemeslnou zručností dokázali naši předkové využívat materiál (dřevo, hlínu, textil, přírodniny) poskytovaný okolní přírodou. Postupná industrializace změnila důvěrnou atmosféru vzniku rodinné hračky. Objevila se nová výrobní odvětví, která už vyžadovala pozornost odborníků. Nebyli to jen pedagogové, ale i psychologové, výtvarníci, technologové, lékaři, ekonomové a obchodníci. Hračka, už poněkud odcizená, se stala komerčně úspěšným zbožím. Dnes se ve světě vyrábějí miliony různých druhů hraček (z toho víc než polovina v Hongkongu) a všechny deklarují edukační efekt a zaručený pozitivní vliv na rozvoj psychických i tělesných funkcí dítěte. I Hračka nejen na hraní Dětské hře se věnovala řada moudrých lidí a mnozí také začali o funkci hračky vážně přemýšlet. Zvažovali podmínky, které by umožnily v souladu s výchovnými záměry systematicky uspořádat a vést pomocí hračky dětskou činnost k předem stanoveným cílům. Hledali způsoby, jak přes zacházení s hračkou dítě vést a rozvíjet. Některé pedagogické systémy si hračku jako univerzální prostředek působení na dítě ve zlatém věku předškolního dětství zcela přivlastnily. Na přelomu 18. a 19. století kupříkladu napadlo Friedricha Fröbela, zakladatele německých dětských zahrádek zvaných Kindergarten, připravit materiál, který by pomocí souboru systematicky uspořádaných herních podnětů proměnil hračku v nástroj pro užitečnou činnost. Vymyslel hračky dár ky, které mají rodiče dětem postupně předkládat. Začal s malou kuličkou míčkem velikosti dětské dlaně a v nabídnutém průvodci dokázal popsat neuvěřitelné množství příkladů různých činností, které má dítě pod vedením dospělého s míčkem dělat. K tomu připojil důkladný slovní doprovod s příslušným poučením pro dítě i pro rodiče. Ke kouli přidal další geometrické tvary (krychli, hranol, trojhran a válec), až postupně vznikla stavebnice, se kterou si hrají děti dodnes. Tvoří z ní ale samostatně, podle svých představ a s vlastním komentářem. Na počátku 20. století ještě dále postoupila Maria Montessori. Navrhla systém různých promyšlených skládanek a manipulačně konstruktivních materiálů, jež vedou k určitým postupům a samostatnému přemýšlení o úkolech, které v nich dítě řeší. Pomocí tohoto materiálu se dítě dokáže samo něčemu novému naučit i odhalit případnou chybu, již při plnění zadané činnosti udělalo (proto byl materiál nazván autodidaktickým). Záměr stimulovat herní činnost speciálně konstruovaným materiálem, obohaceným o princip samostatnosti a sebekontroly, se podařilo dovést téměř až k dokonalosti. I Hračky se mění V průběhu 20. století se objevuje snaha vylepšit spontánní hraní a nahradit jednoduché tradiční hračky, s nimiž děti volně napodobovaly scény ze života v nejbližším okolí. Nově byla dána přednost zacíleným hrám s připraveným a promyšleným 7

2 TÉMA MĚSÍCE Domácí loutkové divadlo bývalo velice běžnou a vděčnou hračkou materiálem, který sledoval náročnější a vzdálenější cíle. To vedlo ke vzniku jakéhosi polotovaru herní činnosti, usměrňované prostřednictvím inteligentních hraček a didaktických pomůcek. Při jejich podrobnějším rozboru většinou sice zjistíme, že tyto složitě konstruované úkoly se dají plnit stejně úspěšně v daleko přirozenějším kontextu, s tradičním materiálem a přiměřenějším způsobem, který si dítě umí vybrat samo, nicméně pocit pedagogické odpovědnosti víc uspokojuje nabídka sofistikované hračky. Namístě je otázka, kam vlastně tendence jistého znásilnění hračky (a hry) směřuje. Může to být pokus o celkovou akceleraci vývoje dítěte, snaha využít čas k přípravě na zvládání složitostí světa, ale také posun v hodnocení významu prožitku a kvality etických a výchovných aspektů hry a hračky. Zároveň se ukazuje, že se prostředky a podmínky pro hru i hra sama mění. Ztrácí svůj bezprostředně přípravný charakter a s ní ztrácí i hračka svůj citový náboj s nezastupitelným významem. Hračka se stává zbožím, určeným k pokud možno rychlému a bezprostřednímu konzumu. Končí období, kdy hra byla přímo spjata s praktickými činnostmi, které mohlo dítě přímo sledovat ve svém okolí, a hračka v nich fungovala jako symbol podílení se na opravdové činnosti. Není to škoda? Bude dětem k představě o bohatosti a mnohotvárnosti lidské činnosti stačit (brzy trojrozměrná) virtuální prezentace? I Kolik hraček dítě potřebuje Ve výběru i množství hraček bychom měli respektovat, že děti jsou individualitami s různými potřebami a na různém stupni vývoje. Hračky podněcují smysly a vybízejí k akci, učí skládat a rozebírat části a celek, trénují paměť, vyvolávají citovou Prostředky a podmínky pro hru i hra sama se mění. Ztrácí svůj bezprostředně přípravný charakter a s ní ztrácí i hračka svůj citový náboj s nezastupitelným významem. odezvu, vedou k sebeovládání a učí snášet hořkost z prohry. To všechno je pro dítě důležité a tím vším, co nabízíme, chceme dítě podpořit. Přesto pro ně nemusí být množství hraček výhodou. Hotové a promyšlené hračky ceníme možná až příliš vysoko. Sledujeme, jak dokážou zabavit, čím přispívají k rozvoji inteligence a jak urychlují nácvik dovedností. Ale ani ty nejdokonalejší nabízené hračky nenahradí přímé zkušenosti ze styku se skutečnými předměty a netušeně rozmanitými artefakty, které si dítě za hračku samo zvolí. Hračkou je všechno, co si dítě vybere a ke své hře použije. Každá věc může díky dětské představivosti ztratit původní určení a stát se hračkou. Výchovnou hodnotu přinášejí všechny podněty, jimiž se dítě inspiruje ve svém prostředí a které mu dají příležitost k širokému a všestrannému uplatnění schopností. V prostředí přesyceném hračkami možná dítě poněkud leniví, nehledá a jen zvědavě čeká, co mu bude nabídnuto. (Některé učitelky mateřské školy konstatují, že při pobytu dětí na škole v přírodě přicházejí děti s dotazem, s čím a na co si tu mají hrát.) Svůj názor velice hezky vyjádřila spisovatelka Olga Hejná při vylíčení situace tříletého děvčátka. Holčička dostala pod stromeček sedm dárků. Nad prvním jásala, s druhým se těšila, nad třetím lehce zneklidněla. Nad čtvrtým už projevila netrpělivost, nad pátým jí bylo do pláče, s šestým už si nevěděla rady a nad sedmým se docela rozplakala. Uklidnila se, až když jí maminka dárky srovnala. Vybrala si jednu věc a té věnovala pozornost. Aktivní, citlivé děvčátko chtělo situaci zvládnout a udržet si přehled, ale bylo to nad jeho síly, protože kvantita nabídky je zaskočila a přemohla. I Současný pohled na hračku očima dospělých a dětí Bezprostředně přípravná funkce hračky ustupuje v zájmu všestranného rozvoje dítěte do pozadí. Hračka může být nástrojem zájmově tvořivé, fantazijní a relaxační činnosti na straně jedné i specifickou didaktickou pomůckou na straně druhé. Soudobé pracovní nástroje, nářadí a vybavení domácnosti jsou při své jednoduchosti tak složité, že nejsou v přípravě dítěte na život prakticky použitelné. 8

3 ŘÍZENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY Dřevěné hračky, které mají duši Letos proběhl již 20. ročník udělování známky kvality hraček a herních předmětů, známý pod názvem Správná hračka. V zářijovém čísle Poradce, věnovaném životnímu jubileu docentky Evy Opravilové, byla v souvislosti s její zakladatelskou rolí tato aktivita Asociace předškolní výchovy, Sdružení pro hračku a hru a Asociace hračka Unie výtvarných umělců ČR několikrát zmíněna. PHDR. OSKAR BRŮŽA Za uplynulých dvacet let bylo toto označení přiznáno několika stovkám výrobků, z nichž však velká část již není na trhu dostupná. Chceme však věřit, že snaha kultivovat trh charakterizovaný chaosem nebyla bezvýsledná. Prestiž ocenění v posledních letech prokazatelně roste. Počet partnerů byl rozšířen o Uměleckoprůmyslové museum v Praze, které umožnilo vystavovat oceněné práce ve své pobočce na zámku v Kamenici nad Lipou. I Ocenění Správná hračka Na programu se podílí i město Kamenice nad Lipou a jeho Městské muzeum, které pořádá každoročně na počátku července Kamenické hračkobraní festival hraček z přírodních materiálů. I zde jsou správné hračky, a zvláště hračky domácí provenience, popularizovány a někteří ocenění zde mohou vystavovat celou svou produkci. Nemalý význam má nově vzniklá tradice prezentovat a slavnostně vyhlásit oceněné návrháře, výrobce a prodejce na podzimním veletrhu FOR TOYS v Praze-Letňanech. Ale především zelené logo se začíná objevovat nejen na webových stránkách výrobců a dovozců, ale také na obalech oceněných hraček, a může tak začít poznenáhlu ovlivňovat i hračkářský trh. Zopakujme si, v čem spočívá zvláštnost, nadstandardnost označení Správná hračka vybráno odborníky. Trh s hračkami je v zemích Evropské unie regulován řadou norem a předpisů. Certifikovaná bezpečnost a zdravotní nezávadnost, která je podmínkou k uvedení všech hraček na trh, však vůbec nezaručuje kvalitu hračky z výchovného a vzdělávacího hlediska. Správná hračka nehodnotí tržní úspěšnost, ale oceňuje estetické a výchovné kvality, jež jsou pro utváření osobnosti dítěte velmi důležité a jejichž přítomnost hodnotu ostatních jinak bezpečných a zdravotně nezávadných hraček výrazně zvyšuje. Proto jsou hodnoceny jen hračky a herní předměty určené dětem předškolního věku s cílem poskytnout rodičům i pedagogům vodítko při rozhodování o nákupu hraček a podpořit tvorbu a prodej dobrých hraček i jejich rozšiřování mezi dětskou populaci vůbec. I Kritéria hodnocení hraček, her a herních předmětů Označení Správná hračka není omezeno ani původem, ani materiálem. Hodnoceny jsou tuzemské i dovážené hračky, hry a herní předměty dostupné v České republice, přihlášené tvůrci (autory), výrobci, dovozci či prodejci nebo nominované zástupci spolupořadatelů; posuzovány jsou i prototypy určené k pozdější výrobě, a to podle těchto kritérií: 1. kvalita (vhodnost použitého materiálu, preciznost celkového provedení); 2. uživatelský komfort (vhodná konstrukce se zřetelem k předpokládanému užití, originalita zpracování, snadnost údržby a hygienického ošetření, skladnost, využití obalu); 3. design (estetická úroveň, vzhled, barevnost, příjemnost na dotyk), a především 4. pedagogicko-psychologická kvalita (výchovný účel, didaktické využití, funkčnost z hlediska určení: děti předškolního věku, mladší školní věk, handicapované děti, hračky určené pro domov, hračky pro kolektivní hru v dětských zařízeních). Všechny přihlášené hračky jsou dány k dispozici dětem na Fakultní mateřské škole, Sokolovská 182, Praha 8. Výsledek testu, protokolovaný učitelkami, je součástí podkladů pro rozhodování poroty. Za rozhodováním poroty stojí autority jak ze světa teorie (např. zmíněná doc. Eva Opravilová), tak ze světa navrhování hraček (např. prof. Václav Kubát), ze školní praxe (např. Mgr. Ludmila Šprachtová) i z jiných oborů zabývajících se dětskou populací. Z výše uvedeného plyne, že by přihlédnutí k ocenění Správná hračka mělo mít značnou váhu při rozhodování, jak prostředky, které mají ředitelky mateřských škol k dispozici pro nákup hraček a herních předmětů, co nejlépe využít. Budeme vás proto postupně seznamovat s těmi z oceněných, jejichž produkty jsou na trhu dostupné a které jsou využitelné nejen v rodinách, ale i v mateřských školách, případně jsou přímo určeny ke kolektivní hře předškolních dětí. 18

4 ŘÍZENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY Zodpovědné rozhodování při výběru hračky V tomto příspěvku bych se s vámi ráda podělila o tajemství zodpovědného rozhodování. Rozhodování je složitý proces, jemuž bychom měli věnovat pozornost. Unáhlená a nepromyšlená rozhodnutí málokdy bývají dobrá. Mohou nás připravit o peníze, čas, nebo dokonce ohrozit zdraví či životní prostředí. Rozhodování je proces, do kterého by měl vstupovat rozum a systematické postupy. PHDR. KATEŘINA JANČAŘÍKOVÁ, PH.D. Je důležité umět se správně rozhodovat, nicméně ten, kdo zná metodiku správného rozhodování, si vždy může vybrat, zda se jí bude, nebo nebude řídit. Ale ten, kdo ji nezná, se rozhoduje výhradně na základě intuitivních a někdy i zmanipulovaných impulzů. Díky znalosti zodpovědného rozhodování odhalíme rovněž některé triky prodejců, a především do svého systému rozhodování začleníme dopady na zdraví i na životní prostředí. I Co je rozhodování Rozhodování je určitý proces, při němž pro konkrétní osobu vybíráme to nejlepší ze všeho, co se nabízí. Před samotným rozhodováním je třeba si vyjasnit kritéria, podle kterých se chceme rozhodovat. Bez vyjasnění kritérií nemůže proces rozhodování proběhnout správně. Při koupi hračky nás obvykle zajímá cena, ale rozhodování podle jediného kritéria (v tomto případě ceny) nestačí. Jistě si umíte představit hračku, která je nejlevnější ze všech, ale dětem žádnou radost nepřinese. Proto by nás měla zajímat také funkčnost, životnost i další parametry, naše rozhodování by zkrátka mělo být multikriteriální. I Jak se lidé rozhodují Někteří lidé o rozhodování příliš nepřemýšlejí. Koupí to první, co Možná právě přemýšlíte, jakou hračku pořídit dětem pod stromeček. Stavebnici Duplo, nebo dřevěný láček? Anebo plyšového medvěda? Možná zvažujete, zda je lepší jedna velká, tzn. zpravidla drahá hračka, či více hraček levnějších. Někdo se možná zeptá i na to, zda našetřené peníze investovat do hraček. Není lepší zaplatit hezký výlet či návštěvu kouzelníka? Jak jen vybrat ze všech možností, které se nabízejí? uvidí nebo co je napadne. Jsou vysoce ovlivnitelní tím, co jim někdo doporučí. Jiní lidé před koupí (či nějakým počinem) dlouho přemýšlejí, pečlivě zvažují všechny možnosti a okolnosti, radí se s více lidmi Podle jakých kritérií vybíráme hračky: Podle ceny (nejlevnější). Podle toho, co si přejí děti (ty ovšem také někdo ovlivnil, a nelze tudíž předpokládat, že by jejich volba byla promyšlená). Podle toho, co si přejí rodiče dětí. Podle toho, co jsme se dozvěděli při studiu. Podle toho, co se osvědčilo v jiné mateřské škole či třídě. Podle reklam v televizi. Podle toho, jak daná věc ovlivní zdraví dětí; jde např. o materiál, ze kterého je vyrobena. Podle toho, jak daná věc ovlivní postoje dětí, např. panenka Barbie má prokazatelný vliv na zvýšený výskyt anorexie a dalších poruch příjmu potravy. Podle délky záruční doby. Podle značky. Podle dopadů na životní prostředí. I Jak se firmy snaží ovlivnit kupující Každý výrobce i prodejce touží na prodeji vydělat. Někteří jsou velice draví a snaží se vnucovat výrobky pochybné kvality, nebo dokonce produkty s neblahými zdravotními dopady. Existují různé triky, jak přesvědčit zákazníka. Některé firmy nabízejí slevu, pokud si výrobek okamžitě závazně objednáme. Ovšem při kritickém porovnání cen na trhu zjistíme, že to finančně 22

5 ŘÍZENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY Učitelé pracují podle různých témat. V době, kdy jsem byla přítomna v mateřské škole blízko Haugesundu, se děti vypravily na procházku k mořskému břehu. Část z nich jela s učitelkou a pomocnicí na motorovém člunu, zbylá část dětí šla s druhou učitelkou a pomocnicí pěšky. Na břehu měly děti postavené týpí, v němž si povídaly o daném tématu. Poté vykonávaly praktické činnosti, které s tématem souvisely. Následně měly děti prostor pro volnou hru lezly na stromy, honily se v rákosí, z mola chytaly ryby, hrály si v písku V době okolo oběda rozdělaly učitelky oheň a dětem upekly na ohni polotovar karbanátky s chlebem. K odpolední svačině děti opět dostaly sýr a salám s chlebem vše zakoupené v nedalekém obchodě. Nejprve jsem se domnívala, že šlo o výjimečnou situaci, stejně jako když si u nás jednou za čas s dětmi opečeme buřty. Bylo mi ale vysvětleno, že tento způsob stravování je naprosto běžný. Upozorňuji, že děti si nikde nemyly ruce, pily pouze kakao z neoznačených hrnečků. Venku pobývaly až do h a potom se vrátily k odpočinku do budovy MŠ. Na můj dotaz ohledně kvality oběda mi bylo sděleno, že kvalitní jídlo dostanou doma, protože v Norsku je zvykem, že se rodiny scházejí ke společnému jídlu právě večer. Učitelky však souhlasily s mou připomínkou ohledně nedostatečného zajištění pitného režimu. Ocenila jsem, že jak školky, tak školy orientují výuku v maximální míře ven. Děti mají dostatek volného, neomezeného pohybu venku. Terén zahrad je přírodní, nijak neupravovaný. Děti mají podmínky pro kreativní činnosti na zahradě např. si stavějí domečky, ve kterých si potom hrají. Jedna z odbornic na předškolní vzdělávání mi sdělila, že děti v Norsku budou mít možnost přirozeného pohybu a volné hry do té doby, než jejich země vstoupí do EU a bude nucena respektovat její normy. Hřiště a podmínky pro pobyt venku mne nadchly. Podmínky pro outdoorové aktivity v Belgii, Francii, Španělsku či Anglii působí ve srovnání s Norskem sterilně a nepodnětně. Co je pro nás zajímavé? Izrael Spolupráce s rodiči byla na velmi dobré úrovni a promyšlená stejně jako zajištění zdravotní péče o děti. Zájem státu je dán množstvím emigrantů, kteří v Izraeli žijí. Vzhledem k tomu, že i do naší země přichází čím dál víc emigrantů, mohli bychom se ze zkušeností s organizací aktivního zapojení rodičů poučit. Francie a Španělsko Požadované vysokoškolské vzdělání učitelek a navazující povinná praxe před nástupem do mateřské školy. Přítomnost pomocníků po celou dobu přímé práce s dětmi. Klid na odpočinek učitelů v době, kdy děti pobývají venku pod dozorem pomocníků. Prestiž učitelů a respekt rodičů. Díky pevně nastavené provozní době pobývají děti v MŠ maximálně 25 hodin týdně (některé děti v ČR stráví v MŠ dvojnásobek času). Švédsko Promyšlený přechod dětí z mateřské do základní školy. Celkově velmi dobře fungující systém. Norsko Přítomnost pomocníků při práci s dětmi, skvělé podmínky pro pobyt venku. Jesle součástí mateřské školy (Norsko, Island, Švédsko). Chorvatsko Přítomnost zdravotní sestry a psychologa v mateřské škole. CHORVATSKO Poslední zkušenosti mám z Chorvatska. V Záhřebu jsem navštívila mateřskou školu s ekologickým programem. Škola byla tvořena spojením dvou mateřských škol pro děti od 1 roku do 6 let. Škola měla osm tříd, které se věnují ekologickému programu, tři třídy, jež mají sportovní program, jednu třídu s výukou v anglickém jazyce a jednu třídu se zaměřením na rozvoj hudebních dovedností. Ve třídách je zapsáno podobně jako u nás 25 dětí a pracují s nimi dvě učitelky jedna dopoledne, jedna odpoledne. Překrývají se v době od 11 do hodin, tedy opět podobně jako u nás. Pro získání kvalifikace musejí učitelky vystudovat vysokou školu. Ve škole pracuje celkem 60 zaměstnanců a 3 dobrovolníci. Kromě ředitelky školy působí ve škole i školní psycholog, zdravotní sestra, která pečuje o zdraví dětí a sestavuje zdravé jídelníčky, a pedagog, jenž provádí supervizi nad učitelkami. Jsme členy Evropské unie, ale podmínky pro předškolní vzdělávání máme oproti většině zemí nastaveny odlišně. Začněme již od požadavků na kvalifikaci učitelek: Ve všech zemích, které jsem navštívila, je požadováno vysokoškolské vzdělávání. S dětmi pracují minimálně dvě osoby učitelka a asistent. Součástí mateřských škol jsou i jesle, pro jejichž fungování jsou vytvořeny podmínky. Nikde jsem se nesetkala s tím, že by školy udělovaly odklady školní docházky to je specifikum České republiky. Učitelé ze základních škol pravidelně navštěvují děti v mateřských školách a již před nástupem do základní školy jsou s nimi v kontaktu. Učitelé jsou ve společnosti respektováni a uznáváni a mají podstatně lépe nastavené podmínky pro psychohygienu. Z výše uvedeného je zřejmé, že v některých systémech předškolního vzdělávání najdeme i podmínky, které příliš nerespektují specifické zvláštnosti dětí v předškolním věku (typicky Francie a Španělsko). Zejmé na v oblasti respektování potřeby a vytvoření podmínek pro volnou hru by mohly být příkladem mnohé české mateřské školy. Autorka je ředitelkou pražské MŠ Čtyřlístek a zároveň předsedkyní Českého výboru OMEP 28

6 PEDAGOGIKA U nás doma vytvořilo dítě spontánně z této stavebnice periskop za pomoci dvou malých zrcátek. Snadno si jej můžete vytvořit i vy. Kromě dvou zrcátek se bude hodit oboustranná páska na přichycení zrcadel, případně i vhodná kostka (tedy rozměrově vhodná kostička z dřevěné stavebnice, kterou děti používají jako stříšku) na podložení zrcátka, případně držátka od nanuků na zpevnění. Periskop Jde o jednoduché optické zařízení, jež vám umožní vidět, aniž byste byli viděni. Toho se využívá ve vojenství. Vidíte-li protivníka, a on vás nikoli, máte obrovskou výhodu; nejste přímo ohrožováni, nejste v dosahu palby, případně se dostanete k důležitým informacím. Periskop se používá například v ponorkách, ale jeho princip lze využít i při hrách. Složitější periskop umožní vidět za roh. spodní díl periskopu, a teprve na ni nalepíme zrcátko. Lze si též vypomoci tvrdým papírem nebo vyrobením podložky pod spodní zrcát ko z tvrdnoucí hmoty apod. Důle žité je, aby obě zrcátka byla přibližně rovnoběžně a svírala s podložkou úhel 45 (viz schéma periskopu). Nicméně i otáčení horním dílem stavebnice se zrcátkem má svůj význam. Teprve je-li zrcátko ve správné poloze, vidíme, co se děje, a my viděni nejsme. I Práce s trojdimenzionálními objekty Děti někdy ze stavebnic určených pro práci v ploše spontánně vytvářejí trojdimenzionální, tedy prostorové objekty. Někteří autoři uvádějí, že by dítě při školní matematice mělo nejdříve pracovat s objekty v trojdimenzionálním prostoru (model kvádru, krychle, jehlanu ) a teprve pak s objekty v prostoru dvojdimenzionálním, tedy v rovině (model čtverce, trojúhelníku ), právě proto, že tento postup odpovídá získávání zkušeností v mladším věku. I z písmenkové stavebnice lze vcelku snadno vytvořit kvádry, krychle, krychlová tělesa (tělesa, která lze rozložit na několik krychlí). Výhodou stavebnice je, že tyto objekty pak lze poměrně snadno rozkládat nejenom na jednotlivé díly, ale hlavně na ta seskupení dílů, která by odpovídala sítím těles. Schéma velmi jednoduchého periskopu (modře zrcátka, červeně paprsek) I Periskop z písmenkové stavebnice Horní zrcátko je přichyceno na díl stavebnice oboustrannou páskou. Díl stavebnice s horním zrcátkem může být ještě lépe připevněn k dalšímu dílu třeba vypodložením a přilepením tužky nebo držátek od nanuku. Spodní zrcátko může být přichyceno na horním a spodním okraji oboustrannou páskou. Máme-li vhodnou kostičku ze stavebnice (stříšku), pomůže, přilepíme-li lehce kostičku-stříšku na Periskop Detail periskopu spodní část 32

7 PEDAGOGIKA Logické hlavolamy pro nejmenší Předškolní období je pro vývoj dětí velmi důležité. Logické hlavolamy jsou výbornou možností, jak rozvoj dětí podpořit. Hraní a řešení logických úkolů podle zadání pomáhá dětem získat a rozvinout řadu schopností, dovedností a správných návyků. Při řešení úloh si děti procvičují jemnou motoriku, barvy, tvary, učí se základům prostorového vnímání, logickému myšlení a v neposlední řadě také dodržování pravidel, soustředění a trpělivosti. MGR. LADISLAV SMEJKAL Logické hlavolamy v sobě spojují jednoduchá pravidla, variabilitu zadání i širokou škálu obtížnosti, takže hlavolam roste s dítětem. Rozdíl mezi nejjednoduššími a nejtěžšími úkoly je opravdu značný, a zahrát si tudíž může i starší sourozenec. Možná budete překvapeni, kolik skvělých hlavolamů existuje už pro nejmenší děti. Hlavolamy pro ně jsou nejčastěji vyrobeny z masivního lakovaného dřeva, které je příjemné na dotek. Velké dřevěné kusy jsou ideální pro malé děti, které by si s drobnými dílky těžko poradily. Díky snadné přípravě i úklidu jsou navíc vhodné nejen domů, ale také do školek a mateřských center. Jednoduchý, ale svým způsobem geniální nápad funguje skvěle. Zpočátku děti baví stavět si jen tak podle sebe a teprve postupně si zvykají na pravidla hlavolamu. Trénují barvy, tvary, jemnou motoriku a učí se i základům prostorového vnímání. Totéž platí i o nepatrně složitějším hlavolamu Záhadný hrad (3 8 let). Čím mohou zaujmout na první pohled obyčejné hrací kostky? Tím, že pouhých sedm dílků hlavolamu společně s knížečkou zadání tvoří hodiny zábavy a poučení pro malé stavitele: Jejda! Ona se mi tam ta střecha nevejde! Hurá, tahle je menší, ta tam pasuje. A tu delší přendáme sem. Počkat, ještě natočím cimbuří správným směrem. Už to mám, pojďte se podívat! Krabička obsahuje čtyři různě vysoké dřevěné hranoly s otvory a tři střechy. Z tohoto materiálu stavějí děti různé hrady. Musejí správně poskládat hranoly, a především do nich zasunout střechy. Každá střecha má totiž jinak dlouhý podstavec a nevejde se do každého hranolu. Zadání postupně nabírá na obtížnosti. Obtížnější úlohy navíc od dětí vyžadují větší šikovnost při stavění. Mistrovská sada úloh pak obsahuje pouze obrysy hradu, takže děti musejí samy přijít na to, jak budou hranoly při stavbě využity. I Je libo prostorovou, či rovinnou geometrii? V dalším hlavolamu Zámecké schody (4 9 let) mají před sebou děti doslova pohádkový úkol zachránit princeznu. Jenže princ je tak trochu nešika a potřebuje pomoci. Stojí na jedné straně hracího plánu a princezna na něj čeká na druhém konci. Během putování za svou vyvolenou si musí poradit s výškovými rozdíly. Na dětech je, aby pomocí dostupných dílků připravily pro prince cestu. Některé dílky obsahují schody, jež princi umožní překonat výškové rozdíly. V knížečce naleznete zadání od těch nejjednodušších, která zvládne I Sestavte s dětmi panáčka, domeček anebo rovnou hrad Již dvouleté děti zaujme pestrobarevný hlavolam Den a noc (určen pro věk 2 5 let). Cílem hry je sestavit obrázek podle zadání. Ke stavbě je připravena základna, ze které stoupají tři tyčky, na něž děti postupně nasouvají dřevěné barevné dílky různého tvaru. Na jedné tyčce sestaví panáčka, na druhé domeček a na třetí třeba strom. Starší děti pak mohou zkusit noční zadání, kdy je vidět jen obrys požadovaného obrázku. 38

8 INSPIRACE S čím si děti hrávaly dříve aneb Inspirace ze skanzenu Je příjemné, když se na malou chvíli zastaví čas a člověk má příležitost zamyslet se. Jednu z takových chvil je možné zažít při pohledu do vitrín ve staré škole umístěné ve skanzenu v Přerově nad Labem. Je tu instalována výstava hraček, která čeká na svou příležitost, až si na ni návštěvník udělá čas a zastaví se. Uvidí, jak se hračka za posledních sto let proměnila BC. ZUZANA BURDOVÁ O vývoji hraček za poslední století jsem si povídala s historičkou a etnografkou PhDr. Janou Hrabětovou, vedoucí tamní pobočky Polabského národopisného muzea. Před deseti lety se ve skanzenu poprvé uskutečnila výstava Děti ve škole a po škole. Byla to příležitost zamyslet se nad tím, jak se vyvíjela dětská hračka a také vztah dětí k hraní a hračkám všeobecně. Byly tu exponáty od nejstarších dob, tedy různé hračky od drobných hliněných, známých z archeologických vykopávek, přes koníčky z období středověku, vzpomíná Jana Hrabětová na doby, kdy se v muzeu s podobnými výstavami začínalo. I Autentické prostředí polabského venkova Návštěvník se ve skanzenu ocitne v prostředí polabského venkova. Dnešní doba je silně poznamenána individualismem, ke společné hře je příležitost většinou jen v mateřských školách a později v družinách. Na polabském venkově tomu bylo jinak. Hlavní náplní dětí v minulosti bylo kromě pomoci v domácnosti především pasení, při němž se děti scházely. Na pastvě pak trávily většinu roku. Husy pásly děti od pěti let, o tři roky starší už hnaly na pastvu dobytek. Ráno zvířata vyhnaly na louku a večer je hnaly domů. Mezitím měly spoustu času na hru. Hledaly ptačí hnízda, pojídaly lesní plody, dívky sbíraly kvítí, zpívalo se a vyprávěly se historky. Hry, které se na pastvách hrávaly, jsou v některých mateřských školách oblíbené dodnes. Oproti dnešku se totiž jednalo většinou o kolektivní hry a odpovídaly tomu i hračky. Většinou vycházely z okolní přírody. U vody bylo oblíbené házení,žabek, na potocích se stavěly mlejnky. Děti se honily, oblíbené bylo koulení obručí, ať už ze sudu, nebo z kola, vysvětluje Jana Hrabětová. Děti si zkrátka dokázaly hrát se vším, co je obklopovalo, a kromě hraní zažívaly na pastvě pocit zodpovědnosti za stádo i místo, kde žijí. I Některé hračky byly jedlé O století dříve čekávaly doma na děti další hračky. Skoro všichni měli doma káču. Kdybych to měla představit dnešním dětem, kterým pojem káča nic neříká, popsala bych ji jako malý dřevěný kužel, který se natočil na provázek, jenž byl na proutku. Káča se pomocí proutku roztočila a sama se chvíli točila, popisuje Jana Hrabětová hračku, která se v poslední době opět začala v domácnostech objevovat. Děvčata měla samozřejmě už tehdy oblíbené panenky. Ale stačil jim klacík, který se oblékl do hadříku, a zbytek dotvořila fantazie. Důležitým okruhem hraček byly perníky, které se kupovaly před Vánocemi. Nepekly se doma, ale obyčejně je vozil perníkář. Znal vkus svých zákazníků. Měl od řezbáře formu na oblíbený motiv: pro děvčata samozřejmě panenku a pro chlapce koníka. Takové hračky měly svůj symbolický význam a jednu nespornou výhodu: Když si děti se svými hračkami dostatečně vyhrály, snědly je. Perníkářství má v naší zemi dlouhou historii, nejméně od 14. století. Perník byl původně luxusním zbožím pro bohaté. K širokým vrstvám se dostal v 18. století, kdy k náboženským námětům z perníku přibyly i motivy světské. K dalším hračkám, které se i dříve kupovaly, patřily hliněné kuličky. S kuličkami se hrály desítky různých her, cvrnkání přežilo až do dnešních dob. Sama si vzpomínám na dobu před 60 lety, kdy cvrnkání kuliček bylo jednou z nejoblíbenějších jarních her. Pytlík stál tehdy dvě koruny a byla jich tam snad stovka. Ovšem běda, když se kuličky nechaly zmoknout. To z nich nic nezbylo. Kuličky patřily k hračkám, které moc nestály, vzpomíná Jana Hrabětová. I Móda městských hraček Na vesnici byly velké rozdíly ve výši majetku. Sedláci měli statek se stodolami a poli. Ti ostatní pro ně pracovali. Chudé děti odcházely na statky do služby. V chaloupkách všichni spali v jedné místnosti na lavicích, na zemi nebo za pecí, v létě spaly děti na seně. Zato děti na statcích měly hračky jako městské děti, o kterých se dětem v chalupách ani nesnilo. 40

9 INSPIRACE Móda městských hraček kvetla v šedesátých a sedmdesátých letech 19. století. Dnes jsou už tyto hračky sběratelskými kousky: panenky pro děvčata a pro chlapce plechové, mechanické hračky. K panenkám samozřejmě patřily kočárky. A pak přišly mašinky, vyjmenovává druhy hraček ředitelka skanzenu. Především na začátku 20. století a za první republiky kvetla móda loutkových divadel. Všechny děti toužily mít doma divadélko. Řadu těchto malých divadelních scén vyřezávali dědečkové nebo tatínkové. Sousedům vyřezal divadélko dědeček, mně koupili takové moderní se soustruženými loutkami, a to se mi vůbec nelíbilo, vzpomíná Jana Hrabětová na poválečné období, které bylo mezi dětmi doslova ve znamení loutkových divadel. Loutková divadla mají v evropském regionu velice dlouhou historii, kterou je možné vysledovat až do starověku. Ve školách a kulturních zařízeních, na jarmarcích a poutích býval loutkář s divadlem oblíbeným návštěvníkem, a tak není divu, že se malé domácí scény těšily takové oblibě. I Štapferovy kulisy se tiskly ve velkém Exponáty loutkových divadel, které jsou k vidění v přerovském skanzenu, pocházejí z první poloviny 20. století; nejstarší z nich je zhruba z 90. let 19. století. Je tu divadélko ze školy v Koťánkách. Někdejší pan ředitel se tomuto loutkovému divadlu vzorně věnoval, celé ho opravil a podlepil. A sám dětem ve škole divadlo rád hrával, popisuje Jana Hrabětová krátce historii jednotlivých exponátů. Kolem roku 1935 se začaly kulisy na loutková divadla tisknout. Zlatý věk zažívala rodinná loutková divadla, pro která se loutky sériově vyráběly. V mnoha sériích se vydávaly tištěné dekorace vysoké kvality. Několik kompletů stolových loutkových divadel s proscéniem a dekoracemi pro různé velikosti loutek navrhl pro rodinná loutková divadla jevištní výtvarník Karel Štapfer. Jeho série dekorací se prodávala v žižkovském hračkářském obchodě Jana Mintzberga. Jeden z takových exponátů v muzeu má 65 proměn jeviště. Od poloviny 19. století se začalo rozšiřovat hraní s loutkami na malých domácích scénách. Takzvaná rodinná divadla pro zábavu svých dětí i přátel zhotovovali mnozí výtvarníci, mj. i Mikoláš Aleš. Řada z těchto rodinných divadel dosáhla pozoruhodné úrovně a stala se základem veřejně hrajících amatérských scén. Amatérské hnutí začalo v Čechách narůstat koncem 19. století. Loutková divadla škol a různých spolků (zejména tělovýchovné organizace Sokol) se orientovala hlavně na děti, jimž mělo loutkové divadlo přinášet ušlechtilou zábavu i formu názorné výchovy. V repertoáru převažovaly pohádkové hry vydávané ve spoustě edic. Loutka byla zkrátka společníkem mnoha generací dětí. Není proto divu, že i dnes má obrovský význam pro utváření dětské psychiky a motoriky. I Kde si děti hrávaly S loutkovým divadlem trávila své dětství i PhDr. Jana Hrabětová, která nastupovala do školy v roce 1949: Na předešlé Vánoce jsem dostala aktovku a lavici. To dnešní děti už také neznají. Byla to malá lavička spojená dole se stolečkem, měla odklápěcí desku a dala se zvedat, jak dítě rostlo. Na druhé straně odklápěcí desky byla černá tabule a truhlík na knihy. A kolem toho se v té době soustřeďovalo všecko hraní, vypráví. Hodně hraček se v té době do naší republiky dováželo z Německa. I paní doktorka vzpomíná na svou první panenku odtamtud. Za války dostala klasickou německou želvu s bílými vlásky. Firma Schildkröt Puppen, která tyto typické želvy vyráběla, byla založena v Mannheimu v roce 1873 a své panenky produkuje dodnes. Svůj název dostaly panenky podle materiálu, který se při jejich výrobě používal. Celuloid byl používán jako umělá želvovina. Sama jsem si na ni šila šatičky, což mě velmi bavilo. Hrála jsem si s ní tak do 4. či 5. třídy, dodává Jana Hrabětová. Háčkování, pletení a ruční práce se po válce ve škole děti učily mnohem dříve než dnes. I Jak vypadalo dětství po válce Poměry byly skromné. Rodina Jany Hrabětové vlastnila v Poděbradech vilku nedaleko lázeňského centra. Patřili jsme ke střední střídě, i hračky jsme měli docela dobré a ne úplně běžné. Poměrně brzy jsme dostali trojkolku, koloběžku a pak i kolo. Na zahradě u vilky byl altán, kde jsem 41

10 BAZAR ZKUŠENOSTÍ Cesta kolem světa Ve školním vzdělávacím programu máme stanoven cíl prohlubovat u dětí poznatky o ochraně přírody i životního prostředí a snažit se o rozšiřování spolupráce s rodiči. V loňském roce jsme proto společně se všemi zaměstnanci naší mateřské školy připravili dvě odpoledne pro děti a jejich rodiče. Na tyto akce jsme měli na stanovištích (vždy u nějakého broučka) na školní zahradě připraveny úkoly pro děti i rodiče. ANEŽKA VOLDŘICHOVÁ I Zábavná odpoledne pro rodiče a děti První odpoledne se odehrálo na podzim s názvem Loučení s létem. Nastala doba, kdy ptáčci odlétají do teplých krajů, broučci zalézají do domečků z mechu, trávy a klacíků. Stromy se připravují na zimu a shazují listí. Celá příroda se ukládá k zimnímu spánku. Je třeba se rozloučit s létem, poděkovat mu za sluníčko, teplo, koupání, hry v přírodě i u moře. Proto jsme se sešli, abychom se s létem rozloučili a oslavili příchod podzimu, nového období, které má také své kouzlo. Na všechny čekalo několik úkolů a na závěr jsme si zazpívali a do země zakopali truhličku s létem, jež se takto uložilo k zimnímu odpočinku. Druhé odpoledne pod názvem Probouzení jara proběhlo samozřejmě na jaře, tedy v době, kdy se příroda probouzí ze zimního spánku, ptáci přilétají z teplých krajů, stromy se připravují na nové listí. Rozloučili jsme se tedy se zimou a poděkovali jí za sníh, koulování, bobování a lyžování. Rodiče s dětmi opět plnili několik úkolů. Na závěr jsme společně vyňali ze země truhličku s létem, která po celou zimu odpočívala pod sněhovou peřinkou. I Poznáváme svět všemi smysly Protože obě akce měly veliký úspěch, nechali se někteří rodiče inspirovat a rozhodli se, že by něco podobného zkusili připravit také. Jelikož je v naší mateřské škole více rodičů, kteří pocházejí z jiných zemí než z České republiky, domluvili se, že by bylo dobré děti i ostatní přítomné seznámit s jejich kulturou, zajímavostmi, typickými produkty a pokrmy někdy pouhou ukázkou, jindy i ochutnávkou. Před prázdninami se nestihlo vše připravit, a tak jsme se dohodli, že akci upořádáme počátkem tohoto školního roku. Účast potvrdily tyto země: Česká republika, Egypt, Francie, Indonésie, Maďarsko, Rusko a Slovenská republika. Následovala příprava, dopisování a schůzky, kdy se upřesňovalo, co by bylo pro děti vhodné, jaké úkoly by mohly plnit, co je v dané zemi zajímavé apod. Domluvili jsme si, co kdo zajistí a připraví. Aby děti měly možnost porovnat rozdíly, byla u stolku každé země vlajka, popřípadě i ukázka písma, je-li odlišné od našeho. Rodiče pozdravili ve své rodné řeči, představili národní kroje, obrázky památek, ukázky místních specialit s ochutnávkou, zkrátka to, co je pro danou zemi typické. Rovněž napekli nebo nechali připravit typické pokrmy: české a maďarské koláče, ruskou zmrzlinu, slovenské korbáčiky, indonéské palačinky dadar gulung, egyptský chléb i cukrovou třtinu, francouzské sušenky croquants. Hlavním cílem bylo seznámit děti s využitím všech smyslů (hmat, sluch, čich, zrak a chuť) s charakteristickými znaky různých zemí a rozšířit vzájemnou spolupráce mateřské školy a rodičů. I Slavnostní zahájení a bohatý program V pondělí se na zahradě naší mateřské školy Bajkalská zmíněná akce uskutečnila. Slavnostní zahájení se odehrálo v hodin za přítomnosti pracovnice ambasády Indonéské republiky paní Very Zemanové a paní Viery Pávkové z ÚMČ Praha 10 OŠK. Ukázka tance z Indonésie Ukázka tance z Egypta Poté všichni zhlédli ukázky tanců z různých zemí a mohli obdivovat krásně barevné oblečení i chytlavou hudbu. 52

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Předmět vymezení: Dětská skupina Břežánek Obsah : 1. Úvod 2. Charakteristika, složení skupiny 3. Věcné podmínky 4. Psychosociální podmínky 5.

Více

Stávající příprava pedagogů na dvouleté děti v mateřských školách

Stávající příprava pedagogů na dvouleté děti v mateřských školách Stávající příprava pedagogů na dvouleté děti v mateřských školách 23. 3. 2017 Vyšší odborná škola pedagogická a sociální, Střední odborná škola pedagogická a Gymnázium, Praha 6, Evropská 33 Legislativní

Více

HRAČKY A POMŮCKY PRO DĚTI SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI

HRAČKY A POMŮCKY PRO DĚTI SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI HRAČKY A POMŮCKY PRO DĚTI SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI HR14 Barevná písmena na provlékání Balení obsahuje 325 kostiček v 11 barvách a šňůrky na vytvoření jmen nebo různých slov. rozměr písmenkové

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola, Horní Bradlo ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY Motto: Správně vidíme jen srdcem, co je důležité, je očím neviditelné. Antonie De Saint-Exupéry Zpracovala: Mgr. Jitka Matěnová Dne

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ. Dětská skupina Malíček

PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ. Dětská skupina Malíček PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ Dětská skupina Malíček Při definování Plánu výchovy, péče a vzdělávání jsme se inspirovali v Rámcovém programu pro předškolní vzdělávání. Začlenili jsme zde také filozofie,

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030, Praha 6 Řepy tel.235314514 Školní rok: 2012/2013 Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic Cíl projektu:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Mateřská škola Přepeře,okres Semily příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NÁZEV: PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKY TÉMATA ŠKOLNÍHO PLÁNU PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKY SKŘÍTEK VODNÍ OBLASTI počasí, změny počasí, vodní

Více

Zásady, formy a metody práce Výchovná zaměstnání: Pravidla vedoucí k rozvoji dítěte:

Zásady, formy a metody práce Výchovná zaměstnání: Pravidla vedoucí k rozvoji dítěte: OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS Plán výchovy a péče DS. Záměrem tohoto plánu výchovy a péče je rozvoj psychické, fyzické a sociální samostatnosti dětí. Rozvíjet poznávání prostředí kolem nich, naučit je dovednostem

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Integrovaný blok Tématický okruh (celek) Témata Co je nám nejblíže To jsou moji kamarádi CO JE KOLEM NÁS Co najdeme v naší třídě Už znáš celou školku

Více

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu 3. INTEGROVANÝ BLOK Název: OBJEVUJI SKRYTÁ TAJEMSTVÍ SVĚTA HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu Rozšiřování poznatků o přírodě,

Více

Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015

Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015 Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015 14,00 14,30 15,00 15,30 16,00 16,30 17,00 17,30 18,00 18,30 pondělí herna Drama (15:00-16:00) Muzikál (16,00-17,00 třída Flétna (14:00-14:45) Angličtina - Pokr

Více

1. Uspořádání dne v mateřské škole. Děti jsou na vzdělávací činnosti rozděleny na 2 skupiny Včelky a Motýlci viz denní režim.

1. Uspořádání dne v mateřské škole. Děti jsou na vzdělávací činnosti rozděleny na 2 skupiny Včelky a Motýlci viz denní režim. Obsah 1. Uspořádání dne v mateřské škole Děti jsou na vzdělávací činnosti rozděleny na 2 skupiny Včelky a Motýlci viz denní režim. 2. Třídní vzdělávací program Charakteristika hlavního tématu LETEM SVĚTEM

Více

HRAČKY A POMŮCKY PRO DĚTI SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI

HRAČKY A POMŮCKY PRO DĚTI SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI HRAČKY A POMŮCKY PRO DĚTI SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI HR71 Věž dřevěná Postav si vysokou věž. Barevná skládačka dřevěné kroužky na tyči. Rozměr 10 x 10 x 22 cm, 9 ks. HR72 Puzzle dřevěné magnetické

Více

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace v učebním plánu je 1 vyučovací hodina týdně.

Více

ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE vyučovací předmět PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vzdělávací oblasti

ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE vyučovací předmět PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vzdělávací oblasti ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE vyučovací předmět PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vzdělávací oblasti Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede y k získání základních

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015/2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015/2016 Fakultní základní škola Komenium a Mateřská škola Olomouc, 8. května 29 příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015/2016 Zpracovala: Mgr. Zuzana Arelýová, vedoucí učitelka V Olomouci dne 31.8.2016 1 OBSAH:

Více

PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ

PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ KNIHA JE NÁŠ KAMARÁD TYP PROJEKTU: DLOUHODOBÝ, CELOROČNÍ 1. CÍL PROJEKTU 2. CÍLOVÁ SKUPINA 3. PŘÍNOS PRO DĚTI 4. DÍLČÍ CÍLE 5.

Více

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby.

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby. Rozumová výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Rozumová výchova je vyučován v 1. až 10.ročníku ZŠS v časové dotaci 5 hodin týdně. V každém ročníku jsou přidány 2 disponibilní hodiny.

Více

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Vznik a provoz veřejné dětské skupiny Želvičky CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001664 Adresa zařízení: Karla Šebora 3, 250 01 Brandýs nad Labem Provozovatel:

Více

Projekt PLODY PODZIMU. III. třída Veverky

Projekt PLODY PODZIMU. III. třída Veverky Projekt PLODY PODZIMU III. třída Veverky III. třída Veverky školní rok 2012/ 2013 Projekt: Plody podzimu Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: My a všechno živé kolem nás Část integrovaného

Více

5. 11. Pracovní činnosti

5. 11. Pracovní činnosti 5. 11. Pracovní činnosti Obsah stránka 5.11.1. Charakteristika vyučovacího předmětu 2 5.11.2. Začlenění průřezových témat 2 5.11.3. Zaměření na klíčové kompetence 2 5.11.4. Formy a metody práce 3 5.11.5.

Více

JUSTINKA VYCHÁZÍ VE SVÉ VÝCHOVĚ A PÉČI ZE ZÁKLADNÍCH PRAVIDEL:

JUSTINKA VYCHÁZÍ VE SVÉ VÝCHOVĚ A PÉČI ZE ZÁKLADNÍCH PRAVIDEL: PLÁN VÝCHOVY A PÉČE - JUSTINKA Dětská skupina Ministerstva spravedlnosti ČR JUSTINKA (dále jen,,justinka ) se nachází v budově Ministerstva spravedlnosti ČR, se sídlem v ulici Vyšehradská 16, 128 10 Praha

Více

Výroční zpráva. Mateřské školy v Dobrém Poli. ve školním roce 2015/2016. o činnosti

Výroční zpráva. Mateřské školy v Dobrém Poli. ve školním roce 2015/2016. o činnosti Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy v Dobrém Poli ve školním roce 2015/2016 Zprávu předkládá vedoucí učitelka MŠ: Mgr. Radislava Fantová V Dobrém Poli 16.9.2015 OBSAH: I. Základní údaje o mateřské

Více

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Hodnotící zpráva Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Projekt Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy podpořený Městem Rakovník byl zaměřen na podporu a zkvalitnění nadstandardních

Více

Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava

Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava Ve školním roce 2014/25 se Mateřská škola Vlkava připojila jako partnerská školka do programu ZDRAVÁ ABECEDA (více na www.zdravaabeceda.cz). Jde o projekt zaměřený na

Více

Environmentální výukové programy pro základní školy v Plzeňském kraji - ENVYK

Environmentální výukové programy pro základní školy v Plzeňském kraji - ENVYK Environmentální výukové programy pro základní školy v Plzeňském kraji - ENVYK Od dubna až do ledna roku 2015 se na vybraných základních školách v Plzeňském kraji začne realizovat vzdělávací projekt s environmentální

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 1 1 0 1 3 Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 1 1 0 1 3 Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Předmět pracovní činnosti postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií. Žáci zde přicházejí do přímého kontaktu s

Více

Informační brožura FIGURKOVÁ ŠKOLIČKA. Průvodce originální metodikou pro děti a jejich pedagogy

Informační brožura FIGURKOVÁ ŠKOLIČKA. Průvodce originální metodikou pro děti a jejich pedagogy Informační brožura FIGURKOVÁ ŠKOLIČKA Průvodce originální metodikou pro děti a jejich pedagogy Figurková školička Informační brožura Úvod Úvod Figurková školička je nová originální výuková metoda zaměřená

Více

Zimní prožitkový pobyt na horách

Zimní prožitkový pobyt na horách 10. vydání 2015 Obsah Zimní prožitkový pobyt na horách 2 Velikonoční jarmark 3 Velikonoční výstava 4 Soutěž v Zoneru Callisto 5 Novinky ze světa výpočetní techniky 6 Zimní prožitkový pobyt na horách Dne

Více

45 minut kostky nebo klacíky, doplněk pro čarodějnici

45 minut kostky nebo klacíky, doplněk pro čarodějnici Hrajeme si... s tradicemi Dílčí vzdělávací cíle: rozvoj pohyblivosti, rozvoj sociálních kompetencí, seznámení se se situací setkání dítěte s cizím člověkem Počet dětí: není omezen Délka realizace: Pomůcky:

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vzdělávací obor: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti

Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vzdělávací obor: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Pracovní činnosti Charakteristika předmětu Pracovní činnosti Vyučovací předmět Pracovní činnosti je součástí vzdělávací oblasti Svět práce. Vyučuje

Více

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014 Školní vzdělávací program Mateřská škola Chotusice školní rok 2013/2014 Stránka 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který

Více

Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků

Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků Vzdělávací obor: Výtvarná výchova Obsahové, časové a organizační vymezení Výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 5. ročník 2 hodiny týdně Vzdělávací obor Výtvarná výchova zahrnuje využití

Více

I. 7 PČ Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Předmět: Praktické činnosti (PČ)

I. 7 PČ Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Předmět: Praktické činnosti (PČ) I. 7 PČ Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Předmět: Praktické činnosti (PČ) Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení předmětu: Předmět PČ postihuje široké spektrum pracovních činností

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování Naše motto: JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA Jaro chystá radovánky, pro naše kluky i holky Léto sluncem

Více

Obsahem této publikace jsou didaktické listy k deseti tradičním dřevěným hračkám, které jsou dostupné na našem trhu.

Obsahem této publikace jsou didaktické listy k deseti tradičním dřevěným hračkám, které jsou dostupné na našem trhu. Slovo autorky Didaktické listy jsou určeny rodičům, učitelkám mateřských škol a dětem. Rodičům, aby uměli svým dětem ukázat možnosti dané hračky, učitelkám mateřských škol, které může jedna hračka inspirovat

Více

Medvídek Teddy barvy a tvary

Medvídek Teddy barvy a tvary CZ Habermaaß-hra 5878 Moje první hra Medvídek Teddy barvy a tvary Moje první hra Medvídek Teddy barvy a tvary První umísťovací hra pro 1 až 4 malé medvídky od 2 let. Autor: Christiane Hüpper Ilustrace:

Více

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Plán je rozvržen do 4 bloků na 4 roční období: podzim, zima, jaro, léto. Náměty činností v průběhu jednotlivých ročních období Všechny výchovné

Více

Objevujeme svět s Delfínkem

Objevujeme svět s Delfínkem ŠVP je uspořádán tak, aby osobnost dítěte byla rozvíjena co nejefektivněji dle rámcových cílů pro předškolní vzdělávání. Umožňujeme dětem, aby všechny dovednosti a nové poznatky mohly v ten okamžik také

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 053 116/99-1002 Signatura: be3as106 Oblastní pracoviště č. 5 Karlovy Vary Okresní pracoviště Sokolov INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Identifikátor ředitelství: IZO: Ředitelka

Více

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole Projekt pro školní rok 2011/2012 Charakteristika projektu: Projekt bude rozvíjet environmentální výchovu, v souvislosti se čtyřmi

Více

Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice

Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika ŠD 3. Koncepce rozvoje ŠD 4. Témata činností

Více

Didaktická pomůcka k rozvoji polytechnického vzdělávání v MŠ vyrobená v rámci projektu

Didaktická pomůcka k rozvoji polytechnického vzdělávání v MŠ vyrobená v rámci projektu Didaktická pomůcka k rozvoji polytechnického vzdělávání v MŠ vyrobená v rámci projektu CZ.1.07/1.3.00/48.0073 VODA Rozvoj manuálních dovedností a používání základních nástrojů a nářadí (VP9) DIDAKTICKÁ

Více

12. VYTVÁŘENÍ GEOMETRICKÝCH PŘEDSTAV

12. VYTVÁŘENÍ GEOMETRICKÝCH PŘEDSTAV 12. VYTVÁŘENÍ GEOMETRICKÝCH PŘEDSTAV Geometrie je specifickou oblastí matematiky, která může být pro děti, které mají poruchy v oblasti numerace a operací s přirozenými čísly, záchranou. Učitel sleduje

Více

LOUTKOVÁ DIVADLA. Loutkové divadlo pro 20 cm loutky Loutkové divadlo univerzál 3 v Věšák na loutky bez nití. 50 Věšák na loutky

LOUTKOVÁ DIVADLA. Loutkové divadlo pro 20 cm loutky Loutkové divadlo univerzál 3 v Věšák na loutky bez nití. 50 Věšák na loutky LOUTKOVÁ DIVADLA Loutkové divadlo pro 20 cm loutky - 62 Velikost: Šířka 59 cm, výška 35 cm, hloubka 29 cm, výška otvoru na předním portálu 30 cm Materiál: Dřevo, textil (opona) Určení: Loutky dřevěné 20

Více

VÝSTUPY PROJEKTU. doc. Mgr. Jana Kratochvílová, Ph.D. PhDr. Zora Syslová, Ph.D. Brno,

VÝSTUPY PROJEKTU. doc. Mgr. Jana Kratochvílová, Ph.D. PhDr. Zora Syslová, Ph.D. Brno, VÝSTUPY PROJEKTU doc. Mgr. Jana Kratochvílová, Ph.D. PhDr. Zora Syslová, Ph.D. Brno, 26.4.2016 OBSAH: 1. Východiska tvorby záznamového archu. 2. Tvorba záznamového archu a jeho ověření. 3. Návrhy metodik.

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo INFORMACE PRO ZÁJEMCE Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB, Mikulášské náměstí 482/12, 669 02 Znojmo Centrum denních služeb je zařízení s denním

Více

Základní škola a Mateřská škola při Fakultní Thomayerově nemocnici Vídeňská 800, 146 00 Praha 4 Nadační fond Prague Post Štěpánská 20, Praha 1

Základní škola a Mateřská škola při Fakultní Thomayerově nemocnici Vídeňská 800, 146 00 Praha 4 Nadační fond Prague Post Štěpánská 20, Praha 1 Základní škola a Mateřská škola při Fakultní Thomayerově nemocnici Vídeňská 800, 146 00 Praha 4 a Nadační fond Prague Post Štěpánská 20, Praha 1 Prázdninový provoz na oddělení dětské neurologie, psychiatrie

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás Na kluky a na holčičky čeká dráček u školičky. Učí se tu barvičky, zpívají se písničky, ještě

Více

Co má dítě umět a znát před nástupem do školy Vše přehledně na jednom místě

Co má dítě umět a znát před nástupem do školy Vše přehledně na jednom místě Co má dítě umět a znát před nástupem do školy Vše přehledně na jednom místě www.klokanuvkufr.cz Klokanův kufr je nová komplexní pomůcka pro předškolní věk. Byla vytvořena na základě uznávané publikace

Více

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc 1.1.1. PRACOVNÍ VYUČOVÁNÍ I. ST. - ve znění dodatku č.33 - platný od 1.9.2011, č.25 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PLNÁ POHODY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PLNÁ POHODY Základní škola a mateřská škola Veleň, Hlavní 46, 20533 Mratín, okres Praha východ, IČO 71004530,telefon/fax 283931292 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PLNÁ POHODY UČEBNÍ OSNOVY VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Umění

Více

HRAČKY A POMŮCKY PRO DĚTI SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI

HRAČKY A POMŮCKY PRO DĚTI SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI HRAČKY A POMŮCKY PRO DĚTI SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI 1. Procvičování zručnost: HR2 Tři medvídci (zručnost manipulační hra) Dřevěné puzzle k rozvíjení zručnosti - manipulační hra. Obsahuje 16

Více

Těšíme se na Vás 1. září!

Těšíme se na Vás 1. září! DS Milí příznivci Labyrinthu, děkujeme za zájem o projekt Open School Space a laboratorní školu Labyrinth. Vašeho zájmu si velmi ceníme, a proto Vás prostřednictvím newsletteru pravidelně informujeme o

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Louny, Kpt. Nálepky 2309. Kpt. Nálepky 2309, 440 01 Louny. Identifikátor školy: 600 082 598

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Louny, Kpt. Nálepky 2309. Kpt. Nálepky 2309, 440 01 Louny. Identifikátor školy: 600 082 598 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Louny, Kpt. Nálepky 2309 Kpt. Nálepky 2309, 440 01 Louny Identifikátor školy: 600 082 598 Termín konání inspekce: 30. listopadu,

Více

Evropský projektový den v Mateřské škole Kly

Evropský projektový den v Mateřské škole Kly Evropský projektový den v Mateřské škole Kly Eva Zemanová, ředitelka školy a kolektiv učitelek MŠ Kly Úvod Dne 30. 10. 2012 proběhl v naší mateřské škole Projektový den. Celým dnem nás provázela včelka

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova ŠVP LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Výtvarná výchova Předmět Výtvarná výchova v podmínkách školy pro žáky se zdravotním

Více

Projekt spolupráce muzea a školy. Oblastní muzeum Chomutov ZŠ prof. Zdeňka Matějčka v Mostě

Projekt spolupráce muzea a školy. Oblastní muzeum Chomutov ZŠ prof. Zdeňka Matějčka v Mostě Projekt spolupráce muzea a školy Oblastní muzeum Chomutov ZŠ prof. Zdeňka Matějčka v Mostě Návštěva výstavy Svět Krušných hor Oblastního muzea v Chomutově Obecný záměr projektu Obecným záměrem projektu

Více

Výroční zpráva 2011. Občanské sdružení Borůvka

Výroční zpráva 2011. Občanské sdružení Borůvka Výroční zpráva 2011 Občanské sdružení Borůvka Úvodní slovo Vážení přátelé a příznivci, již tradičně touto dobou jarního sluníčka hodnotíme předešlý rok činnosti Občanského sdružení Borůvka. Rozsah naší

Více

ENVIROMENTÁLNÍ VÝCHOVA 2013/2014

ENVIROMENTÁLNÍ VÝCHOVA 2013/2014 Městská mateřská škola Hořovice, Jiráskova 602, 268 01 Hořovice ENVIROMENTÁLNÍ VÝCHOVA 2013/2014 Motto: Kdo rozumí přírodě a světu, porozumí lépe i sám sobě Koordinátor: Bc. Iveta Matějková Cílové skupiny:

Více

MŠ KOMENSKÉHO DOTAZNÍK PRO RODIČE VYJÁDŘENÍ K JEDNOTL.BODŮM

MŠ KOMENSKÉHO DOTAZNÍK PRO RODIČE VYJÁDŘENÍ K JEDNOTL.BODŮM MŠ KOMENSKÉHO DOTAZNÍK PRO RODIČE VYJÁDŘENÍ K JEDNOTL.BODŮM Nejsme spokojeni s: častým stěhováním dětí do jiné třídy (spaní) provozní důvody - nemoc pedagogů, čerpání ŘD doba odpočinku na lehátku - předškoláci

Více

Plán výchovy a péče. Dětská skupina Pupálek

Plán výchovy a péče. Dětská skupina Pupálek Plán výchovy a péče Dětská skupina Pupálek Identifikační údaje Název projektu: Dětská skupina - Miniškolka Pupálek Realizátor projektu: AGAPO, o.p.s. Zelný trh 1 602 00 Brno IČ: 29300550 Kontaktní osoba:

Více

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně.

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně. PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede žáky k získání základních uživatelských dovedností v

Více

Obsah, metody a formy polytechnické výchovy v mateřských školách CZ.1.07/1.3.00/ Téma třídního vzdělávacího bloku

Obsah, metody a formy polytechnické výchovy v mateřských školách CZ.1.07/1.3.00/ Téma třídního vzdělávacího bloku Obsah, metody a formy polytechnické výchovy v mateřských školách CZ.1.07/1.3.00/48.0033 Téma třídního vzdělávacího bloku Hádej, hádej, kdo to ví, co nám kniha napoví Videonahrávka zahrnuje několik činností

Více

Interaktivní programy MATEŘSKÉ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro

Interaktivní programy MATEŘSKÉ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro MATEŘSKÉ ŠKOLY 2016 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512 391 +420 604

Více

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace Dotazník pro rodiče Vážení rodiče, zjistili jsme díky dotazníku Váš pohled a názor na úroveň naší školy. Vaše anonymní odpovědi jsou nám cenným vodítkem a inspirací ke zkvalitnění naší práce. Vrátilo se

Více

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ Vypracovala: Hana Stránská 30. 6. 2007 ÚVOD: Evaluace je neustálý proces vyhodnocování podmínek vzdělávání a vzdělávacího procesu v MŠ. Jedná se o systematické

Více

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy a evaluaci výchovně- vzdělávacího procesu za školní rok 2007/2008

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy a evaluaci výchovně- vzdělávacího procesu za školní rok 2007/2008 Základní škola a mateřská škola Přerov nad Labem, okres Nymburk zastoupená ředitelkou školy PaedDr. Irenou Jarešovou Přerov nad Labem 112, 289 16 Přerov nad Labem Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Více

Datum a název aktivity: 6. 5. 2013 Příprava bramborového salátu

Datum a název aktivity: 6. 5. 2013 Příprava bramborového salátu Zpráva k MZU za období 1. 5. 2013 30. 4. 2014 Dětský domov v Žatci navázal na aktivity realizované v rámci projektu Nový začátek. Pedagogičtí pracovníci se s dětmi pravidelně scházeli jednou měsíčně, vždy

Více

PLÁN ROZVOJE VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ V ZADNÍ TŘEBANI Zpracovatelé: ing. Jan Bartoň DiS., RNDr. Petr Mareš Ph.D., ing. arch. Šárka Sodomková, Mgr.

PLÁN ROZVOJE VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ V ZADNÍ TŘEBANI Zpracovatelé: ing. Jan Bartoň DiS., RNDr. Petr Mareš Ph.D., ing. arch. Šárka Sodomková, Mgr. PLÁN ROZVOJE VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ V ZADNÍ TŘEBANI Zpracovatelé: ing. Jan Bartoň DiS., RNDr. Petr Mareš Ph.D., ing. arch. Šárka Sodomková, Mgr. Jiří Stockmann Aktuálně: CO SE DĚLO NA VEŘEJNÉM SETKÁNÍ

Více

Projekt Technické školky. MŠ Ostrovačice, květen 2015

Projekt Technické školky. MŠ Ostrovačice, květen 2015 Projekt Technické školky MŠ Ostrovačice, květen 2015 V tomto domě je umístěna naše mateřská škola, obecní úřad a také zde sídlí pan starosta Tomáš Hájek, který nás má rád a často se za námi chodí podívat.

Více

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 1. Chodí Vaše dítě do MŠ: a) velmi rádo 7x b) rádo 7x c) nerado 1x d) nevím Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 2. O dění v MŠ s Vámi dítě hovoří: a) každý den 10x b) občas 5x 3. MŠ

Více

PLÁN VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ TYKADLÁČKŮV ROK Dětská skupina Tykadýlko Platnost programu: 1. 6. 2016 1. 6. 2017

PLÁN VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ TYKADLÁČKŮV ROK Dětská skupina Tykadýlko Platnost programu: 1. 6. 2016 1. 6. 2017 1 PLÁN VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ TYKADLÁČKŮV ROK Dětská skupina Tykadýlko Platnost programu: 1. 6. 2016 1. 6. 2017 1. Obecná charakteristika dětské skupiny Tykadýlko Dětská skupina má zázemí v budově Centra

Více

ÚVOD ČLOVĚČE NEZLOB SE SE

ÚVOD ČLOVĚČE NEZLOB SE SE HRY PRO DĚTI ÚVOD Vážení přátelé, ale hlavně děti, především pro Vás jsme vytvořili dětskou řadu našich velkých provedení společenských her. Kromě oblíbených a známých her jako člověče nezlob se, kroket,

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 5 7 7 U k á z k a k n i h

Více

Dana Bařinová ředitelka mateřské školy

Dana Bařinová ředitelka mateřské školy Dana Bařinová ředitelka mateřské školy Jsme v provozu od 6. 00 hodin do 16. 30 hodin. Není to však doba, po kterou musí dítě pobývat v mateřské škole. Rodiče se s třídními učitelkami domlouvají o aktuální

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Základní vize Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí,s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního

Více

Interaktivní programy MATEŘSKÉ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro

Interaktivní programy MATEŘSKÉ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512 391 +420 604

Více

ČESKÉ DŘEVĚNÉ STAVEBNICE

ČESKÉ DŘEVĚNÉ STAVEBNICE ČESKÉ DŘEVĚNÉ STAVEBNICE WWW.MAKURA.CZ Najdete nás i na O NÁS Představujeme Vám zbrusu nové dřevěné stavebnice a hračky MAKURA. Na českém trhu, není jednoduché najít kvalitní a originální dřevěné hračky,

Více

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace Dotazník pro rodiče Vážení rodiče, zjistili jsme díky dotazníku Váš pohled a názor na úroveň naší školy. Vaše anonymní odpovědi jsou nám cenným vodítkem a inspirací ke zkvalitnění naší práce. Vrátilo se

Více

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686,okres Děčín, příspěvková organizace MŠ Slunečnice PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A DOMOVA SRDCE V DLANÍCH VE FILIPOVĚ S NÁZVEM KDO SI HRAJE NEZLOBÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ve školním roce 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ve školním roce 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Strážek, příspěvková organizace 592 53 Strážek č. 27 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ve školním roce 2013/2014 Ve Strážku 28.8. 2014 Vypracovala: Mgr. Francová

Více

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice ZŠ a MŠ Žirovnice Komenského 47 394 68 IČO: 70992614 ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice motto: Cesta práce na sobě je často klubíčkem velmi zamotaným a my nevíme, zda jsme ho začali rozmotávat ze správného

Více

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Domácí nauka se vyučuje jako samostatný volitelný předmět

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

Školní družina při ZŠ Příbor, Jičínská 486

Školní družina při ZŠ Příbor, Jičínská 486 Školní družina při ZŠ Příbor, Jičínská 486 BAREVNÁ OKNA ŠKOLNÍ DRUŽINY Školní družina ul. Sv. Čecha 565 Příbor 742 58 tel. 556 725 595 Naše školní družina má vlastní domek se zahradou. Z toho vychází i

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Školní vzdělávací program pro školní družinu Č.j. 243/2015 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Adresa (sídlo) školy: Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice

Více

Roční plán družiny Modrá třída

Roční plán družiny Modrá třída Roční plán družiny Modrá třída 2017 / 2018 Kouzelné školy mateřská škola a základní škola Celoroční plán školní družiny Modrá třída Odpočinkové činnosti Odstraňování únavy žáků z vyučování Řešení odpočinku

Více

Naší mateřské škole se říká:

Naší mateřské škole se říká: Naší mateřské škole se říká: Každá třída má svojí barevnou kombinaci, se kterou ladí výmalba tříd, barevné dekorace a doplňky. Barvě tříd odpovídají i pytle v šatnách na ukládání osobních věcí. U každé

Více

Informace o MŠ. Název: MŠ Bordovice Adresa: Bordovice 83, 744 01 Telefon: 556 855539 Email: ms@bordovice.cz. Počet tříd: 1

Informace o MŠ. Název: MŠ Bordovice Adresa: Bordovice 83, 744 01 Telefon: 556 855539 Email: ms@bordovice.cz. Počet tříd: 1 Informace o MŠ Název: MŠ Bordovice Adresa: Bordovice 83, 744 01 Telefon: 556 855539 Email: ms@bordovice.cz Počet tříd: 1 Věkové složení: zpravidla 2,5-6 let Ředitelka školy: Mgr. Kateřina Slabá Učitelka:

Více

MONTESSORI VZDĚLÁVÁNÍ V 21.STOLETÍ

MONTESSORI VZDĚLÁVÁNÍ V 21.STOLETÍ MONTESSORI VZDĚLÁVÁNÍ V 21.STOLETÍ Mgr. Kamila Balcarová PODSTATA A CHARAKTERISTIKA MONTESSORI PEDAGOGIKY 3 pilíře Montessori výchovně vzdělávací systému Připravený (vědomý) dospělý Připravené prostředí

Více

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV Péče o dítě v dětské skupině Obecná část zpracovaly Lenka Zuczková, DiS Šárka Žluvová, DiS Obsah Specifikace, metody a forma práce...3 Rámcový

Více

Cílem školy je : Vzdělávací obsah Školní vzdělávací činnosti integrované bloky. Název školního vzdělávacího programu :

Cílem školy je : Vzdělávací obsah Školní vzdělávací činnosti integrované bloky. Název školního vzdělávacího programu : Charakteristika ŠVP Mateřská škola je celodenní mateřskou školou, jejímž cílem je příprava dětí do života a na základní školu. Vzdělání je uskutečňováno ve všech činnostech v průběhu celého dne. Probíhá

Více

Základní škola Hlinsko, Ležáků 1449, okres Chrudim. Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA

Základní škola Hlinsko, Ležáků 1449, okres Chrudim. Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA Základní škola Hlinsko, Ležáků 1449, okres Chrudim Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA I. Charakteristika školní družiny Školní družina slouží k výchově, vzdělávání, přípravě

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více