Finance přednášky a cvičení 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Finance přednášky a cvičení 1"

Transkript

1 Finance přednášky a cvičení 1 Podstata podnikových financí Finance původ v latině Finish - konec uhrazení závazku = přenesený význam. Francouzské slovo Finances století označení peněžních příjmů panovníka. Rozvoj finančních proudů - Müller, Madigliány = MM Nobelova cena za ekonomii. Markovič Markovičův model optimální Port Folio. Sharpea a Alexander problematika investic. Levi kapitálové investice a finanční rozhodování. Braely, Mayes teorie a praxe firemních financí. Peněžní prostředky podniku přestavují část oběžných aktiv (majetku) podniku nejlikvidnější část. Tvoří je hotovost, vklady v peněžních ústavech a tzv. peněžní ekvivalenty ceniny, šeky, poukázky. Peněžní prostředky peněžní fond, tohoto označení se používá zřídka, možná záměna slova fond s fondem rezervním. Peněžní prostředky nejsou hotovost Peněžní prostředky představují stavovou veličinu stav peněžních prostředků k danému datu časovému okamžiku. Peněžní prostředky jsou nejlikvidnější částí majetku ihned použitelné na úhradu svých závazků. Hlavní funkcí peněžních prostředků je zajišťovat likviditu podniku. Pozor! Likvidita podniku schopnost podniku dostát svých závazků. Likvidita majetku = likvidnost majetku schopnost majetku přeměňovat se na pohotové peněžní prostředky. Smyslem finanční politiky každého podniku není maximalizace peněžních prostředků, ale takový stav, který zajišťuje úhradu předpokládaných závazků při co nejnižších nákladech na pořízení a držbu peněz. Podnikový kapitál souhrn všech peněz vložených do podnikání a to buď vlastníky vlastní kapitál nebo věřiteli cizí kapitál. Členění podnikového kapitálu - Podle doby splatnosti - Krátkodobý do jednoho roku. Dlouhodobý nad jeden rok. Podle původu - Interní zdroje zdroje zevnitř. Externí zdroje zdroje zvenku. Podle vlastnictví - Vlastní kapitál. Cizí kapitál. Finanční zdroje představují souhrn peněz, které podnik získá za určité období realizací svých výrobků, služeb nebo růstem různých forem vlastního kapitálu, dluhu, dotací nebo formou leasingu a nebo také formou záloh od odběratelů. Hodnocení finanční situace podniku za určité časové období, porovnáváme výši zdrojů, jejich strukturu a poměr k finančním potřebám.

2 Finance přednášky a cvičení 2 Podnikové finance zobrazují pohyb peněžních prostředků, podnikového kapitálu, finančních zdrojů, při nichž se podnik dostává do kvalitativních a kvantitativních peněžních vztahů s podnikatelskými subjekty, zaměstnanci a státem. Finance přestavují peněžní vztahy v nějakém ekonomickém procesu. Murphyho zákony Spencerovy zákony účetnictví - Předvaha nic neváží. Likvidita je likvidace. Návratnost investic je v nenávratnu. Majetková a finanční situace podniku v každém podniku za jakékoliv situace nás zajímá - Poměr mezi jednotlivými složkami majetku majetková struktura aktiva. Poměr mezi jednotlivými druhy peněžního kapitálu finanční struktura pasiva. Vzájemný poměr mezi majetkovou a finanční strukturou. Majetek je sledován vždy ze dvou pohledů - Konkrétní majetková položka v jakých formách je majetek vázán auto, budova, hala, stroje, zařízení, zásoby, pohledávky. Původ majetku z jakých zdrojů byl majetek pořízen vlastní nebo cizí zdroje. Jedná se o dvojjediné nazírání na majetek základní bilanční rovnice, která říká, že aktiva se musejí rovnat pasivům. Majetková struktura se rovná finanční struktuře. Veškerý majetek, který je v podniku, musí být financován určitými zdroji. Rozvaha Bilance Zachycuje stav majetku a finanční zdroje krytí tohoto majetku k danému časovému okamžiku Aktiva majetek, majetková struktura Pohledávky za upsaný VK Stálá aktiva dlouhodobý nehmotný majetek dlouhodobý hmotný majetek dlouhodobý investiční majetek Oběžná aktiva Zásoby pohledávky (dlouhodobé, krátkodobé) finanční majetek Ostatní aktiva (časové rozlišení) náklady příštích období příjmy příštích období Pasiva kapitál, finanční struktura Vlastní kapitál základní kapitál kapitálové fondy fondy tvořené ze zisku výsledek hospodaření minulých let výsledek hospodaření běžného účetního období (+,-) Cizí zdroje rezervy závazky (dlouhodobé, krátkodobé) bankovní úvěry a výpomoci Ostatní pasiva (časové rozlišení) výdaje příštích období výnosy příštích období Rozvaha v plném rozsahu vyhláška 500/2002 podvojné účetnictví. Rozvaha zachycuje stav majetku a finanční zdroje krytí tohoto majetku k danému časovému okamžiku.

3 Finance přednášky a cvičení 3 Aktiva seřazení majetku podle likvidnosti ve sledu nejhůře likvidní po nejlépe likvidní. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál stav nesplacených akcií nebo podílu představují protipoložku k základnímu kapitálu. Stálá aktiva majetek, který účetní jednotka užívá déle, než jeden rok a výše ocenění majetku určuje účetní jednotka dle svého uvážení. Dlouhodobý nehmotný majetek Zřizovací výdaje, výdaje, které jsou spojeny se založením podniku. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje licence, know how. Autorská práva. Software. Ocenitelná práva. Goodwill dobré jméno firmy. Dlouhodobý hmotný majetek pozemky, stavby, pěstitelské celky, zvířata, tažná zvířata. Nehmotný a hmotný dlouhodobý majetek se odepisuje a neodepisují se pozemky, umělecká díla a sbírky. Dlouhodobý finanční majetek podílové cenné papíry, půjčky podnikům ve skupině, cenné papíry, které podnik má v držení déle než jeden rok. Oběžná aktiva - Zásoby materiál, nedokončená výroba, polotovary, zboží, poskytnuté zálohy, zvířátka. Pohledávky - Dělené dle času - Krátkodobé do jednoho roku. Dlouhodobé nad jeden rok. Dělené dle účelu - Vyplývají z obchodního styku. Pohledávky ke společníkům. Pohledávka je darem do okamžiku inkasování peněz. Finanční majetek - Peníze v hotovosti. Peníze na bankovním účtě. Krátkodobý finanční majetek krátkodobé cenné papíry spekulativní cenné papíry doba držby je kratší, než jeden rok. Ostatní aktiva položky časového období - Náklady příštího období předem placené nájemné. Příjmy příštího období provedené a dosud nevyúčtované práce. Majetek je vykazován v rozvaze v netto hodnotách, ale tak, že od hodnoty brutto odečteme korekci. Netto = Brutto korekce Netto zůstatková cena. Brutto pořizovací cena. Korekce oprávky, odpisy. Odpisy roční opotřebení majetku. Jedná se o náklady, záznam ve výkaze zisků a ztrát. Oprávky suma odpisů, zaznamenávají se do rozvahy. Vyjadřují trvalé snížení hodnoty majetku. Opravné položky slouží k vyjádření přechodného snížení stavu aktiv. Pasiva Vlastní kapitál základní kapitál souhrn peněžitých a nepeněžitých vkladů všech společníků do obchodní společnosti nebo družstva náležitosti o výši základního kapitálu jsou zaneseny v

4 Finance přednášky a cvičení 4 obchodním zákoníku. Kapitálové fondy fondy, které jsou tvořeny z externích zdrojů emisní ážio, dary, dotace, vklady společníků nezvyšující základní kapitál. Fondy tvořené ze zisku rezervní fond viz. obchodní zákoník, ostatní a statutární fondy - Rezervní fond zákonný fond. Ostatní fondy ty fondy, které podnik tvoří na základě svého rozhodnutí sociální fond, rozvojový fond. Výsledek minulých let - Nerozdělený zisk. Neuhrazená ztráta. Cizí zdroje - Rezervy - Zákonné zákon o rezervách daňově uznatelné oprava hmotného majetku. Ostatní volba účetní jednotky daňově neuznatelné. Závazky - Bankovní úvěry a výpomoci. Ostatní pasiva - Výdaje v příštích období nájemné placené pozadu. Výnosy příštích období předem placené nájemné. Faktory působící na celkovou výši majetku - Rozsah podnikových výkonů = celková produkce výrobků a služeb vyjádřená v tržbách. Stupeň využití celkového majetku. Stupeň využití celkového majetku = Podnikové výkony za určité období Průměrný stav majetku Cena majetku. Cena - Cena pořizovací cena za kterou byl majetek pořízen + náklady s pořízením související nakupovaný HIM, NIM, podíly, cenné papíry. Reprodukční pořizovací cena cena za kterou by byl majetek pořízen v době, kdy se o něm účtuje majetek pořízen bezúplatným nabytím, darem jeho ocenění provede znalec, nelze, aby majetek byl oceněn samotným podnikatelem. Vlastní náklady přímé náklady, které jsou vynaložené na výrobu nebo jinou činnost, ale i část nepřímých nákladů, které se vztahují k výrobě či jiné činnosti oceňuje se majetek, který je vytvořen vlastní činností podniku. Jmenovitá hodnota cena, která je majetku přiřazovaná. Touto cenou bývají oceňovány pohledávky, závazky při vzniku tohoto vztahu. Oceňování zásob a cenných papírů - Metoda váženého aritmetického průměru majetek se ocení průměrnou pořizovací cenou všech dodávek v příslušném období. FIFO first in first out první do skladu, první ze skladu. LIFO last in first out poslední do skladu, první ze skladu tato metoda se u nás nepoužívá, není účetně ani daňově správná. Faktory ovlivňující majetkovou strukturu závisí na - Technické závažnosti výroby v elektrotechnickém průmyslu je jiná struktura než ve zpracovatelském odvětví, čím vyšší technická náročnost, tím vyšší náklady na nehmotný majetek patenty, know how. Stupeň rozvinutosti finančního trhu. Konkrétní ekonomické situaci podniku a orientaci jeho hospodářské politiky zvyšování rentability,

5 Finance přednášky a cvičení 5 snižování nákladů se zavedením nové technologie. Způsobu odepisování majetku. Vlastní kapitál nerovná se interní kapitál. Cizí kapitál nerovná se externí kapitál. Optimální finanční struktura poměr mezi vlastním a cizím kapitálem závisí na nákladech, které jsou spojené se získáním určitého druhu kapitálu. Náklady kapitálu představují pro podnik výdaj, který musí podnik zaplatit za získání různých forem kapitálu použitý na financování podnikových investic. Vyjadřují se v procentech z hodnoty kapitálu. Náklady kapitálu bývají označovány jako cena kapitálu. Faktory, které ovlivňují náklady jednotlivých druhů kapitálu Doba splatnosti kapitálu čím delší je doba splatnosti, tím vyšší je cena tím vyšší jsou náklady kapitálu. Cena cizího kapitálu je úrok a cena vlastního kapitálu dividendy. Cizí kapitál krátkodobý. Cizí kapitál dlouhodobý. Vlastní kapitál. Řazení je dle hodnoty od nejlevnějšího po nejdražší kapitál. Stupeň rizika, který investor podstupuje čím vyšší riziko investor podstupuje, tím vyšší výnos požaduje. Cizí kapitál krátkodobý. Cizí kapitál dlouhodobý. Vlastní kapitál. Způsob úhrady nákladů kapitálu podniku z čeho se cena kapitálu platí. Úrok nákladová položka zvyšuje hodnotu nákladů. Dividendy nejsou nákladovou položkou vyplácí se ze zisku = dvojí zdanění - Zdanění zisku rozdělení zisku do fondů a dalších podskupin, výplata dividend. Zdanění dividend srážková daň. Cizí kapitál krátkodobý. Cizí kapitál dlouhodobý. Vlastní kapitál. Všechny faktory působí na cenu kapitálu. Müller a Modigliány teorie optimální finanční struktury. Teorie U křivky převládá v současnosti. Nd Náklady rostou se zadlužeností. Pv S růstem vlastního kapitálu náklady rostou. N- Průměrné náklady kapitálu žádná zadluženost = nejvyšší náklady, dluh = průměrné náklady se snižují. D Dluh. V Vlastní kapitál. K Celkový kapitál. Nv Náklady vlastního kapitálu.

6 Finance přednášky a cvičení 6 Náklady kapitálu % N v Náklady vlastního kapitálu. N - Průměrné náklady kapitálu D/K Optimální náklady N d Náklady rostou se zadlužeností. D/K Průměrné náklady kapitálu WACC re Náklad vlastního kapitálu. E/C Vlastní kapitál k celkovému kapitálu. rd Náklady na cizí kapitál. D/C Dluh ke kapitálu celkem = E + D. T Sazba daně z příjmů právnických osob. D Cizí úročený kapitál. C Kapitál celkem = E + D. WACC = re * E/C + rd * D/C * (1 T) Faktory ovliňující optimální finanční strukturu - Průměrné náklady kapitálu. Odvětvové, oborové standardy porovnání v oboru. Pohledávky věřitelů čím vyšší je zadluženost, tím vyšší tlak bude kladen na splacení. Postoje manažerů k riziku poměr mezi vlastním a cizím kapitálem viz. finanční analýza. Snaha o udržení kontroly nad činností podniku možnost cizího kapitálu (udržení kontroly) nebo mít v držbě prioritní akcie (udržení vlastního kapitálu). Velikost a stabilita realizovaného zisku. Majetková struktura známe tzv. zlaté bilanční pravidlo - Rychlopřevoditelná aktiva oběžná aktiva mají být financovaná krátkodobými zdroji. Stálá aktiva + trvalá část oběžného majetku má být financovaná dlouhodobými zdroji vlastní kapitál a také cizí kapitál dlouhodobý. Typická stálá aktiva pro podnik mají být financovaná vlastním kapitálem textilka by takto měla financovat stroj pro výrobu textilií. Pokud pravidla nejsou dodržena, může nastat - Překapitalizování. Podkapitalizování. Tak vznikne čistý pracovní kapitál viz. finanční analýza. Z teoretického hlediska se za optimální finanční strukturu považuje takové rozložení kapitálu, které je spojeno s minimalizací veškerých nákladů na jeho pořízení a které je zároveň v souladu s předpokládaným vývojem tržeb a zisku a v souladu s majetkovou strukturou podniku. Jedná se také o rozložení kapitálu, které maximalizuje tržní hodnotu firmy. Finanční hospodaření podniku je ovlivněno mimo jiné právní formou podnikání, činnost podniku je závislá na - Formě vlastnictví soukromé, družstevní, státní.

7 Finance přednášky a cvičení 7 Předmětu hospodářské činnosti výroba, služby. Způsobu získávání vlastního kapitálu. Systému zdanění podniku. Rozdělení zisku. Ručení za závazky podniku aj. Podnikání podniky jednotlivce a obchodní společnosti Podnikání živnostenské a neživnostenské. Živnostenské podnikání probíhá za podmínek stanovených živnostenským zákonem. Neživnostenské podnikání probíhá za podmínek stanovených jinými předpisy. V paragrafu 3 živnostenského zákona je uveden výčet všech činností, které nejsou živnostmi advokát, lékař, lékárník, notář, daňový poradce, patentový zástupce, výroba tabáku (výroba je vyhrazena státu), využívání výsledků tvůrčí a duševní činnosti, banka, pojišťovna, hornická činnost, provoz rádia a televize, výroba a dodávka plynu, elektřiny, zemědělská výroba, činnost drah, školství, pronájem nemovitostí. Ohlašovací živnosti volné, řemeslné, vázané = živnosti nárokové, pokud žadatel splní vše, má právo podnikat, má na to nárok. Koncesované živnosti nenárokové, právo podnikat je vázáno na souhlas státního orgánu, není nárok podnikat i kdyby splnil všechny podmínky. Podmínky provozování živnosti - Všeobecné podmínky musejí je splnit všichni uchazeči o Dosažení věku 18 let. o Bezúhonnost. o Plná způsobilost k právním úkonům. o Doklad o bezdlužnosti na daních. Může ovšem podnikat i nezletilý i bez právní způsobilosti však ale musí být zastoupen odpovědným zástupcem. - Všeobecné podmínky (odborná způsobilost) dle toho o jakou živnost jde. o Volné u těchto se odborná způsobilost nemusí prokazovat. o Řemeslné paragraf Výuční list v oboru a 3 roky praxe. Maturitní list v oboru a 2 roky praxe. Diplom VŠ v oboru a 1 rok praxe. Náhradní způsob Výuční list v příbuzném oboru a 4 roky praxe v oboru. Maturitní vysvědčení v příbuzném oboru a 3 roky praxe v oboru. VŠ diplom v příbuzném oboru a 2 roky praxe v oboru. Rekvalifikace a 4 roky praxe v oboru. Kvalifikační zkouška před komisí ŽÚ a 4 roky praxe. 6letá praxe v oboru, za praxi je považováno i samostatné podnikání. Odbornou způsobilost lze nahradit odpovědným zástupcem. o Koncesované jsou uvedeny v příloze 3, podmínky jsou vždy uvedeny pro každou živnost zvlášť. U koncesovaných živností se navíc vyžaduje souhlas příslušného státního orgánu. U některých se také vyžaduje tzv. spolehlivost. Vyšší míra zodpovědnosti. Zda-li není žadatel agresivní. Zda-li žadatel nepožívá nadměrné množství alkoholických nápojů. Provádějí se psychotesty. Nedostatek odborné způsobilosti lze nahradit odpovědným zástupcem. Odpovědný zástupce fyzická osoba ustanovená podnikatelem, která odpovídá za řádný chod živnosti a za dodržování živnostensko právních předpisů.

8 Finance přednášky a cvičení 8 Předpoklady pro výkon funkce - Musí splňovat zvláštní a všeobecné podmínky. - U něj nesmí fungovat překážka v provozování živnosti. - Má trvalý pobyt v ČR. - Cizinec musí prokázat znalost českého jazyka. - Zastupovat může pouze dva podnikatele. - Musí být v pracovně právním vztahu k podnikateli. - Musí být nahlášen živnostenskému úřadu. - U koncesovaných živností musí zákonného zástupce schválit živnostenský úřad. - Zahraniční osoba musí mít zákonného zástupce. - Právnická osoba musí mít odpovědného zástupce může to být člen statutárního orgánu společnosti, pokud splňuje všechny podmínky. - Fyzická osoba, která nesplňuje podmínky věku, způsobilosti k právním úkonům a nebo odbornou způsobilost, musí mít odpovědného zástupce. Překážky v provozování živnosti - Určité okolnosti, které způsobí nemožnost podnikat. - Překážka absolutní, kterou nelze obejít zákaz činnosti. - Překážka relativní lze ji překročit o Prohlášení konkurzu nesmí podnikat 3 roky od doby prohlášení konkurzu. o Pokud žadatel prokáže, že disponuje majetkem, tak může podnikat. o Ke konkurzu se nepřihlíží, pokud k tomu došlo vinou třetí osoby. Vznik živnostenského oprávnění - Ohlašovací o Živnostenské oprávnění u fyzických osob vzniká datem ohlášení. o Lze podnikat ode dne uvedeného v ohlášení. o Právnické osoby a zahraniční osoby, které nejsou zapsány v ŽR, tak u nich vzniká oprávnění podnikat až dnem zápisu do ŽR. - Koncesované o Oprávnění vzniká až dnem nabytí právní moci rozhodnutí o udělení koncese. o Právnické osoby a zahraniční osoby mají oprávnění až po zápisu do ŽR. Co potřebujeme u ohlašovací živnosti musíme ohlásit živnost - - Základní údaje o sobě. - Základní údaje o odpovědném zástupci. - Firemní jméno. - Předmět podnikání. - IČO v případě, že již podnikáme. - Místo podnikání. - Datum zahájení živnosti. - Nutno doložit doklady o Výpis z rejstříku trestu. o Čestné prohlášení odpovědného zástupce. o Doklad o zaplacení správního poplatku a to 1 000,-- Na každou živnost musíme mít samostatný živnostenský list. Provozování živnosti průmyslovým stylem samostatný živnostenský list je na finální výrobek, který obsahuje všechny kroky, na které by bylo třeba živnostenských listů několik. Je to souhrnný živnostenský list. V tomto případě nemusí prokazovat odbornou způsobilost na všechny druhy živností, ale ručí za to, že zaměstnanci, kteří daný úkon budou provádět, mají odbornou způsobilost. Za souhrnný živnostenský list se

9 Finance přednášky a cvičení 9 platí poplatek ,--. Pokračování v živnosti při úmrti podnikatele - V době dědického řízení mohou v živnosti pokračovat dědicové. - Pokud dědicové nechtějí v živnosti pokračovat, tak soud určí správce dědictví, který bude v živnosti pokračovat po dobu dědického řízení. - Po skončení dědického řízení mohou dědicové pokračovat na základě původního živnostenského listu pod dobu 6 měsíců. Všechna oprávnění se zapisují do obchodního rejstříku. Do 30 dnů se musí živnostník zapsat u finančního úřadu, když někoho zaměstná, tak do 15 dnů se nahlásí jako plátce daně. Do 8 dnů musí nahlásit okresní správě sociálního zabezpečení a pojišťovně, že je samostatně výdělečným subjektem. Rozsah živnostenského oprávnění je v tom, co můžeme dělat. Rozsah živnostenského oprávnění je rozšířen o doplňky, které vyplývají přímo ze zákona paragraf Podle předmětu činností dělíme živnosti - Živnosti obchodní. - Živnosti výrobní. - Živnosti poskytující služby. Živnosti obchodní Koupě, prodej. - Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy. - Dražby mimo výkon rozhodnutí. o Pronájem zboží. o Zprostředkování prodeje. o Výměna vadných součástí. o Servis zboží. Doplňkové nesmí překročit rozsah hlavních činnosti. Výrobní vznik materiálního produktu - Nakupovat a prodávat produkty i jiných výrobců. - Zprostředkovat prodej. - Výroba, potisk, etikety. - Pronájem výrobků i jiných výrobců stejného druhu. - Údržba výrobků. Služby - Oprava a údržba věcí. - Přeprava zboží a osob. - Provozování cestovních kanceláří. - Ubytovací služby. - Hostinská činnost. - Provozování zastaváren. Doplňkové činnosti jsou jako u živností výrobních. Povinnosti živnostníků - paragraf 31 - Dbát na dobré pracovní podmínky, hygienu, ochranu životního prostředí. - Budovat zařízení na ochranu životního prostředí na vlastní náklady. - Řádně označit provozovnu. o Firemní jméno. o IČO. o Odpovědná osoba. o Provozní doba. - Povinnost 3 dny předem oznámit uzavření provozovny, důvod a dobu uzavření. - Doklady, které potvrzují způsob nabytí zboží by měly být k dispozici.

10 Finance přednášky a cvičení 10 - V provozovně musí být vždy osoba, která mluví Česky. - Odpovědný odpovídá za zaměstnance a za jejich odbornou způsobilost. - Paragon se vydává na požádání. - Posílání zaměstnanců na pravidelné lékařské prohlídky. Zánik živnostenského oprávnění - Smrtí podnikatele, pokud pozůstalí nechtějí v živnosti pokračovat. - Zánikem právnické osoby. - Rozhodnutím živnostenského úřadu o zrušení oprávnění. Kdy je živnostenský úřad povinen živnost zrušit - Pokud nastanou překážky. - Pokud podnikatel nesplňuje podmínky. o Ztratil způsobilost k právním úkonům. o Ztratil podmínku bezúhonnosti. - Pokud podnikatel o to požádá musí však doložit, že nedluží na daních. Kdy živnostenský úřad může zrušit živnost - Podnikatel závažně porušuje povinnosti. - Podnikateli je uložen zákaz činnosti v provozovně, pokud do roka neuvede vše do pořádku, tak se mu odebírá živnostenské oprávnění. - Pokud neprovozuje živnost 4 roky. Kontroly, pokuty atd. Pokuty - Za neoprávněné podnikání. - Za neustanoveného zástupce. - Za neoznámení změny provozovny. - Pokuty se ukládají do 1 roku od doby zjištění. Právnické osoby založené za účelem podnikání, a. s., s. r. o., může být založena i za jiným účelem, než je podnikání. Základní formy v. o. s, kom. spol., s. r. o., a. s. Obchodní společnosti osobní (v. o. s.), kapitálové (a. s., s. r. o.), smíšené (kom. spol.). Osobní budovány na aktivní účasti společníka, osobně se účastní na řízení společnosti, nevytváří se základní kapitál. Komanditní společnost musí vytvořit základní kapitál. Společníci ručí za závazky celým svým majetkem. Kapitálové jsou založeny na majetkové účasti, povinně vytvářejí základní kapitál, společníci neručí za závazky společnosti, ručí omezeně (s. r. o.), ručí pouze majetkem společnosti, řízení je přenecháno orgánům společnosti. Smíšené prolínají se zde oba rysy, část společníků řídí a ručí celým majetkem, druhá část společníků se podílí majetkem a ručí jenom do výše nesplaceného vkladu. Komanditní společnost musí vytvářet základní kapitál. Jedna fyzická osoba může být ve více obchodních společnostech, avšak jen v jedné společnosti, kde se ručí celým majetkem.

11 Finance přednášky a cvičení 11 Právnická osoba založená za účelem podnikání. Mohou ji založit dvě fyzické (fyzická osoba, která splňuje všeobecné podmínky pro provozování podnikání u které není dána překážka v provozování živnosti), právnické osoby (u právnické osoby podmínku, která je uvedena v závorce musí splnit její zástupce), které budou podnikat pod společným jménem a za závazky ručí celým svým majetkem. Firemní jméno může být tvořeno jakkoli, na konci musí být označení v. o, s. Pokud je firemním jménem příjmení společníka, tak se v. o. s. nahrazuje a spol. Tato společnost je vhodná pro podnikání v malém rozsahu, ale může být využita i pro větší podnikatelské záměry. Smíšená společnost. Právnická osoba. Založená za účelem podnikání, společnost mohu založit 2 osoby fyzické a nebo 2 osoby právnické. Jedna ručí celým majetkem (komplementář), druhá neručí, dá do společnosti vklad a ručí pouze do výše nesplaceného vkladu (komanditista) jeho vklad je minimálně 5 000,--. Komplementář má postavení jako člen v, o, s. Komanditista má postavení jako člen a. s. Firemní jméno je tvořeno jakkoli, ale s dodatkem, že se jedná o komanditní společnost. Pokud je v názvu použito jméno komanditisty, pak ručí za závazky společnosti jako komplementář. Komplementářem může být osoba, která splňuje všeobecné podmínky a nejsou u ní překážky v provozování živnosti. Právnická osoba založená za účelem podnikání, ale i za jiným účelem. Ručí za závazky celým majetkem společnosti a společníci ručí společně a nerozdílně za závazky společnosti do výše souhrnu nesplacených vkladů společníků podle stavu zapsaném v obchodním rejstříku. Paragraf 106 plnění poskytnuté z důvodů ručení se započítává na splacení vkladů toho společníka, který plnění věřiteli poskytl. Může ji založit jedna právnická, fyzická osoba a nebo více osob, jak právnických, tak fyzických. Maximálně však může být 50 členů. Povinně vytváří základní kapitál o výši ,--. Firemní jméno je tvořeno jakkoli, ale musí mít dodatek společnost s ručením omezeným. Tato společnost je jednou z nejrozšířenějších forem společností. Paragraf 117a zastavení obchodního podílu je třeba souhlasu valné hromady. Zástavní právo se zapisuje do obchodního rejstříku. Pokud dlužník dluh neuhradí, tak zástavní věřitel může obchodní podíl prodat ve veřejné dražbě a nebo v obchodní soutěži. Pokud se podíl nepodaří prodat, může zástavní věřitel vykonávat práva související s obchodním podílem. Zástavní věřitel se může s dlužníkem dohodnout, že příjme podíl na úhradu dluhu, toto se může provést bez souhlasu valné hromady. Právnická osoba založená za účelem podnikání. Základní kapitál je rozdělen a tvořen určitým počtem akcií v určité nominální hodnotě. Za závazky odpovídá společnost svým majetkem. Akcionář za závazky společnosti neručí. Může být založena i za jiným účelem než je podnikání. Je založena jednou právnickou osobou a nebo několika fyzickými osobami. Povinně vytváří základní kapitál když je akciová společnost založená bez veřejné nabídky akcií, tak základní kapitál musí činit ,-- a je-li založena na základě veřejné nabídky akcií musí činit základní kapitál ,--. Tato

12 Finance přednášky a cvičení 12 společnost je vhodná pro veliké kapitálové podniky. Není obchodní společností. Je to společenství neuzavřeného počtu osob založené za účelem podnikání a nebo pro uspokojování potřeb svých členů. V průběhu existence kolísá počet členů družstva, aniž by se měnily stanovy družstva. Za závazky odpovídá celým svým majetkem a členové za závazky neručí. Ze zákona má stanovený minimální počet členů a to 5 fyzických osob a nebo 2 právnické osoby. Musí povinně vytvářet základní kapitál o výši ,--, je tvořen vklady členů, mohou být peněžité a nebo nepeněžité, způsob určují stanovy. Kapitál Zapisovaný základní kapitál ten, který družstvo vytvořilo při svém vzniku, je zapsán v obchodním rejstříku. Skutečný základní kapitál může být stejný a nebo vyšší závisí na počtu členů družstva. Člen je povinen vklad do družstva splatit najednou při vstupu do družstva a nebo může tento vklad splácet po částech zaplatí vstupní vklad při vstupu do družstva a zbytek splatí do lhůty uvedené ve stanovách, nejpozději však do tří let. Družstvo je upraveno v obchodním zákoníku, jsou tam upraveny všechny typy družstva. Zákon 77/97 zákon o státním podniku. Právnická osoba založená za účelem podnikání, která vystupuje v právních vztazích vlastním jménem a na vlastní majetkovou zodpovědnost. Hospodaří s majetkem, který je ve vlastnictví státu a má k němu pouze právo hospodaření. Stát za závazky státního podniku neručí. Zakladatelem je stát jednotlivá ministerstva. Zřizuje se k uspokojování strategických zájmů, společenských zájmů, veřejně prospěšných zájmů. Může být založen pouze po předchozím souhlasu vlády. Omezení státního podniku nemá samostatnost o založení a o zrušení rozhoduje zakladatel, jmenuje a odvolává ředitele, jmenuje a odvolává 2/3 členů dozorčí rady, má právo na kontrolu hospodaření se svěřeným majetkem, schvaluje roční účetní závěrku. Státní podnik nehospodaří se svým majetkem, ale hospodaří s majetkem státu, pokud státní podnik získá nový majetek, tak tento přechází do vlastnictví státu. Podstata finančního řízení podniku podstatou finančního řízení je přijímání rozhodnutí trojího typu - Jaká má být optimální struktura aktiv do čeho investovat? Jaká má být optimální struktura pasiv z čeho investovat? Kolik má být z disponibilního zisku - Kolik má být vyplaceno na dividendách dividendová politika nebo u ostatních forem podnikání ponecháno na osobní spotřebu vlastníků. Ponecháno v podniku nerozdělený zisk interní zdroj financování. Každý investor zohledňuje tři investiční preference - Kvantita více peněz, než méně. Riziko méně rizika, než více. Čas peníze dnes, oproti zítřku. Při přijetí rozhodnutí je nutno vědě, jaký cíl tím daným rozhodnutím sledujeme - Vymezení základních cílů finančního řízení - Dlouhodobé cíle - Maximalizace zisk je kategorie účetní výnosy a náklady, nebere v úvahu daně

13 Finance přednášky a cvičení 13 finanční pohled není patrno, jaké jsou skutečné příjmy a výdaje podniku. Není v zisku rozlišováno časové hledisko, zda je zisku dosahováno dlouhodobě nebo krátkodobě. Podnik se rozhoduje na základě multikriteriálního rozhodování nelze se zaměřit jenom na zisk, sledujeme více faktorů jaký chceme získat podíl na trhu, jak expandovat na trh. Nebere v úvahu riziko maximalizace tržní hodnoty firmy základní cíl podnikání a. s. Maximalizace ceny akcií. Krátkodobé cíle - Zajišťování platební schopnosti (likvidity) toto je cíl průběžný, který by měl mít podnik na paměti neustále nejdůležitější faktor na který by se měl zaměřit. K úspěšnému zajišťování cílů je třeba dodržovat některé principy finančního řízení - Princip peněžních toků vychází ze sledování příjmů a výdajů a ne účetních kategorií výnosů a nákladů. Princip čisté současné hodnoty podnik by měl investovat tehdy, je-li čistá současná hodnota kladní je-li větší, než 0. N ČSH = i=1 N PP 1 i n i=1 KV 1 i n Rozdíl mezi diskontovanými peněžními příjmy a kapitálovými výdaji. Princip respektování faktoru času aktualizují se peněžní toky pomocí složeného úrokování. Vzorec současné hodnoty Výpočet budoucí hodnoty FV = Budoucí hodnota. PV = Současná hodnota. 1/(1 + i) n = Odúročitel. (1 + i) n = Úročitel. i = Úroková sazba. PV =FV 1 1 i n FV =PV 1 i n Princip zohledňování rizika čím větší riziko, tím větší požadujeme výnos. Princip optimalizace kapitálové struktury průměrné náklady celkového kapitálu jsou nejnižší. Princip zohledňování stupně efektivnosti kapitálových trhů - Slabý tržní ceny zohledňují informace minulého období. Střední informace z minulého období + veřejně dostupné informace = informace o současném a budoucím vývoji. Silný odráží veškeré informace neexistuje. Princip plánování a analýza finančních údajů podnik určuje finanční strategii a taktiku, charakterizuje cíle, analýza hodnotí finanční zdraví firmy. Těžiště finančního řízení společnosti - V získání kapitálu. V rozdělování (alokaci) kapitálu. V rozdělování zisku. Hlavní oblasti finančního řízení - Zajišťování finančních zdrojů pro založení nebo rozvoj podniku. Volba optimální finanční (kapitálové struktury).

14 Finance přednášky a cvičení 14 Financování a řízení OM, výběr optimální formy krátkodobého financování. Investování peněžních prostředků do dlouhodobého majetku, metody dlouhodobého financování, vyhodnocování investičních variant. Rozdělování podnikového zisku s ohledem na daňovou politiku. Finanční analýza podniku. Finanční plánování tvorby a užití finančních zdrojů. Využívání zahraničního kapitálu ve financování podnikových činností. Finanční řízení při spojování, reorganizaci, sanaci, zániku podniku. Finanční rozhodování podniku - Vymezení finančního problému a konkrétní stanovení finančních cílů. Analýza informací a podkladů pro rozhodování. Stanovení různých variant řešení. Určení kritérií pro výběr optimální varianty a hodnocení variant podle těchto kritérií s přihlédnutím k riziku. Volba optimální varianty. Realizace vybrané varianty a její ověření z hlediska zadaného cíle. Vliv daní na finanční rozhodování podniku Daňové podmínky ovlivňují rozhodování podniku, zejména ovlivňují - Volbu právní formy podnikání. Velikost disponibilního zisku. Investiční rozhodování. Výběr optimální varianty majetkové a finanční struktury podniku. Daně jsou upraveny zákony - Předmět zdanění základ daně. Daňová sazba. Lhůta splatnosti daně. Možné slevy a úlevy. Odpočitatelné a přičitatelné položky k základu daně. Sankce, pokuty a penále. Základní berní zákon Nikdo nemá své daně v pořádku Někteří mají své daně v pořádku, ale jejich počet je statisticky bezvýznamný. Typy daní v tržní ekonomice Daně důchodové daně přímé - Daň ze zisku základem daně je účetní výsledek hospodaření, ten se transformuje na daňový základ nákladová položka daň je vybírána přímo - Daň z příjmů fyzických osob 5 daňových pásem. Daň z příjmů právnických osob 25%. Daně majetkové přímé daně základem je hodnota vlastněného majetku, jsou zahrnovány do nákladů, snižují tak daňový základ daň z nemovitostí (pozemky a stavby), silniční daň. Daně obratové nepřímé daně základem je výše celkového prodeje, obratu nebo jeho části přidaná hodnota (DPH). Spotřební daň daň nepřímá z PHM, z lihu, tabákových výrobků absolutní částka na jednotku množství tato daň se nezahrnuje do nákladů, obchodník zde vystupuje jako

15 Finance přednášky a cvičení 15 výběrčí pro stát. Pojistné - Zaměstnavatel Zaměstnanec Pojistné na sociální zabezpečení 26% 8% Pojistné na všeobecné zdravotní pojištění 9% 4,5% Celkem 35% 12,5% Vliv daně ze zisku na finanční rozhodování podniku - Ovlivňuje úvahy o velikosti a právní formě podnikání. Má vliv na odpisy, metodu odpisování, investiční možnosti podniku. Působí na přístup podniku k úvěrovým zdrojům a kapitálovou strukturu. Daňové efekty je třeba respektovat i při rozhodování o použití leasingové formy financování ve srovnání s koupí majetku z vlastních zdrojů či na úvěr. Podněcuje tvorbu některých druhů rezerv a operativních položek, které jsou státem uznávány. Úprava daňového základu o přičitatelné a odpočitatelné položky. Působí na dividendovou politiku. Finanční trh se definuje jako soustava finančních nástrojů, institucí a vztahů mezi nimi, která mobilizuje a přerozděluje volné peněžní prostředky mezi ekonomickými subjekty na základě nabídky a poptávky po penězích a vytváří cenu peněz. Podnikatelské subjekty vystupují jak na straně nabídky, tak na straně poptávky. Členění finančního trhu - Peněžní trh zde se obchoduje s krátkodobými finančními instrumenty (splatnost do jednoho roku). Podnik získá peněžní prostředky např - Emisí krátkodobých cenných papírů. Získáním krátkodobého bankovního úvěru. Obchodním úvěrem od dodavatelských podniků. Kapitálový trh obchoduje se s dlouhodobými finančními instrumenty (splatnost 1 rok a více) a poskytují se dlouhodobé úvěry. Podnik zde získá peněžní prostředky např - Emisí dlouhodobých cenných papírů (akcie, obligace). Dlouhodobým bankovním úvěrem. Devizový trh nákup a prodej valut a deviz. Trh drahých kovů zlato, platina, aj. Peněžní a kapitálové trhy se uskutečňují buď přímo (podniky jednají bezprostředně s jinými účastníky trhu) nebo nepřímo, pomocí finančních zprostředkovatelů (banky, investiční společnosti a fondy, pojišťovny, aj.). Podnik musí zaplatit tzv. cenu zprostředkování. Primární trh je místem, které umožňuje podnikům (emitentům) nacházet první majitele pro emitované cenné papíry. Emise cenných papírů se zjednodušeně nazývá prvotní prodej. Sekundární trh trh, kde se obchoduje již s jednou (a více krát) prodanými (emitovanými) cennými papíry. Příklad č. 1. Na základě níže uvedených údajů sestavte rozvahu společnosti k XXXX a dopočítejte neuvedenou výši výsledku hospodaření. Údaje jsou uvedeny v tis. Kč. Položka Stav k Závazky vůči dodavatelům Pohledávky za odběrateli Závazky vůči státnímu rozpočtu Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku 265

16 Finance přednášky a cvičení Budovy Hotovost Upsaný splacený vklad Automobily Nábytek a ostatní zařízení Zásoby Pozemky Bankovní úvěr Stroje Obchodovatelné cenné papíry Směnečné závazky (splatné do 1 roku) Emisní ážio Rezervní fond Nerozdělený zisk minulých let Rezervy 75 Rozvaha k Budovy 225 Upsaný splacený vklad 390 Stroje 420 Emisní ážio 60 Pozemky 100 Rezervní fond 30 Automobily 140 Nerozdělený zisk min. let 150 Nábytek 170 Rezervy 75 Obch. cenné papíry 75 Závazky vůči dodavatelům 220 Zásoby 375 Závazky vůči státnímu rozpočtu 55 Pohledávky za odběrateli 450 Směnečné závazky 475 Hotovost 215 Bankovní úvěr 420 Oprávky k HM 265 Zisk běžného období Stálá aktiva 1055 Vlastní kapitál bez hosp. Výsl. 630 Oprávky k HM 265 Stálá aktiva celkem 790 Cizí kapitál celkem 1245 Oběžná aktiva 1115 Celkem bez hos. Výsl Celkem Výsledek hospodaření 30 Celkem 1905 Celkem pasiva 1905 Příklad č. 2. 1) Ze zadaných položek rozvahy sestavte počáteční rozvahu k danému účetnímu období. Položka Hodnota v tis. Kč Pokladna 500 Bankovní úvěr 150 Základní kapitál l 250 Stálá aktiva 200 Běžný účet 600 Materiál 50 Závazky vůči dodavatelům 150 Zboží 200

17 Finance přednášky a cvičení 17 Rozvaha k Aktiva Pasiva Stálá 200 Základní kapitál 1250 Zboží 200 Závazky vůči dodavatelům 150 Materiál 50 Bankovní úvěr 150 Pokladna 500 Bankovní účet 600 Aktiva celkem 1550 Pasiva celkem ) U jednotlivých hospodářských operací uskutečněných v průběhu účetního období uveďte jejich vliv na rozvahu. 1. Nákup materiálu na fakturu Převod peněz z BU do pokladny Nákup zboží v hotovosti Nákup stroje na fakturu Částečná úhrada závazků za nákup materiálu z BÚ Část závazku uhrazena v hotovosti Banka poskytla podniku úvěr a uhradila z něho dluh vůči dodavatelům za nákup stroje Prodej zboží na fakturu Částečná úhrada faktury za prodej zboží převodem Převod peněz z BU do pokladny Splátka úvěru z BU Materiál A 400, Závazky k dodavatelům P Bankovní účet A 150, Pokladna A Zboží A 200, Pokladna A Stroj A 600, P Úhrada závazků z BÚ A 200, P Závazek uhrazen z pokladny A 100, P Banka poskytla úvěr a uhradila závazek P 600, P Prodej zboží na fakturu odběrateli A - 300, A Částečná úhrada odběratelem na BÚ A - 200, A Převod peněz z BÚ do pokladny A - 200, A Splátka úvěru z BÚ A 150, - A 150 Zjistěte stav rozvahových položek na konci účetního období a sestavte konečnou rozvahu. Rozvaha k Aktiva Pasiva Stroj 600 Závazky vůči dodavatelům 100 Materiál 400 Bankovní úvěr 450 Zboží Pohledávky 100 Pokladna 50 Bankovní účet Aktiva celkem 550 Pasiva celkem 550 Vlivy hospodářských operací na rozvahu Změna pouze v aktivech (A + q, A q) nákup stroje za ,-- v hotovosti = + stroj, - peníze. Úhrada odběratelů za dodané zboží ,-- = + pokladna, - pohledávky za odběrateli. Změna pouze v pasivech (P + q, P q) příděl do rezervního fondu ze zisku 6 000,-- = + rezervní fond, - výsledek hospodaření v minulém období. Úhrada dluhu dodavatelům vystavením směnky ve výši ,-- = + směnečné závazky, - závazky vůči dodavatelům.

18 Finance přednášky a cvičení 18 Oboustranný přírůstek (A + q, P + q) získán úvěr v hodnotě ,-- = + peníze, + úvěry. Nakoupený materiál na fakturu v ceně ,-- = + zásoby, + závazky vůči dodavatelům. Oboustranný úbytek (A q, P q) Úhrada závazků vůči dodavatelům = - peníze, - závazky vůči dodavatelům. Odpisy účetní odpisy daňové odpisy účetní odpisy vyjadřují skutečné opotřebení majetku, podnik si tyto odpisy stanoví sám dle odpovídajícího plánu, který podnik sestavuje s ohledem na dobu používání. Vztah k výkonům a době upotřebitelnosti upravuje zákon o účetnictví, účetní osnovy a postupy účtování. Jsou to měsíční odpisy. Daňové odpisy představují maximální částku odpisů, která je daňově uznatelná. Tyto odpisy upravuje zákon o dani z příjmů (par 26 33). Metody odepisování - Rovnoměrné odepisování. Zrychlené odepisování. 6 skupin odepisování Odpisová skupina Počet odepisování 1 Auto 4 2 Pracovní stroje, Nákladní auto 6 3 Stroje oceláren 12 4 Plynovody 20 5 Budovy, haly 30 6 Budovy hotelů, ubytovací zařízení 50 Sazby pro rovnoměrné odepisování Odpisová skupina Odpisová sazba v prvním roce odepisování Odpisová sazba v dalších letech odepisování Odpisová sazba pro zvýšenou vstupní cenu 1. skupina 14,2 28, skupina 8,5 18,3 16,7 3. skupina 4,3 8,7 8,4 4. skupina 2,15 5, skupina 1,4 3,4 3,4 Koeficienty pro zrychlené odepisování Odpisová skupina Koeficient pro první rok odepisování Koeficient pro další roky odepisování Koeficient pro zvýšenou vstupní cenu 1. skupina skupina 6 7 6

19 Finance přednášky a cvičení 19 Odpisová skupina Koeficient pro první rok odepisování Koeficient pro další roky odepisování Koeficient pro zvýšenou vstupní cenu 3. skupina skupina skupina Jsou to roční odpisy, nezáleží na měsíci pořízení, ale na roku. Odepisuje se ze vstupní ceny. Vstupní cena Pořizovací cena, reprodukční pořizovací cena, vlastní náklady. Popřípadě ze zvýšené vstupní ceny, pokud dojde k technickému zhodnocení majetku. Zaokrouhlení je na celé koruny nahoru. Podnikatel se sám rozhodne, jak bude odepisovat, ale po této volbě již nemůže metodu odepisování měnit. Příklady Určete rovnoměrné odpisy, jde o počítač zakoupený , pořizovací cena je , jedná se o daňový odpis. První odpisová skupina, doba odepisování je 4 roky. Rovnoměrné odepisování je vymezeno v 31 zákona o daních z příjmů Odpis v prvním roce Vstupní cena Roční sazba Roční odpis= 100 Odpis v dalším roce Vstupní cena Roční sazba Roční odpis= 100 Reinvestiční odpočet již není zvláštním odpočtem. Nyní se implementuje do odpisu (zvýšení sazby), ale odepíšeme pouze 100 %, ne jako tomu bylo dříve, to bylo 110 %. Výběr sazby je u rovnoměrných odpisů = ,-- * 14,2/ = , = ,-- * 28,6/ = , = , = ,-- Určete rovnoměrné odpisy rozmetače, který byl pořízen , byl technicky zhodnocen za ,--. pořizovací cena rozmetače je ,--, první odpisová skupina, 4 roky odepisování = ,-- * 0,142 = , = ,-- * 0,286 = , = * 0,25 = , = ,--

20 Finance přednášky a cvičení = Zvýšená zůstatková cena Suma odpisů = ,-- Plemenný býk byl pořízen za pořizovací cenu ,--, je v první odpisové skupině, budeme odepisovat zrychleně, koeficient pro první rok je 4, pro další léta 5, koeficient pro zvýšenou zůstatkovou cenu 4. Zrychlené odepisování je vymezeno v 32 zákona o daních z příjmů Odpis v prvním roce Odpis v dalším roce Vstupní cena Roční odpis= Koeficient v prvním roce odpisování 2 Zůstatková cena Roční odpis= Koeficient v dalším roce odpisování počet let dosavadního odepisování Zrychlené odpisy a reinvestice vypočteme odpis v prvním roce a navýšíme jej o 10 %, 15 % nebo 20 %. V dalších letech postupujeme dle standardu. Plemenný býk, pořízen za pořizovací cenu odepisujeme zrychleně, využíváme 4 odpisovou skupinu = VC/ Koeficient (4) = /4 O 2002 = ,-- O 2003 = 2 * ZC/Koeficient n O 2003 = 2 * ( )/5 1 O 2003 = 2 * /4 O 2003 = /4 O 2003 = ,-- (5, n = počet let, po kterých bylo odepisováno) O 2004 = 2 * ZC/Koeficient n O 2005 = 2 * ZC/Koeficient n O 2004 = 2 * ( )/4 1 O 2005 = 2 * ( O 2004 = 2 * /3 339)/3 1 O 2004 = /3 O 2005 = 2 * /2 O 2004 = ,-- O 2005 = /2 O 2005 = ,-- Rekapitulace = = , bylo pořízení, pořizovací cena ,--, technické zhodnocení za ,--, určete zrychlené odpisy s technickým zhodnocením. První dopisová skupina, odpisujeme 4 roky = VC/ Koeficient (4) = /4 O 2002 = ,-- O 2003 = 2 * ZC/Koeficient n (5, n = počet let, po kterých bylo odepisováno)

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU 1. Majetek podniku a jeho finanční krytí 2. Majetkovástruktura

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

TRANSROLL EAST, a.s. 2013

TRANSROLL EAST, a.s. 2013 TRANSROLL EAST, a.s. 213 Příloha k účetní závěrce za rok 213 sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 213 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/21, ve znění pozdějších

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA

MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA souhrn všech věcí, peněz, pohledávek a jiných majetkových hodnot, které patří podnikateli a slouží k jeho podnikání. Dlouhodobý Hmotný Nehmotný Finanční Oběžný

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

Majetková a kapitálová struktura firmy

Majetková a kapitálová struktura firmy ČVUT v Praze fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Majetková a kapitálová struktura firmy Podnikový management - X16PMA Doc. Ing. Jiří Vašíček, CSc. Podnikový management

Více

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Přehled o peněžních tocích (cash flow) k 31.12.2010 ( v tis. Kč) IČ : 47675772 Položka Řád. Běžné Minulé P. Stav pen.prostř.a pen.ekviv.na začátku úč..001.>> Z.

Více

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 INVENTARIZACE ING. JAN BŘÍZA TENTO

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

Formy vlastnictví stavebních firem- klady a zápory. Management podniku Alice Černá 2013

Formy vlastnictví stavebních firem- klady a zápory. Management podniku Alice Černá 2013 Formy vlastnictví stavebních firem- klady a zápory Management podniku Alice Černá 2013 Členění podniků dle právní formy vlastnictví a) podniky jednotlivce (živnosti) - dle živnostenského zákona; - pravidelná

Více

Maturitní témata ÚČETNICTVÍ, EKONOMIKA

Maturitní témata ÚČETNICTVÍ, EKONOMIKA Maturitní témata ÚČETNICTVÍ, EKONOMIKA 1. a) Právní úprava účetnictví b) Ekonomika a ekonomie, potřeby, základní ekonomické pojmy 2. a) Účetní dokumentace b) Ekonomické systémy, úloha státu ve smíšené

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

Základy účetnictví. 7. tématický okruh Dlouhodobý majetek

Základy účetnictví. 7. tématický okruh Dlouhodobý majetek Základy účetnictví 7. tématický okruh Dlouhodobý majetek Vymezení DM aktiva, která jsou podnik využívána po dobu delší než 12 měsíců pořízen za účelem získání ekonomických prospěchů prostřednictvím užívání

Více

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) 6.1 Vlastní zdroje základní kapitál, kapitálové fondy, fondy ze zisku, výsledek hospodaření za běžné období, za

Více

1 Majetková a finanční struktura podniku

1 Majetková a finanční struktura podniku 1 Majetková a finanční struktura podniku MAJETKOVÁ STRUKTURTA I. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL II. STÁLÁ AKTIVA 1) Dlouhodobý nehmotný majetek 2) Dlouhodobý hmotný majetek 3) Dlouhodobý finanční

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006 k 31. 12. 2006 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č.500/2002 Sb., kterou se stanoví uspořádání a obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

1 Majetková a finanční struktura podniku

1 Majetková a finanční struktura podniku 1 Majetková a finanční struktura podniku MAJETKOVÁ STRUKTURTA I. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL II. STÁLÁ AKTIVA 1) Dlouhodobý nehmotný majetek 2) Dlouhodobý hmotný majetek 3) Dlouhodobý finanční

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Struktura

Více

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků Obsah ČÁST I Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků DÍL 1 Povinnost vedení účetnictví a zahajovací rozvaha KAPITOLA 1 Účetní jednotka...................................

Více

Peněžní toky v podniku

Peněžní toky v podniku Financování podniku Financování podniku a úkoly FM Druhy financování podniku Běžné (krátkodobé) financování Řízení cash flow Hodnocení finanční výkonnosti podniku finanční analýza Finanční plánování Peněžní

Více

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce 2013 1. POPIS SPOLEČNOSTI EURODRAŽBY.CZ (dále jen společnost ) akciová společnost, která vznikla dne 22. července 1997 a sídlí v Praze 8, Čimická 780/61, Čimice,

Více

2. přednáška. Ing. Josef Krause, Ph.D.

2. přednáška. Ing. Josef Krause, Ph.D. EKONOMIKA PODNIKU I 2. přednáška Ing. Josef Krause, Ph.D. Majetková a kapitálová struktura Rozvaha ROZVAHA účetní přehled majetku podniku, zachycující bilanční formou stav podnikových prostředků (aktiv)

Více

Majetková a kapitálová struktura podniku

Majetková a kapitálová struktura podniku Majetková a kapitálová struktura podniku Aktiva Na zahájení činnosti potřebuje podnik finanční zdroje kapitál, peníze vlastní x cizí (dluhy, závazky). Výrobní podnik přemění tento kapitál ve výrobní faktory.

Více

3. Účtová tř. 1 Zásoby a 2 Finanční účty

3. Účtová tř. 1 Zásoby a 2 Finanční účty 3. Účtová tř. 1 Zásoby a 2 Finanční účty Oběžný majetek - nemusí ho být v podniku mnoho - je v podniku v různých formách (ve věcné podobě jako suroviny, materiál apod., v peněžní podobě jako peníze, pohledávky,

Více

ZALOŽENÍ PODNIKU. Nejdůležitější právní formy podnikání

ZALOŽENÍ PODNIKU. Nejdůležitější právní formy podnikání Nejdůležitější právní formy podnikání ZALOŽENÍ PODNIKU 1. Samostatný podnikatel (fyzická osoba, živnostník) 2. Obchodní společnosti (kapitálové společnosti a osobní společnosti) 3. Družstva 4. Státní podniky

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60 1 1. Význam a funkce účetnictví 7 1.1 Význam a podstata účetnictví 7 1.2 Historie a vývoj účetnictví 8 1.3 Funkce a podstata účetnictví 11 1.4 Uživatelé účetních informací 11 1.5 Regulace účetnictví a

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

Kapitálová struktura podniku. cv. 5

Kapitálová struktura podniku. cv. 5 Kapitálová struktura podniku cv. 5 Kapitálová struktura Struktura zdrojů, z nichž vznikl majetek podniku. Vlastní kapitál vložil majitel a je nositelem rizika. Cizí kapitál vložili věřitelé. Vlastní zdroje

Více

Položka A/P Položka A/P. Zakoupené cenné papíry Věková a profesní struktura

Položka A/P Položka A/P. Zakoupené cenné papíry Věková a profesní struktura Rozhodněte, zda následující položky mohou být předmětem účetnictví a pokud ano, uveďte, zda se jedná o aktiva (A) či pasiva (P). Položka A/P Položka A/P Zásoba materiálu Peníze v pokladně Peníze na bankovním

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled o změnách vlastního kapitálu v roce 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled o změnách vlastního kapitálu v roce 2013 OBSAH: 1. Hospodaření bytového družstva v roce 2013 2. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu 3. Výkaz zisku a ztráty ve zjednodušeném rozsahu 4. Přehled o peněžních tocích v roce 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled

Více

Účetnictví B 2.přednáška Bilance a bilanční princip Základní funkce účetnictví je (viz minulá přednáška) poskytovat informace o procesech v podniku potřebné pro jeho řízení a správu a pro další účely (např.

Více

ROZVAHA STRUKTURA, OBSAH, VÝZNAM PRO UŽIVATELE. ANALÝZA MAJETKOVÉ STRUKTURY. OPTIMÁLNÍ KAPITÁLOVÁ STRUKTURA 4.1 Podstata podvojného účetnictví. 4.2 Rozvaha, její funkce a druhy. 4.3 Obsah a uspořádání

Více

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027

Více

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí.

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí. OBSAH 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o společnosti 3. Roční účetní závěrka 4. Zpráva auditora 5. Cíle společnosti pro rok 2015 6. Návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2014 7. Zpráva dozorčí

Více

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

Finanční řízení podniku. cv. 8

Finanční řízení podniku. cv. 8 Finanční řízení podniku cv. 8 Podstata finančního řízení podniku Věcná stránka tok statků (strojů, surovin, materiálu) lze rozdělit na 3 hlavní aktivity zásobování, výrobu a prodej. Finanční zdroje každá

Více

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek Ú Č T O V Á O S N O V A 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek 1 Zásoby - materiál, zásoby vlastní výroby, zboží 2 Finanční

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Zpracované v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ 28749383 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Van Der

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Finanční

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013 I. OBECNÉ ÚDAJE. Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZD Záboří.

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013 I. OBECNÉ ÚDAJE. Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZD Záboří. PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013 I. OBECNÉ ÚDAJE Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZD Záboří IČ : 00114235 DIČ : CZ00114235 Právní forma: družstvo 38801 Blatná Předmět

Více

Příloha k účetní závěrce 2014 společnosti VIAVIS a.s.

Příloha k účetní závěrce 2014 společnosti VIAVIS a.s. Příloha k účetní závěrce 2014 společnosti VIAVIS a.s. IČ: 25848402 28. února 2015 VIAVIS a. s. Obránců Míru 237/35 703 00 Ostrava tel.: +420 595 174 250 e-mail: info@viavis.cz web: www.viavis.cz zapsána

Více

Příloha k účetní závěrce 2013 společnosti VIAVIS a.s.

Příloha k účetní závěrce 2013 společnosti VIAVIS a.s. Příloha k účetní závěrce 2013 společnosti VIAVIS a.s. IČ: 25848402 28. února 2014 VIAVIS a. s. Obránců Míru 237/35 703 00 Ostrava tel.: +420 595 174 250 e-mail: info@viavis.cz web: www.viavis.cz zapsána

Více

VÝKAZ CASH FLOW. Řízení finančních toků. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

VÝKAZ CASH FLOW. Řízení finančních toků. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. VÝKAZ CASH FLOW Řízení finančních toků Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Peněžní a materiálové toky v podniku Hotové výrobky Nedokončená výroba

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu)

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu) Příloha k účetní závěrce za rok 2014 pro podnikatele (v plném rozsahu) I. Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Název účetní jednotky: Sídlo: Bobrava a.s. IČ: 607 47 668 Právní forma: Rozhodující předmět

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: ÚČETNICTVÍ Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D.

FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. ÚČETNICTVÍ Činnost vedoucí ke zjištění stavu a změn majetku a jeho zdrojů, výsledku hospodaření za určité období. Umožňuje kontrolu hospodaření.

Více

AKTIVA a PASIVA ROZVAHA

AKTIVA a PASIVA ROZVAHA Majetek podniku souhrn prostředků pro hospodářskou činnost organizace Majetek z pohledu účetnictví: podle druhů majetku podle zdrojů financování Majetek z hlediska formy = AKTIVA Majetek z hlediska zdrojů

Více

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ DAŇOVÁ EVIDENCE UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze 1 OBSAH 1. Základy daňové evidence, dokumenty. str. 2 o Legislativní úpravy, pomocné předpisy o Přehled hlavní

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

Čechova 32 38801 Blatná

Čechova 32 38801 Blatná PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2014 II. OBECNÉ ÚDAJE Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): Zemědělství Blatná, a.s. IČ : 25168568 DIČ : CZ25168568 Čechova 32 38801 Blatná Právní

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1014 IČ 558567 Označení A K T

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU REDASH, a.s. Branická 1881/187, PRAHA 4 - Krč IČ: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2010 1. Obecné údaje Obchodní firma: REDASH, a.s. IČ: 44 01 20 80 Sídlo

Více

ZAU 2. přednáška ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ

ZAU 2. přednáška ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ ZAU 2. přednáška ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ Rozvaha jako hlavní účetní výkaz o Bilanční princip o Rozpis rozvahy do rozvahových účtů o Vliv hospodářských operací na rozvahu a jejich projev na rozvahových účtech

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMICKÁ DATA ING. JANA VODÁKOVÁ, PH.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

Účtování provozu banky. dlouhodobý majetek, zásoby, zúčtovací vztahy

Účtování provozu banky. dlouhodobý majetek, zásoby, zúčtovací vztahy Účtování provozu banky dlouhodobý majetek, zásoby, zúčtovací vztahy - dlouhodobý majetek hmotný, nehmotný - účty dlouhodobého majetku, pořízení dlouhodobého majetku a oprávek = 43. skup. účtů - účtování

Více

PODNIKÁNÍ VE STAVEBNICTVÍ, ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ

PODNIKÁNÍ VE STAVEBNICTVÍ, ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ PODNIKÁNÍ VE STAVEBNICTVÍ, ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ 126EKMN - Ekonomika a management letní semestr 2013/2014 Ing. Eduard Hromada, Ph.D. eduard.hromada@fsv.cvut.cz Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně obor Podnikání 1. Právní úprava účetnictví - předmět účetnictví, podstata, význam a funkce - právní normy k účetnictví - účtová osnova a

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 0. Vymezení konsolidačního celku 0.0. Konsolidující účetní jednotka Interhotel Olympik, a.s. Sokolovská 138 Praha 8 IČ 45272271 ) Název a sídlo

Více

Úloha účetnictví. Účetní výkazy

Úloha účetnictví. Účetní výkazy Úloha účetnictví - informace o stavu majetku a závazků (registrační funkce) - informace o výsledcích hospodaření firmy - informace pro řízení firmy (náklady na výrobky) - podklady pro kontrolu a ochranu

Více

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek A. Pohledávky za upsané vlastní jmění B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) AKTIVA (2003) B.I. B.II. B.III. Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Více

4. Kapitálové účty - 4. účtová třída

4. Kapitálové účty - 4. účtová třída 4. Kapitálové účty - 4. účtová třída Zahrnuje: vlastní a cizí kapitál, základní kapitál, pohledávky za upsaný vlastní kapitál, zvýšení základního kapitálu, vlastní zdroje, výsledek hospodaření, rozdělení

Více

předseda představenstva

předseda představenstva PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014 1 OBECNÉ INFORMACE O ÚČETNÍ JEDNOTCE 1.1 Založení a charakteristika společnosti Název účetní jednotky: Bytové družstvo Sulova Sídlo účetní jednotky: Praha, Zbraslav,

Více

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY 8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY Právní úprava... 1 Význam účetní závěrky a její druhy... 1 Přípravné práce před účetní závěrkou... 2 Uzávěrka účtů v hlavní knize... 4 Obsah a struktura účetních výkazů

Více

Obor účetnictví a finanční řízení podniku

Obor účetnictví a finanční řízení podniku Obor účetnictví a finanční řízení podniku TEST Z FINANČNÍHO ÚČETNICTVÍ celkem 40 bodů Zvolte nejvhodnější odpověď na následující otázky (otázky se nevztahují k žádnému z početních příkladů a nijak na sebe

Více

Financování podniku. Finanční řízení podniku

Financování podniku. Finanční řízení podniku Financování podniku Finanční řízení podniku Peněžní toky v podniku NÁKUP výrobní faktory - práce - materiál - stroje VÝROBA výrobky a služby peněžní příjmy PRODEJ peněžní výdaje PENÍZE (CASH FLOW) Úkoly

Více

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst)

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) . VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

prostředky, zařízení budov, inventář aj.) - základní stádo - pěstitelské celky a trvalé porosty

prostředky, zařízení budov, inventář aj.) - základní stádo - pěstitelské celky a trvalé porosty Přednáška 18.10. Bilanční princip struktura bilance Z minulé přednášky: Základní struktura rozvahy: Rozvaha firmy.. Majetek v různých formách Zdroje majetku 1. Dlouhodobý majetek 1. Kapitál vlastní 2.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Obsahové vymezení jednotlivých položek Pomocného konsolidačního přehledu je upraveno v 25 až 64 konsolidační vyhlášky státu Rozvaha

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2013 ROZVAHA

Více

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 1. Rozvaha funkce a obsah rozvahy koloběh složek OM hospodářské operace a účetní případy typické změny rozvahových stavů účet podstata, funkce a forma

Více

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Účet ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Položka rozvahy Aktiva 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software B.I.3.

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2002

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2002 k 31. 12. 2002 Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních

Více

Osnova: Založení Evropské společnosti Založení společnosti cizincem v ČR Založení společnosti v EU

Osnova: Založení Evropské společnosti Založení společnosti cizincem v ČR Založení společnosti v EU Založení podniku Osnova: Výběr právní formy podnikání Zahájení podnikání živnostenské podnikání Založení společnosti Vznik společnosti Založení a vznik s.r.o. detailní postup rozklíčování zřizovacích výdajů

Více

MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ

MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ 1) ÚČETNICTVÍ 2) MAJETEK 3) ZÁSOBY 4) ROZVAHA 5) ÚČETNÍ KNIHY 6) ZÚČTOVACÍ VZTAHY 7) KAPITÁLOVÉ ÚČTY 8) ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTECH 9) INVENTARIZACE 10) ZAMĚSTNANCI 11) PLATEBNÍ

Více

česká verze výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2012

česká verze výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2012 výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2012 česká verze Obsah Údaje o společnosti, orgány a profil společnosti...3 Lidské zdroje, obrat a organizační struktura...4 Rozvaha...5 Výkaz zisku a ztráty...7 Přehled

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 31. 03. 2015 V mil. Kč

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 31. 03. 2015 V mil. Kč ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 31. 03. 2015 31. 12. 2014 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 345 012 344 246 Oprávky a opravné položky -199 841-196 333 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 145 171

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2003

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2003 k 31. 12. 2003 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č.500/2002 Sb., kterou se stanoví uspořádání a obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Název společnosti: Buckley Associates, a.s. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Právní forma: Akciová

Více