OBSAH 2 1 PREAMBULE 3 2 LEGISLATIVNÍ RÁMEC EXISTENCE ŠLP ML KŘTINY NA MENDELU, PŘEDPISY SOUVISEJÍCÍ 4 3 VÝCHOZÍ UKAZATELE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU 6

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBSAH 2 1 PREAMBULE 3 2 LEGISLATIVNÍ RÁMEC EXISTENCE ŠLP ML KŘTINY NA MENDELU, PŘEDPISY SOUVISEJÍCÍ 4 3 VÝCHOZÍ UKAZATELE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU 6"

Transkript

1

2 Obsah OBSAH 2 1 PREAMBULE 3 2 LEGISLATIVNÍ RÁMEC EXISTENCE ŠLP ML KŘTINY NA MENDELU, PŘEDPISY SOUVISEJÍCÍ 4 3 VÝCHOZÍ UKAZATELE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU 6 4 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU ÚČELOVÉHO ZAŘÍZENÍ Hlavní aktivity ÚČ dovnitř i vně univerzity Materiálně-technické zázemí ÚČ Personální zabezpečení ÚČ Organizace ÚČ Financování ÚČ Klady a zápory ÚČ SWOT analýza ÚČ Analýza doplňkové činnosti Právní zakotvení doplňkové činnosti Pravidla pro účtování vedlejší činnosti Stěžejní aktivity doplňkové činnosti Kvantifikace současné doplňkové činnosti Materiálně-technické zázemí doplňkové činnosti Personální zabezpečení a organizace doplňkové činnosti Financování doplňkové činnosti SWOT analýza doplňkové činnosti Dílčí závěr 18 5 KONCEPCE ROZVOJE ÚČELOVÉHO ZAŘÍZENÍ Struktura perspektivních aktivit účelové činnosti dle studijních programů a z pohledu dovnitř a vně univerzity Rozvoj materiálně-technického zázemí ÚČ Personální zabezpečení ÚČ Organizace účelové činnosti Financování ÚČ Přínos navrhovaných změn pro zajištění účelové činnosti Koncepce rozvoje doplňkové činnosti Strategické cíle Výčet kvantifikace stěžejních perspektivních aktivit doplňkové činnosti Materiálně-technické zázemí Zajištění aktivit doplňkové činnosti Organizační model účelového zařízení, personální zabezpečení Financování a ekonomika Shrnutí přínosů opatření vymezených koncepcí rozvoje 27 Nedílné součásti: 1. Koncepce účelové činnosti LDF MENDELU 2. Organizační schéma platné pro období od Kapitola: Obsah

3 1 Preambule Tento koncepční materiál vznikl pod vedením prorektora pro ÚZ prof. Ing. Jindřicha Nerudy, CSc., a to na základě zadání vedení Mendelovy univerzity v Brně. Práce vychází z poznatků a fungování účelového zařízení MENDELU Školního lesního podniku Masarykův les Křtiny. Účelem elaborátu je všeobecné zhodnocení činnosti vysokoškolského lesního statku v období jmenování nového ředitele a definování základních kvalitativních a kvantitativních principů budoucího rozvoje účelového zařízení a posílení jeho významu v pedagogické, vědecké a hospodářské činnosti. Na tuto práci musí navazovat podrobné, věcně a odborně zaměřené programy, ve kterých budou definována konkrétní opatření, vedoucí k restrukturalizaci podniku a stabilizaci jeho funkcí v prostředí všeobecné krize společnosti. Kapitola: Preambule 3

4 2 Legislativní rámec existence ŠLP ML Křtiny na MENDELU, předpisy související Zákon o vysokých školách č. 111/1998 Sb. Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny (ŠLP) je účelovým zařízením Mendelovy univerzity v Brně (MENDELU). Zřízen na základě zákona o vysokých školách č. 111/1998 Sb., kde se v 35 se konstatuje: (1) Vysokoškolský zemědělský nebo lesní statek je pracoviště veřejné vysoké školy, kde se uskutečňuje praxe studentů studijních programů v oblasti zemědělství, veterinárního lékařství a hygieny nebo lesnictví a v návaznosti na tyto studijní programy se vykonává výzkumná nebo vývojová činnost. (2) O zřízení, sloučení, splynutí, rozdělení nebo zrušení vysokoškolského zemědělského nebo lesního statku rozhoduje na návrh rektora akademický senát veřejné vysoké školy. (3) V čele vysokoškolského zemědělského nebo lesního statku je ředitel, kterého jmenuje a odvolává rektor. (4) Ředitel vysokoškolského zemědělského nebo lesního statku je oprávněn jednat jménem veřejné vysoké školy pouze ve věcech, o nichž to stanoví vnitřní předpis této školy. Kapitola: Legislativní rámec existence ŠLP ML Křtiny na MENDELU, předpisy 4 související

5 Statut MENDELU, registrovaný na MŠMT ČR dne , včetně změn následujících Ve statutu MENDELU je ŠLP řešen: - v článku 4 začlenění ŠLP do organizační struktury MENDELU, - v článku 6 postavení ředitele ŠLP, jeho řídící působnost, odpovědnost, pravomoci a povinnosti, - v článku 10 vnitřní předpisy MENDELU (směrnice o pravidlech hospodaření) a další předpisy (i celoškolských pracovišť univerzity, např. organizační řád ŠLP, - v článku 23 hospodaření, rozpočet a finanční řízení. Organizační řád ŠLP ML Křtiny, č. j. 896/99, resp. č. j. 105/ , schválený Akademickým senátem MENDELU dne , včetně změn následujících Organizační řád ŠLP detailně rozpracovává předchozí odstavce Statutu MENDELU, zejména stanoví zřizovatele, právní postavení, poslání a předmět činnosti, organizaci a řízení, organizaci a zaměstnance (včetně odměňování), tvorbu plánů činnosti, nakládání s majetkem a pravidla hospodaření, pravidla činnosti Poradního sboru ŠLP. Rozhodnutí rektora MENDELU č. 6/2003 Organizace a zajištění účelové činnosti na školních podnicích MENDELU ze dne Rozhodnutí rektora č. 6/2003 vymezuje obsah účelové činnosti na školních podnicích, její časové vymezení a lokalizaci, systém plánování a stanovení jmenovitých úkolů a financování. Kapitola: Legislativní rámec existence ŠLP ML Křtiny na MENDELU, předpisy související 5

6 3 Výchozí ukazatele dlouhodobého záměru Základním východiskem pro stanovení koncepce hlavní a doplňkové činnosti na ŠLP MENDELU jsou strategické dokumenty univerzity: - Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Mendelovy univerzity v Brně pro období , formulující dlouhodobé cíle univerzity, - Koncepce rozvoje Mendelovy univerzity v Brně na léta , stanovující poslání a vize univerzity, využívající analýz vnějšího a vnitřního prostředí pro identifikaci příležitosti univerzity a odhalení slabých míst, - Koncepce účelové činnosti Lesnické a dřevařské fakulty na ŠLP Masarykův les Křtiny ze dne , formulující požadavky na zabezpečení účelové činnosti, - Inventarizace a koncepce spolupráce ústavů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU se Školním lesním podnikem Masarykův les Křtiny ze dne 25. listopadu 2008, aktualizovaná v srpnu 2012, - držení prestižních ekologických certifikátů FSC (od roku 1997) a PEFC (od roku 2003). 6 Kapitola: Výchozí ukazatele dlouhodobého záměru

7 ŠLP MENDELU jako organizační součást univerzity účelové zařízení podílející se na vytváření podmínek pro praktickou výuku posluchačů i pro bádání studentů a pedagogů, podporuje výše uvedené záměry a zajišťuje jejich řádné naplňování. Kapitola: Výchozí ukazatele dlouhodobého záměru 7

8 4 Analýza současného stavu účelového zařízení Analýza účelové činnosti Hlavní aktivity ÚČ dovnitř i vně univerzity ŠLP je účelovým zařízením, je organizační součástí MENDELU, ve které se v součinnosti se všemi vědeckopedagogickými pracovišti univerzity, zejména s Lesnickou a dřevařskou fakultou (LDF), uskutečňuje praktická výuka, praxe a experimentální práce v rámci řešení závěrečných a disertačních prací posluchačů, také výzkumná, vývojová, demonstrační a poradenská činnost. Pro naplňování tohoto poslání vytváří ŠLP podmínky v lesních porostech, v provozech dřevařské výroby i v ostatních vykonávaných činnostech, jak stanovuje zákon č. 111/1998 Sb., Statut MENDELU a Organizační řád ŠLP. Účelová činnost je vždy definována jako činnost hlavní. Při jejím naplňování se jedná především o: - zabezpečování podmínek pro praktická cvičení a praxe posluchačů MENDELU i dalších domácích a zahraničních univerzit a škol v lesnických, dřevařských a ostatních provozech, - zakládání, obnovování, udržování a provozování demonstračních a pokusných ploch, výukových polygonů, arboret, pokusných školek, semenných sadů, pokusných a ověřovacích úseků lesních cest a dalších zařízení sloužících výuce a výzkumu, 8 Kapitola: Analýza současného stavu účelového zařízení

9 - péči o přírodní rezervace a chráněná území a související monitorovací plochy, - péči o estetické, krajinotvorné, vzdělávací a mimoprodukční funkce lesa, zvláštní péče je věnována Lesnickému Slavínu, - výkony pracoviště účelové činnosti zvláště odborné exkurze domácí i zahraniční, školení, demonstrace inovací, poradenství a prezentaci výsledků univerzitního i vlastního výzkumu, - zajišťování zázemí studentů a učitelů při výukových a výzkumných aktivitách. Praktická výuka a experimentální práce posluchačů, pedagogů a vědeckých pracovníků musí zasahovat i do oblasti doplňkové činnosti ŠLP. Výuka v oblasti systému manažerského řízení podniku musí propojit teorii ekonomických, matematických, statistických a lesnických disciplín s praxí Materiálně-technické zázemí ÚČ K zajištění účelové činnosti může ŠLP využívat veškerý obhospodařovaný movitý a nemovitý majetek MENDELU, využívá know-how a výsledky práce svých organizačních jednotek polesí a specializovaných středisek. Základem je ha lesních porostů s neopakovatelnou biodiverzitou, dále pak výzkumná stanice Křtiny (lesní lanovky LARIX a další mechanizace), pila Olomučany, střediska lesních školek, péče o krajinu, arboret a vzrostlé zeleně, dopravy a manipulace dříví, autodílny, v neposlední řadě vzdělávací a kongresové centrum zámek Křtiny. K dispozici je databáze údajů a informací, včetně archivu účelové činnosti, počínajícím v roce Personální zabezpečení ÚČ Veškerou činnost na ŠLP řídí ředitel podniku, jmenovaný rektorem MENDELU, kterému je také odpovědný za chod podniku a jeho výsledky, dosahované v oblasti účelové i doplňkové činnosti. Pro vedení, organizaci, koordinaci a zabezpečování úkolů účelové činnosti je zřízena pozice zástupce ředitele pro účelovou činnost, který odpovídá řediteli podniku. Tento zástupce ředitele je současně vedoucím účelového oddělení, ve kterém je systemizované místo na zkrácený úvazek pro odborného pracovníka a archiváře. Do naplňování úkolů účelové činnosti se dle potřeby a vznesených požadavků zapojují všichni THZ a při ukázkách i přední dělníci ŠLP, OSVČ a dodavatelé ŠLP. Zástupce ředitele pro účelovou činnost zajišťuje podle schváleného rozpočtu řádné hospodaření s prostředky určenými pro účelovou činnost, a to v souladu s interními předpisy univerzity i platnou legislativou, včetně správy majetku v rámci účelového oddělení. Zástupce ředitele pro účelovou činnost úzce spolupracuje při zabezpečování plnění úkolů s prorektorem pro účelová zařízení, s děkany fakult či jejich zástupci, především s vedením Lesnické a dřevařské fakulty. Zástupce ředitele pro účelovou činnost vykonává v rámci ŠLP další činnosti, např. odpovídá za PR podniku, garantuje plnění ustanovení platného LHP, evidenci a práci se sadebním materiálem a semennými zdroji. Tyto znalosti a informace využívá i při organizaci akcí účelové činnosti, resp. při praktické výuce posluchačů v terénu a při odborných exkurzích Organizace ÚČ Organizace a zajištění hlavní účelové činnosti jsou podrobně popsány v Rozhodnutí rektora č. 6/2003. Kapitola: Analýza současného stavu účelového zařízení 9

10 ŠLP uskutečňuje své poslání v hlavní účelové činnosti podle schválených ročních plánů činnosti, které navazují na dlouhodobé plány rozvoje MENDELU, na dlouhodobé záměry dalších organizačních částí univerzity a na decenální LHP. Plán hlavní účelové činnosti vždy obsahuje věcné vymezení jednotlivých úkolů účelové činnosti, náklady a zdroje jejich financování, tyto úkoly jsou stanoveny zejména z požadavků LDF, ale i jiných fakult (např. ZF). Za zpracování ročního plánu odpovídá ředitel, obsah, formu a realizační termíny určuje rektor MENDELU. Příprava plánu hlavní účelové činnosti se uskutečňuje pod gescí prorektora pro účelová zařízení, a to v součinnosti se zástupcem ředitele pro účelovou činnost, představiteli ústavů fakult a s příslušnými děkany. Plán nabývá účinnosti po schválení rektorem, a to po předchozím vyžádání stanoviska děkanů, ředitele ŠLP a po projednání v Poradním sboru ŠLP. Slnění schválených záměrů je po ukončení roku podrobně vyhodnoceno v tzv. komplexním rozboru, který je předkládán školním podnikem Financování ÚČ Základními zdroji financování ÚČ mohou být: - podíl z příspěvku MŠMT ČR na studenta z rozpočtu MENDELU, resp. LDF, - finanční prostředky z vedlejší hospodářské činnosti ŠLP, - prostředky z poskytovaných služeb v zařízeních ÚČ (např. vstupné do arboret), - dotace na výzkum a granty, - dary Klady a zápory ÚČ Při hodnocení kladů a záporů hlavní účelové činnosti je třeba vycházet z několika předpokladů: - ŠLP Křtiny je účelovým zařízením MENDELU, sloužícím především jako praktická a materiální základna pedagogického procesu jednotlivých fakult MENDELU, především LDF, je také prostorem pro realizaci výzkumu prováděného pedagogy MENDELU, případně jejich partnerů z jiných domácích a zahraničních univerzit, - ŠLP je také hospodářskou výrobní jednotkou, kterou je nutno chápat z pohledu Obchodního zákoníku jako podnikatelský subjekt. Musí se odborné i laické veřejnosti prezentovat, jako vysoce erudovaný správce lesního majetku se zvláštním posláním, - výsledky jeho účelové i doplňkové činnosti musí být příkladné pro ostatní podnikatelské subjekty a vlastníky lesů, musí v nich vyvolat zájem o výsledky výzkumu a produkované absolventy, - způsobem obhospodařování majetku ukazuje ŠLP přívětivou tvář vůči občanům žijícím v regionu nebo jeho návštěvníkům, - veškeré činnosti ŠLP musí být prováděny tak, aby byly využitelné v praktické výuce a současně vytvářely optimální výsledky hospodaření. Mezi klady patří: - možnost studia historických podkladů a navázání na tradice, - jako hospodářský subjekt spadá bezvýhradně do majetku a pravomoci MENDELU, - rozsáhlý majetek s vysokým duchovním a hospodářským potenciálem, - dlouhodobá kontinuita hospodaření od roku 1923, při kterém se využívá diverzity přírodních podmínek a způsobů obhospodařování vhodných pro výuku, 10 Kapitola: Analýza současného stavu účelového zařízení

11 - dochovaná a soustavně rozšiřovaná síť maloplošných zvláště chráněných území a velkoplošná zvláště chráněná území, vše bez hospodářských zásahů, - velké množství dlouhodobě sledovaných výzkumných ploch a demonstračních objektů, - dlouhodobě vysoký počet studentohodin při výkonu stáží, praxí všeho druhu a cvičení studentů, dosahovaný ve výborné spolupráci s LDF a ostatními fakultami MENDELU, dalšími českými i zahraničními univerzitami, také středními odbornými školami, - dosahovaný vysoký počet řešených závěrečných a disertačních prací, - množství řešených výzkumných projektů vědci MENDELU i např. výzkumníky výzkumné stanice Křtiny, - vysoký počet domácích i zahraničních odborných exkurzí, - pořádané propagační a prezentační akce, aktivní činnost v oblasti PR. Mezi zápory patří: - nevyužívání všech možností ve výuce a výzkumné činnosti ze strany fakult, resp. externích subjektů, - vysoký počet studentohodin není podrobován analýze, která by objektivně hodnotila kvalitu poskytnuté služby ze strany ŠLP a která by přinášela MENDELU a ŠLP zpětný efekt, - ŠLP se jen malou měrou podílí na vyhlašování témat závěrečných a disertačních prací, které by měly efektivní přínos pro hospodaření podniku (řešení a optimalizace vlastních vnitropodnikových procesů), - malé využívání THZ ŠLP v pedagogickém procesu na MENDELU, - neposuzování možnosti přednostního umístění na MENDELU řešených výzkumných úkolů do porostů a zařízení ŠLP Křtiny, - nevyrovnanost demonstračních objektů dle jednotlivých studijních programů, zejména nedostatek demonstračních objektů dřevařských, - nedostatečná koordinace aktivit, - špatná komunikace mezi subjekty na úrovni vrcholového managementu ŠLP a LDF, - nemožnost dosáhnout jako přímý žadatel na dotační tituly a prostředky EU, - neexistence systému investičního zajištění potřeb účelové činnosti, - zdánlivý nedostatek finančních prostředků. Závěrem je nutné konstatovat, že zatímco v Organizačním řádu ŠLP se objevují v souvislosti s hlavní účelovou činností formulace typu ŠLP zabezpečuje, uskutečňuje, vykonává, tak v Rozhodnutí rektora č. 6/2003 se role ŠLP víceméně zužuje na dodavatele služeb požadovaných a placených fakultami dle plánu účelové činnosti. Zatímco ŠLP disponuje potenciálem spíše majetkovým, materiálním a provozním, fakulty vědomostním. V roce 2011 došlo k posunu v propojení těchto potenciálů, hlavní účelová činnost nebyla pokryta finančními prostředky z LDF, ale byla financována z vedlejší hospodářské činnosti ŠLP. Ve složitých podmínkách současného konkurenčního prostředí a pokračující ekonomické krize je nezbytně nutné pro budoucnost MENDELU i LDF využít ŠLP jako silnou stránku univerzity posílit zde praktickou výuku a vědecké bádání. Tomuto cíli zajisté bude sloužit i nový projekt Inovace biologických a lesnických disciplín pro vyšší konkurenceschopnost v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, který LDF získala. Další úspěšný rozvoj účelové činnosti na ŠLP je spjat s odpovědností, dohodou, vstřícnými vztahy a širokou kooperací v rámci MENDELU, především s LDF. Kapitola: Analýza současného stavu účelového zařízení 11

12 4.1.7 SWOT analýza ÚČ S SILNÉ STRÁNKY - Historie, tradice a zkušenosti - Kontinuita přírodě blízkého lesního hospodářství - Hospodářské zázemí doplňkové činnosti, využitelné pro financování ÚČ - Databáze údajů výzkumu - Výroba lesní techniky - Množství demonstračních objektů - Diverzita přírodních podmínek - Estetická úprava lesů - Četnost chráněných území - Zkušený a fundovaný personál - Spolupráce se zahraničím - Blízkost univerzitě O PŘÍLEŽITOSTI - Rozšíření praktické výuky, praxí, stáží a vědeckovýzkumné činnosti, i pro studenty zahraniční - Prohloubení mezinárodní spolupráce v kooperaci s MENDELU - Vybudování vzorových lesnických (lesní školky) a dřevařských (centrum Útěchov) výukových objektů - Potenciál vzájemného personálního propojení, zejména s LDF - Projektové příležitosti - Spolupráce v oblasti PR - Rozšíření zájmu o ŠLP uvnitř i vně MENDELU - Odzkoušet v praxi modely hospodaření na lesnickém majetku W SLABÉ STRÁNKY - Nevyužívání všech možností na ŠLP ve výuce a výzkumné činnosti - Malé využívání zaměstnanců podniku v pedagogickém procesu LDF - Neupřednostňování umístění na MENDELU řešení výzkumných úkolů na ŠLP Křtiny - Nevyrovnanost demonstračních objektů dle jednotlivých studijních programů - Nemožnost dosáhnout na dotační tituly a prostředky EU jako přímý žadatel - Personální vztahy, koordinace T OHROŽENÍ - Nepříznivé hodnocení lesníka ve společnosti - Nejasná situace s dopadem programu NATURA 2000 na výuku v terénu - Možnost trvalého odříznutí od dotačních titulů a prostředků EU - Rozrůstání brněnské aglomerace a přílišné využití volnočasovými aktivitami - Nezájem pedagogů o ŠLP - Špatná komunikace mezi organizačními součástmi - Nepříslušnost vedoucích pracovníků ŠLP k akademické obci - Nedostatek finančních prostředků 12 Kapitola: Analýza současného stavu účelového zařízení

13 4.2 Analýza doplňkové činnosti Právní zakotvení doplňkové činnosti Zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách, 20 (1) Veřejná vysoká škola je povinna majetek užívat k plnění úkolů ve vzdělávací a výzkumné, vývojové a inovační, umělecké nebo další tvůrčí činnosti. Může jej užívat i k doplňkové činnosti v souladu s tímto zákonem. (2) V doplňkové činnosti veřejná vysoká škola vykonává za úplatu činnost navazující na její vzdělávací a výzkumnou, vývojovou a inovační, uměleckou nebo další tvůrčí činnost nebo činnost sloužící k účinnějšímu využití lidských zdrojů a majetku. Doplňková činnost nesmí ohrozit kvalitu, rozsah a dostupnost činností, k jejichž uskutečňování byla veřejná vysoká škola zřízena. (3) Veřejná vysoká škola není oprávněna k převzetí ručení za peněžitý dluh jiné osoby a ke zřízení zástavního práva k nemovitosti. Veřejná vysoká škola není oprávněna se stát společníkem veřejné obchodní společnosti nebo komplementářem komanditní společnosti. Dále veřejná vysoká škola není oprávněna vkládat do obchodní společnosti nebo družstva nemovité věci nabyté do vlastnictví veřejných vysokých škol z vlastnictví státu, poskytnutý příspěvek podle 18 odst. 3 a poskytnutou dotaci podle 18 odst. 4. Podmínkou peněžitých a nepeněžitých vkladů do právnických osob je stanovení pravidel vnitřním předpisem veřejné vysoké školy. (4) Stát neručí za závazky veřejné vysoké školy. (5) Veřejná vysoká škola účtuje v soustavě podvojného účetnictví, ve kterém je povinna důsledně oddělit náklady a výnosy spojené s doplňkovou činností. V ostatním platí pro veřejnou vysokou školu obecné předpisy o účetnictví. Organizační řád Školního lesního podniku Masarykův les Křtiny, č. j. 896/99 Článek 4 Poslání a předmět činnosti 1. Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny je součástí univerzity, na níž se v součinnosti s vědeckopedagogickými pracovišti univerzity a zejména s Lesnickou a dřevařskou fakultou, uskutečňují praktická výuka, praxe a experimentální práce v rámci řešení závěrečných a disertačních prací studentů, jakož i výzkumná, vývojová, demonstrační a poradenská činnost. Pro naplňování tohoto poslání vytváří ŠLP Křtiny podmínky v provozech lesní a dřevařské výroby i v ostatních provozech a činnostech. Z uvedených definic vyplývá, že majetkově, organizačně ani personálně nelze hlavní a doplňkovou činnost zpravidla oddělit. Existuje však povinnost účtovat tyto činnosti odděleně Pravidla pro účtování vedlejší činnosti V 51 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty jsou uvedena plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně. V odstavci 1, písm. f) je uvedeno, že mezi plnění osvobozená od DPH patří oblast výchovy a vzdělávání. Oblast výchovy a vzdělávání je v 57 zákona o DPH definována takto: - písm. c) vzdělávací činnost poskytovaná na vysokých školách, Kapitola: Analýza současného stavu účelového zařízení 13

14 - bod 1. v akreditovaných bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech, - bod 2. v programech celoživotního vzdělávání uskutečněných v rámci akreditovaných bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů, - bod 3. programech celoživotního vzdělávání uskutečňovaných podle zvláštních právních předpisů, - bod 4. v programech celoživotního vzdělávání uskutečňovaných jako Univerzita třetího věku. Z uvedených důvodů je nutné rozlišovat, účtovat a vykazovat činnosti na ŠLP takto: - hlavní činnost vzdělávání (na vstupu se DPH se neuplatňuje, zůstává součástí nákladů podniku včetně finančních toků, na výstupu jsou služby a zboží osvobozeny od DPH, - hlavní činnost věda, výzkum (DPH se uplatňuje jako v podnikatelské sféře), - doplňková (DPH se uplatňuje jako v podnikatelské sféře). Doplňková činnost je vymezena negativní formulací je to ta činnost, která neodpovídá definici hlavní činnosti Stěžejní aktivity doplňkové činnosti Organizační řád Školního lesního podniku Masarykův les Křtiny, č. j. 896/99 Doplňková činnost ŠLP Křtiny zahrnuje: - lesní a dřevařskou výrobu včetně prodeje produktů těchto výrob a obchodování s nimi, - služby pro lesní a dřevařskou výrobu, - hospodářské činnosti v pomocných provozech a činnosti rozvíjené pro efektivnější využití lidských a majetkových zdrojů svěřených univerzitou školnímu podniku Kvantifikace současné doplňkové činnosti Nejvýznamnější činností je péče o univerzitní lesní majetek o rozloze přes ha. Tržby společně s dodávkami surového dříví na pilu, která je samostatným střediskem podniku, dosahují cca 50 % obratu ročních výnosů podniku. Celkový roční obrat tržeb lesnických činností včetně realizace dříví v roce 2011 činil tis. Kč, tj. 44 % celkových tržeb. Zbývající část obratu v roce 2011 dosáhla výše tis. Kč, tj. 56 % celkových tržeb, tvořena byla dodávkou zboží, výrobků a služeb volně na lesnickou činnost navazujících, nebo s ní souvisejících. Činnosti, které dosahují řádově desítky procent ročního obratu výnosů podniku, jsou pilařská výroba, výroba strojů pro lesní hospodářství a obchodní činnost. Činnosti, které dosahují nad pět procent ročního obratu výnosů podniku (včetně vnitroslužeb), jsou pronájmy nemovitostí, stravovací služby, výroba okrasné zeleně a sazenic lesních dřevin, opravy a údržby strojů a staveb Materiálně-technické zázemí doplňkové činnosti Účelové poslání podniku se projevuje i v struktuře investičního majetku. U řady provozoven (pila, lesní školky, areál v Josefově) jsou vybudovány stavební objekty pro zázemí výuky a vědy v rozsahu, který svými náklady zatěžuje hospodaření podniku. V případě, že jsou tyto náklady hrazeny z doplňkové činnosti, projevuje se tato skutečnost ve snížené konkurenceschopnosti ve srovnání s obdobnými, ryze komerčními objekty. 14 Kapitola: Analýza současného stavu účelového zařízení

15 Z hlediska technologické vybavenosti byly provozovny v době instalace technologií vybaveny na úrovni doby. V současnosti se již výrazně projevilo provozní opotřebení na druhovací lince na pile v Olomučanech. Naopak moderní kompletní strojový a technologický park byl pořízen na středisko školek. Tyto základní prostředky nebudou intenzivně využívány vzhledem k produkční ploše školek 2,7 ha. Kulturní a vzdělávací středisko zámek ve Křtinách je dobudováno, zlepšení hospodářského výsledku by zřejmě přineslo zvýšení ubytovací kapacity. Náprava vyžaduje vypracování koncepce správy majetku, která musí navrhnout restrukturalizaci celé majetkové základny, včetně neproduktivního majetku. Koncepce svým přesahem naznačí optimalizaci budoucích investic a jejich bezpečnou návratnost. Kapitola: Analýza současného stavu účelového zařízení 15

16 4.2.6 Personální zabezpečení a organizace doplňkové činnosti Stávající organizační struktura a počet technickohospodářských zaměstnanců je zachycena níže v organizačním schématu Financování doplňkové činnosti Potenciální zdroje pro financování doplňkové činnosti podniku jsou: - vnitřní (z uhrazených faktur za plnění realizovaná v doplňkové činnosti), - vnější resortní (MŠMT ČR), - vnější mimorezortní (příspěvky na hospodaření v lesích, národní a operační programy), - vnější komerční (bankovní úvěry, leasingy). 16 Kapitola: Analýza současného stavu účelového zařízení

17 4.2.8 SWOT analýza doplňkové činnosti S SILNÉ STRÁNKY - Odborně zdatní a loajální zaměstnanci - Stabilní obchodní partneři se značným vlivem na trhu - Dobrý zdravotní a produkční stav lesa - Hustá a udržovaná lesná dopravní síť - Diverzifikace výroby - Vlastní bohatý zdroj surovin - Přiměřený nemovitý majetek O PŘÍLEŽITOSTI - Získání podpory z dotačních programů - Využít výběrová řízení pro snížení nákladů - Zapojení do mezinárodních lesnických a revitalizačních programů - Posílení konkurenceschopnosti prostřednictvím vzdělávání - Kooperace se silnými subjekty na trhu - Možnost zaujmout přední místo v problematice řešení celospolečenské krize v lesnictví W SLABÉ STRÁNKY - Příliš pestrá dřevinná skladba - Náročné terénní podmínky a následně užité náročné technologie - Poměrně zastaralé strojní technologie - Částečně morálně zastaralý bytový fond - Nedostatek specialistů mimo lesnictví - Omezený rozvoj v investiční oblasti ve srovnání s konkurencí T OHROŽENÍ - Všeobecná krize - Omezený přístup k fondům v oblasti produkce - Zdlouhavé domáhání se práv soudní cestou - Posilování konkurence ze států vyvážejících surovinu do EU - Upřednostnění umělých materiálů před dřevem - Nedostatek prostředků na investice Kapitola: Analýza současného stavu účelového zařízení 17

18 4.3 Dílčí závěr Body dílčího závěru: Postavení a vzájemné vztahy účelové a doplňkové činnosti jsou jasně definovány zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, Statutem MENDELU a Organizačním řádem ŠLP. Hlavní účelová činnost má vždy přednost před činností doplňkovou hospodářskou. - Při identifikaci trvalé základny účelové a doplňkové činnosti je třeba vycházet ze základní premisy, že veškerou činnost a dění na ŠLP při obhospodařování majetku MENDELU je možné využít pro praktickou výuku posluchačů či bádání. Proto je třeba hlavní i doplňkovou činnost pružně přizpůsobovat požadavkům MENDELU, a to s cílem maximálního využívání vysokoškolského statku. - Problematická témata hlavní činnosti jsou: - komunikace mezi organizačními součástmi MENDELU, - nevyrovnanost demonstračních objektů dle studijních oborů, - systém financování účelové činnosti na ŠLP, - relativní nedostatek finančních zdrojů. - Problematická témata doplňkové činnosti jsou: - využití, správa a financování areálu v Útěchově, o který má zájem LDF, v současné době ho však využívá v omezené míře, - omezená možnost financování rozvoje, doplnění kapacit a výrobních technologií z prodeje majetku a z hospodářského výsledku, - vytvoření podmínek pro zvýšení využití zámku ve Křtinách pro výchovu a vzdělávání, - nepříznivá ekonomika provozu pily Olomučany, - vedení a řízení myslivosti a vodního hospodářství na ŠLP, - logistika dopravy dříví a zastaralá technologie manipulačně expedičního skladu v Adamově - Potřebné změny a trendy rozvoje účelové činnosti: - nový systém komunikace managementu organizačních součástí MENDELU, především LDF a ŠLP, - zintenzivnění využívání ŠLP při praktické výuce (cvičení, praxe, exkurze, zpracování závěrečných prací), - zintenzivnění využívání ŠLP při řešení výzkumných úkolů (vnějších i IGA), - rozšíření demonstračních a výukových objektů, především dřevařských, ale také např. dobudování školkařského střediska, - zajištění dostatku finančních zdrojů. - Potřebné změny a trendy rozvoje doplňkové činnosti: - zvýšenou obchodní aktivitou a nákupem vhodných pilařských výřezů pro efektivní výrobu řeziva zlepšit ekonomiku pily v Olomučanech, - zajistit vhodnou náhradu či obnovu krátící a třídící linky pro přípravu pilařských výřezů k pořezu, - zaktivizovat střediska, která nepřinášejí adekvátní výsledek, v případě je utlumit, - modernizovat střediska se zastaralou technologií, v případě nemožnosti je utlumit, - sloučit střediska s podobným obsahem činností, - založit středisko řídící oblast myslivosti a vodního hospodářství, - posílit výrobně obchodní útvar na ústředí ŠLP, 18 Kapitola: Analýza současného stavu účelového zařízení

19 - provést organizační změny ve struktuře podniku, které přinesou zkvalitnění procesů řízení s přímým dopadem na efektivitu hospodaření, - vyladit ubytovací kapacity (vlastní či smluvně zajištěné) s možnostmi prostor sálů, salonků a učeben na zámku ve Křtinách, - zvýšit kvalitu všech služeb na zámku ve Křtinách na úroveň odpovídající prostředí a klientele, pro kterou bylo kulturní a vzdělávací středisko zámek ve Křtinách zbudováno, - využít revitalizovaný zámecký park ke komerčním aktivitám alespoň v rozsahu nákladů na jeho údržbu (pronájem ploch v době poutí, využití pro aktivity specializovaných zájmových skupin jako jsou rodiče s dětmi, senioři, arboristé atd.). Při posuzování i realizaci možností a podmínek naplnění záměrů rozvoje je nutné dbát na soustavné využívání ŠLP jako silné stránky MENDELU a její LDF. K rozvoji poslouží i tyto závěry a cíle provedená analýza a následně zpracovaná koncepce. Kapitola: Analýza současného stavu účelového zařízení 19

20 5 Koncepce rozvoje účelového zařízení 5.1 Struktura perspektivních aktivit účelové činnosti dle studijních programů a z pohledu dovnitř a vně univerzity Výše analyzovaný stav účelové činnosti, lze považovat za stav dlouhodobý, což potvrzují i zpracované rozborové zprávy hlavní a vedlejší činnosti ŠLP MENDELU z posledních let. Z důvodu absence zcela jasných pravidel spolupráce mezi představiteli jednotlivých fakult (především LDF) a vedením ŠLP, resp. různého výkladu a prosazování platných předpisů, narůstají problémy, zejména s nedostatkem finančním prostředků na účelovou činnost. Pro zlepšení spolupráce uvnitř univerzity a pro prohloubení účelového poslání podniku, tedy využívání materiální základny spravované podnikem, je nutné optimalizovat následující oblasti, charakterizované v kapitolách Prohloubení spolupráce a zlepšení informovanosti jednotlivých řídících subjektů fakult a podniku: - vedoucí pracovníky podniku zapojit do práce orgánů fakult (vědecké rady, kolegia děkana apod.), 20 Kapitola: Koncepce rozvoje účelového zařízení

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Havířov

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

Organizační řád Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci

Organizační řád Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci FZV-A-1/2016 FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UP V OLOMOUCI VNITŘNÍ PŘEDPIS Organizační řád Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci Obsah: Vnitřní předpis Organizační řád Fakulty zdravotnických

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI

ORGANIZAČNÍ ŘÁD FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI FZV FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI ORGANIZAČNÍ ŘÁD FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI Zpracoval: doc. MUDr. Jaroslav Vomáčka, Ph.D., MBA Platnost a účinnost:

Více

Přerov. říjen 2013 schváleno ve správní radě obecně prospěšné společnosti VŠLG

Přerov. říjen 2013 schváleno ve správní radě obecně prospěšné společnosti VŠLG Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na rok 2014. Přerov říjen 2013 schváleno ve správní radě obecně

Více

Cíl I - KA 2: Podpořit výzkum a technologický rozvoj s cílem zvýšit konkurenceschopnost lesnického sektoru. Petr Zahradník a kolektiv

Cíl I - KA 2: Podpořit výzkum a technologický rozvoj s cílem zvýšit konkurenceschopnost lesnického sektoru. Petr Zahradník a kolektiv Cíl I - KA 2: Podpořit výzkum a technologický rozvoj s cílem zvýšit konkurenceschopnost lesnického sektoru Petr Zahradník a kolektiv Řešitelský tým doc. Dr. Ing. Petr Horáček doc. Dr. Ing. Libor Jankovský

Více

STATUT. Institutu vzdělávání a poradenství. České zemědělské univerzity v Praze

STATUT. Institutu vzdělávání a poradenství. České zemědělské univerzity v Praze STATUT Institutu vzdělávání a poradenství České zemědělské univerzity v Praze Praha 2005 1 Část I.: Úvodní ustanovení 1 Statut Institutu vzdělávání a poradenství ČZU v Praze (dále jen IVP) vychází ze Statutu

Více

Organizační řád UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE ÚSTAVU JAZYKOVÉ A ODBORNÉ PŘÍPRAVY ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Organizační řád UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE ÚSTAVU JAZYKOVÉ A ODBORNÉ PŘÍPRAVY ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Organizační řád ÚSTAVU JAZYKOVÉ A ODBORNÉ PŘÍPRAVY ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 Organizační řád Ústavu jazykové a odborné přípravy (dále jen ústav ) upravuje v souladu se

Více

STATUT INSTITUTU PERSONALISTIKY FAKULTY PODNIKOHOSPODÁŘSKÉ VŠE V PRAZE

STATUT INSTITUTU PERSONALISTIKY FAKULTY PODNIKOHOSPODÁŘSKÉ VŠE V PRAZE STATUT INSTITUTU PERSONALISTIKY FAKULTY PODNIKOHOSPODÁŘSKÉ VŠE V PRAZE Preambule Institut personalistiky je odborným pracovištěm Fakulty podnikohospodářské zřízeným ve smyslu čl. 5 Statutu Fakulty podnikohospodářské

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Praha 10. prosince 2009 Částka 2 O B S A H Pokyn děkana Fakulty bezpečnostního

Více

STATUT PROVOZNĚ EKONOMICKÉ FAKULTY ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE

STATUT PROVOZNĚ EKONOMICKÉ FAKULTY ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE Akademický senát České zemědělské univerzity v Praze schválil podle 9, odst.1, písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a ve znění pozdějších změn a doplňků dne.. a Rektorát České zemědělské

Více

Roční evaluační plán

Roční evaluační plán Roční evaluační plán Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad na rok 2008 návrh verze 1.0 strana 1 z celku 9 EVIDENCE PROCESU PŘÍPRAVY, SCHVÁLENÍ A REVIZÍ (ČÁSTI) EVALUAČNÍHO PLÁNU

Více

(Návrh schválený Vědeckou radou SU OPF dne )

(Návrh schválený Vědeckou radou SU OPF dne ) Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné a umělecké činnosti Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné na rok 2009 (Návrh schválený Vědeckou radou SU OPF dne 6. 10.

Více

Pravidla hospodaření

Pravidla hospodaření Pravidla hospodaření Příloha 2 ke Statutu VŠE Článek 1 Úvodní ustanovení Hospodaření VŠE se řídí zejména zákonem a ostatními zvláštními právními předpisy 1) a rozhodnutími o poskytování příspěvků a dotací,

Více

Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků

Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků Preambule Univerzita chápe nadané studenty a talentované akademické pracovníky jako jeden z pilířů svého rozvoje.

Více

KA 12 Podporovat zlepšení sociální situace pracovníků v LH

KA 12 Podporovat zlepšení sociální situace pracovníků v LH KA 12 Podporovat zlepšení sociální situace pracovníků v LH 12.1. Organizovat správu a obhospodařování lesního majetku, zejména státního tak, aby přispívala ke zvýšení zaměstnanosti z místních zdrojů, za

Více

Ekonomická část analytických studií s využitím auditorských přístupů

Ekonomická část analytických studií s využitím auditorských přístupů Zasedání komise lesnické ekonomiky OLH ČAZV 29. 4. 30. 4. 2014 Rožnov pod Radhoštěm Ekonomická část analytických studií s využitím auditorských přístupů Ing. Petra Hlaváčková, Ph.D. Ústav lesnické a dřevařské

Více

AKTUALIZACE Dlouhodobého záměru

AKTUALIZACE Dlouhodobého záměru AKTUALIZACE Dlouhodobého záměru Fakulty sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem na léta 2016-2020 2016 Aktualizaci Dlouhodobého záměru Fakulty sociálně ekonomické UJEP

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné a umělecké činnosti Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné na rok

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné a umělecké činnosti Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné na rok Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné a umělecké činnosti Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné na rok 2010 Karviná 2009 1. Úvod Aktualizace Dlouhodobého záměru

Více

Realizace NLP II v roce 2013 z pohledu Ministerstva zemědělství. Tomáš Krejzar Ministerstvo zemědělství ČR

Realizace NLP II v roce 2013 z pohledu Ministerstva zemědělství. Tomáš Krejzar Ministerstvo zemědělství ČR Realizace NLP II v roce 2013 z pohledu Ministerstva zemědělství Tomáš Krejzar Ministerstvo zemědělství ČR Příklady realizace NLP II v roce 2013 1) Příprava programu rozvoje venkova na období 2014-2020

Více

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015 2017

Více

Slezská univerzita v Opavě

Slezská univerzita v Opavě Slezská univerzita v Opavě Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na rok 2014 Opava, říjen 2013 Úplný název Aktualizace Dlouhodobého

Více

Organizační řád Centra pro otázky životního prostředí

Organizační řád Centra pro otázky životního prostředí Univerzita Karlova v Praze Organizační řád Centra pro otázky životního prostředí Preambule Zachování funkčních ekosystémů a z nich plynoucích ekosystémových služeb a adekvátního životního prostředí je

Více

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo do roku 2011 Projednáno AR SVŠE 23. 11. 2007 1. Východiska dlouhodobého záměru Dlouhodobý záměr Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo

Více

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací, výzkumné a vývojové činnosti pro rok 2015 Úvod Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací,

Více

U N I V E R Z I T A O B R A N Y

U N I V E R Z I T A O B R A N Y U N I V E R Z I T A O B R A N Y DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI UNIVERZITY OBRANY NA OBDOBÍ 2006 2010 Aktualizace pro rok 2006 Brno, červen 2006 Aktualizace

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

Pravidla sestavování rozpočtu Fakulty sociálních studií MU pro kalendářní rok 2015

Pravidla sestavování rozpočtu Fakulty sociálních studií MU pro kalendářní rok 2015 Směrnice FSS č. 2/2015 č.j.: MU-IS/5847/2015/194347/FSS-2 Pravidla sestavování rozpočtu Fakulty sociálních studií MU pro kalendářní rok 2015 Podle 28 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách

Více

PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU FAKULTY STROJNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI NA ROK 2017

PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU FAKULTY STROJNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI NA ROK 2017 Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU FAKULTY STROJNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI NA ROK 2017 Plán realizace Strategického záměru schválil Akademický senát

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Připravil: Ing. Vlastimil Vala, CSc. Správa a systém lesního hospodářství strana 3 Základní

Více

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA STATUT

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA STATUT VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA STATUT Ústavu oceňování majetku při Ekonomické fakultě VŠB-TU Ostrava 1 Děkan Ekonomické fakulty Vysoké školy báňské - Technické univerzity

Více

PRAVIDLA HOSPODAŘENÍ ČVUT

PRAVIDLA HOSPODAŘENÍ ČVUT Příloha č. 4 ke statutu ČVUT PRAVIDLA HOSPODAŘENÍ ČVUT Článek 1 Obecná ustanovení 1. V oblasti hospodaření se ČVUT řídí zákonem, dalšími obecně závaznými právními předpisy, vnitřními předpisy ČVUT a příkazy

Více

Organizační řád Fakulty strojní TU v Liberci

Organizační řád Fakulty strojní TU v Liberci Organizační řád Fakulty strojní TU v Liberci Část první Článek 1 Základní ustanovení (1) Organizační řád Fakulty strojní TU v Liberci (dále jen organizační řád ) upravuje postavení a činnost jednotlivých

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA DOPRAVNÍ Prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek děkan

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA DOPRAVNÍ Prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek děkan ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA DOPRAVNÍ Prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek děkan Opatření d ě k a n a č. 1/2013 o působnosti proděkanů, tajemníka fakulty a vedoucích ústavů Českého vysokého učení

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. , s.r.o. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR PRO ROK 2011 Praha 2010 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. AKTUALIZACE

Více

Fakulty sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Fakulty sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem AKTUALIZACE Dlouhodobého záměru Fakulty sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem na léta 2011-2015 pro rok 2013 Aktualizaci Dlouhodobého záměru Fakulty sociálně ekonomické

Více

rtd Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast Ing. David Koppitz

rtd Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast Ing. David Koppitz Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast rtd PS3: Vzdělávání a využití památek pro vzdělávání a rozvoj kreativního průmyslu Ing. David Koppitz Zásadní problémy

Více

Plán realizace strategického záměru

Plán realizace strategického záměru Plán realizace strategického záměru Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně pro rok 2017 Schváleno Akademickým senátem PEF MENDELU dne 30 ledna 2017. Doc. Ing. Arnošt Motyčka, CSc. děkan

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Slezské univerzity v Opavě

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Slezské univerzity v Opavě Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Slezské univerzity v Opavě Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné pro rok 2015 Karviná,

Více

Institucionální plán Vysoké školy polytechnické Jihlava pro rok 2014

Institucionální plán Vysoké školy polytechnické Jihlava pro rok 2014 č. j. VŠPJ/03371/2013 Institucionální plán Vysoké školy polytechnické Jihlava pro rok 2014 Projednaný ve Správní radě VŠPJ dne 15. října 2013 Schválený v Akademickém senátu VŠPJ dne 21. října 2013 Jihlava,

Více

Obecná ustanovení. 1. Působnost a zásady směrnice

Obecná ustanovení. 1. Působnost a zásady směrnice Základní škola a Mateřská škola Chlebičov, příspěvková organizace, Školní 105, 747 32 Chlebičov 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 115 /2015 A.1. A5 Vypracoval: Schválil: Mgr. Milena Široká, ředitelka školy Ilja

Více

Městská část Praha 12 - zřizovatel příspěvkové organizace ZŘIZOVACÍ LISTINA. příspěvková organizace MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12

Městská část Praha 12 - zřizovatel příspěvkové organizace ZŘIZOVACÍ LISTINA. příspěvková organizace MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 ZŘIZOVACÍ LISTINA příspěvkové organizace MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 usnesením Zastupitelstva městské části Praha 12 č. 327/2009 ze dne 22.09.2009 mění zřizovací listinu Mateřské školy Oáza v Praze 12 v souladu

Více

Grantová agentura MU (GA MU)

Grantová agentura MU (GA MU) Směrnice MU č. 6/2012 Grantová agentura MU (GA MU) (ve znění účinném od 12. 9. 2012) Podle 10 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (dále jen zákon o vysokých

Více

PRAVIDLA HOSPODAŘENÍ ČVUT

PRAVIDLA HOSPODAŘENÍ ČVUT Příloha č. 4 ke statutu ČVUT PRAVIDLA HOSPODAŘENÍ ČVUT Článek 1 Obecná ustanovení 1. V oblasti hospodaření se ČVUT řídí zákonem, dalšími obecně závaznými právními předpisy, vnitřními předpisy ČVUT a příkazy

Více

Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013

Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013 Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013 Program EFEKT slouží k zvýšení úspor energie a využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie. Je zaměřen

Více

Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci.

Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci. Život podniku Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci. Nové podmínky 20. a 21. století nutí podniky

Více

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov METODY UČENÍ V PROFESNĚ ZAMĚŘENÉM VZDĚLÁVÁNÍ JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov INOVACE VÝSTUPŮ, OBSAHU A METOD BAKALÁŘSKÝCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL NEUNIVERZITNÍHO TYPU,

Více

1 Východiska. 2 Institucionální ukazatele výkonu

1 Východiska. 2 Institucionální ukazatele výkonu INSTITUCIONÁLNÍ ROZVOJOVÝ PLÁN MASARYKOVY UNIVERZITY NA ROK 2012 1 Východiska Masarykova univerzita se bude v roce 2012 vyrovnávat s významnými změnami vnějšího rámce svého fungování, jež zásadně ovlivňují

Více

Institucionální plán pro rok 2014

Institucionální plán pro rok 2014 Institucionální plán pro rok 2014 Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc., rektor Projednáno AS VŠCHT Praha 29. 10. 2013 1 Institucionální plán Vysoké školy chemicko-technologické v Praze pro r. 2014

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014 Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu Senát PČR 10. 4. 2014 Systém výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI) v ČR Legislativa VaVaI zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experiment. vývoje

Více

Zakládání právnických osob v podmínkách Univerzity Pardubice. Liberec, 20. 4. 2011

Zakládání právnických osob v podmínkách Univerzity Pardubice. Liberec, 20. 4. 2011 Zakládání právnických osob v podmínkách Univerzity Pardubice Liberec, 20. 4. 2011 Osnova prezentace 1. Platná legislativa (národní a interní) 2. Možné formy účasti UPa v zakládané právnické osobě 3. Současné

Více

MASARYKOVY UNIVERZITY

MASARYKOVY UNIVERZITY INSTITUCIONÁLNÍ PLÁN MASARYKOVY UNIVERZITY NA ROK 2015 Východiska Rok 2015 bude pro Masarykovu univerzitu rokem bilancování a vyhodnocování současné pětileté strategie a rovněž i obdobím definování priorit

Více

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH I. Obecná část Finanční kontrola, vykonávaná podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o finanční kontrole)

Více

Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem

Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Řídicí orgán OP VaVpI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OP VaVpI Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem Identifikace

Více

Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky

Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky Vlastnictví lesů v České republice Přehled lesů ve správě Lesů ČR Hospodaření v lesích zajišťuje celkem 77 lesních správ a 5 lesních závodů.

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020

KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020 KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020 Vypracoval: Ing. Radomil Poles OBSAH Úvod... 2 1 Stručná charakteristika současného stavu... 2 1.1 Současný stav... 2 1.2 Vzdělávací

Více

Městská část Praha 12 - zřizovatel příspěvkové organizace. Příloha usnesení zastupitelstva městské části Praha 12 č. 339/2009 ZŘIZOVACÍ LISTINA

Městská část Praha 12 - zřizovatel příspěvkové organizace. Příloha usnesení zastupitelstva městské části Praha 12 č. 339/2009 ZŘIZOVACÍ LISTINA Příloha usnesení zastupitelstva městské části Praha 12 č. 339/2009 ZŘIZOVACÍ LISTINA příspěvkové organizace MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 usnesením Zastupitelstva městské části Praha 12 č. 339/2009 ze dne 22.9.2009

Více

Statut Centra pokročilých inovačních technologií Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava

Statut Centra pokročilých inovačních technologií Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava VŠB-TUO Statut Centra pokročilých inovačních technologií VŠB-TUO Garant dokumentu: Účinnost dokumentu od: 31.3.2009 Statut Centra pokročilých inovačních technologií Vysoké školy báňské - Technické univerzity

Více

z ř i z o v a c í l i s t i n u

z ř i z o v a c í l i s t i n u Příloha č. 1 k usnesení ZHMP č. 15/5 ze dne 29. 3. 2012 Zastupitelstvo hlavního města Prahy vydává na základě ustanovení 59 odst. 2 písm. i) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších

Více

Osnova projektu pro podopatření

Osnova projektu pro podopatření Osnova projektu pro podopatření 1.3.3. 1. Název projektu 1.1. Stručný a výstižný název projektu - uveďte, stručný a výstižný název projektu, návaznost projektu k prioritě, opatření, podopatření a investičnímu

Více

Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci

Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ, UMĚLECKÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY STROJNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI NA OBDOBÍ

Více

Organizační řád Ústavu technické a experimentální fyziky Českého vysokého učení technického v Praze

Organizační řád Ústavu technické a experimentální fyziky Českého vysokého učení technického v Praze Organizační řád Ústavu technické a experimentální fyziky Českého vysokého učení technického v Praze Preambule Ústav technické a experimentální fyziky Českého vysokého učení technického v Praze (dále jen

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta. Rozvoj podnikatelské činnosti ve vybraném regionu

Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta. Rozvoj podnikatelské činnosti ve vybraném regionu Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Studijní obor: Veřejná správa a regionální rozvoj Teze k diplomové práci na téma: Rozvoj podnikatelské činnosti ve vybraném regionu Autor

Více

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015 2017

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015 FAKULTA VOJENSKÉHO LEADERSHIPU UNIVERZITA OBRANY AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015 Brno, 2014

Více

Institucionální rozvojový plán Ostravské univerzity pro rok 2013

Institucionální rozvojový plán Ostravské univerzity pro rok 2013 Institucionální rozvojový plán Ostravské univerzity pro rok 2013 Ostravská univerzita předkládá Institucionální rozvojový plán pro rok 2013, plně vycházející z aktivit stanovených v Aktualizaci dlouhodobého

Více

Organizační výstavba podniku

Organizační výstavba podniku Organizační výstavba podniku Proč je potřeba organizovat Jak se postupuje při tvorbě organizační struktury Co je výsledkem organizování Ovlivňují organizaci právní předpisy? Proč je potřeba organizovat

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Slezské univerzity v Opavě

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Slezské univerzity v Opavě Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Slezské univerzity v Opavě Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné pro rok 2013 Karviná

Více

ROZPOČET. na rok 2011

ROZPOČET. na rok 2011 č. j. KR/11/00106 11/02424 VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA ROZPOČET Vysoké školy polytechnické Jihlava na rok 2011 Projednaný ve Správní radě VŠPJ dne 2. května 2011 Schválený v Akademickém senátu VŠPJ

Více

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 25. června 2010

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu č.j.: 59305/03/3900/1000 PID: MIPOX00I4ZP4

Ministerstvo průmyslu a obchodu č.j.: 59305/03/3900/1000 PID: MIPOX00I4ZP4 Ministerstvo průmyslu a obchodu č.j.: 59305/03/3900/1000 PID: MIPOX00I4ZP4 V Praze dne 17. prosince 2003 Rozhodnutí č. 271/2003 ministra průmyslu a obchodu, kterým se vydává Statut Agentury pro podporu

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období Aktualizace pro rok 2017

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období Aktualizace pro rok 2017 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období 2016 2020 Aktualizace pro rok 2017 Verze: 1 Platnost: 1. 1. 2017 Zpracovali: RNDr. Josef

Více

Strategie VŠTE 2010-2015

Strategie VŠTE 2010-2015 Strategie VŠTE 2010-2015 PREAMBULE: Tento dokument vymezuje pohled vrcholového vedení Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích (dále jen VŠTE ) na dlouhodobé směřování vysoké školy v

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Spisový znak Skartační znak 273 /12 A.1.

Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Spisový znak Skartační znak 273 /12 A.1. Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Spisový znak Skartační znak 273 /12 A.1. A5 Vypracoval: Mgr. Ivana Málková ředitelka školy Schválil: Mgr. Ivana

Více

SEKTOROVÁ DOHODA. pro zemědělství

SEKTOROVÁ DOHODA. pro zemědělství SEKTOROVÁ DOHODA pro zemědělství Sektorová dohoda vznikla v rámci projektu Sektorové dohody jako nástroj sociálního dialogu při řešení dlouhodobých problémů v oblasti rozvoje lidských zdrojů Číslo projektu:

Více

2!"#$ &'()&)'#! )*'*&+$

2!#$ &'()&)'#! )*'*&+$ 0123425267 9 951 5 793 722 2 51 2!"#$ &'()&)'#! )*'*&+$,9-.2 / 01 26526 123451212 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační a další tvůrčí činnosti Fakulty managementu a ekonomiky

Více

MIKROEKNOMIKA I. Základy teorie a typologie neziskových organizací

MIKROEKNOMIKA I. Základy teorie a typologie neziskových organizací MIKROEKNOMIKA I Základy teorie a typologie neziskových organizací Opodstatnění existence neziskových organizací 1) Opodstatnění svobody sdružování Brzdy svobody sdružování Charita a filantropie Kořeny

Více

KONCEPCE ROZVOJE KATEDRY ATS MANAGEMENT NA FPH VŠE :

KONCEPCE ROZVOJE KATEDRY ATS MANAGEMENT NA FPH VŠE : KONCEPCE ROZVOJE KATEDRY ATS MANAGEMENT NA FPH VŠE : I. EKONOMICKÉ POSLÁNÍ OBORU ARTS-MANAGEMENT Management kultury ve smyslu využití ekonomického potenciálu kulturních statků v oblasti hmotné i živé kultury,

Více

STATUT INSTITUTU PRO KRIMINOLOGII A SOCIÁLNÍ PREVENCI

STATUT INSTITUTU PRO KRIMINOLOGII A SOCIÁLNÍ PREVENCI I n s t r u k c e Ministerstva spravedlnosti ze dne 20. června 2014, č. j. IKSP 202/2014, kterou se vydává STATUT INSTITUTU PRO KRIMINOLOGII A SOCIÁLNÍ PREVENCI Zveřejněno ve Sbírce Instrukcí a sdělení

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Jakub Černík regionální projektový manažer, Brno 24.2. 2016 Školicí střediska Výzva II

Více

Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb.

Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb. Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb., Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle

Více

Dlouhodobý plán - koncepční záměry a úkoly v období Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Liberec, Husova 142/44

Dlouhodobý plán - koncepční záměry a úkoly v období Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Liberec, Husova 142/44 Dlouhodobý plán - koncepční záměry a úkoly v období 2014 2017 Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Liberec, Husova 142/44 Koncepční záměry a úkoly v období 2014-2017 strana 1 Oblast řízení a správy

Více

Institucionální rozvojový plán

Institucionální rozvojový plán Institucionální rozvojový plán Vysoké školy chemicko-technologické v Praze pro rok 2013 Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc., rektor Projednáno AS VŠCHT Praha 30. 10. 2012 Institucionální rozvojový

Více

STATUT CENTRA NOVÝCH TECHNOLOGIÍ VE STROJÍRENSTVÍ FAKULTY STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

STATUT CENTRA NOVÝCH TECHNOLOGIÍ VE STROJÍRENSTVÍ FAKULTY STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Akademický senát Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně podle článku 6, odstavce 5 Statutu FSI VUT projednal dne 5. 12. 2013 návrh tohoto statutu a děkan Fakulty strojního inženýrství

Více

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr UNICORN COLLEGE 2010 Unicorn College, V Kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Hlavní projekt: Unicorn College Projekt: Název: Autor: Jiří Kleibl, Jan Čadil, Marek Beránek Naše značka: Kontakt: UCL/DZ2010 E-mail:

Více

LESY ČESKÉ REPUBLIKY, s. p. Ing. Zuzana Neznajová Semenářský závod v Týništi nad Orlicí

LESY ČESKÉ REPUBLIKY, s. p. Ing. Zuzana Neznajová Semenářský závod v Týništi nad Orlicí LESY ČESKÉ REPUBLIKY, s. p. Ing. Zuzana Neznajová Semenářský závod v Týništi nad Orlicí Úloha SZ Týniště nad Orlicí ve schválené koncepci genetiky Vracíme české osivo zpět do českých lesů. 1 Semenářský

Více

Přerov. projednáno a schváleno Akademickou radou VŠLG

Přerov. projednáno a schváleno Akademickou radou VŠLG Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na rok 2015. Přerov projednáno a schváleno Akademickou radou

Více

NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH

NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR OPERAČNÍ PROGRAM LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Odbor regionální politiky Konference 10. června 2015 TÉMATA PREZENTACE Metodiky

Více

FAKULTA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. REGIONÁLNÍ CENTRUM VaV

FAKULTA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. REGIONÁLNÍ CENTRUM VaV ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE FAKULTA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ REGIONÁLNÍ CENTRUM VaV Operačního programu VAVPI Prioritní osa 2 Článek I. Obecná ustanovení 1. Centrum ekologických aplikací v krajině (dále

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Stavebního a bytového družstva Mladá Boleslav

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Stavebního a bytového družstva Mladá Boleslav ORGANIZAČNÍ ŘÁD Stavebního a bytového družstva Mladá Boleslav I. Úvodní ustanovení Čl. 1 Účel organizačního řádu 1. Organizační řád jako základní norma zasahuje do všech oblastí a činností v procesu řízení

Více

Monitoring. dotačních příležitostí. Obsah. Číslo: 01/2015 Datum vydání: 6. 1. 2015

Monitoring. dotačních příležitostí. Obsah. Číslo: 01/2015 Datum vydání: 6. 1. 2015 Číslo: 01/2015 Datum vydání: 6. 1. 2015 Monitoring gg dotačních příležitostí Obsah 1. Hamonogram výzev Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost... 3 2. Program Inovace... 4 3. Program

Více

HISTORIE A SOUČASNOST STÁTNÍ LESNICKÉ POLITIKY ČR

HISTORIE A SOUČASNOST STÁTNÍ LESNICKÉ POLITIKY ČR HISTORIE A SOUČASNOST STÁTNÍ LESNICKÉ POLITIKY ČR Ing. František Morávek Stav lesnické politiky před revolucí 1989 Státní lesnická politika neexistovala Existence resortních výhledů ze statistik a SLHP

Více

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 29. července 2013

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011 4. 6. 2012 projednal a schválil Akademický senát AMU 6. 6. 2012 projednala a vzala na vědomí Správní rada AMU 14. 6. 2012 projednala Umělecká rada

Více

ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE FAKULTY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE FAKULTY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STATUT FAKULTY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE STATUT FAKULTY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE Praha 2008 STATUT FAKULTY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ

Více

Studijní texty. Téma: Vzdělávání a příprava obyvatelstva v oblasti bezpečnosti a obrany státu

Studijní texty. Téma: Vzdělávání a příprava obyvatelstva v oblasti bezpečnosti a obrany státu Studijní texty Název předmětu: Řízení bezpečnosti Téma: Vzdělávání a příprava obyvatelstva v oblasti bezpečnosti a obrany státu Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

AKTUALIZACE Dlouhodobého záměru

AKTUALIZACE Dlouhodobého záměru AKTUALIZACE Dlouhodobého záměru Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem na léta 2011-2015 2012 Aktualizaci Dlouhodobého záměru Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem na léta

Více

Aktualizace dlouhodobého záměru

Aktualizace dlouhodobého záměru Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační a další tvůrčí činnosti FAKULTY VOJENSKÝCH TECHNOLOGIÍ na rok 2016 Brno 2016 Úvod Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké,

Více