OBSAH 2 1 PREAMBULE 3 2 LEGISLATIVNÍ RÁMEC EXISTENCE ŠLP ML KŘTINY NA MENDELU, PŘEDPISY SOUVISEJÍCÍ 4 3 VÝCHOZÍ UKAZATELE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU 6

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBSAH 2 1 PREAMBULE 3 2 LEGISLATIVNÍ RÁMEC EXISTENCE ŠLP ML KŘTINY NA MENDELU, PŘEDPISY SOUVISEJÍCÍ 4 3 VÝCHOZÍ UKAZATELE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU 6"

Transkript

1

2 Obsah OBSAH 2 1 PREAMBULE 3 2 LEGISLATIVNÍ RÁMEC EXISTENCE ŠLP ML KŘTINY NA MENDELU, PŘEDPISY SOUVISEJÍCÍ 4 3 VÝCHOZÍ UKAZATELE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU 6 4 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU ÚČELOVÉHO ZAŘÍZENÍ Hlavní aktivity ÚČ dovnitř i vně univerzity Materiálně-technické zázemí ÚČ Personální zabezpečení ÚČ Organizace ÚČ Financování ÚČ Klady a zápory ÚČ SWOT analýza ÚČ Analýza doplňkové činnosti Právní zakotvení doplňkové činnosti Pravidla pro účtování vedlejší činnosti Stěžejní aktivity doplňkové činnosti Kvantifikace současné doplňkové činnosti Materiálně-technické zázemí doplňkové činnosti Personální zabezpečení a organizace doplňkové činnosti Financování doplňkové činnosti SWOT analýza doplňkové činnosti Dílčí závěr 18 5 KONCEPCE ROZVOJE ÚČELOVÉHO ZAŘÍZENÍ Struktura perspektivních aktivit účelové činnosti dle studijních programů a z pohledu dovnitř a vně univerzity Rozvoj materiálně-technického zázemí ÚČ Personální zabezpečení ÚČ Organizace účelové činnosti Financování ÚČ Přínos navrhovaných změn pro zajištění účelové činnosti Koncepce rozvoje doplňkové činnosti Strategické cíle Výčet kvantifikace stěžejních perspektivních aktivit doplňkové činnosti Materiálně-technické zázemí Zajištění aktivit doplňkové činnosti Organizační model účelového zařízení, personální zabezpečení Financování a ekonomika Shrnutí přínosů opatření vymezených koncepcí rozvoje 27 Nedílné součásti: 1. Koncepce účelové činnosti LDF MENDELU 2. Organizační schéma platné pro období od Kapitola: Obsah

3 1 Preambule Tento koncepční materiál vznikl pod vedením prorektora pro ÚZ prof. Ing. Jindřicha Nerudy, CSc., a to na základě zadání vedení Mendelovy univerzity v Brně. Práce vychází z poznatků a fungování účelového zařízení MENDELU Školního lesního podniku Masarykův les Křtiny. Účelem elaborátu je všeobecné zhodnocení činnosti vysokoškolského lesního statku v období jmenování nového ředitele a definování základních kvalitativních a kvantitativních principů budoucího rozvoje účelového zařízení a posílení jeho významu v pedagogické, vědecké a hospodářské činnosti. Na tuto práci musí navazovat podrobné, věcně a odborně zaměřené programy, ve kterých budou definována konkrétní opatření, vedoucí k restrukturalizaci podniku a stabilizaci jeho funkcí v prostředí všeobecné krize společnosti. Kapitola: Preambule 3

4 2 Legislativní rámec existence ŠLP ML Křtiny na MENDELU, předpisy související Zákon o vysokých školách č. 111/1998 Sb. Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny (ŠLP) je účelovým zařízením Mendelovy univerzity v Brně (MENDELU). Zřízen na základě zákona o vysokých školách č. 111/1998 Sb., kde se v 35 se konstatuje: (1) Vysokoškolský zemědělský nebo lesní statek je pracoviště veřejné vysoké školy, kde se uskutečňuje praxe studentů studijních programů v oblasti zemědělství, veterinárního lékařství a hygieny nebo lesnictví a v návaznosti na tyto studijní programy se vykonává výzkumná nebo vývojová činnost. (2) O zřízení, sloučení, splynutí, rozdělení nebo zrušení vysokoškolského zemědělského nebo lesního statku rozhoduje na návrh rektora akademický senát veřejné vysoké školy. (3) V čele vysokoškolského zemědělského nebo lesního statku je ředitel, kterého jmenuje a odvolává rektor. (4) Ředitel vysokoškolského zemědělského nebo lesního statku je oprávněn jednat jménem veřejné vysoké školy pouze ve věcech, o nichž to stanoví vnitřní předpis této školy. Kapitola: Legislativní rámec existence ŠLP ML Křtiny na MENDELU, předpisy 4 související

5 Statut MENDELU, registrovaný na MŠMT ČR dne , včetně změn následujících Ve statutu MENDELU je ŠLP řešen: - v článku 4 začlenění ŠLP do organizační struktury MENDELU, - v článku 6 postavení ředitele ŠLP, jeho řídící působnost, odpovědnost, pravomoci a povinnosti, - v článku 10 vnitřní předpisy MENDELU (směrnice o pravidlech hospodaření) a další předpisy (i celoškolských pracovišť univerzity, např. organizační řád ŠLP, - v článku 23 hospodaření, rozpočet a finanční řízení. Organizační řád ŠLP ML Křtiny, č. j. 896/99, resp. č. j. 105/ , schválený Akademickým senátem MENDELU dne , včetně změn následujících Organizační řád ŠLP detailně rozpracovává předchozí odstavce Statutu MENDELU, zejména stanoví zřizovatele, právní postavení, poslání a předmět činnosti, organizaci a řízení, organizaci a zaměstnance (včetně odměňování), tvorbu plánů činnosti, nakládání s majetkem a pravidla hospodaření, pravidla činnosti Poradního sboru ŠLP. Rozhodnutí rektora MENDELU č. 6/2003 Organizace a zajištění účelové činnosti na školních podnicích MENDELU ze dne Rozhodnutí rektora č. 6/2003 vymezuje obsah účelové činnosti na školních podnicích, její časové vymezení a lokalizaci, systém plánování a stanovení jmenovitých úkolů a financování. Kapitola: Legislativní rámec existence ŠLP ML Křtiny na MENDELU, předpisy související 5

6 3 Výchozí ukazatele dlouhodobého záměru Základním východiskem pro stanovení koncepce hlavní a doplňkové činnosti na ŠLP MENDELU jsou strategické dokumenty univerzity: - Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Mendelovy univerzity v Brně pro období , formulující dlouhodobé cíle univerzity, - Koncepce rozvoje Mendelovy univerzity v Brně na léta , stanovující poslání a vize univerzity, využívající analýz vnějšího a vnitřního prostředí pro identifikaci příležitosti univerzity a odhalení slabých míst, - Koncepce účelové činnosti Lesnické a dřevařské fakulty na ŠLP Masarykův les Křtiny ze dne , formulující požadavky na zabezpečení účelové činnosti, - Inventarizace a koncepce spolupráce ústavů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU se Školním lesním podnikem Masarykův les Křtiny ze dne 25. listopadu 2008, aktualizovaná v srpnu 2012, - držení prestižních ekologických certifikátů FSC (od roku 1997) a PEFC (od roku 2003). 6 Kapitola: Výchozí ukazatele dlouhodobého záměru

7 ŠLP MENDELU jako organizační součást univerzity účelové zařízení podílející se na vytváření podmínek pro praktickou výuku posluchačů i pro bádání studentů a pedagogů, podporuje výše uvedené záměry a zajišťuje jejich řádné naplňování. Kapitola: Výchozí ukazatele dlouhodobého záměru 7

8 4 Analýza současného stavu účelového zařízení Analýza účelové činnosti Hlavní aktivity ÚČ dovnitř i vně univerzity ŠLP je účelovým zařízením, je organizační součástí MENDELU, ve které se v součinnosti se všemi vědeckopedagogickými pracovišti univerzity, zejména s Lesnickou a dřevařskou fakultou (LDF), uskutečňuje praktická výuka, praxe a experimentální práce v rámci řešení závěrečných a disertačních prací posluchačů, také výzkumná, vývojová, demonstrační a poradenská činnost. Pro naplňování tohoto poslání vytváří ŠLP podmínky v lesních porostech, v provozech dřevařské výroby i v ostatních vykonávaných činnostech, jak stanovuje zákon č. 111/1998 Sb., Statut MENDELU a Organizační řád ŠLP. Účelová činnost je vždy definována jako činnost hlavní. Při jejím naplňování se jedná především o: - zabezpečování podmínek pro praktická cvičení a praxe posluchačů MENDELU i dalších domácích a zahraničních univerzit a škol v lesnických, dřevařských a ostatních provozech, - zakládání, obnovování, udržování a provozování demonstračních a pokusných ploch, výukových polygonů, arboret, pokusných školek, semenných sadů, pokusných a ověřovacích úseků lesních cest a dalších zařízení sloužících výuce a výzkumu, 8 Kapitola: Analýza současného stavu účelového zařízení

9 - péči o přírodní rezervace a chráněná území a související monitorovací plochy, - péči o estetické, krajinotvorné, vzdělávací a mimoprodukční funkce lesa, zvláštní péče je věnována Lesnickému Slavínu, - výkony pracoviště účelové činnosti zvláště odborné exkurze domácí i zahraniční, školení, demonstrace inovací, poradenství a prezentaci výsledků univerzitního i vlastního výzkumu, - zajišťování zázemí studentů a učitelů při výukových a výzkumných aktivitách. Praktická výuka a experimentální práce posluchačů, pedagogů a vědeckých pracovníků musí zasahovat i do oblasti doplňkové činnosti ŠLP. Výuka v oblasti systému manažerského řízení podniku musí propojit teorii ekonomických, matematických, statistických a lesnických disciplín s praxí Materiálně-technické zázemí ÚČ K zajištění účelové činnosti může ŠLP využívat veškerý obhospodařovaný movitý a nemovitý majetek MENDELU, využívá know-how a výsledky práce svých organizačních jednotek polesí a specializovaných středisek. Základem je ha lesních porostů s neopakovatelnou biodiverzitou, dále pak výzkumná stanice Křtiny (lesní lanovky LARIX a další mechanizace), pila Olomučany, střediska lesních školek, péče o krajinu, arboret a vzrostlé zeleně, dopravy a manipulace dříví, autodílny, v neposlední řadě vzdělávací a kongresové centrum zámek Křtiny. K dispozici je databáze údajů a informací, včetně archivu účelové činnosti, počínajícím v roce Personální zabezpečení ÚČ Veškerou činnost na ŠLP řídí ředitel podniku, jmenovaný rektorem MENDELU, kterému je také odpovědný za chod podniku a jeho výsledky, dosahované v oblasti účelové i doplňkové činnosti. Pro vedení, organizaci, koordinaci a zabezpečování úkolů účelové činnosti je zřízena pozice zástupce ředitele pro účelovou činnost, který odpovídá řediteli podniku. Tento zástupce ředitele je současně vedoucím účelového oddělení, ve kterém je systemizované místo na zkrácený úvazek pro odborného pracovníka a archiváře. Do naplňování úkolů účelové činnosti se dle potřeby a vznesených požadavků zapojují všichni THZ a při ukázkách i přední dělníci ŠLP, OSVČ a dodavatelé ŠLP. Zástupce ředitele pro účelovou činnost zajišťuje podle schváleného rozpočtu řádné hospodaření s prostředky určenými pro účelovou činnost, a to v souladu s interními předpisy univerzity i platnou legislativou, včetně správy majetku v rámci účelového oddělení. Zástupce ředitele pro účelovou činnost úzce spolupracuje při zabezpečování plnění úkolů s prorektorem pro účelová zařízení, s děkany fakult či jejich zástupci, především s vedením Lesnické a dřevařské fakulty. Zástupce ředitele pro účelovou činnost vykonává v rámci ŠLP další činnosti, např. odpovídá za PR podniku, garantuje plnění ustanovení platného LHP, evidenci a práci se sadebním materiálem a semennými zdroji. Tyto znalosti a informace využívá i při organizaci akcí účelové činnosti, resp. při praktické výuce posluchačů v terénu a při odborných exkurzích Organizace ÚČ Organizace a zajištění hlavní účelové činnosti jsou podrobně popsány v Rozhodnutí rektora č. 6/2003. Kapitola: Analýza současného stavu účelového zařízení 9

10 ŠLP uskutečňuje své poslání v hlavní účelové činnosti podle schválených ročních plánů činnosti, které navazují na dlouhodobé plány rozvoje MENDELU, na dlouhodobé záměry dalších organizačních částí univerzity a na decenální LHP. Plán hlavní účelové činnosti vždy obsahuje věcné vymezení jednotlivých úkolů účelové činnosti, náklady a zdroje jejich financování, tyto úkoly jsou stanoveny zejména z požadavků LDF, ale i jiných fakult (např. ZF). Za zpracování ročního plánu odpovídá ředitel, obsah, formu a realizační termíny určuje rektor MENDELU. Příprava plánu hlavní účelové činnosti se uskutečňuje pod gescí prorektora pro účelová zařízení, a to v součinnosti se zástupcem ředitele pro účelovou činnost, představiteli ústavů fakult a s příslušnými děkany. Plán nabývá účinnosti po schválení rektorem, a to po předchozím vyžádání stanoviska děkanů, ředitele ŠLP a po projednání v Poradním sboru ŠLP. Slnění schválených záměrů je po ukončení roku podrobně vyhodnoceno v tzv. komplexním rozboru, který je předkládán školním podnikem Financování ÚČ Základními zdroji financování ÚČ mohou být: - podíl z příspěvku MŠMT ČR na studenta z rozpočtu MENDELU, resp. LDF, - finanční prostředky z vedlejší hospodářské činnosti ŠLP, - prostředky z poskytovaných služeb v zařízeních ÚČ (např. vstupné do arboret), - dotace na výzkum a granty, - dary Klady a zápory ÚČ Při hodnocení kladů a záporů hlavní účelové činnosti je třeba vycházet z několika předpokladů: - ŠLP Křtiny je účelovým zařízením MENDELU, sloužícím především jako praktická a materiální základna pedagogického procesu jednotlivých fakult MENDELU, především LDF, je také prostorem pro realizaci výzkumu prováděného pedagogy MENDELU, případně jejich partnerů z jiných domácích a zahraničních univerzit, - ŠLP je také hospodářskou výrobní jednotkou, kterou je nutno chápat z pohledu Obchodního zákoníku jako podnikatelský subjekt. Musí se odborné i laické veřejnosti prezentovat, jako vysoce erudovaný správce lesního majetku se zvláštním posláním, - výsledky jeho účelové i doplňkové činnosti musí být příkladné pro ostatní podnikatelské subjekty a vlastníky lesů, musí v nich vyvolat zájem o výsledky výzkumu a produkované absolventy, - způsobem obhospodařování majetku ukazuje ŠLP přívětivou tvář vůči občanům žijícím v regionu nebo jeho návštěvníkům, - veškeré činnosti ŠLP musí být prováděny tak, aby byly využitelné v praktické výuce a současně vytvářely optimální výsledky hospodaření. Mezi klady patří: - možnost studia historických podkladů a navázání na tradice, - jako hospodářský subjekt spadá bezvýhradně do majetku a pravomoci MENDELU, - rozsáhlý majetek s vysokým duchovním a hospodářským potenciálem, - dlouhodobá kontinuita hospodaření od roku 1923, při kterém se využívá diverzity přírodních podmínek a způsobů obhospodařování vhodných pro výuku, 10 Kapitola: Analýza současného stavu účelového zařízení

11 - dochovaná a soustavně rozšiřovaná síť maloplošných zvláště chráněných území a velkoplošná zvláště chráněná území, vše bez hospodářských zásahů, - velké množství dlouhodobě sledovaných výzkumných ploch a demonstračních objektů, - dlouhodobě vysoký počet studentohodin při výkonu stáží, praxí všeho druhu a cvičení studentů, dosahovaný ve výborné spolupráci s LDF a ostatními fakultami MENDELU, dalšími českými i zahraničními univerzitami, také středními odbornými školami, - dosahovaný vysoký počet řešených závěrečných a disertačních prací, - množství řešených výzkumných projektů vědci MENDELU i např. výzkumníky výzkumné stanice Křtiny, - vysoký počet domácích i zahraničních odborných exkurzí, - pořádané propagační a prezentační akce, aktivní činnost v oblasti PR. Mezi zápory patří: - nevyužívání všech možností ve výuce a výzkumné činnosti ze strany fakult, resp. externích subjektů, - vysoký počet studentohodin není podrobován analýze, která by objektivně hodnotila kvalitu poskytnuté služby ze strany ŠLP a která by přinášela MENDELU a ŠLP zpětný efekt, - ŠLP se jen malou měrou podílí na vyhlašování témat závěrečných a disertačních prací, které by měly efektivní přínos pro hospodaření podniku (řešení a optimalizace vlastních vnitropodnikových procesů), - malé využívání THZ ŠLP v pedagogickém procesu na MENDELU, - neposuzování možnosti přednostního umístění na MENDELU řešených výzkumných úkolů do porostů a zařízení ŠLP Křtiny, - nevyrovnanost demonstračních objektů dle jednotlivých studijních programů, zejména nedostatek demonstračních objektů dřevařských, - nedostatečná koordinace aktivit, - špatná komunikace mezi subjekty na úrovni vrcholového managementu ŠLP a LDF, - nemožnost dosáhnout jako přímý žadatel na dotační tituly a prostředky EU, - neexistence systému investičního zajištění potřeb účelové činnosti, - zdánlivý nedostatek finančních prostředků. Závěrem je nutné konstatovat, že zatímco v Organizačním řádu ŠLP se objevují v souvislosti s hlavní účelovou činností formulace typu ŠLP zabezpečuje, uskutečňuje, vykonává, tak v Rozhodnutí rektora č. 6/2003 se role ŠLP víceméně zužuje na dodavatele služeb požadovaných a placených fakultami dle plánu účelové činnosti. Zatímco ŠLP disponuje potenciálem spíše majetkovým, materiálním a provozním, fakulty vědomostním. V roce 2011 došlo k posunu v propojení těchto potenciálů, hlavní účelová činnost nebyla pokryta finančními prostředky z LDF, ale byla financována z vedlejší hospodářské činnosti ŠLP. Ve složitých podmínkách současného konkurenčního prostředí a pokračující ekonomické krize je nezbytně nutné pro budoucnost MENDELU i LDF využít ŠLP jako silnou stránku univerzity posílit zde praktickou výuku a vědecké bádání. Tomuto cíli zajisté bude sloužit i nový projekt Inovace biologických a lesnických disciplín pro vyšší konkurenceschopnost v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, který LDF získala. Další úspěšný rozvoj účelové činnosti na ŠLP je spjat s odpovědností, dohodou, vstřícnými vztahy a širokou kooperací v rámci MENDELU, především s LDF. Kapitola: Analýza současného stavu účelového zařízení 11

12 4.1.7 SWOT analýza ÚČ S SILNÉ STRÁNKY - Historie, tradice a zkušenosti - Kontinuita přírodě blízkého lesního hospodářství - Hospodářské zázemí doplňkové činnosti, využitelné pro financování ÚČ - Databáze údajů výzkumu - Výroba lesní techniky - Množství demonstračních objektů - Diverzita přírodních podmínek - Estetická úprava lesů - Četnost chráněných území - Zkušený a fundovaný personál - Spolupráce se zahraničím - Blízkost univerzitě O PŘÍLEŽITOSTI - Rozšíření praktické výuky, praxí, stáží a vědeckovýzkumné činnosti, i pro studenty zahraniční - Prohloubení mezinárodní spolupráce v kooperaci s MENDELU - Vybudování vzorových lesnických (lesní školky) a dřevařských (centrum Útěchov) výukových objektů - Potenciál vzájemného personálního propojení, zejména s LDF - Projektové příležitosti - Spolupráce v oblasti PR - Rozšíření zájmu o ŠLP uvnitř i vně MENDELU - Odzkoušet v praxi modely hospodaření na lesnickém majetku W SLABÉ STRÁNKY - Nevyužívání všech možností na ŠLP ve výuce a výzkumné činnosti - Malé využívání zaměstnanců podniku v pedagogickém procesu LDF - Neupřednostňování umístění na MENDELU řešení výzkumných úkolů na ŠLP Křtiny - Nevyrovnanost demonstračních objektů dle jednotlivých studijních programů - Nemožnost dosáhnout na dotační tituly a prostředky EU jako přímý žadatel - Personální vztahy, koordinace T OHROŽENÍ - Nepříznivé hodnocení lesníka ve společnosti - Nejasná situace s dopadem programu NATURA 2000 na výuku v terénu - Možnost trvalého odříznutí od dotačních titulů a prostředků EU - Rozrůstání brněnské aglomerace a přílišné využití volnočasovými aktivitami - Nezájem pedagogů o ŠLP - Špatná komunikace mezi organizačními součástmi - Nepříslušnost vedoucích pracovníků ŠLP k akademické obci - Nedostatek finančních prostředků 12 Kapitola: Analýza současného stavu účelového zařízení

13 4.2 Analýza doplňkové činnosti Právní zakotvení doplňkové činnosti Zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách, 20 (1) Veřejná vysoká škola je povinna majetek užívat k plnění úkolů ve vzdělávací a výzkumné, vývojové a inovační, umělecké nebo další tvůrčí činnosti. Může jej užívat i k doplňkové činnosti v souladu s tímto zákonem. (2) V doplňkové činnosti veřejná vysoká škola vykonává za úplatu činnost navazující na její vzdělávací a výzkumnou, vývojovou a inovační, uměleckou nebo další tvůrčí činnost nebo činnost sloužící k účinnějšímu využití lidských zdrojů a majetku. Doplňková činnost nesmí ohrozit kvalitu, rozsah a dostupnost činností, k jejichž uskutečňování byla veřejná vysoká škola zřízena. (3) Veřejná vysoká škola není oprávněna k převzetí ručení za peněžitý dluh jiné osoby a ke zřízení zástavního práva k nemovitosti. Veřejná vysoká škola není oprávněna se stát společníkem veřejné obchodní společnosti nebo komplementářem komanditní společnosti. Dále veřejná vysoká škola není oprávněna vkládat do obchodní společnosti nebo družstva nemovité věci nabyté do vlastnictví veřejných vysokých škol z vlastnictví státu, poskytnutý příspěvek podle 18 odst. 3 a poskytnutou dotaci podle 18 odst. 4. Podmínkou peněžitých a nepeněžitých vkladů do právnických osob je stanovení pravidel vnitřním předpisem veřejné vysoké školy. (4) Stát neručí za závazky veřejné vysoké školy. (5) Veřejná vysoká škola účtuje v soustavě podvojného účetnictví, ve kterém je povinna důsledně oddělit náklady a výnosy spojené s doplňkovou činností. V ostatním platí pro veřejnou vysokou školu obecné předpisy o účetnictví. Organizační řád Školního lesního podniku Masarykův les Křtiny, č. j. 896/99 Článek 4 Poslání a předmět činnosti 1. Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny je součástí univerzity, na níž se v součinnosti s vědeckopedagogickými pracovišti univerzity a zejména s Lesnickou a dřevařskou fakultou, uskutečňují praktická výuka, praxe a experimentální práce v rámci řešení závěrečných a disertačních prací studentů, jakož i výzkumná, vývojová, demonstrační a poradenská činnost. Pro naplňování tohoto poslání vytváří ŠLP Křtiny podmínky v provozech lesní a dřevařské výroby i v ostatních provozech a činnostech. Z uvedených definic vyplývá, že majetkově, organizačně ani personálně nelze hlavní a doplňkovou činnost zpravidla oddělit. Existuje však povinnost účtovat tyto činnosti odděleně Pravidla pro účtování vedlejší činnosti V 51 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty jsou uvedena plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně. V odstavci 1, písm. f) je uvedeno, že mezi plnění osvobozená od DPH patří oblast výchovy a vzdělávání. Oblast výchovy a vzdělávání je v 57 zákona o DPH definována takto: - písm. c) vzdělávací činnost poskytovaná na vysokých školách, Kapitola: Analýza současného stavu účelového zařízení 13

14 - bod 1. v akreditovaných bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech, - bod 2. v programech celoživotního vzdělávání uskutečněných v rámci akreditovaných bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů, - bod 3. programech celoživotního vzdělávání uskutečňovaných podle zvláštních právních předpisů, - bod 4. v programech celoživotního vzdělávání uskutečňovaných jako Univerzita třetího věku. Z uvedených důvodů je nutné rozlišovat, účtovat a vykazovat činnosti na ŠLP takto: - hlavní činnost vzdělávání (na vstupu se DPH se neuplatňuje, zůstává součástí nákladů podniku včetně finančních toků, na výstupu jsou služby a zboží osvobozeny od DPH, - hlavní činnost věda, výzkum (DPH se uplatňuje jako v podnikatelské sféře), - doplňková (DPH se uplatňuje jako v podnikatelské sféře). Doplňková činnost je vymezena negativní formulací je to ta činnost, která neodpovídá definici hlavní činnosti Stěžejní aktivity doplňkové činnosti Organizační řád Školního lesního podniku Masarykův les Křtiny, č. j. 896/99 Doplňková činnost ŠLP Křtiny zahrnuje: - lesní a dřevařskou výrobu včetně prodeje produktů těchto výrob a obchodování s nimi, - služby pro lesní a dřevařskou výrobu, - hospodářské činnosti v pomocných provozech a činnosti rozvíjené pro efektivnější využití lidských a majetkových zdrojů svěřených univerzitou školnímu podniku Kvantifikace současné doplňkové činnosti Nejvýznamnější činností je péče o univerzitní lesní majetek o rozloze přes ha. Tržby společně s dodávkami surového dříví na pilu, která je samostatným střediskem podniku, dosahují cca 50 % obratu ročních výnosů podniku. Celkový roční obrat tržeb lesnických činností včetně realizace dříví v roce 2011 činil tis. Kč, tj. 44 % celkových tržeb. Zbývající část obratu v roce 2011 dosáhla výše tis. Kč, tj. 56 % celkových tržeb, tvořena byla dodávkou zboží, výrobků a služeb volně na lesnickou činnost navazujících, nebo s ní souvisejících. Činnosti, které dosahují řádově desítky procent ročního obratu výnosů podniku, jsou pilařská výroba, výroba strojů pro lesní hospodářství a obchodní činnost. Činnosti, které dosahují nad pět procent ročního obratu výnosů podniku (včetně vnitroslužeb), jsou pronájmy nemovitostí, stravovací služby, výroba okrasné zeleně a sazenic lesních dřevin, opravy a údržby strojů a staveb Materiálně-technické zázemí doplňkové činnosti Účelové poslání podniku se projevuje i v struktuře investičního majetku. U řady provozoven (pila, lesní školky, areál v Josefově) jsou vybudovány stavební objekty pro zázemí výuky a vědy v rozsahu, který svými náklady zatěžuje hospodaření podniku. V případě, že jsou tyto náklady hrazeny z doplňkové činnosti, projevuje se tato skutečnost ve snížené konkurenceschopnosti ve srovnání s obdobnými, ryze komerčními objekty. 14 Kapitola: Analýza současného stavu účelového zařízení

15 Z hlediska technologické vybavenosti byly provozovny v době instalace technologií vybaveny na úrovni doby. V současnosti se již výrazně projevilo provozní opotřebení na druhovací lince na pile v Olomučanech. Naopak moderní kompletní strojový a technologický park byl pořízen na středisko školek. Tyto základní prostředky nebudou intenzivně využívány vzhledem k produkční ploše školek 2,7 ha. Kulturní a vzdělávací středisko zámek ve Křtinách je dobudováno, zlepšení hospodářského výsledku by zřejmě přineslo zvýšení ubytovací kapacity. Náprava vyžaduje vypracování koncepce správy majetku, která musí navrhnout restrukturalizaci celé majetkové základny, včetně neproduktivního majetku. Koncepce svým přesahem naznačí optimalizaci budoucích investic a jejich bezpečnou návratnost. Kapitola: Analýza současného stavu účelového zařízení 15

16 4.2.6 Personální zabezpečení a organizace doplňkové činnosti Stávající organizační struktura a počet technickohospodářských zaměstnanců je zachycena níže v organizačním schématu Financování doplňkové činnosti Potenciální zdroje pro financování doplňkové činnosti podniku jsou: - vnitřní (z uhrazených faktur za plnění realizovaná v doplňkové činnosti), - vnější resortní (MŠMT ČR), - vnější mimorezortní (příspěvky na hospodaření v lesích, národní a operační programy), - vnější komerční (bankovní úvěry, leasingy). 16 Kapitola: Analýza současného stavu účelového zařízení

17 4.2.8 SWOT analýza doplňkové činnosti S SILNÉ STRÁNKY - Odborně zdatní a loajální zaměstnanci - Stabilní obchodní partneři se značným vlivem na trhu - Dobrý zdravotní a produkční stav lesa - Hustá a udržovaná lesná dopravní síť - Diverzifikace výroby - Vlastní bohatý zdroj surovin - Přiměřený nemovitý majetek O PŘÍLEŽITOSTI - Získání podpory z dotačních programů - Využít výběrová řízení pro snížení nákladů - Zapojení do mezinárodních lesnických a revitalizačních programů - Posílení konkurenceschopnosti prostřednictvím vzdělávání - Kooperace se silnými subjekty na trhu - Možnost zaujmout přední místo v problematice řešení celospolečenské krize v lesnictví W SLABÉ STRÁNKY - Příliš pestrá dřevinná skladba - Náročné terénní podmínky a následně užité náročné technologie - Poměrně zastaralé strojní technologie - Částečně morálně zastaralý bytový fond - Nedostatek specialistů mimo lesnictví - Omezený rozvoj v investiční oblasti ve srovnání s konkurencí T OHROŽENÍ - Všeobecná krize - Omezený přístup k fondům v oblasti produkce - Zdlouhavé domáhání se práv soudní cestou - Posilování konkurence ze států vyvážejících surovinu do EU - Upřednostnění umělých materiálů před dřevem - Nedostatek prostředků na investice Kapitola: Analýza současného stavu účelového zařízení 17

18 4.3 Dílčí závěr Body dílčího závěru: Postavení a vzájemné vztahy účelové a doplňkové činnosti jsou jasně definovány zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, Statutem MENDELU a Organizačním řádem ŠLP. Hlavní účelová činnost má vždy přednost před činností doplňkovou hospodářskou. - Při identifikaci trvalé základny účelové a doplňkové činnosti je třeba vycházet ze základní premisy, že veškerou činnost a dění na ŠLP při obhospodařování majetku MENDELU je možné využít pro praktickou výuku posluchačů či bádání. Proto je třeba hlavní i doplňkovou činnost pružně přizpůsobovat požadavkům MENDELU, a to s cílem maximálního využívání vysokoškolského statku. - Problematická témata hlavní činnosti jsou: - komunikace mezi organizačními součástmi MENDELU, - nevyrovnanost demonstračních objektů dle studijních oborů, - systém financování účelové činnosti na ŠLP, - relativní nedostatek finančních zdrojů. - Problematická témata doplňkové činnosti jsou: - využití, správa a financování areálu v Útěchově, o který má zájem LDF, v současné době ho však využívá v omezené míře, - omezená možnost financování rozvoje, doplnění kapacit a výrobních technologií z prodeje majetku a z hospodářského výsledku, - vytvoření podmínek pro zvýšení využití zámku ve Křtinách pro výchovu a vzdělávání, - nepříznivá ekonomika provozu pily Olomučany, - vedení a řízení myslivosti a vodního hospodářství na ŠLP, - logistika dopravy dříví a zastaralá technologie manipulačně expedičního skladu v Adamově - Potřebné změny a trendy rozvoje účelové činnosti: - nový systém komunikace managementu organizačních součástí MENDELU, především LDF a ŠLP, - zintenzivnění využívání ŠLP při praktické výuce (cvičení, praxe, exkurze, zpracování závěrečných prací), - zintenzivnění využívání ŠLP při řešení výzkumných úkolů (vnějších i IGA), - rozšíření demonstračních a výukových objektů, především dřevařských, ale také např. dobudování školkařského střediska, - zajištění dostatku finančních zdrojů. - Potřebné změny a trendy rozvoje doplňkové činnosti: - zvýšenou obchodní aktivitou a nákupem vhodných pilařských výřezů pro efektivní výrobu řeziva zlepšit ekonomiku pily v Olomučanech, - zajistit vhodnou náhradu či obnovu krátící a třídící linky pro přípravu pilařských výřezů k pořezu, - zaktivizovat střediska, která nepřinášejí adekvátní výsledek, v případě je utlumit, - modernizovat střediska se zastaralou technologií, v případě nemožnosti je utlumit, - sloučit střediska s podobným obsahem činností, - založit středisko řídící oblast myslivosti a vodního hospodářství, - posílit výrobně obchodní útvar na ústředí ŠLP, 18 Kapitola: Analýza současného stavu účelového zařízení

19 - provést organizační změny ve struktuře podniku, které přinesou zkvalitnění procesů řízení s přímým dopadem na efektivitu hospodaření, - vyladit ubytovací kapacity (vlastní či smluvně zajištěné) s možnostmi prostor sálů, salonků a učeben na zámku ve Křtinách, - zvýšit kvalitu všech služeb na zámku ve Křtinách na úroveň odpovídající prostředí a klientele, pro kterou bylo kulturní a vzdělávací středisko zámek ve Křtinách zbudováno, - využít revitalizovaný zámecký park ke komerčním aktivitám alespoň v rozsahu nákladů na jeho údržbu (pronájem ploch v době poutí, využití pro aktivity specializovaných zájmových skupin jako jsou rodiče s dětmi, senioři, arboristé atd.). Při posuzování i realizaci možností a podmínek naplnění záměrů rozvoje je nutné dbát na soustavné využívání ŠLP jako silné stránky MENDELU a její LDF. K rozvoji poslouží i tyto závěry a cíle provedená analýza a následně zpracovaná koncepce. Kapitola: Analýza současného stavu účelového zařízení 19

20 5 Koncepce rozvoje účelového zařízení 5.1 Struktura perspektivních aktivit účelové činnosti dle studijních programů a z pohledu dovnitř a vně univerzity Výše analyzovaný stav účelové činnosti, lze považovat za stav dlouhodobý, což potvrzují i zpracované rozborové zprávy hlavní a vedlejší činnosti ŠLP MENDELU z posledních let. Z důvodu absence zcela jasných pravidel spolupráce mezi představiteli jednotlivých fakult (především LDF) a vedením ŠLP, resp. různého výkladu a prosazování platných předpisů, narůstají problémy, zejména s nedostatkem finančním prostředků na účelovou činnost. Pro zlepšení spolupráce uvnitř univerzity a pro prohloubení účelového poslání podniku, tedy využívání materiální základny spravované podnikem, je nutné optimalizovat následující oblasti, charakterizované v kapitolách Prohloubení spolupráce a zlepšení informovanosti jednotlivých řídících subjektů fakult a podniku: - vedoucí pracovníky podniku zapojit do práce orgánů fakult (vědecké rady, kolegia děkana apod.), 20 Kapitola: Koncepce rozvoje účelového zařízení

OBSAH. 1. Úvod 4. 2. Dlouhodobá vize a cíle Koncepce 8. 3. Správa majetku a péče o les 10. 4. Ekonomika 16. 5. Ekologický aspekt 26

OBSAH. 1. Úvod 4. 2. Dlouhodobá vize a cíle Koncepce 8. 3. Správa majetku a péče o les 10. 4. Ekonomika 16. 5. Ekologický aspekt 26 KONCEPCE STRATEGICKÉHO ROZVOJE PODNIKU LESY ČESKÉ REPUBLIKY, s. p. pro období let 2015-2019 OBSAH 1. Úvod 4 2. Dlouhodobá vize a cíle Koncepce 8 3. Správa majetku a péče o les 10 4. Ekonomika 16 5. Ekologický

Více

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 Zpracoval Útvar rozvoje hl. m. Prahy, Odbor strategické koncepce ve spolupráci s odbory Magistrátu hl. m. Prahy

Více

PRO OBDOBÍ DO ROKU 2013

PRO OBDOBÍ DO ROKU 2013 LESNICKÝ PRO OBDOBÍ DO ROKU 2013 Motto: Silná hospodářská výkonnost musí jít ruku v ruce s udržitelným využíváním přírodních zdrojů. Hlavní zásady společné zemědělské politiky, tržní politiky a politiky

Více

Koncepce rozvoje malého a středního podnikání na období 2007 2013

Koncepce rozvoje malého a středního podnikání na období 2007 2013 Koncepce rozvoje malého a středního podnikání na období 2007 2013 duben 2006 Obsah 2 1. Úvod 3 2. Výsledky realizace Koncepce podpory malého a středního 3 podnikání v letech 2005-2006 2.1 Výsledky realizace

Více

III.1. Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 2015

III.1. Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 2015 III.1 Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 2015 1 Obsah: I. Východiska NP VaVaI... 3 I.1. Reforma systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR... 3 I.2. Novela zákona č. 130/2002

Více

Zpracování vstupů pro implementaci konceptu TIM. Studie v rámci realizace projektu MSB INNOCAT

Zpracování vstupů pro implementaci konceptu TIM. Studie v rámci realizace projektu MSB INNOCAT Zpracování vstupů pro implementaci konceptu TIM Studie v rámci realizace projektu MSB INNOCAT Autor studie: Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání, o. p. s. Externí zpracovatel: AgEnDa o.s.

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020 III. STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020 duben 2013 1 1 ÚVOD... 4 1.1 Význam a kontext strategie... 4 1.2 Rozvojový rámec... 5 2 ANALYTICKÁ ČÁST... 7 2.1 Česká republika v evropském kontextu...

Více

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH Jan Holeček Jan Binek Iva Galvasová Kateřina Chabičovská Hana Svobodová GaREP, spol. s r. o. Společnost pro regionální ekonomické poradenství Brno 2009 1 Autorský

Více

ROZVOJ VESNICE Ludmila Kaš parová a kolektiv

ROZVOJ VESNICE Ludmila Kaš parová a kolektiv Ludmila Kaš parová a kolektiv MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍROZVOJ Č R Ú STAV Ú ZEMNÍHO ROZVOJE Ú STAV Ú ZEMNÍHO ROZVOJE BRNO Ludmila Kašparová a kolektiv BRNO 2002 EDIČ NÍ Ř ADA VESNICE AUTORSKÝ KOLEKTIV Autorský

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Projednáno vládou České republiky se schválením usnesení vlády sportu v České republice. KONCEPCE STÁTNÍ PODPORY SPORTU V ČESKÉ REPUBLICE Obsah 1. Současný

Více

KONCEPCE EKONOMICKÉHO ROZVOJE MĚSTA

KONCEPCE EKONOMICKÉHO ROZVOJE MĚSTA KONCEPCE EKONOMICKÉHO ROZVOJE MĚSTA Kancelář primátora města Brna Kancelář strategie města Preambule Koncepce ekonomického rozvoje města (dále jen KERM) vycházející ze Strategie pro Brno je založena na

Více

Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020

Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020 Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020 1. Přehled projektů Prioritní oblast A Inovační infrastruktura a transfer technologií Specifický cíl A1 Zřízení kontaktních míst

Více

EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ

EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ Jaroslava Hyršlová Jiří Klečka Ekonomika podniku VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU Praha 2008 Ekonomika podniku Jaroslava Hyršlová Jiří Klečka Copyright Vysoká škola ekonomie a managementu

Více

Dlouhodobý záměr. vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti

Dlouhodobý záměr. vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové na období 2011 2015 Říjen 2010 Dlouhodobý záměr byl

Více

(Sdělení) SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE

(Sdělení) SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE 27.6.2014 CS Úřední věstník Evropské unie C 198/1 II (Sdělení) SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE SDĚLENÍ KOMISE Rámec pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací

Více

STRATEGIE ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

STRATEGIE ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE STRATEGIE ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE část: NÁVRHOVÁ ČÁST Strategická vize rozvoje kraje a globální cíl Specifické cíle a strategická opatření k jejich naplnění ZPRACOVATEL: Konsorcium firem GaREP, spol.

Více

Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS

Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS Ministerstvo zemědělství Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS Program zemědělského aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje Zadání pro veřejnou soutěž Praha, červen 2014 Schváleno

Více

Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph. D. rektor

Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph. D. rektor Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích 212 Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva o činnostio 212 1. Úvod Vážené čtenářky, vážení čtenáři, zpracování výroční zprávy je příležitostí

Více

Dobrá praxe ve VTP. garant: Ing. Jiří Herinek, regionální projektový manažer

Dobrá praxe ve VTP. garant: Ing. Jiří Herinek, regionální projektový manažer Dobrá praxe ve VTP příručka zpracovaná v rámci projektu SPolupráce, INovace, NETworking vědeckotechnických parků a vysokých škol, č. CZ 1.07/2.4.00/17.0094 garant: Ing. Jiří Herinek, regionální projektový

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 ČESKÁ REPUBLIKA PŘEDKLADATEL: MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci a řízení Dohody o partnerství

Více

POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č.

POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č. POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č. 6/2010 Pokyny pro žadatele program podpory obcí ležících v regionech národních

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1. VEŘEJNÉ SOUTĚŽE VE VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍM VÝVOJI A INOVACÍCH

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1. VEŘEJNÉ SOUTĚŽE VE VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍM VÝVOJI A INOVACÍCH ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1. VEŘEJNÉ SOUTĚŽE VE VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍM VÝVOJI A INOVACÍCH PROGRAM NA PODPORU APLIKOVANÉHO VÝZKUMU A EXPERIMENTÁLNÍHO VÝVOJE NÁRODNÍ A KULTURNÍ IDENTITY NA LÉTA 2016 až 2022

Více

Státní informační a komunikační politika. e-česko 2006

Státní informační a komunikační politika. e-česko 2006 Státní informační a komunikační politika e-česko 2006 Obsah: 1. Úvod...3 2. Východiska...4 2.1. Význam informační společnosti...5 2.2. Gesce v oblasti telekomunikací a informační společnosti...6 3. Prioritní

Více

Dlouhodobý záměr Vysoké školy ekonomické v Praze na období 2011 2015

Dlouhodobý záměr Vysoké školy ekonomické v Praze na období 2011 2015 Dlouhodobý záměr Vysoké školy ekonomické v Praze na období 2011 2015 Praha, 2010 1 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Vysoké školy ekonomické

Více

Autorský tým: Petr Matějů (vedoucí projektu) František Ježek, Daniel Münich, Pavla Polechová, Jan Slovák, Jana Straková David Václavík, Simona

Autorský tým: Petr Matějů (vedoucí projektu) František Ježek, Daniel Münich, Pavla Polechová, Jan Slovák, Jana Straková David Václavík, Simona BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VERZE PROJEDNANÁ VLÁDOU DNE 26.1.2009 Autorský tým: Petr Matějů (vedoucí projektu) František Ježek, Daniel Münich, Pavla Polechová, Jan Slovák, Jana Straková David Václavík,

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI MORAVIAN SCIENCE CENTRE BRNO

STUDIE PROVEDITELNOSTI MORAVIAN SCIENCE CENTRE BRNO STUDIE PROVEDITELNOSTI MORAVIAN SCIENCE CENTRE BRNO 2010 Obsah 1 Základní údaje... 4 2 Stručný popis projektu abstrakt... 5 3 Profil ţadatele... 8 3.1 Ţadatel... 8 3.1.1 Charakteristika činností, stručná

Více

BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Praha, leden 2009 Petr Matějů (vedoucí projektu), František Ježek, Daniel Münich, Jan Slovák, Jana Straková, David Václavík, Simona Weidnerová, Jan Zrzavý 2007 13 OP Vzdělávání

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ a OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PRO VODU, VZDUCH A PŘÍRODU Implementační dokument verze schválená na MV OPŽP per rollam dne 16. 10. 2014, zveřejněno dne 24. 10. 2014 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Více

PŘÍPRAVA, TVORBA A REALIZACE STRATEGICKÝCH PLÁNŮ OBCÍ A MIKROREGIONŮ. Studijní opora

PŘÍPRAVA, TVORBA A REALIZACE STRATEGICKÝCH PLÁNŮ OBCÍ A MIKROREGIONŮ. Studijní opora PŘÍPRAVA, TVORBA A REALIZACE STRATEGICKÝCH PLÁNŮ OBCÍ A MIKROREGIONŮ Studijní opora Studijní opora Příprava, tvorba a realizace strategických plánů obcí a mikroregionů byla zpracována v rámci projektu

Více