Cislo uctu: /2010 Cislo ui:tu: /0600

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Cislo uctu: 2300138000/2010 Cislo ui:tu: 852332734/0600"

Transkript

1 -r Cislo smlouvy objednatele: Smlouva 0 dilo a Smlouva mandatnl uzavfena podle 536 a nasl. a 566 a nasl. zakona c. 513/1991 Sb., Obchodni zakonik, ve zneni pozdejsich pfedpisu.' Cast A Smluvni strany Spolek vodliku Campanula Ing. Ludek Konecny Nadrazni 884/116 Novackova 744/ Ostrava I Ostrava - Vyskovice IC: IC: DIC: CZ DIC: CZ Penezni ustav: Fio banka Penezni ustav: GE Capital bank Cislo uctu: /2010 Cislo ui:tu: /0600 dale jen objednatel (mandant) dale jen zhotovitel (mandataf) Obsah smlouvy cl. I. Zakladni ustanoveni 1. Smluvni strany se, v souladu s ust. 262, odst. I zakona c. 513/1991 Sb., obchodni zakonik, ve zneni pozdejsich pfedpisu dohodly, ze se jejich zavazkovy vztah zalozeny touto smlouvou bude Mit obchodnim zakonikem. Smlouva 0 dilo je uzavfena podle 536 a nasl. tohoto zakoniku. Smlouva mandatni je uzavi'ena poole 566 a nasl. tohoto zakoniku., 2. Smluvni strany prohlasuji, ze udaje uvedene v cl. I. smlouvy ataktez opravneni k podnikani jsou v souladu se skutecnosti v dobe uzavi'eni smlouvy. Smluvni strany se zavazuji, ze zmeny dotcenych udaju oznami bez prodleni druhe smluvni strane. Strany prohlasuji, ze osoby podepisujici tuto smlouvu jsou k tomuto ukonu opravneny, 3. Zhotovitel se zavazuje, ze po celou dobu ucinnosti teto smlouvy bude mit ucinnou pojistnou smlouvu pro pi'ipad zpusobeni skody v souvislosti s vykonem predmetne smluvni cinnosti, kterou kdykoliv na pozadani pfedlozi zastupci objednatele k nahlednuti. 4. Zhotovitel prohlasuje, ze je odborne zpusobily k zajisteni pfedmetu smlouvy. 5. Ucelem uzavi'eni tete smlouvy je zejmena vykon technickeho dozoru pi'i realizaci az po dokonceni stavby "Sportovni a zabavni cil na soutoku Ostravice a Luciny" a cinnost koordinatora BOZP pi'i realizaci tetg stavby. Spolek vodilku Campanula, o. s. - smlouva TDI+BOZP Evropska unle ~P 1

2 CastB Plan bezpecnesti a ochrany zdravi pn praci a I. Predmet smlouvy I. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje vypracovat pro objednatele Plan bezpecnosti a ochrany zdravi ph praci (dale jcn "Plan BOZP") talc, aby Plan BOZP obsahoval, pi'irncrcne povaze a rozsahu stavby a mistnim a provoznim podminkam staveniste, udaje, informace a postupy zpracovane v podrobnosteeh.nezbytnych pro zajistenf bezpecne a zdravi neohrozujici prace. Plan BOZP bude zpracovan pro stavbu.sportovni a zabavni eil na soutoku Ostravice a Luciny". 2. Pfedmet smlouvy bude realizovan v souladu s pfislusnymi pravnimi pfedpisy, zejmena se zakonem e. 591/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi pozadavky bezpecnosti a oehrany zdravi ph praci v pracovnepravnich vztazich a 0 zajisteni bezpecnosti a ochrany zdravi ph einnosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnepravni vztahy (zakon 0 zajisteni dalsich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi ph praci), nafizenim vlady e. 591/2006 Sb., 0 dalsich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a oehranu zdravi ph praci na stavenistich) apod., technickymi podminkami, ustanovenimi teto smlouvy a zadavaci dokumentaci k teto vefejne zakazce, 3. Zhotovitel se zavazuje priibeme po dobu realizace stavby aktualizovat Plan BOZP die potreb a pozadavku objednatele, kontrolnich organu a prubehu vystavby, 4. Plan BOZP v rozsahu die tohoto elfmku smlouvy bude vyhotoven v 6 vyhotovenich. Pftpadne " vicetisky budou uctovany zvlast'. 5. Textove a vykresove casti Planu BOZP (veetne aktualizovanych casti)' budou dodany i v elektronicke podobe, a to na CD-ROM v 6 vyhotovenich. Textova east musi by! kompletne zpracovana a dodana ve formatu kompatibilnim s programem Microsoft Word a vykresova east ve formatu kompatibilnim s programem AutoCAD (*.dwg) ei ve formam PDF. a,n, Doba plneni I. Prace na rea1izaci predmetu smlouvy die el. I. teto easti smlouvy budou, zahajeny ihned po nabyti ucinnosti teto smlouvy. 2. Plan BOZP bude objednateli pfedan do 30 dno od uzavfeni teto smlouvy, 3. Aktualizace Planu BOZP budou provadeny v prubehu vystavby die potfeb a pozadavku objednatele,.kontrolnich organa a zhotovitelu staveb. a.nr, Cena dila I. Cena za provedene prace uvedene v easti B, el. I. teto smlouvy je stanovena dohodou smluvnich stran a Cini: Cena za Plan BOZP ve. aktualizaci: Cena bez DPH za Plan BOZP ve. aktualizaci ,- xe DPH 20% : 2800,- xe Cena ve. DPH : ,- xe Cena veetne DPH je dohodnuta jako cena nejryse pfipustna a plati po celou dobu ucinnosti smlouvy. a, IV. Provadeni dila I. Zhotovitel je povinen upozomit objednatele na nasledky takovych rozhodnuti a ukomi, ktere jsou neucelne nebo objednatele poskozuji. ~ Spolek vodakij Campanula, o. s. - smlouva TDI+BDZP EVl'opska unie 2

3 2. Zhotovitel se zavazuje provadet dilo v souladu s platnou pravni upravou. 3. V planu BOZP budou dodrzcny Ceske technicke normy, pravni, hygienicke, bezpecnostni a pozarni pi'edpisy. Dale budou respektovany pi'ipominky a pozadavky objednatcle, jakoz i pi'ipominky a pozadavky spravcu inzenyrskych siti, organii statni spravy, zhotovitelu staveb a ostatnich dotcenych subjektii, uplatnene prostfednictvim objednatele. 4. Plan BOZP bude v pnlbehu zpracovani (aktualizace) projednan s bezpecnostnim technikem zhotovitele stavby nebo osobou povefenou (bude-li zhotovite1 stavby v dobe zpracovani znam) a technickyrn dozorem a. V. Piedavani dila a misto plneni 1. Plan BOZP die cl. I. teto casti smlouvy bude objednateli pfedavan osobne v sidle objednatele v tenninu die casti B cl. II. odst. 2. tetosmlouvy pfedani a pfevzeti Planu BOZP teto smlouvy se sepise protokol, ve kterem objednatel prohlasi, zda Plan BOZP pfejima Ci nikoli a pokud ne, uvede duvod nepfevzeti, Objednatel tuto skutecnost potvrdi podpisem pfedavaciho protokolu. 3. Dilo je splneno pfevzetirn aktualizovaneho Planu BOZP. a. VI. Zarucni podminky a vady dila 1. Dilo rna vady, jestlize jeho provedeni neodpovida pozadavkurn uvedenym ve smlouve, pfislusnym pravnim pfcdpisum, normam nebo jine dokumentaci, vztahujici se k provedeni dila. 2. Zhotovitel odpovida za vady, jez rna dilo v dobe pfedani a za vady, ktere se na dile projevi v zarucni dobe, Za vady dna, ktere se projevi po zlirucni dobe, odpovida tehdy, pokud jejich pficinou bylo prokazatelne jeho poruseni povinnosti. 3. Zhotovitel poskytuje na dilo die casti B zaruku po dobu realizace vystavby.sportovni a zabavni cil na soutoku Ostravicc a Luciny" az do nabyti pravni moci kolaudacniho souhlasu pro danou stavbu, maximalne vsak do Vyskytne-li se v pnibehu zarucni doby na provedenem dile vada, objednatel pisemne oznami zhotoviteli jeji vyskyt, vadu popise a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto pisemne oznameni, rna se za to, ze 'pozaduje bezplatne odstraneni vady. 5. Zhotovitel zapocne s odstranenim vady neprodlene, nejpozdeji do peti dnii ode dne doruceni pisemneho oznameni 0 vade, pokud se smlu vni strany nedohodnou jinak. 6. Vada bude odstranena nejpozdeji do 10 dnil od zapoceti praci, pokud sc smluvni strany nedohodnou jinak. 7. Objednatel je povinen umoznit zhotoviteli odstraneni vady. 8. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli pfeda. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel zaruku v deice uvedene v bode 3. tohoto cl:inku smlouvy. (;1. vrr, Odpovednost za skodu 1. Odpovednost za skodu zpusobenou zhotovitelem Planu BOZP na stavbe uvedene v casti B c1. I. odst. 1. nese zhotovitel v plnem rozsahu.. 2. Zhotovitel nahradi objednateli skodu v plnem rozsahu, pokud byla zpusobena vadnym plnenim pfedmetu teto smlouvy. 3. Zhotovitelje povinen ucinit veskera opatreni potrebna k odvraceni skody nebo kjejimu zmimeni...,. Spolek vodaku Campanula, c. s. - smlouva TDI+BOZP Evropska unie ~ 3

4 Caste Technickj dozor a koordintitor BOZP <:1. I. Pfedmet I. Mandataf se zavazuje jmenem mandanta, na jeho ueet odborne, podle jeho pokynu a v rozsahu teto smlouvy vykonavat technicky dozor investora a cinnost koordinatora bezpecnosti a oehrany zdravi pfi praci na stavenisti (dale jen "koordinator BOZP") pfi reaiizaci stavby: "Sporlovni a zabavni eil na soutoku Ostraviee a Lufiny". 2. Mandataf se zavazuje pfi zabezpeceni technickeho dozoru zajistit nize uvedene cinnosti: seznameni se s podklady, podle kterych se pfipravuje reaiizace stavby, obzvlast' s projektem,. obsahem srniuv a obsahem stavebniho povoleni, odevzdimi staveniste zhotoviteli a zabezpeceni zapisu do stavebniho deniku, protokolami odevzdani zakladniho smeroveho a vyskoveho vytyceni stavby zhotoviteli, ucast na kontrolnim zamefeni staveniste zhotovitelem pi'ed zahajenim praci, iajisteni dodrzeni podrninek stavebniho povoleni a opati'eni statniho stavebniho dohledu po dobu reaiizace stavby, zajisteni systematickeho dopliiovani dokumentace, podle ktere se stavba reaiizuje a evidence dokumentace dokoncenych casti stavby, projednani dodatku a zmen projektu, ktere nezvysuji naklady stavebniho objektu nebo provozniho souboru, neprodluzuji lhutu vystavby a nezhorsuji parametry stavby, informovat 0 vsech zavaznych okolnostech mandanta,... kontrola vecne a' cenove spravnosti a uplnosti oceriovanych podkladu a faktur, jejich soulad s podrninkami uvedenymi ve smlouvach a jejich pfedkladani k uhrade investorovi, veetne vedeni pfehledu vsech financnich nakladu spojenych s vystavbou kontrola tech easti a dodavek, ktere budou pfi dalsim postupu praci zakryty nebo se stanou nepfistupnymi, ve. zapisu vysledku kontroly do stavebniho deniku, spoluprace s osobou zabezpecujici autorsky dozor pfi zajist'ovani souladu realizovanych dodavek a praci s projektem,. spoluprace s projektantem a se zhotovitelem pfi provadeni nebo navrhu opati'eni na odstraneni pfipadnych zavad projektu, sledovani, zda zhotovitel provadi pfedepsane a dohodnute zkousky materialu, konstrukci a praci, kontrolu jejich vysledku a vyzadovani dokladu, ktere prokazuji kvalitu provadenych praci a dodavek (certifikaty, atesty, protokoly, apod.), sledovani vedeni stavebniho deniku v souladu s podrninkami uvedenymi v prislusnych smlouvach, konzultace mimem smefujicich ke zhospodarneni budouciho provozu (uzivani) dokoncene stavby, hlaseni archeologickych nalezu, spoluprace se zhotovitelem pfi provadeni opati'eni na odvraceni nebo omezeni skod pfi ohrozeni stavby iivelnymi udalostmi, kontrola postupu praci die zpracovaneho a odsouhlaseneho harmonograrnu, upozorneni zhotovitele na nedodrzeni terminu, vcetne pi'ipravy podkladu pro uplatneni majetkovych sankci, koordinace stavby se stavajicimi a nove realizovanymi rozvody inzenyrskych siti s jejich spravci, organizacni opati'eni vyzkouseni dokoncenych dodavek a ucast na techto zkouskach, pi'iprava a kontrola podkladu pro odevzdani a pi'evzeti stavby, nebo jeji casti, ucast na jednotlivych jednanich 0 odevzdani a pfevzeti, zajisteni pi'ejimacich i'izeni veetne vyhotoveni pfislusnych protokolu, vypracovani zadosti 0 pi'ipadnou zmenu stavby pi'ed dokoncenim, ucast na i'izenich, zabezpeceni zmen potfebnych povoleni, kontrola vyklizeni staveniste, zajisteni vydani pravomocneho kolaudacniho souhlasu ve spolupraci s mandantem veetne zajisteni vsech pfislusnych dokladu, ueast na kolaudacnim i'izeni, zajisteni odstraneni vad a nedodelku vyplyvajicich z pi'ejimaciho a kolaudacniho i'izeni ve spolupraci s mandantem, zabezpeceni podkladu pro zpracovani udaju z oblasti zakladnich prosti'edku a investic specifikovanych pi'edem mandantem, Spolek vodakij Campanula, o. s. - smlouva TDI+BOZP Evropska unie ~ 4

5 3. Mandataf se zavazuje zajistit 6000sti koordinatora BOZP v nize uvedenem rozsahu a v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy: Oznameni inspektoratu bezpecnosti prace zahajeni praci na stavenisti minimalne osm dnii pfedem.. Zabezpeceni pfedani Planu BOZP vsem zhotovitelum stavby. Kontrola aktualizace Planu BOZP zhotovitelem. Kontrola seznameni vsech zhotovitelu s Planem BOZP.. Koordinace spoluprace zhotovitelu nebo osob jimi povefenych pfi pfijirnani opatfeni k zajisteni bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci se zfetelem na povahu stavby a na vseobecne zasady prevence rizik a cinnosti provadene na stavenisti soucasne popnpade v tesne navaznosti, s cilem. chranit zdravi fyzickych osob, zabraiiovat pracovnim urazum a pfedchazet vzniku nemoci z povolani. Na vyzadan! zhotovitele doporucuje technicka i'eseni nebo opatfeni k zajisteni bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci pro stanoveni pracovnich nebo technologickych postupu a planovani bezpecneho provadeni praci, ktere se s ohledem na vecne a casove vazby pfi rea1izaci stavby uskutecni soucasne nebo na sebe budou bezprostredne navazovat. Spoluprace pi'i stanoveni Casu potrebneho 'k bezpecnemu provadeni jednotlivych praci nebo ciooosti. Sledovani provadeni praci na stavenisti se zamefenim na ~ist'ovini, zda jsou dodrzovany pozadavky na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci, upozoniovani na ~istene nedostatky a pozadovani bez zbytecneho odkiadu zjednani napravy, Kontrola zabezpeceni obvodu staveniste, vcetne vstupu a vjezdu na staveniste s cilem zamezit vstup nepovolanym fyzickym osobam. Spoluprace se zastupci zamestnancu pro oblast ' bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a pfislusnymi odborovymi organizacemi, popfipade s fyzickou osobou provadejicl technicky dozor investora. Ucast na kontrolni prohlidce stavby, k niz byl prizvan stavebnim ufadem podle zvlastniho pravniho pfedpisu. Sledovani, zda zhotovitele dodrzuji Plan BOZP a projednavani pfijeti opatfeni a terminu k naprave zjistenych nedostatku. Provadeni zapisii 0 zjistenych nedostatcich v bezpecnosti a ochrane zdravi pfi praci na stavenisti, na nez prokazatelne upozornil zhotovitele, a dale zapisovani tidaju 0 tom, zda a jakym zpusobem byly tyto nedostatky odstraneny. Navrhovani terminu kontrolnich dnu k dodrzovani Planu BOZP za ucasti zhotovitelu nebo osob jimi povefenych a organizuje jejich konani 4. Mandant se zavazuje mu za uvedene ciooosti zaplatit. 5. Smluvni strany prohlasuji,ze predmet smlouvy neni plnenim nemoznym, a ze dohodu uzavfely po peclivem zvazeni vsech moznych dusledku. cl. n. Doba plneni' 1. Smlouvaje uzavfena na dobu urcitou, a to pro termin plneni od do (12 mesicu). 2. Cinnost spojena s vykonem koordinatora BOZP pri realizaci vystavby stavby "Sportovni a zabavni cil na soutoku Ostravice a Luciny" bude zahajena ihned po nabyti uciooosti smlouvy a je v ramci plneni teto Smlouvy zavazne stanovena na maximalne 20 hodin za mesic resp. na celkem maximalnl! 240 hodin celkoveho plneni po dobu trvani vystavby stanovene die bodu I, C\. II, casti C. 3. Cinnost spojena s technickym dozorem pfi rea1izaci vystavby stavby.sportovni a zabavni cil na soutoku Ostravice a Luciny" bude zahajena ihned po nabyti ucinnosti smlouvy a je v ramci plneni teto smlouvy zavazne stanovena na maximalne 60 hodin za mesic resp. na maximalne 720 hodin celkoveho plneni po dobu trvani vystavby stanovene die bodu I, C\. II, easti C. 4. Mandataf se zavazuje bezodkladne informovat mandanta 0 veskerych okolnostech, ktere mohou mit vliv na termin provedeni dila. Spolek vodaku campenuta, o. s. - smlouva TOI+BOZP 5

6 cl. ill. Plna moe 1. Mandant udeluje k pravnim ukonum a dalsim ukonum v rozsahu die casti C cl.i teto smlouvy mandatafi plnou moe, ktera jako pfiloha c. I tvofi nedilnou soucast teto smlouvy. 2. Mandataf plnou moe v celern rozsahu pfijima. a, IV. Uplata I. Smluvni strany se dohodly, ze uplata za provedene price v rozsahu poetu hodin stanovenych die bodu 2 a 3, cl. Il, casti C tete smlouvy Cini pro: - technicky dozor investora Gena bez DPH ,- Kc DPH 20% ,- Kc Gena vt: DPH ,-Kc finnost koordinatora bezpeenosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti Gena bez DPH ,- Kc DPH 20% ;- Kc Gena vi: DPH ,- Kc 2. Cena vcetne DPH je dohodnuta jako cena nejvyse pfipustna a plati po celou dobu ucinnosti smlouvy. 3. Mandataf odpovida za to, ze sazba dane z pfidane hodnoty je stanovena v souladu s platnymi pravnimi pi'edpisy. 4. Soucasti sjednane uplaty jsou veskere prace a dodavky, poplatky a jine naklady nezbytne pro i'adny a uplny vykon vsech einnosti v C3sti C teto smlouvy. Soucasti uplaty jsou i price a dodavky, ktere nejsou v teto smlouve uvedeny a mandatar jakozto odbomik 0 nich vedi:t mel nebo vedet moh!. a V Povinnosti mandanta I. Mandant je povinen piizvat mandatafe ke vsem rozhodujicim jednanim resp. pi'edat neprodlene zapis nebo informace 0 jednanich, kterych se mandataf nezucastnil, 2. Mandant se zavazuje, ze v rozsahu nevyhnutelne potrebnem poskytne mandatafi pomoe pfi zajisteni podkladu, dopliiujicich udaju, upresneni vyjadfeni a stanovisek, jejichz potreba vznikne v prubehu plneni teto smlouvy. Tuto pomoc poskytne mandatafi ve!hute a rozsahu dojednanem obema stranami.. 3. Mandant se zucastni pfedani staveniste zhotoviteh, pi'ejimaciho fizeni stavby od zhotovitele a kolaudacniho fizeni s pravem rozhodovacim. a VI. Povinnosti mandatafe 1. Mandataf je povinen: a) Pfedkladat mandantovi k odsouhlaseni rozhodujici pisemnosti. b) Uplatiiovat prava mandanta ze zavazkovych vztahu v rozsahu vykonavane inzenyrske cinnosti. c) Pfi vykonu opravneni upozomit mandanta na zi'ejmou nevhodnost jeho pokymi, ktere by mohly mit za nasledek vznik skody, a to ihned, kdyz se takovou skutecnost dozvedel. V pfipade, ze mandant i pi'es upozomeni mandatafe na splneni pokynu trva, neodpovida za skoda takto vzniklou. d) Ihned vydat mandantovi jakekoliv veci ziskane pro neho pfi sve Cinnosti. e) Postupovat pri zafizovani zalezitosti, plynoucich z teto smlouvy, osobne a s odbomou peel. f) Ridit se pokyny mandanta a jednat v jeho zajmu. g) Bez odkladu oznamit mandantovi veskere skutecnosti, ktere by mohly vest ke zmene pokynu mandanta. 2. Mandataf se muze odchylit od pokynu mandanta jen, je-li to nalehave nezbytne nutne, a: to v zajmu mandanta, pokud nemuze veas obdrzet jeho souhlas. Je vsak povinen bezodkladne informovat 0 Spolek vodakij Campanula, o. s. - smlouva TDI+BOZP Evropska unie ~ 6

7 skutecnostech mandanta a vyzadat si dodatecny souhlas. V pfipade, ze je to vyslovne zakazano smlouvou, mandatar se od pokynii nesmi odchylit.. 3. Pi'i plneni pfedmetu teto smlouvy se mandatar zavazuje dodrzovat zavazne pravni.pfedpisy, eeske technicke normy, dohody vypiyvajici z teto smlouvy, pokyny mandanta, dohody smluvnich stran a vyjadrcni verejnopravnich organii a organizaci. 4. Veskere faktury dodavatelii stavebnich Cijinych praci pfedkladat mandantovi do dvou pracovnich dml od doruceni s overenim jejich vecne spravnosti,. cl. YD. Odpovednost za skodu 1. Odpovednost za skodu zpiisobenou vadnym provedenim predmetu smlouvy nebo jeho casti nese mandataf v plnem rozsahu. 2. Mandataf uhradi mandantovi v plnem rozsahu skodu, ktera vznikla v diisledku vadneho plneni povinnosti mandatare. 3. Za skodu se povazuje i ujma, ktera mandantovi vznikla tim, ze musel vynalozit naklady v diisledku poruseni povinnosti mandatafe. CtistD Spoleena ustanovenipro cast B a C RL ~ Cenova ujednani 1. Celkove plneni ze zavazku ve srnlouve uvedenych (bod I, el.iii, cast Ba bod I, el. IV, cast C) cini: Cena bez DPH DPH 20% Cena vc. DPH ,- Kc ,- Kc ,-Kc 2. Veskere ceny a uplary jsou dohodnuty jako nejryse pfipustne a plati po celou dobu ucinnosti smlouvy, 3. Soucasti sjednane ceny a uplaty jsou veskere prace, dodavky a jine naklady nezbytne pro radne a uplne provedeni dila a mandatni cinnosti. 4. Cena i uplata obsahuje i pfipadne zrysene naklady spojene s vyvojem cen vstupnich nakladu, a to az do doby pfedani dila. 5. Dojde-li v pnibehu realizace stavby k okolnostem, ktere zavdaji diivod k navyseni celkoveho limitu nad pocet hodin stanovenych die bodii. 2 a 3, a. IT Casti C teto smlouvy, bude na zaklade pisemneho dohody Mandanta a Mandailie pocet hodin navysen formou dodatku ke smlouve a to v hodinovych sazbach stanovenych podilem nabidkove ceny stanovene pro dilci Cinnosti die bodu I, cl. IV., casti C teto smlouvy a Mandantem stanoveneho celkoveho limitu hodin stanoveneho pro dilei cinnosti die bodii 2 a 3 cl. II., casti C teto smlouvy. 6. Zhotovitel (rnandataf) odpovida za to, Ze sazba dane z pfidane hodnoty je stanovena v souladu s platnymi pravnimi piedpisy. 7. Smluvni strany se dohodly, ze dojde-li v prubehu plneni predmetu teto smlouvy ke snizenl zakonne sazby DPH stanovene pro pfislusne plneni vyplyvajici z teto smlouvy, je zhotovitel (mandatar) od okamziku nabyti ucinnosti snizeni zakonne sazby DPH povinen uctovat platnou sazbu DPH. 0 teto skutecnosti neni nutne uzavirat dodatek k teto smlouve, a, IT. Platebni podminky 1. Zalohy nejsou sjednany. 2. Podkladem pro uhradu smluvni ceny dila je vyuctovani oznacene jako faktura (dale jen.faktura"), ktera bude mit nalezitosti daiioveho dokladu die 11 zakona C. 563/1991 Sb., 0 ucetnictvf, v platnem zneni. Spolek vod<lku Campanula, o. S. - smlouva TDI+BOZP 7

8 3. Mezi mandantem a mandatarem je sjednano dilci plneni s tfimesicni frekvenci pfedkladani faktur mandatarem. Za dflci plneni se povazuje za samostatne plneni uskutecnene a odsouhlasene mandantem v soupisu skutecne provedenych ukonu. 4. Na kazde vyuctovane dilci plneni vystavi zhotovitel (mandatar) fakturu, kdy krome nalezitosti stanovenych platnymi pravnimi pfedpisy pro daiiovy doklad die 28 citovaneho zakona je druha smluvni strana povinna ve fakture uvest i tyto udaje:. a) cislo a datum vystaveni faktury, b) cislo smlouvy a datumjejiho uzavreni, Cislo zakazky, cislo investicni akce, c) predmet smlouvy, jeho pfesnou specifikaci (nestaci odkaz na cfslo smlouvy), d). oznaceni banky a Cislo uctu, na ktery musi byt zaplaceno, e) lhutu splatnosti faktury, f) oznaceni osoby, ktera fakturu vyhotovila, vcetne jejiho podpisu a kontaktniho telefonu, g) IC a DIC mandanta a mandatafe, jejich presne nazvy a sidlo, 5. Lhuta splatnosti faktur je dohodou stanovena na 90 kalendafnich dnu po jejich prokazatelnern doruceni mandantovi. Stejny term in splatnosti plati pro smluvni strany i pfi placeni jinych plateb (napf, uroku z prodleni, smluvnich pokut, nahrad skody aj.). 6. Nebude-li faktura obsahovat nekterou dohodnutou nalezitost nebo mandataf vyuctuje prace, ktere neprovedl, je mandant opravnen fakturu pred uplynutim lhuty splatnosti vratit druhe srnluvni strane bez zaplaceni k provedeni opravy. Ve vracene faktufe vyznaci duvod vraceni. "\ Druha smluvni strana provede opravu vystavenim nove faktury. Od doby odeslani vadne faktury prestava bezet puvodni lhuta splatnosti. ~ Cela lhuta splatnosti bezi opet ode dne dorucenf nove vyhotovene faktury mandantovi. 7. Objednatel (mandant) je opravnen prerusit plneni predmetu smlouvy s ohledem na tok financi. o teto skutecnosti bude zhotovitel (mandataf) neprodlene po zjistenf informovan a bude dohodnut dalsi postup plneni smluvnich zavazku vcetne nutnych uprav smluvnich vztahu, 8. Doruceni faktury se provede osobne proti podpisu zmocnene osoby nebo jako doporucene psani prostrednictvim posty. 9. Strany se dohodly, ze platba bude provedena na Cislo uctu uvedene objednatelem (mandatarem) ve faktufe bez ohledu na cfslo uctu uvedene v casti A teto smlouvy. 10. Povinnost zaplatit je splnena dnem odepsani pnslusne castky z uctu objednatele (mandanta). cl. III. Sankeni ujednani I. V pfipade nedodrzeni terminu plneni die teto smlouvy ze strany zhotoviteje (mandatare) je zhotovitel (mandatar) povinen zaplatit objednateli (mandantovi) smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z celkove uplaty uvedene v C\. I. odstavci I. casti D teto smlouvy za kazdy i zapocatyden prodleni. 2. V pripade, ze objednatel (mandant) neuhradi fakturu ve IhUte splatnosti, je objednatel (mandant) povinen zaplatit zhotoviteli (mandatafi) urok z prodleni ve rysi 0,015 % z dluzne castky za kazdy i zapocaty den prodleni. 3. Smluvni pokuty sjednane touto smjouvou zaplati povinna strana nezavisle na zavineni a na tom, zda a v jake rysi vznikne druhe strane skoda, kterou lze vyrnahat samostatne, 4. Pokud zavazek zanikne pred jeho radnyrn ukoncenlm, nezanika narok na smluvni pokutu, pokud vznikl di'ivejsim porusenim povinnosti. 5. Smluvni pokuty je objednatel (mandant) opravnen zapocist proti pohledavcezhotovitele (mandatare). cl. IV.. Zaverecna ujednani 1. Tato smlouva nabyva ucinnosti dnem uzavreni. 2. Zmenit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvni strany pouze fonnou pisemnych dodatku, ktere budou vzestupne C1s10vany, vyslovne prohlaseny za dodatek teto smlouvy a podepsany opravnenymi zastupci smluvnich stran. /" 3. Smluvni vztah lze ukoncit pisemnou dohodou. Spolek vodaku Campanula, o. s. - smlouva TDI+BOlP Evropskil unie ~ 8

9 4. Objednatel (mandant) muze smlouvu nebo jeji cast vypovedet kdykoliv. Vypoved' nabyva ucinnosti dnem, kdy se 0 ni zhotovitel (mandarar) dovedel, nebo mohl dovedet. 5. Od ucinnosti vypovedi je zhotovitel (mandataf) povinen nepokracovat v Cinnosti, na kterou se vypoved' vztahuje. Je vsak povinen ihned upozornit objednatele (mandanta) na potfebna opatieni k tomu, aby nedoslo ke vzniku skody hrozici z nedokoncene cinnosti. 6. Zhotovitel (mandatili) se zavazuje, ze jakekoliv infonnace, ktere se dovedel v souvislosti s plnenim pfedmetu smlouvy, nebo ktere jsou obsahem smlouvy, neposkytne tfetim osobam, 7. Zhotovitel (mandatar) nemuze bez souhlasu objednatele (mandanta) postoupit sva prava a povinnosti plynouci ze smlouvy tfeti osobe. 8. Pro pfipad, ze ustanoveni teto smlouvy oddelitelne od ostatniho obsahu se stane neucinnym nebo neplatnym, smluvni strany se zavazuji bez zbytecnych odkladu nahradit takove ustanoveni novym. Pfipadna neplatnost nektereho z takovychto ustanoveni tao smjouvy nema za nasledek neplatnost ostatnieh ustanoveni. 9. Osoby podepisujiei tuto smlouvu svymi podpisy stvrzuji platnost svych jednatelskych opravneni. 10. Smluvni strany shodne prohlasuji, ze si tuto smlouvu pied jejlm podepsanim precetly, ze byia uzavfena po vzajemnem projednani podle jejichprave a svobodne ville urcite, vazne a srozumitelne, nikoliv v tisni za napadne nevyhodnych podminek, a ze se dohodly 0 celem jejim obsahu, eoz stvrzuji svymi podpisy. 11. Zhotovitel (mandataf) se zavazuje ucastnlt se na zaklade pozvanky objednatele (mandanta) vsech jednani tykajicich se pfedmetu smlouvy. 12. Zhotovitel (mandataf) je povinen poskytovat objednateli (mandantovi) veskere informaee, -dokiady apod. pisemnou formou. Pisemnosti se povazuji za dorucene i v pfipade, ze kterakoliv ze stran jeji doruceni odmitne, ci jinak znemozni Vse, co bylo dohodnuto pied uzavfenim smlouvy je pravne irelevantni a mezi stranami plati jen to, co je dohodnuto ve smlouve. 14. Smlouva je vyhotovena ve ctyieeh stejnopiseeh s platnosti originalu, pilcem.z mandant obdrzi til a mandatar jedno vyhotoveni. 15. Pfiloha c. 1, ktera je nedilnou soucasti tao smlouvy: Plna moe.. Za objednatele (mandanta) Za zhotovitele (mandatafe) Datum: 2oJ ] Datum: PhDr. Frantisek Vyhliak,Piedsedf -Spolek vodaku carnpanuta, o. s. - smlouva TDI+BOZP 9

10 Pfiloha C. 1 ke smlouve c Pocet stran: 1 PLNA Moe ke smlouve 0 dilo a smlouve mandatni c. 4/2012 Mandant: rc zastoupen: Spolek vodliku Campanula, o.s., Nadrazni 884/116, Ostrava PhDr. Frantiskern Vyhiiakem, pfedsedou Mandatai': ic. zastoupen: Ing. Ludek KoneCny Ing. Ludek KoneCny 1. Mandatar bude jmenem a na ucet mandanta: a) zastupovat mandanta pi'ijednanich, ve vsech spravnich fizenich vedenych pfed spravnimi organy k zajisteni potrebnych povoleni a rozhodnuti, podavat zadosti, navrhy, ohlaseni a pi'ijimat za mandanta pisemnosti, b) v majetkopravnich a jinych smluvnich vecech pripravcvat navrhy smluv a dodatku, vest jednani za ucelem uzavfeni smlouvy bez prava tyto smlouvy uzavirat. "\ 2. Tato plna moe se vystavuje kolaudacniho souhlasu. V Ostrave dne: 2"5.t: 2.0 {'L na obdobi odedne ucinnosti smlouvy do nabyti pravni mocr. z Prohlasuji, ze plnou moe pfijimam. V Ostrave dne: Spolek vodakij Campanula, o. s. - smlouva TDI+BOZP Evropska unie ~P 10

11 FAKTURA - DANOVY DOKLAD DODAVATEL: Ing. Ludek Konecny No\(i1ckova Ostrava-Vyskovice leo: Die CZ FAKTURA CISLO: 1204 KONST. SYMBOL: HS-OBJ. CiSLO MS c.4/2012 ODBERATEL: Spolek vodilku Campanula Nadrazni 884/ Ostrava 1, Bankovni spojeni: GE MONEY BANK a. s. poboeka astrava c. ue-lu: /0600 ZPUSOB DOPRAVY: PREDMET FAKTURACE: ICO: DIC: CZ DEN ZDAN. PlNENI: DEN VYST. FAKTURY: DEN SPLATNOSTI: FORMA UHRADY: pfev. pfikazern Fakturuji Vam za vykon inzenyrske cinnosti die Mandiltni smlouvy cast B, cl.lli. zpracovanl planu BOZP castku ve vysi DPH 20% 2800,00 Celkem 16800,od 14000,00 (bez DPH) ING. LUD~K KONECNY Zilklad DPH 10% 0,00 dan 10% 0,00 Zaklad DPH 20% 14000,00 dan 20% 2800,00

12 FAKTURA-DANOvYDOKLAD DODAVATEL: Ing. Lud6k Konecny Novackova Ostrava-Vyskovice ICO: DIG CZ FAKTURA CiSLO : KONST. SYMBOL: HS-OBJ. CiSL9 ODBERATEL: 1210 MS c.4/ Spolek vodaku Campanula.Nadrazni 884/ Ostrava 1 Bankovni spojeni: GE MONEY BANK a. s. pobocka Ostrava c. ui:tu: /0600 ZPUSOB DOPRAVY: PREDMET FAKTURACE: ICO: DIC: CZ DEN ZDAN. PLNENI: DENVYST. FAKTURY: DEN SPLATNOSTI: FORMA UHRADY: prey. pfikazern r Fakturuji vam za vykon inzenyrske cinnosf die Mandatni smlouvy 4/2012 cast D, elii. bod 3 dilei plnimi za meslce brezen az cerven 2012 cmnost koordinatora BOZP na stavenisti a provedeni technickeho dozoru v rozsahu die casti C 6/. /.bod srnlouvy na stavbe Sportovnf a zabavni cil na-soutoku Ostravice a Lueiny castku ve vysi ,50 (bez DPH) DPH 20% 27607,50 Celkem ,00 Dodacilist viz pi'i1oha C ING. LUOO: KONECNY!./! I 7 ICOP;'~08D{{;~) /',':... t,/ (.. _...,/ vystavil : ing.ludek Konecny te Zaklad DPH 10% 0,00 dan 10% 0,00 Zaklad DPH 20% ,50 dan 20% 27607,50 /,

13 :. I I 'I, I. / ffi:::"oo-d-=-a-'ci:-:'li:"'":st:"""c':"'"'.-:--1..:.;12::.;1:..:0...,... _ stavba:. Sportovni a zarvni cil na soutoku ostravtce a Luciny obiednavka: MS c objednatel: Spolek vodaku Campanula dodavatel: \ inq. Ludek Konecny, Novackova 12, Ostrava Vyskovice obdobi: 3-6/2012 koordinace BOZP, kontrola planu BOZ? za mesic.poe. hodin brezen 5 Pfiprava stavby duben 20 prevzetl staveniste, denni kontrola stavby, koordinace BOl? kve!ten 20 vedeni kontrolnich dnu, dennt kontrola stavby,koordinace BOl? cerven 20 vedeni kontrolnich dnu, denni kontrola stavby.koordlnace BOl? kontrola predanych rizik suododavatem. celkem 65 X 562,50 = ,50 Kc. castka die sao ,00 Kc, 12 mesicu, max. 20 hod. mesicne = 240 hod = 562,50/hod vykon technickeho dozon : za mesic brezen duben kveten cerven - poe, hodin priprava stavby, kontrola dokurnentace, jednan! ke stavbe prevzetl staveniste, vedeni KO, denni kontrola stavby vedeni KO, provadenl fotodok., kontrola stavby, pfebirani vykopu dtto"jednani k pilot.zakl, pfebirani pilot, armatul)/, tlak.zk. kontrota vodovodni pi'ipojky, zamereni vodovodu, pilot, zakladu celkem 205 x 536 = ,00 Kc castka die sao , 00 Kc, 12 mesicu, max. 60 hod mesicne =720hod =536,11/hod celkovy soucet koordinace BOZ? a vykonu TOI, ,50 Kc '~t luot~~ojje~ny "i/yc I / ~--/"i. ;o-.yd8~08 9it I t;/l:~i- Co/ zpracoval: Konecny Ludek / VOstrave / I I,

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY Obsah VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY... 1 PREAMBULE... 1 ČÁST I.... 1 OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 Článek 1 : Úvodní ustanovení... 1 Článek

Více

Smlouva o výkonu činností autorského dozoru na akci,,lázeňská zóna Lednice doplnění infrastruktury, registrační č. CZ. 1.11/2.1.00/08.

Smlouva o výkonu činností autorského dozoru na akci,,lázeňská zóna Lednice doplnění infrastruktury, registrační č. CZ. 1.11/2.1.00/08. Smlouva o výkonu činností autorského dozoru na akci,,lázeňská zóna Lednice doplnění infrastruktury, registrační č. CZ. 1.11/2.1.00/08.01124, kterou podle ustanovení 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb.,

Více

1.1 Objednatel: Ostfedni vojenska nemocnice - Vojenska fakultni nemocnice Praha prispevkova organizace zrizena Ministerstvem obrany CR

1.1 Objednatel: Ostfedni vojenska nemocnice - Vojenska fakultni nemocnice Praha prispevkova organizace zrizena Ministerstvem obrany CR SMLOUVA 0 OiLO die 2886 a nasi. zak. c. 89/2012 Sb., obcansky zakonfk Smluvni strany: 1.1 Objednatel: Ostfedni vojenska nemocnice - Vojenska fakultni nemocnice Praha prispevkova organizace zrizena Ministerstvem

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem Pardubická krajská nemocnice, a.s. dodávka nábytku a kuchyňského vybavení zadávaná dle zákona

Více

Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele

Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele A) OBECNÁ ČÁST 1. Všeobecná ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s., verze pro podnikatele (dále

Více

Všeobecné nákupní (obchodní) podmínky dodávek zboží a služeb společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky )

Všeobecné nákupní (obchodní) podmínky dodávek zboží a služeb společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) Stránka 1 z 12 Všeobecné nákupní (obchodní) podmínky dodávek zboží a služeb společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) 1. Platnost Všeobecných podmínek 1.1 Předmět,

Více

- 1 - Všeobecné obchodní podmínky

- 1 - Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací vydané v souladu s ust. 273 odst. 1 zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů,

Více

Obecná část Podmínek. 1 Předmět Podmínek

Obecná část Podmínek. 1 Předmět Podmínek Obecná část Podmínek Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společnosti GREPA Networks s.r.o. (dále jen Podmínky") vydané s účinností od 1.4.2014. 1 Předmět

Více

2.1. Součást smlouvy. Tyto Všeobecné podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy.

2.1. Součást smlouvy. Tyto Všeobecné podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy. q Všeobecné nákupní podmínky Doosan Škoda Power s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) 1. DEFINICE NĚKTERÝCH POJMŮ 1.1. INCOTERMS 2010. Obsahuje li smlouva nebo tyto Všeobecné podmínky odkaz na INCOTERMS

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI AIR PRODUCTS spol. s r. o. PRO NÁKUP ZBOŽÍ, DODÁVKY DÍLA A SLUŽEB

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI AIR PRODUCTS spol. s r. o. PRO NÁKUP ZBOŽÍ, DODÁVKY DÍLA A SLUŽEB VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI AIR PRODUCTS spol. s r. o. PRO NÁKUP ZBOŽÍ, DODÁVKY DÍLA A SLUŽEB Preambule 1. Tyto Obchodní podmínky společnosti AIR PRODUCTS spol. s r.o. pro nákup zboží, dodávky

Více

Kupnf smlouva. Projekt EU CZ.1.06/3.2.01/08.07655

Kupnf smlouva. Projekt EU CZ.1.06/3.2.01/08.07655 EVROPSKA UNIE inf:ae~ OPERAfNi EVROPSKY FOND PRO REGIONALNi ROZVOJ MINISTERSTVO ZOMVOTNIC'TVI IllNTEDROVANt PRODRAM ~ANCE PRO va~ ROZVOJ CEsK REPlJBUKY 9 89/ j!c«-jp Kupnf smlouva "Modernizace a obnova

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ (Obecná část Všeobecných podmínek) 1. Předmět Všeobecných podmínek 1.1. Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby poskytovatele ( Všeobecné podmínky ) upravují práva a

Více

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací 1. Předmět Všeobecných podmínek 1.1. Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací společnosti

Více

Obchodní podmínky pro oblast překladů a korektur společnosti MERIVA TRANSLATIONS s.r.o.

Obchodní podmínky pro oblast překladů a korektur společnosti MERIVA TRANSLATIONS s.r.o. Obchodní podmínky pro oblast překladů a korektur společnosti MERIVA TRANSLATIONS s.r.o. Základní pojmy 1. Zhotovitel Meriva Translations s.r.o., se sídlem Topolová 113, Tábor, IČ: 28072669, DIČ: CZ28072669,

Více

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s.

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s. SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s. Vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb Internet společnosti JHComp, s. r. o.

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb Internet společnosti JHComp, s. r. o. Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb Internet společnosti JHComp, s. r. o. I. Úvodní ustanovení 1.1 Tento dokument stanovuje všeobecné obchodní podmínky, za kterých společnost JHComp s.r.o.

Více

2.1 Poskytovatel je kromě oprávnění vyplývajících z dalších

2.1 Poskytovatel je kromě oprávnění vyplývajících z dalších Všeobecné obchodní podmínky 1 Předmět Smlouvy 1.1 Poskytovatel se zavazuje poskytovat Služby na základě Smlouvy na poskytování služeb, kterou s ním Poskytovatel uzavřel a jejíž nedělitelnou součástí jsou

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB s účinností od 8.2.2014

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB s účinností od 8.2.2014 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB s účinností od 8.2.2014 1. Úvodní ustanovení Všeobecné podmínky pro poskytování služeb (dále jen Všeobecné podmínky ) stanovují a upravují práva a povinnosti smluvních

Více

Všeobecné obchodní podmínky 01/2015

Všeobecné obchodní podmínky 01/2015 PZP HEATING a.s. Dobré 149, 517 93 Dobré, Česká republika IČ: 28820614 DIČ: CZ28820614 Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Praha, č.ú. 2110798104/2700 Společnost zapsaná

Více

SMLOUVA O SDRUŽENÉM PLNĚNÍ (část prvá)

SMLOUVA O SDRUŽENÉM PLNĚNÍ (část prvá) Smlouva č. «CisloSmlouvy» SMLOUVA O SDRUŽENÉM PLNĚNÍ (část prvá) Smluvní strany: 1. EKO-KOM, a. s. IČO: 25134701, DIČ: CZ25134701 se sídlem Na Pankráci 1685/17, 140 21 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

Dohoda o obchodních podmínkách IBM pro programy

Dohoda o obchodních podmínkách IBM pro programy Dohoda o obchodních podmínkách IBM pro programy Touto dohodou o obchodních podmínkách IBM ( Dohoda ) se řídí poskytování licencí k Licencovaným programům a jiným Programům společností IBM Česká republika,

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY. Část A Základní ustanovení. Článek 1 Obecná ustanovení

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY. Část A Základní ustanovení. Článek 1 Obecná ustanovení VŠEOBECNÉ PODMÍNKY Část A Základní ustanovení Článek 1 Obecná ustanovení 1. Všeobecné podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu (dále jen Smlouva

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s. OBECNÁ USTANOVENÍ 1. Základní ustanovení 1.1 Obecné zásady Tyto Všeobecné obchodní podmínky České spořitelny, a. s. (dále jen VOP ) upravují základní

Více

ŠkoFIN s.r.o. - Obchodní podmínky smlouvy o operativním leasingu č.

ŠkoFIN s.r.o. - Obchodní podmínky smlouvy o operativním leasingu č. ŠkoFIN s.r.o. - Obchodní podmínky smlouvy o operativním leasingu č. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen také "OPOL") obsahují obecné vymezení podmínek poskytování služeb v oblasti

Více

., : 265212041/300 ČSOB

., : 265212041/300 ČSOB VŠEOBECNÉ PODMÍNKY Cestovní kancelář CZECH SURF s.r.o. Buchlovská 9, Velehrad, 68706, tel: 776001109, crew@surf-trip.cz, www.surf-trip.cz, IČO: 03095444., Bankovní spojení : 265212041/300 ČSOB Praha 2,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI REHAU, S.R.O. IČ: 03283232 (DÁLE V TEXTU TÉŽ JEN REHAU ) PRO OBLAST NÁKUPU

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI REHAU, S.R.O. IČ: 03283232 (DÁLE V TEXTU TÉŽ JEN REHAU ) PRO OBLAST NÁKUPU VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI REHAU, S.R.O. IČ: 03283232 (DÁLE V TEXTU TÉŽ JEN REHAU ) PRO OBLAST NÁKUPU 1) Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky se vztahují na právní vztahy vyplývající z

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SÍTĚ SMARTBOX. Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SÍTĚ SMARTBOX. Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ VŠEOBECNÉ PODMÍNKY SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SÍTĚ SMARTBOX Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Společnost SMARTBOX CB s.r.o., se sídlem České Budějovice, B. Smetany 43, 370 01, IČO: 24683477 (dále jen

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI REHAU AUTOMOTIVE, S.R.O. IČ: 45799261 (DÁLE V TEXTU TÉŽ JEN REHAU ) PRO OBLAST NÁKUPU

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI REHAU AUTOMOTIVE, S.R.O. IČ: 45799261 (DÁLE V TEXTU TÉŽ JEN REHAU ) PRO OBLAST NÁKUPU VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI REHAU AUTOMOTIVE, S.R.O. IČ: 45799261 (DÁLE V TEXTU TÉŽ JEN REHAU ) PRO OBLAST NÁKUPU 1) Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky se vztahují na právní vztahy vyplývající

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY CERTIFIKAČNÍCH SLUŽEB

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY CERTIFIKAČNÍCH SLUŽEB Článek 1 Vymezení pojmů (1) Ceníkem se rozumí ceník Certifikačních služeb. (2) Certifikační autoritou se rozumí systém, který na základě požadavků předaných registrační autoritou vydává nebo zneplatní

Více