1 Aktiva, pasiva, rozvaha

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1 Aktiva, pasiva, rozvaha"

Transkript

1 1 Aktiva, pasiva, rozvaha Cíl kapitoly Cílem p edkládané kapitoly je: pochopení bilancování aktiv a pasiv; osvojení si základních pravidel pro sestavení ú etního výkazu rozvaha ve vazb na vypovídací schopnost výkazu pro uživatele ú etních informací; pochopení definice aktiv a závazk ve vazb na jejich vykázání v rozvaze; vymezení základních p ístup pro klasifikaci aktiv a pasiv a zp sob jejich užití. Úvodní otázky 1. Vysv tlete, v em spo ívá bilancování majetku a zdroj. 2. Definujte bilan ní rovnici a vysv tlete d vody její platnosti. 3. Zamyslete se nad tím, jak probíhá kolob h hospodá ských prost edk v podniku, jaké jsou v cné initele pot ebné k provozování výrobní, obchodní a jiné podnikatelské innosti. 4. Charakterizujte pojmy dlouhodobá aktiva a ob žná aktiva na základ jejich funkce v kolob hu hospodá ských prost edk. 5. Co rozumíte pod pojmem vlastní kapitál a ím se liší od cizího kapitálu (závazk )? 6. Charakterizujte ú etní výkaz rozvaha. 7. Na základ jakého metodického prvku je sestavena rozvaha? 8. Podle jakého kritéria jsou se azena aktiva vykazovaná v rozvaze? 9. Podle jakého kritéria jsou v rozvaze vykazovány závazky? 10. Definujte pojmy ú etní období a ú etní jednotka. 11. Co tvo í obsah ú etní záv rky? 5

2 ešené p íklady P íklad 1.1 Ilustra ní p íklad struktury rozvahy v horizontálním formátu. Aktiva Rozvaha podniku k datu Pasiva Dlouhodobá aktiva: Nehmotná - software - patenty - licence - ostatní Hmotná - pozemky - budovy - stroje a za ízení - ostatní Dlouhodobé investice - podíly (ú asti) v jiných spole nostech - ostatní cenné papíry k dlouhodobé držb - dlouhodobé pohledávky - ostatní Krátkodobá (ob žná) aktiva: Zásoby - materiál - nedokon ená výroba - výrobky - zboží - ostatní Pohledávky - pohledávky za odb rateli - pohledávky za státu - pohledávky za zam stnanc m - poskytnuté zálohy (nap. dodavatel m) - ostatní pohledávky Krátkodobé investice - cenné papíry k obchodování - ostatní cenné papíry Peníze - bankovní ú et - pokladna Aktiva celkem Vlastní kapitál: - základní kapitál - kumulované výsledky hospoda ení minulých let - výsledek hospoda ení b žného ú etního období (+, -) - ostatní Závazky: Dlouhodobé závazky - dlouhodobé úv ry - závazky z emitovaných dluhopis - ostatní dlouhodobé závazky Krátkodobé závazky - závazky v i dodavatel m - závazky v i zam stnanc m - p ijaté zálohy (nap. od odb ratel ) - závazky v i státu - krátkodobé úv ry a p j ky - ostatní krátkodobé závazky Pasiva celkem 6

3 P íklad 1.2 Rozhodn te, zda uvedené položky mohou být p edm tem ú etnictví. Pokud ano, uve te do následující tabulky, zda se jedná o aktiva (A), i pasiva (P). Položka A/P Položka A/P Zásoba materiálu Peníze v pokladn P j ky p ijaté od jiných spole ností Dotace od státu Peníze na bankovním ú tu Obchodní schopnosti editele Stroje a za ízení Dary Závazky v i dodavatel m Zví ata Software Patenty Budovy Výrobky ešení Položka A/P Položka A/P Zásoba materiálu A Peníze v pokladn A P j ky p ijaté od jiných spole ností P Dotace od státu P Peníze na bankovním ú tu A Obchodní schopnosti editele --- Stroje a za ízení A Dary P Závazky v i dodavatel m P Zví ata A Software A Patenty A Budovy A Výrobky A P íklad 1.3 Pan Smutný si zakládá vlastní podnik, opravnu televizor. Dle p íslušných právních úprav ru í sám za své závazky z titulu podnikání do výše svého osobního majetku. Do podniku se rozhodl vložit peníze v hotovosti K, na nov z ízený b žný ú et u banky vložil peníze v ástce K. Opravnu z ídil ve vlastní budov, kterou vy lenil pro podnikatelské ú ely. Znalecký odhad sou asné tržní hodnoty této budovy je K. Podnikání zahájil 1.1.xxx1. Z dlouhodobého bankovního úv ru uhradil nákup speciálního za ízení za K. Ur ete výši vlastního kapitálu vloženého do podniku a sestavte zahajovací rozvahu podniku. ešení: Aktiva Rozvaha pana Smutného k 1.1.xxx1 Pasiva Budovy Vlastní kapitál Stroje a za ízení Dlouhodobý úv r Bankovní ú et Pokladna Suma aktiv Suma aktiv

4 P íklad 1.4 Podnik pana Bendy na výrobu hra ek eviduje k xxx1 tyto stavy aktiv, závazk a vlastního kapitálu v tis. K : po íta (dosud neodepisovaný) 50 patent oprávky k patentu 100 vlastní kapitál (krom hospodá ského výsledku b žného roku) software oprávky k software 60 pozemky 510 sm nky vystavené panem Bendou (závazky), splatnost 3 roky 800 bavln né látky 10 plyš 80 molitanová dr 5 nit 1 závazky v i zam stnanc m 45 p ijaté sm nky se splatností 3 m síce 20 p ijaté zálohy 70 úv r u KB splatnost 5 let 600 nedokon ené hra ky v hodnot 3 hotové hra ky plyšové 25 hotové hra ky bavln né 7 závazky z titulu dlužných daní 350 stroje oprávky ke stroj m 250 nakoupené dluhopisy dlouhodobé % akcií OD Sluní ko 500 budova oprávky k budov za ízení k pln ní hra ek oprávky k za ízení na pln ní hra ek 300 b žný ú et 40 peníze 35 závazky v i podnik m: - Tkadlena a.s návrhá ka paní Vlková 10 - EZ, a.s Pražské vodárny, a.s. 15 dv sady náhradních díl k šicím stroj m 2 za dodávky hra ek dluží panu Bendovi tito odb ratelé: 8

5 - OD Sluní ko 60 - Dárky E. Malá 25 - OD Slon 9 zisk r. xxx1 byl z ú etnictví zjišt n ve výši Sestavte rozvahu podniku pana Bendy. Nezapome te na sumarizaci dat a správné len ní a azení položek rozvahy. ešení Rozvaha podniku pana Bendy k xxx1 v tis. K Aktiva ástka Pasiva ástka Nehmotná dl. aktiva netto: 620 Vlastní kapitál: Software 180 VK krom HV b žného roku oprávky k software - 60 HV b žného roku Patenty 600 Závazky dlouhodobé: oprávky k patent m -100 Úv r u KB 600 Hmotná dl. aktiva netto: Sm ne né závazky 800 Budovy Závazky krátkodobé: oprávky k budovám Dodavatelé 125 Stroje a za ízení P ijaté zálohy 70 - oprávky ke stroj m a za Závazky v i státu 350 Pozemky 510 Zam stnanci 45 Finan ní investice: 610 Podíly s rozhodujícím vlivem 500 Ostatní cenné papíry 110 Zásoby: 133 Materiál 98 Nedokon ená výroba 3 Výrobky 32 Pohledávky: 94 Pohledávky za odb rateli 94 Krátkodobé investice: 20 P ijaté sm nky 20 Pen žní prost edky: 75 B žný ú et 40 Peníze 35 Aktiva celkem Celkem Pro ú etní pana Bendy za adila nakoupené akcie OD Sluní ko do dlouhodobých aktiv? Co mohlo být motivem k nákupu t chto akcií? 9

6 P íklad 1.5 Podnik Galant (jediným vlastníkem je p. Gabriel Lantner) vyráb jící kožené galanterie eviduje ve svém ú etnictví k xxx1 tyto ú etní položky v tis. K : software v používání v po izovací cen 60 - software je z 50 % odepsán na sklad má tyto zásoby: - koženka nit 2 - náhradní díly 6 - k že pen ženky toaletní kuf íky kabelky budovy v po izovací cen budovy odepsány z 10 % stroje na výrobu obuvi po íta v po izovací cen 80 p epravní pás v po izovací cen stroje odepsány z 30 % vlastní kapitál (krom hospodá ského výsledku) nedokon ené výrobky 600 Galant má dle evidence pohledávky za dodané zboží: - Marko, a.s Kvas, a.s Jouzová&Krupka, s.r.o a.s. Bivoj poskytnuté zálohy na služební cesty zam stnanc 20 b žný ú et 80 majetková ú ast v obchodní spole nosti Koželuh, a.s zisk b žného roku 30 závazky v i dodavatel m závazky v i zam stnanc m 700 závazky v i finan nímu ú adu (z titulu daní) 300 z dlouhodobých závazk má podnik pouze úv r u KB 698 Sestavte rozvahu podniku. Zhodno te, jaké informace p ináší samostatné vykázání oprávek v rozvaze. Posu te možnost vykázání oprávek v aktivech jako snižující položky, pop ípad v pasivech jako položky kladné. Jaká varianta je v sou asnosti preferována? Pokuste se o zd vodn ní. 10

7 ešení Rozvaha podniku Galant k xxx1 v tis. K Aktiva ástka Pasiva ástka Nehmotná dl. aktiva: Vlastní kapitál: Software 60 VK krom HV b žného roku oprávky k software -30 HV b žného roku 30 Hmotná dlouhodobá aktiva: Budovy Závazky dlouhodobé: - oprávky k budovám Úv r 698 Stroje oprávky ke stroj m Závazky krátkodobé: Finan ní investice: Závazky v i dodavatel m Dlužné dan 300 Zásoby: Závazky k zam stnanc m 700 Materiál 508 Nedokon ená výroba 600 Výrobky Pohledávky: Pohledávky za odb rateli Zálohy poskytnuté 20 Pen žní prost edky: B žný ú et 80 Celkem Celkem Úlohy k procvi ení Úloha 1.1 Rozhodn te, zda položka je dlouhodobým aktivem (DA), krátkodobým aktivem (KA), složkou vlastního kapitálu (VK) nebo závazkem (Z). Položka DA KA VK Z Po íta nakoupený za ú elem dalšího prodeje Dluhopisy koupené za ú elem dl. držení Ceniny Software k užívání v podniku Pohledávka v i pojiš ovn Pohledávky za zam stnanci Zisk z minulých let Závazky v i státu Pohledávky z obchodního styku Pozemky Akcie (ur ené k dlouhodobému držení) Dlouhodobá p j ka p ijatá Budova nakoupená za ú elem dalšího prodeje 11

8 Položka DA KA VK Z Patent zakoupený k užívání v podniku Ztráta za b žné ú etní období Poskytnuté dlouhodobé p j ky Záloha zam stnanci na služební cestu P ijaté p j ky (krátkodobé) Automobily ur ené k používání v podniku Dlouhodobý termínovaný vklad na bank. ú tu Pohledávky z titulu pojistného Závazky vzniklé z reklamací vadných výrobk Zásoby pohonných hmot Pozemek (dlouhodobé uložení pen. prost edk ) Koupená licence na výrobu zna kového nápoje Závazky z obchodního styku Peníze Budova k používání Materiál Pohledávky za odb rateli Závazky v i zam stnanc m Základní kapitál B žný ú et Výrobky Závazky v i dodavatel m Dlouhodobý úv r Akcie k obchodování Nakoupené licence Zboží P ijaté sm nky od odb ratel Emitované dluhopisy (obligace) Automobily k prodeji Zaplacené zálohy dodavatel m Ná adí na sklad Nedokon ená výroba P ijaté zálohy od odb ratel Krátkodobý úv r od banky Stroje k užívání v podniku Vystavené sm nky dodavatel m Úloha 1.2 Podnik pana Dole ka (za závazky ru í pan Dole ek do výše svého osobního majetku) má k 1.1.xxx1 následující složky aktiv a pasiv v tis. K : plechy 50, výrobky 150, vklad pana Dole ka do podnikání inil 800, závazky v i dodavatel m 50, pohledávky 80, budova (ve které je podnik umíst n) 700, ná adí 200, ostatní spojovací materiál 20, b žný ú et 60, dlouhodobý bankovní úv r 410. Sestavte rozvahu pana Dole ka k xxx1. 12

9 Úloha 1.3 Prodejna automobil Auto Jane ek (podnikatel Jane ek je jediným vlastníkem, za závazky ru í do výše svého osobního majetku) eviduje k 1.1.xxx1 tyto položky v tis. K : budova 1 300, bankovní ú et 500, vklad majitele 2 500, sm ne né závazky krátkodobé ve výši 500, auta k prodeji 3 750, auto užívané p i podnikové innosti 250, v za átcích podnikání dostal pan Jane ek dar od tety ve výši 800, odb ratelé mu dluží 160, závazek v i dodavatel m Sestavte rozvahu podniku Auto Jane ek k xxx1. Úloha 1.4 Pan Kolá si zakládá podnik, opravnu a servis jízdních kol. Do podniku se rozhodl vložit peníze v hotovosti K a na nov z ízený b žný ú et u banky vložil peníze v ástce K. Opravnu z ídil v pronajatých prostorách. Pan Kolá zakoupil po íta za K, peníze na po ízení po íta e mu p j il bratr. Podnikání zahájil xxx1. Ur ete výši vlastního kapitálu vloženého do podniku, sestavte zahajovací rozvahu podniku. Úloha 1.5 Pokra ování Úlohy 1.4. K stav aktiv a pasiv podniku pana Kolá e zm nil následovn : po provedení první splátky p j ky je její výše , byl po ízen materiál na opravy za , z b žného ú tu byla zaplacena záloha na dodávku kol k prodeji ve výši , stav pen z v pokladn je , bankovní ú et je vy erpán, ostatní z statky beze zm ny. Sestavte rozvahu k Úloha 1.6 Uvažujme alternativní pokra ování Úlohy 1.4. K stav aktiv a pasiv podniku pana Kolá e zm nil následovn : po provedení první splátky p j ky je její výše , byl po ízen materiál na opravy za , z b žného ú tu byla zaplacena záloha na dodávku kol k prodeji , stav pen z v pokladn je , bankovní ú et je vy erpán, ostatní z statky beze zm ny. Zjist te, zda se zm nila výše vlastního kapitálu a od vodn te. Sestavte rozvahu k

10 Úloha 1.7 Podnik Autodoprava Hole ek provozuje dopravu s nákladním automobilem, který si pan Hole ek najal formou finan ního leasingu u leasingové spole nosti (po izovací cena u leasingové spole nosti K, ro ní splátky K, smlouva je uzav ena na p t let, po ukon ení smlouvy zbude za automobil doplatit K ). Je tento automobil (který až do splacení z stává dle leasingové smlouvy vlastnictvím leasingové spole nosti) aktivem podniku Autodoprava Hole ek, které by m lo být vykázáno v rozvaze? ANO NE? Pokud zní Vaše odpov NE, sestavte a interpretujte rozvahu podniku pana Hole ka k xxx1 na základ následujících údaj : peníze v pokladn K, odb ratelé dluží podniku K, podnik nemá žádné závazky, zisk b žného období byl K, vklad majitele do podniku je K. Pokud zní Vaše odpov ANO, sestavte a interpretujte rozvahu podniku Autodoprava na základ p edcházejících údaj. P edpokládejte, že dosud nebyla zaplacena žádná leasingová splátka a že nákladní automobil dosud nebyl odepisován. Aktiva Rozvaha Autodoprava Hole ek k (tis. K ) Pasiva ANO NE ANO NE Dlouhodobá aktiva: Vlastní kapitál: Ob žná aktiva: Dluhy: Celkem aktiva Celkem pasiva Úloha 1.8 Cestovní kancelá Atlas, v.o. s., vykazuje k xxx1 tyto složky aktiv a pasiv (v tis. K ): budova sídla cestovní kancelá e (oprávky 500) garáže (oprávky 600) 5 autobus (oprávky ) 2 automobily (oprávky 100) základní kapitál zásoby potravin k prodeji 400 nerozd lené zisky z minulých let závazky v i dodavatel m 95 software dosud neodepisovaný 420 bankovní úv r dlouhodobý

11 po íta ová sí (hardware) 600 (oprávky 100) bankovní úv r krátkodobý za ízení kancelá e 300 (oprávky 50) peníze v pokladn 920 kopírovací stroj 45 (dosud neodepisován) b žný ú et Sestavte rozvahu cestovní kancelá e k xxx1. Úloha 1.9 Konzervárna ryb, ve ejná obchodní spole nost Rybka a spol., má k xxx1 tyto složky aktiv a pasiv v tis. K : b žný ú et konzervárenské stroje (oprávky 10 %) deset kamion a t i chladírenská auta (oprávky 20 %) chladící boxy a za ízení chladírenských komor (oprávky 10 %) peníze v hotovosti 77 plechy na výrobu rybích konzerv 15 strojní za ízení na nalepování etiket (oprávky 10 %) 40 extern zhotovované (nakupované) etikety na konzervy 8 zásoby zmrazených ryb ke zpracování 42 olej, ko ení a ostatní potraviná ské suroviny 12 úv r dlouhodobý po íta e (oprávky 10 %) 250 software (oprávky 20 %) 80 pozemek patent (oprávky 30 %) 230 originální receptury 200 kancelá ský materiál na sklad 7 nedokon ené výrobky 3 zásoby rybích konzerv p ijaté zálohy od odb ratel 100 pohledávky v i odb ratel m výsledek hospoda ení b žného roku závazky v i zam stnanc m závazky za dodaný materiál budova (oprávky 10 %) závazek ze spot eby elektrické energie v i EZ, a.s

12 nakoupené akcie za ú elem obchodování vlastní kapitál krom hospodá ského výsledku Sestavte rozvahu. Pomocí vhodných ukazatel se pokuste zhodnotit likviditu spole nosti. 16

13 Kontrolní otázky 1. Odpov zte na následující otázky: a) Pro se v rozvaze suma aktiv rovná sum pasiv? b) Jaké podmínky musí být spln ny pro uznání (vykázání) závazku v ú etnictví? c) Na základ jakého metodického prvku je sestavena rozvaha? d) Jak je možno zvyšovat vlastní kapitál podniku? 2. Zhodno te správnost tvrzení: a) Aktiva podniku p edstavují souhrn veškerého majetku podniku (v právním slova smyslu). b) Vlastní kapitál je pouze tvo en vklady majitel a kumulovanými výsledky hospoda ení dosud nerozd lenými vlastník m za celou dobu podnikání. c) Závazky jsou v ú etnictví len ny podle doby splatnosti. d) Bilancování je principem, podle kterého jsou azena aktiva v rozvaze. e) Oprávky jsou ú etním vyjád ením opot ebení dlouhodobého majetku. f) Zboží je aktivum vyrobené v podniku a ur ené k prodeji. 3. Vyberte všechny správné odpov di na zadané otázky: a) Které z následujících položek mohou být aktivem podniku: - pen žní prost edky na bankovním ú tu, - podnikem emitované (vydané) dluhopisy, - uhrazené zálohy na spot ebu elektrického proudu, - celková hodnota dar, která byla podniku poskytnuta za dobu jeho existence. b) Budova m že být v ú etnictví za azena mezi: - dlouhodobá hmotná aktiva, - dlouhodobá nehmotná aktiva, - dlouhodobá finan ní aktiva, - zásoby. c) Nakoupený dluhopis se splatností 5 let m že být v rozvaze vykázán (vysv tlete za jakých podmínek) jako: - dlouhodobé nehmotné aktivum, - zásoba, - dlouhodobý finan ní majetek, - krátkodobý závazek, - krátkodobý finan ní majetek. d) Závazky v i zam stnanc m z titulu dlužných mezd jsou: - krátkodobý finan ní majetek, 17

14 - krátkodobé závazky, - dlouhodobé závazky, - pasiva. 18

2 Rozvahové zm ny nevýsledkové a jejich zaú tování

2 Rozvahové zm ny nevýsledkové a jejich zaú tování 2 Rozvahové zm ny nevýsledkové a jejich zaú tování Cíl kapitoly Cílem p edkládané kapitoly je: pochopení podstaty základních ú etních transakcí a jejich promítnutí do rozvahy; pochopení základních pravidel

Více

ROZVAHA organiza ních složek státu, územních samosprávných celk a p ísp vkových organizací (v tisících K na dv desetinná místa) sestavená k

ROZVAHA organiza ních složek státu, územních samosprávných celk a p ísp vkových organizací (v tisících K na dv desetinná místa) sestavená k ROZVAHA organiza ních složek státu, územních samosprávných celk a p ísp vkových organizací (v tisících K na dv desetinná místa) sestavená k Název nad ízeného orgánu a sídlo: I : Název, sídlo a právní forma

Více

2 Rozvahové změny neovlivňující výsledek hospodaření

2 Rozvahové změny neovlivňující výsledek hospodaření 2 Rozvahové změny neovlivňující výsledek hospodaření Cíl kapitoly Cílem předkládané kapitoly je: pochopení podstaty základních účetních transakcí a jejich promítnutí do rozvahy; pochopení základních pravidel

Více

Obecný cíl vyu ovacího p edm tu

Obecný cíl vyu ovacího p edm tu 7.18 Pojetí vyu ovacího p edm tu Ekonomika Obecný cíl vyu ovacího p edm tu Cílem p edm tu ekonomika je umožnit žák m osvojit si základy ekonomického myšlení a obchodn -podnikatelských aktivit, orientovat

Více

Analýza sou asné situace v oblasti podnikání realitních kancelá í a návrh variant ešení

Analýza sou asné situace v oblasti podnikání realitních kancelá í a návrh variant ešení MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Odbor ve ejných dražeb Starom stské nám. 6 110 15 Praha 1 ve spolupráci s Ministerstvem pr myslu a obchodu, Ministerstvem financí a Ministerstvem spravedlnosti Analýza sou

Více

ÚVOD. RNDr. Vladimír Shán lec, CSc. editel Geofondu R

ÚVOD. RNDr. Vladimír Shán lec, CSc. editel Geofondu R ÚVOD Podobn jako v p edchozích letech pokra ovaly standardní innosti spo ívající ve správ, údržb, aktualizaci a zp ístup ování fond a databází obsahujících výsledky geologických prací, p i sou asném zvyšování

Více

Kapitola 1 - Základy účetnictví

Kapitola 1 - Základy účetnictví Kapitola 1 - Základy účetnictví SHRNUTÍ UČIVA - jedná se o majetek, který účetní jednotka používá k podnikání. Aktiva zahrnují zejména peněžní prostředky, dlouhodobý majetek, zásoby a pohledávky. vyjadřují

Více

OBSAH KURZU. 3. edpoklady a faktory provozování a ízení cestovní kancelá e a cestovní agentury.

OBSAH KURZU. 3. edpoklady a faktory provozování a ízení cestovní kancelá e a cestovní agentury. OBSAH KURZU 1. Cestovní kancelá e a agentury a zájezdová innost. 2. Legislativní úprava podnikání cestovních kancelá í v Evropské unii a v eské republice. 3. edpoklady a faktory provozování a ízení cestovní

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 8. zasedání zastupitelstva města dne: 25. 9. 2014 Bod pořadu jednání: Dokumenty systému korporátního řízení Zpracoval: odbor, oddělení: Ing. Alfons Rokoš, manažer

Více

CEZTel, a.s. STANOVY SPOLE NOSTI

CEZTel, a.s. STANOVY SPOLE NOSTI CEZTel, a.s. STANOVY SPOLE NOSTI Úplné zn ní 1. 5. 2014 lánek 1 Založení a vznik akciové spole nosti 1. CEZTel, a. s. (dále jen také spole nost ) vznikla zápisem do obchodního rejst íku ke dni 21. 2. 1997.

Více

Soupis bytových dom a dom s byty ve výlu ném vlastnictví M stské ásti Praha 1

Soupis bytových dom a dom s byty ve výlu ném vlastnictví M stské ásti Praha 1 Soupis bytových dom a dom s byty ve výlu ném vlastnictví M stské ásti Praha 1 Soupis bytových dom a dom s byty ve výlu ném vlastnictví M stské ásti Praha 1 (Soupis. 1) PO AD.. ADRESA.P. KATASTR 1 Havelská

Více

Soft-4-Sale: novinková dokumentace ZVÝŠENÍ SPODNÍ SAZBY DPH Z 5 NA 9 PROCENT...2 ZBOŽÍ A CENY...3 MARKETING A OPERATIVA...3 SKLADY A ADMINISTRACE...

Soft-4-Sale: novinková dokumentace ZVÝŠENÍ SPODNÍ SAZBY DPH Z 5 NA 9 PROCENT...2 ZBOŽÍ A CENY...3 MARKETING A OPERATIVA...3 SKLADY A ADMINISTRACE... NOVINKOVÁ DOKUMENTACE 01/2008 N E W S 0 1 / 2 0 0 8 ZVÝŠENÍ SPODNÍ SAZBY DPH Z 5 NA 9 PROCENT...2 JAK SE TO PROJEVÍ V SOFT-4-SALE?... 2 ZBOŽÍ A CENY...3 KONFIGURACE REŽIMU DOHLEDÁNÍ ÍSLA ZBOŽÍ... 3 MARKETING

Více

CESTOVNÍ POJIŠT NÍ cestování bez starostí

CESTOVNÍ POJIŠT NÍ cestování bez starostí CESTOVNÍ POJIŠT NÍ cestování bez starostí Nezapome te bez n j by se vám dovolená mohla hodn prodražit! U p evážné v tšiny evropských zájezd je balí ek cestovního pojišt ní zahrnutý v základní cen zájezdu.

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ Finan nímu ú adu v, ve, pro Sumperku ˇ Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Da ové identi ka ní íslo C Z 7 3 Rodné íslo 7 3 / 3 DAP ) ádné opravné 4 Kód rozlišení typu DAP ) dodate

Více

VÝRO NÍ ZPRÁVA. spole nosti. za hodnocené období roku. Výro ní zpráva byla schválena usnesením Správní rady spole nosti dne 24. ervna 2013.

VÝRO NÍ ZPRÁVA. spole nosti. za hodnocené období roku. Výro ní zpráva byla schválena usnesením Správní rady spole nosti dne 24. ervna 2013. VÝRO NÍ ZPRÁVA spole nosti za hodnocené období roku 2012 Výro ní zpráva byla schválena usnesením Správní rady spole nosti dne 24. ervna 2013. V Kop ivnici, dne 12. ervna 2013 zpracoval a p edkládá Ing.

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE Ministerstvo pro místní rozvoj odbor hospodá ských služeb VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE ve zjednodušeném podlimitním ízení dle 38 zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách (dále jen

Více

PROSINEC 2010. Z obsahu: Donini Swing s pr hledným krytováním. Tyto stroje mají strojní chlazení a nejsou napojeny na p ívod vody.

PROSINEC 2010. Z obsahu: Donini Swing s pr hledným krytováním. Tyto stroje mají strojní chlazení a nejsou napojeny na p ívod vody. Jaké bylo ExpoDetergo 8-10 DataExpert 12 Montanari - 40 let... 14-15 Sympozium u firmy BEZEMA 16 6 255 PROSINEC 2010 Další íslo vyjde 17. 2. 2011 Uzáv rka pro inzerci nejpozd ji do 26. 1. 2011. ú. 111

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE TEORETICKÁ PUBLIKACE

DAŇOVÁ EVIDENCE TEORETICKÁ PUBLIKACE Tato publikace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky DAŇOVÁ EVIDENCE TEORETICKÁ PUBLIKACE STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A PODNIKÁNÍ, OSTRAVA-PORUBA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Více

Technické standardy veřejné kanalizace. C Přílohová část

Technické standardy veřejné kanalizace. C Přílohová část Technické standardy veřejné kanalizace C Přílohová část Ing. Iva Barboriková Prosinec 2010 VODOVODY A KANALIZACE HRADEC KRÁLOVÉ, A.S. Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové Technické standardy veřejných

Více

504/2002 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 2002,

504/2002 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 2002, 504/2002 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 2002, kterou se provádjí nkterá ustanovení zákona #. 563/1991 Sb., o ú#etnictví, ve znní pozdjších p.edpis/, pro ú#etní jednotky, u kterých hlavním p.edmtem #innosti

Více

APLIKACE KRIZOVÉHO ÍZENÍ DO VÝUKY OCHRANY OBYVATELSTVA NA UK FTVS

APLIKACE KRIZOVÉHO ÍZENÍ DO VÝUKY OCHRANY OBYVATELSTVA NA UK FTVS APLIKACE KRIZOVÉHO ÍZENÍ DO VÝUKY OCHRANY OBYVATELSTVA NA UK FTVS Josef Vilášek Anotace: V souvislosti s výukou p edm tu Krizové ízení ve ve ejné správ se u student projevují problémy s pochopením nejen

Více

ZÁPIS z odpoledního jednání valné hromady eskomoravské elektrotechnické asociace, konaného dne 20. listopadu 2008 v T eboni

ZÁPIS z odpoledního jednání valné hromady eskomoravské elektrotechnické asociace, konaného dne 20. listopadu 2008 v T eboni ZÁPIS z odpoledního jednání valné hromady eskomoravské elektrotechnické asociace, konaného dne 20. listopadu 2008 v T eboni Odpolední ást valné hromady asociace zahájil prezident asociace Ing. Adamec,

Více

METODIKA PRO TVORBU BAKALÁ SKÝCH PRACÍ VŠERS

METODIKA PRO TVORBU BAKALÁ SKÝCH PRACÍ VŠERS VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, O. P. S., ESKÉ BUD JOVICE METODIKA PRO TVORBU BAKALÁ SKÝCH PRACÍ VŠERS (platná od 1.10.2012) Tyto pokyny se také p im en vztahují k vypracování seminárních

Více

Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Příbram. Sbírka příkladů z účetnictví 2. ročník - zadání 2009. Ing. Jitka Štefanová Ing.

Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Příbram. Sbírka příkladů z účetnictví 2. ročník - zadání 2009. Ing. Jitka Štefanová Ing. Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Příbram Sbírka příkladů z účetnictví 2. ročník - zadání 2009 Ing. Jitka Štefanová Ing. Jarmila Votavová 1. Majetek a zdroje krytí Příklad 1. 1 Podnik vyrábí a nakupuje

Více

1.4. Předkontace. Č.op. datum Úč. případ Md D Kč Kč 1. 5.5.2010 Spotřeba materiálu 501 112 1 000 1 000. Md D Md D. Př.

1.4. Předkontace. Č.op. datum Úč. případ Md D Kč Kč 1. 5.5.2010 Spotřeba materiálu 501 112 1 000 1 000. Md D Md D. Př. 1.4. Předkontace Předkontací (někdy také kontací) rozumíme určení dvou (v případě složených účetních zápisů) i více správných souvztažných účtů, na které se zaúčtuje daná účetní operace. Tento způsob záznamu

Více

Publikace Podniky. Zodpov dné podnikání. Sbírka ov en ch postup evropsk ch mal ch a st edních podnik EVROPSKÁ KOMISE

Publikace Podniky. Zodpov dné podnikání. Sbírka ov en ch postup evropsk ch mal ch a st edních podnik EVROPSKÁ KOMISE Publikace Podniky Zodpov dné podnikání Sbírka ov en ch postup evropsk ch mal ch a st edních podnik EVROPSKÁ KOMISE Zodpov dné podnikání Sbírka ov en ch postup evropsk ch mal ch a st edních podnik Evropská

Více

Sbírka příkladů z účetnictví 3. ročník - zadání 2009

Sbírka příkladů z účetnictví 3. ročník - zadání 2009 Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Příbram - 1 - Sbírka příkladů z účetnictví 3. ročník - zadání 2009 Ing. Jitka Štefanová Ing. Jarmila Votavová - 2-1. Zásoby 1. 1. Oceň. zásob při výdeji ze skladu

Více

Sociální podniky v rozší ené Evrop Koncept a skute nosti

Sociální podniky v rozší ené Evrop Koncept a skute nosti Sociální podniky v rozší ené Evrop Koncept a skute nosti Jacques DEFOURNY 1, President evropské sít EMES 2 ÚVOD Vzr stající ocen ní sociální ekonomie v Evrop spolu s v tším zájmem o nekonven ní podnikatelskou

Více

Odpov di kraj eské republiky na otázky Evropské komise k budoucnosti kohezní politiky EU

Odpov di kraj eské republiky na otázky Evropské komise k budoucnosti kohezní politiky EU Odpov di kraj eské republiky na otázky Evropské komise k budoucnosti kohezní politiky EU Východiska pro zpracování návrhu odpov di: Návrh odpov dí vychází z doposud projednaných názor kraj. Je d ležité

Více

Zásady chování spole nosti ŠKO-ENERGO, s.r.o. sou ást skupiny ŠKODA

Zásady chování spole nosti ŠKO-ENERGO, s.r.o. sou ást skupiny ŠKODA Zásady chování spole nosti ŠKO-ENERGO, s.r.o. sou ást skupiny ŠKODA Stav: 01. 12. 2012 Strana 1 z 16 Obsah Zásady chování spole nosti ŠKO-ENERGO, s.r.o. sou ást skupiny ŠKODA... 1 edmluva... 3 Oblast p

Více