Změny právně organizačních forem podniků

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Změny právně organizačních forem podniků"

Transkript

1 Změny právně organizačních forem podniků

2 fúzí, Obchodní společnosti se sídlem v České republice mohou být přeměněny: rozdělením, převodem jmění na společníka, změnou právní formy společnosti.

3 Fúze Fúze se může uskutečnit formou: Sloučení (dochází k zániku společnosti (nebo více společností), jemuž předchází její zrušení bez likvidace; jmění zanikající společnosti včetně práv a povinností zpracovně právních vztahů přechází na jinou již existující společnost (tzv. nástupnickou ). Splynutí (dochází k zániku dvou nebo více společností, jemuž předchází jejich zrušení bez likvidace; jmění včetně práv a povinností z pracovně právních vztahů přechází na nově zakládanou nástupnickou společnost s novou obchodní firmou a zápisem do obchodního rejstříku.

4 Schématické znázornění sloučení společnosti Společnost A zánik přechod do společnosti C Společnost B zánik Společnost C Společnost C pokračování v činnosti

5 Schématické znázornění splynutí společnosti Společnost A zánik Společnost B zánik vznik nové společnosti D Společnost D Společnost C zánik Poznámka: Při sloučení i splynutí akciové společnosti, popřípadě společnosti sručením omezeným je zanikající společnost povinna nechat ocenit své jmění posudkem znalce.

6 Rozdělení Rozdělením rozdělovaná společnost zaniká a to bez likvidace a její jmění vč. práv a povinností z pracovně právních vztahů přechází na nástupnické společnosti. Schématické znázornění rozdělení společnosti : Společnost D zánik vznik vznik Společnost E Společnost F Poznámka : Dochází li krozdělení akciové společnosti nebo společnosti sručením omezeným, je rozdělovaná společnost povinna nechat ocenit svoje jmění posudkem znalce a to vč. odděleného ocenění i jmění, jež má přejít na jednotlivé nástupnické společnosti.

7 Převod jmění na společníka Za podmínek stanovených u jednotlivých forem společností mohou společníci nebo příslušný orgán společnosti rozhodnout, že společnost se ruší bez likvidace a že jmění společnosti vč. práv a povinností z pracovně právních vztahů převezme jeden společník. Právní účinky převodu jmění na společníka nastávají ke dni zápisu převodu jmění do obchodního rejstříku.

8 Změna právní formy společnosti Změnou právní formy právnická osoba nezaniká ani nepřechází její jmění na právního nástupce, pouze se mění její vnitřní právní poměry a právní postavení jejích společníků. Změna právní formy (na jinou formu obchodní společnosti nebo na družstvo) je podmíněna schválením společníků a to písemnou formou súředně ověřeným podpisem. Změna právní formy se zapisuje do obchodního rejstříku.

9 Právní formy společnosti OSVČ (Osoba samostatně výdělečněčinná) Sdružení podnikatelů Podnikání jako Obchodní společnost v. o. s. veřejná obchodní společnost, sdružení několika OSVČ vystupujících pod jedním jménem k. s. komanditní společnost, dva druhy společníků (komandisté a komplementáři) s. r. o., někdy též spol. sr. o. společnost sručením omezeným, právnická osoba ručící určitou upsanou částkou a. s. akciová společnost, je vedena správní radou, nejvyšším orgánem je valná hromada akcionářů SE evropská společnost Družstvo Nadace, neziskové organizace apod.

10 Základní pojmy Většinový společník má většinu hlasů plynoucích zúčasti ve společnosti (hlasy jsou spojené s jeho podílem ve společnosti nebo akciemi shlasovacími právy). Ovládající osoba je osoba, která vykonává přímo nebo nepřímo rozhodující vliv na řízení podniku jiné osoby, tzv. ovládané. Ovládající osoba je vždy osoba, která je většinovým vlastníkem, nebo disponuje většinou hlasovacích práv (na základě dohody uzavřené s jinými společníky), nebo může prosadit jmenování nebo odvolání většiny osob, které jsou statutárním orgánem nebo jeho členem, anebo většiny osob, které jsou členy dozorčího orgánu. Mateřská a dceřiná společnost je li ovládající osobou společnost, pak jde ospolečnost mateřskou a společnost jí ovládaná je společností dceřinou. Koncern (holding, skupina) je tvořen seskupením, vněmž jsou jeden nebo více osob podrobeny jednotnému řízení (dále je řízená osoba ) jinou osobou (dále jen řídící osoba ). Jednotnému řízení lze podrobit osoby i tzv. ovládací smlouvou, kterou lze uzavřít i ve vztazích mezi ovládající osobou a jí ovládanými osobami. Koncernový podnik je podnikem koncernu a to včetně podniku řídící osoby. Jednání ve shodě je jednání dvou nebo více osob s cílem nabýt nebo postoupit nebo vykonávat hlasovací práva vurčité osobě, disponovat jimi za účelem prosazování společného vlivu na řízení podniku této osoby anebo volby statutárního orgánu nebo dozorčího orgánu této osoby. Osobami jednajícími ve shodě jsou: právnická osoba a její statutární orgán (popř. jeho člen), osoby vjejich přímé řídící působnosti, člen dozorčího orgánu, likvidátor a insolventní správce; ovládající osoba a jí ovládané osoby; osoby tvořící koncern.

11 Hlavní důvody ke vzniku podnikatelských seskupení (koncern, holding) omezení resp. rozložení podnikatelského rizika, majetková autonomie (vč. ohraničení odpovědnosti člena jen na vlastní závazky), relativně samostatná klientela každého člena při dodržování jednotné finanční a obchodní strategie, daňové otázky (vč. možnosti umístění členů seskupení do zemí s nižší sazbou), centralizace cílů spojená s decentralizací řízení jednotlivých článků, zmírnění nevýhod vlastních big business, snadnější expanze do zahraničí, jednodušší cesta k ovládání jiné společnosti, snížení vlivu jiných soutěžitelů na trhu, pružnost a adaptabilita organizační struktury, sociálně psychologické faktory spojené často s touhou po koncentraci moci ve špičce vedoucích orgánů seskupení.

12 seskupení (koncern, holding) jako celek nemá právní subjektivitu, právní subjektivitu mají noví členové seskupení, každý člen je samostatnou účetní jednotkou, ekonomická jednota zpevněná právně organizačními vazbami (statut seskupení), majetková účast resp. podíl na hlasovacích právech založený tzv. zvláštními typy smluv, jmenování a výměna osob v řídících orgánech členů seskupení je prováděno zústředí, seskupení může být nositelem specifických zájmů, které mohou vést kohroženíurčitých členů, mezinárodní nadnárodní rozměr složení seskupení a tím i vliv právních předpisů jednotlivých zemí, seskupení je intenzivně posuzováno zpohledu ochrany hospodářské soutěže, relativně nízké náklady na činnosti ústředí (ředitelství) koncernu, integrace různorodých podnikových kultur, synergie jako důsledek spojení silných stránek členů seskupení, vyšší stupeň standardizace výkonů, možnost rozsáhlé kooperace mezi členy seskupení (a jejich organizačními jednotkami), účelná specializace, využívání společných komponentů pro více produktů, společný nákup vybraných položek, společný výzkum a vývoj, koordinovaný marketing a prodej atd., účinná vnitrokoncernová konkurence. Základní znaky podnikatelského seskupení

13 Vazby integrující jednotlivé členy podnikatelského seskupení Mateřská společnost Dceřiná společnost A (100 % podíl) Dceřiná společnost B (70 % podíl) Dceřiná společnost C (30 % podíl) Vnukovská společnost B1 Vnukovská společnost B2

14 Příklady podnikatelských seskupení v českém strojírenství ŠKODA HOLDING (stav vroce 2008) ŠKODA HOLDING, a.s. (Mateřská společnost vlastněná skupinou Appian Group) Klasická energetika (Dceřiné společnosti) Dopravní strojírenství Pomocné a doplňkové obory Škoda Power, s.r.o. Plzeň Škoda Transportation, s.r.o. Plzeň SIBELEKTROPRIVOD s.r.o. Plzeň Škoda TVC, s.r.o. Plzeň Škoda Power, Ltd. Indie ČKD Vagonka, a.s. Ostrava Škoda Electric, s.r.o. Plzeň Škoda Machine Tool, a.s. Plzeň Škoda Jinma, Ltd. Čína PARS Nova, a.s. Šumperk Ganz Škoda Maďarsko MOVO, s.r.o. Plzeň VÚKV, a.s. Praha

15 Výrobní program dceřiných společností ŠKODA POWER Plzeň: turbosoustrojí, parní turbíny, technologie strojoven pro teplárny a elektrárny, výzkum a vývoj, ŠKODA POWER Indie: projekční a servisní kancelář, ŠKODA JINMA: malé turbíny, ŠKODA VAGONKA: příměstské vlakové jednotky a motorové vozy, PARS NOVA: opravy, rekonstrukce a modernizace kolejových vozidel (zejména elektrických a motorových lokomotiv, tramvají a elektrických dopravních jednotek, MOVO: opravy kolejových vozidel, SIBELEKTROPRIVOD: trakční motory a pohony, SKODA ELECTRIC: trakční motory, pohony a trolejbusy, GANZ ŠKODA: pohony a trolejbusy, VÚKV: výzkumné a vývojové centrum kolejových vozidel, ŠKODA TVC: výroba malých dílů a komponentů pro dceřiné společnosti, ŠKODA MACHINE TOOL: výroba, generální opravy a modernizace velkých obráběcích strojů (zejména sem patří soustruhy, horizontální vyvrtávací a frézovací stroje a speciální obráběcí stroje).

16 Podnikatelské seskupení KOVOSVIT Mateřská společnost (vlastníky jsou právnické a fyzické osoby) KOVOSVIT, a.s. TST SERVIS, a.s. (majetková účast 10 %) KOVOSVIT MAS, a.s. (majetková účast 100 %) ELTAS, s.r.o. (majetková účast 100 %) Poznámka : Do dceřiné společnosti KOVOSVIT MAS je organizačně začleněna divize SLÉVÁRNA, která je vnitropodnikovou organizační jednotkou (bez právní subjektivity).

17 Orgány akciové společnosti valná hromada představenstvo, dozorčí rada.

18 Valná hromada Je nejvyšším orgánem společnosti a akcionář se jejího jednání zúčastňuje osobně anebo v zastoupení na základě písemnéplnémoci a uplatňuje svá práva spojená svlastnictvím akcií. Obchodní zákoník a stanovy určují zejména tyto základní působnosti: rozhodování o změně stanov, rozhodování o zvýšení či snížení základního kapitálu, rozhodování o pověření představenstva zvyšovat základní kapitál, schvalování účetní závěrky, rozdělení zisku nebo úhrady ztráty, rozhodování o vydání dluhopisů, volba a odvolání členů představenstva, pokud stanovy toto právo nesvěřují dozorčíradě (v tzv. německém modelu), volba a odvolávání členů dozorčírady svýjimkou těch členů, které volí a odvolávají zaměstnanci, volba a odvolávání členů jiných orgánů zřizovaných valnou hromadou, řešení sporů mezi představenstvem a dozorčíradou, stanovení odměn členů představenstva a dozorčí rady, stanovení výše dividend a tantiém, schvalování jednacího řádu představenstva a dozorčí rady, rozhodování o zrušení společnosti slikvidací, jmenování a odvolání likvidátora, jeho odměňování a schvalování návrhu na rozdělení likvidačního zůstatku, rozhodování o fúzi nebo rozdělení a o změně právní formy společnosti, schvalování uzavření smlouvy o převodu podniku nebo jeho části ajeho pronájem, rozhodování o registraci nebo zrušení registrace účastnických cenných papírů společnosti, schvalování ovládací smlouvy, smlouvy o převodu zisku a smlouvy otichém společenství.

19 Představenstvo Představenstvo je statutárním orgánem, jenž řídí činnosti společnosti a jedná jejím jménem. Právní úkony za společnost činí představenstvo společně jako kolektivní orgán, ale jednat jménem společnosti může také pokud to stanovy umožňují samostatně každý člen představenstva. Ve stanovách lze také stanovit nutnost jednání více členů představenstva společně velmi časté bývá například jednání předsedy či místopředsedy ve vazbě na jednoho dalšího člena představenstva. Každý člen představenstva je povinen při správě věcí společnosti postupovat spéčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost odůvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti způsobit škodu. Člen představenstva odpovídá za škody způsobené svým pochybením (např. vynakládáním nepřiměřených výdajů nebo uzavřením pro společnost nevýhodných transakcí) celým svým majetkem.

20 Obchodní zákoník a stanovy určují zejména tyto základní působnosti: obchodní vedení společnosti směřující k dlouhodobé prosperitě a konkurenční schopnosti, vedení účetnictví a předkládání účetní závěrky ke schválení valné hromadě vč. stanoviska auditora a dozorčírady, předkládat účetní závěrky a zprávy o činnosti kpřezkoumání dozorčíradě, předkládat výroční zprávy o podnikatelské činnosti a stavu majetku valné hromadě, předkládat valné hromadě návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty, svolávat valnou hromadu v termínech stanovených stanovami, nebo poté, co zjistí, že celková ztráta dosáhla poloviny základního kapitálu nebo, že se společnost dostala do úpadku, podat návrh na insolventní řízení, pokud hospodářská situace společnosti vede k prohlášení insolvence, zabezpečovat vyhotovení zápisu z každé valné hromady, členové představenstva volí ze svého středu předsedu a místopředsedu, pořizovat zápis o průběhu zasedání představenstva a o jeho rozhodnutích, vněmž musí být také jmenovitě uvedení členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením nebo se zdrželi hlasování, zajišťovat všeobecná zaměstnavatelská práva, provádět výběr, odměňování a hodnocení pracovníků u vybraných funkčních míst, rozhodovat o použití rezervního fondu, vypracovat návrh jednacího řádu představenstva a předložit jej ke schválení valné hromadě, organizovat volby členů dozorčírady volených zaměstnanci po projednání s odborovou organizací, popř. sradou zaměstnanců, formulovat a prosazovat strategický plán společnosti jako základního řídícího dokumentu vč. stanovení cílů a cesty kjejich dosažení, vytvářet organizační strukturu a formulovat zásady vnitropodnikového řízení vč. zajištění tvorby příslušných organizačních norem, zajišťovat podnikovou kulturu, pravidla podnikatelské etiky, sociální odpovědnosti a public relations společnosti, ustavovat dle potřeby dočasné, příp. stálé odborné komise (výbory, expertní skupiny) jako poradní orgány představenstva, zaměřit svoje činnosti knaplňování zájmů vlastníků akcionářů společnosti.

21 Dozorčírada Dozorčírada je kolektivní kontrolní orgán, jehož kompetence jsou vymezeny zákonem a stanovami. Obchodní zákoník a stanovy určují zejména tyto základní působnosti: dohlížet na výkon působností představenstva a kontrolovat, zda podnikatelská činnost je uskutečňována podle zákona a stanov a odpovídá rozhodnutím valné hromady, prověřovat, zda vedení účetních záznamů je v souladu se skutečností, přezkoumávat účetní závěrku a formulovat svoje stanovisko knávrhu na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty a předkládat je valné hromadě, svolávat valnou hromadu a navrhovat potřebná opatření, jestliže to vyžaduje zájem společnosti, jmenovat svého člena, který zastupuje společnost v řízení před soudy a jinými orgány proti členu představenstva, členové dozorčírady volí ze svého středu předsedu a místopředsedu dozorčírady, požadovat od představenstva zpřístupnění všech dokladů a záznamů o činnosti společnosti, jmenovat a odvolávat členy představenstva, pokud to určují stanovy, členové dozorčírady mají povinnost vykonávat svou působnost snáležitou péčía zachovávat mlčenlivost o důležitých informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti způsobit škodu, vyjadřovat svoje stanovisko kprodeji majetku společnosti členům představenstva a členů představenstva společnosti, příp. kpůjčkám a úvěrům společnosti členům představenstva, přezkoumávat výkon působnosti představenstva v konkrétních záležitostech, pokud o to požádá potřebný počet akcionářů, pořizovat zápis ze všech zasedání dozorčírady, vněmž musí být jmenovitě uvedení ti členové, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením dozorčírady nebo se zdrželi hlasování, vypracovat návrh jednacího řádu dozorčírady a předložit jej ke schválení valné hromadě.

Stanovy akciové společnosti Královéhradecká provozní, a.s..

Stanovy akciové společnosti Královéhradecká provozní, a.s.. Stanovy akciové společnosti Královéhradecká provozní, a.s.. Obsah Stanov: Článek 1: Založení akciové Společnosti... 4 Článek 2: Firma a sídlo Společnosti... 4 Článek 3: Trvání Společnosti... 4 Článek 4:

Více

STANOVY AG Skořenice, akciová společnost I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Založení a vznik společnosti

STANOVY AG Skořenice, akciová společnost I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Založení a vznik společnosti STANOVY AG Skořenice, akciová společnost I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Založení a vznik společnosti Akciová společnost AG Skořenice, akciová společnost (dále jen společnost ) byla založena rozhodnutím 201

Více

Návrh změny stanov pro valnou hromadu konanou dne 26. 4. 2006. Předmět podnikání

Návrh změny stanov pro valnou hromadu konanou dne 26. 4. 2006. Předmět podnikání Návrh změny stanov pro valnou hromadu konanou dne 26. 4. 2006 Předmět podnikání 2 Předmět podnikání banky vyplývá z ustanovení zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon

Více

ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení

ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení 341/2005 Sb. ZÁKON ze dne 28. července 2005 o veřejných výzkumných institucích ve znění zákonů č. 533/2006 Sb., č. 296/2007 Sb., č. 379/2007 Sb., č. 110/2009 Sb., č. 227/2009 Sb., č. 281/2009 Sb., č. 427/2010

Více

Stanovy evropské akciové společnosti (dále jen stanovy")

Stanovy evropské akciové společnosti (dále jen stanovy) ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení Stanovy evropské akciové společnosti (dále jen stanovy") Článek 1 Založení evropské společnosti Tyto stanovy upravují právní poměry evropské společnosti s obchodní firmou XY,

Více

STANOVY EVROPSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. Contacc SE

STANOVY EVROPSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. Contacc SE STANOVY EVROPSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Contacc SE Společnost se dle ustanovení 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích podřizuje tomuto zákonu jako celku (1) OBCHODNÍ FIRMA A SÍDLO

Více

Stanovy akciové společnosti ESO9 international a.s.

Stanovy akciové společnosti ESO9 international a.s. Stanovy akciové společnosti ESO9 international a.s. (dále jen "společnost") Strana třetí: Článek 1 Založení akciové společnosti Společnost je akciovou společností, která vznikla přeměnou společnosti ESO9

Více

STANOVY akciové společnosti. Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s.

STANOVY akciové společnosti. Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. Vodohospodářská společnost Vrchlice-Maleč, a.s. STANOVY akciové společnosti Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. Obsah: HLAVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 4 Článek 1 Založení, vznik a trvání

Více

Stanovy společnosti AGROSPOL, Malý Bor a.s.

Stanovy společnosti AGROSPOL, Malý Bor a.s. Stanovy společnosti AGROSPOL, Malý Bor a.s. Část prvá 1. Založení akciové společnosti Akciová společnost AGROSPOL, Malý Bor a. s. (dále jen "společnost"), byla založena zakladatelskou smlouvou dne 23.

Více

Příloha č. 1 k Pozvánce na řádnou valnou hromadu Společnosti STANOVY akciové společnosti PETKA CZ, a.s.

Příloha č. 1 k Pozvánce na řádnou valnou hromadu Společnosti STANOVY akciové společnosti PETKA CZ, a.s. Příloha č. 1 k Pozvánce na řádnou valnou hromadu Společnosti STANOVY akciové společnosti PETKA CZ, a.s. I. Základní ustanovení 1 Firma a sídlo 1. Obchodní firma společnosti zní: PETKA CZ, a. s. 2. Sídlo

Více

Stanovy akciové společnosti Pražská paroplavební společnost, a.s.

Stanovy akciové společnosti Pražská paroplavební společnost, a.s. Stanovy akciové společnosti Pražská paroplavební společnost, a.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Vznik společnosti, obchodní firma a sídlo, internetové stránky 1.1 Společnost vznikla dnem zápisu do obchodního

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ice - industrial services a.s. (dále jen společnost ) v úplném znění ke dni 28. Srpna 2014. 1. Všeobecná ustanovení

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ice - industrial services a.s. (dále jen společnost ) v úplném znění ke dni 28. Srpna 2014. 1. Všeobecná ustanovení STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ice - industrial services a.s. (dále jen společnost ) v úplném znění ke dni 28. Srpna 2014 1. Všeobecná ustanovení 1.1 Obchodní firma společnosti zní: ice industrial services

Více

PODNIKÁNÍ NA VENKOVĚ Podnikatelský vzdělávací kurs. Michal Švagerka

PODNIKÁNÍ NA VENKOVĚ Podnikatelský vzdělávací kurs. Michal Švagerka PODNIKÁNÍ NA VENKOVĚ Podnikatelský vzdělávací kurs Michal Švagerka PODNIKÁNÍ NA VENKOVĚ Podnikatelský vzdělávací kurs Michal Švagerka Tato publikace je spolufinancována Evropským sociálním fondem EU

Více

*** Část druhá * Orgány společnosti

*** Část druhá * Orgány společnosti Stanovy obchodní společnosti SKALIČAN a.s. Část první Základní ustanovení Článek 1 Vznik společnosti a její právní forma 1. SKALIČAN a.s., (dále jen společnost ) vznikla dne 4.5.1992 zápisem do obchodního

Více

ÚZ č. 672 - aktualizace strany 11, se správným zněním 21 odst. 5. ÚZ č. 672 - aktualizace strany 19, se správným zněním 38k odst.

ÚZ č. 672 - aktualizace strany 11, se správným zněním 21 odst. 5. ÚZ č. 672 - aktualizace strany 19, se správným zněním 38k odst. ÚZ č. 672 - aktualizace strany 11, se správným zněním 21 odst. 5 HLAVA II PODNIKÁNÍ ZAHRANIČNÍCH OSOB Díl I Základní ustanovení 21 (1) Zahraniční osoby mohou podnikat na území České republiky za stejných

Více

Společenská smlouva o založení společnosti Roset s.r.o. ------------------- (úplné znění zakladatelského dokumentu)

Společenská smlouva o založení společnosti Roset s.r.o. ------------------- (úplné znění zakladatelského dokumentu) Společenská smlouva o založení společnosti Roset s.r.o. ------------------- (úplné znění zakladatelského dokumentu) ----------------------------------- I. - Doba trvání společnosti ---------------------------------------------

Více

SPOLEČNOSTECH A DRUŽSTVECH (ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH)

SPOLEČNOSTECH A DRUŽSTVECH (ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH) ZÁKON O OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTECH A DRUŽSTVECH (ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH) 2012 1 OBSAH: ČÁST PRVNÍ... 14 OBCHODNÍ KORPORACE... 14 HLAVA I... 14 Díl 1... 14 Společná ustanovení... 14 Díl 2... 16 Založení

Více

Společnost s ručením omezeným

Společnost s ručením omezeným Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva Společnost s ručením omezeným Bakalářská práce Autor: Gabriela Vukanovičová Právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí práce: Ing. Hana Baštová

Více

OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI

OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI - šest obchodních společností, čtyři podle českého práva, dvě podle evropského práva. Osnova: Rozdělení, vznik, zánik. Veřejná obchodní společnost Komanditní společnost Společnost

Více

o obchodních korporacích s komentářem obsahuje úpravu obchodních společností a družstev úvodní komentář upozorňuje na nejvýznamnější

o obchodních korporacích s komentářem obsahuje úpravu obchodních společností a družstev úvodní komentář upozorňuje na nejvýznamnější Lucie Josková, Pavel Pravda Zákon o obchodních korporacích s komentářem s účinností od 1. 1. 2014 nahrazuje obchodní zákoník NOVĚ! obsahuje úpravu obchodních společností a družstev úvodní komentář upozorňuje

Více

Základy podnikání. obchodní právo

Základy podnikání. obchodní právo Základy podnikání obchodní právo 1. Obecná charakteristika obchodního práva 1.1. Pojem, postavení, příslušnost a působnost, zásady obchodního práva 1.2. Charakteristika podnikání, obchodní a živnostenský

Více

NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. BusLine a.s. Hlava I. Úvodní ustanovení

NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. BusLine a.s. Hlava I. Úvodní ustanovení NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI BusLine a.s. Hlava I. Úvodní ustanovení 1 Firma společnosti Firma společnosti zní: BusLine a.s. -----------------------------------------------------------------------

Více

STANOVY akciové společnosti Marienbad Waters a.s.

STANOVY akciové společnosti Marienbad Waters a.s. STANOVY akciové společnosti Marienbad Waters a.s. Čl. 1 STANOVY A VZNIK AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI 1. Tyto stanovy jsou dokumentem akciové společnosti (dále společnost ), která vznikla zápisem do obchodního rejstříku

Více

513/1991 Sb. ZÁKON. ze dne 5. listopadu 1991. Obchodní zákoník. Změna: 600/1992 Sb. Změna: 264/1992 Sb., 591/1992 Sb. (s přihlédnutím k 4/1993 Sb.

513/1991 Sb. ZÁKON. ze dne 5. listopadu 1991. Obchodní zákoník. Změna: 600/1992 Sb. Změna: 264/1992 Sb., 591/1992 Sb. (s přihlédnutím k 4/1993 Sb. 513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník Změna: 600/1992 Sb. Změna: 264/1992 Sb., 591/1992 Sb. (s přihlédnutím k 4/1993 Sb.) Změna: 286/1993 Sb. Změna: 156/1994 Sb. Změna: 84/1995 Sb.

Více

Stanovy (úplné znění ke dni úprava dle ZOK) DRUŽSTVO LÉKÁREN

Stanovy (úplné znění ke dni úprava dle ZOK) DRUŽSTVO LÉKÁREN Stanovy (úplné znění ke dni úprava dle ZOK) DRUŽSTVO LÉKÁREN 1 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob. Je založeno na dobu neurčitou. 2. Družstvo je právnickou osobou a za porušení svých

Více

kolektiv autorů Společenský a legislativní rámec neziskového sektoru

kolektiv autorů Společenský a legislativní rámec neziskového sektoru kolektiv autorů Společenský a legislativní rámec neziskového sektoru Tato publikace byla vydána v rámci projektu 3 stupně řízení 3 kroky ke stabilitě, který byl spolufinancován Evropským sociálním fondem,

Více

Zákon č. 513/1991 Sb.

Zákon č. 513/1991 Sb. Zákon č. 513/1991 Sb. PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 264/1992 Sb., zákonem č. 591/1992 Sb., zákonem č. 600/1992

Více

513/1991 Sb. ZÁKON. ze dne 5. listopadu 1991. Obchodní zákoník

513/1991 Sb. ZÁKON. ze dne 5. listopadu 1991. Obchodní zákoník 513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník Změna: 600/1992 Sb. Změna: 264/1992 Sb., 591/1992 Sb. (s přihlédnutím k 4/1993 Sb.) Změna: 286/1993 Sb. Změna: 156/1994 Sb. Změna: 84/1995 Sb.

Více

513/1991 Sb. ZÁKON. ze dne 5. listopadu 1991. Obchodní zákoník

513/1991 Sb. ZÁKON. ze dne 5. listopadu 1991. Obchodní zákoník 513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník Změna: 600/1992 Sb. Změna: 264/1992 Sb., 591/1992 Sb. (s přihlédnutím k 4/1993 Sb.) Změna: 286/1993 Sb. Změna: 156/1994 Sb. Změna: 84/1995 Sb.

Více

513/1991 Sb. ZÁKON. ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník

513/1991 Sb. ZÁKON. ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník 513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník Změna: 600/1992 Sb. Změna: 264/1992 Sb., 591/1992 Sb. (s přihlédnutím k 4/1993 Sb. ) Změna: 286/1993 Sb. Změna: 156/1994 Sb. Změna: 84/1995

Více