DISTRIBUCE ENERGIE A SKUPINA ČEZ ČEZ DISTRIBUCE, A. S. SKUPINA ČEZ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DISTRIBUCE ENERGIE A SKUPINA ČEZ ČEZ DISTRIBUCE, A. S. SKUPINA ČEZ"

Transkript

1 DISTRIBUCE ENERGIE A SKUPINA ČEZ ČEZ DISTRIBUCE, A. S. SKUPINA ČEZ

2 OBSAH CESTY ENERGIE OD ZDROJE K ODBĚRATELI 4 Představujeme společnost ČEZ Distribuce, a. s. 8 Bezpečná distribuce a spolehlivé dodávky elektrické energie 14 ŠETŘÍME ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 18 S vědomím společenské odpovědnosti pomáháme na správných místech 22 Kontaktní a obchodní údaje 26 PŮSOBNOST SPOLEČNOSTI ČEZ DISTRIBUCE, A. S. 27

3 CESTY ENERGIE OD ZDROJE K ODBĚRATELI Společnost ČEZ Distribuce, a. s., zajišťuje spolehlivou dodávku elektrické energie od místa připojení výrobce až do místa připojení konečného odběratele, včetně souvisejících služeb. Využitím nejmodernějších technologií uspokojuje požadavky jak podnikatelů, tak i domácností. 4 5 CESTY ENERGIE OD ZDROJE K ODBĚRATELI

4 Schéma - distribuce elektřiny od výrobce k odběrateli Rozvodna dispečink vn Stožárový transformátor Dispečink ČEZ Distribuce, a. s. Noční město vvn vn nn nn výroba přenosová soustava ČR distribuční soustava ČEZ Distribuce a. s. odběratelé Cesta elektrické energie Cesta elektrické energie (elektřiny) začíná u velkých jaderných, tepelných a vodních elektráren, ale i v elektrárnách využívajících obnovitelné zdroje. Vyrobená elektřina je o velmi vysokém napětí přepravována napříč Českou republikou, tzv. přenosovou soustavou. Menší zdroje jsou přímo napojeny do místní distribuční sítě vysokého napětí. Obě cesty vyrobené elektřiny se sbíhají v transformovně, kde je elektřina transformována na nižší napětí. Od tohoto místa se o další distribuci elektrické energie stará ČEZ Distribuce, a. s. Pod dohledem dispečerů je elektřina distribuční soustavou dodávána velkým odběratelům, do měst a obcí. Do ulic měst elektřina vstupuje skrze transformační stanice, kde je opět napětí upraveno na hodnoty, které běžně používáme. Vedením nízkého napětí je elektřina rozváděna ke všem menším odběratelům, ale i domácnostem až do místa připojení odběrného místa. Zde úloha ČEZ Distribuce, a. s., končí, ale teprve zde elektřina nalézá své uplatnění. 6 7 CESTY ENERGIE OD ZDROJE K ODBĚRATELI

5 Představujeme společnost ČEZ Distribuce, a. s. ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem v Děčíně vznikla zápisem do obchodního rejstříku dne Společnost je na základě udělené licence na distribuci elektřiny provozovatelem distribuční soustavy s působností na území jedenácti krajů České republiky. Je členem Skupiny ČEZ, energetického koncernu působícího v mnoha zemích střední a jihovýchodní Evropy. 8 9 Představujeme společnost ČEZ Distribuce, a. s.

6 Tabulka - Vybrané oborové ukazatele Sídlo společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Ilustrační foto jednotka hodnota* zásobovaná oblast km počet odběrných míst počet rozvinutá délka vedení km celkem vvn km vn km nn km počet transformačních stanic počet maximální zatížení sítě MW MW *údaje účetní závěrky vztahující se k roku 2008 HLAvní poslání společnosti Distribuce elektrické energie fyzickým a právnickým osobám a stálé zvyšování kvality a spolehlivosti dodávky všem odběratelům, na všech napěťových úrovních. Společnost spravuje majetek distribuční soustavy, jejíž provoz v reálném čase řídí prostřednictvím dispečinku. Chod společnosti je založen na vyváženém nastavení procesů s využitím nejlepších zkušeností v oblasti asset managementu. Současně jsou používány a zaváděny nové principy řízení nákladů spojených s provozem distribuční soustavy, standardizace použitých technologií a řízení investičních rozvojových záměrů. CÍLE PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI Neustále zvyšovat kvalitu služeb poskytovaných zákazníkům v oblastech distribuce elektrické energie a připojování k distribuční soustavě. I nadále zajišťovat spolehlivé provozování distribuční soustavy dle standardů Energetického regulačního úřadu a zajistit růst hodnoty společnosti. Pro splnění těchto cílů je důležité zajistit efektivní rozvoj distribuční soustavy na základě detailních analýz návratnosti investic a principů spolehlivosti a dále zabezpečit optimální řízení distribuční soustavy s ohledem na minimalizaci ztrát a výpadků při dodržení maximální spolehlivosti provozu. TVORBA CEN ČEZ Distribuce, a.s., jako provozovatel regionální distribuční soustavy zajišťuje na základě licence činnost spojenou s distribucí elektřiny. Ceny distribuce elektřiny stanovuje Energetický regulační úřad s ohledem na náklady související se zajištěním efektivního výkonu licencované činnosti, odpisy a přiměřený zisk zajišťující návratnost realizovaných investic do zařízení sloužících k výkonu licencované činnosti. PRODUKTY A SLUŽBY Kompetencemi společnosti jsou správa svěřených aktiv (technologie a související zařízení distribuční soustavy) a výkon vlastnických práv nad těmito aktivy, včetně zajištění péče o zákazníky z pohledu distribuce na všech napěťových úrovních a řízení soustavy v reálném čase. Vybrané poskytované služby zákazníkům: připojování a změny odběrných míst připojování a změny výroben el. energie podpora výroby z obnovitelných zdrojů přeložky energetického zařízení Představujeme společnost ČEZ Distribuce, a. s.

7 Graf - Objem investičních prostředků v dlouhodobém horizontu Rozvodna Havráň - průmyslová zóna Joseph - Most Schéma - Smart grids (mil. Kč) (období) Hlavní aktivity v oblasti investiční výstavby Společnost ČEZ Distribuce, a. s., vynakládá miliardové investice do obnovy stávající distribuční sítě, ale rovněž k zajištění přípravy a následné výstavby zařízení distribuční soustavy pro připojení velkých průmyslových zón. Dále pak do staveb z programu unifikace sítí, rekonstrukce kabelových a vrchních sítí vysokého a nízkého napětí a do výstavby distribučních stanic. Hlavní důraz je kladen na co nejefektivnější rozvoj, zlepšování kvality, spolehlivosti a bezpečnosti distribuční soustavy. Strategické záměry rozvoje realizace strategických staveb přechod na jednotné napětí vn stavby směřující ke snížení SAIFI*, SAIDI* automatizace distribuční soustavy * SAIFI Standard plynulosti přenosu nebo dodávky elektřiny. Četnost přerušení distribuce elektřiny daná počtem přerušení distribuce elektřiny za kalendářní rok. * SAIDI Standard plynulosti přenosu nebo dodávky elektřiny. Souhrnná doba trvání všech přerušení distribuce elektřiny v minutách za kalendářní rok Představujeme společnost ČEZ Distribuce, a. s. Budoucnost energetiky Smart grids Smart Grids jsou inteligentní, spolehlivé, samo se monitorující distribuční sítě elektřiny 21. století. Propojují celý řetězec dodávek elektrické energie a informací výrobu, distribuci, zákazníky, informační systémy. Smart Grids dokáží efektivně zapojit zdroje decentralizované výroby elektrické energie a výhodně je kombinovat se zdroji tradičními. Nová inteligentní síť rozpozná přetížení distribuční sítě a přesměrováním toku energie sníží přetížení v určitém místě. Předejde tak výpadku dodávek elektřiny v určité lokalitě. Případný problém zůstane izolován na určitý ostrov, nebude se šířit dále. Smart Grids zároveň monitorují děje a technický stav distribuční sítě, řeší poruchy a výpadky a dávají podněty k obnově distribuční sítě. Inteligentní síť může lépe vyrovnat poptávku a nabídku energie v síti. Obousměrný tok údajů, automatizované řídicí centrum, dálkově ovládané prvky a senzory zlepší komunikaci a rozhodování. Smart Grids také komunikují se zákazníkem v reálném čase a optimalizují jeho spotřebu s přihlédnutím k ceně elektřiny a k zátěži životního prostředí. Využití elektřiny jako nejčistší energie se uplatní i v dalších oblastech příkladem může být rozvoj elektromobilů. V budoucnu budou Smart Grids vybavené úložišti elektřiny, které dokáží vyrovnávat výrobu a spotřebu elektřiny.

8 Bezpečná distribuce a spolehlivé dodávky elektrické energie Stabilní dodávka elektrické energie vyžaduje harmonickou součinnost mezi technikou a lidmi Bezpečná distribuce a spolehlivé dodávky elektrické energie

9 Graf - Porovnání předchozích mimořádných stavů z pohledu obnovení dodávky v čase. Práce pod napětím Odstraňování poruchy vzniklé po kalamitním stavu Dispečink (počet odběrných míst bez dodávky elektřiny) Kyrill - Emma - Ivan 0 +5 hod. +8 hod. +20 hod. +24 hod. +28 hod. +32 hod. +44 hod. +50 hod. (čas od vzniku mimořádného stavu) Technická bezpečnost distribuční soustavy Technická bezpečnost má v souvislosti s bezpečným provozováním distribuční soustavy a jejích distribučních technologií svou nezastupitelnou roli přímo související s bezpečností práce a manipulacemi na elektrickém zařízení. Technickou bezpečností je vnímán stav shody s technickou normou, který je podmínkou bezpečného provozování distribučního zařízení, bezpečné práce a manipulace na tomto zařízení. Výběr bezpečných technologií a zařízení pro distribuci elektřiny začíná již při přípravě staveb. Návrhem bezpečnější varianty projektu a uplatněním materiálových standardů jsou splněny základní požadavky bezpečnosti, spolehlivosti a kvality. Uchazeči o výběrová řízení staveb musí prokazovat nejen vysokou odbornou úroveň, ale i garantovat bezpečnostní ukazatele. Realizace staveb probíhá pod vlastním investičním dozorem společnosti ČEZ Distribuce, a. s., při přísném dodržování legislativních předpisů a technických norem. Technická bezpečnost zařízení se po dokončení výstavby prokazuje Zprávou o výchozí revizi podle ČSN a v průběhu své životnosti je dále ověřována systémem pravidelných kontrol, prohlídek, měření a diagnostiky podle Řádu preventivní údržby. Po dožití jsou zařízení a technologie likvidovány v souladu s předpisy na ochranu životního prostředí. Nepřetržitý dohled a údržba distribuční soustavy Periodicky jsou prováděny kontroly bezporuchového stavu zařízení. Díky pravidelné údržbě se snažíme předejít vzniku poruch a zajistit tak nepřetržitou dodávku elektrické energie konečným spotřebitelům. Společnost ČEZ Distribuce, a. s., v reálném čase řídí distribuční soustavu prostřednictvím dispečinku. Díky centralizovanému systému je odstraňování vzniklých poruch realizováno ve velmi krátkém časovém úseku. Likvidace následků způsobených živelnou událostí Stále častěji dochází k mimořádným živelným událostem, které svou ničivou silou dokáží plošně ochromit dodávku elektrické energie. Likvidace takových následků probíhá na základě zkušeností z likvidace předcházejících kalamit, a to jak v oblasti technické, tak v oblasti organizační, styku se zákazníky, institucemi, statutárními zástupci měst a obcí a médii Bezpečná distribuce a spolehlivé dodávky elektrické energie

10 ŠETŘÍME ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Víme, jak důležité pro budoucnost je zachování rovnováhy, harmonizace vztahu mezi naplňováním našich potřeb a zachováním kvality prostředí, v němž žijeme. Ochraně přírody věnujeme trvalou pozornost. Plně jsme si vědomi toho, že když z přírody čerpáme, musíme jí také vracet a pomáhat jí. Přijímáme a naplňujeme svou odpovědnost k prostředí, lidem a budoucnosti. Investujeme do modernizace a rozvoje distribuční soustavy, která zajišťuje spolehlivou a bezpečnou dodávku zákazníkům způsobem ohleduplným k životnímu prostředí ŠETŘÍME ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

11 Instalace hnízda Orlovce říčního na stožár vn Čistička odpadních vod Instalace ochrany zabraňující úrazu ptactva Ilustrační foto OCHRANA PTACTVA Společnost ČEZ Distribuce, a. s., si je vědoma svého vlivu na životní prostředí a z tohoto důvodu pokračuje ve spolupráci s ochránci přírody s cílem zvýšit ochranu ptactva před úrazy elektrickým proudem realizací účinných opatření prováděných nad rámec povinností plynoucích ze zákona. Uvedené úpravy stávajících vedení na celém území ve správě ČEZ Distribuce, a. s., vyžadují na realizaci investici přesahující 100 milionů korun. DALŠÍ VÝZNAMNÉ ČINNOSTI V OBLASTI EKOLOGIE řešení starých ekologických zátěží čištění odpadních vod řešení ekologických havárií odpadová hospodářství ŠETŘÍME ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

12 S vědomím společenské odpovědnosti pomáháme na správných místech Prostřednictvím Nadace ČEZ, ale i vlastními sponzorskými programy přispíváme na rozvoj volnočasových aktivit dětí a mládeže, zvýšení kvality života znevýhodněných osob a zlepšení občanské vybavenosti měst a obcí v regionech na celém území, kde společnost ČEZ Distribuce, a. s., působí S vědomím společenské odpovědnosti pomáháme na správných místech

13 Hudební akce Dětské hřiště v Kadani Knihovna Litoměřice - Dětské oddělení Předávání šeku nemocnici Dětský domov v Tisé S vědomím společenské odpovědnosti pomáháme na správných místech

14 Kontaktní a obchodní údaje působnost společnosti ČEZ Distribuce, a. s., v české republice sídlo společnosti pracoviště Na internetových stránkách je možné získat jak další informace týkající se údajů o společnosti a její činnosti, tak i informace poskytované našim zákazníkům. ČEZ Distribuce, a. s. Teplická 874/ Děčín 4 Česká republika Zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1704 Rok založení: 2005 Právní forma: akciová společnost IČ: DIČ: CZ Přehled jednotek a zkratek použitých v této publikaci Jednotka: Komentář: Zákaznická linka: Poruchová linka: Internet: Číslo licence: Registrační číslo OTE: l tis. mil. mld. vvn vn nn kv MW GWh TWh tisíc milion miliarda velmi vysoké napětí vysoké napětí nízké napětí kilovolt, 1 kv = 1000 V, V (volt) - jednotka elektrického potenciálu (napětí) megawatt, 1 MW = W, W (watt) - jednotka výkonu gigawatthodina, 1 GWh = Wh, Wh (watthodina) - jednotka energie terawatthodina, 1 TWh = Wh - jednotka energie KontaktY A OBLAST PŮSOBNOSTI

15 Tato brožura vznikla ve spolupráci s chráněnou grafickou dílnou Slunečnice, o.s., zaměstnávající hendikepované. ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín 4 Zákaznická linka: I Poruchová linka: l l

1. OBECNÁ ČÁST. SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA 1. Základní identifikační údaje

1. OBECNÁ ČÁST. SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA 1. Základní identifikační údaje Důvodová zpráva 1. OBECNÁ ČÁST Závěrečná zpráva o hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad RIA k návrhu novely zákona č. 458/2000 Sb. SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA 1. Základní identifikační údaje

Více

Národní zpráva České republiky o elektroenergetice a plynárenství za rok 2010

Národní zpráva České republiky o elektroenergetice a plynárenství za rok 2010 Národní zpráva České republiky o elektroenergetice a plynárenství za rok 2010 červenec 2011 Seznam nejpoužívanějších zkratek ERÚ MPO OTE ČEPS PXE EEX SEI ÚOHS APG CEER ENTSO ERGEG PDS PZP SAIDI SAIFI CAIDI

Více

obsah výroční zprávy Finanční část

obsah výroční zprávy Finanční část obsah výroční zprávy Profil společnosti 5 Přehled vybraných technických a ekonomických ukazatelů 9 Významné události roku 2013 11 Úvodní slovo předsedy představenstva 13 Statutární orgány a management

Více

Plán rozvoje přenosové soustavy České republiky 2013-2022

Plán rozvoje přenosové soustavy České republiky 2013-2022 Plán rozvoje přenosové soustavy České republiky 2013-2022 23. 3. 2012 ČEPS, a.s. 1/26 Obsah: 1. ÚVOD... 3 2. ODPOVĚDNOSTI A POVINNOSTI PROVOZOVATELE PŘENOSOVÉ SOUSTAVY... 4 3. POPIS PŘENOSOVÉ SOUSTAVY

Více

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE VA ŠE EN Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 ER GIE OBSAH PŘEDSTAVENÍ SKUPINY ČEZ 2 OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU 3 DOPIS PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 4 PŘEHLED VYBRANÝCH VÝSLEDKŮ SPOLEČNOSTI

Více

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY Praha srpen 2012 Poslání a rámec Státní energetické koncepce Hlavním posláním Státní energetické koncepce (dále též SEK) je zajistit spolehlivou,

Více

KONCESNÍ PROJEKT. Centrální zásobování teplem v Kopřivnici. ve smyslu zákona č. 139/2006 Sb. v platném znění NÁZEV KONCESNÍHO ŘÍZENÍ: Zadavatel

KONCESNÍ PROJEKT. Centrální zásobování teplem v Kopřivnici. ve smyslu zákona č. 139/2006 Sb. v platném znění NÁZEV KONCESNÍHO ŘÍZENÍ: Zadavatel KONCESNÍ PROJEKT ve smyslu zákona č. 139/2006 Sb. v platném znění NÁZEV KONCESNÍHO ŘÍZENÍ: Centrální zásobování teplem v Kopřivnici Zadavatel Město Kopřivnice Zpracovatel TEPLO Kopřivnice s.r.o., 01/ 2008

Více

Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON. Č.j.: TACR/3984/2014

Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON. Č.j.: TACR/3984/2014 Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON Č.j.: TACR/3984/2014 Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON Cíle pro 1. veřejnou soutěž programu EPSILON byly vybrány po dohodě s relevantními

Více

Výroční zpráva za rok 2006

Výroční zpráva za rok 2006 Výroční zpráva za rok 2006 Vybrané ukazatele (dle IFRS) za rok 2006 Tržby (mil. Kč) 18 059 EBITDA (mil. Kč) 1 760 Provozní zisk (mil. Kč) 1 265 Zisk před zdaněním (mil. Kč) 1 251 Zisk po zdanění (mil.

Více

PLNÁ VERZE ČERVEN 2011 I VERZE 12 NÁRODNÍ STRATEGICKÝ PLÁN LEADER 2014+

PLNÁ VERZE ČERVEN 2011 I VERZE 12 NÁRODNÍ STRATEGICKÝ PLÁN LEADER 2014+ NÁRODNÍ STRATEGICKÝ PLÁN LEADER 2014+ PLNÁ VERZE STRATEGICKÝ POZIČNÍ DOKUMENT NÁRODNÍ SÍTĚ MÍSTNÍCH AKČNÍCH SKUPIN ČESKÉ REPUBLIKY PRO PŘÍPRAVU POLITIK ROZVOJE VENKOVA V RÁMCI PROGRAMOVACÍHO OBDOBÍ 2014

Více

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY Praha prosinec 2014 Obsah: 1 POSLÁNÍ A RÁMEC STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE... 4 2 METODIKA TVORBY A REALIZACE SEK... 7 3 SOUČASNÝ STAV ENERGETIKY ČR

Více

Výroční zpráva společnosti ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. za rok 2013

Výroční zpráva společnosti ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. za rok 2013 Výroční zpráva společnosti ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. za rok 2013 ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. je největším českým dodavatelem energetických celků a jejich technologických částí. Působíme primárně v klasické

Více

10/2010 09/2011 Teplárny Brno, a.s.

10/2010 09/2011 Teplárny Brno, a.s. 10/2010 09/2011 Teplárny Brno, a.s. 10/2010 09/2011 Teplárny Brno, a.s. Okružní 25 638 00 Brno mail@teplarny.cz www.teplarny.cz 1. Obsah 2. ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA...........................................

Více

BEZPEČNOSTNÍ PROGRAM

BEZPEČNOSTNÍ PROGRAM BEZPEČNOSTNÍ PROGRAM TAMERO INVEST s.r.o. Kralupy nad Vltavou (Areál chemických výrob Kralupy) ve smyslu zákona č. 59/2006 Sb. Výkonný ředitel: Podpis: Boguslav BRANDYS Březen 2015 TAMERO INVEST s.r.o.

Více

PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU

PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU LEDEN 2012 TATO PUBLIKACE BYLA VYTVOŘENA ZA FINANČNÍ PODPORY SFŽP ČR A MŽP. PUBLIKACE JE VÝSTUPEM PROJEKTU 3 Nařízení EMAS Nařízení EMAS (Eco

Více

Výroční zpráva 2012. Skupina ČEZ

Výroční zpráva 2012. Skupina ČEZ Výroční zpráva 2012 Skupina ČEZ 005 012 015 021 Obsluha zákazníků Skupiny ČEZ získala ve světové soutěži kontaktních center (2012 Top Ranking Performers in the Contact Center Industry) 3. místo. 076 078

Více

PLÁN OPATŘENÍ PRO STAV NOUZE. ke zmírnění dopadu narušení dodávek plynu a jeho. odstranění v České republice

PLÁN OPATŘENÍ PRO STAV NOUZE. ke zmírnění dopadu narušení dodávek plynu a jeho. odstranění v České republice PLÁN OPATŘENÍ PRO STAV NOUZE ke zmírnění dopadu narušení dodávek plynu a jeho odstranění v České republice Prosinec 2014 Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky 1 Obsah: 1. Úvod 2. Legislativa

Více

Strategický plán rozvoje města Žďár nad Sázavou. 1. Úvod... 3. 2. Strategická vize města... 4. 3. Problémové okruhy strategie... 6

Strategický plán rozvoje města Žďár nad Sázavou. 1. Úvod... 3. 2. Strategická vize města... 4. 3. Problémové okruhy strategie... 6 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU (STRATEGIE MĚSTA) říjen 2007 OBSAH: 1. Úvod... 3 2. Strategická vize města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 6 3. Opatření a aktivity...11 PROBLÉMOVÝ

Více

červenec srpen 2007 časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ Bezpečně 15 TWh: stabilizace Temelína Tři roky pro ČEZData Jak vychovat manažery

červenec srpen 2007 časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ Bezpečně 15 TWh: stabilizace Temelína Tři roky pro ČEZData Jak vychovat manažery červenec srpen 2007 časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ Bezpečně 15 TWh: stabilizace Temelína Tři roky pro ČEZData Jak vychovat manažery 24 32 8 16 36 34 Obsah 4 ČEZ nej Jaderná elektrárna Dukovany 6 Listárna

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 95 Rozeslána dne 11. září 2009 Cena Kč 75, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 95 Rozeslána dne 11. září 2009 Cena Kč 75, O B S A H : Ročník 2009 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 95 Rozeslána dne 11. září 2009 Cena Kč 75, O B S A H : 314. Úplné znění zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických

Více

dědictví záměna pekařka svatební cesta 20 minut dívka v parku dospívání osudové setkání překvapení jediný kontakt konečně doma ve znamení zelené

dědictví záměna pekařka svatební cesta 20 minut dívka v parku dospívání osudové setkání překvapení jediný kontakt konečně doma ve znamení zelené záměna jediný kontakt 20 minut konečně doma Skupina ČEZ Výroční zpráva 2014 ve znamení zelené dospívání svatební cesta překvapení dívka v parku osudové setkání pekařka dědictví SEZONA 2014 22 let už seriál

Více

Informace o bance a jejích službách pro klienty

Informace o bance a jejích službách pro klienty Informace o bance a jejích službách pro klienty Květen 2005 Obsah Základní informace Vznik a historie ČMZRB, a. s. Souhrnná charakteristika Právní rámec činnosti Poslání Hlavní činnosti Naši klienti Spolupráce

Více

Aktuální otázky z veřejného sektoru

Aktuální otázky z veřejného sektoru Aktuální otázky z veřejného sektoru Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento

Více

STÁTNÍ POLITIKA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY

STÁTNÍ POLITIKA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY STÁTNÍ POLITIKA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY 2004 2010 Ministerstvo životního prostředí Praha 2004 Foto na obálce Ing. Pavel Mudra Tisk DOBEL Lanškroun ISBN 80-7212-283-5 Obsah Usnesení vlády České

Více

OBSAH. 1. Úvod 4. 2. Dlouhodobá vize a cíle Koncepce 8. 3. Správa majetku a péče o les 10. 4. Ekonomika 16. 5. Ekologický aspekt 26

OBSAH. 1. Úvod 4. 2. Dlouhodobá vize a cíle Koncepce 8. 3. Správa majetku a péče o les 10. 4. Ekonomika 16. 5. Ekologický aspekt 26 KONCEPCE STRATEGICKÉHO ROZVOJE PODNIKU LESY ČESKÉ REPUBLIKY, s. p. pro období let 2015-2019 OBSAH 1. Úvod 4 2. Dlouhodobá vize a cíle Koncepce 8 3. Správa majetku a péče o les 10 4. Ekonomika 16 5. Ekologický

Více

Shrnutí a závěry studie

Shrnutí a závěry studie Vlliiv větrných ellektráren na ellektriizační soustavu ČR Shrnutí a závěry studie EUROENERGY, SPOL. S R.O. ŠVÉDSKÁ 22, 150 00 PRAGUE 5 CZECH REPUBLIC TEL.: 257 116 111 FAX : 257 310 589 WWW.EUROENERGY.CZ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. ČEZ Energetické služby, s.r.o. ENERGETIKA CHYTŘE

VÝROČNÍ ZPRÁVA. ČEZ Energetické služby, s.r.o. ENERGETIKA CHYTŘE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 ENERGETIKA CHYTŘE OBSAH OBSAH 3 00 ÚVOD 4 01 ÚDAJE O OSOBÁCH ODPOVĚDNÝCH ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU 6 02 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ A ZPRÁVĚ O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI

Více

Zpráva o udržitelném rozvoji. skupiny Czech Coal

Zpráva o udržitelném rozvoji. skupiny Czech Coal 2005 Zpráva o udržitelném rozvoji skupiny Czech Coal Zpráva o udržitelném rozvoji skupiny Czech Coal v roce 2005 Zpráva o udržitelném rozvoji skupiny Czech Coal v roce 2005 je inspirována mezinárodní

Více

Příloha č. 14 - Vazby mezi programy ESIF (resp. ESIF a programy EU)

Příloha č. 14 - Vazby mezi programy ESIF (resp. ESIF a programy EU) Příloha č. 14 - Vazby mezi programy ESIF (resp. ESIF a programy EU) Předkládaná verze Souhrnu synergií/komplementarit (červen 2014) vychází převážně z verzí programů předkládaných v rámci MPŘ (OP Z, OP

Více

Programový dokument OPŽP

Programový dokument OPŽP Programový dokument OPŽP pro období 2007-2013 Verze 2 Schváleno EK 20.2.2012 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Č R www.opzp.cz Zelená linka: 800 260 500 dotazy@sfzp.cz 2

Více