PX-Index-Fond. Fond byl založen 15. prosince Jedná se o podílový fond dle 20b Zákona o investičních fondech.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PX-Index-Fond. Fond byl založen 15. prosince 2010. Jedná se o podílový fond dle 20b Zákona o investičních fondech."

Transkript

1 Zjednodušený prospekt PX-Index-Fond Podílový fond dle 20b Zákona o investičních fondech 1993 v platném znění (dále jen InvFG). ISIN: AT0000A0LSA9 (T-CZK) / AT0000A0LSB7 (VT-zahraničí-CZK). Fond byl schválen Dozorem nad finančním trhem v souladu s ustanoveními rakouského Zákona o investičních fondech (InvFG). Uveřejňování informací podle 18 InvFG ivm 10 KMG je od 1. června 2010 realizováno v elektronické podobě na internetových stránkách investiční společnosti. Sdělení, že uveřejňování bude v budoucnu probíhat už jen v elektronické podobě na internetových stránkách investiční společnosti, bylo obsaženo ve Věstníku k Wiener Zeitung ze dne 1. června Stručná charakteristika investičního fondu 1.1 Datum založení fondu Fond byl založen 15. prosince Jedná se o podílový fond dle 20b Zákona o investičních fondech. 1.2 Údaje o investiční společnosti vykonávající správu PX-Index-Fond je spravován Volksbank Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.h. (dále jen VB Invest), Leonard-Bernstein-Straße 10, 1220 Vídeň. 1.3 Úkoly převedené na třetí osoby Investiční poradce: Österreichische Volksbanken-Aktiengesellschaft, Kolingasse 14-16, 1090 Vídeň 1.3. Depozitář Österreichische Volksbanken-Aktiengesellschaft, Kolingasse 14-16, 1090 Vídeň. 1.4 Bankovní auditor KPMG Austria GmbH, Porzellangasse 51, 1090 Vídeň. 1.5 Finanční skupina nabízející investiční fond Výplatními a informačními místy fondu PX-Index-Fondu jsou v Rakousku: die Österreichische Volksbanken-Aktiengesellschaft, Vídeň, veškeré úvěrové banky sdružené v rakouském sektoru Volksbanken. Výplatní a informační místa mimo Rakousko: Česká republika: Volksbank CZ., a.s., Praha 2. Informace o investicích 2.1 Stručná definice investičního cíle/investičních cílů investičního fondu PX-Index-Fond je indexový fond podle 20b InvFG. Investičním cílem indexového fondu je zajistit investorovi výnos odpovídající vývoji hodnoty PX 1. Nelze ovšem zaručit, že uvedeného cíle bude dosaženo. 1 PX (index PX) byl založen Burzou cenných papírů Praha a jeho hodnota je stanovena a zveřejňována v reálném čase. Zkratka PX je zapsaná známka Burzy cenných papírů Praha. Popis indexu, aktuální složení PX a pravidla jsou uvedeny na internetových stránkách Burzy cenných papírů Praha. Předpokladem pro použití PX ve spojení s finančními produkty je uzavření licenční smlouvy mezi emitentem a Burzou cenných papírů Praha nebo Wiener Börse AG. 1

2 2.2 Investiční strategie investičního fondu a stručná charakteristika profilu rizik fondu (včetně informací požadovaných podle 21a a podle investiční kategorie) Investiční strategie investičního fondu Fond investuje do akcií společností z indexu PX 2 podle ustanovení 20b InvFG a zaměřuje se přitom na akciové podíly v PX 2. Indexový fond je spravován prostřednictvím pasivního managementu, jehož cílem je dosažení výkonnosti PX 2. Toho lze dosáhnout investováním do cenných papírů, které jsou nebo předběžně budou součástí indexu. Při překročení investiční hranice podle InvFG však lze do akciových podílů ve fondu zasáhnout i aktivně a tím může dojít ke vzniku odchylky (Tracking Error) od akciových podílů v PX 2. PX 2 je akciový index uznaný dohledem nad finančním trhem (FMA), jehož hodnota je stanovena a zveřejňována Burzou cenných papírů Praha a který existuje od 5. dubna 1994 (resp. nahradil 20. března 2006 indexy PX 50 a PX-D). Index odráží v reálném čase vývoj kurzu blue chips na Burze cenných papírů Praha. Do investičního fondu mohou být nabývány derivátové nástroje výhradně za účelem zajištění Charakteristika rizikového profilu fondu Cílem investiční strategie fondu je kopírovat český index PX 2, který je akciovým indexem uznaným Úřadem pro dohled nad finančním trhem (FMA) podle 20b odst. 2 zákona o investičních fondech (indexový fond). Podle 20b odst. 1 InvFG smí indexový fond investovat až 20 % majetku fondu do akcií a dlužních úpisů stejného emitenta. Kopírováním indexu se rozumí kopírování podkladového aktiva indexu, přičemž k tomu mohou být použity i deriváty. Dále smí indexový fond podle 20b odst. 3 InvFG investovat až 35 % majetku fondu do akcií a dlužních úpisů pouze jednoho jediného emitenta, pokud je to opodstatněné vzhledem k mimořádné tržní situaci, a sice zejména na regulovaných trzích, na kterých silně dominují určité cenné papíry nebo nástroje peněžního trhu. 20 odst. 3 bod 5 InvFG nelze použít na indexový fond. Podle 20 odst. 4 InvFG mohou být jmenované maximální sazby o 100 % překročeny během prvních šesti měsíců od prvního vydání podílů. Po uplynutí prvních šesti měsíců budou podíly akcií PX 2 ve fondu nově přehodnoceny s pomocí faktoru, aby nebyla překročena maximální specifikace ve výši 20 % na emitenta. Tímto novým rozdělením specifikace akcií na jednoho emitenta může vzniknout vyšší oborové riziko než v PX 2. Je třeba upozornit na skutečnost, že hodnota podílových listů fondu PX-Index-Fond může oproti emisní ceně stoupnout/klesnout. Tím může dojít k tomu, že investor za určitých okolností dostane zpět méně peněz než investoval. Vzhledem k hlavním investicím fondu existuje zvýšené nebezpečí těchto rizik: a) riziko, že vývoj českého trhu a/nebo akciového trhu obecně bude negativní a tím bude negativně ovlivněna i cena a hodnota investic (tržní riziko), b) riziko, že určitá pozice nebude vypořádána včas za dohodnutou cenu (riziko likvidity), c) riziko, že určitá transakce nebude v rámci platebního systému vypořádána podle očekávání, neboť protistrana nezaplatí či nedodá včas a dle dohody (transakční riziko), d) rizika související s koncentrací investic do akcií českého prostředí (riziko shlukování, resp. z koncentrace), e) u investic nabytých do investičního fondu může dojít k jinému vývoji hodnoty, než u PX 2 nebo než byl očekáváno v okamžiku nabytí (riziko výkonnosti). Dále se v případě mimořádných okolností mohou vyskytnout tato rizika: 2 PX (index PX) byl založen Burzou cenných papírů Praha a jeho hodnota je stanovena a zveřejňována v reálném čase. Zkratka PX je zapsaná známka Burzy cenných papírů Praha. Popis indexu, aktuální složení PX a pravidla jsou uvedeny na internetových stránkách Burzy cenných papírů Praha. Předpokladem pro použití PX ve spojení s finančními produkty je uzavření licenční smlouvy mezi emitentem a Burzou cenných papírů Praha nebo Wiener Börse AG. 2

3 a) riziko, že emitent nebo protistrana nesplní své závazky (úvěrové riziko, resp. riziko emitenta), b) riziko změny kurzu určitého cenného papíru oproti jeho skutečné prodejní ceně v důsledku kurzové tvorby na nelikvidních trzích (oceňovací riziko), c) při použití nástrojů OTC může dodatečně vzniknout riziko protistrany, d) riziko ztráty na majetku, který je uložen v depotu, způsobené nesolventností, nedbalostí nebo podvodným jednáním depozitáře nebo subdepozitáře (riziko úschovy), e) riziko nepružnosti, podmíněné jednak produktem samotným, jednak také omezeními při směně za jiný investiční fond (riziko nepružnosti), f) inflační riziko, g) riziko týkající se kapitálu investičního fondu (kapitálové riziko), h) riziko změny ostatních rámcových podmínek, např. daňových předpisů. Čistý majetek fondu může vzhledem ke složení portfolia vykazovat vyšší volatilitu, tzn., že hodnota podílu může kolísat nahoru či dolů také během krátkých časových období. Investiční společnost smí pro fond PX-Index-Fond uskutečňovat za účelem zajištění majetku fondu a jako součást investiční strategie obchody s deriváty. Tím není zvýšeno riziko fondu. Podrobný popis jednotlivých rizik lze nalézt v úplném prospektu (odstavec II, bod 13) 3

4 2.3. Dosavadní vývoj hodnoty investičního fondu a upozornění, že dosavadní vývoj hodnoty není ukazatelem budoucího vývoje hodnoty fondu Dosavadní vývoj hodnoty investičního fondu Fond PX-Index-Fond byl založen teprve 15. prosince 2010 a proto není možné zobrazení výkonnosti za kalendářní rok Upozornění Upozornění týkající se uváděné výkonnosti Výkonnost je počítána metodou dle OeKB. Náklady na výdej a zpětný odkup nejsou zohledněny. Vývoj hodnoty v minulosti nelze považovat za spolehlivý základ pro odhad budoucího vývoje hodnoty investičního fondu. Údaj o vývoji hodnoty je uveden v procentech (bez započítání nákladů) zahrnuje vyplacené výnosy fondu (dividendy). 2.4 Profil typického investora, pro kterého je investiční fond vhodný Minimální doporučený investiční horizont fondy peněžního trhu dluhopis. fondy EUR dluhopis.fondy s akciové fondy cizí měnou, bonita smíšené fondy, fondy se zvláštním zajištěním hodnoty 1 rok min. 10 let 15 let Zkušenost investora fondy peněžního trhu dluhopis. fondy EUR akciové fondy Nezkušený investor dluhopis.fondy s cizí měnou, bonita smíšené fondy, fondy se zvláštním zajištěním hodnoty Zkušený investor Tolerance investora k riziku fondy peněžního trhu dluhopis. fondy EUR akciové fondy Konzervativní dluhopis.fondy s cizí měnou, bonita 4 smíšené fondy, fondy se zvláštním zajištěním hodnoty Riskující

5 Legenda: Střednědobé a dlouhodobé investice s větší možností zisku a menším kolísáním kurzu Dlouhodobé investice s větší možností zisku a větším kolísáním kurzu podle podílu akcií a cizích měn nebo podle úvěrového rizika Dlouhodobé investice s velkou možností zisku a velkým kolísáním kurzu, které se liší podle použitého investičního stylu, regionu nebo podle odvětví 3. Ekonomické informace 3.1 Platné daňové předpisy pro investory, kteří podléhají v Rakousku neomezeně dani 3.1. Platné daňové předpisy pro investory, kteří podléhají v Rakousku neomezeně dani Fond sám nepodléhá žádným daním z majetku a výnosu. Vyplacené dividendy (včetně průběžných výplat) a jim podobné výnosy (úrokové výnosy, dividendy) a určité jim podobné výnosy (realizované kurzové zisky z prodeje cenných papírů a derivátových nástrojů) podléhají u soukromého investora 25% dani z kapitálových výnosů a podléhají konečnému zdanění daní z příjmu. Pro podíly získané před platí jednoletá spekulační lhůta. Podíly získané po podléhají při prodeji zdanění z realizovaného růstu hodnoty. Při prodeji od 1. dubna 2012 provádějí zdanění depozitáři, kteří zdaní rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou podílů 25% konečnou daní z kapitálového výnosu. Pokud dojde k prodeji podílů, které byly koupeny v době od , před , platí prodloužená spekulační lhůta (tj. zdanitelné výnosy jsou zdaněny pomoci daňového výměru). Zdanění výnosu fondu (u daňových nerezidentů) se řídí podle příslušné národní daňové legislativy. Doporučujeme konzultaci s daňovým poradcem. 3.2 Provize za nákup a prodej Náklady, které jsou podílníkovi účtovány přímo při prodeji nebo odkupu podílového listu Vstupní poplatek sloužící k úhradě prodejních nákladů činí až 4,00 % 3.3 Případné ostatní poplatky a provize, přičemž je rozlišováno, které poplatky hradí podílník a které jsou hrazeny ze zvláštního majetku investičního fondu Vysvětlení pojmů pro účely stanovení případných jiných provizí a poplatků Fee-Sharing Agreements: dohody, podle kterých je úhrada, kterou jedna strana přímo nebo nepřímo získává z majetku investičního fondu, dělena s další stranou a výsledkem tedy je, že tato další strana má uhrazeny náklady, které by za normálních okolností byly přímo nebo nepřímo hrazeny z majetku investičního fondu. Pod pojmem Fee-Sharing Agreements rozumíme také dohody o rozdělení transakčních nákladů mezi investiční fond a brokera, při kterých se broker zaváže rozdělit transakční odměnu, kterou dostane od investičního fondu za provádění obchodů, se správcovskou společností, a dohody, které jsou uzavírány v rámci zastřešujícího fondu mezi správcovskou společností a jiným investičním fondem (nebo jeho správcovskou společností), a u kterých je v případě, že jeden investiční fond získá podíly tohoto jiného investičního fondu, část jemu za to stanovených poplatků (buď přímo ve formě výdejní přirážky a přirážky zpětného odkupu nebo nepřímo přes TER) tímto fondem (nebo jeho správcovskou společností) vyplacena správcovské společnosti. 5

6 Soft Commissions: všechny druhy ekonomických výhod s výjimkou clearingu a execution services které investiční společnost získá v souvislosti s platbou provizí z transakcí, které zahrnují cenné papíry v portfoliu fondu. Total Expense Ratio (TER): udává poměr celkových nákladů (kromě transakčních a s nimi srovnatelných nákladů) investičního fondu k průměrnému celkovému majetku investičního fondu. Je zjišťován alespoň jednou ročně ex post na základě údajů z poslední auditované výroční zprávy investičního fondu. Syntetický TER: Při investování více než 10 % NAV do podílových listů jiných fondů je třeba stanovit syntetický TER: Kromě TER investičního fondu jsou zohledněny ukazatele TER jednotlivých subfondů, vážené podle podílu investice. U subfondů, u kterých není k dispozici TER, je k výpočtu použit maximální správní poplatek. Celkové náklady jsou očištěny o případné získané příjmy subfondů. Portfolio Turnover Ratio (PTR): je ukazatelem transakčních nákladů investičního fondu. Udává, kolik transakcí v majetku fondu bylo skutečně provedeno na základě měsíčního, půlročního nebo ročního výpočtu. Čím více se takto vypočítaný ukazatel blíží k nule, tím přímější spojitost mají uskutečněné transakce se samotným prodejem a odkupem podílových listů. Transakce s deriváty nejsou do výpočtu PTR zahrnuty. Výpočet výše uvedeného PTR je zjišťován na základě dat z poslední auditované výroční zprávy Náklady, které byly hrazeny z majetku fondu Náklady, které se zúčtují určitou procentní sazbou v poměru k hodnotě majetku fondu v poměru k hodnotě majetku fondu : Správní poplatek (p.a.) 1,20 % Výdaje za depozitáře (p.a.) max. 0,10% Poplatek za úschovu cenných papírů (p.a.) 0,06 % Ostatní náklady (audit, náklady na tisk a zveřejňování, atd.) lze nalézt v poslední výroční zprávě (viz výsledovka a vývoj majetku fondu). Náklady jako správní poplatek, garanční náklady, výdaje za služby depozitáře, poplatek za úschovu CP, audit, náklady na tisk a zveřejňování atd. jsou přímo započítány v ukazateli TER. Hodnota TER 1,40 % *) Hodnota PTR - % *) Fond PX-Index-Fond byl založen terpve 15. prosince 2010, a proot není zatím možné stanovit hodnotu PTR (Portfolio Turnover Ratio) Ostatní náklady, které hradí majitel podílových listů Informace o nákladech za správu podá na příslušné pobočce poradce v oblasti cenných papírů. 4. Informace týkající se obchodování 4.1. Způsoby nabytí podílových listů Počet vydaných podílů a odpovídajících podílových listů v zásadě není omezen. Podíly mohou být získány na výplatních a informačních místech uvedených v bodě 1.5. za prodejní cenu, která se rovná hodnotě podílu zvýšené o vstupní poplatek, zaokrouhleno na celou CZK nahoru. Investiční společnost si vyhrazuje právo přechodně nebo zcela zastavit vydávání podílů. Informace o omezení prodeje fondu americkým státním občanům jsou obsaženy v úplném prospektu Způsob prodeje podílových listů Majitelé podílových listů mohou kdykoli požádat o zpětné odkoupení podílů udělením příkazu depozitáři ke zpětnému odkupu. Investiční společnost je povinna tyto podíly na účet fondu vykoupit vždy za aktuální platnou odkupní cenu, která odpovídá hodnotě podílu zaokrouhlené dolů na celou CZK. *) tyto ukazatele lze nalézt na *) tyto ukazatele lze nalézt na 6

7 Vyplacení odkupní ceny stejně tak jako její výpočet a zveřejnění může být dočasně pozastaveno, a podmíněno prodejem majetku investičního fondu, jakož i obdržením výtěžku z prodeje, pokud nastanou mimořádné okolnosti, které si tento postup vyžádají na základě oprávněných zájmů podílníků, současně je tato skutečnost oznámena Úřadu pro dohled nad finančním trhem a uveřejněna podle 10 Statutu fondu. Informace o zjišťování účetní hodnoty fondu i oceňování majetku lze nalézt v úplném prodejním prospektu (odstavec II, bod 16) Frekvence, místo a způsob zveřejňování, popř.zpřístupňování cen podílových listů Zveřejnění prodejních a odkupních cen Prodejní a odkupní cenu v CZK vypočítává depozitář každý burzovní den a zveřejňuje ji v dostatečně rozšířeném hospodářském deníku nebo novinách vydávaných v tuzemsku (Rakousko) a také v elektronické podobě na internetových stránkách emitující investiční společnosti. 5. Dodatečné informace 5.1. Upozornění na skutečnost, že před i po uzavření smlouvy lze požádat o bezplatné poskytnutí prospektu v úplném znění a výročních a pololetních zpráv Zjednodušený prospekt obsahuje ve stručné podobě nejdůležitější informace o investičním fondu. Bližší informace zahrnuje úplný prospekt. Zájemci o investování je před uzavřením smlouvy zdarma nabídnut aktuální zjednodušený prospekt, resp. je mu poskytnut i kdykoliv po uzavření smlouvy. Zájemci o investování je navíc před i po uzavření smlouvy zdarma poskytnut aktuální prodejní prospekt v úplném znění a Všeobecná a zvláštní ustanovení fondu. Prodejní prospekt v úplném znění je doplněn o aktuální výroční zprávu. Pokud je termín vydání výroční zprávy starší než osm měsíců, je zájemci o investování předána i pololetní zpráva Příslušný dozorový úřad Finanzmarktaufsicht (Úřad pro dohled nad finančním trhem), Otto-Wagner-Platz 5, 1090 Vídeň Kontaktní místo, na kterém lze případně získat další informace Volksbank Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.h., Leonard-Bernstein-Straße 10, 1220 Vídeň Telefon: +43 (0) klapka 3221 nebo : Internet: Činnosti svěřené třetím osobám VB Invest svěřila dále uvedené činnosti třetím osobám: Interní kontrola, compliance, infrastruktura IT, IT customizing, řízení operačního rizika a tržního rizika koncernu, reporting, administrativní činnosti a výpočet mezd, účetnictví, praní špinavých peněz, právo. 5.5 Datum zveřejnění prodejního prospektu Tiskové chyby vyhrazeny 7

8 5.6. Disclaimer PX (index PX) byl vyvinut Burzou cenných papírů Praha (Prague Stock Exchange) a jeho hodnota je stanovena a zveřejňována v reálném čase. Zkratka indexu je chráněna autorskými právy jako ochranná známka Burzy cenných papírů Praha. Popis indexu PX, pravidla a složení jsou k dispozici online na webových stránkách Burzy cenných papírů Praha - Burza cenných papírů Praha a Wiener Börse AG nepřebírají záruku za správnost a/nebo úplnost indexu PX nebo v něm obsažených dat a ani nepřebírají ručení za chyby, mezery nebo přerušení v indexu. Nevýhradní oprávnění k používání indexu PX ve spojení s finančními produkty bylo poskytnuto po uzavření licenční dohody mezi emitentem a Burzou cenných papírů Praha nebo Wiener Börse AG. Jediným vztahem k nabyvateli licence je Licenční dohoda o používání definovaných ochranných známek a ochranných označení indexu PX, který bude stanoven, vyhotoven a vypočten Burzou cenných papírů Praha bez zahrnutí nabyvatele licence, popř. produktů. Burza cenných papírů Praha si vyhrazuje právo změnit metody výpočtu nebo zveřejnění indexu, zastavit výpočet nebo zveřejnění indexu PX, změnit ochrannou známku index PX nebo zastavit její používání. Emitované produkty nejsou ani Burzou cenných papírů Praha, ani Wiener Börse AG sponzorovány, ani doporučovány, prodávány nebo podporovány. Burza cenných papírů Praha a Wiener Börse AG nepřebírají záruku nebo ručení, ani explicitně ani implicitně, s ohledem na výsledky, které nabyvatel licence, vlastník produktu nebo jiná fyzická nebo právnická osoba zamýšlí docílit z používání indexu PX nebo dat v něm obsažených. Bez omezení výše uvedeného a za žádných okolností nepřebírá Burza cenných papírů Praha nebo Wiener Börse AG ručení za speciální škody, náhradu škody s trestní funkcí, nepřímé a následné škody (včetně ušlých zisků), i když bylo předtím upozorněno na možné škody. 8

9 Investiční společnost v souladu s FMA upozorňuje, že od vstupuje v platnost nový zákon o investičních fondech (InvFG) Odkazy na zákon uvedené ve statutu a prodejních prospektech se vztahují k zákonu InvFG 1993, protože statut byl schválen na základě právních norem platných k okamžiku registrace. 9

PRODEJNÍ PROSPEKT. kapitálového investičního fondu podle 20 zákona o investičních fondech. CPB Kapitalanlage GmbH Bankgasse 2 A 1010 Vídeň

PRODEJNÍ PROSPEKT. kapitálového investičního fondu podle 20 zákona o investičních fondech. CPB Kapitalanlage GmbH Bankgasse 2 A 1010 Vídeň PRODEJNÍ PROSPEKT kapitálového investičního fondu podle 20 zákona o investičních fondech CPB Kapitalanlage GmbH Bankgasse 2 A 1010 Vídeň Success relative (podílový fond podle 20 zákona o investičních fondech)

Více

STATUT. Pioneer dynamický fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond. (úplné znění) Strana 1 (celkem 20) Služby investorům:

STATUT. Pioneer dynamický fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond. (úplné znění) Strana 1 (celkem 20) Služby investorům: STATUT Pioneer dynamický fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond (úplné znění) Služby investorům: Pioneer Investments budova FILADELFIE Želetavská 1525/1 140 00 Praha 4 Bezplatná

Více

Czech Property Investments, a.s.

Czech Property Investments, a.s. Czech Property Investments, a.s. Dluhopisy s pohyblivým výnosem v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 10 000 000 Euro splatné v roce 2015 ISIN CZ0003501835 Dluhopisy s pohyblivým úrokovým výnosem vydávané

Více

ING INTERNATIONAL (II)

ING INTERNATIONAL (II) ING INTERNATIONAL (II) Investiční společnost s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT SPOLEČNOSTI ZKRÁCENÁ VERZE CZ LUCEMBURSKO ČERVEN 2009 INVESTMENT MANAGEMENT Pro více informací kontaktujte: ING Investment

Více

ESPA-ČS zajištěný fond 32 Všeobecný statut fondu

ESPA-ČS zajištěný fond 32 Všeobecný statut fondu ESPA-ČS zajištěný fond 32 Všeobecný statut fondu upravující právní vztah mezi podílníky a společností ERSTE-SPARINVEST KAG (dále jen Investiční společnost") u podílových fondů spravovaných Investiční společností.

Více

STATUT. Conseq realitní, otevřený podílový fond

STATUT. Conseq realitní, otevřený podílový fond STATUT Conseq realitní, otevřený podílový fond OBSAH Vymezení pojmů... 3 1. Základní údaje o Fondu... 6 2. Obhospodařovatel... 6 3. Administrátor... 7 4. Údaje o pověření jiného výkonem jednotlivé činnosti...

Více

STATUT. Investiční společnost České spořitelny, a. s., Smíšený fond - otevřený podílový fond

STATUT. Investiční společnost České spořitelny, a. s., Smíšený fond - otevřený podílový fond STATUT Investiční společnost České spořitelny, a. s., Smíšený fond - otevřený podílový fond (standardní fond splňující požadavky směrnice Evropského parlamentu a Rady upravující koordinaci předpisů v oblasti

Více

ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT PROSINEC 2011

ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT PROSINEC 2011 PARWORLD STEP 90 US podfond PARWORLD, lucemburské investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem (dále jen SICAV ), založené dne 11. srpna 2000 ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT PROSINEC 2011 Tento zjednodušený

Více

Czech Property Investments, a.s.

Czech Property Investments, a.s. Czech Property Investments, a.s. Prospekt dluhopisů s pohyblivým úrokovým výnosem v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 100 000 000 EUR splatných v roce 2018 ISIN CZ0003511024 Dluhopisy s pohyblivým

Více

REALITNÍ FOND KB, uzavřený podílový fond Popis produktu 22. 09. 2014

REALITNÍ FOND KB, uzavřený podílový fond Popis produktu 22. 09. 2014 REALITNÍ FOND KB, uzavřený podílový fond Popis produktu 22. 09. 2014 Charakteristika ISIN Investiční horizont Investiční strategie Měna CZ0008474616 8-9 let Komerční nemovitosti v širším centru Prahy CZK

Více

CPI 279 000 000 CZK 2017 ISIN CZ0003502205

CPI 279 000 000 CZK 2017 ISIN CZ0003502205 Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 279 000 000 CZK splatné v roce 2017 ISIN CZ0003502205 zajištěné ručitelským prohlášením Czech Property Investments, a.s. Dluhopisy

Více

ING (L) Investiční společnost otevřeného typu s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT INVESTMENT MANAGEMENT

ING (L) Investiční společnost otevřeného typu s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT INVESTMENT MANAGEMENT ING (L) Investiční společnost otevřeného typu s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT CS LUCEMBURK Leden 2015 INVESTMENT MANAGEMENT Obsah Obsah... 2 Upozornění... 4 Slovníček... 5 ČÁST I: ZÁKLADNÍ INFORMACE

Více

NN (L) Datum prospektu 7. dubna 2015,

NN (L) Datum prospektu 7. dubna 2015, NN (L) Datum prospektu 7. dubna 2015, Obsah Obsah... 2 Upozornění... 4 Slovníček... 5 ČÁST I: ZÁKLADNÍ INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE SPOLEČNOSTI.... 7 I. Stručná prezentace společnosti... 7 II. Informace o investicích...

Více

Raiffeisenbank a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 20 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 15 let

Raiffeisenbank a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 20 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 15 let Raiffeisenbank a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 20 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 15 let Na základě tohoto dluhopisového programu (dále také jen Dluhopisový program

Více

LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT (LIAM) KB AMETYST 5

LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT (LIAM) KB AMETYST 5 LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT (LIAM) KB AMETYST 5 FISKÁLNÍ ROK KONČÍCÍ DNE 28. 10. 2011 Obsah KB AMETYST 5 Informace o investicích a managementu... 3 Zpráva o činnosti... 6 Zpráva auditora... 7

Více

Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s.

Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s. Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s. I. OBECNÁ ČÁST 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1. Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., (dále jen Obchodník ), vydané ve smyslu 273

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti ATLANTIK finanční trhy, a. s.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti ATLANTIK finanční trhy, a. s. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti ATLANTIK finanční trhy, a. s. OBSAH I) OBECNÁ ČÁST... 1 1. Základní ustanovení... 1 2. Definice pojmů... 1 3. Obecná ustanovení... 2 4. Investiční služby / Investiční

Více

GREENVALE a. s. Dluhopisy s pohyblivým výnosem v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 1 000 000 000 Kč splatné v roce 2014 ISIN CZ0003501637

GREENVALE a. s. Dluhopisy s pohyblivým výnosem v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 1 000 000 000 Kč splatné v roce 2014 ISIN CZ0003501637 GREENVALE a. s. Dluhopisy s pohyblivým výnosem v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 1 000 000 000 Kč splatné v roce 2014 ISIN CZ0003501637 Dluhopisy s pohyblivou úrokovou sazbou vydávané v předpokládané

Více

INFORMACE DLE ZÁKONA O PODNIKÁNÍ NA KAPITÁLOVÉM TRHU

INFORMACE DLE ZÁKONA O PODNIKÁNÍ NA KAPITÁLOVÉM TRHU INFORMACE DLE ZÁKONA O PODNIKÁNÍ NA KAPITÁLOVÉM TRHU Použité pojmy mají následující význam, nevyplývá-li z textu význam jiný: Autorizovaný správce je mezinárodní vypořádací centrum Euroclear či Clearstream

Více

Worldselect One First Selection

Worldselect One First Selection Worldselect One First Selection Podfond Worldselect One, otevřené investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem (dále jen Společnost ) Založena 21. července 2004. ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT BŘEZEN

Více

VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy

VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy VYHLÁŠKA č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry ve znění vyhlášky č. 282/2008 Sb., vyhlášky č. 380/2010 Sb., vyhlášky č.

Více

Prospekt služby. Automatické investiční strategie

Prospekt služby. Automatické investiční strategie Prospekt služby Automatické investiční strategie Strategie AURA INVEST Aktivní správa Září 2014 Colosseum, a.s., Londýnská 59, 120 00 Praha 2 Tento Prospekt strategie AURA INVEST Aktivní správa je součástí

Více

Vzor zkušebních otázek a seznam témat určených k přezkoušení

Vzor zkušebních otázek a seznam témat určených k přezkoušení Vzor zkušebních otázek a seznam témat určených k přezkoušení Seznam témat určených k přezkoušení 1. Právní předpisy a souvislosti 1.1. Občanskoprávní vztahy a jejich účastníci 1.2. Právní úkony 1.3. Poskytování

Více

GE MONEY EMERGING MARKET BOND FUND PROSPEKT A STATUT

GE MONEY EMERGING MARKET BOND FUND PROSPEKT A STATUT GE MONEY EMERGING MARKET BOND FUND PROSPEKT A STATUT Správce fondu: Budapest Alapkezelő Zrt. (Sídlo: 1138 Budapest, Váci út 193.) Distributor: Budapest Bank Zrt. (Sídlo: 1138 Budapest, Váci út 193.) GE

Více

Zpráva nezávislého auditora o ověření konsolidované účetní závěrky

Zpráva nezávislého auditora o ověření konsolidované účetní závěrky Zpráva nezávislého auditora o ověření konsolidované účetní závěrky dle IFRS k 31. 12. 2013 společnosti E4U a. s. Datum vydání: 4. 4. 2014 Tel.: +420 385 102 511 Fax: +420 385 102 529 www.bdo.cz BDO CB

Více

Analýza principů fungování kapitálového trhu v ČR

Analýza principů fungování kapitálového trhu v ČR Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Analýza principů fungování kapitálového trhu v ČR učební materiál v rámci projektu OPPA CZ.2.17/3.1.00/33332 1 Obsah 1 Kapitálový trh...

Více

Výroční zpráva 2013. SAS Capital Hedge Derivative, uzavřený investiční fond, a. s.

Výroční zpráva 2013. SAS Capital Hedge Derivative, uzavřený investiční fond, a. s. Výroční zpráva 20 SAS Capital Hedge Derivative, uzavřený investiční fond, a. s. Vydala SAS Capital Hedge Derivative fund, a. s. Koncept Radek Švec, 2014 Text Radek Švec, 2014; KPMG Audit s. r. o., 2014

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2010 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 111 Rozeslána dne 5. listopadu 2010 Cena Kč 35, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2010 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 111 Rozeslána dne 5. listopadu 2010 Cena Kč 35, O B S A H : Ročník 2010 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 111 Rozeslána dne 5. listopadu 2010 Cena Kč 35, O B S A H : 301. Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška Ministerstva financí č. 85/1997 Sb., o nájemném z

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 stavební spořitelna životní pojišťovna hypoteční banka

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 stavební spořitelna životní pojišťovna hypoteční banka VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 stavební spořitelna životní pojišťovna hypoteční banka Výsledky hospodaření Jahresabschluss 2 Obsah Základní údaje o společnosti 4 Úvodní slovo předsedy představenstva 5 Orgány společnosti

Více

Umění I N V E S T O V A T

Umění I N V E S T O V A T Umění INVESTOVAT OBSAH PŘEDMLUVA 2 ČÁST I: ZÁKLADNÍ POJMY A PRINCIPY INVESTOVÁNÍ 3 Proč vlastně investovat? 3 Co je kapitálový trh? 4 Do čeho můžete investovat? 4 Jak tedy na to? 5 Základní ukazatele:

Více