PRÁVNÍ ÚPRAVA PODNIKÁNÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRÁVNÍ ÚPRAVA PODNIKÁNÍ"

Transkript

1 PRÁVNÍ ÚPRAVA PODNIKÁNÍ Osnova: Podnikání, podnikatel Obchodní rejstřík Volba právní formy Podnik a jeho členění Oceňování podniku PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL Podnikání je u nás upraveno obchodním zákoníkem a je to soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku. Podle obchodního zákoníku je podnikatelem: osoba zapsaná v obchodním rejstříku, osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění, osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů (advokáti, lékaři), fyzická osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštních předpisů. Podnikat mohou: FO podnikající na základě živnostenského oprávnění PO, skupina lidí, které jsou považovány za samostatný subjekt OBCHODNÍ REJSTŘÍK Obchodní rejstřík je veřejný seznam, do kterého se zapisují zákonem stanovené údaje o podnikatelích. Vede ho příslušný rejstříkový soud, kterým je krajský soud. Výjimku tvoří jen krajský soud v Praze, protože pro podnikatele se sídlem nebo místem podnikání v jeho soudním obvodu vede obchodní rejstřík městský soud v Praze. Do obchodního rejstříku se zapisují: obchodní společnosti a družstva, některé podnikající zahraniční osoby, fyzické osoby, které jsou podnikateli a které o zápis požádají (povinný je zápis v případě průměrné výše příjmů za poslední dvě účtovací období přesahující 120 mil. Kč), další osoby, stanoví-li povinnost jejich zápisu zvláštní právní předpis.

2 Zapisuje se: firma, u právnických osob sídlo, u fyzických osob bydliště a místo podnikání, liší-li se od bydliště, předmět podnikání (činnosti), právní forma právnické osoby, u fyzické osoby rodné číslo nebo datum jejího narození, identifikační číslo (IČO), které podnikateli přidělí rejstříkový soud, jméno a bydliště nebo firma a sídlo osoby, která je statutárním orgánem právnické osoby, jméno a bydliště prokuristy, jakož i způsob, jakým jedná, další skutečnosti, o kterých to stanoví právní předpis. Rejstřík také obsahuje sbírku listin, která obsahuje důležité listiny týkající se jednotlivých subjektů (např. zakladatelskou listinu společnosti/společenskou smlouvu, účetní závěrky, podpisové vzory statutárních orgánů atd.). VOLBA PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ způsob a rozsah ručení Na způsobu ručení a jeho rozsahu závisí riziko podnikatele, který se stává zakladatelem a společníkem podniku. Podle platné právní úpravy existují v zásadě dvě varianty ručení, a to: - omezené ručení, kde podnikatel ručí pouze do výše nesplaceného majetkového vkladu. V tomto případě za závazky podniku neručí osobním majetkem, ale pouze majetkovým vkladem do podniku. Tento případ se týká například společnosti s ručením omezeným. - neomezené ručení, kde podnikatel ručí za závazky podniku celým svým, tj. i osobním majetkem. Tento způsob ručení se týká např. veřejné obchodní společnosti. oprávněnost k řízení firmy Těžiště spočívá v úpravě zmocnění vést podnik a zastupovat ho navenek. Obchodní zákoník zakotvuje dvě možnosti, a to: - ve vybraných případech je ponechána tato otázka na uvážení majitelů, společníků, kteří mohou toto zmocnění zakotvit např. do společenské smlouvy, - zákon předepisuje, jaké orgány podnik musí mít a jaké jsou jejich kompetence (např. akciová společnost). daňová povinnost Daňové hledisko je vysoce důležité při volbě právní formy podnikání. V současné době platí podnikatelé FO 15 %, PO 19 % daň z příjmů.

3 finanční možnosti Jedná se zvláště o možnosti rozšíření vlastního kapitálu a o přístup k cizímu kapitálu. Úvěrové možnosti jednotlivých právních forem se značně liší. Odvíjí se od výše kapitálu, kterým společnost disponuje a významnou roli hraje i způsob a míra ručení společníků. počet zakladatelů - v České republice u společnosti s ručením omezeným i u akciové společnosti je možné, aby je založila, za splnění určitých podmínek jedna osoba (fyzická nebo u a. s. právnická), - naproti tomu osobní obchodní společnost musí založit minimálně osoby dvě, neboť se v podstatě jedná o sdružení ke společnému provozování živnosti, - kromě toho Obchodní zákoník u společnosti s ručením omezeným jako u jediné společnosti limituje i maximální počet společníků, a to na 50 osob. nároky na počáteční kapitál - minimální rozsah počátečního kapitálu potřebného pro založení podniku je ze zákona definován pouze pro kapitálové společnosti, a to u společnosti s ručením omezeným v rozsahu 200 tis. Kč, pro akciové společnosti 2 mil. Kč2, v případě emise akcií pak velikost základního kapitálu musí činit min. 20 mil. Kč, - u živnostníků a u osobních obchodních společností není ze zákona určen počáteční kapitál, avšak na rozdíl od kapitálových společností se předpokládá osobní účast společníka na výkonu a provozování živnosti. administrativní náročnost - nejnáročnější je založení akciové společnosti, kde před zahájením činnosti je nezbytné vyhotovit zakladatelskou listinu a stanovy, dále musí proběhnout ustavující valná hromada akcionářů, z níž je pořízen notářsky ověřený zápis potvrzující vznik společnosti, - v obchodních společnostech mají zpravidla rozhodující vliv výdaje spojené jednak s povolením živnosti (musí být živnostenské oprávnění na všechny činnosti uvedené v předmětu činnosti), se zpracováním společenské smlouvy a s jejím notářským ověřením, se zápisem v Obchodním rejstříku, se zpracováním a zveřejněním auditu, - naproti tomu u podnikatelů-živnostníků se jedná o jednorázový výdaj, který uhradí za vydání např. živnostenského oprávnění. účast na zisku či ztrátě - u osobních obchodních společností v případě, že společníci neuzavřeli dohodu o rozdělování zisku, se zisk dělí rovným dílem mezi všechny společníky (výjimku tvoří ty případy, kdy dělení plyne přímo ze zákona), - obdobná úprava platí i pro kapitálovou společnost, společnost s ručením omezeným, - pouze u akciových společností podíl na zisku u akcionáře (dividenda) závisí na rozhodnutí valné hromady.

4 PODNIK A JEHO ČLENĚNÍ Podnik je v obchodním zákoníku definován jako soubor hmotných a nehmotných složek patřících podnikateli a sloužících k podnikání, a zahrnuje - věci, práva, jiné majetkové hodnoty náležející podnikateli, které slouží nebo mají sloužit k provozu podniku. Obchodní majetek soubor věcí, pohledávek, práv, licencí patřících podnikateli a určené k podnikání. Obchodní jmění soubor obchodního majetku a závazků. DĚLENÍ PODNIKŮ: Podle předmětu činnosti Podniky vyrábějící statky Podniky poskytující služby Podle velikosti Nejmenší do 10 lidí Malé do 100 Střední do 500 Velké nad 500 Podle rozsahu působnosti Místní (řezník) Regionální (stavební podnik) Republikové (pošta) Mezinárodní (Coca-cola) Podle právní formy Podnik jednotlivce (OSVČ) Obchodní společnosti Ostatní (družstva, státní podniky, rozpočtové a příspěvkové organizace, tiché společenství, sdružení, franchising) Podle formy vlastnictví Státní ve vlastnictví státu Soukromé ve vlastnictví jedné soukromé osoby Společné sdružení několika osob podnikající pod společným jménem

5 DŮVODY OCEŇOVÁNÍ PODNIKU OCEŇOVÁNÍ PODNIKU Ocenění v souvislosti s prodejen podniku, při přijetí nebo vystoupení společníků, prodej majetkového podílu Rozhodování o fúzi, při prodeji podniku jako fungujícího systému Uvádění akcií na kapitálový trh emise akcií nebo vstup na burzu Restrukturalizace podniku za účelem maximalizace hodnoty, provést zásadní změnu, hodnota nyní po provedení restrukturalizace Hodnocení úspěšnosti práce managementu (po určité době práce skupiny lidí), hodnocení, porovnávání Likvidace podniku hodnota, zůstatek pro majitele Dědické řízení Pojištění podniku pro různé typy pojistek Získání vlastního a cizího kapitálu banky chtějí znát hodnotu společnosti KDO OCEŇUJE PODNIK Soudní znalci osoba proškolena, oceňuje určité oblasti (pozemky, stroje, ), pověřena státem, jejich jména jsou na vývěsce okresních soudů musí složit zkoušky soudní znalec jmenovaný předsedou krajského soudu nebo ministrem spravedlnosti (dekret + jmenování) dostane kulaté razítko, provádí oceňování (razítko s pečetí s trikolorou) cena za odhad dle předpisů až pak je odměna Odhadci činnost na základě živnostenského listu nepotřebují potvrzení starší 18 let, způsobilost, bezúhonnost ceny stanoveny jinak, chybí vazby na předpis, běžný vztah nabídka poptávka Asociace pro oceňování podniků je to sdružení na oceňování majetku, po složení závěrečné zkoušky získávají certifikát na oceňování podniků, pořádání školení CENY POUŽÍVANÉ PRO OCEŇOVÁNÍ MAJETKU PODNIKU pořizovací cena = cena při pořízení historická cena, cena pořízení + pořizovací náklady tržní cena = cena, za kterou byla směna skutečně realizována

6 světová cena = cena pomocí běžně uznávaných měn (EUR, $) zjištěná cena = (administrativní cena) cena vypočtená podle nějakých zákonných norem, koeficienty, vnitropodnikové předpisy reprodukční pořizovací cena = cena, která vyjadřuje pořizovací cenu sníženou o opotřebení obvyklá cena = cena, za kterou se věc na trhu prodává výchozí cena = cena, která je obdobou pořizovací ceny, nezahrnuje v sobě náklady na instalaci, dopravní náklady atd. smluvní dohodnutá mezi partnery regulovaná není to tržní cena, je ovlivněna státními zásahy POSTUP PŘI OCEŇOVÁNÍ PODNIKU (KROKY) 1. vymezení účelu ocenění - za jakým cílem se podnik oceňuje, výběr metod ocenění 2. vytvoření pracovního týmu - vedoucí týmu (řídí práci, externí pracovník), asistenti vedoucího týmu (nemají hlavní zkoušky, příprava podkladů (oblasti)), pracovníci z firmy, kterou oceňujeme, dávají podklady 3. vypracování plánu práce - závazné termíny prací ve vazbě na cíl a termín řešení (harmonogram) 4. sběr vnějších / vnitřních dat - okolí podniku (makro a mikroprostředí, např. míra nezaměstnanosti, vývoj ekonomiky, konkurence ) 5. analýza dat - finanční analýza, strategická analýza (3 5 let) 6. provedení konkrétního ocenění aplikace zvoleného metodického aparátu ve vazbě na účel ocenění 7. syntéza výsledku - příprava závěrečného výroku + příprava podkladů pro závěrečnou zprávu 8. závěr - výrok o tržní hodnotě podniku k datu ocenění + zdůvodnění METODY OCEŇOVÁNÍ PODNIKU Metody založené na stavových veličinách - užití hodnot z účetní evidence podniku Metody založené na oceňování výnosů podniku - výnos podniku porovnáváme s tím, co bychom získali jinde Metody kombinované používají se hodnoty metod předcházejících Metoda relativního oceňování srovnáváme s jinými podniky nebo výkony PODKLADY PRO OCEŇOVÁNÍ FIREM 1. INTERNÍ - podnikové profil firmy (rok založení, organizační uspořádání, adresa a sídlo společnosti, jméno ředitele, IČO, velikost základního jmění, tradice, doba podnikání)

7 základní dokumenty o společnosti (zakladatelská / společenská smlouva, zřizovací listina, stanovy, aktuální výpis z obchodního rejstříku, složení orgánů společnosti) schéma a soupis organizačních složek společnosti (schéma rozmístění podniku, popis částí, provozovny, funkce, pravomoci, zodpovědnosti) základní vazby částí podniku k okolí - vně i uvnitř (vztah k peněžním ústavům, FÚ, obecnímu úřadu, odběratelé, dodavatelé) základní informace o výrobním programu (objem dodávek, technologie) vlastnická práva (výpisy z katastru nemovitostí, výpis z OR) nájemní a licenční smlouvy vnitropodnikové řízení (míra centralizace, normy, jmenovitý seznam vedoucích pracovníků, jak se vede účetnictví) lidský potenciál (struktura pracovníků dle věku, pohlaví, vzdělání, přehled o stabilitě pracovníků, zdravotní stav, nemoci, četnost úrazů, pojištění, odborná způsobilost) ekologicko-regionální podmínky (míra zapojení do aktivit obce, význam podniku pro obec, odpadové hospodářství) obchodní strategie a pozice na trhu (kvalita a spolehlivost produkce, organizace prodeje výrobků, inovace za poslední roky, propagace a reklama) ekonomická situace podniku (účetní závěrky, audit, daňové přiznání, struktura úvěrů, pohledávky, závazky po lhůtě splatnosti, reklamace, specifikace zásob) podnikatelská strategie na nejbližších 3 5 let (plánované tržby, náklady, zisk, aktiva, pasiva, investice a záměry v rozdělování zisku) kolektivní smlouva a sociální program 2. EXTERNÍ prognózy, podpory státu různým odvětvím v rámci ministerstev přehled o podnicích, které v daném oboru působí informace o podniku z vnějšku (čerpání z auditorských zpráv, informace z webu, publikací, denní tisk, odborné časopisy) VÝSLEDEK OCENĚNÍ ZÁVISÍ: na účelu ocenění na zkušenostech odhadu množství a kvalitě informací časové dimenzi pro zpracování

EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ

EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ Jaroslava Hyršlová Jiří Klečka Ekonomika podniku VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU Praha 2008 Ekonomika podniku Jaroslava Hyršlová Jiří Klečka Copyright Vysoká škola ekonomie a managementu

Více

PODNIKÁNÍ NA VENKOVĚ Podnikatelský vzdělávací kurs. Michal Švagerka

PODNIKÁNÍ NA VENKOVĚ Podnikatelský vzdělávací kurs. Michal Švagerka PODNIKÁNÍ NA VENKOVĚ Podnikatelský vzdělávací kurs Michal Švagerka PODNIKÁNÍ NA VENKOVĚ Podnikatelský vzdělávací kurs Michal Švagerka Tato publikace je spolufinancována Evropským sociálním fondem EU

Více

Učebnice pro výuku fiktivních firem

Učebnice pro výuku fiktivních firem Učebnice pro výuku fiktivních firem Elektronická učebnice Monika Horehleďová Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic 1 Podnikání ve fiktivní firmě...

Více

1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze)

1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze) 1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze) Ekonomická potřeba - je označení stavu, kdy ekonomický subjekt cítí nedostatek a vynakládá úsilí

Více

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO. Základy podnikání malých a středních firem. pracovní sešit. distanční studijní opora.

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO. Základy podnikání malých a středních firem. pracovní sešit. distanční studijní opora. SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO Základy podnikání malých a středních firem pracovní sešit distanční studijní opora Věra Plhoňová Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo únor 2013 Základy podnikání

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 7 EKONOMIKA PODNIKU

UČEBNÍ TEXT Č. 7 EKONOMIKA PODNIKU UČEBNÍ TEXT Č. 7 EKONOMIKA PODNIKU 1 ODBORNÝ GARANT: Ing. Rudolf Horák AUTOŘI TEXTU: Ing. Rudolf Horák Učební text č. 7 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu služby pro zaměstnance, který je

Více

PŘÍRUČKA PRO PODNIKATELE

PŘÍRUČKA PRO PODNIKATELE PŘÍRUČKA PRO PODNIKATELE Souhrn legislativních rozdílů v podnikání v České a Polské republice Doc. Ing. Lubor Hruška, Ph.D. a kolektiv PROCES Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. Příručka byla vytvořena

Více

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD Výhrada: Cílem dokumentu je poskytnutí základních informací pro podnikání. Hospodářská komora České republiky objektivně nemůže převzít odpovědnost za naprostou správnost,

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ. Olomouc

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ. Olomouc UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ Olomouc 2006 Oponenti: Ing. Zdeněk Puchinger Soňa Hanáková Studijní text vznikl jako výstup řešení RP 2006 č. 260

Více

Základy podnikání. obchodní právo

Základy podnikání. obchodní právo Základy podnikání obchodní právo 1. Obecná charakteristika obchodního práva 1.1. Pojem, postavení, příslušnost a působnost, zásady obchodního práva 1.2. Charakteristika podnikání, obchodní a živnostenský

Více

SPECIFICKÉ PŘÍPADY ÚČTOVÁNÍ V OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI S.R.O.

SPECIFICKÉ PŘÍPADY ÚČTOVÁNÍ V OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI S.R.O. SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku SPECIFICKÉ PŘÍPADY ÚČTOVÁNÍ V OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE TEORETICKÁ PUBLIKACE

DAŇOVÁ EVIDENCE TEORETICKÁ PUBLIKACE Tato publikace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky DAŇOVÁ EVIDENCE TEORETICKÁ PUBLIKACE STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A PODNIKÁNÍ, OSTRAVA-PORUBA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Více

Návrh podnikatelského plánu vybrané firmy MSP

Návrh podnikatelského plánu vybrané firmy MSP Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Návrh podnikatelského plánu vybrané firmy MSP Bakalářská práce Autor: Alexandra Manuylova Obor: Ekonomika a management malého a středního

Více

4. Neziskové organizace typologie

4. Neziskové organizace typologie 38 4. Neziskové organizace typologie Představím si svobodně myslící lidi, kteří se sdružují, aniž je nějaký úřad musel zmobilizovat. Kteří dávají dohromady své nápady, znalosti a síly, protože se jim protiví

Více

VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ

VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ 2015 OBSAH OBSAH... 1 ÚVOD... 3 1. CHCEME ZAČÍT PODNIKAT... 4 1.1 CÍLE PODNIKÁNÍ... 4 1.2 ŽIVNOST... 5 1.3 PODNIKATELSKÝ PLÁN... 5 1.4 FINANČNÍ ZDROJE... 7 2 PRÁVNÍ STRÁNKA

Více

Společnost s ručením omezeným

Společnost s ručením omezeným Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva Společnost s ručením omezeným Bakalářská práce Autor: Gabriela Vukanovičová Právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí práce: Ing. Hana Baštová

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko:

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006 K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: > 2 > ÚVODNÍ SLOVO 4 > ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 6 > STATUTÁRNÍ ORGÁNY 9 > FINANČNÍ SKUPINA DIMENSION 11 > ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA 14

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY O OVĚŘENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY. společnosti Jihočeské papírny, a.s., Větřní. k 31.12.

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY O OVĚŘENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY. společnosti Jihočeské papírny, a.s., Větřní. k 31.12. ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY O OVĚŘENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY společnosti Jihočeské papírny, a.s., Větřní k 31.12.2006 SPICA AUDIT s.r.o., V Tůních 11, Praha 2, IČO : 25071262,

Více

Písemná práce k modulu Účetnictví

Písemná práce k modulu Účetnictví The Nottingham Trent University B.I.B.S., a.s. Brno BA (Hons) in Business Management Písemná práce k modulu Účetnictví Souvislý příklad na vedení účetnictví Autor: Zdeněk Fekar Ročník: I., 2004/2005 Prohlašuji,

Více

Hospodářství a hospodářský princip Princip racionality Hospodářství Pojetí podniku Podnik a hospodářský systém Systémově indiferentní znaky

Hospodářství a hospodářský princip Princip racionality Hospodářství Pojetí podniku Podnik a hospodářský systém Systémově indiferentní znaky Nauka o podniku I. 1. Podnik jako součást národního hospodářství a předmět podnikového práva Hospodářství a hospodářský princip Princip racionality určitého cíle (užitku) je třeba dosáhnout s co nejmenší

Více

Zákon č. 513/1991 Sb.

Zákon č. 513/1991 Sb. Zákon č. 513/1991 Sb. PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 264/1992 Sb., zákonem č. 591/1992 Sb., zákonem č. 600/1992

Více

Založení a vznik s.r.o. ve světle rekodifikace soukromého práva

Založení a vznik s.r.o. ve světle rekodifikace soukromého práva Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Založení a vznik s.r.o. ve světle rekodifikace soukromého práva Diplomová práce Vedoucí práce: JUDr. Hana Kelblová, Ph.D. Bc. Eliška Růžičková Brno

Více

513/1991 Sb. ZÁKON. ze dne 5. listopadu 1991. Obchodní zákoník

513/1991 Sb. ZÁKON. ze dne 5. listopadu 1991. Obchodní zákoník 513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník Změna: 600/1992 Sb. Změna: 264/1992 Sb., 591/1992 Sb. (s přihlédnutím k 4/1993 Sb.) Změna: 286/1993 Sb. Změna: 156/1994 Sb. Změna: 84/1995 Sb.

Více

513/1991 Sb. ZÁKON. ze dne 5. listopadu 1991. Obchodní zákoník

513/1991 Sb. ZÁKON. ze dne 5. listopadu 1991. Obchodní zákoník 513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník Změna: 600/1992 Sb. Změna: 264/1992 Sb., 591/1992 Sb. (s přihlédnutím k 4/1993 Sb.) Změna: 286/1993 Sb. Změna: 156/1994 Sb. Změna: 84/1995 Sb.

Více

Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013

Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ODBOR RÁMCE PODPORY SPOLEČENSTVÍ Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013 PLATNOST

Více

513/1991 Sb. ZÁKON. ze dne 5. listopadu 1991. Obchodní zákoník. Změna: 600/1992 Sb. Změna: 264/1992 Sb., 591/1992 Sb. (s přihlédnutím k 4/1993 Sb.

513/1991 Sb. ZÁKON. ze dne 5. listopadu 1991. Obchodní zákoník. Změna: 600/1992 Sb. Změna: 264/1992 Sb., 591/1992 Sb. (s přihlédnutím k 4/1993 Sb. 513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník Změna: 600/1992 Sb. Změna: 264/1992 Sb., 591/1992 Sb. (s přihlédnutím k 4/1993 Sb.) Změna: 286/1993 Sb. Změna: 156/1994 Sb. Změna: 84/1995 Sb.

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Dagmar Štěpánová Obsah 1. Obecné vztahy spolků a účetnictví.............. 3 2. Vyhláška 504.......................... 4 3. České účetní standardy.....................

Více

513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991

513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník Změna: 600/1992 Sb. Změna: 264/1992 Sb., 591/1992 Sb. (s přihlédnutím k 4/1993 Sb.) Změna: 286/1993 Sb. Změna: 156/1994 Sb. Změna: 84/1995 Sb.

Více

5 Vybrané organizace neziskového sektoru

5 Vybrané organizace neziskového sektoru 66 5 Vybrané organizace neziskového sektoru Vybaví si mi hlavně obava na straně decizních struktur moci, tj. finančních úřadů, ministerstev či vlády, že neziskové organizace jsou tunelem, kudy unikají

Více