STEJNOPIS NOTÁŘSKÝ ZÁPIS

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "----------------------- STEJNOPIS ----------------------- ------------------ NOTÁŘSKÝ ZÁPIS ------------------"

Transkript

1 strana jedna N 159/ NZ 164/ STEJNOPIS NOTÁŘSKÝ ZÁPIS sepsaný Mgr. Martinem Říhou, notářem se sídlem v Plzni, na místě samém v sídla společnosti: Chodské vodárny a kanalizace, a.s. na adrese: Domažlice, Bezděkovské Předměstí, Masarykova 388, PSČ 34478, dnešního dne: (dvacátého pátého června roku dva tisíce patnáct) Účastník: Vodohospodářský svazek obcí Domažlicka, identifikační číslo: , sídlo: Domažlice, Bezděkovské Předměstí, Masarykova 388, PSČ 34478, zapsaného v rejstříku dobrovolného svazku obcí vedeného u Krajského úřadu Plzeňského kraje pod číslem 2/S/2014, za který jedná jeho místopředseda Ing. Miroslav Mach, datum narození: , rodné číslo: /0110, bydliště: Domažlice, Město, Vodní 31, PSČ 34401, jako jediný akcionář obchodní společnosti Chodské vodárny a kanalizace, a.s., identifikační číslo: , sídlo: Bezděkovské předměstí čp. 388, Domažlice, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 360 (dále také společnost ) Existence účastníka mně byla prokázána osvědčením o provedení zápisu do rejstříku dobrovolného svazku obcí ze dne (dvacátého čtvrtého července roku dva tisíce čtrnáct) a výpisem z tohoto rejstříku ze dne (dvacátého čtvrtého června roku dva tisíce patnáct), o němž jeho předseda prohlásil, že obsahuje aktuální, úplný a pravdivý stav údajů zapisovaných do tohoto veřejného rejstříku Ing. Miroslav Mach, jehož totožnost mně byla prokázána platným úředním průkazem, prohlásil, že je způsobilý samostatně právně jednat za účastníka jako místopředseda v rozsahu právního jednání, o kterém je tento notářský zápis, že trvá jeho funkce statutárního orgánu a že i sám účastník je způsobilý samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, o kterém je tento notářský zápis Úprava jednání za účastníka navenek mně bylo prokázáno předložením stanov účastníka, z jejichž článku V. odstavec 1) plyne, že účastníka navenek zastupuje jeho předseda, případně na základě pověření shromážděním členů některý z místopředsedů.

2 strana dva Skutečnost, že Ing. Miroslav Mach byl k tomuto zastupování pověřen, mně bylo prokázáno mou osobní účastí na jednání shromáždění členů Vodohospodářský svazek obcí Domažlicka dne (dvacátého pátého června roku dva tisíce patnáct) Skutečnost, že účastník je jediným akcionářem společnosti mně byla prokázána výpisem ze seznamu akcionářů sestaveného k dnešnímu dni a výpisem z obchodního rejstříku ze dne (dvacátého druhého června roku dva tisíce patnáct), o němž účastník prohlásil, že obsahuje aktuální, úplný a pravdivý stav údajů zapisovaných do obchodního rejstříku Existence společnosti mně byla prokázána výpisem z obchodního rejstříku ze dne (dvacátého druhého června roku dva tisíce patnáct) Existence společnosti mně byla dále prokázána úplným zněním stanov společnosti ze dne (dvacátého šestého června roku dva tisíce čtrnáct), o kterých účastník prohlásil, že se jedná o poslední úplné znění tohoto zakladatelského dokumentu společnosti ZA PRVÉ Účastník prohlásil, že činí toto právní jednání, jehož obsahem je: rozhodnutí jediného akcionáře společnosti Chodské vodárny a kanalizace, a.s A) Změna stanov Stanovy společnosti Chodské vodárny a kanalizace, a.s. v jejich posledním úplném znění se mění tak, že se celý jejich původní text vypouští a nahrazuje se novým textem níže uvedeného znění s tím, že touto změnou stanov se společnost zároveň podřizuje jako celku zákonu č. 90/2012 Sb. (dále také zákon o obchodních korporacích ) S T A N O V Y CHODSKÉ VODÁRNY A KANALIZACE, a.s Hlava I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Založení, vznik a trvání akciové společnosti

3 strana tři Společnost byla založena jako akciová společnost Fondem národního majetku České republiky, jako jediným zakladatelem na základě zakladatelské listiny ze dne Společnost vznikla zápisem do obchodního rejstříku u Krajského soudu v Plzni v oddíle B, vložce č. 360 ke dni 1.ledna Společnost je založena na dobu neurčitou Obchodní firma Obchodní firma společnosti zní: Chodské vodárny a kanalizace, a.s Nejde-li o právní jednání, používá společnost též obchodní zkratku, která zní CHVaK a.s. nebo CHVAK a.s Sídlo společnosti Sídlo společnosti je v obci: Domažlice, okres Domažlice Identifikační číslo Identifikační číslo společnosti je: Předmět podnikání společnosti Předmětem podnikání společnosti je: 1. Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody, Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady, Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, Provádění staveb, jejich změn, a odstraňování, Vodoinstalatérství, topenářství, Projektová činnost ve výstavbě, Klempířství a oprava karosérií, Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Jednání, podepisování za společnost a její zastupování Vůči třetím osobám, před soudy a jinými orgány jedná společnost pod její firmou v celém rozsahu prostřednictvím svého statutárního orgánu Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné nebo nadepsané obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis statutární ředitel Za společnost vůči třetím osobám jednají a podepisují také zaměstnanci společnosti v rozsahu uděleného pověření nebo oprávnění spojených s jejich pracovními funkcemi Společnost může zastupovat zástupce v rozsahu uděleného oprávnění Překročí-li zástupce oprávnění podle odst. 3 a 4 je takovým jednáním společnost vázána, jen jestliže o překročení třetí osoba nevěděla a s přihlédnutím ke všem okolnostem případu vědět nemohla

4 strana čtyři Hlava II ZÁKLADNÍ KAPITÁL A AKCIE SPOLEČNOSTI Základní kapitál společnosti Základní kapitál společnosti činí jedno sto sedmdesát sedm milionů pět set čtyřicet šest tisíc korun českých ( ,-- Kč) Základní kapitál společnosti je zcela splacen Zvýšení základního kapitálu O zvýšení základního kapitálu společnosti rozhoduje valná hromada podle pravidel stanovených těmito stanovami a zákonem číslo 90/2012 Sb. o obchodních korporacích v platném znění a to způsobem, který z nich vyplývá Má-li být zvýšení základního kapitálu společnosti provedeno upsáním nových akcií, valná hromada v usnesení stanoví způsob a podmínky jejich upisování i splácení, jakož i postup pro případ, že všechny akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva Pokud upisovatel nesplatí emisní kurz upsaných akcií nebo jeho část včas, je povinen zaplatit úroky z prodlení ve výši dvacet pět procent (25 %) ročně. Jestliže upisovatel nesplatí emisní kurz upsaných akcií nebo jeho splatnou část, vyzve jej statutární ředitel, aby ji splatil ve lhůtě padesát (50) dní od doručení výzvy. Po marném uplynutí této lhůty vyloučí statutární ředitel upisovatele z upisování a vyzve jej, aby vrátil zatímní list v přiměřené lhůtě, kterou mu určí. Pokud vyloučený upisovatel v určené lhůtě zatímní list nevrátí, prohlásí statutární ředitel tento zatímní list za neplatný Při zvyšování základního kapitálu z vlastních zdrojů společnosti společnost buď vydá nové akcie a upíše je stávajícím akcionářům v poměru souhrnu jmenovitých hodnot jejich dosavadních akcií, nebo zvýší jmenovitou hodnotu dosavadních akcií. 5. Upsat akcie na zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady je možné jen je-li to v důležitém zájmu společnosti Zvyšuje-li se základní kapitál nepeněžitými vklady, musí statutární ředitel předložit valné hromadě písemnou zprávu, ve které uvede důvody upisování akcií nepeněžitými vklady a odůvodnění výše navrhovaného emisního kursu či způsobu jeho určení Zvýšení základního kapitálu rozhodnutím správní rady Valná hromada může svým usnesením pověřit správní radu, aby rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti upisováním akcií, nebo z vlastních zdrojů společnosti s výjimkou nerozděleného zisku, nejvýše však o jednu třetinu (1/3) dosavadní výše základního kapitálu v době pověření Pověření musí určit jmenovitou hodnotu, druh a podobu akcií, které mají být vydány na zvýšení základního kapitálu Pokud je správní rada pověřena rozhodnout o zvýšení základního kapitálu s tím že, emisní kurz akcií lze splácet nepeněžitými vklady, musí pověření zvýšit základní kapitál obsahovat i určení, který orgán společnosti rozhodne o ocenění nepeněžitého vkladu na základě posudku zpracovaného nezávislým znalcem jmenovaným za tímto účelem soudem. Přesahuje-li hodnota nepeněžitého vkladu deset milionů

5 strana pět korun českých ( ,-- Kč), vyžaduje se posudek zpracovaný dvěma (2) nezávislými znalci jmenovanými soudem Pověření zvýšit základní kapitál může být uděleno nejdéle na dobu pěti (5) let ode dne, kdy se konala valná hromada, která se na pověření usnesla Vydání dluhopisů Valná hromada se může usnést, že až do poloviny (1/2) základního kapitálu společnosti vydá společnost dluhopisy, s nimiž je spojeno právo požadovat v době v nich stanovené vydání akcií nebo předkupní právo na akcie ve jmenovité hodnotě v nich určené Snížení základního kapitálu O snížení základního kapitálu společnosti platí 8 odst. 1 stanov obdobně. Základní kapitál společnosti nelze snížit pod jeho zákonem předepsanou částku dva miliony korun českých ( ,-- Kč) Při snižování základního kapitálu, použije společnost ke snížení vlastní akcie nebo zatímní listy, má-li je ve svém majetku Nemá-li společnost ve svém majetku vlastní akcie, nebo zatímní listy nebo použití vlastních akcií nebo zatímních listů podle předchozího odstavce nepostačuje ke snížení základního kapitálu, provede se snížení základního kapitálu buď snížením jmenovité hodnoty všech akcií společnosti, nebo vzetím akcií z oběhu a to na základě losování nebo na základě návrhu akcionářů. Podrobná pravidla o snížení základního kapitálu určí valná hromada Akcie Základní kapitál společnosti je rozvržen na: jedno sto sedmdesát sedm tisíc pět set čtyřicet šest kusů ( ks) akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě jeden tisíc korun českých (1 000,-- Kč), v listinné podobě s omezenou převoditelností Omezení převoditelnosti akcií Akcie na jméno jsou převoditelné pouze se souhlasem valné hromady společnosti Valná hromada společnosti je povinna udělit souhlas k převodu akcií uvedených v předchozím odstavci v případě, že jde o převod v důsledku změny územní působnosti zrušen Akcie na jméno, seznam akcií a akcionářů a hromadné listiny Práva spojená s akcií na jméno je oprávněna ve vztahu ke společnosti vykonávat osoba uvedená v seznamu akcionářů, nestanoví-li zákon jinak, ledaže se prokáže, že zápis v seznamu neodpovídá skutečnosti. Neodpovídá-li zápis v seznamu akcionářů skutečnosti, je oprávněn vykonávat akcionářská práva majitel akcie na jméno. Jestliže však majitel akcie na jméno způsobil, že není zapsán v seznamu akcionářů, nemůže se domáhat prohlášení usnesení valné hromady za neplatné proto, že mu

6 strana šest společnost neumožnila účast na valné hromadě nebo výkon hlasovacího práva. Akcionář je povinen požádat neprodleně o zápis změny do seznamu akcionářů Společnost ve svém sídle vede seznam akcionářů majících akcie na jméno, v němž se zapisuje označení druhu akcie, její jmenovitá hodnota, jméno a bydliště nebo sídlo akcionáře, číslo bankovního účtu vedeného u osoby oprávněné poskytovat bankovní služby ve státě, jenž je plnoprávným členem Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, označení akcie a změny zapisovaných údajů. Do seznamu akcionářů se zapisuje také oddělení nebo převod samostatně převoditelného práva Společnost je povinna každému svému akcionáři na jeho písemnou žádost a jen za úhradu nákladů vydat opis seznamu všech akcionářů, kteří jsou majiteli akcií na jméno, nebo požadované části seznamu a to nejpozději do sedmi (7) dnů od doručení žádosti. Číslo bankovního účtu zapsané v tomto seznamu poskytne společnost pouze za podmínek uvedených v 266 odstavci 2 zákona o obchodních korporacích Změna v osobě akcionáře akcie na jméno se prokazuje předložením listinné akcie a zápisem na rubopisu. Společnost nezapíše změnu v případě, že osoba akcie nabyla v rozporu s těmito stanovami Listinná akcie na jméno je převoditelná rubopisem a předáním. V rubopisu se uvede firma nebo název a sídlo právnické osoby nebo jméno a bydliště fyzické osoby, na niž se akcie převádí, a den převodu akcie. K účinnosti převodu akcie na jméno vůči společnosti se vyžaduje zápis o změně v osobě akcionáře v seznamu akcionářů Společnost provede zápis týkající se změny v osobě akcionáře bez zbytečného odkladu po té, co jí bude taková změna prokázána Akcie může být společným majetkem několika osob. Spolumajitelé akcie se musí dohodnout, kdo z nich bude vykonávat práva spojená s akcií, nebo musí určit společného zmocněnce Společnost může vydat hromadné listiny. Hromadnou listinou je listina, která nahrazuje více akcií téhož druhu společnosti o stejné jmenovité hodnotě. Společnost je povinna vydat majiteli hromadné listiny jednotlivé akcie, které nahrazuje, v listinné podobě nebo hromadné listiny, které ji nahrazují Pokud majitel hromadné listiny požádá společnost o vydání jednotlivých akcií za hromadnou listinu, je společnost povinna tyto akcie akcionáři do třiceti (30) dnů vydat Žádost o vydání jednotlivých akcií za hromadnou listinu musí obsahovat jméno akcionáře, počet akcií a zda požaduje akcionář vydat za hromadnou listinu jednotlivé akcie nebo více hromadných listin Společnost zajistí zničení listinných akcií, které jí zbudou za nahrazené jednotlivé nebo hromadné listiny Hlava III PRÁVNÍ POSTAVENÍ AKCIONÁŘŮ Poměr akcionářů ke společnosti Akcionářem společnosti může být fyzická nebo právnická osoba, která je nebo se stane majitelem akcií společnosti. Práva a povinnosti akcionářů určují právní předpisy, zejména zákon o obchodních korporacích, a tyto stanovy. Každého akcionáře zavazují též přijatá usnesení valné hromady společnosti

7 strana sedm Výkon akcionářských práv na valné hromadě společnosti Akcionáři jsou oprávněni účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, mají právo požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, potřebné pro posouzení předmětu jednání valné hromady. Akcionáři mají právo uplatňovat návrhy a protinávrhy, přičemž jsou povinni se řídit zákonem, schváleným jednacím a hlasovacím řádem valné hromady. Fyzická osoba se účastní a jedná na valné hromadě osobně, nebo prostřednictvím zástupce. Právnická osoba se účastní a jedná na valné hromadě svým statutárním orgánem, nebo prostřednictvím zástupce. Zástupce akcionáře musí při prezenci akcionářů předložit písemnou plnou moc, z níž musí vyplývat rozsah zástupcova oprávnění s úředně ověřeným podpisem akcionáře. Zástupce právnické osoby předloží rovněž aktuální výpis z obchodního rejstříku znějící na zastupovanou osobu, případně registrační listinu jiného orgánu, z níž vyplývá, kdo je oprávněn za zastupovanou právnickou osobu zplnomocnění udělit. Pokud je touto právnickou osobou obec, kterou zastupuje na valné hromadě starosta nebo jeho zástupce, předloží při prezenci též usnesení zastupitelstva obce, jímž je pověřen zastupovat obec na valné hromadě Hlasovací právo akcionáře se řídí jmenovitou hodnotou jeho akcií, přičemž každých jeden tisíc korun českých (1.000,-- Kč) jmenovité hodnoty akcie představuje jeden (1) hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti tedy je jedno sto sedmdesát sedm tisíc pět set čtyřicet šest ( ) Ostatní práva a povinnosti akcionářů Akcionáři mají právo na podíl ze zisku (dividendu), který valná hromada podle výsledků hospodaření schválila k rozdělení. Rozhodný den pro vznik práva na dividendu je shodný s rozhodným dnem pro právo účasti na valné hromadě. Dividenda je splatná do tří (3) měsíců ode dne rozhodného pro vznik práva na dividendu. Místo a způsob výplaty dividendy určí rozhodnutí valné hromady. Akcionář není povinen vrátit společnosti dividendu přijatou v dobré víře Po dobu trvání společnosti a ani při jejím zrušení není akcionář oprávněn požadovat vrácení svého vkladu. Akcionář neručí za závazky společnosti Při zrušení společnosti likvidací má akcionář právo na podíl na likvidačním zůstatku Hlava IV ORGANIZACE SPOLEČNOSTI Systém vnitřní struktury a orgány společnosti Systém vnitřní struktury společnosti je monistický Orgány společnosti jsou: a) valná hromada, b) správní rada, c) statutární ředitel Oddíl první Valná hromada

8 strana osm Postavení a působnost valné hromady Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Skládá se ze všech na ní přítomných akcionářů Do výlučné působnosti valné hromady náleží: a) rozhodnutí o převodu infrastrukturního majetku ze společnosti, b) rozhodnutí o změně bilančních nároků jednotlivých obcí na zdroje vody vybudované státem, c) rozhodnutí o změně či zrušení omezené převoditelnosti akcie na jméno, stanovené těmito stanovami, d) rozhodnutí o změně vnitřní struktury společnosti, e) rozhodnutí o převodu akcie na jméno, jakož i všech práv s ní spojených, f) rozhodnutí o pověření statutárního ředitele společnosti zvýšit základní kapitál podle 511 a násl. ZOK a 9 těchto stanov, g) rozhodnutí o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu statutárním ředitelem podle 511 a násl. ZOK nebo změnu, ke které dojde na základě jiných právních skutečností, h) rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu, tím není dotčeno oprávnění statutárního ředitele podle 511 a násl. ZOK a 9 těchto stanov, i) rozhodnutí o možnosti započtení peněžní pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kurzu, j) rozhodnutí o snížení základního kapitálu a vydání dluhopisů podle 505 a násl. ZOK, k) volba a odvolání členů správní rady, l) schválení výroční zprávy včetně řádné, mimořádné, konsolidované, popř. v případech stanovených zákonem i mezitímní účetní závěrky, rozhodnutí o rozdělení zisku nebo úhradě ztráty a stanovení dividend a tantiém, m) schválení smluv o výkonu funkce uzavíraných se statutárním ředitelem či členy správní rady a rozhodování o jejich odměňování, n) rozhodnutí o registraci akcií společnosti podle zvláštního zákona a o zrušení jejich registrace (převoditelnost), o) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora, včetně určení výše jeho odměny, schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku, p) rozhodnutí o fúzi, převodu jmění na jednoho akcionáře nebo rozdělení společnosti, případně o změně právní formy, q) rozhodnutí o uzavření smlouvy o nájmu nebo prodeji podniku nebo jeho části nebo uzavření takové smlouvy ovládanou osobou, r) rozhodnutí o rozdělení společnosti na společnost vlastnící infrastrukturní majetek a na společnost provozní, s) rozhodnutí o smlouvě o nájmu a provozování infrastrukturního majetku ve vlastnictví společnosti, t) rozhodnutí o dlouhodobém rozvoji společnosti a jeho plnění a rozhodnutí o změně podnikatelské činnosti společnosti, u) rozhodnutí o zvýšení rezervního fondu nad hranici určenou zákonem, v) řešení sporů mezi orgány společnosti, w) rozhodnutí o schválení smlouvy o převodu zisku a ovládací smlouvy a o jejich změnách, x) rozhodnutí o uzavření smlouvy o tichém společenství a o její změně, y) rozhodnutí o dalších otázkách, které zákon nebo tyto stanovy zahrnují do působnosti valné hromady

9 strana devět Valná hromada si nemůže vyhradit k rozhodování záležitosti, které jí do působnosti nesvěřuje zákon nebo tyto stanovy Účast na valné hromadě Kromě akcionářů se valné hromady účastní i statutární ředitel a členové správní rady a osoby pověřené statutárním ředitelem k technickému zabezpečení průběhu valné hromady, jakož i další osoby dle rozhodnutí statutárního ředitele Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je sedmý (7.) kalendářní den přede dnem jejího konání. Tento rozhodný den musí být uveden v oznámení nebo v pozvánce o konání valné hromady Přítomní akcionáři se zapisují do listiny přítomných, jež obsahuje firmu nebo název a sídlo právnické osoby nebo jméno a bydliště fyzické osoby, která je akcionářem, popřípadě jejího zástupce, čísla listinných akcií a jmenovitou hodnotu akcií, jež je opravňují k hlasování, popřípadě údaj o tom, že akcie neopravňuje k hlasování. Pokud společnost odmítne zápis určité osoby do listiny přítomných provést, uvede tuto skutečnost do listiny přítomných včetně důvodu odmítnutí. Správnost listiny přítomných potvrzují svými podpisy předseda valné hromady a zapisovatel Valná hromada Valná hromada se koná minimálně jeden krát (1x) ročně, vždy nejpozději do šesti (6) měsíců od posledního dne uplynulého účetního období Svolávání valné hromady Valnou hromadu svolává statutární ředitel. Vyžadují-li to zájmy společnosti nebo ukládá-li to zákon a statutární ředitel valnou hromadu nesvolá, anebo pokud statutární ředitel dlouhodobě neplní své povinnosti, může valnou hromadu svolat také správní rada a zároveň navrhne valné hromadě potřebná opatření. Pokud správní rada valnou hromadu nesvolá, může jí svolat kterýkoliv její člen Svolavatel nejméně třicet (30) dnů před dnem konáním valné hromady uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti Akcionáře s akciemi na jméno svolává svolavatel pozvánkou odeslanou na jejich adresu uvedenou v seznamu akcionářů nejpozději třicet (30) dnů před konáním valné hromady Oznámení rovněž vyvěsí svolavatel valné hromady v sídle společnosti Pozvánka na valnou hromadu a oznámení o jejím konání musí obsahovat alespoň firmu a sídlo společnosti, údaj o zápisu osoby v obchodním rejstříku, včetně spisové značky, místo, datum a hodinu konání valné hromady, označení, zda se svolává řádná, mimořádná nebo náhradní valná hromada, pořad jednání valné hromady a rozhodný den k účasti na valné hromadě a podmínky pro výkon hlasovacího práva. Je-li na pořadu jednání valné hromady schválení řádné, mimořádné, konsolidované nebo mezitímní účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty, zasílají se akcionářům vlastnícím akcie na jméno spolu s pozvánkou rovněž vybrané údaje z ní s uvedením doby a místa, v němž je účetní závěrka akcionářům uložena k nahlédnutí. Hlavní údaje této účetní závěrky musí být uvedeny též v oznámení o konání valné hromady uveřejněném v souladu s těmito stanovami. Je-li na pořadu jednání valné hromady rozhodování o změně stanov, zasílá se akcionářům vlastnícím akcie na jméno spolu s pozvánkou podstata navrhovaných změn,

STANOVY akciové společnosti. Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s.

STANOVY akciové společnosti. Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. Vodohospodářská společnost Vrchlice-Maleč, a.s. STANOVY akciové společnosti Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. Obsah: HLAVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 4 Článek 1 Založení, vznik a trvání

Více

Stanovy akciové společnosti Královéhradecká provozní, a.s..

Stanovy akciové společnosti Královéhradecká provozní, a.s.. Stanovy akciové společnosti Královéhradecká provozní, a.s.. Obsah Stanov: Článek 1: Založení akciové Společnosti... 4 Článek 2: Firma a sídlo Společnosti... 4 Článek 3: Trvání Společnosti... 4 Článek 4:

Více

STANOVY AG Skořenice, akciová společnost I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Založení a vznik společnosti

STANOVY AG Skořenice, akciová společnost I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Založení a vznik společnosti STANOVY AG Skořenice, akciová společnost I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Založení a vznik společnosti Akciová společnost AG Skořenice, akciová společnost (dále jen společnost ) byla založena rozhodnutím 201

Více

Stanovy akciové společnosti Pražská paroplavební společnost, a.s.

Stanovy akciové společnosti Pražská paroplavební společnost, a.s. Stanovy akciové společnosti Pražská paroplavební společnost, a.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Vznik společnosti, obchodní firma a sídlo, internetové stránky 1.1 Společnost vznikla dnem zápisu do obchodního

Více

Stanovy společnosti AGROSPOL, Malý Bor a.s.

Stanovy společnosti AGROSPOL, Malý Bor a.s. Stanovy společnosti AGROSPOL, Malý Bor a.s. Část prvá 1. Založení akciové společnosti Akciová společnost AGROSPOL, Malý Bor a. s. (dále jen "společnost"), byla založena zakladatelskou smlouvou dne 23.

Více

Stanovy akciové společnosti ESO9 international a.s.

Stanovy akciové společnosti ESO9 international a.s. Stanovy akciové společnosti ESO9 international a.s. (dále jen "společnost") Strana třetí: Článek 1 Založení akciové společnosti Společnost je akciovou společností, která vznikla přeměnou společnosti ESO9

Více

STANOVY EVROPSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. Contacc SE

STANOVY EVROPSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. Contacc SE STANOVY EVROPSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Contacc SE Společnost se dle ustanovení 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích podřizuje tomuto zákonu jako celku (1) OBCHODNÍ FIRMA A SÍDLO

Více

STANOVY akciové společnosti Marienbad Waters a.s.

STANOVY akciové společnosti Marienbad Waters a.s. STANOVY akciové společnosti Marienbad Waters a.s. Čl. 1 STANOVY A VZNIK AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI 1. Tyto stanovy jsou dokumentem akciové společnosti (dále společnost ), která vznikla zápisem do obchodního rejstříku

Více

Stanovy evropské akciové společnosti (dále jen stanovy")

Stanovy evropské akciové společnosti (dále jen stanovy) ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení Stanovy evropské akciové společnosti (dále jen stanovy") Článek 1 Založení evropské společnosti Tyto stanovy upravují právní poměry evropské společnosti s obchodní firmou XY,

Více

Příloha č. 1 k Pozvánce na řádnou valnou hromadu Společnosti STANOVY akciové společnosti PETKA CZ, a.s.

Příloha č. 1 k Pozvánce na řádnou valnou hromadu Společnosti STANOVY akciové společnosti PETKA CZ, a.s. Příloha č. 1 k Pozvánce na řádnou valnou hromadu Společnosti STANOVY akciové společnosti PETKA CZ, a.s. I. Základní ustanovení 1 Firma a sídlo 1. Obchodní firma společnosti zní: PETKA CZ, a. s. 2. Sídlo

Více

NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. BusLine a.s. Hlava I. Úvodní ustanovení

NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. BusLine a.s. Hlava I. Úvodní ustanovení NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI BusLine a.s. Hlava I. Úvodní ustanovení 1 Firma společnosti Firma společnosti zní: BusLine a.s. -----------------------------------------------------------------------

Více

Stanovy společnosti BusLine a.s. Návrh změn pro valnou hromadu konanou 27. 2. 2015 (text ve znění navržených změn) Legenda: Varianty návrhu

Stanovy společnosti BusLine a.s. Návrh změn pro valnou hromadu konanou 27. 2. 2015 (text ve znění navržených změn) Legenda: Varianty návrhu Stanovy společnosti BusLine a.s. Návrh změn pro valnou hromadu konanou 27. 2. 2015 (text ve znění navržených změn) Legenda: Varianty návrhu Hlava I. Úvodní ustanovení ---------------------------------------------------------------------

Více

*** Část druhá * Orgány společnosti

*** Část druhá * Orgány společnosti Stanovy obchodní společnosti SKALIČAN a.s. Část první Základní ustanovení Článek 1 Vznik společnosti a její právní forma 1. SKALIČAN a.s., (dále jen společnost ) vznikla dne 4.5.1992 zápisem do obchodního

Více

S T A N O V Y. III. Základní kapitál - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

S T A N O V Y. III. Základní kapitál - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - S T A N O V Y Zemědělská společnost Zhoř a.s. ČÁST PRVNÍ I. POVINNÉ NÁLEŽITOSTI STANOV - - - - - - - - - - - - - - - - - - - I. Firma a sídlo společnosti - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ice - industrial services a.s. (dále jen společnost ) v úplném znění ke dni 28. Srpna 2014. 1. Všeobecná ustanovení

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ice - industrial services a.s. (dále jen společnost ) v úplném znění ke dni 28. Srpna 2014. 1. Všeobecná ustanovení STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ice - industrial services a.s. (dále jen společnost ) v úplném znění ke dni 28. Srpna 2014 1. Všeobecná ustanovení 1.1 Obchodní firma společnosti zní: ice industrial services

Více

STANOVY Akciové společnosti Nupharo Holding, a.s. Úplné znění ke dni 3.června, 2014

STANOVY Akciové společnosti Nupharo Holding, a.s. Úplné znění ke dni 3.června, 2014 STANOVY Akciové společnosti Nupharo Holding, a.s. Úplné znění ke dni 3.června, 2014 1 FIRMA, SÍDLO, DOBA TRVÁNI HOLDINGOVÉ SPOLEČNOSTI 1. Obchodní firma společnosti: Nupharo Holding, a.s. ( Holdingová

Více

Stanovy (úplné znění ke dni úprava dle ZOK) DRUŽSTVO LÉKÁREN

Stanovy (úplné znění ke dni úprava dle ZOK) DRUŽSTVO LÉKÁREN Stanovy (úplné znění ke dni úprava dle ZOK) DRUŽSTVO LÉKÁREN 1 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob. Je založeno na dobu neurčitou. 2. Družstvo je právnickou osobou a za porušení svých

Více

ÚZ č. 672 - aktualizace strany 11, se správným zněním 21 odst. 5. ÚZ č. 672 - aktualizace strany 19, se správným zněním 38k odst.

ÚZ č. 672 - aktualizace strany 11, se správným zněním 21 odst. 5. ÚZ č. 672 - aktualizace strany 19, se správným zněním 38k odst. ÚZ č. 672 - aktualizace strany 11, se správným zněním 21 odst. 5 HLAVA II PODNIKÁNÍ ZAHRANIČNÍCH OSOB Díl I Základní ustanovení 21 (1) Zahraniční osoby mohou podnikat na území České republiky za stejných

Více

Návrh změn stanov. Článek II. se mění a nově zní takto : Obchodní firma společnosti zní : Opavice a.s. Sídlem společnosti je Dolní Benešov.

Návrh změn stanov. Článek II. se mění a nově zní takto : Obchodní firma společnosti zní : Opavice a.s. Sídlem společnosti je Dolní Benešov. Návrh změn stanov Článek II. se mění a nově zní takto : Obchodní firma společnosti zní : Opavice a.s. Sídlem společnosti je Dolní Benešov. Článek III. se mění a nově zní takto : Zemědělství, včetně prodeje

Více

PLATNÉ ZNĚNÍ S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZMĚN A DOPLNĚNÍ

PLATNÉ ZNĚNÍ S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZMĚN A DOPLNĚNÍ PLATNÉ ZNĚNÍ S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZMĚN A DOPLNĚNÍ Změna obchodního zákoníku Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění zákona č. 264/1992 Sb., zákona č. 591/1992 Sb., zákona č. 600/1992 Sb.,

Více

Návrh změny stanov pro valnou hromadu konanou dne 26. 4. 2006. Předmět podnikání

Návrh změny stanov pro valnou hromadu konanou dne 26. 4. 2006. Předmět podnikání Návrh změny stanov pro valnou hromadu konanou dne 26. 4. 2006 Předmět podnikání 2 Předmět podnikání banky vyplývá z ustanovení zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon

Více

STANOVY. Schválil: Shromáždění delegátů SBD Bílina na svém zasedání dne 4.12.2013. Tento dokument je majetkem SBD Bílina

STANOVY. Schválil: Shromáždění delegátů SBD Bílina na svém zasedání dne 4.12.2013. Tento dokument je majetkem SBD Bílina STANOVY SBD Bílina Schválil: Shromáždění delegátů SBD Bílina na svém zasedání dne 4.12.2013 Tento dokument je majetkem SBD Bílina 1/24 Obsah: ČÁST I. - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 3 Čl. 1... 3 Čl. 2... 3 ČÁST

Více

Zákon č. 513/1991 Sb.

Zákon č. 513/1991 Sb. Zákon č. 513/1991 Sb. PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 264/1992 Sb., zákonem č. 591/1992 Sb., zákonem č. 600/1992

Více

513/1991 Sb. ZÁKON. ze dne 5. listopadu 1991. Obchodní zákoník

513/1991 Sb. ZÁKON. ze dne 5. listopadu 1991. Obchodní zákoník 513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník Změna: 600/1992 Sb. Změna: 264/1992 Sb., 591/1992 Sb. (s přihlédnutím k 4/1993 Sb.) Změna: 286/1993 Sb. Změna: 156/1994 Sb. Změna: 84/1995 Sb.

Více

513/1991 Sb. ZÁKON. ze dne 5. listopadu 1991. Obchodní zákoník

513/1991 Sb. ZÁKON. ze dne 5. listopadu 1991. Obchodní zákoník 513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník Změna: 600/1992 Sb. Změna: 264/1992 Sb., 591/1992 Sb. (s přihlédnutím k 4/1993 Sb.) Změna: 286/1993 Sb. Změna: 156/1994 Sb. Změna: 84/1995 Sb.

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA SEZEMÍNSKÁ 2029, PRAHA 5 (IČ 276 25 397) Část I. Základní ustanovení

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA SEZEMÍNSKÁ 2029, PRAHA 5 (IČ 276 25 397) Část I. Základní ustanovení STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA SEZEMÍNSKÁ 2029, PRAHA 5 (IČ 276 25 397) e-mail: BDSezeminska3@email.cz, web: www.bd2029.sweb.cz/ Str. 1 Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Bytové družstvo 1. Firma: Bytové družstvo

Více

513/1991 Sb. ZÁKON. ze dne 5. listopadu 1991. Obchodní zákoník. Změna: 600/1992 Sb. Změna: 264/1992 Sb., 591/1992 Sb. (s přihlédnutím k 4/1993 Sb.

513/1991 Sb. ZÁKON. ze dne 5. listopadu 1991. Obchodní zákoník. Změna: 600/1992 Sb. Změna: 264/1992 Sb., 591/1992 Sb. (s přihlédnutím k 4/1993 Sb. 513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník Změna: 600/1992 Sb. Změna: 264/1992 Sb., 591/1992 Sb. (s přihlédnutím k 4/1993 Sb.) Změna: 286/1993 Sb. Změna: 156/1994 Sb. Změna: 84/1995 Sb.

Více

SPOLEČNOSTECH A DRUŽSTVECH (ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH)

SPOLEČNOSTECH A DRUŽSTVECH (ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH) ZÁKON O OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTECH A DRUŽSTVECH (ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH) 2012 1 OBSAH: ČÁST PRVNÍ... 14 OBCHODNÍ KORPORACE... 14 HLAVA I... 14 Díl 1... 14 Společná ustanovení... 14 Díl 2... 16 Založení

Více

STANOVY Lidového bytového družstva Praha 7 (schválené na shromáždění delegátů dne 26.11.2014) Část I. Základní ustanovení

STANOVY Lidového bytového družstva Praha 7 (schválené na shromáždění delegátů dne 26.11.2014) Část I. Základní ustanovení STANOVY Lidového bytového družstva Praha 7 (schválené na shromáždění delegátů dne 26.11.2014) Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: Lidové bytové družstvo Praha 7. 2) Sídlo: Praha 7, U Uranie 12/1362,

Více

S T A N O V Y LIDOVÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 3

S T A N O V Y LIDOVÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 3 S T A N O V Y LIDOVÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 3 S T A N O V Y LIDOVÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 3 ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma a sídlo družstva Družstvo přijalo firmu Lidové bytové družstvo

Více