PARTNERSTVÍ ZELENÁ ÚSPORÁM ENERGETICKY ÚSPORNÉ SPOTŘEBIČE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PARTNERSTVÍ ZELENÁ ÚSPORÁM ENERGETICKY ÚSPORNÉ SPOTŘEBIČE"

Transkript

1 PARTNERSTVÍ ZELENÁ ÚSPORÁM ENERGETICKY ÚSPORNÉ SPOTŘEBIČE MEMORANDUM A PODMÍNKY PROGRAMU Verze 1.0 Tento dokument shrnuje podmínky programu Partnerství Zelená úsporám (dále jen Program ). 1. Účel a cíle Programu 1.1 Účelem Programu je přispět k úsporám spotřeby elektrické energie v České republice, prostřednictvím propagace prodeje úsporných výrobků (zejména domácích elektrospotřebičů) (z hlediska spotřeby elektrické energie) a šetrných k životnímu prostředí ( Výrobky ). 1.2 Cílem programu Partnerství Zelená úsporám je koncepčně doplnit dotační část programu Zelená úsporám (zahrnující oblasti vytápění a ohřevu vody) o domácí elektrospotřebiče a výrobky, kde rovněž existuje významný potenciál úspor energie. 1.3 Účelem Programu Partnerství Zelená úsporám je rovněž poskytnout informace o správném nakládání s energii využívajícími výrobky, včetně jejich likvidace a dalších možnostech snižování dopadů spotřeby na životní prostředí. 1.4 Program je financován z Technické asistence programu Zelená úsporám. 1.5 Účast v Programu je bezúplatná. 1.6 Program má informační, tj. nedotační charakter. Účastníkům Programu nevzniká účastí v programu nárok na jakékoliv dotační plnění či náhradu nákladů v souvislosti s účastí v Programu ani jiné finanční plnění. 1.7 Program Partnerství Zelená úsporám bude funkční nejméně do konce roku 2012 s možností jeho následného prodloužení. 2. Způsob dosažení cílů Programu 2.1 Ministerstvo životního prostředí a Státní fond životního prostředí ČR prostřednictvím organizátora programu zajistí organizaci propagačních aktivit, v rámci kterých budou šířeny informace o úsporách energie v oblasti Výrobků.

2 2.2 K hlavním informačním nástrojům Programu patří internetová stránka programu (www.zelenausporampartnerstvi.cz), logo programu (Příloha č. 1), a další informační nástroje zahrnující elektronické a tištěné prostředky komunikace a dále organizování setkání, přednášek a seminářů. Možnost zapojení se do informačních aktivit a informace o plánovaných aktivitách bude průběžně sdělována všem účastníkům programu. 3. Účastníci Programu 3.1 Řídícími subjekty programu jsou Ministerstvo životního prostředí ČR, Vršovická 65, Praha 10 ( MŽP ), Státní fond životního prostředí ČR, se sídlem Kaplanova 1931/1, Praha 11, korespondenční adresa: Olbrachtova 2006/9, Praha 4 ( SFŽP ) a externí organizátor programu, určený SFŽP a MŽP, kterým je SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. ( Organizátor ). 3.2 MŽP a SFŽP jsou zavázáni a oprávněni z práv a povinností vznikajících na základě těchto podmínek Programu společně a nerozdílně. 3.3 MŽP a SFŽP pověřují Organizátora výkonem veškerých činností, které dle tohoto dokumentu přísluší MŽP a/nebo SFŽP. Organizátor tyto činnosti bude vykonávat v zastoupení MŽP a/nebo SFŽP. 3.4 Organizátor smí provádět činnost pouze v souladu s Podmínkami programu, v souladu se smlouvou se SFŽP a o zásadních krocích pravidelně informuje jak MŽP a SFŽP, tak Kontrolní komisi programu. 3.5 Účastníky mohou být následující subjekty: (a) výrobci Výrobků, nebo jejich přímí zástupci v ČR, (b) distributoři Výrobků, (c) prodejci Výrobků, (d) ostatní subjekty, které nevykonávají převážně ekonomickou činnost spočívající ve výrobě, distribuci či prodeji Výrobků. 3.6 Účastníkem Programu může být právnická osoba, která: (a) Nemá v České republice nedoplatky na daních a sociálním nebo zdravotním pojištění, (b) Není v úpadku, (c) Není v likvidaci a (d) Jejíž účastenství v Programu nebylo dříve ukončeno Organizátorem. 3.7 Účastníkem Programu může být fyzická osoba, která: (a) Má příslušné oprávnění k podnikání ve vztahu k činnosti, kterou vykonává v souvislosti s Výrobky, (b) Je bezúhonná ve smyslu předpisů o živnostenském podnikání, (c) Nemá v České republice nedoplatky na daních a sociálním nebo zdravotním pojištění, Strana 2 / 20

3 (d) Není v úpadku a (e) Jejíž účastenství v Programu nebylo dříve ukončeno Organizátorem. 3.8 Mezi MŽP a SFŽP a Účastníkem Programu vzniká způsobem a za podmínek zde uvedených právních vztah, který má povahu nepojmenované smlouvy ve smyslu 51 občanského zákoníku a který se dle ustanovení 261 odst. 2 obchodního zákoníku řídí obchodním zákoníkem. 3.9 Podmínkou vzniku Účasti v Programu je podání žádosti o účast v Programu Organizátorovi na formuláři připojeném k tomuto dokumentu jako Příloha č. 3 (ve dvojím vyhotovení) Žádost se podává v listinné podobě opatřená úředně ověřeným podpisem osoby oprávněné jednat za žadatele spolu s předepsanými přílohami Pokud žádost neobsahuje všechny předepsané údaje a přílohy, Organizátor ji vrátí žadateli k doplnění Žadatel se stává Účastníkem programu doručením akceptace žádosti Organizátorem žadateli. Akceptaci provede v zastoupení MŽP a SFŽP po předchozí konzultaci Organizátor programu Osoby uvedené v článku 3.5 (a) až (c) mají nárok na přijetí za Účastníky Programu ve lhůtě třiceti dnů od přijetí úplné žádosti, pokud splní všechny podmínky Programu Osoby uvedené v článku 3.5 (d) nemají automatický nárok na přijetí za Účastníky Programu. Organizátor během třiceti dnů po doručení úplné žádosti posoudí, zda jsou dány důvody pro jejich přijetí za Účastníky Programu a po konzultaci s MŽP, příp. SFŽP rozhodne, zda je jako účastníky přijímá či nikoliv. Kritérii pro rozhodnutí o přijetí takové osoby jako Účastníka budou následující skutečnosti: (a) (b) (c) (d) jeho předpokládaný případný přínos transparentní propagaci energeticky úsporných výrobků, posouzení, zda ve své dosavadní činnosti podává věrohodné informace o možnostech úspor energií, recyklaci spotřebičů a možnostech snižování vlivu spotřeby na životní prostředí, předpoklad, že bude distribuovat informační materiály Programu a předpoklad, že po předchozím schválení bude uveřejňovat informace na svých internetových stránkách a tiskových materiálech o programu Partnerství Žádost o Účast v Programu může být spojena s žádostí o zařazení Výrobku do Registru, nebo může být podána bez takové žádosti Účastenství v Programu končí: (a) (b) (c) ukončením Programu ze strany MŽP a SFŽP, písemným ukončením Účastenství ze strany Účastníka doručeným Organizátorovi nebo písemným ukončením Účastenství Organizátorem. Strana 3 / 20

4 3.16 Ukončením účastenství v programu není dotčena odpovědnost Účastníka za porušení podmínek Programu, ke kterým došlo před takovým ukončením Organizátor je oprávněn písemně jednostranně ukončit členství Účastníka v Programu pokud: (a) (b) Účastník přes upozornění Organizátora opakovaně poruší ustanovení podmínek Programu nebo Účastník poruší ustanovení podmínek Programu podstatným způsobem Za porušení podmínek Programu podstatným způsobem se považuje zejména: (a) (b) (c) (d) Použití Loga v souvislosti s výrobky neuvedenými v Registru, Použití Loga v rozporu s pravidly pro jeho užívání danými Podmínkami Programu, Uvádění nepravdivých či zavádějících informací, jiné porušení mající podstatný charakter. 4. Registr Výrobků 4.1 Součástí Programu je databáze energeticky úsporných výrobků ( Výrobky ), kterou vede Organizátor ( Registr ). 4.2 Registr je veřejně přístupný prostřednictvím sítě Internet na adrese: 4.3 Registr má následující strukturu: a) Seznam Výrobků b) Informace o Výrobcích zahrnující především (dle kategorie výrobku) i) výrobce ii) model, iii) rozměry a objem, iv) provozní parametry (spotřeba energie, vody), v) energetická třída, vi) další třídy a provozní parametry, vii) obrázek výrobku, viii) logo výrobce, ix) www odkaz (na výrobce, model výrobku na jeho stránkách, případně sekci Partnerství Zelená úsporám na jeho stránkách), x) přibližné náklady za 10 let provozu (dle normovaných cyklů), xi) případně i další údaje. 4.4 Registr je členěn na jednotlivé kategorie Výrobků. Jednotlivé kategorie Výrobků jsou uvedeny v Příloze č V průběhu Programu může docházet ke změnám stávajících kategorií či zavedení nových kategorií Výrobků, pokud neodporují programu Zelená úsporám, netýkají se kategorií výrobků již přímo podporovaných ze základního programu Zelená úsporám, jsou relevantní z hlediska spotřeby energie v domácnostech a pokud Strana 4 / 20

5 takové Výrobky lze transparentně rozlišit z hlediska jejich provozní spotřeby energie, příp. environmentálních dopadů. 4.6 Zápis Výrobku se provádí na základě žádosti osoby uvedené v článku 2.2 (a), (b) nebo (c), která prohlásí, že je oprávněna podat žádost o zápis do Registru a poskytnout příslušné informace a dokumenty. Součástí žádosti musí být následující informace o Výrobku: (a) vyplněný formulář o produktových vlastnostech dle vzoru v příloze 6., (b) Informační list 1 produktu (pro kategorie výrobků s energetickým štítkem) anebo (c) čestné prohlášení výrobce, že daný Výrobek byl testován dle požadované normy a splňuje požadavky pro zařazení do příslušné kategorie Registru (pro kategorie výrobků bez energetického štítku) Zapsat je možné pouze takový Výrobek, který splňuje všechny podmínky pro zápis do některé z kategorií uvedených v Příloze V případě odůvodněné pochybnosti o vlastnostech daného modelu musí žadatel nebo osoba, dle jejíž žádosti byl Výrobek do Registru zapsán, doložit certifikát nebo formální potvrzení zkušební laboratoře potvrzující výsledky měření a deklarované parametry výrobku. V případě neschopnosti předložit uvedený certifikát nebude Výrobek do Registru zapsán, případně bude z Registru odstraněn. 4.9 V případě podání více žádostí o registraci Výrobku má prioritu žádost podaná osobou uvedenou v článku 2.2 (a) před žádostmi podanými osobami uvedenými v článcích v článku 2.2 (b) nebo (c) a dále žádost podaná osobou uvedenou v bodě v článku 2.2 (b) před žádostí podanou v bodě v článku 2.2 (c). V případě podání žádosti více osobami v rámci jedné kategorie má prioritu žádost nejdříve podaná. Uvedená pravidla se neuplatní zpětně, pokud již na základě žádosti došlo k registraci Výrobku Za správnost informací uvedených v žádosti a za plnění povinností ve vztahu k Výrobku již zapsanému v Registru odpovídá osoba, na základě jejíž žádosti byl Výrobek registrován Výrobek bude z Registru Organizátorem vyřazen: (a) (b) (c) Na základě žádosti osoby, dle jejíž žádosti byl do Registru zapsán (to však nebrání opětovnému zápisu takového Výrobku do registru na základě žádosti jiné oprávněné osoby), pokud přestane být dle posouzení Organizátora nabízen na trhu, Postupem dle čl. 4.8 Podmínek Programu, 1 Informační list je povinný formální dokument, který musí být k dispozici pro každý spotřebič podléhající předpisům o označování energetických spotřebičů energetickými štítky. Potvrzuje jeho oprávněnost pro uvedení na trh v ČR a zároveň potvrzuje, že výrobcem deklarované hodnoty byly určeny dle příslušných evropských směrnic, harmonizovaných norem, tedy i národních předpisů (ČR), které relevantní směrnice provádí. 2 V případě kategorie Vysavače a Kávovary, případně dalších výrobků, které dosud nemají vlastní platný předpis (směrnici) O označování energetickými štítky a z něho vyplývající závazný dokument v podobě informačního listu, vystaví výrobce Prohlášení o splnění zadaných parametrů programu Partnerství Zelená úsporám. Prohlášení bude obsahovat: Přesné označení produktu, potvrzení konkrétních hodnot dle kategorie výrobku a zároveň také číslo harmonizované normy, podle které byly parametry naměřeny a určeny: a) ČSN EN Vysavače pro domácnost metody měření funkce b) ČSN EN Metody měření funkce elektrických kávovarů. Strana 5 / 20

6 (d) (e) (f) (g) (h) Pokud bude oficiálním testem výrobku dle normy pro energetické štítkování zjištěna odchylka údajů relevantních pro zápis do Registru o více než 10 % od informace uvedené na energetickém štítku nebo v čestném prohlášení, Pokud přestane splňovat podmínky pro zápis do Registru v důsledku následné změny takových podmínek, Pokud bylo skončeno účastenství Účastníka, který navrhl zápis Výrobku do registru, dle uvážení Organizátora po projednání s Komisí i v případě, pokud Výrobky shodného Výrobce byly z Registru vyřazeny dle ustanovení čl (c) nebo (d) nebo dle uvážení Organizátora po projednání s Komisí i v případě, pokud bylo používáno Logo neoprávněně v souvislosti s Výrobky shodného výrobce. 5. Užívání loga Programu 5.1 MŽP a SFŽP udělují Účastníkům Programu licenci k užívání loga Programu Partnerství Zelená úsporám ( Logo ) a to způsobem a za podmínek uvedených dále v tomto dokumentu a v příloze Účastníci Programu uvedení v čl. 2.2(a), (b) a (c) jsou oprávněni v souvislosti s prodejem a propagací prodeje Výrobků zapsaných v Registru užívat Logo Programu (Příloha č. 1). 5.3 Při užívání Loga jsou Účastníci povinni dodržet pravidla pro užívání Loga, která jsou uvedena v Příloze Práva a povinnosti SFŽP a MŽP 6.1 SFŽP a MŽP se v souvislosti s Programem zavazují: vytvořit zvláštní sekci internetových stránek programu Zelená úsporám, respektive samostatnou internetovou stránku (www.zelenausporam-partnerstvi.cz), věnovanou Programu, v rámci které budou zveřejňovány informace o Výrobcích včetně jejich kompletního Registru a informace o dalších možnostech úspory energií a snižování negativních dopadů své činnosti na životní prostředí při obsluze a likvidaci elektrospotřebičů, resp. dalších možnostech snižování dopadů své spotřeby na životní prostředí, uveřejněn bude rovněž seznam Účastníků Programu; za podmínek zde uvedených po předchozí konzultaci umožnit využití Loga na výrobcích, prodejních místech a informačních materiálech týkajících se Programu a Výrobků uvedených v Registru; zajistit tvorbu Registru a nastavení energetických a environmentálních kritérií pro výběr relevantních Výrobků do Registru; zapsat do Registru za splnění zde uvedených podmínek všechny Výrobky splňující relevantní kritéria; informovat všechny Účastníky o případných změnách a aktualizacích programu, včetně podmínek pro zápis do Registru, Strana 6 / 20

7 6.1.6 dle své úvahy organizačně a propagačně zaštiťovat aktivity spojené s Programem a to přímo např. formou prezentací, vlastních tiskových zpráv a konferencí, či nepřímo výběrem a financováním subjektu, jež bude realizovat propagační a informační kampaň pro veřejnost MŽP a SFŽP jsou oprávněni pověřit plněním části či všech svých úkolů v rámci Programu Organizátora. 7. Práva a povinnosti Účastníků 7.1 Každý z účastníků se v souvislosti s Programem zavazuje: Dodržovat veškeré podmínky Programu, Určit kontaktní a odpovědné osoby ve vztahu k Programu, Užívat Logo pouze ve vztahu k Výrobkům zapsaným v Registru způsobem určeným těmito Podmínkami a přílohou číslo 2, odstranit Logo nebo jiné formy propagace Programu z příslušných Výrobků (na prodejnách, v elektronických katalozích apod.) nejpozději do tří měsíců po vyřazení příslušného Výrobku z Registru (např. v případě zpřísnění kritérií pro výběr, která daný model již nebude splňovat), resp. nevyužívat Logo pro Výrobky neuvedené v Registru; propagovat při svých marketingových a informačních aktivitách Výrobky podporované Programem Partnerství a poskytovat informace o jejich energeticky úsporném provozu, správné obsluze a údržbě a vhodné likvidaci resp. recyklaci; po dohodě umožnit prezentaci informačních materiálů MŽP a SFŽP týkajících se Programu a případně programu Zelená úsporám na svých prodejních nebo prezentačních místech; uveřejňovat na příslušných internetových stránkách, v informačních materiálech, příp. dalších informačních a propagačních materiálech informace o Programu a o výrobcích uvedených v Registru; ve všech komunikačních kanálech uvést viditelně i odkaz na oficiální stránky programu (formou textu, nebo banneru nebo obrázku loga programu s proklikem" na hlavní stránky programu) a specifikovat, že aktuální Registr Výrobků a aktuální kritéria pro jejich výběr jsou zveřejněna na oficiálních stránkách Programu; poskytnout stručné informace o svém působení v rámci Programu pro zveřejnění na jeho internetových stránkách; spolupracovat při vyhodnocování Programu, např. formou poskytnutí agregovaných informací o prodejnosti Výrobků zařazených do Registru a o organizačních a finančních výdajích na propagaci k jejich zveřejnění na stránkách Programu. Strana 7 / 20

8 8. Sankce a kontrolní komise 8.1 Zřizuje se kontrolní komise Programu ( Komise ), která odpovídá za kontrolu dodržování podmínek Programu ze strany Účastníků, napomáhá smírnému řešení sporů mezi Účastníky a mezi Účastníky a MŽP, SFŽP a Organizátorem a předkládá návrhy na udělení sankcí. 8.2 Komise má pět členů, které jmenuje ministr/ministryně životního prostředí dle své úvahy. Dva členové jsou jmenováni z řad zástupců Účastníků či odborné veřejnosti. Na svém prvním zasedání Komise schválí svůj jednací řád. 8.3 Organizátor programu pravidelně informuje členy Komise o vykonaných organizačních aktivitách a o organizačních, propagačních a programových aktivitách plánovaných do budoucna. 8.4 V případě zjištění porušení ustanovení Programu může komise navrhnout, aby MŽP a SFŽP uplatnili vůči příslušnému Účastníkovi následující sankce (při splnění příslušných ustanovení těchto podmínek): Ukončení účastenství v programu nebo Vyřazení Výrobku z Registru. 8.5 V případě, že dojde k podstatnému porušení podmínek Programu a toto porušení není odstraněno ani v dodatečné lhůtě třiceti dnů od doručení písemné výzvy Organizátora, je MŽP oprávněno po předchozím projednání v kontrolní komisi vyžadovat od takového Účastníka zaplacení smluvní pokuty ve výši ,- Kč. Účastníci se pro takový případ zavazují smluvní pokutu uhradit. Pokuta bude použita pro účely propagace programu. 9. Společná a závěrečná ustanovení 9.1 Tyto podmínky Programu nabývají účinnosti dnem podpisu MŽP a SFŽP a dále budou v aktuálním znění k dispozici na stránkách 9.2 MŽP a SFŽP jsou oprávněni tyto Podmínky jednostranně změnit uveřejněním nové verze na internetových stránkách Účastníci jsou povinni tyto stránky sledovat. Pokud do třiceti dnů od uveřejnění změny těchto podmínek své účastenství v Programu neukončí, stávají se pro ně změněné podmínky závaznými. 9.3 Podmínky programu jsou v souladu s ustanoveními zákona č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí ČR, ve znění pozdějších předpisů a se Statutem Státního fondu životního prostředí ČR a s právními předpisy upravujícími činnost MŽP. Strana 8 / 20

9 9.4 Účast v programu nezakládá ve prospěch účastníků veřejnou podporu, neboť účast v programu nemá selektivní povahu. Program je otevřen všem subjektům, které splní předem stanovené objektivní a nediskriminační podmínky. 9.5 Vztah mezi MŽP a SFŽP na straně jedné a Účastníky Programu na straně druhé má povahu nepojmenované smlouvy a řídí se platnými právními předpisy České republiky, zejména obchodním zákoníkem. 9.6 Veškeré spory mezi MŽP a Účastníky programu budou řešeny před obecnými soudy České republiky. 9.7 Kontaktními osobami na straně MŽP jsou: Daniel Hájek Tel Fax: Kontaktními osobami na straně SFŽP jsou: Filip Cabaj Tel: Fax: Organizátorem Programu je společnost SEVEn. Kontaktní osobou na straně organizátora je: Juraj Krivošík Tel: Fax: V Praze dne V Praze dne Ministerstvo životního prostředí ČR Státní fond životního prostředí ČR Rut Bízková ministryně _ Petr Štěpánek ředitel Strana 9 / 20

10 PŘÍLOHA 1 LOGO PARTNERSTVÍ ZELENÁ ÚSPORÁM (Logo uvedeno ve verzi pro použití nad 40 mm. Kompletní grafické zobrazení loga v jednotlivých grafických formátech je k dispozici u organizátora programu) Strana 10 / 20

11 PŘÍLOHA 2 PRAVIDLA PRO POUŽÍVÁNÍ LOGA PARTNERSTVÍ ZELENÁ ÚSPORÁM STRUČNÝ GRAGICKÝ MANUÁL PDF dokument k dispozici u organizátora programu a na internetových stránkách Strana 11 / 20

12 PŘÍLOHA 3 PŘISTOUPENÍ K PROGRAMU PARTNERSTVÍ ZELENÁ ÚSPORÁM Druh účastenství v programu: a) výrobce nebo jeho přímý zástupce v ČR b) distributor c) prodejce d) jiný V případě, že je zvolena možnost ad d), popište prosím důvody, pro které by mělo dojít k přiznání účastenství: Obchodní firma / název: Právní forma: IČ: Údaj o zápise v obchodním rejstříku či jiné evidenci: Sídlo: Kontaktní osoba: Telefon: Fax: Strana 12 / 20

13 WWW stránky: Registruji určitý Výrobek (Elektrospotřebič): Informace o Výrobku k registraci přikládám v příloze: ANO / NE ANO / NE Závazně a neodvolatelně tímto žádám o účastenství v Programu. Souhlasím, beru na vědomí a prohlašuji, že souhlasím s podmínkami Programu a souhlasím, že jimi budu vázán, včetně jejich případných změn. Souhlasím, beru na vědomí a prohlašuji, že akceptací této mé žádosti ze strany MŽP a SFŽP dojde ke vzniku smluvního vztahu mezi žadatelem, MŽP a SFŽP, přičemž tento smluvní vztah se bude řídit Podmínkami Programu. V dne Podpis: [úředně ověřený podpis osoby oprávněné jednat za žadatele] Jméno: Funkce: Přílohy: - Čestné prohlášení o splnění podmínek pro účast v Programu - Výpis z obchodního rejstříku či jiné obdobné evidence - Doklad o oprávnění podepisující osoby jednat za žadatele Přílohy pro registraci Výrobku: - Registrační formulář - Informační list výrobku (pokud existuje) - Čestné prohlášení o splnění podmínek pro zařazení výrobku do Registru (pokud neexistuje Informační list) - Případné další dokumenty Strana 13 / 20

14 PŘÍLOHA 4 ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ PODMÍNEK PROGRAMU Obchodní firma / název: Právní forma: IČ: Údaj o zápise v obchodním rejstříku či jiné evidenci: Se sídlem: v souvislosti s programem PARTNERSTVÍ ZELENÁ ÚSPORÁM ENERGETICKY ÚSPORNÉ SPOTŘEBIČE čestně prohlašuje, že splňuje všechny podmínky kladené na Účastníka daného Programu a že nezamlčela žádné skutečnosti podstatné pro její způsobilost k účasti v Programu. V, dne. Osoba oprávněná jednat za společnost Úředně ověřený podpis Strana 14 / 20

15 PŘÍLOHA 5 KATEGORIE VÝROBKŮ V REGISTRU PODMÍNKY PRO ZÁPIS VÝROBKŮ DO REGISTRU STAV k Aktualizace kritérií k dispozici na stránkách Chladničky, mrazničky a jejich kombinace Kategorie a podkategorie výrobků: Vestavné / Volně stojící Jednodvéřové: monoklimatické / s nízkoteplotním prostorem / s mrazícím prostorem Dvoudveřové kombinované: mraznička dole / mraznička nahoře Mrazničky: šuplík / truhla Side-by-Side Všechny uvedené kategorie dále s uvedením informací velikosti vnitřního objemu do resp. nad 250 litrů vnitřního objemu a s provozní funkcí Normal nebo No Frost. Výběrová kritéria: Energetická třída A++, v případě funkce No Frost energetická třída A+ Pozn: spotřebič má funkci No frost pro chladící i mrazící část. Pokud pouze pro mrazící část, vztahuje se na něj kritérium A++. Pračky Kategorie a podkategorie výrobků: Přední plnění nebo vrchní plnění Provedení standard (60 60 cm) nebo slim (hloubka do 50 cm) Náplň: < 4,5 kg / 5 8 kg / 8 a víc kg prádla Výběrová kritéria: Strana 14 / 19

16 Energetická třída A-10%, Spotřeba energie < 0,171 kwh/kg prádla, spotřeba vody < 8 l vody na 1 kg prádla, třída účinnosti praní A, třída účinnosti odstřeďování A, B, nebo C. Poznámka: na podzim 2010 předpoklad posunu kritéria energetické třídy na A-20%. Pračky a sušičky prádla Kategorie a podkategorie výrobků: Kombinované pračky a sušičky prádla Výběrová kritéria: energetická třída A, třída účinnosti praní A Sušičky prádla Kategorie a podkategorie výrobků: Volně stojící / vestavné Standardní / ostatní Výběrová kritéria: Energetická třída A Myčky nádobí Kategorie a podkategorie výrobků: Volně stojící / vestavné Do 45 cm / do 60 cm / ostatní Výběrová kritéria: Energetická třída A-10%, Třída účinnosti mytí A, třída účinnosti sušení A, Spotřeba elektrické energie do 1kWh/mycí cyklus (60cm), resp. 0,9 kwh/cyklus (45 cm), Spotřeba vody do 11 litrů (45 cm), resp. 12 litrů (60 cm) Kávovary Kategorie a podkategorie výrobků: Kávovar automatická / Kávovar na kapsle Výběrová kritéria: Strana 16 / 20

17 Úsporný režim, stand by nižší než 1 W, v režimu zapnuto méně než 35 W, max. 60 minut před autovypnutím (automatický), max 30 minut před autovypnutím (na kapsle) Žárovky a zářivky Kategorie a podkategorie výrobků: E14 / E27 Kompaktní zářivky: trubicové / ve tvaru žárovky / s reflektorem / stmívatelné Halogenové žárovky LED žárovky Výběrová kritéria: Kompaktní zářivky: Energetická třída A, životnost min hodin ( hodin u stmívatelných zářivek), poskytnutí údajů o počtu cyklů (zapnout/vypnout spolu s frekvencí použitou pro jejich testování), velmi dobré podání barev (Ra > 80), závit E27 nebo E14 Halogenové žárovky: Energetická třída B/C/D pro E27 verze, Energetická třída C/D pro E14 verze, životnost minimálně hodin, závit E27 nebo E14 LED žárovky: Závit E27 nebo E14 (náhrada klasické žárovky). Životnost minimálně hodin, velmi dobré podání barev (Ra > 80), barva světla teplá bílá, všesměrová vyzařovací charakteristika (vyzařovací úhel > 180 ). Vysavače Kategorie a podkategorie výrobků: Stojací / ruční Výběrová kritéria: Maximální spotřeba elektrické energie: 300 Wh (stojací), 200 Wh (ruční) Minimální efektivita odstranění prachu z koberce: 75% (stojací), 70% (ruční) Minimální efektivita odstranění prachu z hladké podlahy: 95% (stojací), 90% (ruční) Maximální únik prachu: 0.04 mg/m 3 (obě verze) Strana 17 / 20

18 PŘÍLOHA 6 REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ VÝROBKU Excelovské tabulky, v aktuální podobě k dispozici u organizátora programu a na internetových stránkách Programu. Strana 18 / 20

19 PŘÍLOHA 7 PROGRAMOVÝ DOKUMENT Stanovující organizační pravidla programu, seznam kategorií a podkategorií výrobků, výčet konkrétních kritérií pro jejich výběr. PDF dokument k dispozici u organizátora programu a na internetových stránkách Programu. Strana 19 / 20

20 PŘÍLOHA 8 ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ PODMÍNEK PRO ZAŘAZENÍ DO REGISTRU U VÝROBKŮ, KTERÉ NEMAJÍ INFORMAČNÍ LIST Obchodní firma / název: Právní forma: IČ: Údaj o zápise v obchodním rejstříku či jiné evidenci: Se sídlem: v souvislosti s programem PARTNERSTVÍ ZELENÁ ÚSPORÁM ENERGETICKY ÚSPORNÉ SPOTŘEBIČE čestně prohlašuje, že Výrobek/spotřebič/značka Model Identifikace byl testován podle normy a splňuje požadované provozní parametry pro zařazení do kategorie Registru Výrobků. V, dne. Osoba oprávněná jednat za společnost Úředně ověřený podpis Strana 20 / 20

ZÁVAZNÉ POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY Z PODPROGRAMU NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM RODINNÉ DOMY V RÁMCI 2. VÝZVY K PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ

ZÁVAZNÉ POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY Z PODPROGRAMU NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM RODINNÉ DOMY V RÁMCI 2. VÝZVY K PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ ZÁVAZNÉ POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY Z PODPROGRAMU NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM RODINNÉ DOMY V RÁMCI 2. VÝZVY K PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ Obsah 1. Úvod... 5 2. Oblasti podpory a podmínky poskytování podpory...

Více

Pardubický kraj VÝZVA. Zlepšení procesu projektového řízení na KrÚ Pk

Pardubický kraj VÝZVA. Zlepšení procesu projektového řízení na KrÚ Pk Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 VÝZVA k předložení nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel - Pardubický kraj tímto vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MŠMT-26 533/2012-51 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Úvod Ministerstvo školství,

Více

Příloha č. 02. Závazný návrh smlouvy

Příloha č. 02. Závazný návrh smlouvy Název projektu: Redesign Statistického informačního systému v návaznosti na zavádění egovernmentu v ČR Příjemce: Česká republika Český statistický úřad Registrační číslo projektu: CZ.1.06/1.1.00/07.06396

Více

Číslo vydání/ aktualizace: 8/5

Číslo vydání/ aktualizace: 8/5 PODMÍNKY poskytnutí dotace v rámci prioritní osy 2. Rozvoj firem, oblasti podpory 2.2 Podpora nových výrobních technologií, ICT a vybraných strategických služeb, programu ICT v Číslo projektu

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr.

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr. ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr.cz V Praze dne 26. března 2012 Č. j.: MF-32699/2012/23-232 - 2/Se Věc:

Více

POKYNY PRO PŘÍJEMCE PODPORY V RÁMCI NÁRODNÍCH PROGRAMŮ SFŽP ČR

POKYNY PRO PŘÍJEMCE PODPORY V RÁMCI NÁRODNÍCH PROGRAMŮ SFŽP ČR POKYNY PRO PŘÍJEMCE PODPORY V RÁMCI NÁRODNÍCH PROGRAMŮ SFŽP ČR 1. ÚVOD...3 2. ROZHODNUTÍ MINISTRA..3 3. SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PODPORY.. 4 3.1. PODKLADY KE SMLOUVĚ.5 3.1.1. PŘÍLOHY I PROGRAM OCHRANY OZONOVÉ

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon nebo ZVZ ) sp. zn.: CN/1/CN/14 č. j.: 544/14/CN na veřejnou zakázku s názvem

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem Pardubická krajská nemocnice, a.s. dodávka nábytku a kuchyňského vybavení zadávaná dle zákona

Více

Zpracování auditorských zpráv v rámci projektů financovaných z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Zpracování auditorských zpráv v rámci projektů financovaných z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Příloha č. 4: Návrh Smlouvy o dílo Uchazeč není oprávněn činit změny či doplnění návrhu Smlouvy o dílo, vyjma údajů, u nichž vyplývá z jejich obsahu povinnost doplnění (označené jako či obdobně). Zeleně

Více

Mobilní telekomunikační služby pro resort HMP ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Mobilní telekomunikační služby pro resort HMP ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Mobilní telekomunikační služby pro resort HMP ZADÁVACÍ DOKUMENTACE podle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Stránka 1 Obsah Obsah... 2 1 Základní

Více

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi:

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: Společnost: se sídlem: Nademlejnská 600/1, Hloubětín, 198 00 Praha 9 spisová značka: C 29514 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU č.: Dnešního dne uzavřeli/y: Jméno a příjmení: rodné číslo: trvale bytem:

RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU č.: Dnešního dne uzavřeli/y: Jméno a příjmení: rodné číslo: trvale bytem: Věřitel RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU č.: Dnešního dne uzavřeli/y: Klient obchodní společnost: V6 profit spol. s r.o. se sídlem: Praha 6, Liboc, Jenečská 112/50, PSČ 161 00 identifikační číslo: 27446638 zapsaná

Více

CR Haná Zajištění odborného přesunu přístrojového a ostatního vybavení

CR Haná Zajištění odborného přesunu přístrojového a ostatního vybavení Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na služby zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení v souladu s ust. 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY D

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY D EXPORTNÍ GARANČNÍ A POJIŠŤOVACÍ SPOLEČNOST, a.s. VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY D pro pojištění vývozního odběratelského úvěru proti riziku nezaplacení Obchodní strategie Exportní garanční a pojišťovací společnost,

Více

POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č.

POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č. POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č. 6/2010 Pokyny pro žadatele program podpory obcí ležících v regionech národních

Více

PŘÍLOHY II. Směrnice Ministerstva životního prostředí č. 1/2014 o poskytování finančních prostředků v programu Nová zelená úsporám

PŘÍLOHY II. Směrnice Ministerstva životního prostředí č. 1/2014 o poskytování finančních prostředků v programu Nová zelená úsporám PŘÍLOHY II Směrnice Ministerstva životního prostředí č. 1/2014 o poskytování finančních prostředků v programu Nová zelená úsporám Pravidla a podmínky poskytování podpory v podprogramu Nová zelená úsporám

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 10. května 2010 č. 343 ve znění usnesení vlády ČR ze dne 15. června 2011 č. 451, usnesení vlády ČR ze dne 14. prosince 2011 č. 933, usnesení vlády

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU Marketing VÝZVA II 2. prodloužení

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU Marketing VÝZVA II 2. prodloužení Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU Marketing VÝZVA II 2. prodloužení Praha - duben 2012

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Příručka pro střední školy - - žadatele a příjemce v oblasti podpory 1.5 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 1 VYDAL: Řídicí orgán OP VK DATUM PLATNOSTI:

Více

Nastavení systému projektového řízení a vypracování jednotné metodiky projektového řízení SFŢP ČR

Nastavení systému projektového řízení a vypracování jednotné metodiky projektového řízení SFŢP ČR Kontaktní osoba: Jana Krejčová/Michaela Machálková Telefon: 267 994 185/267 994 537 Fax: 272 936 597 E-mail: jana.krejcova@sfzp.cz, michaela.machalkova@ sfzp.cz Č.j.: SFZP 076179/2012 Datum: 29. 3. 2012

Více

III. Předběžná výzva investičního programu Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních aktivit dětí a mládeže

III. Předběžná výzva investičního programu Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních aktivit dětí a mládeže III. Předběžná výzva investičního programu Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních aktivit dětí a mládeže 1 Obsah Úvod...3 I. Základní poslání programu...3 II. Určení cílů Programu...3 III. Účast

Více

Česká republika Ministerstvo pro místní rozvoj. Odbor veřejného investování ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Česká republika Ministerstvo pro místní rozvoj. Odbor veřejného investování ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Česká republika Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor veřejného investování ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ZPRACOVÁNÍ KATEGORIZACE A STANDARDIZACE PRO OSTATNÍ KOMODITY 2. ZADAVATEL Zadavatel:

Více

Nastavení systému projektového řízení a vypracování jednotné metodiky projektového řízení SFŢP ČR

Nastavení systému projektového řízení a vypracování jednotné metodiky projektového řízení SFŢP ČR Kontaktní osoba: Jana Krejčová/Michaela Machálková Telefon: 267 994 185/267 994 537 Fax: 272 936 597 E-mail: jana.krejcova@sfzp.cz, michaela.machalkova@ sfzp.cz Datum: 14. 3. 2012 Zadávací dokumentace

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY K POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY K POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ VŠEOBECNÉ PODMÍNKY K POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ ÚČINNOST OD: 15. 1. 2014 Štěpán MALEČ -RECOM Obránců míru 1259, Strakonice 386 01 tel.: 380 421 900, fax: 380 421 901

Více

ústřední vytápění, bytové individuální vytápění a lokální

ústřední vytápění, bytové individuální vytápění a lokální Strana 4058 Sbírka zákonů č. 318 / 2012 318 ZÁKON ze dne 19. července 2012, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně

Více

Všeobecné obchodní podmínky Equa bank a.s.

Všeobecné obchodní podmínky Equa bank a.s. Všeobecné obchodní podmínky Equa bank a.s. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Rozsah platnosti a změny všeobecných obchodních podmínek 1.1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují obecné podmínky

Více

Pravidla registrace doménových jmen v cctld.cz

Pravidla registrace doménových jmen v cctld.cz Pravidla registrace doménových jmen v cctld.cz Účinnost od 1.1.2014 1. OBSAH 1. Obsah... 1 2. Úvodní ustanovení... 1 3. Uzavření smlouvy a souhlas s Pravidly registrace a Pravidly alternativního řešení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Vliv kohezní politiky na úroveň a kvalitu zaměstnanosti v České republice. V Praze dne 23. 3. 2010 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 IČ: 66002222

Více

Část I Obecné vymezení. 1. Specifikace příjemce [PO název] [PO adresa sídla] Statutární orgán: [ ]

Část I Obecné vymezení. 1. Specifikace příjemce [PO název] [PO adresa sídla] Statutární orgán: [ ] VZOR PODMÍNEK POUŽITÍ PODPORY PRO SITUACE, KDY PŘÍJEMCEM JE OSS, JEJÍMŽ ZŘIZOVATELEM NENÍ MŠMT PODMÍNKY POUŽITÍ PODPORY Z OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM, VÝVOJ, VZDĚLÁVÁNÍ (DÁLE JEN PODMÍNKY ) Na základě žádosti

Více