PARTNERSTVÍ ZELENÁ ÚSPORÁM ENERGETICKY ÚSPORNÉ SPOTŘEBIČE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PARTNERSTVÍ ZELENÁ ÚSPORÁM ENERGETICKY ÚSPORNÉ SPOTŘEBIČE"

Transkript

1 PARTNERSTVÍ ZELENÁ ÚSPORÁM ENERGETICKY ÚSPORNÉ SPOTŘEBIČE MEMORANDUM A PODMÍNKY PROGRAMU Verze 1.0 Tento dokument shrnuje podmínky programu Partnerství Zelená úsporám (dále jen Program ). 1. Účel a cíle Programu 1.1 Účelem Programu je přispět k úsporám spotřeby elektrické energie v České republice, prostřednictvím propagace prodeje úsporných výrobků (zejména domácích elektrospotřebičů) (z hlediska spotřeby elektrické energie) a šetrných k životnímu prostředí ( Výrobky ). 1.2 Cílem programu Partnerství Zelená úsporám je koncepčně doplnit dotační část programu Zelená úsporám (zahrnující oblasti vytápění a ohřevu vody) o domácí elektrospotřebiče a výrobky, kde rovněž existuje významný potenciál úspor energie. 1.3 Účelem Programu Partnerství Zelená úsporám je rovněž poskytnout informace o správném nakládání s energii využívajícími výrobky, včetně jejich likvidace a dalších možnostech snižování dopadů spotřeby na životní prostředí. 1.4 Program je financován z Technické asistence programu Zelená úsporám. 1.5 Účast v Programu je bezúplatná. 1.6 Program má informační, tj. nedotační charakter. Účastníkům Programu nevzniká účastí v programu nárok na jakékoliv dotační plnění či náhradu nákladů v souvislosti s účastí v Programu ani jiné finanční plnění. 1.7 Program Partnerství Zelená úsporám bude funkční nejméně do konce roku 2012 s možností jeho následného prodloužení. 2. Způsob dosažení cílů Programu 2.1 Ministerstvo životního prostředí a Státní fond životního prostředí ČR prostřednictvím organizátora programu zajistí organizaci propagačních aktivit, v rámci kterých budou šířeny informace o úsporách energie v oblasti Výrobků.

2 2.2 K hlavním informačním nástrojům Programu patří internetová stránka programu (www.zelenausporampartnerstvi.cz), logo programu (Příloha č. 1), a další informační nástroje zahrnující elektronické a tištěné prostředky komunikace a dále organizování setkání, přednášek a seminářů. Možnost zapojení se do informačních aktivit a informace o plánovaných aktivitách bude průběžně sdělována všem účastníkům programu. 3. Účastníci Programu 3.1 Řídícími subjekty programu jsou Ministerstvo životního prostředí ČR, Vršovická 65, Praha 10 ( MŽP ), Státní fond životního prostředí ČR, se sídlem Kaplanova 1931/1, Praha 11, korespondenční adresa: Olbrachtova 2006/9, Praha 4 ( SFŽP ) a externí organizátor programu, určený SFŽP a MŽP, kterým je SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. ( Organizátor ). 3.2 MŽP a SFŽP jsou zavázáni a oprávněni z práv a povinností vznikajících na základě těchto podmínek Programu společně a nerozdílně. 3.3 MŽP a SFŽP pověřují Organizátora výkonem veškerých činností, které dle tohoto dokumentu přísluší MŽP a/nebo SFŽP. Organizátor tyto činnosti bude vykonávat v zastoupení MŽP a/nebo SFŽP. 3.4 Organizátor smí provádět činnost pouze v souladu s Podmínkami programu, v souladu se smlouvou se SFŽP a o zásadních krocích pravidelně informuje jak MŽP a SFŽP, tak Kontrolní komisi programu. 3.5 Účastníky mohou být následující subjekty: (a) výrobci Výrobků, nebo jejich přímí zástupci v ČR, (b) distributoři Výrobků, (c) prodejci Výrobků, (d) ostatní subjekty, které nevykonávají převážně ekonomickou činnost spočívající ve výrobě, distribuci či prodeji Výrobků. 3.6 Účastníkem Programu může být právnická osoba, která: (a) Nemá v České republice nedoplatky na daních a sociálním nebo zdravotním pojištění, (b) Není v úpadku, (c) Není v likvidaci a (d) Jejíž účastenství v Programu nebylo dříve ukončeno Organizátorem. 3.7 Účastníkem Programu může být fyzická osoba, která: (a) Má příslušné oprávnění k podnikání ve vztahu k činnosti, kterou vykonává v souvislosti s Výrobky, (b) Je bezúhonná ve smyslu předpisů o živnostenském podnikání, (c) Nemá v České republice nedoplatky na daních a sociálním nebo zdravotním pojištění, Strana 2 / 20

3 (d) Není v úpadku a (e) Jejíž účastenství v Programu nebylo dříve ukončeno Organizátorem. 3.8 Mezi MŽP a SFŽP a Účastníkem Programu vzniká způsobem a za podmínek zde uvedených právních vztah, který má povahu nepojmenované smlouvy ve smyslu 51 občanského zákoníku a který se dle ustanovení 261 odst. 2 obchodního zákoníku řídí obchodním zákoníkem. 3.9 Podmínkou vzniku Účasti v Programu je podání žádosti o účast v Programu Organizátorovi na formuláři připojeném k tomuto dokumentu jako Příloha č. 3 (ve dvojím vyhotovení) Žádost se podává v listinné podobě opatřená úředně ověřeným podpisem osoby oprávněné jednat za žadatele spolu s předepsanými přílohami Pokud žádost neobsahuje všechny předepsané údaje a přílohy, Organizátor ji vrátí žadateli k doplnění Žadatel se stává Účastníkem programu doručením akceptace žádosti Organizátorem žadateli. Akceptaci provede v zastoupení MŽP a SFŽP po předchozí konzultaci Organizátor programu Osoby uvedené v článku 3.5 (a) až (c) mají nárok na přijetí za Účastníky Programu ve lhůtě třiceti dnů od přijetí úplné žádosti, pokud splní všechny podmínky Programu Osoby uvedené v článku 3.5 (d) nemají automatický nárok na přijetí za Účastníky Programu. Organizátor během třiceti dnů po doručení úplné žádosti posoudí, zda jsou dány důvody pro jejich přijetí za Účastníky Programu a po konzultaci s MŽP, příp. SFŽP rozhodne, zda je jako účastníky přijímá či nikoliv. Kritérii pro rozhodnutí o přijetí takové osoby jako Účastníka budou následující skutečnosti: (a) (b) (c) (d) jeho předpokládaný případný přínos transparentní propagaci energeticky úsporných výrobků, posouzení, zda ve své dosavadní činnosti podává věrohodné informace o možnostech úspor energií, recyklaci spotřebičů a možnostech snižování vlivu spotřeby na životní prostředí, předpoklad, že bude distribuovat informační materiály Programu a předpoklad, že po předchozím schválení bude uveřejňovat informace na svých internetových stránkách a tiskových materiálech o programu Partnerství Žádost o Účast v Programu může být spojena s žádostí o zařazení Výrobku do Registru, nebo může být podána bez takové žádosti Účastenství v Programu končí: (a) (b) (c) ukončením Programu ze strany MŽP a SFŽP, písemným ukončením Účastenství ze strany Účastníka doručeným Organizátorovi nebo písemným ukončením Účastenství Organizátorem. Strana 3 / 20

4 3.16 Ukončením účastenství v programu není dotčena odpovědnost Účastníka za porušení podmínek Programu, ke kterým došlo před takovým ukončením Organizátor je oprávněn písemně jednostranně ukončit členství Účastníka v Programu pokud: (a) (b) Účastník přes upozornění Organizátora opakovaně poruší ustanovení podmínek Programu nebo Účastník poruší ustanovení podmínek Programu podstatným způsobem Za porušení podmínek Programu podstatným způsobem se považuje zejména: (a) (b) (c) (d) Použití Loga v souvislosti s výrobky neuvedenými v Registru, Použití Loga v rozporu s pravidly pro jeho užívání danými Podmínkami Programu, Uvádění nepravdivých či zavádějících informací, jiné porušení mající podstatný charakter. 4. Registr Výrobků 4.1 Součástí Programu je databáze energeticky úsporných výrobků ( Výrobky ), kterou vede Organizátor ( Registr ). 4.2 Registr je veřejně přístupný prostřednictvím sítě Internet na adrese: 4.3 Registr má následující strukturu: a) Seznam Výrobků b) Informace o Výrobcích zahrnující především (dle kategorie výrobku) i) výrobce ii) model, iii) rozměry a objem, iv) provozní parametry (spotřeba energie, vody), v) energetická třída, vi) další třídy a provozní parametry, vii) obrázek výrobku, viii) logo výrobce, ix) www odkaz (na výrobce, model výrobku na jeho stránkách, případně sekci Partnerství Zelená úsporám na jeho stránkách), x) přibližné náklady za 10 let provozu (dle normovaných cyklů), xi) případně i další údaje. 4.4 Registr je členěn na jednotlivé kategorie Výrobků. Jednotlivé kategorie Výrobků jsou uvedeny v Příloze č V průběhu Programu může docházet ke změnám stávajících kategorií či zavedení nových kategorií Výrobků, pokud neodporují programu Zelená úsporám, netýkají se kategorií výrobků již přímo podporovaných ze základního programu Zelená úsporám, jsou relevantní z hlediska spotřeby energie v domácnostech a pokud Strana 4 / 20

5 takové Výrobky lze transparentně rozlišit z hlediska jejich provozní spotřeby energie, příp. environmentálních dopadů. 4.6 Zápis Výrobku se provádí na základě žádosti osoby uvedené v článku 2.2 (a), (b) nebo (c), která prohlásí, že je oprávněna podat žádost o zápis do Registru a poskytnout příslušné informace a dokumenty. Součástí žádosti musí být následující informace o Výrobku: (a) vyplněný formulář o produktových vlastnostech dle vzoru v příloze 6., (b) Informační list 1 produktu (pro kategorie výrobků s energetickým štítkem) anebo (c) čestné prohlášení výrobce, že daný Výrobek byl testován dle požadované normy a splňuje požadavky pro zařazení do příslušné kategorie Registru (pro kategorie výrobků bez energetického štítku) Zapsat je možné pouze takový Výrobek, který splňuje všechny podmínky pro zápis do některé z kategorií uvedených v Příloze V případě odůvodněné pochybnosti o vlastnostech daného modelu musí žadatel nebo osoba, dle jejíž žádosti byl Výrobek do Registru zapsán, doložit certifikát nebo formální potvrzení zkušební laboratoře potvrzující výsledky měření a deklarované parametry výrobku. V případě neschopnosti předložit uvedený certifikát nebude Výrobek do Registru zapsán, případně bude z Registru odstraněn. 4.9 V případě podání více žádostí o registraci Výrobku má prioritu žádost podaná osobou uvedenou v článku 2.2 (a) před žádostmi podanými osobami uvedenými v článcích v článku 2.2 (b) nebo (c) a dále žádost podaná osobou uvedenou v bodě v článku 2.2 (b) před žádostí podanou v bodě v článku 2.2 (c). V případě podání žádosti více osobami v rámci jedné kategorie má prioritu žádost nejdříve podaná. Uvedená pravidla se neuplatní zpětně, pokud již na základě žádosti došlo k registraci Výrobku Za správnost informací uvedených v žádosti a za plnění povinností ve vztahu k Výrobku již zapsanému v Registru odpovídá osoba, na základě jejíž žádosti byl Výrobek registrován Výrobek bude z Registru Organizátorem vyřazen: (a) (b) (c) Na základě žádosti osoby, dle jejíž žádosti byl do Registru zapsán (to však nebrání opětovnému zápisu takového Výrobku do registru na základě žádosti jiné oprávněné osoby), pokud přestane být dle posouzení Organizátora nabízen na trhu, Postupem dle čl. 4.8 Podmínek Programu, 1 Informační list je povinný formální dokument, který musí být k dispozici pro každý spotřebič podléhající předpisům o označování energetických spotřebičů energetickými štítky. Potvrzuje jeho oprávněnost pro uvedení na trh v ČR a zároveň potvrzuje, že výrobcem deklarované hodnoty byly určeny dle příslušných evropských směrnic, harmonizovaných norem, tedy i národních předpisů (ČR), které relevantní směrnice provádí. 2 V případě kategorie Vysavače a Kávovary, případně dalších výrobků, které dosud nemají vlastní platný předpis (směrnici) O označování energetickými štítky a z něho vyplývající závazný dokument v podobě informačního listu, vystaví výrobce Prohlášení o splnění zadaných parametrů programu Partnerství Zelená úsporám. Prohlášení bude obsahovat: Přesné označení produktu, potvrzení konkrétních hodnot dle kategorie výrobku a zároveň také číslo harmonizované normy, podle které byly parametry naměřeny a určeny: a) ČSN EN Vysavače pro domácnost metody měření funkce b) ČSN EN Metody měření funkce elektrických kávovarů. Strana 5 / 20

6 (d) (e) (f) (g) (h) Pokud bude oficiálním testem výrobku dle normy pro energetické štítkování zjištěna odchylka údajů relevantních pro zápis do Registru o více než 10 % od informace uvedené na energetickém štítku nebo v čestném prohlášení, Pokud přestane splňovat podmínky pro zápis do Registru v důsledku následné změny takových podmínek, Pokud bylo skončeno účastenství Účastníka, který navrhl zápis Výrobku do registru, dle uvážení Organizátora po projednání s Komisí i v případě, pokud Výrobky shodného Výrobce byly z Registru vyřazeny dle ustanovení čl (c) nebo (d) nebo dle uvážení Organizátora po projednání s Komisí i v případě, pokud bylo používáno Logo neoprávněně v souvislosti s Výrobky shodného výrobce. 5. Užívání loga Programu 5.1 MŽP a SFŽP udělují Účastníkům Programu licenci k užívání loga Programu Partnerství Zelená úsporám ( Logo ) a to způsobem a za podmínek uvedených dále v tomto dokumentu a v příloze Účastníci Programu uvedení v čl. 2.2(a), (b) a (c) jsou oprávněni v souvislosti s prodejem a propagací prodeje Výrobků zapsaných v Registru užívat Logo Programu (Příloha č. 1). 5.3 Při užívání Loga jsou Účastníci povinni dodržet pravidla pro užívání Loga, která jsou uvedena v Příloze Práva a povinnosti SFŽP a MŽP 6.1 SFŽP a MŽP se v souvislosti s Programem zavazují: vytvořit zvláštní sekci internetových stránek programu Zelená úsporám, respektive samostatnou internetovou stránku (www.zelenausporam-partnerstvi.cz), věnovanou Programu, v rámci které budou zveřejňovány informace o Výrobcích včetně jejich kompletního Registru a informace o dalších možnostech úspory energií a snižování negativních dopadů své činnosti na životní prostředí při obsluze a likvidaci elektrospotřebičů, resp. dalších možnostech snižování dopadů své spotřeby na životní prostředí, uveřejněn bude rovněž seznam Účastníků Programu; za podmínek zde uvedených po předchozí konzultaci umožnit využití Loga na výrobcích, prodejních místech a informačních materiálech týkajících se Programu a Výrobků uvedených v Registru; zajistit tvorbu Registru a nastavení energetických a environmentálních kritérií pro výběr relevantních Výrobků do Registru; zapsat do Registru za splnění zde uvedených podmínek všechny Výrobky splňující relevantní kritéria; informovat všechny Účastníky o případných změnách a aktualizacích programu, včetně podmínek pro zápis do Registru, Strana 6 / 20

7 6.1.6 dle své úvahy organizačně a propagačně zaštiťovat aktivity spojené s Programem a to přímo např. formou prezentací, vlastních tiskových zpráv a konferencí, či nepřímo výběrem a financováním subjektu, jež bude realizovat propagační a informační kampaň pro veřejnost MŽP a SFŽP jsou oprávněni pověřit plněním části či všech svých úkolů v rámci Programu Organizátora. 7. Práva a povinnosti Účastníků 7.1 Každý z účastníků se v souvislosti s Programem zavazuje: Dodržovat veškeré podmínky Programu, Určit kontaktní a odpovědné osoby ve vztahu k Programu, Užívat Logo pouze ve vztahu k Výrobkům zapsaným v Registru způsobem určeným těmito Podmínkami a přílohou číslo 2, odstranit Logo nebo jiné formy propagace Programu z příslušných Výrobků (na prodejnách, v elektronických katalozích apod.) nejpozději do tří měsíců po vyřazení příslušného Výrobku z Registru (např. v případě zpřísnění kritérií pro výběr, která daný model již nebude splňovat), resp. nevyužívat Logo pro Výrobky neuvedené v Registru; propagovat při svých marketingových a informačních aktivitách Výrobky podporované Programem Partnerství a poskytovat informace o jejich energeticky úsporném provozu, správné obsluze a údržbě a vhodné likvidaci resp. recyklaci; po dohodě umožnit prezentaci informačních materiálů MŽP a SFŽP týkajících se Programu a případně programu Zelená úsporám na svých prodejních nebo prezentačních místech; uveřejňovat na příslušných internetových stránkách, v informačních materiálech, příp. dalších informačních a propagačních materiálech informace o Programu a o výrobcích uvedených v Registru; ve všech komunikačních kanálech uvést viditelně i odkaz na oficiální stránky programu (formou textu, nebo banneru nebo obrázku loga programu s proklikem" na hlavní stránky programu) a specifikovat, že aktuální Registr Výrobků a aktuální kritéria pro jejich výběr jsou zveřejněna na oficiálních stránkách Programu; poskytnout stručné informace o svém působení v rámci Programu pro zveřejnění na jeho internetových stránkách; spolupracovat při vyhodnocování Programu, např. formou poskytnutí agregovaných informací o prodejnosti Výrobků zařazených do Registru a o organizačních a finančních výdajích na propagaci k jejich zveřejnění na stránkách Programu. Strana 7 / 20

8 8. Sankce a kontrolní komise 8.1 Zřizuje se kontrolní komise Programu ( Komise ), která odpovídá za kontrolu dodržování podmínek Programu ze strany Účastníků, napomáhá smírnému řešení sporů mezi Účastníky a mezi Účastníky a MŽP, SFŽP a Organizátorem a předkládá návrhy na udělení sankcí. 8.2 Komise má pět členů, které jmenuje ministr/ministryně životního prostředí dle své úvahy. Dva členové jsou jmenováni z řad zástupců Účastníků či odborné veřejnosti. Na svém prvním zasedání Komise schválí svůj jednací řád. 8.3 Organizátor programu pravidelně informuje členy Komise o vykonaných organizačních aktivitách a o organizačních, propagačních a programových aktivitách plánovaných do budoucna. 8.4 V případě zjištění porušení ustanovení Programu může komise navrhnout, aby MŽP a SFŽP uplatnili vůči příslušnému Účastníkovi následující sankce (při splnění příslušných ustanovení těchto podmínek): Ukončení účastenství v programu nebo Vyřazení Výrobku z Registru. 8.5 V případě, že dojde k podstatnému porušení podmínek Programu a toto porušení není odstraněno ani v dodatečné lhůtě třiceti dnů od doručení písemné výzvy Organizátora, je MŽP oprávněno po předchozím projednání v kontrolní komisi vyžadovat od takového Účastníka zaplacení smluvní pokuty ve výši ,- Kč. Účastníci se pro takový případ zavazují smluvní pokutu uhradit. Pokuta bude použita pro účely propagace programu. 9. Společná a závěrečná ustanovení 9.1 Tyto podmínky Programu nabývají účinnosti dnem podpisu MŽP a SFŽP a dále budou v aktuálním znění k dispozici na stránkách 9.2 MŽP a SFŽP jsou oprávněni tyto Podmínky jednostranně změnit uveřejněním nové verze na internetových stránkách Účastníci jsou povinni tyto stránky sledovat. Pokud do třiceti dnů od uveřejnění změny těchto podmínek své účastenství v Programu neukončí, stávají se pro ně změněné podmínky závaznými. 9.3 Podmínky programu jsou v souladu s ustanoveními zákona č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí ČR, ve znění pozdějších předpisů a se Statutem Státního fondu životního prostředí ČR a s právními předpisy upravujícími činnost MŽP. Strana 8 / 20

9 9.4 Účast v programu nezakládá ve prospěch účastníků veřejnou podporu, neboť účast v programu nemá selektivní povahu. Program je otevřen všem subjektům, které splní předem stanovené objektivní a nediskriminační podmínky. 9.5 Vztah mezi MŽP a SFŽP na straně jedné a Účastníky Programu na straně druhé má povahu nepojmenované smlouvy a řídí se platnými právními předpisy České republiky, zejména obchodním zákoníkem. 9.6 Veškeré spory mezi MŽP a Účastníky programu budou řešeny před obecnými soudy České republiky. 9.7 Kontaktními osobami na straně MŽP jsou: Daniel Hájek Tel Fax: Kontaktními osobami na straně SFŽP jsou: Filip Cabaj Tel: Fax: Organizátorem Programu je společnost SEVEn. Kontaktní osobou na straně organizátora je: Juraj Krivošík Tel: Fax: V Praze dne V Praze dne Ministerstvo životního prostředí ČR Státní fond životního prostředí ČR Rut Bízková ministryně _ Petr Štěpánek ředitel Strana 9 / 20

10 PŘÍLOHA 1 LOGO PARTNERSTVÍ ZELENÁ ÚSPORÁM (Logo uvedeno ve verzi pro použití nad 40 mm. Kompletní grafické zobrazení loga v jednotlivých grafických formátech je k dispozici u organizátora programu) Strana 10 / 20

11 PŘÍLOHA 2 PRAVIDLA PRO POUŽÍVÁNÍ LOGA PARTNERSTVÍ ZELENÁ ÚSPORÁM STRUČNÝ GRAGICKÝ MANUÁL PDF dokument k dispozici u organizátora programu a na internetových stránkách Strana 11 / 20

12 PŘÍLOHA 3 PŘISTOUPENÍ K PROGRAMU PARTNERSTVÍ ZELENÁ ÚSPORÁM Druh účastenství v programu: a) výrobce nebo jeho přímý zástupce v ČR b) distributor c) prodejce d) jiný V případě, že je zvolena možnost ad d), popište prosím důvody, pro které by mělo dojít k přiznání účastenství: Obchodní firma / název: Právní forma: IČ: Údaj o zápise v obchodním rejstříku či jiné evidenci: Sídlo: Kontaktní osoba: Telefon: Fax: Strana 12 / 20

13 WWW stránky: Registruji určitý Výrobek (Elektrospotřebič): Informace o Výrobku k registraci přikládám v příloze: ANO / NE ANO / NE Závazně a neodvolatelně tímto žádám o účastenství v Programu. Souhlasím, beru na vědomí a prohlašuji, že souhlasím s podmínkami Programu a souhlasím, že jimi budu vázán, včetně jejich případných změn. Souhlasím, beru na vědomí a prohlašuji, že akceptací této mé žádosti ze strany MŽP a SFŽP dojde ke vzniku smluvního vztahu mezi žadatelem, MŽP a SFŽP, přičemž tento smluvní vztah se bude řídit Podmínkami Programu. V dne Podpis: [úředně ověřený podpis osoby oprávněné jednat za žadatele] Jméno: Funkce: Přílohy: - Čestné prohlášení o splnění podmínek pro účast v Programu - Výpis z obchodního rejstříku či jiné obdobné evidence - Doklad o oprávnění podepisující osoby jednat za žadatele Přílohy pro registraci Výrobku: - Registrační formulář - Informační list výrobku (pokud existuje) - Čestné prohlášení o splnění podmínek pro zařazení výrobku do Registru (pokud neexistuje Informační list) - Případné další dokumenty Strana 13 / 20

14 PŘÍLOHA 4 ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ PODMÍNEK PROGRAMU Obchodní firma / název: Právní forma: IČ: Údaj o zápise v obchodním rejstříku či jiné evidenci: Se sídlem: v souvislosti s programem PARTNERSTVÍ ZELENÁ ÚSPORÁM ENERGETICKY ÚSPORNÉ SPOTŘEBIČE čestně prohlašuje, že splňuje všechny podmínky kladené na Účastníka daného Programu a že nezamlčela žádné skutečnosti podstatné pro její způsobilost k účasti v Programu. V, dne. Osoba oprávněná jednat za společnost Úředně ověřený podpis Strana 14 / 20

15 PŘÍLOHA 5 KATEGORIE VÝROBKŮ V REGISTRU PODMÍNKY PRO ZÁPIS VÝROBKŮ DO REGISTRU STAV k Aktualizace kritérií k dispozici na stránkách Chladničky, mrazničky a jejich kombinace Kategorie a podkategorie výrobků: Vestavné / Volně stojící Jednodvéřové: monoklimatické / s nízkoteplotním prostorem / s mrazícím prostorem Dvoudveřové kombinované: mraznička dole / mraznička nahoře Mrazničky: šuplík / truhla Side-by-Side Všechny uvedené kategorie dále s uvedením informací velikosti vnitřního objemu do resp. nad 250 litrů vnitřního objemu a s provozní funkcí Normal nebo No Frost. Výběrová kritéria: Energetická třída A++, v případě funkce No Frost energetická třída A+ Pozn: spotřebič má funkci No frost pro chladící i mrazící část. Pokud pouze pro mrazící část, vztahuje se na něj kritérium A++. Pračky Kategorie a podkategorie výrobků: Přední plnění nebo vrchní plnění Provedení standard (60 60 cm) nebo slim (hloubka do 50 cm) Náplň: < 4,5 kg / 5 8 kg / 8 a víc kg prádla Výběrová kritéria: Strana 14 / 19

16 Energetická třída A-10%, Spotřeba energie < 0,171 kwh/kg prádla, spotřeba vody < 8 l vody na 1 kg prádla, třída účinnosti praní A, třída účinnosti odstřeďování A, B, nebo C. Poznámka: na podzim 2010 předpoklad posunu kritéria energetické třídy na A-20%. Pračky a sušičky prádla Kategorie a podkategorie výrobků: Kombinované pračky a sušičky prádla Výběrová kritéria: energetická třída A, třída účinnosti praní A Sušičky prádla Kategorie a podkategorie výrobků: Volně stojící / vestavné Standardní / ostatní Výběrová kritéria: Energetická třída A Myčky nádobí Kategorie a podkategorie výrobků: Volně stojící / vestavné Do 45 cm / do 60 cm / ostatní Výběrová kritéria: Energetická třída A-10%, Třída účinnosti mytí A, třída účinnosti sušení A, Spotřeba elektrické energie do 1kWh/mycí cyklus (60cm), resp. 0,9 kwh/cyklus (45 cm), Spotřeba vody do 11 litrů (45 cm), resp. 12 litrů (60 cm) Kávovary Kategorie a podkategorie výrobků: Kávovar automatická / Kávovar na kapsle Výběrová kritéria: Strana 16 / 20

17 Úsporný režim, stand by nižší než 1 W, v režimu zapnuto méně než 35 W, max. 60 minut před autovypnutím (automatický), max 30 minut před autovypnutím (na kapsle) Žárovky a zářivky Kategorie a podkategorie výrobků: E14 / E27 Kompaktní zářivky: trubicové / ve tvaru žárovky / s reflektorem / stmívatelné Halogenové žárovky LED žárovky Výběrová kritéria: Kompaktní zářivky: Energetická třída A, životnost min hodin ( hodin u stmívatelných zářivek), poskytnutí údajů o počtu cyklů (zapnout/vypnout spolu s frekvencí použitou pro jejich testování), velmi dobré podání barev (Ra > 80), závit E27 nebo E14 Halogenové žárovky: Energetická třída B/C/D pro E27 verze, Energetická třída C/D pro E14 verze, životnost minimálně hodin, závit E27 nebo E14 LED žárovky: Závit E27 nebo E14 (náhrada klasické žárovky). Životnost minimálně hodin, velmi dobré podání barev (Ra > 80), barva světla teplá bílá, všesměrová vyzařovací charakteristika (vyzařovací úhel > 180 ). Vysavače Kategorie a podkategorie výrobků: Stojací / ruční Výběrová kritéria: Maximální spotřeba elektrické energie: 300 Wh (stojací), 200 Wh (ruční) Minimální efektivita odstranění prachu z koberce: 75% (stojací), 70% (ruční) Minimální efektivita odstranění prachu z hladké podlahy: 95% (stojací), 90% (ruční) Maximální únik prachu: 0.04 mg/m 3 (obě verze) Strana 17 / 20

18 PŘÍLOHA 6 REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ VÝROBKU Excelovské tabulky, v aktuální podobě k dispozici u organizátora programu a na internetových stránkách Programu. Strana 18 / 20

19 PŘÍLOHA 7 PROGRAMOVÝ DOKUMENT Stanovující organizační pravidla programu, seznam kategorií a podkategorií výrobků, výčet konkrétních kritérií pro jejich výběr. PDF dokument k dispozici u organizátora programu a na internetových stránkách Programu. Strana 19 / 20

20 PŘÍLOHA 8 ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ PODMÍNEK PRO ZAŘAZENÍ DO REGISTRU U VÝROBKŮ, KTERÉ NEMAJÍ INFORMAČNÍ LIST Obchodní firma / název: Právní forma: IČ: Údaj o zápise v obchodním rejstříku či jiné evidenci: Se sídlem: v souvislosti s programem PARTNERSTVÍ ZELENÁ ÚSPORÁM ENERGETICKY ÚSPORNÉ SPOTŘEBIČE čestně prohlašuje, že Výrobek/spotřebič/značka Model Identifikace byl testován podle normy a splňuje požadované provozní parametry pro zařazení do kategorie Registru Výrobků. V, dne. Osoba oprávněná jednat za společnost Úředně ověřený podpis Strana 20 / 20

Smlouva o partnerství bez finančního příspěvku uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smlouva o partnerství bez finančního příspěvku uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Smlouva o partnerství bez finančního příspěvku uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Článek I Smluvní strany MAS Podlipansko o.p.s. se sídlem/místo podnikání: Třída Jana Švermy

Více

SMĚRNICE MŽP č. 9/2013

SMĚRNICE MŽP č. 9/2013 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ SMĚRNICE MŽP č. 9/2013 V Praze dne 13.6.2013 Č. j.: 38821/ENV/13 2924/M/13 o poskytování finančních prostředků v rámci programu Nová zelená úsporám 2013 Ministerstvo životního

Více

Smlouva o partnerství bez finančního příspěvku

Smlouva o partnerství bez finančního příspěvku Smlouva o partnerství bez finančního příspěvku uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Článek I Smluvní strany [ ] se sídlem / místo podnikání [ ] zastoupená [ ] zapsaná u..

Více

Nové energetické štítky - Plus pro snižování nákladů domácího rozpočtu na energie

Nové energetické štítky - Plus pro snižování nákladů domácího rozpočtu na energie Nové energetické štítky - Plus pro snižování nákladů domácího rozpočtu na energie Spotřeba energie v domácnostech představuje asi 25 % celkové průměrné spotřeby energie Evropské unie (v České republice

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU OBCE DOBRÁ VODA U ČESKÝCH BUDĚJOVIC (dále jen pravidla) I. Základní ustanovení

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU OBCE DOBRÁ VODA U ČESKÝCH BUDĚJOVIC (dále jen pravidla) I. Základní ustanovení PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU OBCE DOBRÁ VODA U ČESKÝCH BUDĚJOVIC (dále jen pravidla) I. Základní ustanovení 1. Účelem těchto Pravidel je stanovit jednotný postup při poskytování dotací z

Více

Snižování energetické náročnosti budov se zaměřením na rekonstrukce v památkově cenných oblastech

Snižování energetické náročnosti budov se zaměřením na rekonstrukce v památkově cenných oblastech Kontaktní osoba: Karel Jech Tel.: 267 994 348 Fax: 272 936 383 E-mail: karel.jech@sfzp.cz Název veřejné zakázky: Snižování energetické náročnosti budov se zaměřením na rekonstrukce v památkově cenných

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky Počet stran: 8 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU CEITEC - Elektroporátor část název poznámka 1. Úvodní ustanovení strana 2 2. Požadavky zadavatele

Více

NÁDOBY NA BIOODPAD V OBCI TRŠICE

NÁDOBY NA BIOODPAD V OBCI TRŠICE OBEC TRŠICE Zadávací dokumentace na dodávky pro projekt NÁDOBY NA BIOODPAD V OBCI TRŠICE 1. Identifikační údaje zadavatele, základní parametry výběrového řízení 1.1. Identifikační údaje zadavatele Obec

Více

Program Ministerstva životního prostředí a Státního fondu životního prostředí.

Program Ministerstva životního prostředí a Státního fondu životního prostředí. Program Ministerstva životního prostředí a Státního fondu životního prostředí. 1 Vyhlašovatel programu www.mzp.cz dministrátor programu www.sfzp.cz Organizátor programu www.svn.cz Člen kontrolní komise

Více

Smlouva o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu č. TD02XXXX

Smlouva o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu č. TD02XXXX Smlouva o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu č. TD02XXXX Smluvní strany: Česká republika Technologická agentura České republiky se sídlem Evropská 2589/33b, 160 00 Praha 6 IČ: 72050365

Více

Zadávací podmínky. pavlik@czechtourism.cz

Zadávací podmínky. pavlik@czechtourism.cz Zadávací podmínky Označení Standardy a metodika projektu Odborná školení a vzdělávání zakázky: pracovníků územní veřejné správy v oblasti cestovního ruchu Zadavatel Název žadatele: Česká republika, Ministerstvo

Více

INFORMAČNÍ ŘÁD KOMORY AUDITORŮ ČESKÉ REPUBLIKY

INFORMAČNÍ ŘÁD KOMORY AUDITORŮ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ ŘÁD KOMORY AUDITORŮ ČESKÉ REPUBLIKY Informační řád o zjišťování údajů o statutárních auditorech, auditorských společnostech, asistentech auditora, auditorech z jiných členských zemí Evropské

Více

PROGRAM MĚSTA FULNEKU URČENÝ K FINANCOVÁNÍ POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY JAKO SLUŽBY SOCIÁLNÍ NA ROK 2016

PROGRAM MĚSTA FULNEKU URČENÝ K FINANCOVÁNÍ POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY JAKO SLUŽBY SOCIÁLNÍ NA ROK 2016 PROGRAM MĚSTA FULNEKU URČENÝ K FINANCOVÁNÍ POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY JAKO SLUŽBY SOCIÁLNÍ NA ROK 2016 I. Název programu Program města Fulneku určený k financování poskytování pečovatelské služby

Více

Zásady pro poskytování finanční dotace z rozpočtu města Vysokého Mýta

Zásady pro poskytování finanční dotace z rozpočtu města Vysokého Mýta Zásady pro poskytování finanční dotace z rozpočtu města Vysokého Mýta (dále je Zásady ) I. Úvodní ustanovení 1. Město Vysoké Mýto poskytuje finanční dotaci například na sport, kulturu, školství, volnočasové

Více

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen Zákon )

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen Zákon ) Kontaktní osoba: Martin Čech Tel.: 267 994 535 Fax: 272 936 386 E-mail: martin.cech@sfzp.cz Název veřejné zakázky: Odborné poradenství pro program GIS (Zelená úsporám) Zadávací dokumentace dle ustanovení

Více

Pravidla pro udělování a používání českých cechovních norem

Pravidla pro udělování a používání českých cechovních norem a používání českých cechovních norem Preambule Potravinářská komora České republiky spravuje české cechovní normy, které stanovují kvalitativní parametry potraviny, pro kterou je norma zpracována, a z

Více

JIHOČESKÝ KRAJ PRAVIDLA. NÁZEV: Pravidla Rady Jihočeského kraje pro úhradu nákladů na pořízení změny územního plánu.

JIHOČESKÝ KRAJ PRAVIDLA. NÁZEV: Pravidla Rady Jihočeského kraje pro úhradu nákladů na pořízení změny územního plánu. JIHOČESKÝ KRAJ PRAVIDLA NÁZEV: Pravidla Rady Jihočeského kraje pro úhradu nákladů na pořízení změny územního plánu ČÍSLO: PLATNOST OD: ÚČINNOST OD: ROZSAH PŮSOBNOSTI: Jihočeský kraj Vypracoval: Za aktualizaci

Více

Příručka pro žadatele

Příručka pro žadatele Příručka pro žadatele Registrace organizace producentů v odvětví ovoce a zeleniny 18. dubna 2016 IČ: 48133981 DIČ: CZ48133981 Strana 1/5 OBSAH 1. Legislativa 2. Definice 3. Registrace organizace producentů

Více

SMLOUVA O VYUŽÍVÁNÍ DATABÁZE VÝUKOVÝCH AUDIOVIZUÁLNÍCH DĚL

SMLOUVA O VYUŽÍVÁNÍ DATABÁZE VÝUKOVÝCH AUDIOVIZUÁLNÍCH DĚL SMLOUVA O VYUŽÍVÁNÍ DATABÁZE VÝUKOVÝCH AUDIOVIZUÁLNÍCH DĚL Smluvní strany: Člověk v tísni, o.p.s. IČ 25755277 se sídlem Šafaříkova 24, 120 00 Praha 2 zastoupený Karlem Strachotou, ředitelem programu Jeden

Více

I. Úvodní ustanovení. II. Výklad pojmů

I. Úvodní ustanovení. II. Výklad pojmů Zásady dotačního programu na podporu sociálních služeb definovaných v zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, v Královéhradeckém kraji v roce 2012. I. Úvodní ustanovení Nestátní neziskové

Více

Příloha č. 4. Pravidla pro udělení značky ČESKÝ VÝROBEK

Příloha č. 4. Pravidla pro udělení značky ČESKÝ VÝROBEK Příloha č. 4 Pravidla pro udělení značky ČESKÝ VÝROBEK Článek 1 Definice pojmů Pro účely Pravidel pro udělení značky ČESKÝ VÝROBEK (dále jen pravidla ) se rozumí a) značkou: značka ČESKÝ VÝROBEK b) NFČV:

Více

Obec Lužec nad Vltavou

Obec Lužec nad Vltavou Obec Lužec nad Vltavou Směrnice č. 2/2012 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Směrnici zpracoval: Patrik Rollo Datum zpracování: 13.11.2012 Směrnici schválilo: Zastupitelstvo obce Lužec nad Vltavou

Více

Příloha č. 10 usnesení z 41. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 30. srpna 2010

Příloha č. 10 usnesení z 41. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 30. srpna 2010 Příloha č. 10 usnesení z 41. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 30. srpna 2010 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: Smlouva o partnerství uzavřená podle 51 zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku,

Více

Dotační program města Česká Lípa pro oblast sociální v roce Článek 1 Důvod a účel podpory

Dotační program města Česká Lípa pro oblast sociální v roce Článek 1 Důvod a účel podpory 1/7 Město vyhlašuje dotační program. Článek 1 Důvod a účel podpory 1. Důvodem poskytnutí dotace je finanční podpora žadatele na účely spojené s činností v oblasti sociální, na účely související s činností

Více

Výzva k podání alternativních nabídek

Výzva k podání alternativních nabídek Zadavatel: Česká republika - Ministerstvo zemědělství Název veřejné zakázky: Identifikace společenských výzev, požadavků, potřeb a funkcí, návrh vizí architektury a koncepce IS resortu zemědělství Sídlem:

Více

Zásady a pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu Města Horšovský Týn

Zásady a pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu Města Horšovský Týn Zásady a pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu Města Horšovský Týn Část I Zásady poskytování dotací z rozpočtu Města Horšovský Týn Článek 1. Úvod 1. Účelem poskytování dotací je všestranně rozvíjet

Více

Článek 1 Důvod a účel podpory

Článek 1 Důvod a účel podpory 1/5 Město vyhlašuje dotační program na rok 2017 - na účel stanovený zvláštním právním předpisem tj. na 108/2006 Sb. Správcem dotačního programu je odbor sociálních věcí a zdravotnictví. Článek 1 Důvod

Více

I. Úvodní ustanovení. II. Výklad pojmů

I. Úvodní ustanovení. II. Výklad pojmů Zásady dotačního programu na podporu sociálních služeb definovaných v zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, v Královéhradeckém kraji v roce 2010. I. Úvodní ustanovení Nestátní neziskové

Více

Čl. 1 Důvod a účel podpory

Čl. 1 Důvod a účel podpory 1/5 Město vyhlašuje dotační program pro oblast dětí, mládeže a vzdělávání, podoblast rozvoj. Správcem dotačního programu je odbor organizační, oddělení školství a cestovního ruchu. Čl. 1 Důvod a účel podpory

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU Smluvní strany: 1. Jihomoravský kraj zastoupený: Ing. Stanislavem Juránkem hejtmanem Jihomoravského kraje

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti Společnost ABOR, s.r.o., se sídlem Poříčí nad Sázavou, Potoční 292, PSČ 257 21, IČ 284 90 517 (dále též ABOR ),, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

MĚSTO BENEŠOV Rada města PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z GRANTOVÉHO FONDU MĚSTA BENEŠOV

MĚSTO BENEŠOV Rada města PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z GRANTOVÉHO FONDU MĚSTA BENEŠOV MĚSTO BENEŠOV Rada města PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z GRANTOVÉHO FONDU MĚSTA BENEŠOV Účinnost: 01.01.2010 1 Obsah: strana: Článek I Legislativní rámec 3 Článek II Základní pojmy 3 Článek III. Účel

Více

V Z O R. V E Ř E J N O P R Á V N Í S M L O U V A o poskytnutí dotace z rozpočtu města Luby (dále jen smlouva) Článek I.

V Z O R. V E Ř E J N O P R Á V N Í S M L O U V A o poskytnutí dotace z rozpočtu města Luby (dále jen smlouva) Článek I. Příloha č. 2 pravidel Evidenční číslo smlouvy: V Z O R V E Ř E J N O P R Á V N Í S M L O U V A o poskytnutí dotace z rozpočtu města Luby (dále jen smlouva) Smlouva se uzavírá mezi: Město Luby Sídlo: nám.

Více

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA TIŠNOVA

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA TIŠNOVA ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA TIŠNOVA Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Mimořádná dotace z rozpočtových prostředků Města Tišnova je v souladu s těmito zákony a dalšími předpisy:

Více

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) a dle

Více

VZOR Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace

VZOR Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Příloha č. 2. Programu statutárního města Přerova pro poskytování dotací na obnovu exteriéru památkově významných staveb na území města Přerova pro rok 2017 VZOR Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/56.1793 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/56.1793 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

O SPOLUPRÁCI A ROZVOJI PROJEKTU SENIORPOINT

O SPOLUPRÁCI A ROZVOJI PROJEKTU SENIORPOINT PARTNERSKÁ SMLOUVA O SPOLUPRÁCI A ROZVOJI PROJEKTU SENIORPOINT 1. Smluvní strany Jihočeský kraj název: sídlo: IČ: DIČ: číslo účtu: Jihočeský kraj zastoupený a Město.. název: sídlo: IČ: DIČ: číslo účtu:

Více

Svazek č. 1 KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

Svazek č. 1 KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Město Orlová Osvobození 796, 735 14 Orlová - Lutyně IČ 00297577 Svazek č. 1 KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané v otevřeném podlimitním zadávacím řízení na stavební práce podle zákona č.

Více

Dotační program města Česká Lípa pro oblast dětí, mládeže a vzdělávání, podoblast vzdělávání dospělých v roce 2016

Dotační program města Česká Lípa pro oblast dětí, mládeže a vzdělávání, podoblast vzdělávání dospělých v roce 2016 1/5 Město vyhlašuje dotační program pro oblast dětí, mládeže a vzdělávání, podoblast vzdělávání. Správcem dotačního programu je odbor organizační, oddělení školství a cestovního ruchu. Čl. 1 Důvod a účel

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Organizační podpora při zadávání veřejných zakázek

Organizační podpora při zadávání veřejných zakázek Kontaktní osoba: Michaela Machálková Tel.: 267 994 323 Fax: 272 936 386 E-mail: michaela.machlakova@sfzp.cz Název veřejné zakázky: Organizační podpora při zadávání veřejných zakázek Zadávací dokumentace

Více

Smlouva o výkonu funkce člena orgánu společnosti

Smlouva o výkonu funkce člena orgánu společnosti Smlouva o výkonu funkce člena orgánu společnosti uzavřená v souladu s ust. 59 a násl. zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích, níže uvedeného dne, měsíce a roku, mezi 1. PATRIA Kobylí, a.s. se sídlem

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Předmět veřejné zakázky (služba/dodávka/stavební práce):

Více

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Magdalena Krejsarová Tel.: 267 994 313 Fax: 272 936 597 E-mail: verejnazakazka@sfzp.cz Datum: 9. 9. 2008 Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Název zakázky: Výběrové řízení na osobní automobil Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Dodávka Datum vyhlášení zakázky: 10. 5. 2012 Název programu: Registrační

Více

Smlouva o výkonu funkce člena orgánu společnosti

Smlouva o výkonu funkce člena orgánu společnosti Smlouva o výkonu funkce člena orgánu společnosti uzavřená v souladu s ust. 59 a násl. zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích, níže uvedeného dne, měsíce a roku, mezi 1. PATRIA Kobylí, a.s. se sídlem

Více

Komenského náměstí 440/2, 767 01 Kroměříž Příspěvková organizace. reditel@zskomenskeho.cz

Komenského náměstí 440/2, 767 01 Kroměříž Příspěvková organizace. reditel@zskomenskeho.cz Základní škola, Kroměříž, Komenského náměstí 440, příspěvková organizace se sídlem Komenského náměstí 440/2, 767 01 Kroměříž jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou pro příjemce Operačního programu

Více

Zajištění provozu mateřského centra na rok (dále jen Program )

Zajištění provozu mateřského centra na rok (dále jen Program ) - 1 - GRANTOVÝ PROGRAM Zajištění provozu mateřského centra na rok 2016 2017 (dále jen Program ) Článek 1 Úvodní ustanovení Grantový program s názvem Zajištění provozu mateřského centra na rok 2016 a 2017

Více

Výzva k podání nabídek na zakázku

Výzva k podání nabídek na zakázku Výzva k podání nabídek na zakázku k zakázce na stavební práce zadávané jako zakázka malého rozsahu 3. kategorie podle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP mimo režim zákona č. 137/2006

Více

SMĚRNICE MŽP č. 1/2014

SMĚRNICE MŽP č. 1/2014 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V Praze dne 2. ledna 2014 Č. j.: 93940/ENV/13 5607/M/13 SMĚRNICE MŽP č. 1/2014 o poskytování finančních prostředků z programu Nová zelená úsporám Článek 1 Úvodní ustanovení

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ: Brněnské Vánoce výběrové řízení na provozovatele vláčku pro děti (dále jen výzva )

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ: Brněnské Vánoce výběrové řízení na provozovatele vláčku pro děti (dále jen výzva ) VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ: Brněnské Vánoce 2015 - výběrové řízení na provozovatele vláčku pro děti (dále jen výzva ) Turistické informační centrum města Brna, příspěvková organizace,

Více

Kvalifikační dokumentace dílčí část 1 Konsolidace IT a nové služby TC ORP Zábřeh

Kvalifikační dokumentace dílčí část 1 Konsolidace IT a nové služby TC ORP Zábřeh Kvalifikační dokumentace dílčí část 1 Konsolidace IT a nové služby TC ORP Zábřeh Zadávací řízení je zadáváno dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Více

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-ŽABOVŘESKY. (dále jen program )

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-ŽABOVŘESKY. (dále jen program ) PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-ŽABOVŘESKY (dále jen program ) I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Účelem tohoto programu je stanovit souhrn věcných, časových a finančních podmínek pro

Více

Zajištění dotačního managementu pro akci Rekonstrukce objektu Schulhoffova 844/2 spolufinancovanou z OPŽP

Zajištění dotačního managementu pro akci Rekonstrukce objektu Schulhoffova 844/2 spolufinancovanou z OPŽP ÚMČ Praha 11 Odbor správy majetku P O P T Á V K O V Ý L I S T Výtisk č. 1 M Ě S T S K Á Č Á S T P R A H A 1 1 se sídlem Ocelíkova 672, 149 41 Praha 4 Vám nabízí možnost předložit nabídku na zakázku malého

Více

Výběrová řízení na dodavatele akce podpořené v rámci Národního programu podpory cestovního ruchu Výtah ze Zásad pro žadatele č.j.

Výběrová řízení na dodavatele akce podpořené v rámci Národního programu podpory cestovního ruchu Výtah ze Zásad pro žadatele č.j. Výběrová řízení na dodavatele akce podpořené v rámci Národního programu podpory cestovního ruchu Výtah ze Zásad pro žadatele č.j.:34444/2013-54 1. Úvod Správce Programu pro výběr dodavatele na realizaci

Více

Smluvní podmínky pro užívání a správu domén ".sk" u spol. General Registry. Provozovatel. 1. Základní ujednání

Smluvní podmínky pro užívání a správu domén .sk u spol. General Registry. Provozovatel. 1. Základní ujednání u spol. General Registry Provozovatel Provozovatelem jsou v následujícím dokumentu myšleny společnosti: 1. General Registry, s.r.o. Žižkova 1 370 01 České Budějovice Česká republika IČ: 26027267 DIČ:CZ26027267

Více

Organizace: OBEC KEBLOV Sídlo: Keblov 75, Čechtice IČ: SMĚRNICE K ZADÁVANÍ ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

Organizace: OBEC KEBLOV Sídlo: Keblov 75, Čechtice IČ: SMĚRNICE K ZADÁVANÍ ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Organizace: OBEC KEBLOV Sídlo: Keblov 75, 257 65 Čechtice IČ: 00231975 SMĚRNICE K ZADÁVANÍ ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obec Keblov Obec : KEBLOV Adresa :

Více

C 15 14 72. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.00/56.1971

C 15 14 72. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.00/56.1971 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Statut. pro systém ověřování kvality vzdělávání a označování značkou KVALITNÍ ŠKOLA

Statut. pro systém ověřování kvality vzdělávání a označování značkou KVALITNÍ ŠKOLA Statut pro systém ověřování kvality vzdělávání a označování značkou KVALITNÍ ŠKOLA Společnost pro kvalitu školy, z. s., Šamanova 1062/8, 700 30 Ostrava Zábřeh, tel. 733341790, email: info@kvalitaskoly.cz,

Více

Neuznatelné náklady jsou: penále, pokuty, náhrady škod, úroky z úvěrů, občerstvení (popř. poskytnuté dary, pohoštění, mzdy, atd.)..

Neuznatelné náklady jsou: penále, pokuty, náhrady škod, úroky z úvěrů, občerstvení (popř. poskytnuté dary, pohoštění, mzdy, atd.).. Příloha č.1 Formální náležitosti Programů 1. Základní rámec Programu 1.1. Název programu Program podpory oblasti města Český Krumlov v roce 20xx. 1.2. Zdůvodnění Programu Podpora oblasti (vychází ze schválených

Více

Zásady a pravidla pro poskytování podpor z rozpočtu Města Horšovský Týn

Zásady a pravidla pro poskytování podpor z rozpočtu Města Horšovský Týn Zásady a pravidla pro poskytování podpor z rozpočtu Města Horšovský Týn Část I Zásady poskytování podpor z rozpočtu Města Horšovský Týn Článek 1. Úvod 1. Účelem poskytování podpor je všestranně rozvíjet

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 Kvalifikační dokumentace KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE na veřejnou zakázku Propagace a prezentace důchodové reformy zadávanou v otevřeném nadlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

4. MČ P7 vypisuje granty na podporu sportovní činnosti. Zadání grantů na podporu sportovní činnosti stanovuje Rada MČ P7.

4. MČ P7 vypisuje granty na podporu sportovní činnosti. Zadání grantů na podporu sportovní činnosti stanovuje Rada MČ P7. Pravidla pro grantovou podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících na území MČ Praha 7, které zajišťují dlouhodobě organizovanou sportovní výchovu mládeže registrované v jednotlivých

Více

Vnitřní směrnice. obce Prackovice nad Labem. č. 1/2015. o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (aktualizace)

Vnitřní směrnice. obce Prackovice nad Labem. č. 1/2015. o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (aktualizace) Vnitřní směrnice obce Prackovice nad Labem č. 1/2015 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (aktualizace) Aktualizace směrnice zpracována: 15.1.2015 Aktualizace projednána / schválena ZO Prackovice

Více

Program podpory designu pro malé a střední podnikatele DESIGN

Program podpory designu pro malé a střední podnikatele DESIGN Program podpory designu pro malé a střední podnikatele DESIGN (ve znění platném od 1. 1. 2007) 1. Cíl programu Program napomáhá zvýšení konkurenceschopnosti malých a středních podnikatelů tvorbou špičkového

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Příloha č.1 Výzvy k podání nabídek Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na služby zadávané v souladu s Příručkou pro žadatele a příjemce výzvy č. 56 Operačního programu Vzdělávání pro

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ ÚČELOVÉ DOTACE

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ ÚČELOVÉ DOTACE SMLOUVA O POSKYTNUTÍ ÚČELOVÉ DOTACE uzavřená ve smyslu 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších a 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,

Více

Obecná pravidla pro poskytování dotací městské části Praha 5

Obecná pravidla pro poskytování dotací městské části Praha 5 Obecná pravidla pro poskytování dotací městské části Praha 5 I. Úvodní ustanovení 1. Dotace městské části Praha 5 (dále jen MČ Praha 5 ) je poskytnutí peněžních prostředků z rozpočtu MČ Praha 5 fyzickým

Více

Pravidla pro poskytování a vypořádání dotací z rozpočtu Obce Hrádek (dále jen Pravidla )

Pravidla pro poskytování a vypořádání dotací z rozpočtu Obce Hrádek (dále jen Pravidla ) Obec Hrádek Zastupitelstvo obce Hrádek dle 85 písm. c) a 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schvaluje tato Pravidla pro poskytování a vypořádání

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka malého rozsahu zadávaná podle ustanovení 6, 12 odstavec (3) a 18 odstavec (5) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon) Pravidelná revize,

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem Rekonstrukce a dostavba zázemí fotbalového stadionu v obci Sibřina Veřejný zadavatel: Obec Sibřina sídlo: Říčanská 15, 250 84 Sibřina

Více

Licenční smlouva k předmětu průmyslového vlastnictví ( 508 a násl. obchodního zákoníku)

Licenční smlouva k předmětu průmyslového vlastnictví ( 508 a násl. obchodního zákoníku) Licenční smlouva k předmětu průmyslového vlastnictví ( 508 a násl. obchodního zákoníku) Smluvní strany: Společnost: MEDISPA, zájmové sdružení právnických osob DIČ: CZ75053829 sídlem: Závodní 353/88, 360

Více

OBEC KUNĚJOVICE Kunějovice 28, 330 35 Líšťany ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

OBEC KUNĚJOVICE Kunějovice 28, 330 35 Líšťany ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU OBEC KUNĚJOVICE Kunějovice 28, 330 35 Líšťany ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka malého rozsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 18 odst. 5 zákona č.

Více

OBECNÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE

OBECNÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM OBECNÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PŘÍLOHA Č. 16 PARTNERSKÁ SMLOUVA VZOR VYDÁNÍ 1.5 PLATNOST OD 1. 7. 2016 Smlouva o partnerství a vzájemné spolupráci za účelem

Více

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek)

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Veřejný zadavatel: Název: Město Vimperk Sídlem: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk Zastoupený: Ing. Jaroslava Martanová, starostka IČO: 00250805 vyhlašuje veřejnou

Více

Postup při administraci žádostí: Obsah žádosti: Kritéria posouzení: Povinnosti příjemce finančního příspěvku:

Postup při administraci žádostí: Obsah žádosti: Kritéria posouzení: Povinnosti příjemce finančního příspěvku: MĚSTO DESNÁ Rada města 468 61 Desná v Jizerských horách, Krkonošská 318, Tel. 483 337 941, Fax. 483 337 953, Mobil:737248436 e-mail : epodatelna@mesto-desna.cz Pravidla pro poskytování finančních příspěvků

Více

MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU

MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žadatel (jméno a příjmení, obchodní název) Právní statut (fyzická osoba, občanské sdružení,

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR odbor řízení pomoci z Evropského sociálního fondu

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR odbor řízení pomoci z Evropského sociálního fondu Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR odbor řízení pomoci z Evropského sociálního fondu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO PŘEDKLADATELE NABÍDEK VEŘEJNÁ ZAKÁZKA ZAJIŠTĚNÍ ŠKOLENÍ V OBLASTI SYSTÉMU VĚCNÉHO HODNOCENÍ

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE V SOULADU S 44 ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ Osvětlení tělocvičny ZŠ Šlapanice I. NÁZEV ZAKÁZKY... 1 II. ÚDAJE O OZNÁMENÍ

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka na dodávky zadávaná podle 21 odst. 1 písm. f) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon): Zařízení pro Výzkumné centrum JAMU ve vztahu k zákonu se jedná

Více

Zásady pro partnerství hl. m. Prahy při pořádání akcí v oblasti sportu

Zásady pro partnerství hl. m. Prahy při pořádání akcí v oblasti sportu HLAVNÍ MĚSTO PRAH A MAGISTRÁT HL AVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor sportu a volného času Zásady pro partnerství hl. m. Prahy při pořádání akcí v oblasti sportu I. Obecná ustanovení 1. Partnerství hl. m. Prahy v

Více

Přílohy II. Alokace finančních prostředků pro Technickou asistenci Programu Zelená úsporám

Přílohy II. Alokace finančních prostředků pro Technickou asistenci Programu Zelená úsporám Přílohy II Směrnice č. 9/2009 Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Programu Zelená úsporám na realizaci opatření z Technické

Více

Domov pro seniory Pyšely Náměstí T.G.Masaryka č. l, 25l 67 Pyšely Zřizovatel : Hlavní město Praha

Domov pro seniory Pyšely Náměstí T.G.Masaryka č. l, 25l 67 Pyšely Zřizovatel : Hlavní město Praha Domov pro seniory Pyšely Náměstí T.G.Masaryka č. l, 25l 67 Pyšely Zřizovatel : Hlavní město Praha Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE VE VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU DLE ZÁKONA Č.

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace ve zjednodušeném podlimitním řízení

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace ve zjednodušeném podlimitním řízení Identifikace zadavatele Úřední název zadavatele: Česká republika Drážní inspekce Sídlo/místo podnikání: Těšnov 1163/5, Praha - 11000, CZ IČ: 75009561 Spisová značka zadavatele: Osoba oprávněná jednat jménem

Více

337/2011 Sb. Vyhláška o energetickém štítkování a ekodesignu výrobků spojených se spotřebou energie

337/2011 Sb. Vyhláška o energetickém štítkování a ekodesignu výrobků spojených se spotřebou energie Page 1 of 5 337/2011 Sb. Vyhláška o energetickém štítkování a ekodesignu výrobků spojených se spotřebou energie Částka: 118 Druh předpisu: Vyhláška Rozeslána dne: 21. listopadu 2011 Autor předpisu: Ministerstvo

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ ÚČELOVÉ DOTACE

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ ÚČELOVÉ DOTACE SMLOUVA O POSKYTNUTÍ ÚČELOVÉ DOTACE uzavřená ve smyslu 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších a 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,

Více

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Magdalena Krejsarová Tel.: 267 994 300 Fax: 272 936 597 E-mail: verejnazakazka@sfzp.cz Datum: 24.3.20009 Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Více

Zásady a pravidla pro poskytování podpor z rozpočtu obce Strachotín

Zásady a pravidla pro poskytování podpor z rozpočtu obce Strachotín Zásady a pravidla pro poskytování podpor z rozpočtu obce Strachotín Článek I. Úvod 1) Účelem poskytování podpor je pečovat o všestranný rozvoj území obce a uspokojování potřeb jeho obyvatel. Obec tak činí

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) Zakázka je zadávána v souladu s 21 odst. 1 písm. f)

Více

Program pro poskytování stipendií studentům vysokých škol v České republice z rozpočtu města Moravská Třebová Číslo předpisu: 5/2015 Výtisk č.

Program pro poskytování stipendií studentům vysokých škol v České republice z rozpočtu města Moravská Třebová Číslo předpisu: 5/2015 Výtisk č. Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Pravidla Program pro poskytování stipendií studentům vysokých škol v České republice z Číslo předpisu: 5/2015 Výtisk č.: 01 Platnost od: 22.06.2015

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE. Nákup náhradních dílů do vrtulníků typu Mi, motorů a reduktorů

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE. Nákup náhradních dílů do vrtulníků typu Mi, motorů a reduktorů Příloha č. 2 KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky Nákup náhradních dílů do vrtulníků typu Mi, motorů a reduktorů zadané v oblasti obrany nebo bezpečnosti v užším řízení dle

Více

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon")

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) Kontaktní osoba: Martin Čech Tel.: 267 994 535 Fax: 272 936 597 E-mail: Martin.Cech@sfzp.cz Datum: 05.03.2009 Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění

Více

POKYNY PRO PŘÍJEMCE - ZMĚNOVÉ ŘÍZENÍ U REALIZOVANÝCH PROJEKTŮ PROGRAMU CENTRA KOMPETENCE

POKYNY PRO PŘÍJEMCE - ZMĚNOVÉ ŘÍZENÍ U REALIZOVANÝCH PROJEKTŮ PROGRAMU CENTRA KOMPETENCE Č.j. TACR/4949/2012 POKYNY PRO PŘÍJEMCE - ZMĚNOVÉ ŘÍZENÍ U REALIZOVANÝCH PROJEKTŮ PROGRAMU CENTRA KOMPETENCE Zveřejněno dne: 28. 6. 2012 Schválila: Ing. Lucie Rosecká Dne 28. 6. 2012 Verze číslo: 1 OBSAH

Více

Zadávací podmínky. Označení zakázky: pavlik@czechtourism.cz

Zadávací podmínky. Označení zakázky: pavlik@czechtourism.cz Zadávací podmínky Označení Komplexní zajištění vzdělávacího programu Marketingový výzkum a statistika pro cestovní ruch pro projekt Destinační management a vytváření produktů v cestovním ruchu Zadavatel

Více

Pravidla pro udělování certifikační značky POSOUZENO.CZ

Pravidla pro udělování certifikační značky POSOUZENO.CZ Pravidla pro udělování certifikační značky POSOUZENO.CZ MODUL: Doplňky stravy Certifikační značku pro kvalitní výrobky POSOUZENO.CZ (dále jen logo) uděluje Iniciativa pro potraviny, doplňky stravy a krmiva,

Více

Statut společnosti MAS 21, o.p.s.

Statut společnosti MAS 21, o.p.s. MAS 21 SR/STATUT/2014/1 Tímto Statutem níže uvedeného dne, měsíce a roku správní rada obecně prospěšné společnosti MAS 21, o.p.s. (dále jen správní rada), příslušná podle odst. 4.2.1 písm. f/ zakládací

Více

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY Č.j.: 948/2013/ ID DS: mbbbxhp Pardubice: 19. 3. 2013 MĚSTSKÝ OBVOD - STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE Městský obvod Pardubice V Úřad městského obvodu Pardubice V Češkova 22, 530 02 Pardubice VÝZVA K PODÁNÍ

Více