PARTNERSTVÍ ZELENÁ ÚSPORÁM ENERGETICKY ÚSPORNÉ SPOTŘEBIČE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PARTNERSTVÍ ZELENÁ ÚSPORÁM ENERGETICKY ÚSPORNÉ SPOTŘEBIČE"

Transkript

1 PARTNERSTVÍ ZELENÁ ÚSPORÁM ENERGETICKY ÚSPORNÉ SPOTŘEBIČE MEMORANDUM A PODMÍNKY PROGRAMU Verze 1.0 Tento dokument shrnuje podmínky programu Partnerství Zelená úsporám (dále jen Program ). 1. Účel a cíle Programu 1.1 Účelem Programu je přispět k úsporám spotřeby elektrické energie v České republice, prostřednictvím propagace prodeje úsporných výrobků (zejména domácích elektrospotřebičů) (z hlediska spotřeby elektrické energie) a šetrných k životnímu prostředí ( Výrobky ). 1.2 Cílem programu Partnerství Zelená úsporám je koncepčně doplnit dotační část programu Zelená úsporám (zahrnující oblasti vytápění a ohřevu vody) o domácí elektrospotřebiče a výrobky, kde rovněž existuje významný potenciál úspor energie. 1.3 Účelem Programu Partnerství Zelená úsporám je rovněž poskytnout informace o správném nakládání s energii využívajícími výrobky, včetně jejich likvidace a dalších možnostech snižování dopadů spotřeby na životní prostředí. 1.4 Program je financován z Technické asistence programu Zelená úsporám. 1.5 Účast v Programu je bezúplatná. 1.6 Program má informační, tj. nedotační charakter. Účastníkům Programu nevzniká účastí v programu nárok na jakékoliv dotační plnění či náhradu nákladů v souvislosti s účastí v Programu ani jiné finanční plnění. 1.7 Program Partnerství Zelená úsporám bude funkční nejméně do konce roku 2012 s možností jeho následného prodloužení. 2. Způsob dosažení cílů Programu 2.1 Ministerstvo životního prostředí a Státní fond životního prostředí ČR prostřednictvím organizátora programu zajistí organizaci propagačních aktivit, v rámci kterých budou šířeny informace o úsporách energie v oblasti Výrobků.

2 2.2 K hlavním informačním nástrojům Programu patří internetová stránka programu ( logo programu (Příloha č. 1), a další informační nástroje zahrnující elektronické a tištěné prostředky komunikace a dále organizování setkání, přednášek a seminářů. Možnost zapojení se do informačních aktivit a informace o plánovaných aktivitách bude průběžně sdělována všem účastníkům programu. 3. Účastníci Programu 3.1 Řídícími subjekty programu jsou Ministerstvo životního prostředí ČR, Vršovická 65, Praha 10 ( MŽP ), Státní fond životního prostředí ČR, se sídlem Kaplanova 1931/1, Praha 11, korespondenční adresa: Olbrachtova 2006/9, Praha 4 ( SFŽP ) a externí organizátor programu, určený SFŽP a MŽP, kterým je SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. ( Organizátor ). 3.2 MŽP a SFŽP jsou zavázáni a oprávněni z práv a povinností vznikajících na základě těchto podmínek Programu společně a nerozdílně. 3.3 MŽP a SFŽP pověřují Organizátora výkonem veškerých činností, které dle tohoto dokumentu přísluší MŽP a/nebo SFŽP. Organizátor tyto činnosti bude vykonávat v zastoupení MŽP a/nebo SFŽP. 3.4 Organizátor smí provádět činnost pouze v souladu s Podmínkami programu, v souladu se smlouvou se SFŽP a o zásadních krocích pravidelně informuje jak MŽP a SFŽP, tak Kontrolní komisi programu. 3.5 Účastníky mohou být následující subjekty: (a) výrobci Výrobků, nebo jejich přímí zástupci v ČR, (b) distributoři Výrobků, (c) prodejci Výrobků, (d) ostatní subjekty, které nevykonávají převážně ekonomickou činnost spočívající ve výrobě, distribuci či prodeji Výrobků. 3.6 Účastníkem Programu může být právnická osoba, která: (a) Nemá v České republice nedoplatky na daních a sociálním nebo zdravotním pojištění, (b) Není v úpadku, (c) Není v likvidaci a (d) Jejíž účastenství v Programu nebylo dříve ukončeno Organizátorem. 3.7 Účastníkem Programu může být fyzická osoba, která: (a) Má příslušné oprávnění k podnikání ve vztahu k činnosti, kterou vykonává v souvislosti s Výrobky, (b) Je bezúhonná ve smyslu předpisů o živnostenském podnikání, (c) Nemá v České republice nedoplatky na daních a sociálním nebo zdravotním pojištění, Strana 2 / 20

3 (d) Není v úpadku a (e) Jejíž účastenství v Programu nebylo dříve ukončeno Organizátorem. 3.8 Mezi MŽP a SFŽP a Účastníkem Programu vzniká způsobem a za podmínek zde uvedených právních vztah, který má povahu nepojmenované smlouvy ve smyslu 51 občanského zákoníku a který se dle ustanovení 261 odst. 2 obchodního zákoníku řídí obchodním zákoníkem. 3.9 Podmínkou vzniku Účasti v Programu je podání žádosti o účast v Programu Organizátorovi na formuláři připojeném k tomuto dokumentu jako Příloha č. 3 (ve dvojím vyhotovení) Žádost se podává v listinné podobě opatřená úředně ověřeným podpisem osoby oprávněné jednat za žadatele spolu s předepsanými přílohami Pokud žádost neobsahuje všechny předepsané údaje a přílohy, Organizátor ji vrátí žadateli k doplnění Žadatel se stává Účastníkem programu doručením akceptace žádosti Organizátorem žadateli. Akceptaci provede v zastoupení MŽP a SFŽP po předchozí konzultaci Organizátor programu Osoby uvedené v článku 3.5 (a) až (c) mají nárok na přijetí za Účastníky Programu ve lhůtě třiceti dnů od přijetí úplné žádosti, pokud splní všechny podmínky Programu Osoby uvedené v článku 3.5 (d) nemají automatický nárok na přijetí za Účastníky Programu. Organizátor během třiceti dnů po doručení úplné žádosti posoudí, zda jsou dány důvody pro jejich přijetí za Účastníky Programu a po konzultaci s MŽP, příp. SFŽP rozhodne, zda je jako účastníky přijímá či nikoliv. Kritérii pro rozhodnutí o přijetí takové osoby jako Účastníka budou následující skutečnosti: (a) (b) (c) (d) jeho předpokládaný případný přínos transparentní propagaci energeticky úsporných výrobků, posouzení, zda ve své dosavadní činnosti podává věrohodné informace o možnostech úspor energií, recyklaci spotřebičů a možnostech snižování vlivu spotřeby na životní prostředí, předpoklad, že bude distribuovat informační materiály Programu a předpoklad, že po předchozím schválení bude uveřejňovat informace na svých internetových stránkách a tiskových materiálech o programu Partnerství Žádost o Účast v Programu může být spojena s žádostí o zařazení Výrobku do Registru, nebo může být podána bez takové žádosti Účastenství v Programu končí: (a) (b) (c) ukončením Programu ze strany MŽP a SFŽP, písemným ukončením Účastenství ze strany Účastníka doručeným Organizátorovi nebo písemným ukončením Účastenství Organizátorem. Strana 3 / 20

4 3.16 Ukončením účastenství v programu není dotčena odpovědnost Účastníka za porušení podmínek Programu, ke kterým došlo před takovým ukončením Organizátor je oprávněn písemně jednostranně ukončit členství Účastníka v Programu pokud: (a) (b) Účastník přes upozornění Organizátora opakovaně poruší ustanovení podmínek Programu nebo Účastník poruší ustanovení podmínek Programu podstatným způsobem Za porušení podmínek Programu podstatným způsobem se považuje zejména: (a) (b) (c) (d) Použití Loga v souvislosti s výrobky neuvedenými v Registru, Použití Loga v rozporu s pravidly pro jeho užívání danými Podmínkami Programu, Uvádění nepravdivých či zavádějících informací, jiné porušení mající podstatný charakter. 4. Registr Výrobků 4.1 Součástí Programu je databáze energeticky úsporných výrobků ( Výrobky ), kterou vede Organizátor ( Registr ). 4.2 Registr je veřejně přístupný prostřednictvím sítě Internet na adrese: Registr má následující strukturu: a) Seznam Výrobků b) Informace o Výrobcích zahrnující především (dle kategorie výrobku) i) výrobce ii) model, iii) rozměry a objem, iv) provozní parametry (spotřeba energie, vody), v) energetická třída, vi) další třídy a provozní parametry, vii) obrázek výrobku, viii) logo výrobce, ix) www odkaz (na výrobce, model výrobku na jeho stránkách, případně sekci Partnerství Zelená úsporám na jeho stránkách), x) přibližné náklady za 10 let provozu (dle normovaných cyklů), xi) případně i další údaje. 4.4 Registr je členěn na jednotlivé kategorie Výrobků. Jednotlivé kategorie Výrobků jsou uvedeny v Příloze č V průběhu Programu může docházet ke změnám stávajících kategorií či zavedení nových kategorií Výrobků, pokud neodporují programu Zelená úsporám, netýkají se kategorií výrobků již přímo podporovaných ze základního programu Zelená úsporám, jsou relevantní z hlediska spotřeby energie v domácnostech a pokud Strana 4 / 20

5 takové Výrobky lze transparentně rozlišit z hlediska jejich provozní spotřeby energie, příp. environmentálních dopadů. 4.6 Zápis Výrobku se provádí na základě žádosti osoby uvedené v článku 2.2 (a), (b) nebo (c), která prohlásí, že je oprávněna podat žádost o zápis do Registru a poskytnout příslušné informace a dokumenty. Součástí žádosti musí být následující informace o Výrobku: (a) vyplněný formulář o produktových vlastnostech dle vzoru v příloze 6., (b) Informační list 1 produktu (pro kategorie výrobků s energetickým štítkem) anebo (c) čestné prohlášení výrobce, že daný Výrobek byl testován dle požadované normy a splňuje požadavky pro zařazení do příslušné kategorie Registru (pro kategorie výrobků bez energetického štítku) Zapsat je možné pouze takový Výrobek, který splňuje všechny podmínky pro zápis do některé z kategorií uvedených v Příloze V případě odůvodněné pochybnosti o vlastnostech daného modelu musí žadatel nebo osoba, dle jejíž žádosti byl Výrobek do Registru zapsán, doložit certifikát nebo formální potvrzení zkušební laboratoře potvrzující výsledky měření a deklarované parametry výrobku. V případě neschopnosti předložit uvedený certifikát nebude Výrobek do Registru zapsán, případně bude z Registru odstraněn. 4.9 V případě podání více žádostí o registraci Výrobku má prioritu žádost podaná osobou uvedenou v článku 2.2 (a) před žádostmi podanými osobami uvedenými v článcích v článku 2.2 (b) nebo (c) a dále žádost podaná osobou uvedenou v bodě v článku 2.2 (b) před žádostí podanou v bodě v článku 2.2 (c). V případě podání žádosti více osobami v rámci jedné kategorie má prioritu žádost nejdříve podaná. Uvedená pravidla se neuplatní zpětně, pokud již na základě žádosti došlo k registraci Výrobku Za správnost informací uvedených v žádosti a za plnění povinností ve vztahu k Výrobku již zapsanému v Registru odpovídá osoba, na základě jejíž žádosti byl Výrobek registrován Výrobek bude z Registru Organizátorem vyřazen: (a) (b) (c) Na základě žádosti osoby, dle jejíž žádosti byl do Registru zapsán (to však nebrání opětovnému zápisu takového Výrobku do registru na základě žádosti jiné oprávněné osoby), pokud přestane být dle posouzení Organizátora nabízen na trhu, Postupem dle čl. 4.8 Podmínek Programu, 1 Informační list je povinný formální dokument, který musí být k dispozici pro každý spotřebič podléhající předpisům o označování energetických spotřebičů energetickými štítky. Potvrzuje jeho oprávněnost pro uvedení na trh v ČR a zároveň potvrzuje, že výrobcem deklarované hodnoty byly určeny dle příslušných evropských směrnic, harmonizovaných norem, tedy i národních předpisů (ČR), které relevantní směrnice provádí. 2 V případě kategorie Vysavače a Kávovary, případně dalších výrobků, které dosud nemají vlastní platný předpis (směrnici) O označování energetickými štítky a z něho vyplývající závazný dokument v podobě informačního listu, vystaví výrobce Prohlášení o splnění zadaných parametrů programu Partnerství Zelená úsporám. Prohlášení bude obsahovat: Přesné označení produktu, potvrzení konkrétních hodnot dle kategorie výrobku a zároveň také číslo harmonizované normy, podle které byly parametry naměřeny a určeny: a) ČSN EN Vysavače pro domácnost metody měření funkce b) ČSN EN Metody měření funkce elektrických kávovarů. Strana 5 / 20

6 (d) (e) (f) (g) (h) Pokud bude oficiálním testem výrobku dle normy pro energetické štítkování zjištěna odchylka údajů relevantních pro zápis do Registru o více než 10 % od informace uvedené na energetickém štítku nebo v čestném prohlášení, Pokud přestane splňovat podmínky pro zápis do Registru v důsledku následné změny takových podmínek, Pokud bylo skončeno účastenství Účastníka, který navrhl zápis Výrobku do registru, dle uvážení Organizátora po projednání s Komisí i v případě, pokud Výrobky shodného Výrobce byly z Registru vyřazeny dle ustanovení čl (c) nebo (d) nebo dle uvážení Organizátora po projednání s Komisí i v případě, pokud bylo používáno Logo neoprávněně v souvislosti s Výrobky shodného výrobce. 5. Užívání loga Programu 5.1 MŽP a SFŽP udělují Účastníkům Programu licenci k užívání loga Programu Partnerství Zelená úsporám ( Logo ) a to způsobem a za podmínek uvedených dále v tomto dokumentu a v příloze Účastníci Programu uvedení v čl. 2.2(a), (b) a (c) jsou oprávněni v souvislosti s prodejem a propagací prodeje Výrobků zapsaných v Registru užívat Logo Programu (Příloha č. 1). 5.3 Při užívání Loga jsou Účastníci povinni dodržet pravidla pro užívání Loga, která jsou uvedena v Příloze Práva a povinnosti SFŽP a MŽP 6.1 SFŽP a MŽP se v souvislosti s Programem zavazují: vytvořit zvláštní sekci internetových stránek programu Zelená úsporám, respektive samostatnou internetovou stránku ( věnovanou Programu, v rámci které budou zveřejňovány informace o Výrobcích včetně jejich kompletního Registru a informace o dalších možnostech úspory energií a snižování negativních dopadů své činnosti na životní prostředí při obsluze a likvidaci elektrospotřebičů, resp. dalších možnostech snižování dopadů své spotřeby na životní prostředí, uveřejněn bude rovněž seznam Účastníků Programu; za podmínek zde uvedených po předchozí konzultaci umožnit využití Loga na výrobcích, prodejních místech a informačních materiálech týkajících se Programu a Výrobků uvedených v Registru; zajistit tvorbu Registru a nastavení energetických a environmentálních kritérií pro výběr relevantních Výrobků do Registru; zapsat do Registru za splnění zde uvedených podmínek všechny Výrobky splňující relevantní kritéria; informovat všechny Účastníky o případných změnách a aktualizacích programu, včetně podmínek pro zápis do Registru, Strana 6 / 20

7 6.1.6 dle své úvahy organizačně a propagačně zaštiťovat aktivity spojené s Programem a to přímo např. formou prezentací, vlastních tiskových zpráv a konferencí, či nepřímo výběrem a financováním subjektu, jež bude realizovat propagační a informační kampaň pro veřejnost MŽP a SFŽP jsou oprávněni pověřit plněním části či všech svých úkolů v rámci Programu Organizátora. 7. Práva a povinnosti Účastníků 7.1 Každý z účastníků se v souvislosti s Programem zavazuje: Dodržovat veškeré podmínky Programu, Určit kontaktní a odpovědné osoby ve vztahu k Programu, Užívat Logo pouze ve vztahu k Výrobkům zapsaným v Registru způsobem určeným těmito Podmínkami a přílohou číslo 2, odstranit Logo nebo jiné formy propagace Programu z příslušných Výrobků (na prodejnách, v elektronických katalozích apod.) nejpozději do tří měsíců po vyřazení příslušného Výrobku z Registru (např. v případě zpřísnění kritérií pro výběr, která daný model již nebude splňovat), resp. nevyužívat Logo pro Výrobky neuvedené v Registru; propagovat při svých marketingových a informačních aktivitách Výrobky podporované Programem Partnerství a poskytovat informace o jejich energeticky úsporném provozu, správné obsluze a údržbě a vhodné likvidaci resp. recyklaci; po dohodě umožnit prezentaci informačních materiálů MŽP a SFŽP týkajících se Programu a případně programu Zelená úsporám na svých prodejních nebo prezentačních místech; uveřejňovat na příslušných internetových stránkách, v informačních materiálech, příp. dalších informačních a propagačních materiálech informace o Programu a o výrobcích uvedených v Registru; ve všech komunikačních kanálech uvést viditelně i odkaz na oficiální stránky programu (formou textu, nebo banneru nebo obrázku loga programu s proklikem" na hlavní stránky programu) a specifikovat, že aktuální Registr Výrobků a aktuální kritéria pro jejich výběr jsou zveřejněna na oficiálních stránkách Programu; poskytnout stručné informace o svém působení v rámci Programu pro zveřejnění na jeho internetových stránkách; spolupracovat při vyhodnocování Programu, např. formou poskytnutí agregovaných informací o prodejnosti Výrobků zařazených do Registru a o organizačních a finančních výdajích na propagaci k jejich zveřejnění na stránkách Programu. Strana 7 / 20

8 8. Sankce a kontrolní komise 8.1 Zřizuje se kontrolní komise Programu ( Komise ), která odpovídá za kontrolu dodržování podmínek Programu ze strany Účastníků, napomáhá smírnému řešení sporů mezi Účastníky a mezi Účastníky a MŽP, SFŽP a Organizátorem a předkládá návrhy na udělení sankcí. 8.2 Komise má pět členů, které jmenuje ministr/ministryně životního prostředí dle své úvahy. Dva členové jsou jmenováni z řad zástupců Účastníků či odborné veřejnosti. Na svém prvním zasedání Komise schválí svůj jednací řád. 8.3 Organizátor programu pravidelně informuje členy Komise o vykonaných organizačních aktivitách a o organizačních, propagačních a programových aktivitách plánovaných do budoucna. 8.4 V případě zjištění porušení ustanovení Programu může komise navrhnout, aby MŽP a SFŽP uplatnili vůči příslušnému Účastníkovi následující sankce (při splnění příslušných ustanovení těchto podmínek): Ukončení účastenství v programu nebo Vyřazení Výrobku z Registru. 8.5 V případě, že dojde k podstatnému porušení podmínek Programu a toto porušení není odstraněno ani v dodatečné lhůtě třiceti dnů od doručení písemné výzvy Organizátora, je MŽP oprávněno po předchozím projednání v kontrolní komisi vyžadovat od takového Účastníka zaplacení smluvní pokuty ve výši ,- Kč. Účastníci se pro takový případ zavazují smluvní pokutu uhradit. Pokuta bude použita pro účely propagace programu. 9. Společná a závěrečná ustanovení 9.1 Tyto podmínky Programu nabývají účinnosti dnem podpisu MŽP a SFŽP a dále budou v aktuálním znění k dispozici na stránkách MŽP a SFŽP jsou oprávněni tyto Podmínky jednostranně změnit uveřejněním nové verze na internetových stránkách Účastníci jsou povinni tyto stránky sledovat. Pokud do třiceti dnů od uveřejnění změny těchto podmínek své účastenství v Programu neukončí, stávají se pro ně změněné podmínky závaznými. 9.3 Podmínky programu jsou v souladu s ustanoveními zákona č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí ČR, ve znění pozdějších předpisů a se Statutem Státního fondu životního prostředí ČR a s právními předpisy upravujícími činnost MŽP. Strana 8 / 20

9 9.4 Účast v programu nezakládá ve prospěch účastníků veřejnou podporu, neboť účast v programu nemá selektivní povahu. Program je otevřen všem subjektům, které splní předem stanovené objektivní a nediskriminační podmínky. 9.5 Vztah mezi MŽP a SFŽP na straně jedné a Účastníky Programu na straně druhé má povahu nepojmenované smlouvy a řídí se platnými právními předpisy České republiky, zejména obchodním zákoníkem. 9.6 Veškeré spory mezi MŽP a Účastníky programu budou řešeny před obecnými soudy České republiky. 9.7 Kontaktními osobami na straně MŽP jsou: Daniel Hájek Tel Fax: Kontaktními osobami na straně SFŽP jsou: Filip Cabaj Tel: Fax: Organizátorem Programu je společnost SEVEn. Kontaktní osobou na straně organizátora je: Juraj Krivošík Tel: Fax: V Praze dne V Praze dne Ministerstvo životního prostředí ČR Státní fond životního prostředí ČR Rut Bízková ministryně _ Petr Štěpánek ředitel Strana 9 / 20

10 PŘÍLOHA 1 LOGO PARTNERSTVÍ ZELENÁ ÚSPORÁM (Logo uvedeno ve verzi pro použití nad 40 mm. Kompletní grafické zobrazení loga v jednotlivých grafických formátech je k dispozici u organizátora programu) Strana 10 / 20

11 PŘÍLOHA 2 PRAVIDLA PRO POUŽÍVÁNÍ LOGA PARTNERSTVÍ ZELENÁ ÚSPORÁM STRUČNÝ GRAGICKÝ MANUÁL PDF dokument k dispozici u organizátora programu a na internetových stránkách Strana 11 / 20

12 PŘÍLOHA 3 PŘISTOUPENÍ K PROGRAMU PARTNERSTVÍ ZELENÁ ÚSPORÁM Druh účastenství v programu: a) výrobce nebo jeho přímý zástupce v ČR b) distributor c) prodejce d) jiný V případě, že je zvolena možnost ad d), popište prosím důvody, pro které by mělo dojít k přiznání účastenství: Obchodní firma / název: Právní forma: IČ: Údaj o zápise v obchodním rejstříku či jiné evidenci: Sídlo: Kontaktní osoba: Telefon: Fax: Strana 12 / 20

13 WWW stránky: Registruji určitý Výrobek (Elektrospotřebič): Informace o Výrobku k registraci přikládám v příloze: ANO / NE ANO / NE Závazně a neodvolatelně tímto žádám o účastenství v Programu. Souhlasím, beru na vědomí a prohlašuji, že souhlasím s podmínkami Programu a souhlasím, že jimi budu vázán, včetně jejich případných změn. Souhlasím, beru na vědomí a prohlašuji, že akceptací této mé žádosti ze strany MŽP a SFŽP dojde ke vzniku smluvního vztahu mezi žadatelem, MŽP a SFŽP, přičemž tento smluvní vztah se bude řídit Podmínkami Programu. V dne Podpis: [úředně ověřený podpis osoby oprávněné jednat za žadatele] Jméno: Funkce: Přílohy: - Čestné prohlášení o splnění podmínek pro účast v Programu - Výpis z obchodního rejstříku či jiné obdobné evidence - Doklad o oprávnění podepisující osoby jednat za žadatele Přílohy pro registraci Výrobku: - Registrační formulář - Informační list výrobku (pokud existuje) - Čestné prohlášení o splnění podmínek pro zařazení výrobku do Registru (pokud neexistuje Informační list) - Případné další dokumenty Strana 13 / 20

14 PŘÍLOHA 4 ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ PODMÍNEK PROGRAMU Obchodní firma / název: Právní forma: IČ: Údaj o zápise v obchodním rejstříku či jiné evidenci: Se sídlem: v souvislosti s programem PARTNERSTVÍ ZELENÁ ÚSPORÁM ENERGETICKY ÚSPORNÉ SPOTŘEBIČE čestně prohlašuje, že splňuje všechny podmínky kladené na Účastníka daného Programu a že nezamlčela žádné skutečnosti podstatné pro její způsobilost k účasti v Programu. V, dne. Osoba oprávněná jednat za společnost Úředně ověřený podpis Strana 14 / 20

15 PŘÍLOHA 5 KATEGORIE VÝROBKŮ V REGISTRU PODMÍNKY PRO ZÁPIS VÝROBKŮ DO REGISTRU STAV k Aktualizace kritérií k dispozici na stránkách Chladničky, mrazničky a jejich kombinace Kategorie a podkategorie výrobků: Vestavné / Volně stojící Jednodvéřové: monoklimatické / s nízkoteplotním prostorem / s mrazícím prostorem Dvoudveřové kombinované: mraznička dole / mraznička nahoře Mrazničky: šuplík / truhla Side-by-Side Všechny uvedené kategorie dále s uvedením informací velikosti vnitřního objemu do resp. nad 250 litrů vnitřního objemu a s provozní funkcí Normal nebo No Frost. Výběrová kritéria: Energetická třída A++, v případě funkce No Frost energetická třída A+ Pozn: spotřebič má funkci No frost pro chladící i mrazící část. Pokud pouze pro mrazící část, vztahuje se na něj kritérium A++. Pračky Kategorie a podkategorie výrobků: Přední plnění nebo vrchní plnění Provedení standard (60 60 cm) nebo slim (hloubka do 50 cm) Náplň: < 4,5 kg / 5 8 kg / 8 a víc kg prádla Výběrová kritéria: Strana 14 / 19

16 Energetická třída A-10%, Spotřeba energie < 0,171 kwh/kg prádla, spotřeba vody < 8 l vody na 1 kg prádla, třída účinnosti praní A, třída účinnosti odstřeďování A, B, nebo C. Poznámka: na podzim 2010 předpoklad posunu kritéria energetické třídy na A-20%. Pračky a sušičky prádla Kategorie a podkategorie výrobků: Kombinované pračky a sušičky prádla Výběrová kritéria: energetická třída A, třída účinnosti praní A Sušičky prádla Kategorie a podkategorie výrobků: Volně stojící / vestavné Standardní / ostatní Výběrová kritéria: Energetická třída A Myčky nádobí Kategorie a podkategorie výrobků: Volně stojící / vestavné Do 45 cm / do 60 cm / ostatní Výběrová kritéria: Energetická třída A-10%, Třída účinnosti mytí A, třída účinnosti sušení A, Spotřeba elektrické energie do 1kWh/mycí cyklus (60cm), resp. 0,9 kwh/cyklus (45 cm), Spotřeba vody do 11 litrů (45 cm), resp. 12 litrů (60 cm) Kávovary Kategorie a podkategorie výrobků: Kávovar automatická / Kávovar na kapsle Výběrová kritéria: Strana 16 / 20

17 Úsporný režim, stand by nižší než 1 W, v režimu zapnuto méně než 35 W, max. 60 minut před autovypnutím (automatický), max 30 minut před autovypnutím (na kapsle) Žárovky a zářivky Kategorie a podkategorie výrobků: E14 / E27 Kompaktní zářivky: trubicové / ve tvaru žárovky / s reflektorem / stmívatelné Halogenové žárovky LED žárovky Výběrová kritéria: Kompaktní zářivky: Energetická třída A, životnost min hodin ( hodin u stmívatelných zářivek), poskytnutí údajů o počtu cyklů (zapnout/vypnout spolu s frekvencí použitou pro jejich testování), velmi dobré podání barev (Ra > 80), závit E27 nebo E14 Halogenové žárovky: Energetická třída B/C/D pro E27 verze, Energetická třída C/D pro E14 verze, životnost minimálně hodin, závit E27 nebo E14 LED žárovky: Závit E27 nebo E14 (náhrada klasické žárovky). Životnost minimálně hodin, velmi dobré podání barev (Ra > 80), barva světla teplá bílá, všesměrová vyzařovací charakteristika (vyzařovací úhel > 180 ). Vysavače Kategorie a podkategorie výrobků: Stojací / ruční Výběrová kritéria: Maximální spotřeba elektrické energie: 300 Wh (stojací), 200 Wh (ruční) Minimální efektivita odstranění prachu z koberce: 75% (stojací), 70% (ruční) Minimální efektivita odstranění prachu z hladké podlahy: 95% (stojací), 90% (ruční) Maximální únik prachu: 0.04 mg/m 3 (obě verze) Strana 17 / 20

18 PŘÍLOHA 6 REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ VÝROBKU Excelovské tabulky, v aktuální podobě k dispozici u organizátora programu a na internetových stránkách Programu. Strana 18 / 20

19 PŘÍLOHA 7 PROGRAMOVÝ DOKUMENT Stanovující organizační pravidla programu, seznam kategorií a podkategorií výrobků, výčet konkrétních kritérií pro jejich výběr. PDF dokument k dispozici u organizátora programu a na internetových stránkách Programu. Strana 19 / 20

20 PŘÍLOHA 8 ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ PODMÍNEK PRO ZAŘAZENÍ DO REGISTRU U VÝROBKŮ, KTERÉ NEMAJÍ INFORMAČNÍ LIST Obchodní firma / název: Právní forma: IČ: Údaj o zápise v obchodním rejstříku či jiné evidenci: Se sídlem: v souvislosti s programem PARTNERSTVÍ ZELENÁ ÚSPORÁM ENERGETICKY ÚSPORNÉ SPOTŘEBIČE čestně prohlašuje, že Výrobek/spotřebič/značka Model Identifikace byl testován podle normy a splňuje požadované provozní parametry pro zařazení do kategorie Registru Výrobků. V, dne. Osoba oprávněná jednat za společnost Úředně ověřený podpis Strana 20 / 20

Nové energetické štítky - Plus pro snižování nákladů domácího rozpočtu na energie

Nové energetické štítky - Plus pro snižování nákladů domácího rozpočtu na energie Nové energetické štítky - Plus pro snižování nákladů domácího rozpočtu na energie Spotřeba energie v domácnostech představuje asi 25 % celkové průměrné spotřeby energie Evropské unie (v České republice

Více

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva )

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva ) VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva ) Tato výzva je zároveň zadávací dokumentací a obsahuje veškeré údaje

Více

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen Zákon )

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen Zákon ) Kontaktní osoba: Martin Čech Tel.: 267 994 535 Fax: 272 936 386 E-mail: martin.cech@sfzp.cz Název veřejné zakázky: Odborné poradenství pro program GIS (Zelená úsporám) Zadávací dokumentace dle ustanovení

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ RUČENÍ Z PROGRAMU RUČENÍ PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ RUČENÍ Z PROGRAMU RUČENÍ PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE Příloha č. 5: SMLOUVA O POSKYTNUTÍ RUČENÍ Z PROGRAMU RUČENÍ PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE 1. CEJIZA, s.r.o. údaj o zápisu v obchodním rejstříku zastoupená: MUDr. Bořkem Semrádem, jednatelem společnosti sídlo:

Více

Podporované období: leden říjen 2016. Účel programu:

Podporované období: leden říjen 2016. Účel programu: PROGRAM 2016 - Program pro poskytování dotací z rozpočtu Zlínského kraje pro rok 2016 na požární techniku nebo věcné prostředky požární ochrany jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Zlínského kraje Podporované

Více

SMĚRNICE MŽP č. 1/2014

SMĚRNICE MŽP č. 1/2014 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V Praze dne 2. ledna 2014 Č. j.: 93940/ENV/13 5607/M/13 SMĚRNICE MŽP č. 1/2014 o poskytování finančních prostředků z programu Nová zelená úsporám Článek 1 Úvodní ustanovení

Více

SMLOUVA O VYUŽÍVÁNÍ DATABÁZE VÝUKOVÝCH AUDIOVIZUÁLNÍCH DĚL

SMLOUVA O VYUŽÍVÁNÍ DATABÁZE VÝUKOVÝCH AUDIOVIZUÁLNÍCH DĚL SMLOUVA O VYUŽÍVÁNÍ DATABÁZE VÝUKOVÝCH AUDIOVIZUÁLNÍCH DĚL Smluvní strany: Člověk v tísni, o.p.s. IČ 25755277 se sídlem Šafaříkova 24, 120 00 Praha 2 zastoupený Karlem Strachotou, ředitelem programu Jeden

Více

Pravidla pro poskytování a vypořádání dotací z rozpočtu města Mikulov (dále jen Pravidla)

Pravidla pro poskytování a vypořádání dotací z rozpočtu města Mikulov (dále jen Pravidla) Město Mikulov Zastupitelstvo města Mikulov dle 85 písm. c) a 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schvaluje tato Pravidla pro poskytování a vypořádání

Více

Město Rokytnice nad Jizerou

Město Rokytnice nad Jizerou Město Rokytnice nad Jizerou ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ (GRANTŮ) Z ROZPOČTU MĚSTA ROKYTNICE NAD JIZEROU na kulturní a sportovní akce, volnočasové aktivity, vzdělávání, činnost zájmových

Více

Smlouva o poskytnutí grantu (dále Smlouva ) na projekt č. xxxxxxx

Smlouva o poskytnutí grantu (dále Smlouva ) na projekt č. xxxxxxx Smlouva o poskytnutí grantu (dále Smlouva ) na projekt č. xxxxxxx financovaný v rámci priority z prostředků Finančního mechanismu EHP 2009-2014 (dále FM EHP ), v rámci programu CZ03 - Fond pro nestátní

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE jedná se o zadávací řízení zadávané postupem mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, pro výběr zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zveřejněnou

Více

Drží vaše spotřebiče. krok? Vybavili jste si domácnost spotřebiči

Drží vaše spotřebiče. krok? Vybavili jste si domácnost spotřebiči Úspory energií Vybavenost domácími spotřebiči je v České republice vysoká. Chladničku má téměř 100 % domácností, pračku skoro 90 %. Přístroje pořízené v devadesátých letech však mají až dvakrát vyšší spotřebu

Více

IV. ÚČELOVÉ URČENÍ A VÝŠE DOTACE

IV. ÚČELOVÉ URČENÍ A VÝŠE DOTACE j Mi }Rf\\ ^KuSLh/NK V M< ~.s ícrajskv"uraď ČÍSLO SMLOUVY ;DODATKU;' SMLOUVA ^ - ^ í - SS\ S& K o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje I. SMLUVNÍ STRANY 1. Moravskoslezský kraj se sídlem:

Více

Program PODPORA POLYTECHNICKÉ VÝCHOVY V MATEŘSKÝCH A ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH V PLZEŇSKÉM KRAJI V ROCE 2015. Článek I. Úvodní ustanovení

Program PODPORA POLYTECHNICKÉ VÝCHOVY V MATEŘSKÝCH A ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH V PLZEŇSKÉM KRAJI V ROCE 2015. Článek I. Úvodní ustanovení Program PODPORA POLYTECHNICKÉ VÝCHOVY V MATEŘSKÝCH A ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH V PLZEŇSKÉM KRAJI V ROCE 2015 Článek I. Úvodní ustanovení Plzeňský kraj vyhlašuje na základě usnesení Rady Plzeňského kraje č. 3543/15

Více

Výzva k podání alternativních nabídek

Výzva k podání alternativních nabídek Zadavatel: Česká republika - Ministerstvo zemědělství Název veřejné zakázky: Identifikace společenských výzev, požadavků, potřeb a funkcí, návrh vizí architektury a koncepce IS resortu zemědělství Sídlem:

Více

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Magdalena Krejsarová Tel.: 267 994 313 Fax: 272 936 597 E-mail: verejnazakazka@sfzp.cz Datum: 9. 9. 2008 Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Příloha č.1 Výzvy k podání nabídek Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na služby zadávané v souladu s Příručkou pro žadatele a příjemce výzvy č. 56 Operačního programu Vzdělávání pro

Více

Odborné poradenství při kontrole veřejných zakázek

Odborné poradenství při kontrole veřejných zakázek Kontaktní osoba: Ján Ondík Tel.: 267 994 323 Fax: 272 936 386 E-mail: Jan.ondik@sfzp.cz Název veřejné zakázky: Odborné poradenství při kontrole veřejných zakázek Zadávací dokumentace dle ustanovení 44

Více

S M L O U V A o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje

S M L O U V A o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje S M L O U V A o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje I. SMLUVNÍ STRANY 1. Moravskoslezský kraj se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava zastoupen: IČ: 70890692 DIČ: CZ70890692 bankovní

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace spolková činnost

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace spolková činnost Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace spolková činnost Rada obce Hrušovany u Brna, dle usnesení č. RO ze dne a dle 85 odst. c zákona 128/2000 Sb, o obcích, rozhodla o přidělení dotace pro: 1/ sídlo:

Více

Regionální inovační strategie Ústeckého kraje

Regionální inovační strategie Ústeckého kraje Regionální inovační strategie Ústeckého kraje Inovační vouchery ÚK 2015 1. Cíle a přínosy programu Program Inovační vouchery Ústeckého kraje (dále také program ) podporuje spolupráci podnikatelských subjektů

Více

Obec Lužec nad Vltavou

Obec Lužec nad Vltavou Obec Lužec nad Vltavou Směrnice č. 2/2012 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Směrnici zpracoval: Patrik Rollo Datum zpracování: 13.11.2012 Směrnici schválilo: Zastupitelstvo obce Lužec nad Vltavou

Více

Psychiatrická léčebna v Dobřanech Ústavní 2, 334 41 Dobřany. k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace,

Psychiatrická léčebna v Dobřanech Ústavní 2, 334 41 Dobřany. k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace, Veřejný zadavatel: Psychiatrická léčebna v Dobřanech Ústavní 2, 334 41 Dobřany vyzývá zájemce k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace, přičemž v souladu s ust. 18 odst. 3 z. č. 137/2006 Sb.,

Více

JIHOČESKÝ KRAJ PRAVIDLA. NÁZEV: Pravidla Rady Jihočeského kraje pro úhradu nákladů na pořízení změny územního plánu.

JIHOČESKÝ KRAJ PRAVIDLA. NÁZEV: Pravidla Rady Jihočeského kraje pro úhradu nákladů na pořízení změny územního plánu. JIHOČESKÝ KRAJ PRAVIDLA NÁZEV: Pravidla Rady Jihočeského kraje pro úhradu nákladů na pořízení změny územního plánu ČÍSLO: PLATNOST OD: ÚČINNOST OD: ROZSAH PŮSOBNOSTI: Jihočeský kraj Vypracoval: Za aktualizaci

Více

Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko

Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko Adresa pracoviště: Poděbradovo náměstí 1, Hlinsko, vchod B Č.j.: HL16263/2014/OIMM Spis. znak skart. znak/lhůta: 91.1-V/5 nebo V/10 Vyřizuje: Petr Klinecký

Více

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace:

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace: Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

1 Základní údaje o zadavateli : Svaz venkovské turistiky. Datum: 20. 07. 2011

1 Základní údaje o zadavateli : Svaz venkovské turistiky. Datum: 20. 07. 2011 Datum: 20. 07. 2011 Ev.č. SVT-2011-02 Vyřizuje: Ing. Petr Novák Tel. 777 317 111 E-mail: info@svazvt.cz Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky s vyšší hodnotou na služby, nespadající do režimu

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky zadané v souladu s Příručkou pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název zakázky: Kantor

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Předmět veřejné zakázky (služba/dodávka/stavební práce):

Více

cenová nabídka dopravy pro území ČR a SR dle přílohy č. 3

cenová nabídka dopravy pro území ČR a SR dle přílohy č. 3 Zadávací podmínky Označení Zadavatel Název žadatele: Právní forma: výběrové řízení na dodavatele filtrů IČ: 46979697 DIČ: Sídlo: Kontaktní osoba Jméno: Adam Příjmení: Email: Společnost s ručením omezeným.

Více

Výzva k podání nabídky na služby

Výzva k podání nabídky na služby VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU Výzva k podání nabídky na služby Úvěr na částečné financování akce Rekonstrukce a revitalizace Mírového náměstí v Horažďovicích ve výši 30.000.000 Kč Město Horažďovice Mírové

Více

Marketingová kampaň Electrolux Oslavte s námi 125leté výročí a získejte 1.250,- Kč PRAVIDLA KAMPANĚ. I. Pořadatel Kampaně. II. Organizátor Kampaně

Marketingová kampaň Electrolux Oslavte s námi 125leté výročí a získejte 1.250,- Kč PRAVIDLA KAMPANĚ. I. Pořadatel Kampaně. II. Organizátor Kampaně Marketingová kampaň Electrolux Oslavte s námi 125leté výročí a získejte 1.250,- Kč PRAVIDLA KAMPANĚ I. Pořadatel Kampaně Pořadatelem marketingové kampaně Oslavte s námi 125leté výročí a získejte 1250,-

Více

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Tel.: 267 994 300 Fax: 272 936 386 E-mail: Martin.cech@sfzp.cz Datum: 14. 4. 2009 Název veřejné zakázky: Analýza budovy Kaplanova 1931/1 Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č.

Více

Soukromá vyšší odborná škola sociální Matky Boží 15, 586 01 Jihlava. VÝZVA k podání nabídek

Soukromá vyšší odborná škola sociální Matky Boží 15, 586 01 Jihlava. VÝZVA k podání nabídek Soukromá vyšší odborná škola sociální Matky Boží 15, 586 01 Jihlava VÝZVA k podání nabídek I. NÁZEV ZAKÁZKY Certifikace počítačové gramotnosti ECDL II. ZADAVATEL ZAKÁZKY Soukromá vyšší odborná škola sociální,

Více

Stručný grafický manuál. Verze 1.1

Stručný grafický manuál. Verze 1.1 Stručný grafický manuál Verze 1.1 Obsah Úvod 1 Symbol 1 základní verze.................... 2 Symbol 2 zjednodušená verze.................. 3 Ochranný prostor symbolu.................... 4 Povolené porušení

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Pravidla pro poskytování transferů z rozpočtu Statutárního města Brna, městské části Brna Nový Lískovec (dále jen MČ Nový Lískovec)

Pravidla pro poskytování transferů z rozpočtu Statutárního města Brna, městské části Brna Nový Lískovec (dále jen MČ Nový Lískovec) Pravidla pro poskytování transferů z rozpočtu Statutárního města Brna, městské části Brna Nový Lískovec (dále jen MČ Nový Lískovec) I. Úvod Poskytnutí a použití příspěvků se řídí obecně závaznými předpisy

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - KVALIFIKAČNÍ ČÁST k veřejné zakázce na dodávky dle 8, zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon) zadávané v otevřeném řízení dle 27 zákona ve

Více

Pravidla pro poskytování finančních příspěvků na volnočasové aktivity dětí a mládeže

Pravidla pro poskytování finančních příspěvků na volnočasové aktivity dětí a mládeže Pravidla pro poskytování finančních příspěvků na volnočasové aktivity dětí a mládeže Zastupitelstvo města Písek rozhodlo dne 03.11.2011 usnesením č. 244/11 vydat tato Pravidla pro poskytování příspěvků

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Registru Subjektů Technické Infrastruktury platné ke dni 12.4.2012

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Registru Subjektů Technické Infrastruktury platné ke dni 12.4.2012 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Registru Subjektů Technické Infrastruktury platné ke dni 12.4.2012 I. Preambule Společnost, se sídlem Tetín čp. 45, okr. Beroun, IČ: 186 01 227, zapsaná v obchodním

Více

P.Jilemnického 2457, 434 01 Most, Česká republika TEL: +420 476 11 99 99, EMAIL: charita@charitamost.cz IČO: 708 28 920

P.Jilemnického 2457, 434 01 Most, Česká republika TEL: +420 476 11 99 99, EMAIL: charita@charitamost.cz IČO: 708 28 920 Oblastní charita Most P.Jilemnického 2457, 434 01 Most, Česká republika TEL: +420 476 11 99 99, EMAIL: charita@charitamost.cz IČO: 708 28 920 Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. Meziříčí

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. Meziříčí Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Datum vyhlášení zakázky: 11. 4. 2012 Název programu: Registrační číslo projektu:

Více

Základní škola Tvrdonice

Základní škola Tvrdonice Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

C 15 14 72. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.00/56.1971

C 15 14 72. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.00/56.1971 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Ţádost o poskytnutí dotace z Programu podpory zahraniční spolupráce města Český Krumlov

Ţádost o poskytnutí dotace z Programu podpory zahraniční spolupráce města Český Krumlov Ţádost o poskytnutí dotace z Programu podpory zahraniční spolupráce města Český Krumlov Podmínkou pro přijetí žádosti je dodržení Pravidel pro poskytování dotací z rozpočtu města Český Krumlov Údaje vpisujte

Více

Licenční smlouva k předmětu průmyslového vlastnictví ( 508 a násl. obchodního zákoníku)

Licenční smlouva k předmětu průmyslového vlastnictví ( 508 a násl. obchodního zákoníku) Licenční smlouva k předmětu průmyslového vlastnictví ( 508 a násl. obchodního zákoníku) Smluvní strany: Společnost: MEDISPA, zájmové sdružení právnických osob DIČ: CZ75053829 sídlem: Závodní 353/88, 360

Více

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) a dle

Více

1. Obecné podmínky. zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.

1. Obecné podmínky. zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů. Ministerstvo informatiky vyhlašuje výběrové řízení na poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu na rok 2006 v rámci Národního programu počítačové gramotnosti na kurz Občan, úředník a Portál

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU Smluvní strany: 1. Jihomoravský kraj zastoupený: Ing. Stanislavem Juránkem hejtmanem Jihomoravského kraje

Více

Pravidla pro poskytování dotací ze státního rozpočtu v rámci programu č. 127 64 Podpora obnovy historických železničních kolejových vozidel rok 2014

Pravidla pro poskytování dotací ze státního rozpočtu v rámci programu č. 127 64 Podpora obnovy historických železničních kolejových vozidel rok 2014 Pravidla pro poskytování dotací ze státního rozpočtu v rámci programu č. 127 64 Podpora obnovy historických železničních kolejových vozidel rok 2014 Článek 1 Příjemce podpory Podpora může být poskytnuta

Více

SMLOUVA O PROVEDENÍ TRENÉRSKÉ ČINNOSTI uzavřená v rozsahu a za podmínek zejména dle 2430-2444 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

SMLOUVA O PROVEDENÍ TRENÉRSKÉ ČINNOSTI uzavřená v rozsahu a za podmínek zejména dle 2430-2444 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. SMLOUVA O PROVEDENÍ TRENÉRSKÉ ČINNOSTI uzavřená v rozsahu a za podmínek zejména dle 2430-2444 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. kterou dnešního dne, měsíce a roku uzavřeli tito účastníci (dále smluvní

Více

VÝZVA ZÁJEMCŮM. s názvem

VÝZVA ZÁJEMCŮM. s názvem VÝZVA ZÁJEMCŮM k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu dle ustanovení 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen Výzva ) s názvem ZPRACOVÁNÍ

Více

Číslo zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu:

Číslo zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

ŽÁDOST O PŘEVOD CERTIFIKACE SM

ŽÁDOST O PŘEVOD CERTIFIKACE SM SILMOS-Q s. r. o. Certifikační orgán pro certifikaci systémů managementu akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17021 Křižíkova 70, 612 00 Brno + 541 633 291 e-mail:

Více

POKYNY PRO PŘÍJEMCE - ZMĚNOVÉ ŘÍZENÍ U REALIZOVANÝCH PROJEKTŮ PROGRAMU CENTRA KOMPETENCE

POKYNY PRO PŘÍJEMCE - ZMĚNOVÉ ŘÍZENÍ U REALIZOVANÝCH PROJEKTŮ PROGRAMU CENTRA KOMPETENCE Č.j. TACR/4949/2012 POKYNY PRO PŘÍJEMCE - ZMĚNOVÉ ŘÍZENÍ U REALIZOVANÝCH PROJEKTŮ PROGRAMU CENTRA KOMPETENCE Zveřejněno dne: 28. 6. 2012 Schválila: Ing. Lucie Rosecká Dne 28. 6. 2012 Verze číslo: 1 OBSAH

Více

Smlouva o spolupráci partnerský program

Smlouva o spolupráci partnerský program Smlouva o spolupráci partnerský program uzavřená podle ust. 269 odst.2 obchodního zákoníku mezi: chytryhonza.cz s.r.o. se sídlem: Office park budova B, Na Hřebenech II 1718/8, Praha 4 IČ: 289 336 48, DIČ:

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/44.0007 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/44.0007 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.op-vk.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění název veřejné zakázky: Pojištění majetku, pojištění odpovědnosti za škodu a pojištění

Více

Příspěvkového programu Zdravého města Strakonice a místní Agendy 21

Příspěvkového programu Zdravého města Strakonice a místní Agendy 21 Obecná pravidla Příspěvkového programu Zdravého města Strakonice a místní Agendy 21 I. Obecná charakteristika programu 1) Zaměření programu Název programu je Příspěvkový program Zdravého města Strakonice

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Využití externích služeb v oblasti posílení personálního zajištění administrace grantového schématu v Opatření 1.1 a 4.1 vyhlašovaného Úřadem práce v Ostravě ZADAVATEL Česká republika

Více

Sídlištní 136/24, 165 03 PRAHA 6 - Lysolaje

Sídlištní 136/24, 165 03 PRAHA 6 - Lysolaje VÝZVA PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU dle ustanovení 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. a dle 18 odst. 5 a ve smyslu 21 odst. 1 písm. d) ve spojení s 34 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Pavel Komárek, Kateřina Vargová Telefon: 267 994 301 Fax: 272 936 383 E-mail: Pavel.komarek@sfzp.cz Katerina.vargova@sfzp.cz ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb.,

Více

Pravidla pro poskytnutí grantu na podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících na území MČ Praha 1 v oblasti sportu pro rok 2015

Pravidla pro poskytnutí grantu na podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících na území MČ Praha 1 v oblasti sportu pro rok 2015 Pravidla pro poskytnutí grantu na podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících na území MČ Praha 1 v oblasti sportu pro rok 2015 I. Úvodní ustanovení 1. Grant městské části Praha 1 na

Více

Úplné znění podmínek soutěže FIAT Získejte tankovací kartu

Úplné znění podmínek soutěže FIAT Získejte tankovací kartu Úplné znění podmínek soutěže FIAT Získejte tankovací kartu 1. Předmět 1.1. Tento dokument obsahuje výhradní a úplnou úpravu pravidel soutěže FIAT Získejte tankovací kartu (dále jako soutěž ). Tato pravidla

Více

Podmínky akce RUN IN COLORS TYTO SMLUVNÍ PODMÍNKY SE VZTAHUJÍ NA BĚŽECKOU AKCI RUN IN COLORS, KTERÁ SE USKUTEČNÍ DNE 20. 9. 2015 V PARDUBICÍCH.

Podmínky akce RUN IN COLORS TYTO SMLUVNÍ PODMÍNKY SE VZTAHUJÍ NA BĚŽECKOU AKCI RUN IN COLORS, KTERÁ SE USKUTEČNÍ DNE 20. 9. 2015 V PARDUBICÍCH. Podmínky akce RUN IN COLORS TYTO SMLUVNÍ PODMÍNKY SE VZTAHUJÍ NA BĚŽECKOU AKCI RUN IN COLORS, KTERÁ SE USKUTEČNÍ DNE 20. 9. 2015 V PARDUBICÍCH. Pořadatelem a organizátorem (dále jen organizátor ) běžecké

Více

Závazné smluvní podmínky pro účast klienta na programu krabičkuj

Závazné smluvní podmínky pro účast klienta na programu krabičkuj Závazné smluvní podmínky pro účast klienta na programu krabičkuj I. Vymezení pojmů Společnost zapsána dne 17. února 2010 v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze oddílu B, vložka 15969, zastoupena

Více

Pravidla a podmínky grantového řízení Městské části Praha 21 v oblasti sociálních služeb pro rok 2014.

Pravidla a podmínky grantového řízení Městské části Praha 21 v oblasti sociálních služeb pro rok 2014. Pravidla a podmínky grantového řízení Městské části Praha 21 v oblasti sociálních služeb pro rok 2014. Městská část Praha 21 vyhlašuje grantový program pro rok 2014 na podporu dvou druhů sociálních služeb

Více

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace 2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace se sídlem Smetanovy sady 625, 769 01 Holešov jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou pro příjemce Operačního programu Vzdělávání

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce: Poradenství a zadavatelské činnosti pro veřejné zakázky při realizaci regionálních individuálních projektů, národních individuálních projektů a aktivní politiky

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Jan Rambousek Telefon: 267 994 559 Fax: 272 936 695 E-mail: jan.rambousek@sfzp.cz Datum: ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen

Více

ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE Orbitomat (dále jen pravidla )

ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE Orbitomat (dále jen pravidla ) ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE Orbitomat (dále jen pravidla ) Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže Orbitomat (dále jen soutěž ) na území České republiky a Slovenské republiky. Zkrácené

Více

Čl. I. Úvodní ustanovení

Čl. I. Úvodní ustanovení KARLOVARSKÝ KRAJ RADA KRAJE PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE NA PODPORU SPORTOVNÍCH AKTIVIT A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT DĚTÍ A MLÁDEŽE - ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Více

Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416 768 33 Morkovice

Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416 768 33 Morkovice Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416 768 33 Morkovice V Morkovicích 5.2.2015 Vážená paní, vážený pane, Základní škola Morkovice, příspěvková organizace se sídlem 17. listopadu

Více

S M L O U V A - VZOR

S M L O U V A - VZOR Příloha 11.8. Obecných pravidel S M L O U V A - VZOR o poskytnutí dotace statutárního města České Budějovice na kofinancování projektu podpořeného v rámci Dotačního programu města České Budějovice na podporu

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) Zakázka je zadávána v souladu s 21 odst. 1 písm. f)

Více

GRANTOVÝ PROGRAM Podpora sociálních aktivit 1. výzva pro rok 2014

GRANTOVÝ PROGRAM Podpora sociálních aktivit 1. výzva pro rok 2014 GRANTOVÝ PROGRAM Podpora sociálních aktivit 1. výzva pro rok 2014 Tato výzva se řídí Zásadami pro poskytování grantů města Třeboň Kontakt na administrátora: Mgr. Alena Zárubová, tel: 384342164, alena.zarubova@mesto-trebon.cz

Více

Ing. Libor Pavlíček Insolvenční správce

Ing. Libor Pavlíček Insolvenční správce Vyhlášení výběrového řízení na prodej nehmotného majetku z majetkové podstaty dlužníka KLASSA plus s.r.o., IČ: 62364111, K Rybníčkům 332, Otice, PSČ 747 81 I. 1. Ing. Libor Pavlíček (dále jen Insolvenční

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Tyto Podmínky platí pro internetové stránky www.polovinanebe.cz (dále jen stránky www.polovinanebe.cz ).

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Tyto Podmínky platí pro internetové stránky www.polovinanebe.cz (dále jen stránky www.polovinanebe.cz ). VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Všeobecná ustanovení Tyto Podmínky platí pro internetové stránky www.polovinanebe.cz (dále jen stránky www.polovinanebe.cz ). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu

Více

I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy

I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Slušovice uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami ve smyslu ustanovení 159 zákona č. 500/2004, správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Podmínky výběrového řízení

Podmínky výběrového řízení Podmínky výběrového řízení Společnost JIHLAVAN, a.s. se sídlem Jihlava, Znojemská 5594/54 (dále jen Vyhlašovatel ) tímto vyhlašuje veřejné výběrové řízení Prodej zbytného nemovitého majetku v areálu společnosti

Více

Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko

Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko Adresa pracoviště: Poděbradovo náměstí 1, Hlinsko, vchod B Č.j.: HL13255/2015/OIMM Spis. znak skart. znak/lhůta: 91.1-V/5 Vyřizuje: Petr Klinecký Tel.:

Více

Název veřejné zakázky: Rekonstrukce místních komunikací Janov nad Nisou - 2013. Zadavatel

Název veřejné zakázky: Rekonstrukce místních komunikací Janov nad Nisou - 2013. Zadavatel Výzva a Základní údaje zadávací dokumentace (dále jen ZÚZD) pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadanou jako VZMR dle zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o. 1. Společnost easyresearch.biz s.r.o., se sídlem Praha 2, Londýnská 18, IČ: 27259765, DIČ: CZ27259765, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

Značení výrobků. Zahraniční ekoznačky

Značení výrobků. Zahraniční ekoznačky Značení výrobků Tzv. ekospotřebitelství je v Evropě poměrně rozvinuté. K lepší orientaci zákazníka v záplavě výrobků byly vyvinuty systémy ekologického značení, tzv. ekoznačky, kterými jsou označeny výrobky

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE Zadavatel: Státní fond životního prostředí České republiky Sídlem: Kaplanova 1931/1, Praha 11 Chodov, PSČ: 148 00 Zastoupený: Ing. Františkem Krejčím, ředitelem

Více

IČ: 00831999 Petr Soldatek, starosta obce Kontaktní osoba zadavatele:

IČ: 00831999 Petr Soldatek, starosta obce Kontaktní osoba zadavatele: VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE podle pravidel Programu rozvoje venkova a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon ) NA STAVEBNÍ PRÁCE Rekonstrukce

Více

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnické osoba)

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnické osoba) Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnické osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná

Více

S T A N O V Y O B Č A N S K É H O S D R U Ž E N Í Č E S K Ý I N S T I T U T M A N A Ž E R Ů I N F O R M A Č N Í B E Z P E Č N O S T I ČIMIB STANOVY

S T A N O V Y O B Č A N S K É H O S D R U Ž E N Í Č E S K Ý I N S T I T U T M A N A Ž E R Ů I N F O R M A Č N Í B E Z P E Č N O S T I ČIMIB STANOVY S T A N O V Y O B Č A N S K É H O S D R U Ž E N Í Č E S K Ý I N S T I T U T M A N A Ž E R Ů I N F O R M A Č N Í B E Z P E Č N O S T I Č L Á N E K I. Ú V O D N Í U S T A N O V E N Í Společná činnost je

Více

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek)

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Veřejný zadavatel: Název: Město Vimperk Sídlem: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk Zastoupený: Ing. Jaroslava Martanová, starostka IČO: 00250805 vyhlašuje veřejnou

Více

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ):

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ): Příloha č. 2 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 409 zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku v platném znění I. Smluvní strany 1.1. Fakultní nemocnice Olomouc se sídlem: I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc Nová

Více

PRAVIDLA pro poskytování příspěvků z rozpočtu města (od 2013)

PRAVIDLA pro poskytování příspěvků z rozpočtu města (od 2013) Město Jeseník PRAVIDLA pro poskytování příspěvků z rozpočtu města (od 2013) I. Úvodní ustanovení 1. Poslání a cíle: Město Jeseník v rámci své samostatné působnosti v souladu se zákonem o obcích č. 128/2000

Více

ŽÁDOST (2015) o zařazení do programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností

ŽÁDOST (2015) o zařazení do programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností Identifikace žádosti PID ORP: vyplní ORP Identifikace žádosti PID MK: vyplní MK Obec s rozšířenou působností: Kraj: Ministerstvo kultury ČR, Maltézské náměstí 1, 118 11, Praha 1 Malá Strana, tel.: 257

Více

smlouva o marketingovém partnerství a zprostředkování v oblasti poskytování ubytovacích služeb

smlouva o marketingovém partnerství a zprostředkování v oblasti poskytování ubytovacích služeb Smluvní strany Poskytovatel : Sky club Brumlovka s.r.o. se sídlem : Vyskočilova 2, Praha 4, PSČ 140 00 korespondenční adresa : Na Příkopě 25, Praha 1, PSČ 110 00 DIČ : CZ47120479 Zapsaný : v OR vedeném

Více

Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace (Oznámení o zahájení zadávacího řízení)

Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace (Oznámení o zahájení zadávacího řízení) a prokázání kvalifikace (Oznámení o zahájení zadávacího řízení) I) Identifikační údaje zadavatele: Název: Město Vimperk IČ: 002 50 805 Sídlo: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk Zastoupený: Název: Městská

Více

Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm mimo území České republiky (Zahraniční fyzická osoba občan členského státu EU, EHP a Švýcarska)

Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm mimo území České republiky (Zahraniční fyzická osoba občan členského státu EU, EHP a Švýcarska) Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm mimo území České republiky (Zahraniční fyzická osoba občan členského státu EU, EHP a Švýcarska) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná

Více

Dohoda. Dohoda o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR (dále jen "Dohoda") Smluvní strany

Dohoda. Dohoda o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR (dále jen Dohoda) Smluvní strany Dohoda o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR (dále jen "Dohoda") I. Smluvní strany Název: Sídlo: Identifikační číslo: Regionální odbor SZIF: (dále jen "RO SZIF") Adresa: RO SZIF Brno Oprávněný

Více

Smlouva o poskytnutí účelové dotace grantu DOTXXXXXXX/20XX podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník )

Smlouva o poskytnutí účelové dotace grantu DOTXXXXXXX/20XX podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) Příloha č. 3 k usnesení Rady HMP ze dne 19. 8.2014 PID Stejnopis č. Vzor Smlouva o poskytnutí účelové dotace grantu DOTXXXXXXX/20XX podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen

Více

A/ Sportovní akce B/ Kulturní a spole enské akce

A/ Sportovní akce B/ Kulturní a spole enské akce GRANTOVÝ PROGRAM REGIONU HRANICKO pravidla na rok 2008 1. Úvod, cíl programu Grantový program regionu Hranicko vznikl na základě spolupráce Mikroregionu Hranicko, Hranické rozvojové agentury a významných

Více

Smlouva o partnerské spolupráci

Smlouva o partnerské spolupráci Smlouva o partnerské spolupráci Smluvní strany: 1. WideNet s.r.o. se sídlem: Palác Lucerna, Štěpánská 61, 116 02 Praha 1 IČ: 26767244 jednající jednatelem Vladimírem Vavrochem obchodní společnost WideNet

Více

Podmínky užívání služeb serveru TheMail.cz

Podmínky užívání služeb serveru TheMail.cz Podmínky užívání služeb serveru TheMail.cz (dále jen Podmínky ) I. Úvodní ustanovení a definice 1. Tyto Podmínky užívání služeb serveru themail.cz (dále i jen server ) stanoví práva a závazky uživatelů

Více