Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Žichlínek, konaného dne od 18:00 hodin.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Žichlínek, konaného dne 14. 2. 2012 od 18:00 hodin."

Transkript

1 Obec Ţichlínek Zastupitelstvo obce Ţichlínek Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Žichlínek, konaného dne od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Ţichlínek (dále téţ jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18,00 hodin starostou obce Otakarem Řehákem ( dále jako předsedající ). Předsedající schůze konstatoval, ţe informace o konání zasedání zastupitelstva podle 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Ţichlínek zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 6. do Současně byla zveřejněna na elektronické úřední desce. Předsedající schůze konstatoval, ţe zápis z předchozího zasedání byl zveřejněn na obou úředních deskách a originál zápisu byl podle 95 odst. 2 zákona o obcích uloţen na Obecním úřadu k nahlédnutí a nebylo k němu podáno námitek. Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) konstatoval, ţe přítomno je všech 9 členů zastupitelstva, takţe zastupitelstvo je usnášeníschopné ( 92 odst. 3 zákona o obcích). 1) Určení ověřovatelů a zapisovatele Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu Jana Skalického a Milana Schemberu a zapisovatelem předsedajícího. K návrhu nebyly vzneseny ţádné protinávrhy. Před hlasováním dal předsedající moţnost vyjádřit se přítomným občanům. Zastupitelstvo obce Ţichlínek určuje ověřovateli zápisu Jana Skalického a Milana Schemberu a zapisovatelem předsedajícího. Usnesení č. II.1043 bylo schváleno. 2) Schválení programu: Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce a vyzval členy zastupitelstva, zda má někdo návrhy na doplnění programu. Ţádné návrhy nebyly předneseny. Před hlasováním dal předsedající moţnost vyjádřit se přítomným občanům. Zastupitelstvo obce Ţichlínek schvaluje program zasedání dle Informace o konání zasedání. Usnesení č. II.1044 bylo schváleno. O slovo s přihlásil zastupitel Pavel Dařílek a oznámil, ţe jelikoţ se firma Pavel Dařílek s.r.o., jejímţ je majoritním vlastníkem, hodlá zúčastnit výběrového řízení na opravu a přístavbu místního sálu, tak na dobu projednávání bodu číslo 5) opustí jednání. 3) Rozpočtová změna č. 7/2011: Předsedající informoval o tom, ţe po prosincovém zasedání přišlo ještě oficiální přiznání dotace pro jednotku SDH toto není moţné zařadit do běţné úpravy rozpočtu, je jí nutno schválit samostatně. Před hlasováním dal předsedající moţnost vyjádřit se zastupitelům a přítomným občanům. Zastupitelstvo obce Ţichlínek schvaluje rozpočtovou změnu v rozpočtu obce na rok 2011 č. 7/2011 ze dne ve výši ,- Kč neinvestiční dotace pro Sbor dobrovolných hasičů obce. Usnesení č. II.1045 bylo schváleno. 4) Smlouva o nájmu pozemků a objektu firmě Služby Obce Žichlínek s.r.o.: Předsedající připomenul, ţe jej minulé zasedání pověřilo zaloţením obecní s.r.o. Společnost byla zaloţena notářským zápisem dne , následně byl v KB zřízen účet pro správu vkladů, na který byl

2 převeden vklad obce do základního kapitálu ve výši 200 tis.kč, byl vystaven Výpis z ţivnostenského rejstříku a bylo zaţádáno o zápis do Obchodního rejstříku. Zápis byl proveden tímto datem naše obecní s.r.o. vznikla. Poté byl účet pro správu vkladů překlopen na klasický běţný účet, byla zřízena datová schránka a elektronická spisová sluţba a na FÚ byla podána přihláška k registraci plátce daní. Návrh Smlouvy o nájmu pozemků pod a v okolí obecního sálu a části objektu č.p. 63 sepsala Mgr. Vernerová, správnost po stránce účetní a daňové ověřil daňový poradce Ing. Novák. Zastupitelé měli návrh k dispozici jiţ před jednáním, předsedající je seznámil s posledními dvěma drobnými úpravami a zeptal se, zda mají dotazy či připomínky nebylo tomu tak. Následně nabídl, ţe pokud to poţaduje alespoň jeden z přítomných, tak celé znění smlouvy přečte. Nikdo takový poţadavek nevznesl, přítomní neměli ani dotazy či připomínky. Zastupitelstvo obce Ţichlínek schvaluje Smlouvu o nájmu částí stavebních pozemků p.č. 80/1 a 80/2, stavebního pozemku p.č. 279, pozemku p.č. 355/1 a části objektu č.p. 63 uzavřenou mezi Obcí Ţichlínek a firmou Sluţby Obce Ţichlínek s.r.o. ve znění přílohy č.3 k tomuto zápisu a pověřuje místostarostu Radovana Filipa podpisem této smlouvy za Obec Ţichlínek.. Usnesení č. II.1046 bylo schváleno. 5) Jmenování komise pro hodnocení nabídek a stanovení výběrových kriterií pro výběrové řízení na zhotovitele obnovy společenského: Předsedající seznámil přítomné s tím, ţe na provedení výběrového řízení na zhotovitele obnovy a rozšíření sálu jménem zadavatele čili obecní s.r.o. sjednal firmu JUSTITIA, s.r.o. Ostrava, která pro obec organizovala výběrové řízení na Maniny I. V současné době se dokončuje zadávací dokumentace, toto zasedání by mělo jednateli obecní s.r.o. doporučit, jaká by měl stanovit hodnotící kriteria pro výběr nejvhodnější nabídky a jejich váhy (=důleţitost) a koho by měl jmenovat do komise pro otevírání obálek, posouzení nabídek a návrh na výběr nejvhodnější nabídky. Mgr. Křesálek z firmy JUSTITIA jako nejčastější kriteria u podobných akcí doporučil nabídkovou cenu, délku záruční doby, lhůtu pro nástup na odstranění záruční vady bránící uţívání díla a to samé pro vadu nebránící uţívání díla. Předsedající uvedl, pro nás je důleţité rychlé dokončení této akce, proto doporučuje dát mezi kriteria celkovou dobu realizace. V následující rozpravě k tomuto bodu byla probírána nejen hodnotící kriteria, ale i další podmínky zadávací dokumentace. Bylo dohodnuto sjednání 5%-ního zádrţného na dobu záruční lhůty, předloţení seznamu referenčních akcí s uvedením realizačních cen, povolení max. 30% subdodávek na HSW. Z důvodu doplnění zádrţného bylo navrţeno vypustit kriterium pro vady nebránící uţívání díla. Před hlasováním dal předsedající moţnost vyjádřit se zastupitelům a přítomným občanům. Zastupitelstvo obce Ţichlínek doporučuje jednateli firmy Sluţby Obce Ţichlínek s.r.o. stanovit kriteria a jejich váhy pro výběr nejvhodnější nabídky u výběrového řízení na akci Oprava a přístavba společenského sálu k.ú. Ţichlínek, objekt č. p. 63 takto: nabídková cena (váha 60%), počet dnů realizace díla (20%), délka záruční doby (10%), lhůta pro nástup na odstranění záruční vady bránící uţívání díla (10%). Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0 Usnesení č. II.1047 bylo schváleno. Ke sloţení komise předsedající uvedl, ţe by v ní mohl být Mgr. Křesálek z firmy JUSTITIA. Kdyţ v komisi nebude, tak se stejně jejího jednání zúčastní jako nečlen, aby dohlédl na formálně a právně bezchybný průběh jednání. Je to člověk, který je v této problematice zběhlý, nemá nic proti tomu, aby v komisi byl. Dále uvedl, ţe nejčastěji bývají členy zástupci zadavatele (v našem případě to není nutné), projektant a, kdyţ jde v podstatě o obecní zakázku, tak odborníci ze zastupitelstva i mimo něj. Postupně byli navrţeni: Mgr. Křesílek Vlastimil, Schembera Milan, Šenkýř Michal, Ing. Řehák Otakar, Ing. Němec Antonín (projektant), Ing. Skalická Hana, Tareš Josef (jmenování nepřijal) a Syrový Petr. Před hlasováním dal předsedající moţnost vyjádřit se zastupitelům a přítomným občanům. Zastupitelstvo obce Ţichlínek doporučuje jednateli firmy Sluţby Obce Ţichlínek s.r.o. stanovit komisi pro otevírání obálek, posouzení nabídek a návrh na výběr nejvhodnější nabídky u výběrového řízení na 2

3 akci Oprava a přístavba společenského sálu k.ú. Ţichlínek, objekt č. p. 63 ve sloţení Mgr. Křesálek Vlastimil, Schembera Milan, Šenkýř Michal, Ing. Řehák Otakar, Ing. Němec Antonín, Ing. Skalická Hana, Syrový Petr. Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0 Usnesení č. II.1048 bylo schváleno. Dále předsedající uvedl, ţe ještě jedna záleţitost věcně spadá do tohoto bodu jednání. Mgr. Křesálek upozornil, ţe kromě toho, ţe vypsání výběrového řízení musí byt zveřejněno na profilu zadavatele, je ze zákona povinnost pět firem oslovit přímo o předloţení nabídky. Postupně byly navrţeny firmy: Pavel Dařílek, s.r.o., Zdenek Tejkl, Albrechtice, A.B.V. spol. s r.o. Ústí nad Orlicí, SAPA LPJ, spol. s r.o. Vysoké Mýto a Ing. Jan Matoušek AGROSTAV Jevíčko. Před hlasováním dal předsedající moţnost vyjádřit se zastupitelům a přítomným občanům. Zastupitelstvo obce Ţichlínek doporučuje jednateli firmy Sluţby Obce Ţichlínek s.r.o. přímo oslovit o podání nabídky do výběrového řízení na akci Oprava a přístavba společenského sálu k.ú. Ţichlínek, objekt č. p. 63 firmy Pavel Dařílek, s.r.o., Zdenek Tejkl, Albrechtice, A.B.V. spol. s r.o. Ústí nad Orlicí, SAPA LPJ, spol. s r.o. Vysoké Mýto, Ing. Jan Matoušek AGROSTAV Jevíčko. Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0 Usnesení č. II.1049 bylo schváleno. 6) Zprávy výborů o provedených kontrolách: Předsedající vyzval předsedy výborů, aby přítomné seznámili s výsledky kontrol provedených v roce 2011, s nimiţ zatím zastupitelstvo nebylo seznámeno. Ing. Hana Skalická přednesla výsledky dvou kontrol. Závěr první zaměřené na prověření plnění schváleného rozpočtu obce k 30. září 2011 zní: Kontrolní výbor neshledal v plnění rozpočtu obce k 30. září 2011 žádné nedostatky. Není nutno přijímat nápravná opatření. Závěr druhé zaměřené na prověření plnění usnesení Zastupitelstva obce přijatých v roce 2011 zní: Kontrolní výbor neshledal v plnění usnesení Zastupitelstva obce přijatých v roce 2011 žádné nedostatky. Plnění usnesení XI.1035, XII.1041 a XII.1042 bude zahrnuto do následující kontroly. Není nutno přijímat nápravná opatření. Milan Schembera přednesl výsledky kontroly, která měla za úkol zjistit dodrţování směrnice o zadávání podlimitních zakázek její závěr zní: Finanční výbor neshledal ze strany starosty obce žádné protiprávní jednání anebo jednání, které by mohlo jiným způsobem poškodit Obec Žichlínek. Předsedající poděkoval a dal moţnost vyjádřit se zastupitelům a přítomným občanům. 7) Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2011: Předsedající seznámil přítomné s tím, ţe dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím je naší povinností zveřejnit do 1. března následujícího roku Výroční zprávu o činnosti Obce Ţichlínek v roce 2011 v oblasti poskytování. Předsedající zprávu přečetl a před hlasováním dal moţnost vyjádřit se zastupitelům a přítomným občanům. Zastupitelstvo obce Ţichlínek schvaluje Výroční zprávu o činnosti Obce Ţichlínek v roce 2011 v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Usnesení č. II.1050 bylo schváleno. 8) Výsledek hospodaření školského zařízení za rok 2011: Předsedající předal slovo ředitelce ZŠ a MŠ Mgr. Radomíře Divíškové, která přítomné seznámila s výsledkem hospodaření školského zařízení v roce V závěru své zprávy poţádala, aby nevyčerpané prostředky ve výši 9 017,57 Kč byly převedeny do rezervního fondu ZŠ a MŠ.. Předsedající následně přečetl zápis z následné finanční kontroly, která byla jako povinnost zřizovatele ve školském zařízení provedena. Z diskuse k tomuto bodu vzešel poţadavek pokusit se řešit nadstav dětí v MŠ. Před hlasováním dal předsedající moţnost vyjádřit se zastupitelům a přítomným občanům k tomuto bodu jednání. 3

4 Zastupitelstvo obce Ţichlínek schvaluje výsledek školského zařízení za rok 2011 se skutečným čerpáním příspěvku obce ,- Kč. Nevyčerpané prostředky ve výši 9 017,57 Kč budou převedeny do rezervního fondu ZŠ a MŠ. Usnesení č. II.1051 bylo schváleno. 9) Informace o příjmech a výdajích za měsíc leden: Předsedající uvedl, ţe výsledky v běţném rozsahu nemá k dispozici, protoţe u pouţívaného účetního programu autor před uzavřením předchozího roku nedoporučuje pořizovat nová data. Takţe uvedl pouze základní informace: k 1.1. jsme měli na běţném účtu tis.kč, k tis.kč. Daňové příjmy za leden činily 641 tis.kč, coţ je dokonce o 18 tis.kč více neţ vloni, takţe zatím uspokojivé. Hlavní vliv na nárůst zůstatku mělo plnění za poţár sálu od HVP ve výši tis.kč. Ve výdajích byl mimořádný pouze doplatek firmě Němec-projekce s.r.o. za projektovou dokumentaci ve výši 94,4 tis.kč, jinak jsou hrazeny pouze běţné výdaje. Ţádné dotazy ani připomínky nebyly. 10) Návrh finančního plánu firmy Služby Obce Žichlínek s.r.o. na rok 2012: Nejprve předsedající vysvětlil, jak to bude mezi obcí a plánu firmy Sluţby Obce Ţichlínek s.r.o. (SOŢ) fungovat. SOŢ si vezme úvěr, zrealizuje investici na sále, bude provozovat sál a bude splácet úvěr a úroky z něho. Samozřejmě příjmy (i kdyţ sál budeme muset více vyuţívat) nepokryjí ani náklady, natoţ splátky úvěru. Rozdíl bude hradit obec ve dvou formách: na dokrytí provozních nákladů bude jako běţný provozní výdaj poskytovat SOŢ dotaci a část nákladů na investici a vybavení nepokrytých úvěrem a část splátek úvěru nepokrytou odpisy budou krýt vklady do vlastního kapitálu SOŢ, coţ je kapitálový výdaj. Z dosavadních znalosti byly naplánovány provozní výdaje roku 2012 ve výši 350 tis.kč, jde ale téměř kompletně o náklady, které by při neexistenci SOŢ hradila obec. Z důvodu výstavby provozní příjmy nebudou zřejmě ţádné, takţe dotace od obce bude rovněţ 350 tis.kč. Vklady do vlastního kapitálu plánujeme ve výši 2 mil.kč, zbytek nákladů na obnovu sálu a jeho vybavení bude kryt bankovním úvěrem. Na závěr tohoto bodu dal předsedající moţnost vyjádřit se zastupitelům a přítomným občanům. 11) Návrh rozpočtu obce na rok 2012 a rozpočtového výhledu do roku 2016: Předsedající uvedl, ţe návrh rozpočtu na tento rok je přibliţně takový, jak jsme jej jiţ probírali, rozdíl je v paragrafu v příjmech tam dříve bylo nájemné od jednotlivých organizátorů akcí, nyní tam bude nájemné od našeho s.r.o., ve výdajích byly dřív energie a další náklady provozu sálu, teď tam bude dotace firmě SOŢ. Základní parametry návrhu rozpočtu roku 2012 tedy jsou: převod z roku 2011 = tis.kč, celkové rozpočtované příjmy 2012 = tis.kč, celkové rozpočtované výdaje 2012 = tis.kč, z toho investice a větší opravy = tis.kč, rozpočtovaný zůstatek ke konci roku 2012 = 250 tis.kč. Před hlasováním dal předsedající moţnost vyjádřit se zastupitelům a přítomným občanům k tomuto bodu jednání. Zastupitelstvo obce Ţichlínek schvaluje návrh rozpočtu obce na rok 2012 v předloţeném znění. Usnesení č. II.1052 bylo schváleno. K rozpočtovému výhledu předsedající konstatoval, ţe z důvodu značné investice do sálu a následného splácení úvěru jsou moţnosti na realizaci dalších projektů značně omezené (od příštího roku cca 1,6 mil.kč ročně. Z následující rozpravy vyplynuly tyto návrhy na akce do rozpočtového výhledu: opravy místních komunikací, tréninkové umělé hřiště (bylo jiţ v předchozím výhledu), příprava dalších stavebních parcel, výměna oken v obecních bytech a tribuna na fotbalové hřiště. Před hlasováním dal předsedající moţnost vyjádřit se zastupitelům a přítomným občanům k tomuto bodu jednání. Zastupitelstvo obce Ţichlínek schvaluje návrh rozpočtového výhledu obce období 2012 aţ 2016 v předloţeném a na tomto jednání upřesněném znění. Usnesení č. II.1053 bylo schváleno. 4

5 12) Stanovisko obce k dokumentaci vlivů na životní prostředí akce Silnice I/43 v úseku R35 Lanškroun: Předsedající předal slovo Milanu Schemberovi, který jako člen dopravní komise v Lanškrouně má o uvedené akci nejvíce informací, takţe mohl seznámit přítomné s vývojem variant vedení silnice I/43 a obchvatu Lanškrouna. Z následné dlouhé rozpravy vyplynulo, ţe pro občany obce jsou absolutně nepřijatelné navrhované trasy silnice I/43 hlavně svou blízkostí k zástavbě a dále pak tím, ţe jsou vedeny hlavní rozvojovou oblastí obsaţenou ve schváleném územním plánu obce. Byl formulován návrh usnesení a před hlasováním dal předsedající ještě jednou moţnost vyjádřit se zastupitelům a přítomným občanům k tomuto bodu jednání. Zastupitelstvo obce Ţichlínek nesouhlasí s vedením silnice I/43 v úseku R35 Lanškroun katastrálním územím Obce Ţichlínek. Z tohoto důvodu je jakékoliv vyjádření k Dokumentaci hodnocení vlivů na ţivotní prostředí Silnice I/43 v úseku R35 Lanškroun bezpředmětné. Usnesení č. II.1054 bylo schváleno. 13) Prodej pozemku p.č. 650/21: Předsedající informoval přítomné o tom, ţe se chystá prodej další parcely. Od 24. ledna do 9. února 2012 byl zveřejněn záměr prodat parcelu č. 650/21 v lokalitě Maniny I. K vyvěšenému záměru se nikdo nevyjádřil, takţe je moţno přistoupit ke schválení prodeje této parcely. Před hlasováním dal předsedající moţnost vyjádřit se zastupitelům a přítomným občanům k tomuto bodu jednání. Zastupitelstvo obce Ţichlínek schvaluje prodej pozemku p.č. 650/21 - trvalý travní porost o výměře m 2 manţelům Bc. Františku Klamtovi a Janě Klamtové, oba bytem Lanškroun, Havlíčkova 741, za celkovou cenu ,- Kč. U kupní smlouvy bude uplatněno předkupní právo ve prospěch Obce Ţichlínek v rozsahu stanoveném Zastupitelstvem obce a uplatňovaném u všech prodejů pozemků v majetku obce k výstavbě rodinných domů. Kupující dále uhradí poplatek za návrh na vklad do KN a náklady spojené se zhotovením smluv. Návrh na vklad do KN bude obcí podán po úhradě celkové ceny za pozemek kupujícími. Usnesení č. II.1055 bylo schváleno. 14) Ostatní finanční a majetkoprávní záležitosti: Předsedající seznámil přítomné s tím, ţe Povodí Moravy bude realizovat akci Vybudování komplexního automatického monitoringu poldru Ţichlínek na toku Moravská Sázava. V našem katastru půjde o tři zařízení, jedno na Lukovském potoce u silničního mostu u kafilérie, jedno na dolním konci před lávkou u rychty a jedno pod výpustí poldru. Obecních pozemků se týkají první dvě, na Lukovském potoce potřebují našimi pozemky přivést NN z trafa proti kafilérii, u rychty také, ale tam navíc bude stát část limnigrafické stanice a chodník k ní na našem pozemku. Předsedající přečetl vyjádření k existenci našich sítí v daných lokalitách a k akci jako takové, které dával pro potřeby stavebního řízení. Nyní nás Povodí Moravy ţádá o uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby. Plocha našich pozemků pod stanicí a chodníkem je 16 m 2, celková délka vedení pod našimi pozemky 131 m, úhrada za zřízení věcného břemene je v návrhu smlouvy 10 tis.kč. Před hlasováním dal předsedající moţnost vyjádřit se zastupitelům a přítomným občanům k této záleţitosti. Zastupitelstvo obce Ţichlínek uděluje právo provést stavbu a schvaluje zřízení věcného břemene k projektu Vybudování komplexního automatického monitoringu poldru Ţichlínek na toku Moravská Sázava v rozsahu a za podmínek stanovených v návrhu Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby vypracovaném firmou Povodí Moravy, s.p. Usnesení č. II.1056 bylo schváleno. Předsedající uvedl, ţe na základě změny stravného stanoveného Vyhláškou 429/2011 Sb. je nutno dodatkem upravit i směrnici naší obce. Přečetl dodatek a před hlasováním dal předsedající moţnost vyjádřit se zastupitelům a přítomným občanům k této záleţitosti. 5

6 Zastupitelstvo obce Ţichlínek schvaluje dodatek č.4 ke Směrnici o poskytování stravného pracovníkům Obecního úřadu Ţichlínek, uvolněným a neuvolněným členům zastupitelstva obce Ţichlínek. Usnesení č. II.1057 bylo schváleno. Předsedající přečetl a předloţil zastupitelům vyúčtování dotací přijatých v roce 2011, které předloţily dotované sloţky a organizace. Před hlasováním dal předsedající moţnost vyjádřit se zastupitelům a přítomným občanům k této záleţitosti. Zastupitelstvo obce Ţichlínek schvaluje vyúčtování dotací poskytnutých v roce 2011 Mysliveckému sdruţení, Tělovýchovné jednotě a Sboru dobrovolných hasičů. Usnesení č. II.1058 bylo schváleno. 15) Diskuse: Řehák přečetl zprávu o trestné činnosti v obci za rok Marek nefungující zimní údrţba na UK 1. Nápravu zajistí starosta. Tareš úprava náhonu mezi silnicí a Urbánkovými. Starosta: v minulém roce nebylo dotaţeno do konce, letos bude dokončeno. Tareš nutnost řešit parkování naproti faře na trávě. Šenkýř nutnost řešit nepřehlednou situaci na MK III/14 u Frgalů. Zlámalová nutnost řešit chybějící kryty na vpustích za č.p. 90 a u č.p Zlámalová nutnost řešit podemletý břeh řeky u č.p Starosta osloví Povodí Moravy. Zlámalová poţadavek dávat veškerá hlášení na obecní stránky. Zajistí starosta. Syrový nevhodné řešení jízdních řádů na dolním konci pro školáky. Starosta uvedl, ţe tyto připomínky jiţ OREDU předal. Lze dávat další připomínky, bude další kolo úprav JŘ. Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 21, 37 hodin. Přílohy zápisu: 1) Prezenční listina 2) Zveřejněná informace o konání zasedání podle 93 odst. 1 zákona o obcích 3) Schválený text Smlouvy o nájmu Zápis byl vyhotoven dne: Zapisovatel: Ověřovatelé:... dne dne... Starosta:... dne... Razítko obce: 6

Zápis z řádného jednání Rady města Úvaly č. R- 19/2012

Zápis z řádného jednání Rady města Úvaly č. R- 19/2012 Zápis z řádného jednání Rady města Úvaly č. R- 19/2012 které se konalo ve středu 19. 12. 2012 od 18:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni: Členové rady města : Tajemník MěÚ: MUDr. Jan Šťastný

Více

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku Přítomni: MUDr. Dercová Jaroslava, Kvasnička Libor, Ing. Sudek Martin, Ing. Šimůnek Jan, Hruška Jan, Tichý Roman, Ing.

Více

Zápis č. 20/2014 o průběhu veřejného zasedání Zastupitelstva obce Česká, konaného dne 10.3.2014 v 19.00 hod. v zasedací místnosti obecní sokolovny.

Zápis č. 20/2014 o průběhu veřejného zasedání Zastupitelstva obce Česká, konaného dne 10.3.2014 v 19.00 hod. v zasedací místnosti obecní sokolovny. Zápis č. 20/2014 o průběhu veřejného zasedání Zastupitelstva obce Česká, konaného dne 10.3.2014 v 19.00 hod. v zasedací místnosti obecní sokolovny. Starostka Ing. Jana Chiniová, předsedající veřejného

Více

MĚSTO KOLÍN Výsledky projednání Zastupitelstva města Kolína z III. zasedání konaného dne 30.03.2015.

MĚSTO KOLÍN Výsledky projednání Zastupitelstva města Kolína z III. zasedání konaného dne 30.03.2015. MĚSTO KOLÍN Výsledky projednání Zastupitelstva města Kolína z III. zasedání konaného dne 30.03.2015. Usnesení č. 67/2015 90/2015 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodů dodržení

Více

Zápis z IV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 10. února 2015, od 17,00 hodin

Zápis z IV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 10. února 2015, od 17,00 hodin 1) Zahájení zasedání zastupitelstva Zápis z IV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 10. února 2015, od 17,00 hodin Zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka (dále též jako zastupitelstvo

Více

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice

Více

Zápis z 1. zasedání zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 15. 2. 2012 v zasedací místnosti městyse

Zápis z 1. zasedání zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 15. 2. 2012 v zasedací místnosti městyse Zápis z 1. zasedání zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 15. 2. 2012 v zasedací místnosti městyse Přítomni: Bc. David J. Klíma, Mgr. Vladimír Svatoň, MUDr. Jana Srbová, Václava Soupírová, Karel

Více

Z Á P I S. o průběhu šestnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. června 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice

Z Á P I S. o průběhu šestnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. června 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Z Á P I S o průběhu šestnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. června 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Počet přítomných členů Zastupitelstva obce Soběšovice:

Více

Z á p i s z 18. zasedání zastupitelstva města Nové Město pod Smrkem konaného dne 23. září 2009

Z á p i s z 18. zasedání zastupitelstva města Nové Město pod Smrkem konaného dne 23. září 2009 Z á p i s z 18. zasedání zastupitelstva města Nové Město pod Smrkem konaného dne 23. září 2009 Přítomni: Ing. Pavel Smutný, Mgr. Yveta Svobodová, p. Lukáš Novotný, p. Jan Selnekovič, p. Pavel Malý, pí

Více

Z Á P I S z 6. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou, konaného dne 18. 06. 2014

Z Á P I S z 6. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou, konaného dne 18. 06. 2014 Z Á P I S z 6. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou, konaného dne 18. 06. 2014 Ověřovatelé: Marie Jégrová Jaroslav Šplíchal Náhradník: Zapisovatelka: Ing. Jana Skalická

Více

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 13 z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

* * * Volba ověřovatelů zápisu a schválení programu zasedání č. 6/2015

* * * Volba ověřovatelů zápisu a schválení programu zasedání č. 6/2015 Zápis č. 6/2015 o průběhu veřejného zasedání Zastupitelstva obce Česká, konaného dne 27. dubna 2015 v 17.30 hod. v zasedací místnosti obecní sokolovny. Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Česká (dále

Více

METODICKÉ DOPORUČENÍ K ČINNOSTI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ

METODICKÉ DOPORUČENÍ K ČINNOSTI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ ODBOR DOZORU A KONTROLY VEŘEJNÉ SPRÁVY METODICKÉ DOPORUČENÍ K ČINNOSTI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ 9 Nejčastější nedostatky při výkonu samostatné působnosti obcí podle právního stavu k 1. 1. 2013 1 ODBOR

Více

Z Á P I S č. 2. 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 15. 12. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 2. 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 15. 12. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 2 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 15. 12. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program (v konečné projednávané podobě): 1) Technický bod schválení

Více

Zápis z 7. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 12. 9. 2011 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici

Zápis z 7. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 12. 9. 2011 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici Zápis z 7. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 12. 9. 2011 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici Přítomni : dle presenční listiny Omluveni : --- Neomluveni : --- Na začátku jednání

Více

Zápis. ze zasedání zastupitelstva obce Láz. konaného 4. 3. 2015 od 18 hod

Zápis. ze zasedání zastupitelstva obce Láz. konaného 4. 3. 2015 od 18 hod Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Láz konaného 4. 3. 2015 od 18 hod Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Láz (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:00 hodin starostou

Více

Zápis 5/2011 z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 16. března 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně.

Zápis 5/2011 z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 16. března 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Zápis 5/2011 z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 16. března 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Přítomni: dle prezenční listiny příloha č. 1 Zasedání zastupitelstva Obce

Více

Ověřovatelé zápisu: Starostka navrhla ověřovatele zápisu pana Josefa Vodičku a pana Pavla Vodičku.

Ověřovatelé zápisu: Starostka navrhla ověřovatele zápisu pana Josefa Vodičku a pana Pavla Vodičku. ZÁ P1 S Č. 7/2014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Tetěice, které se konalo v úterý dne 5. 8. 2014 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Přítomni: paní Ing. Soňa Štossová, Ph.D., pánové

Více

Zápis č. 20. Přítomni: Ing. Pavel Doubek, Ing. Milan Kelich, Miluše Némethová, Bc. Jana Nová, Jiří Süsmilich, Eva Švadlenová. Omluven: Pavel Ševčík

Zápis č. 20. Přítomni: Ing. Pavel Doubek, Ing. Milan Kelich, Miluše Némethová, Bc. Jana Nová, Jiří Süsmilich, Eva Švadlenová. Omluven: Pavel Ševčík Zápis č. 20 z 20. zasedání Zastupitelstva městyse Stádlec (dále jen zastupitelstvo) konaného dne 10. prosince 2013 od 17.00 hod. v zasedací místnosti v Úřadu městyse Stádlec čp. 150, Přítomni: Ing. Pavel

Více

Zápis ze 17. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice

Zápis ze 17. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice Zápis ze 17. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice konaného dne 8. 6. 2015 od 14.00 hod. Zúčastnění: starosta Ing. Miloš Růžička, zástupce starosty Martin Lonek, radní Ing. Tomáš Dvořák, radní Ing.

Více

Výsledky projednání Rady města Kolína ze 146. schůze konané dne 02.06.2014. Usnesení č. 146/2691/2014 146/2742/2014

Výsledky projednání Rady města Kolína ze 146. schůze konané dne 02.06.2014. Usnesení č. 146/2691/2014 146/2742/2014 Výsledky projednání Rady města Kolína ze 146. schůze konané dne 02.06.2014. Usnesení č. 146/2691/2014 146/2742/2014 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodů dodržení přiměřenosti

Více

Zápis. o průběhu 8. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 16.09.2013 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov

Zápis. o průběhu 8. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 16.09.2013 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov Město Z b ý š o v, Masarykova 248, 664 11 Zbýšov Zápis o průběhu 8. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 16.09.2013 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov 1. A Určení ověřovatelů a zapisovatele,

Více

OTNICKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO ČTVRTLETNÍK OBECNÍHO ÚŘADU V OTNICÍCH. 13. ročník 13. října 2008. Pohled na lokalitu Poltňa z roku 1952

OTNICKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO ČTVRTLETNÍK OBECNÍHO ÚŘADU V OTNICÍCH. 13. ročník 13. října 2008. Pohled na lokalitu Poltňa z roku 1952 OTNICKÝ ZPRAVODAJ 33 ČÍSLO ČTVRTLETNÍK OBECNÍHO ÚŘADU V OTNICÍCH 13. ročník 13. října 2008 Pohled na lokalitu Poltňa z roku 1952 a současný pohled na nově budovaný rybník v této lokalitě. 2 Z obsahu: Do

Více

Z Á P I S č. 18. z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 18. z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 18 z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Zápis. Praha Vinoř, č.j. 1694 /2011

Zápis. Praha Vinoř, č.j. 1694 /2011 Praha Vinoř, č.j. 1694 /2011 Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Vinoř, konaného dne 8.9. 2011 v 18.00 hodin ve společenské místnosti v Chaltické ulici č.p. 539, Praha-Vinoř s tímto navrženým programem:

Více

Z Á P I S. o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice

Z Á P I S. o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Z Á P I S o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Počet přítomných členů Zastupitelstva obce Soběšovice:

Více

Z Á P I S. o průběhu třináctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. září 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice

Z Á P I S. o průběhu třináctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. září 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Z Á P I S o průběhu třináctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. září 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Počet přítomných členů Zastupitelstva obce Soběšovice: 12

Více

MĚSTO ČESKÝ BROD ZÁPIS

MĚSTO ČESKÝ BROD ZÁPIS MĚSTO ČESKÝ BROD ZÁPIS 6. řádné zasedání zastupitelstva města, konané dne 10.06.2015 v 18:00 v obřadní síni českobrodské radnice (anonymizovaná verze) Přítomni Borovská Gabriela, MUDr. Drahoňovská Irena,

Více

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 20.05. 2015 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 20.05. 2015 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Z á p i s č. 3 ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 20.05. 2015 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p.krédl,,p.halák,, p.novák,.p. Pelikán,p.

Více

Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní Odbor interního auditu a kontroly. číslo jednací KU2L 42306/2014. Zpráva č.

Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní Odbor interního auditu a kontroly. číslo jednací KU2L 42306/2014. Zpráva č. Krajský úřad Zlínského kraje Klasifikace: chráněný dokument Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní Odbor interního auditu a kontroly cesty na řece Moravě Oddělení kontrolní Masarykovo nám. č. 19

Více