Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Žichlínek, konaného dne od 18:00 hodin.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Žichlínek, konaného dne 14. 2. 2012 od 18:00 hodin."

Transkript

1 Obec Ţichlínek Zastupitelstvo obce Ţichlínek Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Žichlínek, konaného dne od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Ţichlínek (dále téţ jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18,00 hodin starostou obce Otakarem Řehákem ( dále jako předsedající ). Předsedající schůze konstatoval, ţe informace o konání zasedání zastupitelstva podle 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Ţichlínek zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 6. do Současně byla zveřejněna na elektronické úřední desce. Předsedající schůze konstatoval, ţe zápis z předchozího zasedání byl zveřejněn na obou úředních deskách a originál zápisu byl podle 95 odst. 2 zákona o obcích uloţen na Obecním úřadu k nahlédnutí a nebylo k němu podáno námitek. Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) konstatoval, ţe přítomno je všech 9 členů zastupitelstva, takţe zastupitelstvo je usnášeníschopné ( 92 odst. 3 zákona o obcích). 1) Určení ověřovatelů a zapisovatele Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu Jana Skalického a Milana Schemberu a zapisovatelem předsedajícího. K návrhu nebyly vzneseny ţádné protinávrhy. Před hlasováním dal předsedající moţnost vyjádřit se přítomným občanům. Zastupitelstvo obce Ţichlínek určuje ověřovateli zápisu Jana Skalického a Milana Schemberu a zapisovatelem předsedajícího. Usnesení č. II.1043 bylo schváleno. 2) Schválení programu: Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce a vyzval členy zastupitelstva, zda má někdo návrhy na doplnění programu. Ţádné návrhy nebyly předneseny. Před hlasováním dal předsedající moţnost vyjádřit se přítomným občanům. Zastupitelstvo obce Ţichlínek schvaluje program zasedání dle Informace o konání zasedání. Usnesení č. II.1044 bylo schváleno. O slovo s přihlásil zastupitel Pavel Dařílek a oznámil, ţe jelikoţ se firma Pavel Dařílek s.r.o., jejímţ je majoritním vlastníkem, hodlá zúčastnit výběrového řízení na opravu a přístavbu místního sálu, tak na dobu projednávání bodu číslo 5) opustí jednání. 3) Rozpočtová změna č. 7/2011: Předsedající informoval o tom, ţe po prosincovém zasedání přišlo ještě oficiální přiznání dotace pro jednotku SDH toto není moţné zařadit do běţné úpravy rozpočtu, je jí nutno schválit samostatně. Před hlasováním dal předsedající moţnost vyjádřit se zastupitelům a přítomným občanům. Zastupitelstvo obce Ţichlínek schvaluje rozpočtovou změnu v rozpočtu obce na rok 2011 č. 7/2011 ze dne ve výši ,- Kč neinvestiční dotace pro Sbor dobrovolných hasičů obce. Usnesení č. II.1045 bylo schváleno. 4) Smlouva o nájmu pozemků a objektu firmě Služby Obce Žichlínek s.r.o.: Předsedající připomenul, ţe jej minulé zasedání pověřilo zaloţením obecní s.r.o. Společnost byla zaloţena notářským zápisem dne , následně byl v KB zřízen účet pro správu vkladů, na který byl

2 převeden vklad obce do základního kapitálu ve výši 200 tis.kč, byl vystaven Výpis z ţivnostenského rejstříku a bylo zaţádáno o zápis do Obchodního rejstříku. Zápis byl proveden tímto datem naše obecní s.r.o. vznikla. Poté byl účet pro správu vkladů překlopen na klasický běţný účet, byla zřízena datová schránka a elektronická spisová sluţba a na FÚ byla podána přihláška k registraci plátce daní. Návrh Smlouvy o nájmu pozemků pod a v okolí obecního sálu a části objektu č.p. 63 sepsala Mgr. Vernerová, správnost po stránce účetní a daňové ověřil daňový poradce Ing. Novák. Zastupitelé měli návrh k dispozici jiţ před jednáním, předsedající je seznámil s posledními dvěma drobnými úpravami a zeptal se, zda mají dotazy či připomínky nebylo tomu tak. Následně nabídl, ţe pokud to poţaduje alespoň jeden z přítomných, tak celé znění smlouvy přečte. Nikdo takový poţadavek nevznesl, přítomní neměli ani dotazy či připomínky. Zastupitelstvo obce Ţichlínek schvaluje Smlouvu o nájmu částí stavebních pozemků p.č. 80/1 a 80/2, stavebního pozemku p.č. 279, pozemku p.č. 355/1 a části objektu č.p. 63 uzavřenou mezi Obcí Ţichlínek a firmou Sluţby Obce Ţichlínek s.r.o. ve znění přílohy č.3 k tomuto zápisu a pověřuje místostarostu Radovana Filipa podpisem této smlouvy za Obec Ţichlínek.. Usnesení č. II.1046 bylo schváleno. 5) Jmenování komise pro hodnocení nabídek a stanovení výběrových kriterií pro výběrové řízení na zhotovitele obnovy společenského: Předsedající seznámil přítomné s tím, ţe na provedení výběrového řízení na zhotovitele obnovy a rozšíření sálu jménem zadavatele čili obecní s.r.o. sjednal firmu JUSTITIA, s.r.o. Ostrava, která pro obec organizovala výběrové řízení na Maniny I. V současné době se dokončuje zadávací dokumentace, toto zasedání by mělo jednateli obecní s.r.o. doporučit, jaká by měl stanovit hodnotící kriteria pro výběr nejvhodnější nabídky a jejich váhy (=důleţitost) a koho by měl jmenovat do komise pro otevírání obálek, posouzení nabídek a návrh na výběr nejvhodnější nabídky. Mgr. Křesálek z firmy JUSTITIA jako nejčastější kriteria u podobných akcí doporučil nabídkovou cenu, délku záruční doby, lhůtu pro nástup na odstranění záruční vady bránící uţívání díla a to samé pro vadu nebránící uţívání díla. Předsedající uvedl, pro nás je důleţité rychlé dokončení této akce, proto doporučuje dát mezi kriteria celkovou dobu realizace. V následující rozpravě k tomuto bodu byla probírána nejen hodnotící kriteria, ale i další podmínky zadávací dokumentace. Bylo dohodnuto sjednání 5%-ního zádrţného na dobu záruční lhůty, předloţení seznamu referenčních akcí s uvedením realizačních cen, povolení max. 30% subdodávek na HSW. Z důvodu doplnění zádrţného bylo navrţeno vypustit kriterium pro vady nebránící uţívání díla. Před hlasováním dal předsedající moţnost vyjádřit se zastupitelům a přítomným občanům. Zastupitelstvo obce Ţichlínek doporučuje jednateli firmy Sluţby Obce Ţichlínek s.r.o. stanovit kriteria a jejich váhy pro výběr nejvhodnější nabídky u výběrového řízení na akci Oprava a přístavba společenského sálu k.ú. Ţichlínek, objekt č. p. 63 takto: nabídková cena (váha 60%), počet dnů realizace díla (20%), délka záruční doby (10%), lhůta pro nástup na odstranění záruční vady bránící uţívání díla (10%). Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0 Usnesení č. II.1047 bylo schváleno. Ke sloţení komise předsedající uvedl, ţe by v ní mohl být Mgr. Křesálek z firmy JUSTITIA. Kdyţ v komisi nebude, tak se stejně jejího jednání zúčastní jako nečlen, aby dohlédl na formálně a právně bezchybný průběh jednání. Je to člověk, který je v této problematice zběhlý, nemá nic proti tomu, aby v komisi byl. Dále uvedl, ţe nejčastěji bývají členy zástupci zadavatele (v našem případě to není nutné), projektant a, kdyţ jde v podstatě o obecní zakázku, tak odborníci ze zastupitelstva i mimo něj. Postupně byli navrţeni: Mgr. Křesílek Vlastimil, Schembera Milan, Šenkýř Michal, Ing. Řehák Otakar, Ing. Němec Antonín (projektant), Ing. Skalická Hana, Tareš Josef (jmenování nepřijal) a Syrový Petr. Před hlasováním dal předsedající moţnost vyjádřit se zastupitelům a přítomným občanům. Zastupitelstvo obce Ţichlínek doporučuje jednateli firmy Sluţby Obce Ţichlínek s.r.o. stanovit komisi pro otevírání obálek, posouzení nabídek a návrh na výběr nejvhodnější nabídky u výběrového řízení na 2

3 akci Oprava a přístavba společenského sálu k.ú. Ţichlínek, objekt č. p. 63 ve sloţení Mgr. Křesálek Vlastimil, Schembera Milan, Šenkýř Michal, Ing. Řehák Otakar, Ing. Němec Antonín, Ing. Skalická Hana, Syrový Petr. Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0 Usnesení č. II.1048 bylo schváleno. Dále předsedající uvedl, ţe ještě jedna záleţitost věcně spadá do tohoto bodu jednání. Mgr. Křesálek upozornil, ţe kromě toho, ţe vypsání výběrového řízení musí byt zveřejněno na profilu zadavatele, je ze zákona povinnost pět firem oslovit přímo o předloţení nabídky. Postupně byly navrţeny firmy: Pavel Dařílek, s.r.o., Zdenek Tejkl, Albrechtice, A.B.V. spol. s r.o. Ústí nad Orlicí, SAPA LPJ, spol. s r.o. Vysoké Mýto a Ing. Jan Matoušek AGROSTAV Jevíčko. Před hlasováním dal předsedající moţnost vyjádřit se zastupitelům a přítomným občanům. Zastupitelstvo obce Ţichlínek doporučuje jednateli firmy Sluţby Obce Ţichlínek s.r.o. přímo oslovit o podání nabídky do výběrového řízení na akci Oprava a přístavba společenského sálu k.ú. Ţichlínek, objekt č. p. 63 firmy Pavel Dařílek, s.r.o., Zdenek Tejkl, Albrechtice, A.B.V. spol. s r.o. Ústí nad Orlicí, SAPA LPJ, spol. s r.o. Vysoké Mýto, Ing. Jan Matoušek AGROSTAV Jevíčko. Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0 Usnesení č. II.1049 bylo schváleno. 6) Zprávy výborů o provedených kontrolách: Předsedající vyzval předsedy výborů, aby přítomné seznámili s výsledky kontrol provedených v roce 2011, s nimiţ zatím zastupitelstvo nebylo seznámeno. Ing. Hana Skalická přednesla výsledky dvou kontrol. Závěr první zaměřené na prověření plnění schváleného rozpočtu obce k 30. září 2011 zní: Kontrolní výbor neshledal v plnění rozpočtu obce k 30. září 2011 žádné nedostatky. Není nutno přijímat nápravná opatření. Závěr druhé zaměřené na prověření plnění usnesení Zastupitelstva obce přijatých v roce 2011 zní: Kontrolní výbor neshledal v plnění usnesení Zastupitelstva obce přijatých v roce 2011 žádné nedostatky. Plnění usnesení XI.1035, XII.1041 a XII.1042 bude zahrnuto do následující kontroly. Není nutno přijímat nápravná opatření. Milan Schembera přednesl výsledky kontroly, která měla za úkol zjistit dodrţování směrnice o zadávání podlimitních zakázek její závěr zní: Finanční výbor neshledal ze strany starosty obce žádné protiprávní jednání anebo jednání, které by mohlo jiným způsobem poškodit Obec Žichlínek. Předsedající poděkoval a dal moţnost vyjádřit se zastupitelům a přítomným občanům. 7) Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2011: Předsedající seznámil přítomné s tím, ţe dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím je naší povinností zveřejnit do 1. března následujícího roku Výroční zprávu o činnosti Obce Ţichlínek v roce 2011 v oblasti poskytování. Předsedající zprávu přečetl a před hlasováním dal moţnost vyjádřit se zastupitelům a přítomným občanům. Zastupitelstvo obce Ţichlínek schvaluje Výroční zprávu o činnosti Obce Ţichlínek v roce 2011 v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Usnesení č. II.1050 bylo schváleno. 8) Výsledek hospodaření školského zařízení za rok 2011: Předsedající předal slovo ředitelce ZŠ a MŠ Mgr. Radomíře Divíškové, která přítomné seznámila s výsledkem hospodaření školského zařízení v roce V závěru své zprávy poţádala, aby nevyčerpané prostředky ve výši 9 017,57 Kč byly převedeny do rezervního fondu ZŠ a MŠ.. Předsedající následně přečetl zápis z následné finanční kontroly, která byla jako povinnost zřizovatele ve školském zařízení provedena. Z diskuse k tomuto bodu vzešel poţadavek pokusit se řešit nadstav dětí v MŠ. Před hlasováním dal předsedající moţnost vyjádřit se zastupitelům a přítomným občanům k tomuto bodu jednání. 3

4 Zastupitelstvo obce Ţichlínek schvaluje výsledek školského zařízení za rok 2011 se skutečným čerpáním příspěvku obce ,- Kč. Nevyčerpané prostředky ve výši 9 017,57 Kč budou převedeny do rezervního fondu ZŠ a MŠ. Usnesení č. II.1051 bylo schváleno. 9) Informace o příjmech a výdajích za měsíc leden: Předsedající uvedl, ţe výsledky v běţném rozsahu nemá k dispozici, protoţe u pouţívaného účetního programu autor před uzavřením předchozího roku nedoporučuje pořizovat nová data. Takţe uvedl pouze základní informace: k 1.1. jsme měli na běţném účtu tis.kč, k tis.kč. Daňové příjmy za leden činily 641 tis.kč, coţ je dokonce o 18 tis.kč více neţ vloni, takţe zatím uspokojivé. Hlavní vliv na nárůst zůstatku mělo plnění za poţár sálu od HVP ve výši tis.kč. Ve výdajích byl mimořádný pouze doplatek firmě Němec-projekce s.r.o. za projektovou dokumentaci ve výši 94,4 tis.kč, jinak jsou hrazeny pouze běţné výdaje. Ţádné dotazy ani připomínky nebyly. 10) Návrh finančního plánu firmy Služby Obce Žichlínek s.r.o. na rok 2012: Nejprve předsedající vysvětlil, jak to bude mezi obcí a plánu firmy Sluţby Obce Ţichlínek s.r.o. (SOŢ) fungovat. SOŢ si vezme úvěr, zrealizuje investici na sále, bude provozovat sál a bude splácet úvěr a úroky z něho. Samozřejmě příjmy (i kdyţ sál budeme muset více vyuţívat) nepokryjí ani náklady, natoţ splátky úvěru. Rozdíl bude hradit obec ve dvou formách: na dokrytí provozních nákladů bude jako běţný provozní výdaj poskytovat SOŢ dotaci a část nákladů na investici a vybavení nepokrytých úvěrem a část splátek úvěru nepokrytou odpisy budou krýt vklady do vlastního kapitálu SOŢ, coţ je kapitálový výdaj. Z dosavadních znalosti byly naplánovány provozní výdaje roku 2012 ve výši 350 tis.kč, jde ale téměř kompletně o náklady, které by při neexistenci SOŢ hradila obec. Z důvodu výstavby provozní příjmy nebudou zřejmě ţádné, takţe dotace od obce bude rovněţ 350 tis.kč. Vklady do vlastního kapitálu plánujeme ve výši 2 mil.kč, zbytek nákladů na obnovu sálu a jeho vybavení bude kryt bankovním úvěrem. Na závěr tohoto bodu dal předsedající moţnost vyjádřit se zastupitelům a přítomným občanům. 11) Návrh rozpočtu obce na rok 2012 a rozpočtového výhledu do roku 2016: Předsedající uvedl, ţe návrh rozpočtu na tento rok je přibliţně takový, jak jsme jej jiţ probírali, rozdíl je v paragrafu v příjmech tam dříve bylo nájemné od jednotlivých organizátorů akcí, nyní tam bude nájemné od našeho s.r.o., ve výdajích byly dřív energie a další náklady provozu sálu, teď tam bude dotace firmě SOŢ. Základní parametry návrhu rozpočtu roku 2012 tedy jsou: převod z roku 2011 = tis.kč, celkové rozpočtované příjmy 2012 = tis.kč, celkové rozpočtované výdaje 2012 = tis.kč, z toho investice a větší opravy = tis.kč, rozpočtovaný zůstatek ke konci roku 2012 = 250 tis.kč. Před hlasováním dal předsedající moţnost vyjádřit se zastupitelům a přítomným občanům k tomuto bodu jednání. Zastupitelstvo obce Ţichlínek schvaluje návrh rozpočtu obce na rok 2012 v předloţeném znění. Usnesení č. II.1052 bylo schváleno. K rozpočtovému výhledu předsedající konstatoval, ţe z důvodu značné investice do sálu a následného splácení úvěru jsou moţnosti na realizaci dalších projektů značně omezené (od příštího roku cca 1,6 mil.kč ročně. Z následující rozpravy vyplynuly tyto návrhy na akce do rozpočtového výhledu: opravy místních komunikací, tréninkové umělé hřiště (bylo jiţ v předchozím výhledu), příprava dalších stavebních parcel, výměna oken v obecních bytech a tribuna na fotbalové hřiště. Před hlasováním dal předsedající moţnost vyjádřit se zastupitelům a přítomným občanům k tomuto bodu jednání. Zastupitelstvo obce Ţichlínek schvaluje návrh rozpočtového výhledu obce období 2012 aţ 2016 v předloţeném a na tomto jednání upřesněném znění. Usnesení č. II.1053 bylo schváleno. 4

5 12) Stanovisko obce k dokumentaci vlivů na životní prostředí akce Silnice I/43 v úseku R35 Lanškroun: Předsedající předal slovo Milanu Schemberovi, který jako člen dopravní komise v Lanškrouně má o uvedené akci nejvíce informací, takţe mohl seznámit přítomné s vývojem variant vedení silnice I/43 a obchvatu Lanškrouna. Z následné dlouhé rozpravy vyplynulo, ţe pro občany obce jsou absolutně nepřijatelné navrhované trasy silnice I/43 hlavně svou blízkostí k zástavbě a dále pak tím, ţe jsou vedeny hlavní rozvojovou oblastí obsaţenou ve schváleném územním plánu obce. Byl formulován návrh usnesení a před hlasováním dal předsedající ještě jednou moţnost vyjádřit se zastupitelům a přítomným občanům k tomuto bodu jednání. Zastupitelstvo obce Ţichlínek nesouhlasí s vedením silnice I/43 v úseku R35 Lanškroun katastrálním územím Obce Ţichlínek. Z tohoto důvodu je jakékoliv vyjádření k Dokumentaci hodnocení vlivů na ţivotní prostředí Silnice I/43 v úseku R35 Lanškroun bezpředmětné. Usnesení č. II.1054 bylo schváleno. 13) Prodej pozemku p.č. 650/21: Předsedající informoval přítomné o tom, ţe se chystá prodej další parcely. Od 24. ledna do 9. února 2012 byl zveřejněn záměr prodat parcelu č. 650/21 v lokalitě Maniny I. K vyvěšenému záměru se nikdo nevyjádřil, takţe je moţno přistoupit ke schválení prodeje této parcely. Před hlasováním dal předsedající moţnost vyjádřit se zastupitelům a přítomným občanům k tomuto bodu jednání. Zastupitelstvo obce Ţichlínek schvaluje prodej pozemku p.č. 650/21 - trvalý travní porost o výměře m 2 manţelům Bc. Františku Klamtovi a Janě Klamtové, oba bytem Lanškroun, Havlíčkova 741, za celkovou cenu ,- Kč. U kupní smlouvy bude uplatněno předkupní právo ve prospěch Obce Ţichlínek v rozsahu stanoveném Zastupitelstvem obce a uplatňovaném u všech prodejů pozemků v majetku obce k výstavbě rodinných domů. Kupující dále uhradí poplatek za návrh na vklad do KN a náklady spojené se zhotovením smluv. Návrh na vklad do KN bude obcí podán po úhradě celkové ceny za pozemek kupujícími. Usnesení č. II.1055 bylo schváleno. 14) Ostatní finanční a majetkoprávní záležitosti: Předsedající seznámil přítomné s tím, ţe Povodí Moravy bude realizovat akci Vybudování komplexního automatického monitoringu poldru Ţichlínek na toku Moravská Sázava. V našem katastru půjde o tři zařízení, jedno na Lukovském potoce u silničního mostu u kafilérie, jedno na dolním konci před lávkou u rychty a jedno pod výpustí poldru. Obecních pozemků se týkají první dvě, na Lukovském potoce potřebují našimi pozemky přivést NN z trafa proti kafilérii, u rychty také, ale tam navíc bude stát část limnigrafické stanice a chodník k ní na našem pozemku. Předsedající přečetl vyjádření k existenci našich sítí v daných lokalitách a k akci jako takové, které dával pro potřeby stavebního řízení. Nyní nás Povodí Moravy ţádá o uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby. Plocha našich pozemků pod stanicí a chodníkem je 16 m 2, celková délka vedení pod našimi pozemky 131 m, úhrada za zřízení věcného břemene je v návrhu smlouvy 10 tis.kč. Před hlasováním dal předsedající moţnost vyjádřit se zastupitelům a přítomným občanům k této záleţitosti. Zastupitelstvo obce Ţichlínek uděluje právo provést stavbu a schvaluje zřízení věcného břemene k projektu Vybudování komplexního automatického monitoringu poldru Ţichlínek na toku Moravská Sázava v rozsahu a za podmínek stanovených v návrhu Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby vypracovaném firmou Povodí Moravy, s.p. Usnesení č. II.1056 bylo schváleno. Předsedající uvedl, ţe na základě změny stravného stanoveného Vyhláškou 429/2011 Sb. je nutno dodatkem upravit i směrnici naší obce. Přečetl dodatek a před hlasováním dal předsedající moţnost vyjádřit se zastupitelům a přítomným občanům k této záleţitosti. 5

6 Zastupitelstvo obce Ţichlínek schvaluje dodatek č.4 ke Směrnici o poskytování stravného pracovníkům Obecního úřadu Ţichlínek, uvolněným a neuvolněným členům zastupitelstva obce Ţichlínek. Usnesení č. II.1057 bylo schváleno. Předsedající přečetl a předloţil zastupitelům vyúčtování dotací přijatých v roce 2011, které předloţily dotované sloţky a organizace. Před hlasováním dal předsedající moţnost vyjádřit se zastupitelům a přítomným občanům k této záleţitosti. Zastupitelstvo obce Ţichlínek schvaluje vyúčtování dotací poskytnutých v roce 2011 Mysliveckému sdruţení, Tělovýchovné jednotě a Sboru dobrovolných hasičů. Usnesení č. II.1058 bylo schváleno. 15) Diskuse: Řehák přečetl zprávu o trestné činnosti v obci za rok Marek nefungující zimní údrţba na UK 1. Nápravu zajistí starosta. Tareš úprava náhonu mezi silnicí a Urbánkovými. Starosta: v minulém roce nebylo dotaţeno do konce, letos bude dokončeno. Tareš nutnost řešit parkování naproti faře na trávě. Šenkýř nutnost řešit nepřehlednou situaci na MK III/14 u Frgalů. Zlámalová nutnost řešit chybějící kryty na vpustích za č.p. 90 a u č.p Zlámalová nutnost řešit podemletý břeh řeky u č.p Starosta osloví Povodí Moravy. Zlámalová poţadavek dávat veškerá hlášení na obecní stránky. Zajistí starosta. Syrový nevhodné řešení jízdních řádů na dolním konci pro školáky. Starosta uvedl, ţe tyto připomínky jiţ OREDU předal. Lze dávat další připomínky, bude další kolo úprav JŘ. Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 21, 37 hodin. Přílohy zápisu: 1) Prezenční listina 2) Zveřejněná informace o konání zasedání podle 93 odst. 1 zákona o obcích 3) Schválený text Smlouvy o nájmu Zápis byl vyhotoven dne: Zapisovatel: Ověřovatelé:... dne dne... Starosta:... dne... Razítko obce: 6

Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 28.06.2015, od 16 hodin.

Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 28.06.2015, od 16 hodin. Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 28.06.2015, od 16 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka (dále též jako zastupitelstvo

Více

Zápis Z 6. zasedání Zastupitelstva obce Velké Chvojno, konaného dne , od 17:00 hodin.

Zápis Z 6. zasedání Zastupitelstva obce Velké Chvojno, konaného dne , od 17:00 hodin. Obec Velké Chvojno Zastupitelstvo obce Velké Chvojno Zápis Z 6. zasedání Zastupitelstva obce Velké Chvojno, konaného dne 29.6. 2015, od 17:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis Z 25. zasedání Zastupitelstva obce Velké Chvojno, konaného dne , od 17:00 hodin.

Zápis Z 25. zasedání Zastupitelstva obce Velké Chvojno, konaného dne , od 17:00 hodin. Obec Velké Chvojno Zastupitelstvo obce Velké Chvojno Zápis Z 25. zasedání Zastupitelstva obce Velké Chvojno, konaného dne 10.3. 2014, od 17:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne od hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne od hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne 11.12.2016 od 18.00 hodin Přítomni: Josef Němec, Ing. Josef Beran, Josef Beran, Eva Nosková, Pavel Pouček, Jiří Svoboda cca 17 hostů

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 21.5.2015.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 21.5.2015. 1. Zahájení zasedání ZO Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 21.5.2015. Zasedání Zastupitelstva obce Trubín (dále jen ZO ) bylo zahájeno v 18:00 hodin starostkou obce paní Alenou

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Havraníky, konaného dne , od 19,00 hod.

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Havraníky, konaného dne , od 19,00 hod. Obec Havraníky Zastupitelstvo obce Havraníky Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Havraníky, konaného dne, od 19,00 hod. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Havraníky

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin.

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin. Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin. Přítomní členové zastupitelstva Bc. Zdeněk Černohorský DiS., Václav Petráň, Věra Schneiderová, Ing. Jakub

Více

Obec Třanovice. Zápis. z X. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 21.11.2011 v 17 00 hod.

Obec Třanovice. Zápis. z X. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 21.11.2011 v 17 00 hod. Obec Třanovice Zápis z X. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE konaného dne 21.11.2011 v 17 00 hod. Přítomno dle presenční listiny 10 členů ZO Třanovice, 5 omluveno 5 občanů Zahájení Zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Třeština, konaného dne , od 16:00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Třeština, konaného dne , od 16:00 hodin. Obec Třeština Zastupitelstvo obce Třeština Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Třeština, konaného dne 6. 11. 2010, od 16:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Před konáním ustavujícího

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Žichlínek, konaného dne 19. 4. 2011, od 19:00 hodin.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Žichlínek, konaného dne 19. 4. 2011, od 19:00 hodin. Obec Ţichlínek Zastupitelstvo obce Ţichlínek Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Žichlínek, konaného dne 19. 4. 2011, od 19:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Ţichlínek

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 27.6.2011 od 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 27.6.2011 od 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 27.6.2011 od 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 27.6.2011 se konalo 4. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva Městyse Rokytnice nad Rokytnou, konaného dne 6.listopadu 2010, od 17:00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva Městyse Rokytnice nad Rokytnou, konaného dne 6.listopadu 2010, od 17:00 hodin. Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva Městyse Rokytnice nad Rokytnou, konaného dne 6.listopadu 2010, od 17:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva Městyse Rokytnice nad

Více

InformaceZápis ze zasedání Zastupitelstva obce Luštěnice, konaného dne na Obecním úřadě v Luštěnicích

InformaceZápis ze zasedání Zastupitelstva obce Luštěnice, konaného dne na Obecním úřadě v Luštěnicích InformaceZápis ze zasedání Zastupitelstva obce Luštěnice, konaného dne 16.02.2017 na Obecním úřadě v Luštěnicích Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Luštěnice (dále též jako zastupitelstvo

Více

Zápis č. 9/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Libkov, konaného dne 11. 9. 2015, od 19:30 hodin.

Zápis č. 9/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Libkov, konaného dne 11. 9. 2015, od 19:30 hodin. Obec Libkov Zastupitelstvo obce Libkov Zápis č. 9/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Libkov, konaného dne 11. 9. 2015, od 19:30 hodin. Bod č. 1) Zahájení zasedání zastupitelstva. Zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Staré Hobzí, konaného dne 21. března 2016 od hodin

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Staré Hobzí, konaného dne 21. března 2016 od hodin Obec Staré Hobzí Zastupitelstvo obce Staré Hobzí Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Staré Hobzí, konaného dne 21. března 2016 od 18.00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva zasedání zastupitelstva

Více

Zápis z 13. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne v 18:00

Zápis z 13. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne v 18:00 Zápis z 13. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne 28.11.2011 v 18:00 Ve Studené dne 29.11.2011 Zpracoval: Ing. David Fogl Obsah 1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele... 2 2. Program jednání...

Více

Z Á P I S č. 2. 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 15. 12. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 2. 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 15. 12. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 2 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 15. 12. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program (v konečné projednávané podobě): 1) Technický bod schválení

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Staré Hobzí, konaného dne 21. prosince 2015 od hodin

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Staré Hobzí, konaného dne 21. prosince 2015 od hodin Obec Staré Hobzí Zastupitelstvo obce Staré Hobzí Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Staré Hobzí, konaného dne 21. prosince 2015 od 18.00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva zasedání zastupitelstva

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Z á p i s z 2. řádného zasedání ZO Fryšava pod Žákovou horou konaného dne 06. prosince 2015 v hodin v kulturním domě Fryšava pod Žákovou horou.

Z á p i s z 2. řádného zasedání ZO Fryšava pod Žákovou horou konaného dne 06. prosince 2015 v hodin v kulturním domě Fryšava pod Žákovou horou. Z á p i s z 2. řádného zasedání ZO Fryšava pod Žákovou horou konaného dne 06. prosince 2015 v 16 00 hodin v kulturním domě Fryšava pod Žákovou horou. Přítomni: Lukáš Horský, Mojmír Humlíček, Martin Dvořák,

Více

Obec Bašť Zastupitelstvo obce Bašť

Obec Bašť Zastupitelstvo obce Bašť Obec Bašť Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Bašť konaného dne 14. 12. 2015, od 19:00 hodin na obecním úřadě, Obecní 126. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Bašť (dále

Více

Zápis veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hluboš konané dne od hod. listů:6

Zápis veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hluboš konané dne od hod. listů:6 Zápis veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hluboš konané dne 09.11. 2016 od 19.00 hod. listů:6 Přítomno 7 členů ZO z 9: Čajan Jiří, Medalová Renata, Mašek Josef, Zejda Josef, Krejčí Jiří, Kovalčík Vladimír

Více

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Braňany, konaného dne , od 19:00 hodin.

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Braňany, konaného dne , od 19:00 hodin. Obec Braňany Zastupitelstvo obce Braňany Zahájení zasedání zastupitelstva Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Braňany, konaného dne 8. 9. 2016, od 19:00 hodin. Zasedání Zastupitelstva Obce Braňany

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Michal Bittner, Aleš Buček, Martina

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březiny, konaného dne 20. června 2016 od 18:00 hodin v Restauraci Devon

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březiny, konaného dne 20. června 2016 od 18:00 hodin v Restauraci Devon Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březiny, konaného dne 20. června 2016 od 18:00 hodin v Restauraci Devon Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Michal Bittner, Martina Burjanová, Martin Habáň,

Více

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014.

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014. Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014. Jednání se konalo v sále Obecního domu Vily ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:15 hodin. Jednání

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Přívětice, konaného dne od 18:00 hodin v budově obecního úřadu Přívětice čp. 76

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Přívětice, konaného dne od 18:00 hodin v budově obecního úřadu Přívětice čp. 76 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Přívětice, konaného dne 5. 10. 20155 od 18:00 hodin v budově obecního úřadu Přívětice čp. 76 1) Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Přívětice

Více

Zápis č. 8/2014 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Modletice konaného dne v 19,00 hod. na Obecním úřadě v Modleticích

Zápis č. 8/2014 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Modletice konaného dne v 19,00 hod. na Obecním úřadě v Modleticích Obec Modletice Modletice 6 251 01 Říčany Zápis č. 8/2014 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Modletice konaného dne 12.06.2014 v 19,00 hod. na Obecním úřadě v Modleticích Přítomni: Ing. Aron Jiří, Olmr

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Třebsko konaného dne od hodin

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Třebsko konaného dne od hodin Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Třebsko konaného dne 24. 8. 2016 od 18.00 hodin Přítomni: Pavel Šedivý, Martin Fiala, Petr Jurica, Jaroslava Šlapanská, Petr Brázda, Ing. Hana Zárubová (zapisovatelka)

Více

Zápis z 11/2016 zasedání Zastupitelstva městyse Heraltice, konaného dne , od 18:30 hodin.

Zápis z 11/2016 zasedání Zastupitelstva městyse Heraltice, konaného dne , od 18:30 hodin. Zápis z 11/2016 zasedání Zastupitelstva městyse Heraltice, konaného dne 7.11.2016, od 18:30 hodin. Den a místo konání: 7. 11. 2016, budova úřadu městyse Heraltice, kancelář starosty Hodina zahájení a ukončení:

Více

Zápis. ze zasedání zastupitelstva obce Láz. konaného 4. 3. 2015 od 18 hod

Zápis. ze zasedání zastupitelstva obce Láz. konaného 4. 3. 2015 od 18 hod Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Láz konaného 4. 3. 2015 od 18 hod Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Láz (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:00 hodin starostou

Více

Zápis č. 8/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 8/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Zápis č. 8/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 5. 9. 2011 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva obce: 9 Přítomno členů podle prezenční

Více

Obec KOROLUPY Korolupy 69, 671 07, okres Znojmo

Obec KOROLUPY Korolupy 69, 671 07, okres Znojmo Obec KOROLUPY Korolupy 69, 671 07, okres Znojmo Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Korolupy č. 1/2012 Datum a hodina zasedání: Místo jednání: 25.1.2012 v 16.00 hod. Zasedací místnost obecního úřadu

Více

Z Á P I S. Před hlasováním dal předsedající možnost všem přítomným sdělit svá stanoviska. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.

Z Á P I S. Před hlasováním dal předsedající možnost všem přítomným sdělit svá stanoviska. Žádné stanovisko vzneseno nebylo. Z Á P I S z 13. zasedání Zastupitelstva obce S o b ě c h l e b y, které se konalo dne 23. 6. 2016 od 18:00 hodin v sále kulturního domu v Soběchlebích čp. 123 1. Zahájení Zasedání Zastupitelstva obce Soběchleby

Více

Zápis č. 11 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 18. 5. 2011 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Zápis č. 11 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 18. 5. 2011 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích. OBEC DOBŘEJOVICE se sídlem Na Návsi 26, DOBŘEJOVICE, 251 01 Říčany, IČ 00240141 Zápis č. 11 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 18. 5. 2011 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Více

Zahájení zasedání zastupitelstva

Zahájení zasedání zastupitelstva Obec Stanovice Zastupitelstvo obce Stanovice Zahájení zasedání zastupitelstva Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Stanovice konaného dne 30.6.2015, od 18:00 hodin. Zasedání Zastupitelstva

Více

v 17:00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu

v 17:00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Z á p i s 22. zasedání Zastupitelstva obce Hoštice-Heroltice konaného dne 9.9. 2014 v 17:00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Předsedající starostka obce p. Naděžda Suchomelová zahájila 22. zasedání

Více

Obec Třanovice. Zápis. z 8. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 23.10. 2015 v 18. 00 hod.

Obec Třanovice. Zápis. z 8. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 23.10. 2015 v 18. 00 hod. Obec Třanovice Zápis z 8. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE konaného dne 23.10. 2015 v 18. 00 hod. Přítomno dle presenční listiny 13 členů ZO Třanovice, 2 omluveni 0 občanů Zahájení Zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Havraníky, konaného dne , od 17,00 hod.

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Havraníky, konaného dne , od 17,00 hod. Obec Havraníky Zastupitelstvo obce Havraníky Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Havraníky, konaného dne 27.12.2011, od 17,00 hod. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce

Více

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva obce Bělá u Jevíčka, konaného dne 27.5. 2015, od 17:00 hodin v zasedací místnosti. Zahájení zasedání zastupitelstva

Více

Zápis z 29. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne v 19:00

Zápis z 29. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne v 19:00 Zápis z 29. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne 29.4.2013 v 19:00 Ve Studené dne 30.4.2013 Zpracoval: Ing. David Fogl Obsah Obsah... 1 1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele... 2 2.

Více

Obec Petráveč. mob: , Č.j.: Datum:

Obec Petráveč. mob: ,    Č.j.: Datum: Obec Petráveč Petráveč 40, 594 01 Velké Meziříčí, Ič: 00842559 mob: 603 838 161, email: obec@petravec.cz, http://www.petravec.cz Č.j.: Datum: 5.11.2014 Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce

Více

Obec Třanovice. Zápis. z 26. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 29.9. 2014 v 18. 00 hod.

Obec Třanovice. Zápis. z 26. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 29.9. 2014 v 18. 00 hod. Obec Třanovice Zápis z 26. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE konaného dne 29.9. 2014 v 18. 00 hod. Přítomno dle presenční listiny 10 členů ZO Třanovice, 5 omluveno 7 občanů Zahájení Zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 19. 12. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 19. 12. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 19. 12. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též

Více

Zápis č. 8/2014 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Březí, konaného dne , od 18:00 hodin.

Zápis č. 8/2014 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Březí, konaného dne , od 18:00 hodin. Obec Březí Zastupitelstvo obce Březí Zápis č. 8/2014 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Březí, konaného dne 5.11.2014, od 18:00 hodin. 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva

Více

OBEC ČESKÁ RYBNÁ. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Česká Rybná, konaného od 19:00 hodin dne

OBEC ČESKÁ RYBNÁ. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Česká Rybná, konaného od 19:00 hodin dne OBEC ČESKÁ RYBNÁ Tel.: 465 629 128 e-mail : ceskarybna@tyhan.cz 561 85 Česká Rybná Naše č. j.: OBCR/364/2016 Vyřizuje: Vencl Počet listů: 6 Počet příloh: 8/9 Datum: 04. 08. 2016 Zápis ze zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis č. 8/2010 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Nechvalice, konaného dne od 19:00 hodin.

Zápis č. 8/2010 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Nechvalice, konaného dne od 19:00 hodin. Zápis č. 8/2010 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Nechvalice, konaného dne 12.11. 2010 od 19:00 hodin. Přítomni : ing. Josef Konop, Jan Pudil, Jiří Skalický, ing. František Kortánek, Josef Hadáček,

Více

Obec Třanovice. Zápis. z 9. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 21.12.2015 v 17. 00 hod.

Obec Třanovice. Zápis. z 9. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 21.12.2015 v 17. 00 hod. Obec Třanovice Zápis z 9. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE konaného dne 21.12.2015 v 17. 00 hod. Přítomno dle presenční listiny 13 členů ZO Třanovice, 2 omluveni 1 občan Zahájení Zasedání Zastupitelstva

Více

Z Á P I S č. 9/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Hajany dne

Z Á P I S č. 9/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Hajany dne Z Á P I S č. 9/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Hajany dne 01. 11. 2015 Přítomni: M. Bláha, V. Kuchta, M. Necudová, Z. Jestřábová, J. Meloun Omluveni: D. Vohryzková, R. Vaněčková Přítomno 5 členů ze

Více

Zápis č. 3/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 3/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Zápis č. 3/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 14.2.2011 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva obce: 9 Přítomno členů podle prezenční

Více

Zahájení zasedání zastupitelstva

Zahájení zasedání zastupitelstva Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva obce Těškov, konaného dne 29.8. 2012 od 18:00 hodin. V zasedací místnosti obecního úřadu Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Těškov (dále též

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Hrušov, konaného dne , od 17:00 hodin.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Hrušov, konaného dne , od 17:00 hodin. Obec Hrušov Zastupitelstvo obce Hrušov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Hrušov, konaného dne 7.12. 2016, od 17:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Hrušov (dále

Více

Z Á P I S č. 24. z 24. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 5. 12. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 24. z 24. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 5. 12. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 24 z 24. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 5. 12. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 1. Zahájení zasedání ZO Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 19. 3. 2015. Zasedání Zastupitelstva obce Trubín (dále jen ZO ) bylo zahájeno v 18:00 hodin starostkou obce paní Alenou

Více

Zápis č. 12 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne

Zápis č. 12 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne Zápis č. 12 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne 14.12.2015 Přítomni: Uhrová Ivana, Netolička Zdeněk, Škorpík Milan, Gric Jiří, Vejmělková Jana, Ing. Mastný Martin, Ing, Macek

Více

Přítomni: Petr Černý, Renata Festová, Vítězslav Hátle, Mgr. Jan Hojda, Josef Hušek, Jana Kuthanová, Milan Novák, Helena Pavlíková, Otakar Rejfek.

Přítomni: Petr Černý, Renata Festová, Vítězslav Hátle, Mgr. Jan Hojda, Josef Hušek, Jana Kuthanová, Milan Novák, Helena Pavlíková, Otakar Rejfek. Obec Hořiněves Zastupitelstvo obce Hořiněves Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves, konaného dne 3.11.2014, od 17,00 hodin. Přítomni: Petr Černý, Renata Festová, Vítězslav Hátle,

Více

ze zasedání Zastupitelstva obce Drunče konaného dne 13.12.2013 Zasedání bylo zahájeno v 19:00 hodin starostou Obce Drunče p.vladislavem Skůpou.

ze zasedání Zastupitelstva obce Drunče konaného dne 13.12.2013 Zasedání bylo zahájeno v 19:00 hodin starostou Obce Drunče p.vladislavem Skůpou. Obec Drunče Zastupitelstvo obce Drunče ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce Drunče konaného dne 13.12.2013 ZAHÁJENÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA Zasedání bylo zahájeno v 19:00 hodin starostou Obce Drunče p.vladislavem

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Radějovice, dne

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Radějovice, dne Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Radějovice, 251 68 dne 2.11.2009 Přítomni: PhDr. L. Ondráček F. Borovička Ing. H. Křížová F. Kubelka E. Risová M. Reitinger Omluven: Š. Kovaříková Přítomní občané:

Více

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV 09/2014 dne 6. října 2014 od 18 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu obce Vysokov

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV 09/2014 dne 6. října 2014 od 18 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu obce Vysokov Obec Vysokov ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV 09/2014 dne 6. října 2014 od 18 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu obce Vysokov Přítomni: R. Fiedlerová, Z. Hovorková, H. Černá, J. Kosinka, P.

Více

OBEC VELIKÁ VES. Zápis z 10. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 9. 9. 2015 od 18.30 hodin

OBEC VELIKÁ VES. Zápis z 10. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 9. 9. 2015 od 18.30 hodin OBEC VELIKÁ VES Zápis z 10. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 9. 9. 2015 od 18.30 hodin Přítomni: členové zastupitelstva: Radek Frohlich, Lenka Kučerová, Libor Lysák, Dana Pokorná, Věra

Více

Zápis č. 1 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne , od 18:00 hodin.

Zápis č. 1 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne , od 18:00 hodin. Zápis č. 1 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne 5.11.2014, od 18:00 hodin. Přítomno je 11 zvolených členů zastupitelstva Členové zastupitelstva obce byli s termínem a programem

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Bílé Poličany, konaného dne 4. listopadu 2014 od 19:00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Bílé Poličany, konaného dne 4. listopadu 2014 od 19:00 hodin. Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Bílé Poličany, konaného dne 4. listopadu 2014 od 19:00 hodin. Zasedání Zastupitelstva obce Bílé Poličany (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno

Více

OBEC HORNÍ BRANNÁ. Horní Branná čp. 1, Horní Branná, Tel.: ,

OBEC HORNÍ BRANNÁ. Horní Branná čp. 1, Horní Branná, Tel.: , OBEC HORNÍ BRANNÁ Horní Branná čp. 1, 512 36 Horní Branná, Tel.: 481 584 178, E-mail: ou@hbranna.cz Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Horní Branná, konaného dne 6. listopadu 2014, od 18:00

Více

Zápis z 06/2016 zasedání zastupitelstva Obce Olešnice v Orlických horách, konaného dne , od hodin v budově hasičské zbrojnice.

Zápis z 06/2016 zasedání zastupitelstva Obce Olešnice v Orlických horách, konaného dne , od hodin v budově hasičské zbrojnice. Zápis z 06/2016 zasedání zastupitelstva Obce Olešnice v Orlických horách, konaného dne 10. 08. 2016, od 18.00 hodin v budově hasičské zbrojnice. 1) Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Zbožíčko, konaného dne , od 19:00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Zbožíčko, konaného dne , od 19:00 hodin. Obec Zbožíčko Zastupitelstvo obce Zbožíčko Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Zbožíčko, konaného dne 5. 11. 2014, od 19:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva

Více

U S N E S E N Í. č. 12. ze zasedání Zastupitelstva městyse Knínice konaného dne v zasedací místnosti úřadu městyse, od 18 hodin.

U S N E S E N Í. č. 12. ze zasedání Zastupitelstva městyse Knínice konaného dne v zasedací místnosti úřadu městyse, od 18 hodin. U S N E S E N Í č. 12. ze zasedání Zastupitelstva městyse Knínice konaného dne 11. 7. 2016 v zasedací místnosti úřadu městyse, od 18 hodin. Zastupitelstvo městyse bere na vědomí: Předložené a projednané

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 12.2.2015. 1. Zahájení zasedání ZO

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 12.2.2015. 1. Zahájení zasedání ZO 1. Zahájení zasedání ZO Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 12.2.2015. Zasedání Zastupitelstva obce Trubín (dále jen ZO ) bylo zahájeno v 18:00 hodin starostkou obce paní Alenou

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Lom, konaného dne , od 19:00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Lom, konaného dne , od 19:00 hodin. Obec Lom Zastupitelstvo obce Lom Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Lom, konaného dne 7. 11. 2014, od 19:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Lom (dále

Více

hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům. Žádná připomínka

hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům. Žádná připomínka Obec Kojetice, se sídlem Lipová 155, 250 72 Kojetice Zastupitelstvo obce Kojetice Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kojetice, konaného dne 5. 11. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání

Více

Z Á P I S z 3. zasedání Zastupitelstva obce Bečice. Den a místo konání: 29. června 2015 v zasedací místnosti obecního úřadu

Z Á P I S z 3. zasedání Zastupitelstva obce Bečice. Den a místo konání: 29. června 2015 v zasedací místnosti obecního úřadu Obec Bečice Zastupitelstvo obce Bečice 391 75 Malšice www.becice.cz IČ: 00512524 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Výsledky hlasování : Pro 9x, Proti -0, Zdržel se - ( Hlasování č. 2) Usnesení č.2 bylo schváleno

Výsledky hlasování : Pro 9x, Proti -0, Zdržel se - ( Hlasování č. 2) Usnesení č.2 bylo schváleno Zápis z ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Dublovice, konaného dne 04. 11. 2014 od 19.00 hodin v obřadní místnosti dublovické radnice. Přítomni: Josef Hájek, Ing. Vladislav Brejška,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva V03/

Zápis ze zasedání zastupitelstva V03/ Zápis ze zasedání zastupitelstva V03/2017 13. 6. 2017 Začátek: 19:00 hod. Starosta přivítal na zasedání zastupitelstva obce Vrbice č. V03/2017. Zasedání bylo svoláno starostou obce na den 13. 6. 2017 a

Více

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1 / 2015 ze dne 14. 1. 2015

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1 / 2015 ze dne 14. 1. 2015 Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1 / 2015 ze dne 14. 1. 2015 Místo a datum a čas konání: Zasedací místnost Úřadu městyse Strunkovice n. Bl., 14. 1. 2015 v 19:30 hodin Přítomni: Ing.

Více

Ze zasedání se omluvil zastupitel Ing. Marek Světlík. Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0

Ze zasedání se omluvil zastupitel Ing. Marek Světlík. Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0 Obec Křížkový Újezdec ZÁPIS o průběhu 10. zasedání Zastupitelstva obce Křížkový Újezdec v roce 2015, konaného dne 15. prosince 2015 od 17.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu obce Křížkový Újezdec.

Více

Z á p i s č. 36/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne

Z á p i s č. 36/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne Z á p i s č. 36/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 12.6.2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 19:30 František Bouček,

Více

Zápis z 20. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Staré Hobzí konaného dne

Zápis z 20. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Staré Hobzí konaného dne Zápis z 20. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Staré Hobzí konaného dne 12. 3. 2014 Přítomni: Kamil Rod, Jaroslav Novák, David Malášek, Ing. Milan Čermák, Dušan Šívr, Pavlína Bicanová, Michal Štibich,

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Tučapy dne v zasedací místnosti OÚ v Tučapech

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Tučapy dne v zasedací místnosti OÚ v Tučapech Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Tučapy dne 7.11.2014 v zasedací místnosti OÚ v Tučapech Účast : Petr Elis, Mgr. Zdeněk Gajdoš, Alfréd Kadavý, PhDr. Jiřina Rozsypalová, Radek Zelinka Hodina

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kačice, konaného dne , od 18:00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kačice, konaného dne , od 18:00 hodin. Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kačice, konaného dne 25. 11. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Kačice (dále též jako zastupitelstvo )

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 4 ze dne 04.03.2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 4 ze dne 04.03.2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 4 ze dne 04.03.2015 Přítomní: viz prezenční listina přítomno 14 zastupitelů Návrhová komise Jiří Nevídal, Pavel Relich Ověřovatelé zápisu Pavel Viktorin, Ing. Robert

Více

Obec Bašť Zastupitelstvo obce Bašť

Obec Bašť Zastupitelstvo obce Bašť Obec Bašť Zápis ze 14. zasedání Zastupitelstva obce Bašť konaného dne 19. 10. 2015, od 19:00 hodin na obecním úřadě, Obecní 126. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Bašť (dále

Více

Z A S T U P I T E L S T V O O B C E K L O B U K Y. Z Á P I S č. 16. Martin PINC Vladimír PROCHÁZKA Štěpán TOMEC

Z A S T U P I T E L S T V O O B C E K L O B U K Y. Z Á P I S č. 16. Martin PINC Vladimír PROCHÁZKA Štěpán TOMEC Z Á P I S č. 16 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KLOBUKY konaného dne 17. února 2016 v 18,30 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu PŘÍTOMNI: pan/paní Václav HENZL Pavel KLOBUCKÝ Zdeněk LISEC Radoslava

Více

Zápis č. 7/2014. ze zasedání zastupitelstva obce Dvory nad Lužnicí dne 10.12.2014

Zápis č. 7/2014. ze zasedání zastupitelstva obce Dvory nad Lužnicí dne 10.12.2014 Zápis č. 7/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Dvory nad Lužnicí dne 10.12.2014 Místo konání : Dvory nad Lužnicí obecní úřad Začátek : 18 hodin Zasedání řídil : Jan Herzog, starosta obce Přítomni : viz

Více

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka. Z Á P I S OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila 19.

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Tisem ze dne , konaného od 19:00 hod. v zasedací místnosti OÚ

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Tisem ze dne , konaného od 19:00 hod. v zasedací místnosti OÚ Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Tisem ze dne 2.6.2014, konaného od 19:00 hod. v zasedací místnosti OÚ Zahájeno: 19:10 hodin Přítomni: Bohuslav Čermoch, Milan Albrecht, Mgr. Anna Mottlová Malinová,

Více

Usnesení zastupitelstva obce Libomyšl. Ze schůze ZO konaného dne 30.03.2015, od 18:00 hod.

Usnesení zastupitelstva obce Libomyšl. Ze schůze ZO konaného dne 30.03.2015, od 18:00 hod. Str.č.1 Usnesení zastupitelstva obce Libomyšl Ze schůze ZO konaného dne 30.03.2015, od 18:00 hod. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Libomyšl bylo zahájeno v 18:00 hodin starostou

Více

Obec Valtrovice Zastupitelstvo obce Valtrovice. Zahájení zasedání zastupitelstva

Obec Valtrovice Zastupitelstvo obce Valtrovice. Zahájení zasedání zastupitelstva Obec Valtrovice Zastupitelstvo obce Valtrovice Zápis číslo 7/2014 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Valtrovice,konaného dne 5. listopadu 2014, od 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Více

č.j. 6/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 20.9. 2012

č.j. 6/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 20.9. 2012 1 č.j. 6/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 20.9. 2012 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 20.9.2012 18:02 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 20.9.2012 19:50

Více

Zápis Z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Svinařov, konaného dne , od hodin.

Zápis Z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Svinařov, konaného dne , od hodin. Zápis Z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Svinařov, konaného dne 9.11.2010, od 17.00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Svinařov bylo zahájeno v 17.00 hodin dosavadním

Více

Zápis. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mírová pod Kozákovem konaného dne 27.2.2014 na Obecním úřadě Mírová pod Kozákovem.

Zápis. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mírová pod Kozákovem konaného dne 27.2.2014 na Obecním úřadě Mírová pod Kozákovem. Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mírová pod Kozákovem konaného dne 27.2.2014 na Obecním úřadě Mírová pod Kozákovem. Přítomni: Dle presenční listiny, která tvoří nedílnou součást tohoto zápisu,

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Pucov, konaného dne , od 19:00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Pucov, konaného dne , od 19:00 hodin. Obec Pucov Zastupitelstvo obce Pucov Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Pucov, konaného dne 1. 11. 2014, od 19:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pucov

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svojkov, konaného dne , od 18:00 hodin.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svojkov, konaného dne , od 18:00 hodin. Počet přítomných: 6 Omluven: Martin Průcha Hosté: 3 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svojkov, konaného dne 21. 12. 2015, od 18:00 hodin. Jednání bylo zahájeno v 18.02 starostou panem Gustavem Pilzem.

Více

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 13 z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Obec Boháňka. tel , IDDS: vcrb4yt

Obec Boháňka. tel ,    IDDS: vcrb4yt Obec Boháňka Boháňka 27, 508 01 Hořice, IČO 00271357, není plátcem DPH, č. ú. 10028541/0100 Komerční banka Jičín, tel. 602564997, e-mail: ou@bohanka.org, www.bohanka.org, IDDS: vcrb4yt Zápis z ustavujícího

Více

Zápis z X. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 22. července 2015, od 17,00 hodin

Zápis z X. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 22. července 2015, od 17,00 hodin 1) Zahájení zasedání zastupitelstva Zápis z X. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 22. července 2015, od 17,00 hodin Zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka (dále též jako zastupitelstvo

Více

24. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne Přítomni: Hosté:

24. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne Přítomni: Hosté: 1 24. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 3.3.2014. Přítomni: Kuthanová Jana, Hušek Josef, Pavlíková Helena, Petr Černý, Rejfek Otakar, Hátle Vítězslav, Renata Festová, Jan Hojda, Novák Milan Hosté:

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání Zahájení jednání Starosta obce

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Staňkovice, konaného dne , od 16:00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Staňkovice, konaného dne , od 16:00 hodin. Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Staňkovice, konaného dne 6.11.2014, od 16:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání zastupitelstva obce Staňkovice (dále též jako zastupitelstvo

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Havraníky, konaného dne , od 17,00 hod.

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Havraníky, konaného dne , od 17,00 hod. Obec Havraníky Zastupitelstvo obce Havraníky Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Havraníky, konaného dne, od 17,00 hod. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Havraníky

Více

OBEC ČESKÁ RYBNÁ. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Česká Rybná, konaného od 19:30 hodin dne

OBEC ČESKÁ RYBNÁ. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Česká Rybná, konaného od 19:30 hodin dne OBEC ČESKÁ RYBNÁ Tel.: 465 629 128 e-mail : ceskarybna@tyhan.cz 561 85 Česká Rybná Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Česká Rybná, konaného od 19:30 hodin dne 08. 06. 2016 Přítomni: Šulcková, Malý,

Více