Zpravodaj obce ROSICE Únor 2008; ročník 3.; vydání 1.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpravodaj obce ROSICE Únor 2008; ročník 3.; vydání 1."

Transkript

1 Zpravodaj obce ROSICE Únor 2008; ročník 3.; vydání 1. SLOVO STAROSTY Vážení spoluobčané, první vydání Rosických listů v roce bývá plné velice důležitých informací pro celoroční chod obce. Nejinak tomu je i dnes, a proto napíši jen několik důležitých postřehů: - Rozpočet obce na rok 2008: hospodaření Obce Rosice za rok 2007 skončilo s přebytkem více než ,- Kč. Pro letošní rok je naplánováno investovat do rozvojových aktivit obce ,- Kč. - Prioritami pro letošní rok jsou: kanalizace, protipovodňová opatření, rekonstrukce a dostavba areálu ZŠ, oprava místních komunikací v Brčekolech, výstavba parkovišť u úřadu a pošty, výstavba místních komunikací u VPS, výstavba bytů na tržnici, rozvoj Rosických trhů, podpora spolků a organizací pracujících v obci, opravy a údržba chodníků a veřejných prostranství. - Tuhý domovní odpad: obec bude i letos dotovat svoz domovního odpadu částkou ,- Kč. V průběhu roku postupně doplníme místa separovaného odpadu o kontejnery na bílé sklo. - Rosické trhy byly opět rekordní. Letos se brány bývalé cihelny otevřou už tuto sobotu 1.3. Všichni jste srdečně zváni. - Při ambulantním svozu TDO nebudou odebírány pneumatiky. Každý, kdo si pneumatiky (stejně tak ledničky, pračky, televize atd.) kupuje, platí příplatek za jejich ekologickou likvidaci, a povinností každého prodejce (i internetového) je odebrat použité zboží zpět. Bohužel opět na nás všechny dopadla hloupost našich poslanců, kteří netuší, jak jejich super zákony fungují v podhradí. Jaro je již cítit ze vzduchu a nový cyklus v přírodě brzy vypukne na plné obrátky. Stejně tak u většiny z nás bývá jaro novým impulsem pro uskutečnění svých plánů. S tím samozřejmě souvisí dostatek síly, kousek štěstí a hlavně pevné zdraví. To vše a v co největší míře nám všem přeji. Luboš Netolický, starosta obce 1

2 POŠTOVNÍ SCHRÁNKA Poštovní schránka na rohu ulice, to není nějaká lecjaká věc... Obecní úřad je nově vybaven poštovní schránkou. Tato schránka je určená především pro doručování tiskovin apod., ale svojí velikostí vyhovuje i pro širší využití, např.: - pro ukládání nálezů - ztracené klíče, doklady, peněženky aj., - vkládání písemných příspěvků do Rosických listů, - jiné. Předem bych rád podotkl, že nebude mít smysl schránku využívat pro jakékoli nepodepsané (anonymní) písemnosti. Pokud má nebo bude mít někdo z občanů nějaký problém, může se v pracovní době obrátit přímo na mě, velmi rád poskytnu veškeré dostupné informace vedoucí k vyřízení problematické záležitosti, při zachování anonymity - to mi ukládá zákon. Netvrdím, že konzultace povede vždy k úplné spokojenosti, protože obecní úřad nemůže řešit všechny problémy, zejména ne ty soukromoprávní. Opakuji, že nabízím pomoc hledat východisko z případné situace vybočující z běžného způsobu života. Hlavním cílem následujících řádků je informovat občany, jaké nebo které oblasti patří do kompetence obecního úřadu, a kam se mohou obrátit v jiném případě. Velmi zjednodušeně se dá říci, že obecní úřad může řešit záležitosti týkající se především obecního majetku a veřejného pořádku. Podle stanoviska Odboru dozoru a kontroly veřejné správy při Ministerstvu vnitra ČR, obec (obecní úřad) nemůže ukládat občanům povinnosti, které jsou již upraveny zvláštními právními předpisy - zpravidla jsou to zákony ČR. Znamená to, že jsou ještě jiné okruhy činností v oblasti veřejného pořádku, které obec řešit nemůže, není k tomu příslušná. Pro základní přehled uvádím ty nejběžnější problémy s odkazem na příslušný zákon a kompetentní orgán pro jejich vyřízení. Popis nežádoucích jevů Citace příslušného zákona Věcná příslušnost Plošné vypalování trávy Zák. č. 133/1985 Sb., o Hasičský záchranný sbor požární ochraně královohradeckého kraje Tel.č.: spojovatelka Znečištění silnic Zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích Znečištění místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací Sousedské vztahy - nad míru Občanský zákoník přiměřenou poměrům obtěžovat sousedy hlukem, prachem, popílkem, kouřem, plyny, parami, pachy, pevnými a tekutými odpady, světlem, stíněním a vibracemi, vnikáním chovaných zvířat na sousedící pozemek aj. Spalování a pálení odpadků v domácnostech Zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích Zákon č.86/2002 Sb., o ochraně ovzduší... Krajský úřad Pardubického kraje, Odbor dopravy a silničního hospodářství, tel.č.: Obec prostřednictvím přestupkové komise při MěÚ Chrast Okresní soud Odbor výstavby a životního prostředí (stavební úřad) při MěÚ 2

3 Neoprávněný zábor veřejného prostranství (parkování vozidel na trávnících, odkládání materiálů na obecních pozemcích, aj. ) Odkládání odpadků, poškozování veřejně přístupných objektů, urážky a napadení mezi osobami, majetkové delikty, porušení obecně závazných předpisů aj. Zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích Zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích Chrast, tel.č.: Obec prostřednictvím přestupkové komise při MěÚ Chrast Obec prostřednictvím přestupkové komise při MěÚ Chrast Osobně zastávám názor, že uvedený přehled by měl být použit až na posledním místě. Na místo první patří jistě vzájemná slušnost, vstřícnost a pochopení. Není přece nic jednoduššího, než přímo oslovit např. souseda a společně se domluvit na řešení vzniklé situace. T+J INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU Místní poplatky v roce 2008 TKO Pes Druhý a každý další pes 420,- Kč /na osobu a rok 100,- Kč 200,- Kč Od poplatků jsou osvobozeni: - děti narozené v roce poplatníci s TP v sídle ohlašovny, pokud se na území obce prokazatelně nezdržují Poplatek se snižuje: - dětem do 15 let věku o 50% - poplatníkům zdravotně postiženým, kteří jsou držiteli průkazů TP, ZTP, ZTP/P o 50% - studentům a učňům s trvalým pobytem na území obce přechodně ubytovaným na kolejích a internátech na základě předloženého potvrzení o ubytování o 50% Poplatek se hradí v hotovosti do pokladny Obecního úřadu v Rosicích. Poplatek je splatný nejpozději do NOVÝ WEB 3

4 A ještě jedna novinka - máme nové www. stránky. Netvrdím, že se budou líbit všem, naší snahou bylo, aby zde každý našel potřebné a aktuální informace. Např. pod klávesou Užitečné odkazy najdete kontakty na nejdůležitější úřady státní správy, nemocnice v našem kraji, stránky deníků, telefonní seznam, jízdní řády, televizní program, předpověď počasí aj. To vše najdete na T+J DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ Oznamujeme občanům, že prodejna Jednoty v Rosicích bude od 25. března 2008 z důvodu stavebních úprav 14 dnů uzavřena. RADA OBCE Výpis usnesení ze schůze Rady Obce Rosice, konané dne od hod. v úřadovně Obecního úřadu v Rosicích RO bere na vědomí: - zprávu Policie ČR o odložení ve věci krádeže kanálových mříží. - oznámení ředitele ZŠ o vyhlášení ředitelského volna. - zprávu starosty o rozmístění dalších kontejnerů na třídění bílého skla. - zprávu starosty o probíhajícím řízení ve věci doplnění žádosti na změnu kultury pozemků. - na vědomí pozvání na Koncerty pro hospic. RO schvaluje: - zaplacení částky 10 tis. Kč za spotřebu el. energie a částku ve výši 6.100,- Kč za spotřebu plynu SDH Bor do rozpočtu Obce Rosice. - volbu jiného předsedy kontrolního výboru k zajištění řádné činnosti tohoto výboru. - prodloužení nájmu Hospody Na Křižovatce současnému nájemci p. Josefovi Odvárkovi o další rok. RO neschvaluje převedení pozemků Pozemkového fondu ČR dle žádosti. Výpis usnesení ze schůze Rady Obce Rosice, konané dne od hod. v úřadovně Obecního úřadu v Rosicích 4

5 RO schvaluje: - výsledky hospodaření Obce Rosice za rok návrh rozpočtu obce Rosice na rok zprávu o provedení inventarizace majetku obce Rosice. Dále schvaluje vyřazení nepotřebného majetku, a to likvidací, předáním do užívání MŠ, ZŠ nebo jiným v obci fungujícím organizacím a spolkům. - Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Obcí Rosice a ČEZ Distribuce, a.s. - záměr na odprodej p.p.č. 158/1 v k.ú. Rosice u Chrasti. - roční členský příspěvek obce Rosice pro Spolek pro obnovu venkova na rok 2008 ve výši 2 000,-Kč. - Smlouvu o poskytování služby - zasílání výstražných SMS zpráv mezi obcí Rosice a městem Chrudim na rok 2008, za poplatek 100,- Kč/rok. - zařazení řed. ZŠ a MŠ do platových stupňů stanovených dle stupnice platových tarifů přílohy č. 2 k nařízení vlády č. 564/2006 Sb. - přemístění prostor pro občerstvení a kanceláří vedení trhů podle předloženého plánku. ZASTUPITELSTVO OBCE Výpis z usnesení z 7. zasedání Zastupitelstva Obce Rosice, konaného dne v hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Rosicích ZO schvaluje: - neinvestiční náklady na 1 žáka za rok 2008 hrazené z rozpočtů obcí dojíždějících žáků ZŠ ve výši 2.000,00 Kč. - výsledek hospodaření obce Rosice za rok rozpočet obce Rosice na rok 2008 v předloženém znění. - OZV č.1/2008 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. - přidělení čísel popisných dle přiložené tabulky. ZO bere na vědomí: - informaci o vlastnických poměrech k nemovitosti Rosice čp. 141 a zároveň pověřuje starostu k dalšímu jednání. - informaci o zapojení obce do plánu rekultivací v areálu bývalých cihelen. ZO pověřuje starostu pořízením schránky důvěry na obecní úřad. OZNÁMENÍ FINANČNÍHO ODBORU V CHRASTI 5

6 V rámci spolupráce mezi obcemi a Finančním úřadem v Chrudimi přijedou v pondělí dne od 13,00 17,00 hodin na MěÚ v Chrasti, zasedací místnost (Římský sál) pracovníci Finančního úřadu a budou osobně vybírat daňová přiznání fyzických osob za rok 2007 včetně prvotní kontroly a případně na místě domluví s poplatníkem další postup. Na finančním odboru jsou k dispozici i tiskopisy daňových přiznání. Ing. Hana Dachovská vedoucí finančního odboru MěÚ Chrast, tel.: INFORMACE ODBORU VNITŘNÍCH VĚCÍ MěÚ CHRAST Co je CzechPOINT? Od 2. ledna 2008 začal na městském úřadě v Chrasti fungovat terminál CzechPOINT (Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál). V současné době počátku fungování systému CzechPOINT nabízí tyto služby: - výpisy z rejstříku trestů - výpisy z obchodního rejstříku - výpisy z katastru nemovitostí - výpisy ze živnostenského rejstříku Všechny výše uvedené výpisy úřad poskytne žadateli v optimálním případě na počkání pouze po zaevidování žádosti a zaplacení správního poplatku. Výpisy z rejstříku trestů - poplatek 50 Kč, platí se v hotovosti. Výpisy z rejstříku trestu se vydávají pouze osobě, které se výpis týká. Totožnost žádající osoby se ověřuje na základě předloženého platného dokladu totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní doklad). Předložený doklad totožnosti program prověří (zkontroluje jeho platnost) a poté pracovník CzechPOINTu vyplní předepsaný elektronický formulář žádosti a odešle ho na Rejstřík trestů. Úředník obsluhující CzechPOINT žádost vytiskne a žadatel o výpis ji podepíše. Rejstřík trestů elektronickou žádost okamžitě zpracuje a předá v elektronické podobě výpis, který úředník vytiskne, doplní ověřovací doložkou a předá výpis v tištěné podobě žadateli a ten svým popisem potvrdí jeho převzetí. Mohou nastat případy, kdy na základě elektronické žádosti o výpis z rejstříku trestu je doručena odpověď Žádost nemohla být vyřízena elektronicky. Tuto skutečnost nemá možnost pracovník úřadu ovlivnit a nezbývá, než žadateli zprostředkovat odeslání písemné žádosti opatřené kolkem v hodnotě 50 Kč k vyřízení na Rejstřík trestů Praha poštou. 6

7 Výpisy z katastru nemovitostí - žadatel musí znát číslo listu vlastnictví, parcely, budovy nebo bytové jednotky. Bez těchto informací tento informační systém CzechPOINT výpis nevyhotoví. Výpisy z obchodního rejstříku, katastru nemovitostí a živnostenského rejstříku - není třeba úřadu totožnost dokládat, žádost je evidována na základě sdělení žadatele. Jde tzv. o veřejné informace. Poplatek činí 100 Kč za první a 50 Kč za každou započatou následující stranu výpisu. Kontakty tel: Lenka Boštíková Jaroslava Procházková , kl. 45 Vlasta Kopecká , kl. 30 SBOR PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI Sbor pro občanské záležitosti při Obecním úřadu v Rosicích v roce 2007 přivítal v obřadní síni v Brčekolech 20 miminek. Členové SPOZ navštívili 37 občanů, kterým předali malou pozornost k významnému životnímu jubileu. Dalším 35 občanům byla zaslána písemná gratulace k 60. a 65. narozeninám. J.J. EVIDENCE OBYVATEL V roce 2007 se v obci Rosice a místních částech Synčany, Brčekoly a Bor u Chroustovic narodilo 21 občánků, přistěhovalo se 34 občanů, odstěhovalo se 38 občanů a 12 občanů zemřelo. K žilo v naší obci obyvatel. J.J. MATEŘSKÁ ŠKOLA INFORMUJE Jarní besídka s vystoupením dětí MŠ se uskuteční v neděli 30. března 2008 ve 14,00 hodin na sále Hospody Na Křižovatce. Dny otevřených dveří a zápis dětí do mateřské školy proběhne ve dnech dubna 2008 od 7,00 do 10,00 hodin v obou odděleních naší mateřské školy. Na obě připravované akce srdečně zveme. JARMARK V MATEŘSKÉ ŠKOLCE M. Vagenknechtová, ředitelka MŠ 7

8 Unie rodičů při Mateřské škole Rosice si vás dovoluje pozvat na Velikonoční jarmark, který se bude konat dne 17. a 18. března 2008 v prostorách MŠ ( bývalé jesle ) od 7:00 do 9:00 a od 14:00 do 17:00 hod. Kraslice, keramika, svíčky, věnečky, velikonoční floristika, perníčky, pomlázky, atd Těšíme se na Vaši návštěvu. ZÁKLADNÍ ŠKOLA Základní škola Rosice informuje: masopustní průvod obcí přednáška o Madagaskaru pro 7. a 8. třídu (financováno Komunitní školou) lyžařský výcvikový kurz v Jizerských horách celonárodní testování žáků 9. tříd CERMAT 4.2. návštěva ZOO ve Dvoře Králové, třída se uskutečnil pohádkový zápis do první třídy pro školní rok Zapsáno bylo 16 nových žáků a žákyň. Jejich třídní učitelkou bude paní Jitka Bumbálková hudební pořad pro 1. stupeň Čertova nevěsta bruslení ve Skutči pro 4.-9.třídu program v Ekopaletě Pardubice pro žáky 7.třídy Připravujeme a zveme: Ve spolupráci s Komunitní školou Rosice, o.s. organizujeme: 2. reprezentační ples Základní školy Rosice. Všichni jste srdečně zváni. Bližší informace na pozvánce v jiné části Rosických listů. Velikonoční jarmark v budově školy (viz. Komunitní škola Rosice, o.s.). Další konzultační den se koná 11.března od 14 do 17 hodin. Zveme Vás na Den otevřených dveří ZŠ Rosice, který se koná v sobotu 19. dubna od 9:00 hod. (Pozor!!! Změna termínu z původně plánované soboty 26.4.). Stav počtu žáků: k 8.únoru 2008 navštěvuje školu 157 žáků. KOMUNITNÍ ŠKOLA Milan Barták, ředitel školy 8

9 Škola pro všechny generace Naše první přednáška na téma: Madagaskar Ve středu naši školu navštívil cestovatel a přírodovědec, vedoucí přírodovědného oddělení Východočeského muzea v Pardubicích, RNDr. Vladimír Lemberk. Pro žáky 6. a 7. třídy (34 žáků) si připravil přednášku s promítáním fotografií o jednom z nejpodivuhodnějších a nejexotičtějších míst světa ostrovu Madagaskar. Pan Lemberk na tento čtvrtý největší ostrov na Zemi uskutečnil dvě šestitýdenní cesty zaměřené nejen na výzkum tamější flóry a fauny, ale i na poznávání zdejších obyvatel a jejich kultury. Ze své druhé cesty se vrátil těsně před loňskými Vánocemi, takže měl v čerstvé paměti spoustu zajímavých zážitků, o které se s námi během hodinu a půl dlouhého povídání podělil. Marek Odstrčil Na svých internetových stránkách pan Lemberk svou přednášku uvádí těmito slovy: Ne nadarmo se čtvrtému největšímu ostrovu na Zemi říká osmý světadíl. Téměř vše, čím oplývá, je naprosto unikátní a jinde nevídané. Aleje nejtlustších stromů baobabů, porosty trnitého buše, lemuři podivní primáti, chameleoni lovící hmyz výstřelem svého jazyka, deštné pralesy i sterilní pouště. Žijí zde Malgaši, domorodci dosud vyznávající animismus a věřící víc svým zemřelým předkům než moderním názorům na svět. Madagaskar je jednou z ekonomicky nejchudších zemí světa, ale po stránce národopisné a přírodovědné naopak nejbohatší... Přednáška byla oceněna Cenou magazínu Koktejl za rok 2006 na Mezinárodním setkání cestovatelů Cesty Aktivity na druhé pololetí školního roku 2007/2008 9

10 Velikonoční drátování s Petrem Šimkem Určeno: dětem i dospělým Rozsah: 3-4 hodiny Termín: sobota 15. března 2008 od hodin Lektor: Petr Šimek Cena: 200,- Kč (v ceně je zahrnut materiál, nájem a lektor) Tradiční velikonoční aranžování s Janou Lenochovou Určeno: dětem i dospělým Rozsah: 3 hodiny Termín: 17. a 18. března 2008 od do hodin. Cena: děti 120,- Kč a dospělí 240,- Kč Aranžují se 2 výrobky: - jarní aranžmá s velikonočními motivy na stůl - velikonoční věnec na dveře Cena zahrnuje materiál k aranžování, velikonoční přízdobu, nájem, odměnu pro lektorku. U dospělých se v aranžování počítá s větším množstvím živých květů. Nutno zaplatit zálohu 100,- Kč, nejpozději do 11. března 2008 koordinátorce KoŠ. Pro aranžmá na stůl si dospělí donesou vlastní talíř či misku. Výtvarná dílna s Alenou Kindlovou Kukuřičné listí aneb ŠUSTÍ Znali byste rádi tajemství jak pracovat s tímto zajímavým materiálem? Jak si udělat postavičku a jiné dárky pro radost? Tak nyní máte možnost. Určeno: dětem i dospělým Rozsah: 3 4 hodiny Termín: sobota 19. dubna 2008 od hodin Lektor: Alena Kindlová Cena: 200,- Kč (v ceně je zahrnut materiál, nájem a lektor) Výtvarná dílna s Jitkou Janíčkovou Jak si z korálků vyrobit šperky, zvířátka Určeno: především dívkám, ale i chlapci jsou vítáni Rozsah: 3 4 hodiny Termín: sobota 12. dubna 2008 od hodin Lektor: Jitka Janíčková Cena: 150,- Kč (v ceně je zahrnut materiál, nájem a lektor) Malování na sklo s Marcelou Kohoutovou Určeno: dětem i dospělým 10

11 Rozsah: 3 4 hodiny Termín: sobota 24. května 2008 od hodin Lektor: Marcela Kohoutová Cena: 150,- Kč (v ceně je zahrnut materiál, nájem a lektor) Komunitní škola Rosice, o. s. a Základní škola Rosice Vás srdečně zvou na VELIKONOČNÍ JARMARK, který se koná 19. března 2008 od hodin. Všechny uvedené akce se konají v budově Základní školy Rosice. Jednotlivé akce pořádané Komunitní školou Rosice, o. s. můžete najít na webových stránkách Komunitní školy: KONTAKTY: Informace podává a dotazy Vám zodpoví koordinátorka sdružení: Ludmila KOCIÁNOVÁ, tel MASOPUST 11

12 Sdružení rodičů děkuje panu starostovi, že dovolil našemu masopustnímu průvodu letos již po páté projít vesnicí. Poděkování dále patří rodinám, které přivítaly účastníky průvodu a poskytly jim bohaté občerstvení. Jmenovitě rodinám Šedivých, Kouckých, Procházkových, Havlíčkových, Kohoutových,Čápových, Kmecových a Malinských. S poděkováním nemůžeme zapomenout na mladé hasiče pod vedením laufra Luboše Netolického ml. a jeho zdravotní personál. Dík ale patří i všem zúčastněným na masopustním průvodu a maminkám za upečené cukroví a občerstvení. Za rok se těšíme na Vaši účast v příštím průvodu. Sdružení rodičů ROSICKÉ TRHY Dne se sešli zástupci rady obce, obecního úřadu a pracovníci Rosických trhů, aby vyhodnotili průběh a výsledky minulého roku a seznámili se s budoucími úkoly, které před námi stojí v tomto roce. Bylo konstatováno, že rok 2007 byl nejlepším rokem v celém trvání Rosických trhů tzn. od do Přes některé negativní skutečnosti, které se v průběhu roku vyskytly - počátkem roku zákaz prodeje živé zvěře na tržištích a v závěru roku nevlídné počasí - byly dosaženy výsledky, s kterými můžeme být spokojeni.ve srovnání s rokem 2006, který byl ze všech předešlých nejlepší, bylo opět dosaženo ve všech sledovaných ukazatelích nárůstu, a to v tržbě o ,-Kč, prodejcích o 3, návštěvnících o a počtu parkujících aut v areálu o Prodejní trh konaný dne minulého roku byl rozšířen o vystoupení dětí z Mateřské školy v Rosicích s programem " Živý betlém ". O pěvecký doprovod se postarali žáci Základní školy z Chrasti. Toto vystoupení proběhlo na originálním jevišti a setkalo se s velkým ohlasem přítomných návštěvníků. 12

13 Škoda, že místní občané plně nevyužívají možností, které jim prodejní trhy se širokým sortimentem zboží nabízejí. Jsme přesvědčeni o tom, že spokojenost našich občanů, pro které jsou tyto trhy určeny, bude v tomto roce ještě lepší, neboť našim prvořadým cílem zůstává uspokojení jejich reálných požadavků a potřeb. ing. Karel Matoušek TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA Česká katolická charita organizuje tradiční tříkrálovou sbírku, která proběhla v našich obcích již po sedmé, a to v sobotu 5. ledna Jménem Charity i svým bych chtěla poděkovat všem občanům, kteří přispěli i sebemenším finančním darem. Dík patří i za sladké drobnosti, které koledníkům udělaly velkou radost. V Chrasti, Rosicích a okolních obcích celkem vyšlo 19 skupinek koledníků, kteří za chladného zimního dopoledne roznášeli svým zpěvem radost a požehnání do našich domovů, neboť svěcenou křídou označili dveře písmeny K+M+B 2008, to znamená Kristus žehnej tomuto příbytku, latinsky Christus + Miansionem + Benedicat, a do svých kasiček vybrali ,-- Kč. Tyto prostředky slouží k financování projektů ČKCH (provoz hospiců, azylových domů pro matky v tísni...). Poměrná část peněz se vrací na oblastní charitní středisko do Chrasti. Z minulých sbírek bylo zakoupeno polohovací lůžko pro dlouhodobě nemocné a invalidní vozík. Tyto pomůcky je možné zapůjčit přímo do rodin, které se chtějí starat o své blízké nemocné. Ještě jednou vřelý dík. R. Čápová 13

14 RYBAŘENÍ NA BALATONU MO ČRS CHRAST VE SPOLUPRÁCI S CK CAMPTOUR HEŘMANŮV MĚSTEC POŘÁDÁ VE DNECH POBYTOVÝ ZÁJEZD RYBAŘENÍ NA BALATONU BALATONAKALI Camping STRAND-HOLIDAY ODJEZD: čtvrtek ve 4,00 hod. Chrast náměstí. PŘÍJEZD: neděle cca 22,00 hod. CENA: 2400,- Kč. V ceně je zahrnuto: doprava, ubytování v karavanech nebo stanech, plná penze + balíček na zpáteční cestu, povolenka k rybolovu, zdravotní pojištění. ZÁVAZNÉ PŘIHLÁŠKY A BLIŽŠÍ INFORMACE na tel denně po 19. hodině. Zájezd je určen pro všechny (děti od 8 let a dospělé), kteří mají o rybaření zájem (i pro ty, kteří nejsou členy rybářské organizace a nevlastní Povolenku k rybolovu). Pro děti je zajištěn odborný pedagogický dozor! Rosické listy vydává Obecní úřad Rosice ve spolupráci s redakční radou. Schváleno Ministerstvem kultury pod evid. č. MK ČR E Náklad 500 kusů Uzávěrka příštího čísla 15. dubna 2008 Neprodejné 14

USNESENÍ č. 6/2014. Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 6/2014. Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 6/2014 Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p. Halák Jar., p. Krédl Jar.

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p. Halák Jar., p. Krédl Jar. Z á p i s č. 1 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo v pondělí 27.února 2012 od 19.00 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda, p. Jeřábek,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 1 č.j. 9/2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 12.12.2014 18:08 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 12.12.2014

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

Obec BUKOVANY Bukovany 57, okr. OLOMOUC, PSČ Tel.,fax : IČ: ,

Obec BUKOVANY Bukovany 57, okr. OLOMOUC, PSČ Tel.,fax : IČ: , Zápis č. 2/2015 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Bukovany ze dne 30.3.2015 Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Bukovany, které se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu, Bukovany č.p. 57,

Více

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2015 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

Čl. 3 Shromažďování tříděného odpadu. 1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob.

Čl. 3 Shromažďování tříděného odpadu. 1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob. OBEC ROSICE Obecně závazná vyhláška obce Rosice č. 1/2014 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Obec Ostřešany Obecní úřad Ostřešany

Obec Ostřešany Obecní úřad Ostřešany Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Ostřešany, které se konalo dne 17.12. 2014 v budově OÚ v Ostřešanech. Přítomno : 12 členů zastupitelstva, omluveni paní Havlíčková, pan Drábek a pan Koprivňanský Jednání

Více

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Splnění úkolů uvedených v usnesení zastupitelstva obce č. 5/2009 Rozpočtová opatření ze

Více

USNESENÍ č. 2/2015. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 17. března 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 2/2015. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 17. března 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 2/2015 Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 17. března 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

Starostka sdělila, že byl ověřen zápis z předchozího jednání a je vyložen k nahlédnutí a nejsou proti němu námitky.

Starostka sdělila, že byl ověřen zápis z předchozího jednání a je vyložen k nahlédnutí a nejsou proti němu námitky. Zápis z 1. zasedání zastupitelstva obce Damnice konaného dne 24.2.2016 v 16:00 hod. v kanceláři obecního úřadu. Schůzi zahájila starostka obce a všechny přítomné přivítala. Dále konstatovala, že jednání

Více

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 3/2015 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 3. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2015 proběhlo

Více

Zápis č. 7/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 17. prosince 2015 v obřadní místnosti města Proseč

Zápis č. 7/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 17. prosince 2015 v obřadní místnosti města Proseč Zápis č. 7/2015 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 17. prosince 2015 v obřadní místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 7. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2015 proběhlo

Více

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 11. 12. 2014, od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích.

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 11. 12. 2014, od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích. Obec Malešovice Zastupitelstvo obce Malešovice Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 11. 12. 2014, od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích. Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání

Více

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 58 ze dne od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 58 ze dne od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 58 ze dne 14. 12. 2016 od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Číslo jednací: OVV/4760/2016 Počet listů dokumentu: 3 Usnesení RM č. 1176/2016 Rada

Více

Zápis č. 4/2014. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 25. srpna 2014 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 4/2014. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 25. srpna 2014 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 4/2014 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 25. srpna 2014 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 4. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2014 proběhlo

Více

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX MĚSTO ZÁKUPY U S N E S E N Í z 30. zasedání Zastupitelstva města Zákupy, které se konalo dne 16. prosince 2013 v zasedací místnosti MěÚ Zákupy (č. usnesení 257/2013 273/2013) usnesení č. 257/2013 Plnění

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Pičín konaného dne od v kanceláři Obce Pičín, Pičín 154

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Pičín konaného dne od v kanceláři Obce Pičín, Pičín 154 Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Pičín konaného dne 24.11.2016 od 18.30 v kanceláři Obce Pičín, Pičín 154 Přítomni: RNDr. Lenka Kupková, Ing. Josef Bedřich, Ing. Petr Kollert, MVDr. Dana

Více

Usnesení z 10. zasedání Rady města Staré Město ze dne 28.3.2011

Usnesení z 10. zasedání Rady města Staré Město ze dne 28.3.2011 Usnesení z 10. zasedání Rady města Staré Město ze dne 28.3.2011 57) RM schvaluje v rámci kontroly usnesení zásady výběru poplatků za odpady v tomto znění: 1) Podnikatel se sídlem podnikání ve Starém Městě,

Více

Datum konání: 18.12.2013 Místo konání: Dům hasičů, Bílá Třemešná

Datum konání: 18.12.2013 Místo konání: Dům hasičů, Bílá Třemešná Zápis ze 17. veřejného zasedání zastupitelstva obce Bílá Třemešná Datum konání: 18.12.2013 Místo konání: Dům hasičů, Bílá Třemešná Přítomni: Š. Čeněk, RNDr. J Dobroruková, Z. Fiala, Bc. P. Holzhauserová,

Více

Město Vejprty, Tylova 870/6, VEJPRTY, IČ: V ý p i s u s n e s e n í

Město Vejprty, Tylova 870/6, VEJPRTY, IČ: V ý p i s u s n e s e n í Město Vejprty, Tylova 870/6, 431 91 VEJPRTY, IČ: 00262170 V ý p i s u s n e s e n í 2. řádného zasedání Zastupitelstva města Vejprty, které se uskutečnilo ve čtvrtek dne 24. dubna 2014 od 16:30 hod. v

Více

Zápis veřejného zasedání zastupitelstva obce Hroubovice

Zápis veřejného zasedání zastupitelstva obce Hroubovice Zápis veřejného zasedání zastupitelstva obce Hroubovice Místo konání: Obec Hroubovice místnost obecního úřadu, Hroubovice č.p. 51 Doba konání: Přítomní zastupitelé: 23.1.2015 od 18:00 hodin Miroslava Štveráková,

Více

Zasedání zastupitelstva obce Číslo: 28 Datum:

Zasedání zastupitelstva obce Číslo: 28 Datum: Zasedání zastupitelstva obce Číslo: 28 Datum: 29.01.2014 Zápis: Zasedání zastupitelstva obce zahájila a řídila starostka obce Bohumila Pípová od 17.00 hodin dně 29.01.2014 a toto zasedání ukončila dne

Více

Zápis a usnesení z veřejného zasedání z 19.12. 2014 Čížkov konaného dne 19.12. 2014 v Čížkově

Zápis a usnesení z veřejného zasedání z 19.12. 2014 Čížkov konaného dne 19.12. 2014 v Čížkově Zápis a usnesení z veřejného zasedání z 19.12. 2014 Čížkov konaného dne 19.12. 2014 v Čížkově Zápis Přítomní členové zastupitelstva: Ing. Tomášek, Chott, Ing Jára, MgA. Skala, Třeštík, Nová, Černý J.,

Více

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ráby konaného dne , od 18:00 hodin

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ráby konaného dne , od 18:00 hodin ZÁPIS z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ráby konaného dne 8. 12. 2016, od 18:00 hodin 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Ráby bylo zahájeno v 18:00 hod. starostou

Více

Obecně závazná vyhláška města Sedlice č. 1 / 2012 o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška města Sedlice č. 1 / 2012 o místních poplatcích Obecně závazná vyhláška města Sedlice č. 1 / 2012 o místních poplatcích Zastupitelstvo města Sedlice se na svém zasedání dne 21. listopadu 2012, usnesením číslo 179/2012, usneslo vydat na základě 14, odst.

Více

Zápis č. 18 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne

Zápis č. 18 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne Zápis č. 18 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne 13.10.2016 Přítomni: Uhrová Ivana, Netolička Zdeněk, Vrbka Roman, Vejmělková Jana, Ing. Macek Jan, Gric Jiří, Koukal Ladislav,

Více

Červen 2008; ročník 3.; vydání 3.

Červen 2008; ročník 3.; vydání 3. - 1 - Zpravodaj obce ROSICE Červen 2008; ročník 3.; vydání 3. SLOVO STAROSTY Vážení spoluobčané, školní prázdniny, čas zasloužené dovolené a doufám že i pěkného počasí, začíná pro většinu z nás. První

Více

Hlasování č. 1 pro 7 proti 0 zdržel se 0. Bod č. 2 Kontrola plnění úkolu z minulého zasedání Zastupitelstva obce

Hlasování č. 1 pro 7 proti 0 zdržel se 0. Bod č. 2 Kontrola plnění úkolu z minulého zasedání Zastupitelstva obce Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou z dokumentu vypuštěny s ohledem na zákon č. 101/200 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Výpis usnesení z 15. zasedání

Více

Zápis. ze 4. jednání Rady Městského obvodu Pardubice IV, které se konalo ve středu dne 2.2. 2011 v 17.00 hod. v zasedací místnosti ÚMO Pardubice IV

Zápis. ze 4. jednání Rady Městského obvodu Pardubice IV, které se konalo ve středu dne 2.2. 2011 v 17.00 hod. v zasedací místnosti ÚMO Pardubice IV Zápis ze 4. jednání Rady Městského obvodu Pardubice IV, které se konalo ve středu dne 2.2. 2011 v 17.00 hod. v zasedací místnosti ÚMO Pardubice IV Přítomni: Ing. Petr Heřmanský, p.marie Procházková, Ing.arch.Jan

Více

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE IČO 00 23 61 28, DIČ CZ 00 23 61 28 tel.: 327 399 223, 739 435 041, www.chotusice.cz e-mail:urad@chotusice.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Chotusice

Více

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014 Místo konání : Začátek : Zasedání řídil : Přítomni : Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014 Omluveni : - Neomluveni : - Hosté: - Zapisovatel : Ověřovatelé zápisu

Více

Z á p i s č. 2/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Dlouhá Ves konaného dne

Z á p i s č. 2/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Dlouhá Ves konaného dne Z á p i s č. 2/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Dlouhá Ves konaného dne 18. 11. 2014. Zasedání zastupitelstva obce Dlouhá Ves bylo zahájeno v 16,00 hodin starostkou obce Ludmilou Němcovou (dále předsedající).

Více

PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ

PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ /k 1. 2. 2010/ I. Obce Obecně závazné vyhlášky obcí: 1. zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších

Více

OBEC Heřmanovice Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC Heřmanovice Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Příloha č. 1 k Usnesení ZO Heřmanovice č. 14 ze dne 30.12.2013 Obecně závazná vyhláška obce o místních poplatcích OBEC Heřmanovice Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích Zastupitelstvo

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Malá Bystřice (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno

Více

MĚSTO CHRAST. Obecně závazná vyhláška města Chrasti č. 2/2013

MĚSTO CHRAST. Obecně závazná vyhláška města Chrasti č. 2/2013 MĚSTO CHRAST Obecně závazná vyhláška města Chrasti č. 2/2013 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Platí od 16. 12. 2013

Více

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 28. 12. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 28. 12. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zastupitelstvo obce Malešovice Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 28. 12. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání

Více

Zápis z dvacátéhodruhého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 03.11.2008 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z dvacátéhodruhého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 03.11.2008 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z dvacátéhodruhého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 03.11.2008 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 411 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze

Více

č.j. 5/2011 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne

č.j. 5/2011 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 1 č.j. 5/2011 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 10.6.2011 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 10.6.2011 18:05 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 10.6.2011 20:00

Více

Zápis z 36. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne

Zápis z 36. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne Zápis z 36. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne 14. 12. 2009 Starosta zahájil zasedání v 17:00 hodin a přivítal přítomné. Dle prezenční listiny přítomno 9 členů zastupitelstva. Omluveno: 3 Zapisovatel:

Více

Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014

Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014 Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Jiří Rangl, Josef Drtina, Ing. Stanislav Vyhnal, Mgr. Zdeněk Žalud Ph.D. Neomluven 0 RM/1416/83/14 +5/ -0/ Z0 Ing. Jiří Šimánek

Více

M ě s t o B a k o v n a d J i z e r o u. Nařízení č. 1/2015

M ě s t o B a k o v n a d J i z e r o u. Nařízení č. 1/2015 M ě s t o B a k o v n a d J i z e r o u Nařízení č. 1/2015 města Bakov nad Jizerou kterým se vydává Tržní řád ve znění nařízení č. 2/2015 Rada města Bakov nad Jizerou se na svém zasedání dne 29. 6. 2015

Více

Výpis usnesení z 22. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne 30.12.2013 v 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu

Výpis usnesení z 22. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne 30.12.2013 v 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou z dokumentu vypuštěny s ohledem na zákon č. 101/200 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Výpis usnesení z 22. zasedání

Více

Zápis č. 12 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne

Zápis č. 12 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne Zápis č. 12 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne 14.12.2015 Přítomni: Uhrová Ivana, Netolička Zdeněk, Škorpík Milan, Gric Jiří, Vejmělková Jana, Ing. Mastný Martin, Ing, Macek

Více

Z Á P I S č. 7 / 2016 z jednání obecního zastupitelstva konaného dne v 19:00 hodin

Z Á P I S č. 7 / 2016 z jednání obecního zastupitelstva konaného dne v 19:00 hodin Z Á P I S č. 7 / 2016 z jednání obecního zastupitelstva konaného dne 16. 11. 2016 v 19:00 hodin Přítomni: Smolíková A., Bc. Halbich V., Pokorná V., Sůrová E., Šafařík F., Špatenka K., Štumrová B. Hosté:

Více

Zápis z 12. zasedání Zastupitelstva obce Těchlovice, konaného dne 11. srpna 2016 od 18:00 hodin v místní knihovně.

Zápis z 12. zasedání Zastupitelstva obce Těchlovice, konaného dne 11. srpna 2016 od 18:00 hodin v místní knihovně. Obecní úřad Těchlovice Těchlovice č.p. 37, 405 02 Děčín 2 412 558 925 fax: 412 558 925 e-mail: ou.techlovice@volny.cz Zápis z 12. zasedání Zastupitelstva obce Těchlovice, konaného dne 11. srpna 2016 od

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015

ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015 ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne

Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne 23.11.2016 Přítomni: Uhrová Ivana, Netolička Zdeněk, Vrbka Roman, Vejmělková Jana, Ing. Macek Jan, Gric Jiří, Škorpík Milan

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2016/7 schválené v rámci programu 15. zasedání zastupitelstva dne 19. prosince 2016 PŘÍJMY

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2016/7 schválené v rámci programu 15. zasedání zastupitelstva dne 19. prosince 2016 PŘÍJMY Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2016/7 schválené v rámci programu 15. zasedání zastupitelstva dne 19. prosince 2016 plnění k 19.12.2016 po RO 2016/6 RO 2016/7 po RO 2016/7 1111 Daň z příjmů fyz.

Více

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016 Životický portál Od 25. dubna do 1. května 2016 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci dubnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk DOŘIČÁKOVÁ Anna 48 95 MIČKOVÁ Olga 14 65 KLADIVA Antonín 136 55 RÝCOVÁ Alena 187 50 Oznámení

Více

Výpis usnesení z 9.zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne v 18:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu

Výpis usnesení z 9.zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne v 18:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou z dokumentu vypuštěny s ohledem na zákon č. 101/200 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Výpis usnesení z 9.zasedání

Více

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Paseky nad Jizerou, které se uskutečnilo ve čtvrtek 18. srpna 2011 od hod na obecním úřadě

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Paseky nad Jizerou, které se uskutečnilo ve čtvrtek 18. srpna 2011 od hod na obecním úřadě Zápis z jednání Zastupitelstva obce Paseky nad Jizerou, které se uskutečnilo ve čtvrtek 18. srpna 2011 od 19.30 hod na obecním úřadě Přítomni: Omluvena: H. Růžičková, J. Soukup, Ing. A. Koucký, M. Řípa,

Více

Zápis. z 34. schůze Rady obce Rohatec konané dne v kanceláři starosty na Obecním úřadě v Rohatci

Zápis. z 34. schůze Rady obce Rohatec konané dne v kanceláři starosty na Obecním úřadě v Rohatci Přítomni: Ing. Jarmil Adamec, Ph.D. Ing. Bc. Tomáš Letocha Ing. Vladimír Elšík Radoslav Němeček Jiří Švanyga Vlasta Sedláková Ing. Zdeněk Škromach Omluveni: Přizvaní hosté: Mgr. Pavel Jurečka Zápis z 34.

Více

Zápis. ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství.

Zápis. ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Program: 1. Zpráva starosty 2. Rozpočtové opatření č. 2/2015 3. Zpráva o hospodaření

Více

Výpis usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne v 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu

Výpis usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne v 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou z dokumentu vypuštěny s ohledem na zákon č. 101/200 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Bod č.1 Technický bod Výpis

Více

ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012

ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012 par. pol. Název částka 0000 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 1.050.000,- 1112 Daň z příjmů FO ze závislé

Více

Zápis 13. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích

Zápis 13. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích Zápis 13. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 14. 10. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích Přítomni: Antošovský Vítězslav Glocová Iveta Grimmerová Věra Kosík Stanislav

Více

USNESENÍ č. 3/2013. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 10. září 2013 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2013. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 10. září 2013 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2013 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 10. září 2013 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

Odbor vnitřních věcí

Odbor vnitřních věcí Odbor vnitřních věcí Odbor tvoří matrika, evidence obyvatel, oddělení přestupkové agendy. Na těchto úsecích bylo v roce 2012 vyřizováno 2472 podání. Součástí odboru je dále sekretariát a informační středisko.

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 3. 12. 2013 od 19.00 hodin v místním pohostinství

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 3. 12. 2013 od 19.00 hodin v místním pohostinství Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 3. 12. 2013 od 19.00 hodin v místním pohostinství Přítomni: Antoš Roman, Jindrová Milena, Kosina Aleš, Ing. Kubasa Jiří, Pich Jaroslav,

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: 6 - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 7-2008 z 7. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 19.6. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Obec Maletín - Oficiální internetové stránky obce. Poslední volba v hlavní nabídce: Titulní stránka > O obci > Maletínský zpravodaj

Obec Maletín - Oficiální internetové stránky obce. Poslední volba v hlavní nabídce: Titulní stránka > O obci > Maletínský zpravodaj Page 1 of 11 Obec Maletín - Oficiální internetové stránky obce Poslední volba v hlavní nabídce: Titulní stránka > O obci > Maletínský zpravodaj 11.MALETÍN. ZPRAVODAJ-prosinec 2003 vytvořeno: 30.12.2003

Více

Výpis usnesení z 18. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne v 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu

Výpis usnesení z 18. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne v 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou z dokumentu vypuštěny s ohledem na zákon č. 101/200 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Výpis usnesení z 18. zasedání

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/03/05/12

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/03/05/12 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/03/05/12 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Vyhodnocení hospodaření v obecních lesích (Zdeněk Papík, LESPAP) b) Výsledky výběrového řízení

Více

Zápis z 28. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne

Zápis z 28. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne Zápis z 28. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 14. 12. 2016 Místo konání: Obecní úřad Strážkovice Začátek: 17.05 hod. Zasedání řídil: Hana Halamová Přítomni: Roman Čermák, Hana Halamová,

Více

Z Á P I S. Ze zasedání Zastupitelstva obce Kocelovice, konané dne v hodin, v místnosti obecního úřadu, Kocelovice čp.

Z Á P I S. Ze zasedání Zastupitelstva obce Kocelovice, konané dne v hodin, v místnosti obecního úřadu, Kocelovice čp. Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva obce Kocelovice, konané dne 26.4.2016 v 19.00 hodin, v místnosti obecního úřadu, Kocelovice čp. 32 Přítomní: Bohuslava ANTONYOVÁ, Václav ČADEK, Karel LUKÁŠ, Martin

Více

Městský obvod Statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice VI Úřad MO Pardubice VI kancelář úřadu Kostnická 865, Svítkov, Pardubice

Městský obvod Statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice VI Úřad MO Pardubice VI kancelář úřadu Kostnická 865, Svítkov, Pardubice Městský obvod Statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice VI Úřad MO Pardubice VI kancelář úřadu Kostnická 865, Svítkov, 530 06 Pardubice Usnesení ze 17. schůze Rady městského obvodu Pardubice VI,

Více

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení č. 370/2011 - Určení ověřovatelů zápisu schvaluje ověřovatelem

Více

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál Usnesení z 33. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, které se uskuteční v pondělí 7.12.2015 ve 14:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3.

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3. - 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3. 2016 (usnesení č. 79/7 91/7) 79/7 Zastupitelstvo městského obvodu

Více

Zápis z 13. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bratřínov, konaného dne , od 19:00 hodin na obecním úřadě

Zápis z 13. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bratřínov, konaného dne , od 19:00 hodin na obecním úřadě Zápis z 13. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bratřínov, konaného dne 25.11.2015, od 19:00 hodin na obecním úřadě Přítomni: D.Holková, R.Juliš, J.Dufková, L. Malčánek, I. Svobodová Zahájení zasedání

Více

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec č. 13/2014 Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Číslo 13/2014 Obecní úřad Libějovice Prosinec 2014 Libějovice 26 387 72 Libějovice

Více

Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Pašovice, konaného dne v zasedací místnosti Obecního úřadu v Pašovicích

Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Pašovice, konaného dne v zasedací místnosti Obecního úřadu v Pašovicích Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Pašovice, konaného dne 16. 11. 2016 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Pašovicích Přítomni: Omluveni: Vlastimil Řezníček, Ludmila Juráková, Bc. Ivana Hlavínová,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svojkov, konaného dne , od 18:00 hodin.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svojkov, konaného dne , od 18:00 hodin. Počet přítomných: 6 Omluven: Martin Průcha Hosté: 3 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svojkov, konaného dne 21. 12. 2015, od 18:00 hodin. Jednání bylo zahájeno v 18.02 starostou panem Gustavem Pilzem.

Více

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc únor 2015 číslo 2

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc únor 2015 číslo 2 PRO VÁS MK ČR E 11824 ročník III. měsíc únor 2015 číslo 2 Vaše příspěvky i názory můžete zasílat elektronicky na e-mail MS.Rynoltice@seznam.cz nebo v písemné podobě předat p. Kubínkové a Patkové vždy do

Více

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva Města Bechyně konaného dne

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva Města Bechyně konaného dne U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva Města Bechyně konaného dne 11. 11. 2009 USNESENÍ č. 55/8-09 Z I. b e r e n a v ě d o m í Rozpočtové opatření č. 46/2009 par.3613 nebytové hospodářství, pol. 5171

Více

U S N E S E N Í 10. zasedání Zastupitelstva obce Dolní Domaslavice, konaného dne 9.12.2015 v prostorách Obecního úřadu Dolní Domaslavice

U S N E S E N Í 10. zasedání Zastupitelstva obce Dolní Domaslavice, konaného dne 9.12.2015 v prostorách Obecního úřadu Dolní Domaslavice U S N E S E N Í 10. zasedání Zastupitelstva obce Dolní Domaslavice, konaného dne 9.12.2015 v prostorách Obecního úřadu Dolní Domaslavice V Dolních Domaslavicích dne 9.12.2015 Zpracovala: Grześová Božena

Více

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 1/2010, o místních poplatcích

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 1/2010, o místních poplatcích OBEC PĚČNOV Obecně závazná vyhláška č. 1/2010, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Pěčnov na svém zasedání dne 19. listopadu 2010 usnesením č. 22 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

Obec Jindřichov. Zastupitelstvo obce Jindřichov Z Á P I S

Obec Jindřichov. Zastupitelstvo obce Jindřichov Z Á P I S Obec Jindřichov Zastupitelstvo obce Jindřichov Z Á P I S z 5. zasedání Zastupitelstva obce Jindřichov konaného dne 16. března 2015 v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní členové ZO: J. Chromek, D.

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 2 konaného dne

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 2 konaného dne Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 2 konaného dne 1. 12. 2010 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej bytů Palackého 1503-4 2. Prodej pozemků Malina III 3. Žádost paní Nejezové o

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Usn. č. 53/02 1) Usn. č. 53/03 1) Pacht pozemku: RMě schvaluje zveřejnění záměru obce na pacht pozemku p.p.č. 1109/18 v k. ú. Nová Role.

Usn. č. 53/02 1) Usn. č. 53/03 1) Pacht pozemku: RMě schvaluje zveřejnění záměru obce na pacht pozemku p.p.č. 1109/18 v k. ú. Nová Role. USNESENÍ Rady města Nová Role (dále ) Z 53. zasedání konaného dne 9. 11. 2016 v kanceláři starostky města v MěÚ v Nové Roli **********************************************************************************************

Více

Přítomni: Ivičič Jan, RNDr. Kalandrová Jana, Bejdák Karel, Ing. Kocman Bronislav, Ing. Lambot Jan

Přítomni: Ivičič Jan, RNDr. Kalandrová Jana, Bejdák Karel, Ing. Kocman Bronislav, Ing. Lambot Jan MĚSTYS DRNHOLEC Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů,

Více

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice

Více

Zápis schůze zastupitelstva obce Vílanec č. 22 dne v 19 hodin

Zápis schůze zastupitelstva obce Vílanec č. 22 dne v 19 hodin Zápis schůze zastupitelstva obce Vílanec č. 22 dne 15.12.2016 v 19 hodin Program: 1. Seznámení s programem 2. Určení ověřovatele zápisu, určení ověřovatelů zápisu 3. Kontrola usnesení ze zasedání zastupitelstva

Více

Zápis a usnesení 25. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 28.11. 2012 v 16 30 hod.

Zápis a usnesení 25. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 28.11. 2012 v 16 30 hod. Zápis a usnesení 25. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 28.11. 2012 v 16 30 hod. PŘÍTOMNI: Miroslav Nogol, Petra Szczuková, Roman Pientok, Jan Ondraczka, Petr Riedel, Tomáš Kubala, Jindřich Mackowski

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zápis č. 26/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 26/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 26/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Miloslav Hurych, Karel Hloušek, Radek Šenkýř, Tomáš Háp 26. zasedání Rady

Více

M e t o d i c k ý materiál odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra

M e t o d i c k ý materiál odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra M e t o d i c k ý materiál odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra Právní předpisy a jejich ustanovení související se zákonným zmocněním k vydávání obecně závazné vyhlášky obce o místních

Více

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze XXIV. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze XXIV. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze XXIV. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne 18.09.2014 Usnesení č. 1/XXIV/14: ZM schvaluje program zasedání: I. Zahájení II. Sdělení

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení zastupitelstva obce Velký Beranov č. 01/2014 konaného dne

Usnesení zastupitelstva obce Velký Beranov č. 01/2014 konaného dne Ve Velkém Beranově dne 19. února 2014 Výtisk jediný! Počet listů: 5 Usnesení zastupitelstva obce Velký Beranov č. 01/2014 konaného dne 19. 2. 2014 Č. J. USNESENÍ ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVALUJE ZO/2014/001/19.

Více

Zápis o průběhu druhého/2014 zasedání Zastupitelstva obce Skalice nad Svitavou konaného dne v kanceláři starosty obce Skalice nad Svitavou

Zápis o průběhu druhého/2014 zasedání Zastupitelstva obce Skalice nad Svitavou konaného dne v kanceláři starosty obce Skalice nad Svitavou Zápis o průběhu druhého/2014 zasedání Zastupitelstva obce Skalice nad Svitavou konaného dne 24. 4. 2014 v kanceláři starosty obce Skalice nad Svitavou Bod č. 1 Zahájení Starosta obce Ing. Richard Černý

Více

OBEC Oucmanice. Obecně závazná vyhláška obce Oucmanice č. 1 / 2011, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ČÁST II.

OBEC Oucmanice. Obecně závazná vyhláška obce Oucmanice č. 1 / 2011, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ČÁST II. OBEC Oucmanice Obecně závazná vyhláška obce Oucmanice č. 1 / 2011, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce v Oucmanicích se na svém zasedání dne 25. 3. 2011 usnesením č. 1/2011 usneslo vydat na základě

Více

Usnesení: č.1/2014 Zastupitelstvo schvaluje navržený program jednání zastupitelstva obce jednohlasně.

Usnesení: č.1/2014 Zastupitelstvo schvaluje navržený program jednání zastupitelstva obce jednohlasně. Zápis č.5/2014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Šípy, které se konalo dne 19.12.2014 v pohostinství v Šípech -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více