Zpravodaj obce ROSICE Únor 2008; ročník 3.; vydání 1.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpravodaj obce ROSICE Únor 2008; ročník 3.; vydání 1."

Transkript

1 Zpravodaj obce ROSICE Únor 2008; ročník 3.; vydání 1. SLOVO STAROSTY Vážení spoluobčané, první vydání Rosických listů v roce bývá plné velice důležitých informací pro celoroční chod obce. Nejinak tomu je i dnes, a proto napíši jen několik důležitých postřehů: - Rozpočet obce na rok 2008: hospodaření Obce Rosice za rok 2007 skončilo s přebytkem více než ,- Kč. Pro letošní rok je naplánováno investovat do rozvojových aktivit obce ,- Kč. - Prioritami pro letošní rok jsou: kanalizace, protipovodňová opatření, rekonstrukce a dostavba areálu ZŠ, oprava místních komunikací v Brčekolech, výstavba parkovišť u úřadu a pošty, výstavba místních komunikací u VPS, výstavba bytů na tržnici, rozvoj Rosických trhů, podpora spolků a organizací pracujících v obci, opravy a údržba chodníků a veřejných prostranství. - Tuhý domovní odpad: obec bude i letos dotovat svoz domovního odpadu částkou ,- Kč. V průběhu roku postupně doplníme místa separovaného odpadu o kontejnery na bílé sklo. - Rosické trhy byly opět rekordní. Letos se brány bývalé cihelny otevřou už tuto sobotu 1.3. Všichni jste srdečně zváni. - Při ambulantním svozu TDO nebudou odebírány pneumatiky. Každý, kdo si pneumatiky (stejně tak ledničky, pračky, televize atd.) kupuje, platí příplatek za jejich ekologickou likvidaci, a povinností každého prodejce (i internetového) je odebrat použité zboží zpět. Bohužel opět na nás všechny dopadla hloupost našich poslanců, kteří netuší, jak jejich super zákony fungují v podhradí. Jaro je již cítit ze vzduchu a nový cyklus v přírodě brzy vypukne na plné obrátky. Stejně tak u většiny z nás bývá jaro novým impulsem pro uskutečnění svých plánů. S tím samozřejmě souvisí dostatek síly, kousek štěstí a hlavně pevné zdraví. To vše a v co největší míře nám všem přeji. Luboš Netolický, starosta obce 1

2 POŠTOVNÍ SCHRÁNKA Poštovní schránka na rohu ulice, to není nějaká lecjaká věc... Obecní úřad je nově vybaven poštovní schránkou. Tato schránka je určená především pro doručování tiskovin apod., ale svojí velikostí vyhovuje i pro širší využití, např.: - pro ukládání nálezů - ztracené klíče, doklady, peněženky aj., - vkládání písemných příspěvků do Rosických listů, - jiné. Předem bych rád podotkl, že nebude mít smysl schránku využívat pro jakékoli nepodepsané (anonymní) písemnosti. Pokud má nebo bude mít někdo z občanů nějaký problém, může se v pracovní době obrátit přímo na mě, velmi rád poskytnu veškeré dostupné informace vedoucí k vyřízení problematické záležitosti, při zachování anonymity - to mi ukládá zákon. Netvrdím, že konzultace povede vždy k úplné spokojenosti, protože obecní úřad nemůže řešit všechny problémy, zejména ne ty soukromoprávní. Opakuji, že nabízím pomoc hledat východisko z případné situace vybočující z běžného způsobu života. Hlavním cílem následujících řádků je informovat občany, jaké nebo které oblasti patří do kompetence obecního úřadu, a kam se mohou obrátit v jiném případě. Velmi zjednodušeně se dá říci, že obecní úřad může řešit záležitosti týkající se především obecního majetku a veřejného pořádku. Podle stanoviska Odboru dozoru a kontroly veřejné správy při Ministerstvu vnitra ČR, obec (obecní úřad) nemůže ukládat občanům povinnosti, které jsou již upraveny zvláštními právními předpisy - zpravidla jsou to zákony ČR. Znamená to, že jsou ještě jiné okruhy činností v oblasti veřejného pořádku, které obec řešit nemůže, není k tomu příslušná. Pro základní přehled uvádím ty nejběžnější problémy s odkazem na příslušný zákon a kompetentní orgán pro jejich vyřízení. Popis nežádoucích jevů Citace příslušného zákona Věcná příslušnost Plošné vypalování trávy Zák. č. 133/1985 Sb., o Hasičský záchranný sbor požární ochraně královohradeckého kraje Tel.č.: spojovatelka Znečištění silnic Zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích Znečištění místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací Sousedské vztahy - nad míru Občanský zákoník přiměřenou poměrům obtěžovat sousedy hlukem, prachem, popílkem, kouřem, plyny, parami, pachy, pevnými a tekutými odpady, světlem, stíněním a vibracemi, vnikáním chovaných zvířat na sousedící pozemek aj. Spalování a pálení odpadků v domácnostech Zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích Zákon č.86/2002 Sb., o ochraně ovzduší... Krajský úřad Pardubického kraje, Odbor dopravy a silničního hospodářství, tel.č.: Obec prostřednictvím přestupkové komise při MěÚ Chrast Okresní soud Odbor výstavby a životního prostředí (stavební úřad) při MěÚ 2

3 Neoprávněný zábor veřejného prostranství (parkování vozidel na trávnících, odkládání materiálů na obecních pozemcích, aj. ) Odkládání odpadků, poškozování veřejně přístupných objektů, urážky a napadení mezi osobami, majetkové delikty, porušení obecně závazných předpisů aj. Zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích Zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích Chrast, tel.č.: Obec prostřednictvím přestupkové komise při MěÚ Chrast Obec prostřednictvím přestupkové komise při MěÚ Chrast Osobně zastávám názor, že uvedený přehled by měl být použit až na posledním místě. Na místo první patří jistě vzájemná slušnost, vstřícnost a pochopení. Není přece nic jednoduššího, než přímo oslovit např. souseda a společně se domluvit na řešení vzniklé situace. T+J INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU Místní poplatky v roce 2008 TKO Pes Druhý a každý další pes 420,- Kč /na osobu a rok 100,- Kč 200,- Kč Od poplatků jsou osvobozeni: - děti narozené v roce poplatníci s TP v sídle ohlašovny, pokud se na území obce prokazatelně nezdržují Poplatek se snižuje: - dětem do 15 let věku o 50% - poplatníkům zdravotně postiženým, kteří jsou držiteli průkazů TP, ZTP, ZTP/P o 50% - studentům a učňům s trvalým pobytem na území obce přechodně ubytovaným na kolejích a internátech na základě předloženého potvrzení o ubytování o 50% Poplatek se hradí v hotovosti do pokladny Obecního úřadu v Rosicích. Poplatek je splatný nejpozději do NOVÝ WEB 3

4 A ještě jedna novinka - máme nové www. stránky. Netvrdím, že se budou líbit všem, naší snahou bylo, aby zde každý našel potřebné a aktuální informace. Např. pod klávesou Užitečné odkazy najdete kontakty na nejdůležitější úřady státní správy, nemocnice v našem kraji, stránky deníků, telefonní seznam, jízdní řády, televizní program, předpověď počasí aj. To vše najdete na T+J DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ Oznamujeme občanům, že prodejna Jednoty v Rosicích bude od 25. března 2008 z důvodu stavebních úprav 14 dnů uzavřena. RADA OBCE Výpis usnesení ze schůze Rady Obce Rosice, konané dne od hod. v úřadovně Obecního úřadu v Rosicích RO bere na vědomí: - zprávu Policie ČR o odložení ve věci krádeže kanálových mříží. - oznámení ředitele ZŠ o vyhlášení ředitelského volna. - zprávu starosty o rozmístění dalších kontejnerů na třídění bílého skla. - zprávu starosty o probíhajícím řízení ve věci doplnění žádosti na změnu kultury pozemků. - na vědomí pozvání na Koncerty pro hospic. RO schvaluje: - zaplacení částky 10 tis. Kč za spotřebu el. energie a částku ve výši 6.100,- Kč za spotřebu plynu SDH Bor do rozpočtu Obce Rosice. - volbu jiného předsedy kontrolního výboru k zajištění řádné činnosti tohoto výboru. - prodloužení nájmu Hospody Na Křižovatce současnému nájemci p. Josefovi Odvárkovi o další rok. RO neschvaluje převedení pozemků Pozemkového fondu ČR dle žádosti. Výpis usnesení ze schůze Rady Obce Rosice, konané dne od hod. v úřadovně Obecního úřadu v Rosicích 4

5 RO schvaluje: - výsledky hospodaření Obce Rosice za rok návrh rozpočtu obce Rosice na rok zprávu o provedení inventarizace majetku obce Rosice. Dále schvaluje vyřazení nepotřebného majetku, a to likvidací, předáním do užívání MŠ, ZŠ nebo jiným v obci fungujícím organizacím a spolkům. - Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Obcí Rosice a ČEZ Distribuce, a.s. - záměr na odprodej p.p.č. 158/1 v k.ú. Rosice u Chrasti. - roční členský příspěvek obce Rosice pro Spolek pro obnovu venkova na rok 2008 ve výši 2 000,-Kč. - Smlouvu o poskytování služby - zasílání výstražných SMS zpráv mezi obcí Rosice a městem Chrudim na rok 2008, za poplatek 100,- Kč/rok. - zařazení řed. ZŠ a MŠ do platových stupňů stanovených dle stupnice platových tarifů přílohy č. 2 k nařízení vlády č. 564/2006 Sb. - přemístění prostor pro občerstvení a kanceláří vedení trhů podle předloženého plánku. ZASTUPITELSTVO OBCE Výpis z usnesení z 7. zasedání Zastupitelstva Obce Rosice, konaného dne v hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Rosicích ZO schvaluje: - neinvestiční náklady na 1 žáka za rok 2008 hrazené z rozpočtů obcí dojíždějících žáků ZŠ ve výši 2.000,00 Kč. - výsledek hospodaření obce Rosice za rok rozpočet obce Rosice na rok 2008 v předloženém znění. - OZV č.1/2008 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. - přidělení čísel popisných dle přiložené tabulky. ZO bere na vědomí: - informaci o vlastnických poměrech k nemovitosti Rosice čp. 141 a zároveň pověřuje starostu k dalšímu jednání. - informaci o zapojení obce do plánu rekultivací v areálu bývalých cihelen. ZO pověřuje starostu pořízením schránky důvěry na obecní úřad. OZNÁMENÍ FINANČNÍHO ODBORU V CHRASTI 5

6 V rámci spolupráce mezi obcemi a Finančním úřadem v Chrudimi přijedou v pondělí dne od 13,00 17,00 hodin na MěÚ v Chrasti, zasedací místnost (Římský sál) pracovníci Finančního úřadu a budou osobně vybírat daňová přiznání fyzických osob za rok 2007 včetně prvotní kontroly a případně na místě domluví s poplatníkem další postup. Na finančním odboru jsou k dispozici i tiskopisy daňových přiznání. Ing. Hana Dachovská vedoucí finančního odboru MěÚ Chrast, tel.: INFORMACE ODBORU VNITŘNÍCH VĚCÍ MěÚ CHRAST Co je CzechPOINT? Od 2. ledna 2008 začal na městském úřadě v Chrasti fungovat terminál CzechPOINT (Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál). V současné době počátku fungování systému CzechPOINT nabízí tyto služby: - výpisy z rejstříku trestů - výpisy z obchodního rejstříku - výpisy z katastru nemovitostí - výpisy ze živnostenského rejstříku Všechny výše uvedené výpisy úřad poskytne žadateli v optimálním případě na počkání pouze po zaevidování žádosti a zaplacení správního poplatku. Výpisy z rejstříku trestů - poplatek 50 Kč, platí se v hotovosti. Výpisy z rejstříku trestu se vydávají pouze osobě, které se výpis týká. Totožnost žádající osoby se ověřuje na základě předloženého platného dokladu totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní doklad). Předložený doklad totožnosti program prověří (zkontroluje jeho platnost) a poté pracovník CzechPOINTu vyplní předepsaný elektronický formulář žádosti a odešle ho na Rejstřík trestů. Úředník obsluhující CzechPOINT žádost vytiskne a žadatel o výpis ji podepíše. Rejstřík trestů elektronickou žádost okamžitě zpracuje a předá v elektronické podobě výpis, který úředník vytiskne, doplní ověřovací doložkou a předá výpis v tištěné podobě žadateli a ten svým popisem potvrdí jeho převzetí. Mohou nastat případy, kdy na základě elektronické žádosti o výpis z rejstříku trestu je doručena odpověď Žádost nemohla být vyřízena elektronicky. Tuto skutečnost nemá možnost pracovník úřadu ovlivnit a nezbývá, než žadateli zprostředkovat odeslání písemné žádosti opatřené kolkem v hodnotě 50 Kč k vyřízení na Rejstřík trestů Praha poštou. 6

7 Výpisy z katastru nemovitostí - žadatel musí znát číslo listu vlastnictví, parcely, budovy nebo bytové jednotky. Bez těchto informací tento informační systém CzechPOINT výpis nevyhotoví. Výpisy z obchodního rejstříku, katastru nemovitostí a živnostenského rejstříku - není třeba úřadu totožnost dokládat, žádost je evidována na základě sdělení žadatele. Jde tzv. o veřejné informace. Poplatek činí 100 Kč za první a 50 Kč za každou započatou následující stranu výpisu. Kontakty tel: Lenka Boštíková Jaroslava Procházková , kl. 45 Vlasta Kopecká , kl. 30 SBOR PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI Sbor pro občanské záležitosti při Obecním úřadu v Rosicích v roce 2007 přivítal v obřadní síni v Brčekolech 20 miminek. Členové SPOZ navštívili 37 občanů, kterým předali malou pozornost k významnému životnímu jubileu. Dalším 35 občanům byla zaslána písemná gratulace k 60. a 65. narozeninám. J.J. EVIDENCE OBYVATEL V roce 2007 se v obci Rosice a místních částech Synčany, Brčekoly a Bor u Chroustovic narodilo 21 občánků, přistěhovalo se 34 občanů, odstěhovalo se 38 občanů a 12 občanů zemřelo. K žilo v naší obci obyvatel. J.J. MATEŘSKÁ ŠKOLA INFORMUJE Jarní besídka s vystoupením dětí MŠ se uskuteční v neděli 30. března 2008 ve 14,00 hodin na sále Hospody Na Křižovatce. Dny otevřených dveří a zápis dětí do mateřské školy proběhne ve dnech dubna 2008 od 7,00 do 10,00 hodin v obou odděleních naší mateřské školy. Na obě připravované akce srdečně zveme. JARMARK V MATEŘSKÉ ŠKOLCE M. Vagenknechtová, ředitelka MŠ 7

8 Unie rodičů při Mateřské škole Rosice si vás dovoluje pozvat na Velikonoční jarmark, který se bude konat dne 17. a 18. března 2008 v prostorách MŠ ( bývalé jesle ) od 7:00 do 9:00 a od 14:00 do 17:00 hod. Kraslice, keramika, svíčky, věnečky, velikonoční floristika, perníčky, pomlázky, atd Těšíme se na Vaši návštěvu. ZÁKLADNÍ ŠKOLA Základní škola Rosice informuje: masopustní průvod obcí přednáška o Madagaskaru pro 7. a 8. třídu (financováno Komunitní školou) lyžařský výcvikový kurz v Jizerských horách celonárodní testování žáků 9. tříd CERMAT 4.2. návštěva ZOO ve Dvoře Králové, třída se uskutečnil pohádkový zápis do první třídy pro školní rok Zapsáno bylo 16 nových žáků a žákyň. Jejich třídní učitelkou bude paní Jitka Bumbálková hudební pořad pro 1. stupeň Čertova nevěsta bruslení ve Skutči pro 4.-9.třídu program v Ekopaletě Pardubice pro žáky 7.třídy Připravujeme a zveme: Ve spolupráci s Komunitní školou Rosice, o.s. organizujeme: 2. reprezentační ples Základní školy Rosice. Všichni jste srdečně zváni. Bližší informace na pozvánce v jiné části Rosických listů. Velikonoční jarmark v budově školy (viz. Komunitní škola Rosice, o.s.). Další konzultační den se koná 11.března od 14 do 17 hodin. Zveme Vás na Den otevřených dveří ZŠ Rosice, který se koná v sobotu 19. dubna od 9:00 hod. (Pozor!!! Změna termínu z původně plánované soboty 26.4.). Stav počtu žáků: k 8.únoru 2008 navštěvuje školu 157 žáků. KOMUNITNÍ ŠKOLA Milan Barták, ředitel školy 8

9 Škola pro všechny generace Naše první přednáška na téma: Madagaskar Ve středu naši školu navštívil cestovatel a přírodovědec, vedoucí přírodovědného oddělení Východočeského muzea v Pardubicích, RNDr. Vladimír Lemberk. Pro žáky 6. a 7. třídy (34 žáků) si připravil přednášku s promítáním fotografií o jednom z nejpodivuhodnějších a nejexotičtějších míst světa ostrovu Madagaskar. Pan Lemberk na tento čtvrtý největší ostrov na Zemi uskutečnil dvě šestitýdenní cesty zaměřené nejen na výzkum tamější flóry a fauny, ale i na poznávání zdejších obyvatel a jejich kultury. Ze své druhé cesty se vrátil těsně před loňskými Vánocemi, takže měl v čerstvé paměti spoustu zajímavých zážitků, o které se s námi během hodinu a půl dlouhého povídání podělil. Marek Odstrčil Na svých internetových stránkách pan Lemberk svou přednášku uvádí těmito slovy: Ne nadarmo se čtvrtému největšímu ostrovu na Zemi říká osmý světadíl. Téměř vše, čím oplývá, je naprosto unikátní a jinde nevídané. Aleje nejtlustších stromů baobabů, porosty trnitého buše, lemuři podivní primáti, chameleoni lovící hmyz výstřelem svého jazyka, deštné pralesy i sterilní pouště. Žijí zde Malgaši, domorodci dosud vyznávající animismus a věřící víc svým zemřelým předkům než moderním názorům na svět. Madagaskar je jednou z ekonomicky nejchudších zemí světa, ale po stránce národopisné a přírodovědné naopak nejbohatší... Přednáška byla oceněna Cenou magazínu Koktejl za rok 2006 na Mezinárodním setkání cestovatelů Cesty Aktivity na druhé pololetí školního roku 2007/2008 9

10 Velikonoční drátování s Petrem Šimkem Určeno: dětem i dospělým Rozsah: 3-4 hodiny Termín: sobota 15. března 2008 od hodin Lektor: Petr Šimek Cena: 200,- Kč (v ceně je zahrnut materiál, nájem a lektor) Tradiční velikonoční aranžování s Janou Lenochovou Určeno: dětem i dospělým Rozsah: 3 hodiny Termín: 17. a 18. března 2008 od do hodin. Cena: děti 120,- Kč a dospělí 240,- Kč Aranžují se 2 výrobky: - jarní aranžmá s velikonočními motivy na stůl - velikonoční věnec na dveře Cena zahrnuje materiál k aranžování, velikonoční přízdobu, nájem, odměnu pro lektorku. U dospělých se v aranžování počítá s větším množstvím živých květů. Nutno zaplatit zálohu 100,- Kč, nejpozději do 11. března 2008 koordinátorce KoŠ. Pro aranžmá na stůl si dospělí donesou vlastní talíř či misku. Výtvarná dílna s Alenou Kindlovou Kukuřičné listí aneb ŠUSTÍ Znali byste rádi tajemství jak pracovat s tímto zajímavým materiálem? Jak si udělat postavičku a jiné dárky pro radost? Tak nyní máte možnost. Určeno: dětem i dospělým Rozsah: 3 4 hodiny Termín: sobota 19. dubna 2008 od hodin Lektor: Alena Kindlová Cena: 200,- Kč (v ceně je zahrnut materiál, nájem a lektor) Výtvarná dílna s Jitkou Janíčkovou Jak si z korálků vyrobit šperky, zvířátka Určeno: především dívkám, ale i chlapci jsou vítáni Rozsah: 3 4 hodiny Termín: sobota 12. dubna 2008 od hodin Lektor: Jitka Janíčková Cena: 150,- Kč (v ceně je zahrnut materiál, nájem a lektor) Malování na sklo s Marcelou Kohoutovou Určeno: dětem i dospělým 10

11 Rozsah: 3 4 hodiny Termín: sobota 24. května 2008 od hodin Lektor: Marcela Kohoutová Cena: 150,- Kč (v ceně je zahrnut materiál, nájem a lektor) Komunitní škola Rosice, o. s. a Základní škola Rosice Vás srdečně zvou na VELIKONOČNÍ JARMARK, který se koná 19. března 2008 od hodin. Všechny uvedené akce se konají v budově Základní školy Rosice. Jednotlivé akce pořádané Komunitní školou Rosice, o. s. můžete najít na webových stránkách Komunitní školy: KONTAKTY: Informace podává a dotazy Vám zodpoví koordinátorka sdružení: Ludmila KOCIÁNOVÁ, tel MASOPUST 11

12 Sdružení rodičů děkuje panu starostovi, že dovolil našemu masopustnímu průvodu letos již po páté projít vesnicí. Poděkování dále patří rodinám, které přivítaly účastníky průvodu a poskytly jim bohaté občerstvení. Jmenovitě rodinám Šedivých, Kouckých, Procházkových, Havlíčkových, Kohoutových,Čápových, Kmecových a Malinských. S poděkováním nemůžeme zapomenout na mladé hasiče pod vedením laufra Luboše Netolického ml. a jeho zdravotní personál. Dík ale patří i všem zúčastněným na masopustním průvodu a maminkám za upečené cukroví a občerstvení. Za rok se těšíme na Vaši účast v příštím průvodu. Sdružení rodičů ROSICKÉ TRHY Dne se sešli zástupci rady obce, obecního úřadu a pracovníci Rosických trhů, aby vyhodnotili průběh a výsledky minulého roku a seznámili se s budoucími úkoly, které před námi stojí v tomto roce. Bylo konstatováno, že rok 2007 byl nejlepším rokem v celém trvání Rosických trhů tzn. od do Přes některé negativní skutečnosti, které se v průběhu roku vyskytly - počátkem roku zákaz prodeje živé zvěře na tržištích a v závěru roku nevlídné počasí - byly dosaženy výsledky, s kterými můžeme být spokojeni.ve srovnání s rokem 2006, který byl ze všech předešlých nejlepší, bylo opět dosaženo ve všech sledovaných ukazatelích nárůstu, a to v tržbě o ,-Kč, prodejcích o 3, návštěvnících o a počtu parkujících aut v areálu o Prodejní trh konaný dne minulého roku byl rozšířen o vystoupení dětí z Mateřské školy v Rosicích s programem " Živý betlém ". O pěvecký doprovod se postarali žáci Základní školy z Chrasti. Toto vystoupení proběhlo na originálním jevišti a setkalo se s velkým ohlasem přítomných návštěvníků. 12

13 Škoda, že místní občané plně nevyužívají možností, které jim prodejní trhy se širokým sortimentem zboží nabízejí. Jsme přesvědčeni o tom, že spokojenost našich občanů, pro které jsou tyto trhy určeny, bude v tomto roce ještě lepší, neboť našim prvořadým cílem zůstává uspokojení jejich reálných požadavků a potřeb. ing. Karel Matoušek TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA Česká katolická charita organizuje tradiční tříkrálovou sbírku, která proběhla v našich obcích již po sedmé, a to v sobotu 5. ledna Jménem Charity i svým bych chtěla poděkovat všem občanům, kteří přispěli i sebemenším finančním darem. Dík patří i za sladké drobnosti, které koledníkům udělaly velkou radost. V Chrasti, Rosicích a okolních obcích celkem vyšlo 19 skupinek koledníků, kteří za chladného zimního dopoledne roznášeli svým zpěvem radost a požehnání do našich domovů, neboť svěcenou křídou označili dveře písmeny K+M+B 2008, to znamená Kristus žehnej tomuto příbytku, latinsky Christus + Miansionem + Benedicat, a do svých kasiček vybrali ,-- Kč. Tyto prostředky slouží k financování projektů ČKCH (provoz hospiců, azylových domů pro matky v tísni...). Poměrná část peněz se vrací na oblastní charitní středisko do Chrasti. Z minulých sbírek bylo zakoupeno polohovací lůžko pro dlouhodobě nemocné a invalidní vozík. Tyto pomůcky je možné zapůjčit přímo do rodin, které se chtějí starat o své blízké nemocné. Ještě jednou vřelý dík. R. Čápová 13

14 RYBAŘENÍ NA BALATONU MO ČRS CHRAST VE SPOLUPRÁCI S CK CAMPTOUR HEŘMANŮV MĚSTEC POŘÁDÁ VE DNECH POBYTOVÝ ZÁJEZD RYBAŘENÍ NA BALATONU BALATONAKALI Camping STRAND-HOLIDAY ODJEZD: čtvrtek ve 4,00 hod. Chrast náměstí. PŘÍJEZD: neděle cca 22,00 hod. CENA: 2400,- Kč. V ceně je zahrnuto: doprava, ubytování v karavanech nebo stanech, plná penze + balíček na zpáteční cestu, povolenka k rybolovu, zdravotní pojištění. ZÁVAZNÉ PŘIHLÁŠKY A BLIŽŠÍ INFORMACE na tel denně po 19. hodině. Zájezd je určen pro všechny (děti od 8 let a dospělé), kteří mají o rybaření zájem (i pro ty, kteří nejsou členy rybářské organizace a nevlastní Povolenku k rybolovu). Pro děti je zajištěn odborný pedagogický dozor! Rosické listy vydává Obecní úřad Rosice ve spolupráci s redakční radou. Schváleno Ministerstvem kultury pod evid. č. MK ČR E Náklad 500 kusů Uzávěrka příštího čísla 15. dubna 2008 Neprodejné 14

Čl. 3 Shromažďování tříděného odpadu. 1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob.

Čl. 3 Shromažďování tříděného odpadu. 1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob. OBEC ROSICE Obecně závazná vyhláška obce Rosice č. 1/2014 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

OBEC Heřmanovice Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC Heřmanovice Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Příloha č. 1 k Usnesení ZO Heřmanovice č. 14 ze dne 30.12.2013 Obecně závazná vyhláška obce o místních poplatcích OBEC Heřmanovice Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích Zastupitelstvo

Více

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Splnění úkolů uvedených v usnesení zastupitelstva obce č. 5/2009 Rozpočtová opatření ze

Více

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Číslo 2/2015 Obecní úřad Libějovice Únor 2015 Libějovice 26 38772 Libějovice Tel: 383382064 Tel. starosta: 606692079 web: www.libejovice.cz email:

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Zápis z dvacátéhodruhého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 03.11.2008 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z dvacátéhodruhého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 03.11.2008 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z dvacátéhodruhého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 03.11.2008 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 411 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze

Více

Zápis číslo 18 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 27. 2. 2013 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky

Zápis číslo 18 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 27. 2. 2013 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Zápis číslo 18 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 27. 2. 2013 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Stanislav Urban,

Více

U s n e s e n í č. 14 ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice, konaného dne 30. 12. 2013 v 16.00 hod. v budově obecního úřadu v Heřmanovicích

U s n e s e n í č. 14 ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice, konaného dne 30. 12. 2013 v 16.00 hod. v budově obecního úřadu v Heřmanovicích Usnesení č. 14 ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice, konaného dne 30. 12. 2013 v 16.00 hod. U s n e s e n í č. 14 ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice, konaného dne 30. 12. 2013 v 16.00 hod.

Více

Výpis usnesení z 22. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne 30.12.2013 v 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu

Výpis usnesení z 22. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne 30.12.2013 v 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou z dokumentu vypuštěny s ohledem na zákon č. 101/200 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Výpis usnesení z 22. zasedání

Více

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Stanislav Urban,

Více

Zápis a usnesení z veřejného zasedání z 19.12. 2014 Čížkov konaného dne 19.12. 2014 v Čížkově

Zápis a usnesení z veřejného zasedání z 19.12. 2014 Čížkov konaného dne 19.12. 2014 v Čížkově Zápis a usnesení z veřejného zasedání z 19.12. 2014 Čížkov konaného dne 19.12. 2014 v Čížkově Zápis Přítomní členové zastupitelstva: Ing. Tomášek, Chott, Ing Jára, MgA. Skala, Třeštík, Nová, Černý J.,

Více

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2015 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

Obec Březí nad Oslavou Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místních poplatcích ČÁST I.

Obec Březí nad Oslavou Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místních poplatcích ČÁST I. Obec Březí nad Oslavou Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Březí nad Oslavou se na svém zasedání dne 28.1.2011 usnesením č. 5 usneslo vydat na základě 14 odst. 2

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 12 členů Omluveni: Jan Fára, František Hrma, Václav

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 1 č.j. 9/2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 12.12.2014 18:08 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 12.12.2014

Více

v, PRIJMY ROZPOČET NA ROK 2015 NÁVRH

v, PRIJMY ROZPOČET NA ROK 2015 NÁVRH v, PRIJMY ROZPOČET NA ROK 2015 NÁVRH Účtování T e x t Skut.2013 UR 2014 k 31.12.2014 R 2015 I I I 1 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 941870,16 950 986528,17 950 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

OBEC Přední Výtoň Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC Přední Výtoň Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ OBEC Přední Výtoň Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Přední Výtoň se na svém zasedání dne 14. 11. 2012 usnesením č. 22/2012 usneslo vydat na základě 14 odst. 2

Více

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, OBEC PĚČNOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pěčnov

Více

MĚSTO SEZIMOVO ÚSTÍ. Čl. 2 Poplatník. 1) Poplatek platí:

MĚSTO SEZIMOVO ÚSTÍ. Čl. 2 Poplatník. 1) Poplatek platí: MĚSTO SEZIMOVO ÚSTÍ Obecně závazná vyhláška č. 7/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Sezimovo

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA města Strakonice č. 3 /2014

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA města Strakonice č. 3 /2014 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA města Strakonice č. 3 /2014 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Strakonice

Více

Obec Č Í Ž O V Á. Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o místních poplatcích.

Obec Č Í Ž O V Á. Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o místních poplatcích. Obec Č Í Ž O V Á Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o místních poplatcích. Zastupitelstvo obce Čížová vydává podle ustanovení 14, odst.2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších

Více

USNESENÍ č. 3/2013. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 10. září 2013 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2013. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 10. září 2013 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2013 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 10. září 2013 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: 6 - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Zápis č. 6/2014. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 16. prosince 2014 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 6/2014. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 16. prosince 2014 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 6/2014 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 16. prosince 2014 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 6. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2014 proběhlo

Více

USNESENÍ č. 2/2015. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 17. března 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 2/2015. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 17. března 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 2/2015 Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 17. března 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 20.05. 2015 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 20.05. 2015 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Z á p i s č. 3 ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 20.05. 2015 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p.krédl,,p.halák,, p.novák,.p. Pelikán,p.

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Bytový fond o Nové NS, dodatky k NS o Výpovědi z nájmu bytu o Žádosti o slevu z nájmu bytu (plísně)

Více

Z pravodaj. * ZO schválilo dohodu o vzájemné spolupráci při zabezpečování. * ZO schválilo licenční smlouvy na rok 2009 s OSA (Ochranný svaz

Z pravodaj. * ZO schválilo dohodu o vzájemné spolupráci při zabezpečování. * ZO schválilo licenční smlouvy na rok 2009 s OSA (Ochranný svaz Z pravodaj č. 3/ 2009 R A D Ě T I C E B Ř E Z E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Z jednání zastupitelstva obce ze dne 17. 3. 2009 Na jednání zastupitelstva

Více

1. Zahájení : Zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem zahájil v 17 hodin a řídil starosta města pan Josef Polák.

1. Zahájení : Zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem zahájil v 17 hodin a řídil starosta města pan Josef Polák. Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 10-2010 z 10. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 13. 9. 2010 od 17. 00 hodin

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení Městys Dolní Čermná Obecně závazná vyhláška č. 3/2011 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo městyse Dolní

Více

Zápis číslo 24 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, konaného dne 23. 4. 2014 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky.

Zápis číslo 24 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, konaného dne 23. 4. 2014 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky. Zápis číslo 24 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, konaného dne 23. 4. 2014 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky. Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Bohumil Novák,

Více

(6) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník nebo plátce povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.

(6) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník nebo plátce povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala. OBEC OSÍČKO Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Osíčko se na

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC PODLESÍ Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Podlesí se

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 20.11.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 20.11.2014 1 č.j. 8/2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 20.11.2014 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 20.11.2014 17:10 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 2011.2014 19:40

Více

ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012

ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012 par. pol. Název částka 0000 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 1.050.000,- 1112 Daň z příjmů FO ze závislé

Více

Zápis č. 4/2014. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 25. srpna 2014 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 4/2014. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 25. srpna 2014 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 4/2014 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 25. srpna 2014 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 4. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2014 proběhlo

Více

Město Bělá pod Bezdězem

Město Bělá pod Bezdězem Město Bělá pod Bezdězem Obecně závazná vyhláška č. 2/2011, o poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Bělá pod

Více

Czech POINT Quality&Security24 11.března 2008 Kongresové centrum Praha

Czech POINT Quality&Security24 11.března 2008 Kongresové centrum Praha Czech POINT Quality&Security24 11.března 2008 Kongresové centrum Praha Ing. Jan Ladin Pověřen řízením ORP KIVS Odbor rozvoje a provozu Komunikační infrastruktury veřejné správy Ministerstvo vnitra ČR jan.ladin@mvcr.cz

Více

OBEC Skvrňov. Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Poplatník

OBEC Skvrňov. Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Poplatník OBEC Skvrňov Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Skvrňov se

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení MĚSTO TŘINEC 2014 Obecně závazná vyhláška č. OZV/07/2014 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Třince

Více

Příjmy: rozpočet v tis. Kč

Příjmy: rozpočet v tis. Kč Rozpočet Obce Dolní Branná na rok 2012 V odvětvovém třídění Příjmy: Název rozpočet v tis. Kč Třída 1 daňové příjmy: 13 565 2310 Příjmy z poskytování služeb (pitná voda) 720 3119 přijaté nekapitálové přísp.

Více

OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015

OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015 OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu.

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zahájení zasedání dne 11. 11. 2011 v 19.00 hod. Počet přítomných členů dle

Více

M Ě S T O P R O S E Č

M Ě S T O P R O S E Č M Ě S T O P R O S E Č Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Proseč

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC Záhoří Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Záhoří se na

Více

Životní situace - úplné zobrazení

Životní situace - úplné zobrazení Životní situace - úplné zobrazení Zobrazení: základní, rozšířené, úplné 1. Identifikační číslo 2. Kód 3. Pojmenování (název) životní situace Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,

Více

OBEC LABUTY. o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

OBEC LABUTY. o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů OBEC LABUTY Obecně závazná vyhláška č. 2/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Labuty s e na

Více

PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ

PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ /k 1. 2. 2010/ I. Obce Obecně závazné vyhlášky obcí: 1. zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších

Více

Třída 1 daňové příjmy: 15 573. Třída 2 nedaňové příjmy 1430. Třída 3 kapitálové příjmy 4. Třída 4 přijaté dotace 174. Úhrn příjmů 17 181,00

Třída 1 daňové příjmy: 15 573. Třída 2 nedaňové příjmy 1430. Třída 3 kapitálové příjmy 4. Třída 4 přijaté dotace 174. Úhrn příjmů 17 181,00 Návrh rozpočtu Obce Dolní Branná na rok 2015 Příjmy: rozpočet Název položky v tis. Kč Třída 1 daňové příjmy: 15 573 Třída 2 nedaňové příjmy 1430 Třída 3 kapitálové příjmy 4 Třída 4 přijaté dotace 174 Úhrn

Více

Co je Czech POINT? Co to znamená pro občana?

Co je Czech POINT? Co to znamená pro občana? Co je Czech POINT? Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, jehož cílem je zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan veřejná správa. V současnosti musí občan

Více

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 3/2015 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 3. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2015 proběhlo

Více

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015,

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA

ZASTUPITELSTVO MĚSTA M Ě S T O T R U T N O V ZASTUPITELSTVO MĚSTA OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2012 O MÍSTNÍM POPLATKU ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sulkovec ze dne 5.12.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sulkovec ze dne 5.12.2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sulkovec ze dne 5.12.2014 Začátek jednání: Konec jednání: Místo jednání: 18:00 hod 20:35 hod zasedací místnost Obecního úřadu v Sulkovci Přítomní členové zastupitelstva:

Více

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE IČO 00 23 61 28, DIČ CZ 00 23 61 28 tel.: 327 399 223, 739 435 041, www.chotusice.cz, e-mail:urad@chotusice.cz ID: smmaqfz Obecně závazná vyhláška Obce Chotusice

Více

Čl. I. Základní ustanovení

Čl. I. Základní ustanovení Město Třeboň Obecně závazná vyhláška č. 5/2006., kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 5/2001, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajícím

Více

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice

Více

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 PRO VÁS MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 Vaše příspěvky i názory můžete zasílat elektronicky na e-mail MS.Rynoltice@seznam.cz nebo v písemné podobě předat p. Kubínkové a Patkové vždy

Více

Usnesení č. 28. Obecního zastupitelstva v Hradešicích ze dne 13.11.2009.

Usnesení č. 28. Obecního zastupitelstva v Hradešicích ze dne 13.11.2009. Usnesení č. 28 Obecního zastupitelstva v Hradešicích ze dne 13.11.2009. 1. Bere na vědomí žádost Petry Uhlíkové, Hradešice 27, o prodej pozemkové parcely č.1920/49 v k.ú. Hradešice a pověřuje starostu

Více

Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 3. 12. 2010

Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 3. 12. 2010 Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 3. 12. 2010 Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, V. Končelík, E. Křivancová, J. Křivanec, I. Machovcová, P. Šeda 1. Úvod a schválení

Více

U S N E S E N Í č. 3. /2014

U S N E S E N Í č. 3. /2014 U S N E S E N Í č. 3. /2014 ze zasedání zastupitelstva Obce Sobětuchy, konaného dne 20. 5. 2014. A. Zastupitelstvo obce projednalo: - Kontrola usnesení a činnost rady a zastupitelstva. - Místní komunikace

Více

U S N E S E N Í ze 4. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 30.1.2007 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice

U S N E S E N Í ze 4. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 30.1.2007 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice U S N E S E N Í ze 4. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 30.1.2007 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice Usnesení Zastupitelstva městyse Prosiměřice č. 1/2007 ze dne 30.1.2007

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov, konaného dne 29.1.2013 od 19.oo hodin.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov, konaného dne 29.1.2013 od 19.oo hodin. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov, konaného dne 29.1.2013 od 19.oo hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno

Více

U S N E S E N Í. 5. Zpráva o hospodaření Města Kojetína za období 01-09/2013 a informace o plnění rozpočtu k 30.11.

U S N E S E N Í. 5. Zpráva o hospodaření Města Kojetína za období 01-09/2013 a informace o plnění rozpočtu k 30.11. 1 U S N E S E N Í z 23. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 10. prosince 2013 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, OBEC PAZDERNA Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Poplatník

Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Poplatník OBEC Lužany Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Lužany se na

Více

Zápis. ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství.

Zápis. ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Program: 1. Zpráva starosty 2. Rozpočtové opatření č. 2/2015 3. Zpráva o hospodaření

Více

MĚSTO TŘEBOŇ. Čl. 1 Úvodní ustanovení

MĚSTO TŘEBOŇ. Čl. 1 Úvodní ustanovení MĚSTO TŘEBOŇ Obecně závazná vyhláška č. 2/2014 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Třeboně se

Více

Obecně závazná vyhláška obce Malešovice č. 5/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Obecně závazná vyhláška obce Malešovice č. 5/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Obecně závazná vyhláška obce Malešovice č. 5/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo obce Malešovice se na svém zasedání dne 01.12.2010 usneslo vydat na základě 14 odst.

Více

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 18. 02. 2015, od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 18. 02. 2015, od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zastupitelstvo obce Malešovice Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 18. 02. 2015, od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání Zahájení

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Těchobuz č. 1/2006

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Těchobuz č. 1/2006 O B E C T Ě C H O B U Z Těchobuz 60, 395 01 Pacov WWW.TECHOBUZ.CZ Email: obec@techobuz.cz 565 443 900 724 192 514 Č.j.: OBTECH/00043/06 IČO:00584061 Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Těchobuz č. 1/2006

Více

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 18.12.2009 se konalo 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno

Více

----------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------- Zápis z mimořádného veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 16.3. 2010 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného v úterý, dne 2. 12. 2014, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 18:00 hod. Přítomni: Jaroslav Hejcman, Mgr. Jitka

Více

Z Á P I S č. 18. z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 18. z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 18 z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 311. RM doporučuje ZM schválení Smlouvy o společném postupu zadavatelů ve věci PD na akci rekonstrukce části Žižkovy ulice. 312. RM

Více

Bilance za rok 2013 Odbor vnitřních věcí

Bilance za rok 2013 Odbor vnitřních věcí Bilance za rok 2013 Odbor vnitřních věcí Odbor tvoří matrika, evidence obyvatel, oddělení přestupkové agendy, sekretariát a informační středisko. Vedoucí odboru je paní Anna Klímová, spolu s ní na odboru

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2011

V Ř E S K O V Á K listopad 2011 V Ř E S K O V Á K listopad 2011 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,na bývalé skládce směr Lhovice došlo ke spálení dřevního odpadu a kompletnímu srovnání. Bohužel někteří neukáznění občané sem zase vyvážejí

Více

List občanů Krouny, Čachnova, František, Oldřiše, Rudy a Rychnova 4/2013

List občanů Krouny, Čachnova, František, Oldřiše, Rudy a Rychnova 4/2013 List občanů Krouny, Čachnova, František, Oldřiše, Rudy a Rychnova 4/2013 Z obsahu: Obecní úřad informuje... 2 Výňatek z vyhlášky o místním poplatku za odpad... 2 4 Upozornění pro vlastníky nemovitostí...

Více

Vydává Obec Maletín, Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh, IČO: 302988, vydáno dne 30. 09. 2008 ev. číslo MK ČR: E 10391

Vydává Obec Maletín, Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh, IČO: 302988, vydáno dne 30. 09. 2008 ev. číslo MK ČR: E 10391 MALETÍNSKÝ ZPRAVODAJ Vydává Obec Maletín, Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh, IČO: 302988, vydáno dne 30. 09. 2008 ev. číslo MK ČR: E 10391 Číslo 07 ročník 14, září 2008 Z usnesení zastupitelstva obce ze dne

Více

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ.

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Přítomni : Němeček, Davídková, Macháčková, Hoření, Matuna, Pařízek, ing. Vesecký, Procházka Omluveni : Švarcová

Více

Z á p i s. z 1. veřejného zasedání ZO Meziříčí konaného dne 7. 3. 2015 v 19.00 hodin v budově obecního úřadu

Z á p i s. z 1. veřejného zasedání ZO Meziříčí konaného dne 7. 3. 2015 v 19.00 hodin v budově obecního úřadu Z á p i s z 1. veřejného zasedání ZO Meziříčí konaného dne 7. 3. 2015 v 19.00 hodin v budově obecního úřadu Přítomni: Černý K., Fara J., Čápová P., Formánková G., Vacek J., Výborný M., Zídková E. Přítomna

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Město Kolín. Článek 1 Základní ustanovení

Město Kolín. Článek 1 Základní ustanovení Město Kolín Nařízení města Kolína č. 6/2014 O placeném stání silničních motorových vozidel na místních komunikacích ve vymezených oblastech města Kolína určující úseky místních komunikací ve vymezených

Více

z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. července 2008

z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. července 2008 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. července 2008 Přítomni: Ivana Vlková, Vlasta Tišlerová, Michaela Jůzková, Josef Brouček, Josef Novák, Josef Lácha Omluven: Stanislav

Více

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Z Á P I S č. 5 ze schůze Rady města Ždírec nad Doubravou dne 17.1.2007. Přítomni: Jan Martinec, Jiří Pavlíček, Bohumír Nikl, Jindřich Kyncl, Hubert Kolář Program schůze: 1) Program

Více

Celkové příjmy 20 261 691,-- Kč. Z jednání rady obce ve dnech 2.3. a 23.3.2005. Z jednání zastupitelstva obce dne 23.3.2005

Celkové příjmy 20 261 691,-- Kč. Z jednání rady obce ve dnech 2.3. a 23.3.2005. Z jednání zastupitelstva obce dne 23.3.2005 1 Z jednání rady obce ve dnech 2.3. a 23.3.2005 - RO vzala na vědomí provedený průzkum cen za sněhovou frézu, která se pohybuje v částce přibližně 400 tis. Kč. V letošním roce bude podána žádost o dotaci

Více

Obecně závazná vyhláška obce Číhaň č. 1/2012,

Obecně závazná vyhláška obce Číhaň č. 1/2012, Obecně závazná vyhláška obce Číhaň č. 1/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Číhaň se na svém

Více

MĚSTO PLANÁ NAD LUŽNICÍ O MÍSTNÍM POPLATKU ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ

MĚSTO PLANÁ NAD LUŽNICÍ O MÍSTNÍM POPLATKU ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ MĚSTO PLANÁ NAD LUŽNICÍ Obecně závazná vyhláška č. 4/2012, kterou se zrušuje vyhláška č. 4/2010 a 4/2009 O MÍSTNÍM POPLATKU ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ

Více

Czech POINT. Co je to Czech POINT. Kde najdu pobočky Czech POINT? Obecní úřad Ohrobec v současnosti poskytuje tyto služby:

Czech POINT. Co je to Czech POINT. Kde najdu pobočky Czech POINT? Obecní úřad Ohrobec v současnosti poskytuje tyto služby: Czech POINT Co je to Czech POINT Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by měl zredukovat byrokracii ve vztahu občan - veřejná správa. Kde najdu pobočky

Více

2010 Zasedání ZO č.8/2010 dne 8. 11. 2010. Zasedání ZO č.9/2010 dne 20. 12. 2010. 2011 Zasedání ZO č.1/2011 dne 22. 2. 2011. str.

2010 Zasedání ZO č.8/2010 dne 8. 11. 2010. Zasedání ZO č.9/2010 dne 20. 12. 2010. 2011 Zasedání ZO č.1/2011 dne 22. 2. 2011. str. 4-4z/2007 2007 Zasedání ZO č.4/2007 dne 13. 6. 2007 Zastupitelstvo schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce Bednárec č. 4/2007, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování

Více

OBEC POLIČNÁ. Čl. 1 Úvodní ustanovení

OBEC POLIČNÁ. Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC POLIČNÁ OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE POLIČNÁ Č. 6/2013 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce

Více

Obec Staré Křečany Staré Křečany 38 407 61 Staré Křečany

Obec Staré Křečany Staré Křečany 38 407 61 Staré Křečany Obec Staré Křečany Staré Křečany 38 407 61 Staré Křečany Ve Starých Křečanech, dne 30. ledna 2015 U S N E S E N Í ------------------------- z 3. veřejného zasedání zastupitelstva obce Staré Křečany konaného

Více

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 PŘÍJMY Paragraf Položka UZ Org. Orgnum Název účtu návrh Pokladní správa 2015 Pěstební činnost (1031) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 2 400 000 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC Bernartice nad Odrou Obecně závazná vyhláška č. 1/2014, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Malá Bystřice (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno

Více

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Třebešice, konaného dne 28. 2. 2015 od 18. hod na obecním úřadě v Třebešicích

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Třebešice, konaného dne 28. 2. 2015 od 18. hod na obecním úřadě v Třebešicích Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Třebešice, konaného dne 28. 2. 2015 od 18. hod na obecním úřadě v Třebešicích Přítomni: Omluveni: Petra Bauerová, Petr Drahota, Václav Khek, Petra Machová,

Více

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555)

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555) U S N E S E N Í z 51. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 14. listopadu 2012, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady

Více