Zpravodaj obce ROSICE Únor 2008; ročník 3.; vydání 1.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpravodaj obce ROSICE Únor 2008; ročník 3.; vydání 1."

Transkript

1 Zpravodaj obce ROSICE Únor 2008; ročník 3.; vydání 1. SLOVO STAROSTY Vážení spoluobčané, první vydání Rosických listů v roce bývá plné velice důležitých informací pro celoroční chod obce. Nejinak tomu je i dnes, a proto napíši jen několik důležitých postřehů: - Rozpočet obce na rok 2008: hospodaření Obce Rosice za rok 2007 skončilo s přebytkem více než ,- Kč. Pro letošní rok je naplánováno investovat do rozvojových aktivit obce ,- Kč. - Prioritami pro letošní rok jsou: kanalizace, protipovodňová opatření, rekonstrukce a dostavba areálu ZŠ, oprava místních komunikací v Brčekolech, výstavba parkovišť u úřadu a pošty, výstavba místních komunikací u VPS, výstavba bytů na tržnici, rozvoj Rosických trhů, podpora spolků a organizací pracujících v obci, opravy a údržba chodníků a veřejných prostranství. - Tuhý domovní odpad: obec bude i letos dotovat svoz domovního odpadu částkou ,- Kč. V průběhu roku postupně doplníme místa separovaného odpadu o kontejnery na bílé sklo. - Rosické trhy byly opět rekordní. Letos se brány bývalé cihelny otevřou už tuto sobotu 1.3. Všichni jste srdečně zváni. - Při ambulantním svozu TDO nebudou odebírány pneumatiky. Každý, kdo si pneumatiky (stejně tak ledničky, pračky, televize atd.) kupuje, platí příplatek za jejich ekologickou likvidaci, a povinností každého prodejce (i internetového) je odebrat použité zboží zpět. Bohužel opět na nás všechny dopadla hloupost našich poslanců, kteří netuší, jak jejich super zákony fungují v podhradí. Jaro je již cítit ze vzduchu a nový cyklus v přírodě brzy vypukne na plné obrátky. Stejně tak u většiny z nás bývá jaro novým impulsem pro uskutečnění svých plánů. S tím samozřejmě souvisí dostatek síly, kousek štěstí a hlavně pevné zdraví. To vše a v co největší míře nám všem přeji. Luboš Netolický, starosta obce 1

2 POŠTOVNÍ SCHRÁNKA Poštovní schránka na rohu ulice, to není nějaká lecjaká věc... Obecní úřad je nově vybaven poštovní schránkou. Tato schránka je určená především pro doručování tiskovin apod., ale svojí velikostí vyhovuje i pro širší využití, např.: - pro ukládání nálezů - ztracené klíče, doklady, peněženky aj., - vkládání písemných příspěvků do Rosických listů, - jiné. Předem bych rád podotkl, že nebude mít smysl schránku využívat pro jakékoli nepodepsané (anonymní) písemnosti. Pokud má nebo bude mít někdo z občanů nějaký problém, může se v pracovní době obrátit přímo na mě, velmi rád poskytnu veškeré dostupné informace vedoucí k vyřízení problematické záležitosti, při zachování anonymity - to mi ukládá zákon. Netvrdím, že konzultace povede vždy k úplné spokojenosti, protože obecní úřad nemůže řešit všechny problémy, zejména ne ty soukromoprávní. Opakuji, že nabízím pomoc hledat východisko z případné situace vybočující z běžného způsobu života. Hlavním cílem následujících řádků je informovat občany, jaké nebo které oblasti patří do kompetence obecního úřadu, a kam se mohou obrátit v jiném případě. Velmi zjednodušeně se dá říci, že obecní úřad může řešit záležitosti týkající se především obecního majetku a veřejného pořádku. Podle stanoviska Odboru dozoru a kontroly veřejné správy při Ministerstvu vnitra ČR, obec (obecní úřad) nemůže ukládat občanům povinnosti, které jsou již upraveny zvláštními právními předpisy - zpravidla jsou to zákony ČR. Znamená to, že jsou ještě jiné okruhy činností v oblasti veřejného pořádku, které obec řešit nemůže, není k tomu příslušná. Pro základní přehled uvádím ty nejběžnější problémy s odkazem na příslušný zákon a kompetentní orgán pro jejich vyřízení. Popis nežádoucích jevů Citace příslušného zákona Věcná příslušnost Plošné vypalování trávy Zák. č. 133/1985 Sb., o Hasičský záchranný sbor požární ochraně královohradeckého kraje Tel.č.: spojovatelka Znečištění silnic Zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích Znečištění místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací Sousedské vztahy - nad míru Občanský zákoník přiměřenou poměrům obtěžovat sousedy hlukem, prachem, popílkem, kouřem, plyny, parami, pachy, pevnými a tekutými odpady, světlem, stíněním a vibracemi, vnikáním chovaných zvířat na sousedící pozemek aj. Spalování a pálení odpadků v domácnostech Zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích Zákon č.86/2002 Sb., o ochraně ovzduší... Krajský úřad Pardubického kraje, Odbor dopravy a silničního hospodářství, tel.č.: Obec prostřednictvím přestupkové komise při MěÚ Chrast Okresní soud Odbor výstavby a životního prostředí (stavební úřad) při MěÚ 2

3 Neoprávněný zábor veřejného prostranství (parkování vozidel na trávnících, odkládání materiálů na obecních pozemcích, aj. ) Odkládání odpadků, poškozování veřejně přístupných objektů, urážky a napadení mezi osobami, majetkové delikty, porušení obecně závazných předpisů aj. Zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích Zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích Chrast, tel.č.: Obec prostřednictvím přestupkové komise při MěÚ Chrast Obec prostřednictvím přestupkové komise při MěÚ Chrast Osobně zastávám názor, že uvedený přehled by měl být použit až na posledním místě. Na místo první patří jistě vzájemná slušnost, vstřícnost a pochopení. Není přece nic jednoduššího, než přímo oslovit např. souseda a společně se domluvit na řešení vzniklé situace. T+J INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU Místní poplatky v roce 2008 TKO Pes Druhý a každý další pes 420,- Kč /na osobu a rok 100,- Kč 200,- Kč Od poplatků jsou osvobozeni: - děti narozené v roce poplatníci s TP v sídle ohlašovny, pokud se na území obce prokazatelně nezdržují Poplatek se snižuje: - dětem do 15 let věku o 50% - poplatníkům zdravotně postiženým, kteří jsou držiteli průkazů TP, ZTP, ZTP/P o 50% - studentům a učňům s trvalým pobytem na území obce přechodně ubytovaným na kolejích a internátech na základě předloženého potvrzení o ubytování o 50% Poplatek se hradí v hotovosti do pokladny Obecního úřadu v Rosicích. Poplatek je splatný nejpozději do NOVÝ WEB 3

4 A ještě jedna novinka - máme nové www. stránky. Netvrdím, že se budou líbit všem, naší snahou bylo, aby zde každý našel potřebné a aktuální informace. Např. pod klávesou Užitečné odkazy najdete kontakty na nejdůležitější úřady státní správy, nemocnice v našem kraji, stránky deníků, telefonní seznam, jízdní řády, televizní program, předpověď počasí aj. To vše najdete na T+J DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ Oznamujeme občanům, že prodejna Jednoty v Rosicích bude od 25. března 2008 z důvodu stavebních úprav 14 dnů uzavřena. RADA OBCE Výpis usnesení ze schůze Rady Obce Rosice, konané dne od hod. v úřadovně Obecního úřadu v Rosicích RO bere na vědomí: - zprávu Policie ČR o odložení ve věci krádeže kanálových mříží. - oznámení ředitele ZŠ o vyhlášení ředitelského volna. - zprávu starosty o rozmístění dalších kontejnerů na třídění bílého skla. - zprávu starosty o probíhajícím řízení ve věci doplnění žádosti na změnu kultury pozemků. - na vědomí pozvání na Koncerty pro hospic. RO schvaluje: - zaplacení částky 10 tis. Kč za spotřebu el. energie a částku ve výši 6.100,- Kč za spotřebu plynu SDH Bor do rozpočtu Obce Rosice. - volbu jiného předsedy kontrolního výboru k zajištění řádné činnosti tohoto výboru. - prodloužení nájmu Hospody Na Křižovatce současnému nájemci p. Josefovi Odvárkovi o další rok. RO neschvaluje převedení pozemků Pozemkového fondu ČR dle žádosti. Výpis usnesení ze schůze Rady Obce Rosice, konané dne od hod. v úřadovně Obecního úřadu v Rosicích 4

5 RO schvaluje: - výsledky hospodaření Obce Rosice za rok návrh rozpočtu obce Rosice na rok zprávu o provedení inventarizace majetku obce Rosice. Dále schvaluje vyřazení nepotřebného majetku, a to likvidací, předáním do užívání MŠ, ZŠ nebo jiným v obci fungujícím organizacím a spolkům. - Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Obcí Rosice a ČEZ Distribuce, a.s. - záměr na odprodej p.p.č. 158/1 v k.ú. Rosice u Chrasti. - roční členský příspěvek obce Rosice pro Spolek pro obnovu venkova na rok 2008 ve výši 2 000,-Kč. - Smlouvu o poskytování služby - zasílání výstražných SMS zpráv mezi obcí Rosice a městem Chrudim na rok 2008, za poplatek 100,- Kč/rok. - zařazení řed. ZŠ a MŠ do platových stupňů stanovených dle stupnice platových tarifů přílohy č. 2 k nařízení vlády č. 564/2006 Sb. - přemístění prostor pro občerstvení a kanceláří vedení trhů podle předloženého plánku. ZASTUPITELSTVO OBCE Výpis z usnesení z 7. zasedání Zastupitelstva Obce Rosice, konaného dne v hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Rosicích ZO schvaluje: - neinvestiční náklady na 1 žáka za rok 2008 hrazené z rozpočtů obcí dojíždějících žáků ZŠ ve výši 2.000,00 Kč. - výsledek hospodaření obce Rosice za rok rozpočet obce Rosice na rok 2008 v předloženém znění. - OZV č.1/2008 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. - přidělení čísel popisných dle přiložené tabulky. ZO bere na vědomí: - informaci o vlastnických poměrech k nemovitosti Rosice čp. 141 a zároveň pověřuje starostu k dalšímu jednání. - informaci o zapojení obce do plánu rekultivací v areálu bývalých cihelen. ZO pověřuje starostu pořízením schránky důvěry na obecní úřad. OZNÁMENÍ FINANČNÍHO ODBORU V CHRASTI 5

6 V rámci spolupráce mezi obcemi a Finančním úřadem v Chrudimi přijedou v pondělí dne od 13,00 17,00 hodin na MěÚ v Chrasti, zasedací místnost (Římský sál) pracovníci Finančního úřadu a budou osobně vybírat daňová přiznání fyzických osob za rok 2007 včetně prvotní kontroly a případně na místě domluví s poplatníkem další postup. Na finančním odboru jsou k dispozici i tiskopisy daňových přiznání. Ing. Hana Dachovská vedoucí finančního odboru MěÚ Chrast, tel.: INFORMACE ODBORU VNITŘNÍCH VĚCÍ MěÚ CHRAST Co je CzechPOINT? Od 2. ledna 2008 začal na městském úřadě v Chrasti fungovat terminál CzechPOINT (Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál). V současné době počátku fungování systému CzechPOINT nabízí tyto služby: - výpisy z rejstříku trestů - výpisy z obchodního rejstříku - výpisy z katastru nemovitostí - výpisy ze živnostenského rejstříku Všechny výše uvedené výpisy úřad poskytne žadateli v optimálním případě na počkání pouze po zaevidování žádosti a zaplacení správního poplatku. Výpisy z rejstříku trestů - poplatek 50 Kč, platí se v hotovosti. Výpisy z rejstříku trestu se vydávají pouze osobě, které se výpis týká. Totožnost žádající osoby se ověřuje na základě předloženého platného dokladu totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní doklad). Předložený doklad totožnosti program prověří (zkontroluje jeho platnost) a poté pracovník CzechPOINTu vyplní předepsaný elektronický formulář žádosti a odešle ho na Rejstřík trestů. Úředník obsluhující CzechPOINT žádost vytiskne a žadatel o výpis ji podepíše. Rejstřík trestů elektronickou žádost okamžitě zpracuje a předá v elektronické podobě výpis, který úředník vytiskne, doplní ověřovací doložkou a předá výpis v tištěné podobě žadateli a ten svým popisem potvrdí jeho převzetí. Mohou nastat případy, kdy na základě elektronické žádosti o výpis z rejstříku trestu je doručena odpověď Žádost nemohla být vyřízena elektronicky. Tuto skutečnost nemá možnost pracovník úřadu ovlivnit a nezbývá, než žadateli zprostředkovat odeslání písemné žádosti opatřené kolkem v hodnotě 50 Kč k vyřízení na Rejstřík trestů Praha poštou. 6

7 Výpisy z katastru nemovitostí - žadatel musí znát číslo listu vlastnictví, parcely, budovy nebo bytové jednotky. Bez těchto informací tento informační systém CzechPOINT výpis nevyhotoví. Výpisy z obchodního rejstříku, katastru nemovitostí a živnostenského rejstříku - není třeba úřadu totožnost dokládat, žádost je evidována na základě sdělení žadatele. Jde tzv. o veřejné informace. Poplatek činí 100 Kč za první a 50 Kč za každou započatou následující stranu výpisu. Kontakty tel: Lenka Boštíková Jaroslava Procházková , kl. 45 Vlasta Kopecká , kl. 30 SBOR PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI Sbor pro občanské záležitosti při Obecním úřadu v Rosicích v roce 2007 přivítal v obřadní síni v Brčekolech 20 miminek. Členové SPOZ navštívili 37 občanů, kterým předali malou pozornost k významnému životnímu jubileu. Dalším 35 občanům byla zaslána písemná gratulace k 60. a 65. narozeninám. J.J. EVIDENCE OBYVATEL V roce 2007 se v obci Rosice a místních částech Synčany, Brčekoly a Bor u Chroustovic narodilo 21 občánků, přistěhovalo se 34 občanů, odstěhovalo se 38 občanů a 12 občanů zemřelo. K žilo v naší obci obyvatel. J.J. MATEŘSKÁ ŠKOLA INFORMUJE Jarní besídka s vystoupením dětí MŠ se uskuteční v neděli 30. března 2008 ve 14,00 hodin na sále Hospody Na Křižovatce. Dny otevřených dveří a zápis dětí do mateřské školy proběhne ve dnech dubna 2008 od 7,00 do 10,00 hodin v obou odděleních naší mateřské školy. Na obě připravované akce srdečně zveme. JARMARK V MATEŘSKÉ ŠKOLCE M. Vagenknechtová, ředitelka MŠ 7

8 Unie rodičů při Mateřské škole Rosice si vás dovoluje pozvat na Velikonoční jarmark, který se bude konat dne 17. a 18. března 2008 v prostorách MŠ ( bývalé jesle ) od 7:00 do 9:00 a od 14:00 do 17:00 hod. Kraslice, keramika, svíčky, věnečky, velikonoční floristika, perníčky, pomlázky, atd Těšíme se na Vaši návštěvu. ZÁKLADNÍ ŠKOLA Základní škola Rosice informuje: masopustní průvod obcí přednáška o Madagaskaru pro 7. a 8. třídu (financováno Komunitní školou) lyžařský výcvikový kurz v Jizerských horách celonárodní testování žáků 9. tříd CERMAT 4.2. návštěva ZOO ve Dvoře Králové, třída se uskutečnil pohádkový zápis do první třídy pro školní rok Zapsáno bylo 16 nových žáků a žákyň. Jejich třídní učitelkou bude paní Jitka Bumbálková hudební pořad pro 1. stupeň Čertova nevěsta bruslení ve Skutči pro 4.-9.třídu program v Ekopaletě Pardubice pro žáky 7.třídy Připravujeme a zveme: Ve spolupráci s Komunitní školou Rosice, o.s. organizujeme: 2. reprezentační ples Základní školy Rosice. Všichni jste srdečně zváni. Bližší informace na pozvánce v jiné části Rosických listů. Velikonoční jarmark v budově školy (viz. Komunitní škola Rosice, o.s.). Další konzultační den se koná 11.března od 14 do 17 hodin. Zveme Vás na Den otevřených dveří ZŠ Rosice, který se koná v sobotu 19. dubna od 9:00 hod. (Pozor!!! Změna termínu z původně plánované soboty 26.4.). Stav počtu žáků: k 8.únoru 2008 navštěvuje školu 157 žáků. KOMUNITNÍ ŠKOLA Milan Barták, ředitel školy 8

9 Škola pro všechny generace Naše první přednáška na téma: Madagaskar Ve středu naši školu navštívil cestovatel a přírodovědec, vedoucí přírodovědného oddělení Východočeského muzea v Pardubicích, RNDr. Vladimír Lemberk. Pro žáky 6. a 7. třídy (34 žáků) si připravil přednášku s promítáním fotografií o jednom z nejpodivuhodnějších a nejexotičtějších míst světa ostrovu Madagaskar. Pan Lemberk na tento čtvrtý největší ostrov na Zemi uskutečnil dvě šestitýdenní cesty zaměřené nejen na výzkum tamější flóry a fauny, ale i na poznávání zdejších obyvatel a jejich kultury. Ze své druhé cesty se vrátil těsně před loňskými Vánocemi, takže měl v čerstvé paměti spoustu zajímavých zážitků, o které se s námi během hodinu a půl dlouhého povídání podělil. Marek Odstrčil Na svých internetových stránkách pan Lemberk svou přednášku uvádí těmito slovy: Ne nadarmo se čtvrtému největšímu ostrovu na Zemi říká osmý světadíl. Téměř vše, čím oplývá, je naprosto unikátní a jinde nevídané. Aleje nejtlustších stromů baobabů, porosty trnitého buše, lemuři podivní primáti, chameleoni lovící hmyz výstřelem svého jazyka, deštné pralesy i sterilní pouště. Žijí zde Malgaši, domorodci dosud vyznávající animismus a věřící víc svým zemřelým předkům než moderním názorům na svět. Madagaskar je jednou z ekonomicky nejchudších zemí světa, ale po stránce národopisné a přírodovědné naopak nejbohatší... Přednáška byla oceněna Cenou magazínu Koktejl za rok 2006 na Mezinárodním setkání cestovatelů Cesty Aktivity na druhé pololetí školního roku 2007/2008 9

10 Velikonoční drátování s Petrem Šimkem Určeno: dětem i dospělým Rozsah: 3-4 hodiny Termín: sobota 15. března 2008 od hodin Lektor: Petr Šimek Cena: 200,- Kč (v ceně je zahrnut materiál, nájem a lektor) Tradiční velikonoční aranžování s Janou Lenochovou Určeno: dětem i dospělým Rozsah: 3 hodiny Termín: 17. a 18. března 2008 od do hodin. Cena: děti 120,- Kč a dospělí 240,- Kč Aranžují se 2 výrobky: - jarní aranžmá s velikonočními motivy na stůl - velikonoční věnec na dveře Cena zahrnuje materiál k aranžování, velikonoční přízdobu, nájem, odměnu pro lektorku. U dospělých se v aranžování počítá s větším množstvím živých květů. Nutno zaplatit zálohu 100,- Kč, nejpozději do 11. března 2008 koordinátorce KoŠ. Pro aranžmá na stůl si dospělí donesou vlastní talíř či misku. Výtvarná dílna s Alenou Kindlovou Kukuřičné listí aneb ŠUSTÍ Znali byste rádi tajemství jak pracovat s tímto zajímavým materiálem? Jak si udělat postavičku a jiné dárky pro radost? Tak nyní máte možnost. Určeno: dětem i dospělým Rozsah: 3 4 hodiny Termín: sobota 19. dubna 2008 od hodin Lektor: Alena Kindlová Cena: 200,- Kč (v ceně je zahrnut materiál, nájem a lektor) Výtvarná dílna s Jitkou Janíčkovou Jak si z korálků vyrobit šperky, zvířátka Určeno: především dívkám, ale i chlapci jsou vítáni Rozsah: 3 4 hodiny Termín: sobota 12. dubna 2008 od hodin Lektor: Jitka Janíčková Cena: 150,- Kč (v ceně je zahrnut materiál, nájem a lektor) Malování na sklo s Marcelou Kohoutovou Určeno: dětem i dospělým 10

11 Rozsah: 3 4 hodiny Termín: sobota 24. května 2008 od hodin Lektor: Marcela Kohoutová Cena: 150,- Kč (v ceně je zahrnut materiál, nájem a lektor) Komunitní škola Rosice, o. s. a Základní škola Rosice Vás srdečně zvou na VELIKONOČNÍ JARMARK, který se koná 19. března 2008 od hodin. Všechny uvedené akce se konají v budově Základní školy Rosice. Jednotlivé akce pořádané Komunitní školou Rosice, o. s. můžete najít na webových stránkách Komunitní školy: KONTAKTY: Informace podává a dotazy Vám zodpoví koordinátorka sdružení: Ludmila KOCIÁNOVÁ, tel MASOPUST 11

12 Sdružení rodičů děkuje panu starostovi, že dovolil našemu masopustnímu průvodu letos již po páté projít vesnicí. Poděkování dále patří rodinám, které přivítaly účastníky průvodu a poskytly jim bohaté občerstvení. Jmenovitě rodinám Šedivých, Kouckých, Procházkových, Havlíčkových, Kohoutových,Čápových, Kmecových a Malinských. S poděkováním nemůžeme zapomenout na mladé hasiče pod vedením laufra Luboše Netolického ml. a jeho zdravotní personál. Dík ale patří i všem zúčastněným na masopustním průvodu a maminkám za upečené cukroví a občerstvení. Za rok se těšíme na Vaši účast v příštím průvodu. Sdružení rodičů ROSICKÉ TRHY Dne se sešli zástupci rady obce, obecního úřadu a pracovníci Rosických trhů, aby vyhodnotili průběh a výsledky minulého roku a seznámili se s budoucími úkoly, které před námi stojí v tomto roce. Bylo konstatováno, že rok 2007 byl nejlepším rokem v celém trvání Rosických trhů tzn. od do Přes některé negativní skutečnosti, které se v průběhu roku vyskytly - počátkem roku zákaz prodeje živé zvěře na tržištích a v závěru roku nevlídné počasí - byly dosaženy výsledky, s kterými můžeme být spokojeni.ve srovnání s rokem 2006, který byl ze všech předešlých nejlepší, bylo opět dosaženo ve všech sledovaných ukazatelích nárůstu, a to v tržbě o ,-Kč, prodejcích o 3, návštěvnících o a počtu parkujících aut v areálu o Prodejní trh konaný dne minulého roku byl rozšířen o vystoupení dětí z Mateřské školy v Rosicích s programem " Živý betlém ". O pěvecký doprovod se postarali žáci Základní školy z Chrasti. Toto vystoupení proběhlo na originálním jevišti a setkalo se s velkým ohlasem přítomných návštěvníků. 12

13 Škoda, že místní občané plně nevyužívají možností, které jim prodejní trhy se širokým sortimentem zboží nabízejí. Jsme přesvědčeni o tom, že spokojenost našich občanů, pro které jsou tyto trhy určeny, bude v tomto roce ještě lepší, neboť našim prvořadým cílem zůstává uspokojení jejich reálných požadavků a potřeb. ing. Karel Matoušek TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA Česká katolická charita organizuje tradiční tříkrálovou sbírku, která proběhla v našich obcích již po sedmé, a to v sobotu 5. ledna Jménem Charity i svým bych chtěla poděkovat všem občanům, kteří přispěli i sebemenším finančním darem. Dík patří i za sladké drobnosti, které koledníkům udělaly velkou radost. V Chrasti, Rosicích a okolních obcích celkem vyšlo 19 skupinek koledníků, kteří za chladného zimního dopoledne roznášeli svým zpěvem radost a požehnání do našich domovů, neboť svěcenou křídou označili dveře písmeny K+M+B 2008, to znamená Kristus žehnej tomuto příbytku, latinsky Christus + Miansionem + Benedicat, a do svých kasiček vybrali ,-- Kč. Tyto prostředky slouží k financování projektů ČKCH (provoz hospiců, azylových domů pro matky v tísni...). Poměrná část peněz se vrací na oblastní charitní středisko do Chrasti. Z minulých sbírek bylo zakoupeno polohovací lůžko pro dlouhodobě nemocné a invalidní vozík. Tyto pomůcky je možné zapůjčit přímo do rodin, které se chtějí starat o své blízké nemocné. Ještě jednou vřelý dík. R. Čápová 13

14 RYBAŘENÍ NA BALATONU MO ČRS CHRAST VE SPOLUPRÁCI S CK CAMPTOUR HEŘMANŮV MĚSTEC POŘÁDÁ VE DNECH POBYTOVÝ ZÁJEZD RYBAŘENÍ NA BALATONU BALATONAKALI Camping STRAND-HOLIDAY ODJEZD: čtvrtek ve 4,00 hod. Chrast náměstí. PŘÍJEZD: neděle cca 22,00 hod. CENA: 2400,- Kč. V ceně je zahrnuto: doprava, ubytování v karavanech nebo stanech, plná penze + balíček na zpáteční cestu, povolenka k rybolovu, zdravotní pojištění. ZÁVAZNÉ PŘIHLÁŠKY A BLIŽŠÍ INFORMACE na tel denně po 19. hodině. Zájezd je určen pro všechny (děti od 8 let a dospělé), kteří mají o rybaření zájem (i pro ty, kteří nejsou členy rybářské organizace a nevlastní Povolenku k rybolovu). Pro děti je zajištěn odborný pedagogický dozor! Rosické listy vydává Obecní úřad Rosice ve spolupráci s redakční radou. Schváleno Ministerstvem kultury pod evid. č. MK ČR E Náklad 500 kusů Uzávěrka příštího čísla 15. dubna 2008 Neprodejné 14

čtvrtletník obce České Heřmanice 1 / 2014

čtvrtletník obce České Heřmanice 1 / 2014 Heřmánek čtvrtletník obce České Heřmanice 1 / 2014 1 Z obsahu: Informace z obecního úřadu 3 Jarní pranostiky 3 Zprávičky z jednání zastupitelstva obce 4 Sbor pro občanské záležitosti informuje 13 Informace

Více

Zpravodaj obce ROSICE Říjen 2008; ročník 3.; vydání 5.

Zpravodaj obce ROSICE Říjen 2008; ročník 3.; vydání 5. - 1 - Zpravodaj obce ROSICE Říjen 2008; ročník 3.; vydání 5. SLOVO STAROSTY Vážení spoluobčané, příroda se připravuje na zimu, podzimní krásné barevné scenérie postupně odvane vítr, dušičkové počasí nás

Více

ZPRAVODAJ OBCE ROSICE

ZPRAVODAJ OBCE ROSICE ZPRAVODAJ OBCE ROSICE Duben 2011, ročník 6, vydání 2 SLOVO STAROSTY Vážení spoluobčané, zdá se, že jaro trvalo několik dní a počasí přešlo skokem do léta. Pomalu jsme si na takový průběh změny ročních

Více

Vydává obec Tvarožná Ročník 38 číslo 2 březen duben 2010

Vydává obec Tvarožná Ročník 38 číslo 2 březen duben 2010 Vydává obec Tvarožná Ročník 38 číslo 2 březen duben 2010 Dětský maškarní ples Obsah Slovo starosty 3 Zajímavosti z obce 4 Informace 4 Další informace 4 Co zjistil starosta z Kvačan v archívu? 5 Poděkování

Více

měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz

měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz zpravodaj města Odolena Voda ODOLEN měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz 22015 Fota: Zdeněk Kocur Slavnostní předání titulu Partnerská škola Českého volejbalového svazu na třetím ročníku

Více

O.S. VÍCHOV - KULTURNÍ AKCE 2012 03/2012 - Turnaj ve stolním tenise 04/2012 - Velikonoční výtvarná dílna - netradiční zdobení husích vajec 04/2012 -

O.S. VÍCHOV - KULTURNÍ AKCE 2012 03/2012 - Turnaj ve stolním tenise 04/2012 - Velikonoční výtvarná dílna - netradiční zdobení husích vajec 04/2012 - O.S. VÍCHOV - KULTURNÍ AKCE 2012 03/2012 - Turnaj ve stolním tenise 04/2012 - Velikonoční výtvarná dílna - netradiční zdobení husích vajec 04/2012 - Velikonoční svátky - řehtání, velikonoční pomlázka 05/2012

Více

LISTY. Husovo náměstí ožilo Masopustem. V dnešním čísle: Výroční zpráva MěÚ Lysá n. L. 17. BŘEZNA 2015 OD 19.00 HODIN

LISTY. Husovo náměstí ožilo Masopustem. V dnešním čísle: Výroční zpráva MěÚ Lysá n. L. 17. BŘEZNA 2015 OD 19.00 HODIN LISTY 3 / 2015 LISTY města Lysé nad Labem 1 V dnešním čísle: MĚSTO LYSÁ NAD LABEM A OKOLÍ www.mestolysa.cz 3 / 2015 Husovo náměstí ožilo Masopustem Křeslo pro hosta... 1 Sbírka použitého ošacení... 2 Finanční

Více

Z obsahu: Rozšíření služeb Czech POINT. Proč koupit hrad Ralsko. únor 2008. Penálové prázdniny v bytech města Mimoně

Z obsahu: Rozšíření služeb Czech POINT. Proč koupit hrad Ralsko. únor 2008. Penálové prázdniny v bytech města Mimoně 249 únor 2008 Proč koupit hrad Ralsko Oblast Podralska nabízí velmi dobré podmínky pro rozvoj cestovního ruchu. Nachází se zde množství přírodně atraktivních území. Jedná se převážně o romantickou krajinu

Více

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců Leden 2011 ročník dvacátý ZDARMA PF 2011 OBSAH: Slovo starosty Rozpočet města na rok 2011 Poplatková povinnost Zápisy do 1. tříd ZŠ MP informuje... SMM informuje... Ceník inzerce Prezentace města Dubí

Více

OBZOR SLOVO STAROSTKY. Z RADNICE str. 5 6 ZÁPISY DO MATEŘSKÝCH ŠKOL str. 8 ZELENÝ SLOUPEK str. 12 ZÁPADOČESKÁ DIVADELNÍ PŘEHLÍDKA

OBZOR SLOVO STAROSTKY. Z RADNICE str. 5 6 ZÁPISY DO MATEŘSKÝCH ŠKOL str. 8 ZELENÝ SLOUPEK str. 12 ZÁPADOČESKÁ DIVADELNÍ PŘEHLÍDKA HORAŽĎOVICKÝ ÚNOR 2009 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU Z RADNICE str. 5 6 ZÁPISY DO MATEŘSKÝCH ŠKOL str. 8 ZELENÝ SLOUPEK str. 12 ZÁPADOČESKÁ DIVADELNÍ PŘEHLÍDKA MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU

Více

Ze zasedání Zastupitelstva obce

Ze zasedání Zastupitelstva obce červen 2015 Ze zasedání Zastupitelstva obce 16. března 2015 Kontrola usnesení z minulých zasedání. Informace starosty o práci ZO a OÚ mezi zasedáními. Stav a průběh akcí pro rok 2015 a příprava akcí pro

Více

Dolněmčanský zpravodaj strana 1

Dolněmčanský zpravodaj strana 1 Vážení spoluobčané, přestože letošní zima měla velmi zvláštní průběh a teploty často odpovídaly spíše podzimnímu či jarnímu období, tak teprve nyní končí zimní období i v kalendáři. Příznivé počasí umožnilo

Více

Slovo úvodem. Vybrané JARNÍ akce ve Veltrusích. www.veltrusy.cz. Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 17, číslo 1/2015, BŘEZEN 2015, cena 15,- Kč

Slovo úvodem. Vybrané JARNÍ akce ve Veltrusích. www.veltrusy.cz. Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 17, číslo 1/2015, BŘEZEN 2015, cena 15,- Kč Veltruské listy www.veltrusy.cz Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 17, číslo 1/2015, BŘEZEN 2015, cena 15,- Kč Slovo úvodem Jaro už je za dveřmi a s ním přichází i první číslo Veltruských listů

Více

ZPRAVODAJ ÚJEZD U BRNA. Nová smuteční síň města

ZPRAVODAJ ÚJEZD U BRNA. Nová smuteční síň města ZPRAVODAJ ÚJEZD U BRNA Nová smuteční síň města Prosinec 2012 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY...1 VOLBY DO KRAJSKéHO ZASTuPITELSTVA...2 ÚČET ZA DVA VOLEBNÍ ROKY...3 KRáTÍ NáM DANě...3 ukončené A ROZESTAVěNé

Více

BYSTRCKÉ NOVINY. Proč se skarta zavádí? Důvodem je kromě lepší kontroly státu (pokračování na str. 6)

BYSTRCKÉ NOVINY. Proč se skarta zavádí? Důvodem je kromě lepší kontroly státu (pokračování na str. 6) BYSTRCKÉ NOVINY ČERVENEC/SRPEN ročník XXII/2012 číslo 7/8 OBČASNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BYSTRC Bystrcké hody potřinácté Výplata nepojistných dávek Odbor finanční Náplň činnosti odboru je pouze zčásti před

Více

5 Květen 2004. Koncept Územního plánu velkého územního celku kraje Vysočina OBSAH. Cvičení Integrovaného záchranného systému HORIZONT 2004.

5 Květen 2004. Koncept Územního plánu velkého územního celku kraje Vysočina OBSAH. Cvičení Integrovaného záchranného systému HORIZONT 2004. 5 Květen 2004 Koncept Územního plánu velkého územního celku kraje Vysočina OBSAH (výber) Začíná veřejné projednávání konceptu řešení Územního plánu velkého územního celku kraje Vysočina. Krajský úřad kraje

Více

Kronika. obce Radotína. kronikářka : Ing. Andrea Gruberová

Kronika. obce Radotína. kronikářka : Ing. Andrea Gruberová Kronika obce Radotína 2008 kronikářka : Ing. Andrea Gruberová Obsah : Počasí 4 Události v České republice a ve světě 5 Úřad městské části Radotín Správa věcí veřejných 8 Veřejná zasedání MZ 10 Kancelář

Více

číslo 264 duben 2012 Víceúčelové hřiště v areálu TJ Sokol Sedlec-Prčice

číslo 264 duben 2012 Víceúčelové hřiště v areálu TJ Sokol Sedlec-Prčice M Ě S Í Č N Í K M Ě S T A S E D L E C - P R Č I C E 9,- Kč číslo 264 duben 2012 Víceúčelové hřiště v areálu TJ Sokol Sedlec-Prčice Město Sedlec-Prčice podalo v loňském roce žádost o dotaci z Regionálního

Více

Pozvání na veřejnou schůzi zastupitelstva / Změny jízdních řádů / SIPO dárek radnice občanům / Zprávy z rady městské části

Pozvání na veřejnou schůzi zastupitelstva / Změny jízdních řádů / SIPO dárek radnice občanům / Zprávy z rady městské části Ďáblický Měsíčník městské části Praha Ďáblice prosinec 2011 Přejeme všem čtenářům a čtenářkám příjemné prožití svátků vánočních a úspěšné vkročení do roku 2012. Miloš Růžička, starosta MČ Praha Ďáblice

Více

SLOVO NEJEN PRO STAROSTU

SLOVO NEJEN PRO STAROSTU 1/2006 SLOVO NEJEN PRO STAROSTU Začátek roku 2006 Opožděně, ale přece. S ohledem na termín vydání letošního prvního čísla Podhoranu přicházím s pozdním, ale o to upřímnějším přáním pevného zdraví, spokojenosti

Více

ROSA. Zpravodaj Rosicka. Zpravodaj Rosicka KVĚTEN 2007 5

ROSA. Zpravodaj Rosicka. Zpravodaj Rosicka KVĚTEN 2007 5 ROSA Zpravodaj Rosicka Zpravodaj Rosicka KVĚTEN 2007 5 Z OBSAHU: Z historie obce Kratochvilka....................... 4 Výpisy z usnesení rady a zastupitelstva............. 5 Rodáci přijeďte slavit............................

Více

první písemné zmínky o Otrokovicích

první písemné zmínky o Otrokovicích Měsíčník obyvatel města Otrokovice 18. února 2011 číslo 2 - ročník 21 zdarma - neprodejné 870 let první písemné zmínky o Otrokovicích Informace ke sčítání lidu strana 5, 6 a 7 Rada města vytáhla do boje

Více

Ej padá, padá ROSENKA. Zpravodaj Rosicka. Apríl 2010

Ej padá, padá ROSENKA. Zpravodaj Rosicka. Apríl 2010 Ej padá, padá ROSENKA Zpravodaj Rosicka Apríl 2010 Z OBSAHU: Informace pro občany Babic.......................... 4 Informace pro občany Kratochvilky..................... 6 Výpis usnesení rady...............................

Více

LIBUŠ A PÍSNICE 2011. Foto archív ÚMČ Praha-Libuš, Martin Tůma, Kryštof Štafl, archív o. s. Lačhe Čhave a Jana Váňová

LIBUŠ A PÍSNICE 2011. Foto archív ÚMČ Praha-Libuš, Martin Tůma, Kryštof Štafl, archív o. s. Lačhe Čhave a Jana Váňová 2 LIBUŠ A PÍSNICE 2011 ROZHOVOR S ŘEDITELI ZÁKLADNÍCH ŠKOL ZPRÁVA O BEZPEČNOSTNÍ SITUACI PŘEHLED MATEŘSKÝCH ŠKOL SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU POZOR PŘI VRACENÍ PENĚZ V PRODEJNÁCH 1 2 3 4 5 1 1 Jaké problémy

Více

Seiferos o.p.s. v Sibřině zážitek na dlouhou dobu

Seiferos o.p.s. v Sibřině zážitek na dlouhou dobu číslo 3 / 2013 Seiferos o.p.s. v Sibřině zážitek na dlouhou dobu 7. září 2013 zažila Sibřina nevšední zážitek. V rámci II. ročníku Sibřinského loučení s létem, které připravilo o. s. Sibrin spolu s dalšími

Více

T Ě CH ONÍ NSK É ZIMA LISTY. čvrtletník obce Těchonín. CENA 10,- Kč

T Ě CH ONÍ NSK É ZIMA LISTY. čvrtletník obce Těchonín. CENA 10,- Kč LISTY 2013 T Ě CH ONÍ NSK É ZIMA čvrtletník obce Těchonín CENA 10,- Kč Slovo úvodem Vážení občané, v roce 2011, právě v tomto předvánočním období, vyšlo první číslo Těchonínských listů (TL). Pro někoho

Více

na okraj NiKi MB, s.r.o. Vážení spoluobčané, leden 2014 1

na okraj NiKi MB, s.r.o. Vážení spoluobčané, leden 2014 1 NiKi MB, s.r.o. provozovna: Pivovarská 67, Moravské Budějovice Tel.: 561 019 022, 777 854 343 Ú ETNICTVÍ DAN PORADENSTVÍ Roční zúčtování daně ze závislé činnosti Roční zúčtování daně z příjmů fyzických

Více

Program rozvoje obce HELVÍKOVICE. na období 2013 2018

Program rozvoje obce HELVÍKOVICE. na období 2013 2018 Program rozvoje obce HELVÍKOVICE na období 2013 2018 Červen 2013 OBSAH ÚVOD... 3 A. ANALYTICKÁ ČÁST... 4 A.1 Charakteristika obce... 4 1. Území... 4 2. Obyvatelstvo... 5 3. Hospodářství... 8 4. Infrastruktura...

Více

Milevský. zpravodaj ZDARMA 11. Ročník: XIX

Milevský. zpravodaj ZDARMA 11. Ročník: XIX Milevský zpravodaj ZDARMA Ročník: XIX 11. 1. listopadu 2011 Den Sociálních služeb Města Milevska v Domě kultury v Milevsku Ve středu 12. října 2011 se v Domě kultury v Milevsku uskutečnil Den Sociálních

Více

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC 1/08 Vážení spoluobčané, letošní zima byla velice příznivá vůči městům a obcím, kterým ušetřila nemalé finanční prostředky na údržbu místních komunikací a chodníků, ale zejména

Více