akcionáře - Český Aeroholding, a.s. - k zařazenému bodu 3 pořadu jednání mimořádné valné hromady Rozhodnutí o změně stanov Českých aerolinií a.s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "akcionáře - Český Aeroholding, a.s. - k zařazenému bodu 3 pořadu jednání mimořádné valné hromady Rozhodnutí o změně stanov Českých aerolinií a.s."

Transkript

1 Příloha č. 1 dopisu č. j. PV/80/2014/VA NÁVRH USNESENÍ akcionáře - Český Aeroholding, a.s. - k zařazenému bodu 3 pořadu jednání mimořádné valné hromady Rozhodnutí o změně stanov Českých aerolinií a.s. : Valná hromada rozhoduje ve smyslu čl. 13 odst. 3 písm. a) Stanov s účinností ke dni (slovy čtvrtého dubna dva tisíce čtrnáct) o změně Stanov společnosti, takto: Text článku 1 Založení a vznik společnosti až text článku 51 Účinnost stanov se nahrazují tímto novým zněním: I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení a vznik společnosti 1. Československé aerolinie a.s. byly založeny zakladatelskou listinou ze dne podle zákonů České a Slovenské federativní republiky a zapsány do obchodního rejstříku ke dni 1. srpna S ohledem na rozdělení ČSFR na dva samostatné státy je společnost od 1. ledna 1993 právnickou osobou České republiky. 2. Na valné hromadě dne 24. února 1995 bylo rozhodnuto o změně obchodního jména společnosti na České aerolinie a.s., ve zkratce ČSA a.s. (dále jen společnost), přičemž ochranná známka společnosti ČSA/CSA zůstala nezměněna. V souvislosti se změnou jména nedošlo k žádným změnám v právním statutu společnosti, finančních a právních závazcích. Veškeré závazky vyplývající z existujících smluv uzavřených Československými aeroliniemi byly převzaty Českými aeroliniemi a.s. v plném rozsahu. Článek 2 Obchodní firma a sídlo společnosti 1. Obchodní firma společnosti zní České aerolinie a.s.". 2. Sídlo společnosti: Praha. 3. Společnosti bylo přiděleno IČO: Společnosti bylo přiděleno DIČ: CZ Článek 3 Trvání společnosti 1. Společnost byla založena na dobu neurčitou. Článek 4

2 Zápisy údajů o společnosti do obchodního rejstříku 1. Údaje o společnosti se zapisují do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka Sbírku listin, která je součástí obchodního rejstříku, je společnost povinna doplňovat v rozsahu stanoveném zákonem. Článek 5 Předmět podnikání Předmětem podnikání společnosti je: provozování obchodní letecké dopravy letecké práce hostinská činnost výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona zprostředkování zaměstnání poskytování služeb při odbavovacím procesu na letišti Praha Ruzyně prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin. Článek 6 Základní kapitál společnosti a způsob splácení emisního kursu akcií 1. Základní kapitál společnosti činí ,- Kč (slovy: pět miliard dvě stě třicet pět miliónů pět set deset tisíc korun českých). 2. Při upsání nových akcií jsou přípustné peněžité i nepeněžité vklady. Nepeněžité vklady musí být oceněny znalcem dle zákona. Článek 7 Akcie společnosti 1. Základní kapitál společnosti je rozdělen na kusů akcií v listinné podobě, znějících na jméno, s omezenou převoditelností, přičemž každá akcie má jmenovitou hodnotu 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých). 2. S akciemi jsou spojena stejná práva akcionáře společnosti podílet se na jejím řízení, zisku a na likvidačním zůstatku při jejím zániku, jakož i účastnit se valné hromady a hlasovat na ní. 3. Akcie musí obsahovat: obchodní firmu a sídlo společnosti; její jmenovitou hodnotu; označení formy akcie (tzn. že jde o akcie na jméno); označení firmy, názvu nebo jména akcionáře; výši základního kapitálu a počet akcií k datu emise;

3 číselné označení; podpis člena/členů představenstva, kteří jsou oprávněni jednat k datu emise jménem společnosti s tím, že podpisy na akciích mohou být rozmnoženy mechanicky. 4. Společnost vede seznam akcionářů ve smyslu platných právních předpisů. Společnost je povinna vydat akcionáři na jeho písemnou žádost a na jeho náklady opis seznamu všech akcionářů, nebo požadované části seznamu, a to nejpozději do 7 dnů od doručení žádosti. 5. Akcie společnosti mohou být vydány jako hromadné listiny nahrazující jednotlivé akcie. Hromadné listiny se vydávají v listinné podobě a musí mít náležitosti stanovené pro listinné akcie. Navíc musí hromadná listina obsahovat údaj o akciích, které nahrazuje. 6. Pokud budou akcionářům vydány hromadné listiny, může kterýkoliv akcionář požádat společnost o výměnu hromadných listin za jednotlivé akcie nebo jiné hromadné listiny. Společnost vyzve akcionáře do 20 dnů od doručení písemné žádosti o výměnu hromadných listin za jednotlivé akcie nebo jiné hromadné listiny k převzetí listinných akcií, resp. hromadných listin s uvedením data, hodiny a místa převzetí, přičemž výměna se uskuteční do 30 dnů od doručení písemné žádosti akcionáře společnosti. O výměně hromadné listiny za jednotlivé akcie, resp. jiné hromadné listiny se vyhotoví protokol o předání a převzetí, který podepíše předávající a přebírající strana. Článek 8 Převoditelnost akcií. Omezení převoditelností akcií. 1. Akcie jsou převoditelné rubopisem a předáním akcie. V rubopise se uvede obchodní firma a sídlo právnické osoby nebo jméno a bydliště fyzické osoby, na níž se akcie převádí a den převodu akcie. Vůči společnosti je převod akcií účinný ode dne, kdy byl ve smyslu následujících ustanovení schválen představenstvem po předchozím souhlasu dozorčí rady společnosti, a v seznamu akcionářů byla vyznačena změna v osobě akcionáře. 2. Převod akcií je podmíněn souhlasem představenstva po předchozím souhlasu dozorčí rady. Smlouva o převodu akcií nenabude účinnosti dříve, než představenstvo po předchozím souhlasu dozorčí rady udělí svůj souhlas. Tento souhlas musí být udělen písemně nebo musí být uveden v zápisu ze zasedání představenstva po předchozím souhlasu dozorčí rady. Nebude-li souhlas představenstva po předchozím souhlasu dozorčí rady udělen do 6 měsíců ode dne uzavření smlouvy o převodu, může kterýkoliv z účastníků od smlouvy odstoupit. 3. Představenstvo je povinno odmítnout souhlas k převodu akcií vždy, pokud by převod změnil status společnosti jakožto leteckého dopravce společenství podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1008/ Převod akcií realizovaný v rozporu s těmito ustanoveními je neplatný, neúčinný a změna nebude zapsána do seznamu akcionářů. 5. Zastavení akcií je podmíněno souhlasem představenstva po předchozím souhlasu dozorčí rady. Smlouva o zastavení akcií nabude účinnosti až udělením souhlasu představenstva po předchozím souhlasu dozorčí rady. Pokud představenstvo po předchozím souhlasu dozorčí rady nerozhodne o udělení souhlasu do dvou měsíců ode dne doručení žádosti, pak platí, že

4 souhlas byl udělen. K prodeji zastavených akcií při vlastní realizaci zástavního práva se již souhlas představenstva a dozorčí rady nevyžaduje. Článek 9 Vydávání dluhopisů 1. Společnost může na základě rozhodnutí valné hromady, které bylo přijato dvoutřetinovou většinou přítomných oprávněných akcionářů vydat dluhopisy, s nimiž je spojeno právo na jejich výměnu za akcie společnosti (vyměnitelné dluhopisy) nebo přednostní právo na upisování akcií (prioritní dluhopisy), pokud současně rozhodne o podmíněném zvýšení základního kapitálu. 2. Způsob vydávání dluhopisů se řídí obecně závaznými předpisy. II. PRÁVA A POVINNOSTI AKCIONÁŘŮ Článek 10 Práva a povinnosti akcionářů 1. Akcionář má právo za splnění zákonných podmínek na podíl ze zisku společnosti (dividendu), který valná hromada podle hospodářského výsledku schválila k rozdělení. Tento podíl se určuje poměrem jmenovité hodnoty jeho akcií ke jmenovité hodnotě akcií všech akcionářů. Právo na výplatu dividendy je samostatně převoditelné ode dne, kdy valná hromada rozhodla o výplatě dividendy. Akcionář není povinen vrátit společnosti dividendu přijatou v dobré víře. Dividendy začne společnost vyplácet do 3 měsíců ode dne, kdy bylo přijato rozhodnutí valné hromady o rozdělení zisku a jejich výplatě. Dividendy se vyplácejí v sídle společnosti. 2. Akcionář po dobu trvání společnosti ani v případě jejího zrušení není oprávněn požadovat vrácení svých vkladů. Za vrácení vkladů se nepovažují plnění poskytnuté v důsledku snížení základního kapitálu, při odkoupení akcií společností, při vrácení zatímního listu nebo jeho prohlášení za neplatný, jakož i při rozdělování podílu na likvidačním zůstatku. Po zrušení společnosti s likvidací má akcionář právo na podíl na likvidačním zůstatku. 3. Akcionář má právo podílet se na řízení společnosti, tj. účastnit se valné hromady a na ní hlasovat, požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení předmětu jednání valné hromady, a uplatňovat návrhy a protinávrhy. V případech, kdy jde o protinávrh k návrhům, jejichž obsah je uveden v pozvánce na valnou hromadu, anebo v případě, že o rozhodnutí valné hromady musí být pořízen notářský zápis, je povinen doručit písemné znění svého návrhu nebo protinávrhu nejméně pět pracovních dnů přede dnem konání valné hromady. To neplatí, jde-li o návrhy na volbu konkrétních osob do orgánů společnosti, představenstvo je však povinno uveřejnit jeho protinávrh se svým stanoviskem, pokud je to možné, nejméně 3 dny před oznámeným datem konání valné hromady.

5 4. Stejné právo na vysvětlení má akcionář ohledně záležitostí týkajících se osob ovládaných společností, které jsou předmětem jednání valné hromady. 5. Akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu společnosti, pokud se akcie upisují peněžními vklady. Toto právo může být omezeno nebo vyloučeno jen rozhodnutím valné hromady, a to jen v důležitém zájmu společnosti. 6. Akcionář může požádat představenstvo o vydání kopie zápisu z valné hromady nebo jeho části za celou dobu existence společnosti. Kopie se pořizuje na náklady akcionáře. 7. Akcionář může požádat soud, aby prohlásil neplatnost usnesení valné hromady, pokud je v rozporu s právními předpisy, zakladatelskou listinou nebo stanovami společnosti. Neníli toto právo uplatněno do tří měsíců ode dne konání valné hromady nebo, pokud nebyla řádně svolaná, ode dne, kdy se mohl dovědět o konání valné hromady, nejdéle však do jednoho roku, pak toto právo zaniká. Jestliže důvodem žaloby je to, že tvrzené usnesení valná hromada nepřijala, protože o něm nehlasovala, anebo to, že obsah tvrzeného usnesení neodpovídá usnesení, které valná hromada přijala, lze podat žalobu do tří měsíců ode dne, kdy se žalobce o tvrzeném usnesení dozvěděl, nejdéle však do jednoho roku ode dne konání nebo tvrzeného konání valné hromady. Prohlášení rozhodnutí valné hromady za neplatné se nelze domáhat jen v zákonem stanovených případech. Článek 11 Kvalifikovaný akcionář 1. Akcionář nebo akcionáři společnosti, kteří splňují zákonem stanovené podmínky pro kvalifikované akcionáře, mohou požádat představenstvo o svolání mimořádné valné hromady k projednání navržených záležitostí. Představenstvo svolá mimořádnou valnou hromadu tak, aby se konala nejpozději do 40 dnů ode dne, kdy mu došla žádost o její svolání, přičemž pozvánka na ni musí být akcionářům zaslána nejpozději 15 dnů před jejím konáním. 2. Na žádost kvalifikovaného akcionáře: a) představenstvo za předpokladu, že je každý z bodů návrhu doplněn odůvodněním nebo návrhem usnesení, zařadí jí určenou záležitost na pořad jednání valné hromady; b) dozorčí rada přezkoumá výkon působnosti představenstva v záležitostech určených v žádosti; c) dozorčí rada uplatní právo na náhradu újmy, které má společnost vůči členovi představenstva; d) představenstvo uplatní sankční postup proti akcionářům, kteří jsou v prodlení se splacením emisního kursu. 3. Kvalifikovaný akcionář má právo uplatnit právo na náhradu újmy nebo na splacení emisního kursu akcií jménem společnosti sám, pokud představenstvo nebo dozorčí rada nesplní bez odkladu jeho žádost. 4. Kvalifikovaný akcionář má dále právo požádat soud, aby jmenoval znalce pro přezkoumání zprávy o vztazích mezi ovládanou osobou a propojenými osobami, jsouli pro to vážné důvody.

6 5. Pokud představenstvo nesvolá mimořádnou valnou hromadu dle odstavce 1 tohoto článku tak, aby se konala nejpozději do 40 dnů od doručení žádosti, rozhodne soud na žádost kvalifikovaného akcionáře o tom, že jej zmocňuje svolat mimořádnou valnou hromadu. Úhradu nákladů této valné hromady nese společnost, za splnění této povinnosti ručí společně a nerozdílně členové představenstva. 6. Pokud dozorčí rada nebo představenstvo bez zbytečného odkladu nesplní žádost kvalifikovaného akcionáře dle odstavce 2, písm. c) nebo d), může kvalifikovaný akcionář právo na náhradu újmy nebo splacení emisního kursu jménem společnosti uplatnit sám. Náklady v tomto případě nese společnost. III. ORGÁNY SPOLEČNOSTI Článek 12 Struktura orgánů společnosti 1. Společnost má tyto orgány: a) valnou hromadu; b) představenstvo; c) dozorčí radu. 2. Valná hromada může rozhodnutím o změně těchto stanov zřídit i další orgány společnosti, vymezit jejich působnost včetně vztahu k existujícím orgánům společnosti, způsob rozhodování a stanovit délku funkčního období jejích členů. III a. VALNÁ HROMADA Článek 13 Postavení a působnost valné hromady 1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. 2. Řádná valná hromada se koná v sídle společnosti nejméně jednou za kalendářní rok, nejpozději však do šesti měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období. Ostatní valné hromady svolávané představenstvem, dozorčí radou nebo na žádost kvalifikované minority jsou mimořádnými valnými hromadami. 3. Do výlučné působnosti valné hromady náleží: a) rozhodování o změně stanov, vyjma případů: ai) změny stanov v důsledku zvýšení základního kapitálu představenstvem dle zákona; aii) změny stanov, ke které došlo na základě jiných právních skutečností; b) rozhodování o zvýšení či snížení základního kapitálu nebo o pověření představenstva zvýšit základní kapitál či o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu nebo rozhodnutí o vydání poukázek na akcie, nebo rozhodnutí o souběžném snížení a zvýšení základního kapitálu, nebo o pověření představenstva, aby způsobem stanoveným

7 zákonem nebo těmito stanovami, uveřejnilo částku snížení základního kapitálu a tomu odpovídající nové jmenovité hodnoty stávajících akcií společnosti; c) rozhodnutí o snížení základního kapitálu a rozhodnutí o vydání vyměnitelných a prioritních dluhopisů; d) rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady; e) schválení dlouhodobé koncepce a strategie rozvoje společnosti; f) volba a odvolání členů představenstva a dozorčí rady; g) schválení řádné nebo mimořádné účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky a v zákonem stanovených případech i mezitímní účetní závěrky; h) rozhodnutí o rozdělení zisku a stanovení dividend, tantiém a přídělů do jednotlivých fondů; i) rozhodnutí o způsobu krytí ztrát společnosti; j) rozhodnutí o stanovení tantiém pro členy představenstva a dozorčí rady; k) rozhodnutí o podání žádosti k přijetí účastnických cenných papírů společnosti k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo zahraničním trhu obdobném regulovanému trhu a o jejich vyřazení z obchodování na evropském regulovaném trhu nebo zahraničním trhu obdobném regulovanému trhu; l) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora, včetně určení výše jeho odměny, schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku; m) rozhodnutí o fúzi, převodu jmění na jednoho akcionáře nebo rozdělení, popřípadě o změně právní formy; n) rozhodnutí o uzavření smlouvy, na jejímž základě dochází k převodu závodu nebo jeho části, pachtu závodu nebo jeho části, zřízení zástavního práva k závodu nebo jeho části; o) schválení ovládací smlouvy, smlouvy o převodu zisku a smlouvy o tichém společenství a jejich změn; p) poskytnutí předchozího souhlasu s uzavřením smlouvy o úvěru, zápůjčce nebo ručení s osobami, u nichž jde o střet zájmů anebo smlouvy, jejímž obsahem je zajištění nebo utvrzení dluhů těchto osob nebo bezplatný převod majetku ze společnosti; tyto smlouvy mohou být uzavřeny jen za podmínek obvyklých v obchodním styku; q) zřizování fondů tvořených ze zisku a fondů rezerv; r) schválení výroční zprávy včetně zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku; s) rozhodnutí o změně podnikatelské činnosti společnosti; t) rozhodnutí o změně druhu nebo formy akcií, o změně práv spojených s určitým druhem akcií a o změně omezení jejich převoditelnosti; u) rozhodnutí o přeměně podoby akcií vydaných jako listinné cenné papíry na zaknihované a naopak; v) rozhodnutí o vyloučení nebo omezení přednostního práva na získání vyměnitelných a prioritních dluhopisů nebo na upisování nových akcií;

8 w) rozhodnutí o nabytí vlastních akcií společností; x) rozhodnutí o štěpení akcií na více akcií s nižší jmenovitou hodnotou nebo o spojení více akcií do jedné akcie; y) rozhodnutí o provedení právního, ekonomického, technického, popř. ekologického auditu (proces due dilligence ) a zpřístupnění informací z něho vyplývajících v souvislosti s převodem akcií, popř. obchodního podílu nebo při zvyšování základního kapitálu společnosti; z) rozhodnutí o objemu finančních prostředků, které může společnost použít pro poskytnutí sponzorských darů ve stanoveném období; aa) rozhodnutí o založení či rušení obchodních společností, pokud podíl na základním kapitálu, resp. hodnota obchodního podílu v každém jednotlivém případě převyšuje Kč (slovy: deset miliónů korun českých), a to i mimo území ČR; bb) rozhodnutí o vzniku, zániku, zvýšení nebo snížení obchodního podílu v jiných obchodních společnostech či sdruženích, pokud obchodní podíl v obchodní společnosti převyšuje, nebo v důsledku takového úkonu převýší 33% na základním kapitálu předmětné obchodní společnosti nebo hodnota obchodního podílu v každém jednotlivém případě převyšuje Kč (slovy: deset miliónů korun českých), a to i mimo území ČR cc) rozhodnutí o přijetí jakýchkoli záruk, či poskytnutí jiných zajištění a utvrzení dluhů jiných osob od hodnoty Kč (slovy: deset miliónů korun českých) v každém jednotlivém případě; dd) schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady, pracovních a obdobných smluv uzavíraných s členy představenstva a dozorčí rady, odměňování členů představenstva a dozorčí rady a pravidel pro poskytování nenárokových plnění členům představenstva a dozorčí rady společnost; ee) určení auditora řádné, mimořádné a konsolidované účetní závěrky společnosti; ff) je-li zřízen výbor pro audit podle ustanovení zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, ve znění pozdějších právních předpisů, schválení smluv o výkonu funkce členů výboru pro audit, odměňování členů výboru pro audit a pravidel pro poskytování nenárokových plnění členům výboru pro audit; gg) rozhodnutí o poskytnutí přednostního práva na získání vyměnitelných a prioritních dluhopisů společnosti; hh) rozhodnutí o ukončení hlavního předmětu podnikání společnosti, jak je uveden v obchodním rejstříku tj. provozování obchodní letecké dopravy; ii) rozhodnutí o dalších otázkách, které zákon nebo tyto stanovy zahrnují do působnosti valné hromady. Článek 14 Účast na valné hromadě 1. Akcionář se účastní valné hromady osobně nebo prostřednictvím osoby oprávněné jeho jménem jednat jako statutární orgán nebo člen jeho statutárního orgánu, nebo v zastoupení na základě písemné plné moci (dále jen přítomný akcionář). Zástupcem akcionáře však nemůže být člen představenstva nebo člen dozorčí rady společnosti.

9 2. Valné hromady se mohou účastnit členové představenstva a členové dozorčí rady. Příslušné části jednání valné hromady je oprávněn účastnit se auditor, aby seznámil se svým zjištěním akcionáře, kteří na valné hromadě schvalují účetní závěrku a výroční zprávu společnosti. 3. Všichni přítomní se na valné hromadě při prezenci prokazují platným průkazem totožnosti. 4. Při zastoupení akcionáře zmocněncem se k platnosti zastoupení vyžaduje písemná plná moc, z níž musí vyplývat rozsah zástupcova oprávnění. Jde-li o zastoupení za právnickou osobu, prokáží se zástupci i dokladem prokazujícím jejich oprávnění jednat, tzn. např. aktuálním výpisem z obchodního rejstříku nebo jiné příslušné evidence, dokladem o volbě starosty a pod., z něhož musí být patrné, kdo je za zastupovaného oprávněn plnou moc zástupci udělit. 5. Pokud je akcionářem zahraniční osoba, pak musí být doklady předkládané k registraci podle předchozího odstavce superlegalizované, ledaže mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, stanoví něco jiného. 6. K listinám, které nebudou obsahovat náležitosti nebo ověření podle odst. 4 a 5, se nepřihlíží. 7. Přítomní akcionáři se zapisují do listiny přítomných, jež obsahuje firmu nebo název a sídlo právnické osoby nebe jméno a bydliště fyzické osoby, která je akcionářem, popřípadě jejího zástupce, čísla listinných akcií a jmenovitou hodnotu akcií, jež ji opravňují k hlasování, popřípadě údaj o tom, že akcie neopravňuje k hlasování. Pokud společnost odmítne zápis určité osoby do listiny přítomných provést, uvede tuto skutečnost do listiny přítomných včetně důvodu odmítnutí. Správnost listiny přítomných potvrzují svými podpisy předseda valné hromady a zapisovatel. Článek 15 Svolání valné hromady 1. Valnou hromadu svolává představenstvo, popř. jeho člen, pokud se představenstvo na svolání valné hromady bez zbytečného odkladu neusneslo a zákon ukládá valnou hromadu svolat anebo pokud představenstvo není dlouhodobě schopno se usnášet. 2. Jestliže to vyžadují zájmy společnosti, svolává valnou hromadu dozorčí rada a navrhuje na ní potřebná opatření. 3. Za podmínek stanovených zákonem může soud zmocnit kvalifikovaného akcionáře svolat mimořádnou valnou hromadu a činit veškeré úkony s tím související. 4. Představenstvo svolá valnou hromadu bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že celková ztráta společnosti na základě jakékoliv účetní závěrky dosáhla takové výše, že při jejím uhrazení z disponibilních zdrojů společnosti by neuhrazená ztráta dosáhla poloviny základního kapitálu nebo to lze s ohledem na všechny okolnosti předpokládat, nebo pokud se zjistí, že se společnost dostala do úpadku, a navrhne valné hromadě zrušení společnosti nebo přijetí jiného opatření, nestanoví-li zákon něco jiného. 5. Představenstvo svolá mimořádnou valnou hromadu rovněž tehdy, požádá-li, za splnění zákonem stanovených podmínek, o její svolání kvalifikovaný akcionář a navrhne projednání konkrétních záležitostí. Pokud ji představenstvo nesvolá tak, aby se konala do 40 dnů ode dne, kdy mu došla žádost o její svolání, může kvalifikovaný akcionář podle

10 odst. 3 tohoto článku požádat soud o rozhodnutí, jímž jej zmocní ke svolání této mimořádné valné hromady a ke všem úkonům s ní souvisejícími. 6. Valná hromada je svolávána pozvánkami, které musejí být odeslány každému akcionáři na adresu sídla nebo bydliště uvedenou v seznamu akcionářů nejpozději 30 kalendářních dnů před konáním valné hromady. Tato lhůta se zkracuje na 15 dnů v případě konání náhradní valné hromady a mimořádné valné hromady na žádost kvalifikovaného akcionáře. Ve stejných lhůtách se pozvánka zasílá též všem členům představenstva a dozorčí rady. 7. Pozvánka na valnou hromadu obsahuje alespoň: a) obchodní firmu a sídlo společnosti; b) místo, datum a hodinu konání valné hromady; c) označení zda se svolává řádná, mimořádná nebo náhradní valná hromada; d) pořad jednání valné hromady, včetně uvedení osoby, je-li navrhována jako člen orgánu společnosti; e) rozhodný den k účasti na valné hromadě, pokud byl určen, a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě; f) podmínky pro výkon akcionářských práv na valné hromadě, konkrétně uvedení dokladů, jimiž se akcionáři na valné hromadě ve smyslu čl. 14 těchto stanov mají prokazovat; g) je-li na pořadu jednání schválení účetní závěrky, pak pozvánka obsahuje též hlavní údaje této závěrky s uvedením doby a místa, v němž je účetní závěrka k nahlédnutí pro akcionáře společnosti; h) návrhy usnesení valné hromady a jejich zdůvodnění nebo vyjádření představenstva společnosti ke každé navrhované záležitosti; i) jestliže má být na pořadu jednání valné hromady změna stanov společnosti, musí pozvánka na valnou hromadu obsahovat návrh usnesení navrhovaných změn stanov a jejich zdůvodnění; návrh změn stanov musí být akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti ve lhůtě stanovené pro svolání valné hromady. Akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie návrhu stanov na svůj náklad a své nebezpečí. Na tato práva musí být akcionáři v pozvánce upozorněni; j) další náležitosti stanovené zákonem (např. při snižování a zvyšování základního kapitálu, přeměnách společnosti, korespondenčním hlasování, je-li umožněno), stanovami nebo rozhodnutím orgánu, který svolává valnou hromadu. 8. Valnou hromadu lze odvolat nebo změnit datum jejího konání na pozdější dobu. Toto odvolání nebo změna musí být oznámeny stejným způsobem jako svolání valné hromady, a to nejpozději jeden týden předcházející dni konání valné hromady. Pokud by takové oznámení nebylo vydáno nejméně týden před datem konání valné hromady, mají akcionáři, kteří se dostaví podle původní pozvánky, právo na náhradu účelně vynaložených nákladů. Mimořádnou valnou hromadu svolanou na žádost kvalifikovaného akcionáře lze odvolat nebo změnit datum konání jen pokud o to požádá tento kvalifikovaný akcionář. 9. Na žádost kvalifikovaného akcionáře, jež byla zaslána představenstvu až po zaslání pozvánky na valnou hromadu, může představenstvo rozšířit pořad jednání valné hromady ve lhůtě do 10 dnů před konáním valné hromady způsobem stanoveným pro svolávání valné hromady. Není-li takové uveřejnění již možné, pak lze nezařazenou záležitost rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech akcionářů společnosti.

11 10. Pokud s tím souhlasí všichni akcionáři, může se valná hromada konat i bez splnění požadavků zákona o č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) pro svolání valné hromady. Tento souhlas musí akcionáři udělit buď písemně před konáním valné hromady, nebo svým prohlášením učiněným na valné hromadě. Článek 16 Způsobilost k usnášení a náhradní valná hromada 1. Valná hromada je schopna se usnášet, pokud přítomní akcionáři mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 60 % základního kapitálu společnosti. 2. Při posuzování způsobilosti valné hromady činit rozhodnutí se nepřihlíží k akciím a zatímním listům, s nimiž není spojeno právo hlasovat nebo pokud nelze dle zákona nebo těchto stanov hlasovací právo vykonávat. 3. Není-li valná hromada po uplynutí jedné hodiny od stanoveného začátku jejího konání způsobilá usnášení, pak osoba oprávněná zahájit jednání valné hromady tuto valnou hromadu rozpustí. Představenstvo poté svolá náhradní valnou hromadu tak, aby se konala nejpozději do 30ti dnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. Nová pozvánka musí být odeslána nejpozději do 15ti dnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada a lhůta pro oznámení konání náhradní valné hromady se zkracuje na 15 dnů. 4. Náhradní valná hromada musí mít nezměněný pořad jednání a je schopna usnášení bez ohledu na ustanovení odstavce 1. Článek 17 Jednání valné hromady 1. Valná hromada zvolí svého předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů (skrutátora). Na návrh představenstva jsou tito funkcionáři voleni veřejným hlasováním, a to nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů. 2. Jednání valné hromady řídí její předseda, do doby jeho zvolení pak pověřený člen orgánu, který svolal valnou hromadu. Pokud je valná hromada svolána na základě rozhodnutí soudu na žádost kvalifikovaného akcionáře, může soud i bez návrhu určit předsedu valné hromady. 3. Předseda valné hromady je povinen na valné hromadě zabezpečit přednesení všech návrhů, protinávrhů a požadavků na vysvětlení podaných akcionáři, pokud se vztahují k předmětu jednání valné hromady a pokud na přednesení valné hromadě akcionáři trvají. Je rovněž povinen zabezpečit na valné hromadě odpověď na požadavky akcionářů na vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, které jsou předmětem jednání valné hromady, pokud ve smyslu zákona nejde o informaci, jejíž poskytnutí by mohlo přivodit společnosti újmu nebo jde o informaci, jež je předmětem obchodního tajemství společnosti anebo jde o důvěrnou informaci anebo utajovanou skutečnost ve smyslu zvláštních právních předpisů. 4. Návrhy, protinávrhy, požadavky vysvětlení a protesty se podávají zásadně písemnou formou. Akcionář má však právo ústního komentáře písemného podání. 5. Vyhotovení zápisu o valné hromadě zabezpečuje představenstvo společnosti do 15 dnů od jejího ukončení. Zápis o valné hromadě obsahuje:

12 a) firmu a sídlo společnosti; b) místo a čas konání valné hromady; c) jméno předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů; d) popis projednávaných bodů programu; e) rozhodnutí valné hromady a výsledek hlasování; f) obsah protestu akcionáře, člena představenstva nebo dozorčí rady, jestliže o to protestující požádá; g) k zápisu se přiloží návrhy a prohlášení, předložená valné hromadě k projednání a seznam přítomných na valné hromadě. 6. Notářský zápis se pořizuje o rozhodnutích uvedených v č1. 13 odst. 3 písm. a), b), c) a dále v případech rozhodnutí o: a) zrušení společnosti s likvidací a plánu rozdělení likvidačního zůstatku; b) změně druhu nebo formy akcií; c) změně práv spojených s určitým druhem akcií; d) omezení převoditelnosti akcií na jméno; e) zrušení registrace akcií; f) vyloučení nebo o omezení přednostního práva na získání vyměnitelných a prioritních dluhopisů; g) vyloučení nebo omezení přednostního práva na upisování nových akcií; h) schválení ovládací smlouvy; i) schválení smlouvy o převodu zisku a jejich změny; j) zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady; k) spojení akcií, l) v dalších případech stanovených zákonem. 7. Zápisy o valné hromadě spolu s oznámením o konání valné hromady a listinou přítomných akcionářů, včetně odevzdaných plných mocí, se uchovávají v archivu společnosti po celou dobu jejího trvání. Článek 18 Hlasování a rozhodování valné hromady 1. S každou akcií společnosti o jmenovité hodnotě 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) je spojen jeden hlas. 2. Hlasuje se hlasovacími lístky, ledaže se valná hromada usnese jinak. O návrzích včetně protinávrhů se hlasuje v pořadí tak, jak byly předloženy. Jakmile je návrh přijat, o protinávrhu nebo dalších návrzích k téže věci se již nehlasuje. 3. Valná hromada rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon nebo stanovy společnosti nevyžadují většinu jinou. 4. Rozhodnutí o: a) změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu představenstvem podle zákona nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností;

Stanovy akciové společnosti. MAM Group a.s.

Stanovy akciové společnosti. MAM Group a.s. Stanovy akciové společnosti MAM Group a.s. 1. FIRMA A SÍDLO SPOLEČNOSTI 1.1. Obchodní firma společnosti zní: MAM Group a.s. (dále jen společnost ). 1.2. Obec, v níž je umístěno sídlo společnosti, je: Praha.

Více

Stanovy akciové společnosti PROPERTY.BPH a.s.

Stanovy akciové společnosti PROPERTY.BPH a.s. Stanovy akciové společnosti PROPERTY.BPH a.s. (úplné znění) 1. Obchodní firma, sídlo společnosti a identifikační číslo 1. Obchodní firma společnosti zní PROPERTY.BPH a.s. (dále jen společnost ), pod touto

Více

Jednací a hlasovací řád valné hromady

Jednací a hlasovací řád valné hromady Jednací a hlasovací řád valné hromady Tento jednací a hlasovací řád byl vydán k upřesnění postupu jednání valné hromady podle č. VII. A stanov a. s., byl schválen valnou hromadou dne 15.05.2014 a platí

Více

Stanovy akciové společnosti REENGINE CZ a.s.

Stanovy akciové společnosti REENGINE CZ a.s. Stanovy akciové společnosti REENGINE CZ a.s. Článek 1 Obchodní firma a sídlo společnosti 1. Obchodní firma společnosti zní: REENGINE CZ a.s. ------------------------------------------ 2. Sídlo společnosti:

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Příloha pozvánky: STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI 1 Firma a sídlo 1. Obchodní firma společnosti zní: AHARP a.s. ------- ---- 2. Obec, v níž je umístěno sídlo: Praha. --- --- 2 Internetová stránka Na adrese:

Více

------------------------------------------------------ Stanovy ------------------------------------------------------

------------------------------------------------------ Stanovy ------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------ Stanovy ------------------------------------------------------ ---------------------------------------------- akciové společnosti ---------------------------------------------

Více

Návrh změny stanov pro jednání řádné valné hromady společnosti ENERGOAQUA a.s. konané dne 25. 6. 2010

Návrh změny stanov pro jednání řádné valné hromady společnosti ENERGOAQUA a.s. konané dne 25. 6. 2010 Návrh změny stanov pro jednání řádné valné hromady společnosti ENERGOAQUA a.s. konané dne 25. 6. 2010 Schváleno : na zasedání představenstva společnosti dne 28.4.2010 Předkládá : představenstvo společnosti

Více

Stanovy akciové společností. SPORTZONE, a.s. navrhované znění stanov ke schválení na valné hromadě dne 16. 12. 2014

Stanovy akciové společností. SPORTZONE, a.s. navrhované znění stanov ke schválení na valné hromadě dne 16. 12. 2014 Stanovy akciové společností SPORTZONE, a.s. navrhované znění stanov ke schválení na valné hromadě dne 16. 12. 2014 Článek 1 Založení akciové společnosti Akciová společnost SPORTZONE, a.s. (dále jen společnost

Více

Stanovy společnosti Polana Horšice, a.s.

Stanovy společnosti Polana Horšice, a.s. Stanovy společnosti Polana Horšice, a.s. Článek I Obchodní korporace 1) Právní formou obchodní korporace je akciová společnost (dále jen společnost ). 2) Společnost je založena na dobu neurčitou. 3) Společnost

Více

Oddíl I. Základní ustanovení. Článek 1 Obchodní firma a sídlo společnosti. Článek 2 Předmět podnikání. Článek 3 Výše základního kapitálu

Oddíl I. Základní ustanovení. Článek 1 Obchodní firma a sídlo společnosti. Článek 2 Předmět podnikání. Článek 3 Výše základního kapitálu NÁVRH NOVÉHO ÚPLNÉHO ZNĚNÍ STANOV PRO VALNOU HROMADU DNE 26.6.2014 Stanovy akciové společnosti Oddíl I. Základní ustanovení Článek 1 Obchodní firma a sídlo společnosti 1) Obchodní firma společnosti zní:

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI 1 Firma a sídlo 1. Obchodní firma společnosti zní: BALINO, a.s. ---------------------------------------------------- 2. Sídlo: Kamenice, Kruhová 556, PSČ 251 68 ------------------------------------------------------------------------

Více

Pozvánka na valnou hromadu

Pozvánka na valnou hromadu Pozvánka na valnou hromadu Pozvánka na jednání valné hromady obchodní společnosti RAVY CZ a.s., která se bude konat dne 27.6.2014 od 10.00 hodin v notářské kanceláři JUDr. Edity Volné, Rumunská 655/9,

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. CENTROPOL HOLDING, a.s.

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. CENTROPOL HOLDING, a.s. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CENTROPOL HOLDING, a.s. Úplné znění ke dni 1. ledna 2015 Článek 1 Podřízení se zákonu o obchodních korporacích Akciová společnost CENTROPOL HOLDING, a.s. (dále jen společnost

Více

Stanovy akciové společnosti CTR Libčice a.s. (dále též jen společnost )

Stanovy akciové společnosti CTR Libčice a.s. (dále též jen společnost ) Stanovy akciové společnosti CTR Libčice a.s. (dále též jen společnost ) ------------------------------------------------------------- I. ------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CHEMPEX-HTE. Obchodní firma, sídlo společnosti

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CHEMPEX-HTE. Obchodní firma, sídlo společnosti STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CHEMPEX-HTE I. Základní ustanovení 1 Obchodní firma, sídlo společnosti 1. Obchodní firma (dále jen firma ) společnosti zní: CHEMPEX - HTE, a.s. (dále jen společnost ). 2. Sídlo

Více

předkládat návrhy rozhodnutí jedinému akcionáři s dostatečným časovým předstihem. Jediný akcionář může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního

předkládat návrhy rozhodnutí jedinému akcionáři s dostatečným časovým předstihem. Jediný akcionář může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního S T A N O V Y A K C I O V É S P O L E Č N O S T I DEVO INVEST a.s. 1. Obchodní firma 1.1. Obchodní firma společnosti zní: DEVO INVEST a.s. -------------------------------------- 2. Sídlo společnosti 2.1.

Více

STANOVY akciové společnosti TOOL SERVICE, a. s. Článek 1. Obchodní firma Společnosti. Článek 2. Sídlo Společnosti.

STANOVY akciové společnosti TOOL SERVICE, a. s. Článek 1. Obchodní firma Společnosti. Článek 2. Sídlo Společnosti. STANOVY akciové společnosti TOOL SERVICE, a. s. Článek 1. Obchodní firma Společnosti. Obchodní firma Společnosti zní: TOOL SERVICE, a. s. Článek 2. Sídlo Společnosti. Sídlo Společnosti je umístěno v obci:

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CENTROPOL ENERGY, a.s.

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CENTROPOL ENERGY, a.s. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CENTROPOL ENERGY, a.s. Úplné znění ke dni 13. ledna 2015 Článek 1 Podřízení se zákonu o obchodních korporacích Akciová společnost CENTROPOL ENERGY, a.s. (dále jen společnost

Více

ORGÁNY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

ORGÁNY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ORGÁNY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Obchodný zákonník do 31.12.2013 upravoval tzv. německý model hlavní akcionáři jsou zastoupení v dozorčí radě a ne v představenstvu dozorčí rada řídí představenstvo, které je

Více

Návrh. Stanov. společnosti JP, akciová společnost

Návrh. Stanov. společnosti JP, akciová společnost Návrh Stanov společnosti JP, akciová společnost Článek 1 Založení společnosti, zápis do obchodního rejstříku a vznik společnosti Akciová společnost (dále jen společnost ) je právnickou osobou, která byla

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s.

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Obchodní firma, sídlo a předmět podnikání 1. Obchodní firma: Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. 2. Sídlo

Více

Stanovy I. Obchodní firma a sídlo společnosti -----------------------------------------------------------------

Stanovy I. Obchodní firma a sídlo společnosti ----------------------------------------------------------------- Návrh znění stanov společnosti JIRASGAMES, a.s. Stanovy I. Obchodní firma a sídlo společnosti ----------------------------------------------------------------- 1. Obchodní firma společnosti zní: JIRASGAMES,

Více

Čl. l OBCHODNÍ FIRMA Obchodní firma společnosti zní: GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost.

Čl. l OBCHODNÍ FIRMA Obchodní firma společnosti zní: GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost. Stanovy společnosti v platném znění se mění tak, že dosavadní text vypouští a nahrazuje novým textem Čl. 1 14 následujícího znění:---------------------------------------------------- Čl. l OBCHODNÍ FIRMA

Více

1.1. Obchodní firma společnosti zní: Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s. (dále jen společnost ).

1.1. Obchodní firma společnosti zní: Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s. (dále jen společnost ). Návrh nového znění stanov akciové společnosti Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s. 1. Firma a sídlo společnosti 1.1. Obchodní firma společnosti zní: Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s. (dále

Více

STANOVY akciové společnosti AGROPROVODOV a.s.

STANOVY akciové společnosti AGROPROVODOV a.s. STANOVY akciové společnosti AGROPROVODOV a.s. Úplné znění schválené valnou hromadou konanou dne 2.12.2016 Č l á n e k I. Úvodní ustanovení Akciová společnost AGROPROVODOV a.s. v důsledku realizace změny

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Stanovy akciové společnosti VLT Brno, a.s.

Stanovy akciové společnosti VLT Brno, a.s. Stanovy akciové společnosti VLT Brno, a.s. 1. Firma a sídlo společnosti : 1.1. Obchodní firma společnosti zní: VLT Brno, a.s. (dále jen společnost ) 1. 1.2. Obec, v níž je umístěno sídlo, je: Brno 2. Internetová

Více

STANOVY. přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění:

STANOVY. přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění: STANOVY přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění: (1) Obchodní firma zní: Fastport a.s. (2) Sídlem společnosti jsou Pardubice.

Více

Stanovy společnosti VRL Praha a.s. 1.1. Obchodní firma společnosti zní: VRL Praha a.s. (dále jen společnost ).

Stanovy společnosti VRL Praha a.s. 1.1. Obchodní firma společnosti zní: VRL Praha a.s. (dále jen společnost ). 1. Firma a sídlo společnosti Stanovy společnosti VRL Praha a.s. 1.1. Obchodní firma společnosti zní: VRL Praha a.s. (dále jen společnost ). 1.2. Obec, v níž je umístěno sídlo, je: Praha. 2. Internetová

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV SPOLEČNOSTI RENTERA, a.s.

ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV SPOLEČNOSTI RENTERA, a.s. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV SPOLEČNOSTI RENTERA, a.s. 1. Obchodní firma zní: RENTERA, a.s. 2. Sídlo společnosti je na adrese: Praha. Článek 1 Firma a sídlo společnosti Článek 2 Předmět podnikání společnosti Předmětem

Více

STANOVY. přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění:

STANOVY. přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění: STANOVY přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění: článek I. Základní ustanovení (1) Obchodní firma zní: CZ STAVEBNÍ HOLDING, a.s.

Více

VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU

VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU ZÁKONA O PODNIKÁNÍ NA KAPITÁLOVÉM TRHU V souvislosti se změnou zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, provedenou zákonem č. 104/2008

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI 1. Obchodní firma STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI 1.1. Obchodní firma společnosti zní: PHARMOS, a.s. 2. Sídlo společnosti 2.1. Sídlo společnosti je v obci Ostrava. 3. Předmět podnikání (činnosti) 3.1. Předmětem

Více

Pozvánka na valnou hromadu

Pozvánka na valnou hromadu Pozvánka na valnou hromadu Představenstvo akciové společnosti GPD a.s., se sídlem v Děčíně V, Předmostí 1860/6, PSČ 405 02, IČO: 25031881 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad

Více

Návrh. STANOV akciové společnosti. Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s.

Návrh. STANOV akciové společnosti. Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. Návrh STANOV akciové společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. strana první Článek 1 Založení společnosti, zápis do obchodního rejstříku a vznik společnosti Akciová společnost (dále jen společnost

Více

S T A N O V Y AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. Jilana, a.s. Malý Beranov 6, 586 03 Jihlava. (schválené valnou hromadou konanou dne 24. 6.

S T A N O V Y AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. Jilana, a.s. Malý Beranov 6, 586 03 Jihlava. (schválené valnou hromadou konanou dne 24. 6. S T A N O V Y AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Jilana, a.s. Malý Beranov 6, 586 03 Jihlava (schválené valnou hromadou konanou dne 24. 6. 2014) 1. Firma a sídlo společnosti 1.1. Obchodní firma společnosti zní: JILANA,

Více

S t a n o v y Česká spořitelna penzijní společnosti, a.s.

S t a n o v y Česká spořitelna penzijní společnosti, a.s. ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Firma a sídlo společnosti 1. Obchodní firma společnosti je Česká spořitelna penzijní společnost, a.s. (dále jen společnost ). 2. Sídlem společnosti je Praha. Předmětem

Více

STANOVY AKRO investiční společnost, a.s.

STANOVY AKRO investiční společnost, a.s. STANOVY AKRO investiční společnost, a.s. 1. Firma a sídlo společnosti 1.1. Obchodní firma společnosti zní: AKRO investiční společnost, a.s. (dále jen společnost ). ----------------------------------------------------------------------------------

Více

STANOVY akciové společnosti Marienbad Waters a.s.

STANOVY akciové společnosti Marienbad Waters a.s. STANOVY akciové společnosti Marienbad Waters a.s. Čl. 1 STANOVY A VZNIK AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI 1. Tyto stanovy jsou dokumentem akciové společnosti (dále společnost ), která vznikla zápisem do obchodního rejstříku

Více

N o t á ř s k ý z á p i s

N o t á ř s k ý z á p i s Od: Odesláno: 16. února 2015 9:41 Komu: Předmět: Fwd: stanovy Původní zpráva Od: Datum: 16. 2. 2015 9:35:56 Předmět: stanovy. N 50/2014 NZ 44/2014 N o t á ř s k ý z á p i s Stejnopis sepsaný dne devatenáctého

Více

Strojintex IDP, a.s. Stanovy Akciové společnosti Strojintex IDP, a.s. Firma a sídlo společnosti Strojintex IDP, a.s. Internetová stránka

Strojintex IDP, a.s. Stanovy Akciové společnosti Strojintex IDP, a.s. Firma a sídlo společnosti Strojintex IDP, a.s. Internetová stránka Dosavadní znění stanov společnosti Strojintex IDP, a.s. se nahrazuje celé tímto novým textem: -------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------

Více

Dům kultury města Ostravy, a.s.

Dům kultury města Ostravy, a.s. Dům kultury města Ostravy, a.s. Stanovy společnosti Úplné znění k 25. 6. 2014 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek l Založení akciové společnosti Obchodní společnost Dům kultury města Ostravy, a.s. (dále jen

Více

Článek 4 Práva a povinnosti členů

Článek 4 Práva a povinnosti členů Stanovy spolku Asociace investičních fondů, z.s. ( Spolek ) Článek 1 Název a sídlo spolku a doba jeho trvání 1. Název Spolku je: Asociace investičních fondů, z.s. 2. Sídlo Spolku je v obci: Praha 3. Spolek

Více

řádnou valnou hromadu,

řádnou valnou hromadu, 1 Představenstvo akciové společnosti ELROZ a. s. se sídlem Plesná, Průmyslová čp. 278, PSČ 351 35, IČ: 497 89 431, společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B., vložka

Více

STANOVY. Akciové společnosti Údržba pozemků, a.s. Část první Základní ustanovení. Článek 1 Založení akciové společnosti

STANOVY. Akciové společnosti Údržba pozemků, a.s. Část první Základní ustanovení. Článek 1 Založení akciové společnosti STANOVY Akciové společnosti Údržba pozemků, a.s Část první Základní ustanovení Článek 1 Založení akciové společnosti ----- Akciová společnost byla založena bez veřejné nabídky akcií na základě zakladatelské

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu

Pozvánka na řádnou valnou hromadu Pozvánka na řádnou valnou hromadu představenstvo obchodní společnosti CREAM SICAV, a.s. IČ: 285 45 320 se sídlem Nuselská 262/34, Nusle, 140 00 Praha 4 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

Návrh na usnesení valné hromady Agrochov Kasejovice-Smolivec, a.s. Valná hromada schvaluje tyto změny stanov společnosti: ČLÁNEK 5 - AKCIE

Návrh na usnesení valné hromady Agrochov Kasejovice-Smolivec, a.s. Valná hromada schvaluje tyto změny stanov společnosti: ČLÁNEK 5 - AKCIE Návrh na usnesení valné hromady Agrochov Kasejovice-Smolivec, a.s. Valná hromada schvaluje tyto změny stanov společnosti: ČLÁNEK 5 - AKCIE Odst. č. 3 dosavadní znění se ruší a nahrazuje se takto: 3. Při

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti AGRO Brno - Tuřany, a.s. IČ: 293 65 619, se sídlem Brno, Dvorecká 521/27, PSČ 620 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti T auto, a.s.

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti T auto, a.s. Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti T auto, a.s. Představenstvo akciové společnosti T auto, a.s., se sídlem Na Výsluní 1214/35, Černice, 326 00 Plzeň, IČO: 285 20 254, zapsané v obchodním rejstříku

Více

svolává která se koná dne 31.3.2014 v 11:00 hodin, v Hotelu Villa, Okrajní 1, Praha 10, 1. patro

svolává která se koná dne 31.3.2014 v 11:00 hodin, v Hotelu Villa, Okrajní 1, Praha 10, 1. patro Představenstvo společnosti PUDIS a.s. se sídlem Nad Vodovodem 2/3258, 100 31 Praha 10, IČ: 45272891, zapsané v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl B, vložka 1458 svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,

Více

svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 29.6. 2015 od 09:00 hodin v sídle společnosti

svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 29.6. 2015 od 09:00 hodin v sídle společnosti 1 Představenstvo akciové společnosti ELROZ a. s. se sídlem Plesná, Průmyslová čp. 278, PSČ 351 35, IČ: 497 89 431, společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Plzni,oddíl B., vložka

Více

JEDNACÍ ŘÁD VALNÉ HROMADY

JEDNACÍ ŘÁD VALNÉ HROMADY Výzkumný ústav pro hnědé uhlí akciová společnost M o s t JEDNACÍ ŘÁD VALNÉ HROMADY Výzkumný ústav pro hnědé uhlí akciová společnost M o s t předkládáno valné hromadě dne 18. května 2015 Část A - Úvod Jednací

Více

STANOVY T.I.S.C. akciová společnost

STANOVY T.I.S.C. akciová společnost STANOVY T.I.S.C. akciová společnost Čl. I 1. T.I.S.C. akciová společnost vznikla 17.6.2002 (dále jen společnost ). 2. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl

Více

představenstvo společnosti Fasádní systémy, a.s. se sídlem Brno, Sukova 49/4, PSČ svolává řádnou valnou hromadu akciové společnosti,

představenstvo společnosti Fasádní systémy, a.s. se sídlem Brno, Sukova 49/4, PSČ svolává řádnou valnou hromadu akciové společnosti, představenstvo společnosti Fasádní systémy, a.s. se sídlem Brno, Sukova 49/4, PSČ 602 00 svolává řádnou valnou hromadu akciové společnosti, která se bude konat dne 28.8.2015 v 9.00 hod v notářské kanceláři

Více

ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s.

ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. Stanovy společnosti ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. Úplné znění platné a účinné od [ ] 2015 Část A. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Obchodní firma a sídlo společnosti 1. Obchodní firma společnosti zní: ČESKOLIPSKÁ

Více

STANOVY. obchodní společnosti. KYHOS, a. s. zapsané v OR vedeném MS v Praze v oddílu B, vložka 234, IČ: 00565393 NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV

STANOVY. obchodní společnosti. KYHOS, a. s. zapsané v OR vedeném MS v Praze v oddílu B, vložka 234, IČ: 00565393 NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV STANOVY obchodní společnosti KYHOS, a. s. zapsané v OR vedeném MS v Praze v oddílu B, vložka 234, IČ: 00565393 NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV Část první Obecná ustanovení Článek 1 Vznik akciové společnosti Tyto

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. BusLine a.s. Hlava I. Úvodní ustanovení

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. BusLine a.s. Hlava I. Úvodní ustanovení STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI BusLine a.s. Hlava I. Úvodní ustanovení 1 Firma společnosti Firma společnosti zní: BusLine a.s. ----------------------------------------------------------------------- 2 Sídlo

Více

STANOVY. DALTEK GROUP a.s.

STANOVY. DALTEK GROUP a.s. Strana první. STANOVY akciové společnosti DALTEK GROUP a.s. Čl. 1 Základní ustanovení Odd. 1 OBCHODNÍ FIRMA A SÍDLO SPOLEČNOSTI 1. Obchodní firma společnosti zní DALTEK GROUP, a.s. -------------------------------------------------------

Více

Čl. l OBCHODNÍ FIRMA Obchodní firma společnosti zní: VULKAN akciová společnost ------------------------------------

Čl. l OBCHODNÍ FIRMA Obchodní firma společnosti zní: VULKAN akciová společnost ------------------------------------ Čl. l OBCHODNÍ FIRMA Obchodní firma společnosti zní: VULKAN akciová společnost ------------------------------------ Čl. 2 SÍDLO SPOLEČNOSTI Sídlem společnosti je: Praha ------------------------------------------------------------------------------

Více

AGRIE, akciová společnost STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

AGRIE, akciová společnost STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI AGRIE, akciová společnost STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Tyto stanovy byly schváleny řádnou valnou hromadou společnosti konanou dne 23.6.2015 Základní ustanovení 1 Založení akciové společnosti AGRIE, akciová

Více

Program jednání valné hromady:

Program jednání valné hromady: OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY Představenstvo obchodní společnosti Rašelina a.s. se sídlem Soběslav, Na Pískách 488, PSČ 392 01, okres Tábor zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem

Více

S t a n o v y a k c i o v é s p o l e č n o s t i E4U a.s.

S t a n o v y a k c i o v é s p o l e č n o s t i E4U a.s. S t a n o v y a k c i o v é s p o l e č n o s t i E4U a.s. ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Založení akciové společnosti Tyto stanovy upravují právní poměry obchodní společnosti E4U, a.s. (dále jen

Více

Představenstvo společnosti H365 a.s. (dále jen Společnost )

Představenstvo společnosti H365 a.s. (dále jen Společnost ) Představenstvo společnosti H365 a.s. (dále jen Společnost ) IČO: 246 60 655, se sídlem Praha 1, Nové Město, Opatovická 1659/4, PSČ 110 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

Stanovy Vodní zdroje GLS Praha a.s. IČO: 45273171

Stanovy Vodní zdroje GLS Praha a.s. IČO: 45273171 Strana první Stanovy Vodní zdroje GLS Praha a.s. IČO: 45273171 1Článek I. Základní ustanovení 1.1. Firma společnosti : Vodní zdroje GLS Praha a.s. ---------------------------------------------------------

Více

1.1. Firma družstva je: TETRONIK - výrobní družstvo Terezín, družstvo (dále jen družstvo )

1.1. Firma družstva je: TETRONIK - výrobní družstvo Terezín, družstvo (dále jen družstvo ) Stanovy družstva TETRONIK - výrobní družstvo Terezín, družstvo identifikační číslo 004 83 389, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl Dr, vložka 73 1. FIRMA A SÍDLO

Více

1. Firma a sídlo společnosti 1.1. Obchodní firma společnosti zní: PURUM KRAFT a.s. (dále jen společnost ). 1.2. Sídlo společnosti je Praha.

1. Firma a sídlo společnosti 1.1. Obchodní firma společnosti zní: PURUM KRAFT a.s. (dále jen společnost ). 1.2. Sídlo společnosti je Praha. 1. Firma a sídlo společnosti 1.1. Obchodní firma společnosti zní: PURUM KRAFT a.s. (dále jen společnost ). 1.2. Sídlo společnosti je Praha. 2. Internetová stránka 2.1. Na adrese: www.purumkraft.cz jsou

Více

-------stanovy akciové společnosti------- ----------v dualistickém systému---------

-------stanovy akciové společnosti------- ----------v dualistickém systému--------- -------stanovy akciové společnosti------- ----------v dualistickém systému--------- Článek 1 - Firma a sídlo společnosti -------------------------- 1.1. Obchodní firma společnosti zní: STAVEBNÍ PODNIK

Více

NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. BusLine a.s. Hlava I. Úvodní ustanovení

NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. BusLine a.s. Hlava I. Úvodní ustanovení NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI BusLine a.s. Hlava I. Úvodní ustanovení 1 Firma společnosti Firma společnosti zní: BusLine a.s. -----------------------------------------------------------------------

Více

1. Firma společnosti zní: REFLECTA Development a.s. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1. Firma společnosti zní: REFLECTA Development a.s. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ČÁST PRVNÍ POVINNÉ NÁLEŽITOSTI STANOV - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - I. Firma a sídlo společnosti - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Více

Pražská energetika, a.s.

Pražská energetika, a.s. Představenstvo společnosti se sídlem v Praze 10, Na Hroudě 1492/4, PSČ 100 05 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2405 IČ: 601 93 913 (dále jen společnost ) svolává

Více

Za třinácté - Zrušení společnosti : -------------------------- Společnost se zrušuje z důvodů uvedených v 68 a 151

Za třinácté - Zrušení společnosti : -------------------------- Společnost se zrušuje z důvodů uvedených v 68 a 151 Za první : Společnost s ručením omezeným byla založena dne 5.4. 2007 na dobu neurčitou. ------------------------------- Za druhé : Obchodní firma : -------------------------------- Obchodní firma společnosti

Více

S T A N O V Y. LIF, a.s.

S T A N O V Y. LIF, a.s. S T A N O V Y LIF, a.s. A. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ I. Obchodní firma, sídlo a doba trvání společnosti 1.1 Obchodní firma společnosti zní: LIF, a.s. (dále jen společnost ). 1.2 Sídlo společnosti: Liberec. 1.3

Více

E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6246

E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6246 Oznámení o konání valné hromady Představenstvo akciové společnosti E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka

Více

NEWTON Solutions Focused, a.s.

NEWTON Solutions Focused, a.s. NEWTON Solutions Focused, a.s. Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti NEWTON Solutions Focused, a.s. se sídlem Praha 1, Politických vězňů 912/10, PSČ: 110 00, IČ: 271 95 554, zapsané v obchodním

Více

Pražská energetika, a.s.

Pražská energetika, a.s. Představenstvo společnosti se sídlem v Praze 10, Na Hroudě 1492/4, PSČ 100 05 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, Sp.zn. B 2405 IČO: 60193913 (dále jen společnost ) svolává řádnou

Více

S T A N O V Y I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Obchodní firma. Článek 2 Sídlo společnosti. Článek 3 Trvání společnosti

S T A N O V Y I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Obchodní firma. Článek 2 Sídlo společnosti. Článek 3 Trvání společnosti S T A N O V Y akciové společnosti SES BOHEMIA ENGINEERING, a.s. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHOTOVENÉ KE DNI 6.6.2014 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Obchodní firma Obchodní firma společnosti zní: SES BOHEMIA ENGINEERING,

Více

se sídlem: Brno, Štýřice, Bidláky 837/20, PSČ: , IČO:

se sídlem: Brno, Štýřice, Bidláky 837/20, PSČ: , IČO: P o z v á n k a na řádnou valnou hromadu společnosti Avenier a.s., se sídlem: Brno, Štýřice, Bidláky 837/20, PSČ: 639 00, IČO: 262 60 654 Představenstvo společnosti Avenier a.s., se sídlem: Brno, Štýřice,

Více

Stanovy akciové společnosti Bobrava a.s.

Stanovy akciové společnosti Bobrava a.s. Stanovy akciové společnosti Bobrava a.s. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Založení a právní základ společnosti 1.1 Společnost (dále jen "společnost") je právnickou osobou, obchodní korporací, která byla založena

Více

Stanovy společnosti Nemocnice Říčany a.s. ČÁST PRVNÍ POVINNÉ NÁLEŽITOSTI STANOV - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Stanovy společnosti Nemocnice Říčany a.s. ČÁST PRVNÍ POVINNÉ NÁLEŽITOSTI STANOV - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Stanovy společnosti Nemocnice Říčany a.s. ČÁST PRVNÍ POVINNÉ NÁLEŽITOSTI STANOV - - - - - - - - - - - - - - - - - - - I. Firma a sídlo společnosti - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU. Představenstvo společnosti s názvem. sleva.cz a.s., IČ: 28438949

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU. Představenstvo společnosti s názvem. sleva.cz a.s., IČ: 28438949 POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti s názvem sleva.cz a.s., IČ: 28438949 se sídlem Praha 3, Žižkov, Kubelíkova 1189/29, PSČ 130 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

1 STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI 1. Založení a účel společnosti Společnost je právnickou osobu, která byla založena zakladateli za účelem podnikání na základě zakladatelské smlouvy ze dne 10.11.1999 2. Obchodní

Více

Návrh změn stanov společnosti MULTISONIC a.s. (příloha pozvánky na valnou hromadu a.s. konanou dne ) Čl.2

Návrh změn stanov společnosti MULTISONIC a.s. (příloha pozvánky na valnou hromadu a.s. konanou dne ) Čl.2 Návrh změn stanov společnosti MULTISONIC a.s. (příloha pozvánky na valnou hromadu a.s. konanou dne 22.5.2014) 1) Dosavadní čl. 2 se mění tak, že nově zní: Čl.2 OBCHODNÍ FIRMA A SÍDLO SPOLEČNOSTI 1/ Obchodní

Více

S T A N O V Y akciové společnosti ZEPO Bohuslavice, a.s.

S T A N O V Y akciové společnosti ZEPO Bohuslavice, a.s. S T A N O V Y akciové společnosti ZEPO Bohuslavice, a.s. Příloha č. 1 Článek I. Založení akciové společnosti Akciová společnost ZEPO Bohuslavice, a.s. (dále jen společnost) byla založena zakladatelskou

Více

zákona o obchodních korporacích.

zákona o obchodních korporacích. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI LEIS, a.s. 1. Základní ustanovení 1.1 Vznik společnosti 1.1.1 Akciová společnost LEIS, a.s. (dále jen společnost ) byla založena zakladatelskou listinou ze dne 10. 5. 1999.

Více

Stanovy společnosti BusLine a.s. Návrh změn pro valnou hromadu konanou 27. 2. 2015 (text ve znění navržených změn) Legenda: Varianty návrhu

Stanovy společnosti BusLine a.s. Návrh změn pro valnou hromadu konanou 27. 2. 2015 (text ve znění navržených změn) Legenda: Varianty návrhu Stanovy společnosti BusLine a.s. Návrh změn pro valnou hromadu konanou 27. 2. 2015 (text ve znění navržených změn) Legenda: Varianty návrhu Hlava I. Úvodní ustanovení ---------------------------------------------------------------------

Více

Termín obchodního zákoníku nahradit termínem zákoně o obchodních korporacích

Termín obchodního zákoníku nahradit termínem zákoně o obchodních korporacích JUDr. Richard Třeštík, advokát se sídlem v Ústí nad Labem, Masarykova 43 tel./fax: 475 210 986, mob. tel.: 602 105 585, e-mail: trestik@aktrestik.cz, IČO 66202060, zapsán v seznamu advokátů ČAK pod č.

Více

Stanovy akciové společnosti SPORT PARK a.s.

Stanovy akciové společnosti SPORT PARK a.s. Stanovy akciové společnosti SPORT PARK a.s. 1. Firma, sídlo a trvání společnosti -------------------------------------------------------------- 1.1. Obchodní firma společnosti zní: SPORT PARK a.s. (dále

Více

Návrh znění stanov obchodní společnosti JIRASGAMES, a.s. k projednání na valné hromadě ze dne 31.7.2014. Čl.I. Obchodní firma a sídlo společnosti

Návrh znění stanov obchodní společnosti JIRASGAMES, a.s. k projednání na valné hromadě ze dne 31.7.2014. Čl.I. Obchodní firma a sídlo společnosti Návrh znění stanov obchodní společnosti JIRASGAMES, a.s. k projednání na valné hromadě ze dne 31.7.2014 Čl.I. Obchodní firma a sídlo společnosti 1. Obchodní firma společnosti: JIRASGAMES, a.s.----------

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI od 22.5.2014 Star Development Corporation, a.s., IČ 25080253, I. Základní ustanovení. II. Akcionáři

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI od 22.5.2014 Star Development Corporation, a.s., IČ 25080253, I. Základní ustanovení. II. Akcionáři STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI od 22.5.2014 Star Development Corporation, a.s., IČ 25080253, zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4320 I. Základní ustanovení 1.1 Obchodní

Více

STANOVY. Společnosti Zámecká kolonáda a.s. ( Společnost ) I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI. Článek 1 Obchodní firma a sídlo Společnosti

STANOVY. Společnosti Zámecká kolonáda a.s. ( Společnost ) I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI. Článek 1 Obchodní firma a sídlo Společnosti STANOVY Společnosti Zámecká kolonáda a.s. ( Společnost ) I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI Článek 1 Obchodní firma a sídlo Společnosti (1) Obchodní firma Společnosti zní: Zámecká kolonáda a.s. (2) Sídlo

Více

S T A N O V Y. akciové společnosti ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Založení akciové společnosti

S T A N O V Y. akciové společnosti ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Založení akciové společnosti S T A N O V Y akciové společnosti Zemědělství Blatná, a.s. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení akciové společnosti Založení akciové společnosti bylo schváleno usnesením členské s chůze ZOD Blatná konané

Více

STATEK KOSTELEC NA HANÉ, a. s. Smržická 537, 798 41 Kostelec na Hané, okres Prostějov ÚPLNÉ ZNĚNÍ S T A N O V Y

STATEK KOSTELEC NA HANÉ, a. s. Smržická 537, 798 41 Kostelec na Hané, okres Prostějov ÚPLNÉ ZNĚNÍ S T A N O V Y STATEK KOSTELEC NA HANÉ, a. s. Smržická 537, 798 41 Kostelec na Hané, okres Prostějov ÚPLNÉ ZNĚNÍ S T A N O V Y Schváleno řádnou valnou hromadou společnosti dne 1 I. Obecná ustanovení 1 Firma a sídlo společnosti

Více

Úplné znění stanov společnosti. MRAZÍRNY PLZEŇ DÝŠINA a.s.

Úplné znění stanov společnosti. MRAZÍRNY PLZEŇ DÝŠINA a.s. Úplné znění stanov společnosti MRAZÍRNY PLZEŇ DÝŠINA a.s. účinné ke dni 20.6.2014 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ 1. OBECNÉ Tyto stanovy upravují právní poměry obchodní společnosti MRAZÍRNY PLZEŇ DÝŠINA a.s.

Více

Výstaviště České Budějovice a.s. S T A N O V Y akciové společnosti

Výstaviště České Budějovice a.s. S T A N O V Y akciové společnosti Výstaviště České Budějovice a.s. S T A N O V Y akciové společnosti České Budějovice 24.6.2015 1 I. V š e o b e c n é ú d a j e čl.1 Zvolený systém vnitřní struktury a internetové stránky společnosti 1.

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI KALAHA a.s.

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI KALAHA a.s. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI KALAHA a.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 Založení a právní základ společnosti 1.1 Akciová společnost KALAHA a.s. (dále jen "společnost") je právnickou osobou, obchodní korporací,

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI KOMTERM, A.S.

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI KOMTERM, A.S. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI KOMTERM, A.S. v souladu s ustanovením 250 a násl. zákona číslo 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) 1. OBCHODNÍ FIRMA A SÍDLO

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU. Představenstvo společnosti s názvem VENELA, a.s.,

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU. Představenstvo společnosti s názvem VENELA, a.s., POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti s názvem VENELA, a.s., IČ: 275 71 319 se sídlem Praha - Michle, Michelská 29/6, PSČ 14000, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

Návrh změn stanov AGROCHOV STARÁ PAKA a.s.

Návrh změn stanov AGROCHOV STARÁ PAKA a.s. Návrh změn stanov AGROCHOV STARÁ PAKA a.s. V souladu se zákony č. 89 a 90/2012 Sb., navrhne dozorčí rada a představenstvo valné hromadě tuto změnu stanov AGROCHOV STARÁ PAKA: 1. Článek 2. bod 2. vymazat

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. I. Základní ustanovení

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. I. Základní ustanovení STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI I. Základní ustanovení 1 Vznik společnosti Společnost byla založena ve smyslu 172 obchodního zákoníku bez výzvy k upisování akcií. 2 Obchodní firma a sídlo 1. Obchodní firma:

Více

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE. která se konala dne 11.7.2007 od 18.00 hod. na adrese U spořitelny 2, Karlovy Vary

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE. která se konala dne 11.7.2007 od 18.00 hod. na adrese U spořitelny 2, Karlovy Vary ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE Bytové družstvo Stará Role č. 2, se sídlem Karlovy Vary, Moskevská 2035/21, PSČ 361 20, IČ 26363291 (dále jen Družstvo ), která se konala dne 11.7.2007 od 18.00 hod. na adrese U

Více