LIKVIDACE OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI (A NEJEN (POZNATKY Z PRAXE) OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI) V PRAXI. Ing. Zdeněk Jelínek

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LIKVIDACE OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI (A NEJEN (POZNATKY Z PRAXE) OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI) V PRAXI. Ing. Zdeněk Jelínek"

Transkript

1 LIKVIDACE OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI (A NEJEN OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI) V PRAXI (POZNATKY Z PRAXE) Ing. Zdeněk Jelínek

2 Úvodem Tento materiál byl původně zamýšlen jako skripta, avšak skripta nejsou o praxi, pouze o teorii a o sestavení různých tištěných materiálů od různých autorů v jeden uspořádaný či neuspořádaný celek, který posléze zase bude po doplnění dalšími teoretickými úvahami zdrojem dalšího teoretického díla, do jisté míry uspořádaného či neuspořádaného. Proto jsem zvolil jinou metodu výkladu a vytvořil jsem materiál, spíše moje vlastní poznámky, který naopak nečerpá z žádné literatury a tedy není žádným zdrojem ovlivněn. Čtenář bude marně hledat na každé straně několik poznámek pod čarou, zabírajících podstatnou část normostran, s odkazy na použitou literaturu. Nepoužil jsem ji. Vzhledem k tomu, že nepočítám s nikterakým vydáním v této formě, může si pojednání přečíst kdokoliv a může mít na ně libovolný názor. Čtenář nebude muset přemýšlet, zda své finanční prostředky vynaložil dobře či nikoliv. Pojednání vychází pouze z praxe. Rád bych je tedy doplnil o další praktické poznatky jiných likvidátorů, pokud mi je někdo z nich poskytne. Je to taková obdoba operačního systému Linux tedy svobodného software, otevřeného jakýmkoliv připomínkám a doplnění. Snažil jsem se také, aby práce byla napsaná v poněkud lehčím duchu. Tedy o to, aby se dala číst. Možná, že jsou v práci některé nepřesnosti, možná jsou tyto nepřesnosti způsobené tím, že v praxi předpis nelze aplikovat do všech důsledků a ve všech případech stejným způsobem. Ale neopatřil jsem si své jméno ani před ani za akademickým titulem a tak mám na jisté zjednodušení a nakonec i na některé nepřesnosti právo. Jsem praktik, který ne vše udělá správně, nicméně nakonec k cíli, ne vždy tou ideální cestou, dojde. 2

3 Obsah 1 Úvod Zrušení společnosti Obchodní zákoník a likvidace - obecná část Zrušení a zánik společnosti s likvidací v obchodním zákoníku Likvidace společnosti Postavení likvidátora Oznámení věřitelům a osobám dotčeným likvidaci Ekonomické záležitosti likvidace Ukončení likvidace Specifika obchodních společností Veřejná obchodní společnost Komanditní společnost Společnost s ručením omezeným Akciová společnost Družstva Zánik občanského sdružení Osoba likvidátora Likvidátor jmenovaný soudem Likvidátor jmenovaný společností Likvidátor nebo insolvenční správce? Likvidace nebo insolvence? Ekonomika likvidace Likvidace je o ekonomice i o právních záležitostech

4 8.2.2 Postačí majetek subjektu? Likvidátor v praxi První kroky likvidátora v praxi Oznámení o zrušení subjektu Práce s majetkem společnosti Fyzický majetek Pohledávky Správa finančních prostředků v likvidaci Jiné příjmy do likvidace Likvidátor a zaměstnanci Přihlášky do likvidace Zasílání přihlášek Právní důvody přihlášky Promlčecí doba přihlášek Likvidace versus orgány stání správy Uspokojování věřitelů Návrh na rozdělení likvidačního zůstatku Návrh na výmaz subjektu z obchodního rejstříku Návrh na výmaz po ukončení likvidace Archivace písemností potvrzení územně příslušného státního archivu Návrh na výmaz po zrušení konkursu Likvidace versus insolvence Problémy likvidace v praxi Výrobní podnik Společnost s obchodem Likvidace společnosti vlastnící obchod s textilem

5 Likvidace společnosti, vlastnící obchod s potravinami Likvidace obchodní společnosti s velkoobchodem Prodejna s výpočetní technikou Likvidace projekční firmy Likvidace společnosti, zabývající se dopravou Likvidace bytového družstva Likvidace občanského sdružení Likvidace z rozhodnutí soudu bez majetku Likvidace z rozhodnutí soudu s majetkem Závěr

6 1 Úvod Zrušení obchodní společnosti s likvidací, ale nejen obchodní společnosti, může to být obecně prospěšná společnost nebo například občanské sdružení, je někdy pro likvidátora dlouhodobou záležitostí. Nejde jen o proces samotné likvidace, který likvidátor řídí, ale mnohdy se jedná také o delší spolupráci s insolvenčním správcem poté, co byl likvidátor ze zákona povinen podat insolvenční návrh. Po případném zrušení konkurzu na majetek dlužníka opět nastupuje do plné práce likvidátor, aby provedl úkony spojené s návrhem na výmaz společnosti z obchodního rejstříku nebo evidence ministerstva vnitra (například občanského sdružení). Tato skripta musí vycházet z právního předpisu. Je jím zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění. Obchodní zákoník přináší návod, jak proces zrušení společnosti s likvidací provádět. Kladem pro likvidátora je to, že likvidace není ze zákona nikterak časově omezena. Jak lze zjistit z obchodního rejstříku, některé subjekty jsou likvidovány už od roku 2000 a jistě lze najít další, kde proces likvidace probíhá (či neprobíhá) podstatně déle. V jedné konkrétní obchodní společnosti je dokonce zapsán likvidátor, o němž zcela jistě vím, že již po delší čas tráví své dny v psychiatrické léčebně. Diskuse se vede o kvalifikačních předpokladech likvidátora. Jedná se zde především o likvidátora, který byl jmenován obchodní společností nebo jiným podnikatelským subjektem. Ten nemusí splnit, na rozdíl od likvidátora jmenovaného z moci soudní, kromě způsobilosti k právním úkonům a bezúhonnosti, žádné další podmínky. Lze jen podotknout, že také podle této skutečnosti některé likvidace vypadají. V tomto materiálu uvedu obecný postup likvidace tak, jak ho aplikuji v souladu se zákonnými předpisy ve své praxi. Ze své praxe také nastíním příklady likvidací a poukážu na rozdíly mezi nimi. Jiné problémy jsou například u dopravní společnosti, jiné u výrobního podniku, jiné u bytového družstva a jiné například u hokejového oddílu, 6

7 typického reprezentanta občanského sdružení. Vše je samozřejmě nutno řešit na základě jednotného právního předpisu obchodního zákoníku. Abych doplnil tuto stať až do konce, podotýkám, že určité mé zkušenosti z likvidací byly v jiné formě publikovány v některých dílech studentů. Jsou to případy, kdy jsem bakalářskou práci vedl a student mé poznatky, se kterými jsem ho v rámci konzultací seznámil, uvedl v textu s mým vědomím a snad i s příslušným odkazem. Ještě připojuji k úvodní stati jednu poznámku k vlastní osobě likvidátora. Je jisté, že likvidátor, pokud nemá jiný důvod, provádí likvidaci za úplatu. Pojednám o tom později. Pokládám však za nutné hned v úvodu zdůraznit, že prvním krokem potenciálního likvidátora musí být podrobné seznámení s problematikou obchodní společnosti, družstva či občanského sdružení a to zejména v oblasti ekonomické a právní. V současné době je obecným zvykem rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací v případech evidentního předlužení subjektu nebo v případech neukončených právních sporů. Povinností likvidátora je potom okamžitě při zjištění nemocné ekonomiky podat insolvenční návrh. Mnohdy nejen na výdaje likvidace, ale i na jeho odměnu nejsou finanční prostředky. A statutáři jsou v nedohlednu. Dalším případem je, když subjekt eviduje nekonečné živé právní spory, nelze tedy podat návrh na výmaz společnosti z obchodního rejstříku a likvidace se může velmi protáhnout. To vše by si měl potenciální likvidátor zjistit a teprve po zralé úvaze roli likvidátora přijmout. V úvodu je také třeba konstatovat, že likvidace je proces, který by měl dospět k úplné úhradě odměny likvidátora, všech nutných výdajů likvidace a plnému uspokojení věřitelů s tím, že likvidace bude zdárně ukončena návrhem na rozdělení likvidačního zůstatku. Pokud statutáři společnosti, družstva nebo odpovědní činitelé jiné formy subjektu tuto posloupnost před sebou nevidí a nevidí ji ani likvidátor, je to jiná cesta, cesta insolvenčního návrhu, insolvenčního řízení a většinou také prohlášení konkursu na majetek dlužníka. Každý subjekt probíhá stejně jako člověk určitými životními etapami. Na počátku stojí entuziazmus, tedy nadšení pro věc. Podnik je založen, společnici jsou ve shodě, vše funguje, jak má. Subjekt čeká bouřlivý rozvoj nebo majitelům postačuje sice stagnující, ale stálý a efektivní přínos. Tak jako v životě člověka, i firmu mohou potkat různé 7

8 nepříjemnosti, ztráta stěžejního zákazníka, změna legislativy, přírodní vlivy a podobně. Je otázkou, zda je společnost, družstvo, občanské sdružení přečká. V opačném případě jsou problémy takové, že se rozhodne o likvidaci. Je to ta lepší cesta, kdy majitelé mohou, ale více méně musí očekávat podíl na likvidačním zůstatku. Pokud není výhled na žádný likvidační zůstatek, firma se topí v dluzích, neplatí svým dodavatelům, neplatí daně, odvody na sociální a zdravotní pojištění a obecně jeví všechny znaky předluženosti, není to na likvidaci, ale na povinnost podat insolvenční návrh. Pokud se podíváme na portál Ministerstva spravedlnosti České republiky do insolvenčního rejstříku, shledáme mnoho firem s dovětkem v likvidaci. Je nepsanou českou tradicí, že firma je zrušena s likvidací, za firmu koná likvidátor a přitom před tímto aktem bylo jasné, že měl být jednoznačně statutáry podán insolvenční návrh. Při dobrém podnikatelském záměru a také většinou vlivem počáteční finanční injekce, firma dosáhne určité hladiny výkonů, které postačí na provoz firmy a dokonce na generování zisku. Osa y v následujícím grafu představuje výkon firmy obecně. Firma funguje bez problémů po určitou dobu, kdy má zakázky, společníci se ve svých představách shodují, zákazníci jsou spokojeni a objednávají a kupují. Osa x představuje čas. Dlouhý či krátký. Pokud nastanou problémy, pád je již obyčejně dosti rychlý a většinou nezvratný Likvidace Insolvence Firma 1 -výkon 1 0 Čas Čas Čas Čas Čas Čas Čas Čas Čas Čas Čas 8

9 Zejména statutáři musí včas rozpoznat, kdy je jejich firma zralá na likvidaci a kdy už hranici možné likvidace minula a spěje k insolvenčnímu návrhu. To, co jsem namaloval v grafu je samozřejmě velmi zjednodušené. Přesné křivky a čáry najdete ve všech publikacích, zabývajících se teorií. Praxe je však naprosto jiná, spojnice se deformují do značných zubů ve směru nahoru a dolů. Někdy společnost spadne až na úplné dno a nečekaná velká zakázka ji zachrání, jindy zdravá firma přijde o zásadního zákazníka a přestane podávat výkony. Udržet přímku ve výkonech, tak jak je uvedena v grafu, je v praxi velmi obtížné, ba nereálné. Každá z firem má občas problémy a občas také nestíhá práci. Je to v závislosti na ročním období, okolní ekonomické situaci, obchodních i profesních schopnostech lidí a podobně. Uvedený graf je čistě teoretický a s praxí má málo společného je to jen jisté zprůměrování. Na závěr úvodu bych chtěl také poznamenat, že jsem zcela záměrně nevyužil žádnou literaturu, většinou ryze teoretickou a citoval jsem pouze znění příslušných zákonů, které řeší likvidaci nebo s likvidací souvisejí. Dále jsem čerpal z konzultací s finančními úřady a soudy a dalšími dotčenými organizacemi v kombinaci s mými dlouholetými zkušenostmi likvidátora. Nechtěl jsem přepisovat práci někoho jiného. 9

10 2 Zrušení společnosti Likvidace je jedním z možných zániků společnosti, družstva či občanského sdružení. Likvidací lze zrušit jakoukoliv formu společnosti. Likvidace zahrnuje celý komplex právních administrativních a ekonomických úkonů směřujících k vypořádání všech majetkových a dalších poměrů zanikajícího podnikatelského subjektu. Při likvidaci subjekt zaniká bez právního nástupce. Konečným cílem likvidace je plné uspokojení všech věřitelů a rozdělení toho co zbude, likvidačního zůstatku mezi společníky. Hlavním účelem likvidace je omezení negativních následků spojených s ukončením činnosti pro vlastníky, zákazníky, stát a všechny další likvidací dotčené subjekty. Likvidátor si musí v prvé řadě uvědomit, že se na likvidovaný subjekt z pozice správy daní a různých poplatků, obchodněprávních vztahů, pracovněprávních předpisů a dalších nařízení a předpisů pohlíží jako na normálně fungující podnikatelský subjekt. Je povinen vést předepsanou formu účetnictví, zachovávat zákonným způsobem dokumenty, odpisovat majetek, podávat daňová přiznání a také platit ve stanovených termínech daně, platit pojištění, splácet úvěry a půjčky apod. Je to relativně velký rozdíl od postavení subjektu, který je v insolvenčním řízení, úpadku, a na jehož majetek byl prohlášen konkurz. Graficky lze zrušení subjektu znázornit takto : Bez likvidace Právní nástupce Zrušení společnosti S likvidací Výmaz z obchodního rejstříku 10

11 Pokud je likvidátor povinen podat insolvenční návrh, jeho úloha i po prohlášení konkursu nekončí. Spolupracuje s insolvenčním správcem a po zrušení konkursu na něj znovu přechází plná povinnost provádět úkony směřující k likvidaci. Jedná se o výmaz z obchodního rejstříku. Insolvenční návrh Konkurs Zrušení konkursu po slpnění rozvrhového usnesení Zrušení konkursu pro nepostačující majetek Výmaz subjektu z OR Výmaz subjektu z OR 11

12 3 Obchodní zákoník a likvidace - obecná část Zrušení společnosti s likvidací není řešeno zvláštním zákonem, jako například insolvenční řízení (zákon č. 182/2006 Sb.,o úpadku a způsobech jeho řešení - insolvenční zákon). Na likvidaci se vztahují pouze jednotlivé paragrafy obchodního zákoníku. Podle obchodního zákoníku je potom nutno řešit například zrušení s likvidací obecně prospěšné společnosti. Ta není zapsána v obchodním rejstříku vedeného Ministerstvem spravedlnosti české republiky, ale v seznamu občanských sdružení, odborových organizací a organizací zaměstnavatelů vzniklých na základě zákona č.83/1990 Sb., o sdružování občanů. Tento seznam spadá pod Ministerstvo vnitra české republiky. Přestože jsou občanská sdružení zapsána pod ministerstvem vnitra, při jejich likvidaci se postupuje podle obchodního zákoníku. Zvláště se pak přihlíží k tomu, zda občanské sdružení navenek vystupovalo jako podnikatelský subjekt (provozovalo restauraci, poskytovalo pronájmy třetím osobám), či nikoliv, ale o tom až později. Dále pokládám za nutné, vysvětlit velmi stručně nejdůležitější paragrafy a jejich odstavce i písmena. 3.1 Zrušení a zánik společnosti s likvidací v obchodním zákoníku Až po paragraf 67a obchodního zákoníku v části II, hlavě 1 a díle 1 (obecná ustanovení) jsou vcelku optimistická pojednání. Hovoří se zejména o vzniku společností. Zlom začíná teprve paragrafem 68. Ten je pro řešení naší problematiky velmi důležitý a zásadní. Na následujících stránkách se budeme zabývat nejběžnějšími subjekty v podnikatelském prostředí, obchodními společnostmi. Těch se v nejvyšší míře týkají prováděné likvidace a také procesy insolvenčního řízení a konkursů. Citace z paragrafu - 68: (1)Společnost zaniká ke dni výmazu z obchodního rejstříku. Společnost zúčastněná na přeshraniční fúzi zaniká dnem zápisu přeshraniční fúze do obchodního rejstříku nebo do zahraničního obchodního rejstříku. Zde je potřeba si uvědomit, že teprve po nabytí právní moci usnesení o výmazu společnosti z obchodního rejstříku přestává společnost existovat. Není to dnem 12

13 ukončení likvidace, tedy dnem podání návrhu na rozdělení likvidačního zůstatku. Až do této doby subjekt existuje a stejně tak, až do této doby, je zapsána působnost likvidátora. Likvidátor tedy koná až do dne výmazu. Návrh na výmaz společnosti z obchodního rejstříku podává na předepsaném formuláři 1 likvidátor tehdy, pokud shromáždil veškeré předepsané přílohy k návrhu na výmaz společnosti a podání návrhu nebrání jiné skutečnosti (například neuzavřený soudní spor). Návrh na výmaz je třeba doplnit o soudní poplatek například formou kolkové známky (v době vzniku tohoto materiáludobě 3 000,- Kč). V obchodním rejstříku jsou zapsány obchodní společnosti (veřejné obchodní společnosti, společnosti s ručením omezeným, akciové společnosti, komanditní společnosti ) a družstva. Zejména akciová společnost, ale také společnost s ručením omezeným jsou nazývány kapitálovými společnostmi. Oproti kapitálovým společnostem stojí osobní společnosti. To jsou ty zbývající jmenované. Obchodní rejstřík je veřejný seznam a vede ho rejstříkový soud. Na do něj může každý bez problému nahlížet. Nyní k zániku společnosti, opět pod 68 Obchodního zákoníku: (2)Zániku společnosti předchází její zrušení s likvidací nebo bez likvidace, přecházíli její jmění na právního nástupce. Likvidace se rovněž nevyžaduje, zrušuje-li se společnost z důvodů uvedených v odstavci 3 písm. f) a nemá-li žádný majetek, přičemž se nepřihlíží k věcem, právům, pohledávkám nebo jiným majetkovým hodnotám vyloučeným z majetkové podstaty. Při zrušení společnosti podle předchozí věty se k výmazu z obchodního rejstříku nevyžaduje souhlas správce daně podle zvláštního právního předpisu. Výše uvedený odstavec, citovaný ze zákona, jasně určuje, že návrh na výmaz společnosti podává likvidátor a to příslušnému krajskému soudu nebo v Praze městskému soudu tehdy, pokud proběhl celý proces zrušení společnosti s likvidací. Ale pozor, samozřejmě také tehdy, což může být pro likvidátora po mnoha letech překvapením, jestliže sám v pozici likvidátora podal insolvenční návrh, na majetek dlužníka byl prohlášen konkurs a ten byl po určité době zrušen pro nepostačující 1 Dostupný z 13

14 majetek dlužníka nebo po splnění rozvrhového usnesení. Zde je zvláště dlouhá prodleva, pokud není insolvenčním správcem vyžadována spolupráce likvidátora. Likvidátor se opět ujme své funkce v plném rozsahu a připraví návrh na výmaz subjektu z obchodního rejstříku. Mnohdy musí dodělat to, co insolvenční správce neprovedl. Zajistit potvrzení o projednání archivace, zrušit registrace k daním, zrušit živnosti a podobně. V předepsaných přílohách k návrhu na výmaz však chybí souhlas správce daně, který v tomto případě již není vyžadován. Konkrétně se jedná o souhlas příslušného finančního úřadu s ukončením činnosti daňového subjektu a také o souhlas příslušného celního ředitelství. Je logické, že veškeré finanční prostředky byly vyčerpány či rozděleny a tak neexistuje žádný zdroj, ze kterého by likvidovaný subjekt mohl cokoliv hradit. Finanční úřad však i v této době může likvidátora překvapit sám požadavkem na zrušení registrace firmy k daním a rovněž požadavkem na nulová daňová přiznání v době od ukončení konkursu do zrušení registrace. Pokud byl bez předchozí likvidace prohlášen konkurs na majetek úpadce a ten byl zrušen pro nepostačující majetek, likvidace se nevyžaduje. Není totiž co mezi věřitele rozdělit a nelze ani hradit náklady likvidace. (3)Společnost se zrušuje a) uplynutím doby, na kterou byla založena, Příkladem může být obchodní společnost, pracující na části určitého projektu. Projekt trvá dva nebo tři roky, ve společnosti pracují na dobu určitou projektanti a ostatní zaměstnanci. Jakmile je projekt ukončen, společnost, založená pouze na tuto dobu, končí výmazem z obchodního rejstříku. Společnost najme na dobu určitou pracovníky a po odevzdání projektu a určité časové rezervě je firma zrušena s likvidací s tím, že si společníci rozdělí mezi sebe likvidační zůstatek. b) dosažením účelu, pro který byla založena, Některé, zejména obchodní společnosti, bývají založeny pouze ke splnění určitého účelu. Relativně dosti společnosti bylo takto založeno například k organizaci oslavy příchodu roku 2000 nebo k organizaci jiné, například kulturní akce. Protože ekonomický výsledek takovýchto akcí je nejistý, jsou tyto společnosti většinou 14

15 charakteru společnosti s ručením omezeným. Může to být i případ předcházejícího odstavce. c) dnem uvedeným v rozhodnutí společníků nebo orgánu společnosti o zrušení společnosti, jinak dnem, kdy toto rozhodnutí bylo přijato, dochází-li ke zrušení společnosti s likvidací, Valná hromada rozhodne o zrušení společnosti s likvidací. Může to být i jediný společník, jednatel, v působnosti valné hromady. Děje se to pod notářským dohledem. Je to například z důvodu, že subjekt ztrácí zakázky, ekonomické výsledky mají trvale klesající trend a výhled do budoucna není nikterak optimistický. Důvodem může být také únava společníků z podnikání, nemoc, změna legislativy v neprospěch předmětu podnikání a podobně. V těchto případech musí orgány společnosti zvážit, zda jsou na proces likvidace dostačující finanční prostředky a zda už nevznikla povinnost podat insolvenční návrh. d) dnem uvedeným v rozhodnutí soudu o zrušení společnosti, jinak dnem, kdy toto rozhodnutí nabude právní moci, Podle obchodního zákoníku může o zrušení společnosti rozhodnou soud. V zákoně jsou uvedeny všechny důvody, kdy takto soud může činit, vypsány. Soud však nemá k dispozici žádný seznam potenciálních likvidátorů, pokud neustanoví v určitém případě likvidátora ze společnosti, a tak pro tento účel vybírá likvidátora ze seznamu insolvenčních správců. Likvidátor je v tomto případě řízen soudem a soud také jeho činnost kontroluje a hradí mu prokazatelné nutné výdaje, spojené s likvidací, odměnu a na základě návrhu proplácí zálohy na nutné výdaje. e) dnem uvedeným v rozhodnutí společníků nebo orgánu společnosti, pokud dochází k zániku společnosti v důsledku fúze, převodu jmění na společníka nebo v důsledku rozdělení, jinak dnem, kdy bylo toto rozhodnutí přijato, Sloučení společnosti s jinou nebo převod jmění společníka v důsledku rozdělení je důvodem pro zrušení společnosti. Příkladem může být společnost, která ztrácí část výrobního programu nebo má určité ekonomické potíže a tak je nerentabilní činnost utlumena a se zdravou částí společnost vstupuje do fúze s jinou společností pod jiným 15

16 jménem. Důvodem může být také to, že stejní společníci vlastní více firem a v době krize, s cílem snížit náklady firmy, sloučí dosavadní subjekty pod jméno té nejvíce známé či nejvíce prosperující společnosti. f) zrušením konkursu po splnění rozvrhového usnesení nebo zrušením konkursu z důvodu, že majetek dlužníka je zcela nepostačující. Splněním rozvrhového usnesení je ukončen konkurs na majetek dlužníka. Veškeré náklady řízení byly vyčísleny a zbývající část byla rozdělena věřitelům. Subjekt tedy nedisponuje žádnými finančními prostředky, ale stále figuruje v obchodním rejstříku. Společnost je také nutno z rejstříku vymazat. Likvidátor zůstává dále zapsaný a funkce insolvenčího správce pro daný subjekt skončila. Úkon návrhu na výmaz je rychlejší, neboť již není vyžadován souhlas správce daně. Správce daně měl dostatek času vše potřebné řešit v průběhu insolvenčního řízení. Pokud je prohlášen konkurs a insolvenční správce shromáždí veškerý majetek dlužníka, který však nepostačuje na dokončení konkursu, je insolvenčnímu správci vyplacena odměna a uhrazeny prokázané výdaje a konkurs je pro nepostačující majetek dlužníka zrušen. Zbývající část výdajů insolvenčního správce, případně z prodeje majetku neuspokojenou část odměny, proplatí na své náklady stát. Subjekt tedy po této fázi také nedisponuje žádnými financemi a provede se jeho zrušení. Opět není vyžadován souhlas správce daně. (4) Zbude-li po zrušení společnosti z důvodů uvedených v odstavci 3 písm. f) majetek, provede se její likvidace Pokud zbude nějaký majetek i po zrušení konkursu, který lze zpeněžit, provede se likvidace. Tyto případy však nejsou dle mých informací příliš časté. Insolvenční správce se snaží zpeněžit veškerý majetek a tak je malá pravděpodobnost, že něco zbude, protože vše rozdělí. (5) Byla-li společnost zrušena nebo bylo-li ohledně ní vydáno rozhodnutí o úpadku, vykonává statutární orgán svou působnost jen v takovém rozsahu, v jakém nepřešla na likvidátora nebo insolvenčního správce. Obdobně to platí, rozhodl-li insolvenční soud, že oprávnění nakládat s majetkovou podstatou společnosti zcela nebo zčásti přechází na insolvenčního správce. Dokud není likvidátor jmenován, nebo jestliže skončila jeho 16

17 funkce a není jmenován likvidátor nový, plní povinnosti související s likvidací společnosti její statutární orgán. Společnost je zrušena s likvidací a ve většině případů likvidací je statutární orgán přesvědčen, že se ho další osud společnosti přestává týkat a vše je pouze na likvidátorovi. Není tomu tak, statutární orgán stále funguje v rozsahu, který nepřešel na likvidátora. Poněvadž byl likvidátor společností jmenován, statutáři dohlížejí na činnost likvidátora, likvidátor s nimi konzultuje prodeje majetku a statutáři naopak s prodejem majetku likvidátorovi pomáhají. případně mu pomáhají s ukončením provozu firmy. To v případě ideálního vztahu, který může být v praxi rozličný. Pokud likvidátor není schopen vykonávat svoji činnost, je nemocen, zemře nebo má jiné vážné problémy, není jiný orgán než statutární, který musí do jmenování nového likvidátora v likvidační činnosti pokračovat. To stejné platí i v případě odvolání likvidátora z jakýchkoliv důvodů. je třeba ještě jednou zopakovat, že ten kdo likvidátora jmenoval a za práci mu vyplácí odměnu, jej také může odvolat. (6) Soud může na návrh státního orgánu nebo osoby, která osvědčí právní zájem, rozhodnout o zrušení společnosti a o její likvidaci, jestliže a) v uplynulých dvou letech se nekonala valná hromada nebo v uplynulém roce nebyly zvoleny orgány společnosti, kterým skončilo nebo jejichž všem členům skončilo funkční období před více než jedním rokem, nestanoví-li tento zákon jinak, anebo společnost po dobu delší než dva roky neprovozuje žádnou činnost, b) společnost pozbude oprávnění k podnikatelské činnosti, c) zaniknou předpoklady vyžadované zákonem pro vznik společnosti anebo jestliže společnost nemůže vykonávat činnost pro nepřekonatelné rozpory mezi společníky, d) společnost porušuje povinnost vytvářet rezervní fond, e) společnost porušuje ustanovení 56 odst. 3, f) společnost neplní povinnost prodat část podniku nebo se rozdělit uloženou rozhodnutím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže podle zvláštního právního předpisu. 17

18 Pro zrušení společnosti s likvidací musí být vždy právní důvod. Pokud subjekt nepředkládá finančnímu úřadu předepsané účetní výkazy a daňová přiznání (tedy neprovádí účetní uzávěrky a závěrky), pokud společnost nereaguje na výzvy celního ředitelství, pokud nereaguje na výzvy správních institucí, obecních úřadů, městských úřadů, magistrátů a podobně, je v právním zájmu státního orgánu nefungující společnost zrušit. Pokud obec eviduje majetek chátrající a nebezpečný majetek, o který se společnost nestará a je trnem v oku obyvatel, inicializuje návrh na zrušení společnosti s likvidací obvykle stavební úřad. Pokud je v obchodním rejstříku zapsána společnost, se kterou není možno jednat, poněvadž neexistuje jednatel, představenstvo a podobně, pokud společnost nesvolává valné hromady nebo po dva roky neprovozuje žádnou činnost, je to také dostatečný právní důvod pro zrušení společnosti. Není to však automatické řešení, vždy k němu musí dát někdo impuls. Patřičný impuls dává státní orgán nebo osoba, která osvědčí právní zájem. Může to být například soused, který je znechucen děním na sousedním pozemku, kde stojí firmou opuštěný chátrající objekt, navštěvovaný různými individui. Může to být ze stejného důvodu správní orgán, obce nebo města. Zde se většinou jedná o takový stav firemního objektu, který je havarijní a ohrožuje občany a na výzvy k odstranění vad nikdo nereaguje. Společnosti podobného rázu vznikaly jako houby po dešti v devadesátých letech minulého století a dosti často byly zakládány zahraničním osobami. Majitelé většinou teprve následně zjistili podmínky podnikání v České republice a činnost vůbec nezahájili nebo ji velmi brzy ukončili. Ve své praxi jsem narazil i na společnosti, které nikdy nebyly registrovány u správce daní. Jedna z nich byla dokonce zapsána v obchodním rejstříku v Brně na neexistující adrese. Společnost může pozbýt oprávnění k podnikatelské činnosti. Může to nastat ve vztahu k živnostenskému úřadu, kdy společnost soustavně porušuje živnostenský zákon. například provozuje živnosti, ke kterým nemá žádné oprávnění. Může to nastat i z legislativních důvodů například vedení účetnictví bylo v nedávné době přesunuto z volné živnosti do živnosti vázané a ne všichni mohli splnit nové podmínky. Pokud byla společnost zaměřena pouze na účetnictví, pozbyla oprávnění tuto činnost provozovat. 18

19 Písmeno c) odstavce 6) má vcelku obecnou platnost. Pokud společnost pro rozpory společníků nemůže vykonávat svoji činnost, je to ostatně případ prvního odstavce. Rozpory mezi společníky jsou velmi časté a z bývalých kamarádů se stávají úhlavní nepřátelé, řešící své spory někdy i u soudu. V praxi neznám společnost, kde by zůstalo od počátku stejné složení společníků či jednatelů. Obyčejně po prvním roce začnou nepřekonatelné rozpory. Jednomu se zdá, že pro společnost pracuje víc než ostatní, druhému se zdá, že mu na rozdíl od ostatních společnost málo přináší a třetí by chtěl nejraději vše prodat a jít od toho. Nejprve se scházejí na valných hromadách, kde se snaží jeden druhého přehlasovat a posléze se scházejí u soudu. V této věci mám osobní zkušenost. Pokud zaniknou předpoklady společnosti, vyžadované zákonem, je osud společnosti také zpečetěn. Rezervní fond se tvoří z disponibilního zisku společnosti a používá se ke krytí ztrát společnosti. Řeší ho 67 obchodního zákoníku. Týká se to kapitálových společností společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti. 2 Pokud se společnost rozhodne disponibilní zisk rozdělit, musí ze zákona podělit určitými částkami v pořadí odpisy zřizovacích výdajů, rezervní fond a také uhradit ztrátu minulých období. Podotýkám, že toto rozhodnutí musí padnout na valné hromadě. Výše rezervního fondu je zakotvena ve společenské smlouvě. Pokud je disponibilní zisk (jinými slovy rozdíl mezi výnosy a náklady) rozdělen a přitom není doplněn rezervní fond, je to vážné porušení zákona a je to důvod pro zrušení společnosti. 56 odst. 3 se týká zapsaného předmětu podnikání, který může společnost provozovat jen za předpokladu v obchodním rejstříku zapsaných osob. Jinak řečeno, na každou živnost musí mít společnost živnostenský list s konkrétní odpovědnou osobou. Na toto ustanovení je zapomínáno. Příkladem může být prodejna výpočetní techniky a servis výpočetní techniky. Na servis musí být vázaná živnost vyhláška 50/1978 Sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice obchodního zákoníku pro společnost s ručením omezeným a 217 obchodního zákoníku pro akciovou společnost. 19

20 Rozhodnutí úřadu pro ochranu hospodářské soutěže je závazné. Pokud společnost rozhodnutí bezdůvodně neplní, je to také důvod pro zrušení společnosti ze zákona. (7) V případech, kdy tento zákon umožňuje zrušení společnosti rozhodnutím soudu, stanoví soud před rozhodnutím o zrušení společnosti lhůtu k odstranění důvodu, pro který bylo zrušení navrženo, jestliže je jeho odstranění možné. Subjektu je třeba dát šanci odstranit problém, který koliduje se zákonem. K tomu soud stanoví určitou lhůtu k odstranění důvodu. Posouzení, zda subjekt důvod pro zrušení společnosti odstranil, je na soudu. (8) Společníci nebo příslušný orgán společnosti mohou zrušit své rozhodnutí o zrušení společnosti a jejím vstupu do likvidace do doby, než bylo započato s rozdělováním likvidačního zůstatku. Dnem účinnosti tohoto rozhodnutí končí funkce likvidátora a likvidátor je povinen předat všechny doklady o průběhu likvidace statutárnímu orgánu společnosti. V případě, že likvidátora jmenoval soud ( 71 odst. 3 poslední věta, odst. 4 a 7), rozhoduje o zrušení rozhodnutí o zrušení společnosti a jejím vstupu do likvidace na návrh společníků či příslušného orgánu společnosti soud. Soud nezruší rozhodnutí o zrušení společnosti, jestliže by tím došlo k zásahu do práv nebo právem chráněných zájmů kteréhokoliv ze společníků nebo třetích osob. Z odstavce je možno vyvodit logický závěr. Ten, kdo rozhodl o zrušení společnosti z určitých důvodů a tyto důvody pominuly, může vzít své rozhodnutí zpět. Stejně tak soud. Tento krok je však možno učinit pouze tehdy, nebylo- li započato s rozdělováním likvidačního zůstatku. Likvidační zůstatek může náležet například dvěma společníkům ale také třeba tisícovce akcionářů nebo družstevníků v bytovém družstvu. Je také jasné, že paralelně se zrušením rozhodnutí o likvidaci je zrušena funkce likvidátora. V praxi však tyto případy nejsou časté. Pokud někdo prochází procesem likvidace, myslím tím samozřejmě podnikatelský subjekt, tak utlumuje činnost, propouští pracovníky, rozprodává majetek a bývalí zákazníci přecházejí k jinému partnerovi. V této fázi už lze jen s velkými obtížemi, snad jen teoreticky, subjekt opět nastartovat. Ale pokud by se tak přeci jenom stalo, zákon na to pamatuje. 20

Pojem likvidace, její zahájení

Pojem likvidace, její zahájení Pojem likvidace, její zahájení Likvidace je proces, jehož cílem je vypořádání majetkových poměrů společnosti. Společnost vstupuje do likvidace ke dni, k němuž je zrušena. Vstup do likvidace se zapisuje

Více

Likvidace. Co je to likvidace? Kdy musí být provedena likvidace? 2007 Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.eu

Likvidace. Co je to likvidace? Kdy musí být provedena likvidace? 2007 Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.eu Likvidace 2007 Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.eu Co je to likvidace? Likvidace = právem upravený postup pro vyrovnání závazků společnosti s věřiteli a dlužníky před výmazem společnosti z obchodního

Více

Vztah k účetnictví Sestavit zahajovací rozvahu a otevřít účty.

Vztah k účetnictví Sestavit zahajovací rozvahu a otevřít účty. Založení obchodní společnosti Společnost se zakládá společenskou smlouvou podepsanou všemi zakladateli. Pravost podpisů zakladatelů musí být úředně ověřena. Společenská smlouva společnosti s ručením omezeným

Více

15.10.2014. 2014 Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.net

15.10.2014. 2014 Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.net 2014 Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.net Právní úprava: 187 209 NOZ (+ 129 NOZ, + 169 NOZ). Pro OK dále: 94 ZOK Likvidace právem stanovený postup majetkového vypořádání závazků PO, která byla zrušena

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Postup sanace DIAGNÓZA

Postup sanace DIAGNÓZA Sanace Reaguje na krizi podniku a lze ji chápat jako soubor opatření přijímaných ze strany vedení podniku, jejichž smyslem je zásadní ozdravení a obnova finanční výkonnosti a prosperity firmy. Postup sanace

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Autor: Ing. Jaroslava Pospíšilová Datum vytvoření: 6. prosince 2012 Ročník: druhý

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 127 Rozeslána dne 30. října 2008 Cena Kč 46, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 127 Rozeslána dne 30. října 2008 Cena Kč 46, O B S A H : Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 127 Rozeslána dne 30. října 2008 Cena Kč 46, O B S A H : 392. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 250/2005 Sb., o závazných formulářích na podávání návrhů

Více

Ekonomika III. ročník. 019_Obchodní korporace

Ekonomika III. ročník. 019_Obchodní korporace Ekonomika III. ročník 019_Obchodní korporace Zákon o obchodních korporacích Tržní hospodářství je postavené na existenci vlastnických vztahů, všichni vlastníci mají rovnocenné právní postavení (ochrana

Více

Obchodní společnosti I.

Obchodní společnosti I. Obchodní společnosti I. Charakteristika OS dělení OS Zákaz zneužití hlasů majetkové poměry OS založení a vznik zákaz konkurence práva a povinnosti orgánů a jejích členů zrušení a zánik os Charakteristika

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Podnikání PO Aktualizace od 1. ledna 2014 Právní úprava nový

Více

NÁKLADNÍ DOPRAVA. B. Obchodní právo

NÁKLADNÍ DOPRAVA. B. Obchodní právo NÁKLADNÍ DOPRAVA B. Obchodní právo 1. Kdy vzniká podle občanského zákoníku fyzické osobě způsobilost mít práva a povinnosti? a) dnem 18. narozenin b) první den po 18. narozeninách c) narozením, tuto způsobilost

Více

tento společný projekt vnitrostátní fúze sloučením byl sepsán níže uvedeného dne, měsíce a roku těmito Zúčastněnými společnostmi:

tento společný projekt vnitrostátní fúze sloučením byl sepsán níže uvedeného dne, měsíce a roku těmito Zúčastněnými společnostmi: PROJEKT FÚZE tento společný projekt vnitrostátní fúze sloučením byl sepsán níže uvedeného dne, měsíce a roku těmito Zúčastněnými společnostmi: 1) GANSA FINANCIAL s.r.o., se sídlem Ostrava Hrabůvka, Hasičská

Více

313/2007 Sb. VYHLÁŠKA

313/2007 Sb. VYHLÁŠKA 313/2007 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 22. listopadu 2007 o odměně insolvenčního správce, o náhradách jeho hotových výdajů, o odměně členů a náhradníků věřitelského výboru a o náhradách jejich nutných výdajů Změna:

Více

ZÁKON ze dne 27. října 2011, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

ZÁKON ze dne 27. října 2011, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Strana 4378 Sbírka zákonů č. 351 / 2011 351 ZÁKON ze dne 27. října 2011, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl

Více

1 Předmět a rozsah úpravy Tato vyhláška upravuje a) způsob určení výše odměny a způsob výplaty odměny

1 Předmět a rozsah úpravy Tato vyhláška upravuje a) způsob určení výše odměny a způsob výplaty odměny Strana 8038 Sbírka zákonů č. 474 / 2013 Částka 183 474 VYHLÁŠKA ze dne 23. prosince 2013 o odměně likvidátora, nuceného správce a insolvenčního správce některých poskytovatelů služeb na kapitálovém trhu

Více

Co nabízím. Základní informace o likvidaci společností

Co nabízím. Základní informace o likvidaci společností Dr. Ing. Vítězslav Hálek, MBA, Ph.D. Nezvalova 423, 500 03 Hradec Králové T 498 108 488 F 495 510 796 E info@likvidator.hk Co nabízím Nabízím likvidace společností prostřednictvím likvidátora. Jsem připraven

Více

ŘÁD. j a b l o n k a. c z o b č a n s k é s d r u ž e n í. s í d l o s d r u ž e n í J a b l o n e c k á 7 1 3, 1 9 0 0 0 P r a h a 9

ŘÁD. j a b l o n k a. c z o b č a n s k é s d r u ž e n í. s í d l o s d r u ž e n í J a b l o n e c k á 7 1 3, 1 9 0 0 0 P r a h a 9 j a b l o n k a. c z o b č a n s k é s d r u ž e n í ORGANIZAČNÍ ŘÁD s í d l o s d r u ž e n í J a b l o n e c k á 7 1 3, 1 9 0 0 0 P r a h a 9 P r a h a 2 0 0 3 1 1 OBSAH 1 OBSAH... 2 2 ÚVOD...3 2.1 VZNIK

Více

Podnikání, podnik a jeho typy, vznik a zánik podniků

Podnikání, podnik a jeho typy, vznik a zánik podniků Podnikání, podnik a jeho typy, vznik a zánik podniků Podnikání Soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku Podnikání upravuje Obchodní

Více

Členění OZ: Obecná ustanovení 5 hlav: (I. V.) Obchodní společnosti a družstva Obchodní a závazkové vztahy

Členění OZ: Obecná ustanovení 5 hlav: (I. V.) Obchodní společnosti a družstva Obchodní a závazkové vztahy Členění OZ: Obecná ustanovení 5 hlav: (I. V.) Obchodní společnosti a družstva Obchodní a závazkové vztahy Obecná ustanovení Hlava I. 5 částí (I. V.) působnost OZ, definice podnikání a podnikatele, zápis

Více

Procesní úprava. Zákon o zvláštních řízeních soudních (dále ZZŘ) Zákon o veřejných rejstřících fyzických a právnických osob (dále jen ZVŘ)

Procesní úprava. Zákon o zvláštních řízeních soudních (dále ZZŘ) Zákon o veřejných rejstřících fyzických a právnických osob (dále jen ZVŘ) Procesní úprava Zákon o zvláštních řízeních soudních (dále ZZŘ) Zákon o veřejných rejstřících fyzických a právnických osob (dále jen ZVŘ) ZZŘ Účinnost od 1.ledna 2014 Ve vztahu k občanskému soudnímu řádu

Více

ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE HLAVA I. Díl 1 Společná ustanovení

ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE HLAVA I. Díl 1 Společná ustanovení ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE HLAVA I Díl 1 Společná ustanovení 1 (1) Obchodními korporacemi jsou obchodní společnosti (dále jen společnost ) a družstva. (2) Společnostmi jsou veřejná obchodní společnost

Více

SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM.

SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM. SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM Základní údaje Pokud dochází k zápisu, změně nebo výmazu základních údajů,

Více

ZÁKON. ze dne 2. února 2006. o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem ČÁST DESÁTÁ

ZÁKON. ze dne 2. února 2006. o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem ČÁST DESÁTÁ 57 ZÁKON ze dne 2. února 2006 o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem ČÁST DESÁTÁ Změna zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných

Více

Společnost s ručením omezeným

Společnost s ručením omezeným Společnost s ručením omezeným 1 (1) Obchodními korporacemi jsou obchodní společnosti (dále jen společnost ) a družstva. (2) Společnostmi jsou veřejná obchodní společnost a komanditní společnost (dále jen

Více

SSOS_EK 2.20 Podnikání - kvíz

SSOS_EK 2.20 Podnikání - kvíz Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název SSOS_EK 2.20 Podnikání - kvíz CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Návrh ZÁKON. ze dne 2015,

Návrh ZÁKON. ze dne 2015, III. Návrh ZÁKON ze dne 2015, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Sdružení JM-Net

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Sdružení JM-Net ORGANIZAČNÍ ŘÁD Sdružení JM-Net Valná hromada občanského sdružení dne 10.2.2005 schválila Organizační řád sdružení, ten byl novelizován na náhradní Valné hromadě konané 7.7.2008 a náhradní Valné hromadě

Více

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU)

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU) Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná

Více

Úvodní ustanovení II. Předmět smlouvy

Úvodní ustanovení II. Předmět smlouvy NÁVRH SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI uzavřená ve smyslu ustanovení 59 zák. č. 90/2012 Sb. a 2430 zák. č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen ZOK

Více

Stanovy akciové společnosti CTR Libčice a.s. (dále též jen společnost )

Stanovy akciové společnosti CTR Libčice a.s. (dále též jen společnost ) Stanovy akciové společnosti CTR Libčice a.s. (dále též jen společnost ) ------------------------------------------------------------- I. ------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------

Více

I. Firma a sídlo společnosti. 1. Obchodní firma společnosti zní: BEDENIKA s.r.o. -----------------------------------------------

I. Firma a sídlo společnosti. 1. Obchodní firma společnosti zní: BEDENIKA s.r.o. ----------------------------------------------- Společenská smlouva obchodní společnosti BEDENIKA s.r.o. v úplném znění ke dni 23. 6. 2010 se mění takto: --------------------------------------------------------------------------------- Dosavadní znění

Více

Společnost s ručením omezeným. Základní kapitál. Změny základního kapitálu

Společnost s ručením omezeným. Základní kapitál. Změny základního kapitálu Společnost s ručením omezeným. Změny základního kapitálu SRO. 2007 Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.eu Základní kapitál Základní kapitál (ZK) = V1 + V2 + + Vn Statická povaha Možnost změn změna vkladů

Více

Převzetí jmění společníkem

Převzetí jmění společníkem KAPITOLA 21 Převzetí jmění společníkem 21.1 Vymezení převzetí jmění Zákon o přeměnách upravuje jako jednu z přeměn převzetí jmění společnosti přejímajícím společníkem. V důsledku této přeměny zaniká zanikající

Více

N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S,

N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S, NZ 28/2014 N 31/2014 N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S, sepsaný dne 27.3.2014, slovy: dvacátého sedmého března roku dvoutisícího čtrnáctého, JUDr. Miroslavou Papežovou, notářkou se sídlem v Českém Brodě, Husovo

Více

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba)

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem,

Více

N Á V R H. takto : Předmět smlouvy :

N Á V R H. takto : Předmět smlouvy : N Á V R H Smlouva o výkonu funkce člena představenstva společnosti uzavřená dle 59 a následujících zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) níže uvedeného

Více

Společnost s ručením omezeným. Mgr. Mikuláš Vargic

Společnost s ručením omezeným. Mgr. Mikuláš Vargic Společnost s ručením omezeným Mgr. Mikuláš Vargic Společnost s ručením omezeným Zákon o obchodních korporacích spolu s novým občanským zákoníkem přinesly zásadní změny v zakládání a fungování obchodních

Více

Přeměny obchodních společností v tabulkách podle platného znění zákona č. 125/2008 Sb.

Přeměny obchodních společností v tabulkách podle platného znění zákona č. 125/2008 Sb. Přeměny obchodních společností v tabulkách podle platného znění zákona č. 125/2008 Sb. 1 OBECNÁ USTANOVENÍ obecná ustanovení, speciální ustanovení, vzdání se práva, právní účinky vkladu, přejímající společnost,

Více

Zakladatelskou listinu společnosti s ručením omezeným

Zakladatelskou listinu společnosti s ručením omezeným N 1504/2014 NZ 1384/2014 Strana první STEJNOPIS Notářský zápis sepsaný JUDr. Miroslavem Michálkem, notářem se sídlem v Třebíči, dne 7.10.2014 (slovy: sedmého října dva tisíce čtrnáct) v kanceláři notáře

Více

Smlouva o výkonu funkce člena kontrolní komise

Smlouva o výkonu funkce člena kontrolní komise Smluvní strany: Smlouva o výkonu funkce člena kontrolní komise 1. ZELENÁ HORA, stavební bytové družstvo se sídlem ve Žďáře nad Sázavou, Brněnská 1146/30, IČ: 00050784, zapsané v obchodním rejstříku vedeném

Více

HLAVA III ZRUŠENÍ, LIKVIDACE A ZÁNIK OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI

HLAVA III ZRUŠENÍ, LIKVIDACE A ZÁNIK OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI Odmítnuté (nepřevzaté) závazky zůstávají platnými; zavázán je zakladatel, který je učinil, popř. je-li vícero zakladatelů zakladatelé společně a nerozdílně (solidárně). Jedná-li pouze jediný písemně zmocněný

Více

\%\\\\\N\\\\ N PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM. Pražská strojírna as. PS - renovace s.ro. červenec 14

\%\\\\\N\\\\ N PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM. Pražská strojírna as. PS - renovace s.ro. červenec 14 . \%\\\\\N\\\\ N N / PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM Pražská strojírna as. PS - renovace s.ro. červenec 14 OBSAH: 1. PREAMBULE 2 2. Důvod realizace Fúze sloučením 2 3. Identifikace Zúčastněných společností 2 4.

Více

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Obsah Předmluva...9 Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník...10 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ...10 Hlava I Základní ustanovení...10 Díl I Úvodní ustanovení...10 Díl II Podnik a obchodní jmění...12 Díl

Více

STATUT. Obecně prospěšná společnost Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. je. I. Základní ustanovení. Jméno a sídlo společnosti

STATUT. Obecně prospěšná společnost Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. je. I. Základní ustanovení. Jméno a sídlo společnosti STATUT obecně prospěšné společnosti Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. I. Základní ustanovení Obecně prospěšná společnost Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s.

Více

O ZALOŽENÍ SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM

O ZALOŽENÍ SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM SPOLEČENSKÁ SMLOUVA SPOLEČNOSTI, SE SÍDLEM V., IČ:.., ZAPSANÉ V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU SOUDU V, V ODDÍLU A VE VLOŽCE.SE MĚNÍ TAK, ŽE SE ZCELA NAHRAZUJE TÍMTO NOVÝM ÚPLNÝM ZNĚNÍM: SPOLEČENSKÁ SMLOUVA O ZALOŽENÍ

Více

ZÁKLADY SOUKROMÉHO PRÁVA. Obchodní korporace. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz

ZÁKLADY SOUKROMÉHO PRÁVA. Obchodní korporace. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz ZÁKLADY SOUKROMÉHO PRÁVA JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz Právní úprava obchodních korporací zákon č. 90/20012, o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) Zakázka je zadávána v souladu s 21 odst. 1 písm. f)

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

PODNIKÁNÍ A PODNIKATELÉ

PODNIKÁNÍ A PODNIKATELÉ PODNIKÁNÍ A PODNIKATELÉ Podnikání Podnikání je činnost: ( 2 odst. 1 ObZ) 1. soustavná, 2. prováděná samostatně, 3. vlastním jménem podnikatele, 4. na vlastní odpovědnost, 5. za účelem dosažení zisku. Rozdělení

Více

Z nového občanského zákoníku

Z nového občanského zákoníku Z nového občanského zákoníku Zrušení právnické osoby 168 (1) Právnická osoba se zrušuje právním jednáním, uplynutím doby, rozhodnutím orgánu veřejné moci nebo dosažením účelu, pro který byla ustavena,

Více

Základní ustanovení - oddíl prvý

Základní ustanovení - oddíl prvý Základní ustanovení - oddíl prvý.. Stanovy Načeradské služby s.r.o. I. Založení společnosti Společnost byla založena Obcí Načeradec jako jediným zakladatelem. O založení společnosti rozhodlo v souladu

Více

OSOBNÍ DOPRAVA. B. Obchodní právo

OSOBNÍ DOPRAVA. B. Obchodní právo OSOBNÍ DOPRAVA B. Obchodní právo 1. Od kdy má fyzická osoba právní osobnost? a) ode dne 18. narozenin b) od prvního dne po 18. narozeninách c) od narození d) ode dne 15. narozenin 2. Kdy se člověk stane

Více

ING. ZUZANA EKRTOVÁ Zpracováno dne: 10. 3. 2013

ING. ZUZANA EKRTOVÁ Zpracováno dne: 10. 3. 2013 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA2_20 Název materiálu: PODNIKÁNÍ DLE OBCHODNÍHO ZÁKONÍKU Tematická oblast: Ekonomika, 2. ročník Anotace: Prezentace charakterizuje obchodní společnosti Očekávaný

Více

o) schválení změny depozitáře, nebo

o) schválení změny depozitáře, nebo Strana 2618 Sbírka zákonů č. 248 / 2013 Částka 96 248 VYHLÁŠKA ze dne 24. července 2013, kterou se mění vyhláška č. 233/2009 Sb., o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti,

Více

- klady a zápory FORMY VLASTNICTVÍ STAVEBNÍCH FIREM. ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví

- klady a zápory FORMY VLASTNICTVÍ STAVEBNÍCH FIREM. ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví FORMY VLASTNICTVÍ STAVEBNÍCH FIREM - klady a zápory Samostatná práce pro předmět Management podniku Gabriela

Více

S T A T U T. Okresní hospodářské komory Karviná

S T A T U T. Okresní hospodářské komory Karviná S T A T U T Okresní hospodářské komory Karviná Část první Čl. 1 Základní ustanovení (1) Okresní komora (dále jen komora ) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. o Hospodářské komoře ČR a Agrární

Více

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s.

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů ve znění pozdějších předpisů I. Základní ustanovení

Více

2014 Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.net Zrušení právnické osoby ( 168-173 NOZ) Zánik právnické osoby ( 185-186 NOZ) Zrušení s právním nástupcem přeměna ( 174-184 NOZ, dále pro OK: Z 125/2008 Sb.) Neplatnost

Více

PŘÍLOHA č. 1 VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY. Požadavky na prokázání splnění kvalifikačních předpokladů a další podmínky. zakázky s názvem. Penzion U Karla IV.

PŘÍLOHA č. 1 VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY. Požadavky na prokázání splnění kvalifikačních předpokladů a další podmínky. zakázky s názvem. Penzion U Karla IV. PŘÍLOHA č. 1 VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY Požadavky na prokázání splnění kvalifikačních předpokladů a další podmínky zakázky s názvem Penzion U Karla IV. 1 Tato příloha č. 1 výzvy k podání nabídky a k prokázání

Více

N Á V R H. takto : Předmět smlouvy :

N Á V R H. takto : Předmět smlouvy : N Á V R H Smlouva o výkonu funkce člena představenstva společnosti uzpůsobená zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) dle 777 odst. 3 tohoto zákona

Více

veřejná obchodní společnost

veřejná obchodní společnost veřejná obchodní společnost Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Karla Šimoníková. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb.cz/sablony, financovaného z ESF a státního rozpočtu

Více

Statut F-nadace lánek I Základní ustanovení lánek II el nadace lánek III Správce nadace lánek IV Správní rada

Statut F-nadace lánek I Základní ustanovení lánek II el nadace lánek III Správce nadace lánek IV Správní rada Statut F-nadace (úplné znění ke dni 30.4.2009) Článek I Základní ustanovení 1. Název nadace je F-nadace (dále jen nadace ), IČO 60449837. Nadace vznikla registrací u Obvodního úřadu v Praze 3 dne 25. července

Více

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba)

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem,

Více

I.2.2 DÍL: Předpisy o fúzi jednotlivých obchodních společností a družstev. I.2.2.1 KAPITOLA: Fúze veřejné obchodní společnosti

I.2.2 DÍL: Předpisy o fúzi jednotlivých obchodních společností a družstev. I.2.2.1 KAPITOLA: Fúze veřejné obchodní společnosti Posudek znalce pro ocenění jmění může být součástí znalecké zprávy o fúzi; v takovém případě se znalecká zpráva o fúzi ukládá do sbírky listin obchodního rejstříku. I.2.2 DÍL: Předpisy o fúzi jednotlivých

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1992. Uverejnené: 15.06.1992 Účinnosť od: 01.07.1992

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1992. Uverejnené: 15.06.1992 Účinnosť od: 01.07.1992 ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1992 Uverejnené: 15.06.1992 Účinnosť od: 01.07.1992 280 Z Á K O N České národní rady ze dne 28. dubna 1992 o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních

Více

Nadační fond Jendy Rajmana

Nadační fond Jendy Rajmana Statut nadačního fondu Nadační fond Jendy Rajmana I. Všeobecná ustanovení čl. l Nadační fond Jendy Rajmana (dále jen "fond") byl zřízen zakladatelem ing. Pavlem Hančarem, bytem v Hořicích, Riegrova 1048,

Více

Smlouva o vytvoření dobrovolného svazku obcí (zakladatelská smlouva) Mikroregion Krnovsko

Smlouva o vytvoření dobrovolného svazku obcí (zakladatelská smlouva) Mikroregion Krnovsko Smlouva o vytvoření dobrovolného svazku obcí (zakladatelská smlouva) Mikroregion Krnovsko Níže uvedené obce uzavírají podle 46 odst. 2 písm. b) a 49 a násl. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, za podmínek

Více

KSKŘI ve spolupráci s

KSKŘI ve spolupráci s Nová úprava o insolvenčních správc vcíchch ADVOKÁTN KSKŘI ve spolupráci s TNÍ KANCELÁŘÍ Český Krumlov JUDr. Milena Nováková Mgr. Jaroslav Adam Rooseveltova 37 381 01 Český Krumlov Tel./Fax: + 420 380 711

Více

VYHLÁŠKA. Ministerstva spravedlnosti. ze dne 5. září 2001

VYHLÁŠKA. Ministerstva spravedlnosti. ze dne 5. září 2001 Aktuální znění: platné od 1.1.2013 330 VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách

Více

Podnikání = soustavná činnost provozovaná samostatným podnikatelem, vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku.

Podnikání = soustavná činnost provozovaná samostatným podnikatelem, vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku. Obchodní právo Je souhrn právních norem upravujících postavení podnikatelů, obchodní závazkové vztahy a další vztahy související s podnikáním. Patří do soukromého práva vzniklo vyčleněním z odvětví občanského

Více

PŘIPOMÍNKY. k materiálu Ministerstva spravedlnosti ČR Návrh nového obchodního zákona

PŘIPOMÍNKY. k materiálu Ministerstva spravedlnosti ČR Návrh nového obchodního zákona PŘIPOMÍNKY k materiálu Ministerstva spravedlnosti ČR Návrh nového obchodního zákona V Praze dne 30. října 2008 Č.j.: 152/091000/2008 A. Obecná připomínka k předkládanému materiálu Hospodářská komora České

Více

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace Podlimitní veřejná zakázka na služby s názvem: Poskytnutí kontokorentního úvěru vyhlášená ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona č. 137/2006

Více

Váš dopis značka / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Karlovy Vary neuvedena / 07.02.2011 526/ObŽÚ/11-2 MALÝ / 700 14.02.2011

Váš dopis značka / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Karlovy Vary neuvedena / 07.02.2011 526/ObŽÚ/11-2 MALÝ / 700 14.02.2011 Pan Zeqirja Sahatciu jednatel společnosti Z-PRINC GOLD, s.r.o. Stará Louka 326/64 360 01 Karlovy Vary ----------------------------------------------- IČ 263 55 906 Váš dopis značka / ze dne Naše značka

Více

203/2015 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o zaměstnanosti

203/2015 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o zaměstnanosti 203/2015 Sb. ZÁKON ze dne 23. července 2015, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějích předpisů, a zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně

Více

Jak na to aneb jak založit spolek

Jak na to aneb jak založit spolek Jak na to aneb jak založit spolek (Informace pro nově vznikající spolky a transformovaná občanská sdružení) Název spolku Název spolku musí obsahovat slovo spolek, zapsaný spolek anebo zkratku z. s. Název

Více

Stanovy Zemědělského družstva Kameničná se mění a doplňují tak, že zní takto: Čl. 1 Účel, obchodní firma a sídlo

Stanovy Zemědělského družstva Kameničná se mění a doplňují tak, že zní takto: Čl. 1 Účel, obchodní firma a sídlo Stanovy Zemědělského družstva Kameničná se mění a doplňují tak, že zní takto: Čl. 1 Účel, obchodní firma a sídlo Zemědělské družstvo Kameničná (dále jen družstvo ) je společenství neuzavřeného počtu osob,

Více

Vnitřní organizace společností z pohledu jejich forem

Vnitřní organizace společností z pohledu jejich forem Vnitřní organizace společností z pohledu jejich forem 1 Vnitřní organizace společností z pohledu jejich forem Druh orgánu Forma společnosti Osobní společnosti Kapitálové společnosti Nejvyšší Výkonný (statutární)

Více

KRYCÍ LIST NABÍDKY. v poptávkovém řízení služby. poskytnutí investičního úvěru

KRYCÍ LIST NABÍDKY. v poptávkovém řízení služby. poskytnutí investičního úvěru Příloha č. 1 KRYCÍ LIST NABÍDKY v poptávkovém řízení služby poskytnutí investičního úvěru Obchodní firma nebo název (jedná-li se o právnickou osobu) Obchodní firma nebo jméno a příjmení (jedná-li se o

Více

Požadované doklady pro výplatu náhrad vkladů oprávněným osobám na pobočce

Požadované doklady pro výplatu náhrad vkladů oprávněným osobám na pobočce Požadované doklady pro výplatu náhrad vkladů oprávněným osobám na pobočce 1. Oprávněná osoba: Fyzická osoba Fyzická osoba prokazuje svoji totožnost platným průkazem totožnosti: a) osoba se státní příslušností

Více

Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou

Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou CZ.1.07/1.5.00/34.0040 Šablona III/2 č.e7_obchodní společnosti Ekonomika P4 Anotace: Materiál lze využít jako prezentaci a

Více

Společnost s ručením omezeným

Společnost s ručením omezeným Společnost s ručením omezeným 2006 Michal Černý, Ph.D. www.michalcerny.eu www.michalcerny.net Právní charakteristika Právní úprava - 105 a následující Právnická osoba, obchodní společnost, má plnou právní

Více

ČÁST PRVNÍ ČÁST DRUHÁ. Obecná ustanovení

ČÁST PRVNÍ ČÁST DRUHÁ. Obecná ustanovení 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za

Více

O L O M O U C K Ý K R A J Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

O L O M O U C K Ý K R A J Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc O L O M O U C K Ý K R A J Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Č. j. 14/UZ/9/32/2009 Zřizovací listina příspěvkové organizace Olomouckého kraje úplné znění Zastupitelstvo Olomouckého kraje svým rozhodnutím

Více

1 Předmět úpravy Tento zákon upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropských společenství 1 ) (dále jen nařízení

1 Předmět úpravy Tento zákon upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropských společenství 1 ) (dále jen nařízení Strana 560 Sbírka zákonů č. 38 / 2008 Částka 11 38 ZÁKON ze dne 17. ledna 2008 o vývozu a dovozu zboží, které by mohlo být použito pro výkon trestu smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující

Více

SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU.

SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU. SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU. Podle příslušných ustanovení obchodního zákoníku, zejména ustanovení 566 a 575 a ve smyslu zákona č.72/1994sb. v platném znění, kterým se upravují některé

Více

V Z O R MANDÁTNÍ SMLOUVA O DAŇOVÉM PORADENSTVÍ A ZASTUPOVÁNÍ VE VĚCECH DANÍ. zastoupený. dále jen "klient"

V Z O R MANDÁTNÍ SMLOUVA O DAŇOVÉM PORADENSTVÍ A ZASTUPOVÁNÍ VE VĚCECH DANÍ. zastoupený. dále jen klient V Z O R MANDÁTNÍ SMLOUVA O DAŇOVÉM PORADENSTVÍ A ZASTUPOVÁNÍ VE VĚCECH DANÍ Mandant: IČ: DIČ: zastoupený dále jen "klient" a Mandatář : Vladimír Rajnyš, daňový poradce zapsaný do seznamu Komory daňových

Více

Obsah. O autorech... V Předmluva...VII Seznam použitých zkratek...xvii

Obsah. O autorech... V Předmluva...VII Seznam použitých zkratek...xvii O autorech... V Předmluva...VII Seznam použitých zkratek...xvii 1 Charakteristika obchodní korporace I. Pojmové znaky obchodní korporace... 1 1. Společenství osob... 2 2. Smluvní povaha... 2 3. Společný

Více

ZÁKON ze dne 2014, kterým se mění zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů. Čl. I

ZÁKON ze dne 2014, kterým se mění zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů. Čl. I ZÁKON ze dne 2014, kterým se mění zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl. I Zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve

Více

Stanovy občanského sdružení Star Aliance

Stanovy občanského sdružení Star Aliance Stanovy občanského sdružení Star Aliance Čl. I. Základní ustanovení 1. název občanského sdružení zní: Star Aliance (dále jen Sdružení), jež je dobrovolným, nezávislým a neziskovým sdružení osob. 2. Sdružení

Více

každé osoby uvedené v tomto seznamu,.

každé osoby uvedené v tomto seznamu,. Strana 4562 Sbírka zákonů č. 344 / 2014 Částka 137 344 VYHLÁŠKA ze dne 19. prosince 2014, kterou se mění vyhláška č. 247/2013 Sb., o žádostech podle zákona o investičních společnostech a investičních fondech

Více

Inovace výuky práva ve studijních oborech Finance a Finanční podnikání na ESF MU

Inovace výuky práva ve studijních oborech Finance a Finanční podnikání na ESF MU Inovace výuky práva ve studijních oborech Finance a Finanční podnikání na ESF MU Společnost s ručením omezeným Jednatelé, dozorčí rada, společníci e-mail: jsedova econ.muni.cz Brno 2011 1 Společnost s

Více

DNE [...] 2010 PHILIP MORRIS ČR A.S. [...]

DNE [...] 2010 PHILIP MORRIS ČR A.S. [...] DNE [...] 2010 PHILIP MORRIS ČR A.S. A [...] SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA VÝBORU PRO AUDIT OBSAH ČLÁNEK STRANA 1. PŘEDMĚT SMLOUVY... 1 2. ROZSAH OPRÁVNĚNÍ ČLENA... 2 3. DŮVĚRNOST... 3 4. ODMĚNA ČLENA

Více

Společenská smlouva o založení s.r.o.

Společenská smlouva o založení s.r.o. Společenská smlouva o založení s.r.o. Úplné znění, obsahující změny schválené valnou hromadou společnosti, konané dne... Níže uvedené smluvní strany dospěly v zájmu realizace společných hospodářských zájmů

Více

Podniková ekonomika : Život podniku. Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005

Podniková ekonomika : Život podniku. Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Podniková ekonomika : Život podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 ŽIVOT PODNIKU 1. Založení podniku 2. Růst podniku 3. Krize a sanace 4. Zánik podniku Život podniku Podstata počátku i další existence

Více

O insolvenčních správcích.txt. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

O insolvenčních správcích.txt. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ZÁKON 312/2006 Sb. ze dne 23. května 2006 o insolvenčních správcích Změna: 108/2007 Sb. Změna: 296/2007 Sb. Změna: 124/2008 Sb. Změna: 223/2009 Sb. Změna: 41/2009 Sb. Změna: 227/2009 Sb. ČÁST PRVNÍ Parlament

Více

Pozvánka na valnou hromadu

Pozvánka na valnou hromadu Pozvánka na valnou hromadu Představenstvo akciové společnosti GPD a.s., se sídlem v Děčíně V, Předmostí 1860/6, PSČ 405 02, IČO: 25031881 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad

Více

ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM. JUDr. Jiří Janeba, advokát

ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM. JUDr. Jiří Janeba, advokát ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM JUDr. Jiří Janeba, advokát Společnost s ručením omezeným Podíl společníka Ručení společníků Zápočet na vkladovou povinnost Podíl

Více

Finanční zpravodaj 1/2014

Finanční zpravodaj 1/2014 Strana 12 Finanční zpravodaj 1/2014 9 Změna Českého účetního standardu č. 001 Účty a zásady účtování na účtech oznamuje Ministerstvo financí změnu Českého účetního standardu pro účetní jednotky, které

Více