POLOLETNÍ ZPRÁVA o výsledcích hospodaření za 1. pololetí roku 2006

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POLOLETNÍ ZPRÁVA o výsledcích hospodaření za 1. pololetí roku 2006"

Transkript

1 POLOLETNÍ ZPRÁVA o výsledcích hospodaření za 1. pololetí roku 2006 Software602 a. s. Hornokrčská 15, Praha 4

2 Základní údaje o společnosti Obchodní jméno : Software602 a. s. Sídlo : Hornokrčská 15, Praha 4 PSČ : IČ : DIČ : CZ Základní kapitál : 51 mil Kč Obchodní rejstřík : MS v Praze, oddíl B, vložka 3044 Datum založení : Právní forma : akciová společnost ISIN : CZ V 1. pololetí roku 2006 nedošlo k žádné změně ve složení představenstva ani v dozorčí radě společnosti: Představenstvo ing. Richard Kaucký, předseda představenstva, r.č , Praha 4, Žluťáskova 734 ing. Jiří Vacovský, místopředseda představenstva, r.č , Praha 6 Přední Kopanina, K Lávce 75 ing. Pavel Nemrava člen představenstva, r.č , Praha 10, Jesenická 3004/6 Dozorčí rada Mgr. Pavel Čvančara, předseda dozorčí rady, r.č /2468, Praha 5, Wassermannova 922 Mgr. Vladimír Trepák, místopředseda dozorčí rady, r.č /6272, Bratislava, Ľ. Fullu 6 ing. Jiří Hanzal, člen dozorčí rady, r.č /1562, Praha 4, Leopoldova 2044

3 Popis stavu a vývojových tendencí podnikatelské činnosti a výsledků hospodaření společnosti v I. pololetí 2006 Na konci prvního čtvrtletí jsme se zúčastnili konference ISSS, abychom posílili naší pozici v oblasti sběru XML dat ve veřejné správě. Díky tomuto úsilí se podařilo realizovat na přelomu druhého a třetího kvartálu dva klíčové referenční kontrakty nasazení 602XML formulářů v bodovém hodnocení řidičů a rozpočtování prostřednictvím systému Isprofin, které mohou mít zajímavý impakt v oblasti veřejné správy. Podobně důležité reference jsme získali i na Slovensku (vyúčtování zdravotního pojištění), takže lze předpokládat promítnutí těchto referencí do dobrých výsledků druhého pololetí tohoto roku. Dalším pozitivem je, že se rozšiřuje portfolio systémových integrátorů a partnerů, kteří naše řešení implementují ve svých projektech. Ve středním a menším segmentu se nám nepodařilo uvést na trh nové produkty a obrat proto stagnoval oživení očekáváme ve čtvrtém kvartálu tohoto roku. Konsolidované výnosy skupiny činily 47,21 mil. Kč. Konsolidovaný výsledek hospodaření (zisk) za první pololetí letošního roku dosáhl výše 0,6 mil Kč. V minulém roce se v prvním pololetí projevila ve výnosech jednorázová zakázka realizovaná na Slovensku. V letošním roce se větší zakázky zejména v oblasti veřejné správy budou realizovat na základě uzavřených smluv v druhém pololetí. Řádná valná hromada společnosti Řádná valná hromada společnosti se konala 22. června 2006 a proběhla dle pořadu jednání zveřejněného dne 17. května 2006 v celostátně distribuovaném deníku Lidové noviny. Program řádné valné hromady:

4 1.Zahájení, volba orgánů valné hromady 2.Projednání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2005 a zprávy dozorčí rady 3.Schválení roční účetní závěrky za rok 2005 a návrhu představenstva na vypořádání výsledku hospodaření 4.Změna stanov společnosti 5.Závěr Rozhodnutí řádné valné hromady 1.Byly zvoleny orgány valné hromady. 2.Valná hromada projednala zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2005 a zprávu dozorčí rady 3.Valná hromada schválila řádnou účetní závěrku za rok 2005 včetně zprávy o vztazích mezi propojenými osobami dle 66a obchodního zákoníku. Dále valná hromada schválila rozdělení dosaženého zisku po zdanění ve výši 2,418 mil Kč k povinnému doplnění rezervního fondu ve výši 150 tis Kč. Zbývající částku tis Kč schválila valná hromada použít spolu se zvláštním rezervním fondem ve výši tis Kč a částí emisního ažia ve výši tis Kč na vypořádání ztráty z předchozích období v celkové výši tis Kč vzniklé v důsledku změny způsobu oceňování v účetních výkazech (v souladu s IFRS/IAS). 4.Valná hromada schválila změnu stanov nové znění čl. II Předmět podnikání 2, kde došlo k rozšíření předmětu podnikání o výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd (oblast informatiky).

5 Popis vývoje podnikatelské činnosti společnosti a jejích výsledků hospodaření ve II. pololetí roku 2006 Ve druhém pololetí je prioritou dokončit rozpracované referenční 602XML projekty ve veřejné správě a připravit půdu pro nabídku projektů komerčním subjektům v roce Produktová řada 602XML určená pro velké organizace vykazuje nejvyšší nárůsty v absolutních číslech. Z pohledu Software602 by tato produktová řada měla generovat ještě lepší výsledky v druhém pololetí díky rozpracovaným projektům s renomovanými partnery a stále se lepšící pozici ve veřejné správě v Česku a na Slovensku. Do konce roku 2006 předpokládáme náběh prodeje zjednodušené anglické verze 602XML. Produktovou řadu 602XML určenou pro projekty nasazení interaktivních elektronických formulářů pro sběr XML dat chceme do konce roku doplnit pro stejný zákaznický segment řešením pro automatizované převody libovolných elektronických dokumentů do PDF formátu (Acrobat Reader ) s možností jejich dlouhodobé archivace v nové verzi našeho produktu Print2PDF Server Edition. Produkty, které jsou určené pro střední a menší segment organizací reprezentují nový komunikační server s podporou týmové spolupráce 602LAN SUITE 5 GroupWare a alternativní kancelářský balík 602Office 2 v české verzi budou představeny na výstavě Invex 2006 v Brně s následnou lokalizací do angličtiny. GroupWare Server bude podporovat formou rozšíření na jedné straně Open Source Software projekty OpenOffice.org a Mozilla.org (Firefox a Thunderbird) v brandovaném produktu 602Office a na druhé straně zavedenou bázi uživatelů Microsoft Office. Od těchto produktů si slibujeme oživení v prodejní síti a v roce 2007 výrazné nárůsty prodeje anglických verzí díky široké zákaznické bázi. Celkové konsolidované výnosy Software602 a. s. předpokládáme zhruba na stejné úrovni minulému roku tj. okolo 120 mil. Kč. (mj. i vzhledem ke slabšímu dolaru a posunu anglické verze GroupWare na začátek roku 2007). Předpokládaný zisk v roce 2006 se bude pohybovat v rozmezí 3 až 5 mil. Kč.

6 Konsolidovaná rozvaha Aktiva Běžné období Minulé období Datum Dlouhodobá aktiva celkem Budovy, pozemky, zařízení Dlouhodobé investice 23 0 Jiné dlouhodobé finanční investice k prodeji 0 0 Goodwill Jiný nehmotný majetek Jiná dlouhodobá aktiva 0 0 Krátkodobá aktiva celkem Hotovost a peněžní ekvivalenty Zásoby Pohledávky z obchodního styku Jiná krátkodobá aktiva Aktiva celkem

7 Pasiva Běžné období Minulé období Datum Vlastní kapitál celkem Upsaný základní kapitál Fondy Nerozdělený zisk / (neuhrazená ztráta) Zisk / ztráta předchozích období Menšinový vlastní kapitál (menšinové podíly) Ostatní vlastní kapitál 0 0 Dlouhodobé závazky Dlouhodobé úvěry 0 0 Odložená daň Dlouhodobé rezervy 0 0 Ostatní dlouhodobé závazky Krátkodobé závazky Závazky z obchodního styku Krátkodobé úvěry Krátkodobá část dlouhodobých úvěrů 0 0 Splatná daň ze zisku Krátkodobé rezervy Ostatní krátkodobé závazky Vlastní kapitál a závazky celkem

8 Konsolidovaný výkaz zisku a ztráty Běžné období Minulé období Datum Provozní výnosy celkem Provozní náklady celkem a) Osobní náklady b) Suroviny, materiál, energie a související služby c) Jiné provozní náklady Provozní zisk (EBITDA) d) Odpisy Odpisy dlouhodobého hmotného majetku Odpisy nehmotných aktiv Provozní zisk (EBIT) Výnosové úroky 1 4 Nákladové úroky Jiné finanční výnosy a náklady netto Výnosy z dlouhodobých investic 0 0 Jiné výnosy a náklady netto 0 19 Zisk před zdaněním (EBT) Daň z příjmů 0 16 Zisk po zdanění (včetně menšinových podílů) Přiřaditelný většinovým podílům Přiřaditelný menšinovým podílům

9 Komentář k výkazům Pololetní výsledky hospodaření v předkládaném rozsahu - rozvaha, výkaz zisku a ztráty jsou vypracované v souladu s IFRS. Ke každému údaji jsou uvedena srovnávací období předchozího roku, přičemž u rozvahy je srovnávacím obdobím a u výkazu zisku a ztráty je srovnávacím obdobím Údaje nejsou auditované a jsou v konsolidované formě. Společnosti zahrnuté do konsolidace Název společnosti Sídlo Podíl mateřské společnosti na základním kapitálu Software602 Slovensko s.r.o Bratislava, SR 100 % Software602 Inc. Jacksonville, USA 100 % System602 a.s. Praha, ČR 55 %

10 Software602 a. s. Hornokrčská Praha 4 tel: fax: Představenstvo a. s. Ing. Richard Kaucký předseda představenstva Ing. Jiří Vacovský místopředseda představenstva

PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz

PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz Pololetní zpráva společnosti LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s., jako emitenta kótovaného cenného papíru, za 1. pololetí roku 2005 podle 119 zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu a podle vyhlášky

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA. BOHEMIA CRYSTAL GROUP, a.s. Praha dne 18. srpna 2006

POLOLETNÍ ZPRÁVA. BOHEMIA CRYSTAL GROUP, a.s. Praha dne 18. srpna 2006 POLOLETNÍ ZPRÁVA 2006 Praha dne 18. srpna 2006 1. Základní údaje Obchodní jméno : Sídlo společnosti : Praha 4-Nusle, Ctiradova 508/1, PSČ: 140 16 Právní forma : Akciová společnost zapsána v obchodním rejstříku

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko:

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006 K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: > 2 > ÚVODNÍ SLOVO 4 > ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 6 > STATUTÁRNÍ ORGÁNY 9 > FINANČNÍ SKUPINA DIMENSION 11 > ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA 14

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY O OVĚŘENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY. společnosti Jihočeské papírny, a.s., Větřní. k 31.12.

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY O OVĚŘENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY. společnosti Jihočeské papírny, a.s., Větřní. k 31.12. ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY O OVĚŘENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY společnosti Jihočeské papírny, a.s., Větřní k 31.12.2006 SPICA AUDIT s.r.o., V Tůních 11, Praha 2, IČO : 25071262,

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2015

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2015 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2015 28. května 2015 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky za první čtvrtletí roku

Více

Příloha číslo 3. Výroční zpráva za rok 2009 Družstevní záložna Kredit

Příloha číslo 3. Výroční zpráva za rok 2009 Družstevní záložna Kredit Příloha číslo 3 Výroční zpráva za rok 2009 Družstevní záložna Kredit výroční zpráva Úvod Vážené členky, vážení členové, Jak již jsme Vás dříve informovali euronovela z roku 2004 vyústila v jasné rozdělení

Více

PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za prvních devět měsíců roku 2014

PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za prvních devět měsíců roku 2014 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za prvních devět měsíců roku 2014 27. listopadu 2014 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky za prvních

Více

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE VA ŠE EN Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 ER GIE OBSAH PŘEDSTAVENÍ SKUPINY ČEZ 2 OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU 3 DOPIS PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 4 PŘEHLED VYBRANÝCH VÝSLEDKŮ SPOLEČNOSTI

Více

RENTERA akciová společnost. Výroč

RENTERA akciová společnost. Výroč RENTERA akciová společnost společnost Výroč ýroční ní zpráva 2013 0 OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO... 3 2. RENTERA, a.s.... 4 2.1 Profil společnosti... 4 2.2 Základní údaje... 4 2.3 Akcionáři, akcie, majetkové

Více

P O L O L E T N Í ZPRÁVA

P O L O L E T N Í ZPRÁVA P O L O L E T N Í ZPRÁVA K 30.6.2009 Obsah Obsah... 2 Prohlášení emitenta... 3 Základní údaje o emitentovi... 4 Historie emitenta... 4 Popis podnikání emitenta... 6 Konkurenční prostředí... 6 Obchodní

Více

MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA ZA OBDOBÍ 7-11/2014

MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA ZA OBDOBÍ 7-11/2014 MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA ZA OBDOBÍ 7-11/2014 (neauditovaná, nekonsolidovaná) TESLA KARLÍN, a.s., V Chotejně 9/1307, 102 00 Praha 10 Tel.: +420 281001202 IČ: 45273758 Fax: +420 281001203 www.teslakarlin.cz

Více

Wüstenrot hypoteční banka a. s. DODATEK ZÁKLADNÍHO PROSPEKTU

Wüstenrot hypoteční banka a. s. DODATEK ZÁKLADNÍHO PROSPEKTU Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 6.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 5 let DODATEK ZÁKLADNÍHO PROSPEKTU Tento dokument

Více

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti AGEL a.s. KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL Obsah výroční zprávy společnosti AGEL a.s. za rok 2012 1. Úvodní slovo předsedy představenstva společnosti 2. Zpráva

Více

obsah výroční zprávy Finanční část

obsah výroční zprávy Finanční část obsah výroční zprávy Profil společnosti 5 Přehled vybraných technických a ekonomických ukazatelů 9 Významné události roku 2013 11 Úvodní slovo předsedy představenstva 13 Statutární orgány a management

Více

Výroční zpráva 19 98

Výroční zpráva 19 98 Výroční zpráva 1998 O bsah Úvodní slovo ředitele společnosti........................... 2 Zpráva představenstva................................... 5 Zpráva dozorčí rady...................................

Více

2 základní ukazatele. dle IFRS

2 základní ukazatele. dle IFRS základní ukazatele dle IFRS 2014 2013 v mil. Kč v mil. Kč Vlastní kapitál 1 636 1 431 Základní kapitál 1 090 1 090 Rezervní fond 0 11 Závazky vůči klientům 15 407 15 300 Závazky z emitovaných dluhopisů

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Na počátku byla švestka! ...aby z toho nebyla povidla, někdo musel stvořit čistá a jasná pravidla. Rudolf Jelínek.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Na počátku byla švestka! ...aby z toho nebyla povidla, někdo musel stvořit čistá a jasná pravidla. Rudolf Jelínek. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Na počátku byla švestka!...aby z toho nebyla povidla, někdo musel stvořit čistá a jasná pravidla. Rudolf Jelínek. Zázrak zvaný slivovice. RUDOLF JELÍNEK a.s. I. Obsah Úvodní slovo předsedy

Více

Pololetní zpráva společnosti ZONER software, a.s.

Pololetní zpráva společnosti ZONER software, a.s. Pololetn zpráva společnosti Za hospodářský rok 2011 ( od 1. 9. 2011 do 29. 2. 2012) Zpracoval: Ing. Milan Behro, předseda představenstva V Brně dne 30. 4. 2012 OBSAH 1. Základn údaje o emitentovi...3 1.1.

Více

ČESKOMORAVSKÁ HYPOTEČNÍ BANKA a.s.

ČESKOMORAVSKÁ HYPOTEČNÍ BANKA a.s. ČESKOMORAVSKÁ HYPOTEČNÍ BANKA a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 30 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 10 let a splatností kterékoli emise vydané

Více

Česká pojišťovna, a.s. Pololetní zpráva 2009. Obsah

Česká pojišťovna, a.s. Pololetní zpráva 2009. Obsah Pololetní zpráva 2009 Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva Charakteristika společnosti Profil ČP a její pozice na českém pojistném trhu Základní informace o ČP Komentář k hospodářským výsledkům a

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA CPI HOTELS, A.S. k 30. 6. 2013. www.cpihotels.com

POLOLETNÍ ZPRÁVA CPI HOTELS, A.S. k 30. 6. 2013. www.cpihotels.com POLOLETNÍ ZPRÁVA CPI HOTELS, A.S. k 30. 6. 2013 P a g e 2 Společnost CPI Hotels, a.s. v současnosti patří k největším českým hotelovým řetězcům. Ke konci prvního pololetí roku 2013 provozovala 17 ubytovacích

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 stavební spořitelna životní pojišťovna hypoteční banka

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 stavební spořitelna životní pojišťovna hypoteční banka VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 stavební spořitelna životní pojišťovna hypoteční banka Výsledky hospodaření Jahresabschluss 2 Obsah Základní údaje o společnosti 4 Úvodní slovo předsedy představenstva 5 Orgány společnosti

Více

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY. Základní identifikační údaje společnosti

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY. Základní identifikační údaje společnosti 2014 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY I. Úvodní slovo předsedy představenstva a výkonného ředitele společnosti 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. Zhodnocení činnosti společnosti výkonným ředitelem II. III.

Více

Fio, burzovní společnost, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Fio, burzovní společnost, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 I. Obecná část II. Výrok auditora III. Účetní závěrka společnosti k 31. prosinci 2009 IV. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami V. Příloha k výroční zprávě Fio, burzovní

Více

I. Obecná část. Výrok auditora. III. Účetní závěrka společnosti k 31. prosinci 2011. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami

I. Obecná část. Výrok auditora. III. Účetní závěrka společnosti k 31. prosinci 2011. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami I. Obecná část II. Výrok auditora III. Účetní závěrka společnosti k 31. prosinci 2011 IV. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami V. Příloha k výroční zprávě - 2 - I. Obecná část - 3 - Úvod Rok 2011

Více

Výroční zpráva za rok 2006

Výroční zpráva za rok 2006 Výroční zpráva za rok 2006 Vybrané ukazatele (dle IFRS) za rok 2006 Tržby (mil. Kč) 18 059 EBITDA (mil. Kč) 1 760 Provozní zisk (mil. Kč) 1 265 Zisk před zdaněním (mil. Kč) 1 251 Zisk po zdanění (mil.

Více

Pololetní zpráva 2014 Komerční banka, a.s.

Pololetní zpráva 2014 Komerční banka, a.s. Pololetní zpráva 2014 Komerční banka, a.s. Komerční banka, a.s. Pololetní zpráva 2014 Obsah O společnosti 1 Profil Skupiny Komerční banky Přehled 1. pololetí 2014 Strategie a výsledky společnosti Správa

Více

Hospodářské výsledky skupiny Czech Coal

Hospodářské výsledky skupiny Czech Coal Hospodářské výsledky skupiny Czech Coal Podrobné finanční výsledky skupiny Czech Coal Výkazy sestavené dle mezinárodních standardů účetního výkaznictví /IFRS/ k 31. 12. 2010. I. Základní ekonomické údaje

Více

1.pololetí 2008 1.pololetí 2007 Provozní jednotka

1.pololetí 2008 1.pololetí 2007 Provozní jednotka POLOLETNÍ ZPRÁVA CPI HOTELS, A.S. K 30.6.2008 POPISNÁ ČÁST POLOLETNÍ ZPRÁVY Společnost CPI Hotels, a.s. v současné době provozuje 13 hotelů o celkové kapacitě přes 4700 lůžek, čímž se řadí k předním českým

Více

Obsah. Výroční zpráva 2013 2

Obsah. Výroční zpráva 2013 2 Obsah ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI KONGRESOVÉ CENTRUM PRAHA, A.S.... 3 NÁZEV A SÍDLO SPOLEČNOSTI... 3 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI... 3 SLOVO GENERÁLNÍHO ŘEDITELE... 4 ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ

Více