T R Á V N Í K Y, bytové družstvo Otrokovice, Příčná 1541, PSČ JEDNACÍ ŘÁD DRUŽSTVA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "T R Á V N Í K Y, bytové družstvo Otrokovice, Příčná 1541, PSČ 765 02 JEDNACÍ ŘÁD DRUŽSTVA --------------------------------------------"

Transkript

1 T R Á V N Í K Y, bytové družstvo Otrokovice, Příčná 1541, PSČ JEDNACÍ ŘÁD DRUŽSTVA Září 2007

2 - 1 - Obsah Část I. Úvodní ustanovení Čl. 1 2 Část II. Obecná ustanovení Ustavení orgánů družstva Čl. 3 Stanovení počtu členů orgánů Čl. 4 Funkční období orgánů Čl. 5 Odpovědnost členů orgánů Čl. 6 Základní pravidla jednání orgánů Čl. 7 Rozhodnutí orgánů Čl. 8 Vyřizování stížností Čl. 9 Zápisy z jednání orgánů Čl. 10 Doručování písemností Čl. 11 Evidence písemností Čl. 12 Počítání času Čl. 13 Část III. Jednání orgánů družstva Shromáždění delegátů Čl. 14 Představenstvo Čl. 15 Kontrolní komise Čl. 16 Samosprávy Čl. 17 Pomocné orgány Čl. 18 Část IV.. Závěrečná ustanovení Čl. 19

3 - 2 - Část I. Úvodní ustanovení Čl Základní ustanovení o orgánech družstva, zejména jejich druhy, složení a pravomoci jsou uvedena ve stanovách družstva. Čl Jednací řád podrobněji doplňuje jednotlivá ustanovení stanov a upravuje postup orgánů družstva při jejich jednání a rozhodování. Část II. Obecná ustanovení Čl. 3 Ustavení orgánů družstva 1. Orgány družstva jsou voleny ze členů družstva. 2. Členem orgánu družstva může být jen člen družstva starší 18 let. 3. Členem představenstva a kontrolní komise může být člen starší 18 let, který je způsobilý k právním úkonům a je bezúhonný ve smyslu živnostenského zákona. 4. Funkce člena představenstva a člena kontrolní komise jsou vzájemně neslučitelné. Čl. 4 Stanovení počtu členů volených orgánů 1. Počet členů představenstva a kontrolní komise na příslušné funkční období stanoví shromáždění delegátů. 2. Počet členů výboru samosprávy na příslušné funkční období stanoví členská schůze samosprávy. 3. Klíč k volbě delegátů na shromáždění delegátů určuje představenstvo úměrně k počtu členů družstva tak, aby minimální počet delegátů nebyl nižší než osmdesát a maximální počet nebyl vyšší než sto šedesát delegátů.

4 - 3 - Čl. 5 Funkční období orgánů družstva 1. Funkční období členů orgánů družstva je pět let a končí uplynutím funkčního období. Členové orgánů mohou být voleni opětovně. 2. Členové prvních orgánů po založení družstva mohou být voleni jen na období nejvýše tří let. 3. Členům volených orgánů, kteří odstoupí z funkce před uplynutím funkčního období končí funkce dnem, kdy jejich odstoupení projednal orgán, který je zvolil. Tento orgán projedná odstoupení na svém nejbližším zasedání, kdy se o odstoupení dověděl, nejdéle však do tří měsíců. Po uplynutí této lhůty se odstoupení pokládá za projednané. 4. Neplní-li člen orgánu řádně svoji funkci, může jej před uplynutím funkčního období odvolat orgán, který jej zvolil. Jeho funkce končí dnem odvolání. 5. Zemře-li člen orgánu nebo zanikne-li jeho členství v družstvu, zanikne jeho funkce smrtí nebo dnem zániku členství. Čl. 6 Odpovědnost členů volených orgánů 1. Členové orgánů jsou povinni vykonávat svěřené funkce svědomitě a plnit úkoly vyplývající z jejich činnosti v orgánu s největší péčí. Při výkonu své funkce se řídí platnými právními předpisy, stanovami a usneseními vyšších orgánů družstva. 2. Člen orgánu, jehož funkce skončila, je odpovědný za řádné předání funkce, zejména je povinen odevzdat listiny, písemnosti a vyúčtovat svěřený majetek družstva. O předání funkce se pořídí písemný záznam. V případě úmrtí člena orgánu požádá družstvo o vydání písemností pozůstalé členy rodiny nebo domácnosti. 3. V případě, že člen orgánu při výkonu své funkce způsobí družstvu škodu, odpovídá za náhradu této škody. Náhradu škody může jménem družstva po členu orgánu vymáhat podáním žaloby každý člen družstva pokud, náhradu škody nevymáhá představenstvo. 4. Zástupci právnických osob pokud jsou členy orgánů družstva mají stejnou odpovědnost jako by byly členy těchto orgánů osobně. Za jejich závazky z této odpovědnosti ručí právnická osoba, která je zmocnila. Čl. 7 Základní pravidla jednání orgánů družstva 1. Orgány družstva mohou jednat o záležitostech, které podle stanov družstva spadají do jejich působnosti.

5 Orgány družstva jednají kolektivně, na které se musí zvát všichni členové orgánu. 3. Orgány družstva jednají o záležitostech, které byly uvedeny ve schváleném pořadu jednání, případně o záležitostech, o jejichž projednání se orgán dodatečně usnesl. 4. Jednání orgánu spočívá v přednesení podnětu k jednání, v rozpravě a je zpravidla zakončeno rozhodnutím. Jednání je třeba vést tak, aby byl zjištěn skutečný stav věci a aby přijatá rozhodnutí byla jasná a konkrétní. 5. Orgány družstva rozhodují usnesením. Usnesení je přijato hlasuje-li pro ně potřebná většina přítomných členů orgánů. Při rovnosti hlasů není návrh přijat. 6. Pro posouzení způsobilosti orgánů k usnesení je rozhodující stav v okamžiku hlasování. 7. Jednání orgánů družstva jsou neveřejná. Předsedové jednotlivých orgánů mohou rozhodnout o přizvání dalších osob k jednotlivým projednávaným záležitostem. 8. Člen orgánu se podílí na jednání orgánu tím, že předkládá návrhy, vyjadřuje se k předneseným návrhům a hlasuje o předložených návrzích. 9. Po skončení rozpravy formuluje předsedající konečné znění návrhu usnesení. Při hlasování se hlasuje nejdříve o pozměňovacích návrzích. 10. V orgánech se hlasuje veřejně. Jednající orgán se může usnést na hlasování tajném. 11. Každý člen orgánu má pouze jeden hlas. Člen orgánu musí hlasovat osobně. Zastupování při hlasování není přípustné. To neplatí hlasuje-li na shromáždění delegátů a na členské schůzi samosprávy za člena jeho zákonný nebo pověřený zástupce. 12. Na schůzi shromáždění delegátů se hlasuje zvednutím delegačního lístku. Čl. 8 Rozhodnutí orgánů družstva 1. Rozhodnutí orgánů družstva, která se dotýkají všech členů družstva (samosprávy) se zveřejňují způsobem stanoveným předsedou družstva (předsedou výboru samosprávy). 2. Rozhodnutí orgánů družstva dotýkající se jednotlivých členů nebo jednotlivých orgánů družstva se oznamují těmto členům nebo orgánům. 3. Rozhodnutí, proti kterým je přípustné odvolání musí být vyhotovena písemně a doručena do vlastních rukou. V písemném vyhotovení musí být uvedeno kdy a kým bylo vydáno a musí obsahovat výrok odůvodnění a poučení o odvolání.

6 Proti rozhodnutí orgánů družstva má člen právo podat písemné odvolání do 15 dnů. Odvolací lhůta počíná běžet dnem následujícím po dni doručení rozhodnutí. Odvolání má odkladný účinek. Orgán družstva může o odvolání rozhodnout sám, jestliže odvolání v plném rozsahu vyhoví. 5. Člen může navrhnout soudu vyslovení neplatnosti usnesení shromáždění delegátů pokud se domnívá, že je v rozporu s právními předpisy nebo stanovami družstva. Postup v těchto případech upravuje čl. 69 stanov. Čl. 9 Vyřizování stížností, oznámení a návrhů členů 1. Orgány družstva jsou povinny věnovat náležitou pozornost stížnostem, oznámením a návrhům členů týkajících se činnosti družstva. 2. Orgány družstva jsou povinny stížnosti a podněty členů vyřizovat včas, nejpozději však do 30 dnů od obdržení stížností nebo podnětu. V případě, že doba prošetření a vyřízení stížnosti si vyžádá delší dobu, oznámí to orgán družstva stěžovateli s uvedením předpokládané doby vyřízení. 3. O výsledku projednání stížnosti nebo podnětu podá orgán družstva členu písemnou zprávu. Čl. 10 Zápisy z jednání orgánů družstva 1. O průběhu schůzí a jednání všech orgánů družstva musí být pořízen zápis, který vždy obsahuje : a) datum a místo konání schůze, b) pořad jednání schůze, c) údaje o počtu přítomných členů a zjištění, zda schůze je schopná se usnášet, d) přijatá usnesení, e) výsledky hlasování, f) nepřijaté námitky členů, kteří požádali o jejich zaprotokolování. 2. Zápisy vyhotovuje zapisovatel jmenovaný předsedou orgánu nebo předsedajícím, který jednání řídil. Zapisovatelem je obvykle člen orgánu nebo pracovník družstva. Zápisy podepisuje předseda orgánu nebo člen, který jednání řídil. 3. Zápisy se ukládají odděleně od ostatních písemností družstva. Jednotlivé listy musí být průběžně stránkovány. Čl. 11 Doručování písemností 1. Družstvo doručuje písemnosti členům poštou nebo jiným vhodným způsobem na adresu, kterou člen sdělil nebo do místa, které je družstvu známé jako bydliště.

7 Doporučeným dopisem musí být zasílány zejména tyto písemnosti : - rozhodnutí představenstva o přihlášce za člena družstva (čl. 5 odst. 2 stanov) - rozhodnutí předsedy o souhlasu k převodu části členských práv a povinností mezi členy družstva (čl. 18 odst. 3 stanov) - vyrozumění člena o schválení dohody o výměně bytu (čl. 48 odst. 1 stanov) - vyrozumění člena o udělení výstrahy před výpovědí z nájmu ( 711 odst. 2a) obč. zák.) - rozhodnutí dotýkající se práv a povinností člena (čl. 12 a 13 stanov) 3. Dopisem do vlastních rukou (s doručenkou) musí být posílány zejména tyto písemnosti : - rozhodnutí o vyloučení člena z družstva (čl. 23 odst. 1) - výpověď z nájmu družstevního bytu ( 711 obč. zák.) - výzva člena ke splacení dalšího členského vkladu (čl. 31 stanov) - rozhodnutí, proti kterému je přípustné odvolání 4. Povinnost družstva doručit písemnost doporučeným dopisem je splněna, jakmile pošta písemnost doručí nebo ji vrátí družstvu jako nedoručitelnou. Tato povinnost je splněna i tehdy, jakmile písemnost je doručena zaměstnancem nebo funkcionářem družstva a člen její převzetí potvrdí nebo odmítne převzít. 5. Povinnost družstva doručit písemnost do vlastních rukou je splněna : a) při doručování písemností funkcionářem nebo zaměstnancem družstva, jakmile člen její převzetí písemně potvrdí, b) při doručování poštou, jakmile pošta písemnost do vlastních rukou doručí. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost vrátí družstvu jako nedoručitelnou, nebo jestliže člen přijetí písemnosti odmítl, c) nebyl-li člen družstva při doručování písemnosti zastižen v místě doručení a jiné místo pro doručení písemností družstvu neoznámil, písemnost se uloží a člen se vhodným způsobem vyzve, aby si písemnost vyzvedl. Nevyzvedne-li si člen družstva písemnost do pěti dnů od jejího uložení, považuje se poslední den této lhůty za doručení, i když se člen o uložení písemnosti nedozvěděl. Písemnost se ukládá u pošty, jestliže se doručuje jejím prostřednictvím nebo v sídle družstva, jestliže se doručuje funkcionářem nebo zaměstnancem družstva. Čl. 12 Evidence písemností, příjem písemností 1. Doručování písemností je projednáno s Českou poštou, poštovní úřad Otrokovice, PSČ Veškeré písemnosti doručované poštou přejímá pověřený pracovník. Osobně doručené písemnosti mohou být převzaty přímo pracovníkem, kterému jsou určeny. Příjemce je povinen takto doručené písemnosti zaevidovat u pověřeného pracovníka. Peněžní zásilky přebírá na poště pověřený pracovník. Na peněžní zásilku se vystaví příjmový doklad a předá se do pokladny. 3. Došlé písemnosti zapisuje pověřený pracovník do deníku došlé pošty, který se vede ve vázané knize.

8 - 7 - Do deníku se zaznamenávají tyto údaje : - jednací číslo - datum doručení písemnosti - odesílatel - stručný obsah záležitosti - útvar a jméno pracovníka, kterému je písemnost přidělena k vyřízení - datum a způsob vyřízení a odeslání Do deníku se nezapisují : - tiskopisy - faktury - časopisy, brožury, knihy a propagační materiály 4. Pověřený pracovník je povinen : a) potvrdit příjem doporučovaných podání nebo podání doručených osobně podpisem nebo otiskem prezentačního razítka na poštovní soupisce, na vrácence nebo na kopii podání, b) přezkoumat, zda zásilka je podle obsahu v pořádku a opatřit došlé písemnosti prezentačním razítkem, vyznačit na písemnosti zjištěné závady (chybějící doklad, listy apod.), c) připojit obálku k písemnostem doporučeným, není-li na písemnosti datum, jde-li o stížnost nebo není-li z písemnosti zřejmý odesílatel. 5. Doručené písemnosti se rozdělí na zásilky : a) neotvírané b) otvírané 6. Neotvírají se zásilky adresované přímo předsedovi, adresované přímo na jméno pracovníka (soukromé). Obálky těchto písemností orazí pověřený pracovník prezentačním razítkem. Neotvírají se rovněž zásilky bankovních ústavů, které se předávají přímo ekonomickému náměstkovi, který zajistí jejich evidenci. 7. Faktury, bankovní výpisy a ostatní doklady hospodářské evidence se označují prezentačním razítkem a zapisují se podle předpisů o účetnictví samostatně na ekonomickém úseku. 8. Pověřený pracovník není oprávněn otevírat obálky zásilek, ze kterých je patrno, že se jedná o soukromou korespondenci. Za soukromou korespondenci se nepovažují zásilky adresované s určením do rukou pracovníka, který záležitost vyřizuje. Zjistí-li pracovník, že v zásilce, která mu byla doručena jako osobní korespondence jsou písemnosti určené družstvu, je povinen je předat k zaznamenání do deníku. Podobně musí naložit i s podáním, které mu bylo předáno osobně a je určeno družstvu. 9. Telegramy a faxy se rovněž zapisují do deníku došlé pošty. Do deníku se učiní záznam o přijetí a příslušné evidenční číslo. 10.Doručené a zaevidované písemnosti předloží pověřený pracovník předsedovi družstva (v jeho nepřítomnosti místopředsedovi), který na jednotlivých písemnostech vyznačí jméno pracovníka, případně funkcionáře, který bude záležitost vyřizovat, případně další poznámky.

9 - 8 - Vyřizování písemností 11. Každá písemnost, která družstvu dojde musí být vyřízena bez zbytečných průtahů ve lhůtě, která byla pro vyřízení stanovena. Není-li tato lhůta stanovena, je nutno písemnost vyřídit zpravidla do patnácti dnů po doručení, nevyplývá-li z povahy věci, že musí být vyřízena dříve. Nelze-li písemnost z vážných důvodů vyřídit ani do třiceti dnů, je nutné v této lhůtě odesílateli písemnosti potvrdit příjem písemnosti a oznámit mu, kdy bude věc vyřízena. 12. Pracovník, případně funkcionář, kterému byla písemnost k vyřízení předána je povinen písemnost vyřídit přesně, správně a včas. Předání písemnosti k vyřízení jinému pracovníkovi je povinen nechat vyznačit v deníku došlé pošty. 13. Každá vyřízená písemnost musí být opatřena : - datem vyřízení - jednacím číslem, pod kterým je záležitost vedena v deníku - označením věci - značkou útvaru a pracovníka, který záležitost vyřizoval - značkou pracovníka písaře, který psal čistopis vyhotovení - jménem a přesnou adresou adresáta - otiskem razítka družstva nebo vypsáním názvu družstva - podpisy oprávněných pracovníků 14. Každý dopis se vyhotovuje s jednou kopií. Více kopií se vyhotovuje v případě nutnosti informovat více pracovníků nebo úseků družstva. 15. Pracovník, který písemnost vyřizuje musí dbát o to, aby dopisy byly stručné a srozumitelné, stylisticky a gramaticky správné. 16. Písemnosti se vyhotovují na dopisních papírech s hlavičkou družstva. Podepisování písemností 17. Podpisem písemnosti se schvaluje obsah, věcná i formální správnost písemnosti. Písemnosti se podepisují nad jméno psané strojem, zásadně však pod razítko. 18. Právní úkony představenstva, pro které je předepsána písemná forma, podepisuje předseda a místopředseda nebo další člen představenstva. 19. Předseda družstva podepisuje : - písemnosti zásadního a závažného významu - hospodářské smlouvy - žaloby a návrhy na zahájení soudního řízení - jiné písemnosti, jejichž podepisování si vyhradil Po dobu nepřítomnosti předsedy podepisuje tyto písemnosti místopředseda.

10 Náměstci předsedy podepisují : - písemnosti, související s vyřizováním záležitostí, týkajících se pracovní činnosti a odpovědnosti řízených úseků - písemnosti v rámci pravomoci delegované předsedou 21. Ostatní pracovníci podepisují písemnosti pouze v rámci pravomoci delegované svým nadřízeným. 22. Každý pracovník oprávněný podepisovat písemnosti určí svého zástupce, který podepisuje po dobu jeho nepřítomnosti. Při podepisování v zastoupení musí být uvedena doložka za nebo v zastoupení. 23. V případech, kdy písemnost zpracoval a vyhotovil jiný pracovník, než který jej podepisuje, musí autor textu opatřit (kopii) vyhotovení svým podpisem (parafou). 24. O vydaných razítkách družstva se vede zvláštní evidence. Razítka je třeba pečlivě ukládat tak, aby se zabránilo jejich zneužití nebo ztrátě. Za řádnou úschovu a správné používání razítka odpovídá ten pracovník, kterému bylo razítko svěřeno. Odesílání písemností 25. Pracovník vyřizující písemnosti před odesláním překontroluje její úplnost. Vyřízenou písemnost opatří spisovou značkou, zaeviduje do útvarové evidence a opatří písemnost obálkou. 26. Jednotlivé úseky si vedou jednoduchou, operativní evidenci o vyřízených a odeslaných písemnostech. 27. Písemnosti určené k odeslání se předávají pověřenému pracovníkovi v nezalepených obálkách. Pověřený pracovník soustřeďuje veškeré písemnosti a zásilky určené k odeslání. Jeho povinností je : - přezkoumat úplnost vyhotovení a počet příloh - u písemností, která je evidována v deníku učinit záznam o vyřízení a způsobu odeslání - překontrolovat správnost adresy a na obálce vyznačit případné chybějící PSČ - vyznačit číslo písemnosti podle pořadí a učinit příslušný záznam (datum, adresát, věc, přílohy). 28. Pověřený pracovník vede o odeslané poště evidenci a provádí záznamy o odesílaných písemnostech ve vázané knize. Ve zvláštní knize vede evidenci o poštovních známkách, které na jednotlivé písemnosti vylepil. U doporučených zásilek vyplňuje podací lístky.

11 Ukládání písemností 29. Písemnosti a podklady pro vyřízení záležitostí zůstávají v oběhu až do jejich úplného vyřízení. Písemnosti ve stavu vyřizování se ukládají zpravidla do příručních registratur nebo skříní a do pořadačů a obalů podle povahy písemnosti. Za řádné uložení písemností odpovídá pracovník, kterému byly přiděleny k vyřízení. 30. Jednou ročně, zpravidla závěrem roku se vyřízené písemnosti protokolárně předávají do archivu družstva. V archivu jsou písemnosti uloženy po stanovenou dobu. Archivování a vyřazování písemností upravuje archivní a skartační řád. Členská evidence 31. Družstvo vede členskou evidenci a udržuje ji v souladu se skutečným stavem. Vydává členům doklad o členství. 32. Pro každého člena po jeho přijetí zřizuje družstvo samostatný členský spis s předepsaným předtiskem. Do spisu se ukládá veškerá korespondence, doklady týkající se členství v družstvu. Čl. 13 Počítání času Počítání času při vyřizování všech družstevních záležitostí je podrobně upraveno v čl. 112 stanov družstva. Část III Orgány družstva Čl. 14 Shromáždění delegátů 1. Nejvyšším orgánem družstva je shromáždění delegátů. 2. Shromáždění delegátů svolává představenstvo v obci sídla družstva podle potřeby, nejméně jednou ročně anebo požádá-li o to jedna třetina všech členů družstva, nebo jedna třetina delegátů nebo kontrolní komise. 3. Pozvánky na shromáždění delegátů musí být zaslány nejpozději osm dnů před konáním schůze všem delegátům. 4. Pořad jednání navrhuje představenstvo a musí být uveden na pozvánkách.

12 Členové představenstva a kontrolní komise se shromáždění delegátů účastní ze své funkce. Pokud nebyli současně zvoleni za delegáty, mají při jednání pouze hlas poradní. 6. Svolání náhradního shromáždění delegátů upravuje čl. 68 stanov. 7. Jednání shromáždění delegátů zahajuje předseda družstva nebo pověřený člen představenstva. V úvodu seznámí přítomné s návrhem pořadu jednání. Po schválení pořadu jmenuje zapisovatele a nechá zvolit komisi mandátovou, návrhovou, ověřovatele zápisu, popřípadě komisi volební. Mandátová komise 8. Mandátová komise ověřuje oprávnění přítomných k účasti na shromáždění delegátů. Podává zprávu o počtu přítomných podle prezenční listiny a o počtu oprávněných k hlasování. V závěru své zprávy se mandátová komise vyjadřuje, zda je schůze způsobilá se usnášet. 9. Komise sleduje, zda je schůze způsobilá se usnášet i v době hlasování a dbá o správnosti hlasování. Návrhová komise 10. Návrhová komise připravuje návrh usnesení podle výsledků jednání. Návrh usnesení obsahuje : a) schvalovací část, ve které schvaluje - výroční zprávu o hospodaření a činnosti za uplynulý rok - řádnou účetní závěrku za uplynulý rok - rozdělení hospodářského výsledku za uplynulý rok - zprávu kontrolní komise - ekonomickou rozvahu hospodaření na běžný rok - plánovanou výši odměn funkcionářům družstva na běžný rok b) ukládací část, ve které shromáždění ukládá úkoly představenstvu, předsedovi, kontrolní komisi a výborům samospráv 11. Rozhodnutí přijatá v průběhu jednání se stávají součástí usnesení. Volební komise 12. Volební komise předkládá návrhy pro volbu členů představenstva, kontrolní komise a delegátů na konference a sjezdy. 13. Předseda volební komise na výzvu předsedajícího schůze uvádí a zdůvodňuje jednotlivé návrhy a seznamuje přítomné s charakteristikami kandidátů. 14. Volební komise zajistí, aby v případě tajné volby byla učiněna potřebná organizační opatření k řádnému průběhu volby.

13 Volební komise doplňuje původní návrh o případné další návrhy přednesené z pléna. Postup při volbách členů představenstva a kontrolní komise 16. Volby představenstva a kontrolní komise se zařazují na pořad shromáždění delegátů v roce, v němž končí funkční období dosavadních orgánů. 17. Doplňovací volba členů představenstva nebo kontrolní komise na zbytek funkčního období se zařazuje na pořad družstva poté, kdy nastala potřeba doplnit orgán. 18. Rozhodne-li, že volby budou veřejné, může také rozhodnout o tom, že se bude hlasovat o celém návrhu najednou. 19. Pro tajné hlasování je nutno připravit předem potřebné množství kandidátních listin a umístit volební urnu na odděleném místě. 20. Každý delegát shromáždění má právo vyjádřit své stanovisko k navrženým kandidátům a doporučit změny. Při tajném hlasování mohou delegáti předložené kandidátní listiny upravovat, škrtat navrhované kandidáty a doplňovat nové kandidáty na stanovený počet. Při veřejném hlasování se o navržených změnách hlasuje napřed. 21. Volby řídí předseda volební komise. Členové volební komise sčítají hlasy odevzdané podle způsobu volby. Způsob sčítání stanoví předseda komise podle dané situace. 22. Při tajném hlasování odevzdávají delegáti hlasovací lístky do připravené zapečetěné urny. Po ukončení hlasování volební komise sečte odevzdané hlasovací lístky, srovná je s počtem vydaných lístků a s počtem přítomných podle prezenční listiny a podle zprávy mandátové komise. Vyřadí neplatné hlasovací lístky, tj. lístky na nichž jsou uvedeni kandidáti nad stanovený počet a sečte platné hlasy odevzdané pro jednotlivé navržené kandidáty. Hlasovací lístek je platný i tehdy, byly-li v něm učiněny škrty, aniž by byl připsán nový kandidát. Zvoleni jsou kandidáti, kteří obdrželi největší počet hlasů, ke zvolení je však vždy třeba nadpoloviční většiny přítomných členů orgánu oprávněných hlasovat. 23. Volební komise sepisuje o volbě zápis, v němž vyznačí všechny skutečnosti uvedené v odst. 18, tj. počty přítomných, počty vydaných hlasovacích lístků, počet platných a neplatných hlasovacích lístků a počty hlasů odevzdaných pro jednotlivé kandidáty. Zápis tvoří součást zápisu o průběhu shromáždění a podepisují jej všichni členové volební komise. Čl. 15 Představenstvo 1. Členové představenstva se bezprostředně po schůzi nejvyššího orgánu družstva, na níž byli zvoleni, sejdou k ustavující schůzi a ze svého středu zvolí předsedu, místopředsedy a rozdělí další funkce.

14 Ustavující schůzi zahajuje a řídí věkově nejstarší člen představenstva. Po svém zvolení další průběh schůze řídí zvolený předseda. 3. O průběhu schůze, o volbě předsedy a místopředsedů a o rozdělení funkcí ostatním členům představenstva se pořizuje zápis, jehož družstvem ověřený opis je jedním z podkladů pro zápis do obchodního rejstříku. 4. Nově zvolené je i představenstvo, jehož všichni dosavadní členové byli zvoleni i pro další funkční období. Ustavující schůze tohoto představenstva k volbě předsedy a místopředsedů a ke stanovení ostatních funkcí se musí sejít i v tomto případě. 5. Návrh pořadu schůzí představenstva stanoví jeho předseda v souladu s plánem práce. Členové představenstva mohou předložit návrh na doplnění pořadu schůze. 6. Pořad schůze má dodržovat tento sled : a) schválení návrhu pořadu schůze, b) schválení zápisu z předcházející schůze, c) kontrola plnění úkolů a usnesení představenstva, d) projednávání záležitostí zařazených na pořad schůze. 7. Schůzi představenstva svolává a řídí předseda (místopředseda), popřípadě pověřený člen představenstva. 8. Jednotlivé záležitosti předložené k projednání uvádí a odůvodňuje zpravidla ten, kdo je předkládá. Současně předkládá návrh usnesení. 9. Rozpravu k návrhům řídí předsedající. Předsedající rozpravu ukončí, jestliže by její pokračování bylo neúčelné. Je-li třeba na základě rozpravy změnit návrh usnesení, shrne předsedající výsledky rozpravy a formuluje nový návrh. Po skončení rozpravy dává předsedající o návrhu hlasovat. 10. Představenstvo projednává záležitosti převážně podle písemných dokladů. 11. Rozsah písemných dokladů je určován povahou předkládaných zpráv a návrhů. 12. Návrh usnesení obsahuje znění úkolu, jméno člena představenstva (nebo pracovníka) odpovědného za splnění úkolu a lhůtu ke splnění úkolu. 13. Písemné zprávy podepisuje ten, kdo je předkládá, popřípadě ten, kdo je zpracoval. 14. Písemné podklady pro jednání představenstva se členům popřípadě dalším účastníkům jednání předkládají tak, aby se s nimi mohli včas seznámit.

15 Předseda představenstva (družstva) 15. Předseda organizuje a řídí činnost představenstva. Připravuje návrhy pořadu jednání jednotlivých schůzí představenstva a organizuje práce spojené s přípravou jednání. Rozhoduje o přizvání dalších účastníků jednání a o tom, které otázky a zprávy mají být předkládány písemně nebo ústně. 16. Předseda řídí jednání schůzí představenstva podle zásad stanovených stanovami a tímto jednacím řádem. 17. Předseda jedná jménem představenstva navenek a spolu s dalším členem představenstva podepisuje za družstvo právní úkony, pro které je předepsána písemná forma. 18. Předsedu v době jeho zaneprázdnění nebo nepřítomnosti zastupuje místopředseda představenstva v plném rozsahu jeho pravomoci. Čl. 16 Kontrolní komise 1. Členové kontrolní komise se bezprostředně po shromáždění delegátů na níž byli zvoleni sejdou k ustavující schůzi a ze svého středu zvolí předsedu, místopředsedu a rozdělí další funkce. 2. Ustavující schůzi zahajuje a řídí věkově nejstarší člen kontrolní komise. Po svém zvolení další průběh schůze řídí zvolený předseda. 3. Nově zvolená je i kontrolní komise, jejíž všichni členové byli zvoleni i pro další funkční období. Ustavující schůze této kontrolní komise k volbě předsedy a místopředsedy a ke stanovení ostatních funkcí se musí sejít i v tomto případě. 4. O průběhu schůze, o volbě předsedy a místopředsedy a o rozdělení funkcí ostatním členům kontrolní komise se pořizuje zápis. 5. Návrh pořadu schůzí kontrolní komise stanoví její předseda. Členové kontrolní komise mohou předložit návrh na doplnění pořadu schůze. 6. Pořad schůze má dodržovat tento sled : a) schválení návrhu pořadu schůze, b) schválení zápisu z předcházející schůze, c) kontrola plnění úkolů a usnesení kontrolní komise, d) projednávání záležitostí zařazených na pořad schůze. 7. Schůzi kontrolní komise svolává a řídí předseda (místopředseda), případně pověřený člen kontrolní komise.

16 Podklady pro jednání schůzí kontrolní komise, zejména zprávy o vykonaných prověrkách, kontrolách a revizích, jakož i návrhy na opatření, připravují a kontrolní komisi předkládají ve stanovených lhůtách pověření členové komise, kteří také informují komisi o průběhu prověrek a kontrol. 9. Předkládané zprávy o prověrkách, kontrolách a revizích obsahují zejména : a) program prověrky, b) souhrnná zjištění o nedostatcích a jejich příčinách s uvedením za ně odpovědných osob, c) návrh opatření k odstranění zjištěných nedostatků. 10. O návrhu opatření k odstranění zjištěných nedostatků rozhoduje kontrolní komise usnesením. 11. Nepřijme-li představenstvo návrh kontrolní komise na opatření k odstranění zjištěných nedostatků nebo neplní-li představenstvo přijatá opatření, je kontrolní komise oprávněna požádat představenstvo o svolání nejvyššího orgánu družstva. O těchto skutečnostech je kontrolní komise povinna podat zprávu krajskému (městskému) výboru Českého svazu bytových družstev. 12. Předseda kontrolní komise jedná za kontrolní komisi a podepisuje její usnesení. 13. Předsedu v době jeho zaneprázdnění nebo nepřítomnosti zastupuje místopředseda kontrolní komise v plném rozsahu jeho pravomoci. Čl. 17 Samosprávy Ustavení samosprávy 1. O zřízení samosprávy a o okruhu její působnosti rozhoduje představenstvo. 2. Činnost samosprávy řídí představenstvo. 3. Ustavující členskou schůzi samosprávy svolává představenstvo. Musí na ni pozvat všechny členy, kteří jsou do samosprávy zařazeni. Pozvánky na ustavující členskou schůzi samosprávy se zasílají nejméně osm dní před konáním schůze. Písemnou pozvánku členům-uživatelům bytů (místností nesloužících k bydlení) může nahradit písemné oznámení na oznamovacích tabulích v okruhu působnosti samosprávy. 4. Na pozvánce musí být uveden pořad ustavující schůze, který zahrnuje zejména : a) projednání rozsahu činnosti samosprávy a její úkoly, b) volbu výboru samosprávy, popřípadě volbu delegátů na shromáždění delegátů družstva, c) datum a místo konání schůze a výslovné upozornění, že se ustavující členská schůze samosprávy může konat o půl hodiny později za každého počtu účastníků, jestliže se ve stanovenou hodinu nesejde nadpoloviční většina členů zařazených do samosprávy. 5. Ustavující členskou schůzi samosprávy řídí pověřený člen představenstva.

17 Členská schůze samosprávy 6. Na členské schůzi samosprávy se scházejí členové družstva, zařazení do příslušné samosprávy. 7. Členská schůze samosprávy se může usnášet jen o záležitostech spadajících do okruhu působnosti samosprávy. 8. Členskou schůzi samosprávy svolává její výbor podle potřeby, nejméně však jednou do roka. Členskou schůzi samosprávy řídí předseda nebo pověřený člen výboru samosprávy, v případě, že členskou schůzi samosprávy svolalo představenstvo, řídí ji pověřený člen představenstva. 9. Stejnopis zápisu z členské schůze samosprávy předává výbor samosprávy družstvu do osmi dnů. 10. Členská schůze samosprávy je způsobilá se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina členů samosprávy. 11. Členská schůze samosprávy, na níž mají být voleni delegáti na shromáždění delegátů, musí se konat tak, aby výbor samosprávy mohl jména a adresy zvolených delegátů oznámit představenstvu alespoň patnáct dní před konáním shromáždění delegátů. 12. Pozvánky na členskou schůzi musí kromě data, místa a pořadu jednání obsahovat i upozornění, že se členská schůze samosprávy může konat o čtvrt hodiny později za každého počtu účastníků, jestliže se ve stanovenou hodinu nesejde nadpoloviční většina členů zařazených do samosprávy. V tomto případě se k platnosti usnesení vyžaduje souhlas dvou třetin přítomných členů. Výbor samosprávy 13. Členy výboru samosprávy volí členská schůze samosprávy na dobu pěti let ze členů družstva, zařazených do příslušné samosprávy. 14. Pokud člen výboru samosprávy odchází mimo okruh působnosti samosprávy, je povinen požádat výbor samosprávy o zproštění z funkce člena výboru. 15. Bezprostředně po svém zvolení si výbor samosprávy na své ustavující schůzi zvolí ze svého středu předsedu, místopředsedu a rozdělí další funkce. 16. Pro svolávání a jednání schůzí výboru samosprávy platí obdobně ustanovení čl. 15 odst tohoto jednacího řádu. 17. Stejnopisy zápisů ze schůzí výboru samosprávy předává výbor samosprávy družstvu do osmi dnů. 18. Schůze výboru samosprávy svolává jeho předseda podle potřeby, nejméně však jednou za tři měsíce.

18 Předseda výboru samosprávy organizuje a řídí činnost výboru samosprávy a zabezpečuje pravidelný styk mezi představenstvem, družstvem a výborem samosprávy. Účastní se na pozvání schůzí představenstva. 20. V případě zaneprázdnění nebo nepřítomnosti předsedy výboru samosprávy jej zastupuje místopředseda nebo jiný určený člen výboru samosprávy. Čl. 18 Pomocné orgány 1. K lepšímu zajištění své činnosti vytvářejí orgány družstva své pomocné orgány, které však nemají rozhodovací pravomoc a nemohou nahrazovat orgán, který je ustavil. 2. Působnost pomocných orgánů určuje orgán, který je zřídil. Členem pomocného orgánu může být i nečlen družstva. 3. Pro jednání pomocných orgánů platí přiměřeně ustanovení tohoto jednacího řádu. 4. Představenstvo v případě potřeby může pověřit vedením samosprávy správce. Postavení a povinnosti správce upravuje čl. 88a) stanov družstva. Při své činnosti se správce řídí přiměřeně tímto jednacím řádem. Část IV Čl. 19 Závěrečná ustanovení 1. Dosavadní jednací řád družstva ze dne se zrušuje. 2. Tento jednací řád byl schválen představenstvem družstva dne a nabývá účinnosti dnem

Hlasovací a jednací řád

Hlasovací a jednací řád Hlasovací a jednací řád I Základní ustanovení článek 1 Jednací a volební řád Společenství vlastníků jednotek Puškinova č.o/č.p 523/45, 524/47 a 525/49 Vyškov ( dále jen SVJ) upravuje postup orgánů družstva

Více

Jednací řád Stavebního bytového družstva Ústí nad Orlicí

Jednací řád Stavebního bytového družstva Ústí nad Orlicí Jednací řád Stavebního bytového družstva Ústí nad Orlicí Část první Ustanovení o orgánech družstva Čl. l (1) Základní ustanovení o orgánech družstva, zejména jejich složení, úkoly a pravomoci upravují

Více

HLASOVACÍ A JEDNACÍ ŘÁD

HLASOVACÍ A JEDNACÍ ŘÁD SVJ, Otrokovice HLASOVACÍ A JEDNACÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. I Hlasovací a jednací řád Společenství vlastníků jednotek, Otrokovice (dále jen SVJ) upravuje postup orgánů SVJ při jejich volení,

Více

Rozvoj, stavební bytové družstvo, se sídlem Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ

Rozvoj, stavební bytové družstvo, se sídlem Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ Rozvoj, stavební bytové družstvo, se sídlem Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05 Jednací řád I. Úvodní ustanovení Čl. 1 Jednací řád družstva upravuje postup orgánů družstva při jejich jednání a rozhodování.

Více

Jednací řád. Vydání 2013 I. Úvodní ustanovení Čl. 1. Čl. 2

Jednací řád. Vydání 2013 I. Úvodní ustanovení Čl. 1. Čl. 2 Jednací řád Vydání 2013 I. Úvodní ustanovení Čl. 1 Tento jednací řád družstva upravuje v souladu s čl. 59 odst. 4) platných Stanov (dále jen Stanovy) postup orgánů družstva při jejich jednáních a rozhodování.

Více

JEDNACÍ ŘÁD. I. Úvodní ustanovení. čl. 1

JEDNACÍ ŘÁD. I. Úvodní ustanovení. čl. 1 JEDNACÍ ŘÁD I. Úvodní ustanovení čl. 1 1) Nejvyšší orgán stavebního bytového družstva VESELSKO, se sídlem Hutník 1497, 698 01 Veselí nad Moravou (dále jen SBD nebo družstvo ) na svém jednání konaném dne.

Více

JEDNACÍ ŘÁD. I. Úvodní ustanovení. čl. 1. čl. 2. II. Ustavení orgánů družstva. čl. 3

JEDNACÍ ŘÁD. I. Úvodní ustanovení. čl. 1. čl. 2. II. Ustavení orgánů družstva. čl. 3 JEDNACÍ ŘÁD I. Úvodní ustanovení čl. 1 1) Nejvyšší orgán Stavebního bytového družstva Třinec (dále jen družstvo ) na svém jednání konaném dne 24.06.2015 ve smyslu čl. 66 odst. 2) písm. b) stanov družstva

Více

SVORNOST, stavební bytové družstvo Ztracená ul. 2647, Kroměříž, PSČ 767 01

SVORNOST, stavební bytové družstvo Ztracená ul. 2647, Kroměříž, PSČ 767 01 SVORNOST, stavební bytové družstvo Ztracená ul. 2647, Kroměříž, PSČ 767 01 J E D N A C Í Ř Á D Orgány družstva jsou povinny řídit se při své činnosti zásadou družstevní demokracie, dodržovat platné právní

Více

Jednací řád. I. Úvodní ustanovení. Čl. 1

Jednací řád. I. Úvodní ustanovení. Čl. 1 Jednací řád I. Úvodní ustanovení Čl. 1 Jednací řád družstva upravuje postup orgánů družstva při jejich jednání a rozhodování. Jeho ustanovení jsou závazná pro všechny orgány družstva. Čl. 2 1. Základní

Více

JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD. I. Úvodní ustanovení. čl. 1

JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD. I. Úvodní ustanovení. čl. 1 JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD I. Úvodní ustanovení čl. 1 1) Nejvyšší orgán Stavebního bytového družstva Tábor (dále jen družstvo ) na svém jednání konaném dne 10.6.2015 ve smyslu čl. 64 odst. 2, písm. b) stanov

Více

Jednací řád Společenství vlastníků pro dům Ohradní , Praha 4

Jednací řád Společenství vlastníků pro dům Ohradní , Praha 4 1 Jednací řád Společenství vlastníků pro dům Ohradní 1358-1360, Praha 4 Článek č. 1 Obecná ustanovení Shromáždění Společenství vlastníků pro dům Ohradní 1358-1360, Praha 4 podle stanov přijímá tento jednací

Více

JEDNACÍ ŘÁD. I. Úvodní ustanovení

JEDNACÍ ŘÁD. I. Úvodní ustanovení JEDNACÍ ŘÁD I. Úvodní ustanovení čl. 1 1) Nejvyšší orgán Stavebního bytového družstva Cheb (dále jen SBD nebo družstvo ) na svém jednání konaném dne 23.4.2015 ve smyslu čl. 63 odst. 2) písm. b) stanov

Více

Volební a jednací řád. Stavebního bytového družstva "Mír" Teplice

Volební a jednací řád. Stavebního bytového družstva Mír Teplice Volební a jednací řád Stavebního bytového družstva "Mír" Teplice Čl. 1 Základní ustanovení... 3 Čl. 2 Působnost orgánů a členství v nich... 3 Čl. 3 Řízení orgánů... 3 Čl. 4 Rozhodování orgánů... 3 Čl.

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA zapsané ve veřejném rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Dr. XXII, vložka 392.

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA zapsané ve veřejném rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Dr. XXII, vložka 392. STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA zapsané ve veřejném rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Dr. XXII, vložka 392. IČ: 00 40 84 41 schválený shromážděním delegátů SBD Poruba dne 29. května 2014...

Více

JEDNACÍ ŘÁD. ZÍTŘEK, stavební bytové družstvo Janáčkova 1497, Moravské Budějovice, 676 02

JEDNACÍ ŘÁD. ZÍTŘEK, stavební bytové družstvo Janáčkova 1497, Moravské Budějovice, 676 02 JEDNACÍ ŘÁD ZÍTŘEK, stavební bytové družstvo Janáčkova 1497, Moravské Budějovice, 676 02 2008 Orgány družstva jsou povinny řídit se při své činnosti obecně závaznými právními předpisy a stanovami družstva.

Více

VOLEBNÍ ŘÁD. Část I. Volby představenstva a kontrolní komise. Čl. 1 Základní ustanovení

VOLEBNÍ ŘÁD. Část I. Volby představenstva a kontrolní komise. Čl. 1 Základní ustanovení Shromáždění delegátů stavebního bytového družstva VESELSKO, sídlem Hutník 1497, 698 01 Veselí nad Moravou (družstvo dále jen SBD nebo družstvo, shromáždění delegátů dále jen SD ) na svém jednání konaném

Více

Stavební bytové družstvo občanů Průkopník

Stavební bytové družstvo občanů Průkopník Stavební bytové družstvo občanů Průkopník Výtisk č.: Počet listů: Přílohy: J e d n a c í ř á d SBDO Průkopník Varnsdorf 2 Jednací řád byl v souladu s ustanovením čl. 63, odstavce 2, písm. a) stanov schválen

Více

JEDNACÍ ŘÁD Stavebního bytového družstva POKROK. I. Společná ustanovení

JEDNACÍ ŘÁD Stavebního bytového družstva POKROK. I. Společná ustanovení JEDNACÍ ŘÁD Stavebního bytového družstva POKROK I. Společná ustanovení Čl. 1 Vymezení obsahu jednacího řádu Tento jednací řád upravuje postup orgánů družstva (shromáždění delegátů, představenstva, kontrolní

Více

Návrh VOLEBNÍ ŘÁD. Část I. Volby představenstva a kontrolní komise. Čl. 1 Základní ustanovení

Návrh VOLEBNÍ ŘÁD. Část I. Volby představenstva a kontrolní komise. Čl. 1 Základní ustanovení Návrh VOLEBNÍ ŘÁD Shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Třinec (dále jen družstvo ) na svém jednání konaném dne 24.06.2015 ve smyslu čl. 66 odst. 2) písm. b) stanov družstva schválilo tento

Více

JEDNACÍ ŘÁD. Stavební bytové družstvo STAVBAŘ, Krnovská 2034/2, 746 01 Opava

JEDNACÍ ŘÁD. Stavební bytové družstvo STAVBAŘ, Krnovská 2034/2, 746 01 Opava Stavební bytové družstvo STAVBAŘ, Krnovská 2034/2, 746 01 Opava JEDNACÍ ŘÁD Čl. 1 Úvodní ustanovení. 1. Činnost družstva je založena na vlastnictví, správě a provozu bytových domů, bytů a nebytových prostor,

Více

VOLEBNÍ ŘÁD Stavebního bytového družstva Šumperk

VOLEBNÍ ŘÁD Stavebního bytového družstva Šumperk VOLEBNÍ ŘÁD Stavebního bytového družstva Šumperk Shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Šumperk (dále jen družstvo ) na svém jednání konaném dne 21.4.2016 ve smyslu čl. 66 odst. 2) písm. b)

Více

ČÁST PRVNÍ ČÁST DRUHÁ

ČÁST PRVNÍ ČÁST DRUHÁ JEDNACÍ ŘÁD Gymnazijní společnosti z.s. ČÁST PRVNÍ Všeobecná ustanovení Základní ustanovení 1. Jednací řád rozvádí některá ustanovení Statutu Gymnazijní společnosti z.s. (dále jen GS) a podrobně upravuje

Více

Jednací řád shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Vsetín

Jednací řád shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Vsetín Stavební bytové družstvo Vsetín, Štěpánská 967, 755 01 Vsetín TEL: 571 499 511, FAX: 571 418 180, e-mail:info@sbdvsetin.cz, www.sbdvsetin.cz Jednací řád shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva

Více

SVAZ DŮCHODCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s. JEDNACÍ ŘÁD I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

SVAZ DŮCHODCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s. JEDNACÍ ŘÁD I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ SVAZ DŮCHODCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s. JEDNACÍ ŘÁD I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Jednací řád stanoví pravidla jednání orgánů a organizací Svazu důchodců České republiky, o.s. (SDČR) v souladu se stanovami schválenými

Více

Bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností Klatovy JEDNACÍ ŘÁD BEZPEČNOSTNÍ RADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ KLATOVY

Bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností Klatovy JEDNACÍ ŘÁD BEZPEČNOSTNÍ RADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ KLATOVY Bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností Klatovy JEDNACÍ ŘÁD BEZPEČNOSTNÍ RADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ KLATOVY Klatovy 2011 1 Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Bezpečnostní rada obce s rozšířenou

Více

Jednací řád Okresní hospodářské komory Šumperk. Část první Základní ustanovení

Jednací řád Okresní hospodářské komory Šumperk. Část první Základní ustanovení Jednací řád Okresní hospodářské komory Šumperk Část první Základní ustanovení 1 1. Okresní hospodářská komora Šumperk (dále jen Komora) je jedním ze základních strukturálních a organizačních článků Hospodářské

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. č.j. MSMT-45997/2013-1 V Praze dne 12.12. 2013

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. č.j. MSMT-45997/2013-1 V Praze dne 12.12. 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Směrnice náměstka ministra pro vzdělávání ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se schvaluje statut a jednací řád Akreditační komise pro vyšší

Více

J e d n a c í a v o l e b n í ř á d

J e d n a c í a v o l e b n í ř á d NOVÝ DOMOV, stavební bytové družstvo, Okružní 875/19a, 638 00 Brno J e d n a c í a v o l e b n í ř á d NOVÉHO DOMOVA, stavebního bytového družstva přijatý 15. 12. 2014 účinný dnem 15. 12. 2014 Část I Článek

Více

MĚSTO POLNÁ. Článek 1. Úvodní ustanovení

MĚSTO POLNÁ. Článek 1. Úvodní ustanovení MĚSTO POLNÁ Statut a jednací řád výborů Zastupitelstva města Polná Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1. Statut výborů Zastupitelstva města Polná (dále jen "výborů") stanovuje působnost výborů a zásady členství

Více

Lidové bytové družstvo v Plzni V O L E B N Í Ř Á D

Lidové bytové družstvo v Plzni V O L E B N Í Ř Á D Lidové bytové družstvo v Plzni V O L E B N Í Ř Á D I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Tento volební řád je vnitřním předpisem Lidového bytového družstva v Plzni, IČO: 00055891, se sídlem Plzeň, Prokopova 13/15,

Více

Jednací řád Sněmu a Schůze delegátů

Jednací řád Sněmu a Schůze delegátů Jednací řád Sněmu a Schůze delegátů 1 Svolávání Sněmu 1. Sněm svolává Předseda nebo Místopředseda oznámením zveřejněným na internetových stránkách Unie a rozeslaném Delegátům a Komisařům na e-maily zřízené

Více

Volební řád pro volby delegátů na Shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Krušnohor

Volební řád pro volby delegátů na Shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Krušnohor Volební řád pro volby delegátů na Shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Krušnohor Datum platnosti: Datum účinnosti: Změna: 14.6.2007 14.6.2007 0 Dne: 14.6.2007 Dne: 14.6.2007 1 / 6 Výklad pojmů

Více

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení Statut Okresní hospodářské komory Olomouc Část první Základní ustanovení čl. 1 1. Okresní hospodářská komora Olomouc (dále jen Komora) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. v platném znění o Hospodářské

Více

Článek 4 Práva a povinnosti členů

Článek 4 Práva a povinnosti členů Stanovy spolku Asociace investičních fondů, z.s. ( Spolek ) Článek 1 Název a sídlo spolku a doba jeho trvání 1. Název Spolku je: Asociace investičních fondů, z.s. 2. Sídlo Spolku je v obci: Praha 3. Spolek

Více

J E D N A C Í Ř Á D Š K O L S K É R A D Y. Č.j.: ZŠ 95/2015

J E D N A C Í Ř Á D Š K O L S K É R A D Y. Č.j.: ZŠ 95/2015 J E D N A C Í Ř Á D Š K O L S K É R A D Y Č.j.: ZŠ 95/2015 Brno, 19. 2. 2015 Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Jednací řád školské Rady Základní školy, Brno, Botanická 70, 602 00 Brno upravuje přípravu, obsah

Více

Jednací řád Členské schůze ČADG

Jednací řád Členské schůze ČADG Jednací řád Členské schůze ČADG Obsah Článek 1: Úvodní ustanovení Článek 2: Příprava zasedání ČS Článek 3: Jednání ČS Článek 4: Hlasování ČS Článek 5: Volby orgánů spolku Článek 6: Zápis ČS Článek 7: Závěrečné

Více

JEDNACÍ ŘÁD VALNÉ HROMADY

JEDNACÍ ŘÁD VALNÉ HROMADY Výzkumný ústav pro hnědé uhlí akciová společnost M o s t JEDNACÍ ŘÁD VALNÉ HROMADY Výzkumný ústav pro hnědé uhlí akciová společnost M o s t předkládáno valné hromadě dne 18. května 2015 Část A - Úvod Jednací

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD SPOLKU SKUTEK Tento organizační řád upravuje zásady a pravidla činnosti orgánů spolku a rozvíjí stanovy.

ORGANIZAČNÍ ŘÁD SPOLKU SKUTEK Tento organizační řád upravuje zásady a pravidla činnosti orgánů spolku a rozvíjí stanovy. ORGANIZAČNÍ ŘÁD SPOLKU SKUTEK Tento organizační řád upravuje zásady a pravidla činnosti orgánů spolku a rozvíjí stanovy. I. Členství 1. Členem / členkou spolku se stává každá osoba, která podá řádně vyplněnou

Více

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD ODBOROVÉHO SVAZU STÁTNÍCH ORGÁNŮ A ORGANIZACÍ

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD ODBOROVÉHO SVAZU STÁTNÍCH ORGÁNŮ A ORGANIZACÍ SPISOVÝ SKRTČNÍ ŘÁD ODBOROVÉHO SVZU STÁTNÍCH ORGÁNŮ ORGNIZCÍ Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1. Tento spisový a skartační řád se vztahuje na základní (místní) organizace a (podnikové) koordinační výbory Odborového

Více

Volební a jednací řád Akademického senátu Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích ze dne 19. března 2009

Volební a jednací řád Akademického senátu Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích ze dne 19. března 2009 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 19. března 2009

Více

Stanovy Sdružení nájemníků ČR

Stanovy Sdružení nájemníků ČR Stanovy Sdružení nájemníků ČR Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Sdružení nájemníků České republiky (dále jen SON ) je dobrovolné sdružení občanů České republiky, založené podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Sdružení JM-Net

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Sdružení JM-Net ORGANIZAČNÍ ŘÁD Sdružení JM-Net Valná hromada občanského sdružení dne 10.2.2005 schválila Organizační řád sdružení, ten byl novelizován na náhradní Valné hromadě konané 7.7.2008 a náhradní Valné hromadě

Více

JEDNACÍ ŘÁD VALNÉ HROMADY. Společnost pro projektové řízení, o. s.

JEDNACÍ ŘÁD VALNÉ HROMADY. Společnost pro projektové řízení, o. s. JEDNACÍ ŘÁD VALNÉ HROMADY Společnost pro projektové řízení, o. s. PRAHA 2011 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Základní údaje o společnosti 1. Název: Společnost pro projektové řízení, o. s. (dále jen

Více

1. Jednací řád orgánů ČSH

1. Jednací řád orgánů ČSH ORGANIZAČNÍ A JEDNACÍ ŘÁD Českého svazu hemofiliků Organizační a jednací řád (dále jen řád) Českého svazu hemofiliků (dále jen ČSH) je v souladu s platnými stanovami (článek VI.) statutární normou. Jeho

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O B R N O

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O B R N O Aktualizované úplné znění S T A T U T Á R N Í M Ě S T O B R N O Zastupitelstvo města Brna S T A T U T V Ý B O R Ů Z A S T U P I T E L S T V A M Ě S T A B R N A Brno prosinec 2014 Obsah: článek strana 1

Více

J E D N A C Í Ř Á D Rady hospodářské a sociální dohody Jihomoravského kraje

J E D N A C Í Ř Á D Rady hospodářské a sociální dohody Jihomoravského kraje Příloha č. 2/OK-090306 J E D N A C Í Ř Á D Rady hospodářské a sociální dohody Jihomoravského kraje Článek 1 Účel Jednací řád, v návaznosti na Statut Rady hospodářské a sociální dohody Jihomoravského kraje

Více

Obec Osečná VOLEBNÍ ŘÁD PRO VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY

Obec Osečná VOLEBNÍ ŘÁD PRO VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY Obec Osečná VOLEBNÍ ŘÁD PRO VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY 1 Úvod OBSAH : Čl. 1 Rozsah působnosti Čl. 2 Složení a činnost školské rady Čl. 3 Členství ve školské radě Čl. 4 Nominace kandidátů školské rady Čl. 5

Více

ŘÁD. j a b l o n k a. c z o b č a n s k é s d r u ž e n í. s í d l o s d r u ž e n í J a b l o n e c k á 7 1 3, 1 9 0 0 0 P r a h a 9

ŘÁD. j a b l o n k a. c z o b č a n s k é s d r u ž e n í. s í d l o s d r u ž e n í J a b l o n e c k á 7 1 3, 1 9 0 0 0 P r a h a 9 j a b l o n k a. c z o b č a n s k é s d r u ž e n í ORGANIZAČNÍ ŘÁD s í d l o s d r u ž e n í J a b l o n e c k á 7 1 3, 1 9 0 0 0 P r a h a 9 P r a h a 2 0 0 3 1 1 OBSAH 1 OBSAH... 2 2 ÚVOD...3 2.1 VZNIK

Více

J E D N A C Í Ř Á D Š K O L S K É R A D Y

J E D N A C Í Ř Á D Š K O L S K É R A D Y J E D N A C Í Ř Á D Š K O L S K É R A D Y Brno, 12. 1. 2012 Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Jednací řád školské Rady Základní školy, Brno, Botanická 70, 602 00 Brno upravuje přípravu, obsah jednání, způsob

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624. I. Název a sídlo sdružení. II. Právní postavení sdružení. III. Cíle činnosti sdružení

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624. I. Název a sídlo sdružení. II. Právní postavení sdružení. III. Cíle činnosti sdružení STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624 I. Název a sídlo sdružení 1. Název občanského sdružení zní: Občanské sdružení Umlaufoviny 2. Sídlem sdružení je: Kuršova 9, Brno, PSČ: 635 00 II. Právní

Více

VOLEBNÍ ŘÁD Podkrušnohorského bytového družstva pro volbu do orgánů družstva

VOLEBNÍ ŘÁD Podkrušnohorského bytového družstva pro volbu do orgánů družstva VOLEBNÍ ŘÁD Podkrušnohorského bytového družstva pro volbu do orgánů družstva Základní ustanovení čl. 1 1) Do orgánů družstva mohou být voleni jen členové starší 18-ti let, s plnou způsobilostí k právním

Více

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL ZUŠ ZRUČ NAD SÁZAVOU. (1) Název spolku zní: Spolek rodičů a přátel ZUŠ Zruč nad Sázavou (dále jen spolek ).

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL ZUŠ ZRUČ NAD SÁZAVOU. (1) Název spolku zní: Spolek rodičů a přátel ZUŠ Zruč nad Sázavou (dále jen spolek ). STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL ZUŠ ZRUČ NAD SÁZAVOU Článek 1 Název a sídlo spolku (1) Název spolku zní: Spolek rodičů a přátel ZUŠ Zruč nad Sázavou (dále jen spolek ). (2) Sídlo spolku se nachází na adrese:

Více

VOLEBNÍ Ř ÁD pro volby orgánů Spolku ledního hokeje Jindřichův Hradec

VOLEBNÍ Ř ÁD pro volby orgánů Spolku ledního hokeje Jindřichův Hradec VOLEBNÍ Ř ÁD pro volby orgánů Spolku ledního hokeje Jindřichův Hradec na funkční období od roku 2015 (dále jen spolek či SLH JH ) (zpracovaný v souladu se stanovami SLH JH schválenými zakládající schůzí

Více

Stanovy Spolku rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z. s.

Stanovy Spolku rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z. s. Stanovy Spolku rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z. s. Čl. I Název a sídlo 1. Název spolku: Spolek rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z.s., (dále jen Spolek ) 2. Sídlo Spolku: nám. 25.března 100, Praha

Více

STANOVY. Čl. I Úvodní ustanovení. Čl. II Právní postavení sdružení

STANOVY. Čl. I Úvodní ustanovení. Čl. II Právní postavení sdružení STANOVY 1. Název a IČO občanského sdružení Amalthea o.s., 266 472 14 2. Sídlo občanského sdružení Husova 199, 530 03 Pardubice. Čl. I Úvodní ustanovení Čl. II Právní postavení sdružení 1. Amalthea o.s.

Více

S T A T U T. Okresní hospodářské komory Karviná

S T A T U T. Okresní hospodářské komory Karviná S T A T U T Okresní hospodářské komory Karviná Část první Čl. 1 Základní ustanovení (1) Okresní komora (dále jen komora ) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. o Hospodářské komoře ČR a Agrární

Více

Zastupitelstva města Stříbra

Zastupitelstva města Stříbra J e d n a c í ř á d Zastupitelstva města Stříbra Zastupitelstvo města Stříbra vydává v souladu s ustanovením 96 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších právních úprav, tento jednací řád.

Více

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně Akademický senát Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně schválil podle

Více

Obec Habřina. Jednací řád zastupitelstva obce Habřina

Obec Habřina. Jednací řád zastupitelstva obce Habřina Obec Habřina Jednací řád zastupitelstva obce Habřina Zastupitelstvo obce Habřina se usneslo podle ust. 96 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon

Více

č. 4/2004 jíž se vydává 1. Organizace spisové služby V zájmu účelné a hospodárné organizace spisové služby na

č. 4/2004 jíž se vydává 1. Organizace spisové služby V zájmu účelné a hospodárné organizace spisové služby na Obec Malá Štáhle Malá Štáhle 35 VNITŘNÍ SMĚRNICE č. 4/2004 jíž se vydává S P I S O V Ý Ř Á D Obce Malá Štáhle 1. Organizace spisové služby V zájmu účelné a hospodárné organizace spisové služby na Obecním

Více

JEDNACÍ ŘÁD. obecního zastupitelstva OBCE VELHARTICE

JEDNACÍ ŘÁD. obecního zastupitelstva OBCE VELHARTICE JEDNACÍ ŘÁD obecního zastupitelstva OBCE VELHARTICE Schválen zastupitelstvem obce dne 19.12.2002 JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA OBCE VELHARTICE Zastupitelstvo obce VELHARTICE (dále jen obecní zastupitelstvo)

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Asociace klubů historických vozidel v ÚAMK ( AKHV)

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Asociace klubů historických vozidel v ÚAMK ( AKHV) ORGANIZAČNÍ ŘÁD Asociace klubů historických vozidel v ÚAMK ( AKHV) I. Úvodní ustanovení preambule 1. Prezidium AKHV na základě svého zmocnění Stanovami AKHV Čl.12 odst.5 bod l) a n) vydává Organizační

Více

Jednací řád. 23. schůze rady MČ dne 15. 12. 2010. Rady městské části Praha 10 ----------------------------------- 1 Úvodní ustanovení

Jednací řád. 23. schůze rady MČ dne 15. 12. 2010. Rady městské části Praha 10 ----------------------------------- 1 Úvodní ustanovení 23. schůze rady MČ dne 15. 12. 2010 Jednací řád Rady městské části Praha 10 ----------------------------------- 1 Úvodní ustanovení 1. Jednací řád Rady městské části Praha 10 (dále jen rada) upravuje způsob

Více

Jednací řád obce Roseč. Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Pravomoci zastupitelstva obce

Jednací řád obce Roseč. Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Pravomoci zastupitelstva obce Jednací řád obce Roseč Zastupitelstvo obce Roseč (dále jen zastupitelstvo obce) vydává dle 96 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, jednací řád zastupitelstva obce Roseč. Čl.

Více

Stanovy Sdružení Zvoneček Praha, z.s.

Stanovy Sdružení Zvoneček Praha, z.s. Stanovy Sdružení Zvoneček Praha, z.s. Čl. 1 Název spolku Název spolku zní: Sdružení Zvoneček - Praha, z.s. (dále jen Spolek ). Čl. 2 Sídlo Sídlo Spolku je: Komenského nám. 9/400, 130 00 Praha 3. Čl. 3

Více

Na podporu aktivit v NB, z.s. STANOVY

Na podporu aktivit v NB, z.s. STANOVY Na podporu aktivit v NB, z.s. STANOVY Čl. 1 Základní ustanovení Na podporu aktivit v NB, z.s. dle zákona č. 89/2012 Sb., původně založen v souladu se zákonem č. 83/1990 Sb., jako občanské sdružení dne

Více

Volební řád Klastr MECHATRONIKA, o.s. Článek 1 Úvodní ustanovení

Volební řád Klastr MECHATRONIKA, o.s. Článek 1 Úvodní ustanovení Volební řád Klastr MECHATRONIKA, o.s. Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1 Právo volit na Valné hromadě občanského sdružení Klastr MECHATRONIKA, o.s. (dále jen Klastr nebo sdružení ) má každý člen občanského

Více

JEDNACÍ ŘÁD. Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 3

JEDNACÍ ŘÁD. Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 3 JI28 ÚMO Plzeň 3 Vydání č.: 02 Počet stran: 7 Počet příloh: 1 Účinnost od: 1.12.2011 JEDNACÍ ŘÁD Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 3 Zpracovatel Garant Schvalovatel Jméno, funkce Datum Podpis Ing.

Více

Jednací a volební řád MÍR, stavební bytové družstvo

Jednací a volební řád MÍR, stavební bytové družstvo MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, PSČ 627 17 Jednací a volební řád MÍR, stavební bytové družstvo přijatý shromážděním delegátů dne 20. 10. 2014, s účinností od 1. 1. 2015. JEDNACÍ

Více

JEDNACÍ ŘÁD SPRÁVNÍ RADY DESTINAČNÍ AGENTURY DOLNÍ POOOHŘÍ, o.p.s.

JEDNACÍ ŘÁD SPRÁVNÍ RADY DESTINAČNÍ AGENTURY DOLNÍ POOOHŘÍ, o.p.s. Destinační agentura Dolní Poohří, o.p.s. náměstí Prokopa Velkého 1951, 438 01 Žatec Provozovna: Sladovna, Masarykova 356, 438 01 Žatec JEDNACÍ ŘÁD SPRÁVNÍ RADY DESTINAČNÍ AGENTURY DOLNÍ POOOHŘÍ, o.p.s.

Více

Usnesení řádné valné hromady společnosti UNIPETROL, a.s. ze dne 30. června 2011 ve věci změn stanov společnosti UNIPETROL, a.s.

Usnesení řádné valné hromady společnosti UNIPETROL, a.s. ze dne 30. června 2011 ve věci změn stanov společnosti UNIPETROL, a.s. Usnesení řádné valné hromady společnosti UNIPETROL, a.s. ze dne 30. června 2011 ve věci změn stanov společnosti UNIPETROL, a.s. Řádná valná hromada společnosti UNIPETROL, a.s. schvaluje v souladu s ustanovením

Více

JEDNACÍ ŘÁD s komentářem

JEDNACÍ ŘÁD s komentářem PŘEDMLUVA: Zákon č. 90/2013 Sb., o obchodních korporacích ( ZOK ) požaduje, aby stanovy družstva obsahovaly způsob svolání členské schůze a pravidla jejího rozhodování ( 553 písm. e) ZOK). V družstvech

Více

STATUT OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY V JABLONCI NAD NISOU. Část první. Základní ustanovení

STATUT OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY V JABLONCI NAD NISOU. Část první. Základní ustanovení STATUT OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY V JABLONCI NAD NISOU Část první Základní ustanovení 1 1) Okresní hospodářská komora v Jablonci nad Nisou (dále jen komora ) je sdružení podnikatelů, zřízeným zákonem ČNR

Více

JEDNACÍ ŘÁD Rady Městské části Praha - Ďáblice

JEDNACÍ ŘÁD Rady Městské části Praha - Ďáblice Městská část Praha - Ďáblice Dne 6. 10. 2015 Květnová 553/52 182 00, Praha 8 č.j.: 1651/2015-MCPD/TAJ JEDNACÍ ŘÁD Rady Městské části Praha - Ďáblice Obsah: 1) Úvodní ustanovení 2) Příprava zasedání Rady

Více

STANOVY SPOLKU rodičů a přátel školy při Střední průmyslové škole dopravní, a.s.

STANOVY SPOLKU rodičů a přátel školy při Střední průmyslové škole dopravní, a.s. STANOVY SPOLKU rodičů a přátel školy při Střední průmyslové škole dopravní, a.s. Článek I. Název, sídlo, postavení Spolku 1. Spolek je založen v souladu s ustanovením 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,

Více

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU AGRONOMICKÉ FAKULTY MENDELOVY UNIVERZITY V BRNĚ

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU AGRONOMICKÉ FAKULTY MENDELOVY UNIVERZITY V BRNĚ VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU AGRONOMICKÉ FAKULTY MENDELOVY UNIVERZITY V BRNĚ schváleno Akademickým senátem Mendelovy univerzity v Brně dne 13. prosince 2010 pod č. j. 11598/2011-291 Článek

Více

DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU

DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU Disciplinární řád upravuje postup při projednávání disciplinárních přestupků a ukládání sankcí studentům Vysoké školy ekonomie a managementu. Disciplinární

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst. Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Působnost Rady

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst. Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Působnost Rady VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 19. ledna 2015 č. 48 Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Rada vlády pro konkurenceschopnost

Více

Jednací řád školské rady Základní školy Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace

Jednací řád školské rady Základní školy Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace Jednací řád školské rady Základní školy Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace Čl. I PŮSOBNOST ŠKOLSKÉ RADY 1. Školská rada Základní školy Želechovice, příspěvková organizace ( dále jen rada)

Více

JEDNACÍ ŘÁD výborů Zastupitelstva města Tišnova

JEDNACÍ ŘÁD výborů Zastupitelstva města Tišnova JEDNACÍ ŘÁD výborů Zastupitelstva města Tišnova Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Zastupitelstvo města Tišnov (dále také zastupitelstvo ), v souladu s ustanovením 117 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění

Více

Organizační řád spolku Setkání já a ty, z.s.

Organizační řád spolku Setkání já a ty, z.s. 1 Organizační řád spolku Setkání já a ty, z.s. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Organizační řád upravuje činnost a organizaci spolku Setkání já a ty, z.s. (dále jen spolek). 2. ČINNOST SPOLKU Aktivity spolku vycházejí

Více

1.1. Firma družstva je: TETRONIK - výrobní družstvo Terezín, družstvo (dále jen družstvo )

1.1. Firma družstva je: TETRONIK - výrobní družstvo Terezín, družstvo (dále jen družstvo ) Stanovy družstva TETRONIK - výrobní družstvo Terezín, družstvo identifikační číslo 004 83 389, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl Dr, vložka 73 1. FIRMA A SÍDLO

Více

STANOVY UNIE ČESKÝCH FOTBALOVÝCH ROZHODČÍCH

STANOVY UNIE ČESKÝCH FOTBALOVÝCH ROZHODČÍCH STANOVY UNIE ČESKÝCH FOTBALOVÝCH ROZHODČÍCH Článek I. Úvodní ustanovení 1) Název občanského sdružení: Unie českých fotbalových rozhodčích (dále jen UČFR ). Sídlo: Diskařská 100, Praha 6, PSČ 169 00 2)

Více

130 Orgány školské právnické osoby. (1) Orgánem školské právnické osoby zřízené ministerstvem, krajem, obcí nebo svazkem obcí je ředitel.

130 Orgány školské právnické osoby. (1) Orgánem školské právnické osoby zřízené ministerstvem, krajem, obcí nebo svazkem obcí je ředitel. 130 Orgány školské právnické osoby (1) Orgánem školské právnické osoby zřízené ministerstvem, krajem, obcí nebo svazkem obcí je ředitel. (2) Orgány školské právnické osoby zřízené jinou právnickou osobou

Více

OBEC ŽÁRAVICE JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA OBCE ŽÁRAVICE

OBEC ŽÁRAVICE JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA OBCE ŽÁRAVICE OBEC ŽÁRAVICE Žáravice 29, pošta 533 16 Vápno u Přelouče tel : 466 946 235, 774 946 235 IČO 00274640, ou.zaravice@worldonline.cz JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA OBCE ŽÁRAVICE Zastupitelstvo obce Žáravice (dále

Více

Organizační a volební řád Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, o.s.

Organizační a volební řád Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, o.s. Organizační a volební řád Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, o.s. Část I. Základní ustanovení 1. Organizační a volební řád Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, o.s. (dále jen asociace )

Více

Název (Sdružení) se s ohledem na 216 NOZ mění na (LIPACI.NET, z.s./zapsaný spolek (dále jen Spolek ). /

Název (Sdružení) se s ohledem na 216 NOZ mění na (LIPACI.NET, z.s./zapsaný spolek (dále jen Spolek ). / Stanovy Spolek LIPACI.NET Název (Sdružení) se s ohledem na 216 NOZ mění na (LIPACI.NET, z.s./zapsaný spolek (dále jen Spolek ). / Název spolku je LIPACI.NET, z.s. Hlava I Základní ustanovení 1 Tyto stanovy

Více

I. PODKLADY. Sídlem komory je Praha, Česká republika.

I. PODKLADY. Sídlem komory je Praha, Česká republika. Stanovy HST Obchodní komory Švýcarsko Česká republika, Praha I. PODKLADY 1 Název, sídlo Pod názvem HST Obchodní komora Švýcarsko Česká republika existuje smíšená obchodní komora ve smyslu ustanovení 49-51

Více

J E D N A C Í Ř Á D Občanského sdružení Znojemské vinařství, o.s.

J E D N A C Í Ř Á D Občanského sdružení Znojemské vinařství, o.s. J E D N A C Í Ř Á D Občanského sdružení Znojemské vinařství, o.s. Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Občanské sdružení Místní akční skupina Znojemské vinařství, o.s. (dále též MAS) je neziskovým subjektem založeným

Více

Unie soudních znalců, o. s.

Unie soudních znalců, o. s. OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Unie soudních znalců, o. s. Čl. 1 Název a sídlo Název: Unie soudních znalců, o. s. (dále jen Unie ) Sídlo: Šumenská 7 143 00 Praha 4 Čl. 2 Statut UNIE 1. Unie je dobrovolná a nezávislá,

Více

vydané v souladu s ustanovením 218 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále také jen stanovy ) Čl. 1 Název a sídlo

vydané v souladu s ustanovením 218 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále také jen stanovy ) Čl. 1 Název a sídlo vydané v souladu s ustanovením 218 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále také jen stanovy ) Čl. 1 Název a sídlo Název spolku: Sídlo spolku: Motorfans, z.s. V. Nováka 1716/4, České Budějovice

Více

Statut Bezpečnostní rady Města Vlašim

Statut Bezpečnostní rady Města Vlašim Statut Bezpečnostní rady Města Vlašim Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Bezpečnostní rada Města Vlašim ( dále jen bezpečnostní rada ) byla zřízena starostou Města Vlašim v souladu s ustanovením zákona č. 240/2000

Více

Volební řád do Výboru členů obyvatel

Volební řád do Výboru členů obyvatel Volební řád do Výboru členů obyvatel Volební řád pro volby do Výboru obyvatel, Domov seniorů TGM, Pod Studánkou 1884, 266 01 Beroun, příspěvková organizace Článek 1 Všeobecná ustanovení 1. Tento volební

Více

STANOVY SPOLKU Šumava domovem, z. s.

STANOVY SPOLKU Šumava domovem, z. s. STANOVY SPOLKU Šumava domovem, z. s. Článek I. Název, působnost, sídlo 1. Název: Šumava domovem, z. s. 2. Působnost: Členské státy Evropské unie 3. Sídlo: Kubova Huť 1, 385 01 Vimperk Článek II. Charakter,

Více

JEDNACÍ A KONTROLNÍ ŘÁD. kontrolního výboru Zastupitelstva města Poděbrady ČÁST PRVNÍ. I. Úvodní ustanovení

JEDNACÍ A KONTROLNÍ ŘÁD. kontrolního výboru Zastupitelstva města Poděbrady ČÁST PRVNÍ. I. Úvodní ustanovení JEDNACÍ A KONTROLNÍ ŘÁD kontrolního výboru Zastupitelstva města Poděbrady ČÁST PRVNÍ I. Úvodní ustanovení 1. Zastupitelstvo města Poděbrady (dále jen "zastupitelstvo") zřizuje jako svůj iniciativní a kontrolní

Více

S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava

S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava Čl. I Základní ustanovení Svaz obcí Národního parku Šumava je zájmovým sdružením právnických osob, založeným podle 20 f j zákona č. 40/1964 Sb., občanský

Více

STANOVY. I. Název spolku. II. Sídlo spolku. Jihovýchodní IV 907/3, Praha 4, III. Vznik, charakteristika a právní postavení spolku

STANOVY. I. Název spolku. II. Sídlo spolku. Jihovýchodní IV 907/3, Praha 4, III. Vznik, charakteristika a právní postavení spolku STANOVY České origami společnosti I. Název spolku Česká origami společnost, z. s. II. Sídlo spolku Jihovýchodní IV 907/3, Praha 4, 141 00 III. Vznik, charakteristika a právní postavení spolku Česká origami

Více

Stanovy. LT U SMRKU o.s.

Stanovy. LT U SMRKU o.s. Stanovy LT U SMRKU o.s. Článek 1 Název, sídlo, symboly 1) LT U SMRKU o.s. je suverénním a dobrovolným občanským sdružením (o.s.) na základě zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších

Více

JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SNĚMU AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY

JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SNĚMU AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SNĚMU AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY Akademický sněm Akademie věd České republiky (dále jen Sněm ) přijal na svém XXXVII. zasedání dne 14. prosince 2010 v souladu se Stanovami

Více

VK KARLOVY VARY. člen Českého volejbalového svazu STANOVY VOLEJBALOVÉHO KLUBU KARLOVY VARY

VK KARLOVY VARY. člen Českého volejbalového svazu STANOVY VOLEJBALOVÉHO KLUBU KARLOVY VARY VK KARLOVY VARY člen Českého volejbalového svazu STANOVY VOLEJBALOVÉHO KLUBU KARLOVY VARY Číslo: 01/2015 Schváleno: 09.10.2015, členskou schůzí klubu Účinnost od: 10.10.2015 Článek 1 Název, charakteristika

Více