T R Á V N Í K Y, bytové družstvo Otrokovice, Příčná 1541, PSČ JEDNACÍ ŘÁD DRUŽSTVA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "T R Á V N Í K Y, bytové družstvo Otrokovice, Příčná 1541, PSČ 765 02 JEDNACÍ ŘÁD DRUŽSTVA --------------------------------------------"

Transkript

1 T R Á V N Í K Y, bytové družstvo Otrokovice, Příčná 1541, PSČ JEDNACÍ ŘÁD DRUŽSTVA Září 2007

2 - 1 - Obsah Část I. Úvodní ustanovení Čl. 1 2 Část II. Obecná ustanovení Ustavení orgánů družstva Čl. 3 Stanovení počtu členů orgánů Čl. 4 Funkční období orgánů Čl. 5 Odpovědnost členů orgánů Čl. 6 Základní pravidla jednání orgánů Čl. 7 Rozhodnutí orgánů Čl. 8 Vyřizování stížností Čl. 9 Zápisy z jednání orgánů Čl. 10 Doručování písemností Čl. 11 Evidence písemností Čl. 12 Počítání času Čl. 13 Část III. Jednání orgánů družstva Shromáždění delegátů Čl. 14 Představenstvo Čl. 15 Kontrolní komise Čl. 16 Samosprávy Čl. 17 Pomocné orgány Čl. 18 Část IV.. Závěrečná ustanovení Čl. 19

3 - 2 - Část I. Úvodní ustanovení Čl Základní ustanovení o orgánech družstva, zejména jejich druhy, složení a pravomoci jsou uvedena ve stanovách družstva. Čl Jednací řád podrobněji doplňuje jednotlivá ustanovení stanov a upravuje postup orgánů družstva při jejich jednání a rozhodování. Část II. Obecná ustanovení Čl. 3 Ustavení orgánů družstva 1. Orgány družstva jsou voleny ze členů družstva. 2. Členem orgánu družstva může být jen člen družstva starší 18 let. 3. Členem představenstva a kontrolní komise může být člen starší 18 let, který je způsobilý k právním úkonům a je bezúhonný ve smyslu živnostenského zákona. 4. Funkce člena představenstva a člena kontrolní komise jsou vzájemně neslučitelné. Čl. 4 Stanovení počtu členů volených orgánů 1. Počet členů představenstva a kontrolní komise na příslušné funkční období stanoví shromáždění delegátů. 2. Počet členů výboru samosprávy na příslušné funkční období stanoví členská schůze samosprávy. 3. Klíč k volbě delegátů na shromáždění delegátů určuje představenstvo úměrně k počtu členů družstva tak, aby minimální počet delegátů nebyl nižší než osmdesát a maximální počet nebyl vyšší než sto šedesát delegátů.

4 - 3 - Čl. 5 Funkční období orgánů družstva 1. Funkční období členů orgánů družstva je pět let a končí uplynutím funkčního období. Členové orgánů mohou být voleni opětovně. 2. Členové prvních orgánů po založení družstva mohou být voleni jen na období nejvýše tří let. 3. Členům volených orgánů, kteří odstoupí z funkce před uplynutím funkčního období končí funkce dnem, kdy jejich odstoupení projednal orgán, který je zvolil. Tento orgán projedná odstoupení na svém nejbližším zasedání, kdy se o odstoupení dověděl, nejdéle však do tří měsíců. Po uplynutí této lhůty se odstoupení pokládá za projednané. 4. Neplní-li člen orgánu řádně svoji funkci, může jej před uplynutím funkčního období odvolat orgán, který jej zvolil. Jeho funkce končí dnem odvolání. 5. Zemře-li člen orgánu nebo zanikne-li jeho členství v družstvu, zanikne jeho funkce smrtí nebo dnem zániku členství. Čl. 6 Odpovědnost členů volených orgánů 1. Členové orgánů jsou povinni vykonávat svěřené funkce svědomitě a plnit úkoly vyplývající z jejich činnosti v orgánu s největší péčí. Při výkonu své funkce se řídí platnými právními předpisy, stanovami a usneseními vyšších orgánů družstva. 2. Člen orgánu, jehož funkce skončila, je odpovědný za řádné předání funkce, zejména je povinen odevzdat listiny, písemnosti a vyúčtovat svěřený majetek družstva. O předání funkce se pořídí písemný záznam. V případě úmrtí člena orgánu požádá družstvo o vydání písemností pozůstalé členy rodiny nebo domácnosti. 3. V případě, že člen orgánu při výkonu své funkce způsobí družstvu škodu, odpovídá za náhradu této škody. Náhradu škody může jménem družstva po členu orgánu vymáhat podáním žaloby každý člen družstva pokud, náhradu škody nevymáhá představenstvo. 4. Zástupci právnických osob pokud jsou členy orgánů družstva mají stejnou odpovědnost jako by byly členy těchto orgánů osobně. Za jejich závazky z této odpovědnosti ručí právnická osoba, která je zmocnila. Čl. 7 Základní pravidla jednání orgánů družstva 1. Orgány družstva mohou jednat o záležitostech, které podle stanov družstva spadají do jejich působnosti.

5 Orgány družstva jednají kolektivně, na které se musí zvát všichni členové orgánu. 3. Orgány družstva jednají o záležitostech, které byly uvedeny ve schváleném pořadu jednání, případně o záležitostech, o jejichž projednání se orgán dodatečně usnesl. 4. Jednání orgánu spočívá v přednesení podnětu k jednání, v rozpravě a je zpravidla zakončeno rozhodnutím. Jednání je třeba vést tak, aby byl zjištěn skutečný stav věci a aby přijatá rozhodnutí byla jasná a konkrétní. 5. Orgány družstva rozhodují usnesením. Usnesení je přijato hlasuje-li pro ně potřebná většina přítomných členů orgánů. Při rovnosti hlasů není návrh přijat. 6. Pro posouzení způsobilosti orgánů k usnesení je rozhodující stav v okamžiku hlasování. 7. Jednání orgánů družstva jsou neveřejná. Předsedové jednotlivých orgánů mohou rozhodnout o přizvání dalších osob k jednotlivým projednávaným záležitostem. 8. Člen orgánu se podílí na jednání orgánu tím, že předkládá návrhy, vyjadřuje se k předneseným návrhům a hlasuje o předložených návrzích. 9. Po skončení rozpravy formuluje předsedající konečné znění návrhu usnesení. Při hlasování se hlasuje nejdříve o pozměňovacích návrzích. 10. V orgánech se hlasuje veřejně. Jednající orgán se může usnést na hlasování tajném. 11. Každý člen orgánu má pouze jeden hlas. Člen orgánu musí hlasovat osobně. Zastupování při hlasování není přípustné. To neplatí hlasuje-li na shromáždění delegátů a na členské schůzi samosprávy za člena jeho zákonný nebo pověřený zástupce. 12. Na schůzi shromáždění delegátů se hlasuje zvednutím delegačního lístku. Čl. 8 Rozhodnutí orgánů družstva 1. Rozhodnutí orgánů družstva, která se dotýkají všech členů družstva (samosprávy) se zveřejňují způsobem stanoveným předsedou družstva (předsedou výboru samosprávy). 2. Rozhodnutí orgánů družstva dotýkající se jednotlivých členů nebo jednotlivých orgánů družstva se oznamují těmto členům nebo orgánům. 3. Rozhodnutí, proti kterým je přípustné odvolání musí být vyhotovena písemně a doručena do vlastních rukou. V písemném vyhotovení musí být uvedeno kdy a kým bylo vydáno a musí obsahovat výrok odůvodnění a poučení o odvolání.

6 Proti rozhodnutí orgánů družstva má člen právo podat písemné odvolání do 15 dnů. Odvolací lhůta počíná běžet dnem následujícím po dni doručení rozhodnutí. Odvolání má odkladný účinek. Orgán družstva může o odvolání rozhodnout sám, jestliže odvolání v plném rozsahu vyhoví. 5. Člen může navrhnout soudu vyslovení neplatnosti usnesení shromáždění delegátů pokud se domnívá, že je v rozporu s právními předpisy nebo stanovami družstva. Postup v těchto případech upravuje čl. 69 stanov. Čl. 9 Vyřizování stížností, oznámení a návrhů členů 1. Orgány družstva jsou povinny věnovat náležitou pozornost stížnostem, oznámením a návrhům členů týkajících se činnosti družstva. 2. Orgány družstva jsou povinny stížnosti a podněty členů vyřizovat včas, nejpozději však do 30 dnů od obdržení stížností nebo podnětu. V případě, že doba prošetření a vyřízení stížnosti si vyžádá delší dobu, oznámí to orgán družstva stěžovateli s uvedením předpokládané doby vyřízení. 3. O výsledku projednání stížnosti nebo podnětu podá orgán družstva členu písemnou zprávu. Čl. 10 Zápisy z jednání orgánů družstva 1. O průběhu schůzí a jednání všech orgánů družstva musí být pořízen zápis, který vždy obsahuje : a) datum a místo konání schůze, b) pořad jednání schůze, c) údaje o počtu přítomných členů a zjištění, zda schůze je schopná se usnášet, d) přijatá usnesení, e) výsledky hlasování, f) nepřijaté námitky členů, kteří požádali o jejich zaprotokolování. 2. Zápisy vyhotovuje zapisovatel jmenovaný předsedou orgánu nebo předsedajícím, který jednání řídil. Zapisovatelem je obvykle člen orgánu nebo pracovník družstva. Zápisy podepisuje předseda orgánu nebo člen, který jednání řídil. 3. Zápisy se ukládají odděleně od ostatních písemností družstva. Jednotlivé listy musí být průběžně stránkovány. Čl. 11 Doručování písemností 1. Družstvo doručuje písemnosti členům poštou nebo jiným vhodným způsobem na adresu, kterou člen sdělil nebo do místa, které je družstvu známé jako bydliště.

7 Doporučeným dopisem musí být zasílány zejména tyto písemnosti : - rozhodnutí představenstva o přihlášce za člena družstva (čl. 5 odst. 2 stanov) - rozhodnutí předsedy o souhlasu k převodu části členských práv a povinností mezi členy družstva (čl. 18 odst. 3 stanov) - vyrozumění člena o schválení dohody o výměně bytu (čl. 48 odst. 1 stanov) - vyrozumění člena o udělení výstrahy před výpovědí z nájmu ( 711 odst. 2a) obč. zák.) - rozhodnutí dotýkající se práv a povinností člena (čl. 12 a 13 stanov) 3. Dopisem do vlastních rukou (s doručenkou) musí být posílány zejména tyto písemnosti : - rozhodnutí o vyloučení člena z družstva (čl. 23 odst. 1) - výpověď z nájmu družstevního bytu ( 711 obč. zák.) - výzva člena ke splacení dalšího členského vkladu (čl. 31 stanov) - rozhodnutí, proti kterému je přípustné odvolání 4. Povinnost družstva doručit písemnost doporučeným dopisem je splněna, jakmile pošta písemnost doručí nebo ji vrátí družstvu jako nedoručitelnou. Tato povinnost je splněna i tehdy, jakmile písemnost je doručena zaměstnancem nebo funkcionářem družstva a člen její převzetí potvrdí nebo odmítne převzít. 5. Povinnost družstva doručit písemnost do vlastních rukou je splněna : a) při doručování písemností funkcionářem nebo zaměstnancem družstva, jakmile člen její převzetí písemně potvrdí, b) při doručování poštou, jakmile pošta písemnost do vlastních rukou doručí. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost vrátí družstvu jako nedoručitelnou, nebo jestliže člen přijetí písemnosti odmítl, c) nebyl-li člen družstva při doručování písemnosti zastižen v místě doručení a jiné místo pro doručení písemností družstvu neoznámil, písemnost se uloží a člen se vhodným způsobem vyzve, aby si písemnost vyzvedl. Nevyzvedne-li si člen družstva písemnost do pěti dnů od jejího uložení, považuje se poslední den této lhůty za doručení, i když se člen o uložení písemnosti nedozvěděl. Písemnost se ukládá u pošty, jestliže se doručuje jejím prostřednictvím nebo v sídle družstva, jestliže se doručuje funkcionářem nebo zaměstnancem družstva. Čl. 12 Evidence písemností, příjem písemností 1. Doručování písemností je projednáno s Českou poštou, poštovní úřad Otrokovice, PSČ Veškeré písemnosti doručované poštou přejímá pověřený pracovník. Osobně doručené písemnosti mohou být převzaty přímo pracovníkem, kterému jsou určeny. Příjemce je povinen takto doručené písemnosti zaevidovat u pověřeného pracovníka. Peněžní zásilky přebírá na poště pověřený pracovník. Na peněžní zásilku se vystaví příjmový doklad a předá se do pokladny. 3. Došlé písemnosti zapisuje pověřený pracovník do deníku došlé pošty, který se vede ve vázané knize.

8 - 7 - Do deníku se zaznamenávají tyto údaje : - jednací číslo - datum doručení písemnosti - odesílatel - stručný obsah záležitosti - útvar a jméno pracovníka, kterému je písemnost přidělena k vyřízení - datum a způsob vyřízení a odeslání Do deníku se nezapisují : - tiskopisy - faktury - časopisy, brožury, knihy a propagační materiály 4. Pověřený pracovník je povinen : a) potvrdit příjem doporučovaných podání nebo podání doručených osobně podpisem nebo otiskem prezentačního razítka na poštovní soupisce, na vrácence nebo na kopii podání, b) přezkoumat, zda zásilka je podle obsahu v pořádku a opatřit došlé písemnosti prezentačním razítkem, vyznačit na písemnosti zjištěné závady (chybějící doklad, listy apod.), c) připojit obálku k písemnostem doporučeným, není-li na písemnosti datum, jde-li o stížnost nebo není-li z písemnosti zřejmý odesílatel. 5. Doručené písemnosti se rozdělí na zásilky : a) neotvírané b) otvírané 6. Neotvírají se zásilky adresované přímo předsedovi, adresované přímo na jméno pracovníka (soukromé). Obálky těchto písemností orazí pověřený pracovník prezentačním razítkem. Neotvírají se rovněž zásilky bankovních ústavů, které se předávají přímo ekonomickému náměstkovi, který zajistí jejich evidenci. 7. Faktury, bankovní výpisy a ostatní doklady hospodářské evidence se označují prezentačním razítkem a zapisují se podle předpisů o účetnictví samostatně na ekonomickém úseku. 8. Pověřený pracovník není oprávněn otevírat obálky zásilek, ze kterých je patrno, že se jedná o soukromou korespondenci. Za soukromou korespondenci se nepovažují zásilky adresované s určením do rukou pracovníka, který záležitost vyřizuje. Zjistí-li pracovník, že v zásilce, která mu byla doručena jako osobní korespondence jsou písemnosti určené družstvu, je povinen je předat k zaznamenání do deníku. Podobně musí naložit i s podáním, které mu bylo předáno osobně a je určeno družstvu. 9. Telegramy a faxy se rovněž zapisují do deníku došlé pošty. Do deníku se učiní záznam o přijetí a příslušné evidenční číslo. 10.Doručené a zaevidované písemnosti předloží pověřený pracovník předsedovi družstva (v jeho nepřítomnosti místopředsedovi), který na jednotlivých písemnostech vyznačí jméno pracovníka, případně funkcionáře, který bude záležitost vyřizovat, případně další poznámky.

9 - 8 - Vyřizování písemností 11. Každá písemnost, která družstvu dojde musí být vyřízena bez zbytečných průtahů ve lhůtě, která byla pro vyřízení stanovena. Není-li tato lhůta stanovena, je nutno písemnost vyřídit zpravidla do patnácti dnů po doručení, nevyplývá-li z povahy věci, že musí být vyřízena dříve. Nelze-li písemnost z vážných důvodů vyřídit ani do třiceti dnů, je nutné v této lhůtě odesílateli písemnosti potvrdit příjem písemnosti a oznámit mu, kdy bude věc vyřízena. 12. Pracovník, případně funkcionář, kterému byla písemnost k vyřízení předána je povinen písemnost vyřídit přesně, správně a včas. Předání písemnosti k vyřízení jinému pracovníkovi je povinen nechat vyznačit v deníku došlé pošty. 13. Každá vyřízená písemnost musí být opatřena : - datem vyřízení - jednacím číslem, pod kterým je záležitost vedena v deníku - označením věci - značkou útvaru a pracovníka, který záležitost vyřizoval - značkou pracovníka písaře, který psal čistopis vyhotovení - jménem a přesnou adresou adresáta - otiskem razítka družstva nebo vypsáním názvu družstva - podpisy oprávněných pracovníků 14. Každý dopis se vyhotovuje s jednou kopií. Více kopií se vyhotovuje v případě nutnosti informovat více pracovníků nebo úseků družstva. 15. Pracovník, který písemnost vyřizuje musí dbát o to, aby dopisy byly stručné a srozumitelné, stylisticky a gramaticky správné. 16. Písemnosti se vyhotovují na dopisních papírech s hlavičkou družstva. Podepisování písemností 17. Podpisem písemnosti se schvaluje obsah, věcná i formální správnost písemnosti. Písemnosti se podepisují nad jméno psané strojem, zásadně však pod razítko. 18. Právní úkony představenstva, pro které je předepsána písemná forma, podepisuje předseda a místopředseda nebo další člen představenstva. 19. Předseda družstva podepisuje : - písemnosti zásadního a závažného významu - hospodářské smlouvy - žaloby a návrhy na zahájení soudního řízení - jiné písemnosti, jejichž podepisování si vyhradil Po dobu nepřítomnosti předsedy podepisuje tyto písemnosti místopředseda.

10 Náměstci předsedy podepisují : - písemnosti, související s vyřizováním záležitostí, týkajících se pracovní činnosti a odpovědnosti řízených úseků - písemnosti v rámci pravomoci delegované předsedou 21. Ostatní pracovníci podepisují písemnosti pouze v rámci pravomoci delegované svým nadřízeným. 22. Každý pracovník oprávněný podepisovat písemnosti určí svého zástupce, který podepisuje po dobu jeho nepřítomnosti. Při podepisování v zastoupení musí být uvedena doložka za nebo v zastoupení. 23. V případech, kdy písemnost zpracoval a vyhotovil jiný pracovník, než který jej podepisuje, musí autor textu opatřit (kopii) vyhotovení svým podpisem (parafou). 24. O vydaných razítkách družstva se vede zvláštní evidence. Razítka je třeba pečlivě ukládat tak, aby se zabránilo jejich zneužití nebo ztrátě. Za řádnou úschovu a správné používání razítka odpovídá ten pracovník, kterému bylo razítko svěřeno. Odesílání písemností 25. Pracovník vyřizující písemnosti před odesláním překontroluje její úplnost. Vyřízenou písemnost opatří spisovou značkou, zaeviduje do útvarové evidence a opatří písemnost obálkou. 26. Jednotlivé úseky si vedou jednoduchou, operativní evidenci o vyřízených a odeslaných písemnostech. 27. Písemnosti určené k odeslání se předávají pověřenému pracovníkovi v nezalepených obálkách. Pověřený pracovník soustřeďuje veškeré písemnosti a zásilky určené k odeslání. Jeho povinností je : - přezkoumat úplnost vyhotovení a počet příloh - u písemností, která je evidována v deníku učinit záznam o vyřízení a způsobu odeslání - překontrolovat správnost adresy a na obálce vyznačit případné chybějící PSČ - vyznačit číslo písemnosti podle pořadí a učinit příslušný záznam (datum, adresát, věc, přílohy). 28. Pověřený pracovník vede o odeslané poště evidenci a provádí záznamy o odesílaných písemnostech ve vázané knize. Ve zvláštní knize vede evidenci o poštovních známkách, které na jednotlivé písemnosti vylepil. U doporučených zásilek vyplňuje podací lístky.

11 Ukládání písemností 29. Písemnosti a podklady pro vyřízení záležitostí zůstávají v oběhu až do jejich úplného vyřízení. Písemnosti ve stavu vyřizování se ukládají zpravidla do příručních registratur nebo skříní a do pořadačů a obalů podle povahy písemnosti. Za řádné uložení písemností odpovídá pracovník, kterému byly přiděleny k vyřízení. 30. Jednou ročně, zpravidla závěrem roku se vyřízené písemnosti protokolárně předávají do archivu družstva. V archivu jsou písemnosti uloženy po stanovenou dobu. Archivování a vyřazování písemností upravuje archivní a skartační řád. Členská evidence 31. Družstvo vede členskou evidenci a udržuje ji v souladu se skutečným stavem. Vydává členům doklad o členství. 32. Pro každého člena po jeho přijetí zřizuje družstvo samostatný členský spis s předepsaným předtiskem. Do spisu se ukládá veškerá korespondence, doklady týkající se členství v družstvu. Čl. 13 Počítání času Počítání času při vyřizování všech družstevních záležitostí je podrobně upraveno v čl. 112 stanov družstva. Část III Orgány družstva Čl. 14 Shromáždění delegátů 1. Nejvyšším orgánem družstva je shromáždění delegátů. 2. Shromáždění delegátů svolává představenstvo v obci sídla družstva podle potřeby, nejméně jednou ročně anebo požádá-li o to jedna třetina všech členů družstva, nebo jedna třetina delegátů nebo kontrolní komise. 3. Pozvánky na shromáždění delegátů musí být zaslány nejpozději osm dnů před konáním schůze všem delegátům. 4. Pořad jednání navrhuje představenstvo a musí být uveden na pozvánkách.

12 Členové představenstva a kontrolní komise se shromáždění delegátů účastní ze své funkce. Pokud nebyli současně zvoleni za delegáty, mají při jednání pouze hlas poradní. 6. Svolání náhradního shromáždění delegátů upravuje čl. 68 stanov. 7. Jednání shromáždění delegátů zahajuje předseda družstva nebo pověřený člen představenstva. V úvodu seznámí přítomné s návrhem pořadu jednání. Po schválení pořadu jmenuje zapisovatele a nechá zvolit komisi mandátovou, návrhovou, ověřovatele zápisu, popřípadě komisi volební. Mandátová komise 8. Mandátová komise ověřuje oprávnění přítomných k účasti na shromáždění delegátů. Podává zprávu o počtu přítomných podle prezenční listiny a o počtu oprávněných k hlasování. V závěru své zprávy se mandátová komise vyjadřuje, zda je schůze způsobilá se usnášet. 9. Komise sleduje, zda je schůze způsobilá se usnášet i v době hlasování a dbá o správnosti hlasování. Návrhová komise 10. Návrhová komise připravuje návrh usnesení podle výsledků jednání. Návrh usnesení obsahuje : a) schvalovací část, ve které schvaluje - výroční zprávu o hospodaření a činnosti za uplynulý rok - řádnou účetní závěrku za uplynulý rok - rozdělení hospodářského výsledku za uplynulý rok - zprávu kontrolní komise - ekonomickou rozvahu hospodaření na běžný rok - plánovanou výši odměn funkcionářům družstva na běžný rok b) ukládací část, ve které shromáždění ukládá úkoly představenstvu, předsedovi, kontrolní komisi a výborům samospráv 11. Rozhodnutí přijatá v průběhu jednání se stávají součástí usnesení. Volební komise 12. Volební komise předkládá návrhy pro volbu členů představenstva, kontrolní komise a delegátů na konference a sjezdy. 13. Předseda volební komise na výzvu předsedajícího schůze uvádí a zdůvodňuje jednotlivé návrhy a seznamuje přítomné s charakteristikami kandidátů. 14. Volební komise zajistí, aby v případě tajné volby byla učiněna potřebná organizační opatření k řádnému průběhu volby.

13 Volební komise doplňuje původní návrh o případné další návrhy přednesené z pléna. Postup při volbách členů představenstva a kontrolní komise 16. Volby představenstva a kontrolní komise se zařazují na pořad shromáždění delegátů v roce, v němž končí funkční období dosavadních orgánů. 17. Doplňovací volba členů představenstva nebo kontrolní komise na zbytek funkčního období se zařazuje na pořad družstva poté, kdy nastala potřeba doplnit orgán. 18. Rozhodne-li, že volby budou veřejné, může také rozhodnout o tom, že se bude hlasovat o celém návrhu najednou. 19. Pro tajné hlasování je nutno připravit předem potřebné množství kandidátních listin a umístit volební urnu na odděleném místě. 20. Každý delegát shromáždění má právo vyjádřit své stanovisko k navrženým kandidátům a doporučit změny. Při tajném hlasování mohou delegáti předložené kandidátní listiny upravovat, škrtat navrhované kandidáty a doplňovat nové kandidáty na stanovený počet. Při veřejném hlasování se o navržených změnách hlasuje napřed. 21. Volby řídí předseda volební komise. Členové volební komise sčítají hlasy odevzdané podle způsobu volby. Způsob sčítání stanoví předseda komise podle dané situace. 22. Při tajném hlasování odevzdávají delegáti hlasovací lístky do připravené zapečetěné urny. Po ukončení hlasování volební komise sečte odevzdané hlasovací lístky, srovná je s počtem vydaných lístků a s počtem přítomných podle prezenční listiny a podle zprávy mandátové komise. Vyřadí neplatné hlasovací lístky, tj. lístky na nichž jsou uvedeni kandidáti nad stanovený počet a sečte platné hlasy odevzdané pro jednotlivé navržené kandidáty. Hlasovací lístek je platný i tehdy, byly-li v něm učiněny škrty, aniž by byl připsán nový kandidát. Zvoleni jsou kandidáti, kteří obdrželi největší počet hlasů, ke zvolení je však vždy třeba nadpoloviční většiny přítomných členů orgánu oprávněných hlasovat. 23. Volební komise sepisuje o volbě zápis, v němž vyznačí všechny skutečnosti uvedené v odst. 18, tj. počty přítomných, počty vydaných hlasovacích lístků, počet platných a neplatných hlasovacích lístků a počty hlasů odevzdaných pro jednotlivé kandidáty. Zápis tvoří součást zápisu o průběhu shromáždění a podepisují jej všichni členové volební komise. Čl. 15 Představenstvo 1. Členové představenstva se bezprostředně po schůzi nejvyššího orgánu družstva, na níž byli zvoleni, sejdou k ustavující schůzi a ze svého středu zvolí předsedu, místopředsedy a rozdělí další funkce.

14 Ustavující schůzi zahajuje a řídí věkově nejstarší člen představenstva. Po svém zvolení další průběh schůze řídí zvolený předseda. 3. O průběhu schůze, o volbě předsedy a místopředsedů a o rozdělení funkcí ostatním členům představenstva se pořizuje zápis, jehož družstvem ověřený opis je jedním z podkladů pro zápis do obchodního rejstříku. 4. Nově zvolené je i představenstvo, jehož všichni dosavadní členové byli zvoleni i pro další funkční období. Ustavující schůze tohoto představenstva k volbě předsedy a místopředsedů a ke stanovení ostatních funkcí se musí sejít i v tomto případě. 5. Návrh pořadu schůzí představenstva stanoví jeho předseda v souladu s plánem práce. Členové představenstva mohou předložit návrh na doplnění pořadu schůze. 6. Pořad schůze má dodržovat tento sled : a) schválení návrhu pořadu schůze, b) schválení zápisu z předcházející schůze, c) kontrola plnění úkolů a usnesení představenstva, d) projednávání záležitostí zařazených na pořad schůze. 7. Schůzi představenstva svolává a řídí předseda (místopředseda), popřípadě pověřený člen představenstva. 8. Jednotlivé záležitosti předložené k projednání uvádí a odůvodňuje zpravidla ten, kdo je předkládá. Současně předkládá návrh usnesení. 9. Rozpravu k návrhům řídí předsedající. Předsedající rozpravu ukončí, jestliže by její pokračování bylo neúčelné. Je-li třeba na základě rozpravy změnit návrh usnesení, shrne předsedající výsledky rozpravy a formuluje nový návrh. Po skončení rozpravy dává předsedající o návrhu hlasovat. 10. Představenstvo projednává záležitosti převážně podle písemných dokladů. 11. Rozsah písemných dokladů je určován povahou předkládaných zpráv a návrhů. 12. Návrh usnesení obsahuje znění úkolu, jméno člena představenstva (nebo pracovníka) odpovědného za splnění úkolu a lhůtu ke splnění úkolu. 13. Písemné zprávy podepisuje ten, kdo je předkládá, popřípadě ten, kdo je zpracoval. 14. Písemné podklady pro jednání představenstva se členům popřípadě dalším účastníkům jednání předkládají tak, aby se s nimi mohli včas seznámit.

15 Předseda představenstva (družstva) 15. Předseda organizuje a řídí činnost představenstva. Připravuje návrhy pořadu jednání jednotlivých schůzí představenstva a organizuje práce spojené s přípravou jednání. Rozhoduje o přizvání dalších účastníků jednání a o tom, které otázky a zprávy mají být předkládány písemně nebo ústně. 16. Předseda řídí jednání schůzí představenstva podle zásad stanovených stanovami a tímto jednacím řádem. 17. Předseda jedná jménem představenstva navenek a spolu s dalším členem představenstva podepisuje za družstvo právní úkony, pro které je předepsána písemná forma. 18. Předsedu v době jeho zaneprázdnění nebo nepřítomnosti zastupuje místopředseda představenstva v plném rozsahu jeho pravomoci. Čl. 16 Kontrolní komise 1. Členové kontrolní komise se bezprostředně po shromáždění delegátů na níž byli zvoleni sejdou k ustavující schůzi a ze svého středu zvolí předsedu, místopředsedu a rozdělí další funkce. 2. Ustavující schůzi zahajuje a řídí věkově nejstarší člen kontrolní komise. Po svém zvolení další průběh schůze řídí zvolený předseda. 3. Nově zvolená je i kontrolní komise, jejíž všichni členové byli zvoleni i pro další funkční období. Ustavující schůze této kontrolní komise k volbě předsedy a místopředsedy a ke stanovení ostatních funkcí se musí sejít i v tomto případě. 4. O průběhu schůze, o volbě předsedy a místopředsedy a o rozdělení funkcí ostatním členům kontrolní komise se pořizuje zápis. 5. Návrh pořadu schůzí kontrolní komise stanoví její předseda. Členové kontrolní komise mohou předložit návrh na doplnění pořadu schůze. 6. Pořad schůze má dodržovat tento sled : a) schválení návrhu pořadu schůze, b) schválení zápisu z předcházející schůze, c) kontrola plnění úkolů a usnesení kontrolní komise, d) projednávání záležitostí zařazených na pořad schůze. 7. Schůzi kontrolní komise svolává a řídí předseda (místopředseda), případně pověřený člen kontrolní komise.

16 Podklady pro jednání schůzí kontrolní komise, zejména zprávy o vykonaných prověrkách, kontrolách a revizích, jakož i návrhy na opatření, připravují a kontrolní komisi předkládají ve stanovených lhůtách pověření členové komise, kteří také informují komisi o průběhu prověrek a kontrol. 9. Předkládané zprávy o prověrkách, kontrolách a revizích obsahují zejména : a) program prověrky, b) souhrnná zjištění o nedostatcích a jejich příčinách s uvedením za ně odpovědných osob, c) návrh opatření k odstranění zjištěných nedostatků. 10. O návrhu opatření k odstranění zjištěných nedostatků rozhoduje kontrolní komise usnesením. 11. Nepřijme-li představenstvo návrh kontrolní komise na opatření k odstranění zjištěných nedostatků nebo neplní-li představenstvo přijatá opatření, je kontrolní komise oprávněna požádat představenstvo o svolání nejvyššího orgánu družstva. O těchto skutečnostech je kontrolní komise povinna podat zprávu krajskému (městskému) výboru Českého svazu bytových družstev. 12. Předseda kontrolní komise jedná za kontrolní komisi a podepisuje její usnesení. 13. Předsedu v době jeho zaneprázdnění nebo nepřítomnosti zastupuje místopředseda kontrolní komise v plném rozsahu jeho pravomoci. Čl. 17 Samosprávy Ustavení samosprávy 1. O zřízení samosprávy a o okruhu její působnosti rozhoduje představenstvo. 2. Činnost samosprávy řídí představenstvo. 3. Ustavující členskou schůzi samosprávy svolává představenstvo. Musí na ni pozvat všechny členy, kteří jsou do samosprávy zařazeni. Pozvánky na ustavující členskou schůzi samosprávy se zasílají nejméně osm dní před konáním schůze. Písemnou pozvánku členům-uživatelům bytů (místností nesloužících k bydlení) může nahradit písemné oznámení na oznamovacích tabulích v okruhu působnosti samosprávy. 4. Na pozvánce musí být uveden pořad ustavující schůze, který zahrnuje zejména : a) projednání rozsahu činnosti samosprávy a její úkoly, b) volbu výboru samosprávy, popřípadě volbu delegátů na shromáždění delegátů družstva, c) datum a místo konání schůze a výslovné upozornění, že se ustavující členská schůze samosprávy může konat o půl hodiny později za každého počtu účastníků, jestliže se ve stanovenou hodinu nesejde nadpoloviční většina členů zařazených do samosprávy. 5. Ustavující členskou schůzi samosprávy řídí pověřený člen představenstva.

17 Členská schůze samosprávy 6. Na členské schůzi samosprávy se scházejí členové družstva, zařazení do příslušné samosprávy. 7. Členská schůze samosprávy se může usnášet jen o záležitostech spadajících do okruhu působnosti samosprávy. 8. Členskou schůzi samosprávy svolává její výbor podle potřeby, nejméně však jednou do roka. Členskou schůzi samosprávy řídí předseda nebo pověřený člen výboru samosprávy, v případě, že členskou schůzi samosprávy svolalo představenstvo, řídí ji pověřený člen představenstva. 9. Stejnopis zápisu z členské schůze samosprávy předává výbor samosprávy družstvu do osmi dnů. 10. Členská schůze samosprávy je způsobilá se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina členů samosprávy. 11. Členská schůze samosprávy, na níž mají být voleni delegáti na shromáždění delegátů, musí se konat tak, aby výbor samosprávy mohl jména a adresy zvolených delegátů oznámit představenstvu alespoň patnáct dní před konáním shromáždění delegátů. 12. Pozvánky na členskou schůzi musí kromě data, místa a pořadu jednání obsahovat i upozornění, že se členská schůze samosprávy může konat o čtvrt hodiny později za každého počtu účastníků, jestliže se ve stanovenou hodinu nesejde nadpoloviční většina členů zařazených do samosprávy. V tomto případě se k platnosti usnesení vyžaduje souhlas dvou třetin přítomných členů. Výbor samosprávy 13. Členy výboru samosprávy volí členská schůze samosprávy na dobu pěti let ze členů družstva, zařazených do příslušné samosprávy. 14. Pokud člen výboru samosprávy odchází mimo okruh působnosti samosprávy, je povinen požádat výbor samosprávy o zproštění z funkce člena výboru. 15. Bezprostředně po svém zvolení si výbor samosprávy na své ustavující schůzi zvolí ze svého středu předsedu, místopředsedu a rozdělí další funkce. 16. Pro svolávání a jednání schůzí výboru samosprávy platí obdobně ustanovení čl. 15 odst tohoto jednacího řádu. 17. Stejnopisy zápisů ze schůzí výboru samosprávy předává výbor samosprávy družstvu do osmi dnů. 18. Schůze výboru samosprávy svolává jeho předseda podle potřeby, nejméně však jednou za tři měsíce.

18 Předseda výboru samosprávy organizuje a řídí činnost výboru samosprávy a zabezpečuje pravidelný styk mezi představenstvem, družstvem a výborem samosprávy. Účastní se na pozvání schůzí představenstva. 20. V případě zaneprázdnění nebo nepřítomnosti předsedy výboru samosprávy jej zastupuje místopředseda nebo jiný určený člen výboru samosprávy. Čl. 18 Pomocné orgány 1. K lepšímu zajištění své činnosti vytvářejí orgány družstva své pomocné orgány, které však nemají rozhodovací pravomoc a nemohou nahrazovat orgán, který je ustavil. 2. Působnost pomocných orgánů určuje orgán, který je zřídil. Členem pomocného orgánu může být i nečlen družstva. 3. Pro jednání pomocných orgánů platí přiměřeně ustanovení tohoto jednacího řádu. 4. Představenstvo v případě potřeby může pověřit vedením samosprávy správce. Postavení a povinnosti správce upravuje čl. 88a) stanov družstva. Při své činnosti se správce řídí přiměřeně tímto jednacím řádem. Část IV Čl. 19 Závěrečná ustanovení 1. Dosavadní jednací řád družstva ze dne se zrušuje. 2. Tento jednací řád byl schválen představenstvem družstva dne a nabývá účinnosti dnem

Hlasovací a jednací řád

Hlasovací a jednací řád Hlasovací a jednací řád I Základní ustanovení článek 1 Jednací a volební řád Společenství vlastníků jednotek Puškinova č.o/č.p 523/45, 524/47 a 525/49 Vyškov ( dále jen SVJ) upravuje postup orgánů družstva

Více

Jednací řád Stavebního bytového družstva Ústí nad Orlicí

Jednací řád Stavebního bytového družstva Ústí nad Orlicí Jednací řád Stavebního bytového družstva Ústí nad Orlicí Část první Ustanovení o orgánech družstva Čl. l (1) Základní ustanovení o orgánech družstva, zejména jejich složení, úkoly a pravomoci upravují

Více

JEDNACÍ ŘÁD. I. Úvodní ustanovení. čl. 1

JEDNACÍ ŘÁD. I. Úvodní ustanovení. čl. 1 JEDNACÍ ŘÁD I. Úvodní ustanovení čl. 1 1) Nejvyšší orgán stavebního bytového družstva VESELSKO, se sídlem Hutník 1497, 698 01 Veselí nad Moravou (dále jen SBD nebo družstvo ) na svém jednání konaném dne.

Více

JEDNACÍ ŘÁD. I. Úvodní ustanovení. čl. 1. čl. 2. II. Ustavení orgánů družstva. čl. 3

JEDNACÍ ŘÁD. I. Úvodní ustanovení. čl. 1. čl. 2. II. Ustavení orgánů družstva. čl. 3 JEDNACÍ ŘÁD I. Úvodní ustanovení čl. 1 1) Nejvyšší orgán Stavebního bytového družstva Třinec (dále jen družstvo ) na svém jednání konaném dne 24.06.2015 ve smyslu čl. 66 odst. 2) písm. b) stanov družstva

Více

SVORNOST, stavební bytové družstvo Ztracená ul. 2647, Kroměříž, PSČ 767 01

SVORNOST, stavební bytové družstvo Ztracená ul. 2647, Kroměříž, PSČ 767 01 SVORNOST, stavební bytové družstvo Ztracená ul. 2647, Kroměříž, PSČ 767 01 J E D N A C Í Ř Á D Orgány družstva jsou povinny řídit se při své činnosti zásadou družstevní demokracie, dodržovat platné právní

Více

Volební a jednací řád. Stavebního bytového družstva "Mír" Teplice

Volební a jednací řád. Stavebního bytového družstva Mír Teplice Volební a jednací řád Stavebního bytového družstva "Mír" Teplice Čl. 1 Základní ustanovení... 3 Čl. 2 Působnost orgánů a členství v nich... 3 Čl. 3 Řízení orgánů... 3 Čl. 4 Rozhodování orgánů... 3 Čl.

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA zapsané ve veřejném rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Dr. XXII, vložka 392.

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA zapsané ve veřejném rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Dr. XXII, vložka 392. STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA zapsané ve veřejném rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Dr. XXII, vložka 392. IČ: 00 40 84 41 schválený shromážděním delegátů SBD Poruba dne 29. května 2014...

Více

VOLEBNÍ ŘÁD. Část I. Volby představenstva a kontrolní komise. Čl. 1 Základní ustanovení

VOLEBNÍ ŘÁD. Část I. Volby představenstva a kontrolní komise. Čl. 1 Základní ustanovení Shromáždění delegátů stavebního bytového družstva VESELSKO, sídlem Hutník 1497, 698 01 Veselí nad Moravou (družstvo dále jen SBD nebo družstvo, shromáždění delegátů dále jen SD ) na svém jednání konaném

Více

JEDNACÍ ŘÁD. I. Úvodní ustanovení

JEDNACÍ ŘÁD. I. Úvodní ustanovení JEDNACÍ ŘÁD I. Úvodní ustanovení čl. 1 1) Nejvyšší orgán Stavebního bytového družstva Cheb (dále jen SBD nebo družstvo ) na svém jednání konaném dne 23.4.2015 ve smyslu čl. 63 odst. 2) písm. b) stanov

Více

Návrh VOLEBNÍ ŘÁD. Část I. Volby představenstva a kontrolní komise. Čl. 1 Základní ustanovení

Návrh VOLEBNÍ ŘÁD. Část I. Volby představenstva a kontrolní komise. Čl. 1 Základní ustanovení Návrh VOLEBNÍ ŘÁD Shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Třinec (dále jen družstvo ) na svém jednání konaném dne 24.06.2015 ve smyslu čl. 66 odst. 2) písm. b) stanov družstva schválilo tento

Více

JEDNACÍ ŘÁD. ZÍTŘEK, stavební bytové družstvo Janáčkova 1497, Moravské Budějovice, 676 02

JEDNACÍ ŘÁD. ZÍTŘEK, stavební bytové družstvo Janáčkova 1497, Moravské Budějovice, 676 02 JEDNACÍ ŘÁD ZÍTŘEK, stavební bytové družstvo Janáčkova 1497, Moravské Budějovice, 676 02 2008 Orgány družstva jsou povinny řídit se při své činnosti obecně závaznými právními předpisy a stanovami družstva.

Více

JEDNACÍ ŘÁD Stavebního bytového družstva POKROK. I. Společná ustanovení

JEDNACÍ ŘÁD Stavebního bytového družstva POKROK. I. Společná ustanovení JEDNACÍ ŘÁD Stavebního bytového družstva POKROK I. Společná ustanovení Čl. 1 Vymezení obsahu jednacího řádu Tento jednací řád upravuje postup orgánů družstva (shromáždění delegátů, představenstva, kontrolní

Více

JEDNACÍ ŘÁD. Stavební bytové družstvo STAVBAŘ, Krnovská 2034/2, 746 01 Opava

JEDNACÍ ŘÁD. Stavební bytové družstvo STAVBAŘ, Krnovská 2034/2, 746 01 Opava Stavební bytové družstvo STAVBAŘ, Krnovská 2034/2, 746 01 Opava JEDNACÍ ŘÁD Čl. 1 Úvodní ustanovení. 1. Činnost družstva je založena na vlastnictví, správě a provozu bytových domů, bytů a nebytových prostor,

Více

Jednací řád shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Vsetín

Jednací řád shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Vsetín Stavební bytové družstvo Vsetín, Štěpánská 967, 755 01 Vsetín TEL: 571 499 511, FAX: 571 418 180, e-mail:info@sbdvsetin.cz, www.sbdvsetin.cz Jednací řád shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva

Více

Bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností Klatovy JEDNACÍ ŘÁD BEZPEČNOSTNÍ RADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ KLATOVY

Bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností Klatovy JEDNACÍ ŘÁD BEZPEČNOSTNÍ RADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ KLATOVY Bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností Klatovy JEDNACÍ ŘÁD BEZPEČNOSTNÍ RADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ KLATOVY Klatovy 2011 1 Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Bezpečnostní rada obce s rozšířenou

Více

ČÁST PRVNÍ ČÁST DRUHÁ

ČÁST PRVNÍ ČÁST DRUHÁ JEDNACÍ ŘÁD Gymnazijní společnosti z.s. ČÁST PRVNÍ Všeobecná ustanovení Základní ustanovení 1. Jednací řád rozvádí některá ustanovení Statutu Gymnazijní společnosti z.s. (dále jen GS) a podrobně upravuje

Více

Jednací řád Okresní hospodářské komory Šumperk. Část první Základní ustanovení

Jednací řád Okresní hospodářské komory Šumperk. Část první Základní ustanovení Jednací řád Okresní hospodářské komory Šumperk Část první Základní ustanovení 1 1. Okresní hospodářská komora Šumperk (dále jen Komora) je jedním ze základních strukturálních a organizačních článků Hospodářské

Více

J e d n a c í a v o l e b n í ř á d

J e d n a c í a v o l e b n í ř á d NOVÝ DOMOV, stavební bytové družstvo, Okružní 875/19a, 638 00 Brno J e d n a c í a v o l e b n í ř á d NOVÉHO DOMOVA, stavebního bytového družstva přijatý 15. 12. 2014 účinný dnem 15. 12. 2014 Část I Článek

Více

Lidové bytové družstvo v Plzni V O L E B N Í Ř Á D

Lidové bytové družstvo v Plzni V O L E B N Í Ř Á D Lidové bytové družstvo v Plzni V O L E B N Í Ř Á D I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Tento volební řád je vnitřním předpisem Lidového bytového družstva v Plzni, IČO: 00055891, se sídlem Plzeň, Prokopova 13/15,

Více

Jednací řád Sněmu a Schůze delegátů

Jednací řád Sněmu a Schůze delegátů Jednací řád Sněmu a Schůze delegátů 1 Svolávání Sněmu 1. Sněm svolává Předseda nebo Místopředseda oznámením zveřejněným na internetových stránkách Unie a rozeslaném Delegátům a Komisařům na e-maily zřízené

Více

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD ODBOROVÉHO SVAZU STÁTNÍCH ORGÁNŮ A ORGANIZACÍ

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD ODBOROVÉHO SVAZU STÁTNÍCH ORGÁNŮ A ORGANIZACÍ SPISOVÝ SKRTČNÍ ŘÁD ODBOROVÉHO SVZU STÁTNÍCH ORGÁNŮ ORGNIZCÍ Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1. Tento spisový a skartační řád se vztahuje na základní (místní) organizace a (podnikové) koordinační výbory Odborového

Více

J E D N A C Í Ř Á D Š K O L S K É R A D Y. Č.j.: ZŠ 95/2015

J E D N A C Í Ř Á D Š K O L S K É R A D Y. Č.j.: ZŠ 95/2015 J E D N A C Í Ř Á D Š K O L S K É R A D Y Č.j.: ZŠ 95/2015 Brno, 19. 2. 2015 Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Jednací řád školské Rady Základní školy, Brno, Botanická 70, 602 00 Brno upravuje přípravu, obsah

Více

Volební řád pro volby delegátů na Shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Krušnohor

Volební řád pro volby delegátů na Shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Krušnohor Volební řád pro volby delegátů na Shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Krušnohor Datum platnosti: Datum účinnosti: Změna: 14.6.2007 14.6.2007 0 Dne: 14.6.2007 Dne: 14.6.2007 1 / 6 Výklad pojmů

Více

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení Statut Okresní hospodářské komory Olomouc Část první Základní ustanovení čl. 1 1. Okresní hospodářská komora Olomouc (dále jen Komora) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. v platném znění o Hospodářské

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. č.j. MSMT-45997/2013-1 V Praze dne 12.12. 2013

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. č.j. MSMT-45997/2013-1 V Praze dne 12.12. 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Směrnice náměstka ministra pro vzdělávání ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se schvaluje statut a jednací řád Akreditační komise pro vyšší

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Sdružení JM-Net

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Sdružení JM-Net ORGANIZAČNÍ ŘÁD Sdružení JM-Net Valná hromada občanského sdružení dne 10.2.2005 schválila Organizační řád sdružení, ten byl novelizován na náhradní Valné hromadě konané 7.7.2008 a náhradní Valné hromadě

Více

JEDNACÍ ŘÁD VALNÉ HROMADY. Společnost pro projektové řízení, o. s.

JEDNACÍ ŘÁD VALNÉ HROMADY. Společnost pro projektové řízení, o. s. JEDNACÍ ŘÁD VALNÉ HROMADY Společnost pro projektové řízení, o. s. PRAHA 2011 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Základní údaje o společnosti 1. Název: Společnost pro projektové řízení, o. s. (dále jen

Více

ŘÁD. j a b l o n k a. c z o b č a n s k é s d r u ž e n í. s í d l o s d r u ž e n í J a b l o n e c k á 7 1 3, 1 9 0 0 0 P r a h a 9

ŘÁD. j a b l o n k a. c z o b č a n s k é s d r u ž e n í. s í d l o s d r u ž e n í J a b l o n e c k á 7 1 3, 1 9 0 0 0 P r a h a 9 j a b l o n k a. c z o b č a n s k é s d r u ž e n í ORGANIZAČNÍ ŘÁD s í d l o s d r u ž e n í J a b l o n e c k á 7 1 3, 1 9 0 0 0 P r a h a 9 P r a h a 2 0 0 3 1 1 OBSAH 1 OBSAH... 2 2 ÚVOD...3 2.1 VZNIK

Více

J E D N A C Í Ř Á D Š K O L S K É R A D Y

J E D N A C Í Ř Á D Š K O L S K É R A D Y J E D N A C Í Ř Á D Š K O L S K É R A D Y Brno, 12. 1. 2012 Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Jednací řád školské Rady Základní školy, Brno, Botanická 70, 602 00 Brno upravuje přípravu, obsah jednání, způsob

Více

1. Jednací řád orgánů ČSH

1. Jednací řád orgánů ČSH ORGANIZAČNÍ A JEDNACÍ ŘÁD Českého svazu hemofiliků Organizační a jednací řád (dále jen řád) Českého svazu hemofiliků (dále jen ČSH) je v souladu s platnými stanovami (článek VI.) statutární normou. Jeho

Více

JEDNACÍ ŘÁD VALNÉ HROMADY

JEDNACÍ ŘÁD VALNÉ HROMADY Výzkumný ústav pro hnědé uhlí akciová společnost M o s t JEDNACÍ ŘÁD VALNÉ HROMADY Výzkumný ústav pro hnědé uhlí akciová společnost M o s t předkládáno valné hromadě dne 18. května 2015 Část A - Úvod Jednací

Více

Článek 4 Práva a povinnosti členů

Článek 4 Práva a povinnosti členů Stanovy spolku Asociace investičních fondů, z.s. ( Spolek ) Článek 1 Název a sídlo spolku a doba jeho trvání 1. Název Spolku je: Asociace investičních fondů, z.s. 2. Sídlo Spolku je v obci: Praha 3. Spolek

Více

č. 4/2004 jíž se vydává 1. Organizace spisové služby V zájmu účelné a hospodárné organizace spisové služby na

č. 4/2004 jíž se vydává 1. Organizace spisové služby V zájmu účelné a hospodárné organizace spisové služby na Obec Malá Štáhle Malá Štáhle 35 VNITŘNÍ SMĚRNICE č. 4/2004 jíž se vydává S P I S O V Ý Ř Á D Obce Malá Štáhle 1. Organizace spisové služby V zájmu účelné a hospodárné organizace spisové služby na Obecním

Více

Stanovy Spolku rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z. s.

Stanovy Spolku rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z. s. Stanovy Spolku rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z. s. Čl. I Název a sídlo 1. Název spolku: Spolek rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z.s., (dále jen Spolek ) 2. Sídlo Spolku: nám. 25.března 100, Praha

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD SPOLKU SKUTEK Tento organizační řád upravuje zásady a pravidla činnosti orgánů spolku a rozvíjí stanovy.

ORGANIZAČNÍ ŘÁD SPOLKU SKUTEK Tento organizační řád upravuje zásady a pravidla činnosti orgánů spolku a rozvíjí stanovy. ORGANIZAČNÍ ŘÁD SPOLKU SKUTEK Tento organizační řád upravuje zásady a pravidla činnosti orgánů spolku a rozvíjí stanovy. I. Členství 1. Členem / členkou spolku se stává každá osoba, která podá řádně vyplněnou

Více

Jednací řád Členské schůze ČADG

Jednací řád Členské schůze ČADG Jednací řád Členské schůze ČADG Obsah Článek 1: Úvodní ustanovení Článek 2: Příprava zasedání ČS Článek 3: Jednání ČS Článek 4: Hlasování ČS Článek 5: Volby orgánů spolku Článek 6: Zápis ČS Článek 7: Závěrečné

Více

Jednací řád. 23. schůze rady MČ dne 15. 12. 2010. Rady městské části Praha 10 ----------------------------------- 1 Úvodní ustanovení

Jednací řád. 23. schůze rady MČ dne 15. 12. 2010. Rady městské části Praha 10 ----------------------------------- 1 Úvodní ustanovení 23. schůze rady MČ dne 15. 12. 2010 Jednací řád Rady městské části Praha 10 ----------------------------------- 1 Úvodní ustanovení 1. Jednací řád Rady městské části Praha 10 (dále jen rada) upravuje způsob

Více

S T A T U T. Okresní hospodářské komory Karviná

S T A T U T. Okresní hospodářské komory Karviná S T A T U T Okresní hospodářské komory Karviná Část první Čl. 1 Základní ustanovení (1) Okresní komora (dále jen komora ) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. o Hospodářské komoře ČR a Agrární

Více

JEDNACÍ ŘÁD Rady Městské části Praha - Ďáblice

JEDNACÍ ŘÁD Rady Městské části Praha - Ďáblice Městská část Praha - Ďáblice Dne 6. 10. 2015 Květnová 553/52 182 00, Praha 8 č.j.: 1651/2015-MCPD/TAJ JEDNACÍ ŘÁD Rady Městské části Praha - Ďáblice Obsah: 1) Úvodní ustanovení 2) Příprava zasedání Rady

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624. I. Název a sídlo sdružení. II. Právní postavení sdružení. III. Cíle činnosti sdružení

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624. I. Název a sídlo sdružení. II. Právní postavení sdružení. III. Cíle činnosti sdružení STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624 I. Název a sídlo sdružení 1. Název občanského sdružení zní: Občanské sdružení Umlaufoviny 2. Sídlem sdružení je: Kuršova 9, Brno, PSČ: 635 00 II. Právní

Více

Obec Osečná VOLEBNÍ ŘÁD PRO VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY

Obec Osečná VOLEBNÍ ŘÁD PRO VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY Obec Osečná VOLEBNÍ ŘÁD PRO VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY 1 Úvod OBSAH : Čl. 1 Rozsah působnosti Čl. 2 Složení a činnost školské rady Čl. 3 Členství ve školské radě Čl. 4 Nominace kandidátů školské rady Čl. 5

Více

JEDNACÍ ŘÁD. Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 3

JEDNACÍ ŘÁD. Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 3 JI28 ÚMO Plzeň 3 Vydání č.: 02 Počet stran: 7 Počet příloh: 1 Účinnost od: 1.12.2011 JEDNACÍ ŘÁD Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 3 Zpracovatel Garant Schvalovatel Jméno, funkce Datum Podpis Ing.

Více

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně Akademický senát Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně schválil podle

Více

Jednací a volební řád MÍR, stavební bytové družstvo

Jednací a volební řád MÍR, stavební bytové družstvo MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, PSČ 627 17 Jednací a volební řád MÍR, stavební bytové družstvo přijatý shromážděním delegátů dne 20. 10. 2014, s účinností od 1. 1. 2015. JEDNACÍ

Více

VOLEBNÍ Ř ÁD pro volby orgánů Spolku ledního hokeje Jindřichův Hradec

VOLEBNÍ Ř ÁD pro volby orgánů Spolku ledního hokeje Jindřichův Hradec VOLEBNÍ Ř ÁD pro volby orgánů Spolku ledního hokeje Jindřichův Hradec na funkční období od roku 2015 (dále jen spolek či SLH JH ) (zpracovaný v souladu se stanovami SLH JH schválenými zakládající schůzí

Více

Zastupitelstva města Stříbra

Zastupitelstva města Stříbra J e d n a c í ř á d Zastupitelstva města Stříbra Zastupitelstvo města Stříbra vydává v souladu s ustanovením 96 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších právních úprav, tento jednací řád.

Více

STATUT. Obecně prospěšná společnost Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. je. I. Základní ustanovení. Jméno a sídlo společnosti

STATUT. Obecně prospěšná společnost Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. je. I. Základní ustanovení. Jméno a sídlo společnosti STATUT obecně prospěšné společnosti Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. I. Základní ustanovení Obecně prospěšná společnost Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s.

Více

Organizační řád spolku Setkání já a ty, z.s.

Organizační řád spolku Setkání já a ty, z.s. 1 Organizační řád spolku Setkání já a ty, z.s. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Organizační řád upravuje činnost a organizaci spolku Setkání já a ty, z.s. (dále jen spolek). 2. ČINNOST SPOLKU Aktivity spolku vycházejí

Více

DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU

DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU Disciplinární řád upravuje postup při projednávání disciplinárních přestupků a ukládání sankcí studentům Vysoké školy ekonomie a managementu. Disciplinární

Více

S T A N O V Y. Sdružení rodičů a přátel Gymnázia. J. A. Komenského v Uherském Brodě

S T A N O V Y. Sdružení rodičů a přátel Gymnázia. J. A. Komenského v Uherském Brodě S T A N O V Y Sdružení rodičů a přátel Gymnázia J. A. Komenského v Uherském Brodě I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení sdružení Sdružení rodičů a přátel G y m n á z i a J. A. Komenského v Uherském

Více

Jednací řád školské rady Základní školy Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace

Jednací řád školské rady Základní školy Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace Jednací řád školské rady Základní školy Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace Čl. I PŮSOBNOST ŠKOLSKÉ RADY 1. Školská rada Základní školy Želechovice, příspěvková organizace ( dále jen rada)

Více

STANOVY. Čl. I Úvodní ustanovení. Čl. II Právní postavení sdružení

STANOVY. Čl. I Úvodní ustanovení. Čl. II Právní postavení sdružení STANOVY 1. Název a IČO občanského sdružení Amalthea o.s., 266 472 14 2. Sídlo občanského sdružení Husova 199, 530 03 Pardubice. Čl. I Úvodní ustanovení Čl. II Právní postavení sdružení 1. Amalthea o.s.

Více

VK KARLOVY VARY. člen Českého volejbalového svazu STANOVY VOLEJBALOVÉHO KLUBU KARLOVY VARY

VK KARLOVY VARY. člen Českého volejbalového svazu STANOVY VOLEJBALOVÉHO KLUBU KARLOVY VARY VK KARLOVY VARY člen Českého volejbalového svazu STANOVY VOLEJBALOVÉHO KLUBU KARLOVY VARY Číslo: 01/2015 Schváleno: 09.10.2015, členskou schůzí klubu Účinnost od: 10.10.2015 Článek 1 Název, charakteristika

Více

JEDNACÍ ŘÁD. obecního zastupitelstva OBCE VELHARTICE

JEDNACÍ ŘÁD. obecního zastupitelstva OBCE VELHARTICE JEDNACÍ ŘÁD obecního zastupitelstva OBCE VELHARTICE Schválen zastupitelstvem obce dne 19.12.2002 JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA OBCE VELHARTICE Zastupitelstvo obce VELHARTICE (dále jen obecní zastupitelstvo)

Více

J E D N A C Í Ř Á D Občanského sdružení Znojemské vinařství, o.s.

J E D N A C Í Ř Á D Občanského sdružení Znojemské vinařství, o.s. J E D N A C Í Ř Á D Občanského sdružení Znojemské vinařství, o.s. Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Občanské sdružení Místní akční skupina Znojemské vinařství, o.s. (dále též MAS) je neziskovým subjektem založeným

Více

STANOVY SPOLKU Šumava domovem, z. s.

STANOVY SPOLKU Šumava domovem, z. s. STANOVY SPOLKU Šumava domovem, z. s. Článek I. Název, působnost, sídlo 1. Název: Šumava domovem, z. s. 2. Působnost: Členské státy Evropské unie 3. Sídlo: Kubova Huť 1, 385 01 Vimperk Článek II. Charakter,

Více

Unie soudních znalců, o. s.

Unie soudních znalců, o. s. OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Unie soudních znalců, o. s. Čl. 1 Název a sídlo Název: Unie soudních znalců, o. s. (dále jen Unie ) Sídlo: Šumenská 7 143 00 Praha 4 Čl. 2 Statut UNIE 1. Unie je dobrovolná a nezávislá,

Více

Stanovy Sdružení Zvoneček Praha, z.s.

Stanovy Sdružení Zvoneček Praha, z.s. Stanovy Sdružení Zvoneček Praha, z.s. Čl. 1 Název spolku Název spolku zní: Sdružení Zvoneček - Praha, z.s. (dále jen Spolek ). Čl. 2 Sídlo Sídlo Spolku je: Komenského nám. 9/400, 130 00 Praha 3. Čl. 3

Více

130 Orgány školské právnické osoby. (1) Orgánem školské právnické osoby zřízené ministerstvem, krajem, obcí nebo svazkem obcí je ředitel.

130 Orgány školské právnické osoby. (1) Orgánem školské právnické osoby zřízené ministerstvem, krajem, obcí nebo svazkem obcí je ředitel. 130 Orgány školské právnické osoby (1) Orgánem školské právnické osoby zřízené ministerstvem, krajem, obcí nebo svazkem obcí je ředitel. (2) Orgány školské právnické osoby zřízené jinou právnickou osobou

Více

S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava

S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava Čl. I Základní ustanovení Svaz obcí Národního parku Šumava je zájmovým sdružením právnických osob, založeným podle 20 f j zákona č. 40/1964 Sb., občanský

Více

Stanovy NosiNET z. s.

Stanovy NosiNET z. s. Stanovy NosiNET z. s. Čl. 1. Základní ustanovení 1. NosiNET z. s. (dále Spolek ) je dobrovolný, nezávislý a neziskový spolek fyzických a právnických osob. 2. Na Spolek se dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský

Více

Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice

Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice Článek I Úvodní ustanovení Národní koordinační skupina pro zavedení eura v České republice (dále jen NKS) je zřizována na základě

Více

LIBERECKÝ KRAJ RADA KRAJE

LIBERECKÝ KRAJ RADA KRAJE LIBERECKÝ KRAJ RADA KRAJE VOLEBNÍ ŘÁD PRO VOLBY DO ŠKOLSKÝCH RAD (ZÁKLADNÍCH, STŘEDNÍCH A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL) Úvod OBSAH : Čl. 1 Rozsah působnosti Čl. 2 Složení a činnost školské rady Čl. 3 Členství

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU V TĚŠKOVICÍCH

ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU V TĚŠKOVICÍCH ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU V TĚŠKOVICÍCH Zastupitelstvo obce Těškovice na svém zasedání konaném dne 21.12. 2006 schválilo tento organizační řád obecního úřadu. čl.l Základní ustanovení Organizační

Více

JEDNACÍ ŘÁD Psychiatrické společnosti ČLS JEP

JEDNACÍ ŘÁD Psychiatrické společnosti ČLS JEP JEDNACÍ ŘÁD Psychiatrické společnosti ČLS JEP 1 Východiska a působnost (1) Jednací řád Psychiatrické společnosti ČLS JEP (dále jen PS ) vychází z příslušných ustanovení Stanov PS (dále jen Stanov ). (2)

Více

ZÁSADY zřizování školských rad při základních, středních a vyšších odborných školách zřizovaných Moravskoslezským krajem

ZÁSADY zřizování školských rad při základních, středních a vyšších odborných školách zřizovaných Moravskoslezským krajem 6/2 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ RADA KRAJE ZÁSADY zřizování školských rad při základních, středních a vyšších odborných školách zřizovaných Moravskoslezským krajem Úplné znění s barevně vyznačenými změnami Schváleno

Více

JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SNĚMU AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY

JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SNĚMU AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SNĚMU AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY Akademický sněm Akademie věd České republiky (dále jen Sněm ) přijal na svém XXXVII. zasedání dne 14. prosince 2010 v souladu se Stanovami

Více

podle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, v platném znění. Hlava I Základní ustanovení

podle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, v platném znění. Hlava I Základní ustanovení Stanovy podle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, v platném znění. Občanské sdružení GAVANET Hlava I Základní ustanovení Tyto stanovy upravují postavení a právní poměry v Občanském sdružení GAVANET

Více

Úvod do obchodní korespondence. Obchodní a úřední dopisy

Úvod do obchodní korespondence. Obchodní a úřední dopisy Úvod do obchodní korespondence Obchodní a úřední dopisy Obsah: 1. Písemný styk a jeho význam 2. Rozdělení korespondence 3. Rozdělení písemností 4. Manipulace s písemnostmi Písemný styk a jeho význam Písemný

Více

vydané v souladu s ustanovením 218 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále také jen stanovy ) Čl. 1 Název a sídlo

vydané v souladu s ustanovením 218 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále také jen stanovy ) Čl. 1 Název a sídlo vydané v souladu s ustanovením 218 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále také jen stanovy ) Čl. 1 Název a sídlo Název spolku: Sídlo spolku: Motorfans, z.s. V. Nováka 1716/4, České Budějovice

Více

STANOVY Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku

STANOVY Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku STANOVY Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku Úplné znění Název spolku: Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku, z. s. Užívané zkratky: SF DHR, z. s. Sídlo: Brno, Zubatého 1, 614 00 Obsah stanov: I. Základní

Více

JEDNACÍ ŘÁD Okresní hospodářské komory Karviná

JEDNACÍ ŘÁD Okresní hospodářské komory Karviná JEDNACÍ ŘÁD Okresní hospodářské komory Karviná Část první Úvodní ustanovení 1 Okresní hospodářská komora Karviná (dále jen OHKK ) je sdružení podnikatelů fyzických a právnických osob, které bylo zřízeno

Více

Statut Komise pro výchovu a vzdělávání Rady města Lanškroun

Statut Komise pro výchovu a vzdělávání Rady města Lanškroun Kancelář starosty a tajemníka Čj.: MULA 20873/2015 Počet listů dokumentu: 4 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 53.2 nám. J. M. Marků 12, 563 16 Lanškroun, www.lanskroun.eu Statut Komise pro výchovu a

Více

Česká kriminologická společnost z.s. Stanovy

Česká kriminologická společnost z.s. Stanovy Česká kriminologická společnost z.s. Stanovy I. Základní ustanovení 1. Název spolku je Česká kriminologická společnost z.s. (dále jen ČKS ). 2. ČKS je nezávislým odborným spolkem vzniklým v r. 2012 podle

Více

VYHLÁŠENÍ VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY

VYHLÁŠENÍ VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY VYHLÁŠENÍ VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY Vážení rodiče, Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším

Více

BUDULÍNEK STANOVY. 1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružuje členy na základě společného zájmu

BUDULÍNEK STANOVY. 1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružuje členy na základě společného zájmu BUDULÍNEK STANOVY Čl. I. Úvodní ustanovení Název občanského sdružení: BUDULÍNEK Sídlo sdružení: ul. U Trati 1014, 334 41 Dobřany Čl. II. Právní postavení sdružení 1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé,

Více

Návrh stanov spolku Spolek Poznání při GOH

Návrh stanov spolku Spolek Poznání při GOH Návrh stanov spolku Spolek Poznání při GOH ČÁST I. Úvodní ustanovení a základní pojmy 1. Spolek Poznání GOH je nezávislým spolkem fyzických osob - rodičů a jiných zákonných zástupců žáků Gymnázia Olgy

Více

Statut Rady pro výzkum a vývoj

Statut Rady pro výzkum a vývoj Statut Rady pro výzkum a vývoj P ř í l o h a k usnesení vlády ze dne 19. ledna 2005 č. 82, ve znění usnesení vlády: ze dne 19. října 2005 č. 1354, ze dne 15. listopadu 2006 č. 1321, ze dne 19. března 2007

Více

STATUT A JEDNACÍ ŘÁD

STATUT A JEDNACÍ ŘÁD STATUT A JEDNACÍ ŘÁD EXPERTNÍ SKUPINA KOMISE PRO APLIKACI NOVÉ CIVILNÍ LEGISLATIVY I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1 1. Expertní skupina Komise pro aplikaci nové civilní legislativy (dále jen expertní skupina

Více

Volební a jednací řád akademického senátu fakulty. Část II. Základní ustanovení. Volební řád

Volební a jednací řád akademického senátu fakulty. Část II. Základní ustanovení. Volební řád Vnitřní předpis fakulty Technická univerzita v Liberci Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Volební a jednací řád akademického senátu fakulty Část I. Základní ustanovení Článek 1 Úvodní

Více

JEDNACÍ ŘÁD. Zastupitelstva městské části Praha - Slivenec

JEDNACÍ ŘÁD. Zastupitelstva městské části Praha - Slivenec JEDNACÍ ŘÁD Zastupitelstva městské části Praha - Slivenec Zastupitelstvo městské části Praha - Slivenec (dále jen "zastupitelstvo") svým usnesením č. 104/9/2011 ze dne 2. 11. 2011 a usnesením č. 124/10/2011

Více

Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU. Čl. I Název, sídlo a charakter spolku

Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU. Čl. I Název, sídlo a charakter spolku Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU Čl. I Název, sídlo a charakter spolku Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská (dále jen spolek ) je

Více

Pozvánka na valnou hromadu

Pozvánka na valnou hromadu Pozvánka na valnou hromadu Představenstvo akciové společnosti GPD a.s., se sídlem v Děčíně V, Předmostí 1860/6, PSČ 405 02, IČO: 25031881 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad

Více

Základní škola a Mateřská škola Sudice, příspěvková organizace Směrnice k vyřizování stížností Č.j.: Účinnost od: 2. 9. 2013

Základní škola a Mateřská škola Sudice, příspěvková organizace Směrnice k vyřizování stížností Č.j.: Účinnost od: 2. 9. 2013 Základní škola a Mateřská škola Sudice, příspěvková organizace Směrnice k vyřizování stížností Č.j.: Účinnost od: 2. 9. 2013 Spisový znak: Skartační znak: Změny: Tato směrnice ruší všechny předcházející

Více

Stanovy občanského sdružení podle zákona č. 83/1990 sb.

Stanovy občanského sdružení podle zákona č. 83/1990 sb. Stanovy občanského sdružení podle zákona č. 83/1990 sb. Článek I Základní ustanovení 1. Název sdružení je Česká benchrestová asociace (dále jen CBRA) se sídlem v Praze 5, U Santošky 11, 150 00. Pro mezinárodní

Více

IV. Práva a povinnosti členů

IV. Práva a povinnosti členů III. Členství v Aeroklubu 1. Členy Aeroklubu jsou: a) kmenoví členové b) členové čekatelé c) přispívající členové d) evidovaní členové e) čestní členové. 2. Členem Aeroklubu se může stát osoba, která:

Více

STANOVY Občanského sdružení CESTA se sídlem v Náchodě. Preambule. Č1. 1. Název a sídlo sdružení

STANOVY Občanského sdružení CESTA se sídlem v Náchodě. Preambule. Č1. 1. Název a sídlo sdružení STANOVY Občanského sdružení CESTA se sídlem v Náchodě Preambule Na setkání občanů - rodičů dětí s kombinovanými vadami - dne 15. 12. 1993 byl přijat návrh založit občanské sdružení Cesta - organizaci se

Více

Volební řád do školské rady

Volební řád do školské rady Volební řád do školské rady Rakouské gymnázium v Praze o.p.s., se sídlem na adrese Praha 7, U Uranie 14, PSČ: 170 00, Česká republika, IČ: 261 55 281, zapsané v rejstříku obecně prospěšných společností

Více

Smlouva o výkonu funkce člena kontrolní komise

Smlouva o výkonu funkce člena kontrolní komise Smluvní strany: Smlouva o výkonu funkce člena kontrolní komise 1. ZELENÁ HORA, stavební bytové družstvo se sídlem ve Žďáře nad Sázavou, Brněnská 1146/30, IČ: 00050784, zapsané v obchodním rejstříku vedeném

Více

SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. S T A N O V Y

SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. S T A N O V Y Článek 1 Název, sídlo, obvod činnosti SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. S T A N O V Y 1. Název spolku je SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. (dále jen Komora SL). Komora SL je nepolitickou korporací

Více

Naděje pro kámoše z.s. Bukovinka 139, 67905 Křtiny IČO: 02311305 DIČ: CZ02311305 www.nadejeprokamose.cz. 1. Obecná ustanovení

Naděje pro kámoše z.s. Bukovinka 139, 67905 Křtiny IČO: 02311305 DIČ: CZ02311305 www.nadejeprokamose.cz. 1. Obecná ustanovení SMĚRNICE Č. 1/2014 ČLENSTVÍ A ČLENSKÉ SCHŮZE ve spolku Naděje pro kámoše z.s. 1. Obecná ustanovení Členství ve spolku Naděje pro kámoše z.s. je dobrovolné, nikdo nikoho nemůže k členství nutit. Členem

Více

JEDNACÍ ŘÁD NÁRODNÍ RADY VILP

JEDNACÍ ŘÁD NÁRODNÍ RADY VILP JEDNACÍ ŘÁD NÁRODNÍ RADY VILP Záznam změn: Datum Autor Verze Popis změny 16. 10. 2012 Kreuterová 1 Vytvoření návrhu Jednacího řádu 28. 11. 2012 Kreuterová 2 Implementace doporučení a doporučujících komentářů

Více

STANOVY. 1. Firma. Družstvo ASTRA ---------------------------------------------------------------------------------------- 2.

STANOVY. 1. Firma. Družstvo ASTRA ---------------------------------------------------------------------------------------- 2. STANOVY 1. Firma Družstvo ASTRA ---------------------------------------------------------------------------------------- 2. Sídlo Cheb ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

STANOVY GOLFOVÉHO KLUBU HLUBOKÁ NAD VLTAVOU, Z.S. (dále jen Klub )

STANOVY GOLFOVÉHO KLUBU HLUBOKÁ NAD VLTAVOU, Z.S. (dále jen Klub ) STANOVY GOLFOVÉHO KLUBU HLUBOKÁ NAD VLTAVOU, Z.S. (dále jen Klub ) Článek I. Název, sídlo, postavení Klubu 1.1 Klub je založen na principu dobrovolnosti a demokratických zásadách a je spolkem ve smyslu

Více

STATUT KOMISÍ Rady městské části Brno Židenice

STATUT KOMISÍ Rady městské části Brno Židenice STATUT KOMISÍ Rady městské části Brno Židenice Brno, prosinec 2006 Ing. Roman Vašina starosta MČ Brno - Židenice 2 Obsah: článek strana 1. Úvodní ustanovení 3 2. Postavení komisí 3 3. Členové komisí 3

Více

ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ ČÁST II ČINNOST A ORGANIZACE

ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ ČÁST II ČINNOST A ORGANIZACE Sídlo: Masarykova 3488/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600, fax: 475 240 610 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary tel.: 353 502 624, fax: 353 502

Více

Stanovy Občanského sdružení bubakov.net (dále jen sdružení )

Stanovy Občanského sdružení bubakov.net (dále jen sdružení ) Stanovy Občanského sdružení bubakov.net (dále jen sdružení ) Článek 1 Název sdružení 1. Název sdružení zní: Občanské sdružení bubakov.net 2. Sídlo sdružení je: Obětí okupace 510, 271 01 Nové Strašecí.

Více

Stanovy Družstva fanoušků Bohemians

Stanovy Družstva fanoušků Bohemians Stanovy Družstva fanoušků Bohemians Čl. 1 Obchodní firma, sídlo a předmět činnosti družstva 1. Obchodní firma družstva je "Družstvo fanoušků Bohemians". 2. Sídlem družstva je Praha, 3. Předmětem činnosti

Více