Zápis. z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis. z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích"

Transkript

1 Zápis z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích I. Firma a sídlo spole nosti P-D Refractories CZ a. s. (d íve Moravské šamotové a lupkové závody a. s.) Velké Opatovice, Nádražní 218, I : , zápis v obchodním rejst íku u Krajského soudu v Brn, odd. B, vl II. III. Místo a datum konání valné hromady Velké Opatovice, Nádražní 218, u ebna administrativní budovy spole nosti, úterý od 09:00 hodin. Po ad jednání (program) valné hromady 1. Zahájení a volba p edsedy valné hromady 2. Volba orgán valné hromady 3. Zpráva p edstavenstva o podnikatelské innosti spole nosti, o stavu jejího majetku a obchodní politice za rok Zpráva p edstavenstva o ro ní ú etní záv rce a o výsledcích hospoda ení a.s. za rok 2014 a návrh na rozd lení zisku 5. Zpráva dozor í rady v etn seznámení s výrokem auditora 6. Schválení ro ní ú etní záv rky a rozd lení zisku 7. Koncepce podnikatelské innosti na rok Diskuse 9. Záv r IV. edseda valné hromady Ing. František Hloušek V. Zapisovatel JUDr. V ra Ková ová VI. Ov ovatel zápisu Ing. František Hloušek VII. Osoby pov ené s ítáním hlas (skrutáto i) Ing. Milan Weigel Ivana Hrazd rová VIII. ast akcioná na valné hromad Z celkového po tu akcií bylo na valné hromad zastoupeno ( ) akcií, což p edstavuje 96,96 %, takže valná hromada byla podle ust. 412 odst. 1 zákona o obchodních korporacích schopna se usnášet a zp sobilá ke všem úkon m, které jí podle zákona a stanov p íslušejí. Valná hromada byla svolána dopisy pozvánkami zaslanými všem akcioná m na adresy sídla nebo bydlišt, uvedené v seznamu akcioná dne , tedy v zákonem stanovené lh nejmén 30 dn p ed konáním valné hromady.

2 Sou asn byla od pozvánka na valnou hromadu uve ejn na na internetových stránkách spole nosti a Spolu s pozvánkou na valnou hromadu byla na internetových stránkách uve ejn na ro ní ú etní záv rka a výro ní zpráva za rok 2014, jejíž sou ástí je zpráva o podnikatelské innosti spole nosti a o stavu jejího majetku. Text pozvánky tvo í p ílohu. 1 a listina p ítomných s informacemi o zastoupení na valné hromad p ílohu. 2 tohoto zápisu. P ílohou. 3 je výpis z obchodního rejst íku vedeného u Krajského soudu v Brn odd. B, vl. 417 ze dne Seznam akcioná- je p ílohou. 4 tohoto zápisu. IX. Projednávání jednotlivých bod po adu jednání a rozhodnutí valné hromady k nim Ad 1: Na úvod p edseda dozor í rady Heinz-Jürgen Preiss-Daimler pozdravil p ítomné a p edal slovo p edsedovi p edstavenstva. Z pov ení p edstavenstva a.s. zahájil jednání valné hromady p edseda p edstaventva Ing. Tomáš Kožoušek a ídil valnou hromadu do doby zvolení jejího p edsedy. Prohlásil, že valná hromada byla ádn svolána uve ejn ním pozvánky na internetových stránkách spole nosti a zasláním pozvánek akcioná m uvedeným v seznamu akcioná na adresu jejích sídla nebo bydlišt ve lh nejmén 30 dní ed konáním valné hromady. P ivítal p ítomné a zajistil volbu p edsedy valné hromady aklamací. Zvolený p edseda valné hromady, výrobní editel a.s. pro oblast Dinasu Ing. František Hloušek pak p evzal ízení dalšího pr hu valné hromady, P ivítal akcioná e, p edsedu dozor í rady a další leny dozor í rady a leny p edstavenstva. P ipomenul po ad jednání (program) valné hromady a upozornil akcioná e na vhodnost písemné formy diskusních p ísp vk, dotaz a p ipomínek na formulá ích vydávaných p i prezenci a vydal bližší pokyny ke zp sobu hlasování. Ad 2: P edseda valné hromady Ing. František Hloušek p ednesl návrh p edstavenstva a.s. na personální obsazení dalších orgán valné hromady a vyhlásil 1. hlasování. V 1. hlasování potvrdila valná hromada svého p edsedy a zvolila své ostatní orgány tak, že z p ítomných hlas ve všech p ti otázkách hlasovalo ano všech hlas, tj. 100 %. Valná hromada p ijala usnesení: Valná hromada volí p edsedou valné hromady Ing. Františka Hlouška, zapisovatelkou JUDr. V ru Ková ovou, ov ovatelem zápisu Ing. Františka Hlouška a osobami pov enými s ítáním hlas (skrutátory) Ing. Milana Weigela a Ivanu Hrazd rovou. Výsledky 1. hlasování s informací o po tu hlasovacích lístk a formulá em hlasovacího lístku. 1 tvo í p ílohu. 5 tohoto zápisu. Ad 3-5: len p edstavenstva Ing. Stanislav Dvo ák p ednesl Zprávu p edstavenstva o podnikatelské innosti a.s., o stavu jejího majetku a obchodní politice spole nosti v roce 2014, kterou valná hromada vzala na v domí a která je p ílohou. 6 a též je pod nadpisem Zhodnocení roku 2014 uvedena na str (b. 1-7) Výro ní zprávy za rok 2014, tj. p ílohy. 10 tohoto zápisu. edseda p edstavenstva Ing. Tomáš Kožoušek p ednesl Zprávu p edstavenstva o 2

3 ro ní ú etní záv rce a o výsledcích hospoda ení a.s. za rok 2014 a návrh na roz- lení zisku, která je p ílohou. 7 a též je uvedena na str (b. 8) a na str (ú etní záv rka v nezkráceném rozsahu) Výro ní zprávy za rok 2014, tj. ílohy. 10 tohoto zápisu. lenka dozor í rady Ing. Vladislava Bomberová p ednesla Zprávu dozor í rady a seznámila p ítomné s výrokem auditora. Také tuto zprávu vzala valná hromada na domí a tato zpráva je uvedena na str Výro ní zprávy za rok 2014, tj. ílohy. 10 tohoto zápisu. Na dotaz k p edneseným materiál m, který vznesl Ing. Bohumil Hála, zástupce akcioná e MSLZ property, s.r.o., odpov l Ing. Tomáš Kožoušek. Doslovné zn ní dotazu akcioná e v etn odpov di tvo í p ílohu. 11 tohoto zápisu. Ad 6: Ad 7: P edseda valné hromady Ing. František Hloušek vyhlásil 2. hlasování, v n mž valná hromada schválila ro ní ú etní záv rku za rok 2014 a rozd lení zisku tak, že z p ítomných hlas hlasovalo ano všech hlas, tj. 100 %. Valná hromada p ijala usnesení: Valná hromada schvaluje p edloženou ro ní ú etní záv rku spole nosti k a návrh p edstavenstva na rozd lení zisku za rok Výsledky 2. hlasování s informací o po tu hlasovacích lístk a formulá em hlasovacího lístku. 2 tvo í p ílohu. 8 tohoto zápisu. P edseda p edstavenstva Ing. Tomáš Kožoušek p ednesl informaci o koncepci podnikatelské innosti spole nosti na rok 2015 základní východiska a cíle roku Nikdo z akcioná nem l dotazy i p ipomínky. Koncepce podnikatelské innosti na rok 2015 Základní východiska a cíle roku 2015 tvo í p ílohu. 9 tohoto zápisu a je též uvedena na str Výro ní zprávy za rok 2014, tj. p ílohy. 10 tohoto zápisu. Ad 8-9: Každý z p ítomných akcioná obdržel p i presenci Výro ní zprávu za rok 2014, která tvo í p ílohu. 10 tohoto zápisu. edseda dozor í rady p. Heinz-Jürgen Preiss-Daimler konstatoval, že p es mnohá úskalí máme za sebou dobrý rok. Ujistil akcioná e, že nadále bude podporovat dlouhodobé investice. Pod koval všem spolupracovník m za p íkladnou a sv domitou práci, v etn práce o sobotách a dále pod koval zejména p edstavenstvu a.s. a celému vedení spole nosti za pracovní úsilí, které vedlo k tomuto výsledku a všem pop ál hodn zdraví. edseda p edstavenstva Ing. Tomáš Kožoušek pod koval p edsedovi dozor í rady za jeho slova ocen ní práce vedení spole nosti a jejího managementu, pop ál mu hodn dalších podnikatelských úsp ch a pevné zdraví. Akcioná m pod koval za ú ast na dnešní valné hromad. edseda valné hromady Ing. František Hloušek konstatoval, že program valné hromady byl vy erpán. Pod koval všem, kte í se podíleli na její p íprav a zdárném pr hu, akcioná m pod koval za ú ast na dnešní valné hromad a jednání ádné valné hromady ukon il v hodin. 3

4 Velké Opatovice Svolavatel valné hromady: Ov ovatel zápisu: Ing. Tomáš Kožoušek v.r. edseda p edstavenstva Ing. František Hloušek v.r. Zapisovatel: JUDr. V ra Ková ová v.r. 4

5 Seznam p íloh k zápisu o ádné valné hromad konané dne Pozvánka na valnou hromadu ze dne Listina p ítomných na valné hromad dne s informací o zastoupení akcií 3. Výpis z obchodního rejst íku ze dne Seznam akcioná 5. Výsledky 1. hlasování s informací o po tu hlasovacích lístk s hlasovacím lístkem Zpráva p edstavenstva o podnikatelské innosti a.s., o stavu jejího majetku a obchodní politice a.s. za rok Zpráva p edstavenstva o ro ní ú etní záv rce a o výsledcích hospoda ení za rok 2014 a návrh na rozd lení zisku 8. Výsledky 2. hlasování s informací o po tu hlasovacích lístk s hlasovacím lístkem.2 9. Koncepce podnikatelské innosti na rok Výro ní zpráva z rok Dotazy a p ipomínky akcioná v etn odpov dí 5

CEZTel, a.s. STANOVY SPOLE NOSTI

CEZTel, a.s. STANOVY SPOLE NOSTI CEZTel, a.s. STANOVY SPOLE NOSTI Úplné zn ní 1. 5. 2014 lánek 1 Založení a vznik akciové spole nosti 1. CEZTel, a. s. (dále jen také spole nost ) vznikla zápisem do obchodního rejst íku ke dni 21. 2. 1997.

Více

ZÁPIS z odpoledního jednání valné hromady eskomoravské elektrotechnické asociace, konaného dne 20. listopadu 2008 v T eboni

ZÁPIS z odpoledního jednání valné hromady eskomoravské elektrotechnické asociace, konaného dne 20. listopadu 2008 v T eboni ZÁPIS z odpoledního jednání valné hromady eskomoravské elektrotechnické asociace, konaného dne 20. listopadu 2008 v T eboni Odpolední ást valné hromady asociace zahájil prezident asociace Ing. Adamec,

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE Ministerstvo pro místní rozvoj odbor hospodá ských služeb VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE ve zjednodušeném podlimitním ízení dle 38 zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách (dále jen

Více

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva Omluven 14.12.2011 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Libor Jaeger, Vladislav

Více

t a k t o : I. Na izuje se další elektronická dražba, která se koná prost ednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu www.exdrazby.

t a k t o : I. Na izuje se další elektronická dražba, která se koná prost ednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu www.exdrazby. .j. 024 EX 4817/10-842 U s n e s e n í o na ízení dalšího dražebního jednání - elektronická dražba Soudní exekutor Mgr. Pavla Fu íková, Exekutorský ú ad Ostrava, se sídlem Slévárenská 410/14, Ostrava Mariánské

Více

oprávn ného: eská spo itelna, a. s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, 14000, Praha, I 45244782 proti povinným:

oprávn ného: eská spo itelna, a. s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, 14000, Praha, I 45244782 proti povinným: .j. 024 EX 5023/13-237 U s n e s e n í o na ízení dražebního jednání - elektronická dražba Soudní exekutor Mgr. Pavla Fu íková, Exekutorský ú ad Ostrava, se sídlem Slévárenská 410/14, Ostrava Mariánské

Více

METODIKA PRO TVORBU BAKALÁ SKÝCH PRACÍ VŠERS

METODIKA PRO TVORBU BAKALÁ SKÝCH PRACÍ VŠERS VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, O. P. S., ESKÉ BUD JOVICE METODIKA PRO TVORBU BAKALÁ SKÝCH PRACÍ VŠERS (platná od 1.10.2012) Tyto pokyny se také p im en vztahují k vypracování seminárních

Více

JEDNACÍ ŘÁD VALNÉ HROMADY

JEDNACÍ ŘÁD VALNÉ HROMADY Výzkumný ústav pro hnědé uhlí akciová společnost M o s t JEDNACÍ ŘÁD VALNÉ HROMADY Výzkumný ústav pro hnědé uhlí akciová společnost M o s t předkládáno valné hromadě dne 18. května 2015 Část A - Úvod Jednací

Více

STANOVY SPOLE ENSTV VLASTN K BYTOV CH JEDNOTEK PRO DOMY JEREVANSK. P. 1064, 1065, 1066 A 1067, PRAHA 10 - VR OVICE

STANOVY SPOLE ENSTV VLASTN K BYTOV CH JEDNOTEK PRO DOMY JEREVANSK. P. 1064, 1065, 1066 A 1067, PRAHA 10 - VR OVICE STANOVY SPOLE ENSTV VLASTN K BYTOV CH JEDNOTEK PRO DOMY JEREVANSK. P. 1064, 1065, 1066 A 1067, PRAHA 10 - VR OVICE ST PRVN V EOBECN USTANOVEN l. I. Z kladn ustanoven (1) Spole enstv vlastn k bytov ch jednotek

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ Finan nímu ú adu v, ve, pro Sumperku ˇ Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Da ové identi ka ní íslo C Z 7 3 Rodné íslo 7 3 / 3 DAP ) ádné opravné 4 Kód rozlišení typu DAP ) dodate

Více

Zápis z jednání 38.VH A ZŠ

Zápis z jednání 38.VH A ZŠ Zápis z jednání 38.VH A ZŠ R Termín: 8. 9. 11. 2012 Místo konání: Rokytnice nad Jizerou P ítomni: Ú astníci dle prezen ní listiny, hosté dle prezen ní listiny host. tvrtek 8. 11. 2012 1. Slavnostní zahájení

Více

oprávn ného: eská spo itelna, a. s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, 14000, Praha, I 45244782 proti povinným:

oprávn ného: eská spo itelna, a. s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, 14000, Praha, I 45244782 proti povinným: .j. 024 EX 5023/13-124 U s n e s e n í o na ízení dražebního jednání - elektronická dražba Soudní exekutor Mgr. Pavla Fu íková, Exekutorský ú ad Ostrava, se sídlem Slévárenská 410/14, Ostrava Mariánské

Více

2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, osob pověřených sčítáním hlasů a ověřovatelů zápisu

2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, osob pověřených sčítáním hlasů a ověřovatelů zápisu Pořad jednání: Představenstvo společnosti Iveco Czech Republic, a. s. se sídlem ve Vysokém Mýtě, Pražské Předměstí, Dobrovského 74, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,

Více

PROSINEC 2010. Z obsahu: Donini Swing s pr hledným krytováním. Tyto stroje mají strojní chlazení a nejsou napojeny na p ívod vody.

PROSINEC 2010. Z obsahu: Donini Swing s pr hledným krytováním. Tyto stroje mají strojní chlazení a nejsou napojeny na p ívod vody. Jaké bylo ExpoDetergo 8-10 DataExpert 12 Montanari - 40 let... 14-15 Sympozium u firmy BEZEMA 16 6 255 PROSINEC 2010 Další íslo vyjde 17. 2. 2011 Uzáv rka pro inzerci nejpozd ji do 26. 1. 2011. ú. 111

Více

Jednota eskoslovenských matematik a fyzik

Jednota eskoslovenských matematik a fyzik Archiv Akademie v d eské republiky Praha Fond Jednota eskoslovenských matematik a fyzik 1872 1952 (1959) Inventá Pom cka. 509 íslo listu JAF 13 Zpracovala Mgr. Hana Kábová Praha 2003 I OBSAH strana Obsah

Více

Stanovy akciové společnosti Pražská paroplavební společnost, a.s.

Stanovy akciové společnosti Pražská paroplavební společnost, a.s. Stanovy akciové společnosti Pražská paroplavební společnost, a.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Vznik společnosti, obchodní firma a sídlo, internetové stránky 1.1 Společnost vznikla dnem zápisu do obchodního

Více

*** Část druhá * Orgány společnosti

*** Část druhá * Orgány společnosti Stanovy obchodní společnosti SKALIČAN a.s. Část první Základní ustanovení Článek 1 Vznik společnosti a její právní forma 1. SKALIČAN a.s., (dále jen společnost ) vznikla dne 4.5.1992 zápisem do obchodního

Více

VÝRO NÍ ZPRÁVA. spole nosti. za hodnocené období roku. Výro ní zpráva byla schválena usnesením Správní rady spole nosti dne 24. ervna 2013.

VÝRO NÍ ZPRÁVA. spole nosti. za hodnocené období roku. Výro ní zpráva byla schválena usnesením Správní rady spole nosti dne 24. ervna 2013. VÝRO NÍ ZPRÁVA spole nosti za hodnocené období roku 2012 Výro ní zpráva byla schválena usnesením Správní rady spole nosti dne 24. ervna 2013. V Kop ivnici, dne 12. ervna 2013 zpracoval a p edkládá Ing.

Více

Technické standardy veřejné kanalizace. C Přílohová část

Technické standardy veřejné kanalizace. C Přílohová část Technické standardy veřejné kanalizace C Přílohová část Ing. Iva Barboriková Prosinec 2010 VODOVODY A KANALIZACE HRADEC KRÁLOVÉ, A.S. Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové Technické standardy veřejných

Více

STANOVY akciové společnosti. Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s.

STANOVY akciové společnosti. Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. Vodohospodářská společnost Vrchlice-Maleč, a.s. STANOVY akciové společnosti Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. Obsah: HLAVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 4 Článek 1 Založení, vznik a trvání

Více

ESKÉHO POHOSTINSTVÍ. Oficiální klasifikace ubytovacích zařízení ČR v kategorii hotel, hotel garni, motel, botel a penzion. Více na straně 13.

ESKÉHO POHOSTINSTVÍ. Oficiální klasifikace ubytovacích zařízení ČR v kategorii hotel, hotel garni, motel, botel a penzion. Více na straně 13. RO NÍK 4 ZÁ Í 2010 Generální partner AHR R ESKÉHO POHOSTINSTVÍ Exkluzivní partner AHR R Foto: Gregor909/sxc.hu Chceme bydlet také u vás! Vaše hotelové hvězdičky Oficiální klasifikace ubytovacích zařízení

Více

S T A N O V Y. III. Základní kapitál - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

S T A N O V Y. III. Základní kapitál - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - S T A N O V Y Zemědělská společnost Zhoř a.s. ČÁST PRVNÍ I. POVINNÉ NÁLEŽITOSTI STANOV - - - - - - - - - - - - - - - - - - - I. Firma a sídlo společnosti - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Více

OBSAH KURZU. 3. edpoklady a faktory provozování a ízení cestovní kancelá e a cestovní agentury.

OBSAH KURZU. 3. edpoklady a faktory provozování a ízení cestovní kancelá e a cestovní agentury. OBSAH KURZU 1. Cestovní kancelá e a agentury a zájezdová innost. 2. Legislativní úprava podnikání cestovních kancelá í v Evropské unii a v eské republice. 3. edpoklady a faktory provozování a ízení cestovní

Více

9 hlasů přítomných hlasovalo pro předložený návrh, 0 hlasů proti předloženému návrhu, 0 hlasů se zdrželo hlasování.

9 hlasů přítomných hlasovalo pro předložený návrh, 0 hlasů proti předloženému návrhu, 0 hlasů se zdrželo hlasování. Zápis z náhradní valné hromady/náhradního zasedání členské schůze Českého občanského sdružení proti chronické obstrukční plicní nemoci se sídlem Kartouzská 6, 150 98 Praha 5 Datum konání: 5. 12. 2014 Místo

Více

Analýza sou asné situace v oblasti podnikání realitních kancelá í a návrh variant ešení

Analýza sou asné situace v oblasti podnikání realitních kancelá í a návrh variant ešení MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Odbor ve ejných dražeb Starom stské nám. 6 110 15 Praha 1 ve spolupráci s Ministerstvem pr myslu a obchodu, Ministerstvem financí a Ministerstvem spravedlnosti Analýza sou

Více

STANOVY AG Skořenice, akciová společnost I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Založení a vznik společnosti

STANOVY AG Skořenice, akciová společnost I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Založení a vznik společnosti STANOVY AG Skořenice, akciová společnost I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Založení a vznik společnosti Akciová společnost AG Skořenice, akciová společnost (dále jen společnost ) byla založena rozhodnutím 201

Více

Zásady chování spole nosti ŠKO-ENERGO, s.r.o. sou ást skupiny ŠKODA

Zásady chování spole nosti ŠKO-ENERGO, s.r.o. sou ást skupiny ŠKODA Zásady chování spole nosti ŠKO-ENERGO, s.r.o. sou ást skupiny ŠKODA Stav: 01. 12. 2012 Strana 1 z 16 Obsah Zásady chování spole nosti ŠKO-ENERGO, s.r.o. sou ást skupiny ŠKODA... 1 edmluva... 3 Oblast p

Více

NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. BusLine a.s. Hlava I. Úvodní ustanovení

NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. BusLine a.s. Hlava I. Úvodní ustanovení NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI BusLine a.s. Hlava I. Úvodní ustanovení 1 Firma společnosti Firma společnosti zní: BusLine a.s. -----------------------------------------------------------------------

Více

JEDNACÍ ŘÁD Stavebního bytového družstva POKROK. I. Společná ustanovení

JEDNACÍ ŘÁD Stavebního bytového družstva POKROK. I. Společná ustanovení JEDNACÍ ŘÁD Stavebního bytového družstva POKROK I. Společná ustanovení Čl. 1 Vymezení obsahu jednacího řádu Tento jednací řád upravuje postup orgánů družstva (shromáždění delegátů, představenstva, kontrolní

Více

ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY

ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY ANEB JAK D LAT SPRÁVNÉ V CI SPRÁVN. PR VODCE PRO Z IZOVATELE A EDITELE ŠKOL, PRO PEDAGOGY A RODI E ŽÁK - ARGUMENTY, P ÍKLADY A INFORMACE O TOM,

Více