Jak pomáhat v mezinárodním rozvoji zemědělství?

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jak pomáhat v mezinárodním rozvoji zemědělství?"

Transkript

1 Jak pomáhat v mezinárodním rozvoji zemědělství? Zemědělství v srdci rozvojových ekonomik Autor: Jiří Hejkrlík Zemědělství se v době od druhé světové války postupně stalo okrajovou záležitostí pro většinu ekonomicky rozvinutých zemí světa. Zaměstnává jen několik procent populace a jeho podíl na celkové produkci vyspělých ekonomik se čím dál tím více zmenšuje. Více než zemědělce a farmáře vnímáme značky velkých potravinářských firem, který náš kontakt se životem na venkově přerušují a zastírají. O malé skupině prvovýrobců, kteří za pomoci půdy dokáží přeměňovat anorganické chemické prvky na potraviny a materiály, které ve svém životě nutně potřebujeme, se dozvídáme pouze v momentě, kdy nám traktory zablokují dálnice, aby dosáhli ještě vyšší regulace již tak přeregulovaného a dotovaného odvětví. Jen málokdo si uvědomuje, že kvůli zachování zemědělství v jeho tradiční podobě Evropská unie dotuje odvětví téměř polovinou svého rozpočtu a zbytek dostávají zemědělci z daní plynoucích do národních rozpočtů. I přesto nejsme schopni konkurovat levnějším dovozům z rozvojových zemí. Ten je proto přísně kontrolovaný a podléhá vysokým clům, která mají chránit naše zemědělce. Tím však poškozují zemědělce v rozvojových zemích a zvyšují cenu pro nás spotřebitele. Nejvyšší cla jsou paradoxně na zpracované produkty, abychom mohli zachovat náš zpracovatelský potravinářský průmysl na úkor rozvoje chudých zemí. Zemědělství je tak za vysokou cenu udržováno pod záminkou zachování kulturní krajiny, zaměstnanosti na venkově a strategické potravinové soběstačnosti pro případ přerušení dodávek od nestabilních zahraničních exportérů. Nebýt této politické ochrany tak bychom již dávno jedli pouze hovězí z Argentiny, cukr z Filipín nebo chleba z pšenice dovezené ze zemí východní a Střední Asie a krmili poslední zbylý dobytek sójou z Brazílie. Situace v rozvojových zemích a zejména těch nejméně rozvinutých je zcela opačná od situace naší. Zemědělství zůstává i nadále v srdci národních ekonomik a zdrojem živobytí miliónů rodin po celém světě. V zemědělství pracuje mnohdy až 80 % veškeré populace a primární zemědělská produkce představuje až polovinu hodnoty co se v dané zemi vyprodukuje. Populace v těchto zemích navíc neustále a rychle narůstá, takže místní zemědělství musí nutně navyšovat svou produkci aby splnilo svůj primární cíl poskytovat dostatek potravin. V současné době všichni zemědělci v rozvojových zemích musí čím dál tím více čelit novým faktorům provázejícím stále větší propojování a změny dnešního světa, jako např. náhlým propadům cen jejich tradičních komodit, změnám lokálního klimatu nebo potravinovým a finančním krizím, které vznikají v zemích rozvinutých. Navíc bez možnosti štědré podpory státu nebo systému pojištění. Kromě toho mají velmi ztížený přístup k úvěru a informacím o trhu a tím pádem je jejich schopnost na pružné přizpůsobování změnám poptávky velice omezena. Informace o trzích, cenách a trendech se k drobným zemědělcům dostávají zprostředkovaně přes překupníky a lichváře, kteří jakoukoli pozitivní změnu obrátí ve svojí výhodu. Co z pohledu teorie neoliberální ekonomie znamená prostý a zdravý přesun prostředků z méně efektivního způsobu výroby k efektivnějšímu znamená pro většinu obyvatel venkova rozvojových zemí otázku života a smrti. V tomto prostředí každé selhání sázky na novou plodinu nebo nákupu nové technologie je bez jistoty zachycení v sociální síti státních podpor 1

2 velice riskantní. Proto je nepružnost rozhodnutí a odpor k inovacím u drobných zemědělců velice vysoký. Ve své podstatě je však tato situace bránící dalšímu rozvoji jedním z vedlejších produktů chudoby. Mezinárodní spolupráce v oblasti zemědělství Přestože vyspělá část světa úspěšně blokuje příležitosti rozvoje zemědělství v rozvojových zemích politickou obranou proti dovozům jejich levnějších produktů, snaží se v rámci mezinárodní solidarity, světové stability a dobrých vztahů již několik desítek let o transfer know-how a technologií, které by měly zemědělství v rozvojových zemích pomoci. Zájem donorů o pomoc v zemědělství sice značně kolísá, nicméně po potravinové krizi roku 2008 se na zemědělství opět soustředila velká pozornost. Ponechme nyní otázku PROČ pomáhat v zemědělství stranou a soustřeďme se na otázku KOMU a JAK je pomoc určena. Rozdílných přístupů k přenosu know-how je dnes celá řada. Otázka jak nejlépe a nejefektivněji pomoci má za sebou několik desítek let vývoje. Nicméně i dnes je na způsob transferu zemědělských technologií a know-how celá řada velice rozdílných názorů. Na začátek je nutné uvědomit si obrovskou rozdílnost a pestrost zemědělských systémů v rozvojových zemích, kterou je nutné znát a respektovat. Bok po boku zde může existovat několika hektarová farma založená na moderních plantážních postupech pěstování banánů na export vedle souseda, který pouze za pomoci motyky obdělává půl hektarové políčko a většinu produkce zkonzumuje jeho rodina nebo ji prodá na místním trhu. Postupy, které se hodí pro rozvoj určitého systému nemusí být platné o pár metrů dále. Projekt založený na participativních postupech asi nebude nejvhodnější při řešení otázky boje s erozí půdy na 100 ha čajové plantáži patřící jednomu vlastníku. Na druhou stranu přístup orientovaný čistě na komodity aplikovaný mezi drobnými producenty již také mnohokrát selhal. Zemědělské systémy v rozvojových zemích totiž zdaleka nedosáhly takové unifikovanosti jako je tomu u nás. Rozdílné přístupy k transferu technologií a know-how Počátky spolupráce v zemědělství začínají s rozvojem koloniální soustavy. První investice a transfer know-how byl směřován výhradně do rozvoje monokulturních plantáží produkujících pochutiny a materiály, které nebylo možno v našem mírném pásmu vyprodukovat káva, čaj, koření, bavlna, později banány a další ovoce. Většinou se jedná o víceleté kultury, které potřebují k založení a produkci mnoho let. Vytvořila se tak závislost velkých oblastí právě na produkci jedné takové komodity a dědictví v podobě jednostranné zátěže životního prostředí jedinou plodinou. Ani v dnešní době není jednoduché v dobách slabší poptávky proměnit založenou plantáž kávovníku na produkci něčeho jiného, co si žádá trh. V průběhu 60. a 70. let si začalo mezinárodní společenství uvědomovat význam rozvoje zemědělství v boji proti chudobě a všeobecnému rozvoji chudých zemí vůbec. Bylo založeno několik mezinárodních výzkumných center a s pomocí velkých nadací nastartována tzv. Zelená revoluce. Ta měla za cíl pomocí vyšlechtění nových speciálních odrůd několika základních plodin a transferem dotovaných agrochemikálií a mechanizace nastartovat jednou a provždy zemědělskou produkci. Na rozdíl od historicky staršího zaměření na exportní plantážní plodiny byla tentokrát pozornost zaměřena na komodity typu rýže, kukuřice a pšenice, tedy na komodity určené na místní trhy. Dopady Zelené revoluce však byly a jsou velice sporné. Za její nesporný úspěch se považuje pouze jižní a jihovýchodní Asie a oblasti Afriky, kde již byla k dispozici dostatečná úroveň závlah, existující infrastruktura a dostupné služby zajišťující vysoké množství vstupů. Ostatní oblasti si však mnoho nepolepšily. 2

3 Nicméně od tlaku na růst množství a kvality exportních komodit se důraz začal přenášet do oblasti zpracování, skladování, poradenství a přístupu k informacím, zajištění drobných úvěrů, správných politik a ochrany přírodních zdrojů zejména vody a půdy. Hlavní současnou kritikou všech těchto postupů je, že zemědělský výzkum a transfer trpěl a někde stále ještě trpí zjednodušeným pohledem na rozvoj ve formě transferu shora dolů směrem k obyvatelům venkova. Ať se jednalo o projekty mezinárodních organizací nebo místní vlády zůstávala otázka přijetí a osvojení technologií místními lidmi dlouhou dobu stranou. Běžnou praxí bylo, že termín inovace na úrovni zemědělců znamenal, že zemědělci pasivně přijímali nové technologie a postupy přicházející z venčí, spíše než aby si nové technologie, management nebo instituce budovali sami. A nemuselo se jednat pouze o inovace, které mají technickou podobu. V zemědělství je nutná celá řada socioekonomických a institucionálních inovací, jako např. lepší organizace přístupu ke zdrojům nebo nové cesty marketingu. Tento redukcionistický pohled na rozvoj také nebral v úvahu holistický a systémový pohled lokální populace a její vlastní cíle a představy. Kritika tohoto postupu stála za zrodem přístupu faremních systémů v 70. a 80. letech. Zde se již začínal setkávat větší důraz na systémovou analýzu prostředí a participativní metodiky s posledními výzkumy v oblasti agroekologie a biologických procesů v rostlinách a zvířatech. Jinými slovy spojení pokročilé vědy s lokálními systémovými znalostmi prostředí. Postupně se tento odklon od výzkumu zaměřeného na rozvoj tržních komodit k celkovému managementu přírodních zdrojů odrážel také v rámci agendy a zaměření velkých mezinárodních zemědělských výzkumných center a organizací. Nejvýraznějším rysem moderních přístupů k přenosu know-how a technologií pro rozvoj zemědělství je pravděpodobně důraz na zahrnutí všech možných stakeholdrů neboli potenciálních účastníků. Jejich interakce je důležitá. Proces předávání znalostí tak dnes již nezahrnuje pouze vědce v národních nebo mezinárodních výzkumných institucích, ale zahrnuje všechny účastníky od produkce až po marketing zemědělce, obchodníky, zpracovatele, výzkumné pracovníky, exportéry, poradce, dodavatele vstupů a podobně. Dalším rozdílem nových přístupů je také uvědomění si, že inovace může vzniknout kdekoliv. Není to jen doménou formálních výzkumných organizací. Zemědělci, lokální organizace, nevládní organizace nebo soukromé firmy mohou také být zdrojem inovací. V mnoha případech může pouhá facilitace, stimulace a koordinace relevantních účastníků vést ke vzniku inovace. Může být také pouze podpořena ze strany nevládní organizace nebo poradenským projektem, který vytváří prostředí pro budování kapacit skupin zemědělců a spojuje je s lokální vládou, výzkumem a soukromými firmami, které mohou podpořit produkci a marketing. Mezi konkrétní nástroje moderních přístupů k práci s drobnými zemědělci patří mimo jiné tzv. Sustainable Livelihood Framework, který vychází z předpokladu, že všichni farmáři mají určitá aktiva přírodní, fyzická, sociální, lidská a finanční, která mohou mezi sebou proměňovat a využívat. Tento rámec také zahrnuje analýzu všech možných rizik, která tato aktiva mohou ohrožovat (např. válka, hladomor, nemoci, odlehlost, sucho, zadlužení) a faktorů, která je ovlivňují (legislativní rámec, instituce - vláda, nevládní organizace, soukromé instituce, distribuce moci, politika, strategie, kultura, náboženství nebo globalizace). Z nich pak vycházejí strategie, kterými se zemědělec řídí. Tyto tzv. Livelihood strategies znamenají přesah od čistě technického zemědělství k psychologii, sociologii a ekonomii. V přístupu je vyjádřena potřeba chápat rozvoj venkovských oblastí v jejich komplexnosti sociální, ekonomické, technické a politické. Je potřeba systémového myšlení, které respektuje složitá rozhodnutí a faktory, které místní zemědělci zvažují jaké plodiny zasít a kde, jaká zvířata chovat a kde. Co prodat, co si nechat 3

4 pro svojí rodinu. Musí zvažovat investice do ochrany přírodních zdrojů pro budoucí generace, bezprostřední potřeby nasycení a přístřešku pro svojí rodinu, dlouhodobé investice do vzdělání nebo mimo-faremních příjmů. Musí myslet na současné priority a zároveň na dlouhodobou udržitelnost. Musí zvažovat možnost vysoké produktivity oproti vyššímu riziku selhání. Jejich rozhodování je postaveno na zkušenostech, přírodních indikátorech, informacích od svých sousedů, rádia, místního prodavače, státních poradců, poradců nevládních organizací, soukromých veterinářů, dodavatelů agrochemikálií apod. Přístup respektuje, že více než u nás platí v rozvojových zemích, že zemědělci žijí v nejistotě ohledně budoucnosti klimatu, cen na trhu, preferencí spotřebitelů na vzdálených trzích, změn politik a bezpečnostní situace. Klade se vysoký důraz na vlastnictví výsledků inovace, který se pohybuje od legitimizace znalostí přinesených z venku, přes využití místních znalostí, až po skutečné budování kapacit pro vlastní inovaci, rozvoj a transformaci. Zvláště skutečné budování kapacit je obzvláště důležité pro posílení možností znevýhodněných skupin formovat a prosazovat své vlastní zájmy a zlepšit svůj sociální status a důvěru v sama sebe bez závislosti na vnější pomoci. Nelze však říci, že byly konečně nalezeny přístupy, které se paušálně hodí do všech oblastí nebo že byl například definitivně odložen tradiční důraz na zavádění nových odrůd a technologií shora dolů. I přes značný vývoj v oblasti mezinárodní zemědělské spolupráce se například nadále vedou spory o významu zavádění plodin s vysokými vstupy a s vysokým návratem investic jako například důraz na zavádění biotechnologií a GMO. Celá řada expertů obhajuje právě tyto technologie jako nejvhodnější pro řešení problémů, které rozvojové země mají. Je tedy nutné znát tento komplexní rámec možných postupů ve spojení s dobrou znalostí konkrétního místního prostředí, abychom jako poradci, výzkumní pracovníci, politici a realizátoři rozvojových programů a projektů mohli správně a efektivně navrhovat a přenášet technologie, přinášet poradenství a implementovat politiky rozvoje. Ovšem i při dobré znalosti místních podmínek musíme vždy jednat s důrazem na fakt, že se situace může změnit doslova přes noc. A co v této oblasti může nabídnout Česká republika? Naše mezinárodní zemědělská spolupráce a pomoc má za sebou několik desítek let dlouhou historii. Na rozdíl od našich západních partnerů však přece jen výrazně kratší, navíc plnou zvratů v celkové koncepci a cílech a s méně zkušenými odborníky v této oblasti. Již za minulého režimu se objevovaly projekty, které měly za cíl ve spřátelených socialistických zemích zvyšovat produktivitu pěstování plodin, chovu zvířat nebo poskytnout investice do zpracovatelského průmyslu. I v dnešní době naše pomoc zůstává orientována spíše na pomoc v zemích nebo oblastech, které nepatří k nejchudším a kde je velmi těžké rozeznat rozvojovou pomoc od investičního záměru. Projektů přímo zaměřených na dlouhodobější práci s obyvatelstvem odlehlých částí venkova je zatím jak šafránu. Je to dáno i tím, že logistické potíže práce přímo v terénu převyšovaly možnosti systému české zahraniční rozvojové spolupráce a kapacity realizátorů. Projekty jsou většinou bez dlouhodobé návaznosti a s omezeným finančním zajištěním. Stále v nich přetrvává zjednodušený důraz na produkci komodit a dopad a efektivnost nejsou měřeny zlepšením kvality života chudých lidí ale častěji množstvím produkce. Máme však celou řadu zkušeností například s přenosem technologií zalesňování v oblastech východní Evropy a Latinské Ameriky, budováním vodních zdrojů v Asii, budováním a rozvojem středních a vysokých zemědělských škol v Africe, zlepšováním užitkovosti zvířat ve východní Evropě a na Blízkém východě či investicemi do drůbežářského průmyslu v Asii. 4

5 Teprve v posledních několika málo letech, po zaměření pomoci do menšího počtu programových zemí a po nárůstu profesionalizace realizátorů, se začínají objevovat projekty s vyšším rozvojovým potenciálem v oblastech nejvíce ohrožovaných chudobou. Objevují se tak projekty, které pracují přímo se skupinami zemědělských komunit a efektivně budují kapacity stovek rodin obyvatel chudých venkovských oblastí. Známe dnes celou řadu úspěšných projektů z Angoly, Etiopie, Kyrgyzstánu, Peru, Mongolska, Vietnamu nebo Zambie, které zavádějí nejaktuálnější poznatky a úspěšné přístupy z teorie do praxe. Díky podobným projektům roste počet českých expertů, kteří mají dostatečné znalosti v oblasti efektivního transferu know-how a technologií do oblastí, které je nejvíce potřebují. Jiří Hejkrlík Institut tropů a subtropů Česká zemědělská univerzita v Praze 5

STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY

STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Úvod...2 KAPITOLA 1 Česká republika v globalizovaném světě a Evropské unii...6 1.1 Šance pro Českou republiku...6 1.2 Hlavní cíl: Dosažení úrovně EU-25

Více

Regionální politika EU 2007 13

Regionální politika EU 2007 13 CS Milý čtenáři, ráda bych vám představila novou regionální politiku Evropské unie, která se opírá o rozmanitost, úkoly a možnosti evropských regionů. Plných 43 % hospodářské produkce a 75 % investic do

Více

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY Praha srpen 2012 Poslání a rámec Státní energetické koncepce Hlavním posláním Státní energetické koncepce (dále též SEK) je zajistit spolehlivou,

Více

Novinář, rozvojová spolupráce a humanitární pomoc. Příručka rozvojového vzdělávání Pro studenty mediálních oborů. Kolektiv autorů

Novinář, rozvojová spolupráce a humanitární pomoc. Příručka rozvojového vzdělávání Pro studenty mediálních oborů. Kolektiv autorů Novinář, rozvojová spolupráce a humanitární pomoc Příručka rozvojového vzdělávání Pro studenty mediálních oborů Kolektiv autorů Novinář, rozvojová spolupráce a humanitární pomoc: Příručka rozvojového vzdělávání

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 5.3.2014 COM(2014) 130 final SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Jak pokračuje Evropa 2020: strategie

Více

ROZVOJ VENKOVA V PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ 2007 2013 V KONTEXTU REFOREM SZP EU. MARTIN PĚLUCHA a kol.

ROZVOJ VENKOVA V PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ 2007 2013 V KONTEXTU REFOREM SZP EU. MARTIN PĚLUCHA a kol. ROZVOJ VENKOVA V PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ 2007 2013 V KONTEXTU REFOREM SZP EU MARTIN PĚLUCHA a kol. Tato publikace byla vydána za finanční podpory Úřadu vlády ČR v rámci realizace Koncepce informování o evropských

Více

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY Praha prosinec 2014 Obsah: 1 POSLÁNÍ A RÁMEC STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE... 4 2 METODIKA TVORBY A REALIZACE SEK... 7 3 SOUČASNÝ STAV ENERGETIKY ČR

Více

Strategie působení ČR v EU Aktivní politika pro růst a konkurenceschopnou Evropu

Strategie působení ČR v EU Aktivní politika pro růst a konkurenceschopnou Evropu III. Strategie působení ČR v EU Aktivní politika pro růst a konkurenceschopnou Evropu Obsah I.1. Úvod...3 I.2. Perspektivy hospodářské a měnové unie...3 I.3. Prioritní oblasti zájmu ČR...5 II. Ekonomická

Více

Transformace systému bilaterální rozvojové spolupráce České republiky

Transformace systému bilaterální rozvojové spolupráce České republiky MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA SOCIÁLNÍCH STUDIÍ Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií Transformace systému bilaterální rozvojové spolupráce České republiky Magisterská práce Stanislav Švára

Více

VOLEBNÍ PROGRAM Volby 2010 DO Poslanecké sněmovny

VOLEBNÍ PROGRAM Volby 2010 DO Poslanecké sněmovny 2010 VOLEBNÍ PROGRAM Volby 2010 DO Poslanecké sněmovny Odpovědní jdou s námi 28. A 29. května Leoš Heger Královéhradecký kraj Pavel Severa PardubickÝ kraj Ladislav Jirků Vysočina Anna Putnová Jihomoravský

Více

Vyhodnocení Lisabonské strategie: vliv na konkurenceschopnost EU a členských států

Vyhodnocení Lisabonské strategie: vliv na konkurenceschopnost EU a členských států I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Podkladový materiál k vědeckopopularizačnímu semináři Vyhodnocení Lisabonské strategie: vliv na konkurenceschopnost EU a členských států Termín konání:

Více

Partnerství mezi Evropou a zemědělci

Partnerství mezi Evropou a zemědělci Společná zemědělská politika Partnerství mezi Evropou a zemědělci Evropská komise Zemědělství a rozvoj venkova Předmluva Společná zemědělská politika slouží jako most mezi světem, který se čím dál tím

Více

BÍLÉ KNIHY TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ doplněné o

BÍLÉ KNIHY TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ doplněné o BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VÝCHOZÍ TEZE PRO PŘÍPRAVU BÍLÉ KNIHY TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ doplněné o ODPOVĚDI NA NEJČASTĚJI KLADENÉ OTÁZKY zformulované po semináři k tezím konaném 18.9.2007 Materiál

Více

2.3.3 Přilákání zahraničních investic... 30 3 Role místní vlády v klastrových iniciativách... 31 3.1 JAK ZAANGAŽOVAT SEKTOR MSP... 31 3.

2.3.3 Přilákání zahraničních investic... 30 3 Role místní vlády v klastrových iniciativách... 31 3.1 JAK ZAANGAŽOVAT SEKTOR MSP... 31 3. Průvodce klastrem 1 Obsah 1 Co jsou to klastry?... 5 1.1 HISTORIE KLASTRŮ... 6 1.2 DEFINICE KLASTRŮ... 6 1.2.1 Různé typy klastrů... 8 1.2.2 Michael Porter... 8 1.3 JAK KLASTRY FUNGUJÍ... 13 1.3.1 Rozvoj

Více

Delegace naleznou v příloze dokument Komise KOM(2010) 2020 v konečném znění.

Delegace naleznou v příloze dokument Komise KOM(2010) 2020 v konečném znění. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 5. března 2010 (OR. en) 7110/10 CO EUR-PREP 7 POLGEN 28 AG 3 ECOFIN 136 UEM 55 SOC 174 COMPET 82 RECH 83 ENER 63 TRANS 55 MI 73 IND 33 EDUC 40 ENV 135 AGRI 74 PRŮVODNÍ POZNÁMKA

Více

Investice pro evropskou konkurenceschopnost: Příspěvek České republiky ke Strategii Evropa 2020

Investice pro evropskou konkurenceschopnost: Příspěvek České republiky ke Strategii Evropa 2020 Investice pro evropskou konkurenceschopnost: Příspěvek České republiky ke Strategii Evropa 2020 Národní program reforem České republiky 2011 Obsah: I. Úvod I.1. Česká republika a Strategie Evropa 2020...5

Více

Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku

Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku Únor 2003 Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. GLOBÁLNÍ A NÁRODNÍ VÝZVY... 6 2.1 Vývoj k informační a znalostní

Více

Systémové alternativy kapitalismu

Systémové alternativy kapitalismu 02 03 Systémové alternativy kapitalismu...a další témata z politicko-ekonomického cyklu Pražské školy alternativ Pražská škola alternativ Sborník 02 03 Systémové alternativy kapitalismu...a další témata

Více

Aktuální ekonomický vývoj a hospodářská politika zemí uskupení BRIC a jejich vyhlídky

Aktuální ekonomický vývoj a hospodářská politika zemí uskupení BRIC a jejich vyhlídky Aktuální ekonomický vývoj a hospodářská politika zemí uskupení BRIC a jejich vyhlídky Ing. Marcela Cupalová, Ph.D. Srovnávací studie č. 2.096 listopad 2011 PI 2.096 2 Obsah: ÚVOD... 2 CHARAKTERISTIKA JEDNOTLIVÝCH

Více

BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Praha, leden 2009 Petr Matějů (vedoucí projektu), František Ježek, Daniel Münich, Jan Slovák, Jana Straková, David Václavík, Simona Weidnerová, Jan Zrzavý 2007 13 OP Vzdělávání

Více

SYNERGIE VE VENKOVSKÉM PROSTORU. Paradoxy rozvoje venkova

SYNERGIE VE VENKOVSKÉM PROSTORU. Paradoxy rozvoje venkova SYNERGIE VE VENKOVSKÉM PROSTORU Paradoxy rozvoje venkova Kritické zhodnocení bariér, nástrojů a šancí rozvoje venkova Jan Binek Hana Svobodová Kateřina Chabičovská Jan Holeček Iva Galvasová Jaroslav Martének

Více

Vytváření SDÍLENÉ HODNOTY. Průvodce novou firemní (r)evolucí

Vytváření SDÍLENÉ HODNOTY. Průvodce novou firemní (r)evolucí Vytváření SDÍLENÉ HODNOTY Průvodce novou firemní (r)evolucí Valerie Bockstette a Mike Stamp Doplněno českými případovými studiemi O FSG Hledáme lepší cesty, jak řešit společenské problémy FSG je nezisková

Více

Přehled. Přímé zahraniční investice do rozvoje

Přehled. Přímé zahraniční investice do rozvoje Přehled Přímé zahraniční investice do rozvoje Maximalizace přínosů, minimalizace výdajů Overview Foreign Direct Investment for Development: Maximising Benefits, Minimising Costs Czech Translation Přehledy

Více

Analýza potenciálu rozvoje terciárního vzdělávání. Karlovarský kraj

Analýza potenciálu rozvoje terciárního vzdělávání. Karlovarský kraj Analýza potenciálu rozvoje terciárního vzdělávání Karlovarský kraj Zadavatel: Karlovarský kraj Zpracovatel: Berman Group Vytvořeno: březen 2009 Autoři dokumentu Mgr. Pavla Žížalová, Berman Group služby

Více

Autorský tým: Petr Matějů (vedoucí projektu) František Ježek, Daniel Münich, Pavla Polechová, Jan Slovák, Jana Straková David Václavík, Simona

Autorský tým: Petr Matějů (vedoucí projektu) František Ježek, Daniel Münich, Pavla Polechová, Jan Slovák, Jana Straková David Václavík, Simona BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VERZE PROJEDNANÁ VLÁDOU DNE 26.1.2009 Autorský tým: Petr Matějů (vedoucí projektu) František Ježek, Daniel Münich, Pavla Polechová, Jan Slovák, Jana Straková David Václavík,

Více

Principy udržitelného rozvoje. Dana PROCHÁZKOVÁ. České Budějovice

Principy udržitelného rozvoje. Dana PROCHÁZKOVÁ. České Budějovice Publikace je zpracována v rámci projektu Udržitelný rozvoj a environmentální výchova ve vzdělávání pedagogických pracovníků, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.00/14.0075. Dana PROCHÁZKOVÁ Principy

Více

Aktuální otázky z veřejného sektoru

Aktuální otázky z veřejného sektoru Aktuální otázky z veřejného sektoru Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento

Více

Cestovní ruch pro všechny. Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze

Cestovní ruch pro všechny. Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze Cestovní ruch pro všechny Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze Praha 2008 Cestovní ruch pro všechny Vydalo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha 2008 Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha

Více

Regionální rozvoj. Jiří Ježek a kolektiv

Regionální rozvoj. Jiří Ježek a kolektiv Regionální rozvoj 1 Jiří Ježek a kolektiv 2014 Tento studijní materiál vznikl v rámci řešení projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost č. CZ.1.07/2.2.00/28.0290 InRegion Inovace výuky

Více

panorama Regionální politika integrovaný přístup Komplexní náhled inforegio Léto 2010

panorama Regionální politika integrovaný přístup Komplexní náhled inforegio Léto 2010 panorama inforegio 34 Léto 2010 Regionální politika integrovaný přístup Komplexní náhled cs Obsah 3 ÚVODNÍK Dirk Ahner 4 5 PŘEHLED Integrovaný přístup k politice soudržnosti 6 9 ROZHOVOR Fabrizio Barca

Více