Robert Holman: Ekonomie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Robert Holman: Ekonomie"

Transkript

1 Robert Holman: Ekonomie Kapitola 1 Člověk a ekonomický tržní systém chování člověka je ovlivňováno subjektivními vlivy, které nelze měřit; ekonomie nemůže plně převzít metody přírodních věd, protože motivy lidského chování nejsou měřitelné tak, jako přírodní jevy; ekonomie se zabývá otázkami, které mají bezprostřední vliv na blahobyt lidí, proto je, mnohem více než jiné vědy, vědou politickou; svoboda volby je hybnou silou vývoje společnosti; tržní ekonomika je systémem založeným na svobodě volby; čím větší skupina lidí, tím slabší jsou motivace založené na vzájemné solidaritě, a tím silnější jsou motivace založené na vlastním prospěchu; trhy dokáží sladit sledování individuálních zájmů a docílení společenského zájmu; ceny mají tři funkce informační, motivační a alokační; cena přenáší informaci o výši nákladů a výši poptávky; základní pravidla pro fungování tržního systému jsou: dodržování smluv, ochrana soukromého vlastnictví a volný vstup na trh; právní a morální sankce za nedodržování pravidel jsou nezbytné, ale samy o sobě nedokáži zajistit fungování tržního systému; k tomu jsou nezbytné sankce tržní konkurence, která ty, kdo systematicky porušují pravidla, vytlačuje z trhů; ekonomika funguje jako nepřetržitý koloběh; domácnosti mají výrobní faktory (půdu, práci, kapitál), které pronajímají firmám; firmy pomocí výrobních faktorů vyrábějí statky, které prodávají domácnostem; racionalitu lidského chování nenalezneme ve volbě cílů, nýbrž ve volbě prostředků k dosažení cílů; člověk je schopen nalézt efektivní cesty, po kterých dojde ke svým cílům; člověk volí mezi příležitostmi tak, že porovnává jejich náklady a výnosy; snaží se alokovat (rozmístit) své zdroje tak, aby z nich dosáhl maximálního výnosu či uspokojení s minimálními náklady; toto chování člověka má podobu tápání, které však nepostrádá racionalitu; tato racionalita spočívá v tom, že člověk sice dělá chyby, ale učí se z nich a napravuje je Pojmy: svoboda volby, tržní systém, tržní konkurence, informační funkce cen, motivační funkce cen, alokační funkce cen, ekonomický koloběh, výrobní faktory, statky, člověk ekonomický, racionální ekonomické chování, efektivní alokace. Kapitola 2 Chování spotřebitele: užitečnost a poptávka celkové uspokojení z určitého množství statku nazýváme celkovým užitkem; přírůstek uspokojení z dodatečné jednotky statku nazýváme mezním užitkem; mezní užitek klesá s rostoucí spotřebou statku; spotřebitel porovnává mezní užitek statku s jeho cenou a nakupuje nanejvýš takové množství statku, jehož mezní užitek je větší nebo roven ceně; spotřebitelův přebytek je rozdíl mezi částkou, kterou by spotřebitel byl ochoten maximálně zaplatit, a částkou, kterou skutečně platí; tím, že spotřebitel kupuje určitý statek, obětuje jiné příležitosti (jiné statky); optimální rozdělení jeho důchodu mezi různé statky je takové, když mezní užitky statků (dělené jejich cenou) jsou stejné; poptávka ukazuje, jak se mění kupované množství statku v závislosti na jeho (relativní) ceně, při daném důchodu kupujícího a při daných cenách ostatních statků; odlišujeme pojmy poptávané množství a poptávka; poptávka je funkce; podle zákona klesající poptávky poptávané množství klesne, když vzroste cena statku a přitom se nezmění ostatní ceny ani důchody; lze to vysvětlit působením důchodového efektu a substitučního efektu; důchodový efekt znamená, že spotřebitel při zvýšení ceny kupuje méně statku, neboť mu původní částka nestačí na nákup původního množství; substituční efekt Holman, R.: Ekonomie 1/8

2 znamená, že spotřebitel při zvýšení ceny kupuje méně statku, protože jej substituuje jinými statky; cenová elasticita poptávky udává vztah mezi procentní změnou množství statku a procentní změnou ceny; je-li větší než jedna (elastická poptávka), pak zvýšení ceny povede k poklesu spotřebitelových výdajů na daný statek; je-li menší než jedna (neelastická poptávka), povede zvýšení ceny k růstu výdajů na daný statek; poptávka je v dlouhém období elastičtější než v období krátkém, protože substituce vyžaduje určitý čas; ke změně poptávky (k posunu poptávkové křivky) dochází ze čtyř důvodů: změna preferencí spotřebitele, změna jeho důchodu, změna ceny komplementu a změna ceny substitutu; výrobce potřebuje ke svému rozhodování znát ne tržní poptávku, ale poptávku po svém zboží; ta je vždy elastičtější než tržní poptávka. Pojmy: celkový užitek, mezní užitek, spotřebitelův přebytek, obětovaná příležitost, spotřebitelská alokace, poptávané množství, poptávka, zákon klesající poptávky, důchodový efekt, substituční efekt, spotřebitelská substituce, substitut, komplement, relativní cena, cenová elasticita poptávky, elastická poptávka, neelastická poptávka, individuální poptávka, tržní poptávka, poptávka po statku jednoho prodávajícího. Dodatek ke kapitole 2: V teorii chování spotřebitele se uplatňuje kardinalistický přístup a ordinalistický přístup; ordinalisté odmítají pracovat s mezním užitkem, protože nevěří, že je spotřebitel schopen své pocity uspokojení oceňovat čísly; je schopen pouze říci, zda je určitá varianta pro něho užitečná více, stejně nebo méně než jiná; indiferenční křivky jsou kombinace dvou statků, které přinášejí spotřebiteli stejné uspokojení; přímka spotřebních možností obsahuje ty kombinace dvou statků, které si spotřebitel může, za svůj důchod a při daných cenách těchto statků, koupit; spotřebitel se snaží dostat nejvyšší indiferenční křivku, která je pro něj dosažitelná z jeho přímky spotřebních možností. Pojmy:kardinalistický přístup, ordinalistický přístup, indiferenční křivka, přímka spotřebních možností. Kapitola 3 Chování výrobce: náklady a nabídka při ekonomických rozhodnutích nebere člověk v úvahu utopené náklady; utopené náklady člověk nese, ať se rozhodne pro kteroukoliv z volených možností; podstatou nákladů je obětovaná příležitost; nákladem příležitosti je obětovaný výnos nebo užitek, který bychom mohli mít v druhé nejlepší příležitosti; explicitní náklady platí výrobce za používá cizích výrobních faktorů; implicitní náklady jsou obětovné příležitosti výrobcových vlastních faktorů; ekonomické náklady zahrnují náklady explicitní a implicitní; ekonomický zisk je rozdíl mezi příjmem a ekonomickými náklady+ výrobce odchází do jiné příležitosti, jakmile je jeho ekonomický zisk záporný (změní se v ekonomickou ztrátu); variabilní náklady se mění s rozsahem činnosti; pokud výroba roste, rostou i variabilní náklady, pokud výroba klesá, klesají také; fixní náklady nezávisí na rozsahu činnosti a vznikají, i když se nevyrábí; firma je ochotna nést krátkodobě ekonomickou ztrátu, ale jen do výše fixních nákladů; pokud její příjem již nepokrývá ani variabilní náklady, přikročí k zastavení činnosti; v dlouhém období není firma ochotna nést žádnou ekonomickou ztrátu a odchází z trhu do jiné příležitosti; nákladová funkce ukazuje závislost nákladů na objemu produkce; průměrné náklady jsou náklady na jednotku produkce; mezní náklady udávají přírůstek celkových nákladů, vyvolaný zvýšením produkce o jednotku; přírůstek celkového příjmu, dosažený prodejem dodatečné jednotky produkce, se nazývá mezní Holman, R.: Ekonomie 2/8

3 příjem; výrobce bude zvyšovat produkci do takového objemu, kdy se již mezní náklady rovnají meznímu příjmu; v takovém případě je zisk maximalizován; tuto situaci nazýváme též rovnováha firmy; v krátkém období je firma v rovnováze, jsou-li mezní náklady rovny meznímu příjmu; přitom firma může dosahovat ekonomický zisk (případně ekonomickou ztrátu); dlouhodobá rovnováha firmy nastává, když se její mezní náklady rovnají meznímu příjmu a současně firma dosahuje nulového ekonomického zisku; tuto situaci můžeme zároveň označit jako rovnováhu trhu firmy z trhu neodcházejí ani na něj nové firmy nevstupují, takže produkce celého trhu se nemění; nabídka je funkce, která ukazuje závislost nabízeného množství statku na jeho ceně; nabídka firmy v krátkém období je totožná s částí její funkce mezních nákladů, přičemž počátečním bodem nabídkové funkce je minimum funkce průměrných variabilních nákladů; nabídku firmy v dlouhém období udává bod minima její funkce průměrných nákladů; dlouhodobá tržní nabídka mívá rostoucí průběh, protože růst produkce statku zvyšuje poptávku po specifických faktorech nutných k jeho výrobě; protože je množství specifických výrobních faktorů omezeno, rostou jejich ceny; růst produkce tak vyvolává rostoucí náklady; tržní nabídka je funkcí mezních nákladů; cena, kterou firmy docilují, je totiž rovna jejich mezním nákladům. Pojmy: utopené náklady, náklady příležitosti, druhá nejlepší příležitost, ekonomické náklady, ekonomický zisk, účetní náklady, účetní zisk, explicitní náklady, implicitní náklady, variabilní náklady, fixní náklady, zastavení činnosti, odchod z trhu, mezní náklady, mezní příjem, optimální objem produkce (rovnováha firmy), krátkodobá rovnováha firmy, dlouhodobá rovnováha firmy, celkové náklady, průměrné náklady, nabídka, nabízené množství, nabídka firmy (individuální nabídka), nabídka krátkého období, nabídka dlouhého období, tržní nabídka, specifické výrobní faktory. Kapitola 4 Tržní rovnováha a efektivnost kupující si na trhu mezi sebou konkurují, což tlačí cenu vzhůru; prodávající si na trhu také mezi sebou konkurují, což zase tlačí cenu dolů; cena, kterou jsou kupující maximálně ochotni platit, je dána mezním užitkem; cena, na které budou prodávající minimálně trvat, je dána mezními náklady tržní rovnováha je taková situace, kdy na trhu není ani nedostatek, ani přebytek statku; nastává v průsečíku křivky poptávky a křivky nabídky, kde je poptávané množství rovno nabízenému množství; cena, při které je toto splněno, je rovnovážná cena; nerovnováha trhu je nestabilní a přechodnou situací, protože vyvolává pohyb ceny směrem k rovnovážné ceně; jedinou stabilní situací na trhu je tržní rovnováha; tržní rovnováha je efektivní situací, protože vyrovnává mezní užitek statku s mezními náklady na jeho výrobu; tím, že ceny tendují k rovnováze, tendují zároveň k efektivním objemům produkce statků; je-li na různých lokálních trzích různá cena, obchodníci kupují zboží na levnějších trzích a prodávají je na dražších trzích; díky těmto arbitrážím se na místně oddělených trzích daného statku prosazuje zákon jediné ceny; statky, u nichž jsou vysoké náklady na arbitráže, nazýváme neobchodovatelné statky; cena neobchodovatelného statku může být na různých lokálních trzích značně odlišná Pojmy: konkurence kupujících, konkurence prodávajících, tržní rovnováha, nedostatek, přebytek, rovnovážná cena, nerovnovážné ceny, stabilita tržní rovnováhy, efektivnost tržní rovnováhy, změna rovnováhy ze strany poptávky, změna rovnováhy ze strany nabídky, arbitráž, zákon jediné ceny, neobchodovatelné statky. Dodatek: Spekulanti přispívají ke stabilizování cen v čase. Spekulace brání tomu, aby cena byla jednou Holman, R.: Ekonomie 3/8

4 velmi vysoká a podruhé zase velmi nízká. Aby jednou nepříjemně šokovala spotřebitele a podruhé zas nepříjemně šokovala výrobce. Kapitola 5 Směna a specializace bohatství není měřeno množstvím výrobků, nýbrž uspokojením z nich; směna obohacuje oba směňující; každý z nich je na tom po směně lépe než před směnou; směna zvyšuje produkční schopnosti, protože umožňuje výrobcům, aby se specializovali; specializace a směna zvětšuje produkční schopnosti sama o sobě, aniž by se musel zvětšit kapitál, práce nebo jiné výrobní faktory; specializace a směna může být založena na absolutních výhodách; absolutní výhoda znamená, že je člověk (firma, země) v něčem lepší než jiní lidé (firmy, země); specializace a směna může být také založena na komparativních výhodách; komparativní výhodu má člověk (firma, země) v té činnosti, ve které je relativně lepší než v jiných činnostech; specializace na základě komparativní výhody může přesunout výrobu některých statků do absolutně horších podmínek, a přesto se zvýší jejich produkce; díky specializaci jsou totiž výrobní faktory využívány efektivněji; svoboda mezinárodního obchodu zvětšuje možnosti pro mezinárodní specializaci a přináší prospěch všem zemím zapojeným do mezinárodního obchodu; naopak obchodní ochranářství tyto možnosti zužuje; ve svém důsledku tak nejvíce poškozují ty země, které ochranářskou politiku uskutečňují a které se tím samy vyřazují z výhod mezinárodní dělby práce; specializace nebývá věcí náhody; komparativní výhoda může být dána přirozeným talentem, přírodními podmínkami, nahromaděnou speciální znalostí nebo vybaveností výrobními faktory; vláda, která nerespektuje zákon komparativních výhod, může ekonomiku velmi poškodit; jednou z teorií, které zdůvodňují protekcionismus, je teorie nezralého průmyslu; podle ní země, které ještě nemají rozvinutá průmyslová odvětví, by měly svůj průmysl chránit před zahraniční konkurencí; úskalím této teorie však je, že průmysl vyrůstající ve skleníkových podmínkách chráněného domácího trhu nemusí vůbec dosáhnout konkurenceschopnosti; tržní proces se nepodobá přirozenému výběru v přírodě, kde silní přežívají a slabší hynou; zákon komparativních výhod umožňuje i těm nejméně výkonným specializovat se a výhodně směňovat; nevede k hynutí slabších, pouze je vyhání z činností, kde nemají komparativní výhodu, do činností, v níž komparativní výhodu mají Pojmy: směna, specializace, absolutní výhoda, komparativní výhoda, relativní vybavenost výrobními faktory. Dodatek: mezinárodní obchod je v podstatě arbitráž na světovém trhu zboží; zboží jsou kupována na levných trzích a prodávána na dražších trzích; mezinárodní obchod přispívá k efektivnější alokaci světových výrobních zdrojů; mezinárodní obchod je výhodný pro každou ze zúčastněných zemí; uvalení dovozního cla snižuje čistý efekt z dovozu zboří; dovozní cla mají na ekonomiku negativní dopad; přesto vlády často brání volnému dovozu zahraničního zboří; činí tak obvykle pod tlakem domácích výrobců, kteří se obávají zahraniční konkurence; jiným důvodem celního ochranářství jsou zahraniční subvence; když zahraniční vlády subvencují některá zboží, uměle snižují jejich cenu, a to nejen na vlastních trzích, ale i na trzích zemí, které je dovážejí; účelem dovozních cel je v tomto případě snaha neutralizovat dopad zahraničních subvencí na domácí ceny Pojmy: dovozní clo, dovozní kvóta, subvence. Holman, R.: Ekonomie 4/8

5 Kapitola 6 Nedokonalost konkurence když výrobci nemohou změnami své produkce ovlivnit docilovanou cenu, trh je dokonale konkurenční; mohou-li změnami své produkce ovlivňovat cenu, je trh nedokonale konkurenční; předpoklady dokonalé konkurence jsou: dokonalá informovanost kupujícího, nulové náklady na změnu dodavatele a homogenní produkt; výrobci na nedokonale konkurenčních trzích tvoří ( hledají ) svou cenu tak, že vyrovnávají svůj mezní příjem a mezní náklady; nedokonalá konkurence je méně efektivní než dokonalá konkurence, protože mezní náklady firem jsou menší než mezní užitek jejich produkce; snaha výrobců odlišovat svůj produkt zvětšuje nedokonalost konkurence, ale zároveň zvyšuje užitečnost produktů, protože spotřebitelé oceňují rozmanitost; reklama zvyšuje informovanost spotřebitelů, a tím snižuje nedokonalosti konkurence; čím větší je trh, tím menší je nedokonalost konkurence; velké trhy bývají husté trhy, zatímco malé trhy bývají řídké trhy; velké trhy též přitahují zprostředkovatele, jejichž speciální služby snižují nedokonalosti konkurence Pojmy: dokonalá konkurence, nedokonalá konkurence, dokonalá informovanost kupujících, náklady na změnu dodavatele, homogenní produkt, odlišení (diferenciace) produktu, mezní příjem, celkový příjem, cenová tvorba, cenová přirážka. Dodatek: cenová diskriminace je cenovou strategií, kdy výrobce maximalizuje zisk tím, že prodává různým skupinám spotřebitelů za různé ceny; důvodem jsou jejich odlišné poptávkové funkce; aby prodávající mohl uskutečňovat cenovou diskriminaci, musí k tomu být splněny tři podmínky; za prvé, musí být na trhu nedokonalá konkurence; za druhé, musí být na trhu alespoň dvě skupiny spotřebitelů, které mají odlišné poptávkové funkce, a prodávající musí být schopen je rozeznat; za třetí, prodávající musí být schopni účtovat dvojí ceny Pojmy: cenová diskriminace. Kapitola 7 Omezení konkurence omezení konkurence je způsobeno překážkami vstupu na trh; jsou-li trhy otevřené, konkurence najde cestu a prosadí se, i když to někdy trvá delší dobu; omezení vstupu na na trh často vytváří stát nebo obce; stojí za nimi někdy dobrý úmysl státních (obecních) úředníků, kteří věří, že ve své funkci mohou zlepšovat fungování trhů, ale někdy lobbistické tlaky výrobců a obchodníků, obávajících se příchodu nové konkurence; cech je sdružení výrobců, které má moc (danou od státu) zabránit vstupu nových konkurentů na trh; členové cechu mají zájem chránit sami sebe před novými konkurenty; dominantní postavení firmy na trhu nemůže podstatným způsobem omezit konkurenci, pokud je trh otevřený novým potenciálním konkurentům; důvodem fúzí je snaha firem snížit náklady; zákazy fúzí mívají za následek, že firmy nedokáží obstát v konkurenci s velkými konkurenty; za jednu z praktik, jak potlačit konkurenci, považují někteří ekonomové kořistnický (predátorský) dumping; je to prodej za cenu pod náklady, a to s cílem zničit konkurenty a získat dominantní postavení na trhu; kořistnický dumping však bývá často strašákem, kterého domácí výrobci využívají, aby přesvědčili vládu o nutnosti ochrany domácího trhu před silnými zahraničními konkurenty; monopol je vystaven konkurenci substitutů daného statku; čím vzdálenější jsou tyto substituty, tím větší je tržní síla monopolu; má-li zboží velmi blízké substituty, nemá smysl mluvit o monopolu; monopol poškozuje spotřebitele, protože (v porovnání s konkurenčním trhem) prodává za vyšší Holman, R.: Ekonomie 5/8

6 cenu; dosahuje tím monopolního zisku; způsobuje též neefektivnost, protože poskytuje menší než optimální množství statku; regulace ceny může vést k zakonzervování monopolu, protože snížení monopolního zisku přestává lákat nové konkurenty ke vstupu na trh; vážným problémem regulace monopolní ceny je selhání motivací monopolu ke snižování vlastních nákladů; dlouhodobými monopoly jsou administrativní monopol a přirozený monopol; v těchto případech je regulace monopolní ceny odůvodněná, avšak vůbec není snadná; je-li vstup na trh vázán na povolení státu a dá-li stát toto povolení pouze jedné firmě, získá tato firma administrativní monopol; přirozený monopol vzniká z důvodu přirozených bariér vstupu na trh když jsou dodávky vázány na přenosovou síť, jejíž zbudování vyžaduje vysoké fixní náklady Pojmy: otevřený trh, cech, dominantní postavení na trhu, fúze, kořistnický (predátorský) dumping, monopol, bariéry vstupu na trh, selhání motivací, administrativní monopol, přirozený monopol. Dodatek: kartelová dohoda neboli nekalá kooperace je dohoda několika firem o společném, koordinovaném postupu na trhu; je ku prospěchu výrobců, ale poškozuje spotřebitele vysokou cenou; nelegálnost kartelových dohod je činí málo stabilní, protože k jejich dodržení nelze na členech kartelu vynutit; členové kartelu jsou v pokušení dohodu na vlastní pěst porušovat a kartel se rozpadá; toto chování členů kartelu lze popsat modelem dilematu vězňů; směřují k Nashově rovnováze, která je v tomto případě nežádoucí pro kartel, ale žádoucí pro spotřebitele Pojmy: kartel (nekalá kooperace), vězňovo dilema, Nashova rovnováha. Kapitola 8 Zásahy státu do cen cenový strop vyvolává neefektivnost; ta spočívá v tom, že poskytované množství statku je menší než optimální: mezní užitek je vyšší než mezní náklady; cenové stropy vyvolávají na trhu nerovnováhu nedostatek; mnoho lidí je ochotno nést nepeněžní náklady; aby nedostatkové zboží dostali, stojí dlouhé hodiny ve frontách nebo ztrácejí čas hledáním zboží na vzdálených trzích; ale čas je vůzácný a možná by raději zaplatili vyšší cenu; břemeno spotřební daně dopadá jak na spotřebitele, tak i na výrobce; rozdělení břemena daně mezi spotřebitele a výrobce závisí na strmosti křivek poptávky a nabídky; je-li poptávka hodně strmá a nabídka málo strmá, dopadá břemeno více na spotřebitele; je-li tomu naopak, dopadá břemeno daně více na výrobce; chce-li vláda používat spotřební daň jako daň z luxusu, měla by ji uvalit na zboží se strmou poptávkou a málo strmou nabídkou; spotřební daně vyvolávají neefektivnost; snižují množství zboží, které je pak menší než optimální (mezní užitek je větší než mezní náklady); subvencováním cen chce stát pomoci některým výrobcům; ačkoli stát vyplácí subvenci jen výrobcům, subvencuje jak výrobce, tak i spotřebitele; prospěch ze subvencí však mají ti, kdo tvoří malou skupinu, protože na daních zaplatí menší podíl subvencování, než jaký z něj mají prospěch; obvykle jsou to výrobci; subvencování ceny vyvolává neefektivnost vede k produkci nadoptimálního množství; státní intervenční nákupy mají stabilizovat ceny, které podléhají sezónním výkyvům; stát zde nahrazuje činnost soukromých spekulantů Pojmy: cenový strop (maximální cena), nepeněžní náklady, spotřební daň, břemeno daně, subvence k ceně, státní intervenční nákupy. Holman, R.: Ekonomie 6/8

7 Kapitola 9 Poptávka po výrobních faktorech k výrobě zboží jsou nezbytné výrobní faktory; tři obecné výrobní faktory jsou půda, kapitál a práce; ty reálně existují jen v podobě specifických výrobních faktorů; specifickými výrobními faktory jsou různorodé pozemky, kapitálové statky a pracovní profese; výrobci si od vlastníků výrobních faktorů najímají výrobní faktory; nájemní ceny výrobních faktorů ovlivňují náklady výrobců; produkční funkce ukazuje závislost produkce na množství výrobních faktorů; s každým přírůstkem variabilního faktoru (při ostatních faktorech fixních) se přírůstky produkce nejprve zvyšují a potom klesají projevují se klesající výnosy z variabilního faktoru; průměrný produkt výrobního faktoru je celkový produkt dělený počtem jednotek výrobního faktoru mezní produkt výrobního faktoru je přírůstek produkce, dosažený zvýšením daného faktoru o jednotku, při ostatních faktorech neměnných; výrobce při najímání výrobního faktoru porovnává jeho nájemní cenu s jeho čistým peněžním mezním produktem; najímá výrobní faktor pouze do takového množství, kdy je jeho mezní produkt větší nebo roven nájemní ceně; funkce poptávky po výrobním faktoru je totožná s částí funkce jeho mezního produktu a začíná v maximu funkce jeho průměrného produktu; poptávky po výrobních faktorech jsou odvozenými poptávkami; poptávka po výrobním faktoru roste, resp. klesá, když roste, resp. klesá poptávka po statcích, které se pomocí tohoto výrobního faktoru vyrábějí; produktivita výrobního faktoru se zvyšuje, je-li vybaven větším množstvím ostatních výrobních faktorů; v takovém případě roste jeho naturální produktivita; jeho peněžní produktivita může ale růst i tehdy, když roste cena statku, který se pomocí tohoto faktoru vyrábí; optimální výrobní technika (optimální kombinace výrobních faktorů) je taková, kdy jsou mezní produkty výrobních faktorů dělené jejich cenami stejné; změní-li se nájemní cena některého výrobního faktoru, vyvolá to také změnu výrobní techniky; výrobci budou substituovat zdražený výrobní faktor jinými výrobními faktory; tomu říkáme technická substituce Pojmy: obecné výrobní faktory, specifické výrobní faktory, nájemní cena výrobního faktoru, produkční funkce, klesající výnosy z variabilního výrobního faktoru, celkový produkt výrobního faktoru, průměrný produkt výrobního faktoru, mezní produkt výrobního faktoru, poptávka po výrobním faktoru, naturální mezní produkt výrobního faktoru, peněžní mezní produkt výrobního faktoru (též příjem z mezního produktu), čistý peněžní mezní produkt výrobního faktoru, odvozená poptávka, technická substituce, výrobní technika, optimální výrobní technika. Kapitola 10 Nabídka a trh specifického výrobního faktoru transferová platba je minimální částka, která stačí k převedení výrobního faktoru z jednoho použití do druhého; její výše odráží obětovaný výnos z druhého nejlepšího použití faktoru jeho obětovanou příležitost; renta je částka, kterou vlastník výrobního faktoru dostává navíc nad transferovou platbu; je to rozdíl mezi skutečným výnosem a obětovaným výnosem z druhé nejlepší příležitosti; nájemní cena kapitálového statku musí jeho vlastníkovi pokrýt obětovaný úrokový výnos a opotřebení kapitálového statku; na konkurenčním trhu pracovní profese bude mzda rovna transferové platbě zaměstnance s nejlepší jinou příležitostí; ti, kdo mají jiné příležitosti horší, inkasují rentu; zvýšení poptávky po býrobním faktoru vyvolává vznik krátkodobé renty, protože nabídka je v krátkém období málo pružná; trvalé mzdové rozdíly mezi některými profesemi jsou způsobeny tím, že se tyto profese liší namáhavostí, nepříjemností nebo rizikovostí vykonávané práce; nazýváme je kompenzující mzdové rozdíly; změna poptávky po statku silně ovlivňuje ceny těch faktorů, jejichž nabídka je nepružná; roste-li poptávka po nich, jejich majitelé se těší značnému růstu příjmů, pokud ale poptávka klesá, trpí značným poklesem příjmů Holman, R.: Ekonomie 7/8

8 Pojmy: transferová platba výrobního faktoru, renta výrobního faktoru, konkurenceschopnost výrobního faktoru, kompenzující mzdové rozdíly. Holman, R.: Ekonomie 8/8

Kvízové otázky Obecná ekonomie I. Teorie firmy

Kvízové otázky Obecná ekonomie I. Teorie firmy 1. Firmy působí: a) na trhu výrobních faktorů b) na trhu statků a služeb c) na žádném z těchto trhů d) na obou těchto trzích Kvízové otázky Obecná ekonomie I. Teorie firmy 2. Firma na trhu statků a služeb

Více

4. Tržní rovnováha a efektivnost

4. Tržní rovnováha a efektivnost 4. Tržní rovnováha a efektivnost 4.1 Tržní rovnováha a její dosahování Na trhu statku se obvykle střetává mnoho kupujících a mnoho prodávajících. Naleznou všichni prodávající pro své zboží odbyt? Dostane

Více

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b.

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b. Ekonomia: 1. Roste-li mzdová sazba,: nabízené množství práce se nemění nabízené množství práce může růst i klesat nabízené množství práce roste nabízené množství práce klesá Zvýšení peněžní zásoby vede

Více

Základy ekonomie. Petr Musil: petrmusil1977@gmail.com

Základy ekonomie. Petr Musil: petrmusil1977@gmail.com Základy ekonomie Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka Petr Musil: petrmusil1977@gmail.com Obsah 1. Dělba práce 2. Směna, peníze 3. Trh 4. Cena 5. Nabídka 6. Poptávka 7. Tržní rovnováha 8. Konkurence Dělba

Více

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování..

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování.. Obsah Úvodem.................................................. 15 KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie.................... 17 1 Předmět a základní pojmy národohospodářské

Více

Ekonomika III. ročník. 008_Zákony trhu_nabídka + Poptávka

Ekonomika III. ročník. 008_Zákony trhu_nabídka + Poptávka Ekonomika III. ročník 008_Zákony trhu_nabídka + Poptávka Hospodářský proces Chování tržních subjektů (firmy, výrobci, nakupující zákazníci, vláda, instituce) je ovlivněno zákony trhu. Chování spotřebitele,

Více

Příjmové veličiny na trhu VF

Příjmové veličiny na trhu VF Trh práce Vysvětlivky: SR = short run = krátké období, množství kapitálových statků je fixní R = long run = dlouhé období, množství kapitálových statků je variabilni Příjmové veličiny na trhu VF Příjem

Více

3 Elasticita nabídky. 3.1 Základní pojmy. 3.2 Grafy. 3.3 Příklady

3 Elasticita nabídky. 3.1 Základní pojmy. 3.2 Grafy. 3.3 Příklady 3 Elasticita nabídky 3.1 Základní pojmy Vysvětlete následující pojmy: 1. cenová elasticita nabídky, 2. cenově elastická nabídka, 3. cenově neelastická nabídka, 4. jednotkově elastická nabídka, 5. dokonale

Více

Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka

Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka Obsah 1. Dělba práce 2. Směna, peníze 3. Trh 4. Cena a směnná hodnota 5. Nabídka 6. Poptávka 7. Tržní rovnováha 8. Konkurence Dělba práce Dělba práce Jednotliví lidé se

Více

Rozlišení zisku. Mikroekonomie. Účetní zisk = Ekonomický zisk. Normální zisk. Zisk firmy. Co je důležité pro členění zisku

Rozlišení zisku. Mikroekonomie. Účetní zisk = Ekonomický zisk. Normální zisk. Zisk firmy. Co je důležité pro členění zisku Zisk firmy Mikroekonomie Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky, JČU Zisk (π) je rozdíl mezi celkovými příjmy a celkovými náklady. Π = TR - TC Je také vynásobený objem produkce rozdílem průměrného

Více

TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ. stát

TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ. stát TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ Trh = místo, kde se střetává nabídka s poptávkou Tržní mechanismus = zajišťuje spojení výrobce a spotřebitele, má dvě strany: 1. nabídka, 2. poptávka. Znaky tržního mechanismu: - výrobky

Více

15 Poptávka na nedokonale konkurenčním trhu práce

15 Poptávka na nedokonale konkurenčním trhu práce 15 Poptávka na nedokonale konkurenčním trhu práce Existuje-li na trhu výstupu omezený počet firem nabízejících svou produkci, hovoříme o nedokonalé konkurenci, jejíž jednotlivé formy (monopol, oligopol

Více

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie Model AS - AD Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova: Agregátní poptávka a agregátní nabídka : Agregátní poptávka a její změny Agregátní nabídka krátkodobá a dlouhodobá Rovnováha

Více

Metodický list pro čtvrté soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu B_MiE_B, Mikroekonomie B Název tematického celku: Mikroekonomie B čtvrtý blok

Metodický list pro čtvrté soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu B_MiE_B, Mikroekonomie B Název tematického celku: Mikroekonomie B čtvrtý blok Cíl tématického celku: pochopit problematiku nedokonalé konkurence včetně jednotlivých forem nedokonalé konkurence (monopolistická konkurence, oligopol, monopol), pochopit formování křivky poptávky výrobních

Více

Z á k l a d y s p o l e č e n s k ý c h v ě d. Mikroekonomie. Nabídka, poptávka a rovnovážnost cen. Směna a bohatství (exchange and welth)

Z á k l a d y s p o l e č e n s k ý c h v ě d. Mikroekonomie. Nabídka, poptávka a rovnovážnost cen. Směna a bohatství (exchange and welth) Mikroekonomie Nabídka, poptávka a rovnovážnost cen Směna a bohatství Spotřebitel užitečnost a poptávka Výrobce náklady a nabídka Interakce nabídky a poptávky a změny tržní rovnováhy Engelův zákon Regulace

Více

Obsah. Poptávka spotřebitele - 1 - Petr Voborník

Obsah. Poptávka spotřebitele - 1 - Petr Voborník Obsah Obsah... Poptávka spotřebitele.... ndividuální poptávka (po statku ).... Vliv změny důchodu spotřebitele na poptávku..... Důchodová spotřební křivka..... Druhy statků... 3 CC, kde je určitým druhem

Více

Obvyklý tvar produkční funkce v krátkém období

Obvyklý tvar produkční funkce v krátkém období Produkční analýza firmy základní východiska analýzy firmy krátkodobá produkční funkce výroba v dlouhém období, optimum firmy optimum firmy při různých úrovních nákladů a při změnách cen VF výnosy z rozsahu

Více

Nezaměstnaný je ten, kdo nemá práci a aktivně

Nezaměstnaný je ten, kdo nemá práci a aktivně Nezaměstnanost Definice nezaměstnanosti Nezaměstnaný je ten, kdo nemá práci a aktivně ji hledá Co je to aktivní hledání? Stačí registrace na Úřadu práce? Jakákoliv definice aktivního hledání je arbitrární

Více

Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA

Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA Agregátní poptávka (AD): agregátní poptávka vyjadřuje různá množství statků a služeb (reálného produktu), která chtějí spotřebitelé, firmy, vláda a zahraniční

Více

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Ing.Vlasáková 1 Zboží je statek nebo služba určená ke

Více

1 Úvod do ekonomie. 1.1 Charakterizujte pojmy

1 Úvod do ekonomie. 1.1 Charakterizujte pojmy 1 Úvod do ekonomie. 1.1 Charakterizujte pojmy potřeba ekonomické potřeby statek zdroje výrobní faktory práce produktivita práce intenzita práce dělba práce kooperace prací půda jako výrobní faktor kapitál

Více

1. Podstata všeobecné rovnováhy 2. Rovnováha ve výrobě 3. Rovnováha ve spotřebě 4. Všeobecná rovnováha a její nastolování 5.

1. Podstata všeobecné rovnováhy 2. Rovnováha ve výrobě 3. Rovnováha ve spotřebě 4. Všeobecná rovnováha a její nastolování 5. Mikroekonomie bakalářský kurz - VŠFS Jiří Mihola, jiri.mihola@quick.cz, www.median-os.cz, 2010 Téma 10 Všeobecná rovnováha Obsah 1. Podstata všeobecné rovnováhy 2. Rovnováha ve výrobě 3. Rovnováha ve spotřebě

Více

1.2 ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY A PRINCIPY

1.2 ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY A PRINCIPY 5 1 ÚVOD DO EKONOMIE 17 1.1 EKONOMICKÝ STYL MYŠLENÍ 17 1.1.1 Úvod 17 1.1.2 Motivy emotivní a racionální 18 1.1.3 Principy ekonomického uvažování 18 1.1.4 Podstata a role ekonomických modelů 21 1.1.5 Model

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice MAKROEKONOMIE VNĚJŠÍ EKONOMICKÁ ROVNOVÁHA, PLATEBNÍ BILANCE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl

Více

Metodický list pro čtvrté soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu B_MiE_I, Mikroekonomie I Název tematického celku: Mikroekonomie I čtvrtý blok

Metodický list pro čtvrté soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu B_MiE_I, Mikroekonomie I Název tematického celku: Mikroekonomie I čtvrtý blok Cíl tématického celku: pochopit problematiku nedokonalé konkurence včetně jednotlivých forem nedokonalé konkurence (monopolistická konkurence, oligopol, monopol), pochopit formování křivky poptávky výrobních

Více

Otázky ke státní bakalářské zkoušce z ekonomie

Otázky ke státní bakalářské zkoušce z ekonomie Otázky ke státní bakalářské zkoušce z ekonomie 1. Fungování trhu a konkurence (nabídka a poptávka na trhu zboží a služeb, rovnovážná a tržní cena, formování rovnováhy na trhu, vliv změny nabídky a poptávky

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

OKRUHY OTÁZEK KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE

OKRUHY OTÁZEK KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Bakalářské studium Pojišťovnictví OKRUHY OTÁZEK KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2010/2011 a) pojišťovnictví b) management pojišťoven c) ekonomie POJIŠŤOVNICTVÍ 1. Podmínky podnikání v pojišťovnictví v ČR právní

Více

Makroekonomická rovnováha, ekonomický růst a hospodářské cykly

Makroekonomická rovnováha, ekonomický růst a hospodářské cykly Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT Makroekonomická rovnováha, ekonomický růst a hospodářské cykly Ing. Dagmar Palatová dagmar@mail.muni.cz Agregátní nabídka a agregátní poptávka cena

Více

Základní elementy trhu

Základní elementy trhu Základní elementy trhu doc. Ing. Jana Korytárová, h.. ředpoklady pro základní model: Trh jednoho zboží (dílčí trh). okonalá konkurence: Mnoho prodávajících a mnoho kupujících. okonalá informovanost o kvalitě

Více

5. kapitola Agregátní poptávka a agregátní nabídka

5. kapitola Agregátní poptávka a agregátní nabídka 5. kapitola Agregátní poptávka a agregátní nabídka V této kapitole se seznámíte - s tím, co je to agregátní poptávka a jaké faktory ji ovlivňují - podrobně s tím, jak délka časového období ovlivňuje agregátní

Více

Mikroekonomie. Minulá přednáška - podstatné. Náklady firmy v krátkém a dlouhém období. Důležité vzorce. Náklady v krátkém období - graficky

Mikroekonomie. Minulá přednáška - podstatné. Náklady firmy v krátkém a dlouhém období. Důležité vzorce. Náklady v krátkém období - graficky Minulá přednáška - podstatné Mikroekonomie Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky, JČU Typologie nákladů firmy Náklady v krátkém období Náklady v dlouhém období Důležité vzorce TC = FC + VC AC =

Více

Studijní opora. Téma Chování spotřebitele a formování poptávky je přednášeno ve dvou po sobě navazujících přednáškách.

Studijní opora. Téma Chování spotřebitele a formování poptávky je přednášeno ve dvou po sobě navazujících přednáškách. Studijní opora Název předmětu: Ekonomie I Zpracoval: Ing. Lenka Brizgalová, Ph.D. Téma: Chování spotřebitele a formování poptávky Vzdělávací cíl: Téma Chování spotřebitele a formování poptávky je přednášeno

Více

Soukromá střední průmyslová škola elektrotechnická spol. s r.o. TRH 1999 E.4A

Soukromá střední průmyslová škola elektrotechnická spol. s r.o. TRH 1999 E.4A Soukromá střední průmyslová škola elektrotechnická spol. s r.o. TRH Žatec 1999 E.4A Bílek Viktor Trh Počátky rozvoje trhu spadají až k samým počátkům vývoje lidského společenství. Již s první dělbou práce

Více

Kapitálový trh (finanční trh)

Kapitálový trh (finanční trh) Mikroekonomie bakalářský kurz - VŠFS Jiří Mihola, jiri.mihola@quick.cz, www.median-os.cz, 2010 Téma 9 Kapitálový trh (finanční trh) Obsah 1. Podstata kapitálového trhu 2. Volba mezi současnou a budoucí

Více

3. Cena cenová kalkulace, poptávka a nabídka

3. Cena cenová kalkulace, poptávka a nabídka 3. Cena cenová kalkulace, poptávka a nabídka Klíčová slova: Cena, kalkulace, kalkulační vzorec, trh, poptávka, nabídka. Anotace textu: Cílem modulu je objasnění ceny jako ekonomické kategorie a způsobů

Více

Svět trhu. Vzdělávací program SPOTŘEBITELSKÁ GRAMOTNOST Téma č.1

Svět trhu. Vzdělávací program SPOTŘEBITELSKÁ GRAMOTNOST Téma č.1 Svět trhu Vzdělávací program SPOTŘEBITELSKÁ GRAMOTNOST Téma č.1 Trh Definice trhu Uspořádání, při kterém na sebe vzájemně působí prodávající a kupující, což vede ke stanovení cen a množství komodity (oblast

Více

14 Poptávka na dokonale konkurenčním trhu práce

14 Poptávka na dokonale konkurenčním trhu práce 14 Poptávka na dokonale konkurenčním trhu práce Z podkapitoly 13.1 již známe podmínku maximalizace zisku firmy přicházející kupovat výrobní faktory na jejich trh jako rovnost příjmů z mezního produktu

Více

Investiční výdaje (I)

Investiční výdaje (I) Investiční výdaje Investiční výdaje (I) Zkoumáme, co ovlivňuje kolísání I. I = výdaje (firem) na kapitálové statky (stroje, budovy) a změna stavu zásob. Firmy si kupují (pronajímají) kapitálové statky.

Více

Konkurence a konkurenční politika

Konkurence a konkurenční politika KAPITOLA IX Konkurence a konkurenční politika Cílem konkurentů je zvítězit, nikoli zachovat tržní konkurenci. G S Struktura trhu Tržní síla Dokonalá a nedokonalá konkurence Monopolistická konkurence Oligopol

Více

13 Specifika formování poptávky firem po práci a kapitálu

13 Specifika formování poptávky firem po práci a kapitálu 13 Specifika formování poptávky firem po práci a kapitálu Na rozdíl od trhu finálních statků, kde stranu poptávky tvořili jednotlivci (domácnosti) a stranu nabídky firmy, na trhu vstupů vytvářejí jednotlivci

Více

Trh výrobků a služeb teorie firmy

Trh výrobků a služeb teorie firmy Trh výrobků a služeb teorie firmy Doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. Typy firem Vlastnická forma podíl na počtu podíl firem na obratu Individuální firmy 76% 6% Partnerské firmy 10% 4% Korporace 14% 90% 1

Více

Název materiálu: ING. ZUZANA EKRTOVÁ Zpracováno dne: 5. 11. 2012

Název materiálu: ING. ZUZANA EKRTOVÁ Zpracováno dne: 5. 11. 2012 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA2_10 Název materiálu: CENA Tematická oblast: Ekonomika, 2. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům základní ekonomické pojmy Očekávaný výstup: FINANČNÍ

Více

5. kapitola: Agregátní poptávka, agregátní nabídka. Studijní cíle: V této kapitole se seznámíte:

5. kapitola: Agregátní poptávka, agregátní nabídka. Studijní cíle: V této kapitole se seznámíte: 5. kapitola: Agregátní poptávka, agregátní nabídka Studijní cíle: V této kapitole se seznámíte: s vymezením agregátní poptávky (AD) s příčinami změn AD (tzv. poptávkové šoky) s pojetím agregátní nabídky

Více

Ekonomie 1. 2. Tržní mechanismus. RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D.

Ekonomie 1. 2. Tržní mechanismus. RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D. Ekonomie 1 RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D. pracovna 5.052 tel. 585 63 4027 e-mail: ondrej.pavlacka@upol.cz web: http://aix-slx.upol.cz/~pavlacka (podkladové materiály k přednáškám + další informace) 2. Tržní

Více

8. Zásahy státu do cen

8. Zásahy státu do cen 8. Zásahy státu do cen 8.1 Cenový strop (maximální cena) Až dosud jsme se zabývali rovnováhou trhů, na nichž neexistují žádné intervence státu či obce. Nyní si ukážeme, jak mohou takové intervence ovlivnit

Více

5. Ceny Ekonomika podniku - 2009

5. Ceny Ekonomika podniku - 2009 5. CENY 5.1. Stanovení ceny nového výrobku 5.2. Cenové změny Cena je obecně definována jako specifická forma směnné hodnoty vyjádřená v penězích jako všeobecném ekvivalentu; v praxi je cena určena jako

Více

UKÁZKY TESTŮ Z PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2013

UKÁZKY TESTŮ Z PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2013 UKÁZKY TESTŮ Z PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2013 MAG. NAVAZUJÍCÍ PROGRAM EKONOMIE EKONOMIE varianta: A2 1. Předpokládejme, že známe funkční průběh celkových příjmů (TR) u firmy: TR=15*Q, kde Q je objem produkce

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu VY_32_INOVACE_Zim09 Vypracoval, Dne

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Studijní opora. Téma Trhy výrobních faktorů je přednášeno ve dvou na sobě navazujících přednáškách.

Studijní opora. Téma Trhy výrobních faktorů je přednášeno ve dvou na sobě navazujících přednáškách. Studijní opora Název předmětu: Ekonomie I Zpracoval: Ing. Lenka Brizgalová, Ph.D. Téma: Trhy výrobních faktorů. Vzdělávací cíl: Téma Trhy výrobních faktorů je přednášeno ve dvou na sobě navazujících přednáškách.

Více

Ekonomie 1. 4. Determinace produktu. RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D. 4.1 Určení rovnovážné produkce pomocí modelu AS-AD

Ekonomie 1. 4. Determinace produktu. RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D. 4.1 Určení rovnovážné produkce pomocí modelu AS-AD Ekonomie 1 RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D. pracovna 5.052 tel. 585 63 4027 e-mail: ondrej.pavlacka@upol.cz 4. Determinace produktu Otázka: Jaké síly rozhodují o tom, jak velký produkt Y (obvykle HDP) bude

Více

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice 1. Kalkulace, rozpočetnictví - význam kalkulací, druhy kalkulací - náklady přímé a nepřímé, charakteristika - typový kalkulační vzorec - kalkulační metody - kalkulace neúplných nákladů a srovnání úplných

Více

TRH KAPITÁLU. Mikroekonomie I. Téma přednášky. Výrobní faktor kapitál. Definice kapitálu a trhu kapitálu. Definice kapitálu a trhu kapitálu

TRH KAPITÁLU. Mikroekonomie I. Téma přednášky. Výrobní faktor kapitál. Definice kapitálu a trhu kapitálu. Definice kapitálu a trhu kapitálu Téma přednášky Mikroekonomie I. Dokončení trhu výrobních faktorů Rozdělování důchodů 12. přednáška Trh kapitálu Rozdělování důchodů Výrobní faktor kapitál Hned na začátku ztotožníme kapitál a kapitálové

Více

Vývoj ekonomického myšlení

Vývoj ekonomického myšlení Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT Vývoj ekonomického myšlení Ing. Dagmar Palatová dagmar@mail.muni.cz Neoklasická ekonomie Rakouská psychologická škola Lausannská matematická škola

Více

Světová ekonomika. Analýza třísektorové ekonomiky veřejné rozpočty a daně jako nástroje fiskální politiky

Světová ekonomika. Analýza třísektorové ekonomiky veřejné rozpočty a daně jako nástroje fiskální politiky Světová ekonomika Analýza třísektorové ekonomiky veřejné rozpočty a daně jako nástroje fiskální politiky Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního

Více

13. kapitola Mezinárodní obchod a obchodní politika

13. kapitola Mezinárodní obchod a obchodní politika 13. kapitola Mezinárodní obchod a obchodní politika Úvod S mezinárodním obchodem jsme se již setkali několikrát v předcházejících kapitolách. Mezinárodní obchod v podobě čistého exportu jsme zabudovali

Více

Agregátní poptávka a agregátní nabídka

Agregátní poptávka a agregátní nabídka Kapitola 5 Agregátní poptávka a agregátní nabídka Úvod V dlouhém období jsme všichni mrtvi. John Maynard Keynes 13 Model, který by zohlednil celou rozmanitost skutečnosti, by nebyl užitečnější než mapa

Více

Vnější a vnitřní rovnováha ekonomiky. Swanův diagram. Efektivní tržní klasifikace a mix hospodářské politiky.

Vnější a vnitřní rovnováha ekonomiky. Swanův diagram. Efektivní tržní klasifikace a mix hospodářské politiky. Vnější a vnitřní rovnováha ekonomiky Swanův diagram. Efektivní tržní klasifikace a mix hospodářské politiky. Vnitřní versus vnější rovnováha ekonomiky Vnitřní rovnováha znamená dosažení takové úrovně reálného

Více

Makroekonomie 7 - Platební bilance, devizový trh. nická mezinárodn

Makroekonomie 7 - Platební bilance, devizový trh. nická mezinárodn Makroekonomie 7 - Platební bilance, devizový trh Obchodní a platební bilance. Věřitelská a dlužnick nická země. Devizový trh a měnový kurz. Systémy měnovm nových kurzů. Měnové kurzy a mezinárodn rodní

Více

Seminární práce ze Základů firemních financí

Seminární práce ze Základů firemních financí Seminární práce ze Základů firemních financí Téma: Analýza vývoje zisku Zpracovaly: Veronika Kmoníčková Jana Petrčková Dominika Sedláčková Datum prezentace: 24.3. 2004...... V Brně dne...... P o d p i

Více

Ekonomie 2 Bakaláři Pátá přednáška Devizový (měnový) kurz

Ekonomie 2 Bakaláři Pátá přednáška Devizový (měnový) kurz Ekonomie 2 Bakaláři Pátá přednáška Devizový (měnový) kurz Podstata devizového (měnového)kurzu Cena jedné měny vyjádřená v jiné měně (bilaterární kurz) Z pohledu domácí měny: - Přímý záznam: 1 EUR = 25

Více

i R = i N π Makroekonomie I i R. reálná úroková míra i N. nominální úroková míra π. míra inflace Téma cvičení

i R = i N π Makroekonomie I i R. reálná úroková míra i N. nominální úroková míra π. míra inflace Téma cvičení Téma cvičení Makroekonomie I Nominální a reálná úroková míra Otevřená ekonomika Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Nominální a reálná úroková míra Zahrnutí míry inflace v rámci peněžního trhu

Více

EKONOMIE. Podklady pro výuku. Bakalářské studium. Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti

EKONOMIE. Podklady pro výuku. Bakalářské studium. Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti EKONOMIE Podklady pro výuku Bakalářské studium 2014 Kapitola 1: Ekonomické principy, základní kategorie Ekonomie Ekonomie se zabývá hospodářským životem společnosti. Za oblasti tohoto hospodářského života

Více

10. kapitola Platební bilance, zahraniční zadluženost

10. kapitola Platební bilance, zahraniční zadluženost 10. kapitola Platební bilance, zahraniční zadluženost Úvod V dnešní globalizované ekonomice jsou jednotlivé státy navzájem propojeny nejen prostřednictvím mezinárodního obchodu, ale také prostřednictvím

Více

SPECIFIKACE, KLASIFIKACE A IDENTIFIKACE SIMULTÁNNÍCH EKONOMETRICKÝCH MODELŮ. INVESTIČNÍ FUNKCE A FAKTORY URČUJÍCÍ INVESTICE

SPECIFIKACE, KLASIFIKACE A IDENTIFIKACE SIMULTÁNNÍCH EKONOMETRICKÝCH MODELŮ. INVESTIČNÍ FUNKCE A FAKTORY URČUJÍCÍ INVESTICE SPECIFIKACE, KLASIFIKACE A IDENTIFIKACE SIMULTÁNNÍCH EKONOMETRICKÝCH MODELŮ. INVESTIČNÍ FUNKCE A FAKTORY URČUJÍCÍ INVESTICE SPECIFIKACE, KLASIFIKACE A IDENTIFIKACE SIMULTÁNNÍCH EKONOMETRICKÝCH MODELŮ viz

Více

Edgeworthův diagram směny. Přínosy plynoucí ze směny

Edgeworthův diagram směny. Přínosy plynoucí ze směny Mařenčino množství jídla Mařenčino množství jídla Mikroekonomie a chování JEB060 Přednáška 10 PhDr. Jiří KAMENÍČEK, CSc. Edgeworthův diagram směny Obrázek 1 130 75 25 R S 70 Bod R vyjadřuje původní vybavení

Více

8 Volba výstupu dokonale konkurenční firmou

8 Volba výstupu dokonale konkurenční firmou 8 Volba výstupu dokonale konkurenční firmou 8.1 Obecná východiska určení výstupu, při němž firma maximalizuje zisk Firma maximalizující zisk podřizuje volbu vstupů i výstupů dosažení maximálního ekonomického

Více

ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ PRINCIPY

ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ PRINCIPY ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ PRINCIPY Studijní texty pro distanční studium Jaroslava Kubátová 1 Recenzent: Ing. Zdeněk Puchinger 1. vydání Jaroslava Kubátová, 2003 ISBN 80-244-0722-1 2 OBSAH Úvod... 5 1 Pozvání

Více

www.thunova.cz Kapitola 8 INFLACE p w CPI CPI

www.thunova.cz Kapitola 8 INFLACE p w CPI CPI Kapitola 8 INFLACE Inflace = růst všeobecné cenové hladiny všeobecná cenová hladina průměrná cenová hladina v ekonomice vyjadřujeme jako míru inflace (procentní růst) při inflaci kupní síla peněz a když

Více

Zkušební otázky Ekonomika a blok podniková ekonomie

Zkušební otázky Ekonomika a blok podniková ekonomie Zkušební otázky Ekonomika a blok podniková ekonomie 2. semestr Ing. Janotka, CSc. 1. Druhy podniků členění podle předmětu činnosti, velikosti, právní formy 2. Pojem podnikání, podnik. Cíle podniku produkční,

Více

10 Rozhodování firmy o výstupu a ceně v monopolistické konkurenci

10 Rozhodování firmy o výstupu a ceně v monopolistické konkurenci 10 Rozhodování firmy o výstupu a ceně v monopolistické konkurenci Dokonalá konkurence a monopol představuje dva krajní póly tržní struktury. Mezi těmito extrémy se nachází monopolistická konkurence a oligopol

Více

Předpokládané znalosti

Předpokládané znalosti Předpokládané znalosti Před zahájením navazujícího magisterského studia Vám doporučujeme zopakovat si učivo v rozsahu bakalářského studia. V další části najdete tématické okruhy a doporučenou literaturu

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ 2005 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU Edice učebních textů: Cvičebnice ekonomie POZNÁMKY Anotace Cvičebnice ekonomie obsahuje testové otázky s variantami odpovědí pro kontrolu znalostí

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

Hospodářská politika

Hospodářská politika Hospodářská politika doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. Hlavní cíl: zajištění ekonomického růstu, ekonomické rovnováhy, cenové stability, plné zaměstnanosti a sociálních úkolů státu. 1 Cílů HP je dosahováno

Více

Náklady obětované příležitosti (opportunity cost)

Náklady obětované příležitosti (opportunity cost) Náklady obětované příležitosti (opportunity cost) Rozhodujeme se vždy mezi alternativami. Pokud se pro jednu z nich rozhodneme, ostatní alternativy zpravidla nemůžeme realizovat užitek/výnos/příjem, které

Více

Ekonomie zkoumá jednání a rozhodování lidí a vztahy mezi lidmi v procesu výroby, rozdělování, směny a spotřeby.

Ekonomie zkoumá jednání a rozhodování lidí a vztahy mezi lidmi v procesu výroby, rozdělování, směny a spotřeby. ČESÁ ZEMĚDĚLSÁ UNVERZTA V RAZE ROVOZNĚ EONOMCÁ FAULTA. Úvod do ekonomie Ekonomie zkoumá jednání a rozhodování lidí a vztahy mezi lidmi v procesu výroby, rozdělování, směny a spotřeby. Vzácnost statky vzácné

Více

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 4 MANAŽERSKÁ EKONOMIKA PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového zadání:

Více

1. K morálnímu opotřebení dlouhodobého majetku nedochází: Vlivem vědeckotechnického pokroku Růstem produkce práce Intenzivním využíváním 2.

1. K morálnímu opotřebení dlouhodobého majetku nedochází: Vlivem vědeckotechnického pokroku Růstem produkce práce Intenzivním využíváním 2. 1. K morálnímu opotřebení dlouhodobého majetku nedochází: Vlivem vědeckotechnického pokroku Růstem produkce práce Intenzivním využíváním 2. Neomezené ručení znamená, že podnikatel ručí za závazky podniku:

Více

Ekonomická podstata různých forem cenové diskriminace

Ekonomická podstata různých forem cenové diskriminace Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra finančnictví a ekonomických disciplín Ekonomická podstata různých forem cenové diskriminace Diplomová práce Autor: Bc. Vladimíra Nešporová, DiS. EKMAN FIN,

Více

6. Nedokonalost konkurence

6. Nedokonalost konkurence 6. Nedokonalost konkurence 6.1 Podmínky dokonalé konkurence a příčiny nedokonalé konkurence Teorii nedokonalé konkurence rozpracovali Angličanka Joan Robinsonová a Američan Edward H. Chamberlin. Nejprve

Více

Krátkodobá rovnováha na trhu peněz

Krátkodobá rovnováha na trhu peněz Makroekonomická analýza přednáška 9 1 Krátkodobá rovnováha na trhu peněz Funkce poptávky po penězích Poptávka po penězích je úměrná cenové hladině (poptávka po penězích je poptávka po reálných penězích).

Více

Otázky a odpovědi z Mikroekonomie I

Otázky a odpovědi z Mikroekonomie I Otázky a odpovědi z Mikroekonomie I 8. června 2005 1 Vztah ekonomiky a ekonomie 2 Ekonomické větve Matematická větev prosazuje názor, že kritériem pravdivosti a vědeckosti v ekonomické teorii je možnost

Více

Přijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek - makroekonomie. Správná odpověď je označena tučně.

Přijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek - makroekonomie. Správná odpověď je označena tučně. Přijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek - makroekonomie právná odpověď je označena tučně. 1. Jestliže centrální banka nakoupí na otevřeném trhu státní cenné papíry, způsobí tím:

Více

UKAZATELÉ NÁRODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

UKAZATELÉ NÁRODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ UKAZATELÉ NÁRODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ Při hodnocení národního hospodářství musíme sledovat veličiny, které jsou základními cíli makroekonomické hospodářské politiky, ty vyjadřujeme pomocí tzv. magického čtyřúhelníku.

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

Studijní opora. 3. Kapitola. Makroekonomická rovnováha. Název předmětu: Ekonomie I (část makroekonomie) Zpracoval(a): Ing. Vendula Hynková, Ph.D.

Studijní opora. 3. Kapitola. Makroekonomická rovnováha. Název předmětu: Ekonomie I (část makroekonomie) Zpracoval(a): Ing. Vendula Hynková, Ph.D. Studijní opora Název předmětu: Ekonomie I (část makroekonomie) 3. Kapitola Makroekonomická rovnováha Zpracoval(a): Ing. Vendula Hynková, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název

Více

Základy ekonomie II. Téma č. 4: Mezinárodní obchod, platební bilance, ekonomická integrace

Základy ekonomie II. Téma č. 4: Mezinárodní obchod, platební bilance, ekonomická integrace Základy ekonomie II Téma č. 4: Mezinárodní obchod, platební bilance, ekonomická integrace Struktura Mezinárodní ekonomické vztahy Platební bilance Důvody mezinárodního obchodu Absolutní a komparativní

Více

Trhy výrobních faktorů

Trhy výrobních faktorů Trhy výrobních faktorů Část mikroekonomie, která se zabývá trhy výrobních faktorů studuje, jak se tvoří poptávka po jednotlivých výrobních faktorech (po práci, kapitálu a půdě), jak nabídka těchto výrobních

Více

Ekonomie. Studijní dokumentace projektu. Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje

Ekonomie. Studijní dokumentace projektu. Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Ekonomie Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento studijní materiál byl vytvořen

Více

M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky. LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1

M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky. LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1 M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1 Marketing vznikl v USA na po I. světové válce, kdy začala převažovat nabídka nad poptávkou a

Více

4. Nejdůležitějším výrobním faktorem je: a) práce b) půda c) kapitál d) nelze jednoznačně odpovědět

4. Nejdůležitějším výrobním faktorem je: a) práce b) půda c) kapitál d) nelze jednoznačně odpovědět Test 1 1. Ekonomická věda zkoumá: a) bohatství b) činnosti zahrnující peněžní a směnné transakce c) chování a rozhodování lidí v ekonomickém životě d) vše výše uvedené 2. Makroekonomie se liší od mikroekonomie

Více

Obecná Ekonomie 3 Grafy

Obecná Ekonomie 3 Grafy Obecná Ekonomie 3 Grafy Testy s Grafy 130 průsečík RS a RD vyjadřuje světovou rovnovážnou relativní cenu v L:L že mezi zeměmi A a B probíhá mezinárodní směna a země se úplně specializují průsečík RS a

Více

Kapitola 10 PLATEBNÍ BILANCE, ZAHRANIČNÍ ZADLUŽENOST

Kapitola 10 PLATEBNÍ BILANCE, ZAHRANIČNÍ ZADLUŽENOST Kapitola 10 PLATEBNÍ BILANCE, ZAHRANIČNÍ ZADLUŽENOST Platební bilance: systematický zápis veškerých ekonomických transakcí mezi rezidenty a nerezidenty sledované země za určité časové období o ekonomické

Více

VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE

VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE Jméno a příjmení: Datum narození: Datum testu: 1. Akcie jsou ve své podstatě: a) cenné papíry nesoucí fixní výnos b) cenné papíry jejichž hodnota v čase vždy roste c)

Více

Tak je možno sestavit poptávkovou funkci, která tuto závislost vyjadřuje, a zabývat se vlivem jednotlivých faktorů. X 2 = f 2 (P 1, P 2,, P n, I)

Tak je možno sestavit poptávkovou funkci, která tuto závislost vyjadřuje, a zabývat se vlivem jednotlivých faktorů. X 2 = f 2 (P 1, P 2,, P n, I) 3 Poptávka 3.1 Individuální poptávka V předcházející kapitole jsme se zabývali rozhodováním spotřebitele, který maximalizuje užitek při daném rozpočtovém omezení. Určením optimální kombinace statků jsme

Více

Nástrojem je snižování ceny s cílem získat, co nejlepší pozici na trhu Pomocí snižování nákladů, efektivnější technologie

Nástrojem je snižování ceny s cílem získat, co nejlepší pozici na trhu Pomocí snižování nákladů, efektivnější technologie Otázka: Konkurence Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Petan =soutěž -jde o to, jak uspokojovat zájem jednoho nebo několika subjektů na úkor jiných Podoby konkurence Podle podoby konkurenčního

Více

MIKROEKONOMIE. pro bakalář ské studium. INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚ LÁVÁNÍ HAVÍŘ OV o.p.s VYSOKÁ ŠKOLA SOCIÁLNĚ - SPRÁVNÍ

MIKROEKONOMIE. pro bakalář ské studium. INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚ LÁVÁNÍ HAVÍŘ OV o.p.s VYSOKÁ ŠKOLA SOCIÁLNĚ - SPRÁVNÍ INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚ LÁVÁNÍ HAVÍŘ OV o.p.s VYSOKÁ ŠKOLA SOCIÁLNĚ - SRÁVNÍ MIKROEKONOMIE pro bakalář ské studium TIBOR AULÍK, AVLÍNAS ELLEŠOVÁ HAVÍŘOV 2006 prof. Ing. Tibor aulík, CSc., doc. Ing.

Více

10 Nabídka a trh specifického výrobního faktoru

10 Nabídka a trh specifického výrobního faktoru 10 Nabídka a trh specifického výrobního faktoru 10.1 TRANSFEROVÁ PLATBA A RENTA Obecné výrobní faktory půda, práce a kapitál nabývají podoby specifických výrobních faktorů, specializovaných pro určité

Více