Robert Holman: Ekonomie

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Robert Holman: Ekonomie"

Transkript

1 Robert Holman: Ekonomie Kapitola 1 Člověk a ekonomický tržní systém chování člověka je ovlivňováno subjektivními vlivy, které nelze měřit; ekonomie nemůže plně převzít metody přírodních věd, protože motivy lidského chování nejsou měřitelné tak, jako přírodní jevy; ekonomie se zabývá otázkami, které mají bezprostřední vliv na blahobyt lidí, proto je, mnohem více než jiné vědy, vědou politickou; svoboda volby je hybnou silou vývoje společnosti; tržní ekonomika je systémem založeným na svobodě volby; čím větší skupina lidí, tím slabší jsou motivace založené na vzájemné solidaritě, a tím silnější jsou motivace založené na vlastním prospěchu; trhy dokáží sladit sledování individuálních zájmů a docílení společenského zájmu; ceny mají tři funkce informační, motivační a alokační; cena přenáší informaci o výši nákladů a výši poptávky; základní pravidla pro fungování tržního systému jsou: dodržování smluv, ochrana soukromého vlastnictví a volný vstup na trh; právní a morální sankce za nedodržování pravidel jsou nezbytné, ale samy o sobě nedokáži zajistit fungování tržního systému; k tomu jsou nezbytné sankce tržní konkurence, která ty, kdo systematicky porušují pravidla, vytlačuje z trhů; ekonomika funguje jako nepřetržitý koloběh; domácnosti mají výrobní faktory (půdu, práci, kapitál), které pronajímají firmám; firmy pomocí výrobních faktorů vyrábějí statky, které prodávají domácnostem; racionalitu lidského chování nenalezneme ve volbě cílů, nýbrž ve volbě prostředků k dosažení cílů; člověk je schopen nalézt efektivní cesty, po kterých dojde ke svým cílům; člověk volí mezi příležitostmi tak, že porovnává jejich náklady a výnosy; snaží se alokovat (rozmístit) své zdroje tak, aby z nich dosáhl maximálního výnosu či uspokojení s minimálními náklady; toto chování člověka má podobu tápání, které však nepostrádá racionalitu; tato racionalita spočívá v tom, že člověk sice dělá chyby, ale učí se z nich a napravuje je Pojmy: svoboda volby, tržní systém, tržní konkurence, informační funkce cen, motivační funkce cen, alokační funkce cen, ekonomický koloběh, výrobní faktory, statky, člověk ekonomický, racionální ekonomické chování, efektivní alokace. Kapitola 2 Chování spotřebitele: užitečnost a poptávka celkové uspokojení z určitého množství statku nazýváme celkovým užitkem; přírůstek uspokojení z dodatečné jednotky statku nazýváme mezním užitkem; mezní užitek klesá s rostoucí spotřebou statku; spotřebitel porovnává mezní užitek statku s jeho cenou a nakupuje nanejvýš takové množství statku, jehož mezní užitek je větší nebo roven ceně; spotřebitelův přebytek je rozdíl mezi částkou, kterou by spotřebitel byl ochoten maximálně zaplatit, a částkou, kterou skutečně platí; tím, že spotřebitel kupuje určitý statek, obětuje jiné příležitosti (jiné statky); optimální rozdělení jeho důchodu mezi různé statky je takové, když mezní užitky statků (dělené jejich cenou) jsou stejné; poptávka ukazuje, jak se mění kupované množství statku v závislosti na jeho (relativní) ceně, při daném důchodu kupujícího a při daných cenách ostatních statků; odlišujeme pojmy poptávané množství a poptávka; poptávka je funkce; podle zákona klesající poptávky poptávané množství klesne, když vzroste cena statku a přitom se nezmění ostatní ceny ani důchody; lze to vysvětlit působením důchodového efektu a substitučního efektu; důchodový efekt znamená, že spotřebitel při zvýšení ceny kupuje méně statku, neboť mu původní částka nestačí na nákup původního množství; substituční efekt Holman, R.: Ekonomie 1/8

2 znamená, že spotřebitel při zvýšení ceny kupuje méně statku, protože jej substituuje jinými statky; cenová elasticita poptávky udává vztah mezi procentní změnou množství statku a procentní změnou ceny; je-li větší než jedna (elastická poptávka), pak zvýšení ceny povede k poklesu spotřebitelových výdajů na daný statek; je-li menší než jedna (neelastická poptávka), povede zvýšení ceny k růstu výdajů na daný statek; poptávka je v dlouhém období elastičtější než v období krátkém, protože substituce vyžaduje určitý čas; ke změně poptávky (k posunu poptávkové křivky) dochází ze čtyř důvodů: změna preferencí spotřebitele, změna jeho důchodu, změna ceny komplementu a změna ceny substitutu; výrobce potřebuje ke svému rozhodování znát ne tržní poptávku, ale poptávku po svém zboží; ta je vždy elastičtější než tržní poptávka. Pojmy: celkový užitek, mezní užitek, spotřebitelův přebytek, obětovaná příležitost, spotřebitelská alokace, poptávané množství, poptávka, zákon klesající poptávky, důchodový efekt, substituční efekt, spotřebitelská substituce, substitut, komplement, relativní cena, cenová elasticita poptávky, elastická poptávka, neelastická poptávka, individuální poptávka, tržní poptávka, poptávka po statku jednoho prodávajícího. Dodatek ke kapitole 2: V teorii chování spotřebitele se uplatňuje kardinalistický přístup a ordinalistický přístup; ordinalisté odmítají pracovat s mezním užitkem, protože nevěří, že je spotřebitel schopen své pocity uspokojení oceňovat čísly; je schopen pouze říci, zda je určitá varianta pro něho užitečná více, stejně nebo méně než jiná; indiferenční křivky jsou kombinace dvou statků, které přinášejí spotřebiteli stejné uspokojení; přímka spotřebních možností obsahuje ty kombinace dvou statků, které si spotřebitel může, za svůj důchod a při daných cenách těchto statků, koupit; spotřebitel se snaží dostat nejvyšší indiferenční křivku, která je pro něj dosažitelná z jeho přímky spotřebních možností. Pojmy:kardinalistický přístup, ordinalistický přístup, indiferenční křivka, přímka spotřebních možností. Kapitola 3 Chování výrobce: náklady a nabídka při ekonomických rozhodnutích nebere člověk v úvahu utopené náklady; utopené náklady člověk nese, ať se rozhodne pro kteroukoliv z volených možností; podstatou nákladů je obětovaná příležitost; nákladem příležitosti je obětovaný výnos nebo užitek, který bychom mohli mít v druhé nejlepší příležitosti; explicitní náklady platí výrobce za používá cizích výrobních faktorů; implicitní náklady jsou obětovné příležitosti výrobcových vlastních faktorů; ekonomické náklady zahrnují náklady explicitní a implicitní; ekonomický zisk je rozdíl mezi příjmem a ekonomickými náklady+ výrobce odchází do jiné příležitosti, jakmile je jeho ekonomický zisk záporný (změní se v ekonomickou ztrátu); variabilní náklady se mění s rozsahem činnosti; pokud výroba roste, rostou i variabilní náklady, pokud výroba klesá, klesají také; fixní náklady nezávisí na rozsahu činnosti a vznikají, i když se nevyrábí; firma je ochotna nést krátkodobě ekonomickou ztrátu, ale jen do výše fixních nákladů; pokud její příjem již nepokrývá ani variabilní náklady, přikročí k zastavení činnosti; v dlouhém období není firma ochotna nést žádnou ekonomickou ztrátu a odchází z trhu do jiné příležitosti; nákladová funkce ukazuje závislost nákladů na objemu produkce; průměrné náklady jsou náklady na jednotku produkce; mezní náklady udávají přírůstek celkových nákladů, vyvolaný zvýšením produkce o jednotku; přírůstek celkového příjmu, dosažený prodejem dodatečné jednotky produkce, se nazývá mezní Holman, R.: Ekonomie 2/8

3 příjem; výrobce bude zvyšovat produkci do takového objemu, kdy se již mezní náklady rovnají meznímu příjmu; v takovém případě je zisk maximalizován; tuto situaci nazýváme též rovnováha firmy; v krátkém období je firma v rovnováze, jsou-li mezní náklady rovny meznímu příjmu; přitom firma může dosahovat ekonomický zisk (případně ekonomickou ztrátu); dlouhodobá rovnováha firmy nastává, když se její mezní náklady rovnají meznímu příjmu a současně firma dosahuje nulového ekonomického zisku; tuto situaci můžeme zároveň označit jako rovnováhu trhu firmy z trhu neodcházejí ani na něj nové firmy nevstupují, takže produkce celého trhu se nemění; nabídka je funkce, která ukazuje závislost nabízeného množství statku na jeho ceně; nabídka firmy v krátkém období je totožná s částí její funkce mezních nákladů, přičemž počátečním bodem nabídkové funkce je minimum funkce průměrných variabilních nákladů; nabídku firmy v dlouhém období udává bod minima její funkce průměrných nákladů; dlouhodobá tržní nabídka mívá rostoucí průběh, protože růst produkce statku zvyšuje poptávku po specifických faktorech nutných k jeho výrobě; protože je množství specifických výrobních faktorů omezeno, rostou jejich ceny; růst produkce tak vyvolává rostoucí náklady; tržní nabídka je funkcí mezních nákladů; cena, kterou firmy docilují, je totiž rovna jejich mezním nákladům. Pojmy: utopené náklady, náklady příležitosti, druhá nejlepší příležitost, ekonomické náklady, ekonomický zisk, účetní náklady, účetní zisk, explicitní náklady, implicitní náklady, variabilní náklady, fixní náklady, zastavení činnosti, odchod z trhu, mezní náklady, mezní příjem, optimální objem produkce (rovnováha firmy), krátkodobá rovnováha firmy, dlouhodobá rovnováha firmy, celkové náklady, průměrné náklady, nabídka, nabízené množství, nabídka firmy (individuální nabídka), nabídka krátkého období, nabídka dlouhého období, tržní nabídka, specifické výrobní faktory. Kapitola 4 Tržní rovnováha a efektivnost kupující si na trhu mezi sebou konkurují, což tlačí cenu vzhůru; prodávající si na trhu také mezi sebou konkurují, což zase tlačí cenu dolů; cena, kterou jsou kupující maximálně ochotni platit, je dána mezním užitkem; cena, na které budou prodávající minimálně trvat, je dána mezními náklady tržní rovnováha je taková situace, kdy na trhu není ani nedostatek, ani přebytek statku; nastává v průsečíku křivky poptávky a křivky nabídky, kde je poptávané množství rovno nabízenému množství; cena, při které je toto splněno, je rovnovážná cena; nerovnováha trhu je nestabilní a přechodnou situací, protože vyvolává pohyb ceny směrem k rovnovážné ceně; jedinou stabilní situací na trhu je tržní rovnováha; tržní rovnováha je efektivní situací, protože vyrovnává mezní užitek statku s mezními náklady na jeho výrobu; tím, že ceny tendují k rovnováze, tendují zároveň k efektivním objemům produkce statků; je-li na různých lokálních trzích různá cena, obchodníci kupují zboží na levnějších trzích a prodávají je na dražších trzích; díky těmto arbitrážím se na místně oddělených trzích daného statku prosazuje zákon jediné ceny; statky, u nichž jsou vysoké náklady na arbitráže, nazýváme neobchodovatelné statky; cena neobchodovatelného statku může být na různých lokálních trzích značně odlišná Pojmy: konkurence kupujících, konkurence prodávajících, tržní rovnováha, nedostatek, přebytek, rovnovážná cena, nerovnovážné ceny, stabilita tržní rovnováhy, efektivnost tržní rovnováhy, změna rovnováhy ze strany poptávky, změna rovnováhy ze strany nabídky, arbitráž, zákon jediné ceny, neobchodovatelné statky. Dodatek: Spekulanti přispívají ke stabilizování cen v čase. Spekulace brání tomu, aby cena byla jednou Holman, R.: Ekonomie 3/8

4 velmi vysoká a podruhé zase velmi nízká. Aby jednou nepříjemně šokovala spotřebitele a podruhé zas nepříjemně šokovala výrobce. Kapitola 5 Směna a specializace bohatství není měřeno množstvím výrobků, nýbrž uspokojením z nich; směna obohacuje oba směňující; každý z nich je na tom po směně lépe než před směnou; směna zvyšuje produkční schopnosti, protože umožňuje výrobcům, aby se specializovali; specializace a směna zvětšuje produkční schopnosti sama o sobě, aniž by se musel zvětšit kapitál, práce nebo jiné výrobní faktory; specializace a směna může být založena na absolutních výhodách; absolutní výhoda znamená, že je člověk (firma, země) v něčem lepší než jiní lidé (firmy, země); specializace a směna může být také založena na komparativních výhodách; komparativní výhodu má člověk (firma, země) v té činnosti, ve které je relativně lepší než v jiných činnostech; specializace na základě komparativní výhody může přesunout výrobu některých statků do absolutně horších podmínek, a přesto se zvýší jejich produkce; díky specializaci jsou totiž výrobní faktory využívány efektivněji; svoboda mezinárodního obchodu zvětšuje možnosti pro mezinárodní specializaci a přináší prospěch všem zemím zapojeným do mezinárodního obchodu; naopak obchodní ochranářství tyto možnosti zužuje; ve svém důsledku tak nejvíce poškozují ty země, které ochranářskou politiku uskutečňují a které se tím samy vyřazují z výhod mezinárodní dělby práce; specializace nebývá věcí náhody; komparativní výhoda může být dána přirozeným talentem, přírodními podmínkami, nahromaděnou speciální znalostí nebo vybaveností výrobními faktory; vláda, která nerespektuje zákon komparativních výhod, může ekonomiku velmi poškodit; jednou z teorií, které zdůvodňují protekcionismus, je teorie nezralého průmyslu; podle ní země, které ještě nemají rozvinutá průmyslová odvětví, by měly svůj průmysl chránit před zahraniční konkurencí; úskalím této teorie však je, že průmysl vyrůstající ve skleníkových podmínkách chráněného domácího trhu nemusí vůbec dosáhnout konkurenceschopnosti; tržní proces se nepodobá přirozenému výběru v přírodě, kde silní přežívají a slabší hynou; zákon komparativních výhod umožňuje i těm nejméně výkonným specializovat se a výhodně směňovat; nevede k hynutí slabších, pouze je vyhání z činností, kde nemají komparativní výhodu, do činností, v níž komparativní výhodu mají Pojmy: směna, specializace, absolutní výhoda, komparativní výhoda, relativní vybavenost výrobními faktory. Dodatek: mezinárodní obchod je v podstatě arbitráž na světovém trhu zboží; zboží jsou kupována na levných trzích a prodávána na dražších trzích; mezinárodní obchod přispívá k efektivnější alokaci světových výrobních zdrojů; mezinárodní obchod je výhodný pro každou ze zúčastněných zemí; uvalení dovozního cla snižuje čistý efekt z dovozu zboří; dovozní cla mají na ekonomiku negativní dopad; přesto vlády často brání volnému dovozu zahraničního zboří; činí tak obvykle pod tlakem domácích výrobců, kteří se obávají zahraniční konkurence; jiným důvodem celního ochranářství jsou zahraniční subvence; když zahraniční vlády subvencují některá zboží, uměle snižují jejich cenu, a to nejen na vlastních trzích, ale i na trzích zemí, které je dovážejí; účelem dovozních cel je v tomto případě snaha neutralizovat dopad zahraničních subvencí na domácí ceny Pojmy: dovozní clo, dovozní kvóta, subvence. Holman, R.: Ekonomie 4/8

5 Kapitola 6 Nedokonalost konkurence když výrobci nemohou změnami své produkce ovlivnit docilovanou cenu, trh je dokonale konkurenční; mohou-li změnami své produkce ovlivňovat cenu, je trh nedokonale konkurenční; předpoklady dokonalé konkurence jsou: dokonalá informovanost kupujícího, nulové náklady na změnu dodavatele a homogenní produkt; výrobci na nedokonale konkurenčních trzích tvoří ( hledají ) svou cenu tak, že vyrovnávají svůj mezní příjem a mezní náklady; nedokonalá konkurence je méně efektivní než dokonalá konkurence, protože mezní náklady firem jsou menší než mezní užitek jejich produkce; snaha výrobců odlišovat svůj produkt zvětšuje nedokonalost konkurence, ale zároveň zvyšuje užitečnost produktů, protože spotřebitelé oceňují rozmanitost; reklama zvyšuje informovanost spotřebitelů, a tím snižuje nedokonalosti konkurence; čím větší je trh, tím menší je nedokonalost konkurence; velké trhy bývají husté trhy, zatímco malé trhy bývají řídké trhy; velké trhy též přitahují zprostředkovatele, jejichž speciální služby snižují nedokonalosti konkurence Pojmy: dokonalá konkurence, nedokonalá konkurence, dokonalá informovanost kupujících, náklady na změnu dodavatele, homogenní produkt, odlišení (diferenciace) produktu, mezní příjem, celkový příjem, cenová tvorba, cenová přirážka. Dodatek: cenová diskriminace je cenovou strategií, kdy výrobce maximalizuje zisk tím, že prodává různým skupinám spotřebitelů za různé ceny; důvodem jsou jejich odlišné poptávkové funkce; aby prodávající mohl uskutečňovat cenovou diskriminaci, musí k tomu být splněny tři podmínky; za prvé, musí být na trhu nedokonalá konkurence; za druhé, musí být na trhu alespoň dvě skupiny spotřebitelů, které mají odlišné poptávkové funkce, a prodávající musí být schopen je rozeznat; za třetí, prodávající musí být schopni účtovat dvojí ceny Pojmy: cenová diskriminace. Kapitola 7 Omezení konkurence omezení konkurence je způsobeno překážkami vstupu na trh; jsou-li trhy otevřené, konkurence najde cestu a prosadí se, i když to někdy trvá delší dobu; omezení vstupu na na trh často vytváří stát nebo obce; stojí za nimi někdy dobrý úmysl státních (obecních) úředníků, kteří věří, že ve své funkci mohou zlepšovat fungování trhů, ale někdy lobbistické tlaky výrobců a obchodníků, obávajících se příchodu nové konkurence; cech je sdružení výrobců, které má moc (danou od státu) zabránit vstupu nových konkurentů na trh; členové cechu mají zájem chránit sami sebe před novými konkurenty; dominantní postavení firmy na trhu nemůže podstatným způsobem omezit konkurenci, pokud je trh otevřený novým potenciálním konkurentům; důvodem fúzí je snaha firem snížit náklady; zákazy fúzí mívají za následek, že firmy nedokáží obstát v konkurenci s velkými konkurenty; za jednu z praktik, jak potlačit konkurenci, považují někteří ekonomové kořistnický (predátorský) dumping; je to prodej za cenu pod náklady, a to s cílem zničit konkurenty a získat dominantní postavení na trhu; kořistnický dumping však bývá často strašákem, kterého domácí výrobci využívají, aby přesvědčili vládu o nutnosti ochrany domácího trhu před silnými zahraničními konkurenty; monopol je vystaven konkurenci substitutů daného statku; čím vzdálenější jsou tyto substituty, tím větší je tržní síla monopolu; má-li zboží velmi blízké substituty, nemá smysl mluvit o monopolu; monopol poškozuje spotřebitele, protože (v porovnání s konkurenčním trhem) prodává za vyšší Holman, R.: Ekonomie 5/8

6 cenu; dosahuje tím monopolního zisku; způsobuje též neefektivnost, protože poskytuje menší než optimální množství statku; regulace ceny může vést k zakonzervování monopolu, protože snížení monopolního zisku přestává lákat nové konkurenty ke vstupu na trh; vážným problémem regulace monopolní ceny je selhání motivací monopolu ke snižování vlastních nákladů; dlouhodobými monopoly jsou administrativní monopol a přirozený monopol; v těchto případech je regulace monopolní ceny odůvodněná, avšak vůbec není snadná; je-li vstup na trh vázán na povolení státu a dá-li stát toto povolení pouze jedné firmě, získá tato firma administrativní monopol; přirozený monopol vzniká z důvodu přirozených bariér vstupu na trh když jsou dodávky vázány na přenosovou síť, jejíž zbudování vyžaduje vysoké fixní náklady Pojmy: otevřený trh, cech, dominantní postavení na trhu, fúze, kořistnický (predátorský) dumping, monopol, bariéry vstupu na trh, selhání motivací, administrativní monopol, přirozený monopol. Dodatek: kartelová dohoda neboli nekalá kooperace je dohoda několika firem o společném, koordinovaném postupu na trhu; je ku prospěchu výrobců, ale poškozuje spotřebitele vysokou cenou; nelegálnost kartelových dohod je činí málo stabilní, protože k jejich dodržení nelze na členech kartelu vynutit; členové kartelu jsou v pokušení dohodu na vlastní pěst porušovat a kartel se rozpadá; toto chování členů kartelu lze popsat modelem dilematu vězňů; směřují k Nashově rovnováze, která je v tomto případě nežádoucí pro kartel, ale žádoucí pro spotřebitele Pojmy: kartel (nekalá kooperace), vězňovo dilema, Nashova rovnováha. Kapitola 8 Zásahy státu do cen cenový strop vyvolává neefektivnost; ta spočívá v tom, že poskytované množství statku je menší než optimální: mezní užitek je vyšší než mezní náklady; cenové stropy vyvolávají na trhu nerovnováhu nedostatek; mnoho lidí je ochotno nést nepeněžní náklady; aby nedostatkové zboží dostali, stojí dlouhé hodiny ve frontách nebo ztrácejí čas hledáním zboží na vzdálených trzích; ale čas je vůzácný a možná by raději zaplatili vyšší cenu; břemeno spotřební daně dopadá jak na spotřebitele, tak i na výrobce; rozdělení břemena daně mezi spotřebitele a výrobce závisí na strmosti křivek poptávky a nabídky; je-li poptávka hodně strmá a nabídka málo strmá, dopadá břemeno více na spotřebitele; je-li tomu naopak, dopadá břemeno daně více na výrobce; chce-li vláda používat spotřební daň jako daň z luxusu, měla by ji uvalit na zboží se strmou poptávkou a málo strmou nabídkou; spotřební daně vyvolávají neefektivnost; snižují množství zboží, které je pak menší než optimální (mezní užitek je větší než mezní náklady); subvencováním cen chce stát pomoci některým výrobcům; ačkoli stát vyplácí subvenci jen výrobcům, subvencuje jak výrobce, tak i spotřebitele; prospěch ze subvencí však mají ti, kdo tvoří malou skupinu, protože na daních zaplatí menší podíl subvencování, než jaký z něj mají prospěch; obvykle jsou to výrobci; subvencování ceny vyvolává neefektivnost vede k produkci nadoptimálního množství; státní intervenční nákupy mají stabilizovat ceny, které podléhají sezónním výkyvům; stát zde nahrazuje činnost soukromých spekulantů Pojmy: cenový strop (maximální cena), nepeněžní náklady, spotřební daň, břemeno daně, subvence k ceně, státní intervenční nákupy. Holman, R.: Ekonomie 6/8

7 Kapitola 9 Poptávka po výrobních faktorech k výrobě zboží jsou nezbytné výrobní faktory; tři obecné výrobní faktory jsou půda, kapitál a práce; ty reálně existují jen v podobě specifických výrobních faktorů; specifickými výrobními faktory jsou různorodé pozemky, kapitálové statky a pracovní profese; výrobci si od vlastníků výrobních faktorů najímají výrobní faktory; nájemní ceny výrobních faktorů ovlivňují náklady výrobců; produkční funkce ukazuje závislost produkce na množství výrobních faktorů; s každým přírůstkem variabilního faktoru (při ostatních faktorech fixních) se přírůstky produkce nejprve zvyšují a potom klesají projevují se klesající výnosy z variabilního faktoru; průměrný produkt výrobního faktoru je celkový produkt dělený počtem jednotek výrobního faktoru mezní produkt výrobního faktoru je přírůstek produkce, dosažený zvýšením daného faktoru o jednotku, při ostatních faktorech neměnných; výrobce při najímání výrobního faktoru porovnává jeho nájemní cenu s jeho čistým peněžním mezním produktem; najímá výrobní faktor pouze do takového množství, kdy je jeho mezní produkt větší nebo roven nájemní ceně; funkce poptávky po výrobním faktoru je totožná s částí funkce jeho mezního produktu a začíná v maximu funkce jeho průměrného produktu; poptávky po výrobních faktorech jsou odvozenými poptávkami; poptávka po výrobním faktoru roste, resp. klesá, když roste, resp. klesá poptávka po statcích, které se pomocí tohoto výrobního faktoru vyrábějí; produktivita výrobního faktoru se zvyšuje, je-li vybaven větším množstvím ostatních výrobních faktorů; v takovém případě roste jeho naturální produktivita; jeho peněžní produktivita může ale růst i tehdy, když roste cena statku, který se pomocí tohoto faktoru vyrábí; optimální výrobní technika (optimální kombinace výrobních faktorů) je taková, kdy jsou mezní produkty výrobních faktorů dělené jejich cenami stejné; změní-li se nájemní cena některého výrobního faktoru, vyvolá to také změnu výrobní techniky; výrobci budou substituovat zdražený výrobní faktor jinými výrobními faktory; tomu říkáme technická substituce Pojmy: obecné výrobní faktory, specifické výrobní faktory, nájemní cena výrobního faktoru, produkční funkce, klesající výnosy z variabilního výrobního faktoru, celkový produkt výrobního faktoru, průměrný produkt výrobního faktoru, mezní produkt výrobního faktoru, poptávka po výrobním faktoru, naturální mezní produkt výrobního faktoru, peněžní mezní produkt výrobního faktoru (též příjem z mezního produktu), čistý peněžní mezní produkt výrobního faktoru, odvozená poptávka, technická substituce, výrobní technika, optimální výrobní technika. Kapitola 10 Nabídka a trh specifického výrobního faktoru transferová platba je minimální částka, která stačí k převedení výrobního faktoru z jednoho použití do druhého; její výše odráží obětovaný výnos z druhého nejlepšího použití faktoru jeho obětovanou příležitost; renta je částka, kterou vlastník výrobního faktoru dostává navíc nad transferovou platbu; je to rozdíl mezi skutečným výnosem a obětovaným výnosem z druhé nejlepší příležitosti; nájemní cena kapitálového statku musí jeho vlastníkovi pokrýt obětovaný úrokový výnos a opotřebení kapitálového statku; na konkurenčním trhu pracovní profese bude mzda rovna transferové platbě zaměstnance s nejlepší jinou příležitostí; ti, kdo mají jiné příležitosti horší, inkasují rentu; zvýšení poptávky po býrobním faktoru vyvolává vznik krátkodobé renty, protože nabídka je v krátkém období málo pružná; trvalé mzdové rozdíly mezi některými profesemi jsou způsobeny tím, že se tyto profese liší namáhavostí, nepříjemností nebo rizikovostí vykonávané práce; nazýváme je kompenzující mzdové rozdíly; změna poptávky po statku silně ovlivňuje ceny těch faktorů, jejichž nabídka je nepružná; roste-li poptávka po nich, jejich majitelé se těší značnému růstu příjmů, pokud ale poptávka klesá, trpí značným poklesem příjmů Holman, R.: Ekonomie 7/8

8 Pojmy: transferová platba výrobního faktoru, renta výrobního faktoru, konkurenceschopnost výrobního faktoru, kompenzující mzdové rozdíly. Holman, R.: Ekonomie 8/8

Národní hospodářství poptávka a nabídka

Národní hospodářství poptávka a nabídka Národní hospodářství poptávka a nabídka Chování spotřebitele a poptávka Užitek a spotřebitelův přebytek Jedním ze základních problémů, které spotřebitel řeší, je, kolik určitého statku má kupovat a jak

Více

Základy ekonomie II. Zdroj Robert Holman

Základy ekonomie II. Zdroj Robert Holman Základy ekonomie II Zdroj Robert Holman Omezování konkurence Omezování konkurence je způsobeno překážkami vstupu na trh. Intenzita konkurence nezávisí na počtu existujících konkurentů, ale také na počtu

Více

Kvízové otázky Obecná ekonomie I. Teorie firmy

Kvízové otázky Obecná ekonomie I. Teorie firmy 1. Firmy působí: a) na trhu výrobních faktorů b) na trhu statků a služeb c) na žádném z těchto trhů d) na obou těchto trzích Kvízové otázky Obecná ekonomie I. Teorie firmy 2. Firma na trhu statků a služeb

Více

Dokonale konkurenční odvětví

Dokonale konkurenční odvětví Dokonale konkurenční odvětví Východiska určení výstupu pro maximalizaci zisku ekonomický zisk - je rozdíl mezi příjmy a ekonomickými náklady (alternativními náklady) účetní zisk - je rozdíl mezi příjmy

Více

PR5 Poptávka na trhu výrobků a služeb

PR5 Poptávka na trhu výrobků a služeb PR5 Poptávka na trhu výrobků a služeb 5.1. Rovnováha spotřebitele 5.2. Indiferenční analýza od kardinalismu k ordinalismu 5.3. Poptávka, poptávané množství a jejich změny 5.4. Pružnost tržní poptávky Poptávka

Více

4. Křivka nabídky monopolní firmy je totožná s částí křivky mezních nákladů.

4. Křivka nabídky monopolní firmy je totožná s částí křivky mezních nákladů. Firma v nedokonalé konkurenci 1. Zdroji nedokonalé konkurence jsou: - jednak nákladové podmínky podnikání, - jednak. 2. Zapište vzorec Lernerova indexu. K čemu slouží? 3. Zakreslete celkový příjem monopolní

Více

Obsah. Kvalifikovaný pohled na ekonomii českýma očima... IX. Předmluva autora k šestému vydání... XI

Obsah. Kvalifikovaný pohled na ekonomii českýma očima... IX. Předmluva autora k šestému vydání... XI Obsah Kvalifikovaný pohled na ekonomii českýma očima........................ IX Předmluva autora k šestému vydání.................................... XI 1. Člověk v tržním systému.............................................

Více

Přijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek mikroekonomie. Správná odpověď je označena tučně

Přijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek mikroekonomie. Správná odpověď je označena tučně řijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek mikroekonomie Správná odpověď je označena tučně 1. řebytek spotřebitele je rozdíl mezi a... a) cenou, mezními náklady b) cenou, celkovými

Více

8. Firmy na dokonale konkurenčních trzích

8. Firmy na dokonale konkurenčních trzích 8. Firmy na dokonale konkurenčních trzích Motivace Každá firma musí učinit následující rozhodnutí: kolik vyrábět jakou cenu si účtovat s jakými výrobními faktory (kolik práce a kolik kapitálu) Tato rozhodnutí

Více

PRO KURZ 5EN100 EKONOMIE 1

PRO KURZ 5EN100 EKONOMIE 1 PODROBNÝ OBSAH A HARMONOGRAM PŘEDNÁŠEK PRO LETNÍ SEMESTR 2012/13 PRO KURZ 5EN100 EKONOMIE 1 PŘEDNÁŠEJÍCÍ: DOC. ING. ZDENĚK CHYTIL, CSC. 1. PŘEDNÁŠKA - 21. 2. a 22. 2. 2013 Úvod charakteristika kurzu, požadavky,

Více

ÚVOD DO EKONOMIE A MANAGEMENTU KONCEPT PŘEDNÁŠEK

ÚVOD DO EKONOMIE A MANAGEMENTU KONCEPT PŘEDNÁŠEK ÚVOD DO EKONOMIE A MANAGEMENTU KONCEPT PŘEDNÁŠEK EKONOMIE I. ČLOVĚK V TRŽNÍM SYSTÉMU Ekonomie je věda o lidském jednání. Studuje chování jednotlivců. Veškeré instituce, jako jsou firmy, banky, a dokonce

Více

OP3BK_FEK. Ekonomika. Jaro / 13:55 15:35 / učebna č.20

OP3BK_FEK. Ekonomika. Jaro / 13:55 15:35 / učebna č.20 OP3BK_FEK Ekonomika Jaro 2013 16.03.2013 / 13:55 15:35 / učebna č.20 Přehled témat (osnova): 1. Úvod do ekonomie Základní pojmy Vývoj ekonomie Aktuální problémy 2. Mikroekonomie Tržní struktury Dokonalá

Více

Mikroekonomie Q FC VC Příklad řešení. Kontrolní otázky Příklad opakování zjistěte zbývající údaje

Mikroekonomie Q FC VC Příklad řešení. Kontrolní otázky Příklad opakování zjistěte zbývající údaje Příklad opakování zjistěte zbývající údaje Mikroekonomie Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky, JČU Q FC VC 0 20 1 10 2 18 3 24 4 36 Co lze zjistit? FC - pro Q = 1, 2, 3, 4 TC AC AVC AFC Příklad

Více

Základy ekonomie. Petr Musil: petrmusil1977@gmail.com

Základy ekonomie. Petr Musil: petrmusil1977@gmail.com Základy ekonomie Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka Petr Musil: petrmusil1977@gmail.com Obsah 1. Dělba práce 2. Směna, peníze 3. Trh 4. Cena 5. Nabídka 6. Poptávka 7. Tržní rovnováha 8. Konkurence Dělba

Více

4. Tržní rovnováha a efektivnost

4. Tržní rovnováha a efektivnost 4. Tržní rovnováha a efektivnost 4.1 Tržní rovnováha a její dosahování Na trhu statku se obvykle střetává mnoho kupujících a mnoho prodávajících. Naleznou všichni prodávající pro své zboží odbyt? Dostane

Více

Formování cen na trzích výrobních faktorů

Formování cen na trzích výrobních faktorů Formování cen na trzích výrobních faktorů Na trzích výrobních faktorů jsou určujícími elementy poptávka a nabídka výrobního faktoru. Na trzích výrobků a služeb jsou domácnosti poptávající a firmy nabízející

Více

PRO KURZ 5EN101 EKONOMIE 1. Poptávka spotřebitele a vyrovnání mezních užitků kardinalistický přístup

PRO KURZ 5EN101 EKONOMIE 1. Poptávka spotřebitele a vyrovnání mezních užitků kardinalistický přístup OBSAH A HARMONOGRAM PŘEDNÁŠEK PRO LETNÍ SEMESTR 2015/16 PRO KURZ 5EN101 EKONOMIE 1 PŘEDNÁŠEJÍCÍ: ING. MICHAL MIRVALD, PH.D. 1. PŘEDNÁŠKA - 16. 02. 2016 Úvod charakteristika kurzu, požadavky, informace

Více

PRO KURZ 5EN101 EKONOMIE 1

PRO KURZ 5EN101 EKONOMIE 1 PODROBNÝ OBSAH A HARMONOGRAM PŘEDNÁŠEK PRO ZIMNÍ SEMESTR 2016/17 PRO KURZ 5EN101 EKONOMIE 1 PŘEDNÁŠEJÍCÍ: DOC. ING. ZDENĚK CHYTIL, CSC. ING. MICHAL MIRVALD, PH.D. 1. PŘEDNÁŠKA - 20. 9. 2016 Úvod charakteristika

Více

Vedoucí autorského kolektivu: Ing. Jana Soukupová, CSc. Tato publikace vychází s laskavým přispěním společnosti RWE Transgas, a. s.

Vedoucí autorského kolektivu: Ing. Jana Soukupová, CSc. Tato publikace vychází s laskavým přispěním společnosti RWE Transgas, a. s. Autoři kapitol: Doc. Ing. Bronislava Hořejší, CSc. (kapitoly 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16) Doc. PhDr. Libuše Macáková, CSc. (kapitoly 4, 17.6, 18, 19) Prof. Ing. Jindřich Soukup, CSc. (kapitoly

Více

Příjmy firmy v nedokonalé konkurenci. Formy nedokonalé konkurence (3) 1) Monopol. 2) Oligopol. 3) Monopolistická konkurence. Obsah

Příjmy firmy v nedokonalé konkurenci. Formy nedokonalé konkurence (3) 1) Monopol. 2) Oligopol. 3) Monopolistická konkurence. Obsah Obsah Nedokonalá konkurence Formy nedokonalá konkurence Regulace nedokonalá konkurence Nedokonalá konkurence Vzniká nesplněním alespoň jedné podmínky dokonalé konkurence RozdílDKaNKvcenovétvorbě. Je to

Více

1. HRANICE PRODUKČNÍCH MOŽNOSTÍ SPRÁVNÉ TVRZENÍ

1. HRANICE PRODUKČNÍCH MOŽNOSTÍ SPRÁVNÉ TVRZENÍ EKONOMIE OTÁZKY 1. HRANICE PRODUKČNÍCH MOŽNOSTÍ SPRÁVNÉ TVRZENÍ ekonomika, která plně využívá své zdroje, pracuje pod hranicí produkčních možností bod, který leží uprostřed množiny produkčních možností,

Více

3 Elasticita nabídky. 3.1 Základní pojmy. 3.2 Grafy. 3.3 Příklady

3 Elasticita nabídky. 3.1 Základní pojmy. 3.2 Grafy. 3.3 Příklady 3 Elasticita nabídky 3.1 Základní pojmy Vysvětlete následující pojmy: 1. cenová elasticita nabídky, 2. cenově elastická nabídka, 3. cenově neelastická nabídka, 4. jednotkově elastická nabídka, 5. dokonale

Více

Kapitola 13 ZAHRANIČNÍ OBCHOD A OBCHODNÍ POLITIKA

Kapitola 13 ZAHRANIČNÍ OBCHOD A OBCHODNÍ POLITIKA Kapitola 13 ZAHRANIČNÍ OBCHOD A OBCHODNÍ POLITIKA Teorie mezinárodního obchodu: podstata mezinárodního obchodu jednotlivé země mají rozdílné náklady na výrobu zboží možnost specializace na určité zboží,

Více

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b.

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b. Ekonomia: 1. Roste-li mzdová sazba,: nabízené množství práce se nemění nabízené množství práce může růst i klesat nabízené množství práce roste nabízené množství práce klesá Zvýšení peněžní zásoby vede

Více

Trhy výrobních faktorů

Trhy výrobních faktorů Trhy výrobních faktorů Výrobní faktory Výrobními faktory (VF) je obecně vše, co slouží k produkci statků. Tedy jsou to vstupy, které používáme k produkci výstupu. Standardní hrubé dělení: práce, kapitál

Více

Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka

Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka Obsah 1. Dělba práce 2. Směna, peníze 3. Trh 4. Cena a směnná hodnota 5. Nabídka 6. Poptávka 7. Tržní rovnováha 8. Konkurence Dělba práce Dělba práce Jednotliví lidé se

Více

Struktura. formování poptávky po kapitálu odvození poptávky po investicích formování nabídky úspor Hayekův trojúhelník a jeho souvislosti

Struktura. formování poptávky po kapitálu odvození poptávky po investicích formování nabídky úspor Hayekův trojúhelník a jeho souvislosti 11. Trh kapitálu Struktura formování poptávky po kapitálu odvození poptávky po investicích formování nabídky úspor Hayekův trojúhelník a jeho souvislosti Literatura Holman, R.: Mikroekonomie-středně pokročilý

Více

Mikroekonomie I: Trh a tržní rovnováha

Mikroekonomie I: Trh a tržní rovnováha PhDr. Praha, VŠFS, 1.11.2010 Trh Trh je svobodná neomezovaná směna statků. Na trhu se střetává nabídka s poptávkou. Trh se neustále vyvíjí. Trh není dokonalý, existují statky, které nelze směňovat na trhu

Více

Ot O e t vř e e vř n e á n á eko e n ko o n m o i m ka Pavel Janíčko

Ot O e t vř e e vř n e á n á eko e n ko o n m o i m ka Pavel Janíčko Otevřená ekonomika Pavel Janíčko Mezinárodní obchod Otevřená ekonomika - mezinárodní obchod a mezinárodní kapitálové trhy Míra otevřenosti ekonomiky bývá nejčastěji vyjádřena pomocí poměru exportu výrobků

Více

Bod uzavření firmy. Bod zvratu. Mikroekonomie. Důležité FC, VC, TC (graf) Náklady firmy - důležité. Průběh funkcí nákladů - grafy

Bod uzavření firmy. Bod zvratu. Mikroekonomie. Důležité FC, VC, TC (graf) Náklady firmy - důležité. Průběh funkcí nákladů - grafy Důležité FC, VC, TC (graf) Mikroekonomie Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky, JČU Náklady firmy - důležité Průběh funkcí nákladů - grafy TC = FC + VC AC = AFC + AVC AFC = FC/Q AVC = VC/Q MC =

Více

Optimalizace spotřebitele a poptávka

Optimalizace spotřebitele a poptávka Optimalizace spotřebitele a poptávka Optimum (rovnováha) spotřebitele spojení indiferenční mapy a linie příjmů standardní situace Optimem spotřebitele se nazývá situace, kdy spotřebitel volí optimální

Více

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie Model AS - AD Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova: Agregátní poptávka a agregátní nabídka : Agregátní poptávka a její změny Agregátní nabídka krátkodobá a dlouhodobá Rovnováha

Více

Rozlišení zisku. Mikroekonomie. Účetní zisk = Ekonomický zisk. Normální zisk. Zisk firmy. Co je důležité pro členění zisku

Rozlišení zisku. Mikroekonomie. Účetní zisk = Ekonomický zisk. Normální zisk. Zisk firmy. Co je důležité pro členění zisku Zisk firmy Mikroekonomie Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky, JČU Zisk (π) je rozdíl mezi celkovými příjmy a celkovými náklady. Π = TR - TC Je také vynásobený objem produkce rozdílem průměrného

Více

STC = w.l + r.k fix = VC + FC

STC = w.l + r.k fix = VC + FC Náklady a příjmy firmy definice nákladů náklady v krátkém období: - celkové, průměrné, mezní - fixní a variabilní náklady náklady v dlouhém období vztah mezi náklady v SR a LR: - obalová křivka příjmy

Více

CELKOVÁ -souhrn všech zamýšlených prodejů, se kterými přichází výrobci na trh

CELKOVÁ -souhrn všech zamýšlených prodejů, se kterými přichází výrobci na trh Otázka: Trh Předmět: Ekonomie Přidal(a): Eli TRH= určitá oblast ekonomiky kde dochází k výměně činnosti mezi jednotlivými ekonomickými subjekty (je to určitý virtuální prostor, kde se střetává nabídka

Více

TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ. stát

TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ. stát TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ Trh = místo, kde se střetává nabídka s poptávkou Tržní mechanismus = zajišťuje spojení výrobce a spotřebitele, má dvě strany: 1. nabídka, 2. poptávka. Znaky tržního mechanismu: - výrobky

Více

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování..

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování.. Obsah Úvodem.................................................. 15 KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie.................... 17 1 Předmět a základní pojmy národohospodářské

Více

SOUKROMÁ VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, S. R. O.

SOUKROMÁ VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, S. R. O. SOUKROMÁ VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, S. R. O. STUDIJNÍ OPORA K MODULU EKONOMIE dílčí část Ekonomie I Doc. Ing. Jindřich Ujec, CSc. OSTRAVA 2013 OBSAH Úvod 1. Úvod do ekonomie 2. Trh, směn, peníze

Více

Teorie nákladů. Rozlišení zisku. Mikroekonomie. Účetní zisk. Ekonomický zisk. Normální zisk. Zisk firmy. Důležité. Účetní, ekonomický a normální zisk

Teorie nákladů. Rozlišení zisku. Mikroekonomie. Účetní zisk. Ekonomický zisk. Normální zisk. Zisk firmy. Důležité. Účetní, ekonomický a normální zisk Zisk firmy Mikroekonomie Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky, JČU Zisk (π) je rozdíl mezi celkovými příjmy a celkovými náklady. Π = TR - TC Je také vynásobený objem produkce rozdílem průměrného

Více

Mikroekonomie I: Trh výrobních faktorů

Mikroekonomie I: Trh výrobních faktorů PhDr. Praha, VŠFS, 29.11.2010 Výrobní faktory Poptávka po výrobních faktorech Výrobní faktory = vzácné vstupy, které používáme k produkci statků-výstupu Tradiční výrobní faktory Prvotní výrobní faktory:

Více

Mezinárodní obchod, protekcionismus

Mezinárodní obchod, protekcionismus Mezinárodní obchod, protekcionismus Mezinárodn rodní obchod a měnové kursy. Teorie komparativních výhod. Přínosy z mezinárodn rodního obchodu. Protekcionismus, jeho cíle a formy. Účinky cel. Mezinárodní

Více

FORMOVÁNÍ CEN NA TRZÍCH VÝROBNÍCH FAKTORŮ.

FORMOVÁNÍ CEN NA TRZÍCH VÝROBNÍCH FAKTORŮ. ORMOVÁNÍ CEN NA TRZÍCH VÝROBNÍCH AKTORŮ www.ekoun.cz www.ekoun.cz ORMOVÁNÍ CEN NA TRZÍCH VÝROBNÍCH AKTORŮ Výrobní faktory: práce + kapitál (pro nás) Na trzích výrobních faktorů: - poptávku vytvářejí firmy

Více

RŮZNÉ TYPY TRŽNÍ STRUKTURY dokonalá konkurence, nedokonalá konkurence, monopol

RŮZNÉ TYPY TRŽNÍ STRUKTURY dokonalá konkurence, nedokonalá konkurence, monopol RŮZNÉ TYPY TRŽNÍ STRUKTURY dokonalá konkurence, nedokonalá konkurence, monopol CHARAKTERISTIKA DK Jak byste charakterizovali DK z hlediska (ceny, vstupu do odvětví, informací, produktu, počet prodávajících

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice MIKROEKONOMIE TRH PŮDY, TRH PRÁCE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

Funkce poptávky (lineární) Funkce nabídky. Křížová elasticita poptávky. Rovnovážné množství. Rovnovážná cena. Přebytek spotřebitele.

Funkce poptávky (lineární) Funkce nabídky. Křížová elasticita poptávky. Rovnovážné množství. Rovnovážná cena. Přebytek spotřebitele. Vzorce optávka a nabídka a b Funkce poptávky (lineární) m + n Funkce nabídky D * Cenová elasticita poptávky bodová + D + D * Důchodová elasticita poptávky * Cenová elasticita poptávky intervalová A B CD

Více

Studijní opora. Téma: Rozhodování firmy v podmínkách dokonalé konkurence.

Studijní opora. Téma: Rozhodování firmy v podmínkách dokonalé konkurence. Studijní opora Název předmětu: Ekonomie I Zpracoval: Ing. Lenka Brizgalová, Ph.D. Téma: Rozhodování firmy v podmínkách dokonalé konkurence. Vzdělávací cíl: Téma Rozhodování firmy v podmínkách dokonalé

Více

2 Vliv volby výchozího bodu v elementárním redistribučním systému. Současné možnosti využití teorií růstu při analýze vývoje národních ekonomik.

2 Vliv volby výchozího bodu v elementárním redistribučním systému. Současné možnosti využití teorií růstu při analýze vývoje národních ekonomik. Mikroekonomie bakalářský kurz - VŠFS Jiří Mihola, jiri.mihola@quick.cz, www.median-os.cz, 2010 Téma 4 Teorie rozdělování a její kontexty Náměty závěrečných prací www.median-os.cz/aktuality Náměty magisterských

Více

křivka MFC L roste dvakrát rychleji než AFC L

křivka MFC L roste dvakrát rychleji než AFC L 10. Nedokonale konkurenční trh práce, nabídka práce Struktura charakteristika NedoKo.. trhu práce optimální množství práce v SR optimální množství práce v LR mzdová diskriminace monopsonu individuální

Více

Mikroekonomie I. Trh výrobních faktorů ekonomický koloběh. Křivka nabídky (S) Přednáška 3. Podstatné z minulé přednášky. Zákon rostoucí nabídky

Mikroekonomie I. Trh výrobních faktorů ekonomický koloběh. Křivka nabídky (S) Přednáška 3. Podstatné z minulé přednášky. Zákon rostoucí nabídky Trh výrobních faktorů ekonomický koloběh Mikroekonomie I 3. přednáška Poptávka substituční a důchodový efekt, konkurence, elasticita poptávky Přednáška 3. Křivka nabídky (S) Poptávka substituční a důchodový

Více

Metodický list pro druhé soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu B_MiE_B, Mikroekonomie B Název tematického celku: Mikroekonomie B druhý blok

Metodický list pro druhé soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu B_MiE_B, Mikroekonomie B Název tematického celku: Mikroekonomie B druhý blok Cíl tematického celku: pochopit problematiku rozhodování firmy, odvodit nabídkovou křivku Tento tématický celek je rozdělen do následujících dílčích témat: 1. dílčí téma: Podstata firmy 2. dílčí téma:

Více

TEORIE MEZINÁRODNÍHO OBCHODU

TEORIE MEZINÁRODNÍHO OBCHODU TEORIE MEZINÁRODNÍHO OBCHODU Teorie mezinárodního obchodu Uzavřené ekonomiky vyrábějí 2 statky pivo a víno Každá země má určité národní bohatství Je možné pouhou směnou toto bohatství zvýšit? Teorie objasňující

Více

POPTÁVKA NA DOKONALE KONKURENČNÍM TRHU PRÁCE

POPTÁVKA NA DOKONALE KONKURENČNÍM TRHU PRÁCE POPTÁVKA NA DOKONALE KONKURENČNÍM TRHU PRÁCE Firma maximalizuje zisk když platí Dokonalý trh práce-firma přicházející na tento trh je jednou z velkého počtu cenu práce nemůže ovlivnit Křivku nabídky práce

Více

TRH PRÁCE.

TRH PRÁCE. TRH PRÁCE POPTÁVKA PO PRÁCI Předpoklad! Dokonalá konkurenci na trhu práce Existuje velký počet nabízejících i poptávajících Žádny z nich nemůže ovlivnit cenu Poptávka po práci je určena množstvím práce,

Více

Ekonomika III. ročník. 008_Zákony trhu_nabídka + Poptávka

Ekonomika III. ročník. 008_Zákony trhu_nabídka + Poptávka Ekonomika III. ročník 008_Zákony trhu_nabídka + Poptávka Hospodářský proces Chování tržních subjektů (firmy, výrobci, nakupující zákazníci, vláda, instituce) je ovlivněno zákony trhu. Chování spotřebitele,

Více

Příjmové veličiny na trhu VF

Příjmové veličiny na trhu VF Trh práce Vysvětlivky: SR = short run = krátké období, množství kapitálových statků je fixní R = long run = dlouhé období, množství kapitálových statků je variabilni Příjmové veličiny na trhu VF Příjem

Více

MODELY OLIGOPOLU COURNOTŮV MODEL, STACKELBERGŮV MODEL

MODELY OLIGOPOLU COURNOTŮV MODEL, STACKELBERGŮV MODEL MODELY OLIGOPOLU COURNOTŮV MODEL, STACKELBERGŮV MODEL DOKONALÁ KONKURENCE Trh dokonalé konkurence je charakterizován velkým počtem prodávajících, kteří vyrábějí homogenní produkt a nemohou ovlivnit tržní

Více

Podstata trhu a Nabídka a poptávka

Podstata trhu a Nabídka a poptávka VY_32_INOVACE_MAR_84 Podstata trhu a Nabídka a poptávka Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice MIKROEKONOMIE TRH VÝROBNÍCH FAKTORŮ, UTVÁŘENÍ CENY VÝROBNÍCH FAKTORŮ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál

Více

Úloha 1. Úloha 2. Úloha 3. Úloha 4. Text úlohy. Text úlohy. Text úlohy. Text úlohy. Keynesiánský přístup v ekonomii je charakteristický mimo jiné

Úloha 1. Úloha 2. Úloha 3. Úloha 4. Text úlohy. Text úlohy. Text úlohy. Text úlohy. Keynesiánský přístup v ekonomii je charakteristický mimo jiné Úloha 1 Keynesiánský přístup v ekonomii je charakteristický mimo jiné a. dosažením makroekonomické rovnováhy pouze při plném využití kapacit ekonomiky b. důrazem na finanční trhy c. větším využíváním regulace

Více

1. Druhy monopolů 2. Monopol v důsledku vlastnictví jedinečného výrobního faktoru 3. Monopol na základě státní regulace 4. Monopol v důsledku

1. Druhy monopolů 2. Monopol v důsledku vlastnictví jedinečného výrobního faktoru 3. Monopol na základě státní regulace 4. Monopol v důsledku Mikroekonomie bakalářský kurz - VŠFS Jiří Mihola, jiri.mihola@quick.cz, www.median-os.cz, 2010 Téma 7 Monopol 1. Druhy monopolů Obsah A. 2. Monopol v důsledku vlastnictví jedinečného výrobního faktoru

Více

MAKROEKONOMIE. Blok č. 5: ROVNOVÁHA V UZAVŘENÉ EKONOMICE

MAKROEKONOMIE. Blok č. 5: ROVNOVÁHA V UZAVŘENÉ EKONOMICE MAKROEKONOMIE Blok č. 5: ROVNOVÁHA V UZAVŘENÉ EKONOMICE CÍL A STRUKTURA TÉMATU.odpovědět na následující typy otázek: Kolik se toho v ekonomice vyprodukuje? Kdo obdrží důchody z produkce? Kdo nakoupí celkový

Více

NEDOKONALÁ KONKURENCE

NEDOKONALÁ KONKURENCE NEDOKONALÁ KONKURENCE OBECNÁ CHARAKTERISTIKA NEDOKONALÉ KONKURENCE Trh, na kterém alespoň jeden prodávající (kupující) je schopen ovlivnit tržní cenu Cenový tvůrce Diferencovaný produkt-kvalita, vzhled,

Více

15 Poptávka na nedokonale konkurenčním trhu práce

15 Poptávka na nedokonale konkurenčním trhu práce 15 Poptávka na nedokonale konkurenčním trhu práce Existuje-li na trhu výstupu omezený počet firem nabízejících svou produkci, hovoříme o nedokonalé konkurenci, jejíž jednotlivé formy (monopol, oligopol

Více

2. Chování spotřebitele: užitečnost a poptávka

2. Chování spotřebitele: užitečnost a poptávka 2. Chování spotřebitele: užitečnost a poptávka 2.1 Celkový užitek a mezní užitek Jedním ze základních problémů, které spotřebitel řeší, je, kolik určitého statku má kupovat a jak má svůj důchod mezi různé

Více

MONOPOL.

MONOPOL. MONOPOL Nedokonalá konkurence představuje situaci, kdy je na trhu alespoň jeden prodávající nebo kupující, který může ovlivnit tržní cenu V nedokonalé konkurenci na straně nabídky rozlišujeme -monopolní

Více

Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA

Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA Agregátní poptávka (AD): agregátní poptávka vyjadřuje různá množství statků a služeb (reálného produktu), která chtějí spotřebitelé, firmy, vláda a zahraniční

Více

Daňová teorie a politika

Daňová teorie a politika Daňová teorie a politika 4 31.1.2011 1 Dobrý pastýř má ovce střihat, ne je stahovat z kůže. Tiberius 31.1.2011 2 1. Fiskální, rozpočtová a daňová politika a její nástroje. 2. Vývoj daňové teorie a geneze

Více

FAKULTA EKONOMICKÁ ZČU PLZEŇ. Katedra ekonomie a financí. Mikroekonomie cvičení 5

FAKULTA EKONOMICKÁ ZČU PLZEŇ. Katedra ekonomie a financí. Mikroekonomie cvičení 5 FAKULTA EKONOMICKÁ ZČU LZEŇ Katedra ekonomie a financí Mikroekonomie cvičení 5 5. CHOVÁNÍ SOTŘEBITELE A FORMOVÁ- NÍ OTÁVKY ŘÍKLAD Č. 1 V rámci kardinalistické teorie užitku definujte pojmy: užitek, celkový

Více

Obsah. Poptávka spotřebitele - 1 - Petr Voborník

Obsah. Poptávka spotřebitele - 1 - Petr Voborník Obsah Obsah... Poptávka spotřebitele.... ndividuální poptávka (po statku ).... Vliv změny důchodu spotřebitele na poptávku..... Důchodová spotřební křivka..... Druhy statků... 3 CC, kde je určitým druhem

Více

Nedokonalá konkurence

Nedokonalá konkurence Mikroekonomie Ing. Jaroslav ŠTK, h.d. Katedra ekonomiky, JČU Téma Nedokonalá konkurence Schéma konkurence Nedokonalá konkurence Monopolistická Oligopol Monopol Rekapitulace Dokonalá konkurence Optimum

Více

DOKONALÁ KONKURENCE.

DOKONALÁ KONKURENCE. DOKONALÁ KONKURENCE www.ekofun.cz ZÁKLADNÍ POJMY PLATNÉ PRO DOKONALOU I NEDOKONALOU KONKURENCI Cíl firmy je maximalizace zisku -největší(kladné) rozpětí mezi TR a TC Maximalizujeme zisk s ohlédnutím na

Více

Mikroekonomie Nabídka, poptávka

Mikroekonomie Nabídka, poptávka Téma cvičení č. 2: Mikroekonomie Nabídka, poptávka Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky, JČU Podstatné z minulého cvičení Matematický pojmový aparát v Mikroekonomii Důležité minulé cvičení kontrolní

Více

DK cena odvozená z trhu

DK cena odvozená z trhu Dokonalá konkurence DK cena odvozená z trhu π (Kč) TR STC ZISK ZTRÁTA Q 1 Q 2 Q (ks) MR, MC (Kč/ks) MC MR Q 1 Q 2 Q (ks) ZiskfirmyvDK Nulový zisk v DK normální zisk Ztráta firmy v DK Křivka nabídky firmy

Více

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Ing.Vlasáková 1 Zboží je statek nebo služba určená ke

Více

Ekonomie 2 Bakaláři Druhá přednáška Dílčí a agregátní trh práce, nezaměstnanost, vztah mezi inflací a nezaměstaností

Ekonomie 2 Bakaláři Druhá přednáška Dílčí a agregátní trh práce, nezaměstnanost, vztah mezi inflací a nezaměstaností Ekonomie 2 Bakaláři Druhá přednáška Dílčí a agregátní trh práce, nezaměstnanost, vztah mezi inflací a nezaměstaností Dílčí a agregátní trh práce Dílčí: trh určité profese, zaměstnanci se rozhodují, zda

Více

Charakteristika monopolu

Charakteristika monopolu Monopol charakteristika monopolu příčiny jeho vzniku volba rovnovážného výstupu stanovení ceny monopolem křivka nabídky monopolu cenová diskriminace alokační a výrobní efektivnost monopolu regulace monopolu

Více

Dokonalá konkurence. Mikroekonomie. Opakování. Řešení. Příklad. Příklad. Řešení Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky, JČU

Dokonalá konkurence. Mikroekonomie. Opakování. Řešení. Příklad. Příklad. Řešení Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky, JČU Opakování Mikroekonomie Dokonalá konkurence Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky, JČU U firmy v rámci dokonalé konkurence jsou výrobní náklady dány vztahem: TC = 20000 + 2 a) Jestliže tržní cena

Více

Literatura. Soukupová et al.: Mikroekonomie. Kapitoly 13-14, str Musil: Mikroekonomie středně pokročilý kurz. Kapitoly 9-10, str

Literatura. Soukupová et al.: Mikroekonomie. Kapitoly 13-14, str Musil: Mikroekonomie středně pokročilý kurz. Kapitoly 9-10, str Struktura specifika trhu výrobních faktorů příjmové a nákladové veličiny podmínky maximalizace zisku dokonale konkurenční trh práce poptávka po práci firma prodávající výstup na DoKo. trhu poptávka po

Více

1. Doplňte: ekonomie zkoumá, jak využívat zdroje k uspokojení potřeb.

1. Doplňte: ekonomie zkoumá, jak využívat zdroje k uspokojení potřeb. Vysoká škola finanční a správní, o. p. s. ZS 2007/08 Mikroekonomie (Bc.) CVIČENÍ doc. Helísek Úvod do ekonomie 1. Doplňte: ekonomie zkoumá, jak využívat zdroje k uspokojení potřeb. 2. Vysvětlete náklady

Více

Monopol a monopolistická konkurence

Monopol a monopolistická konkurence Monopol a monopolistická konkurence Vznik nedokonalé konkurence Příčiny vzniku Nákladové podmínky vedou ke vzniku nedokonalé konkurence v podobě úspor z rozsahu. Průměrné náklady s růstem výroby klesají

Více

Poptávka. Zákon klesající poptávky

Poptávka. Zákon klesající poptávky Poptávka Poptávka je množství zboží, které je spotřebitel ochoten koupit na trhu za určitou cenu a za jinak stejných podmínek. Poptávku můžeme psát jako poptávkovou funkci ve tvaru: Q = f (P) Kde Q (quantity)

Více

Obvyklý tvar produkční funkce v krátkém období

Obvyklý tvar produkční funkce v krátkém období Produkční analýza firmy základní východiska analýzy firmy krátkodobá produkční funkce výroba v dlouhém období, optimum firmy optimum firmy při různých úrovních nákladů a při změnách cen VF výnosy z rozsahu

Více

Obsah. Předmluva autora... VII

Obsah. Předmluva autora... VII Předmluva autora.................................................. VII 1. Člověk v tržním systému............................................. 1 1.1 Ekonomie věda o lidském jednání..................................

Více

Mikroekonomie I: Cenová elasticita a dokonalá konkurence

Mikroekonomie I: Cenová elasticita a dokonalá konkurence PhDr. Praha, VŠFS, 8.11.2010 Cenová elasticita V jakém rozsahu se změní poptávané či nabízené množství při změně ceny? Cenová elasticita (pružnost) je procentuální změna poptávaného či nabízeného množství

Více

3. PRODUKČNÍ ANALÝZA FIRMY

3. PRODUKČNÍ ANALÝZA FIRMY 3. PRODUKČNÍ ANAÝZA FIRMY OBSAH základní východiska analýzy firmy krátkodobá produkční funkce výroba v dlouhém období, optimum firmy optimum firmy při různých úrovních nákladů a při změnách cen VF výnosy

Více

Užitek. Obsah. Kardinalistický přístup. Užitek. Kardinalistická teorie. Ordinalistická teorie

Užitek. Obsah. Kardinalistický přístup. Užitek. Kardinalistická teorie. Ordinalistická teorie Obsah Užitek Kardinalistická teorie Ordinalistická teorie Užitek Trh výr a služeb. -dva subjekty firmy a dom Při rozhodování je spotřebitel omezen svým příjmem (důchodem) Cílem spotřebitele je maximalizace..

Více

Mikroekonomie. Opakování - příklad. Řešení. Příklad - opakování. Příklad. Řešení Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky, JČU

Mikroekonomie. Opakování - příklad. Řešení. Příklad - opakování. Příklad. Řešení Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky, JČU Opakování - příklad Mikroekonomie Máte danou funkci celkového užitku TU ve tvaru: 300X - 10X 2 (X značí spotřebované množství statku). Určete interval spotřeby (množství statku X) v kterém TU bude mít

Více

Mikroekonomie. Nabídka, poptávka. Kombinované studium 1. cv. Nabídka - rozlišujeme mezi: Nabídka (supply) S 10.10.2014

Mikroekonomie. Nabídka, poptávka. Kombinované studium 1. cv. Nabídka - rozlišujeme mezi: Nabídka (supply) S 10.10.2014 Kombinované studium 1. cv. Mikroekonomie Nabídka, poptávka Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky, JČU Nabídka (supply) S Nabídka představuje objem zboží, které jsou výrobci ochotni na trh dodat

Více

OTEVŘENÁ EKONOMIKA. b) Předpokládejte, že se vládní výdaje zvýší na Spočítejte národní úspory, investice,

OTEVŘENÁ EKONOMIKA. b) Předpokládejte, že se vládní výdaje zvýší na Spočítejte národní úspory, investice, OTEVŘENÁ EKONOMIKA Zadání 1. Pomocí modelu malé otevřené ekonomiky předpovězte, jak následující události ovlivní čisté vývozy, reálný směnný kurz a nominální směnný kurz: a) Klesne spotřebitelská důvěra

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice MIKROEKONOMIE MIKROEKONOMICKÁ POLITIKA STÁTU, TRŽNÍ SLEHÁNÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl

Více

PŘÍPRAVNÝ KURZ PRO MAGISTERSKÉ STUDIUM

PŘÍPRAVNÝ KURZ PRO MAGISTERSKÉ STUDIUM 1 PŘÍPRAVNÝ KURZ PRO MAGISTERSKÉ STUDIUM 1. Základní pojmy ekonomie 2. Trh 3. Konkurence 4. Teorie chování spotřebitele 5. Teorie firmy: základní pojmy 6. Výrobní rozhodnutí firmy 7. Firma na trzích výrobních

Více

Otázka: Bankovní soustava. Předmět: Ekonomie. Přidal(a): Petra93. V této oblasti používáme základní pojmy: Potřeba Statky Služby

Otázka: Bankovní soustava. Předmět: Ekonomie. Přidal(a): Petra93. V této oblasti používáme základní pojmy: Potřeba Statky Služby Otázka: Bankovní soustava Předmět: Ekonomie Přidal(a): Petra93 V této oblasti používáme základní pojmy: Potřeba Statky Služby Potřeba je vnitřní požadavek lidí, který vyplývá z vědomí nedostatky, který

Více

Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT. Rovnováha firmy. Ing. Dagmar Palatová. dagmar@mail.muni.cz

Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT. Rovnováha firmy. Ing. Dagmar Palatová. dagmar@mail.muni.cz Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT Rovnováha firmy Ing. Dagmar Palatová dagmar@mail.muni.cz Dokonalá konkurence jednotlivá firma nemůže ovlivnit celkovou tržní nabídku nemůže ovlivnit

Více

1. Ekonomie jako věda o lidském jednání. Invisible hand ve společnosti směnných vztahů. Metodologie ekonomie, optimalizační chování a informace.

1. Ekonomie jako věda o lidském jednání. Invisible hand ve společnosti směnných vztahů. Metodologie ekonomie, optimalizační chování a informace. 5EN411 EKONOMIE II. TÉMATA PŘEDNÁŠEK Z MIKROEKONOMIE: 1. Ekonomie jako věda o lidském jednání. Invisible hand ve společnosti směnných vztahů. Metodologie ekonomie, optimalizační chování a informace. 2.

Více

1. Podstata všeobecné rovnováhy 2. Rovnováha ve výrobě 3. Rovnováha ve spotřebě 4. Všeobecná rovnováha a její nastolování 5.

1. Podstata všeobecné rovnováhy 2. Rovnováha ve výrobě 3. Rovnováha ve spotřebě 4. Všeobecná rovnováha a její nastolování 5. Mikroekonomie bakalářský kurz - VŠFS Jiří Mihola, jiri.mihola@quick.cz, www.median-os.cz, 2010 Téma 10 Všeobecná rovnováha Obsah 1. Podstata všeobecné rovnováhy 2. Rovnováha ve výrobě 3. Rovnováha ve spotřebě

Více

1 Úvod do ekonomie. 1.1 Charakterizujte pojmy

1 Úvod do ekonomie. 1.1 Charakterizujte pojmy 1 Úvod do ekonomie. 1.1 Charakterizujte pojmy potřeba ekonomické potřeby statek zdroje výrobní faktory práce produktivita práce intenzita práce dělba práce kooperace prací půda jako výrobní faktor kapitál

Více

Z á k l a d y s p o l e č e n s k ý c h v ě d. Mikroekonomie. Nabídka, poptávka a rovnovážnost cen. Směna a bohatství (exchange and welth)

Z á k l a d y s p o l e č e n s k ý c h v ě d. Mikroekonomie. Nabídka, poptávka a rovnovážnost cen. Směna a bohatství (exchange and welth) Mikroekonomie Nabídka, poptávka a rovnovážnost cen Směna a bohatství Spotřebitel užitečnost a poptávka Výrobce náklady a nabídka Interakce nabídky a poptávky a změny tržní rovnováhy Engelův zákon Regulace

Více

Firma. Příklad zadání. Příklad řešení. Téma cvičení. náklady firmy. Příklady k opakování. Mikroekonomie. Příjmy, zisk Produkční analýza

Firma. Příklad zadání. Příklad řešení. Téma cvičení. náklady firmy. Příklady k opakování. Mikroekonomie. Příjmy, zisk Produkční analýza Mikroekonomie Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky, JČU Téma cvičení Firma Příjmy, zisk Produkční analýza zadání y k opakování náklady firmy Q FC VC TC AC AVC AFC MC 0 X X X X X X X 1 5 5 X X X

Více

základní východiska analýzy firmy krátkodobá produkční funkce výroba v dlouhém období, optimum firmy optimum firmy při různých úrovních nákladů a při

základní východiska analýzy firmy krátkodobá produkční funkce výroba v dlouhém období, optimum firmy optimum firmy při různých úrovních nákladů a při 3. PRODUKČNÍ ANAÝZA FIRMY OBSAH základní východiska analýzy firmy krátkodobá produkční funkce výroba v dlouhém období, optimum firmy optimum firmy při různých úrovních nákladů a při změnách cen VF výnosy

Více

Mikroekonomie II úvodní přednáška Petr Musil, kancelář č. 621 Konzultace pondělí, 14.30 16.00 Jiný termín po dohodě pmusil@econ.muni.cz Informace: http://pmusil.czechian.net Zkouška Písemný test alespoň

Více