N otářský zápis, ~3 J)r;vé: NZ 71/2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "N otářský zápis, ~3 J)r;vé: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- NZ 71/2014"

Transkript

1 Strana první N otářský zápis, NZ 71/2014 N 84/20I4 sepsaný dne I4, tj. dne dvacátého čtvrtého června roku dva tisíce čtrnáct, JUDr. Miladou Berndtovou, notářkou v Tumově, v notářské kanceláři v Tumově, Hluboká čp Na žádost družstva: Bytové družstvo Výšinka se sídlem Turnov, Diamantová I905, PSČ 511 Ol, IČ I, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové v odd. Dr, vložka č. 938 (dále jen družstvo), obsahující osvědčení dle 80a notá~ského řádu, t.j. osvědčení požadovaných formalit a právních jednání družstva či jeho orgá$.ů a osvědčení obsahu rozhodnutí členské schůze Bytového družstva Výšinka se sídlem Tumbv, Diamantová I905, PSČ 5IIOI, IČ I, jsem se dne I4 ( dvacátého čtvrtého června roku dva tisíce čtrnáct) účastnila členské schůze tohoto družstva, která se konala v budově Gymnasia Turnov, ul. Jana Palacha Turnov, od I7 hod. Členská schůze přijala rozhodnutí o změně stanov družstva a podřízení se družstva zákonu č. 90/20I2 Sb. jako celku, které je uvedeno v následujícím textu tohoto notářského zápisu ~3 J)r;vé: I) Na základě mně předložených listin v rámci přípravy tohoto shromáždění a na základě mé přítomnosti při jeho jednání osvědčuji níže uvedené formality a právní jednání orgánů družstva související s přijetím předmětných rozhodnutí : c a) Existence družstva byla ověřena z výpisu z vložky č. 938 oddílu Dr obchodního rejstříku vedeného u Krajského soudu v Hradci Králové ze dne I7.4.20I4, který tvoří přílohu č. I tohoto notářského zápisu, o němž předseda představenstva družstva pan Ing. Michal Otmar, nar. II7.6.I980, bytem Turnov, Diamantová I905, jehož osobní totožnost byla zjištěna zákonným způsobem a který jednání z pověření představenstva schůzi jako předsedající řídil, prohlásil, že obsahuje aktuální stav údajů o družstvu zapisovaných do obchodního rejstříku.---- b) Působnost členské schůze k přijetí předmětných rozhodnutí byla zjištěna z čl. I5, Členská schůze stanov družstva a příslušných ustanovení zák.č. 90/20 I2 Sb c) Způsobilost shromáždění k přijetí předmětných rozhodnutí byla zjištěna : z citovaného výpisu z obchodního rejstříku, ze stanov družstva v posledním znění k 2I I a z údajů prezenční listiny shromáždění, dle které je na dnešním shromáždění při jeho zahájení přítomno a zastoupeno dvacet čtyři členů družstva ( z celkového počtu třicet členů), kteří jsou dle prezenční listiny členy družstva, tj. 80 %účast, z pozvánky na shromáždění, z prohlášení předsedajícího o tom, že pozvánky na shromáždění byly všem členům řádně v zák. lhůtě I5 dnů před dnem konání člen. schůze doručeny a v téže lhůtě uveřejněny na vývěsní desce družstva a na jeho internetových stránkách, vč. návrhu změny stanov, způsobilost shromáždění k přijetí předmětných rozhodnutí byla rovněž potvrzena prohlásením předsedajícího schůze. Proti tomuto prohlášení nebyl vznesen žádný protest či námitka , ' d) Naschůzi byl volně přístupný návrh změny stanov družstva ) Na základě shora uvedených zjištění prohlašuji, že formality a právní jednání, k nimž bylo

2 Strana druhá družstvo či jeho orgány povinny před přijetím následujících rozhodnutí schůze, byly učiněny a jsou v souladu se zákonem i stanovami družstva ~a <lrllllé: Na základě své přítomnosti při jednání dále osvědčuji, že schůze po projednání bodu č. 3. programu jednání přijala rozhodnutí následujícího obsahu: Členská schůze Bytového družstva Výšinka se sídlem Turnov, Diamantová 1905, PSČ 51101, IČ , zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové v odd. Dr, vložka č. 938, ) rozhodla o tom, že družstvo se jako obchodní korporace podřizuje změnou svých stanov zákonu č. 90/2012 Sb, jako celku ve smyslu 777 odst. 5 tohoto zákona a v souvislosti s tím-- 2) schvaluje změny stanov družstva tak, že jejich dosavadní znění nahrazuje tímto novým zněním: Stanovy Bytového družstva Výšinka ~ ~ást Zá kladní ustanovení C:lánelc Firma: Bytové družstvo Výšinka Sídlo družstva: Turnov, Diamantová 1905, PSČ Bytové družstvo Výšinka je zapsáno ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu Dr 938, IČ Právní poměry družstva se řídí zákonem a těmito stanovami v 1, C: anelc Bytové družstvo Výšinka (dále jen BDV) je právnickou osobou, vystupuje v právních vztazích svým jménem a za porušení závazků odpovídá celým svým majetkem. Členové družstva neručí za závazky družstva Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. Družstvo je tedy družstvem bytovým C:lánelc P řed m ěte m čin no sti družstva je: Pronájem bytů a nebytových prostorů, včetně poskytování základních služeb s tímto pronájmem spojených Rozhodování o pronajímání uvolněných bytů a nebytových prostor Provádění a zajišťování služeb spojených s užíváním domu, bytů a nebytových prostor, provádění a zajišťování údržby, oprav, modernizaci a rekonstrukci bytových a nebytových prostor, včetně racionalizace spotřeby paliv a energií a zvyšování ekologie provozu s p ravova n éh o objekt u Hospodaření a spravování družstevního majetku Ustanovení těchto stanov, která se týkají družstevních bytů, se obdobně vztahují také na družstevní nebytové prostory, neplyne-li výslovně z jednotlivých ustanovení stanov nebo z po v a hy věci něco jiného Družstvo může za podmínek stanovených zákonem vykonávat i jinou činnost, pokud tím neohrozí uspokojování bytových potřeb svých členů

3 Straha třetí ť:ást Ma jetek družstva Článek Dr~žstevní po díl Družstevní podíl představuje práva a povinnosti člena plynoucí z členství v bytovém družstvu V souladu s novým ZOK platným od družstvo neumožňuje svým členům dát družstevní podíl do zástavy Spoluvlastnictví družstevního podílu je vyloučeno Článek S Členský vklad Členský vklad je tvořen základním členským vkladem a dalšími členskými vklady a) Základní členský vklad: Základní členský vklad činí 2.700,- Kč. Výše základního členského vkladu je pro všechny členy stejná Při přijetí dalších členů za trvání družstva je základní členský vklad splatný nejdéle do deseti dnů od podání přihlášky do družstva b) D a I š í člen s ký vklad Dalším členským vkladem se člen bytového družstva podílí především na pořízení bytových domů družstvem s pozemkem a též představuje majetkovou účast člena na technickém zhodnocení domu. Tento další členský vklad je stanoven jako podíl započitatelné plochy bytu člena družstva vůči kupní ceně za koupi bytových domů příp. i včetně pozemku, sjednané v kupní smlouvě Při založení družstva určuje výši dalšího člen. vkladu dle těchto podmínek ustavující schůze družstva. Při přidělování případně uvolněného bytu určuje dle výše uvedených podmínek výši dalšího člen. vkladu a termín jeho splatnosti představenstvo Člen se může podílet na základním kapitálu bytového družstva více dalšími členskými vklady formou sjednání písemné smlouvy s bytovým družstvem o převzetí vkladové povinnosti k dalšímu členskému vkladu (smlouva o dalším členském vkladu) C:Iánrk 'fznik členství členem družstva může být pouze zletilá fyzická osoba, mající trvalý pobyt na území ČR. Na základě dědění se může stát členem družstva i nezletilá fyzická osoba, nebo osoba nemající trvalý pobyt na území CR. V případě společného členství manželů postačuje trvalý pobyt na území ČR jen jednoho z nich Čl~nství v družstvu vzniká při splnění podmínek daných zákonem a těmito stanovami:---- a )1 dnem vzniku družstva při za ložení družstva, b)1 dnem rozhodnutí představenstva družstva o přijetí za člena na základě jeho písemné přihlášky, nebo pozdějším dnem uvedeným v rozhodnutí představenstva, c) převodem nebo přechodem družstevního podílu, vč. jeho dědění, d) jiným způsobem stanoveným zákonem

4 Strana čtvrtá 3. Členové družstva souhlasí s užitím jejich osobních dat v rámci fungování družstva, případně s jejich zveřejněním při porušení platebních povinností v rámci družstva Veškeré změny v užívání bytů a nebytových prostor musí být provedeny písemně a oznámeny představenstvu družstva. Každý nový člen se zavazuje převzít veškeré závazky, které převádějící člen k družstvu má Členství vzniká dnem, kdy představenstvo družstva rozhodne o přijetí za člena na základě písemné přihlášky. K přihlášce musí být připojeno potvrzení o zaplacení základního členské ho v klad u Družstvo vrátí splacený členský vklad uchazeči o členství, kterého nepřijalo za člena, do třiceti dnů ode dne nabytí účinnosti rozhodnutí Členy družstva se nemohou stát právnické osoby Převoditelnost družstevního podílu člena není vyloučena ani omezena, pokud má být nabyvatelem osoba, která splňuje podmínky pro přijetí za člena družstva Družstevní podíl se dědí, na dědice družstevního podílu přechází též nájem družstevního a bytu nebo právo na uzavření smlouvy o nájmu bytu. Družstevní podíl, který byl ve společném jmění manželů, přechází na pozůstalého manžela. Souhlas družstva k přechodu členství se nevyžaduje Právní účinky převodu družstevního podílu vůči bytovému družstvu nastávají a nabyvatel družstevního podílu se stává členem bytového družstva dnem, kdy byla bytovému družstvu doručena účinná smlouva o převodu družstevního podílu, nebo pozdějším dnem určeným v této smlouvě. Stejné právní účinky vůči bytovému družstvu nastanou, je-li namísto samotné smlouvy o převodu družstevního podílu doručeno bytovému družstvu písemné prohlášení převodce a nabyvatele o uzavření smlouvy o převodu družstevního podílu Při převodu družstevního podílu člena družstva na nového člena, který je jeho příbuzným v řadě přímé, je odstupující člen zbaven povinnosti uhradit manipulační poplatek Při převodu na osobu nepatřící mezi příbuzné v řadě přímé zaplatí odstupující člen družstvu poplatek, jehož výši schvaluje členská schůze Podmínkou členství v družstvu je trvalý pobyt na území ČR s výjimkou členství vzniklého děděním Jakékoliv omezení přístupu ke členství nesmí být diskriminační Členství v družstvu přechází i dnem vzniku nájmu družstevního bytu na základě schválené d chody o výměně družstevního bytu Převedení bytů do vlastnictví - je povinností družstva toto uskutečnit dle platného zákona. Družstvo provede převod bytů na náklady převádějících. Pokud by byl uskutečněn převod více než 3 bytů do vlastnictví, je nutné vytvořit společenství vlastníků jednotek C:lánelc Společné členství manželů ) Společné členství manželů v družstvu vzniká, jestliže je družstevní podíl součástí společného jmění manželů. Ze společného členství jsou oba manželé oprávněni a povinni společně a nerozdílně. Jako společní členové mají jeden hlas ) Je-li s družstevním podílem, který je součástí společného jmění manželů, spojeno právo na uzavření nájemní smlouvy k družstevnímu bytu, jde o právo na uzavření smlouvy o společném nájmu ma nže I ů

5 Strana pátá c 3) ~e-li s družstevním podílem, který je součástí společného jmění manželů, spojen nájem ~ružstevního bytu, jde o společný nájem manželů ) Je-li jeden z manželů výlučným členem družstva, mají oba manželé společné nájemní ~rávo podle občanského zákoníku odvozené od práva nájmu manžela, který je výlučným Členem družstva. V případě zániku členství manžela, od jehož nájemního práva bylo $polečné nájemní právo odvozeno, zaniká také nájemní právo druhého manžela ) Ffřeměnilo-li se společné členství manželů na výlučné členství jen jednoho z manželů, nemá tato skutečnost vliv na společné nájemní právo ) $po lečné členství manželů zaniká: ~) vypořádáním společného jmění manželů; b) marným uplynutím lhůty pro jeho vypořádání podle občanského zákoníku; c~ rozhodnutím soud u; d~ písemnou dohodou rozvedených manželů; e~ smrtí jednoho z bývalých manželů; nebo f): vyloučením jednoho z manželů z družstva z důvodů spočívajících výhradně na straně t qh oto manžel a ) V~nikem společného členství manželů nezaniká to samostatné členství kteréhokoliv z nich, které! se nepřeměnilo na jejich členství společné ) existence společného členství manželů nevylučuje vznik samostatného členství kteréhokoliv z nich v tomtéž nebo jiném bytovém družstvu ~láqek,8--~ :------~ Clenska prava a povmnosti Člen družstva má právo zejména: a) Účastnit se na jednání a rozhodování členské schůze b) Být volen do orgánů družstva, má-li plnou svéprávnost a dosáhl-li věku 181et c) Účastnit se veškeré družstevní činnosti a požívat výhod, které družstvo členům poskytuje d) Uzavřít s družstvem smlouvu o budoucí smlouvě o nájmu družstevního bytu či družstevního nebytového prostoru, uzavřít s družstvem smlouvu o nájmu družstevního bytu či družstevního nebytového prostoru, e) Na roční vyúčtování zaplacených záloh úhrad za služby poskytované v souvislosti s užíváním družstevního bytu nebo družstevního nebytového prostoru f) Nahlížet do účetní uzávěrky a zprávy o hospodaření družstva g) Nahlížet do seznamu členů družstva, žádat vydání potvrzení o svém členství a obsahu jeh o zápis u v seznam u h) Podat návrh soudu na prohlášení rozhodnutí o vyloučení člena družstva za neplatné ve smyslu čl. 10 odst. Vyloučení těchto stanov, i) Podat jménem družstva žalobu proti členu představenstva družstva nebo proti členu jiného orgánu podílejícího se na řízení družstva o náhradu škody, kterou družstvu!, způsobil. Toto právo nelze uplatnit, vymáhá-li náhradu škody představenstvo družstva. j) Kromě práva užívat byt, má člen-nájemce družstevního bytu a na základě jeho práva i osoby, které s ním bydlí, právo užívat společné prostory a zařízení domu k tomu účelu, ke kterému jsou určeny, jakož i používat plnění, jejichž poskytování je spojeno s užíváním byt k) Neplní-li družstvo svou povinnost odstranit závady, které brání řádnému užívání bytu, nebo jimž je výkon člena - nájemce družstevního bytu ohrožen, má člen družstva právo po předchozím písemném upozornění družstva závady odstranit v nezbytné

6 Strana šestá míře a požadovat od něho náhradu účelně vynaložených nákladů. Právo na úhradu musí uplatnit u družstva bez zbytečného odkladu. Právo zanikne, nebylo-li uplatněno do 3 měsíců od odstranění závad Člen družstva je povinen zejména: a) Dodržovat právní předpisy a stanovy a rozhodnutí orgánu družstva podle 575, odst.2 ZC>K b) Platit včas a řádně stanovené platby a poplatky za užívání bytu a služby, které jsou s jeho užíváním spojen, tj. vždy do 12. dne v měsíci za měsíc stávající. Je-li člen v prodlení s placením a nepožádá včas o přiměřený odklad z vážných důvodů (nemoc, nebo jiné vážné důvody) bude mu účtováno penále ve výši 1 % z dlužné částky za každý den p rod I en í c) Chránit družstevní majetek, dodržovat domovní řád, předpisy o požární ochraně a řádně užívat a udržovat byt včetně nebytových prostor a zařízení domu d) ()dstraňovat na vlastní náklady závady a poškození, která jako člen - nájemce v domě způsobil, včetně závad a poškození způsobených osobami, které s ním bydlí. Neučiní-li tak, má družstvo právo po předchozím upozornění člena- nájemce závady a poškození odstranit a požadovat po něm náhradu vynaložených nákladů e) Účastnit se členských schůzí družstva, f) ()znamovat družstvu včas změny týkající se člena a příslušníků jeho domácnosti, které jsou podstatné pro vedení členské a bytové evidence a pro zúčtování služeb g) Umožnit zástupcům družstva po předchozím oznámení zjištění technického stavu bytu a provést nutné opravy na společných technologických zařízeních umístěných v bytě (např. stoupačky, společná satelitní anténa, apod.) h) Jestliže ví předem o své dlouhodobé nepřítomnosti v bytě (nebytovém prostoru) spojené se složitou dosažitelností své osoby, oznámit tuto skutečnost družstvu. Současně je povinen označit osobu, která po tuto dobu zajistí možnost vstupu do bytu (nebytového prostoru) v případě, kdy to bude nezbytně nutné; neučiní-li tak, je takovou osobou družstvo; dále je povinen neprodleně oznamovat změnu adresy pro d o r u čo v á n í , i) Přispívat na úhradu schodku družstva a přispívat včas a řádně na úhradu půjček, které byly družstvu poskytnuty k úhradě jeho činnosti ) Hradit ze svých prostředků opravy a výměny zařizovacích předmětů a ostatního vybavení bytu, veškeré opravy v bytě související s jeho užíváním a náklady spojené s běžnou údržbo u m) Provádět opravy vyžadující stavební povolení, vnější nátěry balkonů a lodžií jen se s o u hi a sem představen stva n) Je striktně zakázáno umísťovat na balkonech nebo na fasádě domu satelitní nebo jiné antény. Každý zásah do fasády domu musí být odsouhlasen představenstvem o) Povinnost oznamovat počet osob, pobývajících jako návštěva v bytě člena déle než 3 měsíce v roce pro účely vyúčtování služeb p) Členská schůze může uložit povinnost přispět na úhradu ztráty. Horní limit této úhrady je trojnásobek základního členského vklad u C:lánek Povinnosti družstva

7 Strana sedmá 1. Družstvo vykonává správu bu do vy přímo qružstvo zabezpečuje a hradí údržbu a opravy, rekonstrukce a modernizace domu a společných prostor v tomto rozsah u: , ~) vodovodní, plynovodní, kanalizační, elektrická přípojka od veřejné části do budovy,---- b) vodorovný a svislý přívod vody, plynu, kanalizačního odpadu, včetně rozvodu ve zdech!~ bytů, elektro-silnoproud a elektro-slaboproud (kromě telefonního vedení) až k odbočkám rozvodů do jednotlivých bytů a do nebytových prostor, t) konstrukce základů, střešního pláště a fasády, ~) stavební úpravy a údržbu společných nebytových prostor e) přívod satelitního příjmu televize do jednotlivých bytů Družstvo zajišťuje sl už by v tomto rozsah u: ~) dodávku studené vody, plynu a elektrické energie, odvod splaškových vod a odvoz 1 pevného do m o vn íh o odpad u, b) úklid společných prostor domu a přilehlých chodníků C) administrativní úkony spojené se správou budovy, zejména účetnictví nebo jeho části d) výkony spojené s rekonstrukcí stavebními změnami domu nebo jeho části ~) úkony spojené s vedením technické dokumentace domu a jeho části, včetně všech ' bytů a nebytových prostor f) revize technických zařízení dle platných právních předpisů g) Některé z těchto služeb zajišťuje ve spolupráci se SBD Turnov, na základě zvláštní s m I o u vy Družstvo vede seznam všech svých členů, výše jejich majetkových účastí a datum jejich vstupu do družstva. Kromě jména, bydliště a rodného čísla i výše zápisného, základního členského vkladu, datum jejich zaplacení, popř. další rozhodné skutečnosti. Členové družstva souhlasí k užití jejich osobních údajů do této evidence družstva Představenstvo družstva umožní každému, kdo prokáže právní zájem, aby do evidence na hi éd I Článek ~ánik členství ) Členství v družstvu zaniká: a) písemnou dohodou uzavřenou mezi družstvem a členem družstva; b) vystoupením člena; c) vyl o učením člen a; d) převodem družstevního podí I u; e ~ přechodem družstevního pod í I u; f) 1smrt í člen a družstva; ) prohlášením konkurzu na majetek člena družstva; h): zamítnutím insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku člena; i) 1 doručením vyrozumění o neúspěšné opakované dražbě v řízení o exekuci nebo o výkonu rozhodnutí, nebo nejsou-li členská práva a povinnosti převoditelné, pravomocným nařízením výkonu rozhodnutí k postižení členských práv a povinností nebo právní mocí exekučního příkazu k postižení členských práv a povinností,. k postižení družstevního podílu po uplynutí lhůty uvedené ve výzvě ke splnění vymáhané povinnosti podle zvláštního právního předpisu a, byl-li v této lhůtě podán návrh na zastavení exekuce, po právní moci rozhodnutí o tomto návrhu; nebo j) zánikem družstva bez právního nástupce

8 Strana osmá 2) Zánikem členství, které bylo spojeno s právem na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu nebo s právem nájmu k družstevnímu bytu, zaniká také toto právo. Současně také zaniká právo družstva na splnění vkladové povinnosti, avšak právo na úroky z prodlení tím není dotčeno. Ustanovení tohoto odstavce neplatí při zániku členství převodem nebo přechodem družstevního podílu na jinou osobu ) Členství v družstvu se obnovuje, jestliže byl: a) zrušen konkurz na majetek člena; to neplatí, jestliže byl konkurz zrušen po splnění rozvrhového usnesení nebo proto, že majetek dlužníka je zcela nepostačující; b) pravomocně zastaven výkon rozhodnutí nebo exekuce postižením družstevního podílu [)e>lle>cla ) Dohodou o zániku členství mezi členem a družstvem uzavřenou v písemné formě členství končí sjednaným dnem. Jedno vyhotovení dohody o skončení členství vydá družstvo členovi ) Dohodou zaniká členství člena v družstvu i tehdy, pokud mu byly základní členský vklad i další členský vklad započítány na úhradu kupní ceny družstevního bytu (družstevního nebytového prostoru) nebo příslušejícího pozemku nebo pokud základní i další členský vklad zanikly bezplatným převodem družstevního bytu (družstevního nebytového prostoru) do vlastnictví člena podle jiného právního předpisu, neboť byly zdrojem jeho financování Vyste> u pe ní ) Člen může z družstva vystoupit. Členství zaniká uplynutím výpovědní doby dvou měsíců; běh této lhůty začíná prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení písemného oznámení člena o vystoupení družstvu ) Oznámení o vystoupení může člen odvolat jen písemně a se souhlasem družstva Úmrtí člena Zemře-li člen družstva, jeho členství zaniká Vy I<> učen í ) Představenstvo může rozhodnout o vyloučení člena, jestliže: a) hrubě nebo opakovaně porušil povinnosti vyplývající z práva na uzavření smlouvy o nájmu bytu nebo z nájmu družstevního bytu (družstevního nebytového prostoru); b) přestal splňovat podmínky členství v družstvu podle zákona nebo těchto stanov; c) z jiných důležitých důvodů uvedených ve stanovách; d) byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný na družstvu nebo na osobě, která bydlí v domě, kde člen užívá byt (nebytový prostor), anebo proti cizímu majetku, který se v tomto domě nachází; e) člen družstva zavrženíhodným způsobem zasáhl do práv nebo oprávněných zájmů družstva nebo jeho členů, závažným způsobem nebo opakovaně porušil své členské povinnosti, nesplnil vkladovou povinnost k dalšímu členskému vkladu, ke které se zavázal, po dobu alespoň jednoho roku neoznámil změnu své adresy evidované v seznamu členů a jeho skutečný pobyt se stal pro družstvo neznámý, zneužil seznam členů, přestal splňovat podmínky pro členství, anebo z jiných důležitých důvodů uvedených ve stanovách ) Před rozhodnutím o vyloučení je družstvo povinno udělit členovi písemnou výstrahu. Vyloučit člena družstva bez udělení této výstrahy lze pouze v případě, že byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný proti družstvu nebo proti členovi družstva, nebo jestliže porušení členských povinností nebo jiné důležité důvody uvedené ve stanovách měly následky, které nelze odstranit ) Rozhodnutí o vyloučení se vyhotoví písemně. Proti rozhodnutí představenstva o vyloučení může člen podat odůvodněné námitky k členské schůzi, a to ve lhůtě třiceti dnů ode dne doručení oznámení o vyloučení

9 Strana devátá 4)!Rozhodnutí o vyloučení společných členů se samostatně doručuje každému z manželů. Každý ze společných členů má právo proti rozhodnutí vznést námitky i bez ohledu na vůli ~ ru hého z manželů ) proti rozhodnutí členské schůze o zamítnutí námitek může vylučovaný člen podat ve lhůtě tří měsíců ode dne doručení rozhodnutí návrh soudu na prohlášení rozhodnutí o yyloučení za neplatné. Do doby uplynutí lhůty pro podání návrhu u soudu nebo do doby pravomocného skončení soudního řízení družstvo nemůže vůči tomuto členovi uplatnit ~ádná práva plynoucí ze zániku jeho členství ) Rozhodnutí představenstva o vyloučení člena a rozhodnutí členské schůze o potvrzení tozhodnutí o vyloučení se vylučovanému členovi doručí do vlastních rukou na jeho adresu 7) ~~=~=t~~~~~~~~aan~~;~~~~-a--~~~j~~~-~~-r-~~~-:~;~-~;i~-ihů~;-~;~--~~d-á~i-~-á~i~~k--~~b~ ~nem, kdy vylučovanému členovi bylo doručeno rozhodnutí členské schůze o zamítnutí jleho námitek )!Družstvo je oprávněno rozhodnutí o vyloučení zrušit. O zrušení rozhodnutí o vyloučení ~ozhoduje představenstvo. Se zrušením vyloučení musí vyloučený člen vyslovit písemný ~ouhlas. Pokud neudělí tento souhlas do jednoho měsíce ode dne, kdy mu bylo nozhodnutí o zrušení vyloučení doručeno, k rozhodnutí o zrušení vyloučení se nepřihlíží. to neplatí, pokud vyloučený člen o zrušení rozhodnutí o vyloučení již dříve písemně požádal. Představenstvo je oprávněno zrušit rozhodnutí o vyloučení v případech, v nichž ~robíhá řízení o prohlášení neplatnosti vyloučení člena z družstva. Pokud bylo rozhodnutí q vyloučení zrušeno, nebo bylo-li rozhodnuto členskou schůzí nebo soudem o tom, že námitky člena proti rozhodnutí o vyloučení jsou důvodné, členství člena v družstvu nezanikl o Zánik družstva Členství zaniká zánikem družstva bez právního nástupce dnem výmazu družstva z veřejného rejstříku Zánik s po leč néh o členství manželů Společné členství manželů v družstvu zaniká: a) smrtí jed noh o z (bývalých) manželů; b) písemnou dohodou (rozvedených) manželů; c) rozhodnutím soud u ~ Č:lául~k v I.., 'd, d'l 1) YP1f~k=~ 1 &~n~t~;~~-~i~~-~9~~~~~:-~~-~~~~-~~~-~j~~~-~~~i~-;~-~~~~~-~-;-~~~~~~~~~~-~~~í~. ~pořádací podíl je roven výši splněného členského vkladu ke dni zániku členství, a to: a~ u nájemce družstevního bytu (družstevního nebytového prostoru) se rovná základnímu. členskému vkladu a dalšímu členskému vkladu b~ u vlastníka (člena, jemuž družstvo převedlo d~užstevní byť nebo družstevní nebytový! prostor do vlastnictví) se rovná: ~ ba) základnímu členskému vkladu, jestliže základní členský vklad nebyl zdrojem financování družstevního bytu (družstevního nebytového prostoru) bezúplatně převedeného podle jiného právního předpisu, a dodatečnému dalšímu členskému vkladu; bb) nule, pokud vznikl nulový rozsah splněné vkladové povinnosti tohoto člena v družstvu, protože základní členský vklad i pořizovací další členský vklad bezúplatným převodem družstevního bytu (družstevního nebytového prostoru) podle jiného právního předpisu zanikly, neboť byly zdrojem jeho financování, a člen neměl v družstvu dodatečný další členský vklad;

10 Strana desátá bc) základnímu členskému vkladu a dalšímu členskému vkladu, jestliže nebyly nabyvateli započítány na úhradu kupní ceny při úplatném převodu družstevního bytu (družstevního nebytového prostoru) nebo příslušejícího pozemku; bd) základnímu členskému vkladu, jestliže další členský vklad byl započítán na úhradu kupní ceny při úplatném převodu družstevního bytu (družstevního nebytového prostoru) nebo příslušejícího po zem ku; be) nule, pokud vznikl nulový rozsah splněné vkladové povinnosti tohoto člena v družstvu, protože základní členský vklad i další členský vklad byly započítány na úhradu kupní ceny při úplatném převodu družstevního bytu (družstevního nebytového prostoru) nebo příslušejícího pozemku ) Nárok na výplatu vypořádacího podílu vzniká uplynutím tří měsíců od projednání řádné účetní závěrky za rok, ve kterém členství zaniklo, není-li dále stanoveno jinak. Pokud to hospodářská situace dovoluje, může družstvo uspokojit tento nárok nebo jeho část i dříve. 4) Pokud byl člen z družstva vyloučen, počítá se lhůta tří měsíců až ode dne marného uplynutí lhůty pro podání návrhu na prohlášení neplatnosti vyloučení nebo ode dne, v němž nabylo právní moci rozhodnutí soudu, kterým bylo řízení ve věci určení neplatnosti rozhodnutí o vyloučení s končeno ) Vypořádací podíl je splatný uplynutím tří měsíců ode dne vyklizení družstevního bytu (družstevního nebytového prostoru), jehož byl bývalý člen nájemcem, nebo uplynutím tří měsíců od projednání řádné účetní závěrky za rok, ve kterém členství zaniklo, a to tím dnem, který nastane později ) Kromě nároku na výplatu vypořádacího podílu nemá bývalý člen nebo jeho dědicové z důvodu zániku členství nárok na jakoukoliv jinou část majetku družstva Při výplatě vypořádacího podílu započte družstvo své splatné pohledávky vůči bývalému členu ť:ást 1" Nájem družstevního bytu (družstevního nebytového prostoru) Článek Přidělování družstevních bytů a nebytových prostorů Nový nebo uvolněný družstevní byt či nebytový prostor přiděluje do nájmu představenstvo družstva až po zaplacení členského vkladu Představenstvo družstva může změnit svoje pravomocné rozhodnutí o přidělení bytu či nebytového prostoru jestliže se členem družstva nebyla jeho vinou uzavřena platná smlouva anebo v případě, že člen družstva odmítl družstevní byt nebo nebytové prostory způsobilé k užívání převzít v představenstvem stanovené lhůtě Rozhodnutí o zrušení pravomocného rozhodnutí o přidělení družstevního bytu nebo nebytového prostoru musí být členovi doručeno do vlastních rukou Proti rozhodnutí představenstva družstva se může člen družstva odvolat k členské schůzi. O dva I á ní má od kladný účine k V případě zrušení rozhodnutí představenstva družstva podle odst.2 vzniká členu družstva nárok na vrácení za pi ace n é ho členského vklad u Článek Vznik nájmu družstevního bytu či nebytového prostoru

11 Str na jedenáctá 1. ájem družstevního bytu či nebytového prostou vzniká smlouvou uzavřenou mezi dru stvem a nájemcem, vystavenou představenstvem družstva. Není-li doba nájmu ddh dnuta, má se za to, že smlouva o nájmu byla uzavřena na dobu neurčitou Z mře-li nájemce družstevního bytu a nejde-li o byt ve společném nájmu manželů, přechází smr í nájemce jeho členství v bytovém družstvu a nájem družstevního bytu na toho dědice, ktevr 'mu připadl družstevní podíl včetně všech práv a povinností s tím spojených Cl nu vznikne právo na uzavření nájemní smlouvy: a na základě rozhodnutí o přidělení bytu představenstvem družstva b převodem družstevního podílu nebo jeho části, c) na základě dohody o výměně bytu či nebytového prostoru d přechodem družstevního podílu nebo jeho části, nejde-li o případ v bodě č. 1 poslední věta toho článku Ná emní smlouva musí mít písemnou formu a musí obsahovat označení bytu či nebytového pros oru, rozsah jejich užívání a způsob výpočtu nájemného a úhrad za plnění spojená s užív' ním družstevního bytu či nebytového prostoru, nebo jejich výši ~lá ek Pře echání družstevního bytu či nebytového prostoru do nájmu na dobu určitou 1. Př dstavenstvo družstva může smlouvou o nájmu na dobu určitou přenechat družstevní b. či nebytový prostor do nájmu občanovi, popř. právnické osobě, i když nepůjde o člena družstva v případě, kdy o byt či nebytový prostor nemá zájem žádný z členů družstva. V těchto případech nevzniká povinnost ke splacení členského podílu. Výše nájemného a úhrady za plnění poskytovaná s užíváním bytu či nebytových prostor se určí ve smlouvě o ná mu Člá n k Podnájem družstevního bytu či nebytového prostoru, anebo jeho části Pr najatý družstevní byt či nebytový prostor, anebo jeho část lze jinému přenechat do po nájmu na dobu určenou ve smlouvě o podnájmu, pokud nájemce sám v tomto bytě ydlí, jen se souhlasem představenstva družstva. Družstvu náleží poplatek za každého nájemníka bydlícího v bytě, výši poplatku určuje členská schůze končení podnájmu podnájemce nemá právo na náhradní podnájem člán k Vým v na družstevního bytu či nebytového prostoru Jestliž člen - nájemce družstevního bytu nebo nebytového prostoru vyměňuje byt nebo nebyt vý prostor s občanem, který není členem družstva, orgán družstva výměnu neschválí, dokud tato dohoda není schválena pronajímatelem nikoliv družstevního bytu a dokud se tato osoba estane člene družstva. Za družstvo schvaluje výměnu představenstvo Za úče em výměny družstevních bytů si členové- nájemci vzájemně převedou své družstevní podílk( Článe Sioučení a rozdělení družstevního bytu či nebytového prostoru

12 Strana dvanáctá 1. Družstevní byt či nebytový prostor je možné sloučit se sousedním družstevním bytem či nebytovým prostorem, nebo jeho částí jen se souhlasem představenstva družstva Družstevní byt či nebytový prostor je možné rozdělit na 2 nebo více samostatných bytů či nebytových prostorů jen se souhlasem představenstva družstva Souhlas představenstva družstva se sloučením nebo rozdělením družstevních bytů či nebytových prostorů nenahrazuje potřebné povolení stavebního úřadu podle zvláštních před pi s ů C:lánek 1~ Zánik nájmu družstevního bytu či nebytového prostoru Nájem družstevního bytu či nebytového prostoru zaniká: a) Zánikem členství nájemce družstevního bytu či nebytového prostoru b) Písemnou dohodou mezi družstvem členem ke dni stanovenému v dohodě, c) Písemnou výpovědí člena - nájemce družstevního bytu,ve které musí být uvedena ~ výpovědní lhůta, která činí tři měsíce a její běh počíná prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž výpověď byla doručena družstvu, d) Uplynutím doby v případě, že nájem družstevního bytu či nebytového prostoru byl sjednán na dob u určitou e) Vznikem vlastnictví člena k družstevnímu bytu podle jiného práv. předpisu C:lánek Nájemné a úhrada za plnění poskytovaná s užíváním družstevního bytu či ne bytových pro s to r Výše nájemného a úhrad za plnění poskytovaná s nájmem družstevního bytu či nebytových prostor sch v a I u je představen st v o d ru žstv a Věcně usměrňované nájemné v družstevních bytech či nebytových prostorech zahrnuje ekonomicky oprávněné nálady na dům, včetně tvorby rezerv k jejich úhradě, ve stanovené výš i zej m é n a : a) splátky dlouhodobého investičního úvěru, dalších investičních a provozních úvěrů a úroků z nich, b) náklady na opravu a údržbu společných částí domu a jeho příslušenství a výdaje na jeho technické z hodnocení, c) náklady na správu družstva a domu, d) náklady na pojištění domu e) daň z ne movitostí související s domem, f) náklady spojené s užíváním pozemku věcně příslušejícího k domu, g) ztráty z hospodaření družstva s domem, vykázané za minulý rok Úhrady za plnění poskytovaná s nájmem družstevního bytu či nebytového prostoru zahrnují úhrady za poskytované služby, zejména pak: a) dodávky studené a teplé vody a odvádění odpadních vod (vodné i stočné) b) dodávku tep I a do domu, c) úklid s po I ečn ých prostor v domě, d) užívání výt a hu, domovní prádelny e) osvětlení společných prostor v domě

13 Stra a třináctá f revize protipožárních opatření, plynového rozvodu a další služby nutné pro zajištění plnohodnotného užívání bytů a nebytových prostorů v domě C ny služeb se rozúčtují na jednotlivé nájemce družstevních bytů podle obecně platných p ávních předpisů, dále podle rozúčtování Teplárenské společnosti a podle interních p ed pi s ů SB D T C ny služeb, pro které není stanoven způsob rozúčtování jako např. používání sušárny, ž hlírny, výtahů jsou určeny představenstvem družstva a schváleny členskou schůzí D užstvo účtuje nájemcům družstevních bytů měsíční zálohy jako podíl z předpokládané i,r ční ceny podle posledního zúčtovacího období nebo z cen předpokládaných pro běžný ir k V průběhu roku je družstvo oprávněno po předchozím oznámení nájemci družstevního b tu změnit měsíční zálohy v míře odpovídající náhlé změně cen služeb anebo při změně Čl n ů domácnost i S utečná výše cen a záloh na dodávky tepla, teplé a studené vody se zúčtuje za období p vyklé v městě Turnov tj. od 1.9. minulého roku do běžného roku O užstvo je oprávněno v souladu s příslušnými obecně právními předpisy započíst si V očním vyúčtování vůči nájemci družstevního bytu případné pohledávky, a to je nostra n ným úkonem V účtování zjištěný přeplatek družstvo uhradí nejpozději do dvou měsíců po vyúčtování. V éže době je nájemce povinen uhradit družstvu vyúčtováním zjištěný nedoplatek Nezaplatí-li člen družstva - nájemce družstevního bytu či nebytového prostoru ve stanoveném termínu a výši nájemné nebo úhrady za plnění poskytovaná s užíváním družstevního bytu či nebytových prostorů, je povinen zaplatit družstvu poplatek z prodlení ve' výši 1% z d Iužné částky za každý započatý den prodlení C:ást \ org ny družstva člán k ór á ny družstva jsou: ~) Členská schůze b) Představen stvo družstva c) K o nt ro In í kom i se O volených orgánů družstva mohou být voleny jen fyzické osoby, které mají plnou svépr 'vnost, jsou starší 18 let, jsou bezúhonné ve smyslu zákona o živnostenském podnikání, nena tala u nich překážka provozování živnosti podle zákona o živnostenském podnikání. Pro členfy představenstva platí zákaz konkurence dle zákona. Funkce člena představenstva a kontr ln í kom i se je nes I učitel n á Fj.J kční období volených orgánů družstva činí S let. Jsou-li provedeny doplňující volby členb orgánu družstva v průběhu volebního období, platí mandát v těchto volbách do konce voleb ího období orgán u družstva Členové voleného orgánu družstva mohou být voleni i opětovně Členská schůze

14 Strana čtrnáctá 1) Členská schůze je nejvyšším orgánem družstva ) Do výlučné působnosti členské schůze patří: a) rozhodovat o změně stanov, pokud nedochází k jejich změně na základě jiné právní skutečnosti; b) volit a odvolávat členy představenstva a kontrolní komise; c) schval o vat s mi o uvu o výkon u funkce; d) projednávat a schvalovat zprávy představenstva o činnosti družstva; e) rozhodovat o základních koncepčních otázkách, schvalovat zásady hospodaření, zásady pro stanovení výše dalších členských vkladů, schvalovat řádnou, mimořádnou nebo konsolidovanou účetní závěrku a mezitímní účetní závěrku a rozhodovat o rozdělení a užití zisku, popř. způsobu úhrady ztráty, rozhodovat o způsobu vypořádání rozdílu z vyúčtování záloh na nájemné; f) schvalovat statuty fondů, rozhodovat o použití nedělitelného fondu; ) rozhodovat o změnách výše základního členského vkladu; h) rozhodovat o přeměně družstva; i) rozhodovat o námitkách proti rozhodnutí představenstva; j) schvalovat zásady pro stanovení nájemného za užívání družstevního bytu (družstevního nebytového prostoru) a úhrad za plnění spojená s jejich užíváním a pro tvorbu a použití dlouhodobé zálohy na opravy a dodatečné investice podle článku 40; k) stanovit výši úhrad za úkony družstva prováděné z podnětu nebo ve prospěch jednotlivého člena družstva; ) rozhodovat ve věcech oprav prováděných nad rámec běžného rozsahu, ve věcech modernizace, rekonstrukce a podobných investičních akcí, včetně výběru dodavatele a ve věcech půjček či úvěrů, které mají být poskytnuty družstvu; m) stanovovat výši uhrazovací povinnosti v případě ztráty družstva; n) rozhodovat o významných majetkových dispozicích; ) rozhodovat o zrušení družstva s likvidací, volit a odvolávat likvidátora a schvalovat jeho odměnu, schvalovat zprávu likvidátora o naložení s likvidačním zůstatkem, p) rozhodovat o dalších otázkách, které tyto stanovy, nebo zákon svěřují do působnosti členské schůze ) Členská schůze si může vyhradit do své působnosti rozhodování i o dalších otázkách, které stanovy ani zákon do její působnosti nesvěřují, to neplatí, jestliže se jedná o záležitosti svěřené tímto zákonem do působnosti představenstva ) Jednání členské schůze svolává představenstvo podle potřeby, nejméně však jedenkrát ~ ročně. Představenstvo svolá členskou schůzi vždy, je-li to v důležitém zájmu družstva. Představenstvo svolá členskou schůzi bez zbytečného odkladu také poté, co zjistí, že----- a) ztráta družstva dosáhla výše základního kapitálu nebo to lze s ohledem na všechny okol no sti před pokládat; b) družstvo se dostalo do úpadku nebo do hrozícího úpadku podle jiného právního předpisu a navrhne členské schůzi přijetí potřebných opatření k nápravě ) Členská schůze musí být svolána, pokud o to požádá kontrolní komise nebo alespoň deset procent členů družstva, kteří mají nejméně jednu pětinu všech hlasů ) Svolavatel členské schůze nejméně patnáct dnů přede dnem konání členské schůze zašle písemnou pozvánku členům na adresu uvedenou v seznamu členů a současně uveřejní pozvánku na členskou schůzi na internetových stránkách družstva. Pozvánka musí být na internetových stránkách uveřejněna po celý běh patnáctidenní lhůty, až do oka mži ku konání členské schůze ) Členská schůze je schopna se usnášet, pokud je přítomno alespoň 51% všech členů družstva, nevyžaduje-li zákon nebo stanovy vyšší účast. Členská schůze se usnáší většinou hlasů přítomných členů, nevyžaduje-li zákon nebo stanovy vyšší počet hlasů. ----

15 8). Pokud členská schůze rozhoduje o schválení poskytnutí finanční asistence, uhrazovací ovinnosti, zrušení družstva s likvidací, přeměně družstva, vydání dluhopisů, je členská chůze schopná se usnášet, pokud jsou přítomny alespoň dvě třetiny všech členů ružstva a usnesení musí být přijato alespoň dvěma třetinami přítomných členů. Při měně právní formy družstva se vyžaduje souhlas všech členů ) aždý člen družstva má jeden hlas, manželé- společní členové družstva mají společně eden hlas len družstva může písemně zmocnit jiného člena družstva nebo jinou osobu, aby jej na chůzi zastupovala. Plná moc pro zastupování na členské schůzi musí být písemná a usí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více členských chůzích. Nikdo nesmí být na jednání členské schůze zmocněncem více než jedné třetiny šech členů družstva, jinak platí, že nemá pro jednání na členské schůzi udělenu žádnou lnou moc způsobu hlasování rozhoduje členská schůze aždý člen družstva, člen představenstva nebo kontrolní komise nebo likvidátor se ohou dovolávat neplatnosti usnesení členské schůze podle ustanovení občanského ákoníku o neplatnosti členské schůze spolku pro rozpor s právními předpisy nebo tanovami. Důvodem neplatnosti usnesení členské schůze je i její rozpor s dobrými ravy. Právo dovolat se neplatnosti rozhodnutí zaniká do tří měsíců ode dne, kdy se ozvěděl nebo mohl dozvědět navrhovatel o usnesení členské schůze, nejpozději však do. j dnoho roku od přijetí rozhodnutí. Nebylo-li právo podle tohoto odstavce uplatněno zákonné lhůtě, případně nebylo-li návrhu na vyslovení neplatnosti vyhověno, nelze latnost usnesení členské schůze již přezkoumávat členské schůzi pořizuje ten, kdo ji svolal, o jejím průběhu zápis do patnácti dnů ode dne konání členské schůze. Zápis podepíše ten, kdo členskou schůzi svolal, a pokud jej sepsala jiná osoba, pak jej podepíše i ona. Každý člen má právo na vydání kopie zápisu, a to za úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s jejím pořízením družstvu. Zápis usí zejména obsahovat: a datum a mí sto konání schůze; : b přijatá usnesení; c výsledky hlasování; d nepřijaté námitky členů, kteří požádali o jejich zaprotokolování p ílohu zápisu tvoří seznam účastníků schůze, pozvánka na ni a podklady, které byly p edloženy k projednávaným bodům hválení usnesení členské schůze družstvo zveřejní na informační desce družstva a :z ůsobem pro družstvo obvyklým do sedmi dnů ode dne jeho přijetí ) ~ hradní členská schůze N ní-li členská schůze usnášeníschopná, svolá ten, kdo svolal původně svolanou čl nskou schůzi, je-li to stále potřebné, bez zbytečného odkladu náhradní členskou schůzi s stejným programem, a to stejným způsobem jako původně svolanou členskou schůzi a ~ mostatno u pozvánkou N hradní členská schůze je schopna se usnášet bez ohledu na počet přítomných z ležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného programu řádné členské schůze, lze n náhradní členské schůzi rozhodnout jen, pokud jsou přítomni a projeví souhlas všichni čl nové d ružs tv a )Rio hodnování pomocí technických prostředků, ani rozhodování per rollam se nepřipouští. Před ta venstvo družstva P re, " stavenstvo Je d o statutarmm,, organem, ruzstva v 2. Představen st v o je tří členné Představenstvo řídí činnost družstva a rozhoduje o všech záležitostech družstva, které nejsou zákonem nebo stanovami vyhrazeny jinému orgánu

16 Strana šestnáctá 4. Představenstvo volí ze svého středu svého předsedu a jednoho místopředsedu Představen st v o plní usnesení členské schůze Jménem družstva jedná navenek představenstvo ve všech věcech. Jménem představenstva jedná předseda nebo m ístopřed sed a Představenstvo družstva svolává předseda, který též řídí a organizuje jednání před st a ve n st v a Je-li pro právní úkon, který činí představenstvo, předepsaná písemná forma, je třeba podpisu dvou členů představenstva, z nichž jeden musí být předseda nebo místopředseda. 9. Představenstvo se schází podle potřeby. Musí se ale sejít do 10 dnů od doručení podnětu některého člen a družstva Pro platnost usnesení představenstva družstva se požaduje přítomnost nadpoloviční většiny a souhlas většiny přítomných členů představenstva Členové představenstva mohou být voleni opětovně Členství v představenstvu družstva může být ukončeno: a) odvoláním člena představenstva členskou schůzí (členská schůze může kdykoliv kteréhokoliv člena představenstva družstva odvolat i bez udání důvodů) b) odstoupením člena představenstva (nesmí tak však učinit v době, která je pro družstvo nevhodná. Jeho výkon funkce končí uplynutím jednoho měsíce od doručení tohoto oznámení, neschválí-li představenstvo na jeho žádost jiný okamžik zániku funkce) c) úmrtím člen a před stavenstva d) ukončením členství člena představenstva v družstvu v souladu s platnými stanovami a právním i předpisy e) zjištění jiných skutečností bránících v pokračování členství v představenstvu Není-li v den ukončení členství ve voleném orgánu družstva určen zastupující člen, je volící orgán povinen na program svého nejbližšího jednání zařadit doplňující volbu člena pří s I u š n é ho orgán u Člen orgánu družstva, jehož funkce skončila, je odpovědný za řádné předání funkce, tj. povinen odevzdat listiny, písemnosti, atd. O předání funkce se pořídí zápis Ko ntro In í kom i se Nový ZOK platný od 1. ledna 2014 nepředpokládá u družstev do 50 ti členů zřízení samostatné kontrolní komise a je tedy pouze na rozhodnutí členské schůze, zda se rozhodne volit Kontrolní komisi. Pokud komise bude volena, platí pro ni následující u st a no ven í: Kontrolní komise je oprávněna kontrolovat veškerou činnost družstva a projednávat stížnosti členů družstva. Kontrolní komise odpovídá za svou činnost členské schůzi a podává jí zprávy o své činnosti. Je nezávislá na ostatních orgánech družstva Kontrolní komise se vyjadřuje k řádné účetní závěrce a k návrhu na rozdělení zisku nebo na ú hrad u ztráty družstva Kontrolní komise je oprávněna vyžadovat od představenstva jakékoli informace o hospodaření družstva. Představenstvo je povinno bez zbytečného odkladu oznámit kontrolní komisi všechny skutečnosti, které mohou mít závažné důsledky v hospodaření nebo postavení družstva a je ho členů Na zjištěné nedostatky upozorňuje kontrolní komise představenstvo a vyžaduje zjednání n á p r a vy

17 ! I! Stra~a sedmnáctá c 6. :K jednotlivým úkonům může kontrolní komise pověřit jednoho nebo více členů, kteří v této.v ci mají oprávnění žádat informace v rozsahu oprávnění kontrolní komise ,Neodstraní-li představenstvo zjištěné nedostatky, je kontrolní komise oprávněna požádat, p edstavenstvo o svolání členské schůze K ntroln í komise má tři členy F nkce člena kontrolní komise zaniká volbou nového jejího člena, ledaže z rozhodnutí čl nské schůze plyne něco jiného :č ena kontrolní komise může před uplynutím funkčního období členská schůze odvolat. 11. Č en kontrolní komise může z funkce odstoupit. Nesmí tak však učinit v době, která je pro d užstvo nevhodná. Jeho výkon funkce končí uplynutím jednoho měsíce od doručení t hoto oznámení, neschválí-li kontrolní komise na jeho žádost jiný okamžik zániku funkce. 12. V případě smrti člena kontrolní komise, jeho odstoupení z funkce, odvolání anebo jiného u ončení jeho funkce zvolí nejbližší členská schůze nového člena kontrolní komise Čl nové kontrolní komise se volí z členů družstva tak, aby členové kontrolní komise nebyli m zi sebou nebo se členy představenstva manžely, příbuznými v řadě přímé, nebo $ u rozen c i K ntrolní komise volí ze svých členů předsedu $c ůzi kontrolní komise svolává její předseda, popř. pověřený člen kontrolní komise, pí emnou pozvánkou zaslanou všem členům kontrolní komise alespoň sedm dní před k náním schůze poštou, popř. elektronickou poštou, pokud se tak usnese kontrolní komise hlasy všech svých členů. V pozvánce se uvádí datum, hodina a místo konání schůze a pořad jednání; k pozvánce se předkládají písemné podklady, které mají být předmětem jednání schůze kontrolní komise. Se souhlasem všech členů kontrolní komise lze projednat pí emné podklady předložené až při zahájení schůze I< ntrolní komise se schází podle potřeby, nejméně jednou za tři měsíce ~ dklady pro jednání schůzí, zejména zprávy o vykonaných prověrkách, kontrolách a evizích, jakož i návrhy na opatření, připravují a kontrolní komisi předkládají ve st novených lhůtách pověření členové komise, kteří také komisi informují o průběhu pr věrek a kontrol. Jednotlivé záležitosti předložené k projednání uvádí a odůvodňuje ~p avidla ten, kdo je předkládá, přičemž současně předkládá i návrh usnesení ~ást " H ' d v, v os o are n 1 d ruzs tva C:I~ k F i ', V d V 1 n' co van 1 c1 n nost1 ruzstva Qr žstvo hradí náklady a výdaje své činnosti z příspěvků členů družstva, z příjmu získaných z,b ového hospodářství a z ostatní hospodářské a podnikatelské činnosti, z fondů, ;v, d v ' h d o pp a ne J 1 nyc z ro JU qr žstvo k zajištění svého hospodaření vytváří příslušné fondy či á ne k ytové hospod á řs tví

18 Strana osmnáctá 1. Základním ekonomickým hospodářským střediskem družstva je objekt, v tomto případě panelový dům v ulici Diamantová 1904 a Činnost hospodářského střediska se financuje z nájemného z bytů a nebytových prostorů a z úhrad za plnění poskytovaná s jejich užíváním, z příspěvků majitelů bytů, popř. z jiných zdrojů Zisk nebo ztráta se každoročně vypořádají podle rozhodnutí představenstva družstva. Člen družstva je povinen přispívat na úhradu ztráty střediska, v němž užívá byt nebo nebytový prostor Článek , v,, v, h d v, dvl,. k Ucetm zaverka, zprava o ospo arem a roz e em z1s u Družstvo je povinno za každý rok sestavit účetní závěrku Účetní závěrku za daný rok spolu s návrhem způsobu rozdělení a užití zisku, případně způsobu úhrady ztrát předkládá představenstvo družstva členské schůzi Případnou ztrátu hradí družstvo podle rozhodnutí členské schůze z nedělitelného fondu, z di o u hod o bých záloh nebo z jiných fondů Článek F ondy družstva Fond členských vkladů a) Fond členských vkladů tvoří souhrn základních a dalších členských vkladů b) Kryje hodnotu družstevních bytů a příslušejícího pozemku c) Fond se zvyšuje o výdaje na technické zhodnocení domu d) Fond se snižuje při převodech družstevních bytů do vlastnictví členů N e d ě I it e I ný fond a) se tvoří ze zisku b) se po u žívá na úhrad u ztrát c) nedělitelný fond nelze za trvání družstva rozdělit mezi členy Dlouhodobá záloha na opravy a dodatečné investice ~ a) Záloha se tvoří pravidelnými a v případě potřeby i mimořádnými příspěvky z nájemného. b) Záloha se používá na financování především technického zhodnocení domu, případně na financování úvěru na technické z hodnocení c) Výši příspěvků stanovuje předsednictvo družstva s ohledem na technický stav družstevního ma jet ku a před po klád an é výdaje d) V případě, že bude převeden některý byt do vlastnictví, tak se dlouhodobá záloha na opravy a dodatečné investice tvoří i z příspěvku vlastníků jednotek, jestliže v domě nevzniklo společenství vlastníků jednotek a družstvo je správcem domu Článek Vypořádání výsledku hospodaření Zisk se převede do n ed ělite In ého fond u Zisk může být použit pouze k uspokojování potřeb členů družstva a k dalšímu rozvoji d ru ž st v a Zisk ne I ze roz d ě I it mez i členy družstva Ztráty se uhrazují z nedělitelného fondu

19 Stta a devatenáctá 5. Z rátu lze uhradit rozvržením na členy a to ve stejné výši na každého člena :.uhrazovací povinnost lze členům družstva uložit teprve po vyčerpání zdrojů uvedených y d st. 4 toho to článku c v <:as \! Zru v ení a likvidace C:Iá ek Dr~ stvo se zruší právním jednáním, rozhodnutím orgánů veřejné moci nebo z dalších důy dů stanovených zákonem b dobrovolném zrušení družstva rozhoduje členská schůze t to rozhodnutí členské schůze musí být osvědčeno veřejnou listinou P zrušení družstva se vyžaduje likvidace I ť:á~ \! s p~ ečná ustanovení C:Ián k l. ~o hod nutí týkající se jednotlivých členů družstva jim musí být doručeno nebo oznámeno. 2. Wh ta k podání odůvodněných námitek činí třicet dnů od doručení oznámení o vyloučení, po víná běžet dnem následujícím po dni doručení Má se za to, že došlá zásilka odeslaná s využitím provozovatele poštovních služeb došla k adresátovi třetí pracovní den po odeslání, byla-li však odeslána na adresu v jiném státě, pa k patnáctý den po odeslání Doručení do vlastních rukou se vyžaduje v případech stanovených zákonem C:Ián k Závě ečná ustanovení Tyto tanovy byly schváleny usnesením členské schůze družstva dne jako změny dos~v dních stanov a nabývají účinnosti tímto dnem Druis vo se tímto podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb. O obchodních korporacích ve smyslu 777 odst zákona K n~ hu stanov byla vyhlášena diskuse. V diskusi nezazněly žádné protinávrhy Podlb vlánku 15 stanov družstva a 644,645 zák. č.90/2012 Sb. je ke schválení změn stanov druž~t a potřeba souhlasu většiny hlasů na schůzi přítomných členů, za přítomnosti 51% větših členů družstva. Toto ustanovení bylo dodrženo, když pro schválení návrhu změn stanov družstva přijetím nového shora uvedeného znění stanov hlasovalo 23 na schůzi přítop1 ých či zastoupených členů z celk. počtu přítomných či zastoupených 24, tj. 95,83% hlasq řítomných na členské schůzi, za přítomnosti nadpoloviční většiny 80% členů družstva. V dap m případě jde o přizpůsobení stávajících stanov družstva zákonu č. 90/2012 Sb, není tudížlp třebná kvalifikovaná většina požadovaná v 731 zák. č. 90/2012 Sb ,! Osvěrl uji, že usnesení členské schůze o schválení návrhu na podřízení se družstva zákonu č. 90/2012 Sb. ve smyslu 777 tohoto zákona, o schválení návrhu změn stanov přijetím nového znění stanov družstva bylo přijato a jeho obsah je v souladu se zákonem i stanovami družstva

20 Strana dvacátá ~a třetí: Na základě své přítomnosti při jednání dále osvědčuji, že schůze po projednání bodu č. 2. programu jednání přijala rozhodnutí následujícího obsahu, když před tím předsedající konstatoval, že dle nově schválených stanov je představenstvo tříčlenné a že volbou nových tří členů představenstva skončilo funkční období dosavadního představenstva: Členská schůze Bytového družstva Výšinka se sídlem Turnov, Diamantová 1905, PSČ 51101, IČ , zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové v odd. Dr, vložka č. 938,volí tyto členy představenstva: Ing. Michal Otmar, nar , bytem Turnov, Diamantová 1905, Jana Mrkáčková, nar , bytem Turnov, Diamantová 1905, Jaroslav Dědek, nar , bytem Turnov, Diamantová Jiné návrhy nezazněly, diskuse k tomuto bodu nebyla žádná. O navržených kandidátech na členy představenstva bylo hlasováno jedním rozhodnutím. Hlasováno bylo takto: pro návrh hlasovalo 23 přítomných a zastoupených členů družstva, nikdo se nezdržel hlasování, proti hlasoval jeden člen. Podle článku 20 nově schválených stanov družstva a 644,645 zák. ~ č.90/2012 Sb. je ke zvolení představenstva potřeba souhlasu většiny hlasů na schůzi přítomných (či zastoupených) členů, za přítomnosti alespoň 51% všech členů družstva. Toto ustanovení bylo dodrženo, když pro navržené členy představenstva hlasovalo 23 členů z přítomných či zastoupených 24 členů, tj. většina 95,83% přítomných, za přítomnosti nadpoloviční většiny 80% členů. Osvědčuji, že usnesení členské schůze o volbě členů představenstva bylo přijato a jeho obsah je v souladu se zákonem i stanovami družstva Tři stejnopisy tohoto notářského zápisu se vydávají Bytovému družstvu Výšinka. Přílohu č. 1 tohoto notářského zápisu tvoří kopie výpisu z obchod. rejstříku družstva Předsedající schůze p. Ing. Michal Otmar nemohl pro zaneprázdnění tento notářský zápis podepsat L.S. otisk úředního razítka s textem JUDr. Milada Berndtová notářka v Tumově -3- JUDr. Milada Berndtová notářka v Tumově v.r.

N á v r h Nové znění stanov

N á v r h Nové znění stanov N á v r h Nové znění stanov 1. Firma a sídlo Družstva- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.1 Obchodní firma Družstva je: Družstvo vlastníků Batelov-

Více

S T A N O V Y družstva s obchodní firmou Brno, Hoblíkova 22, družstvo. Článek 1 Úvodní ustanovení

S T A N O V Y družstva s obchodní firmou Brno, Hoblíkova 22, družstvo. Článek 1 Úvodní ustanovení S T A N O V Y družstva s obchodní firmou Brno, Hoblíkova 22, družstvo Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Družstvo je otevřeným společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem vzájemné podpory svých

Více

STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení

STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení staveb a pozemkových parcel (dále jen soubor nemovitostí

Více

STANOVY ČÁST I. Základní ustanovení Článek 1 Firma a sídlo družstva IBC servis, družstvo Článek 2 Pojmové znaky družstva

STANOVY ČÁST I. Základní ustanovení Článek 1 Firma a sídlo družstva IBC servis, družstvo Článek 2 Pojmové znaky družstva STANOVY ČÁST I. Základní ustanovení Článek 1 Firma a sídlo družstva 1) Družstvo přijímá firmu IBC servis, družstvo (dále jen družstvo ). 2) Sídlem družstva je Brno. Článek 2 Pojmové znaky družstva 1) Družstvo

Více

STANOVY. Zemědělské družstvo Vítkovice Nekoř

STANOVY. Zemědělské družstvo Vítkovice Nekoř STANOVY Zemědělského družstva Vítkovice Nekoř Čl. 1 Firma a sídlo družstva, informační deska Obchodní firma družstva: Sídlo družstva: Nekoř, PSČ 561 63 Zemědělské družstvo Vítkovice Nekoř Informační deska

Více

Zápis o průběhu schůze

Zápis o průběhu schůze Zápis o průběhu schůze rady rodičů Spolku rodičů při ZŠ T. G. Masaryka Bystřice pod Hostýnem, IČ 26992752, konané dne 18.srpna 2014 ve školní družině ZŠ TGM v Bystřici pod Hostýnem 1) Zahájení Schůzi rady

Více

STANOVY ELEKTRODRUŽSTVA PRAHA

STANOVY ELEKTRODRUŽSTVA PRAHA STANOVY ELEKTRODRUŽSTVA PRAHA I. Základní ustanovení čl. 1 Obchodní firma a sídlo družstva 1. Obchodní firma družstva je: Elektrodružstvo Praha (dále jen "družstvo"). 2. Sídlem družstva je: Praha 8, Kundratka

Více

Stanovy Družstva fanoušků Bohemians

Stanovy Družstva fanoušků Bohemians Stanovy Družstva fanoušků Bohemians Čl. 1 Obchodní firma, sídlo a předmět činnosti družstva 1. Obchodní firma družstva je "Družstvo fanoušků Bohemians". 2. Sídlem družstva je Praha, 3. Předmětem činnosti

Více

STANOVY Bytového družstva Babákova 2151-5

STANOVY Bytového družstva Babákova 2151-5 STANOVY Bytového družstva Babákova 2151-5 ČÁST PRVNÍ Základní pojmy Článek 1. Úvodní ustanovení Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Petržílkova

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Petržílkova STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Petržílkova I. Základní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. 2. Družstvo se zakládá na

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA (dále jen stanovy ) Bytové družstvo Ostružinová Medlánky se zakládá jako bytové družstvo za účelem koupě bytového domu na ulici Ostružinová 496/1, 497/5, 498/3, 499/7, 500/9 a

Více

STANOVY DRUŽSTVO ČERCHOV ČERCHOVSKÁ 1744/5, PRAHA 2. ČÁST I. Základní ustanovení

STANOVY DRUŽSTVO ČERCHOV ČERCHOVSKÁ 1744/5, PRAHA 2. ČÁST I. Základní ustanovení STANOVY DRUŽSTVO ČERCHOV ČERCHOVSKÁ 1744/5, PRAHA 2 ČÁST I. Základní ustanovení Čl. 1 1.1 Firma družstva : Družstvo Čerchov 1.2 Sídlo družstva : Čerchovská 1744/5, Vinohrady, Praha 2, PSČ 120 00. 1.3 Družstvo

Více

B y t o v é d r u ž s t v o T a s o v s k á 370 a 371

B y t o v é d r u ž s t v o T a s o v s k á 370 a 371 B y t o v é d r u ž s t v o T a s o v s k á 370 a 371 S T A N O V Y D R U Ž S T V A I. Základní ustanovení čl. 1 1.1 Obchodní firma a sídlo družstva 1.1. Družstvo přijalo název: Bytové družstvo Tasovská

Více

Stanovy Bytového družstva Sezemínská 2028 (1. změna ke dni 18. 12. 2001)

Stanovy Bytového družstva Sezemínská 2028 (1. změna ke dni 18. 12. 2001) Stanovy Bytového družstva Sezemínská 2028 (1. změna ke dni 18. 12. 2001) I. Základní ustanovení 1. Družstvo bylo založeno ustavující schůzí zájemců, kteří se rozhodli zřídit družstvo. Družstvo vznikne

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA I. Základní ustanovení a předmět činnosti 1. Bytové družstvo Rotavská, družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za účelem zajišťování bytových

Více

S t a n o v y. AGRO, družstvo Záhoří. Firma družstva: Sídlo: Záhoří, Dolní Záhoří 5, PSČ 398 18 Identifikační číslo: 49 02 32 33

S t a n o v y. AGRO, družstvo Záhoří. Firma družstva: Sídlo: Záhoří, Dolní Záhoří 5, PSČ 398 18 Identifikační číslo: 49 02 32 33 S t a n o v y Firma družstva: AGRO, družstvo Záhoří Sídlo: Záhoří, Dolní Záhoří 5, PSČ 398 18 Identifikační číslo: 49 02 32 33 Článek 1. Úvodní ustanovení 1) AGRO, družstvo Záhoří, Záhoří, Dolní Záhoří

Více

STANOVY DRUŽSTVA. I. Úvodní ustanovení. 1. Obchodní jméno: Bytové družstvo TŘÍSKALOVA, družstvo

STANOVY DRUŽSTVA. I. Úvodní ustanovení. 1. Obchodní jméno: Bytové družstvo TŘÍSKALOVA, družstvo STANOVY DRUŽSTVA Preambule: Družstvo Třískalova je subjektem konstituovaným nájemníky bytových domů Třískalova 3, 5, 7, 16, 18 a 24 v Brně - Lesné. Společným cílem družstva a jeho zakládajících členů je

Více

Mgr. Martin Říha, notář v Plzni náměstí Republiky 236/37, Plzeň 1 - Vnitřní Město, 30100 zapsán v seznamu notářů vedeném NK ČR pod č.

Mgr. Martin Říha, notář v Plzni náměstí Republiky 236/37, Plzeň 1 - Vnitřní Město, 30100 zapsán v seznamu notářů vedeném NK ČR pod č. Mgr. Martin Říha, notář v Plzni náměstí Republiky 236/37, Plzeň 1 - Vnitřní Město, 30100 zapsán v seznamu notářů vedeném NK ČR pod č. 648 POZVÁNKA na členskou schůzi družstva: KOVODRUŽSTVO, výrobní družstvo

Více

N Á V R H STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA BOŽETICKÁ 3398

N Á V R H STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA BOŽETICKÁ 3398 N Á V R H STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA BOŽETICKÁ 3398 Čl. I Úvodní ustanovení (1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů na adrese sídla

Více

STANOVY. Bytového družstva DERBY

STANOVY. Bytového družstva DERBY STANOVY Bytového družstva DERBY Znění přijaté na členské schůzi dne 12.6.2000 Část I. Základní ustanovení čl. 1 1.1. Družstvo přijalo Bytové družstvo DERBY 1.2. Sídlo družstva: Praha 7, Tusarova 25/1384

Více

Stanovy BD 65 181 00 Praha 8 Bohnice Štětínská 358 Část I.

Stanovy BD 65 181 00 Praha 8 Bohnice Štětínská 358 Část I. Stanovy BD 65 181 00 Praha 8 Bohnice Štětínská 358 Část I. Základní ustanovení Článek 1 1.1 Firma přijala název: Bytové družstvo 65 1.2. Sídlo družstva: 181 00 Praha 8- Bohnice, Štětínská 358 1.3. Zapisovaný

Více

STANOVY Družstva MAKRO

STANOVY Družstva MAKRO STANOVY Družstva MAKRO Preambule Přijetím těchto stanov formou změny dosavadních stanov se družstvo podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích),

Více

Stanovy. Část I. článek 1. Základní ustanovení. článek 2. Část II. článek 3. Předmět činnosti družstva

Stanovy. Část I. článek 1. Základní ustanovení. článek 2. Část II. článek 3. Předmět činnosti družstva Stanovy Část I. článek 1 Základní ustanovení Firma: Bytové družstvo Jirečkova 11 článek 2 1. Bytové družstvo (dále jen družstvo) je právnickou osobou, vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost

Více

STANOVY DRUŽSTVA DRUŽSTVO LETOHRADSKÁ SEDMA. Část první: Základní ustanovení

STANOVY DRUŽSTVA DRUŽSTVO LETOHRADSKÁ SEDMA. Část první: Základní ustanovení STANOVY DRUŽSTVA DRUŽSTVO LETOHRADSKÁ SEDMA Část první: Základní ustanovení Čl. 1 Obchodní firma a sídlo družstva 1. Obchodní firma: Družstvo Letohradská Sedma. 2. Sídlo družstva: Praha 7, Letohradská

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZENGROVA 6

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZENGROVA 6 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZENGROVA 6 I. Úvodní ustanovení (1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, které je založeno za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. (2) Družstvo odpovídá

Více

I. Úvodní ustanovení

I. Úvodní ustanovení S T A N O V Y D R U Ž S T VA I. Úvodní ustanovení 1. Firma : Bytové družstvo Svatopluka Čecha 106 abc Brno -------------------------------- 2. Sídlo : Brno, Svatopluka Čecha 106 a, PSČ 612 00 -----------------------------------------

Více

Stanovy Zemědělského družstva Dřevohostice

Stanovy Zemědělského družstva Dřevohostice Stanovy Zemědělského družstva Dřevohostice Obchodní firma: Zemědělské družstvo Dřevohostice Sidlo družstva: Dřevohostice IČ: 00149098 Čl. 1 1. Zemědělské družstvo Dřevohostice (dále jen družstvo) vzniklo

Více

Úplné znění stanov. ZD Výčapy, družstvo

Úplné znění stanov. ZD Výčapy, družstvo Úplné znění stanov ZD Výčapy, družstva IČ: 00140538, se sídlem Výčapy 189, 674 01, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl DrXXXVI, vložka 2012 Obchodní firma družstva: Čl.

Více

STANOVY Družstva garážníků - Osada

STANOVY Družstva garážníků - Osada STANOVY Družstva garážníků - Osada Část I. Základní ustanovení Článek 1 1) Firma : Družstvo garážníků - Osada 2) Sídlo : Ostrava, Hrabůvka, Františka Hajdy 1233/16, PSČ 700 30 3) Družstvo je zapsáno ve

Více

S T A N O V Y. Morava, mlékařské odbytové družstvo

S T A N O V Y. Morava, mlékařské odbytové družstvo S T A N O V Y Morava, mlékařské odbytové družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu právnických a fyzických osob, založeným za účelem podnikání a zajišťování hospodářských anebo jiných potřeb svých členů

Více

Všem družstvům v naší správě. V Praze dne 1.11.2013. Věc: zákonné změny týkající se bytových družstev. Vážení,

Všem družstvům v naší správě. V Praze dne 1.11.2013. Věc: zákonné změny týkající se bytových družstev. Vážení, JUDr. Hana Slabá, IČ 15313425 Provoz Správa nemovitostí Bínova 532/8, 182 00 Praha 8 Tel. 86589994, 86589996, 0603211171, 0724200899 Fax: 86589998 E-mail: REA.S@iol.cz Všem družstvům v naší správě V Praze

Více

S T A N O V Y D R U Ž S T V A

S T A N O V Y D R U Ž S T V A S T A N O V Y D R U Ž S T V A Čl. 1 Založení a vznik družstva, zápis v obchodním rejstříku. Podřízení se zákonu o obchodních korporacích 1.1. VYSOKÁ, bytové družstvo (dále jen družstvo či bytové družstvo

Více

Čl. I. Název, sídlo a definice družstva. Čl. II. Předmět podnikání

Čl. I. Název, sídlo a definice družstva. Čl. II. Předmět podnikání STANOVY Zemědělského družstva Křižovatka přijaté v souladu se zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (o obchodních korporacích, dále v textu jen ZOK ) Obchodní firma: Zemědělské

Více

S T A N O V Y Zemědělské družstvo vlastníků Štědrá Tutleky, Tutleky 10, 517 41 Kostelec nad Orlicí

S T A N O V Y Zemědělské družstvo vlastníků Štědrá Tutleky, Tutleky 10, 517 41 Kostelec nad Orlicí S T A N O V Y Zemědělské družstvo vlastníků Štědrá Tutleky, Tutleky 10, 517 41 Kostelec nad Orlicí Díl I. Základní ustanovení o družstvu Článek 1. Firma a sídlo družstva 1. Firma: Zemědělské družstvo vlastníků

Více

STANOVY DRUŽSTVA. I. Úvodní ustanovení

STANOVY DRUŽSTVA. I. Úvodní ustanovení STANOVY DRUŽSTVA I. Úvodní ustanovení 1. Obchodní firma: Bytové družstvo Zámezí, družstvo 2. Sídlo: Zámezí 14, Brno 621 00 3. Předmět podnikání (činnosti): pronájem bytových a nebytových prostor a poskytování

Více

S T A N O V Y b y t o v é h o d r u ž s t v a

S T A N O V Y b y t o v é h o d r u ž s t v a S T A N O V Y b y t o v é h o d r u ž s t v a ČÁST I. Základní pojmy 1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. 2) Družstvo je právnickou

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722 čl. 1 Základní ustanovení... 2 čl. 2 Obchodní firma a sídlo družstva... 2 čl. 3 Předmět činnosti... 2 čl. 4 Vznik

Více

STANOVY bytového družstva

STANOVY bytového družstva STANOVY bytového družstva Část I. Základní ustanovení Čl. I 1) Firma: Čtvrté chrudimské družstvo 2) Sídlo: Na Větrníku 1295, Chrudim. 3) Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je zapsáno ve veřejném rejstříku

Více

STANOVY bytového družstva

STANOVY bytového družstva STANOVY bytového družstva Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: Bytové družstvo Poruba 1060 2) Sídlo Ostrava-Poruba, Hlavní tř. 1060 3) Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je zapsáno ve veřejném

Více

S T A N O V Y ASV výrobní družstvo (nové úplné znění)

S T A N O V Y ASV výrobní družstvo (nové úplné znění) S T A N O V Y ASV výrobní družstvo (nové úplné znění) I. Základní ustanovení 1. Obchodní firma družstva je: ASV výrobní družstvo Sídlo družstva je Solnice, Školní 71, PSČ 517 01 2. Předmětem podnikání

Více

Stanovy bytového družstva

Stanovy bytového družstva Stanovy bytového družstva I. Základní ustanovení Článek 1 Družstvo přijalo název firmy Bytové družstvo Zahradní 19-21, Šumperk ; má sídlo Zahradní 21, 787 01 Šumperk. Článek 2 1. Družstvo je společenstvím

Více

Jednací řád shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Vsetín

Jednací řád shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Vsetín Stavební bytové družstvo Vsetín, Štěpánská 967, 755 01 Vsetín TEL: 571 499 511, FAX: 571 418 180, e-mail:info@sbdvsetin.cz, www.sbdvsetin.cz Jednací řád shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Bytové družstvo Burešova 620/19, Brno

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Bytové družstvo Burešova 620/19, Brno STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Bytové družstvo Burešova 620/19, Brno Článek 1 1. Firma: Bytové družstvo Burešova 19, Brno 2. Sídlo: Brno, Burešova 620/19, PSČ 602 00 3. Družstvo bylo zřízeno na dobu neurčitou.

Více

S T A N O V Y. Preambule

S T A N O V Y. Preambule S T A N O V Y B Y T O V É H O D R U Ž S T V A A D A M U S O V A 11 Preambule Bytové družstvo Adamusova 11 (dále jen jako družstvo ) je společenství neuzavřeného počtu osob, které je založeno a vzniklo

Více

Základní ustanovení I. 1 Firma, sídlo, identifikační číslo a právní postavení Základní údaje družstva I. 2 Předmět činnosti družstva

Základní ustanovení I. 1 Firma, sídlo, identifikační číslo a právní postavení Základní údaje družstva I. 2 Předmět činnosti družstva I. Základní ustanovení I. 1 Firma, sídlo, identifikační číslo a právní postavení Základní údaje družstva Firma družstva: OTRADOVICKÁ 2000, bytové družstvo Družstvo sídlí pod adresou: Praha 4, MČ Praha

Více

S T A N O V Y bytového družstva Část I. Článek 1 Základní ustanovení Družstvo přijalo název: Bytové družstvo ZLIV a má sídlo ve Zlivi, náměstí Míru 12, okres České Budějovice. Článek 2 1. Družstvo je společenstvím

Více

Stanovy akciové společnosti REENGINE CZ a.s.

Stanovy akciové společnosti REENGINE CZ a.s. Stanovy akciové společnosti REENGINE CZ a.s. Článek 1 Obchodní firma a sídlo společnosti 1. Obchodní firma společnosti zní: REENGINE CZ a.s. ------------------------------------------ 2. Sídlo společnosti:

Více

4. Orgány družstva jsou způsobilé usnášet se, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů. K platnosti usnesení se vyžaduje souhlas nadpoloviční

4. Orgány družstva jsou způsobilé usnášet se, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů. K platnosti usnesení se vyžaduje souhlas nadpoloviční S T A N O V Y Článek I. Základní ustanovení 1. Obchodní firma: Bytové družstvo Dobevská 875 (dále jen "družstvo") 2. Sídlo: Praha 4 Kamýk, Dobevská 875, PSČ 143 00 3. Předmět činnosti: Pronájem nemovitostí,

Více

STANOVY ZAPSANÉHO SPOLKU dle zákona 89/2012 Sb., Občanského zákoníku

STANOVY ZAPSANÉHO SPOLKU dle zákona 89/2012 Sb., Občanského zákoníku STANOVY ZAPSANÉHO SPOLKU dle zákona 89/2012 Sb., Občanského zákoníku I. Název sídlo, doba trvání spolku 1. Název spolku zní: Český občanský spolek proti plicním nemocem. 2. Sídlo spolku je (obec, město):

Více

STANOVY. Bytového družstva Laurinova III.

STANOVY. Bytového družstva Laurinova III. STANOVY Bytového družstva Laurinova III. I. Část - Základní ustanovení Článek 1 1. Firma zní: Bytové družstvo Laurinova III. 2. Sídlem je: Mladá Boleslav, U Kasáren 1377/III, PSČ 293 01. 3. Předmětem podnikání

Více

STANOVY DRUŽSTVA. Vltava Lužec, bytové družstvo. Část I. Firma, sídlo a předmět činnosti družstva. Článek 1. Článek 2

STANOVY DRUŽSTVA. Vltava Lužec, bytové družstvo. Část I. Firma, sídlo a předmět činnosti družstva. Článek 1. Článek 2 STANOVY DRUŽSTVA Vltava Lužec, bytové družstvo 1. Firma družstva: Vltava Lužec, bytové družstvo. Část I. Firma, sídlo a předmět činnosti družstva Článek 1 2. Sídlo družstva: 277 06 Lužec nad Vltavou, Jiráskova

Více

Stanovy SRPŠ M. Alše

Stanovy SRPŠ M. Alše Stanovy SRPŠ M. Alše I. Název a sídlo spolku 1. Název: Spolek rodičů a přátel ZŠ Mikoláše Alše Zkratka názvu: SRPŠ M. Alše 2. Spolek rodičů a přátel ZŠ Mikoláše Alše (dále jen SRPŠ nebo spolek ) byl založen

Více

STANOVY. Vltava Lužec, bytové družstvo. Část I. Základní ustanovení

STANOVY. Vltava Lužec, bytové družstvo. Část I. Základní ustanovení STANOVY Vltava Lužec, bytové družstvo Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: Vltava Lužec, bytové družstvo 2) Sídlo: Lužec nad Vltavou, Jiráskova 267, PSČ 277 06 3) Bytové družstvo (dále též jen družstvo

Více

STANOVY Nad Kampou bytové družstvo

STANOVY Nad Kampou bytové družstvo STANOVY Nad Kampou bytové družstvo Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Firma a sídlo 1) Firma: Nad Kampou - bytové družstvo 2) Sídlo: Malostranské nábřeží 563/3, PSČ 110 00, Praha 1 3) Právní poměry družstva

Více

STANOVY bytového družstva

STANOVY bytového družstva STANOVY bytového družstva Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Název: Bytové družstvo Švédská 2) Sídlo: Švédská 25, 466 02 Jablonec nad Nisou 3) Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je zapsáno 12. července

Více

STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Návrh stanov příloha pozvánky na členskou schůzi družstva Bytové družstvo Majakovského 5678 Datum konání členské schůze: 12. 6. 2014 od 18:00 hod. (prezence od 17:45 hod.) Místo konání členské schůze:

Více

S T A N O V Y S P O L K U Rybářský spolek Proseč

S T A N O V Y S P O L K U Rybářský spolek Proseč My, níže podepsaní Jan Tomášek, nar. 12.5.1980, bytem Proseč 381, 539 44 a Petr Pešek, nar. 24.5.1979, bytem Proseč 251, 539 44 a Karel Javůrek, nar. 9.8.1976, bytem M.Švabinského 388, Litomyšl 570 01

Více

STANOVY bytového družstva

STANOVY bytového družstva 1 STANOVY bytového družstva Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: ----------------------------------------------------------- 2) Sídlo: Karlovská 564/5c, Dolní Kounice, 664 64-----------------------------------------------------------

Více

1. Obchodní firma družstva je: HYGIE družstvo kadeřníků ve Frýdku-Místku.

1. Obchodní firma družstva je: HYGIE družstvo kadeřníků ve Frýdku-Místku. I. Základní ustanovení 1. Obchodní firma družstva je: HYGIE družstvo kadeřníků ve Frýdku-Místku. 2. Předmětem podnikání družstva je: holičství, kadeřnictví, výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Obchodní firma a sídlo 1. Firma: Bytové družstvo Belgická 2-4 2. Sídlo: Prostějov, Belgická 4163/2, PSČ 796 04 3. Bytové družstvo Belgická

Více

Stanovy Družstva Pod Zvonařkou 6810

Stanovy Družstva Pod Zvonařkou 6810 Stanovy Družstva Pod Zvonařkou 6810 I. Základní ustanovení 1. Družstvo je společenství neuzavřeného počtu osob, které je založeno za účelem vzájemné podpory svých členů. 2. Družstvo není družstvem bytovým.

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624. I. Název a sídlo sdružení. II. Právní postavení sdružení. III. Cíle činnosti sdružení

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624. I. Název a sídlo sdružení. II. Právní postavení sdružení. III. Cíle činnosti sdružení STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624 I. Název a sídlo sdružení 1. Název občanského sdružení zní: Občanské sdružení Umlaufoviny 2. Sídlem sdružení je: Kuršova 9, Brno, PSČ: 635 00 II. Právní

Více

STANOVY Bytového družstva T. G. Masaryka

STANOVY Bytového družstva T. G. Masaryka STANOVY Bytového družstva T. G. Masaryka Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: Bytové družstvo T. G. Masaryka 1365 2) Sídlo: T. G. Masaryka 1365, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek 3) Bytové družstvo (dále

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Část I. čl. 1 Firma a sídlo družstva 1 Firma družstva zní: Bytové družstvo 19-21-23, IČ: 25186418 (dále v těchto stanovách jen jako družstvo ). 2 Sídlo družstva je na adrese:

Více

Stanovy bytového družstva

Stanovy bytového družstva Stanovy bytového družstva ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. 2. Družstvo

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Příloha pozvánky: STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI 1 Firma a sídlo 1. Obchodní firma společnosti zní: AHARP a.s. ------- ---- 2. Obec, v níž je umístěno sídlo: Praha. --- --- 2 Internetová stránka Na adrese:

Více

STANOVY DRUŽSTVA. Výrobně-obchodní družstvo Zdislavice IČO 47078573

STANOVY DRUŽSTVA. Výrobně-obchodní družstvo Zdislavice IČO 47078573 Výrobně-obchodní družstvo Zdislavice IČO 47078573 Družstvo zapsané v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl Dr, vložka 1120 STANOVY DRUŽSTVA 2014 Článek I. Obchodní firma a sídlo družstva

Více

STANOVY DRUŽSTVA. Zemědělské družstvo "ROZVOJ" se sídlem v Trstěnicích

STANOVY DRUŽSTVA. Zemědělské družstvo ROZVOJ se sídlem v Trstěnicích STANOVY DRUŽSTVA Zemědělské družstvo "ROZVOJ" se sídlem v Trstěnicích Článek 1 Firma a sídlo 1. Firma družstva: Zemědělské družstvo ROZVOJ se sídlem v Trstěnicích 2. Sídlo družstva: Trstěnice 13, 353 01

Více

STANOVY bytového družstva. Část I. Základní ustanovení

STANOVY bytového družstva. Část I. Základní ustanovení STANOVY bytového družstva Část I. Základní ustanovení Čl.1 1) Firma: Bytové družstvo Malešovská 1650 2) Sídlo: Praha 9, Malešovská 1650, PSČ 190 16 3) Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je zapsáno ve

Více

S T A N O V Y. Zemědělského obchodního družstva DEJAS. Článek 1

S T A N O V Y. Zemědělského obchodního družstva DEJAS. Článek 1 S T A N O V Y Zemědělského obchodního družstva DEJAS Základní ustanovení Článek 1 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, které je založeno za účelem podnikání, vzájemné podpory svých členů

Více

S t a n o v y B y t o v é h o d r u ž s t v a D o h o d a v N e r a t o v i c í c h

S t a n o v y B y t o v é h o d r u ž s t v a D o h o d a v N e r a t o v i c í c h S t a n o v y B y t o v é h o d r u ž s t v a D o h o d a v N e r a t o v i c í c h U p r a v e n é n a z á k l a d ě p l a t n o s t i N O Z (n o v ý O b č a n s k ý z á k o n í k) a Z O K (Z á k o n

Více

S T A N O V Y D R U Ž S T V A. Část I Základní ustanovení

S T A N O V Y D R U Ž S T V A. Část I Základní ustanovení S T A N O V Y D R U Ž S T V A Úplné znění stanov ze dne 20. května 1997, jak vyplývá ze změn, doplnění a úprav dle usnesení členských schůzí družstva ze dne 23. 6. 1998, 18. 5. 1999 a 13. 6. 2000 a usnesení

Více

STANOVY. BYTOVÉ DRUŽSTVO MĚLNÍK střed 2572-2573. Část I. Základní ustanovení

STANOVY. BYTOVÉ DRUŽSTVO MĚLNÍK střed 2572-2573. Část I. Základní ustanovení STANOVY BYTOVÉ DRUŽSTVO MĚLNÍK střed 2572-2573 Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: BYTOVÉ DRUŽSTVO MĚLNÍK střed 2572-2573 2) Sídlo: Mělník, Sídliště střed 2573, PSČ 276 01 3) Bytové družstvo (dále

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA NA VRŠKÁCH

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA NA VRŠKÁCH STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA NA VRŠKÁCH 2 Čl. I. Základní ustanovení, předmět činnosti 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založené za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. 2.

Více

STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Návrh stanov příloha pozvánky na členskou schůzi družstva Bytové družstvo Lidická 543, Třinec Datum konání členské schůze: 25. 9. 2014 od 18:30 hod. Místo konání členské schůze: Hotelový dům STEEL, Letní

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA BD MRKVIČKOVA 1350-1355. ČÁST PRVNÍ Základní pojmy. Článek 1. Úvodní ustanovení

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA BD MRKVIČKOVA 1350-1355. ČÁST PRVNÍ Základní pojmy. Článek 1. Úvodní ustanovení STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA BD MRKVIČKOVA 1350-1355 ČÁST PRVNÍ Základní pojmy Článek 1. Úvodní ustanovení (1) Bytové družstvo BD Mrkvičkova 1350-1355 (dále též jen družstvo ) je společenstvím neuzavřeného

Více

BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva Záhorského. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1

BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva Záhorského. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1 BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD Bytového družstva Záhorského 2014 PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Základní pojmy... 3 3. Základní úhrady... 3 4.

Více

SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. S T A N O V Y

SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. S T A N O V Y Článek 1 Název, sídlo, obvod činnosti SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. S T A N O V Y 1. Název spolku je SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. (dále jen Komora SL). Komora SL je nepolitickou korporací

Více

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU Pan/í (jméno a příjmení): datum narození/r.č.: bytem: manžel, manželka : datum narození/ r.č. bytem. (dále jen převodce ) na straně jedné a pan/í (jméno a příjmení):

Více

Stavební bytové družstvo ve Frýdku-Místku. Družstevní 844, 738 01 Frýdek-Místek. Stanovy. Stavebního bytového družstva ve Frýdku-Místku

Stavební bytové družstvo ve Frýdku-Místku. Družstevní 844, 738 01 Frýdek-Místek. Stanovy. Stavebního bytového družstva ve Frýdku-Místku Stavební bytové družstvo ve Frýdku-Místku Družstevní 844, 738 01 Frýdek-Místek Stanovy Stavebního bytového družstva ve Frýdku-Místku červen 2014 1 O B S A H Část I. Základní ustanovení 4 Čl. 1 Obchodní

Více

REZUL, bytové družstvo

REZUL, bytové družstvo STANOVY DRUŽSTVA REZUL, bytové družstvo Čl. 1 OBCHODNÍ FIRMA A SÍDLO DRUŽSTVA 1.1. Obchodní firma družstva zní: REZUL, bytové družstvo. 1.2. Sídlem družstva je: Praha 10 - Petrovice, Rezlerova 275. Čl.

Více

S T A N O V Y Bytového družstva Lešenská. Část I. základní ustanovení

S T A N O V Y Bytového družstva Lešenská. Část I. základní ustanovení S T A N O V Y Bytového družstva Lešenská Část I. základní ustanovení Čl. 1. Obchodní firma a sídlo družstva ------------------------------------------------------------------- Obchodní firma družstva zní:

Více

předkládat návrhy rozhodnutí jedinému akcionáři s dostatečným časovým předstihem. Jediný akcionář může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního

předkládat návrhy rozhodnutí jedinému akcionáři s dostatečným časovým předstihem. Jediný akcionář může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního S T A N O V Y A K C I O V É S P O L E Č N O S T I DEVO INVEST a.s. 1. Obchodní firma 1.1. Obchodní firma společnosti zní: DEVO INVEST a.s. -------------------------------------- 2. Sídlo společnosti 2.1.

Více

BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva JW. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1

BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva JW. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1 BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD Bytového družstva JW 2014 PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1 OBSAH 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Základní pojmy... 3 3. Základní úhrady... 3 4. Platby

Více

Stanovy akciové společnosti. MAM Group a.s.

Stanovy akciové společnosti. MAM Group a.s. Stanovy akciové společnosti MAM Group a.s. 1. FIRMA A SÍDLO SPOLEČNOSTI 1.1. Obchodní firma společnosti zní: MAM Group a.s. (dále jen společnost ). 1.2. Obec, v níž je umístěno sídlo společnosti, je: Praha.

Více

S T A N O V Y Společenství vlastníků jednotek Zelenohorská č.p. 496 - č.p. 513, Praha 8 se sídlem Praha 8, Zelenohorská č.p.

S T A N O V Y Společenství vlastníků jednotek Zelenohorská č.p. 496 - č.p. 513, Praha 8 se sídlem Praha 8, Zelenohorská č.p. S T A N O V Y Společenství vlastníků jednotek Zelenohorská č.p. 496 - č.p. 513, Praha 8 se sídlem Praha 8, Zelenohorská č.p. 510, PSČ 181 00 Obsah VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ...1 Základní ustanovení...1 Název,

Více

REZUL, bytové družstvo

REZUL, bytové družstvo STANOVY DRUŽSTVA REZUL, bytové družstvo Čl. 1 FIRMA A SÍDLO DRUŽSTVA 1.1. Firma družstva zní: REZUL, bytové družstvo. 1.2. Sídlem družstva je: Praha 10 - Petrovice, Rezlerova 275. Čl. 2 PŘEDMĚT ČINNOSTI

Více

Stanovy Bytového družstva Vyšší Brod

Stanovy Bytového družstva Vyšší Brod Stanovy Bytového družstva Vyšší Brod Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Právní postavení družstva 1) Bytové družstvo Vyšší Brod (dále jen bytové družstvo ) je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným

Více

I. Základní ustanovení. 1. Obchodní firma družstva je: Zemědělské družstvo ÚJEZD (dále jen družstvo).

I. Základní ustanovení. 1. Obchodní firma družstva je: Zemědělské družstvo ÚJEZD (dále jen družstvo). STANOVY Zemědělského družstva ÚJEZD, se sídlem Újezd 45, PSČ 592 12, IČ: 485 29 818 zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddílu Dr, vložka 2469 I. Základní ustanovení 1. Obchodní

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA DUBINA II.

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA DUBINA II. STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA DUBINA II. ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma BYTOVÉ DRUŽSTVO DUBINA II. Článek 2 Sídlo družstva Odolena Voda:; Nad Štolami 459, PSČ 250 70 Článek 3 Vznik a trváni

Více

Návrh Stanov Zemědělského družstva Popelín,

Návrh Stanov Zemědělského družstva Popelín, Návrh Stanov Zemědělského družstva Popelín, se sídlem Popelín 189, 378 55 Popelín, okres Jindřichův Hradec zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl DrXXXXII,

Více

STANOVY DRUŽSTVA. Dřevojas, výrobní družstvo

STANOVY DRUŽSTVA. Dřevojas, výrobní družstvo STANOVY DRUŽSTVA Dřevojas, výrobní družstvo I. Základní ustanovení 1. Obchodní firma družstva: Dřevojas, výrobní družstvo. 2. Sídlo družstva: Svitavy. 3. Předmětem podnikání družstva je: a) výroba, obchod

Více

Článek I. Základní ustanovení

Článek I. Základní ustanovení STANOVY ZEMĚDĚLSKÉHO DRUŽSTVA ČIMELICE zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl DrXXXXII, vložka 16 dle zákona o obchodních korporacích Článek I. Základní ustanovení

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek v domě čp. 7, 8, Náměstí Horní, 357 07 Oloví

Stanovy společenství vlastníků jednotek v domě čp. 7, 8, Náměstí Horní, 357 07 Oloví Stanovy společenství vlastníků jednotek v domě čp. 7, 8, Náměstí Horní, 357 07 Oloví Usnesením první schůze vlastníků jednotek v domě čp. 7, 8, konaném dne 15.5.2001, v souladu s 9 a násl. Zákona č.72/1994

Více

STANOVY První Mimoňské bytové družstvo. Hlava I. Základní ustanovení. Článek 3. Článek 4 Právní postavení družstva

STANOVY První Mimoňské bytové družstvo. Hlava I. Základní ustanovení. Článek 3. Článek 4 Právní postavení družstva STANOVY První Mimoňské bytové družstvo Hlava I. Základní ustanovení Článek 1 Obchodní firma: První Mimoňské bytové družstvo Článek 2 Sídlo: Mimoň, Letná 204/205, okres Česká Lípa, PSČ: 471 24 Článek 3

Více

Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla pro vymáhání pohledávek v SBD Vítkovice

Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla pro vymáhání pohledávek v SBD Vítkovice Stavební bytové družstvo Vítkovice Daliborova 54,709 71,Ostrava - Mariánské Hory IČO 00 05 08 06, zapsáno u KS v Ostravě, OR oddíl Dr XXII, vložka 8 DIČ CZ00050806 Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla

Více

STANOVY Bytového družstva BRONZOVÁ 2024, 2025, 2026

STANOVY Bytového družstva BRONZOVÁ 2024, 2025, 2026 STANOVY Bytového družstva BRONZOVÁ 2024, 2025, 2026 V Praze dne ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma a sídlo družstva (1) Firma družstva je: Bytové družstvo BRONZOVÁ 2024-6. (2) Sídlem družstva je:

Více

STANOVY Hromadné garáže Zelený pruh, družstvo

STANOVY Hromadné garáže Zelený pruh, družstvo STANOVY Hromadné garáže Zelený pruh, družstvo Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: Hromadné garáže Zelený pruh, družstvo. 2) Sídlo: Maroldova 8/1449, 140 00 Praha 4. 3) Družstvo je zapsáno ve obchodním

Více

I. Základní ustanovení

I. Základní ustanovení I. Základní ustanovení 1. Obchodní firma družstva je: Agrodružstvo Katusice 2. Sídlo družstva je: Katusice, Bezenská 173, okres Mladá Boleslav, PSČ 293 01 3. Předmětem podnikání družstva je: a) koupě zboží

Více

STANOVY GOLFOVÉHO KLUBU HLUBOKÁ NAD VLTAVOU, Z.S. (dále jen Klub )

STANOVY GOLFOVÉHO KLUBU HLUBOKÁ NAD VLTAVOU, Z.S. (dále jen Klub ) STANOVY GOLFOVÉHO KLUBU HLUBOKÁ NAD VLTAVOU, Z.S. (dále jen Klub ) Článek I. Název, sídlo, postavení Klubu 1.1 Klub je založen na principu dobrovolnosti a demokratických zásadách a je spolkem ve smyslu

Více