N otářský zápis, ~3 J)r;vé: NZ 71/2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "N otářský zápis, ~3 J)r;vé: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- NZ 71/2014"

Transkript

1 Strana první N otářský zápis, NZ 71/2014 N 84/20I4 sepsaný dne I4, tj. dne dvacátého čtvrtého června roku dva tisíce čtrnáct, JUDr. Miladou Berndtovou, notářkou v Tumově, v notářské kanceláři v Tumově, Hluboká čp Na žádost družstva: Bytové družstvo Výšinka se sídlem Turnov, Diamantová I905, PSČ 511 Ol, IČ I, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové v odd. Dr, vložka č. 938 (dále jen družstvo), obsahující osvědčení dle 80a notá~ského řádu, t.j. osvědčení požadovaných formalit a právních jednání družstva či jeho orgá$.ů a osvědčení obsahu rozhodnutí členské schůze Bytového družstva Výšinka se sídlem Tumbv, Diamantová I905, PSČ 5IIOI, IČ I, jsem se dne I4 ( dvacátého čtvrtého června roku dva tisíce čtrnáct) účastnila členské schůze tohoto družstva, která se konala v budově Gymnasia Turnov, ul. Jana Palacha Turnov, od I7 hod. Členská schůze přijala rozhodnutí o změně stanov družstva a podřízení se družstva zákonu č. 90/20I2 Sb. jako celku, které je uvedeno v následujícím textu tohoto notářského zápisu ~3 J)r;vé: I) Na základě mně předložených listin v rámci přípravy tohoto shromáždění a na základě mé přítomnosti při jeho jednání osvědčuji níže uvedené formality a právní jednání orgánů družstva související s přijetím předmětných rozhodnutí : c a) Existence družstva byla ověřena z výpisu z vložky č. 938 oddílu Dr obchodního rejstříku vedeného u Krajského soudu v Hradci Králové ze dne I7.4.20I4, který tvoří přílohu č. I tohoto notářského zápisu, o němž předseda představenstva družstva pan Ing. Michal Otmar, nar. II7.6.I980, bytem Turnov, Diamantová I905, jehož osobní totožnost byla zjištěna zákonným způsobem a který jednání z pověření představenstva schůzi jako předsedající řídil, prohlásil, že obsahuje aktuální stav údajů o družstvu zapisovaných do obchodního rejstříku.---- b) Působnost členské schůze k přijetí předmětných rozhodnutí byla zjištěna z čl. I5, Členská schůze stanov družstva a příslušných ustanovení zák.č. 90/20 I2 Sb c) Způsobilost shromáždění k přijetí předmětných rozhodnutí byla zjištěna : z citovaného výpisu z obchodního rejstříku, ze stanov družstva v posledním znění k 2I I a z údajů prezenční listiny shromáždění, dle které je na dnešním shromáždění při jeho zahájení přítomno a zastoupeno dvacet čtyři členů družstva ( z celkového počtu třicet členů), kteří jsou dle prezenční listiny členy družstva, tj. 80 %účast, z pozvánky na shromáždění, z prohlášení předsedajícího o tom, že pozvánky na shromáždění byly všem členům řádně v zák. lhůtě I5 dnů před dnem konání člen. schůze doručeny a v téže lhůtě uveřejněny na vývěsní desce družstva a na jeho internetových stránkách, vč. návrhu změny stanov, způsobilost shromáždění k přijetí předmětných rozhodnutí byla rovněž potvrzena prohlásením předsedajícího schůze. Proti tomuto prohlášení nebyl vznesen žádný protest či námitka , ' d) Naschůzi byl volně přístupný návrh změny stanov družstva ) Na základě shora uvedených zjištění prohlašuji, že formality a právní jednání, k nimž bylo

2 Strana druhá družstvo či jeho orgány povinny před přijetím následujících rozhodnutí schůze, byly učiněny a jsou v souladu se zákonem i stanovami družstva ~a <lrllllé: Na základě své přítomnosti při jednání dále osvědčuji, že schůze po projednání bodu č. 3. programu jednání přijala rozhodnutí následujícího obsahu: Členská schůze Bytového družstva Výšinka se sídlem Turnov, Diamantová 1905, PSČ 51101, IČ , zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové v odd. Dr, vložka č. 938, ) rozhodla o tom, že družstvo se jako obchodní korporace podřizuje změnou svých stanov zákonu č. 90/2012 Sb, jako celku ve smyslu 777 odst. 5 tohoto zákona a v souvislosti s tím-- 2) schvaluje změny stanov družstva tak, že jejich dosavadní znění nahrazuje tímto novým zněním: Stanovy Bytového družstva Výšinka ~ ~ást Zá kladní ustanovení C:lánelc Firma: Bytové družstvo Výšinka Sídlo družstva: Turnov, Diamantová 1905, PSČ Bytové družstvo Výšinka je zapsáno ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu Dr 938, IČ Právní poměry družstva se řídí zákonem a těmito stanovami v 1, C: anelc Bytové družstvo Výšinka (dále jen BDV) je právnickou osobou, vystupuje v právních vztazích svým jménem a za porušení závazků odpovídá celým svým majetkem. Členové družstva neručí za závazky družstva Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. Družstvo je tedy družstvem bytovým C:lánelc P řed m ěte m čin no sti družstva je: Pronájem bytů a nebytových prostorů, včetně poskytování základních služeb s tímto pronájmem spojených Rozhodování o pronajímání uvolněných bytů a nebytových prostor Provádění a zajišťování služeb spojených s užíváním domu, bytů a nebytových prostor, provádění a zajišťování údržby, oprav, modernizaci a rekonstrukci bytových a nebytových prostor, včetně racionalizace spotřeby paliv a energií a zvyšování ekologie provozu s p ravova n éh o objekt u Hospodaření a spravování družstevního majetku Ustanovení těchto stanov, která se týkají družstevních bytů, se obdobně vztahují také na družstevní nebytové prostory, neplyne-li výslovně z jednotlivých ustanovení stanov nebo z po v a hy věci něco jiného Družstvo může za podmínek stanovených zákonem vykonávat i jinou činnost, pokud tím neohrozí uspokojování bytových potřeb svých členů

3 Straha třetí ť:ást Ma jetek družstva Článek Dr~žstevní po díl Družstevní podíl představuje práva a povinnosti člena plynoucí z členství v bytovém družstvu V souladu s novým ZOK platným od družstvo neumožňuje svým členům dát družstevní podíl do zástavy Spoluvlastnictví družstevního podílu je vyloučeno Článek S Členský vklad Členský vklad je tvořen základním členským vkladem a dalšími členskými vklady a) Základní členský vklad: Základní členský vklad činí 2.700,- Kč. Výše základního členského vkladu je pro všechny členy stejná Při přijetí dalších členů za trvání družstva je základní členský vklad splatný nejdéle do deseti dnů od podání přihlášky do družstva b) D a I š í člen s ký vklad Dalším členským vkladem se člen bytového družstva podílí především na pořízení bytových domů družstvem s pozemkem a též představuje majetkovou účast člena na technickém zhodnocení domu. Tento další členský vklad je stanoven jako podíl započitatelné plochy bytu člena družstva vůči kupní ceně za koupi bytových domů příp. i včetně pozemku, sjednané v kupní smlouvě Při založení družstva určuje výši dalšího člen. vkladu dle těchto podmínek ustavující schůze družstva. Při přidělování případně uvolněného bytu určuje dle výše uvedených podmínek výši dalšího člen. vkladu a termín jeho splatnosti představenstvo Člen se může podílet na základním kapitálu bytového družstva více dalšími členskými vklady formou sjednání písemné smlouvy s bytovým družstvem o převzetí vkladové povinnosti k dalšímu členskému vkladu (smlouva o dalším členském vkladu) C:Iánrk 'fznik členství členem družstva může být pouze zletilá fyzická osoba, mající trvalý pobyt na území ČR. Na základě dědění se může stát členem družstva i nezletilá fyzická osoba, nebo osoba nemající trvalý pobyt na území CR. V případě společného členství manželů postačuje trvalý pobyt na území ČR jen jednoho z nich Čl~nství v družstvu vzniká při splnění podmínek daných zákonem a těmito stanovami:---- a )1 dnem vzniku družstva při za ložení družstva, b)1 dnem rozhodnutí představenstva družstva o přijetí za člena na základě jeho písemné přihlášky, nebo pozdějším dnem uvedeným v rozhodnutí představenstva, c) převodem nebo přechodem družstevního podílu, vč. jeho dědění, d) jiným způsobem stanoveným zákonem

4 Strana čtvrtá 3. Členové družstva souhlasí s užitím jejich osobních dat v rámci fungování družstva, případně s jejich zveřejněním při porušení platebních povinností v rámci družstva Veškeré změny v užívání bytů a nebytových prostor musí být provedeny písemně a oznámeny představenstvu družstva. Každý nový člen se zavazuje převzít veškeré závazky, které převádějící člen k družstvu má Členství vzniká dnem, kdy představenstvo družstva rozhodne o přijetí za člena na základě písemné přihlášky. K přihlášce musí být připojeno potvrzení o zaplacení základního členské ho v klad u Družstvo vrátí splacený členský vklad uchazeči o členství, kterého nepřijalo za člena, do třiceti dnů ode dne nabytí účinnosti rozhodnutí Členy družstva se nemohou stát právnické osoby Převoditelnost družstevního podílu člena není vyloučena ani omezena, pokud má být nabyvatelem osoba, která splňuje podmínky pro přijetí za člena družstva Družstevní podíl se dědí, na dědice družstevního podílu přechází též nájem družstevního a bytu nebo právo na uzavření smlouvy o nájmu bytu. Družstevní podíl, který byl ve společném jmění manželů, přechází na pozůstalého manžela. Souhlas družstva k přechodu členství se nevyžaduje Právní účinky převodu družstevního podílu vůči bytovému družstvu nastávají a nabyvatel družstevního podílu se stává členem bytového družstva dnem, kdy byla bytovému družstvu doručena účinná smlouva o převodu družstevního podílu, nebo pozdějším dnem určeným v této smlouvě. Stejné právní účinky vůči bytovému družstvu nastanou, je-li namísto samotné smlouvy o převodu družstevního podílu doručeno bytovému družstvu písemné prohlášení převodce a nabyvatele o uzavření smlouvy o převodu družstevního podílu Při převodu družstevního podílu člena družstva na nového člena, který je jeho příbuzným v řadě přímé, je odstupující člen zbaven povinnosti uhradit manipulační poplatek Při převodu na osobu nepatřící mezi příbuzné v řadě přímé zaplatí odstupující člen družstvu poplatek, jehož výši schvaluje členská schůze Podmínkou členství v družstvu je trvalý pobyt na území ČR s výjimkou členství vzniklého děděním Jakékoliv omezení přístupu ke členství nesmí být diskriminační Členství v družstvu přechází i dnem vzniku nájmu družstevního bytu na základě schválené d chody o výměně družstevního bytu Převedení bytů do vlastnictví - je povinností družstva toto uskutečnit dle platného zákona. Družstvo provede převod bytů na náklady převádějících. Pokud by byl uskutečněn převod více než 3 bytů do vlastnictví, je nutné vytvořit společenství vlastníků jednotek C:lánelc Společné členství manželů ) Společné členství manželů v družstvu vzniká, jestliže je družstevní podíl součástí společného jmění manželů. Ze společného členství jsou oba manželé oprávněni a povinni společně a nerozdílně. Jako společní členové mají jeden hlas ) Je-li s družstevním podílem, který je součástí společného jmění manželů, spojeno právo na uzavření nájemní smlouvy k družstevnímu bytu, jde o právo na uzavření smlouvy o společném nájmu ma nže I ů

5 Strana pátá c 3) ~e-li s družstevním podílem, který je součástí společného jmění manželů, spojen nájem ~ružstevního bytu, jde o společný nájem manželů ) Je-li jeden z manželů výlučným členem družstva, mají oba manželé společné nájemní ~rávo podle občanského zákoníku odvozené od práva nájmu manžela, který je výlučným Členem družstva. V případě zániku členství manžela, od jehož nájemního práva bylo $polečné nájemní právo odvozeno, zaniká také nájemní právo druhého manžela ) Ffřeměnilo-li se společné členství manželů na výlučné členství jen jednoho z manželů, nemá tato skutečnost vliv na společné nájemní právo ) $po lečné členství manželů zaniká: ~) vypořádáním společného jmění manželů; b) marným uplynutím lhůty pro jeho vypořádání podle občanského zákoníku; c~ rozhodnutím soud u; d~ písemnou dohodou rozvedených manželů; e~ smrtí jednoho z bývalých manželů; nebo f): vyloučením jednoho z manželů z družstva z důvodů spočívajících výhradně na straně t qh oto manžel a ) V~nikem společného členství manželů nezaniká to samostatné členství kteréhokoliv z nich, které! se nepřeměnilo na jejich členství společné ) existence společného členství manželů nevylučuje vznik samostatného členství kteréhokoliv z nich v tomtéž nebo jiném bytovém družstvu ~láqek,8--~ :------~ Clenska prava a povmnosti Člen družstva má právo zejména: a) Účastnit se na jednání a rozhodování členské schůze b) Být volen do orgánů družstva, má-li plnou svéprávnost a dosáhl-li věku 181et c) Účastnit se veškeré družstevní činnosti a požívat výhod, které družstvo členům poskytuje d) Uzavřít s družstvem smlouvu o budoucí smlouvě o nájmu družstevního bytu či družstevního nebytového prostoru, uzavřít s družstvem smlouvu o nájmu družstevního bytu či družstevního nebytového prostoru, e) Na roční vyúčtování zaplacených záloh úhrad za služby poskytované v souvislosti s užíváním družstevního bytu nebo družstevního nebytového prostoru f) Nahlížet do účetní uzávěrky a zprávy o hospodaření družstva g) Nahlížet do seznamu členů družstva, žádat vydání potvrzení o svém členství a obsahu jeh o zápis u v seznam u h) Podat návrh soudu na prohlášení rozhodnutí o vyloučení člena družstva za neplatné ve smyslu čl. 10 odst. Vyloučení těchto stanov, i) Podat jménem družstva žalobu proti členu představenstva družstva nebo proti členu jiného orgánu podílejícího se na řízení družstva o náhradu škody, kterou družstvu!, způsobil. Toto právo nelze uplatnit, vymáhá-li náhradu škody představenstvo družstva. j) Kromě práva užívat byt, má člen-nájemce družstevního bytu a na základě jeho práva i osoby, které s ním bydlí, právo užívat společné prostory a zařízení domu k tomu účelu, ke kterému jsou určeny, jakož i používat plnění, jejichž poskytování je spojeno s užíváním byt k) Neplní-li družstvo svou povinnost odstranit závady, které brání řádnému užívání bytu, nebo jimž je výkon člena - nájemce družstevního bytu ohrožen, má člen družstva právo po předchozím písemném upozornění družstva závady odstranit v nezbytné

6 Strana šestá míře a požadovat od něho náhradu účelně vynaložených nákladů. Právo na úhradu musí uplatnit u družstva bez zbytečného odkladu. Právo zanikne, nebylo-li uplatněno do 3 měsíců od odstranění závad Člen družstva je povinen zejména: a) Dodržovat právní předpisy a stanovy a rozhodnutí orgánu družstva podle 575, odst.2 ZC>K b) Platit včas a řádně stanovené platby a poplatky za užívání bytu a služby, které jsou s jeho užíváním spojen, tj. vždy do 12. dne v měsíci za měsíc stávající. Je-li člen v prodlení s placením a nepožádá včas o přiměřený odklad z vážných důvodů (nemoc, nebo jiné vážné důvody) bude mu účtováno penále ve výši 1 % z dlužné částky za každý den p rod I en í c) Chránit družstevní majetek, dodržovat domovní řád, předpisy o požární ochraně a řádně užívat a udržovat byt včetně nebytových prostor a zařízení domu d) ()dstraňovat na vlastní náklady závady a poškození, která jako člen - nájemce v domě způsobil, včetně závad a poškození způsobených osobami, které s ním bydlí. Neučiní-li tak, má družstvo právo po předchozím upozornění člena- nájemce závady a poškození odstranit a požadovat po něm náhradu vynaložených nákladů e) Účastnit se členských schůzí družstva, f) ()znamovat družstvu včas změny týkající se člena a příslušníků jeho domácnosti, které jsou podstatné pro vedení členské a bytové evidence a pro zúčtování služeb g) Umožnit zástupcům družstva po předchozím oznámení zjištění technického stavu bytu a provést nutné opravy na společných technologických zařízeních umístěných v bytě (např. stoupačky, společná satelitní anténa, apod.) h) Jestliže ví předem o své dlouhodobé nepřítomnosti v bytě (nebytovém prostoru) spojené se složitou dosažitelností své osoby, oznámit tuto skutečnost družstvu. Současně je povinen označit osobu, která po tuto dobu zajistí možnost vstupu do bytu (nebytového prostoru) v případě, kdy to bude nezbytně nutné; neučiní-li tak, je takovou osobou družstvo; dále je povinen neprodleně oznamovat změnu adresy pro d o r u čo v á n í , i) Přispívat na úhradu schodku družstva a přispívat včas a řádně na úhradu půjček, které byly družstvu poskytnuty k úhradě jeho činnosti ) Hradit ze svých prostředků opravy a výměny zařizovacích předmětů a ostatního vybavení bytu, veškeré opravy v bytě související s jeho užíváním a náklady spojené s běžnou údržbo u m) Provádět opravy vyžadující stavební povolení, vnější nátěry balkonů a lodžií jen se s o u hi a sem představen stva n) Je striktně zakázáno umísťovat na balkonech nebo na fasádě domu satelitní nebo jiné antény. Každý zásah do fasády domu musí být odsouhlasen představenstvem o) Povinnost oznamovat počet osob, pobývajících jako návštěva v bytě člena déle než 3 měsíce v roce pro účely vyúčtování služeb p) Členská schůze může uložit povinnost přispět na úhradu ztráty. Horní limit této úhrady je trojnásobek základního členského vklad u C:lánek Povinnosti družstva

7 Strana sedmá 1. Družstvo vykonává správu bu do vy přímo qružstvo zabezpečuje a hradí údržbu a opravy, rekonstrukce a modernizace domu a společných prostor v tomto rozsah u: , ~) vodovodní, plynovodní, kanalizační, elektrická přípojka od veřejné části do budovy,---- b) vodorovný a svislý přívod vody, plynu, kanalizačního odpadu, včetně rozvodu ve zdech!~ bytů, elektro-silnoproud a elektro-slaboproud (kromě telefonního vedení) až k odbočkám rozvodů do jednotlivých bytů a do nebytových prostor, t) konstrukce základů, střešního pláště a fasády, ~) stavební úpravy a údržbu společných nebytových prostor e) přívod satelitního příjmu televize do jednotlivých bytů Družstvo zajišťuje sl už by v tomto rozsah u: ~) dodávku studené vody, plynu a elektrické energie, odvod splaškových vod a odvoz 1 pevného do m o vn íh o odpad u, b) úklid společných prostor domu a přilehlých chodníků C) administrativní úkony spojené se správou budovy, zejména účetnictví nebo jeho části d) výkony spojené s rekonstrukcí stavebními změnami domu nebo jeho části ~) úkony spojené s vedením technické dokumentace domu a jeho části, včetně všech ' bytů a nebytových prostor f) revize technických zařízení dle platných právních předpisů g) Některé z těchto služeb zajišťuje ve spolupráci se SBD Turnov, na základě zvláštní s m I o u vy Družstvo vede seznam všech svých členů, výše jejich majetkových účastí a datum jejich vstupu do družstva. Kromě jména, bydliště a rodného čísla i výše zápisného, základního členského vkladu, datum jejich zaplacení, popř. další rozhodné skutečnosti. Členové družstva souhlasí k užití jejich osobních údajů do této evidence družstva Představenstvo družstva umožní každému, kdo prokáže právní zájem, aby do evidence na hi éd I Článek ~ánik členství ) Členství v družstvu zaniká: a) písemnou dohodou uzavřenou mezi družstvem a členem družstva; b) vystoupením člena; c) vyl o učením člen a; d) převodem družstevního podí I u; e ~ přechodem družstevního pod í I u; f) 1smrt í člen a družstva; ) prohlášením konkurzu na majetek člena družstva; h): zamítnutím insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku člena; i) 1 doručením vyrozumění o neúspěšné opakované dražbě v řízení o exekuci nebo o výkonu rozhodnutí, nebo nejsou-li členská práva a povinnosti převoditelné, pravomocným nařízením výkonu rozhodnutí k postižení členských práv a povinností nebo právní mocí exekučního příkazu k postižení členských práv a povinností,. k postižení družstevního podílu po uplynutí lhůty uvedené ve výzvě ke splnění vymáhané povinnosti podle zvláštního právního předpisu a, byl-li v této lhůtě podán návrh na zastavení exekuce, po právní moci rozhodnutí o tomto návrhu; nebo j) zánikem družstva bez právního nástupce

8 Strana osmá 2) Zánikem členství, které bylo spojeno s právem na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu nebo s právem nájmu k družstevnímu bytu, zaniká také toto právo. Současně také zaniká právo družstva na splnění vkladové povinnosti, avšak právo na úroky z prodlení tím není dotčeno. Ustanovení tohoto odstavce neplatí při zániku členství převodem nebo přechodem družstevního podílu na jinou osobu ) Členství v družstvu se obnovuje, jestliže byl: a) zrušen konkurz na majetek člena; to neplatí, jestliže byl konkurz zrušen po splnění rozvrhového usnesení nebo proto, že majetek dlužníka je zcela nepostačující; b) pravomocně zastaven výkon rozhodnutí nebo exekuce postižením družstevního podílu [)e>lle>cla ) Dohodou o zániku členství mezi členem a družstvem uzavřenou v písemné formě členství končí sjednaným dnem. Jedno vyhotovení dohody o skončení členství vydá družstvo členovi ) Dohodou zaniká členství člena v družstvu i tehdy, pokud mu byly základní členský vklad i další členský vklad započítány na úhradu kupní ceny družstevního bytu (družstevního nebytového prostoru) nebo příslušejícího pozemku nebo pokud základní i další členský vklad zanikly bezplatným převodem družstevního bytu (družstevního nebytového prostoru) do vlastnictví člena podle jiného právního předpisu, neboť byly zdrojem jeho financování Vyste> u pe ní ) Člen může z družstva vystoupit. Členství zaniká uplynutím výpovědní doby dvou měsíců; běh této lhůty začíná prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení písemného oznámení člena o vystoupení družstvu ) Oznámení o vystoupení může člen odvolat jen písemně a se souhlasem družstva Úmrtí člena Zemře-li člen družstva, jeho členství zaniká Vy I<> učen í ) Představenstvo může rozhodnout o vyloučení člena, jestliže: a) hrubě nebo opakovaně porušil povinnosti vyplývající z práva na uzavření smlouvy o nájmu bytu nebo z nájmu družstevního bytu (družstevního nebytového prostoru); b) přestal splňovat podmínky členství v družstvu podle zákona nebo těchto stanov; c) z jiných důležitých důvodů uvedených ve stanovách; d) byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný na družstvu nebo na osobě, která bydlí v domě, kde člen užívá byt (nebytový prostor), anebo proti cizímu majetku, který se v tomto domě nachází; e) člen družstva zavrženíhodným způsobem zasáhl do práv nebo oprávněných zájmů družstva nebo jeho členů, závažným způsobem nebo opakovaně porušil své členské povinnosti, nesplnil vkladovou povinnost k dalšímu členskému vkladu, ke které se zavázal, po dobu alespoň jednoho roku neoznámil změnu své adresy evidované v seznamu členů a jeho skutečný pobyt se stal pro družstvo neznámý, zneužil seznam členů, přestal splňovat podmínky pro členství, anebo z jiných důležitých důvodů uvedených ve stanovách ) Před rozhodnutím o vyloučení je družstvo povinno udělit členovi písemnou výstrahu. Vyloučit člena družstva bez udělení této výstrahy lze pouze v případě, že byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný proti družstvu nebo proti členovi družstva, nebo jestliže porušení členských povinností nebo jiné důležité důvody uvedené ve stanovách měly následky, které nelze odstranit ) Rozhodnutí o vyloučení se vyhotoví písemně. Proti rozhodnutí představenstva o vyloučení může člen podat odůvodněné námitky k členské schůzi, a to ve lhůtě třiceti dnů ode dne doručení oznámení o vyloučení

STANOVY. Schválil: Shromáždění delegátů SBD Bílina na svém zasedání dne 4.12.2013. Tento dokument je majetkem SBD Bílina

STANOVY. Schválil: Shromáždění delegátů SBD Bílina na svém zasedání dne 4.12.2013. Tento dokument je majetkem SBD Bílina STANOVY SBD Bílina Schválil: Shromáždění delegátů SBD Bílina na svém zasedání dne 4.12.2013 Tento dokument je majetkem SBD Bílina 1/24 Obsah: ČÁST I. - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 3 Čl. 1... 3 Čl. 2... 3 ČÁST

Více

STANOVY Lidového bytového družstva Praha 7 (schválené na shromáždění delegátů dne 26.11.2014) Část I. Základní ustanovení

STANOVY Lidového bytového družstva Praha 7 (schválené na shromáždění delegátů dne 26.11.2014) Část I. Základní ustanovení STANOVY Lidového bytového družstva Praha 7 (schválené na shromáždění delegátů dne 26.11.2014) Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: Lidové bytové družstvo Praha 7. 2) Sídlo: Praha 7, U Uranie 12/1362,

Více

SPRÁVNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ROZVOJ Jihlavská 1276 / 17, 140 00 Praha 4 S T A N O V Y D R U Ž S T V A R O Z V O J

SPRÁVNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ROZVOJ Jihlavská 1276 / 17, 140 00 Praha 4 S T A N O V Y D R U Ž S T V A R O Z V O J SPRÁVNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ROZVOJ Jihlavská 1276 / 17, 140 00 Praha 4 S T A N O V Y S P R Á V N Í H O B Y T O V É H O D R U Ž S T V A R O Z V O J Stanovy schválené shromážděním delegátům konaným dne 4.12.2013

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA SEZEMÍNSKÁ 2029, PRAHA 5 (IČ 276 25 397) Část I. Základní ustanovení

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA SEZEMÍNSKÁ 2029, PRAHA 5 (IČ 276 25 397) Část I. Základní ustanovení STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA SEZEMÍNSKÁ 2029, PRAHA 5 (IČ 276 25 397) e-mail: BDSezeminska3@email.cz, web: www.bd2029.sweb.cz/ Str. 1 Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Bytové družstvo 1. Firma: Bytové družstvo

Více

STANOVY Bytového družstva Bedřich 4483. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení

STANOVY Bytového družstva Bedřich 4483. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení STANOVY Bytového družstva Bedřich 4483 PREAMBULE Bytové družstvo Bedřich 4483 je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových, hospodářských, sociálních a jiných potřeb

Více

Stanovy (úplné znění ke dni úprava dle ZOK) DRUŽSTVO LÉKÁREN

Stanovy (úplné znění ke dni úprava dle ZOK) DRUŽSTVO LÉKÁREN Stanovy (úplné znění ke dni úprava dle ZOK) DRUŽSTVO LÉKÁREN 1 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob. Je založeno na dobu neurčitou. 2. Družstvo je právnickou osobou a za porušení svých

Více

STANOVY Bytového družstva Braník-Podolí

STANOVY Bytového družstva Braník-Podolí STANOVY Bytového družstva Braník-Podolí ve znění z 29.5.2014 1 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Právní postavení (1) Bytové družstvo Braník - Podolí je podle zákona o obchodních společnostech a

Více

Čl. 1. Družstvo přijalo název Rozvoj, stavební bytové družstvo a má sídlo Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05. Čl. 2

Čl. 1. Družstvo přijalo název Rozvoj, stavební bytové družstvo a má sídlo Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05. Čl. 2 Stanovy Rozvoje, stavebního bytového družstva, Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05, přijaté shromážděním delegátů dne 13.4.1991, ve znění změn a doplňků ze dne 9.12.1991, 28.11.1992, 20.4.1993, 21.4.1994,

Více

S T A N O V Y LIDOVÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 3

S T A N O V Y LIDOVÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 3 S T A N O V Y LIDOVÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 3 S T A N O V Y LIDOVÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 3 ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma a sídlo družstva Družstvo přijalo firmu Lidové bytové družstvo

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK BABÁKOVA 2151-5, PRAHA

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK BABÁKOVA 2151-5, PRAHA STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK BABÁKOVA 2151-5, PRAHA ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků je právnickou osobou založenou za účelem zajišťování

Více

Stanovy evropské akciové společnosti (dále jen stanovy")

Stanovy evropské akciové společnosti (dále jen stanovy) ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení Stanovy evropské akciové společnosti (dále jen stanovy") Článek 1 Založení evropské společnosti Tyto stanovy upravují právní poměry evropské společnosti s obchodní firmou XY,

Více

STANOVY EVROPSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. Contacc SE

STANOVY EVROPSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. Contacc SE STANOVY EVROPSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Contacc SE Společnost se dle ustanovení 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích podřizuje tomuto zákonu jako celku (1) OBCHODNÍ FIRMA A SÍDLO

Více

Stanovy akciové společnosti Královéhradecká provozní, a.s..

Stanovy akciové společnosti Královéhradecká provozní, a.s.. Stanovy akciové společnosti Královéhradecká provozní, a.s.. Obsah Stanov: Článek 1: Založení akciové Společnosti... 4 Článek 2: Firma a sídlo Společnosti... 4 Článek 3: Trvání Společnosti... 4 Článek 4:

Více

ÚZ č. 672 - aktualizace strany 11, se správným zněním 21 odst. 5. ÚZ č. 672 - aktualizace strany 19, se správným zněním 38k odst.

ÚZ č. 672 - aktualizace strany 11, se správným zněním 21 odst. 5. ÚZ č. 672 - aktualizace strany 19, se správným zněním 38k odst. ÚZ č. 672 - aktualizace strany 11, se správným zněním 21 odst. 5 HLAVA II PODNIKÁNÍ ZAHRANIČNÍCH OSOB Díl I Základní ustanovení 21 (1) Zahraniční osoby mohou podnikat na území České republiky za stejných

Více

Základy podnikání. obchodní právo

Základy podnikání. obchodní právo Základy podnikání obchodní právo 1. Obecná charakteristika obchodního práva 1.1. Pojem, postavení, příslušnost a působnost, zásady obchodního práva 1.2. Charakteristika podnikání, obchodní a živnostenský

Více

ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení

ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení 341/2005 Sb. ZÁKON ze dne 28. července 2005 o veřejných výzkumných institucích ve znění zákonů č. 533/2006 Sb., č. 296/2007 Sb., č. 379/2007 Sb., č. 110/2009 Sb., č. 227/2009 Sb., č. 281/2009 Sb., č. 427/2010

Více

STANOVY Akciové společnosti Nupharo Holding, a.s. Úplné znění ke dni 3.června, 2014

STANOVY Akciové společnosti Nupharo Holding, a.s. Úplné znění ke dni 3.června, 2014 STANOVY Akciové společnosti Nupharo Holding, a.s. Úplné znění ke dni 3.června, 2014 1 FIRMA, SÍDLO, DOBA TRVÁNI HOLDINGOVÉ SPOLEČNOSTI 1. Obchodní firma společnosti: Nupharo Holding, a.s. ( Holdingová

Více

SPOLEČNOSTECH A DRUŽSTVECH (ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH)

SPOLEČNOSTECH A DRUŽSTVECH (ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH) ZÁKON O OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTECH A DRUŽSTVECH (ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH) 2012 1 OBSAH: ČÁST PRVNÍ... 14 OBCHODNÍ KORPORACE... 14 HLAVA I... 14 Díl 1... 14 Společná ustanovení... 14 Díl 2... 16 Založení

Více

Stanovy akciové společnosti Pražská paroplavební společnost, a.s.

Stanovy akciové společnosti Pražská paroplavební společnost, a.s. Stanovy akciové společnosti Pražská paroplavební společnost, a.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Vznik společnosti, obchodní firma a sídlo, internetové stránky 1.1 Společnost vznikla dnem zápisu do obchodního

Více

STANOVY AG Skořenice, akciová společnost I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Založení a vznik společnosti

STANOVY AG Skořenice, akciová společnost I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Založení a vznik společnosti STANOVY AG Skořenice, akciová společnost I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Založení a vznik společnosti Akciová společnost AG Skořenice, akciová společnost (dále jen společnost ) byla založena rozhodnutím 201

Více

*** Část druhá * Orgány společnosti

*** Část druhá * Orgány společnosti Stanovy obchodní společnosti SKALIČAN a.s. Část první Základní ustanovení Článek 1 Vznik společnosti a její právní forma 1. SKALIČAN a.s., (dále jen společnost ) vznikla dne 4.5.1992 zápisem do obchodního

Více

513/1991 Sb. ZÁKON. ze dne 5. listopadu 1991. Obchodní zákoník. Změna: 600/1992 Sb. Změna: 264/1992 Sb., 591/1992 Sb. (s přihlédnutím k 4/1993 Sb.

513/1991 Sb. ZÁKON. ze dne 5. listopadu 1991. Obchodní zákoník. Změna: 600/1992 Sb. Změna: 264/1992 Sb., 591/1992 Sb. (s přihlédnutím k 4/1993 Sb. 513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník Změna: 600/1992 Sb. Změna: 264/1992 Sb., 591/1992 Sb. (s přihlédnutím k 4/1993 Sb.) Změna: 286/1993 Sb. Změna: 156/1994 Sb. Změna: 84/1995 Sb.

Více

Zákon č. 513/1991 Sb.

Zákon č. 513/1991 Sb. Zákon č. 513/1991 Sb. PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 264/1992 Sb., zákonem č. 591/1992 Sb., zákonem č. 600/1992

Více

513/1991 Sb. ZÁKON. ze dne 5. listopadu 1991. Obchodní zákoník

513/1991 Sb. ZÁKON. ze dne 5. listopadu 1991. Obchodní zákoník 513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník Změna: 600/1992 Sb. Změna: 264/1992 Sb., 591/1992 Sb. (s přihlédnutím k 4/1993 Sb.) Změna: 286/1993 Sb. Změna: 156/1994 Sb. Změna: 84/1995 Sb.

Více

513/1991 Sb. ZÁKON. ze dne 5. listopadu 1991. Obchodní zákoník

513/1991 Sb. ZÁKON. ze dne 5. listopadu 1991. Obchodní zákoník 513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník Změna: 600/1992 Sb. Změna: 264/1992 Sb., 591/1992 Sb. (s přihlédnutím k 4/1993 Sb.) Změna: 286/1993 Sb. Změna: 156/1994 Sb. Změna: 84/1995 Sb.

Více

ZÁKON č. 229/1992 Sb. ze dne 23. dubna 1992 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ZÁKON č. 229/1992 Sb. ze dne 23. dubna 1992 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ZÁKON č. 229/1992 Sb. ze dne 23. dubna 1992 o komoditních burzách Změna: 216/1994 Sb., 105/1995 Sb., 70/2000 Sb., 285/2005 Sb., 444/2005 Sb., 296/2007 Sb., 230/2008 Sb., 227/2009 Sb. Federální shromáždění

Více

ZÁKON č. 128/2000 Sb. ze dne 12. dubna 2000 O OBCÍCH (OBECNÍ ZŘÍZENÍ)

ZÁKON č. 128/2000 Sb. ze dne 12. dubna 2000 O OBCÍCH (OBECNÍ ZŘÍZENÍ) ZÁKON č. 128/2000 Sb. ze dne 12. dubna 2000 O OBCÍCH (OBECNÍ ZŘÍZENÍ) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNĺ OBECNĺ ZŘĺZENĺ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENĺ Díl 1 Postavení obcí 1 Obec

Více

Stanovy akciové společnosti ESO9 international a.s.

Stanovy akciové společnosti ESO9 international a.s. Stanovy akciové společnosti ESO9 international a.s. (dále jen "společnost") Strana třetí: Článek 1 Založení akciové společnosti Společnost je akciovou společností, která vznikla přeměnou společnosti ESO9

Více

Stanovy společnosti AGROSPOL, Malý Bor a.s.

Stanovy společnosti AGROSPOL, Malý Bor a.s. Stanovy společnosti AGROSPOL, Malý Bor a.s. Část prvá 1. Založení akciové společnosti Akciová společnost AGROSPOL, Malý Bor a. s. (dále jen "společnost"), byla založena zakladatelskou smlouvou dne 23.

Více

513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991

513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník Změna: 600/1992 Sb. Změna: 264/1992 Sb., 591/1992 Sb. (s přihlédnutím k 4/1993 Sb.) Změna: 286/1993 Sb. Změna: 156/1994 Sb. Změna: 84/1995 Sb.

Více