Právní aktuality Finanční trh a obchodní společnosti září & říjen 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Právní aktuality Finanční trh a obchodní společnosti září & říjen 2013"

Transkript

1 Bulletin BBH Právní aktuality Finanční trh a obchodní společnosti září & říjen 2013

2 Obsah 1. Investiční nástroje, komodity a trhy Investiční fondy Bankovnictví a platební systémy Pojišťovnictví a penzijní fondy Upozornění k pojistným podvodům Regulace finančního trhu Obchodní společnosti a související otázky Investiční nástroje, komodity a trhy Evropská unie Novelizace režimu proti zneužívání trhu V září Evropský parlament schválil Nařízení o zneužívání trhu (Market Abuse Regulation), které nastavuje přísnější pravidla pro identifikaci a trestání praktik zneužívání trhu a posiluje stávající rámec ochrany investorů a trhů před nekalými praktikami, které vymezuje Směrnice o zneužívání trhu 1. Nové nařízení rozšiřuje oblast působnosti právních předpisů EU na finanční nástroje obchodované na mnohostranném obchodním systému (MTF), a v případě OTC derivátů na všechny platformy a finanční nástroje, které je mohou ovlivnit. Nařízení dále posiluje pravomoci národních orgánů dohledu při šetření zneužívání trhů a vyžaduje, aby členské státy posílily mechanismy týkající se oznamování porušení pravidel na ochranu trhu před zneužitím. Nově bude i nedokonaný pokus o zneužívání trhu považován za zakázaný a bude možné jej sankcionovat. Stávající unijní úprava vyžaduje, aby členské státy přijaly správní sankce za zneužívání trhu, ale ukazuje se, že tyto sankce nejsou dostatečně odrazující, což vede k neefektivnímu prosazování jednotných unijních pravidel. Proto byla přijata směrnice o trestně právních sankcích za zneužívání trhu, která stanovila minimální pravidla členským státům pro zavedení trestních sankcí za zneužívání trhu a to jak fyzickým, tak právnickým osobám. Bližší informace naleznete zde: EMIR - další novinky Ekvivalence EMIR ESMA předložila svou druhou část doporučení Evropské komisi o rovnosti regulačních režimů pro OTC deriváty, o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů ze 1 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES, o obchodování zasvěcených osob a manipulaci s trhem (zneužívání trhu) zemí, které nejsou členy EU s požadavky EMIR. Nyní ESMA zveřejnila hodnocení ekvivalence regulačních režimů Kanady, Indie a Jižní Korey. Bližší informace jsou dostupné zde: RTN o sankcích Registrů obchodních údajů - V říjnu ESMA předložila k veřejné diskusi návrh RTN týkajících se udělování pokut registrům obchodních údajů. Mj. specifikuje obsah správního spisu a postup přijímání rozhodnutí ze strany ESMA. Promlčecí lhůta pro uložení sankcí ESMA činí 5 let stejně jako pro vymáhání sankcí. Bližší informace naleznete zde:http://www.esma.europa.eu Otázky a odpovědi k EMIR Otázky byly doplněny o upřesnění využití identifikačních údajů týkajících se právnických osob (Legal Entity Identifiers, LEI) pro účely informační povinnosti vůči registrům obchodních údajů. Cílem je podpora přístupů a postupů dohledových orgánů při uplatňování požadavků nařízení EMIR, především vnitrostátních dohledových orgánů, a zajištění jednotného dohledu, dále by měly pomoci účastníkům trhu a investorům k vyjasnění požadavků plynoucích z EMIR. Každá právnická osoba bude mít pouze jeden LEI, otázkou však je, jak to bude s pobočkami bank, které nejsou právnickými osobami, ale musí být identifikovány v rámci některých režimů přeshraničního rozlišení. Bližší informace jsou dostupné zde: Pokyny pro kolegia ústředních protistran - Tyto pokyny upřesňují požadavky kladené na příslušné vnitrostátní orgány při zřizování, řízení a výkonu předsednictví kolegií ústředních protistran podle nařízení EMIR. Pokud národní orgán dohledu odmítne schválit ustanovení standardní písemné dohody, je povinen takové rozhodnutí odůvodnit. Při zřizování kolegia by příslušný národní orgán měl navrhnout písemnou dohodu dle standardní písemné dohody. V případě, že národnímu orgánu dohledu bude předložena takováto dohoda, je povinen ji schválit do dvanácti kalendářních dnů od jejího obdržení. Bližší informace naleznete zde: Novinky v dokumentaci ISDA: V polovině září uveřejnila ISDA další doplňující moduly ke standardní dokumentaci, které především reagují na vývoj v regulaci finančního trhu. Jedná se o Dodd-Frank March 2013 Protocol (DFP2) to EMIR Top Up Agreement. Dokument má zajistit umožnit vytvoření dokumentace kompatibilní s ustanoveními obsaženými v EMIR stranám, které přistoupily k Dodd-Frank Protokolu, ale nejsou stranami ISDA 2013 EMIR Portfolio Reconciliation, Dispute Resolution and Disclosure Protokolu. Dokument má usnadnit dodržování požadavků plynoucích z EMIR a Dodd Právní aktuality Finanční trh a obchodní společnosti Bulletin září & říjen 2013 Strana 2

3 Frank. Bližší informace jsou dostupné zde: Vyjádření ISDA a BBA: ISDA a BBA uveřejnily v polovině září vyjádření k návrhu RTN týkající se smluv, které mají přímý, podstatný a předvídatelný vliv v rámci EU, a dodržování povinností uložených EMIR. Asociace vyzvaly ESMA k objasnění některých ustanovení návrhu, mj. výklad obsahu záruky dle RTN, výklad čl. 13 EMIR, aplikace ustanovení na třetí země či aby ESMA identifikovala regulátora odpovědného za dohled nad dodržováním ustanovení EMIR ve vztahu k OTC derivátům. Bližší informace jsou dostupné zde: GMRA Protokol - Na konci října uveřejnila ICMA revidovanou verzi GMRA Protokolu 2011 za účelem doplnění stávajících GMRA 1995, 2000 a 2011 o definici eura. GMRA se používají po celém světě jako vzorové smlouvy pro dokumentaci repo obchodů. Smluvní strany mohou k Protokolu přistoupit zasláním dopisu ICMA ve stanovené formě. Bližší informace jsou dostupné zde: ISDA - klasifikace protistrany podle EMIR - Na konci října spustila ISDA nový nástroj pro klasifikaci protistrany podle EMIR (EMIR Counterparty Classification Tool), podle kterého se strany ISDA smlouvy budou moci klasifikovat podle typologie obsažené v nařízení EMIR prostřednictvím on-line formuláře na základě odpovědí na sérii otázek. Tento nástroj tak umožní protistranám jednoduše zjistit, zda dodržují požadavky uložené EMIR. Bližší informace jsou dostupné zde: Konzultace o benchmarkech a tržních indexech V důsledku údajné nedávné manipulace s LI- BOR, EURIBOR a TIBOR se plně projevil význam indexů a jejich zranitelnost. Tento dokument Komise se zaměřuje na identifikaci klíčových problémů a nedostatků ve vytváření a použití benchmarků s cílem posoudit nezbytné změny v právním rámci k zajištění integrity kritérií. Tato úprava je nutná na úrovni EU, aby nedocházelo k nerovným podmínkám v rámci jednotného trhu. Index, jako statistický údaj, typicky z cen nebo množství, může být použit jako referenční cena nebo měřítko pro finanční nebo jiné smlouvy. V současné době se objevuje široká škála těchto indexů, které se liší nejen v základních údajích, ale i v metodách používání pro sběr dat, výpočtu a konečném použití (komoditní indexy, indexy cen, indexy cen nemovitostí a další). Tyto finanční indexy jsou vytvářeny celou řadou různých organizací, jako je například ECB, BBA, EBF, Danish Bankers' a další. Bližší informace naleznete zde: Návrh nařízení o indexech, které jsou používány jako referenční hodnoty Pokud se index jako měřítko, obvykle ceny nebo množství, použije jako referenční cena u finančního nástroje nebo ve smlouvě, stává se z něj referenční hodnota, kterou pomocí rozličných metodik stanovují různé subjekty, od veřejných subjektů po nezávislé poskytovatele referenčních hodnot. Důvodem vzniku tohoto nařízení je možnost manipulace s referenční hodnotou tam, kde při jejím stanovování dochází ke střetům zájmů. Rovněž se navrhují změny stávajících návrhů nařízení o zneužívání trhu (MAR) a směrnice o trestněprávním postihu za zneužívání trhu (CSMAD). Mezi hlavní cíle nařízení patří snížení rizika manipulace s referenčními hodnotami, minimalizování volnosti rozhodování, zajištění účinného dohledu, zvýšení transparentnosti a používání vhodných referenčních hodnot, zajištění spolehlivého řízení a kontroly, což umožní podchycení rizik. Bližší informace naleznete zde: Další standardy ISDA ISDA doporučení k rozhodčím doložkám - ISDA uveřejnila komplexní doporučení pro používání rozhodčích doložek v ISDA dokumentaci. Dokument definuje způsob použití rozhodčí doložky obsažené v rámcových smlouvách ISDA 1992 a 2002 a současně obsahuje řadu modelových rozhodčích doložek. Dokument poskytuje první komplexní přehled ISDA rozhodčích doložek, a může tak být použit na celosvětové úrovni. Bližší informace jsou dostupné zde: ISDA Protokol - V polovině října uveřejnila ISDA 2013 Discontinued Rates Maturities Protocol, který umožňuje stranám upravit podmínky transakcí podléhajících protokolu za účelem stanovení postupu pro budoucí ukončení smluv, které odkazují na použití referenční úrokové sazby. Protokol stanoví způsob určení úroku v případě, že poskytovatel nezveřejňuje splatnost pohyblivé sazby, ale splatnost, která je delší a kratší než ukončená splatnost pro pohyblivou sazbu. Bližší informace jsou dostupné zde: ISDA 2013 Account Control Agreement (ACA) - V polovině října byl uveřejněn ISDA 2013 Account Control Agreement (ACA), který má za cíl usnadnit proces vyjednávání smluvních ujednání, která zajišťují oddělení nezávislých částek (IA) s depozitářem třetí strany. ACA je trojstrannou smlouvou a stanoví, že depozitář bude držet a uvolňovat IA protistranám na základě předem definovaných podmínek. Bližší informace jsou dostupné zde: Právní aktuality Finanční trh a obchodní společnosti Bulletin září & říjen 2013 Strana 3

4 Standardy poradců pro corporate governance Jedná se o samoregulační iniciativu poradenských firem. Předmětem této veřejné konzultace jsou základní standardy pro poradenské firmy působící v oblasti analýz CG kótovaných obchodních společností a poskytování souvisejících poradenských služeb pro institucionální a další investory (Governance Research Providers). Navržené principy upravují povahu jejich služeb, standardy chování, které jsou základem těchto služeb, a jak signatáři těchto principů komunikují s ostatními účastníky trhu. Poradci typicky poskytují škálu odborných služeb, jejichž cílem je pomoci institucionálním investorům při výkonu jejich práv a povinností, a jsou využívány především k podpoře řádného výkonu akcionářských práv, e.g. při hlasování na valných hromadách atd. Mezi hlavní principy patří kvalita služeb, zveřejnění možných střetů zájmů, které by mohly nastat v souvislosti s poskytnutými službami, dále pravidla transparence poradců a komunikace s emitenty, zástupci akcionářů a dalšími zúčastněnými stranami. Není-li uvedeno jinak, veškerá strategie by měla být zveřejněna na stránkách poradenské firmy nebo k dispozici na vyžádání. Bližší informace jsou dostupné zde: Stanovisko EFAMA k RTN o povinném vypořádání OTC derivátů podle EMIR V souvislosti s nařízením EMIR budou vymezeny OTC deriváty, které bude nutno vypořádat, pokud alespoň jedna ústřední strana nabízí možnost vypořádání takové kategorie OTC derivátů. Ústřední protistrany a jejich členové musí umožnit segregaci aktiv a pozic. EFAMA zdůrazňuje, že UCITS fondy mají značné potíže s poskytováním hotovostního kolaterálu v případě centrálně a bilaterálně zúčtovaných OTC derivátových transakcí dle EMIR. Při použití pokynů uvedených v červenci 2012 vůči UCITS budou tyto fondy omezeny v používání OTC derivátů na základě povinného vypořádání a obecně povinností při obchodování s OTC deriváty. Dále se v tomto dokumentu EFAMA vyjadřuje k jednotlivým ustanovením týkajícím se stanovení tříd, na které se vztahuje povinné vypořádání, vyjadřuje se k jednotlivým derivátům, jejich splatnosti, dále k úvěrovým derivátům, úrokovým derivátům, akciovým derivátům, derivátům směnných kurzů a dalším. Bližší informace jsou dostupné zde: Stanovisko EFAMA k implementaci nařízení CRA3 V návaznosti na konzultaci z června EFAMA navrhla změnu při zveřejňování informací podle CRA3 2 a využít všech strukturovaných finančních produktů (SFIs) 3, se kterými se obchoduje na trhu EU, neboť je tento systém účinnější a zajišťuje rovné podmínky. Pro SFIs složené z různých aktiv je nezbytná zvláštní kategorie pro zveřejnění, aby investoři mohli určit vlastnosti kolaterálu. Dále EFAMA stanovuje nutné informace pro popis SFIs, jako je bezpečnostní struktura (např. rezervní fond), účastněné strany, aktiva, půjčky, právní dokumentace atd. V další části dokumentu se EFAMA zabývá různými vzory pro jednotlivé třídy aktiv, jaké ratingové kategorie a komponenty by měl ERP pokrýt (hodnocení finančních nástrojů, sazby atd.), mapování ratingových stupnic a jejich rizika, informační povinnosti ratingových agentur vůči ESMA a další. Bližší informace naleznete zde: Stanovisko ICMA k ratingu krytých dluhopisů ve složitém tržním prostředí ICMA se vyjadřuje k nestálosti ratingů, především krytých dluhopisů, v důsledku změn podmínek na kapitálovém trhu a různosti hodnoticích metod, které vedou k různým výsledkům. V důsledku toho ve svém prohlášení ICMA vyzývá ratingové agentury, aby přezkoumaly své postupy pro vydávání ratingů a zároveň k jejich vyšší frekvenci s ohledem na nadcházející regulaci, zveřejnění upozornění na oslabení krytých dluhopisů, vzít v úvahu faktory, jako je systémový význam a rozměr národního trhu krytých dluhopisů při hodnocení výchozí situace jednotlivých ratingů krytých dluhopisů, vliv dalších relevantních faktorů, jako je chování centrální banky, států kde má trvalé sídlo, význam dluhopisu na národním hypotečním trhu atd. Bližší informace naleznete: Společný výbor zveřejnil seznam identifikovaných finančních konglomerátů pro rok 2013 Společný výbor evropských orgánů dohledu zveřejnil v říjnu seznam finančních konglomerátů. Poslední verze tohoto seznamu obsahuje 75 finančních konglomerátů s mateřskou společností sídlící v některé ze zemí EU/EEA, jeden subjekt sídlící v Austrálii, dva ve Švýcarsku a dva v USA. V seznamu se objevuje i několik subjektů z českého finančního trhu jako je RZB UNIQA, KBC, AXA, BNP Paribas, Societe 2 Nařízení EU č.462/2013 ( CRA3 ) 3 SFIs = strukturované finanční produkty jsou skupinou investičních nástrojů, kterými významné světové bankovní domy nabízí zhodnocení finančních prostředků prakticky nijak omezené klientele. Existují totiž strukturované produkty určené spíše drobným investorům stejně jako produkty zaměřené na velké podniky či institucionální investory. Právní aktuality Finanční trh a obchodní společnosti Bulletin září & říjen 2013 Strana 4

5 Generale, Generali a PPF. Bližší informace naleznete zde: Česká republika Archivace dokumentů obchodníkem s cennými papíry, který je zároveň bankou Podle stanoviska ČNB se v tomto případě uplatní lhůta pro uchování dokumentů týkající se investičních služeb vedle sebe 5 let dle zákona o podnikání na kapitálovém trhu 4, i lhůta 10 let dle zákona o bankách a speciální lhůty dle jiných právních předpisů. Proto obchodníci s cennými papíry, kteří jsou zároveň bankou, dodržují vedle zákona o podnikání na kapitálovém trhu ještě dodatečně pravidlo vyplývající z 21 odst. 2 zákona o bankách. Dále je vůči pravidlu v zákoně o podnikání na kapitálovém trhu speciální i 16 odst. 2 AMLZ, 5 kde je doba pro uchování dokumentů 10 let od uskutečnění nebo uzavření obchodu. Slovenská republika Doporučení NBS k ochraně peněžních prostředků klienta V září bylo ve Věstníku NBS zveřejněno doporučení ve vztahu k povinnosti obchodníka s cennými papíry oddělovat peněžní prostředky klientů na účtech. NBS doporučuje obchodníkům s cennými papíry, jakož i tzv. třetím stranám, důsledně oddělovat peněžní prostředky klientů uložené na jednom nebo několika účtech otevřených u třetí strany tak, aby v kterémkoli okamžiku byla zajištěna jednoznačná identifikace a oddělení tohoto účtu od účtů, na nichž jsou vedeny peněžní prostředky obchodníka s cennými papíry. Bližší informace naleznete: Metodický pokyn NBS k seznamu osob s přístupem k důvěrným informacím Účelem pokynů je jednotné uplatňování zákona o cenných papieroch týkajícího se seznamů osob s přístupem k důvěrným informacím. Pokyny upravují: 1. pravidla pro vedení seznamu osob s přístupem k důvěrným informacím; 2. obsah seznamu osob s přístupem k důvěrným informacím včetně podrobností o tom, které osoby by měly být zahrnuty do tohoto seznamu; 3. specifikaci závazků dotčených osob a osob sestavujících seznam; a 4. způsob předkládání těchto informací Národní bance Slovenska. Metodické pokyny vstoupily v platnost dne Bližší informace naleznete zde: 2. Investiční fondy Evropská unie Veřejná diskuze k crowdfundingu Na počátku října publikovala Komise konzultační materiál k otázkám crowdfundingu. Crowdfunding je alternativní forma financování k získávání finančních prostředků na určitý projekt, například formou sbírky, darování atd. s využitím webu a různých sociálních sítí, a to zpravidla drobnými částkami od většího počtu jednotlivců. Jedná se tak o určitou alternativu kolektivního investování či obecněji investičních fondů. Cílem této konzultace je získat informace o přínosech a možných rizicích crowdfundingu a stanovení základních principů právní úpravy pro tento způsob financování. Bližší informace naleznete zde: Aktualizace seznamu zemí, které jsou stranou dohod o spolupráci v oblasti AIFMD ESMA zveřejnila seznam zemí, které podepsaly memoranda o porozumění (MoUs) podle AIFMD. Memoranda umožňují výměnu informací mezi orgány dohledu EU a orgány dohledu mimo EU, a umožňuje tak zprostředkovatelům alternativních investičních fondů mimo EU působit na trhu v rámci EU. Bližší informace naleznete zde: Informační povinnosti správců AIF ESMA pokyny týkající se informačních povinností správců alternativních investičních fondů. Tyto pokyny související se směrnicí AIFMD 6 budou od správců vyžadovat, aby pravidelně hlásili určité informace národním orgánům dohledu. Informace budou především obsahovat analýzu investičních strategií, celkovou hodnotu aktiv jednotlivých alternativních investičních fondů a další. Bližší informace naleznete: Česká republika Stanoviska ČNB v oblasti investičních fondů Zavedení výstupního poplatku fondu kolektivního investování Dle ZISIF vzniká povinnost nabídnout investorům odkoupení jejich investic beze srážky v případě, že bylo rozhodnuto o zavedení nad nulovou výši nebo zvýšení výstupního poplatku nad výši, která je uvedena ve statutu IF. Srážky Právní aktuality Finanční trh a obchodní společnosti Bulletin září & říjen 2013 Strana 5 4 Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu ve znění pozdějších předpisů 5 Zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu ve znění pozdějších předpisů 6 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU ze dne 8. června 2011 o správcích alternativních investičních fondů a o změně směrnic 2003/41/ES a 2009/65/ES a nařízení (ES) č. 1060/2009 a (EU) č. 1095/2010.

6 lze uplatnit ve výši účelně vynaložených nákladů spojených s odkupem. V případech, kdy nebyly s výstupem z fondu zavedeny žádné náklady, nebudou investorům, kteří se rozhodli z fondu vystoupit z důvodu zavedení výstupního poplatku, účtovány srážky ve výši účelně vynaložených nákladů, neboť to v době investic nemohli předvídat. Lhůta pro odkoupení investic je 30 dnů ode dne uveřejnění informace o rozhodnutí zvýšení poplatků. Bližší informace naleznete zde: SICAV v přechodném období Dle ZISIF může investiční fond existovat jako běžná a.s. s fixním základem a a.s. s proměnným základním kapitálem ("SICAV"). V první řadě půjde o investiční fond uzavřeného typu, který na žádost investorů neodkupuje své akcie zpět. Za druhé půjde o investiční fond, který naopak na žádost investorů své akcie odkupuje. Existence takové a.s. s proměnným základním kapitálem je vázána na úpravu v zákoně o obchodních korporacích 7 a zároveň na nový občanský zákoník 8. V důsledku toho SICAV může být zapsána do obchodního rejstříku s účinností nejdříve od Česká národní banka přijme a vyřídí žádosti o zápis do seznamu, resp. udělení povolení k činnosti samosprávného SICAV i v roce SICAV může zahájit obhospodařování až po svém zápisu do obchodního rejstříku, a to dnem nabytí právní moci rozhodnutí ČNB nebo pozdějším dnem uvedeným v rozhodnutí. Nesamosprávný SICAV může zahájit obhospodařování od okamžiku, kdy je její obhospodařovatel investiční společnost zapsán do obchodního rejstříku jako statutární orgán. Doporučení pro bezpečnost internetových plateb Evropské fórum pro bezpečnost maloobchodních plateb (SecuRe Pay) předložilo soubor doporučení ke zlepšení bezpečnosti internetových plateb. Stanoví požadavky na internetové platební služby, jako je provádění karetních plateb na internetu včetně plateb pomocí virtuálních karet, jakož i registrace údajů o karetních platbách k používání v rámci řešení pro elektronické peněženky atp. Mezi hlavní zásady patří vyhodnocení konkrétních rizik souvisejících s poskytováním internetových platebních služeb, důsledné ověřování totožnosti klienta při zadávání internetových plateb, požadavek na zavedení účinných po- stupů pro ověřování transakcí poskytovatelem platebních služeb. Činnost depozitáře investičního fondu po nabytí účinnosti zákona o investičních společnostech a investičních fondech Podle přechodných ustanovení ZISIF se na depozitáře standardního fondu použijí již dnes implementovaná pravidla směrnice UCITS. Výjimku tvoří fondy, které ve svých statutech uvedly, že depozitář se bude řídit směrnicí UCITS ode dne její účinnosti. Depozitář speciálního fondu se řídí zákonem o investičních společnostech a investičních fondech a prováděcím nařízením k AIFMD. Totéž platí i pro depozitáře fondu kvalifikovaných investorů, jehož obhospodařovatel je oprávněn přesáhnout rozhodný limit a jehož obhospodařovatel není oprávněn přesáhnout rozhodný limit. Investiční společnost a investiční fond s povolením před nabytím účinnosti ZISIF uvedou své poměry a poměry obhospodařovaných investičních fondů do 22. července Obnova registrace investičního zprostředkovatele - doplňkové penzijní spoření Dle zákona o doplňkovém penzijním spoření 9 platí, že registrace investičního zprostředkovatele nebo povolení činnosti obchodníka s cennými papíry platí do konce kalendářního roku následujícího po kalendářním roce, ve kterém byla provedena registrace nebo uděleno povolení a obnoví se po zaplacení poplatku na další rok, a to vždy nejpozději ve lhůtě 30 dnů před ukončením platnosti. Tuto lhůtu nelze prodloužit a její zmeškání nelze prominout. V případě neuhrazení tohoto poplatku bude muset dotyčný subjekt opět požádat o povolení nebo registraci opětovně. Výše tohoto poplatku je dle výše zmíněného zákona zpoplatněna ve výši Kč. Změny v informační povinnosti subjektů finančního trhu vůči ČNB Informační povinnost vůči ČNB je stanovena prováděcími předpisy na základě zmocnění v zákoně o České národní bance 10 nebo v příslušných sektorových zákonech. Tato povinnost se zejména týká pravidelných požadavků na data ve formě výkazů a hlášení, jednorázových informačních povinností. V roce 2014 dochází k výrazným změnám ve výkaznictví bank, poboček zahraničních bank, družstevních záložen a obchodníků s cennými papíry v souvislosti s implementací jednotných reportovacích rámců v oblasti obezřetného podnikání Právní aktuality Finanční trh a obchodní společnosti Bulletin září & říjen 2013 Strana 6 7 Zákon č.90/2012 Sb., o obchodních korporacích 8 Zákon č.89/2012 Sb., občanský zákoník 9 Zákon č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření 10 Zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance ve znění pozdějších předpisů

7 připravených Evropským orgánem pro dohled v bankovnictví, především v návaznosti na CRD IV. Bližší informace jsou dostupné zde: Novela nařízení vlády o investování investičních fondů Důvodem novely 11 je úprava některých parametrů pro investování fondů kvalifikovaných investorů. Konkrétně - umožňuje se převod nemovitostí mezi podfondy jednoho investičního fondu, limit na jedno aktivum v majetku fondu kvalifikovaných investorů se zvyšuje z 30 % na 35 %, limit na pohledávky jednoho druhu se upravuje na limit pro pohledávky za jedním dlužníkem nebo od jednoho postupitele, limit na investice do jednoho fondu kvalifikovaných investorů se nahrazuje limitem pro zabránění kaskádovému efektu, prodlužuje se lhůta pro přizpůsobení se limitům ode dne vzniku fondu pro fondy kvalifikovaných investorů investující do nemovitostí a do nemovitostních společností, bližší informace jsou dostupné zde: https://apps.odok.cz/kpl-news Slovenská republika Novela opatření NBS o poplatcích NBS Pro vymezení obsahu, účelu a důvodu přijetí tohoto zákona odkazujeme na Finanční bulletin za měsíce červenec a srpen 2013, část 2. Kolektivní investování). Nová právní úprava nabyla účinnosti dne Bližší informace naleznete zde: 3. Bankovnictví a platební systémy Evropská unie Příprava směrnice o úvěrech na bydlení V září Evropský parlament schválil svou pozici k připravované směrnici o úvěrech na bydlení, která stanoví harmonizovaná pravidla pro sektor hypotečního úvěrování. Vedle vytvoření jednotného unijního hypotečního trhu má směrnice za cíl zvýšit standard ochrany spotřebitelů. Mj. se zavádí pravidla odpovědného úvěrování, pravidla pro posuzování úvěruschopnosti zákazníků, regulaci zprostředkovatelů a vázaných zástupců. Regulaci mají rovněž podléhat nebankovní poskytovatelé hypotečních úvěrů. Navrhuje se posílení informovanosti spotřebitelů, zavedení standardizovaného informačního listu, vytvoření režimu nezávislého poradenství a umožnění spotřebitelům splatit úvěr předčasně. Výslovně se stanovují harmonizované požadavky na odbornost osob nabízejících úvěry 11 Nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a technikách jejich obhospodařování na bydlení a další specifická pravidla. Bližší informace naleznete zde: EBA uveřejnila zprávu o monitoringu implementace Basel III Na konci září uveřejnila EBA čtvrtou zprávu o monitoringu implementace nových globálních standardů pro bankovní kapitál (Basel III). Výsledky ukazují, že poměr kmenového kapitálu Tier 1 (CET1) největších evropských bank by poklesl z hodnoty 11,5 % na hodnotu 8,4 %. Skupina těchto bank by tedy čelila deficitu kapitálu ve výši 2.2 mld. EUR tak, aby mohla dosáhnout minimální požadované výše 4,5 %, a deficitu 70,4 mld. EUR k dosažení cílové úrovně kapitálu 7,0 %. Monitoring však odhalil celkový nedostatek likvidních aktiv sledovaných bank ve výši 225 mld. EUR. Bližší informace jsou dostupné zde: Aktualizace otázek a odpovědí k QIS k obezřetnému oceňování EBA vydala počátkem října novou verzi otázek a odpovědí ke studii kvantitativních dopadů obezřetného oceňování (QIS). EBA se mj. vyjadřuje ke kalkulaci obezřetného oceňování, zahrnutí interních subjektů či derivátů hedgových fondů do této kalkulace či k výkladu některých ustanovení zveřejněného konzultačního dokumentu. Bližší informace jsou dostupné zde: Přehled rizik evropského bankovního sektoru EBA v závěru října vydala první přehled rizik a slabin bankovního sektoru EU. Tento přehled zohledňuje vývoj klíčových rizikových indikátorů (KRI) z 56 bank v celé EU a poukazuje na významné zlepšení podmínek evropských bank a na celkové zlepšení jejich kapitálové pozice. Dokument nicméně poukazuje i na to, že některé banky jsou díky nastavení podmínek financování zranitelné a příliš spoléhají na případnou pomoc od centrálních bank. Za jeden z hlavních zdrojů obav dokument označuje problematiku kvality aktiv. Přehled je součástí pravidelného hodnocení rizik prováděného EBA a doplňuje zprávu o hodnocení rizik. Bližší informace jsou dostupné zde: Asociace se vyjádřily k revizi Basel III Na konci září se skupina bankovních a finančních asociací vyjádřila k revizi Basel III ve vztahu k požadavkům na využívání pákového efektu a požadavkům na uveřejňování informací. Asociace podporují záměr Komise zavést pákový poměr jako doplňkové regulatorní opatření, nicméně upozorňují na to, že navrhovaný rámec je nastaven tak, že by nadhodnocoval skutečnou ekonomickou expozici. Asociace Právní aktuality Finanční trh a obchodní společnosti Bulletin září & říjen 2013 Strana 7

8 zároveň upozorňují na nevhodnost zavedení závazného limitu pákového poměru, který by pro banky znamenal nutnost vyššího kapitálu ve vztahu k nejméně rizikovým aktivům. Bližší informace jsou dostupné zde: Konzultace EBA a návrhy RTN/PTN Konzultace k RTN upravující kritéria pro identifikaci geografické lokality ve vztahu k úvěrové angažovanosti - Na počátku září zahájila EBA konzultaci k návrhu RTN, který upravuje kritéria pro identifikaci geografické lokality ve vztahu k úvěrové angažovanosti, zejména úvěrovému riziku, obchodním knihám a sekuritizačním expozicím. Tyto RTN se stanou součástí tzv. Single Rulebook, který má za cíl prohloubit harmonizaci v oblasti regulace bankovního sektoru v EU. Konzultační materiál vymezuje základní pravidla pro identifikaci geografické lokality angažovanosti, na základě které bude určena proticyklická rezerva instituce. Jako obecný princip pro identifikaci geografické lokality konzultační materiál navrhuje použít místo dlužníka. Bližší informace jsou dostupné zde: Konzultace k návrhu systematiky XBRL - V polovině září zahájila EBA konzultaci k návrhu systematiky XBRL pro plnění informační povinnosti vůči národním dohledovým orgánům. Konzultační materiál vychází z návrhu EBA týkajícího se prováděcích technických norem (PTN) a modelu datových míst (DPM), má za cíl zajistit, aby údaje, které příslušné národní orgány shromažďují od úvěrových institucí a investičních podniků, byly EBA předávány jednotným a konzistentním způsobem. Konzultační materiál vymezuje jednotlivé datové položky, obchodní koncepty, vztahy a pravidla ověřování popsaná v návrhu EBA týkajícího se DPM. Ačkoliv je tato systematika určena primárně pro přenos dat mezi dohledovými orgány a EBA, dohledové orgány jej mohou použít i pro sběr dat od úvěrových institucí a investičních podniků v Evropě. Bližší informace jsou dostupné zde: RTN týkající se souladu reálné hodnoty krytých dluhopisů - Na konci září uveřejnila EBA návrh RTN týkajících se souladu reálné hodnoty krytých dluhopisů vydaných úvěrovými institucemi a reálné hodnoty jejích aktiv. Tyto RTN se stanou součástí Single Rulebook. Návrh RTN se vztahuje na obezřetnostní filtry aplikované na vlastní finanční prostředky, zejména pak stanoví kritéria pro definování souladu mezi reálnou hodnotou krytých dluhopisů a reálnou hodnotou aktiv příslušných aktiv, které je kryjí, pro účely výpočtu kapitálových požadavků. Bližší informace jsou dostupné zde: Návrh PTN - požadavky na likviditu - Na konci října zahájila EBA konzultace k návrhu technických norem týkajících se požadavků na likviditu. První konzultace se bude věnovat návrhu PTN týkajících se měn, po jejichž likvidních aktivech poptávka převyšuje dostupnost. PTN vytváří seznam měn, u nichž je z hlediska likvidity omezena dostupnost aktiva denominovaná v těchto měnách. Dále je konzultován návrh RTN k určení odchylek, které by mohly být použity vůči měnám, kterých se týká omezení dostupnosti likvidních aktiv. Třetí konzultace se věnuje návrhu PTN týkajících se měn s extrémně úzkým okruhem způsobilosti centrální banky; na základě zjištění EBA se tyto technické normy týkají jen bulharského leva. Bližší informace jsou dostupné zde: Návrh pokynů - diskontní sazba pro úročení odložené části pohyblivé složky odměny - Na konci října zahájila EBA konzultaci k návrhu pokynů stanovujících výpočet diskontní sazby pohyblivé složky odměny a podmínky jejího použití. Konzultační materiál stanoví, že variabilní složka odměny je omezena na 100 %, případně 200 %, fixní složky za podmínky schválení této výše akcionáři. Toto omezení se týká zaměstnanců, jejichž činnost má materiální dopad na rizikový profil instituce. Členské státy však mohou tento poměr stanovit i na nižší úrovni. Při výpočtu poměru mezi variabilní a fixní složkou mohou členské státy institucím povolit, aby použily diskontní sazbu ve výši 25 % variabilní odměny za předpokladu, že je vyplacena v nástrojích, které jsou časově rozlišeny po dobu nikoliv kratší než 5 let. Diskontní sazba se skládá z národní roční míry inflace, průměrné úrokové sazby z vládních dluhopisů EU, nominálního faktoru v souvislosti s použitím nástrojů s odložením platby min. 5 let a nominálního faktoru spojeného s použitím dalších retenčních období. Uveřejnění finální podoby návrhu se očekává na počátku roku Bližší informace jsou dostupné zde: PTN k poskytování informací o pákovém poměru - Na konci října zahájila EBA konzultaci k návrhu PTN k plnění informačních povinností ohledně pákového poměru. Návrh má za cíl prohloubit harmonizaci v oblasti uveřejňování informací o pákovém poměru tím, že institucím budou poskytnuty jednotné šablony a pokyny. Tyto PTN upravují všechny položky týkající se pákového poměru, které je potřeba zveřejnit na základě požadavků stanovených v CRR. Bližší Právní aktuality Finanční trh a obchodní společnosti Bulletin září & říjen 2013 Strana 8

9 informace jsou dostupné zde: Použití identifikátoru právnických osob - Na konci října zahájila EBA konzultaci k použití identifikátoru právnických osob (LEI). Konzultační materiál požaduje, aby všechny subjekty, které podléhají oznamovací povinnosti, získaly specifický kód (pre-lei code). EBA uvádí, že za účelem shromažďování a uchovávání dat je potřeba zavést jednotný systém pro identifikaci bank. EBA zároveň podporuje zavedení globálního systému pro identifikaci (GLEIS), který není v současné době plně funkční, nicméně velké množství subjektů již vydává tzv. předběžné identifikátory pre-leis, které se stanou funkčními se spuštěním systému GLEIS. Jedná se o systém identifikátorů, který je v současnosti využíván v rámci plnění informačních povinností podle nařízení EMIR. Bližší informace jsou dostupné zde: RTN k pohledávkám v selhání a opravným položkám - V polovině října uveřejnila EBA návrh RTN k plnění informační povinnosti ohledně pohledávek v selhání a tvorbě opravných položek jako klíčových ukazatelů kvality aktiv bank v EU. RTN stanoví jednotné definice a šablony informačních povinností, které mají umožnit jejich srovnatelnost v rámci EU. EBA současně vydala doporučení k hodnocení kvality aktiv (AQRs) zaměřené na podporu stávajících nebo plánovaných projektů hodnocení aktiv v celé EU v rámci rozvoje jednotného dohledového mechanismu. Smyslem těchto doporučení je přispět ke koordinovanému přístupu v hodnocení úvěrových portfolií bank dohledovými orgány, včetně klasifikace rizik a opravných položek, s cílem podpořit dostatečně obezřetnou úroveň tvorby kapitálu a rezerv ke krytí rizik spojených s těmito expozicemi. Bližší informace jsou dostupné zde: PTN k hodnocení zatížení aktiv - Na konci října uveřejnila EBA PTN k hodnocení zatížení aktiv. Tyto normy se stanou součástí tzv. Single Rulebook a jejich cílem je poskytnout orgánům dohledu standardizované a harmonizované rámce pro účely podávání zpráv na úrovni zatížení aktiv v institucích. ITN sestávají ze tří částí - právního textu, který popisuje četnost a kritéria v podávání zpráv, podrobných definic a struktury datových zpráv za současného stanovení pravidel pro jejich ověřování. Bližší informace jsou dostupné zde: Jednotný mechanismus dohledu (SSM) Evropský Parlament schválil nové právní předpisy, které umožní vznik jednotného mechanismu dohledu nad bankami ("JMD"). Jedná se o nařízení Rady č. 1024/ a nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1022/ s cílem sladit stávající nařízení o zřízení Evropského orgánu pro bankovnictví (EBA) a nové úpravy pro bankovní dohled. Jednotný mechanismus dohledu bude závazný pro členské státy Eurozóny a dále pro členské státy, které se rozhodly s JMD úzce spolupracovat. V rámci JMD bude ECB přímo odpovědná za dohled nad bankami, které mají bilanční sumu vyšší než 30 milionů EUR a představují alespoň 20 % HDP členského státu, dále ty, které požádaly anebo obdržely přímou veřejnou finanční pomoc z Evropského fondu finanční stability (EFSF) nebo Evropského stabilizačního mechanismu (ESM). Ve výhradní kompetenci národních orgánů dohledu nadále zůstává dohled nad méně významnými bankami, dohled nad úvěrovými institucemi ze třetích zemí, nad zřízením pobočky nebo poskytování přeshraničních služeb v EU. Bližší informace naleznete zde: Sdělení Komise o stínovém bankovnictví Stínové bankovnictví je systém zprostředkovávání úvěrů, který zahrnuje subjekty a činnosti mimo standardní bankovní systém. I přes to, že pojem stínového bankovnictví byl vymezen nedávno, rizika s ním spojená se objevují již dávno. V návaznosti na zelenou knihu z roku 2012 vydala Komise v září sdělení o stínovém bankovnictví. Komise mj. navrhuje posílení požadavků uložených bankám, pojišťovnám ve vztahu k jejich činnosti se stínovým bankovnictvím, opatření přijatá v zájmu posílení integrity finančního trhu (striktnější úprava sekuritizace, rámec pro nástroje převodu rizik, ratingové agentury), zvýšenou transparentnost, posílený rámec pro určité investiční fondy (MMF), snižování rizik s repo obchody, důraznější dohled nad sektorem stínového bankovnictví jak na vnitrostátní úrovni, tak na evropské. Stínové bankovnictví plní i důležitou roli v rámci finančního odvětví jako alternativní zdroj financování, zejména tehdy, kdy tradiční subjekty bankovního systému snižují svou úvěrovou aktivitu. Bližší informace naleznete zde: Česká republika 12 Nařízení Rady (EU) č. 1024/2013 ze dne 15. října 2013, kterým se Evropské centrální bance svěřují zvláštní úkoly týkající se politik, které se vztahují k obezřetnosti dohledu nad úvěrovými institucemi 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1022/2013 ze dne 22. října 2013, kterým se mění nařízení (EU) č. 1093/2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví), pokud jde o svěření zvláštních úkolů Evropské centrální bance podle nařízení Rady (EU) č. 1024/2013 Právní aktuality Finanční trh a obchodní společnosti Bulletin září & říjen 2013 Strana 9

10 Transpozice směrnice CRD IV V září předložilo ministerstvo financí vládě návrh zákona k transpozici směrnice CRD IV. Návrhem zákona jsou novelizovány zejména zákon o bankách, o spořitelních a úvěrních družstvech, doplnění zákona České národní rady o daních z příjmů a zákon o podnikání na kapitálovém trhu. 14 Účinnost se předpokládá cca ve 2. čtvrtletí Bližší informace jsou dostupné zde: Úřední sdělení k ověřování dostatečného krytí úvěrových ztrát ČNB upřesňuje a specifikuje postup posuzování, zda banka nebo spořitelní a úvěrní družstvo mají dostatečně pokryty úvěrové ztráty z aktiv. Bližší informace naleznete zde: Upozornění ČNB na rizika spojená s využíváním elektronického bankovnictví ČNB doporučuje, aby zařízení využívané pro elektronickou obsluhu bankovního účtu bylo vybaveno aktualizovaným operačním systémem, aktualizovaným internetovým prohlížečem, funkčním (trvale zapnutým) a aktualizovaným antivirovým programem a používat výlučně zařízení důvěryhodné a řádně zabezpečené. Nejčastěji se pachatelé snaží vylákat potřebné informace přímo od klienta, a to prostřednictvím u. V souvislosti s tím ČNB doporučuje nikomu nesdělovat autentizační údaje, nepovolovat v nastavení svého zařízení jejich automatické zapamatování systémem, nereagovat na ové zprávy s podezřelým názvem a obsahem, nespouštět přílohy podezřelých e- mailových zpráv ani neklikat na odkazy, nepoužívat jednoduchá hesla ani hesla, která lze odvodit z informací o Vaší osobě. Více podrobností na stránkách ČNB. Bližší informace naleznete zde: Stanovisko k možnosti stavební spořitelny vypovědět smlouvu o stavebním spoření Smlouva o stavebním spoření naplňuje podle ČNB pojmové znaky smlouvy o vkladovém účtu, a proto je tato smlouva upravena subsidiárně obchodním zákoníkem. Ustanovení o běžném účtu je dispozitivním ustanovením, od kterého se smluvní strany mohou odchýlit, ale neznamená to, že stavební spořitelny mohou smlouvu vypovědět ve všech případech, vždy záleží na obsahu smlouvy mezi klientem a stavební spořitelnou (včetně všeobecných obchodních podmínek). Zákon o stavebním spo- ření ukládá povinnost stavebním spořitelnám, aby ve všeobecných obchodních podmínkách specifikovaly podmínky uzavírání smluv a postup stavební spořitelny při jejich uzavírání, změnách a ukončování. Bližší informace naleznete zde: Slovenská republika Vyhláška o předkládání údajů o poplatcích pro fyzické osoby Pro vymezení obsahu, účelu a důvodu přijetí tohoto zákona odkazujeme na Finanční bulletin za měsíce červenec a srpen 2013, část 3. Bankovnictví a platební systémy. Nová právní úprava nabyla účinnosti dne Bližší informace naleznete zde: 4. Pojišťovnictví a penzijní fondy Evropská unie Odložení účinnosti Solvency II V říjnu předložila Komise návrh novely směrnice Solvency II 15 který odkládá účinnost nového regulatorního režimu pro pojišťovny a zajišťovny na Tato změna byla Radou a Parlamentem schválena počátkem listopadu. Důvodem pro odklad je zejména nezbytnost vydat prováděcí opatření ke směrnici Omnibus II, která nemůže Komise předložit dříve, než bude směrnice Omnibus II vyhlášena. Bližší informace naleznete zde: EIOPA zveřejnila pokyny pro přípravu směrnice Solvency II V září zveřejnila EIOPA 16 pokyny pro přípravu směrnice Solvency II. Tyto pokyny mají zajistit, aby příslušné národní orgány dohledu, pojišťovny, zajišťovny a skupiny učinily aktivní kroky k implementaci klíčových prvků Solvency II. Bližší informace jsou dostupné zde: https://eiopa.europa.eu Akční plán pro kolegia dohledových orgánů Cílem akčního plánu EIOPA je rozvoj dohledových činností v souladu s novými požadavky Solvency II, dosažení jednotného názoru na posuzování rizika expozice skupiny a jejích jednotlivých subjektů. Spolu s akčním plánem EIOPA zveřejnila seznam pojišťovacích a zajišťovacích skupin působících přeshraničně s jejich příslušností k jednotlivým kolegiím dohledových orgánů. Bližší informace jsou dostupné zde: https://eiopa.europa.eu Právní aktuality Finanční trh a obchodní společnosti Bulletin září & říjen 2013 Strana Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. 15 Směrnice 2009/138/ES (Solvency II) 16 Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (European Insurance and Occupational Pensions Authority)

11 EFAMA uveřejnila nový koncept evropského penzijního produktu V září EFAMA 17 představila nový koncept evropského penzijního produktu zvaný oficiálně certifikovaný evropský důchodový plán (OCERP) 18. Tento koncept má poskytnout evropskou značku a pas EU individuálním penzijním produktům distribuovaným v EU na přeshraniční bázi. V souvislosti s touto koncepcí EFAMA vypracovala zprávu pro instituce EU obsahující řadu standardů, které výše zmíněné produkty budou muset splňovat (standardy pro investiční možnosti, komunikaci, správu, administrativu, distribuci). Bližší informace jsou dostupné zde: Česká republika Upozornění k pojistným podvodům ČNB upozorňuje na možnost spáchání trestného činu pojistného podvodu 19 v souvislosti s uzavíráním nebo změnou pojistné smlouvy, pokud dojde k uvedení úmyslně nepravdivého nebo hrubě zkresleného údaje nebo podstatné údaje zamlčí, a to i v případě, kdy nebyla způsobena škoda, nebo nedošlo ke škodné události. Dále dle zákona o pojistné smlouvě 20 má zájemce o pojištění povinnost pravdivě a úplně odpovědět na všechny písemné dotazy pojistitele týkající se sjednávaného pojištění. Pokud tak neučiní, může pojistitel například odstoupit od smlouvy, zájemci může vzniknout povinnost uhradit přiměřenou náhradu za vzniklé nebo zvýšené náklady šetření pojistné události atp. Slovenská republika Novela zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení V září byla přijata novela zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení. 21 Pro vymezení obsahu, účelu a důvodu přijetí tohoto zákona odkazujeme na Finanční bulletin za měsíce květen a červen 2013, část 4. Pojišťovnictví a penzijní fondy. Účinnost nové právní úpravy je stanovena na s výjimkou některých ustanovení, která vstoupí v platnost dne , , resp Více informací naleznete zde: 5. Regulace finančního trhu Evropská unie Rozhodnutí ESMA v oblasti účetních závěrek Esma zveřejnila rozhodnutí o účetní závěrce s cílem poskytnout emitentům a uživatelům finančních výkazů informace o příslušné aplikaci Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS). Evropské orgány dohledu dohlíží a přezkoumávají účetní závěrky zveřejněné emitenty s cennými papíry obchodujícími na regulovaném trhu, kteří je připravují dle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví ( IFRS ), zda jsou v souladu s IFRS a dalšími požadavky včetně vnitrostátních. Zveřejnění rozhodnutí orgánů dohledu o splnění požadavků má přispět k jednotné aplikaci IFRS v Evropském hospodářském prostoru. Bližší informace naleznete zde: Zpráva o rizicích a slabinách Evropského finančního systému Společný výbor evropských orgánů dohledu (SV) zveřejnil zprávu o rizicích a zranitelných místech evropského finančního systému. Tato zpráva popisuje jednotlivá rizika (rizika ze slabého makroekonomického výhledu, z dlouhotrvajících nízkých úrokových sazeb, další roztříštění jednotného trhu, ze zvýšené závislosti na zajištění a další) a doporučení vedoucí k obnovení důvěry ve finanční systém. Bližší informace jsou dostupné zde: Doporučení pro posílení role EU v mezinárodním účetním měřítku Sekretariát pro vnitřní trh a služby připravil doporučení v oblasti Mezinárodních standardů účetního výkaznictví a zlepšení správy evropských orgánů, které jsou zapojeny do rozvoje těchto standardů. Mj. navrhuje: 1. zachování schvalovacího postupu "standard-by-standard", 2. větší zapojení EU v oblasti mezinárodních účetních standardů (International accounting standard-setting). 3. Rozšíření spolupráce ARC 22 s EFRAG 23, z důvodu většího vlivu na činnost EFRAG a IASB 24. Bližší informace naleznete: Právní aktuality Finanční trh a obchodní společnosti Bulletin září & říjen 2013 Strana Evropská asociace fondů a asset managementu 18 Officially Certified European Retirement Plan 19 Ustanovení 210 odst. 1 písm. a) trestního zákoníku 20 Zákon č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě ve znění pozdějších předpisů 21 Zákon č. 318/2013 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov Plány činnosti unijních orgánů dohledu Společný výbor evropských dohledových orgánů uveřejnil v polovině září program práce na rok Primární důraz spočívá v ochraně spotřebitele a v analýze rizik jednotlivých sekto- 22 Výbor pro regulaci účetnictví 23 Poradní skupina pro účetní výkaznictví v Evropě 24 Rada pro mezinárodní účetní standardy

12 rů. Regulatorní práce bude dále zaměřena na oblast finančních konglomerátů, praní špinavých peněz, nastavení procesů benchmarkingu a ratingových agentur, výbor se rovněž zaměří na zvýšení transparentnosti své činnosti. Výbor bude sledovat legislativní a regulatorní vývoj v roce 2014 na evropské i mezinárodní úrovni a zajistí jeho příslušný monitoring. Plán činnosti ESMA na rok ESMA chce zvýšit ochranu investorů a podpořit stabilní a dobře fungující finanční trh EU, a to vytvořením jednotných pravidel uplatňujících se v celé EU. Mezi hlavní cíle pro rok 2014 patří zlepšení činnosti v oblasti prosazování právních předpisů a přispět k větší koordinaci a harmonizaci jejich použití v EU. Bližší informace jsou dostupné zde: Plán činnosti EBA pro rok Priority EBA jsou v oblasti regulace, dohledu a ochrany spotřebitele. V oblasti regulace zejména dotvoření Single Rulebook, konkrétně se EBA zaměří mj. na úvěrové a tržní riziko, oblast likvidity a pákového poměru. Dohledová činnost EBA se zaměří na identifikaci, analýzu a řešení klíčových rizik bankovního sektoru v EU, zejména na monitoring úrovně kapitálu a plány na posílení kapitálu v rámci přechodu ke standardu Basel III. V rámci ochrany spotřebitele bude EBA připravovat prováděcí opatření podle směrnice o hypotečním úvěru, změny týkající se bankovního účtu či navrhované revize směrnice o platebních službách. Bližší informace jsou dostupné zde: EBA jmenovala novou BSG V polovině října oznámila EBA nové složení svého poradenského orgánu Banking Stakeholder Group (BSG). Tato skupina má důležitou úlohu při usnadňování konzultace a dialogu, které se týkají oblastí souvisejících s úlohou EBA. Její členové budou zastupovat spotřebitele, uživatele a zaměstnance, jakož i akademické obce a různé typy úvěrových a investičních institucí z celé EU. V BSG má svého zástupce i Česká republika, Mgr. Zdeňka Hustáka, který přednáší na Vysoké škole ekonomické a působí jako of counsel v advokátní kanceláři BBH. Bližší informace jsou dostupné zde: Česká republika Zákon o směnárenské činnosti V září 2013 byl ve Sbírce zákonů publikován zákon o směnárenské činnosti 25, který nabývá účinnosti 1. listopadu Tento zákon upravuje poskytování směnárenských služeb, a to jak veřejnoprávní podmínky pro poskytování těchto služeb, tak i oblast soukromoprávních 25 Zákon č. 277/2013 Sb., o směnárenské činnosti vztahů při ní vznikajících (např. předsmluvní informační povinnost nebo kurzovní lístek). Tento zákon se vztahuje na všechny osoby oprávněné provozovat směnárenskou činnost (banky, zahraniční banky, zahraniční finanční instituce, spořitelní a úvěrní družstva, směnárníky, ČNB). Do registru směnárníků je zapsán ten, kdo získal povolení k činnosti směnárníka udělené ČNB. Tento zákon dále upravuje podmínky, které musí žadatel splňovat, kdo může podat žádost o udělení povolení. Dále pravidla jednání, která musí osoba oprávněná provozovat směnárenskou činnost (dále jen provozovatel ) splňovat. Mezi tato pravidla jednání například patří povinnost provozovat směnárenskou činnost pouze v provozovně, uveřejnit obsah kurzovního lístku v provozovně, nesmí se provést směnárenský obchod s použitím směnného kurzu nebo za úplatu, které jsou pro zájemce méně výhodné než směnný kurz nebo úplata uvedené na kurzovním lístku a další. Bližší informace nalezte zde: Rozšíření pravomocí finančního arbitra V souvislosti s přijetím zákona o směnárenské činnosti byla rozšířena pravomoc finančního arbitra s účinností od První oblast rozšířené působnosti se týká směnárenské činnosti, ve které bude finanční arbitr řešit spory mezi provozovatelem směnárenské činnosti a zájemcem o provedení směnárenského obchodu nebo osobou, se kterou byl směnárenský obchod proveden. Další pravomoc je v oblasti životního pojištění, ve které bude finanční arbitr příslušný k řešení sporů mezi pojišťovnou nebo pojišťovacím zprostředkovatelem a zájemcem o pojištění, pojistníkem, pojištěným, oprávněnou osobou nebo obmyšleným při nabízení, poskytování nebo zprostředkování životního pojištění. Zároveň dochází ke zrušení informační povinnosti institucí vůči finančnímu arbitrovi o zahájení jejich činnosti Stanovisko k obchodování s drahými kovy Má-li být obchodování s drahými kovy vykonáváno jako podnikatelská činnost, je nutné získat příslušné oprávnění podle živnostenského zákona. To se týká i subjektů, nad kterými vykonává dohled ČNB, neboť se nejedná o vklad peněžních prostředků, zlato není investičním nástrojem a obchodník zlato přímo prodává zájemcům a neshromažďuje prostředky k společnému investování do zlata. Vydávání dluhopisů emitentem, jehož podnikatelskou činností je poskytování úvěrů ČNB vydala stanovisko k možnosti nebankovních subjektů využívat dluhopisné financování. Vždy je nutné posuzovat parametry zvažované Právní aktuality Finanční trh a obchodní společnosti Bulletin září & říjen 2013 Strana 12

13 emise dluhopisů. Je zejména potřebné posouzení soustavnosti vydávání dluhopisů. Pokud vzniknout pochyby o soustavnosti, musí být zaručeno, že dluhopisy nebudou nabízeny a prodávány veřejnosti tak, aby nedocházelo k obcházení regulace přijímání vkladů od veřejnosti dle ZoB a ZSÚD. Mezi omezující opatření patří úpis dluhopisů pouze kvalifikovanými investory na principu soukromého umístění, aranžér emise se zaváže nenabízet dluhopisy veřejnosti, upisovatel ve smlouvě prohlásí, že je kvalifikovaným investorem a nebude nabízet dluhopisy veřejnosti, neproběhne žádná inzerce či veřejné nabízení. Výše zmíněné podmínky lze přiměřeně vztáhnout též k vydávání jiných srovnatelných cenných papírů, jakož i k jiným emitentům. ČNB bude vždy hodnotit faktickou situaci, za níž k nabízení dluhopisů dochází včetně povahy konečných investorů. Nařízení vlády o vzorovém poučení o možnosti odstoupení od smluv uzavřených distančním způsobem V říjnu vláda schválila návrh nařízení týkající se vzorového poučení o právu na odstoupení od smluv uzavřených distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory a vzorový formulář pro odstoupení od těchto smluv. Dle NOZ je podnikatel povinen spotřebiteli v dostatečném předstihu sdělit řadu informací uvedených v tomto zákoně a výše zmíněné nařízení by tuto povinnost mělo ulehčit. Bližší informace nalezte zde: https://apps.odok.cz/kpl-news Slovenská republika Metodické pokyny NBS pro finanční zprostředkovatele V září vydala NBS metodické pokyny, 26 ve kterých blíže specifikuje, kdo se považuje za nedůvěryhodnou osobu podle zákona o finančnom sprostredkovaní 27 upravuje posuzování důvěryhodnosti osoby. Přílohu metodických pokynů tvoří vzor žádosti o uznání důvěryhodnosti osoby. Metodické pokyny vstoupily v platnost dne Více informací naleznete zde: Metodické pokyny NBS k opatřením v rámci AML V zájmu zajištění jednotného postupu při plnění povinností plynoucích v oblasti ochrany proti 26 Metodické pokyny Útvaru dohledu nad finančním trhem Národní banky Slovenska č.3/2013 k některým ustanovením 23 zákona č. 186/2009 Sb., o finančním zprostředkování a finančním poradenství a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů 27 Zákon č.186/2009 Z.z., o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov legalizaci výnosů z trestné činnosti a ochrany před financováním terorismu NBS zveřejnila ve Věstníku NBS metodické pokyny, 28 jejichž účelem je poskytnout pojišťovnám, pobočkám pojišťoven z jiného členského státu Evropské unie a pobočkám pojišťoven z jiného než členského státu Evropské unie vykonávajícím pojišťovací činnost na území Slovenské republiky podrobnější vysvětlení k plnění jejich povinností vyplývajících ze zákona č. 297/2008 Sb., o ochraně před legalizací výnosů z trestné činnosti a o ochraně před financováním terorismu a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 8/2008 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů. Více informací naleznete zde: Obdobné metodické pokyny 29 vydala NBS také pro obchodníky s cennými papíry, správcovské společnosti a důchodové správcovské společnosti. Bližší informace naleznete zde: 6. Obchodní společnosti a související otázky Evropská unie N/A Česká republika Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob Od vstupuje v platnost nový rejstříkový zákon 30 ze 12. září Hlavním cílem tohoto zákona je vytvoření samostatného systému veřejného rejstříku právnických a podnikajících fyzických osob, který by měl přispět k zefektivnění zápisů a změn. Obsahuje hmotnou a procesní úpravu nejen obchodního rejstříku, ale i nadačního (nově může návrh na zápis podat správní rada, pokud nemůže zakladatel), spolkového (dříve rejstřík občanského sdružení, nově povede soud místo Ministerstva vnitra a bude veřejně přístupný), rejstříku ústa- 28 Metodické pokyny NBS Útvaru dohledu nad finančným trhom Národní banky Slovenska č. 4/2013 k ochrane poisťovne, pobočky poisťovne z iného členského štátu Európskej únie a pobočky poisťovne z iného než členského štátu Európskej únie proti legalizácii výnosov z trestnej činnosti a financovaní terorizmu 29 Metodické pokyny Útvaru dohledu nad finančním trhem Národní banky Slovenska č. 5/2013 k ochraně proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a ochraně před financováním terorismu v rámci činnosti obchodníka s cennými papíry, pobočky zahraničního obchodníka s cennými papíry, správcovské společnosti, důchodové správcovské společnosti a doplňkové důchodové společnosti 30 Zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, Právní aktuality Finanční trh a obchodní společnosti Bulletin září & říjen 2013 Strana 13

14 vů, rejstříku společenství vlastníků jednotek a rejstříku obecně prospěšných společností. Jednou z novinek je možnost podání návrhu na zápis v elektronické podobě, který musí být podepsán uznávaným elektronickým podpisem nebo zaslán prostřednictvím datové schránky osoby, která návrh na zápis podává. Další novinkou je rozšíření zapisovaných skutečností do veřejného rejstříku v souladu se změnami v zákoně o obchodních korporacích. Nově se bude zapisovat druh obchodního podílu ve společnosti s ručením omezeným a práva a povinnosti s tímto podílem spojené. Dále adresa statutárního orgánu, společníka společnosti s ručením omezeným, popřípadě jediného akcionáře akciové společnosti, v případě, že se adresa liší od místa trvalého pobytu. V souvislosti s tímto zákonem přibývá případů přímého zápisu, tedy zápisu bez vydání soudního rozhodnutí, a to tehdy, kdy tyto skutečnosti mají podklad v přiloženém notářském zápisu (např. zápis změny firmy nebo změny sídla společnosti do jiné obce). Objeví se i možnost zápisu notářem na žádost osoby oprávněné podat návrh zápisu do obchodního rejstříku v případech, kdy mají zapisované skutečnosti podklad v notářském zápisu a kdy byly notáři předloženy všechny listiny, které je třeba pro zápis do rejstříku nebo pro založení do sbírky listin doložit. Bližší informace jsou dostupné zde: Vyhláška o náležitostech formulářů pro veřejné rejstříky Vyhláška 31 provádí zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, specifikuje náležitosti formulářů vedených na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti o zápisu, změně nebo výmazu údajů o spolku, pobočném spolku, zahraničním pobočném spolku, nadaci, nadačním fondu, ústavu, společenství vlastníků jednotek, fyzické osobě - podnikateli, veřejné obchodní společnosti, komanditní společnosti, společnosti s ručením omezeným, akciové společnosti, družstvu, evropském hospodářském zájmovém sdružení, evropské společnosti, evropské družstevní společnosti, závodu zahraniční osoby nebo odštěpném závodu zahraniční osoby, odštěpném závodu a obecně prospěšné společnosti a také upravuje další specifika formulářů. Tato vyhláška je účinná od Novela OSŘ 32 byla přijata jednak z důvodů vyčlenění nesporných řízení, která bude občanský soudní řád řešit pouze subsidiárně, jednak jako reflexe rekodifikace soukromého práva. Nově se upravuje např. věcná příslušnost po zrušení paralelní úpravy občanského a obchodního práva, ochrana držby podle nového občanského zákoníku. Mezi terminologické změny patří např. změna způsobilosti k právním úkonům na svéprávnost, podniku na obchodní závod a další konzistentně s NOZ a ZOK. Tento zákon nabývá účinnosti Více informací týkajících se změny občanského soudního řádu naleznete na: Novela insolvenčního zákona V září byla přijata novela insolvenčního zákona. 33 Tato novela reaguje na problémy s insolvenčním řízením, ujasňuje a konkretizuje některá ustanovení zákona, jejichž výklad a aplikace činí potíže. Další změny, které novela provádí, se týkají určování insolvenčních správců, věřitelských orgánů, souběhu exekuce a insolvenčního řízení, uplatňování nároků v insolvenčním řízení, oddlužení včetně společného oddlužení manželů, odměňování insolvenčních správců a další. Bližší informace naleznete zde: Slovenská republika N/A Právní aktuality Finanční trh a obchodní společnosti Bulletin září & říjen 2013 Strana 14 Novela OSŘ 31 Vyhláška č. 323/2013 Sb., o náležitostech formulářů na podávání návrhů na zápis, změnu nebo výmaz údajů do veřejného rejstříku a o zrušení některých vyhlášek 32 Zákon č.293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 33 Zákon č.294/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění pozdějších předpisů

15 Advokátní kancelář BBH, advokátní kancelář, v. o. s. dlouhodobě poskytuje svým klientům právní poradenství v oblasti práva finančních trhů. V rámci svých služeb nabízí také základní informační servis o nejvýznamnějších aktualitách v oblasti regulace a práva finančního trhu. Bulletin BBH je určen pouze jako obecná informace o některých důležitých novinkách a událostech v oblasti finančních trhů a související právní problematice. Jeho obsah není právním poradenstvím ani doporučením k určitému postupu v konkrétní situaci. Pokud jsou uváděny odkazy na připravované právní předpisy či stanoviska příslušných orgánů, upozorňujeme na možnost dalších změn v těchto návrzích. Vždy prosím konzultujete oficiálně zveřejněné texty právních předpisů, stanovisek a dalších dokumentů, na které je v bulletinu odkazováno. V případě zájmu o další informace nebo o individuální poradenství nebo konzultaci nás neváhejte kontaktovat. Kontakty: Tomáš Sedláček, Partner, Zdeněk Husták, Of counsel, Adam Nečas, Of counsel, BBH, advokátní kancelář, v. o. s. Právní aktuality Finanční trh a obchodní společnosti Bulletin září & říjen 2013 Strana 15 Klimentská 1207/ Praha 1 Česká republika IČ: DIČ: CZ Městský soud v Praze oddíl A, vl ID datové schránky: 5e2sxwg Tel.: Fax: Web:

Srovnání požadavků na statut

Srovnání požadavků na statut Srovnání požadavků na statut (Vyhláška č. 246/2013 Sb. o statutu fondu kolektivního investování vs. Vyhláška č. 193/2011 Sb., o minimálních náležitostech statutu fondu kolektivního investování) původní

Více

vyhlášky o oznamování údajů obhospodařovatelem a administrátorem investičního fondu a zahraničního investičního fondu České národní bance

vyhlášky o oznamování údajů obhospodařovatelem a administrátorem investičního fondu a zahraničního investičního fondu České národní bance ODŮVODNĚNÍ vyhlášky o oznamování údajů obhospodařovatelem a administrátorem investičního fondu a zahraničního investičního fondu České národní bance I. OBECNÁ ČÁST 1. Vysvětlení nezbytnosti navrhované

Více

ODŮVODNĚNÍ A. OBECNÁ ČÁST

ODŮVODNĚNÍ A. OBECNÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ Vyhláška č. /2015 Sb., kterou se mění vyhláška č. 234/2009 Sb., o ochraně proti zneužívání trhu a transparenci, ve znění vyhlášky č. 191/2011 Sb. A. OBECNÁ ČÁST 1. Vysvětlení nezbytnosti přijaté

Více

ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 12. ledna 2015

ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 12. ledna 2015 Třídící znak 2 0 1 1 5 5 6 0 ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 12. ledna 2015 k některým ustanovením zákona o bankách a zákona o spořitelních a úvěrních družstvech týkajícím se jednotné licence

Více

ODŮVODNĚNÍ A. OBECNÁ ČÁST

ODŮVODNĚNÍ A. OBECNÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ Vyhláška č. 145/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 117/2012 Sb., o podrobnější úpravě činnosti penzijní společnosti, důchodového fondu a účastnického fondu A. OBECNÁ ČÁST 1. Vysvětlení nezbytnosti

Více

Komerční bankovnictví v České republice

Komerční bankovnictví v České republice Vysoká škola ekonomická v Praze Komerční bankovnictví v České republice Stanislava Půlpánová 2007 Obsah Obsah Uvod 9 1. Finanční systém 11 1.1 Banky jako součást FSI 11 1.2 Regulace finančního systému

Více

Obecné pokyny pro používání identifikačních kódů právnických osob

Obecné pokyny pro používání identifikačních kódů právnických osob EIOPA(BoS(14(026 CS Obecné pokyny pro používání identifikačních kódů právnických osob EIOPA WesthafenTower Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Phone: +49 69 951119(20 Fax: +49 69 951119(19 info@eiopa.europa.eu

Více

NÁVRH. Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 a 43 písm. a) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 227/2013 Sb.

NÁVRH. Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 a 43 písm. a) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 227/2013 Sb. NÁVRH VYHLÁŠKA ze dne 2013, o předkládání výkazů České národní bance osobami, které náleží do sektoru finančních institucí Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 a 43 písm. a) zákona č. 6/1993 Sb.,

Více

Bulletin BBH. Právní aktuality - Finanční trh a obchodní společnosti. září & říjen 2014

Bulletin BBH. Právní aktuality - Finanční trh a obchodní společnosti. září & říjen 2014 Bulletin BBH Právní aktuality - Finanční trh a obchodní společnosti září & říjen 2014 Obsah 1. Investiční nástroje, komodity a trhy... 2 2. Kolektivní investování... 3 3. Bankovnictví a platební systémy.

Více

Konzultační materiál. Limity poplatků ve 2. pilíři penzijního systému

Konzultační materiál. Limity poplatků ve 2. pilíři penzijního systému Konzultační materiál Úvod Tento dokument slouží jako podklad k veřejné konzultaci problematiky poplatků, které budou účtovány účastníkům v připravovaném 2. pilíři penzijního systému České republiky. Záměrem

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Stránka 1 z 5 Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb

Více

Srovnání požadavků na informování investora (speciálního fondu)

Srovnání požadavků na informování investora (speciálního fondu) Srovnání požadavků na informování investora (speciálního fondu) ( 241 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech vs. Vyhláška č. 246/2013 Sb., Zákon č. 240/2013 Sb. a další)

Více

ODŮVODNĚNÍ I. OBECNÁ ČÁST. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA)

ODŮVODNĚNÍ I. OBECNÁ ČÁST. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA) ODŮVODNĚNÍ vyhlášky č. 31/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 141/2011 Sb., o výkonu činnosti platebních institucí, institucí elektronických peněz, poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu a vydavatelů

Více

Finanční právo. Přednáška. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 16. dubna 2014

Finanční právo. Přednáška. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 16. dubna 2014 Finanční právo Přednáška JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 16. dubna 2014 PRÁVO FINANČNÍHO TRHU Finanční trh Systém subjektů a vztahů mezi nimi, které umožňují shromažďování, soustřeďování (akumulace, agregace)

Více

Seznam použitých zkratek... 11 Předmluva... 13

Seznam použitých zkratek... 11 Předmluva... 13 Obsah Seznam použitých zkratek... 11 Předmluva... 13 KAPITOLA I Banka jako podnikatel... 15 1 Pojem a prameny práva... 15 2 Bankovní licence... 17 3 Organizace banky... 19 4 Provozní požadavky... 23 A.

Více

Právní aktuality - Finanční trh a obchodní společnosti leden & únor 2014

Právní aktuality - Finanční trh a obchodní společnosti leden & únor 2014 Bulletin BBH Právní aktuality - Finanční trh a obchodní společnosti leden & únor 2014 Obsah 1. Investiční nástroje, komodity a trhy.. 2 2. Investiční fondy... 3 3. Bankovnictví a platební systémy... 3

Více

OBSAH. návrh nařízení vlády o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování ČÁST DRUHÁ STANDARDNÍ FOND

OBSAH. návrh nařízení vlády o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování ČÁST DRUHÁ STANDARDNÍ FOND I OBSAH III. návrh nařízení vlády o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY 1 ČÁST DRUHÁ STANDARDNÍ FOND Hlava I Obecná ustanovení 2 3 Hlava II

Více

o odborné způsobilosti pro distribuci některých produktů na finančním trhu

o odborné způsobilosti pro distribuci některých produktů na finančním trhu 215/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. června 2012 o odborné způsobilosti pro distribuci některých produktů na finančním trhu Česká národní banka stanoví podle 170 odst. 1 zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém

Více

Bulletin BBH. Právní aktuality Směrnice MiFID II a nařízení MiFIR

Bulletin BBH. Právní aktuality Směrnice MiFID II a nařízení MiFIR Bulletin BBH Právní aktuality Směrnice MiFID II a nařízení MiFIR Červen 2014 Obsah Shrnutí... 2 1. Působnost regulace MiFID II... 3 2. Podmínky po poskytování investičních služeb... 3 3. Regulované obchodní

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 290 Sbírka zákonů č. 43 / 2013 43 ZÁKON ze dne 31. ledna 2013, kterým se mění zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

1.4 Povolení k činnosti udělilo Ministerstvo financí pod č.j. 324/50.058/1995 dne 25. 9. 1995

1.4 Povolení k činnosti udělilo Ministerstvo financí pod č.j. 324/50.058/1995 dne 25. 9. 1995 Článek 1 Základní údaje 1.1 Obchodní jméno: Generali penzijní fond a.s. (dále jen penzijní fond ) 1.2 Sídlo: Bělehradská 132, 120 84 Praha 2 1.3 Identifikační číslo: 63 99 84 75 1.4 Povolení k činnosti

Více

32002R1606. Úřední věstník L 243, 11/09/2002 S. 0001-0004

32002R1606. Úřední věstník L 243, 11/09/2002 S. 0001-0004 32002R1606 http://eur-lex.europa.eu/lexuriserv/lexuriserv.do?uri=celex:32002r1606:cs:html Úřední věstník L 243, 11/09/2002 S. 0001-0004 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 ze dne 19.

Více

Klíčové informace pro investory

Klíčové informace pro investory Klíčové informace pro investory I. Základní údaje V tomto sdělení investor nalezne klíčové informace o u. Nejde o propagační sdělení; poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon. Účelem je, aby investor

Více

DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh)

DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh) DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah tématu : 1. Cíle a důvody realizace důchodové reformy. 2. Státní důchod (I. pilíř). 3. Základní fakta a mechanismus fungování důchodové

Více

Bulletin BBH. Právní aktuality - Finanční trh a obchodní společnosti. červenec & srpen 2014

Bulletin BBH. Právní aktuality - Finanční trh a obchodní společnosti. červenec & srpen 2014 Bulletin BBH Právní aktuality - Finanční trh a obchodní společnosti červenec & srpen 2014 Obsah 1. Investiční nástroje, komodity a trhy...2 2. Investiční fondy...3 3. Bankovnictví a platební systémy...4

Více

Investiční společnost České spořitelny, a. s., PF2 otevřený podílový fond.

Investiční společnost České spořitelny, a. s., PF2 otevřený podílový fond. Podle 84a odst. 4 zákona o kolektivním investování Česká národní banka schvaluje tyto změny statutu podílového fondu Investiční společnost České spořitelny, a.s., ŠKODA - otevřený podílový fond: 1. V celém

Více

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah 2012O0018 CS 09.11.2012 001.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B OBECNÉ ZÁSADY EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY ze dne 2. srpna

Více

o evidenci krytí hypotečních zástavních listů a informačních povinnostech emitenta hypotečních zástavních listů

o evidenci krytí hypotečních zástavních listů a informačních povinnostech emitenta hypotečních zástavních listů ODŮVODNĚNÍ VYHLÁŠKY ze dne o evidenci krytí hypotečních zástavních listů a informačních povinnostech emitenta hypotečních zástavních listů I. OBECNÁ ČÁST Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA)

Více

NOVÝ ZÁKON O INVESTIČNÍCH SPOLEČNOSTECH A FONDECH V KONTEXTU FKI (ZISIF) 6. červen 2013

NOVÝ ZÁKON O INVESTIČNÍCH SPOLEČNOSTECH A FONDECH V KONTEXTU FKI (ZISIF) 6. červen 2013 NOVÝ ZÁKON O INVESTIČNÍCH SPOLEČNOSTECH A FONDECH V KONTEXTU FKI (ZISIF) 6. červen 2013 NÁHRADA ZÁKONA O KOLEKTIVNÍM INVESTOVÁNÍ - NEJDŮLEŽITĚJŠÍ ZMĚNY Dne 15. května 2013, zákon se staronovým názvem,

Více

Právní aktuality - Finanční trh a obchodní společnosti listopad & prosinec 2012

Právní aktuality - Finanční trh a obchodní společnosti listopad & prosinec 2012 Bulletin BBH Právní aktuality - Finanční trh a obchodní společnosti listopad & prosinec 2012 Obsah 1. Investiční nástroje, komodity a trhy... 2 2. Kolektivní investování... 3 3. Bankovnictví a platební

Více

> Výrazné zjednodušení pravidel pro obhospodařovatele neoprávněné přesáhnout rozhodný limit 100 mil. EUR, včetně samosprávných investičních fondů.

> Výrazné zjednodušení pravidel pro obhospodařovatele neoprávněné přesáhnout rozhodný limit 100 mil. EUR, včetně samosprávných investičních fondů. > Nové varianty a možnosti FKI pro investory nejen v ČR Pavel Doležal, AVANT investiční společnost, a.s. ZISIF přehled novinek > Výrazné zjednodušení pravidel pro obhospodařovatele neoprávněné přesáhnout

Více

Nemovitostní fondy v roce 2009. www.apogeo.cz 1

Nemovitostní fondy v roce 2009. www.apogeo.cz 1 Nemovitostní fondy v roce 2009 www.apogeo.cz 1 Úvod / ZÁKON 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů (zákon č. 337/2005 Sb., zákon č. 57/2006 Sb., zákon č. 70/2006 Sb., zákon

Více

STATUT ING Penzijního fondu, a.s. I. Úvodní ustanovení

STATUT ING Penzijního fondu, a.s. I. Úvodní ustanovení STATUT ING Penzijního fondu, a.s. I. Úvodní ustanovení 1. ING Penzijní fond, a. s. (dále jen Fond ) se sídlem Nádražní 344/25, 150 00 Praha 5- Smíchov, IČO 6307 8074 je zapsán v obchodním rejstříku vedeném

Více

Předpisová základna pro Fondy kvalifikovaných investorů současnost x od července 2013

Předpisová základna pro Fondy kvalifikovaných investorů současnost x od července 2013 Bude depozitář přísnější??? Speciální fondy kvalifikovaných investorů činnosti depozitáře po zavedení nového zákona od července 2013 Eva Syková, manažerka oddělení Depozitářských služeb UniCredit Bank

Více

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti Seznam tématických okruhů a skupin tématických okruhů ( 4 odst. 2 vyhlášky o druzích odborných obchodních činností obchodníka s cennými papíry vykonávaných prostřednictvím makléře, o druzích odborné specializace

Více

NOVINKY Z LEGISLATIVY NA FINANČNÍM TRHU. Jiří Beran, Ministerstvo financí Konference EFPA, 30. 9. 2015

NOVINKY Z LEGISLATIVY NA FINANČNÍM TRHU. Jiří Beran, Ministerstvo financí Konference EFPA, 30. 9. 2015 NOVINKY Z LEGISLATIVY NA FINANČNÍM TRHU Jiří Beran, Ministerstvo financí Konference EFPA, 30. 9. 2015 HORKÉ LEGISLATIVNÍ LÉTO 2015 návrh zákon o úvěru pro spotřebitele novela zákona o podnikání na kapitálovém

Více

EVROPSKÉ UJEDNÁNÍ O DOBROVOLNÉM KODEXU CHOVÁNÍ PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O ÚVĚRECH NA BYDLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLUVY ( UJEDNÁNÍ )

EVROPSKÉ UJEDNÁNÍ O DOBROVOLNÉM KODEXU CHOVÁNÍ PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O ÚVĚRECH NA BYDLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLUVY ( UJEDNÁNÍ ) EVROPSKÉ UJEDNÁNÍ O DOBROVOLNÉM KODEXU CHOVÁNÍ PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O ÚVĚRECH NA BYDLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLUVY ( UJEDNÁNÍ ) Toto ujednání bylo sjednáno a přijato evropskými organizacemi spotřebitelů

Více

Kategorizace zákazníků

Kategorizace zákazníků Kategorizace zákazníků Obsah: 1. Úvodní ustanovení... 2 2. Kategorie zákazníků dle směrnice MIFID... 2 2.1 Neprofesionální zákazník... 2 2.2 Profesionální zákazník... 2 2.3 Způsobilá protistrana... 3 3.

Více

12. Kolektivní investování, systematizace investičních fondů.

12. Kolektivní investování, systematizace investičních fondů. 12. Kolektivní investování, systematizace investičních fondů. Kolektivní investování je založeno na sdružení volných finančních prostředků velkého počtu individuálních investorů do společných fondů spravovaných

Více

Srovnání dopadů dle typu fondu

Srovnání dopadů dle typu fondu Srovnání dopadů dle typu fondu (Komparace hlavních institutů české regulace a regulace dle typu fondu) Fondy kolektivního investování Oprávněnost rozhodný limit n/a povinnost disponovat povolení bez ohledu

Více

Současné výzvy v oblasti regulace a dohledu nad finančním trhem v EU

Současné výzvy v oblasti regulace a dohledu nad finančním trhem v EU Současné výzvy v oblasti regulace a dohledu nad finančním trhem v EU Prof. Ing. Robert Holman, CSc. člen bankovnírady ČNB Strategie Evropa 2020: novévýzvy, příležitosti a hrozby pro ekonomiku EU 22. září2010

Více

Návrh. Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 a 43 písm. b) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. /2013 Sb.

Návrh. Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 a 43 písm. b) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. /2013 Sb. Návrh VYHLÁŠKA ze dne 2013, o předkládání výkazů České národní bance statisticky významnými vykazujícími osobami pro účely sestavení statistiky platební bilance, investiční pozice a dluhové služby vůči

Více

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ Ing. Václav Zeman E-mail: zeman@fbm fbm.vutbr.cz 9. červenec 2007 Přednáška č. 1 Banka a její funkce ve finančním systému Obchodování s

Více

Legislativa investičního bankovnictví

Legislativa investičního bankovnictví Legislativa investičního bankovnictví Vymezit investiční bankovnictví není úplně jednoduchou záležitostí. Existuje totiž několik pojetí definice investičního bankovnictví. Obecně lze ale říct, že investiční

Více

Obecné pokyny k zacházení s expozicemi vůči tržnímu riziku a riziku protistrany ve standardním vzorci

Obecné pokyny k zacházení s expozicemi vůči tržnímu riziku a riziku protistrany ve standardním vzorci EIOPA-BoS-14/174 CS Obecné pokyny k zacházení s expozicemi vůči tržnímu riziku a riziku protistrany ve standardním vzorci EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20;

Více

Penzijní reforma v České republice leden 2012

Penzijní reforma v České republice leden 2012 Bulletin BBH Penzijní reforma v České republice leden 2012 Obsah 1. Penzijní reforma - obecný přehled... 2 2. Důchodové spoření - nový druhý pilíř penzijního systému... 3 3. Doplňkové penzijní spoření

Více

Srovnání zákonných požadavků VYBRANÉ ZMĚNY

Srovnání zákonných požadavků VYBRANÉ ZMĚNY Srovnání zákonných požadavků VYBRANÉ ZMĚNY (Zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech vs. Zákon č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování) původní Obsah změněné pasáže

Více

Návrh zákona o investičních společnostech a investičních fondech květen 2012

Návrh zákona o investičních společnostech a investičních fondech květen 2012 Bulletin BBH Návrh zákona o investičních společnostech a investičních fondech květen 2012 Obsah 1. Návrh zákona obecný přehled... 2 2. Východiska navrhované úpravy... 2 3. Členění investičních fondů...

Více

Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty.

Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty. 2. Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty. FINANČNÍ SYSTÉM systém finančních trhů, který umožňuje přemísťovat finanční prostředky od přebytkových subjektů k deficitním subjektům pomocí finančních

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 19.9.2014,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 19.9.2014, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 19.9.2014 C(2014) 6515 final NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 19.9.2014, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/17/EU, pokud

Více

Právní aktuality - Finanční trh a obchodní společnosti leden & únor 2012

Právní aktuality - Finanční trh a obchodní společnosti leden & únor 2012 Bulletin BBH Právní aktuality - Finanční trh a obchodní společnosti leden & únor 2012 Obsah 1. Investiční nástroje, komodity a trhy..2 2. Kolektivní investování...4 3. Bankovnictví a platební systémy...5

Více

Bulletin BBH. Právní aktuality. Finanční trh a obchodní společnosti

Bulletin BBH. Právní aktuality. Finanční trh a obchodní společnosti Bulletin BBH Právní aktuality Finanční trh a obchodní společnosti květen & červen 2014 Obsah 1. Investiční nástroje, komodity a trhy... 2 2. Investiční fondy... 3 3. Bankovnictví a platební systémy...

Více

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita Právní aspekty podnikání pojišťoven Druhy pojištění Sociální pojištění Zdravotní pojištění Komerční pojištění Penzijní připojištění Účel pojištění Zmírnit nebo odstranit nepříznivé důsledky nahodilých

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 2013, kterým se mění nařízení vlády č. 189/2011 Sb., o sdělení klíčových informací speciálního fondu kolektivního investování

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 2013, kterým se mění nařízení vlády č. 189/2011 Sb., o sdělení klíčových informací speciálního fondu kolektivního investování N á v r h NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 2013, kterým se mění nařízení vlády č. 189/2011 Sb., o sdělení klíčových informací speciálního fondu kolektivního investování Vláda nařizuje podle 225 odst. 3, 230 odst.

Více

EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA

EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA 19.2.2013 Úřední věstník Evropské unie C 47/1 III (Přípravné akty) EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA STANOVISKO EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY ze dne 24. května 2012 k návrhu nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým

Více

Právní úprava ochrany spotřebitele v oblasti spotřebitelských úvěrů. Eva Šafářová Březen 2014

Právní úprava ochrany spotřebitele v oblasti spotřebitelských úvěrů. Eva Šafářová Březen 2014 Právní úprava ochrany spotřebitele v oblasti spotřebitelských úvěrů Eva Šafářová Březen 2014 Obsah 1) Legislativa spotřebitelských úvěrů 2) Na co si dát pozor při sjednávání spotřebitelského úvěru 3) Dohled

Více

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ UniCredit Bank Czech Republic a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 100 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ HYPOTEČNÍ

Více

S T A T U T ALLIANZ TRANSFORMOVANÝ FOND, ALLIANZ PENZIJNÍ SPOLEČNOST, A. S.

S T A T U T ALLIANZ TRANSFORMOVANÝ FOND, ALLIANZ PENZIJNÍ SPOLEČNOST, A. S. S T A T U T ALLIANZ TRANSFORMOVANÝ FOND, ALLIANZ PENZIJNÍ SPOLEČNOST, A. S. Preambule Statut Allianz penzijního fondu, a. s., se mění v rozsahu změn přímo vyvolaných transformací Allianz penzijního fondu,

Více

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006 Třídící znak 1 0 6 0 6 5 3 0 OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 5 ZE DNE 25. KVĚTNA 2006, KTERÝM SE STANOVÍ POVINNÁ INVESTIČNÍ AKTIVA INSTITUCE ELEKTRONICKÝCH PENĚZ A PODMÍNKY INVESTOVÁNÍ DO TĚCHTO AKTIV

Více

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond STATUT J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond STATUT J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond Článek 1 Úvodní

Více

Základy účetnictví. 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR

Základy účetnictví. 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR Základy účetnictví 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR Právní normy Obchodní zákoník ( 39 a 40) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou

Více

Informace o principech provádění pokynů klientů za nejlepších podmínek ( Informace )

Informace o principech provádění pokynů klientů za nejlepších podmínek ( Informace ) Informace o principech provádění pokynů klientů za nejlepších podmínek ( Informace ) ÚVOD Tento dokument obsahuje informaci o principech a zásadách ( principy ) provádění pokynů klientů při poskytování

Více

Metodika klasifikace fondů závazná pro členy AKAT

Metodika klasifikace fondů závazná pro členy AKAT Metodika klasifikace fondů závazná pro členy AKAT Metodika klasifikace fondů AKAT byla vypracována na základě rámcové metodologie ( The European Fund Classification ), kterou vydala Evropská federace fondů

Více

Basel II. Ekonomika a finanční řízení bank a finančních institucí 2. 3. ročník letní semestr Přednáška 3-2007

Basel II. Ekonomika a finanční řízení bank a finančních institucí 2. 3. ročník letní semestr Přednáška 3-2007 Basel II Ekonomika a finanční řízení bank a finančních institucí 2 3. ročník letní semestr Přednáška 3-2007 Předmětem podnikání bank je riziko, její produkty a služby jsou založeny na přejímání rizik od

Více

STANDARDY ODBORNOSTI DISTRIBUTORŮ PRODUKTŮ NA FINANČNÍM TRHU. Ministerstvo financí ČR

STANDARDY ODBORNOSTI DISTRIBUTORŮ PRODUKTŮ NA FINANČNÍM TRHU. Ministerstvo financí ČR SHRNUTÍ VÝSTUPŮ VEŘEJNÉ KONZULTACE STANDARDY ODBORNOSTI DISTRIBUTORŮ PRODUKTŮ NA FINANČNÍM TRHU 2 9. 7. 2 0 0 8 M I N I S T E R S TVO FINANCÍ ČESKÉ REPUBLIKY L E T E N S K Á 1 5, 1 1 8 1 0 P R A H A 1

Více

Zjednodušený statut. ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond

Zjednodušený statut. ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond Zjednodušený statut ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond OBECNÉ INFORMACE 1. Název podílového fondu zní ATLANTIK Flexibilní

Více

Odůvodnění úprav stanov Společnosti předkládané ke schválení valné hromadě konané dne 30. 6. 2015 ODŮVODNĚNÍ

Odůvodnění úprav stanov Společnosti předkládané ke schválení valné hromadě konané dne 30. 6. 2015 ODŮVODNĚNÍ OBECNÁ ČÁST: ODŮVODNĚNÍ V roce 2012 byl vydán zákon č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (dále jen zákon o obchodních korporacích nebo ZOK ), který nahrazuje dosavadní obchodní

Více

Bankovní právo - 8. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D.,

Bankovní právo - 8. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry financí VŠFS a externí odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Obsah: Základní informace o právní úpravě IS a IF, Investiční společnosti

Více

[Novelizace celé standardu Nařízením Komise (ES) č. 632/2010 ze dne 19. července 2010].

[Novelizace celé standardu Nařízením Komise (ES) č. 632/2010 ze dne 19. července 2010]. IAS 24 MEZINÁRODNÍ ÚČETNÍ STANDARD 24 Zveřejnění spřízněných stran [Novelizace celé standardu Nařízením Komise (ES) č. 632/2010 ze dne 19. července 2010]. CÍL 1 Cílem tohoto standardu je zajistit, aby

Více

Politika výkonu hlasovacích práv

Politika výkonu hlasovacích práv Politika výkonu hlasovacích práv Účinnost ke dni: 22.07.2014 ZFP Investments, investiční společnost, a.s., se sídlem Antala Staška 2027/79, Krč, 140 00 Praha 4, IČO 242 52 654, zapsaná v obchodním rejstříku,

Více

Nové blokové výjimky pro podpory de minimis

Nové blokové výjimky pro podpory de minimis CS Nové blokové výjimky pro podpory de minimis EN EN KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 2006 K(2006) Předloha NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. /.. ze dne [ ] o použití článků 87 a 88 Smlouvy ES na podporu

Více

MF poř. č. 16. Název legislativního úkolu. návrh zákona o kolektivním investování. Předpokládaný termín nabytí účinnosti

MF poř. č. 16. Název legislativního úkolu. návrh zákona o kolektivním investování. Předpokládaný termín nabytí účinnosti MF poř. č. 16 I. Název legislativního úkolu návrh zákona o kolektivním investování Předkladatel Spolupřed- kladatel 1 Stanovený termín předložení vládě Předpokládaný termín nabytí účinnosti MF -- 08.12

Více

Politika střetu zájmů

Politika střetu zájmů RSJ a.s., se sídlem Praha 1, Malá Strana, Tržiště 366/13, PSČ 11800, IČ: 008 84 855, zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 14743 (dále jen Obchodník ) tímto v

Více

Klíčové informace k důchodovým fondům Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s.

Klíčové informace k důchodovým fondům Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s. Klíčové informace k důchodovým fondům Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s. podle 83 a 84 zákona č. 426 z roku 2011 o důchodovém spoření. Platí od 1. 1. 2013 Aktuální Klíčové informace k důchodovým

Více

ZÁKON č.240 ze dne 3. července 2013 o investičních společnostech a investičních fondech. Martin Jonáš Jana Kubínová Martin Koudelka

ZÁKON č.240 ze dne 3. července 2013 o investičních společnostech a investičních fondech. Martin Jonáš Jana Kubínová Martin Koudelka ZÁKON č.240 ze dne 3. července 2013 o investičních společnostech a investičních fondech Martin Jonáš Jana Kubínová Martin Koudelka Základní informace Účinnost od 19. srpna 2013 Transpoziční charakter =>

Více

BURZOVNÍ PRAVIDLA, ČÁST XI. Podmínky přijetí ETF k obchodování na Regulovaný trh burzy

BURZOVNÍ PRAVIDLA, ČÁST XI. Podmínky přijetí ETF k obchodování na Regulovaný trh burzy BURZOVNÍ PRAVIDLA, ČÁST XI. Podmínky přijetí ETF k obchodování na Regulovaný trh burzy Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Tato pravidla upravují podmínky přijetí Exchange traded funds (dále jen ETF ) k obchodování

Více

PROJEKT SLOUČENÍ PODÍLOVÝCH FONDŮ

PROJEKT SLOUČENÍ PODÍLOVÝCH FONDŮ PROJEKT SLOUČENÍ PODÍLOVÝCH FONDŮ J&T HIGH YIELD MONEY MARKET CZK otevřený podílový fond, J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a. s. (přejímající fond) a J&T HIGH YIELD MONEY MARKET CZK II otevřený podílový fond,

Více

Dohledový benchmark č. 3/2012

Dohledový benchmark č. 3/2012 Dohledový benchmark č. 3/2012 Nákladovost produktu životního pojištění Informace o odkupném I. Nákladovost produktu životního pojištění z pohledu pojistníka Smyslem informování o nákladovosti produktu

Více

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ UniCredit Bank Czech Republic a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 100 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ DLUHOPISY

Více

Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky

Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky Stabilita banky Stabilitou banky obecně rozumíme její solventnost a likviditu. Vzhledem

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 2560/2001. ze dne 19. prosince 2001. o přeshraničních platbách v eurech

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 2560/2001. ze dne 19. prosince 2001. o přeshraničních platbách v eurech NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 2560/2001 ze dne 19. prosince 2001 o přeshraničních platbách v eurech EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) č. 1163/2014 ze dne 22. října 2014 o poplatcích za dohled (ECB/2014/41)

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) č. 1163/2014 ze dne 22. října 2014 o poplatcích za dohled (ECB/2014/41) 31.10.2014 L 311/23 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) č. 1163/2014 ze dne 22. října 2014 o poplatcích za dohled (ECB/2014/41) RADA GUVERNÉRŮ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY, s ohledem na nařízení Rady (EU)

Více

ze dne 31. července 2013 o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování

ze dne 31. července 2013 o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování Částka 95 Sbírka zákonů č. 243 / 2013 Strana 2509 243 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 31. července 2013 o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování Vláda nařizuje podle 215 odst. 2 a

Více

Jednotlivé Dluhopisy budou označeny pořadovým číslem 1 až 500 000 000.

Jednotlivé Dluhopisy budou označeny pořadovým číslem 1 až 500 000 000. EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ Zastupitelné dluhopisy v listinné podobě, ve formě na jméno, nesoucí pevný úrokový výnos ve výši 13 % p.a., vydávané společností HELVET HOLDING SE, se sídlem Praha 1, Nové Město,

Více

KATEGORIZACE ZÁKAZNÍKŮ

KATEGORIZACE ZÁKAZNÍKŮ KATEGORIZACE ZÁKAZNÍKŮ Obsah: 1. Úvodní ustanovení... 2 2. Kategorie zákazníků dle směrnice MIFID... 2 2.1 Neprofesionální zákazník... 2 2.2 Profesionální zákazník... 2 2.3 Způsobilá protistrana... 3 3.

Více

Právní aktuality - Finanční trh. Bulletin září & říjen 2009

Právní aktuality - Finanční trh. Bulletin září & říjen 2009 Právní aktuality - Finanční trh Bulletin září & říjen 2009 Obsah: 1. Investiční nástroje, komodity a trhy 2. Kolektivní investování 3. Bankovnictví a platební systémy 4. Pojišťovnictví a penzijní fondy

Více

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich

Více

VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU

VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU ZÁKONA O PODNIKÁNÍ NA KAPITÁLOVÉM TRHU V souvislosti se změnou zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, provedenou zákonem č. 104/2008

Více

AKRO fond progresivních společností

AKRO fond progresivních společností Informace pro investory podílového fondu dle 241 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, v platném znění (dále jen ZISIF ) 1 Investiční společnost AKRO fond progresivních

Více

Výroční zpráva společnosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2007

Výroční zpráva společnosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2007 Výroční zpráva společnosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2007 Ve Zlíně dne 23. dubna 2008 Obsah 1. Profil společnosti 2. Vrcholové orgány společnosti a údaje o akcionářích 3. Údaje o vydaných cenných papírech

Více

PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND Pioneer Funds - evropský dluhopisový, ISIN LU0133659622

PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND Pioneer Funds - evropský dluhopisový, ISIN LU0133659622 PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND Pioneer Funds - evropský dluhopisový, ISIN LU0133659622 Fond je jedním z podfondů podílového fondu PIONEER FUNDS. PIONEER FUNDS je zahraniční osobou kolektivního investování

Více

Bezpečnost internetových plateb a virtuální měny z pohledu ČNB. Miroslav Singer

Bezpečnost internetových plateb a virtuální měny z pohledu ČNB. Miroslav Singer Bezpečnost internetových plateb a virtuální měny z pohledu ČNB Miroslav Singer guvernér, Česká národní banka Fórum Zlaté koruny Praha, 21. dubna 2015 Bezpečnost internetových plateb Evropské fórum pro

Více

INVESTIČNÍ ZPROSTŘEDKOVATEL

INVESTIČNÍ ZPROSTŘEDKOVATEL INVESTIČNÍ DOTAZNÍK Investiční dotazník zákazníka se sepisuje pro zjištění přiměřenosti investování zákazníka do speciálního podílového fondu nemovitostí ZFP realitní fond, otevřený podílový fond, ZFP

Více

Obecné pokyny k tzv. look-through přístupu

Obecné pokyny k tzv. look-through přístupu EIOPA-BoS-14/171 CS Obecné pokyny k tzv. look-through přístupu EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Více

Instituce finančního trhu

Instituce finančního trhu Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Instituce finančního trhu strana 2 Instituce finančního trhu Regulatorní instituce Komerční instituce strana

Více

Právní aktuality Finanční trh a obchodní společnosti březen & duben 2012

Právní aktuality Finanční trh a obchodní společnosti březen & duben 2012 Bulletin BBH Právní aktuality Finanční trh a obchodní společnosti březen & duben 2012 Obsah 1. Investiční nástroje, komodity a trhy... 2 2. Kolektivní investování... 2 3. Bankovnictví a platební systémy...

Více

Letiště Praha, a.s. DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU

Letiště Praha, a.s. DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem ve

Více

Státní dozor v pojišťovnictví

Státní dozor v pojišťovnictví Státní dozor v pojišťovnictví Regulaci pojistného trhu provádí státní dozor. Většinou ve formě instituce, která je samostatná a přímo podřízená vládě nebo v rámci některého z ministerstev, institut dozoru

Více

STATUT Transformovaného fondu penzijního připojištění se státním příspěvkem Česká spořitelna penzijní společnost, a.s.

STATUT Transformovaného fondu penzijního připojištění se státním příspěvkem Česká spořitelna penzijní společnost, a.s. STATUT Transformovaného fondu penzijního připojištění se státním příspěvkem Česká spořitelna Penzijní fond České spořitelny, a.s. vznikl podle zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním

Více

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK. 2. Investiční cíle zákazníka. 1. Identifikace zákazníka. Jméno, příjmení/obchodní firma/ název: RČ/IČ: Bydliště/sídlo:

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK. 2. Investiční cíle zákazníka. 1. Identifikace zákazníka. Jméno, příjmení/obchodní firma/ název: RČ/IČ: Bydliště/sídlo: INVESTIČNÍ DOTAZNÍK Investiční dotazník je předkládán v souladu s ust. 15h a 15i zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů zákazníkovi společnosti IMPERIUM FINANCE

Více