Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005"

Transkript

1 Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005

2 MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU 1. Majetek podniku a jeho finanční krytí 2. Majetkovástruktura podniku 3. Kapitálová struktura podniku 4. Oceňování majetku a podniku

3 Majetek podniku a jeho finanční krytí rozvaha podniku Finanční zdroje KAPITÁL komu to patří přeměna na výrobní faktor, -dispozitivní faktor a faktor výkonná práce, hospodářské prostředky DHM a materiál majetek podniku AKTIVA co podnik vlastní PASÍVA kapitálové zdroje (prameny)

4 Rozvaha podniku Aktiva A. Pohledávky za upsané vlastní jmění B. Stálá aktiva Nehmotný IM Hmotný IM Finanční investice C. Oběžná aktiva Zásoby Dlouhodobé pohledávky Krátkodobé pohledávky Finanční majetek D. Ostatní aktiva přechodné účty aktiv Pasíva A. Vlastní jmění Základní jmění Kapitálové fondy Fondy ze zisku Hospodářský výsledek B. Cizí zdroje Rezervy Dlouhodobé závazky Krátkodobé závazky Bankovní úvěry a výpomoci C. Ostatní pasíva Časové rozlišení Dohadné účty pasivní

5 Rozvaha Počátečnírozvaha odvozena soustava účtů Základní rovnice rozvahy A = P A = dluhy + vlastní jmění Podvojné účetnictví Konečná (výroční) rozvaha Roční závěrka

6 R O Z V A H A Období do: (Kontrola aktiv a pasiv) AKTIVA CELKEM A. A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál B. Stálá aktiva (Dlouhodobý majetek) B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek B. I. 1. (B. I. 1.) Zřizovací výdaje B. I. 2. (B. I. 2.) Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B. I. 3. (B. I. 3.) Software B. I. 4. (B. I. 4.) Ocenitelná práva B. I. 5. Goodwill B. I. 6. (B. I. 5.) Jiný dlouhodobý nehmotný majetek B. I. 7. (B. I. 6.) Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek B. I. 8. (B. I. 7.) Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek B. II. Dlouhodobý hmotný majetek B. II. 1. Pozemky B. II. 2. Stavby B. II. 3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí B. II. 4. Pěstitelské celky trvalých porostů B. II. 5. Základní stádo a tažná zvířata B. II. 6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek B. II. 7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek B. II. 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek B. II. 9. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku (opr.pol. k nabytému majetku)

7 B. III. Dlouhodobý finanční majetek 023 B. III. 1. Podíly v ovládaných a říz. osobách 024 B. III. 2. Podíly v účetních jednotkách podstatným vlivem 025 (B. III. 1.) Podílové CP a vklady v podnicích s rozhodujícím vlivem (B. III. 2.) Podílové CP a vklady v podnicích s podstatným vlivem B. III. 3. (B. III. 3.) Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly (vklady) 026 B. III. 4. Půjčky a úvěry - ovládající a řídící osoba, podstatný vliv 027 (B. III. 4.) Půjčky podnikům ve skupině B. III. 5. Jiný dlouhodobý finanční majetek 028 B. III. 6. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 029 B. III. 7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 030 C. Oběžná aktiva 031 C. I. Zásoby 032 C. I. 1. Materiál 033 C. I. 2. Nedokončená výroba a polotovary 034 C. I. 3. Výrobky 035 C. I. 4. Zvířata 036 C. I. 5. Zboží 037 C. I. 6. Poskytnuté zálohy na zásoby 038 C. II. Dlouhodobé pohledávky 039 C. II. 1. (C. II. 1.) Pohledávky z obchodních vztahů (z obchodního styku) 040 C. II. 2. Pohledávky - ovládající a řídící osoba 041 C. II. 3. Pohledávky - podstatný vliv 042 C. II. 4. Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení 043 (C. II. 2.) Pohledávky ke společníkům a sdružení C. II. 5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 044 C. II. 5. Dohadné účty aktivní 045 (C. II. 3.) Pohledávky v podnicích s rozhodujícím vlivem (C. II. 4.) Pohledávky v podnicích s podstatným vlivem C. II. 7. (C. II. 5.) Jiné pohledávky 046 C. II. 8. Odložená daňová pohledávka 047

8 C. III. Krátkodobé pohledávky 048 C. III. 1. (C. III. 1.) Pohledávky z obchodních vztahů (z obchodního styku) 049 C. III. 2. Pohledávky - ovládající a řídící osoba 050 C. III. 3. Pohledávky - podstatný vliv 051 C. III. 4. Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení 052 (C. III. 2.) Pohledávky ke společníkům a sdružení C. III. 5. (C. III. 3.) Sociální zabezpečení (a zdravotní pojištění) 053 C. III. 6. (C. III. 4.) Stát - daňové pohledávky 054 C. III. 7. Krátkodobé poskytnuté zálohy 055 C. III. 8. Dohadné účty aktivní 056 (C. III. 5.) Odložená daňová pohledávka (C. III. 5.) Pohledávky v podnicích s rozhodujícím vlivem (C. III. 6.) Pohledávky v podnicích s podstatným vlivem C. III. 9. (C. III. 7.) Jiné pohledávky 057 C. IV. Finanční majetek 058 C. IV. 1. (C. IV. 1.) Peníze 059 C. IV. 2. (C. IV. 2.) Účty v bankách 060 C. IV. 3. (C. IV. 3.) Krátkodobé cenné papíry a podíly (Krátkodobý finanční majetek) 061 C. IV. 4. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek (Nedokončený krátkodobý finanční majetek) 062 (D.) Ostatní aktiva - přechodné účty aktiv D. I. Časové rozlišení 063 D. I. 1. (D. I. 1.) Náklady příštích období 064 D. I. 2. Komplexní náklady příštích období 065 D. I. 3. (D. I. 2.) Příjmy příštích období 066 D. I. 4. (D. I. 3.) Kurzovné rozdíly aktivní (D. II.) Dohadné účty aktivní

9 PASIVA CELKEM 067 A. Vlastní kapitál 068 A. I. Základní kapitál 069 A. I. 1. (A. I. 1.) Základní kapitál 070 A. I. 2. (A. I. 2.) Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) 071 A. I. 3. Změny základního kapitálu 072 A. II. Kapitálové fondy 073 A. II. 1. (A. II. 1.) Emisní ážio 074 A. II. 2. (A. II. 2.) Ostatní kapitálové fondy 075 A. II. 3. (A. II. 3.) Oceňovací rozdíly z přecenění majetku (a závazků) 076 A. II. 4. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách 077 A. III. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ost. fondy ze zisku (Fondy ze zisku) 078 A. III. 1. (A. III. 1.) Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond 079 (A. III. 2.) Nedělitelný fond A. III. 2. (A. III. 3.) Statutární a ostatní fondy 080 A. IV. Výsledek hospodaření minulých let 081 A. IV. 1. (A. IV. 1.) Nerozdělený zisk minulých let 082 A. IV. 2. (A. IV. 2.) Neuhrazená ztráta minulých let 083 A. V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) 084 B. Cizí zdroje 085 B. I. Rezervy 086 B. I. 1. (B. I. 1.) Rezervy podle zvláštních právních předpisů (Rezervy zákonné) 087 B. I. 2. Rezerva na důchody a podobné závazky 088 (B. I. 2.) Rezerva na kurzové ztráty B. I. 3. Rezerva na daň z příjm ů 089 B. I. 4. (B. I. 3.) Ostatní rezervy 090

10 B. II. Dlouhodobé závazky 091 B. II. 1. Závazky z obchodních vztahů 092 B. II. 2. Závazky - ovládající a řídící osoba 093 B. II. 3. Závazky - podstatný vliv 094 (B. II. 1.) Závazky k podnikům s rozhodujícím vlivem (B. II. 2.) Závazky k podnikům s podstatným vlivem B. II. 4. Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení 095 B. II. 5. (B. II. 3.) Dlouhodobé přijaté zálohy 096 B. II. 6. (B. II. 4.) Emitované dluhopisy 097 B. II. 7. (B. II. 5.) Dlouhodobé směnky k úhradě 098 B. II. 8. Dohadné účty pasivní 099 B. II. 9. (B. II. 6.) Jiné (dlouhodobé) závazky 100 B. II. 10. Odložený daňový závazek 101 B. III. Krátkodobé závazky 102 B. III. 1. (B. III. 1.) Závazky z obchodních vztahů (z obchodního styku) 103 B. III. 2. Závazky - ovládající a řídící osoba 104 B. III. 3. Závazky - podstatný vliv 105 B. III. 4. Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení 106 (B. III. 2.) Závazky ke společníkům a sdružení B. III. 5. (B. III. 3.) Závazky k zaměstnancům 107 B. III. 6. (B. III. 4.) Závazky ze sociálního a zdravotního zabezpečení 108 B. III. 7. (B. III. 5.) Stát - daňové závazky a dotace 109 (B. III. 6.) Stát - odložený daňový závazek (B. III. 7.) Závazky k podnikům s rozhodujícím vlivem (B. III. 8.) Závazky k podnikům s podstatným vlivem B. III. 8. Krátkodobé přijaté zálohy 110 B. III. 9. Vydané dluhopisy 111 B. III. 10. Dohadné účty pasivní 112 B. III. 11. (B. III. 9.) Jiné závazky 113

11 B. IV. Bankovní úvěry a výpomoci 114 B. IV. 1. (B. IV. 1.) Bankovní úvěry dlouhodobé 115 B. IV. 2. (B. IV. 2.) Krátkodobé bankovní úvěry (Běžné bankovní úvěry) 116 B. IV. 3. (B. IV. 3.) Krátkodobé finanční výpomoci 117 (C.) Ostatní pasíva - přechodné účty pasív C. I. Časové rozlišení 118 C. I. 1. (C. I. 1.) Výdaje příštích období 119 C. I. 2. (C. I. 2.) Výnosy příštích období 120 (C. I. 3.) Kursové rozdíly pasívní (C. II.) Dohadné účty pasívní

12 Majetková struktura podniku Investiční majetek pořizuje se koupí, vlastní činností, bezúplatným nabytím, převodem Nehmotný IM Patenty, licence, autorská a vydavatelská práva, software, goodwill Hmotný IM Movitý majetek, nemovitý majetek, odpisy Finanční investice Podíly, akcie, dluhopisy, pohledávky

13 Majetková struktura podniku Oběžný majetek (pracovní kapitál) Věcná podoba zásoby výrobní, NV, HV, zboží Peněžní podoba Pohledávky, cenné papíry,, peníze, náklady příštích období Ukazatel rychlosti obratu Likvidnost >likvidita Finanční rovnováha platební neschopnost, optimální likvidita a struktura veškerého majetku, stanovení výše OM

14 Kapitálová struktura podniku Struktura kapitálu Vlastní Cizí (úvěrový, dluhový) Velikost podnikového kapitálu Velikost podniku Stupeň mechanizace Rychlost obratu kapitálu Organizace odbytu Zakladatelský rozpočet, platební neschopnost, přepodkapitalizování

15 Kapitál podniku Vlastní kapitál Základní kapitál Rezervní kapitál Nerozdělený zisk Emisní ážio Cizí kapitál Dlouhodobý Bankovní úvěry Podnikové obligace Dlužní úpisy Krátkodobý Bankovní úvěry Dodavatelské úvěry Zálohy odběratelů Nevyplacené mzdy Výdaje příštích období

16 Vlastní kapitál základ podnikání Ukazatel finanční jistoty Základní kapitál peněžní i nepeněžní vklady společníků Kapitálové fondy v a.s. tvoří emisní ážio (příplatek = PC-NomC při emisi akcií) Fondy ze zisku zákonné u Sro a AS; družstva; statutární fondy Nerozdělený zisk zisk po odvodu daní slouží dalšímu podnikání příděl do rezervních fondů

17 Cizí kapitál další zdroj financování podniku Krátkodobý cizí kapitál závazky do 1 roku Krátkodobé bankovní úvěry Dodavatelské úvěry (závazky z obchodního styku) Zálohy přijaté od odběratelů Půjčky, nevyplacené mzdy a platy Nezaplacené daně Výdaje příštích období Dlužné dividendy Dlouhodobý cizí kapitál dlouhodobé bankovní úvěry, podnikové obligace a dlužní úpisy,leasingové dluhy Dluhové financování Dlouhodobé financování Leasing Krátkodobé financování Inovované Rezervy podniku

18 Cizí kapitál Úrok = náklad za používání cizího kapitálu Krátkodobý kapitál je levnější než dlouhodobý Cizí kapitál obvykle levnější než kapitál vlastní finanční páka = úroky snižují daňové zatížení; CK zvedá výnosnost vlastního kapitálu daňový štít (daňový efekt) náklady snižují daňový základ

19 Cizí kapitál - použití není dostatečný vlastní kapitál časové hledisko nevznikají žádná práva na podíl ve společnosti zvyšuje rentabilitu podniku Zvyšuje zadluženost Další dluhy jsou dražší Omezení managementu

20 Optimální kapitálová struktura Poměr závisí na: struktuře majetku subjektivním postoji úroková míra bank výnosnost podniku Optimální zadluženost WACC hledání minima průměrných nákladů na podnikový kapitál

21 Cizí kapitál ka (WACC) = Wd kd (1-t) + + Wp kp + Ws ks Východiska: Vlastní kapitál nese největší riziko Roste úroková míra Požadavek na růst dividendy Zlevnění nákladů na celkový kapitál do určité míry zadluženosti

22 Cizí kapitál struktura dluhů Optimální poměr dlouhodobých a krátkodobých zdrojů Čistý pracovní kapitál volné prostředky po úhradě všech běžných závazků (peníze) míra likvidity Nekrytý dluh Optimum: dluh je účelné zvyšovat, když vyšší zadluženost zvyšuje majetek akcionářů EBIT/K * (1-t) > Ú* (1-t)

23 Oceňování majetku a podniku Tržní cena Administrativní cena Pořizovací cena Cena pořízení Náklady Reprodukční pořizovací cena

24 Oceňování hmotných aktiv Odpisy Zůstatková účetní cena Lineární odpisování O = (PC ZC) / t Zrychlené odpisování t a = 1 ZC / PC Daňové odpisy lineární nebo zrychlené Účetní odpisy

25 Oceňování finančních investic Finanční investice se oceňují cenou pořízení

26 Oceňování OM Hotovosti a vklady na účtech Ceny zásob pomocí PC nebo výrobními náklady Způsob ocenění Průměrné ceny FIFO LIFO

27 Oceňování cizího a vlastního kapitálu Nominální hodnota Obligace tržní cena Prioritní akcie na základě ročních dividend D a tržní úrokové míry i Vlastní jmění účetní hodnota Tržní hodnota firmy tržní hodnota VJ + tržní hodnota CK

28 Oceňování podniku Likvidační hodnota Výnosová metoda Substanční hodnota Diskontované volné cash flow VCF = EBIT (1-t) + odpisy investice THP = SHVCF za 5 let + SHVR v 5. roce

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12.

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12. Schváleno MF ČR R O Z V A H A Sbírka zákonů č.505/2002 ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU, ÚČ OÚPO 3-02 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ (v tis. Kč na dvě desetinná místa) Název nadřízeného

Více

Licence: DT3P XCRGURXA / RXA (14102010 / 01012010) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: DT3P XCRGURXA / RXA (14102010 / 01012010) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč) : 12 / 2010 IČO: 72033801 Název: Sport Hluk, příspěvková organizace AKTIVA CELKEM 37 589 392,46 18 776 245,78 18 813 146,68 A. Stálá aktiva 36 756 691,63

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2012 IČO: 00365432 Název: Obec Skalička AKTIVA CELKEM 12 417

Více

3. MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU

3. MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU 3. MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU 3.1. Majetková struktura podniku 3.2. Oceňování majetku 3.3. Odpisování dlouhodobého majetku 3.4. Kapitálová struktura podniku 3.5. Rozvaha Každý podnikatel,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ...

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ... Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 2 0 2 4 1 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky VOLONTÉ CZECH ops Thámova 20/11 Praha 1000 A K T

Více

MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA

MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA souhrn všech věcí, peněz, pohledávek a jiných majetkových hodnot, které patří podnikateli a slouží k jeho podnikání. Dlouhodobý Hmotný Nehmotný Finanční Oběžný

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 71004343 Název: ZŠ a MŠ Opatov AKTIVA CELKEM 1 583 212,15 886 284,50 696 927,65 757 662,37 A. Stálá

Více

Licence: D53C XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: D53C XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 13 / 2014 IČO: 75021480 Název: Mateřská škola Suchý AKTIVA CELKEM 702 959,41 328 747,08 374 212,33 378 747,81 A. Stálá

Více

Licence: DD06 XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012)

Licence: DD06 XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012) ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2013 IČO: 60252600 Název: Střední uměleckoprůmyslová škola a VOŠ, Jablonec nad Nisou, Horní náměstí 1, příspěvková

Více

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název položky Svazek obcí Niva; IČO 70939721; Chlum 43, 388 01 p. Blatná Svazek obcí Předmět činnosti sestavena

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název položky DSO; IČO 70960691; Dolní Věstonice 67, 691 29 Dolní Věstonice Svazek obcí Předmět činnosti sestavena

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název položky DSO Mikroregion Podlesí; IČO 70910812; Milenov 120, 753 61 Milenov Zatím neurčeno Předmět činnosti

Více

Směrná účtová osnova s analytickými účty pro příspěvkové organizace

Směrná účtová osnova s analytickými účty pro příspěvkové organizace Směrná účtová osnova s analytickými účty pro příspěvkové organizace Analytické účty jsou doporučené. Pokud má analytický účet vliv na výstup z účetnictví (např. příloha k účetní závěrce), je název sestavy

Více

ROZVAHA - BILANCE. 12 / 2014 71220046 Domov důchodců Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace

ROZVAHA - BILANCE. 12 / 2014 71220046 Domov důchodců Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace Licence: DNTU XCRGURXA / RYA (17032014 / 01012012) ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: IČO: Název: 12 / 2014 71220046 Domov důchodců Jindřichovice

Více

PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz

PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz Pololetní zpráva společnosti LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s., jako emitenta kótovaného cenného papíru, za 1. pololetí roku 2005 podle 119 zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu a podle vyhlášky

Více

rčo 75021897 strana Datum tisku: 26.01.2012 čas: 13.23 Příloha Č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí

rčo 75021897 strana Datum tisku: 26.01.2012 čas: 13.23 Příloha Č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí - - ~_...,------ ~ -- -.I..._~.- -- ----- Příloha Č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí IČO: 75021897 Název organizace: Mateřská škola Senetářov, okr. Blansko, přísp. org. Právnf forma: příspěvková organizace Sfdlo:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko:

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006 K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: > 2 > ÚVODNÍ SLOVO 4 > ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 6 > STATUTÁRNÍ ORGÁNY 9 > FINANČNÍ SKUPINA DIMENSION 11 > ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA 14

Více

Čechova 32 38801 Blatná

Čechova 32 38801 Blatná PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2014 II. OBECNÉ ÚDAJE Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): Zemědělství Blatná, a.s. IČ : 25168568 DIČ : CZ25168568 Čechova 32 38801 Blatná Právní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Na počátku byla švestka! ...aby z toho nebyla povidla, někdo musel stvořit čistá a jasná pravidla. Rudolf Jelínek.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Na počátku byla švestka! ...aby z toho nebyla povidla, někdo musel stvořit čistá a jasná pravidla. Rudolf Jelínek. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Na počátku byla švestka!...aby z toho nebyla povidla, někdo musel stvořit čistá a jasná pravidla. Rudolf Jelínek. Zázrak zvaný slivovice. RUDOLF JELÍNEK a.s. I. Obsah Úvodní slovo předsedy

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu)

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu) Příloha k účetní závěrce za rok 2014 pro podnikatele (v plném rozsahu) I. Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Název účetní jednotky: Sídlo: Bobrava a.s. IČ: 607 47 668 Právní forma: Rozhodující předmět

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 OLTERM & TD OLOMOUC

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 OLTERM & TD OLOMOUC VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 OLTERM & TD OLOMOUC OBSAH úvodní slovo 3 finanční část 6 zpráva o vztazích 30 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 6 Ing. Bc. Pavel Kolář předseda představenstva Vážení klienti, vážení

Více

Základní konstrukce. finančních institucích. dr. Malíková 1

Základní konstrukce. finančních institucích. dr. Malíková 1 Základní konstrukce účetního systému ve finančních institucích dr. Malíková 1 Směrná účtová osnova, účtové třídy TŘÍDĚNÍ ÚČTŮ DO ÚČTOVÝCH TŘÍD 0 Zúčtovací vztahy České národní banky (jen ČNB) 1 - Pokladní,

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY O OVĚŘENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY. společnosti Jihočeské papírny, a.s., Větřní. k 31.12.

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY O OVĚŘENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY. společnosti Jihočeské papírny, a.s., Větřní. k 31.12. ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY O OVĚŘENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY společnosti Jihočeské papírny, a.s., Větřní k 31.12.2006 SPICA AUDIT s.r.o., V Tůních 11, Praha 2, IČO : 25071262,

Více

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE VA ŠE EN Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 ER GIE OBSAH PŘEDSTAVENÍ SKUPINY ČEZ 2 OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU 3 DOPIS PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 4 PŘEHLED VYBRANÝCH VÝSLEDKŮ SPOLEČNOSTI

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně obor Podnikání 1. Právní úprava účetnictví - předmět účetnictví, podstata, význam a funkce - právní normy k účetnictví - účtová osnova a

Více

Ing. Naděžda Krátká a RNDr. Václav Šubrta, CSc.

Ing. Naděžda Krátká a RNDr. Václav Šubrta, CSc. Posudek č. 1104/07 ústavu kvalifikovaného pro znaleckou činnost Objednatel: Obchodní společnost WEST BROKERS, a.s. Plzeň, Slovanská 100, PSČ 326 00, IČ: 64832341, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY. Základní identifikační údaje společnosti

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY. Základní identifikační údaje společnosti 2014 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY I. Úvodní slovo předsedy představenstva a výkonného ředitele společnosti 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. Zhodnocení činnosti společnosti výkonným ředitelem II. III.

Více

hmotné i jiné hospodářské prostředky (souhrnně - majetek a jednotlivé položky aktiva)

hmotné i jiné hospodářské prostředky (souhrnně - majetek a jednotlivé položky aktiva) hmotné i jiné hospodářské prostředky (souhrnně - majetek a jednotlivé položky aktiva) x finanční zdroje - kapitál (vlastní nebo cizí) Jednotlivé kapitálové zdroje - pasíva. majetkově-finanční stabilita

Více