Zápis. 21. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz konané dne Průběh jednání:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis. 21. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz konané dne 2. 9. 2010. Průběh jednání:"

Transkript

1 Zápis 21. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz konané dne Místo konání: zasedací sál č. 306, budova Nové radnice, Ostrava Předsedající: Ing. Miroslav Svozil, starosta Zahájení: hodin Ukončení: hodin Termín příštího zasedání 7. října 2010 Při zahájení bylo přítomno 29 členů zastupitelstva. Omluvení členové zastupitelstva: pan Josef Blahuta, Mgr. et MgA. Michal Kubíček, Bc. Lenka Niklová, Mgr. Jaroslav Skýba a Ing. Martin Svozil Neomluvení členové zastupitelstva: Ing. Leopold Sulovský Členové zastupitelstva obdrželi přímo na zasedání zastupitelstva dne 2. září 2010 následující písemnosti: materiál č. 1 materiál č. 43 Informace o činnosti orgánů městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz. Doporučení Kontrolního výboru členům zastupitelstva ke změně jednacího řádu. Průběh jednání: Zahájení Starosta poblahopřál za členy zastupitelstva městského obvodu panu Ing. Milanu Adámkovi k jeho životnímu jubileu. Organizační záležitosti Provedením zápisu z 21. zasedání zastupitelstva byla určena paní Bc. Jarmila Křenová. Starosta informoval členy zastupitelstva o možnosti podávat interpelace, návrhy usnesení a přihlášky do diskuse prostřednictvím formulářů, které jsou členům zastupitelstva k dispozici u prezence. Návrh starosty: Zastupitelstvo pověřuje ověřením zápisu z 21. zasedání zastupitelstva Ing. Jana Stoklasu a Mgr. Sylvii Tobiczykovou

2 Program: Zastupitelstvo schvaluje předložený program 21. zasedání zastupitelstva upravený takto: doplnit nový materiál č. 43 Doporučení Kontrolního výboru členům zastupitelstva ke změně jednacího řádu. (návrh Ing. Stoklasy) Zpráva o ověření zápisu z mimořádného zasedání zastupitelstva: Zápis z mimořádného zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne ověřili a schválili Ing. Jiří Výtisk a Mgr. Iva Tichá Informace: Starosta podal informaci, že občané mohou nahlížet do zápisu ze zasedání zastupitelstva městského obvodu a do informace o činnosti orgánů městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz na odboru organizačním a hospodářské správy, kancelář č Dotazy na ředitele příspěvkových organizací: Z dnešního jednání byla omluvena: ředitelka MŠ Křižíková paní Světlíková, ředitelka MŠ Špálova Bc. Valentová a ředitelka MŠ Varenská Bc. Zaciosová Projednávané materiály: Materiál č. 1 předkladatel: Ing. Miroslav Svozil, starosta Informace o činnosti orgánu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz. Informace o činnosti orgánů městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz. Informace v úplném znění je přílohou č. 2 zápisu. I. Informace o činnosti rady městského obvodu v období od do Konala se 1 řádná schůze a 3 mimořádné schůze, na nichž rada přijala celkem 107 usnesení. Na svých schůzích rada městského obvodu mimo jiné: - schválila rozpočtové opatření č. 9/2010, 10/2010 rozpočtu městského obvodu, - rozhodla o poskytnutí věcného daru a to bezpečnostních řetízků a průhledítek 2 občanům, - schválila s účinností od vzory Smluv o nájmu nebytových prostor - schválila od nové vzory,,smluv o nájmu bytu - schválila 1. úpravu finančního plánu bytového hospodářství na rok rozhodla příjmout peněžitý dar ve výši ,--Kč od firmy Metrostav Invest Ostrava, s.r.o na odstranění následku škod po povodních v roce 2010 Strana 2 (celkem 19)

3 II. Informace o činnosti úřadu městského obvodu v období od do Odbor bytového hospodářství v oblasti správy domovního a bytového fondu bylo uzavřeno celkem 35 nájemních smluv na pronájem bytu z toho: rozhodnutím rady městského obvodu 23 výběrovým řízením 4 nájemní smlouvou na základě výměny bytů 3 nájemní smlouvou na základě přechodu nájmu 5 počet uzavřených dohod o ukončení nájmu 6 počet žalobních návrhů - vypracovaných 75 vypovězení nájemního vztahu u NP 12 uzavření smlouvy o prodeji podniku 1 udělení souhlasu RMOb k podnájmu NP 1 rozhodnutí RMOb o uzavření nájemních smluv na NP 5 poskytnutí slevy z nájmu NP 2 v oblasti privatizace domovního a bytového fondu počet uzavřených smluv na převod vlastnictví 23 z toho: bytových jednotek 20 domů 1 nebytových prostorů 2 počet uzavřených smluv na max. 30% slevy, dary 19 z toho: slevy 13 dary nad ,- Kč 6 projednané materiály 39 z toho: radou městského obvodu 8 zastupitelstvem městského obvodu 31 prohlášení vlastníka 2 příprava prohlídky bytových jednotek pro prodej výběrovým řízením 61 prodej volných bytů výběrovým řízením 29 daňové přiznání 54 účast na schůzích SVJ 24 Odbor financí a rozpočtu - oddělení místních poplatků a exekucí provedl: v oblasti místních poplatků: přihlášeno 33 poplatníků místního poplatku ze psů, odhlášeno 42 poplatníků místního poplatku ze psů, přiděleno 15 nových evidenčních známek pro psy, v oblasti vymáhání pohledávek exekucí: v přenesené působnosti: k vymožení nedoplatků na místním poplatku ze psů vydáno 19 výzev k zaplacení, 19 exekučních příkazů, 9 ostatních rozhodnutí v rámci poplatkového řízení, 9x použito k doručení rozhodnutí institutu doručení veřejnou vyhláškou, k vymáhání převzato 88 rozhodnutí o uložení pokuty občanům za přestupek dle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, Strana 3 (celkem 19)

4 k vymáhání převzato 1 rozhodnutí za správní delikt dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, k zajištění úhrady pokut bylo dle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů vydáno 26 exekučních příkazů na přikázání pohledávky z účtu povinného, provedeno 162 výzev k zaplacení pokuty, provedeno 6 výzev k součinnosti, 18x použito k doručení rozhodnutí institutu doručení veřejnou vyhláškou, v 5 případech pohledávky přihlášeny do dědického řízení, vydáno 37 ostatních rozhodnutí. v samostatné působnosti: pro zajištění pohledávek po zemřelých dlužnících podána 1 přihláška pohledávek do dědického řízení, provedeno 1 přihlášení pohledávky do likvidace, provedeno 33 výzev k zaplacení pohledávky, 2 dlužníkům zaslána informace o možnosti prominutí příslušenství pohledávky, podáno celkem 25 žádostí o pomoc soudu dle 260 o.s.ř., podáno celkem 53 žádostí o zjištění postižitelných příjmů, podány 4 návrhy na změnu rozhodnutí OS, podáno celkem 18 návrhů k okresnímu soudu na výkon rozhodnutí (exekuci), v návaznosti na rozhodnutí orgánů městského obvodu o prominutí poplatků a úroků z prodlení uzavřeny 2 dohody o prominutí dluhu a 2 dohody o splátkách dluhu, podáno celkem 10 žádostí dlužníků o prominutí poplatků a úroků z prodlení, podáno celkem 6 žádosti dlužníků o povolení splátek dluhu a 1 žádost o snížení splátek, v souladu se zákonem o dani z převodu nemovitostí podáno na FÚ Ostrava 1 celkem 61 řádných přiznání k dani z převodu nemovitostí, v souladu se zákonem o DPH bylo vydáno celkem 6 daňových dokladů-faktur a 1 splátkový kalendář. v oblasti výherních hracích přístrojů na úseku řízení ve věci povolení provozování výherních hracích přístrojů bylo vydáno celkem 67 správních rozhodnutí a 2 platební výměry, kontrola místních poplatků za I. pololetí 2010 a vyrozumění provozovatelů v případě vzniku nedoplatků nebo nedostačujících údajů v hlášení o zahájení nebo ukončení provozu VHP, zpracování podkladů a kontrola výpočtů vyúčtování provozu VHP za I. pololetí 2010 (dodržování 20 odst. 1 zákona ČNR č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách ve znění pozdějších předpisů). Odbor interního auditu a finanční kontroly U statutárního města Ostravy, městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz nebyly od poslední zprávy, tj. v období od 1. června 2010 do 31. července 2010 ukončeny žádné vnější kontroly. Odbor investiční byla zahájena akce: ZŠ Ostrčilova přístavba a nástavba spojovacího krčku, MŠ Na Jízdárně rekonstrukce elektroinstalace, MŠ Blahoslavova rekonstrukce elektroinstalace, přístupové komunikace zahrady, MŠ Dvořákova rekonstrukce sociálního zařízení, rekonstrukce zahrady, Jílová 18, 20 výměna oken, oprava balkónů a fasády, Rekonstrukce ulice Gen. Janouška, Orebitská 18 výměna oken, oprava fasády, Regenerace sídliště Šalamouna 1A etapa, Úprava zpevněných ploch na náměstí Msgre Šrámka, Oprava komunikace Šubertova, proběhly realizace akcí: Nákup služebního vozidla, Nákup digitálního kopírovacího stroje, byla zahájena akce,,estetizace přednádražního prostoru v Ostravě-Přívoze, oprava stávajícího přístřešku Odbor kanceláře starosty připraveno a koordinováno vydání prázdninového čísla zpravodaje Centrum s mimořádnou tématickou přílohou (mateřské a základní školy v našem obvodě), v sekci Aktuality na internetových stránkách městského obvodu připraveno a zveřejněno 37 aktuálních zpráv, Strana 4 (celkem 19)

5 zajištěna propagace akcí a aktivit městského obvodu v kabelové Fabex TV v rozsahu cca 22 vysílacích minut měsíčně, vedení fotogalerie na internetových stránkách městského obvodu, zajištění pamětních listů a blahopřejných dopisů pro pravidelná vítání občánků a setkání se senioryjubilanty v Klubu Parník, reklamních a upomínkových předmětů pro prezentaci městského obvodu, podpora propagace akcí organizovaných, spoluorganizovaných či finančně podporovaných městským obvodem, případně účast na těchto akcích např. akce ke Dni dětí Dětí plná Ostrava (1. 6.), vyhlášení žákovských a učitelských osobností (17. 6.), pokračování v postupné implementaci nového loga Moravské Ostravy a Přívozu a jednotného vizuálního stylu (JVS) v externí i interní komunikaci úřadu městského obvodu, kontrola dodržování zavedených prvků JVS, příprava a realizace školení používání pravidel nového jednotného vizuálního stylu pro všechny zaměstnance Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, zajištění komunikace s médii, průběžné zodpovídání novinářských dotazů. Odbor majetku a strategického rozvoje v oblasti prodeje a správy majetku byly uzavřeny 3 smlouvy o poskytnutí práva provést stavbu, bylo uzavřeno: 8 nájemních smluv, 1 dodatek k nájemním smlouvám, 9 budoucích smluv o zřízení věcného břemene + dodatky, 3 smluvy o zřízení věcného břemene + dodatky, Odbor místního hospodářství, dopravy a obchodu v přenesené působnosti: vydal 227 správních rozhodnutí, kterými se povoluje zvláštní užívání místních komunikací dle 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění a speciálního stavebního úřadu pro místní komunikace, bylo stanoveno 21 místních a přechodných úprav provozu na pozemních komunikacích dle 77 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích v platném znění. V daném období bylo zajištěno pohřbení 10 občanů, k jejichž úmrtí došlo na území zdejšího městského obvodu a o pohřbení se nikdo nepostaral. v oblasti údržby veřejných prostranství v přenesené působnosti: bylo na úseku zeleně vedeno celkem 14 správních řízení o povolení kácení dřevin dle 76 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z toho bylo vydáno 9 rozhodnutí. v oblasti péče o bezpečnost obvodu byla provedena montáž 22 ks bezpečnostních řetízků a 22 ks průhledítek seniorům našeho obvodu. Montáž provedla Městská policie Ostrava. Řetízky a průhledítka financoval zdejší městský obvod. Odbor organizační a hospodářské správy v samostatné působnosti: počet došlých a zveřejněných písemností na úředních deskách 301 bylo přijato celkem 95 nalezených věcí z toho: bylo odesláno 33 nálezů, částečně bylo odesláno 19 nálezů, na úřadě zůstává 62 nalezených věcí, počet došlých oznámení o shromáždění 20 počet vyhotovených výpisů z usnesení orgánů městského obvodu 11 počet evidovaných stížností 9 Strana 5 (celkem 19)

6 počet evidovaných petic 0 v přenesené působnosti: odbor je dle zákona o volbách č. 491/2001 registračním úřadem pro volby do Zastupitelstva Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, odbor organizačně zabezpečuje přípravu voleb do Zastupitelstva Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz (zveřejnění počtu podpisů na peticích pro nezávislé kandidáty a sdružení nezávislých kandidátů, podání kandidátních listin, jejich kontrola, případné opravy a následné zaregistrování), odbor dále organizačně zabezpečuje přípravu voleb do Senátu Parlamentu České republiky, které proběhnou ve dnech 15. a 16. října Odbor sociálních věcí v oblasti sociálně-právní ochrany dětí: v přenesené působnosti: Živé spisy: 61 Návštěvy v rodinách: 479 Účast na soudních jednáních: 31 Jednání na jiných institucích: 112 Účast u výslechů na PČR: 6 Návštěvy dětí v ústavní výchově: 21 návštěv / 80 dětí. Založeno 42 nových spisů Om, a v rejstříku Nom 58 nových položek, v uvedeném období byly podány 2 návrhy na nařízení ústavní výchovy, kurátoři pro mládež a sociální pracovníci provedli 2 akce spojené s kontrolou heren v centru Ostravy a v Ostravě-Přívoze v měsíci červnu a 2 stejné akce v měsíci červenci 2010 ve spolupráci s Městskou policií v Ostravě. v samostatné působnosti: Romský asistent v uvedeném období pomohl zajistit 20 bytů pro rodiny z našeho obvodu. v oblasti sociálních dávek: přenesené působnosti: byly poskytnuty dávky sociální péče a dávky pomoci v hmotné nouzi v průměrném počtu případů měsíčně, v celkové výši Kč, ve sledovaném období bylo zajištěno ve spolupráci s odborem financí a rozpočtu uhrazení pravidelných splátek pohledávek u 97 klientů, k vykonávalo celkem 94 klientů veřejnou službu a 50 klientů vykonávalo dobrovolnickou službu. v oblasti péče o občany: v přenesené působnosti: u žádného klienta není ustanoven zaměstnanec úřadu zvláštním příjemcem důchodu, u žádného klienta není ustanoven zaměstnanec úřadu zvláštním příjemcem dávky pomoci v hmotné nouzi. v samostatné působnosti: bylo uzavřeno 9 smluv o poskytování pečovatelské služby, v terénu byla poskytnuta pečovatelská služba u 166 klientů, bylo přijato 5 žádostí na odlehčovací službu, všem žádostem bylo vyhověno, 35 klientům je MOb MOaP ustanoven do funkce opatrovníka, kterou vykonávají zaměstnanci oddělení péče o občany, 4 žadatelé byli doporučeni k pronájmu bytu v domě s pečovatelskou službou, v rámci činnosti klubů seniorů v DPS Gajdošova a DPS Dobrovského byly zorganizovány tyto akce: - Projekt prevence kriminality ve spolupráci s MP Aktivní senior (2x), - Zahradní grilování, - Vystoupení Dětského sboru Melodie při ZŠ Gen. Píky, - Zájezd: Karolínka sklárny, prohlídka valašských chalup, Strana 6 (celkem 19)

7 - Zahradní grilování, - Zájezd: zámek Velké Losiny a ruční papírna. Odbor stavebního řádu a přestupků v oblasti stavebního úřadu byly povoleny stavby: "Zelený dvůr Ostrava" - komplex obytných budov na prostranství mezi ul. Nádražní, Křižíkova, Suchardova a Sokolská třída v k. ú. Moravská Ostrava, stavebník: C21 s.r.o. stavební povolení, Rekonstrukce Domu na půl cesty Doléčovacího centra v Ostravě, ul. Mariánskohorská 1328/29, Moravská Ostrava (stavební úpravy a vestavba podkroví), stavebník: Renarkon, o.p.s. stavební povolení, Ostrava CASA sul Fiume (Rezidence u řeky) novostavba na pozemcích parc. č. 52/1, 53/1, 53/2, 61/1, 61/2, 4236/2 v katastrálním území Moravská Ostrava, stavebník: ITALNORD Costruzioni stavební povolení, podané žádosti (probíhající řízení): Regionální kancelář Ostrava nástavba, přístavba a stavební úpravy domu č.p. 2654, ul. Hrušovská 16, k.ú. Moravská Ostrava, stavebník: ZFPA OV, a.s. - kolaudační souhlas Rekonstrukce hřiště VITA a vybudování parkoviště Lechowiczova, stavebník: SMO MOb MOaP stavební povolení bylo povoleno užívání staveb: Integrované bezpečnostní centrum v Ostravě (rozestavěná budova firmy META u ul. Nemocniční naproti haly Tatran), stavebník: Moravskoslezský kraj - předčasné užívání stavby G.O.M. Masarykovo nám. ul.velká, Ostrava (komerční a administrativní objekt), stavebník: MUDr. Liana Posseltová - kolaudační rozhodnutí v oblasti přestupků počet došlých oznámení o přestupku 335 vyřízeno celkem 344 z toho: projednáváno v řízení, 132 postoupeno, odloženo, 212 na pokutách celkem uloženo ,- Kč Odbor školství a volnočasových aktivit dne proběhl v klubu Parník 11. ročník vyhlašování Žákovských a učitelských osobností školního roku 2009/2010 Odbor vnitřních věcí a kanceláře tajemníka v oblasti personální ke dni měl městský obvod celkem 217 zaměstnanců v evidenčním počtu (vč. dlouhodobých dočasných pracovních neschopností a překážek), z toho zajišťovalo: chod úřadu 188 zaměstnanců, pečovatelskou službu 29 zaměstnanců. v oblasti správních činností oddělení matriky a ohlašovny na matričním úseku zapsáno v matričních knihách celkem 456 matričních událostí ( 202 narození, 38 sňatků, 210 úmrtí, 6 registrovaných partnerství), vydáno 169 opisů matričních dokladů, určeno rodičovství ve 23 případech před narozením dítěte a v 48 případech po narození dítěte, přijato 8 žádostí o změnu jména či příjmení, přijaty 4 žádosti o zápis do zvláštní matriky v Brně, Strana 7 (celkem 19)

8 vydány 4 vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství, vydáno 8 osvědčení k uzavření církevního sňatku, na úseku ověřování shody opisu nebo kopie s listinou (vidimace) a ověřování pravosti podpisu (legalizace) bylo provedeno 367 ověření z toho: na pracovišti oddělení 280 vidimací a 87 legalizací, z toho mimo pracoviště oddělení (pro imobilní občany) 12 legalizací, v CzechPOINTu bylo vyhotoveno: 20 výpisů z rejstříku trestů, 1 výpis z katastru nemovitostí, 1 výpis z obchodního rejstříku, 0 výpisů z registrů řidičů, 112 konverzí z elekronické do listinné podoby, 12 konverzí z listinné do elektronické podoby, 2 konverze na žádost, 0 zneplatnění údajů do datové schránky, na úseku ohlašovny: bylo přihlášeno k trvalému pobytu 412 občanů, bylo přijato 30 žádostí o zrušení trvalého pobytu, bylo vydáno 53 rozhodnutí ve věci zrušení údaje místa trvalého pobytu, 68 rozhodnutí o zrušení trvalého pobytu nabylo právní moci, 3 občané nahlásili ohlašovně jinou adresu pro doručování písemnosti, na úseku občanských průkazů: bylo přijato 509 žádostí o vydání nového občanského průkazu, bylo vydáno 94 potvrzení po ztrátě, odcizení nebo odebrání neplatného občanského průkazu, bylo předáno občanům 429 nově vyhotovených občanských průkazů, byla přijata 1 žádost o doplnění údajů v cestovním dokladu, byl vydán 1 cestovní doklad po doplnění údajů, byla uzavřena 0 dohoda esmo s občanem. Činnost starosty za období mim. rada kontrolní den projektu Estetizace hlavního nádraží, Czech Raildays, jednání Praha ředitelství České pošty, jednání Úřad regionální rady europrojekty, rada MOaP, Stará Aréna slavnostní ukončení prvního běhu bilingvy ZŠ Ostrčilova, Zastupitelstvo města Ostravy, 1.7. mim. rada 2.7. SC Olomouc hl.n., mim. rada 3.8. mimořádná rada MOaP rada MOaP, návštěva Libros centrum bezpečné jízdy, mim. rada 24.8 DPS Gajdošova předání trenažeru ČEZ, mezinárodní setkání jízdních policií,slavnosti Ostravaru, Strana 8 (celkem 19)

9 29.8. Den ostravských divadel na Masarykově náměstí, 1.9. zahájení školního roku, otevření knihkupectví Akademia, Návrh pana starosty. Zastupitelstvo městského obvodu bere na vědomí informaci o činnosti orgánu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz za odobí do a zprávu o činnosti starosty za období od 10. června 2010 do 1. září /21/ Materiál č. 2 předkladatel: Ing. Miroslav Svozil, starosta Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz. 1107/21/ Materiál č. 3 předkladatel: Ing. Miroslav Svozil, starosta Návrh na úpravu závazných ukazatelů příspěvkových organizací č. 6/2010 a č. 7/2010 na rok /21/ Materiál č. 4 předkladatel: Ing. Miroslav Svozil, starosta Hospodaření městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz za I. pololetí roku /21/ Materiál č. 5 předkladatel: Ing. Miroslav Svozil, starosta Návrh na podání žádosti o dotace ze státního rozpočtu na rok 2011 pro poskytovatele sociálních služeb. JUDr. Štefek - vytkl panu starostovi rychlý způsob projednávání materiálů. pan starosta se dotázal, zda se jedná o technickou přihlášku do diskuse? JUDr. Štefek - dodal, že měl k materiálu č. 4 celou řadu otázek, avšak nestihl v této rychlosti projednávání materiálů včas zareagovat a přihlásit se do diskuse. A požádal, aby byl u takto zásadních materiálů poskytnut větší časový prostor. pan starosta odpověděl, že hlasovací systém funguje a uvedl, že pokud na obrazovce není zobrazen žádný přihlášený člen zastupitelstva do diskuse, vyzve členy zastupitelstva k hlasování. K předešlému materiálu ale dodal, že městský obvod je v rámci svého rozpočtu v zisku a že rozpočet je i přes finanční krizi vyšší, než-li byl rozpočet v loňském roce a to také díky intenzivní práci při získávání externích finančních zdrojů. 1110/21/ Strana 9 (celkem 19)

10 Materiál č. 6 předkladatel: Ing. Miroslav Svozil, starosta Žádosti o uzavření dohod o splátkách dluhů. 1111/21/ Materiál č. 7 předkladatel: Ing. Miroslav Svozil, starosta Žádosti o prominutí poplatků z prodlení z exekučně vymáhaných pohledávek. 1112/21/ Materiál č. 8 předkladatel: Ing. Miroslav Svozil, starosta Návrh na odpis pohledávek. 1113/21/ Materiál č. 9 předkladatel: Ing. Miroslav Svozil, starosta Informace o zániku vymahatelnosti pohledávek. 1114/21/ Materiál č. 10 předkladatel: Ing. Miroslav Svozil, starosta Žádost pana //////////////// o snížení měsíčních splátek dlužné částky 1115/21/ Materiál č. 11 předkladatel: Ing. Jiří Groll, místostarosta Návrh na uzavření dohod o přistoupení k závazku. pan starosta informoval členy zastupitelstva, že je přihlášen do rozpravy občan městského obvodu pan Robert Fűster, kterému udělil slovo. občan obvodu pan Fűster poděkoval panu starostovi za udělení slova a uvedl, že nebude k tomuto materiálu vystupovat a svou přihlášku do diskuse stahuje. 1116/21/ Materiál č. 12 předkladatel: Ing. Jiří Groll, místostarosta Návrh převodu vlastnictví jednotek v domě č. p. 47 (Jílová 27) na pozemku parc. č. 2040/5 k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava podle zákona č. 72/1994 Sb. 1117/21/ Strana 10 (celkem 19)

11 Materiál č. 13 předkladatel: Ing. Jiří Groll, místostarosta Návrh převodu vlastnictví jednotek v domě č. p (Macharova 21) na pozemku parc. č. st k. ú. Přívoz, obec Ostrava podle zákona č. 72/1994 Sb. 1118/21/ Materiál č. 14 předkladatel: Ing. Jiří Groll, místostarosta Návrh na revokaci části usnesení zastupitelstva č. 953/18/09 a na nabídku převodu vlastnictví jednotky č. 2987/27 v domě č. p (Maroldova 1) na pozemku parc. č. 1581/23 a podílu pozemku parc. č. 1581/23 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava podle zákona č. 72/1994 Sb. 1119/21/ Materiál č. 15 předkladatel: Ing. Jiří Groll, místostarosta Žádost o převod vlastnictví jednotky č. 1065/3 v domě č. p (Zákrejsova 10) na pozemku parc. č. st a podílu pozemku parc. č. st v k. ú. Přívoz, obec Ostrava podle zákona č. 72/1994 Sb. 1120/21/ Materiál č. 16 předkladatel: Ing. Miroslav Svozil, starosta Žádost o poskytnutí daru na rekonstrukci bytové jednotky č. 1902/10 v domě č. p (Verdunská 23) v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava. RSDr. Bečák se dotázal, zda je uvedený odhad vyčíslen včetně rekonstrukce nebo v původním stavu bytové jednotky? místostarosta Groll požádal o vyjádření vedoucího odboru bytového hospodářství a dodal, že odhad je obecně vyčíslen z aktuálního stavu odhadovaného předmětu, a to v době, kdy se odhad provádí. vedoucí bytového hospodářství Ing. Gebauer uvedl, že cena nebyla stanovena po provedení rekonstrukce či se zohledněním provedené rekonstrukce. JUDr. Štefek uvedl, že pokud bylo dohodnuto mezi vlastníkem a nájemníkem, že rekonstrukci provede z vlastních prostředků nájemník, je tak učiněno na základě určitých pravidel. Jaká byla tedy stanovena pravidla? vedoucí bytového hospodářství Ing. Gebauer uvedl, že žádná písemná dohoda nebyla s nájemnicí uzavřena. JUDr. Štefek uvedl, že pokud nájemník vydá na vylepšení majetku městského obvodu své finanční prostředky, tak se pro náš obvod jedná o oprávněný majetkový prospěch, neoprávněný majetkový prospěch nebo bezdůvodné obohacení? Nebo se jedná o dar? vedoucí bytového hospodářství Ing. Gebauer uvedl, že nájemkyně byla vyzvána k doložení faktur o provedených pracech, což neučinila. Proto nebylo možné ověřit, zda a v jaké výši opravy byly či nebyly provedeny. Ing. Stoklasa se dotázal, zda tedy byla s nájemkyní podepsána Smlouva o změně věci? A v případě, že nebyla, si musela být nájemkyně vědoma, že investuje do cizího a že veškeré opravy a investice, které provede, provádí na vlastní náklady. Dále uvedl, že dle jeho názoru, nevznikl žádný majetkový prospěch. A v případě, že není sepsána Smlouva o změně věci a bez předešlé domluvy s obcí, nemůže nájemník požadovat žádné náklady a musí počítat, že se mu investice nevrátí. Strana 11 (celkem 19)

12 Ing. Stodulka uvedl, že paní /////////// jej v předešlé době osobně navštívila a sdělila, že byla předešlým vedoucím odboru bytového hospodářství Ing. Popkem informována o skutečnostech, které jsou uvedeny v příloze č. 2 předloženého materiálu, a že byt bude moci odkoupit za částku podstatně nižší. A faktury za provedené opravy má k doložení. pan starosta se dotázal vedoucího odboru bytového hospodářství Ing. Gebauera, zda byl nájemkyni byt převeden? vedoucí bytového hospodářství Ing. Gebauer uvedl, že byt převeden nebyl. Ing. Krsička uvedl, že Komise bytová a prodeje majetku důkladně projednala tuto záležitost a jednoznačně doporučuje takto předložený návrh usnesení. A dodal, že nelze zaplatit cenu bytové jednotky, tím, že provede rekonstrukci, pokud nebyla řádná smlouva podepsána a chválena zastupitelstvem. pan starosta dodal, že paní /////////// se odvolává na jednání se zaměstnanci, kteří zde již nepracují. JUDr. Štefek uvedl, že tento předložený materiál neobsahuje podstatné informace. A dodal, že vzhledem k odlišným informacím pana vedoucího s informacemi člena zastupitelstva, není hodno tento materiál dále projednávat. Uvedl, že není možné rozhodovat na základě polovičatých, nepravdivých a také z úst pana vedoucího zkreslených informací. A požádal, aby se příště pan vedoucí alespoň v základních věcech připravil. pan starosta uvedl, že by mělo být následně uděleno slovo panu vedoucímu Ing. Gebauerovi, jelikož být obvinňován z šíření nepravd, je poměrně dost vážné obvinění. místostarosta Groll sdělil, že v případě, kdy nájemce chce provést jakoukoliv opravu či rekonstrukci v bytě, je nutné požádat, o povolení. Zároveň je nutno dohodnout, zda se bude jednat o rekonstrukci se spoluúčastí pronajímatele, v tomto případě městského obvodu, či to bude hradit sám. A v tomto případě takto postupováno nebylo. pan starosta uvedl, že zde bylo také řečeno stanovisko předsedou Komise bytové a prodeje majetku a že rada městského obvodu také velice pečlivě projednávala a řešila, jak paní /////////// pomoci. Ing. Adámek uvedl, že pokud bylo nájemkyni sděleno tehdejším vedoucím odboru Ing. Popkem, že je bytová jednotka původně odhadována na Kč, tak měl následně odbor bytového hospodářství informovat, že pokud chce nájemkyně provést určité úpravy je nutné, aby byla uzavřena smlouva. Dodal, že se domnívá, že by se měla tato záležitost ještě vyjasnit a předložit následně. Ing. Výtisk uvedl, že předpokládá, že znalecký posudek byl vyhotoven až po provedených úpravách. Byla tedy cena vycházející ze znaleckého posudku navýšena o provedené úpravy? vedoucí bytového hospodářství Ing. Gebauer k uvedenému obvinění JUDr. Štefka sdělil, že si není vědom, že by kdykoliv poskytoval nepřesně informace. Dále k tomuto případu uvedl, že o formě prodeje bylo rozhodnuto. Byly schváleny a přijaty zásady, dle kterých se prodej uskutečňoval. Žádost byla předložena ke schválení či rozhodnutí zastupitelstvu, jen proto, že přesahovala rámec, který by tyto zásady upravovaly. V případě kdy by bylo této žádosti kladně vyhověno, nebylo by postupováno v souladu se schválenými zásadami. JUDr. Štefek navrhl materiál stáhnout a doplnit o veškeré skutečnosti a předložit jej na zasedání následujícího zastupitelstva. pan starosta nechal hlasovat o procedurálním návrhu JUDr. Štefka pan starosta nechal hlasovat o původním návrhu usnesení Materiál projednán bez přijetí usnesení Materiál č. 17 předkladatel: Ing. Miroslav Svozil, starosta Informace o odstoupení nabyvatelů od smluv o převodu vlastnictví jednotek. 1121/21/ Strana 12 (celkem 19)

13 Materiál č. 18 předkladatel: Ing. Jiří Groll, místostarosta Návrh na uzavření smluv o podmínkách poskytnutí max. 30% slevy z kupní ceny s vlastníky jednotek v domě č. p (Hornopolní 45) a spoluvlastnických podílů k pozemku parc. č. 2356/61 v k. ú. Moravská Ostrava. 1122/21/ Materiál č. 19 předkladatel: Ing. Jiří Groll, místostarosta Návrh na uzavření smlouvy o podmínkách poskytnutí max. 30% slevy z kupní ceny domu č. p (Senovážná 12 a pozemku parc. č. 2623/60 v k. ú. Moravská Ostrava). 1123/21/ Materiál č. 20 předkladatel: Ing. Jiří Groll, místostarosta Návrh na uzavření smlouvy o podmínkách poskytnutí max. 30% slevy z kupní ceny bytové jednotky č. 2423/15 v domě č. p (Janovského 2) a spoluvlastnického podílu k pozemku parc. č. 2620/74 v k. ú. Moravská Ostrava. 1124/21/ Materiál č. 21 předkladatel: Ing. Jiří Groll, místostarosta Návrh na uzavření smlouvy o podmínkách poskytnutí max. 30% slevy z kupní ceny domu č. p. 293 (Newtonova 28) a pozemku parc. č. st v k. ú. Přívoz. 1125/21/ Materiál č. 22 předkladatel: Ing. Jiří Groll, místostarosta Návrh na uzavření smlouvy o podmínkách poskytnutí max. 30% slevy z kupní ceny domu č. p (Na Fifejdách 13) a pozemku parc. č. 2620/7 v k. ú. Moravská Ostrava. 1126/21/ Materiál č. 23 předkladatel: Ing. Jiří Groll, místostarosta Návrh na uzavření smlouvy o podmínkách poskytnutí max. 30% slevy z kupní ceny domu č. p. 397 (Poděbradova 83) a pozemku parc. č v k. ú. Moravská Ostrava. 1127/21/ Materiál č. 24 předkladatel: Ing. Jiří Groll, místostarosta Návrh na zrušení usnesení zastupitelstva městského obvodu č. 1016/19/10 ze dne o prodeji domu č. p. 604 (Jungmannova 8) včetně souvisejícího pozemku parc. č. st. 73, k. ú. Přívoz, obec Ostrava. 1128/21/ Strana 13 (celkem 19)

14 Materiál č. 25 předkladatel: Ing. Jiří Groll, místostarosta Návrh na zrušení usnesení zastupitelstva městského obvodu č. 1017/19/10 ze dne o prodeji domu č. p. 784 (Fügnerova 4) včetně souvisejícího pozemku parc. č. st. 810, k. ú. Přívoz, obec Ostrava. 1129/21/ Materiál č. 26 předkladatel: Ing. Jiří Groll, místostarosta Návrh na revokaci usnesení zastupitelstva městského obvodu č. 1078/20/10 ze dne a na prodej domu č. p (Božkova 82) včetně pozemku parc. č. st. 984, k. ú. Přívoz, obec Ostrava. JUDr. Štefek uvedl, že před asi 3 měsíci označil tento materiál jako zmatečný, kdy v souvislosti s uvedenými nedostatky mu bylo dne písemně potvrzeno Ing. Gebauerem, že připomínka o chybném údaji v počtu kupujících byla oprávněná. Dodal, že by do budoucna neměly materiály předkládané odborem bytového hospodářství vykazovat takovéto nedostatky. 1130/21/ Materiál č. 27 předkladatel: Ing. Jiří Groll, místostarosta Návrh záměru na prodej domu č. p (Zukalova 3) stojícím na pozemku parc. č.2999/2 a pozemku parc. č. 2999/2, k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava. RSDr. Bečák se dotázal, zda byla zvolena určitá koncepce? Domnívá se, že v případě pronájmu je možné se s nájemcem ještě jakkoliv dohodnou, avšak v případě prodeje, již nebude možné ovlivnit obsazenost určitého počtu bytů. A dále se dotázal, co nastane v případě, že se prodá i tento dům a obyvatel s tímto problémem bude přibývat? pan starosta uvedl, že projektový záměr je přílohou předloženého materiálu. místostarosta Groll uvedl, že v budoucnu bude muset rozhodnout o řešení uvedené nemovitosti a to s možností přebudovat nemovitost na domov se zvláštním režimem se zaměřením na cílovou skupinu osoby bez přístřeší seniorského věku", jejímž provozovatelem by byla Armáda spásy. Nebo tuto nemovitost poskytnout k prodeji společnosti CENTROM, která by zde provozovala tzv. startovací byty. Prozatím je členům zastupitelstva předložen pouze záměr. Dodal, že dne proběhne jednání se zástupci Armády spásy a se zástupci společnosti CENTROM proběhne jednání v příštím týdnu. 1131/21/ Materiál č. 28 předkladatel: Ing. Jiří Groll, místostarosta Návrh na prodej domu č. p (Newtonova 16) na parc. č. st. 1002, k. ú. Přívoz, obec Ostrava. 1132/21/ pozemku parc. č. st a pozemku Strana 14 (celkem 19)

15 Materiál č. 29 předkladatel: Ing. Jiří Groll, místostarosta Návrh na prodej domu č. p. 187 (Hlučínská 68) na parc. č. st. 1092, k. ú. Přívoz, obec Ostrava. 1133/21/ Materiál č. 30 předkladatel: Ing. Jiří Groll, místostarosta Návrh na prodej domu č. p. 802 (Křišťanova 8) na parc. č. st. 718, k. ú. Přívoz, obec Ostrava. 1134/21/ pozemku parc. č. st a pozemku pozemku parc. č. st. 718 a pozemku Materiál č. 31 předkladatel: Ing. Jiří Groll, místostarosta Návrh na prodej domu č. p (Jílová 23) na pozemku parc. č. 2037/3 a pozemku parc. č. 2037/3, k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava. 1135/21/ Materiál č. 32 předkladatel: Ing. Jiří Groll, místostarosta Návrh na akceptaci kupních smluv a na prodej domů jako celků včetně souvisejících pozemků formou výběrového řízení. 1136/21/ Materiál č. 33 předkladatel: Ing. Jiří Groll, místostarosta Návrh na akceptaci návrhů kupních smluv a převod jednotek včetně spoluvlastnických podílů na společných částech domů a pozemků na základě výběrového řízení. 1137/21/ Materiál č. 34 předkladatel: Tomáš Kuřec, místostarosta Žádost Seniorcentra OASA s.r.o., o poskytnutí peněžitého daru. místostarosta Kuřec uvedl, že v souladu se stanoviskem Komise sociální a s ohledem na doporučení rady městského obvodu navrhl variantu II. RSDr. Bečák se dotázal, zda čerpalo Seniorcentrum OASA s.r.o. nějaké granty či dotace? Případně, jaký bývá obvyklý postup? místostarosta Kuřec uvedl, že společnost Seniorcentrum je obchodní společnost a městský obvod spolupracuje a poskytuje granty především neziskovým organizacím a není obvyklé podporovat soukromé subjekty, které vystupují jako obchodní společnosti. JUDr. Štefek uvedl, že Komise sociální určitě záležitost projednala a došla ke konkrétním důvodům, které však nejsou z důvodové zprávy zřejmé, a proto požádal o uvedení těchto konkrétních důvodů. místostarosta Kuřec odkázal JUDr. Štefka na str. 8 předloženého materiálu, kde je uvedena Zpráva pro sociální komisi, ve které jsou dostatečně uvedeny tyto důvody. pan starosta uvedl, že mu není znám podobný případ, že by Magistrát města Ostravy či městský obvod v minulosti žádali od jiné obce dotace určené na tyto účely. Strana 15 (celkem 19)

16 JUDr. Štefek uvedl, že mu však uvedená strana č. 8 chybí. A dodal, zda by nemohl vystoupit někdo z Komise sociální a uvedl tyto důvody? Ing. Výtisk uvedl, že ve zmíněné příloze předloženého materiálu na str. č. 8, je na konci zprávy uvedeno, že //////////////// odpověď nedodal. Kontrolou registru poskytovatelů sociálních služeb jsme zjistili, že služba je poskytována od , jako zařízení pobytové s cílovou skupinou senioři. Kapacita lůžek činí 36 a služba se poskytuje nepřetržitě. Dále bylo v registru zjištěno, že dne proběhla v zařízení inspekce kvality poskytované sociální služby, kdy nebyla splněna zásadní kritéria nebo byl počet bodů nižší než 50 %, tedy tato sociální služba inspekci kvality nevyhověla. Dodal, že toto je pro něj důvod, proč být také proti. Bc. David Tichý, DiS. potvrdil, že vzniklo velké pochybení. Je potřeba získat 17 hlavních ukazatelů, z čehož 16 zásadních ukazatelů bylo nedostatečných a domnívá se, že tato sociální služba nepracuje kvalitně a tudíž není důvod jim poskytovat jakýkoliv peněžitý dar. pan starosta nechal hlasovat o návrhu místostarosty Kuřece. Návrh místostarosta Kuřec: (varianta II.) 1138/21/ Materiál č. 35 předkladatel: Tomáš Kuřec, místostarosta Žádost Ostravské univerzity v Ostravě, o změnu názvu projektu. místostarosta Kuřec uvedl, že navrhuje variantu I. pan Polák uvedl, že také navrhuje variantu I. Návrh místostarosta Kuřec: (varianta I.) 1139/21/ Materiál č. 36 předkladatel: Ing. Jiří Groll, místostarosta Stanovisko k záměru města prodat části pozemků parc.č. 2202/1 a parc.č. 2202/118 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (lokalita ul. Novinářská). RSDr. Bečák se dotázal, z jakého důvodu se nedá na doporučení odboru místního hospodářství, dopravy a obchodu? Dodal, že se domnívá, že prodej není vždy nutný a že se s názorerm odboru místního hospodářství, dopravy a obchodu ztotožňuje. A dotázal se, z jakého důvodu je toto doporučení odbýváno a přehlasováno například dalšími dvěmi odbory, které samozřejmě hájí zájmy peněz? pan starosta uvedl, že se jedná o velmi tvrdé obvinění. místostarosta Groll uvedl, že v tomto případě se jedná o přístup k technickému zařízení, které je ve správě někoho jiného. Z jakého důvodu by měl městský obvod spravovat tuto přístupovou cestu? vedoucí odboru majetku a strategického rozvoje Ing. Králová uvedla, že k prodeji se uchylujeme jednak z důvodu, že žadatel o prodej požádal a také, že má tuto cestu vyasfaltovanou. Ta také slouží jako příjezdová cesta k regulační stanici plynu a tvoří s touto stanicí jeden funkční celek. Uvedla, že zde lze zřídit věcné břemeno, které však společnost odmítla a požádala o pronájem a následný odkup. Ing. Nytra se dotázal, kolik měl městský obvod získat za uvedených 32 m²? JUDr. Štefek - se dotázal, z jakého důvodu nebyl realizován pronájem? Což je dle jeho názoru zajímavá záležitost zejména pro vlastníka pozemku? vedoucí odboru majetku a strategického rozvoje Ing. Králová uvedla, že pronájem je realizován a v současné době je projednáván radou městského obvodu. pan starosta připomněl, že se jedná o záměr. Strana 16 (celkem 19)

17 1140/21/ Materiál č. 37 předkladatel: Ing. Jiří Groll, místostarosta Stanovisko k záměru města prodat pozemky p.č.st. 336 a p.p.č v k. ú. Přívoz, obec Ostrava (lokalita ul. Mariánskohorská). 1141/21/ Materiál č. 38 předkladatel: Ing. Jiří Groll, místostarosta Stanovisko k záměru města prodat pozemek parc.č. 1514/5 v k. ú. Moravská Ostrav,a obec Ostrava (lokalita ul. Valchařská a Nádražní). 1142/21/ Materiál č. 39 předkladatel: Ing. Jiří Groll, místostarosta Stanovisko k záměru města prodat pozemky parc.č. 2028/4 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (lokalita ul. Jílová a Mariánskohorská). RSDr. Bečák požádal o vyjasnění rozporu mezi tím, co napsal žadatel a mezi tím, co je uvedeno v předloženém materiálu. V žádosti žadatele je uvedeno, že žádá o odkoupení z důvodu rozšíření a sjednocení vlastnictví pozemků a vybudování parkoviště a v předloženém materiálu je uvedeno, že účelem odkoupení je sjednocení vlastnictví a následná výstavba polyfunkčního domu včetně parkoviště. Kde tedy vznikl tento rozpor? vedoucí odboru majetku a strategického rozvoje Ing. Králová upozornila, že se v tomto případě jedná o záměr města prodat, což znamená, že konkrétní určení ještě není. A poté, co bude schválen záměr města, budeme zmocněni zastupitelstvem města k prodeji a budeme požadovat po zájemcích, aby Komisi strategického rozvoje a architektury předložili své návrhy, co zde mají v plánu stavět. A následně bude dle těchto návrhu vybrán zájemce. A dodala, že doposud není známo, komu a co na uvedeném pozemku bude stát. pan starosta potvrdil, že jak konkrétní žádost, tak také zájemců může být pochopitelně více. místostarosta Groll uvedl, že žadatel si požádal ještě o další pozemky. Členům zastupitelstva je předložen materiál, který v podstatě navrhuje do záměru možnosti prodat pouze pozemek - funkční plochy, které přináleží k pozemku, který již v současné době vlastní. Nyní je předkládán pouze záměr, který je nutno na základě žádosti zastupitelstvu předložit. Pro případný prodej by přicházely v úvahy pouze uvedené dva pozemky. JUDr. Štefek se dotázal, zda zde existuje nějaká kontrolní skupina, která sleduje, jakým způsobem provádí údržbu? V tomto prostředí se tráva nekosí, shromažďují se zde odpadky a navíc se uprostřed tohoto pozemku nachází malý pomník. Je tedy možné upozornit majitele, že městský obvod dbá na určitou kulturnost prostředí? pan starosta uvedl, že upozornit majitele je možné pouze v rámci kompetencí odboru místního hospodářství, dopravy a obchodu a také odboru stavebního řádu a přestupků. místostarosta Groll uvedl, že se touto problematikou městský obvod již zabýval a asi v měsíci červnu byli na základě upozornění na stav této zeleně urgován majitel, aby učinil konkrétní opatření. 1143/21/ Strana 17 (celkem 19)

18 Materiál č. 40 předkladatel: Ing. Jiří Groll, místostarosta Návrh na prodej části pozemku parc.č. 1048/1 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (lokalita ul. Preslova). 1144/21/ Materiál č. 41 předkladatel: Ing. Jiří Groll, místostarosta Návrh na prodej pozemků parc.č. 1024/27, parc.č. 2201/4, parc.č. 2201/5 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava ( lokalita ul. Sokolská třída a ul. Novinářská). JUDr. Štefek uvedl, že v případě takto předloženého návrhu usnesení s tímto nemůže souhlasit, jelikož nesouhlasí s věcí, která souvisí se společností SMP Net, s.r.o. Ostrava. 1145/21/ Materiál č. 42 předkladatel: Ing. Jiří Groll, místostarosta Návrh na zrušení Zásad pro pronájem, výpůjčku a zřizování věcného břemene k pozemkům ve vlastnictví Města Ostravy, svěřených Městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz. 1146/21/ Materiál č. 43 předkladatel: Ing. Jan Stoklasa, předseda kontrolního výboru Doporučení Kontrolního výboru členům zastupitelstva ke změně jednacího řádu výborů. Ing. Stoklasa uvedl, že při jednání kontrolního výboru došel tento k závěru, že tak jako má Finanční výbor kompetentního zaměstnance zastoupeného Ing. Zaplatelovou, tak by měl mít i Kontrolní výbor také přímou vazbu na úřad, aby mohl své připomínky přímo adresovat určité osobě, která by na úřadě mohla sjednat nápravu, případně by byla nápomocna ve vztahu k zastupitelstvu. V současné době jednací řád výborů nezahrnuje další osoby, které by měly být přizvány, nebo které by se mohly pravidelně účastnit jednání kontrolního výboru, pokud nebudou pozvány či schváleny hlasováním členů výboru. Z uvedeného důvodu se Kontrolní výbor usnesením rozhodl, aby byl jednáním Kontrolního výboru nově přítomen tajemník úřadu. Z tohoto důvodu je tento materiál předkládán. pan starosta dodal, že se domnívá, že se jedná o rozumný návrh, který je možno bez problémů podpořit. 1147/21/ Různé: 1. Pan starosta informoval členy zastupitelstva v rámci blížících se podzimních voleb, že volební okrsky č , které byly původně umístěny v budově Střední školy waldorfské Ostrava, budou nyní umístěny v budově Základní školy Ostrava, Gen. Píky 13A. V budově je také výtah a také bude před školou umístěn směrník. Strana 18 (celkem 19)

19 2. Dále informoval, že dne se uskuteční den městského obvodu Sportovní den a dále dne se bude konat Svatováclavský jarmark. 3. Pan Polák se dotázal, zda v případě prováděných rekonstrukcí ulic a náměstí se musí vždy všechny vzrostlé stromy pokácet? Uvedl, že při rekonstrukci náměstí Msgre Šrámka byly před divadlem skáceny stromy a zda bylo kácení stromů v projektu uvedeno a jaký byl názor radních? Pan starosta odpověděl, že radním by mělo být poděkováno, jelikož vzhled náměstí Msgre Šrámka byl ve velmi ostudném stavu. S projektem je možné se seznámit na odboru investičním. Rada je také informována, že součástí nového projektu je výsadba nových stromů, a také občané tuto práci vítají. Ing. Havlíček dodal, že stromy ve městě by měly být určitého vzrůstu a určité konfigurace. V případě výsadby stromů ve městech je nezbytné stromy po letech obměňovat. Představa architekta je, že náměstí před katedrálou by nemělo sloužit jako parkoviště trvale, a po dostavení parkovacích domů v centru města, by zde měla být plocha, kterou by bylo možné opět ozelenit. Pan starosta dodal, že veškerá zákonná povolení byla ze strany Magistrátu města Ostravy, odboru životního prostředí vydána. 4. JUDr. Štefek se dotázal, v rámci posledního zasedání zastupitelstva, jak má postupovat při vrácení notebooku a dalších věcí, které byly členům zastupitelstva na začátku volebního období předány? 5. Pan starosta informoval členy zastupitelstva a zároveň odpověděl JUDr. Štefkovi, že se dne 7. října 2010 uskuteční v 15 hodin v zasedacím sále č. 306 mimořádné zasedání zastupitelstva a zastupitelé budou včas informováni o možnosti vrácení všech věcí, které jim byly zapůjčeny. V Ostravě Ing. Jan Stoklasa zastupitel Ostrava Mgr. Sylvie Tobiczyková zastupitelka Ostrava Ing. Miroslav Svozil starosta Přílohy: Příloha č. 1 - Výsledky hlasování k jednotlivým bodům (47 listů) Příloha č. 2 - Informace o činnosti orgánu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz Bc. Jarmila Křenová zapisovatelka Strana 19 (celkem 19)

Program: Zastupitelstvo schvaluje předložený program mimořádného zasedání zastupitelstva: 31-0-0

Program: Zastupitelstvo schvaluje předložený program mimořádného zasedání zastupitelstva: 31-0-0 Z á p i s mimořádného zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konaného dne 29. 10. 2009 Místo konání: zasedací sál č. 306, budova Nové radnice, Ostrava Předsedající: Ing. Miroslav

Více

Usnesení. Usnesení 44. schůze rady městského obvodu konané dne 20.11.2012. čís. 2615/RMOb1014/44/12 2679/RMOb1014/44/12

Usnesení. Usnesení 44. schůze rady městského obvodu konané dne 20.11.2012. čís. 2615/RMOb1014/44/12 2679/RMOb1014/44/12 44. schůze rady městského obvodu konané dne 20.11.2012 čís. 2615/RMOb1014/44/12 2679/RMOb1014/44/12 Ing. Jiří Havlíček, v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová, v. r. místostarostka Přehled usnesení rady

Více

Usnesení. Usnesení. 121. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 09.06.2014 čís. 5120/RMObM1014/121/14 5132/RMObM1014/121/14

Usnesení. Usnesení. 121. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 09.06.2014 čís. 5120/RMObM1014/121/14 5132/RMObM1014/121/14 121. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 09.06.2014 čís. 5120/RMObM1014/121/14 5132/RMObM1014/121/14 Ing. Jiří Havlíček, v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová, v. r. místostarostka Přehled

Více

Materiál č. 02/OFR/06. Statutární město Ostrava městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz úřad městského obvodu

Materiál č. 02/OFR/06. Statutární město Ostrava městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz úřad městského obvodu Důvodová zpráva Zastupitelstvu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz jsou předkládány žádosti o prominutí poplatků a úroků z prodlení. dluh za byt č. X v domě 30. dubna XXXX, Ostrava-Moravská Ostrava

Více

Odbor správních a vnitřních věcí

Odbor správních a vnitřních věcí Odbor správních a vnitřních věcí Matrika vedení knih narození, manželství a úmrtí a souvisejících sbírek listin a vydávání výpisů z těchto knih podle zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení

Více

I. Informace o činnosti rady městského obvodu v období od 1. 3. 2009 do 31. 5. 2009

I. Informace o činnosti rady městského obvodu v období od 1. 3. 2009 do 31. 5. 2009 Informace o činnosti orgánů městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz (informaci předkládá starosta městského obvodu ve smyslu 97 zákona o obcích) I. Informace o činnosti rady městského obvodu v období

Více

Přehled o činnosti správního odboru Městského úřadu Odolena Voda za rok 2014

Přehled o činnosti správního odboru Městského úřadu Odolena Voda za rok 2014 Přehled o činnosti správního odboru Městského úřadu Odolena Voda za rok 2014 Správní odbor zajišťuje provoz infocentra, podatelny, pokladny, výkon správních činností na úseku matriky, evidence obyvatel,

Více

Zápis z jednání Výboru finančního (FV) Zastupitelstva městské části Praha 3

Zápis z jednání Výboru finančního (FV) Zastupitelstva městské části Praha 3 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 VÝBOR FINANČNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI Zápis z jednání Výboru finančního (FV) Zastupitelstva městské části Praha 3 Datum jednání: 4. 3. 2013 Místo jednání: Zasedací místnost č.

Více

Zajištění dlužného nájemného a úhrad za služby

Zajištění dlužného nájemného a úhrad za služby Příloha č. 5 Zásad Podmínky pro zajištění nájemného a úhrad za služby Zajištění dlužného nájemného a úhrad za služby Byty Čl. I. Preambule 1) Část A. upravuje postup, kterým Městská část Praha 15 zabezpečuje

Více

Vymahatelnost pohledávek v praxi

Vymahatelnost pohledávek v praxi Vymahatelnost pohledávek v praxi Obsah Legislativní rámec Vnitřní předpisy organizace Organizační zajištění a kompetence Druhy pohledávek a způsoby jejich vymáhání Závěr Legislativní rámec Zákon 128/2000Sb.,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS)

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS) ORGANIZAČNÍ ŘÁD Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS) Rada města Uherský Brod dne 7. září 2011 schválila

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/13/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatelku

Více

O b e c M i k u l o v. Z á p i s č. 3/2014

O b e c M i k u l o v. Z á p i s č. 3/2014 O b e c M i k u l o v Z á p i s č. 3/2014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Mikulov, které se uskutečnilo dne 5.5. 2014 od 18:00 hodin v budově OÚ Mikulov v zasedací místnosti. _ Přítomno: 7 členů

Více

Informace dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Informace dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Ochrana Informace dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Město Kojetín provádí následující zpracování, které mu ukládá zvláštní zákon,

Více

Preambule. 1 Výklad pojmů

Preambule. 1 Výklad pojmů STRANA 1 Preambule Městská část Praha 15, vedena snahou postupovat při hospodaření se svým majetkem s péčí řádného hospodáře, stanovit jasná pravidla pro jednotlivé majetkoprávní úkony, rozhodla přijmout

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 30. schůzi 14.05.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Hlinsko Směrnice č. 1/2011/OVV pro postup při evidenci, vymáhání a odpisu pohledávek vydaná v souladu s ust. 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů Část I. Základní

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 34. schůzi dne 21. 6. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Kravaře. usn. čís. 3. 16/2015 3.28/2015. Mgr. Monika Brzesková starostka

Město Kravaře. usn. čís. 3. 16/2015 3.28/2015. Mgr. Monika Brzesková starostka Město Kravaře U s n e s e n í z 3. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 25. 2. 2015 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře usn. čís. 3. 16/2015 3.28/2015 Mgr. Monika Brzesková

Více

Zásady prodeje bytů a nebytových prostorů včetně pozemků z majetku města Znojma

Zásady prodeje bytů a nebytových prostorů včetně pozemků z majetku města Znojma Zásady prodeje bytů a nebytových prostorů včetně pozemků z majetku města Znojma Zastupitelstvo města Znojma se na svém zasedání konaném dne 16. 6. 2011 usnesením č. 31/2011, bodem č. 1322 usneslo vydat

Více

Příloha č. 2 - Náplně činností odborů MěÚ Hustopeče. Majetkoprávní odbor (8 zaměstnanců) Činnosti:

Příloha č. 2 - Náplně činností odborů MěÚ Hustopeče. Majetkoprávní odbor (8 zaměstnanců) Činnosti: Příloha č. 2 - Náplně činností odborů MěÚ Hustopeče Majetkoprávní odbor (8 zaměstnanců) Činnosti: zajišťuje prodeje, pronájmy a výkupy nemovitostí, jiné dispozice s majetkem města (směny, věcná břemena

Více

O B E C D R Á C H O V

O B E C D R Á C H O V O B E C D R Á C H O V Zápis č. 08/2014 ze schůze obecního zastupitelstva ze dne 28.08.2014 Přítomni: Nepřítomni-omluveni: Přizváni hosté: Určení ověřovatelé zápisu : Veřejnost: p.paták, p.fousek, ing.

Více

1.2 Tyto Zásady se vztahují na prodej nebytových jednotek, o kterém za podmínek těmito Zásadami stanovených rozhodne ZMČ.

1.2 Tyto Zásady se vztahují na prodej nebytových jednotek, o kterém za podmínek těmito Zásadami stanovených rozhodne ZMČ. Zásady pro prodej nebytových jednotek v domech, které byly schváleny k prodeji v souladu s Prováděcím předpisem privatizace domovního fondu svěřeného městské části Praha 10 (prodej jednotek) 1 ZÁKLADNÍ

Více

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka. Z Á P I S OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila 19.

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. Podmínky pro přidělování nájemních bytů v majetku obce Říčany

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. Podmínky pro přidělování nájemních bytů v majetku obce Říčany Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany Podmínky pro přidělování nájemních bytů v majetku obce Říčany I. Základní podmínky 1.1 Žádost o přidělení bytu (příloha č. 1) může podat občan ČR nebo cizí

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 27. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 26. dubna 2004 ve 13:20 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis Kojetín s r.o., Padlých

Více

Preambule. 1 Výklad pojmů

Preambule. 1 Výklad pojmů STRANA 1 Preambule Městská část Praha 15, vedena snahou postupovat při hospodaření se svým majetkem s péčí řádného hospodáře, stanovit jasná pravidla pro jednotlivé majetkoprávní úkony, rozhodla přijmout

Více

Kategorie osobních údajů a kategorie subjektů, kterých se tyto údaje týkají

Kategorie osobních údajů a kategorie subjektů, kterých se tyto údaje týkají V souladu s ustanovením 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zpřístupňuje Městský úřad informace týkající se zejména účelu

Více

O b e c M i k u l o v. Z á p i s č. 6/2014

O b e c M i k u l o v. Z á p i s č. 6/2014 O b e c M i k u l o v Z á p i s č. 6/2014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Mikulov, které se uskutečnilo dne 22.9.2014 od 18:00 hodin v budově OÚ Mikulov v zasedací místnosti. _ Přítomno: 6 členů

Více

Usnesení 22. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 05.06.2014

Usnesení 22. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 05.06.2014 22. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 05.06.2014 čís. 0286/ZMOb-MH/1014/22-0306/ZMOb-MH/1014/22 RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu Ing. Jiří Jezerský místostarosta městského

Více

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 20. jednání Rady města

Více

Město Rokytnice nad Jizerou

Město Rokytnice nad Jizerou Město Rokytnice nad Jizerou ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ (GRANTŮ) Z ROZPOČTU MĚSTA ROKYTNICE NAD JIZEROU na kulturní a sportovní akce, volnočasové aktivity, vzdělávání, činnost zájmových

Více

Nakládání s osobními údaji

Nakládání s osobními údaji Informace dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Město Kojetín provádí následující zpracování, které mu ukládá zvláštní zákon, nebo je

Více

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 10 z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Registr zpracovávaných osobních údajů

Registr zpracovávaných osobních údajů Registr zpracovávaných Informace o zpracování zpracovávaných na základě zmocnění ve zvláštních zákonech, vztahujících se k působnosti MěÚ ( 18 odst. 1 písm. b) zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně, ve znění

Více

Přehled nejdůležitějších předpisů - 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

Přehled nejdůležitějších předpisů - 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění Přehled nejdůležitějších předpisů - 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění Městský úřad Tábor jedná a rozhoduje především podle následujících právních

Více

Zápis č. 4/2015 ze 4. zasedání Komise RMČ Praha 8 pro obecní byty

Zápis č. 4/2015 ze 4. zasedání Komise RMČ Praha 8 pro obecní byty Zápis č. 4/2015 ze 4. zasedání Komise RMČ Praha 8 pro obecní byty ze dne 18. května 2015 s místem konání Na Košince 502/1 v místnosti 303 od 17.00 h Přítomni: p. Ing. I. Pešl, p. Ing. Fr. Beneš, CSc.,

Více

U S N E S E N Í. 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

Smlouvu o postoupení pohledávek

Smlouvu o postoupení pohledávek Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají: čl. 1. Smluvní strany 1) Městská část Praha 13 se sídlem Sluneční náměstí 13/2580, Praha 13, PSČ 158 00 IČ 00241687, DIČ: CZ00241687 bankovní spojení., číslo

Více

Programový systém pro řízení a zpracování mzdové a personální agendy

Programový systém pro řízení a zpracování mzdové a personální agendy Rozsah zpracování osobních údajů kancelář tajemníka Programový systém pro řízení a zpracování mzdové a personální agendy Účel zpracování: zajištění pracovně-právních vztahů a všech povinností s nimi spojených

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE. se sídlem Záhumenní 1152, PSČ 742 21. Pravidla prodeje domů, bytů a nebytových prostor

MĚSTO KOPŘIVNICE. se sídlem Záhumenní 1152, PSČ 742 21. Pravidla prodeje domů, bytů a nebytových prostor MĚSTO KOPŘIVNICE se sídlem Záhumenní 1152, PSČ 742 21 Pravidla prodeje domů, bytů a nebytových prostor Tato pravidla byla schválena usnesením č. 228 na 9. zasedání Zastupitelstva města v Kopřivnici dne

Více

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555)

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555) U S N E S E N Í z 51. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 14. listopadu 2012, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady

Více

Z Á P I S č. 5. z 5. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 4. 4. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 5. z 5. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 4. 4. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 5 z 5. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 4. 4. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Z Á P I S č. 27. z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 27. z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 27 z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Zápis č. 4/2011 z jednání představenstva družstva konaného dne 27. 4. 2011

Zápis č. 4/2011 z jednání představenstva družstva konaného dne 27. 4. 2011 Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů -12- HODOŇAN, stavební bytové družstvo, Na Pískách 3275/3, Hodonín Zápis č. 4/2011 z jednání představenstva družstva konaného dne 27. 4.

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.06.2012

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.06.2012 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.06.2012 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Luboš Drenčeni Věra Vávrová Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014 číslo 1/001/14 k návrhu na schválení programu 1. jednání Rady MČ Praha - Běchovice a) předložený program 1. jednání RMČ Praha - Běchovice a) se zněním programu jednání číslo 2/001/14 k návrhu na schválení

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í z 12. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 21. dubna 2008 čís. 157/12 - čís. 175/12

Více

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011 Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011 Program: Zápis z veřejného zasedání ZO Přezletice ze dne 12.09.2011 1. Zpráva výběrové komise provozovatel VaK Přezletice 2. Otevírání obálek

Více

Pravidla pro tvorbu, čerpání a použití prostředků z Fondu rozvoje bydlení (statut fondu)

Pravidla pro tvorbu, čerpání a použití prostředků z Fondu rozvoje bydlení (statut fondu) MĚSTO STARÉ MĚSTO nám. Hrdinů 100, 686 03 Staré Město Pravidla pro tvorbu, čerpání a použití prostředků z Fondu rozvoje bydlení (statut fondu) Fond rozvoje bydlení byl zřízen usnesením Obecního zastupitelstva

Více

Zásady pro hospodaření s byty a nebytovými prostory v majetku města Kadaně

Zásady pro hospodaření s byty a nebytovými prostory v majetku města Kadaně Zásady pro hospodaření s byty a nebytovými prostory v majetku města Kadaně 1) Žádosti o přidělení bytu Žádosti o přidělení bytu jsou přijímány, evidovány a číslovány podle data podání realitní kanceláří

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 18. řádné jednání rady městské části, konané dne 30. 5. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu.

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu. USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2008 konané dne 13. února 2008 RM schvaluje: 1. Obsah textu veřejného oznámení konkurzních řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky Základní školy Tišnov, Smíškova 840, okres

Více

Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla pro vymáhání pohledávek v SBD Vítkovice

Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla pro vymáhání pohledávek v SBD Vítkovice Stavební bytové družstvo Vítkovice Daliborova 54,709 71,Ostrava - Mariánské Hory IČO 00 05 08 06, zapsáno u KS v Ostravě, OR oddíl Dr XXII, vložka 8 DIČ CZ00050806 Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla

Více

Město Broumov určeno Radě města č.: 4

Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Majetkové záležitosti k jednání dne: 22.12.2010 předkladatel SMM Ing. Marie Mikulenková projednáno MK dne: 6.12.2010 předloženo RM dne: 17.12.2010 Komentář: 1) Žádost

Více

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 16. prosince 2009

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 16. prosince 2009 Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 16. prosince 2009 Starosta přivítal všechny přítomné. Přítomni : p.e.frisch, p.l.ludvík, p.k.koch, p.p.drda, p.m.topinková, p.k.schwarz, p.d.skanderová,

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p. Jeřábek, p.halák, p.pelikán,p.,,svoboda R. p. Krédl- dostavil se později k bodu č.12

Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p. Jeřábek, p.halák, p.pelikán,p.,,svoboda R. p. Krédl- dostavil se později k bodu č.12 Z á p i s č. 2 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo v pondělí 22.dubna 2013 od 18.30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p.

Více

Usnesení z 3. schůze v roce 2011 konané 9. února 2011 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 3. schůze v roce 2011 konané 9. února 2011 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení s termínem č.: 1 taj. 23.02. 14 star., MS 23.02. 2 taj. 31.03. Splněné usnesení č.: 53, 84 Usnesení z 3. schůze v roce 2011 konané 9. února 2011 R A D A M Ě S T A

Více

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 20:00 František Bouček, Jitka

Více

Informace z usnesení 97. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 20.11.2013. 1. Prodej obecní vymezené jednotky Osová č.o. 2, byt č.

Informace z usnesení 97. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 20.11.2013. 1. Prodej obecní vymezené jednotky Osová č.o. 2, byt č. Informace z usnesení 97. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 20.11.2013 1. Prodej obecní vymezené jednotky Osová č.o. 2, byt č. 579/21 1. schválit prodej obecní vymezené jednotky č. 579/21, v bytovém domě

Více

Informace z organizačně-právního úseku

Informace z organizačně-právního úseku V Tišnově dne 10.12.2009 Zpravodaj č. 2/2009 Informace z organizačně-právního úseku Informace o převodech bytů do osobního vlastnictví K 30.6.2009 požádalo 41 družstevníků o převod bytu do osobního vlastnictví,

Více

Zásady tvorby a pravidla čerpání prostředků Fondu rozvoje bydlení města Třince

Zásady tvorby a pravidla čerpání prostředků Fondu rozvoje bydlení města Třince MĚSTO TŘINEC VNITŘNÍ SMĚRNICE Č. 02/2014, Zásady tvorby a pravidla čerpání prostředků Fondu rozvoje bydlení města Třince Schváleno: 18.02.2014 Účinnost: 01.03.2014 Zpracovatel: Oddělení platové a personální

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Usnesení č. 794 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 11. 08. 2008. Usnesení č. 795 Rada města rozhodla uzavřít Dodatek č. 13 k pojistné

Více

ze dne 13. 2. 2007 č. 3/07

ze dne 13. 2. 2007 č. 3/07 Zastupitelstvo kraje Vysočina Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvková organizace zřizované krajem Vysočina ze

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 13. řádné jednání rady městské části, konané dne 18. 5. 2015 v 15:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Z. Vejvodová, M. Bernardová,

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Žermanice, IC 00494259 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Žermanice, IC 00494259 za rok 2012 , v KRAJSKY URAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava k U M $ x II I fi' I Q V lt Čj.: MSK 18209/2013 Sp. zn.: Vyřl/uje: Teleron: Fax: E-mail: Datum: KON/12991/2012/Sam

Více

MĚSTO CHABAŘOVICE. O p a t ř e n í č. 1/2003

MĚSTO CHABAŘOVICE. O p a t ř e n í č. 1/2003 MĚSTO CHABAŘOVICE Zastupitelstvo města Chabařovice na svém zasedání dne 29. 9. 2003 se rozhodlo usn. č. 35/2003 k provedení ustanovení 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

Obec Třanovice. Zápis. z X. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 21.11.2011 v 17 00 hod.

Obec Třanovice. Zápis. z X. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 21.11.2011 v 17 00 hod. Obec Třanovice Zápis z X. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE konaného dne 21.11.2011 v 17 00 hod. Přítomno dle presenční listiny 10 členů ZO Třanovice, 5 omluveno 5 občanů Zahájení Zasedání Zastupitelstva

Více

JUDr. Milan Vlha, soudní exekutor Exekutorský úřad Ostrava, Prokešovo náměstí 5, 70200 Ostrava. Usnesení

JUDr. Milan Vlha, soudní exekutor Exekutorský úřad Ostrava, Prokešovo náměstí 5, 70200 Ostrava. Usnesení JUDr. Milan Vlha, soudní exekutor Exekutorský úřad Ostrava, Prokešovo náměstí 5, 70200 Ostrava č.j. 102 EX 00294/12-049 Usnesení Soudní exekutor JUDr. Milan Vlha, Exekutorský úřad Ostrava se sídlem Prokešovo

Více

Výsledky projednání Rady města Kolína ze 159. schůze konané dne 03.11.2014. Usnesení č. 159/3192/2014 159/3205/2014

Výsledky projednání Rady města Kolína ze 159. schůze konané dne 03.11.2014. Usnesení č. 159/3192/2014 159/3205/2014 Výsledky projednání Rady města Kolína ze 159. schůze konané dne 03.11.2014. Usnesení č. 159/3192/2014 159/3205/2014 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodů dodržení přiměřenosti

Více

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE č. 2/2012

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE č. 2/2012 Bytové družstvo U Arény Ostrava Vítkovice, Sovova 1340/14, PSČ 703 00 IČ: 26829681 Zapsáno u Krajského soudu v Ostravě v oddílu Dr 1746 http://bd-u-areny.unas.cz ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE č. 2/2012 Datum

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 ZÁPIS RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ34 konané dne 10. 01. 2012

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 ZÁPIS RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ34 konané dne 10. 01. 2012 Přítomni : Ověřovatel : Program jednání: MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 dle prezenční listiny ZÁPIS RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ34 konané dne 10. 01. 2012 radní - MVDr. Tomáš Vlach 1. Kontrola plnění úkolů

Více

Z á p i s. Program jednání:

Z á p i s. Program jednání: Z á p i s z 28. jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 14. 9. 2011 od 9,00 hod. RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové Přítomni: Omluveni: Mgr. Táňa Šormová,

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Luboš Drenčeni Zdeněk Ženíšek, tajemník MěÚ Martina

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010 Starosta přivítal všechny přítomné. Přítomni : p.e.frisch, p.l.ludvík, p.k.koch, p.p.drda, p.m.topinková,p.g.valeriánová, p.k.schwarz,

Více

Pravidla postupu při prodeji bytových domů a bytových jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených Městské části Praha 2

Pravidla postupu při prodeji bytových domů a bytových jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených Městské části Praha 2 Příloha č. 1 k usnesení ZMČ č. 66 ze dne 13.9.2011 Pravidla postupu při prodeji bytových domů a bytových jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených Městské části Praha 2 ve znění schváleném usnesením

Více

Zápis z 9. schůze rady obce Velké Březno, která se konala ve středu 17. 6. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě ve Velkém Březně.

Zápis z 9. schůze rady obce Velké Březno, která se konala ve středu 17. 6. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě ve Velkém Březně. Zápis z 9. schůze rady obce Velké Březno, která se konala ve středu 17. 6. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě ve Velkém Březně. Přítomni: Michal Kulhánek, Marie Dvořanová, Michal Šidák, Karel Turek, Jaromír

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 3/2014, které se konalo 26.6.2013 od 18.00 v zasedací místnosti budovy Obecního úřadu Skryje

Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 3/2014, které se konalo 26.6.2013 od 18.00 v zasedací místnosti budovy Obecního úřadu Skryje Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 3/2014, které se konalo 26.6.2013 od 18.00 v zasedací místnosti budovy Obecního úřadu Skryje Přítomni: Daniel Mikušík, Jaroslav Houba, Josef Jedlička, Miroslav Čonka,

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Martina

Více

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin.

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Obec Rychnov na Moravě Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Z Á P I S z 28. zasedání zastupitelstva obce Rychnov na Moravě konaného dne 25. 08. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu

Z Á P I S z 28. zasedání zastupitelstva obce Rychnov na Moravě konaného dne 25. 08. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu Z Á P I S z 28. zasedání zastupitelstva obce Rychnov na Moravě konaného dne 25. 08. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu Začátek jednání: 18 : 00 hodin Přítomni zastupitelé: 8 Omluveni zastupitelé:

Více

Pravidla pro doprodej bytů a nebytových prostor dle zákona 72/94 Sb. 1) ve znění pozdějších předpisů

Pravidla pro doprodej bytů a nebytových prostor dle zákona 72/94 Sb. 1) ve znění pozdějších předpisů Pravidla pro doprodej bytů a nebytových prostor dle zákona 72/94 Sb. 1) ve znění pozdějších předpisů Zastupitelstvo města Příbora v souladu se zákonem o obcích č. 128/2000 Sb. v platném znění na svém 13.

Více

Usnesení z 8. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 3. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 8. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 3. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 8. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 3. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín 1. Park a prameništi, spojovací chodník do Metropole 1.I. vzala na vědomí informaci o projednávání souhlasů

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 18/545/2013 1) schválilo program 18. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 18/545/2013 1) schválilo program 18. zasedání zastupitelstva města. , USNESENÍ 18. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 17. září 2013 usnesením č. 18/545/2013 program 18. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 18/546/2013 návrhovou komisi ve složení:

Více

Pravidla pro čerpání půjček z fondu rozvoje bydlení města Moravská Třebová Číslo předpisu: 7/2011 Výtisk č.:

Pravidla pro čerpání půjček z fondu rozvoje bydlení města Moravská Třebová Číslo předpisu: 7/2011 Výtisk č.: Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Pravidla města Moravská Třebová Číslo předpisu: 7/2011 Výtisk č.: Platnost od: 06.06.2011 Účinnost od: 01.07.2011 Platnost do: -- Předpis je závazný

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 21. 2. 2011, od 17:00 hodin.

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 21. 2. 2011, od 17:00 hodin. Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 21. 2. 2011, od 17:00 hodin. Přítomni: Jiří Přecechtěl, Mgr. Josef Šťourač, ing. Zdeňka Daňková, Milan Mazel, ing. Radek Kašík, Bedřich Zeman

Více

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 16.10.2006 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

Zápis z 6. schůze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Baranova 10 Praha 3

Zápis z 6. schůze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Baranova 10 Praha 3 Zápis z 6. schůze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Baranova 10 Praha 3 I. Shromáždění SVJ Baranova 10 Praha 3 se sídlem Baranova 1878/10, Praha 3, 130 00, IČ: 248 30 003 (dále jen Společenství)

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hladké Životice, IČ 00848468 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hladké Životice, IČ 00848468 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01HR6SA Čj.: MSK 57328/2015 Sp. zn.: KON/17701/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Bc. Jana Breuerová Telefon:

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 27. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 29.10.2012 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 14.11.2006

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 14.11.2006 RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 14.11.2006 2/2006 2. RM V s c h v a l u j e pro Městské lesy Dvora Králové nad Labem změnu výše závazného

Více

MMB2012000000504. Návrh usnesení:

MMB2012000000504. Návrh usnesení: MMB2012000000504 tt Rada města Brna ZM6/ /$/ Z6/016. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 19.6.2012 Název: Návrh prodeje pozemku p.č. 3630 v k.ú. Černá Pole Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

Více

Pokyny k předložení Žádosti o proplacení

Pokyny k předložení Žádosti o proplacení Pokyny k předložení Žádosti o proplacení Výtah z obecných podmínek opatření IV.1.2. (Kompletní znění Pravidel IV.1.2. je uvedeno v Příručce pro žadatele) Kap. 2. Obecná ustanovení pro poskytnutí dotace

Více

Z Á P I S č. 2/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 10.02.2015

Z Á P I S č. 2/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 10.02.2015 Z Á P I S č. 2/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 10.02.2015 Přítomní: Ing. Karel Souček - předseda, Aleš Navrátil místopředseda Členové: Ing. Petra Dokládalová, Ing. Jiřina Frýbová,

Více

Město Abertamy, 1) Zahájení, volba pracovních komisí, program jednání. B-1/ -ZMě schválilo ustavení návrhové komise ve složení: Ingrid Cejpková

Město Abertamy, 1) Zahájení, volba pracovních komisí, program jednání. B-1/ -ZMě schválilo ustavení návrhové komise ve složení: Ingrid Cejpková Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 26. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 10.9.2008 od 17,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil:

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO Příjmy Výdaje Výsledek (+) přebytek, (-) schodek Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání obce dne 28. prosince 2012) Rozpočet obce po RO 2012/03 3 681 163,00 4 860

Více

Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců

Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců PŘÍLOHA č. 3 Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců STAROSTA MĚSTA - plní úkoly uložené mu zastupitelstvem nebo radou města, A. Práva a povinnosti vyplývající

Více

Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž město (městský úřad) jedná a rozhoduje, patří zejména (vždy se jedná o předpisy v platném znění):

Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž město (městský úřad) jedná a rozhoduje, patří zejména (vždy se jedná o předpisy v platném znění): Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž město (městský úřad) jedná a rozhoduje, patří zejména (vždy se jedná o předpisy v platném znění): I. (obecná část) zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky

Více