Zápis. 21. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz konané dne Průběh jednání:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis. 21. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz konané dne 2. 9. 2010. Průběh jednání:"

Transkript

1 Zápis 21. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz konané dne Místo konání: zasedací sál č. 306, budova Nové radnice, Ostrava Předsedající: Ing. Miroslav Svozil, starosta Zahájení: hodin Ukončení: hodin Termín příštího zasedání 7. října 2010 Při zahájení bylo přítomno 29 členů zastupitelstva. Omluvení členové zastupitelstva: pan Josef Blahuta, Mgr. et MgA. Michal Kubíček, Bc. Lenka Niklová, Mgr. Jaroslav Skýba a Ing. Martin Svozil Neomluvení členové zastupitelstva: Ing. Leopold Sulovský Členové zastupitelstva obdrželi přímo na zasedání zastupitelstva dne 2. září 2010 následující písemnosti: materiál č. 1 materiál č. 43 Informace o činnosti orgánů městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz. Doporučení Kontrolního výboru členům zastupitelstva ke změně jednacího řádu. Průběh jednání: Zahájení Starosta poblahopřál za členy zastupitelstva městského obvodu panu Ing. Milanu Adámkovi k jeho životnímu jubileu. Organizační záležitosti Provedením zápisu z 21. zasedání zastupitelstva byla určena paní Bc. Jarmila Křenová. Starosta informoval členy zastupitelstva o možnosti podávat interpelace, návrhy usnesení a přihlášky do diskuse prostřednictvím formulářů, které jsou členům zastupitelstva k dispozici u prezence. Návrh starosty: Zastupitelstvo pověřuje ověřením zápisu z 21. zasedání zastupitelstva Ing. Jana Stoklasu a Mgr. Sylvii Tobiczykovou

2 Program: Zastupitelstvo schvaluje předložený program 21. zasedání zastupitelstva upravený takto: doplnit nový materiál č. 43 Doporučení Kontrolního výboru členům zastupitelstva ke změně jednacího řádu. (návrh Ing. Stoklasy) Zpráva o ověření zápisu z mimořádného zasedání zastupitelstva: Zápis z mimořádného zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne ověřili a schválili Ing. Jiří Výtisk a Mgr. Iva Tichá Informace: Starosta podal informaci, že občané mohou nahlížet do zápisu ze zasedání zastupitelstva městského obvodu a do informace o činnosti orgánů městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz na odboru organizačním a hospodářské správy, kancelář č Dotazy na ředitele příspěvkových organizací: Z dnešního jednání byla omluvena: ředitelka MŠ Křižíková paní Světlíková, ředitelka MŠ Špálova Bc. Valentová a ředitelka MŠ Varenská Bc. Zaciosová Projednávané materiály: Materiál č. 1 předkladatel: Ing. Miroslav Svozil, starosta Informace o činnosti orgánu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz. Informace o činnosti orgánů městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz. Informace v úplném znění je přílohou č. 2 zápisu. I. Informace o činnosti rady městského obvodu v období od do Konala se 1 řádná schůze a 3 mimořádné schůze, na nichž rada přijala celkem 107 usnesení. Na svých schůzích rada městského obvodu mimo jiné: - schválila rozpočtové opatření č. 9/2010, 10/2010 rozpočtu městského obvodu, - rozhodla o poskytnutí věcného daru a to bezpečnostních řetízků a průhledítek 2 občanům, - schválila s účinností od vzory Smluv o nájmu nebytových prostor - schválila od nové vzory,,smluv o nájmu bytu - schválila 1. úpravu finančního plánu bytového hospodářství na rok rozhodla příjmout peněžitý dar ve výši ,--Kč od firmy Metrostav Invest Ostrava, s.r.o na odstranění následku škod po povodních v roce 2010 Strana 2 (celkem 19)

3 II. Informace o činnosti úřadu městského obvodu v období od do Odbor bytového hospodářství v oblasti správy domovního a bytového fondu bylo uzavřeno celkem 35 nájemních smluv na pronájem bytu z toho: rozhodnutím rady městského obvodu 23 výběrovým řízením 4 nájemní smlouvou na základě výměny bytů 3 nájemní smlouvou na základě přechodu nájmu 5 počet uzavřených dohod o ukončení nájmu 6 počet žalobních návrhů - vypracovaných 75 vypovězení nájemního vztahu u NP 12 uzavření smlouvy o prodeji podniku 1 udělení souhlasu RMOb k podnájmu NP 1 rozhodnutí RMOb o uzavření nájemních smluv na NP 5 poskytnutí slevy z nájmu NP 2 v oblasti privatizace domovního a bytového fondu počet uzavřených smluv na převod vlastnictví 23 z toho: bytových jednotek 20 domů 1 nebytových prostorů 2 počet uzavřených smluv na max. 30% slevy, dary 19 z toho: slevy 13 dary nad ,- Kč 6 projednané materiály 39 z toho: radou městského obvodu 8 zastupitelstvem městského obvodu 31 prohlášení vlastníka 2 příprava prohlídky bytových jednotek pro prodej výběrovým řízením 61 prodej volných bytů výběrovým řízením 29 daňové přiznání 54 účast na schůzích SVJ 24 Odbor financí a rozpočtu - oddělení místních poplatků a exekucí provedl: v oblasti místních poplatků: přihlášeno 33 poplatníků místního poplatku ze psů, odhlášeno 42 poplatníků místního poplatku ze psů, přiděleno 15 nových evidenčních známek pro psy, v oblasti vymáhání pohledávek exekucí: v přenesené působnosti: k vymožení nedoplatků na místním poplatku ze psů vydáno 19 výzev k zaplacení, 19 exekučních příkazů, 9 ostatních rozhodnutí v rámci poplatkového řízení, 9x použito k doručení rozhodnutí institutu doručení veřejnou vyhláškou, k vymáhání převzato 88 rozhodnutí o uložení pokuty občanům za přestupek dle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, Strana 3 (celkem 19)

4 k vymáhání převzato 1 rozhodnutí za správní delikt dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, k zajištění úhrady pokut bylo dle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů vydáno 26 exekučních příkazů na přikázání pohledávky z účtu povinného, provedeno 162 výzev k zaplacení pokuty, provedeno 6 výzev k součinnosti, 18x použito k doručení rozhodnutí institutu doručení veřejnou vyhláškou, v 5 případech pohledávky přihlášeny do dědického řízení, vydáno 37 ostatních rozhodnutí. v samostatné působnosti: pro zajištění pohledávek po zemřelých dlužnících podána 1 přihláška pohledávek do dědického řízení, provedeno 1 přihlášení pohledávky do likvidace, provedeno 33 výzev k zaplacení pohledávky, 2 dlužníkům zaslána informace o možnosti prominutí příslušenství pohledávky, podáno celkem 25 žádostí o pomoc soudu dle 260 o.s.ř., podáno celkem 53 žádostí o zjištění postižitelných příjmů, podány 4 návrhy na změnu rozhodnutí OS, podáno celkem 18 návrhů k okresnímu soudu na výkon rozhodnutí (exekuci), v návaznosti na rozhodnutí orgánů městského obvodu o prominutí poplatků a úroků z prodlení uzavřeny 2 dohody o prominutí dluhu a 2 dohody o splátkách dluhu, podáno celkem 10 žádostí dlužníků o prominutí poplatků a úroků z prodlení, podáno celkem 6 žádosti dlužníků o povolení splátek dluhu a 1 žádost o snížení splátek, v souladu se zákonem o dani z převodu nemovitostí podáno na FÚ Ostrava 1 celkem 61 řádných přiznání k dani z převodu nemovitostí, v souladu se zákonem o DPH bylo vydáno celkem 6 daňových dokladů-faktur a 1 splátkový kalendář. v oblasti výherních hracích přístrojů na úseku řízení ve věci povolení provozování výherních hracích přístrojů bylo vydáno celkem 67 správních rozhodnutí a 2 platební výměry, kontrola místních poplatků za I. pololetí 2010 a vyrozumění provozovatelů v případě vzniku nedoplatků nebo nedostačujících údajů v hlášení o zahájení nebo ukončení provozu VHP, zpracování podkladů a kontrola výpočtů vyúčtování provozu VHP za I. pololetí 2010 (dodržování 20 odst. 1 zákona ČNR č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách ve znění pozdějších předpisů). Odbor interního auditu a finanční kontroly U statutárního města Ostravy, městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz nebyly od poslední zprávy, tj. v období od 1. června 2010 do 31. července 2010 ukončeny žádné vnější kontroly. Odbor investiční byla zahájena akce: ZŠ Ostrčilova přístavba a nástavba spojovacího krčku, MŠ Na Jízdárně rekonstrukce elektroinstalace, MŠ Blahoslavova rekonstrukce elektroinstalace, přístupové komunikace zahrady, MŠ Dvořákova rekonstrukce sociálního zařízení, rekonstrukce zahrady, Jílová 18, 20 výměna oken, oprava balkónů a fasády, Rekonstrukce ulice Gen. Janouška, Orebitská 18 výměna oken, oprava fasády, Regenerace sídliště Šalamouna 1A etapa, Úprava zpevněných ploch na náměstí Msgre Šrámka, Oprava komunikace Šubertova, proběhly realizace akcí: Nákup služebního vozidla, Nákup digitálního kopírovacího stroje, byla zahájena akce,,estetizace přednádražního prostoru v Ostravě-Přívoze, oprava stávajícího přístřešku Odbor kanceláře starosty připraveno a koordinováno vydání prázdninového čísla zpravodaje Centrum s mimořádnou tématickou přílohou (mateřské a základní školy v našem obvodě), v sekci Aktuality na internetových stránkách městského obvodu připraveno a zveřejněno 37 aktuálních zpráv, Strana 4 (celkem 19)

5 zajištěna propagace akcí a aktivit městského obvodu v kabelové Fabex TV v rozsahu cca 22 vysílacích minut měsíčně, vedení fotogalerie na internetových stránkách městského obvodu, zajištění pamětních listů a blahopřejných dopisů pro pravidelná vítání občánků a setkání se senioryjubilanty v Klubu Parník, reklamních a upomínkových předmětů pro prezentaci městského obvodu, podpora propagace akcí organizovaných, spoluorganizovaných či finančně podporovaných městským obvodem, případně účast na těchto akcích např. akce ke Dni dětí Dětí plná Ostrava (1. 6.), vyhlášení žákovských a učitelských osobností (17. 6.), pokračování v postupné implementaci nového loga Moravské Ostravy a Přívozu a jednotného vizuálního stylu (JVS) v externí i interní komunikaci úřadu městského obvodu, kontrola dodržování zavedených prvků JVS, příprava a realizace školení používání pravidel nového jednotného vizuálního stylu pro všechny zaměstnance Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, zajištění komunikace s médii, průběžné zodpovídání novinářských dotazů. Odbor majetku a strategického rozvoje v oblasti prodeje a správy majetku byly uzavřeny 3 smlouvy o poskytnutí práva provést stavbu, bylo uzavřeno: 8 nájemních smluv, 1 dodatek k nájemním smlouvám, 9 budoucích smluv o zřízení věcného břemene + dodatky, 3 smluvy o zřízení věcného břemene + dodatky, Odbor místního hospodářství, dopravy a obchodu v přenesené působnosti: vydal 227 správních rozhodnutí, kterými se povoluje zvláštní užívání místních komunikací dle 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění a speciálního stavebního úřadu pro místní komunikace, bylo stanoveno 21 místních a přechodných úprav provozu na pozemních komunikacích dle 77 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích v platném znění. V daném období bylo zajištěno pohřbení 10 občanů, k jejichž úmrtí došlo na území zdejšího městského obvodu a o pohřbení se nikdo nepostaral. v oblasti údržby veřejných prostranství v přenesené působnosti: bylo na úseku zeleně vedeno celkem 14 správních řízení o povolení kácení dřevin dle 76 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z toho bylo vydáno 9 rozhodnutí. v oblasti péče o bezpečnost obvodu byla provedena montáž 22 ks bezpečnostních řetízků a 22 ks průhledítek seniorům našeho obvodu. Montáž provedla Městská policie Ostrava. Řetízky a průhledítka financoval zdejší městský obvod. Odbor organizační a hospodářské správy v samostatné působnosti: počet došlých a zveřejněných písemností na úředních deskách 301 bylo přijato celkem 95 nalezených věcí z toho: bylo odesláno 33 nálezů, částečně bylo odesláno 19 nálezů, na úřadě zůstává 62 nalezených věcí, počet došlých oznámení o shromáždění 20 počet vyhotovených výpisů z usnesení orgánů městského obvodu 11 počet evidovaných stížností 9 Strana 5 (celkem 19)

6 počet evidovaných petic 0 v přenesené působnosti: odbor je dle zákona o volbách č. 491/2001 registračním úřadem pro volby do Zastupitelstva Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, odbor organizačně zabezpečuje přípravu voleb do Zastupitelstva Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz (zveřejnění počtu podpisů na peticích pro nezávislé kandidáty a sdružení nezávislých kandidátů, podání kandidátních listin, jejich kontrola, případné opravy a následné zaregistrování), odbor dále organizačně zabezpečuje přípravu voleb do Senátu Parlamentu České republiky, které proběhnou ve dnech 15. a 16. října Odbor sociálních věcí v oblasti sociálně-právní ochrany dětí: v přenesené působnosti: Živé spisy: 61 Návštěvy v rodinách: 479 Účast na soudních jednáních: 31 Jednání na jiných institucích: 112 Účast u výslechů na PČR: 6 Návštěvy dětí v ústavní výchově: 21 návštěv / 80 dětí. Založeno 42 nových spisů Om, a v rejstříku Nom 58 nových položek, v uvedeném období byly podány 2 návrhy na nařízení ústavní výchovy, kurátoři pro mládež a sociální pracovníci provedli 2 akce spojené s kontrolou heren v centru Ostravy a v Ostravě-Přívoze v měsíci červnu a 2 stejné akce v měsíci červenci 2010 ve spolupráci s Městskou policií v Ostravě. v samostatné působnosti: Romský asistent v uvedeném období pomohl zajistit 20 bytů pro rodiny z našeho obvodu. v oblasti sociálních dávek: přenesené působnosti: byly poskytnuty dávky sociální péče a dávky pomoci v hmotné nouzi v průměrném počtu případů měsíčně, v celkové výši Kč, ve sledovaném období bylo zajištěno ve spolupráci s odborem financí a rozpočtu uhrazení pravidelných splátek pohledávek u 97 klientů, k vykonávalo celkem 94 klientů veřejnou službu a 50 klientů vykonávalo dobrovolnickou službu. v oblasti péče o občany: v přenesené působnosti: u žádného klienta není ustanoven zaměstnanec úřadu zvláštním příjemcem důchodu, u žádného klienta není ustanoven zaměstnanec úřadu zvláštním příjemcem dávky pomoci v hmotné nouzi. v samostatné působnosti: bylo uzavřeno 9 smluv o poskytování pečovatelské služby, v terénu byla poskytnuta pečovatelská služba u 166 klientů, bylo přijato 5 žádostí na odlehčovací službu, všem žádostem bylo vyhověno, 35 klientům je MOb MOaP ustanoven do funkce opatrovníka, kterou vykonávají zaměstnanci oddělení péče o občany, 4 žadatelé byli doporučeni k pronájmu bytu v domě s pečovatelskou službou, v rámci činnosti klubů seniorů v DPS Gajdošova a DPS Dobrovského byly zorganizovány tyto akce: - Projekt prevence kriminality ve spolupráci s MP Aktivní senior (2x), - Zahradní grilování, - Vystoupení Dětského sboru Melodie při ZŠ Gen. Píky, - Zájezd: Karolínka sklárny, prohlídka valašských chalup, Strana 6 (celkem 19)

7 - Zahradní grilování, - Zájezd: zámek Velké Losiny a ruční papírna. Odbor stavebního řádu a přestupků v oblasti stavebního úřadu byly povoleny stavby: "Zelený dvůr Ostrava" - komplex obytných budov na prostranství mezi ul. Nádražní, Křižíkova, Suchardova a Sokolská třída v k. ú. Moravská Ostrava, stavebník: C21 s.r.o. stavební povolení, Rekonstrukce Domu na půl cesty Doléčovacího centra v Ostravě, ul. Mariánskohorská 1328/29, Moravská Ostrava (stavební úpravy a vestavba podkroví), stavebník: Renarkon, o.p.s. stavební povolení, Ostrava CASA sul Fiume (Rezidence u řeky) novostavba na pozemcích parc. č. 52/1, 53/1, 53/2, 61/1, 61/2, 4236/2 v katastrálním území Moravská Ostrava, stavebník: ITALNORD Costruzioni stavební povolení, podané žádosti (probíhající řízení): Regionální kancelář Ostrava nástavba, přístavba a stavební úpravy domu č.p. 2654, ul. Hrušovská 16, k.ú. Moravská Ostrava, stavebník: ZFPA OV, a.s. - kolaudační souhlas Rekonstrukce hřiště VITA a vybudování parkoviště Lechowiczova, stavebník: SMO MOb MOaP stavební povolení bylo povoleno užívání staveb: Integrované bezpečnostní centrum v Ostravě (rozestavěná budova firmy META u ul. Nemocniční naproti haly Tatran), stavebník: Moravskoslezský kraj - předčasné užívání stavby G.O.M. Masarykovo nám. ul.velká, Ostrava (komerční a administrativní objekt), stavebník: MUDr. Liana Posseltová - kolaudační rozhodnutí v oblasti přestupků počet došlých oznámení o přestupku 335 vyřízeno celkem 344 z toho: projednáváno v řízení, 132 postoupeno, odloženo, 212 na pokutách celkem uloženo ,- Kč Odbor školství a volnočasových aktivit dne proběhl v klubu Parník 11. ročník vyhlašování Žákovských a učitelských osobností školního roku 2009/2010 Odbor vnitřních věcí a kanceláře tajemníka v oblasti personální ke dni měl městský obvod celkem 217 zaměstnanců v evidenčním počtu (vč. dlouhodobých dočasných pracovních neschopností a překážek), z toho zajišťovalo: chod úřadu 188 zaměstnanců, pečovatelskou službu 29 zaměstnanců. v oblasti správních činností oddělení matriky a ohlašovny na matričním úseku zapsáno v matričních knihách celkem 456 matričních událostí ( 202 narození, 38 sňatků, 210 úmrtí, 6 registrovaných partnerství), vydáno 169 opisů matričních dokladů, určeno rodičovství ve 23 případech před narozením dítěte a v 48 případech po narození dítěte, přijato 8 žádostí o změnu jména či příjmení, přijaty 4 žádosti o zápis do zvláštní matriky v Brně, Strana 7 (celkem 19)

8 vydány 4 vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství, vydáno 8 osvědčení k uzavření církevního sňatku, na úseku ověřování shody opisu nebo kopie s listinou (vidimace) a ověřování pravosti podpisu (legalizace) bylo provedeno 367 ověření z toho: na pracovišti oddělení 280 vidimací a 87 legalizací, z toho mimo pracoviště oddělení (pro imobilní občany) 12 legalizací, v CzechPOINTu bylo vyhotoveno: 20 výpisů z rejstříku trestů, 1 výpis z katastru nemovitostí, 1 výpis z obchodního rejstříku, 0 výpisů z registrů řidičů, 112 konverzí z elekronické do listinné podoby, 12 konverzí z listinné do elektronické podoby, 2 konverze na žádost, 0 zneplatnění údajů do datové schránky, na úseku ohlašovny: bylo přihlášeno k trvalému pobytu 412 občanů, bylo přijato 30 žádostí o zrušení trvalého pobytu, bylo vydáno 53 rozhodnutí ve věci zrušení údaje místa trvalého pobytu, 68 rozhodnutí o zrušení trvalého pobytu nabylo právní moci, 3 občané nahlásili ohlašovně jinou adresu pro doručování písemnosti, na úseku občanských průkazů: bylo přijato 509 žádostí o vydání nového občanského průkazu, bylo vydáno 94 potvrzení po ztrátě, odcizení nebo odebrání neplatného občanského průkazu, bylo předáno občanům 429 nově vyhotovených občanských průkazů, byla přijata 1 žádost o doplnění údajů v cestovním dokladu, byl vydán 1 cestovní doklad po doplnění údajů, byla uzavřena 0 dohoda esmo s občanem. Činnost starosty za období mim. rada kontrolní den projektu Estetizace hlavního nádraží, Czech Raildays, jednání Praha ředitelství České pošty, jednání Úřad regionální rady europrojekty, rada MOaP, Stará Aréna slavnostní ukončení prvního běhu bilingvy ZŠ Ostrčilova, Zastupitelstvo města Ostravy, 1.7. mim. rada 2.7. SC Olomouc hl.n., mim. rada 3.8. mimořádná rada MOaP rada MOaP, návštěva Libros centrum bezpečné jízdy, mim. rada 24.8 DPS Gajdošova předání trenažeru ČEZ, mezinárodní setkání jízdních policií,slavnosti Ostravaru, Strana 8 (celkem 19)

9 29.8. Den ostravských divadel na Masarykově náměstí, 1.9. zahájení školního roku, otevření knihkupectví Akademia, Návrh pana starosty. Zastupitelstvo městského obvodu bere na vědomí informaci o činnosti orgánu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz za odobí do a zprávu o činnosti starosty za období od 10. června 2010 do 1. září /21/ Materiál č. 2 předkladatel: Ing. Miroslav Svozil, starosta Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz. 1107/21/ Materiál č. 3 předkladatel: Ing. Miroslav Svozil, starosta Návrh na úpravu závazných ukazatelů příspěvkových organizací č. 6/2010 a č. 7/2010 na rok /21/ Materiál č. 4 předkladatel: Ing. Miroslav Svozil, starosta Hospodaření městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz za I. pololetí roku /21/ Materiál č. 5 předkladatel: Ing. Miroslav Svozil, starosta Návrh na podání žádosti o dotace ze státního rozpočtu na rok 2011 pro poskytovatele sociálních služeb. JUDr. Štefek - vytkl panu starostovi rychlý způsob projednávání materiálů. pan starosta se dotázal, zda se jedná o technickou přihlášku do diskuse? JUDr. Štefek - dodal, že měl k materiálu č. 4 celou řadu otázek, avšak nestihl v této rychlosti projednávání materiálů včas zareagovat a přihlásit se do diskuse. A požádal, aby byl u takto zásadních materiálů poskytnut větší časový prostor. pan starosta odpověděl, že hlasovací systém funguje a uvedl, že pokud na obrazovce není zobrazen žádný přihlášený člen zastupitelstva do diskuse, vyzve členy zastupitelstva k hlasování. K předešlému materiálu ale dodal, že městský obvod je v rámci svého rozpočtu v zisku a že rozpočet je i přes finanční krizi vyšší, než-li byl rozpočet v loňském roce a to také díky intenzivní práci při získávání externích finančních zdrojů. 1110/21/ Strana 9 (celkem 19)

10 Materiál č. 6 předkladatel: Ing. Miroslav Svozil, starosta Žádosti o uzavření dohod o splátkách dluhů. 1111/21/ Materiál č. 7 předkladatel: Ing. Miroslav Svozil, starosta Žádosti o prominutí poplatků z prodlení z exekučně vymáhaných pohledávek. 1112/21/ Materiál č. 8 předkladatel: Ing. Miroslav Svozil, starosta Návrh na odpis pohledávek. 1113/21/ Materiál č. 9 předkladatel: Ing. Miroslav Svozil, starosta Informace o zániku vymahatelnosti pohledávek. 1114/21/ Materiál č. 10 předkladatel: Ing. Miroslav Svozil, starosta Žádost pana //////////////// o snížení měsíčních splátek dlužné částky 1115/21/ Materiál č. 11 předkladatel: Ing. Jiří Groll, místostarosta Návrh na uzavření dohod o přistoupení k závazku. pan starosta informoval členy zastupitelstva, že je přihlášen do rozpravy občan městského obvodu pan Robert Fűster, kterému udělil slovo. občan obvodu pan Fűster poděkoval panu starostovi za udělení slova a uvedl, že nebude k tomuto materiálu vystupovat a svou přihlášku do diskuse stahuje. 1116/21/ Materiál č. 12 předkladatel: Ing. Jiří Groll, místostarosta Návrh převodu vlastnictví jednotek v domě č. p. 47 (Jílová 27) na pozemku parc. č. 2040/5 k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava podle zákona č. 72/1994 Sb. 1117/21/ Strana 10 (celkem 19)

11 Materiál č. 13 předkladatel: Ing. Jiří Groll, místostarosta Návrh převodu vlastnictví jednotek v domě č. p (Macharova 21) na pozemku parc. č. st k. ú. Přívoz, obec Ostrava podle zákona č. 72/1994 Sb. 1118/21/ Materiál č. 14 předkladatel: Ing. Jiří Groll, místostarosta Návrh na revokaci části usnesení zastupitelstva č. 953/18/09 a na nabídku převodu vlastnictví jednotky č. 2987/27 v domě č. p (Maroldova 1) na pozemku parc. č. 1581/23 a podílu pozemku parc. č. 1581/23 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava podle zákona č. 72/1994 Sb. 1119/21/ Materiál č. 15 předkladatel: Ing. Jiří Groll, místostarosta Žádost o převod vlastnictví jednotky č. 1065/3 v domě č. p (Zákrejsova 10) na pozemku parc. č. st a podílu pozemku parc. č. st v k. ú. Přívoz, obec Ostrava podle zákona č. 72/1994 Sb. 1120/21/ Materiál č. 16 předkladatel: Ing. Miroslav Svozil, starosta Žádost o poskytnutí daru na rekonstrukci bytové jednotky č. 1902/10 v domě č. p (Verdunská 23) v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava. RSDr. Bečák se dotázal, zda je uvedený odhad vyčíslen včetně rekonstrukce nebo v původním stavu bytové jednotky? místostarosta Groll požádal o vyjádření vedoucího odboru bytového hospodářství a dodal, že odhad je obecně vyčíslen z aktuálního stavu odhadovaného předmětu, a to v době, kdy se odhad provádí. vedoucí bytového hospodářství Ing. Gebauer uvedl, že cena nebyla stanovena po provedení rekonstrukce či se zohledněním provedené rekonstrukce. JUDr. Štefek uvedl, že pokud bylo dohodnuto mezi vlastníkem a nájemníkem, že rekonstrukci provede z vlastních prostředků nájemník, je tak učiněno na základě určitých pravidel. Jaká byla tedy stanovena pravidla? vedoucí bytového hospodářství Ing. Gebauer uvedl, že žádná písemná dohoda nebyla s nájemnicí uzavřena. JUDr. Štefek uvedl, že pokud nájemník vydá na vylepšení majetku městského obvodu své finanční prostředky, tak se pro náš obvod jedná o oprávněný majetkový prospěch, neoprávněný majetkový prospěch nebo bezdůvodné obohacení? Nebo se jedná o dar? vedoucí bytového hospodářství Ing. Gebauer uvedl, že nájemkyně byla vyzvána k doložení faktur o provedených pracech, což neučinila. Proto nebylo možné ověřit, zda a v jaké výši opravy byly či nebyly provedeny. Ing. Stoklasa se dotázal, zda tedy byla s nájemkyní podepsána Smlouva o změně věci? A v případě, že nebyla, si musela být nájemkyně vědoma, že investuje do cizího a že veškeré opravy a investice, které provede, provádí na vlastní náklady. Dále uvedl, že dle jeho názoru, nevznikl žádný majetkový prospěch. A v případě, že není sepsána Smlouva o změně věci a bez předešlé domluvy s obcí, nemůže nájemník požadovat žádné náklady a musí počítat, že se mu investice nevrátí. Strana 11 (celkem 19)

12 Ing. Stodulka uvedl, že paní /////////// jej v předešlé době osobně navštívila a sdělila, že byla předešlým vedoucím odboru bytového hospodářství Ing. Popkem informována o skutečnostech, které jsou uvedeny v příloze č. 2 předloženého materiálu, a že byt bude moci odkoupit za částku podstatně nižší. A faktury za provedené opravy má k doložení. pan starosta se dotázal vedoucího odboru bytového hospodářství Ing. Gebauera, zda byl nájemkyni byt převeden? vedoucí bytového hospodářství Ing. Gebauer uvedl, že byt převeden nebyl. Ing. Krsička uvedl, že Komise bytová a prodeje majetku důkladně projednala tuto záležitost a jednoznačně doporučuje takto předložený návrh usnesení. A dodal, že nelze zaplatit cenu bytové jednotky, tím, že provede rekonstrukci, pokud nebyla řádná smlouva podepsána a chválena zastupitelstvem. pan starosta dodal, že paní /////////// se odvolává na jednání se zaměstnanci, kteří zde již nepracují. JUDr. Štefek uvedl, že tento předložený materiál neobsahuje podstatné informace. A dodal, že vzhledem k odlišným informacím pana vedoucího s informacemi člena zastupitelstva, není hodno tento materiál dále projednávat. Uvedl, že není možné rozhodovat na základě polovičatých, nepravdivých a také z úst pana vedoucího zkreslených informací. A požádal, aby se příště pan vedoucí alespoň v základních věcech připravil. pan starosta uvedl, že by mělo být následně uděleno slovo panu vedoucímu Ing. Gebauerovi, jelikož být obvinňován z šíření nepravd, je poměrně dost vážné obvinění. místostarosta Groll sdělil, že v případě, kdy nájemce chce provést jakoukoliv opravu či rekonstrukci v bytě, je nutné požádat, o povolení. Zároveň je nutno dohodnout, zda se bude jednat o rekonstrukci se spoluúčastí pronajímatele, v tomto případě městského obvodu, či to bude hradit sám. A v tomto případě takto postupováno nebylo. pan starosta uvedl, že zde bylo také řečeno stanovisko předsedou Komise bytové a prodeje majetku a že rada městského obvodu také velice pečlivě projednávala a řešila, jak paní /////////// pomoci. Ing. Adámek uvedl, že pokud bylo nájemkyni sděleno tehdejším vedoucím odboru Ing. Popkem, že je bytová jednotka původně odhadována na Kč, tak měl následně odbor bytového hospodářství informovat, že pokud chce nájemkyně provést určité úpravy je nutné, aby byla uzavřena smlouva. Dodal, že se domnívá, že by se měla tato záležitost ještě vyjasnit a předložit následně. Ing. Výtisk uvedl, že předpokládá, že znalecký posudek byl vyhotoven až po provedených úpravách. Byla tedy cena vycházející ze znaleckého posudku navýšena o provedené úpravy? vedoucí bytového hospodářství Ing. Gebauer k uvedenému obvinění JUDr. Štefka sdělil, že si není vědom, že by kdykoliv poskytoval nepřesně informace. Dále k tomuto případu uvedl, že o formě prodeje bylo rozhodnuto. Byly schváleny a přijaty zásady, dle kterých se prodej uskutečňoval. Žádost byla předložena ke schválení či rozhodnutí zastupitelstvu, jen proto, že přesahovala rámec, který by tyto zásady upravovaly. V případě kdy by bylo této žádosti kladně vyhověno, nebylo by postupováno v souladu se schválenými zásadami. JUDr. Štefek navrhl materiál stáhnout a doplnit o veškeré skutečnosti a předložit jej na zasedání následujícího zastupitelstva. pan starosta nechal hlasovat o procedurálním návrhu JUDr. Štefka pan starosta nechal hlasovat o původním návrhu usnesení Materiál projednán bez přijetí usnesení Materiál č. 17 předkladatel: Ing. Miroslav Svozil, starosta Informace o odstoupení nabyvatelů od smluv o převodu vlastnictví jednotek. 1121/21/ Strana 12 (celkem 19)

13 Materiál č. 18 předkladatel: Ing. Jiří Groll, místostarosta Návrh na uzavření smluv o podmínkách poskytnutí max. 30% slevy z kupní ceny s vlastníky jednotek v domě č. p (Hornopolní 45) a spoluvlastnických podílů k pozemku parc. č. 2356/61 v k. ú. Moravská Ostrava. 1122/21/ Materiál č. 19 předkladatel: Ing. Jiří Groll, místostarosta Návrh na uzavření smlouvy o podmínkách poskytnutí max. 30% slevy z kupní ceny domu č. p (Senovážná 12 a pozemku parc. č. 2623/60 v k. ú. Moravská Ostrava). 1123/21/ Materiál č. 20 předkladatel: Ing. Jiří Groll, místostarosta Návrh na uzavření smlouvy o podmínkách poskytnutí max. 30% slevy z kupní ceny bytové jednotky č. 2423/15 v domě č. p (Janovského 2) a spoluvlastnického podílu k pozemku parc. č. 2620/74 v k. ú. Moravská Ostrava. 1124/21/ Materiál č. 21 předkladatel: Ing. Jiří Groll, místostarosta Návrh na uzavření smlouvy o podmínkách poskytnutí max. 30% slevy z kupní ceny domu č. p. 293 (Newtonova 28) a pozemku parc. č. st v k. ú. Přívoz. 1125/21/ Materiál č. 22 předkladatel: Ing. Jiří Groll, místostarosta Návrh na uzavření smlouvy o podmínkách poskytnutí max. 30% slevy z kupní ceny domu č. p (Na Fifejdách 13) a pozemku parc. č. 2620/7 v k. ú. Moravská Ostrava. 1126/21/ Materiál č. 23 předkladatel: Ing. Jiří Groll, místostarosta Návrh na uzavření smlouvy o podmínkách poskytnutí max. 30% slevy z kupní ceny domu č. p. 397 (Poděbradova 83) a pozemku parc. č v k. ú. Moravská Ostrava. 1127/21/ Materiál č. 24 předkladatel: Ing. Jiří Groll, místostarosta Návrh na zrušení usnesení zastupitelstva městského obvodu č. 1016/19/10 ze dne o prodeji domu č. p. 604 (Jungmannova 8) včetně souvisejícího pozemku parc. č. st. 73, k. ú. Přívoz, obec Ostrava. 1128/21/ Strana 13 (celkem 19)

14 Materiál č. 25 předkladatel: Ing. Jiří Groll, místostarosta Návrh na zrušení usnesení zastupitelstva městského obvodu č. 1017/19/10 ze dne o prodeji domu č. p. 784 (Fügnerova 4) včetně souvisejícího pozemku parc. č. st. 810, k. ú. Přívoz, obec Ostrava. 1129/21/ Materiál č. 26 předkladatel: Ing. Jiří Groll, místostarosta Návrh na revokaci usnesení zastupitelstva městského obvodu č. 1078/20/10 ze dne a na prodej domu č. p (Božkova 82) včetně pozemku parc. č. st. 984, k. ú. Přívoz, obec Ostrava. JUDr. Štefek uvedl, že před asi 3 měsíci označil tento materiál jako zmatečný, kdy v souvislosti s uvedenými nedostatky mu bylo dne písemně potvrzeno Ing. Gebauerem, že připomínka o chybném údaji v počtu kupujících byla oprávněná. Dodal, že by do budoucna neměly materiály předkládané odborem bytového hospodářství vykazovat takovéto nedostatky. 1130/21/ Materiál č. 27 předkladatel: Ing. Jiří Groll, místostarosta Návrh záměru na prodej domu č. p (Zukalova 3) stojícím na pozemku parc. č.2999/2 a pozemku parc. č. 2999/2, k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava. RSDr. Bečák se dotázal, zda byla zvolena určitá koncepce? Domnívá se, že v případě pronájmu je možné se s nájemcem ještě jakkoliv dohodnou, avšak v případě prodeje, již nebude možné ovlivnit obsazenost určitého počtu bytů. A dále se dotázal, co nastane v případě, že se prodá i tento dům a obyvatel s tímto problémem bude přibývat? pan starosta uvedl, že projektový záměr je přílohou předloženého materiálu. místostarosta Groll uvedl, že v budoucnu bude muset rozhodnout o řešení uvedené nemovitosti a to s možností přebudovat nemovitost na domov se zvláštním režimem se zaměřením na cílovou skupinu osoby bez přístřeší seniorského věku", jejímž provozovatelem by byla Armáda spásy. Nebo tuto nemovitost poskytnout k prodeji společnosti CENTROM, která by zde provozovala tzv. startovací byty. Prozatím je členům zastupitelstva předložen pouze záměr. Dodal, že dne proběhne jednání se zástupci Armády spásy a se zástupci společnosti CENTROM proběhne jednání v příštím týdnu. 1131/21/ Materiál č. 28 předkladatel: Ing. Jiří Groll, místostarosta Návrh na prodej domu č. p (Newtonova 16) na parc. č. st. 1002, k. ú. Přívoz, obec Ostrava. 1132/21/ pozemku parc. č. st a pozemku Strana 14 (celkem 19)

15 Materiál č. 29 předkladatel: Ing. Jiří Groll, místostarosta Návrh na prodej domu č. p. 187 (Hlučínská 68) na parc. č. st. 1092, k. ú. Přívoz, obec Ostrava. 1133/21/ Materiál č. 30 předkladatel: Ing. Jiří Groll, místostarosta Návrh na prodej domu č. p. 802 (Křišťanova 8) na parc. č. st. 718, k. ú. Přívoz, obec Ostrava. 1134/21/ pozemku parc. č. st a pozemku pozemku parc. č. st. 718 a pozemku Materiál č. 31 předkladatel: Ing. Jiří Groll, místostarosta Návrh na prodej domu č. p (Jílová 23) na pozemku parc. č. 2037/3 a pozemku parc. č. 2037/3, k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava. 1135/21/ Materiál č. 32 předkladatel: Ing. Jiří Groll, místostarosta Návrh na akceptaci kupních smluv a na prodej domů jako celků včetně souvisejících pozemků formou výběrového řízení. 1136/21/ Materiál č. 33 předkladatel: Ing. Jiří Groll, místostarosta Návrh na akceptaci návrhů kupních smluv a převod jednotek včetně spoluvlastnických podílů na společných částech domů a pozemků na základě výběrového řízení. 1137/21/ Materiál č. 34 předkladatel: Tomáš Kuřec, místostarosta Žádost Seniorcentra OASA s.r.o., o poskytnutí peněžitého daru. místostarosta Kuřec uvedl, že v souladu se stanoviskem Komise sociální a s ohledem na doporučení rady městského obvodu navrhl variantu II. RSDr. Bečák se dotázal, zda čerpalo Seniorcentrum OASA s.r.o. nějaké granty či dotace? Případně, jaký bývá obvyklý postup? místostarosta Kuřec uvedl, že společnost Seniorcentrum je obchodní společnost a městský obvod spolupracuje a poskytuje granty především neziskovým organizacím a není obvyklé podporovat soukromé subjekty, které vystupují jako obchodní společnosti. JUDr. Štefek uvedl, že Komise sociální určitě záležitost projednala a došla ke konkrétním důvodům, které však nejsou z důvodové zprávy zřejmé, a proto požádal o uvedení těchto konkrétních důvodů. místostarosta Kuřec odkázal JUDr. Štefka na str. 8 předloženého materiálu, kde je uvedena Zpráva pro sociální komisi, ve které jsou dostatečně uvedeny tyto důvody. pan starosta uvedl, že mu není znám podobný případ, že by Magistrát města Ostravy či městský obvod v minulosti žádali od jiné obce dotace určené na tyto účely. Strana 15 (celkem 19)

16 JUDr. Štefek uvedl, že mu však uvedená strana č. 8 chybí. A dodal, zda by nemohl vystoupit někdo z Komise sociální a uvedl tyto důvody? Ing. Výtisk uvedl, že ve zmíněné příloze předloženého materiálu na str. č. 8, je na konci zprávy uvedeno, že //////////////// odpověď nedodal. Kontrolou registru poskytovatelů sociálních služeb jsme zjistili, že služba je poskytována od , jako zařízení pobytové s cílovou skupinou senioři. Kapacita lůžek činí 36 a služba se poskytuje nepřetržitě. Dále bylo v registru zjištěno, že dne proběhla v zařízení inspekce kvality poskytované sociální služby, kdy nebyla splněna zásadní kritéria nebo byl počet bodů nižší než 50 %, tedy tato sociální služba inspekci kvality nevyhověla. Dodal, že toto je pro něj důvod, proč být také proti. Bc. David Tichý, DiS. potvrdil, že vzniklo velké pochybení. Je potřeba získat 17 hlavních ukazatelů, z čehož 16 zásadních ukazatelů bylo nedostatečných a domnívá se, že tato sociální služba nepracuje kvalitně a tudíž není důvod jim poskytovat jakýkoliv peněžitý dar. pan starosta nechal hlasovat o návrhu místostarosty Kuřece. Návrh místostarosta Kuřec: (varianta II.) 1138/21/ Materiál č. 35 předkladatel: Tomáš Kuřec, místostarosta Žádost Ostravské univerzity v Ostravě, o změnu názvu projektu. místostarosta Kuřec uvedl, že navrhuje variantu I. pan Polák uvedl, že také navrhuje variantu I. Návrh místostarosta Kuřec: (varianta I.) 1139/21/ Materiál č. 36 předkladatel: Ing. Jiří Groll, místostarosta Stanovisko k záměru města prodat části pozemků parc.č. 2202/1 a parc.č. 2202/118 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (lokalita ul. Novinářská). RSDr. Bečák se dotázal, z jakého důvodu se nedá na doporučení odboru místního hospodářství, dopravy a obchodu? Dodal, že se domnívá, že prodej není vždy nutný a že se s názorerm odboru místního hospodářství, dopravy a obchodu ztotožňuje. A dotázal se, z jakého důvodu je toto doporučení odbýváno a přehlasováno například dalšími dvěmi odbory, které samozřejmě hájí zájmy peněz? pan starosta uvedl, že se jedná o velmi tvrdé obvinění. místostarosta Groll uvedl, že v tomto případě se jedná o přístup k technickému zařízení, které je ve správě někoho jiného. Z jakého důvodu by měl městský obvod spravovat tuto přístupovou cestu? vedoucí odboru majetku a strategického rozvoje Ing. Králová uvedla, že k prodeji se uchylujeme jednak z důvodu, že žadatel o prodej požádal a také, že má tuto cestu vyasfaltovanou. Ta také slouží jako příjezdová cesta k regulační stanici plynu a tvoří s touto stanicí jeden funkční celek. Uvedla, že zde lze zřídit věcné břemeno, které však společnost odmítla a požádala o pronájem a následný odkup. Ing. Nytra se dotázal, kolik měl městský obvod získat za uvedených 32 m²? JUDr. Štefek - se dotázal, z jakého důvodu nebyl realizován pronájem? Což je dle jeho názoru zajímavá záležitost zejména pro vlastníka pozemku? vedoucí odboru majetku a strategického rozvoje Ing. Králová uvedla, že pronájem je realizován a v současné době je projednáván radou městského obvodu. pan starosta připomněl, že se jedná o záměr. Strana 16 (celkem 19)

17 1140/21/ Materiál č. 37 předkladatel: Ing. Jiří Groll, místostarosta Stanovisko k záměru města prodat pozemky p.č.st. 336 a p.p.č v k. ú. Přívoz, obec Ostrava (lokalita ul. Mariánskohorská). 1141/21/ Materiál č. 38 předkladatel: Ing. Jiří Groll, místostarosta Stanovisko k záměru města prodat pozemek parc.č. 1514/5 v k. ú. Moravská Ostrav,a obec Ostrava (lokalita ul. Valchařská a Nádražní). 1142/21/ Materiál č. 39 předkladatel: Ing. Jiří Groll, místostarosta Stanovisko k záměru města prodat pozemky parc.č. 2028/4 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (lokalita ul. Jílová a Mariánskohorská). RSDr. Bečák požádal o vyjasnění rozporu mezi tím, co napsal žadatel a mezi tím, co je uvedeno v předloženém materiálu. V žádosti žadatele je uvedeno, že žádá o odkoupení z důvodu rozšíření a sjednocení vlastnictví pozemků a vybudování parkoviště a v předloženém materiálu je uvedeno, že účelem odkoupení je sjednocení vlastnictví a následná výstavba polyfunkčního domu včetně parkoviště. Kde tedy vznikl tento rozpor? vedoucí odboru majetku a strategického rozvoje Ing. Králová upozornila, že se v tomto případě jedná o záměr města prodat, což znamená, že konkrétní určení ještě není. A poté, co bude schválen záměr města, budeme zmocněni zastupitelstvem města k prodeji a budeme požadovat po zájemcích, aby Komisi strategického rozvoje a architektury předložili své návrhy, co zde mají v plánu stavět. A následně bude dle těchto návrhu vybrán zájemce. A dodala, že doposud není známo, komu a co na uvedeném pozemku bude stát. pan starosta potvrdil, že jak konkrétní žádost, tak také zájemců může být pochopitelně více. místostarosta Groll uvedl, že žadatel si požádal ještě o další pozemky. Členům zastupitelstva je předložen materiál, který v podstatě navrhuje do záměru možnosti prodat pouze pozemek - funkční plochy, které přináleží k pozemku, který již v současné době vlastní. Nyní je předkládán pouze záměr, který je nutno na základě žádosti zastupitelstvu předložit. Pro případný prodej by přicházely v úvahy pouze uvedené dva pozemky. JUDr. Štefek se dotázal, zda zde existuje nějaká kontrolní skupina, která sleduje, jakým způsobem provádí údržbu? V tomto prostředí se tráva nekosí, shromažďují se zde odpadky a navíc se uprostřed tohoto pozemku nachází malý pomník. Je tedy možné upozornit majitele, že městský obvod dbá na určitou kulturnost prostředí? pan starosta uvedl, že upozornit majitele je možné pouze v rámci kompetencí odboru místního hospodářství, dopravy a obchodu a také odboru stavebního řádu a přestupků. místostarosta Groll uvedl, že se touto problematikou městský obvod již zabýval a asi v měsíci červnu byli na základě upozornění na stav této zeleně urgován majitel, aby učinil konkrétní opatření. 1143/21/ Strana 17 (celkem 19)

18 Materiál č. 40 předkladatel: Ing. Jiří Groll, místostarosta Návrh na prodej části pozemku parc.č. 1048/1 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (lokalita ul. Preslova). 1144/21/ Materiál č. 41 předkladatel: Ing. Jiří Groll, místostarosta Návrh na prodej pozemků parc.č. 1024/27, parc.č. 2201/4, parc.č. 2201/5 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava ( lokalita ul. Sokolská třída a ul. Novinářská). JUDr. Štefek uvedl, že v případě takto předloženého návrhu usnesení s tímto nemůže souhlasit, jelikož nesouhlasí s věcí, která souvisí se společností SMP Net, s.r.o. Ostrava. 1145/21/ Materiál č. 42 předkladatel: Ing. Jiří Groll, místostarosta Návrh na zrušení Zásad pro pronájem, výpůjčku a zřizování věcného břemene k pozemkům ve vlastnictví Města Ostravy, svěřených Městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz. 1146/21/ Materiál č. 43 předkladatel: Ing. Jan Stoklasa, předseda kontrolního výboru Doporučení Kontrolního výboru členům zastupitelstva ke změně jednacího řádu výborů. Ing. Stoklasa uvedl, že při jednání kontrolního výboru došel tento k závěru, že tak jako má Finanční výbor kompetentního zaměstnance zastoupeného Ing. Zaplatelovou, tak by měl mít i Kontrolní výbor také přímou vazbu na úřad, aby mohl své připomínky přímo adresovat určité osobě, která by na úřadě mohla sjednat nápravu, případně by byla nápomocna ve vztahu k zastupitelstvu. V současné době jednací řád výborů nezahrnuje další osoby, které by měly být přizvány, nebo které by se mohly pravidelně účastnit jednání kontrolního výboru, pokud nebudou pozvány či schváleny hlasováním členů výboru. Z uvedeného důvodu se Kontrolní výbor usnesením rozhodl, aby byl jednáním Kontrolního výboru nově přítomen tajemník úřadu. Z tohoto důvodu je tento materiál předkládán. pan starosta dodal, že se domnívá, že se jedná o rozumný návrh, který je možno bez problémů podpořit. 1147/21/ Různé: 1. Pan starosta informoval členy zastupitelstva v rámci blížících se podzimních voleb, že volební okrsky č , které byly původně umístěny v budově Střední školy waldorfské Ostrava, budou nyní umístěny v budově Základní školy Ostrava, Gen. Píky 13A. V budově je také výtah a také bude před školou umístěn směrník. Strana 18 (celkem 19)

19 2. Dále informoval, že dne se uskuteční den městského obvodu Sportovní den a dále dne se bude konat Svatováclavský jarmark. 3. Pan Polák se dotázal, zda v případě prováděných rekonstrukcí ulic a náměstí se musí vždy všechny vzrostlé stromy pokácet? Uvedl, že při rekonstrukci náměstí Msgre Šrámka byly před divadlem skáceny stromy a zda bylo kácení stromů v projektu uvedeno a jaký byl názor radních? Pan starosta odpověděl, že radním by mělo být poděkováno, jelikož vzhled náměstí Msgre Šrámka byl ve velmi ostudném stavu. S projektem je možné se seznámit na odboru investičním. Rada je také informována, že součástí nového projektu je výsadba nových stromů, a také občané tuto práci vítají. Ing. Havlíček dodal, že stromy ve městě by měly být určitého vzrůstu a určité konfigurace. V případě výsadby stromů ve městech je nezbytné stromy po letech obměňovat. Představa architekta je, že náměstí před katedrálou by nemělo sloužit jako parkoviště trvale, a po dostavení parkovacích domů v centru města, by zde měla být plocha, kterou by bylo možné opět ozelenit. Pan starosta dodal, že veškerá zákonná povolení byla ze strany Magistrátu města Ostravy, odboru životního prostředí vydána. 4. JUDr. Štefek se dotázal, v rámci posledního zasedání zastupitelstva, jak má postupovat při vrácení notebooku a dalších věcí, které byly členům zastupitelstva na začátku volebního období předány? 5. Pan starosta informoval členy zastupitelstva a zároveň odpověděl JUDr. Štefkovi, že se dne 7. října 2010 uskuteční v 15 hodin v zasedacím sále č. 306 mimořádné zasedání zastupitelstva a zastupitelé budou včas informováni o možnosti vrácení všech věcí, které jim byly zapůjčeny. V Ostravě Ing. Jan Stoklasa zastupitel Ostrava Mgr. Sylvie Tobiczyková zastupitelka Ostrava Ing. Miroslav Svozil starosta Přílohy: Příloha č. 1 - Výsledky hlasování k jednotlivým bodům (47 listů) Příloha č. 2 - Informace o činnosti orgánu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz Bc. Jarmila Křenová zapisovatelka Strana 19 (celkem 19)

Program: Zastupitelstvo schvaluje předložený program mimořádného zasedání zastupitelstva: 31-0-0

Program: Zastupitelstvo schvaluje předložený program mimořádného zasedání zastupitelstva: 31-0-0 Z á p i s mimořádného zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konaného dne 29. 10. 2009 Místo konání: zasedací sál č. 306, budova Nové radnice, Ostrava Předsedající: Ing. Miroslav

Více

U S N E S E N Í 906/M/09-926/M/09

U S N E S E N Í 906/M/09-926/M/09 Statutární město Ostrava Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz U S N E S E N Í mimořádného zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konaného dne 29. 10. 2009 906/M/09-926/M/09

Více

Pozvánka na 22. schůzi rady městského obvodu konanou dne

Pozvánka na 22. schůzi rady městského obvodu konanou dne na 22. schůzi rady městského obvodu konanou dne 06.10.2015 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: 11:00 hodin Aktualizovaný seznam materiálů: 01/VED/01 01/VED/02 Kontrola plnění usnesení

Více

Výsledky hlasování o přijatých usneseních 48. schůze rady městského obvodu konané dne

Výsledky hlasování o přijatých usneseních 48. schůze rady městského obvodu konané dne Výsledky hlasování o přijatých usneseních 48. schůze rady městského obvodu konané dne 03.11.2016 Přítomní členové rady městského obvodu: Ing. Adámek Robert (politické hnutí Ostravak) RSDr. Bečák Jaroslav

Více

9:00 hodin 11:00 hodin Martina Slívová Hartelová, DiS. Mgr. Sylvie Tobiczyková a Ing. Robert Adámek Hlasovalo pro 27, proti 0, zdrželo se 0

9:00 hodin 11:00 hodin Martina Slívová Hartelová, DiS. Mgr. Sylvie Tobiczyková a Ing. Robert Adámek Hlasovalo pro 27, proti 0, zdrželo se 0 z 23. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 16.9.2014 Místo konání: Předsedající: Přítomno: Omluveni: Neomluveni: - Zahájení: Ukončení: Zapisovatel: Ověřovatelé zápisu: zasedací sál č.

Více

U S N E S E N Í. 15. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konaného dne /15/09 752/15/09

U S N E S E N Í. 15. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konaného dne /15/09 752/15/09 Statutární město Ostrava Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz U S N E S E N Í 15. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konaného dne 26. 3. 2009 689/15/09 752/15/09 Ing.

Více

U S N E S E N Í. z 11. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konaného dne 25. 3. 2008 405/11/08 442/11/08

U S N E S E N Í. z 11. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konaného dne 25. 3. 2008 405/11/08 442/11/08 Statutární město Ostrava Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz U S N E S E N Í z 11. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konaného dne 25. 3. 2008 405/11/08 442/11/08 Ing.

Více

na 49. schůzi rady městského obvodu konanou dne

na 49. schůzi rady městského obvodu konanou dne na 49. schůzi rady městského obvodu konanou dne 15.11.2016 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: 09:00 hodin Aktualizovaný seznam materiálů: 01/VED/01 02/OFR/01 02/OFR/02 Návrh na vydání

Více

U S N E S E N Í 679/M/09 688/M/09

U S N E S E N Í 679/M/09 688/M/09 Statutární město Ostrava Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz U S N E S E N Í mimořádného zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konaného dne 22. 1. 2009 679/M/09 688/M/09

Více

Pozvánka na 43. schůzi rady městského obvodu konanou dne

Pozvánka na 43. schůzi rady městského obvodu konanou dne na 43. schůzi rady městského obvodu konanou dne 25.08.2016 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: 09:00 hodin Aktualizovaný seznam materiálů: 01/VED/01 Kontrola plnění usnesení Rady městského

Více

Pozvánka na 36. schůzi rady městského obvodu konanou dne

Pozvánka na 36. schůzi rady městského obvodu konanou dne na 36. schůzi rady městského obvodu konanou dne 12.05.2016 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: 09:00 hodin Aktualizovaný seznam materiálů: 01/VED/01 Návrh na uzavření dohod o převodu

Více

Hlasování. Výsledky hlasování o přijatých usneseních 58. schůze rady městského obvodu

Hlasování. Výsledky hlasování o přijatých usneseních 58. schůze rady městského obvodu Výsledky hlasování o přijatých usneseních 58. schůze rady městského obvodu Přítomní členové rady městského obvodu: Ing. Petra Bernfeldová (politické hnutí Ostravak) Lucie Feiková (ČSSD) Ing. Jiří Havlíček

Více

I. Informace o činnosti rady městského obvodu v období od 1. 12. 2008 do 28. 2. 2009

I. Informace o činnosti rady městského obvodu v období od 1. 12. 2008 do 28. 2. 2009 Informace o činnosti orgánů městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz (informaci předkládá starosta městského obvodu ve smyslu 97 zákona o obcích) I. Informace o činnosti rady městského obvodu v období

Více

Pozvánka na 52. schůzi rady městského obvodu konanou dne

Pozvánka na 52. schůzi rady městského obvodu konanou dne na 52. schůzi rady městského obvodu konanou dne 12.01.2017 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: 09:00 hodin Aktualizovaný seznam materiálů: 02/OFR/01 Žádost o prominutí poplatků z prodlení

Více

II. Informace o činnosti úřadu městského obvodu. v období od 1. 12. 2009 do 28. 2. 2010

II. Informace o činnosti úřadu městského obvodu. v období od 1. 12. 2009 do 28. 2. 2010 Informace Moravská Ostrava a Přívoz (informaci předkládá městského obvodu ve smyslu 97 zákona o obcích) I. Informace o činnosti rady městského obvodu v období od 1. 12. 2009 do 28. 2. 2010 Konaly se 3

Více

Výsledky hlasování o přijatých usneseních 15. schůze rady městského obvodu konané dne

Výsledky hlasování o přijatých usneseních 15. schůze rady městského obvodu konané dne Výsledky hlasování o přijatých usneseních 15. schůze rady městského obvodu konané dne 18.06.2015 Přítomní členové rady městského obvodu: Ing. Adámek Robert (politické hnutí Ostravak) RSDr. Bečák Jaroslav

Více

Pozvánka na 38. schůzi rady městského obvodu konanou dne

Pozvánka na 38. schůzi rady městského obvodu konanou dne na 38. schůzi rady městského obvodu konanou dne 09.06.2016 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: po ukončení 11. zasedání zastupitelstva Aktualizovaný seznam materiálů: 03/OIMH/01 Návrh

Více

Statutární město Ostrava městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz starostka

Statutární město Ostrava městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz starostka na 9. schůzi rady městského obvodu konanou dne 26.03.2015 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: 09:00 hodin Seznam aktualizovaných materiálů: 01/VED/01 01/VED/02 01/VED/03 Návrh organizační

Více

10:10 hodin Petra Bargelová Mgr. Alena Pataky, Ing. Jiří Havlíček Hlasovalo pro 33, proti 0, zdrželo se 0, nehlasovalo 0.

10:10 hodin Petra Bargelová Mgr. Alena Pataky, Ing. Jiří Havlíček Hlasovalo pro 33, proti 0, zdrželo se 0, nehlasovalo 0. z 9. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 18.02.2016 Místo konání: Předsedající: Přítomno: Omluveni: Neomluveni: - Zahájení: Přestávka: - Ukončení: Zapisovatelka: Ověřovatelé zápisu: zasedací

Více

Usnesení. Usnesení. 4. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne čís. 0182/ZMOb1014/4/ /ZMOb1014/4/11

Usnesení. Usnesení. 4. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne čís. 0182/ZMOb1014/4/ /ZMOb1014/4/11 4. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 15. 09. 2011 čís. 0182/ZMOb1014/4/11 0226/ZMOb1014/4/11 Ing. Jiří Havlíček v.r. starosta Ing. Petra Bernfeldová v.r. místostarostka Přehled usnesení

Více

Hlasování. Výsledky hlasování o přijatých usneseních 35. schůze rady městského obvodu

Hlasování. Výsledky hlasování o přijatých usneseních 35. schůze rady městského obvodu Výsledky hlasování o přijatých usneseních 35. schůze rady městského obvodu Přítomní členové rady městského obvodu: Lucie Feiková (ČSSD) Ing. Jiří Havlíček (ČSSD) Tomáš Kuřec (ČSSD) MUDr. Tomáš Málek (politické

Více

17. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady U S N E S E N Í

17. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady U S N E S E N Í Vedoucím odborů m.č. Brno Vinohrady Předsedům komisí RMČ Brno Vinohrady Tajemnici ÚMČ Brno Vinohrady Magistrátu města Brna U S N E S E N Í ze 17. schůze Rady, konané dne 11. listopadu 2015 v zasedací místnosti

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/13/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatelku

Více

Usnesení. Usnesení. 121. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 09.06.2014 čís. 5120/RMObM1014/121/14 5132/RMObM1014/121/14

Usnesení. Usnesení. 121. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 09.06.2014 čís. 5120/RMObM1014/121/14 5132/RMObM1014/121/14 121. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 09.06.2014 čís. 5120/RMObM1014/121/14 5132/RMObM1014/121/14 Ing. Jiří Havlíček, v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová, v. r. místostarostka Přehled

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 14. zasedání dne následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 14. zasedání dne následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 14. zasedání dne 20.09.2016 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í z 25. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 15. dubna 2010 čís. usn. 329/25 čís.

Více

Usnesení STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í

Usnesení STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í z 11. schůze Rady městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konané dne 4. dubna 2011 čís. usn. 321/11 341/11 Ing. arch.

Více

na 37. schůzi rady městského obvodu konanou dne

na 37. schůzi rady městského obvodu konanou dne na 37. schůzi rady městského obvodu konanou dne 26.05.2016 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: 09:00 hodin Aktualizovaný seznam materiálů: 01/VED/01 01/VED/02 01/VED/03 02/OFR/01 02/OFR/02

Více

Usnesení. Usnesení. 2. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne čís. 0033/ZMOb1418/2/ /ZMOb1418/2/14

Usnesení. Usnesení. 2. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne čís. 0033/ZMOb1418/2/ /ZMOb1418/2/14 2. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 18.12.2014 čís. 0033/ZMOb1418/2/14 0072/ZMOb1418/2/14 Ing. Petra Bernfeldová v. r. starostka Dalibor Mouka v. r. místostarosta Přehled usnesení

Více

14. VÝPIS Z USNESENÍ

14. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 14. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 25.09.2008 392/2008 14. ZM V a) v o l í starostkou města Mgr. Editu Vaňkovou, b)

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 1 konané dne 11. ledna 2012

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 1 konané dne 11. ledna 2012 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 1 konané dne 11. ledna 2012 Přítomni: Ing. Kroužecký, Mgr. Morava, Mgr. Mrzílková, Ing. Kocourek, Ing. Dominik, Ing. Hrodek, p. Šenkýř Jednání rady města bylo přítomno

Více

Registr osobních údajů zpracovávaných Městským úřadem Hostinné

Registr osobních údajů zpracovávaných Městským úřadem Hostinné Registr osobních zpracovávaných Městským úřadem Hostinné Informace o zpracování osobních zpracovávaných na základě zmocnění ve zvláštních zákonech, vztahujících se k působnosti Městského úřadu Hostinné

Více

Informace občanům o činnosti orgánů městského obvodu za období od 1. 6. 2013 do 31. 7. 2013

Informace občanům o činnosti orgánů městského obvodu za období od 1. 6. 2013 do 31. 7. 2013 Materiál č. 01/VED/01, příloha č. 1 občanům o činnosti orgánů městského obvodu za období od 1. 6. 2013 do 31. 7. 2013 (ve smyslu 97 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších

Více

Usnesení z jednání Rady města Neratovice č. 8 konané dne 4. května 2011

Usnesení z jednání Rady města Neratovice č. 8 konané dne 4. května 2011 Usnesení z jednání Rady města Neratovice č. 8 konané dne 4. května 2011 Program: 1. Zahájení, schválení programu 2. Kontrola usnesení, úkolů 3. RM/8/01/11 - Zápis z jednání komise prevence kriminality

Více

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 20. jednání Rady města

Více

POPIS ČINNOSTI JEDNOTLIVÝCH SLOŽEK ÚŘADU

POPIS ČINNOSTI JEDNOTLIVÝCH SLOŽEK ÚŘADU Příloha č. 2 MĚSTO LANŽHOT POPIS ČINNOSTI JEDNOTLIVÝCH SLOŽEK ÚŘADU Starosta 1. stojí v čele úřadu a za svou činnost odpovídá zastupitelstvu 2. zastupuje město navenek 3. připravuje, svolává a řídí schůze

Více

Město Kravaře. Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře

Město Kravaře. Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře Město Kravaře Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 20. 4. 2016 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře usn. čís. 11.92/2016-11. 99/2016 Mgr. Monika Brzesková

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

U snesení z 15. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 04. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p.

U snesení z 15. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 04. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. U snesení z 15. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 04. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 15/1.1 Program 15. zasedání

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE U S N E S E N Í ze 17. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hošťálkovice konaného dne 23.6.2009 303/17z předložený program 17. zasedání Zastupitelstva

Více

U S N E S E N Í. z 5. zasedání zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konaného dne 17. 4. 2007

U S N E S E N Í. z 5. zasedání zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konaného dne 17. 4. 2007 Statutární město Ostrava Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz U S N E S E N Í z 5. zasedání zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konaného dne 17. 4. 2007 čís. 142/05 160/05 Ing.

Více

Usnesení z 5. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty

Usnesení z 5. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty Usnesení z 5. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 3.2.2014 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty 1/5/RM/2014 Kontrola plnění usnesení splněná usnesení č. 14/1/RM/2014, 10/3/RM/2014, 11/3/RM/2014,

Více

- 0395/RMOb-Mich/1418/26

- 0395/RMOb-Mich/1418/26 26. schůze rady městského obvodu konané dne 30.11.2015 čís. 0379/RMOb-Mich/1418/26-0395/RMOb-Mich/1418/26 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/11 Přehled usnesení

Více

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014 číslo 1/001/14 k návrhu na schválení programu 1. jednání Rady MČ Praha - Běchovice a) předložený program 1. jednání RMČ Praha - Běchovice a) se zněním programu jednání číslo 2/001/14 k návrhu na schválení

Více

ZÁSADY POSTUPU PŘI PRODEJI NEMOVITOSTÍ VE VLASTNICTVÍ A SPOLUVLASTNICTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC. Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ

ZÁSADY POSTUPU PŘI PRODEJI NEMOVITOSTÍ VE VLASTNICTVÍ A SPOLUVLASTNICTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC. Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ ZÁSADY POSTUPU PŘI PRODEJI NEMOVITOSTÍ VE VLASTNICTVÍ A SPOLUVLASTNICTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Zásady postupu při prodeji nemovitostí ve vlastnictví a spoluvlastnictví

Více

1) Zahájení, schválení programu jednání

1) Zahájení, schválení programu jednání Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 12. listopadu 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse Tento zápis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou z dokumentu

Více

PROGRAM 44. RMČ BS. 21) Orlí 9 žádost o navýšení nákladů na opravu bytu, P.Liškutin 22) Poříčí 37 žádost o uznání nákladů za výměnu garážových vrat,

PROGRAM 44. RMČ BS. 21) Orlí 9 žádost o navýšení nákladů na opravu bytu, P.Liškutin 22) Poříčí 37 žádost o uznání nákladů za výměnu garážových vrat, PROGRAM 44. RMČ BS 1 a) Zahájení M.Landa b) Ověření správnosti zápisů ze 42. a 43. RMČ BS c) Ustavení ověřovatelů 44. RMČ BS d) Schválení programu 44. RMČ BS 2) Kontrola usnesení RMČ BS Bc.Štika 3) Dohoda

Více

Z Á P I S. z 32. schůze Kontrolního výboru ZMO Plzeň 3, konané dne 11. listopadu 2013 v zasedací místnosti č. 16 ÚMO Plzeň 3.

Z Á P I S. z 32. schůze Kontrolního výboru ZMO Plzeň 3, konané dne 11. listopadu 2013 v zasedací místnosti č. 16 ÚMO Plzeň 3. Zastupitelstvo Městského obvodu Plzeň 3 Kontrolní výbor ZMO Plzeň 3 sady Pětatřicátníků 7 9, 30100 Plzeň; tel: +420 378 036 500; email: skarda@plzen.eu Z Á P I S z 32. schůze Kontrolního výboru ZMO Plzeň

Více

Město Kravaře. usn. čís / /2013. Ing. Andreas Hahn starosta

Město Kravaře. usn. čís / /2013. Ing. Andreas Hahn starosta Město Kravaře U s n e s e n í z 20. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 17. 4. 2013 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře. usn. čís. 20. 143/2013 20. 149/2013 Ing. Andreas

Více

z 6. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ostrava - Jih které se konalo 16.6.20119:00

z 6. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ostrava - Jih které se konalo 16.6.20119:00 1 z 9 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA - JIH USNESENÍ z 6. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ostrava - Jih které se konalo 16.6.20119:00 (usn.č. 0153/6 - usn.č. 0176/6) Mgr. Karel

Více

Město Kravaře. Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře

Město Kravaře. Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře Město Kravaře Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 22. 6. 2016 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře usn. čís. 12.100/2016-12.107 /2016 Mgr. Monika Brzesková

Více

Usnesení. Usnesení. 58. schůze rady městského obvodu konané dne 22.08.2013 čís. 3741/RMOb1014/58/13 3839/RMOb1014/58/13

Usnesení. Usnesení. 58. schůze rady městského obvodu konané dne 22.08.2013 čís. 3741/RMOb1014/58/13 3839/RMOb1014/58/13 58. schůze rady městského obvodu konané dne 22.08.2013 čís. 3741/RMOb1014/58/13 3839/RMOb1014/58/13 Ing. Jiří Havlíček, v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová, v. r. místostarostka Přehled usnesení rady

Více

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 91. zasedání dne 26. října 2009 ZNĚNÍ PO ODSTRANĚNÍ ADMINISTRATIVNÍ CHYBY R M 1 / 9 1 / 0 9 Informativní

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 16 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

USNESENÍ z 50. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 16. října 2012 v 8 hodin v zasedací místnost, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 50. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 16. října 2012 v 8 hodin v zasedací místnost, Masarykovo nám. USNESENÍ z 50. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 16. října 2012 v 8 hodin v zasedací místnost, Masarykovo nám. 1 UR01/50/2012 Schválení programu 50. schůze Rady města Uničova schvaluje

Více

Obec Jílovice, Jílovice 26 Zápis č. 5/2016 a přijatá usnesení

Obec Jílovice, Jílovice 26 Zápis č. 5/2016 a přijatá usnesení Obec Jílovice, 517 72 Jílovice 26 Zápis č. 5/2016 a přijatá usnesení ze zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu dne 26. října 2016 Na Ohrádce v Jílovici., zahájeno v 19,00 hodin. Přítomni: zastupitelé:

Více

zasedací sál č. 306, budova Nové radnice, Ostrava Ing. Petra Bernfeldová, starostka 33 členů zastupitelstva (viz prezenční listina)

zasedací sál č. 306, budova Nové radnice, Ostrava Ing. Petra Bernfeldová, starostka 33 členů zastupitelstva (viz prezenční listina) z 2. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 18.12.2014 Místo konání: Předsedající: Přítomno: zasedací sál č. 306, budova Nové radnice, Ostrava Ing. Petra Bernfeldová, starostka 33 členů

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Žermanice, IC 00494259 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Žermanice, IC 00494259 za rok 2012 , v KRAJSKY URAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava k U M $ x II I fi' I Q V lt Čj.: MSK 18209/2013 Sp. zn.: Vyřl/uje: Teleron: Fax: E-mail: Datum: KON/12991/2012/Sam

Více

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka. Z Á P I S OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila 19.

Více

U S N E S E N Í. 3. Plnění usnesení ZM. (tisk R/272) (tisk R/273) 4. Užívání znaku města Kojetín (tisk R/289)

U S N E S E N Í. 3. Plnění usnesení ZM. (tisk R/272) (tisk R/273) 4. Užívání znaku města Kojetín (tisk R/289) U S N E S E N Í z 26. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 15. ledna 2008 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení RM (tisk R/272)

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12. 2007 240/2007 9. ZM V bere na vě d o m í zápis a usnesení z jednání Finančního

Více

OBEC Velké Zernoseky Litoměřice

OBEC Velké Zernoseky Litoměřice v OBEC Velké Zernoseky 412 01 Litoměřice Zápis Č. 8/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Velké Žernoseky konaného dne 13. 8. 2015 od 18:00 hod v zasedací místnosti Obecního úřadu Velké Žernoseky 1. Zahájení

Více

Usnesení ze 3. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 24. března 2011

Usnesení ze 3. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 24. března 2011 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze 3. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 24. března 2011 I. ZM PROJEDNALO: 1. Zahájení 2. Sdělení

Více

ZÁSADY PRODEJE BYTOVÝCH JEDNOTEK OPRÁVNĚNÝM NÁJEMCŮM,

ZÁSADY PRODEJE BYTOVÝCH JEDNOTEK OPRÁVNĚNÝM NÁJEMCŮM, ZÁSADY PRODEJE BYTOVÝCH JEDNOTEK OPRÁVNĚNÝM NÁJEMCŮM, kteří nevyužili možnosti koupě bytu v rámci 1. nabídek dle Zásad prodeje bytů v domech ve vlastnictví hlavního města Prahy, svěřených Městské části

Více

Usnesení. Usnesení 44. schůze rady městského obvodu konané dne 20.11.2012. čís. 2615/RMOb1014/44/12 2679/RMOb1014/44/12

Usnesení. Usnesení 44. schůze rady městského obvodu konané dne 20.11.2012. čís. 2615/RMOb1014/44/12 2679/RMOb1014/44/12 44. schůze rady městského obvodu konané dne 20.11.2012 čís. 2615/RMOb1014/44/12 2679/RMOb1014/44/12 Ing. Jiří Havlíček, v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová, v. r. místostarostka Přehled usnesení rady

Více

Zápis z řádného zasedání Zastupitelstva městyse Blížkovice ze dne v 18,00 hod. v kanceláři Úřadu městyse Blížkovice.

Zápis z řádného zasedání Zastupitelstva městyse Blížkovice ze dne v 18,00 hod. v kanceláři Úřadu městyse Blížkovice. Zápis z řádného zasedání Zastupitelstva městyse Blížkovice ze dne 20.12.2010 v 18,00 hod. v kanceláři Úřadu městyse Blížkovice. čj. 9/2010 Starostka zahájila 9. zasedání Zastupitelstva městyse Blížkovice

Více

ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava

ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava Čj.: MSK 55726/2012 Sp. zn.: Vyřizuje: Telefon: Fax: E-mail: Datum: KON/27349/20 ll/smy 113.1 V10 Mojmír

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 19.4.2005 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

Přehled nejdůležitějších předpisů - 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

Přehled nejdůležitějších předpisů - 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění Přehled nejdůležitějších předpisů - 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění Městský úřad Tábor jedná a rozhoduje především podle následujících právních

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 16. zasedání dne následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 16. zasedání dne následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 16. zasedání dne 13.12.2016 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Krásněves

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Krásněves Obec Krásněves Zastupitelstvo obce Krásněves Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Krásněves č. 10/2016 Místo konání: Obecní úřad Krásněves zahájení zasedání dne 13.5.2016 v 19,00 hod. Počet přítomných

Více

Zápis a přijatá usnesení ze 3. zasedání ZO Sl. Rudoltice, konaného dne v kanceláři obecního úřadu

Zápis a přijatá usnesení ze 3. zasedání ZO Sl. Rudoltice, konaného dne v kanceláři obecního úřadu Zápis a přijatá usnesení ze 3. zasedání ZO Sl. Rudoltice, konaného dne 13.12. 2006 v kanceláři obecního úřadu Přítomni: M. Jalamasová, O. Křemen, P. Pargač, J. Strýček, L. Švehla, M. Glejtek, S. Zemba,

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 59. schůzi 09.11.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Vymahatelnost pohledávek v praxi

Vymahatelnost pohledávek v praxi Vymahatelnost pohledávek v praxi Obsah Legislativní rámec Vnitřní předpisy organizace Organizační zajištění a kompetence Druhy pohledávek a způsoby jejich vymáhání Závěr Legislativní rámec Zákon 128/2000Sb.,

Více

Zápis. z 15. schůze Rady města Český Brod konané dne v kanceláři tajemníka MěÚ.

Zápis. z 15. schůze Rady města Český Brod konané dne v kanceláři tajemníka MěÚ. Zápis z 15. schůze Rady města Český Brod konané dne 14.7. 2005 v kanceláři tajemníka MěÚ. Přítomni: p. Fischer, Bc., MUDr. Forstová, Mgr. Janík, p. Jeník, p. Fořt, p. Brom - tajemník města, JUDr. Marková

Více

Hlasování. Výsledky hlasování o přijatých usneseních 28. schůze rady městského obvodu

Hlasování. Výsledky hlasování o přijatých usneseních 28. schůze rady městského obvodu Výsledky hlasování o přijatých usneseních 28. schůze rady městského obvodu Přítomní členové rady městského obvodu: Ing. Petra Bernfeldová (politické hnutí Ostravak) Lucie Feiková (ČSSD) Ing. Jiří Havlíček

Více

ZÁSADY pro prodej obytných domů

ZÁSADY pro prodej obytných domů ZÁSADY pro prodej obytných domů a souvisejících pozemků z vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřených městskému obvodu Slezská Ostrava -------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření obce Dolní Lomná, IČ v roce 2016

Zápis o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření obce Dolní Lomná, IČ v roce 2016 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor podpory korporátního řízení a kontroly 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01ONYNO Čj.: MSK 113482/2016 Sp. zn.: KON/9553/2016/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Eliška

Více

ZM_05_M4b4 NÁVRH NA USNESENÍ. Datum projednání v PV Zpracovala Ing. Miroslava Šormová

ZM_05_M4b4 NÁVRH NA USNESENÍ. Datum projednání v PV Zpracovala Ing. Miroslava Šormová A ZM_05_M4b4 MĚSTO TRUTNOV - MĚSTSKÝ ÚŘAD NÁVRH NA USNESENÍ Datum projednání v PV 23.11.2015 Zpracovala Ing. Miroslava Šormová Datum projednání v RM 02.11.2015 odbor 30.11.2015 majetku města Mgr. Michal

Více

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 31 ze dne v kanceláři tajemnice MěÚ

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 31 ze dne v kanceláři tajemnice MěÚ 1 Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 31 ze dne 16. 12. 2015 v kanceláři tajemnice MěÚ Číslo jednací: OVV/ 4246/2015 Počet listů dokumentu: 3 Usnesení RM č. 600/2015 Rada města Jablonné

Více

Zpráva o činnosti Výboru pro sociální a bytovou politiku, bezdomovectví a protidrogovou problematiku dále jen VSBBP

Zpráva o činnosti Výboru pro sociální a bytovou politiku, bezdomovectví a protidrogovou problematiku dále jen VSBBP Zpráva o činnosti Výboru pro sociální a bytovou politiku, bezdomovectví a protidrogovou problematiku dále jen VSBBP (Mgr. Šárka Táborská 1. pololetí 2016) Informace z jednání RMČ Praha 1 1. schůze RMČ

Více

Smlouvu o postoupení pohledávek

Smlouvu o postoupení pohledávek Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají: čl. 1. Smluvní strany 1) Městská část Praha 13 se sídlem Sluneční náměstí 13/2580, Praha 13, PSČ 158 00 IČ 00241687, DIČ: CZ00241687 bankovní spojení., číslo

Více

USNESENÍ z 30. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 26. ledna 2016 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 30. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 26. ledna 2016 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 30. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 26. ledna 2016 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1 UR01/30/2016 Schválení programu 30. schůze Rady města Uničova

Více

MĚSTO BENEŠOV Rada města PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z GRANTOVÉHO FONDU MĚSTA BENEŠOV

MĚSTO BENEŠOV Rada města PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z GRANTOVÉHO FONDU MĚSTA BENEŠOV MĚSTO BENEŠOV Rada města PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z GRANTOVÉHO FONDU MĚSTA BENEŠOV Účinnost: 01.01.2010 1 Obsah: strana: Článek I Legislativní rámec 3 Článek II Základní pojmy 3 Článek III. Účel

Více

Usnesení. Usnesení mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne čís. 5217/RMObM1014/125/ /RMObM1014/125/14

Usnesení. Usnesení mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne čís. 5217/RMObM1014/125/ /RMObM1014/125/14 125. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 08.07.2014 čís. 5217/RMObM1014/125/14 5228/RMObM1014/125/14 Ing. Jiří Havlíček, v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová, v. r. místostarostka Přehled

Více

Obec Třanovice. Zápis. z X. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 21.11.2011 v 17 00 hod.

Obec Třanovice. Zápis. z X. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 21.11.2011 v 17 00 hod. Obec Třanovice Zápis z X. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE konaného dne 21.11.2011 v 17 00 hod. Přítomno dle presenční listiny 10 členů ZO Třanovice, 5 omluveno 5 občanů Zahájení Zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 4 ze dne 04.03.2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 4 ze dne 04.03.2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 4 ze dne 04.03.2015 Přítomní: viz prezenční listina přítomno 14 zastupitelů Návrhová komise Jiří Nevídal, Pavel Relich Ověřovatelé zápisu Pavel Viktorin, Ing. Robert

Více

Usnesení. Usnesení. 85. schůze rady městského obvodu konané dne 16.10.2014 čís. 5606/RMOb1014/85/14 5678/RMOb1014/85/14

Usnesení. Usnesení. 85. schůze rady městského obvodu konané dne 16.10.2014 čís. 5606/RMOb1014/85/14 5678/RMOb1014/85/14 85. schůze rady městského obvodu konané dne 16.10.2014 čís. 5606/RMOb1014/85/14 5678/RMOb1014/85/14 Ing. Jiří Havlíček, v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová, v. r. místostarostka Přehled usnesení rady

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 11. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 11. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih 1 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 11. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih které se konalo 14. 6. 201214:00 (usn. č. 0334/11 - usn. č. 0353/11) Mgr. Karel

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 30. schůzi 14.05.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

ZÁPIS. o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013

ZÁPIS. o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI, CHRLICKÉ NÁM. 4, 643 00 BRNO ZÁPIS o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013 Zahájení zasedání: 17.00 hodin Místo konání

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne v Napajedlích

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne v Napajedlích Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne 25.11.2015 v Napajedlích Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu 4.

Více

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 15.3.

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 15.3. - 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 15.3. 2012 (usnesení č. 73/8 86/8) 73/8 Zastupitelstvo městského obvodu

Více

ZÁPIS. ze zasedání rady obce Novosedlice konaného dne Přítomni dle prezenční listiny: 3 z 5 zvolených členů RO Rada je schopna usnášení.

ZÁPIS. ze zasedání rady obce Novosedlice konaného dne Přítomni dle prezenční listiny: 3 z 5 zvolených členů RO Rada je schopna usnášení. ZÁPIS RO 170125 ze zasedání rady obce Novosedlice konaného dne 25.01.2017 Zahájení: 16,00 hod. Ukončení: 18,00 hod. Přítomni dle prezenční listiny: 3 z 5 zvolených členů RO Rada je schopna usnášení. 1.

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou U S N E S E N Í z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 29. 1. 2014 od 16:00 hodin

Více

Odbor správní. Kategorie osobních Kategorie subjektu údajů. A B C D E F Agenda matriky v souladu se: - zákonem č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu

Odbor správní. Kategorie osobních Kategorie subjektu údajů. A B C D E F Agenda matriky v souladu se: - zákonem č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu Informace o zpracování osobních dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních a o změně některých zákonů, ve znění Odbor správní P. č. Účel zpracování Kategorie osobních Kategorie subjektu

Více

Zápis Z 6. zasedání Zastupitelstva obce Velké Chvojno, konaného dne , od 17:00 hodin.

Zápis Z 6. zasedání Zastupitelstva obce Velké Chvojno, konaného dne , od 17:00 hodin. Obec Velké Chvojno Zastupitelstvo obce Velké Chvojno Zápis Z 6. zasedání Zastupitelstva obce Velké Chvojno, konaného dne 29.6. 2015, od 17:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva

Více

Z á p i s č. 20 z jednání Rady města Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na městském úřadě dne

Z á p i s č. 20 z jednání Rady města Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na městském úřadě dne Z á p i s č. 20 z jednání Rady města Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na městském úřadě dne 9. 4. 2015 Přítomni: členové rady města Ing. Vlastimil Picek, p. Hynek Homolka, Mgr. Petr Kváča, Ing.

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 17. června 2016 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17

Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 17. června 2016 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17 Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 17. června 2016 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17 Přítomni: 9 Členů ZO Omluveni: 2 Neomluveni: - Jednání řídí : Zapisovatel/ka : Martin

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Statutární město D ě č í n U S N E S E N Í z 1. zasedání zastupitelstva města,

Více