Sem vložte zadání Vaší práce.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sem vložte zadání Vaší práce."

Transkript

1 Sem vložte zadání Vaší práce.

2

3 České vysoké učení technické v Praze Fakulta informačních technologií Katedra softwarového inženýrství Diplomová práce Systémová podpora procesů advokátní kanceláře Bc. Martin Černý Vedoucí práce: Ing. Pavel Náplava 7. května 2013

4

5 Poděkování Rád bych na tomto místě poděkoval Ing. Pavlu Náplavovi za vstřícný přístup a cenné rady při vedení mé práce. Dále děkuji Ing. Václavu Bahníkovi za odborné konzultace a oponenturu. Děkuji všem advokátům za čas a pozornost, kterou mi věnovali během konzultací. Děkuji své rodině za podporu během celého studia.

6

7 Prohlášení Prohlašuji, že jsem předloženou práci vypracoval samostatně a že jsem uvedl veškeré použité informační zdroje v souladu s Metodickým pokynem o etické přípravě vysokoškolských závěrečných prací. Beru na vědomí, že se na moji práci vztahují práva a povinnosti vyplývající ze zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, ve znění pozdějších předpisů, zejména skutečnost, že České vysoké učení technické v Praze má právo na uzavření licenční smlouvy o užití této práce jako školního díla podle 60 odst. 1 autorského zákona. V Praze dne 7. května

8 České vysoké učení technické v Praze Fakulta informačních technologií c 2013 Martin Černý. Všechna práva vyhrazena. Tato práce vznikla jako školní dílo na Českém vysokém učení technickém v Praze, Fakultě informačních technologií. Práce je chráněna právními předpisy a mezinárodními úmluvami o právu autorském a právech souvisejících s právem autorským. K jejímu užití, s výjimkou bezúplatných zákonných licencí, je nezbytný souhlas autora. Odkaz na tuto práci Černý, Martin. Systémová podpora procesů advokátní kanceláře. Diplomová práce. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta informačních technologií, 2013.

9 Abstract This work focuses on system support for Attorneys-at-Law agenda. First part covers in-depth analysis of advocacy from ICT 1 point of view. Consultations with Attorneys and background research are fundamental for the analysis. Overview of applications currently used by attorneys is followed by a list of specialized solutions offered by ICT providers. Outputs from the analysis are transformed into system requirements. These requirements are met by system functions for a general solution concept. The suggested system support contains five parts: Portal (universal user interface), Document Management System, Case Support (solution that improves individual law case handling), Conflict of Interest (new client check to avoid possible conflict of interest) and Auditor (automatic background check for people and companies) The general concept is transformed into a solution based on IBM technologies. Part of the work is a demo implementation containing Portal, Document Management System and Case Support. This demo solution was introduced to attorneys and their feedback and suggestions have been included in the work. Keywords Attorney s at law, System support, Enterprise Content Management, IBM, Advanced Case Management, Document Management System, Information system 1 Information and Communication Technologies ix

10 Abstrakt Práce se zabývá systémovou podporou činností advokátní kanceláře. První část obsahuje podrobnou analýzu prostředí advokacie z pohledu informačních technologií. Základ analýzy tvoří konzultace s advokáty a rešerše odborné literatury. Systémy popsané a používané advokáty jsou doplněny o existující řešení IT společností, které se na advokacii specializují. Výstupy analýzy advokacie jsou převedeny na požadavky kladené na systémové řešení. Požadavky jsou naplněny obecným návrhem, nezávislým na dodavateli. Navrhovaná systémová podpora obsahuje pět prvků: Portál (univerzální uživatelské rozhraní), Systém na správu dokumentů, Podporu případů (řešení umožňující efektivně pracovat s jednotlivými právními případy), Konflikt zájmů (analýza potenciálního klienta, zda je možné ho zastupovat) a Auditor (automatizované řešení pro rešerši veřejně dostupných údajů o osobách a společnostech). Obecné řešení je v práci převedeno na návrh systému založeného na technologiích společnosti IBM. Práce obsahuje ukázkové řešení, které zahrnuje moduly Podpora případů, Správa dokumentů a Portál. Řešení bylo představeno advokátům a práce obsahuje zpětnou vazbu a návrhy na vylepšení systému. Klíčová slova Advokátní kanceláře, Systémová podpora, Správa podnikového obsahu, IBM, Advanced Case Management, Systém na správu dokumentů, Analýza obsahu, Advokátní kancelář, Informační systém x

11 Obsah Úvod 1 Cíle Struktura práce Informační technologie v podniku Informační systém Procesy v informačních systémech ICT služby Náplň mojí práce Analýza advokacie z pohledu informačních technologií Analýza advokátních kanceláří Popis jednotlivých typů případů Existující systémová řešení Obecná architektura systému Postup při návrhu systémového řešení Definice požadavků na systémové řešení Návrh architektury Závěr obecné architektury Architektura IBM řešení Portál Podpora případů Správa dokumentů Veřejně dostupné zdroje Konflikt zájmů xi

12 4.6 Auditor Ukázkové řešení pro advokátní kanceláře Hlavní funkce ukázkového řešení Vytvořené Case type Testování aplikace Vyhodnocení využití ACM v advokacii Konzultace se zpětnou vazbou Úpravy systému Zpětná vazba na upravený systém Vyhodnocení řešení ve vztahu k existujícím aplikacím Ekonomická stránka řešení Závěr 95 Literatura 99 A Seznam použitých zkratek 103 B Obsah přiloženého CD 105 xii

13 Seznam obrázků 0.1 Struktura práce Struktura ICT ve společnosti Životní cyklus případu Obecná architektura řešení Obsah správy dokumentů a obsahu Příklad konfliktu zájmů Architektura řešení pomocí systémů IBM Sekvenční diagram kontroly konfliktu zájmů Popis modulu Auditor Struktura Solution v nástroji IBM Case manager Screenshot z aplikace IBM Content navigator s integrovaným ICM Screenshot doplňku "to-do", řešeného formulářem Diagram Case type Založení společnosti s ručením omezeným Diagram Case type lividace s.r.o Diagram Case type Přihlášení ochranné známky Screenshot uživatelského prostředí se zvoleným "Properties"přístupem Screenshot uživatelského prostředí s upřednostněním dokumentů Rozšířený to-do formulář xiii

14

15 Seznam tabulek 2.1 Struktura advokátní kanceláře Přehled míry využití jednotlivých funkčních bloků Seznam dalších požadavků, které mohou být benefitem Manifest agilního vývoje software [5] Tasks pro Case type Založení společnosti s ručením omezeným Roles pro Case type Založení společnosti s ručením omezeným In-baskets pro Case type Založení společnosti s ručením omezeným Document types pro Case type Založení společnosti s ručením omezeným Properties pro Case type Založení společnosti s ručením omezeným Document types pro Case type Likvidace společnosti s ručením omezeným Tasks pro Case type Likvidace společnosti s ručením omezeným Roles pro Case type Likvidace společnosti s ručením omezeným In-baskets pro Case type Likvidace společnosti s ručením omezeným Document types pro Case type Likvidace společnosti s ručením omezeným Properties pro Case type Likvidace společnosti s ručením omezeným Tasks pro Case type Přihlášení ochranné známky Roles pro Case type Přihlášení ochranné známky In-baskets pro Case type Přihlášení ochranné známky Document types pro Case type Likvidace společnosti s ručením omezeným xv

16 Seznam tabulek 5.18 Možnosti výběru pro Properties pro Case type Přihlášení ochranné známky Properties pro Case type Přihlášení ochranné známky xvi

17 Úvod Důvodem, proč jsem si vybral téma Systémová podpora procesů advokátní kanceláře, je kombinace mého studia. Paralelně se studiem Fakulty informačních technologií jsem začal studovat na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Získané vědomosti by mi mohly umožnit správně analyzovat činnosti advokátní kanceláře z pohledu systémové podpory. Během studia jsem získal možnost pracovat ve společnosti IBM Česká republika, mezinárodní korporaci, poskytující služby v oboru informačních technologií. Jsem zde specialistou na systémy orientované na správu podnikového obsahu (Enterprise Content Management = ECM). Mým úkolem je prezentovat technické možnosti řešení IBM možným budoucím zákazníkům. Při přemýšlení nad tématem své diplomové práce jsem se inspiroval příběhem, který se traduje o Tomáši Baťovi, který poslal do Afriky dva pracovníky, aby tam udělali průzkum trhu. Jeden pracovník po týdnu hlásil: Není tady žádný potenciál, v Africe je zbytečné chtít prodávat boty, tady boty nikdo nenosí. Druhý mu hlásil: Je tady obrovský potenciál, je to skvělá příležitost obsadit trh a měli bychom zde postavit fabriku, v Africe nikdo boty ještě neprodává a lidi žádné boty nenosí. IBM v současné době nenabízí ucelené řešení v oblasti ECM orientované na advokáty. Domnívám se, stejně jako druhý Baťův zaměstnanec, že je zde veliký trh i proto, že advokáti se do využívání informačních technologií zatím příliš nehrnou. Rád bych ve své práci zjistil, zda advokacie by mohla být takovou "Afrikou"pro informační systémy. Chtěl bych, aby moje práce byla přínosem jak pro advokáty tak i pro 1

18 Úvod informatiky. Mým výstupem bude obecný architektonický rámec a návrh řešení v technologiích IBM, zpracovaný na úrovni, která bude přijatelná pro běžného uživatele. Advokát, který si přečte moji práci, by měl získat povědomí, jak mu mohou informační technologie pomoci. Potencionální dodavatel informačních technologií zase získá představu o fungování advokátní kanceláře a může navrhnout plnohodnotný systém. Cíle Cíle práce vyplývají z pokynů uvedených v zadání práce. Analyzovat činnosti a procesy, které probíhají v typické advokátní kanceláři. Vytvořit dokument, který je čitelný i pro běžné uživatele (technicky neznalé) a bude obsahovat informace o možném využití informačních technologií v těchto procesech. Zmapovat existující systémy a navrhnout vlastní systém, který bude využívat technologii Advanced Case Management (ACM) od společnosti IBM. V rámci možností vybrané procesy implementovat a otestovat. Na závěr provést vyhodnocení využití technologie ACM vzhledem k již existujícím řešením. Struktura práce Základ mého postupu je znázorněn na obrázku 0.1. Prvním krokem byla analýza prostředí advokacie z pohledu informačních technologií. Rozhodl jsem se provést analýzu formou konzultací s advokáty. Závěry z těchto konzultací jsou dále rozšířené o informace z odborné literatury. Výsledkem je popis fungování advokátních kanceláří, jejich struktury a přehled systémů, které dnes používají. Druhým krokem bylo vytvoření obecné architektury systému. Využil jsem získaných znalostí, abych správně identifikoval potenciál advokacie pro řešení nabízená informačními technologiemi. Tato část práce popisuje potřeby advokátů a správný systémový přístup k jejich řešení. Výstup je nezávislý na konkrétní technologii a může být základem pro řešení od jakéhokoliv dodavatele. 2

19 Struktura práce Obrázek 0.1: Struktura práce Třetím krokem, vycházejícím ze zadání práce, bylo hledat konkrétní řešení pomocí technologií IBM. Důvodem byla absolvovaná stáž a zkušenosti se systémy IBM. Během přípravy na vypracování této práce jsem podrobně nastudoval celou řadu technologií, které společnost IBM nabízí a úspěšně jsem získal mezinárodně uznávané certifikace na tři z nich. Jedná se o IBM Case Manager, IBM Filenet P8 a IBM Filenet BPM. Tyto systémy jsou základem řešení společnosti v oblasti správy podnikového obsahu (Enterprise Content Management). Myslím, že se mohou v oblasti advokacie uplatnit a mým cílem je tuto skutečnost ověřit. Výstupem je návrh systému, který by poskytl komplexní podporu advokátní kanceláři. Nejdůležitější funkce jsou zahrnuty v ukázkovém řešení. Závěrečným krokem bylo shrnutí výsledků práce a jejich analýza. Cílem bylo ověřit možnost využití mého návrhu v praxi. Využil jsem získaných kontaktů a oslovil některé z advokátů, abych získal zpětnou vazbu na ukázkové řešení, které jsem připravil. Vyhodnotil jsem také, zda IBM ACM technologie mají advokacii co nabídnout a jaké jsou výhody tohoto přístupu proti existujícím řešením. 3

20

21 Kapitola 1 Informační technologie v podniku Tato kapitola vysvětluje, jak zapadají informační technologie do struktury společnosti. Celý "ekosystém"společnosti je znázorněn na obrázku 1.1. Jednotlivé části jsou podrobně popsány dále. 1.1 Informační systém Při systémovém řešení podpory procesů a činností advokátní kanceláře je třeba nejprve definovat, co se rozumí systémovou podporou. Systém umožňuje popsat a uspořádat informace. Jak dále dodává Gála [25]: Systém je účelově definovaná množina prvků a množina vazeb mezi nimi, přičemž vlastnosti prvků a vazeb mezi nimi určují vlastnost (chování) celku. Informační systém je dále definován takto: Informační systém představuje konzistentní uspořádanou množinu komponent spolupracující za účelem tvorby, shromažďování, zpracování, přenášení a rozšiřování informací. Prvky informačního systému tvoří lidé, respektive uživatelé informací a informatické zdroje. Komponenta je tvořena jedním nebo vice prvky. Systém tedy tvoří ucelenou strukturu, která umožňuje efektivní práci s informacemi. Netvoří ho pouze systémy (například počítačové), ale také lidé. Obvyklé druhy informačních systémů podle Gály [25]: 5

22 1. Informační technologie v podniku Obrázek 1.1: Struktura ICT ve společnosti. 6

23 1.2. Procesy v informačních systémech Neformální informační systém, který je reprezentovaný výměnou i zpracováním informací lidmi (word of mouth) a kdy vedle mluvy využíváme i další komunikační techniky (mimika, gesta apod.) Formální informační systém, který je založen na formalizovaných pracovních a informačních tocích, realizovaných na základě popsaných politik, cílů, strategií, pravidel a předpisů Informační systém založený na počítačích (computer-based). Ve své práci se zaměřuji na počítačově založený informační systém. Uvědomuji si, že systém nejsou nikdy jen počítače, vždy sem patří také lidé a existují i systémy, které počítače vůbec neobsahují. Vývoj informačních technologií proběhl teprve nedávno, práce s informacemi byla však důležitá vždy. Avšak představa, že systém vždy vyřeší problémy společnosti, je chybná. Systém slouží spíše jako podpůrný prostředek, neměl by společnost řídit. V mé práci se budu snažit, aby se jednalo o podporu a nikoliv o snahu měnit společnost, v tomto případě advokátní kancelář. Myslím, že riziko vzniká ve chvíli, kdy se ICT povyšuje na úroveň partnera pro management společnosti. O tomto tématu hovoří Voříšek [45], jako o jasném směru informatiky, tedy o takovém rozdělení, kdy vedoucí informačního oddělení spolupracuje na tvorbě strategie společnosti. Souhlasím, že je to správný směr, ale mělo by se k němu přistupovat opatrně, aby nedošlo k tomu, že nároky na zaměstnance ve vztahu k informačnímu systému budou neúnosně vysoké. Architektura systému musí být natolik flexibilní, aby společnost sama rozhodla, kde chce aplikovat striktně procesní přístup a kde je potřeba zaměstnancům nechat volnou ruku. 1.2 Procesy v informačních systémech Další oblastí, kterou se zabývá moje práce, jsou procesy v informačních systémech. Popisuje je Voříšek [45], své teorie rozvinul i v rámci předmětu Řízení podnikové informatiky na Vysoké škole ekonomické v Praze, který jsem měl možnost absolvovat. Voříšek[45] definuje procesy takto: "Proces je účelně naplánovaná a realizovaná posloupnost činností, ve které za pomoci odpovídajících zdrojů probíhá transformace vstupů na požadované výstupy." 7

24 1. Informační technologie v podniku "Podnikový proces, resp. Byznys proces je proces, kterým podnik zajišťuje naplnění podnikových cílů, reaguje na významné události a zjišťuje produkci plánovaných výstupů." Procesy dále dělí na hlavní, řídící a podpůrné. Procesy v informačních technologiích (ICT procesy, ICT = Information and Communication Technologies), kterými se ve své práci Ing. Voříšek zabývá, řadí do role podpůrných procesů. ICT procesy představují podporu, kterou informační technologie poskytují hlavnímu procesu. Popisují, jak počítače, servery, systémy, aplikace a další přispívají ke snaze společnosti generovat zisk. 1.3 ICT služby Moderní přístup k ICT procesům zahrnuje chápání informačních technologií jako služeb, které jsou ICT útvarem poskytovány byznysu. V této souvislosti již není důležité, jaké systémy společnost používá. Služby definují formu a rozsah funkcí, které ICT poskytuje a které byznys konzumuje. Definici služby poskytl například Booth, kterého Voříšek cituje [45]: "Služba je abstrakcí nějakého zdroje, kterou reprezentujeme schopnost zdroje zpracovávat úlohu s koherentní funkcionalitou z pohledu poskytovatele i příjemce služby. Aby služba mohla být použita, musí být realizována konkrétním agentem poskytovatele." Definici ICT služby pak doplňuje Skála, také citovaný v [45]: ICT služba je konkrétní funkcionalita poskytovaná informačními a komunikačními technologiemi, která umožňuje chod konkrétního obchodního procesu. Důležitá je nově přidaná úroveň abstrakce, které dobře rozumějí běžní uživatelé i členové ICT týmu. Mnohem snáze pak mezi sebou komunikují. Služby lze snadno měřit a kontrolovat, zda jsou poskytovány v předepsané míře. Lze také rychle nahradit interní ICT podporu outsourcingem 2 nebo hostovaným cloud 3 řešením, kdy se výpočetní technika nachází v datovém centru, neznámo kde. 2 Informační technologie zajišťuje specializovaná společnost 3 Společnost využívá systémy instalované u dodavatele, přistupuje k nim přes internet. 8

25 1.4. Náplň mojí práce Příklad ICT služby Protože pojem ICT služby může být pro netechnického čtenáře těžší uchopit, uvádím jednoduchý příklad. ICT službou může být například tisk dokumentů. Zaměstnanci potřebují tisknout dokumenty a ICT jim musí tuto službu zajistit. Podle přesnějších požadavků lze službu lépe definovat např.: kdo potřebuje tisknout barevně, kolik stran apod. Je v kompetenci ICT rozhodnout, zda pořídí sdílenou tiskárnu pro celé patro, nebo pět malých tiskáren, pro každého uživatele jednu. Důležité je, aby výsledné řešení trvale splňovalo parametry dohodnuté služby. Je také možné, že se ICT útvar rozhodne, že finančně nejefektivnější bude uzavřít dohodu s externí firmou, která dodá tiskárnu, zajistí její servis a bude účtovat organizaci cenu za jednotlivé výtisky. V každém případě bude uživatel konzumovat stejnou službu: "Tisk dokumentů". 1.4 Náplň mojí práce Informační systém představuje fungování kanceláře jako celku. ICT služby v mojí práci budou představovat požadavky, které vzniknou analýzou prostředí advokátních kanceláří a funkce, které na jejich zajištění může poskytnout ICT útvar. Výsledná služba je spojením požadavků a způsobu jejich naplnění s definovanými parametry, podobně jako v příkladu s tiskovou službou. Advokátní kancelář by ji pak měla požadovat od svého ICT útvaru nebo od externího dodavatele. Výstupem architektury řešení je konkrétní skupina aplikací, kterou by ICT útvar mohl využívat k zajištění požadovaných funkcí, jak je znázorněno na 1.1 jako Apliace A nebo B. 9

26

27 Kapitola 2 Analýza advokacie z pohledu informačních technologií Prvním krokem k vytvoření kvalitního návrhu systémového řešení je pochopení oblasti, kde má systém pomoci. Práce obsahuje podrobnou analýzu advokacie s ohledem na informační technologie. Analýza sestává z následujících kroků: Analýza advokátních kanceláří Popis jednotlivých typů případů Existující systémová řešení 2.1 Analýza advokátních kanceláří Analýzu jsem začal konzultacemi ve čtyřech advokátních kancelářích, které fungují v České republice. Snažil jsem se oslovit kanceláře, které by měly o případné řešení zájem. Oslovená menší česká advokátní kancelář je ukázkou, jak kancelář funguje v případě, že informační systém založený na počítačích nevyužívá. Mezinárodní kanceláře již určitou míru podpory využívají, jejich advokáti mají s informačními technologiemi větší zkušenosti. Vybraná velká česká kancelář je jednou z kanceláří v ČR, která již zavádí informační technologie do svého fungování Menší česká advokátní kancelář První návštěva se uskutečnila v menší advokátní kancelář působící v Praze. Kancelář zaměstnává přibližně 35 advokátů, setkal jsem se s asistentkou 11

28 2. Analýza advokacie z pohledu informačních technologií kanceláře. Ta zastává ve společnosti některé funkce, které lze zahrnout pod pojem informační systém. Musí mít výborný přehled o všech probíhajících právních případech a advokátům a dalším zaměstnancům dokázat pomoci, najít informaci či dohledat dokumenty a informace založené v archivech. Díky této pozici má velmi dobrý přehled o každodenním provozu advokátní kanceláře a poskytla mi možnost nahlédnout do tohoto světa. Cíle konzultace Popis fungování advokátní kanceláře Struktura advokátní kanceláře Informační technologie, které kancelář využívá Struktura advokátní kanceláře Základní struktura kanceláře je zachycena v tabulce 2.1. Partneři Advokáti Koncipienti Právníci Administrativa Senioři Asistentka Junioři Recepce Senioři Studenti Junioři Finanční oddělení Tabulka 2.1: Struktura advokátní kanceláře Velmi podobnou strukturu jako tato kancelář sdílí i většina dalších s menšími odchylkami 4. Základem je rozdělení na právníky a administrativní pracovníky. Administrativa zajišťuje pouze podporu advokátům. Patří mezi ně například asistentka osoba, se kterou jsem se setkal, dále recepce, studenti nebo finanční oddělení. Struktura administrativy se může lišit, ve větší kanceláři se mohou objevit další oddělení. Výkonnou jednotkou advokátní kanceláře jsou právníci nebo přesněji advokáti. Všichni mají společné ukončené právnické vzdělání a aktivně se podílejí na případech, které kancelář řeší. 4 Rozdíl je v administrativě, větší kanceláře mají specializované účetní oddělení, podatelnu nebo vlastní IT útvar, menší kancelář často využívá i outsourcing. 12

29 2.1. Analýza advokátních kanceláří Partneři jsou nejvýznamnějšími zástupci kanceláře a jsou jejími spolumajiteli. Dělí se na juniory a seniory, podle výše jejich podílu. Advokáti jsou právníci, kteří působí v kanceláři a zatím se nestali spoluvlastníky - partnery, podle množství zkušeností se dělí na seniory a juniory. Koncipienti jsou držiteli právnického titulu (Mgr.), vykonávají velkou část práce a získávají zkušenosti z praxe, které potřebují k dokončení právnického vzdělání (titul JUDr) Existující systémy, které kancelář využívá Administrativní činnost Advokátní kancelář působila ve vztahu k informačním technologiím velmi konzervativně. Administrativní zaměstnanci, kteří zajišťují podporu advokátům, používají několik oddělených systémů, které jim pomáhají udržet kancelář v chodu. Jedná se o tyto systémy: Fakturace a vyúčtování (přehled odpracovaných hodin na klienta) Účetní systém Docházka Systém fakturace a vyúčtování zaznamenává činnost advokátů, každý advokát do něj zaznamenává, kolik hodin odpracoval na kterém případu. Účetní systém využívá pouze finanční oddělení a je zcela nezávislý. Docházka je odděleným systémem pro sledování fyzické přítomnosti všech zaměstnanců v kanceláři. Podpora činnosti advokátů Systémovou podporu práce advokátů představují pouze aplikace MS Office a souborový systém Windows. Pokud je potřeba využít databáze, vytvoří IT oddělení databázi v rámci aplikace MS Outlook, příkladem může být databáze klientů nebo podpora hlídaní vypršení časových lhůt. Archivace probíhá papírovou formou. Advokáti dále pracují se systémem ASPI, kterému se dále věnuji v přehledu systému

30 2. Analýza advokacie z pohledu informačních technologií Komunikace Pro interní komunikaci slouží a telefon, jiné formy komunikace například instant messaging 5 nebo sociální sítě 6, nejsou podle konzultantky vhodné. Pro komunikaci mimo kancelář slouží firemní a datové schránky. Pro přístup do schránek je využívána samostatná aplikace, problémem je však nutnost konverze dokumentů a dalšího ověřování. Externí ová komunikace probíhá nestandardně veškerá elektronická pošta je směřována na recepci, kde administrativní pracovnice poštu čtou a distribuují adresátům. Pokud se zpráva týká případu, na kterém spolupracuje celý tým advokátů, je příchozí adresován pouze zodpovědné osobě, recepce zařídí, aby jej obdrželi všichni členové týmu. Recepce zároveň kontroluje, zda obsahem u není nová lhůta, pokud ano, zavede ji do MS Outlook databáze, která na nutnost dodržení lhůty včas upozorní. Recepce v takovém případě připomene adresátovi, že se blíží lhůta, kdy musí dodat příslušný dokument. Práce s dokumenty Kancelář neprovádí v současné době audit přístupů a práce s dokumenty, vše je řešeno pouze na úrovni firemní etiky a pravidel. Pokud je potřeba provést schvalovací proces nad některými dokumenty, děje se tak podle zaběhlých pravidel pomocí u a osobního kontaktu. Pokud je potřeba, aby daný dokument podepsal partner kanceláře, zajistí si příslušný advokát vlastními silami, že jej včas získá. Zápisy porad nejsou žádnou formou evidovány v systémech, nedochází ani k vytváření povinných zápisů. 5 Instant messaging (IM) je termín spojený s moderní alternativou ové komunikace, jde o obdobu chatu. Je možné komunikovat pouze s uživateli, kteří jsou "on-line"a připraveni odpovědět. Přínosem je rychlejší získání relevantních informací, odpověď na může dorazit až za několik dní. IM umožní osobě, která potřebuje informaci získat, oslovit toho, kdo je schopen v danou chvíli odpovědět. 6 Podniková sociální síť je platforma, která umožní sdílet nápady, dokumenty nebo jakékoliv další informace napříč organizací. Ukazuje se, že se jedná o jeden z nejlepších nástrojů na spolupráci, obzvlášť ve větších podnicích. 14

31 2.1. Analýza advokátních kanceláří Obrázek 2.1: Životní cyklus případu Průběh běžného případu Komunikaci s klientem zajišťuje obvykle jeden z partnerů, pokud je však klient zvyklý jednat s konkrétním advokátem, je to samozřejmě možné. S novým klientem je sepsána rámcová smlouva o zastupování, posléze je uzavřena konkrétní smlouva k danému případu. Případ je vždy přiřazen jednomu z advokátů seniorů. Ten případ zavede do systému a je za něj zodpovědný, vede tým dalších advokátů, koncipientů nebo studentů, kteří na něm spolupracují. Jeho zodpovědností je zajistit správné vykazování množství odvedené práce a převod do fakturace. Celý proces je zachycen na obrázku Výstup konzultace Úspěšně jsem zachytil strukturu i běžné fungování advokátní kanceláře. Z konzultace jasně vyplynuly hlavní role jednotlivých osob v kanceláři. Prvním problémem případného systémového řešení je relativní konzervativnost. 15

32 2. Analýza advokacie z pohledu informačních technologií Mezinárodní advokátní kancelář Druhou navštívenou advokátní kanceláří byla pražská pobočka mezinárodní advokátní společnosti. Pražská kancelář čítá sedmdesát advokátů, celosvětově je to více než čtyři tisíce advokátů v sedmdesáti státech světa. Měl jsem možnost využít konzultace s jedním ze seniorních advokátů této kanceláře. Cíle konzultace Specifika mezinárodní kanceláře Ověření informací z předchozí konzultace Plnění lhůt, Informační prostředky využívané advokáty Představa ideálního systému pro advokáta Funkce takového systému Specifika mezinárodní kanceláře Prvním cílem bylo zjistit rozdíly fungování mezinárodní kanceláře oproti kanceláři, která působí pouze v České republice. Z pohledu systémových řešení je nejvýznamnější nutnost jednotného řešení pro všechny pobočky. Není možné změnit systémové řešení pouze v pražské pobočce, je třeba stejné řešení začít používat ve všech kancelářích. Každá kancelář musí také dodržovat nastavené standardy v oblasti bezpečnosti dat a dokumentů - základem je kvalitní šifrování Závislost kanceláře na plnění lhůt Dotazovaný advokát potvrdil, že lhůty jsou velice důležité, ale jejich význam pro jednotlivé advokáty se liší podle oblasti jejich působnosti. Ne každý advokát pracuje na případech projednávaných před soudem. Řada z nich se specializuje na sjednávání smluv či jiné oblasti obchodního práva, mimo oblast sporů. Advokát, se kterým jsem jednal, byl vzdělaný i v informačních technologiích, takže jsme mohli konzultovat přímo některé systémové otázky. 16

33 2.1. Analýza advokátních kanceláří Informační prostředky využívané advokáty V první řadě se jedná o řadu veřejně dostupných systémů, ze kterých je potřeba získávat informace. Jedná se o tyto zdroje: Katastr nemovitostí [46] Obchodní rejstřík [19] Živnostenský rejstřík [18] Aplikace Info soud [17] Insolvenční rejstřík [20] Všechny pobočky této kanceláře používají jednotný systém pro správu dokumentů (Document Management System neboli DMS). Systémy DMS umožňují nadstandardní operace s dokumenty a informacemi, které je potřeba uchovat. Tvoří centrální úložiště, kam jsou informace a především dokumenty shromažďovány. Cílem je zajistit efektivní nakládání s dokumenty, vyhledávání, archivaci, analýzu dat, verzování nebo audit přístupu k dokumentům a informacím. Dalším významným systémem, jsou datové schránky - nástroj pro komunikaci s veřejnou správou. Dotyčný advokát sám musí pracovat s třemi datovými schránkami a v současné době nevyužívá, žádný systém, který by mu práci zjednodušil. Systém, který používají všichni advokáti této kanceláře, je systém ASPI, ten je ale využitelný pouze pro České prostředí. Systém nabízí judikáty 7, aktuální znění norem (zákonů) a v omezené míře také šablony některých dokumentů (smluv). Více o systému v kapitole Existující systémová řešení Představa ideálního systému pro advokáta Systém, který by vyhovoval dotazovanému advokátovi, je přehledná aplikace, kterou by ráno spustil a mohl s ní průběžně pracovat během dne. Neměla by ho omezovat, pokud nastane tlak na urychlené dokončení případů. Systém by uměl připomenout nutné kroky k dokončení typizovaných případů obchodního práva, a zaznamenával by, které kroky již byly dokončeny. 7 Judikát je soudní rozhodnutí, přesto že náš právní systém nezná institut precedentu, jsou rozhodnutí vyšších soudů pro soudy nižší závazné. 17

34 2. Analýza advokacie z pohledu informačních technologií Aplikace by měla přehledně zpřístupnit veškeré zdroje externích i interních informací, které advokát momentálně využívá (ASPI, Info soud, rejstříky, interní archiv případů). Zároveň by zajistila efektivní komunikaci v rámci organizace. Vše za dodržování nejvyšších bezpečnostních standardů. Typy případů vhodné pro systémové řešení Dle názoru zmíněného advokáta je vhodnou oblastí pro systémové řešení obecně obchodní právo, nikoliv právo trestní. Mezi typizované případy obchodního práva zahrnul: Založení společnosti s ručením omezeným (s.r.o.) Likvidace s.r.o. Další typy společností a.s., v.o.s. (méně časté) Zástavní smlouvy Převod nemovitosti Nájemní smlouvy Platební rozkaz / Vymáhání pohledávky Veřejná zakázka Rejstříková řízení Ochranné známky Výstup konzultace Mezinárodní kancelář se skutečně ukázala být pro mou práci lepším zdrojem podnětů. Spolupráce advokacie a informačních technologií je zde na výrazně vyšší úrovni než v případě menší místní kanceláře, která si může dovolit IT přehlížet. Hlavním úspěchem je první nástin možného systémového řešení pro podporu procesů v advokátní kanceláři. Identifikoval jsem konkrétní typy případů, které by mohly být pro takové řešení vhodné i základní parametry systému Velká nadnárodní kancelář Měl jsem možnost setkat se s advokátkou pracující v nadnárodní britské advokátní kanceláři, která celosvětově zaměstnává téměř tři tisíce advokátů. Zmíněná advokátka má mnohaleté zkušenosti a specializuje se na 18

35 2.1. Analýza advokátních kanceláří právo spojené s nemovitostmi. Sama přiznala, že k počítačům a informačním technologiím obecně nemá příliš blízko. Rozhodl jsem se využít jejích zkušeností, abych získal představu o konkrétních potřebách advokáta bez navázání na konkrétní systém, nebo informační technologie vůbec. Cílem je získat požadavky na systémové řešení, které sám odvodím z potřeb, které mi advokát popíše Systémy, které advokát v praxi používá Začali jsme konzultaci přehledem systémů, které advokátka běžně využívá ve své praxi. Systém ASPI Prvním nástrojem je systém ASPI, tato aplikace se objevuje i v dalších konzultacích, věnoval jsem tématu zvláštní konzultaci a výsledek je v kapitole Systém na správu dokumentů (DMS systém) Dalším nástrojem byla databáze dokumentů společná pro celou síť kanceláří. Celosvětově má kancelář tisíce advokátů, kteří do systému vkládají dokumenty. Pro většinu dokumentů, které advokát připravuje, tak obvykle lze nalézt podobný, který již někdo zpracoval. Nedostatkem je vyhledávání dokumentů, advokátka si udržovala vlastní databázi odkazů na dokumenty, které ji zajímají. Systém jí nedokázal nabídnout prostředí, kde by snadno našla dokument, který hledá. Databáze klientů kanceláře Tento systém je spojený s DMS systémem, obsahuje informace o jednotlivých klientech Představa ideálního systému pro advokáta Komunikace Interní Externí Databáze dokumentů Jednoduché vyhledávání Verze dokumentů Časové známky 19

36 2. Analýza advokacie z pohledu informačních technologií Databáze klientů kanceláře Zdroje volně dostupných relevantních informací InfoSoud Rejstříky (obchodní, živnostenský, insolvenční a další) Informace z ASPI systému Velká česká advokátní kancelář Měl jsem možnost setkat se s partnerem z jedné z největších českých advokátních kanceláří a s členem jeho IT týmu. Kanceláře čítá více než 140 advokátů. Opět jsme se v rozhovoru zaměřili na možnost podpory advokátní činnosti ze strany informačních technologií. V současné době zavádí kancelář systém na správu dokumentů (DMS systém) a dle advokáta je spolehlivý systém pro správu dokumentů v kanceláři této velikosti zcela nepostradatelný. Probrali jsme možnost rozšíření tohoto řešení o další funkce, které by kanceláři pomohly. Vyšel jsem z předchozích konzultací a potvrdil, že typy případů zmíněné v předchozí konzultaci jsou vhodné k systémovému zpracování. Práci advokáta popsal partner jako skládání lega: "Každý model je jiný, ale skládají se stále ze stejných kostek." Opravdu velký význam má rychlá navigace a vyhledávání v dříve zpracovávaných dokumentech, které se týkají podobného případu, jaký advokát právě řeší. Popis spolupráce IT a advokátní kanceláře se příliš nelišil od požadavků diskutovaných na předchozích konzultacích. Zajímavé byly dva nové body - problémy, které řeší každá advokátní kancelář (viz níže), ale významnější jsou pro větší kanceláře Systémová podpora kontroly střetu zájmů Prvním problémem je vyloučení právního zastoupení v případě, že advokátní kancelář dříve spolupracovala s protistranou. Pokud nastane situace, kdy informace získané při předchozím zastupování protistrany představují nyní pro kancelář výhodu, musí zastoupení nového klienta odmítnout. Tento problém není jednoduchý, protože pokud má kancelář 140 advokátů, musí se u každého nového případu řešit, zda některý z advokátů nebyl v minulosti zástupcem protistrany. 20

37 2.1. Analýza advokátních kanceláří Vhodně navržený systém, který obsahuje informace o předchozích klientech, by tento problém mohl zjednodušit. Je potřeba mít na paměti, že zpravidla nestačí jen kontrolovat název firmy, střet zájmů může vzniknout například jen tím, že jeden z majitelů společnosti, která byla zastoupena naší kanceláří je společníkem v další firmě, která je účastníkem nového sporu. Je zapotřebí sledovat nejen klienty, ale také na ně napojené další subjekty Systémové řešení rychlých auditů Druhým možným problémem realizace IT je zjišťování informací o všech subjektech, se kterými kancelář přijde do styku. Pokud advokát během řešení případu potřebuje znát více informací o určité osobě nebo společnosti, musí nejdříve projít celou řadu dostupných zdrojů informací (živnostenský rejstřík, obchodní rejstřík, insolvenční rejstřík a další), případně pokud to považuje za nutné, zadá tento úkol zvláštnímu týmu, který pro něj připraví zprávu o tomto subjektu. Systémové řešení tohoto problému by mohlo být součástí mnou navrhovaného řešení: advokát by v rámci aplikace zadal název společnosti a systém sám by shromáždil výsledky z relevantních zdrojů, zároveň by prošel databázi vlastních dokumentů kanceláře, a pokud již existuje podrobný audit, také by jej zobrazil, v opačném případě by advokátovi nabídl možnost zažádat o hloubkovou analýzu tohoto subjektu Výstup konzultace Systém by měl představovat jednotné prostředí, které umožní řešení obvyklých případů a zjednoduší komunikaci mezi advokáty a dále zajistí podporu při kontrole nebezpečí střetu zájmů a při provádění auditu osob a společností Shrnutí konzultací v advokátní praxi Proniknout do advokátních praxí tímto způsobem bylo pro mě velice zajímavé a poučné. Setkal jsem se s celou řadu zajímavých osobností a na fungování tohoto světa jsem získal zcela nový pohled. Prvním důležitým poznáním je, že systémové řešení podpory advokátní praxe je oblast, o kterou se advokáti, se kterými jsem měl možnost hovořit, živě zajímali. Uvědomují si, že i relativně konzervativní obory jako je advokacie se postupně vyvíjejí a bez použití nových technologií IT může jejich kanceláři ujet vlak. 21

38 2. Analýza advokacie z pohledu informačních technologií Avšak ne každá kancelář o systémovém řešení pomocí informačních technologií uvažuje - malé kanceláře mají také systémový přístup, ale na jiné úrovni. Teprve kanceláře střední velikosti (kolem třiceti advokátů) musí tuto otázku řešit. Kancelář obvykle nejprve sáhne po řešení na správu dokumentů (DMS systému), který vyřeší její nejpalčivější problém - nakládání s dokumenty. Všechny kanceláře vyžadovaly absolutní anonymitu, ale na mnoha bodech se nezávisle shodly. Jako dodavatele DMS systému volí renomované dodavatele, kteří jsou schopni zajistit nejvyšší bezpečnostní standardy. Ostatní systémy pak kancelář využívá od různých dodavatelů a žádná z kanceláří nevyužívala systém, který by přímo podporoval činnost advokátů procesním způsobem, tj. krok za krokem provázel advokáta splněním úkolu. Advokáti využívají především systémy spojené s podporou dokumentů, protože právě práce s dokumenty je základem advokátovy činnosti. Pokud kancelář cítí potřebu podpořit další činnost, například vykazování práce nebo komunikaci přes datové schránky, pořídí specializovanou aplikaci, která činnost podpoří. Oblast, kterou navštívené kanceláře systémově neřešily je systémová správa celého případu. Společně s advokáty jsem sestavil řadu typizovaných právních případů, které probíhají vždy podobným způsobem a jsou vhodné pro systémovou podporu. Dále jsem zjistil řadu funkčních požadavků, které by pro práci advokáta byly přínosem. Následuje Popis jednotlivých typů případů, který podrobněji popisuje specifické případy, jejichž řešení by mohlo systémové řešení usnadnit. 2.2 Popis jednotlivých typů případů Tato část analýzy popisuje podrobně konkrétní typy případů, které by mohly být základem systémové podpory. Pro informačního technika není tato oblast příliš blízká. Je však důležité vědět, podle jakých principů advokáti pracují. To je ukázáno na konkrétních typech příkladů doporučených při konzultaci Popis metody zpracování jednotlivých případů Výběr typů případů vznikl na základě konzultací s advokáty viz Uvedené případy jsou z jejich pohledu vhodné pro podporu formou informačního systému. Mým cílem v této kapitole je popsat jednotlivé případy a ohodnotit jejich vhodnost pro systémovou podporu. V praktické části své 22

39 2.2. Popis jednotlivých typů případů práce některé z případů zahrnu do svého ukázkového řešení. Přehled případů zahrnutých do ukázky je uveden v tabulce na konci této kapitoly. Analýzu jednotlivých případů jsem provedl ve třech krocích. Prvním krokem bylo získání základních informací o případech od advokáta, s kterým jsem konzultoval. V druhém kroku jsem se snažil získat co nejvíce informací o průběhu jednotlivých činností z veřejně dostupných publikací komentářů k zákonům, renomovaných webových serverů a především publikací v knihovně právnické fakulty, do které mám jako zdejší student přístup. Na závěr jsem informace ze sekundárních zdrojů ověřil v primárním zdroji, tedy v konkrétním právním předpisu, který problematiku upravuje. Primární zdroj je důležitý pro případný další vývoj. Normy je nutné sledovat a reagovat na jejich změny. Moje výstupy jsou vždy ověřeny v účinné legislativě. Zde je potřeba upozornit na rozdíl mezi účinnou a platnou právní normou. Platný zákon, například nový občanský zákoník, je již schválenou úpravou, ale dokud nenabyde účinnosti, v tomto případě k , řídí se právní úkony původní normou. Pro přehlednost jsem se rozhodl použít vždy aktuálně účinnou právní úpravu (vztaženo k datu obhajoby práce). Jednotlivé případy zkoumám relativně podrobně tak, aby tento materiál poskytl skutečně dobrý základ budoucího řešení. Výstupem jsou především dokumenty spojené s daným případem a posloupnost kroků daného případu Založení společnosti s ručením omezeným Společnost s ručením omezeným (s.r.o.) je jedním z nejrozšířenějších způsobů podnikání. Akciové společnosti, veřejné obchodní společnosti a další formy podnikání jsou podle konzultací řešeny v podstatně menším rozsahu soustředil jsem se na tento typ společnosti. Aby mohla společnost s ručením omezeným vzniknout, musí podle [43] být učiněny dva kroky společnost musí být založena a musí dojít k jejímu zápisu do obchodního rejstříku, čímž skutečně vznikne jako subjekt v obchodním právu. Popis vzniku společnosti s ručením omezeným lze najít například v [10], z tohoto článku jsem vycházel, při své práci já. 23

40 2. Analýza advokacie z pohledu informačních technologií Kroky nutné k vzniku s.r.o. 1. Uzavření společenské smlouvy formou notářského zápisu, 57 [14] 2. Složení základního jmění společnosti nebo jeho části, 60 [14] 3. Získání živnostenských oprávnění (živnostenských listů atp.), 4. Zápis společnosti do obchodního rejstříku, 5. Registrace společnosti u finančního úřadu. Uzavření společenské smlouvy formou notářského zápisu Společenská smlouva, která obsahuje všechny náležitosti a je podepsána všemi společníky již sama "zakládá"společnost, ale založení není totožné se vznikem. Společenská smlouva musí obsahovat podle 110 Obchodního zákoníku [14] následující: (a) firmu a sídlo společnosti, (b) určení společníků uvedením firmy nebo názvu a sídla právnické osoby nebo jména a bydliště fyzické osoby, (c) předmět podnikání (činnosti), (d) výši základního kapitálu a výši vkladu každého společníka včetně způsobu a lhůty splácení vkladu, (e) jména a bydliště prvních jednatelů společnosti a způsob, jakým jednají jménem společnosti, (f) jména a bydliště členů první dozorčí rady, pokud se zřizuje, (g) určení správce vkladu, (h) jiné údaje, které vyžaduje obchodní zákoník. Složení základního jmění společnosti nebo jeho části Způsob složení vkladů je určen společenskou smlouvou a pro systémovou podporu není způsob technického provedení zcela podstatný. Ve společenské smlouvě je určen správce vkladu, může jím být jeden z jednatelů nebo externí osoba. Správce založí v bance účet, který slouží ke složení vkladů jednotlivých společníků. Banka vystaví na jméno společnosti potvrzení o složení základního kapitálu. Složené peníze pak zůstanou deponovány na účtu do doby než správce vkladu dodá výpis z obchodního rejstříku, ze kterého je zřejmé, že společnost již vznikla. Následně je účet obvykle převeden na běžný podnikatelský účet. 24

41 2.2. Popis jednotlivých typů případů Získání živnostenských oprávnění (živnostenských listů atp.) Společnosti založené za účelem podnikání potřebují získat před svým vznikem živnostenské nebo jiné podnikatelské oprávnění [43]. Podmínky ohlášení jsou uvedeny v Hlavě I: Ohlašování živností, Zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání [13] Dokumenty spojené se založením společnosti Společenská smlouva Doklad o složení základního jmění Potvrzení o živnostenském oprávnění Výpis z obchodního rejstříku Výpisy z rejstříku trestů jednatelů. Potvrzení o užívacím právu pronajímatele prostor Zakládání dalších typů společností Tento typ případu jsem se rozhodl pro účely své práce vynechat své řešení navrhuji pouze pro společnosti s ručením omezeným. Další typy společností se mohou lišit, ale princip zůstává zachován a flexibilita mého řešení by měla umožnit advokátní kanceláři, aby sama rozhodla, případně nastavila případy, které chce podpořit systémovým řešením. Přidat například podporu založení akciové společnosti bude relativně snadné Likvidace společnosti s ručením omezeným Likvidace obchodní společnosti je dalším častým právním úkonem, který lze dobře podpořit vhodným systémovým řešením. Zánik společnosti může nastat z různých příčin, já se ve své práci soustředím na zánik společnosti s ručením omezeným, tzv. s likvidací. Společníci v takovém případě usilují o celkové ukončení aktivit společnosti a nechtějí nadále zodpovídat za její činnost. Důvodem tohoto rozhodnutí je opět výsledek mých konzultací, který ukázal, že právě tento případ je nejčastější a pro řešení nejvhodnější. Popis postupu lze nalézt například v [7]. Dále se problematikou zabývá [35], zde lze také nalézt vzorová podání. Dalším zajímavým zdrojem je [38], který popisuje podrobně rušení společností. 25

42 2. Analýza advokacie z pohledu informačních technologií Kroky nutné k likvidaci s.r.o. 1. Rozhodnutí vlastníků o vstupu firmy do likvidace (vč. notářského zápisu) 2. Jmenování likvidátora 3. Zapsání informace o vstupu do likvidace v OR 4. Protokolární převzetí firmy likvidátorem 5. Zpracování mimořádné účetní závěrky 6. Zjištění, zda firma není předlužená (pro případný návrh na vstup do konkurzního řízení) 7. Oznámení vstupu firmy do likvidace 8. Sestavení programu likvidace 9. Samotná likvidace a) Ukončení pracovních a jim obdobných poměrů b) Vypořádání pohledávek a závazků společnosti c) Zpeněžení majetku, pokud nebyl součástí konkurzu 10. Archivace firemních dokumentů 11. Sepsání závěrečné zprávy 12. Rozdělení likvidačního zůstatku mezi majitele firmy 13. Zpracování konečné účetní závěrky 14. Výmaz firmy z OR = zánik společnosti Rozhodnutí o zrušení společnosti Rozhodnutí o zrušení společnosti provádí příslušný orgán, pro společnost s ručením omezeným je to valná hromada, je ale možné podrobnosti vymezit ve společenské smlouvě, například určit, zda o zániku musí rozhodnout valná hromada jednomyslně nebo pouze nadpoloviční či kvalifikovanou většinou. 26

43 2.2. Popis jednotlivých typů případů Likvidace Likvidací je myšleno vypořádání majetkových vztahů společnosti, řeší se dluhy společnosti a její zbytková hodnota. Proces likvidace řídí likvidátor může jím být najatý profesionál nebo jeden ze společníků. První otázkou, kterou musí likvidátor vyřešit je, zda není společnost předlužená, tedy zda její dluhy převyšují současnou hodnotu veškerého majetku. V takovém případě je vyhlášen konkurz, což je jiný typ případu, kterým se zde nezabývám. Likvidátor jedná jménem společnosti, ale pouze ve smyslu úkonů, které směřují k likvidaci společnosti. Likvidátor postupně řeší všechny závazky společnosti, tyto úkony probíhají nejméně několik měsíců, nezřídka rok i déle. Výmaz společnosti z obchodního rejstříku Výmazem je společnost opravdu zrušena, návrh na výmaz podává likvidátor do třiceti dnů od skončení likvidace. Jedná se o jednu z rejstříkových operací. Podrobnosti o rejstříkových řízeních v kapitole Dokumenty spojené s likvidací společnosti: Rozhodnutí o vstupu do likvidace Jmenování likvidátora Návrh na vstup společnosti do likvidace Mimořádná a závěrečná účetní uzávěrka Závěrečná zpráva o likvidaci Návrh na výmaz společnosti z obchodního rejstříku Likvidace společnosti je rozhodně vhodným tématem na systémové zpracování. Doba běhu každého případu může přesáhnout i rok a může být náročné efektivně sledovat, které kroky již proběhly Zástavní smlouvy Zástavní smlouva vzniká na základě občanského zákoníku. Jedná se o formu ručení dlužníka věřiteli, že dostojí svým závazkům. Speciální formou je hypotéka, případ, kdy předmětem zástavy je nemovitost. Přesto, že během konzultací byla zástavní smlouva jmenována mezi možnými kandidáty na podporovaný typ případu, po prostudování problematiky v [8], jsem přesvědčen, že její uzavření není třeba řešit tímto způsobem, jedná se pouze o zvláštní typ dokumentu. 27

44 2. Analýza advokacie z pohledu informačních technologií Zajímavou by mohla být zástavní smlouva, která nebyla dodržena, tedy postup při vymáhání pohledávky, tímto typem případů se zabývám v Pro rozšířené řešení je i tento typ případu vhodný, ale pro základní demonstraci se příliš nehodí, klade na systém relativně malé nároky. Dokument Zástavní smlouva má podle [8] následující náležitosti: Jednotlivé smluvní strany Přesné označení zástavy a pohledávky Závazek zástavce dát zástavnímu věřiteli určitou věc nebo jiný způsobilý předmět zástavního práva do zástavy. Forma notářského zápisu Převod nemovitosti Převod nemovitosti je velmi častým typem obchodního jednání. Iniciuje jej uzavření platné kupní smlouvy dle 588 občanského zákoníku [14]. Právě následný převod provedený příslušným katastrálním úřadem dokončí toto právní jednání. Převod provede úřad na základě návrhu, který mohou podat všichni účastníci jednání nebo některý z nich. Náležitosti návrhu upravuje 4 zákona č.265/1992 Sb. [15] (3) Návrh na zahájení řízení musí obsahovat (a) označení katastrálního úřadu, kterému je návrh určen, (b) jméno a příjmení, trvalý pobyt a rodné číslo fyzických osob nebo název, sídlo a identifikační číslo právnických osob, které jsou účastníky řízení (c) označení práv, která mají být zapsána do katastru. (4) Přílohou návrhu musí být (a) listina, na základě které má být zapsáno právo do katastru, (... ) (b) plná moc, je-li účastník řízení zastoupen zmocněncem, (c) výpis z obchodního nebo jiného zákonem určeného rejstříku, (... ) 28

45 2.2. Popis jednotlivých typů případů (d) listina prokazující oprávnění vlastníka nebo jiné osoby (... ) nakládat s předmětem právního úkonu (... ) (e) úředně ověřený překlad listiny, (... ), pokud tato listina není sepsána v českém jazyce Nájemní smlouvy Nájemní smlouva je podobný případ jako smlouva zástavní, jedná se o specifický typ dokumentu smlouvy, který musí obsahovat řadu náležitostí, ale její sepsání nepovažuji za vhodného kandidáta pro mé systémové řešení. Stejně jako zástavní smlouvu, jsem se rozhodl zařadit ji mezi specifické dokumenty. Případná porušení náležitostí vyplývajících z nájemní smlouvy bude možné řešit v rámci ostatních typů případu. Dokument nájemní smlouvy v[22]: obsahuje náležitosti dle vzoru uvedeného Pronajímatele Nájemce Prohlášení pronajímatele, že je výlučným vlastníkem bytu. Předmět nájmu (údaje o bytu včetně výbavy) Nájemné Práva a povinnosti spojené s nájmem bytu Výpis z katastru nemovitostí Protokol o předání bytu Fotodokumentace bytového vybavení Prohlášení stran a podpisy Platební rozkaz / Vymáhání pohledávky Vymáhání pohledávek je specifickou oblastí právní praxe. Žádná z kanceláří, kde jsem konzultoval, se nezabývá vymáháním drobných pohledávek systematickým způsobem. Tento model mi vysvětlil zkušenější kolega pracující v advokátní kanceláři, která se touto problematikou zabývá. 29

46 2. Analýza advokacie z pohledu informačních technologií Kancelář měla specializovaný systém napojený na pojišťovnu, která do něj zadávala dluhy po splatnosti, advokátní kancelář zajistila zaslání dvou upomínek, následně podala návrh na vydání platebního rozkazu rozhodnutí soudu, že částka má být zaplacena. Systém byl přímo napojený na exekutora, který obratem začal s vymáháním pohledávky. Tato oblast právního podnikání stojí částečně mimo renomované kanceláře a rozhodl jsem se s ní nezabývat. Při vymáhání větších pohledávek se postupuje podobným způsobem. 1. Dvojí upomenutí dlužníka dlužník je opakovaně upomínán, aby zaplatil svůj dluh. Důležitou součástí každé upomínky je povinné připojení postupu ke splacení dluhu kolik a jakým způsobem zaplatit (například číslo účtu, variabilní symbol). Nestačí pouze informace, že dlužník dluží. 2. Pokud nedojde k nápravě, je podána žádost u místně příslušného soudu k vydání platebního rozkazu. Platební rozkaz je dalším dokumentem a je doručen dlužníkovi. 3. Pokud se dlužník dále zdráhá zaplatit, podá kancelář návrh na vydání exekučního rozkazu. Dokumenty spojené s případem: Upomínka Návrh na vydání platebního rozkazu Platební rozkaz Návrh na uvalení exekuce Problematika vymáhání pohledávek je určitě zajímavá z pohledu systémové podpory, protože přináší potenciálně vysoké zisky. Nemyslím si však, že je vhodné zahrnout podobná řešení do ukázkového řešení, ne každá kancelář se chce touto oblastí práva zabývat a při prezentaci řešení by mohlo dojít ke zbytečné negativní reakci ze strany advokátů, kteří tyto případy považují za méně etické nebo podřadné. 30

47 2.2. Popis jednotlivých typů případů Veřejná zakázka Veřejné zakázky jsou zajímavým tématem, jejich problematika je ale specifická. Dnes již existují specializovaná řešení v této oblasti. Mezi řešení, která jsou dostupná v české republice lze zahrnout: Systém E-ZAK, společnosti QCM, s.r.o. [39] Informační systém pro podporu procesu podávání přihlášek a hodnocení nabídek. datapartner s.r.o.[11] Rejstříková řízení Obchodní rejstřík je jeden ze základních zdrojů hodnověrných informací o povaze a stavu konkrétních obchodních společností. Jedná se o veřejně dostupný institut, který umožňuje, aby každý, kdo má přijít do styku s existující obchodní společností, mohl ověřit základní informace, které jsou s ní spojeny. Prvním typem případu pro podporu ze strany systému bude zápis do obchodního rejstříku jednostranný právní akt právnické osoby, která tak zpřístupňuje informace o svém fungování. Existují obecně dva druhy zápisů: konstitutivní a deklaratorní. Konstitutivní jsou tzv. právotvorné, jedná se o zásadní taxativně vymezené právní akty, které jsou natolik závažné, že k jejich završení dojde až ve chvíli, kdy je skutečnost zapsána v obchodním rejstříku. Deklaratorní zápisy naproti tomu pouze oznamují právní jednání, které již proběhlo a v rejstříku je tak uvedeno zpětně. Pro příklad uvádím některé druhy zápisů: Konstitutivní zápisy Prvozápis obchodní společnosti do rejstříku Výmaz právnické osoby z rejstříku Zápis obchodní firmy Deklaratorní zápisy Zápis změny v osobě statutárního orgánu (například jednatel obchodní společnosti) Zápis změny v osobě společníka Zápis provede rejstříkový soud, u kterého byl podán návrh na zápis. Formuláře všech dokumentů jsou veřejně dostupné na serveru justice.cz [21]. Já popisuji zápisy spojené se založením a likvidací společnosti s ručením omezeným. 31

48 2. Analýza advokacie z pohledu informačních technologií Prvozápis obchodní společnosti do rejstříku Návrh na zápis do obchodního rejstříku se podává u příslušného rejstříkového soudu. Návrh na zápis podepisují všichni jednatelé, podpisy musí být úředně ověřeny. Náležitosti návrhu na prvozápis dle [26] Jako přílohy se k návrhu přikládají: Za společnost společenská smlouva nebo zakladatelská listina, oprávnění k podnikatelské činnosti (živnostenské listy atp.), listina osvědčující právní důvod užívání místností, a to výpis z katastru nemovitostí (... ), souhlas (spolu)vlastníka (... ). doklad(y) o splnění vkladové povinnosti (potvrzení správce vkladů/banky, posudky znalců, atp.), Za každého jednatele výpis z Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců čestné prohlášení jednatele, že je plně způsobilý k právním úkonům, splňuje podmínky provozování živnosti podle (... ) splňuje podmínky podle 38l obchodního zákoníku [14] Výmaz obchodní společnosti Návrh podává zpravidla likvidátor, využije k tomu opět formulář dustupný na serveru justice.cz [21]. 32 Návrh na výmaz z OR obsahuje: Příslušný rejstříkový soud Navrhovatele Údaje o vymazávaném subjektu Návrh na zápis výmazu (tzv. petit) Přílohy (uvedené dále) Datum provedení zápisu

49 2.2. Popis jednotlivých typů případů Ochranné známky Ochranné známky jsou dnes velmi skloňovaným tématem, obzvlášť v oblasti informačních technologií, kde společnosti soupeří často spíše v soudní síni než ve vývojových odděleních. Připomínkou může být obrovský soudní spor mezi společnostmi Apple a Samsung kvůli patentům v oblasti tabletů (mobilních počítačových zařízení). Zabývá se jím zákon o ochranných známkách č. 441/2003 Sb. [16] Následuje citace z webových stránek úřadu průmyslového vlastnictví [44]: "Ochrannou známkou je označení grafického znázornění, tvořené zejména slovy, písmeny, číslicemi, barvou, kresbou nebo tvarem výrobku či jeho obalu, určené k rozlišení výrobků nebo služeb. Přihlášku ochranné známky k zápisu do rejstříku může podat jak fyzická, tak i právnická osoba. Úřad průmyslového vlastnictví provede formální průzkum, zda má přihláška zákonem předepsané náležitosti, a poté i věcný průzkum, při němž zjišťuje, zda předmětem přihlášky není označení, které je nezpůsobilé k zápisu do rejstříku. (...) Zápisem do rejstříku získává vlastník ochranné známky výlučné právo tuto známku používat. Platnost zápisu trvá 10 let, tuto dobu však vlastník může proti zaplacení poplatku prodloužit podáním žádosti o obnovu zápisu vždy o dalších 10 let." Základem žádosti je dokument "Přihláška ochranné známky"o jeho náležitostech je více uvedeno přímo v 19 zákona č. 441/2003 Sb. o ochranných známkách [16]. Další podrobnosti, stejně jako znění paragrafu uvedeného níže lze nalézt v [6]. 19 Přihláška (1) O zápis ochranné známky do rejstříku se žádá přihláškou podanou u Úřadu; každá přihláška se může týkat jen jedné ochranné známky. (2) Přihláška musí obsahovat: (a) žádost o zápis ochranné známky do rejstříku, (b) jméno a příjmení fyzické osoby a adresu místa jejího trvalého pobytu, popřípadě adresu pro doručování, je-li přihlašovatelem fyzická osoba, nebo obchodní firmu, popřípadě jiný název a sídlo, je-li přihlašovatelem právnická osoba, (dále jen "údaje o totožnosti"), (c) údaje o totožnosti zástupce, je-li přihlašovatel zastoupen, 33

50 2. Analýza advokacie z pohledu informačních technologií (d) seznam výrobků nebo služeb, pro něž se požaduje zápis ochranné známky, (e) znění nebo plošné vyobrazení přihlašované ochranné známky. (3) Přihlašovatel ochranné známky je povinen ve lhůtě 1 měsíce ode dne podání přihlášky zaplatit správní poplatky (... ) (4) Seznam výrobků nebo služeb, pro něž se požaduje zápis ochranné známky, se v přihlášce uvádí v pořadí tříd mezinárodního třídění spolu s příslušným číslem třídy. (... ) (5) (... ) (6) Přihláška musí být podepsána přihlašovatelem nebo jeho zástupcem. (7) Další náležitosti přihlášky týkající se údajů o vyobrazení ochranné známky stanoví prováděcí právní předpis. Z 19 jasně vyplývají náležitosti, které je potřeba zjistit dříve než může být přihláška podána: Jedna ochranná známka = jeden dokument přihlášky Text žádosti Údaje o přihlašovateli Seznam výrobků a služeb (s jasně definujícím popisem) Znění nebo plošné zobrazení ochranné známky Postup při získání ochranné známky je relativně snadný, advokát musí dohlédnout na dodání všech podkladů a následně vytvoří přihlášku a doručí ji na úřad průmyslového vlastnictví Závěr popisu případů Jednotlivé typy případů jsem zhodnotil, zda je zahrnu do svého ukázkového řešení. Výstup je v tabulce Řešení, které podporu případů zajistí, musí počítat se změnami v legislativě a být dostatečně flexibilní. Dalším krokem po zjištění potřeb advokátů a nastudování případů je analýza již existujících systémů, které jsou dostupné. 34

51 2.3. Existující systémová řešení Typ případu Součást ukázkového Důvod řešení Založení s.r.o. ANO Vhodné pro ukázku sledování kroků, delegaci činností a práci s dokumenty Likvidace s.r.o. ANO Vhodné doplnění zakládání společnosti Zakládání dalších NE Velmi podobné předchozím spol. případům, méně časté Zástavní smlouvy NE Pouze specifický dokument - podobné Ochranné známce Převod nemovitosti NE Pouze specifický dokument - podobné Ochranné známce Nájemní smlouvy NE Pouze specifický dokument - podobné Ochranné známce Vymáhání pohledávky NE Existující specializovaná řešení Veřejná zakázka NE Existující specializovaná řešení Rejstříková řízení ANO Zahrnuto v zakládání a likvidaci s.r.o. Ochranné známky ANO Ukázka jednoduššího případu 2.3 Existující systémová řešení Kapitola shrnuje existující řešení, dostupná na trhu, která řeší požadavky advokátů. Jsou to systémy zmíněné advokáty a nabídka firem, které se na advokacii specializují. Bylo by totiž chybou snažit se s novým řešením nahrazovat všeobecně přijatý standard. Vyšel jsem z povědomí advokátů o systémech, které jsou k dispozici a z konzultace ve společnosti ASPI, která na trhu se systémy pro advokáty podniká. Advokáti nezmínili ucelené systémové řešení. Na internetu jsem nalezl několik systémů, které se podle své webové prezentace na práci s ad- 35

52 2. Analýza advokacie z pohledu informačních technologií vokátními kancelářemi specializují. Snažil jsem se společnosti přímo oslovit, bohužel jsem nebyl úspěšný. Žádná z oslovených společností mi neposkytla podrobnější informace nebo možnost systém vyzkoušet. Systémy, které používají konzultovaní právníci z mezinárodních kanceláří, jsou podobné. Základem je systém na správu dokumentů DMS systém. Advokáti volí renomované dodavatele. Především šlo o aplikaci Microsoft Sharepoint. Svoje řešení nabízí v této oblasti celá řada společností včetně IBM (IBM Filenet P8). Většinu dalších funkcionalit, které advokáti využívají, představují oddělené, specializované programy (účetnictví, docházka, fakturace a další), každá kancelář využívala aplikace, které považovala za nejlepší pro své konkrétní potřeby. Výjimku tvoří systémy obsahující legislativní zdroje. Zde vede systém ASPI [2], byl zmíněn při všech mých konzultacích. Konkurencí je systém CODEXIS [3], který funguje na stejném principu a obsahuje, kromě českých dat i evropská. Omezím se na popis ASPI Kvalita ASPI i všech konkurenčních systémů spočívá ve schopnosti doplňovat a aktualizovat databázi všech pramenů ASPI Rozhodl jsem se navštívit zástupce společnosti Wolters Kluwer ČR, která dodává v ČR systém ASPI, abych zjistil, zda společnost nabízí i další systémy na podporu advokátů. Také jsem doufal, že odborník z praxe, který se skutečně zabývá prodejem IT systémů advokátním kancelářím, bude schopný poradit při návrhu mého systému. Konzultace pro mne nebyla bohužel tak přínosná, jak jsem doufal. Nesetkal jsem se s konstruktivním přístupem jako u advokátů. Zástupce WK zůstal u oblasti, které se ASPI věnuje, tedy katalogu judikatury, právních norem a vzorů. Shodli jsme se, že koncept systému, jak jej navrhuji, je zajímavý a systém ASPI je mu vhodným doplňkem. Z výsledku konzultace vyplynulo, že systém ASPI je schopný spolupracovat s dalšími systémy, které kancelář využívá, ale podobná spolupráce je možná jen u striktně vybraných systémů. Společnost ASPI se specializuje na nabízení především svého specializovaného řešení a do dalších oblastí příliš neexpanduje. 36

53 2.3. Existující systémová řešení Společnosti specializující se na poskytování IT řešení pro advokacii Následuje přehled společností, které se dle své webové prezentace specializují na služby pro advokátní kanceláře. U každého systému je uveden výčet jeho funkcí. Acta safe [1] evidence spisů termíny a události fakturace správa dokumentů plánování práce Evolio [4] vedení advokátního spisu elektronická evidence všech dokumentů a pošty tiskové výstupy do MS Word evidence úkonů a nákladů advokáta finance týmová práce s úkoly výkaz práce podatelna importy a exporty elektronická podání na soud, ARES, registr úpadců atd. připraveno k propojení na datové schránky 37

54 2. Analýza advokacie z pohledu informačních technologií SynopsIS [34] evidence a správa zakázek (spisů, projektů apod.) evidence a správa pohledávek evidence úkonů, vykonané práce - timesheet datové úložiště pro Vaše dokumenty související se spisy (zakázkami) elektronická spisová služba (listovní zásilky, datové schránky, ) evidence vozidel, řidičů a jízd evidence nákladů evidence a správa výkazů a vyúčtování adresář s možností členění do skupin podrobné statistiky, přehledy a exporty do různých formátů Společnosti se zaměřují především na práci s dokumenty. Bližší informace lze nalézt na internetových stránkách jednotlivých společností. Mým cílem bylo zjistit, jak velké kanceláře tyto systémy používají a zda vyhovují jejich potřebám, a proto jsem oslovil všechny advokátní kanceláře, které byly uvedeny v referencích společností. Získal jsem však pouze jedinou referenci od kanceláře Továrek, Horká a partneři využívající systém SynopsIS. Problematikou informačních systémů pro advokátní kanceláře se zabývá ve své práci Černá [12]. Podrobněji popisuje existující systémy a doplňuje další řešení nabízená pro advokátní kanceláře. Žádný systém se ale nezabývá konfliktem zájmů, shromažďováním údajů o subjektech nebo podporou postupů při řešení případů. Specializují se spíše na vedení spisu a s tím spojenou agendu (archivaci, komunikaci a práci s dokumenty v rámci spisu). Černá [12] provedla také analýzu využití těchto systémů formou dotazníků a telefonických dotazů. Práce obsahuje odpovědi od osmnácti kanceláří především z Brna. Dvě třetiny kanceláří komplexní systém nevyužívají. Jedna kancelář používá systém Jurisdix AK [42], který je určen přímo pro advokátní kanceláře. Navštívil jsem internetové stránky produktu a profesionalita prezentace produktu neodpovídá renomovanému profesionálnímu řešení, na které by spoléhaly významnější advokátní kanceláře. Zbylých osm kanceláří využívá informační systém připravený na míru. 38

55 2.3. Existující systémová řešení Shrnutí existujících řešení Z existujících řešení mě nejvíce zaujal systém SynopsIS, bohužel odezva společnosti na spolupráci byla negativní, takže mohu vycházet pouze z webové prezentace a jediné reference. Zajímavým zdrojem je práce Černé [12], která provedla podobný průzkum (bez osobních konzultací), zaměřený na existující systémová řešení. Výsledkem je, že univerzální řešení nejsou úspěšná a kanceláře vyžadují řešení, která se přizpůsobí jejich potřebám. Robustní platformy IBM nebo dalších velkých společností by mohly těžit ze schopnosti připravit řešení "na míru"bez nutnosti samostatného vývoje. Jejich výhodou je jistota vysoké bezpečnosti a stability celého řešení, vycházející z investic věnovaných do vývoje těchto platforem. Práce má ověřit možnost vytvoření právě takového řešení v technologiích IBM ACM, protože však chci, aby práce nebyla plně svázána s konkrétními aplikacemi, navrhnu nejdřív obecnou architekturu, která může být základem řešení kteréhokoliv dodavatele. Spojení s Baťou v Africe ukazuje se, že situace v advokacii se skutečně v lecčems podobá době, kdy se Baťa snažil prorazit s obuví na černém kontinentu. Pokud dvě třetiny advokátů nevyužívají systémových řešení, přestože oblast jejich činnosti k tomu přímo vybízí, je nejspíš na vině neschopnost IT firem správně uchopit potřeby advokátů. IT odborníci zřejmě často neumějí advokátům vysvětlit, proč by měli systém využívat. Úspěšný dodavatel systému bude muset vyřešit stejnou otázku jako Baťa, když přemýšlel, jak Afričanům vysvětlí, že mají nosit boty. On uspěl a myslím, že je možné stejně přesvědčit i advokáty. 39

56

57 Kapitola 3 Obecná architektura systému 3.1 Postup při návrhu systémového řešení Analýza advokátních kanceláří mi ukázala, jaké problémy advokáti denně řeší a jaké nástroje používají. Existující systémová řešení nepokrývají veškerou funkcionalitu, kterou by kancelář mohla využívat, případně není řešení pro advokáty dostatečně lákavé, protože nevědí, jak by jim mohlo pomoci. Ukázalo se, že požadavky se u jednotlivých kanceláří liší podle jejich zaměření. Systém musí být schopný se jim přizpůsobit. Dalším krokem je návrh takového systémového řešení, které by advokátům vyhovovalo. Nastudoval jsem problematiku systémové architektury v publikaci Systems Architecting: A Business Perspective od Mullera [37]. Základem je propojení požadavků zákazníka s realizací systému. Návrh architektury systému předchází implementaci systému, kterou provede podle architektonického rámce společnost s odpovídajícími možnostmi. Muller [37] představuje model CAFCR, který má vést k zmíněnému cíli, propojení zákaznických požadavků a návrhu řešení. Nejprve stručně popíšu tuto metodiku, následně definuji požadavky, které vycházejí z předcházející analýzy prostředí advokacie a vytvořím architektonický rámec systémového řešení, který odpoví na dané požadavky. Návrh systému připraveného k okamžitému nasazení překračuje rámec této práce, mým cílem je především poukázat na oblasti, které jsou z pohledu systémového řešení nejzajímavější a na ně se zaměřit. Pokud se však ukáže, že tento typ řešení je pro advokáty zajímavý a najde si zájemce o jeho implementaci, může práce dobře sloužit jako základ komplexního systému. Model CAFCR Cílem modelu je ukázat systém v kontextu, ve kterém je použit. Využívá k tomu pět oblastí, na které se architekt má zaměřit. 41

58 3. Obecná architektura systému Práce architekta spočívá dle [37] ve schopnosti nahlížet na řešení z různých pohledů a přecházet mezi nimi. Pohledy architekta Customer objectives (zákaznické cíle), CO je zákazníkovým cílem, CO bude výsledkem, který je pro něj relevantní, jaké konkrétní zlepšení mu systém přinese? Application (aplikace) JAK získá zákazník požadovanou funkcionalitu, ne na úrovni implementační, ale z pohledu zákazníka. Například, jak zajistím komunikaci s klienty? S pomocí ového klienta. Functional (funkce) CO musí obsahovat produkt, zde přecházíme z definice požadavků zákazníka na schopnosti zajištěné systémem. Conceptual (koncept) JAKÁ je vhodná koncepce systému, aby naplňoval své funkce. Realization (realizace) JAK konkrétně by měl být koncept realizován, tato část již spadá do další kapitoly - Architektura IBM řešení 4. Jednotlivé pohledy nepředstavují oddělené části návrhu, spíše aspekty, které je třeba mít na zřeteli během celého procesu návrhu architektury. Zevrubný popis této metodiky není součástí mé práce, čtenáře odkazuji na [37]. 3.2 Definice požadavků na systémové řešení Tato kapitola definuje požadavky na případné systémové řešení. V předchozích částech práce jsem analyzoval oblast advokacie z pohledu informačních technologií. Nyní je mým cílem převést tyto informace na souhrn požadavků, které by mělo naplňovat případné řešení. Výstupem je přehled funkcí, které by měl výsledný systém naplňovat. V modelu CAFCR se pohybujeme především v oblasti Customer objectives (Zákaznické cíle) Hlavní funkce systému Jednotné prostředí První a snad nejdůležitější vlastností systému je jednoduchost a přívětivost k uživateli. Právníci advokátních kanceláří jsou velmi zřídka nadšenci informačních technologií, jak jsem zjistil během všech svých konzultací. Práce 42

59 3.2. Definice požadavků na systémové řešení advokáta je velmi vyčerpávající a časově náročná, zcela určitě nelze očekávat, že bude trávit čas nastavováním nebo laděním uživatelského prostředí či celého systému. Vše musí fungovat jednoduše a advokáta neomezovat v běžné činnosti. Cílem je, aby všichni pracovníci v kanceláři využívali stejné rozhraní. Nabídnout jediné prostředí, ve kterém zaměstnanci advokátní kanceláře naleznou veškerou požadovanou funkcionalitu (všechny další funkce, které navrhuji i přístup k dalším systémům, které kancelář již používá) Podporované typy případů Existuje celá řada typizovaných případů, kde je vhodné nasadit systémovou podporu, jsou podrobně rozebrány v kapitole 2.2. Advokáti řeší tyto případy relativně často a proto je vhodné je podpořit systémovým řešením, protože část jednoduchých úkonů může systém udělat sám, jinde pomůže v rychlejší odezvě nebo snazší delegaci. Důležité je, aby systém byl flexibilní, někdy advokát potřebuje provést založení společnosti velmi rychle a nechce žádné aktivity delegovat. Jindy potřebuje řešit důležitější věci a aktivity spojené se založením společnosti přenechá například právním koncipientům. Advokát, který případ řeší, by měl mít možnost zapojovat další spolupracovníky libovolně. Jednoduchý a přehledný seznam úkolů spojený s každým typem případu, který ihned ukáže, které kroky ještě chybí, by advokátovi rozhodně práci usnadnil Správa dokumentů Dokumenty hrají v advokátní kanceláři ústřední roli, všechny aktivity a procesy jsou s nimi spojeny. Nejen advokáti s nimi přijdou do styku, ale také právní koncipienti a asistenti, denně pracují s dokumenty. Dokumenty je potřeba vyhledávat, označovat, kategorizovat. Je nutné společně s dokumentem ukládat informace o datu jeho vytvoření i o autorovi. Standardně k tomu slouží systémy na správu dokumentů (Document management system = DMS). Seznam základních funkcí DMS systému pokročilá správa přístupu k dokumentům pomocí firemních politik. automatické zálohování veškerých dokumentů. spolupráce nad dokumenty a jejich verzování (uložení předchozích verzí) 43

60 3. Obecná architektura systému full-textové vyhledávání snadné vytváření dokumentových tříd ukládání informací o dokumentech (autor, datum vytvoření... ) Systém musí v oblasti správy dokumentů splňovat dnešní bezpečnostní standardy. Zjistil jsem, že řada kanceláří již podobný systém využívá, nové řešení by mělo umožnit napojení na stávající systém a uchovat si tak atraktivitu pro širší spektrum potenciálních uživatelů Analýza konfliktu zájmů Dalším problémem, který advokátní kanceláře často řeší, je konflikt střetu zájmů. Advokát nesmí zastupovat klienta v případě že během předchozí advokátní praxe získal informace, které by znevýhodňovaly protistranu. Pokud pracuje advokát v rámci kanceláře, je nutné, aby žádný z jejich advokátů v takovém postavení nebyl. Dříve než kterýkoliv advokát uzavře smlouvu o zastupování klienta, musí ověřit u všech ostatních advokátů dotyčné kanceláře, jestli nehrozí konflikt zájmů. Kanceláře již obvykle vedou databázi svých klientů, případně využívají CRM systém (Customer Relationship Management Systém na podporu a správu vztahů se zákazníky). Nemají ale řešení, které by nacházelo vztahy mezi klienty a protistranou. Například existuje riziko, že jednatel protistrany je zároveň majitelem společnosti, kterou kancelář v minulosti zastupovala. Systém by měl umět toto spojení nalézt Napojení na veřejně dostupné zdroje informací Systém by měl umožnit advokátům snadný přístup k veřejně dostupným zdrojům informací o právních subjektech. Obchodní rejstřík [19] Živnostenský rejstřík [18] Insolvenční rejstřík [20] ARES registr [36] Info-soud [17] 44

61 3.2. Definice požadavků na systémové řešení Obchodní rejstřík je základním zdrojem informací o obchodních společnostech. Vede ho příslušný rejstříkový soud (krajský soud). Zapisují se zejména: firma, sídlo, předmět podnikání, identifikační číslo, statutární orgány a další. Živnostenský rejstřík spravuje Živnostenský úřad České republiky, zapisují se údaje spojené s provozováním živnosti, především informace o podnikateli (fyzická nebo právnická osoba), předmět podnikání, druh živnosti, provozovnu, informace o živnostenském oprávnění a další. Insolvenční rejstřík je veřejný seznam, do kterého se zapisují informace o fyzických a právnických osobách, které procházejí insolvenčním řízením. Vede ho opět příslušný rejstříkový soud. Registr ARES sdružuje celou řadu informací poskytovaných veřejnou správou o jednotlivých ekonomických subjektech. Jeho zajímavostí je poskytované XML 8 rozhraní, snadno dostupné pro systémové řešení (i systém sám může snadno získat informace, které potřebuje). InfoSoud je portálem ministerstva spravedlnosti, kde lze nalézt informace o průběhu běžících i skončených soudních řízení Auditor Automatizovaný auditor společností a osob po zadání názvu nebo jména, případně dalších upřesňujících údajů, systém shromáždí informace o daném subjektu ze všech dostupných zdrojů. Mezi zdroje patří výše uvedené veřejné portály a interní audity nebo dokumenty spojené s danou osobou nebo firmou. Cílem je, aby pracovník v kanceláři mohl velmi rychle provést základní analýzu vyhledaného subjektu. Není subjekt v exekuci? Kdo jsou jeho vlastníci? Pokročilé analýzy firem mohou dál vytvářet zaměstnanci kanceláře (koncipienti nebo například studenti). Systémové řešení základní analýzy subjektů by představovalo významné snížení nákladů na pracovníky, kteří se musí dnes zabývat těmito jednoduchými činnostmi. 8 XML neboli Extensible Markup Language je univerzální komunikační jazyk používaný pro komunikaci systémů. Jako soubor formátu pdf otevře každý uživatel stejně, tak informaci formátovanou jako XML může každý systém snadno zpracovat. 45

62 3. Obecná architektura systému Jednotné Případy Dokumenty Konflikt Auditor rozhraní zájmů Partner Často Zřídka Často Často Často Advokát Často Často Často Často Často Koncipient Často Zřídka Často Nikdy Nikdy Student Často Nikdy Zřídka Nikdy Nikdy Asistent Zřídka Zřídka Zřídka Nikdy Nikdy Tabulka 3.1: Přehled míry využití jednotlivých funkčních bloků. V dnešní době také existuje celá řada zdrojů, které nejsou oficiálním zdrojem informací jako rejstřík ARES, ale data z nich jsou rozhodně zajímavá. Sociální sítě (Facebook, Twitter nebo LinkedIn) a internetové zpravodajské servery (idnes.cz, novinky.cz) obsahují velké množství nestrukturovaných informací o celé řadě subjektů. Prozkoumám i možnost zapojit do analýzy tyto zdroje, protože by bylo by zajímavé, kdyby advokát kromě informací z rejstříků dostal k dispozici také relevantní články o dané společnosti. Výsledné funkční bloky požadované advokáty: jednotné rozhraní podpora vybraných typů případu integrovaná správa dokumentů systém analýzy konfliktu zájmů automatizovaný auditor Z přehledu vyplývá význam jednotlivých komponent systému pro kancelář. Jednotné rozhraní využijí všichni, automatizovaný auditor je spíše specialita pro výše postavené zaměstnance. Na druhou stranu právě analýza konfliktu zájmů a automatizovaný auditor tvoří přidanou hodnotu, která se zatím u žádného z konzultovaných advokátů v produkci nenachází Doplňkové funkce systému Tyto požadavky zachycují některé funkce,se kterými jsem se setkal během konzultací, ale nejsou pro fungování systému nutné. Dobře se pro ně hodí anglický výraz nice to have. Jejich přehled uveden v tabulce 3.2 jako inspirace pro případné komerční řešení systému, kde mohou být benefitem, 46

63 3.3. Návrh architektury pro některé kanceláře. Někteří uživatelé mohou mít na systém specifické požadavky, které nejsou součástí základních požadavků, jejich uspokojení však může u dané skupiny zvýšit atraktivitu systému. Požadavek Náhled na vytížení a výsledky advokátů (statistika). Propojení se systémem ASPI Napojení fakturace přímo na odpracované hodiny Kontrola lhůt potřebná, ale spíše u sporních řízení Napojení na datové schránky jako součást jednotného rozhraní Vykazování odpracovaných hodin na případech (docházkový systém) Uživatelé Partneři Advokáti a koncipienti Finanční útvar Asistenti Advokáti a asistenti Všichni uživatelé Všichni uživatelé Tabulka 3.2: Seznam dalších požadavků, které mohou být benefitem. 3.3 Návrh architektury Tato kapitola si klade za úkol odpovědět na požadavky definované v kapitole 3.2. Cílem je definovat, jak informační technologie tyto problémy řeší a vypracovat architekturu systému. Postupuji podle doporučení Mullera [37], pracuji se třemi pohledy Application, Functional a Conceptual. Tedy jak bude systém splňovat požadavky zákazníka, co to znamená pro tvůrce produktu a jak by měl být produkt koncipován. Každá kancelář může požadovat rozdílnou míru systémové podpory, některé prvky může mít zajištěné vlastní aplikací. Architektura systému by měla být modulární, to znamená, že každý z funkčních požadavků bude řešen specializovanou částí systému. Výhodou řešení je nezávislost, například pokud advokátní kancelář již využívá existující systém na správu dokumentů, nemusí se snažit zavádět nový. V modulární architektuře může stávající řešení zapadnout do celkového rámce. Návrh řešení je zachycen na diagramu

64 3. Obecná architektura systému Obrázek 3.1: Obecná architektura řešení Jednotné uživatelské prostředí - modul portálu Prvním požadavkem je jednotné uživatelské rozhraní, které budou využívat všichni zaměstnanci kanceláře. To poskytne přístup ke všem aplikacím a systémům, jež advokáti, asistenti nebo koncipienti používají. Tento druh aplikace se nazývá portál, hovoří o něm Gála [25]. Portál definuje následujícím způsobem: 48 "Portál je množina technologií a aplikací tvořící univerzální rozhraní, jehož prostřednictvím je každému, koho se dotýkají činnosti organizace (zákazník, dodavatel, zaměstnanec apod.), umožněno účastnit se procesů organizace, přistupovat ke všem relevantním informacím, komunikovat s ostatními kooperujícími pracovníky a realizovat adekvátní aktivity spojené s podnikovými procesy"

65 3.3. Návrh architektury Je ale nutné umožnit přizpůsobení rozhraní různým pracovním rolím v kanceláři a jejich zaměření. Základ mají portály ve webových portálech zaměřených původně na vyhledávání a dnes již poskytující celou řadu funkcionalit, které uživatel internetu požaduje. Příkladem může být například portál Seznam [40], který kromě vyhledávání přináší: zprávy, předpověď počasí nebo televizní program. Portál v advokátní kanceláři umožňuje jednak přístup ke všem interním aplikacím společnosti, v případě tohoto konkrétního návrhu pak přístup k jednotlivým modulům, dále také k externím zdrojům (například portálu ARES). Portály dnes také patří k základním integračním prostředkům na úrovni přístupu k aplikacím, jak dále uvádí [25] Modul podpory případů Systém na podporu řešení jednotlivých případů zatím není mezi advokáty rozšířen. Proces je, dle definice Voříška [45], naplánovaný sled kroků, který transformuje zdroje na požadované výstupy, jenže v oblasti advokacie není zcela snadné převést jednotlivé činnosti na pravidelné procesní mapy. Každý případ sice obsahuje určitou sumu aktivit nebo úkonů, které je nutné provést, avšak přesný postup naplnění těchto aktivit a rozdělení práce mezi jednotlivé role jsou určeny až při řešení případu. Příkladem je založení společnosti s ručením omezeným: vyžaduje se společenská smlouva nebo zakládající listina. Tu mohou sepsat sami zakladatelé nebo ji připraví advokát, který může přenechat formulaci koncipientovi. Přístup se neliší podle kanceláří, ale podle jednotlivých případů a priorit. Řešení tedy musí být flexibilnější než standardní systémy na podporu podnikových procesů. Systém nesmí advokáta v jeho práci zdržovat, případ založení společnosti musí být schopný vyřešit sám ve velmi krátkém čase. Komplikované případy mohou vyžadovat spolupráci několika advokátů po celé měsíce. Podpora procesů by měla obsahovat následující funkce: Interaktivní seznam úkolů pro každý typ případu, aby advokát viděl, které kroky je třeba provést. Efektivní práci s dokumenty v rámci případu (připojení dokumentu k případu, prohlížení dokumentů, anotace) Historii případu, tedy přehled již vykonaných aktivit Flexibilní přidávání úkolů řešitelem, advokát může v rámci řešení případu požádat o spolupráci například koncipienta. 49

66 3. Obecná architektura systému Modul správy dokumentů Dokumenty tvoří základ práce v advokátní kanceláři, pracují s nimi všichni advokáti, partneři, koncipienti, asistenti i studenti. Dnes jsou již běžným prostředkem pro řešení správy dokumentů specializované DMS systémy. DMS znamená Document management systém, neboli systém na správu dokumentů. O správě dokumentů hovoří Gála [25]: "Správa dokumentů a obsahu zahrnuje komplex nástrojů a přístupů umožňujících vhodně zachytit množinu nestrukturovaných a semistrukturovaných dat a dle potřeby ji nabídnout v požadované formě uživateli." Definice i obrázek 3.2 hovoří nejen o dokumentech ale i o jejich obsahu, protože společnost pracuje s více zdroji informací než jen s dokumenty. Dokument je základní jednotkou dat, evidovanou jako jeden celek. Může jím být text, obrázek nebo například video. Dokument je zapotřebí nejprve do systému vložit, tento proces může probíhat manuálně například uložením dokumentu z MS Word přímo do DMS systému nebo procesem digitalizace. Digitalizace představuje proces převedení dokumentu do elektronické formy. Začíná obvykle naskenováním a rozpoznáním textu. V úložišti je pak uložen obsah dokumentu a informace, které dokument popisují. Data o datech neboli metadata. Může to být datum vytvoření, autor nebo informace o typu obsahu. Je potřeba správně zvolit úroveň podrobností a množství metadat, která ukládáme, některá lze pořídit automaticky, například zmiňovaný autor dokumentu, jiná ale musí uživatel do systému zadávat ručně, například položky faktury. Náhradou ale může být jiný přístup analýza nestrukturovaného obsahu 9. S analýzou je spojeno vyhledávání, pokud advokát bude vyhledávat dokument s konkrétním obsahem. Základní funkce systému lze podle Gály [25] identifikovat takto: 9 Disciplína, která se zabývá získáváním informací, které jsou obsaženy v textu dokumentů 50 Verzování dokumentů, dokument se obvykle během svého životního cyklu mění a je důležité zachovávat i jednotlivé revize dokumentu. Definice životního cyklu dokumentu, některé dokumenty je třeba v rámci organizace adekvátně zpracovat, DMS systém by měl tyto jednoduché procesy podporovat.

67 3.3. Návrh architektury Obrázek 3.2: Obsah správy dokumentů a obsahu podle [25] Uprostřed jsou vlastnosti společné DMS i správě obsahu, na stranách pak vlastnosti specifické pro dané řešení. Podpora vyhledávání, jednak podle atributů (metadat), zároveň podle obsahu (full-textové vyhledávání 10 ). Personalizace, zamezení přehlcení informacemi. Každý uživatel má přístup k dokumentům, které potřebuje Kastomizace, uživatel se musí s uživatelským rozhraním ztotožnit, mít možnost vytvářet si vlastní záložky nebo adresáře podle potřeby. 10 Na podobné principu fungují například webové vyhledávače - naleznou stránky, které obsahují hledané výrazy a seřadí je dle vlastního hodnocení kvality. 51

68 3. Obecná architektura systému Analýza konfliktu zájmů Všechny konzultované kanceláře již používaly nějakou verzi databáze klientů, je to nutný předpoklad fungování kanceláře. Řešení by ale mělo jít dál, pokud chce skutečně kvalitně podporovat procesy, které v advokátní kanceláři probíhají, důležité je sledovat vazby mezi klienty a dalšími subjekty, především kvůli riziku střetu zájmů. Neexistuje přesná hranice, kdy již jde o střet zájmů. Server Businessinfo [9] k tomu uvádí: "Advokát je povinen odmítnout poskytnutí právní služby, jestliže: 1. v téže věci nebo ve věci související již poskytl právní služby jinému, jehož zájmy jsou v rozporu se zájmy toho, kdo o poskytnutí právních služeb žádá, 2. osobě, jejíž zájmy jsou v rozporu se zájmy toho, kdo o právní služby žádá, poskytl již v téže věci nebo věci související právní služby advokát, s nímž vykonává advokacii ve společné advokátní kanceláři, nebo v případě zaměstnaného advokáta advokát, který je jeho zaměstnavatelem, anebo advokát, který je zaměstnancem stejného zaměstnavatele, 3. by informace, kterou má o jiném klientovi nebo o bývalém klientovi, mohla toho, kdo o poskytnutí právních služeb žádá, neoprávněně zvýhodnit, 4. projednání věci se zúčastnil advokát, případně osoba advokátovi blízká, 5. zájmy toho, kdo o poskytnutí právních služeb žádá, jsou v rozporu se zájmy advokáta nebo osoby advokátovi blízké." Advokát sám musí rozhodnout, zda hrozí porušení některého z pravidel. Soud případný problém přezkoumává až v případě námitky protistrany. Je tedy důležité mít kvalitní podklady pro rozhodnutí předem zde se nabízí možnost pro kvalitní analytický nástroj, který dokáže obsáhnout vazby mezi klienty, případně i zkontrolovat veřejně dostupné rejstříky kvůli dalším návaznostem. Například zda jeden z bývalých klientů není přes majetkové poměry napojen na protistranu nového sporu, jak naznačuje diagram

69 3.3. Návrh architektury Obrázek 3.3: Příklad konfliktu zájmů Advokát do systému zadá protistranu nového případu a systém analyzuje veškeré dokumenty kanceláře, případně databáze na údaje o tomto subjektu. Odhalí tak, zda subjekt byl kanceláří zastupován nebo se objevil jako účastník, byť vedlejší, v některém z případů. Zjistí jeho vazby pomocí informací z rejstříku ARES, pomocí XML služeb a zkontroluje i napojení návazných subjektů na kancelář. Výstup analýzy pak advokát může sledovat přímo v systému Modul veřejných zdrojů Systém by měl umožnit advokátům snadno a jednoduše získat zdroje, které při práci běžně používají. Jedná se systémy uvedené v Přístup k integrování jednotlivých systémů je možné řešit dvěma způsoby jednodušší řešení znamená zahrnutí přístupu k těmto zdrojům do aplikace portálu. Advokát má v rámci svého přirozeného prostředí záložku, ikonu nebo odkaz, který uvnitř portálového okna otevře externí rozhraní webového portálu některé ze služeb. Systém ARES umožňuje dotazy na systém odesílat pomocí webových služeb integračního prostředku na úrovni aplikace, bez nutnosti uživatel- 53

70 3. Obecná architektura systému ského zásahu. Systém ARES, zahrnuje informace z Obchodního rejstříku, Živnostenského rejstříku i Insolvenčního rejstříku. Portál infosoud tímto způsobem přístupný není. Podle mého názoru je vhodné zvolit hybridní přístup advokátům umožnit otevření jednotlivých zdrojů uvnitř portálové aplikace, aby mohli pracovat s rozhraním, na které jsou zvyklí. Zároveň by systém měl být schopný komunikovat s registrem ARES, pro funkci dalších komponent je to důležité. Jedná se o modul Konflikt zájmů, který díky datům z ARES může vyhledávat další vazby mezi subjekty a modul Auditor, který je přímo určen na automatizovaný sběr dostupných údajů o subjektu Modul auditor Modul auditor dosud není v praxi využíván.tento modul by měl na systémové úrovni procházet předem definované hodnověrné zdroje informací (registr ARES, renomované informační portály nebo sociální sítě). Data jsou analyzována a prohledána, zda neobsahují údaje o daném subjektu. Výstupem je celá řada údajů a informací o subjektu advokátova zájmu. Zdroje informací Registr ARES Webové informační portály (idnes, ihned,) Sociální sítě (facebook, twitter a další.) Interní dokumenty kanceláře Konkrétní výběr zdrojů záleží na každé advokátní kanceláři, podle jejího zaměření a uvážení. Dobře navržený systém analýzy obsahu, jak ho popisuje 3.3.7, ale dokáže víc než jen shromáždit informace. Aplikace, které dnes nabízejí společnosti na špičce ECM oboru (IBM, Microsoft a další podle [24]) jsou schopné data převést na konkrétní informace Analýza obsahu neboli Content Analytics. Tento moderní fenomén je spojen se třemi moduly architektury a zaslouží si zvláštní pozornost. Definici tohoto pojmu přináši Gartner [23]: 54

71 3.4. Závěr obecné architektury "Content analytics defines a family of technologies that processes content and the behavior of users in consuming content to derive answers to specific questions. Content types include text of all kinds, such as documents, blogs, news sites, customer conversations (both audio and text), and social network discussions." Jedná se o nástroje schopné analyzovat obrovské množství informací z různých zdrojů a převést tato data na výsledky, které rozhodujícím způsobem mohou pomoci organizaci. Analýza zahrnuje textové i jiné dokumenty, webové stránky, blogy, přepisy komunikace se zákazníky nebo data ze sociálních sítí. Moduly Konflikt zájmů, Auditor a Veřejné zdroje souvisí s tímto tématem, proto by případná implementace měla podobnou funkcionalitu dodat. Síla těchto modulů závisí především na kvalitní analýze obsahu. 3.4 Závěr obecné architektury Vytvořil jsem návrh řešení, které vychází z provedené analýzy. Definoval jsem požadavky, které jsou na řešení kladeny a navrhl, jak by mohlo vypadat systémové řešení. Obecnou architekturu může využít kterýkoliv dodavatel, který bude schopen splnit všechny požadavky. Zadáním mojí práce je ověřit, zda se pro tento úkol hodí technologie IBM, především pak Advanced Case Management, tím se zabývám v další části své práce. 55

72

73 Kapitola 4 Architektura IBM řešení Jedním z cílů mé práce je navržení systému, který bude využívat technologie IBM. Tato část práce převádí obecný model systému na aplikace IBM, zaměřené na správu podnikového obsahu (Enterprise Content Management = ECM). Cílem je doplnit architektonický rámec o návrh konkrétní realizace. Výsledkem bude struktura řešení pomocí technologií IBM. Skutečné produkční systémy vytváří celé týmy odborníků jak z řad byznysu, tak analytiků a programátorů. Chtěl bych ukázat, že v této oblasti existuje velký potenciál pro zapojení IBM. Návrh architektonického rámce počítá s modularitou, která není pro produkty IBM cizí. Tak, jak jsou moduly popsány v architektonickém rámci, budu je postupně převádět na systémy IBM. Celé řešení tak, jak je navrženo, lze v rámci produktů nabízených IBM zahrnout do oblasti správy podnikového obsahu (ECM). Tato skupina produktů obsahuje nástroje na správu dokumentů, jejich analýzu i pokročilou spolupráci. Více o ECM konceptu lze nalézt na internetových stránkách společnosti IBM [31]. Hlavním cílem ECM je jednotný přístup k informacím, které má společnost k dispozici, může se jednat o databáze nebo dokumenty všech možných typů. Díky ECM řešením má společnost obsah zcela pod kontrolou. Součástí mé práce je příprava ukázkového řešení, v němž chci ukázat základní funkce řešení a podpořit tak teoretický návrh praktickou ukázkou. Základ celé architektury je zachycen na obrázku

74 4. Architektura IBM řešení Obrázek 4.1: Architektura řešení pomocí systémů IBM 4.1 Portál IBM nabízí plnohodnotné portálové řešení prostřednictvím produktů IBM WebSphere Portal [33], pro naše použití je toto řešení zbytečně komplikované, prakticky veškerá práce uživatele je spojena s dokumenty. Za ideální považuji nástroj IBM Content Navigator [30]. Jedná se o uživatelské rozhraní používané pro přístup k IBM ECM systémům. Jeho hlavní výhodou je uživatelská přívětivost a velmi snadná rozšiřitelnost. Je možné ho standardně použít i pro přístup do systémů třetích stran. To podporuje požadavek na flexibilitu řešení v případech, kdy advokátní kancelář již využívá stávající systém, například pro správu dokumentů. Portál je podle mé analýzy jedním ze základních kamenů celého řešení, IBM Content Navigator bude součástí ukázkového řešení. 58

75 4.2. Podpora případů 4.2 Podpora případů Aplikace, která bude podporovat advokáty při řešení jednotlivých případů, umožní sledovat průběh případu, delegovat úkoly, připojovat dokumenty spojené s případem. Zároveň nesmí advokáta zdržovat v práci. IBM vyvinula právě za tímto účelem svoji platformu IBM Advanced Case Management (dále ACM), aplikace IBM pro tuto platformu je IBM Case Manager (dále ICM). ICM slučuje celou řadu již existujících systémů pro analýzu, týmovou spolupráci a práci s dokumenty. IBM se snaží s platformou ACM zavést nový trend v řešení složitých případů, na které nestačí tradiční modelování procesů (Business process management neboli BPM). Celé řešení je založeno na modelu případu neboli Case. V práci se zmiňuji o dvou typech případů, advokátní případy označuji nadále: případ, případy v pojetí produktu ICM označuji anglickým výrazem: Case. Každý Case představuje incident nebo problém, který je potřeba vyřešit. Systém se specializuje na řešení podvodů v bankovnictví, podporu pojišťoven nebo zlepšení postupů ve zdravotnictví. Advokacie je další podobnou komplikovanou oblastí, případy, které advokáti řeší (například Založení společnosti s ručením omezeným nebo podání návrhu na ochrannou známku), přesně odpovídají modelu Case. Systém funguje tak, že pro každý případ, který je nutné vyřešit, je vytvořen nový Case a je mu přidělen řešitel, který je zodpovědný za jeho vyřešení. Řešitel má možnost využívat celou řadu nástrojů, které platforma obsahuje, aby dospěl k řešení. Může spouštět nepovinné úkoly dle vlastní rozvahy, komunikovat s dalšími pracovníky nebo naopak celý případ vyřešit sám. ICM představuje velice flexibilní nástroj, který umožňuje připravit takovou míru automatizace, která vyhovuje danému využití, velkou míru zodpovědnosti za způsob průběhu konkrétního případu je pak možné ponechat na řešiteli. Nevýhodou nástroje ICM je vlastní uživatelské rozhraní, v současné době není standardně používán nástroj IBM Content Navigator, což je požadavkem mého portálového přístupu. Na řešení ICM se v IBM specializuji, proto jádrem mé ukázky bude modul podpory případů implementovaný v produktu ICM. Dalším cílem, který bych rád splnil je integrace uživatelského rozhraní ICM do produktu IBM Content Navigator, aby zůstal zachován portálový přístup. 59

76 4. Architektura IBM řešení 4.3 Správa dokumentů IBM nabízí jeden z nejpokročilejších DMS systémů IBM Filenet P8. [32] Tento systém obsahuje veškerou požadovanou funkčnost, tak jak byla popsána v obecné architektuře u modulu správy dokumentů Cílem práce není přesvědčit čtenáře o nadřazenosti produktu IBM Filenet P8, dle specifikací však plně odpovídá požadavkům, které jsou na DMS systémy dnes kladeny. Licence na IBM Filenet P8 je součástí produktu ICM, je pravděpodobné, že pokud se kancelář rozhodne využívat modul podpory případů, využije i DMS systém IBM. IBM Filenet je schopen spolupracovat s dalšími systémy DMS, například MS Sharepoint. IBM vedle správy dokumentů nabízí také možnost návrhu workflow orientovaných na dokumenty pomocí nástroje IBM Case Foundation (CF). Tam, kde ICM představuje zbytečně složitý nástroj (již zmíněné generování faktury nebo schvalovací procesy) je CF ideální alternativou. Správa dokumentů i nástroj CF jsou standardně plně integrovány s rozhraním IBM Content Navigator. Platforma IBM Filenet tvoří základ pro nástroj ICM, v ukázkovém řešení je tedy zahrnuta. 4.4 Veřejně dostupné zdroje Napojení na systémy veřejné správy (ARES, Obchodní rejstřík, Živnostenský rejstřík, viz ) jsem v architektuře řešil dvěma způsoby. První představuje odkaz v portálu na originální rozhraní. Druhý je přístup na systémové úrovni, bez účasti uživatele, za účelem přípravy analýz pro moduly Auditor a Správa klientů. Oba moduly lze v řešení IBM zajistit aplikací IBM Content Analytics (ICA). Tento nástroj (bývá součástí komplexních řešení ICM) představuje celý samostatný systém, který by v architektuře zastal funkci dvou modulů konflikt zájmů a auditor. Já se u jednotlivých modulů soustředím na způsob, jakým ICA přistupuje k řešení daného požadavku. Podrobný návrh řešení v tomto nástroji není součástí mé práce a v ukázkovém řešení nebudou tyto moduly zastoupeny. Jedná se o koncept, který překračuje možnosti mé diplomové práce. Moduly Správa klientů a Auditor potřebují k fungování automaticky shromažďovat informace z různých zdrojů (internetové stránky, webové služby, dokumenty a další). ICA obsahuje nástroj nazývaný crawler, který prochází předem dané zdroje informací a připravuje tak zdroje pro analýzu. Síla každého řešení v aplikaci ICA závisí do značné míry na kvalitně navrženém crawleru, který pro analýzu připraví dostatečné podklady. 60

77 4.5. Konflikt zájmů 4.5 Konflikt zájmů Advokátní kanceláře zpravidla mají svoji databázi klientů. Ta může být zajištěna v rámci aplikace správy vztahů se zákazníky (Customer relationship management = CRM) nebo je možné záznamy o klientech ukládat jako dokumenty, kdy každý klient má svůj dokument nebo složku, která funguje jako karta v kartotéce. Také lze vytvořit základní tabulku v databázi. Modul Konflikt zájmů hledá případná rizika při zastupování nových klientů. K tomuto účelu se hodí aplikace IBM Content Analytics (ICA). Jedná se o nástroj na analýzu nestrukturovaného i strukturovaného obsahu, více o této problematice jsem se již zmínil v rámci představení obecné architektury Základem řešení je opět crawler popsaný v modulu Napojení na veřejně dostupné zdroje. Data jsou však podrobena jiné analýze. Aplikace vyhledává v dokumentech shodu u vybraných údajů například: jména, IČ společností apod. Výhodou je schopnost analyzovat tímto způsobem nestrukturované dokumenty, například ICA dokáže najít v textu smlouvy, koho se týká. Aplikace dokáže porozumět obsahu textu, pochopí celé věty a pozná tak, zda je uvedené jméno důležité nebo ne (pozná například rozdíl mezi větami: Jednatelem je pan Jan Novák a Podepsán notář Jan Novák. Nástroj umí také komunikovat přes webové služby, může se tak spojit s registrem ARES a zjistit další výrazy, které by měl vyhledat. Příklad jak ICA funguje je znázorněn na obrázku 4.2: "Nový klient A chce zastupovat ve sporu se společností B. Advokát spustí modul Správa klientů a požádá o kontrolu společnosti B s ohledem na riziko konfliktu zájmů. ICA pak pomocí webové služby spustí dotaz v obchodním rejstříku s dotazem na společnost B, pak provede vyhledávání nad dokumenty, které shromáždil crawler. Výsledkem může být zjištění, že advokátní kancelář připravuje majetková přiznání pro majitele společnosti navázané na B a advokát musí zvážit, zda nehrozí riziku konfliktu zájmů." Protože nemám zatím praktickou zkušenost s nástrojem ICA, rozhodl jsem se tuto funkcionalitu do své ukázky nezahrnout. Je běžnou praxí, že při demonstraci řešení je prezentována pouze základní funkcionalita, pokročilé prvky, které jsou náročné na implementaci, jsou dodány až v případě nasazení řešení. 4.6 Auditor Cílem tohoto modulu je automaticky shromažďovat informace o ekonomických subjektech tak, aby advokát rychle získal přehled o společnosti, po- 61

78 4. Architektura IBM řešení Obrázek 4.2: Sekvenční diagram kontroly konfliktu zájmů. tenciálním klientovi nebo protistraně. Hlavní výhodu představují ušetřené náklady, které doposud kancelář musela vynakládat na koncipienty, kteří shromažďovali informace o subjektech ručně. Řešením je aplikace IBM Content Analytics (ICA). Se správně navrženým crawlerem, popsaným u modulu Konflikt Zájmů 4.5, vznikne základna informací, kterou může později ICA prohledat a nalézt všechny relevantní informace spojené s předmětem hledání. V praxi například crawler během noci prochází webové portály, sociální sítě a další a vytváří si základ pro pozdější audity. Jakmile advokát zjistí, že potřebuje urychleně informace o konkrétní společnosti, spustí se analýza. Výstupem jsou všechny interní dokumenty, kde je zmíněná hledaná společnost, zároveň 62

79 4.6. Auditor názor na společnost publikovaný na sociálních sítích. Přidány jsou aktuální informace z veřejných zdrojů 4.4, které pochopitelně nejsou všechny procházeny crawlerem denně, ale jsou dotázány jen dle potřeby. Modul auditor je znázorněn na obrázku 4.3 Obrázek 4.3: Popis modulu Auditor. 63

80

81 Kapitola 5 Ukázkové řešení pro advokátní kanceláře Nejlepším způsobem představení navrhovaného řešení je ukázka aplikací již upravených na míru potenciálnímu klientovi. Technologie IBM jako je IBM Case Manager 11 (dále ICM). představují platformy, na jejichž základě lze vytvořit řešení pro konkrétní oblast, například advokacii. Tímto se odlišují od jednodušších aplikací, které stačí zakoupit a nainstalovat. Aplikace IBM je sice potřeba nejdříve upravit pro konkrétní implementaci, vynahrazují to však velmi vysokou mírou flexibility. Pokud má společnost specifické požadavky, je velmi pravděpodobné, že systém IBM bude možné upravit, aby je splnil. Jedním z cílů mé práce je vypracovat možné řešení v nástroji ICM, budu se tedy ve své ukázce zaměřovat především na tento nástroj a s ním spojený modulem Podpory případů. Velice důležitou součást tvoří také portál - jednotné uživatelské rozhraní a správa dokumentů.všechny tyto prvky budou v ukázce pro advokáty zahrnuty Agilní metodika vývoje Postup vývoje řešení pro ICM podrobně popisuje Redbook IBM [27]. Dokumenty Redbook, které jsou veřejně dostupné, představují jeden z nejlepších zdrojů, pokud jde o pochopení a využití IBM Softwaru. Dalším zdrojem je dokumentace, dostupná z [29]. V [27] je jako doporučený přístup k návrhu uveden agilní vývoj. Termín agilní vývoj jsem znal z předmětů, které jsem během studia absolvoval a rozhodl se zjistit o tomto způsobu vývoje více. Vyšel jsem 11 IBM používá výraz Advanced Case Management pro popis celé oblasti, systém samotný se nazývá IBM Case Manager. 65

82 5. Ukázkové řešení pro advokátní kanceláře z publikace [41] The Art of Agile Development, která vysvětluje principy agilních metodik. Zaměřil jsem se na principy, které mohu využít. Kniha mě dovedla k dokumentu Manifest Agilního vývoje software [5], který uvádím v tabulce 5.1, protože dobře vystihuje agilní přístup. Manifest Agilního vývoje software Jednotlivci a interakce před procesy a nástroji Fungující software před vyčerpávající dokumentací Spolupráce se zákazníkem před vyjednáváním o smlouvě Reagování na změny před dodržováním plánu Jakkoliv jsou body napravo hodnotné, bodů nalevo si ceníme více. Kent Beck James Grenning Robert C. Martin Mike Beedle Jim Highsmith Steve Mellor Arie van Bennekum Andrew Hunt Ken Schwaber Alistair Cockburn Ron Jeffries Jeff Sutherland Ward Cunningham Jon Kern Dave Thomas Martin Fowler Brian Marick c 2001, výše zmínění autoři Toto prohlášení může být volně kopírováno v jakékoli formě, ale pouze v plném rozsahu včetně této poznámky. Tabulka 5.1: Manifest agilního vývoje software [5] Během práce na ukázkové implementaci se budu těmito principy řídit. Abych zapojil do návrhu zákazníky a interakci, jak manifest doporučuje, zařadím do své práce další konzultace s advokáty, kterým ukážu již připravené ukázkové řešení. Podle zpětné vazby pak navrhnu úpravy řešení Struktura řešení v IBM Case Manager systému Funkce modulu Podpory případů jsem vysvětlil v 4.2. Zaměřím se nyní na podrobnější popis struktury řešení ICM, z níž vychází návrh celého řešení. Struktura vychází z dokumentu Redbook [27]. Pokročilé funkce a podrobnosti jsou popsány v dokumentaci [29]. Pro termíny, přímo spojené s aplikacemi IBM budu používat anglické termíny, odliším tak obecné a specifické výrazy. Řešení se v nástroji ICM nazývá Solution, každé Solution může odpovídat na řadu scénářů. Záleží na velikosti společnosti a rozsahu požadavků, zda se rozhodne veškerou funkcionalitu shromáždit v jednom Solution nebo 66

83 jí rozdělí do více nezávislých. Názorně je struktura Solution představena na diagramu 5.1. Obrázek 5.1: Struktura Case Solution v nástroji IBM Case manager podle [27] Každé Solution obsahuje dle [27] pět hlavních stavebních prvků: Properties Roles In-baskets 67

84 5. Ukázkové řešení pro advokátní kanceláře Document types Case types Properties neboli vlastnosti jsou informace uložené v rámci případu, které slouží k jeho vyřešení. Může to být adresa zákazníka, velikost půjčky, cokoliv je nutné znát ke zdárnému vyřešení případu. Roles neboli role sdružují uživatele se stejnými cíli v rámci ICM, například Obchodní zástupce. Uživatelé, kteří jsou členy role, pracují s nástrojem ICM stejným způsobem (mají přístup ke stejné funkcionalitě přes stejné uživatelské rozhraní). Záleží na návrhu řešení, zda jsou později konkrétní úkoly přiřazovány pouze roli (každý člen může úkol splnit) nebo konkrétním uživatelům. In-baskets tvoří schránky, ve kterých se hromadí nesplněná práce, pro jednotlivé role (roles in-baskets) nebo pro konkrétní uživatele (personal inbasktes). Princip je velice jednoduchý, pokud má být dokončena konkrétní činnost, musí se o ní dozvědět ten kdo ji má za úkol zpracovat a k tomu slouží jeho in-basket. Document types Zde narážíme na spolupráci nástroje ICM s aplikací IBM Filenet P8 ve zkratce FN (DMS řešení, na kterém je ICM založeno). FN přiřazuje ukládaným dokumentům jednotlivé třídy, které dokument identifikují. Všechny pracovní smlouvy mohou mít třídu smlouva pracovní. S dokumentem je pak nakládáno právě podle třídy, která je mu přidělena, navíc jsou podle třídy k dokumentu přiřazena metadata (informace o dokumentu). Například může být u každé třídy smlouva pracovní uveden údaj výše odměny, dokumenty pak lze lépe třídit, vyhledávat nebo s nimi dále pracovat. Document types v ICM jsou pouze přenesením této funkcionality do nástroje ICM. Pokud v rámci případu pracujeme s dokumentem, u kterého je potřeba uchovávat nějaká metadata, vytvoříme pro dokument jeho vlastní Document type. Case type jsou typy případů, představují nižší strukturální jednotku než je Solution. Solution může obsahovat celou řadu Case type. Case type je konkrétní typ problému, který má nástroj ICM řešit, může to být založení s.r.o. nebo likvidace pojistné události, podle oblasti, pro kterou je Solution připraveno, vztahy jsou ukázány na obrázku

85 Každý Case type obsahuje: Properties Views Case folders Tasks Case type - Properties jsou podmnožinou dříve definovaných Properties v rámci celého Solution. Názorně to ukazuje 5.1. Case type - Views popisují způsob, jak budou Properties pro uživatele zobrazeny, například v základním přehledu jsou potřeba pouze ty nejdůležitější, v podrobnostech pak všechny. Je také možné Properties seskupovat a připravit tak pro uživatele přehlednější prostředí. Case type - Folders tvoří připravenou strukturu, do které je možné později vkládat dokumenty, pokud například u každého Case pracují řešitelé s ovou komunikací, která je do Case vkládána automaticky, pomůže přehlednosti, když jsou y sdružené ve složce komunikace se zákazníkem a uživatel ví, kde tyto dokumenty hledat. Case type - Tasks jsou nejdůležitějšími prvky Case type, jsou to jednotlivé úlohy, které dohromady tvoří páteř průběhu každého Case. Task je úkol, který je přiřazen podle návrhu roli nebo konkrétnímu uživateli, každý Case type obsahuje nejméně jeden Task, který je nutné splnit. Některé tasks jsou povinné, jiné jsou iniciovány řešitelem pouze pokud je to nutné. Další jsou vytvářeny manuálně až za běhu případu, protože při návrhu řešení nebylo známo, že se potřeba podobné činnosti vyskytne takové Tasks jsou nazývány ad-hoc. Prostředí ICM umožňuje širší spektrum možností a nástrojů, pro základní přehled však výše uvedené stačí. Při návrhu řešení není efektivní postupovat přesně tak, jak je definována struktura celého Solution. Je výhodnější nejdříve definovat jednotlivé Case type, zjistit jaké Properties, roles a document types bude potřeba vytvořit. Při návrhu přímo vycházím z analýzy jednotlivých případů. 69

86 5. Ukázkové řešení pro advokátní kanceláře 5.1 Hlavní funkce ukázkového řešení Integrace ICM v prostředí IBM Content Navigator Jedním z hlavních požadavků na celkové řešení je portál jednotné uživatelské rozhraní. Ve svém návrhu počítám s aplikací IBM Content Navigator (ICN) jako s portálem, ale v současné době není podporována přímá integrace ICM a ICN. Navrhl jsem tedy v IBM řešení, které jsem společně s programátorem, který měl více zkušeností s vývojem pro ICN, uvedl do praxe. ICN aplikace je relativně snadno rozšiřitelná pomocí plug-in modulů. Navrhl jsem plug-in modul, který zobrazí uvnitř aplikace ICN libovolnou webovou stránku, jedná se o relativně snadné řešení, které nevyžadovalo delší vývoj. Technické podrobnosti vývoje plug-in modulů lze nalézt v [28]. Aplikace ICM standardně jako uživatelské rozhraní používá právě webovou stránku. Pro moji ukázkovou integraci, která si klade za cíl ukázat jednoduchost práce v nástroji ICN s přidanou hodnotou aplikace ICM stačí zobrazit celé řešení ICM jako externí webovou stránku uvnitř portálu ICN. Uživatel žádný rozdíl nepozná a není nutné přecházet mezi dvěma aplikacemi Řešení to-do doplňku Další funkcí je sledování činností, které je třeba dokončit, aby mohl být případ uzavřen. Pro řešení používám nástroj IBM Forms, který umožňuje vytvářet interaktivní formuláře, které lze snadno integrovat do nástroje ICM. Výhodou je snadná úprava těchto formulářů. To je důležité pro celkovou flexibilitu řešení, vytvořit nový to-do formulář dokáže administrátor systému během několika minut Ad-hoc a manuální úlohy Požadavkem na systém je vysoká flexibilita vůči advokátovi, který řeší daný případ. Advokát rozhoduje, které kroky provede sám a které případně deleguje. V nástroji ICM toto řeší manuální a tzv. ad-hoc tasky. V obou případech může advokát přímo ze systému iniciovat provedení potřebné úlohy, aniž by byl nucen přerušit práci na případu (úlohy běží paralelně). Manuální Task je již připraven a stačí jej pouze spustit, u ad-hoc tasku může řešitel definovat sám jak osoby, které jsou za úlohu zodpovědné, tak instrukce k provedení. 70

87 5.1. Hlavní funkce ukázkového řešení Obrázek 5.2: Screenshot z aplikace IBM Content navigator s integrovaným ICM. Case manager je zvýrazněn. Panel A - to-do formulář, B - Properties identifikující Case, C - Podrobné informace o Case, dokumenty s Case spojené, historie a panel ovládání tasks Obrázek 5.3: Screenshot doplňku "to-do", řešeného formulářem 71

88 5. Ukázkové řešení pro advokátní kanceláře Integrace MS Office s případy Většina advokátů používá při práci nástroje MS Office a IBM ECM platforma je připravená na integraci s nimi. Díky aplikaci Filnet Integration for Microsoft Office (FIMO) je možné přistupovat k dokumetům uloženým v DMS systému Filenet přímo z MS Office aplikací. Jednotlivé Case jsou uloženy ve FN jako složky. Pro uživatele to znamená, že může přidávat dokumenty z MS Office aplikací přímo k danému Case a zároveň dokumenty z Case otevírat. 5.2 Vytvořené Case type Strukturu popisu každého Case type jsem převzal z [27], přidal jsem prvky to-do formuláře a pro přehlednost také jednoduchý diagram Case type. Neexistuje přesná konvence, jak zachytit ICM Case v rámci diagramu, vyšel jsem ze standardů BPM a dbal především na srozumitelnost diagramu, podle "Jednotlivci a interakce před procesy a nástroje"z 5.1, před přesným sledováním konvencí Založení společnosti s ručením omezeným Založení společnosti s ručením omezeným jsem si vybral, protože na něm lze dobře demonstrovat přínos, který chci se svým systémem dosáhnout. Advokát, který uzavře dohodu s klientem, sám iniciuje případ založení společnosti a vytvoří v nástroji ICM nový Case. Iniciátorovi je také přidělen Task založení s.r.o. hlavní Task celého případu. Jakmile je dokončen, považuje se společnost za založenou a Case za dokončený, je zodpovědností řešitele, který Case založil, aby to tak skutečně bylo. Advokát má k dispozici manuální úkoly pro asistenty, které slouží k odeslání dokumentů na úřady a může vytvářet ad-hoc tasky, kterými deleguje činnost na své kolegy (například vytvoření návrhu přenechá koncipientovi). Využívá to-do formulář, podle kterého kontroluje, zda již proběhly všechny nezbytné úkony. 72

89 5.2. Vytvořené Case type Obrázek 5.4: Diagram Case type To-do formulář pro založení s.r.o. Zakladatelská listina Prohlášení správce vkladu Potvrzení o užívání sídla Podpisové vzory jednatelů Výpisy z rejstříku trestů jednatelů Proveden zápis do obchodního rejstříku Provedeno přihlášení u FÚ Tasks Všechny tasks jsou popsány v tabulce

90 5. Ukázkové řešení pro advokátní kanceláře Task Vlastnosti Popis Založení s.r.o. Povinný, Automaticky Hlavní úkol založení spouštěný s.r.o. je jediný povinný, jeho splnění znamená, že společnost byla založena a případ je dokončen. Odeslání dokumentů Nepovinný, Manuálně Úkol pro asistenta, spouštěný aby odeslal žádost o příslušné podnikatelské oprávnění Doplnění dokumentu Ad-hoc Úkol pro konkrétního koncipienta nebo asistenta, aby získal od klienta nebo další strany chybějící dokument. Příprava dokumentu Ad-hoc Úkol pro koncipienta nebo advokáta, aby připravil návrh dokumentu, například návrhu na zápis do OR. Tabulka 5.2: Tasks pro Case type Založení společnosti s ručením omezeným Roles Role uvedeny v tabulce 5.3 Role In-basket Popis Advokat (možný iniciátor) Advokat Hlavní role pro všechny advokáty v kanceláři Asistent Asistent, My work Podpůrná role pro asi- Pravni koncipient (nedefinovany ucastnik) Pravni koncipient, My work stenty Role pro právní koncipienty Tabulka 5.3: Roles pro Case type Založení společnosti s ručením omezeným In-baskets In-baskets pro Case type založení s.r.o. uvedeny v tabulce

91 5.2. Vytvořené Case type In-basket Advokat Asistent Pravni koncipient Popis Společná složka pro všechny advokáty informace, případně nepřiřazené případy a úkoly, které může zpracovat kterýkoliv advokát. Společná složka pro asistenty, většina úkolů pro asistenty je shromážděna zde, není důležité, který asistent práci provede (často také nejsou v práci všichni každý den, je efektivnější pracovat s abstraktní skupinou). Společná složka pro koncipienty, také ji lze využít, koncipienti nejsou plnohodnotní zaměstnanci a je dobré mít možnost oslovit všechny volné koncipienty zároveň. My work Osobní složka každého uživatele sem je směřována práce, která má již přiděleného pracovníka. Tabulka 5.4: In-baskets pro Case type Založení společnosti s ručením omezeným Document types v tabulce 5.5 Document types pro Case type založení s.r.o. uvedeny Document type Properties Popis Dokument k případu ID Klienta, ID Případu k případu mají vlastní Dokumenty přidávané třídu, metadata stačí systémová Tabulka 5.5: Document types pro Case type Založení společnosti s ručením omezeným Properties Properties pro Case type založení s.r.o. uvedeny v tabulce

92 5. Ukázkové řešení pro advokátní kanceláře Property Type Popis ID Klienta String (64) Identifikace klienta ID Případu String (64) Identifikace případu Adresa navrhovatele String (1000) Adresa správce vkladu String (1000) Další účastníci řízení String[](1000) Instrukce String(1000) IČ navrhovatele Integer Jednatelé String[](1000) Jméno a příjmení navrhovatele String(100) Jméno a příjmení String(100) správce vkladu Název obchodní firmy String(200) Předmět činnosti String[](200) Rejstříkový soud String(200) Výběr z existujích rejstříkových soudů Společníci String[](1000) Sídlo společnosti String(1000) Tabulka 5.6: Properties pro Case type Založení společnosti s ručením omezeným. String je řetězec znaků, Integer celé číslo, Boolean je logická proměnná - ANO/NE. Číslo v závorce udává počet přípustných znaků v řetězci. Značka[] znamená, že se jedná o Property, která může obsahovat více hodnot. Document type Properties Popis Dokument k případu ID Klienta, ID Případu k případu mají vlastní Dokumenty přidávané třídu, metadata stačí systémová Tabulka 5.7: Document types pro Case type Likvidace společnosti s ručením omezeným Likvidace společnosti s ručením omezeným Zařadil jsem tento případ do svého řešení, abych vytvořil jednotnou ukázku zabývám se více případy spojenými se společností s ručením omezeným. Postup likvidace je velmi podrobně popsán v rámci popisu případů Proces likvidace záleží na osobě likvidátora, pokud je jím určen zaměstnanec 76

93 5.2. Vytvořené Case type Obrázek 5.5: Diagram Case type likvidace s.r.o. kanceláře, je provedena interně, je ale možné, že společnost se rozhodne pro externího likvidátora nebo jím je jeden z jednatelů společnosti. To-do formulář (pro advokáta) To-do formulář (pro likvidátora) Rozhodnutí o likvidaci Zpracování mimořádné ÚZ (účetní závěrky) Jmenování likvidátora Kontrola předlužení Potvrzení způsobilosti likvidátora Ukončení pracovních poměrů Vstup do likvidace Pohledávky a závazky Provedení likvidace Majetek Výmaz společnosti z OR Archivace dokumentů Rozdělení likvidačního zůstatku Konečná účetní závěrka Závěrečná zpráva likvidátora Tasks Všechny tasks pro Case type likvidace společnosti jsou popsány v tabulce 5.8. Roles Role pro Case type Likvidace společnosti s ručením omezeným uvedeny v tabulce

94 5. Ukázkové řešení pro advokátní kanceláře Task Vlastnosti Popis Likvidace s.r.o. Povinný, Automaticky Hlavní úkol založení spouštěný s.r.o. je jediný povinný, jeho splnění znamená, že společnost byla založena a případ je dokončen. Provedení likvidace Nepovinný, Manuálně spouštěný Úkol pro likvidátora, aby provedl likvidaci Odeslání návrhu na výmaz z OR Nepovinný, Manuálně spouštěný Úkol pro asistenta, aby odeslal návrh na zápis společnosti do obchodního rejstříku Úkol pro auditory (interní útvar) Úkol pro auditory (interní útvar) Příprava účetní závěrky Nepovinný, Manuálně spouštěný Kontrola předluženosti Nepovinný, Manuálně společnosti spouštěný Doplnění dokumentu Ad-hoc Úkol pro konkrétního koncipienta nebo asistenta, aby získal od klienta nebo další strany chybějící dokument. Příprava dokumentu Ad-hoc Úkol pro koncipienta nebo advokáta, aby připravil návrh dokumentu, například návrhu na zápis do OR. Tabulka 5.8: Tasks pro Case type Likvidace společnosti s ručením omezeným 78

95 5.2. Vytvořené Case type Role In-basket Popis Advokat (možný iniciátor) My work Hlavní role pro všechny advokáty v kanceláři Likvidator Likvidator, My work Interní útvar specializující se na likvidace Auditor Auditor, My Work Interní útvar provádějící audity Asistent Asistent, My work Podpůrná role pro asistenty Tabulka 5.9: Roles pro Case type Likvidace společnosti s ručením omezeným In-baskets In-baskets pro Case type Likvidace společnosti s ručením omezeným uvedeny v tabulce 5.10 Document types Document types pro Case type Likvidace společnosti s ručením omezeným uvedeny v tabulce 5.11 Properties Properties pro Case type Likvidace společnosti s ručením omezeným uvedeny v tabulce

96 5. Ukázkové řešení pro advokátní kanceláře In-basket Likvidator Auditor Asistent Pravni koncipient Popis Společná složka pro likvidátory likvidace se ujímá volný likvidátor Společná složka pro auditory audit provede volný auditor Společná složka pro asistenty, většina úkolů pro asistenty je shromážděna zde, není důležité, který asistent práci provede (často také nejsou v práci všichni každý den, je efektivnější pracovat s abstraktní skupinou). Společná složka pro koncipienty, také ji lze využít, koncipienti nejsou plnohodnotní zaměstnanci a je dobré mít možnost oslovit všechny volné koncipienty zároveň. My work Osobní složka každého uživatele sem je směřována práce, která má již přiděleného pracovníka. Tabulka 5.10: In-baskets pro Case type Likvidace společnosti s ručením omezeným Document type Properties Popis Dokument k případu ID Klienta, ID Případu k případu mají vlastní Dokumenty přidávané třídu, metadata stačí systémová Tabulka 5.11: Document types pro Case type Likvidace společnosti s ručením omezeným 80

97 5.2. Vytvořené Case type Property Type Popis ID Klienta String (64) Identifikace klienta ID Případu String (64) Identifikace případu Instrukce String (1000) Specifikace Ad-hoc tasku Rejstříkový soud String (250) Výběr ze všech rejstříkových soudů Navrhovatel String (250) Jméno a příjmení / Obchodní firma a IČ + adresa Obchodní firma String (250) Název firmy, které se likviduje Adresa sídla String (250) Údaje o likvidované společnosti IČ Integer Údaje o likvidované společnosti Spisová značka String(64) Údaje o likvidované společnosti Text návrhu String(1000) Petit návrhu na výmaz z OR Likvidátor String(250) Jméno a příjmení + Adresa bydliště Datum zápisu Date Datum ke kterému má být zápis provedeni Tabulka 5.12: Properties pro Case type Likvidace společnosti s ručením omezeným. String je řetězec znaků, Integer celé číslo, Boolean je logická proměnná - ANO/NE. Číslo v závorce udává počet přípustných znaků v řetězci. Značka[] znamená, že se jedná o Property, která může obsahovat více hodnot. 81

98 5. Ukázkové řešení pro advokátní kanceláře Přihlášení ochranné známky Návrh vychází z případu popsaného mezi jednotlivými případy Případ je relativně jednoduchý, stačí podat na úřadě průmyslového vlastnictví přihlášku se všemi náležitostmi. Stejně jako v předchozích případech bude hlavní roli představovat iniciátor, který do systému založí případ, může to být jeden z advokátů nebo také partner. Obrázek 5.6: Diagram Case type Přihlášení ochranné známky To-do formulář pro Case type Přihlášení ochranné známky Podklady pro návrh (technická vyobrazení, popis) Podání návrhu Ochranná známka zaregistrována Tasks Všechny tasks pro Case type Přihlášení ochranné známky jsou popsány v tabulce Roles 5.14 Role pro Case type Přihlášení ochranné známky uvedeny v tabulce In-baskets In-baskets pro Case type Přihlášení ochranné známky uvedeny v tabulce

99 5.2. Vytvořené Case type Task Vlastnosti Popis Přihlášení ochranné Povinný, Automaticky Hlavní úkol založení známky spouštěný s.r.o. je jediný povinný, jeho splnění znamená, že společnost byla založena a případ je dokončen. Odeslání dokumentu Nepovinný, Manuálně spouštěný Úkol pro likvidátora, aby provedl likvidaci Doplnění dokumentu Ad-hoc Úkol pro konkrétního koncipienta nebo asistenta, aby získal od klienta nebo další strany chybějící dokument. Příprava dokumentu Ad-hoc Úkol pro koncipienta nebo advokáta, aby připravil návrh dokumentu, například návrhu na zápis do OR. Tabulka 5.13: Tasks pro Case type Přihlášení ochranné známky Role In-basket Popis Advokat (možný iniciátor) My work Hlavní role pro všechny advokáty v kanceláři Partner Partner, My work Může být iniciátorem Asistent Asistent, My work Podpůrná role pro asistenty Právní koncipient (nedefinovaný účastník) Pravni koncipient, My work Role pro právní koncipienty Tabulka 5.14: Roles pro Case type Přihlášení ochranné známky. 83

100 5. Ukázkové řešení pro advokátní kanceláře In-basket Asistent Pravni koncipient Popis Společná složka pro asistenty, většina úkolů pro asistenty je shromážděna zde, není důležité, který asistent práci provede (často také nejsou v práci všichni každý den, je efektivnější pracovat s abstraktní skupinou). Společná složka pro koncipienty, také ji lze využít, koncipienti nejsou plnohodnotní zaměstnanci a je dobré mít možnost oslovit všechny volné koncipienty zároveň. My work Osobní složka každého uživatele sem je směřována práce, která má již přiděleného pracovníka. Tabulka 5.15: In-baskets pro Case type Přihlášení ochranné známky Document type Properties Popis Dokument k případu ID Klienta, ID Případu k případu mají vlastní Dokumenty přidávané třídu, metadata stačí systémová Tabulka 5.16: Document types pro Case type Likvidace společnosti s ručením omezeným Document types Document types pro Case type Přihlášení ochranné známky uvedeny v tabulce 5.16 Properties Properties pro Case type Přihlášení ochranné známky uvedeny v tabulce 5.17 Property Druh ochranné známky Provedení Výběr hodnot slovní/obrazová/kombinovaná/slovní grafická/prostorová/barva nebo kombinace barev barevné/černobílé Tabulka 5.18: Možnosti výběru pro Properties pro Case type Přihlášení ochranné známky 84

101 5.3. Testování aplikace Property Type Popis ID Klienta String (64) Identifikace klienta ID Případu String (64) Identifikace případu Instrukce String (1000) Specifikace Ad-hoc tasku Ochranná známka v Boolean běžném písmu Druh ochranné String (64) Výběr z5.18 známky Provedení String (64) Výběr z5.18 Kolektivní známka Boolean Přihlašovatelé String[] (1000) Jméno, příjmení případně obchodní firma, IČ a adresa Zástupce přihlašova- String(1000) Údaje o případném zá- tele Právo přednosti podle MS Znění ochranné známky Seznam výrobků a služeb String(1000) String(250) String[](250) stupci Přednost podle mezinárodní smlouvy Tabulka 5.17: Properties pro Case type Přihlášení ochranné známky. String je řetězec znaků, Integer celé číslo, Boolean je logická proměnná - ANO/NE. Číslo v závorce udává počet přípustných znaků v řetězci. Značka[] znamená, že se jedná o Property, která může obsahovat více hodnot. 5.3 Testování aplikace Testování svého řešení jsem provedl ve dvou krocích. Prvním bylo vlastní vyzkoušení. Vybral jsem vzorové případy z [26] a [35], týkající se zakládání a likvidace společností. Postupoval jsem podle popsaných případů a zadával do svého systému údaje a prázdné atrapy dokumentů. Ukázalo se, že případy jsou správně implementovány, provedl jsem ještě drobné změny ve struktuře uživatelského rozhraní, aby byla práce snazší. Podrobný popis všech nastavení, která je v systému třeba provést, aby řešení fungovalo podle očekávání přesahuje rozsah této práce. Uvedu příklad, který dobře ilustruje problémy, se kterými jsem se setkal. Při spuštění úkolu pro koncipienta, aby připravil specifický dokument se koncipientovi nezobrazoval to-do formulář. Systém nepočítá s tím, že by 85

102 5. Ukázkové řešení pro advokátní kanceláře se stejným formulářem (zčásti vyplněným) pracovalo více uživatelů. Musel jsem vytvořit vlastní systémové kroky, které vždy při otevření úkolu koncipientem přiřadili již rozpracovaný to-do formulář a koncipient tak viděl, jaké kroky již proběhly. Nejedná se o vadu systému, řešení je schopné se přizpůsobit podle požadavků, jen je zapotřebí aplikaci správně nakonfigurovat. Jakmile jsem takto otestoval řešení sám, pokračoval jsem druhým krokem v duchu agilních metodik. Principy Manifestu agilního vývoje 5.1, se kterými se plně ztotožňuji, jsou: "Spolupráce se zákazníkem před vyjednáváním o smlouvě"a "Reagování na změny před dodržováním plánu". Nesnažil jsem se navrhnout ideální řešení sám, ale provedl jsem další konzultace s advokáty. Advokáti vyslovovali připomínky nejen k mé aplikaci, ale vyjádřili svůj názor na celý systém. Tato zpětná vazba je zahrnuta do následující kapitoly Vyhodnocení využití ACM v advokacii 6. Video s ukázkou práce v připraveném řešení je součástí přiloženého CD. 86

103 Kapitola 6 Vyhodnocení využití ACM v advokacii Při vývoji svého řešení jsem postupoval podle Manifestu agilního vývoje [5] a jedním z nejdůležitějších principů je provázání vývoje se zpětnou vazbou klienta. Nástroj IBM Case manager je pro tento způsob práce přímo navržen, změny celého řešení lze provádět během hodin, minut, dokonce přímo při ukázce zákazníkovi. Tyto výhody řešení se plně projeví při ukázce řešení u advokáta. 6.1 Konzultace se zpětnou vazbou Oslovil jsem dva advokáty, první byla advokátka se spíše odmítavým postojem k informačním technologiím. Druhým je advokát, který si rozšířil vzdělání o základy informačních technologií První konzultace se zpětnou vazbou Advokátku z britské advokátní kanceláře, se kterou jsem již konzultoval viz 2.1.3, jsem si vybral kvůli jejímu poněkud odmítavému postoji k informačním technologiím. Cílem konzultace bylo zjistit, jak bude advokátka na ukázku řešení reagovat, co jí bude vadit a zda lze některé části zlepšit. Advokátce jsem představil koncept svého řešení jako celek a pak s ní procházel aplikací. Prvním pozitivním poznatkem bylo, že pochopení smyslu a rozložení prvků v systému nebylo velkým problémem. Dobře jsem zvolil ukázkové případy, protože jsem byl schopen na nich ukazovat všechny schopnosti systému. Zároveň si však advokátka dokázala představit využití systému u výrazně složitějších případů, jako je např. fúze společností. 87

104 6. Vyhodnocení využití ACM v advokacii Systém jako celek odpovídal řešení, které kancelář skutečně používá, většina funkcí byla podobná. Soustředím se nyní na jednotlivé funkce, které jsme rozebrali podrobněji, a ke kterým měla advokátka výhrady nebo návrhy na změnu. To-do formulář: tato funkce se advokátce zamlouvala, považovala ji za hlavní výhodu oproti řešení, které nyní používá. Hlavním důvodem je, že celou řadu činností za ní dělají studenti a koncipienti, kteří mohou snáze opomenout některý krok. Rozšířila by formulář o možnost zobrazení doplňujících informací k jednotlivým úkolům a o odkazy na ukázkové dokumenty. Práce na případu: advokátka považovala za nadbytečné zadávat do systému některé podrobnosti k případům. Podle návrhu řešení obsahuje každý Case řadu Properties, které definují případ. Cílem je, aby pracovník, který dostane za úkol zpracovat přidružený dokument, mohl všechny důležité informace o případu získat přímo ze systému. Advokátka namítla, že je jednodušší otevřít daný dokument a informaci nalézt v něm. Ukázal jsem, že moje řešení s tímto počítá, jednotlivé vlastnosti jsou označeny jako nepovinné. Uživatelské prostředí jsem během ukázky upravil, aby odpovídalo její představě. Později jsem řešení upravil tak, aby advokát sám mohl zvolit, zda chce využít možnost zadat údaje do systému nebo budou pouze v dokumentech. Nemyslím, že by bylo vhodné některé z Properties z řešení odebrat, pokud totiž údaj nebude sdělen písemně, ale například telefonicky, může být potřeba ho do systému zadat, protože v žádném dokumentu k nalezení nebude. Automatické generování dokumentů: novým návrhem advokátky byla funkce automatického generování dokumentů, tedy vytvoření například návrhu na zápis do obchodního rejstříku podle parametrů případu. Tato oblast stojí za prozkoumání, ale já jsem ji do svého řešení úmyslně nezahrnul. Generované dokumenty závisí na správnosti šablony, formuláře se rychle mění a bez pravidelné kontroly může dojít k tomu, že šablony zastarají a dojde k chybě. Technicky ale podobné řešení vytvořit lze, například s využitím IBM Forms, které jsou již v řešení zastoupeny to-do formulářem. Moduly auditor a konflikt zájmů: tyto součásti systému nebyly implementovány a mohl jsem pouze představit své návrhy. Obdobu modulu na kontrolu konfliktu zájmů kancelář advokátky již používá (přesto že během původní konzultace nebyla zmíněna). Je to velmi důležitá součást fungování 88

105 6.2. Úpravy systému velké kanceláře a pro kanceláře, které ji zatím nemají rozhodně zajímavé řešení. Modul auditor byl pro advokátku novým nápadem a zaujal ji, dokázala si představit, že by tak ušetřila část své práce i práce podřízených kolegů. 6.2 Úpravy systému Před druhou plánovanou konzultací jsem upravil některé prvky, které nevyhovovaly při první konzultaci, podle principů agilního vývoje software [5]. Rozvržení uživatelského rozhraní: dotazovaná advokátka preferovala přístup uchování informací v dokumentech bez převodu do systému, který je nadbytečnou zátěží. Jde o konflikt mezi systémovým přístupem a požadavkem uživatele. Systémový přístup preferuje, soustředit všechny informace o případu do systému, protože jejich rozdělení mezi více dokumentů znamená nejednotnost a nebezpečí chyby. Advokát jako uživatel však nechce údaje v systému, protože je zvyklý mít je v dokumentech. Zde se naplno projevuje síla nástroje IBM Case Manager, který přináší takové řešení, jež vyžaduje zákazník. Do uživatelského rozhraní jsem zakomponoval jak rozhraní pro převod informací z dokumentu do případu 6.2, tak prohlížeč dokumentů, který použije uživatel v případě, že potřebuje informace nalézt přímo v dokumentech

106 6. Vyhodnocení využití ACM v advokacii Obrázek 6.1: Screenshot uživatelského prostředí se zvoleným "Properties"přístupem. Data je nutné zadat přímo do systému, není pak potřeba nahlížet do dokumentů. Obrázek 6.2: Screenshot uživatelského prostředí s upřednostněním dokumentů. Informace není nutné převést do systému, zůstávají v původních dokumentech, které jsou k příapdu připojeny. Protože dotazovaná advokátka je představitelkou konzervativního přístupu, nemyslím, že by bylo vhodné na její popud odebrat z řešení možnost 90

107 6.2. Úpravy systému zadat parametry do systému přímo. Budu tuto problematiku zkoumat i při další ukázce řešení jinému advokátovi. To-do formulář: návrhy advokátky na rozšíření mne zaujaly a přidám je do řešení, vytvořím nový formulář pro Založení společnosti s ručením omezeným, který bude obsahovat jak podrobnosti k úkolům, tak odkazy na ukázkové dokumenty 6.2. Obrázek 6.3: Rozšířený to-do formulář. Obsahuje popisky a vzorové dokumenty dostupné po kliknutí na daný úkol. Po první prezentaci řešení jsem zjistil, že mám mezery ve schopnosti správně advokátovi ukázat konkrétní výhody systému. Kolega v IBM mi doporučil připravit několik challenges, neboli výzev, na které systém odpovídá. Jedná se o konkrétní situace, které systém umí vyřešit. Uživateli lze předvést, jak výzvu v systému zvládne. Dále uvádím mnou připravené tři návrhy výzev. Výzva: Stav případu před skončením hovoru Klient zavolá advokátovi a dožaduje se okamžité informace o stavu svého případu. Moje systémové řešení umožní advokátovi, aby stav případu zjistil během okamžiku. Systém obsahuje interaktivní vyhledávání Case podle všech parametrů, například lze najít všechny případy, které má na starosti daný advokát. 91

Společnost s ručením omezeným. Mgr. Mikuláš Vargic

Společnost s ručením omezeným. Mgr. Mikuláš Vargic Společnost s ručením omezeným Mgr. Mikuláš Vargic Společnost s ručením omezeným Zákon o obchodních korporacích spolu s novým občanským zákoníkem přinesly zásadní změny v zakládání a fungování obchodních

Více

Základní ustanovení - oddíl prvý

Základní ustanovení - oddíl prvý Základní ustanovení - oddíl prvý.. Stanovy Načeradské služby s.r.o. I. Založení společnosti Společnost byla založena Obcí Načeradec jako jediným zakladatelem. O založení společnosti rozhodlo v souladu

Více

Podnikání, podnik a jeho typy, vznik a zánik podniků

Podnikání, podnik a jeho typy, vznik a zánik podniků Podnikání, podnik a jeho typy, vznik a zánik podniků Podnikání Soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku Podnikání upravuje Obchodní

Více

Založení společnosti s ručením omezeným:

Založení společnosti s ručením omezeným: Založení společnosti s ručením omezeným: Obchodní firma: (nesmí se krýt s již zapsanou firmou v obch. Rejstříku - lze ověřit na serveru www.justice.cz) Sídlo: (ve společenské smlouvě lze uvést jak přesnou

Více

SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM.

SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM. SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM Základní údaje Pokud dochází k zápisu, změně nebo výmazu základních údajů,

Více

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Při ústní části zkoušky se za účelem prověření znalostí uchazeče potřebných k výkonu funkce insolventního správce zjišťují znalosti z oblasti:

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

z a k l a d a t e l s k é l i s t i n y

z a k l a d a t e l s k é l i s t i n y Strana první NZ 684/2012 N 715/2012 STEJNOPIS NOTÁŘSKÝ ZÁPIS sepsaný dne 6. 12. 2012 (slovy: šestého prosince roku dva tisíce dvanáct) jménem JUDr. Jitky Krejčíkové, notářky v Lysé nad Labem, na místě

Více

Osnova: Založení Evropské společnosti Založení společnosti cizincem v ČR Založení společnosti v EU

Osnova: Založení Evropské společnosti Založení společnosti cizincem v ČR Založení společnosti v EU Založení podniku Osnova: Výběr právní formy podnikání Zahájení podnikání živnostenské podnikání Založení společnosti Vznik společnosti Založení a vznik s.r.o. detailní postup rozklíčování zřizovacích výdajů

Více

CZ.1.07/2.1.00/32.0071

CZ.1.07/2.1.00/32.0071 Příloha č.3 Smlouva na nákup výpočetní techniky pro vybavení ICT centra a realizaci projektu VOŠ Uničov - Vzdělávací programy dle potřeb praxe reg. číslo projektu CZ.1.07/2.1.00/32.0071 v rámci dotačního

Více

Smluvní strany: ... IČ.:... Se sídlem:... společnost jednající...,... zapsaná do obchodního rejstříku vedeného... soudem v..., oddíl..., vložka...

Smluvní strany: ... IČ.:... Se sídlem:... společnost jednající...,... zapsaná do obchodního rejstříku vedeného... soudem v..., oddíl..., vložka... Smluvní strany: Mgr. Tomáš Kaplan, insolvenční správce dlužníka Aventic International a.s. IČ: 27137112 Se sídlem: Praha 1 Nové Město, Truhlářská 1519/25, PSČ 110 00 společnost zapsaná do obchodního rejstříku

Více

O ZALOŽENÍ SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM

O ZALOŽENÍ SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM SPOLEČENSKÁ SMLOUVA SPOLEČNOSTI, SE SÍDLEM V., IČ:.., ZAPSANÉ V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU SOUDU V, V ODDÍLU A VE VLOŽCE.SE MĚNÍ TAK, ŽE SE ZCELA NAHRAZUJE TÍMTO NOVÝM ÚPLNÝM ZNĚNÍM: SPOLEČENSKÁ SMLOUVA O ZALOŽENÍ

Více

PODMÍNKY OBCHODNÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE o nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy o prodeji akcií

PODMÍNKY OBCHODNÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE o nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy o prodeji akcií PODMÍNKY OBCHODNÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE o nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy o prodeji akcií vyhlášené v souladu s ustanovením 282 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Obsah: 1. PROFIL SPOLEČNOSTI...3 a. Identifikace společnosti...3 b. Údaje o základním kapitálu...3 c. Předmět podnikání:...3 d. Statutární orgány...

Obsah: 1. PROFIL SPOLEČNOSTI...3 a. Identifikace společnosti...3 b. Údaje o základním kapitálu...3 c. Předmět podnikání:...3 d. Statutární orgány... Obsah: 1. PROFIL SPOLEČNOSTI...3 a. Identifikace společnosti...3 b. Údaje o základním kapitálu...3 c. Předmět podnikání:...3 d. Statutární orgány...3 f. Obchodní podíly v dalších společnostech:...4 g.

Více

Obsah DÍL I: VEŘEJNÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST... 1 I. ČÁST: POJEM VEŘEJNÉ OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI... 3

Obsah DÍL I: VEŘEJNÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST... 1 I. ČÁST: POJEM VEŘEJNÉ OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI... 3 Obsah Předmluva... V Životopis... VII Přehled použitých zkratek... VIII I. Zkratky právních předpisů... VIII II. Zkratky sbírek judikátů... IX III. Zkratky zahraničních obchodních společností... X IV.

Více

SEZNAM PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ PRO EXEKUTORSKÉ ZKOUŠKY A. ÚSTAVNÍ A SPRÁVNÍ PRÁVO

SEZNAM PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ PRO EXEKUTORSKÉ ZKOUŠKY A. ÚSTAVNÍ A SPRÁVNÍ PRÁVO EXEKUTORSKÁ KOMORA ČR Na Pankráci 1062/58, 14 000 Praha IČO: 70 94 05 17 DIČ: CZ 70 94 05 17 č.ú.: 27 85 77 11 02 27 / 0100 Tel. 296 804 190, e-mail komora@ekcr.cz, www.ekcr.cz SEZNAM PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Více

Stojíme za vámi. Podnikání na území Ruské federace. Buďte tady také doma.

Stojíme za vámi. Podnikání na území Ruské federace. Buďte tady také doma. Stojíme za vámi Podnikání na území Ruské federace Buďte tady také doma. BBH Legal ve spolupráci s ACM nabízí českým a slovenským podnikatelům komplexní právní, účetní a obchodně administrativní služby

Více

Zajištění dlužného nájemného a úhrad za služby

Zajištění dlužného nájemného a úhrad za služby Příloha č. 5 Zásad Podmínky pro zajištění nájemného a úhrad za služby Zajištění dlužného nájemného a úhrad za služby Byty Čl. I. Preambule 1) Část A. upravuje postup, kterým Městská část Praha 15 zabezpečuje

Více

DMS - řízená dokumentace, archiv a co dále? ICT ve zdravotnictví 2014

DMS - řízená dokumentace, archiv a co dále? ICT ve zdravotnictví 2014 DMS - řízená dokumentace, archiv a co dále? ICT ve zdravotnictví 2014 Praha 17.09.2014 Jiří Voves Proč otazník v názvu přednášky? Nové technologie Nové přístrojové vybavení Nové postupy Nová data Data

Více

Ekonomika III. ročník. 019_Obchodní korporace

Ekonomika III. ročník. 019_Obchodní korporace Ekonomika III. ročník 019_Obchodní korporace Zákon o obchodních korporacích Tržní hospodářství je postavené na existenci vlastnických vztahů, všichni vlastníci mají rovnocenné právní postavení (ochrana

Více

Infoservis elektronizace justice

Infoservis elektronizace justice Duben 2009 Infoservis elektronizace justice V roce 2009 bude postupně docházet k další fázi praktické aplikace ohlašovaných změn v oblasti elektronizace justice. Informace o jejím průběhu, jakož i její

Více

PODMÍNKY VEŘEJNÉHO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ. na postoupení pohledávky České republiky - Ministerstva financí za dlužníkem:

PODMÍNKY VEŘEJNÉHO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ. na postoupení pohledávky České republiky - Ministerstva financí za dlužníkem: PODMÍNKY VEŘEJNÉHO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na postoupení pohledávky České republiky - Ministerstva financí za dlužníkem: se sídlem Kroměříž, Malý Val 1586, PSČ 767 01 I. Stanovení podmínek veřejného výběrového

Více

ověřený výpis z Katastru nemovitostí parcelní číslo 100,- Kč za první stránku, 50,- Kč za každou další stránku

ověřený výpis z Katastru nemovitostí parcelní číslo 100,- Kč za první stránku, 50,- Kč za každou další stránku Co je Czech POINT? Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, jehož cílem je zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan - veřejná správa. V současnosti musí

Více

Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla pro vymáhání pohledávek v SBD Vítkovice

Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla pro vymáhání pohledávek v SBD Vítkovice Stavební bytové družstvo Vítkovice Daliborova 54,709 71,Ostrava - Mariánské Hory IČO 00 05 08 06, zapsáno u KS v Ostravě, OR oddíl Dr XXII, vložka 8 DIČ CZ00050806 Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla

Více

Konference s mezinárodní účastí

Konference s mezinárodní účastí Konference s mezinárodní účastí esvět: Quo vadis elektronizace ve veřejné správě? 14. 15. října 2009 BENEŠOV PŘÍNOS ELEKTRONIZACE DO ADVOKÁTNÍ PRAXE ejustice: ejustice: finanční úspora úspora času komfortní

Více

Správa nemovitostí a účetní služby

Správa nemovitostí a účetní služby Správa nemovitostí a účetní služby Vítejte ve společnosti Flow Management Společnost Flow Management nabízí v České republice služby v oblasti správy nemovitostí a účetnictví již od roku 1991. Díky našim

Více

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414.

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414. Obchodní firma: Sídlo: WEDA consulting s.r.o. Neumannova 1453/28, 156 00 Praha Identifikační číslo 24290564 Daňové identifikační číslo: CZ24290564 Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského

Více

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Autor: Ing. Jaroslava Pospíšilová Datum vytvoření: 6. prosince 2012 Ročník: druhý

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Jaké nároky na podniky přinese zákon o egovernmentu. 20.3. 2009 Jan Heisler, CNZ, o.s.

Jaké nároky na podniky přinese zákon o egovernmentu. 20.3. 2009 Jan Heisler, CNZ, o.s. Jaké nároky na podniky přinese zákon o egovernmentu 20.3. 2009 Jan Heisler, CNZ, o.s. Obsah prezentace: Úvod Legislativa Datové schránky Dopad na podniky Info o CNZ Úvod Na počátku bylo slovo Snahy o elektronizaci

Více

USNESENÍ DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU. dne 18.8.2015 v 10.30 hod. prostřednictvím elektronického systému dražeb na internetové adrese www.exdrazby.

USNESENÍ DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU. dne 18.8.2015 v 10.30 hod. prostřednictvím elektronického systému dražeb na internetové adrese www.exdrazby. EXEKUTORSKÝ ÚŘAD PLZEŇ-MĚSTO Soudní exekutor Mgr. Ing. Jiří Prošek Rychtaříkova 1, 326 00 Plzeň Tel: +420 377 464 009, fax: +420 377 464 223, E-mail: info@exekutors.cz USNESENÍ Spisová značka: 134 EX 13280/11-200

Více

Smlouva na poskytování právních služeb

Smlouva na poskytování právních služeb P S Y C H I A T R I C K Á L É Č E B N A Š T E R N B E R K Olomoucká 1848/173, 785 01 Šternberk, IČ:00843954 Smlouva na poskytování právních služeb č. VZ 76/2013 uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku

Více

Pro správu a vymáhání pohledávek

Pro správu a vymáhání pohledávek Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 3/2015 Pro správu a vymáhání pohledávek Čl. 1 Předmět 1. Vnitřní předpis (dále jen předpis) stanovuje postup při správě a vymáhání peněžitých pohledávek

Více

KAPITOLA 5 Vady a následky vad právních úkonů v obchodněprávních vztazích

KAPITOLA 5 Vady a následky vad právních úkonů v obchodněprávních vztazích KAPITOLA 5 Vady a následky vad právních úkonů v obchodněprávních vztazích Literatura: BÁRTA, J. K některým otázkám subjektivity a sukcese právnických osob v platném právu. Právník 2/1995. Praha : Academia,

Více

IBM Content Manager Collaboration Edition ECM služby pro IBM Lotus Quickr

IBM Content Manager Collaboration Edition ECM služby pro IBM Lotus Quickr IBM Content Manager Collaboration Edition ECM služby pro IBM Lotus Quickr 5/2010 IBM Content Manager Collaboration Edition O produktu IBM Content Manager Collaboration Edition IBM Content Manager Collaboration

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Podnikání PO Aktualizace od 1. ledna 2014 Právní úprava nový

Více

VYHLÁŠENÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE O NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKU. na uzavření SMLOUVY O PROVÁDĚNÍ EXEKUCÍ SOUDNÍM EXEKUTOREM. Výzva k podávání nabídek

VYHLÁŠENÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE O NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKU. na uzavření SMLOUVY O PROVÁDĚNÍ EXEKUCÍ SOUDNÍM EXEKUTOREM. Výzva k podávání nabídek VYHLÁŠENÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE O NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKU podle ustanovení 1772 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, na uzavření SMLOUVY O PROVÁDĚNÍ EXEKUCÍ SOUDNÍM EXEKUTOREM Výzva k podávání

Více

Začínáte? Zakládání s.r.o. krok za krokem. Příručka pražského podnikatele. (proces založení a vzniku společnosti s ručením omezeným)

Začínáte? Zakládání s.r.o. krok za krokem. Příručka pražského podnikatele. (proces založení a vzniku společnosti s ručením omezeným) Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz Zakládání s.r.o. krok za krokem (proces založení a vzniku společnosti s ručením omezeným) Začínáte? Příručka

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Regionální poradenské a vzdělávací centrum Akademie J. A. Komenského o.s.

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Regionální poradenské a vzdělávací centrum Akademie J. A. Komenského o.s. KUPNÍ SMLOUVA (dále jen Smlouva ) uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Občanský zákoník ). Smluvní strany Regionální poradenské a vzdělávací

Více

Zpracovala: Ing. Eva Neužilová, auditorka, č. oprávnění 1338

Zpracovala: Ing. Eva Neužilová, auditorka, č. oprávnění 1338 Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

Protokol o atestačním řízení

Protokol o atestačním řízení Atestační středisko: ADA, s. r. o. pověření k výkonu atestací MI ČR reg. č. 3 rozhodnutím č. j. 3/2001 A ze dne 11.10.2001, se sídlem Čermákova 28, 625 00 Brno adresa pro poštovní styk Sokolská 725, 664

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

INSOLVENČNÍ ŘÍZENÍ. Mgr. Radka NEKOLOVÁ, advokát Mgr. Stanislav BEDNÁŘ, advokát. PETERKA PARTNERS v.o.s advokátní kancelář

INSOLVENČNÍ ŘÍZENÍ. Mgr. Radka NEKOLOVÁ, advokát Mgr. Stanislav BEDNÁŘ, advokát. PETERKA PARTNERS v.o.s advokátní kancelář INSOLVENČNÍ ŘÍZENÍ Mgr. Radka NEKOLOVÁ, advokát Mgr. Stanislav BEDNÁŘ, advokát PETERKA PARTNERS v.o.s advokátní kancelář Svaz průmyslu a dopravy ČR 10. února 2009 www.peterkapartners.com Co byste jako

Více

Návrh na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku

Návrh na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku Příloha č.9 k vyhlášce č. 250/2005 Sb. Návrh na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku 1 Adresa rejstříkového soudu Krajský/městský soud v I. REJSTŘÍKOVÝ SOUD Místo pro nalepení

Více

Návrh na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku

Návrh na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku Příloha č.9 k vyhlášce č. 250/2005 Sb. Návrh na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku 1 Adresa rejstříkového soudu Krajský/městský soud v I. REJSTŘÍKOVÝ SOUD Místo pro nalepení

Více

SSOS_EK 2.20 Podnikání - kvíz

SSOS_EK 2.20 Podnikání - kvíz Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název SSOS_EK 2.20 Podnikání - kvíz CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky

Více

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU Pan (jméno a příjmení): datum narození/r.č.: Paní (jméno a příjmení):... datum narození/r.č.:...... (dále jen převodce ) na straně jedné a Pan (jméno a příjmení):

Více

Schůzka informatiků MČ HMP. Datové schránky

Schůzka informatiků MČ HMP. Datové schránky Schůzka informatiků MČ HMP Datové schránky 7.5.2009 Aktuality 6.5.2009 Novela zákona o archivnictví a spisové službě Ve středu 6.5.2009 schválila Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR novelu zákona č. 300/2008

Více

Knihovní řád Městské knihovny Lysá nad Labem

Knihovní řád Městské knihovny Lysá nad Labem Knihovní řád Městské knihovny Lysá nad Labem I. Základní ustanovení Čl.1 Knihovní řád je vydán na základě Zřizovací listiny Městské knihovny Lysá nad Labem vydané 16.2. 2006. Upravuje podmínky poskytování

Více

VYHLÁŠKA. o evidenci krytí hypotečních zástavních listů a informačních povinnostech emitenta hypotečních zástavních listů

VYHLÁŠKA. o evidenci krytí hypotečních zástavních listů a informačních povinnostech emitenta hypotečních zástavních listů VYHLÁŠKA ze dne o evidenci krytí hypotečních zástavních listů a informačních povinnostech emitenta hypotečních zástavních listů Česká národní banka stanoví podle 32 odst. 2 a 45 odst. 2 zákona č. 190/2004

Více

Podmínky výběrového řízení na prodej pohledávek za úpadcem EGERIUS Group a.s., přihlášených do konkursního řízení č.j.

Podmínky výběrového řízení na prodej pohledávek za úpadcem EGERIUS Group a.s., přihlášených do konkursního řízení č.j. Podmínky výběrového řízení na prodej pohledávek za úpadcem EGERIUS Group a.s., přihlášených do konkursního řízení č.j. 29 K 23/2003 Společnost KORADO, a.s., se sídlem Česká Třebová, Bří Hubálků 869, PSČ

Více

Návrh na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku

Návrh na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku Příloha č.9 k vyhlášce č. 250/2005 Sb. Návrh na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku 1 Adresa rejstříkového soudu Krajský/městský soud v I. REJSTŘÍKOVÝ SOUD Místo pro nalepení

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ INFORMAČNÍ SYSTÉMY A JEJICH VYUŽITÍ PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ

INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ INFORMAČNÍ SYSTÉMY A JEJICH VYUŽITÍ PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ INFORMAČNÍ SYSTÉMY A JEJICH VYUŽITÍ PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ RNDr. Ing. Tomáš Ludík, Ing. Jiří Barta Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání

Více

Seminář Asociace inkasních agentur Praha, 31. leden 2013

Seminář Asociace inkasních agentur Praha, 31. leden 2013 Seminář Asociace inkasních agentur Praha, 31. leden 2013 PRANÍ ŠPINAVÝCH PENĚZ - proškolení ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování

Více

Firma u soudu. Mgr. Martin Švehlík. 17. června 2015

Firma u soudu. Mgr. Martin Švehlík. 17. června 2015 Firma u soudu Mgr. Martin Švehlík 17. června 2015 I. Obsah Firma u soudu 1. Novinky v procesním právu a judikatuře 2. Jaké druhy sporů společnosti nejčastěji vedou 3. Auditorské zprávy 4. Jak proškolit

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. Elišky Krásnohorské 4, 736 01 Havířov - Podlesí CZ25875833

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. Elišky Krásnohorské 4, 736 01 Havířov - Podlesí CZ25875833 Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Výzva k podání nabídek Výběrové řízení na dodavatele systematického vzdělávání zaměstnanců společnosti Ostrapack s.r.o. Pokročilé funkce

Více

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů Založení základní evidence evidence objektů bytů a nebytových prostor evidence pasportů bytů a nebytových prostor evidence ploch místností nebo celkových ploch objektů evidence ploch pro vytápění TUV nastavení

Více

Jak na to aneb jak založit spolek

Jak na to aneb jak založit spolek Jak na to aneb jak založit spolek (Informace pro nově vznikající spolky a transformovaná občanská sdružení) Název spolku Název spolku musí obsahovat slovo spolek, zapsaný spolek anebo zkratku z. s. Název

Více

ISA 580 PROHLÁŠENÍ VEDENÍ K AUDITU. (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosince 2004 nebo po tomto datu.

ISA 580 PROHLÁŠENÍ VEDENÍ K AUDITU. (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosince 2004 nebo po tomto datu. PROHLÁŠENÍ VEDENÍ K AUDITU (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosince 2004 nebo po tomto datu.)* O B S A H Odstavec Úvod 1-2...... Uznání zodpovědnosti vedení za účetní

Více

Rozsah požadovaných dokumentů a informací pro provedení právní due diligence:

Rozsah požadovaných dokumentů a informací pro provedení právní due diligence: Příloha č. 2 Rozsah požadovaných dokumentů a informací pro provedení právní due diligence: Struktura společnosti Aktuální výpis společnosti z OR Údaje uvedené ve výpisu z OR, které neodpovídají skutečnosti

Více

IČO 28784294 Společnost zapsaná Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 27163.

IČO 28784294 Společnost zapsaná Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 27163. Vážení klienti, dovolujeme si Vám prezentovat novinky na poli práva, kdy v rámci Legislativy došlo k průlomovému rozhodnutí Ústavního soudu České republiky. V tomto čísle si Vás dovolujeme upozornit zejména

Více

DODATEK Č. 1 K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ VODAFONE ONENET Č. 011268 (dále jen Dodatek )

DODATEK Č. 1 K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ VODAFONE ONENET Č. 011268 (dále jen Dodatek ) DODATEK Č. 1 K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ VODAFONE ONENET Č. 011268 (dále jen Dodatek ) Vodafone Czech Republic, a.s. se sídlem Vinohradská 167, 100

Více

POSKYTOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH PROVOZNÍCH APLIKACÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY

POSKYTOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH PROVOZNÍCH APLIKACÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY POSKYTOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH PROVOZNÍCH APLIKACÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY Ing. Juraj Žoldák ve spolupráci s Datum Duben 2014 Místo Hradec Králové, ISSS http://itsolutions.vitkovice.cz Charakteristika trhu Možnost využití

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ Obchodní společnosti jsou právnické osoby založené za účelem podnikání. Zakladateli mohou být právnické i fyzické osoby. Známe tyto formy: Obchodní

Více

Profil kanceláře. Dáváme svým klientům skutečné rady, nikoli pouhé informace D. Navrá l, advokát

Profil kanceláře. Dáváme svým klientům skutečné rady, nikoli pouhé informace D. Navrá l, advokát Profil kanceláře Dáváme svým klientům skutečné rady, nikoli pouhé informace D. Navrá l, advokát Advokátní kancelář Navrá l byla založena v roce 2005 a od počátku se zaměřuje na vysoce profesionální právní

Více

Obchodní zákoník. nehmotných statků (značka firmy, licence, software, atd.), a osobníc složek podnikání (kvalita týmu lidí, kteří v podniku pracují).

Obchodní zákoník. nehmotných statků (značka firmy, licence, software, atd.), a osobníc složek podnikání (kvalita týmu lidí, kteří v podniku pracují). Obchodní zákoník Je nejdůležitější právní normou pro podnikatele. Upravuje vztahy mezi podnikateli, ale v některých případech se obracíme k obecnější právní normě, kterou je Občanský zákoník. Obchodní

Více

JUDr. Milan Vlha, soudní exekutor Exekutorský úřad Ostrava, Prokešovo náměstí 5, 70200 Ostrava. Usnesení

JUDr. Milan Vlha, soudní exekutor Exekutorský úřad Ostrava, Prokešovo náměstí 5, 70200 Ostrava. Usnesení JUDr. Milan Vlha, soudní exekutor Exekutorský úřad Ostrava, Prokešovo náměstí 5, 70200 Ostrava č.j. 102 EX 00294/12-049 Usnesení Soudní exekutor JUDr. Milan Vlha, Exekutorský úřad Ostrava se sídlem Prokešovo

Více

O b s a h : ČÁST I. Výklad pojmů

O b s a h : ČÁST I. Výklad pojmů Směrnice č. 22 / 2009 REGISTR OZNÁMENÍ OBCE DOUDLEBY vydaná v souvislosti uplatněním ustanovení zákona č.159/2006 Sb., o střetu zájmů (dále jen Zákon ) ve znění pozdějších úprav, a vyhlášky č. 578/2006

Více

Termín obchodního zákoníku nahradit termínem zákoně o obchodních korporacích

Termín obchodního zákoníku nahradit termínem zákoně o obchodních korporacích JUDr. Richard Třeštík, advokát se sídlem v Ústí nad Labem, Masarykova 43 tel./fax: 475 210 986, mob. tel.: 602 105 585, e-mail: trestik@aktrestik.cz, IČO 66202060, zapsán v seznamu advokátů ČAK pod č.

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č..

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č.. SMLOUVA O ÚVĚRU č. Obchodní společnost HK Investment s.r.o., IČ 28806573 se sídlem Hradec Králové, Velké náměstí 162/5, PSČ 500 03 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci

Více

Větrušice 14, 250 67 Klecany. zastupitelstvo obce Větrušice, zastoupené starostkou, paní Petrou Šefčíkovou

Větrušice 14, 250 67 Klecany. zastupitelstvo obce Větrušice, zastoupené starostkou, paní Petrou Šefčíkovou Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

Czech POINT. Co je to Czech POINT. Kde najdu pobočky Czech POINT? Obecní úřad Ohrobec v současnosti poskytuje tyto služby:

Czech POINT. Co je to Czech POINT. Kde najdu pobočky Czech POINT? Obecní úřad Ohrobec v současnosti poskytuje tyto služby: Czech POINT Co je to Czech POINT Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by měl zredukovat byrokracii ve vztahu občan - veřejná správa. Kde najdu pobočky

Více

Návrh na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku

Návrh na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku Příloha č.11 k vyhlášce č. 250/2005 Sb. Návrh na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku 1 Adresa rejstříkového soudu Krajský/městský soud v I. REJSTŘÍKOVÝ SOUD Místo pro nalepení

Více

S O U T Ě Ž N Í P O D M Í N K Y - Č Á S T K V A L I F I K A C E U C H A Z E Č Ů

S O U T Ě Ž N Í P O D M Í N K Y - Č Á S T K V A L I F I K A C E U C H A Z E Č Ů S O U T Ě Ž N Í P O D M Í N K Y - Č Á S T K V A L I F I K A C E U C H A Z E Č Ů pro obchodní veřejnou soutěž Nájem kancelářských prostor pro TA ČR (dále jen Soutěž ) Soutěž je vyhlášena podle 281 a násl.

Více

Společenská smlouva o založení společnosti Roset s.r.o. ------------------- (úplné znění zakladatelského dokumentu)

Společenská smlouva o založení společnosti Roset s.r.o. ------------------- (úplné znění zakladatelského dokumentu) Společenská smlouva o založení společnosti Roset s.r.o. ------------------- (úplné znění zakladatelského dokumentu) ----------------------------------- I. - Doba trvání společnosti ---------------------------------------------

Více

Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz

Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz Preambule Prodávající, společnost Evropská asociace finančního plánování Česká republika (dále EFPA ČR), IČ: 720 84 529, se sídlem Praha, Krakovská 1366/25,

Více

JUDr. Milan Vlha, soudní exekutor Exekutorský úřad Ostrava, Prokešovo náměstí 5, 70200 Ostrava. Usnesení. vydává tuto dražební vyhlášku:

JUDr. Milan Vlha, soudní exekutor Exekutorský úřad Ostrava, Prokešovo náměstí 5, 70200 Ostrava. Usnesení. vydává tuto dražební vyhlášku: JUDr. Milan Vlha, soudní exekutor Exekutorský úřad Ostrava, Prokešovo náměstí 5, 70200 Ostrava č.j. 102 ED 00002/15-003 Usnesení Soudní exekutor JUDr. Milan Vlha, Exekutorský úřad Ostrava, se sídlem Prokešovo

Více

Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o.

Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o. Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o. Platnost dokumentu: 14. ledna 2015 Datum vypracování: 8. ledna 2015 Datum schválení: 13. ledna 2015 Vypracoval: Schválil: Bc. Adéla Wosková, Ing. Jaroslav

Více

SMĚRNICE KE SCHVALOVÁNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY města Náchoda

SMĚRNICE KE SCHVALOVÁNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY města Náchoda Město Náchod SMĚRNICE KE SCHVALOVÁNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY města Náchoda Článek 1 Obecná ustanovení 1. Směrnice se vydává k zabezpečení úkolů stanovených vyhláškou č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších

Více

Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba)

Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem,

Více

V ÝZVA K PODÁNÍ NÁVRHU NA UZAVŘENÍ SMLOUVY

V ÝZVA K PODÁNÍ NÁVRHU NA UZAVŘENÍ SMLOUVY V ÝZVA K PODÁNÍ NÁVRHU NA UZAVŘENÍ SMLOUVY 1. IDENTIFIKACE VYHLAŠOVATELE 1.1 Vyhlašovatelem této výzvy (dále výzva ) je společnost STAVOSPOL, s.r.o. (dále vyhlašovatel ), IČ: 155 45 521, se sídlem Staňkova

Více

ALKSTAV s.r.o. tel. 491 472 531 Kpt. Jaroše 470 fax 491 470 618 Nové Město n. Metují E-mail:alkstav@alkstav.cz 549 01 www.alkstav.

ALKSTAV s.r.o. tel. 491 472 531 Kpt. Jaroše 470 fax 491 470 618 Nové Město n. Metují E-mail:alkstav@alkstav.cz 549 01 www.alkstav. tel. 491 472 531 Kpt. Jaroše 470 fax 491 470 618 Nové Město n. Metují E-mail:alkstav@alkstav.cz 549 01 www.alkstav.cz IČO: 25965981 KB Nové Město nad Metují DIČ: 243-25965981 č.účtu: 27-0349910277/0100

Více

VZOR VZOR. Smlouva o převodu družstevního podílu SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU. I. Úvodní ustanovení. pan/í (jméno a příjmení):

VZOR VZOR. Smlouva o převodu družstevního podílu SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU. I. Úvodní ustanovení. pan/í (jméno a příjmení): SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU Pan/í (jméno a příjmení): datum narození/r.č.: bytem: (dále jen převodce ) na straně jedné a pan/í (jméno a příjmení): datum narození/r.č.: bytem: (dále jen nabyvatel

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn Zhotoveno CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.14 Integrovaná střední škola

Více

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Základy práva, 11. května 2015 Přehled přednášky Poskytovatelé úvěrů a zápůjček Banky Nebankovní instituce Lichváři a jim podobná individua Nejčastější

Více

Pravidla pro poskytování a vypořádání dotací z rozpočtu města Mikulov (dále jen Pravidla)

Pravidla pro poskytování a vypořádání dotací z rozpočtu města Mikulov (dále jen Pravidla) Město Mikulov Zastupitelstvo města Mikulov dle 85 písm. c) a 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schvaluje tato Pravidla pro poskytování a vypořádání

Více

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU Pan/í (jméno a příjmení): datum narození/r.č.: bytem: manžel, manželka : datum narození/ r.č. bytem. (dále jen převodce ) na straně jedné a pan/í (jméno a příjmení):

Více

Procesní úprava. Zákon o zvláštních řízeních soudních (dále ZZŘ) Zákon o veřejných rejstřících fyzických a právnických osob (dále jen ZVŘ)

Procesní úprava. Zákon o zvláštních řízeních soudních (dále ZZŘ) Zákon o veřejných rejstřících fyzických a právnických osob (dále jen ZVŘ) Procesní úprava Zákon o zvláštních řízeních soudních (dále ZZŘ) Zákon o veřejných rejstřících fyzických a právnických osob (dále jen ZVŘ) ZZŘ Účinnost od 1.ledna 2014 Ve vztahu k občanskému soudnímu řádu

Více

Regionální inovační strategie Ústeckého kraje

Regionální inovační strategie Ústeckého kraje Regionální inovační strategie Ústeckého kraje Inovační vouchery ÚK 2015 1. Cíle a přínosy programu Program Inovační vouchery Ústeckého kraje (dále také program ) podporuje spolupráci podnikatelských subjektů

Více

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnické osoba)

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnické osoba) Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnické osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná

Více

Příloha č. 7. usnesení z 40. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 21. června 2010

Příloha č. 7. usnesení z 40. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 21. června 2010 Příloha č. 7 usnesení z 40. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 21. června 2010 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: Závazné zásady města Stříbra PRO PŘEVOD NEMOVITOSTÍ VE VLASTNICTVÍ MĚSTA STŘÍBRA

Více

PKM Audit & Tax s. r. o., U Tvrze 38, 108 00 Praha 10, č. oprávnění KA ČR 455, auditor ing. Václava Pekařová č. oprávnění KAČR 520

PKM Audit & Tax s. r. o., U Tvrze 38, 108 00 Praha 10, č. oprávnění KA ČR 455, auditor ing. Václava Pekařová č. oprávnění KAČR 520 Zpráva nezávislého auditora o výsledcích přezkoumání hospodaření za rok 2014 pro Obec Tuřany se sídlem Tuřany čp. 10 273 79 Tuřany IČO: 00234222 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č.

Více

Vnitřní předpis 3/2013 Centra sportu Asociace školních sportovních klubů ČR

Vnitřní předpis 3/2013 Centra sportu Asociace školních sportovních klubů ČR Vnitřní předpis 3/2013 Centra sportu Asociace školních sportovních klubů ČR Schváleno VV AŠSK ČR 26. 6. 2013 (jednotlivé články předpisu podléhají Stanovám AŠSK ČR, schválených XV. sněmem 12. 4. 2013 a

Více

Společenská smlouva o založení s.r.o.

Společenská smlouva o založení s.r.o. Společenská smlouva o založení s.r.o. Úplné znění, obsahující změny schválené valnou hromadou společnosti, konané dne... Níže uvedené smluvní strany dospěly v zájmu realizace společných hospodářských zájmů

Více

STANOVY SLAVOJE LITOMĚŘICE

STANOVY SLAVOJE LITOMĚŘICE STANOVY SLAVOJE LITOMĚŘICE ZAPSANÉHO SPOLKU ZALOŽENÉHO PODLE ZÁKONA Č.89/2012 SB. Čl. I. Základní ustanovení 1. Slavoj Litoměřice zapsaný spolek (dále jen Slavoj) je dobrovolným samosprávným spolkem sportovních

Více

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, 121 08 Praha 2

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, 121 08 Praha 2 Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, 121 08 Praha 2 Opatření děkana č. 14/2007, kterou se upravuje provádění doplňkové činnosti na 1. lékařské fakultě Vypracoval: Ing. Jaromír

Více

ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA. 1 Systém základních registrů se skládá z registru obyvatel (ROB), který zahrnuje české fyzické osoby a cizince

ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA. 1 Systém základních registrů se skládá z registru obyvatel (ROB), který zahrnuje české fyzické osoby a cizince ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA I n f o r m a c e o připravovaných změnách v povolovacích a registračních činnostech v souvislosti se základními registry --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

I. Vymezení předmětu veřejné zakázky

I. Vymezení předmětu veřejné zakázky Městská část Praha 20, se sídlem Úřad městské části, Jívanská 647, 193 21 Praha - Horní Počernice, IČ: 002 40 192, zastoupena Hanou Moravcovou, starostkou, vyzývá k podání nabídky na níže specifikovanou

Více